Book Title: Agam 05 Ang 05 Bhagvati Vyakhya Prajnapti Sutra Part 01
Author(s): Bechardas Doshi, Amrutlal Bhojak
Publisher: Mahavir Jain Vidyalay
Catalog link: https://jainqq.org/explore/001018/1

JAIN EDUCATION INTERNATIONAL FOR PRIVATE AND PERSONAL USE ONLY
Page #1 -------------------------------------------------------------------------- ________________ JAINA - AGAMA-SERIES PART 1 VIYAHAPANNATTISUTTAN Page #2 -------------------------------------------------------------------------- ________________ मागम-ग्रन्थमाला ग्रन्थाङ्क ४ भाग १ Page #3 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Page #4 -------------------------------------------------------------------------- ________________ जैन-आगम-ग्रन्थमाला : ग्रन्थाङ्क ४ (भाग १) पंचमगणहरअजसुहम्मथेरभगवंपरंपरासंकलिअवायणाणुगयं 'भगवतीसुत्तं' ति पसिद्धनामगं पंचमं अंगं AR वियाहपण्णत्तिसुत्तं प्रथमो भागः सम्पादकः पण्डित बेचरदास जीवराज दोशी मामा श्री महावीर जैन विद्यालय बम्बई-४०००३६ Page #5 -------------------------------------------------------------------------- ________________ प्रथम संस्करण: वीर सं० २५००/ विक्रम सं० २०३०/ई० स० १९७४ मूल्य ४० रुपया प्रकाशक जयन्तीलाल रतनचन्द शाह बालचन्द गांडालाल दोशी रतिलाल चीमनलाल कोठारी मानद मंत्रीओ श्री महावीर जैन विद्यालय ऑगस्ट क्रान्तिमार्ग, बम्बई-४०००३६ मुद्रक वि. पु. भागवत मौज प्रिन्टिंग ब्यूरो खटाववाडी, बम्बई-४००००४ Page #6 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Jaina-Agama-Series No. 4 (Part I) VIYĀHAPANNATTISUTTAŃ Editor Pt. BECHARDAS J. DOSHI Research Professor L. D. Institute of Indology, Ahmedabad - 9 2 March Festnetu Now TONU 90.9 SHRI MAHĀVĪRA JAINA VIDYĀLAYA BOMBAY - 400036 Page #7 -------------------------------------------------------------------------- ________________ First Published: 1974 1974, by the Publishers Price: Rs. 40/ Printed in India By V. P. Bhagwat Mouj Printing Bureau Khatau Wadi, Bombay 400 004 Published by Jayantilal Ratanchand Shah Balchand Gandalal Doshi Ratilal Chimanlal Kothari Hon. Secretaries Shri Mahavir Jaina Vidyalaya August Kranti Marg, Bombay 400 036 Page #8 -------------------------------------------------------------------------- ________________ સીમા ધરસ વદે પ્રકાશકીય નિવેદન જ્ઞાનભક્તિની અનુમોદના ઋણસ્વીકાર સંપાદકીય શુદ્ધિપત્રકવિશેષ Editor's Note सङ्कतसूचिः विसयाणुकमो वियाहपण्णत्तिसुतं सुद्धिपत्त (शुद्धिपत्रकम् ) Pain Education International ग्रन्थानुक्रम પૃષ્ઠોંક ८ अ-८ क ८ ड - १२ १३ ૧૪ ૧૫–૧૭ ૧૯ 19-22 २३-२५ २७-५६ १-४८४ १-३ Page #9 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Page #10 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ॥ श्री शंखेश्वरपार्श्वनाथाय नमः ॥ ॥ श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः॥ सीमाधरस्स वंदे દેવાધિદેવ ભગવાન શ્રી અરિહંત પરમાત્મા કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયા પછી સર્વ જગતને માટે પરમ કલ્યાણકારી તીર્થની સ્થાપના કરે છે તેથી તેઓશ્રી તીર્થકર કહેવાય છે. આ તીર્થ શબ્દની વ્યાખ્યા કરતાં ભગવાન ઉમાસ્વાતિ મહારાજ આદિ પૂર્વાચાર્યો દ્વાદશાંગીરૂપ પ્રવચનને પણ તીર્થરૂપે જણાવે છે. તીર્થંકર ભગવાન જ્યારે દેશના દે છે ત્યારે પણ નમો તિરથ એમ કહીને પ્રવચનરૂપ શ્રુતજ્ઞાનરૂપ તીર્થને પ્રણામ કરીને દેશના દેવાનો પ્રારંભ કરે છે. ભગવાન જિનેશ્વરી પણ જેને પ્રણામ કરે છે તે શ્રુતજ્ઞાનનું–પ્રવચનનું કેવું અપાર મહત્ત્વ છે તે આ ઉપરથી સમજી શકાય છે. જૈન શાસન એટલે જૈન પ્રવચન. જૈન પ્રવચન એટલે દ્વાદશાંગી, એમ પણ કહી શકાય. આ દ્વાદશાંગીમાં બારમું અંગ દષ્ટિવાદ ઘણાં જ વર્ષો પૂર્વે વિચ્છિન્ન થયેલું છે. જ્યારે એ હતું ત્યારે પણ એને ધારણ કરનારા મહાપુરૂષોની સંખ્યા ઘણું અલ્પ હતી. એટલે એકાદશાંગીનો જ પ્રચાર મોટા ભાગે પહેલેથી રહ્યો છે. केवलमधिगम्य विभुः स्वयमेव ज्ञानदर्शनमनन्तम् । लोकहिताय कृतार्थोऽपि देशयामास तीर्थमिदम् ॥ १८ ॥ द्विविधमनेकद्वादशविधं महाविषयममितगमयुक्तम् । संसारार्णवपारगमनाय दुःखक्षयायालम् ॥ १९ ॥ -तत्त्वार्थकारिका। "यद् भगवद्भिः ........ अर्हद्भिस्तत्स्वाभाव्यात् परमशुभस्य च प्रवचनप्रतिष्ठापनफलस्य तीर्थकरनामकर्मणोऽनुभावादुक्तं भगवच्छिष्यैः ........."गणधरैर्टब्धं तदङ्गप्रविष्टम्" ।-तत्त्वार्थभाष्य १।२०। "प्रवचन द्वादशाङ्गम् , ततोऽनन्यवृत्तिर्वा संघः । तस्य प्रवचनस्य प्रतिष्ठापनं निर्वर्तनं प्रयोजनमस्य तत् प्रवचनप्रतिष्ठापनफलम् , तस्य । तीर्थ तदेव गणिपिटकं संघः सम्यग्दर्शनादित्रयं वा, तत् कुर्वन्ति उपदेशयन्ति ये ते तीर्थकराः, तान् नामयति करोति यत् तत् तीर्थकरनाम"-तत्त्वार्थसिद्धसेनीया वृत्ति १।२०। पृ० ९२ । “तरंति अनेनेति तीर्थ,......''भावतित्थं जिणवयणं,...''इणमेव निग्गंथं पावयणं, अहवा........"दसणणाणादिसं जुत्तं तित्थं.......अहवा तित्थं गणहरा......... अहवा तित्यं चाउव्वन्नो संघो, तं जेहिं कयं ते तित्थयरा”—आवश्यकचूर्णि पृ० ८४-८५॥ २. " किं भगवं कतकिच्चे तित्थपणामं करेति ? उच्यते--तप्पुन्विया० ॥५४६ ॥ तत्थ सुयणाणेण भगवतो तित्थकरत्तं जातं, तित्थगरो य सुतवतिरित्तो होंततो सुयणाणेणं वायजोगी होऊणं धम्मं कहेति" -आवश्यकचूर्णि पृ० ३२९ । “नमस्तीर्थाय' इत्यभिधाय प्रणामं च कृत्वा कथयति।......आहकृतकृत्यो भगवान् किमिति तीर्थप्रणामं करोतीति ? उच्यते-तप्पुव्विया अरहया......॥५६७ ॥ तीर्थ श्रुतज्ञानम्, तत्पूर्वि का अर्हत्ता तीर्थकरता तदभ्यासप्राप्तेः"-आवश्यकहारिभद्री वृत्ति पृ० २३४-२३५ । "नमस्तीर्थाय प्रवचनरूपायेत्यभिधाय प्रणामं च कृत्वा कथयति ।......ननु कृतकृत्यो भगवान् , ततः किमिति तीर्थप्रणामं करोतीति? उच्यते-तप्पुन्विआ अरिहया......॥५६॥ तत्पूर्विका प्रवचनरूप Page #11 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सीमाधरस्स वंदे ९ ब तीर्थपूर्विका अर्हता, प्रवचनविषयाभ्यासवशतस्तीर्थ करत्व प्राप्तेः । यश्च यत उपजायते स तं प्रणमतीति भगवान् तीर्थे प्रणमति । " -- आवश्यक मलयगिरीया वृत्ति. पृ० ३०६ ॥ ', વર્તમાન કાળે ઉપલબ્ધ એકાદશાંગીમાં અને એકંદરે સમગ્ર જૈન આગમોમાં સૌથી મોટું પ્રમાણ શ્રી ભગવતીસૂત્રનું છે. ઉપરાંત, મુખ્યતયા અનંત લબ્ધિનિધાન ગુરુશ્રી ગૌતમસ્વાસીએ અને પ્રાસંગિક રીતે અન્ય શ્રમણ ભગવંત આદિએ પૂછેલા ૩૬૦૦૦ પ્રશ્નોના ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ શ્રીમુખે આપેલા ૩૬૦૦૦ ઉત્તરોનો સંગ્રહ આ ભગવતીસૂત્રમાં થયેલો છે. તેથી પંચમ અંગ ભગવતીસૂત્રનો અપાર મહિમા શ્રી સંધમાં વર્ષોથી ચાલ્યો આવે છે. પ્રભુની વાણીમાં સમગ્ર જીવનને પરિવર્તિત કરવાનું અને પાવન કરવાનું અદ્ભુત સામર્થ્ય ભરેલું છે. તેથી ગણધરભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીને સંબોધીને જિનેશ્વર ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ જે શબ્દો ઉચ્ચારેલા તે શબ્દોને તે જ રૂપે સાંભળતાં ભાવિક ભક્તોનું હૃદય આનંદથી નાચી ઊઠે છે અને હર્ષથી તેમનાં રોમાંચ ખડાં થઈ જાય છે. માટે જ ભૂતકાળમાં ૩૯૦૦૦ સોના મહોરો આદિથી પૂજન કરવા પૂર્વક ભગવતીસૂત્રનું ગુરુમુખે શ્રવણુ કરવાના પ્રસંગો પણ ઇતિહાસમાં નોંધાયેલા છે. ભગવતીસૂત્રનું ગુરુમુખે શ્રવણુ કરવું એ પણ જીવનનો અમૂલ્ય લ્હાવો શ્રીસંધમાં ગણાય છે. ભગવતીસૂત્રનું મૂળ નામ તો વિયાવળત્તિ (વ્યવ્યાપ્રાંત) છે. પરંતુ તેનો અતિશય મહિમા હોવાને લીધે મળવતી વિયાાત્તી એમ વિશેષણરૂપે ‘ભગવતી’શબ્દનો મૂળમાં પ્રયોગ શરૂ થયેલો. આગળ જતાં એ વિશેષણ જ ‘ ભગવતીસૂત્ર’ એવા નામરૂપે શ્રીસંધમાં વર્ષોથી ઢ થયેલું છે. આગમપ્રભાકર સ્વ॰ મુનિરાજ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજે સર્વ આગમોના પ્રકાશનની યોજના વિચારેલી હતી, અને તે માટે જીવનમાં અનેકાનેક વર્ષો સુધી એ અંગે અનેકાનેક દુર્લભ ગ્રંથોની સામગ્રી અદ્ભુત પરિશ્રમ પૂર્વક તેમણે સંચિત કરી હતી. શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય તરફથી થઈ રહેલી આ આગમગ્રંથમાલાના મુખ્ય અને મૂલ સૂત્રધાર તેઓ છે. . જૈન દર્શનમાં, ‘ શબ્દાર્થ જાણવો ' કે ‘ ભાવાર્થ જાણવો' એટલો જ સંકુચિત અર્થ જ્ઞાન’ શબ્દનો કરવામાં આવ્યો નથી. જૈનશાસનમાં ‘જ્ઞાન' શબ્દ વિશાળ અર્થમાં પ્રયોજવામાં આવેલો છે. વિધિપૂર્વક સમ્યગ્નાનથી (નરેનાથી) જાણવું અને (પ્રત્યાખ્યાનપરિસાથી) જાણેલાને જીવનમાં ઉતારવું એ ‘જ્ઞાન ’ શબ્દનો પરિપૂર્ણ—સફળ અર્થ છે. માટે જ શાસ્ત્રોના અધ્યયનનો શો ઉદ્દેશ છે અને તે તે શાસ્ત્રોના પઠન-પાઠનના શ્રવણુ–શ્રાવણના અધિકારી કોણ હોઈ શકે, એનું વિસ્તૃતરીતે વિવેચન અને વર્ણન શાસ્ત્રોમાં જોવામાં આવે છે. પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે ભાવિક આત્માઓ પરમપૂજ્યશ્રી ભગવતીસૂત્રનું આવું પરિપૂર્ણ—સફળ નાન સંપાદન કરીને સ્વ-પર-કલ્યાણને સાથે એ જ શુભેચ્છા. ટ્રુથળી (જિ૰ મહેસાણા) વિક્રમસંવત ૨૦૩૦ વીરનિર્વાણસઁવત્ ૨૫૦૦ જેવિદે ૧૨. પૂજ્યગુરુદેવમુનિરાજશ્રી ભુવનવિજયાતેવાસી મુનિ મૂવિ જ ય Page #12 -------------------------------------------------------------------------- ________________ પ્રકાશકીય નિવેદન જૈન આગમસૂત્રો અને આગમ-પંચાંગીન પાયો અથવા મૂળ સ્ત્રોત અંગસૂત્રો ગણાય છે. આ અંગસૂત્રો મૂળે બાર હતાં. અને તેથી જૈન સાહિત્યમાં “દ્વાદશાંગી” શબ્દ ખૂબ પ્રચલિત છે. આ બાર અંગસૂત્રોમાંનું દષ્ટિવાદ નામનું છેલ્લું–બારમું અંગ વિચ્છિન્ન થતાં હવે જૈન સાહિત્યના ભંડારમાંથી અગિયાર અંગસૂત્રો જ ઉપલબ્ધ થાય છે. જે “એકાદશાંગી” નામથી પ્રચલિત છે. આમ તો શ્રમણ ભગવાન મહાવીરની દેશના અને વાણીના સંગ્રહરૂપે શ્રી શ્વેતાંબર જૈન સંઘમાં શ્રી આચારાંગસૂત્ર, શ્રી સૂત્રકૃદંગસૂત્ર વગેરે અગિયારે અંગસૂત્રોની ખૂબ નામના અને પ્રતિષ્ઠા છે, અને એમના તરફ ઘણું આદર-ભક્તિ-શ્રદ્ધાની લાગણું દર્શાવવામાં આવે છે. આમ છતાં પાંચમાં અંગસૂત્ર શ્રી ભગવતીસૂત્ર અપરનામ શ્રી વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિસૂત્ર તરફની શ્રી સંઘની શ્રદ્ધાભક્તિ અનોખી કહી શકાય એવી છે, એ સુવિદિત છે. પંચમ-અંગ શ્રી ભગવતીસૂત્રનું નામ પડે છે, અને જાણે આપણું અંતર શ્રમણ ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામી અને ગણધર ભગવંત શ્રી ગૌતમસ્વામીની પુનિત સ્મૃતિથી તેમ જ એ ગ્રંથમાં સચવાયેલ, એ બે મહાન ધર્મપુરુષોના અનેકાનેક વિષયોને સ્પર્શતા પ્રશ્નોત્તરીના સંગ્રહથી ભક્તિભીનું બની જાય છે. તેથી જ ચાતુર્માસમાં કે બીજા કોઈ સમુચિત સમયે, જ્યારે પણ શ્રી ભગવતીસૂત્રનું વાચન-વિવેચન કરવામાં આવે છે ત્યારે, એ પ્રસંગને એક પવિત્ર અને અનોખા અવસર તરીકે વધાવી લેવામાં આવે છે. શ્રી ભગવતીસૂત્ર પ્રત્યેની શ્રી સંઘની ભક્તિ આવી ઊંડી અને અવિહડ છે. અમારી સંસ્થા શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયે પરમપૂજ્યપાદ આગમપ્રભાકર, શ્રુતશીલવારિધિ મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજશ્રીની પ્રેરણાથી અને તેઓશ્રીના તથા અમારા મિત્ર પંડિતવર્ય શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયાના મુખ્યસંપાદપણું નીચે, આપણે બધાં પવિત્ર મૂળ આગમસૂત્રોને સંશોધિત-સંપાદિત કરીને પ્રકાશિત કરવા માટે “નૈન-માન-ગ્રન્થમા” નામે ગ્રન્થમાળા શરૂ કરી છે, તે સુવિદિત છે. આ ગ્રન્થમાલાની યોજના પ્રમાણે, એના ચોથા ગ્રંથાંકના પ્રથમ ભાગ રૂપે વિયાપurઉત્તમુત્તે પ્રથમ માપ:” નામે ગ્રંથને, શ્રી સંધ અને જિજ્ઞાસુઓ તથા વિદ્વાનો સમક્ષ ભેટ ધરતાં અમે હર્ષ, ગૌરવ અને કૃતકૃત્યતાની ઊંડી લાગણી અનુભવીએ છીએ. આ પંથમાળામાં અત્યાર સુધીમાં આ પ્રમાણે ત્રણ આગમસૂત્રો પ્રગટ થયાં છે; (૧) નહિકુત્ત, (૨) મજુમોદારવું (બન્ને એક જ ગ્રંથમાં), અને (૩) gupવાયુરં (બે ભાગમાં). એમાં છેલો ગ્રંથ વUવાતુરંના બીજા ભાગનું પ્રકાશન, ત્રણ વર્ષ પહેલાં, તા. ૧૪-૩-૧૯૭૧ને રવિવારના રોજ, મુંબઈમાં ભાયખલાના સુપ્રસિદ્ધ જિનમંદિરના સભામંડપમાં, પૂજ્યપાદ શ્રી પુણ્યવિજ્યજી મહારાજની હાજરીમાં, દિગંબર જૈન સંધના જાણીતા વિદ્વાન સ્વર્ગસ્થ ડૉ. હીરાલાલજી જૈનના શુભ હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. આ પછી બરાબર ત્રણ મહિને, તા. ૧૪-૬-૧૯૭૧ ને સોમવારના રોજ, પૂજ્યપાદ મુનિપ્રવર શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ સ્વર્ગવાસી થતાં આ ગ્રંથમાળાનું કામ હવે આગળ કેવી રીતે ચાલુ રાખવું એની મોટી વિમાસણુ અને મુશ્કેલી અમારા માટે ઊભી થઈ હતી. આ પછી કેટલીક વાતો અને વિચારણાઓને અંતે આ ગ્રંથમાળાના પ્રકાશનનું કાર્ય ચાલુ રાખવા માટે નીચે મુજબ ગોઠવણ નક્કી કરવામાં આવી – (૧) પરમપૂજ્ય વિદર્ય મુનિરાજ શ્રી અંબૂવિજયજી મહારાજે આ કાર્યમાં પૂરો સાથ અને સહાકર આપવાની અમારી વિનતિનો સ્વીકાર કર્યો એટલે અત્યારે આ કાર્ય મુખ્યત્વે તેઓના Page #13 -------------------------------------------------------------------------- ________________ પ્રકાશકીય નિવેદન સલાહસૂચન અને માર્ગદર્શન પ્રમાણે આગળ વધી રહ્યું છે અને તેઓ પોતે અત્યારે પ્રથમ અંગસૂત્ર શ્રી આચારાંગસૂત્રનું સંશોધન—સંપાદન કરી રહ્યા છે. આ બાબતની સંસ્થાની મૂંઝવણુને દૂર કરવા માટે પોતાનો સક્રિય સહકાર આપવા માટે અમે પરમપૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી જંબૂ વિજયજી મહારાજનો અંતઃકરણથી ખૂબ ઉપકાર માનીએ છીએ. ૧૦ (ર) પૂજ્યપાદ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજનો સ્વર્ગવાસ થવાથી અને આ ગ્રંથમાળા માટે મુખ્યસંપાદકની જરૂર ન લાગવાથી મુખ્યસંપાદકનું સ્થાન કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે, અને સાથે સાથે પંડિત શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયા, જેઓ આ યોજનામાં શરૂઆતથી જ સક્રિય ભાગ લેતા હતા અને નિઃસ્વાર્થભાવે તેમ જ પૂરી નિષ્ઠાથી સેવા આપતા હતા તેઓ, આ યોજનામાંથી છૂટા થયા છે. અને પોતે આ રીતે છૂટા થયા હોવા છતાં, આ યોજના મુજબ કામ કરનાર સૌ કોઈને, જરાય સંકોચ રાખ્યા વગર, પૂરી ઉદારતાથી, હંમેશાં જરૂરી સહાય આપતા જ રહે છે. શ્રી દલસુખભાઈના આવા ખેલદિલી અને ઉદારતાભર્યા સહકાર બદલ સંસ્થા તેઓ પ્રત્યે ઊંડી આભારની લાગણી વ્યક્ત કરે છે. (૩) પૂજ્યપાદ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજે પોતે જ જે વિદ્વાનોને જે આગમસૂત્રના સંશોધનસંપાદનનું કામ સોંપ્યું હતું, તેઓ તે કામ આગળ વધારી રહ્યા છે. એની વિગતો આ પ્રમાણે છે : (અ) પંચમ-અંગ શ્રી ભગવતીસૂત્ર : પંડિતવર્ય શ્રી ખેચરદાસભાઈ જીવરાજ દોશી. (આ) શ્રી દશવૈકાલિકસૂત્રનું સંશોધન-સંપાદન પૂજ્યપાદ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજે પોતે જ કરીને એની પ્રેસકૉપી તૈયાર કરી રાખી હતી. (૪) પૂજ્યપાદ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજે સૂચવેલી પ્રાચીનપ્રાચીનતમપ્રતિઓ તથા તેઓશ્રીએ શોધેલી ચૂર્ણિ અને પાયટીકાના આધારે શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રનું સંશોધન-સંપાદન પંડિત શ્રી અમૃતલાલ મોહનલાલ ભોજકે કર્યું છે. (ઈ ) શ્રી ઉપાસકદશાંગસૂત્રનું સંશોધન-સંપાદન પંડિતવર્ષે શ્રી ખેચરદાસભાઈ દોશીએ કરીને સંસ્થાને ધણા વખત પહેલાં સોંપ્યું છે; પણ એની સાથે એક જ ગ્રંથમાં આપવાનાં ખીજાં ચાર સૂત્રોનું સંશોધન-સંપાદન પૂજ્યપાદ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજે તૈયાર કરી રાખેલી સામગ્રીના આધારે ૫૦ શ્રી અમૃતલાલ ભોજક કરશે. આગમપ્રકાશન ગ્રંથમાળાના છઠ્ઠા ગ્રંથાંકમાં આ પાંચ આગમસૂત્રો આ પ્રમાણે છે—૧. ઉવાસગદ્યસંગસુત્ત (ઉપાસકદશાંગસૂત્ર), ૨. અંતગઽસંગસુત્ત (અન્તકૃદ્દશાંગસૂત્ર), ૩. અણુત્તરોવવાયસંગસુત્ત (અનુત્તરોપપાતિકદશાંગસૂત્ર), ૪. પણ્ડાવાગરણુદસંગસુત્ત (પ્રશ્નવ્યાકરણદશાંગસૂત્ર), અને ૫. વિવાગદસંગસુત્ત (વિપાકદશાંગસૂત્ર). (૩) ખધાં પ્રકીર્ણકોનું સંશોધન-સંપાદન પૂજ્યપાદ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજે પોતે જ, તેઓની મુંબઇની સ્થિરતા દરમ્યાન કરેલ છે. એને પ્રેસમાં આપતાં પહેલાં એની પ્રેસકૉપી વગેરે કરવું જરૂરી હોઈ એને મુદ્રણ માટે આપતાં વખત લાગશે. સંશોધિત થએલ શ્રી દશવૈકાલિકસૂત્ર, શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર અને શ્રી આવશ્યકસૂત્રનું મુદ્રણ શરૂ થયું છે. શ્રી ભગવતીસૂત્રના ખીજા ભાગનું મુદ્રણ થોડા વખત પછી થશે. શ્રી ભગવતીસૂત્ર ભાગ ૨ અને ૩નો પ્રકાશન ખર્ચ ૩૦ ૬૫,૮૩૦] શેઠ અમીચંદ પનાલાલ આદીશ્વર ટેમ્પલ ચૅરિટેબલ ટ્રસ્ટ (મુંબઈ ) તરફથી મળેલ છે. Page #14 -------------------------------------------------------------------------- ________________ પ્રકાશકીય નિવેદન શ્રી ભગવતીસૂત્રના સંશોધક-સંપાદક પંડિતવર્ય શ્રી બેચરદાસભાઈ દોશી આગમસૂત્રો તેમ જ જૈન સાહિત્યના ઊંડા અભ્યાસી છે, અને પૂજ્યપાદ શ્રી પુણ્યવિજ્યજી મહારાજ સાથે તેઓ ઘણું દાયકાઓથી ગાઢ અને ભક્તિભર્યો પરિચય ધરાવતા હતા તેથી જ, તેઓની આગમસૂત્રો સંબંધી વિદ્વત્તાથી પ્રેરાઈને, પૂજ્યપાદ શ્રી પુણ્યવિજ્યજી મહારાજે શ્રી ભગવતીસૂત્રના સંશોધનસંપાદનનું કાર્ય એમને સોંપ્યું હતું. વળી પંડિતજીએ આ પહેલાં પણ ભગવતીસૂત્રના સંશોધન અને ભાષાંતરનું કાર્ય કરેલ જ છે. એટલે તેઓ આ કાર્ય માટે અધિકારી વિદ્વાન છે. અમારી ગ્રંથમાળાના પ્રકાશનમાં આવો સાથ આપવા માટે અમે પંડિતવર્ય શ્રી બેચરદાસભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આ ગ્રંથના પ્રથમ ભાગ માટે મળેલી સહાયતાને પુનિત પ્રસંગ, એ પૂજ્યપાદ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજની આગમસૂત્રોના સંશોધન-પ્રકાશન માટેની તીવ્ર ઝંખના અને ઉત્કટ ભક્તિની તેમ જ આ મહાન અને મોટી આર્થિક જવાબદારી માગી લેતા કાર્ય માટે વિદ્યાલયને પૂરતી આર્થિક સહાય મળી રહે એ માટેની સક્રિય ચિંતાની તથા પાંત્રીસ હજાર જેવી મોટી સહાય ઉદારતાપૂર્વક આપનાર મહાનુભાવોની પ્રભુશાસન, જિનવાણી તેમ જ પરમપૂજ્ય મહારાજશ્રી પ્રત્યેની ઊંડી ભક્તિની એક પ્રેરક કથા બની રહે એવો છે. આ વિગતવાર આભાર-નિવેદન આ ગ્રંથમાં અન્યત્ર આપેલ હોવાથી અહીં તો એનો આટલો સામાન્ય ઉલ્લેખ જ બસ છે. આ ગ્રંથને તૈયાર કરવા માટે પંડિત શ્રી અમૃતલાલ મોહનલાલ તથા પંડિત શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયાએ ઘણી જહેમત ઉઠાવી છે. સંપાદકીય નિવેદનનું અંગ્રેજી ભાષાંતર ડૉ. નગીનદાસ જે. શાહે કરી આપ્યું છે. પ્રફો તથા મેટરની મેળવણુ કરવામાં પંડિત શ્રી હરિશંકરભાઈ અંબારામ પંડ્યા તથા શ્રી નગીનદાસ કેવલદાસ શાહે ભાગી સહાય આપી છે. આ ગ્રંથનું સ્વચ્છ, સુઘડ અને સુંદર મુદ્રણ મુંબઈના સુપ્રસિદ્ધ મૌજ પ્રિન્ટિંગ બ્યુરોએ કરી આપ્યું છે. આ સૌ પ્રત્યે અમે અમારી કૃતજ્ઞતાની લાગણી દર્શાવીએ છીએ. આજ સુધીમાં અમે જણાવેલી સહાય ઉપરાંત, શ્રુત-શીલવારિધિ આગમપ્રભાકર પૂજ્યપાદ મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ સાહેબની સત્રેરણાથી અમારી જૈન-આગમ ગ્રંથમાળાના સંશોધન-સંપાદન-પ્રકાશન કાર્ય માટે જે જે સહાય મળી છે તે નીચે મુજબ છે – ૧. શેઠ શ્રી અમીચંદ પન્નાલાલ આદીશ્વર ટેમ્પલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તરફથી શ્રી ભગવતીસૂત્રના બીજા અને ત્રીજા ભાગના પ્રકાશન માટે રૂ. ૬૫,૮૩૦] અંકે પાંસઠહજાર આઠસોત્રીસ રૂપીયા તા. ૨૪-૮-૧૯૭૩ના રોજ મળેલ છે. ૨. શેઠ શ્રી શાંતિલાલ વર્ધમાન પેઢી (પાલેજ) તરફથી રૂ૦ ૧૫૦૧ અંકે એક હજાર પાંચસો એક રૂપીયા તા. ૨૭–૮–૧૯૭૩ના રોજ મળેલ છે. ૩. પૂજ્યપાદ યુગવીર આચાર્ય ભગવંત શ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી મહારાજના પ્રધાન પટ્ટધર શિષ્ય આચાર્યદેવ શ્રી વિજયસમુદ્રસૂરિજી મહારાજ સાહેબના દીર્ધતપસ્વી શિષ્યરત્ન મુનિવર શ્રી અનેકાન્તવિજયજી મહારાજ સાહેબે વિ. સં. ૨૦૨૬માં મુંબઈમાં ૭૧ દિવસના ઉપવાસ કરેલા અને તે તપના અંતે તેમનો દેહવિલય થયો. આ નિમિત્તે મુંબઈમાં ફંડ એકત્ર થયું હતું. તે સમયે એકત્ર થયેલ રકમનો આગમ પ્રકાશન કાર્યમાં ઉપયોગ કરવા માટે પૂજ્યપાદ આગમપ્રભાકરજી મહારાજે પ્રેરણા આપી હતી. તદનુસાર રૂ. ૪૦,૦૦૦ અંકે ચાલીસ હજાર રૂપીયા શ્રી ગોડીજી મહારાજ જૈન દેરાસર અને ધર્માદા ખાતાઓ તરફથી તા. ૧-૩-૧૯૭૪ના રોજ મળેલ છે. Page #15 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ૧૨ પ્રકાશકીય નિવેદન ઉપર જણાવેલી દ્રવ્ય સહાય માટે શુભ નિર્ણય લેનાર તે તે સંસ્થાના સુજ્ઞ અધિકારીવહિવટકર્તા મહોદયોનો અમે અનુમોદનાપૂર્વક અંત:કરણથી આભાર માનીએ છીયે. શ્રી જિનાગમ ટ્રસ્ટના નીચે મુજબ ટ્રસ્ટી મહાનુભાવો તથા શ્રી આગમ પ્રકાશન સમિતિના સભ્યમિત્રોનો, એમણે આપેલ સહકાર બદલ, અમે આભાર માનીએ છીએ – શ્રી જિનાગમ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ ૧ શ્રી ભોગીલાલ લહેરચંદ ૨ શ્રી પ્રવીણચંદ હેમચંદ કાપડિયા ૩ શ્રી વાડીલાલ ચત્રભુજ ગાંધી ૪ શ્રી જયંતિલાલ રતનચંદ શાહ ૫ શ્રી વ્રજલાલ કપુરચંદ મહેતા શ્રી આગમ પ્રકાશન સમિતિના સભ્યો ૧. શ્રી કેશવલાલ કલાચંદ શાહ) (પાટણ જૈન ૨. શ્રી પોપટલાલ ભીખાચંદ 5 મંડળના ૩. શ્રી સેવંતીલાલ ખેમચંદ ! પ્રતિનિધિઓ) ૪. શ્રી અમૃતલાલ કાળીદાસ દોશી ૫. શ્રી જેસિંગલાલ લલ્લુભાઈ ૬. ડૉ. જયંતીલાલ સુરચંદ બદામી ૭. ડૉ. રમણલાલ ચીમનલાલ શાહ ૮. શ્રી રાયચંદ કેસુરચંદ ૯. શ્રી પ્રાણલાલ કાનજીભાઈ દોશી શ્રી સેવંતીલાલ ચીમનલાલ શાહ શ્રી જયંતીલાલ રતનચંદ શાહ ૧૨. શ્રી બાલચંદ ગાંડાલાલ દોશી કે મંત્રીઓ ૧૩. શ્રી રતિલાલ ચીમનલાલ કોઠારી ). ૧૪. શ્રી રમણલાલ નગીનદાસ શાહે કોષાધ્યક્ષ ૧૫. શ્રી મનુભાઈ ગુલાબચંદ કાપડિયા નૈન-માન-મન્યમાળાનું કાર્ય વધારે ઝડપથી આગળ વધે એવી પ્રાર્થના સાથે અમે આ ગ્રંથ શ્રી સંધના કરકમળમાં ભેટ ધરતાં ફરી ધન્યતા અનુભવીએ છીએ. ઑગસ્ટ ક્રાંતિ માર્ગ, મુંબઈ-૪૦૦૦૩૬ જયંતીલાલ રતનચંદ શાહ શ્રી મહાવીર જન્મ કલ્યાણક પર્વ બાલચંદ ગાંડાલાલ દોશી વિ. સં. ૨૦૩૦, તા. ૪-૪-૧૯૭૪ રતિલાલ ચીમનલાલ કોઠારી માનદ મંત્રીઓ Page #16 -------------------------------------------------------------------------- ________________ જ્ઞાનભક્તિની અનુમોદના પ્રસ્તુત પંચમ અંગ શ્રી વિયાહપણુત્તિસુત્ત–શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં મુખ્યતયા પરમ તારક ચરમતીર્થાધિપતિ શ્રમણ ભગવાન શ્રી વીરવદ્ધમાનસ્વામીને તેમના પ્રથમ ગણધર ભગવંત શ્રી ગૌતમસ્વામીએ પૂછેલા અનેકાનેક હકીકતોને આવરી લેતા પ્રશ્નો અને તેના ભગવાને આપેલા ઉત્તરો છે. સાથે સાથે શ્રી અગ્નિભૂતિ આદિ અન્ય ગણધર ભગવંતોના તથા પુરુષાદાનીય પ્રકટપ્રભાવી ભગવાન શ્રી પાર્શ્વનાથસ્વામીની પરંપરામાં થયેલા (પાર્થાપત્યય) કેટલાક શ્રમણ ભગવંતોના તેમ જ કેટલાક અન્ય યુથિક ત્યાગી મહાત્માઓના પ્રશ્નોના ભગવાન શ્રી વિરવર્લ્ડમાનસ્વામીએ આપેલા ઉત્તરો પણ પ્રસ્તુત ભગવતીસૂત્રમાં છે. આ દષ્ટિએ સમગ્ર વિશ્વ અને વિશેષ કરીને શ્રી જૈન સંઘને માટે આ આગમ ગ્રંથ બહુમાનનીય છે. આવા ઉપકારક ગ્રંથના આ પ્રથમ ભાગના પ્રકાશન ખર્ચ માટે પાટણનિવાસી સ્વ. શ્રી મફતલાલ જવાચંદ શાહ, સ્વ. શ્રી ચીમનલાલ લહેરચંદ શાહ અને સ્વ. શ્રી નેમચંદ જેસિંગલાલ શાહના શ્રેયોથે પૂજ્યપાદ આગમપ્રભાકર મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજની પ્રેરણાથી તેઓના સુપુત્રો તરફથી રૂ. ૩૫૦૦૦/– અંકે પાંત્રીસ હજાર રૂપિયા મળેલ છે. આ ભાઈઓને તેમની જ્ઞાનભક્તિની આંતરિક અનુમોદનાપૂર્વક, અમે અંતઃકરણથી આભાર માનીએ છીએ. જયંતીલાલ રતનચંદ શાહ બાલચંદ ગાંડાલાલ દોશી રતિલાલ ચીમનલાલ કોઠારી માનદ મંત્રીઓ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય Page #17 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ઋણસ્વીકાર જૈન આગમગ્રંથોના સંશોધન-સંપાદન અને પ્રકાશનના કાર્યમાં વેગ આપવાના ઉદ્દેશથી, વિ. સં. ૨૦૦૧ ની સાલમાં, પાટણ (ઉ. ગુ.) માં પૂજ્યપાદ મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજની પ્રેરણાથી અને મુ. શ્રી કેશવલાલ કિલાચંદના પ્રયાસોથી સ્થપાયેલ શ્રી જિનાગમ પ્રકાશિની સંસદ (ઠે. શ્રી પાટણ જૈન મંડળ, ૭૭, મરીન ડ્રાઈવ, મુંબઈ-૨૦) તરફથી શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય (મુંબઈ) ની મૂળ જૈન આગમો પ્રકાશિત કરવાની યોજના માટે રૂ. ૧,૩૫,૫૬૬–૦૦ અંકે એક લાખ, પાંત્રીસ હજાર, પાંચસો છાસઠ રૂપિયા પૂરા મળ્યા છે; આ ભવ્ય સહકાર માટે અમે શ્રી જિનાગમ પ્રકાશિની સંસદનો, શ્રી પાટણ જૈન મંડળનો તથા એ બન્ને સંસ્થાના કાર્યકરોનો અંત:કરણપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. જયંતીલાલ રતનચંદ શાહ બાલચંદ ગાંડાલાલ દોશી રતિલાલ ચીમનલાલ કોઠારી માનદ મંત્રીઓ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય Page #18 -------------------------------------------------------------------------- ________________ સંપાદકીય પ્રસ્તુત શ્રી વિવાહપણુત્તિસુત્ત–શ્રી ભગવતીસૂત્ર–ના સંશોધનમાં કાગળ ઉપર લખાયેલી ચાર પ્રાચીન પ્રતિઓનો ઉપયોગ ક્યાં છે. આ ગ્રન્થના પ્રાયઃ અર્ધા ભાગ સુધી મેળવતાં આ ચાર પ્રતિઓના પાઠભેદોમાં ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ ફરક ન આવવાથી શેષ અર્ધો ભાગ કેવળ એક જ ૧ સંસક પ્રતિની સાથે અક્ષરશઃ મેળવેલ છે. અને જ્યાં જ્યાં પાઠભેદ આવ્યા છે ત્યાં ત્યાં સંદિગ્ધ સ્થાનો અન્ય પ્રતિઓમાં તપાસેલ છે. આ ચાર પ્રતિઓ ઉપરાંત એક મુદ્રિત પ્રતિનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ઉક્ત ચાર પ્રતિઓ ઉપરાંત પરમ પૂજ્ય સ્વ. આગમપ્રભાકર મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજે લખાવેલ, જેસલમેરના લોંકાગચ્છ જૈન જ્ઞાનભંડારની તાડપત્રીય પ્રતિની, પાંચમા શતકના ત્રીજા ઉદ્દેશક પર્યન્તની અપૂર્ણ નકલનો પ્રસ્તુત સંપાદનમાં ઉપયોગ કર્યો છે અને તેની છ સંજ્ઞા આપી છે. તથા આર્ય શ્રી જંબૂસ્વામી જૈન મુક્તાબાઈ આગમમંદિરસત્ક આચાર્ય શ્રી વિજયરૈવતસૂરિસંગૃહીત પૂ આચાર્ય શ્રી વિજયજંબુસૂરિસંગૃહીત હસ્તલિખિતચિટૂંજનકોશ-ડભોઈમાં સુરક્ષિત શ્રી ભગવતીસૂત્રની પ્રાચીનતમ ત્રુટક તાડપત્રીય પ્રતિ ઉપરથી પૂજ્ય આગમપ્રભાકરજીએ કરાવેલી નકલનો પણ અહીં પ્રારંભના ભાગમાં ઉપયોગ કર્યો છે, જેથી શ્રી ભગવતીસૂત્રની ટીકા રચાયા પહેલાંની આ પ્રતિની વાચના અને પ્રાચીન પ્રયોગોનો વાચકોને સામાન્ય ખ્યાલ આવશે. આની સંજ્ઞા નં રાખી છે. અહીં પ્રારંભમાં જણાવેલી કાગળ ઉપર લખાયેલી ચાર પ્રતિઓ, શ્રી લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિર–અમદાવાદમાં સુરક્ષિત વિવિધ જૈન ભંડારોની છે. અહીં તે તે પ્રતિનો ક્રમાંક અને અંતમાં લેખકે લખેલી પુપિકા આપવામાં આવે છે – ૨ પ્રતિ– શેઠ શ્રી આણંદજી કલ્યાણજી જૈન જ્ઞાનભંડાર નં. ૨ ની આ પ્રતિ છે. તેનાં પત્ર ૩૦૮ છે. શ્રી લા ૬૦ ભા૦ સં૦ વિદ્યામંદિરની સૂચિમાં આનો જુનો ક્રમાંક ૬ છે. પ્રતિન અંતમાં લેખકલિખિત પુપિકા આ પ્રમાણે છે–વં. ૨૬૦૦૦ ૪ શ્રીમવતી સહિત सुप्रीता शांतिदा वरदास्तु मे ॥छ॥ छ । श्रीः॥छ॥ संवत् १५५२ वर्षे ज्येष्ठवदि ४ सोमे भगवत्या सह #વિરાજ સમર્થિતા છ શ્રીસંઘસ્થ મ છ મંછું મહાશ્રી || શ્રી || R. ઝાઝા છો. આ પુપિકા ઉપરથી જાણી શકાય છે કે આ પ્રતિ લખાવનારે અગિયાર અંગસૂત્ર લખાવ્યાં હતાં. શા ૨ પ્રતિ–આચાર્ય શ્રી કીર્તિસૂરિ જૈન જ્ઞાનભંડારની આ પ્રતિ છે. તેનાં પત્ર ૩૧૩ છે. શ્રી લાદ. ભા. સં. વિદ્યામંદિરની સૂચિમાં આનો ક્રમાંક ૧૦૦ ૮૦ છે. પ્રતિના અંતમાં લેખકલિખિત પુપિકા આ પ્રમાણે છે–તિ શ્રીમકાવતીસૂત્રરંવમાન સમાપ્તાનિ ગ્રંથા ગ્રંથ ૨૭q સંથાનિ | ગુમ મૂયાત છ | (૪)Hઠો [] || ચામડુ | શ્રી છ | પ્રતિના અંતમાં લેખનસંવત લખ્યો નથી. આમ છતાં લિપિ અને આકાર-પ્રકારથી અનુમાન કરી શકાય છે કે આ પ્રતિ વિક્રમના ૧૭મા શતકમાં લખાયેલી હોવી જોઈએ. હા પ્રતિ–આગમપ્રભાકર પૂજ્ય મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજના હસ્તલિખિતગ્રંથસંગ્રહની આ પ્રતિ છે. તેનાં પત્ર ૩૭૮ છે. શ્રી લા દ૦ ભાસં. વિદ્યામંદિરની પ્રકાશિત સૂચિમાં આનો ક્રમાંક ૩૬૦૪ છે. અંતમાં લેખકલિખિત પુલ્પિકા અને પ્રતિ લખાયા પછી ૧૩૮ વર્ષ બાદ Page #19 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ૧૬ સંપાદકીય લખાયેલી પુપિકા, એમ બે પુપિકાઓ અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે–તિ શ્રીયંત્રમાં સૂત્ર સત્ત(H) // संवत् १५८०वर्ष । फागुणवदि १० दशम्यां शनिवारे मूलनक्षत्रे । श्रीसोझितनगर्यो । रायश्रीवीरमदेविजयराज्ये। श्रीखरतरगच्छे श्रीश्रीश्री ४ जिनचंद्रसरिविजयराज्ये। तत्सि(च्छिष्य श्रीरत्नसागरोपाध्याय । तत्सि(च्छि)ष्य वा० चारित्रमेरुगणि। तत्सि(च्छि)ष्य पं० चारुरंगेन लिषावि(खापि)तं ॥ श्री शुभं મવતુ | ચામg || છ || બીજી પુપિકા–સંવત્ ૨૭૨૮ નેટવવિ ૩૪ કિને શ્રીમવતીસૂવું श्रीजिनरंगसूरीणां ज्ञानवृद्धयर्थ विहारितं श्रीआगरामध्ये पा० श्रीलक्ष्मीदासपुत्र श्रीरामचंद्रजी भ्रातृ સાદ શ્રીમુદ્દેવનીવેન નિરંછાયુસેન [1] વીર્થમાના વિર નંદુ પ્રતિનિયમ્ આ પુપિકાની પછી અવાચ્ય બોડિયા અક્ષરોમાં પ્રતિ વહોરાવ્યાની-અપિત કર્યાની હકીકત હોય એમ જણાય છે. હ્યા છે પ્રતિ–ઉજમફોઈ ઉપાશ્રય જૈન જ્ઞાનભંડારની આ પ્રતિ છે. આનાં પત્ર ૩૦૭ છે. શ્રી લા. દ. ભા. સં. વિદ્યામંદિરની સૂચિમાં આનો ક્રમાંક ૧૭૦ ૬૪ છે. અંતમાં લેખકલિખિત પુષ્પિકા આ પ્રમાણે છે–તિ શ્રીમ વત્યાં સમાપ્તિ સંપૂoī | છ || શ્રીઃ || છો સંપૂo સર્વગ્રંથાબં ૨૭૫૦શ્રી | છ || ગુમ મવતુ: (તુ) છ || ચામડુ | છ | સંવત્ ૧૫૭૬ વર્ષે વૈરાષ(4) शुदि १४ भौमे लिखितं । छ । कल्याणमस्तु । छ । श्रीरस्तु । छ । મુ અથવા દિન પ્રતિ–શ્રી આગમોદયસમિતિ તરફથી પ્રકાશિત આચાર્ય શ્રી અભયદેવસૂરિકૃતવૃત્તિસહિત ભગવતીસૂત્રની મૂળવાચનાનો પણ અહીં સંપૂર્ણ ઉપયોગ કર્યો છે. આની મુ૦ અથવા મુદ્રિત સંજ્ઞા આપી છે. આ સિવાય પૂજ્ય આગમપ્રભાકરજીએ શોધેલી મુદ્રિત પ્રતિનો પણ અહીં ઉપયોગ કર્યો છે. આ પ્રતિ છ શતક સુધી જ શોધેલી મળી છે. બાકીનો શોધેલો ભાગ તેઓશ્રીએ તેમની હયાતીમાં જ કોઈને મંગાવવાથી મોકલેલ તે આજ દિન સુધી પાછો નથી આવ્યો. જે કોઈ વિદ્વાન પાસે આ શોધેલી પ્રતિ હોય તેમને મારી નમ્ર પ્રાર્થના છે કે તે પ્રતિ શ્રી લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિર–અમદાવાદ. ૯-ને મોકલી આપે. વિંદ વહુના ? ઉપર જણાવેલી પ્રતિઓથી અતિરિક્ત એક હસ્તલિખિત પ્રતિને પણ અહીં ઉપયોગમાં લીધી છે. આની ચ૦ સંજ્ઞા આપી છે. આ પ્રતિનું અવધાન રહ્યું નથી તેથી સંભવ છે કે કોઈ વૃત્તિયુક્ત ત્રિપાઠ પ્રતિની મૂળવાચના ઉપયોગમાં લીધી હોય. ટિપ્પણીઓમાં જ્યાં મુદ્રિતવૃત્તિના પાઠ જણાવ્યા છે ત્યાં કોઈ સ્થાનમાં મુકિતવૃત્તિથી કંઈક ભિન્નતા જણાય તો તે પાઠ પ્રાચીન હસ્તલિખિતવૃત્તિની પ્રતિમાંથી નોંધ્યો છે એમ જાણવું. ચાલુ મુદ્રણમાં પણ કોઈક વાર કોઈક પાઠ જેવા માટે લા. દ. ભા. સં. વિદ્યામંદિરની પ્રતિઓ જેવામાં આવી છે. આ પ્રતિઓ પૈકીની કોઈક પ્રતિનો પાઠ પણ ટિપ્પણમાં કવચિત જણાવ્યો છે. ત્યાં “ર્જિવિત ત્યરે” એમ સૂચન કર્યું છે. ચાલુ મુદ્રણમાં મૂળવાચના અને વૃત્તિનાં કેટલાંક સ્થાન જોવા માટે લા. દ. ભા. સં. વિદ્યામંદિર સ્થિત મુનિરાજ શ્રી પુણ્યવિજયજીના સંગ્રહની ૨૬૩-૬૪ ક્રમાંકવાળી ત્રિપાઠ પ્રતિનો અને વૃત્તિનાં કેટલાંક સ્થાન જેવા માટે ૨૬૭ ક્રમાંકવાળી પ્રતિનો લગાતાર ઉપયોગ કર્યો છે. પાઠભેદોમાં ઉપયોગી પાઠોન આવવાના કારણે પ્રસ્તુત ગ્રન્થના પાછળના ભાગમાં ? સિવાયની પ્રતિઓના પાઠભેદો નોંધ્યા નથી. Page #20 -------------------------------------------------------------------------- ________________ સંપાદકીય જે ટિપ્પણીના અંતમાં કોઈ પણ સંકેત–સંજ્ઞા ન હોય તે ટિપ્પણી તથા જે ટિપ્પણીના અંતમાં ૪૦ અથવા સMા સંજ્ઞા હોય તે ટિપ્પણી સંપાદકની લખેલી છે, એમ જાણવું. જે ટિપ્પણીના અંતમાં સટ્ટુ અથવા વૃત્તી સંજ્ઞા આપી છે તે ટિપ્પણીનો પાઠ આચાર્ય શ્રી અભયદેવસૂરિત ભગવતીસૂત્રવૃત્તિનો છે, એમ સમજવું. અને જે કોઈક ટિપ્પણી આચાર્ય શ્રી અભયદેવસૂરિક્ત ભગવતીસૂત્રવૃત્તિના પાઠને અનુસરીને લખી છે તે ટિપ્પણીના અંતમાં “નૃત્યનુસાળ' લખીને સ્પષ્ટતા કરી છે. શ્રી વિયાહપણભુત્તિસુત્ત-શ્રી ભગવતીસૂત્ર–ના નવમા શતક સુધીનો આ પ્રથમ ભાગ અહીં જણાવેલી સામગ્રીના આધારે સંપાદિત કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રન્થગત વિષયને વિષયાનુક્રમણિકાના આધારે અભ્યાસી વિદ્વાનોને જાણી લેવા ભલામણ છે. વિ. સં. ૧૯૭૪માં મેં શ્રી ભગવતીસૂત્ર અને તેની વૃત્તિના અનુવાદનું કાર્ય કરેલું તેને તથા મારા આજીવન અર્ધમાગધિ-પ્રાકૃત આદિ ભાષાઓના વિદ્યાવ્યાસંગને લક્ષમાં લઈને શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય સંચાલિત આગમપ્રકાશન ગ્રન્થમાળાના મુખ્ય સંપાદકો–રવ૦ આગમપ્રભાકર પૂજ્ય મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ સાહેબ તથા ૫૦ શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયાજીએ તેમજ તેમને અનુસરીને શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના માનદ મંત્રીઓ–શ્રી જયંતીલાલ રતનચંદ શાહ, શ્રી બાલચંદ ગાંડાલાલ દોશી અને શ્રી રતિલાલ ચીમનલાલ કોઠારી તથા આગમપ્રકાશન ગ્રન્થમાળાની સમિતિના સગૃહસ્થોએ મને શ્રી ભગવતીસૂત્રના સંપાદનનું કાર્ય સોંપ્યું તે બદલ હું સર્વની પ્રત્યે તજ્ઞતાપૂર્વક આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. આ પ્રસંગે મારા સંપાદનકાર્યમાં સંપૂર્ણ રીતે સહકાર શ્રી પં૦ અમૃતલાલ મોહનલાલ ભોજકે આપ્યો છે. પ્રેસકોપીને અંતિમ રૂપ આપવામાં તેમણે જે પરિશ્રમ કર્યો છે તે માટે અને ગ્રન્થનાં પ્રફો તપાસવાની પૂરી જવાબદારી તેમણે ઉઠાવી છે તે માટે તેમનો આભાર હૃદયપૂર્વક માનું છું. આ કાર્યમાં તેમના તરફથી આ પ્રકારનો સહકાર ન મળ્યો હોત તો મારી નબળી આંખોને કારણે મારા સંપાદનમાં જે પ્રગતિ થઈ છે તે સંભવિત ન હતી. શ્રી લા. દ. ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિરના મુખ્ય નિયામક શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયાએ પ્રસ્તુત સંપાદનકાર્યમાં ઉપયોગ કરવા માટે અનેક હસ્તલિખિત પ્રતિઓ આપી છે તથા અનેક સ્થળે પરામર્શ કરીને જે સમય આપ્યો છે તે બદલ તેમના પ્રતિ કૃતજ્ઞતાની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. શ્રી કાંતિલાલ ડાહ્યાભાઈ કોરા (મહામાત્ર, શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય)એ પોતાની જાત દેખરેખથી મુદ્રણ સંબંધિત સમગ્ર કાર્યમાં નિરંતર વ્યવસ્થા કરી આપી છે. તથા ડૉ. શ્રી નગીનદાસ જીવણલાલ શાહ (ઉપાધ્યક્ષ, શ્રી લા. દ. ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિર–અમદાવાદ) પ્રસ્તુત “સંપાદકીય”નો અંગ્રેજી ભાષામાં અનુવાદ કરી આપ્યો છે. આ બન્ને મહાનુભાવો પ્રત્યે મારી આભારની લાગણું વ્યક્ત કરું છું. ૫. શ્રી હરિશંકરભાઈ પંડ્યાએ પ્રસ્તુત ગ્રંથની મુદ્રણાહ નકલ તૈયાર કરી છે તથા પ્રફ-પત્રાદિ વાંચવામાં તેમણે તથા શ્રી નગીનદાસ કેવલદાસ શાહે પણ સહયોગ આપ્યો છે. આ બંને ભાઈઓના સહકાર બદલ ધન્યવાદ. અંતે મુંબઈના સુખ્યાત મૌજ પ્રિન્ટિગ ન્યૂરોના સંચાલક શ્રી વિપુ. ભાગવત આદિ સજ્જનોએ મુદ્રણકાર્યમાં સંપૂર્ણ સુવિધા આપી છે તે બદલ તેઓ મારે માટે ચિરસ્મરણીય બની રહ્યા છે. બેચરદાસ જીવરાજ દોશી Page #21 -------------------------------------------------------------------------- ________________ શુદ્ધિપત્રકવિશેષ પત્ર અશુદ્ધ जीव जीवे ११६ नोधम्म नोअधम्म पुग्गलमप्पा सिज्झणा लम्बित गोयमा। नो धम्म नो अधम्म पुग्गलअप्पा सिज्झणापरूवणा 'लम्बितगोयमा! ३११ ४७३ ४८३ Page #22 -------------------------------------------------------------------------- ________________ EDITOR'S NOTE We have utilized four old paper mss. in preparing the critical edition of the Viyahapannattīsutta alias the Bhagavatīsūtra. Having compared the first half of the text printed in this part with these four mss. we found that there is no notable and useful difference among variants yielded by them. So, we have compared the second half of the text printed in this part with only one ms. which has been given the sign or 8. Wherever we have noted down variants we have scrutinized the doubtful places in other mss. In addition to these four mss. we have consulted the printed edition also. Over and above these four mss. we have utilized the copy based on the palm-leaf ms. belonging to the Lonkāgachha Jaina JñānaBhandāra at Jesalmer. The copy is incomplete and ends with 3rd Uddeśaka of 5th Śataka. This copy was prepared at the instance of late Agamaprabhākara Munivarya Śrī Punyavijayaji. We have given sign af to it. Again, we have utilized the copy of the oldest palmleaf ms. preserved in Sri Vijayajambūsūri-hastalikhita--cidranjanakosa-Dabhoi Collection built up by Sri Vijaya Raivatasuri and housed in the Arya Sri Jambūsvāmi Jaina Muktābāi Agama Mandir; many folios of the ms. are missing. This copy was also prepared at the instance of late Agamaprabhākara Munirāja Punyavijayaji. We have utilized this copy in order that readers may have general idea of the version and old usages contained in the concerned ms. belonging to the period of time prior to the commentary. We have given the sign 5. to it. The four paper mss. mentioned at the outset belong to the dif ollections preserved in the L. D. Institute of Indology, Ahmedabad. We give here the Serial Numbers and the copyists' colophons occurring at the end of the mss. -This ms. belongs to Sheth Shri Anandji Kalyanaji Jaina Jñāna-bhandāra, No. 2. It has 308 folios. In the Catalogue its old Serial Number is 6. The colophon of the copyist reads as follows: // gram 16000 || Sri Bhagavatīsahità ekādaśängi suprītā samtida varadāstu me // cha // śrīh / cha // Samvat 1552 varse jyeșthavadi 4 some Bhagavatyä saha ekādaśängī samarthitā // cha || śrīsanghasya samarthitā // śrīsanghasya bhadram || cha // mangalam mahāśrī 11 cha || Śrī sam o // cha // cha || cha || UTRThis ms, belongs to Acārya Sri Kirtisüri Jaina Jñana Bhandāra. It contains 313 folios. In the catalogue published by the L.D. Institute of Indology it is numbered 10080. At the end there is a colophon of the copyist. It is as follows: Page #23 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 20 EDITORS' NOTE iti Sri Bhagavatīsūtrapañcamāngena samāptāni li granthägrartha 15755 saṁkhyāni || śubham bhūyāt // cha || leșa(kha)kapāthakayo[:] || kalyāņam astu // Śrī // cha // The date of the ms. is not given at the end. But on the basis of the script, size, etc., we can infer that it should have been written in the 17th Cent. V.S. T3-This ms. belongs to Āgamaprabhākara Muni Shri Punyavijayaji's Collection. It has 378 folios. In the published catalogue it is listed under No. 3604. At the end of the ms. we have two colophons, one by the copyist and another written 138 years after the first. They are as follows: The first colophon-iti śrīpañcamängasūtram samättam(aptam) // Saṁvat 1580 varse/phāguņavadi 10 daśamyāṁ śaniväre mūlanaksatre/ śrī Sojhitanagaryam/rayaśrī Viramade-vijayarajye/sri Kharataragacche śrīśrīśrī 4 Jinacandrasūrivijayarajye/tatsi(tacchi)sya sri Ratnasagaropādhyāya / tatsi(tacchi)sya vã. Caritramerugani / tatsi(tacchi)sya pamo Cārurangena lişāvi(likhāpi)tań // śri śubham bhavatu // kalyanam astu // cha // The second colophon: Samvat 1718 Jethavadi 14 dine sri Bhagavatīsūtram śrī Jinarangasūrinām jñānavrddhyarthaí viharitam śrī Āgarāmadhye pă o śrī Laksmīdāsaputra śrī Rāmacandraji bhratr säha śrī Sukhadevajīkena Cīramlälayutena [/] vācyamānā cira nandatu pratiriyam // UTY-This ms. belongs to Ojamaphoi Upāśraya Jaina Jñānabhandāra. It contains 307 folios. In the catalogue it is listed under No. 17064. The colophon at the end of the ms. reads as follows: iti sri Bhagavatyangam samăptam sampurnam / cha ll srih //cha // sampurnam sarvagranthägram 15750 / śrī // cha // śubham bhavatuh(tu) / cha // kalyanam astu / chah // Samvat 1576 varse vaiśāsa(ākha) śudi 14 bhaume likhitam / cha // kalyanam astu / cha || śrīrastu / cha // म or -This is the printed edition published by Shri Agamodaya Samiti. This edition contains the Bhagavatīsūtra along with the commentary thereon by Ac. Shri Abhayadevasūri. We have fully utilised this edition. Again, we have utilized the said printed text corrected by Āgamaprabhākara Muni Shri Punyavijayaji. We could get the corrected pages upto 6th Sataka. The corrected portion of the remaining printed text Late Muni Shri Punyavijayaji had given to somebody, on request, for use, which has not been returned by that Page #24 -------------------------------------------------------------------------- ________________ EDITORS' NOTE person till this day. So, we request the person whoever he is to return it to the L.D. Institute of Indology, Ahmedabad-9. In addition to the abovementioned mss., we have utilizsed one more ms. We have given sign to to it. But now we have forgotten as to which this ms. was. Possibly it was a ms. containing the Bhagavatīsūtra along with the vrtti thereon and it was written in tripātha style. In the variants noted by us from the printed text of the vștti if there is a variant different from the one found in the printed text of the vrtti, then that variant should be regarded as noted from the old ms. of the vrtti. Even when the work was under print we have consulted other mss. preserved in the L.D. Institute of Indology to check a particular reading. The readings from such mss. are noted by us with the remark likhitapratyantare'. While the work was under print we have constantly consulted the ms. belonging to the L.D. Institute of Indology (Munirāja Śrī Punyavijayaji's Collection, Nos. 263, 264 and 267) for the text and the Vrtti. We have not noted, in the latter part of this work, the readings yielded by the mss. except the gr because the readings found in them were not useful and important. Explanatory notes having no sign at all or having the sign oor Asato are written by the editor himself; those having the sign 3TTO orqat are from the Bhagavatīsūtravịtti of Ac. Abhayadevasūri ; and those that are written after the Vrtti by Ac. Abhayadevasūri contain at the end the remark 'vșttyanuśärena'. On the basis of the abovementioned material we have critically edited in this first part the text of the Viyahapannattisutta alias the Bhagavatīsūtra upto Sataka IX. We request readers to read the contents for having the idea of the subject-matter of the text printed in this part. Taking into consideration the fact that I had translated some portion of Bhagavatīsūtra and its Vștti in 1974 V.S. as also the fact that I have devoted my whole life to the study and teaching of Prāksta, Ardhamāgadhi, etc., the general editors of Jaina-Agama-Series of Shri Mahavira Jaina Vidyalaya-Late Agamaprabhākara Munivara Shri Punyavijayaji and Pt. Shri Dalsukhbhai Malvania-, and following their suggestion the Hon. Secretaries of the said Vidyalaya-Shri Jayantilal Ratanchand Shah, Shri Balchand Gandalal Doshi and Shri Page #25 -------------------------------------------------------------------------- ________________ EDITORS' NOTE Ratilal Chimanlal Kothari-and members of the Agama Publication Committee entrusted to me the work of critically editing the text of the Bhagavatīsūtra. For this I am extremely grateful to them all. Pt. Amrutlal Mohanlal Bhojak has extended his full cooperation to me in this task of mine. He has taken great pains in finalising the press-copy. Again, it is he who shouldered the responsibility of correcting proofs. But for his cooperation it would not have been possible for me to progress at such a speed in the work. I am very grateful to Pt. Shri Dalsukhbhai Malvania, for supplying me the necessary mss. as also for sparing his valuable time for the consultation and discussion. Shri Kantilal Dahyabhai Kora, Registrar, Shri Mahavira Jaina Vidyalaya, has taken personal interest in matters related to the Press. He has greatly facilitated my work by making all the necessary arrangements with the Press. He rightly deserves my heartfelt thanks. My thanks are also due to Dr. Nagin J. Shah, the Dy. Director of L.D. Institute of Indology, who has been kind enough to prepare this 'Editor's Note'-an English translation of 'Sampādakiya' of this part. I cannot forget Shastri Shri Harishankarabhai Ambaram Pandya who prepared the press-copy and helped me in correcting proofs. I am thankful to Pt. Shri Nagindas Kevaldas Shah who helped me in correcting proofs and noting variants. Shri V. P. Bhagwat of the famous Mouj Printing Bureau, Bombay, has left upon me an everlasting impression by providing me with various printing facilities. I am very thankful to him for his kind cooperation. -BECHARDAS JIVARAJ DOSHT Page #26 -------------------------------------------------------------------------- ________________ अ० अध्यायः अभिधानप्प० - अभिधानप्पदीपिका - पालीशब्दकोश, गुजरातविद्यापीठ गुजरात पुरातत्त्वमन्दिरद्वारा प्रकाशित अमर० क्षीर०. - अमरकोशस्य क्षीरस्वामिकृता वृत्तिः - अवृ० अवृत्ति अ० वृत्ति आचार्यश्री अभयदेवसूरिकृता भगवतीसूत्रवृत्तिः अवृपा० - आचार्यश्रीअभयदेवसूरिकृत भगवतीसूत्रवृत्तौ सूचितं पाठान्तरम् अवृप्र० -आचार्यश्रीअभयदेवसूरिकृत भगवती सूत्रवृत्तेर्हस्तलिखितप्रत्यन्तरम् अवृमु० मुद्रित अवृ० मुद्रितटीका मुद्रितवृत्ति आगमो० आगमोदय० आगमोदय० प्र० आगमोदयप्रका ――――――――― - - औपपा० वृ० – औपपातिकसूत्रवृत्तिः गा० - गाथा गूर्जर ग्रन्थ० -- गूर्जरप्रन्थरत्न कार्यालयप्रकाशित जं० - .' जं० 'संज्ञकप्रतिः जीवा० - जीवाभिगमसूत्रम् जे० सङ्केतसूचिः -आगमप्रभाकरमुनिवर्यश्रीपुण्यविजयशोधितमुद्रितप्रतौ जेसलमेर भाण्डागारप्रतेः संज्ञा -' जे० 'संज्ञकप्रतौ संशोधितः पाठः - आचार्यश्रीअभयदेवसूरिकृत भगवतीसूत्रवृत्तेर्मुद्रितप्रति ः— आगमो - दयसमितिप्रकाशिता जेसं ० - तंदुल० – तंदुलवेयालियपइन्नयं तृ० प्र० - तृतीयप्रतिपत्तिः दुर्गप० वि० दुर्ग० वि० देवका ० ――― - प० - पत्र -आगमोदयसमितिप्रकाशित - देवकाण्डम् } — भगवतीसूत्रदुर्गपदत्रिवरणम् Page #27 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सङ्केतसूचिः पञ्च० पा०-पञ्चमाध्यायस्य पादम् पं०, पं.–पङ्क्ति पृ०, पृ.- पृष्ठम् प्रत्य०-तत्तत्स्थाननिर्दिष्टप्रन्थस्य हस्तलिखितप्रत्यन्तरम् प्रज्ञा-प्रज्ञापनासूत्रम्-पण्णवणासुत्तं म० वि० महा० प्र० महावीर० ..—महावीरजैन विद्यालयप्रकाशित महावीरवि० महावीरविद्या० प्र० महावीरवि० प्र० । महावीर० प० ।-महावीरजैन विद्यालयप्रकाशिते ‘पण्णवणासुत्तं महावीर० प्रज्ञा० भाग १' ग्रन्थे मु०- 'मु०' संज्ञकप्रतिः लघुवृ०- आचार्यश्रीदानशेखरसूरिकृता भगवतीसूत्रलघुवृत्तिः ला०—'ला०' संज्ञकप्रतिः ला१-'ला१' संज्ञकप्रतिः ला१ टि--- 'ला१' संज्ञकप्रतिगता टिप्पणी ला२-'ला२' संज्ञकप्रतिः ला३- 'ला३' संज्ञकप्रतिः ला४- 'ला४' संज्ञकप्रतिः ला१-२-'ला१- ला२' संज्ञकप्रती ला१-२-३–'ला१-ला२-ला३' संज्ञकप्रतयः ला१-२-३-४–'ला१-ला२- ला३-ला४' संज्ञकातयः ला१-२-४-'ला१- ला२-ला४' संज्ञकप्रतयः ला१-३-'ला१-ला३' संज्ञकप्रती ला१-३-४ -- 'ला१-ला३-ला४' संज्ञकातयः ला१-४-'ला१-ला४' संज्ञकप्रती ला२-३ - 'ला२-ला३' संज्ञकप्रती ला२-३-४ --- 'ला२-ला३-ला४' संज्ञकप्रतयः ला२-४-'ला२-ला४' संज्ञकप्रती ला३-४ -'ला३-ला४' संज्ञकप्रती लो०-'लों०' संज्ञकप्रति Page #28 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सङ्केतसूचिः लों०सं०-'लों०' संज्ञकातौ संशोधितः पाठः वृत्तिकाराः- भगवतीसूत्रवृत्तिकारा आचार्यश्रीअभयदेवसूरयः वृत्तिकारैः-भगवतीसूत्रवृत्तिकृद्भिराचार्यश्रीअभयदेवसूरिभिः वृत्तिः–आचार्यश्रीअभयदेवसूरिकृतभगवतीसूत्रवृत्तिः वृत्ती-आचार्यश्रीअभयदेवसूरिकृतभगवतीसूत्रवृत्ती शब्दा०-- शब्दानुशासनस्य श्लो०- श्लोक सम्पा० ।-प्रस्तुतग्रन्थसम्पादकः सं० । सु०, सु. सुत्तं सू०-सूत्रम् हैम०-हैमकोशः- अभिधानचिन्तामणिः III Bain Education International Page #29 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Page #30 -------------------------------------------------------------------------- ________________ विसयाणुक्कमो सुत्तंको विसओ पिढेको समग्गसुत्तमंगलं पढमं सयं पढमसयस्ल विसयसूची मंगलं च । पढमसयस्स पढमुद्देसो 'चलणं' १-१५ पढमसयस्स पढमुद्देसस्स उवुग्घाओ १-३ 'चलमाणे चलिए' इच्चाईगं पदाणं एगट्ठ-नाणटाइपरूवणा चउवीसदंडगे ठिइपभुइवियारो ३-११ जीवेसु आरंभपरूवणा ११-१२ चउवीसदंडकेसु भारंभपरूवणा सलेसेसु जीवेसु आरंभपरूवणा भवं पडुच्च णाणाइपरूवणा १२-१३ असंवुड-संवुडसिझणावियारो १३-१४ असंजतजीवदेवगइवियारो वाणमंतरदेवलोगसरूवं च ... १४-१५ १- २२. पढमसयस्स बितिओ उद्देसो 'दुक्खे' १५-२४ १. पढमसतगस्स बितिउद्देसस्स उवक्कमो २-३. जीवं पडुच्च एगत्त-पुहत्तेणं दुक्खवेदणपरूवणं १५-१६ जीवं पडुच्च एगत्त-पुहत्तेणं भाउयवेदणपरूवणं ५-११. चउवीसदंडएसु समाहाराइसत्तदारपरूवणं १६-२१ १२. चउवीसदंडएसु लेसं पडुच्च समाहाराइसत्तदारपरूवणं १३. लेसामेयपरूवणं १४-१७. जीवाईणं संसारसंचिट्ठणकालस्स भेय-पभेया अप्पाबहुयं च । अंतकिरियाकारगाइनिरूवणं असंजयभवियदेवपभिह-दसणवावन्नगपजंताणं पिहप्पिहदेवलोगपरूवणं २३ - २४ २०- २२. असण्णिआउयस्स भेया, असण्णिजीवस्साउयबंधवियारो, असण्णिाउयस्स अप्पाबहुयं च १-१५. पढमसयस्स तइओ उद्देसो ‘कंखपओसे' २५-३० १-२. जीव-चउवीसदंडएसु कंखामोहणिज्जकम्मस्स किरि यानिफन्नत्तपरूवणं कंखामोहणिज्जकम्मस्स करण-चयणाइरूबो तिकालविसयो वियारो २५-२६ ما لم २२-२३ سر سر १८. १९. به Page #31 -------------------------------------------------------------------------- ________________ विसयाणुक्कमो सुत्तंको विसओ पिटुको S २६-२७ २९-३० ३०-३४ ३०-३१ ३५-३२ ३२ ३२-३३ 0 कंखामोहणिजकम्मवेदणकारणाणि भाराहगसरूवं अस्थित्त-नस्थित्तपरिणामो ८-९. कंखामोहणिजकम्मबंधपरूवणं १०-११. कंखामोहणिजस्ल उदीरणा-उवसामणाइ १२-१३. कंखामोहणिजस्स वेयण-णिजरणाई। १४. चउवीसदंडएसु कंखामोहणिजकम्मवेदण-निजरणाई १५. निग्गंथे पडुच्च कंखामोहणिजवेदणवियारो १-१८. पढमसयस्स चउत्थो उद्देसओ 'पगई' 'कति पगडी' आइपंचदारपरूवण २-५. उदिण्ण-उवसंतमोहणिजस्स जीवस्स उवट्रावण-अव कमणाइपरूवणं कम्मवेदणं पडुच्च मोक्खपरूवणं ७-११. पोग्गल-जीवाणं तिकालसासयत्तपरूवणं १२-१५. छउमत्थ-केवलीणं कमसो असिज्झणाइ-सिज्झ णाइपरूवणं १६- १८. केवलिस्स मोक्खो संपुण्णणाणित्तं च १-३६. पढमसयस्स पंचमो उद्देसो 'पुढवी' १-५. चउवीसदंडयाणं आवाससंखापरूवणा पंचमुद्देसगस्सऽस्थाहिगारदारगाहा ७-९. नेरइयाणं कोहोवउत्ताइवत्तव्वयापुवं पढम ठितिढाणपरूषणदारं १०-११. नेरइयाणं कोहोवउत्ताइवत्तव्वयापुव्वं बीयं ओगाहणठाणदारं १२-१३. नेरइयाणं कोहोवउत्ताइवत्तव्वयापुव्वं तइयं सरीरदारं १५. नेरइयाणं कोहोवउत्ताइवत्तव्वयापुच्वं चउत्थं संघयणदारं १६-१७. नेरइयागं कोहोवउत्ताइवत्तव्वयापुव्वं पंचमं संठाणदारं १८-१९. नेरइयाणं कोहोवउत्ताइवत्तन्वयापुच्वं छटुं लेसादारं २०-२१. नेरइयाणं कोहोवउत्ताइवत्तव्वयापुच्वं सत्तमं दिट्ठिदारं २२-२३. नेरइयाणं कोहोवउत्ताइवत्तव्वयापुच्वं अट्टमं नाणदारं २४ - २५. नेरइयाणं कोहोवउत्ताइवत्तव्वयापुच्वं नवमं जोगदारं २६ - २७. नेरइयाणं कोहोवउत्ताइवत्तव्वयापुव्वं दसमं उवओगदारं २८.. सत्तविहनेरइयाणं छटे लेसादारे णाणत्तं भवणवासीणं कोहोवउत्ताइवत्तव्वयापुवं ठिति-ओ गाहणाइदसदारपरूवणं ३०-३२. एगिंदियाणं कोहोवउत्ताइवत्तव्वयापुव्वं ठिति-ओगा हणाइदसदारपरूवणं ३४-४२ ३४-३५ ३५-३७ ന ന ന ന 0 ന ന ന ४०० ० ० ന ന ജ ജ 0 0 ४०-४१ Page #32 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सुत्तको ३३. ३४. ३५. ३६. १- २७. १- ४. ५-६. ७-११. २५. २६. २७. १- २२. १ - २. ३-४. १२. १३ – २४. रोहाणगारपण्डुत्तरे लोयालोय-जीवाजीवाइभणेगभावाणं सासयत्त- अणाणुपुण्वीपरूवणं गोथमपण्डुत्तरे वत्थिउदाहरणजुयं लोगट्टिइभेय परूवणं हरदगयनावादिट्टंतजुयं जीव- पोग्गलाणमन्नोन्नबद्ध त्ताइपरूवणं सुहुमाउकायस्स पवडणपरूवणं कालट्ठिई य पढमसतगस्स सत्तमो उद्देसो 'नेरइए ' raatमाणे चवीसदंडएस देस-सव्वेहिं उचaaणा-आहाराहियारो ५. ६. ७-८. ९. १० -१२. १३ - १५. १६ - १८. १९ - २०. २१. २२. विसयाणुकमो विसओ विगालंदियाणं को होवउत्ताइवत्तन्वयापुब्वं ठिति-ओ गाहणाइदसदारपरूवणं पांचदियतिरिक्खाणं कोहोवउत्ताइवत्तव्वयापुव्वं ठिति-ओगाहणाइदसदारपरूवणं मस्साणं कोहोवउत्ताइवक्तव्वयापुव्वं ठिति-भोगाहणाइदसदारपवणं वाणमंतराई कोहो उत्ताइवत्तब्वयापुण्वं ठिति-ओगाहणाइदसदारपरूवणं पढमसयस्स छट्टो उद्देसो 'जावंते' सूरियस्स उदयऽत्थमणाई पडुच्च अंतर- पगासखेत्ताइपरूवणं लोयंत- अलोयंताईणं फुसणापरूवणं उच्चमाणेसु चउवीसदंडएसु देस-सव्वेहिं उच्चट्टणामहाराहियारो उचवन्न-उव्वट्टेषु चउवीसदंड एस देस-सव्वेहिं उववन्न उब्वट्ट-तत्तयाहाराहियारो उववज्जमाणाईसु चउवीसदंडएस भद्व सव्वेहिं उववज्जणाइतत्तयाहाराहियारो जीव- चउवीसदंडएस एगत्त-पुहत्तेणं विग्गहगइपरूवणं देवरस चवणानंतर भवाउयपडिसंवेदणा हियारो गर्भं वक्कममाणस्स जीवस्स सइंदियत्त ससरीरत्त आहारा हियारो गब्भगयजीवस्स आहार-उच्चार-कवलाहाराहियारो गब्भयसरीरस्स माइ-पिइअंगविभागा माइ- पिइसरीरकालट्ठिई य गब्भम्मि मियस्स जीवस्स नरय-देवलो गुववायाहियारो भट्ठियस जीवस्स भागार - किरियापरूवणं पसवणसमए तयणंतरं च जीवावत्थानिरूवणाइ पिट्ठको ४१ ४२-४९ ४२-४३ ४३ - ४४ जीव- चउवीसदंडगेसु पाणाइवायाइपावट्ठाणपभव कम्मफुसणापरूवणं ४४-४५ रोगस्स अणगारस्स वण्णओ ४५ ४१ ४२ ४२ ४६-४७ ४७-४८ ४८-४९ ४९ ४९-५५ ४९-५० ५० ५० -५१ ५१ ५१ ५२ ५२ ५३ ५३-५४ ५४-५५ ५५ ५५ २९ Page #33 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ३० सुसंको १-११. १ - ३. ४ -८. ९. १०- ११. १-२८. १ - ३. ४-५. २५. २६. २७. २८. ६. ७- १६. १७ - १८. लाघवियाइजुएसु अकसाईसु य पसत्यत्तपरूवणं सिज्झणाए कंखा-पदोसखयस्स पाहण्णपरूवणं १९. १-३. २०. एवं जीवं पहुच इह-परभवियाउयाणं एगसमयबंधणिसेहो २१ - २४. पासावच्चिज्जस्स कालासवेसियपुत्तस्स सामाइयाइविसया पुच्छा, थेरकयसमाहाणं पंचजामधम्मपडिवज्जणं निव्वाणं च गोयमपुच्छार सेट्ठिपभिडं पडुच्च अपच्चक्खाणकिरियापरूवणं महाकम्मभोण गुरुकम्मयापरूवणं 9. २. 