Book Title: Jain Gurjar Kavio Part 05
Author(s): Mohanlal Dalichand Desai, Jayant Kothari
Publisher: Mahavir Jain Vidyalay
Catalog link: https://jainqq.org/explore/001034/1

JAIN EDUCATION INTERNATIONAL FOR PRIVATE AND PERSONAL USE ONLY
Page #1 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Ii -5 saMgrAhaka aUsaMpradyaUSjha mAhaUAlA dalIcaMda de(r)AI zrI mahAvIra Ijjaina vidyAlaya Sain Education International Page #2 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jaina gUrjara kavio bhAga 5 [vikama aDhAramA zatakanA gujarAtI bhASAnA jena kavionI temanI kRtio sahita vistRta sUcI: khaMDa bIjo] saMgrAhaka ane saMprAjaka mehanalAla dalIcaMda desAI saMzodhita saMvardhita bIjI AvRttinA - saMpAdaka jayaMta koThArI zrI mahAvIra jaina vidyAlaya muMbaI Page #3 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Jain Gurjar Kavio Vol. V Descreptive catalogue of Jain poets and their works in Gujarati Language of V. S. 18th century: Part II ed. Mohanlal Dalichand Desai, revised by Jayant Kothari 1988, Mahavira Jaina Vidyalaya, Bombay khIjI saMzASita AvRtti me 1988 nakala 500 122239 kiMmata : rU. 90 AvaraNa : zaileza meAdI vikretAo Ara. Ara. zeThanI kaMpanI 110-112, prinsesa sTrITa, kezavabAga, muMbaI 400 002 gAMdhI mArgI, phuvArA pAse, amadAvAda 380 001 navabhArata sAhitya maMdira 531, kAlabAdevI rADa, dheAkhI talAva, muMbaI 400 002 gAMdhI mArga, patAsAALa sAme, amadAvAda 380 001 gUrjara sAhitya bhavana gAMdhI mAga, ratanapALanAkA sAme, amadAvAda 380 001 graMthAgAra myunisipala mArkeTa sAme, navaraMgapurA, amadAvAda 380009 prakAzaka sevaMtIlAla kezavalAla zAha, zAMtilAla TokarazI zAha hiMmatalAla zAMtilAla gAMdhI moMtrIe, zrI mahAvIra jaina vidyAlaya oNgasTa krAnti mA, muMbaI 400 036 mudraka bhIkhAbhAI esa. paTela bhagavatI mudraNAlaya, 19, ajaya esTeTa, dUdhezvara rADa, amadAvAda 1 Page #4 -------------------------------------------------------------------------- ________________ sAMketika akSaronI samaja [A pUrvenA bhAgamAM apAyelI sAMketika akSaranI zuddhivRddhi rUpe ahIM keTalIka sAmagrI ApavAnuM prApta thAya che. ahIM paNa sAMketika akSare jene mATe prajAyA na hoya evI navI AdhArasAmagrIne nideza karyo che. [ ]mAM mUkavAmAM AvelI saghaLI sAmagrI bIjI AvRttinA saMpAdaka taraphathI mUkavAmAM AvI che.] ka. AdhArasAmagrI ane tenA sAMketika akSara alavara rAjanI lAyabrerI (pITasana keTaloga) [jue pI.] A.ke.ra. u.khAMbhaMjhIM. [umeda khAMti jaina jJAna bhaMDAra, juo jhI.] kayA lahiyA pAse, amadAvAda kasturasAgarajI bhaM, bhAvanagara choTAlAla vADIlAla, amadAvAda jai.vi. ama. jaina AtmAnaMda sabhA, bhAvanagara [juo AtmAnaMda sabhA, bhAvanagara] jaina vidyAzALA jJAna bhaMDAra (dezIvADAnI paLa] amadAvAda [juo jaivi.zA.jJA.bhaM. amadAvAda] jaina zALA, vijApura jaina zvetAMbara kaeNnpharansa [muMbaI) jUne saMdha bhaMDAra, pATaNa phophaliyAvADa (juo saMdha bhaMDAra, phephaliyAvADa, pATaNa Do. tribhuvanadAsa laheracaMda [saMpAdita] prazastisaMgraha Do.tri. | prazastisaMgraha) paMDita lAlacaMdanI noMdha pra.vi. amadAvAda Page #5 -------------------------------------------------------------------------- ________________ meTAda. bhuvanabhakti. lA.bha. rAdhanapura vadhamAta. vi.nI. amadAvAda |T 11 ca.ka. e. caraNakamala yelA, celA 4 [beTAda jaina pAThazALA? jue nIce] eTAda jaina pAThazALA ? ? vaDA cauTA upAzraya, meAhatavijaya saMgraha, surata [jJAnabhaMDAra vadhu mAna bhaMDArastha vikAnera heAvA saMbhava] eTale vI..bha. amadAvAda vIkAnera jJAnabhaMDAra [jJAnabhaMDAra vadhu mAna bhaMDArastha vikAnera ke bikAnera hed jJAnabhaMDAra ?] zA jakAbhAI dharamacaMda, patAzAnI pALa, amadAvAda saMdhanA jUnA bhaMDAra, pATaNa [jue jUnA sadha bhaMDAra, pATaNa phophaliyAvADA] hiMdI sAhityaneA sane 1901nI kheAjanA ripeTa haiAziyArapura bha. kha. anya sAMketika akSare hA. ThAkara se. sevaka Page #6 -------------------------------------------------------------------------- ________________ mahattvanI zuddhivRddhi jI./pa. zuddhi 55/1 592 100/23 bhuvanabhAnu 137 26 1754 vRddhi 114/18 pachI umerAH huM.ratna sajhAya (prakAzita : jaitayuga pu.5 pR. 40304) ma 185/6 'jaihAprAsTA' pachI umerA H - dIpavijayane nAme 221/11 kau MsamAM umerA : jaihAprAsTA, 230/14 umerA H [jaihAprAsTA ] 310/24 'divAlI' pahelAM umerA H ra.saM.1780 Page #7 -------------------------------------------------------------------------- ________________ anukramaNikA [mukhya sAmagrI ane pUrtimAM kaI kavi sakAraNu bevaDAya che te uparAMta mukhya sAmagrImAM paNa saratacUkathI kAI kavi evaDAyela che. AvAM kartAnAmA pUrva phUdaDI karela che. kramAMka te banne sAthe eka ja rAkhela che. pUrtinAM AvAM keTalAMka kartAnAme bhA.4mAM paNa gayela che.] sAMketika akSarAnI samaja mahattvanI zuddhivRddhi anukramaNikA 990. zAMtidAsa 991. khetA 992. vinItavijaya kanakavijaya 1004. jJAnadhama 1005. rucivimala 1006. ANu daruci 1007. dhyAtilaka 3 4 5 1 1 993. 3 3 1015. 994 samayamANikanya 995. ratnavardhana 996. sakalakIrtiziSya 3 1016. ajJAta 1017, meghavijaya 997. caMdravijaya 5 1018. sumativijaya 7 998. lAvaNyacaMdra 999. padmanidhAna 1019. dIpasaubhAgya 8 1020. 1000. nityavijaya 9 1021. 1001. caMdravijaya 10 1022. 1002. tejapAla 10 1003. dIpavijaya-dIptivijaya 12 1008. nayanazekhara 19 1009. kezavadAsa-kuzalasAgara 21 1010. yazAlAbha 24 1011. ajitacaMda 24 1012. jJAnakIrti 26 27 29 5 1013. abhayakuzala vA. 1014. kanakavilAsa ratnarAja upA. AnaMdasUri harakhacaMda sAdhu lakSmIratna tilakacaMda prAgajI amaravijaya 1026, munivimala 1023. 1024. 16 1025. 16 17 1027. jIvarAja 18 1028. kIrtisAgarasUriziSya 30 31 31 32 33 37 37 37 38 39 39 39 40 40 Page #8 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 1029, mANika vyavijaya 1030, saubhAgyavijaya 1031, *jinacaMdrasUri 1032. jitavimala 1033, nayavijaya 1034. khema 1035. mAnajI muni 1036. amaracaMda 1037. krAMtivijaya 1038. kAMtivijaya 1039. amRtasAgara zIlavijaya 1040. 1041. yazAvana 1042. kAhAnachagaNi 1043, bhasAgara kuzalalAbha vAcaka 1044, 1045. amarasAgara 1046. khetala-khetAka 1047, sukhalAla 1048. maNivijaya 1049. caMdravijaya 1050. tilaka vijaya 1051. vinItavimala 1052. vaccharAja 1053. zrIdeva 1054. udayaratna 1055. vivijaya 1056. himmata 1057, nemavijaya 1058. jinalabdhi 1059. bAla 41 43 44 45 45 45 7 70 4 1060. vinayacaMdra 1061. prItisAgara 1062, Rddhivijaya vA. 126 132 133 1063. kesaravimala 134 1064. meAhanavijaya 137 1065. huM saratna 157 1066. gADIdAsa 158 1067. devakuzala 162 1068. dAnavijaya 162 1069. bhAvarata-bhAvaprabhasUri 165 179 182 184 188 188 190 191 192 194 194 195 196 198 202 208 210 210 211 212 214 47 49 10 para 54 1070. *(brahma) jJAnasAgara 1071. kIrtisuMdara-kAnhajI 55 58 1072. dIpacaMda 60 1073. jazava tasAgara 61 3 66 4 1074, po 1075. mAhanavimala 1076. lakSmaNa jJAnasAgara vAcaka 1077. 1078. kuzalavinaya 1079. mAvajI 1080. lakSmIviya 1081. kezarakuzala lAdhA zAha 70 71 72 73 1082. 75 1083. rAmavijaya vA. 75 1084. devavijaya vA, 7 1085. khemacaMda 114 1086. lAvaNyavijayagaNi 115 1087. labdhivijaya vA. 116 1088. vivaikavijaya 125 1089. jagata-jagatAtha 125 190. amara--aravijayagaNi14 Page #9 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 287 che che ve ke A jI 298 300 1091. gaMga muni-gAMgajI 217 1120. labdhisAgara 278 988. sukhasAgara 220 1121. jIvavijaya 278 1092. vijayajiteMdrasUriziSya21 112. catura 280 1093. karmasiMha 221 1123. rAmavijaya 281 1094. rAmavimala 222 1124. gaMgavijaya 284 1095. premavijaya 224 1125. RSabhadAsa 1096. jinasuMdarasUri 224 1126. rAjasuMdara 288 1097. jinasukhasUri 27 11ra7. caturasAgara 288 1098. jhAMjhaNayati ra29 1128. nemacaMda 1099. dugadAsa-durgAdAsa 229 1129. lAlaratna 1100. samathaS 230 1130. valabhakuzala 1101. udayacaMdayati 230 1131. kesara 23 1102. nemidAsa zrAvaka 231 1132. nityalAbha 294 1103. devacaMdragaNi 232 1133. raMgavilAsagaNi 1104. padmacaMdraziSya 257 1134. devavijaya 110pa. tejasiMha 257 1135. premacaMda 302 1106. kIrtiviya 258 1136. gajavijaya 302 1107. bhAgavijaya 258 1137. jinavijaya. 304 1108. varasiMha 259 1138. vimalasemasUri 309 1109, nyAyasAgara 259 1139. lakSamIvimala1110. kAntivimala vibudhavimalasUri 309 1111. kIsana vA.-kRSNadAsa 1140. jJAnavijaya 310 muni raka6 1141. jiteMdrasAgara 311 1112. sabhAcaMda 266 1142. puNyavilAsa 314 1113. udayasiMha 267 1143. jinasama 316 1114. prItivardhana 267 1144. vidyAsAgarasUri 316 111pa. jIvasAgara 267 114pa. ratanavimala 316 1116. jinadayasUri 269 1146. vibudhavijaya 317 1117. kAMtivijayagaNi 270 1147. dIpacaMda 319 11:8. sukhasAgara ra76 1148. khIma muni 319 1119. hIrAnaMda 278 1149. ajJAta 319 Page #10 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 0 bh w w w w w 1150. harSanidhAnasUri 320 1173. zAMtivijaya 356 1151. tilakasUri 320 1174. puNyaratna 357 115ra. kuzala 322 1175. rAyacaMda 3pa9 1153. pUrNaprabha 323 1176. khuzAla 360 1154. jJAnasAgara 1177. nihAlacaMdra 360 udayasAgarasUri 3ra8 1178. bhojasAgara 1155. kalyANasAgarasUriziSya 337 1179. vIracaMda 363 1156. jayasaubhAgya 337 1180. motI mAlu 364 1157. zAMta saubhAgya 337 1181. lAlacaMdra 364 1158. siMha 338 1182. lakSamI vijaya 364 1159. mANekavijaya 338 1183. dayAmANikaya 365 1160. lAvaNyavijaya 338 1184. veNIrAma 366 1161. vinayakuzala 339 1185. padma 367 1162. rAmavijaya-rUpacaMda 339 118 6. satyasAgara 369 1163. trilekasiMha 341 1187. 370 1164. raghupatigaNi-rUpavallabha 342 1188. bhAnuvijaya 371 1165. rAjavijaya 347 1189. udayasAgarasUri 371 1166. suMdara 349 1190. harSacaMdra 372 1167. jinavijaya 349 1191. kSamApramoda 372 1168. nayaNaraMga 354 1192. kRpAvijaya 37ra. 1169. suMdarajIgaNi 355 1193. sukhavijaya 373 1170. siddhivilAsa 355 1194. subuddhiviya 373 1171. mahimAvaddhana 355 1185. vastI (muni) 374 1172. guNavilAsa pA. 119. jJAnasAgara 374 gokulacaMda 355 1197. ajJAta (gadyakRtio) 374 w w 0 0 0 0 0 0. 836. AnaMdaghana 841. jJAnasAgara 855. jinaharSa 1198. jIvaNa 396 1199, padmacaMdramuni 397 1200 hIrANuMda 398 916. dhamasiMha 400 947. mAnavijayagaNi 401 401 402 403 Page #11 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 955. *dAnavijaya 961. jJAnavimalasUri- 1201. ajJAta 972. jinara gara 1031. jinacaMdrasUri 1202. ajJAta 1053. zrIdeva 1054. udayaratna 1070. (brahma) jJAnasAgara 1072. dIpacaMda 1203. lAbhakuzala 1084, devavijaya 1204. siMhuvimala 1205. ajJAta jayasAgara 1125. RSabhadAsa 1206. jinabhaktisUri 1207. 1208. hemasAra 1209. 420 1210. 421 vimala 404 421 1211, 1212. labdhi 406 421 406 1213. mANikaca 42 1214. kAnA 407 422 407 1215. ajJAta 423 408 1216. ajJAta 423 411 1217. ajJAta 424 1218, ajJAta 424 ajJAta 425 414 1220. ajJAta 425 415 1221. ajJAta 426 416 1222. ajJAta 426 416 1223. ajJAta 427 417 1224. ajJAta 427 417 1225. ajJAta 427 419 1226. ajJAta 428 419 1227. ajJAta (gadyakRti) 429 420 1228. ajJAta (gadyakRtie.) 433 10 403 jJAnasamudra 413 1219. rAmacaMdra caudharI pata dharmothI RddhihaSa Page #12 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jaina gUrjara kavi bhAga 5 Page #13 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Page #14 -------------------------------------------------------------------------- ________________ vikrama aDhAramI sadI 90. zAMtidAsa (zrAvaka) (3484) gautamasvAmI rAsa kapa kaDI .saM.1732 Aso suda 10 Adi- sarasavacanadAyaka sarasatI, amRtavacana mukhathI varasatI, sahagurU kerU kIne dhyAna, alave Ale buddhinidhAna. tIrthakara covIse taNuM, ekamanAM guNa gAuM ghaNA, viharamAna vaMdu jina vIsa, siddha anaMtA nAmuM sIsa. 2 sumati gupati pAle mana suddha, namuM sAdha jesa nirmala buddhi, mujha matisAra karUM abhyAsa, kahaNya gautamasvAmIne rAsa. 3 aMta - saMvata satara batrIse lahuM, Aso sudina dasamI kahuM, kara joDI kahe sAMtidAsa, gautama rISI Apa sukhavAsa. 6 (1) saM.1732, lIM.bhaM. (2) saMvata 185ra varSe dvitIya bhAdrava sudi 8. dine likhita jati maNakavije sUratabiMdara madhye suddha dR2 bha. zrI hiravijaya sUrisvarajI prasAdAta enama sAhajI devIcaMda vAcanAtha, pa.saM.4-12, je.e.I.maM. naM.1133. (3) saMvata 1936nA phAguNa sudI 8 ne zrI vaDAvalI nayare zrI mahAvIra svAmIprasAdAta lakhIta. munI premavijejI bhaktivijeyajI paThanAtha munIrAja gautamasaMgarajI. 5.saM.4-14, pra.kA.bhaM. naM.947. [AlisTamAM bhA.ra, mupagUhasUcI, lIMhasUcI.] [prathama AvRtti bhAra pU.ra90-91.] 99. eto (le. dAdarazi.) (3485) dhanAno rAsa rasiM.1732 3. verATa(mevADa)mAM Adi- prathama namuM prabhU pAsajiNa pohavi mAhi prasiddha, iMDha padamAvati pura nAmeM kare navanidhi. sAra vacana de sarasati, tuM moTI che mAya, te prasana hAye thake, kavirAyAM kahivAya. gurU girUvA guNagalA, gurU viNa ghora aMdhAra Page #15 -------------------------------------------------------------------------- ________________ vinItavijaya ata - [] jaina gUrjara kavio H 5 kAThanAva jima Nie sugurU utAre pAra. dhanA paNa dhaNuM hue, punyavata purUSa pradhAna, purava punyathI pAmiye pagapatra pragaTanidhAna, kavijata guNa ehunA kaheA sAMbhalatAM sukhadAya, zAlibhadranI sAMbhalA pragaTa peAhavi mAhiM. rAga dhanyAsasara. dhana dhana raSirAyA, jiSNu ATha karma khapAyA, aMta - tapagacchagayaNa-divAkarU e, zrI hIravijaya surirAya, zrI. - zrI puja dAmeAdara dIpatA re, pAvi mAMhi prasiddha, lAyaka lu ke gacha sahi re gachatAyaka re jasa jaga mAMhi. dha. 7 tAsa sevaka suprasAdasu re, dhatA taNA guNa gAya, kheta kavi khAte kahe re suNA zrAvaka re tume citta lAya. dha. 8 medapATame jANIye re vAMkA gaDha vera, viSamA DuiMgara vAMkaDA re viSamA che re sahi ghaTaghATa. dha. 9 saMvata 17 atIsame* kidhA vaisAkha mAsa, catura taNA mana rijhIye, sAMbhalatAM re sahi peMhace. Asa. 1. 10 e cApaI ceApa suM re sAMbhalatAM sukhadAya, dhanalakhamI heAve ghaNI re dhaNI lachI re Ave ghara mAMDe. dha. 11 iNu jANI ANusI re, rAgA suTala kari TAla, punyava ta zrAvaka sAMbhale re, kahe sAdhajI re yApratipAla, dha. 12 mAhaNavelI cApai, caDhI caturAne hAtha, 1. 13 miDI mizrI sArakhI re mile khIrakhAMDanA sAtha, (1) saM.1820 bhAdaravA suda 11 vA. zukara li. raSi dipA. rAmaparA madhe. 5.saM.12-15, AgrA bhaM. [prathama AvRtti bhAra pR.286-87, bhA.3 pR.1282. bhA.3mAM A vine nAme 2.saM.1745nI 'anAthI muninI DhALA' noMdhAyelI te vastutaH nAgeArI tapagacchanA khema (jue have pachI saM.1745nA kramamAM)nI kRti che.] 992,vinItavijaya (ta. munivijraya-danavijaya-prItivijayazi.) (3486) 124 aticAramaya zrI mahAvIra sta. 125 kaDI ra.saM.1732 AsA suda 13 3 4 Page #16 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [3] navijaya tahanA rAjimAM dIpatA e zrI sunivijaya uvajhAya. 121 zrI. tasa caraNAMbuja sevatA e kAtrika mAMhi pradhAna, zrI. zrI danavijaya prabhu samaratAM e pAmII navahi nidhAna. 122 zrI. tAsa sIsa bahu gunile! e jJAna taNe! bhaMDAra, zrI. viSNudha zrI prItivijaya gurU e sevakana suSakAra. 123 zrI. bheda sacama taNA cita dhA e data mita saMtrata sAra, zrI. Ase| sudi dina terasa e tavata karyu" jayakAra. 124 zrI. lasa aDhAramI sadI zrI vIrajinavara vikasukhakara kAmitapUraNa surataH, tapagacchanAyaka sumatidAyaka zrI vijayANuMda sarIsara, tasa pATi seAi trijaga mehai zrI vijayarAjasUri gaNudhara, paMDita zrI prItivijaya vinayI vinItavijaya ma galakarU. 125 (1) cetasAgarajI bharyuM. udayapura. [prathama AvRtti bhAra pR.293.] 9. kanakavijaya (vRddhivijayazi.) (3487) ratnAkara pacaviti stava bhAvA ra.saM.1732 zAhapuramAM (1) suzrAvikA pu'jI paThanA li. sAhipure saM.1732 mAdha sita dazamyAM gaNi ktakavijacena li. pa.saM.6, jaza.saM. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1630. lahiyA te ja bhAvAnA kartA paNa gaNyA che. te racanAmiti mAdha suda 13 paNa saMbhavita gaNAya.] 994, samayamAkiya (kha. sAgaraca'drazAkhA matirazi.) (3488) matsyAdara cApAI 2.saM.1732 nAgAra (1) saM.1734 li. pa.sa....25, chattAbAI upAzraya, vikAnera. prathama AvRtti bhA.3 pR.1279. 5. ratnavana (kha. jinabhadrasUrizAkhA zivanidhAna-matisi --ratnajayazi.) (3489) RSabhadatta cApArka ra.sa.1733 vijayadazamI maMgalAra sakhAvatImAM Adi- vAmAnaMdana paragaDA, tevIsameA jinarAja, pArasanAtha parasAdathI, laI vati kAja. 1 Page #17 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ratnava na sarasatimAta supasAvale, lahIye niramala vANi, mUrakhathI paMDita karai, ketA karUM vakhANuM. vinaya karI gurU sevIce, vaMdU be kara joDi, Alasa aMga na ANIye, ApaI vidyA kiDa. dAna sIyala tapa bhAvanA, jiSNuvara bhAkhyA cAra, tau paNa iDAM vakhANIya, sIla taNu adhikAra. aMta - bhagavata dAkhyA zuddha d, kalpavRkSa samAna, sIlaratana rAkhyuM saMkaTe, dIdhA avihaDa dAna. riSabhadatta rUpati taNu, bhAkhyA prabaMdha 2sAla, bhAva dhira je sAMbhale, phUle maneArathamAla. zrI kharataragaccha rAjIyA, zrI jinacaMda sUrIMka, ciraMjIvA 6 mera yuM, prataiA adhika diNuM da. suvihita cArU cUDAmaNI, sehe munivara-thATa, sa` zAstra lAbhe ghaNAM, jANe phUlyA vanahAMTa. zrI jinadatta paraparA, zAkhA jinabhadrasUri, zrI zivanidhAna pAThaka jayA, sakala vidyAnA pUri. tAsu sIsa guNu-AgalA, mahimAM merU samAna, matisigha sugurU mahimAnile, nidina caDhate vAMna. gurUyAM gaccha mahi paragaDA, vAcakapadavIdhAra, zrI ratnajai gurU supasAle, sakalazAstra udAra. ratnavardhana ziSya vinaya karI, e racyA adhikAra, saMvata sattara tettIsa hai, vijayadasamI bhRguvAra. nagarI bhalI sakhAvatI, jinavara pArasanAtha, Rddhi buddhi sukha saMpadA, Ape bahulI tha. [*] jaina gUrjara kavie : 5 * uttama kula je upanA, uttama Arija desa, uttama sAmagrI lahI, uttama suNaeN che siradAra. ArAdhika jitadharmarA, koThArI pahirAja, virAgadAsa lallu bAMdhava bhaleA, sAre rAjanA kAja. eha prabaMdha Agraha karI, vakhANyA matisAra, vaTazAkhA jima vistA, putra kalatra parivAra. ra 3 4 5 7 L u 10 12 13 14 Page #18 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [5] sakalakIrtiziSya bhaNe guNe je sAMbhale, naranArI e rAsa, ralI raMga vadhAmaNA, pUrI manakI Asa. (1) pa.saM.22-13, anaMta. bheM.2. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1284-86.] 96. sakalakIrtiziSya. (3490) bAra ArAnI copAI ra11 kaDI la.saM.1734 pahelAM Adi- jinagurUvANIya karIa pramANa, jANaI tuTha buddhi huI sumAna, kAladvAranI pari tuhmi suNa, jinavANuM tu nizcaI karU. 1 sukhama sukhama je pahile kAla, cyAra kaDAkaDi sAgara dhAra, triNi palya jIvI tasu heI, triNi gAu U deha joI. 2 aMta - Agama zAstra thikA maI kahA, nipuNa niraMtara bhaNu sahA, bhaNatAM suNatAM puNya apAra, dharama taNu ni huI sAra. 210 paMca gurU praNam nita karU seva, jinavaravANI mAta namevi, zrI sakalakIrati gurU praNamu sAra, bhaNatAM guNatAM puNya apAra. 211 (1) saM.1734 mahA vadi 5 budhe. pa.saM.10-14, hA.bhaM. dA.81 naM.51- [prathama AvRtti bhA.3 pR.1239-40.] 7caMdravijaya (ta. trAddhivijaya-ratnavijayazi.) (3491) jabukamAra rAsa ra.saM.1734 poSa suda 5 maMgala keraDAdamAM Adi- sakalagaNi zrI 5 zrI ratnavijayagaNi gurUbhyo namaH dUhA.' vAmAnaMdana pAsajI, tribhUvanane AdhAra, caraNakamala namatA thakAM, lahaI sukha apAra. sAta phaNe karI sabhA, mukha pUnimano caMda, navakAra kAyA prabhu taNI, laMchana jAsa phaNada. mana sudhe praNam sadA, ANI adhika ullAsa, azvasenasuta bheTatAM, putacaI mananI Asa. valI praNamuM sudhaI manaI, mAhAvIra bhagavaMta, jasa caraNAMbuja sevathI, lahaI sukha anaMta. siMhalaMchana siMhanI paraI, pA jeNe cAritra, bhavijanatAraNa bhaNI, bhASyA sUtrasiddhAMta. prathama gaNadhara vIranAM, pRthivInaMdana 1Na, Page #19 -------------------------------------------------------------------------- ________________ candravijaya ata [3] jaina gUrjara kavio H 5 du gautama gautra gautama namuM, jasa nAmai kreDiDa kalyANu. huM savAhana hasatI vadana, kavijananI AdhAra, sArada mujha mayA karI, dejo buddhi apAra. sarasa vacana viMu sarasati, kahuM chuM e kara joDi, jabUuMmara guNa gAyasa, mAta pUri majha kArDa, nijagurUpadapaMkaja tamI, karasuM ja jI-vakhANu, sAdhuguNa gAtAM thAM, vAdhe buddhivijJAna. navANuM keDi sevana tajI, dhana te ja bukumAra, ATha kanyA prabhavA sahita, lIdhaeN sa yamabhAra. mAtapitA kanyA taNA, prati khUjhavyA valI teha, pa...casaya sattAvIsa kuM, liI cAritra guNageha. bAlapaNe khuddhi-AgaleA, dhana te jammU svAmi, tAsa guNa gAtA thakAM, vAdhai mahIyala mAma. DhAla vadhAvAnA e dezI. 7 .. u 10 11. Aja mujhe janma saphalA thayA, Aja muja pUgI Asa, dukhadAhaga sarvidurai gayA, jaya gAyA re meM jabrUnA rAsa ke vire bhava vA; 12 jabU uMmara ANu dai jasa sevaI munivrUMdA. nija pitAmAtA sahIta, sAsusasarA eha, ATha kanyA prabhavA sahita, jeNe lIdhA re cAritra sasasneha. 2 bha.. pAMca sai sattAvIsa suM jei, pAlyA suddha cAritra, tapa japa kriyA bahu karI, jei kIdhA nija janma pavitra ki. 3 bha zrI vIrapaTAdhara prathama jayA, zrI sudharmA gaNadhAra, tasa paTa prabhAvaka guNanile, meM gAyA re zrI ja`bU gaNadhAra ke. 4 bha.. naiDadesa mAMhi bhaleA, kAraDAde nayara sUkhavAsa, vasaI zrAvaka punyavaMta jihAM, je pUjai pAsajiSNu da pasAule, ANI adhika ulAsa, vAmAnaMdana sAMnidhe meM gAyA re, jammU svAminA rAsa ki. 6 bha.. savata sattara ceAtrIsamai, peAsa mAsa sukhakAra, sudi pAMcama maMgala dinaI, mana pAyA re ati apAra ki. 7 bha.. jitavara zrI pAsa ki.pabha Page #20 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [9] tapagacharA jagajayA, zrI vijayaprabhasUrika, tasa pATe gurU kIpatA, AcArya rU zrI vijayaratna muNiMda ke. 8 bha. pa`Ditapravara paoNMDitavarA, zrI Rddhivijaya gurUrAja, zrI ratnavijaya ziSya tasa taNeA, jaga jAgata re ati jasa sa tasa sevaka eNi pari, ca'dravijaya guNa gAya, vIra paTAdhara jammU taNA, guNa gAtAM re Rddhi ata - lAvaNya'dra e rAsa thara thAyo, jihAM lage ku ravi tryaMda, jeI bhaNaI bhAvi suNui eka citta tehanai dhari re nita hAI ANu 6 ka. 11 bha. graMthAgraMtha e rAsaneA, ATha saI bAvana, sAdhuguNa ekacitta je bhaI, te pAmai re avicala sudhana ki. 12 bha. (1) sa.1734 vaSe phAguNu sudi 9 dina AtmAarthA, pa.saM.2915, anaMta. bha. (ra) De.bha. (3) caM.bha. [prathama AvRtti bhAra pR.303-05.] ki. 9 bha. 998. lAvaNyacaMdra (AM. amarasAgara-lakSmIcaMdazi.) (3492) sAdhruvanA 1pa DhALa ra.sa.1734 zrA.zu.13 sirAhImAM Adi- sakalasurAsura vaiya ladhi rUpa kari suvinANu e dezI. paramapurUSa vara-dharma prakAzaka, jagata-mahita arihaMta, avinAsI sivavAsI niramala, siddha anAdi anaMta. kibhavIyaNu ! jinavAMNI sahII vRddhi thIra thAya ki. 10 bha. tasa ArAdhaka guNu grahIi - ki. bhavI. AMkaNI. 1 i. DhAla 15 rAga dhanyAsI. pAsa jiNuMda juhArII. maNi pari sAdhu thuNyA uccara gaIM, je jina-Agama jANyAjI savaradhAraNa nija rakAraNa, tAraNutaraNa vakhANyA. manali sAhasa dhira dhara chaDI, vacana grahiuM niravAhicha kAyA tapa upaNi na virati, trivadhaIM vrata ArAhi. 2 I. chasaI ATha sayala saMkhyAI, nAma kahiyAM maI khAMtijI keI bhai triNi vAra likhyA te, budha ! mata jaNlRA bhrAMtijI. 3 i. Page #21 -------------------------------------------------------------------------- ________________ padmaniyAna [<] jaina gUjara kavio H pa kAI tajI kahetAM paNi na ati, keI anya sarakhi nAMmijI, lAbha ghaNA giphA guNa gAtAM, Atama ANuMka pAmijI. 4 i. maraNavihI saMthAra-payanne, Avazyaka nirayuktijI valI prAmAMNika bahuzruta Agi, te muni vAMdu bhaktijI. 5 i. bharata videha airAvata pAMce, dUA chai valI heAsaIjI, te tiNi bhAvidhyAvi gAvatAM, nija pAtaka dhAsaijI. i. 6 suvihitatilaka sehama gaNudharathI, aDatAlImiM pArTi, AreijarakSitasUri parama gurU, vidhipakSa upama khATijI. i. 7 tAsa paraMpara a`calagacchapati, amasAgara sUrIMdAjI, tasa AjJApAlaka gItAratha, vAcaka lakSmIcaMdAjI. i. 8 tasa ziSya lAvanyacaMdra sUtrarUci, raviM riSiguNu nAMmizra, tiNi akSarasaMkalanA kIdhA, mati mAti hitakAMmijI. satara cautrIse zrAvaNa zudi, terasi maMgaladAyIjI, sIhI siMhire gurUmahara, sAdhuvadanA gAijI. sAjana mutiguNu cuNajo suyA, mukhi bhaNyA mita ANuMda maMgalamAlA lahiyA, samakita niramala karayeAjI. i. 11 (1) jue A pachInI kRtine aMta. i. 9 6. 10 dharajo, (343) sAdhuguNu bhAsa 4 DhAla Adi - sAhasa dhara ghara pariharI, vicarai je khagadhAra, mana eka jitaANA viSai, pagigi tasa balihAri re. dhanadhana sAdhu te thira saMdhayaNa susatta re jAvajIva ima jogiva dhita, guNa huM nahI kSaNu vizrAma ki. sAdhai mugati samAdhi kuM niti, praNami he lAvanya siri nAmi ki. (1) saM.1734 phrA.zudi 11 pattana nagare acala gacche vA. nAthAgaNi zi. dharmacadra li. pa.saM.9-13, ma.ai.vi. naM.630. ('sAdhruvaMdanA'nI sAthe) ata - [prathama AvRtti bhA.3 pR.1290-91.] 999. padmanidhAna (vijayakIrtizi.) (3494) khAravratavecAra 2.sa.1734 aMta - svata satare ceAtIse samai re subha madUta subha vAra, sadagurUne vacane kara AryAM re dharamaI jayajayakAra. hi zi. 1 Page #22 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI nityavijaya kalasa ima bhAvatI suNIya suNIya gurUmukhi ANi sudhI AsatA, je TAli dUSaNa eha bhUSaNa dhare tasu suSa sAsatA; vAcanAcArija vijayakIrati sesa padamanidhAna e, tasu pAsi pUri zrAvikAyaI dhayA vaMta paradhAna e. (1) saM.1734 vaSe misira sudi 3. vivekavijayajI bhaM. udayapura. [prathama AvRtti bhAra pU.ra96.] 1000, nityavijaya (ta. lAvaNyavijayazi.) (345) ekAdazAMga sthirIkaraNa sajhAya 12 DhALa rA.saM.1734 Adi- evo re anAthI -- e dezI. sarasvati mAta namInaI sadagurUcaraNe nAmi zIza, AcArAMga anopama bhAI, zrI vaddhamAna jagadIza re. gAyama! suNi sUdhe AcAra, jima pAmo bhavajalapAra re. go.su. aMta - jaina dharmamAM nija cita rAkho. tapagapati hama sama je gurU, tapa japa saMyama gAje re, zrI vijayasena sUrIza paTAdhara,zrI vijayadeva sarirAjaI re. jaina. 7 tAsa pATa sohAkara saMprati, zrI vijayaprabha sUrirAyA re, zrI vijayarA sUrIsara jagagurU, dIpaI teja savAyA re. jena. 8 sakalavAcakavAdI-gaja-kezarI, zrI lAvaNyavijya uvajhAyA re, nAma japatAM jenuM bhavijana pAtika dUra pulAyA re. jena. 9 saMvata satara cotrIsA varakha, harakhaI joDI hAtha re, nityavijaya budha pabhaNaI INi pari, praNamI zrI zAMtinAtha . jena. 10 -Iti ekAdazAMga sthirIkaraNa cUlikArUsvarUpa svAdhyAya-12 (1) likhitathya mahopAdhyAya zrI lAvaNyavijayagaNi ziSya sakalapaMDitapradhAna paMDita zrI pa zrI nityavijayagaNi ziSya gaNi devavijayena. saMvata 1760 vaSe ASADha sudi 11 semavAsare zrI sUryapuravAstavya suzrAvikA puNyaprabhAvikA devagurUbhaktikArikA zrIjInAjJApratipAlikA zrIsamakitamULadvAdazatratadhArikA zrAvikAbAI meTIkI paThanAtha. pa.saM.7, amara. bhaM. sinora. [prathama AvRtti bhAra .ra99.] Page #23 -------------------------------------------------------------------------- ________________ caMdravijaya [10] jaina gUrjara kavio: 5. 1001, ca'dravijaya (ta. lAvaNyavijaya-nityavijayazi.) (3496) [+] sthUlibhadra kAzAnA khAramAsa 13 DhAla 67 kaDI 2. sa.1734 AsapAsa. Adi aMta dezI dhanarA DhAlAnI. AsA mAsa ja Avie re, dharadhara maMgala cyAra, dilarA mAnyA.huM jouM sAjana vATaDI re, ubhI nija gharabAra, dilarA mAnyA. dhara Ave! hai! sujANa, meA ghara Ave, meArA jIvana prANAdhAra, meA ghara AveA; ghara Ave! - AMkaNI. DhAla 13. tuMgiyA girazikhara sAhe. ima nAri kahyA pachI mele, thUlibhadra aNugAra re, zIla nija mane dharatuM suMdarI! e saMsAra asAra . Ima kazA kAmini ! suNi tuM dezanA 61. * zrI tapAgaccha-takhata seAhe zrI vijayadeva sUrIMda re, tasa sIsa mAMhe pradhAna suMdara, vAcaka savi sukhakaMda re. 65 ima.. zrI lAvaNyavijaya uvajhAya sevaka, zrI nityavijaya budha ziSya, kahe zrI cadravijaya neha dharIne, sahu mata adhika jagIsa re. 66 ima.. kalA Ima guNyA svAmI zIza nAmI zrI thulIbhadra gaNudharavarA, ati lAbha jANI sarasa vANI gAie savi sukhakarA; tapagacharAjA zrI vijayasena(deva)sUri zrI lAvaNyavijaya vajhAyavarA, zrI nityavijaya budha sevaka ca'dravijayajayajayakA. 67 (1) padmanAtha * guruNI jaDAvasarIjI. 5.sa....pa-12, mukti. naM.2331. [prakAzita H 1. prAcIna madhyakAlIna bAramAsA saMgraha bhA.1.] [prathama AvRtti bhA.3 pR.1327-28. kavinA gurunI kRti AnI pahelAM ja noMdhAyelI che tene AdhAre ahIM samayanirdeza karyo jaNAya che.] 1002. tejapAla (le. gujarAtI teja siMha-iMdrajIzi.) (3497) ratnapa cavIsI ratnacUDa cApArTa 25 DhALa 475 kaDI ra.sa... Page #24 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [11] tejapAla. 1735 nabha(bhAdaravA) 13 ravi ahamadapuramAM. Adi AsA rAge dUhA. prema dharI praNamuM prabhU, AdIzvara arihaMta, zrI sArada mujhanaI sadA, Apa buddhi ekata. dAna zIla tapa dAkhIyA, bhAvasahIta bhala bhAya, sarIkhA chaI taI paNi suNe, dAna sadA sukhadAya. annadAne jagi adhikatara, kIti karaI kallola, taMbA turI vasu strIya thakI ane sudAna amola. aMta - gujarAti seMkAgachi gAjato, prabhu tejasiMgha he gaNi adhika pratApa. dinadina zrI gurU dila sUdhaI sahI samaraI he tasa nAsaI saMtAya.472 guNanidhi girayA zrI gurU pUjya idrajI ho sadA pUjaya pavItra, anucara teja kahaI Ime catUra suNe hA eha ratnacaritra. dAM. 473 saMvata bAMNu guNa suMdarU, makarAkara he zasi varSa vadIta, terasinabha mAsaI tihAM, ahimadapuri he ra vAra AdIta. dAM. 474 pabhaNI hAla paMcavIsamI rasika jana he gAyo kaMThi rasAla, sagavaTa kavio sAMkalI, tuka sarasaI hoM Ima stavaI tejapAla, dAM. 475. (1) saM.174ra varSe vaizAkha vadi 0)) zanIvAsare. saM.1916, je. zA.ama. dA.13 naM.40. (2) pa.saM.20-16, DA. pAlaNapura dA. 36. (3) pa.saM.11-22, vaDA cauTA u. pa.19. (3498) amarasena vayarasena rAsa 4 khaMDa 2.saM.1744 mAdhava zuda 3 ahiMmadapuramAM Adi dUhA AsAvarI rAge. prathama jinesara praNamIye, nAbhi naresara naMda, praNamu nijagurU prema , surapatijI sukhakaMda. varadAya samaruM valI, devI kavi-sukhadAya, sarasa vacana gho sAradA, kRpA karI mujha mAya. dAna zIla tapa dAkhIyA, bhAvasahIta bhagavaMta, sarIkhA chaI taupaNi suNe, AkhuM dAna ekata. dAna supAtre deyatAM, dAlidra nAsaI duri, dUkhaviyoga miTaI dAnathI, hari strI vasaI hajUra. Page #25 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dIpavijyA-dIptivijaya [12] jaina gUrjara kapi amasena vayarasena ati, Ayo dAna udAra, saMpati lahI bhavi sAMbhalau, vArU kathAvistAra. sohaga strI vayananI, pravara zIla-pratipAla, kavi jaI kavitA kahe, I ramaNe caritra rasAla. cau khaMDe chaI cAturI, susvara DhAla zaMgAra, zretA suNiyo cUpa su, ati suMdara adhikAra. ata- paDikamaNuM sUtra vRtti dekhinaI, puSpamAlAthI re eha joI prabaMdha kavicAturI vistAra karI, zrI gurUsAMnidha re e raciyo saMbaMdha. 11 gachanAyaka guNe gAjatAM, AcAraja re prapo aNabIha, suratarU tima gurU tejasi, dinadina re ho jaya caDhatA dIha. zrI. 12 dayAdhama gachAMbari dinamaNI, vidyAvara re gaNi zrI varasiMgha, dhana luka gurU dhImatI, sukhakArI re zrI pUjya zrI saMgha. zrI. 13 pUjya pavatI zrI pUNyanA jasa sire, sAhisakaraNajI sujANa, vinaya kIkAjI vidyAvarU, vidyamAna ja re tama vinaya vakhANa. zrI. 14 pravara paMDita pUjya iMdrajI, stabo cauo re khaMDa ziSya tejapAla, bhavika suNo bhala bhAva suM, atisuMdara ekAdazamI e DhAla. zrI. 15 saMvata veda yuga munI zasI mAdhava mAsa re, tRtIyA zukala sAra, ahimaMdapura ANaMdamAM karyo, rAsa raMgi re prakAsa jayakAra. zrI. 16 (1) pa.saM.rara-18, kheDA bhaM.3. (2) saM.1747 mahA vadi 8 kujavAra zrI pUjya tejapAla prasAdAta RSi kezavena. pa.saM.28-13, lA.bha. naM.406, (349) thAvagrA muni sa. (1) dho.bhaM. [prathama AvRtti bhA.2 pR.305, bhA.3 pR.1293-94.] 1003. dIpavijaya-dIsivijaya (ta. vijyAdAna-rAjavimala munivijaya-devavijya-mAnavijayazi.) *(3500) yavannA (kRtapuNya) rAsa 2.saM.1735 Aso zu.5 budha siDI[sinehI ?]mAM Adi- brahmasutA brahmavAdanI, kaviNa kerI khAya haMsavAhanI harakhaI karI, praNamuM huM tama pAya. prathama pUrava disiM tAharo, kAzmIre I ThANa Page #26 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [13] dIpavijyA-dItiviya bIje marudhara desamAM, ajajhArII maMDANa. sarasatinaI sahu ko namaI, mAnaI rANArAya kaviyaNa navarasa kelavi, te sarasati supasAya. sevakana sAniMdha kare, mAtA guNanI khANi kAvanA-guNa gAvatAM, deve avicala vANi. ata - DhAla bhamarUlI. kevane saMjama lII sA. bhamarUlI, supI putrane rAja to, chaThAThamAdIka tapa kare sA. bhamarUlI, sArdha AtamakAja to. 1 dIdhArI deUla caDe sA. nAmeM maMgalamAla tA, saMvata sata re jANII sA. paNa trIse huuM sagAla tA. 8 Aso sudi pAMcama dIne sA. anurAdhA budhavAra to, dAna taNA guNa meM kahyA sA. sIraDI gAma majhAra tA. 9 jasasaubhAgya vadhe ghaNe sA. rAsa racyo ulAsa to, arabuda giri va jihAM lage sA. tihAM lage pratApa rAsa tA. 10 gaNanAyaka neM guNe bharyA sA. sUrI zrI vijayarAja tA, tehane rAjya manaharU sA. rAsa kahyo subha kAja to. 11 gAyama gaNadhara sAriSA sA. zrI vijedAna sUrIrAya te, tAsa sIsa bahuguNabharyA sA. zrI rAjavimala ujhAya to. 12 tehanA sIsa vakhANaI sA. sayala vidyA bhaMDAra tA, zrI munivijaya vAcakavare sA. samatArasabhaMgAra to. 13 tehanA sabda valI jaNAI sA. navanidhi (maliM) jasa nAma to, usavaMsa-kula-upanA sA. vairAgI guNavaMta tA. zrI devavijaya vAcaka vaDA sA. nAma tehavuM pariNAma to, saMmatArasa (Age) sA. vANu amI varasaMta tA. 15. tasa caraNabuja-madhukarU sA. guNagirUA budharAya to, zrI mAnavijaya paMDitavarU sA. nija gurUne sukhadAya tA. 16 zizu parUANuka tehano sA. dIpavijaya guNa gAya to, bhaNe guNe je sAMbhale sA. te ghara navanidhi thAya tA. 17 gAthA Indu mahAmunedane deyaM bhA bhavikA mudA, Page #27 -------------------------------------------------------------------------- ________________ -dI5vijaya-dItivijaya [14] jana gUrjara kavie : 5 kRtayyakavad dRSTavA niraMtarasukhaprade. (1) saM.1770 ASADha kRSNapakSe pratipadA tithI paM. mAnavijayagaNi zi. paM. nayavijayagaNi meravijaya zi. paM. amaravijayaNinAlekhi. pa.saM.10-16, prathamanAM cha patra nathI, jaza.saM. (2) jinacaMdradAnacaMdra-dIpacaMdra bhrAtR delatacaMda vAcanAthe. pa.saM.28, jaya. pi.69. (3501) + maMgalakalaza rAsa 3 khaMDa 2.saM.1749 Aso suda 15 -Adi- praNamuM sarasati svAminI, kavijana karI mAya, vINApustakadhAriNI, kaviyaNane varadAya. kAzamIre jaga jINI, mAtAnuM ahiThANa, bIju marudhara dezamAM, ajhArIye maMDANa. manazudhe praNamI karI, mAguM vayavilAsa, jema mujane sukha Upaje, pUge mananI Aza. maMgalakalazakumArane, rAsa racuM manaraMga, de vayaNa sahAmaNuM, mujha mana bahu ucharaMga, valI praNamuM nija gurU sadA, jehane bahu upakAra, te gurU upakArI sadA, jema jagamAM jaladhAra. uttamanA guNa varaNa, AkhaMDala mahArAja, devasabhA mAMhe besinaeN, ema bhAkhe jinarAja. uttamanA guNa bolI, kIje tIrathayAtra, dAna supAtre dIjIye, nirmala have gAtra. (bIjA khaMDane aMte) saMvata sattare jANaje, sA. varasa te ugaNapacAsa to, A zudi pUnama dine, sA. e meM kIdhe rAsa to. ata - khaMDa 3 DhAla 7. kAyA mAyA kAramI e dezI. puNya karo tame prANIyA, punya nave nidhAna. vijyamAna sarIsarU, tapagano siNagAra re, tehane rAjye raMgAI karI, rAsa racyo suvicAra re. zrI vijayadAna sUrIsarU, uttama jehanuM nAma re. munivara mAMhi vakhANuI, bhAgyavaMta guNadhAma re. Page #28 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [15] dIpavijaya-dIptivijaya tahanA ziSya sohAMkarU, zrI rAjavimala uvajhAya re. tahanA sIsa vaSANI, zrI munivijaya uvajhAyo re. tehanA ziSya vaSANI, saMvegI-siradAra re. zrI devavijaya vAcaka vaDA, usavaMtasiNagAra re. prAgavaMsa-kula-UpanA nija gurUne suSadAya re, zrI mAnavijaya paMDitavarU, delati adhikI savAI re. gurUnAmi suSa upaje, mati buddhi saghalI Ave re, dIsivijaya suSa kAraNi, rAsa racyo subha bhAvi re. nija sIsa dhIravijaya taNuM, vAMcavAnuM mana jANuM re, rAsa race ralIyAmaNe, mana mAMhi UlaTa ANe re. 8 saMvata sattaraI jANa, varasa te ugaNapacAse re, bhaNe gaNe je sAMbhalaI, kavi dIptinI phaLa Asa. (1) iti zrI maMgalakalasa rAse tRtIya khaMDa samAptaH saMvata 1813 vaSe mitI pisa mAsa sudi 1 budhavAra saMpUrNa.? (2) saM.1788sIyA varSe bhAda. zudi pa dine paM. harSavijayagaNi zi. paM. zrI premavijayagaNi zi. paM. rAjavijaya li. rAnera baMdire. pa.saM.31-14, dho.bhaM. (3) saMvata 18pa6rA mRgazira vida 11 ravi. zrI bhADUdA madhye zrI li. dhIravijayagaNe. enasAgarajI bhaM. udayapura. (4) lakhyA saM.1764 zrA. vika kuvAra. saMvata satare e sahi, esiDi cita lAya, zrAvata vadi SaSThI kune, lakhIo rAsa muni rU5. paM. zrI dIptivijaya to, vikI vidyamAna, zrI dhIravijaya taNA, sasa sabala pradhAna. caturavijaya gaNirAjano, sevAkArI bhUtya, lAlaviya trAvIdhyAra muMke, daliti ne Rddhi have nitya. 3 pa.saM.2pa-15, kheDA bha3. (5) paM. kesaravimala zi. paM. bhAgyavimala zi. paM. bhejavimala zi. sumativimala la.saM.1814 mRgazira suda 10 maMgala maNuuMdra nagare. pa.saM.28-16, beDA bhaM.3. (6) 5.saM.ra6-18, vI.u.bhaM. dA.17. [prathama AvRtti bhA.2 pR.415-17, bhA.3 pR.1365-67. A kavine nAme mukAyela "zaMkhezvarajIne saleka" vastutaH dIpavijayaziSya deva Page #29 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jJAnadhama [16] jaina gUrjara kavie H 5 vijaya (have pachI saM.1760nA kramamAM)nI kRti hAI ahIMthI rada karela che.] 1004. jJAnadhama (kha. rAjasArazi.) (3502) dAmannaka ceApAI 2.sa'.1735 vijayadazamI jue naM.876 jJAna dhRta noMdhela dAmannaka ceApAI' ta.3111 bhA.4 pR.170. A baMne eka tA nathI ? - e zaMkA baMnene joI meLavatAM dUra thAya tema che. baMnenA racanAsaMvatA judA neoMdhAyela hovAthI judAjudA naMbara temane ApelA che. (1) pa.saM.pa, jinasAgarasUrizAkhA bha. vikAnera, [prathama AvRtti bhA.3 pR.1280,] 1005, ruciravimala (ta. mAnavimala-kezaravimala-bhAvamalazi.) (3503) matsyAdara rAsa 33 DhALa ra.sa.1736 Ai- zAMtikaraNajita zAMtijI, sukhadAyaka sa`sAra, nAma thakI nita pAmIe, sukhasaMpattibhaMDAra. sarasa vayaNa rasa varasatI, samarI zAradamAya, vANu aneApama ApajyuM, jima jagamAM jasa thAya. kAlidAsa kavitA lahe, te tAharA upagAra, mAtA tima mujha upare, dharajye heja apAra. gurU girUe saMsAramAM, Ape vidyAdAna, bheAvimala kavirAjane pAmI avihaDa mAMna. puNye upara saMbadha e, suyA sahu taranAra, suNatAM acirija upaje, vAdhe buddhi apAra. puNye dhaNu kacaNu lahe, puNye iSTa sayAga, puNye surasevA kare, puNye puraNa bhAga. macchedara puNye karI, pAmyA sukha bharapUra, te sabaMdha suNatAM sadA, vAdhe adhikA nura. a`ta - cavI sahue tihAM thakI, cce meAkSaddAra, zAMticaritta dhanadanA, saMbaMdha apAra. meM bhASyA saSepa syuM, bhavijana-kautika kAja, adhika AchuM je kahyo, te SamayA kavirAja, saMvata sattara chattIsame', e bhASyA saMbaMdha, suNatAM acaraja upaje, vAdhe ati ANu da. 3 4 OM sA. 17 18 19 Page #30 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [17] tapagacchanAyaka guNanIleA, zrI vijayaprabhasUra, nAma japatAM tenU, sukhasa`patti bharapUra. zrI AcArija jagajayA, zrI vijayaratna gaNudhAra, nAmaprabhAve pAmI, dustara bhavanA pAra. paMDita mAMhi sirAmI, mAnavimala munIrAya, ziSya paDita karI kesarI, kesaravimala kahevAya. vidyAgurU gurUnA gurU, samaratAM sukha thAya, tAsa paTAdhara dIpatA, bhAvimala sudhirAya. DhAla tattIsamI e kahI, civimala sUparANu, bhaNe guNe je sAMbhale, tasa dhari kArDi kalyANu, 24 (1) li. zrI pATaNanagare 5". ga`gavijayena. sa.1779 mAga di * 3 dine vAra zukra. 5.sa.23-17, lIM.bha. (2) li. muni kRSNavimalena zrI ratalAmanagare arjA zrI ratnanA aja zrI hIrAdevI vAcanAtha saMvata 1747 varSa zAke sAlemArA pravRttamAne dvitIya vaizAkha virda amyAM ravivAsare tithau. pa.sa'.25-17, vi.ne.bha. naM.4490, [prathama AvRtti bhA.2 pR.352-54.] ANaMdamuci dUA. zrI siddhAcala nita namI, RSabha jinesara deva, bhavabhayavAraNu jinavarU, seva karI nitameva. vItata karUM mi mAharI, ralIu bhava anaMta, saMsArasAgara mAMhithika, avyakta mithyAtI huMta. janamamaraNa karyAM ghaNA, kahata na lAbhe pAra, pudgalaparAbharata ataMta je, sUkSma teDu vicAra. ata - tapagaccha-gagana gaNu uDDayau ravi anukAra, zrI vijayaprabhasUri sAsana jita sigAra, 20 21 1006, ANu daruci (ta. uyaruci-puNyarucizi.) (3504) SaT Ara [cha Aza] pudgalaparAvata svarUpa stavana 2.sa.1736 22 AmAM cha ArA, pudgala-parAvartana, samyaktva, 14 guNasthAna vagerenuM varNana che. Adi 23 1 2 m Page #31 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dayAtilaka [18] jaina gUrjara kavio AcArija zrI vijaya ratnasUri yatIza, tehanaI gachavAsI gAyaI zagaMja Iza. kalaza. saMsAratAraNa dukhavANa kalyANakAraNa jinavaro, zatruMjanAyaka muktidAyaka pApa-tApa dUrI kare, je vAdi gajadalasIha sAdula udayarUci paMDita jayavare, tasa sIsa suhAraka jJAnasAgara puNyarUci paMDita gurA, tasa sasalesi stavIu ulasI ANadarUci AdIsara, Idu muni guNa rasa saMkhyA eha saMvatsara cita dhare, triNa jaga mAMhi tIratha ehavau avara na kaI jANIu, jaina zaiva javana zAstri, mahimA tAsa vakhANuu. (1) muni hamIrarUci paThanArtha. TabA sahita, pasaM.28, vi.ne.bhaM. (2) saM.1749 AsADha vadi 6 paM. ddhikuzalena li. lAkUla baMdire ga. 2gakuzala vAcanAtha. pasaM.38, jhIM. pi.41 naM.211[mugRhasUcI] [prathama AvRtti bhA2 pR.354-55, bhA.3 pR.1326-290) 1007, dayAtilaka (kha. jinacaMdasUri-ratnajazi.) (3505) dhanAne rAsa 17 DhALa 2.saM.1737 kArtika Adi- vIra jinesara pAya namI, praNamI nija gurUpAya; haMsagamaNuM citameM dharI, kahirsi kathA cita lAI. dAna sIla tapa bhAvanA, dharamanA mAraga eha, IhAM teu dAMta bakhAMNimyuM, daIzuhAra sivageha. bhalaI pAtra je dAMta ghe, nija zaiI zubha bhAva; te nara thAye sukha bhavane, jima dhanI vaDadAva. dAna deI munivara bhaNI, pachaI karaI pachatAI; te dukha bhaje na jagi have jima dhannAnA bhAI. hAla 17 dhanyAsirI. dAnaI supari dIjIye....... saMvata muni guNa riSi rasI, kAtIna caumAsa; tiNa dina pUrI maI karI, e caupaI ullAsa. dA. zrI kharataragaccha-rAjayau, zrI jinacada suriMda; Page #32 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [19] pratipa avicala puchajI, na lagi ravi prabhu caMda. sakala vidyA kari sAbhatA, vAcakapadavIdhAra; zrI ratanajaya mujha gurU bhalA, bhAvika-kamala-dinakAra. tasa parasAde me karI, eha kathA parisidha; yAtilaka kahe je suNe, tiyA dhari avicala siddhi, sAlibhadra dhanA parad, dIjai iSNu pari dAna; parabhava jAtA te laI, avicala kaiADi kalyANa, (1) li. jIyA kIsanagaDha madhye AtmA athI zrI pujajI zrI nAthurAmajI? prasyAda li. saM.1831. pu.saM.9-16, dheA.bha. (2) pa.saM. 15, catu. pA.pu. (3506) bhavadatta bhaviSyadmatta ceA. (paMcamI adhikAra) 2.sa.1741 je.zu.11 phatehapura (1) kavinI svaya'likhita prata, phakta Adipatra nathI, ji.cA. (3507) vikramAditya cApAI (1) apUrNa, vIkA. [prathama AvRtti bhAra pR.350-51, bhA.3 pR.1325. gurunAma pahelAM 'ratnavijaya' batAvAyeluM te pachIthI sudhAyu che. kRtinI racanAmiti tyAM suda 9 darzAvI che, paNa e mATe kRtinA udbhuta bhAgamAM kAI AdhAra nathI.] (3508) ceAgaratnAkara cA. ra.saM.1736 zrAzuM.3 budha vaidakanA cApAIbaddha sArA graMtha che. nayanarokhara 1008. nayanazekhara (a. pAlItANA zAkhA sumatizekhara--saubhAgyazekhara-jJAnazekharazi.) 8 - 85 aMta - graMthasamudra aae apAra, je taNeA vi lAge pAra, teha graMtha thaki e udharI, prAkRta bhASA cApai karI. kAika yoga che anubhavyA, kaika likhita pramANe vyA, kAika sugurU mukhe sAMbhalI, teha taNI cApai saMkalI. jhAjhA yAga tA mAMhi TAMma, yAgaratnAkara cApai nAMma, zrutasAgarathI lIdhI mathI, buddhi mAtra e cepai kathI. vibhakta chaMda ane ala'kAra, laghu dIradha nitra jANuka sAra, jhamakabadha nathI tevA jeDa, paDita hAsya ma karajo teha. 87 z 84 Page #33 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 93 94 [20] jaina gUrjara kavio: 5 vicakSaNa arthe kare ati bhalA, huM navi tuM chuM mAIkAkalA, tA zuddha vANI kahuM kima hui, puNi zuddha kahejo dhIvaMta sAi. 88 puM strI kalIva taNA je veda, pada akSaramAM nahI zuddha bheda, vyAkaraNasa'saga` me vikIe, rekha doSa te mujane dIyA. 89 chuTaka yAga hatA te taDA, cepai mAMhiM kIdhA sAMmaThA, jUjUA gurUmukha sAMbhalI, tehanI cApai kIdhI valI. saMvata sattara chatrIsaI naMNi, uttama zrAvaNa mAsa vAMNi, sukla pakSa tithi trItiyA valI, budhavAraI zubhavelA bhalI. 91 zrI a'lagacchi girUA grUpatI, mahA munIsara moTA yutI, zrI amarasAgara sUrIsara Na tapataMjae kari jIpaI bhANa. 92 suvihita gaccha taNA siNagAra, jINu jItyuM kAmavikAra; meAharAya manAvyA hAri, kaSAya dUra kIdhA cyAra. AcAya nA guNa chatrIsa, tiNi kari sAhai visavA vIsa, yugapradhAna birUda jeRsnaI, rAyarANA mAnaI tahanaI, tAsa taNui piSa zAkhA ghaNI, eka eka mAMhi adhikI bhaNI, paMca mahAvrata pAlai sAra, isA aI jehanA aNugAra. 95 te zAkhA mAMhi ati bhalI, pAlItANI zAkhA guNanilI, pAlitAcAya kahIi jeha, A gahrapati je guNage. 96 anukrame tehane pATe jANi, zrI puNyatilaka surIsa vakhAMNu, tene vaza sAlame pATa, sUtazekhara vAcaka guNu-thATasAta ziSya che vAcakapade, saubhAgyazeSaH punyavata hade, tAsa caraNAMja seve jeha, mAnazeSara vAcaka guNa je. satara bheda sajamanA sAra, pAle nita je pa cAcAra, satAvIsa guNaeN abhIrAma, nAMnazeSara te vAcaka guNadhAma. 99 te sahIgurUnA lahI pazAya, hrIe samarI sarasatI mAya, ceAgaratnAkara nAMme ceApai, nacaNuzekhara muMti Nu pari kahI. 100 AchAadhIkA akSara jeha, kavijana mApha karo te, kara joDIne karU vInatI, zuddha karajo jana sUbhamata. AyurvedanA ji hAi Nu, kare sahu kA tAsa vAMNu, parApagAra cikitsA kare, tehanA jhAjhA jasa vistare. nayanarokhara 90 87 98 101 102 Page #34 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [1] jAMNI saMsAra asAra, kAje kAMika paraupagAra, gAMdhI suM ma karayA bhAga, guNa upane lIje lAga. atita abhAgata dula je, puNyaheta paDI gote, i vi jaza khele sahu kAi, deva taNA sukha paribhava heAi. 105 guNa kIdhe je nISNu thAI, marI pApe te dUti naiM; puNi e upadeza ama taNA, paropakAra karayA ghaNA. 106 valI sISa suNA sajana, e upagAra kare te dhanya, aDhAramI sadI kezavadAsa-kuzalasAgara" e upagAre Tale sarvi zUla, pApagAra dharmanuM mUla. dharma taNI mati hIi dharI, jIvadayA valI pAleA dharI, sUSasa'pati valI bhAga rasAla, jethI lahije ma`galamAla. 108 (1) kasturasAgarajI bhaMDAra, bhAvanagara. (2) la.sa`.1836, zlA, 9000, 5.saM.141, lI'bha'. dA43 naM.1. (3) sa.1842 varSa Azu zurdi 13 paDiMta zAMtikuzalagaNita zi. paM. punyakuzalagaNi zi. p bhANukuzalagaNi lIpIkRta muni hazakuzala vAMcanAtha'. zrI dherAjInagare zrI RSabhadeva prasAdAt. 5.sa.205-17, prathama patra nathI, jazasa. [AlisTai bhA.2, phaeNTalaeNMgazurA, lIMDasUcI, hejainAsUci bhA.1 (pR. 487, 567 - nayazekharane nAme).] [prathama AvRtti bhAra pR.351-52, bhA.3 pR.1325-27] 1009, kezavadAsa-kuzalasAgara (kha. jinabhadrazAkhA sAdhukIti-mahimasuMdara-nayameru-lAvaNyaratnazi.) (3509) kezavamAvanI athavA mAtRkAkhAvanI (hiM.) ra.sa.173 zrAvaNa zupa magaLa Adi- kAra sadA sukha deutahI" nita seuta vAti icchita pAvai, bAuna akSara mAMhi zirAmaNI yAga yAgIsara hII sa dhyAvai. dhyAnameM gyAname vedapurANameM prIti jAkI sameM mana bhAvai, kezavadAsapu dIjI" dolatabhAva sau' sAhibake guNa gAvaiM. 1 aMta - kSAla vinAda vidyA janma kA kare, jyuM leAka AyajI re kheta pAkA, muMsIyamAra garIba sA dIAta, kAU na puchata nAMuM ju' tAkAM, ThIgIya mAra deSI saba Darapati deta hIusa Adada AMkA, kezavadAsa tesAc' kahe bhayA, khAMDekI pRthvI ne` dAna vidyAkA. pa khAna akSara jora karI bhayA, gAu pavyAsahIme mata bhAve; 104 107 Page #35 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kezavadAsa-kuzalasAgara [22] jaina gUrjara kavio sata sata chatrIsako sAuna sudi pAMca bhRguvAra kahAve. sukhasobhAga nIko titako huve bAuna achara je guna gAve; lAvanAratna gurU supasAu se kezavadAsa sadA sukha pAve. 60. (1) zrI kezavadAsakRta bAvanI saMpUNa. zrI 6 zrI pUjyajI RSi. zrI (pachI bhUMsIne upara lakhyuM che) 6 kezava tazi.. bhUpatajI lapIkRta. cheluM patra, mArI pAse. (2) saM.1848 rAdha mAdhavamAse la. laphimakalaleM. brA umedavijayagaNI paThanAtha ilAduge. pasaM6-13, kheDA, bhaM. dA7 naM.55. (3) juo nIcenI kRtimAM trIjI hastaprata. (3pa10) zItakArake sayA (hiMdImAM) cha savaiyA ' (1) juo uparanI kRtinI bIjI hastaprata. (2) saM1814 pra.. A zudi 4 zani paM. RAnavijaya li. e. devajI vAcanArtha. 5saM.13, temAM prathama to 9 patramAM kRSNadAsa bAvanI' che te sAthe, kheDA. bhe2 dA.3 naM.154. (3511) vIrabhANa udayabhANa rAsa kapa DhALa 2.saM.1745 vijaya-- . dazamI somavAra navAnagaramAM Adi- sadagurUjI sAnidha karo, zrI jinakuzala sUrI paratApUraNa tuM prabhu, paratikha suratarUkaMda. jasa mahimA jaga sAhari, sayale mahakI vAsa, samaryA AsthA pUra, sevaka mana uhAsa. birada ghaNA che tAharA, meM kaha kima kahivAya, khIrasamudra jala su bharyo, kahA kima biMdu gaNAya. araja suNejyo sAhibA, praNamuM be kara joDI, sAdhu taNA guNa gAIvA, muja maname che kiDi. e AsyA mujha pUro, sAMbhalI mArA svAmi, joDi sarasa vANu sarasa, saphala hose tujha nAma. maMda buddhi che mAhiri, jeDI karaNa paNa sa, thANuM karyuM ne nahi, juTha kahuM to huM vIrabhANu ubhANano, caritra suNo cita lAya, jima utapati Agala thai, kahine saMbaMdha banAya. vIrabhANu to dAnathI, lAdhI lIlA Rddhi, udebhANa sevA karI, sAdhU taNI mana suddhi. Page #36 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [23] kezavadAsa-kuzalasAgara sevA dAna prabhAvathI, phalIyAM vaMchita kAja, uttama kula te avataryA, pAyA dono rAja, mahA munisara gAvatAM Arati ciMtA nAya, dukhadehaga dUre TaleM, navanidha lakSamI thAya. sarasa kathA suNo catura, vikathA cheDI vAta, sAMbhaLatAM sukha Upaje, nirmaLa thAsya gAtra. kiNa deze kiNa nagara e, kuMNa rAja kuMNa nAma, te bhaviyaNa tame sAMbhaLe, mana rAkhIne ThAma. ' 12 aMta - DhAla 64 dhanAsI. dhanadhana Adrakumaravara sajanI e dezI. dhanadhana vIrabhANu udebhANa munIvarU, nAma thakI vistAra, mAhA munIsaranAM guNa gAvatAM, pAmIje bhavapAra. 1 dhana. vikamacarita thakI e udharyo, sarasa kathA rasa joya, ocho adhike je meM IhAM kahyo, michA dukaDa soyA. 2 dhana. meM caturAI karIne mAharI, kIdho eha prabaMdha, ochAadhike jihAM tume dekho, kahi melasaMbaMdha. 3 dhanae araja che re kaviyaNa mAharI, ghuM che catura sujANa, mAharI zobhA vadhasya tuma thakI, vAcyAM sarasa vakhANa- 4 dhanasatara pasatAle saMvare, vijayAdazamI somavAra, puraNa rAsa karyo meM tiNa dine, varyA jayajayakAra. 5 dhananavAnagara mAhe e meM karI, copAI mana-ANaMda, mUlanAyaka zrI saMghane sukhakarU, dhamanAtha sukhakaMda. 6 dhanazrI kharataragacha dinadina dIpatA, dAdAne supasAya, jehane nAme navanidhi saMpaje, Arati ciMtA jAya. 7 dhanajinabhadrasUrInI zAkhA paragaDI, jehanA ziSya vinIta, sudho saMyama pAle dina prati rUDI jehanI rIta. 8 dhanazrI sAdhukati pAThaka sukhakarU, jehano jaza vikhyAta, paravI pose jiNa thApIyo, jaga sahu jANe re vAta. 9 dhanamahimasuMdara vANarasa tehanA, ziSya mahA pravINa, adhika paMDita caturAI atI ghaNa, sIla guNe layalaNa 10 dhanatehanA ziSya vAcaka nayamerUjI, jenI amRta vANa, rUpa kalA guNa sohe ati bhalA, dekhI rIjhe rAyarANa. 11 dhana Page #37 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [24] jaina gUrjara kavio H 5 12 vana. tehanA ziSya vANArasa dIpatA, lAvaNyaratna sujANu, te gurU mAharA tyAM lage pratapajo, nta' lage dhrabhANu. tehanA ziSya suvinIta che, kuzalasAgaragaNI jANu, sAdhu taNA guNa gAyA suddha mane, adhikI AsatA ANu. 13 dhanabhaNe guNe je bhaviyaNa sAMbhale, tehanI phalase Asa, Arata vidhana ciMtA dare Tale, e sAMbhalatAM rAsa. guru ladhAjInA parasAthI, rAsa racyA zrIkAra, kesavane sukhasAtA che dhaNI, dinadina harakha apAra. (1) li. 1878 zaka 1744 vaizuda 13 gurU. rAjakoTa pU.a. (2) saMvata 1883nA varSe AsADha vida 13 sAme. zrI jakhau madhye......zrI ajitanAtha prasAdAt, pa.saM.44-17, va.rA. muMbaI. (3) la.sa'.1871, dhAsabha'. (4) saM.197 kAva7 khuve 5, amaravijaya la. pa.sa.81 12, kheDA bha'3. (5) sa.1853, 1244, 5kha jIrA bhaM. dA.12 naM.14. (6) sa'.1992 1.13 zukra mehata muni-jiyazasUri-rAjamuni-slamuni li. kaccha lAInamAM. 5.sa.42-15, jinadatta bhaM. muMbaI. 15 dhana. caze.lAbha [prathama AvRtti bhAra pR.354 ane 366-69, bhA.3 pR.1328 ane 1333. savadAsa bhAvanI'nA kartA kezavadAsa tathA vIrabhANu udayabhANa rAsa'nA kartA kuzalasAgara(kezava)ne pahelAM judA gaNelA, paraMtu pachIthI eka karyA che, je yAgya jaNAya che. kavitAM e nAma che ema ja vIrabhANu udayabhANa rAsamAMthI samajAya che. e rAsamAM ullikhita guru ladhAjI te kavinA vidyAguru hovAnA saMbhava che. 1010. yoAlAbha (kha. sAgaracaMdazAkhA samayakalaza-sukhanidhAna-- guNusenazi.) (3512) sanatkumAra cApArka 2.sa.1736 zrA,zu.11 (1) sa'.1763 mAgazu.1 navahara madhye vA. jJAnatidhAna zi. jJAnanaMdana ANu dudhIra jJAtavijaya li. pa.sa.31, kRpA, po.47 naM.866(3513) dha sena cApAI 36 DhALa ra.sa.1740(30 ?) je.zu.13 nApAsaramAM Adi- caraNakamala zrI pAsanA, praNamuM be kara joDi, sevaka jAsa prasAdathI, zIghra lahai. sukha kArDa, sAcI mAtA sarasatI, avirala Ape vAM, 14 dhana. 1. Page #38 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI . [5] cazolAbha sarasa vacana racanA kadI, rIjhe catura sujANa. dharamAcArija jJAnagurU, kumati-viNasaNahAra, sakala prakAzaka sAstramati, jJAnahaMsa-dAtAra. tIrthakara gaNadhara vira, upadeza dharma adhikAra, . zyAri dharma mATe dAnadharma, e moTo saMsAra. kathA apUrava adhika rasa, mIThI jaNi ni vAta, sughaDa huye te rIjha, suNatAM acarija vAta. smita hAla 36 zAMti jina tAre bhAMmale jAuM - dezI dAnadharama zrIkAra sa, Adari tiNa maname re, zrI dhamasena riSIsara rAyA, praNamuM UThI nita pAyA che. zrI. 1 saMvata sataraha se cAlIsa, jeTha sudi terasa divase ve, supAsa taNe dikSA-dina-ucchava, suranara kare mahatsava che. zrI. 2 nApAsara jinabhuvana virAje, ajita zAMti jina rAje che, khastagacha surata sama sohe, dAna-amRtaphala mahe . 6 ga7 corAsI sira ravi chAje, sUri jinacada virAje che, tasu rAje meM carita e racIye, sAdhuguNe mana macI va. 7 sAgaradanI sAkha udArA, sAdhu vaDAM guNadhArA ve, vAcaka padavI pATavi rAje, samayakalasa gurU chAje che. zrI. 8 sukhanidhAna vAcaka padadhArA, guNamaNiratanabhaMDAra che, tAsa sIsa guNe kari sohe, bhAvika jIva paDihe che. zrI. 9 zrI guNusena vidyAbhaMDAra paraupagArI udArA ve, tAsa sIsa carita e bhAkhyo, jAdavahIMDa meM dAkhyo che. 10 ..................ne mIsarane mAdhava pUcho , bhaNatAM guNatAM saba sukha pAve, alaya-vighana dUri jAve ve. 11 caze lAbha sAdhuguNa gAve, manavaMchita phala pAve . sakala saMdhane AnaMdakArI, maMgalamAla jayakArI che. zrI. 12 (1) saM.1809 phA.va.6 ravi paM. li. kanakamANakya muni vikAnera maLe. pasaM.ra7-15, mahimA. pi.12. (2) saM.1859 pha.va.ra ratanadharmamAnavijya ci. savAI saha li. kAlU maLe. pa.saM.26, dAna. pi.14 muM.ra7. (3514) amarApta mitrAnaMda rAsa Page #39 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajitacaMda [] jaina gUrjara kavie pa Adi- svasti zrI jiNavara sakala, caraNa namuM cita lAya,. manavaMchita phalaI mana taNA, thira riddhi saMpati thAya. 1 varadAyaka vAgezvarI, sAcI sakati suhAya, zrI gurU mujha sAnidha kare, namatAM navanidha thAya. dharama cyAra dhyA sadA, bhAkhaI bhagavaMta ema, sukhasAtA lAbhaI suthira, narabhava saphala janma.. kahUA phUla kaSAyanA, parakhi prANuM pApa, Ima jANI jiNa upadisya, sevyA hoI saMtApa. cyAra kaSAya e caugaNA, varajau ANi viveka, mitrAnaMda amaradatta jima, kIdhA karama aneka. (1) pa.kra.1thI 32, apUrNa, nAhaTA.saM. naM.259 [prathama AvRtti bhA.3 pR.1321-23. dharmasena epAIne 2.saM. 1740 kRtimAM spaSTa maLe che, pachI (30) zA mATe mUkyuM che te samajAtuM nathIamaradatta mitrAnaMda rAsanA udhUta bhAgamAM kavinAma nathI, zrI dezAIne e mAhitI nAhaTA pAsethI maLelI hovI joIe.] 1011. ajitacaMda (tapa--upakezagaccha amIcaMdazi.) (3515) caMdana malayAgIrI rAsa ra.saM.1736 Azvina suda 10 revAtaTe heDiyo nagaramAM dharmapuranA zrAvaka abhecaMdanA kahevAthI ro. [prathama AvRtti bhA. pR.355] 1012. jJAnakIrti (vinayadevasUri-vinayakIrtisUri-vijayakIti sUrizi.) vinayadevasUri mATe juo naM.237 bhA.1 pR.3ra1. (3516) gururAsa (eN.) 19 DhALa ra.saM.1737 mAgha zu.6 khaMbhAtamAM Adi- AdinAtha Adi namuM Ape avicala zarma. nItipaMtha pragaTAke, vAriu yugalAdharma. aMta - DhAla 19 rAga dhanyAsIri. vijayakIratisUri vaMdii guNagirUu gurUrAja re, nAme jehane navanidhi thAI, sIjhe salAM kAja re. vi. 1. brahmArUSithI gaccha brahmAmatI, vinayadeva tasa nAma re, Page #40 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [7] abhayakuzala vA. sariziromaNi samatAdario, savi guNanuM vizrAma re. vi. 2 tehane pATi dIpaka madajIpaka, vinayakaratisUri jANa re, gurU guNa sakalavidyAnuM Agara, te hue AgamajANa re. vi. 3. tasa paTa sohe janamana mohe, mATe mahimAvaMta re, sAdhu kriyA tapa japanuM dariyu, zrI vijayakIratisUri saMta re. vi. 4 tasa sasa jJAnakirati bhASe, gAyu gurUguNa rAsa re, gurU nAme sukhasaMpada lahaI, paMce saghalI Asa re. vi. 5. sAyara guNa RSi caMdra saMvacchari, mAgha mAsa sudi jANuM re, thabhaNanAre saMdhaAdeza, chaTTi dina caDhayo pramANa re. vi. 6 bhaNatAM guNatAM saMpati thAI duHkhadAlidra saba jAI re, navanidhi siddhi ghaNerI AI, II harSa na mAi re. vi. 7. (1) ItizrI gurU rAsa samApta. zrI tapAgache mahepAdhyAya zrI hitarUcigaNi tacchiSya kavi hastacibhirlipakRta, bhAraka zrI jJAnakIrtisUrIzuM svavAcanakRte. zloka saM.351, pa.saM.12, amara.bhaM. (e hatiruci vaidya valabha' graMthanA racayitA samajavA. tene mATe juo naM.911.) [prathama AvRtti bhAra pU.306-07, bhA3 pR.1ra9 6] 1013. abhayakuzala vA. (kha. kItiratnasUrizAkhA lalita kIti-puNyaharSazi.) (3517 ) RSabhadattarUpavatI copAI 27 DhALa rA.saM.1737 zu.10. mahAjanamAM Adi-pAsa jiNesara praNamatAM, vighana burAI jaI, jima sUrija Ugye thake, tatakhiNa timira nasAI. sarasa vacana gho sarasatI, kavijana kerI mAya, jasu prasAdi jagameM daya, kAlidAsa kavirAya. je maI e udyama kIyo, teha sugurU supasAya, tilatilAMre mahamahaI, phUla taNe parabhAva. bahuvidha jiNavara vAgaTya, punya taNA parakAra, sala samA nahI avara ke, sivasukha sAdhanahAra. rUpavatIe nirama, pAlya jiNa vidhI sIla, kathAkutUhala kAMna de, suNatAM lahasya lIla. riSabhadatta citta raMja, nija nArI-guNa dekhi, Page #41 -------------------------------------------------------------------------- ________________ alpacakuzala vA, [28] jaina gUrjara kavio: 5 sagalI nArina sArikhI, saMzaya Talyau ase. - aMta DhAla 27 riSabha prabhu pUjI re. pUravabhava-vAtAM suNuM e, lIne mani vacarAga munasara vaMdIye re kara joDI ene vInave e, tAre mujha mahAbhAga munIsara vaMdIye re.1 dIkSA lIdhI bhAva suM e, pAle paMca AcAra, paMcamahAvrata niramalA e, caraNa-karaNa-guNadhAra. khaMti pramukha dasavidha sadA e, pAlI sAdhune dharama, mu. IzAne sura te dUyA e, jihAM chaI bahulA zarama. doI sAgarane AukheM e, bhogavi suranA bhaga, mahAvidehaI sIchiaie, dharama taNA lahi yega. mu. 4 rUpati jima pAli e, trividha trividha karI zIla, zIla pAle je ima sadA e, te lahiye bahu lIlA mu. 5 jiNa vidha gurUmukhi sAMbhalyo e, tiNa vidha eha prabaMdha, caupaI karIne sAMkalI e, DhAla satAvIsa saMdha.. mu. zrI kharataragacarAjI e, zrI jinacaMdra surIsa, tehane rAjaI saMyu e, riSabhadatta sumunIsa. mu. 7 saMvata muni guNa rUSi zazi e, phAgaNa mAsa udAra, ujavAlI dasamI dine e, mahAjana nagara majAra. mu. kArakiratana surIMdanI, zAkhA sakala vadIta, lalitakIrati pAThakavarU e, sAdhuguNe supavita. tAsa sIsa jagi paragaDA ebahu-vidyAbhaMDAra, zrI puNayaharaNa pAThaka jayo e, tasu sAMnidhi lahi sAra. mu. 10 abhayakuzala e bhASI e, sakhara saMbaMdha rasAla, bhaNatAM guNatAM vAMcatAM e, vAdhaI maMgalamAla. ' mu11 (1) saMvata 1770 grA.sudi 5 gurU paM. amRtaprabhu muninA li. -AsatarA maLe. 5.saM.14-16, anaMta bhaM.. (3517 kha) vivAha paTala bhASA [athavA vivAha vidhi vAdacApAI] (hiMdI rAjasthAnI) - aMta - vivAha paTala graMtha che moTo, kahitAM kahI nA tro mUrakha loka samajhAvaNa sAra, e adhikAra kI hitakAra. papa pucahara vAcaka paragaDA, paravAdI gaMjaNa utakaTA. Page #42 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [29] nakravilAsa tasu prasAde subhamati lahI, abhayakuzala vAcaka e kahI, 56 (1) aMtya patra, nAhaTA.sa'. [mupugRhasUcI.] [prathama AvRtti bhA.3 pR.1295-96. tyAM RSabhadatta rUpavatI ceApAI'nA ra.sa.1730 darzAvelA te saratacUka thayelI jaNAya che.] 1014, kenavilAsa (kha. phremazAkhA guNuvinaya u.--matikIti - aDhAramI sadI sumatisiMdhura-kanakakumArazi.) (3518) devarAja vaccharAja caturdI 46 DhALa ra.saM.1738 mAdhava mAse jesalameramAM Adi - prahasami praNamuM prema dhari, pAsa-jijJesara-pAya, gADIma DaNa guNa bhaNI, tAraNu tribhuvanantAya. jasu prasAda pAmI karI, mAtava mahimAvaMta, pArasa pAmI leha jima, dhare suka'cana kata. vAga-vANi-varadAyinI, mahira karA mujha mAya, iSNa avasara ArAdhatAM, sahasa vacana dyo sAMya. zrI jinadatta sUrIMda gurU, guNanidhi vila gaNuisa, kuzalakaraNa tima kuzala gurU, nita nAmuM huM zIza. DhAla zAMti jina bhAmaNuM jauM - e dezI. dharama taNA phala RNu para dhArI, dharama karI hitakArI, e. 1 ata - * 13 14 siddhi isaraga bhUdhara pRthvI, sa Mvata saMkhyA kahevI che. mAdhava mAsanI ujvala tIthe, lAyaka meM yaza lIje che. jesalamerU nagara jayadAi, khatara saMdha sadAi, e, yugapradhAne zrI jinaca'da yatIsara, zrI jinasiMha sUrIsara, be, 12 zrI jinarAjasUri rAjesara, zrI jinaratana munisara che. varatamAna varata tasu pATe, zrI jinacaMdra yaza khATe e. cApaDAva za-sarahaMsa sarIkhA, puNye eha parIkheA. e. zrI kSetrasAkhe mahA uvaMjhAyA, zrI guNavinaya suhAyA che. nUtana graMtha ghaNA jie kIdhA, kaviyaName. yaza lIdhA che, tasu sIsa pAThaka zrI mattikIrti, pasarI jehanI kIratI be, sIsa tIyAMrA pAThaka baMdhura, gaNi zrI sumatisiMdhura khe, vAcakravara zrI kanakakumArA, vinaya tIyAMrA udArA khe. 16 20 Page #43 -------------------------------------------------------------------------- ________________ -2narAja upA. [30] jaina gUrjara kavie pa pasarI sobhA ehanI pUrI, duramati dilathI dUrI che, pAmI sahAcya IhAMnI pUrI, saMbaMdha kI meM sanUre . rUDI DhAlAM vAta piNa rasarI, mIThI dUdha kyuM misarI be, kanakavilAsagaNI Ima Akhe, suMdara zAstrane zAkhe che. 24 zyAlIsa DhAle copI cAvI, bhaviyaNane mana bhAvI be, ochoadhike ihAM je Akhe, dukkaDa mithyA dAkhyo . 26 e saMbaMdha suNatAM bhAvai, thira kamalA ghari thAve che. ra7 (1) li. saM.1821 vaizAkha mAse. rAjakoTa pU.a. (2) mANeka. [prathama AvRtti bhA.2 5.357-58.] 1015. ratnarAja upA. (kha. jinacaMdrasUriratnanidhAna-ratna suMdarazi.) (329) 22 abhakSa nivAraNa sajhAya ra7 kaDI la.saM.1739 pahelAM Adi- praNamuM bhAI zrI arihaMta, kevalajJAna karI dIpaMta, tehanAM vacana bhalAM cita dharI, zrAvakanaI hita jANa karI. 1 ubhayakAla paDikamaNuu karaI, jIvadayA cita sUdhI dharI, zrAvaka samakita pAlaI sAra, jANI abhakSa karaI parihAra. 2 aMta - e sevyAthI bhamaI saMsAra, naraka taNuM dukha adhika prakAra, e viramaMtAM sukha niravaNi, evI zrI jinacaMdanI vANi. 26 ratananidhAna sugurU upadesa, e adhikAra kahyau (vizeSa), ratanarAja kaheI uvajhAya, lAbha ghaNau bhaNatAM sijhAya. ra7 (1) saMvannadAgni munedu pramite (saM.1739) saradaRtau kA.zu.13 kArtika bhaguvAsare mAttaDapura (surata) nagarapravare ba. kharataragaccha bha. jinamANikyasUri paTTe akabarasAha bhallAladIna pAtasAha-pratibaMdhaka amAri-pratipAlaka darzanI-na-muktikAraka zrImad zrI akabarasAhadatta jaMgama jugapradhAna-padadhAraka bha. jinacaMdrasUrIzvarANAmaMtavAsikasiddhAMtIyAM sirAmaNi ratnanidhAna zi. ratnasuMdaragaNi zi. ratanarAjagaNi zi. mahe. ratnAgaNi zi. paM. tejasAgaramuni brAd paM. jyasAgaramuni zi. lakhamIcaMdraNa li. suzrAvaka puNyaprabhAvaka sAha hAMsajI taputraratna sAha mANikajI taputraratna sAha vIracaMda brAtri tIcaMda tabrAtrija ciraM jIvaNadAsa pramukha putra pautra prapautra pramukha saparivAra vAcanAtha li. (A copaDAnA aMta che. temAM udayarAjakRta guNabAvanI" saM.16 67, zrIsarakRta Page #44 -------------------------------------------------------------------------- ________________ -aDhAramI sadI [31] ajJAta AdinAtha ta., dharmavadhanakRta prAstAvika kuMDaliyA bAvanI' saM.1734, vairAgyazataka' bAlAvabodha sahita, vicAraSatrizikA bAlA. sahita, ne chevaTe A sajhAya che.) jaza.saM. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1331-3ra.] 1016. ajJAta (ra0) [+] aMjanAsuMdarI rAsa la.saM.1739 pahelAM Adi- pahilaI naI kaDavaI he pAya namuM bhavadukhabhaMjana je bhagavaMta tA karamakA dhAtaNuM kApasu, havaI parabhava pApanA AsuM aMta to rAsa bhaNuM satI aMjanA, dAna dayA guNa sIla saMtoSa to vIrahaNI valIya vaIrAgaNI, saMjama sAdhana gaI suraloka to, satIyaziromaNI gAIe. 1 ata- vaMza vidyAdhara upanI mAya to, nAme he navanIdha saMpaje ehanuM nAma japatA bhavadukha jAya to hava prathavI pUcha kare sAthare, anasaNa lIdhuM che aMjanAmAya to cehuM gatI jIva khamAvatI, cAra he saraNa cIMte mana mAM to nArInU liMga chedI karI, Agala pAmasI purUSane vesa to teNe vese mugati te jAya, ema kahe graMtha zrI upadezamAla to. 156 satI zirAmaNuM. AdhaEuchuM je meM kahyuM, te mIchAmI dukkaDuM hajI mujhane ziyala taNe guNa varaNavuM have satIya te sAdhavI ajanA jeha eha saMbaMdha pUro huM have Agale cAlase sItA taNI vAta virahaNuM valIya vaIrAgiNI rAmanI bhArajA jagatanI mAta to 157 satI. (1) pa.saM.ra9-10, jaza.saM. (2) pa.saM.19-13, jaza.saM. (3) sa.1739 zrA.7 ravivAre... alavara mahAduge. pa.saM.11-15, viramagAma bhaM. [jehAprosTA, mupunhasUcI, lIMhasUcI, he jaijJAsUci bhA.1.] prakAzita H 1. prAcIna jaina rAsa saMgraha bhA.1 (saM. jIvaNalAla saMghavI).] [prathama AvRtti bhA.3 pR.1530-31.] 1017. meghavijaya (lAbhavijaya-gaMgavizi .) (3521) cAvIsI jina sta, re.sa.1739 comAsuM vajIrapuramAM Page #45 -------------------------------------------------------------------------- ________________ sumativijaya [32] jaina gUrjara kavio: 5 Adi " giMdaDAnI dezI. alabelo Adila sevAI re, hAMjI, pelI sunadama sumaMgalAke kaMta, e rUDe. marUdevAro naMda, e rUDe, dIThaI paramANaMda, e rUDA uMcapaNe re tana dIpatuM re, hAMjI paMcasayAM dhanuSa tata. e.madI. 1 aMta - rAga dhanyAsI mizra. suDA te rUDA saMdezaThA - e dezI. cauvIsa jiNavara taNuM lAlA, stavana kIdhAM pratyekaI re, jItI janama pAvana thayAM lAlA, gAyatAM jina suvikaI re, zAsana. 13 pAreSa AsakaraNa jinarAgI lAlA, vajIrapura nagarane vAsI re, tasa AgrahaI karI jina stavyA lAlA, pAtika gayAM ati " nAsI re. zA. 14 saMvata satara ugaNazyAlIsa lAlA, vajIrapura rahyA cAumAsI re, sakala saMghanaI sukhakarUM lAlA, thuthuA jiNa ullAsI re. zA. 15 sakala paMDita ziraseharo lAla, lAbhavijayagaNi girUA re, tasa sIsa paMDitarAja to lAlA, gagavijaya guNabharIyA re. zA. 16 tasa padapaMkajamadhukarU lAlA, meghavijaya kahi koDI re, e cauvIsa tIrthaMkarA lAlA, gho suSa maMgalIka keDI re. zA. 17 (1) pa.saM.8-15, visvalikhita, vi.dha.bha. [prathama AvRtti bhA. pR.359.] (1018) sumativijaya (vaDa ta. bhuvanakIrtisUri-ratnakIrti sUrizi.) (3522) + ratnakItisUri copAI (.) DhAla 9 kaDI 146 ra.. 1739 ASADha suda 7 budha Adi- saMbhava jinavara vinavuM, mAguM eka ja mAna, duragati dukha dUri karI, Apaje niramala jJAna. zrI zrutadevI sAMnidha kare, deje vacanavilAsa, kavikalA tuM kelavi, je bhagavatI puri Asa. mAtapitAthI adhIka valI, gurU je jJAnadAtAra, . guNa gAuM huM tehanA, sAradarti AdhAra. Page #46 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [33] dIpasobhAgya zrI vRddha tapAgacacha gaNadharU, zrI ratnakIrti srIrAya, carIya bhaNuM mana heta zuM, ANaMda aMgi na mAya. ata - DhAla navamI. mana bhamarA re - ehanI jAti. paMca mahAvrata pAlIniM suNa prANI re, sAdhI Atama kAja, sevuM jinavANI re. saMvata saMyamabheda te su. vaSa bhuvana nidhi sAra, ASADha zukla saptamI su. hasta nakSatra budhavAra. zrI ratanakattisUrI stavyA su. DhAla nave mahAra, se. sIsa sumativijaya sadA su. paya prakRmi vAraMvAra. se. 18 jUnAdhika je bhASIuM suMjIhA taNi rasi lIddha, se. sakala sabhA sAkhi karI su. micchAmi dukkaDa dIdha. se. 19 guNa gAyA bhagatiM karI su. sUrI taNA sunnaNa, bhaNi suNi naranAri je su. teha ghari kulakalyANa. se. 20 krrk kalasa tapagacchanAyaka sukhadAyaka zrI bhuvanakIrti sUrIzvarU, tasu vaMcabhUSaNa vigataSaNa zrI nItisUrI paTadharU; dina dina gAjI adhika divAjI tAsa ziSya sohAmaNA. Ima vadi vANu sumati aNu gharidhari raMgavadhAmaNuM. 21 savagAthA 146 DhAla 9 zloka 170. prakAzitaH 1. jaina aitihAsika gUja2 kAvyasaMcaya. [prathama AvRtti bhAra pU.383-84.] 1019 dIpasaubhAgya (ta. rAjasAgarasUri saMtAnIya mANikya saubhAgyacaturasaubhAgyazi.) (3523) citrasena padamAvatI copAI 31 DhALa 607 kaDI .saM. 1739 bhAdra. vada 9 maMgaLa nagInApaTIpa) nagaramAM Adi duhA. praNamu premeM pAsa jina, zrI zaMkhezvara deva, suranara vara kinara sadA, jenI sAre seva. tasa gaNadhara gIrUyA savi, Agama vicita hAra, lablinidhAna vibhu praNamII, guNagaNa-yaNabhaMDAra. Page #47 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dIpasaubhAgya 34] jaina gUrjara kavie 5 Age aneka kavijana huyA, teNe sabarI tuMhI mAya, murakha ThaMDI paMDIta kIyA, pAmyA tujha pasAya. teNe samarU zAradA, mAtA pure Asya, mujha mati Apo , avirala buddhiprakAza. padapaMkaja nija gurU taNa, praNamuM huM sukhakAra, ajJAnatimira-dIpaka sama, jJAnadaSTidAtAra. zrI bhagavaMte bhASIu, cau bhede jinadhama, dAna zIla tapa bhAvanA, ehathI lahaI zIvazarma.. dAnAdika sahu sArikhA, piNa uttama zIla vizeSa, paraNI je te gAII, ukhANe dekha. roga sAga viyogI nahiM, saMkaTa sthApada duSTa, ToM upadrava zIlathI, jAI aDhAre kuSTa. pAlo zIla akhaMDa nItyu, je pAu zivalIla, citrasena padmAvatI tima pAlo zubha zIla. aMta - DhAla 31 rAga dhanyAsarI. dIThe dIThA re vAmA naMdana dIThe e dezI. gAye gAye re meM zIla to jasa gAye, citrasena padamAvatI doDha, tinake saMbaMdha banAyo re. 1 tapagachagagana-dinesara sarIkhe, sahu sahu janake mana bhAye, zrI vijayasenasUrIzvara suMdara, sUrIsaradAra kahAye re. 2 tasa pATe prabhu punyapratApI, prabala purve pAye, dina dina adhike jaga jaza je hatA, sAgaravaMsa dIpA re. 3 vaDa vayarAgI muni guNarAgI, pratibadhuM naranArI, zuddha sarUpaka zuddha AcArI, paMcamahAvratadhArI re. suvihita sAdhusaMgAra sohAve, tapagacchaThAkura rAje, zrI rAjasAgarasUrIsara moTo, joDi geyamanI chAje. 5 paTTaprabhAvaka udaye tehane, munIgaNa hiyaDe dhyA, zrI vRddhisAgara sUrIsvara jayavaMtA, sakala sUrI savAye re. 6 tasa gaNa mAMhi piDhA paMDita, mANasebhAgya budha saMta, bahuzrutadhArI jana manohArI, mahiyala mAMhi mahaMta re. 7 tasa sasa caturabhAgya budha, mujha gurU jJAnadAtArI re, dIpasaubhAgya muni kahe, tasa siza e gurU parama hiMtakArI re. 8 Page #48 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [3] dIpasaubhAgya saMvata nidhi guNu munI sasI varaSe 1739, rUDe bhAdrapada mAsa re, asita pakSa navamI bhRguvAre, vijaya muhutta ulhAsa re. bahujana kerA Agraha jANI, naginA tayara majhAre re, rAsa racyA meM gurU supAi, zrI sarasvatI devI AdhAre re. 10 pratyakSara guNA graMthAgara kIne leAka pramANa, aDhArasI sadI trIse... adhikA navasata upare, jANe jAMNa sujANu 2. 11 citrasenakI ceApAi kInI, cupe caritra me' joi, avara graMthe jo hAi suvizeSA, tA rIsa ma karajyA kAi re. 12 sAdhI sahu karajyA sudhI, catura vicArI joyA, zIlavaMta naranA guNu gAvI, pAtaka paraheA kheAjyA re. aNi hiyaDe husya dgurI, sahu janake mana bhAi, dAya malI jaNu gAvajgyA, navanavI ekatrIsa DhAla banAI rU. 14 mUDha paNe meM alika je bhAkhyuM, AchuMadhika` na`Ni, micchA dukaDa saMdhati sAkhe, deOM te hita ANI re. sarasa saMbaMdha sadA sukhadAi, sAMbhalayeA naranArI, bhaNatAM guNatAM suNatAM janane, heAse jayajayakArI re. raMge rAsa racyA rasadAI, kahe... munI doSa ullAse', kavitA vaktA zrAtA jatanI, lakhyA dinadina Ase... re. 17 me', (1) sava gAthA 607 graMthAmaMtha zlAka 930 munI dIpaseAbhAgyena mRtA paTIdranagare saMvata 1739 varSe bhAdrapada mAse asita pakSe 9 dInai cApe kRta. cileADA madhye pU. mahavijaena lapIkRta. 5.saM.26-15, lA.bha'. naM.493, (2) sa.1773 mA zISa zu.14 zanau mu. yasaubhAgyena li. rAdhanapure AdIzvara prasAdAta. pa.saM.15-18, IDara bha. naM.207. (35ra4) + vRddhisAgarasUri rAsa (ai.) saM.1747 AsapAsa amadAvAdanA prasiddha nagaraseMTha zAMtidAsanA guru rAjasAgarasUrinA ziSya A vRddhisAgara sa.1747nA Ase suda 3ne dine svastha thayA te arasAmAM A rAsa racAyA che. vadhu mATe jue ai.rA.sa. bhAga 3. Adi - sakalasamihitapUrA, siddhArthakula-sUra, trisalAnaMdana nAmathI, RddhivRddhi bharapUra. jaya jayadAyaka jitavarU, zAsananAyaka vIra, praNamuM 56paMkaja sadA, merigira para dhIra. 13 15 16 Page #49 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dIpasobhAgya a'ta - [36] jaina gUjara kavie : 5 zrI rAjasAgara sUrIzvarU, suvihita-muni-ziNagAra, praNamuM preme tehanA, caraNakamala sukhakAra. tAsa pATa" uyAli', pragaTayo abhinava sUra, tapaSTi karI dIpatA, jenA adhika pahera. vatipUraNa suratarU, zrI gurUjInuM nAma, pApanivAraNa dukhaharaNu, mahIma Dali abhirAma, te gurU taNAM guNa gAvatAM, mujha mita dhaNA ullAsa, sAMbhalatAM je sapajai, sukhasa pati survilAsa. sajamatismala pAlIne, tapa japa karI zubha kAja, zrI vRddhisAgara sUrIzvara, pAmyA surapura rAja.. DhAla 10 rAga dhanAsI. bhaviyAM bhAvi sAMbhalA * 3 sakala paMDita mAMhi. virAjaI, gurUguNu caNu sudhAma re, mANikayasaubhAgya budharAjajI, kahIU jasa puhavI prasIdhuM nAma UM re. bha. 3 bha. 4 bha. 5 tAsa sIsa manamAhana paDita, catusobhAgya budhaiMdra 2, tasa padapa kaja-sevaka madhukara, dIpa kahe... sukhakaMda re zrI vRddhisAgarasUri puraMdara, je pAmyA saragAvAsa re, guNa. guMthItae bhagati kIdhA, teha taNA e rAsa rU. bhaNuMsya guNusyuM naI sAMbhalasya", te dhari Rddhi suvizAlA re, dIpasaubhAgya kahe* guNu raDhIyAlA, gAtAM moMgalamAlA re. bha. 6 (1) saM.17papa kArtika zudi 11 bhaguvAsare navinapura madhye para satyavijayagaNitaziSya pra: zrI vRddhivijayagaNi zi. pa. rUpavijayena lipIkRtaH sarva gAthA 171, leAkasakhyA 251, pa.sa.16-9, vI.pA. na'1810. (ra) muni amavijayena naTIpatre saMvata 1772 varSa Ase zukla 15 vi. pa.saM.6-15, vi.ne.bha. naM.3229. (3) sava gAthA 171 eaa.251 saM.1805 pAsa di cha zanau sAjhitarA grAme la. gaNi dhRtasAgareNu la. pa.saM.10-11, je.e.i.bha. na.1293, [hanAsUci bhA.1 (pR.419, 435).] [prathama AvRtti bhAra pR.369-73, bhA:3 pR.1334. citrasena Page #50 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI AnaMdasUri padmAvatI copAI'nI pahelI pratamAM sarvagAthA 6007 ane leka 9030 darzAvAyela te chApabhUla gaNuM ahIM sudhArela che.] 10ra0. AnaMdasUri (3525) surasuMdarI rAsa ra.saM.1740 (1) paMDita lAlacaMdanI noMdhamAMthI. [prathama AvRtti bhAra pR359] 10-21. harakhacaMda sAdhu (3526) zrIpAla caritra saM.1740 (1) mizra. [prathama AvRtti bhAra pR.359.] 10rara, lakSmIratna (hIraratnazi.) (3527) + khemA haDAliyAne zasa (eN.) 6 DhALa 135 kaDI 2.saM. 1741 mAgazara suda 15 guru unAmAM Adi- Adya jinesara Adya nRpa, Adya purUSa avatAra, bhavabhaya bhAvaThu bhagavaMta nara, karUNAnidhI kIratAra. 1 priNamuM tArA prathama caraNa, gho mujha vacanavilAsa, sAMbhalo bhavIkajana, huM racuM jaeNma rAsa. kavaNa peme kayAM hu, pragaTayo kavaNa prakAra, . sAMnidha karo gurU sadA, kahuM kathA tasa sAra. gurU mAtA gurU pItyA, kIje gurU pAye seva, jJAnadIvAkara gurU kahyA, namo namo gurUdeva. kuMbhe bAMdhyuM jala rahe, jala vinA kuMbha na hoI, jJAneM bAMdhyuM mana rahe, gurU vinA jJAna na hoI. 5 aMta - - rAga dhanyAsirI. * dhanya dhanya peme dedarAMthi, jenI kIrata jagamAM jaNijI, didhAM dAna te caDhate pANijI, kavijane vAta vaSAMgiche. dhanya. 19 pAtarAI ghaNuM mAna ja dIi, sAhaM barada jeNe lIdhuMcha.. jatAM bAda jeNe rAkhyAM saghalAM, daI dAna mama praghalAMcha. gha. 130 valI zetrajagIrI jAtrA kIdhI, rUDe lAho lIdho, Page #51 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [38] jaina gUrjara kavie H aMta same cArItrapada lIdhuM, saraMgalAka kAraja sIdhyuMchuM. dha. 131 gayA sAdhu taNA guNu gAyA, ane vali rISirAyAjI, kavIjata mata koi doSaNa ma deyA, guNa huvA te gAyAjI. dha. 132 saMvata satara ekatAlisA varSe rAsa racce! manaharapejI, mAgasara suda punyama gurUvAre gAma unAu... mAjhArajI. 1. 133 paMDIta hIraratna parasIdhyA tasa pasAya rAsa UAjI, chaThThI DhAla dhanAzrImAM gAve sAMbhalatAM suSa pAveja. tilakacaMda kIje dharma bhavakajanavrU MdA, laSamIratna kahuM dA. (1) saM.1898nA kArti vada 14 ne lakhyuM che. prakAzita H 1. aitihAsika rAsa saMgraha bhA.1. [prathama AvRtti bhA.2 pR.360-61. 1023, tilakacaMda (kha, nayaraga-vimalavinaya dharma maMdira puNyakalaza--jayaraMgazi.) 1. 134 jayaraMga jue naM. 838. A kavie peAte svahaste saM.1717mAM lakhelI prata bhAvanagara AtmAnaMda sabhA hastagata zrI bhaktibhamAM che temAM peAtAne zrIra gagaNi ziSya kahela che. (vai. naM.4) (3528) kezI paradezI sadha 2.sa.1741 leAramAM aMta - rAyapaseNI sUtra thakI racyA e saMbaMdha suvizAla, saMvata sattara ekatAle same nagara jAleAra majhAra. 3 vIra.. khataragaccha jina"drasUri rAye zrI jinabhadrasUri sAba, vAcaka zrI nayarIga ziSya suMdara vimalavinaya mRdu bhASa. 4 vIra. vAcanAcArija zrI dhamA~dik vairAgI tratadhAra, maheApAdhyAya pIye. paragaDA nyakalasa sirakAra. tasa pATe pAThaka jayara"ga bhalA tasa caraNe cacarIka, tilakacada kahe e Apane zrI saMdhane maMgalIka. (1) yutti cenasAgara bha. udayapura. (2) saM.1902 thai.va.13 sumativizAla li. pa.sa.9, kRpA. peA.42 naM.736. (3) vivekavijaya bha, udayapura. (4) bAleAttarA bha 5 vIra.. 6 vIra. 1. 135 Page #52 -------------------------------------------------------------------------- ________________ prAgajI aDhAramI sadI [39] [prathama AvRtti bhAra pU.361, bhA.3 pR.1332.] 1024, prAgajI (bhImazi.) (35ra9) bAhubala sajhAya ra.saM.1741 vijayAdazamI pATaNamAM Adi- bAMdhavajI vairAge vrata AdarI he lAla, bAhubala balavaMta. bAM. aMta - mahimaMDala mahimAdharA ho lAla, gurUzrI bhIma muNida, bAM. tasa sevaka prAgajI he lAla, pAmaI parama AnaMda. bAM. vI. 14 Ima jina-muniguNa gAIyA ho lAla, pATaNa nagara majhAra, satara IkatAlIsane ho lAla, vijayadazami dina sAra. bAM. vI.15. [prathama AvRtti bhAra pR.362.] 1025. amaravijaya (ta. vijayarAjasUrizi.) vijayarAjasUri sva. saM.174ra. (3530) pArzvanAtha stuti aMta - bhaTTArakazrI vijayarAjasUri tapagaccha kero rAyajI, tasa padapaMkaja-madhukara sarikhe, amaravijaya guNa gAyache. [prathama AvRtti bhA. 2 pR.362.] 1026 sunivimala (3531) zAzvata siddhAyatana pratimA saMkhyA stavana ra8 kaDI la.saM.174ra pahelAM Adi- siri risaha jisesara vaddhamANa, caMdANuNa nimala guNanihANa, siri vAriseNe tihuaNu diNiMda, eNi nAmi cau sAsaya jiNida. aMta - isa suranara muni vaMdIe sAsaya sidhyAyatana vakhANyAM, aMga upAMga vRtti prakaraNathI suhagurUvayaNe joyAM, munivimala kara joDI vinavAI praNamI tumacA pAya, sAsaya suha saMtati kere mujha jinajI karau pasAya. ra9 (1) TabAsahitaH gaNi ddhivimala zi. gaNi amRtavimala laSAvIta rAjanagara ma saM.1742 mArgazIra zudi 8 bhome la. pa.saM.11,vimalaga7 bhaM. vijepura. (2) pa.saM.3-15, hA.bhaM. dA.83 naM.72.[hejejJAsuci. bhA.1 (pR.253).] [prathama AvRtti bhA.3 5.1293.] WWW.jainelibrary.org. Page #53 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jIvarAja [] jaina gUrjara karviepa 1027. jIvarAja (zrIpUjya geviMdazi.) * (3532) citrasaMbhUti sujhAya 50 kaDI .saM.1742(6) kumAra (mahA) ekama sema vikramanagara (vikAnera)mAM Adi- praNamuM sarasati sAmaNI, mAMguM vacanavilAsa, sAdhu taNa guNa varNavuM, karo buddhiprakAsa. - 1 sadagurU se prANa tuhe, cittabhUti pari joya, gAva carAvaI guvAliyA, brahma bhikhu sutta deya. ata - - kalasa e cini caMgaI haraSa aMgeI ANi adhika vikhyAta e, citta nAma munivara taNuM guNa bhaNuI thAye niramala gAta e. 48 saMvata satara biyAla vara kumAra mAsa ulhAsa e, ekama sAme eha tavIyA, rAga DhAla vilAsa e. 49 pUja zrI goviMda prasAdai vikamanayara majhAra e, - jIvarAja ASaI saMdha kerI vInaMtI avadhAra e, (1) saM.1794 vaSe mitI jeTha vadi 7 vAra zani dine lipIkRtama. pa.saM.2-12, ka.mu. (2) saM 1768 mAdha va.10 zani li. uttamacaMda vikramapure pa.saM.2, abhaya. naM.2809. (3) pa.saM.2, catu. pi.3. [prathama AvRtti bhA.2 pR.362, bhA.3 pR.1332. pachIthI 2.saM. 1746 paNa batAvyo che te "chiyAla" pATha maLyo haze tethI.] 1028 kIrtisAgarasUriziSya. (3533) + bhImajI caMpAI 178 kaDI .saM.174ra caitra suda 15 pujapuramAM Adi - sarasa vacana gho sarasati, praNamI vinavuM mAya, avirala mujha mati Apaje, karaje e supasAya. sarasaMta sohaga sAdarI zrI vidyA subharUpa, te mana samarU jehane sevi sUra nara bhUpa. miThAI mujha vANImAM ti dIdhI siraga, valI avase kiM vInavuM disiMdisiM raMga abhaMga. 3 catura zyala paMDita purasa, tana mana adhika sahAya, budhi akali Avie kali, sAMbhalatAM sukha thAya. " jANa hesuM te jANu, avara na jANe joya, Page #54 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [41] dAna. 176 kAvya gIta guNu ur, mUDha na ANe heja. du:khadAga dUre hare, Avi sukha bharapUra, INu vIdhI cAla je nara, te nara sadA sandUra. dAnI mAMnI mahAguNI, catura sadA saneha, teha nara suSa pAme sadA, dinadina dIpe deha. bhimasAha bhAgI nara je, aDhe IM saMsAra, teha taNAM guNa varavuM, sAMbhalajo taranAra. aMta - bhIma puraMdara mATA sAhajI re Asapura nagara suvAsa, catura joDAva rUDI ceApai re kIdyA uttama kAma. sakalabhaTTArakapura darasirAmaNI zrI kIrttisAgara sUra6, taziSya joDa cApaI re pujapura nagara majhAra, saMvata satara bacatAlIsame re caitrI punyama sukhakAra, je nara bhaNuM guNaeN ne... sAMbhale re tasa ghara jayajayakAra. dAna. 178 (1) saM.1749 varSe AsA mAse zukla pakSe 14 krimitiyu zukravAsare sakala paM. zrI kapUrasAgarajI taziSya gaNi mehanasAgara likhita gaDAnagare caturamAsa zciMta sAhu bhImasAha zrI siMdha suta RSabhadAsa balamajI ratanajIkasya sukha kurU kalyANamastu paraupagArAya. prakAzita H 1. aitihAsika rAsa saMgraha bhA.1. [prathama AvRtti bhA.2 pR.363-64. ata 1029. mANikavijaya (ta. zAMtivijaya-kSamAvijayazi.) (3534) [+] nemarAjula bAramAsA 57 kaDI ra.saM.1742 vai.zu.3 Adi- prabhunuM giri re naMdana zAradA lAguM re caNu e dezI. praNamuM premi re sarasatI vasatI vacanavilAsa, kavijanasaMkaTa cUratI pUratI vaSThita Asa; sevaka sAtidhikAraNI vidhananivAraNI mAya,. tuma supasAi re gAyasyuM nemisara jinarAya. dUA. mANika,vijaya 7 bAMdhIe tanna mana prema pAse, jAya cadUnAtha ne rahata pAse; bArame mAsa te viraha TalIe; Apa mANikyanA sAmI maLIyA. 55 satara khetAlIsa savata, vArU vaizAkha mAsa, sudi tRtIyA niravivAsara, sathavyA bAre mAsa; Page #55 -------------------------------------------------------------------------- ________________ mANikyavijaya [2] jaina gUrjara kavio vAcaka zAMtivijaya taNe, khImalijya budha sIsa, zrI hemavijaya su5sAyathI, mANikya pugI jagIsa. pa6 dUuM. rasika mana bhAvatA bAramAsA, paDhata suNatAM phali sakala Asa; sarasa zaMgAra rasa sahita vANI, bhaNe mANikya te sAMbhalo cita ANI. pa7 (1) pa.saM.7-10, ghoghA bhaM. dA.16 naM.26. (2) la. paM. mehanavijaya. 5.saM5-15, jenAnaMda. naM.3373. (3) pa.saM.6-15, jainAnaMda. naM.3383. (4) prata 19mI sadInI, 5.saM.6, ji.cA. pi.84 naM.2182. [mugRhasUcI.] [prakAzitaH 1. prAcIna madhyakAlIna bAramAsA saMgraha bhA.1.] (3535) [+] paryuSaNa parva vyAkhyAnanI [athavA kalpasUtranI] sajhAya [athavA bhAsa] DhAla 11 Adi- hariAle re zrAvaNa AveluM e dezI. parava pajusaNa AvIyAM ANaMda aMga na mAye re, ghare ghari uchava ati ghaNA zrI saMdha AvI joye re - para. 1 aMta - rUpAmahera prabhAvanA karIe nava sukhakAra re, zrI khemA vijaya kavirAyane budha mANavije jayakAra re. 9 DhAla 11 bharata gRpa bhAva suM e - dezI. saMvacharI dina sAMbhalo e bAsuM sUtra sujANa saphala dina Ajune e. khimAvijaya paMDIta taNe e, budha mANikya mana(vaMchita)dAya. (1) pa.saM.5-17, jaza.saM. [mugRhasUcI.] ||prakAzitaH 1. jaina prAcIna stavanAdi saMgraha. 2. sa.mA.bhI.] (3536) 24 jina sta, athavA covIzI Adi - AdinAtha sva. mAnItI kAgala mekalaI - e dezI. prathama jinesara prAhuNa jagavAhalA vArU, A amaheya geha re manamohanagArU, bhagati karUM bhalI bhAMti suM, jagavAhalA vArU, sAhibaja sasaneha re. manamehanagArU. 1 Page #56 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [43] saubhAgyavijaya aMta - saMprati zAsanaIsa, carama jisara vAdII, zrI vImavijaya budha sIsa, kahi mANika cira naMdII. (1) Iti cakavIsa jinastavAnAni likhitAni kRtAni ca. kavinI svahastalikhita prata, pa.saM.7-12, tA.bhaM. dA.83 naM.pa. (2) saM.1783 .va.4 ravi paM. harSavijaya zi. jiteMdravijaya li. pa.saM.9-12, kheDA.bhaM.. [mugRhasUcI, lIMhasUcI.] [prathama AvRtti bhA. 5.567, bhA.3 pR.14pa-53.] 1030. saubhAgyavijaya (ta, hIravijayasUri-semavijaya, cAritra vijaya, satyavijaya-lAlavijayazi.) meDatAnA zAha narapAlanI patnI IndrANuthI janma, janmanAma sAvaladAsa. zrI vijayasenasUrinA pAdasevI vAcaka kamalavijayanA ziSya satyavijaya pAse saM.1719mAM dIkSA lIdhI, saM.176ramAM comAsuM dakSiNanA. avaraMgAbAdamAM karyuM ne tyAM kA.va.7 zani puSya nakSatra raviyoge prathama prahare svargavAsa. (rAmavimalakRta "saubhAgyavijaya nirvANa rAsa gAthA 63 vikAnera bahata jJAnabhaMDAra patra nI pratimAMthI sAra ApanAra agaracaMda nAhaTAjI, jaina satyaprakAza pu.2 aM11 pR.128) (3537) samyakatva 67 bela sta, ra.saM.1742 bhA.va.11 samANuM (1) saM.1786 ca.zu.11 li. gaNi buddhivijayena. pa.saM.5, abhaya. naM.2723. (3538) + tIthamAlA stavana .saM.1750 AmAM kavie pUrva dezanAM tIrtho varNavyA uparAMta gUjarAta, kAThiyAvADa ane mAravADanAM tIrthonuM varNana karyuM che. temAM jaNAvavA pramANe yAtrAne AraMbha AgrAthI saM.1786nA cAturmAsa pUruM karyA pachI vijaya prabhasUrinI AjJAthI karyo che temAM sametazikharanI yAtrA karI pAchA pharI paTaNAmAM tejasUrinI AjJAthI kavi comAsuM karI, uttare paTaNAnI AjabAjanAM badhAM tIrthonI yAtrA karI. pachI soraTha ane bIjuM tIrthonuM, varNana che. Adi - ANaMdadAI Are, praNamuM pAsa jirNoda, ciMtAmaNi ciMtAharaNa, kevalajJAna-dikuMda. aMta - DhAla 13 Adara chava kSamA e dezI. anaDa akabara yavana pAtisAha pratibo gurU hIrajI, Page #57 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jinacaMdrasUri [44] jana gUrjara kavio: 5 saMvata solezatAlA ya varase, phatepuramAM sadhIraja. 17 tAsa sIsa vAcaka padadhAraka, semavijaya sukhakArajI, cAritra Adi vijaya uvajhAyA, satyavijaya suvicAra. 18 , tAsa sIsa paMDita padadhArI, lAlavijya gaNirAyajI, dilIpati avaraMga jeva Tyu, milyA Agare Ayache. 19 tapagani piyAla vizAlA, dekha dilIpati sajI, nija pharamAna daI puramAM meM, rahiye sadA sukhavAsa. 20 te kavi lAlavijaya sukha pAyA, pAyA tIrtha udArajI, mAnavajanma saphala bhayo mAhare, e to gurU-upagArajI. 21 e tIrathanI mAlA kaMThe, je dhAre naranArijI, ghara beThAM tIrathaphala pAmI, saphala kare avatArajI. kalaza. e tIrthamAlA ati rasAlA, paMca kalyANaka taNa, saMvata satara sai pacAsa varSe, lAbha paMNi meM bhaNI, zrI vijaya ratnasUrIsa gapati, sadA saMdha suhaMkAre, gurU lAlavijaya prasAda pabhaNe saubhAgyavijaya jyakare. 1 (1) saM.1817 vaizAkha vadi 1 budhavAsare. li. amRtavijayena sUrya pure sUryamaMDana pArzva prasAdAta. pa.saM.11-12, mArI pAse. (2) saM.1859 catra vadi 11 bhome puNyasAgarasUri zi. paM. ratnasAgara zi. paM. dhanasAgaragaNi la. vaTapadra vAstavya paThuA kamacaMda dhamacaMda ke likhApita AtmAthe zrI Adisara prasAdAta. pa.saM.23-11, kheDA bhaM.3. ' prakAzita H 1. prA.tI.saM. pR.73thI 100.. [prathama AvRtti bhA.2 pR.418-19, bhA.3 pR.1367-68. tyAM semavijayacAritravijaya-satyavijya ema guruparaMparA batAvelI, paraMtu traNe hIravijayasUrinA ziSya hevAnuM kAvyamAMthI samajAya che.] 1031. jinacaMdrasUri (kha. jinarAjasUri-jinaratnasUrizi.) (3538) + 96 jinavara sta, 23 kaDI 5 DhAla ra.saM.1743 prakAzita : 1. abhayaratnasAra [prathama AvRtti bhA.3 pR.1333. tyAM kavine jinarAjasUriziSya kahelA, paraMtu kRtimAM kavinuM gurunAma jinaratna nidezAyuM che ane vastutaH Page #58 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 41. aDhAramI sadI jitavimala, jinarAja-jinani e guruparaMparA che.] 1032, jitavimala (3540) bhapacAzikA bAlA. saM.1744 (1) graM.25, pa.saM.9, hI.bhaM. dA.44 naM.41. [prathama AvRtti bhA.2 pR.592, bhA.3 pR.163ra.] 1033. nayavijaya (ta. jJAnavijayazi.) (3541) neminAtha bAramAsA 42 kaDI .saM.1784 tharAdamAM aMta - je bhavi bhAvaI gAvaI, pAvaI te dhanapUra, nitanita AnaMda ati dhaNe, tasa taNe vadhataI nUra. sattara cimA laI vIrabhadra, thirapada rahI caumAsa, AnaMda adhikA. pAyA,. gAyA bAre mAsa. sakalapaMDitasiratAja -ja-rAja (vijayarAja) rAja, jJAnavijaya prabhu baDahavAI, - te gurUcaraNa pasAMya pAma, nayavijaya vinamyA nemi svAmi. 42 (1) pa.saM.3, . naM. 170. , (3542) covIsI 2.saM.1786 ' (1) pa.sa.5, lI.bhaM. naM.ra781, [lIhasUcI.]. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1333 ane 1396. "vIsI" tilakavijayaziSya nemavijaya (juo have pachI naM.1075nA )ne nAme mukAyelI, paNa lI.bhaM.nI e pratamAM kartA A navijaya ja che.] . .. 1034. khema (nAgarI tapagaccha-ahipuragaccha rAyasiMha-betra* * * . siMha(khetasI)zi.) (3543) anAthI traSi saMdhi athavA DhALe [athavA sajhAya - '2.saM.1745 kalyANapuramAM Adi- vaMdiya vira jiNesa jagIsa, nita praNamuM tAsa gotama sIsa, praNamuM sugurU karUM nita seva, jiNa upagAra kIyo gurUdeva. 1 sAMnidhikArI ho morA, maname dhyAna japU nita tArA, kamala-sUdUA supasA, guNa anAthI gAyA cAhe. 2 aMta - zrI kalyANa nAgarIga9patI re, siSa rAyasiMdha riSirAya. * * siSa sobhAkara dIpe khetasI re, cUhaDa siSa sukhadAya. Page #59 -------------------------------------------------------------------------- ________________ - prema [46] jaina gUrjara kavio: 5 tasa caraNAbuja sevaka kheme bhaNaI re, kalyANapura sukhakAra, sataraI saI paitAlaI suguruguNa gAyanaI re saphala karaI avatAra. (1) saM.1774 poSa vadi 5, pa.saM.5-12, gu. naM.13-5. (2) pa.saM.8. abhaya. naM.1454. [mupugRhasUcI.] (3544) ISakAra siddha copAI 4 DhAla 2.saM.1747 udayapura Adi- parama dayAla dayAkarU, AsApUraNahAra, cauvIse jinavara namuM, covIsa gaNadhAra. dharmagyAMnadAtA sugurU, ahanisa yAna dharesa, vANuM vara desI sarasa, vighana hare vighanesa. uttarAdhyayana cavadamaI, mitra che e adhikAra, alapa akala guNa che ghaNuM, kahu vAta aNusAra. aMta - dhura cyAre DhAla bhavAM taNI, iSakArI siddhathI adhikAra, ccAra dvAla saMyama taNI, guNa gAyA sutra-ANusAra. dhana. 7 jinavANI sudha sadavatuM, aNuduM sAce le neha, vizuddha suddha sahu vAsare, jiNa Akhe mIchAdukaDa deha. dhana. 8 satare sitAle same, udayapura majhAra, munI ema bhaNe siddhAMtanA, guNa gAyAM keDi kalyANa. dhana. 9 (1) saM.1828 zAke 1683 dvi-AsADha vadi 6 budha. pa.saM.911, zeThiyA. bhaM. vikAnera. (3545) sola satavAdI sa. 19 kaDI meDatAmAM - Adi - brahmacArI cUDAmaNI, jinazAsanaziNagAra he, brahmacArI. satavAdI sAle teNu guNa gAyAM bhavapAra che. bra. 1 aMta - sola satI guNa gAiyA, meDatAnagara majhAra ho. bra. ahipuragacha muni khetasI, ziSya ema mahAsukhakAra ho. bra.19 (1) 5.saM.1-12, mArI pAse. (3546) mRgAputra sa. 12 kaDI Adi- pura sugrIva sohAmaNo, mRgaputra rAjA balibhadarAya he. aMta - kevala pAye nirama, mR. pAmI sivasukhaThAma he, gacha nAgarI dIpatA, mR. gurU khetrasiMha guNadhAra he. muni ema bhaNe kara joDIne, mR. tikaraNa sudha praNAma he. 12 (1) saM.1763 vaSe zAke 1628 pravartamAne medha mAgha ? mAse Page #60 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [7] mAnajI muni kRSNapakSe SaSThI tithI somavAre. zrI vIkAnera nagare paM. dhamavilAsa lipIkRtA. pa.saM.1-14, mArI pAse. [rAhasUcI bhA.1.] [prathama AvRtti bhA.1 pR.591-92, bhA.3 pR.1282 tathA 133637. bhA.1mAM "sela satavAdI sa." tathA "mRgAputra sa." saM.16mI sadInA khemane nAme mukAyelI, paraMtu e saM.18mI sadInA prema ja che. bhA.3 pR.1282 para ra.saM.1742nI "anAthI muninI DhALo lokAgacchanA khetokhetasI (juo A pUrve naM. 991)ne nAme mukAyelI te paNa bhUla ja che. tyAM seMdhAyelI hastaprata emanI kRtinI hastapratamAM noMdhAyelI che ja] 1035. mAnajI muni (kha. sumati meru-vinayameruzi.) (3547) kavivida (vaidyaka hiMdImAM) ra.saM.1745 vai.zu.5 soma lAhora Adi - zrI jinAya namaH udita udIta jagimaga rahyA citra bhAnu, esaI pratApa Adi RSabha kahata hai. tAkI pratibiMba dekha bhagavAna rUpa lekhi, tAhi nama pAya pekhi maMgala vahati che. aisI kara dayA mehi graMtha kare Tehi dehi, dhare dhyAna taba tauhi ugama gahata hai. vacana vidhana ke acchara sarala deu, nara paDhe jeU sAjai sukhau lahata hai. 1 aMta - saMvata sataraha se same, paitAle vaisAkha, zuklapakSa pAMcami dine, somavAra he bhAkha, era graMtha siva mathana kari, bhASA kahIM vakhAna, kADhA oSadha cUNi guTi, pragaTa kare muna mAMna. bhaTTAraka jinacaMda gurU, saba gaIkA siradAra, kharataragacha mahimAnilau, saba janake sukhakAra. kau gacchavAsI pragaTa, vAcaka sumati mera, tAka ziSya muni mAnajI, vAsI vikAnera. kIyau graMtha lAhorma, upajI buddhakI vRddhi, je jana rAkha kaMThame, so hai parasiddha. kharatagacha mahimA bahuta, sumatie gurU bhajana, Page #61 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 4 mAnajI muni [4] jana gUrjara kavio: 5. tAka ziSya sabame pragaTa, karyo graMtha muna mAna. 18 rAgaharaNa tAta adhika, lebha chADa deha, vadhe sujasa saMsAramai, parabhava sukhaka geha. (1) saM.1837 phA.su.3 zani li. gulAbacaMdraNa paM. kusala kalyANa- heta zrI punnapAla maLe. 5.saM.42, nAhaTA. saM. . ' (3548) kavipramoda 2sa (vaidyaka hiMdImAM) ra.saM.1786 kA.su. Adi- 90 zrI jinAya nama: kavitta prathama maMgala pada harita durita gai, - vijita kamadamada tAsoM cita lAIyaI. joke nAma phUra karama chinahIma heta narma, jagata vikhyAta dhamma tinihika gAII.. azvasena vAmA taka aMgaja prasiddha jagi, - uragalachana paga jina pata pAII.. dharmadhvaja dhamarUpa parama dayAla bhUpa, kahata mumukSa mAMna aisehIka bhrAI. 1 yugapradhAna jinacada prabhu, jagata mAMhi paradhAna, vidyA cauda pragaTa mukha, dizi cAra madhi AMna. kharataragaccha zira para mukuTa, savita jima prakAza, jAke dekha bhAvikajana, harakhe mana u9lAsa. sumati mera vAcaka pragaTa; pAThaka zrI vinaimera, tAkau ziSya muni manajI, vAsI vikAnera.. saMvata satara chayAla zubha, kAtika sudi tithi deja, kavimeda-rasa nAma yaha, sava graMthanikai khoja. saMskRta vAnI kavinikI, mUDha na sama koI, tAte bhASA sugama kari, rasanA sulalita hAI. graMtha bahuta a3 tucha mati, tAkau yaha paradhAna, saba graMthana mathana kari, kIyo ehamaI AMna. aMta - kharataragaccha parasiddha jagi, vAcaka sumati mera, vinaya mera pAThakapragaTa, kIrya duSTa jagajera. 398 Page #62 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [49] amarathada tAka ziSya muni mAnajI, bhaya sabani parasiddha, gurUprasAdake vacana teM, bhASA kInI jana niddha. 399 kaviprada e nAma rasa, kIyo pragaTi yaha mukha, je nara cAhe yAhika, sadA hoya manasukha. 400 saba sukhadAyaka graMtha yaha, haMre pApa saba dUra, je nara rAkhe kaMTha madhi, tAhi saH sukhapUra. 401 (1) ItizrI kharataragacchIya vAcaka zrI sumati merUgaNi tannA pAThaka zrI vinemerUgaNi ziSya mAMnajI viracita bhASA kavipramoda rasa graMthe paMca karma snehaghatAdi varacikitsA kavittabaMdha caupAI dedhaka varNane nAma navamodeza. 5.saM.180, nAhaTA.saM. (2) saM.1765 ca.zu. 13 van deze kha. vA. rAjasAgaraNanAM zi. paM. guNasuMdaragaNInAM zi. paM. jinadAse li. 5.saM.111, nAhaTA.saM. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1434-36.] 1036. amaracaMda (aM. amarasAgarasUri-guNasAgarapakSe yaNacaMda-municaMdazi.) (3549) [+] vidyAvilAsa rAsa [athavA caritra 3 khaMDa 702 kaDI 2.saM.1745 bhA.zu.8 bhaguvAra rAdhanapuramAM Adi -- zrI gaNezAya namaH zrI sAradAya namaH sakalasukhadAyaka sadA, praNamuM jinavara pAsa, samaruM sarasati sAminI, vara de mujha suvilAsa. gaNadhara je moTA guNa, girUA te guNavaMta, caraNakamala cekhe cita, sevuM sAdhu mahata. vidyAvilAsa vakhANatAM, pAtika dura pulAI, jinadharmamahimA jANatAM, nize navanidha thAya. gurU praNamuM girUA ghaNuM, jJAnadaSTi guNannaNa, dAna taNuM phala varNatAM, vara de mujha vANi. punya thakI Rddhi pAmiI, punya bahulA putra, puje mAMne paMca jana, sAkhi ehano sutra. puje padavI pAmIo, vinaya karI vizeSa, vivekI saghale vaDo, rAkhe dhamanI reSa. Page #63 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kativijya [5] na gUrjara kavio: 5 bhaviaNa! tame bhAva sU, caritra suNo ati caMga, vinaye teha vakhAMNasuM, riddhi pAmi jima raMga. 