Book Title: Dravya Gun Paryaya no Ras Part 2
Author(s): Yashovijay Upadhyay, Dhirajlal D Mehta
Publisher: Jain Dharm Prasaran Trust Surat
Catalog link: https://jainqq.org/explore/001097/1

JAIN EDUCATION INTERNATIONAL FOR PRIVATE AND PERSONAL USE ONLY
Page #1 -------------------------------------------------------------------------- ________________ cercareer cenaze HIIHON VISanna pooh daa drd = = aaoo 2 22 GIG SIGHICIS ez da. hai : 32 vaa c) m = Page #2 -------------------------------------------------------------------------- ________________ nyAyAcArya nyAyavizArada mahAmahopAdhyAya zrImadda yazovijayajI gaNi viracita ANa payayana) pajJa TIkA saMyukta topajJa TIkAsaNas : bhAga - 2 (46 : vivecaka: dhIrajalAla DAhyAlAla mahetA : prakAzaka zrI jaina dharma prasAraNa TrasTa-surata S) Page #3 -------------------------------------------------------------------------- ________________ prakAzaka svopajJA zrI jaina dharma prasAraNa TrasTa 702, rAmasA TAvara, gaMgA jamanA epArTamenTa pAse, aDAjaNa pATIyA, | surata - 395 009. Guj. (INDIA). phona : (0261) 2688943) ( 2 vikrama saMvata : 2061 prAptisthAna) dhIrajalAla DAhyAlAla mahetA 702, rAmasA TAvara, gaMgA jamanA epArTamenTa pAse, aDAjaNa pATIyA, surata - 395 009. Guj. (INDIA). phonaH (0261) 2688943 C D vIra saMvata prAbhistha vIra saMvata H 2531 dravyagaNa paryAyino rAsa rabA saMyukta . zrI yazovijayajI jaina saMskRta pAThazALA sTezana roDa, raMga maholanA nAke, mahesANA. (uttara gujarAta) = C I.saH 2005 prAptisthAna che. sevaMtIlAla vI. jenA 20, mahAjana galI, jhaverI bajAra, muMbaI - 400 002. phona (022) 22412445 prathamavRtti prAptisthAna ) sarasavatI pustaka bhaMDAra jena prakAzana maMdira hAthIkhAnA, ratanapoLa, amadAvAda-1. dozIvADAnI poLa, amadAvAda-1. phona (079) 25356692 phona (079) 25356806 nakalaH 1200 - 6 mudraka bharata grAphiksa nyu mArkeTa, pAMjarApoLa, rilIpha roDa, amadAvAda-380 001. phona (079) 22134176, 22124723 Page #4 -------------------------------------------------------------------------- ________________ banne bhAgo maLIne eka pustakano prakAzana kharca Azare khAsa ( 320, traNaso vIsa rUpiyA Avela che. paraMtu temAM nIcenI 3 vyaktio taraphathI yathAyogya Arthika sadhyoga prApta thayela che. tenA kAraNe- (1) pUjya sAdhu-sAdhvIjI ma. sAhebone A pustaka bheTa apAze. (2) zrAvaka-zrAvikAone ardhI kimate (rU. 160/-mAM) apAze. (3) jJAnabhaMDArone tathA saMsthAone paNa adha kiMmate (rU. 160/-mAM) apAze. - sahAyakonI nAmAvali :(1) zrI rajanIbhAI tathA DaoN. jyotibena - nyuyorka, yu.esa.e. (2) zrI prabhudAsa Ara. lAkhANI - klIvalenDa, yu.esa.e. (3) zrI kiraNabhAI ghaDIyALI tathA temanAM mAtuzrI - nyujarasI, yu.esa.e. (4) zrI dhanAbena cerihilla - yu.esa.e. (5) zrI madhubena jagadIzabhAI zeTha eTaluMTA, yu. esa. e. (6) pU. paMnyAsajI ma. zrI vajUsenavijayajInI preraNAthI ArAdhanAdhAma" jAmanagara. (7) pUjya sumaMgalAzrIjI ma.sA.nA upadezathI hIrA-motI jaina upAzraya - sAbaramatI (8) pU. zazI prabhAzrIjI ma.sA. arihaMta ArAdhanA bhavana, zItalavADI pAse gopIpurA. (9) pU. amitaguNAzrIjI ma.sA. tathA pU. AtmayazAzrIjI ma.sA.nA upadezathI (lIMbaDAnA upAzrayavALA) zAlapura, pIpalena zrIsaMgha (ma.pra.) (10) pU. madanasenAzrIjI tathA pU. vizvaguNAzrIjI ma.nA upadezathI zrI siddhi sumati-ArAdhanA bhuvana. surata. (11) pU. padmalattAzrIjI ma.sA. tathA pU. priyadarzanAzrIjI ma.sA.(DahelAvALA)nA upadezathI ratna rekhA jaina upAzraya. surata. (12) pU. jayazIlAzrIjI ma.sA.nI preraNAthI siddhi-riddhi kuMthunAtha jaina saMgha tathA bhurIbena kakaladAsa ajabANI jainam upAzraya, saMghavI koplekSa. (13) pU. zIlapUrNAzrIjI ma.sA.nI preraNAthI - kIrtidhAma, sAbaramatI. (14) pU. jayavaMtAzrIjI ma.sA.nI preraNAthI sAbaramatI jaina ArAdhanA bhuvana. (15) pU. bhAvapUrNAzrIjI ma.sA.nI preraNAthI ciMtAmaNI jaina upAzraya, navasArI. | Page #5 -------------------------------------------------------------------------- ________________ | maGgalAcaraNam // natvA zrIpArzvanAthaM, praNatasuragaNaM, naSTamohArivRndam / saMjJAtadravyasArthaM, samamalavacanaM vItarAgatvazobham // paJcatriMzadguNaughaiH hitavacanakaraM, sarvato suprasiddham / padmAvatyA ca bhaktyA, surakarakamalaiH pUjitaM dhairyayuktam // 1 // praNamya vacanAtItaM, tyaktadoSaM jinezvaram / vAgIzaM, sarvabhAvajJaM, vizvavAsavavanditam // 2 // sudharmAdigaNezAnA-mAtmArthinAM mahAtmanAm / vividhazAstrakartRNAM, vanditvA pAdapaGkajam // 3 // staumi vAgIzvarI devI, pavitrAM haMsavAhinIm / vINApANiM suvaktrAbjA, granthasamAptihetave // 4 // yasyAH kRpAsudhAvRSTyA, zAstrAntaM yAnti sAkSarAH / sA hi mayi prasannA'stu granthArambhe sarasvatI // 5 // smRtvA vAgdevatAkhyaM, kamalagaNakara, pustakavyagrahastam / yadvAtsalyaprasAdAt, tanumatirapi nA, zAstrapAraM gatastam // prArapsye dravyarAsaM, caturanRsukhadaM, bhASitaM tIrthanAthai - stadgranthArthaH prapAThyo, vividhanayamayo, dhairyamadbhizcakoraiH // 6 // vivecanamidaM dRbdhaM, mRdugurjarabhASayA / TIkAgranthAnusAreNa, bAlAnAM sukhahetave // 7 // zrIdravyaguNaparyAya-rAsastvatimahArthakaH / sUkSmadhiyA tathekSyo'yaM tattvaprAptirbhaved yathA // 8 // caturvidhAnuyogeSu sarvazreSTho mato hyayam / yadabhyAse vilagnAnAM, vikArA na sphuranti yat // 9 // AgamatoyarAzestUddhatya yo'sau mahAtmanA / zrIyazovijayAkhyena, dravyAnuyogarAgiNA // 10 // racito'yaM mahAgranthaH paropakArahetave / saH prasiddhiM hi prApnotu, yAvaccandradivAkarau // 11 // atyupayogapUrveNa kRtamidaM vivecanam / tathApi kSatisambhUti ssyAcchadmasthA yato vayam // 12 // kSAmyantu tAM kSatiM sarvAM, dhairyadhanA mahAjanAH / svabhAvo'sti yatasteSAM, janmata eva hIdRzaH // 13 // Page #6 -------------------------------------------------------------------------- ________________ I[ prastAvanA || bhAratanI bhUmi, dharma-artha-kAma ane mokSa, Ama cAra prakAranAM kAryo sAdhavAmAM sadA pradhAna rahI che. temAM paNa mokSa sAdhavAmAM ane tenA kAraNarUpe dharma sAdhavAmAM atizaya viziSTa pradhAna rahI che. vartamAnakALe paNa tema che. ane bhaviSyamAM paNa Ama ja raheze. te kAraNe te bhUmino ItihAsa ane te bhUminuM gaurava lAkho-karoDo varSo purANuM che. A ja bhUmi upara aneka jIvone saMsArasAgarathI tAranArA tIrthaMkara paramAtmAo, gaNadharabhagavaMto, aneka AcArya mahArAjAo tathA sAdhu-sAdhvIjI mahArAjazrIo thayA che. ke je sarve jaina saMta puruSoe AtmAnA kalyANa karanArI dharmamaya vANIno varasAda varasAvyo che. je vANInA pratApe aneka AtmAoe AryatvanA saMskAra pAmI, uttama dharmatattva ArAdhI, Atma-kalyANa sAdhyuM che ane sAdhe che. vairAgyavAhinI vANI sAMbhaLIne asAra saMsArano tyAga karIne jainapaNAnI dIkSA svIkArI A ja bhUmi upara aneka AtmAoe AtmasAdhanA karI che ane kare che." tathA ghaNA jainetara RSi munio paNa A bhUmi upara thayA che ane potapotAnA darzanAnusAre janatAne dharmatattva samajAvyuM che. jaina zAsanamAM caramatIrthapati paramAtmA zrI mahAvIra prabhu cothA ArAnA aMte thayA. teozrInI 35 guNayukta paramapavitra vANI sAMbhaLIne gautamasvAmI Adi 11 gaNadhara bhagavaMto thayA ke jeoe dvAdazAMgInI racanA karI. tyArabAda zrI jaMbusvAmI, zrI prabhavasvAmI ane zrI bhadrabAhusvAmI Adi aneka mahAtmA puruSo thayA ke je maharSi puruSoe saMskRta-prAkRta bhASAmAM nAnAM moTAM aneka AgamazAstro tathA prAkaraNikazAstro banAvI paramAtmAnI vANIno vistAra karavAnuM bhagIratha kArya karyuM. zreSThakoTinuM sAhitya sarjana karavA dvArA jagatanA jIvonuM kalyANa karanArA AvA prakAranA ghaNA mahAtmA puruSo A bhUmi upara thayA. AvA mahAtmA puruSomAM pUjya bhadrabAhusvAmIjI, pU. umAsvAtijI, pU. jinabhadragaNikSamAzramaNajI, pU. zrI siddhasenadivAkarasUrijI, pU. haribhadrasUrijI, navAMgI TIkAkAra zrI abhayadevasUrijI, pU. A. zrI malayagirijI, pU. kalikAlasarvajJa zrI hemacaMdrAcAryajI, pU. zrI devendrasUrIzvarajI tathA pUjyazrI yazovijayajI upAdhyAya AdinAM nAmo zvetAMbarAnjhAyamAM sArI rIte prasiddha che. te ja rIte digaMbarAsnAyamAM paNa zrI kuMdakuMdAcAryajI, pUjyapAda svAmIjI, samaMtabhadrajI, alaMkAcAryajI, amRtacaMdrAcAryajI, AcArya nemicaMdrajI vagere saMto thayA che. A 2500 varSanA gALAmAM AvA jJAnagaMgAmAM otaprota banelA aneka mahAtmA puruSo A bhUmi upara thayA che. Page #7 -------------------------------------------------------------------------- ________________ prastAvanA dravya-guNa-paryAyano rAsa graMthakArazrInI yazasvI guruparaMparA - vikrama saMvata 1501 thI 1600nA gALAmAM eTale ke soLamA saikAmAM, akabara bAdazAhanA pratibodhaka ane "jagadga"nA hulAmaNA nAmathI sArI rIte prasiddhi pAmelA pU. AcArya zrI "hIravijayasUrIzvarajI ma. zrI thayA, ke jeono janma pAlanapuramAM ane svargavAsa unAmAM thayelo. teonA ziSya-praziSyavargamAM aneka pU. AcArya mahArAjazrI tathA aneka pU. upAdhyAya mahArAjazrI Adi thayA. temAM kramazaH pU. zrI vijayasenasUrIzvarajI ma., pU. zrI vijayadevasUrIzvarajI ma. pU. zrI vijayasiMhasUrIzvarajI ma. ane pU. zrI vijayaprabhasUrIzvarajI ma. zrI thayA. tevI ja rIte upAdhyAya pade zobhatA pU. zrI kalyANavijayajI ma., pU. zrI lAbhavijayajI ma., pU. zrI jitavijayajI ma. ane pU. zrI navijayajI ma. zrI thayA. A pUjya nayavijayajI ma. zrI e ja graMthakartA zrI yazovijayajI ma. zrInA gurujI che. tathA pUjya yazovijayajI ma.zrIne paNa zrI guNavijayajI vagere ziSya parivAra hato. te sarvenI sAmAnyathI paTTaparaMparA A pramANe che - pUjyapAda zrI hIravijayasUrIzvarajI ma. zrI AcArya mahArAjazrI (1) pU. zrI vijayasenasUrIzvarajI upAdhyAya mahArAjazrI (1) zrI kalyANavijayajI u. (2) pU. zrI vijayadevasUrIzvarajI (2) zrI lAbhavijayajI u. pU. zrI vijayasiMhasUrIzvarajI, pU. zrI vijayaprabhasUrIzvarajI zrIjitavijayajI ma. zrI navijayajI ma. zrI yazovijayajI u. ma. guNavijayajI tattvavijayajI mAnavijayajI lakSmIvijayajI hemavijayajI kesaravijayajI sumativijayajI premavijayajI vinItavijayagaNijI | uttamavijayajI Page #8 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa prastAvanA graMthakArazrInuM saMsArI jIvana ane dIkSA : -- -- - --- -- -- -- --- graMthakartA pUjya zrI yazovijayajI ma. zrIno janma uttaragujarAtamAM mahesANA pAsenA dhINojathI najIka ane gAMbhugAmathI 6 kilomITara dUra kanoDA gAmamAM thayelo. pitAnuM nAma nArAyaNazreSThI, mAtAnuM nAma saubhAgyadevI, moTAbhAInuM nAma padmasiMha ane potAnuM nAma jasavaMtasiMha" hatuM. mAta-pitA Adi parivAranA dharmamaya saMskArI jIvananA kAraNe A samagra kuTuMba tyAga, tapa, vairAgya ane svAdhyAyanA raMge raMgAyeluM hatuM. pUjya zrI vijayajI ma.zrI kuNagera' gAmamAM cAturmAsa karIne vikrama saMvata 1688mAM kanoDA gAme padhAryA. vairAgyamayI dharmadezanAthI A samagra kuTuMba dharmabhAvanAthI vadhAre suvAsita thayuM. saubhAgyadevI mAtAne dararoja "bhaktAmara stotra' sAMbhaLIne ja paccakakhANa pALavAno niyama hato. eka vakhata satata vadhAre varasAda cAlu rahevAthI upAzraye na jaI zakavAthI upavAsa thayA. jasavaMtasiMhe kutuhala vazathI pUchatAM mAtAe bhaktAmara sAMbhaLIne paccakakhANa pALavAnI potAnI pratijJAnI vAta karI. te vAta sAMbhaLIne jasavaMtasiMhe "huM tamane bhaktAmara stotra' saMbhaLAvuM. AvI vAta karatAM mAtA Azcarya pAmyAM, jasavaMtasiMhe spaSTAkSare bhaktAmara saMbhaLAvyuM, mAtAe pAraNuM karyuM. varasAda baMdha thatAM mAtA upAzraye jyAre gayAM tyAre gurujI zrI navijayajIe A vAta jANI. gurujIe jasavaMtasiMhanI dhAraNAzakti ane smaraNazakti joIne te bALakane dIkSA apAvavAnI vAta tenA mAtA-pitAne karI. A bAju jasavaMtasiMhanA sTayamAM paNa asAra saMsArano tyAga karI dIkSA levAnI bhAvanA hatI ane A kAraNe vairAgyabhAvanA tIvra banI. gurujI zrI navijayajI ma. zrI vihAra karIne pATaNa padhAryA. mAta-pitAe jasavaMtasiMhane mohane vaza ghaNo samajAvyo. paraMtu teno vicAra "aphara' hovAthI mAtA-pitAnA saghaLA prayatno niSphaLa gayA. aMte mAtA-pitAe ghaNA ja utsAha ane umaMga sAthe mahotsava pUrvaka vikrama saMvata 1688mAM pUjya AcArya zrI vijayadevasUrIzvarajI ma.zrInA hAthe pATaNamAM, paMcAsarAnA derAsara pAse, poLIyAnA upAzrayamAM bhAIzrI jasavaMtasiMhane dIkSA apAvI. jasavaMtasiMhajI have banyA "zrI yazovijayajI mahArAja.' bhAInI paNa dIkSA ane abhyAsa : --------------- jasavaMtasiMhanI dIkSA joIne moTAbhAI paddhasiMhane paNa dIkSA levAnI bhAvanA thaI. ane temanI dIkSA paNa pATaNamAM ja thaI. ane temane 'padmavijayajI'nA nAme ghoSita karAyA. banne bhAIonI vaDI dIkSA paNa vikrama saMvata 1688mAM pATaNamAM ja pUjya AcArya zrI vijayadevasUrIzvarajI ma.zrInA hAthe ja thaI. ane pUjya nayavijayajI ma.zrI nA ziSya tarIke ghoSita karAyA. Page #9 -------------------------------------------------------------------------- ________________ prastAvanA dravyaguNa-paryAyano rAsa nAnI uMmara, suMdara buddhi, nirmaLa citta, bhaNavA mATe hArdika dhagaza, uttama dharmaguruno yoga ItyAdi abhyAsanI taka evI ujaLI maLI ke jANe sarasvatInI sAdhanAno sahyoga sAMpaDyo hoya tevuM banyuM. abhyAsa karavAnI evI laganI lAgI ke 1688 thI 1699 Ama mAtra 11 varSa jeTalA nAnA gALAmAM saMskRta-prAkRta bhASA, dharmazAstro, Agama zAstro, prAkaraNika graMtho, ItyAdi aneka viSayonuM talasparzI jJAna meLavyuM. ghaNA-ghaNA zAstromAM pAraMgata thayA. A bAbatamAM sujasavelI bhAsa'nI sAkSI gAthAo A pramANe che - gajajaraghara maMDaBNa ache jI, nAme kanoDuM gAma, sihAM vase vyavahArIyojI, nArayaNA ehave nAma. tasa tharANI sobhAgadejI, tasa naMdana guNavaMta, laghu paNa buddha AgaLojI, nAme kuMvara jasavaMta. saMvata sola acAsIejI, rahI kAgeTa comAsa, zrI nayavijaya paMDitajI, aAcA kanhone ullAsa. mAtA putrasuM sAdhunAjI, taidI caraNa suvilAsa, sugara gharma upadezathIjI, pAmI vairAga prakAza. aNahIlapura pATaNa jaIjI, caI guru pAse cAritra, yazovijaya' ehavI karIjI, thApanA nAmanI tatra. pasiMha bIjo valIjI, tasa bAMghava guNavaMta, teha prasaMge prerIyojI, te paNa thayo tavaMta. vijayadeva guru hAthanIjI, vaDI dIkSA huI khAsa, biThuM te sola acAsIejI, karatAM coga abhyAsa. graMthakArazrIno avadhAna prayoga : te kAle pU. zrI vijayadevasUrIzvarajI ma. sA. sauthI moTA hatA. temanI pAse tathA pU. zrI vijayasiMhasUrIzvarajI ma.sA.nI pAse ane anya mahAtmAo pAse pU. yazovijayajI mahArAjazrIe abhyAsa karyo. 11 varSa sudhI suMdara abhyAsa karI vikrama saMvata 1699mAM gurumahArAjanI sAthe amadAvAdamAM nAgorI zALAnA upAzraye padhAryA. pUjaya nayavijayajI mahArAjazrIe kahyuM ke tame zAstrono suMdara abhyAsa karyo che. tethI rAjanagaranA jainasaMgha samakSa kaMIka adbhutatA batAvo. A rIte gurujInI AjJA maLatAM caturvidha zrI jaina saMgha samakSa pUjya zrI yazovijayajI mahArAjazrIe ATha avadhAna prayoga karI batAvyA. (A prayogamAM judI judI ATha vyaktio ATha-ATha prazno pUche. 