9. २-५४. २. वियाणुकमो ४७. ८-९. विसभो पढमसयस्स अट्ठमो उद्देसो 'बाले ' एगंतबाल - पंडित - बालपंडितमणुस्साणं भाउय बंधपरूवणाइ मियकूडपासकारग-तिणदाहगाइपुरिसाणं काइयाइ किरियापरूवणं जुज्झमाणानं जय-पराजय हेउनिरूवणं जीव- चउवीसदंडएसु सवीरियत्त-अवीरियत्तपरूवणं पढमसयस्स नवमो उद्देसो 'गरुए' जी गरुयत्त-लहुयाईणं हे उपरूवणं सत्तमभवासंतर-तणुवायाईसु गरुयत्त-लहुयत्तपरूवणं चवीसदंड गरुयत्त-लहुयत्तपरूवणं अत्धिकाय-समय-कम्म- लेसा - दिट्टिआईसु गरुयत्त-ल हुयत्तपरूवणं फासुएसणिजभोइणो लहुकम्मयापरूवणं अथिर-थर-बालाईणं परिवट्टणा- अपरिवट्टणा-सासयाइपरूवणं पढमसयस्स दलमो उद्देसो 'चलणाओ' चलमाणचलिताचलित- परमाणुपोग्गलसंहनना संहनन -भासाऽभासाकिरिया दुक्खाsदुक्खाईसु भन्नउत्थियपरूवणा तप्पडिसेहो य एगं जीवं पच अण्णउत्थियाणं एगसमयकिरियादुयपरूवणाए पडिसेहो निरयगईए उववातस्स विरहकालो बअिं सयं बीयसय दसु सनामपरूवणं बितिय यस्स पढमो उद्देसो 'आणमति' बितियसयस्स पढमुद्देसस्सुवुग्धाओ एगिदिए ऊसासाइपरूवणं जीव-चउवीसदंड एसु ऊसासाइदग्वसरूवपरूवणाइ उवसंत- खीणकसाईणं निग्गंथाणं संसारभमण- सिद्विगमणपरूवणं पिटुको ५६-६१ ५६ - ५७ ५७-५९ ५९ ६०-६१ ६१-६९ ६१ ६१-६२ ६२-६३ ६३ - ६४ ६४ ६४ ६४-६५ ६५ - ६७ ६७ ६८ ६८ ६९ ६९-७२ ६९-७१ ७१ ७२ ७३ - ११८ ७३ ७३ - ९५ ७३ ७३-७४ ७४-७५ ७५-७६ Page #34 -------------------------------------------------------------------------- ________________ पिढेको ७६-९५ ७६-७७ ७७-७८ ७८-८० ८०-८२ ८२-८४ ८४-८५ विसयाणुक्कमो सुत्तको विसओ १०.. भगवओ महावीरस्स रायगिहामओ विहारो ११-५४. खंदगपरिव्वायगवुत्तंतो ११. भगवओ महावीरस्स कयंगलानयरीए समोसरणं १२. . सावत्थीवत्थव्वखंदयपरिव्वायगपरिचओ १३-१६. खंदयपरिव्वाययं पइ पिंगलयनियंठस्स सअंत-अणंतलोगाइविसए पुच्छा खंदयस्स तुसिणीयत्तं च १७ - १९. कयंगलानयरीसमोसरियस्स भगवतो महावीरस्संतिए सावत्थी नयरीओ खंदयस्स आगमणं २० - २२. खंदय-गोयमपण्हुत्तरे भगवभो महावीरस्स परिचओ, खंदयकयं महावीरस्स वंदणाइ लोग-जीव-सिद्धि-सिद्धे पडुच्च सअंत-अणंतविसयाए खंदयपुच्छाए समाहाणं २५-३१. मरणं पडुच्च संसारव ड्ढि-हाणिविसयाए खंदयपुच्छाए बाल-पंडि ___ यमरणपरूवणापुव्वयं समाहाणं ३२-३८. खंदयस्स पडिबोहो पब्वज्जागहणं विहरणं च, भगवमो वि विहरणं ३९-४६. खंदयस्स एक्कारसंगऽज्झयणं भिक्खुपडिमाराहणा गुणरयणतवो ___ कम्माणुट्ठाणं च ४७-५१. खंदयस्स संलेहणाभावणा संलेहणा कालगमणं च ५२. भगवओ पुरओ थेरकयं खंदयपत्त-चीवरसमाणयणं ५३ -५४. खंदयभवंतरविसयगोयमपुच्छासमाहाणे भगवओ - अच्चुयकप्पोववाय-तयणंतरसिज्झणापरूवणा बितियसयस्स बीओ उद्देसो 'समुग्घाया' सत्तसमुग्घायनामाइजाणणत्थं पण्णवणासुत्तसमुग्घाय पदावलोयणनिहेसो बितियसयस्स तइओ उद्देसो 'पुढवी' सत्तनिरयनामाइजाणणत्थं जीवाभिगमसुत्तावलोयणनिदेसो . १. बितियसयस्स चउत्थो उद्देसो 'इंदिय' इंदियवत्तव्वयाए पण्णवणासुत्तावलोयणनिहेसो १-२७. बितियसयस्स पंचमो उद्देसो 'नियंठ' नियंठदेवपरियारणाए अन्नउत्थियमतपरिहारपुच्वयं भगवओ .... परूषणं २-६. उदगगब्भ-तिरिक्खजोणियगब्भ-मणुस्सीगन्भ-कायभवत्थ-... जोणिब्भूयबीयाणं कालट्ठितिपरूवणं ८८-९१ ९१-९३ ९४-९५ ९६-१०९ Page #35 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ३२ सुत्तको ७-८. . ९. १०. ११. १२. १३ - १५. तुंगियानगरीसमणोवासयकथं पासावच्चिज्जथेराणं अभिगम-वंदणपज्जुवासणाइयं, थेरकया धम्मदेसणा य १६ - १९. पासावच्चिज्जथेराणं देसणाए तव संजम फलपरूवणापुग्वयं देवलोभोववाहे उपरूवणा, थेराणं जणवयविहारो य २६. २७. २० - २५. रायगिहे भिक्खायरियागयस्स गोयमस्स तुंगियानगरित्थ . १. १ - २. १. २. १. १. १. विसयाणुकमो विसभो एगभवग्गणं पडुच्च एगजीवस्स जणय- पुत्तसंखापरूवणं मेहुण सेवणाभसंजमस्सोदाहरणं भगवभो जणवयविहारो तुंगियानगरीसमणोवासयाणं वण्णओ पासावचिचज्जथेराणं वण्णओ १- २२. १-६. ७८. पासावच्चिज्जथेरपरूवणानिसमणं, भगवतो पुरको पुच्छा, पासावचिचज्जथेरपरूवणाए भगवो अविरोहनिद्देसो य समण- माहणपज्जुवासणाए अणंतर परंपरफलपरूवणा भारफवाहो भागगय' महातवोवतीर 'नामगहरयविसए अण्णउत्थियपरूवणापडिसेहपुव्वयं भगवभो परूवणा बतियलयस्स छट्ठो उद्देसो 'भाला ' भासासरुवाइ जाणणत्थं पण्णवणासुत्तस्स भासापदावलोयणनिसो बितियसयस्स सत्तमो उद्देसो 'देव' देवाणं भेयपरूवणा चव्विदेवठाण - कप्पपट्ठाणाइजाणणत्थं पण्णवणासुतजीवाभिगमसुत्तावलोयणनिद्देसो बितिय यस्स अट्टमो उद्देसो 'सभा' चमरस्स असुरिंदरस सभाए परूवणा बितियसयस दसमो उद्देसो 'अत्थिकाय ' अथिकायाणं भेय पभेयाइपरूवणं पंचमत्थिकायाणं संख्वं ९. भमुत्तजीवलक्खणवत्तव्वया १०- १२. भागासत्थिकायस्स भेया सरूवं च १३. पंचहमत्थिकायाणं पमाणं १४ - २२. अहोलोयाईणं ओघ-विभागेहिं धम्मस्थिकायाइफुसणावत्तव्वया बितियसयस्स नवमो उद्देसो 'दीव' समयखेत्तपरूवणाजाणणत्थं जीवाभिगमसुत्तावलोयणनिसो पिट्ठको ९८-९९ ९९ ९९ ९९-१०१ १०१ १०१-३ १०४-५ १०५-८ १०८ १०८ - ९ १०९ १०९ १०९-१० १०९ ११० ११०-१२ ११० - १२ ११२ - १३ ११२ - १३ ११३-१८ ११३-१४ ११४ – १५ ११५ ११६ ११६ ११७-१८ Page #36 -------------------------------------------------------------------------- ________________ विसयाणुक्कमो ३३ सुत्तंको विसमो पिढेको ११९ ७-१०. ११-१२. तइयं सयं ११९-७८ तइयसयदसुद्देसऽत्थाहिगारगाहा ११९ २-६५. तइयसयस्स पढमो उद्देसो 'मोया-केरिसविउव्वणा' ११९-४० तइयसयस्स पढमुद्देसस्सुवुग्घाओ ३ - ६. अग्गिभूइपुच्छाए भगवो चमर-तस्सामाणिय-तायत्तीसग-लोग पाल अग्गमहिसीणं इड्ढि-जुति-बल-जस-सोक्ख-अणुभागविउव्वणापरूवणा ११९-२२ अग्गिभूइपरूवियचमराइवत्तव्वयं असहतस्स वाउभूइस्स संकाए भगवओ समाहाणं, अग्गिभूइं पइ वाउभूइकयं खामणाइ य १२२ - २३ वाउभूइपुच्छाए भगवओ बलि-तस्सामाणियादीणं इड्ढि-विउव्वणाइपरूवणा १२३-२४ अग्गिभूइपुच्छाए भगवओ धरणिंद-तस्सामाणियाईणं इढि-विउव्वणाइपरूवणा १२४-२५ दाहिणिल्ल-उत्तरिल्लाणं सुवण्णकुमाराइथणियकुमार-वाणमंतर-जो इसियाणं तस्सामाणियाईणं च इड्ढि-विउव्वणाइविसयाए कमसो अग्गिभूइ-वाउभूइपुच्छाए भगवओ परूवणा १२५ - १८. सक्कदेविंद-तीसयदेव-सक्कसामाणियाईणं इड्ढि-विउवणाइविसयाए अग्गिभूइपुच्छाए भगवओ परूवणा १२५-२७ १९- २१. ईसाणदेविंद-ईसाणोववन्नकुरुदत्तपुत्त-ईसाणसामाणियाईणं इड्ढि विउवणाइविसयाए वाउभूइपुच्छाए भगवओ परूवणा १२७ - २८ -३०. सणंकुमाराइभच्चुयपजताणं ससामाणियाईणं इड्ढि-विउवणाइपरूवणा १२८ ३१. भगवओ मोयानगरीओ जणवयविहारो ३२ - ३३. ईसाणदेविंदस्स भगवतो वंदणत्थं रायगिहे आगमणं तो पडिगमणं च १२९ ३४. कूडागारसालादिटुंतपुच्वयं ईसाणिंददेविड्ढीए ईसाणिंदसरीराणुप्पवेसपरूवणा १२९-३० ३५ - ५२. ईसाणदेविंदस्स पुष्वभववुत्तंतो १३०-३७ ३५-३७. तामलिगाहावतिस्स धम्मजागरियाए पाणामापच्चजागहणअभिग्गह- . गहणसंकप्पो पव्वज्जाइगहणं च १३०-३२ गोतमपुच्छियस्स भगवओ पाणामापव्वज्जासरूवपण्णवणा .. १३२ ३९-४०. तामलिस्स बालतवाणुट्टाणाणंतरं अणसणपडिवजणं १३३ ४१-४४. तामलितवस्सि पइ बलिचंचारायहाणीवत्थव्वदेव-देवीकया निप्फला बलिचंचारायहाणीइंदत्तभनियाणकरणविन्नती १३३ -३५ तामलितवस्सिस्स ईसाणदेविदत्तेण उववाओ १२९ Page #37 -------------------------------------------------------------------------- ________________ विसयाणुक्कमो सुत्तंको विसओ पिढेंको ४६-४९. बलिचंचावत्थव्वासुरकयतामलितावसमडयावहीलणवुत्तंतसवणाणं___ तरं ईसाणिंदकओ बलिचंचादेवपरितावो १३५-३७ ५०-५१. ईसाणिंदं पइ बलिचंचादेवाणं अवराहखामणं आणावसवट्टित्त च १३७ ५२. ईसाणदेविंददेविड्ढिवत्तव्वयाए उवसंहारो ५३ -५४. ईसाणिंदस्स ठिति-अणंतरभवपरूवणा १३८ ५५-६१. सकीसाणाणं परोप्परं विमाणउच्चत्ताइ-पाउब्भव-पेच्छणा-संलावकिच्चकरण-विवादनिवारणपरूवणा १३८-३९ ६२-६४. सणंकुमारदेविंदस्स भवसिद्धियत्ताइ-ठिति-अणंतरभवपरूवणा १३९-४० ६५. .. तइयसयपढमुद्देसस्स १६-६४ सुत्ताणं संगहणिगाहाओ १४० १-४५. तइयसयस्स बिइओ उद्दसओ 'चमरो' १४०-५४ १-२. तइयसयबिइउद्दसस्सुवुग्घाओ १४० ३-४.. असुरकुमारठाणपरूवणा १४१ असुरकुमाराणं अहोगइविसयपरूवणा १४१ ८-१०. असुरकुमाराणं तिरियगइविसयपरूवणा १४१-४२ ११-१३. असुरकुमाराणं उड्ढगइविसयपरूवणा १४२-४३ १४-१६. असुरकुमाराणं सोहम्मकप्पगमणकालंतर निस्साइपरूवणा १७-१८. चमरस्स उड्ढाहोगमणपरूवणा १४३ - ४४ १९- ४३. चमरिंदस्स वुत्तंतो १४४-५३ १९-२१. पूरणस्स तवस्सिस्स दाणामापव्वजागहणं अणसणं च १४४-४५ २२. भगवो महावीरस्स सुंसुमारपुरावत्थाणं १४५ २३ - २७. पूरणस्स तवस्सिस्स चमरिंदत्तेण उववायाणंतरं सोहम्मिदं पइ कोवो १४५भगवओ निस्साए चमरकयं सोहम्मिदावमाणणं १४७-४८ २९-३०. सोहम्मिदनिसट्रवजभीयस्स चमरस्स भगवओ पायावलंबणं १४८-४९ ३१-३२. भगवओ पसायाओ सक्ककोवोवसमो चमरनिब्भयत्तं च १४९-५० ३३. महिड्ढियदेवखित्तपुग्गलगहणपरूवणा १५०-५१ सक-वज-असुरकुमारदेवाणं उड्ढाहोगइवेगपरूवणा ३५-३७. सक्क-चमर-वजदेवाणं गइखेत्तऽप्पाबहुयं १५१-५२ ३८-४०. सक्क-चमर-वजदेवाणं गइकालऽप्पाबहुयं ४१. . सक्क-चमर-वजदेवाणं परोप्परं गइकालऽप्पाबहुयं १५२ ४२-४३. सक्ककयावमाणणापश्चइयखेयकहणाणंतरं णियसामाणियदेवेहिं सद्धिं ..... चमरकयं भगवओ बंदण-पज्जुवासणाइ १५३ चमरस्स ठिति-भवंतरसिद्धिपरूवणं १५४ असुराणं सोहम्मदेवलोयगमणविसए कारणंतरपरूवणं १५४ १-१७. तइयसयस्स तइओ उद्देसओ 'किरिया' १५४-५८ १-७. मंडियपुत्तपण्हुत्तरे काइयाइपंचविहकिरियाभेय-पभेयपरूवणं १५४ - ५५ -rrrr mm Page #38 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ८. १७. विसयाणुक्कमो विसओ पिढेको कम्म-वेयणाणं. पुव्व-पच्छाभावित्तपरूवणा ९-१०. समणं पडुच्च किरियासामित्तपरूवणं ११-१४. सकिरिय-अकिरियजीवाणं अंतकिरियानत्थित्त-अत्थित्तपरूवणं भकि रियजीवंतकिरियासमत्थगा तणहत्थय-उदगबिंदु-नावादिटुंता . १५६-५८ १५. पमत्तसंजयपमत्तसंजमकालपरूवणं १५८ अप्पमत्तसंजयअप्पमत्तसंजमकालपरूवणं गोयमपण्हुत्तरे सम्वद्वाभाविभावंतरपरूवणाए लवणसमुद्दवत्तव्वयानिदेसो १५८ १-१९. तइयसयस्स चउत्थो उद्देसओ 'जाणं' १५९-६२ भावियप्पमणगारं पडुच्च कयउत्तरवेउब्वियसरीरदेव-देवी-जाणाइ जाणण-पासणपरूवणं, रुक्ख-मूलाइअंतो-बाहिपासणपरूवणं च १५९ ६ -७. वाउकायस्स इथि-पुरिसाइरूवविउवणापडिसेहपुव्वयं . पडागासंठियख्वविउव्वणापरूवणाइ १५९-६० ८-११. बलाहगस्स इथिपभिइपरिणामणाइपण्णवणं १६०-६१ १२-१४. चउवीसदंडयउववज्जमाणजीवलेसापरूवणा १५- १९. भावियप्पमणगारं पडुच्च वेभारपव्वयाणुल्लंघण-उल्लंघणपरूवणा रूवविउव्वणपरूवणाइ य १६१-६२ १-१६. तइयसयस्स पंचमो उद्देसओ 'इत्थी' अहवा _ 'अणगारविकुव्वणा' १६३-६५ भावियप्पमणगारं पडुच्च इस्थिरूव-असि-पडागा-जण्णोवइतपल्हस्थिय-पलियंक-आसाइरूवविउव्वणापण्णवणादि १६३-६५ तइयसयपंचमुद्देसऽस्थाहिगारसंगहणीगाहा . -१५. तइयसयस्त छट्ठो उद्देसओ 'नगर' अहवा 'अणगारवीरियलद्धी' १६६-६९ १-५. भावियप्पणो मिच्छद्दिटिस्सऽणगारस्स वीरियाइलद्धिप्पभावो नगरंतररूवजाणणा-पासणापरूवणा , ... ... . १६६-६७ ६- १०. भावियप्पणो सम्महिटिस्सऽणगारस्स वीरियाइलद्धिप्पभावओ नगरंतररूवजाणणा-पासणापरूवणा ११- १३. भावियप्पमणगारं पडुच्च नगराइस्वविउवणापरूवणा १६८ १४ - १५. चमराईणं इंदाणं भायरक्खदेवसंखापरूवणा १६८-६९ १-७. तइयसयस्स सत्तमो उद्देसओ 'लोगपाला' ... १६९-७६ तइयसयसत्तमुद्देसुवुग्धाओ १६९ २-३. सक्कस्स लोगपाल-तविमाणनामाई १६९ Page #39 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सुतंको ܘ̄ ܗ 6 ܚ ܚ १-३. ܣ ܣ ܩ ܣ ܩ विसयाणुक्कमो विसओ पिट्टको सोमलोगपालसंबंधितविमाणठाण-पमाण-रायहाणी-आणावत्तिदेवतदायत्तकज्ज-अवच्चीभूयदेव-ठिइपरूवणा १६९-७१ जमलोगपालसंबंधितषिमाणठाण-पमाण-रायहाणीमाईणं परूवणा १७२-७३ वरुणलोगपालसंबंधितविमाणठाण-पमाण-रायहाणीमाईणं परूवणा १७३-७४ वेसमणलोगपालसंबंधितविमाणठाण पमाण-रायहाणीमाईणं परूवणा १७४-७६ तइयसयस्स अट्ठमो उद्देसओ 'अहिवई' १७६-७८ भवणवासिदेवाहिवइपरूवणं १७६-७७ वाणमंतर-जोतिस-वेमाणियदेवाहिवइपरूवणा १७७-७८ तइयसयस्स नवमो उद्देसओ 'इंदिय' १७८ इंदियविसयभेयजाणणत्थं जीवाभिगमसुत्तावलोयणनिहेसो १७८ तइयसयस्स दसमो उद्देसओ 'परिसा' भवणवइआइअच्चुयकप्पपजंतदेवपरिसापरूवणा चउत्थं सयं १७९-८१ चउत्थसयस्स उद्देसाहिगारसंगहणीगाहा चउत्थसयस्स पढम-बिइय-तइय-चउत्था उद्देसा ईसाणलोगपालविमाणाणं १७९-८० २-५. चउण्हं ईसाणलोगपालाणं विमाणट्ठाणाइपरूवणा १७९-८० चउत्थसयस्स पंचम-छट्ठ-सत्तम-अट्ठमा उद्देसा ईसाण लोगपालरायहाणीणं चउत्थसयस्स नवमो उद्देसो 'नेरइअ' नेरइयाणं उववायाइपरूवणाजाणणत्थं पण्णवणासुत्तावलोयणनिदेसो चउत्थसयस्स दसमो उद्देसो 'लेस्सा' लेसाणं परिणामाइपंचइसाहिगारपरूवणाजाणणत्थं पण्णवणासुत्तावलोयणनिहसो १८१ पंचमं सयं ... १८२-२२९ पंचमसतस्स उद्देसगाणमत्थाहिगारा १८२ २-२७. पंचमसयस्स पढमो उद्देसो 'रवि' १८२-८७ २-३. पढमुद्देसस्स उवुग्धाओ १८२ ܕ ܙ Page #40 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ३७ विसयाणुक्कमो सुत्तंको विसो .. पिट्टको ४-६ जंबुद्दीवे सूरियउदयऽत्थमण-दिवस-राइपरूवणा १८२-८३ ७-१३. जंबुद्दीवे दिवस-राइकालमाणपरूवणा १८३-८४ १४- २१. जंबुद्दीवदाहिणड्ढ-उत्तरड्ढ-पुरथिम-पञ्चत्थिमाईसु वासा-हेमंतगिम्ह-अयणाइ-ओसप्पिणी-उस्सप्पिणीपरूवणा १८५-८६ २२-२७. लवणसमुद्द-धायइसंड-कालोयसमुद्द-पुक्खर सु सूरिय-उदयत्थमणपभिइउस्सप्पिणीपजवसाणा परूवणा १८६-८७ १-१८. पंचमसयस्स बितिओ उद्देसओ 'अणिल' १८८-९१ पंचमसयस्स बितिउद्देसस्सुवुग्धामो १८८ दिसा-विदिसासु पुरेवातादिचउविहवाउपरूवणा १८८ ५-६. दिसाणं परोप्परोवनिबंधेण वाउपरूवणा १८८ दीविञ्चय-सामुद्दयवाताणं ईसिंवातादिपरूवणा १८९ पयारंतरेण वातसरूवतिगपरूवणा १८९-९० १३. वाउकायस्स सासुच्छासादिपरूवणा १९० भोदण-कुम्मास-सुराणं वणफति-अगणिजीवसरीरत्तपरूवणा १९० अय-तंब-तउयाइदव्वाणं पुढवि-अगणिजीवसरीरत्तपरूवणा १९०-९१ भट्ठि-चम्म-रोम-नहाइदव्वाणं तसजीवसरीरत्तपरूवणा, अट्टिज्झाम-चम्मज्झाम-रोमझाम-नहज्झामाइदव्वाणं तस-अगणिजीव सरीरत्तपरूवणा य इंगाल-छार-भुस-गोमयाणं एगिदियाइपंचिंदियजीव-अगणिजीवसरीरत्तपरूवणा १९१ लवणोदहिसरूवपरूवणा १९१ १-५. पंचमसयस तइओ उद्देसओ 'गंठिय' १९२-९३ एगं जीवं पडुच्च एगंसि समए इह-परभवियाउयवेदणविसए अण्णउत्थियमयनिरासपुव्वयं भगवमओ समाधाणं १९२ जीव-चउवीसदंडगेसु आउवियारो चउव्विहं जोणिं पडुच्च माउबंधवियारो १९३ १-३६. पंचमसयस्स चउत्थो उद्देसओ 'सह' १९३-२०३ १ - ४. छउमत्थ-केवलीणं संख-सिंगाइसहसवणवियारो १९३ - ९५ ५-६. छउमत्थ-केवलीणं हास-उस्सुआवणवियारो १९५ ७ - ९. हसमाण-उस्सुयमाणेसु जीव-चउवीसदंडएसु एगत्त-पुहत्तेणं सत्तऽटकम्मबंधपरूवणा १९५ १०- ११. छउमथ-केवलीणं निहावियारो १९५-९६ १२-१४. निहायमाण-पयलायमाणेसु जीव-चउवीसदंडएसु एगत्त-पुहत्तेणं सत्तऽटकम्मबंधपरूवणा १९६ १९३ Page #41 -------------------------------------------------------------------------- ________________ B८ विसयाणुक्कमो सुत्तंको विसओ पिटुको १५-१६. गम्भावहारविसए हरिणेगमेसिदेववत्तव्वया १९६ १७. , . पडिग्गहरूवनावाए उदगंसि अभिरममाणं अइमुत्तयमुणिं पेच्छिय संजायसंसयाणं थेराणं अणुसट्टिपुष्वयं भगवया परूविया अइमुत्तयमुणिसिज्मणावत्तव्वया १९७ १८. महासुक्कदेवजुयलपुच्छाए भगवओ सत्तसयाणं सिस्साणं सिझणावत्तव्वया १९८ सिस्ससिज्मणापुच्छयदेवसंबंधियाए गोयमपुच्छाए भगवओ ___निदेसाणुसारेण गोयमस्स देवेहितो सब्भावावगमो १९८-९९ २०-२३. गोयमस्स देवपञ्चइयाए संजय-असंजय-संजयासंजयत्तपुच्छाए ___ भगवओ समाहाणं. २०० २४. देवाणं अद्धमागहभासाभासित्तं २०० २५- २८. केवलि-छउमत्थे पडुच्च अंतकरजाणणा-चरमकम्म-चरमनिज्जरजाणणावत्तव्वया २००-१ २९-३०. केवलि-वेमाणियदेवे पडुच्च पणीयमण-वधारणवत्तवया ३१-३२. सट्राणट्रियअणुत्तरदेवाणं केवलिणा सह आलावाइवत्तन्वया ३३. .. अणुत्तरदेवाणमुवसंतमोहणीयत्तं केवलिस्स इंदियपञ्चइयजाणणा-पासणाणं पडिसेहो २०२ केवलिस्स हत्थ-पायाईणं मागासपएसावगाहणं पडुच्च वट्टमाणकाल. एस्सकालवत्तव्वया २०३ चोइसपुचि पडुच्च घड-कड-रहाइदब्वाणं सहस्सगुणकरणसामथपरूवणं २०३ ००० पंचमसयस्ल पंचमो उद्देसओ 'छउम' २०४ छउमत्थं पडुच्च केवलेणं संजमेणं असिज्झणावत्तव्वया २-४. जीव-चउवीसदंडएसु एवंभूय-अणेवंभूयवेयणावत्तव्वया २०४ १-२०. पंचमसयस्ल छट्ठो उद्देसओ 'आउ' २०५-१० १-४. अप्पाउय-दीहाउय-असुभदीहाउय-सुभदीहाउयकम्मबंधहेउपरूवणा २०५ ५-८. भंडविक्किणमाणगाहावइ-काययागं भंडावहारं पडुञ्च आरंभियाइपंचकिरियावत्तवया २०६-७ पलित्त-वोकसिजमाणे अगणिकाए अप्पकम्म-किरियासव-वेदणतरत्तपरूवणा २०७ १०-११. धणुपक्खेवगपुरिस-धणुनिव्वत्तणनिमित्तजीव-धणुअवयवाणं काइयादियाओ पंच किरियाओ २०७-८ १२. धणुपक्खेवगपुरिस-धणुनिव्वत्तणनिमित्तजीवाण कहं चिनिमित्ताभावपसंगे काहयादियाओ चउरो किरियाओ. धणुअवयव-धणूवग्गहचिट्ठमाणजीवाणं च पंच किरियाओ २०८ Page #42 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सुत्तको १३. १४. १५- १८. १९. २०. १-४४. १-२. ३ - ८. ९-१०. ११ - १३. १४ - २८. २९. ३० - ३६. ३७ - ४४. १ - २८. १- २. ३ - ४. ५-९. वियाणुकमो विसओ भन्नउत्थियाणं चउ-पंचजोयणसयमणुस्त बहुसमाइo मणुसलोयपरूवणाए परिहारपुव्वयं चउ-पंचजोयणसयनेरइयब हुसमा इण्णनिरयलोयपरूवणा नेरइयविकुब्वणाव त्तव्वथा आहाकम्मादिराय पिंड ताण अणवजत्तं पहारगाणं बहुजणमज्झभासगपन्नगाणं, आहाकम्माइपिंडे अणवज्जरूवेण भुंजंताणं अन्नसाहूणं समयाणं अणालोयगाणं भाराहणाऽभाववत्तव्व या; आलोयगाणं च आराहणासम्भाववत्तन्वया गणसारख भगिलायमाणाणं भायरिय उवज्झायाणं तन्भवाइतिभवग्गणेहिं सिज्झणा अभक्खाणपच्चइयकम्मबंधवक्त्तव्वया पंचमसयस्स सत्तमो उद्देसो 'एयण' परमाणुपुग्गल - दुपदे सियाइखंधाणं एयणादिवत्तन्वया परमाणुपोग्गल - दुपए सियाइखधाणं असिधाराओोगाहण-अगणिकायमज्झझाडण- पुक्खल संवट्टगमे होल्लीभवण- गंगापडिसोयागमणवत्त व्वया परमाणु पोग्गल - दुपए सियाइखंधाणं सभद्ध-समझ-सप देखियाइवत्त व्वया परमाणुपोग्गल - दुपएसियाइखंधाणं परोप्परं फुसणाव त्तब्वया परमाणुपोग्गल-दुपएसियाइखंधसंबंधिदव्व-खेत्त-काल-भावाणं पंचमसस्स अट्टमो उद्देसो 'नियंठ' भगवओो सिस्साणं नारयपुत्त-नियंठिपुत्ताणं एत्थविहरणं पुग्गल पच्चइयसभद्ध - समज्झ सपदे सादिविसयाए नियंठिपुत्तपुच्छाए नारयपुत्तस्स पच्चत्तरं दग्वादिभदेसेहिं सव्वपोग्गलाणं नारयपुत्तपरूवणाए नियंठिपुत्तकयनिसेहाणंतरं नारयपुत्तस्स नियंठिपुत्तं पइ सब्भावपरूवणत्थं विन्नत्ती, नियंठिपुत्तकयं दव्वादिभादेसेहिं पुग्गलभप्पाबहुयपुव्वयं समाहाणं च १० - १३. जीव - चउवीस दंडग- सिद्धेसु चड्ढी हाणी - अवद्वितत्तवत्तव्वया १४. जीवेसु सव्वद्धाभवतित्तपरूवणा कालओ वक्तव्वया दव्वाणाउय - खेत्तद्वाणाउय - ओगाहणट्ठाणाउय भावट्ठाणाउयाणं अप्पा बहु चउवीसदंडगेसु सारंभाइवत्तव्वया पंचप्पयारहेउ अहेऊणं वक्तव्वया पिटुंको २०८-९ २०९ २०९-१० २१० २१० २१० - १९ २१०-११ २११ - १२ २१२ २१२-१३ २१४-१५ २१५-१६ २१६ - १८ २१८-१९ २१९-२५ २१९ २१९-२० २२०-२१ २२२ २२२ ३९ Page #43 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ४० सुत्तको विसभ १५ - १९. चउवीसदंडगेसु वड्ढी-हाणी - अवट्ठितकालमाणपरूवणा सिद्धे वड्ढी अवतिकाल माणपरूवणा २०. २१ - २८. जीव- चउवीसदंडग- सिद्धेसु सोवचयादिचउभंगीवत्तव्वया १-१८. 9. २. ३. ४ - ९. १० - १३. १४ - १६. १७. १८. १. १. 1. २-१४. २ - ४. ५. ६. ७-१२. १३. १४. १. १. १- २९. 9. २ - ३. 'वियाणुकमो पंचमस्यस्स नवमो उद्देसो 'रायगिह' पंचमसयस्स नवमुद्देसगस्स उवुग्धाओ अंगभूय-अंतट्ठियवस्थुसमा एण रायगिहनगरपच्चभिण्णाव त्तव्वया उज्जोय - अंधयारवत्तव्वया चवीसदंडर उज्जोय - अंधयारवत्तच्वया चउवीसदंडगेसु समयादिकालना णव त्तव्वया असंखेज लोयाइपुच्छाए समाहाणानंतरं पासावच्चिज्जथेराणं पंचामधम्म डिपालणापुव्वं सिद्धि-देवलो गगमणवक्तव्वया देवलोगचउभेदपरूवणा नवमुद्देसऽस्थाहिगारगाहा पंचमसयस्स दसमो उद्देसो 'चंपाचंदिमा ' जंबुडीवे चंदउदय- अत्थमणाइव त्तव्वया छ सयं छट्ठस्स सस्स दसुद्देसऽत्याहिगार संगहणीगाहा छट्ठसयस्स पढमो उद्दसओ 'वेयण' त्वथदुय-अहिगरणी-सुक्कतणहत्थय- उद्गबिंदुउदाहरणेहिं महावेयणाणं जीवाणं महानिज्जराव त्तव्वया करणभेयपरूवणा चवीस दंड करणभेयपरूवणा चवीसदंड करणं पडुच्च वेयणावेयणव त्तव्वया जीवेसु महावेयणा- महानिज्जरावत्तव्वया छट्ठसयस्स पढमुद्दे सस्सऽत्था हिगार संगहगाहा छट्टयस्स बीओ उद्देसओ ' आहार' आहारवत्तन्वया पण्णवणासुत्तावलोयणनि सो छट्ठसयस्स तइओ उद्देसओ 'महस्सव ' छट्ठसयस इउ सस्सऽत्याहिगारदारगाहाभो पढमं दारं - अहयाइ - जलियाइवत्थुदाहरणपुण्वं महासव- अप्पासवाणं पुग्गलबंध-भेयवत्तव्वया पिट्ठको २२२-२३ २२३ २२४-२५ २२५-२९ २२५ २२५ २२५-२६ २२६ २२६-२७ २२७-२८ २२९ २२९ २२९ २२९ २३० - ७२ २३० २३०-३३ २३०-३१ २३२ २३२ २३२-३३ २३३ २३३ २३३ २३३ २३४-४२ २३४ २३४-३५ Page #44 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सुत्को ४. ५. ६-७. ८-९. १० - ११. १२ - १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. दुवालसमं दारं-भासयाभासए पहुच्चा अट्टहं कम्मपगडीणं बंधपरूवणा तेरसमं दारं परित्तापरित्ताइ पडुच्चा अट्टहं कम्मपगडीणं बंध परूवणा २२-२३. चोहसमं दारं-पाणि-अण्णाणिणो पडुच्च भट्ठण्हं कम्मपगडीणं बंधपरूवणा पनरसमं दारं-मणजोगिभाइ पहुच भट्टण्हं कम्मपगडीणं बंध परूवणा सोलसमं दारं- सागार-अणागारोवउत्ते पडुच्च अहं कम्म पगडी बंधपरूवणा सत्तरसमं दारं- आहारय- अणाहारए पडुच्च अहं कम्मपगडीणं बंधवा अट्ठारसमं दारं- सुहुम-बायराइ पडुच्च भट्ठण्हं कम्मपगडीणं बंध परूवणा एगूणवीसइमं दारं- चरिमाचरिमे पहुच भट्ठं कम्मपगडीणं बंधपरूवणा वीसइमं दारं - छट्टाइ - एगूणवीसइमपज्जंतदारंतग्गयपदाणमप्पाबहुयं छट्ठसयस्स चउत्थो उद्देसो 'सपएस' कालादेसेणं जीव-चउवीसदंडगेसु एगत्त-पुहत्तेणं सपदेसअपदेसवत्तन्वया २१. २४. २५. २६. २७. २८. २९. १ - २५. १- ६. IV वाणुको विसओ बिइयदारे वत्थं पहुच पुरिसवावार सभावेहिं पुग्गलोवचयवत्तब्वया बिइयदारे जीव- चउवीसदंडएस पुरिसवावार-सभावेहिं कम्मोवचयवत्तव्वया तयदारे वत्थपोग्गलोवचयस्स जीवकम्मोवचयस्स य सादि-सपज्जवसियाइवत्तव्वया २३६ २३६-३७ तइदारे वत्थस्स जीवाण य सादि-सपज्जव सियाइवत्तव्वया चउत्थं दारं-कम्मपगडिभेय- ठिइबंधपरूवणा २३७ २३८ पंचमं दारं- इस्थि- पुं- नपुंसए पडुच्च भट्ठण्हं कम्मपगडीणं बंधपरूवणा २३७ - ३८ छटुं दारं- संजय- असंजयाइ पडुच्च भटुण्डं कम्मपगडीणं बंधपरूवणा सत्तमं दारं- सम्म हिट्टिभाइ पडुच अट्ठण्हं कम्मपगडीणं बंधपरूवणा अट्टमं दारं-सण्णि-असणिभाइ पडुच्च भट्ठण्हं कम्मपगडीणं बंधपरूवणा २३८ नवमं दारं-भव सिद्धियाइ पडुच अट्टहं कम्मपगडीणं बंधपरूवणा दसमं दारं- चक्खुदंस णिभाइ पडुच्च भट्ठण्हं कम्मपगडीणं बंधपरूवणा एक्कारसमं दारं- पज्जत्तापज्जत्ताइ पडुच्च भटूहं कम्मपगडीणं बंधपरूवणा पिट्ठको २३५ २३५ २३८-३९ २३९ २३९ २३९-४० २४० २४० २४० २४१ २४१ २४१ २४१ २४२ २४२ २४२-४७ २४२-४३ ४१ Page #45 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १-४३ विसयाणुक्कमो सुत्तको विसओ पिढेंको आहारगाइ-भवसिद्धियाइ-सण्णिआइ-सलेसाइ-सम्मबिटिआइ संजताइ-सकसायाइ-णाणाइ-सजोगिआइ-सागारोवउत्ताइ सवेयगाइ-ससरीरिआइ-पज्जत्तयाईसु सपदेस-अपदेसवत्तच्चया २४३ - ४५ २०. पढमाइएगूणवीसइमपजंतसुत्तविसयसंगहणीगाहा जीव-चउवीसदंडगेसु पञ्चक्खाण-अपञ्चक्खाणाइवत्तव्वया २४६ २२-२३. जीवाईसु पञ्चक्खाणजाणणा-कुवणावत्तवया २४६ २४. जीवाईसु पञ्चक्खाणनिव्वत्तियाउयाइवत्तव्वया २४६ २५. एगवीसइमाइचउवीसइमपज्जंतसुत्तविसयसंगहणीगाहा २४७ छट्टसयस्स पंचमो उद्देसो 'तमुए' २४७-५६ तमुक्कायसरूवं २४७ २-५. तमुक्कायस्स समुट्ठाण-संठाण-विक्खंभ-परिक्खेव-पमाणवत्तव्वया २४७-४८ तमुक्काए गिह-गामाइअभावपरूवणा २४९ ८-९. बलाहय-थणियसद्द-बादरविज्जूणं तमुक्काए अत्थित्तं देवाइकडत्तं च २४९ १०-११. तमुक्काए बादरपुढविकाय-अगणिकायाणं चंद-सूरियाईणं च अभावपरूवणा २४९ तमुक्काए चंदाभा-सूराभाणं णस्थित्तपरूवणा २५० तमुक्कायस्स वण्णपरूवणा २५० १४. तमुक्कायस्स नामधेज्जाणि २५० १५. तमुक्कायस्स आउ-जीव-पुग्गलपरिणामत्तपरूवणा २५० १६. सव्वेसि पाणाईणं तमुक्काए अणंतसो उववन्नपुवत्तवत्तव्वया २५०-५१ १७-१८. कण्हराईणं संखा-ठाणाइपरूवणा २५१ कण्हराईणं आयाम-विक्खंभपरूवणा २५१-५२ २०. कण्हराईणं पमाणपरूवणा २५२ २१-२२. कण्हराईसु गेह-गेहावण-गामाइअभावपरूवणा २५२ २३-२४. ओरालबलाहय-बादरथणियसहाणं कण्हराईसु अस्थित्तं देवकडत्तं च २५२ २५-२७. कण्हराईसु बादरआउ-अगणि-वणस्सतिकायाणं चंद-सूरियचंदाभाईणं च अभावपरूवणा २५२-५३ कण्हराईणं वण्णपरूंवणा २५३ २९. कण्हराईणं नामधेजाणि २५३ कण्हराईणं पुढवी-जीव-पुग्गलपरिणामत्तपरूवणा २५३ ३१. सम्वेसिं पाणाईणं कण्हराईसु अणंतसो उघवन्नपुव्वत्तवत्तव्वया २५३ ३२-३५. कण्हराइओवासंतरगयलोगंतिय विमाणाणं णामाई ठाणाईच २५४ ३६-४०. लोगंतियदेवाणं नामाइं विमाणनामाइं परिवारदेवसंखा य २५४-५५ लोगंतियविमाणाण पतिट्राण-बाहल्ल-उच्चत्त-संठाणाइवत्तव्वया २५५ लोगंतियदेवाणं ठितिपरूवणा २५६ लोगंतियविमाण-लोगंताणं अंतरपरूवणा २५६ १२. २८. ३०. rrr m mm ४१. Page #46 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सुत्तंको विसयाणुक्कमो विसओ पिटुको १-८. छट्ठसयस्त छट्ठो उद्देसो 'भविए' २५६-५८ १ - २. चउवीसदंडयागं आवासाइवत्तव्वयानिदेसो २५६ ३-८. मारणंतियसमुग्धायसमोहयजीवस्स चउवीसदंडएसु आहाराइवत्तव्वया २५६-५८ छट्ठसयस्स सत्तमो उद्देसो 'साली' २५८ -६३ १-३. कोट्ठाइआगुत्ताणं सालिआइ-कलायाइ-अयसिआईणं धण्णाणं जोणिकालपरूवणा ४-५. मुहुत्ताइ-सीसपहेलियापजंतस्स गणियकालमाणस्स वित्थरओ परूवणा २५९-६० ६-८. पलिओवमाइ-उस्सप्पिणिपजंतस्स ओवमियकालमाणस्स वित्यरओ परूवणा २६०-६१ इमीसे ओसप्पिणीए सुसमसुसमाए भरहवासस्स आगारभावपडोयारपख्वणं २६२-६३ १-३६. छ?सयस्स अट्ठमो उद्देसो 'पुढवी' २६३-६७ अटुपुढविपरूवणा २-३. रयणप्पभाए पुढवीए गेहाइ-गामाईणं अभावपरूवणा २६३ ४-७. रयणप्पभाए पुढवीए उरालबलाहय-बादरथणियसहाणं अस्थित्तं देवअसुर-नागकडत्तं च २६३ ८-१०. रयणप्पभाए पुढवीए बादरअगणिकाय-चंदाइ-चंदाभाईणं अभाव परूवणा ११- १४. सक्करप्पभाइ-तमतमापजंताणं बितियाइदसमसुत्तपजंतवत्तव्वयानिद्देसपुव्वयं विसेसवत्तव्वया २६४ सोहम्मीसाणेसु गेहाइअभावपरूवणा २६४ १६-१८. सोहम्मीसाणेसु बलाहय-थणियसहाणं अस्थित्तं देव-असुरकडत्तं च २६४ - २६५ १९- २२. सोहम्मीसाणेसु बादरपुढविकाय-अगणिकाय-चंदाइ-गामाइ-चंदाभाईणं अभावपरूवणा २६५ २३ - २५. सणंकुमाराईसु देवलोएसु पणरसमाइबावीसइमसुत्तवत्तव्वयापुव्वयं विसेसवत्तव्वया २६५ २६. तमुक्काय-विविहदेवलोय-रयणप्पभाइपुढवीसु बादरपुढविकायाईणं पंचण्हं पिहप्पिहं अभाववत्तव्यया २६५ २७-२८. आउयबंधस्स मेयछक्कं चउवीसइदंडएसु छविहाउयबंधपरूवणा य २६५-६६ २९-३४. जातिनामनिहत्ताईणं दुवालसण्हं दंडगाणं जीव-चउवीसदंडगेसु वत्तव्वया २६६ ३५. लवणसमुद्दाइसयंभूरमणसमुद्दपज्जवसाणाण सरूववण्णणा २६७ दीव-समुदाणं नामधेजा २६७ २६३ ३६. Page #47 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ४४ सुतंको १ - १३. १. २ - ५. ६- १२. १३. 5ddle fee १ - १५. 9. २-५. ६ - ८. ९-१०. ११. १४. १५. १. २-२०. १२ - १३. चउवीसदंडएसु भायसरीरखेत्तो गाढपोग्गलाहारपरूवणा केवलस्स इंदियजाणणा-पासणानि सेहपरूवणा छट्ठसयस दसमुद्देसस्स भत्थसंग्रहणीगाहा २. ३ - ४. ५. ६. ७- ८. ९-१०. ११ - १३. विसयाणुकमो विसओ छट्टुसयस्स नवमो उद्देसो ' कम्म नाणावरणाइ बंधयजीवाईणं कम्मपयडिबंधजाणणत्थं पण्णवणासुतावलोयणनिसो देवं पहुच एगवण एगरूवाइवि उब्वणाए बाहिरयपोग्गल परिभादा " णपरूवणा देवं पहुच पुग्गलाणं वण्ण-गंध-रस- फासविपरिणामणाए बाहिरय - पोग्गल परिभा दाणपरूवणा अविसुद्ध - विसुद्धलेस्सदेवस्स अविसुद्ध विसुद्ध लेस्स देवाइजाणणा पासणापरूवणा छट्ठलयस्स दसमो उद्दसो 'अन्नउत्थी' सव्वलोयजीवाणं अन्नजीवाओ सुह-दुहाभिनिवट्टणविस अनउथियमतनिरासपुव्वयं सोदाहरणा निसेहपरूवणा चेयणस्स जीव- चउवीस दंडएसु परूवणा 'जीवति ' पदस्स जीव - चउवीसदंडएसु परूवणा भवसिद्धियस्स चडवीसदंडएसु परूवणा अन्नउत्थियमतनिरास पुव्वयं सव्वेसिं पाणाईणं एगंतसायासायवेणावियार परूवणा सत्तमं सतं सत्तमसयस्स उद्देसगाणमत्या हिगारा सत्तमसयस्स पढमो उद्देसो 'आहार' सत्तमसस्स पढमुद्दे सस्स उवुग्धाओ जीव- चउवीसदंडएसु अणाहार- सव्वप्पाहारवत्तव्वया लोगसंठाणपरूवणा asसामाइयस्स समणोवासयस्स किरियावत्तव्वया समणोवासगस्स वताऽणविचारवत्तव्वया तहारुवसमण - माहणपडिलाभगस्स समणोवासयस्स लाभचयणा परूवणा अम्मस्स गतिपरिण्णाणहेऊणं निस्संगताईणं छण्हं सोदाहरणा परूवणा १४ - १५. जीव - चउवीसदंडएस दुक्ख फुसणाइयत्तव्वया पिट्ठको २६७-६९ २६७ २६८ २६८-६९ २६९ २७०-७२ २७० २७०-७१ २७१ २७१ २७१ - ७२ २७२ २७२ २७२ २७३ - ३१८ २७३ २७३ - ७९ २७३ २७३ २७३-७४ २७४ २७४ २७४-७५ २७५ - ७६ २७६ Page #48 -------------------------------------------------------------------------- ________________ विसयाणुक्कमो सुत्तको विसओ पिढेको अणाउत्तस्स अणगारस्त गमण-तुयट्टण-वत्थाइगहणनिक्खिवणेसु किरियावत्तव्वया २७६-७७ १७-२०. सइंगालादि-बीतिगालादि-खेत्तातिर्कतादि-सस्थातीतादिपाणभोयणस्स अत्थपरूवणा २७७-७९ २८१ २७. १-३८. सत्तमसयस्त बीओ उद्देसो 'विरति' २७९-८४ सुपञ्चक्खाय-दुपञ्चक्खायसरूवं २७९-८० २-८. पञ्चक्खाणभेय-पभेयपरूवणा २८०-८१ ९-१३. जीव-चउवीसदंडयाणं मूलुत्तरगुणपच्चक्खाणि-अपञ्चक्खागीहिं वत्तम्बया १४-१६. मूलुत्तरगुणपञ्चक्खाणि-अपच्चक्खाणीणं जीव-पांचंदियतिरिक्खमणुयाणं अप्पाबहुयं २८१ १७ - २२. जीव-चउवीसदंडयाणं सब्व-देसमूलगुणपच्चक्खाणि-अपच्चक्खागीहिं वत्तव्वया २८२ २३. सव्व-देसमूलगुणपञ्चक्खाणि-अपञ्चक्खाणीणं जीव-पंचिंदियतिरिक्खमणुयाणं अप्पाबहुयं २८२ २४-२६. जीव-चउवीसदंडयाणं सव्व-देसुत्तरगुणपञ्चक्खाणि-अपञ्चक्खाणीहिं वत्तव्वया २८२-८३ सव्व-देसुत्तरपञ्चक्खाणि-अपञ्चक्खाणीणं जीव-पंचेंदियतिरिक्खमणुयाणं अप्पाबहुयं २८३ जीव-चउवीसदंडयाणं संजत-असंजत-संजतासंजतेहिं वत्तव्वया ___ अप्पाबहुयं च २८३ २९-३२. जीव-चउवीसदंडयाणं पञ्चक्खाणि-अपञ्चक्खाणि-पञ्चक्खाणापच्चक्खाणीहिं वत्तव्वथा २८३ ३३-३५. पञ्चक्खाणि-अपञ्चक्खाणि-पञ्चक्खाणापञ्चक्खाणीणं जीवाईणं अप्पाबहुयं २८३-८४ ३६-३८. जीव-चउवीसदंडयाणं सासतासासतपरूवणा २८४ १-२४. सत्तमसयस्स तइओ उद्देसो 'थावर' २८४-८८ १-२. वणस्पतिकाइयाणं हेउपुब्वयं सव्वप्पाहार-सब्वमहाहारकालवत्तव्वया २८४-८५ मूलजीवाइपुट्ठाणं मूलाईणं माहारगहणवत्तव्वया २८५ आलुयाइवणस्पतीणं अणंतजीवत्तपरूवणा २८५ चउवीसदंडयाणं लेस्सं पडच अप्पकम्मतरत्त-महाकम्मतरत्तपरूवणा २८५-८६ १०. कम्म-णोकम्माणं कमेण णिजरा-वेदणाभावपरूवणा २८६ ११-१२. चउवीसदंडएसु कम्म-णोकम्माणं कमेण णिजरा-वेदणाभावपरूवणा २८६ - ८७ १३-१५. वेदित-निजरिताणं ओह-विभागओ पुहत्तपरूवणा वेदिजमाण-निजरिजमाणाण वेदिस्समाण-निजरिस्समाणाण य ओह-विभागओ पुहत्तपरूवणा २८७ २८७ Page #49 -------------------------------------------------------------------------- ________________ N २८९ २८९ - विसयाणुकमो सुत्तंको विसओ पिटुको २०-२२. वेदणासमय-निजरासमयाणं मोह-विभागओ पुहत्तपरूवणा २८७-८ २३ - २४. चउवीसदंडएसु सासयत्त-असासयत्तपरूवणा २८८ १-२. सत्तमसयस्स चउत्थो उद्देसो 'जीवा' २८९ सत्तमसयस्स चउत्थुद्देसस्स उवुग्धाओ छविहसंसारसमावन्नजीववत्तव्वयाजाणणत्थं जीवाभिगमसुत्तनिहेसो सत्तमसयस्स पंचमो उद्देसो 'पक्खी' २८९ सत्तमसयस्स पंचमुद्देसस्स उवुग्याओ २८९ खहयरपंचेंदियजोणीसंगहवत्तन्वयाजाणणत्थं जीवाभिगमसुत्तनिद्देसो २८९ १-३७. सत्तमसयस्स छट्ठो उद्देसो 'आउ' २९०-९६ सत्तमसयस्स छट्ठद्देसस्स उवुग्घाओ २९० चउवीसदंडगेसु भवियं जीवं पडुच्च इगत-उववजमाणउववन्नविवक्खाए आउयबंधवत्तव्वया २९० ५-६. चउवीसदंडएसु भवियं जीवं पडुच्च इहगत-उववजमाण उववन्नधिवक्खाए आउयपडिसंवेदणावत्तव्वया चउवीसदंड एसु भवियं जीवं पडच इहगत-उववज्जमाण__उववन्नविवक्खाए महावेदणाइवत्तव्वया २९०-९१ १२-१४. जीव-चउवीसदंडएस अणाभोगनिव्वत्तियाउयत्तपरूवणा २९१ १५-१८. जीव-चउवीसदंडएसु बंधहेउपुष्वयं कक्सवेयणीयकम्मबंधपरूवणा २९१ १९- २२. जीव-चउवीसदंडएसु जीव-मणुस्साणं बंधहेउपुष्वयं अकक्कसवेयणीयकम्मबंधपरूवणा २९२ २३ - २६. जीव-चउवीसदंडरसु बंधहेउपुव्वयं सातावेदणिज्जकम्मबंधपरूवणा २९२ २७ - ३०. जीव-चउवीसदंडएसु बंधहेउपुव्वयं असातावेदणिज__ कम्मबंधपरूवणा २९२-९३ ३१-३३. दूसमदूसमाए समाए भरहवासस्स भरहवासभूमीए भरहवासमणुयाण य आगारभावपडोयारपरूवणा २९३ - ९५ दूसमदूसमाए भरहवासमणुयाणं आहारपरूवणा २९५ ३५-३७. दूसमदूसमाए समाए भरहवासमणुय-सीहादि-ढंकादीणं जम्मंतरगइपरूवणा २९५-९६ १-२८. सत्तमसयस सत्तमो उद्देसो 'अणगार' २९६-३०१ संवुडस्स अणगारस्स किरियापरूवणा २९६ २-११. काम-भोगाणं रूवित्त-सचित्ताचित्तत्त-जीवाजीवत्तपरूवणा जीव निस्सियत्तं भेयपरूवणा य कामभोगागं पंचभेयपरूवणं २९८ Page #50 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ४७ ३०० ३०१ विसयाणुकमो सुत्तको विसओ पिर्टीको १३ - १८. जीव-चउवीसदंडएसु कामित्त-भोगित्तवत्तव्वया २९८ १९. कामभोगि-नोकामि-नोभोगि-भोगीणं जीवाणमप्पाबहयं २९९ २०-२३. भवियदेव-भवियआहोहिय-भवियपरमाहोहिय-भवियकेवलीणं खीणदेहाणं मणुस्साणं भोगित्तपरूवणा २९९ २४. असण्णीणं अकामनिकरणवेदणापरूवणा २५-२६. रूवाइदंसणसमत्थस्स वि हेउनिहेसपुवयं अकामनिकरणवेदणा परूवणा २७-२८. रुवाइदंसणसमत्थस्स वि हेउनिहेसपुवयं पकामनिकरणयेदणा परूवणा १-९. सत्तममयस्स अट्ठमो उद्देसो 'छउमत्थ' ३०१-२ छउमत्थाइ केवलीणं कमसो असिज्झणाइ-सिज्झणाइपरूवणनिहेसो ३०१ २. हस्थि-कुंथूणं समजीवत्तपरूवणे रायपसेणइजसुत्तनिद्देसो -४. चउवीसदंडएसु पावकम्मकरण-निजिणणाई पडुच्च कमसो दुह सुहपरूवणा चउवीसदंडएसु दसविहसण्णापरूवणा ३०२ नेरइएसु दसविहवेयणापरूवणा ३०२ हत्थि-कुंथूणं अपञ्चक्खागकिरियाए समाणत्तपरूवणं ३०२ आहाकम्मभोइणो बंधादिपरूवणनिद्देसो ३०२ १-२४. सत्तमसयस्स नवमो उद्देसो 'असंवुड' ३०३-१२ असंवुड-संवुडाणं अणगाराणं एगवण्ण-एगरूवाइविकुव्वणावत्तवया ३०३ महासिलाकंटयसंगामे कोणियस्स जयो ३०३-४ ६- १३. महासिलाकंटगसंगामस्स सवित्थरं वण्णणं ३०४-५ महासिलाकंटगसंगामसरूवं ३०५-६ १२- १३. महासिलाकंटगसंगामहताणं मणुस्साणं संखा मरणुत्तरगई य १४. रहमुसलसंगामे कोणियस्स जयो १५-१८. रहमुसलसंगामवण्णणं ३०६-७ रहमुसलसंगामसरूवं ३०७ १७-१८. रहमुसलसंगामहताणं मणुस्साणं संखा मरणुत्तरगई य ३०७ १९. सक्कदेविंद-चमरकए कोणियसाहिजे हेउपरूवणं २०. संगामहतमणुस्ससग्गगमणनिरूवगजणमतनिरासपरूवणे रहमुसलसंगामनिओइयनागनत्तुयवरुणस्स तप्पियवयंसस्स य सवित्थरं जुज्झ-धम्माराहणाइपरूवणं २१ - २२. सोहम्मकप्पोववन्नस्स नागनत्तुयवरुणस्त चवणाणंतरं महाविदेहे सिज्झणापरूवणा GmM ३०७ Page #51 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ४८ पिढेको ३१२ ३१२-१८ ३१२-१४ विसयाणुकमो सुत्तंको विसओ २३-२४. वरुणपियवयंसस्स सुकुलुप्पत्तिकमेण सिज्मणापरूवणा १-२२. सत्तमसयस्स दसमो उद्देसो 'अन्नउत्थि' १-६. कालोदाइपमुहअन्नउस्थियमिहोकहाए णातपुत्तपरूविय पंचत्थिकायसवसंदेहे गोयमकयं समाहाणं ७-११. कालोदाइकयाए पंचत्थिकायसंबंधियविविहपुच्छाए णा तपुत्तकयं समाहाणं १२. कालोदाइस्स निग्गंथपब्वजागहणं विहरणं च भगवओ महावीरस्स जणवयविहारो १४-१८. कालोदाइकयाए पावकम्म-कल्लाणकम्मफलविवाग पुच्छाए भगवओ समाहाणं १९. कालोदाइकयाए अगणिकायसमारभण-निव्वावणसंबं धियकम्मबंधपुच्छाए भगवओ समाहाणं २०-२१. कालोदाइकयाए अचित्तपोग्गलावभासण-उज्जोवणसं बंधियपुच्छाए भगवओ समाहाणं कालोदाइस्स निव्वाणपरूवणा १३. ३१५ ३१५-१६ ३१७ ३१८ २-९१. अट्टमं सतं ३१९-४०५ भट्ठमस्स सयस्स उद्देसनामपरूवणा ३१९ अट्ठमस्स सयस्स पढमो उद्देसो 'पोग्गल' ३१९-३३ अट्ठमसयस्स पढमुद्देसस्स उवुग्घाओ पयोग-मीससा-वीससापरिणतभेएहिं पोग्गलाणं भेदत्तयं पयोगपरिणताणं पोग्गलाणं इंदियभेयाइअणेगपगारेहि वित्थरो णवदंडगमया भेय-पमेयपरूवणा ४६-४७. पयोगपरिणतपोग्गलभेयाइवत्तव्वयाणुसारेण मीससापरिणतपोग्गलभेय पमेयवत्तव्वयानिइसो वीससापरिणतपोग्गलभेय-पमेयपरूवणत्थं पण्णवणासुत्तनिहेसो ३२६ ४९-७९. विविहभेय पभेयविभागपुव्वयं एगस्स दव्वस्स पयोग-मीसवीससापरिणतत्तपरूवणा ३२६-३१ -८५. विविहभेय-पभेयविभागपुव्वयं दोण्हं दव्वाणं पयोग-मीसवीससापरिणतत्तपरूवणा ३३१-३२ -८८. विविहभेय-पभेयविभागपुव्वयं तिण्हं दवाणं पयोग-मीसवीससापरिणतत्तपरूवणा ३३२ -९०. विविहभेय-पभेयविभागपुच्वयं चतुप्पभितिअणंतदव्वाणं पयोगमीस-वीससापरिणतत्तपरूवणा ३३२-३३ पयोग-मीस-वीससापरिणताणं पोग्गलाणमप्पाबहुयं ३३३ ३२६ ४८. Page #52 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ४९ पिढेको ३३३-५२ ३३३ ३३४ ३३४-३६ ३३६ ३३६-३७ rrr mm 9999 ३३७-३९ ३३९-५२ ३३९ ३३९ ३४० विसयाणुकमो सुत्तंको विसभो १-१६२. अट्टमसयस्स बीओ उद्देसो 'आसीविसे' आसीविसाणं भेयदुयपरूवणा जातिमासीविसाणं चउभेयपरूवणा ३-६. विच्छुयआईणं चउण्हं जातिआसीविसाणं विसयपरूवणा ७-१९. तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवाणं तिण्हं कम्मआसीविसाणं वित्थरओ परूवणा २०-२१. छउमस्थस्स सब्वभावजाणणामविसयाइं केवलिणो य सब्वभावजाणणाविसयाई दस ठाणाई २२-२३. पंचविहनाणभेयाइजाणणत्थं रायपसेणइयसुत्तावलोयणनिद्देसो २४-२८. अण्णाणाणं भेय-पमेयपरूवणा २९-३८. जीव-चउवीसदंडय-सिद्धेसु नाणि-अन्नाणिवत्तव्वया ३९-१५९. गइआइवीसइदारेसु नाणि-अण्णाणिवत्तव्वया ३९-४३. पढमं गइदारं पडुच्च नाणि-अन्नाणिपरूवणा ४४-४८. बिइयं इंदियदारं पडुच्च नाणि-अन्नाणिपरूवणा ४९-५२. तइयं कायदारं पडुश्च नाणि-अन्नाणिपरूवणा ५३ - ५५. चउत्थं सुहुमदारं पडुच्च नाणि-अन्नाणिपरूवणा ५६-७०. पंचमं पजत्तदारं पडुच्च नाणि-अन्नाणिपरूवणा ७१-७५. छटुं भवत्थदारं पडुच्च नाणि-अन्नाणिपरूवणा ७६-७८. सत्तमं भवसिद्धियदारं पडुच्च नाणि-अन्नाणिपरूवणा ७९-८१. भट्टमं सन्निदारं पडुच्च नाणि-अन्नाणिपरूवणा ८२-११७. नवमं लद्धिदारं पडुच्च नाणि-अन्नाणिपरूवणा ८२-९०. दसविहलद्धिभेय-पभेयपरूवणा ९१-९९. नाण-अन्नाणलद्धिमंतजीवेसु नाणि-अन्नाणिपरूवणा १००-३. दसणलद्धिमंतजीवेसु नाणि-अन्नाणिपरूवणा १०४-६. चरित्तलद्धिमंतजीवेसु नाणि-अन्नाणिपरूवणा १०७. चरित्ताचरित्तलद्धिमंतजीवेसु नाणि-अन्नाणिपरूवणा १०८-१२. दाण-लाभ-भोग-उवभोग-वीरियलद्धिमंतजीवेसु नाणि अन्नाणिपरूवणा ११३-१७. इंदियलद्धिमंतजीवेसु नाणि-अन्नाणिपरूवणा ११८-३०. दसम उवओगदारं पडुच्च नाणि-अन्नाणिपरूवणा १३१-३३. एगारसं जोगदारं पडुच्च नाणि-अन्नाणिपरूवणा १३४-३७. बारसमं लेस्सादारं पडुच्च नाणि-अन्नाणिपरूवणा १३८-३९. तेरसमं कसायदारं पडुच्च नाणि-अन्नाणिपरूवणा १४०-४१. चोहसमं वेददारं पडुच्च नाणि-अन्नाणिपरूवणा १४२-४३. पनरसमं माहारदारं पडुच्च नाणि-अन्नाणिपरूवणा ११४-५१. सोलसमं विसयदारं-नाण-अन्नाणविसयपरूवणा ३४०-४१ ३४१ ३४२ ३४२ ३४२-४७ ३४२-४३ ३४३ -४४ ३४४-४५ ३४५-४६ ३४६ ३४६-४७ ३४७-४८ ३४९ ३४९ ३४९ Page #53 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ५० सुत्तको विसओ १५२-५३. सत्तर समं कालदारं पडुच्च नाणि अन्नाणिपरूवणा अट्ठारसमअंतरदारव त्तव्वयाजाणणत्थं जीवाभिगमसुत्तावलोयण निसो १५४. गुणी इमपबहुत्तदारवत्तव्वयाजाणणत्थं पनवणासुत्तावलोयण निद्देसो वीसइमं पज्जवदारं-नाण- अन्नाणपज्जवपरूवणा नाणपज्जवाणं अन्नाणपज्जवाणं नाणऽन्नाणपज्जवाणं च अप्पाबहुयं १५५. १५६ - ५९. १६० - ६२. १ - ८. १- ५. ६. ७- ८. १-२. 9. २. १ - १५. 9. २-५. २ - ३. ४ - ५. ६ - ८. ९. १०. 99. १२. १३. १४. १५. विसयाणुकमो अट्ठमलयस्स ततिओ उद्देसो 'रुक्ख' रुक्खभेय पभेयाइपरूवणा कुम्माइपाणीणं छिन्नभागंतरे जीवपदेसत्तं, छिन्नभागतरजीवपदेसे सत्यसंकमाभावो य भाइपुढवीणं चरमाचरमपरूवणत्थं पन्नवणासुतावलोयणनिसो अट्ठमसयस्स चउत्थो उद्देसो 'किरिया ' अट्टमसयस्स चउत्थुद्देसगस्स उवुग्धाओ किरियाभेयाइपरूवणत्थं पनवणासुत्तावलोयणनिद्देसो अट्ठमसयस्स पंचमो उद्देसो 'आजीव' अट्टमसयस्स पंचमुद्देसगस्स उवुग्धाओ आजीविक हिय निग्गंथसंबंधिपरूवणाए भगवओ सहेउया अणुमती कयसामाइयस्स समणोवासयस्स सकीयभंडेसु अपरिण्णातत्तं कयसामाइयस्स समणोवासयस्स सकीयभजाए पेज्जबधणावोच्छिन्नत्तं पच्चाइक्खमाणस्स समणोवासयस्स तीत पडुप्पन्न अणागयथूल गपाणाइवायाइ पहुच पडिक्कमण-संवरण-पच्चक्वाणरूवा वित्थरओ तिविह-तिविहाइभंगपरूवणा समणोवास आजीवियोवासगाण भिन्नतानिद्देसो आजीवियसमयपरूवणा आजीवियोवासगाणं दुवालस नामाणि आजीवियोवासगाणं आचारपरूवणा आजीवियोवासगेहिंतो पन्नरसकम्मादाणवज्जयाणं समणोवासगाणं पाहण्णपरूवणा समोवास गाणं देवगइगामित्तं देवलो गभेयपरूवणा पिट्ठको ३५१ ३५१ ३५१ ३५१ - ५२ ३५२ ३५२ - ५४ ३५२ - ५३ ३५३ ३५४ ३५४ ३५४ ३५४ ३५४ - ६० ३५४ ३५५ - ५६ ३५५ ३५५ - ५६ ३५६ - ५८ ३५८ ३५८ ३५९ ३५९ ३५९ - ६० ३६० ३६० Page #54 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ३६१ विसयाणुकमो सुत्तंको विसओ पिढेको १-२९. अट्ठमसयस्स छट्टो उद्देसो 'फासुगं' ३६०-६६ तहाविहसमण-माहणे फासुएसणिजपडिलाहगस्स समणोवासगस्स निजराकरणपरूवणा ३६० तहाविहसमण-माहणे अफासुयअणेसणिजपडिलाहगस्स समणोवा सगस्स बहुनिजरा-अप्पकम्मकरणपरूवणा तहाविहं असंजयाइयं पडिलाहगस्स समणोवासयस्स एगंतकम्म बंधनिज्जराऽभावपरूवणा गाहावइदिण्णपिंड-पडिग्गह-गोच्छग-रयहरण-चोलपट्टग-कंबल-लट्ठी संथारगेसु गाहगनिग्गंथं पडुच्च दायगनिद्देसाणुसारिणी उवभोगपरूवणा ३६१-६२ पिंडवायपतिण्णाए गाहावइकुलमणुपविट्ठस्स अण्णयरअकिञ्चट्ठाण सेविस्स आलोयणादिपरिणामस्स निग्गंथस्स आराहगत्तं ३६२-६३ ८-९. वियार-विहारभूमिणिक्खंतस्स गामाणुगामं दूइजमाणस्स य अन्नयरअकिञ्चठाणसेविस्स आलोयणादिपरिणामस्स निग्गंथस्स आराहगत्तं ३६३ सत्तम-अट्ठम-नवमसुत्तवण्णितविसए निग्गंथीए आराहगत्तं ३६३ सत्तमाइदसमसुत्तपजंतपरूविय आराहगत्त'समत्थणे उण्णालोमाइ-अहयवस्थाइदिटुंतजुर्ग ३६३-६४ १२-१३. झियायमाणे पदीचे अगारे य जोइजलणपडिवादणं ३६४-६५ १४- २९. जीव-चउवीरदंडएसु एगत्त-पुहत्तेणं एग-बहुओरालियाइपंचसरीरेहिं किरियापरूवणा ३६५-६६ अट्टमसयस्स सत्तमो उद्देसो 'अदत्ते' ३६६-७० १-२. रायगिहे नगरे अन्नउत्थियवासो भगवओ समोसरणं च ३६६ अन्नउत्यियागं निग्गंथथेरेहिं सह अदिण्णादाणविसओ विवादो ३६६ - ६८ १६-२४. अन्नउत्थियाणं निग्गंथथेरेहिं सह पुढविहिंसाविसओ विवादो ३६८-७० २५. गइप्पवायभेयपरूवणत्थं पण्णवणासुत्तावलोयणनिद्देसो ३७० १-४७. अट्टमसयस्स अट्ठमो उद्देसो 'पडिणीए' ३७०-७९ अट्ठमसयस्स अट्ठमुद्देसगस्सुवुग्धाओ ३७० २-७. गुरु-गइ-समूह-अणुकंपा-सुय-भावपडिगीयभेयपरूवणा ३७०-७१ पंचविहववहारपरूवणा ३७१ पंचविहववहारववहरमाणे निग्गंथे आराहए ३७१-७२ बंधस्स भेयजुगपरूवणा ३७२ ११ - १४. विविहमवेक्खाए वित्थरओ इरियावहियबंधसामिपरूवणा ३७२-७३ १५-१६. इरियावहियबंधं पडुच्च सादिसपजवसियाइ-देससव्वाइबंधपरूवणा ३७३-७४ १७-२०. विविहअवेक्खाए वित्थरओ संपराइयबंधसामिपरूवणा ३७४ १०. Page #55 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ५२ सुत्तको २१ - २२. २३. २४. विसभो संपराइयबंधं पडुच्च सादिसपज़वसियाइ - देससव्वाइबंधपरूवणा कम्मपयडिभेयपरूवणा परीसहभेय परूवणा २५- २९. उ कम्मपयडी परीसह संखापरूवणा ३० - ३४. अट्ठविह-सत्तविह छव्विह एक्कविहबंधगे अबंधगे य परी सहसंखापरूवणा ३५-४५. उच्चत्त-खेत्तगमण- खेत्तावभासण खे तुज्जोवण- खेत्ततवणखेत्तभासणाई पडुच्च वित्थरभो जंबुद्दीवसूरियव त्तव्वया ४६ – ४७. चंदाइउड्ढोव वन्नगपरूवणाइजाणणत्थं जीवाभिगम सुत्तालोय नसो विसयाणुकमो १ - १२९. अट्ठमसयस्स नवमो उद्देसो 'बंध' 9. पयोगबंध-वीससाबंधनामं बंधभेयजुगं २-११. वीससाबंधस्स भेय-भेयनिरूवणापुव्वं वित्थरभो परूवणा १२ - १२९. पयोगबंधस्स वित्थरओ परूवणा १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८- २०. २१ - २३. २४ - १२९. पयोग बंधस्स भेय- पभेयपरूवणा आलावणबंधपरूवणा अलियावणबंधस्स लेसणाबंध । इभेदचउक्कं लेसणाबंधपरूवणा उच्चयबंधपरूवणा समुच्चयबंधपरूवणा साहणणाबंधस्स भेयजुयपरूवणा सरीरबंधस्स भेयजुयपरूवणा सरीरप्पओगबंधस्स वित्थरभो परूवणा २४. सरीरप्पओगबंधस्स ओरालियाइपंचभेयपरूवणा २५- ५०. भोरालियस रीरप्पओगबंधस्स भेय - पभेयाइ निरूवणापुव्वं वित्थरभ परूवणा ५१ - ८२. वेउव्वियसरीरप्पओगबंधस्स भेयाइ निरूवणापुव्वं वित्थरभो परूवणा ८३ - ८९. आहारगसरीरप्पभोगबंधस्स वित्थरभो परूवणा ९० - ९६. तेयगसरीरप्पओगबंधस्स भेय- पभेयाइनिरूवणापुव्वं वित्थरभो परूवणा ९७ - ११९. कम्मगसरीरप्पओगबंधस्स भेय - पभेयाइ निरूत्रणापुव्वं वित्थरभो परूवणा १२० - २८. ओरालियाईणं पंचण्ह सरीराणमण्णोण्णं सव्व देसबंधव त्तव्वया ओरालियाइपंचसरीरदेसंबंधग-सब्वबंधगाणं जीवाणमप्पाबहुयं १२९. पिट्ठको ३७४-७५ ३७५ ३७५ ३७५-७६ ३७६-७७ ३७७-७८ ३७८-७९ ३७९ - ९७ ३७९ ३७९ - ८० ३८० - ९७ ३८० ३८१ ३८१ ३८१ ३८१ ३८२ ३८२ ३८३ ३८३ - ९७ ३८३ ३८३ - ८७ ३८७ - ९० ३९१ ३९२ ३९२ - ९५ ३९५-९६ ३९७ Page #56 -------------------------------------------------------------------------- ________________ GN: विसयाणुक्कमो सुत्तंको विसओ पिढेंको १-६१. अट्टमसयस्स दसमो उद्देसो 'आराहणा' ३९७-४०५ भट्ठमसयस्स दसमुद्देसस्सुवुग्धाओ भन्नउत्थियवत्तव्वनिरासपुव्वयं सील-सुयजुत्तपुरिसे पडुच्च भगवओ आराहग-विराहगपरूवणा ३९७ - ९८ ३-६. आराहणाए णाणातिभेया तष्पमेया य ३९८ आराहणाभेयागं परोप्परमवनिबंधपरूवणा ३९८-९९ १०-१८. उक्कोस-मज्झिम-जहन्नाणं णाण-दसण-चरित्ताराहणाणं फलपरूवणा १९- २२. पोग्गलपरिणामभेय-पमेयपरूवणा २३ -२८. एगाइअणंतपुग्गलस्थिकायपदेसे पडुच्च दव-दव्वदेसाइया वत्तव्वया ४००-१ २९-३०. लोगागास-जीवपदेसाणं असंखेज्जत्तपरूवणा ४०१ ३१. कम्मपयडिभेयपरूवणा। ४०१ ३२. चउवीसदंडएसु अट्टकम्मपयडिपरूवणा ३३ -३६. चउवीसदंडएसु अटण्हं कम्मपगडीणं अणंतभविभागपलिच्छेदपरूवणा ४०१ ३७-४१. जीव-चउवीसदंडयजीवपदेसम्मि अटण्हं कम्मपगडीणं अविभागपलिच्छेदावेढणपरिवेढणवत्तव्वया ४०२ ४२ - ४५. नाणावरणिजस्स दसणावरणादीहिं सत्तहिं कम्मपगडीहिं सहभाववत्तव्वया ४०२-३ दसणावरणिजस्स वेयणिजाईहिं छहिं कम्मपगडीहिं सहभाववत्तव्वया ४०३ ४७-५०. वेयणिजस्ल मोहणिजाईहिं पंचहिं कम्मपगडीहिं सहभाववत्तव्वया ४०३ -४ ५१-५२. मोहणिजस्स आउयआईहिं चउहिं कम्मपगडीहिं सहभाववत्तव्वया ४०४ ५३ -५५. आउयस्स नामाईहिं तीहिं कम्मपगडीहिं सहभाववत्तन्वया ४०४ ५६-५७. नामस्स गोय-अंतराइयकम्मपगडीहिं सहभाववत्तव्वया ४०४ ५८. गोयस्स अंतराइयकम्मपगडीए सहभाववत्तन्वया ४०५ ५९-६१. जीव-चउवीसदंडय-सिद्धसु पोग्गलि-पोग्गलवत्तव्वया ४०५ ४०६-८४ ६४० ४०६ नवमं सतं नवमसतस्स उद्देसनामपरूवणा नवमसतस्स पढमो उद्देसो 'जंबुद्दीवे' नवमसतस्स पढमुद्देसस्सुवुग्घाओ जंबुद्दीववत्तव्वयाजाणणत्थं जंबुद्दीवपण्णत्तिसुत्तावलोयणनिद्देसो नवमसतस्स बितिओ उद्देसो 'जोइस' नवमसतस्स बितिउद्देसस्सुवुग्धाओ १-५. ४०६-७ ४०६ Page #57 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ४०९ विसयाणुकमो सुत्तको विसओ पिटुको २-५. जंबुद्दीव-लवणसमुद्द-धायइसंड-कालोदसमुद्द-पुक्खरवरदीवाईसु चंदसंखाजाणणत्थं जीवाभिगमसुत्तावलोयणनिद्देसो ४०७ १-३. नवमसतस्स तइउद्देसाइतीसइमपजंता उद्देसा अंतरदीवा' ४०७-९ नवमसतस्स तइयाइतीसइमपजंतउद्देसाणमुवुग्धाओ २-३. एगोरुयादिअट्ठावीसइअंतरदीववत्तव्वयाजाणणत्थं जीवाभिगमसुत्तावलोयणनिहेसो ४०८-९ १-४४. नवमसतस्स एगत्तीसइमो उद्देसो 'असोच' ४०९-२० नवमसतस्स एगत्तीसइमुद्देसस्सुवुग्धाओ २- १२. केवलि-केवलिसावगाईहिंतो असोच्चा सुद्धधम्म-बोहि-अणगारिता बंभचेरवास-संजम-संवर-आभिणिबोहियाइपंचनाणाणं लाभालाभवत्तव्वया ४०९-१२ बिइयसुत्ताइबारसमसुत्तपजंतवत्तव्वयाए समुच्चएणं परूवणा ४१२-१३ १४ -३१. असुयकेचलिआइवयणे विभंगनाणाओ पत्तओहिनाणे लेसा-नाण-जोग उवओग-संघयण-संठाण-उच्चत्त-आउय-वेद-कसाय-अज्झवसाण परूवणापुब्वं कमेण केवलनाणुप्पत्ति-सिज्झणाइवत्तव्वया ४१४-१७ ३२. बितियसत्त उत्तपज्जंतगय असोच्चा'पदपरूवियवत्तव्वयाठाणे ‘सोच्चा' पदपुब्विया वत्तव्वया ३३ - ४४. सुयकेवलिआइवयगे ओहिनाणिम्मि चोद्दसमाइइगतीसइमसुत्तगयवत्तव्वया ४१८-२० १-५९. नवमसयस्स बत्तीसइमो उद्देसो 'गंगेय' ४२०-४९ १-२. नवमसतस्स बत्तीसइमुद्देसस्सुवुग्धाओ ४२० ३-५५. पासावच्चिजगंगेयअणगारस्स पुच्छाओ भगवओ समाहाणं च ४२०-४९ ३-१३. चउवीसइदंडएसु संतर-निरंतरोववाय-उव्वणपरूवणा ४२०-२१ पवेसणगस्स भेयचउक्कं ४२१ १५- २९. नेरइयपवेसणगपरूवणा ४२२-४२ १५. नेरइयपवेसणगस्स सत्त भेया ४२२ १६ - २७. नेरइयपवेसणए पविसमाणाणं एगादिअसंखेजाणं नेरइयाणं सत्त __नरयपुढवीओ पडुच्च वित्थरओ भंगपरूवणा ४२२-४० २८. पयारंतरेण नेरइयपवेसणगपरूवणा ४४१-४२ रयणप्पभाइनेरइयपवेसणगस्स अप्पाबहुयं ४४२ ३०-३४. तिरिक्खजोणियपवेसणगपरूवणा ४४२-४३ तिरिक्खजोणियपवेसणगस्स पंच भेया ४४२ ३१ - ३२. तिरिक्खजोणियपवेसणए पविसमागाणं एगादिअसंखेजाणं तिरिक्खजोणियाणं एगिंदियाइपंचेंदिए पडुच्च भंगपरूवणा ४४३ १४. Page #58 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सुत्तको ३३. ३४. ३५ - ४१. ३५. मस्सपवेसणगस्स दो भैया ३६-३९. मणुस्सपवेसणए पविसमाणाणं एगादिअसंखेजाणं मणुस्साणं सम्मुच्छिम गन्भयमणुस्से पहुच भंग परूवणा पयारंतरेण मणुस्सपवेसणगपरूवणा सम्मुच्छिम- गन्भवतियमणुस्सपवेसणगस्स अप्पाबहुयं ४०. ४१. ४२ - ४६. देवपवेसणगपरूवणा ४५. ४६. ४२. देवपवेसणगस्स भेयच उक्कं ४३ - ४४. देवपवेसणर पविसमाणाणं एगादिअसंखेज्जाणं देवाणं भवणवासि आइदेवे पहुच भंगपरूवणा पयारंतरेण देवपवेसणगपत्रणा भवणवासिआइ देवपवेसणगस्स अप्पाबहुयं नेरइय-तिरिक्खजोणिय - मणुस्स- देव पवेसणगाणमप्पाबहुयं चवीसदंड संतर-निरंतरोववाय- उब्वट्टणापरूवणा विलयाणुकमो विस पयारंतरेण तिरिक्खजोणियपवेसण गपरूवणा एगिंदियादितिरिक्खजोणियपवेसणगस्स अप्पाबहुयं मणुस्स पवेसणगपरूवणा ४७. ४८. ५८. ४९ - ५७. पयारंतरेण चउवीसदंडएसु उववाय- उव्वट्टणापरूवणा भगवओ सव्वण्णुत्ते गंगेयाणगारस्स पञ्चभिण्णा गंगेयाणगारस्त्र पंचजामधम्मपडिवजणं निव्वाणं च ५९. १ - २०. ४- १२. १ - ११२. नवमसतस्स तेत्तीसहमो उद्देसो 'कुंडग्गामे' उस भदत्तमाहण-देवाणंदामाहणी अहियारो १५ - २०. २१ - ११२. माहणकुंग्गामसमोसदस्स भगवओ बंदणत्थं उसभदत्तदेवाद विभूईए गमणं १३ - १४. भगवंतदंसणाग यपण्हय देवाणंदासंबंधियगोयमपुच्छाए भगवओो समाहाणं उसभदत्त - देवाणंदाणं पव्वज्जागहणं निव्वाणं च जमालिमहियारो ४५. २२. जमालिस भोगोव भोगाइ विभववण्णणं २३ - २८. भगवंतागमणसवणानंतरं जमालिस्स खत्तियकुंडग्गा माओ माहणकुंडग्गामे भगवओ समीवमागमणं २९ - ३३. भगवंतदेसणास वणाणंतरं अम्मा-पिईणं पुरओ जमालिस्स पव्वज्जागहण संकष्पकणं ३४. पुत्तपव्वज्जा गहणवयणसवणानंतरं जमालिमायाए मुच्छानिवडणं ३५ - ४४. पव्वज्जिकामस्स जमालिस्स पव्वज्जा गहणनिवारएहिं अम्मापिसह लाव जमालिपव्वज्जागहणे अम्मा- पिईणमणुमती पिट्ठको ४४३ ४४३ ४४३ - ४५ ४४३ ४४४ ४४४ ४४४-४५ ४४५-४६ ४४५ ४४५ ४४५ ४४६ ४४६ ४४६-४७ ४४७ - ४९ ४४९ ४४९ ६५० - ८२ ४५० -५४ ४५० -५३ ४५३ ४५३-५४ ४५५ - ८२ ४५५ ४५५-५८ ४५८-५९ ४६० ४६०-६४ ४६४ ५५ Page #59 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ५६ विसयाणुकमो सुत्तंको विसओ पिढेको ४६ - ८२. विसिढविभूइवण्णणापुव्वं जमालिपव्वज्जागहणविसइयं वित्थरो वण्णणं जमालिस्स पवज्जागहणं च ४६५-७५ ८३ - ८७. भगवंताणुमइउवेहगस्स जमालिस्स जणवयविहरणं ४७५-७६ ८८-९१. जमालिस्स सावत्थीए भगवओ य चंपाए विहरणं ४७६ ९२. जमालिसरीरे रोगायंकुप्पत्ती ४७६ ९३ - ९७. उप्पन्नरोगायकस्स जमालिस्स संथारगकरणपण्हुत्तरगय कडेमाणकड'विसइया विपरिणामणा ४७७-७८ ९६-९७. 'चलमाण-चलिय'आइभगवंतवयणविरुद्धाएजमालिकयाए परूवणाए केसिंचि जमालिसिस्साणमसद्दहणा भगवंतसमीवगमणं च ४७७-७८ ९८. चंपाए भगवंतसमीवागयस्स जमालिस्स अप्पाणमुहिस्स केवलित्तपरूवणं ४७८ ९९-१०२. गोयमकयपण्हनिरुत्तरस्स भगवंतकयसमाहाणमसदहंतस्स य जमालिस्स मरणं लंतयदेवकिब्बिसिएसु उववाओ य ४७८-७९ १०३. गोयमपण्हुत्तरे भगवंतकयं जमालिगइपरूवणं ४७९-८० १०४-९. देवकिब्बिसियाणं भेय-ठाण-उववायहेउ-अणंतरगइपरूवणा ४८०-८१ ११०-११. जमालिस्स देवकिब्बिसिओववायहेउपरूवणा ४८१ ११२. जमालिस्स परंपरेण सिज्मणापरूवणा ४८१-८२ १-२५. नवमसतस्स चउत्तीसइमो उद्दसो 'पुरिसे' ४८२-८४ नवमसतस्स चउत्तीसइमुद्देसस्सुवुग्घाओ ४८२ २-६. पुरिस-आस-हत्थिाइ-अन्नयरतसपाण-इसिहणमाणे पुरिसे तदण्णजीवहणणपरूवणा ४८२-८३ हणमाणस्स पुरिसस्स वेरफासणावत्तव्वया ४८३ ९-१५. पुढविकाइयाईणं पंचण्हं उच्छासाइपरूवणा ४८३-८४ १६ - २२. उच्छसंताईसु पुढविकाइयाईसु पंचसु किरियापरूवणा ४८४ २३ - २५. रुक्खमूल कंद-बीयाणि पचालेमाणे पवाडेमाणे य वाउकाए किरिया परूवणा ४८४ - Page #60 -------------------------------------------------------------------------- ________________ . ॥ णमो त्थु णं समणस्स भगवओ महइमहावीरवद्धमाणसामिस्स ॥ णमो अणुओगधराणं थेराणं पंचमगणहरअजसुहम्मथेरभगवंपरंपरासंकलिअवायणाणुगयं भगवतीसुत्तं ति पसिद्धनामगं पंचमं अंगं वियाहपण्णत्तिसुत्तं [सुत्तं १. समग्गसुत्तमंगलं] १. नमो अरहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं । नमो उवज्झायाणं । नमो सव्वसाहूणं। नमो बंभीए लिवीए। [सुत्ताई २-३. पढमसतगस्स विसयसूची मंगलं च] - २. रायगिह चलण १ दुक्खे २ कंखपओसे य ३ पगति ४ पुढवीओ५। जावंते ६ नेरइर ७ बाले ८ गुरुंए य ९ चलणाओ १० ॥१॥ .. ३. नमो सुयस्स। - [सुत्तं ४. पढमुद्देसगउवुग्धाओ] ४. [१] तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्था । वण्णओ। तस्स णं रायगिहस्स नगरस्स बहियां उत्तरपुरस्थिमे दिसीभागे गुणसिलए नामं चेइँए हो । [२] तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्थगरे संहसंबुद्धे पुरिसुत्तमे पुरिससीहे पुरिसवरपुंडरीए पुरिसवरगंधहेत्थी लोगणाहे १५ १. अरिहं अबृपा० ला० ला२-३। भरुहं अवृपा० ॥ २. नमो लोए सव्व ला० ला २.३ अबृपा०॥३. जावंतो नेरईए ला० ला ३॥ ४. गुरु य ला ला ३॥ ५. 'वण्णओ' पदेन अत्र उववाइअ-औपपातिक-सूत्रस्य प्रथमसूत्रनिर्दिष्टं 'चम्पा'नगर्याः समस्तं वर्णनम् अनुसन्धेयम् ॥ ६. या पुर° लों०॥ ७. चेईए ला० ला ३॥ ८. स्था। सेणिए राया। चिल्लणा देवी। [२] तेणं ला० ला ३॥ ९. सयंसं ला १॥ १०. पुरुसु ला १॥ ११. पुरुस ला १॥ १२. हत्थी लोगोत्तमे लोग मु० ला० ला १-२-३ ॥ ___ Page #61 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपतिसुतं [ स० १३० १ लोगप्पदीवे लोगपज्जोयगरे अभयदये चक्खुदये मग्गदये सरणदये धम्मदेसए धम्मसारही धम्मवरचाउरंतचक्कवट्टी अप्पडिहयवर नाण - दंसणधरे वियट्टछउमे जिणे जीवए बुद्धे बोहए मुँत्ते मोयए सव्वण्णू सव्र्व्वदरिसी सिवमय लमरुजमणं तमखयमव्वाबीहं 'सिद्धिगति 'नामधेयं ठाणं संपाविउकामे जावं समोसरणं । पैरिसा ५ निग्गया । धम्मो कहिओ । परिसा पडिगया । २ [३] तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्टे अंतेवासी इंदभूती नामं अणगारे गोयँमसगोते णं सत्तुस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिए वज्जरिसभनारायसंघयणे कणगपुलगणिघसपम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महांतवे ओराले घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरबंभचेरवासी उच्छूढसरीरे संखित्त१० विपुलतेयैलेसे चउदसपुत्री चउनाणोवगए सव्वक्खरसन्निवाती समणस्स भगवतो महावीरस्स अदुरसामंते उड्ढं जाणू अहोसिरे झाणकोट्ठोवगए संजमेणं तवसाँ अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । [४] तए णं से भगवं गोयमे जायसड्ढे जायसंसए जायकोर्जेहले, उप्पन्नसड्ढे उप्पन्नसंसए उप्पन्नक्कोऊँहले, संजायसड्ढे संजाय संसए संजायको ऊहल्ले, १५ समुप्पन्नसड्ढे समुप्पन्नसंसए समुप्पन्नकोऊँहले उट्ठाए उट्ठेति, उट्ठाए उट्ठेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिखुत्तो याहिणपया हिणं कॅरेति, तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेत्ता वंदति, "" १. धम्मदये धम्मसा ला२ अनुपा० । धम्मदये धम्मदेसर धम्मसा° लों० ला ० ला१-३॥ २. जाणए अ० मु० ला २ ॥ ३. मुक्के मो° ला० ला ३ ॥ ४-१ 'एतच्च पदद्वयं क्वचिन्न दृश्यते " इति अ० ॥ ६. 'व्वदंसी ला २ ॥ ७. मरुगमक्खयमणंतमव्वा लों० ॥ ८. 'क्वइमन्दा ला० ला ३ ॥ ९. बा अउ सिद्धि' ला०ला ३ । 'बाहमपुणरावतयं सिद्धि' ला १ मु० ॥ १०. ' जाव' पदेन अत्र समग्रो महावीर भगवद्वर्णकः उववाइअसूत्रस्थदशमसूत्र गतवर्णकवद् वाच्यः ॥ ११. अत्रापि भगवतः श्रमणश्रमणी - समवसरण धर्मश्रवणागत देवदेवीप्रभृतिकानां वर्णकः उववाइअसूत्रस्य सूत्र १४ - २७ वद् अनुसन्धेयः ॥ १२. गोयमे गोत्तेणं लों० । गोयमगोत्ते णं ला० ला १-२-३ ॥ १३. तवे घोरतवे उराले ला० ला ३ ॥ १४. 'उच्छूढसरीरसंखित्तविपुलतेयले से' इति मूलटीकासम्मत पाठनिर्देशो ऽभयदेवीयवृत्तौ ॥ १५. तेउलेसे ला०ला ३ ॥ १६. से चोड्स' लों० ला० ला २-३ ॥ १७. " तवसा अनशनादिना, 'च 'शब्दः समुच्चयार्थो लुप्तः अत्र द्रष्टव्यः " अवृ० । अतः ' तवसा य' इति पाठः अत्र बोध्यः ॥ १८- २०. कोउह' ला २ ॥ २१. तिखुत्तो ला० ला ३ ॥ २२. करेति, २ तवं मु० । करेति वदति णर्मसंति, २ त्ता नच्चा ला० ला ३ ॥ I Page #62 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ४-६] चलमाणे चलिए इश्चाइपदाणं एगट्ठाइपरूवणा नमसति, नच्चासन्ने नाइदूरे सुस्सूसमाणे अभिमुहे विणएणं पंजलियेडे पज्जुवासमाणे एवं वदासी [पढमो उद्देसो 'चलणं'] [सुत्तं ५. 'चलमाणे चलिए' इच्चाईणं पदाणं एगट्ठ-नाणट्ठाइपरूवणा] ५. [१] से नूणं भंते ! चलमाणे चलिते ११ उदीरिजमाणे उदी- ५ रिते २१ वेईज्जमाणे वेइए ३१ पहिज्जमाणे पहीणे ४ १ छिज्जमाणे छिन्ने ५१ भिन्जमाणे भिन्ने ६१ डझमाणे डंड्ढे ७१ मिज्जमाणे मडे ८१ निजरिजमाणे निजिण्णे ९१ हंता गोयमा! चलमाणे चलिए जाव निजरिज्जमाणे निजिण्णे। [२] एए णं भंते ! नव पदा किं एगट्ठा नाणाघोसा नाणावंजणा उदाहु नाणट्ठा नाणाघोसा नाणावंजणा ? गोयमा! चलमाणे चलिते १, उदीरि- १० जमाणे उदीरिते २, वेईजमाणे वेइए ३, पहिज्जमाणे पेहीणे ४, एए णं चत्तारि पदा एगट्ठा नाणाघोसा नाणावंजणा उप्पन्नपक्खस्स । छिजमाणे छिन्ने १, भिज्जमाणे भिन्ने २, डैज्झमाणे डड्ढे ३, मिजमाणे मंडे ४, निजरिजमाणे निज्जिण्णे ५, एए णं पंच पदा नाणट्ठा नाणाघोसा नाणावंजणा विगतपक्खस्स । [सुत्तं ६. चउपीसदंडके ठिइपभुइषिसये वियारो] ६. [१.१] नेरइयाणं भंते ! केवइकालं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं तेत्तीस सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता । [१.२] नेरइया णं भंते! केवइकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा? जहा ऊसासंपदे। १. °माणे नमसमाणे अ° ला० ला १-२.३॥ २. °लिउडे ला० । लिपुडे ला १॥ ३. “अयं च आदितः आरभ्य भंते' त्ति पर्यन्तो ग्रन्थो भगवता सुधर्मस्वामिना पञ्चमाङ्गस्य प्रथमशतस्य प्रथमोद्देशकस्य सम्बन्धार्थमभिहितः" अवृ०॥ ४. वेदिजमाणे वेदिए ला० । विजमाणे वेविए ला २ ॥ ५. °माणे पहिए? छि लो० ला १॥ ६. दज्झमाणे दड्ढे लों० । दड्ढमाणे दड्ढे ला १। दज्झमाणे दढे ला ३॥ ७. डड्ढे मजमा जं० । डड्ढे मयमाणे मए ला १॥ ८. वेदिज्जमाणे वेदिए ला० । विज्जमाणे वेविए ला २॥ ९. पहिए ४ लों० ला १-२ । वेहिए ला ३॥ १०. छिन्नमाणे ला० ला ३ । छिण्णमाणे छिण्णे भिज दज्म मियमाणे णिजरि° ला १॥ ११. दझमाणे दढे ला० ला ३॥ १२. मए ४ ला० ला ३ ॥ १३. केवतियं का ला १॥ १४. तिप्तीसा सागरोवमा ठि° ला २॥ १५. पण्णवणासुत्तं सू०६९३-७२४ ॥ Page #63 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुतं [स० १ ० १ [१३] नेरइया णं भंते! आहारट्ठी ? जहा ण्णवणाए पढमए आहारउद्देसए तथा भाणियव्वं । १५ ठिति उस्सासाहारे किंवा ऽऽ होरेंति सव्वओ वा वि । कतिभागं सव्वाणि व कीस व भुज्जो परिणमंति ? ॥ २ ॥ * મ [१·४] नेरैतियाणं भंते! पुत्राहारिता पोग्गला परिणता १ १ आहारिता आहारिज्जमाणा पोग्गला परिणता २ ? अणाहारिता आँहारिजिस्समाणा पोग्गला परिणया ३ ? अणाहारिया अणाहारिज्जिस्समाणा पोग्गला परिणया ४१ गोयमा ! नेरतियाणं पुव्वाहांरिता पोग्गला परिणता १, आहारिता आहारिजमाणा पोग्गला परिणता परिणमंति य २, अणाहारिता आहारिजिस्समाणा पोग्गला नो परिणता, १० परिणमिस्संति ३, अणाहारिया अंणाहारिजिस्समाणा पोग्गला नो परिणता, नो परिणें मिस्सति ४ । [१५] नेरइयणं भंते! पुव्वाहारिया पोग्गला चिता० पुच्छा । जहा परिणया तहाँ चिया वि । एवं उवचिता, उदीरिता, वेदिता, निज्जिण्णा । गाहा परिणत चित उवचिता उदीरिता वेदिया य निज्जिण्णा । एक्क्म्मपदम्मी चउव्विहा पोग्गला होंति ॥ ३॥ [१६] नेरइयाणं भंते ! कतिविहा पोग्गला भिज्जंति ? गोयमा ! १. भाहारुसे व लों० । पण्णवणासुतं सू० १७९३ - १८६४ ॥ २. तहा भाणि ला१-२-३ ॥ ३. हारंति ला १-२ ॥ ४. “ इदं च सङ्ग्रह गिगाथाविवरणसूत्रं क्वचित्सूत्र पुस्तक एव सन्दृश्यते” इति अवृ० ॥ ५. निष्क्रान्ता ऋतेः - सन्मार्गात् निर्ऋतिः । तत्र भवा नैर्ऋतिकाः इत्येवं 'नेरतिय' शब्दस्य व्युत्पादनम् । 'निर्ऋति' शब्द : अमरकोशे नरकवर्गे निर्दिष्टः । एवं व्युत्पत्तौ, 'नेरतिया' इत्यत्र तकारः न 'त' श्रुतिरूपः, किन्तु 'निर्ऋति'शब्दस्थः ॥ ६ स्वाहा' ला ३ ॥ ७ भाहारिजस्समा ला० ला ३ ॥ ८ या आहारिजस्समा ला० ला ३ । 'या भाहारिज्जिस्सिमा ला४ ॥ ९. 'हाराय पोग्ग' ला ॥ १०, १२. 'नमस्संति ला २-४ ॥ ११. अणाहारिजमाणा ला २ ॥ १३. संति, एवं चिया उवचिया उदीरिया वेदिया य निजिण्णा ला २-४ ॥ १४. निष्क्रान्तः अयात् निरयः, तत्र भवः नैरयिकः इति 'नैरयिक' शब्दस्य व्युत्पादनम् । अयो नाम अनुकूलं दैवम् । अयं शब्दोऽपि अमरकोशे क्षीरस्वामिवृत्तो नरकवर्गे निरूपितः । " निर्गतम् अयम् इष्टफलं कर्म येभ्यः ते निरयाः तेषु भवा नैरयिकाः- नारकाः" इति अवृ० ॥ १५. हा एवं चिया उवचिया उदी ला० ॥ १६. चियाइ उव° ला ३ ॥ * Page #64 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०६] चउवीलदंडगे ठिइपभुइवियारो कम्मदव्ववग्गणं अहिकिच दुविहा पोग्गला भिजति । तं जहा-अणू चेव, बादरा चेव १। नेरइयाणं भंते ! कतिविहा पोराला चिजति ? गोयमा ! आहारदव्ववग्गणं अहिकिच दुविहा पोग्गला चिति । तं जहा—अणू चेव बादरा चेव २ । एवं उवचिजति ३। नेरइया णं भंते ! कतिविहे पोग्गले उदीरेंति ? गोयमा! कम्मदव्ववग्गणं अँहिकिञ्च दुविहे पोग्गले उदीरेंति । तं जहा–अणू चेव बादरे चेर्वं ४ । एवं वेदेति ५। निजरेंति ६ । ओयटिंसु ७। ओयटेंति ८। ओट्टिस्संति ९। संकोमिंसु १० । 'संकामेति ११ । संकामिस्संति १२ । निहँतिंसु १३ । निहत्तेति १४ । निहत्तिस्संति १५। निकायंसु १६ । निकाएंति १७। १० निकाइस्सति १८। सव्वेसु वि कम्मदव्ववग्गणमहिकि । गाहा भेदित चिता उवचिता उदीरिता वेदिया य निजिण्णा । ओयेंट्टण-संकामण-निहत्तण-निकायणे तिविह कालो ॥४॥ [१.७] नेरइया णं भंते ! जे पोग्गले तेयाकम्मत्ताए गेण्हंति ते किं तीतकालसमए गेण्हंति १ पेंडुप्पन्नकालसमए गेण्हंति १ अणागतकालसमए गेण्हंति १ १५ गोयमा ! नो तीतकालसमए गेण्हंति, पँडुप्पन्नकालसमए गेण्हंति, नो अणागतकालसमए गेण्हंति १। १.८] नेरइया णं भंते ! जे पोग्गले तेयाकम्मत्तीए गहिए उदीरेंति ते किं तीतकालसमैयगहिते पोग्गले उदीरेंति ? पडुप्पन्नकालसमयघेप्पमाणे पोग्गले उदीरेंति १ गहणसमैयपुरेक्खडे पोग्गले उदीरेंति १ गोयमा ! तीयकाल- २० १.४, ७. अभिकि° ला० ला ३। अधिकि ला ४। २. किच्चा ला १॥ ३.व। एवं उवचिजंति ३. नेर ला०॥ ५. गिञ्च ला १॥ ६. एवं ठविज्जति ला३॥ ८.चेव | सेसा वि एवं चेव भाणियब्वा। एवं वेदेति ५ ला १-२-३-४ मु०॥ ९. उय° ला ला ३-४ । उयट्टेसु उय' ला १॥१०-११. उय ला० ला ३-४॥ १२. सका ला० ला ३ ॥ १३. संकामीसु ला १। सकामेसु ला ४ ॥ १४. हत्तीसु ला १। हत्तेसु ला ४॥ १५. काइंसु निकाइंति लो० ॥ १६.°कायंति ला० ला ३। १७. °स्संति । भेदित ला २॥ १८. च । भेदित लो० ॥ १९. उय ला० । उच्च ला २-४॥ २०-२१. पच्चुपण्णका' ला १-२॥ २२. °त्ताए उदी लों० ला १-२॥ २३. °मए गहि° ला०॥ २४. °मए धिप्प ला० । मयखिप्प ला२ ॥ २५. मयं पुरकडे पो ला० ला ३ । 'मयपुरेकडे पो ला १। °मयपुरक्खडे ला ४। Page #65 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०१ उ०१ समयगहिए पोग्गले उदीत , नो पडुप्पन्नकालसमयघेप्पमाणे पोग्गले उदीरेंति, नो गहणसमयपुरेक्खडे पोग्गले उंदीरेंति २ । एवं वेदेति ३, निजरेंति ४ । [१.९] नेरइया णं भंते ! जीवातो किं चलियं कम्मं बंधति ? अचलियं कम्मं बंधंति ? गोयमा ! नो चलियं कम्मं बंधति, अचलितं कम्मं बंधंति १ । ५ एवं उदीरेंति २ वेदेति ३ ओयटेंति ४ संकामेति ५ निहत्तेंति ६ निकाएंति ७। सव्वेसु णो चलियं, अचलियं । [१.१०] नेरइयाणं भंते ! जीवातो किं चलियं कम्मं निजरेंति" १ अचलियं कम्मं निजरेंति ? गोयमा! चलिअं कम्मं निजरेंति, नो अचलियं कम्म निजरेंति ८। गाहा बंधोदय-वेदोव्वेट्ट-संकमे तह निहत्तण-निकाए। अचलियं" कम्मं तु भवे चलितं जीवाउ निरएँ ॥५॥ [२.१] असुरकुमाराणं भंते ! केवइयं कालं ठिती पण्णौ १ जहन्नेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं सातिरेगं सागरोवमं। १० १. °दीरेति ला० ॥ २. यखेप्पमाणे पुग्ग' ला २। 'यपुरेकडे पो° ला० ला ३॥ ३. °मयपुरक्खडे ला २-४॥ ४. उदीरेति २ । एवं वेदेति ला० ॥ ५. लिकं क° ला ४ ॥ ६. कम्मं बंधति । रइया णं भंते ! जीवातो किं चलियं कम्म उदीरेंति? भचलियं कम्म उदीरेंति? गोयमा! नो चलितं कम्म उदीरति अचलितं कम्मं उदीरेंति। एवं वेदेति जे० विना। कम्मं बंधंति। नेरइया णं भंते ! किं जीवातो चलियं कम्मं उदीरेंति? भचलियं कम्मं उदीरेंति। एवं वेदेति, उवट्टेति, संकामंति, निहत्तंति, निकायंति। सम्वेसु चलितं. नो अचलितं ला ला३। ७. निकाइंति ।१-१०नेर लो० जे० ल विना॥ ८.ते! किं चलियं ला० ला ३॥ ९. जरेति ला० ला ३॥ १०. °ति किं अच ला २॥ ११. जरिजंति ८। गाहा ला० ला ३॥ १२. 'दोवट्ट-सं° ला० ला १-२-३। 'दोयट्ट लों० ला ४॥ १३. नियत्तण ला २॥ १४. °लिय कम्मं लों० । लित कम्मं ला०॥ १५. जरेंति ॥ ला० ला ३ । जरिए ला १-२॥ १६. ए॥ एवं ठिती आहारो य भाणियव्वो। ठिती जहा ठितीपदे तहा भाणियब्वा सव्वजीवाणं। आहारो वि जहा पण्णवणाए पढमे आहारउद्देसए तहा भाणियव्वो, एत्तो आढत्तो नेरइयाणं भंते ! किं आहारट्ठी? जाव दुक्खत्ताए भुजो भुजो परिणमंति। [२-१] असुर° ला० ला २-३-४ । ला १ प्रतौ एवमेव एतत् पाठान्तरं केवलं 'जहा' स्थाने 'जधा' इति । अपिचात्र निर्दिष्ट एषोऽधिकः पाठोऽमौलिकः प्रतिभाति, प्राचीनतमताडपत्रीयादर्शद्वयानुपलम्भात् सूत्र ६ [१-१] तः [१-३]गतपाठे निर्दिष्टत्वाचास्य वक्तव्यस्य ॥ १७. केवई का° ला ४॥ १८. ता? गो! ज° ला २॥ Page #66 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०६] चउवीसदंडगे ठिहपभुइवियारो [२.२] असुरकुमारा णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा ४१ गोयमा ! जहन्नेणं सत्तण्हं थोवाणं, उक्कोसेणं साइरेगस्स पक्खस्स आणमंति वा ४ । [२.३] असुरकुमारा णं भंते ! आहारट्ठी ? हंता, आहारट्ठी। [२.४] असुरकुमाराणं भंते ! केवइकालस्स आहारढे समुप्पज्जइ १ गोयमा ! असुरकुमाराणं दुविहे आहारे पण्णते। तं जहा-आभोगनिव्वत्तिए य, अणाभोगनिव्व- ५ त्तिए य। तत्थ णं जे से अणाभोगनिव्वत्तिए से अणुसमयं अविरहिए आहारट्टे समुप्पजइ। तत्थ णं जे से आभोगनिव्वत्तिए से जहन्नेणं चउत्थभत्तस्स, उक्कोसेणं साइरेगस्स वाससहस्सस्स आहारटे समुप्पजइ। [२.५] असुरकुमारा णं भंते! किं आहारं आहारेति ? गोयमा ! दव्वओ अणंतपएसियाई दव्वाइं, खित्त-काल-भावा पण्णवणागमेणं । सेसं जहा नेरइयाणं १० जाँव ते णं तेसिं पोग्गला कीसत्ताए भुजो भुजो परिणमंति ? गोयमा! सोइंदियत्ताए ५ सुरूवत्ताएं सुवण्णत्ताए इत्ताए इच्छियत्ताए अभिाँज्झयत्ताए, उड्ढत्ताए, णो अहत्ताए, सुहत्ताए, णो दुहत्ताए भुजो भुजो परिणमंति। [२.६] असुरकुमाराणं पुव्वाहारिया पुग्गला परिणया? असुरकुमाराभिलावेणं जेहा नेरइयाणं जाव चलियं कम्मं निजरंति। [३.१] नागकुमाराणं भंते ! केवइयं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं देसूणाई दो पलिओवमाई। [३.२] नागकुमारा णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा ४१ गोयमा ! जहन्नेणं सत्तण्हं थोवाणं, उक्कोसेणं मुहुत्तपुंहत्तस्स आणमंति वा ४। [३.३] नागकुमारा णं भंते ! आहारट्ठी? हंता, गोयमा ! आहारट्ठी। २० [३.४] नागकुमाराणं भंते ! केवइकालस्स आहारट्टे समुप्पजइ १ गोयमा! । .१. वा० पुच्छा गो०! ज° ला २-४॥ २. अत्र ६ [१-२] सूत्रवत् 'पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा' योजनीयम्॥ ३. वइयका लों०॥ ४. अत्र 'जाव'पदेन 'असुरकुमाराणां विषये प्रज्ञापनानुसारेण अवशेषाः प्रश्नाः नैरयिकवत् प्रष्टव्याः' इति ज्ञेयम् ॥ ५. एतेन अङ्केन चक्षुः-ध्राण-रसना-स्पर्शनानि इन्द्रियाणि ॥ ६. °त्ताए इत्ता लो० ॥ ७. 'अभिभ्यितता'. शब्दस्य एतद् रूपम्। अभिध्या-अभिलाषः, अभिध्यायुक्तः अभिभ्यितः॥ ८. दुक्खत्ताए लो० ॥ ९. अत्र पूर्वोक्तं नैरयिकविषयकं विवरणम् अनुसन्धेयम्, तदर्थ दृश्यतां ६ [१-४] तः ६ [१-१०] पर्यन्तः सूत्रपाठः॥ १०. °पहुत्तस्स ला २॥ Page #67 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स० १ उ०१ नागकुमाराणं दुविहे आहारे पण्णत्ते। तं जहा-आभोगनिव्वत्तिए य अणाभोगनिवत्तिए य। तत्थणं जे से अणाभोगनिवतिए से अणुसमयं अविरहिए आहारट्टे समुप्पज्जइ, तत्थ णं जे से आभोगनिव्वत्तिए से जहन्नेणं चउत्थभत्तस्स, उक्कोसेणं दिवसपुंहत्तस्स आहारट्टे समुप्पज्जइ। सेसं जहा असुरकुमाराणं जाव चलियं कम्मं निजरेंति, ५ नो अचलियं कम्मं निजरेंति। [४-११] एवं सुवण्णकुमाराण वि जाव थणियकुमाराणं ति। [१२.१] पुढविक्काइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहत्तं, उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साई। [१२.२] पुढविक्काइया केवइकालस्स आणमंति वा ४१ गोयमा ! १० वेमायाए आणमंति वा ४। [१२.३] पुढविक्काइया आहारट्ठी ? हंता, आहारट्ठी। [१२.४] पुढविक्काइयाणं केवइकालस्स आहारट्टे समुप्पज्जइ ? गोयमा ! अणुसमयं अविरहिए आहारट्टे समुप्पज्जइ । [१२.५] पुढविक्काइया किं आहारं आहारेंति ? गोयमा ! दवंओ जहा १५ नेरइयाणं जाव निव्वाघाएणं छदिसि वाघायं पडुच्च सिय तिदिसिं, सिय चउद्दिसिं सिय पंचदिसिं। वण्णओ काल-नील-लोहित-हालिद्द-सुकिलाणि। गंधओ सुब्भिगंध २, रसओ तित्त ५, फासओ कक्खड ८ । सेसं तहेव। नाणत्तंकतिभागं आहारेंति ? कइभागं फाँसादेति ? गोयमा ! असंखिजइभागं आहारेंति, अणंतभागं फासादेंति जावं ते णं तेसिं पोग्गला कीसत्तौए भुजो भुजो परिणमंति ? १. “पृथक्त्वं तु द्विप्रभृतिः आनवभ्यः सङ्ख्याविशेषः समये प्रसिद्धः” अवृ० । °पहुत्तस्स ला २-४॥ २. जाव नो अचलियं लों० ला २-४॥ ३. जरेति। एवं ला २॥ ४. °विकाइ लों ॥ ५. 'व्वओ अणंता जहा लों॥ ६. ओ दुन्भिगं° लो० ॥ ७. अनेन २ अङ्केन 'सुरभि-दुरभि' इतिप्रकारं गन्धद्वयम् ॥ ८. एतेन ५ अङ्केन 'तिक्त-कटुक-कषाय-अम्ल-मधुर' इतिप्रकारं रसपञ्चकम् ॥ ९. अनेन ८ अङ्केन 'कर्कश-मृदुक-गुरुक-लघुक-शीत-उष्ण-स्निग्ध-रूक्ष' इतिप्रकारं स्पर्शाष्टकम् ॥ १०. “भणितावशेषं तथैव-यथा नारकाणां तथा पृथिवीकायिकानामपि। तच्च इदम्-जाई भंते! लुक्खाई आहारेंति ताई किं पुट्ठाई अपुट्ठाई ? जइ पुट्ठाई किं ओगाढाई अणोगाढाई इत्यादि "अवृ०॥ ११. 'फासाएंति' पाठे स्पर्शयन्ति। फासादेंति अथवा फासाएंति वा पाठे स्पर्शास्वादयन्ति-स्पर्शन आस्वादयन्ति प्राकृतशैल्या, अथवा स्पर्शेन आददति स्पर्शाददति इत्यपि प्राकृतशैल्या । वृत्त्यनुसारेण ॥ १२. असंखेज्जइ लों०॥ १३. जतिं भागं ला २॥ १४. 'जाव' पदेन अवशेषाः प्रश्ना नैरयिंकवत् प्रष्टव्याः॥ १५. °त्ताए पुज्जो २ परण° ला ४ ॥ Page #68 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ६] चउवीसदंडगे ठिहपभुइवियारो . गोयमा ! फासिंदियवेमायत्ताए भुजो भुजो परिणमंति। सेसं जहा नेरइयाणं जीव चलियं कम्मं निजरेंति, नो अचलियं कम्मं निजरेंति। [१३-१६] एवं जावे वर्णस्सइकाइयाणं। नवरं ठिती वण्णेयव्वा जा जस्स, उस्सासो वेमायाए। [१७.१] बेइंदियाणं ठिई भाणियव्वा । ऊसासो वेमायाए। ५ [१७.२] बेइंदियाणं आहारे पुच्छा। अणाभोगनिव्वत्तिओ तहेव। तत्थ णं जे से आभोगनिवत्तिए से णं असंखेजसमइए अंतोमुहुत्तिए वेमायाए आहारट्टे समुप्पजइ। सेसं तहेव जाव अणंतभागं आसायंति।। [१७.३] बेइंदिया णं भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हंति ते किं सव्वे आहारेंति ? नो सव्वे आहारेंति ? गोयमा ! बेइंदियाणं दुविहे आहारे १० पण्णत्ते। तं जहा-लोमाहारे पंक्खेवाहोरे य। जे पोग्गले लोमाहारत्ताए गिण्हंति ते सव्वे अपरिसेसिए आहारेंति। जे पोग्गले पक्खेवाहारत्ताए गिण्हंति तेसिं णं पोग्गलाणं असंखिजभागं आहारेंति', अणेगाइं च णं भागसहस्साई अणासाइजमाणाइं अफासाइजमाणाइं विद्धंसमागच्छंति। [१७.