7 aMta - vidhi pakSanA rAjI zrI, amarasAgarasUri jAMNAjI, tapatijadivAkara te tape, mukha jape amRtavANAjI. pu. dhIMgaDamala dharmadhuraMdhara, pATadhara punyavaMtojI, sUra kalyANano ziSya savAI, guNasAgara mativaMto. pu. 8 tasa paSimeM mahAvratadhArI, vAcaka zrI hitakArI, yaNacaMda sunAma anopama, bahulA tapa-bradadhArIjI. pu. 9 ziSya tasu nAme suvinItA, zrI municaMda mativaMtAjI, nAma leyate pAtiga nAse, bhAge mananI ciMtAjI. pu. 10 e adhikAra meM evo gAyo, zrI saMdha taNe mani bhAyojI, amaracaMda de saMdha AsIsA, hAjo sujasa jagasAjI. pu. 11 saMvata 1745 varSa, bhAdrapada mAsa suharajI, zudi aSTamI sohe bhaguvAre, rAsa ramo hitakAreche. pu. 12 rAyadhaNapure regi suM gAye, zrI saMdha thayo savAyo, pAMcase savA copAI anumAne, rAsa meM te kahAyojI. pu. 13 kula 701 rasanAI je adhikuM chuM, bhASya vayaNavilAsa, michA dukakaDa saMdhanI sAthuM, zuM AnaMda dharI ullAsojI. 702 (1) ItizrI vidyAvilAsa caritra tRtIya khaMDa saMpUNa. saMvata 1783 varSe bhAdravA vidi 12 ravau. zrI acalaga che paM. zrI dIpasAgarajI taziSya muni vijesAgara mu. medhasAgareNa liSatuM. zrI kuThArA maLe graMthAgra. 960. 5.3thI 24 paM.13, prathama be patra nathI, va.rA. muMbaI. (2) pa.saM.21-15, chellI prazasti nathI, ma.je.vi. naM.473. [prakAzitaH 1. prakA. zA. khImasI premajI.] [prathama AvRtti bhAra pR.373, bhA.3 pR.1337.] 1037. kAMtivijaya (3550) [+] sujasavelI bhAsa (a.) 4 DhALa ra.saM.1745 AsapAsa [2] pATaNamAM yazavijaya upAdhyAyanA guNaparicayarUpa. Adi- [1 DhALa jhAMjharIyAnI dezI. jhAMjharIyA munivara dhana dhana tuma Page #64 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [1] kAMtivijya avatAra e dezI. praNamI sarasati sAminIjI, sugurUne lahI supasAya, zrI yazovijya vAcaka taNAjI, gAIzuM guNasamudAya. guNavaMtA re munivara dhana tuma jJAnaprakAsa.] aMta - yAcaka cAraNa gaNi salahIjatAjI, vITayA saMgha samagra, nAgapurIya sarAhai padhAriyAjI, letA aratha udagra. 4 vA. korati pasarI disiMdisiM ujalIjI, vibudha taNI asamAna, rAjasabhAmAM karatAM vanAjI, nisuNa mahebatakhAna. 5 vA. gujarapatine haMsa huI kharIjI, jevA vidyAvAna, tAsa kathanathI jasa sAdhe valIjI, aSTAdaza avadhAna. 6 vA. pekhi gyAnI khAna khusI thayAjI, buddhi vakhANe nibApa, ADaMbara yu vAjiMtra vAjateMjI, Arve thAnika Apa. 7 vA. zrI jinazAsana unnati tI thaIjI, vAdhI tapagacchathatizobha, ga7 corAsImAM sahu Ima kahe che, e paMDita akSabha. 8 vA. saMghati sakala miliM zrI vijayadevane, jI arajI kahe kara joDi, bahuzruta e lAyaka cau padejI, kuNa kare ehanI hoDi. 9 vA. gapati nAyaka ehavuM jANibeMjI, dhAre manamAM Apa, paMDitajI thAnakatapa vidhi myuM AdareMjI, chedana bhavasaMtApa. 10 vA. bhInA mAraga zuddha saMveganeMjI, caDhe saMyama coSa, jayamAdika paMDitamaMDalIjI, sarve caraNa aSa. 11 vA. olI tapa ArAdhyuM vidhi thakIjI, tasa phala karatali kIdha, vAcaka padavI satara aDhAramAMjI, vijayaprabha dIdha. 12 vA. vAcaka jasa nAmI jagamAM e joi, suragurUne avatAra, sujasali Ima suNatAM saMpaauche, kAMti sadA jayakAra. 13 vA. (pachInI chellI DhAla mATe juo yazovijaya upAdhyAya ke je 1743mAM svargastha thayA (naM.885 bhA.4 pR.193) tenI nIce AkhI mUkI. che chatAM chellI be kaDI ahIM mUkavAmAM Ave che ) zrI pATaNanA saMghano lahI, ati Agraha suvizeSi re, sobhAvI guNaphularDi, Ima sujasavelI he leSi re. zrI. 8 uttama guNa udabhAvatA, mahe pAvana kIdhI chahA re, kAMti kahe jasavelaDI, suNatAM huI dhana 2 dIhA re. zrI. 9 Page #65 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kativijaya [para jaina gUrjara kavio 5 (1) Iti zrImanmahApAdhyAya zrI yazovijyagaNi guNagaNaparicaya -sujasali nAmA bhAsaM. ThAkora mUlacaMda paThanAtha. muni jinavijayajIne lekha nAme mahApAdhyAya zrImad yazovijayajI pR.1ra6thI 128, vIrAta 2442 piSa aMka, AtmAnaMda prakAza. (2) pa.saM.4-9, vI.u.bhaM. dA.18 pi.1 naM.1. [hejejJAsUci bhA.1 (pR.para1).] prakAzita H 1. mArA saMzAdhanAdi sahita, prakA. jyoti kAryAlaya [2. prAcIna stavana saMgraha tathA anyatra.] [prathama AvRtti bhA.2 pR.381-82, bhA.3 5.1209. kRtinA samaya yazovijayajInA svargavAsa pachI tarata mAnya che e mATe bIje koI AdhAra nathI. tyAM kartA A pachInA kIrtivijayaziSya kAMtivijaya mAnelA paraMtu ema mAnavuM yogya che ke kema e prazna che. kemake e kAMtiviya potAne mATe "kAMtivijaya' pUruM nAma yoje che ne potAnI guraparaMparA batAve che, jyAre A kavie potAne ulekha mAtra "kAMtithI karyo che. premavijayaziSya kAMtivijaya (have pachI saM.1769nA kramamAM) pitAne koI vAra "kAMti" tarIke ullekha che. e AnA kartA haze ?] 1038, kAMtivijaya (ta. kIrtivijayanA ziSya, vinayavijaya unA gurubhrAtA) A kavi kAMtivijaya mATe zrI vinayavijayapAdhyAye (naM.837 bhA.4 pR.7) "haima laghuprakriyA" vyAkaraNa banAvyuM che e vAta prazastimAM 'saM.171ranI lakhelI prata pATaNanA bhaMDAramAM che temAM eka zloka mUkelo. che te parathI jaNAya che ? kAMtivijayAkhyagaNinaH paThanakRta kRtadhIyaH satIzyasya, vihitAyaM yaH saphalaH stotsava prakAreNa. A vyAkaraNa jaina dharma prasAraka sabhAe prakaTa karela che paNa temAM A loka prakaTa thayo nathI. (3papa1) saMga sAyana bAvanI Adi sakala mane ratha pUrvaI, zrI zaMkhesara pAsa, kRpA kari muja uparI, Apo vacanavilAsa. raMgIle AtamAM.. zrI gurU hIra sariMdanA, zrI kAsiMvijaya uvajajhAya, Page #66 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [53] kAMtivijaya teha taNA supasAyathI, meM kIdhI eha sajajhAya. raMgIle AtamA. 51 gurU brAtA gurU sArIkhA, zrI vinayavijaya uvajajhAya, graMtha be lAkha jeha karyo, vAdImadabhaMjaNahAra. 2. para saMvega rasAyana bAvanI, je suNe nara ne nAra, kAMtivijaya kahe tasa ghare, nitanita maMgalamAla. saM. 13 (1) pa.saM.7, amara.bhaM. (3552) vIzI [athavA caturvizati jina stavana] Adi- RSabha sta. rAga kAphI. alI alI kahe kaba Avego e dezI. Aja adhika bhArve karI to, bheTavA RSabha jihaMda , zetruMjA gaDha kere rAjIo, mAtA marUdevIne naMda he. 1 A. kIrtivijaya uvajhAyano Ima kAMtivijaya guNa gAya che. 5 a. aMta - mahAvIra sva. vaTapatra taNA siccAra e dezI. sola sajI siNagAra suMdara nAri sarva milI, charejI gAyaryuM madhure sAdi, vIra jirNosara lalIlalI. kAMtivijaya kahe deva, darisaNa dejo valavalI. (1) pa.saM.8-11, sImaMdhara. dA.20 .2. [mupunhasUcI.] (3553 ka) zIla pavIsI 27 kaDI . aMta - zrI tapagaccha sahakarU re, zrI kIsivijaya uvajhAya re, - kAMtivijaya harSa karI re, kIdhI e sajhAya re. (1) pra.kA.bhaM. (3553 kha) [+] paMcamahAvrata sajhAya DhAla pa Adi- kapura hAI ati niramatuM re e dezI. sakala manoratha pUravaI re, zakhezvara jinarAya, teha taNuM supasAyathI re, karUM paMcamahAvrata sajhAya re munijana e paheluM vrata sAra. ehathI lahaI bhavane pAra re- munijana. hAla pa zrI kIrtivijya uvajhAya to, jaga mAMhi jasa mahimA ghaNo, aMta Page #67 -------------------------------------------------------------------------- ________________ amRtasAgara [54] jaina gUrjara kavio: 5 tehano ziSya kAMtivijaya kahaI, e sajhAya bhaNe te sukha lahe. 7 (1) mANeka munine copaDo. [jaijJAsUci bhA.1 (pR.284, 562).] [prakAzita : 1. sajhAyamAlA bhA.1-2 (bAI jAsuda).] (3553 ga) [+] rAtribhejana tyAga (chaThA vata) sa. Adi- suNe merI sajanI rajanI na jAve re - dezI sakala dharmanuM sAra me kahII re. aMta - kAMtivijaya e vrata je pAle te dhana avatAra re. (1) mANeka munine guTake. (2) pa.saM.4-12, nA.bha. [prakAzita H 1. meTuM sajhAyamALA saMgraha.] (3553 gha) [+] suMdarI mahAsatI jhAya 9 kaDI Adi - sarasati sAminI kare pasAya re. suMdarI tapano ka sajhAya re. (1) mANeka munine guTake. [lIMhasUcI.] [prakAzitaH 1. sajhAyamAlA vidyAzAlA).] (3553 ca) hariyALI 6 kaDI Adi - eka nare bahu purUSa jhAlIne nArI eka nipAI. (1) pa.saM.1, jaza.saM. (3553 7) bhagavatI para sajhAya Adi- sarasati sarasa vacana gha mAya re. (1) pa.saM.1, jaza.saM. [prathama AvRtti bhA.2 pR.181-82, bhA.3 5.1209-11. juo A pahelAMnA kAMtivijaya vizenI saMpAdakIya nedha. "sujasavelI bhAsa'nA anumAnita samayane AdhAre A kavine samaya gayo che, paraMtu vinayavijayanA A gurubhrAtA AthI vahelA samayamAM thayo hoya evo paNa saMbhava che.] 1039. amRtasAgara (ta. dharmasAgara u-zrutasAgara-zAMti sAgarazi.) (3554) savajJa zataka bAlA, ra.saM.1786 (ddhisAgarasUri rAjya) (1) mULa dharmasAgarakRta gA.123nI saMskRta vyAkhyA sAthe. prathama ane bIjA adhikAranI chUTI pratA, pa.saM.92 ane 71, kula 6000graMthamAnanI la.saM.1746. lI.bhaM. dA.20 .3 ane 4. Page #68 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [5] [prathama AvRtti bhA.2 pR.591, bhA.3 pR.1635-36.] 1040, zIvijaya (ta. zivavijayazi.) (3555) + tIthamALA 4 khaMDa 2.sa.1746 AsA Adi dUA. arihaMtadeva namuM sadA, jasa sevi gurUrAya, tI mAlA guNusyuM muddA, sadguru tihu pasAya. arihaMtamukhakajavAsinI, vANI-varNavilAsa, kavijanamAtA vinavuM, pUre mujhe mana-Asa. jagamAM tIratha suMdara, jyAtivata jhamAla, pabhaNIsa dIThAM sAbhaLyAM, suNatAM amIrasAla. aMta - RSabhadeva ceAkha cAsAla, dIpeM darasaNu amIarasAla, pragaTamala peAravADa mAhiM, saMghavI sIpA su kahivAya. mahApurUSa mehAjala nAma, tIratha thApyuM avicala ThAma, saMvata neuU seAli valI, zetruja yAtrA karI mita lI. 59 * zIvijaya 2. 3 sayaNapuri rUDA caumukha, nalinIgulma vimAna pratakhya. mAgavaza punyi bahu bharyAM, kAmaladekhi avataa; dhanadhana dharaNA saMdhavI nAma, Ni kIdhAM uttama kAma. saMvata cauda chatAli Ni, sAmasuMdarasUri guNakhANi, tasa upadeza suNI gahagadyo, jinasAsana seAbhAvaka thayeA. ceAmukhi thApyA nAbhi-malhAra, sUripada mahAcchava sukhakAra, satilaka vimalAcala yu, IMdramAla leI vrata uyu.. 68 varasa khatrIse bharayauvane, nArIsaMga tajyeA subha mUrti, bAvana saMdha malyA tiNi vAri, dharaNisAha varIe jayakAra.69 kuMbhArANAnuM paradhAna, sakala buddhi sadA sAvadhAna, dhana yauvana ThakurAI lahI, uttama karaNI kIdhI sahI. * kalaza. prema aneka tIratha aSTi samaratha paSThima disi sAhAmaNAM, jayajayakAraka zivasukhakAraka tribhuvananAyaka jita taNAM; saMvata sasI suni vedasa (1746) Ase mAsi abhinavI, 58 da 67 70. Page #69 -------------------------------------------------------------------------- ________________ zIvijaca [56] jaina gUrjara kavio H 5 budha zivijaya ziSa zIla, sevI vavad ANuMda vitavI. 85 (A kRtinA A chellA kalaza lAge che, ane tethI te pachInAM varNanA tenI pahelAM AvavAM joIe, chatAM pachI che; tA jema anukrama chapAyA che te pramANe temane puravaNI tarIke laIne atra mukAya che.) (bIjo khaMDa) dUA. (pUrva dizAnAM tArthAnuM vana) pUraNa purti pAmI, mAnavabhava-avatAra, sadgurU-sAnidhithI lagho, jJAnaSTi-AdhAra. yugati sadhAti joyAM, tIratha deza aneka, kalyANakakArI kahyuM, pUravadeizi viveka. * kalA. tapagacchanAyaka bahu sukhadAyaka vijayapakSa dhuraMdharU, zrI vijayarAja sudi sAhi sUriguNaeN karI suMdarU, tasatataNa rAji ahi chAji savegaguNa-maNisAyarU, budha zivavijaya sIsa zIla vIrita sadA ANuMda jayakarU. 56 (trIjo khaMDa) dUhA (dakSiNa dezanAM tIrthonuM varNana) paramapurUSa pramu valI, vAgesarI varadAya, zrI gurUcaraNa pasAuai, sakaTa dUri jAya. dukhkhaNu desi dIpatA, dAlatikAI deva, guNa gAu tIratha taNA, gAmaThAma suNA heva. 1 sAra'gadhara saMghavI pAravADa, yAtrA kIdhI caitra prayAdi, satara khatrIsi (1732) bahulI Rddhi, lakhamI taNA lAhA te lIdhuM. 8 1 tihAM gacchanAyaka dIga kharA, chatra sukhAsana cAmaradharA, vadheravAlava zisigAra, nAmi saMdhavI bheAja udAra. 23 saMvata sAti sattari (1707) sahI, gaDha girinAri jAtrA kahI. bAhubalInuM khIjuM nAma, leAkaprasiddha chi geAmaTasvAmi. 69 Page #70 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [57] zIvajaya 74 cadrakIti nAmi gacchadhaNI, dhanavaMta zrAvaka tihAM bahu guNi. kaliyuga mAhi upi Aja, dakhkhaNamAhi tIratharAja, ghATa utarI AvyA malakhAra, kalikeTa baoNMdira atihi udAra, jinamadira svetAMbara taNuM, vyApArI gujjara tihAM bhaNuM. 77 cAra varSoMnA zrAvaka bhadra, brama khyatrI vaisya ni sudra, nAti taNA ehu ja vihAra, mithyA deva taNA parihAra. 83 rAjanagara zrAvaka ceAsAla, jagaprasIddha mAni bhUpAla, jinasAsana seAbhAvi sadA, Azritavala bahu saMpadA. 142 usavaMza-bhUSaNa zirakAra, sUrA ratana e badhu udAra, satyAsII (1987) dIu satrukAra, vimalAcalanA sauMdha aDhAra.143 zrI zrI vaMza cAMta Anei, dAsI manIe punyapradhAna. 145 saMvata cegi (1704 ?) zatrukAra, varasa e liMga dIdhe! sAra, duri dukAla gayA tiNi vAri, mANasa miliyAM sahisa igyAra.146 esa vaze zAMtidAsa, zrI ciMtAmaNi pUjyA pAsa. 151 vastupAla matrIsara vaMza, zivA sAmajI kula avata`sa, zetraja upara cemukha kIe, mAnavabhavalAhe| tiNi lIe. 153 serIsi leADhANa jina pAsa, saMkaTa cUra pUra A, jaina mAMcIthI ANI deva, mali selAnI seva. satara iMgyAri Ari (1711-1712) kirI, puravadisinI aDhAramI sadI yAtrA karI, ekavIsi aDatrIsi (1721-1738) sahI, dukhyaNa devanI sevA lahI. 169 navakAra, caudda pUravanA je chi sAra, te pahilAM pabhaNI pUravAcAryane vacane dharI, deva diga`bara vAMdyA karI. kalA. dUA (uttara dizAnAM tIrthonuM vana) 158 e tIrathamAlA guNavisAlA je bhavikajana ko dhira, sakalalacchI dhenu suvacchI nizcala Avi tasa dhira, zuddha sa'vegI saguNasaMgI, budha zivavijaya sAMnidha karI, kAvida zIvijaya sIsa paNuiM, vInave ANuMda dharI. 173 (ceAthA kha Da) 170 Page #71 -------------------------------------------------------------------------- ________________ cazeAvana [5] jaina gUjara kavio H 5 uttaradisa pisadA, jainarAja azeSa, mahAnagara rUDAM ghaNuM, suNyA teha vizeSa. duragama patha ullaMdhatAM, nadI nagara pASANu, mleccha rAjya ahi meTAM, kahisyuM tAsa vakhANu. 28 gaMgA tIri STi kedAra, kurUkSetra ti valI haradvAra, e tIratha zivanAM che sahI.... sahisamukhI ga'gAni pAri, seAhi janarAjya udAra, sAta saya kAse jaI jema, cAlIsa kAsa vistAra gAma. 27 lAdeza tArAta khela, jinadharamI jana kari kalleAla, sUracaMdra rAjA jinamatI, traNa lAkha senA tasa dIpatI. sAla chitAli (1646) zetru ja bhaNI, kalyANusena rAjA te guNI, saMgha sabala lei mahAmaMDANa, triNa varase karI 5tha pramANu. 39 sametAcala AvyA manaraMga, jinanA sthUla namyA te aMga, capAra paheAtA nararAja, vAsupUjya pUjyA jinarAja. 40 bhAnucaMda vAcaka tihAM milyA, tehanA saoNMsaya mananA TalyA, lAhuravAsI khvatrI sahI, e vAta vilASI kahI. sAla cAsIi supara jeha, joi AvyA ullAsi taha, nijagurUmukhathI mha sAMbhalI, atiANu dRi elI valI. 47 * 11 kalasa. ihu cyAra digavadhUka Thi rAji tIratha maNImaya mAla e, jasa dirasa parimala lahiM niramala bhavikabhaMga rasAla e; budha zivijaya ziSa zIlavijaI akhaya ANuMda atighaNuM, kara vimala joDI kumati cheDI karyuM" tavana sAhAmaNuM. (1) savata 1748 varSe mAgasara mAse zuklapakSe yeAdazItithI sAmavAsare likhita . 55 prakAzita H 1. prAcIna tI mAlA sagraha pR.101thI 131. [prathama AvRtti bhA.2 pR.374-78.] 1041, yazavana (kha. premazAkhA suguNakIrti ratnavallabhazi.) (3556) caMdanamalacAgIrI rAsa 32 DhALa 2.sa.1747 zrA.zu.6 48 Page #72 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [59] yazavadhana. ratalAmamAM Adi - purisAdANI pada namI, praNamI sadagurU pAya, sAsaNanAyaka sarasatI, sAnidhi ne supasAya. nRpa caMdana malayAgIrI, kahi kathAkilola, sAMbhaLatAM sugaNuM narAM, UpasI illola. kali mAMhe A karamagati, nira nAnA bhAMti, tiyuM kAraNa prANa tuhe, dharau jarI dharamaSAMti. punya thakI pAtika Tale, mile manoratha siddha, suSaduSa sirajita saMpajai, jiNa jIva jehavA ki. caMdana catura malyAgarI, suta de sAyara nIra, jyAM jyAM paDe avaghaDI, sA sA sahe sarIra. aMta - DhAla 32 dhanyAsarI rAge. bhAvabhagati iNa vidha mana ANI, karma taNI e kahANa re, vArU sAMbhaline e vANI, pratibUjha vaeN prANa re. bhAva.1. jiNajiNa jehavA karma kamAyA, tiNa tehavA phala pAyA re, pAche samakI jai pachatAyA, pAraMgata tiNa pAyA re. bhAva.2. kavikallola kiyA meM kitA, sahu sAcA che jetA re, ceSA kari kari apaNa cetA, olaSi lo etA betAM re. bhAva.3. saMvata satara satAle varase, zrAvaNa sudi chaThi divaseMja, e saMbaMdha racyo atisarasaiM, suNatAM sahu mana haraseMjI. bhAva-4 zrI ratalAma sahara suSakArI, alakApura avatArI, sA vaisAvI samakitadhArI, gurU-bhagatA guNadhArIjI. bhAva.5 zrI barataragaNa-nabhasa haI, zrI jinacaMdasUri caMda sama sahejI,. gahagaNu sama pAThaka saba sohai, munigaNa tArA sama meheche. bhAva.6 masASa gurU tarU sukhadAI, garUyA gurU varadAIjI, vAcaka suguNakIrati savAI, visvakarmA birUda bolAIjI. bhAva.7 tAsu sasa paMDita baDa jJAtA, zrutakevali vikhyAtAjI, ratanavalabhagaNi guNa suSadAtA, mujha dharmAcArya kahAtAjI. bhAva.8 tAsu sasa e carita racAye, suguNa nirAMne sahAya, guNayaNu yazovardhana guNa gAya, navarasa mAMhi banAyojI. bhAva.9 batrIsa DhAla baNAI sArI, catura narAM camakArI, Page #73 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [60] jaina gUrjara kavio H 5 navanava rAge e manahArI, Agama gurUmukha anusArIjI. bhAva.10 jANIne aMtarAya na kIjai, paraupagAra dharIjai, cazeAvaradhana hIye jina dhyArja, jyAM aMtara saMsAra tarIDhejI, bhAva.11 kAhAnagaNi Rddhi vRddhi samRddhi mile suNatAM, bhAga jAge RNu bhaNatAMjI, meATA sukha pAvai managamatAM, arihaMta AjJA sira dharatAM. bhAva.12 (1) RSi zrI 5 rAjasihajI tat a MtevAsI muni khalA lipIkRta". iMdraprasthapurAt. saMvata sasi abdhi bANu nidhi (1759) pauSa mAse tamapakSe tRtIyA gurU stre saMpUNI kRtaH 5.sa.17-14, tA.bha. (2) saM. 1809 A.va.13 zivagaDhamAM pU. dalAjI li. zi. ratanazI zi. mAnasiha paDanA. pa.saM.15, au,vIkA. naM.771, (3557) ja'asvAmI kAsa ra.sa.17pa1 (1) 5.sa.46, paMjAba jIrAnA bhaM. dA.11 naM.25. (3558) vidyAvilAsa rAsa ra.sa.1758 kA.zu.ra benAtaTa (1) 5.sa.22, kRpA. peA.45 naM.790, (2) khAleAtarA.bha. [prathama AvRtti bhA.2 pR.378-80, bhA.3 pR.1338.] 1042. kAhAnajINu (lAM. tejasa zi.) tejasiMha jue naM.884, (3559) aju namAlI sa. 16 kaDI 2.saM.1748 rANapura (3560) [+] gajasukumAr sa. 9 kaDI ra.sa.1753 pASa [prakAzita H 1. jaina svAdhyAya ma`galamALA bhA.1.] (3561) zAMti sta. 7 kaDI ra.sa.1756 surata cAmAsuM (3562) sudarzana zeTha sa, 18 kaDI ra.saM.17pa6 surata cAmAsuM (3563) + sAmAyika deSa sajhAya 16 kaDI ra.sa.1758 suratamAM aMta - pUjya zrI tejasa ghajI, surata nagara cAmAse, - varasa sattara aDhAvane, gaNI kAMhAnajI ima bhAse. (1) pra.kA.bha. [prakAzita : : 1. lAMkAgacchIya zrAvakasya sAthe pacapratikramaNusUtra.] (3564) nemanAtha sta 6 kaDI ra.sa.1767 phrA. jaMbusara (3565) medyamuni sa, cha kaDI ra.saM.1770 kAlAvaDa [prathama AvRtti bhA.ra pR.447, bhA.3 pR.1395.] Page #74 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [1] 8SabhasAgara 1043. jhaDapabhasAgara (tA. cAritrasAgara-kalyANasAgara-Rddhi sAgarazi.) (3566) guNamaMjarI varadatta copAI ra.saM.1748() kA.zu.5 sema AgrAmAM Adi praNamuM jagadAnaMdakara, jaganAyaka jinarAja, saMbhAratAM saMpa, sakalasukhasiratAja. guNadhara gaNadhara labadhikara, zrutapuravadhara sAra, kaMcana kaMjasana sarasa, dhyAna dharaI dhIdhAra. devI suprasana hu jadI, sevaM gurUnA pAya, manuSya tu mUrikhane, kRpA thakI kavi thAya. gIrvANA nahiM gurU vinA, vili vidyA saMsAra, paya praNamuM jinagurU taNu, gurU moTA dAtAra. vala praNamuM vidyAgurU, paMDita zrI jasarAya, mahavAna huI mukuna, paMDita kI paDhAI. bhavikajIva-upakAra bhaNi, jayeM kahyo pUrava sUri, kAti sudi paMcami taNe, kahisyuM mahimA pUra. parama gyAna jagameM kahya, gyAna sAdhaka sahu aratha, gyAMnaI aniSTa nizcaya nahIM, sahumeM gyAna samaratha. gyAna thakI pAvai mugati, gyAMnaI paramAnaMda, gyAna kalapatarU sama kau, sUNuM bhAvikajanavRMda. sujasa sulachI saMpaje, jo hurve ghaTameM gyAna, gyAMnaI surasukha sevaI, gyAna vinA e dhyAna. tike dhyAna to pAMmijaI, je tapa paMcami hoya, pariharinaI paramAdanaI, tapa viMdha karo joI. varadatta guNamaMjarI, paMcami ArAdhi jiNa bhAMti, te daSTAMta karyuM hAM, kharI dharI mana khAMti. tithi panare jagamaI jike, sahu ache siradAra, piNi kAti suda paMcami taNI, mahimA agama apAra. 12 guNamaMjarI varadattane, sagalo hi saMbaMdha, kahisyuM huM tiNi vidhi hAM, navanava DhAle baMdhi. 13 Page #75 -------------------------------------------------------------------------- ________________ -RSabhasAgara [2] jana gUrjara kavio: 5 sajajananaI sukha UpajaI, dujarjana huvaI malIna, chaI jevI tehavI kahI, rUSakI vAta rakhIna. sarasa eha saMbaMdha chaI, suNata durita sahu jAya, paMca pramAda cheDI parA, tiNa suNijyo citta lAI. 15 aMta - DhAla 11mI rAga dhanyAsI. INa pari bhAvabhagati ati ANa, guNavaMtanA guNa joNuM re, amRta thakI mIThI adhikANI, kathA yathAtha kahANa re. 1 INa pari suda paMcamI guNa gAyA, adhika adhika sukha pAyAjI, je jana jagarma nAma gavAyA, dhanya dhanya jananI AyA). 2 INa. ihAM guNamajari varadatta adhikArA, nAma suNata vistArAjI, AcarIyA jiNa dharma apArA, sukha pAmyA zrIkArAi. 3 Izu. tapa taNuM phala paratakhi dekhe, ThAmaThAma hai lekhojI, sukata thakI tame sukhIyA dekho, mata kAI karo adekhojI. 4 iNa. paMcami paMca gyAMnane Apai, paMca paMca sumati sapaIjI, paMca mahAvrata paMcamithI hurve, paMcama anutara apaeNjI. 5 I. guNamaMjarI varadatta guNa gAvai, bhAI je naranArIjI, parathala sukha te tela pAvai, dAve karo vicArIjI. 6 INa. ehathI adhika asAtA ANI, puNya karo sau prANajI, nyuM paraNe zivanI paTarANI, e che AgamavANIjI. 7 izu. guNanidhi gIrUo tapagaccha gAjai, sakala birUda tasa chArje che, vIra paraMpara vijaprabhasUrIsara, paragaTa tasa paTa rAje che. 9 IzuM. tAsa paTadhara vijaina sUrIsara, kSamA paMDitameM khyAtAjI, vaDe vakhata vaDavakhata virAjyA, dekhata hArve sAtAjI. 10 I. tapagaccha mAMhi vibuddhaziromaNi, cAritrasAgara cAvAjI, kalyANasAgara tasa sIsasiromaNi, vidyAvizArada vAvAjha. 11 I. tAsa paraMpara pATa paragaDA, ddhisAgara gurUrAyAjI, paMcamahAvrata paratakhi pArla, paMDitapadavI pAyAche. 12 I. tasa padapaMkajane parasAE, suNI saMbaMdha savA che, SabhasAgara kahe mananai rAgai bhala miliyA mujha bhAge che. 13 I. nagara AgaraI sarasa suThAmaI, saMdha vase subha nAmeM, Page #76 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI kuzalalAbha vAcaka usavaMsa nijanija gotrA, parakhi puNya pavitrAja. 14 I. ANaMda kAmadeva sA dUjo, kare devagurUpUjajI, sulasA revaI sarasI kAMtA, sahu zrAvikA sAMtA dAMtAjI. 15 i. tiNa kahyA vinatI ama mAnI, paMcami caupAI kari dineMjI, tasa vacana mani aNu phala bahu Na, e caupaIe rANIjI. 16 I. mitrabhAva jugabhAva madarapati, sasi taI saMvachara dhAramaiMjI, RSabha Aga carita racya e, kAti sita sara tithi sasi vAraMcha. 17 I. dharama pA dharama prati bahu, arathI pAvai arthe che, abhilASaka pAvai abhilASa, suNasI jeha samarathaIche. 18 I. rogI taNuM roga sau ja, chuTe baMdhanathI baMcha, bhIru purUSa te bhayathI chuTe, sukha INa huM jiNa saMboja. 19 I. RSabhasAgara nijamati anusAra, e kahI iNa prakAre, bhaNe guNe e carita pavitaI, AnaMda hu tasa ciraIjI. (1) iti zrI paMcamI tapa viSaye guNamaMjarI varadatta caupAI saMpUNe. pa.saM.20-12, dho.bhaM. (2) saM.1779 kA-kR.1 AgarA li. lakSmisiddhi. 5.saM.22, dAna. naM.1011. (3) 5.saM.20, jaya. pa.6 6. (4) 5.saM. 22-12, gu. (5) saM.1878 li. 5.saM20-15, gu. [hajaijJAci bhA.1 (5243).] prathama AvRtti bhA-2 pR.380-83. kRti viyaratnanA rAjyakALamAM eTale saM.173thI saM.1773 sudhImAM racAyelI che. madarapati = 7 ja abhipreta hoI zake paNa e kevI rIte bane te spaSTa nathI. maMdara = svarga = 7 athavA parvata ke sAgaranA ane koI zabda haze? yuga = 4, paNa mitra = sUrya = 1 athavA 12 thAya; 8 kevI rIte thAya e spaSTa nathI. saMketazabdonuM athadhaTana saMdigdha ja rahe che. A kavine nAme vidyAvilAsa rAsa" mukAyelo te pachIthI 19mI sadInA RSabhasAgaranI kRti TharatAM ahIMthI rada karyo hato.] 1044 kuzalalAbha vAcaka (kha. jinamANijyasUri-kalyANa dhIra-kalyANalAbha-kuzaladhIrazi.) (3567) dhamabuddhi cApAI 35 DhALa ra.saM.1748 poSa vadi 10 Page #77 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kuzalalAla vAcaka [64] jaina gUrjara kavie : 5 navalakhImAM Adi- AdicaraNa prabhumI karI, zAMti namuM mukhacaMda, temanAtha matame dharI, praNamuM pAsa jiSNuM. vRddhamAna jinavara nam, sAsaNanA sigAra, gurU gautama sarasati tam, samarI zrI navakAra. e sahUne praNamI karI, dharama taNA dhira rAga, dharamakathA kahissuM hivai, meAkSa taNeA je mAga. rAga na pahave dharamathI, graha navi pADe kAI, vaira na vairI kira sake, jaga mAhe jasa hAi. dharama kare! sad prAMNIyA, jyuM dharamaI dhana heAI, maMtrI subuddhinI pare, sukhI ve! sahu keAI. kiN thAnaka te Upane, riddhisiddhi lAdhI kema, sad bhApUM sad ke suNA, ja dae che jema. DhAla 35 gItA chaMdanI ti dharama karau bhavi prAMNIyA, jyuM dharamai dhana heAi aMta - * e graMtha dekhI kirIya carUpI karama meTachu kAraNai e sAdhu iMdra riMda vadaI jAuM tehanaI vArai. kharatara ati dIpatA bhaTTAraka vaDabhAga zrI jinamANika sukhakarUM jaga mahi adhika seAbhAga seAbhAga jehanau cihuM khaDe, pratapIyau jiSNuvara jisau tas sIsa vAcaka zrI kalyANadhIra, sAdhuguNaeN saguNAM tisa, tehanA ziSya sukSa vAcaka, zrI kalyANalAbha kahIyai jasu rUpa guNa kari jagata mAheM nAma' sukha lahIyaU. ziSya tehanA jajiMga paravaDA, maheApAdhyAya kahAyAjI zrI kuzalapIra kalAnilau, sahu jIvAM sukhadAyAjI sukhadAI sagalAM jIva setI, pratapIyau te he dise tasu sIsa vAcaka kuzalalAle', joDa kira mananaI rasaI ziSya kuzalasu dara hIrasuMdara taNuI Ahi e karI caupai racanA kathA suNatA catura jananaI mana harI. zrI kharataragaccha gucchapatI, zrI jinacaMda suriMda 1 3 4 5 OM 3 4 Page #78 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [6] kuzalalAla vAcaka rAjai tehanaI e racI, sahua jatAM sukhaka da sukhakaMda caupI jagatamA re, vAcatAM e sudha manaI saMvata satarai sai aDatAlai, pAsa vadai dasamI dinaI e thaIya pUrI ati sanUrI kathA kavinai sukhakarI sudha DhAla suNinaI kavi kahe jyA sIkha ehu hIye dharI. nagara maneAhara navalakhI deharAsara sukhakAra zAMti jiNasira seAlamA suratanaI avatAra avatAra suratara thakI adhikau sadhanA saMkaTa haraI ridhisidhidAtA jagavikhyAtA sevIyAM bhavajala tarai tihAM vase sa'dha sanUra sukhIyA devagurUrAgI sadA dinadina adhika pratApa huIjgyA kuzalalAbha kahui muddA. (1) pa.sa'.31-14, DA.pAlaNapura dA.36. (3568) vanarAjarSi cApAI 39 DhALa ra.saM.1750 ASADha zu.1pa bhaTaneramAM Adi - dUA. Adi jijJesara Adeideva, cAvIse jica da praNamuM te dinadina prate, sahu jIvAM sukhakaMda. bhAva dharI nita bheTatAM, sIjhe sagalA kAja suranaranA sukha e dIye, anukrami avicala rAja. puDarIka gautama pramukha, praNamI sahunA pAya vAgesari praNamuM valI, siddhirIddibuddhi-dAi. sugurU valI sAMnidhi karI, dejyo vacanavilAsa jinapUjAphula varavra, e mujha pUrA Asa. pUjA doi prakAranI, dravya bhAva kahavAya dravya aneka prakAra che, bhAva eka zivadAya. dAna zIla tapa bhAva e, bhAve bahu phula hAi tiSNu kAraNa bhavIyAM tumhe, bhAva bhajo sahu kAI. bhAvastuti pUrjA thakI, rAja lagho vanarAja te saMbadha iddhAM hiMve, huM kahissuM hitakAja. mataciMtA sadna muMkinaU, Alasa uMgha nivAri 5 5 { 5 Page #79 -------------------------------------------------------------------------- ________________ amarasAgara [9] jaina gUrjara kavie 5 vAta sakala the varajine, suguNa caNa sukhakAra. ata - DhAla 39mI Ihaloka paraloka sukha pAmasI re, lahyA vanarAjaI jema Ima jANI jinavarapUjA karau re, zivapurasukha lahau tema. sa.14 vartamAna gacchanAyaka jagamaI dIpatA re, jagavara zrI jinacada rAjai tehanaI cepaI e racI re, ghamaMDa ghaNuI ANaMda. sa.15 kharataragaccha jJAnamahodadhi re, zrI jinamANisUri tAsu sasa vAcakapadazrIyutA re, kalyANadhIra guNabhUri. sa.16 tehanA ziSya re vAcakapadadharU re, kalyANalAbha kahAya tasu pATa tejaI sUrija sArikhA re, zrI kuzaladhIra uvajhAya.sa.17 tasu padapaMkaja ati jima sevatAM re, akali lahI maI eha kuzalalAbhagaNi vAcaka Ima kahe re, caupaI e sasaneha. sa.18 kuzalasuMdarane ati Agraha karI re, cepaI kI suvicAra hIrasudara harakhuM karI vAcajo re, kusalapIra sukhakAra. sa.19 saMvata satara sai paMcAse sameM re, AsADha mAsa udAra ajUAlI re pUnama pUrI thaI re, caupaI e sukhakAra. sa. 20 nagara bhale re bhaTane vakhANIye re, nagarAM mAMhi pradhAna zrAvaka sukhI saMkharA jihAM re, dhare sadA pramadhyAna. sa. 21 mUlanAyaka che jihAM munisuvrata vIsamo re, e zivapurapaMtha sahAya saghalA saMgha prataI te sukhakarU re, dinadina dalati dAya. sa.22 IhAM comAsuM re AvI kIdhI upaI re, zrI jinakuzala pasAya IhAM te zUbha virAjai sAsau re, kuzalalAbha sukhadAya. sa.23 bhaNatAM guNatAM re sAMbhaLatAM ya cepaI re, saMdha sadA sukhakaMda riddhivRddhi hu sagale ghare re, pAmo paramANaMda. sa.24 (1) apUrNa gA.418 sudhI, pa.saM.18, bhuvana. pi.1ra. (2) saM. 1761 mA.va.1 mulatANa madhye paM. raMgadharma li. kalyANamUrti paThanArtha. pa.saM.30, jaya. pi.69. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1339-4ra.] 1045. amarasAgara (tA. dharmasAgara u-guNasAgara-bhAgya sAgara-puNyasAgarazi.) (3569) ratnacUDa epAI [athavA rAsa] 62 DhALa ra.saM.[1748] madhu Page #80 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [67] mAsa zuda 10 guru mAlavAnA khilacIpuramAM vijayaratnasUrirAjye Adi sarasati mAta mayA karI, gho vAMNI varadAMna, sarasa kathA zravaNe suNI, kavi kare jema vAMNu. Adideva Adi namuM, tItha mAMhi pradhAna, jenA mahimA raMgatA, mahiyala merU samAna. mAlavadeza magazI-dhaNI, pAsa jiSNuMda dayAla, saMkaTa sagalA parihare, te praNam tikAla. mUDhapaNe mehI rahyo, jANuM nahi kAi marma, jJAna taLe dIve... karI, dekhAyA jiSNudharma. te sadgurU samarUM sadA, saMkalasAdhusiNuMgAra, je mUkha akSara uccarUM, tenA e upagAra. kahIza kathA kautika bhaNI, sAMbhaliyeA naranAri, ratnacUDa guNavaMtanI, dAna teNe adhikAra. bheTaco girirAja e dezI. DhAla 63mI sarasa kathA NI karI, kIdhI sArI re mati-aNusAra ki. 1 dhanadhana e ratnacUDanA , jiSNu pariharyAM mithyAmati kUDa ki, dha upadeza ratnAkara graMthathI, me joi re sabadha, aMta - - amarasAgara 2 khAThi DhAla dUddhe karI, leAkabhASAi racyA eha saMbaMdha ki. dha. 2 tInasahasra nava sattara upare, sattasarDa leAkA AMNi, madhu mAsa sita dazamI dine, gurUvAre re cApai caDhI pramANu ki. dha. 3 mAlava dezame atibhaluM, khilacIpura puNyavAsa, ziSya taNA Adara thakI, kIdhI cApRSTha re tihAM rahIya cAmAsa kidha.4 amIya rasAyaNa sArikhI, kaviyaNa vANi daikhiM, virasavANI jANI mAharI, meATA munivara heA mata vaikhi dha. pa paMDitanI jADI AMgaNe, te Agali mAharI joDi, jima merU giravara Agale, kima saravara re kare tehanI heDi ki. dha. 6 kaviyaNanI khuddhi Agali, e mAharI kaheA kuNu buddhi, khATI hAi te kharI karI,tumhe vAMciyA re munivara mana zuddhi ki. dha. 7 sakala bhaTTAraka seAbhA ghaNI, tasa lAla tilaka samAna, zrI vijrayadeva sUrIsara, girUvA gaLapati re kUvA yugapradhAna ki. dha. 8 tasa pATa uttuMyAcala prabhAti, yA abhinaveA sUra, 3 Page #81 -------------------------------------------------------------------------- ________________ khetala-khetAka [68] jaina gUrjara kavio: 5 tapAgacchatakhata virAjatA, jayavaMto re zrI vijayaprabhasUri ki.dha. 9 tasa pada prabhAkara ati bhalo, jasa vadana virAjita caMda, suvihita sUriziromaNI, AcArija re vijaya ratna sUrada. ki.dha.10 vAcaka-cakra-cUDAmaNi, zrI dharmasAgara uvajhAya, kalikAla mAhe jiNa karyo, jinazAsana re udyota savAya. ki. 11 tasu sasa paNAyAlIsa Agama, sUtradhAra arathabhaMDAra, paMDita guNasAgara gurU jaga mAMhe re, kavi-kulasiMNagAra. ki. 12 tasa sasa sAdhuziromaNi, zrI bhAgyasAgara gurUrAya. bAlapaNuM vrata AdarI, jiNa kIdhA re ghaNuM dharamanAM kAja. ki. 13 tasa sevaka valI sahadara, puNyasAgara gaNirAya, ati bhadra bhAvI punya prabhAva, guNa girUA re tapa nirAmaya kAya. ki. 14 tasa caraNapaMkaja rasika madhukara, amarasAgara sIse, ziSyane hita kAraNuI kIdhI upaI re, puratI manaha jagIsa. ki. 15 (1) saM.1781 piSa zu.11 budhe li. jahAnAbAda madhe likhApita zIlAlaMkAradhAriNI sAvIzrI suNavijayAjIkAnAM tatasiSyaNI mahAmatidhAraNI sAvIzrI dIpavijayAjIkAnAM vAcanaya. pa.saM.75-13, gu. naM.1110 (have baMDala naM.55 .661). (2) saM.1740, pa.saM.101, paMjAba jIrAne bhaM. DabA 11 ne.12. (3) saM.1777, 5.saM.54, paMjAba jIrAne bhaM. DabA 11 naM.23. (4) vasumati saMjJA nidhi mahI (1941) saMvatsare zrA.su.7 maMgale deza baMgAla makasUdAvAdamAM pArdhacaMdragaTe idracaMdra ziSya abIracaMdra zi. chatra caMda li. pa.saM.71-19, kuzala. naM.931 pi23. [mupunhasUcI, he jaijJAsUci bhA.1 (pR.578)-banemAM ra.saM.1748.] [prathama AvRtti bhA.3 pR.1286-88. kRtine racanAsamaya vijaya ratnasUrirAye tethI saM.1732 ane saM.1749 vacce darzAvelo paNa anyatra 2.saM.1748 maLe che.! : ke . 1046. khetala-khetAMka (kha, yati) (3570) [+] citaDa gajhala (hiMdImAM) 63 kaDI .saM.1748 zrA.va.12 Adi dehA caraNa caturbhuja lAI cita, ThIka kare cita ThauDa ccAra dizi cihuM cakkarameM, A gaDha citADa. Page #82 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [9] khetala-etAka gaDha cIDa hai vaMkA ki, mAnuM samaMdameM laMkA ki veDacha pUra tala hatIka, ara gaMbhIra bhI rahatIka. kharatara jatI kavi khetA, Akhe moja myuM etAka saMvata satare sai aDatAla, zrAvaNa mAsa Rtu varasAla vidhi pakha bAramI tarIka, kinI gajala paDhI ThIki. 61 rekhatA paDhau ThIka bArIka syu paMDita re, jinhA rIta hai gItakI ThIka pAI gyAruM kuTa mAluma citAha cAvA, jahAM caMDikA pITha cAmuka mAI. 6ra kAMlI vAva jhukata jharaNuM re kaMgI, jhuDa darakhata jera jAI kahe kavi khetala sukavitA re gajala citaDakI khUba gAI. 63 (1) saM.1760 2.zu.13 paM. nemamUrti li. pAlikA nagare. (2) saM.1788 mAha sudi 1 li. riNuM nagara madhye paM, bhAgyasamudraNa. nAhaTAjInI utArelI nakala parathI. (3) pa.saM.2, kRpA. po.para naM.1034. [rAhasUcI bhA.1.] [prakAzitaH 1. phArbasa gujarAtI sabhA saimAsika varSa 5 aMka 4.] (3571) [+] udepura gajhala (hiMdImAM) 8 kaDI 2.sa.1757 mAga.va. Adi - japuM Adi IkaliMgajI, nAthaduvAjai nAtha guNa udIyApura gAvatAM, saMtA kare sanAtha. samare devatA sagalAMka, gaNapati Adi dasa agalAka hAjara mAta harasiddhIka, sArada mAta varasiddhIka. aMta - kharatara jatI kavi khetAka, Akhe moja etAka rANuM amara kAyama rAja, kIrti pasarI samaMdA pAja. 78 saMvata sattara sattAvana, migasara mAsa dhari pakha dhanna kInhI gajala kautuka kAja, lAyaka sunau jasu mukha lAja. 79 kalaza lAyaka jasu mukha lAja sunate hu tArIpha saharakI guyena suni che gajala, nijara kari neka maharakI phate jaMgha hara pUjaI ridhU, amarasiMhajI rAnA Page #83 -------------------------------------------------------------------------- ________________ sukhalAla [70] jaina gUrjara kavio: 5 udayApura kyuM anUpa, ajaba kAyama kamaThAnA vADI talAva gira bAga vana, cAkravatti late camara anabhaMga aMga karati amara, amarasiMha jugajuga amara. 80 (1) pa.saM.3, abhaya. naM.2161. [rAhasUcI bhA.1.] [prakAzita : 1. bhAratIya vidyA varSa 1 aMka 4] [prathama AvRtti bhA.3 pR.1368-69. tyAM kavinAma khetala-khetA" ApeluM paraMtu kRtimAM khetala-khetAka maLe che tethI ema ja rAkhyuM che.] 1047. sukhalAbha (ba. kIrtAiranazAkhA sumatiraMgazi.) (upara) jayasena rAjA copAI (rAtribhojana tyAga para) rA.saM.1748 bhA.va.8 jesalamera (1) pa.saM.23, rAmalAla saMgraha, vikAnera. [prathama AvRtti bhA.3 pR.134ra.] 1048 maNivijaya (ta. kapUravijayazi.) [vijayaprabhasUrino rAjyakALa saM.1710-1749.. (3573) [+] 14guNasthAnaka bhAsa [athavA sajhAya, stavana] 17 bhAsa vijayaprabhasUrinA dhArAmAM Adi- zrI zaMkhesara-pura-dhaNajI, praNamI pAsa jiNuMda nAma japatA jehanuM che, ApaI paramANaMda. bhavikajana sAMbhaLe evuM vicAra kamatha mAMhi kahyo che, e saghaLo adhikAra. bhavika. aMta - 17mI bhAsa. dITho dIThA re vAmA ke naMdana dITha e dezI pUje pUje re prabhu pAsa pUje sarakhesara paramesara sAhiba, e sama deva na dUje re. 1 jehanaI nAmaI navanidhi pAmaI, mugativadhU tasa kAMI sura naranAri be kara joDI, AvinaI siri nAmaI re. pra. 2 teha taNaI suparasAI harapaI, guNaThANa suvicAra, baMdha udaya udIraNA sattA, bhAkhI paraupagAra re. pR. 3 sthApuramaMDaNa zAMti jiNasara, mahimA mahiyala gAja pAsa ciMtAmaNi ciMtA cUraddha, sasaNe jina rAjaI re. pU. 4 kesara caMdana mRgamada ghelI, pUjaI je naranAri, bhAvanA bhAvaI jinavara AgaI, tehanI duragati vArI re. pU. 5 Page #84 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [71] caMdravijaya tapagacchanAyaka pUNyaI pUra, zrI vijayadeva sUviMda, tasa paTTadhAraka kumativAraka, zrI vijayaprabha muNiMda re. pU. 6 sakalapaMDitaziramugaTa-nagIna, kapUrajaya gurUsa maNivijaya budha INi pari japaI, pUro saMdha jagIsa re. pU. 7 (1) pa.saM.-13, 5.kra.1thI 7, kheDA bha. dA.2. [mupugRhasUcI.] [prakAzitaH 1. jinendra bhaktiprakAza. ra. caitya. Adi saM. bhA.1 ane 3. tathA anyatra.] [prathama AvRtti bhA.3 pR.1pa28-ra9.] 1049. caMdravijaya (ta. hIravijaya-kalyANavijaya-sAdhu vijaya jIvavijayazi.) vijayaprabhasUri AcAryapada saM.1710 sva. saM.1749. (3574) dhannA zAlibhadranI ce. pa05 kaDI Adi - vartamAna jina guNanila, upazamarasabhaMDAra, bhUri bhagatibhAvaI karI, praNamI sukhadAtAra. samarI sarasati sAminI, tima valI gautamasvAmi, nAma japatAM jehanaI, lahaI vaMchita kAma. nijagurU dhyAna dharI mudA, dhAtu adhikAra, graMtha mAMhiM nirakhI ane, pabhaNisu huM vistAri. aMta - mahAvidehi avatarI, puhacarcAi mugati majhAra, sakala sukha lahasthaI tihAM, behuM munivara re nAmi jayakAra ki. 497 zrI hIravijayasUri guNanilo, tapagaccha-gaganano bhANu, zrI vijayasena sUrIsara, tasa pATi re ati catura sujANa ki. 498 tasa pATi pratapaI sukhakarU zrI vijayadeva sUrI, zrI vijayaprabha sUrIsarU AcArija re tapataji dikuMda, ki. 499 daI. zrI hIravijaya sUrIdane ziSya labadhino bhaMDAra, zrI kalyANavijayagaNi vAcakavarU re kavijanasiradAra, ki. 500 I. paMDita sAdhu vijaya nAmiM tehano ziSya pradhAna, tehanA sIsa bi guNanilA, doI DilI re zazi sUra samAna, ki. 1 I. paMDita jIvavijaya prathama sIsu te vRda mAMhi lIha, Page #85 -------------------------------------------------------------------------- ________________ tilakavijya [2] jaina gUrjara kavie 5 lAvayavijya paMDita nAmiM bIju ziSya re vAdIga-siMha, ki. 2 I. paMDita jIvavijya taNe sIsa caMdra nija kara joDi, kahaI munivara guNa gAvatAM sahI puchatAM re mAharA manakeDa. ki. 503 deI. dAna supAtri bhAvikajana, dayA dharI zudha bhAva, tehathI vaMchita pAmII bhavajalanidhi re taravA vaDa nAva. 504 dhanA ni zAlibhadra muni taNuM eha caritra belyuM rasAla, jeha bhaNuI naI valI sAMbhalaI, teha pAmaI re savi sukha suvizAla ki. 505 (1) IDara bAIone bhaMDAra. (2) paMca dravijayagaNi likhitaM. dhorAjI nagare. kavinI svahastalikhita prata, pa.saM.18-15, IDara bhaM. naM.202. [bane prati eka ja hovAnuM samajAya che.] [prathama AvRtti bhA-2 pR.302-03, bhA.3 pR.1ra92-93.] 1050, tilakavijaya (ta. lakSmIvijayazi.) vijayaprabhasUri AcAryapada saM.1710 sva.saM.1748. (3575) [+] bAra vrata sajhAyo 12 DhALa saM.1749 pahelAM Adi - prathama guNavrata svAdhyAya rAga malhAra. jIha rAya deza raLiyAmaNe lAla e dezI he pahilA samakita uccerI lAlA pache vratauccAra jIha kIje lIje bhava taNe lA. lAho haraSa apAra. 1 suguNa nara ! e e vrata bAra jima pAme bhavepAra su. AMcalI zrAvakakula ajuAliye lA. pAliye e vrata sAra. ji. laSamIvijaya uvajhAyane lA. tilaka lahe jayakAra. su. 6 (bIjI pratamAM) rAga sAmerI. manamadhukara mADI rahyo e dezI jinavANa ghana vUDe, bhavi-manakhetra rasAla re sugurU sudeva sudharmanuM, vAvyuM bIja vizAla re. samakita sura taravara tihAM. aMta - DhAla 1ra rAga sAraMga rasiyAnI dezI. Page #86 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [73] vinItavimala rasiyA sAco re dAna taNe rase vasiyA samakita vAsa, sobhAgI. jAgI mati je sAdhubhagati taNI, khajamati kIje re khAsa. sa. 1 tapagacchanAyaka dAyaka vrata taNuM zrI vijayabha gaNadhAra, so. vAcaka laSimIvijaya supasAyathI, tilakavijaya jayajayakAra. so. 5 (1) paM. amRtavijayagaNi la. pa.saM.4-13, ja. (2) pasaMda(13, Da. pAlaNapura dA.39 naM.31, [mupugRhasUcI, hejejJAsUci bhA.1 (pR.510, pa62).] [prakAzita : 1. apragaTa sajhAya saMgraha.] [prathama AvRtti bhA.3 pR.1342-43.] 1051. vinItavimala (ta. zAMtivimalazi.) saM.1749 pahelAM. [vijayaprabhasUri sva. saM.1749.] (3576) + AdinAthane zaloko [athavA RSabhadevanuM gIta] athavA zatrujaya zaloko Adi- sarasati mAtA dyo muja vANI. aMta Imi vidhi jAtrA karI ghara Ave, cakkI manamAM AnaMda pA. pAlInI pAkhanI piravAha cAvo, nAma nage ne gAma himA. paMDita zAMtivimale cAritra dIdho, pachI zrIpUjya panyAsa kIdhe. dharmanA udyama bahulA tyAM thAya, pApakarma te dUra palAya. tapagacchanAyaka zrI vijayaprabhasUri, girUo gacchanAyaka puNyAi pUrI, kahe vinItavimala kara joDI, e bhaNatAM Ave saMpatti keDI. (1) juo kRtikramAMka 2578 nIce. [prakAzita H 1. prAcIna stavana ratna saMgraha bhA.2.2.salekA saMgraha.] (3577) vimalamaMtrI sarane zaloka 111 kaDI Adi - sarasati samarUM be kara joDI, vAMdu va2kAMNe giranAra geDI, jaI saguMja saMsara deDI, kavitA neu sai kalyANa koDI. 1 marUdhara mAMhe to tIratha tAja, Abu navakeTei gaDhano rAjA, gAma gaDha ne devala daravAjo, cAmuSa caMpo ne upare chajAM. ra aMta khUjharI vAta jati na vakhANe, saMbaMdha saMkherpe cheDe so ANe paravADa prAkramI krio prasadha, paMDita zAMtivimale caritradIdho. 9 Page #87 -------------------------------------------------------------------------- ________________ vinItavimala [74] jaina gUrjara kavie H 5 pache. zrIpUjye patAsa kIdhA, zaleAkeA joDI seAbhAga lIdhe pitA varAga kanakAde jAyA, gAma haimAva sai savAyA. 110 nAma piN sAha nageA kaDAyA, paMDita vinitavimala guNa gAyA sAhe a'bAe sadagurU pasAyA, bhaNe gaNe te pAme sajasa savAyA.11 (1) saM.1824 zAke 1689 phAva.pa sAme li. temavijayagaNi vAcanAthe sAhipurA madhye. 5.saM.9-9, gu. naM.6-20, have baMDala naM.43 naM.476. (2) li. agAsI baMdire saM.1834 zrAva. 4 zukra li. muti rAjendrasAgarajI ceAmAsa rahyA hatA tAre munisuvratasvAmI prasAdAt pu.saM.2, prathama patra nathI, gA.nA.. (3) 5. jIvavijayagaNi li. pasaM 4-16, mukti. naM.2453. (4) saM.1850 mAdha zu.13 buddhe pa`capadarA madhye li. zukanA. pa.saM.11-15, anaMtabha'2. (5) saM.1796 mAMDilanagare vA. ku dAsa zi. jagarUpa padmanAthai. pu.saM.5, 5.kra.2thI 3 nathI, mahimA. peA.63. [mupugRhasUcI, rAhasUcI bhA.1, lIMhasUcI. (3578) neminAtha zaleAkeA 65 kaDI Adi- sarasati samarUM e kara joDI, cAdava jorAvara chapanakula kADI, te mAMhi ThAkura kAMhAMna kahevAI, madhUrA mUkIne... ducArikAM Ave. 1 e vAta jaga sadhalehI NI, te mATe emAM theADIsI ANI, pAse... lAguM chuM mAtA brahmANI, nemIguNa gAuM deyA vAMNI. aMta - ima cAdavarA sabadha jhA, seAla hAra sabala rAjA - tenI vAta meM karyuMhuM kahevAya, graMtha joDuM teA gADAM bharAya. dvArAvatI ne mathurAMne Age, yasa joDu tA bahu dina lAge, caDhatA saleAkA sabala thAye, nAnA nirakheAdhI vatI na bhaNAya. ArA ne mele' akala theADI, kaivalIne' guNa anaMta joDI, giranAai kIje irisaNu doDI, kahe nagarAja sathI AchI, pote pAravADa hasAvasane vAsI, pitA varajAga kaeNnakAde jAyA, nAhanapaNe nAma nageA kAyA. sAha hamAvasa e savAyA, 5`Dita vinItavimala guNa gAyA. 65 (1) pa.sa'.3-16, mukti. na`.2389. (prathama A kavikRta AdinAtha zalAkA - zatru Mjaya zalAkA' che, ne pachI A neminAtha zalAkA che ne chevaTe 7 kaDInI zAMtinAtha svAdhyAya' te ja kavinI che.) (3579) aSTApadma zalAkA 55 kaDI Page #88 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ucharAja aDhAramI sadI [5]. Adi- ajAhari Agala ulaga joye, pAye lAge te paMDita thAye mokSagAmI ne mana zuddha gAI, te to purUSottama purUSa kahivAI. 1 samatazikhara upari AyA, vIsa tIrthakara vaikuMTha pAyA pagalA thApIni tIratha kIddhA, cyAra tIrthakara cidaM ThAme siddhA. 2. aSTApada upara AdIsara AyA joNe, capa vAsapUjya bAramo. vakhANe giranAra upara nemasara svAmi, pAvA pAkhatI vIra siddhi pAmI. 3 aMta - pUre paMDita te vicAre jaI, june zAstra te khUTho na hoI gurUnA vacanathI vAMcIne jANyo, te mATe mahe tavanameM Aye. 54 zrI vijeratanasuri gachanAyaka vAre, cesaThameM pATa zrIpUjya tyAre, kahe vinItavimala kara jeDI, e bhaNatAM Ave saMpata doDI. papa (1) saM.1840 AsADha vadi 1 bhaguvAre. eka cApaDI, 5.saMja, yati jayakaraNa vikAnera. (3580) zAMtinAtha svAdhyAya 7 kaDI (1) juo kRtikramAMka 2578 nIce. [prathama AvRtti bhAra pR.383, bhA.3 pR.1343-4pa...] 10para, vacharAja (le.) (3581) subAhu coDhALiyuM .saM.1749 vikAnera (1) kAkaDA madhye li. RSi vacharAja bekala vAcanAtha' AryA lohAgadejI sadAjI. pa.saM.2, abhaya. naM.2839. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1347.] 1053. zrIdeva (jJAnacaMdazi.) (3582) thAvasthA muni saMdhi 2.saM.1749 mA.zu.7 jesalamera ziSya kalyANanI sahAyathI. (1) saM.1763 di.je.zu. ginIpura madhye rAjasiMha zi. bA.. RSi li. pa.saM.14, ji.cA. pi.80 naM.1989. (3583) nAgazrI copAI Adi - snAna karI zudakaI, baIrasa rasoDaI teha bhAI tine ekaThA, jarma dharatA neha. aMta - AyA avAse ApaNe, bilasaI te vaMchita bhoga Page #89 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayarata zrIdeva kahe bhadra zrI dharmathI, soMpajaI sukha sa`joga. (1) pa.sa'.10-18, dheA.bha. (3584) sAdhuvaMdanA 13 DhALa Adi - aMta - [$] jaina gUrjara kavie : 5 cApAI pAMca bharata pAMca iravae Nu, pAMca mahAvideha vakhAMNu, je anaMta huvA arihaMta, te praNamuM kara joDi saMta. je hivaNAM vihare jiSNuca', kSetra videha sadA sukhakaMda, kara joDi praNamuM tasa pAya, Arata vidhana sahu Tala ya. Dhola 13 kAla ane te munivara je muktaM gayAjI, saMprati varate jeDa, nANu-daMsaNa ne caraNa-karaNa pura dharA re, zrIdeva vardu teha, 12 1 kalaza. cAvIza jitavara prathama guNadhara cakra haladhara je huvA, saMsAratAraka kaivalI valI zramaNa-zramaNI sajuyAM, sarvaMga zrutadhara sAdhu sukhakara, AgamavayaNe je suNyA, jJAnaca'da gurU supasAyathI, zrIdeva muni te sathuNyA. 13 (1) R. bhAgyagyada muninA diSaNa deze jogAIkA AMbA madhye * bajAra zanIvArAme bAlAjIke devala madhye sa.1907kA miti jeSTa zuklapakSa tithA dvitIyA. pa.sa.9-14, mAM.bha. (2) jodhapura madhye sa.1913 A.vada 14 bhauma. pa.sa.6-19, vijApura nA.bha. naM.181. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1346-47, 'sAdhuva`danA' devacaMdrane (have pachI saM.1766tA kramamAM) nAme mudrita maLe che. paNa kRti zrIdevanI ja jaNAya che. A mATe jue devacaMdranI saMpAdakIya noMdha.] 1054, udayaratna (ta. vijayarAjasUri-vijayaratnasUri-hIraratnasUri-labdhiratna siddharana-megharatna-amararatna-zivaratnazi.) udayaratnajI kheDAnA rahIza hatA. ema kahevAya che ke temanuM maraNa miyAMgAmamAM thayuM. sthUlibhadra navasA' lakhyA tethI temanA AcAye saMdhADA bahAra karyAM, tenuM kAraNa e ke A rasesa eTalAbadhA zRMgArathI rasarita hatA ke dareka naranArInAM kaThe rahetA. tethI pachI navavADa brahmacarca'nI racI tyAre temane sadhADAmAM praveza karAvyA. evI daMtakathA che ke temane iMdrajAMLanI zakti eTalIbadhI hatI ke zrI tIrthaMkaranuM samevasaraNa Page #90 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [77] udayaratna karI zakatA hatA ane bIja tene joI zakatA hatA. kheDAmAM traNa nadInI vacamAM kAusagga racAra mAsa sudhI akhaMDa karyo tethI tyAM beTaDuM thaI gayuM. tenAthI pa00 bhAvasAra - vaiSNava Adi jaina thaI gayA temaNe sojItrAmAM paTelanAM ghare che temane jaina banAvyA hatA. kheDAno ratno nAmano bhAvasAra kavi udayaratna pAse zIkhela che, (juo kAvyadohanamAM) ke je ratnAe saM.1795mAM virahanA bAramAsa, zaMgAranAM pada racyAM che. hAla kheDAmAM zAMtinAthanA derA pAse bhaMDAra che. temanI paraMparAnA hAla sumati ratna gorajI jevA, kheDAmAM hamaNAM ja svaga stha thayA che. (ATaluM buddhisAgara mahArAja muMbaImAM hatA tyAre temanI pAsethI sAMbhaLI lakhyuM che.) temaNe 1789 caitra suda 12 zatruMjayanI yAtrA karI hatI. udayarane pitAnI guruparaMparAmAM thayelA AcAryo mATe TUMkI bhAsa racI che te muni mANekanA eka copaDAmAMthI zeTha jIvaNacaMda sAkaracaMda dvArA maLI che temAMthI sArabhUta hakIkata nIce pramANe che : hIraratnasUri - sIthAmAM janma. esavAla nAtamAM pitA jasavIra, mAtA khImAde. temanI sthApanA zrIpuranI vADImAM che. ratnasUri - zrImAlI, mAtA hIrAde, pitA hIrajI, janma kaMbaImAM. bhAvaranasUri - poravADa jJAtimAM pitA sAha devarAja ne mAtA navaraMgade, gaDha gAmamAM janma. tapagacchanA nAyaka hIraratnasUri che. dAnaratnasUri-osavAla dUgaDagotra, dugelImAM mahetA kamasiMgha e pitA, ane ANaMdabAI mAtA. nAgoramAM janma. bhAvanasUrinI pATe. (3585) jaMbusvAmI rAsa 66 DhALa ra.saM.1749 bIja bhAdra.zu.13 kheDA hariyAlA gAmamAM dUhA. parama jyoti parakAsakara, parama purUSa parabrahma, cidrarUpI citta mAMhi dharUM, akala svarUpa aMgamya. sakala siddhi sAMnidha kara, tribhuvanatilaka samAna, siddhArathakuli kezarI, vaMdu zrI vaddhamAna. nIraja aMgaja naMdinI, nita mukhi jehano vAsa, hasAsaNi haraSi karI, trividhei praNamuM tA. jagaupagArI jagagurU, zrI hIraratna sUrIrAya, Adi Page #91 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayarata [70] jaina gUrjara kavio: 5 sarasa kathI rasa kelavuM, pAmI tAsa pasAya. saMbaMdha ja busvAmIne, kathAbaMdha killola, citta zuM zravaNe cAkhatAM, abhinava amRtala. bharayauvana mAMhe bhAminI, ATha tajI mada moDi, jiNi sonIyA sAmaTA, tajyA navANuM keDi. sahama sAMmi samIpa jiNe, saMyama lIMdha sunnaNa, cAkhuM cAritra pAlIniM, pAmyo paMcama nAMNa. karma AThe kSaya karI, pAsyA pada nirvANa, tAsa carItra suNatAM sadA, bhAji bhavabaMdhANa. kiNa vidhi saMyama Adaryo, mAtapitA kuNa gAma, kavI caturAI kelavI, rAsa racuM abhirAma. ata - DhAla 66. rAga dhanyAsI. zAlibhadradhanno RSirAyA e dezI.. jaMbusvAmI taNuM guNa gAyA, saMgha taNi supasAyAjI, tapa jape japa karI kasi jeNi kAyA, kevalanAMNa upAyAche. dharma ArAdhi karma SapAyA, mana zuM mUkI mAyAjI, kara joDI praNamuM surarAyA, zAzvata zivasukha pAyAjI. jaMbusvAmInuM caritra nihAlI, dUSaNa dUri TAlIjI, ghaTatA ghaTato atha saMbhAlI, vArU vAta rasAlI jI. caritra taNe saMbaMdha miM bhAlI, racanA karI raDhIyAlIjI, e capAI racI sAlI, durmati dUri TAlI jI. kavikelavaNa karI melavaNa, adhikuM chuM ApyuM, racanAni rasiM naI paravasiM, hiMgala DolI nAMkhyuMche. caturavidha saMgha taNuM te sASi, micchAmi dukaDa dAgyuMcha, havyakavyanI vAta na jANuM, mati anusAri bhAkhyuM che. zuddhAzuddha saMbaMdha vicArI, sudho jana zodhi yojI, maMda kavi huM kAMI na jANuM, mujha dUSaNa na de che. mada meDI kahuM chuM kara joDI, aparAdha mAhare jamajI, tAjana e suNI paI, upazamarasamAM ramo. navarasa sarasa saMbaMdha manohara, e me rAsa banAyAjI, catura taNi kari caDacce e tava, lahisya e mUla savAyA. 9 samakatinuM phala mAgI lIjiM, jakhuM prati kara joDIjI, Page #92 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [79] tume pAmyA te mUrkhAne deyA, bhatranA baMdhana che|DIjI. saMvata sattara uguNuMpa cAsi, dvitIya bhAdrapada mArsiMjI, sita terasiM sadA subha divase, rAsa racyA ulAsiMjI vAmAnaMdana tribhAvananavaMdana, bhIDabhaMjana sAMnidhi, pUraNa rAsa racyA caDayo paraMmaNi, suNatAM dhana-sukha vArSijI. 12 vAtraka nadIya taNe upakaThiM, kheDu harIcAlu. bei gAmajI, suMdara DAMma manahara maMdIra, dhanada taNeA vizrAmajI. zrAvaka sava vasiM tihAM sukhIyA, vItazeAkA vaDabhAgIjI, tyAgI bhAgI niguNu rAgI, samakIta ta sabhAgIjI. jitanI bhagati kari mana zuddhi, sadgurUnI kare sevAjI, AThe puhare dharma ArAdhi, dAna dII nItamevajI. Astika sUtra siddhAMtanA zvetA, sAMbhalavA rasIyA, jIvAdika nava tattvane jANe, dharma kare dhasamarsiyAjI. saMdha taNe! Agraha pAmIrti, rAsa racyA mataroMgejI, sudhA sAdhU taNA guNa gAyA, ulaTa ANI aMgejI. tapagaccha-gayaNAMgaNuM-dIpAtraLu, dIyarani para dIpejI, zrI rAjavijayasUrIzvara sadgurU, sakala sUrInei chapejI. tAsa pArTi zrI ratnavijayasUri, tejanA aMbArajI, zrI hIraratnasUrIzvara jagagurU, sAhiM tasa paTeAdhArajI. tasa pArTi taraNI taNI paruiM, pratarSiM zrI jayaratnasUriMdAjI, jayavatA zrI bhAvaratnasUrI, bhavIya bhAve vadAjI zrI hIraratnasUrIzvara kerA, girUmA prathama gaNudhArajI, paDIta lagdhIratna mahAmunivara, bhavajala-tAraNahArajI. tasa anvaya vAcakapadadhArI, zrI siddharata uvajhAyAjI, tasa gaNadhara vaMduM guNavatA, zrI megharatna munirAyAjI. tAsa ziSyazirAmaNi suMdara, zrI amararatna supasAI, ja bukumara taNA guNa gAyA, ulleTa dharI mana mAMhi. jihAM lage x maMDala rahiM avIcala, jihAM lage merU girI...dAjI, jihAM lage iMdrAsaNa gayaNAMgaNa, jihAM lage sAta samudro". jiMhAM lage avanI grahagaNutArA, nAgaleAka nArgiAjI, tihAM lage e cApAi thIra thAyA, jihAM lage' sura ne caMdIjI. 25 aDhAramI sadI uddeyarana 10 11 13 14 15 14 17 18 19 20 21 22 23 24 Page #93 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayaratna [8] jaina gUrjara kavio . DhAla chAsaThimI rAga dhanyAsI, pUraNa pUgI AsojI, udayaratna kahe zravaNe suNatAM, kamalA kare ghari vAsojI. 26 e saMbaMdha je bhArve bhaNasiM, ekamanAM sAMbhalasiMjI, roga zoga dukha dehaga Talarsi, mananA manoratha phalasiMcha. 27 (1) tapagacchAdhirAja bhaTTArka zrI dAnaratnasUrIzvara tatazi. paM. kalyANaratnajI tatazi. paM. kuzalaratnajI tatazi. paM. raMgaratna lipIkRta. zrI utelIyA gAme zrI caMdraprabhu prAsAdAta zrI liMbaDI nagare saMghamukhya veharA jerAja jeThA vAMcanAthe. saMvata 1863nA kA.va.13, graMthamAna ra500, pa.saM.84-15, lIM.bhuM. dA.25 naM.5. (2) hIraratnasUri saMtAne mahe. udayaratna zi. uttamaratna zi. jinani zi. khemAratna zi. rAjaratna zi. mayAMkanaina li. kheTakapure rasulapurA madhe triSabha prasAdAt saM. 1896 AsADa sudi 6 vAra caMdraputre. kheDA bhaM. (3) saM.1814 je.zu.13 ravi paM. jinaratna zi. mu. matiratna la. pa.saM.106-13, sImaMdhara. dA.20 23. [mupunhasUcI, lIMhasUcI.] (3586) [+] aSTaprakArI pUjA rAsa. 78 DhALa rA.saM.1755 poSa suda 10 aNahilapura pATaNamAM Adi-- ajara amara akalaMka je, agamya rUpa anaMta, alaSa agocara nita namuM, je parama prabhutAvaMta. suSasaMpati AvI mili, jagamAM jenuM nAma, praNamuM te prabhu pAsaniM, kara joDi mutakAmi. kamalanayanA kamalAnanA, kamala sukamala kAya, tanayA kamalabhU tasa namuM, caraNakamala cita lAya. amarasarAvara je vase, te kaI vAhana jasa, sA sarasati supasAya kari, mujha murSi pUro vAsa. gurU diNayara gurU dIvaDo, duSabhaMjana gurU deva, pazu TAli paMDita kare, namII tiNe nitameva. jaga sadhati jotAM valI, mujha gurU mahimAvaMta, zrI hIraratnasUrI sevatAM, bhAMji bhavabhaya-taMta. jyotirUpa zrI pAsa jina, sarasati sadagurU sAra, tAsa pasAI huM kahuM, arcAnu adhikAra. Page #94 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI udayaratna arcA arIhaMta devanI, aSTaprakArI jeha, bhAvabhedavugati karI, vidhi zuM vaSANuM taha. 8 pUjA aSTaprakAranI, vividhi vAta vinoda, suzrAvaka te sAMbhalI, manamAM lahasthe modI bhakti bhAva vadhasya valI, sAMbhalI kathAsaMbaMdha, eka pUje aniM zravaNarasa, sonuM ane sugaMdhi. kavi kelavaNu kelavI, vAMNe vividha vilAsa, bhaviyaNani hita kAraNi, cisuM pUjarAsa. aMta - rAga dhanyAsI. dITho dITho re vAmAne naMdana dIThe e dezI. gAyA gAyA re jinapuja-guNa ema gAyA, vividha kathA su meM karI meM, zrI jinarAja vadhAyA re. 1 ema. aSTaprakArI carItramAM narmala, vijiyacaMdra munIrAyA, haricada nRpanA hetanaI kAjaI, e saMbaMdha batAyA re. 2 ema. gAthAbaMdha meM carItrathI joI, bheda save dilamAM lAyA, jinapUjAphala daDha thavA hetaI, draSTAMta eha dekhAyA re. 3 ema. mulacaritra racanA dekhI, vidhividhi bhAva bhelAyA, prema jinapuna guNa gAtAM, dukrIta dure gamAyA re. 4 ema. sakala manoratha saphala phalyA, aba punya bhaMDAra bharAyA, kusalalatA zata zAkhA prasarI, maMgala keDi upAyA re. 5 ema. AdicaritathI nyunaadhika je, saMbaMdha eha racAyA, michA dukaDa hoje mujhaseM, saMdhanI sAkhi suNAyA re. 6 ema. jinaguNa gAvAne buddhi jagI, taNi meM sata doDAyA, maMdi mati huM kAI na jANuM, sodhI le kavirAyA re. 7 ema. saMvata satara paMcAvanA varaze, pAsa mAsaI manU bhAyA, raca(vi)vasare dizamI divasaI, puraNa kalasa caDhAyA re. 8 ema. zrI tapagaNa-gaNagaNa-bhuSaNa, dinadina teja savAyA, sakala sUrIsara grahagaNa dinakara, zrI rAjavijaya sUrirAyA che. 9 ema. tasa pATe zrI ratanavijayasUrI, narapati jeNe namAyA, zrI hIraratnasUri tasu pATe, manavaMchita sukhadAyA. 10 ema. zrI jayaratanasUrI tasU pArTi, zrI tapAgaccha jeNaI dIpAyA, Page #95 -------------------------------------------------------------------------- ________________ uddayana [2] jaina gUrjara kavie : 5 sa'prati bhAvaratnasUrI vaMde, bhavijata bhAva-sakhAyA re. 11 ema. zrI hIraratnasUrIzvara kerA, sI prathama sahAyA, paDIta ladhiratna munIvara sudhA, ziratAja kahAyA re. 12 ema. tasa aMtaya avata sa aneApama, zrI siddharana uvAyA, tasa ziSya megharatnagaNi girU pAyA, jItyA jeNe kaSAyA re. 13 ema. tAsa vinayaguNAkara gaNivara, amararatna abhIdhAyA re, gaNi zivaratna tasu sISya prasIdhA, paDita jeNe harAyA re. 14 ema. pUraNa rAsa caDaco paramANu te, mujha gurU supasAyA, medhIja maiM nIrmala kApyuM, jIta-nisANa bhAyA hai. aNuhalapura pATaNamAM e me, sarasa sabaMdha baNAyA re, pacAsara prabhu pAsanI sAtidhi, agaNita sukha dhara AyA hai. 16 ema. 15 ucaratna kaMha AAtiramI, DhAle dhanyAsI gavAyA, saMdha caturviMdha caDhata divA, sukhasaMpati bahu pAyA re. 17 ema. (1) sa.1781 je.va.1 ravi la. muni (vi)nayavije' pa.sa.11614, vI.u.bha'. dA.18. (2) 5. padmavijayagaNi zi. nyAtavijayaNa zi. mANikayavijaya zi. 5'. jIvavijaya zi. kuzalavijaya 5. mAhanavijaya 5. suMdaravijaya 5. caturavijayagaNu li. saM.1790 kA.kR.7 gurU sAdaDInagara madhye. pu.saM.74-13, jainAta 6. naM.3307, (3) saM. 1848 pAsa rR.13 zani sUryapura madhye. zrI zAMtijina caraNe bha kIrttiratnasUri zi. muni buddhirasbena li. pa.sa'.64-17, kheDA bhaM.3. (4) sa'.1853 kA.va.5 zau bha. hIravijayasUri zi. 5. ANuMHvijayagaNi zi. 5.... merUvijayagaNi maheA. lAvaNyavijaya zi. 5. jJAnavijaya zi. nayavijaya zi. paM. zubhavijaya zi. pa.... premavijaya 5. subuddhivijaya zi. 5. nityavijaya 5. rUpavijaya zi. 5. vidyAvijaya tatkSAtu paM. khUsyAlavijaya la. 5. vidyAvijaya vAcanAtha illAla madhye. 5.sa.67--16, kheDA bha'.3. (5) sa.1890 caitra zu.1 gurU sUryapura madhye zrI zAMtinAtha prAsAdAt la. mu. tejaratnena. 5.sa.82-13, jhI', peA.38 na'.176, (6) sa`.1899 kA.zu.11 vi naDIAda grAme li. mu. lakhamIratnena zrI rAjavijayasUrigacche geADI pArasanAtha prAsAdAt. pa.sa'.10pa-13, kheDA bha. (7) saM.1904 phA.va.3 budhe lakhAvIta pa. Page #96 -------------------------------------------------------------------------- ________________ -aDhAramI sadI udayaratna anoparane la. tejavijaya pAdalipta mahAtIrtha. pa.saM.101-14, kheDA bhaM. (8) pa.saM.76-13, kheDA bhaM. (9) paM. guNavijaya zi. kezaravijaya li. kaDI nagare saM.1777 cAturmAsa. pa.saM58-16 vaDAcauTA u. pa. 15. (10) saM.1836 A zu.14 dine. 5.saM.80-14, gu. naM.11-1. (11) ItizrI aSTaprakArI pUjA rAsa saMpUrNa sakalaSa. pa.saM.75-14, A. ka.bhaM. (12) saM.1812 mAgasara suda 1 li. pa.saM.82-17, ratna.bhaM. dA.41. (13) saM.1851 vaSe piSa suda 2 vAra budhe la. zrI rAjanagara madhye zrI ciMtAmaNa prasAdAta paM. bhANavijayagaNi lakhita. pa.saM.8513, lIM.bhaM. (14) sarva graMthAgraMtha zla.3000 lakhyA saM.18papa phAgaNa vada 10, pR.2.saM. [AlisTaoI bhA.2, DikeTalogabhAI va.19 bhA.2, mupugRhasUcI, lI hasUcI, jaijJAsUci bhA.1 (pR.241, 258).] [prakAzita H 1. jinendra stavanAdi kAvyasaMdeha bhAra pU.ra4ra-424.] (3587) [+] yUlibhadra rAsa [athavA saMvAda] athavA navarase 9 DhALa ra.saM.1759 mAgazara suda 11 (15 semavAra) unA gAmamAM Adi - sukhasaMpatidAyaka sadA, pAyaka jAsa suriMda, sAsaNanAyaka savagatI, vAMdu vIra jirNoda. jabUdvipanA bharatamAM, pADalIpUra nRpanaMda, sikalAla maheto tasa prIyA, lAlade suSakaMda. cAgara nyAti sIromaNi, nava tene saMtAna, sAta sUtA suta doya suM, vaMzavadhAraNa vAMna. zrI sthUlabhadra bhogI bhramara, mUnIvaramAM paNa siMha, vezyAvilUdha te sahI, na lahe rAta niM dIla. aMta DhAla ehI. AvyA gurU pAsa dukare re, dukarakAra gUrU ucare re. - dUhAM. udayaratana kahe ema mananA re mananA manoratha vege phalyA re. (anya pratamAM) DhAla 9 rAga mevADe dhanyAsI. pAmI te pratibodha eyuM re (2) vrata cothuM valI ucare re sattara se ugaNasATha mAgazira re (2) zudI mauna ekAdazI re Page #97 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayarana [4] jaina gUrjara kavio - (pA.) pUnima vAra zazI re, zIla taNuM guNa gAyA re (2) unAuA ni(na)yaramAM re. 8 (pA.) guNa eha gAye re gAyo re unAuyAmAM ulasI re zUlabhadra riSirAya gAtAM re (2) muMha mAMgyA pAsA DhalA re udayaratna kahuM ema manamAM re (2) manoratha saghalA phalA re. 9 (1) itizrI bhUlabhadra munI aNugArano graMtha paMca mahAvrata bAra vratadhAraka kesyA bAre vrata dhAraka sIlaguNa saMpUrNa saMvata 1854nA varSa mati vaizAkha sUdI 4 dIvase lalIta bhagavAna AtmA atha vAdhU nagare. A.ka.maM. (2) lI.bhaM. (3) pa.saM.6-10, dhe.bhaM. (4) pa.saM.3-17, mArI pAse. (5) dIpavijayanA duhAo sAthe saMvata 1849 zAke 1713 pravartamAne phAgaNa sudi 11 ravivAre likhita 5. khumANuvijayena paratApagaDha mathe. 5.saM.2-10, dho.bhaM. (6) dIpavijyanA duhAo sAthe : la.saM.1886 caitra vada 6 . sudarajI saMghajI, jIrNagaDhamAM. mArI. pAse. (7) dIpavijayanA duhAo sAthe : li. dhamaDakA nagare R. rAjasI R. cAMpasi. jha. suMdarajI vairAgI premajI lapIkRta. pa.saM.8, amara.bhaM. sinora. mArI pAse. (8) saM.1785 zAke 1639 vi.va.8 zuke vA. abhayamANikaca zi. lakSmIvijayagaNi zi. paM. ratanasI li. sAdhvI kasturAM vAcanArtha. 5.saM.3, abhaya. naM.3511. (9) pa.saM. 6, jaya. pi.48 naM. 1075. (10) saM.1860 se.zu.7 la. muktivijaya sA. joItA veNIdAsa paThanAI vIramagAme. pa.saM.7-12, viramagAma saMdha bhaM. (11) bha. udayasAgarasUri zi. 5. padmasAgara paThanArtha bhrAtR paM. vivekasAgara brAtR sarUpacaMda Adisara prasAdAta mAhA suda bIje la. pa.saM.7-19, mukti. naM.2475. (AnI pachI 12mA patra sudhI jinahaSakRta "avaMtIsukumAla sa." che.) (12) li. pUraNakalasa hetave saM1849 je.zu.14 sema, guTake, pa.saM.5, abhaya. (13) saM.1769 pizu.1 aMcalaga che jayasAgara li. rAdhAbAI paThanAtha. pa.saM.10, vikA. (14) naMdAdhyanekAbU mita hAyane vAhule mAsa pUrvapakSe sUrAcAryAbhidhe ghaeN catuthI kavATacAmalikhammuni dIpacaMdraH pitRvya mohana rAmajI paThana hetave vizvabharAkhya pure. pasaMda13, pu.maM. (15) saM.1831 ce.zu.15 ravi. pa.8-12, jaza.saM. (16) pa.saM.7-13 vI.u.bhaM. dA.18. (17) 5.saM.5-12, vI.u.bhaM. dA.18. (18) zlo.170, 5.saM.4-15, tA.bhaM. dA.83 naM.98. (19) Page #98 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI udayaratna saM.1830 zrA zu.14 li. surata bidara ma mu. amRtavijayena. pasaM. pa-10, vaDAcauTA u. po.3. (20) pasaM.9-10, anaMta.bhaM.2. (21) pa.saM.4, apUrNa, go.nA. [AlisTaoI bhA.ra, jaihAprosTA, mupagraha sUcI, lIMhasUcI, hejejJAsUci bhA.1 (pR. 245, 330, 503, 572, 6ra9).] [prakAzitaH 1. prakA. gulAbacaMda lakhamIcaMda kheDAvALA. 2. saMpA. jazabhAI paTela.] . (3588) + zaMkhezvara pArzvanAthane zaka [athavA chaMda] ra.saM. 1759 vi.va.6 Adi- mAta bhuvanezvarI bhuvanamAM sAcI. aMta - ogaNasATha ne upara zatara varase, vaIzAkha vadI chaThIne divase, eha zako harakhe meM gAyo, sukha pAyo ne duragati palAyo. nityanitya navalI maMgala lAlA, dinadina dIje dolata rasAlA, udayaratna kahe pAsa pasAthe, keDi kalyANa sanmukha thAya. 23 prakAzita H 1. zalakA saMgraha (bhI.mA.). [2. prAcIna cheda saMgraha.] (3589) muni pati rAsa 93 DhALa 2821 kaDI .saM.1761 pha.va. 11 zukra pATaNamAM Adi dUhA. sakalasukhamaMgalakaraNa, taraNa buddhibhaMDAra; sava vastu vAde sadA, AdipurUSa-avatAra. svarga ane ziva paMthane, pragaTa prarUpaka je; purUSottama tribhuvaNapati, trividhuM praNamuM teha. suralalanAne lacane, na caliM jema gariMda; zAsananAyaka te nam, zrI vardhamAna jimuMda. jaDa paNi saMsa pasAyathI, bhUkhara huI tatakheva; duramati dura nivAraNa, samarUM sarasati devI. AgamapaMthaparaMparA, pAmaI gurU supasAya; jJAnaupAyaka guNanidhi, praNamuM tenA pAya. vighanaharaNa saMpatikaraNa, namaskAra e cAra; maMgalarUpa maneharU, sakala sabhA sukhakAra. zrI hiraratnasUriMdanA, prabhumi pada-araviMda; racanuM maNipati rAyane, rAsa rasika sukhakaMda. Page #99 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayaratna [8] jaina gUrjara kavio che aMta - phAguNa vadi ekAdasI divase, satara se ekasaThA varase, zukravAsara ne zravaNa nakSetre, sarva yuge manaharSaI che. te muni. 15. paMcAsara prabhu pAse prasAda, zrI maNipati muni gAyo, aNahilapura pATaNamAM e meM, pUrNa kalasa caDhAye re. te muni. 16 kuzalalatA zata zAkhA prasarI, chatanisANa jAya, jayakamalA gele mujha gehe, Aja cAlIne Avi re. te muni. 17 tapaga-kamala-vikAsana dinakara, zrI rAjavijayasUri rAje, tasa pATe zrI ratnavijayasUri, guNaratnAkara chAje re. te muni. 18 javahara jAtimAM haI jima hIrA, tima sUrivaramAM sAca. zrI hIraratnasUrI ta: pATaI, jeNe hIra jAo re. te muni. 19 tasa pATa upaI jayakArI, zrI jyArana suriMda, zrI bhAvaratnasUrI tasa pATaI, bhavijana saMprati vaMdau re. te muni. zrI hIraratnasUrisara kerA, ziSya prathama soMdA, vibudhasirAmaNuM samatAsAgara,zrI labadhiratna muNidore. te muni-21 tasa anucara vAcaka padadhArI, zrI siddharatna sahAyA re, tasa anvaya abhinavaguNamaMdira, zrI megharatna savAyA re. te muni. sevaka tAsa dIpe vrata jehanAM, dUSaNa rahita sadAI, amararanagaNi tasa vinayathI, zivaratna savAI re. te muni. 23 e mujha rAsa caDo paramANuI, te zrI gurU mupasAI, DhAla trANuMmI rAga dhanyAzrI, suNatAM sukha thira thAI re. te muni. 24 udayaratna kahaI Aja apama, manavaMchita sukha miliyA, zrI jinadhama taNuI prasAdaI, svayaM manoratha phaliyA re. te muni 5 (1) savagAthA 2821 DhAla 93 graMthAgraMtha zlokasaMkhyA 4005. saM.1821 zrAvaNa kRSNa pakSa 9 dine bhUmivAsare likhita phattecaMda surasaMdha zrI pAlaNapura madhye. pa.saM.81, pra.kA.bhaM. (2) saM.1822 mAgazara vada 12 caMdra balola grAma paM. laphimavijayagaNi taziSya paM. jhavaNavijaya lakhitaM. pa.saM.6-17, lA.bhaM. naM.405. (3) caM.4005 gAthA. 2811 DhAla 93, saM.1784 pizu.9 some li. pATaNa madhye kheDA bhaM... (kavinI hastalikhita prata lAge che.) (4) saM.1819 zrA. vadi 11 some. Page #100 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [7] udayaratna zrI tapAgaccha rAjavijayasUri pATe bha. ratnavijayasUri-hIraratnasUrijaya ratnasUri-bhAvaratnasUri-dAnaratnasUri--kIritnasUri tathA paMnyAsa malUkaratna zi. rAjaratnana li. kAkAgurU kIrtiratnasUri vAMcavA athe lige chi...zrI gurjara deze zrI kheDA harIyAlA gAme. pa.saM.110-14, jhI. po.37 naM.173. (5) saM.1887 zrA.zu.1 bhoma ratnavijaya zi. tejavijaya athe la. mu. dAnavijaya lIbaDI nayare zrI zAMtinAtha prasAdAtA pa.saM.79-20, saMdha bhaM. pAlaNapura dA.46 naM.1. (6) saM. 1895 mAgazara suda 11 zrI bha. kIrtiratnasUri tathA paMnyAsa paM. maMyAratna tathA paMnyAsa paM. bhAgyaratna zi. paMnyAsa paM. rAjedraratna zi. muni tejaratna zi. muni guNaratnane vAMcavA sArU lakhAvyo che...la. bhejaka paramA jeThA gAma pATaDInA. 5.saM.117-15, kheDA bhaM. dA.6 naM.7. [mapugRhasUcI.] (3590) rAjasiMha rAsa athavA navakAra rAsa athavA paMcaparameSThI 31 DhALa 880 kaDI .saM.1762 mAgazara suda 7 soma amadAvAdamAM Adi-arihaMta Adi daIne, parameSTI je paMca pahile praNamuM tehane, jima lahaI sukhasaMca.. zAsanapati vIsame, jiNavara trizalA jeta, vighanaviDAraNa vaMdIe, vadhamAna vikhyAta. valI vaMdu vAgezvarI, kavIjana kerI mAya, zrutasAgara taratAM sadA, tarI sama jeha sakhAya. sumitaupAyaka kumatihara, phaDaNa duragatiphe ja tiNa namII trividhi karI, zrI gurUcaraNa-saroja. zrI hIraratna surIMdanA, praNamuM pada-araviMda, AzA pUri AzarUi, sadgurU je sukhakaMda. bhavasAgara taravA bhaNI, bharavA sukRtabhaMDAra navarasamaya navakArane, rAsa racuM sukhakAra. zrotAjana suNo tume, Adara karI apAra jima udyama e mAharA, saphala huI niradhAra. 7 sarvagAthA 861 aMta - DhAla 41 [31] zAMti jina jauM bhAmaNe e dezI. Page #101 -------------------------------------------------------------------------- ________________ uyarana [8] jaina gUrjara kavio: 5 zrI navakAra taNuM guNa gAyA, manavaMchita sukha pAyA, be. bhIla taNA daSTAMta batAyA, pragaTa phala dekhAyA, be. 1 zrI. navanidhi cauda ratna ghari AyA, aSTa mahAsiddha upAyA, be. dugatinAM duHkha dUra gamAyA, puNyabhaMDAra bharAyA, be. 2 zrI. paMcakathAgarbhita guNadhArI, e bhIlacarita mohArI, be. suNa navakAra japo naranArI, suranara zivasukhakArI, be. 3 zrI. bhavabhayabhedaka bhAve bhaviyAM, dAyaka sukha aNamaviyAM, be. paMca maMgala mahA maMtra pasAthe, dhyA daDha citta thAI. be. 4 zrI. vRdArU vRtti taNi anusAre, jina-Agama AdhAre, be. e meM rAsa racya vistAre, thira cita rAkhI ThAre, be. 5 zrI. adhikIochI racanA racAI, mUla caritrathI kAMI, be. paMDita te parakhIne lejo, te micchA dukakaDa mujha hoya. be. 6 zrI. zrI guNasAgara navakAra kahAve, koI pAra na pAve, be. miMDA harI matInI mAnIe, rAsa racyo uchAhe. be. 7 zrI. saMvata sattara bAsaTha vaSe, mAgazira zudi sAtame harakhe be. somavAra nakSatra dhanISTA, haSaNa ga gariSTA che. 8 zrI. gujaramaMDala mAuM gAje, gaDha cophera birAje, be. amadAvAda nagIno je, bhUSaNa sAbaramatine be. 9 zrI. zrAvakalaka vase bhAgI, jihAM jinadharmanA rAgI, be. saMgha mukhya sAhA vaddhamAna vArU, delavaMta didArU be. 10 zrI. tehane suta sAhA jagasI jANe, samakitavaMta zANe che. taha Agrahe eha, rAsa racyo guNageha be. 11 zrI, zAMtinAtha taNe supasAyA, puraNa kalaza caDhAyA che. sakala lIlA sukhasaMpati lAdhI, valI zubha vAsanA vAdhI che. 12zrI. jyAM lagi avani grahagaNutArA, jyAM lage zrI navakArA be. tihAM lage e caupAI, thira thAye bhaviyaNa bhAve. 13 zrI. zrI tapagacchagayaNa viSaNu bhAMNuM, zrI rAjavijayasUri jANuM be. zrI ratnavijayasUri tasa pATe, sohe suMdara ghATe be. 14 zrI. tAsa paTe upAvaNa vIre, zrI hIraratnasUri hIre, be. tasa mATe jyAratna sUradA, dIpe jema dINuM dA. be. 15 zrI. saMprati bhAratnasUri vade, tasa pATe sohe caMda be. Page #102 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [9] udayaratna zrI hIraratna surIzvara kerA, vArU ziSya vaDerA be. 16 zrI. paMDita ladhiratna gurUrAyA, siddhiratna vijhAyA, be. tasa anvaya gaNivara soheMdA, zrI megharatna mudA che. 17 zrI. tasa anucara amararatna gaNIza, zivaratna tasu sasa be. muja gurUnI sAnidhye e meM, kahI kathA mana prema, be. 18 zrI. ekatrIsamI DhAle bhAyA, rAga dhanyAsI gAyA, udayaratna kahe maMgalamAlA, vAdhe jaya suvizAlA, be. 19 zrI. (1) iti paMcaparameSTIne rAsa saMpUrNa. sarvagAthA 880. kasaMkhyA 1151 saMvata 1857nA varSe bhAdrava vadi 1 doM bahaspati vAsare pUrvA bhAdrapada nakSatre laSitaM paM. zrI 108 paM. zrI zAMtivijayagaNitaziSya paM. zrI 5 paM. khuzAlavijayagaNi tataziSya mu. dhanavijayena lapIcakre made paropakArAya zrI aNavadapUrA nagare zrI ajitanAtha prAsAdAta. pa.saM.34-15, mo.seMlA. (2) saM.1837 caitra zu.13 gurUvAsare vAcanArtha muni paghavijaya. pasaM-4pa-14, ratna.bhaM. dA.4ra naM.29, (3) li, haMsa ratna muninA saM.176ra ce.va.13 ravi harIyAlA grAma madhye bhIDabhaMjana pAzvanAtha prasAdAta. pa.saM.28-15, kheDA bhaM3. (4) saM.1786 zAke 166ra phA.zu.10 maMgala la. dayAhaMsa. pa.saM.26-17, kheDA bhaM.3. (5) saM.1844 mAgha .8 bhagau zAMtinAtha prasAdAta amarAvatI nagare. pa.saM. 36-12, kheDA bhaM.3. (3591) + ahmacayanI [athavA ziyaLanI navavADa sejha ya 10 DhAla ra.saM.1763 zrAvaNa vada 10(2) budha khaMbhAta Adi- zrI gurUne caraNe namI, samarI sArada mAta, navavidha sAyalanI vADIno, uttama kahuM avadAta. aMta- Ima joNuM naranAri sIyalanI savahaSNu zuddha dilamAM dhAraje, eha duragatinuM mUla abrahma sevAmAM ho, jAtAM dilane vAra. tapagachagayaNadiNaMda vaMchita phaladAtA ho re hIraratna sUrIsarU pAmI tAsa pasAya vADa bhalI bhAkhI ho sIlanI eka manoharU khaMbhAti rahI comAsa sattara gesaThe ho zrAvaNa vadi (bIja) dazamI budhe bhaNI, - udayaratna kara joDi sIlavaMta naranArI ho tene jouM bhamaNe. (1) 5.saM.3-17, mArI pAse. [AlisTaauI bhA.ra, jaihAprosTa, Page #103 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayaratna [9] jaina gUrjara kavio: 5 mupugRhasUcI, lIMhasUcI, hajaijJAci bhA.1 (pR.148, 161, 267, 283, 326, 411, 428, pa10, 547, 148, 551, 624).] prakAzitaH 1. sa.mA.bhI. [2. bahata kAvyadohana bhA.ra.] (3592) bAravrata pAsa 77 DhALa 1671 kaDI .saM.1765 kA..7 ravi amadAvAdamAM Adi va6 arihaMta siddhane, AcAraya uvajhAya, sAdhu sani nita namuM, zivapathi jeha sakhAya. RSabhAdika jinarAjanA, pada praNamuM mada morDi, sarasati sadagurU bodhakara, vaMdu bi kara joDi. guNanidhi gAje gapati, bhAje bhavabhaya bhUri, zrI hIraratna sUrivara namuM, ulaTa ANuM uri. dezaviratino dharma che, samakitamUla vrata bAra, rAsa racuM huM tehano, AlevA aticAra. zrotA sAMbhalo sahu, varajI vikathA vAta, mUla thakI mAMDI kadaM, zrAvakavrata avadAta. aMta - zrI tapagaNagaganAMgaNabhUSaNa, dUSaNarahita diNaMda, rAjasabhAraMjana guNe rAji, zrI rAjavijaya sUra re. 9 tAsa pATi zrI ratnavijayasUrI ratnaciMtAmaNi sari, tasa paTTadhara hiraratnasUrI ja hiro paro re. 10 jayakAri jaya ratnasUri vara paTTadhara prasIdhA, saMprati bhAratanasUrI bhajatAM jaga mAMhe jasa lIdhe re. 11 zrI hIraratna sUrIzvara kerA ziSya vaDerA sahAyA, paMDita labadhiratna-pada-anucara siddhirana uvajhAyA re. 12. tasa vinayI tapateja virAje zrI megharatana munirAjA, tasa sIsa amaratana pada sevaka, zivaratna he tArA re. 13 eha prabaMdha ra me pAvana, gurUpadapaMkajasevA, rU5 anue prasAda lahini, durmati dUra karavA. gUjaramaMDala mAMhi girU3, nagara nirUpama rUpe, zrI amadAvAda sahira anepama amarapurI syo upi re. 15 durgakaoNTa agama jihAM khAi, sugama subhaga puraserI, Page #104 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI udayaratna hajAra game bAra virAji, zobhA jihAM sAbhramatI kArI re. 16 IzAna kuNi jihAM tirtha chi adabhuta, asArUI AsA puri, zrI hIraratna sUrIzvara jagagurU, citAsaMkaTacarikArI re. 17 javAharI-vATakamAM vasi lima, jhavahirI loka jihAM jhAjhA, tyAzi bhagi ne sobhAgI, jehanA nava khaDe AjhA re. 18 hATaka jihAM vecAI hATi, ratnapelane ghATe, solasa ne visamo jinavara, jihAM pUjoI suvATi re. 19 zrIpUjyano Adesa lahineM, tihAM meM mAruM kidhuM, zrI zAMtinAtha taNuM supasAI, jIta-nagAruM dIdhuM re. 20 kArtika zudi sAtami ravivAre, sattara se pAMsaTha varaze, uttarASADhA nakSatra dhRti yogiM, saMghane Agrahane haraze re. 21 pUraNa kalasa cakyo paramANi, manahara maMgalIka mAlA, zivasaMpadagarbhita suSalIlA, suyasa vasAyA visAlA re. rara jihAM lagi dhara bhUdhara dharaNidhara, ravi sasi siMdhu sureMdA, tihAM lagi e cepaI ghara thAya, gAyo sudhi janavRMdA re. 23 sattottarami DhAla sehAvI, udayaratana kahi Aja, kalyANani meM keDI upAI, pAMkhyo avIcala rAja re. 24 bhAvi samakita suratarU se. (1) sarvagAthA 1671 graM.2525, saM.1804 vai. zuddhItima divase ravivAre diprahare paM. pratApavijaya zi. mehanavijaya la. zi. mANikayavijaya la. ziSya gaNi Izvaravijaya lakhAviMta. vaTapalyAM grAma madhye. pa.saM.37ra7, vaDAcauTA u. po.18. (2) sarvagAthA 1665 lai.1758 saM.1854 mArgazira va.4 budhe paM. kSamAratnana li. 5.saM. 76-12, prathama patra nathI, kheDA bhaM.3. (3) chellAM pAnAM nathI, pa.saM.39-13, ratna. bhaM. dA.43 naM28. (4) gAthA 2500, 5.saM.55, ama. (3593) malayasuMdarI mahAbala pAsa athavA vinodavilAsa rAsa 133 DhALa ra975 kaDI .saM.176 6(62) mAga.zu.8 soma kheDA hariyAlA gAmamAM Adi- sakalasahitazreyakara, jasu kara-pada-nakhakaMti, durita-timira-Akara dali, so sAhiba namuM zAMti. 1 ameya guNe vAmeya jina, pArasanAtha prasidha, Page #105 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayarata [2] jina gUrjara kavio: 5 vaMdu vipadavihAra, saMpatidAyaka sidha. covise jinarAjanA, suvidhei caraNasaroja, nIta namaI maMgalanidhI, maMgaladAyaka moja. gautama Adi gaNadharU, viharamAna jina visa, sarasati sadagurU saMtanA, pada praNamuM nizadIsa. koDayaM game vara kAmanA, saphala pharlo jam nAma, zrI hIraratna sUri namuM, kara joDi zubha kAma. bhavikajIvanA hita bhaNuM, ratnatraya AkhyAna, jJAna darzana cAritranA, AkhuM guNa asamAna. malayasuMdarIne mAda yU, nAmi vivedavilAsa, graMtha Agama guNa leIne, ramya racuM rAsa. ata - DhAla 133mI suNa karUNa re nidhi heso e dezI. guNa gAyA re guNavaMtanA, jiNe nija kAja samAryA re, rAja tajI vratane bhajI, ji janamamaraNadUkha vAryA re. 1 gu. zrI pAzvanAtha nirvANathI, varasa ekaso teM re, malayasuMdarI thaI te sameM, tarII tehanA guNa gArti re. 2 gu. saMbaMdha eha che sohAmaNuM, je suNatAM sukRta jAme re, jima kezI gaNadhAre kahyo, zrI zaMkha zrAvakane Age re. 3 gu. zrI jayaMtilaka sUrIsarU, Agamikagachano Take re, tiNe e carita racyuM cokhkhuM, nimala joI te nIkA re. 4 gu. kahevANu huI je kAI, uchuM adhikuM ajJAne re, micchAmi dukaDa te ho, mujhane je kahyuM huI mAMne re. 5 gu. malayasuMdarI mahAbala taNuM, meM mAharI mati anuMsAre re, guNa nimala gaMgAjala gAyA, Agama AdhAre re. 6 gu. jinAgama jalanidhi jo, aparaMpAra anaMta agAdho re, pAra pAme kuNa tahano, suragurU pAmeM jihAM bAdhA re. 7 gu. paNi jehanuM jehavuM gaju, te te karaI prayAso re, mujhane paNa tima No, jima paMkhI kare prakAze re. 8 gu. sudhA janane sira nAkhIne, mAguM chuM e to mAno re, meM azuddha ko heI je kAMIM, te sodho pUraNa pradhAna re. 9 gu. Aja adhika uchAha thayo, Aja pAmI maMgalamAlo re, Page #106 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI udayaratna sukha lIlA saMpati bAdhI phalI, kalpalatA suvizAlA re. 10 gu. dhara phaNidhara maMdira sidhu, zazidhara dhra dinakara tArA re, digapati surapati jihAM lage, jihAM lage kUrma karAro re. 11 gu. sUra khecara vidyAdharA, valI nakSatramAlA gaNe re, vicare tihA lage vistaro ,e vibudhajanane vayaNe re. 12 gu tapagacchagaNadivAkarU, zrI rAjavijaya sUrIrAja re, zrI ratnavijayasUrI tasa pArTi, dIpa jasu SaData divA re. gu. 14 zrI hIraratna sUrIzvarU, tasu pATi prabala pratApI re, jagaupagArI jagagurU jehanI, kIti jagamAM vyApI re. 15 zrI jayaratnasUrI jo, tasu pArTi saMprati vaMdo re, bhAvi bhAvaratna sUrIzvarU, je saumya vadana jima caMdo re. 16 zrI hIraratna sUrine budha, labdhiratna ati sohiM re, vAcaka siddhiratna tehane, gaNi megharatna mana mohi re. 17 anvaya amararatna vArU, zrI zivaratna tasu sIse re, te mujha gurUrti pasAulI, Aja pAmyau sakala jagIso re. 18 saMvata sata sa chA(bAsaDhi, mAgasara sudi AThami divase re. pUrvAbhadra pada nakSatre siddhi, yoga somavAraniM pharise re. 19 kheDA harIyAlA gAmamAM, jihAM pratipiM pAsa jide re, bhAbhi jaNa nami prabhu, pratapiM jaga jema diNuM da re. 20 te prabhu pAsa taNi prasArdi, mai pUraNa kalasa caDhAyA re, Aja manoratha sahu phalyA, miM to chatanisANa vAyA re. 21 DhAla ekaso tetrIsamI, dhanyAsI rAtre gAyA re, udayaratna kahiM AjathI, vAdhe dalati savAI re. 22 guNa gAyA re guNavaMtanA. (1) saM.1784 Aso va.8 zanau pAdarIyA grAma madhye bharUca nagara pAse. 5.saM.105-16, bhAgyarana muni, kheDA. (2) saM.1794 Azvina ka.8 ravi rAjavijayasUri gaDheza saMtAne mahe. udayaratanagaNi zi. paM. uttamaratna zi. jinaranagaNinA li. pa.saM.102-16, AdinAM ra3 patra nathI, kheDA bhaM.3. (3) saM.1796 zrA.zu.10 zukra paM. sumatiratna zi. mANakarana li. pa.saM.126-13, tilaka.bhaM. (4) saM.1844 zAke Page #107 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayaratna [9] jaina gUrjara kavio: 5 1709 phA.zu.11 bhame la. jJAnavaje daDagachAgacha dahegAmamAM. pa.saM.105- 18, IDara bhaM. naM.129. (5) la.4084 gAthA 2975 saM.1828 kA. vi.8 zana sUya grAme bhaM. dAnaratnasUri zi. bha. kIritnasUri zi. mayAnena li. pa.saM.103-14, jhIM. pi.37 naM.169. () saM.1796 zrA.zu.10 zuke dvarAMgaddhArA grAme bha. dAnaratnasUri zi. paM. kalyANaratna la. pa.saM.114-13, kheDA bheM.3. (7) saM.1816 po.zu.5 some li. (bhUMsI nAkhyuM che.) pa.saM.118-14, kheDA bha.3. (8) iti zrI jJAnaratnapAkhyAna viSaye zrI malayAsuMdarI mahAbala caritra saMbaMdha vinodavilAsAkhya rAsa saMpUrNama saMvat 1878 varSe mitI AzvinyAse kRSNa pakSe trayodasyAM tithI somavAre zrI kalakattA bidare. zrI zAMtijina prasAdAta. 5.saM.151-14, gu.vi.bhaM. (9) sarvagAthA ra975 loka jANavA saMvata 184 phAgaNa zadi 2 dine para savA. pa.saM.143-13, dho.bhaM. [mugRhasUcI, hejejJAsUci bhA.1 (pR.499).] (3594) yazedhara zasa 81 DhALa 1503 kaDI .saM.1767 poSa suda 5 guruvAra pATaNanA uNukapurAmAM Adi kara Amala pari je kali, sakala vizva samakAla, trikAlavedI trividhei namuM, te jina suvidhi trikAla. aciMtya mahimA kevalanidhi, rAmAsuta abhirAma, sevaka jaNa sAhibA, Apo bodhaI nAma. svara vyaMjana save milI, bolyA je bAva, praNava Ardi te praNamII, vaNa je vizvapAvana. jinavara gaNadhara jayakarU, sarasvatI sadagurU sAdha, sudhI jana Adi te savi, vaMdu jeha abAdha. zrI hIraratnasUrI sAnidhei, zAsanadeva pasAya, raMge yazodhararAyanuM, carita kahuM cita lAya. dayA-dugdha-mahedadhi, jagapAvana jagasAra, jinabhASita sahu jIvane, kevala je hitakAra. aSTa bhavAMtara ati gahana, karmavipAka vicitra, sAMbhaLatAM sUdhiM mani, cArU eha caritra. parama vairAgyane pAmII, janamanAM pAtaka jAya, Page #108 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI uyaratna ehanA suNatAM ATha bhava, AThe kama kapAya. hatyA haribhadra sUrineM, zira caDhI meM sAta, suragati pAmyA te sahi, e kahitAM avadAta. aMta - hAla 81 rAga dhanyAsI. yovana pAhunAM e dezI. muniguNa gAvanAM aho bhavi ekamanAM - muni. mANikyasUrIkRta caritathI re joIni racanA, cazedharanA bhava aSTa e gAyA ati gahanAM. jUnaadhika je caritathI re kahyAM meM kathanAM, micchAmi dukkaDa te hoya re saMgha-sAkhi sumanAM. zrI rAjavijayasUrI ravi samo re, tapi tapagaNagamAnAM, zrI ratnavijaya sUrIzvarU re, tasu pATiM sujanAM. surivAra mAMhiM hitama bhaji re hIre jima ratanAM, gurU zrI hIraratnasUrI re, pratApe teja dhanAM. tasu paTTobara guNanilo, sUrI zrI jayaratanAM, zrI bhAvaratna sUrIvarU re, saMprati ciraMjIvanAM. zrI hIraratana sUradane re, ziSya prathama sugunAM, labadhiratana paMDita jo re, je dhari dharma ghanAM. vAcaka zrI siddhinane re, anucara adhaharanAM, zrI megharatna gaNazanA re, nita namIe caranAM. tasu ziSya amararatna name re, zivaratana adhunAM, mujha gurU suyA~ mahAmahe re, kusuma ja rUtu madhunAM. satara se satasaThA sami re, zudi pAMcami sudinAM, pisa mAsiM gurUvAri re, siddhiyoga zubha laganAM. pATaNapura parisari re, ukapura saMdhanAM; bhIDibhaDana pratApe prabhu re jihAM zrI pAsa jinAM. te prabhu pAsa pasAuli re rasa AMNI rasanAM, rAsa e racanA havi re vAjyAM vAjAM yazanAM. saMbaMdha eha sohAmaNuM re mana zuM thaI maganAM, je naranArI sAMjali re suSa mahi te sadhanAM. ekAsImI e DhAla chi re, suNo cahu bhAvikajanAM, Page #109 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayaratna [] jaina gUrjara kavie 5 udayaratana kahi saMghane re suSasaMpati sadanAM, 16 muniguna gAvanAM... (1) Iti dayAdharmaviSaye aSTabhavavarNana zrI yazodhara rAsa saMpUNamiti. sarvagAthA 1503 zlokasaMkhyA graMthAga 2000 naMNavA. mu. raMgavimalena laSita IdaM pustakaM. pa.saM.58-13, ratna.bhaM. dA.4ra naM.9. (2) saM.1896 mAgha zudi 1 bhaume kheTakapure zrI bhIDabhaMjana amIjharA pArzvanAtha prAsAde bha. kIrtiratnasUri zi. paM. buddhiratna zi. paM. kAMtiratna zi. paM. amRtaratnane la. pa.saM.46-17, kheDA.bha. dA.6 naM.17. (3) saM.1873 Aso zuda 6 zukra la. paMnyAsa paM. hetavimala zi. muni metIvimala paM. puNyavimalajI grAMma lavaNapura madhye zrI vAsupUjya prasAdAta. pa.saM.6316, kheDA bha. dA.6 naM.1ra. (4) li. paTela varajalAla veNudAsa kheTakapUre saM.1924 bhA.sudI 15 budhe. pa.saM.69-15, kheDA bhaM. dA.8 naM.118. (5) saM.1818 Aso zudi 13 ravau mA. udayaratnagaNinAM zi. paM. uttamaratnagaNinAM zi. paM. jinaratnamaNi zi. likhita amRtaratnamuninA amarAvatI nagare zrI zAMtinAtha prabhu prasAdAta. pa.saM.44-13, kheDA bhaM.3. (6) saM.1890 je.zu.11 bhome sUryapUra grAme zrI. zAMtijina prasAdAt la. muM. tejaranaina. pasaMda2-13, jhIM. pa.40 naM.197. (7) bAlottarA. bhaM. (3595) + lIlAvatI sumativilAsa rAsa athavA pAI] 21 DhALa 348 kaDI .saM.1767 Ase vadi 6 sema pATaNanA unAumAM Adi - dUhA. parama purUSa prabhu pAsajina, sarasatI sadagurU pAya, vaMdI guNa lIlAvatI, bolIsa buddhi banAya. lIlAlahera lIlAvatI, sumativilAsa samudra, divya gAsuM e daMpati, je uttama guNa azudra. kuNa te daMpati kihAM havA, Adi thakI AcaraNa, kahuM teNe je-je karyA, sAMbhalo dharI ka. guNa gAtAM guNavaMtanA, nirguNa piNa guNavaMta, thAe thoDA kAlamAM, lIlA mugati lahaMta. aMta - DhAla 21 zAlibhadra dhana RSirAyA e - dezI. lIlAvatI ne sumativilAse, saMyama sU dhuM ArAdhIjI, Page #110 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [7] naraka tiya ca me gati chedI, suranI lIlA sAdhIjI. eka avatArI thayA naranArI, vaMdA tene mAhArIjI; mana zuddhe je sayama pAle, tehanI rjAuM balIhArIjI. tapagaccha rAjadhAnI kerA zrI rAjavijaya sUrIrAjI, tasa pATe zrI ravijaya sUrIvara, merU samI jasa mAjI. 3 gurU mAMhi. zrI hIraratnasUri girUe, jhaveramAM jima hIrAjI; tasa pArTa jayaratnasUrI...dA, maMdira giri para dhArA, saMprati bhAvaratnasUri prata`, zrI hIraratnasUri kerAjI; pati ladhiratna mahA munivara, vArU ziSa vaDerAjI. tasa anucara vAcakapadadhArI, zrI siddhirana sukhakArIjI; zrI meghara gaNivara tasa vinayI, asararatna AcArI. zivaratna tasa ziza savAyA, pAmI tAsa pasAyAjI; eme vArU rAsa banAyA, Aja adhika sukha pAyAjI. varasa sattara se sattasaDe AsA, vada chaTha seAmavArIjI; mRgazira nakSatre ne zivayeAge, gAma unAu majhArajI. bhIDabha'jaNa prabhu pAsa prasAde lIlAvatInI lIlAjI; sumativilAsa saMyoge bAi, suNatAM Ape zivalIlAjI, eha kathA bhAve je bhaNusse, ekamanA sAMbhalaspejI; dukha tehanAM sava dura Talacce mananA manAtha phalasvejI. dhanyAsIrI rAge seAhAvai, ekavIsamI DhAlajI; ucaratna kahe Aja me' pAmI, sukhasa'pati surasAlajI. (1) saM.1769 phA.va.7 zanau (kavinI hastalikhita prata bhAse che). [bha.?] (ra) saM.1815 bhA.va.11, 5.sa.13-12, bhAgyaratnamuni pAse, kheDA dA.2 naM.42. (3) saM.1819 phA.va.13 li. dhanaci. 5.sa.1216, kheDA bhaM.3. (4) saM.1836 phA.va.6 rau li. mu. rAjeMdrasAgareNu summai khaMdire R. sAmacaMda pArthAt zAMtinAtha prasAdAta. pa.saM.1216, kheDA bha. kA.6 naM.ra. (5) saM.1836 zAke 1670 .ibhA.zu.. zani kuDalA nagare li. R. AtIcaMda. pa.sa.1ra-15, saMdha bha. pAlaNapura dA.46 naM.7, (6) sa.1848 mA.va.pa tapA kSamAvijaya li. pu.saM.18, dAna. peA.4 naM. 1057. (7) saM.1868 mahA zu.3 mu. ratna 11 7 udayaratna pa 19 L da 10 Page #111 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayaratna [9] jaina gUrjara kavio pa vijaya li. paM. bhAjavijaya hitArtha grAma bhAMbarI ma. pa.saM.1515, janAnaMda. naM.3323. (8) saM.1869 Aso zu. sA. maMgalajI paThanAthe. pa.saM.12-15, kheDA bhaM.3. (9) saM.1872 zrA.zu.7 zukre li. sAgaragathvIya paM. nyAyasaubhAgyagaNi zrI sUyapure vAstavya ezavAla vRddha sAkhIya jJAtI sA. rUpA suta khemacaMda tasya putrI zyAmakuM era paM. bhaktisAgara upadezAta likhApita. pa.saM.16-1ra, saMdha bhaM. pAlaNapura dA. 46 naM.pa. (10) saM.1821 mAha zu.8 paM. bhaktivijaya zi. mu. ratnavijaya paThanAtha. pa.saM.23-11, saMdha bhaM. pAlaNapura dA.46 naM.8. (11) saM.1877 zrA.zu.3 zani paM. rAjeMdravijaya zi. mu. devavIje la. rAnera sera madhye Adesara prasAdAta. pa.saM.ra1-13, vijApura jJA. maM. naM.607. (12) saM.1885 po.va.14 la. paMnyAsa amRtakuzala zi. paM. vijesala zi. mu. jatanakusala li. pa.saM.14-13, majai.vi. naM. 51. (13) pa.saM.12-15, tilaka.bhaM. (14) pa.saM.1pa-12, .bhaM. dA.81 naM.38. (15) paM. kezaravijaya paM. ravivijaya zi. haMsavijaya li. rAdhanapura madhye saM.1866 Aso zu.10 budhe. pa.saM.19-13, vaDAcauTA u. pi.16. (16) pa.saM.19-13, me. surata pa.126. (17) saM. 1816 .zudi 2 gurU paM. ratnavijaya ziSya paM. khusAlavijaya la. dhrAgadharA nagare saMbhava jina prasAdAta. pa.saM.10, goDIjI muMbaI naM. 362. (18) li.1876 zaka 1741 phAlgana zu.13 zani jaDiyA biMdare. rAjakeTa yatinA apAsarAno bhaM. (19) saM.1858 pisa mAse zukalapakSe 8 vAra ravi. li. dho.bhaM. naM.28. (20) pa.saM.8-16, De.bhaM. dA.70 naM.71. (21) pa.saM.17-13, mAM.bhaM. (22) pa.saM.rara-11, gu.vi.bhaM. (23) pa.saM.29-9, pR.500, saM.1856, lI.bhaM. dA.25 naM.10. (24) saM.1893 varSa jeTha vada 11 budhavAre pIkRta. ThAkora zIvarAma pAnAcaMda potAne athe. zubha bhavatu. pa.saM.14-16, pra.kA.bhaM. naM.322. (25) 1886nA varSa kAtI suda 11 vAra zanI la. khImacaMda vidyamAna jayacaMdrajI sthiprasAdAta lakhyo che. zrI sUrata madhye svaarthe vA paropagArAya zrI laMkAgache gepIparA mathe AThame comAse lakhyo che. e rAsanI parata rISa khImacaMdanI che. sahI. pa.saM.18-13, vi.ke.bhaM. naM. 3327. (26) saMvata 1813 vaSe mAgasara sudi (?) amAvAsya samavAre jetapura madhye laSIta ratnakuzala zrI pArzvanAtha prazAdAt zrI subha Page #112 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI udayaratna bhavatu. pa.saM.10-18, bhAva.bhaM. (27) sarvasaMkhyA 348 saM.1861 phAguNa kRSNapakSe 11 bhoma. li. paM. sukhasAgarajI taziSya phasAgara raddhisAgara tatazi. rAjeMdrasAgare. nItanapUrA madhye cAturmAse sthitaH. pa.saM.17-15, bha.bhaM. [mupunhasUcI, lI hasUcI, jaijJAsUci bhA. 1 (pR.245, 251, 498).] prakAzita : 1. prakA. bhImazI mANeka. 2. prakA. kALIdAsa sAMkaLacaMda, amadAvAda, TAIsa presa, saM. 1934. [3. prakA. savAIbhAI rAyacaMda.] (3596) + dhamabuddhi maMtrI ane pApabuddhi rAjAne rAsa ra7 DhALa 39 kaDI .saM.1768 mAgazara suda 11 ravi pATaNamAM Adi dohA. zrI jina sarasvati saMtane, praNamuM tajI pramAda, pApabuddhi dharmabuddhino, suvighe kahuM saMvAda. hIraratnasUri sAMnidhe, sadgurune supasAya, rAsa racuM raLiyAmaNuM, jethI pAtaka Aya. zrotAjana suNaje sahu, vikathA vajI vAta; tana mana vAcA nayaNane, thira karI tajI vyAdhAta. vaktA vacanAmRta jari, zretA ukhara kheta, bIja vAvyuM joye baLI, tihAM kima upaje heta. zretA jihAM rasalaDI, vaktA vANuM nIra; sumati-nIke karI siMcatAM, thAye gahara gaMbhIra. rasiyA sahuke rAsanA, rasanI na lahe rIta, navarasanA je atinipuNa, pAme te suNI prIta. zretA vaktA be jihAM, sarakhA hoya sujANa; kavicaturAI to lahe, pragaTe rasanI khANa. dhama thakI jasa vistare, dhame lahe zivazreNi; dhame hoya sukha saMpadA, dharma kare sahu teNa. suratarU suramaNi suralatA, je suradhenu samAna; sAdhe te sudadhuM mane, dharma sadA dhImAna. aMta - saMkSepe e caritra pramANe, rahasya kathAnuM dAkhuM; micchAmI dukaDa te mune heje, adhikuM ochuM je bhAkhyuM re. bhavi.3 tapagajamaMDaNa tilakasamovaDa, zrI rAjavijayasurI rAje, Page #113 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayana [100 jaina gUrjara kavio: 5 tasu pATe zrI ratnavijayasUrI, ratna sariba chAje re. bhavi. 4 zrI hariratnasurI tasu pATe, zrI jayaratna suriMda; sAMprata bhAvaratnasuri bheTa, adhika dharI ANaMda re. bhavi. 5 zrI hararatna surizvara kerA, vArU ziSya sekAyA; paMDita ladhiratna tasa vinayI, siddhiratna uvajhAyA re. bhavi. 6 gaNivara megharatna guNadarIyo, amararatna tasu ziSya zahAve, muja gurU bahula jagI re. bhavi. 7 siddhi rasa muni Idu samaye (1768) ekAdasI ajuAlI, mAgazirasI ravi dina zivayoge, nakSatra azvinI bhAlI re. bhavi.8 e meM rAsa racya ati rUDo, manohara pATaNa mAMhe; paMcAsara prabhu pAsa pasAthe, dukha savi dure palAye re. bhavi. 9 maMgalali phalI Aja mAhAre, rAsa e je suNe raMge; tasa dhara jayakamalA kare vAsa, uttama guNa vase aMge re. bhavi. 10 sattAvIsamI eha zahAvI, udayaratana kahI DhAla, dhanyAzrI rAge zrI saMghane, nitya huo maMgalamAla re. bhavi. 11 | sarvagAthA 396. (1) saM.1794 azvana vadi 5 somavAre li. mu. vivekarane. uSNakapure. pa.sa.18-11, beDA bha3. (2) saM.1843 jeTha vada 13 zanI bha. kIrtiratnasUri zi. lakhIta mayAratnana sUryapura grAme. pa.saM.1612, kheDA bhaM. dA.6 naM.ra3. [mupunhasUcI.] prakAzita : 1 prakA. savAIcaMda rAIcaMda, amadAvAda. (3597) zaa'jaya tIrthamALA uddhAra rAsa ra.saM.1769 (3598) + bhuvanabhAnu kevalIne rAsa athavA 2salaharI zasa 97 DhALa 24ra4 kaDI .saM.1769 pa.va.13 maMgaLa pATaNanA unAumAM Adi - dohA. ' sakalasiddhidAyaka sadA, akala arUpa anaMta, siddha namuM huM te sadA, Ape je bhava-aMte. vali vaMdu vAra vidhe, iSabhAdika jinarAya; bheTuM durmatibhaMjaNA, bhAvI bhArati pAya. guNa-gaNadhara guNaAgalA, je-je nara jaga mAMhi; zAnadedika sahu, praNamuM parama utsAhi.. Page #114 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [11] uyarata janaka zAha yazavIra jasa, janani khimAde jAsa, zrI hIraratnasUrI namuM, asArU pUre Asa. je jaga ramaNika Niye, te-te vastu anitya, balirAja pare bUjhine, dharma karo daDha citta. bhuvanabhAnu je bhUtaleM, kevali karUNadhAma, pragaTa thayA che. pUra, gAuM tasa guNagrAma. balirAja pahelo huto, nAma jenuM abhirAma; bhuvanabhAnuM valato thaye, guNanipanna sunAma. trividha sU tahano, rAsa racuM rasa rUpa, zrotAjana suNaje tame, aNu bhAva apacaritra e cekhe citte, suNase jeha sujANa; mArI moha nareMdrane, leze parama kalyANa. aMta - dvAla 97mI. mAladhArIgaNamaMDaNa, zrI hemacaMdra re sUrinA IMda; e caritranI racanA tiNe racI che re ramaNika sukhakaMda. dha. 6 te caritranI leI cAturI, bhalabhalA re laI telanA bhAva; rAsa racyo meM abhina, e to bhavajala re jANe tAraNanAva. dha. 7 adhikRochuM kahyuM have, mUla caritrathI re je ehamAM te; micchI dukkaDa mujha hato, sahu saMghanI re sAkheM karI teha. dha. 8 azuddha je kAMI IhAM, meM kahyo je hoya jabApa; sudhA jana te zodhaje, mujha guno re valI kara mApha. dha. 9 tapagacchamaMDaNa tilaka , zrI rAjavijaya sUrirAja; taraNi jio tAsa pATavI, ratnavijaya re sUriziratAja. dha. 10 gurUrAja rAja samAjane, dIvo sevyo sadIva; hIraratanasUri heja zuM, pUre AzyA re pratApe atIva. dha. 11. jaya ratnasUri jayakarU, saMprati tehane pATe; bhAratanA sUri bheTatAM, duHkha meTe re namIye te mATe. dha. 12 zrI hIraratna sUriMdana, sohe vaDero sIsa; labdhirana paMDita te hato, namuM vAcaka re jenI jagIsa. dha. 13 zrI megharatna muNidane, amararatna anucara tAsa; zivarAna gurU supasAule, meM gAya re bali RSi guNa khAsa.dha.14 Page #115 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayaratna [102] sattara se egaNuyAttara (1769) same, vida terasa magaLavAra; poSa mAsa pUrvISADha meM, haN yAge re thayA ha` apAra. dha. 15 guNanidha nAuvA gAmamAM, bhIDabhaMjana zrI jina pAsa, tAsa prasAde pUrA thayA, rasalaharI re nAme e rAsa. dha. 196 * jaina gUrjara kavie H 5 : sukhazreNI moMgalamAlikA, dIpAlikA dina jema, bhuvanabhAnu kevalI taNA, guNa gAtAM re lIlA lahiye... tema, dha. 20 Ima channumI DhAlamAM, udayaratna ghe AzISa, sukhasa pada vAdhA sadA, sahu saMghanI re paheAcA gujagIza, dha. 21 itizrI udayaratnajI mahArAja kRta bhuvanabhAnu kaivalInA rAsa saMpUrNa. gAthA 2424. (1) adhUrI prata, pa.saM.ra4-13 tathA pa.kra.43 ne 50, ratna.bha. (2) graMthAH zleAkasaMkhyA 2414. saMvat 1769 varSe caitra vada 7 caMdre zrImad aNuhallapurapattane lipikRteya rAsaH muni udayaratnena zubhaM bhavatu ziva bhadra" mA~gala" bhrayAt. pa.sa.62-15, prathama pAnuM nathI, kheDA bha'.3. (kavinI svahastalikhita prata che.) (3) saM.1858 mA ziSa zu.11 bhAme sujya pUra grAMme la.mayAratnena. pa.sa'.69-12, jhIM. dho.40 naM.195. (4) pa.saM.81, apUrNa, jaza.sa. prakAzita H : 1. jaita kathAratna kASa bhA.pa. (3599) + temanAthanA zalAkA 57 kaDI Adi - siddhabuddhidAtA brahmanI beTI, aMta - udayaratna kavi iNI para mele, keAI na Ave zrI nemanAthane tAle. 57 (1) pa.saM.7-9, pAdarA bha. na.46. [AlisTai bhA.2, hejaeNjJAsUci bhA.1 (pR. 274). [prakAzita H 1. saleAkA saMgraha bhA.1 (zavalAla sAIbhAI). 2. jaina sajhAyamAlA bhAra (bAlAbhAI).] (3600) + zAlibhadranA zalAkA 66 kaDI ra.sa.1770 mAgasara zuda 13 AjamAM Adi - sarasati mAtA karIne pAu pAsa karA praNamuM huM pAu, aMta - saMvata sattara ze sitterA varaze, mAgazara zuddhi teraze harSe; Page #116 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [13] udayaratna udayaratna kahe Adraja mAMhe, eha zako gAyo uchAhe. 66 [prakAzita H 1. salakA saMgraha bhA.1 (kezavalAla savAIbhAI).] (3601) + bharata bAhubalane zalAko Adi- prathama praNam mAtA brahmANI, aMta - udayana kahe vacanavilAza, bAhubala nAme lIlavilAsa. (1) la. gurajI sivajI raMgajI saM.1887 mahA va.12 budha sA. dIpacaMda mulacaMda dANI paThanAtha" kharataraga che. pa.saM.6-11, pAdarA.bhaM. naM.100. [prakAzitaH 1. salekA saMgraha bhA.1 (kezavalAla savAIbhAI). 