848464 A cosaTha prazno kramazaH yAda rAkhIne tenA kramazaH ja sacoTa uttara ApavA. te ATha avadhAna kahevAya che.) AvA prakAranA avadhAna prayogathI pU. yazovijayajI ma. zrI upara "rAjanagarano zrI jaina saMgha" ghaNo ja khuza thayo. zrI yazovijayajI ma. zrInI kIrti-prazaMsA Page #10 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa prastAvanA cotarapha khUba ja vadhavA lAgI. mahArAjazrImAM atizaya buddhimattA dekhIne tyAMnA zreSThivarya zrI dhanajI sUrAe gurumahArAjazrIne vinaMtI karI ke A mahArAjazrI ghaNA ja buddhizALI che, tIvrasmaraNazaktivALA che. tethI temane kAzI mokalo. ane nyAyano, tarkazAstrono ane chae darzanazAstrono sUkSma abhyAsa karAvo. A mahAtmAne jo barAbara bhaNAvavAmAM Ave to A kALamAM bIjA zrI haribhadrasUrijI athavA bIjA kalikAlasarvajJa zrI hemacaMdrAcAryajI (tulya) pAkaze. gurujIe kahyuM ke mArI paNa A ja IcchA che ke kAzImAM jaIne suMdara abhyAsa karAvavo. paraMtu tyAM vidyAguruo (bhaTTArako) dhana vinA vidyAbhyAsa karAvatA nathI. tenA uttaramAM dhanajI surAe kahyuM ke, "A lAbha mane Apo' A viSayano tamAma kharca huM ApIza. paMDitajIne sArI rIte sanmAnIza. sArUM yogya pAtra kAzImAM jaI darzana AdinA zAstro bhaNIne jaina zAsananI jyota jagAve to mAro tamAma kharca saphaLa ja thayo che. ema huM mAnuM chuM. yogyapAtra vidyAsajI, thANyuM e bIjo hema. je kAzI jaI abhyasejI, padananA graMtha, karI dekhADe ujaLuMjI, kAma paDaze jinapaMtha. doI sahasa dInAra, rajatanA kharacaryuM ho lAla, paMDitane vAraMvAra, tatharfgha acaNyuM ho lAla. che muja evI cAha, bhaBrao te bhaNajo ho lAla, Ima suNI kAno rAha, jhahe guru dinamaNi ho lAla. "sujasavelI bhAsa' graMthakArazrIno kAzI tarapha vihAra : ziSyane abhyAsa karAvavAnA A pramANe sAnukuLa saMjogo thatAM potAnA ziSya parivAra sAthe vicAra vinimaya karIne guru mahArAjazrI navijayajI ma.zrIe kAzI tarapha vihAra karavAno nirNaya karyo. ane kAzI tarapha vihAra karatAM pahelAM 1781nuM cAturmAsa kapaDavaMja pAsenA "AMtarolI gAmamAM karyuM. te cAturmAsa daramyAna "syAdvAda rahasya" nAmanA graMthanI racanA karI. abhyAsa karavA jatAM pahelAM AvA durgama graMthanI racanA karavI te teozrInI prakhara paMDitAIno pAko purAvo che. kAzI tarapha vihAra karatAM pahelAM pUjya A. zrI vijayasiMhasUrIzvarajI ma.zrIe saMyama-tapatyAga ane vairAgyane jALavI rAkhavA mATe tathA paMcAcAranA pAlana Adi mATe ghaNI ghaNI hitazikSA ApI. tathA gaMgAtaTe sarasvatInI upAsanA karAvI levAnI ane bhaNIne jaina zAsananI parama jyota jagAvavAnI paNa zIkha ApI. 1781nA cAturmAsa bAda koI zubha divase gurujI zrI nayavijayajIe ziSya parivAra sAthe AMtarolIthI kAzI tarapha vihAra karyo. ane vihAra karatAM karatAM gaMgAtaTe AvI pahoMcyA. Page #11 -------------------------------------------------------------------------- ________________ prastAvanA dravya-guNa-paryAyano rAsa gaMgAtaTe sarasvatInI upAsanA - pUjya zrI siMhasUrIzvarajI ma.sA.nI sUcanA mujaba, guruvarya zrI navijayajI mahArAjazrIe zrI yazovijayajIne zAstroktavidhipUrvaka gaMgAtaTe " evo sarasvatImaMtra Apyo. je maMtranI 21 divasa sudhI gaMgAtaTe ja sthirAsane besIne sAdhanA karI, aMte sarasvatIdevI sAkSAt prasanna thayAM ane yogya pAtra dekhIne tarkavAdamAM (vAdavivAdanA vyavahAramAM) ane kavitvazaktimAM nipuNatAnuM varadAna ApyuM. A hakIkata teozrIe ja "jaMbUsvAmI rAsamAM lakhI che. te A pramANe - zArade sAra yA karo, aApo vacana suraMga, tuM sukI muja upare, jApa karata upagaM. tarka kAcano taI tarA, dIgho vara abhirAma, lASA pazidharItyatara, zAjAsabhaparizAbha. '3OM' e paMca parameSThi maMtra che. hIM covIsa tIrthaMkara prabhunI ArAdhanAno maMtra che. zrI lakSmIdevIno maMtra che. "klI" IcchApUrti (kAma)no maMtra che. tema " sarasvatIdevInI sAdhanAno maMtra che. A pramANe sarasvatIdevInI sAdhanA karI, temane prasanna karI, zubhadivase gurujI zrI nayavijayajI mahArAjazrIe potAnA ziSya parivAra sAthe kAzInagaramAM praveza karyo. tyAM bIrAjamAna ciMtAmaNi pArzvanAtha prabhunI stavanA-vaMdanA karI upAzrayamAM sthiratA karI. kAzIno zrI jaina saMgha tathA gujarAtano zrI jaina saMgha, teozrInI RtapAsanAnA kAryamAM purepuro sahayoga ApavA mATe sadA tatpara hato. bhaTTArakajI pAse vidyAbhyAsa : chae darzanazAstronA sarvocca vidvAna ane navyAyanA prakhara paMDita evA eka bhaTTArakajI pAse nyAyazAstrAdino abhyAsa cAlu karyo, A bhaTTArakajI nyAya - vaizeSika, mImAMsaka - cArvAka sAMkhya ane bauddha Adi aneka darzana zAstromAM tathA navya nyAyamAM atizaya niSNAta hatA. teonI pAse niHzUlkapaNe 700 vidyArthIo bhaNatA hatA. ane temane rAjya taraphathI pagAra maLato hato. paraMtu pUjya yazovijayajI mahArAjazrIne bhaNAvavAno pratidina eka rUpIyo jainasaMgha taraphathI ApavAmAM Avato hato. temAM teo ghaNA khuzI hatA. hRdayanI lAgaNI ane khaMtapUrvaka bhaTTArakajI evuM suMdara bhaNAvatA ane pUjya zrI yazovijayajI ma. zrI evuM suMdara bhaNatA hatA ke bIjA vidyArthIo je nyAyazAstra ane padarzananAM zAstrono talasparzI abhyAsa 11-12 varSamAM samApta kare, te ja abhyAsa zrI yazovijayajI ma. zrIe phakta traNa ja varSamAM saMpUrNa karyo. A avasare eka Avo prasaMga bane che ke - Page #12 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa prastAvanA nyAyAcArya ane nyAyavizAradanI padavI : kAzInI jema kAzmIra paNa vidyAnuM dhAma hatuM. tyAMthI AvelA eka vidvAna saMnyAsIe kAzInA rAjadarabAramAM paMDito sAme vAdavivAda mATe paDakAra pheMkyo. te kALa vAdavivAda mATe bahu ja jANIto hato. bhaTTArakajInA 700 vidyArthIo-paMDitomAMthI A paDakAra jhIlavA koI taiyAra na hatuM. pUjya yazovijayajI ma. zrI bhaTTArakajI pAse bhaNatA hatA. paNa brAhmaNonA virodhanA kAraNe "munipaNuM chadharUpe pALatA hatA" jyAre paDakAra jhIlavAnuM AvyuM tyAre jaina zAsananI prabhAvanA thAya te mATe "jaina munipaNe" pragaTa thaIne paDakAra jhIlavAnuM svIkAryuM. bhaTTArakajInA mananI IcchA evI hatI ke jainamuni' ne badale potAnI nAtano koI brAhmaNa paMDita A paDakAra jhIle ane vijaya prApta kare to sAruM. te kAraNe pharIthI bhaTTArakajIe brAhmaNa paMDito tarapha vAdavivAdanuM bIDuM jhIlavA mATe dRSTipAta karyo. paraMtu temAM saphaLatA na maLatAM pAThazALA vatI paDakAra jhIlavA ane kAzInI Ijjata jALavavA mATe bhaTTArakajIe chevaTe "jainamunine kahyuM. - vidyAgurunI sammati maLatAM ja zrI yazovijayajI ma. zrIe vidvAna saMnyAsI sAthe aneka vidvAna brAhmaNa paMDitonI hAjarImAM tathA vidyAguru bhaTTArakajInI nizrAmAM rAjadarabAranI aMdara vAdavivAda zarU karyo. akADhya dalIlo, bulaMda avAja, nirbhaya cittapariNati ane nIDara vakatRtvakalA vaDe pU. zrI yazovijayajI ma. zrIe te saMnyAsIno parAbhava karI tene hAra ApI ane vijaya prApta karIne pAThazALAnI, bhaTTArakajInI ane kAzInagaranI Ijjata ane zobhA vadhArI. tethI atyanta khuza-khuzAla thayelA tyAMnA te ja 700 paMDitoe tathA gurujIe sAthe maLIne zrI yazovijayajI ma. sA. ne "nyAyAcArya ane nyAyavizArada'nAM be bIruda ApyAM. bhaTTArakajInI atyanta prasannatA prApta karIne zrI gaMgezapAdhyAyajI kRta durgama ane duSmApya evA "nyAyaciMtAmaNi' nAmanA graMthano paNa sAMgopAMga suMdara abhyAsa karyo. zrI yazovijayajI mahArAjazrIe pote ja A rAsanI DhALa 17nI gAthA 10mAM kahyuM che ke - jasa sevA supasAyaI sahajiM, "ciMtAmaNi' meM lahIuM tasaguNa gAI zakuM kima saghaLA, gAvAnaI, gahagahIo, hamacaDI. kAzIthI AgrA tarapha gamana ane tyAM abhyAsa :kAzInA bhaTTArakajIe kahyuM ke mArI pAse jeTalI vidyA hatI teTalI saghaLI vidyA A jainamunie prApta karI lIdhI che. have AthI paNa vadhu abhyAsa karAvanArA bIjA mahAvidvAna eka bhaTTArakajI AgrAmAM che tyAM jaIne A "jainamunine' abhyAsa karAvo. AvI sUcanA maLatAM ja guruvarya zrI navijayajI ma.zrIe ziSya parivAra sAthe kAzIthI vihAra karyo ane sArA divase AgrAmAM praveza karyo. ane tyAM ja bIjA cAra varSo sudhI navyanyAya AdinAM zAstrono ghaNo UMDo Page #13 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa talasparzI abhyAsa karyo. jANe sAkSAt sarasvatIno avatAra ja hoya tevA vidyAnA pAragAmI banyA. A rIte vikrama saMvata 1701 thI 1708/9 sudhImAM aneka darzanazAstrono ane nyAyazAstrono abhyAsa pU. zrI yazovijayajI ma. zrIe karyo. te kAle AgrAmAM digaMbarAsnAyanA mahAvidvAna gaNAtA paMDita zrI banArasIdAsa hatA. te zrI banArasIdAsanI sAthe paNa vAdavivAda goThavAyo. banArasIdAsa ekAntanizcayanI pakkaDavALA ane vyavahAranA ucchedaka hatA. teonI sAme vyavahAra-nizcaya ubhayanuM yathArtha samanvayAtmakabhAve maMDana karI temAM paNa vijaya prApta karIne te ja vakhate A vAdavivAdamAM kahevAyelI ane akADhya yuktiothI bharapUra 'adhyAtmamata khaMDana' eTale ke 'adhyAtmamata parIkSA' nAmano graMtha banAvyo. te graMthamAM (1) strI mukti (2) kevalI bhukti (3) karapAtrI ane (4) vastra paridhAna. A cAra bAbatonI ghaNI carcA karelI che. ane aMte satyanI siddhi karelI che. vaLI nizcayanI jema vyavahAranI paNa AvazyaktA siddha karelI che. tathA te samaye tyAM keTalAka digaMbara zAstrono abhyAsa paNa karyo. gujarAtamAM Agamana ane avadhAna prayogaH 12 prastAvanA A bAju gujarAtamAM pUjya hIrasUrIzvarajI ma.zrI, pUjya zrI vijayasenasUrIzvarajI ma.zrI tathA upAdhyAya zrI kalyANavijayajI ma. zrI AdinA svargavAsa pachI zithilAcAra vadhato jato hato. paraspara kaleza ane kaDavAzanAM bIja paNa zarU thayAM hatAM. yati saMpradAya jevI prathA cAlu thaI cukI hatI. kriyoddhAra karavAnI tAtI jarUra hatI. te vakhate vayovRddha zrI vijayadevasUrIzvarajI mahArAjazrIe samudAyanI dhurAnA nAyakapade 'AcAryazrI vijayasiMhasUrIzvarajIne thApyA' teozrI prakhara vidvAna, vairAgyavAsita, niraticAra, saMyamapAlanamAM aDaga ane siMhanA jevA pratApI hatA. paraMtu teozrI A pATa upara phakta be ja varSa rahyA ane vikrama saMvata 1708mAM aSADha suda 2 nA divase kAladharma pAmyA. tethI pAchI samudAyanI dhurA pAchalI uMmare paNa zrI vijayadevasUrIzvarajInA mAthe AvI. A badhA samAcAra pUjya nayavijayajI ma. ane pU. zrI yazovijayajI ma.zrIne maLatA rahetA hatA. tethI teo paNa gujarAta tarapha AvavA vizeSa utsuka hatA. AgrAthI vihAra karI 1709nuM cAturmAsa rAjasthAnamAM kyAMka karIne 1710mAM pATaNa padhAryA. saMvegI pakSanA paM. zrI RddhivimalajIe 1710mAM pAlanapura pAsenA golA gAmamAM kriyoddhAra karyo ane temAM pUjya yazovijayajI ma.zrIe ghaNo ja sahakAra Apyo. Avo ullekha zrI vibudhavimalajI kRta samyaktva parIkSA nAmanA graMthamAM che. tethI 1710mAM pATaNa AvI gayA che. Ama jaNAya che. Page #14 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa prastAvanA 13 A 'vimala' zAkhA paNa tapAgacchanI 18 zAkhA paikInI ja eka zAkhA che. e aDhAra zAkhAnAM nAma A pramANe che. (1) vijaya (2) vimala (3) sAgara (4) caMdra (5)harSa (6) saubhAgya (7) suMdara (8) ratna (9) dharma (10) haMsa (11) AnaMda (12) vardhana (13) soma (14) rUci (15) sAra (16) rAja (17) kuzala (18) udaya. Aje paNa A zabdo sAdhu mahArAja sAhebonA nAmomAM jovA maLe che. pATaNamAM eka brAhmaNa paMDitajI pAse pUjya mallavAdIjIe racelA 18000 zloka pramANa 'nayacakra' nAmanA graMthanI jaina jJAnabhaMDAranI eka pothI (prata) hatI je bIjA koI jJAnabhaMDAromAM labhya na hatI. te pothI paMDitajI pAse mAgatAM teoe ApavAnI nA kahI. tethI teo jyAre bahAragAma gayA tyAre temanAM dharmapatnI pAsethI mAtra paMdara divasa mATe te pothI meLavI. ane pUjya yazovijayajI Adi sAta munirAjoe sAthe maLIne te graMthanI saMpUrNa kopI karI lIdhI. zrutajJAnanI AvI bhakti pATaNamAM 1710nA poSa mAsamAM karyAno ullekha maLe che tethI teo 1710mAM gujarAtamAM AvI gayA che. Ama jaNAya che. pATaNathI vihAra karI zrI nayavijayajI ma.zrI sarva munivRMda sAthe rAjanagaramAM (amadAvAdamAM) padhAryA. amadAvAdanA saMghe teozrInuM bhavya sAmaiyuM karyuM. teozrInI vidvAnapaNAnI ane kavipaNAnI kIrti cAre tarapha ghaNI ja vyApta thaI hatI. te vakhate dilhImAM auraMgajheba bAdazAha rAjya karato hato. tenA subA tarIke 'mahobatakhAna' amadAvAdamAM rAjya calAvato hato. teNe pUjya yazovijayajI ma.zrInA pAMDityanI kIrti dhanajI zurA Adi zreSThIgaNa dvArA sAMbhaLI hatI. te mahobatakhAna udAra dIlavALo hato. tene IcchA thaI ke zrI yazovijayajI rAjyasabhAmAM Ave ane koIka camatkArika prayoga batAve. dhanajI zUrA Adi dvArA AmaMtraNa mokalyuM. jainazAsananI prabhAvanA thaze ema samajIne gurumahArAje AjJA karI, gurujInI AjJA thatAM zrI yazovijayajI ma.zrIe rAjyasabhAmAM AvIne ghaNI vizALa sabhA samakSa 18 (aDhAra) avadhAna prayoga karyA. te dekhIne mahobatakhAna tathA sAmAnya prajA ghaNI ja khuza-khuzAla thaI gaI. A prayogothI pU. zrI yazovijayajI ma.zrInI smaraNazakti, dhAraNAzakti, vidvattAzakti ane uttaradAyittvanI zaktinI cotarapha adhikAdhika prazaMsA thavA lAgI. mahobatakhAne paNa prabhAvita thaIne utsAha ane umaMga sAthe temanuM ghaNuM ja bahumAna karyuM. sAhityasarjana ane A rAsanI racanA : jema comAsAmAM karelI vAvaNInuM phaLa kArataka-mAgasara mAsamAM levAya. vAvelA dANA alpa hoya paraMtu tenA phaLa rUpe pAkeluM dhAnya gADegADAM bharAya. tevI ja rIte zrI yazovijayajI ma.zrIe guru mahArAjazrI pAsethI tathA kAzI ane AgrAnA bhaTTArakajI pAsethI meLavelI vidyAthI tenA phaLa Page #15 -------------------------------------------------------------------------- ________________ prastAvanA 14 dravya-guNa-paryAyano rAsa svarUpe have 1710thI aneka graMthonI racanA karavA rUpe sAhityasarjananI zarUAta karI. saMskRtaprAkRta-gujarAtI ane mAravADI bhASAmAM raceluM teozrInuM ghaNuM sAhitya Aje paNa maLe che. A dravya-guNa-paryAyanA rAsanI racanA paNa A ja samayamAM thaI che. kAraNa ke teonA ja gurujI zrI navijayajI ma.zrI nA karakamalathI vikrama saMvata 1711mAM siddhapuramAM lakhAyelI pothI maLe che. sAhityaracanAnA prAraMbhakALamAM ja AvA prakAranA kaThIna, viSama ane durbodha evA viSayanI gujarAtI bhASAmAM je racanA che. te teozrInI prakhara paMDitatAno prabaLa purAvo che. teozrInI sAhityaracanA mukhyatve traNa prakAre jaNAya che. (1) zAstrAbhyAsathI ane guruparaMparAthI prApta thayelA potAnA anubhavabalathI svayaM skUraNA dvArA apUrva graMthonI racanA. jema ke jJAnasAra aSTaka Adi. (2) pUrvanA mahApuruSoe racelA graMtho upara saMskRta bhASAmAM TIkAgraMtho. jema ke karmaprakRti upara TIkA, zAstravArtAsamuccaya upara syAdvAda kalpalatA Adi TIkAgraMtho. (3) pU. haribhadrasUrIzvarajI Adie racelA saMskRta-prAkRta graMthono abhyAsa karI te ja viSayonI gujarAtI bhASAmAM saraLa ane rasaprada kAvyamaya racanA. jemake ATha dRSTinI sajajhAya ane samyakatvanA 67 bolanI sajhAya vagere. teozrIe je sAhitya banAvyuM che temAMnA eka eka graMtha viSe jeTaluM lakhIe teTaluM ochuM che. temanA sAhityamAM vANInI mIThAza to eTalI badhI che ke teno svAda je bhaNe te ja jANe. zrutajJAnanI upAsanAno jabarajasta raMga lAgyo hato. vi. saM. 1742mAM suratamAM racAyelI 11 aMgo uparanI sakjhAyamAM teozrI pote ja kahe che ke - khais gaLI, sAkara gaLI, vaLI amRta gavuM kahevAya, mAhare to mana gruta AgaLe, te koI na Ave dAya. teozrInA racAyelA graMthono yatkiMcita paricaya : (1) adhyAtma mata parIkSA = mULa gAthA 184 che. prAkRtabhASA che. tenA upara pote ja saMskRta TIkA racI che. kevalibhakti, strImukti, karapAtrI ane vastra paridhAna A cAra bAbato ghaNI ja yuktipUrvaka samajAvI digaMbara mAnyatAnuM nirasana karela che. (2) adhyAtma sAra = mULa zloka 1300 che. tenA upara gaMbhIravijayajI ma.zrIe saMskRta TIkA banAvI che. koIka sthAne 949 zloko hovAno ullekha che. temAM sAta prabaMdho che. daMbhatyAga Adi vividha viSayonuM suMdara varNana che. Page #16 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa prastAvanA (3) adhyAtmopaniSad = saMskRtabhASAmAM 231 anuSTupa zloko che. temAM zAstrayogazuddhi adhikAra, jJAnayogAdhikAra, kriyAyogAdhikAra ane sAmyAdhikAra Ama cAra adhikAronuM varNana che. (4) anekAnta vyavasthA = mULa zloko 3357 che. anekAntavAda samajAvela che. dravyaguNa-paryAyanA rAsamAM lakhelA sarve viSayonuM A graMthamAM saMskRtabhASAmAM suMdara Alekhana che. 15 (5) devadharma parIkSA = mULa zloka 425 che. svargamAM rahelA devo paNa prabhunI pratimAnI pUjA kare che. te samajAvyuM che tathA judA judA 17 muddAo dvArA devo dharmI che. samyaktvadhArI che ItyAdi kahIne deva-devIoe karelI prabhunI pratimAnI pUjAne mAnya rAkhavAnuM samajAvela che. (6) jaina tarka paribhASA mULa zloka 800 che. tenA traNa pariccheda che. eka eka paricchedamAM pramANa-naya ane nikSepAnuM savistara varNana che. (7) gurutattvavinizcaya = mULa zloka 905 che. prAkRtabhASAmAM padyaracanAvALo A graMtha che. tenA upara pote ja 7000 zloka pramANa saMskRtabhASAmAM gadya TIkA banAvI che. temAM cAra ullAsanI saMkalanA che. (8) dvAtriMzadvAtriMzikA = mULa zloka 1064 che. saMskRta padyamaya kAvya che. dAna vage2e 32 viSayo upara batrIsa batrIsa zlokonI racanA che. tenA upara potAnI ja banAvelI svopakSa suMda2 TIkA che. tenuM gujarAtI bhASAntara hamaNAM ja vi.saM. 2060mAM ja pU. A. ma. zrI bhuvanabhAnusUrIzvarajI ma. sA. nA samudAyavartI pUjya munirAjazrI yazovijayajI mahArAjazrIe karyuM che. je graMtha vimocanano prasaMga amadAvAdamAM pAlaDImAM ghaNA utsava ane umaMga sAthe thayo hato. (9) yatilakSaNa samuccaya = mULa zloka 263 che. prAkRta padyaracanA che. sAdhu mahAtmAnAM 7 lakSaNonuM savistara varNana che. (10) nayarahasya naigamAdi sAta nayonuM tathA saptabhaMgInuM varNana che. temaja kayA kayA nayanA ekAntavAdamAMthI kayA kayA darzananI utpatti thaI che ? ItyAdi varNana che. = (11) nayapradIpa = saMskRtabhASAmAM gadyarUpe lakhAyelo Azare 500 zloko pramANa A graMtha che. temAM 2 sarga che. pahelAmAM samabhaMgInuM samarthana ane bIjAmAM nayonuM samarthana karela che. (12) nayopadeza = prasthaka - pradeza AdinA udAharaNo ApIne sAta nayonuM varNana karela che. potAnI ja banAvela nayAmRta taraMgiNI TIkA che. = (13) jJAnabiMdu = mUla zloko 1250 che. jJAnanA matijJAnAdi pAMca bhedo tathA tenA uttarabhedonuM svarUpa tathA lakSaNo samajAvyAM che. Page #17 -------------------------------------------------------------------------- ________________ prastAvanA dravya-guNa-paryAyano rAsa (14) jJAnasAra = mULa zloko 256 che. pUrNatA-magnatA vigere 32 viSayo upara ATha ATha anuSTrapa zloko che. jJAnanA paripakva nicoDa rUpe A graMtha che. tenA upara pote ja bAlAvabodha (gujarAtI Tabo) banAvela che. tathA pUjya devacaMdajI ma.zrIe ane pUjya gaMbhIravijayajI