४] एतेसिं णं भंते ! पोग्गलाणं अणासाइजमाणाणं अफासाइज- १५ माणाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा! सर्वत्थोवा पुग्गला अणासाइज्जमाणा, अफासाइजमाणा अणंतगुणा। [१७.५] बेइंदिया णं भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गिण्हंति ते णं तेसिं पुग्गला कीसत्ताए भुजो भुजो परिणमंति ? गोयमा ! जिभिंदिय-फासिंदियवेमायत्ताए भुजो भुजो परिणमंति। [१७.६] बेइंदियाणं भंते ! पुव्वाहारिया पुग्गला परिणया तहेव जावे । चलिय कम्मं निजरंति। १. जाव नो अचलियं लों० ला २-४ ॥ २. 'जाव' पदेन अप्-वायु-तेजस्कायिकाः॥ ३ वणप्फतिका ला २॥ ४. जसामइए लो० ॥ ५. आसादेति लों०॥ ६. ति? बेइंदि लों०॥ ७. हारए पलों०॥ ८. पक्खेप्पाहारे ला २॥ ९. हारए य लों०॥ १०. °ति णेगाई ला २॥ ११. मावजंति लों० ला २-४॥ १२. कयरे कयरे अप्पा वा ४ ला २-४॥ १३. अनेन अङ्केन 'बहुआ वा तुला वा विसेसाहिया वा' इति योज्यम् ॥ १४. ध्वत्थेवा ला २॥ १५. जाव अचलियं लों० । अत्र 'जाव' पदेन ६ [१-४] तः ६ [१-१०] पर्यन्तः सूत्रपाठः द्रष्टव्यः ॥ Page #69 -------------------------------------------------------------------------- ________________ So वियाहपण्णत्तिसुतं [स० १ उ०१ [१८-१९.१] तेइंदिय-चउरिंदियाणं णाणत्तं ठितीए जाव णेगाइं च णं भागसहस्साइं अणाघाइज्जमाणाइं अणासाइजमाणाइं अफासाइजमाणाई विद्धंसमागच्छंति। [१८-१९.२]एतेसिंणं भंते! पोग्गलाणं अणाघाइजमाणाणं ३,०पुच्छौं। ५ गोयमा ! सव्वत्थोवा पोग्गला अंणाघाइज्जमाणा, अणासाइजमाणा अणंतगुणा, अफासाइजमाणा अणंतगुणा। [१८.३] तेइंदियाणं घाणिदिय-जिभिदिय-फासिंदियवेमायत्ताए भुजो भुजो परिणमंति। [१९.३] चउरिंदियाणं चक्खिदिय-घाणिदिय-जिभिदिय-फासिंदिय१० ताए भुजो भुजो परिणमंति। [२०] पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं ठितिं माणिऊण ऊसासो वेमायाए। आहारो अणाभोगनिव्वत्तिओ अणुसमयं अविरहिओ। आभोगनिव्वत्तिओ जहन्नेणं अंतोमुहुत्तस्स, उक्कोसेणं फुट्ठभत्तस्स। सेसं जहा चउरिदियाणं जार्वं चलियं कम्मं निजरेंति। [२१] एवं मणुस्साण वि। नवरं आभोगनिव्वत्तिए जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अट्ठमभत्तस्स । सोइंदिय ५ वेमायत्ताए भुजो भुजो परिणमंति। सेसं तहेव जाव निजरेंति। [२२] वाणमंतराणं ठिईए नाणत्तं। अवसेसं जहा नागकुमाराणं (सु. ६ [३])। १. °मावजंति लों० ला २-४॥ २. अणग्याइ° ला २॥ ३. घाइज० ३ पु° लो० ॥ ४. अनेन अङ्केन 'अणासाइजमाणाणं अफासाइजमाणाणं' इति योज्यम् ॥ ५. 'पुच्छा' पदेन ६ [१७.४] सूत्रगतः ‘कयरे' इत्यादिकः पाठो योज्यः॥ ६. अणग्याइ° ला २॥ ७. “तिर्यक्पञ्चेन्द्रियाणामाहाराथै प्रति यदुक्तम् 'उक्कोसेणं छट्ठभत्तस्स' ति, तद् देवकुरुउत्तरकुरुतिर्यक्षु लभ्यते" अवृ०॥ ८. अत्र ६ [१८-१९. १-२, १९.३] सूत्रगतः ६ [१-४] तः ६ [१-१०] पर्यन्तश्च सूत्रपाठोऽनुसन्धेयः ॥ ९. "मनुष्यसूत्रे यदुक्तम् 'अष्टमभक्तस्य' इति, तद् देवकुर्वादिमिथुनकनरान् आश्रित्य समवसेयम्" अपृ० ॥ १०. पञ्चमेन अङ्केन 'चक्खिदियघाणिदिय-जिभिदिय-फासिंदिय०' इति योज्यम् ॥ ११. निजरणं लो० ॥ Page #70 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ११ सु० ६-७] जीवेसु आरंभपरूवणा [२३] एवं जोइसियाण वि। नवरं उस्सासो जहन्नेणं मुहुत्तंपुहेत्तस्स, उक्कोसेण वि मुहुर्तपुहत्तस्स। आहारो जहन्नेणं दिवसपुहतस्स, उक्कोसेण वि दिवसपुहत्तस्स। सेसं तहेव। [२४] वेमाणियाणं ठिती भाणियव्वा ओहिया। ऊसासो जहन्नेणं मुहुत्तपुहत्तस्स, उक्कोसेणं तेत्तीसाए पक्खाणं। आहारो आभोगनिव्वत्तिओ जहन्नेणं ५ दिवसपुहत्तस्स, उक्कोसेणं तेतीसाए वाससहस्साणं। सेसं तहेव जाव निजरेंति । [सु. ७. जीवेसु आरंभपरूवणा] ७. [१] जीवा णं भंते ! किं आयारंभा ? परारंभा ? तदुभयारंभा ? अणारंभा ? गोयमा ! अत्थेगइया जीवा आतारंभा वि, परारंभा वि, तदुभयारंभा वि, नो अणारंभा। अत्थेगइया जीवा नो आयारंभा, नो परारंभा, नो तदुभयारंभा, १० अणारंभा। [२] से केणद्वेणं भंते ! एवं वुचति-अत्थेगइया जीवा आयारंभा वि ? एवं पडिउच्चारतव्वं । गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-संसारसमावन्नगा य असंसारसमावन्नगा य। तत्थ णं जे ते असंसारसमावन्नगा ते णं सिद्धा, सिद्धा णं नो आयारंमा जाँव अणारंभा। तत्थ णं जे ते संसारसमावन्नगा ते दुविहा १५ ।। पण्णत्ता। तं जहा-संजता य, असंजता य। तत्थ णं जे ते संजता ते दुविहा पण्णत्ता। तं जहा-पमत्तसंजता य, अप्पमत्तसंजता य। तत्थ ण जे ते अप्पमत्तसंजता ते णं नो आयारंभा, नो परारंभा, जाव अणारंभा। तत्थ णं जे ते पमत्तसंजया ते सुभं जोगं पडुच नो आयारंभा जीव अणारंभा, असुमं जोगं पडुच्च आयारंभा वि जाँव नो अणारंभा। तत्थ णं जे ते असंजता ते अविरतिं पडुच्च २० १, ३. °त्तपहुत्त ला २, ला २ प्रतौ 'पुहत्त' स्थाने 'पहुत्त' इति। "त्तपुहुत्त ला ४, ला ४ प्रतौ 'पुहत्त' स्थाने 'पुहुत्त' इति ॥ २. हत्तेणं उक्को' लों॥ १. स्स। अवसेसं त° लों॥ ५. अत्र ६ [१-४] तः ६ [१-१०] पर्यन्तः सूत्रपाठोऽनुसन्धेयः॥ ६. तदुभतारं ला १॥ ७. अत्र ‘परारंभा वि तदुभयारंभा वि' इत्यादिकं प्रश्नवचनं योज्यम् ॥ ८. अत्र 'जाव' पदेन पूर्वगतं 'नो परारंभा नो तदुभयारंभा' इति उत्तरवचनं योज्यम् ॥ ९. जया असंजया ला०॥ १०. 'जाव' पदेन 'नो तदुभयारंभा' इति पदं योज्यम्॥ ११. सुहं जो लो० ला ला १-२-३-४ ॥ १२. 'नो परारंभा, नो तदुभयारंभा' इति पदद्वयं योज्यम् ‘जाव' पदेन॥ १३. असुभजो लों॥ १४. 'परारंभा वि तदुभयारंभा वि' इति योज्यम् 'जाव'इत्यनेन॥ . Page #71 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स० १ उ०१ आयारंभा वि जांव नो अणारंभा। से तेणद्वेणं गोतमा ! एवं वुच्चइ-अत्थेगइया जीवा जोव अणारंभा। [सु. ८. चउवीसइदंडकेसु आरंभपरूवणा] ८ [१] नेरइया णं भंते! किं आयारंभा ? परारंभा १ तदुभयारंभा ? ५ अणारंभा ? गोतमा ! नेरइया आयारंभा वि जाँव नो अणारंभी। से केणट्टेणं ? गोयमा! अविरतिं पडुच्च । से तेणटेणं जॉब नो अणारंभा। [२-२०] एवं जावं असुरकुमारा वि, जावं पंचिंदियतिरिक्खजोणिया। [२१] मणुस्सा जधा जीवा। नवरं सिद्धविरहिता भाणियव्वा । [२२-२४] वाणमंतरा जावं वेमाणिया जघा नेरतिया। [सु. ९. सलेसेसु जीवेसु आरंभपरूषणा] ९. [१] सलेसा जघा ओहिया (सु. ७)। [२] किण्हलेस-नीललेस-काउलेसा जहा ओहिया जीवा, नवरं पमत्तअप्पमत्ता न भाणियव्वा। तेउलेसा पम्हलेसा सुक्कलेसा जधा ओहिया जीवा (सु. ७), नवरं सिद्धा न भाणितव्वा । [सु. १०. भवं पडुच्च णाणाइपरूषणा] १०. [१] इहभविए भंते! नाणे ? परभविए नाणे १ तदुभयभविए नाणे? गोयमा ! इहभविए वि नाणे, परभविए वि नाणे, तदुभयभविए वि नाणे । १, ३. 'परारंभा वि तदुभयारंभा वि' इति योज्यम् ‘जाव' इत्यनेन ॥ २. 'जाव' पदेन 'आयारंभा वि. परारंभा वि. तदभयारंभा वि. नो अणारंभा। अत्थेगइया जीवा नो आयारंभा, नो परारंभा, नो तदुभयारंभा' इति योज्यम् ॥ ४. रंभा वि। ला १॥ ५.' आयारंभा वि. परारंभा वि, तदुभयारंभा वि' इति योज्यम् ॥ ६. एवं जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिया। [२१] मणुस्सा ला १-२-३॥ ७. 'असुरकुमारा णं भंते! किं आयारंभा' इत्यादि प्रश्न-प्रतिवचने योज्ये। एवमेव नागकुमारप्रभृतिस्तनितकुमारपर्यन्तः पाठो ज्ञेयः ॥ ८. अत्र पृथ्वीकायिक-अप्कायिकअग्निकायिक-वायुकायिक-वनस्पतिकायिकानाम् पञ्चानाम् स्थावराणां तथा द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियाणां त्रसानां सम्बन्धेऽपि पूर्ववत् प्रश्न-प्रतिवचने ज्ञेये ॥ ९. ज्योतिष्कदेवविषयेऽपि एवमेव प्रश्न-प्रतिवचने योज्ये ॥ १०. °सस्स नीललेसस्स काउलेसस्स जहा ला० ला १-२-३ अवृ०॥ ११. °लेसस्स पम्हलेसस्स सुक्कलेसस्स जहा ओ ला० ला १-२.३ अव० ॥ - १२. भतभविए? गो ला २॥ Page #72 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०८-११] इह-परभवियनाणाइ सिझणाऽसिज्झणा य [२] दंसणं पि एवमेव । [३] इहभविए भंते ! चरिते ? परभविएं चरिते ? तदुभयभविएं चरिते ? गोयमा ! इहभविए चरित्ते, नो परभविएँ चरिते, नो तदुभयभविए चरिते। [४] एवं तवे, संजमे। [सु. ११. असंवुड-संवुडसिज्झणाधियारो] ११. [१] असंवुडे णं भंते! अणगारे किं सिझंति ? बुज्झति ? मुञ्चति ? परिनिव्वाति ? सव्वदुक्खाणमंतं करेति ? गोयमा ! नो इगटे समढे । से केणट्टेणं जाव नो अंतं करेइ १ गोयमा! असंवुडे अणगारे आउयवज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ सिढिलबंधणबद्धाओ धणियबंधणबद्धाओ पैकैरेति, हस्सकालद्वितीयाओ दीहकालद्वितीयाओ पकरेति, मंदाणुभांगाओ तिवाणुभांगाओ पकरेति, अप्पपदे- १० संग्गाओ बहुप्पदेसग्गाओ पकरेति, आउगं च णं कम्मं सिय बंधति, सिय नो बंधति, अँस्सातावेदणिजं च णं कम्मं मुँजो भुजो उवचिणाति, अंणादीयं च णं अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरतं संसारकंतारं अणुपरिट्टइ। से" तेणटेणं गोयमा ! असंवुडे अणगारे नो सिज्झति ५"। [२] संqडे णं भंते ! अणगारे सिज्झति ५७१ हंता, सिज्झति जाव अंतं १५ करेति। से केणगुणं ? गोयमा ! संवुडे अणगारे आउयवजाओ सत्त कम्मपगडीओ धणियबंधणबद्धाओं सिढिलबंधणबद्धाओ पकरेति, दीहकालद्वितीयाओ हूँस्सकाल । १. एमेव । इहभविए वि भंते! ला० ला ३ ॥ २-३. °ए वि च° ला० ला ३॥ ४. "ए वि च' ला०॥ ५,१०. असंबुडे ला० ला ३। अस्संवु ला २॥ ६. गारे सि लों ॥ ७. प्रति बुझंति मुच्चंति परिनिवायति सव्वदुक्खाणं अंतं करेंति ला०॥ ८. इणमढे ला २॥ ९. 'जाव' पदेन 'भंते! एवं वुच्चइ-असंवुडे -णं भंते! अणगारे नो सिज्झइ नो बुज्झइ नो मुच्चइ नो परिनिव्वाति नो सव्वदुक्खाणमंतं करेति' इत्यादिकमनुक्तमपि उत्तरवाक्यमत्र अनुसन्धेयम् ॥ ११ पगतीओ ला २॥ १२ करेंति ला०॥ १३. हस्वका ला० । हुस्स लों० । हस्स ला २-४॥ १४-१५. भावाओ मु० ॥ १६.°सगाउ बहुपदेसगाउ प° ला ३॥ १७. अस्सायवे ला २॥ १८. भुजो उव ला०॥ १९. अणादियं लों०ला. विना ॥ २०. °यदृति । से ला० ला १-२ ॥ २१. से एण?' ला २॥ २२. असंबुडे ला० ॥ २३. अनेन ५, अङ्केन 'नो बुज्झति नो मुञ्चति नो परिनिव्वाति नो सव्वदुक्खाणमंत करेति' पदानि बोध्यानि ॥ २४. संखुडे ला० ॥ २५. अनेन ५ अङ्केन 'बुज्झति, मुच्चति, परिनिव्वाति, सव्वदुक्खाणमंतं करेति' इति योज्यम् ॥ २६. °ओ सढिल° ला १। 'भो सिथिल° ला २॥ २७. हुस्स लों० । हस्स ला २.४ ॥ . Page #73 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स० १ उ०२ द्वितीयाओ पकरेति, तिव्वाणुभांगाओ मंदाणुभांगाओ पकरेति, बहुपएसग्गाओ अप्पपएसग्गाओ पकरेति, आउयं च णं कम्मं न बंधति, अस्सायावेयणिजं च णं कम्मं नो भुजो भुज्जो उचिणाति, अणाईयं च णं अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरतं संसारकंतारं वीतीवयति । से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-संवुडे अणगारे ५ सिज्झति जाव अंतं करेति । [सु. १२. असंजतजीवदेषगइपियारो, वाणमंतरदेषलोगसरूपं च १२.[१] जीवे णं भंते ! असंजते अविरते अप्पडिहयपञ्चक्खायपावकम्मे इतो चुए पेच्चा देवे सिया १ गोयमा! अत्थेगइए देवे सिया, अत्थगइए नो देवे सिया। से केणटेणं जाँव इतो चुए पेचा अत्थेगइए देवे सिया, अत्थेगइए नो देवे १० सिया? गोयमा! जे इमे जीवा गामाऽऽगर-नगर-निगम-रायहाणि-खेड-कंबड· मडंब-दोणमुह-पट्टणाऽऽसम-सन्निवेसेसु अकामतण्हाए अकामछुहाए अकामबंभचेरवासेणं अंकामअण्हाणगसेय-जल-मल-पंकपरिदाहेणं अप्पतरो वा भुजतरो वा कालं अप्पाणं परिकिलेसंति, अप्पाणं परिकिलेसइत्ता कालमासे कालं किच्चा अन्नतरेखें वाणमंतरेसु देवलोगेसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति। [२] केरिसा णं भंते! तेसिं वाणमंतराणं देवाणं देवलोगा पण्णता ? गोयमा! से जहानामए 'ईंहं असोगवणे इ वा, सत्तवण्णवणे इ वा, चंपगवणे इ वा, चूतवणे इ वा, तिलगवणे इ वा, लउयवणे ति वाँ, णिग्गोहवणे इ वा, छत्तोववणे इ वा, असणवणे इ वा, सणवणे इ वा, अयसिवणे इ वा, कुसुंभवणे १-२. भावाओ मु०॥ ३. °वचिणेइ अ° ला २॥ ४. से एतेणटे ला ४॥ ५. एवं० संवुडे ला० ला २-३-४॥ ६. इतो चुतो पच्छा दे ला०॥ ७. गइया नो लो० ॥ ८. अत्र 'जीवे णं भंते! असंजते' प्रश्नवचनं योजनीयम् ॥ ९. कब्बड-दोणमुह-मडंब-पट्टणा लों० ला १-३-४॥ १०. अकामसीतातवदंसमसगअण्हाणग° लों० ला १-४॥ ११. “अप्पतरो वा भुज्जतरो वा कालं ति प्राकृतत्वेन विभक्तिविपरिणामात् अल्पतरं वा भूयस्तरं वा-बहुतरं कालं यावत् , 'वा' शब्दौ देवत्वं प्रति अल्प-इतरकालयोः समताभिधानाौँ” अवृ०॥ १२. परिकलेस्संति, परिकिलेसित्ता ला १॥ १३. सु वा वाणमंतरेसु वा दे ला ३॥ १४. इहं माणुस्सलोगम्मि असो ला० ला १-२-३। इहं मणुस्सलोये असो' ला ४॥ १५. “असोगवणे इ वा" इत्येतस्य 'अशोकवनमिति वा' तथा 'अशोकवने इव' इति द्वावौँ अवृत्तौ। एतदनुसारेण " सत्तवण्णवणे इ वा" इत्यादिपदानां कृत्तिव्याख्याऽवबोद्धव्या ॥ १६. सत्तिवण्ण° ला १-२॥ १७. वा छत्तोयवणे इ वा निग्गोहवणे इ वा असण° लों। वा छत्तोववणे ति वा असण' ला १॥ १८. "छत्तोहवणे इ वा प्रत्यन्तरे" ला १टि० ॥ Page #74 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १] जीवेसु दुक्खवेदपरूवणं इवा, सिद्धत्थवणे इ वा, बंधुजीवगवणे इ वा णिचं कुसुमितमाँइतलवइतथवइयगुलुइत गुच्छितज मलिर्तज्वलितविणमितपणमितसुविभर्त्तपिंडिमंजरि वडेंसगधरे सिरीएं अईव अईव उवसोभेमाणे उवसोभेमाणे चिट्ठति, एवामेव तेसिं वाणमंतराणं देवाणं देवलोगा जहन्नेणं दसवाससहस्सट्ठितीएं हिं उक्कोसेणं पलिओवमट्टितीए हिं बहूहिं वाणमंतरेहिं देवेहिं" य देवीहि य आइण्णा "वितिकिण्णा उवत्थडा संथडा फुडा अवगाढगाढा सिरीए अतीव अतीव उवसोभेमाणा चिट्ठेति । ऐरसगा णं गोतमा ! तेसिं वाणमंतराणं देवाणं देवलोगा पण्णत्ता । से तेणट्टेणं गोतमा ! एवं वुञ्चति - जीवे णं अस्संजए जव देवे सिया । ५ सेवं भंते ! सेत्रं भंते! त्ति भगवं गोतमे समुणं भगवं महावीरं वदति नम॑सति वंदित्ता नमंसित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरति । ॥ "पढमे सते पढमो उद्देसो ॥ [बितिओ उद्देसो 'दुक्खे '] [सु. १. उबकमो ] १. रायग नगरे समोसरणं । परिसा निग्गता जीव एवं वदासी [ सु. २- ३. जीवं पडुच्च एगत्त-पुहत्तेणं दुक्खवेद्णपरूवणं] २. जीवे णं भंते ! सयंकडं दुक्खं वेदेति ? गोयमा ! अत्थेगइयं वेदेति, अत्थेगइयं नो वेदेति । से केणट्ठेणं भंते! एवं बुच्चइ – अत्थेगइयं वेदेति, १. वणे ति वा कुसुमियमोइय ला० ला २-३ ॥ २. कुसुमियमो यरिय दुर्ग ० वि० । कुसुमियमोहयला २ ॥ ३. 'माईय' ला १॥ ४. 'गुलइयगोच्छिय' ला ॥ ५. " यद्यपि च स्तबक- गुच्छयोः अविशेषः नामकोशे अधीतः तथापि इह पुष्प पत्रकृतो विशेषो भावनीयः " अ० ॥ ६. लियजुगलिय दुर्ग ० वि० ॥ ७ °लियविणमियसुवि दुर्ग० वि० ॥ ८. भत्तपडिमंजरि ला ३ । भत्तपेंडिमंजरि लों० ॥ ९°ए अईव उव लों० । ए भतीव भतीव उवसोभेमाणे चिट्ठइ, एवा° ला० ला १-२ ॥ १०. द्वितिएहिं लों० ॥ ११. मट्ठितिएहिं लों० ॥ १२. हिं तद्देवीहिंय ला १ ॥ १३. विइण्णा ला ४ ॥ १४. अवगाढा सि° ला ३ । अवगाहगाढा सि ला २ ॥ १५. एरिसिगा ला १ ॥ १६. ' जाव' पदेन अत्र १२ [१] सूत्रगतमुत्तरवचनं योज्यम् ॥ १७. वंदति णमंसंति ला० ॥ १८. पढमसए ला ३। पढमस्स पढमो उसो सम्मन्तो ला १ ॥ १९. ' जाव' शब्देन प्रथमोद्देशकस्य उपोद्घातसम्बन्धि टिप्पणमनुसन्धेयम् ॥ २०. बुच्चइ ला०, अस्मिन्नादर्शे 'वुच्चइ' स्थाने बहुषु स्थलेषु ' बुच्चइ' प्रायो दृश्यते ॥ . १० १५ Page #75 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १६ ५ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स० १ उ० २ अत्थेगइयं नो वेदेति ? गोयमा ! उदिण्णं वेदेति', अणुदिण्णं नो वेदेति, से तेणद्वेणं एवं वुञ्चति – अत्थेगइयं वेदेति, अत्थेगइयं नो वेदति । एवं चउव्वीसदंडणं जाव माणिए । १० ३. जीवा णं भंते सयंकडं दुक्खं वेदेंति ? गोयमा ! अत्थेगइयं वेदेंति, अत्थेगइयं णो वेदेति । से केणट्टेणं ? गोयमा ! उदिष्णं वेदेंति, नो अणुदिण्णं वेदेंति, से तेणद्वेणं एवं जांव वेमाणिया । . [सु. ४. जीवं पडुच्च एगत्त-पुहत्तेणं आउयवेदणपरूवणं ] ४. जीवे णं भंते! सयंकंडं आउयं वेदेति ? गोयमा ! अत्थगेइयं वेदेति ० जधा दुक्खेणं दो दंडगा तहा आउएण वि दो दंडगा एगत्तै - पोहत्तिया; एगत्तेणं tadमाणिया, हत्तेण वि तव । [सु. ५-११. चउवीसदंडएस समाहाराइसत्तदार परूवणं ] ५. [१] नेरइया णं भंते! सव्वे समाहारा, सव्वे समसरीरा, सव्वे समुस्सास-नीसास ? गोयमा ! नो ईट्टे समट्ठे । से केणट्टेणं भंते! एवं बुच्चति - नेरइया नो सव्वे समाहारा, नो सव्वे समसरीरा, नो सव्वे समुस्सास - निस्सासा ? १५ गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा - महासरीरा य अप्पसरीरा य । तत्थ णं ̈जे ते मँहासरीरा ते बहुतराए पोग्गले आहारेंति, बहुतराए पोग्गले परिणामेंति, बहुतेरीए पोले उस्ससंति, बहुतराए पोग्गले" नीससंति, अभिक्खणं १. °ति नो अणुदिनं वेदेइ ला १ । °ति नो अणुदियं वेदेति ला २ । २. से एएणट्टेणं लों० ॥ ३. टेणं एवं जाव वैमाणिए ला १-२ ॥ ४. वेमाणिया लों० ॥ ५. अत्थेगईए नो वेदेति । से ला० ॥ ६ °ति एवं जाव वेमा'ला १ ॥ ७. अणुदिनं, से एएणट्टेणं लों० ॥ ८. °ति एवं जाव वेमाणिया ला २ ॥ ९. 'जाव' पदेन नैरयिकाद् आरभ्य 'वैमानिक ' पर्यन्ताः चतुर्विंशतिर्दण्डका वेदितव्याः ॥ १०. कयं आलों० ॥ ११ त पुहत्तिया । ५. [१] नेरइया णं ला० । - वोहत्तिया । ५. [१] णेरड्या णंला १-२ त पुहत्तया । ५. [१] णेरड्या णं ला ३ । एकवचन बहुवचनयुक्ता इत्यर्थः ॥ १२. ' जाव ' शब्देन एतत्सर्वे वक्तव्यं चतुर्विंशतिदण्डकेषु योज्यम् ॥ १३. एतत् ' समाहारा' इत्यादिकं सर्वे निरूपणं प्रज्ञापनासूत्रे सप्तदशे लेश्यापदे प्रथमोद्देश सविस्तरं वर्तते । समाहारगा लों० ॥ १४. सा ? नो लों० ॥ १५. इत्थे समत्थे ला १ ॥ १६. “ तत्थ णं जे ते इत्यादि ये ते, इह 'ये' इत्येतावतैव अर्थसिद्धौ यत् 'ते' इति उच्यते तद् भाषामात्रमेव” अवॄ० ॥ १७. महस्सरी ला २ ॥ १८, २०, २२. बहुत्तरए ला ३, अस्यां प्रत 'बहुत्तर ए ' स्थाने 'बहुतराए' इति संशोधितम् ॥ १९. “ परिणामश्च अपृष्टोऽपि आहार कार्यम् इति कृत्वा उक्तः " अ० ॥ २१. गले णिस्ससंति, बला १ ॥ २३. ले उस्ससंति, भ° ला १ ॥ 6 Page #76 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ३-५ ] चवीस दंडगेसु समाहाराइदारपरूवणं आहारेंति, अभिक्खणं परिणार्मेति, अभिक्खणं ऊससंति, अभिक्खणं निस्ससंति । तत्थ णं जे ते अप्पसरीरा ते णं अप्पतराए पुग्गले आहारेंति, अप्पतराए पुग्गले परिणामेंति, अप्पतराए पोले उस्ससंति, अप्पतराए पोग्गले नीससंति, आहच्च आहारेंति, आच्च परिणामेंति, आहच उस्ससंति, आहच्च नीससंति । से तेणट्टेणं गोय! एवं वुञ्चइ-नेरइयाँ नो सव्वे समाहारा जाव नो सव्वे समुस्सास - निस्सासा । १ । -1 [२] नेरइया णं भंते! सव्वे समकम्मा १ गोयमा ! णो इणट्टे समट्ठे । से केणेणं १ गोयमा ! नेरइया दुविधा पण्णत्ता । तं जहा - पुव्वोववन्नगा य पच्छीववन्नगा य । तत्थ णं जे ते पुव्वोववन्नगा ते णं अप्पकम्मतरागा । तत्थ णं जे ते पच्छोववन्नगा ते णं महाकम्मतरागा । से तेणट्टेणं गोयमीं ! ०।२। [३] नेरइया णं भंते! सव्वे संमत्रणीं ? गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे । से १० hणणं तह चेव ? गोयमा ! जे ते पुव्वोववन्नगा ते णं विसुद्धवण्णतरागा तहेव से ते द्वेणं' ० । ३। १५ [४] नेरइया णं भंते! सव्वे समलेसा ? गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे । से केणद्वेणं जावें नो सव्वे समलेसा ? गोयमा ! नेरेंइँया दुविहा पण्णत्ता । तं जहापुव्वोववन्नगा य पच्छोत्रवन्नगा य । तत्थ णं जे - ते पुव्वोववन्नगा ते णं विसुद्धले - १५ सतरागा, तत्थ णं जे ते पच्छोववन्नर्गी ते णं अविसुद्धले संतरागा । से तेणट्टेणं” ० । ०।४। १. परिगमंति ला० ॥ २. णं नीससं ला० ॥ ३. परिणामंति ला० ॥ ४. उगले नीससं ला० ॥ ५. ऊस ला० ॥ ६. गोयमा ! ० । [२] नेरइया णं भंते ! लों० ॥ ७. नेरइया सब्वे नो समाहारा । [२] रतिया णं भंते! ला १-२ ॥ ८. 'जाव' पदेन अत्र 'नो सव्वे समसरीरा' इति योज्यम् ॥ ९°णं एवं ? गो' ला १॥ १०. ' गोयमा ! ० 3 पदानन्तरम् ' एवं बुच्चइ नेरइया णं नो सव्वे समकम्मा' इति योज्यम् ॥ ११. समवण्णगा ? ला २ ॥ १२. ण्णा ? नो इणट्ठे ला० ॥ १३. तं चैव ला १ । ' तह चेव' पदेन अत्र 'भंते! एवं वच्चइ - नेरइया सव्वे नो समवण्णा' इति प्रश्नवचनमाम्रेडितव्यम् ॥ १४. ' तहेव' पदेन 'जे ते पच्छोववन्नगा ते णं अविसुद्धवण्णतरागा' इत्यादि अनुसन्धेयम् ॥ १५ णं एवं ० । [४] नेर° ला १॥ १६. 'जाव ' पदेन 'भंते! एवं वुच्चइ - नेरइया णं' इति बोध्यम् ॥ ९७. केषुचिद्धस्तलिखित पुस्तकेषु 'णेरइया' इति पाठः । तथैव अन्यत्रापि पदेषु यत्र 'न' श्रुतिः तत्र सर्वत्र प्रायः 'ण' श्रुतिः ॥ १८. 'गा तहेव ते णं अवि लों० ॥ १९. हस्तलिखितपुस्तिकासु 'लेसा, लेस्सा, लेस, लेस्स' इत्येवं पाठाः प्राप्यन्ते " न दीर्घानुस्वारात् |८|२| १२ | इति नियमं समाश्रित्य उच्चारणापेक्षयाऽपि च अत्र सम्पादने 'लेसा' 'लेस' इति पाठयोरन्यतरः स्वीकृतः ॥ २०. अत्र 'गोयमा ! एवं gas नेरइया णं सव्वे नो समलेसा' इति योज्यम् ॥ २ १७ Page #77 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स० १ उ०२ [५] नेरइया णं भंते ! सव्वे समवेदणा १ गोयमा ! नो इणढे समढे। से केणद्वेणं ? गोयमा ! नेरइया दुविहां पण्णता। तं जहा-सण्णिभूया य असण्णि या य । तत्थ णं जे ते सण्णिभूया ते णं महावेयणा, तत्थ णं जे ते असण्णिभूया ते णं अप्पवेयणतरागा। से तेणटेणं गोयमा ! ० ।५। [६] नेरइया णं भंते ! सव्वे समकिरिया १ गोयमा ! नो इणद्वे समझे। से केणटेणं ? गोयमा ! नेरइया तिविहा पण्णत्ता। तं जहा-सम्मट्ठिी मिच्छादिट्ठी सम्मामिच्छद्दिट्ठी। तत्थणं जे ते सम्मादिट्ठी तेसि णं चत्तारि किरियाओ पण्णत्ताओ, तं जहा-आरंमिया १ पारिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ अपञ्चक्खाणकिरिया ४। तत्थ णं जे ते मिच्छादिट्ठी तेसि णं पंच किरियाँओ कजंति, तं जहा१० आरंभिया जावं मिच्छादसणवत्तिया। एवं सम्मामिच्छादिट्ठीणं पि। से तेणटेणं गोयमा !०।६। [७] नेरइया णं भंते ! सव्वे समाउया ? सव्वे समोववन्नगा ? गोयमा ! णो इणढे समढे। से केणद्वेणं ? गोयमा ! नेरइया चउन्विहा पण्णत्ता तं जहा अत्थेगइया समाउया समोववन्नगा १, अत्थेगइया समाउया विसमोववन्नगा २, १५ अत्थेगइया विसमाउया समोववन्नगा ३, अत्थेगइया विसमाउया विसमोववन्नगा ४। से तेण?णं गोयमा ! ०।७। ६. [१] असुरकुमारा णं भंते! सव्वे समाहारा ? सव्वे समसरीरा ? - १. हा-सण्णिभूला १॥ २. भूभा य ला०॥ ३. अत्र ‘एवं वुच्चइ-नेरइया णं सव्वे नो समवेयणा' इति योज्यम् ॥ ४. से केणं ? गो० रतिया विविहा ला १॥ ५. लिखिवासु पुस्तिकासु तेसि णं' 'एएसि णं' इत्येवंप्रकाराणि रूपाणि प्राय उपलभ्यन्ते। व्याकरणदृष्ट्या तु 'तेसिं णं' 'एएसिं ' इति रूपाणि उचितानि। यत्र तु 'णं' नास्ति तत्र तैरेव लिपिकारैः 'तेसिं पंच' (अत्रत्यं सप्तमी टिप्पणी दृश्यम् ) इत्येवंरूपं लिखितम्॥ ६. परिग्ग° ला०॥ ७. तेसिं पंच ला०॥ ८. °या क° ला०॥ ९. प्रतिषु क्वचित् क्वचित् 'तं जहा' स्थाने 'तं' इत्येवं संक्षिप्तमेव दृश्यते॥ १०. 'जाव' पदेन 'पारिग्गहिया मायावत्तिया अपच्चक्खाणकिरिया' इति अत्र योज्यम्॥ ११. अत्र ‘एवं वुच्चइ नेरइया णं सव्वे नो समकिरिया' इति योज्यम्। लिखितपुस्तिकासु क्वचित् क्वचित् 'गोयमा' स्थाने 'गो'. इत्येवं संक्षिप्तमपि लिखितम् ॥ १२. हे संमला० ॥ १३. °णं एवं०? गो० ! नेर° ला०॥ १४. °०। ६. [१] असुर' ला० ॥ १५. अत्र ‘एवं वुच्चइ नेरइया णं सव्वे नो समाउया नो समोववन्नगा' इति योज्यम् ॥१६. हारका सव्वे ला १॥ Page #78 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ६-७] चउवीसइदंडगेसु समाहाराइदारपरूवणं जधा नेरइया तो भाणियव्वा। नवरं कम्म-वण्ण-लेसाओ परित्थल्लेयवाओपुव्वोवैवन्नगा महाकम्मतरागा, अविसुद्धर्वण्णतरागा, अविसुद्धलेसतरागा। पच्छोववन्नगा पसत्था। सेसं तहेव। [२] एवं जाँव थणियकुमारा। ७. [१] पुढविकाइयाणं आहार-कम्म-वण्ण-लेसा जहा नेरइयाणं। ५ [२] पुढविक्काइया णं भंते! सव्वे समवेदणा ? हंती, समवेयणा। से केण टेणं ? गोयमा! पुढविकाइया सव्वे असण्णी असण्णिभूतं अणिदौए वेयणं ... वेदेति। से तेणटेणं"। [३] पुढविक्काइया णं भंते! समकिरिया ? हंता, समकिरिया। से केणद्वेणं १ गोयमा ! पुढविक्काइया सव्वे माईमिच्छादिट्ठी, ताणं नेयतियाओ पंच १० १. पूर्वमस्योद्देशकस्यारम्भे नैरयिकाणां विषये 'समाहारा' इत्यादि निरूपणं समागतमेव, द्रष्टव्यं स०५॥ २. परिवण्णेयब्वामओ एवं जाव थणियकमाराणं। ७. पढविकाया णं भंते ! आहार ला० । अत्र मूलपाठस्य 'परित्यल्लेयव्वाओ' पदस्य अयमर्थः-'परित्थल्लेयव्वाओ' पर्यस्तयितव्याःविपरिवर्तनीयाः, अर्थात् यथा-'ये नैरयिकाः पूर्वोपपन्नकाः ते अल्पकर्मतराः' इत्यादिकं यद् निरूपितम् तद् अत्र असुरकुमाराणां प्रकरणे विपरीतं भावनीयम् , यथा-असुरकुमाराः पूर्वोपपन्नकाः ते महाकर्मतराः इत्येवं विपर्यस्तीकृत्य सर्व ज्ञेयम् । एवमेव वर्णलेश्यापेक्षयाऽपि विपरीतं बोध्यम् ॥ ३. वाओ । ७. पुढवि ला २॥ ४. °ववन्नामलों० ॥ ५.म्मतरा अ° लो० ॥ ६. वन्नतरा भविसुद्धलेसतरा। पलों०॥ ७. °वना पलों०॥८. 'जाव' पदेन असुरकुमारवत् 'नागकुमारा सुवण्णकुमारा विज्जुकुमारा अग्गिकुमारा दीवकुमारा उदधिकुमारा, दिकुमारा वायुकुमारा य' भावनीयाः॥ ९. °विकाइ ल० ला० । लिखितासु पुस्तिकासु 'विकाई' अथवा 'विक्काइ' इति रूपद्वयमपि दृश्यते ॥ १०.हंता, सव्वे सम° ला०॥ ११. लिखितप्रतिपुस्तके ‘से केण?णं' स्थाने ‘से केणं' इत्येवं संक्षिप्तः पाठः बहुस्थलेषु। एवमेव ‘से तेणटेणं' स्थाने बहुस्थलेषु ‘से तेणं' इत्यपि पाठः, क्वचित् क्वचित् ‘से एएणतुणं' इत्यपि दृश्यते॥ १२. असन्नीभूया आणिंदए चेयणं ला०॥ १३. °ण्णिभूमा असण्णियाए वेयणं ला २॥ १४. अयं निदा वा अनिदाशब्दः वेदनाया विशेषणीभूतः। 'निदा' 'अनिदा' पदयोः स्वरूपमेवम्-" नितरां निश्चितं वा सम्यग् दीयते चित्तम् अस्याम् इति निदा-(बहुलाधिकारात् उपसर्गात् आतः ['उपसर्गात् अः' इति मलयगिरिशब्दा० कृदन्ते पञ्च० पा०। सू०६५] अधिकरणे घञ्)-सामान्येन चित्तवती सम्यग विवेकवती वा इत्यर्थः। इतरा तु अनिदा-चित्तविकला सम्यग्विवेकविकला वा" प्रज्ञापनावृत्तिपत्र० ५५७ । "असण्णिभूयं ति असंज्ञिभूताम्-असंज्ञिनां या जायते ताम् , एतदेव व्यनक्ति-अणिदाए त्ति अनिर्धारणया वेदना वेदयन्ति-वेदनामनुभवन्तोऽपि न...मिथ्यादृष्टित्वात् अवगच्छन्ति विमनस्कत्वाद वा मत्त-मर्छितादिवत् इति भावना"-अवृ० पत्र ४४॥ १५. अत्र 'गोयमा! पुढविकाइया णं सव्वे समवेयणा' इति योज्यम् ॥ १६. मायामि ला १॥ १७. 'ट्ठी ते णं निययामो पंच ला० ॥ १८. ताणं णितियाभो ला २ । ताणं णियइयाओ लो० ॥ - Page #79 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुतं [स० १ उ०२ किरियाओ कजंति, तं जहा-आरंभिया १ जाव मिच्छादसणवत्तिया ५। से तेणेंडेणं. समकिरिया। [४] समाउया, समोववन्नगा जधा नेरइया तथा भाणियव्वा । ८. जधा पुढविक्काइया तथा जावं चउरिंदिया । ९. [१] पंचिंदियतिरिक्खजोणिया जहा नेरइया । नाणत्तं किरियासु [२] पंचिंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! सव्वे समकिरिया १ गो० ! णो इणढे समढे। से केणटेणं १ गोयमा! पंचिंदियतिरिक्खजोणिया तिविधा पण्णता। तं जहा-सम्मद्दिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, सम्मामिच्छादिट्ठी! तत्थ णं जे ते सम्मद्दिट्ठी ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-अस्संजता य, संजताऽसंजता य। तत्थ १० णंजे ते संजताऽसंजता तेसि णं तिन्नि किरियाओ कजति, तं जहा-आरंभियों १ पारिग्गहिया २ मायावत्तिया ३। अँसंजताणं चत्तारि। मिच्छादिट्ठीणं पंचे। सम्मामिच्छादिट्ठीणं पंच । १०. [१] मणुस्सा जैहा नेरइया (सु. ५)। नाणत्तं-जे महासरीरा ते आहच आहारैति। जे अप्पसरीरा ते अभिक्खणं आहारेंति ४ । सेसं जहा नेरइयाणं १५ जाव वेयणा। [२] मणुस्सा णं भंते ! सव्वे समकिरिया १ गोयमा ! णो इणढे समढे। से केणद्वेणं ? गोयमा! मस्सा तिविहा पण्णत्ता। तं जहासम्मॅट्ठिी मिच्छादिट्ठी सम्मामिच्छोंदिट्ठी। तत्थ णं जे ते सम्मंदिट्टी ते तिविधा १. 'जाव' पदेन 'पारिग्गहिया मायावत्तिया अपच्चक्खाणकिरिया' इति योज्यम् ॥ २. तेण । [४] समा ला १॥ ३. व्वा । ८. पुढवि ला०॥ ४. °विकाइ लों० ला० । लिखितासु पुस्तिकासु 'विकाइ' अथवा 'विक्काइ' इति रूपद्वयमपि दृश्यते ॥ ५. अत्र 'जाव' पदेन 'द्वीन्द्रियाः त्रीन्द्रियाः' बोद्धव्याः॥ ६. अत्र मूलसूत्रशब्दार्थसङ्गतिकरणाय पत्तिकारविवेचनमवश्यम् अनुसन्धेयम् ॥ ७. ते समदिट्ठी ला० ॥ ८. अस्संजया इ सं ला० ॥ ९ °या परिग्ग° ला० ।। १०. अस्संज' लों०॥ ११. 'आरंभिया पारिग्गहिया मायावत्तिया अपच्चक्खाणकिरिया' इत्येवं चतस्रः क्रियाः॥ १२. एकादशटिप्पणे दर्शितासु क्रियासु 'मिच्छादसणवत्तिया' किया प्रक्षेप्या, एवं च पञ्च क्रिया बोध्याः॥ १३. ला १ पुस्तके 'जहा' 'तहा' स्थाने विशेषतः 'जधा' 'तधा' इत्येवं पाठः॥ १४. 'परिणामेंति ऊससंति नीससंति' इत्येवं क्रियापदत्रयमपि योज्यम् ॥ १५. 'जाव' पदेन 'समकम्मा समवण्णा समलेसा सम' इत्येवमपि प्रष्टव्यं सूचितम्। अत्र प्रतिवचनम् नारकवक्तव्यतावद् ज्ञेयम् ॥ १६. किरिया? नो लो०॥ १७. मणूसा ति° लों॥ १८. सम्मदिट्ठी लों० विना ॥ १९. मिच्छहिट्ठी लो० ॥ २०. सम्मदिट्ठी ला०॥ Page #80 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०८-१२] चउवीसदंडएसु लेसं पडुश्च समाहाराइसत्तदाराई पण्णत्ता, तं जहा-संजता अस्संजता संजतासंजता य। तत्थ णं जे ते संजता ते दुविहा पण्णता, तं जहा-सरागसंजता य वीतरागसंजता य। तत्थ णं जे ते वीतरागसंजता ते णं अकिरिया। तत्थ णं जे ते सरागसंजता ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-पमत्तसंजता य अपमत्तसंजता य। तत्थ णं जे ते अप्पमत्तसंजता तेसि णं एगा मायावत्तिया किरिया कजति । तत्थ णं जे ते पमत्तसंजता तेसि णं ५ दो किरियाओ कजंति, तं०-आरंभिया य १ मायावत्तिया य २। तत्थ णं जे ते संजतासंजता तेसि णं ओइलाओ तिन्नि किरियाओ कजंति। अस्संजताणं चैत्तारि किरियाओ कजंति-आरं० ४। मिच्छादिट्ठीणं पंच। सम्मामिच्छादिट्ठीणं पंच ५। ११. वाणमंतर-जोतिस-वेमाणिया जहा असुरकुमारा (सु. ६)। नवरं १० वेयणाएँ नाणतं-मायिमिच्छादिट्ठीउववन्नगा य अप्पवेदणतरा, अमायिसम्मदिट्टीउववन्नगा य महावेयर्णंतरागा भाणियब्वा जोतिस-वेमाणिया। [सु. १२. चउषीसदंडएसु लेसं पडुच्च समाहाराइसत्तदारपरूवणं] १२. सलेसा णं भंते ! नेरइया सव्वे समाहारगा? ओहियाणं, सलेसाणं, सुक्कलेसाणं, एएसि णं तिण्हं ऐक्को गमो। कण्हलेस-नीललेसाणं पि एको गमो, १५ नवरं वेदणाए—मीयिमिच्छादिट्ठीउववन्नगा य, अमायिसम्मद्दिट्ठीउववण्णगा य भाणियव्वा। मणुस्सा किरियासु सराग-वीयरींग-पैमत्तापमत्ता ण भाणियव्वा। काउलेसाण वि एसेव गमो, नवरं नेरइए जहा ओहिए दंडए तहा भाणियव्वा । तेउलेसा पम्हलेसा जस्स अत्थि जहा ओहिओ दंडओ तहा भाणियव्वा, नवरं मणुस्सा सँरागा वीयरागा य न भाणियव्वा। गोहा . २० दुक्खाऽऽउए उदिण्णे, आहारे, कम्म-वण्ण-लेसा य। समवेदण समकिरिया समाउए चेव बोद्धव्वा ॥१॥ १. संजता संजतासंजता भस्संजवा लों०॥ २. भाइमामो लो० ला १। आइमायामो ला०॥ ३. अत्र आद्याः चतस्रः क्रिया बोध्याः॥ ४. सम्ममि लों॥ ५. वाणमंवरा जोइसला०॥६.जोदिस ला १॥ ७. °ए मायामिच्छट्टिी ॥ ८.°णतरा भा लों०॥ ९. एक्को त्ति एकः समानः-तुल्यः, गमः-पाठः ॥ १०. एगो लो० ॥ ११. मायमिच्छदि ला०॥ १२. रागा पमत्तऽपमत्ता य मा ला० ॥ १३. पमत्तऽप्पम लों॥ १४. सरागवीवरागा ला० लो० ॥ १५. उद्देशकनिरूपितविषयसूचिका सङ्ग्रहगाथा ॥ Page #81 -------------------------------------------------------------------------- ________________ . वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स० १ उ०२ [सु. १३. लेसाभेयपरूषणं] १३. कति णं भंते ! लेसाओ पण्णत्ताओ? गोयमा छल्लेसाओ पण्णत्ताओ। तं जहा-लेसाणं बीओ उद्देसओ भाणियन्वो जाव इड्ढी। [सु. १४-१७. जीपाईणं संसारसंचिट्ठणकालस्स भेय-पभेया अप्पाबहुयं च] ५ १४. जीवस्स णं भंते ! तीतद्धाए आदिट्ठस्स कइविहे संसारसंचिट्ठणकाले पण्णत्ते ? गोयमा ! चउविहे संसारसंचिट्ठणकाले पण्णते। तं जहा–णेरइयसंसारसंचिट्ठणकाले, तिरिक्खजोणियसंसारसंचिट्ठणकाले, मणुस्ससंसारसंचिट्ठणकाले, देवसंसारसंचिट्ठणकाले य पण्णत्ते। . १५. [१] नेरैइयसंसारसंचिट्ठणकाले णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? १० गोयमा ! तिविहे पण्णते। तं जहा—सुन्नकाले, असुन्नकाले, मिस्सकाले । [२] तिरिक्खजोणियसंसारसंचिट्ठणकाले पुच्छा। गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते। तं जहा-असुन्नकाले य मिस्संकाले य । [३] मणुस्साण य, देवाण य जहा नेरइयाणं । १६. [१] एयस्स णं भंते ! नेरइयसंसारसंचिट्ठणकालस्स सुन्नकालस्स १५ असुन्नकालस्स मीसकालस्स य कयरे कयरेहिंतो अप्पे वा, बहुए वा, तुल्ले वा, विसेसाहिए वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे असुन्नकाले, मिस्सकाले अणंतगुणे, सुन्नकाले अणंतगुणे। [२] तिरिक्खजोणियाणं सव्वथोवे असुन्नकाले मिस्सकाले अणंतगुणे । [३] म[स्स-देवाण य जहा नेरइयाणं । २० १७. एयस्स णं भंते ! नेरइयसंसारसंचिट्ठणकालस्स जांव देवसंसार १. बीय उद्देसउ भा ला० । “अत्र स्थले क्वचिद् मूलसूत्रपाठपुस्तके 'द्वितीय' पदस्थाने 'प्रथम' इति पदं दृश्यते स अपपाठः" इति अवृ० । प्रज्ञापनासूत्रे षडुद्देशकयुक्तं सप्तदशं लेझ्यापदं विद्यते ततः अत्र लेश्याविषयकः द्वितीय उद्देशकः 'जाव इड्ढी' पर्यन्तः समनुसन्धेयः । अस्मिन् उद्देशके अन्ते लेश्याविषयकम् ऋद्धिवर्णनमपि विद्यते तत्सूचनाय एव अत्र मूलसूत्रपाठे 'जाव इड्ढी' इति निर्दिष्टम् । एष अध्याहृतः समग्रः पाठः वृत्तौ सूचित एव ॥ २. तिरिक्खमणुस्सदेवसंसार' ला १॥३. नेरइयाणं संचिटण° ला १॥ ४, ६, मिस्साका ला १॥ ५. संसार० पुच्छा लो० ॥ ७. कालस्स असुण्णकालस्स मीसकालस्स सुण्णकालस्स य लों०॥ ८. मणुस्सा देवा य लो० ॥ ९. 'जाव' पदेन 'तिरिक्खजोणियसंसारसंचिट्ठणकालस्स मणुस्ससंसारसंचिट्ठणकालस्स' इति योज्यम्॥ Page #82 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १३-१९] संसारसंचिटणाइ-असंजयाइदेवलोगगमणवत्तव्वया २३ संचिट्ठणं जीव विसेसाधिए वा १ गोयमा ! सर्वत्थोवे मॅणुस्ससंसारसचिट्ठणकाले, नेरइयसंसारसंचिट्ठणकाले असंखेन्जगुणे, देवसंसारसंचिट्ठणकाले असंखेजगुणे, तिरिक्खजोणियसंसारसंचिट्ठणकाले अणंतगुणे। [सु. १८. अंतकिरियाकारगाइनिरूवणं] १८. जीवे णं भंते! अंतकिरियं करेजा ? गोयमा ! अत्थेगेतिए करेजा, ५ . अत्थगतिए नो करेजा । अंतकिरियापदं नेयव्वं । [सु. १९. असंजयभवियदव्यदेवपभिइ-दसणवावन्नगपज्जंताणं पिहप्पिहदेवलोगपरूषणं] १९. अह भंते! असंजयभवियदव्वदेवाणं १, अविराहियसंजमाणं २, विराहियसंजमाणं ३, अविराहियसंजमासंजमाणं ४, विराहियसंजमासंजमाणं ५, १० असण्णीणं ६, तावसाणं ७, कंदप्पियाणं ८, चरगपरिव्वायगाणं ९, किदिवसियाणं १०, तेरिच्छियाणं ११, आजीवियाणं १२, ऑभिओगियाणं १३, सलिंगीणं दंसणवावन्नगाणं १४, एएसि णं देवलोगेसु उववजमाणाणं कस्स कैहिं उववाए पण्णते? गोयमा ! अस्संजतभवियदव्वदेवाणं जहन्नेणं भवणवासीसु, उक्कोसेणं उवरिमगेविजएसु १। अविराहियसंजमाणं जहन्नेणं सोहम्मे कप्पे, उक्कोसेणं सबट्ठसिद्धे १५ विमाणे २ । विराहियसंजमाणं जहन्नेणं भवणवासीसु, उक्कोसेणं सोधम्मे कप्पे ३ । अविराहियसंजमाऽसंजमाणं जहन्नेणं सोहम्मे कप्पे, उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे ४। विराहियसंजमासंजमाणं जहन्नेणं भवणवासीसु, उक्कोसेणं जोतिसिएसु ५। असण्णीणं जहन्नेणं भवणवासीसु, उक्कोसेणं वाणमंतरेसु ६। अवसेसा सब्वे जहन्नेणं भवणवासीसुः उक्कोसगं वोच्छामि-तावसाणं जोतिसिएसु७। कंदप्पियाणं सोहम्मे २० १. णकाले जाव ला० । अत्र “संचिट्ठण०' इति 'संचिट्ठणकालस्स' इत्यस्य संक्षिप्त रूपम् ॥ २. 'जाव' पदेन 'कयरे कयरेहिंतो अप्पे वा बहुए वा तुल्ले वा' इति योज्यम् ॥ ३. व्वथो° लों॥ ४. माणुस्स ला०॥ ५-६. गइए लों०॥ ७. प्रज्ञापनासूत्रस्य विंशतितमम् अन्तक्रियापदम् अत्र सम्पूर्णम् अनुसन्धेयम् ॥ ८. भस्संजय ला०। अत्र 'असंजयभवियदव्वदेव' पदस्य विवरणे वृत्तौ प्रज्ञापनासूत्रवचनानि समुद्धृत्य सविस्तरा चर्चा कृताऽस्ति, एतेषां च 'असंयतभव्यद्रव्यदेव' प्रभृतीनां चतुर्दशानामपि पदानां लक्षणानि वृत्तौ मतान्तरपूर्वकं विशिष्टविप्रतिपत्तिनिराकरणपूर्वकं च सविस्तरं प्रदर्शितानि ॥ ९. तिरिच्छिया ला०॥ १०. आभियोगि° ला०॥ ११. सलिंगाणं ला १। सलिंगीणं १४ एए' लों०॥ १२. कहि ला०॥ १३. 'डे। विरा' ला १॥ १४, १६-१९. जहं० लों० ला०। लिखितपुस्तिकासु बहुषु स्थलेषु ‘जहन्नेणं' इत्यस्य 'जहं' इति संक्षिप्तं दृश्यते॥ १५. उक्कोसओ सो' ला १॥ . Page #83 -------------------------------------------------------------------------- ________________ २४ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०१ उ०२-३ कप्पे ८ । चरग-परिवायगाणं बंभलोए कप्पे ९। किदिवसियाणं लेतगे कप्पे१०। तेरिच्छियोणं सहस्सारे कप्पे ११ । आजीवियाणं अच्चुए कप्पे १२ । आभिओगियाँणं अच्चुए कप्पे १३। सॅलिंगीणं दंसणवावन्नगाणं उवरिमगेवेन्जएसु १४।। [सु. २०-२२. असण्णिआउयस्स भेया, असण्णिजीवस्साउयबंधषियारो, असण्णिआउयस्स अप्पाबहुयं च] २०. कतिविहे णं भंते! असण्णियाउए पण्णते? गोयमा! चउविहे असण्णिआउए पण्णते। तं जहा–नेरइय-असण्णिऑउए १, तिरिक्खंजोणियअसण्णिआउए २, मणुस्सअसण्णिआउए ३, देवअसण्णिआउए ४। २१. असण्णी णं भंते! जीवे किं नेरइयाउयं पकरेति, तिरिक्ख१० जोणियाउयं पकरेइ, मणुस्साउयं पकरेइ, देवाउयं पकरेई १ हंता, गोयमा! नेरइयाउयं पि पकरेइ, तिरिक्खजोणियाउयं पि पकरेइ, मणुस्साउयं पि पकरेइ, देवाउयं पि पकरेइ। नेरइयाउयं पकरेमाणे जहन्नेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज भागं पकरेति। तिरिक्खजोणियाउयं पकरेमाणे जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं पकरेइ। मणुस्साउए वि एवं १५ चेव । देवाउयं पकरेमाणे जहा नेरइया। २२. एयस्स णं भंते ! नेरइयअसण्णिआउयस्स तिरिक्खजोणियअसण्णिआउयस्स मणुस्सअसण्णिआउयस्स देवअसण्णिआउयस्स य कयरे कयरेहिंतो जाव विसेसाहिए वा ? गोयमा! सव्वत्थोवे देवसँण्णिआउए, मैंणुस्सअसण्णिआउए असंखेजगुणे, तिरियजोणियअसण्णिआउए असंखेजगुणे, नेरइयअसण्णिआउये २० असंखेनगुणे। सेवं भंते! सेवं भंते! ति"॥ ॥ बितिओ उद्देसओ समत्तो।। १. लंतकप्पे ला०॥ २.च्छिया सलों०॥ ३. भाजीविया भ° लो० ॥ ४. गिया म° लो० ॥ ५. सलिंगी दलों० ला १॥६-७.णियाउए लों॥४.तिरिक्ख-मणुस्स-देव०४ लों० ला०॥ ९. तिरिक्ख-मणुस्स-देवाउयं ला०॥ १०. रेति ? गोला। रेइ ? गो० निरयाउ लों०॥ ११. तिरि-मणुस्स-देवाउला० ॥१२. जतिभा ला०॥ १३. यस्स मसलों ॥१४.तिरिसणु-देवभसनिआउ ला० ॥ १५. 'जाव' पदेन 'अप्पे वा बहुए वा तुल्ले वा' इति योज्यम् ॥ १६. साहिया वाला १॥ १७. सव्वत्थोवा देवासनिमा ला०॥ १८. सत्रियाउ लों॥ १९. मणुय० संखेजगुणे ला०॥ २०, तिरिय० असंखेज ला०॥ २१. त्ति पढमसए द्वितीयोदेशकः ॥ ला०॥ For Private & Personal.Use Only Page #84 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० २०-२२, १-३] जीव-दंडगेसु कंखामोहणिजस्स विविहा वत्तव्वया २५ [तइओ उद्देसो. 'कंखपओसे'] [सु. १-२. जीव-चउषीसदंडएसु कंखामोहणिजकम्मस्स किरियानिष्फन्नत्तपरूषणं] १. [१] जीवाणं भंते ! कंखामोहणिजे कम्मे कडे १ इंता, कडे। [२] से भंते ! किं देसेणं देसे कडे ११, देसेणं सव्वे कडे २ १, सव्वेणं ५ देसे कडे ३१, सव्वेणं सव्वे कडे ४१। गोयमा ! नो देसेणं देसे कड़े १, नो देसेणं सव्वे कडे २, नो सव्वेणं देसे कडे ३, सव्वेणं सव्वे कडे ४। २. [१] नेरइयाणं भंते ! कंखामोहणिजे कम्मे कैडे १ हंता, कडे जाव सव्वेणं सव्वे कैंडे ४। [२] एवं जावं वेमाणियाणं दंडओ भाणियब्वो। [सु. ३. कंखामोहणिज्जकम्मस्स करण-चयणाहरूषो तिकालविसयो वियारो] ३. [१] जीवा णं भंते ! कंखामोहणिज्जं कम्मं करिसु ? हता, करिंसु । [२] तं भंते ! किं देसेणं देसं करिसु ? एतेणं अभिलावेणं दंडओ जाव वेमाणियाणं । [३] एवं करेंति । एत्थ वि दंडओ जॉव वेमाणियाणं । [४] एवं करेस्सति । एत्थ वि दंडओ जीव वेमाणियाणं । [५] एवं चिते-चिणिंसु, चिणंति, चिणिस्संति । उवचिते-उवचिणिसु, उवचिणंति, उवैचिणिस्संति"। उंदीरेंसु, उदीरेंति, उदीरिस्संति । वेदिसे, वेदेति, वेदिस्संति । निज्जरेंसु, निज्जरेंति, निज्जरिस्सति । गाधा ण। १. जीवे गं ला १॥ २. कडे जाव सम्वेणं लों०॥ ३. कडे जाव वेमा लों० ला०॥ ४. 'जाव' पदेन दण्डकानां चतुर्विंशतिः पूर्वोक्ता समप्रा ज्ञेया, अन्त्यो दण्डकः वैमानिकानाम् ॥ ५. करेंसु लों, अस्यां पुस्तिकायां प्रायः सर्वत्र एकारयुक्तः पाठः। करेसु ला०, अस्या पुस्तिका प्रायः सर्वत्र अनुस्वाररहित एकारयुक्तः पाठः ॥ ६-७,१०. 'जाव' पदेन दण्डकार्ना चतुर्विंशतिः पूर्वोक्ता समया झेया, अन्त्यो दण्डकः वैमानिकानाम् ॥ ८,११. °णिया। एवं लों० ला०॥ ९. करिस्सांत लों०॥ १२. चिते वि चिणंसु ला०॥ १३. चिणंसु ला०॥ १४. उवधिणस्संति ला०॥ १५. वि। उदीरिए उदीरेंसु लों॥ १६. उदीरेंति उदीरिंसु उदीरिस्सं° ला०॥ १७. वेदेसु वेदेति ला२। वेदेंसु वेदेति लों०॥ १८. निज्जरेसु ला २, एवमेव अन्यक्रियापदेषु अपि अनुस्वाररहितानि रूपाणि अधिकानि उपलभ्यन्ते॥ Page #85 -------------------------------------------------------------------------- ________________ २६ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०१ उ०३ कड चित, उवचित, उदीरिया, वेदिया य, निजिण्णा । आदितिए चउभेदा, तियभेदा पंच्छिमा तिण्णि ॥१॥ . [सु. ४-५. कंखामोहणिज्जकम्मवेदणकारणाणि] ४. जीवा णं भंते ! कंखामोहणिजं कम्मं वेदेति ? हता, वेदेति । ५ . . . . ५. केहं णं भंते ! जीवा कंखामोहणिजं कम्मं वेदेति ? गोयमा ! तेहिं तेहिं कारणेहिं संकिर्गों कंखिगा वितिकिंछिता भेदसमावन्ना केलुससमावन्ना, एवं खलु जीवा कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेति । [सु. ६. आराहगसरूवं ६. [१] से नूणं भंते! तमेव सचं णीसंकं जं जिणेहिं पवेदितं ? हंता, १० गोयमा ! तमेव सच्चं णीसंकं जं जिणेहिं पवेदितं । [२] से नूणं भंते! एवं मणं धारेमाणे, एवं पकरेमाणे एवं चिट्ठाणे, एवं संवरेमाणे आणाए औराहए भवति ? हंता, गोयमा ! एवं मणं धारेमाणे जावे भवति । [सु. ७. अस्थित्तनत्थित्तपरिणामो] ७. [१] से नूणं भंते ! अत्थित्तं अत्थित्ते परिणमइ, नत्थित्तं नत्थित्ते १५ परिणमति ? हंता, गोयमा ! जाव परिणमति।। [२] 'जं तं भंते ! अत्थित्तं अत्थित्ते परिणमति, नत्थित्तं नत्थित्ते परिणमति तं किं पयोगसा वीससा ? गोयमा ! पयोगसौं वि तं, वीससा वि तं। १. पच्छमा ला १-२॥२.वेदंति ला०॥३. कह णं लों॥४. संकिया कंखिया वितिगिच्छिया भेला २॥ ५. कलुसं स° ला २ । केससमा ला ३॥ ६. मणं पधा ला०॥ ७. °माणे आणाए ला ३॥ ८. एवं चिंतेमा ला०॥ ९. “मनः चेष्टयन् नान्यमतानि सत्यानि इत्यादिचिन्तायां व्यापारयन् , चेष्टमानो वा विधेयेषु तपोध्यानादिषु" अवृ०॥ १०. भाराही भ° ला०॥ ११. °ति ? गोय. एव मणं धरेमा ला०॥ १२. 'जाव' पदेन ‘एवं पकरेमाणे एवं चिठेमाणे एवं संवरेमाणे आणाए आराहए' इति योज्यम् ॥ १३. °णमंति ? हंता, ला० । अस्यां पुस्तिकायां बहुषु स्थलेषु अत्र प्रकरणे एकवचने बहुवचनं दृश्यते क्वचिच्च तत् हरितालिकया संशोधितमपि ॥ १४. 'जाव' पदेन 'अत्थित्तं अत्थित्ते परिणमइ, नत्थित्ते नत्थित्ते' इति योज्यम् ॥ १५. जं गं में लार मु०॥ १६. पओगसा लों० ला० । ईदृशाः अन्ते 'सा' युक्ताः तृतीयाविभको प्रयोगाः प्राचीनबौद्धशास्त्रे प्रयुक्तायां मागधीभाषायाम्-पालीभाषायामपि दृश्यन्ते“घलसा। जलसा। मा कासि मुखसा"-पालिप्रकाशे नामकल्पेअकारान्त बुद्ध'शब्दरूपेषु टिप्पणे ॥ १७. °सा वीससा वि तं ला०॥ . Page #86 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ४-९] कंखामोहणिजकम्मबंधपरूवणार [३] जहा ते भंते ! अत्थितं अस्थित्ते परिणमइ तधा ते नत्थित्तं नत्थित्ते परिणमति ? जहा ते नत्थित्तं नत्थित्ते परिणमति तहा ते अत्थितं अत्थित्ते परिणमति ? हंता, गोयमा ! जहा मे अत्थितं अत्थित्ते परिणमति तहा मे नत्थित्तं नत्थिते परिणमति, जहा मे नत्थितं नत्थिते परिणमति तहा मे अत्थित्तं अत्थित्ते परिणमति । [४] से णूणं भंते ! अत्थितं अत्थिते गमणिज्जं ? जधा परिणमइ दो आलावगा तथा गमणि जेण वि दो ओलावगा भाणितव्वा जाव तथा मे अत्थित्तं अत्थिते गमणिज्जं । [५] जैधा ते भंते ! एत्थं गमणिज्जं तथा ते इहं गमणिज्जं ? जधा ते इहं गमणिज्जं तथा ते एत्थं गमणिज्जं ? हंता, गोयमा ! जहा मे ऐत्थं गमणिजं १० जव तहा मे ऐत्थं गमणिज्जं । [ सु. ८- ९. कंखामोहणिज्जकम्मबंध हे उपरूषणं ] ८. जीवा णं भंते ! कंखामोहणिज्जं कम्मं बंधंति ? हंता, बंधंति । ९. [१] कैहं णं भंते! जीवा कंखामोहणिज्जं कम्मं बंधंति ? गोयमा ! पमादपच्चया जोगनिमित्तं च । [२] से णं भंते! पमादे किंवहे ? गोयमा ! जोगप्पवहे । [३] से णं भंते! जोगे किंपवहे ? गोयमा ! वीरियप्पवहे । [४] से णं भंते! वीरिए किंप हे ? गोयमा ! सरीरप्पवहे । १. इमौ द्वौ आलापको वृत्तौ निरूपितौ ॥ २. जहा ते एत्थं लों० ॥ ३,५० इत्थं ला० ॥ ४. ' जाव' पदेन 'गमनीय' पदसहितः आलापको योज्यः ॥ ६. कह णं लों० ॥ ७. पमादपश्चर्य ला २ - ३ । वृत्तिकारेणात्र 'पमादपचया' 'प्रमादप्रत्ययात्' इति व्याख्यातमस्ति । दुर्गपदविवरणे तु प्रतीकरूपेण 'पमायपच्चयं' ' जोगनिमित्तयं' इत्येव पाठः मुद्रितः । तथा विवरणेऽपि एष एव पाठः मुद्रितः ॥ ८. 'पवहे' ला ० १ अत्र केनचित् संशोधकेन 'पव' हे '' इत्येवम् अङ्कितत्वेन 'पहवे' इति शोधितम् एवं यत्र 'पवहे' तत्र सर्वत्र ' पव' हे " इति निर्मितं ला १ प्रतौ । अत्र वृत्तिकारेण पाठान्तरेण ' किंप्रभवः' इति निर्दिश्य 'पवहे' स्थाने 'पहवे' इति पाठान्तरं सूचितम् ॥ ९ पभवे ला० ॥ १०. ' उत्थानमिति वा कर्म इति वा बलम् इति वा वीर्यम् इति वा पुरुषकारपराक्रमः इति वा' इत्येवं पदविभागों ज्ञेयः ॥ ; २७ [५] से णं भंते! सरीरे किंपवहे ? गोयमा ! जीवप्पवहे । एवं सति अत्थि उट्ठाणे ति वा, कम्मे ति वा बले ति वा, वीरिए ति वा, पुरिसक्कारपरक्कमेति वा । २० १५ Page #87 -------------------------------------------------------------------------- ________________ २८ वियाहपण्णत्तसुतं [सु. १०-११. कंखामोहणिज्जस्स उदीरणा - उषसामणाइ ] १०. [१] से णूणं भंते ! अप्पणा चेव उदीरेइ, अप्पणा चेव गरहइ, अप्पणा चेव संवरेई ? हंता, गोयमा ! अम्पणा चैव तं चैव उच्चारेयव्वं ३ । [२] जं तं भंते ! अप्पणा चेव उदीरेइ अप्पणा चेव गैरहेइ, अप्पणा चेव ५ संवरेइ तं किं उदिण्णं उदीरेइ १ अणुदिण्णं उदीरेइ २ अणुदिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेइ ३ उदयाणंतैरपच्छाकडं कम्मं उदीरेइ ४ ? गोयमा ! नो उदिण्णं उदीरेइ १, नो अणुदिण्णं उदीरेइ २, अणुदिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं उंदीरेइ ३, णो उदयानंतरपच्छाकडं कम्मं उदीरेइ ४ । [स० १ उ० ३ [३] जं तं भंते ! अणुदिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेइ तं किं उट्ठा१० णेणं कम्मेणं बलेणं वीरिएणं पुरिसक्कारपरक्कमेणं अणुदिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेइ १ उदाहु तं अणुट्टाणेणं अकम्मेणं अबलेणं अवीरिएणं अपुरिसक्कारपरक्कमेणं अणुदिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेइ ? गोयमा ! तं उट्ठाणेण विम्मेण वि लेण वि वीरिएण वि पुरिसक्कारपरक्कमेण वि अणुदिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेs, णो तं अणुट्ठाणेणं अकम्मेणं अबलेणं अवीरिएणं अपुरिसक्कारपरक्कमेणं १५ अणुदिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेइ । एवं सति अस्थि उट्ठाणे इ वा कम्मे इवाबले इ वा वीरिए इ वा पुरिसक्कारपरक्कमे इ वा । ११. [१] से नूणं भंते! अप्पणा चेव उवसामेइ, अप्पणा चेव गरहइ, अप्पणा चेव संवरेइ ? हंता, गोयमा ! एत्थ वि तं चैव भाणियव्वं, नवरं अणुदिण्णं उवसामेइ, सेसा पंडि सेहेयव्वीं तिण्णि । [२] जं तं भंते! अणुदिण्णं उवसामेइ तं किं उट्ठाणेणं जीव पुरिसक्कारपरक्कमेण वा । १. संवरेति ला०, अस्यां पुस्तिकायां ' उदीरेइ' प्रभृति क्रियापदेषु अन्ते 'ति ' प्रयुक्तो लभ्यते ॥ २. अनेन त्रिरूपेण अन 'उदीरेइ' इत्यादिकं क्रियापदत्रयं प्रयोज्यम् ॥ ३. गरहति लों० ॥ ४. “ यद् उदीरणाभविकम् - तत्र 'भविष्यति' इति भवा, सा एव भविका, उदीरणा भविका यस्य इति प्राकृतत्वात् उदीरणाभविकम्, अन्यथा 'भविकोदीरणम्' इति स्यात्, उदीरणायां वा भव्यम् योग्यम् उदीरणाभव्यम् ” अषृ० ॥ ५. 'वरं पच्छा' ला २ ॥ ६. भंते ! उदीरणा लों० ॥ ७. तह चेव ला० । तहेव ला २ ॥ ८. उदीण्णं १, अणुदिष्णं उदीरणाभवियं २, उदयानंतरपच्छाकडं कम्मं ३, एते त्रयो विकल्पा निषेध्याः ॥ ९. पडिसेहिय ला० ॥ १०. 'ब्वा । १२. ले नूणं लों० ॥ ११. ' जाव' पदेन 'कम्मेणं, बलेणं, वीरिएणं' ॥ Page #88 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १०-१४] कंखामोहणिजकम्मस्स विविहा वत्तव्वया [सु. १२-१३. कंखामोहणिज्जस्स घेयण-णिज्जरणाई] १२. से नूणं भंते ! अप्पणा चेव वेदेई अप्पणा चेव गरहइ १ एत्थ वि स चैव परिवाडी। नवरं उदिण्णं वेएइ, नो अणुदिण्णं वेएइ। एवं जाव पुरिसक्कारपरक्कमे इ वा। १३. से नणं भंते ! अप्पणा चेव निजरेति अप्पणा चेव गरहइ ? एत्थ ५ वि सं चेव परिवाडी। नवरं उदयाणंतरपच्छाकॅडं कम्मं निजरेइ, एवं जाव परक्कमेइ वा। [सु. १४. चउवीसदंडएसु कंखामोहणिज्जकम्मवेदण-निज्जरणाई] १४. [१] नेरइया णं भंते ! कंखामोहणिज्ज कम्मं वेएंति १ जधा ओहियों जीवा तधा नेरइया जाव थणितकुमारा। [२] पुढविकाइया णं भंते ! कंखामोहणिज कम्मं वेदेति ? हता, वेदेति । [३] कहं णं भंते ! पुढविक्काइया कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेति? गोयमा! तेसि णं जीवाणं णो एवं तका इ वा सण्णा इ वा पण्णा इ वा मणे इ वा वई ति वा 'अम्हे णं कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेमो' वेदेति पुण ते । - [४] से गूणं भंते ! तमेव सच्चं नीसंकं जं जिणेहिं पवेदियं । "सेसं तं. १५ चेव जीव पुरिसकारपरकमेणं ति वा । १. वेदेखि ला० अस्यां पुस्तिकायां प्रायः बहुवचनं सर्वत्र लभ्यते ॥ २. अप्प० एत्थ वि लों॥ ३. साचेव ला॥१. कडकम्मं लों०॥ ५, 'औधिका जीवाः' इत्यनेन जीवानां सामान्यरूपा वक्तव्यता सूच्यते, सा च पूर्व १२-१३ सूत्रयोः समागता ॥ ६. 'जाव' पदेन असुर-नागसुपर्ण-विद्युत्-अग्नि द्वीप-उदधि-दिक्-वायुकुमाराणां तदन्ते च स्तनितकुमाराणां वक्तव्यता ज्ञेया॥ ७,९. वेदेति ला०॥ ८. कह णं लो०॥ १०. "एवं 'तका इव' ति एवं वक्ष्यमाणोल्लेखेन तर्कः विमर्शः, स्त्रीलिङ्गनिर्देशश्च प्राकृतत्वात्" अवृ०। अत्र 'इ' पदं 'इति' पदभावबोधकं प्रतिभासते-'तर्क इति वा' इत्यादि सं०॥ ११. वा षयी ति लों० । वा वामा ति ला २ । अत्र 'वई ति वा' स्थाने 'वाया इ वा' इत्येवं प्रतीकरूपेण मुद्रितम्-दुर्ग प० वि०॥ १२. अत्र ‘शेष' पदेन बोध्यं पाठं वृत्तिकारः स्वयमेव वृतौ सूचितवान्-“हंता, गोयमा! तमेव सच्वं नीसंकं जं जिणेहिं पवेइयं । से णूणं भंते! एवं मणं धारेमाणे इत्यादि तावद् वाच्यम् यावत् ‘से गूणं भंते! अप्पणा चेव निजरेइ, अप्पणा चेव गरहइ' इत्यादेः सूत्रस्य 'पुरिसकारपरकमे इव' ति पदम्" भवृ. ॥ १३. 'जाव' पदेन 'कम्मेणं, बलेणं, वीरिएणं' इति योज्यम् ॥ १४. रक्कमे इ वा मु०॥ Page #89 -------------------------------------------------------------------------- ________________ विवाहपण्णत्तसुतं [4] एवं जीव चउरिंदिया । [६] पंचिंदियतिरिक्खजोणिया जीव वेमाणिया जधा ओहिया जीवा । [सु. १५. निग्गंथे पडच कंखामोहणिअवेदणधियारो ] १५. [१] अस्थि णं भंते! समणा वि निग्गंथा कंखामोहणिज्जं कम्मं ५ वेदेति ? हंतां, अत्थि । १५ [२] कहं णं भंते ! समणा वि निग्गंथा कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेंति ? गोयमा ! तेहिं तेहिं नाणंतरेहिं दंसणंतरेहिं चरितंतरेहिं लिंगंतरेहिं पवयणंतरेहिं पावयणंतरेहिं कप्पंतरेहिं मग्गंतरेहिं मतंतरेहिं भंगंतरेहिं नयंतरेहिं नियमंत रेहिं प्रमाणंतरेहिं संकिया कंखिया वितिकिंछिता भेदसमावन्ना, कलुससमावन्ना, एवं १० खलु समणा निग्गंथा कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेति । [स० १ उ० ३-४ [३] से नूणं भंते ! तमेव सच्चं नीसंकं जं जिणेहिं पवेइयं ? हंता, गोयमा ! तमेव सच्चं नीसंकं जाव पुरिसक्कारपरक्कमे इवाँ । सेवं भंते! सेवं भंते ! | ततिभ ॥ १-३ ॥ [चउत्थो उद्देसओ 'पगई '] [सु. १. ' कति पगडी' आइपंचदारपरूषणं ] १. कति णं भंते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ ? गोतमा ! अट्ठ कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ । कम्मपगडीए पढमो उद्देसो नेतव्वो जाव अणुभागो सम्मत्तो । गाधा १. ' जाव' पदेन अप्कायिकाः तेजस्कायिकाः वायुकायिकाः वनस्पतिकायिकाः द्वीन्द्रियाः त्रीन्द्रियाः जीवा योज्याः ॥ २. 'जाव' पदेन मनुष्याः व्यन्तराः तथा ज्योतिष्का अपि बोध्याः ॥ ३. हंतऽत्थि लों० ॥ ४. चारितं ला २ ॥ ५. गिच्छिमा वा भेद' ला २ ॥ ६. भेदभावना कलुसमाव ला १ ॥ ७ वा । णवरं अस्थि णं भंते ! समणा णिग्गंधा णं कंखामोहणिज्जं कम्म बंधंति ? सेसं तहेव । सेवं भंते २ तिलों० ला ३ ला० ॥ ८. प्रज्ञापनासूत्रस्य त्रयोविंशतितमस्य कर्मप्रकृतिनामकपदस्य प्रथमोद्देशकः अत्र अनुसन्धेयः, अस्य चोद्देशकस्य उपयुक्तो भागो वृत्तिकारेण सूचित एव ॥ Page #90 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १५, १-४] उदिण्णुवसंतमोहस्स उवट्ठावण-अवक्कमणपरूवणं कति पगडी ११ कह बंधइ १२ कतिहिं व ठाणेहिं बंधती पगडी १३। कति वेदेति व पगडी १ ४ अणुभागो कतिविहो कस्स १५॥१॥ [सु. २-५. उदिण्ण-उपसंतमोहणिज्जस्स जीवस्स उवट्ठाषण-अवक्कमणाइपरूषणं] २. [१] जीवे णं भंते ! मोहणिजेणं कडेणं कम्मेणं उदिण्णेणं उवट्ठाएंजा ? हंता, उवट्ठाएज्जा। [२] से भंते ! किं वीरित्ताए उवढाएज्जा ? अवीरियत्ताए उवटाएज्जा ? गोतमा ! वीरियत्ताए उवट्ठाएज्जा, नो अवीरियत्ताए उवट्ठाएज्जा। [३] दि वीरियत्ताए उवहाएंज्जा किं बालवीरियत्ताए उवट्ठाएज्जा ? पंडितवीरियत्ताए उवट्ठाएज्जा ? बाल-पंडितवीरियत्ताए उवट्ठाएज्जा ? गोयमा ! बालवीरियत्ताए उवट्ठाएज्जा, णो पंडितवीरियत्ताए उवट्ठाएज्जा, नो बाल-पंडित- १० वीरियत्ताए उघट्टाएज्जा। ३. [१] जीवे णं भंते! मोहणिज्जेणं कडेणं कम्मेणं उदिण्णेणं अवक्कमेजा ? हता, अवक्कमेज्जा। [२] से भंते ! जीव बालपंडियवीरियत्ताए अवक्कमेजा ३१ गोयमा ! बोलवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा, नो पंडियवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा, सिय बाल- १५ पंडियवीरियत्ताएँ अवक्कमेज्जा। ४. जधा उदिण्णेणं दो आलावगा तथा उवसंतेण वि दो आलावगा माणियव्वा । नवरं उवट्ठाएजा पंडियवीरियत्ताए, अवकमज्जा बाल-पंडियवीरियत्ताए। १. किह लों• ला १-२.३॥ २.हिं ठा ला०॥ ३. बंधए जीवो प्रज्ञा०॥ ४. “मोहणिजेणं ति मिथ्यात्वमोहनीयेन" अवृ०।। ५. "उइएणं-उदितेन" दुर्ग प० वि० पृ. २३ प्र०॥ ६. एज ला २॥ ७. “वीर्ययोगाद् वीर्यः प्राणी तद्भावो वीर्यता, अथवा वीर्यमेव स्वार्थिकप्रत्ययाद् वीर्यता, वीर्याणां भावो वा वीर्यता तया" अवृ०॥८,१०. एज ला० लों० । लो० पुस्तके सर्वत्र 'एज' इति। “उपतिष्ठेत-परलोकक्रियासु अभ्युपगमं कुर्यात्" अवृ०॥९. जति ला ३॥११.हंत अवलमेज लो० ॥१२. 'जाव' पदेनात्र “किंवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा ? अवीरियत्ताए अवक्कमेजा ? गोतमा! वीरियत्ताए अवक्कमेजा, नो अवीरियत्ताए अवक्कमेजा। जदि वीरियत्ताए अवक्कमेजा किं बालवीरियत्ताए अवक्कमिज्जा १ पंडियवीरियत्ताए अवकमिजा ? बाल-पंडियवीरियत्ताए" इति योज्यम् ॥ १३. अत्र वृत्तिकार-दुर्गपदविवरणकारौ "वाचनान्तरे तु एवम्-बालवीरियत्ताए, नो पंडियवीरिथत्ताए, नो बाल-पंडियवीरियत्ताए" इति निर्दिश्य पाठान्तरं दर्शितवन्तौ। अस्मिन् पाठान्तरे ‘सिय' पदं नास्ति ॥ १४. °त्ताए। ४. जहा लों०॥ १५. अत्र वृत्तिकार-दुर्गपदविवरणकारौ “वृद्धस्तु काश्चिद् वाचनाम् आश्रित्य" इत्यादिना अर्थान्तरं पाठान्तरं च प्रदर्शितवन्तौ ॥ Page #91 -------------------------------------------------------------------------- ________________ २३ वियाहपण्णत्तिसुन्त [स० १३०४ ५. [१] से भंते! किं ओताए अवक्कमइ ? अंणाताए अवक्कमइ १ गोयमा ! आताए अवक्कमइ, णो अणाताए अवक्कमइ, मोहणिज्जं कम्मं वेदेमाणे । [२] से कैहमेयं भंते ! एवं ? गोतमा ! पुव्विं से एतं एवं रोयति इदाणिं से एवं एवं नो रोयइ, एवं खलु एतं एवं । [सु. ६. कम्मवेदणं पडुच मोक्खपरूवणं ] १० ६. से नूणं भंते ! नेरइयस्स वा, तिरिक्खजोणियस्स वा, मॅणूसस्स वा, देवस्स वा जे कडे पांवे कम्मे, नत्थि णं तस्स अवेदइत्ता मोक्खो १ हंता, गोतमा ! नेरइयस्स वा, तिरिक्खजोणियस्स वा, मणुस्सस्स वा, देवस्स वा जे कडे पावे कम्मे, नत्थि तस्स अवेदइत्ता मोक्खो । से केणणं भंते ! एवं वुञ्चति नेरइयस्स वा जाव मोक्खो ? एवं खलु मए गोयमा ! दुविहे कम्मे पण्णत्ते, तं जहा - पदेसकम्मे य, अणुभागम् य । तत्थ णं जं तं पदेसकम्मं तं नियमा वेदेति, तत्थ णं जंतं अणुभागकम्मं तं अत्थेगइयं वेदेति, अत्थेगइयं नो वेएइ । णायमेतं अरहता, सुतमेतं अरहता, विष्णाय मेतं अरहता - " इमं कम्मं अयं जीवे अंब्भोवगमियाए वेदणाए वेइस्सइ, इमं कम्मं अयं जीवे उवक्कमियाए वेदणार वेईस्सइ । अहाकम्मं १५ अधानिकरणं जधा जधा तं भगवता दिङ्कं तथा तथा तं विप्परिणमिस्सतीति । से तेणेणं गोतमा ! नेरइयस्स वा ४ जाव मोक्खो । [सु. ७-११. पोग्गल - जीवाणं तिकालसासयत्तपरूवणं ] ७. एस णं भंते! पोग्गले तीतमणंतं सासयं समयं 'भुंवि' इति वत्तव्वं १- २. " भावाए - स्वयम्, अणाताए- परेण " इत्यर्थः ॥ ३. से कहूं भंते! एवं ला० । से कह भंते ! एवं लों० । ' कहं ' ' कह' इत्येवं रूपद्वयमपि समीचीनम् 'मांसादेर्वा ' ८।१।२९ । हैमं सूत्रं दृश्यम् ॥ ४. मणुस्सस्स लों० ॥ ५. पावकम्मे ला० ।। ६. अवेदयन्ताए मोक्खे ? ला० । अवेदियत्ता मो' ला २ ॥ ७. तिरियस्स वा मणुयस्स वा ला ३ ॥ ८. पावकम्मे ला ३ ॥ ९. “ अब्भोवगमियाए ति प्राकृतत्वाद् अभ्युपगमः..., , तेन निर्वृत्ता आभ्युपगमिकी, तथा " अषृ० । मुद्रितमूलपाठे मुद्रितटीकाय त्वत्र “ अज्झोवगमियाए " इति वर्तते ॥ १०. वेदेस्सति लो० ॥ ११. पालिभाषायाम् भूतकालसूचकं 'भू' धातोः 'अभवि' 'अभवी' वा इति रूपद्वयं प्रसिद्धम् । अत्रापि आर्षत्वाद् आदिभूतस्य 'अ' आगमस्य लोपे गुणाभावे च अथवा हैमप्राकृतव्याकरणस्य ८|४|६० | सूत्रेण 'भुव' आदेशे 'भुवि ' ' भुवी' वा इत्येवं ज्ञेयम् । अथवा आर्षत्वाद् एव 'भू' धातोः पूर्वोक्तसूत्रेण 'भुव' रूपे जाते ततश्च भूतकालसूचके हैम० प्रा० ८|३|१६३ | सूत्रेण 'ईअ' प्रत्यये 'भुवीअ' इति सेत्स्यति, तस्य च बाहुल्येन 'भुवि', 'भुवी' वा रूपं साध्यम् । मूलपाठे 'भुवीति' प्रयोगः तस्य सन्धिविच्छेदे भुवि + इति' अथवा 'भुवी + इति' स्यात् । 'एतत् क्रियापदम् 'अभूत्' इत्यर्थे अत्र प्रयुक्तम् ॥ Page #92 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०५-१५] . कम्मवेदणं पडुञ्च मोक्खपरूवणाइ सिया ? हंता, गोयमा ! एस णं पोग्गले तीतमणतं सासयं समयं 'भुवि' इति वत्तव्वं सिया । ८. एस णं भंते ! पोग्गले पडुप्पन्नं सासयं समयं भवति' इति वत्तव्वं सिया १ हंता, गोयमा ! तं चेव उच्चारेतव्वं । ९. एस णं भंते ! पोग्गले अणागतमणतं सासतं समयं भविस्सति' ५ इति वत्तव्वं सिया ? हंता, गोयमा ! तं चेव उच्चारेतव्वं । १०. एवं खंधेण वि तिण्णि आलावगा । ११. एवं जीवेण वि तिण्णि आलावगा भाणितव्वा । [सु. १२-१५ छउमत्थ-केवलीणं कमसो असिझणाइ-सिझणाइपरूवणं] १२. छउमत्थे णं भंते ! मणूसे तीतमणंतं सासतं समयं केवलेणं १० संजमेणं, केवलेणं संवरेणं, केवलेणं बंभचेरवासेणं, केवलाहिं पवयणमाताहिं सिझिK बुझिसु जाव सव्वदुक्खाणमंतं करिसु ? गोतमा ! नो इणढे समढे। से केणद्वेणं भंते ! एवं वुच्चइ तं चेव जाव अंतं करेंसु ? गोतमा ! जे केई अंतकरा वा, अंतिमसरीरिया वा सबदुक्खाणमंतं करेंसु वा करेंति वा करिस्संति वा सव्वे ते उप्पन्ननाण-दंसणधरा अरहा जिणे केवली भवित्ता ततो पच्छा सिझंति १५ बुझंति मुच्चंति परिनिव्वायति सव्वदुक्खाणमंतं करेंसु वा करेंति वा करिस्संति वा, से तेणद्वेणं गोतमा ! जाव सव्वदुक्खाणमंतं करेंसु । १३. पडुप्पन्ने वि एवं चेव, नवरं 'सिझंति' माणितव्वं । १४. अणागते वि एवं चेव, नवरं 'सिज्झिस्संति' भाणियव्वं । १५. जहा छउमत्थो तथा आंधोहिओ वि, तहा परमाहोहिओ वि। २० तिण्णि तिण्णि आलावगा भाणियव्वा । १. भविस्संति त्ति व लों० ॥ २ भंते तीत ला०॥ ३. °सयं केव° ला०॥ ४. सिझंसु बुझंसु ला। "सिझिसु इत्यादौ बहुवचनं प्राकृतत्वात्" अवृ०॥ ५. सु? जे केइ लो० ॥ ६. केवि ला २ ॥ ७. अरिहा जिणा के लों० ला २। अर्हा जिणा के ला ३ ॥ ८. छउमत्थे वहा आहोहिओ वि । तिन्नि तिन्नि आलावगा ला०॥ ९. माहोहिओ ला२-३ ॥ १०. “परम आधोऽवधि काद यः स परमाधोऽवधिकः, प्राकृतत्वाच्च व्यत्ययनिर्देशः" अवृ० । परमोहिओ लो० ला १-२-३ अवृपा० ॥ Page #93 -------------------------------------------------------------------------- ________________ રૂપ १० १५ २० वियाहपण्णन्तिसुतं [सु. १६-१८. केवलिस्स मोक्खो संपुण्णणाणित्तं च] १६. केवली णं भंते! मणूसे तीतमणंतं सासयं समयं जाव अंतं करेंसु १ हंता, सिज्झिसुं जाव अंतं करेंसु । एते तिण्णि आलावगा भाणियव्वा छैउमत्थस्स जधा, नवरं सिज्झिसुँ, सिज्झंति, सिज्झिस्संति। १७. से नूणं भंते ! तीतमणंतं सासयं समयं दुप्पन्नं वा सासयं समयं, अणागतमणंतं वा सासयं समयं जे केई अंतकरा वा अंतिमसरीरिया वा सव्वदुक्खापमंतं करेंसु वा करेंति वा करिस्संति वा सव्वे ते उप्पन्ननाण-दंसणधरा अरहा जिणे केवली भवित्ता तओ पच्छा सिज्झति जाव अंतं करेस्संति वा ? हंता, गोयमा ! तीतमतं सासतं समयं जाव अंतं करेस्संति वा । १८. से नूणं भंते ! उप्पन्ननाण- दंसणधरे अरहा जिणे केवली ' अँलमत्थु ' त्ति वत्तव्वं सिया ? हंता, गोयमा ! उप्पन्ननाण - दंसणधरे अरहा जिणे केवली ' अलमत्थु 'त्ति वत्तव्वं सिया । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति० । ॥ चत्थो ॥ [स० १३०५ पंचमो उद्देसो 'पुढवी' [सु. १-५. चउवीसदंडयाणं आवाससंखापरूषणं ] १. कति णं भंते! पुढवीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! सत्त पुढवीओ पण्णत्ताओ । तं जहा - रयणप्पभा जीव तमतमा । २. इमीसे णं भंते! रतणप्पभाए पुढवीए कति निरयावाससय सहस्सा पण्णत्ता ? गोतमा ! तीसं निरयावास सय सहस्सा पण्णत्ता । गाधा— तीसा य पण्णवीसा पण्णरस दसेव या सयसहस्सा । तिण्णेगं पंचूर्ण पंचेव अणुत्तरा निरया ॥ १ ॥ ५. १, ३. सिज्झंसु ला ० ॥ २. छउमत्थेणं जहा ला० । छउमत्थे जहा ला २ ॥ ४. पच्चुप्प ला २ ॥ केवि ला २ । ६. जिणा लों० ला २ ॥ ७. " अलमत्थु - पर्याप्तं भवतु, ' नातः परं किञ्चिद् ज्ञानान्तरं प्राप्तव्यम् अस्य अस्ति' इति एतद् वक्तव्यं स्यात् " अनु० ॥ ८. 'जाव' पदेन 'सक्करापभा, वालुगापभा, पंकपभा, धूमपभा, तमा' इत्येतानि पदानि योज्यानि ॥ Page #94 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०१-७] चउवीसदंडयाणं आवाससंखा ३५ ३. केवतिया णं भंते ! असुरकुमारावाससतसहस्सा पण्णत्ता १ एवं ---- चोयट्टी असुराणं, चउरासीती य होति नागाणं ।। बावत्तरी सुवण्णाण, वाउकुमाराण छण्णउती ॥२॥ दीव-दिसा-उदहीणं विज्जुकुमारिंद-थाणिय-मग्गीणं । छण्हं पि जॅयलगाणं छावत्तरिमो सतसहस्सा ॥३॥ ४. केवतिया णं भंते ! पुढविक्काइयावाससतसहस्सा पण्णत्ता १ गोयमा ! असंखेजा पुढविक्काइयावाससयसहस्सा पण्णत्ता जाव असंखिज्जा जोदिसियविमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता। ५. सोहम्मे णं भंते ! कप्पे कति विमाणावाससतसहस्सा पण्णता ? गोयमा ! बत्तीसं विमाणावाससतसहस्सा पण्णत्ता । एवं बत्तीसऽट्ठावीसा बारस अट्ठ चउरो सतसहस्सा। पण्णा चत्तालीसा छच सहस्सा सहस्सारे ॥४॥ आणय-पाणयकप्पे चत्तारि सताऽऽरण-ऽच्चुए तिण्णि । सत्त विमाणसताई चउसु वि एएसु कप्पेसुं॥५॥ एक्कारसुत्तरं हेट्ठिमेसु सत्तुत्तरं च मज्झिमए । सतमेगं उवरिमए पंचेव अणुत्तरविमाणा ॥६॥ [सु. ६. पंचमुद्देसगस्स अत्थाहिगारदारगाहा ६. पुंढवि "ट्ठिति १ ओगाहण २ सरीर ३ संघयणमेव ४ संठाणे ५। लेसा ६ दिट्ठी ७णोणे ८ जोगुवओगे ९-१० य दस ठाणा॥