2. jaina sajhAyamAlA bhA. 2 (bAlAbhAI).] (3602) bhAvaratnasUri pramukha pAMcapATaNana ga5raMparA rAsa (eN.) 31 DhALa ra.saM.1770, AraMbha bArejamAM, pUrNa kheDAmAM pAMca pATa eTale rAjavijayasUri, ratnavijyasUri, hIraratnasUri, jyaratnasUri, bhAvaratnasUri. Adi- zrI gautamAya namaH dUhA zrI zaMkhezvara zreyakara, be kara joDI bAla vaMdu vAmAvANuM, deva je parama dayAla. gautama kezI gaNadhare, vaMghA vIra jirNoda dU paNa vaMdU heja zuM, zAsanapati sukhakaMda. sarasati sadagurU saMtanA, paMda-paMkaja supasAya gachapatInA guNa gAyanuM, thIra saMpada jiNuM thAya. zrotAjana suNajo sada, Ada thakI avadAta bhAvaratnasUrine bhalo, vaNava vikhyAta. bivaMdaNikagachane bolIzuM, vacamAM valI udaMta prAkrama pAMce pATanAM, tuMme suNe kadU taMta. aMta - hAla 31 dIThe dIThe re vAmA naMdana dIThe - dezI bheTe re bhavI bhAvaratnasUri bheTa zrI gurUmukhe sUtra suNIne, mithyAtanuM mula meTo re. 1 bhe. mugativadhunI moja dharato, mehamAM ehano pheTa nipuNa purUSa mAMhe e nagIne, sAhadevarAjane beTe re. 2 bhe. ladhiranA nAme je paMDita, hIraratnasUri kare Page #117 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayaratna Adi 7 bhe. e rAsa taNeA AraMbha me' mAMDavo, kheTakapura me' suMtyA kheme' re. 6 bhe. je jyama vAta suNI gurUmukhathI, tema te bhAkhI tema mIchAmI dUkaDa tahanuM heAjo, ju uN bhAkhyuM. hui jema re. madhara dese' pAMcavatAnA, vAsI sAhA mulatAMna vadhAsuta te mujha bhrAtavacane, gurAvalInu` karyuM gAna re. 8 bhe. bhAge' matanI bhaje verAgI, te DhAla na seAbhe bhAgI kaMDa vinA je rAga AlApe, te masakarI je mukha mAMgI rU. 9 bhe AbhUSaNu Ape jema uttama, he ratna male jahA 2 tama seAbhA lahe DhAla sukaDI, kaMThe jaDAI tIhAM re. guruganI paraMparA gAtAM, sakita thayuM sukuM bhIDabha'jana prabhu pAsane caraNe, mana u` mAhArUM viluMdhuM re. 11 bhe. udayaratna kahe Aja mAre, ekatrIsamI e DhAle jaya-kamalA cAlI ghera AvI, mata mATe ujamAle re. 10 bhe. 12 bhe. (1) A pachI e patramAM pAMce pATanA eka-eka maLI pAMca kaDakhA che. sa'.1894 vai.su.8 budhe paM. panyAsa rAjaratna zi. muni hIrAratna la. kheTakapure rasulaparA madhye RSabha prasAdAt. pa.sa.31-14, mArI pAse. (3603) DhaDhaNa muninI sajjhAya 17 DhAla 2.sa. 1772 bhAdaravA zukra 13 budha amadAvAdamAM ata [14] jaina gUrjara kavie H 5 3 bhe. vidyAvata ane vairAgI, vArU sISa vaDerA re. vAcaka sidhiratna tasa vinave, megharatna muNI de amararata nAme tasu anucara, zivaratna sukhakA re. 4 bhe. e me rAsa racyA ati rUDA, samyaka gurU supasAi -- guNavaMta purUSa taNA guNa gAtAM, sukhasa`pata dhara thAi re. 5 bhe saMvata satarasiterA varaSe, pura bArejA preme dUlA sarasatI bhagavatI zAradA, sAra rUpa tuM sAra. e sa`sAra asAramAM sevakanI kare sAra. DhaDhaNamuninA guNa ghaNA, mujha mati alpa che mAta, te mATe tujane tamI, ka' tehanA avadAta. DhAla 17 rAga dhanyAsI. paraSa6 Agala Ima paya pe, DhaDhaNu kevalatAMNI, 1 ra Page #118 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [10] udayaratna tapagachatilaka sakalajavaMdita hIraratna sUrirAya che DhaMDhaNa muninA guNa meM gAyA, pAmI tAsa pasAya che. satara bahetare bhAdaravA mAsa suda terasa budhavAre jI saMghavI malakacaMda Agrahe, amadAvAda mAMhe je rahe che. eha prabaMdha ra meM rUDo, ANI paraupagAra jI. bhaNase guNase je sAMbhalase, te lahese bhavapAra che. udayaratana kahe Aja sahI udaye, avicala sukhano kaMda che tIhAM lage eha sajhAya thIra thAo, jahAM lage sUrajacaMda che. kalaza DhaDhaNu zuM te dharIya sAjamAM tapa chamAsI te kare alabdha AhAra labadha tapanI gocarI dinadina phare. pUrave prarama dvIpa taNe bhavaAMtara baMdha dUtA kahe udaya te AlocatAM muni DhaMDhaNu guNa thayo chatA. (1) lakhI che paM. devaratnajI gAma beDavA mathya. paracuraNa sajhAyanI prita, kheDA bhaM.3. (3604) [+] covIzI rA.saM.1772 bhA.zu.13 budha amadAvAdamAM Ada - vAra vAra re vIThala vaMza mune te na gimi re e dezI marUdevIne naMdana mAro svAmi sAce re siddhavadhunI cAha dharo te ehane re. kevala kRpA jevo piMDa kAco re satya sarUpI sAhebe ene raMga rAce re. yamarAjAnA mukhaDA upari deI tamAco re amara thaI udayaratna prabhu myuM mili mA re. (1) saM.1780 vi.va.6 bhome rAjanagare paM. tejaratna li. jhIM. [lIMhasUcI.] prakAzitaH 1. vIzI vIzI saMgraha. 2. 1151 stavana maMjuSA] (3605) dAmannaka rAsa 13 DhALa 183 kaDI .saM.1782 Aso va. 11 budha amadAvAdamAM dUhA. akala sakala amarezane, dAkhyA jiNe daza bheda pravacanamAM paccakhANanA, karavA karma uccheda. Adi Page #119 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayaratna ata - [106] jaina gUrjara kavio H p AgAra tehanA anukrama, khelyA valI bAvIsa vaMdu ta jita vIrane, je jayadAyaka jagadIsa. vAgyevI vAgvAdinI, haMsAsanI dharI heja praNamuM mAtA putrane, tripurA deje taja, eka sadgurU khIjI zAradA, e bine AdhAra racanAM rac rasadAyinI, dAmantakanI dila dhArI. kuNa te dAmantaka kihAM havA, mUla thakI dharI meda caritra kahuM citta deine, sahu suyA suvineda. ihu leAkIka phUla upara, vasudeva hADe vistAra dRSTAMta che dhamilanA, jiNe hui atistAra. parabhavala upari pragaTa, ihAM kahizuM avadAna dAsannakane ati dIpatA, je vadArU vRtti vikhyAta. sAMbhalatAM sukha Upaje, vAdhe lIlavilAsa dukhadurgAMti dUri Talai, ramaNIka che e rAsa. DhAla 13 s 3 4 5 i, 4 4. 5. vaDhArU vRtti vilekIne, adhikAra kahyo meM e re, alIka kahyo hui ajJAne, mithyA duSkRta hu teDu re. zrI rAjavijaya sUrIvara gache, zrI hIraratnasUrI va`zi re, vAcaka udayaratana sadA ima, AgamapaMtha prazaMsi re. sattara sai byAsI same, pUrvA phAlgunI brudhavAre re, azvana di ekAdazI, amadAvAda nagara majhAra re. zrI zAMtinAtha sAuli, Aja vAdhI maMgalIka mAlA re, zrI tapAga paraMparA, dAti dIpe| surasAlA re. i. da 7 ima paccakhANuM ArAdhIe. 7 (1) saMvat 1782 varSe kArttika sudi saubhAgyapacanI zanau lipi. kRtAya' upAdhyAya udayaratnagaNinA bhrAtA paMDita zrI ha*saratnAdi saparikare. ThAMNuM 8 cAturmAsa sthitana zrI rAjanagare javaharIvATaka madhye zrI tapAgacchAdhirAja zrI rAjavijaya sUrIzvara gache. zubha' bhavatuM. ziva bhadra' maMgala bhUyAt 183 zlAkasaMkhyA 225. 5.sa.9-11, kheDA bha..3 (kartAnI svahastalikhita prata). (2) uttamavijayena la. rAjanagare. pa.saM.10-41, saMdha bha.... pAlaNapura dA.46 naM.18. Page #120 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [10] udayaratana. (3606) varadatta guNamaMjarI rAsa (saubhAgyapaMcamI para) 13 DhALa ra.saM.1782 mAgazara pUrNimA budha amadAvAda Adi- phalavaddhipuramaMDaNa, phalavaddha guNa jasa, phaviddhi nAme namuM, pAsa nivAraNa pAsa. zivapada sukhasaMpada sadhara, adhara dharaNa-AdhAra, dharmadharaNa janauddharaNa, te jJAna namuM gaNadhAra. hIraratnasUrI haija sya, vaMdu vAravAri, jAyadAyaka je jagagurU, vana-vadhAraNahAra. kArtika sudi pAMcami kahI, bhAgya nAme zrIkAra, mahAmya tAsa maneharU, varNa vasuM vistAra. zretA sAMbhalo sahu, udyamavaMta apAra, jima udyama e mAhare, baMdhi besi niradhAra. aMta - DhAla 13 rAga dhanyAsI. yauvana vAhaMnA e dezI aho bhavi jaNa ema pAMcami pAlanA, tapa japa tIratha vrata bhajI re tApa traya adha TAlanA. 1 pAMcami pAlanAM varadatta ne, guNamaMjarI re heja zu karAvanAM guNavaMtanA guNa gAvatAM re, durgati dUri durAvanA. pA. 2 kanakuzalakRta mUli che re, mahAgya jagajanapAvanAM te mAMhethI e udharyo re, adhikAra adhika sehAvanA. 3 tapagachatilaka samovaDo re, zrI hararatana surivara manAM rAsa e tAsa pasAyathI re, racIo rasikajanAM. satara cce khyAsIyA sami re, mAgazira zudi pUnama dinA budhavAre pUraNa banyo re, saMbaMdha e sU gunA. epe amadAvAdamAM re, selamAM zAMti jinAM dinadina delati dIpatI re, maMgala mudita ghanA. zivaratane gurU sAnidhya re, vAcaka kahi vacana, udayaratana DhAla teramI re, Rddhisiddhi bahu racanA. 7 (1) saMvata 1782 pauSa va.12 bhame zrI gurjaramaMDale zrIma rAjadrage zrImata tapAgacchAdhirAja zrI rAjavijaya sUrIzvara che zrI zAMtinAthaprasAdAta. pa.saM.9-12, kheDA bhaM.3. (A chevaTanI lakhyA prazasti pahelAM jaNAvyuM che ke "bharatIpUtra sUryayazA tathA dAmaka tathA sUvata tathA Page #121 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayaratanA [1ndra jana gUrjara kavio 5 varadatta guNamaMjarI e 4 cyAra rAsa e pratimAM likhyA che." A parathI A uparAMta ukta traNe udayaratnakRta hovA joIe) (3607) sudarzana zreSThI rAsa 23 DhALa ra.saM.1785 bhA.va.5 guru bhAlajamAM Adi- zrI sAradAye namaH dUhA. sakala padAratha sAdhavA, sakala svayaMbhUpAya praNamI pUraNa prema zuM, samarI sAradamAya. mRtadhara gaNadhara sahu namuM, gurUzrI hIra pasAyA rAsa racuM raLIyAmaNo, jethI pAtika jaya. sudarzana zrAvakamAM vaDe, zivare yulibhadra lIha madana-mayagala-mada bhaMjavA, sArdUlA bi saha. vakhANuM vArU vidhei, sudarzana zeThanuM zIla sAMbhaLatAM saMpada mili, lahII vaMchita lIla. kuNa te sudarzana kihAM hava, kima pAye bhavapAra sUlI siMhAsana havuM, suNo te suvicAra. aMta - DhAla 23 dhanyAsI. suNi karUNA re nidhi haMsalA e dezI sudarzana sAdhu taNuM guNa gAyA, zIlaM jeha sahAya re karma khapI kevala UpAyA, dukRta dUri gamAyA re. 1 gurUzrI deveddhi guNamAlA, praznottara ratnamAlA re vRtti tehanI viracI surasAlA, garbhita jJAna rasAlA re. su. 2 teha taNi anusAri e mi, rAsa rayo mane premeM re adhikuM chuM bhADuM je meM, dIdhuM micchAmi dukakaDa te meM re. su. 3 satara paMcyAsII bhAdrava mArsa, vadi pAMcima dina ullAsai re gurU kRttikA harSaNa ega khAsaM, thaI pUraNa racanA e rAsai re. su. 4 bhAlajapuramAM niijana bheTI, manane sAMse meTI re racanA eha racI rasapeTI, Apadaveli ucheTI re. su. 5 tapagacchanI rAjadhAnI kere, zrI rAjavijaya sUrIrAja re zrI ratnavijaya sUrIvara tasa pATe, merU samI jasamAja re. su. 6 zrI hIraratnasUrI tasa pATe, jayaratanasUrI dIpatA re bhAvarana sUrIzvara kerA, zrI dAnaranasUrI jayavaMtA re gu. 7 zrI hIraratna sUrIzvara kerA, zrI ladhiratna panyAsa re Page #122 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [10] udayaratna siddhiratna vAcaka susIsA, gaNi megharatna guNavAsA re. su. 8 amararatna tasu zIza gaNezA, zivaranA zubhalezA re pApa taNuM jihAM nahIM paraveza, suragurU sama zubhazA re. su. 9 saudharma pATaparaMpara pasAyA, sugurUvacana mani lAyA re pUraNa e meM kalaza caDAyA, maMgalika mujha ghari AyA re. su. 10 vAcaka udayarana kaha vANI, dhanyAsI rAge gavANI re trevIsamI DhAlai taka jANuM, bharapUra Rddhi bharaNuM re. su. 11 (1) saM.1782 zrA.zu.5 ravau mIyAgrAme. pa.saM.13-13, kheDA bhaM.3. (2) li. ga. jinanena saM.1793 zrA.vadi 5 amarAvatI nagare. pa.saM. 17-12, yati nemacaMda. (3) saM.1817 zAka 1682 dvizrA.va.10 gura li. muni amarabena amarAvatInagare. 5.saM.16-11, kheDA bha.3. (4) li. paM. amRtaratnana saM.1844 mAgha va.1 zanI amarAvatInagare zrI zAMtinAtha prasAdAta. pa.saM.16-12, kheDA bhaM.3. (3608) + vimalametAne zalAkA 117 kaDI .saM.1795 jeTha suda 8 kheDA hariyAle Adi- sarasati samaruM be kara joDi. ata - bhUta naMda ne munigaNa iMdu, jeSTa zudi AThama vAra diNuM du. rUDo zalo eha racAyo, kheDe hariyAle kalaza caDhAyo hIraratnasUri vaMdI gaNadhAra, uttama e meM kIdho guNadhAra, eka vAra to AbugaDha jojo, himmata rAkhIne samaketi heje. bhAva dharIne e je bhaNaze, lakhaze gaNaze ne sabhAmAM gAze, vAcaka udayanI eDavI vANI, zuddhi savalaje zubha phala jANI. 117 prakAzitaH 1. salakA saMgraha (bhI.mA.). (3609) [+] nemanAtha rAjimatI bAramAsa (tera mAsa) 2.saM. 175 zrA.zu.15 soma unAumAM Adi sUratI mahinAnI dezI praNamuM vijyA re naMdana, caMdanasItala vANi, mohana vizvavidanI, Apo sevaka jaNi. jadukulakamalavikAsana, zAsana jasa akhaMDa, tavasuM tribhuvananAyaka, lAyaka sukha-karaMDa. caitra mAse citta cetaje, rAjula hRdayaviveka, Page #123 -------------------------------------------------------------------------- ________________ uddeyarana [110] sadesA zrI nAthanA, lAgye kAI hAthanA lekha. aMta - bhU rakI (RSi) bhuta naMdI juta, savacharanUM nAma, zrAvaNa sudi pUnyama sasI, UnAA zubhasthAna. jaina gUrjara kavio H 5 kalasa udayaratne kahyA tara mAsA, nema nAMme phalI saphala AsA, vasaMta rAge karI je gAI, tasa ghare sa padA avicala thAI. (1) kheTakapUra nagare lipicakre. pa.saM.173, pra.kra.39thI 41, cApaDA pUrA karela sa`.1872 jyeSTa kRSNa SaSTI ravIvAsare kheTakapUra madhye bhIDabhajana pArzva caraNe li. paM. buddhinena AtmAathe. [bha?] (ra) muni jIva li. ledrANAM maLye. pa.sa.4-15, me.surata. pe.127. (3) pa.sa. 4-13, mukti. naM.2437. [mupugRhasUcI, lIMDasUcI, he%0nAsUci bhA.1 (pR. 257, 591).] 3 [prakAzita H 1. prAcIna-madhyakAlIna bAramAsA saMgraha bhA.1.] (3610) viza rAsa athavA saratnAkara rAsa ra.sa.1799 cai.zu.9 guru umareThamAM Adi- akala sakala amarezane, jinavare jagapAvana, cAvIse. cittamAM dharUM, valI vaMdu vahu bAvana. vIra-vajIra praNamuM valI, hIIM dharUM gurU hIra, vakhANuM vArU vidhe, hariva'zanuM je hIra. gaNudhara-zrutadhara-gaNuM namuM, prabhu je-je pUjya, samarUM varadA zAradA, sadhalI paDe jema sujya. harivaMse nRpa bahu aa, haladhara bhUdhara nesa, samudravijaya Adi sahu, rAjamatI rahane ima. naranArI bahu nirmalAM, harivaMze A jeDa, mAha jItI mugate gayAM, vistArI ka teha. kuvaMze paNa ketalA, naranAri niradhAra, jitadharama je-je thayA, kahuM tehane! adhikAra. zreAtAjana suyA tume, AgalathI ALasa cheADa, harakhe' hariva'za je suNe, te kalyAMNunI pAme kArDi, a`ta - gujaradesamAM pATaNavAre', unAyA che gAmajI, tihAMnA vAsI mehatA kezava, suta gAviMdajI abhIrAMmajI. 1 ra 3 4 5 3 Page #124 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [11] bhavAnIdAsa suta ceAbhaNa, mehatA ta taNA AgrahejI, e rAsa racyA me rUDA, sakala AAtA anugrahejI. saMvata sattara tAMyA varSe, caitra zukra navamI gurUvArajI, puSya nakSatre sukamAM zubhayeAge, vantyA jayajayakArajI. cIDAttaramAM u*kharaTha gAme, zrI zAMtinAtha pasAyajI, pUraNa rAsa caDavo paramANe, sa'pada vAdhI savAyajI, e kathA tihAM lage thIra thAjyA, jihAM lage' suraya-caMdrajI, viSNudha jitavacane vIstaryAM, jihAM lage merU gIradajI zrI zetru-jaya mahAtmamAMthI, e adhikAra me... lIdheAjI, sakala saMdhane sAnadha kAjai, sUtra-anusAre sIdheAjI. mula traMthathI adhIku ulluM, je kAMI meM bhAkhyuM che, caturvidha saMgha taNaI sAkhe, micchA dukaDa ciM dApyuM che. rasaratAkara nAma che ehanuM, gurUmukhe desI leijI, vaktAjana vAMcayeA sabhAmAMI, zvetA saMyA kAna dejI. tapagagayavibhUSaNa bhAnu, zrI rAjavijaya sudijI, zrI ratnavijayasuri tasu pATe, dIpe jema dINu dRSTa, zrI hIraratnasurI gurU hIrA, zrI jayaratna tasu pArTi, zrI bhASaratna surIsara vaMdA, dAnaratna subha dhATijI, zrI hIraratna surIzvara kerA, ziSa vaDerA sAhe, paMDita labdhiratna ziSya vAcaka, siritna mana mAhejI. 13 megharata tasu anucara, zIvaratna seAbhAgIjI. te mai gurU tiNe' supasAi, e kathA kahI thai rAgIcha. Aja manAratha vachIta phalIyA, pAmI ma galamAlAjI, dukhadAlIdra sa durge nADA, lIlA lAdhI rasAlajI. udayaratna vAcaka ima kheAle, vAjo jItanA vAnte jI, uttama purUSa taNAM guNa gAtAM, bhavadukha durra bhAjA jI. (1) zrI itizrIva harIvaza viSaye rasaratnAkara nAmA harIva`su varNana' pAMcapAMDavaadhIkAre zrI harIvaza rAsa satapUrNa saMvat 1858na vaSe zAke 1723 pravRttamAne Asettama mAse zubhakArI Azvina mAse zuklapakSe aSTamI tithau 8 zrI devAcAya vAsare uttarASADha nakSatre zukramA ceAgye lapIcakre mida, sakalabhaTTArakapura dara bhaTTA` zrI zrI zrI 1008 zrI 16 udayaratna 4 5 7 '' 10 11 12 14 15 Page #125 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayaratna [112] jaina gUrjara kavio: 5 vijayadeva surIzvarajI taziSya mahepAdhyAya A zrI zrI zrI 1008 zrI vinayadeva sUrIzvarajI taziSya mahApAdhyAya A zrI zrI 108 zrI nayavijayagaNi tataziSya paM. zrI paM. rAjavijayagaNi tataziSya paM. zrI 108 paM. devavijayagaNi dhanavijayena lapIkRta. zrI aNavarapura nagarezrI pArzvanAthaprasAdAta. pa.saM.88, prakA.bhaM. (2) saM.1854 poSa va.3 zake li. paM. premaratnana. pa.saM.-6-15, tilaka bhaM. (3) saM.1932 jeTha vadi 4 ravi la. vakIla varajalAla veNIdAsa kheDAgrAme. pasaM.88-15, kheDA bhaM. dA.8 naM.119. (4) 5.saM.27-13, apUrNa, kheDA bhaM.3. (5) saM. 1837 jeSTha vada 13 bhUmIvAre muMnI labdhiratna zi. bhAvacArItrIyA gerakala AtmAthe li. AdarIANAmAM. azuddha prata, pa.saM.114-15, mukti. naM.96. (3611)+ mahipati rAjA ane atisAgara pradhAna rAsa prakAzita H 1. pUnAmAM chapAyela, sana 1880. (3612) sUyayazA(bharataputra)ne rAsa saM.178ra (1) mAMDalanI lAyabrerImAM. (2) bhAvabhaM. (3613) bhAbhA pArasanAthanuM stavana ra.saM.1779 bhA-zu.15 tribhuvananAyaka trividhi zuM trizukala, rAja bhAve ne bheTo re bhAbhA pAsane re sahItapuraNa suratarU saMma sAre, rAja sevyo re Ape re zivapuravAsane re. sevana kalasA ne rUpAnAM kacelAM, rAja nhAIne pahere re niramala dhotIyAM re; sUkaDa kesara phUlaDe raMgarela, rAja prema ne pUje re prabhunA panotIyAM re naranAri neha nuM nityameva, rAja ekarasu viSayarasa visArIne re, tAharI ANa vahe tatakAla, rAja tuma pada Ape re bhavajala tAraNe. keDa game sevakanA sAryA kAma, rAja guNanidhi guNavaMta je gAjI, aNahilapUra pATaNa mAhe abhirAma, rAja Page #126 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [113] udayaratna bhAbhAne pADe re bhAbhe rAjI re. satara egaNyAsI udayaratana uvajhAya, rAja bhAdravA suda punyama bhAve bhaNe, pujanyo pujajo pArasanAthanA pAya, rAja amaranI lIlA re jIma vase AMgaNe. (1) mAM.bha. (3614) chUTAM stavane 1 mahAvIra gIta Adi- sAhibanI sevAmaM rahisyuM, karicyuM sukhadukha vAta. (1) TabAsahitaH mArI pAse. 2 pAzva sta, Adi- goThaDA bAra ughADa, vaNa(=vata) che pUjAna re. 3 pAdhI sta, Adi - pyAre pArasanAtha pUjave rasIyA. 4 + siddhAcala stavana saM.1789 citra zudi 12 zatruMjaya yAtrA karI hatI. Adi- zetruje jovAnuM che jera che che. aMti- sattara nevyAzIyA samejI rAja, jora banI ujaMga, mahArAjA pratiSThAnapure(?) pujyA taNajI rAja, adhika AMgIne umaMga ma. 5 citara zudi bArasa dineza rAja, udayaratana uvAya, parIkara zuM prabhu pikhInejI rAja, gele zuM guNa gAya. ma. 6 5 + zatrajaya pada Adi- dAdA morA sAsarIye valAvya. aMta - deza mAMDe che seraTha deza, tIratha mAMhe re ze jo tema lahe, hAra mAMhe ho hAramAM nagIne jema, udayaratna kahe sAcuM savahe.11 6 + zavaMjaya pavana Adi-nAbhirAyA vize vArU. aMta- nAcI kudI pAya vaMdI bhavijana bhAve, bhagati zuM bhagavaMtane zIza namAve, Page #127 -------------------------------------------------------------------------- ________________ vimavijaya [114] mutinI meAja Ape mAgu che kara joDa, udayaratna kahe bhavaduHkha cheADa. ma. p 7 4 Daka stavana jaina gUrjara kavie : 5 (1) pa.saM.3, pA.bha.3. [ keTalAMka stavanA hastapratayAdIomAM noMdhAyelAM tathA mudrita paNa maLe che. (3615) + sajhAyA bhAMgavAraka sajhAya sa.1795 phA.zu.2 pR.338, balabhadra puti pR.17, ekAdazI pR.38, vAgye pR.39, sItAjI pR.50, jobana asthira pR.56, nArIne zikhAmaNu pR.57, krodha, mAna, mAyA, lAbha pR.64-65, prabhAte vahANalAM pR.72, caitanya zikSA bhAsa rR.80, nidrA pR.81, abhavyane upadeza na lAgavA viSe pR.81, vairAgyakAraka pR.91, ajJAna doSa pR.96, parastrItyAga pR.99, ziyala pR.126, sumativilApa pR.128, AtmahitazikSA pR.156, strI zikhAmaNa pR.183, zikhAmaNa Ane ApavI pR.200, tapa pR.392, ziSya viSe zikhAmaNa pR.157, ziyala pR.158 ne te para khIjI be (brahmacaya ) te dina kacAre AvazuM siddhAcala naMzuM pR.48, AMkhaDIe 2 me Aja zetrujaya dIThe! pR.82. prakAzita H 1: jai.pra. (pRSTAMka upara nirdezela che.) abhaMgI sa. - (1) pa.sa'.3, pA.bha.3. [keTalIka sajhAyA hastapratayAdImAM noMdhAyela tathA mudrita paNa maLe che.] (3616) guru bhAsa 1 hIraratnasUri bhAsa 2 jayaratnasUri bhAsa 7 bhAvaratnasUri bhAsa 4 dAnaratnasUri bhAsa (1) cAre bhAsa - mANeka muninA cApaTA. [prathama AvRtti pR.386-414, bhA.3 pR.1349-1365] 1055, vimalavijaya (ta. vijayaprabhasUrizi.) (3617) + vijayaprabhasUri nirvANa svAdhyAya (ai.) 38 kaDI saM. Page #128 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI hiMmata 1749 pachI vijyaprabhasUri saM.1789mAM unAmAM svargastha thayA tethI tyAra pachI A racAyela che. * Adi- DhALa - sarasa vacana dIo sarasatI re - e dezI. praNamI pAsa jisarU e, samarI sarasati mAya, nijagurUnA AdhArathI re, gAyacyuM ta5gacharA re. guruguNa gAII, zrI vijayaprabhasUri rAya re, jinazAsanadhaNI, nAme navanidhi thAyo re. " gurU. 1 aMta - zrI varasAsana gaganabhAsana, sudha paraMpara paTadharo, gurUnAma japII kama khapII, vimalasAra saMyama dharo, tapagacchadIpaka kumatijIpaka, vijayaprabha gurU gaNadhare. tasa caraNasevaka vimalavijaye, gAyo jayamaMgala kare. 38 prakAzitaH 1. jena etihAsika gUrjara kAvyasaMcaya. (3618) aSTApada sametazikhara stavana pa5 kaDI Adi- amAro Agali ulaga lAIe, pAya lAge te paMDita thAo, mokhAgAminaI mana zuddha gAI, te to purUSottama purUSa kahavAe. 1 sametazikhara upara AyA, vIsa tIrthakara vaikuMTha pAyA, pagalyA thApe ne tIratha kIdhA, yAra tIrthakara ciu ThAme sIdhA. 2 aSTApada upara AdIsara NI, caMpA vAsapUjya bAramo vakhANI, giranAra goThe nemIsara, samI, pAvApurI pAmatA vare sIdhA pAmI. 3 aMta - zrI vijaya ratnasUri gaNanAyaka vAra, cosaThameM pATe zrIpuja tAre, kahe vInatI vimala kara joDI, eha bhaNatAM A saMpati dauDI. 55 (1) saM.18pa6 ka.vadI 11, pa.saM.4-8thI 1pa, kalakattA sa. ke. Te. va.14 naM.24 5.54-pa. [prathama AvRtti bhAra pR.417-18, bhA.3 5.136 7.] 105. himmata (3619) + akSara batrIzI (AtmaDita zikSArUpa) 35 kaDI .saM. 1750 udepuramAM Adi- kaSakA te kiriyA kare, karma kare cakacUra WWW.jainelibrary.org Page #129 -------------------------------------------------------------------------- ________________ nemavijaya [11] jaina gUrjara kavio para kiriyA viNa re jIvaDA, zivanagara che dUra. aMta - akSara batrIzI e kahI, saMbaMdhana adhikAra, dehA artha vicArazo, pAme bhava taNe pAra. 34 saMvata sattara paccAsamAM, samakita kiye vakhANuM. udayApure udyama kiyo, te muni himmata jANa. - 35 prakAzita H 1. sajjana sanmitra pR.57thI paraka. [2. jaina prabodha. pustaka] [prathama AvRtti bhAra pR.419-20.] 1057. nemavijaya (ta. hIravijayasUriANaMdaviya-meru vijaya-lAvaNyavijaya-lakSmIvijaya-tilakavijayazi.) (3620) + zIlavatI rAsa athavA zIlarakSAprakAza rAsa 6 khaMDa 84 DhALa 2061 kaDI saM.1750 akhAtrIja Adi - dUhA. kAra akSara adhika, japatAM pAtika jaMta ehavI adhika ke nahi, zivapura Ape saMta. adhyApaka AThe puhara, AkhuM Alasa IDi yotirUpa jagadIsa je, mAle samatA maMDi. IcchA rASe ati ghaNI, laya ANe guNalaNa, aMtara dharia gurU gurU, chale kIdhA chINa. aMta - ga7 corAzI zirAmaNa chAje, tapagaccha adhika divAje he, gacchapati zrI vijaya ratna suraMdA, rAja ra sukhakaMdA he sasanehI. 14 satiyaziromaNi zIlavatIne, sAco vrata che nagIne he, rAsa saMpUrNa sattara paMcAse akhAtrIja rasa dhArase che. sa. 15 kRDa vacana mithyAnAM dUSaNa, bhAkho rasanA piSaNa he, trividha karI ne khamAvuM, micchA dukaDa diyA ThAvuM re. sa. 16 rasanA doSe adhika kahAye, parabhava te na suhAve che, satIcaritranuM nAma saMbhArI, je muja sukhakArI che. sa. 17 paMDita vAMcI sahI zuddha karaje, enI kRpAdaSTi dharaje che, khaMDa chaTTInI DhALa aDhAre, pUrI samI guNa lAve che. . 18 bhaNe gaNe je rAsa rasAlA, te ghara maMgalamAlA he, WWW.jainelibrary.org Page #130 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [117] nemavijaya nemavijaya satiguNa gAja, vRddhi vRddhi pada thAje che. sa. 19 - (1) sarva gAthA 437 sava khaMDe DhAla 84 graMthAgraMtha 2567 sIlavati mahAcaritre mokSagamana nAma paTTo khaMDa samApta. bhaTTAraka vijaya prabhasUrI caraNasevI paM. sumativijyagaNI zi. gajavijayagaNa zi. caraNasevita rAmavijayena li. saM.1781 bhAdravA vada 11 gurUvAsare kRSNapakSe. pa.saM. 6-17, pra.kA.bhaM. (2) saM.1847 varSa vaizAkha mAse zukla pakSe vAra gUrI vAsa bhaTTAraka zrI pa uyasAgara sUrIzvarAna sUparIkarAna paMDita zrI 5 cAritrasAgarajI sakena la. mU. hemasAgara. 5.saM.45-20, pra.kA.bhaM. naM.981. (3) saM.1769 zrA.sudi 10 paM. kesaravijayagaNibhiH li. mu. labdhIvijaya vAcanAthe vijApUre zrI goDI pArzva prasAdAta. pa.saM.45-16, pAdarA.bhaM. naM.ra3. (4) saM.1825 je.va.2 jasavijaya li. gA.2061 lai.3035. pa.saM.70, ji.cA. po.82 naM.2057. (5) saM.1866 zAke 1732 jaye.va.7 zani bha. bhAratanasUri zi. paM. sumatiratna paM. mAnaratna zi. paM. mANakyarata zi. 5. premaratna zi. labdhiratna zi. rUparatvena li. kheTakapure bhIDabhaMjana pArtha prasAdAta muni jineMdraratna vAcanArtha*. pa.saM9ra-13, tilaka.bhaM. [mupugRhasUcI.] prakAzitaH 1. prAcIna kAvyamAlA, vaDodarA. (3621) + nemi bAramAsa pa8 kaDI .saM.1754 mAgha zu.8 ravi - dIva baMdaramAM Adi- samarII zArada nAma sAcuM, eha vinA jANIe sava kAcuM, jJAna vijJAna ne dhyAna Ape, mahiranI lahira ajJAna kApe. 1 caraNa namI gurU taNe mAsa gAuM, nema rAjulane citta dhyAuM, je prabhu satya saMpattidAtA, e jinabhUSaNa sahI jagatrAtA. 2 nenanA heta myuM neha jaNAve, mAsa bAre kahI prIu manAve, mAsa e mAgasara manna bhAve, rAjala vayaNa myuM nema suNAve. 3 aMta - nema rAhula mere gAyAM, pAiyAM AnaMda Apa, paramesara pada gAyatAM, jAje virUAM pApa, tapagachavibuzirAmaNi, tilakavijaya gurU jasa, dIva baMdira mAMhi viracIA, nemInA re bAre mAsa. 57 veda pAMDavone manna ANe, naya caMda saMvata e vakhANe, udyota aSTami mAsa mAha, mArtaDavAre pUraNa umAha. 58 Page #131 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ne Rvijaya [118] jaina gUrjara kavio (1) ItizrI rAmatI ( ) kRta nemIdhara dvAdazamAsa saMvata 1806nA caItra suda 10 dIne paM. pramodakuzala lakhataMga maMgalapUra maLe ubhekuzala vaMsI bAI senA amulaka talasInI zrI paThanArathe zrI. eka paDI, pa.saM.37-18, nA.bhaM. prakAzita : 1. jainayuga pu.1 aMka pR.189. [2. prAcIna madhyakAlIna bAramAsA saMgraha bhA.1.] (3622) vacharAja caritra rAsa 4 khaMDa 63 DhALa 2021 kaDI .saM. 1758 mAgazara zu.12 budha velAkula(verAvaLa) baMdare Adi- akaLa gati aMtarIka jina, praNamuM preme pAsa, vighana harI sevaka taNAM, pUre pUraNa Asa. karUNAvaMta kRpAla tuM, mohanavallI mahAla, carama jina cita cupa syuM, bheTa raMga rasAla. suguNa suraNa suMdarI, vAdhesarI vikhyAta, tulajA tuM hi trilocanI, mujha muja vasaje mAta. sarasa vacana gho sarasatI, vANI tuM pramANi, kapaTa to hi kAlikA, bhAratI guNanI pAMNi. tuM tuThe nIramala huve, rasanA karaNa sucIta, vimalamati vacharAjamAM, vAcA riye pavitra. tilakavijayanA caraNajuga, praNamuM huM bahu prema, mahimAvaMta gurU mAhare, karaje hema ne jema. sarasa kathA kautaka taNI, rAja zrI vacharAja, mana dharaje madhurI kathA, e bhavajaladhI-jihAja. aMta - DhAla 26 rAga dhanyAsI. meM gAya re gIrUu aNagAra, janamamaraNa jasa nAmi nAsaI, bhAsya jasya upagAra. 1 meM.. kamalakamala surAdhipa sura, bhagavI desa supasAra, sAvati sidhIsilAme sIdhA re, TAli bhAvaThi bhAra. rame. RSiguNa rAsa e zravaNa surNatA, ApaNane sukhAkAra, viSaya taNuM dala dura jhaMDAI, maMDAI Rdhi saMsAra. 3 meM. eka kathA savI sAMbhalI manathI, muMke viSayavikAra, - dharma karo tume daDhatA pAmI, pAmo jima bhavapAra. meM. Page #132 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [119] dR me. e caritra zrI sAMticaritrathI, AMNyA a" adhikAra, adhika vacana arihaMta ANA viSNu, micchA dukaDa bhAra. 5 me, navijaya budha nahe udadhI, Agraha karyAM ikatAra, paMDita vAMcI sudhi karayA, ANA kuTa ligAra. gacha carAsImAM mugaTanI upama, tapagaNa-taSata udAra, surI sadA guNureNu-cuDAmaNI, zrI vijeprabha gaNudhAra. pArTi paTAdhara suri savAi, ata`ga taNe anuhAra, ladhiguNu gAyama riSA, vidyA vayarakumAra. zrI vIjayaratnasurI sadA sumatI, tapagacchanA sigAra, sayala gaccha mAMhi sAi seAbhAkara, vaMdIta pada aNugAra. 9 me. tasa gaccha mAMhi teja tapana para, laSaJIvIjaya siradAra, bhurI seAbhAnIdhI vAcakapadavI, vidyA taNA je bhaMDAra. 10 me kaiAvida kArisa bhAminI, bhAlatilaka urahAra, 7 me. 8 me. temavijaya 12 me. 13 me 14 me, teha sameAviDa che gurU mAharA, tilakavijaya muSakAra, 11 me, teha taNA pa6 aNusarIne, rUce karyAM adhikAra, zrI velAkula maMdira mAMhi, nesiviya jayakAra, saMvata sattara aThAvana mAMhiM, svaitapakSa avadhAra, mAsa masara kavitA tanasukha, bArasi ne budhavAra bharaNI nakSatra bhalA siddhi yAgA, bhAneAyathI udAra, saMtASa vadhe bahu mitra mitrAI, navanidhi-siddhi,DAra. lU pIDa lage. e thira thAo, jaba lage... zazi diNakAra, vAcaka vaktA pAMmeA bhadraka, lahiyA Rddhi apAra. ceAthA SaDa me puraNa kIdhA, DhAla chatrIsamI dhAri, lachI pAMmI zravaNuM suNatAM, nemivijaya dharabAri. (1) pahelA kha Da DhAla 14 khIjAnI 12 trIjAnI 11 cAthAnI 26 saveDhAla 63 kSeA.2021 saM.1840 AsA sudra 8 dine SabhAlIyA nagare zAMtinAtha prasAdAta sakala 5. zirAmaNI pravara 5. yAnavijayagaNi ca sakala paM. zirAmaNI pa.. jIvavijayagaNa 5, jasavijayaNi tathA paM. zrI bhrAtA maNIvijayagaNa tathA 5. yAvijayagaNi caraNAMna kamalAMna, zrI tapAgacche Sita munI amRtavijaya, pu.sa.87-15, meA.bha. (2) sa.176ra vai.zu.4 sAme. 5.sa.38, mahimA, pA.3 15 me. 16 me Page #133 -------------------------------------------------------------------------- ________________ nemavijaya [10] jaina gUrjara kavio: 5 (36ra3) sumitra rAsa athavA rAjarAjezvara rAsa caritra para DhALa ra.saM.1755 mAha suda 8 zani bhaDiyAdamAM Adi- sakala manoratha pura, visamo jinacaMda bhagatavachala bhagavaMta, pragaTa pAsa jirNoda. AdinAtha jina Adikara, zAMti sudhArasameha neminAtha niraMjana, vadhamAna guNageha. e pAMce jinavara namI, ANI adhika saneha vinaviDAraNa sukhakaraNa, prasiddha jagamAM eha. brahmANI brahmAstA, zArada nAma aneka sarasvati bhagavatI bhAratI, japuM nAma suviveka. je samaryA nirmala hae, vArU buddhiprakAza huM mAguM mAtA bhaNI, Ape vacanavilAsa. moTAnA guNa gAyavA, meM mana dharyo umeda zArada mAtA Apaje, anaMta buddhino bheda. nAma te sadgurUnuM sadA, je samare dinarAta buddhi hove tasa nirmalI, mahiyala mAM vikhyAta. jJAnadaSTi muja dAyake, zrI tilakavijaya munirAja tAsa padapaMkaja namI, caritra prakAsuM Aja nava sarasa je rasa gruta kahyA, te kavitAnA mukha mAMhya triNa khaMDe je varNavuM, zArada kere pasAya. khIra khAMDa ghata upamA, jima tine svAda lahaMta tima triNa khaMDe kahetAM thakAM, trikaraNa sukha vaheta. triNa khaMDe te varNatAM, caritra sumitraratana bAvana DhAla suNatAM sahi, manaDuM hoya te prasana. aMta - DhAla 17 dhanyAsI ' gAyA girUA guNa sAdhunA, ulaTa ANa aMgrejI caritra suNatAM karNa pavitra heAe, cArItrIyA guNa saMgejI. 1 tAsa sIsa koTivara paMDita, tilakavijya kavirAyajI tAsa caraNarajareNusevAkara, nemivijaya guNa gAyA. zrI vasudevanI hiMDe bhAkhyo, dAna to adhikAra 12 Page #134 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [11] nemavijaya paMDita tame vAcine je, suMdara athavicArajI. 13 prathama abhyAsa meM kIdho, AgamanaeN anusAraMjI huM murakhamati kAMI na jANuM, racio gurU-upagArejI. je paNa che caritAdikamAM, vAta ghaNA graMtha mAMhajI te saMkhe meM kahio vistAraeN, saMvaramaNi-umAheru. 15 saMvata satara paMcAvanA mAMhe, kIdhe kavita sujagIsa jihAM lage zazidhara sUraja pratApe, vaMcaka keDi varasa. 16 mAhA suda AThama vAra zanisara, bharaNI nakSatra siddha yogAjI udaya thayo tadA kAla te budhane, dUra gayA ravi sogA. 17 ochuMadhikuM je meM bhADuM, micchAmi dukaDa diyejI paMDita tame zuddhi kare, ziranAmI kahuM ehajI 18 gAma zrI bha(na)DIyAda ja mAMhe, verA nAthAnA upadesejI vali nija Atamane upadeze, parama prabaMdha vizeSeche. 19 bhaNe gaNe je ehi ja rAso, te ghara maMgalamAlAjI janma pavitra he zravaNe suNatAM, ati ghaNi la7i visAlAjI. 20 (1) saM.1878 mAgasara suda 9 caMdravAre sadI jege paM. jatanakusalagaNi zi. paM. pritamusalagaNi zi. paM. mehanakusalagaNi la. saheranagare. 5.saM.36-19, jaza.saM. naM.44pa. (3624) dharmabuddhi pApabuddhi rAsa athavA kAmaghaTa rAsa ra.saM. - 1768 asADa vada 7 Adi-parama jyoti prakAsakara, paramesara zrI pAsa paratA prabhutA pUra, sakala manoratha khAsa. bhagavai aMge bhagavatI, kavijana karI mAya gaNadhara praNamI jehane, huM paNi praNamuM pAya. gurU jJAtA mAtA pitA, guru baMdhava guru mita tilakavijaya gururAjanA, caraNa namuM zubha citta. dAna zIla tapa bhAvanA, zivapuramAraga cAra pAmeM puNyavaMta prANIyA, giruA guNabhaMDAra dharma thakI sukhasaMpadA, dharma thakI dhanavRddhi dharma thakI aphalyAM phale, pAme jJAna ne siddhi. zivasaMgati saMtati tadA, saghalAM vaMchita Aya, Page #135 -------------------------------------------------------------------------- ________________ nemavijaya [22] jaina gUrjara kavio: 5 jJAnI dhyAnI dharmathI, phale atula sukha ThAya. kathA sarasa jinadharmanI, bhASI vIra jirNa, sahu kaI te sAMbha, lahivA mani ANaMda. dharamabuddhi vara sacivanI, pApabuddhi tima rAya, tAsa kathA guNavarNanA, bhavi nisuNe ziva bhAya. 8 aMta - sehamasvAmInI suddha paraMpara, sohe tapagaccharAja re, hIravijayasUri sUripuraMdara, chAje adhIka divAje re. ma. 6 sAha akabarabodhaka jagagurU, jehane birada savAI re, jugAradhAMta je gacha cerAsI, avataMsa epama pAI re. ma. 7 ANaMdavijaya budha sIsa vaDerA, merUvijaya budharAyA re, tasa sIsa vAcaka mAMhi sIromaNi, lAvanyavijaya uvajhAyA re. ma. 8 tAsa sIsa vAcika-avataMsaka, lIvijaya pada pAyA re, tAsa sasa vidyAno darIyA, kavikulavida bhAyA re. ma. 9 bhAli tilaka bhU-bhAMbhini-kaMThe, hAra opama jasa chAje re, tilakavijaya budha gurUvara gIrUyA, tapagaccha mAMhi je rAje re. ma. 10 tasa caraNarajareNusevAkara, nemavijaya sIsa bhAsiM re, bhaNi gaNi jeNa hiMja rAsa, tasa ghari lakhamI vAse re. ma. 11 AnaMdasuMdara graMtha je gIrUo, e adhikAra tiNa mAMhi re, adhikAu cho jeha meM bhASya, micchA dukkaDa prAMhi re. ma. 12. saMvata satara aDasaThA varSe, sAtama kRSNa AsADhi re, nemivije bahuM lallo saMpada, paramAnaMda pada gADhi re. ma. 13 zrI vijayarana sUrIsara rAjiyaM, rAsa racya sukhakAri re, jihAM lagi sazi sUraja thira e, vaktA zretA sukhakArI re. ma. 14 (1) iti zrI dharmabuddhi pApabuddhi maMtrI nRparAsa kathA saMpUrNa. saM. 1827 varSe jeTha vadi 2 dine li. paM. zrI kRSNavijayagaNi zrI raMgena. lIkhIta svavAcanAtha. pra.kA.bhaM. (2) pa.saM.19, amara.bhaM. sinera. (3) saM.1779 po.va. la. pATaNanayare paM. zubhavijayagaNi zi. paM. samRddhivijaya brA gagavijaya bhAtRja muni lAlavijaya vAcanArtha. pa.saM. 21-16, jinadatta. muMbaI po.10 ka. (4) 5.saM.14-21, kheDA bhaM.3. (3625) tejasAra rAjarSi rAsa 39 DhALa 1958 kaDI .saM.1787 . kA.va.13 guru Page #136 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [123] aDhAramI sadI Adi - parama paramezvara parama prabhu, pAsa parama sukhakAra, parama lIlAkara parama jaya, bhayabhaMjana bhavatAra. sakala tI jina gaNadharA, sAdhu sayala jiMga jeha, praNamuM be kara jorDine, guNu gIrUA gurU taha. marma bhAkhyA jitadharmanA, bhAkhI mAraga zuddha vaMduM' sIsa namAvIne, tilakavijaya gurU buddha. sarasatIne supasAle, raci" kavita rasAla, bhAve je vijana suNuM, pAme maMgalamAla. bhAve jitavara pUIM, bhAve dIje dAna, bhAve... sIyala tapa AdarI, bhAve amaravamAna. jinapUjAla-puNyane, pAme kAI na pAra, pUnathI je viramIyA, te dedyabhAgI naranAri. svaragaleAkanAM sukha jike, laheM pUjyA jinarAja, jinapUjAMthI pAmIi, avicala 56 zivarAja. jitabhuvanadIpaka thaka, uttama bhAva paravesa, lIlAlahera saMpada ghaNI, lahe tejasAra naresa. gacha ceArAsI mukuTa nagInA, tapagacchanA sigAra, paradhala puNya maheAdaya mahimA, vadhatA sujasa saphAra hIravijayasUri sUrizirAmaNi, tapagacchantakhata udAra, vika-kumudana vahina jagatI, naNe ugyA kiMnakAra. jagatagurU jasa bahuta vaDAI, tAryAM kaI naranAra, mahAyarAgI gurU guNarAjita, seAbhita para-upagAra. rUpapuraMdara suMdara kAyA, anaMga taNe avatAra, mAthA munijana guNijata seva, sUratirI balihAra. vaDavaSatI vidyAnA Agara, bhAgya taNA aMbAra, mahAnubhAva sUrIjanaraMjana, jera kIyA jeNe mAra. sAha akabaraka pratibAdhaka, kIyA sugatA vihAra, tasa ziSya ANu duvijaya budha, giyA merUvijaya budha sAra - me 8 me 9 me 10 me'. 11 me 12 me, 13 ata nevijaya 1 4 5. 7 zrI lAvaNyavijaya sugurU utrajhAyA, vAcaka likhamI sAdhAra, kavikula kATIra dhIra mahAkavi, jinAgama sahacAra. me 14 L Page #137 -------------------------------------------------------------------------- ________________ nemavijaya [24] jana gUrjara kavio pa tilakavijaya budha budhajanasevita, bhUramaNI-urahAra, tAsa caraNarajaNa sevAkara, nAmivijaya jayakAra. meM. 15 saMpratikAluM bhAgya vizAla, pratirUpadi guNalAra, zrI vijayadayAsUri nUra anopama, mUrati kAmaNagAra. meM. 16 sUri savAI adhika puNyAI, zrI vijayakSama gaNadhAra, tasa pada pATi prabhAkara pratapa, jaina taNe siradAra. meM. 17 tehane rAjye rAsa e kIdhe, sarasa kathA adhikAra, micchAdukkaDa alika je bhAkhyuM, sAkhI karI saMgha cyAra. meM. 18 saMvata saMyama mAtA pravacana sunaya cita avadhArI, kAtI mAsa suvAsa kRSNayoge, terasi meM gurUvAra. meM. 19 e dAnacaMdra ziSya devaticaMdaneM, kathaneM kIyo adhikAra, paMDita vAMcIne zuddha karyo, bhavika jIve hitakAra. meM. 20 jihAM lage bhUpaTha sani ravi pratApa, praha nakSatra gatAra, tihAM lage e rAsa thira thAya, nemi sadA sukhakAra. meM. 21 (1) saMvata 18(7)87 vaSe kaI nagare phAgaNa zudi 2 zanivAre likhitaM. mahopAdhyAya cUDAmaNicakravarcopAdhyAya zrI lakSmI vijayagaNi ziSya sakalapaMDitasabhAbhAminIbhAsthalatilakAyamAna paMDita zrI 15 zrI tilakavijayagaNi ziSya caraNarajarasika SaTrapadAyamAna paM. nemivijayena likhitaM. -zrI de latacaMdajI vAMcanAtha. paropakArAya puNyArtha". kavinI svahastalikhita prata, pa.saM.19, prakA.bhaM. vaDe. (2) savagAthA 1958 savaDhAla 39 saM.1880 zAke 1745 zrAvada 7 sura gurUvAre prabhAta samaye zrI aNahilapura pATakAgye caturmAsakaM sthita. paM. kRSNavijayagaNI zi. paM. raMgavijayagaNa zi. li. SavijayagaNInAM sI. mu. dayAvijayagaNi vAMcanAtha zrI paMcAsara pAsa prasAdena.pa.saM.4ra-13, jaza.saM. naM.130. (3) sarvagAthA 1965 DhAla 38 paM. niyavijayagaNi zi. paM. zubhavijaya zi. premavijayagaNI zi. subuddhivijaya AtmAthe li. saM.1794 kA.zu.ra zu pa.saM.24-20, IDara bhaM. naM.160. ' [prathama AvRtti bhAra pR.449-54, bhA.3 pR.1396-1400. tyAM A kavine nAme noMdhAyelI "vIsI jJAnavijayaziSya niyavijaya (naM.1033)nI TharatAM ahIMthI rada karI che. sumitra rAsa'nA udhRta pAThamAM aMte bhaDiyAda gAmanAma che tyAM naDiyAda sUcavyuM che te bhaDiyAda nAma ajANyuM Page #138 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [15] jinalabdhi lAgavAthI sUcavyuM jaNAya che.] 1058, jiladhi (kha. jinahaSasUrizi) (3626) navakAra mahAgya copAI ra.saM.1750 vijayadazamI guruvAra jayatAraNamAM aMta - zrI kharataragaccha guhira gAje, caDhate dinadina sAje be zrI jinadattakuzala pUThi rAjaI, ari bhAje o gAje be zAkha AcArajiA tiNa mAMhi sakuca kula mAMhi badhAku be zrI jinadeva sUrIsara rAyA, kali kevali birUda kahAyA be tasa paTa jiNasiddhasUri jaNAyA, zrI jinacaMda sUrirAyA be kara5TaheTaka pATa prabhAvI, patisAta(ha) agAra palAvI be bAja marUdhara mAMhi bajavI, cihuM khaMDa kIrati kI cAvI be. tasa paTTa zrI jinaharaSa tavesara, vaMde bohi nara jahAMgIra be Agali vAda su karivara he, leharAya misara be. tAsa sarasa jilabdhi munIMdA, Atamaka jina dhariMdA be heje gAve zrIpada hadA, INa pari guNagaNavRMdA be. saMvata satara pacAsa varasaI, vijayadasami dina darasaI be sugurUvAra virAjaI sarasaI hI, caumAsa bhala cararsa be. sahara jayatAraNi mAhe sukhadAi, vimalanAtha varadAI be sunija jJAI tAsa savAI, cAvIra cItta lAI che. adasana paMca prAje bhAve, muNi navakAra mahAve che aliyavidhana tasa dUri pulAve, sukhasaMpati savi pAthe be zrI jinalabdhi kahe citta lAI, sAkha paDAvazyakanI pAI be, eNe guNe je suNaI suNave, cira doliti thiyAM thAve che. zrI navakAra taNuM guNa gAyA(1) saM.1907 zAke 1772 bhAdravA vadI 3 bhome li. jAlanApura maLe. re.e.so. (DA. tribhavanadAsanA prazastisaMgrahamAMthI) [prathama AvRtti bhA.3 pR.1369-70. 1059, bAla (36ra7) pAMca Idriya copAI 154 kaDI .saM.1751 bhAdrazu.2 AgrAmAM Adi dohA. prathama praNama jinadeva, bahuri praNamI zivarAya, Page #139 -------------------------------------------------------------------------- ________________ vinayacaMdra [26] jaina gUrjara kavie 5 sAdha sakalake caraNaka, praNamI zIza namAya. nama jinezvara vIraka, jagatajIva-sukhakAra; jasu prasAda ghaTapaTa khule, lahiye buddhi apAra. Ika dina Ika udyAna, beThe zrI munirAja dharmadezanA deta hai, bhavya jIva kAja. samadaSTi zrAvaka tahAM, aura mile bahu leka; vidyAdhari kriIDA karata, Aya gaye bahu yoka. calI bAta vyAkhyAnameM, pAMca IdI dukha, tya e dukha deta hai, ja kIje puSTa. 16 153 sIsa namata jagadIsaka, prathama namata he nAka; tauDI tilaka virAjato, satyAraNya jagavAka. (Ama hiMdImAM maMgalAcaraNa zarU karI pachI gujarAtImAM DhAla, Ave che.) cepaInI DhAla gujarAtI bhASA. nAka kahe jaga huM vaDo, mujha vAta suNe saba koI re, nAka rahe pata lokamAM, nAka gaye pata khoI re. nA. 17 aMta - saMvata sataraha ekAvane 1751, nagara Agare mAMhi; bhAde sudi zubha dujake, bAla khyAla pragaTAMhi. upara surasa mAMhi saba sukha vase, kurasa mAMhi kachu nahi, kurasa vAta nA vahe, purasa pragaTa samu kAMhi. guNa lIje guNavaMta nara, doSa na lIje kaya; jinavANI Dirare varsa, sabake maMgala heya. 154 (1) pa.saM.3-21, anaMta.bhaM. (2) pa.saM.3-21, AgrA bhaM. (3628) sItA rAsa (1) saM1760, lI.bhaM. [prathama AvRtti bhAra pU.4ra1-rara.] 1060. vinayacaMdra (kha. samayasuMdara-meghaviya-harSakuzala harSanidhAna-jJAnatilaka-puNyatilaka ane harSasAgarazi.) (3629) [+] uttamakumAra rAsa 42 DhALa 848 kaDI rA.saM.1752 phA.zu.5 guru pATaNamAM Page #140 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [127] vinaya ka A 'uttamakumAra rAsa'nuM nAma 'mahArAjakumAra caritra' apAyuM che (jue 'anekA ratnama jUSa!'nI prastAvanA) te barAbara nathI. akSara atulabula, cidAnaMda cidrUpa Adi sakala tattva saMpekhatAM, avicala akala anUpa. ajara amara avikAra nita, joti taNau je ThAma, sattvarUpa ArAhiyai, vaMtipUraNuM kAma. jehanai nAmasmaraNathI, phITaI saghalA pheMda madamati paDiMta huvaI, dUra TalaI dukhada da yeAgI dhyAve cukti ruM, bhakti karI bharapUra soMpai tehanai vyakti guNa, zakti sahita sanara. maMtra mukhya khIjaka kahyo, sAra sahita suvilAsa aritAdika pa canA, aMtara Asa nivAsa. abhra mAMhi jima dha aDaga, zeSanAga pAtAla mRtyulAkamAM merU jima, tima e varaNavilAsa, te akSara tA che valU, mana piNu Age vANu sarasati mAtA Apaje, mujhane amRtavANi. zrI jinakuzala sUrI6 gurU, pUrA mujha mana-Asa 'taramI Nine, karIye nija aradAsa. joDi taNIkA suddhi nahiM, huM ati mUDha atyaMNu tumhe supasAyeM je kahuM, cADhA teha pramANu, dAna supAtra sameA na kai!, mukti taNA dAtAra UlaTa dhira ghe te taje, salilanidhi saMsAra. zAlibhadra Adika upara, dAna taNe adhikAra jinazAsanamAM jevatAM, vire te nAve pAra. tA paNa uttamakumAraneA, ciraMta suNA manaraMga sAdhu prasazita dAna jiSNu, dIdheAjI ANi umaMga. vAtacita aa mata kare, cheDA kumatileza vAMcatAM kavitA taNA, mata jima thAya vizeSa - 1 2. 3 4 5 6 19 L to 10 11 12 nijamati vistarivA bhaNI, meM kIdhA re e prathama abhyAsa vinayacaMdra kahe dAkhIsyuM, Age piNa huM e prathama prakAsa 13 Page #141 -------------------------------------------------------------------------- ________________ vinayacaMdra ata - [128] DhAla 14 gUjarI rAge vastradAne Upare re, uttamacaritrakumAra, suNa sa*pati lI sukha pAmyA zrIkAra Ima jANIne dAna gho re, mana dhira haraSa apAra. guNa gAyA munirAyanA re dhanya divasa mujha Aja rAsa kIyA manaraMgasuM re, sIdhAM vahita kAja, cArUcaMdra munivara kIyo re, uttamakumaracaritra, te sabaMdha nihAline re, joDayo rAsa vicitra. che.adhikA je ko re, kavicaturAi hAi mithyA duSkRta vali kahuM re, te suNiyA sahu kAi. vacana pramANe jaNane re, manathI TAlI rekha DhAla bhalI dezI bhalI re, kahiyeA catura vizeSa. zrI kharataragaccha jagatmAM re, pratape jANi diNuM da sahu gaccha mAhe siratilA re, grahagaNamAM jima caMda. guNagirU tihAM gapati re, zrI jiSNuca'da sUrI"da mahimA mATI jenI re, mAne vaDA tiraMda, jJAnapAdhi pramAdhivA re, abhinava sasihara prAya kumudacaMdra upamA varSe re, samayasuMdara kavirAya, tapura zAstra sama vA re, sAra aneka vicAra, vila kala kriyA karmAlanI hai, ullAsana dinakAra. tanu praziSya pADaka bhalA hai, guNunidhi hanidhAna, parama adhyAtama dhArivA hai, je cALIdra samAna. tIna ziSya tasu jaNiye re, paMDita catura sujaNu, sAhityAdika graMthanA re, nirvAhaka guNurbhANu, prathama hasAgara sudhI re, jJAnatilaka guNavaMta, puNyatilaka suvakhAMNatAM re, hIyaDau hejai ulDasa ta. tAsa caraNasevaka sadA re, madhukara paMkaja jema, pramudrita citanI cupa suM re, rAsa racyA meM ema, saMvata taraha bAvane re, zrI pATaNa pura mAMhi, phAgaNu sudi pAMcima dine re, gurUvAre ucchAhi. DhAla khAyAlIsa ati bhalI re, navanava rAga pradhAna, jaina gUrjara kavio H pa su. 1 3 4 p 7 8 9 10 11 12 13 14 Page #142 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [19] vinayacaMdra aDatAlIsa ne ATha re, gAthAne che mAna. eha carita suNatAM sadA re, vAdhe mahIyala mAma, sukhasaMpati bahu pAmIye re, anukrami manavizrAma. DhAla cavadamI mana gamI re, sahu rIjhayA ThAmaThAma, jJAnatilaka gurU sAMnidhuM re, vinayacaMdra kahe Ama. 17 (1) sava DhAla 42, sava gAthA 848 graMthAgra saMkhyA 1260 saM. 1753 Azvina vadi 10 sAhIThI mAMgacha bhAMDAgAre. pa.saM.34-13, tilakavijya bhaM. mahuvA naM. 61. (2) saM.1810 ce.zudi 11 zukra maho. puNyacaMdra zi. puNyavilAsagaNi zi. vA. puNyazIlagaNi li. bAkIda gAme. cunIjI bhaM. kAzI nayAghATa. (3) ama. (4) ratna.bhaM. (5) De.bhaM. [DikeTalegabhAI va.18 bhAra.] [prakAzitaH 1. vinayacaMdrakRti-kusumAMjali.] (3630) [+] vIzI saM.1754 vijayAdazamI rAjanagare aMta - satare se cIpana varSa, rAjanagarameM raMgejI, vasI gIta vijyAdazamI dina, kiyA ulaTa dharI aMgejI. 4 ga7pati zrI jinacaMda sUrIndA, harSanidhAna vijhAyAjI, jJAnatilaka gurUne supAye, vinayacaMdra guNa gAvejI. 5 (1) vikA.bhaM. prikAzitaH 1. vinayacaMdrakRti-kusumAMjali.. (3631) zatruMjaya tItha bahasta, 20 kaDI .saM.1755 piSa 10 Ade- ghaNI rI bIdalI lAge e dezI. hAM re morA lAla, siddhAcala sohAmaNau, uMce atihi unaMga morA lAla. siddhavadhU varavA bhaNI, mAnuM unnata kari caMga -1 morA lAla. kalaza. Ima bhaktipUvaka yukti seMti pUNyau zetraja tIrthane; saMvata satara paMcAvana vara pisa dazimI dine; zrI pUjya jiNacaMdasUri pAThaka harSanidhAna harSaI ghaNuI, parivAri se jiNa yAtra kIdhI, vinayacaMdra IsuM bhaNaI. 20 (1) mArI pAse. aMta - Page #143 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 6 sa. vinayacaMdra [30] jaina gUrjara kavio: 5 (362) [+] 11 aMganI svAdhyAya dareka aMga para ema 11 sajhAya 2.saM.1755 zrAvaNa mAsa vada 10 amadAvAdamAM aMta - harakha apAra dharI hIye sa. ahamadAvAda majhAra ki, bhAsa kari e aMganI, sa. varasyA jayajayakAra ki. 4 sa. saMvata sattara pacAvanai, sa. varSARtu nabha mAsa ki, dazamI dina vadi pakSamAM sa. puraNa thaI manasa. 5 sa. zrI jinadharmasUri pATavI sa. zrI jinacaMdra sUrIsa. kharataragacchanA rAjIyA sa. tasu rAje sujagIsa. pAThaka harSanidhAnajI sa. jJAnatilaka supasAya ki vinayacaMdra kahe meM karI sa. aMga IgyAre sijhAya. 7 sa. (1) paMcAyatI je.bha. jayapura pi.64. (2) pa.saM.8-16, muni sukhasAgara. [mupunhasUcI, hajaijJAsUci bhA.1 (pR.542).] | [prakAzitaH 1. vinayacaMdrakRti-kusumAMjali.] (3633) [+] covIzI rAsaM.1755(57) vijayAdazamI rAjanagare Ada- RSabha gIta. DhAla mahiMdI raMga lAgau. Aja janama sukiyArathe re, bheTA zrI jinarAya, prabhu nuM mana lAge. khiNa Ika dUri na thAya, prabhu nuM mana lAge. mIThI amRtanI pare re, riSabha jiNesara saMga prabhu. vinayacaMda pAmI karI re, rAkha rasabhari raMga. prabhu. 7 aMta- saMvata satare paMcAvana (pA. sattAvana) varSa, vijayAdazamI mana rAjanagaramAM nija utkarSa, racI bhakti amaraze. zrI kharataragaNa suguNa virAjai, aMbara upamA chAjI; tihAM jinacaMda sUrizvara gAje, gapati caMda divAjai jI, pAThaka harSanidhAna savAI, jJAnatilaka sukhadAIjI, vinayacaMdra tasu pratimA pAI, e cauvIsI gAIjI. (1) pa.saM.8, aMte kalaza apUrNa, abhaya. po.10 naM.836. (2) pa.saM.7, hoziyArapura bhaM. dA.ra7 pa.pa7. (3) vIkA.bhaM. prakAzita H 1. vinayacaMdrakRti-kusumAMjali.] Page #144 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [131]. vinayacaMdra (3634) rehA kathA copAI 6 DhALa Adi- sakala surAsura jehane, caraNa namAve sIsa, vaMdu zrI sImaMdharU, jayavaMtA jagadIsa. sava kalA mAMhi dharmakalA, pragaTapaNe pradhAna, sarva kathA mAMhi dharmakathA, bhAkhI zrI vaddhamAna. pitA samajhe ehameM saguNa, je have buddhinidhAna, vinA pAsa kahe kima caDhe, vastra upara vAMna. cihu bhede budhi varaNavI, Apa mukhe jinarAya, nadIsUtra mAMhI kahI, nyArA aratha lagAya. budhi utpAtikI vinayakI, karmiyAM karatAM kAja vALe java pariNamI, vAvaya vAdhyAM ke sAja. piNa cihuMmeM utpAtakI, buddhi zire kahIvAya, iNa puThala tinuM bhalI, sahaje upaje Aya. sarAhe tene sadu, buddhabala jeha karaMta, tiNa Upara bhavi so bhale, rehAne daSTAMta. . DhAla 6 e rehAnI kathA bhalI, sahu nadIsUtra mAMhi cAlI e, suNatAM pUge manaralI e, avara hI kathA che keTalI e. 14 vinayacaMda kahe ema e, sAMbhalo cita dhari prema e, viparIta bhaNya pada jema e, mujha mithyAdukRta tema e. 15 (1) pa.saM.4, abhaya. naM.1068. (2) pasaM.4, abhaya.naM.1095. (3635) dhyAnAmRta rAsa (3636) mayaNahA rAsa : (3637) + nemirAjula bAraha mAsA (hiMdImAM) Adi rAga hIMDelA. AvI ho isa riti hisaM yAdavakulacaMda ghau mohi paramAnaMda. Avau. rasa rIti rAjula vadana pramudita, suna yAdavarAya, rike prItipratIti, priyu tuma karyuM cale rIsAya; cihuM ora ghera ghaTA ........... maina, dhari adhika gADha asADha umaTI ghaTI cita caina. A. 1 aMta - * * Page #145 -------------------------------------------------------------------------- ________________ prItisAgara [13] jaina gUrjara kavio para aMta- Ima bhAMti manakI khAMti, bAraha mAsa virahavilAsa, karake priyA priya pAsa, cArita cahya ati ullAsa; deuM mile suMdara mugatimaMdira, bhadra jahAM ati naMda, mRdu vacana tAkI rahI bhAkhata, vinayacaMda kavInda. 13 A. (1) pa.saM.30, vAkAnera jJAna bhaMDAra prakAzita H 1. jaina jyoti, peka 1988, pR.292-93. [2. vinayacaMdrakRti-kusumAMjali.] (3638) + jula henemi sa. Adi-zivAdevanaMdana caraNa.. prakAzitaH 1. zvetAMbara jaina, tA. 13-6-rakano aMka. [2. vinayacaMdrakRti-kusumAMjali.] [prathama AvRtti bhA.2 pR.423-24, bhA.3 pR.1370-75. rahA copAImAM guruparaMparA nathI. ene agaracaMda nAhaTA sthAnakavAsI vinayacaMdanI kRti mAne che (vinayacaMdra-kRti-kusumAMjali, prastA. pU.9). "maNarehArAsa paNa anepacaMdaziSya vinaya (juo have pachI saM.1870nA kramamAM)nI, A vinayacaMdrane nAme caDI gayelI kRti te nahIM hoya ne, e vahema jAya che.] 1061. prItisAgara (kha, nayasuMdara-dayAsena-prItivijaya-prIti - " suMdara ane prItilAbhazi.) (3639) raSidanA copAI .saM.17para jeTha suda 2 ravi rAjanagaramAM Adi- pAsa jinesara paya namI, manameM dharI ANaMda, nAma lIyaMtA jehane, thAyaI paramAnaMda. avara devanaI sevatAM, sukha vaMchita ghaI sAra, e prabhune atizaya vaDe, nAma thakI nistAra. aMta - RSidanA rAya zivasukha pAmIyA re, sIla taNe paramANa, sIlaprabhAve nikalaMka huI sata re, satIyAM- simaNi jaNi. 1 sudhama svAmi-paraMparA re jANIye re, caMdrakula zAkhA vayarI jAMNa, keTigaNa ga7 kharatara vaDe re, jANe sad rAyaraNa. 2 vartamAna gurU cirajIvI heLe re, yugapradhAnapadadhAra, bhadrAraka zrI jinaraMga sUrIzvarajI, kharatara gaNadhAra.. bahata jinarAjasUri zAkhA mAMIjI, vAcaka padavIdhAra, Page #146 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI | [133] traddhivijaya vA. sadagurU zrI nayasuMdara guNanilAjI, dukhIyAnA AdhAra. 4 tasu paI zrI dayAzena vAcaka bhalAjI, gaMbhIra guNabhaMDAra, tasu ziSya pAThaka padavIdhAraka vaDA re, zrI prItivijaya sukhakAra. 5 tasu ziSya uvajhAya prItisuMdara taNAjI, bAMdhava prItilAbha nAma, tasu antavAsI prItisAgara rojI, saMbaMdha RSidattA nAma. ka saMvata sataraI bAvana samaIjI, jeTha sita pakSa jAMNa, tithi bIjI ravivAra zubha ati bhalojI, zubha caMdra huMto sukhaThAMNa. 7 salasaMbaMdhaI adhikAra che, suNatAM have ullAsa, ochAadhika tiNa mAMI kahyaujI, michA dukaDa tAsa. 8 e saMbaMdha racya ati haraSa spaMjI, zrI rAjanagara majhAra, sukhIyA zrAvaka jihAM vase ghaNAjI, paraupagArI sAra. 9 e saMbaMdha bhaNatAM guNatAM bhalAM, sAMbhaLatAM sukha thAya, Rdhi sidhi navanidhi ghara che sadAjI, rogavyathA sahu jAya. 10 RSidattA caupAI kIdhI raMga spaMjI, suNatAM huve suSakAra, prItisAgara munivara guNa gAvatAM, ANaMda jaya jyakAra. 11 (1) li. sa. neNacaMda ajImagaMja madhye saM.1878 zrA.sudI 7 ravi. pa.saM.32-14, gu. naM.13-1. (2) vi.dha.bhaM. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1376-77.] 106ra. ddhivijaya vA. (ta. vijayaprabhasUrizi.) (3640) jinapaMcakalyANaka sta, 10 DhALa ra.saM.1754 auraMgAbAdamAM mAdi - sArada mAta namI karI, praNamI sadagurUpAya, paMcakalyANaka jina taNA, bhaNatA sivasukha thAya. 1 vana janama dikSA divasa, naNa siddhi gati nAma, paMcakalyANaka ja , e jinanA abhirAma. mAsa pUnimIA sUvameM, te tithine adhikAra, Nine yugati karo, bhaviyaNa tapavistAra. aMta - DhAla 10 giri nuM nadIyAM uttare re lola e dezI satara cepane prema nuM re lAla, karyo comAse raMga re, ca. zrI avaragAbAdamAM re lA. jihAM jinaghara utaMga re. ca. 66 saMdha taNI suNI vInatI re lA. tavana racyo atisAra re, ca. saMghe paNa suNI Adaryo re lA. tapa japa dharama prakAra re. ca. 67 Page #147 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kesaravimala [13] jaina gUrjara kavie H 5 je kalyANaka tapa kare re lAla, te pAme kalyANa re, ca. dinadina sukhalIlA lahe re lAla, ehavA jitanI vAMNi raeN. ca. 68 zrI vijayaprabhasUrIjI re lAla, zrI jinazAsana jayakAra hai, ca.. vAcaka Rddhivijaya name re lAla, zrI jinagurU suSakAra re, caturanara, gaNaNA kalyANakanA gaNA re. ca. 69 (1) li. yANuvijaya. pa.sa.2-19, A.ka.bha'. (2) sa`.1763 caitra sudi 13 gurU li. paM. kuladharmajI li. pa.saM.4-13, pAdarA bha'. naM.96 (3641) 18 nAtarAM sajhAya Adi - pahilA te samarU re pAsa pacAsarU re (1) pa.sa.2-12, hA.bha'. dA,83 naM.102. [prathama AvRtti bhA.2 pR.523-24, bhA.3 pR.1436-37. A nAme mukAyela rAhiNI rAsa' vijayANuMda-vijayarAjazi. Rddhivijaya. (na.850)nA TharyA che.] 1063, kesaravimala (ta. zAMtivimalanA bhAI) A kavinA ziSya dAnavimale eka prata sa.1760mAM lakhelI che temAM svaguruparaMparA ApI che ke : ta. A vimalasUri-vijayavimala (vAnarSi)NiAnaMdivajayagaNu-harSavimala-zAMtivimala-kezaravimala (DA.a. saMdha bhaM, bhAvanagara) A kavinA ziSya kAMtivimala thayA che te mATe have pachI juo. zi. (3642) + sUktimAlA athavA suktamuktAvala ra.sa.1754 Adi - sakalasukRtavallIghR"da je mUrtimAlA, nijamanasi nidhAya zrI jinedrasya mUrtti lalitavacanalIlAleAkabhASAnibaMda riha katiyapadye sUktamAlA tanAmi. tatvajJAna manuSya sajjana guNa nyAya pratijJA kSamA, ciMtAgha' ca kule viveka vitayA vidyopakArAdyamA, dAnakrodhayAdi tASa viSayA sAkSa pramAdAstathA, sAdhu zrAvaka dharma vaga viSayA jJeyA prasaMgA amI. Ama e zleAka AdimAM saskRta ApI pachI bhASAnA 37 chaMda. che temAM Adine ra sakalakaramavArI, mekSakarmAdhikArI, Page #148 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [135] tribhuvanaupagArI, kaivalajJAnadhArI; bhavijana nita sevA, deva te bhaktibhAve, ihu ja jita bhajatAM, sarva saMpatti Ave. aMta - bhaviSaya taNA je caMcalA saumya jANI, priyatama priyayeAgA bhaMgurA citta ANI, karamadala khapei kevalajJAMna lei, dhadhana nara taiI meAkSa sAthe ji I. ityeva muktA kila sUktamAlA, vibhUSitA vaRRtuSTayena taneAtu zAbhAmadhika' jatAnAM, kaMThe sthitA mauktikamAlakeva, 38 AsIt sadguNasiMdhupA NazazI zrImattapAgaccheza, sUri zrI vijayaprabhAbhidha gurU jayA jagadinaH tatpaTToya bhUdhare vijayate bhAsvAniveAyatprabhuH sUri zrI vijayAditna sugurU vijjatAnaMdabhrU. vikhyAtAstadrAye, prAnA zrI zAMtivimalanAmAni, tatsAdarA babhUvu, prajJeA zrI kanakavimalAkhyA. teSAmuau vineyau, viyANuvimala ityAdya, tatsAdarA dvitIyaH, kezaravimalAbhidhA varaja. tena caturbhivagau`, viracitA bhASAnibaddha rUciraiya, sUktAnAmihamAlA, maneAvineAdAya bAlAnAM. vede dvicaSicadre (saMvata 1754) pramite zrI vikramAgatlR varSe, agraMthI sUktamAlA, kezaravimalena vibudhena. 42 43 (1) savata 1811 varSa vaizAkha vida 12 rau pa'. zrIratnena vArAhI nagare li. pasaM.8-16, pra.kA.bha. naM.240, (2) saoNMvat 1911nA varSe AsADha vada 5 ne lakhyo che. 5.sa.9-12, pra.kA.bha'. (3) saMvata 1868 varSe pAsa va66 bhagau sakalapa tipravara paDiMta pu. zrI zrI 108 paM. zrI bhravijayajI taziSya pa. uttamavijayajI tat siSya pa. zrI vanitavijayajI tatasiSya celA lakhamIcaMda pAnA, mu. amaravijaya pa. meghasakta lakhIta rAhi~DA madhye zrI zAMtinAthajI prAsAdAta zubha bhavatu. pa.sa'.16-13, nA.bha'. (4) sakalapaMDitacakrazakracUDAmaNi paDitAttama paoNMDita zrI 108 zrI zrI jasavaMtavijayajI ziSya caraNasevI 5, dharmavijayajI lipimrItyA. bhAvacAritrIyA maticaMda vAMcanAtha AtmArtha, kesaravimala 37 39 40 41 Page #149 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kesaravimala [13] jaina gUrjara kavio: 5 saM.1860rA miti mahA saptamya tithe budhavAre lIkhItvA grAma devariyA nagare udAvata rAjazrI bhUpAlasiMghajI rAjayAta. pa.saM.11-14, go.nA. (5) paM. umedavije paM. ravinka. 5.saM.12-14, saMgha bhaM. pAlaNapura dA.47 naM.16. (6) li. mu. lAlavijaya ga. amararAyapura madhye saM.1888 ye..pa. pa.saM.12-15, pu.maM. (7) mu. devacaMda paThanArtha mu. vijayahaNa godharA grAma li. ra.e.so. muMbaI. (8) saM.1805 vi.va.9 li. paM. sukhahemaNinA. pa.saM.7, abhaya. naM.2451. (9) saM. 1847 pi.zu.12 paM. hemavijaya zi. rUpacaMda li. vAsAnagare sAdhvI jJAnazrI paThanAthe. pa.saM.17, abhaya. naM.3758, (10) bhAM.i. sane 18701 naM.319. (11) li. saubhAgyaratnana grAma lADA. jhIM. [AlisTaI bhAra, mupugRhasUcI, lahasUcI, hajaijJAsUci bhA.1 (pR.280, 316, 491, 498, pa81-kalyANavimalane nAme paNa).] [prakAzitaH 1. sattaramA zatakanAM prAcIna gUrjara kAvya.] (3643) vaMkacUla rAsa ra.saM.17pa6 Adi dUha tribhuvananAyaka guNatila, praNamuM Adi jirNoda; jagajanatimira nivAravA, udaya paMnimacaMda. nIlamaNi pari nIla ghuti, praNamuM pAsa jihaMda; bhaviyaNa-vAMchita pUravA, paratiSa suratarUkaMda. siddhAratha-nRpa-kulatile, trisalAnaMdana vIra, praNamuM jina covIsamo, suragiri jema sudhIra. sArada zazi jima niramalI, praNamuM sArada mAya bhAve namuM valI nija gurU, je manavaMchita dAya. vaMkacUla nararAyane, niyama taNe parasaMgi; tasa saMbaMdhI kahuM have, suNo jana maniraMga. aMta - DhAla, Aja amAre AMgaNa ke hUM jANuM suratarU phalie re e dezI. bhaviyaNa niyama taNAM phala dejo, niyama thakI suSa heve re; niyama taNuM vrata sAdha je-je, zivarAmAM tasa jove re. 1bha. bhega ane upabhoga taNA je, niyamavrata ArAdhe re; zrI vaMkacUla taNi pari te nara, saraga taNuM suSa sAdhe re. 2 bha. vinaya karI gurU pAya namaje, rAjaRddha suSa lIje re; Page #150 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI mehanavijaya saMgata sarasA phala pAmIne, sadagurU saMgata kIje re. 3 bha. zrI vaMkacUla caritra vaSA, niyama taNe parasaMge re; manavaMchita phala heya niraMtara, sAMbhaLatAM manaraMge re. 4 bha. saMvata sata re chapane gAye, zrI vaMkacUla narese re; suMdara maMdira mati baMdira, zrI saMgha taNe Adeze re. 5 bha. tapagachagayaNa-divAkara sariso, zrI vijayaprabha sUrIse re; saMprati geyama gaNahara sarise, zrI vijayarana munaze re. 6 bha. teha taNe rAje jayavaMtA, zrI zAMtivimala kavirAyA re; tAsa sahAdara INa parasaMge, kesaravimala guNa gAyA. 7 bha. guNa gAtAM guNavaMtA kerAM, phalaya manorathamAlA re; Ima vratadharanA guNa gAtA, nivase ghareghare lachi vizAlA re. 8 bha. (1) li. vivekasAgareNa jAvAlapure saM.1782 zrA.va.15, pasaMda12, saMdha bhaM. pAlaNapura. dA.46 naM.11. [prathama AvRtti bhA.2 pR.442-45, bhA.3 pR.1387. tyAM kavine zAMtivimalaziSya tarIke oLakhAvAyelA, paraMtu "sUktamAlAmAM kavi pitAne zAMtivimalanA bIjA bhAI (pahelA kanakavimala) tarIke ane "vaMkacUla rAsamAM te spaSTa rIte zAMtivimalanA bhAI tarIke oLakhAve che. kalyANavimalane zAMtivimala ane kanakavimala e be bhAIonA ziSya tarIke oLakhAvyA jaNAya che.] 1064. mehanavijaya (ta. vijayasenasUri-kItivijaya-mAna vijaya-rUpavijayazi.) - A kavinA hAthathI lakhela praznottara samuccaya - hIrapraznanI saM.1782 vi.zu.15nI prata anaMtabhaMDamAM che. tenA zi. paM. hemavijaya zi. tilakavijaya zi. paM. bhANavijayanI saNanAnagare saM.184ra ce.zu.5 caMdravAsare lakhelI "vaMdAra vRttinI prata te anaMta.bhaMDamAM che. (3644) + narmadAsuMdarIne rAsa 63 DhALa saM.1854 poSa vadi 13 zukra samInagare Adi dUhAM. prabhucaraNAbuja-raja taNI, vajajIne (vajIne) hAI Dhoka, mAyA valI jaga jehano, bIdR akSarane zloka. dhAraka atizaya ehavA, jina surigirI pari(pa) dhIra, Page #151 -------------------------------------------------------------------------- ________________ mehanavijaya [13] jaina gUrjara kavio: 5 dU praNam te vIrane, gautama jAsa vachara. kavi suratarU sabhAvavA, parabhUta tanayA pUta, jJAna caMdra ne caMdrikA, kRpA karI atI nUta. jaDatA laya mudrA bhaNI, janU rUpA svayameva, zabdodadhitAraNa tarI, sA bhArati praNameva. gurU gUNimaNa hArAvali, dhariI hRdaya taTeNa, kIdhe tajI pIpilikA, matta mataMga jaleNa. jina gaNahara bhAriti sugurU, praNamI caraNa raNa; dharmodyama kIje sadA, savI suSa lahii jeNu. ccAra bheda te dharmanA, dAna zIla tapa bhAva temeM zIyala vizeSa che, kava ratnAgara nAma. cahrazravaNa zIle karI, thayo kusumanI mAla, pAvaka paNa pANi thaye, zIleM saha sayAla. sIlarUpa sannAhathI, manamatha nRpanAM bANa, vedhI na sake vRkSane, re mana mRSA ma jAMNa. zIla taNe adhikAra atha, nAmayAsuMdarI caritra racisa zAstra anuMsArathI, varNava karI vicitra. sAMbhalo zretA nara, mitra putra thira lAya piNa pItAM karatAM raze, mahIdhI kinnara nyAya. aMta - DhAla. rAga dhanyAsI. desAvagAsika vrata che dazamuM e dezI. namayAM suMdarI guNu mahAse sUdha saMjama pAleja dhyAnAnala saMge supare, kama samidhi praleMjI. 1 na. eha saMbaMdha che zIlakulakameM, je suguNa jagaseMjI bharoMsarabAhubalI vRtti, pragaTa saMbaMdha e dIse che. 12 na. e saMbaMdha che sAco paNa koI, kalpita karI mata jANejI, AvIbhUta saMbaMdha apara je, kaviracanA te pramANe che. 13 na. dhanadhana namayA mahAsatI kerI, sarasa kathA meM gAIjI kIdhI pAvana suMdara racanA, sarasa susvAda upAIjI. 14 na. eha mahAsatInI pari koI, pAlarsa zIla abhaMgajI te piNa vaMchita sukha anubhava, lahastha gyAnataraMgache. 15 na. Page #152 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [13] 18 naM. 19 na 20 na. 21 ta.. 22 ta. cAyu' vrata nivRttinuM kAraNa, tima saubhAgyapradAtAjI yati upadesthe Ima mukha huMti, sIle maheAya sAtAjI. nasayAsu darI kephe racyuM che, carItra ane pama ehajI kavikula kAi hAMsu na karasyA, karo zuci sasasnehajI. me tA sukava bharUsA ANI, rAsa racyA che. sAcejI nahI tA sI mati mAharI je dU, hArDi karU karI vAcejI. teha kAraNa e rAsa rasIleA, namayAsu*darI karecha kaMThAbharaNa paNe sadna karejo, paNa duSaNu mata heAjI. vidhiSa ze vasu (zivasukha) RSi iMdu saMvata saMjJA ehIjI mAsa pAsa vida terasa divase, usanA vAra guNagehejI. tuMgIyA nagarI upama pAME, samAnayara suvisesajI caturapaNuM cAmAsuM kIdhU, sadagurUne AdezejI. tapagagagani vikAsa dinamaNi, vijayaratnasUri rAje jI, racanA rAsa taNI e kIdhI, Agraha saMdhane prAjai. zrI vijayasena sUrIzvara sevaka, kItivijaya uvajjhAyA tasapa6pa kajaSaTapada upamA, mAMnavijaya kavIrAAjI. tAsasIsa kavikulavakSasthala-maMDaNa bhUSaNa dIvyajI rUpavijaya paoNMDita supasAi, kIrtti sudhA sama savya, kRpAprasAda lahIne. tehanA, mAnavijaye'ulAsajI tresaThamI DhAle karI gAyA, namadA kareA rAmajI. je kAI bhaNase* guNasya sthe, te lahe paramANu jI maMgala prApati sadA dhari gaNu, sAbharye seAbhArlR jI. 26 na. gharaghara moMgala lilAlache, dhara pragaTe punyaprakAsajI AAtAjana zruti dharanIe sau, meAhana vacanavilAsajI. (1) saM.1787 kA.va.2 riva. pa.sa.pa5-17, IDara bha. naM.143. (2) 5'. devavijayagaNi zi. dazanavijaya li. rAjanagare. paM.saM.3818, IDara bha'. na.131. (3) sa.1794 zAke 165- phA.va.1 bhRguvAre rAjanagare tapAgacce rAjavijayasUri nAne bha. bhAvaratnasUri zi. 5. zAMtiratna zi. paM. hastiratna zi. gaNi kanakaratne pU. lAlavijaya zi. paM. mANakavijaya athe. pa.sa.49-14, kheDA bha.3. (4) saM. abhra pUrNa siddhi zazAMka varSe (1800) la. pa.saM.para-15, sImaMdhara. dA. 25.. 27 ta.. sAhanavijaya. 16 ta.. 171. 232. 24 1. Page #153 -------------------------------------------------------------------------- ________________ mAnavijaya [140] jaina gUrjara kavie H 5 22 naM.ra7. (5) saM.1818 Azvina zu. bheAme li. cira, sAmadAsena mAMDavyAM. pR.sa.54-15, rAjakATa meATA saMdha bha', (6) bha, vijayadharmasUri zi. paM. haeNmavijayagaNi zi. zubhavijaya li. manAvara nagare amIjharA pArzva prasAdAt nImADa deze rAvajI zrI savAIsIghajI rAjye. pasaM 88-13, kheDA bhaM.3. (7) saM.1831 cai.va.1 ravau 5. javijayagaNi zi. pa. meAhanavijaya li. keravADA grAme. 5.sa.46-16, jaitAnaMda naM. 3301. (8) graM.2086 sa.1880 zrA.zu.4 vi. pa.sa.61-16, kheDA bhaM.3. (9) graM.1454 la. vakIla varajalAla zreNIdAsa kheDA sa.1929 asADa va.10 zita. 5.sa.39-20, kheDA bhaM. dA.8 nokara. (10) zra 1307 la. vakIla rajalAla veNIdAsa kheDA saM.1933 mAgasara zu.1 gurU. pa.sa'.38-17, kheDA bhu. dA.8 naM.115. (11) pa.saM.30-13, DA. pAlaNapura. dA.36. (12) li. sa`.1783 bhA.va.7 budhe muni hastisAgareNu zekhapure sumatinAtha prasAdAt. vi.nI.amadAvAda eTale vI..bha. (13) sagAthA 1454 saMvata 1796nA mAha zudi 1 dine vAra zukra likhitA 5. amIvijayena. 5.sa.40-17, pAlaNapura bha. [mupugRhasUcI.] prakAzita : : 1. prakA. bhImasiMha mANuka. (3645) hiravAhana rAjAno rAsa 31 DhALa 2.sa.1757(8) kArtika vada 9 zukravAra mahesANAmAM Adi dUA. paramAna damaI prabhu, cipI vijJAna, jagahItadhartA jyAtimaya, tehanA dhariIM dhyAna. adhyAtama-abhyAsathI, anubhava uddayIka hoya, tehathI zama-amRta pIyA, jethI dUkha na kAya. eha dIzA tA upaje, jo gurUkarUNA hAya, jJAnadazA pragaTe takA, sUddha sadAgama joya. AgamameM jine upadisyA, darzIna lakSa samUla, ati vizuddha gate AdaryA, Atama IM anukula. lakSaNatA sabhyakta IM, nIduSaNu tasa sU;i lakSaNu paMca prakAsa kRta, bAdha dhare hitavRddhi. upasamAkhya Adima kahyo, saMvegAkhya adhIkanya; nIvedAnuka pAkhyuM valI, aMtimakhya AstIkacara 1 2. 3 4 5 Page #154 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [14] darzananeA zabdArtha e, jovA sAsana anya; karmamAdanA kSaya kare, samakita vinA na anya. sakala krIyA parizIlanA, kaye nahI si, jo nahIM samakitasraddhatA, savI tA sUkalA vya. ArAdhe mana sUddhathI, darzana samakita sAthe, tA nizce zIvapura taNI, prabhUtA tehane hAtha. aMta - nIraveda jo anubhavyA nRpa harIvAhane pavitra; sUSa pAmyA tiSNe sAstratA sAMbhaLyeA e caritra. DhAla 31 jakaDanI cAli. meM abhyAkhyA re, harIvAhana taNA; meAhanavijaya. 7 8 G caritra apUrava anae suhamaNA, 5 (cAlI) sAhAMmaNA meM caritra bhASyA, samakatva tarI mAMhethI; mAharI meM buddhisAra, vaNu leI jihAMtihAMthI. kavikalA nathI mujhe tahavI, kAi hAsI mata karI. karI meM e bAlakrIDA, rIsa kAi mata karI. kaNe nisuNyA che vyAka ne elaSatA nathI kAMi vane; (cAlI) varNa ne kAMI lakh nahI. maMdati mAMnavI, teha mATe sukavI kApe navi hai| hAsI mAMnavI, vaNu SoSarA hAI teha ja sugaNu teha sudhArayA, sukavipadaraja sameA ka chU SoTa IM ta vArA, saMvat 17 saucama gIrI pAMDaya mIta,vaSe varSA dhUrI mAsAkite, (cAlI) mAsa hileA sarada Rtune asIta pakSa pralakSae, karmavATI navamI vArU vAra kavi mityukta e; 13 7 * mAMsuM rayA supare kaMga mahisAMNuka mahiM, eha carItranI karI racanA, guMNI nisuNI gahagahe. nRpa harIvAhana kerUM ritra e, varNavI racanA mAMhe vicitra e, (cAlI) vicitra racanA caritra kerI, niruNI prAMNI haraSII; anya vikathA chAMDA parIhI, nAMna Agama paraSI, kAntivijaya uvajhAya jItedrIyI, jasa padasevA suguNa AzraI, (cAlI) Azrai tasa caraNusevA, manavijaya paDitavarU, Page #155 -------------------------------------------------------------------------- ________________ -sAhanavijaya jaina gUrjara kavio: 5 [142] pragaTIta svamUla dIha dIvAkare, ekatrIsamI DhAla e, tasa_sIsa paoNMDita rUpa harInRpanA caritra kerI, karI rUDe mAhativajaye hAIM moMgalamAla e. (1) saM.1764 phrA.va.6 la. paM. ra-gavijaya bhujanagare AdinAtha prasAdAta. pa.sa.25-13, azuddha prata, ma.je.vi. naM.458. (2) sa`.1856 -zAke 1722 poSa zu. rAtrau li. pa. umedavijayena 5. dIpasadaeNna. pa.saM. 23-15, IDara bha'. na.133. (3) pa.sa'.30, jaya. peA.66. (4) itizrI harivAhana nRpa carItra rAsa saMpUrNa liSatAya kaTAri grAma madhye saMvata 1788 vA pAsa vida 1 dine. pa.saM.19-17, bhAva.bhaM. (5) la.sa. 1758 vidyutapure. bhAbha, (6) dhamaDakA gAma madhye sakala paM, zrI hita vijayagaNi zi. 5. bhANuvijaya gurU bhrAtR ga. jitavijayena li. saM. 1773 varSa zAke 1638 kArtika vardi 6 gurU puSye zrI mahAvIra prasAdAta. pa.sa'.21-14, mAM.bha. [mupugRhasUcI.] (3646) + ratnapAlanA rAsa 4 khaMDa 66(8) DhALa 1389 kaDI 2.sa.1760 mAgazara zu.pa guru aNuhilapura pATaNamAM Adi - sakala zreNi medura(medulIlA) taNI, dAyaka anudina jeDa, te je kAi rUpa che, tehathI dharII neha. avinAsI avyaya arUja, akSaya valI alakSa, nirAkAra nirUpAdhi guNa, nirva tasa kAMI pakSa. Adi anAdi nIrUpa tana, nyArA valI niveda; rUpArUpI rUpaneA, kuNu dAkhI sake bheda. nitya arUpI paNa nathI, che rUpI bhagavAMta; nikaTa dhaNI kA navi lakhe, yathA nayanayuga kAMta. rAcyA huM rUpasthathI, mAcyA jJAnathI nitya, Atamapada have. elakhyA, grahI have samakitavRtti. bhAvAtItA bhaktane, che e tasa anukUla, mithyAmatI grAhaka manuja, tahathI teA pratikUla, adhyAtama AvAsameM, anubhavageAkha pralakSa; jJAnanayanathI Upaje, tihAM tasa rUpa pratyakSa. syuM prAMNI bhUlA bhame, tameA nAtha jinarUpa; game| dukha bhavasa badhIyA, rameA anubhavathI anUpa. 1 2 3 4 5 6 8 Page #156 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [143] 13 dayA sukti muktika manuja, prAye! guNa samyakta; ukti mukti pratiyuktithI, lahIIM thaI avyakta. zrI jina cyAra prakAranA, bhAkhyA dAkhyA dharma; dAna zIla tapa bhAvanA, eha dharmanA marma. dAna thakI keI nara taryA, dAnathI lahIi sUkha, dAne savisakaTa Tale, dAne ta hAi dukha. detAM dAna supAtrane, vi karII kAMi vAMNa; citta vitta ne pAtra yuta, lahII pada niravAMNi. dAna upara saMbadha atha, kahiza pramAda nivAra; ratnapAla kerUM carita, suNeA sahu kari mana ThAra. aMta - DhAla 18 rAga dhanyAsI, Ari jIva khimANuNu Adara e dezI. saMvata khAMga sayama karI jANNA, mAgasira mAsa suhAyeAjI; tithi pacamI gurUvAra taLe dina, vijaya mUhutta mana bhAyeAjI. tapagacchama DaNu kumatikha DaNu vijayaratna gurU rAjejI. jAsa divAje pIsuNa taNA mada, sahesA dUre bhAjejI. vAcaka kIrttivijaya payasevaka, mAnavijaya kavirAyAjI; tAsa sIsa budha vijaya gurU, tehanA praNamI pAyAjI. mAnavijaye rAsa e gAyA, puravara pattana mAMhi; ratnapAla munirAya taNA guNu, cyAre khaDe bhAyAjI. ceAthe khaMDa aDhAre DhAle, pUrA thayA suvizAla; cyAre khaDe supare melI, nautana chAsa(aDasaTha) DhAlajI, varNavIne. jo kahisse vaktA, hita dharI zrAtA suNusse jI; tA upajasce' rasa sahItane, dukhADaMga avagaNusyuM che. hAsya dhariri maMgalamAlA, sAMbhaLatAM e rAsajI; dhaNu kaNa kaMcaNu lIlA lacchI, mehavijaya vilAsajI. (1) hIravijayasUri zi. maheza. kanakavijaya zi. maheA. kRSNavijaya zi. paM. guNavijaya zi. 5. harSavijaya zi. 5. mAnavijaya zi. pa. vimalavijaya zi. pa. vIravijaya li, vAMkulI madhye sa.1786 pA.zu.pa zukra. 5.sa.38-18, jainAnaMda. naM.3326, (2) vA. tejazcaMdragaNi zi. pa tArAcaMdra 5. tatvacaMdra zi. kesaracaMdra premacaMdrAbhyAM li. saM.1788 Azvina zu.ra adhe lAzi nagare. pa.sa'.54-15, jaitAnaMda. naM.3309. (3) sa`.1818 jaye. 25 meAhanavijaya 9 10 11 12 Page #157 -------------------------------------------------------------------------- ________________ meAhanavijaya [144] jaina gUrjara kavio : p zu.13 gurU gerItA grAme neminAtha prasAdAt. 5.sa.50-13, IDara bhara na'.148. (4) saM.1823 cai.va.8 seAma vikramapura madhye. 5.sa.33, ji. cA. po.81 na.2053. (5) saM.1845 mRgazira va.6 sAme stha"bhatIthe mu. premasAgara la. pa.saM.78-13, sImaMdhara. dA.rara naM.20. (6) 5'. bhANuvijayagaNi zi. 5. bhImavijaya la. pa.sa.49-15, meA. surata / .124, (7) graM.1884 saM.18ra3 zrA.zu.pa ravi li. pa, mehataratnena. pa.sa. 53-14, chelluM pAnuM - khIjAM pAnAM truTaka pAnAmAM haze, kheDA bhaM.3, (8) sa'.1866 zAke 1731 phA.va.3 gurU nizAsamaye citrA nakSatre la. ha`savijaya haravijaya zrI ANu dasUrigacce jAMma gAma madhye. pa.saM.5219, rAjakATa moTA saMdha bhaM. (9) li, 5, zivalAbha ". AcArya kharataragacche riMdu` madhye sa'.1870 mRgasara zu.3. pa.4.23thI 168, nAnA guTakA, yovRddhi. pAra6. (10) saM.1875 A.zu.12 vIkAnera madhye li. pu.saM.papa, mahimA. peA.36. (11) vaDatapagacce rAjavijayasUri paraMparA kIrttiratnasUri zi. mayAratna-sAbhAgyaratna rAjeMdraratna tejarata-guNarata saM.1894 zrA.zu.ra la. bhAjaka praramacaMda jeThA. suryapura (=jhI jhuvADA) madhye pATaDInA revAsI. 5.saM.53-13, jhI. 40 naM.198. (12) li. 5. pramAdasAgara zi. suvidhasAgara zi. bhAMNasAgaragaNi li. sa.1792 vai[] 5 bheAme jazAlanagare. hukama muni bha. surata. (13) sa'.1899 ASADha zuddhi 11 caMdraja dine li. aNuhillapura pattane pa', kesarIsiMdha la. pa.sa.84-14, goDIjI bha'. muMbaI na.412. (14) saDhAla 66 sa gAthA 1372, 5.sa'.40~17, meA.bha. (15) saMvat 1786 varSa zuklapakSe caitra zuda 15 dine vAra sAme lakhItaMga bhAladese gagapUre grAme lakhIta maheApAdhyAyazrI 108 zrI zrI zrI zrI siddhacadragaNI taziSya paDiMta zrI 19 zrI sabhAcaMdragaNI tataziSya sakalapaDitAttama zrI 5 zrI bhAgyacaMdragaNI tIsu khUsyAlacaMdre lapIkRta bhrAtA lakhamIcaMdrajI vAMcanA. pa.sa'.31, pra.kA.bha'. vaDeA. naM.655. (16) saMvata 1796 varSa poSa sudI 11 zanau zrI pArzvacaMdrasUri gacchAdhirAja bhaTTAraka pUjya zrI akhayacaMdrasUrINAM zirSiM pratApacandreNu likhita` stravAcanAthe kha'bhAyata badire. pa.sa'.56, pra.kA.bhaM.naM.951. (17) sagAthA 1387 zlAkasa khyA 2000 saM.1822 AsADha zudi 1 bhAme zrI pArzvanAtha prasAdAt. pa.sa'. 51-15, dheA.bha'. (18) 5.saM.48-17, pAlaNapura bha. (19) sagAthA Page #158 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [14] mehanavijaya 1389 saMvata 1817 varSa pesa mAse zukalapakSe pAMcami dina ravivAre, paM. zrI 5 zrI paMnyAsa dipati vijaya paM. zrI harSavijayagaNi amaravijayajI sevaka rUpavijaya lakhIta zrI mANikapura mAhA gAme Apa svArthanaH zrI zubha bhavatu, zrI rastu. pa.saM.70-12, anaMta.bhaM. (20) saMvata 1856nA varSe sAke 17raranA pravartamAna jayeSTa mAse suklapakSe saptamI tithau guvAsare tapAga che bhaTTAraka zrI hIraratna sUrIzvara tataziSya gaNI zrI 5 dhanaratnajI tataziSya zrI pa teja ratnajI tataziSya zrI pa dharatnajI tataziSya paM. zrI pa lAvanyaratnajI tataziSya muni geviMdaratnajI bhAvacArItrIyA manachArAma lipIkRta AtmAthe sAyalA grAme comAsuM rahine lakhyuM che. zrI ajitanAtha prasAdAta. pa.saM.35-17, mo.selA. (21) saM.1886 Asu zukla mAsa tItha vAra 3 zukra. zrI geviMdavijayajI zi. mehanavijaya tataziSya muni hukamavijayena rAyapura sera madhye li. zrI zAMtinAthajI prasAdAta zrI mANabhadrajI prasAdAta. pa.saM. 59-13, vi.ke.bhaM. naM.3ra97. (22) la.saM.1925, pa.saM.34-18, ra.esa. bI.DI.156 naM.1954. (23) pa.kra.11thI 36 paM.18, ra.esabI.DI.154 naM.1855. (24) rana.bhaM. (25) De.. (27) lIMbaM. (28) mANeka bhaM. [jaihAprosTA, mupugRhasUcI, lIMhasUcI, hajaijJAsUci bhA.1 (pR.448, 499).] prakAzitaH 1. prakA. savAIbhAI rAyacaMda amadAvAda. (3647) + mAnatuMga mAnavatAne zasa 47 DhALa 1015 kaDI .saM. 1760 adhika mAsa zu.8 budha pATaNamAM _viSaya - mRSAvAda-parihAra. Adi dUhA. - RSabha jirNa padAbuje, manamadhukara kari lIna, Agama guNa saurabhya vara, ati AdarathI kIna. yAnapAtra sama jinavarU, tAraNa bhavanidhi taiya, Apa taryA tAre avara, tehane praNipati hoya. (pachI sarasvatI, gurunI stuti che.) diprabheda te dharma che, AgArI aNagAra, vrata paNa dvAdaza paMca tihAM, tenA vividha prakAra - 10 Page #159 -------------------------------------------------------------------------- ________________ mohana vijaya [14] jaina gUrjara kavio: 5 mRSAvAda vrata dvitIya e, mRSA taNe parihAra, satya vacana ArAdhiye, te variye zivanAra. kUTa mRSA tajatAM thakA, dhariye Ima pratibaMdha, satya vacana upara suNe, mAnavatI saMbaMdha. 10 atihi kautukanI kathA, sAMbhaLaje cita lAya, mata karaje zretA sakela, badhIra gItane nyAya. aMta - DhAla 47mI. vAthAnA bhAvanI dezI. zama dama khati taNuM guNa pUra, saMyamaraMge raMgANa he, sasanehA bhavijana, bIjuM vrata citta lAIye - AMkaNI. satya vacananAM evAM phala che, mana mAne te cAkha he, sa. mRSAvAda paraharavA kerI, prajJA sahuke rAkho he, sa. 9 sasanehA. mAnatuMga ne mAnavatI, rAsa racyo meM rUDo che, sa. le kavijana eha sudhArI, heye je akSara kuDo che. sa. 10 meM te karI che bAlakrIDA, huM zuM jANuM joDI che, sa. hAMsI keIma karaje koviMda, mata ke nA vaDI . sa. 11 cauvihaM saMghanA Agraha thakI meM', kIya() rAsa rasIlAM che, sa. je kaI bhaNaze suNaze prANI, te laheze zivacIlo he. saM. 12 puraNa kAya muni caMdra suvaSe (1760), vRddhimAsa zuddha pakSe he. aSTamI karmavATI udayika, saumyavAra supratyakSe che. sa. 13 zrI vijayasenasuri-paryasevaka, kIjivijaya uvajAyA he, sa. tAsa zIsa saMyamaguNalInA, mAnavijaya buddharAyA che. sa. 14 tAsa ziSya paMDita mukuTamaNi, rUpavijaya kavirAyA he. sa. tArA caraNa karUNuthI karine, akSara guNa meM gAyA he sa. 15 aNahilapura pATaNamAM rahIne, mAnavatI-guNa gAyA che. sa. dudAsa rATheDane rAye ANaMda adhika upAyA che. sa. 16 saDatAlIze DhAle karine, kIdho rAsa rasAlA che. sa. mehanavijaya kahe nita hoja, gharaghara maMgalamAla ha. sa. 17 sasanehA. (1) pa.saM.49-15, kheDA bha. dA.6 naM.15. (kavinI hastalikhita lAge che.) (2) paM. kAMtivimala satIzya paM. mehanavimala zi. gaNi Page #160 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI mehanavijaya kRSNavimalena li. saM.1785 ci.va.10 aNahilapura pattane pacAsarA pArzva prasAdAta, pasaM.29-17, mo. surata pa.1raka. (3) bha. hIravijayasUri mahe. kIrtivijaya zi. pa. amRtavijayagaNi zi. paM. ratnavijaya zi. paM. ravivijaya zi. paM. caturavijaya bhAI kesaravijaya bhAI hastivijaya vi. saM.1788 kI.va.2 budhe. pa.saM.31-16, jainAnaMda. naM.3310. (4) saM.1789 vai.va.ra zukra bhavijayasiMhasUri zi. mahe. udayavijayagaNi zi. paM. nayavijaya zi. paM. bhANuvijaya zi. paM. kalyANavijaya zi. paM. chavaNuvijaya la. sAbalI nagare. pa.saM.44- 13, DA. pAlaNapura. (5) pa.saM.3ra-19, DA. pAlaNapura dA.38 naM.10. (6) pa.saM.10-15, DA. pAlaNapura dA.31 naM.24. (7) paM. bhImavijayagaNi zi. vIravijyagaNi zi. vRddhavijaya li. saM.1803 mRgazira zu. 5 gurU saMtapura sthAne pa.saM.37-15, vI.u.bhaM. dA.19 pi.ka. (8) saM.1813 A.zu. Ajama nagare sIrIcaMda zi. bhAgacaMdra nAgorI li. pa.saM.48, mahimA. po37, (9) saM.1817 poSa, pi.saMkara, kSamA. naM.298. (10) saM.1817 mAhA zu.8 gurU mAhA vaDasAmAta la. mu. labdhicaMdra prathama pra. pa.saMra7-19, jhIM. pi.37 naM.172. (11) saM.1823. kA.va.10 bhome bha. tapAgaco vijayadayAsUri zi. paM. muktivijaya zi. DuMgaravijayena la. baraDA nagare. 5.saM.38-14, tilaka, bha. pio.7. (12) saM.1824 ca.va.5 gurU li. ucosaNa maLe paM. ravivijaya (chekI sudhArela) paM. labdhi (sudhArela) satka li. panyAsa surasAgara, vAcanArtha pasaM.1-15, kheDA bha3. (13) saM.1827 je.zu.12 li. kanakadhamena. pa.saM57, ji.cA. pi.80 naM.1983, (14) la. paM. mehanavijayagaNi zi. paM. mANikyavijayagaNi la.saM.1830 Aso va.2 zana valAsaNuM nagare. pa.saM.30-16, IDara aM. naM.147. (15) saM. 1835 Aso zu.14. li. 4. gaMgArAma siyArI grAme. pa.saM.33-16, gu. naM.55-11. (16) paM. vinayavimala paTTe nityavimala zi. kalyANavimala zi. celA parasotama la.saM.1844 AsADha va.5 gurU. 5. saMpara11, kheDA bhaM. dA.6 naM.14(17) saM.1845 pizu.5 gurU DAvala madhye cira. dalIcaMda li. pa.saM.43-15, vI.u.bhaM. dA.19 pi.4. (18) saM. 1845 jaye.va.3, 5.saM.47-13, kheDA bhaM.3. (19) saM.1847 vaizu.3 bhaguvAre sAcera madhye paM. daulata li. ci. ubhANa paTanAtha. pa.saM.34, Page #161 -------------------------------------------------------------------------- ________________ mehanavijaya [14] jaina gUrjara kavio para ji.cA. pi.80 naM.1982. (20) saM.1850 Azvina zu.1 ravi bha. kIritnasUri zi. paM. mayAranena li. cUDA grAme. pa.saM.36-14, jhIM. pi.37 naM.171. (21) saM.1853 kA.zu.5 5. savijaya zi. nAyakavijaya li. dhanArI madhye. pa.saM.31-15, kheDA bhaM.3. (22) li. mu. bhejavijaya saM.186pa pi.va.12, pa.saM.3ra-17, jenAnaMda. naM.3311(23) saM.1869 po.va.3 AditavAra muni kharatara jatI mANakacaMda li. (pachI umerela che ke :) saM.1873 pha.va.5 gurU rAtre pilara 15 rajanI jatAM li. dIpahaMsa vaDalI madhye rISabhadeva prasAdAta ThAM. rAjazrI sAlamasiMghajI rAjyameM. pa.saM.32-19, pu.maM. (24) saM.1887 vaizu.3 ravi nAla madhya guNakalyANa zi. yuktidharma li. pa.saM.26, kRpA. pi.30 naM. 631. (25) saM.1889 zrA.zu.1 thAvaravAre 5. jIvakusala zAMtisala zi. latakusala vAcanArtha seraTha. pa.saM.80-12, mukti. naM.2462 (26) saM.1905 jya.va.10 dakSaNa deze maherIyA tale grAme la. paM. nemavimala athe caMdraprabhu pra. revAsI luNAvADAnA vijayarAjasUraga che bha. amRtaratnasUri rAjya. pa.saM.44-13, bhAgyaratnamuni, kheDA dAra naM.15. (27) saM.1911 mahA phAgaNa [2] va.3 gurU rAjyadrage paM. mayAsAgara zi. premasAgara li. 5.saM.48-14, sImaMdhara. dA.ra0 naM.9. (28) varasAla baMdare mahAvIra svAmI prAsAde la. paM. lakhamIvijaya saM1928 zrA.zu. 10 budha samAcI varasAlanA revAsI. pasaM-70-10, pAlaNapura bhaM. dA.45 naM.1. (29) saM.1932 Aso va. bhutikA tithI bha. jinasasUri rAjya ba.kha. mahe. nemisuMdara zi. lokavallabha zi. jIvaNa zi. rAmacaMdra zi. sukharAma zi. sumatizekhara zi. hIrAcaMda zi. caturbhaja zi. udayacaMda lAlacaMda paThanArtha dezaka maLe. pa.saM.14, abhaya. naM. 3016. (30) pa.saM.43, mahimA. pi.34. (31) paM. uderatnamaNi paM. rUSiratnagaNi paThanAtha. pa.saM.29-14, ghedhA bhaM. dA.16 naM.16. (32) saM1768 phA.su.ra gaNi lAlavijayena li. maDhADinagare. pa.saM.3ra13, mo.surata pi.1ra7. (33) saM 166 pi.zu.1 gaNi jaya (?) la. pa.saM.46-14, hA.bhaM. dA.79 naM.18. (34) pa.saM31, pra.kA.bhaM. (35) saMvata 1783 mAsottama poSa mAse zukalapakSe pratipadA 1 tithau kujavAsare lipIkRtaM zrImad anahalapura pattane surbha bhavatu. pa.saM.48-14, A.kA.bhaM. (36) saM.1835 kA.zu.ra soma paM. vivekavina li. zrAvaka Page #162 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [14] mohanavijaya devagurUbhaktikAraka harakhacaMda paThAthe, pAdarA nagare zrI zAMtinAtha prasAdAta. pasaM58-12, bha.bhaM. (47) savagAthA 1015 saM.1807 mAgha vadi 6 ma paM. puNyavijayagaNi zi. ratnana li. satyapure marUdhare. pa.saM. 34-15, gArIyAdhara bhaM. (38) paM. zrI zrI mANikyavijayajInA tatasISya mu. jJAnavije laSItaMga zrI vaDAvalI nagare zrI mahAvIra svAmI prasAdAta. ravIvAre pAchIle dIvasa pahare saMvata 1842 zrAvaNa su.9, pa.saM.45-13, pAlaNapura bhaM. (39) pa.saM.34-17, chelluM pAnuM nathI, prata jUnI che, pAlaNapura bhaM. (40) pa.saM.42, amara.bhaM. sinora. (41) saM. 18pa6 mAgazara mAse sukalapakSe 13 tithau somavAre liMbaDI grAme voharA DisA tasUta vaherA yeThA tatsata voharA jayarAjani kAji rAsa lakhA vyo che. pa.saM 5-10, lI.bhaM. (42) pa.saM.35-1pa, re.e.so. bI.DI. 157 naM.1947. (43) saM.1869 bhAdavA vadi li. munI raMgasAgaraNavisalapura madhe. pa.saM.33-15, vi.ne.bhaM. naM.4pa3. (44) vi.ne.bhaM. naM.4para (45) saMvata 1786 varSe mahA zudi pa dine li. zrI pUjya zrI RSi zrI 6 kezavajI tataziSya pUjAjI RSizrI rAjasIhajI tataziSya zrI paMDita pujya RSi zrI pa vastAjI taziSya zrI 5 karmacaMdajI . dhanajI 4. vAghajI . hIrajI 4. sIrajI vai. kalyANajI . bAthAli muni dhanajI. pa.saM.ra8-15, kATa u. po. naM.145. [AlisTa bhAra, keTalegagurA, jaihAprosTa, mupugRhasUcI, lIMhasUcI, hajaijJAci bhA.1 (pR. 269, 275, 899, 501, 584, 27).] prakAzita : 1. prakA. bhImazI mANaka. 2. prakA. savAIbhAI rAyacaMda. (3648) puNyapAla guNasuMdarI rAsa 757 kaDI .saM.1763 - zu.11 guru patanamAM Adi- sakalasiddhidAyaka sadA, guNanidhi geDI pAsa azvasena-kula-dinamaNi, nityAnaMda prakAsa. vAhana haMsa sabhA taji(?, vINa pustaka hArthi, : te varadAI praNamII, Ape vidyA-Athi. akSara che cAlIsa iha, tehanI adbhuta zakti avicchinna racanA thaka, tAhi nahiM avyakta. sahaguruguNa kuNa gaNi sake, jJAnanetradAtAra gajaNa(?) taNe gayavara kare, e meTo upakAra. Page #163 -------------------------------------------------------------------------- ________________ mAhanavijaya [150] racanA Adi caritrathI, kathA maMgala cyAra Rddhi vRddhi lahe sadA, dharma taNNA adhikAra. cyAra bheda jinadharmanA, dAMnaziyala tapa bhAva sila samAMna nahI hAM, sIla bhaveAdhi nAva. jaina gUrjara kavie : 5 p suri puravabhave, pAlU siyala vizeSa tathi nRpaputrI thai, pAmI sUkha aseSa. kidhI karmaprasasanA, avaglR inija tAta karma zika chi vira, thaI vali vikhyAta. kahasra guNasuri kathA, sIla nIzrita vali jema karma upari adhikAra atha, zrotA bUjhe tema. - aMta - zIla taraMgaNI graMtha thakI e, caritra racyuM suvizAlajI bhavijana zrotAjanane heta, eha saMbaMdha rasAlajI. zrI vaddhamAna jina padmaprabhAkara yasadhana diseAdisi gAjejI, zrI vijayaratnasUrIsara kairA ati ramaNika rAje. kIdhI rAsa taNI para racanA guNa rasa sajama varSe, zuddhi ekAdazI suragurU divase pattana mAhe harSe jI. zrI vijayasena sarIsara sevaka kItivijaya uvajhAyajI, paoNMDita mAnavijaya tasa sevaka sArdu taNA guNa gAyA. tAsa sIsa* paM DitamugaTamaNa rUpavijaya gurUrAyAjI, meAvijaye rAsa racche! e pAmI caraNa pasAyAjI. paMDita liivajaya taNeA sevaka mANikavijaya upadeze, kIdhA rAsa saMbaMdha saluNA ANI heta vizeSejI, zrotAjana sAMbhaline (sarja) sarava sapati te sarasajI kIdhA rAsa saMbadha salUNI, zila taNe vali khaNa karaze. 16 je kAi bhaNaze guNI suNo, laDase sukha vizAla, cavi saMdha bhaNI te DAyeA, dhaNukaNu magalamAla. (1) saM.1838 pUrta sU mAse vada 11 sUragurUvAre 5 rUvijayagaNi zi. pa. meghavijayagaNi zi. muni haMsavijaya la. ceAkhArI madhye zrI geADijI prasAdAt.5.55thI 73 5.18, DAhyAbhAI zeTha kheDAmAM, (2) sa`gAthA 757 leAkasa MkhyA 1020 isa.1884 vai.zu.8 bhaume mAMDavI adare acalagacche liSAvata celA detracaMda guNacaka likhata celA meghajI 17 6 7. / e 10 11 12 13 14 15 Page #164 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [51] sAhanavijaya zrI bhUjanI pe|sAravArA zrI mAMDavI baMdare zrI zAMtinAtha prasAdAt. pa.saM. 35-13, majai.vi. naM.448. (3) 5.sa.25, pra.kA.bha. (4) bhabha. (3649) + caMdru rAjAnA rAsa [athavA cak caratra] 4 khaDa ra.saM. 1783 pASa zuda 5 zanivAra rAjanagaramAM Adi ata - duhA. prathama dharAdhava tIma prathama, tirthaMkara adeya, prathama jiSNu da diNuMH sama, tameA namA nAbheya, amIta kAMti adbhuta sikhA, sira bhuSIta seAchA, pragaTatyA padamadda thakI, siMdhu-salilapravAha. kSudhA sahi kaivala lahI, dIdhU prathama ja mAta, jananIvala ema je, te jaga Ata suota. jAsa vaMza avata sa sama, prabhu tIyukti sumukti, vilasI mukUra nivAsanI, varI vadhU je mukti. laghurye icchA ikSunI, pAradina paNa te, miSTa iSTa prabhune' sadA, mIThuM maMgala eha. gaNadhara dvAdasa aMgIkA, dhAraka sUtra kaheva, ja gama nANu tA jaladhi, pu`DarIka praNameva. tuM varadAtA zAradA, sacarAcara AbhAsa, kahetAM zIyala sabadhanA, vise mujha mukha-AvAsa. gurUdarIyA bharIyA guNuM, tarIyA kiNu vidha jAya, sa akatha upagArabhara, praNamuM tehanA pAya. caMda nArada taNA racuM, sIyala guNaeN sucaritra, zrotA zruti bhUSaNa nipuNu, parama dharama suvitra. eha kathArasa Agale, mudhA sudhA AyAsa, te sAMbhaliyeA rasa-rasika, kavijana vacanavilAsa. madhura kathA racanA madhura, vaktA madhura tima hAya, madhura e tA ghe' madhuratA, hui jo zrotA kAya. 1 . 3 4 5 OM 7 8 10 DhAla 33. tapaganAyaka guNa lAyaka, vijayasena suriMdAjI, pratimApyA jiNe dillInA pati akbarasAha bhUmiMdAjI. 16 tAruM caraNa zatapatra sumadhukara, kItivijaya uvajhAyAjI, 11 Page #165 -------------------------------------------------------------------------- ________________ mehanavijaya [152] jaina gUrjara kavio: 5 tAsa zISa kavikuLamukhamaMDana, mAnavijaya kavirAyA. 17 tasa padasevaka matidhRtasAgara, labdhipratiSa kahAyAjI, paMDita rUpavijaya guNagirUA, dinadina suyaza savAyA. 18 tehane bALake mohanavijaye, aThottarasa DhALajI, gAye cadacaritra suraMgo, caritra vacana paranAleche. 19 kIdho e ullAsa saMpUraNa, guNa vasu sayama varSojI, piSa mAsa sita paMcamI divase, taraNi ja vAre hajI. 20 rAjanagara comAsuM karIne, gAyo caMdacaritra, zravaNa deI zretA sAMbhaLaze, thAze teha pavitra. je koI bhaNaze gaNaze suNaze, tasa ghara maMgalamAlAjI, dinadina vadhatI vadhatI thAze, nirmaLa kIrti vizAlAjI. rara adhikRochuM je kahevANuM, micchA dukkaDa tejI. dhruva jaga acala hAje dharaNatala, cada taNuM guNa ehajI. 23 kaLaza. e caritrasAgara huMtI nirakhI yatna suragiri Adaryo, caMdanRpasaMbaMdharAzi jima atihI prabhAkara uryo; zrI vijayakSema surita rAjya, karI parama gurUvaMdanA, kavi rUpasevaka mehanavijaye, varNavyA guNa caMdanA. 1 (1) mahe. dharmacaMdragaNi zi. paM. bhakticaMdra zi. mayAcaMda zi. paM. raMgacaMdraNa li. saM.1781 mAgha zu.14 ravi.pa.saM.15-19, IDara bhaM. naM.125. (2) paM. devavigaNi zi. paM. darzanavijayagaNi li. saM. 1795 kA.va.7 pAzvanAtha prasAdAta naMdAsaNa sthAne. pa.saM60-23, IDara bhaM. naM.126. (3) bha. vijaya ratnasUri zi. nityavijaya zi. paM. jinavijaya zi. pramodavijayena li. saM.1799 Aso zu.13 ADIsara nagare zreyAMsanAtha prasAdAta muni jIvavijaya vAcanArtha. pa.saM.73, pAdarA bhaM. naM.10. (4) saM.1800 mahA zu.2, pa.saM.5-15, saMdha . pAlaNapura dA.44 naM.2. (5) saM.1802 kA.zu.13 mAdDavAra saNavA maLe AdinAtha prasAdAta bha. vijayaprabhasUri zi. labdhivijaya zi. dIpavijaya zi. mAnavijaya li. pa.saM.110-13, tilaka.bhaM. (6) saM.1804 pizu.12 zukra aMkalezara gAme muni rAjedravijayena la. pasaM.11213, su.lA. kheDA. (7) saM.1817 ce.zu.3 savAsare bha. vijaya ratnasUri Page #166 -------------------------------------------------------------------------- ________________ vijaya aDhAramI sadI [53] mehanavijaya zi. paM. sIhavijya zi. paM. amRtavijya zi. paM. vijaya bhrAtA paM. deveMdravijaya zi. saMgha li. sAMDerInagare pa.saM.87-15, jainAnaMda. naM.3304. (8) bha. hIravijayasUri zi. paM. zubhavijaya zi. paM. bhAvavijaya zi. addhivijayagaNi zi. paM. caturavijaya zi. paM. vivekavijaya zi. paM. pramodavijaya zi. paM. nyAnavijaya li. ziSyAtha zi. paM. ravivijaya bhAtR gaNi darzanavijaya zi. paM. khuzyAlavijya zi. khemavijayagaNie adhUre pUro karyo che bhAIbaMdhAIe karIne saM.1818 lakhavA mAMDa hato saM.1824mAM pUro karyo che naMdAsaNamAM lakhavA mAMDyo kaDImAM pUrNa karyo che. pa.saM.88-15, saMdha bhaM. pAlaNapura dA.44 naM.3, (9) la. muni amaravije saM.1820 mArgazira zu.pa zu paMnyAsa devavijya zi. paM. kuzalavijaya paThanAtha. pa.saM.114-14, vaDAcauTA u. po.12. (10) paM. kRSNarUci zi. paM. rUparUci zi. paM. zAMtiruci vAcanAtha saM.1824 zAke 1689 AsADha va.4 budhe bhANavaDa nagare zAMtinAtha prasAdAta. pa.saM.98-12, sImaMdhara. dA.rara naM.4. (11) [bapurAgao upA. dhIravimala zi. paMnyAsa ANaMdavimala zi. gaNi harSavijena saM.1825 Azvina zu.14 some rAmapUrA pathe. pa.saM.93-16, viramagAma saMdha bhaM. (12) bha. vijayaprabhasUri zi. paM. sumativijaya zi. paM. gajavijaya zi. paM. kuMaravijaya zi. paM. gulAlavijaya la.saM.1825 Aso vadi 7 maMgaLavAre. pa.saM.160-18, vaDAcauTA u. pio.12. (13) saM.1831 vi.va.5 caMdravAre uttarA nakSatre maha. rAmavijaya zi. paM. mahimAvijaya zi. paM. harSavijayena li. rAdhanapure Adizvara prasAdAta. pa.saM.11215, kheDA bhaM.3. (14) saM.1831 vai..2 bIkAnere. 5.saM. 6, ji.cA. pio.79 naM.1957. (15) sakalavAcakacakacUDAmaNi mahe. zrI 108 bhAnucaMdragaNi zi. paM. devacaMdragaNi satIrtha paM. vivekacaMdragaNi zi. paM. tejacaMdra bhrAtR paM. jinacaMdra zi. chavaNacaMdra satItha paM. dAnacaMdra zi. paM. devatacaMdra tIrtha paM. pratApacaMdra zi. paM. bhAvacaMdra bhrAtR paM. vidyAcaMdra zi. muni mukticaMdra bhrAtR vakhatacaMdra brAhu tAracaMdra paDanAtha saM.1844 . akSayatRtIyA jIvavAre tRtIya prahare li. paM. bhAvacaMdra vAcanArtha zAMtinAtha prasAdAta. pa.saM.140-12, yazavRddhi. po.12. (16) paM. kalyANavadhana zi. meghavardhana zi. vivekavardhana zi. dhanavaddhane celA khuzAla li. saM.(18)japa . budhe. pasaM.135-15, saMdha bhaM. pAlaNapura dA.44 naM. Page #167 -------------------------------------------------------------------------- ________________ mehanavijya [154] jaina gUrjara kavio: 5 1. (17) saM.184pa bhA..9 some . zivacaMda li. pa.saM.81, ji. cA. po.78 naM.1950. (18) saM.1847 zAke 1772 AsADha va.5 gurU IThuvA grAma paM. amIcaMda zi. cAMpasI la. pa.saM.124-14, kheDA bhaM, 3. (19) saM.1850 kA.zu.7 ravi somasamudra li. pa.saM.166, abIra. pi.9. (20) saM.1850 vi.va.ra caMdravAre bha. kIrtiratnasUri zi. 5. mayAratnane la. cuDA grAme bha. muktiratnajI comAsuM rahyA tAreM. 5.saM.80-15, jhIM. dA.30 naM.149. (21) saM.1853 mAgha zu.13 gurU la. paM. kaMarasAgara zi. dIpasAgara ghAMTu madhye saMbhavanAtha prasAdAta sAgaragacche. pa.saM. 85-15, pAdarA.bhaM. naM.9 (22) saM.1860 zAke 1725 mAgha zuka bhAnuvAsare vyatIya prahare meSa lagna naDIyAda pAzvaprasAdAtA pa.saM.10914, kheDA bhaM.3. (23) saM.1860 2.zu.3 gurU vIkAre amRtavardhana li. pa.saM.1ra9, dAna. pa.13 naM.ra39. (24) pa.saM.128, dAna. pa.13 naM.246. (25) saM.1861 pe.va.13 sUyavAra bha. kIrtiratnasUri zi. paM. buddhinena li. muni kAMtiratnane vAMcavA sArU.pa.saM55-2, bhAgyaratna muni kheDA dA.2 naM.18. (26) saM.1866 asADha zu.4 li. kRSNagaDha madhye. pa.saM.126-14, yazavRddhi. pi.40. (27) saM.1868 ka.13 ravi ghaTI 7 caDatA la. sAMDerAgaDe jazacaMda darAja paratApagaDha mathe likhAvIta mANikabAI paThanArtha paravADa ke ThArI. pa.saM.117-16, kheDA bha. dA.6 naM. pa. (28) saM.1872 pi. mecaka pakSe 7 kSe zAkhA merUkuzala zi. bhavAnabhakti bhejarAja li. pa.saM.124, bhuvana. pi.12. (9) saM.1872 pra. bhAdra va.7 ravi li. paM. rUpasaubhAgyena makasUdAbAde ajImagaMje tathA. mahAjana TelI madhe. pa.saM.120-13, gu. naM.54-4. (30) saM.1884 kA.va.13 jagan madhye dAnavizAla li. 5.saM.73, kRpA. pa.44 naM.772. (31) saM.1884 ce.zu.8 AdIta la. paM. devarana umareTha be zAMtinAtha prasAdAta. 5.saM.70-16, kheDA bhaM. dA.8 naM.108. (32) saM.1888 va.zu.1 bhome sara pAla paNa madhye bAdaragaMja maLe. pa.saM.1ra-11, jhIM. dA.30 naM.148. (33) saM.1889 5.saM.119, gu. naM.11-2. (34) saM. 1910 kA.zu.14 vIkAnera mo paM. sadAmaMDaNa li. pa.saM.157, ji.cA. pi.79 naM.1951. (35) saM.1912 pha.va.2 ravi bha. kIrtiratnasUri zi. 5. mayAratna zi. saubhAgyaratna zi. rAjedraratna zi. tejaratna la. zi. guNaratna zi. mAnarana athe zi. mu. jayarata vAcanAthe suyapUra(jhIy-- Page #168 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [155] mohanavijaya. vADA) madhye zAMtijinaprasAde zrI makavANA rAjya ThA. samatAjI karasanajI. pa.saM.118-14, jhIM. dA.30 naM.150. (36) saM.1935 zAke 1800 ASADha va.5 gurU. pa.saM.14-11, jainAnaMda. naM.3303. (37) 5.saM.115, abhaya. po.12 naM.108. (38), pa.saM.53, jaya. pi.66. (39) pa.saM. 164, jaya. pa.67. (40) pa.saM.99, kSamA. naM.291. (41) pa.saM.4pa, goDIjI muMbaI naM.386. (42) sakalapaMDitaziromaNi pravara pradhAna paMDita zrI 108 paMnyAsa zrI rAjasAgarajI tatazi. paM. zrI gyasAgaragaNI tatazi. zivasAgaraNa lipikRtaM. saM.1850 varSe mati Adhinya sudi 10 dine zrI ghANapura nagare zrI AdIzvarajina prasAda zrI mahAvIrajina prasAdAtazivasAgarasya vAcanAtha. zrI jIrAvalI pArzvajina prasAdAtA pa.saM.12613, .bhaM. (43) sakalapaMDita ziromaNa paMDita zrI 18 paM. zrI maNi kyavijayagaNi tataziSya paMDita zrI 5 vinayavijayagaNi ziSya paM. premavijaya likhita. saMvata 184 vaSe Azu vida padine ravivAsa saMpUrNa zrI belA nagare. zrI padmaprabhu jina prasAdAta. maMgalaM vAcakasyApi lekhakasthApi maMgalaM, maMgalaM savaMkAnAM bhUbhUmipati maMgala.1 iti zreya. zubha bhavaMtu kalyANuM (A pachI pAchaLathI evuM umeryuM che ke, saM.1875 zrAvaNa vada 2 caMdane rAsa 1 mAmA rAghavajIne Apyo che sATe rUmAla 1 lIdhe che tene koI daradA kare te jIvaNajI javAba karelI. jIvaNajI. pa.saM. 97-15, anaMta.bhaM. (44) pa.saM.97-15, chelluM 97muM pAnuM nathI, anaMtabhaM. (45) pa.saMra1-19, khaMDita, mo.selA. (46) ItizrI mohanaviracita caMdacaritre prAkRta prabaMdhe caMdapragaTana 1 viramatIvadhubhAgamana 2 saMyamagrahaNa 3 zivapadaprApti 4 rUpAbhizcaturbhiH kalAbhiH samarthoya caturthollAsa 4 iti zrI caMdarAsa saMpUrNa saMvata 1881nA varSe mRgazira mAse zuklapakSe caudasa tithau ravIvAsare liSIta. sakalapaMDitabhAzaMgArahAravirAjamAna paMDitattama paMDita zrI zrI zrI 108 paM. meghavijayagaNi taziSya paM. zrI 18 paM. haMsavijayagaNi taMtaziSya paM. vivekI tejasvI sabhAraMjanIka paM. zrI ratnavijayagaNi tataziSya paM. zrI 5 paM. tataziSya pAyarajarezu samAna kANuvijaya lipanI Ida pustikA glaeNkasaMkhyA 5000. pa.saM.20-16, A.kA.bhaM. (47) pa.saM.178-12, dho.bhaM. (48) saM.1902 phAgaNa mAse zukalapa tIthI 13 vAra bhomavAre pa.saM.20-16, ge.nAM. (49) sakalabhakArakaMpuraMdara bhakAraka zrI zrI zrI 1008 zrI vijayadeva. 