ma.zrIe te graMtha upara saMskRta TIkA banAvI che. (15) nyAya khaMDana khaMDa khAdya = mULa zloko 5500 che. navyanyAyathI bharapUra bharelo. arthagaMbhIra, ane ghaNo ja jaTilagraMtha che. tenA upara pUjya A. bha. zrI nemisUrijI ma.zrIe tathA pUjya A. bha. zrI vijayadarzanasUrijIe TIkA banAvI che. (16) nyAyAloka = mUla zloko 1200 che. temAM nyAyanI nItirIti mujaba syAdvAda Adi viSayonuM nirUpaNa che. (17) pratimAzataka = mUla zloko 100 che. tenA upara svapajJa TIkA che. paramAtmAnI pUjA-darzana-vaMdana AdinI zAstrapATho ApIne siddhi karelI che. 1793mAM zrI bhAvaprabhasUrijIe A graMtha upara nAnI TIkA banAvI che. (18) aindrastutaya: = A graMthamAM paramAtmAnI stutio che. zobhana stuti graMthamAM karAyelI stutio jevI stutio che. (19) upadeza rahasya (28) ArAdhaka-virAdhaka caturbhagI (37) vairAgya kalpalatA (20) Adijina stavana (29) nizA bhaktavicAra (38) zrI goDI pArzva stotra (21) tattvaviveka (30) paramAtmA paMcaviMzikA (39) zrIvijayaprabhasUri svAdhyAya (22) tiDatvayokti (31) aspRzadgativAda (40) zaMkhezvara pArthastotra (23) dharma parIkSA (32) paMcanigraMthI prakaraNa (41) samIkApArzva stotra (24) jJAnArNava (33) parama jyoti paMcaviMzikA (42) sAmAcArI prakaraNa (25) bhASA rahasya (34) pratimA sthApana nyAya (43) stotrAvalI (26) mArga parizuddhi (35) phalAphala viSayaka praznottara (44) vAdamAlA (27) muktAzakti (36) yatidina caryA prakaraNa - pUjya zrI yazovijayajI mahArAjazrIe A badhA graMtho svayaM skUraNAthI ane anubhavabaLathI maulikagraMtho banAvyA che. eTale ke svataMtrapaNe navA apUrva graMthonI racanA karI che. gaurava thavAnA bhayathI eka eka graMthanI vadhAre vigata ame ahIM lakhI nathI. Page #18 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa prastAvanA 17 graMthakArazrI kRta TIkAgraMtho (45) aSTa sahasrI tAtparya vivaraNa = A mUlagraMtha digaMbarAcArya zrI samaMtabhadrajIno che. Ama mImAMsA tenuM nAma che. tenA upara bhASya lakhanAra akalaMkAcArya che. tenA upara digaMbarAcArya zrI vidyAnaMdajI kRta ''aSTasahasrI'' TIkA che. te TIkAnI upara pUjya upAdhyAyajI ma. zrIe vivaraNa karyuM che. A vivaraNanuM saMpAdana pU. A. zrI rAmacaMdrasUrIzvarajI ma. nA vidvAna ziSya munizrI vairAgyarativijayajIe karela che. je graMthanuM hamaNAM ja kA. suda 11nuM vimocana thayela che. : (46) karmaprakRtinI bRhad TIkA = mUlagraMthakartA zrI zivazarmasUrIzvarajI che. prAkRtabhASAmAM padyagraMtha che. tenA upara A. zrI malayagirijI ma. zrInI TIkA che. te saraLa che. tathA A karmaprakRti upara pUjya upAdhyAyajI ma.zrIe 13000 zloka pramANa gadya ane nyAyanI paribhASAthI yukta kaMIka kaThIna TIkA banAvI che. (47) karmaprakRtinI laghuTIkA = je AtmAnaMda jaina sabhA taraphathI chapAI che. (48) tattvArthavRtti = mUlagraMtha pUjya umAsvAtijIno 350 thI 400 sUtra pramANa saMskRta che. tenA upara pU. zrI haribhadrasUrijI tathA pU. zrI siddhasenagaNijInI TIkA che. tathA pUjya upAdhyAyajI ma.zrIe paNa TIkA banAvI che. paraMtu phakta pahelA adhyAyanI ja TIkA maLe che. = (49) dvAdazA2 nayacakrodvAra vivaraNa = pUjya mallavAdIsUrijI kRta zrI dvAdazAra nayacakra graMtha upara pUjya upAdhyAyajI ma.zrIe 18000 zloka pramANa vivaraNa (vivecana) saMskRta bhASAmAM gadyarUpe lakhela che. (50) dharmasaMgraha TIppaNa mUlagraMthakartA pUjya u. zrI mAnavijayajI ma.zrI, tenA upara pUjya upAdhyAyajI ma. zrIe TIppaNa lakhI che. je bhAvanagara jaina AtmAnaMda sabhA taraphathI prakAzita thayela che. (51) pAtaMjala yogasUtravRtti = pataMjali RSinA banAvelA 'yogasUtra' upara graMthakArazrIe TIkA lakhI che. jaina AtmAnaMda sabhA taraphathI prakAzita thayela che. (52) yogaviMzikA prakaraNa=pUjya zrI haribhadrasUrijInI banAvelI viMzativiMzikAmAM AvelI 'yogaviMzikA' upara saMskRta TIkA lakhI che jenuM gujarAtImAM vivecana ame paNa prakAzita karyuM che. (53) zAstravArtA samuccayavRtti = mUlagraMtha pUjya haribhadrasUrijI ma.zrIno che. saMskRtabhASAmAM padyaracanA che. tenA 8 stabaka che. tenA upara graMthakArazrIe 13000 zloka pramANa saMskRta TIkA banAvI che. tenuM nAma 'syAdvAda kalpalatA' che. zrI yazovijayajI jaina graMthamAlA taraphathI prakAzita 2 Page #19 -------------------------------------------------------------------------- ________________ prastAvanA dravya-guNa-paryAyano rAsa thayela che. tenuM gujarAtI bhASAntara pUjya A. bha. zrI bhuvanabhAnusUrIzvarajI ma.sA. nA samudAyavartI zrI jayasuMdaravijayajI gaNi (je hAla pUjya zrI jayasuMdarasUrIzvarajI ma.zrI)e karela che. (54) SoDazakavRtti = mUlagraMthanA kartA pUjya zrI haribhadrasUrijI che. 16 viSayo upara soLa-soLa zloko che. kula 256 zloko che. tenA upara 1200 zloko pramANa saMskRtaTIkA pUjya upAdhyAyajI ma.zrIe banAvI che. tenuM nAma "yogadIpikA' che. devacaMda lAlabhAI surata taraphathI prakAzita thayela che. (55) stavaparijJA paddhati = A graMtha Aje upalabdha nathI. paraMtu zAstravArtA samuccayanI TIkAmAM (syAdvAda kalpalatAmAM) A graMthanI sAkSI ApI che. tathA pratimA zataka graMthamAM paNa stavaparijJAnI sAkSI Apela che. graMthakArazrInA banAvelA anupalabhya graMtho :pUjyapAda upAdhyAyajI ma.zrIe je bIjA keTalAka graMtho banAvyA che. ane tevA te graMthonI sAkSI pracalita anyagraMthomAM tathA voktamammama: lakhIne ApI che. paraMtu hAla je maLI zakatA nathI tevA paNa aneka graMtho che. tenI yAdI A pramANe che - (pa6) adhyAtmabiMdu (65) trisUTayAloka vidhi (74) vedAMta nirNaya (57) adhyAtmopadeza (66) dravyAloka (75) vedAMtanirNaya sarvasva (58) alaMkAracUDAmaNi TIkA (67) pramA rahasya (76) vairAgyarati (59) AkaragraMtha (68) maMgalavAda (77) zaTha prakaraNa (60) AtmakhyAti (69) lattAdvaya (78) siddhAntatarka pariskAra (61) kAvyaprakAza TIkA (70) vAda rahasya (79) siddhAntamaMjarI TIkA (62) chaMdacUDAmaNi TIkA (71) vicArabiMdu (80) syAdvAda maMjASA (63) jJAnasAra cUrNi (72) vivivAda (81) syAdvAda rahasya (64) tattvaloka vivaraNa (73) vIrastava TIkA A pramANe saMskRta-prAkRta bhASAmAM potAnA banAvelA maulika graMtho 44, TIkAgraMtho 11 ane anupalabhya graMtho ra6 Ama kula 81 graMthonI vigata amane maLI zakI che te vistAraruci jIvonA upakAra mATe ahIM lakhI che. 1710 thI 1744 sudhInA TuMkAgALAmAM A mahAtmA puruSe adbhuta zAstraracanA karIne keTalI zrutabhakti karI che ane te dvArA keTalI zAsana sevA karI che. te jANavAthI teozrI keTalA mahAna prakhara paMDita haze ? keTalA apramAdI haze ? te samajAya che. teozrIne bhAvapUrvaka lAkho lAkho vaMdana. Page #20 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa prastAvanA gujarAtI bhASAnI mahAna kRtio: (1) adhyAtmamata parIkSAno Tabo (2) AnaMdaghana aSTapadI (3) tattvArthasUtrano Tabo (4) dravyaguNa paryAyano rAsa (5) dravyaguNa paryAyanA rAsano Tabo (6) dipaTa corAzI bola (7) lokanAli bAlAvabodha (8) zaTha prakaraNano bAlAvabodha (9) jesalamera patra (10) jJAnasArano Tabo (11) upadeza mAlA (12) paMcaparameSThi gItA | (13) jaMbUsvAmI rAsa (14) jayavilAsa (15) brahmagItA (16) vicArabiMdu (17) vicArabiMduno Tabo (18) samAdhi zataka (19) samatAzataka (20) samyakazAstra sAra patra (21) samyatva copAI (22) samudravahANa saMvAda (23) zrIpALa rAjAnA rAsano uttara bhAga (vi.saM. 1730mAM) upAdhyAyajI ma. kRta gujarAtI stavanoH (24) Avazyaka stavana = jemAM cha AvazyakanuM varNana che. (25) kumatikhaMDana stavana = mithyAmationA vicAronuM khaMDana (26) vartamAna covIzInA 24 bhagavaMtonAM stavano = jemAM bhaktirasa adbhuta che (27) vartamAna covIzInA 24 bhagavaMtonAM stavana (bIjI covIzI) = jemAM bhaktirasa adbhuta che (28) vartamAna covIzInA 24 bhagavaMtonAM stavano (trIjI covIzI) = jemAM bhaktirasa adbhuta che (29) navapadapUjA = je zrIpAlarAjAnA rAsamAM cothA khaMDamAM Ave che. (30) nayagarbhita zrI zAntinAthajina stavana (31) nizcaya-vyavahAragarbhita zrI sImaMdharasvAmI prabhunuM stavana (32) pArzvanAtha prabhujInuM stavana (eka) (33) pArzvanAtha prabhujInuM stavana (bIjuM) (34) zrI mahAvIra paramAtmAnuM stavana (35) dazamatonuM stavana (A stavana pU. upAdhyAyajI ma.zrInuM hoya te vAta kaMIka zaMkAspada che. eTale nizcita na jANavuM) Page #21 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 20 prastAvanA (36) mauna ekAdazInA 150 kalyANakanuM stavana (37) viharamAna jina vIzInuM stavana dravya-guNa-paryAyano rAsa (38) zrI sImaMdhara svAminuM caityavaMdana (39) zrI sImaMdhara svAmInuM 125 gAthAnuM stavana = jene huMDInuM stavana kahevAya che (40) zrI vI252mAtmAnuM 150 gAthAnuM stavana (41) zrI sImaMdhara svAmInuM 350 gAthAnuM stavana aMge upayogI bhAvo samajAvyA che. (42) aDhAra pApasthAnakanI sajjhAya (43) agiyAra aMganI sajjhAya (44) agiyAra upAMganI sajjhAya (45) AThadRSTinI sajjhAya (46) amRtavelanI sajjhAya (47) Atma prabodhanI sajjhAya (48) upazamazreNInI sajjhAya (49) caDatA-paDatAnI sajjhAya (50) cAra prakAranA AhAranI sajjhAya (51) pAMca mahAvratonI sajjhAya (52) pratikramaNagarbhahetunI sajjhAya jemAM pratimAnI pUjAdi siddha karela che. jemAM sAdhujIvana ane zrAvaka jIvanane = (53) pratimA sthApananI sajjhAya (54) yatidharma batrIzInI sajjhAya (55) sthApanA kalpanI sajjhAya (56) samakitanA 67 bolanI sajjhAya (57) jJAnakriyAnI sajjhAya (58) pAMca kugurunI sajjhAya (59) sugurunI sajjhAya (60) saMyamazreNInI sajjhAya (61) hariyALInI sajjhAya (62) hitazikSAnI sajjhAya pUjya upAdhyAyajI ma. zrIkRta gujarAtI stavano, sajjhAyo tathA bIjA keTalAka duhAo vagere gujarAtI tamAma sAhitya mULamAtra, 'gurjara sAhityasaMgraha' jinazAsana rakSA samiti, lAlabAga muMbaI taraphathI prakAzita thayela bhAga 1-2mAM chapAyela che. tyAMthI joI levA vinaMtI che. A pramANe saMskRta-prAkRtabhASAmAM maulikagraMtho, TIkAgraMtho, ane anupalabhya graMtho kula 81 tathA gujarAtI bhASAmAM kAvyamaya graMtho-stavano ane sAyo vagere maLIne 62 Ama kula 143 zAstronAM nAmo 'gurjara sAhitya saMgraha bhAga 1-2'nA AdhAre tathA 'yazodohana' Adi pustakonA AdhAre maLI zakyAM che. paraMtu bhaktirasika, paropakAraparAyaNa, zAsana samarpita ane zrutagaMgAmAM layalIna banelA evA upAdhyAyajI ma.zrIe bIjAM paNa keTaluMya sAhitya sarjyuM haze ke jenAM nAmo ane te te graMtho naSTa thaI gayA hovAthI ApaNane atyAre maLI zakatA na hoya AvuM paNa banyuM hoya. kAraNa ke upalabhya graMtho jotAM teozrI nIDaravaktA, prakharapaMDita ane satyamArga prarUpaka hatA. tethI zithilAcArIoe ane virodhIoe temanA sAhityano ghaNo ghaNo nAza karyo paNa haze. eTaluM ja nahIM paraMtu upAdhyAyajI ma.zrIne ghaNI ghaNI muzkelIo paNa ubhI karI hoya. Ama Page #22 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa prastAvanA lAge che ane AvA kaTokaTInA prasaMgomAM ghaNI samatA rAkhI haze tyAre ja "aba mohe aisI Aya banI, prabhu tuM muja eka dhaNI" jevAM bhAvavAhI pado teozrInA mukhamAMthI nIkaLelAM ApaNane malyAM che. tenA mAnamAM ja teozrI vadhAre magna banyA che. upAdhyAyajI ma. zrIe kevala vidvadbhogya ja sAhitya banAvIne saMtoSa mANyo nathI. paraMtu bAlajIvono paNa upakAra thAya tevI utkaMThAthI bAlabhogya sAhitya paNa ghaNuM banAvela che ane judA-judA AnaMdadAyaka rAgomAM gujarAtI bhASAmAM kAvyamaya suMdara racanAo paNa karelI che. dravyaguNa-paryAyanA rAsamAM pU. upAdhyAjI ma. zrIe ja kahyuM che ke "devone amRta upalabdha hovA chatAM devAMganAonA adhara pAnamAM ja teone vadhAre rasa hoya che. tema mane saMskRta-prAkRta karatAM gujarAtI bhASA mArI mAtRbhASA hovAthI tathA ghaNI priya hovAthI temAM lakhavAno mane ghaNo AnaMda che. jyAM teozrInA AyuSyanI sImA? ane kyAM ATalI badhI jaTila ane durbodha graMtharacanA? sAthe sAthe sAdhupaNAnI sAmAcArI sAcavI rAkhavAnI paNa purepurI bhAvanA, tyAga-tapa-udAtta-cAritra ane samAjanI sAthenA saMbaMdho jALavIne ATaluM badhuM zAstrasarjana sarajavuM. A kaMI nAnI ane sAmAnya vAta nathI. hRdayamAM rahelo vairAgya, adhyAtmarasa ane jainazAsanano sAco prema ja duSkara kAryane sukara banAve che. kyAreka kyAreka to A kavirAjanA mukhethI evI suMdara sUktirU5 paMktio nIkaLI paDe che ke jene vAraMvAra doharAvavAnuM ja mana thAya che. tevI keTalIka paMktio, jema ke jJAna darzana caraNaguNa vinA, je karA kulAcAra re, luMTAyA te jana dekhatAM, kahAM kare loka pokAra re. 1-3 viSaya rasamAM gRhI mAciyA, nAciyA kugu madapUra re, dhUmaNAme ghamaghama calI, jJAna mAga rahyo dUra re. 1-7 mana thakI mIlana meM tuja kIyo, caraNa tuja bheTavA sAMI re, kIjIe jatana jina e vinA, avara na vAMchIe kAMI re. 11-5 tuja vacana rAgasukha AgaLa, nahi gaNuM suranara zarma re, koDI kapaTa je koI dAkhave, nati sarje to ya tuja dharma re 11-6 koDI che dAsa prabha tAhare, mAhare deva tuM eka re, kIjIe sAra sevaka taNafI, e tuja UMcita viveka re. 11-8 savAso gAthAnuM stavana. khaMDa khaMDa pati je hove, te nahi kahIye napI, nizvita samaya lahe te nANafI, saDhamatinI sahI nANafI. 1-13 nija gaNA saMce, mana nava khaMce, graMtha bhafI jana vaMce, uMce keza na saMce mAyA, to vrata na rahe paMce. dhanya. 15-20 cogagraMthanA bhAva na jANe, jANa to na prakAza, phogaTa moTAI mana rAkhe, tasa guNa dUre nAse. ghanya. 15-21 Page #23 -------------------------------------------------------------------------- ________________ prastAvanA dravya-guNa-paryAyano rAsa mele veze mahItala mhAle, baka pare nIco cAle, jJAna vinA jaga vaMdhe ghAle, te kima sAraga cAle. va. 15-22 koI kahe mukti che vINAtAM cIthara, koI kahe sahaja jamatAM dara dahIMtharAM, mUDha e doya tasa bheda jANa nahI jJAnayone kriyA sAdhatA te sahI, 16-24 vegalo mata tuje deva muja mana thakI, kamalanA vana thakI jima parAgo, camaka pASANa jima lohane kheMcaze. muktine sahaja tujha bhakti rAgo. Aja. 17-2 sADA traNaso gAthAnuM stavana. pApa navI tIvrabhAve kare, jene navI bhavaraga re, UMcita sthiti jeTha seve sadA, teha anumodavA lAga re, cetana. 21 deha, mana, vacana pula thakI, karmacI bhina tuja rUpa re, akSaya akalaMka che jIvanuM jJAna AnaMda rUpa re. cetana. 24 amRtavelanI sajhAya. khajuaA samI kriyA kahI, narNa bhaDNa sama joI. kaliyuga eha paTaMtaro, viralA bujhaI koI. 15-4 nArA paramaguza vano, nAza lavannavadhota mithyAmati tama bhedavA, nANa mahA udyota - 15-8 dravya-guNa-5ryAyano rAsa. svabhAvasukhamagnasya, jagattattvAvalokinaH / kartRttvaM nAnyabhAvAnAM sAkSitvamavaziSyate // paraspRhA mahAduHkhaM niHspRhatvaM mahAsukhaM / etaduktaM samAsena, lakSaNaM sukhaduHkhayoH // jJAnasariSTika AvA prakAranAM keTalAMya pado evAM che ke je sAkara ane amRta karatAM paNa vadhAre madhura che. jethI vAraMvAra sAMbhaLavAnuM ane gAvAnuM ja mana thAya, AvI uttama racanA karanAra te dhanya puruSane lAkho lAkho vaMdana. pUjya upAdhyAyajI mahArAjazrI, avadhUtayogI evA zrI AnaMdaghanajI ma.zrIne AbuthI AgaLa meDatA gAmamAM athavA tenI AsapAsanA pradezamAM maLyA hoya ema lAge che. eka avadhUtayogI ane bIjA prakhara paMDita tathA bane adhyAtmaruci mahAtmAo, kevuM bannenuM suMdara mIlana. te to teozrInA mukhamAMthI sarI AvatI paMktio ja kahe che - AnaMdaghana kahe "jasa' suNo batAM, ehIM maLe to mero phero TaLe. mAga, calate calata gAta, AnaMdaghana pyAre, rahata aAnaMda bharapUra jazavajaya kahe suNo AnaMdaghana, hamAma mIle hajura. ehI Aja AnaMda bhayo mere, tero sukha nIrakha nIrakha. AnaMdaghanake saMga sujasa hI nIle, jaba taba AnaMda sama bhayo sujasa. Page #24 -------------------------------------------------------------------------- ________________ prastAvanA 23 dravya-guNa-paryAyano rAsa A rIte pUjya yazovijayajI ma.zrInuM jIvana, nirmaLa cAritrapAlana karavA dvArA, satata anupama zrutapAsanA karavA dvArA, ane jainazAsananI prabhAvanA karavA dvArA atyaMta svaccha, pavitra ane yazasvI banyuM hatuM. cAre tarapha temanI vidvattAnI tathA svaccha cAritranI prazaMsA thatI hatI. teoe vIzasthAnaka tapanI suMdara ArAdhanA karI hatI. pUjya AcArya ma. zrI vijayadevasUrIzvarajIe tathA rAjanagaranA jaina saMghe vicAra karIne temane upAdhyAya padavI ApavAno nirNaya karyo paraMtu tyArabAda thoDA ja samayamAM pU. A. zrI devasUrIzvarajI ma. zrI kAladharma pAmyA. zrI devasUrIzvarajI mazrInA prathama ziSya pU. A. zrI siMhasUrIzvarajI ma. zrI to 1708mAM pahelAM ja kAladharma pAmyA hatA. tethI gacchano badho bhAra pU. A. zrI vijayaprabhasUrIzvarajI ma. sA. upara Avyo. A kAraNe pUjya zrI yazovijayajI ma.zrInI upAdhyAyapadavI vikrama saMvata 1718mAM amadAvAdamAM caturvidha zrI saMghanI hAjarImAM dhanajI zUrA Adi zreSThigaNa hote chate pU. A. vijayaprabhasUrIzvarajI ma. zrInA hAthe thaI. te vakhate zrI jaina saMghamAM