१४॥ [सु. ७-९. नेरइयाणं कोहोवउत्ताइवत्तव्ययापुव्यं पढमं ठितिट्ठाणपरूषणदारं] २० ____७. इमीसे णं भंते ! रतणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससतसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि नेरतियाणं केवतिया ठितिठाणा पण्णत्ता १ गोयमा ! १. चउसट्ठी ला ३ ॥ २. होंति ला ३ ॥ ३. °य-अग्गी लो० ॥ ४. जुवल लो० ॥ ५. 'ओ इति पादपूरको निपातः' सं०॥६. 'जाव' पदेन अप्कायिकाद् आरभ्य वानव्यन्तरपर्यन्ता योज्याः ॥ ७. °सिया वि° ला ३ ॥ ८. सोहमे णं भंते ! कति वि ला ३ ॥ ९. “पुढवी इति लुप्तविभक्तिकत्वाद् निर्देशस्य पृथिवीषु उपलक्षणत्वाच अस्य पृथिव्यादिषु जीवावासेषु इति द्रष्टव्यम्" अवृ० । पुढवि ठिती ला०। पुढवि ठिई लों०॥ १०. “ठिति त्ति 'सूचनात् सूत्रस्य' इति न्यायात् स्थितिस्थानानि वाच्यानि इति" अवृ०॥११. "एकारान्तं च पदं प्रथमैकवचनान्तं दृश्यम्" अवृ०॥ १२. णाणा लो० ॥ १३. °वतीया ला० । °वइया ठाणा लों०॥ Page #95 -------------------------------------------------------------------------- ________________ _ वियाहपण्णत्तिसुत्तै सि० १०५ असंखेजो ठितिठांणा पण्णत्ता । तं जहा—जहन्निया ठिती, समयाहियो जहन्निया ठिई, दुसमयाहिया जहन्निया ठिती जावं असंखेजसमयाहिया जहन्निया ठिती, तप्पाउग्गुक्कोसिया ठिती। ८. इमीसे णं भंते ! रतणप्पभाएँ पुढवीए तीसाए निरयावाससतसहस्सेसु ५ एगमेगसि निरयावासंसि जहन्नियाए ठितीए वट्टमाणा नेरइया किं कोधोवउत्ता, माणोवउत्ता, मायोवउत्ता, लोभोवउत्ता १ गोयमा ! सव्वे वि ताव होजा कोहोवउत्ता १, अहवा कोहोवउत्ता य माणोवउत्ते य २, अहवा कोहोवउत्ता य माणोवउत्ता यं ३, अहवा कोहोवउत्ता य मायोवउत्ते य ४, अहवा कोहोवउत्ता य मायोवउत्ता य ५, अहवा कोहोवउत्ता य लोभोवउत्ते य ६, अहवा कोहोव१० उत्ता य लोभोवउत्ता य ७। अहवा कोहोवउत्ता य माणोवउत्ते य मायोवउत्ते य १, कोहोवउत्ता य माणोवउत्ते य मायोवउत्ता य २, कोहोवउत्ता य माणोवउत्ता य मायोवउत्ते य ३, कोहोवउत्ता य माणोवउत्ता य मायाउवउत्ता य ४। एवं कोह-माण-लोभेण वि चउ ४। एवं कोह-माया-लोभेण वि चउ ४, एवं १२। पच्छा माणेण मायाए लोभेण य कोदो भइयव्वो, ते कोहं अमुंचता ८। १५ एवं सत्तावीसं भंगा णेयव्वा। ९. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि समयाधियाए जहन्नहितीए वट्टमाणा नेरइया किं कोधोवउत्ता, माणोवउत्ता, मायोवउत्ता, लोभोवउत्ता ? गोयमा ! कोहोवउत्ते य माणोवउत्ते य मायोवउत्ते य लोभोवउत्ते य ४ । कोधोवउत्ता य माणोवउत्ता य २० मायोवउत्ता य लोभोवउत्ता य ८ । अधवा कोहोवउत्ते य माणोवउत्ते य १०, १. "प्रथमपृथिव्यपेक्षया जघन्या स्थितिः दश वर्षसहस्राणि, उत्कृष्टा तु सागरोपमम्। एतस्यां च एकैकसमयवृद्धया असङ्खयेयानि स्थितिस्थानानि भवन्ति" अवृ०॥ २. हिया दुसमया लो० ॥ ३. 'जाव' पदेन त्रिसङ्ख्यातः सङ्खयेयसङ्ख्यारूप 'शीर्षप्रहेलिका'पर्यन्ता सकला सङ्ख्या योज्या, अर्थात् तिसमयाहिया जाव सीसपहेलियासमयाहिया, असंखेजसमयाहिया जहन्निया ठिती॥ ४. °ए तीसाए लों॥५.कोहोवउत्ता य मायोघउत्ता य एवं सत्तावीसं नेयम्वा ला० ला३॥ ६. य ३, एवं माया वि, लोभो वि कोहेण भइयव्वो। अह कोहोवउत्ता य माणोवउत्ते य मायोवउत्तो य । पच्छा माणेण लोभेण य। पच्छा मायाए लोभेण य। पच्छा माणेण मायाए लोभेण य कोहो भइयम्वो। ते कोहं अमुंचता ला १ । य ३, एवं माया वि लोमे वि ७ पच्छा माणेण लोभेण य ११ पच्छा मायाए लोभेण य १५ पच्छा माणेण मायाए १९ लोभेण य माणेण य मायाए कोहो भइयन्वो ते कोहं अमुंचता ला ४ ॥ ७. य। एवं सत्तावीसं ला २॥ Page #96 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ८-१३] चउवीसदंडएसु कोहोवउत्ताइजुयं ठितिआइदारदसगं अधवा कोहोवउत्ते य माणोवयुत्ता य १२, एवं असीति भंगा नेयव्वा, एवं जाव संखिजसमयोधिया ठिई । असंखेजसमयाहियाँए ठिईए तप्पाउग्गुक्कोसियाए ठिईए सत्तावीसं भंगा भाणियबा। [सु. १०-११ नेरइयाणं कोहोघउत्ताइवत्तब्धयापुत्वं बीयं ओगाहणठाणदारं] १०. इमीसे णं भंते ! रतणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससय- ५ सहस्सेसु एगमेगसि निरयावासंसि नेरइयाणं केवतिया ओगाहंणाठाणा पण्णता ? गोयमा ! असंखेजा ओगाहणाठाणा पण्णत्ता। तं जहाजघन्निया ओगाहणा, पदेसाहिया जहन्निया ओगाहणा, दुप्पदेसाहिया जहन्निया ओगाहणा जाव असंखिज्जपदेसाहिया जहन्निया ओगाहणा, तप्पाउग्गुक्कोसिया ओगाहणा। ११. इमीसे णं भंते ! रतणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु १० एगमेगंसि निरयावासंसि जहन्नियाए ओगाहणाए वट्टमाणा नेरतिया किं कोहोवउत्ता० १ असीति भंगा भाणियवा जीव संखिजपदेसाधिया जहन्निया ओगाहणा। असंखेजपदेसाहियाए जहन्नियाए ओगाहणाए वट्टमाणाणं तप्पाउग्गुक्कोसियाए ओगाहणाए वट्टमाणाणं नेरइयाणं दोसु वि सत्तावीसं भंगा । [सु. १२-१३. नेरइयाणं कोहोवउत्ताइवत्तव्ययापुव्वं तइयं सरीरदारं] १५ १२. ईमीसे णं भंते ! रयण० जावं एगमेगसि निरयावासंसि नेरतियाणं कति सरीरया पण्णत्ता १ गोयमा ! तिण्णि सरीरया पण्णत्ता । तं जहा—वेउत्रिए तेयए कम्मए । १३. [१] इमीसे णं भंते ! जावं वेउब्वियसरीरे वट्टमाणा नेरतिया किं कोहोवयुत्ता० १ सत्तावीसं भंगी। [२] एतेणं गैमेणं तिण्णि सरीरा भाणियव्वा। २० १. नायव्वा ला २॥ २. °याहियठिती। अ° लो० ला० ला ३ ॥ ३. हियठितीए त ला ला ३ ॥ ४. भंगा णेयव्वा ला० ला ३ ॥ ५-६. हगट्टाणा लों० ला०॥ ७. 'आव' पदेन एकप्रदेशाधिका द्विप्रदेशाधिका इत्येवम् सर्वाऽपि सङ्ख्येयरूपा सङ्ख्या शीर्षप्रहेलिकापर्यन्ता योज्या॥८.माणाणं दोसु लों० ला १ । °माणाणं जाव णेरइयाणं सत्ता ला० ला ३ ॥९. इमीसे णं रय लो० ॥१०. 'जाव' पदेन ‘रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु' इति योज्यम् ॥ ११. 'जाव' पदेन ‘रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेस एगमेगंसि निरयावासंसि' इति बोध्यम्॥ १२.गाभाणियव्वा। ला ३ ।। १३. गमएणं ला ला ४ ।। Page #97 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०१ उ०५ [सु. १४-१५. नेरइयाणं कोहोघउत्ताइवत्तव्वयापुव्वं चउत्थं संघयणदारं]] १४. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए जोव नेरइयाणं सरीरगा किंसंघर्यणा पण्णता ? गोयमा ! छण्हं संघयणाणं असंघयणी, नेवऽट्ठी, नेव छिरा, नेव हारूणि। जे पोग्गला अणिट्ठा अकंता अप्पिया असुभा अमणुण्णा अमणांमा ५ ते तेसिं सरीरसंघातत्ताए परिणमंति। १५. इमीसे णं भंते ! जाव छण्हं संघयणाणं असंघयणे वट्टमाणा नेरतियां किं कोहोवउत्ता० ? सत्तावीसं भंगा। [सु. १६-१७. नेरइयाणं कोहोघउत्ताइवत्तब्धयापुव्वं पंचमं संठाणदारं] १६. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभा जावं सरीरया किंसंठिता पण्णत्ता ? १० गोयमा ! दुविधा पण्णत्ता । तं जहा-भवधारणिज्जा य उत्तरवेउब्विया य । तत्थ णं जे ते भवधारणिज्जा ते हुंडसंठियों पण्णता । तत्थ णं उत्तरवेउब्विया ते वि हुंडसंठिया पण्णत्ता। १७. इमीसे णं जाव हुंडसंठाणे वट्टमाणा नेरतियाँ कि कोहोवउत्ता० १ सत्तावीसं भंगा। १५ [सु. १८-१९. नेरइयाणं कोहोघउत्ताइवत्तव्ययापुत्वं छठें लेसादारं] १८. इमीसे णं भंते ! रैयणप्पभाए पुढवीएँ नेरइयाणं कति लेसाओ पण्णताओ १ गोयमा! एका काउलेसा पण्णत्ता । १९. मीसे णं भंते ! रयणप्पभाए जाव काउलेस्साए वट्टमाणा० १ सत्तावीसं भंगा। १. णं जाव ला० । णं भंते ! जाव जं० ला २॥ २. 'जाव' पदेन ‘रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि वट्टमाणाणं' इति योज्यम् ॥ ३. °रया किंसंघयणी पण्ण ला २-३॥ ४. संघतणी प° ला ४॥ ५. ण्हारु। जे जं०॥ ६. °णामा एतेसिं ला ३, यद्यपि मुद्रितमूलपाठ-वृत्त्योरयमेव पाठोऽस्ति किन्तु प्राचीनतमवृत्तिपुस्तके मुद्रितानुसारी पाठो नोपलभ्यते॥ ७. तेसि संघाला ४॥ ८. असंघयणा वट्ट लों०॥ ९. °या०? सत्ता लों॥ १०. 'जाव' पदेन 'रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि वट्टमाणाणं नेरतियाणं' इति योज्यम् ॥ ११. रविउव्वा य ला १ ॥ १२. °या ।१७. इ° जं०॥ १३. 'जाव'पदेन इमीसे गं रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि' इति योज्यम् ॥ १४.तिया०? सत्ताजं०॥ १५.०२० कति जं० ॥१६. वीए कति लो० ॥ १७. इमीसे णं जाव का जं. लों०॥ . Page #98 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १४-२५] चउवीसदंडपस कोहोवउत्ताइजुयं ठितिभाइदारदसगं [सु. २०-२१. नेरइयाणं कोहोव उत्ताइवत्तव्ययापुव्यं सत्तमं दिट्ठिदारं ] २०. इमीसे णं जीव किं सम्मदिट्ठी मिच्छदिट्ठी सम्मामिच्छद्दिट्ठी ? तिण्णि वि । २१.[१] इमीसे णं जॉव सम्मदंसणे वट्टमाणा नेरइया ० १ सत्तावीसं भंगा । [२] एवं मिच्छेद्दंसणे वि । [३] सम्मामिच्छदंसणे असीति भंगा । [सु. २२-२३. नेरइयाणं कोहोवउत्ताइव त्तव्त्रया पुत्रं अट्ठमं नाणदारं ] २२. इमीसे मैं भंते ! जीव किं णाणी, अण्णाणी ? - गोयमा ! णाणी वि, अण्णाणी वि । तिण्णि नाणाणि नियमा, तिण्णि अण्णाणाई भयणाए । २३. [१] इमीसे णं भंते! जाव आभिणिबोहियणाणे वट्टमाणा ० १ १० सत्तावीस भंगा। [२] एवं तिणि णाणाई, तिण्णि य अण्णाणाई भांणियव्वाई | [सु. २४-२५. नेरइया णं कोहोघ उत्ताइषत्तव्त्रयापुव्वं नवमं जोगदारं ] २४. इमीसे णं जाव किं सणजोगी, वैइजोगी, कायजोगी ? तिणि वि । २५. [१] इमीसे णं जीव मणजोए वट्टमाण किं कोहोवउत्ता० ? सत्तावीसं भंगा। [२] एवं वईजोएँ । एवं कायजोए । १. ' जाव' पदेन ' रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावा ससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि वट्टमाणा नेरतिया' इति बोध्यम् ॥ २. ' जाव' पदेन 'स्यणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावास - सयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि ' इति योज्यम् ॥ ३. मिच्छादंसणे वि । सम्मामिच्छादंसणे जं० लों० ॥ ४. णं जाव किं लों० ॥ ५. 'जाव 'पदेन ' रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावास सयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि वट्टमाणा नेरतिया' इति बोध्यम् ॥ ६. नाणाई णिय' ला २-४ ॥ ७ णं जाव भाभि लों० ॥ ८. 'माणे ला २ ॥ ९. भणि° लों० ॥ १०. णं भंते ! जाव जं० ॥ ११. वयजो ला २ ॥ १२. 'जाव 'पदेन 'रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससय सहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि वमाणा नेरतिया' इति बोध्यम् ॥ १३. 'णा० ? सत्ता जं० ॥ १४. वयजो' ला २ ॥ १५. ए काय' ला २ ला० ॥ ३९ १५ Page #99 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स० १ उ०५ [सु. २६-२७. नेरइयाणं कोहोघउत्ताइवत्तव्ययापुव्यं दसमं उपओगदारं] २६. इमीसे णं जाव नेरइया किं सागारोवयुत्ता, अणागारोवयुत्ता ? गोयमा ! सागारोवउत्ता वि, अणागारोवयुत्ता वि । २७. [१] इमीसे णं जाव सागारोवओगे वट्टमाणां किं कोहोवउत्ता० ? ५ सत्तावीसं भंगा। [२] एवं अणागोरोवउत्ते वि सत्तावीसं भंगा। [सु. २८. सत्तपिहनेरइयाणं छठे लेसादारे णाणत्तं] २८. एवं सत्त वि पुढवीओ नेतव्वाओ। णाणत्तं लेसासु, गाधाकाऊ य दोसु, ततियाए मीसिया, नीलिया चउत्थीए। पंचमियाए मीसा, कण्हा, तत्तो परमकण्हा ॥७॥ [सु. २९. भषणवासीणं कोहोवउत्ताइवत्तव्धयापुव्वं ठिति-ओगाहणाइ दसदारपरूवणं] ___२९. चउसट्ठीए णं भंते ! असुरकुमारावाससतसहस्सेसु एगमेगंसि असुरकुमारावासंसि असुरकुमाराणं केवतिया ठिईंठाणा पण्णत्ता १ गोयमा ! १५ असंखेजा ठितिठाणा पण्णता । तं जहा–जहन्निया ठिई जहाँ नेरतिया तहाँ, नवरं पडिलोमा भंगा भाणियव्वा-सव्वे वि ताव होज लोभोवयुत्ता, अधवा लोभोवयुत्ता य मायोवउत्ते य, अहवा लोभोवयुत्ता य मायोवयुत्ता य। एतेणं गमेणं नेतव्वं जीव थणियकुमारा, नवरं णाणत्तं जाणितव्वं । [सु. ३०-३२. एगिदियाणं कोहोवउत्ताइवत्तव्ययापुव्वं ठिति ओगाहणाइदसदारपरूवणं ३०. असंखेज्जेसुणं भंते ! पुढविकाइयावाससतसहस्सेसु एगमगंसि पुढविकाइयावासंसि पुढविक्काइयाणं केवतिया ठितिठाणा पण्णत्ता ? गोयमा! असंखेज्जा १. °णा ? सत्ता जं० ला० ॥ २. गारोवउत्ता वि सत्ता ला १॥ ३. नेयामओ ला २॥ ४. ठितीठाणा ला० । ठितिढाणा लो० ॥ ५. °त्ता । तं. जह जं. लों० ला० ॥ ६. यथा पूर्व नैरयिकवक्तव्यं तदत्रानुसन्धेयम् । जधा जं० ॥ ७. तधा जं० ॥ ८. होजा लों० ला.३॥ ९. मायोवउत्ता य लोभोवउत्ता य माओवउत्ता य एएणं ला० ॥ १०. 'जाव' पदेन 'नाग-सुवण्ण-वाउ-दीव-दिसा-उदहि-विज्जु' पदानि कुमारान्तानि योज्यानि ॥ . . Page #100 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० २६-३४] चउवीसदंडएसु कोहोवउत्ताइजुयं ठितिआइदारदसगं ठितिठाणा पण्णत्ता। तं जहा – जहन्निया ठिई जाव तप्पाउग्गुक्कोसिया ठिती। ३१. असंखेजेसु णं भंते ! पुढविक्काइयावाससतसहस्सेसु एगमेगंसि पुढविक्काइयावासंसि जहन्नठितीए वट्टमाणा पुढेविक्काइया किं कोधोवउत्ता, माणोवयुत्ता, मायोवउत्ता, लोभोवउत्ता ? गोयमा ! कोहोवउत्ता वि माणोवउत्ता वि मायोवयुत्ता वि लोभोवउत्ता वि । एवं पुढविक्काइयाणं सन्वेसु वि ठाणेसु अभंगयं, ५ नवरं तेउलेस्साए असीति भंगा। ३२. [१] एवं आउक्काइया वि। [२] तेउक्काइय-वाउक्काइयाणं सव्वेसु वि ठाणेसु अभंगयं । [३] वणप्फतिकाइया जधा पुढविक्काइया। [सु. ३३. विगलिंदियाणं कोहोवउत्ताइवत्तव्ययापुव्वं ठिति-ओगाहणाइ- १० दसदारपरूवणं] ३३. बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं जेहिं ठाणेहिं नेरतियाणं अँसीइ भंगा तेहिं ठाणेहिं अँसीइं चेव। नवरं अब्भहिया सम्मत्ते, आभिणिबोहियनाणे सुर्यनाणे य, एएहिं असीइ भंगा; जेहिं ठाणेहिं नेतियाणं सत्तावीसं भंगा तेसु ठाणेसु सव्वेसु अभंगयं । [सु. ३४. पंचिंदियतिरिक्खाणं कोहोवउत्ताइवत्तव्ययापुव्वं ठिति ओगाहणाइदसदारपरूवणं] ३४. पंचिंदियतिरिक्खजोणिया जधा नेरइया तथा भाणियव्वा, नवरं जेहिं सत्तावीसं भंगा तेहिं अभंगयं कार्यव्वं। जत्थ असीति तत्थ असीति चेव । १. यथा पूर्व नैरयिकवक्तव्यतायां जघन्या स्थितिः, समयाधिका जघन्या स्थितिः, द्विसमयाधिका जघन्या स्थितिः इत्यादि उक्तम् तत्सर्वम् अत्र अनुसन्धेयम् , नवरम् - पृथिवीकायिकानां स्थितिमाश्रित्य ॥ २. °विकाईया ला०॥ ३. मायाव जं० ॥ ४. असीती जं० । असी भं° लों० । इसीह में ला ४ ॥ ५. वणस्सइका ला ४ ॥ ६. बेंदिय-तेंदिय-चउ ला० ॥ ७. असीती में जं. ॥ ८. असीती चेव जं० लों० । “वृद्धैस्त्विह सूत्रे कुतोऽपि वाचनान्तरविशेषाद् यत्राशीतिस्तत्राप्यभङ्गकमिति व्याख्यातम्" इति अवृ०॥ ९. यनाण-सुयनाणेहिं असीइं भंगा ला २॥ १०. यणाणे य असीति भंगा; जेहिं जं० । यणाण, एएहिं ला ३ ॥ ११. असी भं° लों. ला १॥ १२. नेरइयाणं असीति भंगा तेसु ला ३ ॥ १३. अभंगाई ला २ ॥ १४. वरं जहिं लों० ला० ॥ १५. गा तहिं लो० ॥ १६. यवं । ३५. मणुस्साण वि ला० ला २.३ ॥ १७. असीती त°लों० । असी त° ला १॥१८. असीति चेव लों० । असीचेव ला १॥ Page #101 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स० १ उ०६ [सु. ३५. मणुस्साणं कोहोवउत्ताइवत्तव्ययापुव्वं ठिति-ओगाहणाइ दसदारपरूवणं] ३५. मणुस्सा वि। जेहिं ठाणेहिं नेरइयाणं असीति भंगा तेहिं ठाणेहिं मणुस्साण वि असीति भंगा भाणियव्वा । जेसु ठाणेसु सत्तावीसा तेसु अभंगयं, ५ नवरं मणुस्साणं अब्भहियं-जहन्नियाए ठिईए आहारए य असीतिं भंगा। [सु. ३६. घाणमंतराईणं कोहोघउत्ताइवत्तव्ययापुव्वं ठिति-ओगाहणाइ दसदारपरूवणं] ३६. वाणमंतर-जोदिस-वेमाणिया जहा भवणवासी (सु. २९), नवरं णाणत्तं जाणियव्वं जं जैस्स; जाव अणुत्तरा। सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति० । पंचमो उद्देसो समत्तो ॥ ५ ॥ [छट्ठो उद्देसो ‘जावंते'] [सु. १-४. मुरिअस्स उदयऽस्थमणाई पडुच्च अंतर-पगासखेत्ताइपरूवणं] १. जावतियातो णं भंते ! ओवासंतरातो उदयंते सूरिए चक्खुप्फासं १५ हव्वमागच्छति, अत्थमंते वि य णं सूरिए तावतियाओ चेव ओवासंतराओ चक्खुफासं हव्वमागच्छति ? हंता, गोयमा ! जावतियाओ णं ओवासंतराओ उदयंते सूरिए चक्खुफासं हव्वमागच्छति अत्थमंते वि सूरिए जाव हव्वमागच्छति । २. जीवतियं णं भंते ! खेत्तं उदयंते सूरिए आतवेणं सव्वतो समंता ओभासेति उज्जोएति तवेति पभासेति अत्थमंते वि य णं सूरिए तावइयं चेव १. “मणुस्सा वि त्ति यथा नैरयिका दशसु द्वारेषु अभिहिताः तथा मनुष्या अपि भणितव्या इति प्रक्रमः" अवृ० । मणुस्साण वि । ला २.३.४ मु०, मुद्रितवृत्तावप्ययमेव पाठोऽस्ति किन्तु प्राचीनतमताडपत्रीयवृत्तिपुस्तकेषु 'मणुस्सा वि' इति पाठ उपलभ्यते ॥ २. असी भं° ला १॥ ३. जेसु सत्ता लों० ला० । जेहिं ठाणेहिं सत्ता ला ४ ॥४. जहनियठितीए ला० ।। ५. जस्स। सेवं भंते २ त्ति पंचमो उद्देसओ ला० ला २-३ ॥ ६. 'जाव'पदेन 'सोहम्म ईसाण' इत्येवम् आदितः आरभ्य 'अणुत्तर' पर्यतानां देवलोकानां तानि नामानि योज्यानि येषु नानात्वम् ॥ ७. भंते ॥५॥ लों। ८. खुफास लों० ला १॥ ९. वि नाव हव्व लो० ॥ १०. जावतिया गं ला ३ । जावइयेणं ला ४ ॥ ११. उज्जोवेइ तावेइ लो० ॥ Page #102 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १-५] सूरिअपगासखेत्ताइपरूवणा खेतं आंतवणं सव्वतो समंता ओभोसेति उज्जोएति तवेति पभासेति ? हंता, गोयमा! जावतियं णं खेत्तं जाव पभासेति। ३. [१] तं भंते ! किं पुढे ओभासेति अपुढे ओभासेति ? जाव छदिसिं ओभासेति। [२] एवं उज्जोवेदि ? तवेति ? पभासेति ? जाव नियमा छुद्दिसिं। ५ ४. [१] से नूणं भंते ! सव्वंति सव्वावंति फुसमाणकालसमयंसि जावतियं खेत्तं फुसइ तावतियं फुसमाणे पुढे त्ति वत्तव्वं सिया ? हंता, गोयमा ! सव्वंति जाव वत्तव्वं सिया। [२] तं भंते ! किं पुढे फुसति अपुढे फुसइ ? जाव नियमा चंद्दिसिं। __ [सु. ५-६. लोयंत-अलोयंताईणं फुसणापरूवणं] ५. [१] लोअंते भंते ! अलोअंतं फुसति ? अलोअंते वि लोअंतं फुसति ? हता, गोयमा ! लोगते अलोगंतं फुसति, अलोगते वि लोगंतं फुसति । १० १. हवेणं ला २॥ २. ओभासेड? हता. ला ४॥ ३. जोवेइ त लों० ला १-२॥ ४. 'जाव'पदेन यद् अत्र योज्यम तत् "इह 'यावत्' करणात् इदं दृश्यम्" इति निर्दिश्य वृत्तिकाराः एवं सूचयन्ति “ गोयमा! पुढे ओभासेइ नो अपुढे । तं भंते ! ओगाढं ओभासेइ ? अणोगाढं ओभासेइ १ गोयमा ! ओगाढं ओभासेइ, नो अणोगाढं । एवं अणंतरोगाढं ओभासेइ, नो परंपरोगाढं । तं भंते ! किं अणुं ओभासेइ १ बायरं ओभासेइ ? गोयमा ! अणुं पि ओभासेइ, बायरं पि ओभासेइ । तं भंते! उड्ढे ओभासइ, तिरियं ओभासइ, अहे ओभासइ ? गोयमा ! उड्ढं पि, तिरियं पि, अहे वि ओभासइ। तं भंते! आई ओभासइ मज्झे ओभासइ अंते ओभासइ ? गोयमा! आई पि मज्झे वि अंते वि ओभासइ । तं भंते! सविसए ओभासइ अविसए ओभासइ ? गोयमा ! सविसए ओभासइ, नो अविसए। तं भंते! आणुपुन्विं ओभासइ ? अणाणुपुन्वि ओभासइ ? गोयमा! आणुपुदिव ओभासइ, नो अणाणुपुन्वि। तं भंते! कइदिसिं ओभासइ ? गोयमा ! नियमा छद्दिसिं ति"। अवृ०॥ ५. छबिसं एवं भोभा ला०, अस्यां प्रतौ बहुषु स्थलेषु 'दिसं' इति दृश्यते। छहिसिं एवं ओभा लों॥ ६. “ओभासइ इत्यनेन सह सूत्रप्रपञ्च उक्तः स एव 'उजोयइ' इत्यादिना पदत्रयेण वाच्यः" अवृ०॥७,१०. छहिसं ला ३॥ ८. वृत्तौ 'सव्वंति', पदस्य 'सर्वतः सर्वमिति' इति द्वावौँ तथा 'सव्वावंति'पदस्य 'सर्वात्मना सर्वापत्तिः सर्वापमिति सव्यापमिति' चत्वारोऽर्था व्युत्पत्तिपुरःसरं निरूपिताः ॥ ९. फुसति० ? जाव नियमा लों. ला १-२ ॥ ११. मलोयंतं फुसति आलोयंते वि लोयंते फुस ला ३ ॥ १२. वृत्तिकारैः भस्य पाठस्य पूर्तिरूपः पाठः एवं सूचित:-'जाव नियमा छहिर्सि' ॥ Page #103 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०१ उ०६ [२] तं भंते ! किं पुढे फुसति ? जांव नियमा छद्दिसिं फुसति । ६. [१] दीवंते भंते ! सागरंतं फुसति ? सागरते वि दीवंतं फुसति ? हंता, जाँव नियमा छदिसिं फुसति । [२] एवं एतेणं अभिलावेणं उँदयंते पोदंतं, छिदंते दूसंतं, छोयंते ५ आर्तवंतं ? जावं नियमा छद्दिसिं फुसति । [सु. ७-११. जीव-चउवीसदंडगेसु पाणाइवायाइपावट्ठाणपभवकम्म फुसणापरूवणं] ___ ७. [१] अत्थि णं भंते ! जीवाणं पाणातिवातेणं किरिया कजति ? हता, अत्थि। [२] सा भंते ! किं पुट्ठा कजति ? अपुट्ठा कजति ? जांव निव्वाघातेणं छद्दिसिं, वाघातं पहुँच सिय तिदिसिं, सिये चउदिसिं, सिय पंचदिसि । [३] सा भंते! किं कडा कजति ? अकडा कजति ? गोयमा! कडा कन्जति, नो अकडा कजति । [४] सा भंते! किं अत्तकडा कजति? परकडा कजति ? तदुभयकडा १५ कजति ? गोयमा! अत्तकडा कन्जति, णो परकडा कजति, णो तदुभयकडा कजति । [५] सा भंते ! किं आणुपुबिकडा कजति ? अणाणुपुविकडा कजति ? गोयमा ! आणुपुन्विकडा कजति, नो अणाणुपुश्विकडा कजति । जा य कडा, जा य कजति, जा य कजिस्सति सव्वा सा आणुपुस्विकडा; नो अणाणुपुत्विकड २० ति वत्तव्वं सिया। १, ३, ७. 'तं भंते! किं पुढे ओभासेइ' इति सूर्यस्पर्शविषयायां चर्चायां 'जाव'पदेन यद् वृत्त्यनुसारेण टिप्पणं सविस्तरं सूचितं तदत्र सर्व योज्यम् ॥ २. °ता गोयमा! जाव लों॥ ४. उदयंते पोदंते ला २ । उदंते पोदंतं ला ४ । उदंते पोदंते छिईते दूसंते छायंते आयवं ला३ । अत्र 'पोदंते' इति रूपं संस्कृत पोतान्तः' इत्यस्य समानम्-पोतस्य अन्तः पोतान्तःशौरसेनीभाषायां 'त'कारस्य 'द' श्रुतौ 'पोदंते' इति ॥ ५. छादते आत° ला ४॥६. आयवंतं ला २॥ ८. हंतत्थि लों० । हंता गोतमा ! अत्थि ला २-३॥ ९. अत्र ३ [१] सूत्रगत 'जाव'. पदोपरिगतं टिप्पणं योज्यम, केवलं सर्वत्र 'कज्जति' क्रिया योज्या॥ १०. पडुच्चा ला १॥ ११. सिया तिदिसं ला ३। सिया ति ला २ सिता तिला ४॥ १२. सिया ला २॥ १३. सिया ला २-३ ॥ १४. ति सि गो° लों॥ Page #104 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ६-१२] जीव-दंडगेसु पावट्ठाणपभवा कम्मफुसणा ८. [१] अस्थि णं भंते ! नेरइयाणं पाणातिवायकिरिया कन्जति ? हंता, अस्थि । [२] सा भंते ! किं पुट्ठा कजति ? अपुट्ठा कन्जति ? जाव नियमा छद्दिसिं कजति । [३] सा भंते ! किं कडा कजति ? अकडा कजति ? तं चेव जाव नो ५ अणाणुपुब्बिकैंड त्ति वत्तव्वं सिया। ९. जपा नेरइया (सु. ८) तहा एगिंदियवज्जा भाणितव्वा जाँव वेमाणिया। १०. एकिंदिया जधा जीवा (सु. ७) तहा भाणियव्वा । ११. जहा पाणादिवाते (सु. ७-१०) तथा मुसावादे तथा अदिन्नादाणे १० मेहुणे परिग्गहे कोहे जाव मिच्छादसणसल्ले एवं एते अट्ठारस, चउवीसं दंडगा भाणियव्वा । सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति भगवं गोतमे समणं भगवं जाँव विहरति । [सु. १२. रोहस्स अणगारस्स घण्णओ] १२. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवतो महावीरस्स अंतेवासी रोहे नामं अणगारे पगतिभद्दएँ पगतिमउए पगतिविणीते पगतिउवसंते पगति- १५ पतणुकोह-माण-माय-लोभे मिदुमद्दवसंपन्ने अल्लीणे भद्दए विणीए समणस्स भगवतो महावीरस्स अदूरसामंते उड्ढंजाणू अहोसिरे झाणकोट्ठोवगते संजमणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरति । तए णं से रोहे" नामं अणगारे जातसड्ढे जाव पञ्जुवासमाणे एवं वदासी १. छहिसं ला ३॥ २. 'जाव' पदेन 'गोयमा ! आणुपुन्विकडा कन्नति, नो अणाणुपुश्विकडा कजति । जा य कडा, जा य कजति जा य कजिस्सति सव्वा सा आणुपुश्विकडा' एष उत्तरपाठो योज्यः ॥ ३. कडा वत्त लों० । कडा । जा य कजति सव्वा सा आणुपुस्विकडा नो भणाणपविकड त्ति वत्तव्वं ला॥१. अत्र द्वीन्द्रियादिवैमानिकपर्यन्ता दण्डका योज्याः॥ ५. 'कोहे' पदानन्तरम अष्टादशपापस्थानेषु कथितानि मानप्रभृतीनि पापस्थानानि योज्यानि । अत्र वृत्तिविलोकनीया ॥ ६. मणं जाव लों० ला १-२-४ ॥ ७. “वंदइ, नमसइ” इत्यादिकं प्रथमोद्देशकगतम् उद्देशकान्तिमवचनं योज्यम् ॥ ८. °ए विणीए पगति ला०॥ ९. अलीणे ला० । आलीणे ला २ । “आलीणे त्ति आलीनः गरुसमाश्रितः संलीनो वा" अवृ. ॥ १०. रोहे भगवं अण° ला २ ॥ ११. 'जाव'पदेन अत्र प्रथमोद्देशके उपोद्धाते श्रीगौतमवर्णके दर्शितानि यानि 'जायसंसए, जायको उहल्ले' इत्यादीनि विशेषगरूपाणि पदानि तानि योज्यानि ॥ Page #105 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्त [स० १ उ० ६ [सु. १३-२४. रोहाणगारपण्हुत्तरे लोयालोय-जीपाजीपाइअणेगभावाणं सासयत्त-अणाणुपुवीपरूवर्ण] १३. पुट्विं भंते ! लोए ? पच्छा अलोए ? पुट्विं अलोए ? पच्छा लोए ? रोहा ! लोए य अलोए य पुंल्विं पेते, पच्छा पेते, दो वि ते सासता भावा, ५ अणाणुपुव्वी एसा रोहा !। १४. पुवि भंते ! जीवा ? पच्छा अजीवा ? पुट्विं अजीवा ? पच्छा जीवा ? जहेव लोए य अलोए य तहेव जीवा य अजीवा य । १५. एवं भवसिद्धिया य अभवसिद्धिया य, सिद्धी असिद्धी सिद्धौं असिद्धा। १६. पुट्विं भंते ! अंडए ? पच्छा कुक्कुंडी ? पुट्विं कुक्कुंडी ? पच्छा १० अंडए ? रोहा ! से णं अंडए कँतो ? भगवं ! तं कुक्कुडीतो, सा णं कुक्कुंडी कतो ? भंते ! अंडगातो । एँवामेव रोहा ! से य अंडए सा य कुक्कुडी, पुचि पेते, पच्छा पेते, दो वेते सासता भावा, अणाणुपुब्बी ऐसा रोहा !। १७. पुट्विं भंते ! लोअंते ? पच्छा अलोयंते ? पुवं अलोअंते ? पच्छा लोअंते ? रोहा ! लोअंते य अलोअंते य जीव अणाणुपुब्बी एसा रोहा ! । १८. पुट्विं भंते ! लोअंते ? पच्छा सत्तमे ओवासंतरे ? पुच्छा। रोहा ! लोअंते य सत्तमे य ओवासंतरे पुदि पेते जाँव अणाणुपुव्वी एसा रोहा ! । १९. एवं लोअंते य सत्तमे य तणुवाते। एवं घणवाते, घणोदही, . सत्तमा पुढवी। २०. एवं लोअंते एकेकेणं संजोऐतव्वे ईमेहिं ठाणेहिं, तं जहाओवास वात घण उदही पुढवी दीवा य सागरा वासा। नेरइयाँदी अस्थिय समया कम्माई लेस्साओ॥१॥ १. पुन्धि एए पच्छावेए दोवि एए सा ला०॥ २. °सगा भाला १॥ ३. “भविष्यति इति भवा, भवा सिद्धिः-निर्वृतिः येषां ते भवसिद्धिकाः भव्याः" अवृ० ॥ ४. द्धा। १६. पु° ला १-४ ॥ ५-६. कुक्कडी ला ॥ ७. कुतो ला ४ ॥ ८. ककु(कुक)डी ला० ॥ ९. कुतो ला १-२-३.४ ॥ १०. एवमेव लो० ॥ ११. कुकडी ला०॥ १२. पुग्विं एते ला०॥ १३. पच्छावेते लों० ला १ ॥ १४. एआ रो° जं० ॥ १५, १७. 'जाव'पदेन 'पुट्विं पेते पच्छा पेते दो वेते सासता भावा' एष पाठो योज्यः ॥ १६. पुग्विं पि देए (एदे) जाव जं.॥ १८.ते सत्तमे तणुवाए। ला०॥ १९. तउवाए घणोदहि सत्तमा जं० ॥ २०. एकेकं सं° ला १॥ २१. एयव्वा इला०॥ २२. इमेहिं तं०-ओवास जं०॥ २३. यादी यऽस्थिय जं०॥ Page #106 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ४७ सु०१३-२५] रोहाणगारपण्डत्तरे लोयालोयाइभावपरूवर्ण दिट्ठी दंसण णाणा सण्ण सरीरा य जोग उवओगे। दव्व पदेसा पज्जव अद्धा, किं पुवि लोयंते ? ॥२॥ पुब् िभंते ! लोयंते पच्छा सव्वद्धा? ० । २१. जहा लोयंतेणं संजोइया सव्वे ठाणा एते, एवं अलोयंतेण वि संजोएतव्वा सव्वे। २२. पुट्विं भंते ! सत्तमे ओवासंतरे ? पच्छा सत्तमे तणुवाते ? एवं सत्तम ओवासंतरं सव्वेहिं समं संजोएतव्वं जाव सव्वद्धाए । २३. पुल्विं भंते ! सत्तमे तणुवाते ? पच्छा सत्तमे घणवाते ? एयं पि तहेव नेतव्वं जावे सव्वद्धा। २४. एवं उवरिलं एकेकं संजोयंतेणं जो जो हेडिल्लो तं तं छड्डेतेणं १० नेयव्वं जाव अतीत-अणागतद्धा पच्छा सव्वद्धा जाव अणाणुपुत्वी एसा रोहा!। सेवं भंते ! सेवं भंते ति! जाव विहरति । [सु. २५. गोयमपण्हुत्तरे पत्थिउदाहरणजुयं लोगट्टिइभेयपरूवणं] २५. [१] भंते त्ति भगवं गोतमे समणं जाँव एवं वेदासि-- कतिविहा णं भंते ! लोयद्विती पण्णता ? गोयमा ! अट्टविहा लोयद्विती १५ पण्णत्ता । तं जहा-आगासपतिट्टिते वाते, १, वातपतिट्ठिते उदही २, उदहिपतिहिता पुढवी ३, पुढविपतिहिता तस-थावरा पाणा ४, अजीवा जीवपतिहिता ५, जीवा कम्मपतिहिता ६, अजीवा जीवसंगहिता ७, जीवा कम्मसंगहिता ८। १. णाणे जं० ला २। नाणे ला ३ ॥ २, ५. 'जाव'पदेन पूर्वदर्शितगाथाद्वय (१-२) गतानि पदानि योज्यानि ॥३. तणूवाए प° जं० ॥ ४. एवं पि लों० ला २-४ ॥ ६. संजोएंतेण जो जो ए हिटिल्ले तं तं ला०॥ ७. द्वाविंशसूत्रगत जाव' शब्दोपरिवर्ति टिप्पणं दृश्यम् ॥ . 'जाव'पदेन 'पुत्वि पेते पच्छा पेते दो वेते सासता भावा' एषा पदावली योज्या ॥ ९. 'जाव'पदेन 'रोहे अणगारे समणं भगवं महावीरं बंदति नमंसति वंदित्ता, नमंसित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे' एषा पदावली योज्या ॥१०. 'जाव'पदेन 'भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ करित्ता वंदइ नमसइ वंदित्ता नमंसित्ता णच्चासन्ने नाइदूरे सुस्ससमाणे नमंसमाणे अभिमुहे विणएणं पंजलिउडे पज्जुवासमाणे' एषा पदावली योज्या ॥११. वदासी लों० ला २-३-४॥ १२. लोए ठि°ला ४॥ १३. पयट्टि जं०॥ ११. तसा थावरा य पाला॥ १५. भजीवा जीवप जं०॥ Page #107 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्त स० १ उ०६ [२] से केणटेणं भंते ! एवं वुच्चति अट्ठविहा जाव जीवा कम्मसंगहिता ? गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे वैत्थिमाडोवेति', वत्थिमाँडोवित्ता उँप्पि सितं बंधति , बंधित्ता मॅज्झे णं गंठिं बंधति, मज्झे गंठिं बंधित्ता उवरिलं गठिं मुयति, मुइत्ता उवरिलं देसं वामेति, उवरिल्लं देसं वामेत्ता उवरिलं देसं आउयायस्स ५ पूरेति, पूरित्ता उप्पिं सितं बंधति, बंधित्ता मंज्झिलं गंठिं मुयति। से नृणं गोतमा ! से आउयाए तस्स वीउयायस्स उप्पिं उवरितले चिट्ठति ? हंता, चिट्ठति । से तेणटेणं जाव जीवा कम्मसंगहिता। [३] से जहा वा केइ पुरिसे वत्थिमाडोवेति", आडोवित्ता कडीए बंधति, बंधित्ता अँत्थाहमतारमैपोरुसियंसि उँदगंसि ओगाहेजा। से नूणं गोतमा ! से १० पुरिसे तस्स आँउयायस्स उँवरिमतले चिट्ठति ? हंता, चिट्ठति। एवं वा अट्टविहा लोयट्टिती पण्णत्ता जाव जीवा कम्मसंगहिता। [सु. २६. हरदगयनावादिटुंतजुयं जीव-पोग्गलाणमन्नोन्नबद्धत्ताइपरूवणं] २६. [१] अत्थि णं भंते ! जीवों य पोग्गला य अन्नमन्नबद्धा अन्नमन्नपुट्ठा अन्नमन्नमोगाढा अन्नमन्नसिणेहपडिबद्धा अन्नमन्नधैंडत्ताए चिट्ठति ? हंता, १५ अस्थि । [२] से केणटेणं भंते ! जाव चिटुंति ? गोयमा ! से जहानामए हेरदे सिया पुण्णे पुण्णप्पमाणे वोल?माणे वोसट्टमाणे समभरघुडत्ताए चिट्ठति, अँहे णं १. अस्य पदस्य व्युत्पत्त्यर्थबोधाय वृत्तिर्विलोक्या ॥ २. वत्थीमा जं० ॥ ३. ति माडोवेत्ता लों०॥ ४.माडोवइत्ता ला० ॥ ५. उप्पिं सितिं बं° ला १ । उप्पिं सियं बं° ला २ । अस्य पदस्य पदविभागबोधार्थ तदर्थावगमार्थ च वृत्तिर्विलोकनीया ॥ ६.ति मझे गंठिंबंधति उवरि गंठियं मुयति उवरिलं ला०॥ ७. मज्झे गं° लो० ॥ ८. आउयस्स जं०। माउस्स ला० । आउवायस्स ला २॥ ९. °ति उवरिलं देसं आउयायस्स पूरेत्ता उप्पिं लों०॥ १०. मझिल्लिं गंठिं ला० ॥ ११. गोयम! जं०॥ १२. वाउयस्स उप्पि उ° ला० । वाउयस्स उप्पिं उवरितले ला २॥ १३. °ति कडीए लो० ॥ १४. 'अत्थाह' आदिपदस्य व्युत्पत्तिबोधार्थ वृत्तिविलोक्या। १५. 'अतार 'स्थाने 'अपार' इति पाठान्तरम् अवृ०॥ १६. °मपोरिसि ला०॥ १७. उदयसि ला १-२॥ १८. "हेज । से जं. लो० ॥ १९. भाउयस्त ला० ॥ २०. उवरितले ज. लो०॥ २१. “लोकस्थित्यधिकारादेवेदमाह-अस्थि णमित्यादि, अन्ये तु आहु :-'अजीवा जीवपइडिया' इत्यादेः पदचतुष्टयस्य भावनार्थम् अयं मूलसूत्रपाठः” इति अवृ०॥ २२. वा पो ला०॥ २३. अत्र ‘घड' इत्यस्य समानसंस्कृतपदं समुदायार्थसूचकं 'घटा' इति पदम् वृत्तौ॥ २४. हरते जं० ला १। “हृदो नदः" अवृ० ॥ २५. वोलुदृमा लों० ला ४ ॥ २६. अत्र 'हृदक्षिप्तसमभरघटवत्' इत्येवं निर्दिश्य ‘घट'शब्दः सूचितः वृत्तौ ॥ २७. अहे ति के ला ३ ॥ Page #108 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० २६-२७] सुहुमआउकायपवडणपरूवर्णाह केइ पुरिसे तंसि हरदंसि एगं महं नावं सदासर्व संतछिड्डे ओगाहेज्जी। से नूणं गोतमा ! सा णावा तेहिं आसवंदारेहिं आपूरमाणी आपूरमाणी पुण्णा पुण्णप्पमाणा वोलॅट्टमाणा वोसट्टमाणा समभरघडताए चिट्ठति १ हंता, चिट्ठति । से तेणटेणं गोयमा ! अत्थि णं जीवा य जाव चिट्ठति । [सु. २७. सुहुमआउकायस्स पवडणपरूषणं कालट्टिई य] ५ २७. [१] अस्थि णं भंते ! सदा समितं सुहुने सिणेहकाये पंवडति ? हंता, अत्थि। [२] से भंते ! किं उँड्ढे पवडति, अहे पवडति 'तिरिए पवडति ? गोतमा ! उड्ढे वि पवडति, अहे वि पवडति, तिरिए वि पवडति । [३] जहा से बाँदरे आउकाए अन्नमन्नसमाउत्ते चिरं पि दीहँकालं चिट्ठति १० तहा णं से वि ? नो इणढे समढे, से णं खिप्पोमेव विद्धंसमागच्छति । सेवं "भंते ! सेवं भंते ! ति !०। "छटो उद्देसो समत्तो ॥६॥ १५ [सत्तमो उद्देसो ‘नेरइए'] [सु. १-२. उघवज्जमाणेसु चउधीसदंडएसु देस-सव्वेहिं उववज्जणा- आहाराहियारो] १. [१] नेरइए णं भंते ! नेरइएसु उववज्जमाणे किं देसेणंदेसं उववज्जति १, देसेणंसव्वं उववज्जति २, सव्वेणंदेसं उववज्जति ३, सव्वेणंसव्वं १. सदछिई ला० । सयच्छेहूं जं० ॥ २. हेज जं० । ३. वदारे जं० लो० ला २ विना ।। ४. वोलेह जं० । वोलुदृ' ला ४ ॥ ५. सुहमे जं० ला० ॥ ६. पडति जं० । पवट्ठति ला १॥ ७. उड़े य पडति जं० । उड़े य पयति ला १ । उट्टे पडइ ला २॥ ८. अहे य पव ला० । महे व पयडति ला १ । अहे य पड° ला २। अहे वय पडति जं.॥ ९. तिरिए य पडति जं०। तिरिए पयडति ला १ । तिरियं पड ला० अवृ०॥ १०. उड्ढे वि य पडति जं. ला २॥ ११. अहे वि य पडति जं० ला २ । भहे य पड° ला० ॥ १२. वि य पडति जं० ला० ला २॥ १३. बायरे भाउयाए जं० । बादरे याउयाए ला०॥ १४. दीहं कालं लो० ॥ १५ खिप्पमे ला ४॥ १६. भंते २॥ छट्ठो ॥ जं०॥ १७. छटो ॥ लों। छटो उद्देसो ॥ ला०॥ १८. “देशेन च देशेन च यदुत्पादनं प्रवृत्तं तद् देशेनदेशम् , छान्दसत्वाचाव्ययी. भावप्रतिरूपः समासः, एवमुत्तरत्रापि" अवृ०॥ Page #109 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं . [स० १ उ०७ उववजति ४ १ गोयमा ! नो देसेणंदेसं उववज्जति, नो देसेणंसव्वं उववनंति, नो सव्वेणंदेसं उववजति, सव्वेणंसव्वं उववज्जति । [२] जहा नेरेइए एवं जाँव वेमाणिए । १ । २. [१] नेरइए णं भंते ! नेरैइएसु उववज्जमाणे किं देसेणंदेसं आहा५ रेति १, देसेणंसव्वं आहारेति २, सव्वेणंदेसं आहारेति ३, सव्वेणंसव्वं आहारेति ४ १ गोयमा ! नो देसेणंदेसं आहारेति, नो देसेणंसव्वं आहारेति, सव्वेण वा देसं आहारेति, सव्वेण वा सव्वं आहारेति । [२] एवं जाव वेमाणिए । २। [सु. ३-४. उव्वट्टमाणेसु चवीसदंडएसु देस-सबेहिं उबट्टणा ___ आहाराहियारो] ___३. नेरइए णं भंते! नेरइएहितो उव्वट्टमाणे किं देसेणंदेसं उव्वदृति ? जहा उववजमाणे (सु. १) तहेव उव्वट्टमाणे वि दंडगो भाणितव्यो ।३। ४. [१] नेरइए णं भंते ! नेरइएहिंतो उव्वट्टमाणे किं देसेणंदेसं आहारेति ? तहेव जाव (सु. २ [१]), सव्वेण वा देसं आहारेति, सव्वेण वा सव्वं १५. आहारेति। [२] एवं जाव वेमाणिए । ४। [सु. ५. उवषन-उव्वद्देसु चउषीसदंडएसु देस-सव्येहि उपपन्न-उव्वट्ट तत्तयाहाराहियारो] ५. [१] नेरइए णं भंते! नेरइएसु उवर्वन्ने किं देसेणंदेसं उववन्ने ? २० एसो वि तेहेव जाव सव्वेणंसव्वं उववन्ने । १. जति, सम्वेणंदेसं ला ३ अबृपा०, एतद्वाचनान्तरपाठः प्राचीनतमटीकाकारसम्मत इति अवृ० निर्देशः; अत्र च मूलवाचनागतपाठानुसारिणीं चूर्णिमनुसृत्य अवृ०व्याख्या ॥ २. नेरतिए जं०, अयं शब्दो न तश्रुतियुक्तः किन्तु वैतरणीवाचक निर्ऋति'शब्दसमुत्पन्नः ॥ ३. 'जाव'पदेन चतुर्विंशतिरपि दण्डका वैमानिकपर्यन्ता बोध्याः ॥ ४. नेरतिएसु जे० ॥ ५. अत आरभ्य सूत्रत्रय(सू० ३ तः ५) स्थाने अभयदेवीयवृत्तौ पुस्तकान्तरपाठनिर्देशपूर्वकं सूत्रषटै (सू० ३ तः ८) निर्दिष्टं व्याख्यातं च, तत्क्रमश्चेत्थम्-तृतीय-चतुर्थसूत्रे उत्पन्न-तदाहारविषयके, पञ्चम-षष्ठसूत्रे उद्वर्तमानतदाहारविषयके, सप्तमाष्टमसूत्रे च उद्वृत्त-तदाहारविषयके ॥ ६. एहि उ° ला०ला २ ॥ ७. उववट्ट लों० ला १-२-३॥ ८. °वण्णे। एसो वि जं० ॥ ९. तह चेव लों० ला १-३.४ । वहा चेव ला २॥ Page #110 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०२-८] चउवीसदंडएसु उववजणाइ-विग्गहगतिपरूवणा [२] जहा उववजमाणे उव्वट्टमाणे य चत्तारि दंडगा तहा उववन्नेणं उव्वट्टेण वि चत्तारि दंडगा भाणियव्वा । सव्वेणंसव्वं उववन्ने; सव्वेण वा देसं आहारेति, सव्वेण वा सव्वं आहारेति, एएणं अभिलावेणं उववन्ने वि, उन्वट्टे वि नेयव्वं । ८॥ ५ [सु. ६. उपवज्जमाणाईसु चउपीसदंडएसु अद्ध-सबेहिं उववज्जणाइ- तत्तयाहाराहियारो ६. नेरइए णं भंते ! नेरइएसु उववजमाणे किं अद्धेणंअद्धं उववजति ११ अद्धेणंसव्वं उववजति २? सव्वेणंअद्धं उववज्जइ ३१ सव्वेणंसवं उववजति ४ ? जहा पढमिल्लेणं अट्ठ दंडगा तहा अद्धेण वि अट्ट दंडगा भाणितव्वा । नवरं जहिं देसेणंदेसं उववजेति तहिं अद्धेणंअद्धं उववज्जावेयव्वं, एयं १० णाणत्तं । एते सव्वे वि सोलस दंडगा भाणियव्वा । [सु. ७-८. जीव-चउघीसदंडएसु एगत्त-पुहत्तेणं घिग्गहगइपरूषणं] ७. [१] जीव णं भंते ! किं विग्गहगतिसमावन्नए ? अविग्गहगतिसमावन्नए ? गोयमा ! सिय विग्गहगतिसमावन्नए, सिय अविग्गहगतिसमावन्नगे। [२] एवं जाव वेमाणिए। ८. [१] जीवा णं भंते ! किं विग्गहगतिसमावन्नगा ? अविग्गहगतिसमावन्नगा ? गोयमा ! विग्गहगतिसमावन्नगा वि, अविग्गहगतिसमावन्नगा वि । [२] नेरइया णं भंते ! किं विग्गहगतिसमावन्नगा १ अविग्गहगतिसमावन्नगा ? गोयमा ! सव्वे वि ताव होजा अविग्गहगतिसमावन्नगा १, अहवा अविग्गहगतिसमावन्नगा य विग्गहगतिसमावन्नगे य २, अहवा अविग्गह- २० गतिसमावन्नंगा य विग्गहगतिसमावन्नगा य ३। एवं जीवँ-एगिंदियवज्जो तियभंगो। १. उव्वदृणे वि जं० ॥२. जति तं इमेहि भद्धेणं° लों० ला २॥.३. उववजइ इति भाणियन्वं मु०॥ ४. एवं ला०॥ ५. वा एगे अविग्गहगतिसमावन्नगे य विग्गहगतिसमावन्नगा य। एवं जीव ला ३॥ ६. मगे य ला २॥ ७. जीवे एगिदियवजे ति लों॥ Page #111 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ५३ ५. १० विवाहपण्णत्तसुतं [सु. ९. देवस्स चवणानंतर भषाउयप डिसंवेदणाहियारो ] ९. देवे णं भंते ! महिड्दिएं महज्जुतीए महब्बले महायसे महेसक्खे महाणुभावे अविउक्कंतियं चयमाणे किंचि वि कालं हिरिवत्तियं दुगुंछावत्तियं परिस्सहवत्तियं आहारं नो आहारेति; अहे णं आहारेति, आहारिज्जमाणे आहारिए, परिणामिज्जमाणे परिणामिए, पंहीणे य आउए भवइ, जंत्थ उववज्जति तमाउयं पडिसंवेदेति, तं जहा - तिरिक्खजोणियाउयं वा मणुस्साउयं वा ? हंता, गोयमा ! देवे णं महिड्ढीए जाव मणुस्साउगं वा । २० [सु. १०-१२. गब्भं वक्कममाणस्स जीवस्स सइंदियत्त - ससरीरत्तआहाराहियारो] [ स० १ उ० ७ १०. जीवे णं भंते ! गब्भं वक्कममाणे किं सइंदिए वक्कमति, अणिंदिए वक्कमति ? गोयमा ! सिय सइंदिए वक्कमइ, सिय अनिंदिए वक्कमई । "से केणट्टेणं ? गोयमा ! दव्विंदियाई पडुच्च अििदए वक्कमति, भाविंदियाई पडुच्च सइंदिए वक्कमति, से तेणट्टेणं० । ११. जीवे णं भंते! गब्भं वक्कममाणे किं ससरीरी वक्कमइ ? असरीरी १५ वक्कमइ ? गोयमा ! सिय ससरीरी वक्कमति, सिय असरीरी वक्कमति । से केणेणं ? गोयमा ! ओरालिय- वेउव्विय-औंहारयाई पडुच असरीरी वक्कमति, तेया- कम्माई पडुच ससरीरी वक्कमति से तेणट्टेणं गोयमा ! ० । १२. जीवे णं भंते ! गब्भं वक्कममाणे तप्पढमताए किमाहारमाहारेति ? गोयमा ! मौउओयं पिउसुक्कं तं तदुभयैसंसिद्धं कसं किव्विसं" तप्पढमताए आहारमाहारेति । ५. किंचि १. डीएल० ॥ २. महासोक्खे लों० अवृपा० । महासुक्खे ला २ । महासुखे ला ४॥ ३. 'भागे अवि' ला० ॥ ४. तियं वयं चयमाणे लों० ला ३ अनुपा० ॥ काला २ ॥ ६. दुर्गुछव ला ३ ॥ ७ “ अरतिपरीषहो ग्राह्यः " अवृ० ॥ ८. लज्जादिक्षणानन्तरम् ” अ० ॥ ९. पहीणे एय भाउ ला० ॥ १०. जत्थु लों० ॥ ११. 'इ | गो० दुव्विदि ला १ ॥। १२. से केणं ? गोतमा ला २-४ ॥ १३. से केणं ? गो° लों० ला १-२॥ १४. भाहारजाई ला ४ । आहाराई ला० ला २ ॥ १५. मातुउउयं ला० । मातुं भयं पितुं सुलों० । माउयं भयं पिउं सुकं ला २ । मातुउयं पितुसुक्कं ला ४ ॥ लों० ला० ॥ १७. 'सं पढ° लों० ॥ १६. भयं सं '' अथ ' । Page #112 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ५३ सु०९-१६] गभयजीवं पडुच्च विविहा वत्तब्धया [सु. १३-१५. गभगयजीवस्स आहार-उच्चार-कवलाहाराहियारा] १३. जीवे णं भंते ! गंभगए समाणे किमाहारमाहारेति १ गोयमा ! जं से माता नाणाविहाओ रेसविगतीओ आहारमाहारेति तैदेक्कदेसेणं ओयमाहारेति । १४. जीवस्स णं भंते ! गभगतस्स समाणस्स अत्थि उच्चारे इ वा पासवणे इ वा खेले इ वा सिंघाणे इ वा वंते इ वा पित्ते इ वा ? णो इणढे समझे। से ५ केणटेणं ? गोयमा ! जीवे णं गभगए समाणे जमाहारेति तं चिणांइ तं सोतिंदियत्ताए जाव फासिंदियत्ताए अहि-अद्विमिंज-केस-मंसु-रोम-नहत्ताएँ, से" तेणटेणं० । १५. जीवे णं भंते ! गभगते समाणे पभू मुहेणं कावलियं आहारं आहारित्तएँ ? गोयमा ! णो इणढे समढे। सेकेणडेणं ? गोयमा! जीवे णं गब्भगते समाणे सव्वतो आहारेति, सव्वतो परिणामेति, सव्वतो उस्ससति, सव्वतो . निस्ससति, अभिक्खणं आहारेति, अभिक्खणं परिणामेति, अभिक्खणं उस्ससति, अभिक्खणं निस्ससति, आच आहारेति, आहच्च परिणामेति, आहच्च उस्ससति, आहच्च नीससति । मातुजीवरसहरणी पुत्तजीवरसहरणी मातुजीवपडिबद्धा पुत्तजीवं" फुडा तम्हा आहारेइ, तम्हा परिणामेति, अवरों वि य णं पुत्तजीवपडिबद्धा माउजीवफुडा तम्हा चिणाति, तम्हा उवचिणाति; से तेणटेणं. जाव नो पभू १५ मुहेणं काँवलिकं आहारं आहारित्तए । [सु.१६-१८.गभयसरीरस्स माइ-पिइअंगविभागा माइ-पिइसरीरकालट्टिई य] १६. कति णं भंते! माँतिअंगा पण्णत्ता ? गोयमा! तओ मातियंगा पण्णता। तं जहा—मंसे सोणिते" मत्थुलुंगे। १. गभं गते स° लो० ॥ २. रसवईओ आ° ला १-२॥ ३. तदेगदे लों० । तदेकदे ला १। तदेकदेसेन ओ° ला २ ॥ ४. पासवणा ति वा खेला ति वा सिंघाणए ति वा लो० ॥ ५. वा सिंघाणए ति वा वंतं पि वा पि° ला ४ । वा संघाणे इ वा ? नो इण° ला॥ ६. से केणं? जी ला १॥ ७. केणटेणं भंते! जीवस्स णं गब्भगयस्स समाणस्स नत्थि उच्चारे इ वा पा० ५? गो° लोंसं० ॥ ८. चिणोति ला १ ॥ ९. अटिमज-के ला २॥ १०. °ए रसत्ताए से सेणं गो.! गम्भगवस्स जीवस्स नत्थि उच्चारे इ वा पा० ५। १५. जीवे लोसं० ॥ ११. से तेणं० । १५. जीवे ला १-४॥ १२. °ए? णो इण लो० ला १॥ १३. से केणं? गो° लो. ला०॥ १४. जीवफुडा तम्हा ला २-४ ला०॥ १५. डा तम्हा परिणामेति, अव लो० ॥ १६. रा य णं ला १॥ १७. कावलिकं ला २॥ १८. माइयंगा लों०॥ १९. °णितं ला १॥ २०. “मत्थुलुंग त्ति मस्तकभेजकम् । अन्ये त्वाहुः मेदः फिप्फिसादि मस्तुलुङ्गम्" इति अवृ०॥ Page #113 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०१ .उ०७ १७. कति णं भंते! पितियंगों पण्णता ? गोयमा! तओ पेतिरंगा पण्णत्ता । तं जहा—अट्ठि अद्विमिंजा केस-मंसु-रोम-नहे । १८. अम्मापेतिए णं भंते ! सरीरए केवइयं कालं संचिट्ठति ? गोयमा ! जावतियं से कालं भवधारणिजे सरीरए अब्बावन्ने भवति ऍवतियं कालं संचिट्ठति, ५ अहे णं समए समए वोर्कसिज्जमाणे २ चरमकालसमयंसि वोच्छिन्ने भवइ । [सु. १९-२०. गभम्मि मियस्स जीवस्स नरय-देषलोगुषघायाहियारों] १९. [१] जीवे णं भंते ! गभगते समाणे नेरइएसु उववजेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए उववजेन्जा, अत्थेगइए नो उववज्जेजा। [२] से केणट्टेणं ? गोयमा ! से णं सन्नी पंचिंदिए सव्वाहिं पजत्तीहिं पजत्तए १० वीरियलद्धीएं वेउव्वियलद्धीए पराणीयं आगयं सोचा निसम्म पदेसे निच्छुभति, २ वेउब्वियसमुग्घाएणं समोहण्णइ, वेउब्बियसमुग्धाएणं समोहण्णित्ता चाउरंगिर्णि सेणं विउव्वई, चाउरंगिणिं सेणं विउज्वेत्ता चाउरंगिणीए सेणाए पराणीएणं सद्धिं संगामं संगामेइ, से णं जीवे अत्थकामए रज्जकामए भोगकामए कामकामए, अत्थकंखिए रजकंखिए भोगकंखिए कामकंखिए, अत्थपिवासिते रजपिवासिते १५ भोगपिवासिए कामपिवासिते, तच्चित्ते तम्मणे तल्लेसे तदज्झवसिए तत्तिव्वज्झवसाणे तदट्ठोवउत्ते तदप्पितकरणे तब्भावणाभाविते एतसि णं अंतरंसि कालं करेज नेरतिएसु उववज्जइ; से तेणटेणं गोयमा ! जाव अत्थेगइए उववजेजा, अत्थेगैइए नो उववजेजा। २०. जीवे णं भंते ! गभगते समाणे देवलोगेसु उववजेज्जा ? गोयमा ! अत्थेगइए उववज्जेज्जा, अत्थेगइए नो उववजेजा। से केणटेणं"? गोयमा ! सेणं सन्नी पंचिंदिए सव्वाहिं पज्जत्तीहिं पज्जत्तएँ तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए १. पइयंगा ला० । पीतियं ला १ । पितीयंगा ला ४ । पीइयंगा लो० ॥ २. पीइअंगा लों० । पिइ अंगा ला ४ ॥ ३. °म्मापितिए णं ला ४॥ ४. केवइकालं लों० ला० ॥ ५. रणिज्ज ला १॥ ६. अज्झोववन्ने तावइयं का ला०॥ ७. एवतिकालं लो० ॥ ८. वोयसिजमाणे ला० ला २-४॥ ९. चरिम ला० ला ४ ॥ १०. °ए विभंगनाणलडीए वेउवि तंदुल०, एतत्सर्व वर्णनं 'तंदुलवेयालिय' नामके प्रकीर्णके समायाति तत एतत् पाठान्तरं दर्शितम् ।। २१. समोहणइ ला १-३-४ ॥ १२. सिन्नं ला १॥ १३. व्वइ २ चाउरंगिणीए ला १॥ १४-१५. गतिए ला १॥ १६. टेणं? से णं ला०॥ १७. °ए वेउ०लन्द्वीए वीरियल. ओहिनाणल द्वीए तहारू तंदुल० ॥ Page #114 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०१७-२२] गभगयजीवविविहवत्तव्वयाइ एगमवि ओरियं धम्मियं सुवयणं सोचा निसम्म ततो भवति संवेगजातसड्ढे तिव्वधम्माणुरागरत्ते, से णं जीवे धम्मकामए पुण्णकामए सग्गकामए मोक्खकामए, धम्मकंखिए पुण्णकंखिए सग्गकंखिए मोक्खकंखिए, धम्मपिवासिए पुण्णपिवासिए सग्गपिवासिए मोक्खपिवासिए, तचित्ते तम्मणे तल्लेसे तदज्झवसिते तत्तिव्वज्झवसाणे तदट्ठोवउत्ते तदप्पितकरणे तब्भावणाभाविते एयंसि णं अंतरंसि ५ कालं करेज देवलोएसु उववजति; से तेणटेणं गोयमा! । [सु. २१. गब्भट्ठियस्स जीवस्स आगार-किरियापरूवणं] २१. जीवे णं भंते ! गभगए समाणे उत्ताणए वा पासिल्लए वा अंबखुज्जए वा अच्छेज वा चिटेज वा निसीएज वा तुयट्टेज वा, मातुए सुवमाणीए सुवति, जागरमाणीए जागरति, सुहियाए सुहिते भवइ, दुहिताए दुहिए भवति ? हंता, १० गोयमा! जीवे णं गब्भगए समाणे जाव दुहियाए दुहिए भवति । [सु. २२. पसवणसमए तयणंतरं च जीवावत्थानिरूवणाइ] २२. अहे णं पैसवणकालसमयसि सीसेण वा पाएहिं वा आगच्छति संममागच्छइ तिरियमागच्छति विणिहायमावजति । वेण्णवज्झाणि य से कम्माइं बद्धाइं पुट्ठाई निहत्ताई कडाइं पट्ठविताई अभिनिविट्ठाई अभिसमन्नागयाइं उदि- १५ ण्णाई, नो उवसंताई भवंति; तओ भवइ दुरूवे दुव्वण्णे दुग्गंधे दूरसे दुप्फासे अणिढे अकंते अप्पिए असुभे अमणुण्णे अमणामे हीणस्सरे दीणस्सरे अणिट्ठस्सरे अकंतस्सरे अप्पियस्सरे असुभस्सरे अमणुण्णस्सरे अमणामस्सरे अणादेजवयणे पञ्चायाए याऽवि भवति । वण्णवज्झाणि य से कम्माई नो बद्धाइं० पसत्थं नेतव्वं जाव आदेज्जवयणे पञ्चायाए याऽवि भवति । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति। ॥सत्तमो उद्देसो समत्तो॥ १. मायरियं ला ४॥ २. ति तिव्य तंदुल०॥ ३. पुण्ण-सग्ग-मोक्खक ला १॥ ४. पुण्ण-सग्ग-मोक्खपि ला १ ॥ ५. पासल्लए लों० ला० । पासल्लिए ला १ ॥ ६. निसियज ला० ॥ ७. दुक्खियाए दुक्खिए ला २॥ ८. पसवका ला०॥ ९. सम्ममा ला १-२-४ अपा० । समाग ला०॥ १०. वण्णवज्झाणि तथा वण्णबज्झाणि इति पाठद्वयानुसारिणी अवृ०॥ ११. त्ति०। सत्तमो॥ लों० ला २-४ । त्ति. सत्तमो उद्देसो॥ ला॥ Page #115 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुतं [स०१ उ०८ [अट्ठमो उद्देसो ‘बाले'] [सु. १-३. एगंतबाल-पंडित-बालपंडितमणुस्साणं आउयबंधपरूपणाई] १. एंगंतबाले णं भंते ! मणुस्से किं नेरइयाउयं पकरेति ? तिरिक्खाउयं पकरेति ? मणुस्साउयं पकरेति ? देवाउयं पकरेति ? नेरइयाउयं किच्चा नेरइएसु ५ उववज्जति ? तिरियाउयं किच्चा तिरिएसु उववजइ ? मणुस्साउयं किच्चा मणुस्सेसु उववज्जइ ? देवाउयं किच्चा देवलोगेसु उववज्जति ? गोयमा ! एगंतबाले णं मणुस्से नेरइयाउयं पि पकरेई, तिरियाउयं पि पकरेइ, मणुयाउयं पि पकरेइ, देवाउयं पि पकरेइ; णेरइयाउयं पि किच्चा नेरइएसु उववन्नति, तिरियाउयं पि किच्चा तिरिएसु उववजति, मणुस्साउयं पि किच्चा मणुस्सेसु उववज्जति, देवाउयं पि किच्चा देवेसु उववज्जति । २. एगंतपंडिए णं भंते ! मणुस्से किं नेरइयाउँयं पकरेइ १ जॉव देवाउयं किच्चा देवलोएसु उववज्जति ? गोयमा ! एगंतपंडिए णं मणुस्से आउयं सिय पकरेति, सिय नो पकरेति । जइ पकरेइ नो नेरइयाउंयं पकरेइ, नो तिरियाउयं पकरेइ, नो मणुस्साउयं पकरेइ, देवाउयं पकरेइ । नो नेरइयाउयं १५ किच्चा नेरईएसु उववज्जइ, णो तिरि०, णो मणुस्सा०, देवाउयं किच्चा देवेसु उववजति । से केणटेणे जाव देवाउयं किच्चा देवेसु उववजति ? गोयमा! एगंतपंडितस्स णं मैणुस्सस्स केवलमेव दो गतीओ पन्नायंति, तं जहा-अंतकिरिया चेव, कॅप्पोववत्तिया चेव । से तेणटेणं गोतमा! जीव देवाउयं किच्चा देवेसु उववजति । ३. बालपंडिते णं भंते ! मैणुस्से किं नेरइताउदं पकरेति जाव देवाउयं १. इतः पूर्व मुद्रितादर्शे "रायगिहे समोसरणं जाव एवं वयासी ।" इत्यधिकः सूत्रपाठो वर्तते, नोपलब्धश्चायं पाठोऽस्मदुपयुक्तसूत्रप्रतिषु, नापि च व्याख्यातो वृत्तौ ॥ २. मणूसे लो० ॥ ३. 'इ जाव देवाउयं पि पकरेइ । २. एगंतपं ला० ॥ ४. °उयं पि करेति० पुच्छा । गोयमा ! जं. ला १॥५. जाव देवाउयं पि पकरेइ एगंतपंडिए णं भंते ! मणुस्से किं नेरइयं जाव देवाउयं किच्चा देवलोएसु उववजति ? ला० ॥ ६. मणूसे लो० ॥ ७. पगरेइ, लो० ॥ ८. उयं पि पकरेइ, नो तिरि०, नो मणु०, देवाउयं पि पकरेइ । ला० ॥ ९. °इतेसूववजति ३ जं० ॥ १०. भंते ! एवं जाव देवेसु जं०॥ ११. मणूसस्स जं० लो० ॥ १२. केवलं दो गतीतो ५° जं०॥ १३. पण्णताओ। तं ला १॥ १४. कप्पविमाणोववत्तिया चेव जं०॥ १५. जाव देवेसु उववति जं० ॥ १६. मणूसे जं०॥ Page #116 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०१-४] एगंतवाल-पंडिताइमणुस्साणं आउबंधपरूवणाइ किचा देवेसु उववजति ? गोतमा ! नो नेरइयाउयं पकरेति जाव देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जति । से केणेट्टेणं जाव देवाउयं किचा देवेसु उववजति? गोयमा! बालपंडिए णं मणुस्से तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वाँ अंतिए एगमवि ऑरियं धम्मियं सुवयणं सोचा निसँम्म देस उवरमति, देसं नो उवरमइ, देसं पञ्चक्खाति, देसं णो पञ्चक्खाति; से णं तेणं देसोवरम-देसपञ्चक्खाणेणं नो ५ नेरइयाउयं पकरेति जाव देवाउयं किचा देवेसु उववजति । से तेणटेणं जाव देवेसु उववजइ। [सु. ४-८. मियकूडपासकारग-तिणदाहगाइपुरिसाणं काइयाइकिरियापरूवणं] . ४ पुरिसे णं भंते! कच्छंसि वा १ दहंसि वा २ उदगंसि वा ३ दवियंसि वा ४ वलयंसि वा ५ नूमंसि वा ६ गहणंसि वा ७ गहण- १० विदग्गंसि वा ८ पंचतंसि वा ९ पव्वतविदुग्गंसि वा १० वणंसि वा ११ वणविदुग्गंसि वा १२ मियवित्तीए मियसंकप्पे मियपणिहाणे मियवहाए गंता 'एते मिए'त्ति काउं अन्नयरस्स मियस्स वहाए कूड-पास उद्दाइ, ततो णं भंते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? गोर्यमा ! जावं च णं से पुरिसे कच्छंसि वा १२ जाव कड-पासं उद्दाइ तावं च णं से पुरिसे सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय १५ पंचकिरिए । से केपट्टेणं भंते ! ऍवं वुचति ‘सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए' १ गोयमा ! जे भविए उद्दवणयाए, णो बंधणयाए, णो मारणयाए, तावं च णं से पुरिसे काइयाएँ अहिगरणियाए पादोसियाए तीहिं १. गो. बालपंडिते णो णेरतिताउयं पकरेति, णो तिरि०, णो मणु०, देवाउ ५०; णो णेरतिताउयं किच्चा णेरतितेसु उत्वजति ३ जाव देवाउयं जं. ॥ २. केण जाव देवेसु जं०॥ ३. मणूसे जं० लो० ॥ ४. वा एगमवि मायरियं ला० ॥ ५. यारियं जं०॥ ६. यं वयणं ला २॥ ७. °सम्मा ला०॥ ८. °वरमण-देस जं०॥ ९. °णं गो० एवं जाव जं०॥ १०.वा दर्गसि वा जं०॥ ११. पव्वदंसि वा पव्वदवि जं०॥ १२. मियउत्तीते मियसं जं०॥ १३. एते मिया ति कट्टु म जं०॥ १४. वधाते जं०॥ १५. "कूटं च मृगग्रहणकारणं गर्तादि, पाशश्च तद्वन्धनम् इति कूटपाशम्" अवृ०॥ १६. ओड्डाति लों०॥ १७. तए. णं ला १। तते णं ला० ॥ १८. गो० एवं च णं जं०। गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए। से केणटेणं ला०॥ १९. मोड्डाइ लों०॥ २०. एवं जावं च णं से पुरिसे से कालकूडपासं उदाति तावं च णं से पुरिसे सिय जं०॥ २१. उवद्दवणयाए ला० । मोडवणयाए लो। “उद्दवणयाए त्ति कूटपाशधारणतायाः, 'ता' प्रत्ययश्च इह स्वार्थिकः" अवृ०॥ २२. बंधणाए ला १। बंधणाए णो मारणाए एवं च णं जं०॥ २३. °ए माहि° लो.॥ २४. पामोसि ला । पातोसि लो० ॥ Page #117 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ५८ ५ ५. पुरिसे णं भंते! कच्छंसि वा जाव वणविदुग्गंसि वा तणाई ऊसविय ऊसविय अगणिकायं निसिरइ तावं च णं भंते! से पुरिसे कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंच किरिए । से केणट्टेणं ? गोतमा ! जे भविए उस्सवणयाए तिहिं; उस्सवणयाए विनिसिरणयाए वि, नो १० दहणयाए चउहिं; जे भविए उस्सवणयाए वि निसरणयाए वि दहणयाए वि तावं चणं से पुरिसेकाइयाएं जाव पंचहिं किरियाहिं पुट्ठे । से तेणट्टेणं गोयमा ! ० । १५ विवाहपण्णत्तिसुतं [स० १. उ० ८ किरियांहिं पुट्ठे । जे भविए उद्दवणयाए वि बंधणयाए वि, णो मारणयाए ताव चणं से पुरिसे काइयाए अहिगरणियाए पाओसिया पौरियावणियाए चैउहिं किरियाहिं पुट्टे | जे भविए उद्दवर्णयाए वि बंधणयाए वि मारणयाए व तावं च णं से पुरिसे काँइयाए जाव पाणातिवातकिरियाए पंचहिं किरियाहिं पुट्ठे । से तेणेणं जाव पंच करिए । २० ६. पुरिसे णं भंते! कच्छंसि वा जाव वणविदुग्गंसि वा मियैवित्तीए मियसंकप्पे मियपणिहाणे मियवहाए गंता 'एए मिये ' त्ति काउं अन्नयरस्स मियस्स वहाए उसुं निसिरं, ततो णं भंते! से पुरिसे कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए । से केणट्टेणं ? गोयमा ! जे भवि निरिfयाए तिहिं; जे भविए निसिंरणयाए वि विद्धंसणयाएँ वि, नो मारणयाए चउहिं; जे भविए निसिरणयाए वि विद्धंसणयाए वि मारणयाए वि तावं च णं से पुरिसे जाव पंचहिं किरियाहिं पुट्ठे । से तेणट्टेणं गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए । ७. पुरिसे णं भंते! कच्छंसि वा जाव अन्नयरस्स मियस्स वहाए आयतकण्णायतं उसुं औयामेत्ता चिट्ठिज्जा, अन्ने य से पुरिसे मग्गतो आगम्म सयपाणिणा असिणा सीसं छिंदेजा, से य उसू ताए चेव पुव्त्रायामणयाए तं मियं विंधेज्जा, से णं भंते! पुरिसे किं मियवेरेणं पुढे ? पुरिसवेरेणं पुट्ठे ? गोतमा ! जे मियं १. याधिं पुट्ठे जं० ॥ २. भोडावण लों० । उद्दावणताए बंधणाए णो मार जं० ॥ ३. परिया ला० लों० ॥ ४. चधिं किरियाधिं जं० ॥ ५. उड्डणताए लों० ॥ ६. 'ताए बंधणताए मारणवाए तावं च जं० ॥ ७. काइआदे पंचहिं जं० ॥ ८. तेण० गो० एवं जावं च णं से पुरिसे कच्छंसि वा कूडपासं तावं च णं से पुरिसे सिद तिकिरिए ३ । जं० ॥ ९. “ उत्सृप्यउत्सर्प कृत्वा ऊर्ध्वकृत्य " अवृ० ॥ १०. ए एवं जाव पंच ला० । ११. मियसंवित्तीए ला० ॥ १२. निसरइ ला० ॥ १३. 'णवाए ला १ । 'णयाते लों० ॥ १४. 'ए नो मारण्याए वि ते च' ला २ ॥ १५. आयमेत्ता ला १ ॥ Page #118 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०५-९] मिगकूडपासकारगाईसु किरियापरूवणार मारेति से मियवेरेणं पुट्ठे, जे पुरिसं मारेइ से पुरिसवेरेणं पुट्ठे । से केणणं भंते ! एवं बुच्चइ जाव से पुरिसवेरेणं पुट्ठे ? से नूणं गोयमा ! कज्जमाणे कडे, संधिजमाणे संधिते, निव्त्रत्तिमाणे निव्वत्तिए, निसिरिज्जमाणे निसट्टे त्ति वत्तव्वं सिया ? हंता, भगवं ! कजमाणे कडे जाव निसट्टे त्ति वत्तव्वं सिया । से तेणट्टेणं गोयमा ! जे मियं मारेति से मियवेरेणं पुट्ठे, जे पुरिसं मारेइ से पुरिसवेरेणं पुट्ठे । अंतो छैन्हं मासाणं मरइ काइयाए जाव पंचहिं किरियाहिं पुट्ठे, बाहिं छण्हं मासाणं मरति काइयाए जाव पारितावणियाए चउहिं किरियाहिं पुट्ठे । ८. पुरिसे णं भंते! पुरिसं सत्तीए समभिधंसेज, सयपाणिणा वा से असिणा सीसं छिंदेज्जा, ततो णं भंते! से पुरिसे कतिकिरिए ? गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे तं पुरिसं सत्तीए समभिधंसेइ सयपाणिणा वा से असिणा सीसं छिंदइ तावं च णं से पुरिसे काइयाए अहिगरणि० जाव पाणातिवायकिरियाए पंचहिं किरियाहिं पुट्टे, आसन्नवहरण य अणवकखणर्वत्तिएणं पुरिसवेरेणं पुट्ठे । [सु. ९. जुज्झमाणाणं जय-पराजय हेउ निरूपणं ] ९. दो भंते ! पुरिसा संरिसया सरितया संरिव्वया सरिसभंडमैत्तोवगरणा अन्नमन्नेणं सार्द्धं संगामं संगामेंति, तत्थ णं एंगे पुरिसे पैराइणइ एगे पुरिसे १५ पैराइज्जइ, से कँहमेयं भंते ! एवं ? गोतमा ! सवीरिए परायिणति, अवीरिए पैराइज्जति । से केणट्टेणं जाव पॅराइज्जति ? गोयमा ! जस्स णं वीरियवज्झाई कम्माइं नो बद्धाई नो पुट्ठाई जाव नो अभिसमन्नागताई, नो उदिण्णाइं, उवसंताइं भवंति से णं पैरायिणति; जस्स णं वीरियवज्झाई कम्माई बद्धाई जाव उदिण्णाई, कम्माई नो उवसंताई भवंति से णं पुरिसे पैरायिज्जति । से तेणट्टेणं गोयमा ! २० एवं बुच्चइ सवीरिए पैराजिणइ, अवीरिए पैराइज्जति ! १. निव्वित्तिए ला० ॥ २. निसिट्ठे ला० ॥ ३. अत्र षड्मासादिकालनिर्णयज्ञानाय वृत्तिर्विलोकनीया ॥ ४. जा पाणिणा वा लों० । 'ज्जा सपाणिणा वा ला० । सेज्ज सपाणिणा वा ला २ ॥ ५. सपाणि लों० ला०ला २ ॥ ६. छिंदेह लों० ॥ ७ नबंघेण लों० । 'नबंधण ला० ॥ ८. वत्तणं लों० ला० ॥ ९. सरिसा सरि लों० ॥ १०. सरिसव्वया ला २ ॥ ११. संस्कृतभाषायां 'मात्रा 'शब्दः परिवारवाचकः प्रसिद्धः, तत्समानः प्राकृतभाषायां 'मत्ता' शब्दः तदर्थक एव तथा सं० 'अमत्र 'शब्दः तत्समानः प्रा० ' अमत्त 'शब्दोऽपि भाजनवाचकः प्रसिद्धः । अत्र 'मत्त ' पदस्य विवरणं वृत्तौ द्रष्टव्यम् ॥ १२, १५ परायणति ला० ॥ १३, १६-१७ परायिज्जति ला० ॥ १४. कहमिणं भंते ! ला० ॥ १८. °ति जस्स लों० ॥ १९, २१. परायणति ला० ॥ २०, २२. परायज्जति ला० ॥ Page #119 -------------------------------------------------------------------------- ________________ - वियाहपण्णत्तिसुत्तं स० १ उ० ८-९ [सु. १०-११. जीव-चउवीसदंडएमु सपीरियत्त-अपीरियत्तपरूषणं] १०. जीवा णं भंते ! किं सीरिया ? अंबीरिया १ गोयमा ! सवीरिया वि, अवीरिया वि । से केणद्वेणं ? गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता; तं जहासंसारसमावन्नगा य, असंसारसमावन्नगा य । तत्थ णं जे ते असंसारसमावन्नगा ते णं सिद्धा, सिद्धा णं अवीरिया। तत्थ णं जे ते संसारसमावन्नगा ते दुविहा पन्नत्ता; तं जहा सेलेसिपडिवनगा य, असेलेसिपडिवनगा य । तत्थ णं जे ते सेलेसिपडिवन्नगा ते णं लद्धिवीरिएणं सवीरिया, करणवीरिएणं अवीरिया। तत्थ णं जे ते असेलेसिपडिवन्नगा ते णं लद्धिवीरिएणं सवीरिया, करणवीरिएणं सवी रियाँ वि अवीरिया वि । से तेणटेणं गोयमा ! एवं वुच्चति जीवा दुविहा पण्णता; १० तं जहा-सवीरिया वि, अवीरिया वि। ११. [१] नेरइया णं भंते ! किं सवीरिया ? अवीरिया ? गोयमा ! नेरइया लेद्धिवीरिएणं सवीरिया, करणवीरिएणं सवीरिया वि" अवीरिया वि"। "से केणढणं ? गोयमा! जेसि णं नेरइयाणं अत्थि उँहाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसकारपरक्कमे ते णं नेरइया लद्धिवीरिएण वि सवीरिया, करणवीरिएण वि सवीरिया, जेसि "णं नेरइयाणं नत्थि उट्ठाणे जाव परक्कमे ते णं नेरइया लद्धिवीरिएणं सवीरिया, करणवीरिएणं अवीरिया । से तेणटेणं० । [२] जहा नेरइया एवं जीव पंचिंदियतिरिक्खजोणिया। [३] मणुस्सा जहा ओहिया जीवा । नवरं सिद्धवन्ना भाणियव्वा । १, ३. अविरिया लो० ॥२.मा! जीवा स° ला १॥ ४. “ सकरणवीर्याभावाद् अवीर्याः सिद्धाः" अवृ० ॥ ५. "शीलेशः सर्वसंवररूपचरणप्रभुः तस्य इयम् अवस्था। शैलेशो वा मेरुः तस्य इव या अवस्था स्थिरतासाधात् सा शैलेशी" अवृ० । सेल (शैल)+इसी (ऋषि, सेलेसी तथा सेऽलेसी इत्यादिका अपि व्युत्पत्तयः 'शैलेशी' शब्दस्य सूचिता विशेषावश्यकभाष्यकारैः श्रीमद्भिः जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणैः, द्रष्टव्या गा० ३६६३.३६६४ मुद्रित पृष्ठ ७२८॥ ६. अवीरिता जं०॥ ७. रिया य भवीरिया य । से ला १॥ ८. एवं० जीवा सवीरिता जं.॥ ९. लद्धिचितेणं सवीरिजं०॥ १०. य ला० ला २॥ ११. य ला १-२ । इला०॥ १२. सेकेणट्रेणं जाव करणवीरि० सवीरिक अवीरिया वि? जेसिणं णेरतिताणं जं०॥ १३. उट्टाणे इ वा कम्मे इ वा बले इ वा वीरिते ति वा पुरिसायारपरक्कमे इ वा ते णं जं०॥ १४. णं रति० नत्थि उठाणे ति वा कं० ते णं रतिया लद्धिवीरि० सवी०, करणवीरितेणं सवीरिता वि अवीरिया वि। एवं जाव वेमाणिया। सेवं भंते! २ भगवं गोयमे समणं भगवं जाव विहरति जं०॥ १५. 'जाव' पदेन भवनवासि-पृथ्व्यादि-विकलेन्द्रिया जीवा ज्ञेयाः॥ १६. मणूसा लों॥ Page #120 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०१०-११, १-४] जीवेसु गरुयत्त-लहुय तहे उपरूवणार [४] वाणमंतर - जोतिस - वेमाणिया जहा नेरइयां | सेवं भंते! सेवं भंते ! ति० । ॥ पढमसए अट्टमो उद्देसो समत्तो ॥ [नवमो उद्देसो 'गरुए '] [सु. १ - ३. जीवेसु गरुयत्त - लहुयत्ताईणं हेउपरूवणं ] १. कहं णं भंते! जीवा गरुयत्तं हव्वमागच्छंति ? गोयमा ! पौणातिवातेणं मुसाँवादेणं अदिण्णा० मेहुण० परिग्गृ० कोह० माण० माया० लोभ० पेज ० दोस० कलह • अब्भक्खाण० पेसुन्न० रति-अरति० परपरिवाय० मायामोस • मिच्छादंसणसल्लेणं, एवं खलु गोयमा ! जीवा गरुयत्तं हव्वमागच्छंति । ० २. कहं णं भंते ! जीवा लहुयत्तं हव्वमागच्छंति ? गोयमा ! पौणाति - १० वातवेरमणेणं जाव मिच्छादंसणसल्लवेरमणेणं, एवं खलु गोयमा ! जीवा लहुयत्तं हव्वमागच्छंति । ३. एवं आकुलीकॅरेंति, एवं परित्तीकरेंति । एवं दीहीकरेंति, एवं इस्सी - करेंति । एवं अणुपरियँट्टंति, एवं वीतीवयंति । पसत्था चत्तारि । अप्पसत्था चत्तारि । [सु. ४ - ५. सत्तमओघानंतर तणुवायाईसु गरुयत्त-लहुयत्ताइपरूषणं ] ४. सत्तमे णं भंते ! ओवासंतरे किं गेरुए, लहुए, गरुँयलहुए, अगरुयलहुए ? गोयमा ! नो गरुए, नो लहुए, नो गरुयलहुए, अगरुयलहुए । १. या । अट्टमो वग्गो सम्मत्तो ला० । 'या । अट्टमो । ला २ । या पढमसए अट्टमो ॥ लों० जे० ला ४ ॥ २. पाणादिवातेणं जाव मिच्छादंसणसणं जं० ॥ ३. सावातेणं अदिण्णादाणेणं मेहु० परि° लों० ॥ ४. ० अरतिरति मायामोस० मिच्छा लो० ला १ ॥ ५. पाणादिवादवेरमणेणं ५ को विवेगेणं ४ पेज्जविवेगेणं ९, एवं खलु गोयमा ! जीवा लहुयत्तं इन्व० । ३. कह णं भंते! जीवा संसारं भाउलीकरेंति ? गो० पाणातिपातेणं १८ । विपरीतेणं परिप्तीकरेंति । दीहीकरेंति, हस्सीकरेंति । अणुपरियहंति, वीतिवयति । जं० ॥ ६. एवं संसारं भाउ मु० । एवं भाउले करेति, एवं परित्तीकरेति, एवं ह्रस्वीकरेति, एवं अणु ला ४॥ ७. अत्र 'पाणाइवायाइणा आउलीकरेंति' इति बोध्यम् ॥ ८. 'पाणाइवायवेरमणाइणा परित्तीकरेंति' इति बोध्यम् ॥ ९. 'वं रहस्सी' ला २ । 'वं हुस्सी' लों० ॥ १०. 'यर्हेति लों० ॥ ११. गुरुए जं० लो० ला ० विना ॥ १२. गरुअलहुदे ? गो० णो गरुदे णो लहुदे णो गरुअलहुते अगरुअलहुदे जं० । जं० प्रतिपाठे 'गरुते, लहुदे' अथवा 'लहुते' इत्येवं पाठा विशेषतो विद्यन्ते ॥ ६१ १५ Page #121 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुतं [स०१ उ०९ ५. [१] सत्तमे णं भंते ! तणुवाते किं गरुए, लहुए, गरुयलहुए, अगरुयलहुए १ गोयमा ! नो गरुए, नो लहुए, गरुयलहुए, नो अगरुयलहुए। [२] एवं सत्तमे घणवाए, सत्तमे घणोदही, सत्तमा पुढवी । [३] ओवासंतराइं सव्वाइं जहा सत्तमे ओवासंतरे (सु. ४)। ५ [४] [सेसौ] जहा तणुवाए। एवं--ओवास वाय घणउदहि पुढवी दीवा य सागरा वासाँ। [सु. ६. चउवीसदंडएसु गरुयत्त-लहुयत्ताइपरूवणं] ६. [१] नेरेंइयाणं भंते ! किं गरुया जाव अगरुयलहुया ? गोयमा ! नो गरुया, नो लहुया, गरुयलहुया वि, अगरुयलहुया वि । से केणटेणं ? गोयमा ! १० वेउब्विय-तेयाइं पडुच्च नो गुरुया, नो लहुया, गरुयलहुया, नो अगरुयलहुया। १. एवं घणवातो घणोदही सत्तमा य पुढवी ततितेणं । एवं जाव पुढमा पुढयी। मोवासंतरा सत्त वि चउत्थएणं । जंबुद्दीवे जाव सयंभुरमणे ततियेणं । एवं सोधम्मे जाव इसीपब्भारा, णेरइयावासा जाव वेमाणियावासा तदिदेणं जं० ॥ २. मूलपाठे प्रतिषु ‘सेसा'पदं न दृश्यते परन्तु 'जहा तणुवाए' इति वचनेन 'सेसा' पदम् अपेक्ष्यते अतः मुद्रितव्याख्याप्रज्ञप्तिपाठे संशोधकैरेतत् पदं ( ) एतादृशचिह्ने स्थापितम् , अतः अस्माभिः अपि स्वीकृतम् । वृत्तौ अस्य पदस्य न निर्देशः ॥ ३. एवं गरुयलहुए ओवास लों० ला ४ ॥ ४. अत्र वृत्ताविदं गाथाद्वयमुद्धृतम्-ओवास-वाय-घणउदहि-पुढवि-दीवा य सागरा वासा। नेरइयाई अत्थि य समया कम्माइ लेसाइ ॥ १॥ दिट्ठी सण नाणे सण्णि सरीरा य जोग उवओगे । दव्व पएसा पजव तीया आगामि सव्वद्धा ॥२॥ ५. 'नेरइया णं भंते!' इत्यत आरभ्य 'सव्वद्धा चउत्थेणं पदेणं (सु. १६)' इति एतावतः पाठस्य एवं पाठान्तरम्-णेरतिया गं किं गरुया पुच्छा । गो०! वेउविततेयाई पडुच्च तदिदेणं, जीवं च कम्मं च पडुच्च चउत्थदेणं । से तेण. णेरतिता णो गरुआ, णो लहुआ, गरुयलहुया वि अगुरुलहुया वि। एवं जं जस्स सरीरगं तं तस्स......