1:11 1 che . Page #169 -------------------------------------------------------------------------- ________________ mahAvijaya [15] jaina gUrjara kavio 5 sUrIzvara caraNasevI mahopAdhyAya zrI zrI zrI 108 zrI vinItavijayagaNi -taSyi vibudhamukhamaMDana paMDita zrI paM. tejavijayagaNi taSyi paMDita zrI 5 zrI mAnavijayagaNi taSyi paM. zubhavijayagaNI taSyi kanakavijaya likhitaM. saMvata vasu graha saMyama (198) vage vaizAkha mAse zukalapakSe riktA tithau catudazadine bhagavAsare madhyAnha samaye vijayamudra rAjanagare lakhyo che. graMthAcaM 3000. amara.bhaM. sinera, AlisTaI bhA.2, keTalogagurA, jehAprosTI, DikeTaleMgabhAI vai.19 bhA2, mupugehasUcI, lIMhasUcI, hajIjJAsUci bhA.1 (pR.88, 24, 275, 40, 468, 591).] [prakAzita : 1. prakA. bhImasiMha mANaka. 2. saMpA. amRtalAla saMdhavI.]. (3650) + cAvIzI - Adi RSabha sta. prabhujI elabhaDe mata khaje. bAlapaNe ApaNe sasanehi, ramatA nava nava varSe Aja tumo pAmyA prabhutAI, ame to saMsAranI ve che. prabhu. aMta - mahAvIra sva. pacheDAnI dezI. dulabha bhava laI dehale re, kahe tarIke keNa upAya re, prabhujIne vInavuM re. vadhamAna muja vInatI re, kAMI mAnaje nizadIza re; mehana kahe manamaMdire re, kAMI vasiyo tuM visavAvIza . pra.8 [jaijJAsUci bhA.1 (pR.578).] prakAzita H 1. covIzI vIzI saMgraha pR.84thI 110. [2. 1151 stavana maMjUSA.] [prathama AvRtti bhA. 2 pR.4ra8-42, bhA.3 pR.1377-86. tyAM narmadAsuMdarI rAsInA rasaM. vize evI noMdha karavAmAM AvelI ke "chapAyelI pratamAM racyA sAla saM.1754 mUkI che paNa seMvamuM e pamukha - kArtikeya lAge che to tene aMka cha gaNo ghaTe ema lAge che. ema gaNatAM sAla sa.1764 thAya." ane pachIthI 2.saM.154 sudhArI 1764 karavAmAM Avelo. paraMtu zuMvamu = zivamukha = pa ja yogya arthaghaTana jaNAya che. -e ja kRtine racanAdinavAra ravi batAvelo, paraMtu uzanA = una= Page #170 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [157] hasarata zukra ja thAya. rivAhana rAjyanA rAsa'nA 2.sa.1755 darzAvelA paraMtu giri = 7 ke 8 thAya tethI 2.sa.1757 ke 1758 ja gaNAya. 'mAnatuMga mAnavatI rAsa'nA racanAdinavAra sAma kahelA, paraMtu saumya = sAmasUta budha thAya.] 1065. hasaratna (ta. rAjavijayasUri gacche hIraratnasUriladhiratna--siddhirana-rAjaratna-lakSmIratna-jJAnaratnazi.) A udayaratna naM.1054nA saheAdara ane dIkSAmAM kAkA gurubhAI thAya. mULa pAravADa, pitA zA vamAna, mAtA mAnabAI, mUla nAma hemarAja saM.1798 cai.zu.- zukra stravAsa miyAgAmamAM ke jyAM temanA sthUla che. juA uyaratnakRta 'haMsaratna saMjhAya' (jainayuga pu.5 pR.403-4). (3651) + cAvIsI ra.sa.17papa mAdhavajra 3 maMgaLavAra Adi - zrI rUSabhadeva sta. ajaba raMgAvA sAhebA cUnaDIe dezI sakala vaSThita sukha ApavA, jaMgama suratarU je. aMta - kaeNlasa, dIThe dIThe re vAmAA naMdana dIThe e dezI. meM gAyA re imajita cAvize gAyA. * saMvata sattara pa`cAvana varSa, adhika umaMga baDhAyA, mAdha asita tRtIyA .krujavAsare, udyama siddha caDhAyA hai. i. pa tapagagaganavibhAsana dinakara, zrI rAjyavijaya sUrIrAyA, ziSyalesa tasu anvaya gaNivara, cAtaratna mana bhAyA re. du tasya anucara muni haMsa kahe ima, Aja adhika sukha pAyA, jitaguNu jJAne kheAdhe gAve, lAbha anaMta upAyA re. [mupugRhasUcI.] 7 prakAzita H 1. cAvIsI * vIsI saMgraha pR.368-89. [2. 1151 stavanamaMjUSA.] (36para ka) zikSArAta duhA [athavA AtmajJAna dAdhaka zataka] 111 duhA 2.saM.1786 phAgaNa vada 5 guru unAmAM Adi dUA. sakala zAstra je varNavyA, vaNu tamAtra agatmya anubhavagamya te nitti namuM, paramarUpa parabrahma. sApAdhika daSTi graho, dIse je anaika, 1. Page #171 -------------------------------------------------------------------------- ________________ geDIdAsa [15] nirUpAdhika pada ciMtatAM, je aneka thai eka. bhUvarNAdika bhedathI, jima jala nAnA bhAMti, paNa svAbhAvika ga guNa thakI, jala bhAoi iMka jAti. jaina gUrjara kavie : 5 [mupugRhasUcI, hejaijJAsUci bhA.1 (pR.246, 313),] Adi - 'ta - sUIMgama niha kane, jalada javAsA gAtri tApaNi mahimAM tehanA, na ghaTi ika tila mAtra. je ayukta bhASya ihAM, mi kAMi madamruddhi, te samaSTi saMtajana, zeAdhI karajyA zuddhi. nayapramANu ratne bharyAM, je gaMbhIra agAdha jinamata ratnAkara jayA, avitatha vAkaca abAdha. sattara se" chaMcAsI same, e zikSAzata sAra, phAlguNa vid pa`cama gurau, racyA unAu meAjhAra. e zikSAzata je suguNu, bhaNI dharI matabhAva, hasaratna kahi tasu ri, jayakamalA thira, thAya. (1) saM.1846 peAza zu. adhe zrI drAphA madhye li. 5. neca MdreNu. pu.saM.2~20, dheA.bha. 111 dUhA. sArada zubha matiAyi, sArada caMda vA; sArada seAbhA kAraNi, sArada sadA prasanna. zazIkaraniMkara sameAvarDi, zveta karyAM siNagAra; ra 3 107 (36para kha) + adhyAtma kalpadruma para mAlA. prakAzita H 1. prakaraNa ratnAkara bhA.ka. : [prathama AvRtti bhAra pR.561-62, bhA.3 pR.1450-51.] 1066, gADIdAsa (ta. zrAvaka) e kavie gADIpAsanI aTaka peAtAnI kavitA darzAvanAra cihna tarIke rAkhela haiAya athavA gADIdAsa evuM nAma darzAvyuM hAya e be vikalpa paikI gADIdAsa e katrinuM nAma - zrAvaka kavinuM nAma hatuM e yeAgya lAge che. [gADIdAsa nAma anyatra paNa maLe ja che. jue! bhA.4 pR.391 5.30.] (3653) navakAra zasa athavA rAjasiMha ratnavatI rAsa 24 DhALa 60pa(705) kaDI ra.saM.1755 Ase zuda 10 ma gaLa vaTapadra (vaDAdarA)mAM 108 109 110 1 Page #172 -------------------------------------------------------------------------- ________________ geDIdAsa aDhAramI sadI [59] sarasa vacana mukha sarasati, vINApustakadhAra. brahmavAdinI sarasatI, zAstra dhuri samavi; sSkAra dhuri Adi lipi, te praNamuM niti meva. sArada mAta mayA kare, kavijana pUre Asa; sevaka janahita cita karI, mujha mukha vaso vAsa. kavijana te sAcuM vade, je(ne) kavi jUThA hoI; sAcajUThanuM pArivuM, vacana pramANe joya. UpagAri arihaMtajI, evise jinacaMda; sevakajana sivasuSa diI, praNamuM pada araviMda. cidAnaMda ANaMdamaya, aSaya apaMDita vAsa; siddha sadA cita samarII, jima hAI lilavilAsa. vartamAna kAle jika, suvihita gurU guNadhAra; praNamuM tehane payajugala, jJAnadaSTidAtAra. sadagurU zilAvaTa pari, aghaTita A ghATa; muraSa paMDita kare, suddha disADe vATa. zrI gurUnA suparasAyathi, nirmala buddhi rasAla; rAsa racuM navakArano, jima he maMgalamAla. paMcama gati ArAdhavA, paMca parameSTI navakAra; guNa anaMta gyAnI bhaNyAM, kahatAM nAve pAra. eka jIbha huM kima kahuM, ehanA guNavistAra; eka cite ArAdhiI, cauda pUravanuM sAra. aSTa mahAbhaya akirA, aSTa-karamadalapUra; eha pathi upazame vArdha AtamajUra. jima viSadhara viSa utare, gaNatAM maMtra vizeSa; tima navapadanA dhyAnathi, pApa na rahe vizeSa. rAjasiMha ratanavatI, pAmyA suSa apAra; tAsa carita suNo sahu, pahilA bhavathi sAra. graMtha sASa vRMdAravRtti, paMcakathA suvicAra; traNya kathA ihabhava taNi, do parabhava suSakAra. DhAla trevIsamI mevADe kahI rAsa rame navakAra che. mA. Page #173 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [160] jaina gUrjara kavie : 5 gi. gi. 9 gADI girU re pAsa pasAule re saMdha sayala jayakAra mA. 13 aMta - DhAla - rAga dhanyAsI. girUA raeN sadA mArI niramala thAI devA re, girUA re guNu tuma taNA e dezI. rAsa racA(cyA) navakAra re, je graMtha taNe anusAra re; rAjasiMha ratanavatI, lahisthe zivaramaNI sukhakAra OM. rasanArasa me' bhASIo, bali"echuMadhika je re; saMdha taNI sAthe karI mujha, miArmi dukaDa teha re. DhAla ceAvIsI(samI) pUrI thai, zrI gADI girUvA gAje sakala saMdha maMgala kareA, dinadina adhika divAai re. vartamAna zAsanapatI, zrI ddhamAna jinarAyA re; sehamasAmI paTaparaMparA, preme praNamuM pAA re. suvihi ta gaccha raaNuAyarUM, zrI vijayaprabha gurU-iza re; tAsa pAAMdhara jaga jayavaMtAM, zrI vijayaratna sUrIza re. gi, 10 teha taNuM rAjai e raci, navapada rAsa rasAla re; 'hubhava parabhava suSayA dAtA, nitanita ma galamAla re. sAta(khaTa) se upara paMca maneAhara, gAthA (su)guNI te vijana mAnasa kaMThe suhAvA, dIse jhAkajhamAlA re. akhkhara guNaNA graMthi kIdhA, leAka sane suSadAA re; ATha sahasa (sAtase) upari poMcyAsI, liSatAM sAhIlAM thAse re. ga. 13 saMvata sattara pacAvane AsA sudi dazamI kujavAra re; vaTapadra pAsa sAule, rAsa racyA tavakAra re.... gi. 11 kheAlI re; gi. 12 ga. 14 geADIdAsa kalaza. e rAsa navapada bhaNe niruNa moMgalamAlA tasa dhare, navanidhi riddhi samRddhi lIlA, kaivalakamalA tasa vare; re; ga. 7 16 zrI vijayadazamI. vijaya madUta, rAsa racA navakArane, prabhu pAsa geDIdAsa pabhaNe, sakala saMgha moMgalakarUM. (1) saM.1778 cai.zu.11 zita la. pATaNuM maLe. 5.sa.28-13, hA.bhuM. dA.78 naM.8. (2) saM.1795 Ase zu.10 gaDhagrAMma madhye 5. kalyANasaubhAgya zi. kIrttisaubhAgya li. pa.saM.ra8-13, IDara bha'. naM.161. (3) paM. vimalavijaya zi. 5. vIravijaya zi. amIvijaya vAMcanA sa.1804 je zu.14 seme pesukha nagare pa. vIravijaya li. vyAdura Fol. 2 Page #174 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [61] gADIdAsa madhye. pa.saM.14-18, jainAnaMda. naM.3321. (4) sa.1828 bhA.va.5 riva li. pArzvanAtha prasAdAt amarApura grAme cAturmAsa. 5.sa..36-13, IDara bha. naM.152. (5) saM.1840 kAzu.10 panyAsa subuddhivijaya zi. rUpavijaya zi. vidyAvijaya la. peDhAmalImAM, 5.sa.28-16, IDara, bha" na 161. (6) pa.sa.23-17, DA. pAlaNapura dA.36. (7) pa.sa'.44-10, mukti. naM.2460, (8) sa`.1774 prItivimala zi. kanakavimala zi. havimala li. sa.1774 thirapure. 5.sa'.27, seM.lA. (9) itizrI navakAra rAsa sa`pUraNa zrI 5 zrI meghajI tana RSi kalyANujI taMtra seSarU RSi oitA RSI laSita celA rAmacaMda paDanAratha zubha' bhavatu. AkhI azuddha che, pa.sa'.36-13, bhAva.bha'. (10) saMvat 1836 vai.zu.9 li. ratnaprabha muninA sudarA biMdara madhye. pa.saM.20-17, A.ka.bha. (11) lIM.bhaM. (12) saMvata 1793 varSe kArtika zudi5 dine paM. zrI nyAvijayagaNi zi. pa.... zrI jIvavijayagaNi zi. 5. maihanavijayagaNi lipikRta zrI Adijina prasAdAt zrI bhujanagara madhye iti moMgalamAlikA. pa.saM.19-15, meA.bha' (17) la. saMvata chekI nAkhela che. 5.sa'.20-15, gA.bha. (14) sakalabhaTTArakapura dara zrI zrI 108 zrI vijayamAna sUrisvara ziSya zrI 5 zrI pa. ANu vijayagaNi ziSya chusAlavijaya vAcanA.. laSIta AmAda nagara madhye lipIkRtam. vi.dha.bha. (15) 5.sa.22, Adya truTaka, amara.bha. sinAra. (16) itizrI navakAraviSaye rAjasiMha ratnavatI pa`camakathA saMpUrNaH lipikRta caitat sakalabhaTTArakapura dara bhaTTAraka zrI 1018 zrI hIravijaya sUrIzvara taccaraNovI zi. pa'. ANuMdavijaya ziSya pa', merUvijayagaNi tataziSyApAdhyAyazrI 108 zrI lAvaNyavijayagaNitaziSyApAdhyAya zrI paM. zrI liivajayagaNi tatkAtA 5. ha*savijayagaNi tataziSya 5. tilakavijayagaNu tatkAtA laghu paDita zrI 3 zrI hastivijayagaNi paDiMta zrI pa. zrI nemivijayagaNi taccaraNarovI ziSya meghavijaya talaghubaMdhava lalitavijayena lipIkRta. zrRti. delA. (kamaLavijaya muni pAsenI.) (17) sa 1787nA varSe zrAvaNa mAse zuklapakSe pa budhavAre likhitaM zrI pATaNa madhye. gu.vi.bhaM. (18) bha.bha. [AlisTai bhA.2, mupugRhasUcI, rAhasUcI bhA.1 prabhudAsane nAme), lIMDasUcI, hejhaijJAsUci bhA.1 (pR.251).] [prathama AvRtti bhA.2 pR.424-27, bhA.3 pR.1377.] 11 Page #175 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devakuzala [162] jaina gUrjara kavio H 5 1067. devakuzala (3654) va'dAru vRtti [athavA SaDAvazyaka sUtra] bAlA, athavA zrAvakAnuSAnavidha TakhA ra.sa.1756 la.sa.1766 pahelAM (1) TabAthena kRtA jIva devakuzala li. paM. devakuzalena jIrNadu madhye sUtra madhye TabA` kriyate. pa.sa'.192, kheDA saMdha bhaM. dA.1 naM.6, (kavinI svalikhita prata) (2) graM.pa970 la.saM.1766, pa.saM.145, hA.bhaM. dA.56 na'.16. (3) pa.saM.148, pra.kA.bha. naM.882. [DikeTalogabhAi vA.17 bhA.3 (devakuzalane nAme).] (3655) kalpasUtra khAlA. (1) 5. ha*savijayagaNi li. dheArAjI nagare saM.1816 zrA.zu.ra gurU pArzva prasAdAt bha. vijayakSamAsUri anusAre zi. pa. jIvavijaya zi. vInIvijaya laghubhrAtA harSavijayaNa vAcanAya. pasa'.122, kheDA bha [prathama AvRtti bhA.3 pR.1637. tyAM kartAnAma devIkuzala ja darzAvAyeluM paraMtu dhva dAru vRtti bAlA.'nI pahelI hastapratanI puSTikAmAM spaSTa rIte devakuzala' nAma maLe che. ane 'kalpasUtra khAlA.'mAM 'devIkuzala' nAma heAvAnuM mAnavA mATe kAraNu jaNAtuM nathI. tethI ' devIkuzala'ne chApabhUla gaNI ' devakuzala' karyu che.] 1068. dAnavijaya (ta. vijayarAjazi.) A dAnavijaye sa.mAM kalpasUtra TIkA' (dAnadIpikA) svaziSya dunavijaya mATe racI temaja zabdabhUSaNa' (bhAM.i. sane 1882-86 naM.457)nI racanA karI. (3656) aSTApada sta. ra.sa.1756 bAreja cAmAsuM aMta - saMvata satara ne varasa chapane, rahI khAreja cAmAsa; RSabha zAMti jitarAja-padma, stavana racyuM ulAsa. tapagapati zrI vijayarAjasUri tasa pada-sevAkArI; dAnavijaya kahe sadhane heAjo, e tIratha jayakArI re. (3657) lalitAMga rAsa 27 DhALa 689 kaDI .saM.1761 mAgazara vada 10 rivAja khUsaramAM 15 Adi dUA. sakala kuzalakamalA sadana, vadanakAMti jima caMda IMdranIla sama rUcira tanu, praNamuM pAsa jiNa 6. kalpalatA kavilAkane, karUNA kAmala citta 14 1 Page #176 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [63] devakuzala sukhadAtA mRtadevatA, namII sarasati nitta. zrI vijayarAjasUri vaMdII, mujha gurU mahimAnidhAna, adhika sarasa amRta thakI, jasa guNa-kathAvidhAna. purUSAratha jagamAM vividha, dharma artha meM kAma, piNa adhika tihAM dharma che, jehanuM sArthaka nAma. upAdAna dadhi ghI taNuM, dUdha yathA kahe saMta, tathA atha meM kAmanuM, hetu dharma atyaMta. dharmaI sukhasaMpati mile, Tale duritadukhadaMda, prabhutA-paTutA dehanI, ucchava nita ANaMda. dharma prasaMse paMDitA, te te zAstrapramANa, mUrakha piNa mukha Ima kahe, tare dharma niravANa. dharma kame sukha pAmII, tehamAM kisyuM vakhANa, dharmapakSa thApyA thakI, lahII keDi kalyANa. dharmapakSapAte sukhI, tho lalitAMgakumAra, dharma uthApI dukha lahyo, sajjana tasa anusAra, svastha citta zrotA pakhe, kima thAI rasapaSa, sAkara tehane syu kare, jivA jasa saMdaSa. aMta - bhAdeva sUrizvara nirmita zrI jina pAcaritra re teha taNe che pahile saMge, e saMbaMdha pavitra re. dha. 12 teha vilekI rAsa racyo e, dharma pakSane vArU re.. sarasI e kathA chaeN sahije, racanA to atisArU re. dha. 13 je hAI kahivANuM nyUnAdhika, micchA dukkaDa tAsa re, paMDita teha kare sUdhAM, mAharI e aradAsa re. dha. 14 zrI tapagaccha-pAyonidhi-zazadhara, zrI vijayAnaMda sUviMda re, jene guNa gAI che geliM, naranArInA vRMda re. dha. 15 tAsa paTTa udayAcala dinakara, zrI vijayarAja sUrirAya re tAsa prasAde e tasa ziSyaI, rAsa ra sukhadAya re. dha. 16 sattara se ikasahiM magazira, vadi dazamI ravivAra re zrI vijayamAMna sUrIzvara rAja, racyo e jayakAra re. dha. 17 zrI jaMbusara nagara ane pama, jihAM padamaprabha deva re zrAvaka bahu tihAM samakivatAsikare devagurUseva re. dha. 18 Page #177 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devakuzala [14] jaina gUrjara kavio: 5 te pura mAMhiM rAsa racyo che, paraupagAra nimitte re sAMbhaLatAM zrAvaka piNa samajyA, thayA dharmadaDha citte re. dha. 19 dAnavijaya kahe e thaI pUraNa, sattAvIsamI DhAla re bhaNatAM guNatAM sAMbhaLatAM meM, ho maMgalamAla re. dha. 20 jihAM lagi merU mahIdhara zazadhara, pulavI raviparakAza re tihAM laga jaga jayavaMto varato, dharmapakSane rAsa re. dha. ra1. (1) gAthA 689 DhAla ra7 saM.1773 vaSe zrA sudi 5 gurU li. pa.saM.ra9-15, kheDA bhaM.3. (2) saM.1781 kA.zu.3 bhagavAsare paM. bhANavijaya zi. paM. smRddhivijaya zi. muni kesaravijaya ga. celA khuzAla vAMcanAthe pAzvanAtha prasAdAta sIroDI gAme. pa.saM.24-14, yazavRddhi. pa.67. (3658) kalyANaka sta, 2.saM.176 2 mAsuM surata Adi- nija gurUpaya praNamIne kahisyuM, kalyANatithi jeha, cyavana janama vrata gyAna mugati gati, paMcakalyANaka ela. 1 aMta - saMvata satara bAsiThA varasiM, sUrata rahi mAsa re kalyANaka-tithi tavana racyuM e, ANI mana ullAsa re zrI vijayarAjagurUcaraNa-nivAsI, dAnavijaya uvajhAya re. Ima kahe kalyANaka tapa karatAM, Rddhi vRddhi sukha thAya re. (1) bha. vijayamAnasUri zi. paM. mahimA vijaya zi. rUpavijayagaNi zi. paM. chatavijaya la.saM.1782 vi.vidi 3 sanI la. bAI sejabAI paThanAtha. zAMNAme amIjharA pArzvanAthAya nama:. pa.saM.3-13, hA. bhaM. dA.82 naM.170. (3659) cAvIsa jina stuti Adi- zrI kaSabha jiNesara kesara-caracita kAya, - tribhuvana pratipAleM bAlakane jima mAya. aMta - zrI vijayarAjasUri caraNakamala supasAya, kahe dAnavijaya Ima maMgala kare mAya. (1) li. mehanavijaya. gurUvAre ranera baMdare. pa.saM.3-13, A. ka.bhaM. (2) pa.saM.5-11, vi.dha.bhaM. [prathama AvRtti bhAra pU.445-47, bhA.3 pR.1388-92. tyAM A kavinI tejavijayaziSya dAnavijaya sAthe bheLaseLa thaI gayelI. paraMtu Page #178 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [15] bhArata-bhAvaprabhasUri baMne kavione judA mAnavA joIe. juo A pUrve dAnavijaya (naM.955) vizenI saMpAdakIya noMdha.] 1069bhAvaratna-bhAvaprabhasUri (pI. caMdraprabhasUrinI paraM. parAmAM vidyAprabhasUri-lalitaprabhasUri vinayaprabhasUri mahimAprabhasUrizi.) AmanuM sUripada pahelAM bhAvaratna nAma hatuM ane temanA pitAnuM nAma mAMDaNa ne mAtAnuM nAma bAlA(?) hatuM. te vAta temanI kAlidAsakRta jyotirvidAbharaNa" paranI "sukhabodhikA" nAmanI saMskRta TIkAnI nIcenI prazasti parathI jaNAya che? jyotirveidAbharaNa nAma varAgamasya, saMta te gurukRpA sukhabodhiya. zrI pattane pravara pauNimikAvagacche DhaDherapATakazubhAzrayasaMzritAnAM zrIyukata pUjya mahimaprabhasUrirAja ziSyaNa bhAvamuninA mayakA yathAvita. Iti zrI kavikulacUDAmaNi zrI kavi kAlidAsadita zrI jyotirvidAbharaNe graMthAdhyAyanirUpaNukrama nRpa zrI vikramAkarNanuM nAma dAviMzatitamo:vyAyA. ga7 zrI mahimaprabhAga suguraH zrI paNimIyAbhidheH ziSyaH sUrivarasya mAMDaNasuto ya bhAvaratnAbhidhA, bAlAkukSi samuddabhavaH sa kRtavAn zrI pattane chandavyAkaraNabhidhA smaraNAlaMkArayutAmimAM. vatuvAladhimArUDhA vaDAhI mahAbalI, sukhAya kSetrapAlatu rAmApakSakadhAriNAM. pachI prazasti guruparaMparAnI che. zrI vikramAka dahiSarthImita gaDabda khalu rAdhamAse zukle tRtIDatha titha, gabhasti, vAre samAptA sukhabAdhikeya. 16 (alavAra rAjAnI lAyabrerI, juo pITarsana TaeNTalaeNga) temaNe yazovijyajIkRta saMskRtamAMnA "pratimAzataka' para saMskRta TIkA saM.1783 mAgha zukla aSTamI guruvAre pUrNa karI che ane te bhAvanagaranI AtmAnaMda sabhA taraphathI AtmAnaMda graMtha ratanamAlA 43mA rana WWW.jainelibrary.org Page #179 -------------------------------------------------------------------------- ________________ bhAvarana-bhAvaprabhasUri [16] jaina gUrjara kavio: 5 tarIke prakaTa thayela che. temAMnI prazasti paNa "haribala rAsamAM ApI. che te ja pramANe che. vizeSamAMH zrImAlI vIra vaMze rAmakukSithI thayela jayasInA putra tejasI zekIe ghaNuM dravya khacI pada (sUripada) jene apAvyuM che evA bhAvaprabhasUrie A vRtti pUrNa karI. bhAvaprabhasUrinA saMskRtAdi graMtha mATe juo mAre jaina sAhityane saMkSipta itihAsa. temanA hastAkSaranI mULa nAma bhAvaratnanA nAme lakhelI. prata naM.1835 pra.kA.bhaM. vaDo.mAM che ane saM.1769mAM pote "devadharma parIkSAnI prata lakhelI te A.kA.bhaM, pAlItANAmAM che. AmAMnA ziSya puNyaratna "nyAyasAgarasUri nirvANa rAsa" saM.1797mAM racyo che te mATe juo have pachI te. (3660) + jhAjharethI muninI sajhAya che DhALa 2.saM.17pa6 aSADa (Aso) vada 2 soma. Adi anaMtakAyanI cAla. sarasatI caraNa sIsa namAvI, praNamuM sahagurUpAya re, jhAMjharIA rUSinA guNa gAtAM, ulaTa aMga savAya re; bhavIjana vAMda muni jhAMjharIA, saMsArasamudra ja tarIyA re sabala sahI parisaha manazuddha, zIlaNa karI bharIyA re. bhavI. aMta - hAla 4. saMvata 1756nA kerI, Asoja (ASADa) vada bIja, somavAre sajhAya e kIdhI, sAMbhaLatAM mana moha ke; mu. zrI punamagacha gurUrAye virAje, mahimAprabha surIMda, bhAvaratna ziSya bhaNe Ima, sAMbhaLatAM ANaMda ; mu(1) pasaMda-11, kAmu. [mupunhasUcI, lIMhasUcI, hajaijJAci bhA.1 (pR.281, 494, papa3).] prakAzita H 1. sa.mA.bhI. pR.284. [2. jaina sajhAya saMgraha (sArAbhAI navAba). 3. jaina sajhAyamAlA bhA.1 (bAlAbhAI zAha). (3461) haribala macchIne rAsa 33 DhALa 84- kaDI .saM.1769 kAtika vada 3 bhoma rUpapuramAM aMta - zrI vardhamAna paraMpara pATe zrI caMdraprabha sUrirAyA re, pradhAna zAkhA puni maga7 sohe, caraNa pavitra jasa kAyA re. 15 tasa paTei paraMpara sukhakAra, zrI vidyAprabha sUrIsa re, Page #180 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [167] bhAvarana-bhAvaprabhasUri tasa pATe cUDAmaNi sarISA, zrI lalitaprabha yatIsa re. 16 tasa pATe phUlAcala sUraja, zrI vinayaprabha sUridA re, cAritra guNa rayaNAyara bharIyA, tapakrIyateja amadA re. 17 tatpaTTa kamala kamalaprabha bAMdhava sama zrI mahimAprabhasUrI re, guNarayaNe rehaNAcala jANuM, saMyamasabhA pUrI re. 18 sevIsi vidyAe sohe, mohiM bhavI upadeze re, jJAna taNuM avachaMbha hetuM, paraupagAra vise re. 19pustakanA bhaMDAra bharAvyA, vividha zAstra likhAvi re, zubha tarUno avachaMbha jinazAsana kirati zobhAvI, jJAnadizA samajavI re. 20 te saddagurUnI caraNa sivAI, mujha mati jJAne vilagI re, zubha tarUno avaThThabha lahIneM, vela huI kima alagI re. 21 aDa [aMka?] aMga azva caMdra 176 kahijaI, e saMvacchara jANe re, kArtika zuda trIja maMgalavAre, rAsa prAraMbha vakhANo re. 22 kArtika vadi tRtIyA bhaumavAre, thayo saMpUraNa rAsa re, maMgala paNa maMgala thayo e, e gurUmahimA prasAde re. 23 rUpapura gAma sadA ralIyAMmaNe, leka sahu RddhivaMtA re, Rddhi samRddhi mudAtA bhogatA, vyavahArIyA guNavaMtA re. puni magacha dIpAvata rUDA, azmA pIya samAnA re, sAdhanA pAtra paSi ulaTAyo, zrAvaka guNe pradhAnA re. 25 zrI mahimAprabhasUrine ziSya, bhAvaratnaI Ima bhAgyo re. 26 ratnaseSaragaNikRta paDimaNuM, vRttino saMbaMdha e joI re, adhi keoche micchA dukkaDa, tetrIsamI DhAla hAI re. 27 bhaNatAM gaNatAM sAMbhaLatAM valI, manavaMchita sukha lahIe re, zrI rAma taNI pare bhaviyAM, AvilacanI (?) kahIe re. 28 (1) sarvagAthA 849 ItizrI harIbala rAsa saMpUrNama. gu.vi.bhaM. [mapunhasUcI.] (366ra) aMbaDa rAsa rasaM.1775 je.va.2 ravi pATaNa Adi duhA. zrI mahimA jaga vistare, nita japatAM jasa nAma Page #181 -------------------------------------------------------------------------- ________________ bhAvaratna-bhAvaprabhasUri [118] jaina gUrjara kavie 5 te jina pAsane praNamIe, lahIe vaMchita kAma. zeSa sakala jinavara namuM, namuM siddha bhagavAna anaMta catuSTayI anubhave, parama jyoti pradhAna. savi gaNadhara munivara namuM, namuM sUrIsara ISTa je jina ANuM aNusare, guNaI teha gariSTa. zrI gurU-caraNa-yugala namuM, upagArI te Ada jJAna TakelkI karo, sudhaTo TAlI khAda. praNamuM sArada pAyalA, Tale sayala aMtarAya vacana sarasa amRtalavA, jiNe zakti kahevAya. samakita daDha karavA bhaNI, mAMDyo e anuvAda abaDa caritane sAMbhaLe, lahaso sarasa savAda, sulasA uddezI jine, vIra sabhA majhAra karI parIkSA abaDe, karI prapaMca apAra. samakitathI cUkI nahI, sulasA tela lagAra samakita mAMhe daDha thayo, tadA aMbai suvicAra. pUtalaDI batrIsanI, jima thaI utpatti jeha teha saMbaMdha prasaMgathI, sarasa kathA che eha. dharmamaMdiramAM pesavA, samakita nuM darabAra bhaviyaNa! bharameM bhUli mA, sAMbhaLe e adhikAra. 10 ata - DhAla rAga dhanyAsI e adhikAra suNo savi bhAI, dIpe Atama...karAI re sasanehI ! samakita zuM laya lAIe - AMcalI abaDano saMbaMdha meM bhAkhyo, sulasA dharma sagAI he. sanehI ! 1 sAMbhaLatAM samakita uparAje, mohasenane bhAre he sa. pahiluM je samakita pAkuM che, te daDha thaI virAje che. sa. 2 tehathI mugati taNuM sukha pAme, teNe meM rAsa e kIdho che sulabhadhi jaMtune jANe, e upagAra prasidhdha che. sajana jaga mAMhe guNagrAhI, durjana guNanA dezI he mAhare kArya sajajana seMtI, durjana mukuM uvekhe he. jJAnI naya upanayane jaNe graMtha aratha rasa pIe che mUkha graMthano bhAva na Ne, upara dUSaNa dIe he. Page #182 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [19] bhAvaratna-bhAvaprabhasUri ghaNA varasa graMtha sajajana jJAnI, vinna rahita sukha pAyo che suragiri sama avicala pada pAi, manavaMchita Rddhi thAya che. 6 zrI nimagacha sabhAkArI, zrI vinayaprabha surIMdA he tasu paTa udayAcala che, teja tapaMta dizRMdA sakala siddhAMtanA pAraMgAmI, sakala nayanA dariyA he vaiyAkaraNe hema sarIkhA, AcAranA guNabhariyA. kAvya chaMda ane alaMkAre, pUrNa lakSaNavettA he sAhi-sabhA mAMhe upadeze, nibIDa miyAtanA bhettA he. 8 jotiSa yaMtrarAjAdika Ade, ziromaNI paryatA he kuzAgra buddhi taNA je dhArI, vidyAvinoda viharaMtA he. 10 jJAnanA kesa vadhAryA jeNe, vistaryo jasa jaga mAhe he zrI pUjyazrI mahimAprabhasUri, thayA ehavA uchAhe he. 11 tasa pATe tasa pakajasevI, zrI bhAvaprabha sUrIsA he gurUkRpAe jJAna-abhyAse, jana kahe jAsa jagasA he. 12 vaDagurU bhrAtA tehanA kahIe, lakhamIratana IzuM nAma , te zrIpUjane vinatI kIdhI, rAsa racyo e prakAme he. 13 bhaviyaNane upagArane heteM, abaDarAya visesI he zrI bhAvaprabhasUrie kIdhe, vacanavilAsa sudesI he. 14 pATaNa mAMhe DhaDheravADe, zrI mahAvIra virAje che sAMmale liDa pAsa jimuMdA, kIrata tribhuvana gAje he. 15 zrI jina tAsu pasAya thakI e, rAsa pUraNa sukhakhANuM he sarasa saMbaMdha samakitane bhAkhI, pavitra thaI mujha vANI he. 16 padarAya taNuM je putrI, tasa pati tima turaMgA he bheda saMyamanA bhelA kIdhA, saMvata jANe e caMgA he. 17 mAsa jeSTa ane kRSNa pakSe, bIja tirthe ravivAre he sukhasamAdhipaNe e pUra, rAsa thayo ekatAre he. 18 pabhaNe vAMce je bhavi prANI, sAMbhale zrotA je he he avicala pada kIratikamalAnuM, manavaMchita lahe te he. 19 (1) saM.1803 mAgazara va.11 gurU pATaNa mathe li. gaNi nemavijaya vAcanAthe. pa.saM52-17, hA.bhaM. dA.78 naM.4. (2) saM.1818 zAke 1863 Azvina kRSNa paMcamI rAva li. paM. bhaktivijayagaNi paM. Page #183 -------------------------------------------------------------------------- ________________ bhAvaratna-bhAvaprabhasUri [70] jaina gUrjara kavio: 5 kAMti satyena allAdanapura. 5.saM.47-18, saMdha bhaM. pAlaNapura dA.45 naM. 3. (3) saM.1818 zAke 1683 kArtika zu.7 bhaguvAre mahAdanapure . lAlajI. pUjya RSi cAMpasIMhajI zi. pUjya . gevardhanajI ziSya pUjya R. rAyacaMdajI ziSya pUjya R. nAthAjI zi. 8. mAlajI li. 4. lAlajI. pasaM.43-18, sArI prata che, rAjakeTa meTA saMdhane bhaMDAra. [mupugRhasUcI.] (3663) vIsI 2.saM.1780 mAdhava va.7 soma Adi kAya thake savAre e dezI zrI sImaMdhara sAhibA re atizaya RddhibhaMDAra tIrathaMkarapada bhagavaI re viharamAna hitakAra. Aja divasa dhana mAharA re sAMbharyo zrI jinarAja Teka dUrathI paNi moTA taNI re sujana rijau che re sAra tiNi sevaka lahai sAhibI re, zrI bhAvaprabha sukhakAra Aja. pa. ata - DhAla jhuMbakhaDAnI viharamAna prabhu vIsa e, gAyA zrI jinarAya, manoratha mujha phalyA jinavara cyAra jabUdIpaI, ATha ghAtakII kahAI, manoratha. 1 saMvata sattara saMya AsIi, mAdhava mAsa mahaMta ma. kRSNa pakSa saMyama somaI e, maI stavyA arihaMta ma. 6 pradhAna sAkhA puni maga, DhaDhera nAmaI te sAra ma. zrI vinayaprabha sUrIsarA, jinazAsana-aNagAra ma. 7 tasa pATaI gurU dIpatA, zrI mahimAprabhasUri ma. je thayA jaMgama sarasatI, tejapratApa paDUra ma. 8 te sugurU suprasAdathI, vA vayavilAsa ma. zrI bhAvaprabhasUri kahaI, jinaguNa-lIlavilAsa ma. 9 (1) iti zrI sImaMdharajina pramukha vIsa jinavara gItAni. likhi puNyaratnana, teja ratna paThanAya, saM.1784. mAM.bhaM. (3664) mahimAprabhasUri nirvANa kalyANaka rAsa 9 DhALa rA.saM. 1782 pioSa sudi 10 gUrjara dezamAM dhANadhAra dezanA pAlaNapura pAsenA gelA gAmamAM Page #184 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [171] bhAvasti-bhAvaprabhasUri piravADa vaMzanA zAha velAne bhAryA amarAdevIthI be putra ne eka putrI thayA pachI saM.1711 Azvina vadi 9 maghA nakSatramAM eka putra thayo. te putra nAme medharAja 4 varSane thatAM mAtA divaMgata thaI, moTA putra judA thayA, putrI sAsare gaI ane tethI A mA vagaranA putrane rAkhavAnI velA zAhane bhAre ciMtA thaI tethI te TALavA nAnA putrane laI yAtrAe nIkaLyo. pATaNanAM ce juhAryA ne DhaMDheravADe AvIne mahAvIra svAmIne vAMdyA. apAsare AvatAM lalitaprabhasUrinI pATe vinayaprabhasUri hatA. tyAM temano upadeza sAMbhaLI pitAne putrane vaherAvyo, saM.1717. tene gurue abhyAsa karAvI saM.1719mAM dIkSA dIdhI. nAma medharana rAkhyuM. haima pANinI mahAbhASya Adi vyAkaraNa bhaNyA pachI bhaTTAcArya pAse burahAnapuramAM ciMtAmaNi ziromaNi' Adi nyAyagraM, jyotiSanA siddhAMta ziromaNi yaMtrarAja Adi graMtha, gaNitavidyA, jaina nyAya vagere sarvane abhyAsa karyo. saM.1731 phAgaNa mAsamAM temane vinayaprabhasUrinI pATe sthApyA ne nAma mahimAprabhasUri rAkhyuM. Ane utsava zAha zrI lAdhA sUrajIe karyo. pachI aneka pratiSThA utsavAdi karyA. zAha vacchAnA putra caMdrabhANa vijayasiMgha sahita dezI uttama Adie pratiSThA temane hAthe karAvI. utsava suMdarasuta kapUre karyo. aneka prakAranA graMtha je, bahuvidhi joI bhaMDAra, abhinava teha likhAvIyA, Ima karyau jJAna-AdhAra. aneka tIrthonI yAtrA karI, aneka zrAvake karyA. lIlAdhara Adi traNa bhAIoe paTaNAthI dravya mokalyuM te puNyakSetre vaparAyuM, zAha vacachA kule haraSAmadenA udare thayelI bAI jatana, raMgabAI, vAlimabAI, premabAI vagere zrAvikAo hatI. zAha kastUre pAMcama UjavI. lAlacaMdanI bhakti hatI. pajusaNamAM dozI tejasI AgaLa rahI udyama karAvato. bhagavatI sUtramAM gautama e nAma jeTalI vakhata Ave teTalAM dAma galAla kuMvarajI pramukhe mUkyA. saM.1772 mAgazara sudamAM praveza thatAM sUrine asamAdhi thaI eTale savane upadeza Apyo bhalAmaNa karI, vRddha ziSya lAlajI pAse hatA. mAgazara vada navamIe rAtre divaMgata thayA. Adi - zrImapAzvajinezajanmadivase sauravyAsya de saMbhavaM sUreH zrI mahimAbhAkhyasugunirvANakalyANake, vayeDaluM gurubhaktitaparamanA zraddhAlavaH zrayatAM Page #185 -------------------------------------------------------------------------- ________________ bhAvarata-bhAvaprabhasUri [172] jaina gujarakavie : 5 pUjyAnAM guNakItta nazravaNataH syAt pApanAzA yataH. dUA. zrI sukhadAyaka jagarU, pArzvanAtha prasiddha vaMtipUraNa suratarU, namatAM hui navanidhi. sarasatinA supasAyathI, gAisi huM guccharAja zrI mahiyAprabhasUrinuM, suMu nirvANa samAja. DhAla niMdaraDI vajIraNu hAI rahI jagabhANu dAsI zivajI kulatilau, dAsI tejasI heA pratapa ki dhanadhana zrI saMgha jaMga jayau - Teka saMgha samukhya zirAmaNI jehanI ADhI hai| mAnai dIvAMNu ki dha.1 zrI zrImAla vimala vaMzaI desI jaitasI heA kerA zubha putra ki mAtA rAmakukhai laghuu, janma suMdara he rAkhai gharasUtra kidha. 2 paraupagArI dAnezvarI, guNavaMtA heA gabhIra sadAya ki, pu'nimagacchadIpAvaka, rUpa anupama he| dIDAM Avai dAya, ki dha. 3 dAsI kastUra heme valI, dAsI talakanA hA e deoI suta ki, vacchAsuta sAtha seAhAmaNA, kasturacaMda he| mayAcaMda bhrAta ki, dha. 4 desI sAtha vinayI ghaNuM,desI amIcaMda heA caMda niramala buddhi ki panAuta sAtha saubhAnilau sadR, zrAvaka hai| garAga vizuddha ki, dha. pa guDidAsa galAla ku'carajI, sAmala sAnI hA sAnIparivAra, saMdha sadhalA bhelA karI, desI tejasI hA karai uccavasAra ki, dha. 6 cUA caMdana aMga ki, dha. vimAnamAM 2`giki, dha. 7 nANuMka aMga pUrjA karI, vilepI / maneAhara vastra veze dharyAM, padharAvyA hai| prAta samaya dazamI dinaI, sahu zrAvake huM viharAvyuM vimAna ki dha. Agila dAsI tejasI, hAkama nara he| ANyA asamAna ki, dha. 9 (zabane agnidAha dIdhA ne tyAM sthaMbha badhAvyuM, tenuM varNana kare che ke ) hivai vistAra te bhUbhanA, sAMbhalayA ! sugAM dharI prIta ki dha. 1 Page #186 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [73] bhAvarana-bhAvaprabhasUri zrI pattana puravara bhaluM, daravAje he IDIyA dIsI jAMNa ki, dha.14 pItAMbarasara paMtha, jAtAM jamaNe hAthaI ucca ThANa kidha.15 zakanA paTila pAsiM thakI, desI tejasI ho lIdha ThAmaneM eha ki, dha. rAjI karI lIdhuM lakhI, baMdhAvyA ho pAga sahUne saneha ki, dha. 16 dAsI tejasII ghaNe, Adara karI saMdhathI dravya lIpa ki, dha. pAIo ArAyo zubha dine, jagi akhaMDita ho niramala jasa lIdha ki, dha. 17 zUbha karI tihAM suMdarU, jala bhI huM pi phUpa vADI sAra ki, dha. chAyA vRkSa sohAmaNAM, phUla tarUyara he mahi apAra ki, dha. 18 zrI mahimAprabhasUrinI pratiSThI pAdukA mAMhiM ki, dha. je jana sevai bhAva myuM, pUre tehanA ho mananA uchAha ki, dha.19 magazira vadi dazamI dinai, varasagAMThe he ujajamaI gurU neha ki,dha zUbhe gAjateM vAjate, kare pUja he prabhAvanA jeha ki, dha. 22 zrI mahimAprabhasUrinA, guNa gAtAM ho thayo haraSa apAra ki, dha. suNatAM sadanaI suSakarU, manavaMchita he lahaI jayajayakAra ki, dhAra9 saMvata sattara bihuri pisa ujajala he dazamInaI dina ki, dha. nirvANa gAuM INi pari, DhAla navamI he bhAvaratna sumana ki, i.30 gurUsuprasAda thakI huI zrI saMdhanaI he manavaMchita siddhi ki, dha. gharighari raMga vadhAmaNAM, sukha vilasaI he lahaI bahulI ddhi ki, dha. 31 ata - kalasa zrI mahimAprabhasUri sadagurA tehanI stavanA karI dhanadhana zrAvakazrAvikA je sAMbhali Adara dharI tasu geha saMpati sAra sohaI sukha sobhAga sadA lahaI tejapratApa akhaMDa kIrati pAmaI bhAvaratana kahaI. 1. (1) saM.1784 mAgha va.3 jIvavAre aNahilapura pattane pUrNimA pakSe DhaDhera saMjJake DhaDherapATakAlaMkAra nirdoSa pauSadhazAlAmAM kRti cAturmAsaka bha. bhAvaprabhasUrIza caraNasaroja-rAlaMbAyamAna zizu prayAgakeneda pustaka Page #187 -------------------------------------------------------------------------- ________________ bhAvarata-bhAvaprabhasUri [174] jaina gUrjara kavie H 5 li. pitRvya gurUzrI tejaratna nAmadheyAnAM tejasvinAM vAcanakRta, cApaDA, jaza.sa. [mupugRhasUcI.] (3665) cAvIsI 2.sa.1783 phAgaNu zuda 3 sAma Adi - aMta - - pRthIDA saMdezA pUjyane vInave re e dezI Adi jinesara dAsanI vinatI re, muja cittaAMgaNIe tuM dhAri re caraNakamalanI AleA cAkarI re, jIvana kira saleA avatAra re Adi. 1 suNi hinI priyuDA paradezI Aja divasa dhanadhana eha mahArA, RSabha pramukha jina gAyA re vamAna ceAvIsa tItthaMkara, tribhuvananA je rAyA re 1 A. Teka ciMtAmaNi sama sayala jiSNusara, sevatAM sukha lahai prANI re jitastavanA karI ullaTa AMNI, sakala thai mujha vANI re. 2 A. savacchara ratna pravacanamAtA, bheda sayamanA dhArA re phAguNu sudi tithi trIja anupama, vAra nakSatrapati sArA re 3 A. punimagaccha gurUrAja virAja, zrI mahimAprabha sUrIdA re jagamai tehanI kArita meATI, ahiniza gAya rAkhe...dA 2e 4 A. tasu pATaI bhAvaprabha sUrIsara, mana haraSaI ima bhAkhai re, jinaguNu sAMbhalai bhAva ima pabhaNui te akSayasukha sAkhaI 5 A. (1) saM. 1784 pAsa sudi 10 seAma li. puNyaratnena 5. tejasI paDanA . cApaDA, jaza.sa. [mupugRhasUcI, DerainAsUci bhA.1 (pR.281).] (3666) subhadrA satI rAsa 20 DhALa ra.sa.1797 mahA zu.3 zukra pATaNa Adi dA. sakala atizaye zAbhatA, zrI zakhesara pAsa, sevakane suratarU samA, paratakSa pUre Asa. ArAhu ati Akare, gurU-payayugala pradhAna, jasa pasAye pAmI, mahAjanamAM bahu mAna. gurU apUrava dIvalA, hare ara aMdhAra, jAsa yAye ziSya kare, zAstrasamudranA pAra. 1 2. 3 Page #188 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [15] chAvaratna-bhAvaprabhasUri caMdrakiraNa jima ujalI, jehanI dehanI kAMti, te sarasati nita samarIe, bhAje bhAvaThi bhrAMti. 4 sattarama (ziNagAra) jagi jaNaI, zIla sadara saNagAra, eka vinA sele vRthA, dIse jehavA chAra. jeTha subhadrA mahAsatI, niramala sa caritra, sarasa saMbaMdha suNatAM thakA, thAsya deha pavitra. Alasa uMdha sadA tajI, dhare zretA guNa jeha, cetanA sanmukhI sukhI, kahyo sacetana teha. ata - DhAla 20 dhanyAsI. dazavaikAlika hAribhadri vRtti, kahyo subhadrA tAto caMpAyare jinadatta nAme, bhinna saMbaMdha vikhyAta re. 4 bhinnabhinna saMbaMdha che kAMIka, valI anya zAstrame dhArI, zilakulAdika zAstrane jaI, rAsa rame meM vicArI re. 5 mujhane kaI dUSaNa mata dejyo, te te zAstrane jeje. adhikRochuM je meM bhASya, micchA dukkaDa hojo re. zrI punimagacha pradhAna zAkhA zrI vidyAprabhasUrirAyA, bhaTTAcAya che jeNi, vAdI nAma dharAyA re. tasa paTTa kamala divAkara sarikhA, zrI lalitaprabha muNido. jehanI lalita vANI nisuNIne, bhavijana pAme ANaMdA re. 8 tasa paTTa kumuda kalAdhara kahIe, zrI vinayaprabha sUrIzA, vinaya karIne nRpajana seve, pAme parama jagIzA re. - tasa para udayAcala vara dinakara, zrI mahimAprabha sUrirAjA jehane mahimApaDaho jagameM, vAje adhika divAja re. 10 te gurUcaraNasarAjakRpAe, mujha mati jJAne vAsI, zrI bhAvaprabha sUrIza satIne, saMbaMdha kahe ulAsI re. 11 zrI pattanapura DhaMDheravADe, poli prAsAda uttegA, zrI vara zAmalo pAsa jiNezara, kalikuMDa pAsa sucaMgA re. 12 taraMga aMka turaMgama bhUmI, 1797 mAna saMvatsara dhAre, mAha zudi trIja jyA tithi jANe, dinavAra zuke saMbhAre. 13 zIlasuvarNanAM bhUSaNabhUSita, guNarayaNe je sahAya, Page #189 -------------------------------------------------------------------------- ________________ bhAvaratna-bhAvamabhasUri [17] jaina gUrjara kavio pa satI subhadrA nAma sumaMgala, manavaMchita sukha pAye re. 14 bhaNatAM guNatAM vilIya sAMbhaLatAM, satIcaritra rasAlA, zrI bhAvaprabhasUri vIsamI DhAle, phalI manorathamAlA re satI saMbaMdha sarasa bhAkhyo. 15 (1) zrI mahAvIra zAmalA kalikuMDa pArzvanAthAya nama: saMvata 1803 vaSe zAke 1668 pravamAne mAha vadi 4 vAra some likhita pUjyazrI RSi zrI 5 mukuMdajI tataziSya RSi mANikacaMdena. pa.saM.14-18, ratna.bhaM. dA.43 naM.83. (2) khaMbhaM. [mupagrahasUcI.] (3667) buddhi vimalA satI rAsa 2 khaMDa 2saM.1799 mAgazara zuda 2 guruvAra aNahilapura pATaNamAM Adi- sakalasuravara mugaTakusuma, arcita payaaraviMda, kevalanAMNa diPsarU, jayajaya pAsa jirNoda. nIlakamaladala loyaNuM, nIlamaNi sama kAMti, navahAtha unnata tanu, dAMta mugatAphala pAMti, nirUpama vyAkhyAgema, siMhAsana sohaMta, bhAmaMDala nIlAsimeM, azoka nIla milaMta. zrI vAmA rANI vimala, kukSi kamala kalahasa, azvasena rAjesarU, kula udayAcala haMsa. atizaya cauda janmanA, ghana ghAtII agyAra, ugaNIsa surakRta jaNAI, anya surameM na lagAra. pADihera AThe bhalA, galita aSTAdasa doSa, pAMtrIsa guNa vANuM vade, syAdvAda zuddha ghoSa. ehavA pAsa jiNesarU, namatAM pAtika jAya, vighana haraM sukha karaM, pAzvayakSa sadAya. vANu vANamaya tanu, dharAI hRdaya majhAra, vaMchita artha dII sadA, jasa abhinava bhaMDAra. yataH apUva kapi bhaMDAre, dazyate tava bhArati, avyaye vyayatAM yAti, vyaye yAti muvistarAM. narabhava uttama kula lahI, dhare ujajavala vyavahAra, nirmala zIlabhUSaNa dhare, te pAme sukha sAra. Page #190 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [177] bhAvarana-bhAvaprabhasUri kaIka zIla udhe dhare, kula aDhII dhare koI, Apa ApapaNe dharaM, te jaga viralA keAI. dAha Agame apA ceva dameao, appA dukhalu duddo, appA to suhI hoI, asi loe paraWya. zIla dhare lajajAdi, te vyavahAre naMNi, AtamasAkhe je dhare, nizcayanaya pramAMNa. prANata piNa navi Dage, zalalakSaNanA jaMNa, nara suranara sukha anubhavI, lahe paramapadaThAMNa. zreSThisuta buddhi nipuNa, jima tasa gharaNuM sAra, vimalA nAma mahAsatI, jasa saphala avatAra. thAkeza thakI lahyo, meM ehano adhikAra, bhAkhuM bhaviyaNa sAMbhalo, ekacite sukhakAra. aMta - DhAla - vIra suNe mArI vinati - e dezI. rAga dhanyAsI. dAna zIla tapa bhAvanA dharma bhAkhyo ho jInazAsana mAMhi, ziladharma IhAM varNavyo, bhavi suNajo ho dharI manamAM uchAMhi. zIlaprabhAva moTe jage. pradhAna zAkhA jihAM zobhatI, puni magacha hai jaga mAMhi prasiddha, zrI vidyAprabhasUrIsarA bhaka jItI he vAdipada lIdha. sI. 8 ta paTTa udayAcala ravi bhaTTAraka he lalitaprabha sUrIMda, lalita vANI jehanI suNi bhavi bhAMje ho bhavabhavanA phaMda. sI. 9 tasya paTTa kuvalaya caMdramA bhaTTAraka he vinayaprabha nAma, janane deI desanA zIkhavI he kareM vinayanuM dhAma. zI. 10 tasa paTTapadma prabhAkarA ho mahimAlasura, mahimA mahIyala jeno utaryA ho jiNe vAdInUra zI. 11 gacha rAsAI jehanI kIrti vistAra ho niramala gokhIra, saklaAgamavettA varU gItAratha hA bahu guNa gaMbhIra. zI. 12 citkaza bahula likhAviyA, jeNe bhAviyA he sUkSmanayabhaMga, te gurUnA suprasAdathi vidyA vAsita hai mujha gati suraMga. zI. 13 1ra Page #191 -------------------------------------------------------------------------- ________________ bhAvaratna-bhAvaprabhasUri [178] jaina gUrjara kavio: 5 zrI mahimAprabhasUrinA padadhArI he bhAvaprabha sUrisa, rAsa racyo ralIyAmaNo, sAMbhavitAM he lahaI sujIsa. zI. 14 saMvata nava nava gheDale caMdra samita he jaNe naraha sUrANa, magasara suda dina bIjaDI gurUvAre he suMdara sUkhakhANa. zI. 15 aNahilapUra pATaNe heravADe he vasati sUvizAla, dIpe manahara deharA pakhatAM he joI pApanI jhAla. zI. 16 tihAM e rAsa rayo bhalo matisArU he ANi nUtana DhAla, buddhila sati vimalA taNe, miTho rUDa he saMbaMdha rasAla. zI. 17 bIje khaMDe salamI pUraNa thaI re, e suMdara DhAla, bhAvaprabhasUri kahe sAMbhaLatAM ho hoI maMgalamAla. zI. 18 (1) itizrI pUnimAga pradhAna sAkhI DhaDherasaMjJika bhaTTAraka zrI bhAvaprabhasUrivara viracita zrI buddhi vimalA satI caritre rAsa saMbaMdha dvitIya khaMDa che samApta. pATanagare, prasAdAta zrI vijaya jineMdra sUrIzvara pAra utAvata lIpIkRtaM paMcAsara prasAdAta. pa.saM.38-15, pra.kA.bhaM. (2) saM.18ra9 ce.va.7 bhame la. mAnacaMdra paThanAtha abhajI kAnajI. pa.saM. 60-11, tilakabhaM. .7. [mugRhasUcI, heraijJAsuci bhA.1 (276).] (3668) prakI sajhAyAdi (1) la. paM. devaratnajI gAma beDavA madhe. kheDA bhaM.3. 1 gurumahimA epAI 9 kaDI, ra suziSyalakSaNAdhikAra copAI 7 kaDI, 3 ziSyalakSaNa pAI 7 kaDI, 4 kuziSyalakSaNa pariharaNa ce. 13 kaDI, 5 dhanAjI sa. 5 kaDI, 6 rAjimatI rahanemi sa. 16 kaDI saMvAda rUpa, 7 jabUsvAmI sa. 7 kaDI saMvAda rUpe, 8 sthUlibhadra muni sa. 16 kaDI, (2) li. premaratna (kavinA ziSya) saM.1782, copaDA, jaza.saM. upayukta 8 (3) saM.1765 zAke 16 60 pi.va.5 gurU paM. sumati ratana zi. mANakyanena li. AdIANu zAme. pa.saM.9, aMta, DA. pAlaNapura dA.39 naM.65. ( Adi jina sayA 15 kaDI, 10 prakIrNa savaiyA bAhubalI, bharatanRpa, aSTApada tIrathI ema traNanA traNa, 11 24 jina savaiyA taIsA 24 kaDI, 12 zAlibhadra dhana RSi sa. ra7 kaDI, 13 sthUlibhadra Page #192 -------------------------------------------------------------------------- ________________ nasAgara aDhAramI sadI [179] (brahma) jJAnasAgara sa. 15 kaDI, 14 50 paDilehaNa muhapattikA svA. 8 kaDI, (4) li. puNyaratnana tejaratna paThanAya. [bhaM. nIceno?] 15 meghakumAra sa. 11 kaDI, (5) pa.saM.ra-10, hA.bhaM. dA.83 naM.13ra. 16 + navavADa sa. Adi- navavADa rUDI pare sAcave, ghana sIla taNe jana jehe re zrI mahimAprabha sUrIsanA bhAva sAdhu myuM neha re. prakAzitaH 1. brahmacaryanI copaDImAM, pR.144. [2. moTuM sajhAyamAlA saMgraha.] 17 + adhyAtma thaI Adi - uTha savAre sAmAyika kidhU paNa bAraNu navi dIdhuM. aMta - bhAvaprabhasUri kahe nahi kathelo adhyAtma upaja che. [lahasUcI, hajaijJAsuci bhA.1 (pR.577).] [prakAzita H 1. tya. Adi saM. bhA.1 tathA bhA.3.] 18 [+] [tara] kAThiyA sa. [prakAzita H 1. nemavivAha tathA temanAthajIne navaraso.] (3669) [+] aSADhAbhUti sajhAya athavA rAsa] 5 DhALa (1) saM.1784, copaDe, jaza.saM. [mupugRhasUcI, lIMhasUcI, hajaijJAsUci bhA.1 (pR.353, 431).] [prakAzitaH 1. jaina sajhAya saMgraha (sArAbhAI navAba). 2. moTuM sajhAyamAlA saMgraha tathA anyatra.] (3670) lokarUDha bhASA jJAnapagI stuticatuSka bAlA, (1) la.saM.1979, pa.saM.10, hemaM. naMra591. [prathama AvRtti bhA.pR.503-11, bhA.3 pR.1424-32 tathA 1639.] 1070. (brahma) jJAnasAgara (di. kASThAsaMgha zrIbhUSaNazi.) [anyatra kavinI racanAo .saM.165thI 1659nI noMdhAyelI maLe che.] (3671 ka) anaMta caturdazI kathA kaDI pa4 la.saM.1788 pahelAM Adi- zrI jinavara covIse namuM, sArada praNamI adha nigamuM, bhAve gaNadhara praNamu pAya, bhAve vaMdu sadagurUrAya. Page #193 -------------------------------------------------------------------------- ________________ (brahma) jJAnasAgara [10] jaina gUrjara kavio: 5 anaMtavatanI kathA pavitra, suNo sajana citra vicitra, jabUdIpa bharata vara jANa, AyakhaMDa tihAM anupa vakhANa. 2 aMta pAMDurAya jiNapUjA karI, pUnyabhaMDAra saMpUro bharI, harSa sahita Ayo nija thAna, puna pharlo mahimA jana mAna. pa3 je koI vrata bhAve kare, te nara muktiramaNa karazuM dhare, zrIbhUSaNa pada samarI sahI, kathA jJAnasAgara munI kahI. 54 (1) juo naM.3677ne aMte. (3671 kha) sugaMdhadazamI vrata kathA kaDI 43 Adi- zrI jina sArada manamAM dharuM, sadagura nita vaMdana karuM, - sAdhu saMta vaMdau huM sadA, kathA kadda dazamInI mudA. 1 aMta - e vrata je naranArI kare, te bhavasAgara lIlA tare, gyAnasAgara munI Ima uccare, jiNacaraNe cita ja dhare. 43. (1) juo naM.3677ne aMte. [keTalogagurA.] (3672) daza lAkSaNika kathA kaDI papa Adi- prathama namana jinavarane karuM, sArada gaNadhara pada anusaruM, dazalakSaNavrata kathA vicAra, bhAkhuM jinaAgama anusAra. 1 aMta - bhaTTAraka zrIbhUSaNa dhIra, sakala sAstra pUraNa gaMbhIra, tasa pada praNamI bole sAra, brahma jJAnasAgara suvicAra. 55 (1) juo naM.3677ne aMte. (3673) ratnatraya vrata kathA kaDI 44 Adi- zrI jinacaraNakamala namuM, sArada praNamI agha nigamuM, gautama kerA praNamu pAya, jehathI bahuvidha maMgala thAya. 1 zrI ratnatraya vatanI kathA, jinaAgama kahI che yathA, bhAkhyuM teha taNa anusAra, suNo zrAvakadharmavicAra. 2 aMta - ratanatriya vrata je nara kare, te nara muktiramaNa sukha vare, yaha bhava bahulI pAve ridhi, parabhava sakalapadArathasiddhi. pAme maNimANikabhaMDAra, padapada maMgala jayajayakAra, zrIbhUSaNa gura pada AdhAra, brahma gyAna bele suvicAra. 44 (1) jue naM.3677ne aMte. (3674) sola kAraNa vrata kathA kaDI 34 Adi- zrI jinavara covIsa namuM, sArada praNamI adha nigamuM, Page #194 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI | [181] (brahma) jJAnasAgara nija gura kerA praNamu pAya, sakala saMta praNamI sukha thAya. 1 SoDaza kAraNa vratanI kathA, bhAkhu jinaAgama che yathA, zrAvaka suNajyo nija mana zuddha, tehathI tirthaMkarapada-vRdha. 2 aMta - je naranArI e vrata kare, te tIrthaMkarapada anusare, Iva bhava pAme riddhi apAra, parabhava mokSa taNo adhikAra. 33 pAme sakala bhoga saMga, Tale ApadA roga viroga, zrIbhUSaNa gurU AdhAra, brahma jJAnasAgara kahe sAra. (1) jue naM.3677ne aMte. (3675) aDAhI vrata kathA kaDI 53 Adi- zrI jiNa sArada gaNadhara pAya, praNamI mAMgu eka pasAya, vata aSTAblika kathA vicAra, bhAkhuM Agamane anusAra. 1 aMta - e vrata je naranArI kare, te bhavasAgara vege re, zrIbhUSaNu gurU AdhAra, brahma jJAnasAgara kahe ihuM sAra. pa3 (1) juo naM.3677ne aMte. (3676) nirdoSa saptamI kathA kaDI 41 Adi- zrI jinacaraNakamala anusara, sArada nija gurU manamAM dharuM, niradeSa saptamI kathA, boluM jinaAgama che yathA. aMta - e vrata je naranArI kare, te nara bhavasAgara utare, ajarAmarapada avicala lahe, brahma jJAnasAgara ima kahe. 41 (1) juo naM.3679ne aMte. (3677) AkAzapaMcamI kathA kaDI che? Adi - zrI jinazAsana-paya anusara, gaNadhara nijagurU vaMdana karuM, sAdhasaMtanA praNamuM pAya, jehathI kathA anopama thAya. 1 samavasaraNamAM zreNika bhUpa, suNatA jinavarakathAsvarUpa, AkAzapaMcamI vikathA vicAra, upadezazata zrI vIrakumAra. 2 aMta - kANAsaMdha saroja prakAza, zrIbhUSaNu gurU dharmanivAsa, tAsa siSa ema bole sAra, brahma jJAnasAgara kahe manaraMga. 79 (1) uparanI sa kRti eka copaDImAM. saM.1789 phA.su.1pa sani zrI bhUlasaMgha balAtkAragaNe sarasvatIe bhaTTArkazrI kuMdakuMdAcArya AmanAye AcArya zrI harSakIrtiH tatasiSya brahmacarya sukhasAgareNu lapikRtaM sAhazrI dukhatamalajI tataputra bAbujIzrI mayArAma paThanAtha khaMDelavAla Page #195 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kIrtisuMdara-kAnhajI [12] jaina gUrjara kavio jJAtI cIraMjIyAta paNuM maLe zubha bhavata, seTha sudarasaNa samIpe, kalyANa mastuH zrIrastuH zrI. jinadatta bhaM. muMbaI. (3678) nema rAjula batrIsI 3ra kavita Adi kavita bhoga anopama chAMDa karI tuma jega lIdhe sukhaDA mana ThAryo, sena vicitara bhalAI anopama suMdara nArake saMga na jAM. zaka taNo sukha chora pratakSa kahA dukha dekhata hoya na Aye, rAjula puche kemakumAra myuM jaga vIsAra kaho mana ANyo. 1 aMta - kalasa vAta kahI dasa vIsa rANI rAjulane sArI, nemikumAra kahI nema vividha daSTAMta tattva vicArI. Adara vinayaviveka, sakala yu samajhAye, nemanAtha daDha citta kabahuM rAjula vasa kInAyo, rAjImatI pratibodhake sudha bhAva saMjama dIye, brahma jJAnasAgara kahe vAda nemi rAjula kI. (1) pa.saM.9-13, nA.bhaM. (amRtavijayanA 24 eka sAthe.) [prathama AvRtti bhA3 pR.1532-35.] 1071, kIrtisuMdara-kAnhajI (a. jinabhadrazAkhA dharmasiMhazi.) dhamasiMha juo naM.916. (3679) avaMtIsumAra cAliyuM saM.1757 comAsuM meDatA Adi- vaMdu zrI mahAvIranA, pAyakamala dhari prema, jiNa zAsana jANIye, Agama bhAkhyA ema. karaNa jiNa moTI karI, munI atisukamAla, sUtra taNe anusAraNuM, saMbaMdha kahuM rasAla. ata - saMvata satare varasa satAvane, meDatA nagara majhAra, camAse zrI jiNacaMdasUrijI, sahu gameM siradAra jagame. 7 pAThaka zrI pramasIjI paragaDA, paMDita guNe paradhAna, karI jeDa tyAre siSa kAMnDajI, dharivA dhamano dhyAna. jagameM. 8 sAdhAre guNa vali samaratAM, suda have samakita, raMga ralI maMgalIka hu rUDA, vare sugati bahu vita. jagameM. 9 Page #196 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [13] (1) pa.sa.3, abhaya. na.263. (3680) [+] mAMkaDa rAsa ra.sa.1757 meDatA [prakAzita H 1. rAjasthAna bhAratI aM.3-4.] (3681) abhayakumArAdi paMca sAdhu rAsa 12 DhALa 2.sa.1759 jayatAraNamAM Adi ata - kItisu dara-kAnhajI u. dharmavarlDa na gurUbhyo namaH jagagurU praNamuM vIra jita, adhika bhAva mana ANi, supasAyaeN jiSNure sadna, vaMchita caDhe pramANu. guNa sAdhArA gAvatA, karmanijjarA hAi, suNatAM sakita sudha have, kahuM kathAnaka sAI. sahusuSudhIsiraseharA, adhika kIyA upagAra, kIrati abhayakumArarI, sahu jANuM saMsAra. tasu saMbadha sakhepa suM, avara cyAra aNugAra, ziva suvrata dhana jonaka ju, ehanA kahuM adhikAra. DhAla 12 dhanyAsI. 1 2. zrI zreNika ne abhayakumAraneA, carita vaDA vistAra, tihAM sAdhI cittuM sAdhAMnI cApai, kahI vairAgavicAra. vidhi. 6 manamAnyAM mevA pakavAnanA, adhika bharyA aMbAra, sahu kaiA phica sArU jImI sake, e tiNu vidhi adhikAra. saMvata satare guNusake same, jjatAraNa pura jANa, cAmAse zrI jinacadasUrijI, bhaTTArakakulabhANu. bhaTTArakIyA kharatara jasa bhalA, zAkhA jinabhadrasUri, sAdhukIti sAdhusuMdara sArikhA, pAThaka vidyApUra. vimalakIrati jagi vimmala caMda jyuM, vijayaharaSa sukhadAna, zrI dhavaddhana rAje sadagurU, pAThaka suguNapradhAna. guNu sAAMrA mata sudha gAvatAM, sahu sukha lahIye... sAra, kIratisuMdara have kAMnhajI, saMdha udaya sukhakAra. 10 11 (1) sa.1769 A.va.14 jIlatANu madhye hasahema li. kuzalasukha nimitte. pa.sa.9, jaya. peA.69. (2) pa.sa'.9, li. kuzalasukha. jaya. pe.69. (3682) kautukapacIsI ra.sa.1761 asADa 3 7 8 9 Page #197 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dIpacaMda [184] (3683) cAmeAlI cApAI ra.saM.176ra thANule nagaramAM (1) saM.1879 A.va.1 sumativizAla li. pa.sa.26, kRpA. peA.4ra naM.737. (lAbhavanakRta 'lIlAvatI cApAI' sahita) (2) pa.saM.8, ji. cA. peA.80 naM.1990, (3684) vAgvilAsa kathA saMgraha jaina gUrjara kavio H 5 A badhI kRtie rAjasthAnI bhASAmAM che. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1404-06 ] 1072, dIpaca`da (gujarAtI leAMkAgaccha rUpa-jIvA-varasiMhajasavaMta-rUpasiMha-dAmeAdara-dhanarAja-kSemakaNu -dha siMha vadhu mAniza.) (3685) guNakara'Da guNAvalI cApAI 2.sa.1757 vijayadazamI Adi - sa'patisukhadAyaka sarasa, praNamuM zrI jiSNu pAsa tIrthaMkara tevIsamA, avicala pUraNa Asa varte sarasvatI vItavuM, vAMNiathavaradAya kahisya punya upara kathA, sAMbhalatAM sukha thAya. 1 guNavaMta nAri guNAvalI, IMdhaMke punya akhyAta kiNu vidha sidha kAraja karI, vasudhA huI vikhyAta. guNu tirA dAkhu' gahira, vacane sarasa vaNAya buddhi kala bala chaja e d, catura suIA cita lAI. aMta - punya kayAMthI dukha navi pAme, dhama hai mAkhya dhura dAjI avicala meAkhya jihAM ANuMdA, jape ema jiSNu dAjI. gu. 8 saMvata satre satAvan' vacce, dusarA hAre dIvasejI sarasa samaMdha kau mana sarasaiM, suMNiyAM bhavijana harasejI. girU gacha gujarAtI gArai, vasudhApITha virATaijI dhara sagalI jANe dhanarAja, IdhakI jasa AvAjajI. tasa pATe zrI pUjya ciMtAmaNu, dIpe jehA kiMnamaNujI AcAraja ujjaivaMta khamaNa, dolata have tasa darasaNu, gu. 11 sAkhA tAMma taNI tihAM suMdara, vaDa zAkhA jima vistArajI meATA guNaAgara bahu munivara, thiracita nAMnaga thaivarajI, gu. 12 niramala guNa bharIyA bahu tyAMnI, munIvara zrI dhamAnajI gu. huM gu, 10 ra 7 ghaDIbhara pramANe saMdhyo che Page #198 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [195] dIpa da gu'. 13 ziSa taihanA RSa dIpa subyAMnI, dharai sadA guNadhyAnajI. guNa girUA rAjai ima gAvai, pagaga navanidha pAvaiccha avirala budha tyAM ghaTameM Avai, thira sa pati jasa thAvejI. gu'. 14 (1) saM.1877 kA.va.11 baraDIyA madhye li. R. patAcaMda svAmAthe. pa.saM.16-16, zeThiyA bha`. vikAnera. (2) 5.sa.22, bAleAttarA bha [jaihAprAsTA, mupugRhasUcI, rAhasUcI bhA.1.] (3686) + sudarzana zeTha rAsa [athavA kavita] (rAjasthAnImAM) 120 chappA la.sa.1836 pahelAM Adi- vaMdu zrI jina (mahA)vIra dhIra saMjamavratadhArI, upagArI aNugAra sakalabhavijata-sukhakArI. atizayavaMta anaMta zata sAhiba zivadAyaka, nAyaka tribhavananAtha vasu jasa (sujasa jaga) avicala vAyaka karUNAnidhAna kRpAkarana, hitakArI mithyAharaNa, jayajaya jinesa muti dIpa jape zAsanapati asaraNusaraNu. zAsanapati ciMta samarI, samari sarasata nija sahagurU, vimala sumati vistAra, uktidAyaka vAyaka arU. dAna zIla tapa bhAva meAkSapura cyAre mAraga, vItarAga mukhavayaNu jidharama, ena kahyo jaga dhArata manuSya je e dharama vasudhA jasa sivasukha vare, cahu mAMhi vaseSa vicAratAM zIladharma sathI sare, zIla narAM ziNagAra, sila suratara zira nAMme, zIla dharmaraiA sAra, parama sukha sIle pAMme zIle jasaseAbhAga, sIle saMpata savAi, zIle lIlA sarasa vadhe jasa sIla vaDAi. naranAra zIladhArI nipuNa hAya sukhI pAtika hare, Adare sIla pAle akhaMDa kavaNu tAsa samevaDa kare. aMta - kIdha sudarasaNu kathA, yathA me gurUmukhatrAMNI, AMNI mana uchAMDa vAha mata sArI vAMNI. zIlasIrAmaNu seTha pragaTa jima uttama prAMNI, urI kathA anupa sakala bhavIkAM sukhadeNI. yAM Ni ANu mata AsatA suNajyeA nara bhajyA sake, 1 3 Page #199 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dIpacaMda [16] jaina gUrjara kavio: 5 dharajo harade chanavara dharama tribhavanama tAraka nike. 119 sudarasana saMbaMdha, suNe vAMce cita sAce, tAMtaNa kAce tike raMca bhara viSaya na rAce. sAce rAce sIla, neha cheDe paranArI, zeTha taNA guNa suNaI IsI rAkha ika tArI. iha loka sujasa pasare ilA, paralake huI paramagati, Adare sIla pAle akhaMDa, kahe ema dIpe kavitta. 120 (eka bIjI pratamAM eka kavita umerela che ane chelle kADhI nAkhela che. je umerela che te A che:) gacha utapata gujarAta sAhi lu ke vaDa zrAvaka, jinamArgare jAMNa parama jinadharmaprabhAvaka. uNare mukha upadeza suNe naranAra samala, samakata kIdhI sudha mUla mithyAta taje mala. bhaMNa bUNa (pA. bhANanUna) jagamAla bhaNe saMjama hai pATaNa sahara, paravara sAdha pura pura prathama garaje gacha luke gahara. 119 (upalA 119mA kavita pachI AgrAnI pratamAM nIce vadhu che :) prathama rUpariSi pATa thATa chavA gara (guru) thaMbhaNa, daya varasiMgha sujANasiMha jasavaMta jiNasAsaNa. rUpasiMgha gacharAja dAkhe vaDalAja dAdara, dharamAlima dhanarAja sakala ciMtAmaNi sadagurU. zrI khemakaraNa gurU guNasamaja, tejapuMja tiNa takhata, dhamasiMha sugurU pratApe dharA, vimala sujasa caDhate vakhata. 120 guNajihAja gajarAja lAja bhuja bhArI lIdhe, viSayakaSAya viDAra kAma-ari dUre kIdha. sIla akhaMDa AcAra pAra vidyA kuNa pAve, neNAvata nara niDara avara kuNa samavaDi Ave. uccare vANi mukhate amRta dayAdharamamAraga dukhe, dhamasiMha gurU pratApe dharA, ujajavala jasa kIrata akhe. 121. jiNa gacha mAhe jatI vaDA tapasI vayarAgI, pAsA gecaMda prathama vAmajI sarvAtyAgI. Page #200 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [187] nApA RSi nigraMtha tAma sikha tAma taNI vidhi, DAMvara jasA dIpaka sujasa jIpada sAdhaka siMdha. riSi jasA riSi vRdhamAna riSi, (ahIMthI pUrti nathI.) (1) pa.sa.6-21 dheA.bha'. (2) iti sudarasaNu zeThanuM kavitta sa 1946 phA.va.3 la. khatrI AMbA mADaNa zrI kAlAvaDavArA kula kleka 400. 5.sa'.5-23, dheA.bha. (3) pa.saM.19-14, dheA.bha'. (4) li. saM 1836 zrAvaNa zukla pratipattithau RSi bhagavAnadAsena mahukamaga ja madhye. pa.sa'.13-12, AgrA bhaMDAra. [rAhasUcI bhA.1.] aDhAramI sadI prakAzita : H 1. zIlarakSA bhAga dvitIya arthAt sudarzana zeTha caritra (kAvya), prA. kuMvara meAtIlAla rAMkA, byAvara. (3687) vIrasvAmIne rAsa Adi zrI jita vaddhamAna pAe praNamIi, bhAvasahita zrI geAtama namII, - dIpacaMda. nAmII sira zrutadevatAnaIM, ADa karma kSapAvai, nANAvaraNIya Adi tehanI, jehanaU zruta bhAvai. traileAkaca madhye saukhyakAraka Aja zAsana ehanau, cavIsamA yuddha mAna svAmI dhavala gAMuM tahanauM. (1) tUTaka, chellA pAnAM nathI, pa.sa'.18-11, lIM.bha. (kartA tarIke dIpamuninuM nAma TIpamAM prA. ravajIbhAIe Apela che.) (3688) pAMcama cApAI Adi- karaNe sakala moMgala kavyA, dharaNa sujasa jagadhIra gyAMdivAkara guNagahara, vAMduM zrI jita vIra. karUM vale kara joDi hai, pravacanamAta praNAma tamahimA paMcamI taNA, kahuM bhavihitakAMma. aMta - gaLa lUMDhe gachanAyaka gAje, chatA birUda aMga chAje jIvi vima zrI dharmasiMdha gurU rAje tejapuMja jasa tAje. 7munivara viradhamAna sukhakArI, siSa tahanA suvicArAjI kahe dIpa bhavijanahitakArI, vacane jasa vistArAjI. punyavata naranArI kare pacamI eDa kathA suNasI imajI jagakAta visAlA kSA jima tarasI bhavasAgara tima. 8 9 Page #201 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jazavaMtasAgara [18] jaina gUrjara kavio: 5 (1) li. nyAyavisAlena sejhata maLe saM.1846 je.su.1ra. pa.saM. 10, abhaya. naM.ra698. ' [prathama AvRtti bhA.3 pR.155-pa7 tathA 1393-94. tyAM be judA kavio gaNelA te vastutaH eka ja che.] 1 073. jazavaMtasAgara (tA. kalyANasAgara-jazasAgarazi.) A kavie saM.1780mAM bhAvasaptatikA, saM.1757mAM jaina saptapadAthI (ke jenI saM.1758nI prata vivekavijaya rbhamAM che), saM.1758mAM pramANuvAdAtha, vAdAthanirUpaNa "ratnAvatArikA paMjikA'mAMthI), saM. 1759mAM jaina takabhASA, saM.176 0mAM gaNezanA prahalAdava para vArtika, saM.178ramAM yazorAjI rAjyapaddhati (janmapatrikA para) racela che. temanA hAthanI saM.171ramAM vicAraSatrizikAvacUri, saM.1729mAM bhASAparicchedanI lakhelI prata maLe che. vivekavijaya bhaM. udayapuramAM A save che. juo mAre jaina sAhityano saMkSipta itihAsa phakaro 962. (3689) kamastavana ratna pUrvAdha la.saM.1758 pahelAM aMta - Iya salavedI duHkha chedI sImaMdharajina dinamaNI, | vino bhagarti bhalIya jagati bhAvanA maname ghaNI, kalyANasAgara suguru sevaka jasasAgara gurU guNanilA, kavi kahe jasavaMta suNo bhagavaMta tAri tAri tribhuvanatilA. 47. (1) saM.1758 vaSe mati vaizAkha vadi 3 akSaya tRtIyA dine sakala paMDita zrI 5 zrI ajitasAgarajI zi. paM. zrI mahilAsAgarajI zi. paM. zrI anapasAgarajI zi. gaNi ajabasAgaraNa likSitA zrI rUpanagara madhye zukala pakSeti maMgalamAlikA. vi.dha.bha. [prathama AvRtti bhA. pR447, bhA.3 pR.1394.] 1074. paDyo (di. vinayacaMdrazi.) (3690) dhyAnAmRta rAsa la.saM.1758 pahelAM Adi sakalajinezvarapada nam, guNa chetAlIsa dhAra cutrIsa atizaya prAtihAya aSTa, anaMta catuSTaye yAra. 1 sava siddha sadA samarazaM, aSTa guNa jayavaMta darzanazAnamaya niramalA, siddha vasu rasaMta. kalasa Page #202 -------------------------------------------------------------------------- ________________ paDyo aDhAramI sadI [19] chavvIsa guNe surIvara namuM, pAlI paMcAcAra tapa dvAdaza Avazyaka che, traNa gupti dazadharma dhAra. paMcavIsa guNe pAThaka nam, paDhe paDhAve jJAna, agyAra aMga cauda pUrva, apUrva dhare nija dhyAna. vrata samiti Avazyaka dhari, hare IdrivikAra, dAtaNa nAna vastra vegalA, uThe bhojana eka vAra bhUmIzayana je leca kare, sAdhuguNa aThAvIsa, paMca parameSTI e niramAlA, anudina nAmuM sIsa. sAradA sAmiNa valI stavuM, niramala-jJAna-AkAra, sAra mati gho niramalI jima pAmuM zrutasAra bhAsa rAsanI paMca parama gurU caraNa namIe, praNamI sAradA mAya to anukrame gaNadhara mani dharIe, anusarI sahagurU pAya to. takhta parasArdi gAyazuM e, vara do bhAratI devI to dhyAna taNuM bheda varaNavuM e, gurUupade saMkheva tA. zrI padmanaMdasUri Adi e, zrI jinasena guNabhadra te anukrameM kavIzvara je havA e, matijJAna samudra tA. zrI zubhacaMdrasUri kRta e, jJAnAva gurUvaMta to zrI sakalakIrti svAmI kahyo e, tattvasAra dIpasaMta te. te mAMhi miM sAMbhalyA e, dhyAna taNI bahu prakAra to te saMpe vaSANanuM eka Agama mAMhi vistAra tA. 5 sUrya caMdra tArAgaNa e, ratnadIpa taNe teja tu ApaNI ApaNuM zakti karI e, prakaTa kare guNa nija tA. 6 jeNI vArTi gaja sAMcare e mRga tihAM kima na jAya to gagane gamana jihAM garUDa kare e, tihAM haMsa kima na jAya te. 7 mahAnubhAva kavizvara je havA e, tiNi kIyo bahu prakAza paNa apamati che mujha taNI e, tuhiM ciMti thayo ullAsa tA. 8 gurU vATaeN mujha jayati e upaje nahi ahiAsa to , hitamAta sugamapaNi e bhaviyaNa suNe mujha sa bhAsa tA. 9 aMta - zrI zubhacaMdrasUri namI, samari vinayacaMdramunipAya nijabuddhi anusAra rAsa kI brahma karamasI sAhAya. 14 Page #203 -------------------------------------------------------------------------- ________________ mohanavimala [19] jaina gUrjara kavio: 5 aNuvaMNi me je kAMI bolIyuM, jinaAgamajJAna virodha te mujha khamaye sAradA, huM talma bAla abodha. 15 vastu rasa kIyA miM rAsa kI miM dhyAna taNe mahAra dhyAna taNA guNa varNavyA, dhyAnI janamanaraMjana nirmala paMcaparameSTI mana dharI sArada sAminI gurU nigraMtha ujajavala paDhe paDhAve je sAMbhale aMga dhari atiuM ullAsa jinasevaka padamu kahe, aMtya lahi avicala vAsa. 15 (1) saM.1758 zAke 1623 kArtika vadi 8 budhavAre zrI pattana nagare paMDayA gaNeza suta caMbikezvareNa li. pa.saM.18-11, ratana.bhaM. dA.43 naM.47. [prathama AvRtti bhA.3 pR.15ra4-raka.] 107pa. mehanavimala (tA. mAnavimala-rAmavimala-jJAnavimalazi.) (3691) vairasiMhakumAra (bAvanA caMdana) copAIra.saM.1758 kArtika suda 5 zani devagaDhamAM Adi- praNamuM sArada sAmanI, haMsAsana kavimAta, vINApustakadhAraNa, tihuM bhuvane vikhyAta. tujhane mAne tirdU bhuvana, sura nAra nAgakumAra, mUrakhane paMDita kare, jJAna taNI dAtAra. aMta - rAvata zrI pratApasI re, tehanA rAja majhAra, kuMara pravIdha vacanathI re, e saMbaMdha ra sA re. 17 bha. saMvata satare ane re, kAtI sudI zanIvAra paMcamI titha kI e bhalI re, devagaDha nagaramajhAra re. 18 bha. corAsIgasehara re, zrI tapagaccha-dinakAra, zrI vijayaprabha zobhatA re, ozavaMza jayakAra re. 19 bha. tAsa pragaTa dimaNa samA re, zrI vijayarata sUrada, tejapratApe dIpatA re, abhinava jANe IMdA re. 20 bha. paMDita mAnavimala taNuM re, paMDita rAma jagIsa mAgavATa siraseharo re, paMDita jJAna tasu sIse re. 21 bha. tAsa sasa suprasiddha che re, paMDitapada gurU dIdha, Page #204 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [191] lakSmaNa meAhanavimala AkhyAta je re, evA yai tiNe kIdhA re. 22 bhara ..vItatI re, suNajyau kavi je abAdha 24 bha adhikAoche! je kahau re, te khamau aparAdhA re. mujha matisArU me* karI re, cApa e rasAla, bairIsiMhakumAranI re, bAvanA caMdana bAlA re. (1) saM.1860 Ase! vada 11 vAra ardita 5. devacaMda li. mahemApura madhye.pa.saM.31-14, gu. naM.66-6. (ra) saM. iMdu vasu caMdra gaja (1818) cai.va.5 li. kirapArAma. pa.saM.3, jaya pA.na.13, (3) sa 1876 bhA.va.9, pu.sa.26, abhaya. aa.11 naM.1007. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1395-96.] aDhAramI sadI 1076, lakSmaNa (maladhAragaccha-vAcaka bhagavaMtavilAsiza.) (3692) cha ArAnI cApAI ra.sa.1758 phrA.zu.13 budha paTanAmAM - Adi - zrI jitadeva ArAdhIye re lAla, vaMdI zrI gurUpAya sukhakArI re. mAtA surati vItavI re lAla, zrI gaNadhara gurUrAya, sukhakArI re bhAvai jitavara vadIye re lAla. aMta - saMvata taraha se samaye aDAvanaI re, phAlguna maiM sita pASi re tritAyA budhavAre rAsa racyo, subha bhAva sAM re, deva zAstra gurU sASI re. 38 tamA. prAcIdizi-maMDaNu padmaNo pura paragaTau re, gaMgAtiTa zubha thAMna re, tihAM nivase saMdha caturvidha puNe parabhAva sau re, dhare dharmanA dhyAMta 2. 39 tameA. vaMzAM ziza raU sa vaMzajA re, gAtra gahamaDAM nAMma re, karamacaMda putra hIzanaH nyAtamAM re, tehanA dayA viSe pariNAma 2. 40 name. tasa suta dIpacaMda gunAyaka jANIye hai, Agraha tehane eha re. karI caupahI cita cAkhe bhala bhAva sAM re, have Rddhi vRddhi guNage re. 41 tameA. lasa. zrI Adi jitavara sakalasukhakara yugaladharamanivAraNA samakitadAtA zubha vikhyAtA bhavasamudraha tArA, 23 bha. Page #205 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jJAnasAgara vAcaka [12] jaina gUrjara kavio: 5 gacha zrI mAladhArakhaMDaNa duhavilaMDaNa vAcaka zrI bhagavaMtavilAsa tasya ziSya munizrI kahaI lakSmaNa zrI saMdha pUra AsajI. [bha.?] [prathama AvRtti bhAra pU.488.] 1077. jJAnasAgara vAcaka (kha. jinaratnasUri-kSamAlAbhazi.) (3693) [+] naladavadaMtI caritra copAI ra.saM.1758 je.zu.10 budha Adi - praNamuM pArasanAthanA, caraNakamala sukhakAra sArada ne sadagurU valI, buddhisiddhidAtAra. satIyAM re sirasehare, davadatI nalanAra tAsu caritra suNatAM thakAM, saphala hu avatAra upaI rAsa aneka che, to paNa mujha manaraMga ati saMkhepa gAIzuM, tasu guNa gaMgataraga. aMta - DhAla RSabha prabhu pUjI e ehanI cAritra pAle bhAva zuM e, dUSaNa sagalA TAla kaThina tapajapa kare e, jIvadayApratipAla. mahAmuni vaMdIe e. pAMDavanema carita thakI e, udharIyau adhikAra damayaMtI nala taNe e, zrI saMghane jayakAra. ma. 11 zrI kharataragacchano dhaNI e, zrI jinarAja suriMda pATaeN mahimA ghaNo e, zrI jinaratana muniMda. ma. 12 tAsu sIsa pAThaka jaya3 e, zrI mAlAbha guNakhAMni pratApe mahIyala e, dinadina caDhate vAna. ma. 13 tAsu ziSya vAcaka kahe e, jJAnasAgara supavitta karaNa nija AtamA e, satIya taNe sucarita. ma. 14 saMvata satara aDAvIne e, jeTha sudi budhavAra dazama tithi paragaDI e, kIdhe e adhikAra. ma. 15 yugavara zrI jitacaMdajI e, rAje zrI gajarAja saMbaMdha nalacaritane eka dIya sukha samAja. ma. 16 sIla sahI suratarU jiso e, bhAkhyo zrI vItarAga sIle lIlA vare e, sIla vaDo bhAga. bha. 17 Page #206 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [13] puNyADhaca purUSa taNI kathA e, suNIye dhari UmAha sadA saMpati kare e, dina prati hAi uchAuM. 13 ma. 18 (1) 5. jJAnabhadra li. pa.sa'.5, abhaya. na.3071. (2) sa.1798 jezu. sAjhata madhye vA. kSamAlAbha zi. jJAnasAgara zi. jayazIla bhrAtR cazazIla zi. nityabhadra li. jJAnabhadra dharmaraMga saha. pa.saM.7, jaya. peA.67. [prakAzita H 1. be laghu rAsakRtie, saMpA. ramaNalAla cI. zAha.] (3694) kacavanA cApAI 33 DhALa ra.sa.1764 vijayadrazamI guru Adi - OM namaH zrImadriSTadevAya namaH svasti zrIdAyaka sadA, praNamu. zrI vamAna ApaH sahu alagI Tale', dharatAM jenavuM dhyAna. samarI mAtA sAradA, mAguM niramala buddhi, caraNu namuM sahagurU taNA, tiguI hui navaninidha . vande sukha bhAgavaI, te tA dAMta pasAya, tAsa carita ghuNatAM thayAM, kasamala dUri pulAya. aMta - ima jANI phUla dAMtanA e, dIje dAna udAra, R. 11 R. 12 dIya duragati TalaI e, pAmaI RddhivistAra. saMvata satara causai e, A sudi gurUvAra, vijayadazamI dine... e, eha racyA adhikAra. yugapradhAna jaga paragaDA e, zrI jinarAja yatIsa, pAdhara tehanA e, zrI jinaratana sUrIsa, tAsu ziSya pAThaka guNanidhi sahI e, pAThaka zrI kSamAlAla, uttama karaNI karaIM e, lIyaI narabhavalAbha. tAsu sIsa vAcaka thuNyau e, jJAnasAgaraNa ema, yavanA muni bhaNyA e, AMNI adhika prema, zrI kharataragaccha-rAjIyA e, zrI jitasukha sUriMda, vijayarAjaI sadA e, teja" taNi diNiMda, eha saMbaMdha dhRtapunyane e, bhaviyananai hitakAra, rAsaka raLIyAmaNA e, suNatAM jayajayakAra. guNu gAvaI je sAdhunA e, chi varaI tasu Aya, vidhana dUrad pulaU e, manava ti sukha thAya. jJAnasAgara vAcaka 1 3. R. 9 . 10 . 13 R. 14 . 15 R. 16 Page #207 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kuzalavinaya [19] jaina gUrjara kavio: 5 jJAnasAgara vAcaka kahI e, tetrIsamI e DhAla, uttama guNa sAMbhalI e, haraze bAlagopAla. a. 17 (1) li. mayArUci tapAgaccha sAhijihAnAbAda nagare navadharA madhye lipIcakre. pa.saM.2513, zeThiyA bhaM. vikAnera. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1402-04.] 1078, kuzalavinaya A ane rA.saM.1812nA zailezvadIpaka kAvyanA kartA kuzalavijaya (have pachI 1lmI sadImAM) eka ja che ke nahIM te kRtio joIne kahI zakAya. (3695) nemirAjala zika ra.saM.1759 phA.zu.3 (1) saM.1779 pa.zu.4 ravi sAdaDI naya. anya kRtio sahita, pa.saM.37, nAhaTA.saM. (2) pa.saM.2, catu. po.9. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1404 tathA 15ra4.] - 1079 mAvajI (ravivijaya zi.) (3696) pAzvanAtha chaMda 101 kaDI la.saM.1760 pahelAM judAjudA gAmanA pArzvanAthanuM varNana. Adi- suratarU ciMtAmaNi same, paragaTa pArasanAtha paramesara praNam sadA, haraze jeDi hAtha. aMta - kalasa paratakSa pArasanAtha AsapUraNa alavesara paratakSa pArasanAtha paramamaMgala paramesara paratakSa pArasanAtha sujasa trihu bhuvaNe sohe paratakSa pArasanAtha sayala suranaramana mohe, zrI pAzvanAtha vIra pratApa suragiri surija nyU sasI, paMDita zrI ravivijaya pavara, sasa jaMpaI mAvajI. 101 (1) saM.1760 Aso zu. gurU paM. mAnaviya ciraMjIvI la. sIsa meghavijaya, pisAla vaDI. pa.saM.7-10, hA.bhaM. dA.3 naM.95. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1208.] Page #208 -------------------------------------------------------------------------- ________________ -aDhAramI sadI [195] lakSmIvinaya 1080. lakSmIvinaya (kha. jinacaMdrasUrinA ga7mAM laghukharatarazAkhA--sAgaracaMdasUri-jJAnaprada-vizAlakIrti-hemaharSa -amara ane rAmacaMda-abhayamANikyazi.) (3697) + abhayakumAra mahAmaMtrIdhara rAsa 4 khaMDa 2.saM.1760 phA.zu.5 soma maroTa nagaramAM Adi dehA. paratakha suratarU sArikho, praNamuM pAsa jihaMda; suranara kinara sAsatA, praName paya-aravida. vidhanavidAraNa sukhakaraNa, pUraNa vaMchita koDa; dharaNida ne padamAvatI, seve be kara jeDa. caramazarIrI caramajina, saMprati zAsana jAsa; samarIje mana te saMdA, ANuM mana ullAsa. (A pachI sarasvatI, gurunI stuti karIne kahe che ke :) abhayakumara guNa varNavuM, bahu budha buddhivilAsa, suNatAM acarija Upaje, jaga jAge jasa vAsa. ati - (cAra khaMDa che. temAM chellA khaMDanI.) DhAla 21mI lokasarUpa vicAro Atamahita bhaNI re - e dezI. buddhi ane samakita adhikAre gAiye re, munivara abhayakumAra, sAdhu taNuM guNa kahetAM bhAva zuM re, saphala heve avatAra. bu. 1 gaNadhara sehamasvAmi paraMparA re, vairI nAmA zAkha; zrI kaTikagaNa caMdakalAnila re, kharatara birUda jasu bhAkha. bu. zrI jinacada sUrIsarU re, jayavaMtA jaga bhANa; guNa chatrIze zobhatA re, Agama artha sujANa. bu. 3 tasu gaccha mAMhe huvA dIpatA re, ga7 juga rAkhaNa bhAra; che AcArajapadavI jehane re, sahu jANe saMsAra. bu. 4 zrI sAgaracaMda sUrIsarU re, jasu vara vIra maheta; tiNe pada dIdhuM bhadra sUrIMdane re, ga7 guNa su mahata. zrI sAgaracaMda sUrIzanI re, zAkhA sabala sanUra; . tasu prasAde dIse dIpatI re, dinadina teja para. bu. 6 phala zikSAdika anukrame re, vAcaka jJAnaprada; paMDita pUrA paragaDA re, dAyaka sakala pramAda. bu. 5 Page #209 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kezarakuzala [19] jaina gUrjara kavio: 5 aMtevAsI tehanA re, sarasvati birUda sujANa; IDaragaDha-bhUpati-sabhA re, ati paMDita balamANa. . bu. 8 sarasa vacana kyuM zAstra sarasvatI re, zrI vizAlakatti uvajhAya; tAsu ziSya vAcakapadadharU re, he maharSa kahevAya. bu. 9 tAsa ziSya be nirmalA re, amara ane rAmacaMda; sAdhudharmadhAraka sadA re, dIpe kyuM ravicaMda. bu. 10 abhayamANikya jayavaMta jaNiye re, savi guNasUtrabhaMDAra; pratyakSa pada vAcaka dhare re, dinadina jasu jyakAra. bu. 11. tasu payapaMkaja-madhukara samo re, laNe rahe nizadAsa; ti e cAritra prakAziyuM re, lakSmIvinaya sujagIza. bu. 12 saMvata nabha rasa muni zazI (1760) re, mAreTa nagara majhAra; phAlgana zudanI paMcamI re, tuMgIpati dinavAra. bu. 13 e Avazyaka sUtrathI re, kIdhe caritra ullAsa che adhike je kahyuM ke, micchA dukkaDa tAsa. bu, 14 bhaNe suNe e caritra je bhAva zuM re, tasa ghara navanidha thAya, aliyavighana pUrve Tale re, manavaMchita phala thAya. bu. 15 vichaDiyA sAjana mile re, pUge mananI Asa; cAra buddhi upaje aMgameM re, pAme valI jasavAsa. bu. 16 prakAzita H 1. prakA. bhImazI mANaka. (3698) bhuvanadIpaka bAlA .saM.1767 [prathama AvRtti bhA.3 pR.456-58, bhA.3 pR.1406. A kavine nAme mukAyela "huM Dhaka matotpatti rAsa" anya lakSmIvijaya (juo have pachI saM.1851nA kramamAM)nI racanA jaNAtAM ahIMthI rada karela che.] 1081. kezarakuzala (vIrakuzaLa-saubhAgyakuzalazi.) ( 698) + jagaDa prabaMdha copAI [athavA rAsa 26 kaDI .saM. - 176 zrAvaNa sAMtalapuramAM Adi-pAsa jiNesara paya nama, praNamI zrI gurUpAya; jagaCzA suralA taNA, guNa gAtAM sukha thAya. rAjA karaNa marI karI, pihetA saraga majhAra; kaMcanadAnaprabhAvathI, pagapaga rahe mahAra. mAnavabhava je pAmIe, to sahI dIje ana; Page #210 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [197] kezarakuzala devalokathI avataryo, jagaCzA dhanadhane. aMta - IMdra caMdra ke suratarU sAra, mAnava nahIM e sura-avatAra; dhanadhana jati zrImAlI taNI, jehanI kIti cihuM dize jaNa.24 satara nabha Sa zrAvaNa mAsa, eha saMbaMdha karyo ulalAsa; zAMtalapura comAsuM rahI, zrAvakajanane Adare kahI. 25 paMDita mAMhe pravara pradhAna, vIrakuzala gurU paramanidhAna; saubhAgyakuzala sadgurU supasAya, tAsa ziSya kezara guNa gAya. ra6 (1) jagaDuzAne kaDakho saM.1989 asADa vada 4 some la. ThAkora dulA harakhA pATaNa madhe. pa.saM.ra-11, jaza.saM. [lIMhasUcI.] prakAzita H 1. prakA. bhImazI mANaka. ("lIlAvatI mahiyArInA rAsa" sAthe) (3700) vIzI Adi 1 sImaMdhara sta. sImaMdhara jinarAja suhaMkara, lAgA tuma suM nehA . salUne sAMI dila sau darasana deha tumahIM hamAre manake mehana, pyAre parama sanehA vo-1 sane. suphala gharI vaha saphala subiriyAM, jihAM tuma darasana pAuM va sa. kesara kuzala kahe manabhAvana, caranakamala zira nAuM . 5 sa. ata - ajItavIya sta. aba meM maMgalamAla pAI, pAi ve prIti sevAI. aba. achatavIya jinarAja caranakI, je sevA cita lAI. aba. 1 bhAga joga jinarAja prabhukI, bhagati mugati mana bhAI kesarakuzala sadA sukhasaMpada, nidina ati adhikAI. aba. 5 (1) 17mA jina sta. sudhI - pachI apUrNa, pa.saM.5, mahimA. pi. 63. (2) pa.saM.6, saM.1916 ce.zu.12 ravi vikAnera maLe. bhiM? (3) pa.saMga, mahimA. pi.63. (4) saM.1790 ASADha zu.15 li. paM. gulAlavijaya zrA. devakIjI vAcanAtha. 5.saM.10-9, kuzala. pi.35. [prathama AvRtti bhAra pR.158 tathA 174, bhA.3 pR.120 tathA 11208. tyAM be judA kramAMkathI nedhAyela kartAkRtine pachIthI eka karela Page #211 -------------------------------------------------------------------------- ________________ lAyA zAhe [198] jaina gUrjara kavie H p che ane 'jagaDu prabaMdha cApAInA 2.saM.1706 temaja 1716 jaNAvela che. sa'.1716 gaNavA mATe teA kAI AdhAra nathI ane kartAnuM paMcamI stavana' anyatra ra.sa.1758nuM maLe che, tethI A kRtinA ra.sa.1760 gaNaveza joIe. 'vIzI'mAM gurupara'parA nathI, tethI tenA kartA A ja kesarakuzala haze ema kahevuM muzkela che. 1082. lAdhA zAha (kaDavAgaccha kaDuvA-khIma-vIrezajIvarAja -tejapAla-ratnapAla- -jinadAsa-tejapAla-kalyANa-laghujI theAbhaNazi.) me 1 2.3 (3701) cAvIzI ra.sa.1760 vijayAdazamI zukravAra amadAvAdamAM aMta - kalaza. rAga dhanyAsI, dIThe dIA re vAmAA ta dana dI| e dezI. gAyA gAyA re, meM tribhuvanapatiguNa gAyA, uttamanA guNa bhaNatAM suNatAM, paramANu da cita pAyA re iNI pare' jina cAvIsa maneAhara, bhavijatane suSadAyA, cattArijita dhyAna dharatAM, dinadina sujasa savAyA re ... me 2 kaTugacha mAMhe ati suMdara, sAhA yANu kavirAyA, tAsa sIsa theAbhaNusI dIpaU, sIyalavaMta sAhAyA re. tAsa sisa lAI manameAI, purUSAttamaguNa gAyA, je naranArI bhaNuseM suNase', tasa bhavapIDa maTAyA re. saMvata satara sAThe... kavivAre, vijayasasa mana lAyA, rAjanagara madhye rahIya ceAmAsuM, cAvIsa gIta banAyA re. zrI tharAda nagaranA vAsI, sA hIre mana bhAyA, sA karamaNu AgrahathI kIdhAM, sarasa saMbaMdha racAyA re akSara nyUnaadhika je bhASya, suddha karayA kavirAyA, sAhA lAdhA kahe pUraNa kIdhAM, sArada sugurU pasAyA hai. me 7 me 4 meM pa meM ka (1) saM.1768 zrA.zudi 13 ravau khaMbhAIta madhye la. pa.saM.8-12, 2, 3, 8 e traNa putra, jaza.sa. (3702) ja mRkumAra rAsa 32 DhALa 2.sa.1764 kA.su.ra guru sAhIgAmamAM aMta - kaTugache. sAhA kaDDayA' nAyaka, khImara virUOM manna bhASA, jIvarAja tejapAlapa taNe pada, ratanapAla gAyA re. 9 sAtame pATe dharamaguNagyAyaka, sADA jiSNudAsa thapAyA; Page #212 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [19] lAdhA zAha teja kalyANa mahAbuddhidhAraka, kaTukaga7 dIpAyA re. 10 sAhA laghuru10 guNavaMta virAjita, dazameM pATe kahAyA; ekAdazameM sAra zrI bhaNI , sIlavaMta sohAyA re. 11 tAsa ziSya lA2 mana moha, munIvara jan malAyo; sohI gAma rahI manaSAMti, sarasa sabaMdha racAyo re. 12 graMthAgraMtha sakala thaya guNa suMThAvase(?) batrIsa adhikAyA re; DhAla batrIzaA che ati suMdara, gAvo guNIjanarAyA re. 13 saMvata satara causaThA varase, kArtika suda suSadAyA re; bIja gurU dina pUraNa kIdho, sArada sugurU pasAyA re. 14 je naranArI bharyo suNa, tasa bhavapIDa miTAyA re; sAhA lAdhe kahe saMdhane hoya, dinadina sujasa savAyA re. 15 (1) choTAlAla vADIlAla, amadAvAda. (2) saM.1821 kA.va.8 bahaspativAre vikramapure pUjya zrI gulAbacaMda zi. necaMda li. pa.saM. 32, jaya. pika7. (3) prata 19mI sadInI, pa.saM.33, ji.cA. pi.79 naM.1966. (3703) + surata citya paripATI 81 kaDI .saM.1793 mAgazara vada 10 guru suratamAM Adi- praNamI pAsa niNaMdanA, caraNakamala cita lAya; racanA caitya pravADanI, casu sugurU pasAya. surata baMdIrame che, jihAMjihAM jinavihAra, nAmaThAma kahI dAkhavuM, te suNo naranAri. aMta - kaTugoM kalyANa virAje, sAhA lahu guNacaMdAjI, bhaNasI tasa pATa prabhAvika, paMDita mAMhe dizRMdAjI. 7 saMvata satara trANayA varase, rahI sUrata mAse, mAgasara vadi dazamI gurUvAre, racIu stavana u9lAsejI. 8 tapagacchanAyaka sujana sulAyaka, vijayadayAsUri rAje, sAhI lAlacaMda taNuM AgrahathI, racanA adhika virAje che. 9 adhiku uchu je hoya ehamAM, zuddha karo kavirAyA; sAhAjI lAdhe kahe surata mAMhe, haraSa zuM jinaguNa gAyAche. 10 (1) savagAthA 81 zrI sUrata madhe daherA 10 che derAsara 235 bhUyarA 3 pratimA ekeka gaNutA 3978 paMcatIrathInI 5 vasavaTAnI Page #213 -------------------------------------------------------------------------- ________________ lAyA zAha [200] jaina gUrjara kavio H 5 24 ekalamala paTa pATalI siddhacakra kamalacaumukha sarve thaIne 10041 chaI. prakAzita H 1. prA.tI.sa. pR.6rathI 69. * (3704) + zivaca'dhrujIneA rAsa (ai.) cha DhALa ra.sa.1795 Ase zu.pa guru rAjanagara Adi dUhA sAsananAyaka samarIye, zrI vamAna jinacaMda, praNamuM tehanA payugala, jima lahuM paramANu 6. zrI gautama pramukha je munIvarA, zrI sAhasa gaNurAya, jabU prabhava pramukhane, praNamuM tehanA pAya. zrI vIra paTAdhara paramagurU, yugapradhAMta munirAya, yAvata 6HpasahasUrI lagI, praNamuM tenA pAya. tAsa para para jANIye, suvihitagasiradAra, jinadatta ne jinakuzalajI, sUrI havA sukhakAra. tasa 56 anukrame jANIye, jina mAna sarada, jinadharamasUri paTAdhara, jinacadasUri muNiMda. sivacaMdrasuri jANIye, deza prasIdha hai nAma, kharatagaccha-siraseharA, savaeNgI guNadhAma. tasa guNagaNunI varNanA, rathI utpati sAra, nAMma ThAma guNu kahI dAkhavuM, te suNajo naranAra. aMta - ati Agraha kIdhA hIrasAgare hita ANI, karI rAsanI racanA sAte DhAla pramANa; kaDuyAmatigacchapati sAhajI lAdhe... kavirAya, tikSNa rAsa racyA e suSuta bhaNI sukha thAya. 2 3 4 5 6 7 kalaza. ima rAsa kIdhA sujasa lIdho Adi aMta yathA suNI, zivacaMdajI gacchapati karA bhAva o bhiva guNa, saMvata satara se pacANu Aso mAsa sAhAmaNA, sudi pAMcamI suragurau vAre e racyA rAsa raliyAmaNNA, niravANu bhAva ulAsA sAthe rAjanagara mAMhe kI, kahe... sAhajI lAdheA hIra AgrahethI rAsa eha karI dIu. (1) pa.sa'.5-14, DA.a.pAlaNapura. (2) IDaranI bAIonA bhaMDAra 1 11 Page #214 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [201] lAyA zAhe prakAzita H 1. aitihAsika jaina kAvya saMgraha (jemAM A rAsanA sAra paNa ApyA che) pR.321-332. (3705) pRthvIca, guNasAgara ciratra khAlA, ra.sa'.1807 mAgazara zu.pa virAdhanapura aMta - zrImadvIjinezvarasya sugatAdIzasya tIthaeN vare gacche zrI kadukAbhiSe prathamatA vidvatjhalAkha DalaH sAhebhyaH kaDukArttimaH zubhamatidha ma katAnA'bhavat tatpade bahuzAstrAnizritamatiH zrI khImasAhAyaH. vIrazAha iti tatpadebhavata, jIvarAja itivA caturthAM ke tejapAla iti paoNMcame paTTa, ratnapAla abhavacce SaSTake. tatpaTTadhArI jinadAsa nAmA teAdiSAlemake bhabhUva, kalyANa nAmA navame pade ca, disaMkhyake bhulahutinAmA. 3 tadanuge ca pade mukulodbhave kavikalApratA thaiAbhaNunAmaka: tanu ladhakanAmakasAhajI zucinayAyuitA hi rAjate. 4 prazastAdhazAlinaH parApakArakAriNA gurAH padAmbuja mayA praNamya bhaktipUrvakam suziSyayAcanena me jagajjanApakAratA 1668.] viziSTasaccaritrake kRtaH subAlakheAdhaka:. 5 aSTazatatame (?) vaSe pramita saptameAttare mAgazISe site pakSe pacamyAM bhAnuvAsare. racitADya. mayA graMthA vikSeparahitaH kSitau, zeAdhanIyaH satAM yairyadusUtra bhaveddhi. pramAdAdvItarAgAnAviruddha. yayeAti, parAkAraNu puNyattinaH zApyatAM adhAH rAdhaketi pUrva ge cAturmAsasthitana ca kaTugaccheza lazveta kRtADaya bAlabeAdhakaH. [prathama AvRtti bhAra pR.496-99, bhA.3 pR.1421-22 ane 9 1 ra OM 7 L Page #215 -------------------------------------------------------------------------- ________________ rAmavijaya vA [02] jaina gUrjara kavio H 5 1083, rAmavijaya vA. (ta. hIravijayasUri-kalyANavijayadha vijaya-jayavijaya-zubhavijaya-sumativijayazi.) (3706) tejapALa rAsa 2.sa.1760 (3707) dha dattaSi rAsa ra.sa.1766 (1) pa.saM.24, ama. (2708) + upadezamAlA khAlA, 2.saM.17816[mAdha ?] zu.9 karNabhUSA nagaramAM bhUSAye 71 kathAe sahita. savacca'dragajAdribhaprabhumita varSe madhAvuvale siddhayAka navamI dine puravare zrI mAlAyAM upadezazataprakaraNe niSpAdi seAya muddA bhavyAnAmupakArakaTatara' zabdAjhuM pheza mayA. zrImad vIparaMparApadabhatAM sa'jJAnalIlAvatAM, bhavyAnAmupakuvatAM kaliyuge zreyeAvatAM zAzvatAM, lakSmImAtyavatAM smRti vitatAM krodhAdiceSTA jinA lakSmIsAgarasUriNAM vijayatAM rAjye guH kRtaH zrImad suprativijayagurUprasAdatADakAri sadvicAraNa rAmavijayena bhavyaupadezamAlA saMdarbha : 3 (1) hIraratnasUri-panyAsa raMgavimala-5.... jasavimala-5. vidyAvimala-5. jJAnavimala-5. vinayavimala-pa. mehavimala-pa. dharma vimala-5. vivekavimala-mu. lakSmIvimala la. AtmA saM.1886 zaka 1752 jyuM.va.3 jI vIrapure mahAvIraprasAdAt.pa.saM.146, kheDA bha (2) vivekavijaya bha.... udepura. (3) li. saM.1842 5.sa.200, lI'bha naM.797. (4) li. sa`.1809, pa.sa`.157, lI....bha. naM.1423. (5) pa.sa.161, lIMbhara naM.3424. (6) sA~vat mahIvasurasAgninA (1863) varSe madhumAse iMdu pakSe bANu tithau bhAma la. rAjasAgarasUri-bha. vRddhisAgarasUri-bha. lakSmIsAgarasUri-bha. kalyANasAgarasUri-bha. pUnyasAgarasUri bha. udesAgarasUri rAjye 5. vivekasAgaragaNi zi. nyAyasAgareNu gurUpadezAt pazcAt bhAga pUritA rAjanagare vIraprasAdAt. pa.saM.16pa, bhAgyaratna muni kheDA dA.2 naM.20. (7) saM.1852 phA.zu. gurau pa`. hevimala pa'. dharma satka lavaNapura madhye vAsupUjya prasAdAt bhrAtA vivekavimala vAMcanAtha. 1. Page #216 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI | [2] rAmavijaya vA.. pa.saM.142, kheDA saMdha bhaM. dA.1 naM.3. (3709) neminAtha caritra bAlA re.saM.1784 (1) pa.saM.285, pra.kA.bhaM. dA.56 naM.511. (3720) [+] zAMtijina rAsa ra.saM.1785 va.zu.7 guru rAjanagaramAM Adi- sakalazreyavaradAyinI, munivaravaMdita jeha, jinapadalakSmI nita namuM, ANi adhika sane. aMta - tapagacchanAyaka sugurU maNidA zrI hIravijaya sUraMdA re, bujha akabarazAha nariMdA, mehanallikaMdA re. 13 paDaha amAri taNuM vajaDAyA, jIjIyA-kara cheDAyA re DAbara saravara puNya aMkUrA, dharmakaraNa thayA zUrA re. 14 akabarazAha karyo jeNe sIdhe, birUda jagata gurU dIdho re; mahIyalamAM sabalo jasa lIdho, ciMtita kArata kIdho re. 15 zrI vijayadAna gurU pATa paTodhara, udaya adhika savAI re, paMca viSaya parihAra karyo jirNo, tapa tapiyA sukhadAI re. 16 deya saDasa aMbila jasa kIdhAM, Ima nivi tima jANe re; trikya sahasa paTa zata valI upara, tapa upavAsa vakhANe re. 17 cAra kaDi saMkhyAe kIdhe, zrI sahagurU ziSya bhAye re, aSTotarazata muni jeNe dIkhyA, e gurUpuje pAyo re. 18 paMcazata saMkhyAe jasa upadezuM, deharAsara prAsAdo re, bhavijana bhAva dharIne mAMDayA, dIThe hevo ANaMdo re. 19 biMbapratiSThA kIdhI gurUjIe, paMcAsa vAra udAra re, pATaNa pramukha nayara bahu utsava, varo jayajayakAra re. 20 yAtrA deya siddhAcala kerI, deya girinAre kIdhI re, lAkha biba jahA jinanAM, mahiyale Ijata lIdhI re. 21. mAna tajI RSi meghajI nAme, laMkAmatane svAmI re, jinapratimAArAdhaka hue, hIragurUne pAmI re. mAgazira sudi navamI dina suMdara, zAha kaMyAkuli Ayo re, pannara AsIe pAlaNapuramAM, nAthIe kuara jAya re. 23 para chanue kArtika vadamAM, bIje dIkSA lIdhI re, sattara [saMvata] sela sAte nAgore, paMDita padavI dIdhI re. 24 sattara [saMvata] sola ADe vAcakapada, mahA zudi paMcamIe dIdhuM re, Page #217 -------------------------------------------------------------------------- ________________ rAmavijaya vA. [2] jaina gUrjara kavio: 5 vijayadAna sUrIzvara uttama, ciMtita kAraja kIdhuM re. 25 sela dAhera sahimAM, AcArijapada pAyuM re, sobhAgI mahimAnadhi moTA, jinazAsana dIpAyuM re. raka zrI hiravijayagurU pATe paTAdhara, zAha karma kulacaMde re, mAta keIDAI kukhi upanyA, zrI vijayasenasUri vaMdo re. 27 sumati gupati sudhI gurU dhAre, samatArasabhaMDAre re, jiNe e gurUne nayaNe nirakhyAM, dhana tehano avatAra re. 28 zAhi sabhA mAMhi vAda karine, jinamati thiratA thApI re, birUda savAI jagatagurU pAya, kIrtilatA AropI re. ra9 tAsa pATe udayAcala udaya, zuddha prarUpaNAkArI re, zrI rAjasAgarasUrI jayavaMtA, bhaviyaNane upakArI re. 30 devIdAsa-kula-naMbara-dinamaNi, mAta keDamade jAyA re, manamohana bhAgI sadagurU, mahimAnidhi munirAyA re. saMvata sela gyAsIyA varSe, AcArajapada thApI re, zrI rAjasAgarasUri nAma jayaMkara, sAgaragacha dIpAyA re. 32 sAhaziromaNi sahasakiraNa suta, zAMtidAsa sujANa re, jasa upadeze bahu dhana kharacyuM, lakha igyAra pramANa re. 33 karatikamalA zrI gurUjInI, jaga mAMhe ghaNuM pasarI re, bhaviyaNa mahI mAMhe ati hara, jasa guNamAlA samarI re. 34 teha gurU pATa paTAdhara pragaTayA zrI vRddhisAgara sUrIdo re, paMcAcAra vicAre caturA, mohanavallIjhaMdA re. 35 rUpa anopama saMga birAje, zubha lakSaNa ati rUDA re. bahu naranArI jiNe pratibodhyA, vayaNa na bhAge kUDA re. 36 guNanidhi tene mATe virAje, zrI umisAgarasUri chAje re, kIrati jehanI jaga mAhe gAje, bhavimana-saMzaya bhAMje re. 37 saMprati mAnavijaya te gurUjI sabhAgI siradAre re, vairAgI vAhalA vijanane, samatArasabhaMDAre re. 38 teha taNe rAjaye e raciyo, zAMti prabhuno rAsa re, bhaviyaNa bhAva dharine nisaNa, lahie sukhavilAsa re. 39 DhAla - dhanyAzrI. zrI gurU hIrasUrisara zISya kalyANavijya vijhAyapuraMdara Page #218 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [5] rAmavijaya vA. dinadina caDhati jagasA. 1 zrI. zA rakhAnaMdana sobhAgI sAce vaDa vairAgI saMmati aratha vicAra saddagurU, sAce zubhamati rAgI. 2 zrI. mAta pUMjIbAI kukhe joyo, nAme navanidhi thAo, vAcaka dharmavijayavara tehanA, dIpe adhika savAI. 3 zrI. tasa aMtevAsI guNa e bhariyA, bola na bole virUA, zrI jayavijaya vibudha mRtadariyA, pAleM sUdhI kiriyA. 4 zrI. tasa padapaMkajabhamara sarikhA, zrI zubhavijaya kavIzA, guNa gaMbhIra merUgirI zA, zrutajala-siMdhu munIzA. pa zrI. tasa caraNabujasevaka suMdara, zubha kiriyA guNa zarA, sAdhe yoga abhyAsa akhaMDita, nahiM guNarayaNa adhUrA. 6 zrI. mahimAvaMta mahaMta munIsara, caraNa name avanIzA, zrI gurU sumativijaya upagArI, prato keDi varIza. 7 zrI. tethI gurU mahimAnidhi sAMnidhi, rAsa rasIka meM nipAyA, zAMti prabhu guNarAzi bhaNatAM, navanidhi ANaMda pAyA. 8 zrI.. pUrava carita taNuM anusAra, e saMbaMdha banAyA, lAbha anaMta lahyo e racatAM, dinadina sujaza savAyA. 9 zrI. sakala saMdhane maMgalakArI, zAMti jiNuMda sukhadAyA, rAmavijaya kahe e jinavarane, harakha dharI guNa gAyA. 10 zrI. saMvata sattara paMcAsIyA vaSe, vaizAkha mAsa kahAyA, zudi sAtama gurU puSya saMyoge, pUraNa kalaza kaDhAyA. 11 zrI. adhikanyUna je kAMI ImeM, aNaupage likhAyA, sakavi savi zodhI lejyo, kari suni jari supasAyA. 12 zrI. zrI rAjanagara saMgha sobhAgI, tene prathama suNAyA, Rddhi vRddhi pragaTi adhikerI, ANaMda adhika upAyA. 13 zrI. (1) saM.1780 mAga.va.8 AgarA madhye udayacaMda zi. khumyAlacaMdra li. khara. jinavimalasUri rAjya. 5.saM.100, jaya. pi.66. (1) saM. 1792 phA.va.13 zanI paM. devahaMsagaNi zi. paM. jahaMsa zi. rUpahaMsagaNi zi. mu. mehanahiMsa bhrAta hiMsagaNi zi. muni muktihaMsa la.. sUrati baMdire cAturmAsa pitRbhrAtra dayAcaMda. pa.saM.184-17, vI.u.bhaM. dA.20 pi.1. (3) saM.1876 Aso sudI 1 ravi vIrapura vAstavya Page #219 -------------------------------------------------------------------------- ________________ rAmavijaya vA. [2] jaina gUrjara kavio 5 mahAvIrasvAmI prasAdAta AdIsara munIsuvrata rISabhadevajI prasAdAta la. panyAsa jasavimala tata paMnyAsa jJAnavimala tat paM. vidA(vidyA)vimala tata paM. vinayavimala tata paM. mehanavimala tata paM. dharamavimala tata paM. vivekavimala tatazISya munI lakSmIvimala la. vIrapUra maLe paMnyAsa hetavimalajI gAMma chANInI parata hatI te mAMhithI utAre che. zuddha karavo. pa.saM.297-17, kheDA bhaM. dA.7 naM.para. (4) pa.saM.311-12, gu. naM. 54-1. (5) saM.1890 kA.va.14, pa.saM.207, bau.vIkA. naM.37. (6) saM.1887 zAke 15ra caitra zu.10 bhaguvAsare pUSya nakSatre zukarAnuyoge prathama prahare lAbhalAmAM saMpUrNa kRtaH... - tapAgaccha bha. vijayaprabhasUri zi. paM. premavijayagaNi zi. vanitavijaya zi. paM. ravIvijaya zi. nemavijaya zi. ratnavijya zi. muni tejavijaya vAcanAtha...liMbaDinagare la. muni dAnavijaya zrI zAMtijina prasAdAta. 5.saM.ra91-16, jhIM. dA. 32 naM.154. (7) gu.vi.bhaM. (8) ratna.bhaM. (9) bhAva.bhaM. (10) saM. 1890 mAga.zu.11 ravi bhAI murArajI vAsudeva tathA bhAI kacarA vijayadevasUrIzvara zi. mahopAdhyAya vinItavijayagaNi zi. paM. tejavijaya zi. mAnavijayagaNi zi. zubhavijaya zi. kanakavijaya li. zi. rAjedravijayasyAthe. pa.saM.401-11, dho.bhaM. (11) saMvata 1871nA varSe zAke 1736 pravartamAne prathama bhAdrava sudi 1 dine mahopAdhyAya zrI zrI zrI rAmavijayagaNI - taziSya paM. pratApavijayagaNa tataziSya vavekavijayagaNuM tataziSya paM. hetavijayagaNa tataziSya paM. lakhamavIjayajI lakhAvInaM, zrI rAdhanapUra madhye AtmAthe. pa.saM.266-15, vi.ke.bhaM. naM.3165. (12) saM. 1850 pisa vadi 13 me li. bhAvanagara biMdare. pa.saM.314-11, lIM.bhuM. dA.26. (13) pa.saM.110, pre..saM. (14) pa.saM.204, pR.2.saM. (15) 5.saM.113, trIjo khaMDa sudhI, amara.bhaM. sinera. (16) saM.1788 vara phAlaguna mAse kRSNapakSe paMcamI caMdravAre lakhitaMga zrI amadAvAda nagare luNAvADA madhye sA. bhuSaNadAsa subhacaMda vAcanArtha. pa.saM.rara1"15, hAM.bhaM. dA.83 naM.195. [mupunhasUcI, lIMhasUcI.] ke jaujavI.] [prakAzitaH 1. jaina kathA ratna koza bhA.8] (0711) + lakSmIsAgarasUri nirvANa rAsa (e.) saM.1788 pachI Adi- zrI yugAdi jinavara taNa, pada praNamuM kara joDi - bhavimanavaMchita pUravA, kalpatarUnI Di. Page #220 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [27] rAmavijaya vA. zAMtinAtha prabhu solamA, vizvasena kulacaMda acirAnaMdana jagadhaNI, praNamuM paramANuMda. tapagacchanAyaka jinavarU, zrI lamIsAgarasUri guNa tehanA gAmyuM ghaNuM, ANI ANaMdapUra. aMta - DhAla giyA re guNa tuha taNA e dezI vijana saMbhavajinanI sevA, bhAva dharIne kIje re rAjapurAmAM e jinapUja, mayajanamaphala lIje re. 1bha. budha zrI sumativijya gurU sevaka, kahe INa pari kara joDI re; vAcaka rAmavijaya gurU dhyAneM, lahaI saMpati keDI re. 5 (1) sakalavAcakacUDAmaNi mahopAdhyAya zrI 108 zrI rAmavijayagaNi viracitAya saMbaMdhaH saMpUrNa taziSya mu. vidyAvijaya lakhita saMvata 1790 varSa vaizAkha vadi 9 dine. pa.saM.10-13, yati nemacaMda. (2) saM.1782 varSa vaizAkha sudi 15 dine lakhita muni mahimAvijaya khaMbhAyata baMdare. pa.saM.12-14, lA.bhaM. prakAzitaH 1. je.e. rAsamALA bhA.1 (mArI prayojelI). (3712 ka) + covIzI la.saM.1778 pahelAM mahesANAmAM Adi- gamAyA garabe rame re-e dezI. olaghaDI AdinAthanI je, kAMI kije manane keDiye. aMta - kalaza. Ima bhUvanabhAsana dUrI nAsana vimalazAsana jinavarA, bhavabhIticuraNa AsapuraNa sumatI kAraNa zaMkarA, meM guNyA bhagate vividha jugatuM nagara mahisANe rahI, zrI sumatIvijya caraNa sAMnidhi rAmavijaya sIrI lahI. (1) pa.saM.7-17, A.kA.bhaM. (2) pa.saM.14-9, le.va.bhaM. dA.11 naM.76. (3) li.saM.1821, pasaMda, lIM.bhaM. naM.ra919. (4) vi.saM. 184ra, pa.4169thI 181, lI.bhaM. naM.ra782. (5) pasaM.9, lIM.bhaM. naM.1941. (6) li.saM.1869, pa.saM.12, lIM.bhaM. naM.2109 (7) saM. 1778 spe.va.11 me rAjanagare. pa.saM.12-9, jaza.saM. [mugRhasUcI.] prakAzita H 1. covIzI vIzI saMgraha pR.126-44. [2. 1151 . Page #221 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devavijaya vA. [28] stavana maMjUSA.] (3712 kha) 20 viharamAna stavana Adi- bhavi tume vA re sumati zAMti jiSNu dA ~ e dezI. suNi bhavi prANi ae zrI sImaMdhara jina dhyAve, prathama prabhU vicarata videhe", guNu tasa ahitisa gAve. sUNA. jaina gUjara kavie H 5 * zrI sumati sugurU sevA zuddha manathI karatAM sujasa upAvA, vAcaka rAmavijaya kahe jagamAM jItanisAna bajAve. sUA. - aMta - zrI ajitavIyajita vIrya anaMta prakaTathu kSAyaka bhAve re, sahajasamAdhinI lIlA vise, te prabhu eka sabhAve re. * sadagurU sumativijaya kavi sAMnidhi, jagi lahIIM jasavA re, vAcaka rAsaviya kahe e prabhu, dhyAne amRtaAsvAde re. cha (1) mANukavijai paDanA zrIcaMda lapIkRta. pa.sa'.10-12, hA.bha. dA.83 naM.103. (2) pa.saM.10-13, kheDA bha'.3. [prathama AvRtti bhA.2 pR.546-55ra, bhA.3 pR.1441-43 tathA 1640-41. tyAM neminAtha caritra bAlA nA 2.sa.1884 darzAvelA te chApabhUla haze ema mAnIne sa.1784 karela che. 'jaina sAhityanA saMkSipta itihAsa' (phakarA 999 pR.680)mAM A kRtinA 2.saM.1884 ane 'upadezamAlA khAlA.nA ra.sa.1878 darzAvela che te paNa bhUla che.] 1084, devivajaya vA. (ta. vijayaratnasUrizi.) (3753) + temarAjula bAramAsa (1) 17 kaDI Adi - madhukara mAdhavane kahejo - e dezI. brahmANI vara huM mAguM, kara joDI tuma pAya lAguM; dAridradu:kha have muja bhAMgu re, netra jinesarane kahejo. 'ta - zrI vijayaratnasUri rAyA, vAcaka deveM guNa gAyA; tuma nAme saMpatti pAyA re, tema jinesarane kahejo. [mupugRhasUcI.] 1 1 prakAzita H 1. jagadIzvara chApakhAnuM, saM.1940 (zIlAchApa). (3714) + temarAjula khAramAsa (2) 17 kaDI ra.saM.1760 Adi - sastIne pAya lAguM, huM teA vacana sudhArasa mANuM re; sAmalIyA. 17 Page #222 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [29] devavijaya nema rAjulanA guNa gA, huM to ketAM bahu sukha pAu re. sAmalIyA. aMta - e to saMvata sattara sAThe , gAyo meM virahI mATe re, sA. zrI vijaya ratana surirAyA, e to devavijaya guNa gAyA re. sA. 17 (1) je.e.I.bha. (tIrthamAlA sAthe). prakAzita H 1. jagadIzvara chApakhAnuM, saM.1940 (zIlAchApa). (3715) zItalanAtha sta, ra.saM.1769 mAMDavImAM Adi cheDI te AvI thArAM desameM mArUjI, khIraNa deI pAchI vAla he; mRgANIrA bhamarA, thAMsu nahi belAM mArUjI. e dezI. zrI sarasatI caraNe namI, sAhebajI praNamI sadagurUpAya he jhINuM mArU sU mAre mana vacce; sItala jinavara gAyayU sA. nAmuM navanidha thAya che. jhINuM. 