apUrva ullAsa pravartato hato. A upAdhyAya padavIne pU. zrI yazovijayajI ma.zrIe evI dIpAvI-zobhAvI ke teo upAdhyAyajI ma.nA nAme ja vadhAre prasiddhi pAmyA. "upAdhyAyajI ma. eTale yazovijayajI ma. ane yazovijayajI ma. eTale upAdhyAyajI ma." tyArapachI Aja sudhI temanA mATe "upAdhyAya' e zabda padavI mAtra rUpe na rahetAM temanA bIjA paryAyavAcI nAma rUpe ja banI gayo. pUjya upAdhyAyajI ma. zrIe digaMbarAcArya zrI samaMtabhadrajIkRta AtamImAMsA upara aSTasahastrI tAtparya vivaraNa, pataMjali RSikRta yogasUtra upara vRtti, mammaTa RSikRta kAvyaprakAza upara vRtti, ane jAnakInAtha paMDita zarmAcArya kRta "nyAya siddhAntamaMjarI' upara vRtti lakhI che. A rIte anyadarzanakAronA paNa je graMtho upayogI lAgyA tenA upara suMdara sAhityasarjana karyuM che tathA potAnA racelA graMthomAM amuka amuka sthAnoe yogavAsiSTha, upaniSad, zrImadbhagavadgItA AdinA AdhAro ApyA che. A badhuM jotAM potAnA saMpradAyathI parazAstromAM paNa jyAM jyAM hitakArI tattva jaNAyuM che tene vINavAmAM ane vistAravAmAM teo prayatnazIla rahyA che. temAM temanI udAratA ane guNagrAhI dRSTi ja kAraNabhUta che. dhanya che te mahAtmA puruSane. (1) teoe zrAvako sAme paNa AgamavAcanA Adi dvArA suMdara adhyApana karAvyuM hoya tema teozrInuM sAhitya jotAM jaNAya che. suratamAM 1722nA cAturmAsamAM racAyelI agIyAra aMganI sakjhAyamAM chelle kaLazamAM Avo pATha che - mAra bakAI maMgala pitA re, rUpacaMdabhAI udAra' mAkALe kaI sAMbhaLyo re, vidhisyuM aMga IgyAra / 5 w yuga yuga suni" viSNu vacchare re, zrI jazavajaya uvAye surata comAsuM rahI re, kIdho e supasaya. n 6 / Page #25 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 24 prastAvanA dravya-guNa-paryAyano rAsa (2) doDhaso gAthAnuM bhagavAna mahAvIrasvAmInuM stavana, amadAvAdamAM Igalapura nAmanA parAmAM 1733nA cAturmAsamAM dozI mUlAnA putra dozI meghAnA nimitte (DhuMDhIyAnA paMthamAMthI mUrtipUjaka banAvavAnA avasare) banAvyuM hoya tevo ullekha te ja stavanamAM sAtamI DhALanI trIjI ane pAMcamI gAthAmAM jovA maLe che - IlapuramAM rahIya comAsuM, dharmadhyAna sukha pAyAjI, saMvata sattara tetrIsa varase, vijayadAno mana bhAyAjI, vijayaprabhasUri savAcA, vijaya ratana yuvarAyA jI, tasarAje bhajanahita kAje, Ima meM jinaguNa gAyA jI. 7-3 dozI mUlA sUta suvivekI, dozI meghA hete che, eka stavana meM kIdhuM suMdara, cuta akSara saMketa che. e jinagaNa suratano parimala, anubhava to te lahegrejI, bhramara para je arathI hoIne, guNa A zira vahecejI. 7-5 (3) zrI jaMbUsvAmI rAsanI racanA khaMbhAtanagaramAM 1739mAM thaI. khaMbhanagare thayA ciri harSa, jaMbU raNuM bhuvana muni caMda' varSe zrI jayavijaya butha sugura sIsa, kahe adhika puraco mana jaIza. (4) samudravahANa saMvAda = sattara DhALanI lagabhaga 286 gAthA rUpe kAvyamaya suMdara A racanA ghoghAbaMdare 1717mAM karelI che. zrI nayavijaya vibughato ho, sIsa bhaNo ullAsa, e upadeza ja rahe, te pAme sujasa vilAsa. harakhita. n 17-18 li' muni saMvata jANIye ho, te ja varSa pramANa, ghoghA baMdare e racyo, upadeza caDhazo supramANa. harakhita. * 17-19 (5) vikrama saMvata 1737mAM pUjya vinayavijayajI ma.zrI rAMdera nagaramAM cAturmAsa hatA. ghaNA ja vayovRddha hatA, rAMderanA saMghe "zrIpALarAjAno' rAsa racavAnI vinaMtI karI. teoe kahyuM ke jo A rAsa kadAca adhuro rahI jAya ane zrI yazovijayajI ma. puro karavAnI sammati ApatA hoya to zarU karUM. AvI vAta thatAM zrI yazovijayajI ma.zrIne rAMderanA saMghe uparokta vAta kahI, teozrInI sammati maLatAM zrI vinayavijayajI ma.zrIe zrIpALarAjAno rAsa zarU karyo. 750 gAthA racAtAM (cothA khaMDano keTaloka bhAga racAyA pachI) pUjya zrI vinayavijayajI ma. zrI kALadharma pAmyA, bAkI rahelo rAsa rAMdera jaina saMghanI vinaMtithI pUjya zrI yazovijayajI ma. zrIe pUrNa karyo. chelle kaLazamAM lakhyuM che ke - Page #26 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 25 dravya-guNa-paryAyano rAsa prastAvanA "saMvata sattara aDatrIsa varase, rahI rAMdera comAse che, saMghatA AgrahathI mAMDyo, rAsa adhika ullAse jI. 9 sArtha saptazata gAthA viracI, te pahoMcyA suralokejI, tehanA guNa gAve che gorI, milI milI thoke thoke che. 10 tAsa vihvAsa bhAjana tasa pUraNa, prema pavitra kahayA che, zrI nacavijaya vibugha payasevaka, sujasavijaya uvAcAjI / 11 / bhAga thAkato pUrANa kIdho, tAsa vacana saMkete jI, vaLI samakitadaSTi je nara, tAsa taNI lahata hete jI, A 12 / pU. zrI haribhadrasUrijI ma. sAheba Adi pUrvAcAryonA racelA saMskRta prAkRta graMthomAMthI koI koI graMthane gujarAtI kAvya rUpe banAvIne vizvabhrogyamAMthI bAlabhogya sAhitya paNa A mahAtmA puruSe banAvyuM che jema ke samyakatvasatatikA uparathI samakitanA 67 bolanI sajajhAya, ane zrI yogadaSTi samuccaya uparathI AThadaSTinI sajhAya vagere, teozrInI graMtharacanAmAM pUjya zrI haribhadrasUrijI ma.sAhebanA graMthonuM anusaraNa vadhAre dekhAya che. lakhavAnI zailimAM paNa zrI haribhadrasUrijInI chAyA vadhAre jaNAya che tethI ja zrI upAdhyAyajI ma.zrInuM upanAma 'laghu haribhadrasUri' tarIke zAsanamAM prasiddhi pAmyuM che. pUjya zrI yazovijaya ma. zrInI AvA prakAranI jabarajasta adbhuta graMtharacanA, smaraNazakti, dhAraNAzakti, kavitvazakti ane tArkikazakti Adi joIne bhUtakALano ane vartamAnakALano jaina samAja teone (1) tArkikaziromaNi (2) laghuharibhadrasUri (3) dvitIya hemacaMdra (4) yogavizArada (5) satyagaSaka 6) samayavicAraka (7) kUrcAlI zArada (8) mahAna samanvayakAraka (9) prakhara taiyAyika (10) vAdimatabhaMjaka (11) zuddha AcAra-kriyApAlaka, Adi aneka upanAmothI biradAve che. upAdhyAyajI ma.zrInA samayakAlamAM thayelA ane dharmasaMgrahanA kartA pUjya mAnavijayajI ma.zrIe A pramANe kahyuM che ke - prajaairdaka zrata kevalajI, Age duA pas jima, kalamAMhI jotAM thayAM che, e paNa kRtaghara tama. A pramANe upAdhyAyajI ma.zrInuM jIvana ghaNuM ja pavitra, vairAgyavAhI, sAhityopAsaka ane atyaMta zAsana samarpita hatuM - teozrI 1744mAM vaDodarAnI pAsenA DabhoI gAmamAM 11 divasanuM anazana karavA pUrvaka samAdhi sAthe svargagAmI banyA. Aje paNa temanA samAdhi sthAne svargavAsanA divase "nyAyano dhvani saMbhaLAya che. AvI kivadantI che. alpakALamAM ghaNI ja suMdara nAmanA ane suvAsa prasarAvatA gayA. teozrIne vAraMvAra bhAvapUrvaka vaMdanA. pUjaya upAdhyAyajI ma. zrInA jIvana caritra viSe keTalIka vAta kahIne have dravya-guNa-paryAyanA rAsa viSe keTalIka saMkSipta vAta kahIzuM. Page #27 -------------------------------------------------------------------------- ________________ prastAvanA dravya-guNa-paryAyano rAsa dravya-guNa-paryAyanA rAsanI alya rUparekhA: | vikrama saMvata 1709/1710 AsapAsamAM A graMtha banAvAyo che. cha dravya, tenA sAmAnyavizeSa guNo, sAmAnya-vizeSa svabhAvo tathA vyaMjanaparyAya ane arthaparyAyanuM varNana che. dravyathI guNo ane paryAyo kathaMcit bhinna che. kathaMcit abhinna che. arthAt bhinna-bhinna che tenuM yuktipUrvaka varNana che. temAMthI ja saptabhaMgI thAya che te samajAvIne digaMbarAsnAyanA zrI kuMdakuMdAcArya racita pravacanasAra ane zrI devasena AcArya kRta "nayacakra'nI keTalIka samIkSA paNa karavAmAM AvI che. nayo-upanayo ane adhyAtma no samajAvIne temAM je je anucita aMza che tenuM dalIlo pUrvaka nirasana paNa karavAmAM AvyuM che. jainadarzanamAM gujarAtI bhASAmAM kAvyarUpe racAyelA A graMtha upara pU. zrI bhojasAgarajI kavie "dravyAnuyoga tarkaNA' nAmanI saMskRta TIkA banAvI che. saMskRta racanA upara gujarAtI vivecano ghaNAM haze. paraMtu gujarAtI racanA upara saMskRta TIkA thaI hoya to A eka ja graMtha che. A graMthanI kula 17 DhALo che. 285 gAthA che. pahelI DhALamAM - maMgalAcaraNa - viSaya - saMbaMdha ane prayojana jaNAvIne anuyoganA 4 bheda samajAvyA che. eka eka anuyoga pradhAnapaNe kayA zAstromAM che te jaNAvIne dravyAnuyogano abhyAsa karavo atizaya Avazyaka che. tenA abhyAsa vinA caraNakaraNAnuyoga paNa viziSTaphaLadAyaka thato nathI. ema jaNAvI dravyAnuyoga bhaNavA mATe AdhAkarmAdi doSa kadAca sevavA paDe to paNa te doSo yatkiMcit hovAthI tIvra doSI gaNAtA nathI. ane A dravyAnuyogano abhyAsa manazuddhi karAvavA dvArA zukladhyAnanI prApti karAvI kevaLajJAna apAvanAra bane che. tethI tenA abhyAsa mATe gurunizrA-ja upakArI che. tathA tenA abhyAsamAM ja otaprota rahevAnuM bhArapUrvaka A DhALamAM sUcana karavAmAM AvyuM che. bIjI DhALamAM - dravya-guNa ane paryAyanI vyAkhyAo samajAvI A graMthamAM zuM samajAvAze? teno viSaya jaNAvyo che. (1) kathaMcibheda (2) kathaMcit abheda (3) dravya-guNa-paryAya svarUpe trividhatA ane (4) utpAdavyaya-dhruva Ama 3 lakSaNo, tenA bhedo (5) dravyanA bhedo (6) guNa-svabhAvanA bhedo ane (7) paryAyanA bhedo Ama dvArA samajAvyAM che, motI, motInI mAlA ane ujvaLatAnI jema dravya-guNa ane paryAya kaMIka bhinna che. ane kaMIka abhinna paNa che. sarve dravyomAM pota potAnA paryAyo pAmavAnI svAbhAvika rIte ja (pAriNAmika bhAve ja) zakti rahelI che. kALakrame pragaTa Page #28 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa prastAvanA 27 thatA paryAyomAM rahelI je sAmAnya dravyazakti te UrdhvatA sAmAnya ane ekakALe bhinnabhinna kSetravartI bhinna bhinna dravyanA pragaTa thayelA paryAyamAM rahelI je samAnatA te tiryasAmAnya zakti che. UrdhvatA sAmAnyanA 1 oghazakti ane ra samuccitazakti Ama be bheda che. dUra dUra kAraNamAM rahelI je kAryazakti te oghazakti ane nikaTa-nikaTatama kAraNamAM rahelI kAryazakti te samuccita zakti che. jema tRNamAM ane dUdhamAM ghInI zakti tathA acaramAvarta ane caramAvartamAM dharmazakti. A pramANe paryAyo pAmavAnI zakti dravyomAM svayaM ane sahaja che ja. digaMbarAsnAyamAM guNamAM paNa paryAya pAmavAnI zakti mAnavAmAM AvI che. paraMtu guNa e paryAyathI bhinna koI vastu ja nathI ke jethI dravyanI jema temAM zakti hoya. vAstavika sthiti e che ke dravyanI aMdara ja guNone AzrayI parivartana (paryAya) thAya che. dravyArthika-paryAyArthika Ama be ja naya hovAthI guNa trIjo padArtha ja nathI. to tyAM zakti kema manAya ! dravyathI guNa-paryAyono nIcenI pAMca yuktiothI kathaMcit bheda samajAvela che. (1) dravya eka che. guNa-paryAyo aneka che. Ama saMkhyAbheda che. (2) dravya AdhAra che. guNa-paryAyo Adhaya che. Ama AdhArAdheyapaNe bheda che. (3) dravya (naiyAyikAdi darzananI dRSTie) dvIndriya gocara che. jyAre guNa-paryAyo ekendriyagocara che. Ama IndriyagocaratAthI bheda che. (4) dravya-guNa-paryAya Ama nAmathI bheda che. A saMjJAthI bheda jANavo. (5) A traNenAM lakSaNo judAM judAM che. A lakSaNathI bheda jANavo. A rIte bIjI DhALamAM dravya-guNa-paryAyano bheda samajAvyo che. trIjI DhALamAM - dravyathI guNa-paryAyono kathaMcit abheda samajAvavAmAM Avyo che temAM nIcenI yuktio darzAvavAmAM AvI che. (1) abheda na mAnIe to guNa-guNIbhAvano uccheda thAya. (2) samavAyasaMbaMdha mAnIe to "anavasthA doSa" Ave. (3) "je suvarNa hatuM teja kuMDala banyuM che je zyAma ghaTa hato te ja rakta banyo che. A vyavahAra jo abheda na mAnIe to na ghaTe. (4) avayava-avayavIno (skaMdha ane dezano) jo abheda na mAnIe to bamaNI gurutA thavAno doSa Ave. Page #29 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 28 prastAvanA dravya-guNa-paryAyano rAsa (5) bhinna-bhinna dravyono abhedarUpe jo eka paryAya bane che to eka dravyano paryAya tenAthI abhinna kema na hoya ? (6) jo dravyamAM paryAyonuM abhedabhAve paNa astitva na mAnIe to te paryAyAtmaka kArya zazazRMganI jema asat thavAthI te kArya kadApi thAya nahIM. A rIte dravyathI guNa-paryAyono abheda che. naiyAyiko bhUtakALanA padArthane asat mAnIne tenA smaraNanI jema asatnI utpatti paNa ghaTAve che. paraMtu bhUtakAlano padArtha sarvathA asat nathI, phakta te paryAyArthika nayathI ja asat che. dravyArthikanayathI sat che. mATe sarvathA asattnI smRti ke utpatti thatI nathI. jo sarvathA asat vastu jJAnamAM jaNAtI hoya to kevala mAtra jJAnavAdI evA bauddhano ja vijaya thAya. 'meM hamaNAM ghaTa jANyo' evuM je jaNAya che. te paNa atItaparyAyamAM vartamAnatAno Aropa che. A rIte naiyAyikAdi ekAnte bheda, sAMkhyAdi ekAnte abheda mAne che. ane jaino apekSAe bhedAbheda che. Ama kahe che. AvI vAto trIjI DhALamAM kahI che. cothI DhALamAM : Atapa ane aMdhakAranuM udAharaNa ApIne bheda-abheda sAthe mAnavAmAM virodha Avaze evI zaMkA uThAvIne teno uttara ApatAM 'pudgaladravyamAM jema varNa-gaMdha-rasa-sparza indriya grAhyatAnI apekSAe' kaMIka bhinna ane ekakSetrAvagAhIpaNe kaMIka abhinna che. tema dravya-guNa-paryAyo bhinnAbhinna hoI zake che. temAM kaMI virodha Avato nathI. kAco ghaTa ane pakva ghaTa zyAma ane raktapaNe bhinna che. chatAM ghaTapaNe abhinna che. devadatta nAmano puruSa, bAla-taruNabhAve nyAro (bhinna) che. chatAM devadattapaNe abhinna che. A rIte jaDacetana jevA sarvathA bhinna jaNAtA padArtho paNa 'dravyapaNAne' AzrayI abhinna paNa che ja. Ama sarvatra bhedAbheda ubhayasvarUpa hovAthI koI jAtano virodha Avato nathI. balke hRdayamAM 'syAdvAda' rAkhIne ja bolavAnuM rahe che. dravya-kSetra-kAla ane bhAvane AzrayI padArthonA svarUpane samajAvanArI aneka bhaMgI thAya che. chatAM saMkSepathI sarvatra saptabhaMgI ja kahevAya che. paryAyArthika ane dravyArthika nayanI apekSA vArApharatI badalatAM (1)kathaMcibhinna, (2) kathaMcid abhinna, (3) kathaMcid bhinnA-bhinna, (4) kathaMcit avaktavya, (5) kathaMcit bhinna-avaktavya, (6) kathaMcid abhinna avaktavya, (7) kathaMcid bhinnAbhinna avaktavya. A suMdara saptabhaMgIno abhyAsa jeo karaze. teono yaza ane kIrti ApoApa jagatamAM vadhaze. Page #30 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa prastAvanA 29 pAMcamI DhALamAM : vastunuM paripUrNa svarUpa jaNAvanArI je jJAnadRSTi te pramANa kahevAya che. A pramANa to dravya-guNa ane paryAyanA bheda-abhedAtmaka paripUrNa svarUpane samajAve ja che. paraMtu pramANanA eka aMzabhUta evI nayadRSTi paNa vastunA bheda-abhedAtmaka paripUrNa svarUpane samajAve ja che. taphAvata mAtra eTalo ja che ke nayadraSTimAM eka svarUpa mukhyavRttithI (pradhAnatAe) jaNAya che. ane bIjuM svarUpa gauravRttithI (upacArathI-lakSaNothI) jaNAya che. tethI ja A nayadRSTi, e pramANa dRSTino eka aMza kahevAya che. dravyArthikanayanI pradhAnatAe abheda mukhyavRttithI ane bheda gauravRttithI jaNAya che. tevI ja rIte paryAyArthikanayanI pradhAnatAe bheda mukhyavRttithI ane abheda gauravRttithI jaNAya che. koIpaNa nayajJAnamAM bIjA nayano viSaya gauNapaNe avazya jaNAya ja che. to ja te sunaya kahevAya che. jo bIjA nayano viSaya vivakSita nayanA viSayamAM sarvathA (gauNapaNe paNa) na jaNAya to te naya durnaya bane che. nayAbhAsa kahevAya che. tene ja mithyASTi kahevAya che. A bAbatano vizeSAvazyakabhASyano ane sammatitarkano sAkSI pATha A DhALamAM Apela che. A rIte mukhyapaNe dravyArthika ane paryAyArthika Ama be naya che. ane tenA uttarabheda rUpe naigamAdi 7 nayo che. AvuM zAstromAM ThekANe ThekANe ghoSita kareluM che. nayonI bAbatamAM Avo dhorImArga hovA chatAM paNa AvA dhorImArgane (rAjamArgane) choDIne zrI digaMbarAsnAyamAM devasenAcAryakRta nayacakramAM 2+7=kula 9 nava naya, traNa upanaya, adhyAtmadaSTie nizcaya-vyavahAra ityAdi nayonI je kalpanA karavAmAM AvI che te zAstra ane yuktithI viruddha che mATe barAbara nathI. tethI A viSaya teoe temanA zAstramAM jema lakhyo che. tema ame ahIM prathama lakhIe chIe. pachI tenI carcA karIzuM temAM yogyayogyano vicAra jaNAvIzuM) temanA kahevA pramANe nayacakramAM prathama dravyArthikanayanA 10 bheda A pramANe che. (1) akarmopAdhi zuddha dravyA. (6) bhedakalpanA sApekSa azuddha dravyA. (2) utpAdavyayagauNa sattAgrAhaka zuddha dravyA. (7) anvaya dravyA. (3) bheda kalpanA rahita zuddha dravyA. (8) svadravyAdigrAhaka dravyA. (4) karmopAdhi sApekSa azuddha dravyA. (9) para dravyAdigrAhaka dravyA. (5) utpAda vyaya sApekSa azuddha dravyA. (10) parama bhAvagrAhaka dravyA. A daze bhedonA artho, udAharaNa sAthe A DhALamAM samajAvyA che. Page #31 -------------------------------------------------------------------------- ________________ prastAvanA dravya-guNa-paryAyano rAsa chaThThI DhALamAM - digaMbarAmnAya pramANe paryAyArthikanayanA 6 bheda che. te A pramANe - (1) anAdi nitya zuddha paryAyA. | (4) nitya azuddha paryAyA. (2) sAdi nitya zuddha paryAyA. | (5) karmopAdhi rahita nitya zuddha paryAyA. (3) anitya zuddha paryAyA. (6) karmopAdhi sApekSa anitya azuddha paryAyA. paryAyArthika nayanA A cha bhedonuM varNana karIne naigamanayanA 3, saMgrahanayanA 2, vyavahAranayanA 2, RjAsUtranayanA 2 ane