णेया। तेअदेण सद्धिं हेट्ठिमाइं तइतेणं, जीवो कम्मं च चउत्थेणं । धम्मस्थिकाए अधम्म आकास. जीवत्थि. चउत्थदेणं । पोग्गलत्थिकाए पुच्छा। गो० ! गरुअलहुदे वि। से केण ? गो०! गरुअलहुमदब्वाइं पडुच्च ततितेणं, भावलेसं पडुच्च चउत्थदेणं। एवं जाव सुक्कलेसा। तिविधा दिट्ठी, चउन्विधं दसणं, पंचविधं णाणं, तिविधं चऽण्णाणं, चत्तारि सण्णाओ, सन्वाणि वि चउत्थदेणं । ओरालियघेउब्धिय-आधारग-तेयाइं ततियतेणं। कम्मणं चउत्थतेणं। मण-वतिजोगा चउत्थतेणं । काययोगो ततिततेणं। सागार-अणगारयोगा चउत्थदेणं । सम्वदन्वा सव्वपदेसा सव्वपज्जवा य जधा पोग्गलत्थिकायो। तीयद्धा अणागदद्धा सव्वद्धा य चउत्थदेणं जं० ॥ ६. तेययाई ला २-४ ॥ ७. गरुता, नो लहुता लों० । एवं 'ता' तथा 'त' युक्तः पाठः अत्र प्रतौ बहुस्थाने उपलभ्यते ॥ Page #122 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०५-१४] चउवीसदंडयाईसु गरुयत्त-लहुयत्तपरूवणं जीवं च कम्मणं च पडुच्च नो गरुया, नो लहुया, नो गरुयलहुया, अगरुयलहुया । से तेणट्ठणं०। [२] एवं जाव वेमाणिया। नवरं णाणत्तं जाणियव्वं सरीरेहिं । [सु.७-१६. अत्थिकाय-समय-कम्म-लेसा-दिद्विआईसु गरुयत्त-लहुयत्तपरूषणं] ७. धम्मत्थिकाये जाँव जीवत्थिकाये चैउत्थपदेणं । ८. पोग्गलत्थिकाए णं भंते! किं गरुए, लहुए, गरुयलहुए, अगरुयलहुए ? गोयमा! णो गरुए, नो लहुए, गरुयलहुए वि, अगरुयलहुए वि । से केणट्टेणं ? गोयमा! गरुयलहुयदव्वाइं पडुच्च नो गरुए, नो लहुए, गरुयलहुए, नो अगरुयलहुए। अगरुयलहुयदव्वाइं पडुच्च नो गरुए, नो लहुए, नो गरुयलहुए, अगरुयलहुए। ९. समया कम्माणि य चउत्थपदेणं । १०. [१] कण्हलेसाणं भंते ! किंगरुया, जाव अगरुयलहुया ? गोयमा ! नो गरुया, नो लहुया, गरुयलहुया वि, अगरुयलहुया वि । सेकेणद्वेणं १ गोयमा ! दव्वलेसं पडुच्च तंतियपदेणं, भावलेसं पडुच्च चउत्थपदेणं । [२] एवं जाव सुक्कलेसा । ११. दिट्ठी-दसण-नाण-अण्णाण-सण्णाओ चउत्थपदेणं णेतव्वाओ। १२. हेट्ठिला चत्तारि सरीरा नेयव्वा तैतियएणं पदेणं । कैम्मयं चउत्थएणं पदेणं । १३. मणजोगो वइजोगो चउत्थएणं पदेणं । कायजोगो ततिएणं पदेणं । १४. सागारोवओगो अणागारोवओगो" चैउत्थएणं पदेणं । १. कम्मं च ला० ला४। कम्मगं च लों० ला२। कम्मकं चला १॥ २.०णं गो०!। [२] एवं ला २॥ ३. “यावत्करणाद् ‘अहम्मत्थिकाए आगासत्थिकाए' त्ति दृश्यम्' 'अवृ० ।। ४. “चउत्थपएणं ति 'अगुरुलघु' इत्यनेन पदेन वाच्याः " अवृ०॥ ५. “गुरुलघु इत्यनेन तृतीयविकल्पेन व्यपदेश्या" अवृ०॥ ६. °लेस्सा लो० ॥ ७. नाणाइं अन्नाण-सण्णाओ वि च° लो० ॥ ८. तन्वाई। १२. हे° लों० । नायव्वाओ ला० ॥ ९. तइयेणं लो० ॥ १०. कम्मया लों० ला २॥ ११. 'गजोगा वइजोगा च° ला०॥ १२. गो य चउ° ला० ॥ १३. चउत्थेणं लों० विना ॥ Page #123 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुतं [स० १ उ०६ १५. सव्वदव्या सव्वपदेसा सव्वपज्जवा जहा पोग्गलत्थिकाओ (सु. ८)। १६. तीतद्धा अणागतद्धा सव्वद्धा चउत्थेणं पैदेणं । [सु. १७-१८. लाघवियाइजुएसु अकसाईसु य पसत्थत्तपरूवणं] १७. से नूणं भंते ! लापवियं अप्पिच्छा अमुच्छा अगेही अपडिबद्धता ५ समणाणं णिग्गंथाणं पसत्थं ? हंता, गोयमा ! लाघवियं जाव पसत्थं । १८. से नूणं भंते ! अकोहत्तं अमाणतं अमायत्तं अलोभत्तं समणाणं निग्गंथाणं पसत्थं ? हंता, गोयमा ! अकोहत्तं जाव पसत्थं । [सु. १९. सिझणाए कंखा-पदोसखयस्स पाहण्णपरूषणं] १९. से नूणं भंते ! कंखा-पदोसे खीणे समणे निग्गंथे अंतकरे भवति, १० अंतिमसरीरिए वा, बहुमोहे वियणं पुल्विं विहरित्ता अँह पच्छा संवुडे कालं करेति तओ पच्छा सिज्झति ३ जाव अंतं करेइ ? हंता गोयमा ! कंां-पैदोसे खीणे जाव अंतं करेति। [सु. २०. एगं जीपं पडुच्च इह-परभवियाउयाणं एगसमयबंधणिसेहो] २०. अन्नउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्खंति" एवं भासेंति एवं पण्णवेंति १५ एवं परूवेंति-“एवं खलु एगे जीवे एगेणं सैमएणं दो आउयाइं पगरेति, तं जहा—इहभवियाउयं च, परभवियाउगं च । जं समयं इहभवियाउगं पकरेति-तं समयं परमवियाउगं पकरेति, जं समयं परमवियाउगं पकरेति तं समयं इहभवियाउगं पकरेइ; इहभवियाउगस्स पकरणयाए परभवियाउगं पकरेइ, परभवियाउगस्स पगरणताए इहभवियाउयं पकरेति । एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं दो आउयाइं पकरेति, तं०-इहभवियाउयं च, परभवियाउयं च ।" से कहमेतं भंते! एवं? गोयमा! जं णं ते अण्णउत्थिया एवमाइक्खंति जाव १. पदेणं । १७. अध भंते ! जं० ला० ॥ २. °यं अप्पिच्छा जाव जं०॥ ३. १०४ सम° जं० ॥ ४. अकोधत्तं जाव निग्गंथाणं पसत्यं जं०॥ ५. कंखप्पदोसे जं० ।। ६. मसारीरिदे वा जं० लों० । मसरीरिदे वालोंसं० ॥ ७. अध जं० । अहा ला० ॥ ८.कंखप्पदो जं०॥ ९. °पतोसे लो०॥ १०. अमोत्थिया ला०॥ ११. ति ४ एवं खलु जं.॥ १२. समदेणं जं. ॥ १३. उताइं लो० ॥ १४. तं० इह जं. लो० ॥ १५. 'पकरेति' स्थाने प्रायः सर्वत्र प.' इति जं०॥ १६. समदेणं जं०॥ १७. यं पर जं०॥ Page #124 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १५-२१] इह-परभवियाउयबंधपरूषणाइ परभवियाउयं च । जे ते एवमाहंसु मिच्छं ते एवमाहंसु । अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव परूवेमि–एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं एग आउगं पकरेति, तं जहा-इहभवियाउयं वा, परभवियाउयं वा; जं समयं इहभवियाउयं पकरेति णो तं समयं परभवियाउयं पकरेति, जं समयं परभवियाउयं पकरेइ णो तं समयं इहभवियाउयं पकरेइ; इहभवियाउयस्स पकरणताएं णो परभवियाउयं पकरेति, ५ परभवियाउयस्स पकरणताए णो इहभवियाउयं पकरेति । एवं खैलु एगे जीवे एगेणं समएणं एगं आउयं पकरेति, तं०-इहभवियाउयं वा, परभवियाउयं वा। सेवं भंते ! से भंते ! ति भगवं गोयमे जाव विहरति । [सु. २१-२४. पासावञ्चिज्जस्स कालासवेसियपुत्तस्स सामाइयाइविसया पुच्छा थेरकयसमाहाणं पंचजामधम्मपडिषज्जणं निव्याणं च] १० २१. [१] तेणं कालेणं तेणं समएणं पासविचिज्जे कालासवेसियपुत्ते णामं अणगारे जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता थेरे भगवंते एवं वयासी-थेरा सामाइयं णं जाणंति, थेरा सामाइयस्स अट्ठ ण याणंति, थेरा पच्चक्खाणं ण याणंति, थेरा पञ्चक्खाणस्स अंढ ण याणंति, थेरा संजमं ण याणंति, थेरा संजमस्स अट्ठ ण याणंति, थेरा संवरं ण याणंति, थेरा संवरस्स अट्ठ ण १५ याणंति, थेरा विवेगं ण याणंति, थेरा विवेगस्स अटुं ण याणंति, थेरा विउँस्सग्गं ण याणंति, थेरा विउस्सग्गस्स अट्ठ ण याणंति । [२] तैए णं ते थेरा भगवंतो कालासवेसियपुत्तं अणगारं एवं वैयासीजाणामो णं अज्जो! सामाइयं, जौणामो णं अज्जो ! सामाइयस्स अटुं जाव जाणामो णं अज्जो ! विउस्सग्गस्स अटुं। [३] तए णं से कालासवेसियपुत्ते अणगारे ते थेरे भगवंते एवं यासीजति णं अज्जो ! तुब्भे जाँणह सामाइयं, जाणह सामाइयस्स अटुं जाव जाणह १. °ए नो तं प° ला २ ॥ २. खलु जीवे ला० ॥ ३. भंते ! एवं भं° लों० ला ४ ॥ १. त्ति जाव ला ॥ ५ °सावच्छज्जे लों०॥ ६. थेरं भगवं एवं ला २॥ ७. वदासी ला०, अंत्र प्रायः सर्वत्र 'वयासी'स्थाने अयमेव पाठः। वदासि लों० ला १, अत्र प्रायः सर्वत्र ‘वयासी'स्थाने अयमेव पाठः ॥ ८. ण याणति लों० ला० ला १, अत्र प्रायः सर्वत्र अयमेव पाठः । अयमेव च पाठः मागधीभाषायां प्रसिद्धः-८।४।२९२॥ हैमं सूत्रं द्रष्टव्यम् ॥ ९. भत्थं ला १॥ १०. विओसगं लों११. तते ला०॥ १२. वदासि ला ॥ १३-१४. जाणामो ला०॥ १५. गारे थेरे ला० ला ४ । 'गारे भगवंते एवं वदासि ला १॥ १६. वयासि लो० ॥ १७. जाणाह ला० ॥ १८. जाणहा ला०॥ २० . Page #125 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०१ उ०९ विउस्सग्गस्स अट्ठ, किं भे अजो ! सामाइए ? किं भे अजो! सामाइयस्स अढे १ जाव किं भे विउस्सग्गस्स अट्टे ? [४] तए णं ते थेरा भगवंतो कालासवेसियपुत्तं अणगारं एवं वयासी-आया णे अनो! सामाइए, आया णे अजो! सामाइयस्स अट्टे जाव ५ विउस्सग्गस्स अट्ठे। [५] तए णं से कालासवेसियपुत्ते अणगारे थे भगवंते एवं वयासीजति भे अजो! आया सामाइए, आया सामाइयस्स अंडे एवं जाव आया विउस्सग्गस्स अट्टे, अवहट्ट कोह-माण-माया-लोभे किमढे अजो ! गरहह ? कालास० ! संजमट्ठयाए। [६] से भंते ! किं गरहा संजमे ? अगरहा संजमे ? कालास० ! गरहा संजमे, नो अंगरहा संजमे, गरहा वि य णं सव्वं दोसं पविणेति, सव्वं बालियं परिणाए एवं खं णे आया संजमे उवहिते भवति, एवं खु णे आया संजमे उवचिते भवति, एवं खु णे आया संज़मे उवहिते भवति । २२. [१] एत्थ णं से कालासवेसियपुत्ते अणगारे संबुद्धे थेरे भगवंते वंदति १५ णमंसति, २ एवं वयासी-एतेसि णं भंते! पदाणं पुचि अण्णाणयाए अॅसवणयाए अबोहीए अणभिगमेणं अदिट्ठाणं अस्सुताणं अमुताणं अविण्णायाणं अँन्दोगडाणं अब्बोच्छिन्नाणं अणिज्जूढाणं अणुवधारिताणं ऐतमढे णो सैद्दहिते, णो पैत्तिए, णो रोइए। इदाणि भंते! एतेसिं पदाणं जाणताए सैवणताए बोहीए अभिगमणं दिट्ठाणं सुताणं मुयाणं विण्णाताणं वोगडाणं वोच्छिन्नाणं णिज्जूढाणं उवैधारिताणं २० एतमलु सदहामि, पत्तियामि, रोऎमि । एवमेतं से जहेयं तुब्भे वदह । १. विओसगस्स लो० ॥ २-४. के भे लों० जे० ला १-२-४ ॥ ५. तए णं थेरा लो० ॥ ६. थेरे एवं वदासी ला०॥ ७. जदि ला २। जति णं भंते ! अज्जो! सामाइए आया, सामाइयस्स अट्टे जाव भाया अढे ला० ॥ ८. अट्ठो ला १॥ ९. कालासवेसिय! सं° ला० ॥ १०. अगरिहा ला० ॥ ११. परिण्णाय ला १॥ १२. खु ण्णे आ° ला० ला २॥ १३. तत्थ ला २॥ १४. एएसिं लो०॥ १५. असमणताए लो० ॥ १६. असुयाणं ला०॥ "अस्सुयाणं ति अस्मृतानाम्" अवृ०॥ १७. अन्वोकडाणं लों० ला १॥ १८. अणवधा ला० लों॥ १९. एयम ला ४॥ २०. सदहति ला० ॥ २१. 'नो पत्तिए'त्ति नो नैव पत्तियं ति प्रीतिः उच्यते तद्योगात् पत्तिए त्ति प्रीतः-प्रीतिविषयीकृतः अथवा न प्रीतितः, न प्रत्ययितो वा हेतुभिः" अबृ०। पत्तिइए ला २-३। पत्तितेला १-४॥ २२. सवणाए ला २॥ २३. अवधाला १॥ २४. रोयामि ला १-४॥ Page #126 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० २२–२५] कालासवेलिय पुत्तस्स पंचजामधम्मपालणापुव्वं निव्वाणं [२] तए णं ते थेरा भगवंतो कालसवेसियपुत्तं अणगारं एवं वयासीitsाहि अज्जो ! पत्तियाहि अज्जो ! रोएहि अज्जो ! से जहेतं अम्हे वदामो । २३. [१] तए णं से कालासवेसियपुत्ते अणगारे थेरे भगवंते वंदइ नमंसइ, २ एवं वदासी— इच्छामि णं भंते! तुब्भं अंतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पंचमद्दव्वइयं सप डिक्कमणं धम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । अहासुहं देवाणुप्पिया ! ५ मा डिबंध करे | [२] तए णं से कालसवेसियपुत्ते अणगारे थेरे भगवंते वंदइ नमस वंदित्ता नमंसित्ता चाउज्जामाओ धम्माओ पंचमहव्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ । २४. तए णं से कालासवेसियपुत्ते अणगारे बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं १० पाउणइ, २ जस्सट्ठाए कीरति नग्गभावे मुंडभावे अण्हाणयं अदंतधुवणयं अच्छत्तयं अणोवाहणयं भूमिसेज्जा फँलगसेज्जा कंट्ठसेज्जा केसलोओ बंभचेरवासो परघरपवेसो लद्धावलद्धी, उच्चावया गामकंटगा बावीसं परिसहोवसग्गा अहियासिज्जति तम आराहेइ, २ चरमेहिं उस्सास - नीसासेहिं सिद्धे बुद्धे मुक्के परिनिव्वुंडे सव्वदुक्खप्पहीणे । [सु. २५. गोयमपुच्छार सेट्ठिपभिई पडुच्च अपच्चक्खाणकिरियापरूवणं ] २५. ' भंते!' त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति नम॑सति, २ एवं वदासी-से नूणं भंते ! सेट्ठिस्स य तणैयस्स य किविर्णैस्स ये खैत्तियस्स य सैंमा चेव अपञ्चक्खाणकिरिया कज्जइ ? हंता, गोयमा ! सेट्ठिस्स य जाव अपञ्चक्खाणकिरिया कज्जइ । से केणद्वेणं भंते ! ० १ गोयमा ! अविरतिं पडुच्च; से तेण ेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ सेट्ठिस्सें य तणु० जाव कज्जइ । १. सद्दाहि ला ४ ॥ २. पसिहाहि ला० ॥ ३. महव्वयाइयं ला १॥ ४. बंधं विना । ला० ॥ ५. पंचमहन्वयाइयं ला• ॥ ६. भदंतवणयं ला० ला१ ॥ ७ फलहसेज्जा लों० ला ० ला १। फलगह सेज्जा ला४ ॥ ८. काष्ठशय्या, कष्टशय्या, अमनोज्ञा वसतिः इति त्रयोऽर्थाः अवृ०, अत्र यदा ' वसति' रूपो भावो ग्राह्यः तदा 'कट्ठसेज्जा 'पदस्य समान-संस्कृतः 'कष्टसद्या 'शब्दो बोध्यः सदनम्, सद्म, सद्या एते पर्यायशब्दाः ' वसति 'वाचकाः ॥ ९. ज्जंति एवम ला० ॥ १०. मुत्ते ला २ ॥ ११. 'णिन्बुते स ला १ ॥ १२. सिट्टिस्स ला० सौवर्णपट्टविभूषितशिरोवेष्टनोपेतपौरजननायकस्य' " अवृ० ॥ १३. " १४ " रङ्कस्य " अनु० ॥ १५. “राज्ञः " अवृ० ॥ १६. सम च्चेव लों० ॥ । " श्रीदेवताऽध्यासितदरिद्रस्य " अवृ० ॥ १७. सेठिस्स ला ० ॥ ६७ १५ २० Page #127 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०१ उ०९-१० [सु. २६. आहाकम्मभोइणो गुरुकम्मयापरूषणं] २६. आहाकम्मं णं भुंजमाणे समणे निग्गंथे किं बंधति १ किं पकरेति ? किं चिणाति ? किं उवचिणाति ? गोयमा! आहाकम्मं णं भुंजमाणे आउयवजाओ सत्त कम्मप्पगडीओ सिढिलबंधणबद्धाओ धणियबंधणबद्धाओ पकरेइ जाव ५ अणुपरियट्टई। से केणट्ठणं जीव अणुपरियट्टइ १ गोयमा! आहाकम्मं णं भुंजमाणे आयाए धम्मं अतिक्कमति, आयाए धम्मं अतिक्कममाणे पुढविकायं णावकंखति जाव तसकार्य णावकंखति, जेसि पि य णं जीवाणं सरीराइं आहारमाहारेइ ते वि जीवे नावकंखति । से तेण?णं गोयमा ! एवं वुच्चइ-आहाकम्म णं भुजमाणे आउयवज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ जाँव अणुपरियट्टति। [सु. २७. फासुएसणिजभोइणो लहुकम्मयापरूवणं] - २७. फासुएसणिजं णं भंते ! भुंजमाणे किं बंधइ जाव उवचिणाइ ? गोयमा! फासुएसणिजं णं भुंजमाणे आउयवाजओ सत्त कम्मपयडीओ धणियबंधणबद्धाओ सिढिलबंधणबद्धाओ पकरेइ जहा संवुडे णं (स० १ उ०.१ सु. ११ [२]), नवरं आउयं च णं कम्मं सिय बंधइ, सिय नो बंधइ। १५ सेसं तहेव जाव वीतीवयति। से केणटेणं जाव वीतीवयति ? गोयमा! फांसु एसणिजं भुंजमाणे समणे निग्गंथे आताए धम्मं णाइक्कमति, आताए धम्म अणतिकममाणे पुढविकायं अवकंखति जाव तसकायं अवकखति, जेसि पि य णं जीवाणं सरीराइं आहारेति ते वि जीवे अवकंखति, से तेणटेणं जाव वीतीवयति । १. 'माणे किं लों०॥ २. इ जाच आहाकम्मं णं भुंजमाणे जाच अणुपरियट्टइला ला १.२॥ ३. 'जाव'पदेन अत्र 'आउलीकरेति, दीहीकरेति' पदे बोध्ये॥ ४. सरीरयाई लों ला२-४॥ ५. से एएणटेणं लों०॥ ६. माणे अणुपरियति लों॥ ७. गडीउ धणियबंधणबद्धाउ सिढिलबंधणबद्धाउ पकरेति जहा संवुडे गवरं ला०॥ ८. 'जाव'पदेन 'सिढिलबंधणबद्धाओ धणियबंधणबद्धाओ पकरेइ, हस्सकालठितियाओ दीहकालठितियाओ पकरेइ, मंदाणुभावाओ तिव्वाणुभावाओ पकरेइ, अप्पपएसग्गाओ बहुपएसग्गाओ पकरेइ, आउयं च णं कम्मं सिय बंधइ, सिय नो बंधइ, अस्सायावेदणिजं च णं कम्मं भुजो भुजो उवचिणइ, अणाइयं च णं अणवयग्गं दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं' इति योज्यम् ॥ ९. सुयएस ला१॥ १०. वितीवयइ लो० ॥ ११. फासुयएसणिजं भुंजमाणे आताए ला१॥ १२. माणे भायाए लों० ला४॥ Page #128 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० २६-२८, १] चलमाणाइविसयाए अन्नउत्थियपरूवणाए निरासो [सु. २८. अथिर-थिर-बालाईणं परिषट्टणा-अपरिवट्टणा-सासयाइपरूवणं] २८. से नूणं भंते ! अथिरे पलोदृति, नो थिरे पलोदृति; अथिरे भज्जति, नो थिरे भज्जति; सासए बोलए, बालियत्तं असासयं; सासते पंडिते, पंडिततं असासतं १ इंता, गोयमा ! अथिरे पलोदृति जाव पंडितत्तं असासतं । सेवं भंते ! से भंते ति जाव विहरति । ॥ नवमो उद्देसो समत्तो॥ [दसमो उद्देसो 'चलणाओ'] [सु. १. चलमाणचलिताचलित-परमाणुपोग्गलसंहननासंहनन-भासाऽभासा किरियादुक्खाऽदुक्खाईसु अन्नउत्थियपरूषणा तप्पडिसेहो य] १. अन्नउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्खंति जावं एवं परूवेंति-"एवं १०. खलु चलमाणे अचंलिते जाव निजरिज्जमाणे अणिजिण्णे । दो परमाणुपोग्गला एंगयओ न साहन्नंति । कम्हा दो परमाणुपोग्गला एंगयतो न साहन्नंति ? दोण्हं परमाणुपोग्गलाणं नत्थि सिणेहकाए तम्हा दो परमाणुपोग्गला एंगयओ न साहन्नंति । तिण्णि परमाणुपोग्गला ऐगयओ सौहन्नति, कम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला ऍगयओ साँहन्नंति ? तिण्हं परमाणुपोग्गलाणं अस्थि सिणेहकाए तम्हा तिण्णि १५ परमाणुपोग्गला एंगयओ साँहन्नंति। ते भिजमाणा दुहा वि तिहाँ वि कैनंति, दुहा कन्जमाणाऐंगयो दिवड्ढे परमाणुपोग्गले भवति, ऍगयओ वि दिवड्ढे परमाणुपोग्गले भवति; तिहा कजमाणा तिण्णि परमाणुपोग्गला भवंति, ऐवं जाव चत्तारि, पंच परमाणुपोग्गला ऍगयओ साँहन्नंति, एगयओ सौहन्नित्ता दुक्खत्ताए कन्जंति, दुक्खे वि य णं से सासते सयौँ सँमितं चिजति य अवचिजति य । मुग्विं भासा भासा, २० १. पलोदृति अथिरे भजइ णो थिरे पलोदृति नो थिरे भजति ला०॥ २. बाले बालियं असा ला०॥ ३. नवमो॥ लों० जे० ॥ ४. व परूवंति ला २-३॥ ५. 'चलितं ला ३॥ ६, १०. एगततो ला० ला १-३॥ ७, ९, ११, १३. साहणंति ला ला ३॥ ८. एगततो . ला ३। एगतमो ला० ला १॥ १२. एगतमओ ला १। एगयतो ला ३॥ १४. एगतओ ला० ला ३॥ १५, १७, २४. साहणंति ला० ला३॥ १६. एगततो ला१। एगतमो ला०॥ १८. तिविहा ला२॥ १९. किज्जति ला२॥ २०. एगतमो ला० ला१॥ २१. एगयतो ला३॥ २२. एवं पत्ता ला३॥ २३. एगतो ला० ला१॥ २५. साहणित्ता ला३॥ २६. सता ला१॥ २७. समियं उपचिजति य अवला२-३॥ २८. पुव्वं ला२॥ Page #129 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०१ उ०१० भासिज्जमाणी भासा अभासा, भासासमयवीतिकंतं च णं भौसिया भासा भासा; सा किं भोसओ भासा ? अभासओ भासा ? अभासओ णं सा भासा, नो खलु सा भौसओ भासा । पुचि किरिया दुक्खा, कज्जमाणी किरिया अदुक्खा, किरियासमयेवीतिकंतं च णं कडा किरिया दुक्खा; जा सा पुचि किरिया दुक्खा, कज्जमाणी किरिया अदुक्खा, किरियासमयवीइकंतं च णं कडा किरिया दुक्खा, सा किं करणतो दुक्खा अकरणतो दुक्खा ? अकरणओ णं सा दुक्खा, णो खलु सा करणतो दुक्खा, सेवं वत्तव्वं सिया। अकिच्चं दुक्खं, अफुसं दुक्खं, अकज्जमाणकडं दुक्खं अकटु अकटु पाण-भूत-जीव-सता वेदणं वेदेंतीति वत्तव्वं सिया"। से कहमेयं भंते ! एवं १ गोयमा ! जं णं ते अन्नउत्थिया एवमाइक्खंति १० जाव वेदणं वेदेंतीति वत्तव्वं सिया, जे ते एवमाहंसु मिच्छा ते एवमाहंसु । अहं पुण गोतमा ! एवमाइक्खामि-एवं खलु चलमाणे चलिते जाव निजरिजमाणे निजिण्णे। दो परमाणुपोग्गला एगयओ साहन्नंति । कम्हा दो परमाणुपोग्गला एगयओ साहन्नति ? दोण्हं परमाणुपोग्गलाणं अत्थि सिकाए, तम्हा दो परमाणु पोग्गला एगयओ साहन्नंति, ते भिजमाणा दुहा कजंति, दुहा कन्जमाणे एगयओ १५ परमाणुपोग्गले एगयओ परमाणुपोग्गले भवति । तिण्णि परमाणुपोग्गला ऍगयओ साहन्नंति, कम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयओ साहन्नंति ? तिण्हं परमाणुपोग्गलाणं अत्थि सिणेहकाए, तम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयओ सौहणंति; ते भिज्जमाणा दुहा वि तिहा वि कन्जंति, दुहा कन्जमाणा एगयओ परमाणुपोग्गले, एंगयओ दुपदेसिए खंधे भवति, तिहा कन्जमाणा तिण्णि परमाणुपोग्गला भवंति । एवं जाव २० चत्तारि पंच परमाणुपोग्गला ऍगयओ साँहन्नंति, साहन्नित्ता खंधत्ताए कजंति, खंधे वियणं से असासते सँया समियं उवचिजइ य अवचिजइ य। पुट्विं भासा अभासा, भासिज्जमाणी भासा भासा, भासासमयवीतिकंतं च णं भासिता भासा अभासा; जा सा पुध्विं भासा अभासा, भासिन्जमाणी भासा भासा, भासासमयवीतिकंतं च णं भासिता भासा अभासा, सा किं भासतो भासा अभासओ भोसा ? भाँसओ णं सा १. भासिता ला३ ॥ २. भासतो ला१॥३. अभासतो ला१-३॥ ४. °या न दुक्खा अवृ०॥ ५. यवतिक ला१। यवइक ला२॥ ६. याविइकंतसमयं च ला१। 'याइकंतसमयं च ला० ॥७. यवइक ला२॥ ८. अधं ला१॥ ९. साहणंति ला३ ॥ १०. सिनेह ला०॥ ११. °माणा ए' ला० ला१.२-३॥ १२. एगतमो ला०॥ १३. साहणंति ला० ला३॥ १४. किजंति ला२॥ १५. °माणे ए' ला३॥ १६. एगतमओ ला१॥ १७. साहणंति, साहणित्ता ला० ॥ १८. सता ला० ला१॥ १९. भासा! गो० ? भास जं.॥ २०. भासतो ला० ला १-३॥ Page #130 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १-२] एगसमयकिरियादुवकरणनिरासो भासा, नो खलु सा अभासओ भासा । पुर्वि किरिया अदुक्खा जहा भासा तहा भाणितव्वा किरिया वि जाव करणतो णं सा दुक्खा, नो खलु सा अकरणओ दुक्खा, सेवं वत्तव्वं सिया। किचं दुक्खं, फुसं दुक्खं, कजमाणकडं दुक्खं कटु कटु पाण-भूत-जीव-सत्ता वेदणं वेदेंतीति वत्तव्वं सिया। ५ [सु. २. एगं जीपं पडुच्च अण्णउत्थियाणं एगसमयकिरियादुयपरूषणाए पडिसेहो] २. अन्नउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्खंति जाव–एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेति, तं जहाँ-इरियावहियं च संपराइयं च । जं समयं इरियावहियं पकरेइ तं समयं संपराइयं पकरेइ०, परंउत्थियवत्तव्वं नेयव्वं । संसमयवत्तव्वयाए नेयत्वं जावं इरियावहियं वा संपराइयं वा। १० १. क्खा, कज्जमाणी किरिया दुक्खा, किरियाइक्कतसमयं च कया किरिया अदुक्खा; जा सा पुल्वि किरिया अदुक्खा, कज्जमाणी किरिया दुक्खा, किरियाइकंतसमयं च कया किरिया अदुक्खा सा किं करणतो दुक्खा अकरणदो दुक्खा ? गो०! करणदो णं सा दुक्खा, णो खलु सा अकरणतो दुक्खा, सेवं जं०॥ २. उत्थिदा जं०॥ ३. किरिदादो जं०॥ ४. हा-रिया जे. लो० ॥ ५. यं रिया जे० लों०॥ ६. विधितं किरितं प° जं०॥ ७. समदं जं० ॥ ८. “परउस्थियवत्तव्वं ति इह सूत्रे अन्ययूथिकवक्तव्यं स्वयमुच्चारणीयम् , प्रन्थगौरवभयेनालिखितत्वात् , तच्चेदम्-जं समयं संपराइयं पकरेइ तं समयं इरियावहियं पकरेइ इरियावहियापकरणताए संपराइयं पकरेइ, संपराइयपकरणयाए इरियावहियं पकरेइ; एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाभो पकरेति, तं जहा--इरियावहियं च संपराइयं च ।" इति अवृ०॥ ९. “ ससमयवत्तव्वयाए नेयव्वं सूत्रमिति गम्यम् , सा चैवम्-से कहमेयं भंते ! एवं? गोयमा ! ज णं ते अन्नउत्थिया एवमाइक्खंति जाव संपराइयं च, जे ते एवमाहंसु मिच्छा ते एवमाहंसुः अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि ४–एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं एग किरियं पकरेइ, तं जहा-इत्यादि पूर्वोक्तानुसारेणाध्येयम् ।" इति अवृ० । अत्र परयूथिक(टिप्पणी ८)-स्वसमयवक्तव्यताविषयको वृत्तिकारानुसन्धितः सूत्रपाठसन्दर्भः अस्मदुपयुक्तेषु लो० ला १.४ आदर्शेषु अन्येष्वपि केषुचिदादर्शेषूपलभ्यतेऽपि, किन्तु येष्वादशेषूपलभ्यतेऽयं तेषु 'परउस्थियवत्तव्वं नेयव्वं । ससमयवत्तन्वयाए नेयव्वं' इति पाठोऽपि विद्यत एव, अतः 'वृत्तिकारनिर्दिष्टोऽयं सूत्रपाठसन्दर्भः कैश्चिद्विद्वद्भिः सुखावगमार्थ लिखितः कतिचिदादर्शेषु' इत्यस्मन्मतम् । यद्यप्यत्रेत्थं वृत्तिकारसम्मतो मूलपाठः तदनुसारी च मूलपाठः सर्वेष्वप्यादर्शेषूपलभ्यते तथापि आचार्यश्रीजम्बूसूरिसंग्रहस्थायां धृत्तिरचनापूर्व लिखितायां भगवतीसूत्रस्य प्राचीनतमायां खण्डितत्रुटितायां ताडपत्रीयप्रतौ “परउत्यियवत्तव्वं नेयध्वं । ससमयवत्तव्वयाए नेयव्वं ।" इति पाठरहितः समग्रोऽविकलो वृत्तिकारानुसन्धितपाठादपि सुस्पष्टतरः सूत्रपाठो विद्यते; तत्र सूत्रस्यास्य पूर्वभागगतस्य पाठस्य खण्डितत्वान्नोद्धृतोऽत्रास्माभिः॥ १०. ध रिया जे० लो० ॥ Page #131 -------------------------------------------------------------------------- ________________ .७२ वियाहपण्णत्तिसुतं [स० १ उ० १०-सु. ३] [सु. ३. निरयगईए उपघातस्स विरहकालो] ३. निरयगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिता उववातेणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता। ऐवं वकंतीपदं भाणितव्वं निरवसेसं। सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरति । । दसमो। ॥ पढमं संतं समत्तं ॥ ५ १. उववाएणं। एवं वक्कंतीपदं सव्वं (पण्णवणासुत्तस्स छटुं पदं)। बारस य० गाहा । (पण्णवणा सु० ५५९ पृ० १६३)। सेवं भंते ! जं०॥ २. एवं जाव पक्कंतीए पदं भा ला३ । एवं जाव पक्कंतीए भा' ला २॥३. सयं सम्मत्तं जं० ला १-२-३॥ Page #132 -------------------------------------------------------------------------- ________________ .. बीअं सयं [सु. १. बीयसयदमुद्देसनामपरूवणं] १. आणमति १ समुग्घाया २ पुढवी ३ इंदिय ४ णियंठ ५ भासा य ६ । देव ७ सभ ८ दीव ९ अस्थिय १० बीयम्मि सदे दसुद्देसा ॥१॥ [पढमो उद्देसो 'आणमति'] [सु. २. पढमुद्देसस्सुवुग्घाओ] २. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नगरे होत्या। वण्णओ। सामी समोसढे । परिसा निग्गता । धम्मो कहितो । पडिगता परिसा । तेणं कालेणं तेणं समएणं जेढे अंतेवासी जाव पज्जुवासमाणे एवं वदासी-' [सु. ३. एगिदिएसु ऊसासाइपरूषणं] ३. जे इमे भंते ! बेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया पंचिंदिया जीवा एएसि णं आणामं वा पाणामं वा उस्सासं वा नीसासं वा जाणामो पासामो। जे इमे पुढविक्काइयाँ जाव वर्णस्सतिकाइया एगिदिया जीवा एएसि णं आणामं वा पाणाम वा उस्सासं वा निस्सासं वा णं याणामो ण पासामो, ऐए वि य णं भंते ! १. यद्यपि प्रथमशतके आदौ एव विषयसंग्रहणी गाथा विद्यते, सा वृत्तिकारेण व्याख्याताऽपि, परन्तु अस्य द्वितीयशतकस्यादावियं समहणीगाथा वृत्तिकृलघुवृत्तिकृद्या व्याख्याता नास्ति, तथापि श्रीजम्बूसूरिमहाराजस्यातिप्राचीनतमे व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्रादर्श एषा सङ्ग्रहणीगाथा यथोपलब्धा तथैवात्र मूलवाचनाय स्वीकृताऽस्ति । नोपलभ्यते गाथेयं जे०-लों० सूत्रादर्शयोः। विद्वद्वर्यआगमप्रभाकरमुनिवर्यश्रीपुण्यविजयसंशोधितभगवतीसूऋत्तावियं गाथा उद्देशकस्यादावित्थंरूपा ताडपत्रीयवृत्तिप्रतलिखिताऽस्ति—बीए खंदय १ समुघाय २ पुढवि ३ तह इंदियऽनउत्थी य ४-५। मज्ञामि ६ देव ७ नयरी ८ समयक्खेत्तऽस्थिकाया य ९-१०॥ ला. ला १-२-३ प्रतिषु मुद्रिते चेयं गाथा इत्थंरूपाऽस्ति-ऊसास खंदए वि य १ समुग्धाय २ पुढार्विदिय ३-४, अमाउत्थि ५ भासा य ६ । देवा य ७ चमरचंचा ८ समयक्खित्त ९ ऽस्थिकाय १० बीयसए ॥ नवरं मुद्रितेऽस्या गाथाया आदौ 'गाहा' इति पदमस्ति ॥ २. तेणं कालेणं २ रायगिहे समोसरणं। भगवं गो. जाव एवं वदासी जं० ॥ ३. वासी इंदभूती णाम भणगारे जाव पज्जु ला०॥ ४. बेंदिया तेंदिया ला०॥ ५. एतेसि णं माहारं वा णीहारं वा ऊसासं चा णीसासं वाजं०॥ ६. गं जीवाणं आ° लो० ॥ ७. या ४ एगिंदिया जं०॥ ८. णप्फइकाइया जीवा लों॥ ९.णं माहारं वा ४ण या जं०॥ १०. ण जाणाला०॥ ११. एएणं ला०। एएसिणं भंते! लों॥ Page #133 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०२ उ०१ जीवा आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति वा ? हंता, गोयमा ! एए वि य णं जीवा आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा । [सु. ४-७. जीव-चउपीसदंडएमु ऊसासाइदव्यसरूषपरूषणाइ] ४. [१] कि णं भंते ! एते जीवा आँणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति ५ वा नीससंति वा ? गोयमा ! दव्वतो णं अणंतपैएसियाई दव्वाइं, खेत्तओ' णं असंखेजपएसोगाढाई, कालओ अन्नयरद्वितीयाई, भावओ Vण्णमंताई गंधमंताई रसमंताई फासमंताई आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा । [२] जाइं भावओ वण्णमंताई आण. पाण. ऊस० नीस० ताई किं एगवण्णाई आणमंति पाणमंति ऊस० नीस० १ आँहारगमो नेयव्वो जांव १० ति-चउ-पंचदिसिं। ५. किं णं भंते ! नेरइया आ० पा० उ. "नी० १ तं चेव जाव नियमा आ० पा० उ. नी० । जीवा एगिदिया वाघाय-निव्वाघाय भाणियव्वा। सेसा नियमा छद्दिसिं। ६. वाउयाए णं भंते ! वाँउयाए चेव आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति १५ वा नीससंति वा ? हंती, गोयमा ! वाउयाए णं वाउयाए जाव नीससंति वा। १. 'आणमंति, पाणमंति, ऊससंति, नीससंति' इत्येतेषां पदानां विषये आचार्यश्रीमलयगिरिकृतप्रज्ञापनावृत्तौ एवं स्पष्टीकरणम्-""आणमंति' आनन्ति 'अन् प्राणने' इति धातुपाठात् , मकारः अलाक्षणिकः। एवमन्यत्रापि यथायोगं परिभावनीयम् ।......अथवा आनमन्ति प्राणमन्ति इति 'णम् प्रहृत्वे' इत्यस्य द्रष्टव्यम् , धातूनामनेकार्थतया श्वसनार्थत्वस्य अपि अविरोधः। अपरे आचक्षते-'आनन्ति प्राणन्ति' इत्यनेन अन्तःस्फुरन्ती उच्छ्वासनिःश्वासक्रिया परिगृह्यते, 'उच्छ्वसन्ति निःश्वसन्ति' इत्यनेन तु बाह्या"-पृ. २२०॥ २. किं भंते ! लों। किन्हें भंते ! जीवा ला० ॥ ३. माणामति जं० ॥ ४. पदेसयाई ला० ॥ ५. भो अणंतपए लो० ॥ ६. पतेसो जं०॥ ७. वण्णमंताई जाव फासमंताई जघा भाधारगमो जाव निवाघाएणं छहिसिं वाघातं पडुश्च सिय तिदिसि जाव सव्वप्पणताते आणमंति वा १५.. किं णं जं.॥ ८. “आहारगमो नेयव्वो त्ति प्रज्ञापनाष्टाविंशतितमाहारपदोक्तसूत्रपद्धतिरिहाध्येयेत्यर्थः” इति अवृ०॥ ९. जाव पंच लों० ला०॥ १०. नी० एवं चेव णियमा छिद्दिसिं। एवं जाव वेमाणिया। एगिदिएसु णिवाघा...तो अवसेसेसु णियमा छहिर्सि जं०॥ ११. नियमा छद्दिसिं भा० पा० उ० नी । जीवेगिंदिया लों० । नियमा छदिसं आणमंति वा पाणमंति वा अ० णी । जीवेगिंदिया ला०॥ १२. “मतुब्लोपाद् व्याघातनिर्व्याघातवन्तो भणितव्याः। इह चैवं पाठेऽपि निर्व्याघातशब्दः पूर्व द्रष्टव्यः तदभिलापस्य सूत्रे तथैव दृश्यमानत्वात्" इति अवृ०॥ १३. वाउयाणं लो० ला० ॥ १४. वाउमा चेव जं.॥ १५. वा? गो० वाउ लों॥ १६. हंता, गो०! बाउआते णं वाउआ एव आणमंति वा ४ । जं.॥..... Page #134 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०४-८] जीव-चउवीसदंडएसु ऊसासाइदव्वसरूवपरूवणाइ . ७.[१] वाउयाए णं भंते ! वाउयाए चेव अणेगसयसहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता उदाइत्ता तत्थेव भुजो भुज्जो पञ्चायाति ? हंता, गोयमा ! जात्र पञ्चायाति । [२] से भंते किं पुढे उद्दाति ? अपुढे उद्दाति ? गोयमा ! पुढे उद्दाइ, नो अपुढे उद्दाइ। [३] से भंते ! कि ससरीरी निर्खमइ, असरीरी निक्खैमइ ? गोयमा ! सियँ ससरीरी निक्खमइ, सिय असरीरी निक्खमइ । से केणटेणं भंते ! एवं वुच्चइ सियं ससरीरी निक्खमइ, सिय असरीरी निक्खमइ ? गोयमा ! वाउयायस्स णं चत्तारि सरीरया पण्णत्ता, तं जहा-ओरालिए वेउविए तेयए कम्मए । ओरालिय-वेउब्वियाइं विप्पंजहाय तेय-कम्मएहिं निक्खमति, से तेणडेणं गोयमा! १० एवं वुच्चइ-सिय ससरीरी सिय असरीरी निक्खमइ । [सु. ८-९. उपसंत-खीणकसाईणं निग्गंथाणं संसारभमण-सिद्धिगमणपरूवणं] ८. [१] मँडाई णं भंते ! नियंठे नो निरुद्धभवे, नो निरुद्धभवपवंचे, नो पहीणसंसारे, णो पहीणसंसारवेदणिज्जे, णो वोच्छिण्णसंसारे, णो वोच्छि-.. ण्णसंसारवेदणिज्जे, नो निट्ठियढे, नो निट्ठियट्ठकरणिज्जे पुणरवि ईत्तत्थं हव्वमा- १५ गच्छति ? हंता, गोयमा ! मडाई णं नियंठे जाव पुणरवि इत्तत्थं हव्वमागच्छइ । [२] से णं भंते ! किं ति वत्तव्वं सिया ? गोयमा ! पाणे त्ति वत्तव्वं सिया, भूते ति वत्तव्वं सिया, जीवे ति वत्तव्वं सिया, सत्ते ति वत्तव्वं सिया, १. तत्थेव २ भुज्जो २ ला०। तत्थेव तत्थेव भुजं०॥ २. से तं भं जं०॥ ३. किं सरीरी नि° जं. लों० ला०॥ ४-५ निकमइ जं०॥ ६. मा! सरी० णिकमइ, णो असरीरी णिकमति जं०॥७,९. सिय सरीरी लों० ला०॥८. एवं० सरीरी णि०, णो असरीरी जं०॥ १०. वाउकाइयाणं चत्तारि सरीरा प जं०॥ ११. तेयते जं. ॥ १२. विप्पहाय लों॥ १३. तेया-कम्म° जं० ॥ १४. से तेणटेणं०। ८. मडा लों० ला०॥ १५. वु० ससरीरी णिक, णोऽसरीरी णिकमति । जं० ॥ १६. मडायी णं लों० । मयायी णं जं० । “मडाई... मृतादी–प्रासुकभोजी, उपलक्षणत्वादेषणीयादी चेति दृश्यम् ।" इति अवृ० । “मृतम्-याचितम् अत्ति इति मृतादी। 'द्वे याचितायाचितयोः यथासंख्यं मृतामृते'-अमरको० द्वितीयका. वैश्यव० श्लो० ३ । 'मृतं तु याचितम्' अभिधानचिन्ता० मर्त्यका० श्लो० ८६६ ॥” इति सम्पा० ॥ १७. णो पधीणसंसारवेयणिज्जे जं०॥ १८. “इत्तत्थं ति इत्यर्थम्-एतमर्थम्" इति अव० । इत्यत्तं अबृपा०॥ Page #135 -------------------------------------------------------------------------- ________________ विवाह पण्णत्तिसुतं [स०२ उ० १ विष्णू ति वत्तव्वं सिया, वेदा ति वत्तव्वं सिया - पाणे भूए जीवे सत्ते विण्णू वेदा ति वत्तव्वं सिया । से केणट्टेणं' भंते! पाणे त्ति वत्तव्वं सिया जाव वेदा ति वत्तव्वं सिया ? गोयमा ! जम्हा आणमइ वा पाणमइ वा उस्ससइ वा नीससइ वा तम्हा पाणे ति वत्तव्वं सिया । जम्हा भूते भवति भविस्सति य तम्हा भूए त्ति वत्तं सिया । जम्हा जीवे जीवइ जीवत्तं आउयं च कम्मं उवजीवइ तम्हा जीवे त्ति वत्तव्वं सिया । जैम्हा सत्ते सुभासुभेहिं कम्मेहिं तम्हा सत्ते त्ति वत्तव्वं सिया । जम्हा तित्त- कडु - कसायंबिल - महुरे रसे जाणइ तम्हा विष्णू ति वत्तव्वं सिया । जम्हा वेदे य सुह- दुक्खं तम्हा वेदा ति वत्तव्वं सिया । से तेणट्टेणं जाव पाणे त्ति वत्तव्वं सिया जाव वेदा ति वत्तव्वं सिया । ५ ७६ ९. [१] मॅडाई णं भंते! नियंठे निरुद्धंभवे निरुद्धभवपवंचे जाव निट्ठियट्ठकरणिज्जे णो पुणरवि ईंत्तत्थं हव्वमागच्छति १ हंता, गोयमा ! मँडाई णं नियंठे जाव नो पुणरवि ईत्तत्थं हवमागच्छति । १५ [२] से णं भंते! किं ति वत्तव्त्रं सिया ? गोयमा ! सिद्धे त्ति वत्तव्वं सिया, बुद्धे त्ति वत्तव्वं सिया, मुत्ते त्ति वत्तव्यं ०, पांरंगए त्ति व०, परंपरगए त्ति व०, सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिव्वुडे अंतकडे सव्वदुक्खप्पहीणे त्ति वत्तव्वं सिया । सेवं भंते! सेवं भंते ! त्ति भगवं गोयेंमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, २ संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरति । [ सु. १०. भगवओ महावीरस्स रायगिहाओ बिहारो ] १०. तए णं समणे भगवं महावीरे रायगिहाओ नगराओ गुणसिलाओ २० चेइयाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ । [सु. ११ - ५४. खंदयपरिव्वायगवुत्तंतो] [सु. ११. भगवओ महावीरस्स कथंगलानयरीए समोसरणं] ११. तेणं कालेणं तेणं समएणं कयंगला नामं नगरी होत्था । वण्णओ । तीसे णं कयंगलाए नगरीए बहिया उत्तरपुरत्थि मे दिसीभागे छत्तपलासए नामं १. णं पाणे लों० ॥ २. जम्हा सुभासुमेहिं कामेहिं तम्हा ला० ॥ ३. विन्नत्ति ला० ॥ ४. सिया । वेदेति य लों० विना ॥ ५, ७. मडायी णं लों० ॥ ६, ८. इत्थत्तं ला० विना ॥ ९. पारए त्ति लों० ॥ १०. गोयमो लों० ॥। ११. महावीरे भन्नया कयाई पाडिहारियं पीढफलगसिज्जासंथारंगं पच्चप्पिण, २ राय लोंसं० ॥ Page #136 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०९-१३] खंदगपरिव्वायगषुत्तंतो चेइए होत्था । वण्णओ'। तए णं समणे भगवं महावीरे उप्पण्णनाण-दसणधरे . जीव समोसरणं । परिसा निग्गच्छति। [सु. १२. सापत्थीवत्थवखंदयपरिव्यायगपरिचओ] १२. तीसे णं कयंगलाए नगरीए अदूरसामंते सावत्थी नामं नयरी होत्था । वण्णओ। तत्थ णं सावत्थीए नयरीए गद्दभालस्स अंतेवासी खंदए नामं ५ कच्चायणसगोत्ते परिव्वायगे परिवसइ, रिउव्वेद-जजुव्वेद-सामवेद-अथव्वणवेर्दै . इतिहासपंचमाणं निघंटँछट्ठाणं चंउण्हं वेदाणं संगोवंगाणं सरहस्साणं सारएं वारए पारए सडंगवी सेंद्वितंतविसारए संखाणे सिक्खा-कप्पे वागरणे छंदे निरुत्ते जोतिसामयणे अन्नेसु य बहूसु बंभण्णएसु पारिव्वायएसु य नयसे सुपरिनिट्टिए यावि होत्था। [सु.१३-१६.खंदयपरिव्याययं पइ पिंगलयनियंठस्स सअंत-अणंतलोगाइघिसए पुच्छा खंदयस्स तुसिणीयत्तं च] १३. तत्थ णं सावत्थीए नयरीए पिंगलए नामं नियंठे वेसौलियसावए परिवसइ । तए णं से पिंगलए णामं णियंठे वेसालियसावए अण्णदा कयाई जेणेव खंदए कच्चायणसगोते तेणेव उवागच्छइ, २ खंदगं कच्चायणसगोत्तं इणमक्खेवं १५ १. भो। तेणं कालेणं ते २ समणे ला० ॥ २. “इह ‘यावत्' करणात् 'अरहा जिणे केवली सव्वण्णू सव्वदरिसी आगासगएणं छत्तेणं' इत्यादि समवसरणान्तं वाच्यम्” इति अवृ०॥ ३. ""गर्दभाल' भभिधानपरिव्राजकस्य" अवृ० । गहभालिस्स जे० विना। उत्तराध्ययनसूत्रे अष्टादशमे 'संजइज्ज'नामके अध्ययने 'गद्दभालि' नामकस्य अनगारस्य उल्लेखो विद्यते एवम्-“गहभालिस्स भगवओ अणगारस्स अन्तिए" गा० १९ “गद्दभाली ममायरिया विजाचरणपारगा" गा० २२ । “गद्दभालिं अणगारं" काम्पिल्यपुरतीर्थकल्पे २५॥ ४. °णस्सगो° ला०, अस्यां प्रतौ सर्वत्र ‘णस्सगो' ईदृशः पाठः॥ ५. अहव्ववेद जे०॥ ६. “षष्ठीबहुवचनलोपदर्शनाद् ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेदाथर्ववेदानाम्" इति अवृ० ॥ ७. “निघण्टो नामकोशः" अवृ० । निरुक्ते संस्कृतशब्दकोशे च “निघण्टुर्नामसङग्रहः" (हैम० देवका० २ श्लो० २५८) इति 'निघण्टु' शब्दः प्रतीतः॥ . चउण्ह लो० ॥ ९. °ए धारए पार° ला. अपा० ॥ १०. "कापिलीयशास्त्रपण्डितः" अवृ० । नन्दिसूत्रेऽपि अस्य ग्रन्थस्य नाम आयातम् । अस्य विशेषपरिचयः तत्त्वसंग्रहनामके बौद्धन्यायग्रन्थे ग्रन्थनाम्ना परिचये द्रष्टव्यः ॥ ११. वाकरणे लों० ला०॥ १२. वेसालिसा लों० ला०, अनयोः सर्वत्रेत्य पाठः । “विशाला-महावीरजननी, तस्या अपत्यं इति वैशालिकः-भगवान्" अवृ० ॥ १३. कदायि लों०॥ १४. °णस्सगो ला०, अस्यां प्रतौ सर्वत्र ‘णस्सगो' ईदृशः पाठः॥ Page #137 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ७८ १४. तए णं से खंदए कच्चायणसगोत्ते पिंगलएणं णियंठेणं वेसाली५ सावएणं इणमक्खेवं पुच्छिए समाणे संकिए कंखिए वितिगिंछिएँ भेदसमावन्ने कलसमावन्ने णो संचाएइ पिंगलयस्स नियंठस्स वेसलियसावयस्स किंचि वि पमोक्खमक्खाइउं, तुसिणीए संचिइ | विवाहपतितं [स० २ उ० १ पुच्छे - मार्गहा ! किं सअंते लोके, अणंते लोके १, सअंते जीवे अणंते जीवे २, सअंता सिद्धी अनंता सिद्धी ३, सअंते सिद्धे अणंते सिद्धे ४, केण वा मरणेणं मरमाणे जीवे वड्ढति वा हायति वा ५१ एतावं ताव आयक्खाहि बुच्चमाणे एवं । १५. तए णं से पिंगलए नियंठे वेसालीसावए खंदयं कच्चायणसगोतं दोच्चं पि तच्चं पि इणमक्खेवं पुच्छे - मागहा ! किं सअंते लोए जाव केण वा मरणेणं मरमाणे जीवे वड्ढइ वा हायति वा ? ऐतावं ताव आइक्खाहि gच्चमाणे एवं | १० १५ २० १६. तए णं से खंदए कच्चायणसगोत्ते पिंगलएणं नियंठेणं वेसालीसावएणं दोच्चं पितचं पि इणमक्खेवं पुच्छिए समाणे संकिए कंखिए वितिगिच्छिए भेदसमावण्णे कलुसमावन्ने नो संचाएइ पिंगलयस्स नियंठस्स वेसालिसावयस्स किंचि विपैमोक्खमखाइउं, तुसिणीए सचिवइ । [सु. १७- १९. कयंगलानयरी समोसरियस्स भगवतो महावीरस्संतिए सावत्थनियरीओ खंदयस्स आगमणं ] १७. तए णं सावत्थीए नयँरीए सिंघाडग जाव महापहेसु महया जैणसम्मद्दे इ वा जणवूहे इ वॉ परिसा निग्गच्छइ । तए णं तस्स खंदयस्स कच्चायणसंगोत्तस्स बहुजणस्स अंतिए एयमहं सोच्चा निसम्म इमेयारूवे अज्झत्थिए १. पुच्छेइ - मगहा ! ला० ॥ २. " मागह त्ति मगधजनपदजातत्वाद् मागधः, तस्य आमन्त्रणम् हे मागध !” अत्रृ०॥ ३. किं साभन्ते लों०, अत्र प्रतौ ' सअंत' इत्यस्य स्थाने सर्वत्र 'साअंत " इत्येष पाठः ॥ ४. एताव ताव लों० । एताव ता भाला० ॥ ५ भाइक्खाहि वुच्चमाणो लों० ॥ ६. गिच्छिए लों० ॥ ७ पिंगलस्स लों० ॥ ८. सालिसा' लों० । 'सालीसा' ला० ॥ ९. पि एयमक्खेवं पुच्छे सअंते ला० ॥ १०. एताव ताव आयिक्खा लों० । एताव ता ला० ॥ ११. संचाति पिं° ला० ॥ १२. “ प्रमुच्यते पर्यनुयोगबन्धनाद् अनेन इति प्रमोक्षम - उत्तरम् " अ० ॥ १३. नगरीए मंहया जणसद्दे ति वा जणवूहे ति वा लों० ला० ॥ १४. जणसड़े इ वा अवृपा० ॥ १५. “ अत्रेदमन्यद् दृश्यम् " इति निर्देशपूर्वकं वृत्तावयं पाठो निष्टङ्कितः – “ जणबोले इ वा जणकलकले इ वा जणुम्मी इ वा जणुक्कलिया इ वा जणसन्निवाए इ वा बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ ४- एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे ३ आइगरे जाव संपाविउकामे पुन्वाणुपुवि Page #138 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०१४-१८] खंदगपरिव्वायगवुत्तंतो चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पजित्था- सेयं खलु मे समणं भगवं महावीरं वंदित्ता णमंसित्ता सक्कारेत्ता सम्माणित्ता कलाणं मंगलं देवतं चेतियं पज्जुवासित्ता इमाइं च णं एयारूवाइं अट्ठाई ५ हेऊई पसिणाई कारणाई वागरणाइं पुच्छित्तएँ' ति कट्ट एवं संपेहेइ, २ जेणेव परिवायावसहे तेणेव उवागच्छइ, २त्ता तिदंडं च कुंडियं च कंचणियं च करोडियं च भिसियं च केसरियं च छैन्नालयं च अंकुसयं च पवित्तयं च गणेत्तियं च छत्तयं च वाहणाओ य पाउयाओ य धाउरत्ताओ य गेण्हइ, गेण्हइत्ता परिव्वायावसहाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता तिदंड-कुंडिय-कंचणिय-करोडिय- १० भिसिय-केसरिय-छन्नालय-अंकुसय-पवित्तय-गणेत्तियहत्थगए छत्तोवाहणसंजुत्ते धाउरतवत्थपरिहिए सावत्थीए नगरीए मझमज्झेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव कँयंगला नगरी जेणेव छत्तपलासए चेइए जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेवं पहारेत्थ गमणाए। १८. [१] 'गोर्यमा !' इ समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं १५ वयासी–देच्छिसि णं गोयमा ! पुवसंगतियं । चरमाणे गामाणुगाम दुइज्जमाणे कयंगलाए नगरीए छत्तपलासए चेइए अहापडिरूवं उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। तं महप्फलं खलु भो देवाणुप्पिया! तहारूवाणं अरहंताणं भगवंताणं नाम-गोयस्स वि सवणयाए किमंग पुण अभिगमण-वंदण. नमंसण-पडिपुच्छण-पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए ? किमंग पुण विउलस्स अट्ठस्स गहणयाए? तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया! समणं भगवं महावीर वंदामो नमंसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासामो। एयं णे पेच्चभवे हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइ त्ति कछु बहवे उग्गा उग्गपुत्ता एवं भोगा राइण्णा खत्तिया माहणा भडा जोहा मल्लई लेच्छई अन्ने य बहवे राईसर-तलवर-माडं विय-कोहूं बिय-इन्भ-सेट्ठि-सेणावइ-सत्थवाहपभियओ जाव उक्किट्ठसीहनाय-बोल-कलयलरवेणं समुद्दरवभूयं पिव करेमाणा सावत्थीए नयरीए मज्झमझेणं निग्गच्छंति"। अस्य समग्रस्य पाठस्य वृत्तौ विवरणमपि कृतम्॥ १. >एतचिहद्वयान्तर्गतः पाठो जे०-लों०-ला. आदर्शेषु नास्ति, नापि च वृत्तो व्याख्यातः। २. यं संपज्जु लों०॥ ३. °ए ति कट्टो एवं ला०,अस्यां प्रतौ ‘कटु' स्थाने 'कट्टो' इत्येव पाठः॥४. छन्त्रालयं च ला०॥५. गणत्तियं च ला०॥६.तिदंडं कुंडियं कंचणियं करोडियं भिसेयकेसरिय ला० ॥ ७. कयंगलाए णगरीए जेणेव ला०॥ ८. लासचेइए लो० ॥ ९. व उवागच्छइ, २त्ता पहारेस्थ ला०॥ १०. 'गोयमा इत्ति गौतम ! इति-एवम् आमन्त्र्य...अथवा . (गोतम!) अयि इति आमन्त्रणार्थमेव" अवृ० । “गौतमादिः श्रमणो भगवान् , अर्थात् गौतमस्य . आदिभूतः" इति मलयगिरयः रायपसेणयियसूत्रवृत्तौ ॥११. दच्छिहि णं लों। दच्छिहिसि णं ला०॥ . Page #139 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुच [स०२ उ०१ [२] कं भंते ! १ खंदयं नाम । [३] से काहे वा १ किह वा ? केवच्चिरेण वा? एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं २ सावत्थी नाम नगरी होत्था। वण्णओ। तत्थ णं सावत्थीए नगरीए गद्दभालस्स अंतेवासी खंदए णामं कच्चायणसगोत्ते परिव्वायए परिवसइ, तं चेव जाव जेणेव ममं 'अंतिए तेणेव पहारेत्थ गमणाए। से य अदूराइते बहुसंपत्ते अद्धाणपडिवन्ने अंतरापहे वट्टइ ।अज्जेव णं दच्छिसि गोयमा!। . [४] ‘भंते!' त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं वंदइ नमसइ, २ एवं वदासी-पहू णं भंते ! खंदए कच्चायणसगोत्ते देवाणुप्पियाणं अंतिए मुंडे भवित्ता णं अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए १ हंता, पभू । १९. जावं च णं समणे भगवं महावीरे भगवओ गोयमस्स एयम परिकहेइ तावं च से खंदए कचायणसगोते तं देसं हव्वमागते । [सु. २०-२२ खंदय-गोयमपण्हुत्तरे भगवओ महाषीरस्स परिचओ, - खंदयकयं महावीरस्स बंदणाइ] २०. [१] तए णं भगवं गोयमे खंदयं कच्चायणसगोत्तं अदूरआगयं १५ जाणित्ता खिप्पामेव अब्भुट्टेति, खिप्पामेव पच्चुवगच्छइ, २ जेणेव खंदए कच्चायण सगोत्ते तेणेव उवागच्छइ, २ ता खंदयं कच्चायणसगोत्तं एवं वयासी'हे खंदया!, सागयं खंदया!, सुसागयं खंदया!, अणुरागयं खंदया !, सागयमणुरागयं खंदया!। से नूणं तुमं खंदया! सावत्थीए नयरीए पिंगलएणं नियंठेणं वेसालियसावएणं इणमक्खेवं पुच्छिए 'मागहा! किं सअंते लोगे २० अणंते लोगे? एवं तं चेव' जेणेव इहं तेणेव हव्वमागए। से नूणं खंदया! अंत्थे समत्थे ? हंता, अस्थि । १. अतिए खंदए ते ला०॥२. पाहारस्थ लो०॥ ३. रायिते लों॥४. गं पेच्छसि लों० । णं दच्छसि ला० ॥ ५. मुंडिए भ° लों॥ ६. वेसालिसा लों० ला०॥ ७. किं साते लोके एवं तं चेव लों॥ ८. लोके ला०॥ ९. भट्टे सम?? लों० ला. अवृपा० । "मूलपाठगतस्य 'अत्थे समत्थे' इति पदस्थ' 'अस्ति एष अर्थः' इत्यर्थः अर्थात् अस्मिन् पाठे पदत्रयम्, मकारश्च आर्षत्वात् आगमिकः । 'अढे समढे' इति पाठान्तरे 'अर्थः समर्थः?' इत्येवं पदद्वयम् , काक्वा च प्रश्नानयनम्। समर्थः-संगतः" इति वृत्तिव्याख्यातात्पर्यम्-सम्पा०॥ Page #140 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १९.-२२] . खंदयकयं भगवओ महावीरस्स बंदणाइ [२] तए णं से खंदए कच्चायणसगोते भगवं गोयमं एवं वयासी-से केस णं गोयमा! तेहारूवे नाणी वा तवस्सी वा जेणं तव एस अट्ठ मम ताव रहस्सकडे हव्वमक्खाए, जओ णं तुमं जाणसि १। तए ण से भगवं गोयमे खंदयं कच्चायणसगोतं एवं बयासी-एवं खलु खंदया! मैम धम्मायरिए धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे उप्पन्नणाण-दंसणधरे अरहा जिणे केवली तीय-पच्चुप्पन्नमणागयवियाणए सव्वण्णू सव्वदरिसी जेणं ममं एस अढे तव ताव रहस्सकडे हव्वमक्खाए, जओ णं अहं जाणामि खंदया !। [३] तए णं से खंदए कच्चायणसगोते भगवं गोयमं एवं वयासीगच्छामो णं गोयमा ! तव धम्मायरियं धम्मोवदेसयं समणं भगवं महावीरं वंदामो णमंसामो जाव पज्जुवासामो। अहासुहं देवाणुप्पिया! मा पडिबंधं०। १० [४] तए णं से भगवं गोयमे खंदएणं कच्चायणसगोत्तेणं सद्धिं जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेवँ पहारेत्थ गमणयाए । २१. तेणं कालेणं २ समणे भगवं महावीरे विर्यंडभोई याऽवि होत्था । तए णं समणस्स भगवओ महावीरस्स वियडभोगिस्स सरीरयं ओरालं सिंगारं कल्लाणं सिवं धणं मंगलं संस्सिरीयं अणलंकियविभसियं लक्खण-वंजणगुणोववेयं .१५ सिरीए अतीव २ उवसोभेमाणं चिट्ठइ । २२. तए णं से खंदए कच्चायणसगोते समणस्स भगवओ महावीरस्स वियडभोगिस्स सरीरयं ओरालं जाव अतीव २ उवसोभेमाणं पासइ, २ ता १. तधारूवे लों०॥ २. णं भ° लों० ला०॥ ३. ममं लो० ॥ ४. गयाणं विया ला०॥ ५. मम लों ॥ ६. णं भ° ला० ॥ ७. व पाहारे लों॥ ८ वियहाभोती जे. लो। वियडभोती ला०। अत्र वृत्तिकारा मूलपाठे ‘वियभोइ' त्ति पाठं स्वीकुर्वन्ति। “व्यावृत्ते व्यावृत्ते सूर्ये भुङ्क्ते इत्येवंशीलः व्यावृत्तभोजी प्रतिदिनभोजी इत्यर्थः" इत्येवं च तस्य पाठस्य व्याख्या कुर्वन्ति । अस्माभिस्तु उभयत्र ‘वियडभोई' तथा 'वियडभोगिस्स' इत्येवं पाठः स्वीकृतः, आचारागसूत्रे नवमे उपधानश्रुताध्ययने भगवतश्चरितवर्णने एव अष्टादशगाथायां "जं किंचि पावगं भगवं तं अकुवं वियर्ड भुंजित्था" इत्येवंविधानात् तथा उत्तराध्ययनसूत्रे मुनिचर्यायाम् द्वितीये उपसर्गाख्ये अध्ययने चतुर्थगाथायाम् “वियडस्सेसणं चरे' इत्येवं सुस्पष्टविधानाच्च तथा अस्मदीय ला०-ला ३ प्रत्योः एतादृशस्य पाठस्य सुस्पष्टतया समुपलम्भाच्च । अन्यच्च समवायाने एकादशसमवाये ‘वियडभोई' पदमस्ति, तत्र 'प्रकाशभोजी', इति व्याख्याऽस्ति ॥ ९. वियट्टाभोगिस्स जे० लों०॥ १०. 'सस्सिरीयं' इति जे. लों प्रत्योर्न वर्तते, नापि वृत्तौ ॥ ११. वियद्याभोगिस्स जे० लों० । वियडभोतिस्स ला० ला ३॥ Page #141 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स० २.उ० १ हट्टतुट्ठचित्तमाणदिए नंदिए पीईमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, २ ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणप्पयाहिणं करेइ जाव पज्जुवासइ । [सु. २३-२४. लोग-जीव-सिद्धि-सिद्धे पडुच्च सअंत-अणंतषिसयाए खंदयपुच्छाए समाहाणं] २३. 'खंदया !' ति समणे भगवं महावीरे खंदयं कच्चाय० एवं वयासी-से नूणं तुम खंदया ! सावत्थीए नयरीए पिंगलएणं णियंठणं वेसालियसावएणं इणमक्खेवं पुच्छिए 'माँगहा! किं सअंते लोएँ अणंते लोए ?' एवं तं चेव जाव जेणेव ममं अंतिए तेणेव हव्वमागए । से नूणं खंदया ! अयमढे १. समढे १ हंता, अत्थि। २४. [१] जे वि य ते खंदया! अयमेयाँरुवे अज्झथिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था—किं संअंते लोए, अणंते लोए १ तस्स वि य णं अयमढे–एवं खलु मए खंदया! चंउविहे लोए पण्णते, तं जहा–दव्वओ खेतओ कालओ भावओ। दव्वओ णं एगे लोए संअंते । खेतओ णं लोए १५ असंखेन्जाओ जोयणकोडाकोडीओ आयाम-विक्खंभेणं, असंखेन्जाओ जोयणकोडा कोडीओ परिक्खेवेणं प०, अत्थि पुण से अंते। कालओ णं लोए ण कयावि न आँसी न कयावि न भवति न कयावि न भविस्सति, भुविं च भवति य भविस्सइ य, धुवे णियए सासते अँक्खए अव्वए अवट्ठिए णिच्चे, णत्थि पुंण से अंते। भावओ णं लोए अणंता वण्णपज्जवी गंध० रस० फौसपजवा, अणता २० संठाणपज्जवा, अणंता गरुयलहुयपज्जवा, अणंता अगरुयलहुयपजवा, नत्थि पुण १. पीतीमणे लो० ॥ २. वेसालिसा लों० । बेसालीसा ला० ला ३ ॥ ३. मगहा ला० ला ३ ॥ ४. लोके अणते लोके ला० ला ३ ॥ ५. या! भत्थे जं० । 'या! अढे जे० लो० ला० ला ३ ॥ ६. मयनं एयारूवे ला० ला ३ ॥ ७. °यारूए जं०॥ ८. साते लों०, अस्या प्रतौ 'सअंते' स्थाने बहुशः 'साअंते' इति । सांते जं०॥ ९. चउविधे जं०॥ १०. संते जं०॥ ११. खेत्ततो णं असं जं० ॥ १२. पुणाई से जं० । पुणं से लो० ॥ १३. ण कयादि णासि ण कयादि णस्थि ण कयादि ण भविस्स जं० । ण वि कदाइ न लों० ला ३॥ १५. मासि लों० ला० ला ३ ॥ १५. कदायि लों० ला ३ ॥ १६. भुर्विसु य भ° ला० ला ३॥ १७. णियिते अं० । णितए लों । णितिए ला ३ ॥ १८. अक्खते जं०॥ १९. पुणाई से जं०॥ २०. वा एवं गंध० जं० ॥ २१. फास०, भणंता लों० ला१॥ २२. पुणाई से जं०। पुणं से ला॥ Page #142 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० २३-२४] लोगाई सअंत-अनंतविसयाए से अंते । से `तं खंदगा ! दव्वओ लोए सअंते, खेत्तओ लोए सेअंते, कालतो लोए अणंते, भावओ लोए अणंते । [२] जे विय ते खंदयाँ ! जाव सअंते जीवे, अणंते जीवे ? तस्स वि य णं अयमट्ठे – एवं खलु जाव दव्वओ णं एगे जीवें सअंते। खेत्तओ णं जीवे असंखेज्जपँएसिए असंखेज्जपदेसोगाढे, अत्थि पुर्ण से अंते । कालओ णं जीवे न कंयावि न आसि जीव निचे, नत्थि पुणाइ से अंते । भावओ णं जीवे अनंता णाणपज्जवी अनंता दंसणपज्जवा अणंता चैरित्तपज्जवा अणंता गरुयल हुयपज्जवा अणंता अगरुयलहुयपज्जवा, नत्थि पुण से अंते । से तं दव्वओ जीवे" सअंते, खेत्तओ जीवे" सअंते, काँलओ जीवे अणंते, भावओ जीवे अणते । [३] जे विय ते खंदर्यो ! पुंच्छा । दव्वओ णं एगा सिद्धी १० १. तं दग्वओो जं० लों० ला०। तं खं० ला ३ ॥ २. सांते जं०, 'सअंते' स्थाने 'सांते' इति पाठान्तरम् अत्र प्रतौ अन्यत्रापि ॥ ३. खंदया ! इमेवारूवे अज्झत्थिदे चितिए जाव समुप्प जित्था किं सांते जीवे अ २ तस्स जं० ॥ ४. जाव अणंते जीवे लॉ० ला० ॥ ५. एवं खंदथा ! मए [च] उब्विहे जीवे पण्णत्ते-दब्ववो ४ । दवतो एगे जं० ॥ ६. वे सांते जं० ॥ ७ पतेसिते जं० । 'पदेसोगाढे अ' ला १ ॥ ८. पुणाई से जं० । पुर्ण लों० ॥ ९. कदायि ण ला १ । कयाइ णासि जं० ॥ १०. जाव नत्थि जं० ॥ ११. पुण से ला० ॥ १२. वा एवं दंसण- चरित्तप० गरु- अगरुलहुयपज्जवा जं० ॥ १३. चारित लों० ॥ १४. पुणाइ से जं० ॥ १५-१६. जीवे सांते जं० ॥ १७. काल ० अणंते, भावदो जं० ॥ १८. 'या ! इमेयारूवे अज्झत्थिते किं सांता सिद्धी ० ? तस्स वि य णं अयमट्ठे — एवं खलु खंद्या ! मते चउन्विद्दा सिद्धी पण्णत्ता, तं जहा-दब्वओ खेत्तदो कालदो भावदो । दब्ववो णं एगा सिद्धी सांता, खेत्ततो णं सिद्धी पणयालीसं जोयणसयसहस्साइं भायाम - विक्खंभेणं एगा जोयणकोडी बायालीसं सयसहस्साइं दोण्णि य अउणापण्णे जोयणसदे किंचि विसेसाहिये परिक्खेवेणं प० अत्थि पुणाई से अंते । कालतो णं सिद्धी ज कयादि णासि जाव णत्थि पुणाई से अंते । भावतो णंता वण्णपज्जवा जान अगरुलहुअपज्जवा, णत्थि पुणाई से अंते । से सं दव्वतो सिद्धी सांता ४ । [४] जे वि य संदया ! इमे किं सांते सिद्धे भ० २ । तस्स वि य णं भयमट्ठे-एवं खलु खंदया !० ४, तं० - दग्वओो णं एगे सिद्धे सांते, खेत्ततो जधा जीवे, कालदो सादीते अपज्जवसिते, नत्थि पुणाई से अंते । भावतो र्ण सिद्धे अणंता नाणपउजवा, अणं० दंसण०, अनंता भगरुलहुआ पज्जवा, णत्थि पुणाई से अंतो से तं दब्वदो सिद्धे सांते ४ जं० ॥ १९. “ 'पुच्छ 'त्ति अनेन समग्र सिद्धिप्रश्नसूत्रम् उपलक्षणत्वाच्च उत्तरसूत्रांशश्च सूचितः तच्च द्वयमपि एवम् —— जे वि य ते खंदया ! इमेयारूवे जाव किं सअंता सिद्धी, अणंता सिद्धी ? तस्स वि य णं अयमट्ठे – एवं खलु मए खंदा ! चव्विहा सिद्धी पण्णत्ता, तंजहा — दव्वओ खेत्तओ कालओ भावओ त्ति" भट० । अत्र यः उत्तरसूत्रांशः शेषः स मूलपाठे निर्दिष्टः । पुच्छा — अयमेवारूवे० चिंति० सांवा सिद्धी २ । वस्स वि य णं भयमट्ठे - मए चउब्विद्दा सिद्धी प० । दब्बतो णं एगा ला १ ॥ ५ Page #143 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुतं [स०२ उ०१ संअंता; खेत्तओ णं सिद्धी पणयालीसं जोयणसयसहस्साई आयाम-विक्खंभेणं, एगा जोयणकोडी बायालीस चे जोयणसयसहस्साई तीसं च जोयणसहस्साई दोन्नि य अउणापन्ने जोयणसए किंचि विसेसाहिए परिक्खेवेणं प०, अत्थि पुण से अंते; कालओ णं सिद्धी न कयावि न ऑसि०; भावओ य जहा लोयस्स तहा भाणि५ यन्वा । तत्थ दव्वओ सिद्धी संअंता, खेत्तओ सिद्धी संअंता, कालओ सिद्धी . अणंता, भावओ सिद्धी अणंता । . [४] जे वि य ते खंदया ! जाव किं अणंते सिद्ध ? तं चेव जाव दव्वओ णं एगे सिद्धे सअंते; खेतओ णं सिद्धे असंखेजपएसिए असंखेजपदेसोगाढे, अत्थि पुण से अंते; कालओ णं सिद्धे सादीए अपजवसिए, नत्थि पुंण से अंते; भावओ १० सिद्धे अणंता णाणपजवा, अणंता सणपजवा जाव अणंता अगरुयलहुयपजवा, नत्थि पुण से अंते। से तं व्वओ सिद्धे संअंते, खेत्तओ सिद्धे संअंते, कालओ सिद्धे अणंते, भावओ सिद्धे अँगते। [सु. २५-३१. मरणं पडुच्च संसारखड्ढि-हाणिविसयाए खंदयपुच्छाए बाल-पंडियमरणपरूषणापुव्ययं समाहाणं] २५. जे वि य ते खंदया ! इमेयारूवे अज्झथिए चिंतिए जाव समुप्पजित्था केण वा मरणेणं मरमाणे जीवे वड्ढति वा हायति वा १ तस्स वि य णं अयमद्वे-एवं खलु खंदया ! मए दुविहे मरणे पण्णत्ते, तं जहा—बालमरणे य पंडियमरणे य। २६. से किं तं बालमरणे १ बालमरणे दुवालसविहे प०, तं-लयमरणे १ वैसट्टमरणे २ अंतोसल्लमरणे ३ तब्भवमरणे ४ गिरिपडणे ५ तरुपडणे ६ २० जलप्पवेसे ७ जलणप्पवेसे ८ विसभक्खणे ९ सत्थोवाडणे १० वेहोणसे ११ गैद्धपढे १२। इच्चेतेणं खंदया ! दुवालसविहेणं बालमरणेणं मरमाणे जीवे अणंतेहिं नेरइयभवग्गहणेहिं अप्पाणं संजोएँइ, तिरिय० मणुय० देव०, १, ६-७ साता लो० ला १-३ ॥२. च सयसह लों० ला १-२-३ ॥ ३. °सइसह ला० ॥ ४. कदायि लो०। कदाइ ला० ॥ ५. आसि कालओ, भावओ लों० ला० ॥ ८-९, ११. पुणं लो० ला १-२॥ १०. वा अणंता लों० ला ३ ॥ १२. तं ला २-४ ॥ १३-१४. साते लो० ॥ १५. अणते तं चेव जाव सिद्धे अणंते। २५. जे ला ४ ॥ १६. य खंदया! जं०॥ १७. मेतारूवे ५ केण वा जं० ला १ ला ४॥ १८. वलाय° लों० ला १॥ १९. वसट्टम० तब्भवम० अंतोसल्लमरणे गिरि जं० ॥ २०. विहा ला० ला २-३ ॥ २१. गिद्यपढे मु०॥ २२. हणेणं भ° ला० ला ३॥ २३. संजोतेति ४ जाव देवभवग्गहणेहिं भणादीयं जं० ॥ Page #144 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० २५-३३] संसारवड्ढि-हाणिआइविसयाए खंदयपुच्छाए समाहाणं ८५ . अणाइयं च णं अणवंदग्गं दीहमद्धं चाउरतं संसारकंतारं अणुपरियट्टइ, से तं मरमाणे वड्ढइ वड्ढइ । से तं बालमरणे। २७. से किं तं पंडियमरणे ? पंडियमरणे दुविहे प०, तं०-पाओवगमणे य भत्तपच्चक्खाणे य। २८. से किं तं पाओवगमणे १ पाओवगमणे दुविहे प०, तं०-नीहारिमे ५ य अनीहारिमे य, नियमा अप्पडिकम्मे । से तं पाओवगमणे । २९. से किं तं भत्तपञ्चक्खाणे १ भत्तपञ्चक्खाणे दुविहे पं०, तं०-- नीहारिमे य अनीहारिमे य, नियमा सपडिकम्मे । से तं भत्तपञ्चक्खाणे । ३०. इच्चेतेणं खंदया ! दुविहेणं पंडियमरणेणं मरमाणे जीवे अणंतेहिं नेरइयभवग्गहणेहिं अप्पाणं विसंजोएइ जाव वीईवंयति । से तं मरमाणे हायइ १० हायइ । से तं पंडियमरणे। ३१. इच्चेएणं खंदया! दुविहेणं मरणेणं मरमाणे जीवे वड्ढइ वा हायति वा। [सु. ३२-३८. खंदयस्स पडिबोहो पव्य जागहणं विहरणं च, भगवओ वि पिहरणं] ३२. [१] ऐत्थ णं से खंदँए कच्चायणसगोत्ते संबुद्धे समणं भगवं १५ महावीरं वंदइ नमसइ, २ एवं वदासी–इच्छामि णं भंते ! तुम अंतिएँ केवलिपन्नत्तं धम्मं निसामेत्तँए । [२] अहासुहं देवाणुप्पिया! मा पडिबंध । ३३. तए णं समणे भगवं महावीरे खंदयस्स कच्चायणसगोत्तस्स तीसे य महतिमहालियाएँ परिसाए धम्म परिकहेइ। धम्मकहा भाणियव्वा। १. अणादीयं ला० ला १॥ २. वयग्गं जे० मु. विना ॥ ३. 'तारं परि लो० ॥१.से तं ला १.२॥५. मणे भत्स लों॥६.पातोव जं. ला १॥७-८. से तंला १॥ १. वीतीवतति जं. ला । बीतीवयति ला ४ । वीयीवयइ लों॥१०,१२. से तंला १.२॥ ११. हायइ था। ३० इच्चे जे० लों० । हायति । ३० इच्चेतेणं ला० ला २-३-४ ॥ १३. इच्चेएणं से ला २॥ १४. खंदते जं०॥ १५. तुज्झण्हं अं° ला २॥१६. अतिते ला ४.॥ १७. मेत्तदे । ३२. तदे णं स जं० ॥ १८. तते णं से सम° ला० ला ३ । तते णं ला १॥ १९. खंदगस्स ला ३-४॥ २०. °ए महन्वयपरिसाते ध° जं०॥ २१. कहेति-"जह जीवा बसंती, मुच्चंती." सा महतिमहालिया जाव परिसा पडिगया। ३३. वते णं से खंदए कच्चा० समणस्स जं० ॥ Page #145 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं - [स०२ उ० १ . ३४. तए णं से खदए कचायणसगोते समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्म सोचा निसम्म हट्टतुढे जाव हियए उठाए उद्वेइ, २ समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो ऑयाहिणं पयादिणं करेइ, २ एवं वदासी-सदहामि णं भंते ! निग्गथं पावयणं, पत्तियामि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं, रोएंमि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं, अब्भुढेमि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं, एवमेयं भंते !, तहमेयं भंते !, अवितहमेयं भंते !, असंदिद्धमेयं भंते !, इच्छियमेयं भंते !, पडिच्छियमेयं भंते !, इच्छियपडिच्छियमेयं भंते !, से जहेयं तुन्भे वदह ति कट्ट समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति, २ उत्तरपुरस्थिमं दिसीभायं अवक्कमइ, २ तिदंडं च कुंडियं च जाव धातुरत्ताओ य एंगते एडेइ, २ जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, २ समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ, करेत्ता जाव नमसित्ता एवं वदासी-आलिते णं भंते ! लोए, पलित्ते णं मंते ! लोए, आलित्तपलिते णं भंते ! लोए जराए मरणेण य। से जहानामए केई गाहावती अगारंसि झियायमाणंसि जे से तत्थ भंडे भवइ अप्पसारे मोल्लंगरुए तं गहाय आयाए एगंतमंत अवकमइ, एस मे नित्यारिए समाणे पच्छा पुरा १५ य हियाए सुहाए खमाए निस्सेसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइ । एवामेव देवाणुप्पिया! मज्झ वि आया एगे भंडे इढे कंते पिएँ मणुन्ने मणामे थेजे वेसौंसिए सम्मए बहुमए अणुमए भंडकरंडगसमाणे, मा णं सीतं, मा णं उँण्ड, मा णं खुहा, मा णं पिवासा, माँ णं चोरा, मा णं वाला, मा णं दंसा, मा णं मसगा, मा णं वाइय-पित्तिय-सिंभिर्य-सन्निवाइये विविहा रोगायंका परीसहो१. खंदते ला ४॥ २. अतिदे ज० । अविते ला ४। अंतिए एयमढे सोच्चा लो० ॥ ३. निसम्मा लों० ॥ ४. जाव हयहिदए ला १। जाव हयहियए लो० ला २-३-४ ॥ ५. भादाहिणपया लों। भादाहिणपदाहिणं ला १॥ ६. वदासि ला १। वयासि ला २॥ ७. णिग्गंथपावयणं, पत्ति०, रोएमि०, अन्भुटेमि णं भंते ! णिग्गंथपावयणं, अभिगच्छामि गं भंते णिग्गं०, एवमेयं भंते! जं० ॥ ८. रोयामि ला १॥ ९. 'यमेवं भंते !, सच्चे णं एसम? जं णं तुम्मे वदध ति कडे तिक्खुत्तो मा० वंदति जं०॥ १०. कडु ला ४ । कट्टो ला० ॥ ११. च जाव हाउरत्तवस्थाई एगते जं० । च जाव धा° ला २॥१२. एगते संते एडेइलों॥ १३. मादाहिणपदाहिणं ला १॥१४.जधानामते के हि पुरिसे भगा जं०॥ १५. केवि लों। केति ला २॥ १६. लगुरु° ला २॥ १७. पुरातो हिताते सुजं० ॥ १८. सुभाए ला० ला २.३.४ ॥ १९. निस्सेयसाए लो० ॥ २०. स्सती ला० ला १-२.३.४ ॥ २१. आता जं.॥ २२. भंडए इ° ला० ला ३॥ २३. पिते ला २॥ २४. वेस्ससि ला ४॥ २५. करंडकस जं०॥ २६. उण्हं, एवं खुहा०॥ २७. मा गं वाला जं. ॥ २८. सेंभिय' ला ॥ २९. “अत्र प्रथमाबहुवचनलोपो दृश्यः" अवृ०॥३०. परिस्सहो ला १-२-४ ॥ Page #146 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ३४-३७] खंदयस्स पव्वजागहणं संजमाराहणं च वसग्गा फुसंतु ति कटु, एस मे नित्थारिए समाणे परलोयस्स हियाए सुहाए खमाए नीसेसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइ। तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! सयमेव पवावियं, सयमेव मुंडावियं, सयमेव सेहावियं, सयमेव सिक्खावियं, सयमेव आयार-गोयरं विणय-वेणइय-चरण-करण-जाया-मायावत्तियं धम्ममाइक्खेिं। ३५. तए णं समणे भगवं महावीरे खंदयं कच्चायणसगोत्तं सयमेव पव्वावेइ जाव धम्ममाइक्खइ–एवं देवाणुप्पिया ! गंतव्वं, एवं चिट्ठियव्वं, एवं निसीतियव्वं, एवं तुयट्टियव्वं, एवं भुंजियव्वं, एवं भासियव्वं, एवं उद्याय उद्याय पाणेहिं भूएहिं जीवहिं सत्तेहिं संजमणं संजमियव्वं, अस्सिं च णं अटे णो किंचि वि पमाइयव्वं। ३६. तए णं से खदए कच्चायणसगोत्ते समणस्स भगवओ महावीरस्स इमं एयारूवं धम्मियं उवएसं सम्मं संपडिवज्जति, तमाणाए तह गच्छइ, तह चिट्ठइ, तह निसीयति, तह तुयट्टइ, तह भुंजइ, तह भासइ, तह उट्ठाय २ पाणेहिं भूएहिं जीवहिं सत्तेहिं संजमेणं संजमइ, अस्सिं च णं अढे णो पमायइ । ३७. तए णं से खंदए कचायणसगोते अणगारे जाते इरियासमिए भासासमिए एसणासमिए आयाणभंडमत्तनिक्खेवणासमिए उच्चार-पासवण-खेलसिंघाण-जल्ल-पारिट्ठावणियासमिए मणसमिए वैयसमिए कायसमिए मणगुत्ते वइगुत्ते कायगुत्ते गुत्ते गुत्तिदिए गुंतबंभचारी चाई लैज्जू धणे खंतिखमे १. "त्ति कट्ट ति इत्यभिसन्धाय यः पालित इति शेषः" अवृ०॥ २. एस नि° ला० ला १.३.४ ॥ ३. इच्छामो णं ला० ला ३॥ ४. व्वावियं, एवं मुंडा जं० ॥ ५. गोवरं ला १॥ ६. विणतवेणतिय ला १.३.४ ॥ ७. जातामाताउत्तियं जं०॥ ८. 'मातावित्तियं ला १-२। 'मायाधुवं धम्म लो० ॥ ९. क्खिडं लों। क्खितं ला १। क्खितुं ला २॥ १०. जाव चरण-करण-जावा-मातावुत्तियं धम्म जं०। ११. उट्ठाए उठाए पाणाणं ४ संजमेणं जं०॥ १२. अत्थे, खणमवि णो पमाइ जं०॥ १३. किंचि प लों०॥ १५. खंदए परि० सम° जं०॥ १५. इमेयारूवं जं०। इमं एयाणुरुवं ला २॥ १६. सम्म पडिच्छति जं० । सम्म पडिव ला १-२-४ ॥ १७. तध गच्छति जाव संजमेणं संजमइ ति। ३६. तए णं से खंदए जगारे जाए रियासमिते ५मणगत्ते ३ गुत्ते जं०॥१८. पाणेहं भूएहिं जीवेहि सत्तेहि सं. ला ३॥ १९. जाते रियासला १॥ २०. समिदे ला १॥२१.ल-जल्ल-संघाणपारि ला० ला ३ । ल-जल्ल-सिंघाणपारि' ला २-४ ॥ २२. घइस ला १.३ ला० ॥ २३. वयगु ला. ला १.२.३ । वतिगुत्ते ला ४॥ २४. गुत्तबंभचेरे चाला ४॥ २५. “लज्जु त्ति संयमवान् रज्जुः इव वा रज्जुः-अवक्रव्यवहारः" अवृ० । लज्जधणे ला १। लज्जधम्में ला ४॥ २६. धण्णे तवस्सी खंति° जं०॥ . Page #147 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०२ उ०१ जितिदिए सोहिएं अणियाणे अप्पुस्सुए अबहिलेस्से सुसामण्णरए दंते इणमेव णिग्गंथे पावयणं पुरओ काउं विहरइ। ३८. तए णं समणे भगवं महावीरे कयंगलाओ नयरीओ छत्तपलाँसाओ चेइयाओ पडिनिक्खमइ, २ बहिया जणवयविहारं विहरति । ५ [सु. ३९-४६. खंदयस्स एक्कारसंगऽज्झयणं भिक्खुपडिमाऽऽराहणा गुणरयणतधोकम्माणुट्ठाणं च] . ३९. तए णं से खंदए अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहारूवाणं थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाइं एक्कारस अंगाई अहिज्जइ, २ जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, २ समणं भगवं महावीरं वंदइ नमसइ, २ एवं वयासी-इच्छामि णं भंते ! तुन्भेहिं अब्भणुण्णाए समाणे मासियं भिक्खुपडिम उवसंपजिताणं विहरित्तए । अहाँसुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंध" करेह। ४०. तए णं से खंदएँ अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं अब्भणुण्णाए समाणे ह₹ जाव नमंसित्ता मासियं भिक्खुपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ। ४१. [१] तए णं से खंदए अणगारे मासियं भिक्खुपडिमं अहासुत्तं १५ अहाकप्पं अहामग्गं अहातच्चं अहासम्मं कारण फासेति पालेति सोहेति तीरेति पूरेति किट्टेति अणुपालेइ आणाए आराहेई, कारण फासित्ता जाव आराहेत्ता १. “सोहिए त्ति शोभितः...शोधितो वा...सौहृदम् मैत्री सर्वप्राणिषु तद्योगात् सौहृदो वा" अवृ० ॥ २. रदे जं० । रते ला ३॥ ३. “दान्तः द्वयन्तो वा राग-द्वेषयोः अन्तार्थ प्रवृत्तत्वात्" अवृ०॥ ४. इणामेव जं० ला० ला ४ ॥ ५. पुरतो कटु उवसंपज्जित्ताणं विहरह। ३८. ते णं से खंदए अणगारे समणस्स भ० वहारूवाणं थेराणं अंतिते सामाइयमाईयाई एकारस जं०॥ ६. णगरातो ला० ला ३ ॥ ७. लासयामो ला १ मु० । लासावो ला० ला ३-४ ॥ ८. °विहारे विह° ला ४॥ ९. भहिज्जति, २ बहूहिं चउत्थ-छ?ऽटम-दसमदुवालसहिं मासऽद्धमासखमणेहिं विचित्तेहिं तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणे विहरति जं०॥ १०. अत्र वैदिकसंस्कृते पालिभाषायां च प्रयुज्यमानस्य 'त्वान' इति प्रत्ययस्य 'त्ताणं' इत्येवं परिवर्तनं ज्ञेयम्-सम्पा०॥ ११. अधासुहं जं० ।। १२. धं। वए गं ला. ला ३ विना ॥ १३. खंदते ला १॥ १४. हवे नमं° ला० ला३-४॥ १५. महासुहं महासुत्तं ला० ला ३॥ १६. वच्चं महासच्चं सम्मं कातेण पालेति फासेति जं०॥ १७. सोधेति जं०। सोभेति लों० ला० ला १-३-४। “शोभयति शोधयति वा" अवृ०॥ १८. तीरेति किट्टेह भाराहेति माणाए अणुपालति। मासियं भि. अधासुत्तं ५ मं कातेण पालेत्ता जेणेव जं० ॥ १९. °इ, सम्मं काएणं लो० ला १-२-३-४ ॥ Page #148 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ३८-४४] खंदयस्स भिक्खुपडिमाराहणं गुणरयणतवोचरणं च जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, २ समणं भगवं जाव नमंसित्ता एवं वयासी — इच्छामि णं भंते! तुब्भेहिं अब्भणुण्णाएं समाणे दोमासियं भिक्खुपडिमं उवसंपज्जितणं विहरित्तए । अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं० । [२] तं चैव । ४२. एवं तेमासियं चाउम्मासियं पंच-छ- सत्तमा ० | पेंढमं सत्तराइंदियं, ५ दो सत्त इंदियं तचं सत्तरातिंदियं, रातिंदियं, एगराइयं । ४३. तए णं से खंदए अणगारे एगराइयं भिक्खुपडिमं अहासुतं जाव आहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छति, २ समणं भगवं महावीरं जाव नमंसित्ता एवं वदासी - इच्छामि णं भंते! तुब्मेहिं अब्भणुण्णाए समाणे गुणरणसंवैच्छरं तवोकम्मं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए । अहासुखं देवाणु- १० प्पिया ! मा पडिबंधं० । ४४. तए णं से 'खंदए अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं अन्भणुण्णा समाणे जाव नमंसित्ता गुणरयणसंवच्छरं तवोकम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरति । तं जहा-पढमं मासं चउत्थं चउत्थेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं दियाँ ठाँणुक्कुडुए सूराभिमु आयावणभूमीए आयावेमाणे, रतिं वीरासणेणं अवाउडेण य । दोच मासं छट्टं छट्टणं अनिक्खित्तेणं दिया ठाकुडुए सूराभिमुद्दे आयावणभूमीए आयावेमाणे, रेतिं वीरासणेणं अवार्डेडेण य । एवं तच्चं मासं अट्ठमं अट्ठमेणं, १. उत्रा०, वंदति, २ एवं व० इच्छामि जं० ॥ २. 'ए दोमा' जं० ॥ ३. उवसंप० तहेव । एवं तेमासियं पि, चाउ० पंच० छ० सत्तमा सि पि । पढ° (सु. ४१ ) जं० ॥ ४. ता विद्द ला २ ॥ ५. पंचमा सियं छम्मासियं सत्तमा सियं । पढमसत्त' ला १ ॥ ६. पढमसत्त' जं० लों० ॥ ७. दोच्चसत्त' जं० लों० ला ४॥ ८ तच्चसत्त जं० लों० ॥ ९ यं, अहोराविंदियं, एगरा विंदियं ला १ मु० । अहोरा इंदियं एगराईदियं । इच्छामि णं भंते ! ( सु. ४२ ) जं० ॥ १०. 'तणं सं' ला १ ॥ ११. संवत्सरं ला ४ ॥ १२. खंदे अण' जं० ॥ १३. “गुणरयणसंवच्छरं ति गुणानां... रचनम् संवत्सरेण सत्रिभागवर्षेण यस्मिन् तपसि तद् गुणरचनसंवत्सरम्, गुणा एव वा रत्नानि यत्र स तथा गुणरत्नः संवत्सरो यत्र तद् गुणरत्नसंवत्सरं तपः - इह च त्रयोदश मासाः सप्तदशदिनाधिकाः तपः कालः त्रिसप्ततिश्च दिनानि पारणककालः " इति अ० ॥ १४. °ति । पढमं जं० ॥ १५. दिवा जं० ॥ १६. ठाणुक्कुडर ला १-२ । थाणुक्कुडए ला० ला ३ ॥ १७. राई जं० १८. भवाउडतेण जं० ॥ १९. दोच्चमा लों० । दोच्चे मासे ला०ला २-३-४ ॥ २०. सेणं तवो० दिया द्वाणु० सूरा जं० ॥ २१. कुड ला० ॥ २२. रातिं जं० ॥ २३. 'उड़देण य जं० ॥ २४ भट्टमं तहेव, चउत्थं मासं दसमं २ जं० ॥ ॥ ८९ १५ Page #149 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णसिसुन्त [स० २ उ० १ चउत्थं मासं दसमं दसमेणं, पंचमं मासं बारसमं बारसमेणं, छटुं मासं चोदसमं चोदसमेणं, सत्तमं मासं सोलसमं २, अट्ठमं मासं अट्ठारसमं २, नवमं मासं वीसतिमं २, दसमं मासं बावीसतिमं २, एक्कारसमं मासं चउव्वीसतिमं २, बारसमं मासं छव्वीसतिमं २, तेरसमं मासं अट्ठावीसतिमं २, चोदसमं ५ मासं तीस तिमं २, पन्नरसमं मासं बत्तीसतिमं २, सोलसमं मासं चोत्तीसतिमं २ अनिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं दिया ठाणुक्कुडुए सूराभिमुद्दे आयावणभूमीए आयावेमाणे, रतिं वीरासणेणं अवाउडेणं । ९० ४५. तर्फे णं से खंदए अणगारे गुणरयणसंवच्छरं तवोकम्मं अहासुतं अहाकप्पं जाव आराहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, २ समणं १० भगवं महावीरं वंदइ नमसइ, २ बहूहिं चउत्थ छट्ठट्ठम - दसम - दुवालसेहिं मासऽद्धमासखमणेहिं विचित्तेहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणे विहरति । ४६. तैए णं से खंदए अणगारे तेणं ओरालेणं विपुलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं कलाणेणं सिवेणं धण्णेणं मंगलेणं संस्सिरीणं उदग्गेणं उदत्तेणं उत्तमेणं उदारेणं महाणुभागेणं तवोकम्मेणं सुक्के लेक्खे निम्मंसे अचिम्मावणद्धे किडि - १५ किडियाँभूए किसे धमणिसंतए जाते यावि होत्था, जीवंजीवेण गच्छइ, जीवंजीवेण चिट्ठ, भासं भासित्ता वि गिलाइ, भासं भासमाणे गिलाति, भासं भासिस्सामीति गिलाति से जंहा नाम ऐं कट्ठसगडिया इ व पत्तसगडिया इ वो पत्ततिल १. मासं दुवालसमं दुवालसमेणं जं० । मासं बारसं बार ला० ॥ २. मासं चोदसमं०, सत्तमं मासं सोलसमं०, अट्टमं मासं भट्ठा लो० ॥ ३ अवाउ० गुणरयणसंवच्छरं तवो जाव विहरति जं० ॥ ४ तते णं ला१-४ ॥ ५, वते णं जं० ॥ ६. णं कल्लाणेणं जं० । " ओरालेन आशंसारहिततथा प्रधानेन " अषृ० । उरालेणं ला ३-४ ॥ ७ “ प्रदत्तेन अनुज्ञातेन... प्रयतेन वा - प्रयत्नवता " अवृ० ॥ ८. परिग्गहि ला २ ॥ ९. सस्सिरिएणं ला ४ ॥ १०. ए विउलेणं पयतेणं पग्गहितेणं उदत्तेणं उयग्गेणं उदारेणं उत्तमेणं महाणुभागेणं जं० । एहिं उदग्गेणं तवोकमेणं उत्त' ला ३ ॥ ११. उदग्गेणं तवोकमेणं उत्तमेणं ला० । उदग्गेणं उत्तिमेणं ला४ ॥ १२. " उत्तमेणं ति ऊर्द्ध तमसः - अज्ञानात्... तेन... उत्तमपुरुषासेवित्वाद् वा उत्तमेन ” अवृ० ॥ १३. भावेणं ला ४॥ १४. सुक्के भुक्खे णिमंसे किडकिडियाभूते मट्टिचम्मावणदे जं० ॥ १५. लुक्खे भुक्खे णिम्मंसे लों० ॥ १६. “ किटिकिटिका निर्मासास्थिसम्बन्ध्युपवेशनादिक्रियासमुत्थः शब्दविशेषः, तां भूतः प्राप्तः " अषृ० ॥ १७. गिलायि जं० ॥ १८. गिलायति मु० ॥ १९. जहा णाम दे इंगालसगडिया वा पत्तसगडि० तिलसगडिभा इ या एरंडसगडिभाइ ता उन्हे जं० ॥ २०. " ए "इति वाक्यालङ्कारे" इति प्राचीनतमअषृ० आदर्श, मुद्रितवृत्तौ त्वत्र 'ए' इत्येतदक्षरविकलः पाठो वर्तते ॥ २१. वा तिलभंडगसगडिया ति घाला १ । २२. वा तिलकट्ठगसगडिया इ वा ए° अवृपा० ॥ Page #150 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०४५-४८] खंदयस्स गुणरयणसंवच्छरतवोऽणुट्ठाणाइ भंडगसगडिया इ वा एरंडकट्ठसगडिया इ वा इंगोलसगडिया इ वा उण्हे दिण्णा सुक्का समाणी ससदं गच्छइ, ससदं चिट्ठइ, ऍवामेव खंदए वि अणगारे ससई गच्छइ, ससदं चिट्ठइ, उवचिते तवेणं, अवचिए मंस-सोणितेणं, हेयासणे विवं भासरासिपडिच्छन्ने, तवेणं तेएणं तवतेयसिरीए अतीव २ उवसोभेमाणे २ चिट्टइ। [सु. ४७-५१. खंदयस्स सलेहणाभाषणा संलेहणा कालगमणं च] ४७. तेणं कालेणं २ रायगिहे नगरे जाव समोसरणं जाव परिसा पडिगया। ४८. तए णं तस्स खंदयस्स अणगारस्स अण्णया कंयाइ पुंवरस्तावरतकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स ईमेयारूवे अज्झथिए चिंतिए जाव १० (सु. १७) समुप्पजित्था-"एवं खलु अहं इमेणं एयारवेणं ओरालेणं जाव (सु. ४६) किसे धमणिसंतए जाते जीवजीवेणं गच्छामि, जीवंजीवेणं चिट्ठामि, जावं गिलामि, जाव (सु. ४६) एवामेव अहं पि ससदं गच्छामि, ससदं चिट्ठामि, तं अत्थि ता मे उट्ठाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कारपरक्कमे तं जावता मे अस्थि उढाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कारपरक्कमे जाव य मे धम्मायरिए धम्मोवदेसए १५ समणे भगवं महावीरे जिणे सुहत्थी विहरइ तावता मे सेयं कलं पाउप्पभायाए रयणीए फुल्लुप्पेल-कमलकोमलुम्मिल्लियम्मि अँहपंडरे पभाए रत्तासोयप्पकासकिंसुयसुयमुह-गुंजऽद्धरागसरिसे कमलागरसंडबोहए उट्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते समणं भगवं महावीरं वंदित्ता नमंसित्ता जाव पज्जुवासित्ता, समणेणं भगवया महावीरेणं अब्भणुण्णाए समाणे सयमेव पंच महन्वयाणि १. गालकटस लो० ॥ २. उन्ने ला ३ ॥ ३. सुक्खा समाणा ला १॥ ४. एवमेव जं०॥ ५. हतासने विव ला १॥ ६. इव जं०॥ ७. हे समोसढे परिसा जाव पडिगया जं.। हे समोस लों० । हे नगरे समो' ला २-३-४ ॥ ८. अण्णवा कयायि ला १॥९. कदायी जं० । कथाई ला३। कयाति ला ४॥१०. 'पुव्वरत्तावरत्तका' इत्यत्र 'अवरत्त' शब्दः 'अपरात्र' इति अथवा 'अपररात्र' इतिरूपेण दर्शितो वृत्तौ ॥ ११. स्स अयमेयारूवे ला २॥ १२. हमे एतारूवे ला १॥ १३. खलु इह इमेण जं०॥ १४. अनुसन्धानार्थ दृश्यता सूत्रं ४५, नवरं तत्र क्रियापदे 'गिलाइ' इति तृतीयपुरुषोऽस्ति अत्र तु 'गिलामि' इति प्रथमपुरुषप्रयोगो ज्ञेयः॥ १५. कम्मे सद्धाधितिसंवेगे तंजाव मे जं०॥ १६. 'टाणे जावं च मे जं० ॥ १७. “सुहत्यि त्ति शुभाथी...सुहस्ती वा पुरुषवरगन्धहस्ती" अवृ०॥ १८. विधरति जं०॥ १९. 'प्पलविमल जाव तेयसा जलंते जं० ॥ २०. महापंडुरे ला २-३-४॥ २१. °ण्णायस्स समाणस्स सयमेव जं० ॥ Page #151 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुतं [स०२ उ० १. आरोवेत्ता, समणा य समणीओ य खामेत्ता, तहारवेहि थेरेहिं कैडाऽऽईहिं सद्धिं विपुलं पव्वयं सणियं सणियं दुरूहित्ता, मेघघणसन्निगासं देवसन्निवातं पुढवीसिलावट्टयं पडिलेहिता, दब्मसंथारयं संथरित्ता, दब्भसंथारोवगयस्सं संलेहांझसणाझसियस्स भत्त-पाणपडियाइक्खियस्स पाओवगयस्स कालं अणवकंखमाणस्स विहरित्तएँ ति कट्ठ एवं संपेहेइ, २ ता कलं पाउप्पभायाए रयणीए जाव जलंते जेणेव समणे भगवं महावीरे जाव पज्जुवासति। ४९. 'खंदैया !' इ समणे भगवं महावीरे खंदैयं अणगारं एवं वयासीसे नूणं तव खंदया! पुन्वरत्तावरत्त० जाव (सु. ४८) जागरमाणस्स इमेयारूवे अज्झत्थिए जाव (सु.१७) समुप्पजित्था-'एवं खलु अहं इमेणं एयारवेणं ओरा१० लेणं विपुलेणं तं चेव जाव (सु. ४८) कालं अणवकंखमाणस्स विहरित्तए ति कट्ठ' एवं.संपेहेसि, २ कलं पाउप्पभायाए जाव जलंते जेणेव मम अंतिए तेणेव हव्वमागए। से नूणं खंदया! अढे समढे ? हंता, अत्थि। अहासुहं देवाणुप्पिया! मा पडिबंध करेह । ५०. तए णं से खंदए अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं अब्भणु१५ ण्णाए समोणे हट्टतुट्ठ० जाव हयहियए उठाए उट्टेइ, २ समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ जीव नमंसित्ता सयमेव पंच महव्वयाई औरुहेइ, २ ता समणे य समणीओ य खामेई, २ ता तहारूवेहिं थेरेहि कैंडाऽऽईहिं सद्धिं विपुलं पव्वयं सणियं २ दुरूहेइ, २ मेघघणसन्निगासं देवसन्निवायं पुढविसिलावट्टयं पडिलेहेइ, २ उच्चारपासवणभूमि पडिलेहेइ, २ १. आरुहेत्ता जं० ॥ २. रूवेहं थेरेहं ला ३ । स्वेहिं कडायीहिं थेरेहिं पत्तिएहिं सद्धिं सणियं विपुलं पव्वयं रुहित्ता, मेहघणसनिकासं जं० ॥ ३. “कृतयोगि' आदिभिरित्यर्थः । कडाऽऽयीहिं लो० ॥ ४. हित्ता लो। दुहित्ता ला १-२-३ ॥ ५. °सन्निकासं लों०॥ ६. °त्ता संलेहणा ल० ॥७. स्स संलेधणाझोसियस्स जं०॥८. णाजूसणाजूसि मु० । णाझसियस्स ला १.३.४। णासितस्स ला०॥ ९. पाणा पडि जं०॥ १०. °त्तदे ति जं०॥११. कट्टो ला० ला ३॥ १२. खंदगा! ति सजं० । खंदया! दि सलों० ॥ १३. खंदगं मणगारं भामंतेत्ता एवं व० से णूणं ते खंदगा! पु जं. ॥ १४. 'वररत्त जं०॥ १५. इमे एयारूवे ला०॥ १६. कहो ला०॥ १७. संवेहेसि जेणेव इधं तेणेव हवमागते । से नूणं जं०॥ १८. बंधं । ला० विना ॥ १९. 'माणे हट्टतुटे समणं भ० तिक्खुत्तो भादा. वंदति णमं० सयमेव पंच जं०॥२०. 'जाव' पदेन वंदइ वंदित्ता नमसइ इति योज्यम् ॥ २१. भाल्भेइ लों० ला० ला १॥ २२. इ तधेव विउलाऽऽलावएणं पुढविसिलापट्टयं पडिलेहेति जं०॥ २३. कड़ाऽऽदीहिं लों० । कडाऽऽयीहिं ला१॥ २४. हइ लों। दुहति ला १॥ २५. निकासं ला०॥ Page #152 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ४९-५१] खंदयस्ल संलेहणापुव्वं कालगमणं 66 दब्भसंथारयं संधेरेइ, २ दब्भसंथारयं दुरूहेइ, २ दब्मसंथारोवगते पुरत्थाभिमुद्दे संपलियंकनिसण्णे करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मैत्थए अंजलि कट्टु एवं वदासि - नमोऽत्थु णं अरहंताणं भगवंताणं जाव संपत्ताणं, नमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव संपाविउकामस्स, वंदामि णं भगवंतं तत्थग्र्यं इहगते, पासउ मे भयवं तत्थगए इहगयं ति कट्टु वंदइ नम॑सति, २ एवं वदासी- ५ पुवि पि मए समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए सव्वे पाणातिवाए पच्चक्खाए जावजीवाए जीव मिच्छादंसणसले पच्चक्खाए जावजीवाए, इयाणि पियणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए सव्वं पाणाइवायं पच्चक्खामि जावज्जीवाए जाव मिच्छादंसणसलं पच्चक्खींमि । एवं सव्त्रं असणं पाणं खाइमं साइमं चउन्विहं पि" आहारं पञ्चक्खामि जावजीवाए । जं पि य इमं सरीरं इवं कंतं पियं जीव १० फुसंतु ति कै एयं पिणं चैंरिमेहिं उस्सास- नीसासेहिं वोसिराँमि "त्ति केंड संलेहणंझूसणाझसिए भत्त - पाणपडिया इक्खिए पाओवगए कालं अणवकंखमाणे विहरति । ५१. तए णं से खंदए अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहारूवाणं राणं अंतिए सामइयमादियाई एक्कारस अंगाई अहिजित्ता बहुपडिपुण्णाई १५ दुवालस वसाई सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अत्ताणं झूसित्ता सर्द्वि भत्ताइं अणसणीए छेदेत्ता आलोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते आणुपुव्वीए कालगए । ' जाव' पदेन ७. मे से 'मुसावादे क्खामि । १०. १. संथर, २ ता पुरत्या जं० विना, नवरं संथरयति, दुब्भसंधारयं संथरिता पुरस्था' ला १ ॥ २. " शिरसा अप्राप्तम्-अस्पृष्टम् अथवा शिरसि आवर्तः... आवर्तनम् यस्य असौ सप्तम्यलोपात् शिरस्यावर्तः, तम् " अवृ० ॥ ३. मत्थयेणं अ° लों० ॥ ४. कट्टो ला० ला ३ ॥ ५. 'जाव ' शब्देन पूर्वे समागतः भगवतो वर्णकः सम्पूर्णो वाच्यः ॥ ६. भ° ला० ला १-२-३ ॥। ८ 'गयं वंदमाणं तिला २ ॥ ९. अदिन्नादाणे' इत्यादीनि अष्टादश पापस्थानकवाचकानि पदानि योज्यानि ॥ सव्वं लो० ला० ला २-३-४ ॥ ११. असण- पाणखाइम- साइमं लों० ला० ला १-२-३-४ ॥ १२.पि पच्च ला २ ॥ १३. पि इमं लॉ० ला २ ॥ १४. 'जाव' पदेन ' मणुन्ने मणामे थेजे सासिए सम्मए बहुमए अणुमए भंडकरंडगसमाणे' इत्यादीनि पदानि द्वितीयान्तानि कृत्वा योज्यानि तथा एतत् ' विविहा रोगायंका परीसहोवसग्गा' इति पर्यन्तं योज्यम् ॥ १५ कट्टो एवं पिला० ॥ १६. चरमेहिं ला २ ॥ १७. वो सिरिस्सामीति ला २-४ ॥ १८. कट्टो ला० ॥ १९. नासिते ला०ला ३ ।। २०. माइयाइ ए ला २ ॥ २१. वासाई परि° लों० ला० ला १-२-३॥ २२. नाइला० ॥ ९३ गई ला ३ ॥ Page #153 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुतं [ स० २३०१-३ [सु. ५२. भगाओ पुरओ थेरकयं खंदयपत्त- चीधरसमाणयणं ] ५२. तए णं ते थेरा भगवंतो खंदयं अणगारं कालगयं जाणित्ता परिनिव्वाणवत्तियं काउस्सग्गं करेंति, २ पत्त - चीवराणि गिण्हंति, २ विपुलाओ पव्वयाओ सणियं २ पचोरुहंति, २ जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव ५ उवागच्छंति, २ समणं भगवं महावीरं वंदंति नमसंति, २ एवं वदासी - एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी खंदए नामं अणगारे पगइभद्दएँ पगतिविणीए पगतिउवसंते पगतिपयणुकोह - माण- माया-लोभे मिउ-मद्दवसंपन्ने अल्लीणे भद्दए विणीएँ । से णं देवाणुप्पिएहिं अब्भणुण्णाए समाणे सयमेव पंच महव्वयाणि आरोवित्ता समणे य समणीओ य खामेत्ता, अम्हेहिं सद्धिं विपुलं १० पव्वयं तं चैव निरवसेसं जाव (सु. ५० ) अहाणुपुब्बीए कालगए । इमे य से आयारभंड | [सु. ५३-५४. खंदयभवंतरषिसयगोयमपुच्छासमाहाणे भगवओ अच्चुयकप्पोषषाय-तयणंतर सिज्झणापरूषणा ] १५ ५३. ' भंते!' त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति नम॑सति, २ एवं वयासी — एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी खंदए नामं अणगारे कालमासे कालं किच्चा कहिं गए, कहिं उववण्णे ? ' गोयँमा !' इ समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी - एवं खलु गोयमा ! ममं अंतेवासी खंदए नामं अणगारे पगतिभद्दए जाव से णं मए अब्भणुण्णाए समाणे सयमेव पंच महव्वयाई आरोवित्ता तं चैव सव्वं अविसेसियं नेयव्वं जाव (सु. ५० -५१) २० आलोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा अच्चुए कप्पे देवत्ताए उववण्णे । तेत्थ णं एगइयाणं देवाणं बावीसं सागरोवमाइं ठिती प० । तत्थ णं खंदयस्स वि देवस्स बावीसं सागरोवमाई ठिती पण्णत्ता । ५४. से णं भंते! खंदए देवे" ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं ९४ १. “ परिनिर्वाणम् - मरणम् ” अषृ० ॥ २. रुभंति ला० ला १-३ ॥ ३. ए पगतिउवसंते लो० ला० ला १-२-३ ॥ ४. भल्लीणभदए लो० ला० ला ४ | भलीणभद्दए ला ३ ।। ५. चिलीणे लों० ॥ ६. आरुहेत्ता ला १-२ ।। ७. गोयमा दि स° लो० ला २ । गोतमा दिस° ला०ला १-३-४॥ ८. आरुभेत्ता ला० ला ३ । आरोवेत्ता ला २-४॥ ९. तत्थ णं अत्येगइयाणं लो० ला० ॥ १०. देवे ततो देव' ला० ॥ Page #154 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०५२-५४, १, १] समुग्घायपरूवणा निरयवरुवणा य भवक्खएणं ठितीखएणं अणंतरं चयं चइत्ता कहिं गच्छिहिति १ कहिं उववजिहिति १ गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झिहिति बुज्झिहिति मुञ्चिहिति परिनिव्वाहिति सव्वदुक्खाणमंतं करेहिति । ॥ खंदओ समत्तो' । बितीयसयस्स पढमो ॥ २.१ ॥ [बीओ उद्देसो ‘समुग्घाया'] [सु. १. सत्तसमुग्घायनामाइजाणणत्थं पण्णषणासुत्तसमुग्घाय पदावलोयणनिद्देसो] १. कति णं भंते ! समुग्धाता पण्णत्ता १ गोयमा ! सत्त समुग्घाया पण्णता, तं जहा—छाउमत्थियसमुग्घायवजं समुग्घायपदं णेयत्वं । ॥ वितीयसए बितीयोदेसो ॥ २.२ ॥ [तइओ उद्देसो 'पुढवी'] [सु. १. सत्तनिरयनामाइजाणणत्यं जीवाभिगमसुत्तावलोयणनिदेसो] १. कति णं भंते ! पुढवीओ. पण्णताओ १ जीवाभिगमे नेरइयाणं जो बितिओ उद्देसो सो नेयव्यो। पुंढवि ओगाहित्ता निरया संठाणमेव बोहल्लं। जाव किं सव्वे पाणा १५ उववन्नपुव्वा १ इंता, गोयमा ! असई अदुवा अणंतखुत्तो। ॥"पुढवी उद्देसो॥२.३॥ 1. "चयं ति शरीरं 'चइत्त' त्ति त्यक्त्वा अथवा चयं च्यवम्-च्यवनम् 'चइत्त' त्ति च्युत्वाकृत्वा" अवृ०॥ २. कहिं गमिहिति लों० ला २.४ । कहिं गते ? कहिं ला० ला३ ।। ३. करेति ला. ला ३ । करेहि ला २ ॥ ४. ति । वितीयस लो० ॥ ५. तो। २.१॥ ला० ॥ ६. त०-वेदणासमुग्घाए । एवं समुग्घायपदं छातुमस्थियसमुग्धातवज्जं भाणियध्वं जाव वेमाणियाणं कसायसमुग्घाया अप्पाबहुयं । अणगारस्स णं भंते ! भावियप्पणो केवलीसमुग्धाय जाव सासयमणागयद्धं चिटुंति । समुग्धातपदं तब्वं ला १ मु० ॥ ७. समुद्घातपदं च प्रज्ञापनासत्रे षटत्रिंशतमम ॥ ८.वं ॥ २.२॥ लो० ॥ ९. जीवाभिगमसत्रस्य ततीयप्रतिपत्तेद्वितीयोद्देशः इति ज्ञेयम्॥ १०. "सूत्रपुस्तकेषु च पूर्वार्धमेव लिखितम् , शेषाणां विवक्षिताना 'यावत्' शब्देन सूचितत्वात्" इति सूचयित्वा अस्या सम्पूर्णाया गाथायाः विवरणं वृत्तौ निरूपितम्। पुढवी ला २-४॥ ११. बाहुल्लं ला १। बाहेलं ला ला ३-४ । बाहल्लं । विक्खंभपरिक्खेवो वो गंधो य फासो य॥ किं सव्य पा लों० ला २॥ १२. सन्चपाणा जे० विना॥ १३. मसति ला १.४॥ १५. पुढवि उ° ला ४॥ . Page #155 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०२ उ०४५ [चउत्थो उबेसो 'इंदिय'] [सु. १. इंदियवत्तव्ययाए पन्नषणात्तापलोयणनिदेसो] १. कति णं भंते ! इंदिया पण्णता १ गोयमा ! पंच इंदिया पण्णता, तं जहा-पंढमिल्लो इंदियउद्देसओ नेयव्वो, 'संठाणं बाहलं पोहत्तं जाव अलोगों'। इंदियउद्देसो ॥२.४॥ [पंचमो उद्देसो ‘नियंठ'] [सु. १. नियंठदेवपरियारणाए अन्नउत्थियमतपरिहारपुव्ययं भगवओ परूवणं] १. अण्णउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्खंति भासंति पण्णवेंति परूवेति१. एवं खलु नियंठे कालगते समाणे देवभूएणं अप्पाणेणं से णं तत्थ णो अन्ने देवे, नो अन्नेसिं देवाणं देवीओ अहिजुंजिय २ परियारेइ १, णो अप्पणचियाओ देवीओ अभिमुंजिय २ परियारेइ २, अप्पणा मेव अप्पाणं विउँव्विय २ परियारेइ ३, एगे वि य णं जीवे एगेणं समएणं दो वेदे वेदेइ, तं जहा—इत्थिवेदं च पुरिसवेदं च । एवं परउत्थियवत्तव्वया नेयव्वा जाँव इत्थिवेदं च पुरिसवेदं च । से कहमेयं भंते ! एवं १ गोयमा ! जं णं ते अन्नउत्थिया एवमाइक्खंति" जाव इस्थिवेदं च पुरिसवेदं च। जे ते एवमाइंसु मिच्छं ते एवमाइंसु, अहं पुण गोयमा! एवमाइक्खामि भा०प० परू०–एवं खलु निअंठे कालगए समाणे १. °त्ता पढ ला० ला ३॥ २. प्रज्ञापनायाः पञ्चदशपदस्य प्रथम उद्देशकाऽत्र नतम ३. "इह च सूत्रपुस्तकेषु द्वारत्रयमेव लिखितम् , शेषास्तु तदर्थाः ‘यावत्'शब्देन सूचिताः" इति सूचयित्वा अस्या सम्पूर्णाया गाथाया विवेचनं वृत्तौ विहितम् ॥ ४. 'गो ॥ २.४॥ ला ३॥ ५. मादिक्खंति जं०॥ ६. ति, तं जहा-एवं मु०॥ ७.वभूतेणं ला० ला ३ । विभूतेणं ला १॥ ८. अभिजंजिउ प° ला० ला ३। भभिजुंजित २ प° ला १-४ । अहियुजिय २५° लों० । अभिउंजिय ला २॥ ९. अप्पणोच्चि° जे० ला २ लों० । अप्पणिधियातो ला १ । अप्पणोचिया ला ३.४ ॥ १०. अभिउंजिय २ लों० ला २॥ ११. घेउन्वि ला ३॥ १२. पविया लों० । पडिया' ला ४॥ १३. य ज णं लो० ॥ १४. 'जाव' पदेन 'जं समय इत्थिवेयं वेएइ, तं समयं पुरिसवेयं वेएइ जं समयं पुरिसवेयं वेएइ तं समयं इस्थिवेयं वेएइ, इत्थिवेयस्स वेयणाए पुरिसवेयं वेएइ, पुरिसवेयस्स वेयणाए इत्थीवेयं' इत्येष मालापको बोध्यः॥ १५. ति तं चेव जाव जं. ॥ १६. मिच्छा जं० ॥ १७. अधं जं.॥ Page #156 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १,१-२] नियंठदेवपरियारणावत्तव्वया अन्नयरेसु देवलोएसुं देवत्ताए उववत्तारो भवंति महिड्ढिएसु जीव महाणुभागेसु दरगतीसु चिरद्वितीएस। से णं तत्थ देवे भवति महिड्ढीए जावं दस दिसाओ उज्जोवेमाणे पभासेमाणे जाँव पडिरूवे। से णं तत्थ अन्ने देवे, अन्नेसिं देवाणं देवीओ अभिमुंजिय २ परियारेइ १, अप्पणचियाओ देवीओ अभिमुंजिय २ परियारेइ २, नो अप्पणामेव अप्पाणं विउव्विय २ परियारेइ ३, एंगे वि य णं ५ जीवे एगेणं सैमएणं एगं वेदं वेदेइ, तं जहा-इत्थिवेदं वा पुरिसवेदं वा, जं. . समय इत्थिवेदं वेदेइ णोतं समय पुरिसवेयं वेएइ, जं समयं पुरिसवेय वेएइ णो" तं समयं इंत्थिवेयं वेदेइ, इथिवेयस्स उदएणं नो पुरिसवेदं वेएइ, पुरिसवेयस्स उदएणं नो इत्थिवेयं वेएइ । एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं एगं वेदं वेदेइ, तं जहा—इत्थिवेयं वा पुरिसवेयं वा। इत्थी इत्थिवेएणं उदिण्णेणं पुरिसं १० पत्थेइ, पुरिसो पुरिसवेएणं उदिण्णेणं इंत्थिं पत्थेई। दो वि ते अन्नमन्नं पत्थेंति, तं जहा—इत्थी वा पुरिसं, पुरिसे वा इत्थिं । [सु. २-६. उदगगब्भ-तिरिक्खजोणियगब्भ-मणुस्सीगब्भ-कायभवत्थ जोणिभूयबीयाणं कालद्वितीपरूषणं] २. उदगगन्भे णं भंते! 'दगगन्भे' ति कालतो केवैच्चिरं होइ ? १५ गोयमा! जहन्नेणं एवं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा। १. °सु उवव लो० ॥ २. 'जाव' पदेन 'महज्जुइएसु महाबलेसु' इत्यादिकं योज्यम् । अत्र 'महज्जुइअ', 'महाबल''महासोक्ख' प्रभृतयः शब्दाः सप्तम्यन्ताः कृत्वा योज्याः॥३. दूरंगतीतेसु जं० ॥ ४. चिरंठिती ला० ला ३ ॥ ५. मधिड्ढीते जाव महाणुभागे दूरंगतीते चिरट्रितीते हारविराइयवच्छे जाव पभासेमाणे । से णं जं०॥ ६. अत्र 'जाव' पदेन 'महज्जुइए महाबले महायसे महासोक्खे महाणुभागे हारविराइयवच्छे (अथवा वत्थे) कडयतुडियथंभियभुए अंगयकुंडलमट्ठगंडकण्णपीढधारी विचितहत्थाभरणे विचित्तमालामउलिमउडे' इत्यादि यावत् रिद्धीए जुईये पभाए छायाए अचीए तेएणं लेसाए दस दिसाओ उज्जोवेमाणे पभासेमाणे' इत्यादिकः आलापकः वृत्तिकारेण निर्दिष्टः व्याख्यातश्च ॥७.'जाव' पदेन 'पासाईए दरिसणिज्जेअभिरूवे' एतानि पदानि वृत्तिकारेण सूचितानि व्याख्यातानि च योज्यानि ॥. अभिउंजिय जं. लों० ला२। भभिजंजित ला०॥९. अप्पणियामो जं० । अप्पणिचि ला १॥१०. भमिउंजिय लों० ला २ अभियंजिय ला १॥११. परितारेति जं०॥ १२. चेउब्विया ला३ । विउब्धिया ला०॥१३ वय गं समएणं एग लों० ॥१४. समदेणं जं० ॥ १५-१६. णो यं स जं०॥ १७. इस्थिवेदं० । एवं खलु ला० ला ३-४ । इस्थिवेदं वेदेइ । एवं खलु लो० जे० ॥ १८. उदतेणं जं०॥ १९. वेणं जं०॥ २०. इत्थियं ला २॥ २१.ह । एवं ते म°जं० ॥ २२. पुरिसो वा जं० ला० ला ३॥ २३. दगग जं० ला० ला ३ अवृपा०॥ २४. 'दगग जं० ला० ला ३ अवृपा०॥ २५. केवचिरं लों० ला३। केच्चिरं ला २॥ Page #157 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ५. १० विवाहपण्णसिसुतं [स० २०५ '३. तिरिक्खजोणियगब्मे णं भंते! 'तिरिक्खजोणियगन्भे' त्ति कालओ केवैच्चिरं होति ? गोयमा ! जहन्नणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अट्ठ संवैच्छराई । *४. मणुस्सीगब्भे णं भंते! ' मणुस्सीगन्मे 'त्ति कालओ केवैच्चिरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं बारस संवच्छराई । ५. कायभवत्थे णं भंते! ' कायभवत्थे 'त्ति कालओ केवंच्चिरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं चउव्वीसं संवच्छराई । ०६. मणुस्स-पंचेंदियतिरिक्खजोणियबीएं णं भंते! जोणिब्लूए केवतियं कालं संचिवइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता । [सु. ७-८ एगभषग्गहणं पडुच्च एगजीवस्स जणय- पुत्तसंखापरूषणं ] ७. एगजीवे णं "भंते! एगभवगैहणेणं केवतिर्यौणं पुत्तत्ताए हैंव्वमागच्छति ? गोयमा ! जहन्नेणं ईक्कस्स व दोन्हं वा तिण्डं वा, उक्कोसेणं सयपुत्तस्स जीवाणं पुत्तत्ताए हव्वमागच्छति । ८. [१] एगजीवस्स णं भंते ! एगभवग्गहणेणं केवइया जीवा पुत्तत्तए हव्वमागच्छंति ? गोयमा ! जहनेणं इक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सय१५ सहस्सपुहत्तं जीव णं पुत्तत्तए हव्वमागच्छंति । [२] से केणट्टेणं *भंते! एवं वुच्चइ - जाव हव्वमागच्छति १ गोयमा ! 1 १. सूत्रस्यास्य नास्ति व्याख्या वृत्तौ ॥ २. केच्चिरं जं० । किच्चिरं ला १ । केवचिरं ला० ला २-३ ॥ ३. संवत्सराई ला ३-४ ॥ ४. सूत्रस्यास्य नास्ति व्याख्या वृत्तौ ॥ ५. मणुगन्भे जं० । मणुस्से गब्भे ला० ॥ ६. केच्चिरं जं० । किच्चिरं ला १ । केवश्चिरं ला २ ॥ ७. वत्थे ' इ काल लों० ॥ ८. केवश्चिरं ला २ ॥ ९. राणि जं० । ‘“‘चउव्वीसं संवच्छराई' ति स्त्रीका द्वादश वर्षाणि स्थित्वा पुनर्मृत्वा तस्मिन्नेव आत्मशरीरे उत्पद्यते द्वादशवर्षस्थितिकतया इत्येवं चतुर्विंशतिर्वर्षाणि भवन्ति । केचिद् आहुः --- द्वादश वर्षाणि स्थित्वा पुनस्तत्रैव अन्यबीजेन तच्छरीरे उत्पद्यते द्वादशवर्षस्थितिः " इति अत्रृ० ॥ १०. सूत्रस्यास्य नास्ति व्याख्या वृत्तौ ॥ ११. 'बीते जं० ॥ १२. भंते! जोणिए बीयब्भूए केवति मु०॥ १३. गधणं केवतिआणं जं० ॥ १४. या जीवाणं पुत्त' जं० ॥ १५. धन्व' जं० ॥ १६. एगस्स वा २ । ३ । उक्को० सयपुधत्तस्स जीवाणं पुत्तता धव्वमा जं० ॥ १७. वा दोण्हस्स वा ला० ला ३-४ । वा दोण्ह वा तिन्ह वाला १॥ १८. 'वतिया पुन्तला० ला ३ ॥ १९. तादे जं० ॥ २०. जधन्ने जं० ॥ २१. उक्को० सदसहस्सपुधत्तं जं० ॥ २२. जीवा पुत्त ला० ॥ २३. सादे हव्वमायच्छंति जं० ॥ २४. भं० ! जाव ६° जं० ॥ Page #158 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ३-११] गब्भ-बीयकालट्ठिापरूषणाइ इत्थीए य पुरिसस्स य कैम्मकडाए जोणीएं मेहुणवत्तिए नामं संजोए समुप्पज्जइ। ते दुहओ सिणेहं संचिणंति, २ तत्थ णं जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिणि वा, उक्कोसेणं सयसहस्सपुहत्तं जीवाँ णं पुत्तत्ताए हव्वमागच्छंति। से तेणडेणं जाव ईव्वमागच्छंति। [सु. ९. मेहुणसेवणाअसंजमस्सोदाहरण] ९. मेहुँणं भंते ! सेवमाणस्स केरिसिएं असंजमे कन्जइ १ गोयमा ! "से जहानामए केइ पुरिसे रूयनालियं वा बूरनालियं वा तत्तणं कणएणं समभिधंसेजौ । एरिसए णं गोयमा ! मेहुणं सेवमाणस्स असंजमे कज्जइ । "सेवं भंते ! सेवं भंते ! जाव विहरति । [सु. १०. भगवओ जणषयषिहारो] १०. तए णं समणे भगवं महावीरे रायगिहाओ नगराओ गुणसिलाओ चेयाओ पडिनिक्खमइ, २ बहिया जैणवयविहारं विहरति । [सु. ११. तुंगियानगरीसमणोवासयाणं षण्णओ] ११. तेणं कालेणं २ तुंगिया नाम नगरी होत्था। वण्णओ। तीसे णं १. इत्थीते य जं० । इत्थी वा पुरि ला ३ । इत्थीए पुरि ला २॥ २. “ 'कम्मकडाए जोणीए'त्ति नाममनिर्वर्तितायो योनौ अथवा: कम्म' कर्म-मदनोद्दीपको व्यापारः तत्कृतं यस्यां सा कर्मकृता" अवृ० । अथवा 'कम्म' काम्यम्-कामसंबद्धम् प्रवर्तनम् तत् कृतं यस्यां सा काम्यकृतासम्पा० ॥ ३. °णीते एत्थ णं मेधुणव' जे०। णीए मेथुणव' ला १॥ ४. हं रिणति, तत्थ लों । हं चिणंति, ला १-२-४ । हं चिणाति, तत्थ ला ३ ॥ ५. दिण्णि जं० । तेण्णि ला १॥ ६. उक्को० सयसधस्सपुधत्तं जीवा णं जं० ॥ ७. जीवाणं पुत्तत्ताए हव्वमागच्छति लों० ला २॥ ८-९. धन्व जं० ॥ १०. मेहुने गं लों० । मेहुणे णं ला० ला ३॥ ११. केरिसे लों० जे० ॥ १२. से जधाना जं०॥ १३. °से एगमहं रूयजं० । °से रूवणालि ला १॥१४. 'कणएणं' कनकः लोहमयः ज्ञेयः। धर्मसमहणीमुले “कणगो तहिं विसइ"-गा० ९८१, “लोहमयः कनकः तस्यां विशति" इति धर्मसमहणीवृत्तिः, अत्र स्थले व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्रस्य अयमेव मूलपाठः वृत्तौ समुद्धृतः ॥ १५. “इह चायं वाक्यशेषो दृश्यः-एवं मैथुन सेवमानो योनिगतसत्त्वान् मेहनेन अभिध्वंसयेत् । एते च किल ग्रन्थान्तरे पञ्चेन्द्रियाः श्रूयन्ते इति" अवृ०॥ १६. सेवं भंते ! भगवं गोयमे ! जाव बहिया जणवदविहारं विहरति । [११.] तेणं कालेणं तुंगिता णाम नगरी जं०। सेवं भंते ! जाव विहरति । [११.] तेणं कालेणं तेणं समएणं तुंगिया ला०॥ १७. लातो चितिपाओ ला १॥ १८. जणविहारं लों० । जणवइविहारं ला ३॥ Page #159 -------------------------------------------------------------------------- ________________ विवाहपण्णसिसुप्तं [स०२ उ०५ तुंगियाए नगरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए पुप्फर्वतीए नामं चेतिए होत्था । वण्णओ । तत्थ णं तुंगियाए नगरीए बैहवे समणोवासया परिवसंति अड्ढा द वित्थिण्णविपुलभवर्णं-सयणाऽऽसण - जाण - वाहणाइण्णा बहुधण - बहुजाय रुव- रयया आयोग-पयोगसंपउत्ता विच्छड्डियविपुलभत्त- पाणा बहुदासी - दास - गो-महिस-गवेलयप्पभूता बहुजणस्स अपरिभूर्ता अभिगतजीवाजीवा उवलद्धपुण्ण-पावा आसवसंत्रर-निज्जर-किरियहिकरण- बंधूंमोक्खकुसला अंसहेज्जदेवासुर-नाग-सुवण्ण-जक्खरक्खस-किन्नर-किंपुरिसें-गरुल- गंधव्व-महोरगा दिएहिं देवगणेहिं निग्गंथातो पावयणातो अणतिक्कमणिजी, णिग्गंथे पावयणे निस्संकिया निक्कंखिता निव्वितिगिंच्छा लद्धट्ठा गहितट्ठा पुच्छितट्ठा अभिगतट्ठा विणिच्छियट्ठा, अट्ठि- मिंजपे म्माणुरागरत्ता' अयमाउसो ! निग्गंथे पावयणे अट्ठे, अयं परमट्ठे, सेसे अणट्ठे,' ऊसियँफलिहा अवगुतदुवारा चित्तंते उर-घरप्पवेसा, बहूहिं सीलव्वत-गुण- वेरमण-पच्चक्खाणपोसहोववासेहिं चाउदसमुद्दिट्ठपुण्णमासिणीसु पंडिपुण्णं पोसई सम्मं अणुपालेमाणा, समणे" निग्गंथे फासुएसणिज्जेणं असण- पाण- खाइम - साइमेणं १० १०० ५. "" १. तुंगिवाते णगरीए जं० । २. वतिते णामं चेतिते होत्था । तत्थ णं जं० ॥ ३. बहवो ला० ॥ ४ सय - जाणा सण वाहणाइ जं० ॥ ५. “ यानम् गन्त्र्यादि । वाहनं तु अश्वादि " अ० ॥ ६. रूय-रयया आओगपभोग जं० ॥ ७ प्पभूया जाव बहु जं० ॥ ८. ता वाया अभि जं० ॥ ९. 'याधिक जं० ॥ १०. बंधप्पमो ला २ - ३ ॥ ११. " असाहाय्याः ते च ते देवादयश्च इति कर्मधारयः, अथवा व्यस्तमेव इदम् तेन असाहाय्याः अ० ॥ १२. स-महोरगादितेहिं देव जं० । 'स-महोरगादिएहिं ला० ला ३ ॥ १३. 'जा निस्सं जं० ॥ १४. गिच्छा ला० ला ३-४ । गिच्छिया ला २ ॥ १५. मिंजापे लों० ला०ला ३ । मिंजपेमा' जं० ॥ १६. “ उच्छ्रितम् उन्नतम् स्फटिकमिव स्फटिकम् चित्तं येषां ते...” इति वृद्धव्याख्या । अन्ये तु आहुः- उच्छ्रितः अर्गलास्थानाद अपनीय ऊर्ध्वकृतः - न तिरचीनः, कपाटपश्चाद्भागाद् अपनीतः परिघः अर्गला येषां ते; अथवा उच्छ्रितः गृहद्वारात् अपगतः परिघो येषां ते उच्छ्रितपरिघाः - भिक्षुकाणां गृहे प्रवेशनार्थम् अनर्गलितद्वारा इत्यर्थः " अवृ० ॥ १७. “ अप्रावृतद्वाराः- तद्दर्शनलाभेन न कुतोऽपि पाषण्डिकाद् बिभ्यतिशोभनमार्गपरिग्रहेण उद्घाटितशिरसः तिष्ठन्ति इति भावः इति वृद्धव्याख्या । अन्ये त्वाहुः— भिक्षुकप्रवेशार्थम् औदार्याद् अस्थगितगृहद्वारा इत्यर्थः " अषृ० ॥ १८. " चियत्तो त्ति लोकानां प्रीतिकर एव अन्तःपुरे गृहे वा प्रवेशो येषां ते तथा अतिधार्मिकतया सर्वत्र अना - शङ्कनीयास्ते । अन्ये त्वाहुः चियत्तो न अप्रीतिकरः अन्तःपुर- गृहयोः प्रवेशः शिष्टजनप्रवेशनं येषां ते अनीर्ष्यालुताप्रतिपादनपरं चेत्थं विशेषणम् अथवा चियत्तो त्यक्तः अन्तःपुर-गृहयोः परकीययोः यथाकथंचित् प्रवेशो यैः ते" अ० ॥ १९. 'तेपुर' लो० ला० ॥ २०. "पडिपुण्णं पोसहं ति आहारादिभेदात् चतुर्विधमपि सर्वतः " अवृ० ॥ २१. णे य निग्गंथे फास जं० ॥ Page #160 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १२-१३ ] तुंगियानगरीस मणोवासय-पासावश्चिजथेराणं वण्णओ वत्थ-पडिग्गह-कंबल-पादपुंछणेणं पीढ- फलंग-सेजा - संथारगण ओसद - मेस जेण य पडिलाभेमाण, अहापरिग्गहिएहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणा विहरंति । [सु. १२. पासावविजथेराणं वण्णओ ] १२. तेगं कालेणं २ पासावेंचिज्जा थेरा भगवंतो जातिसंपन्ना कुलसंपन्ना बलसंपन्ना रूवसंपन्नौ विणयसंपन्ना णाणसंपन्ना दंसणसंपन्ना चँरित्तसंपन्ना लज्जासंपन्ना लाघवसंपन्न ओयंसी तेयंसी वंचंसी जसंसी जितकोहा जियमाणा जियमाया जियलोभा जियनिद्दा जितिंदिया जितपरीसहा जीवियांसा-मरणभयविप्पमुक्की जीव कुत्तियावणभूता बहुस्सुया बहुपरिवारा, पंचहिं अणगारसतेहिं सद्धिं संपरिवुडा, अहाणुपुवि चरमाणा, गामीणुगामं दुइजमाणा, सुहंसुहेणं विहरमाणा जेणेव तुंगिया नगरी, जेणेव पुप्फवतीए चेतिए तेथे उवागच्छंति, २ अहापडिरूवं उग्गहं १०. ओगिण्हित्ताणं संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति । [१३-१५. तुंगियानगरीसमणोवासयकयं पासावविजथेराणं अभिगम-वंदणपज्जुवासणाइयं, थेरकया धम्मदेसणा य] १३. तए णं तुंगियए नगरीए सिंघाडग-तिग- चंउक्क-चच्चर-महापहपहेसु जव एगदिसाभिमुद्दा णिज्जायंति । १. लह-से जं० ॥ २. 'णं पडिला लों० ला० ला २-३-४ ॥ ३. 'णा बहूहिं सीलव्वयगुणन्वय- वेरमण-पचक्खाण-पोसहोववासेहिं अप्पाणं भावेमाणा चाउद्दसमुदिट्ठपुणिमा सिणीसु अधापरिग्गहितेणं पोसहोववासेगं अप्पानं भावेमाणा विहरंति जं० ॥ ४. वच्चेज्जा लों० ॥ ५. ना वीरियसंपन्ना णाण जं० ॥ ६. चारित० लज्जा० लाघवसंपन्ना ला० ला २-४ ॥ ७. लज्जा - लाघवसंपन्ना ला०ला १-३ ॥ ८. ना तेयंसी ओजंसी जसंसी वच्चंसी जियकोहा जं० ॥ ९. " वच्चंसि त्ति वर्चस्विनः... वचस्विनो वा" इति अ० । “वृत्तमेव स्वं येषां ते वृत्तस्वाः वृत्तस्विनः — चारित्रधनाः, इत्यर्थोऽपि नासङ्गतोऽत्र ” इति सम्पा० ॥ १०. यास-म° लों० ला २ ॥ ११. का बहुसुता जाव कुत्तियावणभूया पंचहिं जं० ॥ १२. ' जाव' पदेन 'तत्रप्पहाणा गुणप्पहाणा करणप्पहाणा चरणापहाणा निग्गहप्पहाणा निच्छयापहाणा मद्दव पहाणा अजव पहाणा लाघव पहाणा खंतिप्पहाणा मुत्तिप्पहाणा एवं विज्जा मंत-वेय बंभ-नय-नियम- सच्चसोप्पाणा चारुपणा सोही अणियाणा अप्पुस्सुया अबहिल्लेसा सुसामण्णरया अच्छिद्दप सिणवागरणा कुत्तियावण" अवृ०, वृत्तिकृद्भिरेतानि पदानि सचर्चे व्याख्यातानि ॥ १३. 'भूया पंचहिं लों० ला० जे० ला २ ॥ १४. अधाणु जं० ॥ १५. माणु० जाव अधापडिरूवं जं० ॥ १६. तेणेवागच्छं लों० ॥ १७. णं ते जाव विहरंति जं० ॥ १८. तुंगिताते णगरीते जं० ॥ १९. चउ० जाव परिसा निग्गच्छति । [ १४.] तते णं ते समणो' जं० ॥ २०. 'जाव' पदेन 'बहुजणसद्दे इ वा जणबोले इ वा जणकलकले इ वा जणुम्मी इ वा जणसन्निवाए इ वा बहुजणो अन्नमन्नस्स ८८ १०१ ५ १५ Page #161 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १०२ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०२ उ०५ १४. तए णं ते समणोवासयों इमीसे कहाए लद्धट्ठा समाणा हट्टतुट्ठा जावे सद्दावेंति, २ एवं वदासी-एवं खलु देवाणुप्पिया! पासावचेन्ना थेरा भगवंतो जातिसंपन्ना जीव अहापडिरूवं उग्गहं उग्गिण्डित्ताणं संजमेणं तवसा अप्पाणं भावमाणा विहरति । तं महाफलं खलु देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं थेराणं भगवंताणं णाम-गोत्तस्स वि सवणयाए किमंग पुण अभिगमण-वंदण-नमंसणपडिपुच्छण-पजुवासणयाए ? जाव गहणयाए ?, तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया ! थेरे भगवंते वंदामो नमंसामो जार्वं पजुवांसामो, एयं 'णं इहभवे वा परभवे वा जीव अणुगामियत्ताए भविस्सतीति कट्ट अन्नमन्नस्स अंतिए ऐयमद्वं पडिसुणेति, २ जेणेव संयाइं सयाइं गिहाइं तेणेव उवागच्छंति, २ ण्हाया कयबलिकम्मा कत१० कोउयमंगलपायच्छित्ता, सुद्धप्पावेसाई मंगल्लाई वत्थाई पैवराइं परिहिया, अप्प महग्घाभरणालंकियसरीरा सएहिं २ गेहेहिंतो पडिनिक्खमंति, २ ता एंगतओ मेलायंति, २ पायविहारचारेणं तुंगियाए नगरीए मज्झमज्झेणं णिग्गच्छंति, २ जेणेव पुप्फर्वतीए चेतिए तेणेव उवागच्छंति, २ थेरे भगवंते पंचविहेणं अभिगमेणं अभिगच्छंति", तं जहा-सचित्ताणं दव्वाणं विओसरणताए १ अचित्ताणं दव्वाणं एवमाइक्खइ ४ एवं खलु देवाणुप्पिया ! पासावच्चिजा थेरा भगवंतो जातिसंपन्ना' इत्यादि सर्ववर्णनं पूर्वसमागतात् 'जातिसंपन्ना' इत्यादिकात् पदात् प्रारभ्य ‘अप्पाणं भावमाणा विहरंति' इति पदपर्यन्तं बोध्यम् ॥ १. °या बहुजणस्स अंतिते एयमढे सोच्चा २ हट्टतुट्ठा अण्णमण्णं सहावेंति जं०॥ २. 'जाव' पदेन 'चित्तमाणंदिआ णंदिआ परमाणंदिआ पीइमणा परमसोमणसिआ हरि. सवसविसप्पमाणहिअया धाराहयनीवसुरहिकुसुमचंचुमालइयतणू ऊससियरोमकूवा' इत्यादिकं वर्णनं यद् बहुवार पूर्व समागतं तद् अत्र योज्यम् ॥ ३. जाव विहरति । वं महाफलं खलु भो ! देवा जं०॥ ४. °फलं खुतहारूवाणं लों०॥ ५. मग जाव किमंगं पु० विपुलस्स अट्ठस्स गहणताते? तं गच्छामो जं०॥ ६. 'जाव' पदेन 'एगस्स वि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणताए किमंग पुण विउलस्स अत्थस्स गहणयाए' इति योज्यम् ।। ७. दामो जाव आणुगामि जं०॥ ८. 'जाव' पदेन 'सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासामो' इति योज्यम् ॥ ९. वासामो जाव भविस्सतीति कट्ठ लों० जे० ला २-३.४ ॥ १०. 'एयं णे' इति पाठः औपपा० घृ० पृ० ५८, तदर्थश्च “एतत् भगवद्वन्दनादि अस्माकम्" ॥ ११. 'णं' इति 'तद्' अर्थेऽपि अथवा अलंकारार्थो वा । सम्पा०॥ १२. 'जाव'पदेन 'हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए' इति योज्यम् ॥ १३. एवं पडि° ला० ला ३ ॥ १४. सगाई जं० ॥ १५. “प्रायश्चित्तानि दुःस्वप्नादिविघातार्थम् अवश्यकरणीयत्वात्...अन्ये त्वाहुः-पादेन पादे वा छुत्ताः चक्षुर्दोषपरिहारार्थ पादछुप्ताः" अवृ०॥ १६. सुखप्पवे ला० । सुद्धपावेसाई मंगलाई जं०॥ १७. पवर परिहिया जं० लो० ॥ १८. परहियाई, म° जं० लों० ला १॥ १९. एगो ला २ । एगददो मेलंति, २ तुंगिया तेण मझेण णिग्गच्छंति जं०॥ २०. वतिते चेतिते जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छंति, थेरे भगवंते जं० ॥ २१. ति, सश्चित्ताणं जं०॥ Page #162 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १४-१५] तुंगियासावयवंदियाणं पासायश्चिजथेराणं धम्मदेसणा १०३ अविओसरणताए २ एगसाडिएणं उत्तरांसंगकरणेणं ३ चक्खुप्फासे- अंजलिप्पग्गहेणं ४ मैणसो एगत्तीकरणेणं ५, जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छंति, २ तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेंति, २ जाव तिविहाए पजुवासणाए पज्जुवासेंति, । तं जहा-काइ० वाइ० माण। तत्थ काइयाए-संकुचियपाणि-पाए सुस्सूसमाणे णमंसमाणे अभिमुहे विणएण पंजलिउडे पज्जवासंति। ५ वाइयाए-जं जं भगवं वागरेति एवमेयं भंते !, तहमेयं मं० !, अवितहमेयं भं०!, असंदिद्धमेयं भं० !, इच्छियमेयं भं० !, पडिच्छियमेयं भं०!, इच्छियपडिच्छियमेयं भं० !, वायाए अपडिकूलेमाणा विणएणं पजुवासंति । माणसियाए-संवेगं जणयंता तिव्वधम्माणुरागरत्ता विगह-विसोत्तियपरिवज्जियमई अन्नत्थ कत्थइ मणं अकुव्वमाणा विणएणं पज्जुवासंति । १५. तए णं ते थेरा भगवंतो तेसिं समणोवासयाणं तीसे य महतिमहालियाँए परिसाए चाउज्जामं धम्मं परिकहेंति, जहां केसिसामिस्स जीव समणोवासियत्ताए आणाए आराहगे भवति जीव धम्मो कहिओ। १. रासंगेणं ३ च जं० ॥ २. मणसा जं०॥ ३. भादाहिणपदाहिणं लों० । आयाहिणपयाहिणं जं० ला १.२॥ ४. 'जाव' पदेन 'वंदति णमंसंवि णच्चासन्ने णाइदूरे सुस्सूसमाणा णमंसमाणा अभिमुहा विणएणं पंजलिउडा' इति पाठो बोध्यः ।। ५. वासणादे जं० ।। ६. I> एतच्चिह्नद्वयान्तर्गतः पाठो जं० प्रतावेव, वृत्तौ त्वत्र " इह पर्युपासनात्रैविध्यं मनो-वाक्कायभेदात्" इति संक्षिप्तव्याख्याऽस्ति । औपपातिकसूत्रे मूलपाठे "तं जहा–काइयाए वाइयाए माणसियाए। काइयाए ताव संकुइअग्गहत्थ-पाए सुस्सूसमाणे णमंसमाणे अभिमुहे विणएणं पंजलिउडे पज्जुवासइ। वाइयाए जं जं भगवं वागरेइ एवमेयं भंते! तहमेयं भंते! अवितहमेयं भंते ! असंनिद्धमेयं भंते ! इच्छिअमेअंभंते ! पडिच्छिअमेअं भंते ! इच्छियपडिच्छियमेयं भंते ! से जहेयं तुन्भे वदह अपडिकूलमाणे पजुवासति। माणसियाए महया संवेग जणइत्ता तिव्वधम्माणुरागरत्तो पजुवासइ।" सूत्र ३२ पृ०७५ तथा औपपातिकसूत्रवृत्तौ (पृ० ५९-६०) "इतः वाचनान्तरगतं बह लिख्यते" इति निर्दिश्य विविधशब्दैः उपासनायाः स्वरूपं दर्शितम. "कायिकपर्युपासनामाह-सुसमाहियपसंतसाहरियपाणि-पाया अंजलिमउलियहत्था। वाचिकपर्युपासनामाहएवमेयं भंते ! अवितहमेयं असंदिद्धमेयं इच्छियमेयं पडिच्छियमेयं इच्छियपडिच्छियमेयं सच्चे णं 'एस मढे। माणसियाए-तच्चित्ता तम्मणा तल्लेस्सा तयज्झवसिया तत्तिव्वज्झवसाणा तदप्पियकरणा तयट्ठोवउत्ता तब्भावणभाक्यिा एगमणा अविमणा अणन्नमणा जिणवयणधम्माणुरागरत्तमणा वियसियवरकमलनयणवयणा...तथा पर्युपासते।" अपि च व्याख्यातानि चैतानि वाचनान्तराणि औपपातिकसूत्रवृत्तौ ॥ ७. 'याए महल्लपरिसाते जं० । °याए जाध धम्मो कहिलो जे० लो० ॥ 6. कहेंति । परिसा पडिगया। [१६.] ते णं ते समणोवासया जं० ॥ ९. जहा केसिसामिस्स जाव० हियया तिक्खुत्तो भादाहिणपदाहिणं करेंति, २ एवं चयासि-संजमे णं (सु. १६) ला १॥ १०. अत्र 'जाव'पदेन रायपसेणियसूत्रगतः (पृ० १२०) श्रीकेशिस्वामिकथितः धर्मोपदेशादिवृत्तान्तो योज्यः । स च "तीसे महतिमहालियाए महच्चपरिसाए चाउजामं धम्म परिकहेइ, तं जहा Page #163 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १०४ वियाहपण्यत्तिसुतं [स०२ उ०५ [सु. १६-१९. पासापचिजथेराणं देसणाए तप-संजमफलपरूषणापुव्वयं देवलोओषवायहेउपरूवणा, थेराणं जणवयविहारो य] १६. तए णं ते समणोवासया थेराणं भगवंताणं अंतिए धम्मं सोचा निसम्म हट्टतुट्ट जाँव हयहिदया तिक्खुत्तो ऑयाहिणपयाहिणं करेंति, २ जाव ५ तिविहाए पजुवासणाए पजुवासंति, २ एवं वदासी-संजमे णं भंते! किंफले १ तवे णं भंते ! किंफले १ तए णं ते थेरा भगवंतो ते समणोवासए एवं वदासीसंजमे णं अजो ! अणण्हयफले, तवे वोदाणफले । १७. [१] तए णं ते समणोषांसया थेरे भगवंते एवं वदासी–जइ णं भंते ! संजमे अणण्हयफले, तवे वोदाणफले किंपत्तियं णं भंते ! देवा देवलोएसु १० उववजंति ? [२] तत्थ णं कालियपुत्ते नीम थेरे ते समणोवासए एवं वदासी-पुव्वतवेणं अजो ! देवा देवलोएसु उववति। [३] तत्थ णं "मेहिले नाम थेरे ते समणोवासए एवं वदासी-पुव्वसंजमेणं अजो ! देवा देवलोएसु उववज्जति। १५ [४] तत्थ णं आणंदरक्खिए णाम थेरे ते समणोवासए एवं वदासीकम्मियाएँ अजो ! देवा देवलोएसु उववति। . [५] तत्थ णं कासवे णाम थेरे ते समणोवासए एवं वदासी-संगियाए अजो! देवा देवलोएसु उववनंति, पुवतवेणं पुवसंजमेणं कम्मियाए संगियाए सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं, सव्वाओ मुसावायाओ वेरमणं, सव्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं, सव्वाओ बहिद्धादाणाओ वेरमणं" इत्यादिरूपः ॥ १. तते ला २॥ २. 'तुट्ठा उठाए उट्टेति, २ थेरे भगवंते, वंदति णमं०,२ एवं व०-संजमे णं जे० ॥३. अत्र 'जाव'पदेन 'हतुट्ठचित्ता आणंदिया पीइमणा परमसोमणसिया' इत्यादिका पूर्व समागता पदावली योज्या ॥ ४. आदाहिणपदाहिणं लो० ॥ ५. °ति जाव एवं वदासी लो० ॥ ६. तवे णं किं ज० । तवे कि ला २॥ ७. वयंसु-संज° ला ४॥ ८. °वासगा थेरे भग०-जति णं जं० ॥ ९. किंपत्तिए गं ला० ला ३ ॥ १०. णाम थेरे भगवंते ते समणो ज०॥ ११. मेघिलपुत्ते णामं जं०॥ १२. “कम्मियाए त्ति कर्म विद्यते यस्य असौ कर्मी तद्भावः तत्ता तया कर्मितया। अन्ये त्वाहुःकर्मणां विकारः कार्मिका तया-अक्षीणेन कर्मशेषेण" अवृ० ॥ १३. तवेणं अजो! देवा देवलोएसु उववजति, पुब्बसंजमेगं अ०! देवा०, कम्मियाते म०! देवा०, संगियाते म.! देवा जाव उववर्जति जं. ॥ . Page #164 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १६-२२] पासावञ्चिजथेरदे लगाए देवलोगोववाय हे उपरूवणा १०५ अज्जो ! देवा देवलोएसु उववजंति । सच्चे णं ऐस मट्ठे, नो चेव णं आत - भाववत्तव्वयाए । १८. तए णं ते समणोवासयां थेरेहिं भगवंतेहिं इमाई एयारूवाई वागरणाई वागरिया समाणा हट्टतुट्टा थेरे भगवंते वंदंति नर्मसंति, २ पसिणाई पुच्छंति, २ अट्ठाई उवादियंति, २ उडाए उट्ठेति, २ थेरे भगवंते तिक्खुत्तो वंदंति णमंसंति, २ थेराणं भगवंताणं अंतियाओ पुप्फवतियाओ चेइयाओ पडिनिक्खमंति, २ जामेव दिसिं पाउन्भूया तामेव दिसिं पडिगयाँ । १९. तए णं ते थेरा अन्नया कयाइ तुंगियाओ पुप्फवतिचेइयाओ पेंडिनिग्गच्छंति, २ बहिया जणवयविहारं विहरंति | [सु. २० - २५ रायगिहे भिक्खायरियागयस्स गोयमस्स तुंगियानगरित्थ- १० पासावच्चिज्जथेरपरूवणानिसमणं, भगवओ पुरओ पुच्छा, पासावञ्चिज्जथेरपरूषore भगवओ अविरोहनिद्देसो य] २०. तेणं काले २ रायगिहे नामं नगरे जाव परिसा पडिगया । २१. तेणं कालेणं २ समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्ठे अंतेवासी इंदभूतीनामं अणगारे जोव संखित्तविउलतेयलेस्से छछट्टेणं अनिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं १५ संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे जाव विहरति । २२. तए णं से भगवं गोतमे छट्ठक्खमणपारणगंसि पढेमाए पोरिसीए सज्झायं करेई, बीयाए पोरिसीए झाणं झिययइ, ततियाए पोरिसीए अतुरियमचवलमसंभंते मुहपोत्तियं पडिलेहेति, २ भायणाई वत्थाई पडिलेहेइ, २ भौयणाई १. एसेव भट्ठे लों० ॥ २. या थेरे भगवंते वंदंति नमंसंति, २ पसिणाई पुच्छंति, २ अट्ठाई उवादियंति जामेव दिसं पाउन्भूया तामेव दिसं पडिगया जे० लों० ला० ॥ ३. 'या । तेणं कालेणं जे० लों० ला० ला ३-४ ॥ ४ पडिनिक्खमंति ला २ ॥ ५. 'जाव ' पदेन " गोयमसगोते सत्तुस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिए वइरो सहनारायसंघयणे कणगपुलक निग्धस पम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे रतवे उराले घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी उच्छूढसरीरे " इत्यादिः औपपातिक पृ० ८३ गतः आलापको बोध्यः ॥ ६. विउललेसे ला० ॥ ७ तवसा जाव विहरति ला०ला २-४ ॥ ८. णे विहरति । [ २२.] तए णं समणे भगवं लों० ॥ ९ पढमपोरि लों० ॥ १०. रेति, बितियाए पोरुसीए ला १-२ ॥ ११. झियाइ लों० । शियाति ला० ॥ १२. पोरसीए ला २-३-४ ॥ १३. भायण - त्रत्थाइं लों० ला०ला २-३ ॥ १४. भायणवत्थाई पम ला०ला ३ ॥ ५ Page #165 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १०६ वियाहपण्णन्तिसुत्तं [स०२ उ०५ पमजति, २ भायणाइं उग्गाहेति, २ जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छति, २ समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति, २ एवं वदासी-इच्छामि गं भंते ! तुमहिं अब्भणुण्णाए छट्ठक्खमणपारणगंसि रायगिहे नगरे उच्च-नीय मज्झिमाइं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्खोयरियाए अडित्तए । अहासुहं देवाणुप्पिया! ५ मा पडिबंध करे। २३. तए णं भगवं गोतमे समणेणं भगवया महावीरेणं अब्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियाओ गुणसिलाओ चेतियाओ पडिनिक्खमइ, २ अतुरितमचवलमसंभंते जुगंतरपलोयणाए दिट्ठीए पुरंतो रियं सोहेमाणे २ जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव उवागच्छइ, २ रायगिहे नगरे उद१० नीय-मज्झिमाई कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्खायरियं अडति । २४. तए णं से भगवं गोतमे रायगिहे नगरे जाव (सु.२३) अडमाणे बहुजणंसदं निसामेति-"एवं खलु देवाणुप्पिया! तुंगियाए नगरीए बहिया पुप्फर्वतीए चेतिए पासावच्चिज्जा थेरा भगवंतो समणोवासएहिं इमाई एतारूवाइं वागरणाइं पुच्छिया-संजमे थे भंते ! किंफले, तेंवे णं भंते ! किंफले ? । तए णं १५ ते थेरा भगवंतो ते समणोवासए एवं वदासी-संजमे णं अजो! अणण्हयर्फले, तवे वोदाणफले तं चेव जाव (सु. १७) पुन्वतवेणं पुव्वसंजमेणं कम्मियाए संगियाए अजो! देवा देवलोएसु उववज्जति, सच्चे णं एस मढे, णो चेव णं आयभाववत्तवयाए" से कहमेतं मन्ने एवं ?। २५. [१] तएँ णं से भगवं गोयमे इमीसे कहाए लद्धढे समाणे जायसड्ढे २० जाव समुप्पन्नकोतुहल्ले अहापज्जतं समुदाणं गेण्हति, २ रायगिहातो नगरातो पडिनिक्खमति, २ अतुरियं जाव सोहेमाणे जेणेव गुणसिलए चेतिए जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवा०, २ सम० भ० महावीरस्स अदरसामंते गमणागमणाए पडिक्कमति, एसणमणेसणं आलोएति, २ भत्तपाणं पडिदंसेति, २ १. अणुणाते छ° ला ४ ॥ २. भिक्खाइरियाए लों० ॥ ३. °बंध। २३. तते गं ला० विना ।। ४. पुरतो इरियं ला० ला ३ । पुरितो इरिया ला ४ ॥ ५. क्खाइरियं लों० । क्खायरियाए अड ला ४ ॥ ६. °वतिचेहए ला० ला ३ । वतिए चे' ला १.२॥ ७. तवे किं° ला० ला १-३-४ । तवे णं किं ला २॥ ८. वयासि ला ४ ॥ ९. "फले, तंचे जाव पुव्व लो० ॥ १०. मायवत्त ला ४ ॥ ११. कहमेतं भंते! एवं ला १॥ १२. मन्ने ?। तए लों० । 'एयं मन्ने' अर्थात् 'एतत् जनसमुदायकथनम् एवंप्रकारकम् कथं मन्ये' इति भावः ॥ १३. तए णं समणे० गोयमे मु०॥ १४. °मणए मु०॥ १५. मणेसणेणं ला० ला ३ ॥ Page #166 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १०७ सु० २३-२५] पासावञ्चिजथेरपरूवणाए भगवओ अविरोहो समणं भ० महावीरं जाव एवं वदासि-" एवं खलु भंते ! अहं तुब्भेहिं अब्भगुण्णाते समाणे रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मज्झिमाणि कुलाणि घरसमुदाणस्स भिक्खोयरियाए अडमाणे बहुजणसदं निसामेमि एवं खलु देवा० ! तुंगियाए नगरीए बहिया पुप्फवईए चेइए पासावचिन्जा थेरा भगवंतो समणोवासएहिं इमाई एतारूवाइं वागरणाइं पुच्छिता-संजमे णं भंते ! किंफले १ तवे किंफले १ ५ तं चेव जाव (सु. १७) सच्चे णं ऐस मटे, णो चेव णं आयभाववत्तव्वयाए'। [२] "तं पंभू णं भंते ! ते थेरा भगवंतो तेसिं समणोवासयाणं इमाई एतारूवाइं वागरणाई वागरित्तए ? उदाहु अप्पभू १, समिया णं भंते ! ते थेरा भगवंतो तेसिं समणोवासगाणं इमाइं एतारूवाइं वागरणाई वागरित्तए १ उदाहु असमिया ?, आंउजिया णं भंते ! ते थेरा भगवंतो तेसिं समणोवासयाणं इमाई १० एयारूवाइं वागरणाइं वागरित्तए १ उदाहु अणाउन्जिया ?, पलिउजिया णं भंते ! ते थेरा भगवंतो तेसिं समणोवासयाणं इमाई एयारूवाई वागरणाई वागरित्तए १ उदाहु अपलिउजिया १, पुवतवेणं अज्जोः! देवा देवलोएसु उववज्जति, पुव्वसंजमेणं०, कम्मियाए०, संगियाए०, पुव्वतवेणं पुव्वसंजमेणं कम्मियाए संगियाए अजो! देवा देवलोएंसु उववजंति । सच्चे णं एस मढे णो चेव णं आयमाववत्तव्वयाए ?"। १५ [३] पैम णं गोतमा ! ते थेरा भगवंतो तेसिं समणोवासयाणं इमाइं एयारूवाइं वागरणाइं वागरेत्तए, णो"चेव णं अप्पभू, तह चेव नेयव्वं अविसेसियं जाव पभू समिया आउजिया पलिंउजिया जाव सच्चे णं एस मटे, णो चेव णं आयभाववत्तव्वयाए। [४] अहं पि" य णं गोयमा ! एवमाइक्खामि भासेमि पण्णवेमि २० परूवेमि-पुन्वतवेणं देवा देवलोएसु उववजंति", पुव्वसंजमेणं देवा देवलोएसु १. °माई कुलाई घ° ला ३ ॥ २. भिक्खय° ला ४। भिक्खाइरियाए लो० ॥ ३. पुप्फवइए ला १-२। पुष्फवतीचे ला० ला ३॥ ४. वच्चेज्जा लों० ॥ ५. एस अढे ला ३॥ ६. पहू ला० ला ३॥ ७. 'सम्यक् ' इति अथवा सम्यञ्चः अथवा समिताः (सम् +इताः) अथवा श्रमिताः-कृतशास्त्रश्रमाः अभ्यासवन्तः-इति वृत्तिकारव्याख्यागता अर्थाः ॥ ८. अस्समिया लो। अस्समिआ ला २॥ ९. “आउज्जिय त्ति आयोगिका:-उपयोनवन्तो ज्ञानिन इत्यर्थः" अवृ०॥ १०. "पलिउब्जिय त्ति परि-समन्ताद् योगिकाः-परिज्ञानिन इत्यर्थः" अवृ०॥ ११. पहू ला ४॥ १२. नो अप्पभू ला २-४॥ १३. 'जाव' पदेन 'नो असमिया' इत्यादीनि 'नो अपलिउजिया' इति पदपर्यन्तानि पूर्वोकपदानि योज्यानि ॥ १४. पिणं लो० ॥ १५. °ति संजमेणं०, कम्मियाए लों० ला० ला ३ ॥ Page #167 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १०८ . वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०२ उ० ५-७ उववजंति, कम्मियाए देवा. देवलोएसु उववजंति, संगियाए देवा देवलोएसु उववजंति, पुव्वतवेणं पुनसंजमेणं कम्मियाए संगियाए अजो! देवा देवलोएसु उववजति; सच्चे णं एस मटे, णो चेव णं आयभाववत्तवयाए । [सु. २६. समण-माहणपज्जुषासणाए अणंतर-परंपरफलपरूषणा २६. [१] तहारूवं णं भंते ! समणं वा माहणं वा पज्जुवासमाणस्स किंफला पज्जुवासणा ? गोयमा ! सवणफला । [२] से णं भंते ! सवणे किंफले १ णाणफले। [३] से णं भंते ! नाणे किंफले १ विण्णाणफले। [४] से णं भंते ! विण्णाणे किंफले ? पञ्चक्खाणफले । [५] से णं भंते ! पञ्चक्खाणे किंफले १ संजमफले। [६] से णं भंते ! संजमे किंफले १ अणण्हयफले । [७] एवं अणण्हये तवफले । तवे वोदाणफले । वोदाणे अकिरियाफले । [८] से णं भंते ! अकिरिया किंफला ? सिद्धिपज्जवसाणफला पण्णत्ता गोयमा ! । गाहा१५ सवणे णाणे य विण्णाणे पञ्चक्खाणे य संजमे । अणण्हये तवे चेव वोदाणे अकिरिया सिद्धी ॥१॥ [सु. २७. वेभारपव्वयाहोभागगय महातपोवतीर'नामगहरयधिसए अण्ण- . उत्थियपरूवणापडिसेहपुव्वयं भगवओ परूवणा] २७. अण्णउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्खंति भासेंति पण्णवेंति परवेंति२० एवं खलु रायगिहस्स नगरस्स बहिया वेभारस्स पब्वयस्स अहे एत्थ णं महं एगे हरए अंधे पण्णते अणेगाइं जोयणाई आयाम-विक्खंभेणं नाणादुमसंडमंडिउद्देसे सस्सिरीए जा पडिरूवे । तत्थ णं बहवे ओराला बलाहया संसेयंति सम्मुच्छंति १. 'अयम् उष्णजलधरो हृदो वर्तमानकालेऽपि सर्वेः प्रत्यक्षं दरीदृश्यते, केचन जनास्तत्र धर्मबुद्धया स्लान्ति अपि । तथा शरीरस्य त्वररोगोपशमनाय अपि केचित् स्नान्ति' सम्पा० ॥ २. "क्वचित् तु हरए त्ति न दृश्यते" अवृ०॥ ३. अप्पे पन्नत्ते लो। “अघे त्ति अघाभिधानः। 'अघे' इत्यस्य च स्थाने अप्पे त्ति दृश्यते। तत्र च आप्यः-अपां प्रभवः हृद एव" अवृ०॥ ४. “जाव' पदेन 'पासादीए अभिरूवे' इत्यादि योज्यम् ॥ Page #168 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० २६-२७,१,१] समण-माहणपज्जुवासणाफलपरूवणाइ १०९ वासंति तव्वतिरित्ते य णं सया समियं उसिणे २ आउका अभिनिस्सवइ । से केहमेतं भंते ! एवं ? गोयमा ! जं णं ते अण्णउत्थिया एवमाइक्खंति जाव जे ते एवं परूवेंति मिच्छं ते एवमाइक्वंति जाव सव्वं नेयव्वं । अहं पुण गोतमा ! एवमाइक्खामि भा० पं० प० – एवं खलु रायगिहस्स नगरस्स बहिया वेभारस्स पव्वतस्स अदूरसामंते एत्थ में महातँवोवतीरप्पभवे नामं पासवणे पण्णत्ते, पंच ५ धणुसताणि आयाम - विक्खंभेणं नाणादुमसंडमंडिउद्देसे सस्सिरीए पासादीए दरिसणिजे अभिरूवे पडिरूवे । तत्थ णं बहवे उसिणजोर्णिया जीवा य पोग्गला य उद्गत्ताए वक्कमंति विउक्कमंति चयंति उववनंति तव्वतिरित्ते विं य णं सया समितं उसिणे २ आउयाए अभिनिस्सवति - एस णं गोतमा ! महातँवोवतीरप्पभवे पासवणे, एस णं गोतमा ! महाँतवोवतीरप्पभवस्स पासवणस्स अट्ठे पण्णत्ते । सेवं भंते ! २त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति नम॑सति ॥ १० 11 2.4 11 [छट्ठो उद्देसो 'भासा '] [सु. १. भासासरूषाइजाणणत्थं पण्णवणासुत्तस्स भासापदावलोयणनिद्देसो ] १. से णूणं भंते! ' मंन्नामी 'ति ओधारिणी भासी १ एवं भासौंपदं १५ भाणियव्वं । ॥ २.६ ॥ [सत्तमो उद्देसो 'देव'] [सु. १. देषाणं भेयपरूषणा ] इ णं भंते! देवा पण्णत्ता १ गोयमा ! चउव्विहा देवा पण्णत्ता, तं २० जहा - भवणवति - वाणमंतर - जोतिस - वेमाणिया १. आउए ला० ला २-३ । आउयाए ला १-४ ॥ २. कयमेयं लों० ॥ ३. जे णं लों० ॥ ४. क्खति । अहं पुण ला २ ॥ ५. णं महं महा लो० ला० ला ३ ॥ ६. महइमहा ला ४ ॥ ७. 'तवोतीरप्पभ लों० जे० ला० ला २ ॥ ८. जोणीया ला २ ॥ ९. वि यत्थ णं लों० ला १ ॥ १०. ' मन्नामि' इत्येवंरूपेण भाष्यमाणा भाषा इति भावः ॥ ११. धारिणीति भा ला ३ ॥ १२. भासा ? भासापदं लों० ॥ १३. प्रज्ञापनासूत्रस्थात्र एकादशं भाषापदम् ज्ञेयम् ॥ १४. कति णं ला २-३-४ । कतिविहा णं मु० ॥ Page #169 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुतं [स० २ उ० ७-८ [सु. २. चउन्विहदेवठाण-कप्पपड्डाणाइजाणणत्थं पण्णषणामुत्त-जीवाभिगम . सुत्तावलोयणनिदेसो २. कहि णं भंते ! भवणवासीणं देवाणं ठाणा पण्णत्ता १ गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए जहा ठाणपदे देवाणं वत्तव्वया सा भाँणियव्वा । ५ उववादेणं लोयस्स असंखेजइभागे । एवं सव्वं भाणियव्वं जाव (पण्णवणासुतं सु. १७७ तः २११) सिद्धगंडियां समत्ता ।। "कॅप्पाण पंतिट्ठाणं बाहल्लुचत्तमेव संठाणं ।" जीवांभिगमे जो वेमाणियुद्देसो सो भाणियव्वो सव्वो। ॥२.७॥ [अट्ठमो उद्देसो 'सभा'] [सु. १. चमरस्स असुरिंदस्स सभाए परूषणा] १. कहि णं मंते ! चमरस्स असुररण्णो सभा सुहम्मा पण्णता ? गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं तिरियमसंखेने दीव-समुद्दे वीईवइत्ता अरुणवरस्स दीवस्स बाहिरिल्लातो वेइयंतातो अरुणोदयं समुदं बाया १. कहं णं ला० ला ३ । कह णं ला १॥ २. वासीदेवाणं लो० ॥ ३. प्रज्ञापनाया द्वितीयं स्थानपदमत्र बोध्यम् । वृत्तौ स्थानपदस्य अत्रोपयुक्तः पाठः प्रदर्शितः तस्य विवरणमपि कृतम् ॥ ४. भासिय ला २॥५. ब्वा। नवरं भवणा पण्णत्ता। उवचादेणं इति सर्वेष्वपि सूत्रादर्शेषूपलभ्यमानोऽप्ययमसलतः पाठो नाहतोऽभयदेवीयवृति प्रज्ञापनासत्रं चानुसत्यात्र मूलवाचनायाम । तथा च अवृ०-“सा इति तथाप्रकारा भणितव्येति । 'नवरं भवणा पण्णत्त'त्ति क्वचिद् दृश्यते, तस्य च फलं न सम्यगवगम्यते"। अत्र सूत्रगत'ठाणा पण्णत्ता'इत्यस्य स्थाने 'भवणा पण्णत्ता ?' इति पाठनिर्देशाय 'नवरं भवणा पण्णत्ता' इतिरूपोऽधिकोऽसङ्गतः पाठः श्रीमदभयदेवसूरिभिः क्वचित् सूत्रादर्श दृष्टः, न च मूलवाचनापाठत्वेनादृतः, प्रज्ञापनासूत्रस्य सर्वेष्वप्यादर्शेषु 'ठाणा पण्णत्ता?' इत्येव पाठो वर्तते ॥ ६. "इह च देवस्थानाधिकारे यत् सिद्धगण्डिकाभिधानं तत् स्थानाधिकारबलात् इति अवसेयम्" भवृ०॥ ७. “तथा इदम् अपरमपि जीवाभिगमप्रसिद्धं. वाच्यम्, तद्यथा-कप्पाण पइट्ठाणं कल्पविमानानाम् आधारो वाच्यः।...बाहल्ल त्ति विमानपृथिव्याः पिण्डो वाच्यः। ...उच्चत्तमेव त्ति कल्पविमानोच्चत्वं वाच्यम् ।...संठाणं ति विमानसंस्थानं वाच्यम्" अवृ०, अत्र वृत्तौ जीवाभिगमसूत्रपाठा अप्युद्धृताः सन्ति ॥ ८. पडिट्ठा ला १॥ ९. जीवाजीवाभिगमसूत्रे चतुर्थप्रतिपत्तौ अयं वैमानिकोद्देशको द्वितीयोऽत्र बोध्यः, पृ० ३९४-३९५ सूत्र २०९-१२॥ १०. असुरकुमाररण्णो ला १ मु०॥ ११.वीतीवतित्ता ला ३॥ १२. अरुणोदं सला० ला ३॥ Page #170 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० २,१] चमरसमावण्णणं लीसं जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ णं चमरस्स असुररण्णो तिगिछिकूडे नामं उप्पायपव्वते पण्णते, सत्तरसएकवीस जोयणसते उड्डे उच्चत्तेणं, चत्तारितीसे जोयणसते कोसं चे उव्वेहेणं; गोत्थुर्भस्स आवासपबयस्स पमाणेणं नेयव्वं, नवरं उवरिलं पमाणं मज्झे भाणियव्वं जाव मूले वित्थडे, मज्झे संखित्ते, उप्ि विसाले, वरवइरविग्गहिए महामउंदसंठाणसंठिए सव्वरयणामए अच्छे जांव पडिरूवे। से णं एगाए पउमवरवेइयाँए एगेणं वणसंडेण य सव्वतो समंता संपरिक्खित्ते । पैउमवरवेइयाए वैणसंडस्स ये वण्णओ । तस्स णं तिगिछिकँडस्स उप्पायपवयस्स उप्पिं बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णते। वैण्णओ। तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्झदेसभागे। एत्थ णं महं एगे पासातवडिंसए पण्णते अड्ढाइनाई जोयणसयाई उड्ढं उच्चत्तेणं, पणवीसं १० जोयणसयं विक्खंभेणं । पासायवण्णओ। उल्लोयभूमिवण्णओ। अट्ठ जोयणाई १. असुरकुमाररण्णो ला १ मु० ॥ २. तिगिच्छिकू ला० । तिगिंछकू ला १। तिगिच्छियकू मु०॥ ३. चत्तारि जोय' ला ४ मु०॥ ४. त ला १॥ ५. गोथुभस्स लों० ॥ ६. स्स माणे ला २॥ ७. यध्वं-मूले दसबावीसे जोयणसते विक्खंभेणं, मजो चत्तारि चउवीसे जोयणसते विक्खंभेणं, उवरिं सत्ततेवीसे जोयणसते बिक्खंभेणं; मूले तिणि जोयणसहस्साई दोणि य बत्तीसुत्तरे जोयणसए किंचिविसेसूणे परिक्खेवणं, मज्झे एगं जोयणसहस्सं तिण्णि य इगुयाले जोयणसए किंचिविसेसूणे परिक्खेवेणं, उवरि दोण्णि य जोयणसहस्साइं दोण्णि य छलसीए जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं; जाव मूले वित्थडे, मु० ला १ अपा०॥ ८. विसाले मज्ने वरव मु०॥ ९. 'जाव'पदेन “सण्हे लण्हे घढे मढे नीरए निम्मले निप्पंके निकंकडच्छाए सप्प समरिईए सउज्जोए पासाईए दरिसणिज्जे अभिरूवे" इत्यादीनि वृत्तौ दर्शितानि पदान्यत्र थोज्यानि ॥ १०. पाए वणला १ मु० बिना ॥ ११. पद्मवरवेदिकावर्णको वृत्तावेवम्-“सा णं पउमवरवेइया अखं जोयण उड्डं उच्चत्तेणं, पंच' घणुसयाई क्खिंभेणं, सव्वरयणामई तिगिच्छिकूडउवरितलपरिक्खेवसमा परिक्खेवणं, तीसे णं पउमवरवेइयाए इमे एयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते--वरामया नेमा"॥ १२. “वनखण्डवर्णकस्त्वेवम्-‘से णं वणसंडे देसूणाई दो जोयणाइं चकवालविक्खंमेणं पउमवरवेइयापरिक्खेवसमे परिक्खेवेणं, किण्हे किण्होभासे' इत्यादि।" इति अवृ०॥ १३. य चेतियस्स घण्ण° ला २ ॥ १४. विगिच्छिकू लों० विना ॥ १५. भूमिभागवर्णको वृत्तावेवम्---" से जहानामए आलिंगपुक्खरे इ वा मुइंगपुक्खरे इ वा सरतले इ वा करतले इ वा यसमंडले इ वा चंदमंडले इ वा इत्यादि"॥ १६. “प्रासादवर्णको वाच्यः, स चैवम्-अन्भुग्गयमूसियपहसिए मणि-कणग-रथणभत्तिचित्ते' इत्याटि"| अव०॥ १७."उलोचवर्णकः-प्रासादस्योपरिभागवर्णकः स चैवम तस्सणं पासायवडिंसगस्स इमेयारूवे उल्लोए पण्णत्ते-हामिग-उसम-तरण-नर-मगर-विहग-वालग-किन्नरस-सरभ-चमर कुंजर-वणलय-पउमलयभत्तिचित्ते जाव सव्वतवणिज्जमए अच्छे जाव पडिरूवे। भूमिवर्णकस्त्वेवम् –'तस्स णं पासायवडिंसयस्स बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते, तं जहाआलिंगपुक्खरे इ वा' इत्यादि" अवृ०॥ Page #171 -------------------------------------------------------------------------- ________________ विवाहपश्यतितं . सिं० २ उ०९-१० मणिपेढिया। चमरस्स सीहास] संचरिवार माणियव्वं । तस्स णं तिगिछिकूडस्स दाहिणेणं छक्कोडिसए पणपन्नं च कोडीओ पणतीसं च सतसहस्साई- पण्णासं च सहस्साई अरुणोदए समुद्दे तिरियं वीइवइत्ता, अहे य रतणष्पभाए पुढवीए चत्तालीसं जोयणसहस्साइं ओगाहित्ता एत्थ णं चमरस्स असुरिंदस्स असुररष्णो चमरचंचा नामं रायहाणी पण्णता, एगं जोयणसतसहस्सं आयाम-विक्खंभेणं जंबुद्दीवपमाणां । ओवारियलेणं सोलस जोयणसहस्साइं आयामविक्खंभेणं, पन्नासं जोयणसहस्साइं पंच य सत्ताणउए जोयणसए किंचिविससूणे परिक्खेवेणं, सव्वप्पमाणं वेमाणियप्पमाणस्स अद्धं नेयव्वं । सभा सुहम्मा उत्तरपुरस्थिमेणं, जिणघरं, ततो उववायसमा हरओ अभिसेय. अलंकारो जहा विजयस्स । १० . उववाओ संकप्पो अभिसेय विभूसणा य ववसाओ। अञ्चणिय सुहगमो वि य चमर परिवार इंड्ढतं ॥१॥> बीयसए अट्ठमो ॥ २.८ ॥ लिवमो उद्देसो 'दीव'] [सु. १. समयखेत्तपावणाजाणणत्थं जीवाभिगमसुत्तापलोयणनिदेसो] १५ . १. किमिदं भंते ! 'समयखेत्ते 'ति पवुचति १ गोयमा ! अड्ढाइजा दीवा दो य समुद्दी-एस णं एवतिए 'समयखेत्तेति पवुच्चति। 'तत्थ णं अयं १. “सपरिवार ति चमरसम्बन्धिपरिवारसिंहासनोपेतम्, तचैवम-तस्स णं सीहासणस्स अवरुत्तरेणं उत्तरेमं उत्तरपुरसिमेणं एल्य गं चमरस्स चउसट्टीए सामाणियसाहस्सीणं चउसट्ठीए भदासणसाहस्सीओ पण्णताओ, एवं पुरथिमेणं पंचण्डं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं पंच भवासणाई सपरिवाराई, दाहिणपुरथिमेणं अभितरियाए परिसाए चउव्वीसाए. देवसाहस्सीणं चउव्वीसं भद्दासणसाहस्सीओ, एवं दाहिणेणं मज्झिमाए अट्ठावीसं भद्दासणसाहस्सीओ, दाहिणपञ्चत्थिमेणं बाहिरियाए बत्तीसं भद्दासणसाहस्सीओ, पचत्थिमेणं सत्तण्हं अणियाहिवईणं सत्त भद्दासणाई चउदिसिं आयरक्खदेवाणं चत्तारि भदासणसहस्सचउसट्ठीओ त्ति, 'तेत्तीसं भोम' त्ति वाचनान्तरे दृश्यते, तत्र भौमानि-विशिष्ट स्थानानि नगराकाराणीत्यन्ये" । अवृ०॥ २. अरुणोदे स ला० ला ४॥ ३. मसुरकुमाररणो मु०॥ ४. °णा | पागारो विवड्ढे जोयणसयं उड्ढं उच्चत्तेणं, मूले पचासं जोषणाई विक्खंभेणं, उवरि मद्धतेरसजोयणा ऋषिसीसगा भद्धजोयणमायाम कोर्स विक्खंभेणं देसूर्ण भद्धजोयणं उड्डं उच्चत्तेणं एगमेगाए बाहार पंच पंच दारसया, भड्ढाइलाई जोयणसयाई-२५० उड्ढं उच्चत्तेणं, भद्धं-१२५ विक्खंभेणं । ओवारियलेणं ला २ मु० ॥ ५. "ओवारियलेणं ति गृहस्य पीठबन्धकल्पम्" अवृ० ॥ ६. <> एतचिह्नद्वयान्तर्गतः पाठो ला २-मु० आदर्शयोविना नोपलभ्यते शेषेष्वादशेंषु ॥ ७. °य सिद्धायण गमो वि य णं चमर मु०॥ ८. इहत्तं मु० ॥ १. यखित्ते पवु ला २॥ १०. °दा य एस ला ४॥ . Page #172 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०१,१-४] समयखेत्तपरूवणा अस्थिकायमेय-पमेयाइ य ११३ जैबुद्दीवे दीवे' सव्वदीव-समुद्दाणं सव्वन्मंतरए' (जीवाजीवामिक सू. १२४, पत्र १७७) एवं जीवाभिगमवत्तन्वया नैयब्वा जाव अभितरं पुक्खरद्धं जोईसविहूणं । बितीयस्स नवमो उद्देसो ॥२.९॥ [दसमो उद्देसो 'अस्थिकाय'] [सं. १-६. अस्थिकायाणं भेय-पभेयाइपरूषणं] १. कति णं भंते ! अस्थिकाया पण्णत्ता १ गोयमा ! पंच अस्थिकाया पण्णत्ता, तं जहा–धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए आगासस्थिकाए. जीवत्थिकाए पोग्गलत्थिकाए। २. धम्मस्थिकाए णं भंते ! कतिवष्णे कतिगंधे कतिरसे कतिफ़ासे १ १० गोयमा ! अवण्णे अगंधे अरसे अफासे अंरुवी अंजीवे सासते अवट्टिते लोंगदव्वे । से समासतो पंचविहे पण्णते, तं जहा-दव्वतो खेततो कालवी भावतो गुणतो। दव्वतो णं धम्मत्थिकाए एगे दव्वे । खेततो गं लोगप्पमाणमेते। कालतो न कदायिं न आसि, न कयाइ नत्थि, जाव निचे। भावतो अवण्णे अगंधे अरसे अफासे । गुणतो गमणगुणे।। ३. अधम्मत्थिकाए वि एवं चेव । नवरं गुणतो ठाणगुणे । ४. आगासत्थिकाए वि एवं वेव। नवरं खेती गं आमासत्यिकाए । लोयालोयप्पमाणमेत्ते अणते चेव जाब (सु. २) गुणओ अवगाहणागुणे। . १. दीवे दीव ला २ ॥ २. “जीवाभिगमवक्तव्यतया नेयं अस्योद्देशकस्य सूत्रं 'जाव इमा गाह 'त्ति समहगाथा, सा च--'अरहंत समय वायर विजू थणिया बलाहगा अगणी । आगर . निहि नइ उवराग निग्गमे वुड्ढिवयणं च ॥१॥” इति अवृ०, अपिचैषा गाथा व्याख्याताऽपि वृत्तौ । एवंस्थितेऽप्यत्र 'जाव इमा गाहा' इत्येतत्पाठपूर्विकेयं समहगाथा जीवाजीवाभिगमसूत्रस्य भगवतीसूत्रस्य च सूत्रादर्शेषु नोपलभ्यते ॥ ३. जोइसमटविणं अकृपा० ॥ ४. 'अस्ति' शब्देन प्रदेशा उच्यन्ते, अतः तेषां कायाः-राशयः अस्तिकायाः। अथवा 'अस्ति' इत्ययं निपातः कालत्रयाभिधायी ततः अस्ति इति सन्ति आसन भविष्यन्ति च ये कायाः प्रदेशराशयः ते अस्तिकायाः" अवृ० ॥ ५. मरूवे भज्जीवे ला ४॥ ६. भज्जीवे ला २ ७. °यि जाव निच्चे लो० ॥ ८. अत्र 'जाव' पदेन 'न कयाइ न भक्स्सिइ, भुविं च, भवइ अ, भविस्सइ अ, धुवे नियए सासए अक्खए अवट्ठिए' इत्येतावन्ति पदानि योज्यानि ॥ । Page #173 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ११४ विवाहपण्णतिसुतं [स०२ उ०१० ५. जीवत्किाए णं मंते ! कतिवण्णे कतिगंधे कतिरसे कइफासे ? गोयमा ! अवण्णे जाव (सु. २) अरूवी जीवे सासते अवट्टिते लोगदव्वे। से समासओ पंचविहे पण्णत्ते; तं जहा-दव्वतो जाव गुणतो । दव्वतो णं जीवत्यिकाए अणंताई जीवदवाइं। खेत्तओ लोगप्पमाणमेत्ते । कालतो न कयाइ न आसि जाव (सु. २) निचे । भावतो पुण अवण्णे अगंधे अरसे अफासे । गुणतो उवयोगगुणे। ६. पोग्गलत्थिकाए णं भंते ! कतिवण्णे कतिगंधे ०रसे ०फास १ गोयमा! पंचवण्णे पंचरसे दुगंधे अट्ठफासे रूवी अजीवे सासते अवट्टिते लोगदव्वे। से समासओ पंचविहे पण्णत्ते; तं जहा—दबतो खेत्तओ कालतो भावतो गुणतो। १० दव्वतो णं पोग्गलत्थिकाए अणंताई दव्वाइं । खेततो लोगप्पमाणमेत्ते । कालतो न कयाइ न आसि जाव (सु.२) निचे । भावतो वण्णमंते गंध० रस० फासमंते । गुणतो गहणगुणे। [मु. ७-८. पंचण्हमत्थिकायाणं सरूपं] ७. [१] एगे भंते !, धम्मत्थिकायपदेसे 'धम्मत्थिकाए 'त्ति वत्तव्वं १५ सिया १ गोयमा ! णो इणढे समढे। [२] एवं दोण्णि तिण्णि चत्तारि पंच छ सत्त अट्ठ नव दस संखेना असंखेजा भंते! धम्मत्थिकायप्पदेसा 'धम्मत्थिकाए'त्ति वत्तव्वं सिया १ गोयमा ! णो इणढे समढे। [३] एंगपदेसूणे वि य णं भंते ! धम्मत्थिकाए ‘धम्मत्थिकाए 'त्ति २० वत्तव्वं सिया १ णो इणढे समढे। [४] से केणद्वेणं भंते ! एवं वुच्चइ 'एगे धम्मत्थिकायपदेसे नो धम्मत्यिकाए ति वत्तव्वं सिया जाव (सु. ७ [२]) एगपदेसूणे वि य णं १. त्थियाए लो० ॥ २. कयादि लो । कदायि ला० ॥ ३. उवजोग ला० ला ३॥ ४. 'वण्णे दोगंधे पंचरसे भट्ट ला २-४॥ ५. लोयप्पमाणखेत्ते लो० ॥ ६. कयाति लों। कदाइ ला० । कयायि ला १॥ ७. दो वि° ला ३॥ ८. एगदेसूणे वि यणं धम्मस्थिकाए नो वत्सव्वं सिया । से केणटेणं भंते! एवं बुञ्चति जाव एगपदेसूणे वि नो धम्मत्थिकाए ति बत्तव्वं सिया ला ला ३॥ Page #174 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ५-९] पंचऽस्थिकायसरूवं अमुत्तजीवलक्खणं च ११५ धम्मत्थिकाए नो धम्मत्थिकाए ति वत्तव्वं सिया ?'। से नूर्ण गोयमा ! खंडे चक्के ? सगले चक्के ? भगवं! नो खंडे चक्के, सगले चक्के । एवं छत्ते चम्मे दंडे देसे आयुहे मोयए। से तेणटेणं गोयमा! एवं वुच्चइ-'एगे धम्मत्थिकायपदेसे नो धम्मत्थिकाए ति वत्तव्वं सिया जाव एगपदेसूणे वि य णं धम्मत्थिकाए नो धम्मस्थिकाए ति वत्तव्वं सिया'। ८.[१] से किं खाई णं मंते ! 'धम्मत्थिकाए 'त्ति वत्तव्वं सिया ? गोयमा ! असंखेजा धम्मत्थिकायपदेसा ते सव्वे कसिणा पडिपुण्णा निरवसेसा ऍगरगहणगहिया, एस णं गोयमा ! 'धम्मत्थिकाए ' ति वत्तव्वं सिया । [२] एवं अहम्मत्थिकाए वि। [३] आगासत्थिकाय-जीवत्थिकाय-पोग्गलत्थिकाया वि एवं चेव । नवरं १० पदेसा अणंता भाणियव्वा । सेसं तं चेव । [सु. ९, अमुत्तजीवलक्खणवत्तव्वया] ९. [१] जीव णं भंते ! सउट्ठाणे · सकम्मे सबले सवीरिए सपुरिसक्कारपरकमे आयभावेणं जीवभाव उवदंसेतीति वत्तव्वं सिया ? हंता, गोयमा ! जीव णं सउट्ठाणे जाव उवदंसेतीति वत्तव्वं सिया।। [२] से केणंटेणं जाव वत्तव्वं सियों ? गोयमा ! जीवे गं अणंताणं आमिणिबोहियनाणपज्जवाणं एवं सुतनाणपजवाणं ओहिनाणपज्जवाणं मणपज्जवनाणपजवाणं केवलनाणपज्जवाणं मतिअण्णाणपजवाणं सुतअण्णाणपजवाणं विभंगणाणपज्जवाणं चक्खुदसणपज्जवाणं अचक्खुदंसणपज्जवाणं ओहिदसणपजवाणं केवलदंसणपजवाणं उवओगं गच्छति, उवयोगलक्खणे णं "जीवे । "से तेणद्वेणं २० एवं बुचइ-गोयमा ! जीवे णं सउहाणे जाव वत्तव्वं सिया। १. भगवं! सगले चक्के, णो खंडे चक्के । एवं ला १॥ २. दूसे आयुहे मो' इति मूलवाचनागतः पाठः पूज्यपादागमप्रभाकरशोधितो ज्ञेयः । दूसे हेयुए मो' लों० । दूसे हधुए मो° ला. ला ३ । दूसे हए मो° ला ४ । दूसे माउपहे मो° मु०॥ ३. “से कि खाई ति अथ किं पुनर् इत्यर्थः" अवृ०॥ ४. खाइ ला ४ ॥ ५. एकग्गह ला २॥ ६. धम्मस्थिकाए । एस गं गोयमा ! धम्मस्थिकाये त्ति वत्तष्वं लो० ला० ॥ ७. जीव-पोग्गलत्थिकाए एवं चेव ला ३ ॥ ८. नवरं तिण्ड पि पदेसा ला ला २-३-४॥ ९. केणट्रेणं वत्त ला० ला३॥१०. सिया? जीवे ला ४॥ ११. जीवे । [१०.] कतिविहे लो० ला ४ ॥ १२. से एएणटेणं ला २॥ . Page #175 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णतिसुतं [स०.२ उ० १० [सु. १०-१२. आगासस्थिकायस्स भेया सरूवं च] १०. कतिविहे णं मंते.! आकासे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे आगासे पण्णत्ते, तं जहा-लोयाकासे य अलोयागासे य । ११. लोयांकासे णं भंते ! किं जीवा जीवदेसा जीवपदेसा, अंजीवा अजीवदेसा अँजीवपएसा १ गोयमा ! जीवा वि जीवदेसा वि जीवपदेसा वि, अजीवा वि अजीवदेसा वि अजीवपदेसा वि। जे जीवा ते नियमा एगिदिया बेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया पंचेंदिया अणिंदिया । जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा जीव अणिदियदेसा । जे जीवपदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा जाव अणिंदियपदेसा । जे अजीवा ते दुविधा पण्णता, तं जहा-रूवी य अरूवी य। १. जे रूवी ते चउविधा पण्णत्ता, तं जहा-खंधा खंधदेसा खंधपदेसा परमाणु पोग्गला । जे अरूवी ते पंचविधा पण्णता, तं जहा-धम्मत्थिकाए, नोधम्मत्थिकायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स पदेसा, अधम्मत्थिकाए, नोअधम्मत्थिकायस्स देसे, अधम्मत्थिकायस्स पदेसा, अद्धासमए । १२. अँलोगागासे णं भंते ! किं जीवा ? पुच्छा तध चेव (सु. ११)। - १५ गोयमा ! नो जीवा जाव नो अजीवप्पएसा । एंगे अजीवदव्वदेसे अंगुरुयलहुए अणंतेहिं अगुरुयलहुयगुणेहिं संजुत्ते सव्वागासे अणंतांगणे । [सु. १३. पंचण्हमत्थिकायाणं पमाणं] १३. [१] धम्मस्थिकाए णं भंते ! केमहालए पण्णत्ते १ गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोयं चेव फुसित्ताणं चिट्ठइ । [२] एवं अधम्मत्थिकाए, लोयांकासे, जीवस्थिकाए, पोग्गलत्थिकाए । पंच वि एक्काभिलावा। १. भागासे ला २॥ २. अत्र 'लोयाकासे' इति पदं "लोकाकाशे अधिकरणे" इति वृत्तिकारवचनात् सप्तमीविभक्त्यन्तं बोध्यम् । सम्पा० ॥ ३. अजीचा ला २-४ ॥ ४. मजीव ला २-४ ॥ ५. 'जाव'पदेन 'बेइंदियदेसा तेइंदियदेसा चउरिंदियदेसा पंचेंदियदेसा अणिदियदेसा' इति योज्यम् ॥ ६. देसा, लों० ला १॥ ७. भलोयागा लों० ला १॥८. एगे अजीवदेसे ला० ला ३ । एगे भजीचे पदेसे ला ४॥ ९. अगरुय' ला १-२ ॥ १०. गूणे। लोयागासे गं भंते ! कतिघण्णे २ पुच्छा । गो.! भवण्णे ४ जाव अफासे एगे अजीवदग्वदेसे अगुरुयलहुए अणंतेहिं अगुरुयलहुयगुणेहिं संजुत्ते सव्वागासस्स अणंतभागो। १३. [२] धम्मस्थि° ला २॥ ११. °प्पमत्ते लोय ला १॥ १२. °यागासे ला २ मु०॥ Page #176 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०१०-२०] आगासस्थिकायभेया अस्थिकायपमाणं धम्मत्थिकायफुसणा य ११७ [सु.१४-२२. अहोलोयाईणं ओघ-विभागेहिं धम्मत्थिकायाइफुसणावत्तव्यया] १४. अहेलोए णं भंते ! धम्मत्थिकायस्स केवतियं फुसति ? गोयमा ! सातिरेगं अद्धं फुसति । १५. तिरियलोए णं भंते !० पुच्छा । गोयमा ! असंखेज्जइभागं फुसइ। १६. उड्ढलोए णं भंते !० पुच्छा। गोयमा ! 'देसोणं अद्धं फुसइ। ५ १७. ईमा णं भंते ! रतणप्पभा पुढवी धम्मस्थिकायस्स किं संखेजइभागं फुसति ? असंखेजइभागं फुसइ १ संखिजे भागे फुसति १ असंखेने भागे फुसति १ सव्वं फुसति १ गोयमा ! णो संखेजइभागं फुसति, असंखेजइभागं फुसइ, णो संखेजे०, णो असंखेजे०, नो सव्वं फुसति । १८. ईमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए घणोदही धम्मत्थिकायस्स १० किं संखेजहभागं फुसति १०। जधा रतणप्पभा (सु. १७) तहा घणोदैहि-घणवात-तणुवाया वि। १९. [१] इमीसे णं भंते ! रतणप्पभाए पुढवीए ओवासंतरे धम्मत्थिकायस्स किं संखेजइभागं फुसति, असंखेजइभागं फुसइ जाव (सु. १७) सव्वं फुसइ १ गोयमा ! संखेजइभागं फुसइ, णो असंखेजइभागं फुसइ, नो संखेन्जे०, १५ नो असंखेजे०, नो सव्वं फुसइ। [२] ओवासंतराइं सव्वाई जंहा रयणप्पभाए। २०. जधा रयणप्पभाए पुढवीए. वत्तव्वया भणिया एवं जाव अहेसत्तमाए। १. देसूर्ण लों० ला ३ ॥ २. अत्र वृत्तिकृद्भिरेवं सूचितम्--" इह प्रतिपृथिवि पञ्च सूत्राणि (सर्वाणि पञ्चत्रिंशत्), देवलोकसूत्राणि द्वादश, अवेयकसूत्राणि त्रीणि, अनुत्तर-ईषत्प्रारभारासूत्रे द्वे, एवं द्विपञ्चाशत् सूत्राणि" । अनया वृत्तिकारगणनया जम्बूद्वीपादिकद्वीपानाम् लवणसमुद्रादिकसमुद्राणां च सूत्राणि अत्र नैव सङ्घटन्ते, अत एव 'जंबुद्दीवाइया दीवा लवणसमुद्दाइया समुद्दा.' एतादृशः पाठः समितिमुद्रिते पुस्तके विद्यमानोऽपि अत्र न गृहीतः । तथा एनमेव भावं 'पुढवोदही घण तणू कप्पा' इत्येषा गाथा अपि समर्थयति। सम्पा०॥ ३. स्स संखे° ला० ला २-३ ॥ ४. संखेजभागे सव्वं फुसति ला० ला ३॥ ५. 'जभागं ला० ला ३॥ ६. इमीसे रय ला०॥ ७. दही घणवाता वणु' ला० ला ३॥ ८. संखेजा नो ला० । संखेज्जा, नो असंखेजा, नो स ला ३ ॥ ९. जहा रयणप्पभाए पुढवीए व जं० ला १-२ विना ॥ १०. °या भाणियच्या एवं लों० ला० ला ३-४ ॥ ११. 'जाव' पदेन 'सकरापभा'प्रभृतीनि सप्तानामपि नरकाणां नामानि योज्यानि ॥ १२. 'माए जंबुद्दीवाईया दीव-समुद्दा। [२१.] एवं सो' ला १ मु०॥ Page #177 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ११८ वियाहपण्णत्तिसुत्तं . [स० २-३ उ०१०,१ २१. एवं सोहम्मे कप्पे जाव ईसिपमारापुढेवीए । एते सव्वे वि असंखेजइभागं फुसति, सेसा पडिसेहेतव्वा । २२. एवं अधम्मत्थिकाए । एवं लोयागासे वि । गाहापुढवोदही घण तणू कप्पा गेवेजऽणुत्तरा सिद्धी । संखेज्जइभागं अंतरेसु सेसा असंखेज्जा ॥१॥ ॥२.१०॥ ॥ वितिय सयं समत्तं ॥२॥ १. 'जाव'पदेन ईशानत आरभ्य ग्रैवेयकपर्यन्तानाम् देवलोकानां नामानि योज्यानि ॥२. ढवी। एते लों० ला०॥ ३. अंतरासु सेसा ला ४॥ Page #178 -------------------------------------------------------------------------- ________________ . तइयं सयं [सु. १. तइयसयदसुद्देसऽस्थाहिगारगाहा] १. केरिस विउव्वणा १ चमर २ किरिय ३ जाणित्थि ४-५ नगर ६ पाला य ७। अहिवति ८ इंदिय ९ परिसा १० ततियम्मि सते दसुद्देसा ॥१॥ [पढमो उद्देसो 'मोया-केरिस विउव्वणा'] [सु. २. पढमुद्देसस्सुवुग्घाओ] २. तेणं कालेणं तेणं समएणं मोया नाम नगरी होत्था । वेण्णओ। तीसे णं मोयाए नगरीए बहिया उत्तरपुरस्थिमे दिसीमागे णं नंदणे नामं चेतिए होत्था। वण्णओ । तेणं कालेणं २ सामी समोसढे । परिसा निग्गच्छति । पडिगता परिसा । [सु. ३-६. अग्गिभूइपुच्छाए भगषओ चमर-तस्सामाणिय-तायत्तीसग-लोग- १० पाल-अग्गमहिसीणं इड्ढि-जुति-बल-जस-सोक्ख-अणुभाग-विउषणापरूषणा] ३. तेणं कालणं तेणं समएणं समणस्स भगवतो महावीरस्स दोच्चे अंतेवासी अग्गिभूती नामं अणगारे गोतमे गोत्तेणं सत्तुस्सेहे जाँव पजुवासमाणे एवं वदासी-चमरे णं भंते ! असुरिंदे असुरराया केमॅहिड्ढीए १ केमहन्जुतीए ? केमहाबले ? केमहायसे १ केमहासोक्खे १ केमहाणुभागे? केवतियं च । णं पभु विकुवित्तए १ गोयमा! चमरे णं असुरिंदे असुरराया महिड्ढीए जाव महाणुभागे। से णं तत्थ चोत्तीसाए भवणावाससतसहस्साणं, चउसट्ठीए सामाणियसाहस्सीणं, तायत्तीसाए तायत्तीसगाँणं जाँव विहरति । एमहिड्ढीए १. पालय त्ति। लघुवृ०॥ २. “मोया समत्ता-मोकाभिधाननगर्याम् अस्य उद्देशकार्थस्थ कीदृशी क्कुिर्वणा' इत्येतावद्रूपस्य उक्तत्वाद् ‘मोका' एव अयम् उद्देशक उच्यते” इत्यस्य प्रथमोद्देशकस्यान्ते अवृ०॥ ३. एतौ नगरी-चैत्यवर्णको पूर्ववर्णकवद् वाच्यौ॥ ४. अत्र 'जाव'पदेन प्रथमशतके प्रथमोद्देशके आगतः श्रीगौतमस्वामिनः समग्रो वर्णको वाच्यः॥ ५. केमहड्ढी ला०॥ ६. तावत्ती° लो० ला १॥ ७. अभिधर्मकोशे "षड् देवाः चातुर्माहाराजिक-त्रयस्त्रिंशयामतुषित-निर्माणरति-परनिर्मितवशवर्तिनः इति देवाः" अभिधः । तावतिसा इति पालिशब्दः॥ ८. 'जाव'पदेन 'चउण्हं लोगपालाणं पंचण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं अणियाणं, सत्तण्हं अणियाहिवईणं, चउण्हं चउसठ्ठीणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसिं च बहूणं चमरचंचारायहाणिवत्थव्वाणं देवाण य देवीण य आहेवच्चं पोरेवच्चं सामित्तं भट्टित्तं आणाईसरसेणावचं कारेमाणे पालेमाणे महयाऽऽहयनट्ट-पीय-वाइय-तंती-तल-ताल-तुडिय-घणमुइंगपडुप्पबाइयरवेणं दिब्वाइंभोगभोगाई भुंजमाणे' इति वाच्यम् ॥ Page #179 -------------------------------------------------------------------------- ________________ विवाहपण्णत्तत्तं [स० ३ उ०१ जीव एमहाणुभागे । एवतियं च णं पभू विकुव्वित्तए – से जहानामए जुवंती जुवाणे हत्थेणं हत्थे गेण्हेजा, चक्कस्स वा नाभी अरंगाउत्ता सित, एवामेव गोयमा ! चमरे असुरिंदे असुरराया वेउव्वियसमुग्धातेणं समोहण्णति, २ संखेज्जाइं जोअर्णांइं दंडं निसिरति, तं जहा -रतणाणं जाँव रिट्ठाणं अहाबायरे ५ पोग्गले परिसाडेति, २ अहासुहुमे पोग्गले परियांइयति, २ दोच्चं पि वेउव्वियसमुग्धाएणं सैमोहण्णति, २ पभू गं गोतमा ! चमरे असुरिंदे असुरराया केवलकप्पं जंबुद्दीवं दीवं बहूहिं असुरकुमारेहिं देवेहिं देवीहि य आइण्णं वितिकिण्णं उवत्थडे संथ फुडं अवगाढावगाढं करेत्तए । अदुत्तरं च णं गोतमा ! पभू चमरे असुरिंदे असुरराया तिरियमसंखेज्जे दीव-समुद्दे बहूहिं असुरकुमारेहिं देवेहिं १० देवीहि य आइण्णे वितिकिण्णे उवत्थडे संथडे फुडे अवगाढावगाढे करेत्तए । एस णं गोतमा ! चमरस्स असुर्रिदस्स असुररण्णो अयमेतारूवे विसए विसयमेत्ते भुँइए, णो चेव णं संपत्तीए विकुव्विँसु वा, विकुव्वति वा, विकुव्विस्सति वा । १२० ४. जति णं भंते ! चमरे असुरिंदे असुरराया एमहिड्ढीए जावें एवइयं च णं पभू विकुव्वित्तए, चमरस्स णं भंते! असुरिंदस्स असुररण्णो सामाणिया १५ देवा केमहिड्ढीया जव केवतियं च णं पभू विकुव्वित्तए १ गोयमा ! चमरस्स असुरिंदस्स असुररण्णो सामाणिया देवा महिड्ढीया जाव महाणुभागा । ते णं १. ' जाव' पदेन 'एमहज्जुतीए एमहाबले एमहाय से एमहासोक्खे एमहाणुभागे' इत्यादि वाच्यम् ॥ २. जुवति जुधाणे लों० ला० " यथा युवतिं युवा हस्तेन हस्ते गृह्णाति बृद्धैस्तु व्याख्यातम् यथा यात्रादिषु युवतिः यूनो हस्ते लमा प्रतिबद्धा गच्छति बहुलोकप्रचिते देशे " अत्रृ० ॥ ३. “ अरकैः आयुक्ता अरकायुक्ता स्यात् अथवा अरका उत्तासिता आस्फालिता यां अरकोत्तासिता" अषृ० ॥ ४. सिया लों० ॥ ५. समोहणइ ला० मु० मुद्रितटीकायां च, भगवतीसूत्रस्य प्राचीन प्राचीनतमेषु सूत्रादर्शेषु नृत्यादर्शेषु चात्राऽन्यत्र च ' समोहण्णति - ण्ण'नइ' इत्येव पाठ उपलभ्यते, अपिच प्रज्ञापनासूत्रेऽपि सर्वेषु मूल- टीकादर्शेषु 'समोहण्णइ समोहणणंति' इतिरूपः पाठ उपलभ्यते; दृश्यतां पण्णवणासुत्तं सू० २१७० [१२] तथा प्रज्ञापनासूत्रटीका पत्र ६०२ पृष्ठि १ ॥ ६. णाई उड्ढं दं° ला १ ॥ ७. ' जाव ' पदेन ' वइराणं वेरुलियाणं लोहियक्खाणं मसारगल्लाणं हंसगब्भाणं पुलयाणं सोगंधियाणं जोतीरसाणं अंकाणं अंजणाण रयणाणं जायरूवाणं अंजणपुलयाणं फलिहाणं' इति वाच्यम् ॥ ८. अहबा° लों० ला० ॥ ९. यतियति लों० ला० ॥ १०. भरगाढा जेसं० ला ० ला १। अरगाढागाढं लों० ॥ ११. आगाढागाढे लों० । अरगाढावगाढे ला १ ॥ १२. बुइते ला० ॥ १३. " 'विकुर्व ' इत्ययं धातुः सामयिकोsस्ति, 'विकुर्वणा' इत्यादिप्रयोगदर्शनात् " अषृ० ॥ १४. ' जाव 'पदेन 'एमहजुतीए एमहाबले एमहायसे एमहासोक्खे एमहाणुभागे' इति वाच्यम् ॥ १५. एवयं लों० । एव्वइय ला० ॥ १६. ' जाव' पदेन ' के महज्जुतीया केमहाबला' इत्यादि पूर्ववदः वाच्यम् ॥ Page #180 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ४-६] . चमर-तस्सामाणियाईणं इड्ढि-जुतिआइपरूवणा तत्थ साणं साणं भवणाणं, साणं साणं सामाणियाणं, साणं साणं अग्गमहिसीणं, जीव दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरति । एमहिड्ढीया जाव एवतियं च णं पभू विकुवित्तए–से जहानामए जुवति जुवाणे हत्थेणं हत्थे गेण्हेजा, चक्कस्स वा नामी अरयाउत्ता सिया, एवामेव गोतमा ! चमरस्सै असुरिंदस्स असुररण्णो एगमेगे सामाणिएँ देवे वेउँब्वियसमुग्घातेणं समोहॅण्णइ, २ जाव दोचं पि ५ वेउनियसमुग्घाएणं समोहेण्णइ, २ पभूणं गोतमा ! चमरस्स असुरिंदस्स असुररण्णो एगमेगे सामाणिए देवे केवलकप्पं जंबुद्दीवं दीवं बहूहिं असुरकुमारेहिं देवेहिं देवीहि य आइण्णं वितिकिण्णं उवत्थडं संथडं फुडं अवगाढावगाढं करेत्तए । अदुत्तरं च णं गोतमा ! पभू चमरस्स असुरिंदस्स असुररण्णो एगमेगे सामाणियदेवे तिरियमसंखेजे दीव-समुद्दे बहूहिं असुरकुमारेहिं देवेहिं देवीहि य आइण्णे वितिकिण्णे १० उवत्थडे संथडे फुडे अवगाढावगाढे करेतए । एस णं गोतमा ! चमरस्स . असुरिंदस्स असुररण्णो एगमेगस्स सामाणियदेवस्स अयमेतारूवे विसए विसयमेते (इए, णो चेव णं संपत्तीए विकुबिसु वा विर्कुव्वति वा विकुब्बिस्सति वा । ५. [१] जइ णं भंते ! चमरस्स असुरिंदस्स असुररण्णो सामाणिया देवा एमहिड्ढीया जाव एवतियं च णं पभू विकुवित्तए चमरस्स णं भंते ! १५ असुरिंदस्स असुररण्णो तीयत्तीसिया देवा केमहिड्ढीया ? तीयत्तीसिया देवा जहा. सामाणिया तहा नेयव्वा। [२] लोयपाला तहेव । नवरं संखेजा दीव-समुद्दा भाणियव्वौं । ६. जति णं भंते ! चमरस्स असुरिंदस्स असुररण्णो लोगपाला देवा एमहिड्ढीया जाव एवतियं च णं पभू विकुवित्तए, चमरस्स णं भंते ! असुरिंदस्स २० असुररण्णो अग्गमहिसीओ देवीओ केमहिड्ढीयाओ जाँव केवतियं च णं पभू ।' 1. 'जाव'पदेन “अन्नेसिं च बहूणं देवाण य देवीण य आहेवच्चं पोरेवचं सामित्तं भट्टित्तं आगाईसरसेगावचं कारेमाणा पालेमाणा महयाऽऽहयनगीयवाइयतंतीतलतालतुडियघणमुइंगपडुप्पवाइयरवेणं दिव्वाई' इति वाच्यम् ॥ २. स्स वि अ° लो० ॥ ३. 'णियदेवे ला १ . ला• ॥ ४. वेयुब्बि लो० ॥ ५. हणइ ला० मु० ॥ ६. अरगाढा लों० ला० ला १॥ ७. अरगाढागाढे ला० ला १॥ ८. बुइते ला० । वुइदे ला १ ॥ ९. विकुव्वंति वा विकुस्विस्संति वा लों० ला १॥ १०. तावत्तीसाओ देवा ला। तावत्तीसता देवा ला १। वावत्तीसिया लों० । 'बायस्त्रिंशपतिः' इति हैमअमिधानचिन्तामणौ ॥ ११. तावत्तीसया लों. ला १ ला.॥ १२. वा बहूहिं भसुरकुमारेहिं २ माइण्णे जाव विउविस्संति वा। ला १ मु०॥ १३. °स्स णं असुरिंदस्स लो० ॥ १४. 'जाव' पदेन 'केमहज्जुतीयाओ' इत्यादिकानि स्त्रीलिङ्गसहितानि पदानि योज्यानि ॥ १५. केवइ च णं लो० ॥..... Page #181 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १२२ बियाहपण्णत्तिसुतं [स० ३ उ० १ विकुव्वित्तए ? गोयमा ! चमरस्स णं असुरिंदस्स असुररण्णो अग्गमहिसीओ देवीओ महिड्ढीयाओ जाव महाणुभागाओ । ताओ णं तत्थ साणं साणं भवणाणं, साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं, साणं साणं महत्तरियाणं, साणं साणं परिसाणं जाव एमहिड्ढीयाओ, अन्नं जहा लोगपालाणं (सु. ५ [२]) अपरिसेसं । [सु. ७-१०. अग्गिभूइपरूषियचमराइषत्तव्ययं असदहंतस्स घाउ भूइस्स संकाए भगवओ समाहाणं, अग्गिभूइं पर बाउभूइकयं खामणाइ य] ७. सेवं भंते ! २ त्ति भगवं दोच्चे गोतमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, २ जेणेव तच्चे गोयमे वायुभूती अणगारे तेणेव उवागच्छति, २ तच्चं गोयमं वायुभूर्ति अणगारं एवं वदासि - एवं खलु गोतमा ! चमरे १० असुरिंदे असुरराया एमहिड्ढीए तं चेवें एवं सव्वं अपुट्ठवैागरणं नेयव्वं अपरिसेसियं जाव अग्गमहिसीणं वत्तव्वैया समत्ता । ८. तए णं से तच्चे गोयमे वायुभूती अणगारे दोच्चस्स गोतमस्स अग्गिभूतिस्स अणगारस्स एवमाइक्खमाणस्स भा० पं० परू० एतमट्ठे नो सद्दइति, नो पत्तियति, नो रोयति; एयमङ्कं असद्दहमाणे अपत्तियमाणे अंरोएमाणे उँट्ठाए उट्ठेति, १५ २ जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ जाव पज्जुवासमाणे एवं वयासी - एवं खलु भंते ! मम दोचे गोतमे अग्गिभूती अणगारे एवमाइक्खति भासइ पण्णवेइ परूवेइ–एवं खलु गोतमा ! चंमरे असुरिंदे असुरराया महिड्ढीए जीव महाणुभावे से णं तत्थ चोत्तीसाए भैवणावाससयसहस्साणं एवं तं चैव सव्वं अपरिसेसं" भाणियव्वं जाव (सु. ३ – ६) अग्गमैंहिसीणं वत्तव्वता समत्ता । से २० कहमेतं भंते ! एवं १ ' गोतमा ' दि समणे भगवं महावीरे तेच्चं गोतमं वायुभूतिं अणगारं एवं वदासि – जं णं गोतम ! तव दोच्चे गोयमे अग्गिभूती अणगारे एवमाइक्खइ ४ – “ एवं खलु गोयमा ! चमरे ३ महिड्ढीएँ एवं तं चैव सव्वं - १. मयहरियाणं लों० । महातारियाणं ला १ ॥ २. भंते ! एवं भंते प्ति लो० ला १ ॥ ३. वाउभू° ला० अस्मिन्नादर्शे प्रायः सर्वत्र एवमेव पाठः ॥ ४. व सव्वं ला० ॥ ५. वाकरणं ला १॥ ६. 'ब्वता सम्मत्ता ला० ला १ ॥ ७. उड्ढाए लों० ॥ ८. 'जाव' पदेन गौतमकृता समग्रा पर्युपासना योज्या ॥ ९. चमरे ३ म° लों० ॥। १०. जाव से णं लों० ला ० ॥ ११. भवणवा० तं चैव सव्वं भाणियव्वं जाव अग्गमहिसीओ से कहमेयं भंते ! एवं लों० ॥ १२. सं वव्वं जाव ला १ ॥ १३ महिसीमो । से कहमेयं ला० ॥ १४. दी ला १ ॥ १५ तच्चं गो० एवं वदासि -- तत्र दोच्चे लों० ॥ १६. 'मा ! दोच्चे गो० अग्गिभूती अणगारे तव एव ला १ ॥ १७. ए तं चैव ला० ॥ Page #182 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ७-११] बलि-तस्सामाणियाईणं इड्ढिाइपरूवणा १२३ जाव अग्गमहिसीणं वत्तव्वया समत्ता", सच्चे णं एस मटे, अहं पि णं गोयमा ! एवमाइक्खामि भा० प० परू० । एवं खलु गोयमा ! चैमरे ३ जाव महिड्ढीए सो चेव बितिओ गमो भाणियव्वो जाव अग्गमहिसीओ, सच्चे णं एस मढे। ९. सेवं भंते २ ० तच्चे गोयमे वायुभूती अणगारे समणं भगवं महावीर वंदइ नमसइ, २ जेणेव दोचे गोयमे अग्गिभूती अणगारे तेणेव उवागच्छइ, ५ २ दोचं गोयमं अग्गिभूतिं अणगारं वंदइ नमसति, २ एयमहूँ सम्मं विणएणं · भुजो २ खामेति। १०. तँए णं से दोचे गोयमे अग्गिभूई अण० तच्चेणं गो० वायुभूहुणा अण• एयमढें सम्मं विणएणं भुजो २ खामिए समाणे उट्ठाए उट्टेइ, २ तच्चेणं गो० वायुभूइणा अण० सद्धिं जेणेव समणे भगवं० महावीरे तेणेव उवागच्छंइ, १० २ समणं भगवं० वंदइ०, २ जाव पज्जुवासइ । [सु. ११-१२. पाउभूइपुच्छाए भगवओ बलि-तस्सामाणियादी] ___ इड्ढि-विउव्यणाइपरूषणा] ११. तए णं से तचे गो० वायुभूती अण० समणं भगवं. वंदइ नमसइ, २ एवं वदासी–जति णं भंते ! चमरे असुरिंदे असुररीया एमहिड्ढीए १५ जाव (सु. ३) एवंतियं च णं पभू विकुवित्तए, बली णं भंते ! वइरोयर्णिदे वैइरोयणराया केमहिड्ढीएँ जाव (सु. ३) केवइयं च णं पभू विकुवित्तए ? गोयमा ! बली णं वइरोयणिंदे वइरोयणराया महिड्ढीएँ जाव (सु. ३) महाणुभागे। से णं तत्थ तीसाए भंवणावाससयसहस्साणं, सट्ठीए सामाणियसाहसीणं सेसं १. महिसीओ, सच्चे णं लों० ला० ॥ २. चमरे ३ महिड्ढीए तं चेव जाव अग्गमहिसीओ सञ्चमेसे मटे लों० ला० ॥ ३. बितियगमओ भाणि° ला १॥ ४. सच्चमेसे अटे। ९. सेवं भंते एवं भंते ति० तच्चे ला १॥ ५. तच्चे णं गो ला०॥ ६. भूहं वंदइ लों ॥ ७. तते णं से तच्चे गोतमे वायुभूती अणगारे दोच्चेणं गोयमेणं अग्गिभूतिणा (भूविणामेणं मु०)मणगारेण साद जेणेव समणे भगवं महावीरे जाव पज्जुवासमाणे एवं घयासी-जति णं (सु. ११) मु० ला १॥ ८.च्छति, २ जाव पजवासति । तए ला०॥ ९. चमरे ३ महिड्ढीए जाव ला० ॥ १०. राया महि° लो० ॥ ११. एवयं च णं लो० ॥ १२. वैरोय लों० । वयरोयणिदे वेरोयणराया ला० ॥ १३. वैरोय' लों॥ १४.°ए ६ केव ला। ए ६ केवयं च णं लो० ॥ १५. मा महिड्ढीए ६ से णं लों० ला० ॥ १६. °ए जहा चमरस्स तहा बलिस्स वि, नव ला १॥ १५. भवणवास लो० ॥ १८. स्सीणं नहा चमरस्स, णवरं ला०॥ Page #183 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १२४ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स० ३ उ० १ जहा चमरस्स, नवरं चउण्हं सट्ठीणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अन्नेसिं च जाव भुंजमाणे विहरति । से जहानामए एवं जहा चमरस्स; णवरं सातिरेगं केवलकप्पं जंबुद्दीवं दीवं ति भाणियन्वं । सेसं तहेव जाव विउव्विस्सति वा (सु. ३)। १२. जइ णं भंते ! बली वइरोयणिंदे वैरोयणराया एमहिड्ढीए जाव (सु. ३) एवइयं च णं पद्म विउवित्तए बलिस्स णं वइरोयणस्स सामाणियदेवा केमहिड्ढीया ? एवं सामाणियदेवा तावत्तीसा लोकपालऽग्गमहिसीओ य जहा चमरस्स (सु. ४-६), नवरं साइरेगं जंबुद्दीवं जाव एगमेगाए अग्गमहिसीए देवीए, इमे वुइए विसए जाव विउव्विस्संति वा। सेवं भंते! २ तच्चे गो० वायुभूती अण० समणं भगवं महा० वंदइ ण०, २ नऽच्चासन्ने जाव पज्जुवासइ। १० [१३. सु. अग्गिभूइपुच्छाए भगपओ धरणिंद-तस्सामाणियाईणं इड्ढि विउव्यणाइपरूषणा] १३. तेए णं से दोच्चे गो० अग्गिभूती अण० समणं भगवं वंदइ०,२ एवं वदासि-जति णं भंते! बली वइरोयणिंदे वइरोयणराया एमहिड्ढीए जाव एवइयं च णं पभू विकुवित्तए धरणे णं भंते ! नागकुमारिंदे नागकुमाररायाँ केमहिड्डीए - १५ जाव केवतियं च णं पy विकुवित्तए ? गोयमा ! धरणे णं नागकुमारिंदे नाग कुमाररायाँ एमहिड्ढीए जाव से णं तत्थ चोयालीसाए भवणावाससयसहस्साणं, छण्हं सामाणियसाहस्सीणं, तीयत्तीसाए तीयत्तीसगाणं, चउण्हं लोगपालाणं, ... छण्हं अग्गमहिसीण सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं अणियाणं, सत्तण्हं अणियाहिवतीणं, चउवीसाए आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसिं च जाव विहरइ । एवतियं च णं पभू विउवित्तए-से जहानामए जुवति जुवाणे जाव (सु. ३) पभू केवलकप्पं जंबुद्दीवं दीवं जीव तिरियमसंखेजे दीव-समुद्दे बहुहिं नागकुमारेहिं नागकुमारीहिं जाव विउव्विस्सति वा । सामाणिय-तीयत्तीस-लोगपाल - १, °स्स तहा बलिस्स वि नेयवं; नवरं सातिरेग केवल मु० ॥ २. दीवं भाणि° लो० ॥ ३. सेसं त चेव णिरवसेसं णेयन्वं, णवरं णाणत्तं जाणियन्वं भवणेहिं सामाणिएहिं, सेवं भंते २ त्ति वच्चे गोयमे वायुभूती जाव विहरति । भंते त्ति भगवं दोच्चे गोयमे अग्गिभू' (सू० १३) मु०॥४. वैरोयणराये महि लों० ॥ ५. तते णं ला०॥ ६. 'या जाय केवईयं ला०॥ ७. गोयमा! महिड्ढीए जाव सेणं लों० ला०॥ ८. या महिड्ढीए जाव एवतियं जहा चमरे तधा धरणे वि। णवरं संखेज्जे दीव-समुद्दे भाणियब्वं । [१४] एवं जाव थणियकुमारा ला १ ॥ ९. भवणवासलों० ला० ॥ १०. तावत्तीलों ॥ ११. जाव तिरिय संखेज्जे दीव मु०॥ १२. तावत्तीस लों० ला०॥ Page #184 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १२-१५] सेसभवणवइआइसक्कताणं इड्ढिआइपरूवणा १२५ ग्गमहिसीओ य तहेव जहा चमरस्स (सु. ४-६)। नवरं संखेजे दीव-समुद्दे भाणियध्वं । [सु. १४. दाहिणिल्ल-उत्तरिल्लाणं सुषण्णकुमाराइथणियकुमार-धाणमंतरजोइसियाणं तस्सामाणियाईणं च इड्ढि-विउव्यणाइविसयाए कमसो अग्गिभूइ पाउभूइपुच्छाए भगवओ परूषणा] १४. एवं जाव थणियकुमारा, वाणमंतर-जोतिसिया वि । नवरं दाहिणिले सव्वे अग्गिभूती पुच्छति, उत्तरिले सव्वे वाउभूती पुच्छड्। [सु. १५-१८. सकदेविंद-तीसयदेव-सकसामाणियाईणं इड्ढि-विउव्वणाइविसयाए अग्गिभूइपुच्छाए भगवओ परूषणा] १५. 'भंते !' ति भंगवं दोच्चे गोयमे अग्गिभूती अणगारे समणं १० भगवं म. वंदति नमसति, २ एवं वयासी–जति णं भंते ! जोतिसिंदे जोतिसराया एमहिड्ढीए जाव एवतियं च णं पभू विकुवित्तए सक्के णं भंते ! देविंदे देवराया केमहिड्ढीए जाव केवतियं च णं पभू विउव्वित्तए १ गोयमा ! सक्के णं देविंदे देवराया महिड्डीए जाव महाणुभागे । से णं तत्थ बत्तीसाए विमाणावाससयसहस्साणं चउरांसीए सामाणियसाहस्सीणं जाव चउण्डं चउरांसीणं आयरक्ख- १५ देवसाहस्सीणं अन्नेसिं च जाव विहरइ । एमहिड्ढीए जाव एवतियं च णं पभू विकुवित्तए । एवं जहेव चमरस्स तहेव भाणियवं, नवरं दो केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे, अवसेसं तं चेव । एस णं गोयमा ! सकस्स देविंदस्स देवरण्णो इमेयारूवे विसए विसयमेत्ते णं वुइए, नो चेव णं संपत्तीए विकुविसु वा विकुव्वति वा विकुब्बिस्सति वा। .. स्स । एवं धरणे पं नागकुमारराया महिड्ढीए जाव एवतियं जहा चमरे तहा धरणे वि, नवरं संखेने मु०॥ २. ° व्वं जाव थणिय ला० ॥ ३. “एतेषु च सर्वेषु अपि दाक्षिणात्यान् इन्द्रान् आदित्यं च अग्निभूतिः पृच्छति, उदीच्यान् चन्द्रं च वायुभूतिः। ...... यच इह अधिकृतवाचनायाम् असूचितम् अपि व्याख्यातम् तद् वाचनान्तरम् उपजीव्य इति भावनीयम्" अवृ०॥ ४. भगवं गोयमे दोच्चे अग्गि° लो० ॥ ५. जइ लो० ॥ ६. एवयं च गं लो० ॥ ७. णं बत्ती लों० ला० ला १॥ ८. विमाणवास लों० ला० ॥ ९. रासीतीए ला० ला १ ॥ १०. रासीतीणं ला० ला १ ।। ११. रक्खसा लों० ला० ॥ १२. कुवंति वा विकब्विस्संति ला० ।। Page #185 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णन्तिसुतं [स० ३ उ०१ १६. जइ णं भंते ! सक्के देविंदे देवरायां एमहिड्ढीए जाव एवतियं च णं पभू विकुव्वित्तए एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी तीसए णामं अणगारे पगतिभद्दए जाव विणीए छछट्ठेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणे बहुपडिपुण्णाई अट्ठ संवच्छराई सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अत्ताणं झूसेत्ता सर्द्वि भत्ताइं अणसणाए छेदेत्ता आलोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा सोहम्मे कप्पे सरांसि विमाणंसि उववायसभाए देवसयणिजंसि देवदूतरिए अंगुलस्स असंखेर्जेइभागमेत्तीए ओगाहणाए सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो सामाणियदेवत्ताए उववन्ने । तए णं तीसए देवे अहुणोववन्नमेत्ते समाणे पंचैविहाए पत्तीए पज्जत्तिभावं गच्छइ, तं जहा - आहारपज्जत्तीए १० सरीर० इंदिय० आणापाणुपज्जतीए भासामणपज्जत्तीए । तए णं तं तीसयं देवं पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तिभावं गयं समाणं सामाणियपरिसीववन्नया देवा करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्टु जएणं विजएणं वद्धाविंति, २ एवं वदासि - अहो ! णं देवाणुप्पिएहिं दिव्वा देविड्ढी, दिव्वा देवजुती, दिव्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते अभिसमन्नागते, जारिसिया १५ णं देवाणुप्पिएहिं दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवज्जुती दिव्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते अभिसमन्नागते तारिसिया णं सक्केणं देविंदेणं देवरण्णा दिव्वा "देविड्ढी जाव अभिसमन्नागता, जारिसिया णं सक्केणं देविंदेणं देवरण्णा दिव्त्रा देविड्ढी जाव अभिसमन्नागता तारिसिया णं देवाणुप्पिएहिं दिव्त्रा देविड्ढी जाव अभिसमन्नागता । से णं भंते! तीसए देवे केमहिड्ढीए जौव केवतियं च णं पभू विकुव्वित्तए ? गोयमा ! महिड्ढीए जाव महाणुभागे, से णं तत्थ सयस्स विमाणस्स, चउन्हं सामाणियसाहस्सीणं, चउन्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिन्हं परिसाणं, सत्तण्हं अँणियाणं, सत्तण्डं अणियाहिवतीणं, सोलसण्हं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अन्नेसिं च बहूणं वेमाणियाणं देवार्णे य देवीण य जाव विहरति । एमहिड्ढीए जाव एवइयं १२६ ५ २० "" १. या महिला० ॥ २. विकरेत्तर ला० ॥ ३. मासियर्स ला० ॥ ४. उजभाग ला० ॥ ५. “पर्याप्तिः आहार शरीरादीनाम् अभिनिर्वृत्तिः । सा च अन्यत्र षोढा उक्ता । इह तु पञ्चधा । भाषा-मनः पर्याप्त्योः बहुश्रुताभिमतेन केनाऽपि कारणेन एकत्वविवक्षणात् । अवृ० ॥ ६. आणपाण भासमणे । तए णं ला० ॥ ७. कट्टो ला०, अस्मिन् आदर्श प्रायः सर्वत्र 'क' स्थाने 'कट्टो' इति ॥ ८. °प्पिए । दिव्वा मु० ॥ ९ जारिसा णं लों० ॥ १०. °प्पिएहं दिव्वा देवड्ढी ला०, अस्मिन् आदर्शे ' हिं' प्रत्ययस्थाने बहुशः 'हं' इति वर्तते ॥ ११. देवड्ढी ला० ॥ १२. जाव महाणुभागे, से णं तत्थ ला० ॥ १३. अणीयाणं लों० ॥ १४. ण य जाव लों० ॥ Page #186 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १६-२०] - ईसाणिंद-तस्सामाणियाईणं इड्ढिाइपरूवणा . १२७ चणं पभू विकुवित्तए से जहाणामए जुवति जुवाणे हत्थेणं हत्थे गेण्हेजा जहेव सक्कस्स तहेव जाव एस णं गोयमा ! तीसयस्स देवस्स अयमेयारूवे विसए विसयमेते बुंइए, नो चेव णं संपत्तीए विउव्विसु वा ३ । १७. जति णं भंते ! तीसँए देवे एमहिड्ढीए जाव एवइयं च णं पभू विकुवित्तए, सक्कस्स गं भंते ! देविंदस्स देवरण्णो अवसेसा सामाणिया देवा ५ केमहिड्ढीया तहेव सव्वं जाव एस णं गोयमा ! सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो एगमेगस्स सामाणियस्स देवस्स इमेयारूवे विसए विसयमेत्ते वुइए, नो चेव णं संपत्तीए विउव्विसु वा विकुवंति वा विकुव्विस्संति वा। १८. तायत्तीसय-लोगपाल-अग्गमहिसीणं जहेव चमरस्स। नवरं दो केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे, अन्नं तं चेव। सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति दोच्चे गोयमे १० जाव विहरति । [सु. १९-२१. ईसाणदेविंद-ईसाणोधनकुरुदत्तपुत्त-ईसाणसा माणियाईणं इड्ढि-विउव्वणाइविसयाए वाउभूइपुच्छाए भगवओ परूषणा] १९. भंते 'त्ति भगवं तच्चे गोयमे वाउभूती अणगारे समणं भगवं जाव एवं वदासी-जति णं भंते! सके देविंदे देवरायों एमहिड्ढीए जाव एवइयं १५ च णं पभू विउवित्तए, ईसाणे णं भंते! देविंदे देवराया केमहिड्ढीए १ एवं तहेव, नवरं साँहिए दो केवलकप्पे जंबुद्दीव दीवे, अवसेसं तहेव । २०. जति णं भते.! ईसाणे देविंदे देवरायाँ एमहिड्ढीए जाव एवतियं च णं पभू विउवित्तए, एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी कुरुदत्तपुत्ते नामं पगतिभदए जाव विणीए अट्ठमंअट्ठमणं अणिक्खित्तेणं पारणए आयंबिलँपरिग्गहिएणं २० तवोकम्मेणं उड्ढं बाहाओ पगिन्भिय २ सूराभिमुहे आयावणभूमीए आतावेमाणे बहुपडिपुण्णे छम्मासे सामण्णपरियागं पाउणित्ता अद्धमासियाए संलेहणाए अत्ताणं १. बुइते ला० ॥ २. जइ लो० ॥ ३. तीसते देवे महिड्ढीए ला० ॥ ४. णियदेवा ला० ॥ ५. यदेवस्स ला• ॥ ६. बुइते ला०, अस्मिन् आदर्श प्रायः सर्वत्र 'वुइए' स्थाने अयमेव पाठः ॥ ७. वाबत्ती लों० ला १। वायत्तीस-लो ला०॥ ८. लोकपा लों० ॥ ९. °वं गोयमे ला० ॥ १०. वायुभू लो० ॥ ११. जह लों० ला०॥ १२. °या जाव महि लों० ला० ॥ १३. एवं तं चेव, गवरं ला० ॥ १४. साहीए लो० ॥ १५, वे, अवसेसं तं चेव । ला० ॥ १६. °या महि लो० ॥ १७. कुरदत्त ला० ॥ १८. °लए परग्गहिए तेणं तवोकमेणं ला०॥ .१९. पगम्भिय पगम्भिय ला०, वैदिकधातु-गृभ सं० गृह् । पगिज्जिय सूरा ला १॥ Page #187 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १२८ वियाहपण्णत्तिसुत्तं . [स० ३ उ० १ झोसित्ता तीसं भत्ताइं अणसणाए छेदित्ता आलोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा ईसाणे कप्पे सयंसि विमाणंसि जा चेव तीसए वत्तव्वया स च्चेव अपरिसेसा कुरुदत्तपुत्ते वि। नवरं सातिरेगे दो केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे, अवसेसं तं चेव । २१. एवं सामाणिय-तायत्तीस-लोगपाल-अग्गमहिसीणं जाव एस णं गोयमा ! ईसाणस्स देविंदस्स देवरंण्णो एवं एगमेगाए अग्गमहिसीए देवीए अयमयारूवे विसए विसयमेत्ते वुइए, नो चेव णं संपत्तीए विउव्विंसु वा विकुव्वंति वा विकुव्विस्संति वा। [सु. २२-३०. सणंकुमाराइअच्चुयपजंताणं ससामाणियाईणं इड्ढि-घिउव्यणाइपरूषणा] २२. [१] एवं सणंकुमारे वि, नवरं चत्तारि केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे, अदुत्तरं च णं तिरियमसंखेजे। [२] एवं सामाणिय-तायत्तीस-लोगपाल-अग्गमहिसीणं असंखेने दीवसमुद्दे सव्वे विउव्वंति। २३. सणंकुमाराओ आरद्धा उवरिल्ला लोगपाला सव्वे वि असंखेने १५ दीव-समुद्दे विउव्वंति । २४. एवं माहिंदे वि । नवरं साइरेगे चत्तारि केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे । २५. एवं बंभलोए वि, नवरं अट्ठ केवलकप्पे० । २६. एवं लंतए वि, नवरं सातिरेगे अट्ट केवलकप्पे० । २७. महासुक्के सोलस केवलकप्पे० । २८. सहस्सारे सातिरेगे सोलस० । २९. एवं पाणए वि, नवरं बत्तीसं केवल० । ३०. एवं अच्चुए वि, नवरं सातिरेगे बत्तीसं केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे । अन्नं तं चेव। १. झुसेत्ता लों० ला १॥ २. जा तीसए ला० । जा तीस देववत लो० ॥ ३. व्वता ला०॥ ४. कुरदत्त ला० ॥ ५. तावत्तीसगलोग° लों० तावत्तीसलोगवाल° ला १॥ ६. रण्णो एगमेगा लो० ॥ ७. तावत्तीसगलोग लों० ला० ला १॥८. लोगवाला ला १॥ ९. विकुवंति ला १॥ Page #188 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० २१-३४] सणकुमाराइइड्ढिपरूवणाइ १२९ सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति तच्चे गोयमे वायुभूती अणगारे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमसति जाव विहरति । [सु. ३१. भगवओ मोयानगरीओ जणवयविहारो] ३१. तेए णं समणे भगवं महावीरे अन्नया कयाई मोयाओ नगरीओ नंदणाओ चेतियाओ पडिनिक्खमइ, २ बहिया जगवयविहारं विहरइ। ५ [सु. ३२-३३. ईसाणदेविंदस्स भगवतो वंदणत्थं रायगिहे आगमणं तओ पडिगमणं च] ३२. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नगरे होत्था। वण्णओ। जाव परिसा पज्जुवासइ। ३३. तेणं कालेणं तेणं समएणं ईसाणे देविंदे देवराँया सूलपाणी वसभ- १० वाहणे उत्तरड्ढलोगाहिबई अट्ठावीसविमाणावाससयसहस्साहिवई अरयंबरवत्थधरे आलइयमालमउडे नवहेमचारुचित्तचंचलकुंडलविलिहिज्जमाणगंडे जाव दस दिसाओ उज्जोवेमाणे पभासेमाणे ईसाणे कप्पे ईसाणवडिंसए विमाणे जहेव रायप्पसेणइजे जाव (राज. पत्र ४४-५४) दिव्वं देविढि जाव जामेव 'दिसिं पाउन्भूए तामेव दिसिं पडिगए। [सु. ३४. कूडागारसालादिटुंतपुव्ययं ईसाणिंददेविड्ढीए ईसाणिंदसरीराणुप्पवेसपरूवणा] ३४. [१] ‘भंते !' त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति णमंसति, २ एवं वदासी—अहो णं भंते ! ईसाणे देविंदे देवराया महिड्ढीएं। ईसाणस्स णं भंते ! सा दिव्वा देविड्ढी कहिं गता ? कहिं अणुपविट्ठा ? २० गोयमा ! सरीरं गता, सरीरं अणुपविट्ठा । [२] से केणडेणं भंते ! एवं वुच्चति सरीरं गता, सरीरं अणुपविट्ठा ? १. भंते एवं भंते त्ति ला १ ॥ २. तते णं ला०, 'तए णं' स्थाने सर्वत्र 'तते ण' इत्यस्मिन्नादर्शे ॥ ३. यातो नगरीतो नंदगातो चितियातो पडि° ला० ॥ ४. णवइवि ला०॥ ५. °गिहे नगरे ला०॥ ६. देवेंदे देवराया ईसाणवडेंसए विमाणे जहेव राइपसेणइए जाव देविडिंढ जाव जामेव दिसं पडिगते । भंते त्ति ला०॥ ७. ° राया ईसाणवडेसए विमाणे जहेब रायप्प लों० जे०॥ ८. दिसं लों, अस्मिन् आदर्श 'दिसिं' स्थाने 'दिसं' पाठः ॥ ९. °ए कूडागारसालादिटुंतो भाणियव्वो जे० लों० ला०॥ १०. गते ला १॥११. अणुपविठू ला १॥ Page #189 -------------------------------------------------------------------------- ________________ * वियाहपण्णत्तिसुतं [स०३ उ०१ गोयमा ! से जहानामए कूडागारसाला सिया दुहओ लित्ता गुत्ता गुत्तदुवारा णिवाया णिवायगंभीरा, तीसे णं कूडागार० जाव (राज. पत्र ५६) कूडागारसालादिद्रुतो भाणियो। [सु. ३५-५२. ईसाणदेविंदस्स पुव्यभववुत्तंतो] ५ [सु. ३५-३७. तामलिगाहावतिस्स धम्मजागरियाए पाणामापवजागहण अभिग्गहगहणसंकप्पो पव्वजाइगहणं च] ३५. ईसाणेणं भंते ! देविदेणं देवरण्णा सा दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवजुती दिव्वे देवाणुभागे किणा लद्धे ? किणा पत्ते? किणा अभिसमन्नागए ? के वा एस आसि पुत्रभवे ? किंणामए वा १ किंगोत्ते वा ? कतरंसि वा गामंसि १२ वा नगरंसि वा जाव सन्निवेसंसि वा? किं वा दच्चा ? किं वा भोचा ? किं वा किच्चा ? किं वा समायरित्ता ? कस्स वा तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एगमवि ऑरियं धम्मियं सुवयणं सोचा निसम्म जं णं ईसाणेणं देविंदेणं देवरण्णा सा दिव्वा देविड्ढी जाव अभिसमन्नागया ? एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे तामलिती नामं नगरी १५ होत्था। वण्णओ। तत्थ णं तामलित्तीए नगरीए तामली नाम मोरियपुत्ते गाहावती होत्था । अड्ढे दित्ते जाव बहुजणस्सं अपरिभूए यावि होत्था। ३६. तए णं तस्स मोरियपुत्तस्स तामलिस्स गाहावंतिस्स अन्नया कैयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कुडुंबजागरियं जागरमाणस्स ईमेथारूवे अज्झथिए जाव समुप्पज्जित्था-"अत्थि ता मे पुरा पोराणाणं सुचिण्णाणं सुपरकंताणं सुभाणं कल्लाणाणं कडाणं कम्माणं कल्लाणे फलवित्तिविसेसे जेणाहं हिरण्णेणं वड्ढामि, सुवण्णेणं वड्ढामि, धणेणं वड्ढामि, धन्नेणं वड्ढामि, पुत्तेहिं वड्ढामि, पसूहिं वडूढामि, विउलधण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरयणसंतसारसावतेजेणं अतीव २ अभिवड्ढामि, तं किं णं अहं पुरा पोराणाणं १. कूडाकार० जाव कूडाकारसालदिटुंतो ला२॥ २. वा सुच्चा किं वा दचा ला०॥ ३. °यरिया? ला० ॥ ४. अंते एग ला १ ॥ ५. मायरियं ला १ ॥ ६. निसम्मा ला० ॥ ७. तामल्लती णाम णगरी ला १॥ ८. तामल्लितीए ला १॥ ९. °स्स अंतिए अपरि ला०॥ १०. वइयस्स मु०॥११. कयाई ला० । कयायि ला १ ॥ १२. इमे एया" ला० ॥ १३. सुचिण्णाणं जाव फल° ला०॥ १४-१५. वड्ढामो ला० ॥ १६. पुत्तेहिं पसूहं वड्ढामि ला०॥ Page #190 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ३५-३६] ईसाणदेविंदस्स पुन्वभववुत्ततो १३५ सुचिण्णाणं जाव कडाणं कम्माणं एगंतसोक्खयं उवेहेमाणे विहरामि ?, तं जाव ताव अहं हिरण्णेणं वड्ढामि, जाव अतीव २ अभिवड्ढामि, जावं च णं मे मित्त-नाति-नियग-संबंधिपरियणो आढाति परियोणइ सक्कारेइ सम्माणेइ कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं विणएणं पज्जुवासइ तावता मे सेयं कलं पाउप्पभाताए रयणीए जाव जलंते सयमेव दारुमयं पडिग्गहयं करेत्ता विउलं असण-पाण- ५ खातिम-सातिम उवक्खडावेता मित्त-जाति-नियग-संबंधिपरियणं आमंतेत्ता तं मित्त-नाइ-नियग-संबंधिपरियणं विउलेणं असण-पाण-खाँतिम-सातिमेणं वत्थगंध-मल्ला-ऽलंकारेण य सकारेत्ता सम्माणेत्ता तस्सेव मित्त-नाइ-नियग-संबंधिपरियणस्स पुरतो जेहें पुत्तं कुटुंबे ठावेत्ता तं मित्त-नाति-णियग-संबंधिपरियणं जेट्टपुत्तं च आपुच्छिता सयमेव दारुमयं पंडिग्गहं गहाय मुंडे भवित्ता पाणामाए १० पव्वजाए पव्वइत्तए। पव्वइते वि य णं समाणे इमं एयारूवं अभिग्गहं अभिगिहिस्सामि-'कप्पइ मे जावजीवाए छटुंछट्टेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं उड्ढं बाहाओ पगिब्भिय पगिब्भिय सूराभिमुहस्स आतावणभूमीए आयावेमाणस्स विहरित्तए, छट्ठस्स वि य णं पारणयंसि आयावणभूमीतो पच्चोरुभित्ता सयमेव दारुमयं पंडिग्गहयं गहाय तामलित्तीए नगरीए उच्च-नीय-मज्झिमाइं १५ कुलाई घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए अडित्ता सुद्धोदणं पडिग्गाहेत्ता, तं तिसत्तखुत्तो उदएणं पक्खालेत्ता, तओ पच्छा आहारं आहारित्तए 'त्ति कैं?" एवं संपेहेइ, २ कलं पाउप्पभायाए जाव जलंते सयमेव दारुमयं पडिग्गहयं करेइ, २ विउलं असण-पाण-खाइम-साइमं उवक्खडावेइ, २ तओ पच्छा ण्हाए कयबलिकम्मे कयकोउयमंगलपायच्छिते सुद्धप्पावेसाइं मंगलाई वत्थाई पवर परिहिए २० अप्पमहग्याऽऽभरणालंकियसरीरे भोयणवेलाए भोयणमंडवंसि सुहासणवरगते । तए णं मित्त-नाइ-नियंग-संबंधिपरिजणेणं सद्धिं तं विउलं असण-पाण-खातिमसाइमं आसादेमाणे वीसादेमाणे परिभाएमाणे परिभुजेमाणे विहरङ् । १. जाव ण तार ला० ॥ २. °याणाति ला १॥ ३. मंगलं ला० ॥ ४. देवयं विणएणं चेइयं पज्जु ला० ला १॥ ५. °ग्गहं क° लो० ॥ ६. खाइमसाइमं लो० ॥ ७. °खाइमसाइमेणं लो०॥ ८. तस्स मि° लों॥ ९. जेटे पुत्ते कुटुंबे लो० ॥ १०. पडिग्गहयं ग° लों० ला० ॥ ११. पणामाए ला०॥ १२. भूमीए पला० ॥ १३. पडिग्गहं लों०॥ १४. कहो ला० ॥ १५, कारेइ लों० ला १॥ १६. पास्साई लों० । 'प्पवेसाइं ला० ॥ १७. नियग-सयणसंबंधि' लों० ला १ मु०॥ १८. आस्साएमाणे ला०॥ १९. परिआभाएमाणे परिभुंजमाणे लो० ॥ Page #191 -------------------------------------------------------------------------- ________________ - वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०३ उ०१ ३७. जिमियभुत्तुत्तरागए वि य णं समाणे आयंते चोक्खे परमसुइभूए तं मित्त जाव परियणं विउलेणं असणपाण० ४ पुप्फ-वत्थ-गंध-मल्लाऽलंकारेण य सकारेइ, २ तस्सेव मित्त-नाइ जाव परियणस्स पुरओ जेहें पुत्तं कुटुंबे ठावेइ, २ ता तं मित्त-नाइ-णियग-संबंधिपरिजणं जेट्टपुत्तं च आपुच्छइ, २ मुंडे भवित्ता पाणामाए पव्वजाए पव्वइए। पव्वइए वि य णं समाणे इमं एयारूवं अभिग्गहं अभिगिण्हइ-'कप्पइ मे जावज्जीवाए छटुंछट्टेणं जाव आहारित्तए 'त्ति कटु इमं एयारूवं अभिग्गहं अभिगिण्हइ, २ ता जावजीवाए छटुंछट्ठणं अनिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं उड्ढं बाहाओ पगिब्भिय २ सूराभिमुहे आतावणभूमीए आतावेमाणे विहरइ। छट्ठस्स वि य णं पारणयंसि आतावणभूमीओ पचोरुभइ, २ सयमेव १० दारुमयं पडिग्गहें गहाय तामलित्तीए नगरीए उच्च-नीय-मज्झिमाइं कुलाई घरसमुंदाणस्स भिक्खायरियाए अडइ, २ सुद्धोयणं पडिग्गाहेइ, २ तिसत्तखुत्तो उदएणं पक्खालेइ, तओ पच्छा आहारं आहारेइ। - [सु. ३८. गोतमपुच्छियस्स भगवओ पाणामापव्यज्जासरूपपण्णषणा] ३८. से केणद्वेणं भंते ! एवं वुच्चइ-पाणामा पव्वज्जा ? गोयमा ! पाणामाए णं पबजाए पव्वइए समाणे जं जत्थ पासइ इंदं वा खंदं वा रुदं वा "सिवं वा वेसमणं वा अजं वा कोकिरियं वा रॉज वा जाँव सत्थवाहं वा कागं वा साणं वा पाणं वा उच्चं पासइ उँच्चं पणामं करेति, नीयं पासइ "नीयं पणामं करेइ, जं जहा पासति तस्स तहा पणामं करेइ। से तेणेंटेणं जाव पव्वज्जा। १. असण ४ वस्थ लों० । असणवत्थ ला० ॥ २. जेट्टपुत्तं कुटुंबे ठवेइ लो० ॥ ३. °नाइ जाव परियणं लों० ला १॥४. ग-सयण-सं मु०॥ ५. पणामाए ला०॥६. कट्टो ला०॥ ७. पारणये आयावणभूमीतो ला०॥ ८. रुहइ मु०॥ ९. गहयं ग° लों० ला०॥ १० लित्तीओ उच्च लो० ॥ ११. मुयाणस्स भिक्खाइरियाए लो० ॥ १२. “स्कन्दं वा कार्तिकेयम्" अवृ० ॥ १३. “रुदं वा महादेवं" अवृ० ॥ १४. “सिवं व ति व्यन्तरविशेषम् , आकारविशेषधरं वा रुद्रमेव" अवृ०॥ १५. “उत्तर दिक्पालम्" अवृ० ॥ १६. “आर्या-प्रशान्तरूपां चण्डिकाम्" अवृ०॥ १७. “चण्डिकामेव रौद्ररूपाम् महिषकुट्टन क्रियावतीम्" अवृ०॥ १८. रायं वा मु० ॥ १९. ""यावत् 'करणाद् इदं दृश्यम्-ईसरं वा तलवरं वा माडंबियं वा कोडंबियं वा सेटिं वा” अवृ० ॥ २०. काकं लों० ला १ ॥ २१. "उच्च-पूज्यम्" अवृ०॥ २२. "अतिशयेन प्रणमति" अवृ० ॥ २३. "नीयं ति अपूज्यम्" अवृ० ॥ २४. “अनत्यर्थं प्रणमति” अवृ० ॥ २५. तेणटेणं गोयमा! एवं वुच्चइ पाणामा जाव पव्वजा जे. लों० विना ॥ Page #192 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ३७-४१] ईसाणदेविंदस्स पुव्वभववुत्तंतो १३३ [सु. ३९-४०. तामलिस्स बालतयोणुट्ठाणाणंतरं अणसणपडिवजणं] ३९. तए णं से तामली मोरियपुत्ते तेणं ओरालेणं विपुलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं बालतवोकम्मेणं सुक्के भुक्खे जाव धमणिसंतते जाए यावि होत्था । ४०. तए णं तस्स तामलिस्स बालतवस्सिस्स अन्नया कैयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि अणिच्चजागरियं जागरमाणस्स ईमेयारूवे अज्झथिए चिंतिए ५ जाव समुप्पज्जित्था-' एवं खलु अहं इमेणं ओरालेणं विपुलेणं जाव उदग्गेणं उदत्तेणं उत्तमेणं महाणुभागेणं तवोकम्मेणं सुक्के भुक्खे जाव धमणिसंतते जाते, तं अत्थि जा मे उट्ठाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कारपरक्कमे तावता मे सेयं कलं जाव जलंते तामलित्तीए नगरीए दिट्ठाभट्टे य पासंडत्थे ये गिहत्थे य पुनसंगतिए य परियायसंगतिए य आपुच्छित्ता तामलित्तीए नगरीए मझमज्झेणं निग्गच्छित्ता १० पाउग्गं कुंडियमादीयं उवकरणं दारुमयं च पडिग्गहयं एगंते एडित्ता तामलित्तीए नगरीए उत्तरपुरथिमे दिसीभाए णियत्तणियमंडलं आलिहित्ता संलेहणाझुसणाझूसियस्स भत्त-पाणपडियाइक्खियस्स पाओवगयस्स कालं अणवकंखमाणस्स विहरित्तए ति कट्ट एवं संपेहेइ। एवं संपेहेत्ता कलं जाव जलंते जाव आपुच्छइ, २ तामलित्तीएँ एगंते एडेइ जाव भत्त-पाणपडियाइक्खिए पाओवगमणं निवन्ने। १५ [सु. ४१-४४. तामलितवस्सि पइ बलिचंचारायहाणवित्थव्यदेव-देवीकया निप्फला बलिचंचारायहाणिइंदत्तलंभनियाणकरणविन्नत्ती] ४१. तेणं कालेणं तेणं समएणं बलिचंचा रायहाणी अजिंदा अपुरोहिया .. यावि होत्था । तए णं ते बलिचंचारायहाणिवत्थव्वया बहवे असुरकुमारा देवी य देवीओ य तामलिं बालतवस्सिं ओहिणा ऑभोयंति, २ अन्नमन्नं सदावेंति, २ एवं २० वयासी-" एवं खलु देवाणुप्पिया ! बलिचंचा रायहाणी अजिंदा अपुरोहिया, अम्हे य णं देवाणुप्पिया ! इंदाधीणा इंदाधिट्ठिया इंदाहीणकजा । अयं च ण देवाणुप्पिया ! १. पयतेणं लों • ॥ २. कयाति लों० ॥ ३. इमे एयारूवे ला० ॥ ४. उदग्गेणं महा लों. जे० ला० ॥ ५. अस्थि इ मे उहाणे लो० ॥ ६. सेतं ला १॥ ७. य पुवसंगतिए य गिहत्थे य पच्छासंगतिए य परि' मु०॥ ८. °यागसंग ला १॥ ९. “ निवर्तनम्-क्षेत्रमानविशेषः, तत्परिमाणं निवर्तनिकम् । निजतनुप्रमाणम् इति अन्ये" अवृ०॥१०. कट्टो ला०॥ ११. °ए [एगते एडेह] जाव जलते जाव भत्त मु०॥ १२. देवा दे° लो० ॥ १३. आभोएंति ला. ला १ । आहोयंति मु०॥ १४. वदासि लो० ॥ Page #193 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १३४ - वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०३ उ० १ तामली बालतवस्सी तामलित्तीए नगरीए बहिया उत्तरपुरस्थिमे दिसीभाए नियत्तंणियमंडलं आलिहित्ता संलेहणाझूसणाझसिए भत्त-पाणपडियाइक्खिए पाओवगमणं निवन्ने । तं सेयं खलु देवाणुप्पिया! अम्हं तामलिं बालतवस्सिं बलिचंचाए रायहाणीए ठितिपकैप्पं पकरावेत्तए” ति कै अन्नमन्नस्स अंतिए एयमढे पडिसुणेति, २ बलिचंचाए रायहाणीए मज्झमज्झेणं निग्गच्छंति, २ जेणेव रुयगिंदे उप्पायपव्वए तेणेव उवागच्छंति, २ वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहेण्णंति जाव उत्तरवेउब्वियाई रूवाइं विकुव्वंति, २ ताए उक्किट्ठाए तुरियाए चवलाए चंडाए जइणाए छेयाए सीहाए सिग्घाए दिव्वाए उद्धयाए देवगतीएँ तिरियम संखेजाणं दीव-समुदाणं मझमझेणं जेणेव जंबुद्दीवे दीवे जेणेव भारहे वासे १० जेणेव तामलित्ती नगरी जेणेव तामली मोरियपुत्ते तेणेव उवागच्छंति, २ ता तामलिस्स बालतवस्सिस्स उप्पिं सपक्खि सपडिदिसिं ठिचा दिव्वं देविढिं दिव्वं देवज्जुतिं दिव्वं देवाणुभागं दिव्वं बत्तीसतिविहं नट्टविहिं उवदंसेंति, २ तामलिं बालतवस्सिं तिक्खुत्तो आदौहिणं पदाहिणं करेंति वंदति नमसंति, २ एवं वैदासी-" एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हे बलिचंचारायहाणीवत्थव्वया बहवे १५ असुरकुमारा देवा य देवीओ य देवाणुप्पियं वंदामो नमसामो जाव पज्जुवासामो। अम्हं णं देवाणुप्पिया ! बलिचंचा रायहाणी अणिंदा अपुरोहिया, अम्हे य णं देवाणुप्पिया ! इंदाहीणा इंदाहिट्ठिया इंदाहीणकज्जा, तं तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! बलिचंचं रायहाणिं आढाह परियाणह सुमरह, अटुं बंधह, णिदाणं पकरेह, ठितिपकप्पं पकरेह । तए णं तुब्भे कालमासे कालं किच्चा बलिचंचारायहाणीए २० उववजिस्सह, तए णं तुब्भे अम्हं इंदा भविस्सह, तए णं तुन्भे अम्हेहिं सद्धिं दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरिस्सह"। ४२. तए णं से तामली बालतवस्सी तेहिं बलिचंचारायहाणिवत्थव्वएहिं बहूहिं असुरकुमारेहिं देवेहिं य देवीहि य एवं वुत्ते समाणे एयमद्वं नो आढाइ, नो परियाणेइ, तुसिणीए संचिट्ठइ। २५ ४ ३. तए णं ते बलिचंचारायधाणिवत्थन्वया बहवे असुरकुमारा देवा य १. त्तणियं मंड° लो० ॥ २. कप्पं करावे लों० ला १॥ ३. कट्टो ला० ॥ ४. रुइगिंदे ला० ॥ ५. हणंति मु०॥ ६. जयणाए ला० ॥ ७. °ए जेणेव तामलिती नगरी लो० ॥ ८. देवढि ला०॥ ५. उपदंसेति ला०, अस्मिन् पुस्तके प्रायः क्रियापदेषु एकवचनं लभ्यते यथा 'करेति वंदति' इत्यादि॥ १०. दाहिणपदा लों० ला १॥ ११. बदासि लों० ला १॥ १२. बुत्ते ला०, अस्मिन् पुस्तके बहुषु स्थलेषु 'बुत्ते' पाठः ॥ Page #194 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ४२ - ४६] ईसाणदेविंदस्स पुव्वभववृत्तंतो देवीओ य तामलिं मोरियपुत्तं दोचं पि तचं पि तिक्खुत्तो आदाहिणप्पदाहिणं करेंति, २ जाव अम्हं च णं देवाणुप्पिया ! बलिचंचा रायहाणी अजिंदा जाव ठितिपकप्पं पकरेह, जाव दोचं पि तचं पि एवं वुत्ते समाणे जाव तुसिणीए संचिट्ठइ। ४४. तए णं ते बलिचंचारायहाणिवत्थैबया बहवे असुरकुमारा देवा य ५ देवीओ य तामलिणा बालतवस्सिणा अणाढाइनमाणा अपरियाणिजमाणा जामेव 'दिसिं पादुन्भूया तामेव दिसिं पडिगया। [सु. ४५. तामलितवस्सिस्स ईसाणदेविदत्तेण उपवाओ] ४५. तेणं कालेणं तेणं समरणं ईसाणे कप्पे अणिंदे अपुरोहिते यावि.. होत्था । तए णं से तामली बालतवस्सी रिसी बहुपडिपुण्णाई सहि वाससहस्साई १० परियागं पाउणित्ता दोमासियाए संलेहणाए अंत्ताणं झू सित्ता सवीसं भत्तसयं अणसंणाए छेदित्ता कालमासे कालं किच्चा ईसाणे कप्पे ईसाणवडिंसए विमाणे उववातसभाए देवसयणिज्जसि देवसंतरिते अंगुलस्स असंखेन्जभागमेत्तीए ओगाहणाए ईसाणदेविंदविरहकालसमयंसि ईसाणदेविंदत्ताए उववन्ने । तए णं से ईसाणे देविंदे देवराया अहुणोववन्ने पंचविहाए पज्जत्तीए पंजत्तीभावं गच्छति, तंजहा- १५ आहारपजत्तीए जाव भासा-मणपज्जत्तीए। [सु. ४६-४९. बलिचंचावत्थव्वासुरकयतामलितापसमडयावहीलणवुत्तं तसवणाणंतरं ईसाणिंदकओ बलिचंचादेवपरिताको ४६. तए णं बलिचंचारायहाणिवत्थव्वया बहवे असुरकुमारा देवा य : देवीओ य तामलिं बालतवस्सि कालगयं जाणित्ता ईसाणे य कप्पे देविदत्ताए .. उववन्नं पासित्ता आसुरुत्ता कुविया चंडिक्किया "मिसिमिसेमाणा- बलिचंचाए रायहाणीए मज्झमझेणं निग्गच्छंति, २ ताए उक्किट्ठाए जाव जेणेव मारहे वासे जेणेव तामलित्ती नयरी जेणेव तामलिस्स बालतवस्सिस्स सरीरए तेणेव उवागच्छंति, २ वामे पाए सुंबेणं बंधति, २ तिक्खुत्तो मुंहे उट्ठहंति, २ तामलित्तीए १. णे तुसि लो० ॥ २. स्थव्वा लों० ॥ ३. दिसं ला०, पुस्तकेऽस्मिन् दिसि " स्थाने 'दिसं' पाठोऽनेकशो दृश्यते ॥ ४. स्सी बहु लों० ला १॥ ५. अप्पाणं ला० ॥ ६. सणेताते छे' ला १॥ ७. जतिभा ला० ला १॥ ८. रहियका लो० ला०॥ ९. 'जत्तिभालों १०. देवत्ताए लो० ॥ ११. मिसमिसे° ला० ॥ १२. मुहे पिट्ठभंति ला० ॥ Page #195 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १३६ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स० ३ उ०१ ... नगरीए सिंघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेसु आकड्ढविकडिंढ करेमाणा महया २ सद्देणं उग्घोसेमाणा २ एवं वदासि-केस णं भो! से तामली बालतवस्सी संयंगहियलिंगे पाणामाए पव्वजाए पव्वइए ! केस णं से ईसाणे कप्पे ईसाणे देविंदे देवराया' इति कंटु तामलिस्स बालतवस्सिस्स सरीरयं ५ हीलंति निंदंति खिसंति गरिहंति अवमन्नंति तजति तालेंति परिवहति पव्वहेंति आकड्ढविकड्ढि करेंति, हीलेता जाव आकड्ढविकड्ढि करेत्ता एगंते एउंति, २ जामेव दिसि पाउन्भूया तामेव दिसिं पडिगया। ४७. तए णं ईसाणकप्पवासी बहवे वेमाणिया देवा य देवीओ य बलिचंचारायहाणिवत्थव्वएहिं बहूहिं असुरकुमारेहिं देवेहिं देवीहि य तामलिस्स १० बालतवस्सिस्स सरीरयं हीलिज्जमाणं निंदिज्जमाणं जाव आकड्ढविकड्ढि कीरमाणं पासंति, २ आसुरुत्ता जाव मिसिमिसेमाणा जेणेव ईसाणे देविंदे देवराया तेणेव उवागच्छंति, २ करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्ट जएणं विजएणं वद्धाति, २ एवं वदासी-एवं खलु देवाणुप्पिया! बलिचंचाराय हाणिवत्थव्वया बहवे असुरकुमारा देवा य देवीओ य देवाणुप्पिए कालगए १५ जाणित्ता ईसाणे य कप्पे इंदत्ताए उववन्ने पासेत्ता आसुरुत्ता जाव एगंते एडेंति, २ जामेव दिसि पाउन्भूया तामेव दिसिं पडिगया। ४८. तए णं से ईसाणे देविंदे देवराया तेसिं ईसाणकप्पवासीणं बहूणं वेमाणियाणं देवाण य देवीण य अंतिए एयमहूँ सोचा निर्संम्म आसुरुते जाव 'मिसि मिसेमाणे तत्थेव सयणिज्जवरगए तिवलियं भिउडिं निडाले साहट्ट बलिचंचं २० रायहाणि अहे सैपक्खिं सपडिदिसिं समभिलोएइ, तए णं सा बलिचंचा रायहाणी ईसाणणं देविदेणं देवरण्णा अहे सपक्खि सपडिदिसिं समभिलोइया समाणी तेणं दिव्वप्पभावेणं इंगालब्भूया मुम्मुरब्भूया छारिन्भूया तत्तकवेल्लंकब्भूया तत्ता समजोइन्भूया जाया यावि होत्था। ४९. तए णं ते बलिचंचारायहाणिवत्थव्वया बहवे असुरकुमारा देवा य १. संघाडग ला० ॥ २. भो ताम° लो० ला १॥३. सइंगिहिय लो० ला० । सतिंगिडिय' ला १॥४. पमाणाए ला० ॥ ५. ईसाणदेवराया वि क लों० । ईसाणे देवराय त्ति कला १॥ १. कट्टो ला० ॥ ७. गरुहंवि ला १ ॥ ८. निसम्मा लों० ला० ॥ ९. मिसमिसे° ला० ॥ १०.साहट्टो ला०॥ ११. सपक्खं ला०॥ १२. वेलयभूता ला• ॥ १३. °जोतिभूया ला॥ Page #196 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ४७-५२] ईसाणदेविंदरस पुग्वभववुत्तंतो १३७ देवीओ य तं बलिचंचं रायहाणि इंगालब्भूयं जाव समजोतिब्भूयं पासंति, २ भीया तत्था तसिया उन्त्रिग्गा संजायभया सव्वओ समंता आधावेंति परिधावेंति, २ अन्नमन्नस्स कायं सैमतुरंगेमाणा २ चिट्ठति । [सु. ५०-५१. ईसार्णिदं पइ बलिचंचादेवाणं अवराहखामणं आणावसवत्तिं च ] ५०. तए णं ते बलिचंचारायहाणिवत्थैव्वया बहवे असुरकुमारा देवा य देवीओ य ईसाणं देविंदं देवरायं परिकुवियं जाणित्ता ईसाणस्स देविंदस्स देवरण्णो तं दिव्वं देविड्ढि दिव्वं देवज्जुतिं दिव्वं देषाणुभागं दिव्वं तेयलेस्सं असहमाणा सव्वे पक्खि सपडिदिसिं ठिच्चा करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु जएणं विजयेणं वद्धाविंति, २ एवं वयासी - अहो णं देवार्णुप्पि - १० एहिं दिव्वा देविड्ढी जाव अभिसमन्नागता, तं दिट्ठा णं देवार्णुप्पियाणं दिव्वा देविड्ढी जाव लद्धा पत्ता अभिसमन्नागया । तं खामेमो णं देवाणुप्पिया !, खमंतु णं देवाणुप्पिया !, खंतुमरिहंति णं देवाणुप्पिया !, णाइ भुंज्जो एवं करणयाए त्ति कट्टु एयमहं सम्मं विणयेणं भुज्जो २ खामेंति । ५१. तते णं से ईसाणे देविंदे देवराया तेहिं बलिचंचारायहाणीवत्थव्वएहिं १५ बहूहिं असुरकुमारेहिं देवेहिं देवीहि य एयमहं सम्मं विणएणं भुज्जो २ खामिए समाणे तं दिव्वं देविड्ढि जाव तेयलेस्सं पडिसाहरइ । तप्पभितिं च णं गोयमा ! ते बलिचंचारायहाणिवत्थर्व्वया बहवे असुरकुमारा देवा य देवीओ य ईसाणं देविंदं देवरायं आढति जाव पज्जुवासंति, ईसाणस्स य देविंदस्स देवरण्णो आणा - उववाय-वयण- निद्देसे चिट्ठेति । [सु. ५२. ईसाणदेविंददेविटिवत्तव्या उपसंहारो ] ५२. एवं खलु गोयमा ! ईसाणेणं देविंदेणं देवरण्णा सा दिव्वा देविडूंढी जाव अभिसमन्नागया । ८८ १. °तिभूतं ला० ॥ २. समच्छुरंगे लों० । “ समतुरंगेमाणाः समाश्लिष्यन्तः । अन्योन्यम् अनुप्रविशन्तः इति वृद्धाः " अबृ० ॥ ३. स्थब्वा लों० ॥ ४. 'णुपि लों० ॥ ५. खमंतुमरिहंतु णं ला २-३-४ मु० । खमंतुमरिहंति णं देवा ला० ॥ ६. भुजो २ एवं ला० मु० ॥ देवेढि लों० । देवड्ढि ला० ॥ ८. व्वगा बहवे देवा य लों० ॥ ९. देवड्ढी ला० ॥ ७. Page #197 -------------------------------------------------------------------------- ________________ . वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०३ उ०१ " [सु. ५३-५४. ईसाणिदस्स ठिति-अणंतरभषपरूषणा] ५३. ईसाणस्स णं भंते! देविंदस्स देवरण्णो केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा! सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं ठिती पन्नत्ता । ५४. ईसाणे णं भंते ! देविंदे देवराया ताओ देवलोगाओ आउखएणं ५ जाव कहिं गच्छिहिति ? कहिं उववज्जिहिति ? गो० ! महाविदेहे वासे सिज्झिहिति जाव अंतं काहिति। [सु. ५५-६१. सकीसाणाणं परोप्परं विमाणउच्चत्ताइ-पाउन्भष-पेच्छणा संलाप-किच्चकरण-विषादनिवारणपरूवणा] ५५. [१] सक्कस्स णं भंते ! देविंदस्स देवरण्णो विमाणेहिंतो ईसाणस्स देविंदस्स देवरण्णो विमाणा ईसिं उच्चयरा चेव ईसिं उन्नयतरा चेव ? ईसाणस्स वा देविंदस्स देवरण्णो विमाणेहिंतो सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो विमाणा ईसिं नीययरा चेव ईसिं निण्णयरा चेव ? हंता, गोतमा! सक्कस्स तं चेव सव्वं नेयव्वं । [२] से केणटेणं ? गोयमा! से जहानामए करतले सिया देसे उच्चे देसे उन्नये, देसे णीए देसे निण्णे, से तेण?णं० । ५६. [१] पभू णं भंते ! सक्के देविंदे देवराया ईसाणस्स देविंदस्स देवरण्णो अंतियं पाउन्भवित्तए ? हंता, पभू । [२] से णं भंते ! किं आढामीणे पभू , अणाढामीणे पभू? गोयमा ! आढामीणे पभू, नो अणाढामीणे पभू । ५७. [१] पभू णं भंते ! ईसाणे देविंद देवराया सक्कस्स देविंदस्स २० देवरण्णो अंतियं पाउब्भवित्तए १ हंता, पभू। [२] से भंते! किं आढामीणे पभू, अणाढामीणे पभू? गोयमा ! आढामीणे वि पभू, अणाढामीणे वि पभू। ५८. पभू णं भंते ! सक्के देविंदे देवराया ईसाणं देविंदं देवरायं सपक्खि सपडिदिसिं समभिलोएत्तए ? जहा पादुब्भवणा तहा दो वि आलावगा नेयव्वा । १. माणि लो० ॥ २. °क्खएणं कहि ला०॥ ३. णटेणं गोयमा! सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो जाव ईसिं निण्णतरा चेव। जेसं० मु०॥ ४. अंतिए ला०, अन्यत्रापि एवमेव पाठः॥ ५. से भंते ! लों० ला०॥ ६. माढामीणे पभू, नो अणाढामीणे पभू ला०॥ Page #198 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ५३-६२] सक्कीसाणविमाणउच्चत्ताइ परूवणाइ ५९. पभू णं भंते ! सक्के देविंदे देवराया ईसाणेणं देविंदेणं देवरण्णा सद्धिं आलावं वा संलावं वा करेत्तए ? हंता, पभू । जहा पादुब्भवणा । ६०.. [१] अस्थि णं भंते! तेसिं सक्कीसाणाणं देविंदाणं देवराईणं किच्चाइं करणिजइं समुप्पज्जंति ? हंता, अत्थि । [२] से कहमिदाणिं करेंति ? गोयैमा ! ताहे चेव णं से सक्के देविंदे ५ देवराया ईसाणस्स देविंदस्स देवरण्णो अंतियं पाउब्भवति, ईसाणे णं देविंदे देवराया सक्कस्स देविंदस्स देवैरण्णो अंतियं पाउब्भवइ – ' इति भो ! सक्का ! देविंदा ! देवराया ! दाहिणड्ढलो गाहिवती ! '; ' इति भो ! ईसाणा ! देविंदा ! देवराया ! उत्तरड्ढलोगा हिवती ! । ' इति भो !, इति भो'त्ति ते अन्नमन्नस्स किचाई करणिजाई पञ्चणुभवमाणा विहरंति । ६१. [१] अत्थि णं भंते ! तेसिं सक्कीसाणाणं देविंदाणं देवराईणं विवादा समुपज्जंति ? हंता, अत्थि । [२] से कहमिदाणिं पकरति ? गोयमा ! ताहे चेव णं ते सक्कीसाणा देविंदा देवरायाणो सणकुमारं देविंदं देवरायं मणसीकरेंति । तए णं से सणकुमारे देविंदे देवराया तेहिं सक्कीसाणेहिं देविंदेहिं देवईहिं मणसीकए समाणे खिप्पामेव १५ सक्कीसाणाणं देविंदाणं देवराईणं अंतियं पादुब्भवति । जं से वदइ तस्स आणाउववाय- वयण- निद्देसे चिट्ठति । १३९ [सु. ६२ - ६४. सर्णकुमारदेविंदस्स भवसिद्धियत्ताइ ठिति- अणंतरभवपरूवणा] ६२. [१] सणकुमारे णं भंते! देविंदे देवराया किं भवसिद्धिए, अभवसिद्धिए ? सम्मद्दिट्ठी, मिच्छद्दिट्ठी ? परित्तसंसारए, अनंतसंसारए ? सुलभ- २० बोहिए, दुलभबोहिए ? आराहए, विराहए ? चरिमे अचरिमे ? गोयमा ! सकुमारे णं देविंदे देवराया भवसिद्धीए नो अभवसिद्धीए, एवं सम्मद्दिट्ठी परितसंसार सुलभबोदिए आराहए चरिमे, पसत्थं नेयव्वं । १. जाई ? हंता लों० ला० ॥ ४. रायीहिं लों० ला १ ॥ ५. ७. एवं सं० प० सु० भ० च०, [२] से केणट्टेणं भंते ! ? गोयमा ! सणकुमारे देविंदे देवराया बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहूणं सावगाणं बहूणं साविगाणं हियकामए सुहकाएँ २५ १० 3 २. गोतमा ! तो चेव ला० ॥ ३. वरायस्स अ ला १ ॥ रायीणं लों० ॥ ६ तस्थ आणा इत्येतदनुसारेण अनु० ॥ पसत्थं लो० ला० ॥ Page #199 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १४० १० वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स० ३ ०१-२ पत्थकामए आणुकंपिए निस्सेयसिए हिय - सुह - निस्सेसकामए, से तेणें गोयमा ! सकुमारे णं भवसिद्धिए जाव नो अचरिमे । ६३. सणकुमारस्स णं भंते! देविंदस्स देवरण्णो केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! सत्त सागरोवमाणि ठिती पण्णत्ता । ६४. से णं भंते! ताओ देवलोगातो आउक्खएणं जाव कहिं उववज्जिहिति? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झिद्दिति जाव अंतं करेहिति । सेवं भंते । २० । [सु. ६५. तइयसयपढमुद्देसस्स १६-६४ सुत्ताणं संगहणिगाहाओ ] ६५. गाहाओ - छट्ठट्ठम मासो अद्धमासो वासाइं अट्ठ छम्मासा । तीसग - कुरुदत्ताणं तव भैत्तपरिण्ण परियाओ ॥ १ ॥ उच्चत्त विमाणाणं पादुब्भव पेच्छणा य संलावे । किच्च विवादुप्पत्ती सणकुमारे य भवियत्तं ॥ २ ॥ मोर्यां समत्ता । तइयर पढमो उद्देसो समत्तो ॥ ३.१ ॥ [बिइओ उद्देसओ 'चमरो'] [सु. १ - २. उबुग्धाओ] १. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नगरे होत्था जाव परिसा पजुवासइ । २. तेणं कालेणं तेणं समएणं चमरे असुरिंदे असुरराया चमरचंचाए रायहाणीएँ सभाए सुहम्माए चमरंसि सीहासणंसि चउसट्ठीए सामाणियसाहस्सीहिं २० जाव नट्टविहिं उवदंसेत्ता जामेव दिसिं पाउब्लूए तामेव दिसिं पडिगए । १. ० । [६२.] सणंकु लों० जे० ला० ॥ २. तातो ला० ॥ ३. से एवं भंते लों० ॥ ४. अस्यां गाथायां तीसग कुरुदत्ताणं अनुक्रमेण तपःप्रभृतिकं सूचितम्, तद्यथा-- तिष्यकस्य तपः षष्ठम्, मासः अनशनम्, अष्टौ वर्षाणि पर्यायः । कुरुदत्तस्य अष्टमं तपः, अर्धमासः अनशनम्, षण्मासाः पर्यायः ॥ ५. भत्तंते उ परि° ला० ॥ ६. अधुना पटणानगरस्य नातिपार्श्वे 'मोकामाघाट' इति नामकं स्थलं विद्यते, तत् प्रायः प्रस्तुताया मोकानगर्याः स्थानं सम्भवेत् ॥ ७. ए सुहम्माए सभाए चला १ ॥ ८. दिसं ला १ ॥ Page #200 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ६३-६५, १-८] असुरकुमाराणे ठाण-अहो-तिरियगइविसयपरूवणा १४१ [सु. ३-४. असुरकुमारठाणपरूषणा] ३. [१] भंते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति, २ एवं वदासी-अत्थि णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए अहे असुरकुमारा देवा परिवसंति ? गोयमा! नो इणढे समढे । [२] एवं जाव अहेसत्तमाए पुढवीए, सोहम्मस्स कप्पस्स अहे जाव ५ अत्थि णं भंते ! ईसिपब्भाराए पुढवीए अहे असुरकुमारा देवा परिवसंति ? णो इणढे समढे। ४. से कहिं खाई णं भंते ! असुरकुमारा देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसतसहस्सबाहल्लाए, एवं असुरकुमारदेववत्तव्वया जाव दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरति । [सु. ५-७. असुरकुमाराणं अहोगइविसयपरूवणा] ५. अत्थि णं भंते ! असुरकुमाराणं देवाणं अहे गतिविसए प० १ हंता, अत्थि। ६. केवतिए च णं भंते! असुरकुमाराणं देवाणं अहेगतिविसए पण्णते ? गोयमा ! जाव अहेसत्तमाए पुढवीए, तच्चं पुण पुढविं गता य, गमिस्संति य । १५ ७. किंपत्तियं णं भंते ! असुरकुमारा देवा तच्चं पुढविं गता य, गमिस्संति य ? गोयमा ! पुव्ववेरियस्स वा वेदणउदीरणयाए, पुव्वसंगतियस्स वा वेदणउवामणयाए । एवं खलु असुरकुमारा देवा तच्चं पुढविं गता य, गमिस्संति य। [सु. ८-१०. असुरकुमाराणं तिरियगइविसयपरूवणा] ८. अत्थि णं भंते ! असुरकुमाराणं देवाणं तिरियं गतिविसए पण्णते ? हंता, अस्थि । १. खाई णं लों॥ २. आसी' लों० ला० ॥ ३. “एवम्-अनेन सूत्रक्रमेण । स च एवम्उवरिं एग जोयणसहस्सं ओगाहेत्ता, हेट्ठा च एग जोयणसहस्सं वज्जेत्ता मज्झे अट्ठहत्तरे जोयणसयसहस्से, एत्थ णं असुरकुमाराणं देवाणं चोसद्धिं भवणावाससयसहस्सा भवंतीति अक्खायं" अवृ०॥ ४. रवत्तवता जाच ला०॥ ५. पणत्ते ? जाव लों० ला०॥ ६. सामणाए लों०॥ Page #201 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ર विवाहपण्णत्ति सुप्तं [स०३.०२ ९. केर्वतियं च णं भंते! असुरकुमाराणं देवाणं तिरियं गतिविसए पण्णत्ते ?- गोयमा ! जाव असंखेज्जा दीव- समुद्दा, नंदिस्सरवरं पुण दीवं गता य, मिस्संति य । १०. किंत्तियं णं भंते! असुरकुमारा देवा नंदीसरवरदीवं गता य, ५ गमिस्संति य ? गोयमा ! जे इमे अरिहंता भगवंता एतेसिं णं जम्मणमहेसु वा निक्खमणमहेसु वा णाणुपत्तिमहिमासु वा परिनिव्वाणमहिमासु वा एवं खलु असुरकुमारा देवा नंदीसरवरं दीवं गता य, गमिस्संति य । [सु. ११-१३. असुरकुमाराणं उड्ढगइ विसयपरूषणा ] ११. अत्थि णं भंते! असुरकुमाराणं देवाणं उड्ढं गतिविसए प० ? १० हंता, अत्थि । १२. केवॅतियं च णं भंते! असुरकुमाराणं देवाणं उडूढं गतिविसए? गोयमा ! जाँव अच्चुतो कप्पो । सोहम्मं पुण कप्पं गता य, गमिस्संति य । १३. [१] किंपत्तियं णं भंते! असुरकुमारा देवा सोहम्मं कप्पं गता य, गमिस्संति य ? गोयमा ! तेसि णं देवाणं भवपच्चइयवेराणुबंधे । ते णं देवा १५ विकुव्वेमाणा परियारेमाणा वा आयरक्खे देवे वित्तासेंति" । अहालहुँस्सगाई रयणाई गाय औयाए एगंतमंतं अवक्कमंति । [२] अत्थि णं भंते! तेसिं देवाणं अहाल हुस्सगाई रयणाई ? हंता, अस्थि । [३] से कहमिदाणिं पकरेंति ? तेओ से पच्छा कार्य पव्त्रति । [४] पभू णं भंते! ते असुरकुमारा देवा तत्थगया चेव समाणा ताहिं २९ अच्छराहिं सद्धिं दिव्वाई भोगभोगाई भुंजमाणा विहरितए ? णो इणट्ठे समट्ठे, ते णं तओ पंडिनियत्तंति, तओ पडिनियत्तित्ता इहमागच्छंति, २ जति णं ताओ ३. नंदिस्सर लो० ला० १. 'वइयण्णं भंते लों० ॥ २. पत्तिएणं ला० ॥ ॥ ४. “प्पयम ं मु० । पन्नम ला १ ॥ ५. वइयं णं लों० ॥ ६. जावच्चुतो ला १ ॥ ७ए कप्पे मु० ॥ ८. हमकप्पं गला० ॥ ९. 'हम्मकप्पं ला० ॥ १०. “ परिचारयन्तः - परकीयदेवीनां भोगं कर्तुकामाः " अब्रु० ॥ ११. ति २ अहाल हुसयाई ला १ । °ति, २ लहुसयाई ला० ॥ १२. हुसगाई रयगाई लों० ॥ १३. आयाए त्ति आत्मना, स्वयमित्यर्थः " अब्रु० ॥ १४. सगाई लो० ला १ ॥ १५. तते से ला १ ॥ Page #202 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०९-१७] असुरकुमारणं उड्ढगइविसयपरूवणाइ अच्छराओ आढायंति परियाणंति, पंभू णं ते असुरकुमारा देवा ताहिं अच्छराहिं सद्धिं दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरित्तए, अह णं ताओ अच्छराओ नो आढायंति नो परियाणंति णो णं पभू ते असुरकुमारा देवा ताहिं अच्छराहिं सद्धिं दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरित्तए। [५] एवं खलु गोयमा ! असुरकुमारा देवा सोहम्मं कप्पं गता य, ५ गमिस्संति य । [सु. १४-१६. असुरकुमाराणं सोहम्मकप्पगमणकालंतर-निस्साइपरूषणा] १४. केवतिकालस्स णं भंते ! असुरकुमारा देवा उड्ढं उप्पयंति जाव सोहम्मं कप्पं गया य, गमिस्संति य ? गोयमा ! अणंताहिं ओसप्पिणीहिं अणंताहिं उस्सप्पिणीहिं समतिकंताहिं, अस्थि णं एस भावे लोयच्छेरयभूए समुप्पजइ- १० जं णं असुरकुमारा देवा उड्ढं उप्पयंति जाव सोहम्मो कप्पो । १५. किंनिस्साए णं भंते ! असुरकुमारा देवा उड्ढे उप्पयंति जाव सोहम्मो कप्पो ? से जहानामए ईंह सबरा इ वा बब्बरा इ वा टंकणा इ वा चुच्चुया इ वा पॅल्हया इ वा पुलिंदा इ वा एगं मेहं गड्ढे वा दुग्गं वा दरिं वा विसमं वा पव्वतं वा णीसाए सुमहल्लमवि आसबलं वा हत्थिबलं वा जोहबलं वा घेणुबलं १५. वा आगलेंति, एवामेव असुरकुमारा वि देवा, णऽन्नत्थ अरहंते वा, अरहंतचेइयाणि वा, अणगारे वा भावियप्पणो निस्साए उड्डे उप्पयंति जाव सोहम्मो कप्पो। १६. सव्वे वि णं भंते ! असुरकुमारा देवा उड्डे उप्पयंति जाव सोहम्मो कप्पो ? गोयमा ! णो इणढे समढे, महिड्ढिया णं असुरकुमारा देवा उड्ढं उप्पयंति जाव सोहम्मो कप्पो । २० [सु. १७-१८. चमरस्स उड्ढाहोगमणपरूषणा] १७. एस वि य णं भंते! चमरे असुरिंदे असुरकुमारराया उड्ढं उप्पतियपुव्वे जाव सोहम्मो कप्पो ? हंता, गोयमा ! एस वि य णं चमरे असुरिंदे असुरराया उड्ढं उप्पतियपुव्वे जाव सोहम्मो कप्पो। । १. पभू णं भंते ! ते अ° सर्वेष्वपि सूत्रादर्शेषु ॥ २. भादति लो० ॥ ३. सोहम्मे कप्पे ला १॥ ४. इहं लों० ला १॥ ५. बबरा ला १॥ ६. ढंकणा ला ला १॥ ७. चच्चुया लों० । चुचुया ला० । भुत्तुया मु० ला २-४॥ ८. पल्हा ति वा लों० ॥ ९. महं रझं वा गहुँ जेसं०॥ 10. वा खड्ड वा दु मु० ॥ ११. “धणुबलं ति धनुर्द्धरबलम्" अवृ०॥. . Page #203 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १० १४४ . वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०३ उ०२ १८. अहे णं भंते ! चमरे असुरिंदे असुरकुमारराया महिड्ढीए महज्जुतीए जाव कहिं पविट्ठा ? कूडागारसालादिद्रुतो भाणियब्वो। । [सु. १९-४३. चमरिंदस्स पुव्यभववुत्तंतो] .-- [१९-२१. पूरणस्स तवस्सिस्स दाणामापधज्जागहणं अणसणं च] ५ १९. चमरेणं भंते ! असुरिंदेणं असुररण्णा सा दिव्वा देविड्ढी तं चेव किणा लद्धा पत्ता अभिसमन्नागयाँ ? एवं खलु गोयमा! तेणं कालेणं तेणं समरणं इहेव जंबुद्दीवे २ भारहे वासे विंझगिरिपायमूले बेभेले नाम सन्निवेसे होत्था । वण्णओ। तत्थ णं बेभेले सन्निवेसे पूरणे नामं गाहावती परिवसति अड्ढे दित्ते जहा तामलिस्स (उ. १ सु. ३५-३७) वत्तव्वया तहा नेतव्वा, नवरं चउप्पुडयं दारुमयं पडिग्गहं करेत्ता जाव विपुलं असण-पाण-खाइम-साइमं जाव सयमेव चउप्पुडयं दारुमयं पडिग्गहयं गहाय मुंडे भवित्ता दाणामाए पव्वजाए पव्वइत्तए । २०. पन्वइए वि य णं समाणे तं चेव, जाव आयावणभूमीओ पचोरुभइ पचोरुभित्ता सयमेव चउप्पुडयं दारुमयं पडिग्गहयं गहाय बेभेले सन्निवेसे १५ उच्च-नीय-मज्झिमाइं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए अडेत्ता 'जं मे पढमे पुडए पडइ कप्पइ मे तं पंथिर्यपहियाणं दलइत्तए, जं मे दोचे पुडए पडइ कप्पइ मे तं कांक-सुणयाणं दलइत्तर, जं मे तचे पुडए पडइ कप्पइ मे तं मच्छ-कच्छमाणं दलइत्तए, जं मे चउत्थे पुडए पडइ कप्पइ मे तं अप्पणा आहारं आहारित्तए' ति कँटु एवं संपेहेइ, २ कलं पाउप्पभायाए रयणीए तं चेव २० निरवसेसं जाव जं से चउत्थे पुडए पडइ तं अप्पणा आहारं आहारेइ। २१. तए णं से पूरणे बालतवस्सी तेणं ओरालेणं विउलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं बालतवोकम्मेणं तं चेव जाव बेभेलस्स सन्निवेसस्स मज्झंमज्झेणं निग्गच्छति, २ पाउय-कुंडियमादीयं उवकरणं चउप्पुडयं च दारुमयं पडिग्गहयं एगंतमंते एडेइ, २ बेभेलस्स सन्निवेसस्स दाहिणपुरथिमे दिसीमागे अद्धनियत्त १. अहो लों० जे० ला० विना ॥ २. लालदि° ला १॥३ . °द्धा? एवं लो० ला० ला १ ॥ ४. प्रश्नस्यैतस्य निगमनं यावत् चतुश्चत्वारिंशत्तमं सूत्रम् ॥ ५. “दाणामाए त्ति दानमय्या" अवृ० । दाणामायाए लो० ॥ ६. भूमीए पच्चो° लो० ॥ ७. दायस्स ला १॥ ८. पंथे पहि मु०॥ ९. काग-सु° मु०॥ १०. कट्टो ला०॥ ११. पयतेणं लों०॥ Page #204 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु०१८-२५] चमरिंदस्स पुव्वभववृत्तंतो णियमंडलं आलिहिता संलेहणाझूसणाझू सिए भत्त-पाणपडियाइक्खिए पाओवगमणं निवण्णे। [सु. २२. भगधओ महावीरस्स सुंसुमारपुरावत्थाणं] २२. तेणं कालेणं तेणं समएणं अहं गोयमा ! छउमत्थकालियाए एक्कारसवासपरियाए छटुंछद्रेणं अनिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे ५ पुव्वाणुपुट्विं चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे जेणेव सुंसुमारपुरे नगरे जेणेव असोगवणसंडे उज्जाणे जेणेव असोगवरपायवे जेणेव पुढविसिलावट्टए तेणेव उवागच्छामि, २ असोगवरपायवस्स हेट्ठा पुढविसिलावट्टयंसि अट्ठमभत्तं पगिण्हामि, दो वि पाए सौहटु वैग्यारियपाणी एगपोग्गलनिविट्ठदिट्ठी अणिमिसनयणे ईसिपारंगएणं कारणं अहापणिहिएहिं गत्तेहिं सव्विंदिएहिं गुत्तेहिं एगरातियं १० महापडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरामि । [सु. २३-२७. पूरणस्स तपस्सिस्स चमरिंदत्तेण उपवायाणंतरं ___ सोहम्मिदं पइ कोषो] २३. तेणं कालेणं तेणं समएणं चमरचंचा रायहाणी अजिंदा अपुरोहिया याऽवि होत्था। तए णं से पूरणे बालतवस्सी बहुपडिपुण्णाई दुवालस वासाइं १५ परियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अत्ताणं झुसेत्ता सढि भत्ताई अणसणाए छेदेत्ता कालमासे कालं किच्चा चमरचंचाए रायहाणीए उववायसभाए जाव इंदत्ताए उववन्ने। २४. तए णं से चमरे असुरिंदे असुरराया अहुणोववन्ने पंचविहाए पजत्तीए पजत्तीभावं गच्छइ, तं जहा-आहारपजत्तीए जाव भास-मणपज्जत्तीए।। २५. तए णं से चमरे असुरिंदे असुरराया पंचविहाए पजत्तीए पजत्तीभावं गए समाणे उड्ढं वीसँसाए ओहिणा आभोएइ जाव सोहम्मो कप्पो। पासइ य १. एकारस ला०॥ २. आहह लों० । साहटो ला० ॥ ३. “वग्घारियपाणि त्ति प्रलम्बितभुजः" अवृ० ॥ ४. “प्रारभारः-अग्रतोमुखमवनतत्वम्" अवृ०॥ ५. जाव देवत्ताए लो० ॥ ६. भासा-मण° ला १॥ ७. "वीससाए त्ति स्वभावत एव" अवृ०॥ १० Page #205 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स० ३ उ० २ तत्थ सक्कं देविंदं देवरायं मंघवं पौगसासणं सतक्कतुं संहस्सक्खं वजपाणिं पुरंदरं जाव दस दिसाओ उज्जोवेमाणं पभासेमाणं। सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडेंसए विमाणे सभाए सुहम्माए सक्कंसि सीहासणंसि जाव दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणं पासइ, २ इमेयारूवे अज्झथिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पजित्था-केस णं ५ एस अपत्थियपत्थए दुरंतपंतलक्खणे हिरि-सिरिपरिवजिए हीणपुण्णचाउईंसे जे णं ममं इमाए एयारूवाए दिव्वाए देविड्ढीए जाव दिव्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते जाव अभिसमन्नागए उप्पिं अप्पुस्सुए दिव्वाइं भोगभोगाई भुंजमाणे विहरइ १ एवं संपेहेइ, २ सामाणियपरिसोववन्नए देवे सद्दावेइ, २ एवं वयासी-केस णं एस देवाणुप्पिया ! अपत्थियपत्थए जाव भुंजमाणे विहरइ ? २६. तए णं ते सामाणियपरिसोववन्नगा देवा चमरेणं असुरिंदेणं असुररण्णा एवं वुत्ता समाणा हट्टतुट्ठा० जाव हयहियया करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि केटु जयेणं विजयेणं वद्धाति, २ एवं वयासीएस णं देवाणुप्पिया ! सक्के देविंदे देवराया जाव विहरइ। २७. तए णं से चमरे असुरिंदे असुरराया तेसिं सामाणियपरिसोव१५ वन्नगाणं देवाणं अंतिए एयमढे सोचा निसम्म आसुरुते रुढे कुविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे ते सामाणियपरिसोववन्नए देवे एवं वयासी-'अन्ने खलु भो ! से सक्के देविंदे देवराया, अन्ने खलु भो ! से चमरे असुरिंदे असुरराया, महिड्ढीए खलु से सक्के देविंदे देवराया, अप्पिड्ढीए खलु भो! से चमरे असुरिंदे १. “मघाः-महामेघाः ते यस्य वशे सन्ति असौ मघवान्" अवृ०॥ २. पाकसा ला० । "पाको नाम बलवान् रिपुः तं यः शास्ति-निराकरोति असौ पाकशासनः" अवृ०॥ ३. कतू सहस्सक्खे वजपाणी पुरंदरो जाव ला०। “शतं ऋतूनाम्-प्रतिमानामभिग्रहविशेषाणाम् , श्रमणोपासकप्रतिमारूपाणां वा कार्तिकश्रेष्ठिभवापेक्षया यस्य असौ शतक्रतुः" अवृ० ॥ ४. “सहस्रम् अक्षणां यस्य असौ सहस्राक्षः, इन्द्रस्य किल मन्त्रिां पञ्च शतानि सन्ति, तदीयानां च अक्ष्णाम् इन्द्रप्रयोजनव्यापृततया इन्द्रसम्बन्धित्वेन विवक्षणात् तस्य सहस्राक्षत्वम्” अवृ०॥ ५. “असुरादिपुराणां दारणात् पुरन्दरः" अवृ०॥६. “यावत्करणात् दाहिणड्ढलोगाहिवइं बत्तीसविमाणसयसहस्साहिवई एरावणवाहणं सुरिंदं अरयंबरवत्थधरं......आलइयमालमउडं नवहेमचारुचित्तचंचलकुंडलविलिहिज्जमाणगंडं" अवृ० ॥ ७. “हीनायां पुण्यचतुर्दश्यां जातः हीनपुण्यचातुर्दशः, किल चतुर्दशी तिथिः पुण्या जन्म आश्रित्य भवति, सा च पूर्णा अत्यन्तभाग्यवतो जन्मनि भवति. अतः आक्रोशता उक्तम् हीनपुण्णचाउद्दस ति" अवृ० ॥ ८. इसे जं गं लो० मु० ॥ ९. पत्ते अभि° ला० ॥ १०. “अप्पुस्सए त्ति अल्पौत्सुक्यः" अवृ० ॥ ११. बुत्ता ला० ॥ १२. कहो ला०॥ १३. निसम्मा लों० ॥ १४. मिसमिसेमाणे ला.॥ Page #206 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १४७ सु० २६-२८] भगवंतनिस्साए चमरिंदकयं सकावमाणणं असुरराया। तं इच्छामि गं देवाणुप्पिया ! सक्कं देविंदं देवरायं सयमेव अच्चासादेत्तए 'त्ति कटु उसिणे उसिणभूएं याऽवि होत्था । [सु. २८. भगवओ नीसाए चमरकयं सोहम्मिदापमाणणं] २८. तए णं से चमरे असुरिंदे असुरराया ओहिं पउंजइ, २ ममं ओहिणा आभोएइ, २ इमेयारूवे अज्झथिए जाव समुप्पन्जित्था---'एवं खलु समणे ५ भगवं महावीरे जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे सुंसुमारपुरे नगरे असोगवणसंडे उज्जाणे असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिलावट्टयंसि अट्ठमभत्तं पगिण्हित्ता एगराइयं महापडिमं उवसंपजित्ताणं विहरति । तं सेयं खलु मे समणं भगवं महावीरं नीसाए संकं देविंदं देवरायं सयमेव अच्चासादेत्तए' ति कटु एवं संपेहेइ, २ सयणिज्जाओ अब्भुढेइ, २ ता देवदूसं परिहेई, २ उववायसभाए पुरथिमिल्लेणं दारेणं १० णिग्गच्छइ, २ जेणेव सभा सुहम्मा, जेणेव चोप्पाले पहरणकोसे तेणेव उवागच्छइ, २ ता फलिहरयणं परामुसइ, २ एगे अँबिइए फलिहरयणमायाए महया अमरिसं वहमाणे चमरचंचाए रायहाणीए मज्झमज्झेणं निग्गच्छइ, २ जेणेव तिगिछिकँडे उप्पायपव्वए तेणेवं उवागच्छइ, २ ता वेउव्वियसमुग्घाएणं संमोहण्णइ, २ तो संखेजाई जोयणाई जाव उत्तरवेउव्वियं रुवं विकुन्वइ, २ ता ताए उक्किट्ठाए जाव १५ जेणेव पुढविसिलावट्टए जेणेव ममं अंतिए तेणेव उवागच्छति, २ ममं तिक्खुत्तो आदाहिणपदाहिणं करेति, २ जाव नमंसित्ता एवं वयासी 'इच्छामि णं भंते ! तुभं नीसाए सकं देविंदं देवरायं सयमेव अचासादित्तए' ति कटु उत्तरपुरस्थिमं दिसिभागं अवक्कमइ, २ वेउबियसमुग्धातेणं संमोहण्णइ, २ जाव दोचं पि वेउब्वियसमुग्घातेणं संमोहण्णइ, २ एग महं घोरं घोरागारं भीमं भीमागारं भासरं भयाणीयं गंभीरं उत्तासणयं कालड्ढरत्त-मासरासिसंकासं जोयणसयसाहस्सीयं महाबोंदि विउव्वइ, २ अप्फोडेइ, २ वग्गइ, २ गज्जइ, २ हयहेसियं करेइ, २ हत्थिगुलुगुलाइयं करेइ, २ रहघणघणाइयं करेइ, २ पायदद्दरगं करेइ, २ भूमिचवेडयं दलयइ, २ सीहणादं नदइ, २ उच्छोलेति, २ पच्छोलेति, १. कहो ला० ॥ २. °ए जाए या लों० । °ए जाते या ला १॥ ३. अन्भत्थिए ला० ॥ ४. सि एगरा लो० ला ला १॥५. सके देविंदे देवराया ला०॥ ६. °इ जेणेव सभा सुहम्मा लों० ला १॥ ७. अबीए जे० लों० ला १ विना ।। ८. तिगिच्छकू जे० लों० ला १ विना ॥ ९. तेणामेव लों० जे० ला १ विना ॥ १०. समोहणइ जे० लों० ला १ विना ॥ ११. °त्ता जाव ड जे. लों० ला १॥ १२. दिसीभागं ला १॥ १३. महाघोरं ला १॥ ११. °त्त-भासरा ला०॥१५. हस्सियं लों० ला १॥१६.इ, २ गजइ जे० लों० ॥ Page #207 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १४८ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०३ उ०२ २ तिवई छिंदइ, २ वाम भुयं ऊसवेइ, २ दाहिणहत्थपदेसिणीऐ य अंगुट्ठनहेण य वितिरिच्छं मुहं विडंबई, २ महया २ सद्देणं कलकलरवं करेइ, एगे अंब्बितिए फलिहरयणमायाए उड्ढं वेहाँसं उप्पतिए, खोभंते चेव अहेलोयं, कंपेमाणे व मेइँणितलं, साकड्ढते व तिरियलोयं, फोडेमाणे व अंबरतलं, कत्थइ गजंते, कत्थइ विज्जुयायते, कत्थइ वासं वासमाणे, कत्थइ रयुग्घायं पकरेमाणे, कत्थइ तैमुक्कायं पकरेमाणे, वाणमंतरे देवे वित्तासेमाणे२, जोईसिए देवे दुहा विभयमाणे २, आयरक्खे देवे विपलीयमाणे २, फलिहरयणं अंबरतलंसि वियड्ढमाणे २, विउँब्भावमाणे २ ताए उक्किट्ठाए जाव तिरियमसंखेजाणं दीव-समुद्दाणं मज्झं मझेणं वीयीवयमाणे २, जेणेव सोहम्मे कप्पे, जेणेव सोहम्मवडेंसए विमाणे, १० जेणेव सभा सुधम्मा तेणेव उवागच्छइ, २ एगं पायं पउमवरवेइयाए करेइ, एगं पायं सभाए सुहम्माए करेइ, फलिहरयणेणं महया २ सदेणं तिक्खुत्तो इंदकीलं आउडेति, २ एवं वयासी-'कहिं णं भो! सक्के देविंदे देवराया ? कहिं गं ताओ चउराँसीई सामाणियसाहस्सीओ ? जाव कहिं णं ताओ चत्तारि चउराँसीईओ आयरक्खदेवसाहस्सीओ ? कहिं णं ताओ अणेगाओ १५ अच्छराकोडीओ? अज हणामि, अन्ज महेमि, अज्ज वहेमि, अज ममं अवसाओ अच्छराओ वसमुवणमंतु 'त्ति कटु तं अणिटुं अकंतं अप्पियं असुभं अमणुण्णं अमणामं फरुसं गिरं निसिरइ। [सु. २९-३० सोहम्मिदनिसट्ठषज्जभीयस्स चमरस्स भगवओ पायावलंबणं] २९. तए णं से सक्के देविंदे देवराया तं अणिटुं जाव अमणामं अस्सुय२० पुव्वं फरुसं गिरं सोचा निसम्म आसुरुते जाव मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिउडिं १. तिवतिं छि° लो० । तिवयं छि ला० ॥ २. °ए अंगु लों० ला० ॥ ३. विडिवेइ लों० । विडिवेति ला १॥ ४. अबितिए ला १। अबीए ला २-३.४ मु०॥ ५. विहासं लों॥ ६. अहोलोयं ला० ॥ ७. मेतिणि° ला १। मेयणि° ला २-३-४ मु०॥ ८. 'तलं भाक लों० ला० ला १ ॥ ९. कत्थति ला० । कत्थति ला १॥ १०. “जागय॑मानः, आर्षत्वात् प्राकृते आदौ जकाराभावः, गर्जनातिशयसूचनाय यङन्तं प्रयुक्तम्" सं०॥ ११. तमुकायं लो०॥ १२. जोतिसिदेवे लों०॥ १३. °लाएमाणे लों०॥ १४. “विउब्भावेमाणे त्ति व्युद्धाजमानःशोभमानः, विजृम्भमाणो वा व्युद्भाजयन् वा, अम्बरतले परिघरत्नमिति योगः" अवृ० । “अत्र व्युद्भामयन् इत्यप्यर्थः सङ्गतिमञ्चति" सं० । विउज्झाए° मु०॥ १५. सुहम्मा ला०॥ १६. रासीति ला० ला१॥ १७. रासीओ लो० ॥ १८. कट्टो ला०॥ १९. असुय° ला १॥ २०. निसम्मा लों० ला १॥ २१. मिसमिसेमा ला० ॥ Page #208 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १४९ सु० २९-३१] बजभीयस्स चमरिंदस्स भगवंतपायावलंबणं निडाले साहटु चमरं असुरिंदं असुररायं एवं वदासी-हं भो! चमरा ! असुरिंदा ! असुरराया ! अपत्थियपत्थया ! जाव हीणपुण्णचाउद्दसा ! अजं न भवसि, नाहि ते सुहमत्थि' ति कटु तत्थेव सीहासणवरगते वजं परामुसइ, २ तं जलंतं फुडतं तडतडतं उक्कासहस्साई विणिम्मुयमाणं २, जालासहस्साइं पमुंचमाणं २, इंगालसहस्साइं पविक्खिरमाणं २, फुलिंगालामालासहस्सेहिं ५ चक्खुविक्व-दिद्विपडिघोतं पि पकरेमाणं हुतवहअतिरेगतेयँदिप्पंतं जइणवेगं फुल्लकिंसुयसमाणं महब्भयं भंयकरं चमरस्स असुरिंदस्स असुररण्णो वहाए वजं निसिरइ। ___३०. तते णं से चमरे असुरिंदे असुरराया त जलतं जाव भंयकरं वजमभिमुहं आवयमाणं पासइ, पासित्ता झियाति पिहाइ, पिहाइ झियाइ, १० झियायित्ता पिहायित्ता तहेव संभग्गमउडविडेवे सालंबहत्थाभरणे उड्ढपाए अहोसिरे कक्खागयसेयं पिव विणिम्मुयमाणे २ ताए उक्किट्ठाए जाव तिरियमसंखेजाणं दीव-समुद्दाणं मज्झमझेणं वीतीवयमाणे २ जेणेव जंबुद्दीवे दीवे" जाव जेणेव असोगवरपायवे जेणेव ममं अंतिए तेणेव उवागच्छइ, २ ता भीए भयगग्गरसरे ‘भगवं सैरणं' इति बुयमाणे ममं दोण्ह वि पायाणं अंतरंसि झत्ति १५ वेगेणं समोतिते। [सु. ३१-३२. भगवओ पसायाओ सक्कोवोषसमो चमरनिब्भयत्तं च] ३१. तए णं तस्स सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो इमेयारूवे अज्झथिए जाव समुप्पन्जित्था 'नो खलु पंभू चमरे असुरिंदे असुरराया, नो खलु सँमत्थे चमरे असुरिंदे असुरराया, नो खलु विसए चमरस्स असुरिंदस्स असुररण्णो २० अप्पणो निस्साए उड्ढं उप्पतित्ता जाव सोहम्मो कप्पो, णऽन्नत्थ अरहंते वा, अरहंतचेइयाणि वा, अणगारे वा भावियप्पणो नीसाए उड्डे उप्पयति जाव सोहम्मो कप्पो । तं महादुक्खं खलु तहारूवाणं अरहंताणं भगवंताणं अणगाराण १. साहट्टो ला० ॥२. भज लों० ला १ ॥ ३. “नाहि ते त्ति नैव तव" अवृ० । नहि लो० ॥ ४. जालमा ला१॥ ५. घायं पकरे लों० ला १ विना ॥ ६. “अपि विशेषणसमुच्चये" अवृ०॥ ७. तेयदित्त ज° लो० ॥ ८. भयंकर जे० लों० विना मुद्रितटीकायां च ॥ ९. विडए ला. ला १॥ १०. दीवे जेणेव जाव असो लो० ॥ ११. सरणं मे ति बुय लो० ॥ १२. वडिए मु०॥ १३. “पभु त्ति शक्तः" अवृ०॥ १४. “समत्थे त्ति सङ्गतप्रयोजनः" अवृ०॥ १५. उप्पइत्ता मु०॥ १६. उप्पयंति लों० ला०॥ Page #209 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १५० वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०३ उ०२ य अच्चासायणाए' ति कै? ओहिं पहुंजति, २ ममं ओहिणा आभोएति, २ 'हा! हा! अहो! हेतो अहमसि'ति कट्ट ताए उक्किट्ठाए जाव दिव्वाए देवगतीए वजस्स वीहिं अणुगच्छमाणे २ तिरियमसंखेजाणं दीव-समुद्दाणं मझमज्झेणं जाव जेणेव असोगवरपादवे जेणेव ममं अंतिए तेणेव उवागच्छइ, २ ममं ५ चउरंगुलमसंपत्तं वजं पडिसाहरइ । अवियाऽऽई मे गोतमा ! मुट्टिवातेणं केसग्गे वीइत्था । ३२. तए णं से सक्के देविंदे देवराया वजं पडिसाहरति, पडिसाहरिता ममं तिक्खुत्तो आदाहिणपदाहिणं करेइ, २ वंदइ नमसइ, २ एवं वयासी-“एवं खलु भंते ! अहं तुझ नीसाए चमरेणं असुरिंदेणं असुररण्णा सयमेव अचासाइए। १० तए णं मए परिकुविएणं समाणेणं चमरस्स असुरिंदस्स असुररण्णो वहाए वजे निसट्टे। तए ण मे इमेयारूवे अज्झथिए जाव समुप्पज्जित्था-नो खलु पभू चमरे असुरिंदे असुरराया तहेव जाव ओहिं पउंजामि, देवाणुप्पिए ओहिणा आभोएमि, 'हाँ ! हा ! अहो ! हतो मी ति कटु ताए उक्किट्ठाए जाव जेणेव देवाणुप्पिएँ तेणेव उवागच्छामि, देवाणुप्पियाणं चउरंगुलमसंपत्तं वजं पडिसाहरामि, १५ वजपडिसाहरणट्ठताए णं इहमागए, इह समोसढे, इह संपत्ते, इहेव अन्ज उवसंप जित्ताण विहरामि । तं खामेमि णं देवाणुप्पिया !, खमंतु णं देवाणुप्पिया !, खंमितुमरहंति णं देवाणुप्पिया!, णाइ भुजो एवं पकरणताए"त्ति कट्ठ ममं वंदइ नमंसइ, २ उत्तरपुरस्थिमं दिसीमागं अवक्कमइ, २ वामेणं पादेणं तिक्खुत्तो भूमि दैलेइ, २ चमरं असुरिंदं असुररायं एवं वदासी-'मुक्को सि णं भो! २० चमरा ! असुरिंदा ! असुरराया ! समणस्स भगवओ महावीरस्स पभावेण, नहि ते दौणि ममाओ भयमत्थि' ति कट्टु जामेव दिसिं पाउन्भूए तामेव दिसिं पडिगए। [सु. ३३. महिड्ढियदेवखित्तपुग्गलगहणपरूषणा] ३३. 127 भंते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति०, १. कट्रो ला० ॥ २. हओ मि इति कट्टो ला० ॥३. "अवियाऽऽई ति ‘अपिच' इत्यभ्युच्चये, 'आई'ति वाक्यालङ्कारे" अवृ०॥ ४. णं ममं इ° लों० ला १॥ ५. °णुपिए लों०, अस्मिन् ईदृश एव पाठः बहुशो लभ्यते॥ ६. हा हा जाव जेणेव लों० जे० ला०॥ ७. प्पिया तेणेव ला०॥ ८. मपत्तं ला० ॥ ९. खंतुमरिहंति लों० । खमितुमर्हति ला १ ॥ १०. दालेइ लों० ला० ॥ ११. नाहि ला० ला १ ॥ १२. इदाणिं ला० ॥ Page #210 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ३२-३५] सक-वज-असुरकुमाराणं गइवेगपरूवणाइ १५१ २ एवं वदासि देवे णं भंते! महिड्ढीए महज्जुतीए जाव महाणुभागे पुवामेव पोग्गलं खिवित्ता पभू तमेव अणुपरियट्टित्ताणं गिण्हित्तए ? हंता, पभू । [२] से केणटेणं' भंते ! जाव गिण्हित्तए ? गोयमा ! पोग्गले णं खित्ते समाणे पुव्वामेव सिग्घगती भवित्ता ततो पच्छा मंदगती भवति, देवे णं महिड्ढीए पुल्विं पि य पच्छा वि सीहे सीहगती चेव, तुरिते तुरितगती चेव। से तेणटेणं ५ जाव पभू गेण्हित्तए। [सु. ३४. सक्क-धज-असुरकुमारदेवाणं उड्ढाहोगइवेगपरूवणा] ३४. जति णं भंते ! देवे महिड्डीए जाव अणुपरियट्टित्ताणं गण्हित्तए । कम्हा णं भंते ! सक्केणं देविदेणं देवरण्णा चमरे असुरिंदे असुरराया नो संचाइए साहत्थि गेण्हित्तए ? गोयमा! असुरकुमाराणं देवाणं अहेगतिविसएँ सीहे सीहे १० चेव, तुरिते तुरिते चेव । उड्ढंगतिविसए अप्पे अप्पे चेव, मंदे मंदे चेव । वेमाणियाणं देवाणं उड्ढंगतिविसए सीहे सीहे चेव, तुरिते तुरिते चेव। अहेगतिविसए अप्पे अप्पे चेव, मंदे मंदे चेव । जावतियं खेतं सक्के देविंदे देवराया उड्ढं उप्पतति एक्केणं समएणं तं वजे दोहिं, जं वजे दोहिं तं चमरे तीहिं; सव्वत्थोवे सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो १५ उड्ढलोयकंडए, अहेलोयकंडए संखेजगुणे। जावतियं खेत्तं चमरे असुरिंदे असुरराया अहे ओवयति ऍक्केणं समएणं तं सक्के दोहिं, जं सक्के दोहिं तं वजे तीहिं, सव्वत्थोवे चमरस्स असुरिंदस्स असुररण्णो अंहेलोयकंडए, उड्ढलोयकंडए संखेजगुणे। ___ एवं खलु गोयमा! सक्केणं देविंदेणं देवरण्णा चमरे असुरिंदे असुरराया २० नो संचाइए साहित्थिं गेण्हित्तए। [सु. ३५-३७. सक्क-चमर-धज्जदेवाणं गइखेत्तऽप्पाबहुयं] ३५. सक्कस्स णं भंते! देविंदस्स देवरण्णो उड्ढं अहे तिरियं च गतिविसयस्स कतरे कतरेहिंतो अप्पे वा, बहुए वा, तुल्ले वा, विसेसाहिए वो? १. महड्डीए ला १ ॥ २. णं जाव ला० ॥ ३. 'ग्गले निक्खित्ते मु०॥ ४. देविंदे म° मु०॥ ५. ए सिग्धे सिग्धे चेव लों० ॥ ६. च्चेव ला १॥ ७. एकेणं ला०॥ ८. "शक्रस्य ऊर्ध्वलोकगमने कण्डकम्-कालखण्डम् ऊर्ध्वलोककण्डकम्" अबृ०॥ .. अहोलोय ला० ॥ १०. साहत्थं ला १॥ ११. वा? सव्व लों० ला०॥ Page #211 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १५२ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स० ३ उ०२ गोयमा! सव्वत्थोवं खेत्तं सक्के देविंदे देवराया अहे ओवयइ ऐकणं समएणं, तिरियं संखेजे भागे गच्छइ, उड्ढं संखेजे भागे गच्छइ। ३६. चमरस्स णं भंते ! असुरिंदस्स असुररण्णो उड्ढं अहे तिरियं च गतिविसयस्स कतरे कतरेहिंतो अप्पे वा, बहुए वा, तुल्ले वा, विसेसाहिए वा ? ५ गोयमा! सव्वत्थोवं खेतं चमरे असुरिंदे असुरराया उड्ढं उप्पयति एकेणं समएण, तिरियं संखेजे भागे गच्छइ, अहे संखेजे भागे गच्छइ । ३७. वजं जहा सक्कस्स देविंदस्स तहेव, नवरं विसेसाहियं कायव्वं । [सु. ३८-४०. सक-चमर-धज्जदेवाणं गइकालऽप्पाबहुयं] ३८. सक्कस्स णं भंते ! देविंदस्स देवरण्णो ओवयणकालस्स य १० उप्पयणकालस्स य कतरे कतरेहिंतो अप्पे वा, बहुए वा, तुल्ले वा, विसेसाहिए वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो उप्पयणकाले, ओवयणकाले संखेजगुणे । ३९. चमरस्स वि जहा सक्कस्स, णवरं सव्वत्थोवे ओवयणकाले, उप्पयणकाले संखेजगुणे। १५ ४०. वजस्स पुच्छा। गोयमा ! सव्वत्थोवे उप्पयणकाले, ओवयण काले विसेसाहिए। [सु. ४१. सक्क-चमर-धज्जदेवाणं परोप्परं गइकालऽप्पाबहुयं] ४१. एयस्स णं भंते ! वजस्स, वजाहिवतिस्स, चमरस्स य असुरिंदस्स असुररेण्णो ओवयणकालस्स य उप्पयणकालस्स य कयरे कयरेहिंतो अप्पे वा २० ४ ? गोयमा ! सक्कस्स य उप्पयणकाले चमरस्स य ओवयणकाले, एते गं बिण्णि वि तुल्ला सव्वत्थोवा । सक्कस्स य ओवयणकाले वज्जस्स य उप्पयणकाले, एस णं दोण्ह वि तुल्ले संखेजगुणे। चमरस्स य उप्पयणकाले वजस्स य ओवयणकाले, एस णं दोण्ह वि तुल्ले विसेसाहिए। १. एकेणं ला०॥ २. संखेज्जइभागे लो० ॥ ३. स्स तहेव लों० ला०॥ ४. 'हिंतो? सव्वत्थोवे लों० ला० । 'हिंतो १ गो०! सव्व ला १॥ ५. 'रण्णो उप्पयणकालस्स उवयणकालस्स कतरे २ हितो. ? गोयमा! ला० ॥ ६. ° हिंतो? गो' लो० ॥ Page #212 -------------------------------------------------------------------------- ________________ . सु० ३६-४३] सक्क-चमर-वजाणं गइखेत-कालऽप्पाबहुयाइ १५३ [सु. ४२-४३. सक्कयाषमाणणापच्चइयखेयकहणाणंतरं णियसामाणियदेहिं सद्धिं चमरकयं भगवओ चंदणा-पज्जुषासणाइ] ४२. तए णं से चमरे असुरिंदे असुरराया वज्जभयविप्पमुक्के सक्केणं देविदेणं देवरण्णा महया अवमाणेणं अवमाणिते समाणे चमरचंचाए रायहाणीए सभाए सुहम्माए चमरंसि सीहासणंसि ओहतमणसंकप्पे चिंतासोकसागरसंपविढे ५ करतलपल्हत्थमुहे अट्टज्झाणोवगते भूमिगतदिट्ठीए झियाति । ४३. तते णं तं चमरं असुरिंदं असुररायं सामाणियपरिसोववन्नया देवा ओहयमणसंकप्पं जाव झियायमाणं पासंति, २ करतल जाव एवं वयासि-किं णं देवाणुप्पिया ओहयमणसंकप्पा जाव झियायंति ? तए णं से चमरे असुरिंदे असुरराया ते सामाणियपरिसोववन्नए देवे एवं वयासी-' एवं खलु देवाणु- १० प्पिया ! मए समणं भगवं महावीरं नीसाए कटु सक्के देविंदे देवराया सयमेव अचासोदिए । तए णं तेणं परिकुवितेणं समाणेणं ममं वहाए वजे निसिढे । तं भई णं भवतु देवाणुप्पिया ! समणस्स भगवओ महावीरस्स जैस्स म्हि पभावेण अकिडे अव्वहिए अपरिताविए इहमागते, इह समोसढे, इह संपत्ते, इहेव अजं उवसंपजित्ताणं विहरामि । तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया ! समणं भगवं महावीरं वंदामो १५ णमंसामो जाव पज्जुवासामो' ति कट्ठ चउसट्ठीए सामाणियसाहस्सीहिं जाव सबिड्ढीए जाव जेणेव असोगवरपादवे जेणेव ममं अंतिए तेणेव उवागच्छइ, २ ममं तिक्खुत्तो आदाहिणपदाहिणं जाव नमसित्ता एवं वदासि-'एवं खलु भंते ! मए तुब्भं नीसाए सक्के देविंदे देवराया सयमेव अच्चासाँदिए जाव तं भदं णं भवतु देवाणुप्पियाँणं जस्स म्हि पभावेणं अक्किडे जाव विहरामि । तं २० खामेमि णं देवाणुप्पिया !' जाव उत्तरपुरस्थिमं दिसीमागं अवक्कमइ, २ ता जाव बत्तीसइबद्धं नट्टविहिं उवदंसेइ, २ जामेव दिसिं पादुभूए तामेव दिसिं पडिगते। १. झियायह? मु० ॥ २. °सातिते । तते णं ला १ ॥ ३. जस्सि मि पभा लों० ला१। जस्स सिं पभा जे० । जस्स मम्हिमनुपभा मु०॥ ४. अज ला १॥ ५. सव्वड्ढी ला०॥ ६. पदाहिणं करेंति जाव ला०॥ ७. सातिए ला० ला१॥ ८. णं मम्हि जस्स अणुपमा मु०॥ ९. जस्स स्सिं पभा लों० । जस्स सिं पभा जे० । जस्स मिम्हि पभा ला१॥ १०. °सविह पट्टविहं उव ला० । °सबद्धं णट्टविहं उव' ला१॥ Page #213 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १५४ वियाहपण्णत्तिसुतं [स०३ उ०२-३ [सु. ४४. चमरस्स ठिति-भयंतरसिद्धिपरूषणं] ४४. एवं खलु गोयमा ! चमरेणं असुरिंदण असुररण्णा सा दिव्वा देविड्ढी लद्धा पत्ता जाव अभिसमन्नागया। ठिती सागरोवमं । महाविदेहे वासे सिज्झिहिति जाव अंतं काहिति । ५ [सु. ४५. असुराणं सोहम्मदेवलोयगमणविसए कारणंतरपरूषणं] ४५. किं पत्तियं णं भंते ! असुरकुमारा देवा उड्ढं उप्पयंति जाव सोहम्मो कैप्पो १ गोयमा ! तेसिं णं देवाणं अहुणोववन्नगाण वा चरिमभवत्थाण वा इमेयारूवे अज्झथिएं जाव समुप्पजति-अहो ! णं अम्हेहिं दिव्वा देविड्ढी लद्धा पत्ता जाव अभिसमन्नागया। जारिसिया णं अम्हेहिं दिव्वा देविड्ढी जाव अभिसमन्नागया तारिसिया णं सक्केणं देविंदेणं देवरण्णा दिव्वा देविड्ढी जाव अभिसमन्नागैया, जारिसिया णं सक्केणं देविदेणं देवरण्णा जाव अभिसमन्नागया तारिसिया णं अम्हेहिं वि जाव अभिसमन्नागया। तं गच्छामो णं सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो अंतियं पातुभवामो, पासामो ता सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो दिव्वं देविडिंढ जाव अभिसमन्नागयं, पासतु ताव अम्ह वि सक्के देविंदे देवराया १५ दिव्वं देविड्ढि जाव अभिसमण्णागयं, तं जाणामो ताव सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो दिव्वं देविडिंढ जाव अभिसमन्नागयं, जाणउ ताव अम्ह वि सक्के देविंदे देवराया दिव्वं देविडिंढ जाव अभिसमण्णागयं । एवं खलु गोयमा ! असुरकुमारा देवा उड्ढे उप्पयंति जाव सोहम्मो कप्पो। सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति। चमरो समत्तो ॥३.२॥ [तइओ उद्देसओ 'किरिया'] [सु. १-७. मंडियपुत्तपण्हुत्तरे काइयाइपंचविहकिरियाभेय-पभेयपरूवणं] १. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नगरे होत्था जाव परिसा पडिगया। तेणं कालेणं तेणं समएणं जाव अंतेवासी मंडियपुत्ते णामं अणगारे १. कप्पो? तेसिं लों०॥ २. °ए समु लों॥ ३. गए जे० लो । गते ला०॥ ४. पादुब्भवा' ला १॥५. भंते! एवं भं° लो० ॥ ६. तेणं जाव अंते° लो० ॥ ७. गारे होत्था पग लों० ॥ Page #214 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ४४-४५, १-१०] मंडियपुत्तपण्डुत्तरे किरियामेय परूवणार पगतिभद्दए जाव पज्जुवासमाणे एवं वदासी २. कति णं भंते! किरियाओ पण्णत्ताओ ? मंडियपुत्ता ! पंच किरियाओ पण्णत्ताओ, तं जहा - काइया अहिगरणिया पाओसिया पारियावणिया पाणातिकिरिया । ४. अधिगरणिया णं भंते! किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? मंडियपुत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा - संजोयैणाहिर्गेरण किरिया य निव्वत्तणाहिगरणकिरिया य । ५. पादोसिया णं भंते ! किरिया कतिविहा पण्णर्त्ता ? मंडियपुत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा - जीवपाँदोसिया य अजीवपाँदोसिया य । ३. काइया णं भंते! किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? मंडियपुत्ता ! दुविहा ५ पण्णता, तं जहा - अणुवरयकाय किरिया य दुप्पउत्तकाय किरिया य । ६. पारितावणिया णं भंते! किरिया कइविहा पण्णत्ता ? मंडियपुत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा - सहत्थपारितावणिगा य परहत्थपारितावणिगा य । ७. पाणातिवातकिरिया णं भंते !० पुच्छा । मंडियपुत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा - सहत्थपाणातिवातकिरिया य परहत्थपाणातिवातकिरिया य । [सु. ८. कम्मत्रेयणाणं पुव्य- पच्छाभावित्तपरुषणा ] ८. पुव्विं भंते! किरिया पच्छा वेदणा ? पुव्विं वेदणा पच्छा किरिया ? मंडियपुत्ता ! पुव्विं किरिया, पच्छा वेदणा; णो पुव्विं वेदणा, पच्छा किरिया । १०. कहं णं भंते! समणाणं निग्गंथाणं किरिया कज्जइ ? मंडियपुत्ता ! पमायपच्चया जोगनिमित्तं च, एवं खलु समणाणं निग्गंथाणं किरिया कज्जति । १५५ १. दुप्पदुत्त' ला १ ॥ २. अहिंग ला १ ॥ ३. संयोयणा ला १ ॥ ४. हिकरण' लों० ला १ ॥ ५. हिकरण लों० ला० ॥ ६. 'त्ता ? दुविहा ला० ॥ ७ पातोसिया ला० ॥ ८. हा पुच्छा । मंडिय° लों० ॥ [ सु. ९-१०. समणं पडुच्च किरियासामित्तपरूषणं ] ९. अत्थि णं भंते! समणाणं निग्गंथाणं किरिया कज्जइ १ हंता, २० अत्थि । १० १५ Page #215 -------------------------------------------------------------------------- ________________ . वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स० ३ उ०३ [सु. ११-१४. सकिरिय-अकिरियजीवाणं अंतकिरियानस्थित्त-अत्थित्तपरूघणं अकिरियजीवंतकिरियासमत्थगा तणहत्थय-उदगबिंदु-नावादिटुंता य] ११. जीवे णं भंते ! सैया समियं एयति वेयति चलति फंदइ घट्टइ खुब्भइ उदीरति तं तं भावं परिणमति ? हंता, मंडियपुत्ता! जीवे णं संया समितं ५ एयति जाव तं तं भावं परिणमति । १२. [१] जावं च णं भंते! से जीवे संया समितं जाव परिणमति तावं च णं तस्स जीवस्स अंते अंतकिरिया भवति ? णो इणढे समढे । [२] से केणटेणं भंते! एवं वुच्चइ-जावं च णं से जीवे सदा समितं जाव अंते अंतकिरिया न भवति १ मंडियपुत्ता ! जावं च णं से जीवे सया १० समितं जाव परिणमति तावं च णं से जीवे आरभति सौरभति समारभति, आरंभे वट्टति, सॉरंभे वट्टति, समारंभे वट्टति, आरभमाणे सौरभमाणे समारभमाणे, आरंभे वट्टमाणे, सारंभे वट्टमाणे, समारंभे वट्टमाणे बहूणं पाणाणं भूताणं जीवाणं सत्ताणं दुक्खावणताए सोयावणताए जूरावणताए तिप्पावणताए पिट्टावणताए परितावणताएं वदृति, से तेणेंटेणं मंडियपुत्ता ! एवं वुचति-जावं १५ च णं से जीवे सैया समितं एयति जाव परिणमति तावं च णं तस्स जीवस्स अंते अंतकिरिया न भवति । .. १३. जीवे णं भंते ! सया समियं नो एयति जाव नो तं तं भावं परिणमति ? हंता, मंडियपुत्ता ! जीवे णं सया समियं जाव नो परिणमति । १४. [१] जावं च णं भंते! से जीवे नो एयति जाव नो तं तं भावं २० परिणमति तावं च णं तस्स जीवस्स अंते अंतकिरिया भवति ? हंता, जाव भवति । [२] से केण₹णं भंते ! जाव भवति ? मंडियपुत्ता! जावं च णं से जीवे सया समियं णो एयति जाव णो परिणमइ तावं च णं से जीवे नो १. सता ला० ला १॥ २. से केणं भंते ! ला १॥ ३. मंडिया! जावं च लों। मंडिय! जावं च ला० ॥ ४. संरभति ला० ॥ ५. संरंभे ला०॥ ६. भारंभ ला०॥ ७. संरंभ ला०॥ ८. दुक्खणयाए अबृपा०, मुद्रितवृत्तौ त्वत्र पाठभेदे 'दुक्खावणयाए' इत्यस्ति ॥ ९. अत्र सन्दर्भे 'किलामणयाए उद्दवणयाए' इत्यधिकं पदद्वयं पाठान्तरत्वेन निर्दिष्टं अवृत्तौ ॥ १०. तेणं मंडिय' ला १॥ ११. बुञ्च ला० ॥ १२. सता ला १॥ १३. मंडिया! जीवे लों॥ १४. मंडिया! जावं लों० ला०॥ Page #216 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ११-१४] सकिरिय-अकिरियजीवे पडुश्च अंतकिरियावत्तव्वया १५७ आरभति, नो सारभति, नो समारभति, नो आरंभे वट्टइ, णो सारंभे वट्टइ, णो समारंभे वट्टइ, अणारभमाणे असारभमाणे असमारभमाणे, आरंभे अवट्टमाणे, सारंभे अवट्टमाणे, समारंभे अवट्टमाणे बहूणं पाणाणं ४ अदुक्खावणयाए जाव अपरियावणयाए वट्टइ। [३] से जहानामए केइ पुरिसे सुकं तणहत्थयं जाततेयंसि पक्खिवेजा, ५ से नूणं मंडियपुत्ता ! से सुक्के तणहत्थए जायतेयंसि पक्खित्ते समाणे खिप्पामेव मसमसाविजइ ? हंता, मसमसाविजइ । [४] से जहानामए केइ पुरिसे तत्तंसि अयकवलंसि उदयबिंदुं पक्खिवेजा, से नूणं मंडियपुत्ता ! से उदयबिंदू तत्तंसि अयकवल्लंसि पक्खित्ते समाणे खिप्पामेव विद्धंसमागच्छइ ? हंता, विद्धंसमागच्छइ । [५] से जहानामए हँरए सिया पुण्णे पुण्णप्पमाणे वोलट्टमाणे वोसट्टमाणे समभरघडत्ताए चिट्ठति ? हंता चिट्ठति । अहे णं केइ पुरिसे तंसि हरयंसि एगं महं नावं संतासवं सयच्छिदं ओगाहेजा, से नूणं मंडियपुत्ता! सा नावा तेहिं आसवद्दारेहिं आपूरेमाणी २ पुण्णा पुण्णप्पमाणा वोलट्टमाणा वोसट्टमाणा समभरघडताए चिट्ठति १ हंता, चिट्ठति । अहे णं केइ पुरिसे तीसे नावाए सव्वतो १५ समंता आसवद्दाराई पिहेइ, २ नावाउस्सिंचणएणं उदयं उस्सिंचिजा, से नूणं मंडियपुत्ता ! सा नावा तंसि उदयंसि उंस्सित्तंसि समाणंसि खिप्पामेव उड्डं उँदाति ? हंता, उदाति । एवामेव मंडियपुत्ता ! अत्तत्तासंवुडस्स अणगारस्स इरियासमियस्स जाव गुत्तबंभयारिस्स, आउत्तं गच्छमाणस्स चिट्ठमाणस्स निसीयमाणस्स तुयट्टमाणस्स, आउत्तं वत्थ-पडिग्गह-कंबल-पादपुंछणं गेण्हमाणस्स, २० निक्खिवमाणस्स जाव चैक्खुपम्हनिवायमवि वेाँया सुहुमा इरियावहिया किरिया कजइ । सा पढमसमयबद्धपुट्ठा बितियसमयवेतिता ततियसमयनिजरिया, सा बद्धा १. रंभमा ला० ॥ २. °णे, णो आरंभे वट्टमाणे, णो सारंभे वट्टमाणे, समारंभे अवट्टला १॥ ३. अनेन अङ्केन 'भूयाणं जीवाणं सत्ताणं' इति योज्यम् ॥ ४. सुक्खं ला० ॥ ५. तिणह° अवृ०॥ ६. 'यबिंदू जे० लो० ला १ विना ॥ ७. हरते सिता ला १॥ ८. सता सच्छिदं ला १॥ ९. उस्सिचिजसि मु०॥ १०. उदाइ मु० ला१। तुदाइ लों० । “उद्दाइ त्ति उद्याति-जलस्थो. परि वर्तते" अवृ०॥ ११. "आत्मन्यात्मना संवृतस्य-प्रतिसलीनस्येत्यर्थः" अवृ०॥ १२. स्स रियास लों० ला १॥ १३. "चक्षुःपक्ष्मनिपातोऽपि, प्राकृतत्वाद् लिङ्गव्यत्ययः" अवृ०॥ १४. "क्वचिद् ‘विमात्रा' इत्यस्य स्थाने 'सपेहाए' ति दृश्यते, तत्र च स्वप्रेक्षया-स्वेच्छया" अवृ०॥ १५. मा रिया लों० ला १॥१६. तदिय ला १॥ Page #217 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १५८ १५ विवाहपण्णत्तसुतं [ स० ३ उ० ३-४ पुट्ठा उदीरिया वेदिया निजिण्णा सेयकाले अंकम्मं चावि भवति । से तेणट्टेणं मंडियपुत्ता ! एवं वैच्चति - जावं च णं से जीवे सया समितं नो एयति जाव अंते अंत किरिया भवति । [सु. १६. अप्पमत्त संजय अप्पमत्त संजम कालपरूवणं ] १६. अप्पमत्तसंजयस्स णं भंते ! अप्पमत्तसंजमे वट्टमाणस्स सव्वा वि १० य णं अप्पमत्तद्धा कालतो के चिरं होति ? मंडियपुत्ता ! एगजीवं पडुच्च जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी देसूणा । णाणाजीवे पडुच्च सव्वद्धं । २० [सु. १५. पमत्त संजयपमत्त संजमकालपरूवणं ] १५. पमत्तसंजय णं भंते! पमत्तसंजमे वट्टमाणस्स सव्वा वि य णं पमत्तद्धा कालतो केवैच्चिरं होति ? मंडियपुत्ता ! एगजीवं पडुच जहन्नेणं एकं समयं उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी । णाणाजीवे पडुच्च सव्वद्धा । सेवं भंते ! २ ति भगवं मंडियपुत्ते अणगारे समणं भगवं महावीरं वंदनमंसइ, २ संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । [सु. १७. गोयमपण्डुत्तरे सव्वाभाविभावंतरपरूवणाए लक्षणसमुद्दवत्तव्ययानिद्देसो ] १७. ' भंते! 'त्ति भगवं गोतमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमसइ, २ त्ता एवं वदासि - कम्हाणं भंते ! लवणसमुद्दे चाउद्दस -ऽट्ठमुद्दिट्ठपुण्णमासिणीसु अतिरेयं वड्ढति वा हायति वी ? लवणसमुद्दवत्तैव्वया नेयव्वा जाव लोयँती । जाव लोयाणुभावे । सेवं भंते ! एवं भंते! त्ति जाव विहरति । किरिया लमत्ता १४ ॥ ततियस्स सयस्स तइओ ॥ ३.३ ॥ १. " अकर्माsपि च भवति " अ० ॥ २. वावि ला १ मु० अब्रुमु० ॥ ३. बुच्चति ला० It ४. स पत्ते संजमे ला १ ॥ ५. 'वचिरं लों० ॥ ६. वचिरं लों० ॥ ७. मंडिय ! एग ला० । मंडिया ! एग लो० ॥ ८. णं देसूणा पुव्वकोडी । णाणा ला १ ॥ ९. भंते! एवं भंते! ति लों० ॥ १०. लवणे समुद्दे ला १ ॥ ११. वा जहा जीवाभिगमे, लवण मु० ॥ १२. दृश्यतां जीवाजीवाभिगमसूत्रस्य पत्र ३०४ -५, सू० ३२४ - २५ ॥ १३. लोयद्विती । जं णं लवणसमुद्दे जंबुद्दीवं दीवं णो उप्पीलेति (ओपीलेति ला १) णो चेव णं एगोदगं करेइ लोयाणुभावे ( भागे ला १) । सेवं भंते ! ला०ला १ मु० ॥ १४ ॥ ३ ॥ ३ ॥ ला० ॥ Page #218 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १५२ सु० १५-१७, १-६] भावियप्पमणगार पडुच्च विविहा परुवणा [चउत्यो उद्देसओ 'जाणं'] [सु. १-५. भावियप्पमणगारं पडुच्च कयउत्तरघेउब्धियसरीरदेष-देवी-जाणा इजाणण-पासणपरूवणं, रुक्ख-मूलाइअंतो-त्राहिपासणपरूवणं च] १. अणगारे णं भंते! भावियप्पा देवं वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहयं जाणरूवेणं जायमाणं जाणइ पासइ ? गोयमा ! अत्थेगइए देवं पासइ, णो जाणं ५ पासइ १; अत्थेगइए जाणं पासइ, नो देवं पासइ २, अत्थेगइए देवं पि पासइ, जाणं पि पासइ ३; अत्थेगइए नो देवं पासइ, नो जाणं पासइ ४। २. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा देविं वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहयं जाणरूवेणं जायमाणिं जाणइ पासइ १ गोयमा ! एवं चेव । ३. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा देवं सदेवीयं वेउव्वियसमुग्घाएणं १० समोहयं जाणरूवेणं जायमाणं जाणइ पासइ ? गोयमा ! अत्थेगइए देवं सदेवीयं पासइ, नो जाणं पासइ । एएणं अभिलावेणं चत्तारि भंगा। ४. [१] अणगारे णं भंते ! भावियप्पा रुक्खस्स किं अंतो पासइ, बाहिं पासइ ? चउभंगो। [२] एवं किं मूलं पासइ, कंदं पा० १ चउभंगो । मूलं पा० खंधं पा० १ १५ चउभंगो। [३] एवं मूलेणं बीजं संजोएयव्वं । एवं कंदेण वि समं संजोएयव्वं जाव बीयं । एवं जाव पुप्फेण समं बीयं संजोएयव्वं । ५. अणगारे णं भंते! भावियप्पा रुक्खस्स किं फलं पा० बीयं पा० ? चउभंगो। २० [सु. ६-७. पाउकायस्स इत्थि-पुरिसाइरूपविउव्वणापडिसेहपुव्वयं पडागासंठियरूपविउव्यणापरूषणाइ] ६. पभू णं भंते ! वाउकाए एगं महं इत्थिरूवं वा पुरिसरूवं वा १. “जायमाणं ति यान्तं-गच्छन्तम्" अवृ० । जामाणं ला १॥ २. देवं पिजाणं पि पास ला०॥ ३. जामाणं ला० ॥ ४. 'प्पा किं रुक्खस्स अंतो लो० ॥५. गं वाउका लों॥ ६. कायो ला १॥ Page #219 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुत्तं [स०३ उ०४ हत्थिरूवं वा जाणरूवं वा एवं जुग्ग-गिल्लि-थिल्लि-सीय-संदमाणियरूवं वा विउव्वित्तएँ ? गोयमा ! णो इणढे समढे। वाउक्काए णं विकुव्वमाणे एगं महं पडॉगासंठियं रूवं विकुब्बइ। ७. [१] पभू णं भंते ! वाउकाए एगं महं पडांगासंठियं रूवं विउव्वित्ता ५ अणेगाइं जोयणाई गमित्तए ? हंता, पभू । [२] से भंते ! किं आयड्ढीए गच्छइ, परिड्ढीए गच्छइ १ गोयमा ! आतड्ढीए गच्छइ, णो परिड्ढीए गच्छइ। [३] जहा ऑयड्ढीए ऐवं चेव आयकम्मुणा वि, आयप्पओगेण वि भाणियव्वं । . [४] से भंते ! किं ऊँसिओदयं गच्छइ, पंतोदयं गच्छइ ? गोयमा ! ऊंसिओदयं पि गच्छइ, पंतोदयं पि गच्छइ । [५] से भंते ! किं एगओपडागं गच्छइ, दुहओपडागं गच्छइ ? गोयमा ! एगओपडागं गच्छइ, नो दुहओपडागं गच्छइ । [६] से" णं भंते ! किं वाउकाए पडागा १ गोयमा ! वाउकाए णं से, १५ नो खलु सा पडागा। [सु. ८-११. बलाहगस्स इथिपभिइपरिणामणाइपण्णवणं] ८. पभू णं भंते ! बलाहगे एगं महं इत्थिरूवं वा जाव संदमाणियरूवं वा परिणामेत्तए ? हंता, पभू । ९. [१] पभू णं भंते ! बलाहए एगं महं इत्थिरूवं परिणामत्ता २० अणेगाइं जोयणाई गमित्तए ? हंता, पभू । १. वा एवं लो० ॥२. “जुग्गं गोल्लविषयप्रसिद्धं जम्पानं द्विहस्तप्रमाणं वेदिकोपशोभितम् । गेल्लि त्ति हस्तिन उपरि कोल्लररूपा या मानुषं गिलति इव । थिल्लीति लाटानां यद् अश्वपल्यानं तद् अन्यविषयेषु थिल्लीत्युच्यते। सीय त्ति शिबिका कूटाकाराच्छादितो जम्पानविशेषः। संदमाणिय त्ति पुरुषप्रमाणायामो जम्पानविशेषः।" अवृ० ॥ ३. थिल्लिरूवं वा सीयरूवं वा संदमा ला १॥ ४. °ए? नो तिणटे ला० ॥ ५. 'डायासं ला १॥ ६. डागसं° ला १॥ ७. आतिड्ढीए ला १॥ ८. उसितोदयं ला१॥ ९. पयोदयं ला ॥ १०. दुगतोप ला१॥ ११. से भंते ला१॥ Jain Education Interrfational Page #220 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु. ७-१५] [२] से भंते! किं नो आतिड्ढी गच्छति, परिड्ढीए गच्छइ । बलाहगस्स इत्थिआइपरूवणाई यड्ढीए गच्छइ, परिड्ढीए गच्छइ ? गोयमा ! [३] एवं नो आयकम्मुणा, परकम्मुणा । नो आयपयोगेणं, परप्पयोगेणं । [४] ॐसितोदयं वा गच्छइ पंतोदयं वा गच्छइ । १०. से भंते! किं बलाहए इत्थी ? गोयमा ! बलाहए णं से, णो खलु ५ सा इत्थी । एवं पुरिसे, आसे, हत्थी । ११. [१] पभू णं भंते! बलाहए एवं महं जाणरूवं परिणामेत्ता अणेगाईं जोयेणाई गमितए जहा इत्थिरूवं तहा भाणियव्वं । णवरं एगओचक्कवालं पि, दुहओचक्कवालं पि भाणियव्वं । [२] जुग्ग- गिल्लि - थिल्लि - सीया - संदमाणियाणं तव । [सु. १२-१४. चउवीसदंडय उववज्ज माणजीवलेस परूवणा] १२. जीवे णं भंते! जे भविए नेरइएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! किंलेसेसु उववज्जति ? गोयमा ! जलेसाइं दव्वाइं परियाइत्ता कालं करेइ तल्लेसेसु उववज्जइ, तं० - कण्हलेसेसु वा नीललेसेसु वा काउलेसेसु वा । १४. जीवे णं भंते! जे भविए वेमाणिएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! किंलेस्सेसु उववज्जइ ? गोयमा ! जल्लेसाइं दव्वाइं परियाइत्ता कालं करेइ तल्लेसेसु उववज्जइ, तं० - तेउलेस्सेसु वा पम्हलेसेसु वा सुक्कलेसेसु वा । १५ १३. एवं जस्स जा लेस्सा सा तस्स भाणियव्वा जाव जीवे णं भंते ! जे भविए जोतिसिएस उववज्जित्तए० पुच्छा । गोयमा ! जलेसाई दव्वाइं परियाइत्ता कालं करेइ तल्लेसेसु उववज्जइ, तं० – तेउलेस्सेसु । [सु. १५ - १९. भावियप्पमणगारं पडुच्च वेभारपव्त्रयाणुल्लंघण उल्लंघणपरूवणा रूववि उव्वणपरूवणाइ य] १५. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले अंपरियाइत्ता पभू वेभीरं पव्वयं उल्लंघेत्तए वा पैलंघेत्तए वा ? गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे | १. आइड्ढीए ला १ ॥ २. उसितोदगं वा ला० ला १ ॥ ३. पयोययं ला १ । पतोदगं लों० ला ० ॥ ४. 'लु इत्थी लों० ॥ ५. जोयणसयाई लों• ॥ ६. पि गच्छइ (त्ति) भाणि मु० ॥ ७. किन्ह ला० ॥ ८. ‘लेसा' ‘लेस्ता' इति उभयथा लों० ॥ ९ परियाविइत्ता इत्येवं पाठः बहुलतया लों० ॥ १०. अपरियादिइत्ता लों० ला १ ॥ ११. वेभारपन्च लो० ला० ॥ १२. पल्लंघे लों० ला १ ॥ ११ १६१ १० २० Page #221 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १६२ वियाहपण्णत्तिसुत्त स० ३ उ० ४-५ १६. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पभू वेभारं पव्वयं उलंघेत्तए वा पलंघेत्तए वा ? हंता, पभू। १७. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता जावइयाई रायगिहे नगरे रूवाई एवइयाइं विकुग्वित्ता वेभारं पव्वयं अंतो अणुप्पविसित्ता ५ पभू समं वा विसमं करेत्तए, विसमं वा समं करेत्तए ? गोयमा ! णो इणढे समझे। १८. एवं चेव बितिओ वि आलावगो ; णवरं पंरियातित्ता पभू । १९. [१] से भंते ! किं मायी विकुव्वति, अमायी विकुव्वइ ? गोयमा ! मायी विकुम्बइ, नो अमाई विकुव्वति । [7 से केण?णं भंते ! एवं वुच्चइ जाव नो अमायी विकुव्वइ ? १० गोयमा ! मायी णं पणीयं पाण-भोयणं भोच्चा भोचा वामेति, तस्स णं तेणं पणीएणं पाणभोयणेणं अहि-अद्विमिंजा बहलीभवंति, पयणुए मंस-सोणिए भवति, जे वि य से अहाबादरा पोग्गला ते वि य से परिणमति, तं जहा-सोतिंदियत्ताए जाव फासिंदियत्ताए, अट्ठि-अद्विमिंज-केस-मंसु-रोम-नहत्ताए सुक्कत्ताए सोणियत्ताए। अमायी णं लूहं पाण-भोयणं भोचा भोचा णो वामेइ, तस्स णं तेणं लहेणं १५ पाण-भोयणेणं अट्ठि-अद्विमिंजा० पतणूभवति, बहले मंस-सोणिएँ, जे वि य से अहाबादरा पोग्गला ते वि य से परिणमंति; तं जहा—उच्चारत्ताएँ पासवणत्ताए जाव सोणियत्ताए। से तेण?णं जाव नो अमायी विकुबइ। [३] मायी णं तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंते कालं करेइ नत्थि तस्स आराहणा। [४] अमायी णं तस्स ठाणस्स आलोइयपडिकंते कालं करेइ अत्थि तस्स आराहणा। सेवं भंते ! सेवं भंते! ति । तइयसए चउत्थो उद्देसो समत्तो ॥३.४॥ २० १. परियादिइत्ता लों० ला1॥२. वेभारपब्व लो० ॥ ३ अपरियादिइत्ता लों० ला १॥ ४. माई ला० । माती ला १॥५. सु-नह° लो० ॥ ६. रोमत्ताए सु° ला १॥७. °ए भवति, जे वि ला०॥ ८. °ए जाव सोणियलों०॥ ९. जाव असायी ण विकु ला॥ १०. “पूर्व मायित्वाद् वैक्रियं प्रणीतभोजनं कृतवान् , पश्चाद् जातानुतापः अमायी सन् तस्मात् स्थानात् आलोचितप्रतिक्रान्तः, तस्य अस्ति आराधना" अवृ०॥ ११. स्ल अणालोइय° ला १ ॥ १२. करेति तस्स भत्थि भाराला १ ॥१३. °! एवं भंते! त्ति लों० ला १॥ १४. त्ति ॥ ३॥४॥ लों.॥ Page #222 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १६-१९,१-५] भावियप्पमणगारं पडुच्च विविहा वत्तव्वया [पंचमो उद्देसओ 'इत्थी' अहवा ‘अणगारविकुव्वणा'] . [सु. १-१५. भाषियप्पमणगारं पडुच्च इत्थिरूप-असि-पडागा-जण्णोवइत पल्हस्थिय-पलियंक-आसाइरूपविउव्वणापण्णषणादि] १. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले अपरियाँइत्ता पभू एगं महं इस्थिरूवं वा जाव संदमाणियरूवं वा विकुवित्तए ? णो इ०। ५ २. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पभू एगं महं इत्थिरूवं वा जाव संदमाणियरूवं वा विकुवित्तए ? हंता, पभू । ३. [१] अणगारे णं भंते ! भावियप्पा केवतियाइं पभू इत्थिरूवाइं विकुवित्तए १ गोयमा ! से जहानामए जुवइ जुवाणे हत्थेणं हत्थंसि गेण्हेजा, चक्कस्स वा नाभी अरगाउत्ता सिया एवामेव अणगारे वि भावियप्पा वेउब्वियसमुग्घाएणं समोहँण्णइ जाव पभू णं गोयमा ! अणगारे णं भावियप्पा केवलकप्पं जंबुद्दीवं दीवं बहूहि इत्थीरूवेहिं आइण्णं वितिकिण्णं जाव एस णं गोयमा ! अणगारस्स भावियप्पणो अयमेयारूवे विसए विसयमेत्ते बुइए, नो चेव णं संपत्तीए विकुग्विंसु वा ३। [२] एवं परिवाडीए नेयव्वं जाव संदमाणिया। ४. से जहानामए केइ पुरिसे असिचम्मपायं गहाय गच्छेज्जा एवामेव अणगारे णं भावियप्पा अंसिचम्मपायहत्थकिञ्चगएणं अप्पाणेणं उड्ढं वेहासं उप्पइज्जा ? हंता, उप्पइज्जा। ५. अणगारे णं भंते! भावियप्पा केवतियाइं पभू असिचम्मपायहत्थकिच्चगयाइं रूवाइं विउव्वित्तए १ गोयमा ! से जहानामए जुवति जुवाणे हत्थेणं २० हत्थे गेण्हेज्जा तं चेव जाव विउविंसु वा ३। १. उद्देशकस्य आदिप्रश्नापेक्षया एतद् नाम ॥ २. एतच्च समग्रोद्देशकविषयापेक्षया ॥ ३. 'यादिइत्ता लों । यादित्ता ला १॥ ४. °ते ! बाहिरए ला०॥ ५. हत्थे गे° ला १॥ ६. हणइ ला० मु० ॥ ७. इस्थिरू लो० ॥ ८. “असिचर्मपात्रम्-स्फुरकः, अथवा असिश्च खड्गः, चर्मपात्रं च स्फुरकः खड्गकोशको वा असिचर्मपात्रम्" अवृ०॥ ९. °पातं ला १॥ १०. "असिचर्मपात्रं हस्ते यस्य सः तथा, कृत्यं-सङ्घादिप्रयोजनं गतः-आश्रितः ततः कर्मधारयः । अथवा असिचर्मपात्रं कृत्वा हस्ते कृतं येन असौ असिचर्मपात्रहस्तकृत्वाकृतः तेन, प्राकृतत्वात् च एवं समासः। अथवा असिचर्मपात्रस्य हस्तकृत्यम्-हस्तकरणं गतः-प्राप्तो यः सः तथा तेन" अवृ०॥ ११. °पातह ला१॥ १२. उप्पइज? लों० । उपतेजा ला१॥ १३. मसिहत्यकिञ्चग लों. ला० ला१॥ Page #223 -------------------------------------------------------------------------- ________________ १६४ वियाहपण्णत्तिसुतं [स०३ उ०५ ६. से जहानामए केइ पुरिसे एंगओपडागं काउं गच्छेन्जा, एवामेव अणगारे वि भावियप्पा एगओपडागहत्थकिच्चगएणं अप्पाणेणं उड्ढं वेहासं उप्पतेजा ? हंता, गोयमा ! उप्पतेज्जा। ७. [१] अणगारे णं भंते ! भावियप्पा केवतियाइं पभू एगओपंडागहत्थ५ किच्चगयाइं रूवाई विकुवित्तए ? ऐवं घेव जाव विकुट्विसु वा ३ । [२] एवं दुहओपडागं पि। ८. से जहानामए केइ पुरिसे एंगओज॑ण्णोवइतं काउं गच्छेजा, एवामेव अणगारे वि भा० एंगओज॑ण्णोवइतकिञ्चगएणं अप्पाणेणं उड्ढं वेहासं उप्पतेजाँ ? हंता, उप्पतेजा। ९. [१] अणगारे णं भंते ! भावियप्पा केवतियाइं पभू एगतोजण्णोवतितकिच्चगयाइं रूवाइं विकुवित्तए १ तं चेव जाव विकुविसु वा ३। [२] एवं दुहओजण्णोवइयं पि। १०. [१] से जहानामए केइ पुरिसे एगओपल्हत्थियं काउं चिडेजा एवामेव अणगारे वि भावियप्पा ? तं चेव जाव विकुविसु वा ३ । १५ [२] एवं दुहओपल्हत्थियं पि। ११. [१] से जहानामए केयि पुरिसे एगओलियंकं काउं चिडेजा. १ तं चेव जाव विकुट्विंसु वा ३।> [२] एवं दुहओपलियकं पि। १२. अणगारेणं भंते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले अपरियोइत्ता पभू एगं २० महं आसरूवं वा हत्थिरूवं वा सीह-वग्घ-वग-दीविय-अच्छ-तरच्छ-परासररूवं १. एगतोप ला१ ॥ २. °डागाह ला० ला१॥ ३. 'प्पएज ? लो० ॥ ४. °मा!० । लों० ला० ला१॥ ५. एवामेव जाव ला०॥ ६. एगतोज ला० ला १ ॥ ७. °जण्णोपई लो. ला०॥ ८. जा? हंता, गोयमा!०। ला० ॥ ९.1> एतच्चिद्वयान्तर्गतः पाठो मुद्रिते नास्ति ॥ १०. पलितंकं कातुं ला १॥ ११. पलितंकं ला १ ॥ १२. °यादित्ता ला १॥ १३. सीहरूवं वा वग्घरूवं वा वगरूवं वा दीवियरूव वा मच्छरूवं वा तरच्छरूवं वा परासररूवं वा अभि° ला १॥१४. दीविय त्ति चतुष्पदविशेषः, भाषायाम् ‘दीपडो', सं०॥ १५. 'अच्छ' त्ति ऋक्षः भाषायाम् रीछ', सं० । 'रूक्षः' ला १ टि०॥ १६. 'तरच्छ 'त्ति व्याघ्रविशेषः। 'परासर'त्ति सरभः । सं०॥ १७. “अष्टापदाख्यः" ला १ टि०॥ Page #224 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० ६-१६] भावियप्पमणगारं पडुश्च विविहा पत्तव्धया वो अभिमुंजित्तए १ णो इणढे समडे, अणगारे णं एवं बाहिरए पोग्गले परियोदित्ता पभू। १३. [१] अणगारे णं भंते ! भावियप्पा एगं महं आसरूवं वा अभिजुंजित्ता [? पभू] अणेगाई जोयणाई गमित्तए १ हंता, पभू। [२] से भंते ! किं आयड्ढीए गच्छति, परिड्ढीए गच्छति ? गोयाँ ! ५ आयड्ढीए गच्छइ, नो परिड्ढीए गच्छइ । [३] एवं आयकम्मुणा, नो परकम्मुणा। आयप्पयोगेणं, नो परप्पयोगेणं । [४] उस्सिओदगं वा गच्छइ पतोदगं वा गच्छइ । १४. [१] से णं भंते ! किं अणगारे आसे ? गोयमा ! अणगारे णं से, नो खलु से आसे। [२] एवं जाव परासररूवं वा। १५. [१] से भंते! किं मायी विकुँचति ? अमायी विकुन्वति ? गोयमा ! मायी विकुव्वति, नो अमायी विकुन्वति। [२] माई णं तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कते कालं करेइ अन्नयरेसु आभिओगिएसु देवलोगेसु देवत्ताए उववज्जइ । [३] अमाई णं तस्स ठाणस्स आलोइयपडिकंते कालं करेइ अन्नयरेसु अणाभिओगिएसु देवलोगेसु देवत्ताए उववज्जइ । सेवं भंते २ ति। । [१६. पंचमुद्देसऽस्थाहिगारसंगहणीगाहा १६. गाहा–इत्थी असी पडागा जण्णोवइते य होइ बोद्धव्वे । पल्हत्थिय पलियंके अभियोगविकुव्वणा मायी ॥१॥ तइए सए पंचमो उद्देसो समत्तो ॥ ३.५॥ १. “इह अन्यानि अपि 'शृगाल' आदिपदानि वाचनान्तरे दृश्यन्ते" अवृ०॥ २. यादिइत्ता • ला १॥३. भाइडढीए लों० । आतिड्ढीए ला १॥ ४. °मा! अप्पड्ढीए गछति नो परड्ढीए गच्छति। एवं आउयकम्मुणा ला०॥५. उसितोदगं ला०॥ ६. गं खलु से, नो खलु भासे लो० ॥ ७. खलु आसे ला १॥ ८. एतत्सूत्रगत 'विकुव्वति' पदस्थाने 'अभिजुंजइ' इति पदं प्राधान्येन व्याख्यातं अ०वृत्तौ । तथा च अवृ०-“माई अभिमुंजइ'त्ति कषायवान् अभियुङ्क्ते इत्यर्थः। अधिकृतवाचनायां 'माई विकुव्वइत्ति दृश्यते, तत्र च अभियोगोऽपि विकुर्वणा इति मन्तव्यम् , विक्रियारूपत्वात् तस्य" ॥ ९. करेइ कहिं उववजति ? गोयगा! अक्षयरेसु मु० ॥ १०. °त्ति जाव विहरति । इत्थी ला० ॥ ११. °माई ॥३.५॥ जे लों० ला० ॥ Page #225 -------------------------------------------------------------------------- ________________ वियाहपण्णत्तिसुतं [स०३ उ०६ [छटो उद्देसओ 'नगर' अहवा · अर्णगारवीरियलद्धी'] [सु. १-५. भाषियप्पणो मिच्छद्दिहिस्सऽणगारस्स वीरियाइलद्धिप्प भावओ नगरंतररूषजाणणा-पासणापरूषणा] १. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा मायी मिच्छद्दिट्ठी वीरियलद्धीए ५ वेउब्वियलद्धीए विभंगनाणलद्धीए वाणारसिं नगरि समोहए, समोहण्णित्ता रायगिहे नगरे रूवाइं जाणति पासति ? हंता, जाणइ पासइ।। २. [१] से भंते ! किं तहाभावं जाणइ पासइ ? अन्नहाभावं जाणइ पासइ १ गोयमा ! णो तहाभावं जाणइ पासइ, अण्णहाभावं जाणइ पासइ । [२] से केणद्वेणं भंते ! एवं धूचइ 'नो तहाभावं जाणइ पासइ, अन्न१० हाभावं जाणइ पासइ ?'। गोयमा ! तस्स णं एवं भवति–एवं खलु अहं रायगिहे नगरे समोहए, समोहणित्ता वाणारसीए नगरीए रूवाइं जाणामि पासामि, से से दंसंणे विवचासे भवति, से तेणटेणं जाव पासति । ३. अणगारे णं भंते! भावियप्पा मायी मिच्छद्दिट्ठी जाव रायगिहे नगरे समोहए, समोहण्णित्ता वाणारसीए नगरीए रूवाइं जाणइ पासइ ? हंता, जाणइ १५ पासइ। तं चेव जाव तस्स णं एवं होइ-एवं खलु अहं वाणारसीए नगरीए समोहए, २ रायगिहे नगरे रूवाइं जाणामि पासामि, से से दसणे विवच्चासे भवति, से तेणटेणं जाव अन्नहाभाव जाणइ पासइ । ४. अणगारेणं भंते ! भावियप्पा मायी मिच्छद्दिट्ठी वीरियलद्धीए वेउवियलद्धीए विभंगंणाणलद्धीए वाणारसिं नगरि रायगिहं च नगरं अंतरा य एगं महं जणवयवग्गं समोहए, २ वाणारसिं नगरि रायगिहं च नगरं तं च अंतरा एगं महं जणवयवग्गं जाणति पासति ? हंता, जाणति पासति । ५. [१] से भंते ! किं तहाभावं जाणइ पासइ ? अन्नहाभावं जाणइ पासइ ? गोयमा ! णो तहाभीवं जाणति पासइ, अन्नहाभावं जाणइ पासइ । २० १. उद्देशकस्य आदी 'नगर' शब्दस्य निर्देशापेक्षया ॥ २. इदं च नाम उद्देशकवर्णितविषयापेक्षया ॥ ३. हणित्ता मु० ॥ ४. बुच्चइ ला० ॥ ५. दंसणे विवरीए विवञ्चासे अवृपा० । दसणविव' ला० ला १॥ ६. हणित्ता ला० मु० ॥ ७. तसन्नं भवति-एवं ला० ॥ ८. °सणविव' ला० ला १॥ ९. विभंगलद्धीए ला १॥ १०. गरं तं च अंत लों० ॥ ११. वयग्गं ला०, आदर्शेऽस्मिन् सर्वत्र अयमेव पाठः ॥ १२. भावं, अन्नहा लों० ॥ Page #226 -------------------------------------------------------------------------- ________________ सु० १-१०] मिच्छहिटिं सम्महिटुिं च भावियप्पमणगारं पडुच्च वत्तव्यया १६७ [२] से' केणद्वेणं जाव पासइ ? गोयमा ! तस्स खलु एवं भवति-एस खलु वाणारसी नगरी, एस खलु रायगिहे नगरे, एस खलु अंतरा एगे महं जणवेयवग्गे, नो खलु एस महं वीरियलद्धी वेउन्वियलद्धी विभंगनाणलद्धी इड्ढी जुती जसे बले वीरिए प