1 aMta - saMvata satara ugaNetare sAra hI sA. mAMDavimAM mAsa he, jhI. sItala jinavara meM stavyA, sA. pUra saMdhanI Asa ho. jhI. 10 zrI tapagaccha mAMhe sebhatA sA. zrI vijaya ratna sUrirAyA ho. jhI. devavijaya sukha dIjiI sA. tuma nAmeM sukha thAya che. jhI. 11 paMDita deva Ima vinave sA. (1) muni Rvijaya lakhita maMDavi nagare. pasaM.1-14, mArI pAse. (3716) + nemarAjula bAramAsa (3) 12 padya saM.1795 comAsuM piorabaMdara kAvyamAM rasa che. Adi- cetre te caturA nAra, cittathI vimAse re; kaMtavihuNI rAta, kima karI jAze re. aMta - A phAguNa Avyo mAsa, nAha na Avyo re; abIla gulAla ja teha, sahu meM chaMTAyo re. A pIyu cAlyo giranAra, mujane choDI re; A zivaramaNI zuM raMga, prIta eNe jeDI re. A khoTI jaga mAMhe prIti, je nara karaze re; thira nahIM jaga mAMhe kAya, sukRta haraze re. pAmI te mane vairAgya, saMyama lIdhuM re; 14 Page #223 -------------------------------------------------------------------------- ________________ khemacaMda [10] jaina gUrjara kavio: 5 A rAjula satI guNa jaNa, kAraja kIdhuM re. A saMvata sattara paMcANuM, rahI comAse re; A porabaMdara zubha ThAma, manane ullAse re. zrI vijayaratna sUrida, vAcaka deva bole re, vArI huM nema jida, nahIM tuma tAle re. (1) lI.bhaM. dA.23 (geDI tathA dAdA stavana sAthe). prakAzita : 1. prakA. jagadIzvara chApakhAnuM, saM.1980. [2. prAcIna madhyakAlIna bAramAsA saMgraha bhA.1. [prathama AvRtti bhA. pR.500-03. tyAM A kavinI dIpavijayaziSya devavijaya (juo have pachI saM.1778nA kramamAM) sAthe bheLaseLa thayelI, paraMtu banne kavio spaSTa rIte potAnI alaga guruparaMparA nideze che, tethI banene judA ja kavio gaNavA joIe. prathama AvRtti bhA.2 pR.729 para je devavijayane saM.1773mAM upAdhyAyapada apAyuM hovAno ullekha che te A ja devavijaya saMbhave che. to "nemarAjula bAramAsa (1)" saM.1773 pachInI kRti bane.] 1085. khemacaMda (tA. mukticaMdrazi.) (3717) 24 jina sta, la.saM.1761 pahelAM aMta - vijayaprabhasUrirAya, sUriziromaNuM re su. zrI vijayarana surIMda, munivarano dhaNI re mu. mugaticaMda gurU sIsa, pemacaMda Ima bhaNuI re che. gAyA jina cevisa, ulaTa ati ghaNaI re u. (1) paMDitazrI mukticaMdragaNi zi. paM. jemacaMdagaNi zi. muni viracaMdra liSatuM. saM.1761 budi madhye. gulAbavijaya bhaMDAra udayapura. [prathama AvRtti bhAra pU.455. tyAM kRtino rasaM.1761 darzAvela. kavinA ziSya karelI A prathamAdaza prata hoya te ra.saM.1761 saMbhave.] 1086 lAvaNyavijayagaNi (bhAnuvizi.) (1718) covIzI saM.1761 lagabhaga Adi- AdinAtha sta, mahAvideha kSetra sohAmaNuM e dezI. Adi jinesara sAhibA, jagajana pUre Asa, lAla re. karIya kRpA karUNuM kare, manamaMdira karo vAsa, lAla re. Adi. 1 Page #224 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [11] ladhivijaya vA. vItatI tUTA prabhu, kIdhA jyeAtiprakAsa lAla re, paMDita bhAnuvijaya taNA, lAvaNya mana ulhAsa lAla re. 5 aMta - mahAvIra sta. evI AvI re iMdrANI peAtai e dezI. saoNMgama sura prerita suramyAmA, manamatha senA AvI, sanmukha prabhu syuM chala vAhe ne, khele neha jagAvI. prItama lIje re A yauvanacA lAhA - AMcalI. prI. 8 dinadina paramANuMda bahu vilase, vIra jinesara rAyA, kAvida bhAMttuvijayayasevI, lAvaNyake mana bhAyA. (1) iti maheApAdhyAya zrI zrI 119 zrI lAvaNyavijayagaNikRta caturviM zati tIrthaMkara stavana. zrI mahAvIra jita 24 saM.1761 bhA. vida 5 gurau staMbhatItha `dire li. pa.sa....9-13, tilaka.bha. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1406-07.] 1087, ladhdhivijaya thA. (pau. lakSmIcaMdasUri-vIravimalazi.) (3719) suma'galAcAya cApAI 2.sa.1761 bhAgavA nagaramAM Adi - sakala surAsura sAmI bhala, samaratha sAhiba pAsa; - ata - daiva dayApara dAlidrahara, nIlavaraNa tanu jAMsa. azvasena-kuli ma DaNaka, vAmA-Uyari-mahAra; kasa-madabhaMjana kesarI, prabhAvatI-Uri hAra. trigUDha la chata dIpatu, vANArasi jina avatAra; se pAsa praNamuM muddA, jasa dIThaI jayakAra. sarasati bhagavatI ya namI, mAMgI vacanavilAsa; kara joDi sahigurU taNA, praNamuM caraNa ulhAsa. siMdhdha sAdhu praNamI karI, praNamI prAdhi lipi pAya; sumareMgala rivara taNuu, khAlissu carita savAya. 1 3 rAga dhanyAsI, rikhabha prabhu pUjIe - e dezI, putranA caritrathI e, udharIe e adhikAra, dharama hIe dharAe, TAlI sayala paramAda - viyaNa sAMbhale e dharama. chaDA kuDau vivAda, dharama. AMkaNI. dhruri saMbadha prakaraNa" kahiu e, aehalu siddhAMta majhArI, 66 dha adhika uOM je kahiuM e, kheAlI alIka ja bhAkha, 5 Page #225 -------------------------------------------------------------------------- ________________ vivekavijaya [21 jaina gUrjara kavio: 5 tehanuM micchA dukaDa e, zrIya saMdha karaI sAkhi. 67 dha. pUnisagapati rAjIyA e, pAlaI paMcAcAra, zrI lakSmIcaMda sUrIsarUe, jasu darasana chaI sukhakAra. 68 dha. prathama ziSya mukhya tahanA e, vIravimala muniMda, vinayavivekaI AgalA e, pravartAvaka mAMhi dIpaI jima caMda. 69 dha. teha gurUnI anumatiI, raciu rAsa rasAla, dharama. ziva darisanadadhi bhU vatsaraI e, bhAgavA nayara majhAri. 70 dha. e rAsa sarasa jike pabhaNaI e, ANu harakha ja jANa, lambivijaya vAcaka bhaNaIe, tehanaI kuzalakalyANa. 71 dha. (1) zrImadrAkAgaNAdhirAja pAdA, zrI lakSmIcaMdrasUrIDhANAM, ziSya labdhivijaya muni viracita zrI sumaMgalAcAya catuH 5dI saMpUrNa. saMvata ziva rasadadhi pRthvI (1761) va ke mAse kaumudI pakSe prAMtikArya saMjJA karma. vATa dvAdazArthivasare zrImad bhAgavA gAma madhye likhitama. graMthA. 425, mayA kiMcita prajJAnusAreNa sumaMgalAcAryAkhyAna racita vibudharetadra zodhanIyaM paropakArAya svapanyAya. pa.saM.9, pra.kA.bhaM. vaDo. naM.414. (kavinI svahastalikhita prata lAge che. racyAsaMvatamAM ja racanAsthaLe ja lakhAyelI che.) [prathama AvRtti bhAra pU.458-59.] 1088. vivekavijaya (ta. hIravijayasUri-zubhavijaya-bhAvavijaya -ddhivijaya-caturavijayazi.) (3720) ripumadana rAsa 17 DhALa saM. 1761 baMka mAsa zu.11 bhaguvAra vaDAvalImAM Adi- zaMbhaNa puravara pAsa jiNa, huM praNamuM tuma pAya, vAmAnaMdana nAmathI, parama pAmuM sukhadAya. 2 sarasati bhagavati Apa, mujhanaI buddhiprakAsa, kAlidAsa jima mAgha tima, tima gho vacanavilAsa. aMta - DhAla Ava Ava re sahIo upAsare Avo e dezI. gAyA gAyA re uttamanA guNa gAyA, sukhasaMpati bahu pAyA re, uttamanA guNa suNase bhaNase tasa ghara addhi savAyA re. 1 dAna sIla tapa bhAvanA kahII, e jagamAM sahI cyAre re, Page #226 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [13] vivekavijaya e ArethI adhika jANe, sIla vaDe sukhakAra re. gA. 2 zIla pAlyuM ripumana rAje, tA tasa riddhi sivAI re, Ima jANIne saMjama pAla, prANI tame sahu koI re. 3 sIlaupadezamAlAthI lIdhe, ehano sahI adhikAra re, paMDita soI zodhIne karo, je have khovaTa lagAra. jehavI buddhi tehavI caturAI, Ave tevI vANI re, raMka jANe huM dhanavaMta sabalo, te savi macyA jANuM re. 5 adhikRochuM je meM bhAgyuM, te mujha micchA dukkaDa re, eka dhyAne karI joDo, ehane rAsa ghaNuM amulaka che. ka satarasahasa gujarAtI sohAvaI, pATaNa bArasAra re, gAma vaDAvalI ati ghaNuM sAruM, dharamI loka dAtAra re. 7 saMbhavanAtha taNe parasAda, copAI sarasa ja kIdhI re, zrI jinane dIdAra kahIne mujha manavaMchita siddhi re. 8 saMvata ceka silAdika rAga, jJAnI nAma dharIje re, mAsa beMka ajuAlI titha sIvA, vAra bhalo bhUgu lIje re. 10 sakala bhaTTAraka anopama sohe zrI hIravijaya sUrIrAyA re, akabarane bodha daine, zrI jinadharma patAyA re. tasa taNuM ziSya ati ghaNu vArU, zubhavijaya kavirAyA re, tasa taNuM guNavaMta girUA, bhAvavijaya gurUrAyA re. 11 tAsa re sIsa ati ghaNuM rUDA, Rddhivijaya sukhakAra re, tAsa resIsa paMDita guNabharIA, caturavijayaziSya sAra re. 12 rAga dhanAsI DhAla satAvIsa, ripumadana guNa gAyA re, vivekavijaya kahe suNatAM sahune, ANaMdaRddhi savAyA re. 13 (1) pa.saM.18-15, graMthamAna 700, lIMbha. dA.rapa naM.37. [lIMhasUcI.] (371) abudAcala copAI ra.saM.1764 jeTha vada 5 dAMtAmAM Adi-sarasa vacana gho sarasvatI, bhagavatI bhAratI mAya abdanA guNa gAyavA, mUjha mana ANaMda thAya. jena saMva paNa ema kahe, abuda Ada udAra sevana sIdha rUpA taNI, INi ThAme naradhAra. Page #227 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jagana jaganAtha [214] gujaradesa jANIe re, desa bhale! sAtasAra teha re desamAM rUyaDu re, nera bhalU sukhakAra suNA nara dAMtA sehira susAra........ ekase sATha ja gAmaDAM re, dAMtAnA sukhakAra. rAja kare guNarAjI re prathavIsa`gha mahArAja teje pratApe kApatA re, pUre sahunAM kAja... saMvata satara ceAsaDA jeTha, suda sAtama bhaumavAra phe gAMmA re gAMme vAta ja vAgI, saMdha Ase naradhAra re. aMta - je suNI naranArI e, tasa ghare maMgala cyAra saMdha Agraha joDI e, dAMtA nera majhAra ke. jaina gUrjara kavioH pa 1 ra 3 11 12 saMvata satara ceAsaThA taNeA e, avala ja aneApama mAsa ke jeTha vadanI pAMcame e, gAe harSa ullAsa ke. paoNMDita pravara zirAmaNI e, caturavijaya gurUrAya tAsa resIsa ima vInave e, heAjyA viveka sukhadAya. (1) pa.saM.6, saMdhane jUnA bha. pATaNa, dA.76 naM.118. [henAsUci bhA.1 (pR.159).] 13 [prathama AvRtti bhA.1 pR.492-93, bhA.3 pR.972 tathA 141112. pahelAM ripumana rAsa'nA ra.saM.1975(?) darzAvelA, paraMtu pachIthI sa.1761 haze evI noMdha karI che. arjudAcala cApAI' 2.sa'.1764 spaSTa dharAve che eTale kavinA samaya enI AjubAjunA ja gaNAya. caika = eka = 1 zaila = 7 Adi = 1 rAga = 6 A rIte 1761 a - Tana thayuM lAge che, joke bIjA arthadhaTanAne paNa avakAza che. vyaMka mAsa = zuci mAsa jeTha haze ?] 1089, jagana jaganAtha (lAMkAgaccha . sekhAzi.) (3762) sukAzala cApAI ra.sa.1761 bhA. = (1) saM.1761 bhA.zu. kAgreja madhye pUjya R. sekhA zi. jagannAtha li. pa.saM.9, ji.cA. peA.79 naM.1949. (svalikhita) [prathama AvRtti bhA.3 pR.1406] 1090. amara-amaravijayagaNi (kha. jinaca'drasUri-udaya tilakazi.) (37ra3) bhAvapacIsI gA.ra6 2.sa.1761 po.va.10 4 Page #228 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [15] amara-amaravijayagaNi (1) jaya. naM.1079. (3724) sumaMgala rAsa ra.saM.1771 rUpa dI[ka]pa sAyara zazi. (1) saM.1778 mAga.zu.ra udarAmasara maLe li. paM. amaravijya paM. lAbhakuzala gulAbacaMda sahitana. pa.saM.5, jaya. pi.68. (3725) metAya copAI ra.saM.1786 zrA.zu.13 sarasA (3726) rAtribhejana copAI ra.saM.1787 dibhA.zu.1 budhe nApAsaramAM (1) saM.1787 di.bhA.zu.9 amaravijayena (kavi pote) lAbhakuzala jJAnavardhana paThanAtha. pa.saM.24, jaya. po.67. (2) saM.1844 bhA.va.5 ravi. pa.ka.ra9thI 37, mahimA. pi.87. (3) saM.1859 A. sAdhAra madhye suguNapramoda zi. udayasaubhAgya li. 5.saM.ra7, jaya. pi67. (4) saM.1882 kA.zu.10 kasturasuMdara li. pa.saM.21, bau.vikA. naM.65. (5) saM.1891 A.13 ravi. pa.saM.35, jaya. pi.66. (3727) sukozala copAI rasaM.1790(?) po.zu.13 AgrAmAM (1) prata 19mI sadInI, pa.saM.44, dAna. pa.14 naM.ra47. (3728) supratiSaThA copAI ra.saM.1784 mAgazara ravi bharATamAM aMta - zrI kharataragacchanI paraMparA, zrI jiNacaMda munIsa udayatilaka pAThaka jaga paragaDA, vArU vicakSaNa sIsa. 11 dha. amara bhamara sama gurUpadakamalanuM, ahinisa sevA raMga, gurUdeva-anugrahathI jasa gAiyo, sAdhu mahAguNa caMga 12 dha. lAbhakuzala gulAla Agraha karI, supratiSTa taNe subha rAsa, kI zrI mareTa ja keTameM, sukha rahyA cemAsa. 13 dha. saMvata sattare se carANa, ravi dina magasira mAsa, caDhI pramANa bhalIyA copAI huo jJAnaprakAza. 14 dha. jAM lage sesa dharA susume rahI, jo lage sUrajacaMda, jo lage dhruvano tAre aTala che, to lage graMtha e naMda. 15 dha. (1) saMvata 1799 pravartamAne mRgazira vadi pa dine zukravAre paM. jai.bhaM. jayapura pi.64 (DA. tribhovanadAsa laheracaMdanA prazastisaMgrahamAMthI). (2) saM.1799 zAke 1664 mRgazira va.5 zukra li. pa.saM.15, jayapura. [banne prate eka ja jaNAya che.] Page #229 -------------------------------------------------------------------------- ________________ amara-amaravijayagaNi [21] jaina gUrjara kavio 5 (3729) kAlAsarasI copAI ra.saM.1797 vaizu.3 rAjapuramAM (1) saM.1797 rAjapurA madhe lakamIcaMda li. bhaTTI hasamakhAM rAjya. pa.saM.14, ji.cA. pi.79 naM.1953. (2) jaya. po. 69. (3) pa.saM.16, jaya. pi.68. (3730) sudarzana copAI 8 sarga ra.saM.1798 bhAdra.zu.5 nApAsara Adi- zrI siddhArathasuta namuM, vaddhamAna zivalAsa kAmakuMbha maNakalpatarU, IhanI pUraNa Asa. aMta - vIra sudharmA ja buhiM svAmI kevala sImAkArI tAsa paraMpara thayA paTAdhara, sUri udyotakArI. anukrama pATa bhayA jiNacaMdajI, zItala caMda ji sArI, tasu ziSa zIlasabhAhi sobhita, udayatilaka uvajhArI. dha. 10 tasu vinayI amaragaNi pabhaNe, gurUdeva pAya dayArI, kIDIthI jiNa kuMjara kIyo, aghaDa hI ghATa ghaTArI. dha. 11 gurUprasAda kariya sadA sukha, graMtha pramANa caDhArI, jayavaMte he jaina mahAdharma, dhra zazi sUraja bhArI. dha. 12 mUla nAyaka zrI ajitadevajI, darasaya jAya aghArI, parama riddhi siddhi pAve pUje, pUraNa heta IcchArI. dha. 13 vidhavasa rahe comAsa nApAsara, pANI sukha ahArI, sadagurU zrI jinakuzala prAsAda, itarU bhIta naThArI. dha. 14 saMvata sattara aThANavA varase, bhAdava zukala majhArI, tithi paMcama kavi sidha vRddhi yoge, pUraNa bhaI kathArI. dha. 15 AThama saraga kari rAsa racyo, rasa lahe aDasiddha varArI, saradhA saMtI suNahi suNAve, sukha pAve naranArI. dha. 16 paMca parameSThI je samasa, maMgalika AcArI, te nara amara mugatisukha vilase, jainadharma upakArI. dha. 17 (1) ItizrI sudarzana caritre kavi amara viracita sudarzana vyaMtarI kRtipasargasahana mokSagamananAmASTama sarga samApta samajani. itizrI sudarzana copAI saMpUrNa. saM.1799 vaSe zrAvaNa vadI 8. paMjai..bhaM. jayapura pi.64. (DA. tri. prazastisaMgrahamAMthI.) (2) saga 8, 5.saM.27, jaya. pi.70. (3) jaya. pa.ka. (3731) pUjA battIsI gA.33 ra.saM.1799 phalodhI Page #230 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [217] (1) jaya. naM.1114. (3732) samyaktva 67 khe!la sajhAya ra.sa'.1800 (1) pa.saM.5, jaya. na.1131, 2. 9 (3733) dhamadatta ceA. ra.sa.1803 dhanaterasa rAhasaramAM ADhi praNamiya paramAna damaya, avicala AtamarAma Adi aMta jAkI nahI, avinAsI abhirAma. arihaMta asarIrI munI, eI na kI nija nAri ina zuM tuta kara mAM, nihathai sudha vivahAra. aMta - vIra taNe paTa sAhasa siSa bhana, anukrama sUra udyotana re tAsa paraMpara sUri jiNasara, kharatara birUda dharesa. thayA paraMpara ratana suriMdA, zrI jiNacaMda muNikA re udayatilaka pAThaka sukhaka dA, amaravije ANu dA. gurUpadapa'kajasevita pAi, kavita kalA caturAi re Atama-parahita kathA baNuAI, saMtana sukhadAi re guNa pUraNa vasu caMdra sa`vacchara, kI(nA) cAmAsa rahAsara re kAtika mAsa dhanaterasa vAsara, racIyA rAsa suvAsa 13 jo liMga merU mahI sisi bhANA, varanau graMtha kalyANA re jaina dharama amara cira na do, ANu dama`galakaMdare (1) saM.1803 peA.zu.1pa li. lakSmIcaMda himatAsare. pasa,66, jaya. peA.70. aDhAramI sadI gaga suni-gAMgajI (3734) kezI cApAI ra.saM.1806 vijayAdazamI gAravadesaramAM (1) rAmalAla saMgraha vikA. [DikeTalogabhAi vA.19 bhA.2.] [prathama AvRtti bhA2 pR.pa82-83, bhA.3 pR.145-58.] 1091, gaMga muni-gAMgajI (le. rUpaRSi-jIva-varasiha- jasavaMta-rUpasiMha-dAmeAdara ane kasiMha-kezava dUA. zrI zAMti jine sara jayakarU, praNam' tehanA pAya, nAMma jatA jene, pAtika dUra palAya. 1 tejasiMha-kAnha-nAkara-devajI-narasi'hu-lakhamIcaMdazi.) (3765) ratnasAra tejasAra rAsa 4 khaMDa 38 DhALa 809 kaDI 2.sa.1761 jeTha suda guru hAlAra dezamAM Adi 10 1 Page #231 -------------------------------------------------------------------------- ________________ gaMga muni gAMgajI [28] jaina gUrjara kavio: 5 purasAdaNa pAsajina, samaryA saMpati koDi, dharaNe dara padamAvatI, seve da kara joDi. vadhamAna tIrathadhaNI, sAsanapati jinadeva, suranara sadU sevA kare, nAme saMpati heva. tasa gaNadhara gauttama namuM, labadhi taNe bhaMDAra, samajhAvI bhavya jIvane, utAre bhavapAra. haMsavAhanI samarU sadA, bhayA kare mujha mAya, dU sevaka chuM thAtaro, karaje vacana pasAya. gura gira cittamAM dharuM, jJAna taNI dAtAra, sevakane sAMnidha karI, Apa saMpati sAra. dAna zIyala tapa bhAvanA, zivapura mAraga yAra, saravA che to paNi ihAM, dAna teNe adhikAra. dAne saMpati pAmIyuM, kIratI kare kallola, alIyavidhana dUra kare, pagapaga chAkA chola. tIrthakarapada pAmIyAM, dAna taNe supasAya, IMdra caMda nAgeMdra je, pAmyA pUnya pasAya. dAnapara suNo kathA, sAMbhalitAM sukha hoya, Alasa niMdrA paraharI, sAMbhalijo sadda koya. dAne saMpati pAmIo, rAjaddha bahu mAna, ratnasAra tejasAra nRpa, dinadina caDhate vAna. kavaNu deza nagarI kavaNa, mAtapitAnuM nAma, kavaNu vaMza te jANuI, sAMbhalitAM suSa tama. desAM sira ati dIpatA, kAsadesa visAla, nagarI bhalI vaNArasI, jitazatra bhUpAla. zrI harivaMza virAjato, nyAye nipuNa rAjAna, prA pramAdita jehanI, dinadina caDatA vAMna. prathama khaMDa DhAla 10 bIjo khaMDa DhAla 9 trIjo khaMDa DhAla 11aMta - khaMDa 4 DhAla 8 dhanyAsI rAga dhani dhani re mujha Ajuna dina..." dhana dhana kAgapati gira, zrI rUpaRSi sujANi re, Page #232 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI 219 gaMga muni-gAMgajI tAsa pATa avicala pada udayo, jIvasRSi amRtavANI re. 5 dha. varasiMha pATa varasiMha birAje, gatama upama te chAje re; duSadehaga te nAmi bhAje, tasa suSasaMpati virAje re. 6 dha. jasa ghaNo jasevaMta munIrAyA, tAsa pATa rUpasiMha savAyA re; dAmodara kamasiMha beda bhAyA,e te pratApe savAyA re. 7 dha. karUNAsAgara kezava pATe, zrI tejasiMha jasa pATe re; kanya muni girUuM gachanA ekalA eka jasano thATa re. 8 dha. nAkara RSinA ziSasirAmaNi, devajI guNanidhAna re; narasiMha tapasvI guNe girU, liSamIcaMda bahu mAna re. 9 dha. tAsa munIde e ziSya birAje, vidyAguNe karI gAje re; paMDita guNe pragaTa pratApI, gagamanI virAje re. 10 dha. saMvata satara ekasaThA varase, jeTha mAsaM mani haraze re, zukala chaThi gurUvAre parauM, caritra racyau e varSe re. 11 dha.. desa ulAramAM eha virAje, ka95vaTa guNa gAje re, siMghaziromaNi sadA pUraNa, dharma kare ziva kAje re. 12 dha.. kathAsaMbaMdha suNI meM pUraNa, carIta racyo ima Ni re; naranArI suSasaMpati laheze, je guNaze eha vANI re. 13 dha. cothe paMDe AThamI DhAle, eha dAMna taNuM guNa jaNe re; gaMgamunI kahe je dharma karaze, te lahese keDi kalyANa re. 14 dha. (1) savagAthA graMthAgraMtha DhAla dUhA cepaInI 809 sarvaDhAla 38 khaMDa 4 saM.1767 kA.zu.12 ravivAre li. pU. RSi laSamasI [lakhamIcaMda?] taziSya pUjyajI svayaMkRta RSi zrI 5 gAMgajIjI tatagurUbhrAtA. RSi zrI 5 jetasIjI tasya zi. li. munI vijayakaNe svayaM paThanAtha.. pa.saM.11-21, dhA.sa.bhaM. (3736) dhanAne rAsa 17 DhALa aMta - sahI sattaramI re DhAlamAM, dukhadAridra dUra gamAyA re, likhamIcaMda pasAule, ema raMgamunI guNa gAyA re. 89, vahu.... gaI, Avi nahI eNe vAra; ciMtA turata mana citave, dharamI te dhana sAra. (2737) jaMbusvAmInI svAdhyAya 4 DhAla 2.saM.1765 zrA.zu.ra. Page #233 -------------------------------------------------------------------------- ________________ sukhasAgara [20] jaina gUrjara kavio H 5 rANapuramAM Adi - zrI gurupadapa kaja tamI, samira sArada nAMma, ja bUkumara guNa gAvatAM, sIjhe vati kAMma. bAlapaNuMthI jammU e, ziyala dharyAM zirakAra, sAdhu ane zrAvaka prata, adhikA ziyala-AcAra. carama kevalI jAMNIi, sudha gaNadhara-ziSya, te taNA guNa ja pIi, bhAva dharI nisadiza. ata -- DhAla 4 saMvata (sattara) pAMsaThe ma!sa zrAvaNa zudi khIja, guNa gAyA rANapUra, mIThA AMNa amIya re. zrI gacha lAMke gAje zrI pUjya tejasiMghajI pratApe, tehanA paTTadhArI, kirata kAnta jagavyApI, uthalA 1 2. 3 kiratakAraka vaktidAyaka vAyaka jyAMna mata je dhare, pAve zakala padAratha prANI je nizcala bhavi Adare guru lakhamIcaMdaNuM-prabhAve gagamUnI kara joDa kahe, je bhAva bhaNuse... athavA se... te manava ti sukha lauM. 10 (3738) + 1 gautamasvAmI svA. kaDI 6 2.sa.1768 pra.bhA.va.pa budha mAMgAlamAM + 2 sImadhara vinati kaDI 13 ra.sa.1771 bhA.zu.13 ku'talapuramAM 2 prakAzita H banne - 1. lAMkAgaccha pratikramaNa sUtra. [prathama AvRtti bhA.2 pR.459-62, bhA.3 pR.1407-08.] 988. sukhasAgara (ta. dIpasAgarazi.) [kavi bhUlathI evaDAyA che. jue A pUrve bhA.4 5.459-60.] (3739) kalpasUtra khAlA. ra.sa.1762 rAdhanapuramAM (1) pa.kra.2thI 195, huM.bha.. naM.815. (2) gra'.1763, pa.sa'225, lIMbha.... dA.1ra. [lIMhacI.] (3740) dIpAlIpa khAlA. ra.sa.1763 amadAva!da mUla saM.1483mAM ta. jinasuMdarasUriSkRta. zrI jJAnavimalasUrIzvara prasAdAt sukhamAdhA Page #234 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI ri21] vikisUriziSya zrI dIpensavakapa sTibukAthasamarthita mayakA. kavidIpa dIpasAgara, zizune sukhasAgareNu kRtA guNa rasa muni vidhu mAne, saMvat (1763) varSe zrI rAjanagare. 2 (1) moI biMdra geDijI prasAdAta li. pratApasya saM.1926 pi.va.8 akavAsare. 5.saM.42, jinadatta bhaM. muMbaI. pio.8. (2) saM. 1779, lIM.bhuM. dA.31. (3) saM.1824, lIM.bhaM. (4) sakala bha. vijayaratnasUri rAjaye nityavijayagaNi zi. paM. jinavijaya zi. pramodavijayena li. kaTArIyA nagare saM.1796. pa.saM.44, pAdarA bhaM. naM.14. (5) saM. 1800, pa.saM.66, lIM.bhaM. dA.34 naM. . (6) saM.1882 Ase vadi 5, pa.saM.1, pA.bhaM. naM.315. (7) graM.1200, 5.saM.40, pra.kA.bhaM. dA.. 100 naM.1070. [mupugRhasUcI, lIMhasUcI, hejejJAsUci bhA.1 (pR.316 - dIpasAgarane nAme, pa79).] (371) navatatva bAlA, (1) la.saM.1766, pra.kA.bha. ke huM bhaM. (3742) pAkSika sUtra bAlA, ra.saM.1773 (1) graM.5100 saM.1892, pa.saM.150, pra.kA.bhaM. dA.105 naM. 1137. [mupagUhasUcI, hajIjJAsUci bhA.1 (pR.22, 311).] [prathama AvRtti bhA. 2 pR.592-93, bhA3 pR.1636.] 109ra. vijayajidrasUriziSya (3743) sthUlibhadra caritra bAlA, ra.saM.176ra mUla saMmAM jayAnaMdasUrikRta.. (1) la.saM.1850, pa.saM.5, selA. naM.2093. [AlisTaI. bhA.2.] [prathama AvRtti bhA.3 pR.1635.] 1093. kAmasiMha (pArzvagaMdagaccha rAjacaMdrasUri-hIrAnaMda ThAkurasiMha-dharmasiMhazi.) (3744) + aDhAra nAtra copAI (mehacaritragarbhita) 9 DhALa 2.saM.1762 paTaNAmAM Adi dUhA zrI gautama gaNadhara namI, pAmI sugurU pasAu aSTAdaza sagapaNa taNI, kathA kahuM dhari bhAu. Page #235 -------------------------------------------------------------------------- ________________ che rAmavimala [222) jana gUrjara kavio: 5 bhavikaloka sahu sAMbhale, sarasa carita che e karamasaMyoge je thayuM, kahuM yathAratha teha. aMta - DhAla 9 samakitanuM mUla jANi - dezI zrI jinavara jima upadisyA re, moha taNuM parapaMca bhaviyaNa sAcA saduho re, nahI iNameM khalakhaMca. prANu dharma kare manaraMga. nAgorI vaDatapagacchI re, tAsa paraMparA jANa zrI pAzvacaMdrasUri gaLapati re, zuddhakriyA-guNakhANa re. 6 prakaTa karyo jiNe AcarI re, munino dharma pradhAna zrI samaracadrasUri tehane re, pATe atihi sujJAna re. 7 tAsa paTAdhara jANa re, rAjacaMdra sUri tAsa ziSya uvajhAyajI re, zrI hIrAnaMda caMdra re. 8 tasu vinayI ziSya ati bhalA re, ThAkurasiMhajI nAma dhamasiMha ziSya tehanA re, paMDita tAsa praNAma re. tasu vinayI muni karmasiMha re, paNa nayara mojhAra caritra racyo e mohine re, sagapaNa misa avadhAra re. 10 dvIpa samI saMvata sahI re, varasa yugala rasa jANi para-ApaNa-hita kAraNe re, e kahI kathA vakhAMNi re. prANI. 11 (1) saM.1762 mAgazIrSa mAse vadi pakSe paMcama dine gurUvAre siddhiyoge muni karmasiMhanAlekhi. prakAzita H 1. jaina rAsa saMgraha bhA.1 (bhrAtRcaMdra graMthamAlA pu.3rathI 39), pR.79-95. [prathama AvRtti bhA3 pR.1408-09.] 1094. rAmavimala (tA. semavimala-kuzalavimalazi.) (3745) saubhAgyavijaya nirvANu rAsa athavA sAghuguNa rAsa (ai) 2.saM.176ra avaraMgAbAdamAM AnA TUMka sAra mATe juo saubhAgyavijaya naM.1030. [tathA jaina satyaprakAza varSa 2 .12.] Adi dUhI. sarasati samaNi pAya namI, pAmI gurU pasAya, Page #236 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [23] sAdhu taNA guNa gAvatAM, pAtika dUra palAya. sa...vegI-siraseharA, sAdhu-zirAmaNuM dhIra, gurU girUA suguNa bharyA, SimAvata vaDavIra. aMta ~ nagara avaragAbAda mAMhe racyAjI, paDita zrI saiAbhAgyavijaya niravANu hA. gAyA mani bhAye| cittuMvidhi saMdhanejI, thAye! hA dinadina kArDi kalyANa / . 59 tAraNu taraNa bhavAdidha bhImanAjI, miliyA hai| mujhane e munirAja heA. * tariyA bhavariyA e gurUnAmathIjI, rAmavisala variyA me nizcala avi... 60 maneAhara zrI aMtarIka prabhu pAsa heA, sevaka kuzavimala guNuAgarUjI, manaullAse hA te supasAyathI, kIdhe| kIdhA munivaranA guNurAsa he. 62 tapagacha-teja-taraNI sama seAbhatAjI zrI vije'ratna prabhu bhUpAla hA vAdImadabha jata gaMjana kaisarIjI, paTTa prabhAkara sugurU dayAla heA. 63 tasa padmapa"kaja gaSTha mAMhi seAbhatAjI, paMDita zrI sAvimala suvisAla hai!. je vi bhAve... bhaNe guNe suNejI, 1 mujha thAyA gurU bhavabhava eha kRpAla heA. 64 raMge hai| rAmavisala ima vInave, tasa dhari dinadina jayajayakAra hA. dhyAve te pAve. bhavajalapAra heA. dhanadhana seAbhAgI gurUjI vAMdiye jI. (1) paM. zrI se.vimalagaNi taziSya kuzalavimalagaNitaziSya pa. rAmavimalena lipikRta saMvata 1762 varSa phrAguNu vadi 7 dine. pa.sa'.6-10, kavinI svalikhita, sImaMdhara svAmI bha. surata dA.20. (2) pa.saM.6, bRhat jJAna bha. vikAnera, [prathama AvRtti bhA.3 pR.1409-10.] pa Page #237 -------------------------------------------------------------------------- ________________ premavijaya [224 jana gUrjara kavio: 5. 1095. premavijaya (dharmavijaya-zAMtivizi .) (3746) jevIsI .saM.1762 mAgha zudi 2 mahisANAmAM Adi mahAvida kSetra sohAmaNe e dezI zrI sarasati zubhamati vinavuM zrI gurU praNamI pAya lAla re marUdevInaMdana gAvatAM, mAha tanamana nIramala thAya lAla re. 1 aMta - saMvata satara bAsaThA vasaI, mAgha sudi bIja dina sArI mahiMsANe cumAsa rahIne, jinastavana vistArI re. bhaviyA.6 paMDita zrI dharmavijaya vibudha vara sevaka, zAMtivijaya zubha sIsa, tasa caraNakamala pAya praNamatAM, prema pAmI sujagIsa re. bhaviyA. 7 (1) li. premavijayaziSya gaNi vRddhivijaya munI. pa.saM.7-13, DA. pAlaNapura dA.30. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1410-11.] 1096 jinasuMdarasUri (kha. jinasamudrasUrinA paTTadhara) (3747) praznottara pAI khaMDa 136 DhALa 3686 kaDI rasaM. 176ra A vada 1 AgrAmAM Adi- (pahelAM gAthA cheH namiUNa titthanAha..) dUhA. zrI mRtadeva namI karI, praNanI pravacanamAta, guNa gAtAM mAtA taNA, alIyavighana sahu jata. tane covisI taNuM, praNamIje jiNadeva, A hemeM je valI, vattamAna karyuM seva. RSabhAdika vartamAna je, praNamuM jina cauvIsa, mahAvIra praNam sadA, vadhamAna jagadIsa. praNamuM vali sadagurU taNA, pAyapaMkaja nivameva, kIDIthI kuMjara kare, tiNa karUM sAci seva. praNamuM vali mAtApitA, jiNa dIdhA avatAra, pAli pisi moTo karyo, e tiNane upagAra. e sahune praNamI karI, dharI dhyAna mana suddha, praznottaranI cepaI, sAMbhaLajo bahu budha. jJAnakathA jJAnI suNe, murakhane na sahAya, jJAnakathA je ajabarasa, sAMbhalA citta lAya. Page #238 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [5] jinasuMdarasUAra Alasa uMdha nivAra, niMdA karo dUra, sAMbhalo sudha bhAva cuM, jima lahe ANaMdapUra.. halukamI je jAMNuI, sAMbhaLase ekacitta, jJAnakathAke anupa rasa, sAMbhalo dhara prIta. bahulakamI te uMgharyo, Alasa kAryo aMga, ke vikathA vicameM kare, te murakha matibhaMga. Iya sUNute je hiMsIyA, kaho kathA munirAya, manavacana kAyA karI, sAMbhalaNUM cita lAya. kiNa vidha zrI mahAvIrajI, kiNa vidha gautama svAma, kiNa vidha praznottara kahyA, te sUNa abhirAma. sattara bAsaThe zrAvaNa vade, bArasa neM zukravAra he, zrI jinasamudra suradane, suMdarasUri mUSakAra he. -aSTa praznottarAdhikAra varNano nAma prathama khaMDa. savagAthA 634. saMvata sattara bAsaTha same, zrAvaNa sudI somavAre re, terasa dine pUre thaye bIje khaMDa suvicAre re, zazI gai kharatara guNanila, birUda vegaDa zrIkAro re, gapati jugavara jaga jyo, zrI jinasamudra siradAra re, tAsa paTadhara guNa bhaNyA, zrI gAjIpura majhAra re, muni suMdara saMghane Agrahe, meM eha kahyo adhikAra re, mahAjana leka sUkhIyA vase, dharama kare zrIkAre re, saMdarasUri guNa stavyA, gautamapRcchA adhikArI re. -sarvagAthA para solamI pRcchAadhikAravarNano nAma dvitIya khaMDa. saMvata satara bAsaThA varase, zrAvaNa vadi mana taragrejI, - cha divasa e pUro kIdhe, samavAre suprasidhdhajI, vaDagacha ne bhalI caMdranI sAkhA, birUda vegaDa bhASAjI, gapati yugavara caMda virAje, tehane pATe chAje, siMdhudeza savAlAkha kahiye, nayarapura tihAM lahiyejI, caMda pATe jinasamudra sUrIsA, sujasa dIyo jagadIsA. 28 tAsa paTodhara guNa gAya, sahu janane mana bhAyAjI, 15 Page #239 -------------------------------------------------------------------------- ________________ janasudarasUri [26] jaina gUjara kavie : 5 su darasUrI sadA guNa gAve, tA manava ti phala pAve. --catuvIsamI pRcchAdhikAre dhannAsAlibhadrakathAnakavarNanA nAma tRtIya khaMDa saMpUNaeN . saMvata satare bAsaThA varase, bhAdrava mAsa suhAvadA he, zukla pakSa ane zanivAre dazamI ticita bhAvadA hai, si gaSTha pattara birUda vegaDA, mahimapAtasAha dinA hai, rAjanagarame bahu. dhana kharacI, uttama kAraja kInA hai, anukrama pATa virAje chAje, yugavara samudra kAvadA re; gaMbhIra samudra taNI pare rAcyA saba gapati dila bhAvadA he. sidha savAlakhyu deza vaDA hai, muni dila vica bhAvadA he; suMdara nagara gAjIpura nIkA, grahaNe gAMThe karI seAbhadA hai. 12 zrAvaka dharama karadA rAgI, sukhI saubhAgI kahAvaMdA hai, ceAthA khaMDa tihAM puraNa kinA, sudarasUri guNa gAvaMdA hai. --itizrI jitasamudrasUri ziSya zrI jinasuMdarasUri viracite praznottara cApaI graMthe dvAtriMzatipRcchAtraNa nA nAma caturthAM khaMDa. sidha savAlAkha deza prasidhdhA, mune gAjIpura suAyA; suMdara nagara virAjita nIkA, Agraha ceAmAsa kIyArI. saMvata sattara khAsaDA varase, AsA mAsa suhAyA; vadi ekama dina pUraNa kIdhe, paMcama khaMDa savAyArI. sasi gacha kharatara birUda vegaDa, mahamada sAha kahAyA; rAjanagarame birUda dInA, jinesarasUrI suhAyeArI. cakra se' avise varase, vegaDa birUda upAyA; mahamada pAtasA jinesarasUrIne, mahata dIu savAyArI. anukrama pATe huA yugavara, zrI mANAkule jAya; zrI jinacaMda paTTodhara dIpyA, te zrI zrImAla kahAyArI. yugavara zrI jinasamudra kahANeA, tAsa taNe pATa AyA; sudarasUrI sadA sukhasyAtA, praznottara guNa gAyA. --cyAlisamI pRcchAvaN ta nAma pRSThama khaMDa, aMta - saMvata satare se khAsao, AgarA nagara majhAra, AsAja vada ekama dine, eha katho adhikAra. sasI gaSTha kharatara guNanileA, birUda vegaDa zrIkAra, 11 12 13 14 Page #240 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [rara7] jinasukhasUri zrI zrImAlakula here, sAla hararAja siradAra. teha taNe suta jANIye, mahimA samudra vakhANa, zrI jinacada pATe ja, cauda vidyA guNa jaNa. savAlAkha siMdha ja desameM, gAjIpUra siradAra, mahAjana leka sukhIyA vase, ati dAtAra udAra. caturapaNe comAsameM, suMdara Agraha kIdha, mana sudhe e guNa kahyA, guNu kahitAM jasa lIdha. chaThA khaMDa covIsamI, DhAla kahI rasola, ekasa ekAsI dUhA saDI, chaTho khaMDa dayAla. zrI jinasamudra sUradane, pATe suMdara sUrada, praznottara kIdhI caupAI, mana dharI aNika ANaMda. 15 (1) prathama khaMDe hAla 24 gAthA 634, dvitIya khaMDe DhAla 21 gAthA pa36, tRtIya khaMDe DhAla 22 gAthA 631, caturtha khaMDe DhAla 25 gAthA 670, paMcama khaMDe DhAla 20 gAthA 559, pacha khaMDe DhAla 24 gAthA pada sava malIne DhAla 136 gAthA duhA zloka kavIta savaiyA graMthAgraMtha 3686. saMvatsara ugaNIsa seM, varasa sAtA siradAra, jyeSTha vadI saptamI dine, ravivAra mahAra. kIlA dhAra saharameM zrAvaka samakitavaMta, dAna puNya guNa AgalA, guNagIrUA jasavaMta. zrI vijayahIra gurU paragaDA, tAsa paraMparA jAMNa, muktIvijaya anusaSya te, lipIkRta dAna pramANa. (1) pa.saM.151-15, bhaM. [prathama AvRtti bhAra pU.462-66.] 1097. jinamukhasUre (kha. jinaratnasUri-jinacaMdrasUri pATe) jinasukhasUrine janma saM.1739 mAgazara zu.15, pitA ane mAtAnAM nAma rUpasI ane surakSA, dIkSA saM.1751 mAha zu.pa puNyapAlasaramAM, dIkSAnAma sukhakIrti, sUripada saM.1763 ane svargavAsa saM.1780 jeTha vadi 10 rINInagaramAM (ratnasAgara bhA. 2 pR.130). (3748) cAvIsI .saM.1764 ASADha vadi 3 khaMbhAtamAM AmAM jesalamera saM.121ramAM sthapAyuM ema jaNAvyuM che. teno Page #241 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jinasukhasuri [28] jaina gUrjara kavio: 5 sthApaka jesala karIne hati te parathI tenuM nAma paDayuM che ema ItihAsa jaNAve che. Adi- zrI gurave namaH DhAla mujha hAyaDI. AdikaraNa Are namuM, AdIsara arihaMta, dukhavAraNa vAraNa harI, jaga garUo jayavaMta. riSabha ahArI vinaMti. 1 ude thayo parakAsa e, pAmya gyAnane pUra, tumhacA guNa gAyA tare, kahe zrI jinasukhasUri. vi. 75 aMta - kalaza. Ayau Ayau rI samaratA dAdo Ayo - dezI. gA gAvau rI, cauvIse jiNavara gAva, Arata raudra dhyAna kari alagA, dharama dhyAna nita dhyAvArI..1 cAvI e vartamAna cauvIsI, praNamatAM sukha pAva, kalimai bhavajalatAraNa kAraNa, bhAvanA mana sudha bhAva rI. co. 2. satare sai cesaOM saMvata, vadi AsADha vadIjai, samakitabIja tIja tithi vAyau, tima niNarAja tavI rI. 3 zrI jinaratana ciMtAmaNi sarikha, dinadina saba sukhadAI, zrI jinacaMda caMda kyuM vAcI, prasidha adhika prabhutAI rI. 4 (1) pa.saM5, chaThuM nathI. abhaya. dA.30 naM.2165. (2) saM.1789 pha.zu.15 vAkAnera madhye haSahema zi. caturaharSa li. bAI gagI sA. ziSyaNI dIpA vAcanArtha*. pasaM5, dAna. pi.30 naM 779. (3749) + jesalamera citya paripATI 4 DhAla ra.saM.1771 Adi- DhAla 1 rasIyAnI. jinavara jesala juhArIcai lIjai likhamIne lAha; vivekI. gAje bAje bahu gaDagATa zuM caitrapravADe re cAha. vivekI. ji. 1 aMta - saMvata bAre se bArettare e jesalagaDha jANa; thAye se kIratathala, nyU meTe caityamaMDANa. ji. 21 kalaza. ' Ima mahA ATha prAsAda mAMhe bibi peMtAlIsa saM, caurAzI Upara sarava jinavara vaMdatAM cita ula, dukha ya dUra sukha pUre saMdhane saMpatti karAI. Page #242 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [229] saMdhuNyA zrI jinasukhapUre satare sa ikaheAttarai, [prakAzita H 1. prAcIna tIrthaM mALA saMgraha bhA.1.] [prathama AvRtti bhAra pR.516-17, bhA.3 pR.1433-34.] aDhAramI sadI (3751) marATakI gajhala (hiMdImAM) ra.sa.1765 dho.va.pa AdidUhA saMvata satare presaThe, pAha vadI pAMcama zrI gurU sarasati sAMnidhe, gajala karI guNuramya. guNIyaNa guNagrAhaka hasI, khalaka hisI kAI khATa durasa kahI ugesa muni, kile kATa marATa, 1098. ayati (3750) haravAhana cApAI la.sa.1765 pahelAM [prathama AvRtti bhA.2 pR.466] 1099. du dAsa-durgAdAsa (kha. jinaca`drasUrizAkhA-vinayA gu'zi.) gajhala kATa mareta huM bakA, vAje sujasakA DaMkA buraja tetIsa huM joke, ati gaDha viSama hai vAMke, ata - jhAMjhraNayati Adi - purasAdAMnI parama prabhu, praNamuM geADI pAsa mahAvIra mahimAtile!, gaNadhara gautama jAsa. zrI jitavAMNI sarasvatI, vacana sarasa vistAra guNanidha ja khU gAyarsa, zAstra zAkha aNusAra. DhAla 5mI jaga jammU gaNadhara jayakArI pariziSTa parva suM ehu uddArI, stavana kIyA vistArajI Agraha dIpacaMda ulhAsa, kahitA yati yuM durgAdAsa suNuMke dIjIyeA tyA vAsa, gajala khUba kInI rAsa. (39para) ja bhUsvAmI cADhAliyu pa DhALa ra.saM.1793 zrAvaNu zu7 sAma bAkarAdamAM 28 3 1 Page #243 -------------------------------------------------------------------------- ________________ samatha - [30] jaina gUrjara kavio : sUratA zrAvaka bhaNIyA bhArI, zrI vAkaroda maMjhArI. 2 ja. tasu Agraha saMbaMdha tayArI, kIdhe e hitakArIjI vAkAnera taNA vidadhArI, dharamakarama-adhikArI che. 3 ja. saMvata satare trayANa sArI, sAtama tithi ujavArIjI zrAvaNa mAsa bhale sukhakArI, zubha velA somavArIjI. 4 ja. kharatara acArijagaIdhArI, yugapradhAna udArIjI zrI jinacaMdasUrisAkhA ahArI, vinayANuMda guru guNakArI. paja. dugadAsa tasu ziSya suvicArI, vAta kahI e mArI ziSya praziSya jagarUpa thanArI, cUpe anugraha dhArI. da ja. suNajya bhaNI sahu naranArI, vikathAvANI nivArIjI AtamarAma sugyAnA sudhArI, AnaMda heya apArIjI. 7 ja. (1) saM.1840 vi.sudi 11 vAkAnera madhye lakIrAMma muni li. pasaM.pa-13, jaza.saM. (2) pasaM.9, bau.vikA. naM.39. (3) pa.saM.7, mahimA. pi.63. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1412-13.] 1100, samatha (kha. matiratnazi.) (3753) rasa maMjarI (vaidyaka) (hiMdImAM) 117 kaDI .saM.176pa phA.pa ravi derAmAM aMta - saMvata satare se siki same, phAguNa mAsa...mana rame paMcamI tithi arU AditavAra, kI graMtha dere majhAri. 114 zrI mati ratana gurU parasAda, bhASA sarala sarI ati svAda taka ziSya samatha de nAma, tisa karI yaha bhASA abhirAma. 115 rasamaMjarI tau rasatI bharI, paDhau guNa hu Adara karI vanavAlIke Agraha pAI, kIye graMtha mUrakha samajhAI. 116 rasavidyAmeM nipuNa heI, yasa karati pArma bahu laI jahAMtahAM sukha pAvai sahI, te rasavidyA guNa jANahi. 1170 (1) pa.saM.6, Adi patra nathI, mahimA. pi.87. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1255-56.] 1101. udayacaMdayati (3754) vikAnera vaNanagajhala (e.) (rAjasthAnamAM) rAsa.176pa citra Page #244 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [31]. udayarAyali Adi sArada mana samaruM sadA, praNamuM sadagurUpAyA mahIyalameM mahimAnila, saba jAnakuM sukhadAya. vasudhA mAMhe vIpura, dinadina caDhatai dAva sarva loka sukhIyAM vase, rAja kare hiMdu rAva. aMta - pratApo je lage ravi caMda, kahatA jatI udayacaMda suni kara deIjo sAbAsa, gajala khUba kInI rAsa. saMvata satare se paisaTha re mAsa caitameM pUrI gajala kInI mAtA sAradAne supasAya zuM re mujhe khUba karaNukI mati dInI vAMkAnera sahara ajaba he re gyAra cakarme tAkI prasiddhi lInI udayacaMda ANaMda se yuM kahe re, bhale cAtura leka ke cita bhInI caka cyAre nava khaMDameM re prasiddha badhA bIkAnera tAMI. chatrapati sujANa sAha juga jI, jAke rAjameM bAje nobata vAI manaraMga huM khUba vaNake re, suNAyake lokameM zyAbAsa pAI kavi caMda ANaMda se yuM kahe re, gigaDadhU gigaDadhU gajala khUba gAI. (1) pa.saM.3, abhaya. pi.naM.311 (nAhaTAjIe utArelI nakala parathI). [prathama AvRtti bhA.3 pR.1414.] 110ra, nimidAsa zrAvaka (pitAnuM nAma rAmajI, dazAzrImAlI vaNika) jJAnavimalasUri (naM.961 bhA.4 pR.382)nA ziSya. (3755) + adhyAtmasAramAlA ra.saM.1765 vaizAkha 3 aMta chapA. savi bhavijana e dhyAna, pAmine vRbhava sudhAre, jJAnavimala-gurUvayaNa, citta mAMhe avadhAre, zrI zrImAlIvaMza-rena, sama rAmajI-naMdana, nemidAsa kahe vANi lalita, zitala jima caMdana, sara rasa muni vidhu varasa to, mAsa mAdhava tRtiyA dine, e adhyAtamasAra meM bhaNya, bhAva karI zubha mane. 3 gAhA paddhaDI. dazana jJAna caritra tava cauguNa, jina siddha sarI vAyaga muni guNa paNa, Page #245 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devacaMdramaNi [32] jaina gUrjara kavie 5 navapada ekIbhAve mAlA, tripadI sUtra thakI suvizAlA. kalaza. Ima jinamata ArAdho kAja sAdhe bhavika nisuNa bhAvanA, guNaThANi vAdhe suNe sAdhe nija mati pAvanA; adhyAtamaguNanI eha mAlA bhavikajana kaMThe Tha, jima lahe maMgalalIlamAlA acala anubhava anubhavo. -Iti zrI adhyAtamasAramAlA saMpUrNa. graMthAgraMtha 235. (1) sArI prata, pa.saM.8-13, vijApura jJA.bhaM. naM.21. (AmAM jJAnavimalakRta "adhyAtmagarbhita stavana" paNa che.) (2) la.saM.1880, chevaTe, pa.saM.11, DA. pAlaNapura dA.30 naM.29. [DikeTaleMgabhAI vai.18 bhA.1, he jaijJAsuci bhA.1 (pR.283).] prakAzita H 1. buddhiprabhA mAsika saM.1972nA eka aMkamAM. (7756) + (paMcaparameSThI) dhyAnamAlA [athavA anubhavalIlA] 2.saM.1766 mita mAsa [2] zu.5 ata - Ima dhyAnamAlA guNavizAlA bhAvikajana kaMThe Tha, jima sahaja samatA saralatAne sukha anupama bhega. saMvata rasa raDatu muni zazi mita mAsa urvala pakhe, paMcama divase thita lahe lIlA jema sukhe, zrI jJAnavimala-gurUkRpA sahI, tasa vacana-AdhAra. dhyAnamAlA Ima racI, nemidAse vratadhArI. (1) suratamAM saM.1783mAM lakhI, pasaM.27, A.kA.bhaM. (2) TabArthasahita H 5.saM.32, DAyarAne bhaM, pAlaNapura dA.31 naM.47. prakAzita : 1. prakA. bhI. mA. [2. namaskAra svAdhyAya bhA.3.] [prathama AvRtti bhA.2 pR.467-68, bhA.3 pR.1413. tyAM bAvIzI coDhAliyuM A kavine nAme mukAyelI, paraMtu emAM kartAnAma spaSTa rIte nemacaMda maLe che tethI e kavine judA ja gaNavA joIe. juo have pachI naM.1128.] 1103. devacaMdragaNi (kha. jinacaMdrasUri-puNyapradhAna-sumati sA(gIra-sAdhuraMga-rAjasA(ga)ra-jJAnadharma-dIpacaMdazi.) A adhyAtmarasika kavinI sarva kRtio "zrImad devacaMdrajI bhAga kalaza. Page #246 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [33] devaca'dragaNi 1le ane rajo' e nAmanA pustakamAM prakaTa thayela che. temAMnI dezI bhASAmAM racAyelI kRtio atra noMdhavAmAM AvelI che ke je kRtio, ukta pustaka prakaTa thayA pahelAM judejude sthale ane AkAramAM mATe bhAge prasiddha thaI gayela che. ukta pustaka buddhisAgara prathamAlAmAM 49 ane 53mA maNakA rUpe adhyAtma jJAnaprasAraka maMDala taraphathI prasiddha thayela che. AmAM 21-prakArI pUrjA saM.1747nI jemAM zrAvakanA 21 guNAnuM Alekhana karyu che te tathA aSTaprakArI pUjA devacaMdrajInI kRti tarIke gaNAvelI che te barAbara nathI; te anyakRta hovAnuM jaNAya che. AnA saMbadhamAM vistArathI adhyAtmarasika paDita devacaMdrajI' para meM eka nibadha lakhyA che te jove. A nibadha ukta buddhisAgarasUri graMthamAlA graMthAMka 103-104mAM prakaTa thayela zrImad devacaMdrajI vistRta jIvanacaritra' e nAmanA pustakamAM vaktavya tarIke prastAvanAmAM prasiddha thayela che. A AdhyAtmika ane tattvajJAnI kavitA saMbaMdhamAM eka 'kaviyaNe' devavilAsa' nAmanA rAsa kavinA maraNa pachI tera varSe (saM.1825 AsA zuda 8 ravivAre) racelA subhAgye hamaNAM ja prApta thatAM ukta zrImad devacaMdrajI jIvanacaritramAM prakaTa thayA che te parathI nIcenI hakIkata TUMkamAM jaNAvI che. marusthalanA vikAnera pAsenA eka gAmamAM ezavaMzIya suNiyA gAtranA zAhu tulasIdAsajI hatA. temanI strInuM nAma dhanabAI hatuM. tyAM rAjasAgara muni padhAratAM dhanabAIe gurune jaNAvyu ke peAtAne je putra thAze te gurune bhAvapUrvaka vaheArAvaze. dhanabAIne garbha rahyo ane zubha svapnA AvavA lAgyAM. tyAM (kharataragacchanA) AcAya zrI jinacaMdrasUri vihAra karatAMkaratAM te gAme AvI caDavA ne temane A daMpatIe svapnA jaNAvyAM te parathI temaNe svapnazAstrAdhAre jaNAvyuM ke putra eka mahAn thaze. kAM tA te chatrapati thaze ne kAM tA patrapati thaze eTale dIkSA leze. sUri gayA pachI sa'.1746mAM putra janmyA ne nAma devacaMdra ApyuM, te ATha varSanA thayA tyAre anukrame trihAra karatAMkaratAM uparAkta rAjasAgara vAcaka padhAryA. devacaMdrane mAtapitAe vaheArAvyA ne zubha muddate gurue tane sa.1756mAM laghudIkSA ApI. jinacaMdrasUrie pachI vaDIdIkSA ApI, ne nAma rAjavimala ApyuM. pachI rAjasAgarajIe temane sarasvatImaMtra ApyA. tenuM dhyAna ziSya Page #247 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devacaMdragaNi [34] jaina gUrjara kavio: 5 devacaM ke belADu gAmamAM raSya veNutaTe bhUmigRhamAM yathArtha karatAM sarasvatIe prasanna thaI rasanAmAM vAsa karyo. zAstrAbhyAsa zarU karyo. paDAvazyaka sUtra, anya dazananAM zAstra, paMcakAvya - naiSadhakAvyAdi, nATaka, jyotiSa, 18 kaSa, kaumudI mahAbhASyAdi, vyAkaraNa, piMgaLa, svarodaya, tattvArthasUtra, Avazyaka bahavRtti, vizeSAvazyaka, haribhadrasUri, hemAcArya ane yazevijayajInA celA graMthe, cha kama graMtha - kamaprakRti Adi aneka zAstronI jaina AmnAyathI sugaMdha laI matijJAna ane zrutajJAna meLavyuM. saM.1774mAM rAjasAgara vAcaka devaleke gayA. saM.1775mAM jJAnadharma pAThaka svastha thayA. devacaMdra vimaladAsanI be putrI nAme mAIjI ane amAI mATe AgamasAra" nAmane gadyamAM graMtha racyuM. teo saM.1777mAM gujarAta AvI pATaNamAM padhAryA. tyAM pUrNimAga7nA zrAvaka nagarazeTha zrImAlIvaMzIya tajI dozIe pUNimAganA bhAvaprabhasUrinA upadezathI sahastrakUTa jinabiMba bharAvyAM. devacaMde temane tyAM jatAM zeThane pUchayuM ke sahastrakUTanA jinabiMba bharAvyAM to te sahastrakUTanA 1024 jinanAM nAma gurumukhe kadI dhAryA che? zeThe ajoNapaNuM batAvyuM. e avasare saMvegI jJAnavimalasUri (juo naM.961 bhA.4 pR.382) hatA tenI pAse jaI zeThe sahastrakUTanAM nAma pUchayAM tyAre avasare jaNAvazuM ema temaNe kahyuM. eka vakhata pATaNamAM zAhanI poLamAM comukha vADI pArzvanAthanA maMdiramAM sattarabhedI pUja ne stavanA thatI hatI tyAM jJAnavimalasUri AvyA. sahastra nAma jJAnavimalasUrine pUchatAM temaNe jaNAvyuM ke prAyaH zAstramAM sahastrakUTanAM nAmo nathI. koI zAstra kadAcita heya. tyAM devacaMdrajIe pratirodha karyo ane chevaTe pote sahastra nAmo batAvI. ApyAM. AthI baMne munio vacce prIti jAgI. rAjasAgaranA ziSyanI khyAti thaI ane te devacaMde pachI bhavya pratiSThA ane navAnavA occhava, ryA ane krioddhAra karyo. temAM aparigraha para bahu bhAra mUkyo. satya prabhumAgamAM mUccha tache. saM.1787(?)mAM amadAvAda AvI nAgorI sarAhamAM UtaryA ne bhagavatI sUtranI vAcanA karI. tyAM TUMka mANekalAlane mUrtipUjaka karyo. navuM satya karAvI temAM pratimA sthApI. tyAM zAMtinAthanI poLamAM sahastraphaNA biMba sthApyuM. sahastrakUTa jinabiMbanI pratiSThA karI. saM.1779mAM khaMbhAta, cAturmAsa karyuM. pachI zatruMjaya para navAM caitya karAvI jIrNoddhAra karyo. Page #248 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 1 . * aDhAramI sadI [25] devacaMdragaNi mahAjane te siddhAcala para kArakhAnuM maMDAvyuM. saM.1781, 1782 ane 1783mAM kArIgare pAse kAma karAvI zatruMjayane mahimA vadhAryo. pachI guru rAjanagara (amadAvAda) AvyA, tyAMthI surata AvyA ne saM1785, 1786 ane 1787mAM pAlItANAmAM pratiSThA karI. pachI pharI rAjanagara AvI cAturmAsa rahyA. saM.1788mAM ASADha zudi 2 ne dine dIpacaMdrajI pAThaka svarge padhAryA. devacaMdrajI (kharataragacchanA) pAse tapagacchanA vivekavijaya muni bhaNyA. amadAvAdamAM rana bhaMDArI sUbo hatA teno iSTa priya zeTha ANaMdarAma devacaMdrajI pAse AvI dharmacarcA karatA hatA. tene gurue carcAmAM cho. ANaMdarAme gurunI prazaMsA karatAM ratnasiMha bhaMDArIe guru pAse vaMdanA karI tyAra pachI tyAM mRgI upadrava - rogacALo cAlyo, te bhaMDArInI ane mahAjananI vinatithI gurue zamAvyo. tyAra pachI raNakuMjIe sainya lAvI bhaMDArI sAthe yuddhane paDakAra karyo. gurue bephikara rahevA bhaMDArIjIne kahyuM. yuddhamAM bhaMDArI cho. chelakAvAsI jyacaMda zeThe eka viSNuyogIne guru pAse A tene gurue jena banAvyo. saM.1765mAM pAlItANuM ane saM.1796mAM navAnagara guru rahyA ne tyAM DhaMDhakane jItyA. navAnagaramAM cA DhuM Dhake lepyAM hatAM ne pUjA baMdha thaI hatI tenuM nivAraNa karI pharI sthApyAM. tyAMthI paDadharImAM tyAMnA ThAkurane pratibodhyuM. tyAMthI pharI pAlItANe ane pharI navAnagaramAM gayA. pachI saM.1802-1803mAM rANAvAva rahyA. tyAMnA adhIza(rANA)ne bhagaMdara roga hatA te gurue TALyo. saM.1804mAM bhAvanagara AvI DhaMDhaka metA ThAkurasIne mUrtipUjaka karyo ane tyAMnA rAjAne jaina dharma pratye prItivAna banAvyuM. tyAMthI te ja varSamAM pAlItANuM jaI tyAM mRgI nAmano rogacALa dUra karyo. saM.1805 ane 1806mAM lIMbaDI rahI tyAMnA AgevAna zeThone zAstrAbhyAsa karAze. lIMbaDI, dhrAMgadhrA ane cUDA ema traNa sthaLe biMbapratiSThA karAvI. dhrAMgadhrAmAM sukhAnaMdajI maLyA hatA. saM.1808mAM gujarAtathI zatruMjaya saMgha kaDhAvyo ane zatruMjayamAM bahu dravya kharcAvI pUjAarcA karAvI. saM.1809 ane 1810mAM gujarAtamAM bhAsAM gALyAM. saM.1811mAM kacarA zAhe zatruMjayano saMgha kADho te sAthe devacaMdrajI padhAryA ane zatruMjaya para sATha hajAra dravya kharacI jinabibanI pratiSThA karI. saM.1811mAM lIMbaDImAM pratiSThA karI, ane vaDha Page #249 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devacaMdragaNi [23] jaina gUrjara kavie : pa vANumAM DhUMDhaka zrAvakane jhUjhavyA. devacaMdrajInA ziSya manarUpajI ane tarka zAstranA abhyAsI vijayacaMda hatA. sa'.1812mAM guru rAjanagara AvyA. gacchanAyakane teDAvI maheAva karyA. devacaMdrajIne gacchapatie vAcakapada ApyuM. devacaMdrajI uttama vyAkhyAna tattvajJAnamaya ApatA hatA. temaNe zvetAMbarIya haribhadrasUri tathA yaze.vijaya-vAcaka-kRta tra^thAnA abhyAsa karavA uparAMta digaMbarIya zAstra gAmaTThasArAdi vAMcyAM hatAM ane gujarAta uparAMta mulatAna ane vikAneramAM paNa cAmAsAM karyAM hatAM. temaNe navA graMtha TIkA sahita karyA tenAM nAma dezanAsAra (aprakaTa), nayacakra, jJAnasAra aSTakanI (sa.mAM) TIkA, karmaMtratha para TIkA vagere. A devacaMdra rAjanagaramAM dozIvADAmAM birAjatA hatA tyAM eka dina vAyuprApathI vamanAdika vyAdhi thatAM temaNe nija ziSyAne kheAlAvI rUDI zikSA ApI. ziSyomAM mukhya manarUpajI ne tenA ziSya rAyacaMdajI, vaLA khIndra ziSya vijayacaMdajI ne tenA ziSya rUpacaMdajI, temaja sabhAcaMdajI vagere hAjara hatA. sUrijInI AjJA vahejo, samayAnusAre vicarajo, paga pramANe sADa tANI saMdhanI AjJA dhAro' - Ama upadeza ziSyAne ApI dazavaikAlika uttarAdhyayananAM adhyayana sAMbhaLatAM ahiM tanuM dhyAna dharatAM saM.1812 bhAdrapada amAvAsyAne dine rAta eka prahara jatAM devacadrajI devagati pAmyA. pAchaLa utsavathI mAMDavI karI ghaNuM dravya dAnAthe khI sarva zrAvakAe maLI zabane dAMha dIdhA. - kartA kahe che ke te Asanasiddha hatA ane anumAne sAtaATha bhava karIne meAkSe jaro; tathA temanA mastakamAM maNi hatA, paNa hAtha Avyu nahIM. mahAjane kAsthaLe stUpa karAvI pAdukA pratiti karI tyAra pachI thaiADA divase manarUpajI svastha thayA. temanA ziSya rAyacaMdajI rahyA ke je guru pramANe vana rAkhI gurunuM dhyAna dharatA hatA. temaNe kartAne gurunI stavanA karavA kahyuM tethI A saM.1825 Ase zukra 8 ravivAsare ' devavilAsa rAsa' racI pUrgu karyA. devacaMdrajImAM 22 guNa hatA te kartAe AraMbhamAM jaNAvyA che te noMdhavA lAyaka cheH 1 satyavaktA 2 buddhimAn 3 jJAtavaMta 4 zAstradhdhAnI 5 niSkapaTI 6 akrodhI 7 nira MkArI 8 sUnipuNa (Agama, karmagraMtha, karmaprakRti AdimAM niSNAta) 9 anya sakala zAstranA pAragAmI (ala Page #250 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [37] devacaMdramaNi kAra, kaumudI, bhASya, 18 keza, sakaLa bhASA, piMgala, naiSadhAdi kAvyo, varadaya, jyotiSa, siddhAMta, nyAyazAstra, sAhityazAstrAdi sava-para-zAstramAM pravINa) 10 dAnezvarI (dIna para upakAra karanArA) 11 vidyAnA dAnanI zALA para premI (aneka gacchanA munione vidyAdhana denAra temaja anya dhamIne vidyA zIkhavanAra) 12 pustakasaMgrAhaka 13 vAcaka padaprApta 14 vAdIpaka 15 nUtanatyakAraka 16 vacanAtizayavALA (tethI dharmasthAne dravya kharcAvanAra) 17 rAjendrapradhAnapUjita 18 mAriupadravaTALaka 19 suvikhyAta 20 krioddhAraka 21 mastakamAM maNidhAraka 22 prabhAvaka. A caritravastune mImAMsA mATe mAre ukta nibaMdha juo. kavinI guruparaMparA: 1 rAjasAra - marusthalamAM anekatyapratiSThAkAraka, Avazyaka dvArapramukha prathiAnA kartA. 2 jJAnadharma - je nyAyAdika graMthAdhyApaka hatA. ane jemaNe 60 varSa lagI jIbhanA rasa tajI zAkabhAjI tajI saMvegavRtti dhAraNa karI. 3 dIpacaMdra- zatruMjaya zivAsamajIkRta cAmukha anekabiMbapratikA tathA mAMca pAMDavanA bibanA samosaraNatya tathA kuMthunAtha catyanI pratiSThA karI. rAjanagaramAM sahastraphaNA pArzvaprabhunI pratiSThA karI.. (3757) + dayAdIpikA catuSpadI 6 adhikAra pa8 DhALa ra.saM.176 6 vaizAkha vada 13 ravi mulatAnamAM Adi- parama jyoti praNamuM pragaTa, sahajAnaMda sarUpa, vaso nija parivAra s, praNamuM cetanabhUpa. zrI jinavANI mana dhari, pAya namI gurarAja, mArI buddhidAtA sakala, tAraNa bhavIyaNa jahAja. paramAtama samajhAvivA, bhavikajIva-hita kAja, jJAnasamudra agAdha guNa, dekhADaco jinarAja. saMskRta vANI vAcaNI, keIka jANe joyuM, jJAtAjanane hita bhaNI, bhASA karUM vaSANu. guNatAM bhaNatAM gAtAM, TAlI mana viSavAda, vikathA jaNa vAra, mata ke karI pramAda. aMta - rAga dhanyAzrI. dezI - iNuM pari bhAvabhagata mana ANI. dhyAna kathA meM eka vakhANI, AtamarUpa pichANIjI, pUrava sUtra taNuM sahInANuM, jima dIThi tima ANI che. dhyAna. 1 paMDitajanamana-sAgara ThANuM, pUraNa caMdra samAna che, Page #251 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devacaMdragaNi [38] jaina gUrjara kavio: 5 zubhacaMdrAcArijanI vANI, jJAnIjana-mana bhANajI. dhyAna. 2 bhavikajIvahitakaraNa dharaNa, pUrvAcArija varaNujI, graMtha jJAnAnna mohaka taraNa, bhavasamudrajala-taraNacha. dhyAna. 3 saMskRta vANu paMDita jANe, sarala jIva sukhadANIjI, jJAtAjanane hitakara jANa, bhASArUpa vakhANajI. dhyAna. 4 DhAla aThAvana SaDa adhikArU, zuddhAtama guNadhArUcha, Akhe anupama zivasukha vArU, paMDitajana-urahArUcha. dhyAna.5 saMvata lezyA rasa ne vAre 1766, pheya padArtha vicAro, anupama paramAtamapada dhAra, mAdhava mAsa udAra che. dhyAna. kRSNapakSa terasa ravivAra, e adhikAra prakA , bhaNatAM guNatAM suNatAM sukhakara, jJAnagehameM A jI . dhyAna. 7 kharatara AcArija gaccha dhArI, jiNacaMdasUri jayakArI, tasu Adeza lahI sukhakArI, zrI mulatAna majhArajI, dhyAna. 8 adhyAtamazraddhAnA dhArI, tihAM vase naranArajI, paramizyAmatanA parivArI, svaparavivecakArI che. dhyAna. 9 nijaguNacaracA tihAMthI karatAM, mana anubhavameM varatAM; syAdavAda nija guNa anusaratAM, nita adhike sukha dharatAMche. dhyAna. 10 bhaNasAlI mihUmala jJAtA, AtamasUraja dhyAtAjI; tasu Agraha karI caupaI jeDI, suNatAM sukhanI keDIjI. thAna. 11 nija zuddhAtamadhyAnane dhyA, yugapradhAnaguNa gAjI; zrI jinacaMdasUrane dAvo, mahRrata mAMhe pAcha. dhyAna. 12 nijaguNa pAThaka puNyapradhAna, sumatisAgara guNathAnA; Atama sAdhuraMga vakhAnA, vAcaka zubha graMthAnA. dhyAna. 13 jayavaMtA pAThaka guNadhArI, rAjasAra suvicArIjI; nimala jJAnadharama saMbhArI, vAcaka sahu hitakArI che. dhyAna. 14 rAjahaMsa suhagurU supasAve, mujha mana sukha nita pAvejI; eha sugraMtha racya zubha bhAve, bhaNatAM ati sukha thAvejI, dhyAna. 15 akSaratraya guNa cAha susaMge, nija mana taNe umaMgejI; mitra kuMbhakaraNane saMge, devacaMdra manaraMgeche. dhyAna. 16 DhAlabaMdha e graMtha su kIdhe, mAnavabhavaphala lIdhejI; AzIrvAda eha me dIdhe, jJAna lahe sahu siddhojI. dhyAna. 17 Page #252 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ahAramI sadI [239] deva dragaNi dhyAnadIpikA ehavA nAme, aratha aTTe abhirAmeAjI; ravi zazi lagi sthiratA e pAme, deva dra kahe AmAjI. dhyAna.18 (1) itizrI jJAnArNave DhAlabhASA dhe paDita devacaMdra muni viracita zukladhyAne syAdAdAdhikAravarNanA nAma SamA khaDaH sapUrNa : [prakAzita H 1. zrImad devacaMdra bhAra.] (3758) + dravyaprakAza bhASA (hiMdImAM) ra.sa.1767 RSabha nirvANu dine poSa vada 13 meruterasa vikAneramAM dAhA. Adi aja anAdi akSaya guNI, nitya cetanAvAn ; praNamuM paramAnaMdamaya, zivasarUpa bhagavAn syAdvAda tamaskAra savaiyA itIsA naMke nirakhata sa Mta thiratA su bhAva dharai, vare nija meAkSapada hare bhavatAvA; karamA baMdha vAre mAhakA viDAra DAre, sAre nija zakti vadhAre jJAnadAvakA; ekAneka rUpa rjAne nityAnitya bhAva ThAne, ApAparabheda karI grahe svasubhAvA; akSara triguNu IMda kaOAla seA aphda, namata he devacaMda syAdavAdabhAvA. aMta - iMdu dhama vIphAnayara, kInI sukha caumAsa, tihAM e nija jJAtame, kane! graMtha abhyAsa. vRttamAna kAla thIta Agama sakala vIta, jagameM jJAnavAta saba kahe hai. jitavara-dhama pari kI paratIti thira, aura mata vAcita mAMhi nAhiM kahe hai. jinadatta sUrivara kahI jo kriyA pravara, kharatara kharatara zuddha rIti vahe hai. puNya ke pradhAna dhyAna sAgara sumatihiM ke, sAraMga sAghuraMga rAjasAra lahe hai. sabapAThakasirasehareza, rAjasAra gunavAna, vicare ArIja dezame, bhavijanachatra samAna. 1 ra 153 154 155. Page #253 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devacaMdramaNi [40] jaina gUrjara kavio para tAke zIza hai vinIta parabhAta sau vitIta, sAdhurIta nIta dhArI guna abhirAma hai, AtmajJAna dhamadhara vAcaka siddhAMtavara, ati upazAMta citta jJAnadhama nAma hai, tAke ziSya rAjahaMsa rAjahaMsa mAnasara, supradhAna udyamAdi gunaganadhAma che, aMtevAsI devacaMda kIne e graMthavara, apane cetana rAma belivaikuM ThAma hai. 1pa6 kIne yahAM sahAya ati, durgadAsa zubhacitta; samajAvana nita mittakau, kAno graMtha pavitta. Atama sabhAva mitumahala kau pahArI dIThe, bharUdAsa bheudAsa mUlacaMda jAna hai. jJAnalekha rajavara pArasasvabhAvadhara, samajIva tattvopari ki saradhAna hai. jJAnAdi triguna maMta adhyAtama dhyAnamaMta, mulatAna thAna vAsI zrAvaka sujAna hai. tAkI dhamaprIti mana Anike garatha kIne, guna parAya dhara jame dravyajJAna hai. 157 158 vikrama saMvata mAna yaha, bhaya lezyAbheda; zuddha saMyama anumodi, kari Azrava cheda (1767). tA dina yA pothI racI, vadhyo adhika saMtoSa zubha vAsara pUrI thaI, prathama jinesara mokSa. 163 jJAna dhyAna sukha thAna yaha, yaDa mugatike paMtha, jIvaThAra nava yaha hai, pUrana bhayo garaMtha. 167 (1) pa.saM.28-12, goDI u. muMbaI. (2) li. R. dayArAma paThanAtha laMkAgacchadIpaka bhaNasAlI hIrAcaMdajIkamya vAcanArtha vAstavya zrI. sUratibiMdira madhye saM.1829 2.va.9 gurU. pa.saM.33, jayapura. [prakAzitaH 1. zrImad devacaMdra bhAra.] (2759) + snAtra pUjA Page #254 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [41] devacaMdramaNi vidhisahita ke je gadyapadyamAM che. Adi DhAla 1 cauttise atisaya juo, vacanAtisaya jItta; so paramesara dekhi bhavi, siMhAsaNa saMpatta. aMta - pUraNa kalaza zuci udakanI dhArA, jinavara aMge nAma: Atama nimala bhAva karaMtA, vadhate zubha pariNAme. hAla 8 kharataragaca7 jinaANAraMgI, rAjasAgara uvajhAya; jJAnadharma dIpacaMda supAThaka, sugurU taNe supasAya. devacaMdra jinabhakita gAyo, janmamahotsavachaMda; bAdhabIja-aMkUre ula, saMdha sakala AnaMda. kalaza. devacaMdra jinapUjanA, karaMtA bhavapAra; jinapaDimAM jina sArakhI, kahI sUtra majhAra. (1) saM.1885 Aso va.14 li. paM. umedasAgara (ke je lekhakanI guruparaMparA jayaraMgakRta "kyavannA rAsa' nIce Apela che) copaDo, jaze. saM. [hajaijJAci bhA.1 (pR.156, 246, 247, 274, 321, 14, 433, 434, 501, 551.] [prakAzitaH 1. zrImadda devacaMdra bhAra.] (3760) + navapada pUjA athavA siddhithaka stavana hAlamAM yazovijayajInA zrIpAla rAsa-aMtagata navapada paranAM kAvya devacaMdrajInAM kAvyo ane jJAnavimalasUrinAM kAvya ema traNenAM maLIne kahevAmAM Ave che te paikI A devacaMdrajInAM judAM laI zakAya. nava pada eTale arihaMta, siddha, AcArya, upAdhyAya, muni, e pAMcamAM dazana, jJAna, cAritra ane tapa e cAra meLavatAM thatAM nava pada, Adi- 1 arihaMtapadapU. ulAlAnI dezI. tIrthapati arihA namuM, dhamadhuraMdhara dhIrejI, dezanAamRta varasatA, nija vIraja vaDavIrAjI. Page #255 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devacaMdramaNi [24] jaina gUrjara kavio ulAlo vara akhaya nimalajJAnabhAsana, sarva bhAva prakAzatA, nija zuddha zraddhA AtmabhA, caraNathiratA vAsatA. aMta - kalaza. Iya salasukhakara guNapuraMdara, siddhacakrapadAvalI, savi labdhividyAsiddhimaMdira, bhavika pUje manarUlI. umUjhAyavara zrI rAjasAgara, jJAnadhama surAjatA, gurU dIpacaMda sucaraNa sevaka, devacaMda suzobhatA. 21 (1) mu. udayavijaya li. pa.saM.2-13, tA.bhaM. dA.83 naM.92. he jaijJAsUci bhA.1 (pR.271, 274).]. [prakAzita H 1. zrImadda devacaMdra bhA.ra tathA anyatra.] (3761) + atItajina covIzI Adi prathama kevalajJAnI sta. nAme gAje parama AhAda, pragaTe anubhavarasa AsvAda, tethI thAye mati suprasAda, suNatAM bhAje re kAMI viSayaviSAda re jimuMdA tAharA nAmathI mana bhIne. 21mAM zuddhamati jina sta. ata - je nija pAse che te zuM mAgIe? devacaMdra jinarAya, topaNa mujane he zivapUra sAdhatAM, je sadA susahAya zrI zuddhamati ho jinavara pUra. (A pachI raramA, ra3mA ane 24mAM atIta jina paranAM stavana prakaTa nathI thayAM, kAraNake maLI nahIM zakyAM hoya.) | (1) ra1 . pa.saM.7, mahimA. pi.36. [hejesAsUci bhA.1 (pR. 402).] [prakAzitaH 1. zrImad devacaMdra bhAra.] (3762) + adhyAtma gItA [athavA Atma gItA] lIMbaDImAM Adi - rAga - DhAla bhamaragItAnI. pramie vizvahita jainavANi, mahAnaMdatarU siMcavA amRtapANI, mahAmohapura bhedavA vajapANi, gahanabhavaphaMdachedana kRpANI. 1 aMta - vastuta ramyA te nigraMtha, tattvaabhyAsa tihAM sAdhupaMtha, Page #256 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [24] devacaMdragaNi tiNe gItAthacaraNe rahie, zuddha siddhAMtarasa to lahi. 47 zruta abhyAsa mAsi vAsI liMbaDI ThAma, zAsanarAgI bhAgI zrAvakanAM bahu dhAma. kharataragaccha pAThaka zrI dIpacaMdra supasAya, devacaMdra nija harakhe gAyo AtamarAya. 48 (1) saM.1879 mAgasara sudi 14 zani rAdhanapura madhye li. khusyAlacaMda. pa.saM.5-13, DA. pAlaNapura dA.39 naM.125. (2) li. nyAnacaMdrajI pAlItANuM maLe. 5.saM.4, jayapura. [DikaeNTalaeNgabhAI va.18 bhA.1, mupugRhasUcI, jaijJAsuci bhA.1 (pu.ra71, 400, 485, 493, 51ra, 555).] [prakAzitaH 1. zrImad devacaMdra bhA.2.]. (3763) + vIra jinavara nirvANa [athavA divALInuM stavana ' ' divAlIdine bhAvanagaramAM Adi- (maMgalAcaraNa be saMskRta zlokamAM che.) DhAla 1 bAra varasa tapasAdhana kIne, tIsa varasa mRta varasya, anupama jJAna prakAzI jinavara, munivara tuMja rasa pharo . prabhujI. 1 aMta - hAla 12 gAvo gAve re jinarAja taNA guNa gAve, samyagdarzana jJAna caraNanI nirmala thiratA pAvo re. ji. A guNa gAve. suvihita kharataragachaparaMpara, rAjasAra uvajhAyo, tAsa ziSya pAThaka amadamadhara, jJAnadhama sukhadAya re. ji. 4 dIpacaMda pAThaka upagArI, zAsanarAga savAyo, tAsa ziSya zuci bhakti prasaMge, devacaMdra jina gAyo re. ji. pa bhAvanagara zrI RSabhaprasAde, dIvAlidina dhyAyo, saMgha sakala zrutazAsanarAgI, parama pramoda upAyo che. ji. ka zAsananAyaka vIra jinesara, guNa gAtAM jayamAlo, 1. devacaMdra prabhusevana karatAM, maMgalamAla vizAle re. ji. 7 (1) paMje..bhaM. jayapura pa.64. (2) pa.saM.8-13, ghaMghA bhaM. dA.13 naM.35. (3) saM.18(?)zrA.va.4 li. pa.saM.6-15, vI.u.bhaM. dA. 17. (4) li. staMbhatIthe pa.saM.10-10, jaza.saM. [hejejJAsUci bhA.1 Page #257 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devacaMdramaNi [24] jaina gUrjara kavio che (pR.261, 493, pa00).] [prakAzita H 1. zrImadda devacaMdra bhA..] (3764) + cAvIzI paNa bAlAvabodha sahita ata - kUlaza. vIze jinaguNa gAiyeM, thAI tatvasvarUpojI, paramAnaMdapada pAIyeM, akSayajJAna apojI. ce. 1. cavAha se bAvana bhalA, gaNadhara guNabhaMDAro che, samatAmayI sAhu sAhuNI, sAva sAvathI sAro. ze. 2. zrI jinacaMdranI sevA, pragaTe puNyapradhAne, sumatisAgara ati ullAse, sAdhuraMga prabhu dhyAne jI. e. 7 suvihita kharataragacchavarU, rAjasAra uvajhAyejI, jJAnadharma pAThaka taNa, ziSya surasa sukhadAyojI. ca. 8 dIpacaMdra pAThaka taNe, ziSya stave jinarAjojI, devacaMdra pada sevatAM, pUrNAnaMda samAjajI. co. 9 (1) pa.saM.16-50, sImaMdhara. dA.20 .37. (2) saM.1798 pa.zu.18 zukra rAjanagare. pa.saM.16-12, go.nA. (3) saM.1821 mAgazira zu.3 caMdra li. sUrati madhye sA. premacaMda sakhI paThanArtha. pa.saM. 15-13, vaDAcauTA u. po.13. (4) saM.1814 AsADha vadi 11 seme pattana madhye. pa.saM.13-13, hA.bha. dA.83 naM.158. (5) saM.1914 vai.va.5 AdityavAsare pATaNa nagare ciMtAmaNI pArzva prasAdAta keDArI delA putra rAIkuNu paThanArtha li. sAdhu mAdhavadAsa adhyAdAsajI. pa.saM.22-11, jaza.saM. (pachI yazovijayajIkRta pade che.) (6) pa.saM.11, kapA. pi.15 naM.802. (7) pa.saM.7, jaya. naM.1092. (8) mo.se.lA. [mupagUhasUcI.] paSNa bAlA. sahita H (1) saM177 AsADha vadi 2 kaumadIvAsare li. pa.saM.133, sImaMdhara. dA.20 .43. (kavinI svahastalikhita lAge che.) (2) saM.1814 Aso zu. ravI la. muni khuzAla drAMgadhrA maLe. guTaka, pa.saM.51thI 68 chelve 77muM patra. kheDA bhuM. dA.7 naM.69. (3) saM.1823 Aso va.4 bhome 5saM.11, vI,u.bhaM. dA.17. (4) li. kanacaMdraNa saM.1863 va.zu.2 sANaMda grAme amIjharA pArzva prasAdAta Page #258 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI devacaMdragaNi paM. dharmavijaya paThanAtha. pa.saM.79, anaMta.bhaM.ra. (5) saM.1815 varSa phAlgana mAse catudazya ajune pakSe likhitA iyaM stuti jinAnAM. pa.saM.117-12, A ka.bhaM. (6) saM.1769 graM, 2100, 5.saM.133, lIM. bhaM. dA.rara naM.37. (7).pa.saM. 12, ama. [hejejJAsUci bhA.1 (pR.2pa8, 4ra7, papa4, 586).] [prakAzita H 1. mULa mAtra - zrImadda devacaMdra bhA.2.] (3765) + vIzI athavA 20 viharamAna jina sta, Adi kalaza vaMda vaMdo re jinavara vicaraMtAM vaMde; kIrtana stavana namana anusaratAM, pUrva pApa nikaMdo re. ji. 1 aMta - siddhAcala caumAsa rahIne, gAya jinaguNaI de; jinapatibhakti mugatino mAraga, anupama zivasukhakaMdo re. ji. 2 kharataragaccha jinacaMda sUrivara, puNyapradhAna maNido; sumatisAgara sAdhuraMga suvAcaka, pIdho zrutamakaraMda re. ji. 3 rAjasAra pAThaka upagArI, jJAnadhama dizRMda; dIpacaMda sadagurU guNavaMtA, pAThaka dhIra gayo che. ji. 4 devacaMdragaNi Atamaheta, gAyA vIza jirNade; Rddhi vRddhi sukha saMpatti pragaTe, sujasa mahadaya vRMde re. ji. 5 -iti viMzati virahamAna jina stavanAni saMpUrNa. (1) pa.saM.10, jaya. naM.1093. (2) pa.saM.14, abhaya. pi.17. (3) pa.saM.9, mahimA. pio.63. (4) pa.saM.15-9, sImaMdhara. dA.20 . 70. (kartAnA jevA akSaramAM) (5) pa.saM.14-9, sImaMdhara. dA.20 .85. (6) pa.saM.16-12, sImaMdhara. dA.20 .84. (7) saM.1914 vai.va.8 budhe pATaNa ThArI de lAsuta rAIkuNu paThanAtha* li. sAdhu mAdhavadAsa. pa.saM.14-11, jaza.saM. (8) pa.saM.15-11, anaMta. bhe2. (8) pa.saM. 11-12, vI.u.bhaM. dA.17. (9) pa.saM.9-15, vI.u.bhaM. dA.17. (10) saMvata 185ra zAke 1717 vartamAne paM. dvabhANa muni eSA prati lipIkRtA zrImajajesalamerU vAstavya brahmasara grAme rAvala zrI mUlarAjajI vijayarAye vAmAna ciraMjIyAta. pasaM.3-14, go.nA. hajaijJAsUci bhA.1 (pR.64, 414).] [prakAzitaH 1. zrImad devacaMdra bhA.ra.] Page #259 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devaca'dragaNi [24] (3766) [+] prabha'janA sa, lIMbaDImAM Adi- giri vaitADhayane upare, cakrAMkA tayarI leA aDDA ca. aMta - rAjasAra pAThaka upagArI, jJAnadhama dAtArI; jaina gUrjara kavio H 5 dIpacaMda pAThaka kharataravare, devacaMda sukhakArI re. nayara liMbaDI mAMhe rahIne, vAcaMyama stuti gAI; Atamarasika trAtAjanamanane, sAdhanarUci upAI re. Ima uttama guNamAlA gAveA, pAvA habadhAi re; jainadharamamAraga rUci karatAM, moMgala lIla sadAi re. (1) pa.saM.ra, pra.kA.bha'. (2) pa.saM.4-10, A.ka.bha. (3) ratna bha. (4) pa.saM.3, ji.cA. po.83 na.2112. [mupugRhasUcI, henTenA-sUci bhA.1 (pR.27, 287, 493).] [prakAzita H 1. zrImad dedra bhA.2.] (3767) + [sAdhunI] pAMca bhAvanA sa Adi- svasti sImadara parama, dharamadhyAna sukhaDAma; syAdvAda-pariNAma-ghara, praNamuM cetatarAma. aMta - jayavaMtA pAThaka guNadhArI, rAjasAra suvicArIjI; nirmala jJAnadhama sabhAlI, pAThaka suvihitakArIjI. rAjahaMsa sugurU supasAye, devacaMdra Ima gAvejI; bhavikajIva je bhAvanA bhAvai, teDu amita sukha pAve. jesalamerI sAha seAbhAgI, vadhamAna vaDa bhAgI; putra kalatra sakala seAbhAgI, sAdhuguNanA rAgIcha, tasu Agrahe bhAvanA bhAi, DhAlabaMdha meM gAIjI; bhaNusyuM guNasthe je e gyAtA, lahusyuM te sukhasAtAjI. mana zuddha pAMce bhAvanA bhAvA, pAvana nija guNa pAveA; mana munivaraguNa sarphIMga vasAau, sukhasa`pati gRha thAvAjI. 8 (1) pa.saM.pa-14, A.ka.bha. (2) mAse....lA. (3) sa.1791 cai. va.11 sAme rAjadra`ge. pa.saM.6-10, muni sukhasAgara. [hejajJAsUci bhA. 1 (pR. 278, 414).] [prakAzita H 1. zrImad devacaMdra bhAra.] (3768) + 'DhaNamuni sa, 27 kaDI Aphri- vanitA vihasIne vInave. dezI pa 19. Page #260 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI . [47] devacaMdragaNi dhanadhana DhaDhaNa munivarU, kRSNa naresara putro re; aMta- devacaMdra pada pAmI, lahI paramAnaMda re. dhana. 27 (1) pa.saM.2-14, A.ka.maM. [prakAzitaH 1. zrImad devacaMdra bhAra.] (3769) + aSTapravacana mAta sajhAya Adi - sukRta-kalpatarUzreNini, vara uttara kurU bhUmi; adhyAtamarasa sasikalA, zrI jinavANi naumi. dIpacaMda pAThaka sugurU, paya vaMdI avadA; sAra zramaNaguNa bhAvanA, gAIsu pravacanamAta. - 2 ata - rAga dhanyAzrI. te tarIyA bhAI te tarIyA, je jinazAsana anusariyA re; je kare suvihita muni kiriyA, jJAnAmRtarasadariyA re. 1 kharatara muni AcaraNuM cariyA, rAjasAgara guNa giriyAjI; jJAnadharma tapadhyAne vasiyA, zrutarahasyanA rasiyAjI. 4 te dIpacaMda pAThakapada dhariyA, vinayarayaNa-sAgariyAjI; devacaMda munigaNa ucariyA, karmaari nijariyAjI. suragiri suMdara jinavaramaMdira, zobhita nagara savAIjI; navAnagara cemAsuM karine, munivara guNathuti gAIjI. munigaNamAlA guNaha vizAlA, gAvo hAla rasAlAjI; cauviha saMdha samaNaguNa thatAM, thAye lIlavilAsajI. kalaza. Ima dravya bhAve samiti samitA, guptiguptA munivarA; nimeha nirmala zuddha cidhana, tattvasAdhanatatparA, devacaMdra arihA-ANa vicare, vistare jasasaMpadA; nigraMtha-vaMdana-stavana karatAM, parama maMgala sukha sadA. (1) li.1918 Azo zu.7 bhame. pa.saM.5-14, Akarbha. [hajaijJAsuci bhA.1 (pR.579).] [prakAzitaH 1. zrImad devacaMdra bhA.ra.] (3770) ATha ruci sajhAya sthAnAMgamAM aSTamalamAM ATha ruci kahe che. Page #261 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devacaMdragaNi Adi [24] ulAlAnI dezI surapatinataH deva amitaguNI, sarvibhAvaprakAzaka dinamaNI, aMta - devacaMdra ANuA rUci hAjo, bAlagApAla re, Atamatattva saMbhAla re, karajye jinapati bAla re; thAsyA parama nihAla re. A. 12 jaina gUrjara kavio H 5 (3771) nijaguNa ciMtavana muni sajhAya Adi - dhanadhana je munivara saMyama vargAjI; aMta - sadgurU pAThaka dIpacaMdaneAjI, ziSa gaNI bhAkhe devacaMda re. dha. 11 (1) pa.sa'.ra, Aka.bha. (3772) [+] gajasukumAla sajhAya 36 kaDI ADhi - kArikA nagarI Rddhi samRddhi, kRSNe naresara bhuvanaprasiddha. ata Sarataragaccha pAThika dIpacaMdanA, devacaMdra vaMde munIrAya re, sakala siddhisuSakAraNu sAdhujI hai, bhaveAbhava hAye! sugurU sahAya 2. dhanya. 38 (1) saMpurNa lakhyuM che bAI purI paDanArthe zrI gajasukumAla sajhAya samApta lakhIta. munI saiAhanaratnajI zrI drAMgapura nayare mahArANA zrI raNamalasiMghajI rAye zrI zubhaM bhavatu, pa.saM.2-12, gu.vi.bha. (2) 36 padma, pra.kA.bha. (3) li.1914 mAga.zu.pa. pa.sa.3-12, A.ka.bha. [hejainAci bhA.1 (pR.278, 287, 408, 109).] [prakAzita H 1. zrImad devacaMdra bhAra.] (3773) dvAdazAMgI sajhAya Adi DhAla. e guNa vIra taNA na vIsArUM e dezI. vIra jiSNusara jagaupagArI, bhASA tripadI sAra re, gaNadhara medha vadhyA ati niramala, pasaryAM zrutavistAra re. vIra. 1 aMta - zruta sijhAye jinapada lahIye, thAye tattvanI sAdhi re, devacaMdra ANAya sevA, jima lahe| zuddha pramAdha re. vIra. 14 (1) gu.vi.bha'. (3774) AhizikSA aMta - parama adhyAtama je lakhe, sadagurU kare' saMga, tiNuku bhava saphalA have, avihaDa pragaTe. ra'ga dharmadhyAnakA heta yaha, zivasAdhanakA kheta, Page #262 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [24] -aDhAramI sadI devacaMdragaNi aiiso avasara kaba milI, ceta sake to ceta. vaktA zrotA saba mile, pragaTe nija guNarUpa, akhaya khajIne jJAnake, tIna bhuvanake bhUpa. eha patra anUpa che, samaje je cita lAya, devacaMdra kavi ema kahe, nija Atama thira thAya. 4 [mugRhasUcI.] (3775) + sAdhuvaMdanA 13 hAla Ano kalaza zrIdeva(naM.1053)kRta "sAdhuvaMdanA'mAM jovAmAM Ave che. juo bhA.4 pR.75. [vastutaH zrIdevanI kRti jaNAya che. juo chelle saMpAdakIya nedha.] Adi- arihaMta siddha sAdhu namo, namatAM kroDa kalyANa, sAdhu taNA guNa gAzuM, manameM AnaMda ANa. guNa gAuM gurUvA taNuM, mana moTe maMDANuM, gurU sahaje guNa kare, sijhe vaMchita kAma. aMta - kalaza covIsa jiNavara prathama gaNadhara cakrI haladhara je huvA, saMsAratAraka kevalI valI samaNa-samaNa saMyuA. saMvega mRtadhara sAdhu sukhakara Agamavacane je suNyA, dIpacaMdra gurU supasAthe zrI devacaDhe saMthaNyA. [prakAzitaH 1. zrImad devacaMdra bhA.ra.] (3776) [+] zatrujaya [athavA siddhAcala citya paripATI stavana (eN.) Adi- DhAla saphala saMsAra avatAra e huM giNuM. namavi arihaMta pabhaNaMta guNaAgarA, khaviya kammaddagA siddha suha sAgarA, tIsa ga guNa juA dhIra sUrIzvarA, vAyagA uttama guNa vAyaNa dharA. 1 aMta - kalaza. Ima sakala tIrthanAtha zatrajayasiravaramaMDaNa jinavare, zrI nAbhinaMdana jagaAnaMdana, vimala zivasukhaAgaro. suci pUrNa cidaghana jJAna darzana siddha udyota subha mane, Page #263 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [50] jaina gUrjara kavio H 5 nija AtamasattA suddha karavA vAra jita kaivala dine, zrI suvihita kharataragaccha jinacaMdrasUri sAkhA guNanileA, vajhAyavara zrI rAjasAraha sIsa pAThaka siratilA, zrI jJAnadhama suziSya pAThaka rAjasa guNe varyAM, tasu caraNasevaka devacadre vinavyA jagahitakarA. (1) nAhaTA.sa". (temaNe utArelI nakala parathI.) [prakAzita H 1. zrImad devacaMdra bhA.2.] (3777) giranAra stuti, siddhAcala stuti, pAdhdha jina namaskAra (1) pa.sa.1-15, A.ka.bha. devaca'dragaNi gadyakRtio ata (3778) + AgamasAra ra.sa.1776 phAgaNa zuda 3 bhAmavAra marATamAM A gujarAtI gadyamAM karela graMtha che temAM chevaTe peAtAnA paricaya rUpe temaja graMthanA hetu rUpe nIce pramANe prazasti ApI che : aSTa karmavana dAhake, bhaye siddha jinacaMda; tA sama jo appA gaNe, vade tAkA iMda. karmarAga auSadha samI, jJAna-sudhArasa-puSTi; zivasukhAmRta-sarAvarI, jayajaya samyak daSTi. ahiM ja sadgurUzIkha che, ehi ja zivapuramAga, lejo nija jJAnAdi guNa, karo paraguNatyAga. jJAnavRkSa sevA bhavika, cAritrasamakItamUla; amara agamapadala laheA, jinavarapI-phUla. saMvata sattara chahuttare, mana zuddha phAguNa mAsa; mATe kATa mareATamAM, vasatAM sukha cAmAsa. suvihita kharatagaccha suthira, yugavara jinacaMdasUra, puNyapradhAna pradhAna guNa, pAThaka guNe para. tAsa ziSya pAThaka pravara, sumatisAgara guNava'ta; sakalazAstrajJAyaka guNI, sAdhuraga jasavaMta tAsa ziSya pAThaka viSudha, jinamata paramata jANu, bhavikakamala pratikheAdhavA, rAjasA(ga)ra gurU bhANu, jJAnadhama pAThaka pravara, zamakrama guNe agAha; rAjasa gurU gurU zakti, sahu jaga kare sarAha - 1 2 3. 4 5. 7 L to Page #264 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI che. [51] devacaMdragaNi. tAsa ziSya AgamarUci, jaina dharma dAsa; devacaMda AnaMdame, kIne graMthaprakAza. AgamasAreddhAra eha, prAkRta saMskRta rUpa; graMtha kiye devacaMda muni, jJAnAmRta-rasaphUpa. karyo IhAM sadAya ati, dugadAsa zubha citta; samAvana nija mitraE, kIno graMtha pavitta. dharmamitra jinadharma-ratana, bhavijana samakitavaMta; zuddha-amarapada-oLakhaNa, graMtha ki guNavaMta. tattvajJAnamaya graMtha yaha, jove bAlAbodha, nijaparasattA saba likhe, zretA lahe pradha. tA kAraNa devacaMda muni, kIno Agama graMtha; bhaNaze guNaze je bhavika, laheze te zivapaMtha. kathaka zuddha chetArUci, milaje eka saMga; tattvajJAna zraddhA sahita, valI kAya niroga. paramAgama zuM rAcaje, laheza paramAnaMda; dharmarAga gurU dharma se, dharaje e sukhakaMda. graMtha kiye manaraMga sAM, sita pakha phAgaNa mAsa; bhamavAra arU tIja tithi, saphala phalI mana-Asa. (1) saMvata sattara trayAsae, vadi terasa gurU mAsa; zrI jAlela sujAnake, likhita muni durgadAsa. zrI thirAdavAsI sughaDa, zrAvaka catura sujANa; abhayacaMdade Agrahe, pustaka likhyA pramANu. mulacaMda Tokara pramukha, zuddha paraNutidhArI; Agama adhyAtama aratha, vAMce vistArI. rakata vastra bAlapurI, dharaje Atamadharma; aura dharma saba bharma , jAsau baMdha karma. kSetraspazaneke ude, tuma hama dazana hoya; mavargaNAMka milana, cAhata he nita roya. tuha jese jJAyaka guNI, samajho suta saMtoSa; milyA jJAna bimaNa vadhe, lahe jJAnarasapaSa. yA citaryo nita vAMcaje, zrI jinAya nama zuddha; Page #265 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devacaMdramaNi [para jaina gUrjara kavio: 5 svAmI tumha bAlapurI, ahanizi jJAna vizuddha. 7 Iti maMgalaM. rAdhArake kara vase, pAMce akSara eha; AdakSara dUri kari, vacce se hamake deha. sajana hama tuma jAniye, yahe prativyavahAra; navakI aMku ja nA miTe, navake aMka pahAra. donuu dUhA sama ke, dhara jJAnasane; pratyuttara pAcho deyaNa, vaizeSika mutI deha - iti AgamasAra graMtha samApta. [bha.?] (2) caM.1982 bha. dAnaratnasUri saM.1814 pra. Azo zu.14 caMdravAsare li. mehanaratnana drAMgadharA duge ajItaprabhu prAsAdAta. pa.saM40-17, su.lA. kheDA. (3) pa.saM.31-15, kheDA bhe2 dA.2 naM.34. (4) paM. mAnavijayagaNi zi. paM. zubhavijaya zi. paM. kanakavijayena li. saM.1812 .va.4 rAjanagare. pa.saM.15-17, kheDA bhaM.3. (5) pa.saM.17-15, kala.saM.ko... vai.10 naM.87 pR.180thI 185. (6) bhAM.I. sane 1872-3 naM.81. (7) saM.1813 pazu.4 some - pUjyAcArya zivajI zi. . sUryamala zi. . rAjadhara zi. . vAghajI li. taraNapura baMdare (suratamAM). copaDI AkAre, jenA AtmAnaMda sabhA, bhAva. (8) saMvata aSTAdigUrUdra varSe asvana mAse sita pakSe 10 tithI budha la. pUjaya RSi kaNA ziSya RSi bhavAnajI ziSya muni idra laghu brAta muni jIvaNajI. pasaM54, goDIjI. naM.360. [mupugRhasUcI, hejejJAsUci bhA.1 (pR.229, 242, 485, 465, 468, 550, 585, 591).] [prakAzita H 1. prakaraNaratnAkara bhA.1, 2. zrImadda devacaMdra bhA.1.] (3770) + nayacakasAra A paNa gujarAtImAM - lokabhASAmAM gadya rUpa che temAM maMgalAcaraNa saMskRtamAM traNa zlokamAM karyuM che. Adi- praNamya paramabrahmazuddhAnandarasAspadama, vIra siddhArtha rAjendranandane lekanandanama. jatvA sudharmasvAgyAdi, saMghaM sadgAcArya, svagurUna dIpacandrAkhya pAThakAna mRtapAThakona. nayacakrasya zabdArtha kathanuM lekabhAyA, yita bAladhArtha mArgaviye. Page #266 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI devacaMdramaNi aMta - sUmabodha viSNu bhavikane, na hoye tattva pratIta, tattvAlaMbana jJAna viNa, na Tale bhavabhramabhIta. tatva te AtmasvarUpa che, zuddha dharma paNa teha, parabhAvAnuga cetanA, kamaMgeha che eha. tajI para pariNatiramANutA, bhaja nijabhAva vizuddha; AtmabhAvathI ekatA, paramAnaMda prasiddha. syAdvAdaguNapariNamana, ramatA ramatAsaMga; sAdhe zuddhAnaMdatA, nirvikaparasaraMga. mokSasAdhana taNu mUla te, samyagdarzanajJAna; vastudharma-avabodha viSNu, tusakhaMDana samAna. Atma viNa je kriyA, te te bAlakacAla; taravAnI vRttimeM, leje vacana saMbhAla. ratnatrayI viNa sAdhanA, niSphala kahI sadIva; lokavijaya adhyayanameM, dhare uttama chava. IdriyaviSayaAsaMsanA, karatA je muni liMga; khUtA te bhavapaMkameM, bhAkhe AcArAMga. Ima jANI nANI guNI, na kare pula Asa; zuddhAtmaguNameM rame, te pAme siddhivilAsa. satyArtha nayajJAna vinu, ne have samyagajJAna; satyajJAna viSNu dezanA, na kahe zrI jinabhANa. syAdvAdavAdI gurU, tasu rasa rasiyA zAsa; yoga mile to nIpaje, pUraNa siddha jagIsa. vaktA-zrotAvyogathI, zruta-anubhava-rasa pIna; dhyAnadhyeyanI ekatA, karatA zivasukhalIna. Ima jANI zAsanarUci, karaje cutaabhyAsa; pAmI cAritrasaMpadA, laheze lIlavilAsa. dImada gurUrAjane, supAye ullAsa; devacaMdra bhavihita bhaNI, kIdhe graMthaprakAza. suNase bhaNase je bhavika, eha graMtha manaraMga; * jJAnakriyA abhyAsatAM, laheze tavaMtaraMga.. kAdazAra nayacaka che, mahalavAdikRta vRddha; Page #267 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devacakagaNi [54] jaina gUrjara kavio: 5 sasazati nayavAcanA, kIdhI tihAM prasiddha. alpamatinA cittameM, nAve te vistAra; mukhya sthUla nayabhedane, bhAkhyo a9pa vicAra. kharatara munipati gacchAti, zrI jinacaMdra sUrIza; tAsa zIsa pAThaka pravara, puNyapradhAna munIza. tasu vinayI pAThake pravara, sumatisAra sasahAya; sAdhuraMga guNa saMnidhi, rAjasAra uvajajAya. 19 pAThaka jJAnadharma guNI, pAThaka zrI dIpacaMda; tAsa sIsa devacaMdakRta, bhaNatAM paramAnaMda. (1) saM.1819, pa.saM.44, prathamanAM 4 patra nathI, kAthavaTe riporTa naM.1380. (2) saM.183pa zAke 1700 kA.zu.2 5. kAMtivijaya la. rAjanagare nAgorIsarAyAM mANibhadra prasAdAta. pa.saM.93, vi.u.bhaM. dA.10. [DikaeNTalogabhAI vai.18 bhA.1] [prakAzita : 1 prakaraNaratnAkara bhA.1, 2. zrImadda devacaMdra bhA.1.] (3780) + guruguNa chattIsI bAlAvabodha - mULa graMtha prAkRta vrajamenaziSyakRta. Adi- praNamya paramAtmAnaM, zuddhasyAdvAdadezakuM; zrI vire zAsanAdhIza, vizaM praNamAmyahaM. zrImadAcAyavaryANa, guNAnAM SatrizakA; TabArtha ziSyabodhAya, devacaMdraNa prAcyati. aMta - zrImad kharataraga che, pAThakA rAjasAra satasaMjJA taziSya pAThakattama dhIrA, zrI jJAnadharmAdavAda, teSAM ziSyapravarA pAThakA dIpacaMdrAddavAH teSAM ziSyaNAya bAyabodha vinimita. muNiguNasmaraNAlaMkRti, vizuddhacittena devacaMdraNa, bhavyajanAnugrahakRti, kRtaspadabhyAsarasikana. (1) ItizrI guruguNa bAladhArtha samAptama. pa.saM.1ra-11, gu.vi.saM. [prakAzitaH 1. zrImad devacaMdra bhA.1] (37) + vicArasara prakaraNa graMtha prAkRta gA.305 panna saMskRta - TIkA tathA TabAsahita ra.saM.1786 kArtika suda 1 navAnagaramAM ata - gAthA. ra97no atha - e vicArasAra prakaraNa tehanA adhikAra Page #268 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [25] devacaMdragaNi che. tihAM pahelo adhikAra guNaThANane, bIjo adhikAra mAgaNane che. e graMtha rAdhanapuravAsI zraddhAvaMta zAMtidAsa nAme gRhastha teNe uddhAra sava guNaThANe, tathA mArgaNAI bhAva sarva saMgrahyA dhArI vicArI cekhA karyA. gAthA 298 tehane anugrahane athaI gAthA racI vicArasAranI. AgamanI rIte te zuddha te. zuM glAni vANI pramANa che. gAthA 299 suvihita yathAthI jaina AgamanA anusArI sA samAcArI. tehavo- ehavo khara(ta2)gacha che. tihAM yugapradhAna sadagurU zrI jinacaMdrasUri thayA. tehanI sASA paraMparA maLe zrI jinacaMdrasUri ziSya mahopAdhyAya zrI punyapradhAnajI, tehanA ziSyopAdhyAya sukRtisAgarajI, tehanA ziSya vAcaka mukhya zrI sAdhusArajI, tehanA ziSya jinavaravacanano je tattvasAra tehameM pravINa upAdhyAya zrI rAjAra ja thayA. gAthA 300 tehanA ziSya jJAna tathA dharma, je cAritra tehanA dharaNahAra upAdhyAya jJAnadhamajI ehave nAme thayA. gAthA 301 tehano ziSya adhyAtmatattvano rasaka jinaAgama pramANu tattvasvarUpane kathaka AgamasAra jJAnasAra tatvAvabodha pramukha graMthane racaveka AtmAne hIta kare, jIvajJAnarUci, devacaMdragaNIe - have nAme e teNe sUtra ra. gAthAbaMdha bhavya jIvane upagAra kAje. gAthA 302 rasa 6 nidhi saMjama 17 eTale sattara sai cha-- varase zrI gautamasvAmI kevalajJAna pAmyA te divase etale kArtika suda 1 jUhAra bhaTTAraka pavana divase AtmAne bodha karavAne udharyo che. samaya kahetAM siddhAMta te samudra tehathI siddhAMtasamudrane pAra pAmavAne durlabha para e abhyAsa kalyANa che. gAthA 304 kamapayaDI je grAhaNa pUrvano uddhAra che. tathA zivasamasUrikRta bhASya chaI tathA jinavallabhasUrikata karmagraMtha che tenI TIkA paNa malayagirisUrIkRta che tathA deveMdrasUrIkRta che ityAdika pUrva sUrInA je vacana te sava joIne anusAre e vicArasAra graMtha racyo che. jA jiNavANi vijAI, bhAvathIraciThaI Ime vayaNuM, Page #269 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devacaMdragaNi [6] jaina gUrjara kavie 5 nUtapumi raiye, deva deNu nANuTha. 305 jasIma jinavANI jayavaMtI varate tAsIma thira rahe e graMthanA. vacananI racanA, e graMthanI pUraNatA nUtanapura navAnagara maLe paMDita devacaMdragaNi potAne tathA parane paNa jJAna vizeSa vRddhine arathe karI. 305 (1) pa.saM.134-11, gu.vi.bhaM. (2) saM.1819 graM.1500, pa.saM. 54, selA. naM.2922. (3) la.saM.1823, 5.saM.28, pra.kA.bhaM. dA.53 naM.478. (4) pa.saM.74, ama. [AlisTamAM bhA.ra, heraijJAci bhA.1 (pR.622).] [prakAzita H 1. zrImadda devacaMdra bhA.1] (3782) saptasmaraNa bAlA, (1) vikA. (3783) 24 daMDaka vicAra bAlA, 2.saM.1803 kA.zu.11 bhAvanagara. aMta - Ima jinavANI joIne, jIvasvarUpavicAra, bhavikajIva pratibodhavA, vAta rUpa vistAra. dharamadhyAna eha vidha, karatAM aratha sijhAya, bedhabIja niramala bhalI, karamanijara thAya. suvihita kharataraga che, vara rAjasAra uvajhAya, gyAnadharma pAThaka pavara, sIsavaraga sukhadAya. tAsa sasa pAThaka nipuNa, dIpathada suvanIta, devacaMda racanA karI, bAlAvabodhakI rIta. sasi vasu avara vahni mita, bhAvanagara comAsa, kArtika sIta ekAdazI, kIdhe graMthaprakAsa. bhaNe guNe dhAre bhavika, tAM ke niramala gyAna, devacaMdra ANu sahita, se dharamanidhAna. (1) pa.saM.13-17, nAhaTA.saM. (2) pa.saM.13, catu. pi.10. (3) vikA. ["AvIzI bAlA." mATe juo A pUrve kRtikramAMka 3764.] [prathama AvRtti bhA.2 pR.473-96 tathA pa94, bhA.3 pR.1417-20 tathA 1639-40. zrIdeva(naM.1053)ne nAme noMdhAyelI "sAdhuvaMdanAmAM AraMbhanA deha nathI, tethI e AraMbha jude lAge che, paNa vastutaH Page #270 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [57] padmacadraziSya emane nAme tathA devacaMdrane nAme noMdhAyelI kRti eka ja hovAnuM jaNAya che. devacaMdranI mudrita kRtimAM kalaza pUrve "zrIdeva vaMde teha' e paMkti Ave che, tethI kRti zrIdevanI ja hevAnI khAtarI thAya che. chellI paMktimAM pAchaLathI devacaMdranuM nAma dAkhala thayela che. nedhAyelI hastaprato zrIdeva nAma ja Ape che e paNa noMdhapAtra hakIkata che.] 1104. padacaMdraziSya (kha. jinacaMdrasUri-padmacaMdra) padmacaMdra juo A pUrve naM.912. (3784) navatattva bAlA. (hiMdImAM) ra.saM.1766 pAzvajanmadivase [mAga.va.10] guru thaTTAmAM Adi- saMvata satare vaTa ra 176 6, zrI pAzva janma vicAra, tiNa dina graMtha pUraNa bhaya, vAta rUSi gurUvAra kharatarakI zAkhA bhalI, dharI birUda vakhANa, zrI jinacaMdra sUrIsarU, prathama ziSya paradhAna. padamacaMda gurU paragaDA, rocaka he jasu vANa, tasu prasAde meM lahI, dikhyA zikhyA jaNa. siMdhudezameM sohatI, thaTTA nagara sunnaNa, paMca dasama jinavara taNa, dAse kIyau vakhANa. nirakhe eka ArasI, jJAnapadAratha sAra de do locana saba lahi, paraM jJAna anaMta apAra. jJAna bhAnuM sama jANII, jJAna suddha guNaThANa, jJAnI bhavahi na saMcaraI, kare ja mukta prayAna. bhaNe guNa vAMce surNa, likhe likhAve joI, janma suphala nara sau kare, sulabhabadha phuni heI. (1) pa.saM.112-13, gu. naM.14-35. (2) graM.3000 la.saM.1903, pa.saM.167, lIM.bha. dA.38 naM.2. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1637-38.] 1105. tejasiMha (A. jJAnameru-sumatiruzi) (3785) + nema rAjimatIne bAramAso .saM.1766 piSa zudi 12 ravivAra karadeza prAgarAya rAjAnA rAjyamAM 17 Page #271 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kIti vijaya [prathama AvRtti bhAra pR.468.] 1106, kIrtivijaya 1 (3786) gADIprabhu gIta 11 kaDI ra.sa.1766 vaizAkha Adi - Aja divasa mujha saphala ju phalIyA supane prabhujI mIlIyA. aMta - sataraI saI chAsaDe sAkhaI, tavana racya vaizAkhai. 10 sta. geDI pAsa taNA guNa gAyA, saphala thai mujhe kAyA. 11 sta. kIrativijaya iSNu para elai, prabhujIne kAi na tAlai, 12 sta. (1) saM.1818 varSe phAlguna mAse kRSNapakSe navamI tithau naHvAsare pratyuSa samaye zrI vikramapura madhye zrI jitadhama sUrisASAyAM ma. 3. siddhavanajI taziSya mukhya ma. u. siddhavilAsajI tacchiSya mukhya pa. pra. siddhatilakagaNa tacchiSya mukhya pa. pra. siddhara`gamuninA lipikRta. sAdhvI manAM paThanAtha hetave. mArI pAse. [prathama AvRtti bhA.2 pR.466-67.] [58] jaina gUrjara kavie H 5 1 1107, bhAgavijaya (ta. vijayaprabhasUri-udayavijaya-maNivijayazi.) (3787) navatattva cApAI 167 kaDI ra.sa'.1766 cAmAsuM pATaNamAM mULa A pachInA varasiMhakRta A kRti che ane tenA badale bhAgavijayanuM, temaja tenA guru-pragurune badale khInta nAmeA mUkI pheraphAra karyAM jaNAya che e vAta AdinI kaDImAM 'sahagurU dAma' e zabdothI pakaDAya che, kAraNake varasiMha e dAma muninA ziSya che mATe te ja A kRtinA kartA jaNAya che. Adi - pAsa jinesara praNamI pAya, sahagurU dAMna(ma) taNe! supasAya navatattvanA mudna viccAra, sAMbhalayA cita dei naranAri. jIva ajIva punya pApa joya, Asava saMvara nija rA hAya badha meAkSa tavatattva e sAra, hive ka ehanA vistAra. 2 ata - khase che|heAtara kheAla ja sAra, AgamathI kahyo vistAra navatattvanI cApAI e, bhaNe gaNe sukha pAme taha. zrI tapAgaccha zaNagAra, zrI vijayaprabhasurI gaNudhAra tAsa pATe vIrAje sAra, zrI udayavijaya upAdhyAya krinakAra. 195 tAsa sAsana mAMDI sAmatA, zrI maNIvijaya pakhaMDIta hatA tAsa sIsa bhAgavijaye kahyA, e beAla sidghAMta thakI saMgrahyA. 196 saMvata sattara che.sAnI sAla, nagara pATaNa rahI caiAmAsa bhAgavijayajI ce vInatI karI, saMdha samakSe cIta dharI. 167 164 Page #272 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [29]. varasiMha (1) pa.saM.7-14, boTAda jaina pAThazALA vagara pa.naM.7. [mupugRhasUcI.] [prathama AvRtti bhA.3 pR.1415-16.] 1108, varasiMha (laMkAgaccha tejasiMha-kAhna-dAmazi.) (3788) + navatatva cepAI 132 kaDI .saM.1766 comAsuM kAlAvaDa Adi-pAsa jinesara praNamI pAya, sahagurU dAMma taNe supasAya navatatvane kada viyAra, sAMbhala cita deI naranAra. 1 jIva ajIva punya pApa joya, Asava saMvara nirjarA hoya baMdha mokSa navatatva e sAra, hive kahUM ene vistAra. 2 aMta - bise chahetara bola ja sAra, AgamathI kIdho vistAra navatatvanI cepaI eha, bhaNe guNe sukha pAme teha. 129 zrI laMkAgaLa- sigAra, zrI pUjya zrI tejasiMgha gaNadhAra tAsa pArTI virAje sAra, kAMhya AcArya kyuM dinakAra. 130 tAsa sAsaNa mAhi sobhatA, dAMma munIvara paMDita hatA tAsa ziSya RSi vasiMgha kahyA, e bela siddhAMta thakI meM grahyA. 131 saMvata satara chAsa ullAsa, nagara kAlAvaDa rahyA cemAsa gAMdhI gela vInatI karI, dAMma munI zikSa cita me dharI. (1) li. 4. phataicaMda saM.1837 caitra mAse kRSNapakSe 4 tithI li. sihera grAma. pasaMda-14, go.nA. [mupugRhasUcI (bhUlathI ravasI RSine nAme paNa).] prakAzita : 1. lokAgacchIya zrAvakasya sAthe paMcapratikramaNa sUtra muMbaImAM zilAchApamAM saM.1943mAM bha. kalyANacaMdajI jayacaMdajIe chapAvyuM hatuM temAM pR.219thI 235. (AmAM varasiMghane badale siMghajI mUkela che, paNa kharuM nAma varasiMgha-varasiMha lAge che.) [prathama AvRtti bhA.3 pR.1414-1pa. juo A pUrvenA bhAgavijya.. 1109 nyAyasAgara (tA. dharma sAgara u.-vimalasAgara-padyasA sAgara-uttamasAgarazi.) bhinnamAla (marudhara - mAravADanA)mAM esavAla jJAtinA moTA zAha Page #273 -------------------------------------------------------------------------- ________________ nyAyasAgara [260] jaina gUrjara kavio H 5 ane rUpAMne tyAM janma sa.1728 zrAvaNa zukra 8. nAma nemidAsa. uttamasAgara muni pAse dIkSA. gurunA svargavAsa sa1758mAM. kezariyAjInA tImAM digaMbara naredrakIrti sAthe vAdavivAda karI temaneA parAbhava karyo. dehatyAga saM.1797 bhAdrapada va6 8 amadAvAdamAM luhAranI peALamAM, temanA rUpa tyAM kadamapurAnI vADImAM karavAmAM AvyA. (jaita aitihAsika gUjara kAvyasaMcaya.) (3789) [+] samyaktvavicAra garbhita mahAvIra stavana athavA samakita sta. 6 DhALa ra.sa.1766 bhA.zu.pa Adi praNamI 56 jitavara taNA, je jaganeM anukUla, sa pasAI hiM lahiM, samakitarayaNu amUla; te jima vIre upadisyuM, paraSada majajha anUpa, tima huM varNavasyuM haOM, samakita zuddha svarUpa. DhAla 6. mAi dhanna supananuM - e dezI. saMvata Rtu rasa zruti caMdra 1766 saMvatsaraNI, bhAdaravA mAse sita paMcamI guNakhANI. zrI tapagacchanAyaka zrI vijayaratna sUrida. suragurU ja Agala kara joDI matima da; tasa rAje paMDita uttamasAgara sIsa, kahe nyAnasAgara prabhu pUrA saMdha jagIsa. (1) maheApAdhyAya zrI 108 zrI bhANuvijayagaNi ziSya paM. zrI mehavijayagaNi laSita premApura. saM.1782 varSe mAgazara vida 14 budhe. 5.sa.46, temAM 54.39thI 46, mAM.bha'. dA.71 na.94. (2) svApatta bAlA. sAtheH la.1931 kA.zu.3 gurU. su`baI. ciMtAmaNi pArzvanAtha prasAdAt. pa.sa'43-12, A.ka.bha'. (3) svApana bAlAvabeAdhasahita H 5. supara, kheDA bha. dA.6 na.16. [mupugRhasUcI.] aMta prakAzita H 1. mUla ane te paranA bAlA.: prakaraNa ratnAkara bhAga 3. [2. Atmahitakara AdhyAtmika vastusa graha] (3790) [+] samyakrUtva vicAra gabhita mahAvIra sta, bAlAvabedha veda yAdrI 6 1774 mite, varSa 2ALadinagarasthena, viSNudhdhAttamAdizizunA, nyAyAjiladhinA nAstA, 5. 2.sa.1774 rAjanagaramAM 1. Page #274 -------------------------------------------------------------------------- ________________ tyAyasAgara aDhAramI sadI sabhyatvastavanasyAsya lokabhASAniba baMdhasya svapareSAM smRtiheto rakAri bAlAvabodheya. (prata mATe juo uparanI kRtine aMte.) prakAzitaH juo uparanI kRtine aMte. (379) piDadoSa vicAra sakjhAya ra.saM.1781 comAsuM bharUcamAM Adi- praNamI jinavara padakamala, siddha namI kara joDi, piMDadoSa kahuM lezathI, pahocAI vaMchita koDi. aMta - saMvata satara ekAzIi vaSe bharUci rahI comAsajI, e sajhAya karyo jagahete, bhaNII mani ullAso. 12 tapagacchamAM paMDita gItAratha, uttamasAgara sIjI, nyAyasAgara kahe saMjama pAlo, dinadina adhika jagIsojI. 13 (1) mAM.bhaM. (372) nigodavicAra gabhita mahAvIra sta, aMta - have prabhu tu mujhane milyo, siddhAM savi kAja, nyAyasAgara prabhune kahe, dhana dina mujha Aja. sudha. (1) paM. rAjeMdravijya paM. jagamAlajI arthe sthabhatIrtha saM.1865 bhAdrapada sita pratipade li. TabAsAhata, pa.saM.7-11. [bhaM?] (2) pa.saM. 3-12, A.kA.bhaM. (3) TabAsahita : paMnayakuzalena la. 5.saM5, pAdarA. bhaM. naM.91. (3793) mahAvIra [jina stavana] rAgamAlA re.saM.1784 dhana tarasa rAneramAM judA judA rAgamAM jevA ke mAlavakeza vagere. Adi rAmakalI. mahAvIra jina vaMde, bhavika jana mahAvIra jina vaMdo, AMkaNuM. pra UThI pahilau samarI jaI, namaskAra sukhakaMdo. 1 bha. cauda supana rANI nizi dekhAI, AyA kRkhi jirNo, dinadina rAjaddhi bahu vAdhI, pANyA paramANaMda. 2 bha. siddhAratha nRpa trizalA , bhayo jJAnakulacaMde, pU. I jUhI caMpaka, rAmakalI araviMde. aMta - rAga dhanyAsI. Page #275 -------------------------------------------------------------------------- ________________ nyAyasAgara [26] jaina gUrjara kavio para gharaghara maMgalamAla Aja mAre gharadhara maMgalamAla, vIranirvANane kevala utsava, iMdra karaI tatakAla. Aja, 1 gharidhari raMgavAI maMDana, zobhA jhAkajhamAla. Aja. 2 rahi rAkhera nayara comAsuM, jihAM jinabhuvana vizAla. Aja. 3 veda vasu muni vidhu mita, haSe e raMgamAla. Aja, 4 dhanaterasi dini pUraNa kidhI, chatrIsa rAga rasAla. Aja. pa. semacadAha jayacaMda hataI, e uttama guNabhAli. Aja. 6 paMDita uttamasAgara sevaka, nyAyasAgara surasAla. Aja. 7 mahAvIra stavyA meM pUcha thaI guNamaNibharI thAla. Aja. 8. kalaza. jaya jagatalocana tamavirocana mahAvIra jinesaro, he zuM yo AgaI bhaktirAgAI jAgataI jagaadhahare; tapagacchamaMDana duritakhaMDana uttamasAgara budhavara, tasa sIsa bhAI puNya Asaya nyAyasAgara jayakAra. 1. (1) saM.1784 mAga.va.7 bhAga leSaka. 5.saM.1-10, A.ka.maM. (2) saMvata 1786 zAke 165ra pha.vadi 1 sUrati maLe. pa.saM.4-13, ghaMghA. bhaM. dA.10 naM.38. (3) vyAsa mirAMma dayArAmaNa li. saM.1884 mAhA zu.5 dine. pa.saM.6-15, pAdarA. naM.93. [hejaijJAruci bhA.1 (pR.514).] (3794) bAra vrata rAsa [athavA sajhAya 2.saM.1784 divAlI (1) saM.1786 mA.zu.3 ravi ratnana li. pa.saM.10, abhaya. naM. 141. (2) pa.saM.1ra-12, temAM paheluM ne bAramuM nathI, kheDA bha. dA. 80 naM.501. [hesAsUci bhA.1 (pR.315).] (3795) + covIsI (1) Adi AdinAtha jina sta. prabhu tAharI sUrati meM dharI dhyAnamAM, nyAyasAgara prabhu sevaka mAge, vANI amRta pAnamAM. prabhu. 7 aMta - mahAvIra sta. nirakhI sAhibakI sUrati, lesana kere laTake he rAja, yArA lAge. Page #276 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [63] cAcarAga 2 uttama zIza nyAya jagIzuM, guNa gAyA raMga raTake he rAja pyArA lAgo. 7 (1) saM.1813 jezu.11, 5.saM.13-9, jinadatta saM. muMbaI pi.12. [mugRhasUcI, lIMhasUcI - kadAca nIcenI covIsI paNa hoya.] prakAzitaH juo nIcenI kRtine aMte. (3796) + covIsI (2) Adi - AdinAtha sta. mAruM mana mohyuM re zrI vimalAcale re - e dezI, jagaupagArI re sAhiba mAhare re, atizaya guNamaNidhAma. nyAyasAgare guNagara sAhibA re lalitaLi name nitu pAya. mo. aMta - mahAvIra . rAga dhanyAzrI. vaMdu vAra jInesara rAyA, vaddhamAna sukhadAyAjI nyAyasAgara prabhunA guNa gAyA, sujaza subodha savAyAche. 5 kalaza. covIza jinavara bhavikahitakara, sakaLa maMgaLa suratarU vividha dezIbaMdhI gAyA, bhaktivazathI suMdarU, tapagacchazobhAkaraNa kavivara uttamasAgara padaka je, rasika madhukara nyAyasAgara zISa jinagaNane bhaje, [hastaprata mATe juo uparanI kRtine aMte.] prakAzita H 1. baMne : covIsI vIsI saMgraha, pR.144-171. [2. 1151 stavanamaMjUSA.] (3797) + vIzI [viharamAna jina] Adi- 1 zrI sImaMdharajina sta. rAga bihAgaDo. kaheje vaMdana jAya, dadhisuta kaheje vaMdana jAya. vAyasAgara dAsa prabhu, kIjIye supasAya. dadhi. aMta - 20 zrI ajitavIya jina sta. araja suNe Tuka morI re yAdavake dhaTI - e dezI. Page #277 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kAtivimala [26] jaina gUrjara kavio: 5 araja karuM dila gyAnI re, suNa sAhiba merA, nyAyasAgara prabhu vAMchita padavI, dAne kare maherabAnI. su. 6 ' (1) pa.saM -18, A.ka.bhaM. (2) li. sUrati baMdire ga. dIpavijaya li. pa.saM.9-12, jaze.saM. [mupugRhasUcI, lIMhasUcI, hajaijJAsuci bhA.1 (pR.328).] prakAzita H 1. covIsI vIsI saMgraha, pR.738-48. [prathama AvRtti bhA2 pR.542-46, bhA3 pR.1440-41.] 