zabda-samabhirUDha-evaMbhUta nayanA eka eka ema kula sAta nayanA 3+1+2+2+1+1+1=12 bhedo maLIne navanayonA 10+6+12=28 bhedonuM varNana A DhALamAM che A 28 bhedonA artho udAharaNo sAthe ahIM samajAvavAmAM AvyA che. sAtamI DhALamAM - | digaMbarazAstrane anusAre 3 upanayo A DhALamAM samajAvyA che. (1) sabhUtavyavahAra upanaya, (2) asabhUta vyavahAra upanaya, (3) upacarita asadbhuta vyavahAra upanaya. A traNe upanayanA anukrame 2+9+3 bhedo che. vaccenA asadbhuta vyavahAra upanayanA bIjI virakSA pramANe 9 ne badale 3 bheda paNa che. A saghaLA bheda-prabhedonuM varNana A DhALamAM che. AThamI DhALamAM - adhyAtmadaSTie nizcayanaya ane vyavahAranaya Ama be nayonuM varNana A DhALamAM che. A pramANe digaMbarAsnAyane anusAre "nayacakra' graMthamAM kahyA mujaba niyo, upanayo ane adhyAtmano samajAvIne A DhALanI gAthA 8 mIthI tenuM nirasana karela che. teoe 7 nayane badale je 9 nayo karyA che tenuM, tathA 106 vagere je uttarabhedo karyA che tenuM, tathA zAstrasiddha nizcaya vyavahAranayanA artho tyajIne navA artho je karyA che, tenuM aneka prakAranI yukti-prayuktiothI A DhALamAM nirasana karyuM che. dravyArthika ane paryAyArthika Ama mULabhUta ra naya che. tenA uttarabheda rUpe 7 nayo che. tene badale 2+3=9 nayo karavAthI 'vaheMcAyelAnuM vaheMcavuM" Avo doSa lAge. jema jIvanA be bheda che saMsArI ane mukta, tene badale saMsArI-mukta ane jIva Ama traNa bheda pADIe to te ucita nathI. kAraNa ke saMsArI ane muktamAM ja badhA jIvo vaheMcAI gayA. (AvI gayA.) pachI trIjA bheda tarIke jIva levAthI koI padArtha to bAkI raheto nathI. tema ahIM samajavuM. A rIte nayo mATenI teonI (digaMbaronI) A prakriyA barAbara nathI. Page #32 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa prastAvanA 31 navamI DhALamAM H 'utpAda-vyaya ane dhruva' Ama tripadI samajAvI che. sarve dravyo pratisamaye pUrvaparyAyanI apekSAe vyayAtmaka, uttaraparyAyanI apekSAe utpAdAtmaka ane dravyasvarUpe dhruvAtmaka Ama tripadI svarUpa che. vyavahAranaya bhedagrAhI hovAthI pUrvasamayamAM vyaya ane uttara samaye utpAda kahe che. jema ke bAramA guNasthAnakanA caramasamaye jJAnAvaraNIyano kSaya, ane teramAnA prathama samaye kevalajJAna thAya che Ama kahe che. paraMtu nizcayanaya abhedagrAhI hovAthI eka ja samayamAM vyaya-utpAda kahe che. ane dhruva to che ja. bAramAno je caramasamaya che. te ja teramAno prathama samaya che. ane te eka ja samayamAM jJAnAvaraNIyano kSaya ane kevalajJAnanI utpatti thAya che. Ama kahe che. tathA je samaye vastu nAza pAme che te eka samayamAM ja naSTa nazyamAna ane taMte kahevAya che. tevI ja rIte je samaye vastu utpAda pAme che te eka samayamAM ja utpanna, utpadyamAna ane utpatyaMte kahevAya che. eka eka samayamAM anaMta anaMta paryAyone AzrayI AvI rIte anaMta vyaya, te ja rIte anaMta utpAda ane anaMta dhruvatva che A viSaya samajAvyo che. tathA utpAdanA be prakAra (1) prayatnajanma. ane (2) vizvasA. te ja rIte vyayanA be prakAra (1) rUpAntaranAza ane (2) arthAntaranAza. vaLI dhruvanA paNa be prakA2 (1) parimitakAlanuM dhruvatva (2) traikAlika dhruvatva A bheda-prabhedo sArI rIte samajAvyA che. dazamI DhALamAM H dharma, adharma, AkAza, kAla, jIva ane pudgala A cha dravyonuM varNana che. prathamanAM 3 dravyo eka eka che. pAchaLanAM 3 dravyo anaMta che. jo dharmadravya na mAnIe to siddhapa2mAtmAnI lokAgre gati je virAma pAme che te virAma na pAme paraMtu anaMta alokamAM anaMta gati karyA ja kare. je barAbara nathI. jo adharma dravya na mAnIe ane tenA vinA jIva-pudgalanI sthiti thatI hoya Ama mAnIe to alokamAM paNa kyAMka jIva-pudgalanI nityasthiti hovI joIe. AvI yuktiothI A be dravyonI siddhi karI che. te be dravyo lokAkAza pramANa che. AkAza prasiddha ja che. tenA paradravyApekSita be bheda che. jIva pudgalAdinA saMyogavALuM AkAza te lokAkAza ane jIva-pudgalanA saMyoga vinAnuM je AkAza te alokAkAza che. lokAkAza cAre bAjuthI parimita che ane alokAkAza niradhika che. jo alokAkAzane sAdhika mAnIe to alokAkAzane cheDe pharIthI Avo bIjo lokAkAza che Ama mAnavuM paDe. te zAstrathI viruddha che. mATe alokAkAza niravavidhaka che. kALanI bAbatamAM zvetAMbara AmnAyamAM be nayane AzrayI be vicAradhArA pravarte che. eka vicAradhArA evI che ke jIva Page #33 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 32 prastAvanA dravya-guNa-paryAyano rAsa pudgalanA vartanA-pariNAma Adi rUpa je paryAyo che. te ja kAla che. arthAt kAla e chaThThuM svataMtra dravya nathI. jIva-pugalonA paryAya svarUpa kAla che. te paryAyamAM dravyano upacAra karIne kALane upacarita dravya kahyuM che. bIjI vicAradhArA evI pravarte che ke jyotiSacakranA cAra pramANe jaNAtuM aDhIdvIpavyApI kAla e chaThThuM svataMtra dravya che ane kAlane dravya mAnIe to ja cha dravyo che. AvuM paramAtmAnuM vacana yathArtha thAya. jyAre digaMbarAsnAyamAM lokAkAzanA eka eka pradezamAM eka eka kAlANuM che. je DabbAmAM bharelA retInA dANAtulya che. paraspara piMDIbhAva pAmatA nathI. tethI skaMdha banato nathI mATe kAlAstikAya kahevAto nathI. eka paramANu eka pradezathI bIjA pradeza jAya temAM samaya jaNAvavAmAM A kAlANa sahAyaka che. AvI mAnyatA digaMbarasaMpradAyanI che tyArabAda te DhALamAM digaMbaramatanuM nirasana karela che tathA jIva-pudgala dravyonuM varNana karIne A DhALa pUrNa karela che. agiyAramI DhALamAM - chae dravyonA guNa ane svabhAvonuM varNana che. "astitvAdi' 10 sAmAnya guNo che. ane jJAna-darzanAdi 16 vizeSaguNo che. chae dravyomAM je varte te sAmAnyaguNa ane amuka-amuka dravyomAM je varte te vizeSa guNa kahevAya che. A sarve guNonuM varNana A DhALamAM che. tathA "astisvabhAva' Adi 11 sAmAnya svabhAva che. ane "cetanatA' Adi 10 vizeSa svabhAvo che. temAMthI 11 sAmAnyasvabhAvonuM varNana A DhALamAM che ane vizeSa svabhAvonuM varNana 12mI DhALamAM che anuvRtti-vyAvRtti saMbaMdha dharma-dharmabhAvanI pradhAnatAe svabhAvo kahevAya che ane tene ja ItarapadArthothI vyAvartakapaNAne AzrayI guNo kahevAya che. paramArthe banne jAdA nathI. tathA cetanatA-acetanatA ane mUrtatA-amUrtatA sAmAnyaguNamAM paNa che ane vizeSaguNamAM paNa che. cetanatAguNa sarve jIvadravyomAM che mATe sAmAnya ane jIvamAM ja che, pudgalAdimAM nathI mATe vizeSa. Ama acetanatA AdimAM paNa samajavuM. tathA "astisvabhAva" Adi 11 sAmAnya svabhAvomAM ekaeka svabhAva na mAnIe to zuM doSa Ave? te samajAvIne agiyAre svabhAva chae dravyomAM mAnavA jarUrI che. A vAta A DhALamAM siddha karI che. bAramI DhALamAM - ====== 10 vizeSa svabhAvonuM varNana che. cetanatA Adi A 10 vizeSa svabhAvo jo na mAnIe to zuM doSa Ave ? te paNa eka eka svabhAva AzrayI A DhALamAM jaNAvyuM che tethI 10 vizeSasvabhAvo mAnavA jarUrI samajAvyA che. Ama dharma-adharma ane AkAza A traNa dravyomAM 16/16 svabhAvo che. jIva-pudgalamAM 21 21 svabhAvo che ane kALamAM 15 svabhAva che. Page #34 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa prastAvanA 33 teramI DhALamAM H 11 sAmAnya svabhAvo ane 10 vizeSasvabhAvo Ama kula 21 svabhAvo upara nayo ghaTAvavAmAM AvyA che. A eka eka svabhAva kayA kayA nayathI saMbhave ? te nayonI vivakSA A DhALamAM samajAvI che. caudamI DhALamAM H paryAyonuM varNana A DhALamAM che. paryAyanA pradhAnatAe 2 bheda che (1) vyaMjana paryAya, ane (2) arthaparyAya. dIrghakAlavartI paryAya ke je zabdo (vyaMjano) dvArA bolI zakAya jema ke jIvano manuSyaparyAya, te vyaMjanaparyAya kahevAya che. ane kSaNa-kSaNanA eka-eka samayavartI paryAya ke je zabdothI bolI na zakAya paNa arthamAM (padArthamAM) hoya ja te arthaparyAya. te vyaMjanaparyAya ane arthaparyAya Ama bannenA dravya-guNa ema be be bheda che tenA paNa zuddhaazuddha Ama be be bheda che. eTale 2x242=8 bhedo paryAyanA thAya che. dharma-adharma-AkAza A traNa dravyo ke je vyavahAranayathI apariNAmI che. temAM paNa nizcayanayathI A aSTavidha paryAyo hoya ja che. tethI te traNa dravyo paNa nizcayanayathI pariNAmI ja che. chae dravyo tripadIyukta hovAthI pariNAmI nitya che. paNa kUTastha nitya ke kSaNika mAtra nathI. 'jala' pote niyatAkAravALuM nathI. ghaTamAM bharIe to ghaTAkA2paNe bane ane tapelAmAM bharIe to tapelAnA AkAre bane, tema dharma-adharma dravyo paNa lokAkAzavyApI hovAthI te AkAre pariNAma pAmyA che. tethI te dravyomAM paNa paryAya che. tathA gati-sthiti-avagAhanA karatA jIva-pudgalone sahAyaka thavAnA paryAyamAM A traNe dravyo varte che tethI paNa pariNAmI che. paMdaramI DhALamAM H 'jJAnaguNa' e jIvanamAM udyota-prakAza lAvanAra che. ajJAna rUpI aMdhakArano nAza karanAra che. bhavasAgaramAM jahAja samAna che. jJAna vinAnI kriyA khAA samAna che ane kriyA vinAnuM jJAna sUryasamAna che. jJAnaguNa yukta kriyAsaMpanna je munio che te dhanya che. jJAnaprApti mATe je gItArthanizrAe vihAra kare che te munio paNa dhanya che. je jJAnamArga prApta karavAnI upekSA karIne ajJAnamAM ja racyA-pacyA rahetA chatA kapaTapUrvaka kriyA karI mAna vahana kare che te nirdoSa mArge nathI. jJAnadazAnI upekSA karI svataMtrapaNe vicaratA ane bAhyabhAvamAM ja rAcatA munione A DhALamAM ghaNo upAlaMbha Apyo che. je kharekhara bhAvathI manana karavA jevo che. 3 Page #35 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 34 prastAvanA dravya-guNa-paryAyano rAsa soLamI DhALamAM - dravyAnuyoga"nuM jJAna e sAmAnya nathI. A to brahmANI che arthAt paramAtmA vItarAgadevanI pavitra vANI che. mATe gItArtha guruo pAse ja bhaNavAnuM kahyuM che bhaNyA pachI paNa tucchabuddhivALAne AvA gaMbhIra mahAna arthavALA anuyoga bhaNAvavA nahIM evI AjJA karI che. kAraNa ke sAmAnya mANasane kiMmatI vastu ApavAthI vastunI kiMmata ghaTe che. te jIvane AvI mahAmUlyavAna vastuonI kiMmata hotI nathI. AvA prakAranA gaMbhIra arthavALA dravyAnuyoganA ghaNA bhAvo to kevalI bhagavAna ja jANe che. chatAM saMkSepamAM gungamathI ane anubhavabaLathI keTalAka bhAvo A graMthamAM varNavyA che Avo dravyAnuyoga bhaNavAthI pApanI zreNI nAza pAme che. mukti paTarANI prApta thAya che. talane jema ghANI pIle tema ghanaghAtI karmo pIDAya che. tathA durjana mANaso AvA graMtho joIne TIkAniMdA avazya karaze ja. kAraNa ke jene jJAnaruci nathI te niMdAmAM ja masta hoya che. to paNa jJAnaruci evA sajjana jIvothI A graMtha paNa jainazAsanamAM jarUra pratiSThA pAmaze. sattaramI DhALamAM - pUjya graMthakArazrI upAdhyAyajI mahArAjazrIe potAnI yazasvI guru pATaparaMparA varNavI che. akabara bAdazAhanA pratibodhaka 16mA saikAmAM thayelA pUjya jagadaguru zrI hIrasUrIzvarajI ma.sAhebanA ziSya- vargamAM AcAryonA nAmo jaNAvIne pachI pUjya zrI kalyANavijayajI ma.sA.thI upAdhyAyanAM nAmo jaNAvIne temAM thayelA pUjya zrIjitavijayajI ma.zrInA laghu gurubhAI zrI nayavijayajI ma.zrInA vinItaziSya zrI yazovijayavAcakanI A graMtharacanA che. Ama kahIne je gurukRpAthI kAzImAM nyAyazAstrAdi bhaNavAnI tathA durbodha evA nyAyaciMtAmaNi graMthanA abhyAsanI prApti thaI. te guruparaMparAno upakAra mAnI graMtha samApta karela che. A pramANe A graMthamAM tathA tenI eka eka DhALamAM zuM zuM viSaya AlekhAyo che. tenI sAmAnya rUparekhA A samajAvI che. A ja viSaya digaMbarAsnAyamAM pravacanasAra ane nayacakra Adi graMthamAM che. paraMtu temAM keTalIka je kalpanAo mAtra karavAmAM AvI che te barAbara nathI. tethI A graMthamAM tenI samIkSA karavAmAM AvI che. graMthakArazrIe A ja viSayane saMskRta bhASAmAM samajAvato "anekAnta vyavasthA" nAmano graMtha paNa banAvyo che. graMthakArazrIe zrI vizeSAvazyakabhASya, sammatitarka, pramANanayatattvAlaka ane anuyogadvAra Adi pUrvAcAryaracita graMthono AdhAra laIne A apUrva graMtharacanA karI che. gujarAtI bhASAmAM kAvyarUpe suMdara ane rasaprada evI A racanA che. Page #36 -------------------------------------------------------------------------- ________________ prastAvanA 35 dravya-guNa-paryAyano rAsa A graMtha bhaNavAnI preraNA - ----------- zrI mahesANA pAThazALAmAM meM vikrama saMvata 2004 thI 2010 sudhI kula 7 varSa sudhI saMskRta-prAkRta tathA dhArmika keTalAka graMthono abhyAsa karyo paraMtu dravyAnuyoganA graMthono abhyAsa karavAno yoga tyAM Avyo na hato. vikrama saMvata 2012mAM amadAvAdamAM AvavAnuM thayuM. tyAM ujamaphaInI dharmazALAmAM vikrama saMvata 2013mAM pUjya AcAryadeva zrI caMdrasAgarasUrIzvarajI ma.sA. cAturmAsa hatA. teozrInI nizrAmAM pUjya sAdhubhagavaMtone tathA pUjya mRgendrazrIjI ma. sA. Adi sAdhvIjI ma.zrIone paMDitavarya zrI zAntilAla kezavalAla zAha A rAsanuM vivecana samajAvatA hatA. AcArya mahArAjazrIe mane A dhArmika vargamAM besavAnuM sUcana karyuM tyAre sauthI prathama mane A graMthano yatkiMcit sparza thayo. tyArabAda paMDitajI zrI zAntibhAI pAse meM A graMthano paddhatisara abhyAsa karyo. teozrInI aMdarathI vAtsalyabharI amRtasarakhI paNa bahArathI kaMIka kaDavI lAgatI vANIthI kaMIka vizeSa arthabodha thayo. paraMtu teonI ja preraNAthI amArI pAThazALAmAM ja A pATha bhaNAvavAno meM cAlu karyo. temAM teozrI lagabhaga dararoja AvatA. A rIte teozrInI pAsethI mane A graMtha kaMIka vadhAre samajAyo. vAraMvAra bhaNAvavAthI ane zrI zAntibhAInI purepurI kRpAdruSTithI tathA vargamAM bhaNavA AvatAM buddhizALI pUjya sAdhu-sAdhvIjI mahArAjazrIonI sahAyathI A graMtha kaMIka aMze huM jANI zakyo chuM. A samaye A sarveno huM upakAra tathA AbhAra mAnuM chuM. vivecana lakhavAnI preraNA : ----------- pAThazALAmAM vAraMvAra A graMtha bhaNAvavAthI aMtaHskuraNA thaI ke jo A graMthanuM vivecana lakhI zakAya to ghaNuM sAruM thAya. vaLI A vargamAM abhyAsa karatA pUjya sAdhu-sAdhvIjI mahArAjazrIoe paNa vAraMvAra ghaNI ja preraNA karI ke A graMthanuM vivecana saraLabhASAmAM taiyAra karo. tathA A vargamAM pratidina sAMbhaLavA AvatA tharAdanivAsI zeThazrI rasikalAla kALIdAsa vorA, zeTha zrI bAbubhAI mohanalAla tathA saMghavI zrI praviNabhAI vAghajIbhAI Adie paNa vAraMvAra vizeSa preraNA karI. chellA 7-8 varSothI eTale ke vikrama saMvata 2052-2013 thI ja A graMtha upara vivecana lakhavAnuM zarU kareluM. paraMtu bIjAM keTalAMka kAraNosara A lakhANanuM kAmakAja dhImuM paDI gayeluM. chellA be varSothI ekadhArI A vivecana taiyAra karavAmAM mahenata karI che. graMtha lAMbo ane kaMIka kaThInAI bharyo hovAthI vivecana paNa kaMIka lAMbu thaI gayuM che. kAraNake zakya banI zake teTalI bhASAnI saraLatA ane viSayane samajavA-samajAvavAmAM vadhAre spaSTatA karavA prayatna karyo che. Page #37 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 36 prastAvanA dravya-guNa-paryAyano rAsa saMdigdha artho ukelavAmAM upakArI puruSo : koI koI gAthAo ghaNI ja durgama che. jema ke navamI DhALanI gAthA 11-12 ane 13 tathA svopajJa TabAmAM to ghaNI paMktio atyanta durgama che. vAraMvAra besADavA chatAM temAM kahelo viSaya skRti ane dhAraNA bahAra cAlyo jAya che. tethI AvI gAthAonA bhAvArtho tathA TabAnI kaThIna paMktionA artho ukelavAmAM pU. A. bha. zrI caMdraguptasUrIzvarajI ma. sA., pUjya A. bha. zrI zIlacaMdrasUrIzvarajI ma. sA., pUjya AcAryadevazrI jayasuMdarasUrIzvarajI ma.sA. tathA pUjya zrI yazovijayajI gaNivarajI Adi muni bhagavaMto tathA pUjya sAdhvIjI ma.zrI zIlavarSAzrI ma.sA (lIMbaDAnA upAzrayavALA) A mahAtmAoe mArA upara ghaNo ja upakAra karyo che. atyanta vAtsalyabhAvathI viSaya skuTa karIne mane samajAvavA teozrIe prayatna karyo che. tathA jarUrI sAhitya sAmagrI paNa purI pADI che. A samaye A sarve upakArI mahAtmAone bhAvapUrvaka vaMdanA karI teozrIno upakAra svIkAravA pUrvaka AbhAra vyakta karuM chuM. prakAzanamAM sahayoga :graMtha moTo che. arthavivecana ghaNuM lAMbuM che. prakAzana kharca paNa savizeSa che. chatAM A kArya sahelAIthI samApta thayuM che. A graMtha jema jema lakhAto jato hato tathA jema jema chapAto jato hato tyAre nIcenA mahAtmA puruSoe tathA amerikAmAM vasatA tattvajijJAsu bhAI-bahenoe yathAyogya kopIo noMdhAvIne prakAzanakAryamAM suMdara sahayoga Apela che. pahelethI ja kopIo noMdhAvI sahakAra ApI vivecana lakhavAmAM mane utsAhita karavA badala A avasare te sarveno paNa huM AbhAra mAnuM chuM. (1) A. zrI surendrasUrIzvarajI jaina tattvajJAna zALA - amadAvAda pUjya gacchAdhipati A. bha. zrI rAmasUrIzvarajI ma. sA.(DahelAvALA)nI preraNAthI (50 kopI) (2) parama pUjya AcArya, ma. zrI yazovijayasUrIzvarajI ma. sA. (100 kopI) (3) pa. pU. AcArya, ma. zrI hemacaMdrasUrIzvarajI ma.sA. tathA pU. kalyANabodhivijayajI ma. sA. (200 kopI) (4) parama pUjya A. zrI jayaMtasenasUrIzvarajI ma. sA. (tristutika) (100 kopI) (5) parama pUjya gaNivarya zrI sAgaracaMdrasAgarajI ma.sA. (150 kopI) (6) zrI kIrITabhAI daphatarI parivAra (100 kopI) vekko, yu.esa.e. (7) devayAnI caMdrakAntabhAI zAha. zAmbarga, yu.esa.e. (100 kopI) Page #38 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa prastAvanA 50 tathA tethI ochI yathocita kopIo noMghAvIne. nIcenA bhAIo-bahenoe sAtha sahakAra Apela che. (1) zrI ramaNIkabhAI gohela tathA rasilAbena. salphAnsIsako, yu.esa.e. amerikA (2) eka sAdharmika mumukSubhAI-yu.esa.e. ela e. amerikA (3) zrI rAjendrabhAI ane gItAbena modI (kheDAvALA) salphAnsIsako., yu.esa.e. (4) vatsalAbena caMpakalAla DAhyAlAla zAha (susmitAbena) jainasTrITa, vApI. tathA yu. esa. e. (5) kirITa Ara. zAha-rAle., northa kerelA, yu.esa.e. (6) zrI ramezabhAI amulakhabhAI tharAdavALA (yu. esa. e.) (7) tharAdanivAsI vorA kALIdAsa trikamabhAI (ha. Ara. ke.) bIjI keTalIka sahAyakatA parama pUjaya graMthakAra zrI yazovijayajI ma.sA. nA jIvanacaritrane lagatA 8 thI 10 sArA ane suMdara phoTAonI kopI ApI A pustakanI zobhA vadhAranAra pAlItANAmAM bIrAjamAna pa. pU. A. ma. zrI bhadrasenasUrIzvarajI ma. sA. no paNa A avasare AbhAra mAnuM chuM. jeozrIe pUjya upAdhyAyajI ma. sA. nA jIvana viSenA 10 phoTAo A pustakamAM chApavA mATe lAgaNIpUrvaka ApyA che. tathA kobAmAM pUjya kalyANasAgarasUrIzvarajI ane pUjya padhasAgarasUrIzvarajI ma.sA.nA sadupadezathI thayela jaina pustakAlayanI lAyabrerIe dravya-guNa-paryAyanA rAsanI hastalekhita AkhI pratanI jherokSa kopI kADhI ApIne graMtha sudhAravAmAM sahAyakatA karI ApI che. te badala pU. A. mahArAjazrIno tathA kobA jaina pustakAlayano (ane teonA karmacArIono) paNa AbhAra mAnuM chuM. artho lakhavAmAM, vivecana vistAravAmAM ghaNo ja upayoga rAkhyo che. bahu ja kALajI ane sAvadhAnIpUrvaka kAmakAja karyuM che. eTalA mATe ja A pustakanuM cAra vAra mupharIDIMganuM kAma paNa meM pote jAte ja karyuM che. tathA lakhIne taiyAra thayelA meTarane paNa pUjya sAdhvIjI ma. zrI zIlavarSAzrIjI ma.zrIe (ke jeo suMdara abhyAsI che tathA aneka sAdhvIjI ma.zrIone nyAyanA viSayo bhaNAve che. teoe) ghaNI ja cokasAIpUrvaka sudhArI ApyuM che. Ama chatAM upayoganI zUnyatAe tathA chadmasthapaNAnA kAraNe je kaMI bhUlacUka rahI gaI hoya te badala sakalasaMgha samakSa kSamA mAguM chuM. tathA je koI bhUla jaNAya te turata mane jaNAvavA kRpA karazo ke jethI bIjI AvRttimAM sudhAro karI zakAya. suMdara TAIpaseTIMga tathA vyavasthita chApakAma badala 'bharata grAphIksa-amadAvAda presanA mAlika zrI bharatabhAI, mahendrabhAI tathA temanA sTAphano paNa AbhAra mAnuM chuM. eja li. 702, rAmasA TAvara, aDAjaNa pATIyA, surata-395OO Gujarat, India) dhIrajalAla DAhyAlAla mahetA tA. 22/12/2004, mauna ekAdazI hoTa phonaH (0261) 2688943 Page #39 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 9 VINYUs AYO 2SM CO "dravya-guNa-pacayano sasa" nAmanA A mahAgraMthanA vivecana viSe AvelA mahAtmA puruSonAM AzIrvAda vacano tathA vidvAna paMDitonA abhiprAyo..... BO( Page #40 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravyaguNaparyAyanI vibhAvanA che pUjya zrI upAdhyAyajI mahArAjAnI sAhitya-zAstrayAtrAmAM AvatAM aneka (jJAta-ajJAta-143) tIrtho paikInuM eka tIrtha eTale dravyaguNaparyAyano rAsa. padyabaddha nokhI anokhI kRti kahI zakAya, gujarAtI mAtRbhASAmAM racAyelI hovA chatAM kaThina hovAthI te bhAvone spaSTa karavA mATe graMthakArazrIe pote ja (svopajJa) gujarAtI Tabo (tabaka) racI dIdho. to paNa A kRtine samajavA paMDitajano paNa mAthuM khaMjavALe? tIkSNa buddhi banyA vinA sAmAnyajana mATe to A kRti durgama ane durbodha gaNI zakAya. prabhuzAsananA siddhAMtane pUrvamahApuruSoe 4 vibhAgamAM vibhAjita karela, temAM sauthI kaThina vibhAga eTale dravyAnuyoga. sarva anuyogomAM pradhAna-sarva anuyogono rAjA. eTale dravyAnuyoga. A dravyAnuyoganA viSayane samajavA mATe upayogI AkaragraMtho sUyagaDAMgasUtra, saMmatitarka, tattvArtha vagere che. dravyAnuyogamAM mukhya viSaya che A jagatanA dRzya-adazya cha dravyo (guNaparyAyano AdhAra, traNe kAle eka svarUpe rahe te dravya) tathA tenA sahabhAvI (yAvad dravyabhAvI) anaMtA guNo ane kramabhAvI (ayAvad dravyabhAvI) anaMtA paryAyo. pratyeka padArtho dravyaguNaparyAya svarUpa ja hoya che. tethI utpAda-vyaya-dhrauvya svarUpa tripadImaya paNa che. dravya-guNa-paryAya, Ama A traNa padArthanI talasparzI-sarvagrAhI-caramabiMdunI vibhAvanA jo thaI jAya, to lokAloka hastAmalakavatuM pratyakSa dIse. paraMtu AvI sarvotkRSTa vibhAvanA ApaNA jevA sAmAnya jIvo mATe yojanonAM yojano dUra che. chatAM, prayatna sAdhya evI A vibhAvanAno mahApuruSoe kaMDArelI keDI jevA keTalAka graMthothI rasAsvAda cAkhI zakAya che. temAM paNa A upAdhyAyajI mahArAjano banAvelo dravya-guNa-paryAyano rAsa to vibhAvanA mATeno viSayapraveza karAvanAro maulika graMtha kahI zakAya. Page #41 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 40 AzIrvAda vacano dravya-guNa-paryAyano rAsa AvA graMthanI tAttvika vibhAvanA ApaNI meghA-prajJA-buddhine sateja ane sUkSma banAve che. tethI gUDha ane gahana zAstronA rahasyane pAmavA samartha banI zakAya che. jo ke AvA gahana-zramasAdhya viSayonA abhyAsuo alpa hoya che. AjathI 25 varSa pahelAM to A graMthano pracAra nahivat hato. paraMtu paM. zrI zAMtibhAI tathA paM. zrI dhIrUbhAI jevA keTalAka sujJa AtmAo khAsa karIne A graMthane svAdhyAyamAM lAvyA che. Aje ghaNA sAdhu-sAdhvIjIo paNa A graMthanA abhyAsI banyA che ane teo A graMtha anya sAdhu-sAdhvIjIone bhaNAve paNa che. A graMtha upara judA-judA 2-3 anya vivecano paNa upalabdha che. paM. zrI dhIrUbhAIe karela vivecana vistAranI dRSTie tathA Adhunika saMdarbhamAM dAkhalAdRSTAMto-yuktio pUrvakanuM hoI saralatAnI dRSTie pUrvanA vivecano karatA alaga tarI Ave tevuM che. temaNe graMthamAM rahelI kaThinatA-gahanatAne sarala karI A graMthane vadhu adhyayanopayogI banAvela che. 70 varSanI vaye paNa temano adhyayana-adhyApana pratyeno udyama-utsAha-apramattatA Adi guNo sAdhujano mATe paNa anukaraNIya ane anumodanIya che. temaNe karelA prayatnanI anumodanA karI sAdhuvAda Apu chuM. prabhu zrI pArtha janmakalyANaka dina poSa dazamI, saM. 2061, gopIpurA, surata. vijayarAmasUri (DahelAvALA) tathA jagazcaMdrasUri Page #42 -------------------------------------------------------------------------- ________________ // aham namaH // maMgala kAmanA ke do zabda / (on mujhe yaha jAnakara prasannatA huI ki sarasvatI ke varada putra nyAyavizArada mahAmahopAdhyAya zrI yazovijayajI ma. racita dravya guNa paryAya rAsa kA saMpAdana evaM vivecana samartha jaina vidvAn paM. zrI dhIrajalAla DAhyAlAlabhAI mahetA ne kiyA he / graMtha ke racanAkAra mahAmahopAdhyAya zrI prasiddha-prakhara vidvAna the / kAzI ke vidvAn paMDitoMne jinako abhinaMdita kiyA hai| jisakI sAhitya-kAvya-nyAya-darzana Adi sAhitya kI racanA advitIya hai / taduparAMta bAlajIvoM ko tattva kA bodha saralatA se ho sake isa bhAvanA se lokabhASA meM bhI rAsa-caupAI-stavana-pada-sajjhAya Adi kI racanA karake mahat upakAra kiyA hai / unakI racanAeM tattvasabhara evaM bhAvapUrNa hai / zabda kI racanA apUrva prakAra kI hai| racanAoM meM prabhu ko pAne kI pyAsa chipI hai / saMyama rasa ke AnaMda kA bhAva bhI padoM meM vyakta kiyA hai| ve apane samaya ke prabhAvaka eka mahApuruSa the / calate-phirate vizva vidyAlaya jaise the / dravya-guNa-paryAya rAsa unakI zreSTha racanA hai / Atmadravya kI paripUrNatA kA paricaya isa granthameM milatA hai / bhinna-bhinna dRSTikoNa se AtmAdi dravya-guNa aura usake paryAya ko samajhAne kA suMdara prayAsa kiyA gayA hai / alaga alaga DhAloM meM dravyArthika -paryAyArthika nayoM ke dvArA dArzanika dRSTi se dravya-gaNa-paryAya kA saMdara nirupaNa kiyA hai| AtmA aura AtmA se saMbaMdhita guNa-paryAya ke astitva kA bodha yaha grantha detA hai / samyak vicAroM se samRddha-susajjita yaha grantha hai / grantha ke svAdhyAya karanevAle vyakti ko apUrva svAda kI anubhUti pradAna karatA hai / mujhe vizvAsa hai ki yaha grantha tattvajijJAsu AtmAoM kI pyAsa ko bujhAyegA / isa grantha ke vidvAn vivecaka paM. zrI dhIrajalAlabhAI mahetA ne bahuta suMdara sarala tarIke se grantha ke tattva rahasya ko samajhAne kA prayAsa kiyA hai, jo abhinaMdanIya hai / ve svayaM acche lekhaka evaM vivecanakAra haiM / deza-videza meM aneka AtmAoM ko jJAnAmRta kA pAna karA rahe haiM / svabhAva se vinamra-jJAna dAna meM udAra AcArasaMpanna dhArmika zikSaka haiM / isa grantha ke lie kiyA gayA unakA prayAsa saphala ho yahI maMgala kAmanA.... / AcArya padmasAgarasUri di. 16-1-2005 Page #43 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 'sarjaka ane sarjanano saravALo pa2mAtmAnI ane paramAtmAnA zAsananI eka viziSTa balIhArI kaho ke pUnyAI kaho, je samaye jevA vyaktitvavALA nokhA-anokhA mahApuruSanI jarUra hoya che te samaye te puruSano avatAra zAsananI puNyAIthI thaI jato hovAthI zAsananuM nAvaDu abAdhita paNe AgaLa vadhatuM ja rahe che. A. bha. zrI haribhadrasUrijI, A. bha. zrI hemacaMdrasUrijI, A. bha. zrI hIravijayasUrijI..... jevA dhuraMdharo niyata ane jarUrI samayAMtare thayA che. A. zrI haribhadrasUrijI pachI lagabhaga hajAra varSa bAda AvA ja dhuraMdhara upA. zrI yazovijayajI ma. thayA. jemaNe kumatonA apapracAro, vallabhAcArya jevAnA zrRMgArapradhAna dharmanI prarUpaNA, pratimA virodhIonA humalAo, caitanyavAsIonA zithIlAcAra vi. anekavidha paDakArono jabbara sAmano karI zAstrIya ane satyamArganI prarUpaNA ane AcaraNA dvArA jinazAsananI AbAdIne cAra cAMda lagAvyA hatA. dIkSA bAda 11 varSa nayavijayajI gurU pAse bhaNyA. dhanajI sUrAnA Arthika lAbhathI, paMDitonA rojanA 1 rUA. pagArathI traNa varSa kAzImAM bhaNyA, 'nyAyavizArada' banyA. bAda cAra varSa AgrAmAM paMDito pAse rahI tarkazAstrono talasparzI abhyAsa karI tArkikazIromaNI banyA. kula 18 varSa sudhI jaina-jainetara tamAma dharmano sAhityika ane dArzanika abhyAsa karyo. nyAya-vaizeSika-sAkhya-bauddha-jaiminI vi. nA siddhAMtono abhyAsa karI 'vibudhacuDAmaNI' banyA. amadAvAda rAjanagaramAM aSTAvadhAna karI mogala subAone AzcaryamAM garakAva karI dIdhA. 'kurcalasarasvatInA' birUdane dhAraNa karanArA yazovijayajIne 1718mAM vAcaka + upAdhyAya padathI alaMkRta karAyA. saMskRta-prAkRta ane gujarAtI bhASAmAM temaNe aDhaLaka sAhityanuM sarjana karyu. koIpaNa darzana ke koIpaNa viSaya temanAthI vaNakheDAyelo na hato. jaina tarkabhASA jevA graMtho racI jainetaranA tarkasaMgraha vi. graMthonI khoTa pUrI hatI. nayapradIpa-nayarahasya, nyAyAloka-nyAyakhaMDanakhaMDakhAdya aSTasahasrItAtparya vivaraNa-jevA tArkika graMtho racI potAnI tarka zaktinI utkRSTa khIlAvaTane jagata samakSa mUkI hatI. Page #44 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa AzIrvAda vacano 43 'rahasya padathI aMkita 100 jeTalA graMthonI racanA karI (je racavAnI IcchA temaNe bhASA rahasya nAmaka graMthamAM vyakta karI che) jainadarzanane nyAyanA viSayamAM Toca upara birAjIta karavAnuM yazasvI kArya karyuM hatuM. temanA samakAlIna thayelA lAbhAnaMdajI (AnaMdaghanajI) mahArAjAnA sahavAsathI tarka sAthe temanI AdhyAtmika anubhUtinI cetanA paNa soLe kaLAe khIlI uThI hatI. temanA ja zabdomAM : bhava khapAI sujasa vilAsa, bhaye siddha svarUpa lIye dhasamasa, AnaMdaghana ke saMga sujaza hI mile jaba, taba AnaMdasama bhayo sakasa... AvI adhyAtma cetanAmAMthI ja adhyAtmasAra-jJAnasAra-adhyAtmopaniSad jevA graMthonA niNaMdo, sarjana thayA che. bAkI adhyAtma vagaranA tarkamAM zuSkatA ane jaDatA AvI jatAM vAra nathI lAgatI. upA. yazovijayajI ma. upara "gurUkRpA' nI mahera to hatI ja. sAthe ja mA~ sarasvatInI mahera paNa aparaMpAra hatI. "UM" A maMtranA bIjAkSarathI mAtA sarasvatIe tuSTa thaIne gaMgAnadInA kAMThe temane tarka-kAvyanuM varadAna ApyuM hatuM. bhAratInI A kRpAthI temanuM buddhibaLa-temanI vicakSaNatA AsamAne pahoMcI hatI. A sarasvatIdatta maMtrakRpAne jIvaMta rAkhavA mATe ja teo potAnA dareka graMthonI racanAno prAraMbha "IMdra" zabdAMtagarta "E" zabdathI karatA. kRpAbaLa ane buddhibaLanA jore upAdhyAyajIe saMskRta-prAkRta ane gujarAtI bhASAmAM aDhaLaka sAhitya sarjana karyuM. temanA sarjanamAM sUkSmatA, spaSTatA ane samanvayatAno subhaga samAgama divA jevo spaSTa dekhAya che. eka bAju vidvAnone paNa samajAvavAmAM bhejAnuM dahIM thaI jAya tevA tarka bharapUra graMtho sarjana karavA, to bIjI bAju abhaNa mANaso paNa saraLatAthI gAI zake, adhyAtma bhaktimAM bhIMjAI zake, evA saraLa gujarAtI bhASAbaddha stavanonA sarjana karavA... A ja temanI koIka viziSTa vizeSatA hatI. gurjarabhASAnAM stavano, kAvyo, adhyAtmika pado, gIto uparAMta rAsonI racanA paNa temane rasALa zailImAM karI che jenAthI sarvatovyApta temanI vidvatA pragaTa thAya che. Page #45 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 44 AzIrvAda vacano dravya-guNa-paryAyano rAsa upAdhyAyajIe aneka rAsonI sAthe "dravyaguNaparyAyano rAsa" A nAmanA graMthanuM benamuna sarjana karIne to kamAla karI che. sAmAnyatayA rAsano artha thAya che ke "cAritranA mAdhyame kathAnAyakonA guNagAna karavA." ahI rAsano A artha nathI. ahI koInuM caritra nathI ke koI caritranAyaka nathI ahIM to buddhine kase evA karkaza padArthonuM gurjara kAvyamAM padyamaya sacoTa ane saraLa nirUpaNa che. dravyAnuyoganA bharapUra padArthone rAsanA bibAmAM DhALavAnA kaparA kAryanI jahemata uThAvavAnuM paheluM bIDu upAdhyAyajI ma.zrIe ja jhaDapyuM lAge che. tarka saMbaddha padArthone gurjara kAvyamAM ochAmAM ochA zabdomAM vadhumAM vadhu bodha thAya ane koI padArthanA rahasyone anyAya na thAya arthAta chUTI na jAya e rIte paghanibaddha karavA e koI nAnI sunI vAta nathI. gurukRpA ane mA~ sarasvatInI kRpAthI azakya lAgatuM A sarjana zakya banyuM che. Aje paristhiti evI che ke gurjara bhASAnibaddha A rAsanA abhyAsuo paNa jUja che. gujarAtI rAsane paNa samajavo ghaNuM kaThaNa kArya lAge che. paMDitavarya zrI dhIrUbhAI jevA zAsanapremI, AcArasaMpanna ane zAstra-saMniSTha vidvAno Aje jaina saMghanA gauravarUpa che. jeo deza-videzamAM AvA uMcA graMthonA adhyApana dvArA jJAnadAnanA mAdhyame jabarajasta zAsanasevA karI rahyA che. samAjanuM-sAdhu-sAdhvIjI bhagavaMtonuM jJAnastara ucuM lAvavAno bhagIratha prayAsa teo varSothI karI rahyA che. A kArya mATe temane jeTalA abhinaMdana ApIe eTalA ochA che. kAraNa ke bahArathI aneka kSetre khUbaja samRddha lAgato ApaNo A jaina saMgha jJAnanA kSetre khUba ja daridra hoya evuM acUka lAge che. tyAre ucca graMthonA adhyApananuM teonuM A kArya ghaNuM anumodanIya ane sarAhanIya banI zake che. temaNe "dravyaguNaparyAyano rAsa' A graMthanuM adhyayana karyuM. aneka gurUbhagavaMtone adhyApana karAvyuM. videzamAM rahI samayano sadupayoga karI tenA upara vivecana taiyAra karyuM. aneka vidvAna gurUbhagavaMto pAse zaMkAnA nivAraNAdi dvArA lakhANanuM saMmArjanAdi karyuM ane karAvyuM. pUro vigere joyA. saikAo sudhI upayogI banI rahe evA eka amUlya graMtharatnanI bheTa Aje teo saMghanA karakamalomAM dharI rahyA che te ghaNo ja AnaMdano viSaya che. Page #46 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa AzIrvAda vacano 45 zAsanadeva temane dIrgha AyuSya ane pUrNa svAsthya arpaNa kare, ke jenA dvArA hajI teo uttarottara viziSTa graMthonA saMzodhana-saMpAdana-sarjana karI saMghanA jJAnavArasAne samRddha karI zake. amArA pUjya gurudevazrI A. vijayahemacaMdrasUrIzvarajI mahArAjAnI preraNAthI cAlatA zrI jinazAsana ArAdhanA TrasTane teonA AvA jJAnavardhaka kAryo upara pahelethI ja pUrNa sadbhAva che. teonA AvA sarjanakAryamAM TrasTa yathAyogya sahayoga ApI kRtArtha banI rahyuM che. prAMte eTaluM ja kahIza, ke kaThaNa lAgatA ane nAma sAMbhaLIne ja gabharATa ubho karatA A 'rAsa'nuM vivecana jyAre thaI ja cukyuM che. tenAthI kaThaNa lAgato graMtha ghaNo saraLa thaI gayo che. tyAre aneka jJAnapipAsu AtmArthI AtmAo A graMthano abhyAsa karI sUkSmabodha dvArA matine parikammata kare, AtmAne zuddha kare ane zIghra zuddha dravyaguNaparyAyanA AsAmI bane eja eka aMtaranI abhyarthanA..... piMDavADA kA. su. 1, saM, 2061 pU. A. vi. hemacaMdrazizu paM. kalyANabodhivijayajI Page #47 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravyAnuyoganI mahattA mahAmahopAdhyAya zrI yazovijayagaNiviracita "dravyaguNaparyAyano rAsa' gujarAtI grantha paMDitavarya zrI dhIrubhAI Alekhita vivecanathI alaMkRta banI suMdara rIte sampAdita thaIne prakAzita thaI rahyo che, te atyaMta harSadAyI ghaTanA che. dravyAnuyoganA nAme ke nizcayanayanA nAme ke pachI chetarAmaNI AtmadravyanI siddhinA nAme jinAjJA nirapekSa bhaLatI