1110. kAntivimala (ta. zAMtivimala ane gurubhAI kanaka vimala, tenA be kalyANavimala ane kesaravimala, tene zi.) (3798) vikramacaritra) kanakAvatI rAsa 41 DhALa 890 kaDI .saM. 1767 mAgazara zu.10 ravi rAdhanapuramAM Adi dUhA. sakala samIhita pUra, patikha pAsa niNaMda, aliyavighana dUra hare, seve suranara vRMda. nIlamaNi tanuM dIpatA, atizaya jAsa cotrIsa, lokAloka prakAzato, praNamuM te jagadIsa. nayaNa sudhArasa sarasatI, karatI nava nava khela, raMge rame tridgha lekameM, bhUSita suratarUla. praNamIje te sarasvatI, kaviyaNajanaAdhAra, sarasa kathA rasa dIjI, kIje mujha upagAra. pravacana-saravara jhIlatAM, niramala jAsa zarIra, jiNaANuM sUdhI dhare, suragiri jema sudhIra. zradIpaka karI paragaDo, bhAse lokasvabhAva, te sadagurU nita praNamII, bhavajala-tAraNa nAve. dharma vaDA saMsAramAM, karama kare so hAya, suranara vidyAdhara avara, sayala paTaMtara joya. bhAga bhalAM karameM lahe, avara na keI upAya, Apada Tale saMpada he, je have zIla sahAya. zIle zivasukha pAmII, zIleM vAMchita hoya, sukha pAmyA kanakAvatI, te suNo sadda kaI. Page #278 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI kAntivimala vikamarAyacaritramAM, sarasa suNe adhikAra, rAsa racuM ralIyAmaNa, tAjana sukhakAra. 10 aMta - sAyara rasa muni caMdramA eha saMvatsara mani jAMNi he re he rAja, mAgazira zudi dazamI dine ravivAre kIdha pramANa he rAja. 15 tapagacchagayaNa-divAkarU, zrI vijaya ratna sUrada he rAja, guNanidhi girUo sAhibe, gurU pratApa jihAM ravicaMda he rAja, tehane rAjya virAjatA zrI zAMtivimala kavirAya he rAja, kanakavimala kavirAjanI rUDI bAMdhava joDi suhAya ha rAja, tasa pathakamala-madhukarA, budha kalyANavimala sukhadAya he rAja, tasa baMdhava kAvida valI, zrI kesaravimala gurUrAya ho rAja, tAsa caraNasevA lahI meM to gAyo akSara eha ho rAja, Aja manoratha sapha e to rahajya dudhara teha he rAja. kSititalamaMDaNa jANiye, rUDo rAdhanapura zubhAga he rAja, saMgha taNe Agraha karI kIdhA uttamanA guNagrAma he rAja, ekatAlIsa DhAle karI, meM to racico rAsa rasAla he rAja, kAMtivimala kahe ehavuM, he gharidhari maMgalamAla ho rAja. (1) saM.1827 bhAdravada zIlI zAtema 7 somavAra nautanapUra baMdare prabhAta samaye bhaTTAraka zrI 108 zrI vijayadharmasUri caturmAsa same sevAyAM sakala paM. ziromaNI zrI AgamasAgarajI zi. vallabhasAgaragaNi lipi. kRtaM. dho.bhaM. (2) Iti zIla viSaye vikramasena kanakAvatI rAsa. sava graMthAgraMtha lokasaMkhyA 1186 gAthA 890 li. 5. vivijaigaNi saM. 1823 phAgaNa sudi pa, paM. visAgaragaNi paThanAtha. zrI nAkula nagare. pa.saM.ra9-14, dho.bhaM. (3) sarva gAthAsaMkhyA 830, pisa vadi 10 dine maMgalavAsare bhAvanagara baMdire samApta .pa.saM.ra7-15, bAlavijyajI. (4) saM.1878 madha mAse zukala pakSe aSTamI tithI bhomavAre lalIta paM. jJAnavijaya lAlavijaye sake dadhIgrAme vAstatraM idaM pustakaM lapIkRta. pa.saM.19-20, dA.13 naM.8. padmasAgara bhaM. jainazAlA, amadAvAda, (5) saMvata 1867 sAke 1732 pravartamAne zubha pauSa mAse zukalapakSe saptamI tithI bhomavAre zrI rAdhAnyapura nagare zubha cAturmAsa kRtaM li. paM. zrI raMgavijayagaNI sISya RSabhana svavAMcanArtha. gAthA 890, uttama Page #279 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kIsana vA.-kRSNadAsa muni [] jaina gUrjara kavio che prati, pa.saM.34, pra.kA.bhaM. vaDo. naM.308. (6) .1rara1 saM.1855 zAke 1720 dipabiMdare pUjya RSi lakhamasI zi. tArkika bhASAzAstravisArada pUjya ratnasiMha zi. jainamAga visArada pUjya kRSNajI zi. dIpabiMdara vAstavya mumukSucaraNarajareNu kiMkara li. bhavAna kRSNajI tat pAka rakSaNIya RSi kazmasIha li. pa.saM.32-18, rAjakoTa moTA saMghane bhaM. [AlisTaI bhA.ra, mugRhasUcI, hejejJAsUci bhA.1 (pR.245).] [prathama AvRtti bhAra pU.468-70, bhA.3 pR.1416] 1111. kIsana vA-kRSNadAsa muni (le. siMgharAjazi.) (379) kisana (upadeza) bAvanI saM.1767 A suda 10 aMta - zrI sIgharAja kAgacha-siratAja Aja tiki', kRpA kyU kavitAI pAI pAvana, saMvata satara sattasake vijedasaI kI, graMthaki samApati bhaI he manabhAvani, sAdhavi suvigyAna mAkI jaI zrI stanabAI, tajI deha tA para racI he vigattAvani, mata kinamati lInI tatahIpe rUci dinI, vAcaka kisana kIni upadezabAvani. (1) la.saM.1946 ce.zu.13, dho.sa.bhaM. (2) la.saM.1833, pasaM. 14, lIMbaM. dA.ra3. (3) pa.ka.7thI 13, temAM pa.4.7thI 9, majai.vi. naM.531. (4) saM.1813 va.va. zana mohanapura madhye pardhadeva kRpAI li. pasaM.1-9, kheDA bhera dA.3 naM.154. [prathama AvRtti bhA.2 pR.472, bhA.3 pR.1416] 111ra. sabhAcaMda (ve. kha. jinacaMdrasUri-padmacaMda-dharmacaMdazi.) (3800) jJAnasukhaDI (gadya) 2.saM.1767 phA.zu.7 ravi thaTTAmAM zrIgurU gyAnI suM kahyo, Agama artha vicAra bhAvabhagati sau saMgraha, gyAMna sukhaDI sAra. 61. saMvat satara satasa, Asani AditavAra sita phAguna phuni saptamI, AnaMda vega saMbhAra. vegaDa birUda khAna gaNa kharataragacchanI sAkha Page #280 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [267] zrI niAda svasUrIsvarU, padmasarca'da gurU bhAkha. dhamacaMda nita dhyAye, gyAnasukhaDI graMtha tasu prasAda kajya lahu, muktamahilakA patha. caTTA nagara vakhANIye, zrAvaka catura sujANu sabhAcada sehe bhaleA, kusala varaNa kalyANa. (1) pa.saM.23, zeThiyA. (2) saM.1768 cai.va.7 budha pR. kha. dharmara rAjye vA. yANasAgara zi. vidyAvijaya zi. badhu guNAnaMda zi. kSamAkuzala zi. karmasAgara li. hubaDa jIvAne li. pa.saM.14, bhuvanabhakti. peA.7. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1638-39.] 1113. udayasi-ha (nAgorIgaccha sadAra gazi.) (3801) mahAvIra cADhAliyu ra.sa.1768 A.su.10 kisanagaDha (1) jaya. peA.48 naM.1073, [prathama AvRtti bhA.3 pR.1422.] udayasi ha (1) rA.e.sA. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1526-27.] 1114. prItivana (3802) mahAvIra sta. 34 kaDI 2.sa.1768 cAmAsuM kisanagaDha Adi - mahAvIra praNamuM sadA jiSNuzAsanasigAra 1. taMtrana kahuM nija hita bhaNI, Agamata anusAra. aMta - saMvata sattarai aDaza kisanagaDha cAmAsa e zrI vIragAyau sukha pAye.. (3803) pArzva sta, 26 kaDI ra.saM. 1770 cAmAsuM sAjata Adi - deva nirajana niti namU, vAMduM jivara pAsa lapasutranI sASa de, tavata caMda guNu rAsa e. aMta - saMvata satare sattara varase sAta nagara cAmAsa e zrI pAsa gAyA suSa pAyA prItivardhana bhAsa e q 4 cyAra pATa kaivala bhAsa e. 26 1 1115. jIvasAgara (ta. kuzalasAgara-hIrasAgara-gagasAgarazi.) (3804) amarasena yarasena caritra ra.sa.1768 zrA.va.4 maMgaLa Page #281 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [26] jaina gUrjara kavie : 5 - 5 7 aMta - pAtasAhapratikhAdhaka suMdara sAhasagurU-avatAra re, hIravijayasUri hIrA sAcA jaina taNeA ziNagAra re. paTadhAri tenA suSakAraka kumatimata`gaja sIha re, zuddhAcAra gurU zuddhaprarUpaka zrI vijayasena nIrI re. tAsa paTAdhara pravara prabhAkara jJAna taNA bhaMDAra re, vijayadevasUri gacchadhUra dhara sakalalAka-hitakAra re. i. guNanidhi gacchAdhipati matisAgara bhavikamanAkaja-bhANa re, tAsa paTAdhara mahimA paoNMDita zrI vijayaprabha ANu re. i. tAsa paTTa uddayAcala bhAskara sannibha jJAnanivAsa re, paravAdamAtaMgavidAraNu kaMTharava jasa vAsa re. sakalagatisaradAra tapagaccha takhate bAta diNuMda re, ratna sameAvaDa caData divAne rU zrI vijayaratnasUrIza re, i. 9 vAcakacakra-cakradhara Apama tapagaccha-sAbhAkAra re, sarva zAstra-mahAratha-bhASaka upasamarasabhaMgAra re. guNuracaNAyara vidyAsAyara kuzalasAgara gurUrAja re, vaDavaSatI seAbhAgIsuMdara sAce dharamajahAja re i. tAsa sIsa paDiMta guNamaDita pAparahita zubha gAta re, hIrasAgara gurU hIrA siro jasa pasarI jaga pyAta re. tAsa sIsa tasa tatpadakaja-madhukara paMDitame ziratAja re, zrI ga'gasAgara zubhamatiAgara mAne jasa tararAja re, i. 13 parataSa teha taNo supasAMi manava chita phala thAya re, zAMtinAtha jaganAtha paMsAye kathA sarasa kahavAya re. bhava STi tIratha varasa jANe mAsa zrAvaNa caMga re, videzitha bhaguvAra juNA kalau prabaMdha abhaMga re. je kAMI mithyA me* prakAsyuM Apa mati anusAra hai, te sarve mithyA dukkaDe tuM huM pAmuM niradhAra re. i. eha daMDa trIje hAla cAre sakala pUgI Asa re, kavi jIsAgara Ima jape dharamathI jayavAsa rU. i. (1) savat 1789 varSe ati phAgaNa suda 15 dine caturthAM prahare bhaTTAraka zrI zrI 108 zrI zrI vijayaratna sUrisara tataziSya sakala vAcikasabhA-bhAminI-bhAlasthala-tilakAyamAna mApAdhyAya zrI zrI 21 zrI hita 12 17 jIvasAgara 3 10 11 14 15 16 Page #282 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [269] jayasUri vijaya tataziSya zizuH 5. guNavijayena lipikRta". zrI sAjhita nagara-madhye. gADIjInA bhaM. udayapura. [mupugRhasUcI.] [prathama AvRtti bhA.2 pR.471-72. sa vatadazaka zabdomAMthI vyaSTi' aspaSTa che. enuM a dhaTana 1 tarIke thayuM jaNAya che, kema ke bhava=7, tIthaeN = 68. 'vyaSTi' te STri=vizvakarmA haze? vizvakarmA=1 ?] 1116. jinadayasUri (kha. vegaDazAkhA jinasuMDharasUrizi.) jinasuMdarasUri mATe jue naM.1097, kharataragacchamAM jineAdayasUrinA samayamAM saM.1422nA varSamAM dharmavilAsa upAdhyAye AcAryapada laI (1) jinezvarasUri nAma rAkhI vegaDa zAkhA kADhI, tenI pATe (2) jitazekharasUri, tenI pATe (3) jitadharmasUri, tenI pATe (4) jinacaMdrasUri, tenI pATe (5) jinamerusUri, tenI pATe jinaguNa, tenI pATe (7) jinezvarasUri, tenI pATe (8) jinacaMdra, tenI pATe (8) jinasamudrasuri ke jenA samayamAM te ja zAkhAnA mahimAhe munie A sarva gurunI paraMparA garbhita cAvIsa jina sta. sa. 1722mAM khaMbhAtamAM racyuM che. (jue jaina zvetAmbara kAnpharansa heralDanA aitihAsika khAsa aMka julAIthI oNkaTobara 1915nA pR.472thI 481 sudhImAM kharataragacchanA vegaDa zAkhAnI kaMIka mAhitI' e nAmanA pa haragovindadAsane lekha) A chellA jinasamudrasUrine jinabhadrasUri karIne ziSya hatA. A paraMparAmAM guNusamudrasuri, jinasuMdarasUri ke udayasara paikI kAI jaNAtA nathI teA temAMthI pATa para nahIM paNa sAdA AcAya nI A ziSyaparaparA haraze. (3805) surasuMdarI amarakumAra rAsa ra.sa.1769 zrA aMta - saMvata gaNAttara zrAvaNa mAse, eha racyA ulAsa. vegaDa pataragaccha virAje, guNasamudrasUri gAje. vamAna gurUgaccha vaDaI, zrI jinasudara riMdA. zrI uDhasUri kara gAve, suSasaMpati saMdA. sabaMdha bhasavila sAMbhalasyuM, lIlA vaMchita laharyuM. (1) iti surasuMdarI amarakumAra prabaMdha saMpUrNa. likhitaM 1755 varSe caitra suda 6 ne vAra ravivAre. (3806) 24 jina savaiyA (hiMdImAM) ra.saM.1762 pachI Adi- nAbhirAya jUkA nada marudevA kuriva-caMda, nA Ta Ta 7 ma Page #283 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kAMtivijayaNa [270] jaina gUrjara kavie : 5 tayAre vinItA viMda kA janma jAnIye, pAMcase dhanuSa deha laMchana vRSabha reha, sahasa caurAsI muni adhika pravAMnIyai. turDiyaMga Ayu bhASa sAdhavI hai tIna lAkha gaNapati asIcyAra zuddhane piAniye. RSabha jinada iMdra seve suratara caMda, ujjaisara vade vruMda upama vakhAMnIyai. aMta - pApakau tApanivAranA hima dhyAna upAvanakau viracIsI, puNyatha pAvanA gRhazrI zuddha gyAMna jatAvana pacIsI. Rddhi divAvanakau hari sIyaha buddhi vadhAvanakau giracIsI zrI jinasuMdarasUri sUsIsa kahe, uchaisara sujaina pacIsI. (1) iti va mAMna ceAvIsI savaiyA kRtA zrI jinaudayasUribhi eva' jJeya". pa.kra.1thI 75.13, jinadatta bhaM. muMbaI pA. naM.10. (2) saM.1783 mAha vida 6 adItavAre isamAilakhAtarA DerA madhye li. dIpaca`dena. pa.saM.4, abhaya. ta'.2473, [prathama AvRtti bhA.ra pR.186-87, bhA.3 pR.1213-14, pahelAM 'surasuMdarI amarakumAra rAsa'nA ra.saM.1719 darzAvelA te pachIthI 1769 karela che te ceAgya ja che. 'gAttara' eTale 69 ja thAya, te uparAMta kavinI anya kRtie ra.sa.1772 ane 1773nI anyatra noMdhAyelI maLe che.] 1117, kAMtivijayagaNi (ta. vijayaprabhasUri-premavijayazi.) A kavinI ziSyaparaMparA hatI. bhAvadevasUrinA pAzvanAtha caritra' para gujarAtI khAlAvabeAdha saM.1800mAM bhAvijaye racyA tenI prata A kavinI ziSyaparaMparAmAMnA eke lakhI che te nIce pramANeH saM.1862nA varSe zAke 1734 pravarttamAna phAguNa vadi 14 dine adhavAsare sakala bhaTTAraka zrI vijayaprabha sUrisvara caraNasevI siSya pa. premavijaya tataziSya paM. zrI kAMtivijaya taziSya rAjavijaya taziSya kRSNavijaya tasiSya paM. zrI 5 raMgavijayagaNi tatasiSya sevaka RSabhavijaya likhita AtmAthe zrI ahillapura pATaNa madhye. 5.sa.562, 25 pra.kA.bha. na.742. (3807) ekAdazI sta. DhAlabaddha ra.sa.1769 mAgazara zu.11 DabhAI Page #284 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kalaza, aDhAramI sadI [71] kAMtivijayagaNi comAsuM Adi prathama DhAla caMdrAulAnI dvArikA nayarI samesaryA re, bAvIsamo jinacaMda; bai kara joDI bhAva myuM re, pUche kRSNa nariMda; pUrve kRSNa nahiMda viki, svAmI IgyArasa mauna ane ke, eha taNe kIrata mukha bhASa, mahimA tithine thira karI dAjI. jiNaMdajI jI re. 1 aMta iya salasuSakara duritaduSahara bhavikatarU-navajaladharU, bhavatA pavAraNa jagatatAraka jo janapati jagagarU; satara saya ugaNetara same rahI DabhoI caumAsa e, sudi mAza mRgazira titha IgyArasa racyA guNa suvisAla e. 1 thaya thaI maMgalakeDi bhavanA pAparaja dUre hare, jayavAda Ape kIrti thApe sujaza dizadiza vistare; tapagacchanAyaka vijayaprabha gurU zIsa premavijaya taNA, kahe kAMti bhaNatAM bhavika suNatAM lahe maMgala ati ghaNe. 2 (1) 5.saM.2-16, mArI pAse. (3808) + mahAbala malayasuMdarIne rAsa 4 khaMDa 91 DhALa ra.saM. 1775 vaizAkha suda 3 pATaNa Adi- svasti zrI sukhasaMpadA, puraNa paramaudAra AdIzvara AnaMdanidhi, praNamuM prema apAra. phaNImaNImaMDita nIlatana, karUNArasabharapUra pArasa jaladhara palla, bodhabIja aMkUra. zAsananAyaka sAhiba, girUo guNa visaMta, - harIlaMchana hIyaDe dharuM, mahAvIra akuvaMta. aMta - DhAla 39mI. dIThe dITho re vAmAjIke naMdana dITha e dezI. bhAve bhAve re, bhavi karaje jJAna-abhyAsa, jJAne saMkaTa keDi palAye, jJAne kumati na vAdhe. jJAne sujaza lahe jaga mAMhi, jJAneM zivapada sAdhe. bhavi. 1 yadyapi nANAdika samudita hAM, mugati hetu jina bhAMkhyuM, tApaNu gakSemanuM hetu, paheluM jJAna ja dAkhyuM . bha. 2 Page #285 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kAMtivijayagaNi [72] jaina gUrjara kavie H 5 pAsa taNA nirvANa divasathI, varisa gayAM zata eka, tehave hui satyazIla salUNI, malayAsuMdarI suviveka re. bha. 3 zlAka ekanA bhAva vicArI, teha lahI bhavapAra, te kAraNa zivasAdhana sAcu, jJAna ja eka udAra re. za'khanarezvara Age pahiluM, zrI kezIgaNudhAre, malayacarita bhAkhyuM vistarathI, jJAna taNe adhikAre teha taNA rasa savasva le, zrI jayatilaka sarvidi, nUtana malacarita saMkhepe, bhASyA ati ANuMde re. jJAnaratna vyAkhyA Iti nAme, triNa adhikArai prasIdhA, teha mAMhe ima saMbaMdha sIdhe, dhUri adhikAre lIdhA re. zrI tapagaNu gaNanAyaka giyA, zrI vijayaprabhasUri, guNavatA gautama gurU tAle, mahimA mahimA sandUra re. tAsa ziSya kAviMdakulamaMDana, premavijaya bhUdharAyA, kAMtivijaya tasa ziSya. iNi pare, vidhavidha bhAva bAyA re. 9 saMvata zara suni suni vidhu vadhe, rahI pATaNa cAmAsa, zrI vije kSamA sUrIzvara rAjye, gAi malayA ulhAse re. 10 ASAtrIja taNuM zubha divase, rAsa e supramANu, bAlakrIDA nirakhI mAharI, hAsI na karasyA jANuM re. zrI jatilaka vacanathI je meM, nyUnAdhika kAMi bhANuM, saMdha sakalanI zAkhe' tehanuM, miSTA dukkaDa dANuM re. uttamanA guNu paricaya karatAM, huMIM samakItanA zodha, uttama lAbha vila pAme... trAtA je pratimAdha re. pATaNa nagarane saMdha viveka tasa AgrahathI sIdhI cidna khaMDi thai sa` saMkhyAI, DhAla ekANuM kIdhI re. je bhAva bhAve... bhaNusse guNusse, lahisse te jayamAla, egaNugmAlIsamI kahI kAMti, ceAthA khaMDanI DhAla re. bha. 15 (1) saM.1815 vaizu7 ravi tRNI pUra(surata) nace sU maMDaNu pAkSa prasAdena bha. vijayaprabhasUri zi. 5. himavijaya zi. paM. pratApavijaya zi. . rUpavijaya zi. 5. mAnavijaya zi. paM. kastUravijayaNi vAMcanAtha. pa.saM.88, temAM 1thI 78 nathI, su.lA. kheDA. (2) sa'.1818 mAhA zu.13 zani 5. mANikasaubhAgya zi. caturasaubhAgya 14 bha. 4 pa 9 8 11. 12 13 Page #286 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [273] kAMtivijayagaNi zi. dIpasaubhAgya zi. mahimAsaubhAgya zi. vivekasaubhAgya li. zi. dAnasaubhAgya vAMcatA sANaMda grAme. 5.saM.7pa-20, kheDA bhaM.3. (3) bha. vijayadesari zi. maheA. nayavijaya zi. paM. uyavijaya zi. pa ...vijaya zi. rAjavijayagaNi zi. 5. devavijaya zi. 5. kha*tivijaya la. cANasmA madhye vijiSNudrasUri rAjye cAMNuzameM caturamAse rahA che (saM.1841 ane 1888 vacce) zrI bhaTTavA pArzvanAtha prasAdAt. pa.saM. 9015, jhIM. peA.37, na.170. (4) saM.1868 Azvina vadI huM caMdravAsare tapAgacche (pachI haratAla). 5.sa.90-15, IDara bhara na.130. (5) saM.1913 phA.va.8 zubhavijaya zi. pa'. vIravijaya zi. ra'gavijaya padmanAtha pu. sAvijaya zi. 5. lAlavijayena la. pa.saM.112-14, vI.u.bha', dA.19 pA.4, (6) saM.1930 pra. asADa vida 13 zani la. vakIla varajalAla veNIdAsa kheDA madhye. 5.sa.90-16, kheDA bha`.1 dA.8 naM.117. (7) sarvagAthA 1036 [?] itizrI jJAnaratna pAkhyAnAparanAni zrI malayasuMdarI caritre paM. kAMtivijayadevasUrIzvara tataziSya paM. zrI 5 zrI jJAnavijayagaNi ziSya lalitavijayagaNi likhitam kArtti zudi 9. pu.saM.92, pra.kA.bhuM. (8) gu.vi.bha. (9) bhAva.bha. (10) itizrI nAtaratnApAkhyAMnApara nAMmanImalayasUrI ciratre paM. kAMtivijayagaNi viracita prAkRta prabaMdhe zIlAvadAta pUrvabhavava nA nAma caturthAM SaDa parisamAptA, sat 1860nA varSe kArtika mAse zuklapakSe aSTamI tithau ravivAsare zrI bhujanagara madhye zrI AdinAtha jina prAsAdAt lipIkRtam sakalapaMDitazirAmaNI paM. zrI 19 meghavijayagaNI tatziSya vidvAna vinayI paM. zrI ha*savijayagaNI taziSya pa, ratnavijaya liSIta AtmA . vAMce. tene trikAla vaMdanA IM. zrI, zrlAkasakhyA 5000 che. 5.sa.9215, A.ka.bha. (11) sa.1881 poSa zupa bhaguvAsare peraMdira madhye zAMtinAtha prasAdAta. pa.sa.120-14, mAM,bha. (12) li.1818 Aze zu.8 bhAme pravDAdanapure. R...rAjakATa pu. a. (13) 5.sa.95, amara. bha. sinAra. (14) saM.1822 caitra prathama zu.13 dine la. sadhavI phattehacaMda surasaMdha. pu.saM.70-14, ratna.bhaM. dA.4ra naM.3ra. (15) saM.1822 vaSe pAsa vadi 7 ne dine laSita. sadhavI phatecaMda sarasa`dha zrI pAlaNupura madhe zrI pallavIhAra prAsAde thAtra tha zlAka 4000. pusa'.76-13, 18 Page #287 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kAMtivijayagaNi [27] jaina gUrjara kavio: 5 ratna.bhaM. dA.41 naM.31. (16) pa.saM.127-11, mo.selA. (17) li. saM.1854 mAgazara va.14 bhramAmatigache RSI lAdhAraSajI tata sakSa lImIkIrti li. pa.saM.88-16, vi.ke.bhaM. naM.4pa80. . prakAzitaH 1. prakA. bhImasiMha mANaka- sarvaka saMkhyAta 3488. (3809) [+] covIzI athavA vIza jina stara.saM.1778 mAgazara zu.1 pahelAM Adi- araja araja suNone rUDA rAjiyA hajI e dezI suguNa suguNa sobhAgI sAco sAhiba hajI; mIThaDI Adi jihaMda. mohana mohana mUrati rUDA dekhatAM hejI, vAdhaI parama ANaMda. 1 su. aMta - DhAla sAlDAnI dezI. vIrajI ubho mada meDI joDI araja karU re . preme je dhyAve gArDe jinaguNa Adare re le, vIrajI. - kAMtivijaya jayamAlA bAlAne vare re la. - (1) vartamAna caturvizati jina stavanAni samApta saM.1778 mAgazara zu.1 gurUvAre zrI aNahilapura pattana madhya kharA keTalIye likhatA. 5.saM.6-14, A.kA.bhaM. [lIMhasUcI.] prikAzita H 1. covIzI vIzI saMgraha. 2. 1151 stavana maMjUSA. (3810) [+] hIrAvedha batrIzI gAmanAM nAma ApI te parathI rAvaNane maMdodarI zikhAmaNa Ape che evA prakAranI A kRti che. Adi- rAjana gara sama eha nAri kAM AdiricA, sAcA rahi jasa vAciM rANuM maMDala mahisANe; jUne gaDha mati khoya siSa rAvi akasira, rAma parANe pArji bAMdhi leye pharapura vAsaNe e. aMta - liye thAla bhari lAja pAle suprajana pAlaNa, pri suMNa rahI vAta nahi dharI; batrIsI kAMti kahI vibudha vAMce hIrAvedharI. (1) cA. (2) bAlAvabodhasahitaH pasaM59-6, vIjapura grA.. vera Page #288 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI kAMtivijyagaNi naM.633. (AmAM "rAvaNa maMdodarI saMvAda' che.) (3) bAlA. sahitaH pattanagare la. vai.va.12 saM.1873, 5.saM.8, yati nemacaMda. (3) bAlA. sahitaH li. pAlItANa. pasaMda, pu.maM.. [prakAzita H 1. buddhiprakAza varSa 81 aMka 3.] (3811) [+] saubhAgya paMcamI mAhAmya gabhita zrI nemijina sta, 9 DhALa ra.saM.1799 zrAvaNa suda pa ravi pAlaNapuramAM Adi- sUratinA mahinAnI. praNam pavayaNadevI re sUra bahu evIta pAsa, paMcamItapa mahImA kahuM, dejyo vacanaprakAza. je suNatAM dukha nikase re vikase saMpada heja, Atama sAkhi ArAdhatAM sAdhatAM vAdhe teja. aMta - DhALa bhI dhanyAzrI vadhAvAnI. satara navA rahIe, pAhapura comAsa. zrAvaNa sudi tithi paMcamIe hastAka dina khAsa. ja. saMgha taNuM Agraha thakI e kIdhI te dinajeDi, ja. kAMti kahe je sAMbhale e te ghari saMpada keDi. ja. 7 kalaza. Ima bhuvanabhUSaNa dalitabhUSaNa dUritazoSaNa jinapati, ziratAja jaga yadurAya gAtAM pAIo sukhasaMpatti; zrI vijayaprabha gurU caraNasevaka sIsa premavijaya to, kahi kAMti suNatAM bhAvika bhaNatAM pAmI maMgala ghaNe. . (1) saM.1858pAsa zuTila pATaNanagare paM. pratApavijya vAMcanAtha. zrI paMcAsarA prasAdAta. pra.kA.bhaM. naM.pa9. (2) pa.saM.4-17, Akarbha. [prakAzita H 1. prAcIna jaina pUrvAcAryo viracita stavana saMgraha.1 (3812) + aSTamI sta, Adi- hAM re mAre vanIyAne laTeko dADhA cyAra je e dezI. hAM re mAre ThAma dharamanA sADhA pacavIsa desa je, dIpe re tihAM deza magadha sadumAM zire re. hAM re. aMta - kalaza. Ima trijagabhAsaNa acalasAsaNa vaddhamAna jiNe re, budha prema gurU supasAya pAmI saMyu avasare; Page #289 -------------------------------------------------------------------------- ________________ sukhasAgara [6] jaina gUrjara kavie ja jinaguNa prasaMge bharyuM raMge tavana e AThima taNuM, je bhAvika bhAve suNe gADaeN kAMti sukha pAme ghaNuM. (1) pra.kA.bhaM. naM.pa9. (2) vI.pA. (3) je.e.I.bhaM. - tIthamAlAnI pratamAM. [lIMhasUcI, heraijJAsUci bhA.1 (pR.250, 253, 261, 276, 406, 433).] prakAzita H 1. caitya. Adi saM. [2. jinendra bhakita prakAza.] (3813) + RSabha jina sta prakAzita H 1. jena kAvyasAra, pR.614. ' (3814) [+] geDI pAzvanAtha chaMda 51 kaDI Adi dUhA. suvacana muja sAradA, sAmiNa tuM samaratva, geDIrA guNa gAvatAM, upaje sarasa atya. aMta - pArakarA paratA prabala, rogabhaga saMkaTaharaNa, premavijaya prabhutAdiyaNa, kAMtivijaya jayajayakaraNa. 51 (1) pa.saM.3-13, re... bIDI209 naM.1891. [mupugRhasUcI.] prikAzita H 1. prAcIna chaMda saMgraha.] [prathama AvRtti bhA.2 pR.526-33, bhA.3 pR.1438-39.] 1118, sukhasAgara eka bIja sukhasAgara te dIpasAgaranA ziSya thayA che ke jeNe saM. 1763mAM jinasuMdare saM.1483mAM racelA "divALIka95- kalpasUtra para bALAvadha nAme "ka5prakAza" racyo che. racanA ThIka che. tenI saM.1824nI. 1869nI ane 1888nI likhita pratA lIbaDI bhaMDAramAM dAbaDA 28 ane 34mAM maLI Ave che. [juo A pUrve naM.1092] A sukhasAgare jJAnavimalasUrinI pratA prathamAdaze lakhI che ema jaNAya che. (3815) + vRddhivijayagaNa rAsa (e.) 84 kaDI .saM.1769 - A rAsamAM prakhyAta krioddhAraka satyavijaya paMnyAsanA ziSya vRddhivijayajIne vRttAMta che. te saM.1769nA kArtika vadi amAvAsyAne dine svargastha thayA te vakhate A rAsa racAya che. vadhu mATe juo e.rA. saM. bhAga 3. Adi- rAga goDI jaMbUdIpa majhAri-e dezI. preme praNamI pAya cevisa jina taNa, jaganAyaka jagahitakarU e, Page #290 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [77] sukhasAgara sira dhare jehanI ANa sakala surAsurA, Adara ANuM atighaNe e. valIvalI sarasati mAya pAyakamala namI, jehathI mati ati pAmII e, gAu gurUguNarAsa AsaumAhale, e mAhare pUraNa karo e. aMta - DhAla mahara hIrajI e. havi prabhAti vidhi vaSANu bhavi sAcavI re. satyavijaya kavi gurUnI jihAM chaI pAdukA re, tama pAse valI kIdha, pagalAM vRddhivijaya paMDita taNuM re, saMdha mili jasa lIddha. saM. 8 vayarAgI rasatyAgI bhadrake guNe bharyA re, dharmarUci maMdakaSAya; dharmavacana suNuM mana mAMhi harakhuM ghaNuM re, prAye nahI bahu mAya.saM. 10 jJAnI gurUnAM vayaNa suNI cittamAM Thare re, na kare guNatikaSa; saMdhADA mAMhiM tilaka samovaDi jANI re, dekhI jana lahe harSa na dhare kAMI amaSa. saM. 11 dhamamitra sukhasAgara kavi INi pari bhaNe re, savijayane heti; tasa kaheNathI caritra kahyAM e tehano re, prIti taNe saMketa. saM. 12 kalaza. zrI satyavijaya kavirAja kerA zrI esa suMdara guNanilyA; zrI vRddhivijaya panyAsa padavI sohatA guNa atibhalA, guNa tAsa gAve sukha pArve hasavijaya sevaka sadA; e bhAvika bhAvaeN dharI te bhaNiyA jima lahe sukhasaMpadA. sarvagAthA 84 zloka 101 [mugRhasUcI.] prakAzita H 1. jaina aitihAsika gUrjara kAvyasaMcaya. [prathama AvRtti bhA.2 5.513-14. tyAM kavine ta. satyavijayagaNitAnIya kahelA, paraMtu haMsavijayane mATe kRti racanAra A kavi pitAne dharmamitra" tarIke oLakhAve che, haMsavijayane vRddhivijayanA sevaka tarIke oLakhAve che ne emanuM nAma "vijaya paraMparAnuM nahIM paNa "sAgara" paraMparAnuM che, e badhuM vicAratAM kavi satyavijayagaNisaMtAnIya hevAne saMbhava jaNAto nathI.) Page #291 -------------------------------------------------------------------------- ________________ hIrAnaMda [27] jaina gUrjara kavio: 5. 1119 hIrAnaMda (pallIvAla caMdragaccha ajitadevasUrizi.) (3816) cAbolI copAI la.saM.1770 pahelAM (1) saM.1770 kA.zu.7 gurU bIlADA madhye paM. lAkhaNasI li. pa.saM.10, kRpA. pi.4ra naM 744. [prathama AvRtti bhA.3 5.14rara.] 1120. labdhisAgara (kha. jinacaMdasUrinI mANikazAkhAmAM kamalakIrti-sumatimaMdira-jyanaMdanazi.) (3817) vajabhujaMgakumAra cepAIra.saM.1770 Aso vada 5 zani cUDAmAM aMta - zrI jinagiri pATavI re zrI jinacaMda surI; giravo gacchanAyaka baratara taNo re, dIpe teja diNaMda. 7 rA. tasu ga7 mAhe mAMNika sASa re, kamalakIti gurUrAja; sumatilAbha vAcika tasu pATavI re, sumatimaMdira suSadAya. 8 rA. tasu pATe jayanaMdana cira jo re, labadhasAgara ziSya tAsa; saMvata sata sa sityare same re, uttama AsU mAsa. 9 rA. paSi aMdhAre pAMciya thAvare re, cUDA gAma majhAra; copI kIdhI pUrI cUMpa suM re, A| haraSa apAra. 10 rA. (1) vi.dha.bhaM. [prathama AvRtti bhA.1 pU.101, bhAra pR.514. bhA.1mAM kRti bhUlathI tapagacchanA anya labdhisAgarane nAme mukAyelI.] 1121. jIvavijaya (ta. vijayasiMhasUri-gajaviya-guNavijayane hitavijaya-jJAnavizi .) (3818) jambudvIpa prajJapti bAlA. [2.saM.1770] (1) saM.1813, saM.156 06, pasaM.156, vi.dA. naM.691. [AlisTaoNI bhA.ra, DikeTalegabhAI va.17 bhA.1, mupugRhasUcI, heraijJAsUci bhA.1 (pR.10).] (3819) prajJApanA sUtra bAlA, 2.saM.1784 - (1) vivekavijaya bhaM. udepura naM.74. (2) caM.46000, 5.saM. 15, seM.lA. naM.2854. AlisTaauI bhA.2, DikeTalebhAI va.17 bhA.1, mupugRhasUcI.] Page #292 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [79] (38ra0) adhyAtmakalpadruma para khAlA. ra.sa.1790 mULa munisuMdarasUriSkRta zrImattapagaNapataya: pUjya zrI vijayadevasUrI drAH AsteSAM paTTe sUri vijayasi*hAkhyA. teSAM ziSyapravarA paMDita gajavijayasanitAH tacchiSyA guNavijayA vidvAMsA hitavijayasa'jJikA, tandhyiAH zrImaMtaH prAjJA: zrI jJAnavijacanAmAnaH tatpadapa'kajamakRd vinayAnu jIvavijrayAH. tena mayA racitAya tubAdhyiAtmakalpatarUzAstra khAMka" RSIMdu (1990) mitA mehatavijayA ziSyakRta, 4 yAd cira jayazcakra'dhyAtmakalpamAbhidhaH vAcyamAnAtha - jIvavijaya 1 2. saMyuktaH. (1) paDita mAMNukacaMda lipIkRta zrI jodhapuranagaranA vAsI mAravADa dese. pa.sa'.41, DA. pAlaNapura dA.21 naM.21. (3821) cha gra'tha khAlA. ra.sa.1803 vijayadazamI Adi - praNipatya jita' vIra, vRSyanusAreNu jIvavajayAH vitanAmi staMbAkA', kama graMthe sugamarItyA. gahanArthAya prathA maMdadhiyAM vRttayApi durgAvyAH teSAmanugrahakRte nyAyAM stabUkA karaNa me. aMta - maMdadhiyAM. durgaMdhA jinamataviduSAM subeAdhavRddhikaraH atigahanArthA yAta, karmagraMthAbhidhagraMthaH zrImattapagaNanAyaka pUjyazrI vijayadevasUrINAM, paTTaprAgararava (?) Asa zrI vijayasiMhAkhyAH. teSAM mukhyAH ziSyAH paDiMta ajavijayasa`nitA khyAtAH paMDita guNavijayAkhyAsteSAM ziSyA zubhAbhikhyA, teSAM satIthya bhAjo, budha hitavijayAbhidhA jagaviditAH tatpadapaMkajamadhukRtribhA budha jJAnavijayAA, tayaiiNu svaparAvakheAdhakRtaye, vinarmitaH stabUkaH budha jIvavijayeNu nAnA kasathathAbhidhAbhidha graMthe. zrImavikramannapateH saMvata guNa gaganakRti mite 1803 varSe, vijayadazasyAM jAtA, kakSmagraMtha stabUkapUrtti. 5. 3 1 2 3 4 Page #293 -------------------------------------------------------------------------- ________________ catura [28] jaina gUrjara kavio: 5 gaMbhirAthe graMthe, matimAMdyAd vA pramAdato mayakA yadalIkamAtra likhita saMzodhyuM taskupAvadibhaH. (1) saM.1911 asADa suda 12 zaneu likhaMta revAsi kacchamAM bhujanagara madhye moDha jJAti cAturavedI travADI nIlakaMTha jIvarAma tena, pa.saM.115, anaMta.bhaM. (2) saM.1846 jyeSTa zudi 3 paM. amIvijayena. pasaM.44, vaDA cauTA u, mohanavijaya saMgraha, surata. (3) caM.5800, pa.saM.55, seM.lA. naM.13566. (3822) jIvavicAra bAlA, natvA zrI vIrapadAje navA tavAmayAM buddhi kuve jIvavicArAkhya prakIrNa stabuka zubhe. zrImajajIvavicAdhi prakaraNe vinirmitaH stabukaH zrI jIvavijaya viduSA svalpamatInAM vidhakRta. (1) saM.1804 kA.zu. zukra saMpUrNatA paM. dayAvijayagaNi likhitA. (vaLA) likhitaM paM. dayAvijayagaNi saM.185ra AsADha zudi 2. pa.saM.7, majai.vi. naM.538. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1643-44. "jabUdIpa prApti bAlA." racanAsaMvata hajaijJAsucine AdhAre Ave che.] 11rara. catura (gujarAtI leMkAgacha jasarAja--rUparAja-sabhA malhAjI- pIthA-vIrajI-dharmadAsa-bhAujhazi.) (38ra3) caMdana malayAgIrI cApAI ra.saM.1771 rAkhI nagaramAM Adi zrI sadgurUbhya namaH geyama gaNadhara paya namI, labadhi taNe bhaMDAra; jasu praNamaI savi pAIyaI, svaga-mokSapada sAra. gurU namIyAM gurUtA bhaNI, je vidyAdAtAra; kIDIthI kuMjara karaI, e mATe upagAra. praNamuM nija sadagurU sadA, mama upagArI deva; sadagurU tUsaI pAIyaI, dharmakaramanAM bheda.. valI praNamuM asi AusA, mUla maMtra nakAra; dharaNendra ane padmAvatI, surapada pAmyA sAra. hiva belasi guNa selanA, sIla vaDe saMsAri; Page #294 -------------------------------------------------------------------------- ________________ gu.1 jii nee gu. 2 nuuN gu. 3 taaN naaN 0 dee nA aDhAramI sadI [21] rAmavijaya jima maliyAgara rASiyo, te kahisuM suvicAra. kahAM cadana kahAM malayAgarI, kahAM sAyara kahAM nIra; jiujiuM paDaI avachaDI, tiutiuM sahaI zarIra. aMta - DhAla ehavA sAdhu namuM. kaThina mAMhi vrata rASahI, vrata rASahI, saI caturasujANa, guNavaMta sAdhu namu. anukramaI suSa pAmIyAjI, pApe amaravibhANa. dAna sIla tapa bhAvanA, cyAre dharma pradhAna; sudhaI cita je pAlaspejI, thAye suSa-kalyANa. satIyAMnA guNa gAvatAMjI, jAvaI pAtiga dUri; bhalI bhAvanA bhAvIyaijI, rahIyaI upasamapUri. saMvata satra sai ikataraIjI, kIdhe prathama abhyAsa; je naranArI sAMbhalaIjI, tasa mana hAI ullAsa. rAzI nayara suhAvaNojI, vasaI tihAM zrAvaka lela; devagurAnAM rAgIyALa, lAbhaI saghalA baeNka. gu. 5 gujarAtIgaLa jANIyaIjI, zrI pUjya zrI jasarAja; AcAraI karI sobhatAjI, AcArika rUparAja. tasa gacha mAMhe sabhatAjI, sabhA thivara sujANa; molhAjInAM jasa ghaNAjI, pIthA buddhinidhAna, vIravacana kahaI vIrajI he, tasa pATe dharmadAsa. bhAu vira vakhANIyaIjI, paMDita guNahi nivAsa. gu. 8 tasa sevaka Ima vInavaI, catura kahAM cita lAya; gu. bhaNasya guNacce bhAva zuM che, tasa manavaMchita thAya. guNavaMta sAdhu namuM. gu. 9 (1) likhate sthivara RSi zrI pa bhAujI ziSyaNa vidagdhArmenAleSi hiMsAraviraje lipIkRta. AryA gaurajA AryA bhAguM tI paThanAtha. zrIrahu leSakasya. pa.saM.12-15, anaMta.baM. [vidagdha = catura. kavinI svalikhita prata.] [prathama AvRtti bhA.3 pR.515-16] 1123. rAmavijaya (ta. vimalavijayazi.) (3824) [+] bAhubala svAdhyAya ra.saM.1771 bhAdaravA suda 1 ravi naaN jee naaN A jii nee Page #295 -------------------------------------------------------------------------- ________________ rAmavijaya Adi- svasti zrI varavA Ni, palA rISabha jiSNu da; gAyasyu tasa suta atibali, bAhubali municaMda. bharate sArDi sahesa varasa, sAdhyAM SaTa khaMDa deza; ati uva ANuMda syu, vanitA kidha paraveza. a'ta - [82] jaina gUrjara kavio : pa aMta kalaza. RSabhajita pasAya iSNu pare, saMvata satara ekatare, bhAdara suda paDavA dine ravivAra ulaTabhare. vimalavijaya uvajhAya sadagurU ziSya tasa zubhavare; bAhuala munirAya gAtAM, rAmavijaya jayajayavare. (1) anya kRti sAthe, pa.saM.13, mA.se'.lA. [AlisTai bhA.2, mupugRhasUcI, lIMhasUcI.] [prakAzita H 1 jaina sajhAya saMgraha (sArAbhAI navAba). ra. mATuM sajhAyamAlA saMgraha.] (3825) gADI pAsa stavana [athavA chaMda] 63 kaDI 2.saM.1772 vijayAdazamI. sArA. nayaNAM suti suni caDha varase vijenduzami dine; racie raMge chaMda kamalAkIrti saMnidhi. 1 vimalavijaya uvajhjhAya, zubha sIse rAme muddA; pAyA parama pasAya gAyA geDa pAsa guNu. [lIMhasUcI, hejainAsUci bhA.1 (pR.511).] (3826) rohiNI sa. aMta - vimalavijaya uvajhAyanA sIsa, rAmavijaya lahe sakala jagIsa. 9 (1) tImAlA, jai.e.i.bha. (3827) [+] [mahA]vIra jina paMca kalyANaka ra.sa.1773 ASADha zu.pa suratamAM aMta - ema carama jivara sayalasukhakara thuNyA ati ulaTabhare, ASADha ujajavala paMcamI dina saMvata sattara tiheAttare. visalavijaya uvajjhAya yakaja bhamara sama sIsa e; rAmavijaya jita vIra nAme, lahe adhika jagIsa e. dUhA. 63 Page #296 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [3] rAmavijaya, paMca kalyANaka ema vakhANyA, prabhujInA u9lAse; saMgha taNe Agraha haraSabhari, surata rahi comAse. (1) stavanAvali, je.e.I.bhaM. naM.1065. [AlisTamAM bhAra, mupagUhasUcI, lIMhasUcI, hajaijJAsuci bhA.1 (pR.271, 273, 276, 435, 507).] [prakAzitaH 1. citya. Adi saM. bhA.3 tathA anyatra.] (3828) [+] 24 tIrthakara AMtarAnuM sta, ra.saM.1773 surata Adi duhA. sArada sAradA ne suyare, padapaMkaja pazumeva, vIse jina varaNavu, aMtarajUta saMkheva. vIra pAzvane AMtarU, varase aDhIse hA, paMca kalyANaka pAzvanA, sAMbhaLajo sahu kaya. aMta - kalaza. covIsa jinavara taNe aMtara bhaNe ati ullAsa e, saMvata satara totere ema rahI sUrata cemAsa e, saMgha taNe Agrahe ne vimalavijaya uvajajhAya e, - sa sasa rAme tasa nAme varo jayajayakAra e. (1) la.saM.1958, pa.saM.3-12, temAM bIjuM nathI, jazasaM. [hajaijJAci bhA.1 (pR.259, 502).] [prakAzitaH 1. jinendra bhaktiprakAza. 2. caitya. Adi saM. bhA.3 tathA anyatra.] (38ra9) +vijaya ratnasUri rAsa (ai) saM.1773 bhAdaravA vada 2 pachI Adi- suprasanna AlhAdakara, sadA jAsa mukhacaMda; vaMtipUraNa kalpatarU, sevaka zrI jinacaMda, zrI vAyArANI taNe, naMdana nirUpama rUpa; sUratimaMDaNa pAsajI, tribhuvana taNA bhUpa. delatidAI tehanA, praNamI paya-araviMda gArDe girUA gapati, zrI ratnavijaya sUrada. ata - kalaza. vijayaratna suriMda suMdara gabbayaNa-divAyare; jagacittaraMjana kumatibhaMjana kula-5yoja-kalAdhare. Page #297 -------------------------------------------------------------------------- ________________ -gagavijaya ri84 jaina gUrjara kavie pa saMpattidAtA sukhavidhAtA kusalavali-pohare; tasa caraNasevaka rAmavijaye gAyo gurU gurU jayakare. [lIMhasUcI, heraijJAci bhA.1 (pR.pa13).] prakAzitaH 1. jaina aitihAsika gUrjara kAvya saMcaya. (3830) + cAvIzI - Adi-RSabhadeva jina sta. hAM re mAre jobanIyAne laTake dahADA gyAra je- e dezI. hAM re Aja malio mujane tIna bhuvana nAthajI. aMta - mahAvIra jina sta. bharatanRpa bhAva zuM e -e dezI. Aja saphala dina mAhare e, bheTo vIra jirNoda ke. tribhavanane dhaNuM e. vimalavijaya uvajhAyane e, rajha lahe sukhapUra ke. tri. 5 (1) saM.1782 bhA.zu.13 bhoma. abhaya. (2) li. muni kAMtivijaya kiTosaNa gAme. pa.saM.13, abhaya. naM.3ra71. (3) saM.1777 ca.va.13 gurI pattane. pa.saM.9-14, hA.bhaM. dA.82 naM.145. [mupunhasUcI, lIMhasUcI, he jIjJAsUci bhA.1 (pR.153, 49,264, 281,402, 403, 467, 494)] prakAzita : 1. vIsI vIsI saMgraha, pR.45-469. [2. 1151 - stavana maMjUSA.] [prathama AvRtti bhA. pra.para1-23, bhA.3 pR.1434.] 1124, gaMgavijaya (ta. vijayadevasUri-lAvaNyavijaya-nitya vijayazi). (3831) gajasiMhakumAra rAsa 3 khaMDa 2.saM.1772 kA.va.10 guru -Adi pAsa paMcAsare sevaI, prahi Ugamate bhANa, vAmAnaMdana pUchaI, dinadina caDhate maMDANa. Adi jida zrI Adi de, cauvIse jINuMda, caudasya bAvana catura, jiNagaNadhara sukhakaMda. bhArthe praNamuM bhAratI, ANi heThe bhakti, murakhane paMDita kare, enI meTI zakti. mayA karIne mAtajI, Apo vacanavilAsa, sama sevakajana taNI, pure mananI Asa. Page #298 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [25] jina cauvIsa taNA yatI, bhASyA aThAvIsa lASa, aDatAliza sahasa adhika, sUtre siddhAMta sAya. te mAMhi mukhya naNIi, zrI lAvaNyavijaya uvajhAya, tasasIsa paoNMDita jaga jayA, zrI nityavijaya kavirAya. 6 eha gurUnA sAhajethI, racIsyuM rAsa udAra, dAna upara saMbhaMdha che, sarasa mITe adhikAra. gajasiMhakAra taNA, karIsyuM bhAve... carItra, ekacitte savi sAMbhale, jima hui kAna pavitra. gajasiMha punyava tanAM, nAma thakI nistAra, avara prANI e bApaDAM, kAM sarjyAM kiratAra. Aula kare phUlaDe, page na pUjA hAIM, caMpaka phUla amUli guNa, zira cADheM sahu kAi. teha bhaNI punyava tanA, karIsyuM guNunA Sadha, bhaviyaNu bhAve. sAMbhalA, sarasa mIThA saMbaMdha. DhAla 22mI dezI dhanyAsIrI. dhanadhana zrI gajasiMgha mahAmuni, pAle zuddha AcArAjI, nirmala dhyAMne zuddha prabhAve, pAle paMcAcArAjI - nigraMtha 5tha te zuddha ajuvAle, vihu lagADe doSajI, UpasargAdika deASa je upaje, rASe citta satAjI - ra dhana. ata - gagavijaya. 7 9 10 11. * dAnaprabaMdhe gajasiMha munIneA, che ehanA saMbaMdha, tihAM thakI me joi kIdhe!, sarasa mIThA e khadhajI - 11 dhana.bAvIsa DhAle' anUpama svAde, racIyA rAsa rasIleAjI. dU tA muraSa bAla aneNu, maiM kyuM NuM joDIjI, vijjata tumhe seAdhI lejgyA, mati nAkhA viSeADIjI - 13 dhana. zrI gajasigha muninA bhAva prabhAve, dAna Upari guNa gAyAjI, vRddhi baMdhava paM. zrIdevanI sAthe, akSara a'sa me' pAyAjI - 14 dha. savata saoNMcama naga yugmane varSa, kAtti mAsa vida pakSe, gurUvAra tithi dazamI divase, pUrNa kIdhA supratyakSejI - 15 dhana.. tapagacchamAMDaNu bhAnU samAna, zrI vijayadeva sUrIrAyA, bhaviya bhAve. gurUguNa gAve, navanidhi riddhisiddhi pAyAjI - 16. 1 dhana.. Page #299 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [26] jaina gUrjara kavio H 5 tasasIsa vAcaka sakala cUDAmaNI, zrI lAvaNyavijaya uvajhAyajI, tasa zAsa paMkaja-madhu parimanAhara, zrI nityavijayajI kavirAyA -17 zrI vijayakSamA sUrIzvara rAjye, jayavaMtA gaNudhArajI, puNya Upara zrI gajasiMha munInA, gAyA rAsa udArajI - 18 dhana. sakalapa tiziramugaTacuDAmaNi, zrI nityavijaya kavirAyajI, trIjA khaMDanI DhAla bAvIsamI, ga'vijaye' guNa gAyAjI - 19 dha. (1) zrI bArejA nagara madhye li. habadapUra madhye.. pa.sa.60-14, lIMla dA.26. [lIMDasUcI.] (3832) + kusumazrI rAsa papa DhALa ra.saM.1777 kArtika zu.13 ni mAtaramAM Adi gagavijaya aMta - zrI varadAya namaH dUhA. purUSAdAMNI pAsa, tetrIsameA jinacaMda; sUSasa pati jita nAmathI, pAai parama ANuMda. valI gaNadhara Ade namuM, cAdarsa bAvanta; samaratA pAtika miTe, japII sAce manna vINApUstakadhAraNI, haMsavAhaNI suvilAsa; praNamU` bhAve. sAradA, Ape vacanavIlAsa. tIrthaMkara gaNadhara zAradA, valI praNamuM gurUrAya; zrI lAvaNyavijaya uvajhAya, nita namatAM pAtika jAya. tasa zIsa caraNa-sarAha, madhukara pira maneAhAra; zrI nityavijaya kavirAyanA, piye nAma uddAra. teha taNA supasAyathI, racisyuM rAsa udAra; zIyala sabala guNu varNavuM, sAMbhale thai ujamAla. sIyale zIvasuSa pAMmIIM, sIyale navaha nidhAMna; sIyale' sUra sevA kare, zIyale lahIye mAMta, sIyala taNA mahimA NA, karatAM nAve. pAra; kusamazrI rANI taNA, kahissuM caritra udAra. eha caritra suNatAM thakAM, maTe pApa ghera; e suSutAM je uMdhasyuM, te mANusa rUpe DhAra. rAga dhanyAsIrI. rAjamaheAtsava karI daMpatI, AvyA gurUne pAse jI; 3 4 p 8 Page #300 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [8] RSabhadAsa paraharI rAjya maNimANyaka bahu, saMyama laI ullAsaMcha. dhanadhana. vIrasena ne kusumazrI, rAsa ra rasIlejI; e sAMbhaLatAM zIyala sAMbhare, te lahe muktino cIlo. 12 dha. dU to bAlaka mUDha ajANa, huM suM jaMNa DIjI; vibuddhajana sodhI sUddha karo , navi nASaje vaSoDIi. 13 dha. saMvata saMyama naga sAyara varSe, kArtika mAsa sUda pakSejI; teMrasaneM divaseM sUbhoge, vAra thAvara1 supratyakSe che. 14 dha. tapagacchamaMDaNa bhAnu samANa, zrI vIjayadeva zrI rAyA; tasa pArTI zrI vijayaprabha sUrIsaruM, tejavaMta savAyA. 15 dha. tasa mATe pragaTayo jagavaMdIta, zrI vijaya ratna sUrIrAyAjI; zrI vijayaSimA sUrIsara rAyaeN, sIla taNuM guNa gAyAMche. 16 dha. mAtara nayare caumAsa rahIne kusumazrI guNa savAyAjI; vRddhi baMdhava paM. zrIdevanI sAhaye, akSara aMsa meM pAyAche. 17 dha. dAnaprabaMdha graMthathI joI, bIje dharma gurUjI; navanava DhAle e meM kIdha, navala rAsa sanarAi. 18 dha. paMcAvanamI DhAle navanava svAde, kIdhe rAsa rasAlajI; bhaNaryo gaNuyaeN je sAMbhalayaeN, te lahaye maMgalIka mAlAjI. 19 dha. e zIyala guNa amUlika jagamAM, jAMNuM zIvaramaNI e mAlAjI; ehavuM jAMNI zIlavrata ropuM, karaje thaI ujamAlAjI. 20 dha. zrI vijayadeva sUrIsara sevaka, zrI lAvaNyavijaya uvajhAyAjI; zrI nityavijaya kavirAja pasAI, gaMgavijaya guNa gAyAche. 21 dha. (1) itizrI gagavijaya viracite kusmazrI rAsa saMpUrNa. pa.saM. 61-13, de.lA. (paM. kamalavijayajI pAse) (2) muni kanakavijaya la. pa. saM.49-14, mukti. naM.ra4ra. prakAzita: 1 AnaMda kAvya mahodadhi mau.1. [prathama AvRtti bhA. 2 pR.517-21, bhA.3 pR.1434.] 1125, RSabhadAsa (3833) ra3 padavI svAdhyAya 18 kaDI .saM.1772 comAsuM gagaDANamAM 1. zanivArane thAvaravAra e mAravADanI laukika - dezI bhASAmAM khAsa bolAya che. Page #301 -------------------------------------------------------------------------- ________________ rAjasuMdara [8] jaina gUrjara kavio, Adi- gaNadhara gautama svAmIjI samarI zrutadAtAre re. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1437] 1126. rAjasuMdara (kha. hIrakIrti-rAjaharSa-rAjalAbhazi.) (3834) cevIsI 2.saM.1772 mAgazara zu. la.saM.1773 Adi- DhAla khUbakhaDAnI RSabhadeva gIta sarasa vacana gho sarasati, gAyaluM zrI jinarAja, sanehI sAhibA. Ade Adi jinesarU, tAraNataraNa jihAja, sanehI. sakhIya sahelI savi milI, pUjo prathama jiNuMda sa. rAjalIlA avicala sadA, gAvau guNa bhAgacaMda. sa. 5. aMta - 25 DhAla suNi bahinI prIu paradezI e dezI bhAvabhagati INi pari guNa gAyA, manavaMchita phala pAyAjI zrI kharatara jinasukha suriMdA, pratApa jima ravicaMdAjI vAcaka hIrakIrti guNavRMdA, rAjaharSa sukhakaMdAjI. bhA. 3 tAsu sasa vAcaka padadhArI, jalAbha hitakArIjI tAsu caraNakamala anucArI, rAjasuMdara suvicArIjI. bhA. 4 gurUmukhi DhAla suNI je gAve, te paramAratha pAve. bhaNatAM guNatAM vadhati bhAva, Arata dUre jAvejI. bhAva. 5 (1) saM.1773 ci.sura amadAvAda madhye vA. rAjazAbhagaNi zi. paM. kSamApIra muninA li. 5.saM.6, mahimA. pi.63. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1423. udbhUta aMtabhAgamAM racanA saMvata. nathI. te zA AdhAre mUkyo che ne mathALe lakhyA saMvata paNa noMdhavAnI zI jarUra paDI che te spaSTa thatuM nathI. racanA saMvata vize zaMkA haze? 11ra7. caturasAgara (ta. dharmasAgara u.-padrasAgara-kuzala sAgara-uttamasAgarazi). (3835) madanakumArane rAsa 21 DhALa 2.saM.1772 mAgazara zu.3 maMgaLavAre sIurImAM Adi- nAme navanidhi saMpaje, marUdevImAta-malhAra, praNamuM teha bhAve sadA, tuM vallabha jaga-AdhAra. Page #302 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [8] caturasAgara gautama Ade gaNadhara valI, bheTIsa be kara joDi, mukhya paTAdhara vIrane, bhrAta IgyAra taNi che jeDi. gajagAmini haMsavAni, sAraMda thaI prasanna, vacanarasa ApaI mAtajI, sAMbhalatAM mana hoI prasanna. uttamasAgara gurU sobhatA, guNa gIraA gurUrAja, padayugala tenA sevathI, pAmI jaI jJAnane rAja. e cyAre mUjha upare, mahira thaI mahArAja, jJAnavela vistAro, pramANa caDhaI mUjha kAja. kAsyapasuta udaI sadA, e cyAre praNamIje nityameva, kahisyuM rAsa ati suMdarUM, zIla-adhikAra suvizesa. zIleM sukhasaMpati male, zIleM pAme rAja, zIla se tumahe bhavijano, sAre vaMchita kAja. zIla thakI je sUSa lo, madanakumAra jayasUdarI nAra, tene jasa jaga vistaryo, karati vALe apAra. 8 madanakumAra mitra ati bhalo, devadatta kAya vidhyAta, prIta te ehani eha kharI, vAdhe mAma adhyAta. aMta - rAsa e sUdhA-asUdha ja kIdhe, leI paMDita zudha karo, vigara buddhie racanA kIdhI, vArdha sujasa tima kariye re. 5 saMvata sattara bahettara vaSe, mRgazira zudi trIja bhaguvAra chAyA, tapAgacche zrI vijayaprabhapATe, zrI vijayanasUrI savAyA re. tasa gaccha mAhiM pUrve paMcAvanameM, pATe zrI lakSamI sAgara sUrIrAyA re, tehani paraMparA cAcaeN pArTI, zrI vidyAsAgara uvajhAyA re. 7 tehane pArTI ziSya anepama, chAje zrI dhamasAgara pAThaka karI gAyA re, zrI hIravijayasUrInA AdezathI, kalpariNAlI karI graMtha nipAyA re. 8 sisa pasAgara vibudha budharAje, jityA digaMbara prati sUrI harAyA re, tasa caraNAMbuja sevaka aMtevAsI, zrI kuzalasAgara uvajhAyA re. 8 tehane pATe divAkara ane pama, vibudha uttamasAgara gurUrAyA, jenI kirati jagavikhyAta seve, sura nara rANuM rAyA re. 10 Page #303 -------------------------------------------------------------------------- ________________ nemacaMda [20] jaina gUrjara kavio para tasa parasevaka bhaMga samAna ke, kavi caturasAgara guNa gAyA re, rAsa rAga dharI sAMbhalayaeN, tasa ghara maMgala AyA re. 11 pATaNavAre bahula gAMma ja to, piNa mukhya che sAurI savAI, bhaTesarIA jihAM rAjya kare, tihAM dhamI zrAvaka sukhadAI re. 12 sIurInA saMdha AgrahathI, rAsa karI rahe eha nipAyA re, jihAM lage gaganeM Idu ravi pratApe, tihAM lage e thIra copAI thAya re. kavI caturasAgara INi pari japa, DhAla ekavIsa karI kahevAI, bhaNi gaNi sAMbhale je nara kahasya, tasa ghara navanidhi Rddhi thAya che. (1) graM.360 saM.1780 mAha vadi 12 caMdravAsare paM. caturasAgaragaNi zi. paM. lAlasAgaragaNi zi. paM. vizeSasAgaragaNi la. rava nagare bahaSabhajina prAsAdAt pArakara deze bhUdharanagara vAstavya sAhi haridAsasUta sA vAlA syAmAM vAMcanAtha. pa.saM.21-13, sImaMdhara. dA.22 ne. 23. (2) pATaDIno bhaM. naM.10. (ve.) [prathama AvRtti bhA.3 pR.1434-36.] 1128. namacaMda (3836) vIzI caDhAliyuM ra.saM.1773 kArtika aMta - kalaza. cauvIsa jivara sahita gaNadhara samaratAM jiNa vaMdIe, bhavajaladhikAraNa dukhanivAraNa guNajadhAraNa vaMdIe. saMvata satarA saya tittara mAsa kAtaka subhakarI, . zrI nemacaMda guNa RSabhevAre zune pApa nAkhe purI. (1) la.saM.1899, pra.kA.bhaM. [prathama AvRtti bhA. 2 pR.468. tyAM A kRti nemidAsa (naM.1102)ne nAme mukAyelI, paraMtu kartAnAma nemacaMda maLatuM hovAthI kartA judA gaNavA joIe.] 1129 lAlaratna (AM. bhuvanaratna-vijyaratna-rAjaratnazi.) (3837) ratnasA2kumAra pAI 22 DhALa 2.saM.1773 bhAdaravA vada 3 guru padmAvatImAM Adi prathama dUhI. sarasati-pAya praNamI karI, ANI mana ullAsa, Page #304 -------------------------------------------------------------------------- ________________ lAlana -aDhAramI sadI [21] suraNa suprasAdathI, lahIye lIlavilAsamujha gurU je mahimAnilA, praNamu tehanA pAya, kathAsaMbaMdha kahu bhalau, zrI rAjaratna supasAya. ratanagada rAjA taNe, ratanasAra kumAra, vijya thakI saMpati lahI, te suNajya adhikAra. aMta - DhAla 2 dhanyAsI sAdhamAraga hiva sudhu cAkhi, manani haraSa ulAso re, chaTha-AThamAdika tapasyA karato, ekaMtara upavAsa re. ratanasAra taNuM guNa gAyA- AMkaNuM. saMvachara satari tihuM tari bhAdrava vadi gurU taji re, e caupAI kIdhI ulAsi, sAMbhalitAM citta rIjhi re. 5 vidhipakSagacha girUA gurU vaMdu, vidyAsAgarasUri rAje re, tasa vIjhA DolI zASA, AcArija-pada chAji re. 6 pAThaka bhuvanaratana sira nAmuM, vA. vijyaratana guNavaMta re, vAcaka rAjA ratana pAvaMde, sadda pUji manakhate re. 7. tehanA smAra catura ziSyAdika, lAlaratana Ima boli re, nyAnaratana muni mahimAratani, punya samo kuNa tAli re. 8 navakATI mArUdhara dIThI, punya disA hira pAI re, padamAvatI nayarI ati dIpi, zrAvaka bahu sukhadAI re. 9 bhAvi sAdha taNA guNa bhaNatAM, pUji vaMchita kAjo re, INa bhavi liSama bahulI pAmi, parabhAvi avicala rAja re. 10 adhikauchI huvi je akSara, kaviyaNa karo sUdha re, guNa anaMtA sAdhAM kerA, sAMbhaLatAM pratibUjho re. 11 vinaya taNi adhikAri copAI, bhavayani hitakAji re, bhAva dharIni bhaNatAM suNatAM, bhAvaTha sahUnI bhAji re. 12 dUhA suNatAM e adhikAra, nAvi tehani ApadA, lAlaratana sukhacena cuM, ridhavRdha pAMmi sadA. 13 (1) pa.saM.10-16, jainAnaMda. naM.3341. [prathama AvRtti bhA3 pR.1437-38.] Page #305 -------------------------------------------------------------------------- ________________ vallabhakuzala [22] jaina gUrjara kavie ja 1130, vallabhakuzala (tA. dhIrakuzala-gajakuzala-prItikuzala ane vRddhikuzala-suMdarakuzalazi.) (3838) zreNika rAsa 2.saM.1775 kA.va.13 ravi jUnAgaDhamAM aMta - charaNagaDha vara uttama name, zrI giranAra suThAme be. 11 charaNagaDhane saMdha sudharamI, vyavahArI subhakaramI. che. 12 saMghavI jekaraNa upadese, rAsa racyo zubha vese, be. 13 tapagapati sulatAna rajUro zrI vijayarana sUrisUro, be. 14 tasa pATe vaDa adhika divAje, zrI vijayakSamAsUri gAje. e. 15 paMDita dhIrakuzala gurU rAje, tasa gai sobha kahAyA, be. 16 zrI gajakuzala budha sugurU suhAyA, tenA praNamuM pAyA. be. 17 tasa ziSya prItikuzalagaNi kahII, nAme zivasuSa lahI. be. 18 gurUbhAI paMDitapadadhArI, zrI vRddhikuzala suSakArI. be. 19 tasa ziSya suMdarakuzala suhAyA, Ima vallabhakuzalasukha pAyA. be. 20 saMvata 17 ttara vara, kAtI vadi manaharaze. be. 21 vAra ravI terasi dina kahII ima jaga....... (1) pa.saM.41-16, apUrNa, gu.vi.bhaM. (3839) + hemacaMdragaNi 2sa (e.) 10 DhALa ra.saM.1783 mAgazara zura bhema Adi duhAsakala sadA sukhadAyaka, arihaMta Adi jirNoda praNamuM prabhu paramesarU, paratakhi paramANaMda. samarU mRtadevI sadhara, ANuM ulaTi aMga, vacanavilAsa vicitra bahu, dAyaka eha abhaMga. sahagurUne praNam sadA, jJAnadaSTidAtAra, kIDIthI kuMjara karyo, e muja gurU-upagAra. vali vaMdu sudha sAdhune, jiNi samaryA sukha hoya, jaina dharama samarU sadA, doSa na lAge kAya. e paMce praNamI karI, dharI dharamanuM dhyAna, sAdhu taNuM guNa gAyarUM, muja kavi de mAMna. hemacaMdra munIzanA, guNa kahisyuM abhirAma, rAsa raciya ravi AMmaNa, jima sIje savi kAma. Page #306 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [23] kuNa hemacaMdra kihAM havA, kavaNa deza vikhyAta, dharama taNuM karaNa karI, te suNIyo avadAta. ata - DhAla dazamI. dhanadhana hemacaMdra rUSirAyA, jasa mana dharama savAyA re, mahiyala mAMhi suyaza gavAyA, dharamIne mani bhAyA re. 1 rAsa racyo bhAve savise, javAhara sAha upadeze re hemacaMdra muni dakhkhaNa deseM, huM praNam suviceze re. 7 alpamati ne karUNA kIje, munivara dhyAna rahIe re adhikuM chuM je kahyuM bIje, te micchAmidukkaDa dIje re. 8 tapagapati vijekSema suriMdA, dIpe jaNi dizRMdA re, tasa paTadhara vijedayA muNidA, pratApe sAMprati gaNIMdA re. 8 tasa gacha paMDita ziromaNI sohe, kRddhikuzala budha sohe re, gyAtA gurU sevaka paDihe, jJAna-gavara Arahe re. 10 tasa padapaMkaja sIsa kahAyA, valabhakuzala guNa gAyA re, satara tANuMA varasa suhAyA, sita mRgazira sukha pAyA re. 11 dvitIyA tithi caMdrodaya divase, bhamavAra sudhi sarase re, hemacaMdra muninA guNa harasa, sakala saMgha sukha karase re. 12 || hecaijJAsUci bhA.1 (pR.544).] prakAzita H 1. jaina aitihAsika gUrjara rAsasaMcaya. pra.265-284. [prathama AvRtti bhA.ra pR.524-26. zreNika rAsane 2.saM. 17 paMcyottarA" eTale 170pa thAya, paraMtu vijayakSamAsUrino rAjyakALa saM.1773thI 1785 che ne kavinI anya kRti paNa 2.saM.1763nI maLe che, tethI 'paMcahuttarA" pATha mAnI ra.saM.1775 mAnyo che, je yogya che. 1131, kesara (3840) caMdanamalayAgIrI copAIrasaM.1776 lAsamAM Adi- sAnidhakArI sAradA, samaruM suprabhAta, joDi kalA gho jugati suM, mAyA kare mAta, vighanaviDAraNa sukhakaraNa. AnaMda aMga ulhAsa, gavarIsuta praNam gahara, parAkSa pure Asa. kaviyaNa kara joDI kahe, AI araja suNela, Page #307 -------------------------------------------------------------------------- ________________ nityalAbha " [9] jana gUrjara kavio: 5 manasA pure mAharI, kathA kahuM guNageha. kahAM caMdaNa malayAgarI, kahAM sAyara kahAM nIra, kahisuM tiNakI vAratA, suNasI sahu vaDavIra. eha kathA suNatAM avasa, paratakSa pApa pulaMta, jaga jasa bahula vistare, vaMchita phala vasaMta. aMta - munivara mAraga saMcaryojI, tapajapa kIdhA apAra, aMtasame aNusaNa grahI, eka vali avatAra. svarga bArame devatA, rAjarANuM thAI, sukha bhagata dinadina pratijI, eDa kathA sukhadAI. caMdanarA guNa gAvatAMjI, pAmIjai bhavapAra, dukhadehaga dure TalejI, tIrathane phasAra. saMvata 177 utarejI, lAhe nagara cemAsa, mahAjana sahu sukhIyA vasejI, hinadina lIlavilAsa. ThAkura guNa karI gAjato, kesojI budhanidhAna, khyAga tyAga adhikA kahyAjI, vaMsavadhAraNa vAna. nuM rejI nagarI viSejI, sukhadAi saMsAra, Aso sAma, dharamasaradAra. ccAra peTe cahuM bAbatIjI, ora boTa, rAjakAja bahu sAcavejI, saMbhe sobha apAra, nagarIbAI rAnIjI, desa mevADa majhAra. tINa dIna cIpI cIjI, caMdana nRpanI eha, jibda paMcama dinejI, saMpUrNa guNageha. DhAla bhaNI IgyAramIjI, kavi kesara kara joDa, je suNastha bhala bhAva zuM che, te ghara saMpati koDi. 65. (1) li. paM. ane pavijayena saM.1880 vaSe miti jyeSTha vada 6 madhyA. pa.saM.16-13, vi.ne.bhaM. [prathama AvRtti bhA2 pR.533-34.] 113ra, nityalAbha (AM. vidyAsAgarasUri-merulAbha-sahaja suMdarazi.) vidyAsAgarasUri - pitAnuM nAma kamasiMha ane mAtAnuM nAma kamalA hatuM. zA kamasiMha kulai tridazapati sAribo, mAta kamalA taNuM sujasa dIpe, Page #308 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [5] nityalAbha vibudhavara chatradhara namati jAke sadA, anaDa bhaDa kaThina kaMdarpa jhape. - nityalAbhakRta vidyAsAgarasUri stavana. (juo vidhipakSa pratikramaNa, pR.451) (3841) + vAsupUjya sta, saM.1776mAM vAsupUjyanI ka7 aMjAramAM sthApanA kIdhI. kaccha deze guNamaNi nIle re, rUDuM gAma aMjAra, tihAM jinavara prAsAda che re, mahimAvaMta udAra. 10 13 pUjatA jinavara bhAva zuM re, lahi zivasukha sAra, sattara chahetara thApanA re, vadi terasa gurUvAra. aMcalagacchapati jaNiye re, vidyAsAgara sUrirAya, vAcaka sahajasuMdara to re, nityalAbha guNa gAya. 14 (3842) + covIzI ra.saM.1781 suratamAM aMta - saMvata satara ekyAsIejI, sUrati rahI mAsa, guNa gAtAM jinajI taNujI, pahutI mananI Asa. ki. 5 vI. vidyAsAgara sUrIsarUjI, acalagaccha sigAra, vAcaka sahaja suMdara taNejI, nityalAbha jayajayakAra. ki. 6 vI. (1) saM.1782 varSe zrI sUrati maLe paM. zrI nityalAbha likhitaM. pa.saM.9-12, A.ka.maM. (kavi-svalikhita) prakAzita : 1. vIzI vIzI saMgraha. (3843) + mahAvIra paMca kalyANakanuM caDhALiyuM [athavA stavana 2.saM.1781 surata prakAzitaH 1. je. pra. pR.50. [2. jaina sajhAyamAlA bhA. 2 (bAlAbhAI).] (3844) + caMdanabALA sa, ra.saM.1782 A.va6 ravi suratamAM prakAzita H 1. sa.mA.bhI. pR.287. [2. jaina sajhAyamAlA bhA.2 (bAlAbhAI).] (3845) sadevaMta sAvaliMgA rAsa 24 DhALa ra.saM.1782(89) mahA suda 7 budha suratamAM Adi dUhA, sikalasukhasaMpatikaraNa, guNanidhi geDi pAsa, Page #309 -------------------------------------------------------------------------- ________________ nityalAbha [26] jaina gUrjara kavio: 5 padakaja praNamuM tehanA, prema dhari suvilAsa. trina bhuvana raMge rameM, sarasati sAcuM rUpa, dhyAna dharuM mana tehanuM, Ape vacana anUpa. vali praNamuM gurUdevatA, jJAna taNuM dAtAra, murakhathi paMDita kare, e moTo upagAra. rasiyA viNa zRMgArarasa, navarasa vinA vakhANa, lavaNa vinA jima rasavatI, tima gurU vinA purUSa ajAMNa. 4 sAra vasta saMsAramAM, siddhibuddhi-guNadhAma, te prasAda sugurU taNe, bhagateM karuM praNAma. ccAra padArtha dharmanA, dAna ziyala tapa bhAva, vIra jirNada vakhANiyA, bhavajalatAraNa nAva. e cyAre sarikhA che, paNa ziyala so nahi keya, lokottara lekika sukha, jasa parasAde heya. sadevani vAratA, sarasa gaNI zrIkAra, kavicaturAI kelave, rasanA-rasa suvicAra. rasika viNa ziNagArarasa, zobha na pArve zuddha, kAMmiNi viNa kAmi purUSa, dise zuddha viruddha tiNa rasa ke kAmiNi triyA, vali nAyaka supradhAna, kaviyaNa tiNa kAraNa kahe, rasika heta dhari gyAM. madhukara sama je nara kahyA, te jANe rasabhAva, spe jANe mUrakha bApaDA, gela khola eka dAva. hAla hili. 1 vRMdAvanamAM kAMhana kuaraji rAdhAne mana bhAve re e dezI. IiihaM jabudvipa majhAre, bharatakSetra guNa dhAre re, sahasa batrisa deza teha mAMhi, rUDA AgamamAM adhikAro re. 1 pUrvadise sobhati, pravitilaka upamAne re, kukaNuvijaya nAme nayari, uttama pUrUSa pradhAne re. 3 te nagari mAMhi rAjya kare che, dinadina adhika pratApi re, sAlivAhana suguNa sabhAgi, kirata jagamAM vyApi re. 11 Page #310 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [297] guNamAlA paTarAMNa tahani, zilavati jaga jANi re, madiMta gati gAri guNavaMti, rUpe raMbhA samAMNi re. aDhAramI sadI * nityalAla tasa suta caMdrakalA-didArU zadevaccha iSNu' nAme re, bhAgi bhamara jima guNanA rasi, ratipati upama pAMmi re. 15 padame mehatA teha bhUpatinA, maMtri bruddhinidhAnA re, janapadanA sahu kAMma calAve, rAjAnA paNa mAnA re. padamAvata nAme tasa dharaNi, pritamanuM citaharaNi re, * 12 sAvalagA tanayA tasa rUDI, apaharane avatAri re. a`ta - a calagacchapati adhika pratApi, vidyAsAgara sUrIrAyA re, - 10 jagavallabhagurU jJAnasavAyA, hitavala sukhadAyA re. ANu vahiM zire nizadina tehana, pATa bhakti varadAi re, melAla vAcakapadhArI, jaga jasa kirati sohAi re. 11 bha. ziSya tehanA sukhakAra, vAcaka sahejasudara gurUrAyA re, tAsa kRpAthi rAsa e gAyA, nityalAbha paDiMta sukha pAyA rU. 12 nagara mAMhe surata raMgIleA, zrAvaka vase ginA re, devagurUnA rADiMga dRDha dharami, jinavarabhagate bhinA re. te sa'dhanA Agrahathi meM rAsa racyA ullAse re, dezini caturAi AMNi, anubhavane asAse re. saMvata sattara se. byAsIi (nevAsIyai) suMdara mAdhava mAse re, suda sAtama budhavAra aneApama, pUraNa thaye! suvilAse re. 15 cAvIse DhAle kirane, rAsa e rasika pramANeA re, 14 te suNatAM nita hAyeA sahune, gharaghara kADI kalyANA re. 16 (1) zIlaviSaye itizrI. pa.saM.12-16, lAbha.... (2) saM.1847 mRgazira suda 1, pra.kA.bha. (3) pa.sa.19-16, vI.pA. (4) pa.sa'. 1614, mAM.bha'. (5) zIlaviSaye sadevajI sAvalaMgA rAsa saMpUrNa. zrI a calagacche zrI puNyasAgara sUrIzvara vijaya rAjye tasa AjJAkArI muni zrI 7 satyalAbhajIgaNa taziSya mu. nyAtavanaRgaNi likhita ziSya mu. ratanasuMdara padmanAtha pa'. zrI amRtavijayajIgaNinA rAsa likhyA che zrI 13 Page #311 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ragavilAsagaNi [28] jaina gUrjara kavio: 5 jaSyau biMdara maLe. saMvata 1854nA citra vida 5 dIne zrI RSabhadeva prAsAdAta. pa.saM.19-15, va.rA. muMbaI. [hajaijJAsUci bhA.1 (pR.571).]. (3846) + vidyAsAgarasUri rAsa ra.saM.1798 piSa 10 sAma aMjAramAM Adi- praNamI zrI zrutadevatA, nijagurU samarI nAma, gapatinA guNa varaNavuM, sukhasaMpati hita kAma. paMcama Are paragaDA, sAcA sehamasvAmi, zrI udayasAgara sUrIsarU, bhavi AsthA visarAma. guNa bahU gacchanAyaka taNuM, kahitA nA pAra, alpa buddhithI varaNavuM, sAMbhalo naranAri. aMta - DhAla 10 rAga dhanyAsI. gAyA gAyA re meM parama paTodhara gAyA. zrI udayasAgara sUrIsara sAhiba, pUrava pUrve pAyA re. gA. 1 zrI acalagarupati teje dinamaNi, jaga yasapaDaha vajAyAM, e gurUnA guNagrAma karatA, punyabhaMDAra bharAyA re. gA. 2 zrI vidyAsAgara sUrIsa paTadhara, zrI udayasAgara sUrIrAyA, saMprati kAle suratarU sarakhA, dinadina teja savAyA re. gA. 3 saMvata 1798nA vara, pioSa dazama samavAre, gapatinA guNa varNana kIdhA, camAsa rahI aMjAre re. gA. 4 merUlAbha vAcaka padadhAraka, zuddha siddhAMtI kahAyA, jJAnakriyAguNa pUraNa bharIyA, pUjyanA mAna savAyA re. gA. pa. ziSya tejanA sahajasuMdara vAcaka, sItala prakRti suhAyA, rAgadveSa na male koI sAthe, saddhakone mana bhAyA re. gA. 6 tasa pada sevaka vAcaka nityalA, gapatinA guNa gAyA, gurUsevA karatAM nitya lahII, nava niddhi riddhi savAyA re. gA. 7 prakAzita H 1. ai.rA.saM. bhA.3. (3847) mUkhanI sajhAya prakAzita : 1. sa.ma.bhI. pR.192. [prathama AvRtti bhAra pR.537-42] 1133. raMgavilAsagaNi AmAM jaNAvelA kharatara gaLapati jinacaMdrasUri akabara pAsethI. yugapradhAnapada meLavanAra prasiddha 61mA paTTadhara jinacaMdrasUri nathI paNa Page #312 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [29] ragavilAsagaNi kharataragacchanI paTTAvalimAMnA 65mA para jinacaMdrasUri jaNAya che ke jenA pitAnuM nAma gaNadhara cepaDA gAtrIya zAha sahesakaraNa ane mAtAnuM nAma supiyAdevI ane peAtAnuM mULa nAma hemarAja tathA dIkSAnu nAma he lAbha hatAM. saM.1711 bhAdravA zuda 10 ne dine zrI rAjanagaramAM tAlukAJAtrIya zAha jayamalla tejasInI mAtA bAI kasturabAIe AcAryapadavInA maheAtsava karyAM, tyAra bAda sUrijIe jodhapuravAsI zAha maneharadAse kADhelA saMdhanI sAthe zrI zatruMjaya mahAtIrthAMnI yAtrA karI tathA maneAharadAse baMdhAvelA caityazRMgAra zrI RSabhAdi 24 tIrthaM karatAM bibeAnI pratiSThA karI. tyAra bAda zrI jinacaMdrasUrijI sa..1783mAM zrI surata baMdaramAM svargastha thayA. (3848) + adhyAtmakalpadruma cApAI 2.sa.1777 vai.zu.pa ravi Adi parama purUSa paramesara rUpa, Adi purUSanau akala sarUpa; 1 sAmI asaraNa saraNu kahAya, sakala surAsura seve pAya. praNamI tAsa caraNa-araviMda, kharatara-chapati zrI jica 6; saMbhArI zrI sadgurU nAma, bhASA likhuM sa MskRta ThAma. adhyAtma kalpadruma laghau, zrI munisudarasUre kahyuM, paramAratha upadezana karI, navama zAMta rasapati aNusarI. aMta - likhyA. zAstra bhASApaNuM, samajhe sagalA lega; Ima navijaya taNe vacana, dharamAratha-upayoga. dekhIdekhI vacana te, likhiyA mati anusAra; paDita dekhI sAdhanyA, dreSTha daSTi-upakAra. saMvata satara satAttare, mAsa zukla vaizAkha; ravivAre pAMcami dine, pUrNa thaye abhilASa. khataragaccha mAMhe sarasa, AcAraja gaNudhAra; zrI jicaMdra sUrIsavara, saumya guNe siradAra. tAsa sIsa_gurU caraNaraja sama te raMgavilAsa; nija para-Atamahita bhaNI, kInA Adara sa. bhaNiyA guNuyaeNA vAMcajyA, e adhyAtama rasa; jimajima matamAM bhAvasyA, timatima thacce prakAsa. (1) li. gaNi naravijayAya. pa.saM.16-14, ratna.bhaM. dA.43 15. na',48. - Education 3 10. 11 12 13 14 Page #313 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [300] jaina gUrjara kavie H 5 prakAzita H 1. rA. meAtIcaMda gi. kApaDiyA vivecita adhyAtmakalpadrumamAM chevaTe pR.496thI 18. [prathama AvRtti bhAra pR.534-35. kavi yugapradhAna jinacaMdrasUri (rAjyakALa sa.1612-1670)nA ziSya jaNAtA nathI te taka, evA ullekha na heAvAthI ne samayadaSTie paNa, sAceA jaNAya che. tethI satara satAttara'nuM arthaghaTana 1707 na karatAM 'satara satahutara' pATha gaNI 1777 karavuM vAjabI jaNAya che.] 1134, devilejaya (ta. hIravijayasUri-kalyANuvijaya u.-dhanavijaya ane kuMvaravijaya-dIpavijayazi.) (3849) rUpasenakumAra rAsa (dAnaviSaye) 36 DhALa ra.sa.1778 mahA zukra 7 zukravAra kaDI nagaramAM Adi dhruvijaya dUA. vizvavidhAtA vIrajI, ddhamAna vRddhi nAma; bhAvabhagati dhrurathI karUM, tasu padajuga pariNAma. vAMduM gautama vIratA, lagdhIvata gaNudhAra; hAjo anudina saMdhane, dAyaka suSa zrIkAra. paya praNamuM paramezvarI, sarasatI sarasa vayana; Adi zakti mujha Apajo, thAyA mAtA prasanna. dharmamUla te jJAna che, jJAneM zuddha samyaktva; cAritra tapa tehathI lahI, gurU sarasati vakta. prabhutA adhikI jaMgI huve, jana mAne karI deva; nita namIi papha tehanA, karIi gurUnI seva. gurU sarasati jita gaNadharU, payakaja praNamI cyAra; bharvijata bharuM te suNA, dharma taNA adhikAra. gyAra bheda te dharmanA, dAna zIla tapa bhAva; punyavase' maNubhava lahyo, tA lakhajo dAva. vIre dAta vaSAMNIu, dharma re' siradAra; jita paNi sayama avasara, sAcave. dAnAcAra. sura AdhIna hAi dAnathI, verI piNa vasa thAya; parajana baMdhava thaI mile, jo kare dAna devAya. rUpasenaku cara taNI, dAnakathA sahu krAi; 1 2. 3 4 ma 7 . G Page #314 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI ata - [301] suNajo sakala zreAtArUjata, jiNa rUci dAnanI hAI. rAga dhanyAsI. Ima sukha pAmaseA dAnathI re, detAM dila ullesa ta; rUpakumara pira maga dharIne, elakhI munisara mahaMta; gho re bhavi dyone dAna supAtre, jima niramala kareA gAtra - dyo re vi. devijaya. 11 gho. cApa jINu te joine re suNyA sakala kavIsa; dAnacaritra rasAla racatAM, pAhatI sakala jaMgIsa. sAMbhalase. bhaNase jo kAre, ekamanA thai e; te naranArI saMpada mIlase, niramala karaye deha. zrI vijeSetra sUrIsarU re, DU tenuM rAja; dipe jima sehama gurU sAcA, Are pAMcame Aja. zrI vijayahIra sUrIsanA re, zrI kalyANavijaya uvajhAya; tasyAnukrama vAcaka deya vArU, zrI dhana ku"ara kahAya. pragaTa sevaka tasu paya taNA re, dIvijaya gurUrAya; rAsa e tAsa kRpAthI gAyA, devavijaya suSadAya. savata sattara aDe|tare re zuda sAtama [mahA mAsa; kaDI nagare kavIvAra ane pama, racIe e rAsa ullAsa. 14 dyo. chatrIse DhAle. dU re, rAsa e rasIka pramAMNa; 12 gho. 13 do.. ne suNatAM nItye hAye sane, dharadhara kArDi kalyANu. 15 dyo. (1) li.saM.1912 mahA vada 14 budha. zrI dUdhai nagare li. celA ratanasIbhAI na*darAmane vAMcavA sArU. pa.saM.27-15, cA. (2) phAsa gujarAtI sabhA. [mupugRhasUcI. (3850) [+] zakhezvara sAkA ra.sa.1784 mahA zuda 5 zukra Adi-devI sarasati praNamuM varadAi, brahmAni beTI kavitA nimAi ajhAri Ade kumArI bhAla, dejgyA vANI kAzmIra vAlI. pAsa sapresara zalAkA kahIi, pApa nivArI nIramala thai caMdraprabhu jina ADamA vAre, pratimA bharAvI tehaneA vicAra. 2 1 10 9 gho. 'ta - saMvata satara ceArAsI varase, mahA zudi pAMcama zukra uchADhe. - dIpa gurU caraNa pasAye, kIdhA salAA mata mAye bhagavaMtAnA guNa bhAve je gAya, devavijaya maMgalIka thAi. 10vo.. Page #315 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [302] jaina gUrjara kavie : 5 (1) pa.saM.pa-9, DA.pAlaNu. dA.39. [prakAzita H 1. salAkA saMgraha (bhI.mA.) - dIvijaya' kavinAmachApa sAthe.] [prathama AvRtti bhA.ra pR.417 tathA 501-02, bhA.3 pR.1424. bhAra pR.417 para zaMkhezvara zalAkA' 'dIpavijaya' kavinAmachApane kAraNe mAnavijayaziSya dIpavijaya-dIptivijaya (naM.1003)ne nAme mukAyele paraMtu gurutAma dIvijaya ne kavinAma paNa dIvijaya te dekhItI rIte ja bhraSTa pATha che. vaLI bhA.3 pR.1424 para A kRti devavijayane nAme noMdhAI ja che. premacaMda rUpasetakumAra rAsa'nA 2.sa. 'satara atara' eTale 1708 na gaNatAM 'satara aDacotara' lekhI 1778 darzAvyA che te, anya rIte maLatA kavitA samayane jotAM, yeAgya ja che. A kavinI vijayaratnasUriziSya devavijaya (A pUrve naM.1084) sAthe bheLaseLa thayelI, paNa banne kavi peAtAnI guruparaMparA spaSTa rIte judI nirdeze che tethI bannene judA kavi gaNyA che.] 1135. premacaMda (kanakacaMdra u.zi.) (3851) AjIrAja stavana athavA AdikumAra stavana 34 kaDI 2.sa.1779 jeTha zura budha aMta - savata satare ugalAsoi, khIjane budhavAra re vAsa, jeTha mahine jugata suM, gAyA zrI AdikumAra re. lAla. 33 kanakacadegdavajhAyanA, vAcaka kahe premacaMda re, lAla, vaMde pUje bhAva ruM, pAle paramANuMda OM lAla. (1) lakhyA saM.1970 jema zudI 11 zani, pra.kA.bha. [prathama AvRtti bhA. pR.536.] C 1136, gavijaya (ta. vijayaprabhasUri-prItivijayazi.) (38para) jayasenakumAra ceApAI ra.sa.1779 AseA zu. seAma leAdhImAM - 'ta - zrI tapagaccha mAMhe rAjIe e, zrI vijayakSamAsUri OM, jakhu thUlabhadra jima guMNuvarU e, nAMmai navidhi pUra ke, zrI tapagaccha mAMhI rAjIo e. 34 5 Page #316 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [303] rAjIe zrI tapagaccha mAMhi, zrI vijayadeva sUrIsarA, tasa paTa zrI vijayaprabhasUri sulabadha geyama gaNuherI, tasu sIsa paoNMDita suguNamaMDita zrI prItivijaya gurUrAja e tasasIsa bhAse ghaNuM ullAsa, gajavijaya kavirAja e, saMvata sattara guNyAsIi mAsa Aseja majhAra hai, tithi sAtama zukla giNA e, udadhicuta kahyo vAra ke saMvata satara guNarAsII e. guNyAsII e varasa mAMhe, tagara phalavaradhI sahI zrI zAMtinAtha jiMda mUrita tAsa pasAI e kahI, sad graMthanA e mAMnAM Nau, cyAra se upare, Ima saMdha Age... bhASI rAge suMNujyau citta bhalI pare jihAM laga sUraja mahI tape e jihAM laga merU aDaga tihAM laga e rahiau sadA e dhUnI pare thira jaga kai.- jihAM 9 jihAM lage e zAstra suNatAM meAdhabIja huI niramalAM, ihu leAka ne paraleAka mAMhai, viratavaMta kahII bhaleA, ihu bhavika prAMNI citta AMNI doSa jANI pariharA, ima graMtha sAthai sugurU bhAlai mugati-vara2maNI vA. (1) itizrI rAtrIbhojana viSae jayasenakumAra cApaI saMpUrNa. saM 1796 varaSe miti kAtI va6 7 zukra likhata dugAlI madhye zrI pArzvadevaprasAdAta. 5.sa.13-17, gu.vi.bha. 10 (3853) muniti rAsa 39 DhALa ra.saM.1781 phroDaka Adi - dUhA praNam jinazAsanadhaNI, cAvIsamA jinacaMda aliya-vighna dure hare, Ape paramAnaMda jina cAvIse sArikhA, piNu tIrathanA nAtha adhika kahyo lAkanIta e, paraNe te gAve sAtha. gaNadhara gAtama nAma che, labdhi agavIsa sAra nAme navanidhi saMdhane, vyApe sujasa saMsAra. sarasatI sarasa citta karI, praNamuM Ika dharI dhyAna tAsa pasAi pAmI, nirmala khuddhi suddha gyAna. gurU dIvA gurU devatA, gurU viSNu dhera aMdhAra gavijaya 7 3 4 Page #317 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jinavijaya [30] jaina gUrjara kavio: 15 gurU to zAMti dIi, tAre sahu parivAra. e sadU praNamI bhAva su, kahisuM munipati caritra sAMbhaLatAM savi sukha lahe, jaya saubhAgya pavitra. suNajo bhaviyaNa varNavuM, zrI munipati riSirAya kema thaye vairAgya mana, sarasa saMbaMdha kahivAya. aMta - saMvata satare se IkyAsI viSe phAgaNa (cha)Thi.......... zrI tapagacha yugaparadhAna chAje, varatamAna gurUrAje re zrI vijayakSamA sUrisarU,..................................thayo re. koTIkagacha caMdrakula vairIzAkhe, sudhamasAmI paraMparA Akhe re zrI vijayadeva sUrIsara rAyA, suranara name sahU pAyA re. 23 tasa paTTe zrI vijayaprabhasUrI, jehanI karati sanarI re tasa sasa sakala paMDitAeM dIpe, prItivijaya kavIjana jIpe re. 24 tAsa sIsa gaja iNa pari bhAkhe, suNa adhika ulAse re adhikAo cho jehA chatAM rAma matathI, sAsanavirUddha kahyo cittathI re micchAmI dukaDa sadane sAkhe, bhAkhuM dU bhAva sAkhuM re graMthAgraMtha akSara guNI jaM , eka sahasa eka zata ANe re sAMbhaLatAM jasa lalve sadAI, vAMcatAM buddhi adhikAi DhAla e pUrI thaI ugaNatAlIsamI, munipati rAse citta ramI re gajavijaya kahe muni pati muni jima, mana viramAM ema re. (1) asADa suda 11 vAra dItavAra di li. sAyapurA madhye ArajyAjI bAlAjI tatazi. mayA li. pasaM.18-22, pu.maM. [mupugRhasUcI.] (3854) guNAvalI ra.saM.1784 [2] (1) vidyA. [prathama AvRtti bhA.ra pR.553-54, bhA.3 pR.1443-4pa. "guNAvalI te gajakuzala(A pUrve naM.900)kRta 2.saM.1714ne "guNAvalI guNakaraMDa rAsa (naM.3233 bhA.4 pR.261-62) havA saMbhava che. tyAM paNa vidyAnI prata nAMdhAyelI che. saM.1784 te 1714ne sthAne thayelI bhUla ke le. saM. hoI zake. Ameya prathama AvRttimAM e ra.. hevAnuM spaSTa nathI.] 1137. jinavijaya (ta. satyavijaya paMnyAsa-kapUravijya kSamA vijayazi.) rAjanagaramAM zrImALI vaNika dharmadAsa ane lADakuMvaranA putra mULa Page #318 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [305] jinavijaya nAma khuzAla, janma saM.1752, dIkSA saM.1770 kArtika vada 6 Hdha amadAvAdamAM, svargavAsa sa.1799 zrAvaNa zuda 10 mA~gaLavAra pAdarAmAM. (3855) + kapU ravijayagaNanA rAsa (ai.) 9 DhALa 2.sa.1779 vijayAdazamI zani vaDanagaramAM Aphri - praNamI preme pAsa jita, purisAdANI deva caraNakamala nita jehanA, seve cavidha deva. kamalamukhI kamale sthiti, kamala zI kAmala kAya, vANIrasa mujane diyA, zArada karI supasAya. DhAla 9 rAga AzAvarI. aMta - dhanya. 2 dhanyadhanya zrI gurU jayakArI, huM jAuM tArI balIhArI re. upadeze karI jatane tArI, punyavata para-upagArI re. dhanya 1 tAsa ziSyamaNImugaTa maneAhara, kSamAvijaya kavirAya re jenI sevA kaliyuga mAMhI, kalpatarUnI chAMya OM. tAsa caraNu supasAya lahIne, vaDanagara rahI caiAmAsA re pAsa pacAsara sAhiba sa`nidhi, saphala kIu abhyAsa re, dhanya. 3 nidhi suni sacamabhedI saMvatsara, vijayadazamI zanivAra re gaNi jinavijaya kahe gurUnAme, zrI saMdhane jayakAra re. dhanya. 4 bhaNaze guNo je sAMbhaLaze, tasa dhare maMgalamAla re, baMdhura siMdhura tejI tukhArA, kamalA jhAkajhamAla re. (1) pa.saM.6-11, hA.bha. kA.82 naM.115. [mupugRhasUcI, hejainA sUci bhA.1 (pR.266).] dhanya. pa prakAzita H 1. jaita ai. rAsamALA bhA.1. (jemAM kavinuM citra paNa Apela che.) (3856) + kSamAvijaya nirvANu rAsa (a.) 10 DhALa sa`.1786 pachI Adi - svastizrI varadAyinI, jinapadapadmanivAsa suravara naravara sevatA, sA zrI dyo ullAsa. zAradacaraNe je rahyo, te hAye paDiMtakhyAti hu'sanmati jima jaga kare, khIranIra dAya bhAMti. jina zArada caraNe namI, thuNusyuM muti-mahirANu, kSamAvijaya panyAsane, sAMbhalajgyA nirvANu. 20 1 3 Page #319 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jinavijaya 'ta - [30$] jaina gUrjara kavie : 5 DhAla 10mI. suguNa sAbhAgI sahIgurU sAMbhare re, janasutA jima rAma, kAma huM ratine dhAma huM pathIne re, vyApArI manI dAma. su. 1 * - ima saMsukhakara sAtabhayahara, sAtasukhavaradAyakA kSamAvijaya panyAsa pAvana sAdhuma`DalInAyake tasu hasta-sudIkSita pere zikSita, jinavijayaNa jaMge jayA, sumativijaya kaheNathI e vacanarasa saphalA thayA. (1) pa.saM.pa-13, sImaMdhara. dA.20 naM.54. [mupugRhasUcI, he%0nAsUci bhA.1 (pR.267).] prakAzita H 1. jaita aitihAsika rAsamALA bhA.1 (3857) + [viharamAna jina] vIsI ra.saM.1789 rAjanagaramAM Adi aMta sImaMdhara sta. suguNa muguNa seAbhAgI, jabudvIpamAM hAjI, zrI viharamAna jina sta. sattara nabyAsI, rAjanagara cAmAsI, muni dIvijayanA kaheNathI kidhi vIzI. tapagaNuudayAcala tarUNa, taraNI upamAna, vijayasiha sUrIzvara, jinazAsana-sulatAna. nijahaste dikSita, zikSita Agama rAsa, saMvega suraMgI, satyavijaya paMnyAsa, gaMgAjala ujavala, kIratikAminIka ta, zrI puravijaya kavi, mahIma`DaLa jayavaMta. vayarAgI tyAgI, bhadraka guNarAgI, zrI kSamAvijayagaNI, sevAthI mati Aja puNyAya muja, paramesara guNa gAyA, jitavijaya subhakata, dharmadhyAna sukha pAyA. [lIMhasUcI, hejaijJAci bhA.1 (pR.264).] prakAzita H : 1. AAvIsI vIsI saMgraha, pR.722-737. nagI (3858) + 5 McamI sta, DhAla 6 ra.saM.1793 pArzva janmadine [mA.va.10] pATaNamAM 9 10 11 12 13 14 Page #320 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [307] Adi- suta siddhAratha bhUpanA hai, siddhAratha bhagavAna, bAraha paraSadA Agale hai, bhASe zrI vamAna re; aMta - jinavijaya bhaviyaNu citta dharA. DhAla 6 karakaDune karUM vaMdA e dezI. cAvIsa daMDaka vAravA, huM vArI lAla, cAvIsamA jitacaMda, huM. pragaTatho prANa tasa raMgathI, huM. trizalAura-sukhakaMda re. huM. 1 mahAvIrane karUM vaMdanA. * zrI vijayasiMha sUrIzane! huM. satyavijaya panyAsa re, huM. zAsaka kapuravijaya kavi, huM. caiSTa karaNa jasa jAsa re. 6 ma. pAsa pacAzare sAMnidhe huM, khasAvijaya gurUnAma re, huM. jinavijaya kahe mujhe huyeA huM. pa`camItapapariNAma re. huM. cha ma. kalA. ya vIra lAyaka vizvanAyaka siddhidAyaka saMstavyA, paMcamItapa stavana TeDara guthI jinaka phe ThavyA. puNya pATaNa kSetramAM rai sattara trANu vatsare, pArzva janmakalyANaka divase sakala bhavi moMgala kare. (1) saM.19pa0 bhAdaravA vada 13, zleAka 120, 5.sa.7-10, jaza. saM. [mupugRhasUcI, lIMDasUcI, hejaijJAsUci bhA.1 (pR.144, 253, 276).] prakAzita H 1. jai.pra. [ra. jinendra bhakti prakAza tathA anyatra.] (3859) + [mauna] ekAdazI sta. [athavA sajhAya] 2.sa.179pa rAjanagaramAM bANa nada yuti cada varase [mupugRhasUcI, lIMDasUcI, DejajJAsUci bhA.1 (pR.260, 273).] prakAzita : : 1. pra. (3860) + cAvIsI (1) Adi- Adi jina sta. vAri raMga DhAlaNAM - e dezI. nAbri narezara naMdanA heA rAja, caMdanazItala vANI, vAri mAharA sAhiMcyA. khimAvijaya kavi jina kahe hai| rAja, dIje samakitadAna. vA. pa Page #321 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jinavijaya [38] jaina gUrjara kavio: 5. aMta - mahAvIra sva. rAga dhanyAzrI. te tarIyAnI dezI. vaMdo vIra jinezvara rAyA, trizalAdevI jAya re, paMDita kSamA vijaya supasAyA, sevaka jina sukhadAyA re. vA. 7 (1) la.saM.1803nA vaSe zAke ghano biMdare likhAvIta desI haracaMda paThanArtha bhAvanagare. pa.saM.8-14, sImaMdhara, dA.20 .69 [lIMhasUcI.] prakAzita H 1. covIsI vIsI saMgraha, pR.189-23. (3861) + vIsI (2) Adi- prathama jiNesara pUjavA sahiyara hArI aMga ulaTa dharI AvI. aMta - kSamAvijaya jina vIra sadAgama, pApe siddhinidAnajI. (1) la.saM.1855 mahA vada 14 vAra bhome paMDita kuzala. pa.saM.814, go.nA. (2) pa.saM.8-13, A.kA.bhaM. prakAzita H 1. covIsI vIsI saMgraha, pR.189-223. (3862) paMcamahAvrata bhAvanA sa. 5 DhALa Adi- vAsavavaMdita vIrajI, vasudhA-pAvanakArI re, prathama mahAvrata upadize, suNe gAyama guNadhArI re. aMta - bharatAdika lahe kevala siddhi, khimAvijaya jina pAse siddhi [mupunhasUcI, hajaijJAsUci bhA.1 (pR.268).] (3863) anya sajhAyo kamapatrIyAdhyayana : viravimala kevaladhaNIjI, sakala jaMtu hitakAra, uttarAdhyayana dazameM kahejI hitazikSA adhikAra; bhagavatI paMcama aMgaH dhanya kara trizalA taNe bahena mArI, bhAkhyo bhagavatI aMgano; sajhAya ? te baliyA re te baliyA, meha mahAbhaDa dalIyA re; bhagavatIsUtraH bhAveM bhaviyaNa bhagavAI sAMbhaLe; 11 gaNadhara: IMdrabhUti pahelA gaNadhAra; sAmaiyA. bhAsaH kaThaDArA AyA gurUjI prAhuNa, anAthI muni : magadhadeza vasudhAdhipa zreNika; gautama gaNadhAra : to su prIti baMdhANI jagatagurU; jinapratimA : bhelA leke re bharame mata paDo; zrAvaka 12 vrata : zruta amarI samarI sahakarI, kSimAvijaya gurUpada anusarI, haryuM zrAvakanA vrata bAra, ArAdho TAlI aticAra; kSamAvijaya guruH samaruM bhagavatI bhAratI; 20 sthAnaka suadevI samarI kahuM vIsa sthAnaka adhikAra; subAhukumara : jaMbupanA Page #322 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [39] vimalasAmasUri bharatamAM. (1) sajhAyasaMgraha, A.ka.maM. [prathama AvRtti bhAra pR.563-66, bhA3 pR.14pa1-para.] 1138 vimalasemasUri (3864) prabhAsa stavana la.saM.1780 pahelAM Adi- sakala maMgala kerU suratarU, pUjaI zrI kaSabha jinerU nAbhirAya marUdevI satavarU, pada namaI vimalama sUrIsarU. 1 (1) saM.1780 pisudi 1 bhaume ahammadAvAda nagare li. paM. kuzaladhamena. AcyajI rahI svayaM vAcanAtha. pa.saM.10-9, DA.pAlaNapura dA.41 naM.109, (anaMtahaMsa ziSyanA agiyAra gaNadhara stavana nI sAthe) (2) pa.saM.5-13, re.e.so. bI.DI.300 naM.1940. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1pa7. A hemavimalasUrinI paraMparAnA vimalasoma hoya to emane samaya saM.1971nI AjubAjuno thAya. (prathama AvRtti bhAra pR.747)] 1139. lakSmI vimala-vibudhavimalasUri (jJAnavimalasUri- sabhAgAsAgara-sumatisAgarasUri-Rddhivimala-kIti vimalazi.) - kavi paricaya mATe ja prathama AvRtti bhA. 2 pR.754. (3865) vIzI rA.saM.1780 vijayAdazamI guru Adi- suguNa suguNa susanehI sAco sAhibe hojI - dezI sujana sujana sobhAgI vAhalo vAlA hAjI, mohana sImaMdharasvAmi. zrI vijayaprabha sUrIzvara pATe, zrI jJAnavimala surirAyA tAsa pATe sebhAgasAgarasUri naranArI mana bhAyA re. 4 tAsa paTodhara abhinava pragaTa, tape dhana aNugAri zrI sumatisAgara sUrIzvara nAmA, karata paraupagAra re. saMvegizirazikhara sabhAkara, zrI Rddhivimala guNagrAhI, paMDita kIrtavimala sa sasa, jasa kIratImAM gaMgA nAhI. 6 tAsa vineyANubhinirmitAM viharamANu gIta rasAlA, bhaNatA guNatA keDi kalyANuM, gharaghara maMgalamAlA re. Page #323 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jJAnavijaya [310] jaina gUrjara kavio H 5 AkAza (vastu) sAgara vidhu vaSe, vijayadazamI nRNu re, gurU vAsara ati maneAhara, vIsI caDhI paramANu re. 8 (1) pa.saM.7-13, A.ka.bha. naM.65. (2) saM.1790 AsA va.2 gurU pattane li. paDacA vAchArAma trabakajI. jainAna'da. (3866) [+] [jina stavana] cAvIsI Adi" tAraka RSabha jinesara tuM milyA, pratyakSa pAta samAna hA, tAraka je tujhane avalaMbiyA, teNe lahuM uttama sthAna hA. tAraka. 1. - aMta - vIra dhIra zAsanapati sAce, gAtAM kArDi kalyAMNu, kArttivimala prabhu parama seAbhAgI, lakSmI vAMNI pramANu re. (1) graMthAtra 231, pa.sa',12-11, pra.kA.bha. na.147, (2) la.sa. 1786 mAgazara vada 13, 5.sa.9-13, gA.nA. [mupugRhasUcI (kIrtivimalane nAme paNa), heTaijJAsUci bhA.1 (pR.519 - zivalakSmIne nAme). [prakAzita H 1. prAcIna stavana ratnasuoNMgraha bhA.2. 2. 11pa1 stavana maMjUSA. 3. cAvIsI vIsI stavana saMgraha] (3867) samyaktvaparIkSA mAlA, ra.sa.1813 (1) la.saM.1875, graM.12800, pa.sa'.391, lIM.bha'. dA.ra4 naM.4 have naM.539. (2) graM.13580, saM.1867, pa.sa.403, pra.kA.bha". dA.106 naM.1303. [prathama AvRtti bhA.1 pR.pa96, bhA.3 pR.1088, 1443, 1465 tathA 1668. tyAM kavi bevaDAyelA ne pahelI vAra saM.17mI sadImAM mukAyelA tathA bhA.3 pR.1465 para vIzI' bhUlathI kavinA guru kIrtivimalane nAme. paNa mukAyelI,] 1140, jJAnavijaya (ta. vijayaRddhisUri-hastivijayazi.) (3868) cAvIzI divAlI amadAvAdamAM aMta - - mahAvIra sta. cAvIzamA citta dhA re, nAme zrI mahAvIra re, jita jarjAuM balihArI. rAjanagara ralIAmaNuM re, jta. bhalAM jinaAvAsa re jina. zrI vijayaRddhi surIzvara re, rUDA rahyA cAmAsa re jina. 8 Page #324 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [11] jinedrasAgara devagurU mahimA thakI re, upano eha ullAsa re jina. tavana racyAM manamoda myuM re, piohatI pihitI manasa re ji. 9 saMvata 1780sI re, Acho te Aso mAsa re ji. divAlI dina rUDo re, te dina manane ullAsa re ji. 10 mananA manoratha mAharA re, pUre zrI bhANe pAsa re ji. tAsa pasAya purI kari re, covIsI ati khAsa re ji. 11 bhaNe gaNe je sAMbhaLe re, tasa ghare lakhamIno vAsa re ji. regasega dUre Tale re, kuzalamaMgala he tArA re ji. 12 zrI vijayaddhi sUrisarU re, gachapati gurU guNadhAma re ji. hastI jJAna sukha pAmaceM re, sAsvatAM zivasukhakAma re ji. 13 (1) 5.saM.8-13, prathama patra nathI, bhAgyarana muni kheDA. (3869) malayacaritra 2.saM.1781 (1) mizra. [prathama AvRtti bhA2 pR.537, bhA.3 pR.1439-40. "malayacaritra"nI mAhitI zaMkAspada jaNAya che.] 1141. jiteMdrasAgara (tA. jazavaMtasAgarazi.) jazavaMtasAgara naM.1033. (3870) prakINa stavanAdi 1 Sabha sta, 5 kaDI .saM.1780 phA.zu.9 Adi- pUje RSabha jiNesara bhAva dhari suvizAla, pUje. aMta - saMvata 17 esIyA varase sudi phAgaNa nemi rasAla, pUje. jainedrasAgara jinavara pUjyAM hAM re lahaI maMgalamAla. pU. pa (1) pa. vinayagaNI ziSya labdhavijaya likhatAM zivapUrI madhe. mArI pAse. 2 paryuSaNa stuti Adi- varasa divasa mAMhe sAra ja mAsa, tiNa mAMhe valI bhAdrava mAsa ATha divasa atI khAsa, parava pajusaNa kariye ullAsa, pisA lyo gurU pAsa, vaDA kalapano belo kIje tela taNe vakhANa suNIjaM, cavade supana vaMcije, paDave divase janama vaMcAvo, uchava mahechava maMgala gAve vIra jiNesara dhyA. 1 Jain. Education International Page #325 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jinendrasAgara [12] jana gUrjara kavio: 1 aMta -- zrI vijaya ratnasUrI gaNadhAra, jasavaMtasAgara sugurU udAra, jinedrasAgara jyakAra. 4 (1) pa.saM.1-11, mArI pAse. 3 sImaMdhara sta Adi- simaMdharajIku vaMdanA nita ho hamArI. aMta - kavI jasavaMtasAgara taLuM, jeNeda thaidA re. sI. 7 (1) likhIta muni bhaktisAgareNa saM.1907rA caitra vada 3 dane. mArI pAse. 4 ciMtAmaNi pArzvanAtha sta, 5 kaDI .saM.1781 ca..15 DuMgarapuramAM Adi- giripura nagare sohe hai, manamohana bhaviyaNanA sadA zrI ciMtAmaNi pAsa. aMta - zrI tapagacchanA nAyaka , gurUlAyaka jAtra sAhibe zrI vijayakSamA sUrada, te tujha darasaNa karavA he AvyA che udayApUra thakI sAthe | munijanavRMda. 4 gi. saMgha savAI girapurane he prabhu pAsa pasAI, dIpata nita praName prabhu pAsa. satare meM ekyAsI ho suda caitrI pUnamane dina, jirNodra sAgara guNa gAya. 5 gi. (1) mArI pAse. 5 anaMtajina sta, Adi- prabhu Agala nAce sUrapati - AMkaNuM. anaMta tIrthakara zaMkara keri, ANa leI guNavatI - prabhu. aMta - eha nATika jiNe dIThuM re heyaeN dhanadhana dhanya te gRhapati, jasavaMta sIsa je te nATika, jevazu uchaka che ati 9 prabhu. (3871) + zAMtinAtha cakravatI' riddhi varNana sta, Adi- caMdrAvaLAnI dezI. acirAnaMdana praNamIe re, samaya samaya so vAra, sevAthI sukha lahe re, eha bhava jazavistAra, eha bhava jazavistAra te pAme, zAMti jinezvara sAheba nAme Page #326 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [313] jinendrasAgara jagamAM zAMti thaI tiNa sATe, nAma ThavyuM prabhunuM tINa mATe zrI zAMti jinezvarUjI. 1 aMta - tapagacchanAyaka vaMdIe re, vijayakSamA sUrirAya, kAMtisAgara paMDita varU re, tAsa taNe supasAya, tAsa taNe suparasAya kahAyA, samartha zAMti jinezvara dhyAyA, jasavaMtasAgara paMDitarAyA, ziSya jinezvara sAgara guNa gAyA. zrI. 26 [hejesAsUci bhA.1 (pR.519).] prakAzitaH 1. zAmajI mAstaranA "sajajana sanmitra'mAM pR.581585 (3872) vijayakSamAsUrine zaleke (.) TUMka sAra-marudhara(mAravADa)mAM ajitasiMhanA rAjyamAM pAlI nAmanA gAmamAM vaNika caturajI mahetAne caturaMgade nAmanI strI hatI. aneka upAya karyA paNa putra na thayo. kuladevIne samaratAM teNe sutano vara Apyo. svapnamAM mAtAne gaNapati jevAmAM AvatAM tenA phala tarIke putra thaze te gaNane pati eTale AcArya banaze ema nakkI karyuM. zravaNa nakSatramAM putra janmyo. nAma khimasI ApyuM. pAMca varSe nizALe mokalyo. te dezamAM vihAra karatA vijayanasUri AvatAM temane praveza mahotsava gAmamAM karyo. sUrie bALakane nIrakhatAM bhAgyavAna lAgatAM tenA pitAmAtA pAse tenI mAgaNI karI, ne jaNAvyuM ke ame tene padavI ApIzuM. mAtAe hA bhaNI, pachI putrane soMpyo. khimasI sAdhu thaI tenuM nAma kSamAvijaya sthApyuM. abhyAsa karyo. saM.1773mAM bhAdavA zudi 8ne dine pitAnuM AcAryapada ApyuM. devavijaya, labdhivijayane upAdhyAyapada ApyuM. tyAMnA harajI mahetAe jezI bolAvI pATamahotsavano dina mahA zuda 6ne nakkI karyo. saMghe kaMkotarI lakhI judAjudA saMghanA AgevAnone bolAvyA. nyAnajI zAha, harajI mahetA, bhANajI zAha, kalyANadAsa mahetA ane zrAvikA matibAIe teno utsava karyo. A pATotsavane dine pradhAnapada para sthApyA, traNaseMne paMnyAsanI padavI ApI. tyAM gapatie comAsuM karyuM, pachI udepura kayu. pachI marudharamAM AvatAM ajitasiMha rANAe vaMdana karyuM. Adi sarasati samiNi pAejha lAguM, amiya samaNi vANiji mAguM Page #327 -------------------------------------------------------------------------- ________________ puNyavilAsa [14] jaina gUrjara kavio: 5 vijyakSama sUrine kahuM saleke, ekamana thaI sAMbhale leke. 1 aMta - INi paraM zuNiu tapagacharAyA, zrI vijayakSamA surisara rAyA jaba lage AkAsa sUrijacaMdA, raheje tIhAM lage gurU ciranaMdA.61 jasavaMtasAgara paMDitarAyA, jidasAgare gurUguNa gAyA eha saleke je nara bhaNiye, lakhami tasa gharaeN lIla ja karasya. 62 (1) pa.saM.4-12, zA jakAbhAI dharamacaMda patAzAnI poLa amadAvAda pAse. (3873) covIzI (1) saM.1865 pi. bhInamAla anupasAgara li. pasaM.12, abhayapi.17. (3874) daMDaka pacIsI kaDI 25 nAkulamAM Adi- zrI zrutadevI praNamI kahasya, jinapratimA adhikAra re navi mAneM tasa vadana capeTA, mAne tasa siNagAra re. 1. zrI jinapratimA sthU nahI raMga, tehano kadi na kIje saMga. AMkaNI aMta - huMDhaNa pacavIsI meM gAI, nagara nADula majhAri re jasavaMta sIsa jine ipayaMpe, hitakAraNa adhikAra re. zrI. 25 (1) saM.1887ne eka copaDo, jaza.saM. (2) pa.saM.2-10, vIramagAma bhaM. [mupunhasUcI (jazavaMtasAgarane nAme), lIMhasUcI, jaijJAci. - bhA.1 (pR.270 - jinendravijayane nAme, ra92, 511).] (3875) [+] mauna ekAdazI sta, 31 kaDI Adi- praNamI pUche vIrane re zrI gautama gaNadhAra (1) pa.saM.ra-11, mAM.bhaM. [hajaijJAsUci bhA.1 (pR.ra79).] [prakAzitaH 1. jinendra bhaktiprakAza.] (3876) + siddhacaka stavane prakAzita H 1. jai.pra. pR.24, 25, 26, 26, 26. (3877) + aSTApada sta, - mupugRhasUcI.] prakAzita H 1. jai.pra. pU.101. [prathama AvRtti bhAra pU.papapa-557, bhA.3 pR.1445-46.] 114ra. puNyavilAsa (kha. samayasuMdaranI paraMparAmAM u. puNyacaMdrazi) (3878) mAnatuMga mAnavatI rAsa ra.saM.1780 zaradanA bIjA mAsamAM Page #328 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [315 puNayavilAsa. zu.3 ravi lUNukaraNasaramAM Adi dUhA soraThA. namuM sadA nitameva, AdIsara arihaMta paya, darasaNa zrIjinadeva, laNakAraNasara lahyo. kaviyaNa kerI mAya, vali praNamuM vAgezvarI, caraNa namuM cita lAya, vidhi...vidyAgurU taNa. jinavaradharama ji kAI, dai prakAre dAkhIyo; sAcavatAM sukha hoI, zrAvakane vali sAdhune. dvAdaza vrata agAra, paMca mahAvrata sAdhunA, suNe sadU adhikAra, tiNamAM bIjA vrata taNe. mAnavatI parabaMdha, mRSAvAda Upara kahuM; suNI tAsa saMbaMdha, kuNa mAnavatI kihAM thaI. jIvyo tAsa pramANa, vacana boli pAle krike; jIvata dhim tasu jANa, vacana beli badale jike. rAkhyo sIlaratanna, pragaTa beli jiNa pAlI; manamAM hasyau magaja, suNatAM tAsa saMbaMdha sahu aMta - satyavacanaphala tume joI, priurna lagA pAya; Ila lokanaI paralokanA, sukha pAmyA re jiNavratanaI pasAya. 16 e rAsa maI racAyo bhalo, dekhI caritra adhikAra, bIje vratanai UparaI, mana mAMha re ANI haraSa apAra. 17 saMvata satare asIye, rahyA laNasara caumAsa, vAcaka zrI punyacaMdanaI, supasAI re kIdhe e rAsa. 18 ravivAra sudi dvitIyA dinaI, riti sarada bIje mAsa, ziSya puNyazIlanaI AgrahaI, Ima kaMI re kavi punyavilAsa.19 (1) kRtaM ca liSitaM ca saM.1782 varSe zrAvaNa mAse kRSNapakSe tithI navamyAM 9 gurUvAre likhata vAkAnera maLe. kavinI hastalikhita. prata, pa.saM.39-15, selA. naM.1776. (2) pa.saM.35, bAMThiyA lA bhInAsara. [AlisTaI bhA.ra.] [prathama AvRtti bhA.pR536-37, bhA.3 pR.1439] Page #329 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jinasema [316] jaina gUrjara kavio: 5 1143. jinasema (3879) snAtravidhi ra.saM.1781 (1) graM.158, pasaMda, majaivi. naM.3ra. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1640.] 1144. vidyAsAgarasUri (A.) AcAryapada saM.1762 sva.1793. (3880) siddhapaMcAzikA bAlA, saM.1781 mUla devacaMdrasUrikRta. (1) graM.800, pa.saM.17, seM.lA. naM.13pa68. [AlisTa - bhA.ra, mupugRhasUcI (nAma vighAnaMdasAgarasUri che, pratamAM paNa).] [prathama AvRtti bhA.3 pR.1641. vidyAnaMdasAgara" e nAmanI adhikRtatA cakAsaNIne pAtra che.] 114pa. ratnavimala (tA. dIpavimala-vivekavimala-nityavimalazi.) (3881) cAvIzI ra.saM.1781 barahAnapura (1) saM.1782 vaizu.7 gurU li. ratanavimalena harSavimala tathA mANakavimala paThanArtha. 5.4.3thI 13, abhaya. pio.17. (kavinI svalikhita. prata) (3882) elA caritra 21 DhALa rA.saM.1785 Aso vada 13 hari. caMdrapurI aMta - tirthe bhAvathI te kaI tarasyuM, paMcamake gata pAyAjI, bhAva upara eto adhike bhAvuM, guNa elAraSi gAyajI; zrI vijayakSamA sUrIzvara virAje, gacchAdhirAje gAje; pragaTayo pUrNacaMdra teNe pATi, rUDo dayAsUri rAje. 9 paMDita pravara tasa gachi paDhA, zrI dipavimala gurU soheMjI, dhyAna gyAna kRpA saMyama dhArI, moTA janamana mohe. 10 caraNasevaka tasa ziSyacuDAmaNi, vivekavimala gurU vaMdajI, te gurUnuM nAma japatA teNuM, kaThaNa karma nIkaMdujI. 11 moTA tAsa ziSya mugaTamaNI, nAme nitya jayakArijI, tAsa suta kahe bhAva rAkhuM tane, be kara joDi balihArIja. 12 saMvata saMyama sara garaja sAro, ati harSa A mAmejI, Page #330 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [317] viSNudhaviSaya dhana dhanaterasa divasa dhana je, uva ghaNA AvAsejI. raciyA prathama abhyAsa maNNAde jI, harizcaMdrapurImAM pUraNa harSa, ANuMda dUu ulDa de". saMdha caturvidhane sAMnidha hAyA, ahanIze ati ANu chu, ratanavimala kahi nitanita rUDuM, preme pramANa che. bha. 15 ekavIsamI DhALe adhika ucchA", maMdirama`dira dipamAlijI, bhaNatAM gaNatAM sAMbhalatAM bhAve, nitanita hAsya divAlIjI; bhavI bhAvaNa bhAvAjI, 16 (1) saM.1785 pe!Sa sudi pa ratnavimala zi. rAjavimala vAMcanA harIzcaMdrapurI madhye la. pu.sa'.3pa-10, prathama patra nathI, DA.pAlaNapura 6aa.36. (kavinI svalikhita prata) [prathama AvRtti bhA.3 pR.1449-50.] 1146, viSNudhavijaya (ta. hIravijayasUri-zuvijaya-bhAvavijaya-Rddhivijaya-caturavijayazi.) .... (3883) surasuMdarI rAsa 40 DhALa 955 kaDI ra.saM.1781 Adi dUA. zrI zatrunhe gira vaDA, savI-tI-siradAra, pUrva navANu sameAsaryAM, RSabha jinesvara sAra. nAbhirAyAM-kula-ca dalA, marUdevAkA nada, yugalAdharama nIvAravA, tu avatarIyA jinacaMda. vadI ASADhI ceAtha dIya, te ajuAlu kIya, garabha avatArI supana hai, mAMna bahuta te dIya. caitrI vadI AThama janama, dasakumarI re gAya, iMdra IMdrANI Aya kara, eva adhika upAya. ceAvanabhara java Aya huA, kanyA dAi paraNAi, dAna sIla tapa bhAvana cyAre, e jyAre che sukhadAi. zrI navakAra taNe mahimAya, surasuMdarI sukha pAi, kaSTa upajIne sukha hue, dharama taNe seAbhAi. kahAM e suMdarI kihAM e hui, kahAM ehanA huyeA vAsa, gAMmaDAma ehanA suNA, huM bhAkhuM ANI tAsa. ekamanAM sahu kA suNA, mukI vikathAnyAta, 13 14 3 4 7. Page #331 -------------------------------------------------------------------------- ________________ viSNudhavijaya ata - [18] jaina gUrjara kavio H 5 su. 1 3 e mukIne uThI jase, te tara mUrikha jAta. jo suNA tA AkhA suNA, nAMhItara rahejo bAra, adhavacatI je sAMbhare, tehane savAda nAhI eNe ThAra. savIrAsAM sAra eha ache, surasuMdarIkeA sAra, Aya karane je suNe, te ghare maMgala cyAra. kavitA ke kavi Aga acche, huA te ke eNe ThAra, huM paNa tehanA paya namI, karIsa rAsa sukhakAra. DhAla, sAlabhadra dhanA RSirAyA, e dezI surasuMdarInI cepai raMgIlI, kIdhI e mhe sArI re ekamane je bhaNase suNase, te lahese sukhakArI re. cepaI thakI mhe DhAlu banAi, ANI harakha uThAyA re, harakha huye mujha joDaNu kerA, e dhaNu sarasa savAyA re. paMDitanA huM paganI reNukA, huM valI tehanA dAsa re, khATa-bADa hAve te joi, karajo sudha ulAse re. jehavI re budha tehavI re vANI, Ave hIAthI niradhArA re, jevA re jJAna tevAM re Ave, vacana hIAthI sArA re. cApai mhAre dala nAM beThI, teNe karI kIdhI mhe DhAlu re, hATa bharyu sApArIe seThane, paNa beheDAM upara bahu pyArA re. pa paMDitane mata seApArI pyArI, murakha beheDAM sArA re, beheDAM samANI mhArI vAMNI, paDita sApArI dhAre re. mUrakha janane kAje e kIdhI, e cApai rasAlA re, paMDita hAtA hai vAMcIne rUDe, e saMbhalAvajo bAle 2. paDitavacana he. uvekhI nAMkhI, vacana lukhAM mheM AMNyAM re, adhIku' re AchuM je mheM ApyuM, te mujha mIchAdukaDa jaNA re. tavase ne pacAvana upara, ehanI gAthAo jANA re, guNacAlIsa ne cAlIsa purI, ehanI DhAlu vakhANA re. zlAkanI sakhyA caudase kahIi, upara pacavIsa sArA re, AkaNI akSare AMkane akSare, e tume sahI dhArA re. saMvata sasI selA bhudhara ceka, mAsa munIsara sArA re, ajuAlI sasI negnIi, vAra bhaleA dadhInA sutanA sunA dhArA re.11 tIrthaMkarane jeha AyA, tehanA pehelA tume leyA re, 4 7 8 8 Ta 10 11 2 to 10 Page #332 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [31] dIpacaMda ThAkara vAhaNane chehale leje, kArtika vAhaNane bIye re. 1ra e nayarI[2]mAM rAsa rasI(cI) ne, sukha pAmya zrIyakAre re, paMDita vibudhanI caDhatI delatAM, hojyo sahI nIradhAro re. 13 zrI vijayakSamA surIsvara rAje, e he rAsa banAyo re, copAI saraja(sa) eha ja kahIe, e samI e ke nahi bhAyo re.14 saralapaNe vAMco sAMbhalaje, mana khusAvI emAM re, to re savAda tumane Avase, ame kahuM zuM tame re. 15 hIravijaya sUrIsvara sevaka, zubhavijaya kavirAya re, tAsa sasa ? suguNaziromaNI, bhAvavijaya sukhadAyo re. 16 tAsa taNuM te kahII rUDA, ddhivijya sukhakAre re, tAsa taNuM bhala sevaka kahII, caturavijaya jayakAra re. 17 caturavijaya ziSya eha kInI, copAI sarasa rasAle re, je nara bhaNase suNase bhAve, te lehese maMgalamAla re. 18 parvatasutApatI ke pahele leje, sasarA taNe valI trIje, zanIsaratAta ke pehale dharaje, paM. vibudha e gAma[2]mAM e e kIyo re. 20 (1) pa.saM.31-13, saMdha bhaMDAra pAlaNapura dA.46 naM26. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1446-49.] 1147, dIpacaMda (ve. kha. jinasAgara-jinadeveMdra-padamacaMda dharmacaMdazi.) (3884) surapriya copAI saM.1781 vai..3 siMdhu deze (1) saM.1785 a.zu.11 zani jesalamera madhye svayaM likhita. pa.saMka, jaya. pio.13. (kavinI svalikhita prata) [prathama AvRtti bhA.3 pR.14para.] 1148. khIma muni (kAnamunizi.) (3885) paMca mahAvrata sajhAya pAMca DhAlamAM Adi- kapUra hu ati ujale re e dezI sakala manoratha pUra re, sakhesarA jinarAya, teha taNuM supasAyathI re, karuM paMca mahAvrata sajhAya re munijana e pahelUM vrata sAra. Page #333 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta [32] jaina gUrjara kavio: 5. aMta - saMyamaramaNI huM je rAtA, tehane eha bhava parabhava sukhazAtA, pAMce vratanI bhAvanA kahI, te AcArAMga sUtrathI lahI. 5 zrI kAMna muni uvajhAya taNe, jaga mAMhi jasa mahimA ghaNe - tehano ziSya khima muniya kahe, eha sajhAya bhaNe te sukha lahe. 6 [prathama AvRtti bhA.3 pR.1531-3ra.] 1149. ajJAta (3886) khima RSi pAraNAM (.) 