ja vAto zAstrIyatAnI raMge raMgIne Aje ghaNe sthAne pracArita thavAthI jyAre aneka dharmArthIo gumarAha banI rahyA che tyAre sAcA dharmArthI jJAna-pipAsuone mATe A grantha aMdhArAmAM prakAza pAtharaze. jaina zAsanamAM jJAna-kriyAnA samanvayathI mokSanI prApti bhAkhelI che. zrI dazavaikAlika sUtramAM "paDhamaM nA to tyAM evuM mArmika sUcana upalabdha che. navapadanI DhALamAM paNa prathama jJAnane pachI ahiMsA "zrI siddhAnta bhAkhI' ema kahyuM che. jJAna vagaranI mAtra kriyA AMdhaLI che ane kriyAzUnya jJAna pAMgaLuM che. tethI niSkarSa e thAya che ke mokSaprApti mATe baMneno (nahIM ke game te ekano) ucita samanvaya joIe. joIe ne joIe ja. banneno samanvaya ja mokSasAdhaka che. (a) kaThIyArAnuM kAma karavA mATe kuThAra to joIe ja. kuThAra eTale ke je ghana nakkara lohAgrano bhAga che te AgaLa, enI pAchaLa hAtho paNa hovo joIe. ekalA hAthAthI ke ekalA lohAgrathI kASTha chedana na thAya. beno ucita samanvaya eTale kASTha tarapha lohAgra ane pAchaLa pakaDavAno hAtho hovo joIe. hAthamAM hAtha dvArA baLa pUrAya te lohAgramAM pahoMce ane te baLano prayoga kASTha upara thAya eTale kASTha chedAya. (ba) tathA gharamAM sAphasUphI karavA mATe prakAzanI (jJAnanI) hayAtImAM sAvaraNI (kriyA)no prayoga karavo paDe. ekalA prakAza ke prakAzanI gerahAjarImAM ekalI sAvaraNIthI apekSita sAphasUphI na thAya. "prathama jJAna ane pachI kriyA' e Page #48 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa AzIrvAda vacano paMktinuM hArda A che ke sAvaraNI pheravatI vakhate prakAza pAtharavo joIe-hovo joIe. pahelI vayamAM mANasa prakAza pAtharyA kare ane pAchalI vayamAM mAtra sAvaraNI pheravyA kare evo artha jarA paNa saMgata nathI. tAtparya e che ke jJAna ane kriyA baMne samasAmayika hovA joIe. paraMtu jema ghoDAgADImAM ghoDo pahelA ane pachI gADI joDI hoya to savArI sArI thAya ane icchita sthAne zIghra pahoMcAya. emAM pahelAM ekalo ghoDo AgaLa cAle ane pAchaLa ghoDAthI dUra ekalI gADI cAlyA kare evuM banavAnuM nathI. baMnee cAlavAnuM to samakALe ja che. ghoDo AgaLa bhAge ane gADI pAchaLa UbhI rahe to gADImAM beThelA TheranA Thera rahI jAya. prathama jJAna ne pachI kriyA' A zAstrakathanane A rIte vicAravAthI tenuM kharuM hArda pAmI zakAze. sadA banneno sahayoga ja rahevo joIe. 47 zAstromAM ghaNA ThekANe kahyuM che ke vANI (ke lekhana) kramika hoya che. eka sAthe badhuM samakALe kahI naMkhAtu nathI. ghoDA-gADInuM varNana karavAnuM hoya to kramazaH pahelAM pAnAnA pAnA bharIne bhAga-1 rUpe ghoDAnuM varNana thAya ane pachI bhAga-2mAM pAnAnA pAnA bharIne gADInuM varNana thAya. kadAca be granthanA nAma judA paDe ekanuM nAma 'azva' hoya, bIjAnuM nAma 'gADI' hoya. paNa sUkSmabuddhi parIkSaka samajI zake che ke A banne grantha bhegA thaIne eka samanvita 'ghoDAgADI'nuM varNana kare che. parIkSaka e paNa samajI zake che ke A rIte bolavAmAM, lakhavAmAM ke vAMcavAmAM bhale ghoDA-gADIno kALa bhinna bhinna hoya, paNa tenA vaparAza vakhate ghoDo ane gADI baMnene eka sAthe ja prayojavAnAM che. opareTa karavAnAM che. alaga alaga kALamAM nahIM. jJAna-kriyAnuM paNa evuM ja che- enA vyutpAdaka grantho bhale alaga alaga hoya paNa mokSaprApti mATe baMnene sAthe ja prayojavAnA che. ekalA jJAnane ke ekalI kriyAne ke baMnene paraspara nirapekSa prayojavAthI mokSa na ja maLe. pU. upAdhyAyajI mahArAje caraNa-ka2NAnuyogane darzAvanArA mArgaparizuddhi, yatidharmasamuccaya vagere ghaNA grantho racyA che. te granthomAM cAritrakriyA-caraNakaraNAnuyoganI mahattA sthApita karI che. jyAre dravyAnuyoganA granthomAM dravyAnuyoganI mahattA sthApita karI che. eTale dravya-guNa-paryAyanA rAsamAM pahelI DhALamAM dravyAnuyoganA puSkaLa guNa Page #49 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 48 AzIrvAda vacano dravya-guNa-paryAyano rAsa gAyA che. ene sarvopari jaNAvyo che. A eka nayadezanA che. vAcakavarga jo anekAntavAdathI nirapekSapaNe pahelI DhALa vAMcaze to te nayavAda na samajavAnA kAraNe geramArge dorAya tevo saMbhava che. pachI e vAcakavarga dravyAnuyoga para caDhI jaIne kriyAyogane pheMkI paNa de athavA kriyAyoganA ArAdhakone tuccha dRSTithI jovA mAMDe to evAne A dravyAnuyoganA abhyAsathI kaMI lAbha nahIM thAya. jJAna-kriyA baMne samanvita rIte upayogI hovA chatAM paNa jema ghoDo cAle e rIte gADIne cAlavAnuM che, nahIM ke gADIne svataMtrapaNe cAlavAnuM hoya, e rIte jJAnakriyA baMne upayogI hovA chatAM samyajJAna dore e rIte kriyA karavAnI che-eTale ja zAstrakAroe caraNakaraNAnuyoga karatAM dravyAnuyoganI mahattAnA guNagAna karyA che. A paramArtha hRdayamAM rAkhIne sau koI jijJAsu ArAdhaka puNyAtmAo muktimArge pragati karavA mATe A granthano suMdara abhyAsa karI AtmAne karmanA bhArathI haLavo kare e ja pavitra bhAvanA. A granthanA vivecaka paMDita zrI dhIrubhAIne tathA temAM sahAyaka bananArAM sAdhvIjIo vagere saune zata zata abhinaMdana... zivamastu sarvajagataH li. zrI jayasuMdarasUri vaDodarA Page #50 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 0 arihaMta pada dhyAto thako, daha-guNa-pAyo re parama kRpALu paramAtmA zrI mahAvIra mahArAjAnA zrImukhe tripadIne pAmI zrI gautamasvAmIjI Adi agyAreya gaNadharoe aMtarmuhUrta mAtramAM ja caudapUrva sameta samasta dvAdazAMgInI racanA karI. paramAtmAe potAnI kaivalya dRSTithI ene paripUrNa suMda2 jANIjoI enA para prAmANikatAnI mahorachApa mArI. tIrtha pravartana thayuM. zruta enA vahananuM amodha sAdhana banyuM. samagra zrutamAM cAra-cAra anuyogo samAyela hatA. je bhAvikAlIna zramaNonI prajJAhInatAne lakSamAM laI yugapradhAna, sAdhika nava pUrvadhara pU. zrIAryarakSitasUrIzvarajI mahArAjAe pRthak pRthak karI ApyA. A cAra anuyogo che. (1) dravyAnuyoga (2) caraNakaraNAnuyoga (3) gaNitAnuyoga (4) dharmakathAnuyoga. dravyAnuyogamAM navatattva, Sadravya, loka, karma, adhyAtma, yoga, dhyAna, lezyA jevA gahana padArthono samAveza thAya che. caraNakaraNAnuyogamAM AtmAne karmathI judo karI sahaja svarUpane pAmavA jarUrI cAritrAcAra-kriyAmArgano mukhyatve samAveza thAya che. gaNitAnuyogamAM kSetranAM mApo, kALanuM svarUpa vagere gaNita saMbaMdhi jhINavaTabharI mAhitiono samAveza thAya che. jyAre dharmakathAnuyogamAM vividha kathAo, prasaMgo, dRSTAMto, udAharaNo, upamAo Adi dvArA dharmopadeza karAto hoya che. jIvavizeSane AzrayIne te te anuyoga dvArA dharmAcAryo te te jIvane pratibodha karI AtmakalyANanA mArge caDAvatA-calAvatA hoya che. anuyoga eTale vyAkhyAna paddhati. vyAkhyAna-vivecana karavAnI zailivizeSa. A cAreya anuyogomAM 'dravyAnuyoga' kaThaNatAnI dRSTie avvala naMbare che. emAM samajavA-samajAvavAmAM buddhine khUba kasavI paDe che. matijJAnAvaraNIya temaja zrutajJAnAvaraNIya Page #51 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 50 AzIrvAda vacano dravya-guNa-paryAyano rAsa karmano savizeSa kSayopazama jemano hoya evA ja sAdhako A anuyogamAM pragati sAdhI zake che. samyagadarzananI viziSTa kakSAnI zuddhine karanAra A anuyoga hovAthI cAritrI AtmAone dravyAnuyogano abhyAsa karavA mATe zAstrakAroe keTalIka viziSTa chUTachATo paNa ApelI che. tenAthI paNa A anuyoganuM mahattva spaSTa thAya che. dravyAnuyoga eTale dravyano anuyoga. jagatamAM jeTalA paNa dravyo che temanuM dareka naya-nikSepa-pramANa AdinA pariprekSyamAM sAMgopAMga jJAna prApta karavuM-karAvavuM. navapadanI ArAdhanAmAM prathama zrI arihaMtapadane ArAdhatA ArAdhako eka duho bole che- "arihaMta pada dhyAto thako, dabaha-guNa-panjAyo re, bheda-cheda karI AtamA, arihaMtarUpI thAyo re." A duho dravya-guNa-paryAya aMge vAta kare che. "arihaMta-dravyamAM dravyapaNuM karyuM? enA guNa kayA? ane enA paryAyo kayA? e badhuM jANI, tenuM dhyAna dharI, arihaMta ane potAnA AtmAno bheda jANI te bhedano cheda karavAthI ja AtmA pote arihaMtarUpI thAya che. A eno paramArtha che. dravyAnuyoganuM sthAna dravya-guNa-paryAyane jANavA puratuM che. enuM dhyAna caraNakaraNAnuMyogamAM samAveza pAme che. e dhyAnathI ja arihaMta ane svanI vacceno bheda chedAya che. ane AtmAnI arihaMta svarUpa prApti enuM aMtima phaLa che. e prApta karavA mATe ja dravyAnuyogane jANavAno che. pU. nyAyAcArya, nyAyavizArada, laghuharibhadra upamA prApta, kalikAlamAM zrutakevaLInA jJAnanuM smaraNa karAvanAra, mahAmahopAdhyAya zrI yazovijayajI mahArAje dravyAnuyoganA arka samo dravya-guNa-paryAyano jJAnanA nicoDa samo rAsa gujarAtI bhASAmAM banAvyo che. teja A dravya-guNa-paryAyano rAsa che. A graMthanI mahattA eTalI badhI viziSTa che ke gujarAtI evA A graMthano anuvAda paMDita bhojasAgare saMskRtamAM karyo. dravyAnuyo-tapa nAme e graMtha pU. upAdhyAyajI mahArAjanA purUSArthane so-so salAmI bhare che. pU. upAdhyAyajI mahArAjanI A kRti bhale gujarAtImAM, geya DhALIyA rUpe racAyela che paNa enI paMktie-paMkti vidvAnone mAthAM DolAvavAM paDe tevI nakkara che. eo zrImadranA gaMbhIra Agama-udadhinA UMDA avagAhana bAda, svadarzananA rahasyothI pariNata Page #52 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 51 dravya-guNa-paryAyano rAsa AzIrvAda vacano thayela mArgAnusArI buddhinA udbhava bAda, vAyagraMtha, darzanagraMtha, kAvyagraMtha, vyAkaraNagraMtha Adi anekAneka jJAna-vijJAna zAkhAnA mULa sudhI pahoMcIne saMprApta karela viziSTa pratibhAnA prakAza bAda racAyela aneka kRti paikInI A eka kRti che. AmAM sarvanayAtmaka, pramANa puraskRta, zvetAMbara jaina mata mAnya siddhAMtonuM jabaradasta maMDana che. A maMDana karavA mATe emaNe agAdha zvetAMbara AgamarAzimAMthI kiMmatI ratnono sahAro lIdho che. tema ja digaMbara graMthakAronI ane ajaina darzanakAronI vividha viSayaka paMktiono paNa upayoga karyo che. Ama karavA chatAM e adhUrA apramANa mithyAdarzanone ane temanA darzanAnuyAyIonI moTI vAtone kyAMya Teko na maLI jAya tenI pUratI kALajI paNa rAkhI che. A rAsagraMtha dravyAnuyogamAM praveza karavA mATe dvAra tulya hoI sAdhako anukULatA meLavI eno abhyAsa karatA AvyA che. jUja ja saMkhyAmAM eno abhyAsa karAvatA prajJApuruSo maLe che. tema abhyAsakonI saMkhyA paNa jUja ja hoya che. chatAM paNa AmAM je paDe che te ja Ano AsvAda mANI zake che. sUripuraMdara pU. A. zrImad haribhadrasUrIzvarajI mahArAjA samyagdarzana mATe sukhAraMbha zabda prayoje che. to samyagdarzananI savizeSa zuddhinirmaLatA karanArA AvA graMthonA avagAhanathI to e sukhamAM keTalI gaNI vRddhi thatI haze te to anubhavI ja jANI-mANI zake che. A rAsa graMthanI gahanatA joI pU. upAdhyAyajI mahArAje ja enA upara TabA (stabaka-bAlAvabodha)nI eTale ke gujarAtI TIkAnI sa2canA karI svakRta padya kRtino paramArtha gadyamaya zailImAM kholI Apyo che chatAM e paNa madhyama buddhi-sAdhako mATe duruha banatAM enA para judAM judAM vivecano-bhASAMtaro paNa lakhAyAM che. jenI aneka AvRtio A pUrve bahAra paDelI che. prakAzita thayelI che. Ama chatAM paMDitavarya zrI dhIrubhAIe bujharga gaNI zakAya evI vaye jJAnano satata puruSArtha jArI rAkhI A vidvadbhogya rAsa-graMtha para suvistRta vivecana lakhI anumodanIya kArya karyuM che. chellA keTalAka varSothI caturvidha zrIsaMghane teo potAnI jJAnalakSmIno suMdara lAbha ApI rahyA che. adhyApana kSetre kArya karatAM karatAM je je muzkelIono sAmano abhyAsa vargane karavo paDe che teno anubhava temane thatAM e muzkelIo ochI thAya evA udezathI teo varSothI abhyAsa graMthonA saraLa vivecano-bhASAMtaro karI saMgha samakSa dharatA AvyA Page #53 -------------------------------------------------------------------------- ________________ para AzIrvAda vacano dravya-guNa-paryAyano rAsa che. enAthI temane jJAnabhaktino uttama lAbha maLavA sAthosAtha abhyAsu vargane paNa abhyAsanuM eka AdhArabhUta AlaMbana sAMpaDe che. graMtha Akara che, padArtha gahana che, naya-nikSepA-nyAyanI prAcIna ane navyazailIno pracura upayoga che. vividha darzana zAstronA padArtho ane udAharaNo AdithI sabhara che. tethI enuM bhASAMtara ane vivecana karavuM e kArya saheluM to nathI ja. te viSayonuM suMdara jJAna, teno paramArtha kADhavAnI virala AvaData ane vidvajokharo sudhInA vAcako mATe rasALa chatAMya saraLa banI rahe evuM vivecana karavAnI kSamatA. AvI anekavidha AvaData hoya to ja A kAma zakya banI zake che. vRddhavayamAM paNa deva-gurunI kRpA jhIlI teoe A saghana puruSArtha karyo che tenI anumodanA karavApUrvaka bhAvamAM paNa teonA hAthe AvA graMtho saraLa vivecanAdi rUpe lakhAya-prakAzita thAya evI abhilASA vyakta karuM chuM. samayanA abhAve A vivecananuM mAtra uparachalluM ja avalokana zakya banyuM che. chatAM emAM je je vAMcavAnuM banyuM che te prAmANikapaNe graMtha sApekSa rahIne ja lakhavAno prayAsa karyo che evuM mane spaSTa jaNAyuM che. Ama chatAM A Akara vivecana graMthamAM koI vidvAnane koI paMkti ke nirUpaNamAM kacAza ke zAstra asaMgatatA lAge to te bAbata paMDitajIne lakhI jaNAvaze to teo jarUra e bAbata vicArI nUtana AvRtti AdimAM e aMgeno jarUrI sudhAro karaze evo vizvAsa che. saM. 2061, kArataka suda-1 zrI gautamasvAmijI kaivalyapragaTana dina surata, eja li. vijayakIrtiyazasUri = == Page #54 -------------------------------------------------------------------------- ________________ paramAtmAnI dhyAnAsAdhanAnAM - amI chAMTaNAM-samo graMtha devAdhideva zrI mahAvIra prabhue cAritradharma aMgIkAra karyA pachI Azare sADA bAra varSe paryanta maunapaNe AtmasAdhanA karI tevuM ApaNe zAstrakAronA mukhe sAMbhaLIe chIe. bhagavAne karelA ghora-kaThina tapanuM varNana paNa ApaNane AgamagraMtho dvArA jANavA maLe che. to e varSonA sAdhanAkALa daramyAna bhagavAne AtmAnA zuddha guNone ujAgara karavAnI kevI AtmasAdhanA karI, tenuM bayAna paNa kalpasUtranA sUtromAM vizadarUpe maLe che. emAM bhagavAne anuttara jJAna, darzana, cAritra, vIrya, anuttara Alaya, anuttara satya-saMyama, anuttara Arjava-mArdava, tapa, kSamA vagere guNone kevA ujAgara karyA tenI vAto preraNAdAyaka DhaMgathI karavAmAM AvI che. vaLI, A varSo daramyAna paramAtmAe dharmadhyAnanI dhArAmAM AgaLa vadhatA vadhatA zukladhyAnanA be caraNanI sAdhanA karI hatI, tenuM paNa zAstromAM pratipAdana thayeluM che. AjJA, apAya, vipAka ane saMsthAnanA svarUpanuM ciMtana-manana-nididhyAsana karatAM karatAM teno sAkSAtkAra kahI zakIe te hade bodha meLavIne pachI jyAre zukladhyAnanI dhArAmAM prabhu pravezyA hoya, tyAre dravya-guNa ane paryAyanA sUkSma ciMtana-avalokananI prakriyA ApoApa AraMbhAI ja hoya. ghaNIvAra ghaNA savAla pUche che ke paramAtmAe A bAra varSamAM kAyotsarga karyA, temAM zuM ciMtavyuM haze? teno javAba A che : paramAtmAe zukaladhyAnanA rUpamAM jagatamAM vartatAM padravyonA temaja tenA guNa-paryAyonA svarUpanuM sUkSmAtisUkSma nirIkSaNa, ciMtana temaja anubhUti karyA che. jagatanA je bhAvo jevA svarUpe hatA, tevA ja svarUpe prabhue joyA-jANyA, ane pachI tenuM yathAtatha pratipAdana jagata samakSa karyuM, mATe ja prabhune AptapuruSa, sarvajJa ke yathArthavaktA tarIke ApaNA zAstrakAroe navAjyA che tathA oLakhAvyA che. paramAtmAnA te yathArtha darzananI temaja temaNe karelA yathAtatha pratipAdananI Page #55 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 54 AzIrvAda vacano dravya-guNa-paryAyano rAsa AchI-pAtaLI jhalaka dareka jijJAsu jIvane maLI rahe te hetuthI ApaNA jJAnI puruSoe aneka aneka zAstronI racanA karI che. emAM dvAdazAMgI pravacana to mukhya che ja. paraMtu te uparAMta paNa sanmatitarka tathA nayacakra jevA Akara graMtho pazcAdvartI zratadhara puruSoe racyA che, jenuM adhyayana karanArane dravya, guNa, paryAyanA svarUpano tathA tene jovA-jANavA mATenI naya-pramANAdirUpa dRSTino paricaya maLI rahe tema che. mahApuruSonA racelA e graMthonA AdhAre cAlanArA tathA teno AdhAra laIne aneka zAstragraMthonI racanA karanArA aneka jJAnI puruSo ApaNe tyAM thayA che. jemAM mahopAdhyAya zrI yazovijayajI gaNinuM nAma agrakrame laI zakAya tema che. teoe saMskRta-prAkRtamAM to asaMkhya zAstro racyA ja che. paraMtu sAthe ja, bALabhogya dezIgujarAtI ke mArugurjara-kahI zakIe tevI bhASAmAM, te paNa geya svarUpamAM, paNa keTalAka viziSTa graMthonI racanA karI che. prastuta "dravya-guNa-paryAyano rAsa' te paNa temAMnI ja eka mahattvapUrNa kRti che. A kRtinuM parizIlata-adhyayana karavAthI ApaNane samajAya che ke prabhue sADAbAra varSa sudhI je dhyAna-ciMtana karyuM haze teno viSaya, tenI prakriyA tathA tenuM svarUpa kevAM haze. temanI samakSa paNa kaNAda, gautama, jaimini, kapila vagere keTakeTalA matamatAMtaro haze, ne te badhAe nakkI karI nAkhelA dravyAdinuM svarUpa ane tenI sAme prabhune potAne potAnI dhyAnadhArAmAM