83 kaDI la.saM.1782 pahelAM Adi - kAMga kedrava kulathI jANaI, karaMbau kara te vakhANImAM kapUrI kuDavaDI deI, te khima RSi pAraNu kareI. 1 aMta - neu varasa pUruM AI, varasa trIsamaI saMyama ThAI, sAta varasa gurUsevA kIddha, pachaI abhigraha tapa suprasiddha tu. 83 (1) saM.1782, 5.kra.19thI 23, eka cepaDo, jaza.saM. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1pa3ra.] 1150. harSanidhAnasUri (aMcalagaracha?) (3887) 2nasamucca bAlA, la.saM.1783 pahelAM (1) la.1783 graM.1200, 5.saM.48, se.lA. naM.13545. [AliAI bhA.2] [prathama AvRtti bhA.3 pR.1641.] 1151. tilakasUri (vijayagaccha kSemasUri-paddhasUri-kalyANa sAgarasUri sumatisUri-vijayasAgarasUri-bhImasUrizi.) sarakhAvo A gacchanA eka lekhakanI nIcenI prazasti H saM.1763 varSe zrI vijaiga che zrI bhaTTArika zrI pUjya zrI sumatisAgarasUrijI taziSya RSi zrI vIracaMdrajI, RSizrI bhavAnIdAsajI RSizrI bAlacaMdajI tataziSya RSizrI caturAjI taziSya RSizrI mayAcaMdajI.. Asoja mAse kRSNapakSe dvAdazI tithI ravivAre mImaca nagare lipIkRta pItAMbara zrI mahArAjadhirAja rANuM zrI amarasIMdha rAH (gautama pRcchA bAlAvabodha, enasAgarajI bhaM. udayapura.) sarakhAva A gachanA eka sUrino udayapura pAsenA kesariyAnAthabhASabhadevane pratiSTAlekha : Page #334 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [21] tilakasUri e00 zrI gaNezAya nama:. svasti zrI(ma)jijanendrAya, siddhAya paramAtmAne. dharmAtvakazAya RSabhAya namonama:. saM.1732 varSe zAke 1587 pravatamAne vaizAkha zula paMcamyAM gurau puSyanakSatra zrI medapATa deze zrI vRhattazake zrI calaci)trakeTapati sIsodIyA gotre mahArANu zrI jagatasiMhajI toddharaNadhIra mahArAjAdhirAja mahArANA zrI rAjasiMhajI vijayarAye zrI vRhata esavAla jJAtIya sIsodIyA gAtre surapurIyA vaMze saMghavI zrI tejAjI caturtha putra saM. dayAladAsajI bhAryA sUryade pAtamade putra sAMvaladAsajI tAryA mRgAde samaju parivAra sahitau zrI RSabhadevazrI vijayaga7 zrI pUjya kalyANasAgara sUrIndA tatpaDhe zrI pUjya zrI pUjya zrI sumatisAgara sUrivara ta5TTa zrI AcArya zrI vijayarAjasUribhiH zrI RSabhadevabiMba pratiSThita. (3888) buddhisena epAI 60 DhALa ra.saM.1785 kArtika zu.12 guruvAra jagareTImAM ata - vijaeNkaraNa vijerAjajI re, jiNa kIdhI ga7nI thApa, saba gacha mAMhai dIpatau re, dinadina vadhato re tejapratApa - ki saM. dharmadhuraMdhara dharmadAsajI re, nAma sadA jayavaMta masUri ja pragaTo re, akabara re AvI pAya namaMta ki saM. pannasUri pApamuMTaNe re guNasAgara guNaSANa ki saM. kalyANakArI che bhalI re sAgarasUri kalyANa, sumatisUri mati AgalI re upagArI ha paramAratha jANa ki saM. vidyAvaMta ja guNanila re zrI vina(jayasAgarasUri bhImasUri bhayabhaMjaNe vaDabhAgI re saMbhAta ati bhUri ki saM. saMvata satare paccAsIye re kAtiga mAsa vaSANu zukala pakSa terasi bhalI zubhavAri bAra bhalau gurU jAMNa. ki. saM. jagareTImeM dIpata re zrI vIrajisuMdara caMdaNapura mahimA ghaNu padapaMkaja re se suranaravRMda; ki saM. hIrApurI suhAmaNe re suSamAtA ke thAMnA zrAvaka tau sulIyA vase dhanavaMtA re dharma taNe parimANa, ki saM. cepaI te budhaseNa taNuM re racI DhAla rasAla tilakasUri to varNavI re bhavi suNatAM re ho harSavisAla ki saM. 21 Page #335 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kuzala [32] jaina gUrjara kavio para DhAla to bhAsI bhalI re, sAThi mahA suSakAra Adi tau soraTha bhalI re, kAMI aMte re dhanyAsI sAra - ki. saM. kalasa budhaNa gAye bhavi sahAya mana suSa pAye ApaNI e kathA mIThI navi dIThI suNata carita suhAmaNuM vijaigamaMDaNa duritakhaMDaNa bhIma suriMda ja dIpae tilakasUri kahe suNe bhaviyaNa dinadina mahimAM chapae. 71 (1) RSijI zrI 108 zrI balUcaMdajI tataziSya RSi ratnacaMda lapIkRtaM silAvada nagarI madhye saM.1800 vaSe mitI mAha sudi 7 ke maMgalavAra. [bhaM? [prathama AvRtti bhA.2 pR.558-60.] 115ra kuzala (nAgarIgaccha-rAmasiMhazi.) (3889) dazANabhadra caDhALiyuM .saM.1786 sojatamAM Adi- duhI. ' sArada samaruM mana ralI, samarUM sadagurU pAya, vacana amIrasa sArikA, mujha do cita lAya. ' desa dasAraNano dhaNI, dasAraNabhadra naridra, saMyama lIdhe cupa cuM, chato suravara IMda. . aMta - nagara bhale sukhadAya he, soSThita sahira vakhANa, ' ' guNa gAyA bhale bhAva zuM che, saMvata sattara kyAsI. rA. 5 gacchanAyaka guNavaMta, mahimAsAgara sevIye, rA. . . rAmadhijI gacharAya he, kusala sasa guNa gAiyA. rA. 6 rAjanajI che. (1) nAnAM pAnAM, 5.saM.4-13, ka.mu. (2) saM.1781 vaizu.9 ba. a. kSemaka izAkhAyAM li. u. kapriya zAhajanAdAbAda. 5.saM.3, abhaya. naM.3571. (3890) sanatakumAra caDhAliuM 2.saM.1789 ce.zu. meDatA * (1) pa.saM.2, abhaya. pi.11 naM.1048. (380) laghu sAdhuvaMdaNA gA.ka . (1) la.saM.1874 bhAdra.va.1. [bhaM?] (389ra) sItA AloyaNuM Page #336 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [323] Adi satI na sItA sArakhI, rati na rAsa samAna, jatI na jammU sArakhA, gatI ta mugata suthAMna. sItAjIka rAmajI, jaba dIne vanavAsa, taba pUravakRta karama, yAda kare aradAsa. - aMta - nAgArIgachanAyaka nIkA, zrI rAmasiMghajI sadgurUjI, zISa kahAve kuzala sugmAMnI, tiNu AleAyaNa karIya sudhyAnI. dUhA. pAta ghera baDa khIja, kava laga giNiye jyAMna, pApa anaMtA bhava kIyA, sA ANe jagabhANu. bahu vistAra meM kIyA, alapamati mativAna. jatamamaraNukA dukha sahA, caude lAkha nigeAda, naraka mAMhi mahAvedanA, suragati mAMhi vinAda, nahi viveka tiyaOca me, manuSya mAMhe sahu vAta, mugati mAMhe sukha sAsatAM, kevala kuzala kahAta. (1) pa.saM.10-9, kuzala pe-46. (3893) niMdAnI sa, gA.pa (1) zeThiyA bha. * pUrNa prabha 1 (3894) sImadhara sa. gA.7 (1) zeThiyA bha. [prathama AvRtti bhAra pR.560-61, bhA.3 pR.1453-54. tyAM kavi bevaDAyA che nezA bhadra cADhALiyuM' kuzalasiMhane nAme paNa mukAyela che, zu e kRtinA aMtabhAgamAM 'kuzala' nAma ja maLe che. bhA.3 pR. 1453 para kavine lAMkAgacchanA kahevAmAM AvyA che, paraMtu sItA AleAyaNA'nA aMtamAM mAtra nAgAragaccha nAma maLe che. leAMphAgacchanI nAgArI zAkhA hAI zake, paraMtu te mATe ahIM spaSTa AdhAra tathI. 1153, pU`prabha (kha. kIti ratnasUrizAkhA kIrti ratnasUri--ha - vizAla-Dhu dharma -sAdhumaMdira-vimalaraMga-labdhikalleAlalalitakIti -puNyaha-zAMtikuzalazi.) (3895) puNyadatta subhadrA cApAI 3 khaMDa 33 DhALa 2.sa.1786 kA. dhanaterase dharaNAvasamAM 616 kaDI ra Page #337 -------------------------------------------------------------------------- ________________ pUrNa prabha Adi purisAdAnI pAsa jiSNu, nita samaratA nAma, gADI dhaNI guNa gAvatAM, mahiyala mATI mAMma. jehanA sAsaNa jANIye, vandvamANu sukhakAra, jasu padmapa'kaja nita namai, iMdra caMdra suvicAra. e bihuta praNamI karI, zrI sadagurU pasAya, mUrakhathI paMDita karuM, seve manasuddhi lAya. haMsagamaNi citaai dharI, dejo avarala vANi, manasudha sArada namuM, kAMi ma rAkhisa kAMNi. punyadatta vivahAranI, subhadrA tehanI nAra, sIlaprabhAvai sukha thayA, te suNuyA adhikAra. tIna khaDe tehanI, kahisa cApai sAra, dAMna dIyo pahile bhavai, meATA mArdika cyAra. ata - - [324] jaina gUrjara kavie H 5 1. 3. 4 sI. 3jo kha Da DhAla 14 zetruMja jAtrA karI e dezI. sIlatara gaNI graMthathI e, eha racyA adhikAra, sIla nitu pAlIye e, jehanA phula apAra. zrI geADI pAsa pasAule e, tUTI sADha mAya, mana sUi samare jiMkei, nAvai kamaNA kAI. saMvata satara chayAsIyA e, kAtiga mAsa udAra, dhanaterisa ati dIpatI e, parava dIvAlI sAra. zrI kharataragaccha dIpatA e, jiNabhakti sUrIsa, jayavatau varte sadA e, nidina adhika jaMgIsa. zrI kIrttiratnasUri sAkhamaiM e, meTA paDita jANu, lakhadhileAla vAcaka thayA e, jehanA jagamaiM mANu. sI. pa prathama sIsa sireAmaNI e, lalatakIrati uvajhAya, gacha caurAsI dIpatA e, jagamai jasa kahivAya. tAsa sIsa jaMga aa NIya e, pAThaka punyahaSa suvicAra, sI. prathama ziSya tehane sahI e, vAcika zAMtikuzala sukhakAra. sI. 8 tAsa caraNa supasAule e, pUraNaprala kahe ema, punyadattanI cApai e, satI subhadrA tema, sAsaNa dharaNAvasa sahI e, e tithi rahyA ceAmAsa, sI. tIjo khaMDa kahyo sahI e, DhAla cavadanI khAsa. sI. sI. cha sI. sI. 9 sI. 10 5 sIla nitu. 1 sI. sI. ra sI. sI. 3. sI. sI. 4 Page #338 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [25] pUrNa prabha uchoadhike je kaho e, micchAmi dokaDuM tAsa, sI. kaviyaNa! tame moTA acho e, mata kario koI hAsa. sI. 11 sala mAthe adhikAra che e, copAI kIdhI sAra, sI. pUraNuprabha ima upadise e, trIjo khaMDa udAra. sI. 12 sIle sura sAnidhi kare e, sIle saMkaTa jAya, sI. sIla duragati dukha hare e, sIle sahu sukha thAya. sI. 13 sIla samovaDi ke nahI e, sIla saMbaMdha rasAla, sI. bhaNatAM guNatAM vAMcatAM e, ghari ghari maMgalamAla. sI. 14 (1) traNa khaMDa DhAla sarve 33 pahile khaMDa gAthA 153 bIje khaMDa gAthA 187 trIje khaMDa gAthA 288 sava mIlane gAthA 616 sava kasaMkhyA 815 saM.1786 vaSe vaizu.13 paM. pUraNaprabheNa dharaNAvasa maLe. pa.kra.141thI 167, eka guTake jemAM mukhyatve A kartAnA hastAkSaramAM pitAnI temaja bIjI kRtio che, anaMta.bhaM.2. (1896) gajasukumAra copAI 25 DhALa 423 kaDI 2.saM.1786 po. zu.2 guru dharaNAvasamAM Adi- jiNavarane praNamI karI, siddha thayA che teha, tehanA payajaga vaMdatAM, upajai bhAva ache. bAvIsamo jiNavara sahI, neminAtha bhagavaMta, tene samaraNa karI, kare pApa pulaMta. bhAratIcaraNa nI karI Apa adhika prakAsa, sAradanA prasAdathI, Akhara adhika ulAsa. sadagurUne suprasAdathI, adhikI budha vadhaMta, mUrakhane mati upaje, adhika vidyAvaMta. gajasukumAlanI cepaI, jAdavAno adhikAra, aMtakRta thayo kevalI, te suNo naranAri. aMta rapamI DhAla. zAlibhadra dhane riSirAyA e dezI. kalpasUtra mAMhithI jANI, e adhikAra tihAM AjI, jAdava hIMDa mAhe Ima kahIye, te piNa sadavI. 1 sAdha taNuM mi guNa gAyA, kahatAM mana sukha pAyAjI,. zrI jina pAsa taNe pasAyA, tUThA sArada mAyAjI. IgyAre aMga mAMhe te sAre, AThamo atagaDa dasa vicArejI, Page #339 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [32$] jaina gUrjara kavio H pa 5. tiNu adhyayane vali anusAre, mai' dAkhyA mAharI matisArejI. 3. saMvata rasa paryaMta suni AMkha, IMduM pi sahunI sAkha, pAsa zuklapakSa dvitIyA jANau, gurUvAra taiya vakhANuAcha. zrI kharataragaccha ati sehai, bhavIyaNanAM mata mehejI, zrI jinabhaktisUri sukhakArI, jayavatA gaNadhara jaikArI. zrI kAntiratana sUrIsara jANNA, tasa sAkhe adhikI upama ANNALa, vAcika lakhAyalAla tasa sAkhe, jagameM jasa teneA bhAkhejI. 6 aMtevAsI ati che meTA, tehanA guNa kahatAM nAvai tATA, lalitakIrata pAThaka sukhakArI, AgamanA jANaNArI. tenI uttima karaNI adhikI sAhe, cyAre ziSya mana mAhe, paravAdIgaMjaNu utakRsaTA, puNyaSa pAThaka paragaTAjI. tatsiSyamukhya sArA dvIpe, vAcika zAMtikusala jaga pejI, tataziSya ema jANI, pUraNu kahe mani AMNIjI. jADhavAnAM ati......... * pUrNa prabha Adi- AdikaraNa arahaMtajI, siddhavaMta guNavaMta 12 gajasukumAlanI caupai kIdhI, aMtakRta kevala thayeA sAdhI. 10 pacIsa DhAla te sakharI raMge, sAMbhalatAM manauchara geja, sAsaNa dharaNAvasa sukhakArI, pUraNa kahe adhika vicArejI. 11 dAMtadharama paNa adhika dIse, tehathI adhikA zIla jagIjI, tapa taNA guNa adhikA sAre, bhAva adhika vicAre. jIva karau jitadharma sadAi, dhame dASita naMIjI, Rddhi vRddhi sukha saMpadA pAmai, utimanA guNa pAmecha. (1) DhAlAM 25 sa mIlaNe zlAka 423 graM.572 sakhyA sa 1786 pAsa zu.pa sUvAreNu li. pa. pUraNaprabhe pa.kra.100thI 113,, ukta guTakA ke je mukhyataH A kavinA lakhele che. ana ta. bhara (3897) zatru jaya rAsa 7 DhAla 117 kaDI 2.sa.1790 phrA.va.8 magaLavAra 13 tenA caraNu namI karI, bhayabhaMjaNu bhagavaMta. rotru ja tIratha sarakhA, samavaDa nahI kau sAra, maMtra mAhiM meATA kahyAM, pacaparameSTi navakAra. zetruMja mahAtama tiNa kIyA, cAra satAtara jANu, 7 - 1. Page #340 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [27] pUNaprabha dhanaisuri sUre uryo, jiNavaramukhanI vANa. 3 aMta - hAla 7 kAyalo paravata dhuMdhalo re le zetraja jAtra saphalI kare re lAla salamo udhAra che eha re jADA pAMcame ArA re che haDe re lAla satara vali hesI raha jAtrIDA. zetruMja A zetrujA tIrthanI re lAla sAte DhAle kIdha re ja. rAsa rame ralIyAmaNo re lAla manavaMchita phala sIdha re jA.se.18 saMvata satya nidhi muni sahI re lAla iMdu piNa phAgaNa mAsa re ja. kRSNapakSa aSTamI tithe re lAla bhaguvAra kayo rAsa re ja. se.19 siddhAcala jAtrA karI re lAla pAvana kI zarIra re . mithyAmati alagI TalI re lAla nAyA niramala nIra re. jA.se.20 kharataragaccha sohAmaNe re, lAla sAkhe kIrataratana sUraMda re jA. pAThaka zrI punyaharSajI re lAla vAcika zAMtikuzala gaNiMda re je. se. 21 aMtevAsI Akhe sahI re lAla zrI zetraja kere rAsa re jA. pUraNaprabha Ima upadise re lola muktiramaNane vAsa re jA. saM.12 ' (1) 7 DhAla sarva dUhA gAthA 117, saM.1790 cazuda pa li. pa214thI 219, ukta guTake, anaMta.bhaM.ra. (3898) jayasenakumAra prabaMdha athavA rAsa (rAtribhUjana viSaye) 4 khaMDa 37 DhALa 762 kaDI .saM.1782 kAMtika dhanaterasa vAlImAM Adi- praNamI jiNavara pAsajI, zrI geDIyA rAya, darasaNa dIThe tehane, pAtika dUra pulAya. sAradanA suprasannathI, mUrakha vibudha piNa hoI, vacanakalA adhikI vadhe, lahIye jagameM soI. gurU moTA gurU devatA, gurU viNa ghora aMdhAra, sugurU taNe suprasAdathI, lahIye akSara sAra. sagalAne samarI karI, kahisa kathA-adhikAra, dAdha akSara dUra karI, A vacanavicAra. Page #341 -------------------------------------------------------------------------- ________________ pUrNa prabha ata G [328] Araja kSetra mAMnavabhave, jiSNudharmanai AcAra, rAtrIbhAjata je kare, teha nahi vivahAra. tirajaca mAnavanI vigati, virati nirati kare jeha, anaMta doSa kahyA rAtranA, mAnavabhavala eha. puhara jyAre divasa re, ane nahI dhApati, rAtrIbhAjata je kare, mAnava rAkSasa kahati. cyAre kharuM cApai, kariyuM ati vistAra, jayasena nAmA kumaranI, rAtrIbhAjata-adhikAra. jaina gUrjara kavie H 5 pa khaMDa 4, DhAla 10 sAlibhadra dhanA riSirAyA e dezI. bhAjanane adhikAre, meATA graMtha anusAre jI, amaraseNa ne jayoNa TALyA, rayaNIbhAjana pAAjI. ehavA uttamanA guNa gAyA, praNamai tehanA pAyAjI, zrI gADI pAsa taNe pasAyA, manava chita phala pAyAjI. e. ra sAraH mAta taNuM suprasAdai, kahatAM akSara Adeza, bRhata nadIsUtra mAMhe, kahIyA, gurUmukha suM maiM lahIyeAjI. e. 3 nayaNa nidhi suni saMkhyA AMNA, iMdu saMvara TAMNeAjI, kArtika mAse paraba dIvAlI, dhanaterasa piNu nihAlIjI. e. 4 kharataragaccha adhika virAje, ceArAsIyAM upari rAje, jayavaMtA bhaTTAraka ati seAhe, jiSNubhaktisUra mana meAhejI, p zrI kAntiratana surIsara nA MNA, uttama zAkha te kahI mAMNuAjI, zAkhA mAMDe paDiMta vadItA, jyAM jaga mAhe jasa jItAjI, e, kru haravisAla vAcika tasu pATe, vidyA sujasa aa thATejI, tatsimukhya vale ANNA, vAcika haSadhama tihAM jA ]AjI. 7 tAsu pATe sAdhusa`dira dIdhe, je jaga mAMhi jasa chapejI, tAsu ziSya sakharA ati sAhe, vAcika vimalaraga mana mAhejI. tasu pATe sahu kA ima bhAkhe, lakhadhalela vAcika tasu sAkhe, lalitakIrata pAThaka sukhakArI, pacamAhAvratadhArIjI. e.Ta cAra siSya sakharA te dIse, pAThaka punyaSa jagIsajI, mukhya aMtevAsI ati Atma, vAcika zAMtikuzala tihAM se bhejI. graMthAM mAhe haiM adhika vicAre, tatsiSya pUraNu kahai matisArejI, AAdhikA je me bhAkhyA, micchAmi deAkaDu dAkhyA". 11 ' Page #342 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [29] jJAnasAgara-udayasAgarasUri cahuyANavaTI jArI dese, tihAM vAlI gAma vasesejI, ghaNe Agrahe mAsa lIdhI, paI tihAMkaNa kIdhIjI. e. 12 zrAvaka tihAM sabalA ati chAje, vaDavakhata vijerAje che, dalita riddhi che vaDa dAtArI, bhAva ghaNe samakitadhArIjI. e. 13 the khaMDa saMpUraNa bhAkhe, dasamI DhAla tihAM dAkhe che, jayasena prabaMdha kahyA ati moTo, kahatAM nA goTojI. e. 14 dAnadharama moTo tihAM dIpe, zIla vizeSa jaga jIpajI, tapa taNuM adhikAra ati tAja, bhAva vizeSe tihAM rAjAjI. 15 caturvidha dharmathI adhike jeNe, raNabhajanaphala vizeSe AMNejI, pUraNaprabha tiva iNa pari bhAse, sukha saMpada lIla vilAseche. (1) khaMDa pahile aMDe DhAla 9 gAthA dUhA 178 bIje khaMDeDhA.9 gA.163 tIje khaMDe DhAla 9 gA.6.197 cothe khaMDe DhAla 10 gAthA duhA 224 sarvagAthA 762 graM.1107 saM.1793 mAsISa va.7 ravivAre li. zrI vAlI gAma mAsa mathe liSata, kharataragaccha bhaTArakIyA zAkhe kIrtiratnasUra sASAyAM upAdhyAyazrI punyahaSagaNi tatasiSya mukhya vAcika zAMtikuzalagaNi tataziSya pUraNaprabha ziSya meTA vAMcanAtha. pa.saM.22, ukta guTakA, anaMta.bhaM.2. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1458-64.] 1154. jJAnasAgara-udayasAgarasUri (A. kalyANasAgarasUri -amarasAgarasUri-vidyAsAgarasUrizi) A pitAnA guru vidyAsAgarasUrinA paTTadhara thayA ne te vakhate 'udayasAgarasUri nAma rAkhyuM. navAnagara(jAmanagara)nA zA kalyANajI ne tenAM patnI jayavaMtInA putra, saM.1763mAM janma, saM.1777mAM dIkSA, saM.1797mAM kArtika zudi 3 ravine dine suratamAM jJAnasAgarane AcArya pada maLyuM ne nAma udayasAgarasUri rAkhyuM. AcArya padatsava khuzAla zAha, maMtrI geDIdAsa ane jIvaNadAse mahA samAraMbhathI karyo; ane saM.1797nA mAgazara zudi 13ne dine gajhezapada. saM.1826 azvina zukala bIjanA dine suratamAM svargavAsa. AmaNe "snAtra paMcAzikA" nAmane graMtha saMskRtamAM saM.1804nA pioSa sudi 15 semane dine pAlItANAmAM zrImAlI kIkAnA putra kacarAe kADhelA saMghanI sAthe yAtrA karatAM ro. (juo e.rA.saM. bhAga 3) vaLI siddhasena divAkaranI "vardhamAna Page #343 -------------------------------------------------------------------------- ________________ che jJAnasAgara-udayasAgarasUri [330] jaina gUrjara kavio : dvArjizikA" para saMskRta cUNi racI che ke je bhAvanagaranI jaina dharma prasAraka sabhAe chapAvI che. snAtra paMcAzikA'nI lakhyA. saM.1816nI prata pa.saM.31 zle. 1300nI dAbaDe 40 naM.50 naM.1358, ane saM.1851mAM lakhAyelI pa.saM. 33nI naM.1151nI lIMbaDI bhaMDAramAM vidyamAna che. temaja "pUjApaMcAzikA" graMtha racyo che tenI pa.saM.33 lai.1300nI mata te ja dAbaDAmAM naM-59mAM che. (3899) + samitinI sajhAya 5 DhALa ra.saM.1786 comAsuM burahAnapura Adi hAla upAInI. zrI zrutadevI praNamI karI, zrI sadagurU cita mAMhe dharI; samakitarUpa kahuM manarUlI, jima jina vIra prarUpyuM valI. 1. timahIM kahive karIne svAmi, stavanA karasuM ati abhirAma; tehathI lahaI samakitayaNa, sAkhi dII zrI uttarAdhyayana. 2. aMta - jaganAyaka jina vIra jiNezara, jasa zAsana bahu rAje re; jahAM lage merU mahIdhara chAje, tihAM lage e paNa gAje re. 11 kalaza. Ima stavyA zrI jina vIrasvAmI, samakitarUpa kahI karI; burahAnapura comAsa rasagAM risAMga] muni zazi varSe karI. zrI acalagachapati teja dinapati, zrI vidyAsAgarasUrI: tasa ziSya prabhaNe jJAnasAgara, dIjII samakita varU. 12 prakAzitaH 1. vidhipakSa jinapUjA sta. saMgraha, bhI.mA. pR.120thI 127. (3900) + bhAvaprakAza sa. [athavA cha bhAva sajhAya] 9 DhALa 2.saM.1787 Aso mAsa guruvAra burahAnapuramAM Adi rAga dezI copAI. zrI sadgurUnA praNane pAya, sarasvati svAminI samarI mAya; chae bhAvane kahuM suvicAra, anugadvAra teNe anusAra. 1 pahelo jANe udayikabhAva, bIje kahIe upazamabhAva; trIje kSAyikabhAva pavitra, e upasamabhAva vicitra. pAriNAmika te paMcama jaNa, chaTho sanipAtaka suvakhANa; ehano have yathArtha kahuM, jeho gurU AgamathI lachuM. 3 A Page #344 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI aMta ~ Adi [331] jJAnasAgara-udayasAgarasUri DhAla 9mI. he| matavAle sAjanA e dezI. te tarIyA vi. te tarIyA, je bhAvavicAre bharIA re; sUtra Agama pa'cAMgI, sapta bhaMgInA darIA re. * - kalaza. Ima kahyAM bhAvavicAra suMdara, jevA gurUmukhe suNyA; jinarAjavANI hIe ANI, nija rAkAraNu cuNyA. sattara naya mada Azvina, siddhiyoga gurUvAsare; zrI sUri vidyA taNeA vinayI, jJAnasAgara sukha kare. [mupugRhasUcI.] prakAzita H 1. sa.mA.bhI. pR.203-209. 2. vidhipakSa gIya te. 6 dharmadhuraMdhara puNyaprabhAvaka, kasaturacaMda saubhAgI re; jina pUje jina caitya karAve, sUtra siddhAMtanA rAgI re zA bhAjA ne dezI dulabha, khIjA bahu bhaviprANI re; zrI mahAbhASya vizeSAvazyaka, sAMbhale cittamAM ANI re. te. 7 teDu taNA AgrahathI e zubha, bhAvasvarUpa vicAryA re; anuyogadvAra SaDazItikamAMthI, ANyA ati vistArA re. te. 8 bhaNatAM guNatAM suNatAM saMpatti, lIlAbhiMDArA re; jinavANI raMge sAMbhalatAM, nitanita jayajayakArA re. acalagacche girUma gacchapati, vidyAsAgara sUrirAyA re; burahAnapura zahere gurUmehare, bhAvaprakAza me* gAyA re. te. 10 te. 9 mutikRta zrI jinapUjA stavana saMgraha, bhI.mA. pR. 69-80. (3901) + guNavarmA rAsa [athavA caritra] ! khaMDa 9pa DhALa 4371 kaDI ra.saM.1797 ASADha zudi ra suratamAM te. 1 dUA. sukhasa`pattidAyaka sadA, pAyaka jAsa suriMda; praNamuM pAsa jinesara, geADI suratar kaMda. zAsananAyaka praNamIe, vadhamAna jinacaMda; siddhArathanRpakulatilaka, trizalAdevIna da, vaLI brAhmI lIpi praNamIe, bhagavaI aMge jeha; gautama sarIkhA jasa name, huM paNa praNamuM teha. 11. 1 3. Page #345 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jJAnasAgara-udayasAgarasUri [32] jaina gUrjara kavio: 5 acalagaccha adhipati, vidhAsiMdhu suriMda; padapaMkaja te gurU taNuM, praNamyA paramANuMda. sadagurUnA supasAyathI, pUjana adhikAra; guNavarmA rAjA taNe, rAsa racuM suvicAra. aMta - hAla 15. dIThe dITho re vAmake naMdana dIThe -e dezI pAye pAyo re bhale meM jinazAsana pA. syAdavAda anaMta nayAtmaka Agama mujha mana bhAyo re - bhale meM. 1 dhanadhana vidhipakSagachaparaMparA, Arya rakSita sUrirAya; kriyAuddhAra karI kayuM zAsana, ujvala nirmohI nirmAya - bhale meM jinazAsana pAyo. 2 zrI jayasiMha pATe te paNa tasa pratirUpa, . vAda karI digapaTTane jItyA, prati jayasiMha bhUpa re. bhale. 3 sAta kaTi graMtha mukhe jehane, kIdhA zrAvakavRMda; tasa pATe dhamadhoSa sUrIsara, jasa name bahu nariMda re. bhale. 4 jasa upadeze vimala maMtrIsara, trIje tItha nipAyo, abudAcala upara harakhe, jinaprasAda karIye re. bhale. 5 suvarNa pramANe pRthavIvalamAM, vihAra karyA manaraMge, gurU prasAde che nAma ja rAkhyo jinazAsanaprasaMge re. bhale. tasa paTTa udayAcala dinakara, zrI gurU mahedrasiMha sUriziromaNi siMhaprabha gurU, tasa paTe ajitasiMha re. bhale. 7 zrI devedrasiMha sUrIsara, dhamaprabha sUrada; siMhatilaka gurU gacchapati sohatAM, mahedraprabha munIMda re. 8 gaNanAyaka merUtuMga sarIsara, jasa mahimA atyaMta; nAgara vANiyA zrAvaka kIdhA, praNamata sura muni saMta re. 8 tasa paTa gaNAMgaNa zazi sarikhA, sUri zrI jayakIrti; zrI jayakezarasUri sukhAkara, adbhuta dharmanI mUrti re. 10 zrI siddhAMtasAgara munipati, jANe jaina siddhAMta; bhAvasAgara gurU bhavatAraNa bhaNu, adbhuta nAva mata re. 11 jJAnAdika guNamaNirahaNa sama, guNanidhAna gurUrAja; mahAvrata pAlI nija ajuAlI, sAyaM AtamakAja re. 12 tasa paTa udayAcala vAsaramaNi, dhamabhUti sarada; Page #346 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [333] jJAnasAgara-udayasAgarasUri 17 19 20 kriyAlhAra karI cAritra citta dharI, jItyA vAdInA vruMda OM. 13 thAkethAke jana tasa guNa gAve, Aja lage vikhyAta; zrI kalyANe dadhi sUrizirAmaNi, buddhi sarasvatI sAkSAta re. 14 tasa paTa gagane caMdra sudhAsalI, amarasAgara sUrirAya; abhinava jANe surapati sarikhA, sahu janane sukhadAya re. 15 tasa paTa aMtruja vikasata, bhAskara vidyAsAgarasUri; saMprati samaye tasa guNu atidhaNA, kahetAM vAdhe sUra re. Agamanigamane Ne je gurU, jaita nyAya lahe jeha; lakSaNu sAhitya alaMkAra chaMdanAM, pAra laDyAM guNugRha re. tasa padapa`kaja madhukara sarikhA, vinayI vahe gurUANu; jJAnasAgara kahe sugurUkRpAthI e bhAkhI sasiva ThANI re. rasanA vase je punyAdhikapaNuM, prabhumAragathI virUddha, te sahuM caviha saMdhane sAkhe, micchAdukaDa sudha re. saMvata naca nidhi kruti zazi (1997), suratI rahI ceAmAsa, aSADa zudi dvitIyA siddhi nege, pUraNa kIdha e rAsa re. zrI zrImAlI jJAtI zirAmaNi, saMdhAnAthajI sAra, Akhu sIdhAMcalanAM saMdha kADhacA, kharcyA dravya apAra re. 21 tasa suta ravi sama kapUracaMda zA, lakSmivaMta udAra, AcAya pada-maheAtsava kIdhA, sadhanAyaka zrIkAra re. cArAsI gacchatA sAhanI jamADayA, karI pakavAna aneka, hu aDatA paNa sAmI saMtAkhyA, rAkhI jinadharme Teka re. tehanA putra ziza sama nirmala, zAhu khuzAlacaMda sAra, gacchanAyakane cAmAsuM rAkhI, dhana kharace zrIkAra re. nave kSetre dhana bahu vAvare, jAcakane dIe dAMta, siddhAcalanI jAtrA karI bhalI, iNI juge bharata samAna. tima vaLI pAravADa nAte seAhatA, mahetA gADIdAsa, jIvaNadAsa e ehu baMdhava, gurU dharmarAgI AMsa re. jIvadayAdika dharmakriyA kare, diye supAtre dAna, sadhabhakti gurUbhakti kare sadA, Ape vasana annapAna. ozavAla nAte ati dhRNuM dIpatA, dhamacaMdra dharmavaMta, gurUupadeza ati ADaMbare, kIdhA pratiSTA mahaMta. aDhAramI sadI 16 18 22 23. 24 25 26 27 28 Page #347 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jJAnasAgara-udayasAgarasUri [34] jaina gUrjara kavio: 5. vratadhArI gurU rAgI ati ghaNAM, hAMsalAnA suta sAra, sugurUe kRpAe jIvAdika taNuM, atha lahe suvicAra re. 29 zAha gulAba(la)caMda jainAgama rUci, paMDita zuM dhare prIti, AgrahathI rAsa racyo bhale, dharI AgamanI pratIti. 30 cauvita saMgha taNuM mana harakhyA, sAMbhalI eha saMbaMdha, Adaraje bhavI zrI jinasevA, e upasama anubaMdha re. 31 chaThe adhikAra e DhAla pannaramI, siddhanA bheda samAna, suNatAM bhaNatAM pAtika nAse, maMgala lahe paradhAna re. 32 sava milIne DhAla paMcANuM, Ika ekathI abhikhAsa. graMthAgara bahutara sata sAdhika, zleka pramANe rAsa re. 33 zrI geDI prabhu pAsanI saMnidhe, manaha manoratha siddha, sukhasaMpati vadhatI dina dolata, navanidhi ne aDasiddhi re. 34 nyAyasAgara ne sakalacaMdra lakhyo, prathamAdaza e rAsa, sevana phule vadhAvo bhavIjana, jima pahace mana Asa re. 35 (1) itizrI aMcalagacchAdhIrAja sakalabhadArakacakravarti samAna viTha5rSadUbhAmanIbhAsthalatilakAyamAna pujya puraMdara, pujya bhakAraka zrI zrI zrI 108 zrI vidyAsAgara sUrIsvarANuM ziSya paMDita zrI jJAnasAgarANi viracite zrI pUjAdhikAre guNavarmA caritre prAkRtabaMdhe punya pavitra saptadasapUjakathAvarNane nAma SaSTamodhikAra saMpUrNa prathama khaMDe sava 666 dvitIya khaMDa 965 tRtIya khaMDe sarva 831 caturtha khaMDe sarva ka68 paMcama khaMDe sava 724 SaSTama khaMDe savazleka pa16 graMthAgraMtha ka225 vizuddha che. saM.1851 mAdhava mAse zukla pakSe 3 tithau likhitmIda pustaka zrI bhAvanaya. 5.saM.228-11, A.ke..(2) saM.1827 mAhazudi 7 budhavAre li. saMghavI phattecaMda surasaMgha pAlaNapura madhe. pa.saM.110-15, ratna.bhaM. dA.41 naM.30. (3) eTale savagAthA likhite 4371. graMthAgraMtha zlokamAna 7225 ItizrI guNavarmA rAsa saMpUrNa. saM1924nA varSe bhAdrapada mAse zuklapakSe 13 tradazI tithau vAra budhe zrI bhAvapura nagare zrI tapAgaccha muM. zrI zrI e. hemavijejI mativijeyajI zrI bhAvapure lapItyuM. zrI zAMtinAtha prasAdAta. zrI neminAtha prasAdAta. zrI siddhacakra prasAdAta. zrI zrI zrI. [bhaM?] (4) saM.1827 zAke 169 vaizu.10 budhe. bha. vijayadAnasUri zi. gaMgavijayagaNi zi. meghavijayagaNi ziH bhaNuvijaya Page #348 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [335] jJAnasAgara-udayasAgarasUri zi. lakSmIvijayagaNi zi. pratApavijayagaNi zi. amRtavigaNi li. gotrakA mathe. ghaghA bhaM. dA.16 naM.1. (5) lI. vakIla varajalAla veNIdAla kheDA madhye bhIDabhaMjana pArzvanAtha prasAdAt saM.1930 bhA.vadI 8 sani. pa.saM.14ra-18, kheDA bha. dA.8 naM.121. [jaihAprosTA, mupugRhasUcI.] [prakAzita H 1. prakA. jaina dharma prasAraka varga.] (3902) + kalyANasAgarasUrine rAsa (e.) 2.saM.1802 zrA.zuka mAMDavImAM Adi duhA. praNamI zrI jina pAsane, dharI manamAM gurUdhyAna sarasatI mAta pasAyathI, karazuM gurUguNagAna. guruguNa gAvAthI thaze, bhavasAgarano pAra te mATe karUM bhAvathI, gurUguNano vistAra. atizaya jenA atighaNuM, jJAna taNo nahi pAra, kalyANasAgara surivarA, che jagamAM niradhAra. acalagacacha dIpAvatA, vicaryA dezavideza, zubha saMjamane dhAratA, dIye bhavi upadeza. gacchAdhiSThAyika suri, mahAkAlI dhare neha, gurUjI para bahubhAvathI, jANIne guNageha. evA te gurUrAyane, rAsa racuM ulAsa, zrotAjana sahu sAMbhale, thAze lIlavilAsa. jinazAsana dIpAvavA, dharmakArya hitakAra, je-je kIdhAM temaNe, karazuM tama vistAra, ata - DhAla para, kalaza. gAyA gAyA re meM Aja sUrIzvara gAyA, kalyANasAgarajI sUrIzvaranA, Aje meM guNa gAyA - acalagaccha cosaThamI pATe, teha thayA surirAyA, mahA prabhAvika atizayavaMtA, jagamAM jeha gavAyA re. meM. 1 tasa pATe zrI amarasAgarajI, thayA surIzvararAyA, zravaNa karI jenA upadeze, bhavijana ati harakhAyA che. meM. 2 tasa pATe che vidyAsAgarajI, zobhe che munirAyA, . muja gurUvara te paMDitagaNamAM, zobhe adhika savAyA re. meM. 3 Page #349 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jJAnasAgara-udayasAgarasUri [33] jaina gUrjara kavio para tasa pATe che udayasAgarajI, pAmyA sugurU pasAyA, racanA tiNe eha rAsanI kIdhI, manaharakhe ubharAyA re. meM. 4 saMvata aDhArase benI sAle, zrAvaNa suda chaTha pAyA, eha rAsa saMpUrNa karIne, saMdhanI Agala gAyA re. meM. 5 mAMDavI nagare rahI mAsuM, rAsa eha racAyA, saMbhalAvI bhavijanane kaMThe, maMgalamAlA ThAyA re. meM. 6 gAse bhaNase e gurUvaranAM, je kaI guNa sukhadAyA, lese te sukhasaMpada AMhI, pachI muktipada pAyA re. meM. 7 guruguNa gAvAne Aveze, je koI Iha deSa pAyA, kavijana budhajana khamaze te muja, karI muja para supasAyA re. meM. 8 yAvata caMdradivAkara jagamAM, rAsa e rasadAyA, budhajanamanane maMgaladAyI, thaje sadA ima dhyAyA re. meM. 9 (1) saMvata 1803 kArtika suda bIja mAMDavI madhye devazaMkara rAjagare li. prakAzita: 1. prakA. sAha gelAbhAI tathA devajIbhAI mANeka saM. 1981. (303) sthUlibhadra sa. (1) vidyA. (3904) [+] cotrIsa atizayane Ida [prakAzitaH 1. jaina kAvyaprakAza bhA.1, 2. jaina sajhAyamAlA (bAlAbhAI) bhA.1.] - (3905) + zIyala sa. Adi- suNasuNa prANI zIkhaDI. prakAzita H 1. sa.mA.bhI. pR.195-97, (3906) + SaDAvazyaka sa Adi- zrI sarune sadA praNamIje. prakAzita H 1. sa.mA.bhI. pR.201-13. (3907) laghu kSetrasamAsa bAlA, (1) saM.1856, pa.saM.18, lIM.bhaM, naM-625. - prathama AvRtti bhA.2 5.574-81, bhA.3 pR.12-14 tathA 1455pa. bhA.3 pR.1455 para "guNavarmA rAsa"ne 2.saM.1917 darzAvAyelo te chApabhUla jaNAya che.] Page #350 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aTArI sadI [37] kalyANasAgarasUriziSya 1155. kalyANasAgarasUriziSya A uparanA udayasAgara hevA saMbhavita che. (2908) [+] siddhagiri stuti 100 kaDI Adi zrI AdIzvara ajara amara, avyAbAdha ahanIza, paramAtama paramesarU, praNamu parama munIza jayajaya jagapati jJAnabhAsita lokAloka, zuddha svarUpa samAdhimaya, namata surAsuraka. zrI siddhAcalamaMDa, nAbhInaresara-naMda, mizyAmati-mata-bhaMjaNe, bhavAMkura dAkaracaMda (?) ata - kalaze. Ima tIrthanAyaka stavanalAyaka saMtha zrI siddhagiri, aThataricaya gAha stavane, premabhakateM mana dharI. zrI kalyANasAgarasUriziSya. zubha jagIse sukha karI, pumahAdaya sakalamaMgala, veli sujase jayasiri. 109 (1) pa.saM.3-18, mo.selA. [mupugRhasUcI, hajaijJAci bhA.1 (pR. ra72)] [prakAzitaH 1. jaina ratnasaMgraha 2. prAcIna stavana sajhAyAdi saMgraha.] [prathama AvRtti bhA.3 pR.14-1pa.] 1156, jayasaubhAgya (3909) [+] vIzI [athavA caturvizati jina stuti] la.saM. 1787 pahelAM (1) vi.saM.1787 u.va.7 some khaMbhAta baMdire vAstavya zA. zAMtidAsa putra saubhAgyacaMda paThanAtha. jenAnaMda. [hejejJAci bhA.1 (pR.413)] [prakAzitaH 1. jaina gUrjara sAhityaratno bhA.1 (pAMca stavano).] [prathama AvRtti bhA.3 pR.146pa.] 1157. zAMtasaubhAgya (la. rAjasAgarasUri-vRddhisAgara-lamIsAgara-kalyANasAgarasUri-satyasaubhagya u-IsaubhAgya - vIrasaubhAgya-premasaubhAgyazi) Page #351 -------------------------------------------------------------------------- ________________ siMha | [33] jaina gUrjara kavio: 5 IMdrasaubhAgya mATe juo bhA.4mAM naM.891 pR.252. (3910) agaDadatta RSinI copAI 2.saM.1787 pATaNamAM (1) bhAM.I. [prathama AvRtti bhA. 2 pR.562.] 1158. siMha (kanakapriyazi.) (3911) + zAlibhadra zalAke gA.147 saM.1781 (1) saM.1900 vai.va.ra AsakaraNajI li. pustakAkAre lAMbe AkAra, pa.saM.8, ji.cA. pa.80 naM.1879. (2) pa.saM.6, jya.pi.pi. prakAzita H 1. ratnasAgara.. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1439.] 1159. mANekavijaya (ta. rUpavijayazi.) (392) 24 jina stavana athavA covIzI la.saM.1788 pahelAM Adi- A desI - vAri mAharA sAhibA. zrI nAbhirAyAM-kula-dinamaNI he rAja, mArUdevamAta-malAra, vAri mArA sAhibA. sakalatIrathasiraseharU he rAja, zetruMjagiri saNagAra, - vAri mArA sAhibA. zrI rUpavijaya kavirAjano he rAja, mAMNika kahai mujha tAra. -vAri mArA sAhibA. 7 aMta - 25muM- siddhArtha rAyakula taNe e dezI. ' riSabha jiNesara nita namuM e, bIjA ajita jirNada to, '' zrI rUpavijaya gurU sevatAM e, maNikane maMgalamAla tA. 7 (1) iti zrI cauvIsa tIrthaMkara stutiH 25 saM.1788 varSamAgazira vadi 5 tithau. pa.saM.9-13, hA.bhaM. dA.82 naM.133. [prathama AvRtti bhA. 2 pR.557-58.]. 1160 lAvaNyavijaya (ta.). (3913) yogazAstra bAlA la.saM.1788 pahelAM (1) caturtha prakAza graM.4051 mahe. vinayavijayagaNi vAcaka zi. Page #352 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI che. [33] vinayakuzala paM. mAnavijayagaNi zi. amaravijayena li. saM1788 uSNakAle caitra phaka gurU zANuMda nagare cAturmAsa gujajara deze mAhArAjarAje pasaM50, bhAgyaratna muni kheDA. dA.2 naM.ra7. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1641-42.] 1161, vinayakuzala (ta. lakSmasAgarasUri-vibudhakuzalazi.) (3914) covIsI saM.1745 ane 1788 vacce Adi suvidhi sta. zrI lakSmIsAgarasurI nAmathI pagapage naveya nidhAna, vibudha kuzala supasAyathI, vinaya rye keDi kalyANa. aMta - vIra stavana. te tarIyA re bhAI te tarIyA e dezI vIrajida jaya jagata upagArI sAsanasAha vadhArIjI - vIra. (1) pa.ka.pathI 9, Adina 4 patra tathA chelluM patra nathI. bhAgyarana muni kheDA. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1527. samayanideza tapa. sAgarazAkhAnA lakSmIsAgarasUrinA AcAyakALa (saM.1745-1788)ne AdhAre mukAyo che. paNa A kavi e lIsAgarasUrinI paraMparAnA ja hovAnuM mAnavuM ke kema te prazna che.] 1162. rAmavijaya-rUpacaMda (kha. zremazAkhA zAMti harSa 1 - jinaharSa-sukhavardhana-dayAsiMhazi.) . A kavie saMskRtamAM gautamIya mahAkAvya saM.1807 jodhapura, guNamAlA prakaraNa saM.1814, caturvizati jina stuti paMcAzikA saM.1814 bhA.va.3 vikAnera, siddhAMtacaMdrikA vRtti subodhinI pUrvAdha graM.6000, sAdhvAcAra patrizikA, pArzva sta, saTIka racela che. jinaharSa juo naM.855.' (3915) bhatRharezatakatraya bAlA, ra.saM.1788 ka.va.13 sajata chAjaDa maMtrI jIvarAja putra manarUpanA AgrahathI. Adi- savadazAmAnamya rUpacaMdrayatiH kavi sItizatakasyAsya bragathe lekabhASayA. . (1) saM.1850 zAke 1715 mAgazIrSa vadi 11 bhagau purabiMdara nare bha. vijayadevasUri zi. u. vinItavijaya zi. paM. tejavijaya 1 Page #353 -------------------------------------------------------------------------- ________________ zAmavijaya-rUpacaMda [34] jaina gUrjara kavio: 5 u. zi. paM. mAnavijayagaNi zi. paM. guNavijaya u. zi. paM. kanaka-- vijaya vi. vijayajidrasUrirAja cAturmAsika sthiti kRtvA li. vebara 2172. jijJAsUci bhA.1 (pR.584).] (3916) amaruzataka bAlA, ra.saM.1781 Adhina zudi 12 sojita (17) samayasAra bAlA, 2.saM.1798 Adhina svarNagirimAM gaNadharagotrI jagannAtha hetave. (3818) bhaktAmara stotra khAlA, 2.saM.1811 je.zu.11 kAlAunA. (3919) navatatva bAlA, 2.saM.1834 ajImamaMja abalasiMha paThAthe. (3920) vivAhapAla bhASA, (38ra1) mahAvIra 72 varSAyu khulAsA patra (1) zrI jinalAbha sUriNAmAjJayA pAThakazrI rAmavijayajidgaNinAM kRtaM DitAnagare liSa jakaraNa sejhata patane saM.1837 A.bu. ahipurIgaNInAM zAkhAyAM. jicA. (3ra) citrasena padmAvatI rAsa 495 kaDI .saM.1814 piSa zu.10 bikAneramAM Adi- zrI risahasara paMthakamala, paNamiya dhari ANaMda dAnadharama guNa varaNavuM, suNe sabhAnaravaMda. sugaMtipaMtha tyAre ache, dAna zIla tapa bhAva viNa jagagurUM pahale kIdho, dAna teNe prabhA(stA)va. 2 aMka - bhaviyaNa! sAcI eka dharma bhAI, bhavatAre bhamaMtA jIvanaM ehi ja hauI sahAI - bha. dharamapadAratha sAre jagatameM, jihAMtihAM gyAnIe gAyau tiNa Upari citraNa nariMdana, e dasaTAMta suNI - bhA. 1 dAna sela tapa zubhaphaladAyaka, je hui bhAva samelA, zubha pariNuMma vinAM sahU niphala, tAne I eha IllA - bha. 2 karama taNuM baMdha karamanirajarI, e maMda Atama sAre. e citraseNa caritra zravaNe suNi, e paramAratha dhAra- bha. 3 aThAraha sau upari dharasa, cavadatara vaheta pisa mAsa zudi dasami taNa dina, rAsa racyau mana khaMte - bha. 4 zrI jinalAbha sUrIsara rAje, kharataragaccha vaDabhAgI, Page #354 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [31] trilokasiMha masAkha zrI zAMtikara siSa, zrI jinaharaSa vairAgI - bha. 5 tAsa sasa vAcaka sukhavadhana, kalAnidhAna kahAyAM, tAsa sIsa vANurasapadadhara, zrI dayAsiMdha munirAyA - bha. 6 tAsu caraNarajakaNa supAye, sarasati sunijari pAI, - rAmavija uvajhAya e caupAI, vikAnera vaNAI - bha. 7 paMDita catura sAdhu jaNa peraNa, e udyama upajAyau, e saMbaMdha suNAva gAva, lyau sabhAga savAyI bha. 8 (1) savagAthA 495 iti zrI dAnadharmAnumodanAdhikAre citrasena padmAvatI catuHpadI samAptAH likhitA ca zrI talIyAsara madhye saMvata 1846 varSe mitI phAgaNa sudi 7 dine AdItavAre. jaina . kaeNnpharansa (2) saM.1849, rAya dhanapatisiMha bhaM. ajImagaMja (neTisajha eNvuM saMskRta menyu. va.9 kalakattA) (3) saM.1882 miti prathama zrAvaNa vadi 3 dine likhita RSi bhAramalla akavAsare nAgara maLe. pa.saM2115, gu. naM.13-12. (4) pa.saM.21-16, vi.ke.bhaM. naM.4pa97. (5) saM.185ra di.bhA.va.6, 5.saM.20, dAna.pi.45. (6) saM.1826 je.jI.pa vAkAnera madhye vinayacaMda li. pa.saM.24, vardhamAna pa.10 naM.6ra. (7) 5.saM.28, dAna. pi.80 naM.1975. (39ra3) Abu yAtrA sta, 2.saM.1821 jinalAbhasUri ane 85 sAdhu sAthe yAtrA. (3924) phodhI pArzva sta. rA.saM.1823 mAga.va.8 (1925) nemi navaro [mupugRhasUcI] (3826) stavanAdi apabahutva sta. gA.14, varAyu 72 varSa spaSTIkaraNa saM.1837 A.zu. meDatA, na nikSepa sta. gA-32, sahastrakUTa sta. gA.17. [prathama AvRtti bhA.3 pR.55-56, 323-24 tathA 164] 1163. trilokasiMha (gujarAtI le. jayarAjajIzi) (397) dhamadatta dhamavatI copAI 4 khaMDa 30 DhALa 2.saM.1788 ASADha vada 13 soma Adi- prathama namuM vIsa jina, tAraNa taraNa jihAja bhavijana samare bhAva cuM, sIjhe vAMchita kAja. Page #355 -------------------------------------------------------------------------- ________________ raghupatigaNi-rUpavahalabha [34] jaina gUrjara kavio samare sadagurU sarasvatI, gyAMakSaradAtAra tAsa prasAde graMtha racuM, copI DhAla rasAla. sAMjalijyo ati heta cuM, vikathA vAta nivAra AlasanIMda dUre taje, sarasa suNo adhikAra. dAna sIla tapa bhAvanA, cAre sarasa adhikAra piNa INa jagyA dAnano, ati moTo upakAra. dAne dalati jima lahI, caMdradhavala mahArAya tima vili dharmadatta grahapati, te suNajya citta lAya. 5 aMta - saMvata satare athAsI, asADha mahine vimAsI he nagara nagIno nIke, tihAM avicala rAja hIMdUko. nyAye nIta guNarAgI mahArAja bhale vaDabhAgI vakhatasiMghajI tihAM rAja, vAje nita nobata vAjI lukAgacha gurU rAje, gujarAtI adhika divAnA jayarAjajI gacchanAyaka AcArija bahuguNalAyaka tAsa taNe parabhAve, muni tilakasiMha guNa gAve catura suNe naranArI, tihAM suNatAM lAge pyArI dezI rAga vakhANI, naranArI adhika suhANI vadi terasa zazivAre, saMpUrNa karI adhikAra khaMDa cyAra deya sArA, sAMbhaLatA lAge pyArA hAla bhaNI heya tIsa, kavijana-mana adhaka jagasa. 13. (1) pa.saM.11-13, vi.ke.bhaM. naM.4492. [prathama AvRtti bhA.ra pR.581-82.] 1164, raghupatigaNi-rUpavalalabha (ba. vidyAnidhAnazi.) (3928) vimalajina sta, ra.saM.1788 mAzu.13 (39ra9) goDI pArzvanAtha sta, traNa ra.saM.1792 caitra zu.15 guru, 1 Adi- dhAMgadhavala geDI ghaNIjI le, paratA-pUraNahAra che. aMta - satare bANavai saMvatejI le, varadAyaka gurUvAra he, caitra pUnima nisi cAMdaNI le, saparivAra zrIkAra. 8 avasara jANI ApaNojI lo, mahira karI nitameva che, nijasevaka rUghanAthanejI, sukhadAyaka ghA seva ha. 9 2 Adi - dhIMgadhavale mujha dharatA dhyAna, AvIyA darasaNa Apa re. Page #356 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [343] raghupatigaNi-rUpavallabha aMta - satara saMvata taNe bANa sAra, citra pUnima nisa capa cuM, siddhiyoge la@o darasa zrIkAra, haraSa thayo mujha hIyaDe. 8 sugurU zrI vidyAnidhAna pasAya, jAtra karI jinarAyanI, vaMdatAM jinavara saphala vihAya, vinaya zuM rUghapati vInave. 9 3 Adi- sabale thalavaTa deza suhA hai, geDIyA rAyajI aMta - nitanita trividha trividha sira nAmI he, para pAmI he gAve rUghapatigaNu pa. (1) miti ASADha vadi 11 paM. gaNeza liSata. pa.saM.1-13, kamu. (3930) nAkADA pAtha ta ra.saM.19ra pai. (3931) jaina sAra bAvanI gA.62 2.saM.1802 bhA..15 nApAsara (3932) nadiSeNu copAI ra.saM.1803 comAsuM kesaradesaramAM Adi- vartamAna cauvIsane, namatAM navanidha thAya tribhuvana sukhadAyaka ti ke, jaganAyaka jinarAya. gurUnA caraNa grahI karI, pUjI sarasati mAya guNa munivaranA gAIsyuM, thira samakita thAya. nadiSeNa nAme munI, parasiddha tAsa prakAsa vacanakalA sArU vibudha, Akhe manaulhAsa. aMta - zivalocana siva sidha zazi, saMvata e suvicAro re prathama divasa ladhukalapa, e pUraNa adhikAra re. che sagavaTa nava jAtanI, je sagavaTa vidhi jANe re te khAMcA tANe karI, akSara parace ANe re. bahAM kAraNa koI na che, piNa iNameM to ANuM re akSarathI che epaNI, sagavaTa teNa suhANI re. voharA ridhavAsI vase, Isu dhuranA adhikArI re munijanane bahu mAnatA, AsathAvaMta udArI re. tiNa kesaradesara taNe, catura kare comAso re zrAvakaka sukhI sadA, nirabhaya sukhanivAsa re. yugapradhAna jatIsarU, zrI jinasukha sUrI re. guNavaMtA kharataragaNa, mAMne sakala mude re. jisyAM mAMhi sirAmaNI, vAcakapada vara dAMne re sAdhuguNe karI zobhatA, nirUpama vidyAnidhAne re. Page #357 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ( 13 raghupatigathi-pahalabha [...] jaina gUrjara kavie ja raghupati nija mananI rUlI, jugati kathA mana jI re atisArU kIdhI mude, sukavi nara sahinANI re. 12 caritra kathA rasa caupAI, racatAM raMga rasAlo re suNatAM bhaNatAM saMpaje, navanidhi maMgalamAle re (1) pa.saM.9, saM1803 kA.zu.10 kesaradesara madhye rUghapati li. brAta gulAlacaMda vAcanArtha. jya. pi.69. (kavinI svalikhita prata) (2) saM.1849 vi.va.13 maroTa madhye vakhata li. pa.saM.13, ji.cA. pi.82 naM.2069. (3) saM.1856 zrA.va.6 bAhasara madhye zA gumAna paThanAtha. 5.saM.13, dAna. pi.45. (4) jaya. naM.65. (2) saM.1845 mAha su.14 maunagaDha madhya paM. kizoracaMdra zi. prItisuMdara ladhubhrAtR paM. ainarUpa li. pa.saM.10, abhaya. naM.2440. (3933) zrIpAla copAI ra.saM.1806 prabhA-zu.13 ghaDasIsaramAM Adi- arihaMta siddha namI karI, AcArija uvajajhAya sava sAdhu paMcama pade, praNamuM prema lagAya. caritra kahi zrIpAlano, ANi harSa apAra navapadanA samaraNa thakI, sujasa kahe saMsAra. aMta - saMvata rasa siva siddha sasI e, sudi pakha tarasa sAra prathama bhAdrava taNI e, kIdha caritra udAra. ghaDasIsara ghaDatano e, sukhathAnaka che soya comAse tihAM rahIe, kIdha kathArasa ya. Ache maMjU upAsare e, guNavaMta leka gAriSTa, nahi niMdA mukhe e. munine lAge miSTa. zrI jinasukha sUrIdanA e, vinayI vidyAnidhAna, kahe rUghapati kavI e, mahimA jinadhama mAna. guNa dekhI guNavaMtanA e, catura kare cita cAha, suguNanI seva suM e, mAna vadhe jagamAMha. pAlyo zIla bhalI pare e, mayaNasuMdarI nAra, caritra zrIpAlano e, jagameM jasa vistAra. bhaNatAM guNatAM bhavIyA e, suNatAM lAbha savAya, suNAve muni tiyAM e, praName kavijana pAya. (3934) kuMDaliyA bAvanI gA.57 ra.saM.1808 Page #358 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [345] raghupatigaNi-rUpavalabha (3935) bikAnera zAMti sta. ra.saM.1817 (3936) ratnapAla ceApAI gA.250 2.sa.1819 nemijanmadine zrA. su.pa kAbUmAM Adi - svasti zrI prabhu pAsa jina, tribhuvana sukhadAtAra, pahilAM tehane praNamatAM, jagame' jasavistAra. * ratanapAla jima rAjaridha, vadhIyeAM jasa vistAra, suNijyA te bhavIyaNa sarasa, adabhuta e adhikAra. 1 aMta - nidhi sazi siddha alakhane ake, savata e nissakejI, kAla gAMmatayara Asake, dIpe gajasiMghaDakejI. zrI nemIza janamadina joi, cApai e sa joI, DhAlAM piNu sakhta sulalita DhAI, harakhita manameM heAijI. 6 bhaTTArakIyA gaLapati bhArI, vartamAna pATadhArIjI, 1 9 10 zrI jinalAbha sUrInlR sukhakArI, tasu AjJA mata dhArIjI, cha sAkhA zrI janasukhasUri suhAi, gurU piNa te varadAijI, padakaja caraNakamala prabhu grahI, pAThakapavI pAijI. vidyAnidhAna sakala guNu vArU, zrI rughapati suvicAra, haraSa ghaNuM bhaviyaNa-hitakArU, e saMbaMdha udArajI. Agraha kari ziSya mANikacarAje, sAjhata likhaNu sahAjyejI, dinadina dIpe adhika divAje, bhavi suNAvaNa kAjejI. dAnaprabaMdha sugrathe dAkhyA, bhArI gurUmukha bhAkhyA, dIThA suNiyA tisaDA dAkhyA, rUpavallabha rasa cAkhyA". 11 bhavIyaNa dAMta taNA phula ANI, dAna dejgyA hita ANI, anumAdana karajo avasANI, ti patAjo mata prANIjI. 12 medha mahI girarAja giyadA, tArA ravi krU caMdAjI, suguNa kumAra caritra sukhakadA, pratA aaN purve dALa. sukavi karajyA vacana saMbhAlA, munijana e guNamAlAjI, suNatAM bhaNatAM raMga rasAlA, varate maMgalIka mAlAjI. 14 (1) sa'.1904 pra.je.zu.pa budhe. pa.saM.rara, dAna. peA.13. [rAhasUcI bhA.1 - bhUlathI harSanidhAnane nAme.] (3937) subhadrA cApAI 25 DhALa 540 kaDI ra.saM.1825 phAsu.4 5 8 13 Page #359 -------------------------------------------------------------------------- ________________ raghupatigaNi-rUpavalabha Adi - [346] jaina gUrjara kavie : p zani tAliyAsaramAM duhA. AdikaraNa AdIsarU, sAMtikaraNa zAMtIsa, nemanAtha pArasa prabhU, va mAMna sujagIsa. dharamaprakAsika Adi jita, yAnivAsaka zAMti, brahmacAricUDAmaNi, nemanAtha bhagavaMta. mahimA navapadamaMtranI, visatAraNu jagavAsa, iira gati zuM suragati i, paratikha jinavara pAsa. garabha mAMhi vadhatAM vacce, mAtapitArA mAna, jatamyA merU dhUDIyA, yuM mahAvIra pAMca nAma jagame' prasiddha, dAyaka ddhi dayAla, pAMcAMmeM paramesarU, yuM nAlika vacata nihAli. dhamAMna aMta - iNu ilameM akhIyAta uvArI, sAjhI nagarI sArIjI, nirakha karI kahyo nara ne nArI, thAze rUpavallabha balihArIjI. 4 saMvata aDhAre pacavIsa hIyaDA phAge hIsajI, dinakarasuta ne ceAthI sudIrsa, siddhoge sujagIse". zrI jinalAbha surIda virAje girUA gaNadhara gaNezajI, dIpe dinadina teja divAje, Rti mati... tAlIyAsara caumAsa paDAyA, zrI saMdha... dekhI kavIyaNu dila sukha pAyA, guNu... nagarapatI mAhita mati jAkI, saradhA karana kahIkIjI, Akha nahI kAi vacana alIkI, nisadina rahita nikIjI, 8 zAkhA jitasukhasUri savAI, pAThakapada prabhutAIjI, vidyAnidhAMta sadA varadAi, zrI rUpatti sahAijI. krAMta yA Asita ti AMNI, samakitanI sahi ANI, (pA. dIpacaMdra Agraha mana AMNI, arU sikSAne sahi jANIjI,) kIjai zrI gurUvacana suhANI, pratibeAdhana bhavya prAMNIjI. sukavI sIyala taNAM saMbhAlAM, e thai pacavIsa DAlAMjI, vinayI zrAvaka muti vedhAlAM, suNatAM raMga rasAlAMjI. (1) subhadrA caritre zrI vIradana dIkSAmaDAva mAkSagamaNu subhadrA satI cApai samAta, maheA. zrI rUUpattigaNi li. pa. pra. mahipAlagaNa 10 11 1 3. 4 5. 9 Page #360 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [347] rAjavijaya. paM. ziSyasiradArA cira phataicaMda vAcanAtha. pa.saM.21-17, vaDA coTA u. surata pi.18. (2) saMvat 17(?)33 miti AsU kRSNadazamI zrI bADamera nagare zrI bahata kharataragaNe kSemakIrti saMtAnIya vaNarasajI zrI jayasArajIgaNi tataziSya 5. amaracaMda ziSya paM. rUpacaMdra vAcanAthe.. Azare 600 zlokapramANa. pa.saM.19-15, gu. naM.55-10. (3) pa.saM. 10, svayaMlikhita, kSamA. naM.54. (4) pa.saM.30, catu. po.pa. (3938) prAstAvika chapaya bAvanI gA.58 2.saM.1825 bhA.su.5. (RSipaMcamI) tAliyAsara, (3939) jinadattasUri chaMda gA.35 ra.saM.1839 (3940) suguNa battosI Adi- DhAla utapattinI. suguNa buDhApo AvIyo, lakhI nahI bhAI. rAtadivasa baMdha rahyAM, kaMI kIdhu kamAI. 1 suguNa.. aMta - suguNane samajhAvaNI, bIsI e pAThaka zrI raghapati kahe, suNi saneha. 32 suguNa. (1) li. paM. siddharageNa muni. pa.saM.ra-16, mArI pAse. (3941) upadeza pacIsI (3942) upadeza battIsI (3943) upadezasAla battIsI (1944) gADI chaMda (3945) karaNI chaMda (3946) 43 doSagarbhita sta, gA.36 desalasara (3949) 92 mithyAtvabheda sta, gA.31 [prathama AvRtti bhA. 2 pR.573-74, bhA.3 pR.124-25, 32528 tathA 1455. tyAM pahelAM kavinAma raghunAtha apAyeluM ane tethI kavi bhUlathI bevaDAyelA te pachIthI eka karyA che.] 115. rAjavijaya (ta. vijyadevasUriddhivijaya-sukhavijaya-. tilakavijya-harSavijayazi.) [vijayadayAsurina rAjyakALa saM.178pa-1809] (3948) zIlasuMdarI rAsa 38 DhALa 856 kaDI .saM.1790 Aso zu.10 ravi sAMtalapuramAM. Page #361 -------------------------------------------------------------------------- ________________ rAjakiya . [48] jaina gUrjara kavie 5 Adi- vihuM jarA zaMkara ake, tINa guNe karI hIna, ehavuM je kAI rU5 che, namIye tasa thaI dIna. parabrahma paramAtamAM, zuddha parama zubha rUpa, anubhava viNa kima veIe, Apa arUpI rUpa. agaNita guNagaNa jehanA, navI sake karI lakSa, anubhava sarapaMkaja samA, bhavijanane pratyakSa. manamaMdira pragaTo have, jJAnaspaNuudyota, ghaTa taTa sthitanya lakhyo, udayI anubhavata. manamaMdirameM tehano, supare rAkhI dhyAna, karaphyU punya prasaMgathI, zIla taNe AkhyAna, pravacana mAMhe upadizya, cauvidha zrI jinadharma, dAna zIla tapa bhAvanA, dAyaka e zivazarma. ccAra sama te piNa bahAM, zIla taNe adhikAra, zIla latAM sukha pAmI, zIla thakI sukhakAra. brAhmI caMdanabAlikA, sArikhI guNageha, sarasa kathA zrotA suNa, ANI manameM eha. aMta - DhAla 38mI dhanyAsI. parava pajusaNa purve pAmIe - e dezI. zeSa Ayu thoDuM suM jaNa, aNasaNa karavA Icche che, abala athAma zarIra nihAlI, zrI caMdrane pUche che. 1 bhagavatanI AjJA pAmI, giranArI aNasaNa kIdhe che, mamatA cheDI cAra AhAranuM, triye pacakhANa lIdhuM che. 2 lakha corAsI chavAyoni, khamI khamAvI pita che, savi bhakta aNasaNa chedIne, varga taNuM sukha gote che. 3 guNasuMdara bIje suraloka, devapaNe avatarIyA, mahAvidehamAM mugati ja, pAlI zuddha kiriyAche. zIlasudara surasuMdarI nArI, huI avasara laTakAlI, teha videhathI mokSe jAe, sudhA saMjama pAlI che. satIya taNuM guNa meM tA gAyA, pAvana kIdhI chahAjI, uttamane guNavarNana kIje, dhana dhana che dIvAjI. zIlataraMgiNI mAMhe e che, pragaTapaNe adhikArejI, sarasa kathA e ThAmaThAme, bIjA prakaraNa majhAre. Page #362 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [34] sudara: adhikuM ochuM je meM bhADuM, micchAmi dukkaDa te hejI, modhI samArI vacce paMDita, virUdha vacana heI je. 8 te pachanAyaka lAyaka caMde, zrI vijayadeva sUrIjI, tasa caraNabuja sevaka keviMda, Rddhivijaya muNI . 9 sukhavijaya paMDita saMvegI, tilakavijaya kavirAyAjI, tasa padapaMkaja bhaMga rasIlA, haravijaya buddhirAyA. 10 teha taNe supasAya lahIne, rAjavijaya guNa gAyAjI, satIya taNuM vakhANa karaMtAM, niramala daI kAyAjI. saMvata saMyama gagana ane graha, e saMvachara jAMNAjI, Aso sudi dasamI ravivAre, pUraNa graMtha pramANe che. 12 zrI zrI vijayadayAsUri rAje, sAMtalapura comAse che, zAMtinAtha jinavara prasAde, rAsa racyo ulAse che. 13. hAla aDatrIsamI pUrI bhAkhI, rAjavijaya hita ANIjI, nitya nitya maMgalamAlA haiye suNatAM jinavara vANIja. 14 mana thira rAkhI satIya taNuM guNa, sAMbhalo naranArIjI, lIlAlakhamI avicala laha, jima gagane dhu tArAjI. 15. (1) sarvagAthA 8pa6 saM.1856 zAke 1721 Asu zu vAra Aditya. pa.saM.ra7-17, saMdha bhaM. pAlaNapura dA.4pa naM.17. (2) sarvagAthA 855 saM.1865 vaizu.15 zano mAMDavI baMdare li. pUjaya . lakSmIcaMdra zi. pUjya che. rAmacaMda zi. li. . tmicaMda. pasaM.24-15, rAjakoTa moTA saMdha bhaM. (3) la. varajalAla veNIdAsa kheDa grAme. zrI bhIDabhaMjana pArzvanAtha prasAdAta saM.19ra8 phA.va.1 zani. pa.saM.32-18, zeTha DAhyAbhAI pAse kheDA. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1465-67] 1166. suMdara (le.) (kaTATa) nema rAjulanA nava bhava sajhAya kaDI 15 2.saM.1781. Adi- rANI rAjula kara joDI kahe yAdavakula-siNagAra re.. (1) sajhAthamALA, 5.45 thI 60, jinadata. muMbaI. [lIMhasUcI - bhUlathI munisuMdarane nAme.] [prathama AvRtti bhA.3 pR.1467.] Page #363 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jinavijaya [50] jaina gUrjara kavio: 5 1167. jinavijaya (ta. vijayasiMhasUri-gajavijaya-hita vijaya-bhANuvizi) (3950) zrIpALa caritra rAsa 41 DhALa saM.1781 A zuda 10 " guru navalakha baMdare Adi svasti zrI sAsumatidAyaka vIra niNaMda, kAmitapUraNa kAmaghaTa, praNamuM paramANuM da. . siddhacakra samarUM sadA, praNamuM sadagurU pAya, sArada nAMma sadA japuM, vacanasiddhI supasAya. jaga mAMhe moTo a che, navapadane AdhAra, je sevatAM pAMkiMI, rAjyatraddhi jayakAra. duSTa kaSTa dUre Tale, sayaNa mile suvizAla, zrI zrIpAla taNuM paraM, pAme bhoga rasAla. te zrIpAla nariMdanA, guNavarNana-adhikAra, AgamapATha thakI kaE, nisuNe sahu naranAya. aMta - 41 DhAla - zAMtijIne bhAmaNe jAuM e dezI. siddhacakra ArAdho bhaviyaNa... e zrIpAla carItra vakhANya, sakyurUne supAye re, navalaSa bidarameM manarege, navalaSa pAsa pasAI re. si. 6 tapagapati jayavaMtA sohe, zrI vijayadayA sUrIrAja re; jehanA ahiMyalameM prativAsara, vAje suyasanA vAjA re.. si. 7 - sattara se ekANuM varase, Aso zudi tithi yArI re, vijayadasamI gurUvAra anopama, racanA kIdhI sArI re. si. 8 zrI vijedeva surIsa paTodhara, tapagachatilaka samAna re, zrI vijayasiMha munIsara puraMdara sAce yugaparadhAna re. si. 9 medapATapati rAMNa jagatasiMgha suddho zrAvaka kIdho re, pala AkheTakano vrata deI lAbha ane pama lIdho che. si. 10 te zrI vijayasiMha gurU kerA, budha gajavijaya savAI re, vinaya viveka vicAra taNI jasa, jagameM kItti gavAI che. si. 11 tasa sevaka zrI hitavijaya budha, budesara gurU tole re, Page #364 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [51] jinavijya padarzana Agamana vettA, Ima sadda paMDita bole re. si. 12 jasa vANI sAkarape sArI, suNa sadanA mana mohe re, tasa padasevaka bhANuvijaya budha, sakalakalAguNa sohe re. si. 13 tasa satIthya paMDita jinavijaye, rAsa racyo hita ANuM re, bhAva dharI siddhacakra ArAdha, lAbha anaMto jANe re. si. 14 e ekatAlIsa DhAleM suMdara, rAsa saMpUraNa kIdho re, jina kahe zrI siddhacakra pratApe, sakala manoratha siddho re. si. 15 - (1) Iti zrI siddhacakra mahApe zrI siddhacakrArAdhane zrIpAla caritra rAsa saMpUNa. saM.1855nA mAgasara vadi 5 dine zrI dvIpabaMdare sakala bhakAraka puraMdara pUjya zrI jagarUpajI tazi. pravarapaMDitasiramaNI pUjyazrI vAlhajI tatazi. likhIta R. dhImA zubha bhavatu. pa.saM.31-15, dho. sa.bhaM. (2) lakhyA saM.1816 mAgazara vada 8. pa.saM.41, pre..saM. (3) li.1845 kA.zu.10 budha. rA.pu.a. (3951) neminAtha zake 72 kaDI .saM.1788 divAlI premApuramAM (amadAvAda) Adi- vANI varasati sarasati mAtA, kavijana trAtA kIratidAtA, ikvAkuvaMsa jinavara bAvIsa, munisuvrata nemi doya harivaMsa.1 bAvIsame jinavara nemikumAra, bAlabrahmacArI rAjula nAri, paraNyA nahI piNa prItaDI pAlI, kahisyuM saleka sUtra saMbhAlI. 2 aMta - satara aThANuM dIvAlI TANuM, saharane pAse premApura jANuM, saMbhava sukhalaharI kuzalakalyANa, motImAM ujala kavi jinavANuM. ' ' ' ' 72 (1) lokabhASAmAM, ma.saM.10-7, hA.bhaM. dA.79 naM.20. [jaihApresTiA, hejejJAci bhA.1 (pR.499).] . (3952) [+] dhanA zAlibhadra rosa ka khaMDa 85 DhALa rara50 kaDI . "2.saM.1789 zrAvaNa zuda 10 guru suratamAM Adi dUhA. aizreNinata krama kamala, svasti zrI guNadhAma - vIra dhIra jinapati prate, prema karuM praNAma. vasudhAme vidyA vipula, varadAtA nityameva samaruM cita cekhe karI, te pratidina vyutameva. Page #365 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jinavijaya [35 jana gUrjara kavio gurUcaraNubuja sevavA, mujha manamadhukara lIna upagArI avanItale, gurU sama na pravIna. siddhAcala vibhAgiri, achApa giranAra samatAdi e paMcavara, tIrtha namuM nita sAra. saMdha caturvidhane sadA, trikaNa zuddhi trikAla vaMdu vidhivaMdana thakIsukRta karaNa suvizAla. dharma caturvidha upadi, jagapati janahita kAja dAna zIyala tapa bhAvanA, bhavajalataraNa jihAja. prathama dAnapada dharmane, tehanA paMca prakAra abhaya supAtra anukaMpa tima, ucita kIrti suvicAra. Ihaleke sukha saMpaje, lahi nitya navanI abhayadAna dete theke, parabhava Rddhi-samRddhi. eka zazaka ugAra, pAye Rddhi udAra rAjabhavathI narabhava lahyo, meghakumAra mahAra. tima supAtradA karI, zivasukha pAmyo chavA citta vitta zubhapAtrathI, trikaraNazuddhi atI. pAyanAnna dAne karI, pAmyo bhoga rasAla, dhanya zAha dharmAgraNa, padapada maMgalamAla. zAlibhadra piNa dAnathI, sukha pAmyo zIkAra eNika krIyA kIdhe, narabhava sura-avatAra. dIje dAna dayA dharI, karI citta suprakAza manavaMchita sukha pAmIe, kalpadruma pari khAsa. dhanya zAha guNa varNavuM, vacana thakI lavaleza nidrA-vikathA Dine, suNe zrotA suviroSa. aMta - tasa pada zrI vijayasiMha gurU, munijanake ravacaMdA, guNamaNirahaNa bhUdhara upama, saMdha sakala sukhakaMdA. medapATapati rANuM jagatasiMha, pratibodhI jaza lIdho, pala AkheTaka niyama karAvI, zrAvaka sama te kIdho re, tAsa ziSya suvihita munipuMgava, budha gajavijaya savAyA, zAMti sudhArasa parama mahedadhi, uttama suyaza upAyA re. tasa sevaka kevidazirazekhara, hitavijaya gurUrAyA, Page #366 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [353] jinavijaya SaTa darzana Agama jalanidhimAM, puddhijihAja tarAyA re. tAsa ziSya paMDita jinasiMdhUra, bhANavijaya mana bhAyA, tAsa satI viSNudha jinavijraye, girUAtanA guNa gAyA re. zrI mahAvIrane vAre maneAhara, paMca purUSa sukahAyA, labdhipAtra zrI gautama gaNadhara, khude abhaya suhAyA re. mAne dazA bhadra mahAbali, kayavatro saubhAgye, RddhivRddhithI zAlibhadra tima, nAma lIye bhaya bhAge. zAlibhadra dhannA RSirAyA, jehatA sujaza gavAyA, nAma liyatAM pAtika nAse, nirmala thAye kAyA re. tapagacchamAM paMDita vairAgI, dIvijaya khudharAyA, tehanA ziSya savegI suMdara, kavi dayAvijaya savAyA. tasa dasevaka kRSNavijacavara bhara dharma thakI dhare (mAyA) tasa AgrahathI rAsanI racanA, kIdhI gurU supasAyA re. uttama e caritra ja jANI, bhAva aneApama lAyA, suvihitanA guNa guNateM suNan, zrotA ati sukhadAyA re. 19 me vRkSAri e DhAla patAkArUpa kahI mana raMge, sUtimaMDaNa pAsa pasAye, suratime sukhasaMge re. cyAra ullAse adhika vilAse, dAMnakalpadruma gAyA, budha jinavijaya kahe` vistariye, zatazASAi suchAyA re. 21 meM (1) itizrI dhanyazAli caritre prAkRta prabaMdhe dAnakalpadrumAgye catu zAkhArUpe| dhanyazAlisa yamagrahaNu atazanagrahaNAdivaSNu nAbhidhA caturthAM ulAsaH sarva gAthA 74pa DhAla 29 asmina prabaMdhe DhAla 85 ullAsa 4 gAthA 2142 sUkta 108 sagAthA 2250 graMthAgraMtha saMkhyA 3045 parimitA saMpUrNa : saMvat 1834 varSa mAseAttama mAse phAlguNu mAse vida pakSe tRtIyAyAM tIthau sAmatrAsare li. zrI pAdarAnagare zrI zAMtijinaprasAdAt lekhakavAcakacAH zubha'. 5.sa.125-12, A.ka.bha. (2) sa'.1870 cai.va.13 la. gAMdhI purjA prAgajI jetapura madhye. pa.saM.75-16, dheA.bha. (3) prathameAllAse DhAla 17 gAthA 440 dvitIyeAllAse DhAla gAthA 392 tRtIyeAllAse DhAla 22 gAthA 545 caturthAMllAse DhAla 29 gAthA 745 saDhAla 85 sagAthA 2158 samAna graMthAtraya 3000, sa.1855 20 me 23 Page #367 -------------------------------------------------------------------------- ________________ nayaNuraMga [354 jaina gUrjara kavio: 5 vaSe mAsottama mAse kRSNa pakSe dvitIyA tithI mAdDavAre li. pUjya pravarapaMDita zrI sthavarajI pUjya R. bhImasenajI tatpaTe sthavarajI pravara paM. pUjya zrI suNajI tatpaTTe pU. R. amIdharajI tATe pU. R. manajI R. tathA bhrAtA pUjya R. gaMgAdhara tatazi. li. . devajI zrI mavA biMdare rAsa lakhyo che jI zrI vAlA deza madhye rAjazrI vakhatasaMghajIno amala madhe lakhyo che. pasaM.74-17, gAriyAdhara.bhaM. (4) saM.1927 mAhA sudi 12 li. paM. bhImavijayajI tatazi. paM. rAjavijayajI tazi. paM. tejavijayagaNI. pa.saM.68-21, gAriyAdhara. bha. (5) sakalapaMDitaziromaNi zrI hastIvijayagaNi tazi. zrI sumativijayagaNi tazi. zrI lakSmIvijyagaNitazi. rUpavijayagaNi likhita zrI AdhAI nagare zrI ajItanAtha prasAdAta saM.1880 phAgaNa vada pa. pasaMda6-17, cA. (6) saM.1810 mAgazaSa zudi 5 gurau sakala paM. vizArada vizadadIdhItI paM. zrI pa zrI lAlasAgaragaNi taziSya paM. zrI jayasAgaragaNi taziSya paM. zrI hastisAgaragaNi taziSya gaNi amRtasAgaraNa liSitamasti. zrI sUratibiMdare vAstavyaH vinayavivekAdi saguNubhUSitAna samastasrAvakAcAravicAraniratAna zreSTha sakalaguNagariSThAna saMdhanAyaka zreSTha zrI 5 zrI lAladAsa amIcaMda sAhayAta. pa.saM.10713, nA.bha. (7) saM.1810 kA.zu.13 gurU sUryapure caturmAsika sthitiH saMdhamukhya saMghanAyaka zreDiTa sA. lAla sAha amIcaMda sAcya dAnAt tasya AgrahAta likhAvita. amaravijayagaNi zi. paM. zrI saubhAgyavijya zi. muninA hitavijayena li. pa.saM.142-10, kheDA bhaM. dA.6 naM.9. (8) pa.saM.113-11, khaMDita, gu. naM.6 6-1. (9) 2935, 5.saM.75, rAya dhanapatisiMha bhaM. ajImagaMja. (noTisIjha eNl saM. maeNnyu. va.9 pR.87-88.) [mupunhasI.] [prakAzitaH 1. prakA. bhImasaMha mANakI 2. prakA. zAha lakhamasI jesiMgabhAI. 3. prakA. kacarAbhAI gopAladAsa.] [prathama AvRtti bhA. 2 pR.567-73, bhA.3 pR.145455. dhannA zAlibhadra rAsane racanA saMvata darzAvatI paMktio udbhUta thaI nathI.] 1168 nayaNaraMga (3953) abudAcala bahata sta, la.saM.1784 pahelAM (1) li. paM. khImarAjena saM.1784 sAdhvI amarAM paThanAtha". Page #368 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI suMdarajIgaNi pa.saM.2, abhaya. naM.3230. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1468.] 1169. suMdarajIgaNi (3954) jabUcaritra bAlA, la.saM.1785 pahelAM mULa prAkRta. (1) saM.1785 zake 1660 phA.su.4 zuke vA. zivacaMdra-paM. jagatacaMdra-khImacaMdraNa li. verATa madhye. pasaM.11, bhAgyaratna muni kheDA dAra naM.3ra. [prathama AvRtti bhA.3 pR.164pa.] 1170. siddhivilAsa (355) covIsI .saM.1786 mAgha zu.10 (1) jinasAgarasUrizAkhA bhaM, vIkA. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1469. ahIM noMdhAyelI prata ja siddhivadhanaziSya guNavilAsa (have pachI naM.1172)mAM noMdhAyelI che. siddhivadha-ziSya siddhivilAsa anyatra paNa maLe che (juo ahIM pR.258 para kIrtivijayakRta "geDI prabhu gItanI pupikA). te alaga vyakti haze ke guNavilAsanuM bIju nAma siddhivilAsa thayuM haze e vize saMzaya rahe che. rA.saM.no pharaka jotAM, siddhivilAsanI kRtinI prata guNavilAsane nAme bhUlathI noMdhAI gaI hovAnuM mAnI zakAya.] 1171. mahimAvardhana (kulavadhanasUrizi.) (2956) dhanadatta rAsa ra.saM.1786 jeTha vada 5 maMgala (1) khaMbha. (2) lI.bhaM. [prathama AvRtti bhA. pR.587.] 117ra. guNavilAsa pA-gekulacaMda (kha. jinadharmasUri siddhivardhanazi.) pahelAM prathama "zrI gokalacaMdrajIkRta covIsI likSati" ema kahela che te guNavilAsanuM bIju yA mUla nAma gokalacaMdrajI hoya. samayasuMdarakRta "kalpasUtra' paranI "kalpalatA' nAmanI saM. TIkAnI prata A kavie saM.1765 bhA.va.2 dine zodhI che tenI 15ra patranI prata mo.selA.mAM che, tathA tenI bIjI prata ra09 patranI muMbaInI re.esa. Page #369 -------------------------------------------------------------------------- ________________ zAMtivijaya [56] jaina gUrjara kavio H mAM che te saM.1798 bhA.va.13 guru jesalameramAM A kavie lakhelI che : jaMgama yugapradhAna bha. jitasAgarasUrINAM padmaprabhAkara bha. jitadharmasUrivarANAM ziSyadakSa maheA. siddhidhanagaNivarANAM vinayavare zrI guNuvilAseApAdhyAyeli pikRtA prati rAu zrI akhayasiMhajI rAye.' (3957) + cAvIsI (hiMdI) ra.saM.1797(57) mAha zu.ra jesalameramAM vividha rAgarAgaNImAM. Adi aMta - rAga deva gaMdhAra. aba mehi tArA dInadayAla, saba hI matame deje. titita, tumahI nAma rasAla. rAga dhanyAsI. saMvata satara satANyai (pA. satAvanA) vase, mAgha zukla dutIyAe, 4 jesalamera nayarame haraze, kira pUrata sukha pAme. pAThaka zrI sidhivaradhana sadRgurU, jihiM vidhi rAga batAe, guNavilAsa pAThaka tihiM vidhi sau, zrI jinarAja mahAe ihi vidha cAvIse jita gAme. pa (1) saM.198(1908) phA.vada 8 vAra thAvara la. ThA. phUlA haraNacaMda pATaNa madhe je vAMce tahune hamArA ja(ji)nAMya namAM(ma:) che. 5.sa.4-14, jaza.saM. (2) pa.saM.pa, kRpA. peA.48 naM.884. (3) pa.saM.3, abhaya, peA.16 naM.1631. (4) racanA sa.1796 mA zu.10 Apela che. jinasAgarasUri zAkhA bha. vikAnera. (5) pa.sa.5-13, A.ka.bha prakAzita H 1. cAvIsI vIsI saMgraha pR.497-107. [2. 1151 stavana maMjUSA.] [prathama AvRtti bhAra pR.584-85, bhA.3 pR.1469. jue A pUrva siddhivilAsa (naM.1170) vizenI saMpAdakIya noMdha.] 1173. zAMtivijaya (3958) zatruMjaya tI mAlA 3 DhAla ra.saM.1797 mAhe zu.ra Adi- AdIsara arihaMtajI, nAbhirAyakula-mauDa, marUdevAsuta guNanila, Ape avicala uDa DhAla yattinI. zrI sadgurU karIya praNAma, thuNisyAM siddhAcala dhAma, a. 1. Page #370 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [357] jinazAsanameM e nake, kahyau siddhivadhU-sirIke. tIratha e sAsau jANa, zrI vIravacana pramANa, sAdha sIdhA anaMtA kaDa, te praNamuM be kara joDa. aMta - kalaza. Ima siddhi tIratha taNIya yAtrA caityaparipATI karI, chae "rI pAlata je vicare suddha Atama saMvarI; muNi zAMtivija sujasa kI, heta ANI Ika mane, saMvata satara satANuAnA mAgha sita dutIyA dine. (1) stavanasaMgraha, pa.saM.17, 5.4.11thI 12, vA. zAMtivijegaNi li. paM. jayasamudragaNi ziSya paMDita ciraM devacaMdrasya paThanahetave. li. rAdhanapura madhye saMvata 1809 mAgha sudi 11 budha dine. anaMta.bhaM.. [prathama AvRtti bhA3 pR.1468.] 1174, puNyaratana (pI. bhAvaprabhasUrizi.) A kavinA guru bhAvaprabhasUri mATe juo A pahelAM naM.1069 pR.165. (35) + nyAyasAgara nirvANa rAsa rasaM.1797 Aso vada 5 ravivAra tapagacchane muninuM varNana pUnamagachanA muni kare e udAra daSTAMta A kAvya pUruM pADe che. kAvyanAyaka nyAyasAgara mATe juo A pahelAM naM.1109. Adi- sakala zreya latA hatI, prabhu puSkara jaladhAra durita dhAmane TAlavA, sahasakiraNa anukAra. azvasena-kuladhvaja samo, vAmA kero naMda zrI sakhezvara praNamatAM, niti ANaMda, ha sarasatine praNamIye, Ape vayavilAsa murakhane paMDita kare, nyuM kIyo kAlidAsa. bhAvai gurUne vAMdIye, gurU viNa jana nahI koI, devadANava gurU zira dhare, gurU viNa jJAna na I. zrI gurUne supAyathI, upajo jJAna vizAla, paM. zrI nyAyasAgara taNuM, race nirvANa rasAla. aMta - DhAla 10 dhanadhana zrI rUSirAya anAthI - e dezI. Page #371 -------------------------------------------------------------------------- ________________ puNyaratna jaina gUrjara kavio H AnavimalasUrI gAje re vidyAsAgara mata ANI re bhaviyaNa bhAva dharIne vadeza, chaThThuM AMbilanA tapa kIdheA, straga taNA sukha lIdheA re. bha. 1 tatparTa dharma sAgara uvajhAya, sahu praName jenA pAyA re, tatpaTe vimalAbAdhI dhIrA, tapaTe pAdhi hIrA re. bha. 2 tAsa pATa uvajhAyA sukhakara, zrI kuzalasAgara dhuraMdhara, tatpaTe uttamasAgarajI sehe, sasiva paDitanAM mana mehe re. bha. 3 tAsa pATa paMkaja sama jaNA, thayA nyAyasAgarajI bhANA re jinavaradharma bahu ajuAle, kumativAsane` TAlyA re. zrI punimagaSTa adhikA gAje, Dhera zASA chAje re, zrI bhAvaprabhasUri takhata birAje, bAdi madane bhAMje re. bha. pa sardha vinatI gurUne kahAvI, ziSya mekaleA citamAM TharAvI re gurUAdeze' ziSya puNya AvyA, punimagacha saMdha mana bhAvyA re. bha. 6 zrI puNyaratnane vANI suMdara, saMdhe kahI atisArI re zrI jayasAgarajInA kaghAthI, nirvANa racyA suSakArI re. bha. 7 zrI puNyaratne gurU pasAye pU. nyAyasAgara guNa gAyA re saMvata sattara sattANu A varSe, Azrita vide ravivAra sehAyA re. bha. 8 bha. 4 [35] tapagaccha mAMhuM adhika virAjai, teha same jhAya te jANA, zrI pRmi dina saMpUrNa kIdhA, vighna rahita ujamAle! re bhaNasya' gaNusyuM' je sAMbhalisyuM' tasa dhara lIlA vizAlA re. bha. 9 [hejaijJAsUci bhA.1 (pR.511, 513). prakAzita H 1. jaina aitihAsika gUjara kAvyasaMcaya. (3960) zakhezvara pArzvanAtha sta. ra.saM.1797 vai.va.4 guru Adi dUA. sukhakara duHkhahara guNanidhi, zrI bhAvaprabhasUri; eha sugurU pasAyathI, gAIsa stavana sandUra. gAma sa`presara dIpatuM, nAma sapresara pAsa; tahu taNA saMbaMdha je, te kahuM chuM... ulAsa. sarasati devI mAtajI, tAharA saraNA lIdha; vayavilAsa deje sarasa, jima hAi kAraja siddha Page #372 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [359] zayada aMta - saMvata sattara sattANu, vaizAkha virda hai| cAkhIne gurUvAra ki. 9 zrI yAtra karI bhalI bhAMti su, saMdhajananI heA puDucI manaAsa. bhAvaprabhasUri ziSya puNya kahe, mujhe tUThA hA sapresara pAsa. ki. 10 zrI sapresara gAmamAM puNya racIyeA he! e tavana rasAla, bhale gaNe je sAMbhale, te pAme heA valI lacchi vizAla ki. 11 kalasa. zrI saMpresara pAsa jinavara durita timira savi kha'DaNA, azvasenarAya-kulatilaka tribhovanadukhadeva DaNA; sakalasaMdhava tipUraNu sudrumathI adhika thayA, zrI bhAvaprabhasUri ziSya ja`, puNye sakhezvara lahyo. (1) juo nIcenI kRtine aMte, (3961) za'presara stava cha kaDI Adi- sukhakArI sapresara sevAjI, aMta - sAhA zrI ratanajInA saMdhane sAthe, yAtrA karI sukha levA. bhAvaprabhasUri kA puNya Ima jape sakala saMdha sukha karevAjI. (1) uparanI baMne kRti, pa.saM.4-15, hA.bha. dA.83 naM.125. [prathama AvRtti bhA.2 pR.585-87.] 1175. rAyacaMda (lAM. bhAgacaMda-gAva zi.) (3962) atisukumAla cADhAliyu* 48 kaDI ra.sa'.1797 Ase aMta - a'tagaDa sUtre adhikAra, gajasukumAlanA vistAra, kahyo jItavarajI hitakAra. vada 0)) mAMDavImAM hai| gaja. 7 satara satANu ane Asu mAsa, kIdhuM mAMDavI sahera ceAmAsa; divAlI dina gAyAM ulAsa. haiA gaja. 8 zrI pUjya bhAgacaMdajI leAkagatharAyA, RSi gAva najI siSya rAyacaMda sAdhu guNa gAyA. kalaza. SImA guNa gAyA mana savAyA uttama guNu gajasukamAla e, bhaNe bhAve sUNe hita syuM te vare suSa varamAla e. 10 sAsana kSadAyA, hai! gaja. 9 Page #373 -------------------------------------------------------------------------- ________________ khuzAla [60] jaina gUrjara kavie H 5 (1) sa`gAthA 48 iti. pa.saM.ra, gu.vi.bha'. (3963) + thAvarlRAkumAra cADhAliyu* prakAzita H 1. sa.mA.bhI. pR.327. [2. jaina sajhAyasaMgraha (jJAnaprasAraka sabhA) tathA anyatra [prathama AvRtti bhA.ra pR.584.] 1176. khuzAla (3964) [+] nemi khAramAsA ra.sa.1798 mA.11 guru (1) sa'.1815 je.zu.. li. amaracaMda vijaimala paDanAtha. pasara, abhaya. na.1856. [prakAzita H 1. prAcIna madhyakAlIna bAramAsA saMgraha bhA.1 (caMda khuzAlane nAme).] prathama AvRtti bhA.3 pR.1468-69, prAcIna madhyakAlIna khAramAsA saMgraha'mAM mudrita kRtimAM 'ca`dakhuzAla' e tAma maLe che paNa evuM nAma AchuM saMbhavita che. tethI khuzAlacaMda'nuM 'caMdakhuzAla' thayuM hAya ema jaNAya che.] 1177, nihAlaca'dra (pAcadragaccha hu cadrazi.) (3965) + mANekadevInA rAsa (e.) 2.sa.1798 po.va.13 makasudAbAdamAM Adi- zrI gurU gautasa paya tamI, sArada mAta matAUM re, jeha thakI khudhi upaje, guNa puNyavaMtanA gAuM re. puNyavata nara sAMbhaleA, niramala satIya caritre re, pApapaka jehathI miTe, heAve zravaNa pavitrA re. 2 a'ta - pAzacaMdagacha pagaDA re lAla, vAcaka zrI harSaca'da re, mahA. 8 (tAsa anuja jasa uccare re lAla, nAma muni nihAlacaMdra re.) saMvata satare aThANuvai re lAla, pASa kRSNa pakha sArI re, mahA. tithi tarasa e joDIyA re lAla, makasudAbAda majhAra re. mahA. 9 paDhe guNe je sAMbhale re lAla, suNe mata dhare ANuMda re. mahA. tasu dhara dharmaprasAdathI re lAla, dinadina adhika ANu 6 re. mahA. 10 dhana mANude satI re lAla. (1) saM.1861 mAzupa seAma makasudAbAda mahAjana li. dAna. peA.13. (2) sa`.1885, 5.sa`.11-12, gu. na'.13-21. (3) sa.1919 agata sudi 5 makasudAvAda ajImagaMja nagarame li. jatI akhIra deta. 1 Page #374 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI nihAlacaMdra pasaM.7-12, gu. naM.12-21. prakAzitaH 1. jaina rAsa saMgraha prathama bhAga (brAcaMdrasUri graMthamAlA pu.3rathI 38) pR.148thI 160. (3966) brahmabAvanI (hiMdI) 2.saM.1801 ka..ra makasudAbAdamAM Adi-Adi kAra Apa paramesara paramati agama agocara alakharUpa gAye hai. dravyatAmai eka pai aneka bheda parama jAke jasa vAsa matta bahUname cha hai. triguna trikAla bheva tIna leka tIna deva aSTa siddhi nava nidhidAyaka kahA hai, akSarake rUpameM svarUpa bhuloka TUMkI eso kAra harSacaMda muni thAya che. aMta - saMvata aDhAre sa adhIka eka kAtI mAsa pakha ujiyAre tithi dvitIyA suhAvanI purape prasiddha makhasudAbAda baMgadesa jahAM jaina dharma dayA patita pAvanI pAsagaMdagaccha svaccha vAcaka haraSacaMda kIroM prasiddha jAkI sAdhumanabhAvanI tAke caraNAraviMda punya nihAlacaMda kInhI nija mati punIta brahyabAvanI. pa1 hama dayAla ke sajjana visAla citta merI eka vInatI pramAMna kari lIjiyau merI matihInatA kInhI bAla khyAla Iha apanI subuddhi sudhAra tuma dIjiyau paunake svabhAva prasiddha kI TheraThera pannaga svabhAva eka cittameM suNIIi alike svabhAvatuM sugaMdha lIjaya arathakI hasake svabhAva dake guna gahIjiya. (1) pa.4.1thI 8 paM.11, jaza.saM. (2) pra.kA.bhaM. (3) pa.saM.10, ji.cA. je.13 naM.2124. (3967) jIvavicAra bhASA 186 karI saM.1806 ce.zu.2 budha 52 Page #375 -------------------------------------------------------------------------- ________________ bhAjasAgara [62] jaina gUrjara kavio: 5. makasUdAbAdamAM (3968) navatatva bhASA 2.saM.1807 mAgha zu.5 makasUdAbAdamAM (3968) baMgAlA dezakI gajhala (hiMdImAM) gA.65 Adi - sArada sadagurU praNamya kara, gavaraputra manAya, gajala baMgalA dezakI, pragaTa likhI banAya. avala deza baMgAlAkI, nadIyAM baheta hai nAlAkI, saMkaDI galI hai jahAM jera, jaMgala khUba cAra Ara. aMta - mAro deza baMgAlA khUba hai re, jahAM vahata bhAgIrathI Apa gaMgA. jahAM sikhara sameta para nAtha pArasa prabhu jhADakhaMDI mahAdeva caMgA, namra paceTame darasa rUghanAthakA baDA nhAMhaNa hai gaMgAsAgara susaMgA, desa uDIsa jaganAtha arU vAlavAkuM ke nhAta sudha heta aMgA. 64 gajala baMgalA dezakI, bhAkhI jatI nihAla, mUrakhake mane nAM vase, paMDita hota khusAla. 65 (1) 5.saM.2, pUrNacaMdra nAhara saMgraha naM.4310 (nAhaTAjInI nakala parathI). [prathama AvRtti bhA.3 pR.8-9, 321 tathA 1098-99, pR.321 para baMgAladeza gajhala bhUlathI (brahma) rUpacaMdane nAme mukAyelI te pachIthI sudhAyuM che.] 1178. bhejasAgara (ta. vinItasAgarazi.) karmagraMtha' para bAlA.nI prata A bhojasAgare phaladhImAM lakhI che? li. paM. bhejasAgaragaNibhiriti samasta prazasta rASTravihitAdare zrI phalavaddhi purapuraMdarethI zrI zrImadazvina mAsaH zitetara pakSa dakSASTamyanIti sakala sakalanAkinAyakAcAryavAsare. vIjApura. naM.92. (1970) AcArapradIpa bAlA, ra.saM.1798 jaye.va.10 maMgala ratnazekharasUrikRta saM.1516. aMta - zrImattapAgacchaviyatavya kAze, prabhAkaraH zrI vijayAyAkhyA sUrIzvarastaddaguNa sAdhu mukhyo, vidvAna vinItA dimasAgareDabhUta. 1 tacchiSyalezana suvAcakana, bhejAdita sAgara zamaNA yaM AcAradIpe mitatela pUra, pajJa sArtho likhito TabArtha. 2 sUrIzvarANAM vijayaprabhANu, ziSyA hi hemAdavijayA babhUvuM; Page #376 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [63] vIracaMda. teSAM vineyAstu pratApasa'nA, ziSyAhi rUpA vijayAzca tebhiH 3 kRtastadazya nayA nibaMdho bhASAprakAraH puri suritAbve aSTAMka sapte'du mitaMtra vaSe, jyeSThe dazamyAM vavada bhUsuta'ni. 4 graMtha mUla TIkA 4065 TabA saMkhyAI 5000 samilI 9035 zrImat tapAgacchanA gaNanAyaka bhaTTAraka zrI vijayadayA sUrIsaranA gacchane viSaI sAdhugur3e mukhya paDita vinItasAgara gaNi 1, tehanA ziSya vAcaka bhAjasAgaragaNinA kRta AcArapradIpa graMthane Tame lezamAtra likhyA. 2 sUrimAM pradhAna zrI vijayaprabhasUrinA ziSya hemavijayagaNi tehanA ziSya pratApavijayagaNi tehanA ziSya 5. rUpavijayagaNi 3 tehanI prAthanAi TamA kIdhA sugamakRta saMvat 1798 vaSe jyeSTa vida 10 bhAmavAre prati. (1) bha. vijayayAsUri zi. 5. muktivijayagaNi zi. paM. DuMgaravijaya li. sa.1847 phA.va.11 darbhAvatI nagare zrI pArzva prasAdAt. 5.saM. 232, jai.e.i.bha. pApa7 na.1077, [prathama AvRtti bhA.2 pR.593, bhA.3 pR.1945-46.] 1179. vIraca'da Adi - (3971) paMdaramI kalA-vidyA rAsa [athavA vArtA] ra.sa.1798 zrA.va.pa ratnapurImAM AmAM vAratA gujarAtI gadyamAM mUkI che ne sAthe duhA mUkela che. dUA. sarasati mAtA namaNu kara, mAguM eka pasAya, aliyavidhana dUre hare, pApa sarI re jAya. thAvara graha ati krUra hai, 'nata hai saba lega, aMtara krU kahata he, seAtuM vAnUM phroka, caude vidyA hai bhalI, kahe sarve munIrAya, pataramI vidyA ima kahe, je ne Ave dAya. ata - dUA. saMvata satara aDhANurya, a. vrata zrAvaNa mAsa, vadi pakhe... dina paMcamI, kInI manaulAsa. (pA.) pUrva vAta anusAra se, apanI buddhi pramAMNa, vAtika kIdha hiM bhalI, sunahe! satura sujANuM. 1. 2. 3. 1. * Page #377 -------------------------------------------------------------------------- ________________ mAtI mAlu ratnapUrI atI khUba he", rAMNA kAyama rAMja, vIracaMda pUraNa karI, siNagArU siratAja. 3 (1) iti zrI celA tA(rA)caMda laSIta. [bha.?] (2) iti paneramI vidyAkalAla rAsa saMpUrNa, pa.sa.8-20, IDara, bha. naM.188. [rAhasUcI bhA..] [364] jaina gUrjara kavie H 5 ata [prathama AvRtti bhA.3 pR.1470.] 1180, meAtI mAlu (3962) jina zalAkA 73 kaDI 2.sa.1798 divAlI amadAvAdanA premApurAmAM Adi - vANi varasati sarasati mAtA, kavijatatrAtA karatidAtA, ikSvAkuvaMse jinavara bAvIsa, munisuvrata nemi deMya harivaMza. 1 bAvIsamejinavara nesakumAra, bAlabrahmacArI nemakumAra, paraNA nahi paNa pritaDI pAlI, kahasya satlAkeA sUtra sa`bhAla. ra sahasavadana jo suragurU gAve, paramesaraguNanA pAra na Ave, matahINu mAnavI kema vakhANe, zizu jima sAyara bhuja mati jANuM. 72 satara aDhANu divAlI TANuM, sasaharanI pAse paisApura jANu, sabhava sukhalaharI pasarI kalyANu, metImAlubja leAka jainavANi. 73 (1) pa.saM.3-15, jaza.saM. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1470-71. 'sasaRsra'nA artha amadAvAda karyA haze? amadAvAda vasavAmAM sasalAnI je kathA che tene anulakSIne ? meAtI mAlu' nAma je rIte gU thAyuM che te paNa jarA zaMkA prere evuM che. 1181, lAlacaMdra (vijayagacchIya) (3973) sAgaracaMdra suzIlA cApAI ra.sa.1799 kA.zu.pa cItAkheDe (1) saM.1903 mAga.zu.15 lAdhI madhye punamacaMda li. pa.saM.15, mahara. pA.2. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1471.] 1182. lakSmIvijaya (ta. gagavijaya-meghavijaya-bhANu (3974) zAMtinAtha ciratra khAlA, ra.sa.1799 pe.zu.3 vijayazi.) Page #378 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [36] mULa ajitaprabhasUrikRta. aMta - zrImat tapAgaNugaMgane, sUryaH zrI vijayadAna surIdra; samabhUttatsatAne, viSNudhaH zrI ga'gavijayAAH. tatpAdapadmaSaTpadapravarA zrI meghavijayatAmAna; samajAyata kavIdrAH vimalacaraNabhUSitAMgA san tatpAdapadmasevI jayati zrI bhANavijayanAnta; kIrtti pratApagaha: bhUvi sadgItA tAM bibhrata. taccaraNakamalasevi ziSyA lakSmIvijaya iti viSe stabUkArthAya... gurUkRparye zAMticaritrasya. nidhi graha vidhapArthAdhi dubhiH samite dhavala tRtIyAyAM likhitamakhilamata pustake mayi vihita pa paDiMta madathai. pa lakSmIrUpa tapAgaccharUpa AkAse. sUrya vijayadAnasUri thayA tehanA saMtAnanI paraMparA para ga'gavijaya nAme tehanA caraNakamala tama sArikhA meghavijaya thAtA hAOM cAritra zAbhAyamAna che evA jeharA 2 mahAkIttivyada 5 gItArathapaNe dharatA tahenA caraNarUpa kamala tehanA pada praa sevanArA bhAvijaya 56 trIjAnu tehanA ca. ke. se. ziSya lakSmIvijaya nAme teNe e TabArUpa graMtharacanA kInA, budha pramANe. saMvata 1799 varSa pesa sudi 3 dine racanA karI mUkha ziSya hetu. (1) saM.1867 kA.15 [bha.... ?] (2) mUla aMte H 5. rAmavijayagaNi zi. khuzAlavijaya zi. pU. harSavijaya li. sa.1837 po.va.8 budhe grAma chaThIADA madhye; TabA aMte H 5. rAmavijaya zi. 5. bhANuvijaya zi. caMdra(?)vijayagaNi la.saM.1837 pe.va.8 budhe. 5.sa.344 (399 ?), jinadatta muMbaI pe!.7. (3) la.saM.1868, 5.sa.430, lI'.bha. dA.4ra naM.1. (4) 5.je.zve. bha. jayapura naM.56. (5) pa.4.39thI 397, ma.jai.vi. naM.37 a. (6) kahaiyA lahiyA pAse, amadAvAda. dayAsANiya 1. 2. 3. [prathama AvRtti bhA.2 pR.593, bhA.3 pR.1646-47.] 1183. dayAmANikaya (kha. jinacaMdrasUri-kSamAsamudra-bhAvakIrti -ratnakuzalazi.) (3975) rAmivanAda sArAdvAra (gadya) ra.sa.1799 pazu.11 mULa kRti rAmacaMdranI (jue naM.878 bhA.4 pR.171). 4 Page #379 -------------------------------------------------------------------------- ________________ veNIrAma [66] jaina gUrjara kavio : 5 aMta -e mana taNo paramAna, sAraMgadharahuM sAriyA kahe ja e anumAna, rAmavida vinodabhuM. -Iti rAmavinoda vaidyagraMtha sAroddhAra sapUrNa saM.1799 zAke 1664 pauSa zukla 11 bu. A. bha. jinacaMdrasUri zi. vA. kSamAsamudra zi. vA. bhAvakIni zi. paM. ratnakuzala muni zi. 5. dayAmANikya muninA eSA ajani. zrI kAmAbajAra nagara madhye. (1) pasaM.134-11, gu. naM.47-3. (2) saM.1854 li. pa.saM. 89-13, gu. naM39-4. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1299. tyAM rAmacaMdrakata "rAmavinodInI mAhitInI aMtagata A kRti seMdhAyelI che.] 1184. veNuMrAma (dayArAmazi.) rAThoDa mAdhesiMha, pIpADa (jodhapura)nA jAgIradAranA Azrita. (3976) (guNa)jinarala 191 kaDI .saM.1799 mAha suda 11 maMgaLa pIMpADamAM Adi dUhA. gaNapati sArada pAya namI, AkhuM jinarasa ela, vidhAviMDAraNa sukhakaraNa, avirala vANI deha. namaNu karInaeN namuM, prathama ja sadagurUpAya, sAstra kerA subha aratha, dIyA mohI batAya. pUrava punya ja pAII, vidyArau varadAna, punya kayAM pAtika pula, sukha vilasaMta suna. aMta - saMvata nidha khaMDa samudra caMda, jinarasa kIya racanA; mAgha sukala suta mahI titha ja ekAdasI niraNA, gacha kaTika gurUrAja, prasiddha zrI pujaya paMcAINa; jinaharaSa jinalabadha, pATa hammIra parAyaNa vinaya harI lakharAja huva, dayArAma dila suddha lahI; ziSa ema payaMpe gurU bhagati, kara joDe vibhurAMma kahI. 190 dUhA. nayarI pIpADa ja navala, kamaja mAdhausidha, kAmetI se abha, dharama vajana dhayadhIMga. 191 Page #380 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [67] (1) sarvagAthA 191 Iti zrI kavi veNIrAmakRta guNa jinarasa saMpUNa. saMvata 1881ra varSe mAsottama mAse phAlgaNa mAse zuklapakSe ekAdasI tithI bhomavAre subha velAyAM liSata bhImavije pAdara madhye. zrI. paM. nirakasamajIre pATha vAste lakhyau cha. jaba laga merU aDigna hai jaba laga zazIhara sUra, taba laga A pothI sadA, rajo guNabharapura. zrIrahu kalyANamastu surbha bhavatuM zrI pArasanAtha prasAdAta zrI. zrI. pa.saM.8-13, kAmu. (ra) la.saM.1802. hiMdI sAhityane sane 1901nI khojana riporTa naM. 109. (3) li. R. sadArAmajI saM.1859 mAgha zu.10 bhame kekIda grAme. pa.saM.10, vIramagAma bhaM. (4) saM.1885 A zu. 6 maMgale paM. kasturA grAma nAyUsara prathama cAturmAsa. pa.saM.7, abhaya. naM.3875. (5) saM.1883 po.va.2 . devacaMdra li. pasaM.11, catu. pi... [hejejJAsUci bhA.1 (pR.615, 621).] [prathama AvRtti bhA2 pR.511-12, bhA.3 pR.1433 tyAM kavine kharataragacchanA kahelA te barAbara jaNAtuM nathI. kAvyamAM kaTika (kaDavA ?) gaccha ane paMcAINa ullekha che. bAkInAM nAmo sAthe zo saMbaMdha che te paNa spaSTa nathI.] 1185. padma (suMdara zi.) (3977) navavADa sajhAya ra.saM.1799 A zu.15 ravi suratamAM Adi- anaMta covIsI jina namuM, zrIdevI cIta lAya, navavadhi vADi vakhANatAM, manamAM vasI mAya. vIravacana manamAM dharI, sadagurUrti supasAya, sIla taNuM guNa gAvatAM, dinadina dalati thAya. parama prabhutA pAmII, dharatAM jehanuM dhyAna, namII nema jisesarU, brahmacArI bhagavAna. suMdara apasara sArakhI, rUpavatimAM reha, vanamAM yuvatI tajI, rAjula guNanI geha. seje chamAsI tapa taNuM, eka divasa phala eha, vaya caDhatI vrata pAlIuM, jagamAM dudhara jeha. galita palita gatabala hoya, je tRSNa navi jAya, vanavaya vrata Adara, huM praNamuM tala pAya. jagajana je maline kahe, sahasa mukheM karI soya, Page #381 -------------------------------------------------------------------------- ________________ paha [68] jaina gUrjara kavio: 5 brahmacaryanA guNa ghaNuM, tAga na pAme toya. dase daskRti dohila, lahi mAnava-avatAra, bhAvuM brahmavrata Adaro, jima pAmo bhavapAra. sale sI vastu na pAmII, cAtura tuM cita dhAri, ochA sukhaneM kAraNe, murakha ghaNuM mujhAri. e vratane ugAravA, vIreM kahyo vicAra, nave vADi nirmala dhare, sIla sadA sukhakAra. aMta - bhaNe gaNe je sAMbhale re, te ghara keDi kalyANa re, sIla taNuM supasAyathI ho lAla. padma parama riddhi pAmo re, sIlathI catura sujANa re, nidhi nava saMvata sAyara sasI ho lAla, Aso sudi pUmi dine re, ravI azvanI RSirAya re, sUrati comAsiM rahI he lAla, suguru suMdara supasAyathI re padma kahI e sajhAya re, sIla sujasa tarU sevII he lAla. kilasa. ema sIyala suMdara sujasamaMdira gAIo guNaAgarU, pradhAna paMDita sabhAmaMDita sugurU sudara mujha karU; teha taNe suparasAya pAMkhI, sIsa nAmI stavyo sIla e suratarU, muni padma bhArSi zAstrasAkhi sakala saMgha maMgalakarU. 1 (1) saM.1853 rAvala jeItA paThanArtha celA lakhamIcaMda. ce.vadi 9 dareM bhamavAre. pa.saM.7, beDA bhaM. (?) (3978) puNyasA 2 cepAI ra.saM.1709 (?) Adi- sakala siddha arihetanaI, praNamI nijagurU pAya, vANI sudhArasa varasati, sarasati diu mati mAya. dharma taNA phala vaNavuM, je bhASyA jinarAya, mujha mUrakhanaI bhArati, sAnidhakArI thAya. dharamaI dhaNakaNa nara lahaI, dharamaI vAMchita bhoga, dharamaI uttama kula taNe, milaI vallabhasaMyoga. dharama rUpa ja rUDa, dharamaI kalAabhyAsa, dharamaI vidyAvaMta hoI, lamI sDa dharavAsa Page #382 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI satyasAga 2 dharamaI dharatI nija ghari, dUjhaI desavidesa, dharamaI rUpavatI satI, yuvatI yauvanavesa. dharamaI mayagala malapatA, dharama tejItoSAra, dharamaI rathapAyaka ghaNA, seva karaI niradhAra. punya kare bhavi bhAva cuM, jima pAmau priya Rdhi, punyasAra taNa pari, nija manavachita sidhi. pUraNa premanaI vallabhapaNuM, cittanuM prakAsi haraSAvi ghaNuM, prathama padma kahaI cepaI DhAla, Agali saMbaMdha sabala rasAla. padya kahaI DhAla vIsamI, su. hAMsaI silake vAMci. vA. 96 (1) 21 DhAla sudhI apUrNa, pa.saM.19-15, ma.ba. (hAla de.lA.) (2) khaMbha. 1. (3) caM.bhaM. prathama AvRtti bhA2 pR.139, bhA.3 pR.1187-49. "puNyasAra copAIne ra.saM. adhikRta jaNAto nathI. kavi laMkAgacchanA suMdara (naM. 1166)nA ziSya haze?] 1186. satyasAgara (ta. vinatasAgara-ratnasAgarazi.) (3979) vacharAja rAsa 2.saM.1799 mAruM suratamAM aMta - zAMtinAtha caritrathI, racyo e rAsa rasAla vacharAja narapati taNo, anupama guNagaNamAla. DhAla 16 bhavijaNa vAMdo bhAvi gaNadhara e dezI. tapagacchamaMDana duritavihaMDaNa, hIravijayasUri rAje Aja lage puharImaMDalamAM, jasano paDade vAjI akabara sAha asura pratibodhI, jaina nisANa bajAyA. 1 tAsa paTTa udayAcala diye, sUrija jema pratApIjI vijayasena gurU guNamaNidari, jasa mahimA jaga vyApIjI vijayadeva gurU tAsa paTodhara, vijayaprabha surirAyAjI . vijayaratana gurU nija vidyA, vAdI aneka harAyA che. sa kSAtyAdika dazadharmadhuraMdhara, vijayakSama guNavaMtAjI eka jIbha guNyA navi jAye, sAyarayaNa anaMtAjI 24 Page #383 -------------------------------------------------------------------------- ________________ muMdhavijaya [37] jaina gUrjara kavio: 5 tAsa paTTa pUrvAcala uda, bhAnu samovaDa tejIMcha vijayadayAsUri guNarayaNAyara, vAMde bhavijana hejeche. lIsAgarasUri paraMpara, vidyAsAgara uvajhAyAjI ANaMdavimalasUrI saMmata zAsana, tapagaccha-teja dIpAyAjI sahaja vinaya prIti jJAna valI, vIrabhAva sukhadAyAjI vinItasAgara guNa girUyA INa vidhi, tapagaccha mAMhi kahAyAjI. 4 sugurU vinIta mahAguNavaMtA, moTA mahImAdhArIjI pAMca ziSya tehanAM paragaTa, nAma kahuM hitakArI dhIra bheja suraja 2tanAbhidha, jayaMta paMca gurUbhAIjI te mAhiM eka bhejasAgara budha, pAThakapadavI pAIjI. 5 saMvata satara se ninANujI, surati sahara comAsuMjI zrI pUjya prabhu Apa birAjyA, tehane rahIyA pAse zrAvakanA guNa ikavIsa kahIye, te guNe karI pUro sAha lAdhejI vinayaviveke, sagalI vAta sanareche. teha taNuM AgrahathI kIdho, vacharAjagRpa rAsajI kaviyaNa dekhI kaI mata hato, jevo buddhiprakAzajI sugurU ratnasAgara supasAthe, rAsa racyo suvizAlajI satyasAgara kahe sakala saMdhane, thAjyo maMgalamAlajI. (1) muMbaI baMdare likhita zrI u. suMdarasaubhAgyagaNitaziSya paMDita zrI 18 paM. khuzAlasaubhAgyagaNi ziSya mu. raMgasaubhAgyana li. pa.saM.61-13, lA.bhaM. naM.401. (2) muMbaI baMdare la.saM.1850 kIzu. 11 mu. zrIdharasaubhAgya zAMtinAtha prasAdAta. 5.saM.82-8, mukti. naM.195. [prathama AvRtti bhA.2 pR.588-89, bhA.3 pR.1471] 1187. budhavijaya (ta. vijayadevasUri-vijayasiMhasUri-gaja vijya-guNavijaya-hetaviye-jJAnavijayazi.) (1980) yogazAstra bAlA, la.saM.1800 pahelAM (1) bha. vijayaprabhasUri-labdhivijaya-dIpavijaya-mAnavijayena la.saM.1800 mAha vadi 7 budha jaMgI grAme vAsupUjya prasAdAta. 5.saM.37, kheDA saMgha bha. dA.2 naM.58. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1648.] Page #384 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [371] bhAnuvijaya 1188, bhAnuvijaya (tA. lAbhavijaya-gaMgavijaya-meghaviyezi.) (3981) pAzvanAtha caritra bAlA. ra.saM.1800 poSa vadi 8 sema aMta - zrI tapAgaca7ngagana-dinakara-sadazA vijayadAnasUrIMdrAH taddavaMze lAbhajiyA tataziSyo gaMgavijayAkhyA. meghAdivijayanAmAM takasAhityazAstravidda vidurA tacaraNujadvirepha babhUvuM bhAnuvijayakA . zrI pAzva caritrasya lakSamIvijaya sAdara ziSyAthe sukhabadhAya bAlabodhamalIlikhata. bhUsaMvatsa caDheNe 1800 poSa mAse sitere pakSe someSTami dine bhU saMpUrNa graMtha sukhage. (1) saM.1850 vaSe mAsottama mAse kRSNapakSe zubhakAri mArgazIrSa sati dazamyAM tithau braguvAsare. pa.saM.451, ghedhA bhaM. (2) mULa bhAvadevasUrikRta graM.19000 saM.1869, 5.saM.462, pra.kA.bhaM. (vaDo.) dA.32 naM.255. (3) graM.18281 saM.1869, 5.saM.562, pra.kA.bhaM. dA.73 naM.738. (4) pa.saM.238, he.bhaM. naM.16 66. [prathama AvRtti bhAra pR.594, bhA3 pR.1647-48] 1189 udayasAgarasUri (vijayagaccha vijayamuni-dharamadAsa khemarAja-vimalasAgarasUrizi.) (3982) magasI pArzvanAtha sta, 59 kaDI aMta - zrI vijayagacha munivara ati bhalA tatra ka. zrI nUnarAja rUSirAya to zrI vijaya munIsara jaNAI tasa seve suranara pAya to. pa7 zrI dharamadAsa muni guNabharyA to, zrI khemarAja pathadhAra to, zrI vimalasAgarasUrI sevI tatra ka. zrI udayasUri sAdhAra to. 58 kalaza. iya pAsasAmI siddhigAmI mAladesaI jAMNIyaI, magasiyamaMDaNa duritakhaMDaNa nAma hiyaDai ANIyaI; zrI udayasAgarasUri pAya praNamaI ahanisa pAsa jirNoda e, jinarAja Aja dayA dITha tuM mana huvai ANaMda e. pa9 (1) pa.saM.2, prakA.bhaM. [prathama AvRtti bhA.3 pR.588.] Page #385 -------------------------------------------------------------------------- ________________ haSa caMdra [372] 1190, harSoMca`dra (pArzva cadragaccha) huM caMdra (have pachI sa'.1947nA kramamAM)thI bhinna haze. (3983) vadhu mAna janmama gala (1) pa.sa'.4, ji.cA. peA.83 na.2109, [prathama AvRtti bhA.3 pR.1471.] jaina gUrjara kavio H p 1191, kSamApramAda (ratnasamudrasUrizi.) (3984) nigeAdavicAra gIta kaDI 48 satyapura(sAcAra)mAM Adi dAhA praha uThI namIye sadA, zAsananAtha sadhIra trizalAna'dana jagatilA, vara sukhadAyaka vIra. paMcama aMge pragaTa che, vArU nigeAdavicAra sahatAM sUdhe mane, sahI huve sukhakAra. ata - - kalaza. vIra jivara sayala sukhakara satyapura vara setue seve surAsura dIptibhAsura bhavikajanamana meAhae nija guNe gajita * kumativarjita ratnasamudra sUrIsa e mana sudgha gAve sahI pAve, kSamAtrameAda jagIsa e. (1) pa.sa'.3-12, gA.nA. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1527-28.] 1192. kRpAvijaya (dhanavijayazi.) (3985) khAra vrata para 12 sajhAya Adi - samakitaratana jatana karI rAkheA, dUSaNu paca tivArI re jeha thakI lahIi sIvasa pati, zrI jinavacana vicArI re. aMta - bAramA vrata ArAdhatAM re, kAMkara thayA re nidhAna - kRpAvijaya kahe pASAi, uttama pAtra pradhAna. kara joDIne vItavu jI, dhartavajaya gurU sIsa kRpAvijaya kahe je suNejI, te lahe AMdhaka jagIsa (1) pa.sa.8-10, meA. surata po.naM.126. [mupugRhasUcI.] [prathama AvRtti bhA.3 pR.1529.] 2 48 Page #386 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [373] 1193, sukhavijaya (dayAvijayazi.) (3986) jina stavano Adi- DhAla kAIla paravata dhUdhaleA re le! e dezI ata - dharma sta. sAhibajI mujhanai dau re, kheAdhabIja mAhArAja dayAvijaya kavirAjanA re, sukhavijaya lahiM sukhasAja. (1) pa.sa'.pa-13, sImaMdhara bha. surata dA.20 naM.55. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1529.] 1194 subuddhivijaya (gulAkhavijayazi.) (987) magasIjI pArzva deza bhava sta Adi ata pUjo prathama jinesarU re leA, Adisara arihaMta, raMgIlA prathama bhikSAcara e prabhu re lA, vaMdA sakitavata re. dUA. pazunu mAhAtama sadA, tevIsamA prabhu pAsa lAkAleAkaprakAzakara, samarUM tAsa ulAsa. mukhakamala kaMThavAsinI, jinazAsana-sagAra muja jIbha vAseA karI, ka. magasI adhikAra. magasI mAlava pragaTiyA, bhavajalatAraka nAva rakanapUM rAvaNu kAyA, seA hAya ciMtame... bhAva. aviratipaNe pUjiyA, asura nara zubha (bhAva) tAsa AlaMbana kara graheA, dAsanakA prabhu nAva. ja mUddIpanA bharatame, madha mAlava desa sa dezameM mugaTamaNi, dUra bhikSa nakiya pravesa. dasa bhava zrI jitavara taNA, kamaDa vara zaTha bhAva ityAdika zrI jinakathA, ka" sakha vartana batAya. ajaba gati kima adabhUta yeAta jo mukhathI re ketI vakhANuM re NI re le gulAbavijayanA subuddhi taNI che Asa jo tuma dhyAuM chuM te 56 levA bhaNI re leA. duhA adbhuta pragaTo kaliyuge, svAmI mAlava madhya sukhavijaya 7 1 3 12 Page #387 -------------------------------------------------------------------------- ________________ vastI (muni) [374] jaina gUrjara kavio 5 gUja2 dakSaNa marudhara tAsa deza ke saMgha. nAma dharAvyAM jujavAM pAsa tIratha bahu ThAma ugra nAma makSI... (1) apUrNa, 5.saM.3-13, jaza.saM. [prathama AvRtti bhA.3 pR.1pa30.] 115. vastA (muni) (3988) + rAtribhojana sajhAya prakAzitaH sajhAyamAlA (bhI.mA.) [tathA bIja ghaNuM sajhAyastavana saMgraha.] (3989) + rahanemi rAjimatI sajhAya prakAzita : sajhAyamAlA (bhI.mA.) [tathA bIjA ghaNA sajhAya-stavana. saMgraha.] [prathama AvRtti bhA.1 pra.23. A kRtio bhUlathI vastiga(naM.rara)ne nAme mukAyelI.] 1196. jJAnasAgara (maho. dharmasAgara saMtAnIya harSasAgara praziSya) (30) dhanyakumAra caritra athavA dAnakalpadruma para bAlA mULa jinatilakasUrikRta. (1) mahe. dharmasAgaragaNinAmanvaye mahe. zrI harSasAgaragaNInAM prapautra maha. jJAnasAgaragaNi ziSya apamati graMthita saMskRta bhAsa gadyabaMdha uparathI bAlAvabodha vArtA rUpe karyuM che. la.saM.1945, pa.saM.599. vIjApura naM 643. [prathama AvRti bhA.3 pR.1648.] 1197. ajJAta (gadyakRtio) (31) bhagavatI sUtra bAlA, (1) la.saM.1701 graM.25000, pa.saM.10para, selA. naM.ra881. (1992) saMgrahaNI bAtha (1) la.saM.1701 kA.zu.15, pa.saM.57, abhaya. (3993) kalyANa maMdira stotra bAlA, (1) paM. lAvaNyaratna zi. kIrtiranagaNi zi. rAjaratnana li Page #388 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [37] ajJAta zrA. kulabhAI vAcanAtha. saM.1702 varSa zAhapure. pa.saM.12, bhAgyaratna muni kheDA. (394) upAsakadazAMga bAlA, (1) la.saM.1702 graM.rarapa0, pa.saM. 61, lIM.bhaM. dA.11. (395) gautamakulaka bAlA, (1) saM.1703 .zudi 7 gurU meDatA maLe 5. jJAnanidhAna la. 5.saM.2, abhaya. naM.3 13. (3996) sthAnAMga sUtranA daza ThANAMnA bela lokAgacchIyakRta. (1) la.saM.1704, pa.saM.25, lIMbha. dA.11 naM.9. (397) siMdUra prakaraNa bAlA, (1) la.saM.1704, pa.saM.16, huM aM. naM.39 7. (3998) navatara prakaraNa stabaka (1) la.saM.1705 mAgavadi 2 zrA. premalade paThanAtha zrI vijaya ziSya vijaya li. surati baMdire. saMgha bhaM. rAdhanapura. (3999) uttarAdhyayana sUtra bAlA, (1) la.saM.1705, pa.saM.184, hA.bhaM. dA.36 naM.2. (4000) siMdUra prakaraNa bAlA, (1) la.saM.1705, 5.saM.9, lI.bhaM. dA.21 naM.65. (4001) sUtrakRtAMga prathama mRtaka bAlA (1) la.saM.1707, pa.saM.77, hA.bhaM. dA.5 naM.11. (4002) parya"tArAdhanA stabaka (1) la.saM.1708 mAdha zu. ravI li. navAnagare paM. bhaktikuzalagaNi zi. gaNi suMdarakuzalena. jaina vidyAzALA ama. (4003) mUkhazataka stabaka (1) la.saM.1710 mRgazira vada 6 geguMdA nayare li. paM. jinavijayagaNinA. pasaM5, vi.dA. chANI. naM.534. (4004) dazavaikAlika sUtra bAlA (1) la.saM.1710 Adhina zuda 11 bahaspativAre vIrapura nagare zrAvikA bAI nAMnA paThanAtha. pasaM5, pra.kA.bhaM. vaDodarA dA.98 naM.1055. (4005) saMgrahaNI bAlA, (sacitra) Page #389 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta [36] jaina gUrjara kavio: 5 (1) la.saM.1711, pa.saM.60, hA.bhaM. dA.45 naM.pa. (4006) upAsadazAMga sUtra bAlA, (1) la.saM.1712 kA.zu.10 some lATApallI maLe. 5.saMkala, jaza.saM. (4007) SaDAvazyaka bAlA, (1) la.saM.1712 bhA.va.2 maMgale dIsA grAme sAdhvI lAvazyalakSmI li. pra.kA.bhaM.? (4008) navakAra bAlA, (1) lasaM.1712 Asu zu.1 gurU paM. guNasena li. keraDA maLe. vikA. (4099) bhuvanadIpaka para bAlA, mULa padmaprabhasUrikRta. (1) saM.1713 kA.va.3 sUryavAre pATaNa nagare li. pa.saM.12, go.nA. (4010) dazavaikAlika sUtra stabaka (1) la.saM.1713 mAha vada 4 zukra 2007. jaina vidyAzALA ama. (4011) jIvavicAra bAlA, mUla zAMtisUrikRta. (1) la.saM.1713, 5.saM7, lIM.bhaM. dA.37 naM.94. (4012) catudazaraNa bAlA, (1) saM.1714, 5.saM.19, prakA.bhaM. vaDodarA dA.81 naM.835. (4013) dazA zrutaskaMdha bAlA, (1) la.saM.1714, pa.saM.69, pra.kA.bhaM. vaDodarA naM.1580. (4:14) 18 paMcAzikA bAlA, (1) la.saM.1715, pa.saM.16, prakA.bhaM. vaDodarA naM.1085. (4015) siddhAMtavicAra (1) saM.1717 phA. zukla 12 zani li. pa.saM.5, majai.vi.naM702. (4916) laghu kSetrasamAsa stabaka (1) saM.1717 bhA.zu.11 li. bha. vijayadevasUri pade medapATAdhipAta mahArANu zrI jagatasiMhajI-pratibodhaka bha. vijayasiMhasUri zi. mahe. udayavijaya zi. muni devavijya li. siddhapura nagare. jaina vidyAzALA ama. Page #390 -------------------------------------------------------------------------- ________________ * aDhAramI sadI [77] ajJAta (4917) ka9pasUtra bAlA (1) la.saM.1717, pa.saM.170, vi.dA. naM.769. (4018) rAjapraznIya sutra stabaka (1) la.saM.1718 jayeSTa zudi 15 li. pAlaDI prAme. jaina vidyAzALA ama. (4018) traNa bhASya prakaraNa bAlA, (1) mahe. amRtavigaNi ziSya gaNi dItivijayena li. saM.1719 phA.zu.6 dine. pa.sa.20, vaDA cauTA u. po.pa. (42) catu:zaraNu pannA bAlA, (1) saM.1719 vaizu.5 li. muninA kalyANasomena, pa.saM.8-5, gu. naM.49-15. (4021) kezavali bAlA (1) saM.1720 phAkR.13 sUvAre kIrtiratnasUri zAkhAmAM paM. jJAnanidhAna zi. paM. lAlacaMda mayAcaMda saparivAreNa li. paM. lAlakuzalagaNinA lekhitaH mu.vi. chANI. (4022) navatattva prakaraNa stabaka (1) la.saM.1723 vai.va.13 zukra sAdhvI lAvazyalamInI sAlI premabAI paThanAtha. prakA.bhaM. (4023) kalyANamadira stotra bAlA (1) saM.1723, 5.saM.8, seM.lA. naM.4659. (4024) jIvavicA2 bAlA (1) saM.1724 vegaDagaccha bha. jinasamudrasuri vijaya rAjya paM. saubhAgya la. paM. khImA paThanArtha. 5.saM.6, ma.jai.vi. naM.543. (4025) uttarAdhyayana sUtra bAlA, (1) la.saM.1724 poza zuda 13 tapA bha. kalyANaratanasUri zi. paM. labdhiratna li. pesUyA grAme. pa.saM.148, jUne saMgha bhaM. pATaNa phephaliyAvADa dA.pa8 naM.18. (4926) ka9pasUtra stabaka (1) la.saM.1725 kA.zuda 8 peTAvila grAma paM. ratanasa. vi.me. ama. (4027) bhavabhAvanA stabaka (1) la.saM.1725 caitra suda 8 sANaMda nagare li. gaNi lAla Page #391 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta [38] jaina gUrjara kavio vijayena. ni.vi. cANasmA. (4928) ArAdhanA bAlA, (1) saM.1726 Azvina zudi 6 ravi zrA. devakIbAI likhAvId. jaina vidyAzALA ama. (4029) anuttarAyapAtika sUtra bAlA (1) saM.1726, graM 625, pa.saM.13, pra.kA.bhaM. dA.101 naM.1013.. (4030) saMgrahaNI bAlA, (1) la.saM.1726, pa.saM.ra6, lIM.bhaM. dA.21 naM.43. (4031) saMgrahaNI sUtra bAlA, (1) graM.3025 li.saM.1727 vaizAkha zu.7 dine zukra azvanI. nakSatre tithi hu cage avaraMgAbAda nagare bha. hIravijayasUri ziSya mahe. kalyANavijayagaNi ziSya paM. lAbhavijayagaNi ziSya paM. chatavijayagaNi paM. nayavijayagaNi ziSya paM. ravivijaI ziSya gaNi harSavijayena svavAcanAtham li. pa.saM.para-16, pu.maM. (4032) navasmaraNa stabaka (1) mahe. lAvaNyavijayagaNi ziSya paM. nityavijayagaNiliMkhApitA sA rUpokena sIrahI vAstabena sAdagI mANikaLyazrI vacanAta zrA. kalyANabAI vAcanakRta saM.1727 divai.va.ra bhame. ni.vi. cANasmA. (4033) bhaktAmara bAlA, (1) saM.1728 ci.va.1 some paM. kanakavimala zi. paM. rUpavimala [bhaM.?] (4034) vicAra saMgrahaNI stabaka (1) saM.1728 va.va.4 ane pU. tapasvI R. paM. pAMcAjI zi.. li. , balU pIpADa maLe. jenAnaMda. (4935) achuttaravavAI stabaka (1) saM.1731 bhA.zu.14 zukra purabaMdare li. gaNi ratnavijayena. u.vi.saMjJA.bha. cANasmA. (4036) jIvavicAra stabaka (1) saM.1731 Azvina zu.5 gurU vijayarAjasUri rAjya paM. bhAnavijaya zi. li. graM. 950. 5.saM.32, pra.kA.bhaM. vaDe. dA.pa naM.535. (4037) navakAra bAlA. Page #392 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [ase] ajJAta. (1) sa.1732 peA.va.12 aNuhillapattane li. 5. guNANu daina zrA. bAI premA nimitta. vi.me. ama. (4038) upadezamAlA bAlA, (1) pra.5000, sakalavAcakazirAmaNi mahA. vinayavijayagaNi zi. ha vijaya mAnavijaya lakhAvIta' sa.173ra mAdha zu.3 ravau. kheDA, bha dA.1. (439) AcArA deza mAlA, mUla cAritrasuMdarakRta. (1) sa'.173ra, pu.saM.31, pra.kA.bha, dA.pa9 naM.531. (4040) dAnakulaka mAlA. (1) sa.173ra, pa.saM.6, pra.ka.bha. vaDAdarA dA.103 na.1114 (4041) kalyANamaMdira svetra bAlA (1) la.sa'.1732, lI.bha. dA.31 nara. (442) sAti katha bhAlA, (1) sa'.1733 mA zIzu.1 caMdravAsare li. avaMtI samIpe abadAlapurA madhye tapAgacche 5.... zrutasamudragaNi zi. maheA. vidyAsAgara zi. pa, sahajasAgaragaNi zi. haimasAgaragaNi zi. pa. kIrttisAgaragaNi zi. paM. hasAgaragaNi zi. vIrasAgara ziSya dhIrasAgaragaNi ziSya padmasAgaragaNi ziSya puNyasAgareNu li. muni udayasAgara paDanA. hA. bha, dA,71. (4043) paDAvazyaka sUtra stabaka (1) saM.1734 jye.zukra 5 budhe puNyanakSatre maheA. bhAvavijaya praziSyaNa sta-bhatI vAstavya zrImAlI jJAtIya vRdghazAkhIya desI rAmajI suta jIvAjIvAdikatattvavicAracatura de. kalyANajI pAnakRte. u.vi.saM. nAbha. cANasmA, (4044) vicAraSadbhUtriMzikA athavA daMDaka bAlA. (1) saM.1735 zrA.zu.11 zani maheA. vinItasAgaragaNi zi. muti premasAgara la. tiravADA grAme, vebara. ta'.1943. (445) ka graMtha stamaka (1) saM.1736 mAgazara zu.15 khabhAti khaMdira vAstavya zrA. suramardi bhaNunA sinAra bha Page #393 -------------------------------------------------------------------------- ________________ - ajJAta [38] jaina gUrjara kavio 5 (4046) pratyAkhyAna bhASya bAlA, (1) li. vIjapura nagare suzrAvikA vIrabAI paThanAtha. saM.1736 magazira vadi 8 sAme (AdimAM paM. kapUravijayagaNi gurUbhyo namaH ema che). pasaM.26, tilaka. bhaM. mahuvA. (4043) uttarAdhyayana sUtra bAlA (1) la.saM.1736 caM.11000, 5.saM.346, pra.kA.bhaM. naM.121ka. (4048) cauzaraNa stabaka (1) saM.1736, pa.saM.8, pra.kA.bhaM. naM.641. (4049) siddhAMta zataka para bAlA, mUla saM. beMka tejasiMhakRta. (1) la.saM.1737, pa.saM.24, lA.bhaM. dA.31 naM.10. (4050) navatara bAlA, (1) saM.1738 je.zu.1 vA. kanakakumAra zi. paM. kanakavilAsa li. jesalamerU maLe. pa.saM.9, abhaya. naM.2358. (4051) jIvavicAra bAlA, (1) graM.200 ThaddhivimalagaNi zi. punyavimala lakhAvInaM. saM.1740 mAgha zu.9 budhe la. rAjanagara madhye. pa.saM.10, jaza.saM. (4052) bhayahara stotra bAlA, (1) la.saM.1739 graM.70, pa.saM2, selA. naM.4649. (4053) navakAra bAlA, (1) la.saM.1739, 5.saM.8, hA.bhaM. dA.45 28. (54) bhaktAmara stotra bAlA (1) saM.1741 mAgaziSa vadi 8 zu ke. pa.saM.31, majai.vi. -naM.104. (4055) saMgrahaNuM para bAlA, mUla mAladhArI hemacaMdrasUriziSyavRta. (1) saM.1742 kA.su.8 dIva baMdira madhye li. pa.saM.ra7, gA.nA. (4056) saMbodha sattarI bAlA. mUla jayazekharasUrikRta. (1) graM.300 la.saM.1743, pa.saM.1ra, selA. naM.13548. (453) bhuvanadIpaka tabaka Page #394 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [31] ajJAta (1) saM.174pa ce.zu.5 some sAdaDI madhye vijyaprabhasUri ziSya 5. RddhivijayagaNi li. gaNi guNavijaya paThanAtha. vi.ma. ema. (4058) saMbodhasattarI bAlA, (1) saM.1748 mAgazara va.1 li. paM. tejacaMdragaNi zi. jIvanacaMdraNa paMcAsaranagare. tripATha 5.saM.7, abhaya. (4059) navatatva bAlA, ra.saM.1788 (1) graMthAtra 250, pa.saM.7, je.bhaM. (4060) zukanazAstra vicAra (1) saM.1748 mAgazira vadi 12 ravau burahAnapura madhye mu. dharmaharSa li. pa.saM.9, majaivi. naM223. (4061) caturvizati sta, (covIsa) bAlA. (1) la.saM.1749, 5.saM.8, hA.bhaM. dA.48 naM.82. (4062) paDAvazyaka sUtra stabaka (1) saM.1750 catra kRSNa 10 mahA. ratnavijaya ziSya paM. sumativijaya ziSya paM. meghavijaya li. lIlApure. saMgha bhaM. pATaNa. (4063) navatattva bAlA, - (1) la.saM.1750 graM.450, pa.saM.11, selA. naM. 4793. (4064) kalpasUtra bAlA, (1) saM.1751 mAga sira ku7 sUryavAsare bu.kha.bha. jinadevasUri vA. narasiMhagaNi-vA. vidyAraMga vAM. jJAnavijaya-guNatilaka, nyAtilaka dayAtilaka, kSamAtilaka, paghatilakAdi-paM. pIthA, mehaNa, zyAmA, mAMDaNa, suMdarAdi vAcana li. puSkAvatyAM bha. jinaharSasUri rAja. saM.1851 mAgasara va.2 parata lIdhI daregAjIkhAna maLe paM. dhanarUpa zi. paM. zrIcaMda reNumala haste brAhmaNa kahe lIyA. vi. dA. chANI. (4065) dazavaikAlika sUtra bAlA, (1) la.saM.1751, 5.saM.53, tA.bhaM. dA.36 naM.5. * (4066) navatatva bAlA. (1) la.saM.17pa3, graM.150, pa.saM.7, seMDalA. naM.13556. (4067) kalpasUtra bAlA (1) graM.1216 saM.1753 mAhA va.8 muni saumyasAgaragaNi zi. muni lakhamIsAgaragaNi zi. mu. narasAgara li. mu. vi. chANI. Page #395 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta (468) yagAmasajjhAya stamaka (1) sa.1753 caitra suddha li. pallikA madhya pa. rAmacaMdragaNinA pa. lakSmIdatta ziSya karmacaMdra pAnA. vi.nebha, [38] jaina gUrjara kavie : 5 (4069) navatattva mAlA. (1) la.saM.1753 AsaiA suda 4 li. 5. hastIvijaya rAjanagare, .vi. ama. (4870) uttarAdhyayana sUtra khAlA, (1) saM.1754 mRgazIrSa zu.13 javAsarema galavAre li. pa dhIrakuzala zi. paM. caturakuzala zi. uttamakuzalagaNi li. kheDakarNapura (kheADa) ceAmAsuM. pa.sa'.133, gheAdhA. (471) AnAdi daza zrAvaka caritra (bhASAgadya) Adi - zreyAzrIDha' vIramAnabhya bhA, sakhAdhAya prANinAM zuddhabhAvAt AnaMdAdi zrAvakANAM caritra, vaye kiMcid vAttayA saptamAMgAta. 1 (1) saM.1754 vai.va.13 maheA. uyazekhara zi. vIracaMda celA sAmata li. tulyapuri (sanI) madhye li. pa.sa.17, anaMta.bha. (472) sabAdha sattarI khAlA. (1) bha. bhAvaratnasUri vaDhavANa grAme AyatA saM.1755 caiTTa. revatInakSatre tabhAyeAge khIja zukre la. muni mAtaratnata. pa.saM.6, kheDA bha dA.pa na.15ra. (4073) vadAruvRtti khAlA. ra.sa.1756 (1) la.sa'.1779, 2.5970, 5.sa.148, pra.kA.bha. vA. naM.882, (4074) AgamAottarI khAlA. (1) sa'.17pa6, pa.saM.11, pra.kA.bhuM. na.1369 (4875) sa"beAdha sattarI bAlA. (1) saM.1757 prathama bhAdravA vide. pu.saM.9, ma.jai.vi. naM.667. (4072) kalpasUtra khAlA. (1) sa'.1759, 5.saM.135, seM.lA. ta',11632. (4077) hu'DI vicAra (1) saM.1758 mAdha zu.5 velAvala badire prathama cAturmAsa bha. jitadharmasUri rAjye . matikuzala ziSya 5. matilAbha pa. devadharma li. sA. rAyakaraNa, u.vi. cANusmA. Page #396 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [383] ajJAta (4078) dazavaikAlika sUtra bAlA (1) la.saM.1758 AsADha vada 13 bha. hIraratnasUri pade jayarasUri paTTa bhAvaratnasUri zi. muni mAnaranena. ni.vi. cANasmA. (079) banArasIvilAsa bAlA, (1) saM.1760 mAgha vada 1 gurau gaNi suMdaravijayena li. rAjanagara maLe harSadapura. vi.nI.sU.bhaM.khaMbhAta. (4080) navatatva bAlA, 2.saM.1761 kartA kharataragacchIya che. (1) saM.1903, graM.3000, 5.saM.167, lIMbha. dA.38 naM.2. (4081) navakAra bAlA, (1) saM.1761 bhA.supa li. paM. hemarAjena. pasaM.5, abhaya. naM.2626. (4082) karmagraMtha bAlA, (1) saM.1762 mAmAsi gupta daMtasya varNa (?) pakSe SaSTI kama vATayAM mustarI (7) vAsare paM. lAlakuzalagaNi ziSya paM. vIrakuzalagaNi ziSya paM. matikuzalagaNi bhrAtA paM. valabhakuzalagaNi ziSya paM. nyAyakuzalena li. svaAtmAthe siddhakSetre la.pa.saM.64, goDIjI. naM.320. (4083) yogazataka bAlA, (1) saM.1762, pa.saM.15, pra.kA.bhaM. vaDe. naM.1754. (4084) uttarAdhyayana sUtra bAlA (1) la.saM.1763 kA.zu.15 zani sAMgAnera madhye paM. AgamasAgara zi. paM. mehanasAgara zi. paM. manarUpasAgara zi. jazavaMtasAgareNa li. vI.u.bha. (4085) navatattva bAlA, (1) la.saM.1763, pa.saM.34, vi.dA. naM.287. (4086) catudazaraNa pannA bAlA, (1) saM.1764 ca.va.14 budhe vA. haricaMdajI zi. muni matisAgaragaNi navAnagara madhye la. pa.saM.8-5, gu. naM.49-15. (4087) niyAvalI sUtra stabaka (1) saM.1764 bhA.vada 2 some li. pUjya . odhavajI pUjya *. hIrajI ziSya R. hemarAja . premajI. u.vi. cANasmA. Page #397 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta [84] jaina gUrjara kavio: 5. (4088) uttarAdhyayana sUtra bAlA, - (1) la.saM.1764, 5.saM.34pa, patra 20muM tathA 112muM nathI, lI.bhaM. dA.15 naM.13. (4089) saMgrahaNI bAlA (1) saM.1764, pa.saM.49, huM .bhaM. naM.1053. (4090) aMtagaDa sUtra stabaka (1) saM.1765 dvi..zu.9 zukra gaNi bhAvavijaya zi. muni rAmavijayena dvIpabaMdire. A ka.bhaM. ama. (4091) ratnasaMcaya tabaka (1) paM. vijayarUci zi. gaNi bhANarUcinA saM.1765 zrA.zu.8 verAkula baMdire. jainAnaMda (42) upadezamAlA bAlA, (1) la.saM.1765, pa.saM.71, lI.bhaM. dA.31 naM.11. (4093) sAta maraNa bAlA (1) saM.176 6 caitra zudi ekAdazI gurU trabAvati nagara maLe paM. kesaravimalagaNi ziSya kuMvaravimalagaNi zi. 5. kIrtivimalagaNi ziSya kRSNavimalena li. pa.saM.36, goDIjI. naM.606. (4094) kalpasUtra bAlA (1) la.saM.1766 graM.7000, 5.saM.161, hA.bhaM. dA.27 naM.7. (4095) karmagraMtha bAlA (1) la.saM.1766 graM.1700, 5.saM.74, seMlA. naM.13pa6pa. (4.96) saMbodhasataMtakA bAlA, (1) saM.176 6, 5.saM.7, pra.kA.bhaM. vaDo. naM.1084. (4097) ArAdhanA bAlA, mUla somaprabhakRta. (1) la.saM.1767, pa.saM.11, lIM .bhaM. dA.38 naM.26. (4998) jIvavicA2 bAlA.. (1) saM.1767 graM.300, pa.sa.9, selA. naM.13553. (4069) sucaritranA paryAyAthI mULa prAkRta. (1) saM.1760 posu.11 rAjanagare lAdhA bhaNasII vAMce che Page #398 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [85] ajJAta kayAmatI gacche prata eNaya bhaMDAranI, ehanA kathaMcita paryAye te kIdhe che. lA.vi.bhaM. rAdhanapura. (100) AcArapadeza stabaddha (1) saM.1768 mAha va.8 li. paM. amRtakuzalena velAula baMdire. u.vi. cANasmA. (4101) ka9pasUtra bAlA (1) graM.9000, saM.1768 vaizudi 3 ravI li. ajara nagara munizrI bhAnasAgareNa. pa.saM.151, ma.je.vi. naM.34. (4102) daMDaka khAlA, (1) saM.1768 rANapura madhye paM. rUpacaMdra ziSya muni mAnacaMdra laghubhrAtA mu. kSIracaMdra la. pa.saM 30, majevi. naM.64. (4103) dazA zrata kaMdha bAlo, (1) saM.1768, pa.saM.30, 9.bhaM. naM.1744. (10) zatruMjaya mAhAya stabaDa (1) mUla la.saM.1768 paM. vadhamAnavijaya zi. muni hemavijayena staMbhatItha baMdire dabo la. te vardhamAnavijaya zi. paM. amIviyagaNi li. muni pratApavijaya vAcatArtha* saM.1780 kI.va.13 sANaMdanagare. jainAnaMda. (4105) citrasena padmAvatI stabaka (1) saM.1770 piMDI nagare A va.13 li. nAnU . AtmAthe celA nArAyaNa RSi. vi.dA. chANI. (4106) prazna vyAkaraNa sUtra stabaka (1) saM.1770 zAke 1626 pra.jya.su.13 dhamaDakA nagare ga. jinavijaya li. zrI mahAvIra prAsAdAta. u.vi. cANasmA. (107) upadezamAlA stabaDa (1) saM.1771 mAga.va.13 paM. nyAyakuzalena li. bhagatApura vAstavya ukesa jJAtIya suthA. agarabAI lekhApita. sinora bhaM. (4108) dazavaikAlika sUtra bAlA, (1) saM.1771 varSa vaizAkha vadi 2 dine A prata vAcaka upAdhyAyazrIne sarUpadevIe vaherAvI. prata 17mA saikA pahelAMnI lAge che. pa.saM. 25 Page #399 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta | [36] jaina gUrjara kavie 5 43, majaivi. naM.11e. (10) Atmakulaka stabaka (1) saM.1771 bhA.zu.10 aMcalaga che vA. sahajasuMdaragaNi zi. mu. nityalAbha li. suratibaMdare suzrAvaka sA. sAmabhAI vAcanAthe lA. vi. bha. rAdhanapura. (110) jIvavicAra bAlA. (1) la.saM.1771, pa.saM.28, vi.dA. naM.643. (4111) navatattva bAlA, (1) upayukta "jIvavicAra bAlA." sAthe. (4112) daMDaka bAlA, (1) upayukta jIvavicAra bAlA." sAthe. (4113) navatattvane bAlAvabodha (1) AdimAM namaH 108. zrI AditIthakarAya namaH 108. paM. zrI 108 zrI dhIrakuzala gaNiNizrI 2000 gajakuzalagaNi paramagurUbhyo namaH 108. zrI zAradAya namaH 108. zrI jinAya namaH 108. zrI gaNezAI namaH 108. atha navatara prakaraNa vivaraNa artha bhAsA prAkRta bAlAvabodha yathArtha atheNa liSyati. aMtaH saM.1772 varSa zrI azvini mAse zrIkRSNa pakSe vadi vitIyA jyAmAM zrI siMdhU dezeSa zrI siMdhu saMgame samudra jihAjabaMdira. zrI ghaThA nagare. paM. zrI (10 vAra) vRddhikuzalagaNi mokyadharmalAbha . pa.saM.16-11, jaza.saM. (4114) sAdhupratikamaNa bAlA, (1) saM.1773 Aso zu.13 bhame tapagaccha zrI hIraratnasUri-ga. dhanaratna-paM. tejatana-subuddhiratna paThanAtha. pa.saM.10, beDA saMdha bhaM, dA.ra naM.57. (4115) vicArayaMtra bAlA. (1) saM.1774 Aso su.13 caMdravAre kavalA mathe. vivI. rAdhanapura. (4116) kalpasUtra bAtha (1) paM. vRddhikuzalagaNi ziSya paM. vallabhakuzalena li. ga. bhANakuzala vAcanArtha. sadAmApura baMdire samudropakaMThe saM.1774 A zudi 10 vijayAdazamI dine bhaguvAre. pa.saM.150, pu.maM. Page #400 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [8] ajJAta (4117) saMgrahaNI bAlA, (1) saM.1774, pa.saM.41, he.bhaM. naM.1857. (118) yogasAra bhASA TIkA (1) saM.1774, pa.saM.10, pra.kA.bhaM. vaDo. dA.71 naM.717. (19) bhavabhAvanA stabaka (1) la.saM.1775 caitra zudi 8 gurau siddhanagara li. guNavijayena. ni.vi. cANasmA. (4120) jaMbUsvAmI caritra (gu. gadya) (1) saM.1775 jyeSTa vadi 13 tithau. pa.saM.12, mArI pAse. (4121) uttarAdhyayana para dabo (1) paM. rUpakuzalagaNi zi. paM. lalitakuzalagaNi vAcanAthe li. paM. zAMtikuzalena saM.1776 pra. Aso zu.11 ravI porabaMdare zAMtinAtha prasAdata. pa.saM.493, prathamanAM 167 patra nathI, rAjakeTa meTA saMgha bhaM. (4122) navamaraNa stabaka (1) la.saM.1776 ki.A va. some gaNi rAmasAgara li. pa.saM. 41, vaDATA u. pa.3. (4123) navatarava bAlA, (1) saM.1777 phAvadi 2 ravI sAbharAI mathe caturmAsa mu. meghacaMdra paThanakRti. pa.saM.4, ma.je.vi. naM.547. (124) navatarava bAlA - (1) saM.1777 phA.su.8 gurau li. RSa moTA yA(ja)vada nagare. pa.saM.12, majaivi. naM.151. (4125) traNa bhASya prakaraNa be (1) saM1777 vaSe zAke 1643 va.zuda 15 rava. vaDA cauTA u. (4126) dazavaikAlika bAlA, (1) la.saM.1778, pa.saM.34, vidA. naM.pa999 (4127) vadita (athavA zrAddha pratikamaNa) bAlA, (1) saM.178 poSa vadi 13 DuMgarasAgara li. pasaM.9, goDIjI. naM.36 4. (428) sthAnAMga sUtra stabaka Page #401 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [38] jaina gUrjara kavie H 5 (1) sa'.1770 [80] mAdha vada 10 zanau rAjanagara madhye.. vi.vI.bha. rAdhanapura. (4329) siddhAnta sAroddhAra (1) saM.1780 sArka 1645 AsADha zukla 14 gurU li. jayotirvida rAmakRSNana kRSNapura ge. goDIjI? (413) samavAyAMga sUtra staka (1) saM.1781 mAgazara zu.7 gurau iDaranagare geDI pArzvanAtha. prasAdAt. u.vi. cANasmA (4131) kAryasthati prakaraNa tabaka (1) sa.1781 vai.va.7 rAdhanapura madhye pa. pUvijayargANu pa khamAvijayagaNi li. lAbha. rAdhanapura. (132) sAdhunA aticAra ajJAta (1) la.saM.1781 AsADha vidura zita mAvaDA goThaDAmAM cAturmAsa vijayaprabhasUri-sumativijaya-amaravijaya-su daravijaya-jayajayena. je. e.".bha. peA.57 na.1333. (4133) jIvavicAra mAlA. (1) la.saM.1781, pa.saM.6, lI.bhaM. dA.43 na.10, (4134) guNasthAna vicAra (1) la.sa'.1781, pa.sa.6, pra.kA.bha. vaDA, naM.1079 (4135) niyAvalI sUtra khAlA. (1) saM.1782 Azvina zuda 13 bhaguvAsare sAraTha deze breArAjI nagara madhye. pa.saM.45, dheAdhA. (436) gautama mulaka stabaka (1) saM.1783 phA.zu.10 5, vinayavijaya li. gA.nA. (4467) jyAtiSa bhAlA, (1) saM.1783 jaye.zu.pa ravI puSyanakSatra li. jayavatasAgareNu garaNa bhejasAgaraNa gaNi amRtasAgare paThanakRta. mu.vi. chANI. (438) samakita stavana vicAra bAlA, (1) saM.1783 bhAdi 12 zane pa. zuvijayagaNi ziSya muni jinavijaya li. sA. OM arapAla paDanAratha. pa.sa.23, sImaMdhara. dA. 20 naM.44. Page #402 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [39]. ajJAta (4139) nAracaMdra bAlA (1) saM.1783 AsU va.12 arthavAre gArabadasara maLe li. paM. mAyAcaMda. 5.saM.30, abhaya. naM.2628. (4140) vRddha aticAra (1) saM.1785 phA.va6 koThArA madhe acalagaccha li. mu. guNasAgareNu muni paM. kSIracaMdra zimu. meghacaMdra vAcanAthe. pa.saM.7, ma.je.vi. naM. 09 (41) pa paMcAzikA bAlA, mULa varAhamihirAmajakUta. (1) saM.1785 Azu zuda 8 bhume koThArA madhe li. pasaMs, majaivi. naM.243. (4142) gautama pRchA bAlA, mULa jinaharSAkRta. (1) graM.1500, la.saM.1785, 5.saM.40, pra.kA.bhaM. dA.103 naM. -1104. (43) rAjapraznIya sUtra bAlA, (1) saM.178pa gAthA 8127, 5.saM.153, 9.bhaM. naM.1ra48. (144) ka9pasUtra bAlA, (1) saM.1786 kA.su.9 kaccha deze li. pra.kA.bhaM. vaDe. (4145) kalpasUtra bAlA (1) saM.1786 zrA.zu.11 zukra bha. vijayaprabhasUri zi. paM. premavijayagaNi zi. paM. kAMtivijayagaNi (naM.1117) zi. rAmavijyagaNinA li. samI nagare. ra.e.so. muMbaI. (446) ka9pasUtra bAlA, (1) saM.1786, pasaM.136, pra.kA.bhaM. dA.55 naM.503. (4147) kalpasUtra bAlA (1) saM.1786, 5.saM.143, pra.kA.bhaM. naM.502. (4148) dujhatazataka bAlA, mULa tejasiMhakRta. (1) mUla lasaM.1786 zAke 165ra phA.ka. li. hAlAra maLe navAnagara maLe. Tabo. saM.1786 caitra zudi 5 zuke navAnagara mu. kSacaMdra Page #403 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta | [30] jaina gUrjara kavio para gaNi zi. mu. medhacaMdraNa chelle tArAtaMbalanI vAta che. pa.saM.17, ma.jai.vi. naM62. (4149) sImaMdhara jina vijJapti (gu.) bAtha (1) saM.1786 zrA.va.7 ahammadAbAda madhye. u.khA.bhaM.jha. (41pa0) siMdUra prakaraNa bAlA, (1) graM.600, la.saM.1786, pa.saM35, selA. naM.4727. (45) navatattva bAlA (1) saM.1786 AsADha va.13 . rUcirakuzala ziSya muni vana-- kuzala la. svavAcanAthe. pa.saM.7, ma.je.vi. naM.548. (41para) daMDaka bAlA, (1) saM.1787 mahA zudi 7 jesalamerU durge vA. yazasamagaNinA. mANijyavallabha paM. kSamAvardhana paThanahetave. geDIjI. (4153) dIpAlikA ka95 bAlA, mULa jinasuMdarakRta (saM.1483). (1) la.saM.1787, gaM.700, 5.saM.36, seM.lA. naM.28rara. (4154) upadezamAlA bAlA, (1) paM. arjunasAgara zi. paM. nArAyaNasAgaragaNi zi. guNapatisAgara li. svaathe saM.1787 vaizAkha zu.1 bhame. pa.saM.2, goDIjI. naM-613. (4155) saMgrahaNI bAlA. (1) saM.1788 ka.gu.4 li. bhAgyavijayena AgarA nagare. pa.saM. 51, yazavRddhi. (156) navatattva bAlA, (1) saM.1788 kAzu.5 bha. hIravijayasUri zi. mahe. kanakaviya. ziSya u. puNyavijaya ziSya paM. guNavijaya ziSya paM, mAnavijaya ziSya paM. vimalavijaya bhrAtA paM. sUravijaya paM. vIravijaya li. vAlusaNa madhye ziSya amIvijaya vAcanAtha. jainAnaMda. (457) saMgrahaNI bAlA - (1) pa. padmavigaNi nyAnavijayagaNi zi. mANikyavijaya zi. paM. jIvavijayagaNi zi. kuzalavigaNi mahaNavijyagaNi catuvijayagaNi suMdara vijaya vi. saM.1788 zAke 1653 phA.zu.4 bhagavAsare Page #404 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [31] ajJAta kelavA nagare medapATe. pa.saM.61, citramaya, jinadatta. muMbaI. peA.9, (4158) ArAdhanA prakaraNa khAlA, mULa sAmasuMdarasUrikata (1) saM.1788 ASADhAdi aSTamI gurau 5. amIcaMdragaNinA lAlapure la. pa.sa',8, geADIjI. na.414. (4159) kalpasUtra khAlA, (1) saM.1789 phA.va.pa gurau li. R. hemacaMdrajI paThanAtha R karmacaMdra rAmajI li. bhAnupure. pra.vi. ama. (4160) paDilehaNa vicAra para khAlA, mULa ANu vimalasUri zi. vijayavimalakRta prAkRta 32 gAthA. (1) la.saM.1789 vai.zu.13 sAma rAmasenya nagare. 5.sa.6, vIjApura. na'.284. (4161) sthAnAMga sUtra vArtika (1) la.saM.1789 meDatA nagare. 5.sa.275, pra.kA.bha. vaDA. dA.72 na'.733. (4162) ja'bhRciratra para bAlA, mULa padmasuMdaragaNikRta prAkRta. (1) saM.1790 mA vidu ! IMduvAre paM. nArAyaNasAgara ziSya guNapatisAgara li. muti joyatA vAcanAthe. 5.sa.34, goDIjI. na.356. (4163) uttarAdhyayana sUtra khAlA, (1) zra,9525 sa.1790 pra. ASADha vada 9 zana TI 39 uttarA bhAdrapada nakSatra vaheMgAla deze makasudrAbAda nagare bhIrapure la. pa.sa'.130~ 16, gu. ta.57-1. (4164) upAtika sUtra khAlA. (1) la.sa'.1790, pa.saM.126, pra.kA.bha. na.1708, (4165) jIvanadIpaka bAla), (1) saM.1791 peA.zu.11 bhAma. ANu dhIragaNi li. navahara madhye. 1.sa.14, abhaya. na.2542. (4166) upAsaka dazAMga sUtra stamaka (1) sa.1791 zrA.va. aMcalagacche mAhAvachagaNi zi. paM. mANikalAbha zi. mu. satyalAbhagaNi li. mAMDavi biMdara. vi.me, ama. Page #405 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta [39] jana gUrjara kavio: 5 (4167) kapasUtra athe dIpikA suMdarI (1) saM.1781 graM 6965, pa.saM.199, selA. naM.ra757. (4168) lekanAlikA dvArvizikA bAlA, (1) la.saM.191, pa.saM.3, vADI pArzva, pATaNa dA.15 naM.19 (469) pAkSika sUtra bAlA, (1) la.saM.1781, 5.saM.173, vADI pAzva. pATaNa dA.16 naM.2. (4170) sapTanaya varNana (1) uparyukta "pAkSikasUtra bAlA." sAthe. (4171) saMbadha sattarI bAlA (1) la.saM.1781, pa.saM.7, vADI pAzva, pATaNa dA.16 naM.36. (472) dazana saptati bAlA, (1) la.saM.1781, .saM.3, vADI pArdha. pATaNa dA.16 naM.46. (4173) upadezamAlA bAlA, (1) lasaM.1781, 5.saM. 71, lIM.bhuM. dA.31 naM.12. (4174) bhejaprabaMdha bAlA, (1) saM.1781, 5.saM.187, pra.kA.bhaM. vaDo. na'.995. (4175) daMDaka tabaka (1) saM.1792 ce.zu.15 li. paM. ravivijya paM. kesaravijaya zi. ga. gaNezavijaya li. jayacaMda paThanArtha. ni.vi. cANasmA. (4176) dAna zIla tapa bhAvanA (gu.) sastabaka (1) saM.1782 pi.va.2 5. rAmavijaya zi. haMsavijya zi. jayavijya paThanArtha bilADA nagare li. vi.vI. rAdhanapura, (4177) uttarAdhyayana sUtra bAlA, (1) graM 6768 la.saM.1792, pa.saM.283, lIMbha. dA.6 naM.7. (4178) dazavaikAlika sUtra bAlA, (1) saM.1783 zAke 1658 kA.zu.5 saumyavAsara bhIDara grAme li. bheja muninA. pa.saM.31-23, gu. naM.56-20. (4179) kalpasUtra bAlA, (1) saM.1793 mArgazIrSa zu.3 gurau rAjadrage nAgorI sIrAya madhye bha. vijayaprabhasUri-mahe. vimalaviya-maho. zubhavijaya-paM. hitavijya-pa. mANikyavijaya brAtR paM. uttamasuMdara-muni vivijaya li. Page #406 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [33] aDhAramI sadI u.vi. cANasmA. (4180) nAracaMdra stamaka (1) saM.1793 phA.zu.13 caMdravAre pa. premaca`dagaNi li. khamaNeAra nagara. vi.dA. chANI. (4181) bhAvaprakaraNa TamA (1) saM.1794 peA.zu.8 ravi. li. vArAhI madhye 5. ragavijayagaNibhiH jainazALA vinapura. (4182) ratnasa`caya athavA siddhAMta sArAdvAra tamaka (1) sa'.1794 cai.va.6 ravi pratiSThA nakSatre zvetA grAme. vi.vI. rAdhanapura. (4183) rAyapaseNI sUtra khAlA. (1) la.sa.1794, pR.sa.103, lI.bha. dA.41 naM.10. (4184) kalpasUtra khAlA. (1) saM.1794 zAke 1659 phrA.zu.11 5.... caturavijaya 5. vivekavijaya-5. prameAdavijaya-5. tyAMtavijayagaNi vAcanAtha 5. nemivijayagaNi samInagara madhye li. ni.vi. cANasmA ajJAta (4185) kalpasUtra kholo. (1) saM.179pa bhA.va.7 budha bIlADA cAturmAsa vA. durgA dAsagaNi zi. paM. jagarUpa li. tazi. 5. thAMnacadrAdi saparikarANAM vAcanAya. 5.sa.185, jaina AtmAnaMda sabhA bhAva. (4186) laghu kSetrasamAsa mAlA. (1) sa'.1795, pa.sa.46, huM....bha. naM.1115. (4187) bhaktAmara khAlA. (1) saM.1796 Azvina zu.12 vA. kalyANu.sa zi. sadAra ga brelIyAsara madhye ratanasI li. pa.sa`.2, 3Taka, abhaya. (488) na'dIsUtra khAlA. (1) la.sa'.1796, pa.sa.89, pra.kA.bha. vaDA. dA.pa6 naM. 510. (4189) gaNitasAra Tipsana mULazaMbhunAtha viracita. (1) saM.1797 bhA.zudi 8 dhe li. mu. vijayasAgara aMtra madhye. pu.sa'9, ma.je.vi. na.152, Page #407 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta. [394] jaina gUrjara kavie H 5. (4190) paTTAvalI mAlA. (1) saM. 1797 kA.su.9 5, cAnavijaya paMnyAsa ziSya vivekavijaya li. vara madhye. jai.vi. amadAvAda. (491) kalpasUtra mAlA. (1) saM.1798 zrA.zu.6 seAma sANuMda grAme paM. amaravijayagaNitA li. pAsa'.211, kheDA bha'. (492) kSetrasamAsa stabaka (1) saM.1798 zAke 1663 po.va.11 gurau paM. gaNezacigaNunA li. sAdhvI lakSmI paThanAya. vi.dA.chANI. (4193) kSetrasamAsa bAlA, (1) upayukta pratanI miti. dIvakhaMdira madhye. vidyA. chANI, (494) 'devAprabhA' stava mAlA. (1) saM.1798 vimalavijaya zi. paM. vIravijaya zi. amIvijaya vAcanArthe li. jainAna 6. (4195) zrAvakanA aticAra (1) la.sa.1798 paramakuzalagaNi zi. rAmakuzalena. je.e.i.bha.. peA.57 naM.1319. (4396) kSetrasamAsa khAlA (1) la.sa.1798, pa.saM.pa6, vi.dA. naM.768. (4197) saMgrahaNI mAlA, (1) saM.1798 graM.1751, 5.sa'.47, pra.kA.bha. kA.74 naM.741. (4198) SaT pa'cAzikA khAlA mUla varAhamihirAtmaja kRta. (1) saM.1799 pAsa vida 6 sAme. 5.sa.11, ma.ai.vi. na.216. (499) zrAvakanA aticAra (1) sa'.1799 zAke 1658 zrA, zudi 10 bheAma la. muni kRpAsAgareNu. pa.sa'.7, goDIjI. naM.321. (42:0) mauna ekAdazI thA stamaka (1) saM.1799, pa.saM.13, pra.kA.bha. naM.8 53. (kara1) bhatR hira zatakatraya para bAlA, (1) la.saM.1799, 5.sa.27, lIMbha, dA.28 naM.15. Page #408 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [35] ajJAta (4202) guNasthAna sta, bAlA, (1) saM.1800 a.va.10 li. mareTa madhye bhuvanavizAla svapaThanAtha*. vIkA. (4203) jabUsvAmI kathA (gu. gadya) (1) saM.1800 Asoja suda 13 5. harahaMsa li. vikramapUranagare RSabhadevajI satya che. pa.saM.12, mArI pAse. (4204) SaSTizataka bAlA, (1) saM.1800 Aso vada 2 zuke samidAsa vastAI potAni matine anasAre artha joIne lakhe che. (4205) sthAnAga sUtra bAlA, (1) saM.1800 graM.12000, 5.saM.ra73, seM.lA. nara992. (4ra06) saMgrahaNI bAlA, (1) la.saM.1800, 5.saM.66, tA.bhaM. dA.58 naM.5. (4ra07) naMdisUtra bAlA, (1) la.saM.1800 gru.2265, 5.saM.49, pra.kA.bhaM. va. naM.1705. (4208) zivA dUdhaDiyA sastabaka (bhASAmAM) (1) la.saM.1800, 5.saM.24, vi.dA. naM.535. (409) samyaktva kaumudIthAnaka bAlA (1) la.saM.1800, zAke 16 65, pa.saM.81, ge.nA. naM.203. [prathama AvRtti bhA.ra pR.590-94, bhA.3 pR.1649-16 67.. kramAMka 4047 ane 4048nI kRtionI hastaprata pahelAM lI.bhaMnI jaNAvelI, te pachIthI pra.kA.bhaM. karyuM che. kramAMka 4ra00nI kRtinI hastaprata paNa pahelAM kayA lahiyA pAse, amadAvAdamAM hovAnuM teMdheluM te pachIthI prakA.bhaM.nI prata batAvI che. eka kRtinAmavALI keTalIka prati eka sAthe mUkelI, paNa sAmAnya rIti ema kyuM nathI ane te eka ja bAlAvabodha hovAnuM tAtparya abhipreta jaNAtuM nathI, tethI ahIM sava bAlAvabodha alaga kramAMkathI ja mUkyA che. dIpAlikA ka9pano la.saM.180ne bAlAvabodha 19mI. sadImAM pheravyuM che.] Page #409 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [jaina gUrjara kaviomAM na noMdhAyelI hoya tevI gujarAtI kRtionI ahIM keTalogagurA tathA jaiDApressAmAMthI pUrti karI che. jaina gUrjara kaviomAM bAlAvabodhanA AraMbhaaMtanA bhAga sAmAnya rIte udbhUta thayA nathI ne keTalogagurA tathA jehAprosTAmAM uddbhUta thayA che. tethI evA bAlAvabe jaina gUrjara kaviomAM seMdhAyelA hovA chatAM pharIne neMdhyA che. je kartA ke kRti jaina gUrjara kavionA mukhya bhAgamAM AvI gayela che tenA kramAMka enA e ja rAkhyA che. bAkI kramAMka navesarathI AgaLa calAvyA che.] vikrama aDhAramI sadI 836 AnaMdaghana [juo A pUrve bhA.4 pR.1.] (420) + AratI pada [athavA AdinAtha stavana) 7 kaDI rAga prabhAtI. Aja mahAraI gyAruM maMgala jayAre dekhyo maI darasa sarasa jinajIka sobhA suMdara sArA. A. 1 chinachina jina manamohana ara ghasa kesara ghanasAra, A. 2 dhUpa ukhe kare AratI mukha bele jayakAra. A. 3 vividhi bhAMtike paha5 maMgAvo saphala kare avatAra. A. 4 samavasaraNa AdIsara pUjuM caumukha pratimA cyAra. A. 5 hiyaI dharI bAraI bhAvanA bhAvo e prabhu tAraNahAra. A. 6 sakalasaMdhasevaka jinajIka AnaMdaghana upagAra. A Page #410 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [349] --ti AratIpada". (1) li. paM. ratnapramAdamuniH zrI vIkAnera madhye saM.1857 vaSe miti je vadi 9 dine. 5.sa'.3-13, temAM pu.2, pru.sTe.lA. naM.1892.425/1974. prakAzita H 1. ahIM" upara. [2. AnaMdadhana eka adhyayana (kumAra-pALa desAI). 3. apragaTa sajhAya sa`graha tathA anyatra.] [jaihAprAsTA pR.195-96 ] aDhAramI sadI 841. jJAnasAgara [jue A pUrve bhA4 pR.37.] (4211) + samasyAbaMdha stavana 6 kaDI lInA re mana merA jitase udadhitApati-na data vanitA anIsa rahe. jye prema madanase lInA re mana mereA jitase, jyuM gIrIrAjatA tasa sAMmI tAsa tilaka kuppAra rAhaNa seM, lIne re. jyuM dadhisUtavAhana tasa ripu ke laya lAgI asADe. dhana se, lIne re. dhanapati kavaNu kavaNu gaurIpati tyAga hai......kahA kahA menase, lI. sIha vase kahA suta kuNa prasare. kavaNu tA Age dhAreA manase, lInA re. Adya akSara su...()yAnasAgarakA sAhiba ma jata sevA dhanase jJAnasAgara 1. je che 4 lInA re mana merA jita se, ~~~samasyAba dhastavana. Adya akSara leveA. (1) saM.1762 AsA varda 5 budhe likhita zrI staMbhatIrthe pa zrI 5 zrI ratnaha sagaNita ziSya paM. zrI rAja sena svayaM vAcanAtha ziSya gaNi tattvahaMsa gurubhrAtA gaNi uttamahaMsa. pa.saM.10~17, pa.kra.10, pu.sTe.lA. naM.1895,192/2233 (sAthe jJAnasAgarakRta ArdrakumAra rAsa' che). 5 Page #411 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jinaharSa [38] jaina gUrjara kavio: 5 jaiihAsTA pR.465. tyAM jJAnasAgaraziSyanI kRti gaNAvAyelI, paNa katRtva spaSTa jJAnasAgaranuM che, ane "AdrakumAra rAsa'nA kartA te ja AnA kartA mAnavAmAM bAdha nathI.] 855. jinahaSa (kha. zAMti harSazi.) [juo A pUrve bhA.4 pR.82.]. (4ra12) munipati caritra 16 khaMDa rA.saM.1754 phA.su.11 pATaNamAM Adi dUhA. namo namo paramAtamAM saMsArAvAra pAmyau je sahu vastuna jaNya jiNi vistAra. aMta - maNipaticaritra nihAline me kIdha e rAsa, ma. zravaNe suNijya bhAvi hiyaDAmai dhari adhika ulAsa. 289 ma. saMvata satare caupanane phAguNa sudi igyArase jANi, ma. pATaNa mAhe meM racyau vAMceyo e rAsa sujANa, 250 ma. zrI kharataragaccha guNanilau zrI jinacaMdra sUrIsara rAja, ma. zAMti harakha vAcaka taNuM ziSya pratApI jinaharakha samAja, 251 ma. -iti maNipaticarita kASTamunikathAnaka paDaze samApta. (1) saM.1754 vaSe phAguNa sudi kAdazI tithau likhita vAcanAcArya -zrI zrI magaNivarANAM ziSyamukhya vA, zrI zAMtivarSagaNimaNInAM aMtivAsinA jinaheNa sahaSeNa zrI pAna mathe pArzvanAtha prasAdAta. pasaM. 80-15, pra.e.lA. naM.1897.158/2637. (kavinI svalikhita prata.) (3078) [+] stavana pada sajhAyAdi saMgraha [A pUrve bhA.4 pR.141.] 14 + [vimalanAtha vinati pada] mere dhaNIse prIta baNAI sADaI dhaNasaI prIta baNAI tanamana mere hI arasaparasa bhayau jaisaI maI caMpakI loya milAI. 1 me. keDi bhAMti karaI sake te bhI maI jinajIsaI neha na jAI. 2 me. aMgaaMga mere raMga lAge celAmachaDakI bhAMti baNAI. 3 me. Page #412 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [*] jitahaSa avara nAMma na dharuM sira upara avara mahe! dekhyA na suhAI. 4 me. aDhAramI sadI vimalanAtha mujha sevaka jaNAM tA jinaharakha nave nidhi pAI, 5 prAMNadhaNIsai prIti khaNAI. ~~~ati pada. (1) stavanasaMgraha, pa.sa'.35-15, 54.35, pru.sTe.lA. naM.1894, 420/2114. 15 pAzvajita gItA 8 kaDI Ai" vayana hamArA lAla hIyai dharIjai sevaka upari sAhibA mahira karIjai lAla pAsa jinesara vAlDA araja suNIjai. Teka araja suNIjai aMtara kheAla milIjai lAla. aMta - tuM jaganAyaka lAyaka teja idA kahui jinaharakha tumhArA mai baMdA lAla. -iti pAzva jina gItAM. (1) uparyukta prata, 5.4.9. -iti zrI sImA~dharasvAMnI bRRsstavana' (1) uparyukta prata, 5.4.35 16 sImaMdharasvAmI bRhastavana 15 kaDI ADhi - DhAla e be munivara hiraNa pAMgaryA re ehanI. cAMdalIyA sadaisA jitavaranai kahai re itarA kAMma kare avasAra re bArai parakhada jehanai elagai rezrI sImaMdhara jagaAdhAra 2. 1 cAM. aMta - kei paDavaja sAhibA sUrUM karUM re kahetAM manamai Avai kAMNu re zrI sImadhara tUta jANui sad r zrI seAmagaNi jinaharakha sujANa re. 15 cAM. sa`pUchyuM. 17 sItA sajhAya 9 kaDI Adi 1 pA. 8 pA. DhAla rasIyAnI. dvIja kare re pAvaka jAnakI paise. aganikuDa mAhi, merA sI. nija prItamane kahai ima kAmaNI cAleA jovA raMga re nahi, meA. 1 labAhAlA kuMDa khaNAvIyA eka joyaNanA mAna, me. Page #413 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jIvaNa [40] jaina gUrjara kavio| : 5. jhalajhala milI bAhAmaNI phulyA jANe kesu samAna, meA. 26ii. aMta- pukh taNI e siri vRSTi sure karI dhine sItA nAra, me. sIyAM tI mAhe e meATI satI ehanA dhanya avatAra, mA. 8 dvI. niSkalaMka thaIne vrata AryAM rAkhyA jagamAM re nAma, meA. cAritra pAlI surasukha bhAgavai karai jinaharakha praNAma, mA. 9 zrI. ~iti sItA sajjhAya saMpUNyuM. (1) pa.sa'.4-15, 5.4.4, pru.sTe.lA. naM.1897.2072683. 18 [+] naMdISeNu sajhAya 11 kaDI Adi DhAla mere naMdanA enI vahiravelA pAMDu syau re hAM sAgRhanagara majhAri nadiSeNu sAdhujI kamasa yAgai AvIyau re hAM vezAnai gharabAri 1 naM. aMta - pherI caritra AdaryuM re hAM AleyAM sahu pApa naM. - kahuM jinaharakha namuM sadA re hAM caraNakamala sukhavyApa. 11 naM. --iti zrI nardiSeNu muni sijhAya sapUchyuM, (1) pratamAM AgaLanI kRti 'ajanAsuMdarI ceApAI'ne 'te H saMvata 1764 varSe mAdha sita pUrNamAsyAM seAmatrAsare zrI pattanapure likhita vA. zrI udaya gaNi ziSya vA. zrI bhaktivizAlagaNi ziSya pU. ratnasiMdhureNu lipIkRta zreyAstuH sadAsa dA. pa.saM.16-17, temAM chelluM patra. iDiyA oNphisa lAyabrerI naM. saM-1564sI. [prakAzita H 1. jina graMthAvalI.] [jaihAprAsTA pR.262, 271, 304, 539 tathA 573-74; keMTalogagurA pR.54.] 1198. jIvaNa (4213) ma'galakalaza cApAI [athavA caritra] ra.sa.1708 AsA zu. a'bakAmAM - ADhi - doharA, paNuvi sIsidhara, pramukha viharamAna jinarAja, timaravikAraNa adhaharaNu, sevyAM AnaMda thaI. cauvIsai jiSNupai namAM, namAM sayala gaNudhAra, zrI suhagurune paNama kara, mAMgAM budhivicAra. 1 Page #414 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ka. 10 aDhAramI sadI [1] paca muni zrI sarasvati balabali nama, dehi budha muhimAya, paMca praSTi simara sadA, subhamati ke varadAya. mahAbalI jaga karma chaI, sukhaduHkha karma sahAI, sAMbhala jethai kAna dhara, japa kathA banAI. aMta - tAsu sasa jIvaNa bhaNajI carlAvita saMgharna dhAra khimaja sakala mAyA karIchavalI jina sayala sahAI. ke. 9 bhAse kavIsa sIMha karujI bhaNahi krike naranAra ridha vidha sukhasaMpadAjI lahata maMgalacAra. dilIpati paNi jagatagurujI sAhajahAM nararAi naira abakAma bhaNIjI marau tApA sukhadAya. ka. 11 (1) iti zrI maMgalala caupaI saMpUranuM likhate pUjya rUpA Sa tatasiSya sudhA saMvata 1877 mitI caitra sudI tithau 15 budhavAra. saMpUrNa likhayA paTInagara madhe subha sthAne. pa.saM.26-9, iDiyA ophisa lAyabrerI naM.rA-91. [mupugRhasUcI - jIvaNajIne nAme.] [keTalogagurA pR.14-147. tyAM kRtino ra.saM.1778 noMdhAyela che. paraMtu mupagUhasUcImAM ra.saM.1708 sAthe le.saM.1781nI prata noMdhAyela che tethI e 2.saM. adhikRta mAnyo che. ahIM racanAsaMvatadarzaka paMktio utArI nathI. kartAnAma paNa ahIM jIvaNasiMha darzAvyuM che, paraMtu uddadhRta bhAgamAM mAtra "jIvaNa maLe che ane tene mupugRhasUcano Teko che.] 119. pAcaMdramuni [A pUrvenA naM.901 ke 912 hevAnuM khAtarIpUrvaka kahI zakAya tema nathI.] (4ra14) nema rAjimatI sajhAya 15 kaDI (1) pa.saM.9-16, 5.kra.11thI 19, temAM pa.4.17, iDiyA ophisa lAyabrerI naM. gu-19. [keTalogagurA pR.130.] 1200. hirANuMda A pUrvenA naM.940 ke 1119 hovAnuM khAtarIpUrvaka kahI zakAya ema nathI.] 26 Page #415 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 21 dhamasiMha [2] jaina gUrjara kavio: 5 (4215) neminAtha sajhAya 21 kaDI Adi- utrAdhena (mojhAri kahi svAmI vIra jiNe aMta - bhaNiI hIrAnaMda sati karo. (1) pasaM9-16, 5.kra.11thI 19, temAM pa14, iDiyA phisa lAyabrerI naM. gu-19. [keTaleMgapurA pR.130.] 916. dhamasiMha (ma. vijayaharSazi.) [juo A pUrve bhA.4 pR.286.]. (3275 ka) + [sukulIna-akulIna strI vize chappA] kitikramAMka 3ra75 "prAstAvika chapaya bAvanI aMtagata jaNAya che.] Adi - sukulINI suMdarI mIThAbolI mativaMtI cita khaI aticatura jIhajIkAra jayaMtI dAtAraNI dIpatI puNyakaraNa parakAsU hasatamukhi citaharaNuM sevi saMtoSaI sAsU sukulINa sIla rAkhaI sujasa gaI lAja nija gehanI dharamasI jeNu kIdho dharama guNavaMta pAme gehanI. guNahINI gomarI baDakabolI bahuraMgI caMcalagati coraTI adhika kulaTA UdhaMgI sataviTTaNI suMbaNI dUThA citti durabhAsU karatI gharamAM kalaha saMkatI jAyaI sAsU nAharI nAri gujaI nipaTa dhUjaI nita ghara dhaNI dharamasI jeNu na kIdho dharama pAme INa pari pApaNI. 2 (1) li. saganI/brena numimAM. pa.saM.4-16, 5.kra., .sTe.lA. naM.1895.287/2310. (3282) corAzI azAtanA stavana 18 kaDI Adi- jayajaya pAsa jagadhaNI sabhA tAharI saMsAra suNI Ayau dU paNi dhari Asa ghaNI, karavA sevA tuha caraNa taNI.1 dhanadhana jaina paDaI jajalaI, upaga suM basaI jinaAlaI AsAtane caurAsI TAlAI, sAsvata sukha te ja saMbhAI. 2 aMta - kalasa. ima bhavya prANI bhAva AMNI vivekI zubha vAtanA Page #416 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [43] jinabiMba aracai parIvarajai caurAsI AsAtanA te geAtra tIrthaMkara ja arajai nAma' jehanai kevalI uvajajhAya zrI dhamasIha vai jainasAsana te valI. ---ti urAsI AsAtanA stava. (1) stavanasa'graha, 5.sa.35-15, 5.kra.34, pru.sTe.lA. naM.1894. 420/2114. mAnavijayagaNi [jaihAprAsTA pR.197-98 tathA 472-73.] 947. mAnavijayagaNi (ta. zAMtivijayazi.) [jue A pUrve bhA.4 pR.359.] (4216) [sAmAyika] sajjhAya 15 kaDI Adi gha kriyAi bhUri re. AMcalI. sAmAyaka jANA nahI sAmAyaka jyA rUpa re ...ma tarA artha laheA nahIM je kahiu phalarUpa re. Ima pakhANuha taNA saMyamatAM paNi joya re bhavara viveka vyutsaganA meAla kahiA dAya re. aMta - bhagavati prathama zatakaIM kahiu kIjaI ehanuM dhAna re paMDita zAMtivijaya taNA praNamai nitu muni mAna re. 15 A. (1) pa.saM.1-13, DiyA krisa lAyabrerI naM. sa-3614A. [jainAsUci bhA.1 (pR.283).] 55. dAnavejaya (ta. vijayadAnasUri-tejavijayazi.)" [juA A pUrve bhA.4 pR.374.] (4217) caitrI pUrNimA stavana [athavA devavaMdana] Adi- nAbhi naresaravaza-caMdra marudevI mAtA 18 [kaMTalogazurA pR.53. tyAM kRti bhUlathI kavitA guru zAMtivijayane nAme mukAyelI che. jue A pachI na.1221 ajJAta vizenI sa`pAdakIya noMdha.] suraramaNI jasa sagAi avadAtA kacatavaraNa samAMnA kAMta kamaNIya zarIra suMdaraguNagaNapUrNa bhavya jina mata taru kIra AdIsara prabhu taNA e praNamata surAsuravRMda 2 . 3 241. Page #417 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jJAnavimalasUri-nayavimala [4] jaina gUrjara kavio mana mojaja mukha dekhatAM dAna miTe dukhadaMda. aMta - cetrI uchava je kare te lahaI bhavadukhabhaMga 2, e. zrI vijayarAja sUrIsaru dAna adhika ucharaMga, e. -Iti stavanaM. Iti zrI caitrI pUrNimA stavanAni samAptAH. (1) saM.1793 vaSe poSa vadi 10 zukra zrI ahamUdAvAda nagare bha. zrI jinacaMdrasUribhiH ziSya paM.hIrasAgara svavAcanAtha.... pa.saM.7- 14, pu.sTe.lA. naM.1896265/2para 6. [mupagRhasUcI, jaijJAci bhA.1, (pR.274, 413).] (218) kama sajhAya 9 kaDI Adi- kapUra hoI atI ujale re e dezI. sarasatI mAtA mayA karI re gha mujha vANI sAra karma taNA phala varNavuM re anaMmati Ape mAya re. 1 prANI mana nANe cIkha vAda e te karama taNu prasAda re, prAM. Teka aMta - doza na dije devane re karama viTaMbaNa hoya muni dAna kahe jagajIvaDA re dharama sadA sUkha joya , prAM. 9 -iti zrI karamanI sajhAya saMpUrNa (1) li. dAnaviya. pa.saM.5-13(14), pu.sTe.lA. naM.1896. 102/2463. ThAprosTA pR.28-09 tathA 384. "karma sajajhAya nA kartA A ja dAnavijaya hevAnuM nizcitapaNe na kahevAya.] 61. jJAnavimalasUri-nayavimala (ta. vinayavimala-dhIra vimalazi.) jeo A pUrve bhA.4 pR.382.] (325) + mauna ekAdazI devavaMdana vidhi Ada- sayala saMpati 2 taNe dAtAra zrI aranAtha jinesa zuddha darzana jeha Aye bhuya sudarzana-naMdane kaThina-karma-vana-veli kAle ehi ja cakrI sAtamo aDhArasamo jina eha jJAnavimala sukhavara guNamaNine geha. aMta - ekavisamo jina jAMNada re lAla praNamatAM pAtika jAya jJAnavimala prabhu sAnidhe re lAla nAme navanidhi thAya. 6 Page #418 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [40] jJAnavimalasUri-navimala --itizrI neminAtha stavana. devava`dana mautaekAdazInA kAusaga lAgasa (11)nA kIje, besI 11 nAkara gaNIi. itizrI igyArasanA devavadanavidhi saMpUrNam. (1) bAi dhanakuyarane AtamA arthe lakhyA che surata baMdare zrI zAMtinAtha prasAdAt saM.192(?)nA vaisAkha vada 11 dine muni vidyAvije lapIkRta' navapurA madhye leADI pAsAlane upAsare cAmAsA (2)hA tAre lakhI che. pa.sa'.9-12(13), pru.sTe.lA. na,1896.250/2511. (3437) caityavadana, devavaMdana, pratyAkhyAna bhASyatraya khAlA, 2.sa.1758 suratamAM Adi - aindrazreNinata. pArzva" vaMchitA -surakurma - 1 natvA likhAmi sacaityavadanA sya vArtika. a. bhavyajIvane manAvati pUravAni kalpavRkSa thakI adhika valI kehavA chaI ? IndriAdikanI zreNI...have sUtragAthA kaheche chai. vaMdittu, vAMdInai vAMdavA yeAgya je sa arihaMtAdi pacaparameSTi prata.... aMta - valI vizeSAnai khapIi Avazyaka niyuktivRtti pravacanasArAdvAravRtti kalpAkayyazatakaprakaraNa ityAdi graMtha jovA, gA(48); iti bhASyayavArtika etad vidyuNDatArjita. sukRtaM tena stAd bhavileAkarlR satata nirapAyasaukhyarataH. zrI jJAnavimalasUrivareNu likhitA sukhAvabeAdhAya prAkRtabhASApIya' ramyA haudhvabhUmiriva siddhi zarAdhi zazAMka pramite varSe tra sUryapuranagare niyatam anugrabuhuhdayA viratAkavijJaleAkAnAM. -~iti zrImad tapAgacche savijJapakSIya bha. zrI jJAnavimalasUripaviracita bhASyayavAjJika saIimapaptaditi. (1) pa.saM.41-3(6), pu.sTe.lA. naM.1892.345/1860. (2) pa.sa. 30-2(pa), pu.sTe.lA. na.1892.273/1883. (4219) zatruMjayama'Dana yugAdiva sta, cha kaDI Adi- gAla jAsyAM dhenu carasyAM jala jamunAnA pAsyAM mAharA mehuNu lAla geAkala katyAre jAsyAM gAla sthAM gau carAsyAM muralI kITe rava jAsyAM, 3 1 mAM. Page #419 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta aMta - zrI jinanAmai samati pAmI lekhai tyArai giNAsyuM navisala kahaI dhanadhana vaikti paramANu 6 pada pAmyuM. 7 mAM. ~~~itizrI zetru jayamaMDaNu cugAdidevastavana' saMpUrNa". (1) likhita paM. ratnasiMdhureNu svAtmapadmanAya zrI pIrAMNu pattane vAstavya: zreyeAstu sivadattarSikasyAya' pustaka' graMthAgraMtha 1000. (la.saM. 1764) pa.sa'.16-17, temAM pa.kra.16, iMDiyA oNphisa lAyabrerI naM. sa 1564sI. [46] jaina gUrjara kavie : 5 [jaihAprAsTA pR.66-67 tathA 214; keMTalogagurA pR. 65.] 1201, ajJAta (4220) gadhArAnA zalAkA la.sa.1730 pahelAM Adi- zrI gauttama svAmIjI lAde zalAkA gaMdhArAnA lakheA che. UbhakAlAva sIdha, sarava sAsta prasIdha', sakala guNA garIhaM, sarava lajAdhI pravAha . sarasatI samara bhUpa, daMta sanamAna bhUya... a'ta - tU murakha heAe sahI, maja sAthe kheAle nahI, - Age chatA e vAda, zrI guru gAtra prasAda. (1) saMpUrNa saMvata 1730 varSe mAgasIra sudi 13 laga sanIvAra zrI zivabheAgIsa sAdhu paDataratha'. 5.saM.324-17, 5.kra.1, iMDiyA oNphisa lAyabrerI naM. sa-34007khI. [kaMTalogagurA pR.48-49] 975. jinara'gasUri [jue A pUrve bhA.4 pR.414.] (421) nainama rAjula svAdhyAya 11 kaDI Adi- janau jesalamera surata saMbhAlI rAMNui meDataijI e dezI. praNamI sadagurupAya gAyanuM rAjImatI satIjI jinare sIyala abhaMga pratikheAvyae devara jatIjI. aMta - je pAlaI tapa zIla surataru sama jinavara kahyaejI jinaraMgasUri kahai ema avicala pada rAjula lAyaejI. 11 --itizrI nemi rAjula svAdhyAya saMpUNaeN .. (1) saM.1764 varSa madhumAse sitetara pakSe saptasyAM tithau dhrujavAre vA. zrI bhaktivizAlachagaNi ziSya paM. ratnasiMdhureNu likhitA. zrI 1 Page #420 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [47] jinacaMdrasUri pATaNa nagare pUNIkRtA. pa.saM.ra8-19, 5.kra.28, pu.sTe.lA. naM.1893. 367/ra076. [jehAprosTA pR.98-99] 1031. jinacaMdrasUri (kha. jinarAjasUrijinaratnasUrizi.) [juo A pUrve pR.44. jinacaMdrasUri sUripada saM.1711 sva. saM.1763.] (4222) geDI pAzvanAtha stavana ra.saM.1722 vai.va.8 Adi rAga kedAra gauDI mizra. amala kamala jima dhavala virAjai gAjaI gauDI pAsa sevA sArAM jehanI suranara mana dharIya ullAsa sebhAgI sAhibA merA be are hAM sugyAMNI sAhibA merA che. 1 aMta - saMvata sataraI se bAvIsa vadi vaIzAkha vakhANa AThama dina bhalaI bhAva nuM hArI yAtra caDhI paramANa. 8 se. sAMnidhakArI vidhana nivArI para-upagArI pAsa zrI jinacaMdra juhAratAM merI saphala phalI sahu Asa. 9 se. -ItizrI uDI pArzvanAtha stavana. (1) stavanasaMgraha, 5.saM.35-15, 5.kra.8thI 9, pR.sTe.lA. naM. 1894.4ra0/2114. [jehAprosTA pR.288.] 1202, ajJAta (4rara3) AdinAtha stuti 4 kaDI la.saM.1745 pahelAM Adi- Adi pUraba vAra navANuM Adi jinezvara AyAjI segaMja lAkha anaMta jANuM vaMdu tehanA pAyAjI jagabaMdhava jagatAraNa e giri dIThaI durigati vArijI yAtra karini chahirI pAli kAma tehanAM sArijI. aMta - sayala manoratha saMdhanAM pUravi vaMchita samakita dhArijI vimala zrI jagavaMto sabali sakati tumhArIjI de deva seja savA kAriji siddhi ahArijI. -iti zrI AdinAthastuti saMpUrNa. (1) saM.1745 vaSe Aso sudi 11 dina vAra budha zrI kuMDa grAme Page #421 -------------------------------------------------------------------------- ________________ zrIdeva [4] jaina gUrjara kavio lipikRtaM. pa.saM.3-15, 5.4.3, mu. Te.lA. naM.1892.230/1697. [jehAprosTA pU. rapa3.] 1053, zrIdeva (jJAnacaMdazi.) [juo A pUrve pR.75.] (4224) [upadeza gIta) 8 kaDI Adi- DhAla olI mAranA gItanI suNe sumatI ho sumatI dhare mana mAhi samakita-ratana jatana karI saMgraha ArAdho ArAdho arihaMta deva deSa aDhAra asubha tihAM navi lahe.1 dAna lAbha nehe vIraja bhogapabhega e aMtarAya paMca prabhu maI nahI riti ariti nehe hAsa durgachA sega kAma mithyAta nidrA bhaya navi sahI. 2 aMta - muni yoga he pAyo zrI jinadharma karmamAM haraNa kAraNa guNAM to zivasaMpati he pAmo chama vega zrIdeva vacana vivekaI so su.8 (1) 5.saM.4-15, 54.3, .sTe.lA. naM.1897.207/268 3. (4rarapa) [rAjala gIta) 8 kaDI Adi- vanajArInA gItanI DhAla. gokha caDhI rAjala Ima Akhe, darada hade avadhArI re. sahIyA kaMIsaI kari rAkhu mana mArI chachabIle chatra hutaI so chADI cale nihArI re. sahI. 1 e AMkaNI samudravijaya zivAdevIya naMdana spAma zarIrake dhArI re. sahIyAM. navabhavake ne mIzara pyAre tabahIkI me yArI re. sahIyAM. 2 aMta - svAmI pe saMyama le zrI jinadharma vicArI re. sa. huI sAdhavI satIyasirAmaNi kAmakaSAya nivArI re. sa. 7 karma khapAvI kevala pAmI siddhi Atama tArI re. sa. zrI jJAnacaMda gaNIzara sevaka zrIdeva tasa balIhArI re. sahIyAM. 8 -saMpUNaNeyaM. (1) upayukta prata, pa.kra.1thI 2. (karara6) [ jimatI rahanemi sakjhAya) 7 kaDI Adi- devara duri khaDA rahe terA dila phiregA Page #422 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [40] zrIdeva merA sIyala haragA te pApe piMDa bharegA. deva. e AMkaNuM. 1 jhiramara jhiramara meha varasaI tiNi thayA ghora aMdherA rAjimatI rahamI donuM eka guphA uttArA de. aMta - sAdho saMyama pAlI donu pAvaI mekhi visAlA kahe zrIdeva sadA mujha he vaMdana vega trikAlA. -iti saMpUrNa DayuM. (1) upayukta prata, 5.4 2. (4rara7) [sImaMdhara vinati) 8 kaDI Adi rAga rAmagarI zrImaMdhara svAmI suNe tribhuvanadhaNuM eka karu aradAsa tri. tuma caraNa viNa svAmajI tri. vasA huM bhavavAsa tri. 1 kAla anAgata nigaDa me tri. dIThI meM dukhAsi tri. sATA sataraI bhava kIyA tri. te me eka NisAsa tri. 2 aMta - bhavibhavi he mujha Isu tri. tuM sAhiba huM dAsa tri. nija sevaka zrIdevanI tri. puravo e Asa tri. 8 (1) uparyukta prata, pa.43thI 4. (428) [jina vinati) 7 kaDI Adi- jina jANe jina ghu gati mere diladI moha udaya majha kaula calAdI tau kumati mahelI khiladI jina. kAla anAdi nigoDa rulaMdI tau mAnavayoni na miladI. 1 jina. bhramada bhramadameM saba jaga bharamyA ta ra na sUI dhiladI. jina. lakhi caurAsI ni meM pharasI tau sukhadukha dI riti bhiladI. 2 jina. aMta - zrI jinadhamma dI prIti lahI je kiramajI rAga giladI jina. jJAnacaMda guru sasa yU Akhitau zrIdeva vANI hiladI. 7 jina-Iti saMpUrNa (1) uparyukta prata, 5.kra.1. (4229) [dhannA mAtA saMvAda] 11 kaDI Adi- jinavacane vaIrAgIyo he me he dhannA bhAge mAta Adeza kahe jananI mata mukaje he dhajA vahura je vanaveza tuM mujha yArA prANathI he dhajA huM tujha ja na deza Page #423 -------------------------------------------------------------------------- ________________ zrIdeva [10] jaina gUrjara kavioH pa huMu vArI dhajA tuM mujha pyArA be. e AMkaNI. 1 e tuma huM anurAgaNa ho dhannA kuvarI kAma-nideza tuM sukamAla suhAmaNe he dhajA suMdara rUpa cukeza tuma virahe e dehilI he dhannA mIna ryuM nirajala deza. huM vArI dhA. 2 aMta - kumAra kahe mAta bhaNI he ammA e saMsAra janama jarA maraNe bharyo ha ammA keI na rAkhaNahAra. 6 hA morI ammA meha na kIje be. vIra vakhANyuM sUtra he a. dhanya dhano aNagAra sarvAratha siddha upane hA ammA mAsa kIya saMthAra | ho morI ammA. 9 eka bhave ziva pAmasaI ho ammA khetra videha majhAri ajarAmara sukha sAsatA he azmA lahasaI lAbha apAra morI amA moha na kIjai be. 10 AhapuramaI e racyo che ammA dhanAno adhikAra kahaI zrIdeva e gAvatAM ho amA huveI jayakAra merI amA meha na kIjaI be. 11. -saMpUrNa caM. (1) upayukta prata, pa.ka. 3. (4230) [dhajA sajhAya] - kaDI Adi rAga soraTha dhanya dhane sAdhu saMpADe kA kAkIDI purIse dhasa dhara thAI vase vAsa subha pADe kA dhanya. jA kI kamaladala kamala kAyA karatA sukha saMpADe kA dhanya. 1 jo ke kanaka kAmanI kala riti nATika nipuNa akhADe kA dhanya.. kAmakeli tajI sukha saMyama bhajI tapa tape karma kuhADe kA dhanya. 2 aMta chaThThA-tapa-pAraNe bhikhya bhojana AMbila ati ukharADe kA dhanya. vIra vakhAM duSkara kAraka viraha baDA vapu jhADe kA dhanya. 7 dekhI munivara zreNika puchede aciraja ari niraddhADe kA dhanya. saravArathasiddha vilasaI vaMchita nAtha jaisai niddhi gADe kA dhanya. 8 Page #424 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [411] udayaratna. janamaMtari prabhupada pAvaigA siddha vara lADe kA dhanya. zrIdeva sAdhu taNuM guNa gAvaI lAbha liye nija jADe kA dhanya. 9 -Iti pUNaNeyaM. (1) uparyukta prata, pa.kra.2. [mupugRhasUcI.] (4231) [meghakumAra sajhAya] 10 kaDI Adi- tene re kAraNi mehA jinavara AyA dharama suNI re mehA saMyama pAyA tyAgI vaIrAgI mehA jina samajhAyA jina samajhAyA mehA phira ghara nAyA tyA. e AMkaNI zreNikasuta tasu ddhAraNa mAyA vIra samIpe mehA sAdhu kahAyA tyAaMta - e adhikAra kahyo suya nAyA zrIdeva sevaka muniguNa gAyA tyAgI. (1) upayukta prata, pa.4. [jaihAprosTA pR.261, 269, 422, para1-22 tathA 54ra.] 1054, udayaratna (ta. zivaratnazi.) [juo A pUrve pR.76.] (3614) chUTAM stavane [A pUrve pU.113-14] 8 paMcamI stavana Adi- sarasatI samANuM samarI mAya hAyaDe samarI zrI gururAya paMcamI tapane mahImA ghaNe bhaviaNu bhArve kahe tA suNe. 1 karuNAsAgara zrI gurucaMda darisaNa dIThaI parimANuMda nemajI rejimatI bharatAra vasudhA maMgala kare vihAra. 2 aMta - surIsiramaNi guNanIo mahImAM meru samAna zrI vijayasaghasurI jaga o jagamaMDana jagabhAMNa. kalasa, ema nemi jima jinavara nimite suravara siddha-vadhuvaranAyaka ANaMda ANuM bhalIka prANu sukha-saMpativaradAyake. 4 varavibuddhabhUSaNa dalitadUSaNa saMkara sobhAgI kavesare tasa sasa udaya INi paraM bAlaI sayala saMgha maMgala kare. 5 Page #425 -------------------------------------------------------------------------- ________________ udayana [12] jaina gUrjara kavio: 5 -iti zrI paMcamIstavana saMpUrNa. (1) saM.1810, li. muni raMgasaubhAgya pAmhaNapUra madhye. pa.saM. 11-12(14), pa.kra. 1thI 2, pR.sTe.lA. naM.1896.277/2537.. 9 bhIDabhaMjana stavana 6 kaDI Adi jinarAja jevA nitaka jAI che re kharAM dukhaDAM khovA nitaka jAI che re haluyAM-karamI havA nitaka jAI che re bhagavaMta bhajavA nitaka jAI che re aMta - bhIDabhaMjana prabhu pAsa jinesara pujatAM pAya palAI re. ji. udayaratanace aMtarajAmI bUDatAM bAMhiM sAhiM che re. ji. -Iti zrI bhIDabhaMjana stavanaM. (1) saM.1810, muni raMgasaubhAgya likhita pAmhaNapura madhye zrI pAzva prasAdAta. pa.saM.11-12(14), pa.kra.pathI 6, pR.sTe.lA. naM.1896. ra77/2537. 10 ajitanAtha stavana 15 kaDI Adi- dii sarasati majha mati parama AnaMdi, hami harikhisihaM vanavisiuM ajiya jiNuMda maMDavagaDha e maDha taI karI sohaI taI mIThaDAI dIThaDAi tihuyaNa mehaI. aMta - INi sayala naI mahIyala bhamaI rAjiI na kAja pAya lAgUya mAnya etalU Aja taI sadAI e udaya meM sAra karevI meM navinavi bhavi bheTa taI devI. 15 -iti zrI ajitanAthastavana, (1) pa.saM.4-13, pa.ka.4, pR.sTe.lA. naM.1892,242/1668. (365) sajhAye A pUrve pR.114.] -1 ceta Asa sajhAya 11 kaDI pyArI re te prIu prIcha khiI najika prayANa re paMthiDA Page #426 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [13] (braha) jJAnasAgara-jJAnasamudra vaTAMDA re Ajano vaso tuM te ihAM vasyo re kAlanAM kihAM hArye melANa re. paMthi. 1 aMta - cetana nija pIu ceta mAM re bAlA bujharve ema re. paM. e ceta sAthe evI Asa kI re kahene kIje kema re. paM. 10 udaya vaDe je arihaMtane re asa kI thANye atIva re. paM. paDaspe nahi je mohanA pAsamAM re mugati jANyuM te jIva re. 5. 11 -Iti zrI ceta AsakI sajhAya samAptAM. (1) likhitaM mu. raMgasaubhAgyena lipikRtaM saM.1810nA phAguNa sudi bIja somavAre zubha bhavatu kalyANamatu zrI pAlheNupure zrI pAhuvihAra pAzva prasAdAta. 5.saM.11-12(14), pa.kra.4thI 5, mu.sTe.lA. naM.1896.ra77)rapa37. 2 cAra kaSAya caritra vinatI 15 kaDI Adi - pratye pAya pUcha pavitreya hAI namU nimpala bhAvihi sAmi joI ghaNuM kAlanuM khAmi maI Aja dIThuM majha lAgauM ciMtiu amIya mI. aMta - aI nimpalabhAvihi buddhi svabhAvihi udaya majajhaI jinasAra tUya, valavalI dhUNaI ghaNuM kisiuM bhaNI AvAgaNa nivAri mUya. 15 -Iti zyAri kaSAya caritra vInatI sa. (1) pa.saM.413, pa.kra.3thI 4, pR.sTe.lA. naM.1892-242/1668. [jehAprosTA pR.ra12, 260-61, 294 tathA 421. mAtra "udaya" nAmachApa dharAvatI kRtio A udayaratnanI ja hevAnuM nizcitapaNe na kahI zakAya, paNa nizcitapaNe udayaratnanI kRtinI sAthe e ja pothImAM maLatI kRtio enI hovAnI saMbhAvanA gaNAya.] 1070. (brahma) jJAnasAgara-jJAnasamudra (di. kASThAsaMdha zrIbhUSaNazi.) [juo A pUrve pR.179.] (4272) nisatyATomI vratakathA 64 kaDI Adi- zrI gaNezAya namaH atha nisahyASTamI vratakathA likhyata. Page #427 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dIpacaMda [14] jaina gUrjara kavie : 5 prathama namU zrI nemakumAra sArada gaNadhara praNam sAra sahagurupada vaMdu hitakAra sakala sAdhu vaMdI hitakAra. 1 kathA nisalyAchama manacaMga sunajo bhavika kaE manaraMga vIra niMdra kathA uccare zreNaka narapati zravana hi dhare. 2 aMta - kANAsaMdha kulAM varacaMda zrIbhUSaNa guru paramAnaMda tasa padapaMkaja-madhukaratAra gyAsamudra kathA kahe sAra. 64 -Iti nisalyASTamI vratakathA samAptAH. (1) pa.saM.10-24, pa.kra.1thI 4, iDiyA ophisa lAyabrerI naM.saM. 1596sI. (4233) zravaNadvAdazI kathA Adi- atha zravaNa dvAdazI kathA likhate. prathama namuM zrI jinavarAya praNamuM gaNadhara sArada mAya sahaguru padapaMkaja mana dharuM sAra kathA bArasanI karuM. aMta -- navIna cAra pratimA kIjiye kalasa chatra ghaMTA dIjiye caMde paka cA... (1) juo A pUrvenI kRtine aMte, pa.49thI 10. | [keTalogagurA pR.73-74.] 107ra. dIpacaMda (gujarAtI lekAgaccha dharmasiMha-vardhamAnaziSya) [juo A pUrve pR.184] (4ra34) puNyasena copAI ra.saM.1776 bhA.zu.10 guru Adi - zrI gaNezAya namaH. kAraNa ziva saMpati karaNa, tAraNa bhavadadhi tIra, vighanAvidAraNa vaMdI, vistAraNa bUdhi vIra. caMI vili jinavarAyaNa, tikaraNa sUdha trikAla, dAna taNuM phala dAkhinna ri, cisyu carita rasAla. dalita vAdhe dAMtathI, dAnai dAliya dUra, dAne sUkha saMpati dasA, pragaTe jagi jasapUra. aMta - saMvata satare varasa chihatara bhAdrava mAsa sajalatarajI, sUdi dazamI tItha vAra sUrAMgara zrI sIdhayoga srahakarajI. Page #428 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [15] lAbhakuzala takhataI tehane vakhatai tAjai guNabharIyau nita gAje, ravi jima dhamasiMha gura rAje vasU jasa sahita virAje.10pU. sAkhA tAma taNI siradAra pATi bhagata parivAra, zrI gUra vUdhamAna sukhakAra siSya tehanA sUvicArajI. 11 pU. sUnyo carita jima sagara samIpe dAkhavI mUni dIpejI, je bhaNatAM sUtAM jasa jIpe, chinabhari pAya na chI peja. 12 pU. bhavika ji e cepI bhaNu, sAvita sAbhalaspejI, dukhadohaga tyA dUra lakSya sakala manoratha phalaspei. 13 pU. (1) iti zrI pUnyaseNa caupaI saMpUraNa likhate pAnazrI mAhAsatIjI calI saMmata 16ThArasa. pa.saM. 26-17, iDiyA ophisa lAyabrerI naM.rA-ra. [mapugRhasUcI.] [keTalaeNgagurA pR.148-49.] 1203. lAbhakuzala (4ra35) sthUlabhadra copAI ra.saM.1758 ce.va.10 guru AmeTamAM Adi- atha zrI yulabhadranI upI likhate. duhA 10 jayajayakaraNa jiNesarU trisalAnaMdana vIra vaddhamAna zAsanadhaNuM praNamuM sAhasadhIra. aMta - vIra paraMpara pATaI Ayo tapagaccha kera rAya re sumati sAdhusUri bhaTTAraka praNamaI sura jasa pAya re. 2 I. kaviyaNa mAhe mukuTa kahI jaI zrI vRddhikuzala dIva sIso re. mujha bhAgI kari majhanaI milIyA e guru vasavAvIso re. 9 IzuM. tAsa sIsa ima lAbhakuzala kavie rAsa racyau kavi kAja re teha taNuM valI vaDa gurubhAI rAja kuzala kavi rAjai re. 10 i. gacchanAyaka guru kahIyAM giruau vijayaprabha surajo re tasa paTedhara gaNadhara je vijaya ratna munindo re. 11 INa. teha taNI AjJAe AvI sahara AmeTa mAMsa re zrI zakhesara pAsa pasAyaI kIdho e tihAM rAsa re. 12 iNa. saMvata satara AdraThAvana varasaI pakha kriSNa caitra mAsa re vAra bahaspati dazamI divasaI pUraNa drae tihAM rAsa re. 13 Izu. Page #429 -------------------------------------------------------------------------- ________________ devavijaya [16] jaina gUrjara kavio: 5 -iti zrI sIlaadhikAra yulabhadra kesyA nAyaka catupadI saMpUrNa samApta. zrI. (1) saM.1828 vaSe zAke 1674 pravartamAne mAhA maMgalIka saradaRto mAsottama mAse Asoja mAse kRSNapakSe 4 cothA ti ravisUtavAsare catutha pahare prathama ghaTikAyAM tatsama e amRtavelAyAM saMpUNaNa. paM. zrI zrI zrI zAMtihaSa suzikSa paM. zrI 108 zrI siddhaharSajI tatyikSa paM. zrI 108 zrI delavaharSajI tasya sikSa paM. mayAhaSa tasyA chAtra susikSa gaNI rUpaharSa likhate zrI pratApasiMghajI grAma guDA maTe vAstatraM saMvata 1819 vaSe ziMgIbadha Alau karAvatAM tatra AlA madhe anAra vRkSe chAyAyAM tAka age likhAM saMpUraNuM. pa.saM.23-17, .sTe.lA. naM.1892.127/2034. jehAprosTA pR.1113-14. pupikAmAM saM.1828 pachI 1819 kema Ave che te samajAtuM nathI. saM.1828ne racanAvaSa to gaNI zakAya tema nathI ja, kemake ra.saM.1758 spaSTa maLe che.] 1084. devavijaya (ta. vijayaratnazi.) [juo A pUrve pU.ra08.] (4236) AtmazikSA svAdhyAya 7 kaDI Adi- saMbhava jinavara vInatI e dezI. jIvana cetana cetII pAmIne narabhavasAra re sAra saMsAramAM lahi karI calI lahi dharma udAra re, jIvana. 1 aMta - zrI vijaya ratana sUrIsvarU devavijaya cita dhAra re dhamathI zivasukha saMpaje jima lahe sUkha apAra re jIvana cetana cetII. 7 -Iti AtmaziSyA svAdhyAya, (1) lapIkata dAnavijaya. pa.saM.5-13(14), 5.ka.5, pu.sTe.lA. naM.1896.102/2463. [jehAprosTA pa.409.] 1204, siMhavimala (4ra37) anAthI gaSi svAdhyAya 19 kaDI la.saM.1760 pahelAM Adi- magadha dezane rAjarAjesara haya-gaja-ratha-paravario Page #430 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [417] ajJAta zreNika celaNAdevI vAlesara raya vADI saMcarIe ke.... rAjana. 1 aMta - anAthI RSi caritra pAlI kIdhI zivapuravAsa - sIvimala kara ceADI kheAle' cheDavajayA garbhavAsa ke'. rAjana.19 RSirAya pa`camahAvratadhArI. --ti zrI anAthIRSisvAdhyAya sapUrNa (1) likhita sa.1760 varSe caitra vadi 2 dine zrIma. pa.saM.1- 13, pru.sTe.lA. naM.1892.248/1679. [mupugRhasUcI, lIMDasUcI, hejaijJAsUci bhA.1 (pR.263).] [jaihAprAsTA pR.492-93.] 1205. ajJAta (4238) + zAMtijina stavana 2 kaDI la.sa.176ra pahelAM rAga gADI jai jai Arati sAMti tamArI caraNakamalakI mA~ jyAuM alIhArI. jai. vizvasena acarA ke na do sAMtinAtha mukha punyamA jai. 1 cAlIsa dhanuSa seAvaname kAyA mRgala cha prabhu pAye sAhAyA. jai. cakravRtti pacamA sAhe* seAlamA jinavara suramana mAhe.... jaijai. kara joDI sevaka guNa gAve. dhana naranArI prabhu mugati pAve jaii Arati sAMti tamArI. 2 --ti zAMtijitastavana. Arati. (1) saM.176ra varSe Ase dipa mudde likhita zrI staMbhatIrtha paM. zrI pa zrI ratnahaMsagaNi ziSya pU. zrI rAjahu sena svayaM vAcanA". ziSya gaNi tattvasMsa gurubhrAtA gaNi uttamahaMsa. pa.saM.10-17, 5.. 10, bru.sTe.lA. naM.1895.192/2233. [hAprAsTA pR.263.] 1125, RSabhadAsa (kalyANuziSya) [jue A pUrva pR.288.] (49) [zrAvakanAma varNana] 15 kaDI ra.saM.1785 cAmAsuM gagaDANamAM Adi ghyAna vinaya visaga dharo e desI. 27 Page #431 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta [18] jaina gUrjara kavio: 5 praNamI jinavara vIrajI re samarI guru kalyANa zrAvakazrAvikA guNa bhaNa re sutta taNuM parimANa re. 1 suMdara sAMbhalI zrAvaka nAma jima thArtha rUDA kAma re suMdara sAMbhalI zrAvakanAma e AMkaNI. zaMkhasataka dhorI kahyA re sAsani vIrameM eha sulasA revatI tima vaDI re dAkhyA kalape jeha re. 2 suMda. ata - nada zrAvaka mahAvrata re zAsana nemi munIMda zreyasa subhadrA jasa lIyaure RSabhadeva jinaMdA re. 14 muM. sAM. saMvata satara paccAsIya re gagaDANuI caumAsa guNagaruA zrI zrAvaka sahu re Ima kahe RSabhadAsa re. 15 suMdara sAMbhalI zrAvakanAma. (1) saM.1811 mItI kAti sudi 14 li. (pachIthIH kAtI su.15 lakhI) pUja zrI jamalajIta si [jemalajI tasa siSya?] tejA gagaDANa. madhe. pa.saM.5-18(23), prathama patra nathI, pa.4pa, .sTe.lA. naM.1895. 182/rarara3. (4240) [vIrajina stavana) 17 kaDI Adi- udaya pRthivI upara vIra jinesara bhANa ArI jAuM pragaTathI punya prajA taNe jANa isa hIya su jANa ArI jAuM svAmI dazana bhale. e AMkaNI. UgI sUrija dina kare ramatI Avai rAtI, ArI. kevala eka anopama tore lekavikhyAta. 2 A. svAmI. aMta - dejo sevA dayA karI mujha mana moTI Asa, A. tAraka tU prabhu mAro e jaNe aradAsa. 16 A. svA. sukhakArI sadaguru bhale nAma zrI kalyANa, A. RSabhadAsa I pari kaha samaraNa hoya sujANa. 17 A. svA. -sama7. (1) upayukta prata, paw.5. [jehAprosTA pU.320 tathA 12-13. tyAM Ane kavi RSabhadAsa zrAvaka (naM. 93ra bhA.3 pR.23) mAnelA, paNa A gagaDANamAM comAsuM karanAra sAdhu kavi che, eno samaya paNa eka sa ke pAchaLa che.? Page #432 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [19] aDhAramI sadI jinabhakitasUri 1206. jinabhaktisUri jIvanakALa saM.1772-1804. [saripada saM.1780.] (4241) [+] AdinAtha tavana 11 kaDI Adi- suNi suNi sejagiri-sAMmI jagajIvana aMtaramI, te araja karuM sira nAmI kRpAnidha vInatI avadhAre. 1 aMta - jayakArI RSabha jirNodA paha sa dhamara parama AnaMdA, - vaMde zrI jinabhakita surindrA. 11 ku. -iti zrI AdinAtha stavana. (1) stavanasaMgraha, pa.saM.35-12, 5.kra.30, pu.sTe.lA. naM.1894-420) 2114. prakAzita H 1. abhayaratnasAra.] (4242) [hArI] Adi rAga vasaMta. mAI raMga bharI khelAI gaDha mAla hama bhIti milaI azvasena-lAla. mAM. 1 aMta - AIsaI pArasa prabhujI aMgaNa Aya jinabhakita ramAI jinavara suhAya. mA. 5. (1) uparyukta prata, pa.kra.7. jihAprosTA .249 tathA 455.] 1207. jayasAgara (4243) vIsa jina stavana 15 kaDI Adi- pahilauM paNamuM Adi jirNoda jiNi dIThaI mani paramANuMda pUjauM ajitanAtha jinarAya jhalahalata kaMcaNamaya kAya. 1 aMta - caMdana kesara naI kapUrII je jina pUjaI na(va)rasapUraI so nara vara ciMtAmaNi tolAI bhagatiI zrI jayasAgara balaI. 15 -iti zrI cauvisajinastavane. (1) pa..15thI 31, paM.15, temAM pa.4.19, pR.sTe.lA. naM.1892. ra08/194pa. [jaihAprAsTA pU.ra37. nirdiSTa pratamAM anya ghaNuM kRtio saM.15mI sadI sudhInI che, tethI A kavi naM.67 (bhA.1 pR.58)nA jayasAgara hevAnI saMbhAvanA che. kadAca tyAM noMdhAyela 14 kaDInI "24 jina stotra Page #433 -------------------------------------------------------------------------- ________________ himasA2 [20] jaina gUrjara kavio para te ja A kRti heya. joke ahIM bhASA eTalI prAcIna jaNAtI nathI. ne kavi pitAne upAdhyAya tarIke oLakhAvatA nathI.] 1208 hemasAra (24) paMca parameSTi navakArasAra vali 8 kaDI Adi- sarasati sati rati belaDA Avahi tima kari mAI jima gAvaluM guruNa velaDI samiNi tujajha pasAI. parama saMta paramakSara tribhuvani mahimA guru navakAru. manihi na mehaliyaI. aMta - paramakSara e paramaguru e paramamaMtra dAtAra paramadeva tAruNa taruNu Adi anAdi apAra mani tAni vacani jAu bha bhavAyA Ima bolAI hemasAra. 8 manihi na mehalaI.. -Iti zrI paMca parameSTi navakArasAreveli samAptA. (1) pa.saM.4-13, pa.kra.3, pu. Te.lA. naM.1892242/1968. (4245) sapta vyasana veli 9 kaDI Adi- arihaMta deva susAdhu sAvaya kuli jiNadharmI pAmI puNya pasAulaI hArima mAnusajama. aMta - vasaNa phalAphalu jaNi karima karahu anuM micchatu bhaviya hue ku ji pAlIyaI jinabhASita samakitu hemasAra bhaNaI e paramakSara e paramArathatatva hiya. 9 -Iti saptavyasanaveli samAptA. (1) uparanI pratamAM pa.kra.2. [jaihAsTA pU.192-93 tathA 464-65.] 1209. rAmacaMdra caudharI (4ra46) caturvizati jina pUjA Adi-atha cauvIsa tIrthaMkarapUja likhyate. duhA. siddhi vuddhidAya karmajita bharamaharaNa bhayabhaMjana cauvIsuM jina ghau mujhaI jJAna namuM padakaMja. jina aSTottara namaskAra... Page #434 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [21] parvata dharmAthI aMta - vRSabha Adi cauvIsa jinesvara thAyahI ardha karaI guNa gAya dUra vAvaDI te pAvaI siva sama bhakti surapati karaI rAmacanda saka tAhI kIrti jaga vistare. -iti zrI pUrNA. iti zrI caturaviMzatipUjA caudharI rAmacaMdakRta saMpUrNa. (1) pa.saM.75-10, pu.sTe.lA. naM.1896.247/2508. [jaihAprosTA pR.167-68.] 121. parvata dharmathI (247) samAdhita bAlA. mULa pUjyapAdanI manAtI digaMbara kRti. Adi- artha - jine anAdikAlakI mohanidrake upasama (vi)ramInaI ApaNa ApaNa pAsi dekhyo anaI ApaNu hutI bIje pahula prapaMca te sarva ApaNA guNa huMtI ati vigale dekhII so akSaya sArasvato bodha dazana jJAna prakAzarUpa chaI. (1) iti zrI parvata dharmAthakRta bAlAbodha samAdhi. pa.saM.16910(13), khaMDita prata, iDiyA oNphisa lAyabrerI naM. saM-1399. [keTalegagurA pR.153.] 1ra11. haddhiharSa (4ra48) nemikumAra dhamAla 5 kaDI Adi- gaDha giranArakI talahaTI khelaI zrI nemikumAra Ika disi sAyara jala bharyau disi dUcha vara giranAra vici sahasAvana sobhatau tiNa mAMhe khelaI nemakumAra. 1 ga. aMta - nema hIhatha nAM tajaI samajhAyau jo re jaganAtha riddhiharaNa mana huI sukhI vAta sAMbhali sivAdevI mAta. 5 ga. -iti nemakumAra dhamAla. (1) stavanasaMgraha, pa.saM.35-15, 5.kra.7, pR.sTe.lA. naM.1894. 4202114. jaiihAprosTA pR.26.] 1212, labdhi (4249) [+] manaka mahAmuni sakjhAya 10 kaDI la.saM.1810 pahelAM Page #435 -------------------------------------------------------------------------- ________________ mANikya [42] jaina gUrjara kavio: 5 Adi- namo name manaka mahAmuni bAla thakI vrata lIdhe re prema pitA myuM paraThIo DhuM moha na kIdhe re. aMta - labdhi kahe bhaviane tame ma kare mohavikAre re to tame manaka taNuM pare pAme sadagati yAre re. 10 name. -iti zrI manakamahAmunijI sajajhAya saMpUrNa. (1) saM.1810, muni raMgasobhAgya lakhita pAlhanapura madhye zrI pAzvaprasAdAta. pa.saM.11-12(14), pa.46, mu.sTe.lA. naM.1896 277 2537. [mupugRhasUcI, lIMhasUcI, jaijJAsuci bhA.1 (pR.519).] [prakAzita H 1. moTuM sajhAyamALA saMgraha tathA anyatra.] [jehAprosTA pR.536.] 1213. mANikaca (4250) [+] mAMkaNa bhAsa 8 kaDI la.saM.1810 pahelAM Adi- mAMkaNano caTake hile kehane navi lAge sohilo re mAMkaNu mubAlo e te nilaja ne nahiM kAna ehane hIyarDe nahiM sAMna re. eka hato pATa palaMga mAMhi AvuM caTake deI chAMno jAvuM re. aMta - maNiya muni kahe suNe saraNuM tame jIvanI karajo jayaNuM re. mAMkaNa bharuaccha nagarathI Avyo rAdhanapura mAMhiM gavAye re. -iti zrI mAMkaNubhAsaH. (1) saM.1810, muni raMgasaubhAgya lakhitaM pAhanapura madhye zrI pArzva prasAdAta. pa.saM.11-12(14), pa.kra. 6, pR.sTe.lA. naM.1896277/ 2537. [[prakAzita H 1. sa.mA.bhI.] [jehAprosTA pR.455-56.] 1214. kAne (4251) + [mAMkaNa bhAsa) 2 kaDI la.saM.1810 pahelAM mAMkaNa mAThAM mANaso ehathI rahII duri Page #436 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [43] kara joDi kAMnA ka ivijrae nadIpura. mAMkaNu mAThAM mANasAM DhAMkAM na rahe ligAra kara joDi mAMne! kahe. vadana taNe vikAra. 2 (1) saM.1810, muni gasaubhAgya lakhita pAlhanapura madhye zrI pArzva' prasAdAta. pa.saM.11-12(14), pa.4.6, pu.sTe.lA. naM.1896.277/ 2537. 1216, ajJAta (453) [vratapAlana vize] 23 kaDI Adi [jAprosTA pR.456] 1215. ajJAta (42para 7) icchAparimANa 74 kaDI - Adi - paNamIya vIra jinada deva samarIya guru geAima pakSaNisu samakitamUla sAra zrAvakatrata ima. aMta - eii bhavi re eha ja nIma pAlasuM navi karasiGga re dhyAna ghaNAM ArabhanuM eka varasanuM re khIjai vasiM ka tima mAsi re divasiM e vidhi mani parU. --ti icchAparimANuM saMpUrNa.. (1) bAI harakhAI paTanA .. pa.saM.4-11, pru.sTe.lA. na'.1892. 224 1706. (425ra kha) prakINa padya Adi - rAI mIMcU maNu paMca sahI khArUM sAlaNuM maNu paMca re tila te mani sahI curI nizrAM te hAi re. 1 sAM. (1) uparanI pratamAM aMte [jaihAprAsTA pR.138 tathA 144] - DhAla saphala saMsAranI e. dhana sAsana vIra jinavarataNuu sa parasAda upagAra thAyai u sUtra siddhAMta gurumukha thakI sAMbhalI lahiyA samakitta nai virati lahIyai valI. ajJAta 1 1 74 1 Page #437 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta [424] aMta - parigrahaviramaNu doSaprasaMga lIjai guNuvrata mAMhe bhaMga - jaina gUrjara kavie H 5 AAra ziSyAvrata aticAre AMbila triNa pratyaikai dhAre. 23 tihAM jo rAgadveSa jaNAya kriyA naI k... (1) stavanasaMgraha, 5.sa.35-15, vacce patreA nathI, 5.kra.1 pachI apUrNa, pru.sTe.lA. naM.1894,420/2114. (4254) rAjula gIta tAraNa AyA nemajI pasU karI pukAra ratha pherI pAchA vadhyA haiA parahari rAjulanAri bahinI pajAI manAvau jAdivau araja karuM kara joDi, bahi. Teka (1) stavanasaMgraha, pa.saM.3pa-15, 54.10, ku.sTe.lA. na.1894. 420 2114. [jaihAprAsTA pR.265 tathA 430-31.] 1217, ajJAta (4255) jIrAlA deva vinaMti 10 kaDI a`ta - (pra)bhu tU' ji dhyAI te UtarI sakaTa pAri joi. je dravyahINA mukhi dIna bhAkhai je deRskhINA dinarAtri khAsa je Agi ne mAgi paDacAM ji dhyAi te UtarI saMkaTa pAri joIM. 8 je rAjavigrahi paDayA ta chuDai phriIkirI kAraka dehu kuTe je lehi bAdhA prabhu tU ji dhyAU te UtarI saMkaTa pAri jAIM. 9 tuM pAsa AsyA amhA eka pUri :karmanAM duHkha samagra cUri satkarmanI saMpati eka Apau kRpA karI sevaka majha thApau. 10 ~~~iti zrI jIrAulAdevavInatI samAptAH. (1) khaMDita prata, pa.42thI 345.15, temAM patra 27 para, 3.sTe.lA. na.1895,244/2275. [jaihAprAsTA pR.292.] 1218. ajJAta (4256) cAvIsa tIra bhAsa Adi - - rAga dhanyAsI. sarasati gajagati kArTI diu majha niramala ti bhagavata gAuM guNa zrI jita taNAM e Page #438 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [45] ajJAta je nara nArIA alasa aMgi nivArIe bhagati karesi ekamanAM e. 1 aMta - Ima sevaka guNa gAI suNa baMdhava sajana sAhu I ekamanAM tujha dhyAI lahaI sukha saMpati bahu e. 4 -iti cauvIsa tIrthakara bhAsa samApta. (1) pa.saM.8-11, pu.sTe.lA. naM.1895.252/2280. [mapugRhasUcI - sevakane nAme.] jaiihAprosTA pR.237-38.] 1219. ajJAta (4257) subhASita _saMskRta tathA gujarAtI. Adi subhASita Ide. malinaM pavitraM ca strIvarnaM hi tathaiva ca khaMDaM ca mUkha viddham agnidagdha ca vajajayeta. mukha dekhaIMkI prIti se to sava keI kare vikruNi nyAra mIti vire naI nI dhare. aMta - IhAmutra e jaitUnAM unnatya pUjya pUjana tApa tatrAnubainAti pUjya-pUjya-vyatikrama. AmAM saMpati akhaI dhanariddhi na karyuM jIvaMta corI pIMDA devIkaNaI hirae pAMmAla caraMta. (1) chUTAM paDyo, pa.ka.12, mu.sTe.lA. naM.1897.126/ra6 06. jaiihAprosTA pR.479] 1220. ajJAta (258) kRSNa vivAha Adi - prathama jiNesara paNamuM sukhakara subhamati joDi kAhanaDa Ala prakAsanuM mati kaI lAvaI khoDi. mithulA nayarI UpanI kasAsurano kAle devakI meM jasedA UbhI UbhI saravarapAle. aMta - kisana bhaNaI suNi rukhamaNI tuM to nilaja nArI Page #439 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta [4ra6] jaina gUrjara kavio: 5 kahyo na kIdhe kehane mana joI vicAra. murachA AvI dharaNI DhalI sahIyara DhalaI vAya kara pahaM kisana baIDI kara hAra motInI rAya. nema vaMdaNa rukhamaNu gaI mana dha vaIrAga paMca mahAvrata AdaryA sIdho mugatine mAga. -Iti zrI kRSNajIre vivAha saMpUrNa. (1) pa.saM.6-14, pR.sTe.lA. naM.1897.191/ra6 68. jeihAsyA pR.994-95.] 1221. ajJAta (59) tApasa khaMdhAnI sajhAya Adi - zrI jinadharma laha teha prANI je Ikari pari ji vaMdhAnI pari nirahaMkArI jJAna taNI lahaI sojhi re. 1. pariNita prANa jJAna abhyAso mAma tajI naI jJAnI gurUno seva pAso re. 2 pariNi. AMcalI savathI nagarIi tApasa khaMdhe nAmi mahaMta veda cauna pAThaka pUre paMDita pravara kaheta re. 3 pari. (1) pahelI nava kaDIo, pa.saM.1-13, iDiyA ophisa lAyabrerI naM. saM-3614o. [keTalegagurA pR.53. e ja pratamAM pahelAM naM-947 zAMtivijayaziSya mAnavijyanI kRti (pR.403) hovAthI A paNa emanI racanA hovAno saMbhava che. 1rarara. ajJAta (4260) sAdhuvaMdanA athavA sAdhuguNa athavA aNugAraguNa 15 kaDI Adi- zrI jiNavara savi karI praNAmuM zravagani putra taNuM liuM nAmu ane ki bhavaduHkha AzuI aMta te bhAvehi vaMdau bhagavaMta. 1 mekhA taNI je sAdhana karaI satara bheda saMjama Adara pAMca sumati tini gupati dayAla IsA sAdhu vaMdau trikAla. 2 aMta - cauda nAma guNa belyA sAru guNa anaMta vilAbhaI pAru, taraNuM tAraNa sadA samaratha sevakanaI deje paramathu. 15 -iti aNugAraguNa samApata. (1) likhata RSi kRsanA paThanAtha zrAvakAna. pa.saM.1-11, Page #440 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [27] aDhAramI sadI ajJAta iDiyA krisa lAyabrerI naM. saM-3614I. (2) likhate RSi medhana vAcanAtha zrAvakA samarAI yogya. 5.saM.1-11, iDiyA aiphisa lAyabrerI naM. saM-3614je. [keTalogarA pR.61-62] 1rara3. ajJAta (4261) triSaSTi salAkA stavana Adi- vediya jiNa cakavIsa e cakakkI vara vAra jagIsa e nava nava vasu baladeva e paDisatra nava bali heva e. 1 Adi hi Adi jiNuMda e cakkIsara bharaha nariMda e anajita ajita ji]su e sAgara bali caddhi narenu e. 2 aMta - mAtA taNuI vizeSi e jinanAma ThavyA saMkhepi e TIkA ghaNuu vityAra e vihukAla bhaNaya vicAri e) (1) apUrNa, pa.saM.1-11, IDiyA oNphisa lAyabrerI naM. saM-3614 ela. [keTaleMgagurA pR.62-63.] 1224. ajJAta (4262) mahAvIra stavana 16 kaDI, Adi- avataryA zrI siddhAratha kule mAta tisalA taNI kukhi re mAsa Aseja raziyAmaNe tarasI sAvalI pakhi re zrI mahAvIra jiNa vaMdIe. chidIe bhavaduHkhapAsa re bhAva mani suddha ArAdhIe deya sukha avicala vAsa re. zrI. 2. ceyatta sudi terasI janmayo tribhuvana thayo AnaMda re bhaktidhara merugiri le gayo tila milyA causaddhi iMda re. zrI. 3. aMta - nagara apApA thApIyA IgyAraha gaNadhara re cauda sahasa munivara huvA caraNa karaNa guNadhAra re. 16 (1) pa.saM.1-11, iDiyA oNphisa lAyabrerI naM. saM-3614pI. [keTalogagurA pR.59] 1225, ajJAta (4263) sAdhuvaMdanA la.saM.1811 pahelAM Page #441 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta jana gUrjara kavie " [28] (Adipatra nathI) Adi ata - ...munivara eha bhAkhyA saMjati zrI RSabha ne valI ajita atara hila suNa kahuM subhamatI paMcAsa lAkha e keDi sAgara tihAM asaMkha kevalI je thayA praNamuM teha munivara asubha duramati niradalI. 3 kalasa. cauvIsa jinavara parathama gaNadhara cakakI haladhara je duA saMsAratAraka kevalI valI zramaNazramaNa saMjUA saMvega mRtadhara sAdhu sukhakara Agama je suNyA. 13 -iti zrI Agamota sAdhuvaMdanA saMpUrNa (1) saM.1811 mItI kAti sudi 14 li. (pachIthI: kAtI su 15 lIkhI) pUja zrI jamalajIta si [jemalajI tasa siSya?] tejA gagaDAMNe madhe. pa.saM.5-18(23), prathama patra nathI, mu.sTe.lA. naM.1895.182/ 2223. jaiihAsyA pR.316-17.] 1rara6. ajJAta (4ra64) jinapratimA sthApanA la.saM.1858 pahelAM _prAkRta gAthAo sAthe. Adi- gAthA siddhAMta mAMhi? arihaM deva guruNe susAhuNe jiNamayaM mahAmaNuM ucca-AI-suhe bhAvo saMmatta biti jagaguru. viharatA kahIyaI arihaMta siddhi pahutA siddhi anaMta ceI je pratimA zruti kahI eka vAta jANevI sahI. 2 pravacana jinabhASita siddhAMta AcArija AcArihi jutta sava sAdhu carita pavitta eha ti bhagati karau Icitta. 3 gAthA zrI bhattapayajJo mAMhi ? arihaMta siddha caiya..bhAveNa. aMta - gAthA zrI karmagraMtha jinapUyA-vizvakare hiMsAI parAyaNe ya micchatti daMsaNa mohe baMdhaI jiNamuNi caisu paDiNIo. " ja Page #442 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta [29] jana gUrjara kavio: 5 -iti jinapratimA sthApanA. (1) saM.1858 vaSe mAgazIrSa kRSNa catuthI caMdra likhita devIkoTA grAma. pa.saM.1-17(15), mu.sTe.lA. naM.1892.511/1784. [jehAprosTA pR.150.] 1rara7. ajJAta (gadyakRtio) (4265) SaDAvazyaka saMskRta, prAkRta ane gujarAtI. (1) 1718 varSe Asu vadi 12 dine gaNi zrI vRdisaubhAgya taciSya kapUra saubhAgyanAlekhi. pa.saM.9-13, mu.sa.lA. naM.1892. 137/8 0507. (4ra66) sadaNakica To mULa prAkRtaAdi- (vIraM kahII zrI mahAvIra prati nimiNa kahII namaskarIni bolIsi zrAvakanuM divasanuM karaNI vitarAga telanuM je mukha tathI nisayu* je siddhAMta taNiI karI boluM (1) jAgyo ani nokAraH name arihaMtANuM kahaI, saMbhAra zrAvakaniM kahasya vrata mAharAM kahisyaI 3...(2) aMta - kIni zrAvakanuM dinakRtya.(339) ajANapaNuI karInaI...buddhinaI vibhramapaNaI mahAtha-saMyukta je me bahAM aviruddha kahyuM hoI te mujha he trividha micchAmi dukkaDaM (340) -Iti TabAtha saMpUrNa (1) saM.1744 varSe dvitIya asADha vadi 2 dine likhito yaM graMtha. pasaM.45-4 + 1thI 3, pR. Te.lA. naM.1892.40 8/1963. (4ra67) kAtipaMcamI kathA bo mULa kanakakuzalakRta saMskRta. Adi- lakSmIvaMta pAzvanAtha jinanAM ThAkura... aMta - lakSmIvaMta tapagaccha rUpa....(15)...gaNi vijaya suMdaratA kahIzuI kIdhA kathA meM pahili bAbAI lakhI teha ja meDatA nagarazna viSaI. (1) sakalapaMDita zirovIMsa paMDita zrI 6 zrI zrI caturasaubhAgyagaNi kamAbharucaMcarika gaNi dIpasaubhAgyena likhita gaNi mAnasaubhAgya Page #443 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta [30] jaina gUrjara kavio pa vAcanAtha. saM.1745 vaSe zrAvaNa mAse sita pakSe kSititanaya vAke sANaMda grAma caturmAsake likhitaM. pa.saM.24-7 + 2, pa.ka.16thI 24, pu.sTe.lA. naM.1892.161/2028. (4268) dIpAlikAka9pa Tabo mULa maladhArI hemacaMdrakRta Tabo. Adi- thAnta zrI vardhamAna svAmInA sukhanaI kAji paganA je nakha uttama naI... aMta - ehavaI bhagavaMtanuM nirvANa sAMbhalinaI havaI gautama InDe kahyuM : e nirmAna upari mamatva kima karAI? Ima ciMtavatAM kevalane mahimA kIdhe zrI gautamane indrapramukha devatAI. (265) -e divAlIka95. (1) uparyukta prata, pa.41thI 16. (4ra69) vicArakAvya bAlA, mULa saMskRta. Adi- nava tatva (9): jIva (1) ajIva (2) punya (3) pApa (4) .. aMta - e sava ekaThAM milyAM tIrthakaranA 34 atizaya jANavA. evuM kArai sarva bAla 2para e kAvya mAhaI chai, sarva dvArA 26 I. -iti vicArakAvyuM. (1) saM.1758 vaSe phAgaNa mAse. pa.saM.2-2 + 14, pra.ka.1, pu. sTe.lA. naM.1895.1742220. (4270) vicArakAvya bAlA, mULa saMskRta. Adi- lajajA thakIDabdamaMdita nAgilA mUkI bhavadeva vidhava bhavadevanI paraI cAritradharma lahaI te kathA thakI bhAvArtha jaNavau (1)... aMta - e aDhAraI daSTAMta dharma ArAdhyAMnA phala Upari chaI. dharma sevyAMthI ehavA phala pAMI Ima jaNa dhama kI. esaiH dharma prApyate. -iti zrI vicArakAvyaM saMpUrNa. (1) upayukta prata, 5.kra.1thI 2. (4271) cauzaraNa To Page #444 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta aDhAramI sadI [31] mULa prAkRta. Adi- yata e zrAvaka ubhayakAla SaDAvazyaka karIyeinaI maMgalikapaNuM huMti he Avazyaka vakhANui... aMta - tehi ja causaraNau adhyayana dayAvAI je tihuM jhanaI viSaI saphala karaNa chaI mokSanA sAsatAM sukhanau (63) -iti causaraNuu pannau pUrau thayau. (1) saM.1763 vaSe pisa sudi 11 dine zrI nApAsara mace vAcanAcArya zrI jJAnanidhAnagaNijI ziSya paM. vIrA likhitaM. pa.saM. - 6+ 3, pu..lI. naM.1892.493/1765. (4ra72) dIpAlikAkalpa Tabe mULa jinasuMdarakRta saMskRtaAdi- zrI vardhamAna tIrthakara che kehavA maMgalIne je prakAsa kare tene vize dIpaka samAna chaI suvarNavaNaNuM chaI... aMta - saMvatsare ka. kahA saMvatanaI viSaI agni ka. tIna 3 dIpa ka. sAta 7 vizva ke. cauda 14 saMmita ka. saMvata... jinasuMdara AvayaH ka. nAma che jenuM (433..434) -ItizrI dIpAlikAkalpa samApta . (1) saM.1776 vaSe kArtika vadi 13 tithau guruvAsaraI malakApurepa.saM.34-6 + 1thI 3, pu.sTe.lA. saM.1892.30 2/1810. (4ra73) yatipratikramaNa sUtra stabaka mULa prAkRta. Adi- praNamya zrI mahAvIra sarvamaMgaladAyaka pratikramaNusUtrasya stibuke likhyata mayA. name arihaMtANuM Iti prakaTArtho na vyAkhyAtAH aMta - INaI AlocanA nindiya pahInaI durgAchInaI samyapha prakAri - tiviheNa paDikamauM jina cakavIsa prati. -Iti zrI sAdhapratikramaNa samApta. (1) zrI rAjanagara madhye lipItA saM.1782 ra vaSe mitI. pa.saM. 5-6 ke 7+ 2, pu.sTelA. .1892.138/2000. (4ra74) trIsa bela Adi- daMDaka (1) lesyA (2) ThIne (3) avagAhaNuM (4) viraha kAlae Page #445 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ajJAta [432] jaina gUrjara kavie H 5 seva (5) bhava (6) gattAgatI (7) saMdhayaNa (8) saMDANu (9) vede ya (10) (1) yoga (11) uvaega (12) sarIra' (13) guNuThANuM (14) dikra (15) paja tI (16) pANu ya (17) nANu anANe (18) sajaI (19) ma-AiNu AhAre (20) (2) AhAra icchA (21) AhAre (22) kAyaTThii (23) samudhA3 (24) kulA (25) Au (46) deva (27) jarAu (28) pariggahau (29) sataraM caiva (30) (3) vii prathama daMDakanA kheAlAnuM duvAra lidhIyai chai. sAte narake thaI eka daMDaka. te sAta narakanA nAma dhamA (1) vasA (2) ... aMta - hivai niraMtara ATha samA lagaI meAkSa Aya tivAra pachI aMtara paDai eka samai utkRSTA keTalA meAkSa jAya eka se| ADa 108. iti saMtara-dAra samatta.... (30) ----e trIsa khAla samApta, (1) saM.1791 kArttika mAse kRSNa pakSe dvitIyAyAM titha guruvAsare zrI kRSNagaDha madhye lipIkRtADyuM. 5.sa.23-15, pru.sTe.lA. naM.1892. 389/1799. (4275) siMdUraprakara Tame mULa sAmaprabhakRta saMskRta. Adi - zrI jinesvara bhagavAMtatai namaskAra karInai sIndUraprakara subhASitasUtra TakhA likhai chai. siMdUra samUha tapa hastI mastaka madhyabhAga krodhAdika bana... aMta - sevataH krU ajitadevAcAryakA pATa rUpI uddayAcalanaIM punaH sUrya vijayasiMha AcAryakA caraNakamalAMka viSai...sAmaprabha nAMma AcArya racyA muti...rAM kI AjanA pAi subhASita rUpI. meATacAMkI paMkti, (1) saM.1799 varSe vaizAkha vida 8 zukaravAre likhita paDita mayAcada svetAMbara mahipAlANI sAhajI zrI zrI zrI AnaMdarAma(...) rA sAhajI zrI niirAmajI paDanArthe pasaM.14-9 + 3, pru.sTe.lA. naM. 1893.373/2082. jahAprAsTA pR.22-23, 68-69, 77-78, 132, 206-07, 209, 210, 347, 351, 460 tathA 478.] Page #446 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [33] ajJAta. 1228, ajJAta (gadyakRtio) (4276) ka9pasUtra bAlA, Adi- grAma phITI'nara thayA. brAhmaNa kuMDagrAma nagara. RSabhadatta eha. nAme brAhmaNa keDAlagotranau dharaNahAra. tehanI bhAryA devAnadA nAmiI brAhmaNI jAlaMdharagotranI dharaNahAra, Adhi rAtri gaI AdhI rAtrinai viSe uttarAphAlgunI nakSatranai viSe caMdramA jega, Ave che. devatAno AhAra kyA devatAnA bhava cheDakyA devatA saMvaMdhIyA vekI deha cheDI. kukSine viSe garbhapaNe UpanA. zramaNa tapazvI bhagavaMta zrI mahAvIradeva. tihu nyAne karI sahita kisA. mati zruti avadhi. cavananA kAla jANu bhagavaMta. avivAna kAla na jANe cavyA pache jANe cavyauM. aMta - teNe kAli teNe samai zramaNa bhagavaMta zrI mahAvIra iMdrabhUti pramukha caudAha sahaka munIsvara utkRSTa zramaNunI saMpadA dUI.. zramaNa bhagavaMta zrI mahAvIradevakI AryA caMdanabAlA pramukha chattIsa hajAra AryA utkRSTa AryAnI saMpadA daI. zramaNa bhagavaMta deva zrI mahAvIradeva saMSasattaka pramukha zramaNopAsaka zrAvaka ekalakSa uNasaddi sahastra utkRSTI zrAvakanI saMpadA dUI. zramaNa bhagavaMta zrI mahAvIradeve sulasA revatI pramukha zramaNe pAsikA zrAvikA tini lAkha aDhAra sahastra utkRSTI suzrAvikA punyaprabhAvikAnI saMpadA dUI zramaNa bhagavaMta zrI mahAvIra trini ya caudasa pUvedhara diyA. sarvata nahI parU sarvajJa sarIkhA sakSara sava varNasaMjoga jinanI para sAca artha bole che. (1) saMvata 1713 vaSe jyeSTa mAse sukala navamyAM titha guru dine zrImadda uttarAdhyagaNe zrImata siMgharAjyasya sigya: amaramuni tasya ziSya supheracaMdamuni tasyAvAsine sadAnaMdamunine damalegArmAtha kapasUtrAbhidhAnaM pustaka vigRhya suMdaramuni pAzcaMta zrImad sadAnaMdasUrividyamAne zrImata kaTaka nagare lekhaka pAThaH zubha bhUyAta. vekagrIvA kaTibhavra, ujanumAri, kaSTana likhyate pustaka jatanena pratipAlita. tela rakSe jalaM rakSe, rakSetu sinthalabaMdhanAt - 28 Page #447 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [34] jaina gUrjara kavie H 5 2 mUhaste na dAtavya, ava vakta pustaka (bAlA.ne aMte) likhita prANDAdarSi': tataziSya surita RSi AtmArtha. pa.sa.149-15(23), iMDiyA oNphisa lAyabrerI na'.sa-3349. (4277) ekavIsa thANu prakaraNa takhAtha mULa kRti siddhasenasUrinI prAkRta bhASAmAM, Adi AdinAthana pitA nAgakumAra mAhi upanA...ATha tItha karanA pitA vIjai devaleAki gayA. ATha mAheMdra pa devaleTika gayA. 11 ata nava kiDa muna. nava kADAkArDi sAgaropamai UNA hArdri 66 lAkha risa UNA. 26 hara virasai UNA. 28. (1) sakalabhaTTArakapuraMdarasuMdara tapAgacchAdhirAja bhaTTAraka zrI vijayasenasUriziSyamukhya mahApAdhyAya zrI kIrttivijayagaNi ziSya para jinavijayagaNinA likhita, saM.1722 varSe Azvina mAse kRSNa pakSe puSTAM khudde zrI AgarA nagare. (pachIthI umereluM) sakalazrAvikAmukhya zrAvikA zrI kaeNmanAjI paThanA, AgarA nagara madhye. pa.saM.11-10, 10mu` patra nathI, iDiyA Aphrisa lAyabrerI naM.sa-3401. ajJAta - - (4278) vIsa namaskAra Adi - zrI gurUbhyo namaH sa.1730 vaSe. 1 eDI nameA arihaMtANuM, arihaMtanA prasAda karAvave nahI tA ta ghare mukai 2 e ssii nameA sihaNu. zIhatI bhagatI karai pratImA marAvIi. 8 e hI tame! nANussa. je bhaNyuM gaNyuM hui te saMbhArai. 9 AM hI namA 6'saNussa. lADa ape' sAmInI bhagata kare ata 20 e hI tameA tIthasa. saMdhanI bhaktiprabhAvanA karacheM. - (1) pa.sa'.1-18, pa.4.325, iMDiyA oNphisa lAyabrerI naM, sa'-3400 jI.sI. (4279) pRthvIrAja velI athavA kRSNakimaNI velI bAlA, zabdA ane saLaMga vivaraNa rUpe. Adi - vAcAla huM graMthila manasA sA` dhAvamAna mAraga... * kiri jANe. kAjalarUpa jala vAlveA cha". ima bANu barAbarI nayanamANu samamAM = 4 = nAsikArUpa Di. bhuhurUpI jhurikA = Page #448 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [35] ajJAta alaka samasyA ke sani lATa upari chaI laTa vakra nIlI te = : 1 = jajo visalara sapa tiyArI rAzi huI =... aMta - pRthuveliki paMcavidhi prasidha pranAli. Agama nigama kaji akhila... - paMca prakAra Agama kahyA. sUtra bhASA niyukti TIkA ( ) 5 jikA rU5 graMtharI nigamarasa kADhavArI pragaTa pranAli chaU=2. (1) saM.173pa phAlgana sudi pa bAreja. pasaM.17-13, iDiyA phisa lAyabrerI naM. saM-1571e. (4280) (nAracaMdra) jyotisAra para dabAtha Adi - zrI gaNezAya namaH zrI arihaMtane mAharau namaskAra. (ke)havA chaI arihaMta rAgAdi vayarI jItA che. zrI nAracaMdra IsaI nAmaI buddhivaMta yotiSanau rahasya sAra udhAra karinaI kAI eka jotiSarUpI samudra e tINI nidhikahatAM dhRtasAra kahisa... aMta - sasinADI vAmI sUryarI jImaNI nADi vahaI. sasinADI putrI havaI. ravinaDIye putrano janma jANivI. vesvara vahaI to garbhanau viNAsa jANivau. iti svara garbha jJAna... (1) saM.1751 vaSe vaizAkha mAse zuklapakSe catuNya tithau bhaumavAsare. zrImamaulatrANanagara madhye paMDita netasIhene lipIcade. pa.saM.13-- 7, mUla sAthe, iDiyA oNphisa lAyabrerI naM. saM-3315. (4281) rAjaprakSIya sutra bAlA, pahelA adhikAra sudhI. Adi- pAzvamabhigamya=jeNaI avasarpiNI kAla cauthaI AraI teNaI samaI jeNu samaI deva te nATaka dekhADavA Amalaka5 nayarI. pUrva huMtI dhanadhAna-samaridha pUNaya dekhavA jogya vana jANa praphalAdakArI mag vizeSa dekhavA jogya te AmalakampA nagarII bAhira uttarapUrva vica IsAna kUNuI AmrasAlavana nAma cetakSAyatanaDuM junau che = aMta - tela ja pherInaI cApacAru carma daMDa khajJa pAsanA dharaNahAra AtmarakSaka bhAva prataI pAmyA cha I gopI karaI pravesa karAI yukta jogya chaI pratikaI pratikaI sAmaya adhAra vinaya thakI kikara rUpanI pari rahaI hivaI gautama pUchaI sUryAbhanI pUjya Page #449 -------------------------------------------------------------------------- ________________ [43$] jaina gUrjara kavi : 1 phaitalI kAla sthita Ayaritya : gauma = cAri pApama sthitaye cha' kahI sUryAnI hai pUjya devanI sAmAnyaka abhyaMtara paraSadanI sahAra devanI mahAddhi mahAkrAMtinA dhaNI... w (1) la.sa.1763 varSa kAttaka mAsa dasamyAM kRSNa pakSe likhata jaisiMdha RSi gurudeva surata RSi arthe lipIkRta sulatAnapura nagara madhye. pa.saM.83-8(16), RSi. inDiyA Aphsi lAyabrerI naM. saM-3366. (4282) navatattva mAlA. Addhi - pahilA jIvatatva chatratA jJAnamaya sukhaduHkha bhAktA te jIva kahII 1. jIvatatva khIjuM je cetatArahita sukhaduHkha na jANuI te'jIvatatva ra. zubha karmanA pudgala jIva aMgIkare te puNyatatva trIju` 3. azubha karmanA pudgala jIva aMgIkare te pApatatva 4. teNe karma karI AtmA bhArI thAi te Azravatatva pa. je pApanA bhAra AvatA rAkhai te saMvaratatva 6. je bAMdhyA karma Tale jima sUryakiraNe jala sUkAye tima karma jethI Tale te nija rAtatva 7. jIvane karmane dha pANInI pare ekaThA thAi te baMdhatatva 8. subha tathA asubha karmathI AtmA muMkA" kaivala jJAnaka svarUpa Ave" te meAkSa tatva 9. ajJAta * hive bhAga abhavya thakI anaMta guNlR siddha adhikA che. tAhi paNi tyAra sarva jIva A joi jIvAra sarva jIvane anaMtama" bhAge sIddha che e bhAgarUpa sAtamA bheda 7 huiMveM AThame bhAvabheda kahe che je sIddha te kahevA che ane bhAvanA biM bheda te jIma kSayyika bhAva 1 pAriNAmika bhAva 2 pahileA khAika bhAva te e bhede te jIma dAna jji 1 bhAva lajji 2 vIrya lajji 3 bhega lajji 4 yAga lajji 5 samyakata 6 cAritra 7 kaivalajJAna 8 kebaladarzana 9... aMta - aMta tta mAtra paNi spasyuM jeNi bhavyajIve samyaktva huiM = tene a pudgala saMsAra paryaTana karatAM meAkSasiddhi sahI. 45 (1) iti tavatattva TakhA saMpUrNa saMvata 1774 varSe pAsa vRddhi 9 dina pratigyeya. pa.sa'.9-3(4), IMDiyA oNphisa lAyabrerI naM. sa 3287sI. Page #450 -------------------------------------------------------------------------- ________________ aDhAramI sadI [37] ajJAta (4283) dIpAlikAkalpa bAtha Adi- zrI guru nama:, zrI sAradAya namaH, zrI gaNapatI namaH, ajaja mAhA pratihAyanI zrI zAbhAI yukta evA zrI vardhamAna svAmI maMgalikanA dIpaka che. kehavA chaI pa(?)nA cha0 kinnara(rti) jehanI. deu atula anopama kalyAMNu Arogya. aMta - mAharA nirvANa thakI trANuM adhika navazata varSa ge hunnaI kAlika evuM nAmaI AcArya thAsya. kehavA ddha teNe vaMdita chaI. etale 993 vaSe virAt te zrI kAlikAcAya pajusaNa pava bhAdrapada sudi 5 vA cothe ANarsa. tadAkAlita savaAcAryanaI anUmataI akSaranaI koIka hetuM kAraNa dekhInaI AMNasthaI. sava saMmatapaNuM karIne potAne vAMde nahI. bAra sata ane satyari vaSa 1270 mAhAre nirvANa thakA zrI bapabhakTri nAmA AcAya thAsya. kathaMcita pUrvAzrayI tata samapa gatasarvavidyAnipuNa thAsya. (1) Iti zrI dIpAlIkalpa TabAthena likhita. saMvata 1786 varSa jeTha vadi 10 dine lakhitamiMda paM. punyakuzala vAcanArtha. (nIce) paM. zAMtikuzalagaNa likhitaM. zrI jIrNadugamaze. pasaM.31-16(19), iDiyA ophisa lAyabrerI naM. bulara-305. [keTalaeNgagurA pR.18-19, 28, 36-37, 42-43, 45, 63, 108, 154-55] | | | Page #451 -------------------------------------------------------------------------- ________________ gujarAta hamezanuM gaDaNI jaina gUrjara kavio' Ama to che hasta pratonI eka uttama yAdI ja, paNa anekaliMdha bhASAkIya | sa zeAdhana mATe emAMthI keTalI badhI sAmagrI maLe - tema che te abhyAsI e ja samajI zake ahIM dharma che, sAhitya che, itihAsa che, bhUgALa che, - preraka caritra che, vyavahAranI vIgatA che, nIti e paNa che, | gujarAtI bhASA ane sAhityanA abhyAsIne vipula sAmagrI pUrI pADatA daLadAra gra' thA ApI savuM, mehanalAla desAI ane eka gaMjAvara kArya hAtha | dharI tene pUruM karyuM hatuM te mATe gujarAta emanuM huM sezanuM RNI che je ja mAnA mAM sa'zA dhana mATe | Atriya, jhINavaTa ane sa mucita cA ja nAnA ApaNe tyAM khAM sa khyAla na hatA te jamAnA mAM ekalavaDe gajabanI sa zeAdhunavRtti ne zakita mA hanabhAI e dAkhavI e jevItevI vAta nathI. | AvA eka asAmAnya graMthanuM navasa' skaraNa | kevuM che. je vItevI jAtuM nathI, jayaMtabhAI pAtAnI - AgavI jhINu vaTa; zAstrIya cokasAI ane niSThApUrvakanA U'DA abhyAsa mATe eTalA jANItA che ke jenuM gu ja ra kavi enA navasaMrake raNa mATe emanI thayela varaNI sarvathA sa mucita ane prazasya che. | zrI mahAvIra jaina vidyAlayanI vaividhya bharI prazasya pravRttio mAM A 9 yunuM prakAzanakAya mahattavano umero che, ane e mATe e sa sthA ne tenA saM'cAlakone dhunyavAda ghaTe che. bhU pe ma trivedI, (phArbasa gujarAtI sabhA vaimAsika, kaTA Dise. 1987) WWW.jainenbranycorg