pratyakSa thatuM dravyAdinuM svarUpa te bemAM keTalo badho pAyAno taphAvata haze. te badhAno ApaNane Achero aNasAra maLI rahe che. vadhumAM, paramAtmAnA samayamAM je ajaina ciMtako ne graMthakAro na hotA, je pAchaLathI thayA, temanA ciMtananI tathA digaMbaronA "maulika' kahI zakAya tevA ciMtananI vAto karavAnI, temaja te vAtonI ayogyatA puravAra karavAnI, taka A graMthanA graMthakArazrIe je rIte A rAsa-graMthamAM jhaDapI lIdhI che te paNa ApaNane, yuge yuge uddabhavatA-badalAtA rahetA mata-matAMtaro sAthe/sAme, kevI rIte kAma pADavuM, tenI cAvI batAvI ApanArUM che. sAco jijJAsu to A rAsa-graMthanA mAdhyamathI dravyAdinA svarUpano paricaya pAmIne tIvrapaNe lAlAyita thAya ke jo A nAnakaDA graMthamAM paNa ATaluM gahana rahasya khUlatuM hoya ne tethI tattvadarzanano mahAna AnaMda anubhavAto hoya to, kharekhara jyAre zukladhyAnanI dhArAmAM vartIne dravyAdinA parama gUDha rahasyono pratyakSa Page #56 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 55 dravya-guNa-paryAyano rAsa AzIrvAda vacano sAkSAtkAra karavAnI sthiti Ave tyAre kevo romAMca deha-mananA aNu-aNumAM vyApI jAya! ane te sthiti- te "arpava avasara ApaNane kyAre sAMpaDaze? dravya-guNa-paryAyanA rAsanuM adhyayana karanAra mATe sanmatitarka jevA mahAna dArzanika graMthanAM dvAra khullAM thaI jAya che. A rAsa barAbara bhaNavAmAM Ave to Akara graMtho paNa pramANamAM sugama thaI paDe. Aje ApaNA saMghamAM A rAsanuM vipula pramANamAM adhyayana thavA mAMDyuM che tenuM zreya 5. pU. dharmadhurandharasUrijI ma.sA., paM. zAMtilAla kezavalAla zAha tathA 5. dhIrubhAI jevA vidvAna zrAvakone ghaTe che. A kRtinuM nAma to "rAsa" che. paraMtu tenuM pota to eka gUDha ke kaThina dArzanika graMtha jevuM che. tenuM adhyayana, mAtra madhyakAlIna rAsa sAhityano paricaya hoya teTalA mAtrathI thaI zake tema nathI. tenA adhyayana mATe to jaina darzana uparAMta anya chae darzanonI temaja jainomAM paNa be zAkhAonA siddhAMto tathA matonI jANakArI hovI e anivArya hoya che. vaLI, tevI jANakArI hoya to paNa A rAsa barobara samajAya ja tevuM to nathI ja. A sthitimAM AvI gaMbhIra rAsa-racanA upara eka vizada vivecana hoya to te Avazyaka gaNAya. alabatta, vivecano to pUrvasUrionAM racelAM che ja ane te jijJAsuone upakAraka paNa banI ja rahyAM che, chatAM eka vadhu vizada, vadhu vistRta ne vadhu bALabhogya vivecana atyaMta Avazyaka hatuM. jenI pUrti paMDita zrI dhIrubhAIe A vivecanagraMtha dvArA karI che. te ghaNA AnaMdanI vAta bane che. paM. dhIrubhAInuM A pradAna jaina saMghanA jJAnapipAsu jIvo mATe atyaMta upakAraka banI raheze. zrIsaMghane zrutAbhyAsanA kAryamAM sahAyaka banavAnuM A puNya che ane te dhIrubhAIne saMghamAM cirasmaraNIya banAvaze temAM koI zaMkA nathI. saM. 2061, mAgazara vadi-3 vijayazIlacandrasUri Page #57 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kevalajJAnanA nirmala prakAzamAM padravyAtmaka lokanuM darzana karI paramatAraka, jJAnayogano raNakAra | devAdhideva zrI tIrthaMkara paramAtmA lokanA yathArtha svarUpane prakAzita kare che. tAraka tIrthakara paramAtmAnI vANI syAdvAdamaya hoya che. paramavineyI zrI gaNadhara bhagavaMtone "35ne vA, virepha vA, yuvera vA" A tripadI ApI padravyAtmaka lokanA yathArtha svarUpanuM darzana karAve che. mahAna graMthakAra pUjyapAda bhagavAna umAsvAtijI tattvArthAdhigamasUtranA "dvi-vyaya-dhrauvyayuvatti san' A sUtramAM tripadInuM rahasya khole che. vizvamAM je padArthonuM astitva che te dareka utpatti, vinAza ane sthira dharmavALA pratisamayamAM che. arthAt sarvapadArtha nitya paNa che ane anitya paNa che. padArtha dravya svarUpe nitya che. paraMtu sahabhAvI evA guNomAM pratisamaye hAni-vRddhirUpa thatA paryAyonI apekSAe te dravya anitya paNa che. saMskRta bhASAnA prakAMDa vidvAna nyAyavizArada pUjyapAda mahAmahopAdhyAya zrImad yazovijayajI ma. sAheba dravyaguNa paryAyanA rAsamAM tripadInuM rahasya, dravyathI guNa ane paryAyano bheda tathA abheda, dravya-guNa-paryAyanuM lakSaNa ane naya-saptabhaMgInA viSayo jaNAvavA sAthe AtmasvarUpa pragaTa karavAmAM dravyAnuyoganA granthonuM adhyayana, manana, parizIlana A ja mukhyamArga che AvuM bhArapUrvaka gujarAtI padyanA A granthamAM spaSTapaNe kahe che. - dravya kadApi guNa-paryAya rahita na hoya ane guNa-paryAyo dravya vinA svataMtra kyAreya na hoya. guNa ane paryAya bhinna nathI. dravya sahabhAvI (dravyanI sAthe ja rahenAra) te guNa che ane kramabhAvI (kramazaH thatI dravyanI navI navI avasthA arthAt pUrva avasthAno vyaya tathA uttara avasthAnI utpatti) te paryAya che. vyAyA nipA gu, tatiAvaH pariNAma: (tattvArthasUtra) rAsanI bIjI DhALanI keTalIka paMktio A ja hakIkata spaSTa kare che... guNa-paryAya taNuM je bhAjana, ekarUpa trihuM kAli re, dharama kahI jai guNa sahabhAvI, kramabhAvI paryAyo re. apekSAvizeSathI sarvapadArtho bhinna paNa che-abhinna paNa che tathA utpAda-vyaya-dhrauvya svarUpavALA che. dekhAtI virodhI AvI aneka bAbato paramArthathI avirodhI che AvI samanvaya dRSTi sAdhI ApanAra syAdvAda siddhAntamaya jainadarzana vizvanuM advitIya-lokottara darzana che. rAsanI pahelI DhALamAM pUjyapAd upAdhyAyajI ma. sAhebe dravyAnuyoganA granthonA (sammatitarka, tattvArthAdhigamasUtra, vizeSAvazyakabhASya, dharmasaMgrahaNI, kammapayaDI AdinA) adhyayana upara bhAra mUkI zrutadhara mahApuruSonA TaMkazALI vacanonI sAkSI ApI jJAnayoganI pradhAnatA samajAvI che. Page #58 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa abhiprAyo 57 caraNa-karaNappahANA, sasamaya-parasamayamukkavAvArA / ra0-rapa/4 sAra, nirjIvatuM nApati che (sammatiprakaraNa) dravyAnuyoganA granthonA abhyAsa, ciMtana ane manananI jo upekSA che to mahAvratAdinA pAlanarUpa dharmakriyAo sarvakarmakSayarUpa mokSaphaLane ApavA asamartha che. pUjyapAda upAdhyAyajI ma. sAheba upadezapadAdi granthonI sAkSI ApI Aja vAta puSTa kare che...... zuddha AhArAdika tanuyoga, moTo kahIo dravya anuyoga, e upadeza padAdika graMthi, sAkhI lahI cAlo zubhapaMthi. beMtAlIsa doSa rahita zuddha AhAra, paDilehaNa, pratikramaNAdi bAhya kriyA e nAno yoga che. AtmA ane deha bhinna che, rAga-dveSa A ja jIvanA saMsAranuM kAraNa che. kaSAyo jema-jema maMda thAya tema-tema AtmaguNo pragaTa thAya che. kaSAyothI mukta thavuM e ja mokSa che. AvI jJAnasAdhanA karavI e ja mahAna yoga che. TUMkamAM kriyAmArga e sAdhanA che. jJAnamArga e sAdhya che. sAdhyanI siddhimAM sAdhana jarUrI che paraMtu sAdhyanA dhyeya vinAnuM sAdhana paramArthathI sAdhana ja nathI. tathA sAdhana vinA sAdhyanI siddhi thatI nathI. e yogi jo lAgai raMga, AdhAkarmAdika nahIM bhaMga, paMcakalpabhASyanI sAkSI ApI pUjyapAda upAdhyAyajI ma. sAheba jaNAve che ke.... dravyAnuyoganA vicArarUpa jJAnayogamAM je puNyAtmAne raMga lAge che. arthAt jJAnAbhyAsamAM magna bane che. teo kyAreka saMyamanI surakSA AdinA kAraNe AdhAkarmAdikathI doSita AhAra grahaNa kare to paNa cAritrano bhaMga thato nathI. dravyAnuyoganA granthonA paramArthane pAmavA mati-zrutajJAnAvaraNIyano tIvra kSayopazama jarUrI che. tIvra kSayopazamavALA jijJAsuone paNa dravyAnuyoganA UMDA abhyAsI evA jJAnI guruno yoga jo maLe to ja adhyAtmanA rahasyone teo pAmI zake che. dravya-guNa-paryAyanA rAsanI tathA svopajJa TabAnI gujarAtI bhASA sAdhika traNaso varasa pahelAnI che. je samajavI kaThIna hovAthI bhUtakALamAM vidvAna guru bhagavaMto ane vidvAna zrAvako taraphathI vartamAna gujarAtI bhASAmAM vivecana lakhAyAM che. paraMtu A vivecananI bhASA paNa vidraznogya jevI ja che. vidvAna chatAM svabhAve saumya, saraLa ane amArA jevA adhyApako mATe hRdayamAM lAgaNI dharAvatA paMDitavarya zrI dhIrubhAIe svopajJa gujarAtI TabAnI paMktio sAthe rAkhI, banI zake teTaluM saraLa bhASAmAM dRSTAnto ApI je A vivecana lakhyuM che. te ghaNuM ja anumodanIya kArya che. videzamAM maLatA samayano sadupayoga karI A ja rIte karmagranthAdi vividha 24 gratho upara paNa saraLa vivecana teoe lakhyuM che. je adhyApako ane abhyAsakone ati upayogI banyuM che. zArIrika svAthyanI anukULatA sAthe paMDitajI jJAnasAdhanAmAM uttarottara AgaLa vadhe evI bhagavatI sarasvatI mAtAjIne prArthanA........ -vasaMtalAla maphatalAla dozI-amadAvAda Page #59 -------------------------------------------------------------------------- ________________ jJAnadIpanAM ajavALA 22/2 upAdhyAya zrI yazovijayajI ma. mAtra jaina nabhomaMDaLanAM ja nahIM paraMtu samagra bhAratIya dArzanika paraMparAnA nabhomaMDaLanA tejasvI sitArA che. upAdhyAya zrI yazovijayajInI jJAna sAdhanAnI sUci jotAM koIne paNa Azcarya upaje. aneka viSayonuM sUkSma jJAna ane aneka viSayonuM mUlAvagAhI jJAna, paMDito ane vidvAnone mugdha karI de tevuM che. Azcarya upajAve tevuM che. AvI anerI vidvattA dharAvatA upAdhyAyajInI eka viziSTa vizeSatA sahu koIne Azcarya upajAve tevI che te temanI gujarAtI bhASAmAM saraLa ane sahaja zailImAM racavAmAM AvelI kRtio. gahanatama viSayone paNa saraLa-gema-gujarAtI bhASAmAM lakhavAnI temanI kaLA adbhuta che. darzanano viSaya atyaMta zuSka gaNAya, sAmAnyajanane kaMTALo caDe tevI vAto jemAM karavAmAM AvI hoya, tarkanI tikSNatA ane vicAronI jaTilatA sAmAnya janane thakavI nAMkhe tevI hoya tema chatAM tevI gaMbhIra vAtone gujarAtI saraLa bhASAmAM racavAnI kaLAne lIdhe paNa gujarAta sadAya upAdhyAyajInuM RNI raheze. 125, 150, 350 gAthAnA stavanomAM paNa saiddhAMtika viSayane khUba ja suMdara rIte varNavyo che. nizcayavyavahAranayanI vAtane saraLa bhASAmAM prastuta karI che. jainadarzananA nayane samajAvavA temaNe dravya-guNa paryAyanA rAsa" nAmanI A gujarAtI kRti racI che. upA. yazovijayajIe naya siddhAMtane spaSTa karavA saMskRta bhASAmAM ja traNa kRtio racI che. te uparAMta syAdvAda kalpalatA, aSTasahasItAtparya vivaraNa ane nyAyakhaMDana khaMDa khAdyamAM nayonI carcA pracura mAtrAmAM karI che. naya upara temanuM ciMtana Azcarya upajAve tevuM che. AthI ja kahevAyuM paNa che ke upAdhyAya zrI yazovijayajInI vANI eka paNa nayathI adhUrI nathI. arthAt saMpUrNa nayothI bharapUra che. nayano siddhAMta jaina dharmano viziSTa siddhAMta che. vartamAnakALe naigamAdi sAta no zvetAMbara ane digaMbara paraMparAomAM suprasiddha che. paraMtu pUrvakALe sAtaso nayonI paraMparA paNa pracalita hatI tevA ullekho dvAdazAra nayacakra ane Avazyaka niryukti graMthomAMthI prApta thAya che. dvAdazAra nayacakramAM vidhi, niyama Adi 12 nayonI eka anya paraMparA paNa prApta thAya che. Aje to te paraMparA lupta thaI gaI che. A uparAMta digaMbara paraMparAmAM mAIlla dhavala ane A. devasene nayacakra nAmanA graMtho racyA che. A nayacakramAM teoe pracalita naya vibhAjananI paraMparAthI alaga ja svamati kalpita navI paraMparA UbhI karI che. te paraMparA pramANe temaNe nayonA sAta Page #60 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa abhiprAyo pa9 karatAM vadhu bhedo pADI batAvyA che. A bhedo zAstrIya rIte kharA ke nahIM ? tenI vicAraNA A dravya-guNa-paryAyanA rAsamAM karavAmAM AvI che. upAdhyAya zrI yazovijayajI ma. sAhebe A. devasenanA nayacakranI tArkika samAlocanA karI che. akADhya tarko dvArA temaNe digaMbara saMmata navibhAjanane doSapUrNa batAvyuM che. A uparAMta dravya, guNa, paryAyane zAstrIya rIte mUlavyA che. sanmati Adi aneka graMthono AdhAra-havAlA ApI viSayane vadhu suMdara rIte spaSTa karyo che. geya evA rAsa zailImAM racAyelI A kRtino artha samajAya tevo saraLa hovA chatAM paNa kAvyAtmaka hovAne kAraNe kyAMka kyAMka kaThIna paNa bhAse che. te kaThInatAne dUra karavA pU. yazovijayajI ma. sAhebe svayaM pote ja dabo racyo che. tema chatAM vartamAnakALe gujarAtI bhASAmAM saraLa rIte samajI zakAya tevA vivecananI AvazyakatA hatI ja. A graMtha upara pUrve pU. A. zrI dharmadhUraMdharasUrijI ma. sAhebe vistRta vivecana lakhyuM hatuM paNa te kRti hAla prApya na hovAthI abhyAsune graMthano abhyAsa karavAmAM kaThInatAno anubhava karavo paDato hato. A kaThInAI dUra karavA mATe eka nUtana vivecananI AvazyakatA hatI ja, A khoTa prastuta vivecanathI pUrNa thaI jaze. paM. zrI dhIrubhAI chellA pAMca dAyakAthI niraMtara pU. sAdhu-sAdhvIjI ma. sA.ne adhyayana-adhyApana karAvatA rahyA che. temanA jaina sAhitya, siddhAMta ane darzana viSayaka jJAnathI aneka AtmAo lAbhAnvita thayA che. chellAM keTalAka varSothI teozrI amerikAmAM vasatA jaina bhAI-bahenone svAdhyAya karAvavA jAya che. temanI vANIthI tyAMnA aneka gRhastho tattvarucivALA banyA che. vizuddha dharma jANavAnI jijJAsA pragaTI che. svAdhyAya sivAyanA samayamAM paMDitajI graMthonA anuvAda, vivecana Adi lakhavAno svAdhyAya kare che. chellA dAyakAmAM temaNe 24 thI vadhu graMthonuM vivecana karyuM che. graMtharUpe prakAzita karyA che. te zreNImAM Aje eka vadhu choguM umerAya che. temaNe saraLa bhASAmAM chaNAvaTa karI pratyeka viSayane spaSTa karavAno adbhuta prayAsa karyo che. jarUra jaNAya tyAM mULa graMthonA pATho ane vAdone paNa spaSTa karyA che. temaNe kareluM vivecana pU. sAdhu-sAdhvIjI bhagavaMtone tathA jijJAsuone upayogI nivaDaze. A mATe paMDitajIne jeTalA dhanyavAda ApIe teTalA ochA che. bhaviSyamAM bIjA upayogI graMthonAM vivecana paNa temanA taraphathI prApta thatAM raheze tevI zubhecchA rAkhIe. li. DaoN. jitendra zAha amadAvAda Page #61 -------------------------------------------------------------------------- ________________ prAH kathana jainazAsanamAM cAra prakAranA anuyoga jaNAvyA che. temAM sarvathI mahattvano caraNakaraNAnuyoga che. kAraNake ajJAna-mohavaza AtmAmAM paDelA anAdinA kusaMskArone caraNakaraNAnuyoga ja zubhakriyAonA vAraMvAra sevananA balathI dUra karI Atmika saMskAronA ghaDataranI bhUmikA taiyAra kare che. paraMtu je AtmAoe Atmika ghaDataranI bhUmikA taiyAra karI lIdhI che tevA AtmAone te bhUmikA upara saMskAronuM daDha maMDANa karavAmAM dravyAnuyoga khUba mahattvano bhAga bhajave che. eTale ke caraNakaraNAnuyoganI saphaLatA mATe dravyAnuyoganI ja pradhAnatA che. tethI dravyAnuyoga mATe yogadaSTi, pramANanayatattva, nayakarNikA, karmagrantho, dravyaguNa-paryAyano rAsa Adi tAttvika graMthonuM adhyayana jarUrI che. kemake jyAM sudhI karmanA saMskAronI prabaLatA ghaTatI nathI tyAM sudhI cittanI sthiratA = samAdhi prApta thatI nathI. e cittanI sthiratA prApta karavA mATe dravyAnuyogapUrvakanI zubhakriyAo samartha bane che. upA. zrI yazovijayajI ma.sAhebe dharmaparIkSA gAthA-103mAM jaNAvyuM che keannnne puggalabhAvA, aNNo ego ya nANamitto hN| . suddho esa viyappo, aviyppsmaahisNjnno|| (dehAdi) paugalikabhAvo mArAthI bhinna che ane jJAnamAtra svarUpavALo huM (AtmA) tenAthI bhinna chuM. zuddha (nayasApekSa) A vicAra nirvikalpa samAdhine utpanna karanAra che. jyAM sudhI pudgala ane AtmA-AdinuM svarUpa jANIe nahi tyAM sudhI A zuddha (nayasApekSa) vicAra ghaTI zakato nathI. mATe dravyAnuyogano abhyAsa jarUrI che. A je dravya-guNa-paryAyanA rAsamAM kahyuM che kedravyAdika ciMtAI sAra, zukladhyAna paNa lahii pAra, te mATe eka ja Adaro, saguru viNa mata bhUlA pharo I1-6 (dravyAnuyoga dvArA) dravya-guNa-paryAyanI bheda vicAraNA dvArA zukladhyAnano prathama pAyo ane abheda vicAraNA dvArA zukladhyAnano bIjo pAyo ane zuddha dravyaguNAdinA ciMtana dvArA zukladhyAnanuM phaLa paNa prApta karAya che. mATe A dravyAnuyogano Adara karo. paraMtu saddagurunI hAjarI vinA svamatikalpanA dvArA bhaTakatA na rahezo. Page #62 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa abhiprAyo ahiM upAdhyAyajI ma. dravyAnuyoganI khAsa bhalAmaNa kare che. A dravya-guNa-paryAyano rAsa dravyAnuyogano aNamola khajAno che. to upA. ma. zrI jainazAsananuM mahAmUluM ratana che. temaNe je jJAnavAraso Apyo che temAMnA eka-eka graMtha amUlya ratnonI maMjuSA-peTI samAna che. pU. A. zrI. haribhadrasUrijI ma.sA. ane pU. upA. ma.sA. vageree A jJAnavAraso Apyo na hota to kharekhara ApaNe zAstrajJAnanI bAbatamAM khUba rAMka banI gayA hota. A mahApuruSonI kevI viziSTa prajJAzakti haze? ane kevI jIvaMta apramattatA haze? kyAre teozrIe Avazyaka kriyAo karI haze? kyAre vyAkhyAna-vAcanAo ApI haze? kyAre lokonI sAthenA yathocita vyavahAro karyA haze. to kyAre A granthonI racanA karI haze? ane kyAre potAnI janetA pAchaLa koTi namaskAra mahAmaMtrono jApa karyo haze? granthonI racanAo paNa kevI viziSTha! jANe TaMkazALI vacano! vadhArAnI vAta nahi to pUrvAcAryonI sAkSI sivAyanuM vacana nahi? A dravya-guNa-paryAyano rAsa e paNa pU. upAdhyAyajI ma.nI ja racanA che. pUjyazrInuM jIvanacaritra prastAvanAmAM Apela che. temAM ja temanI racanA-kRtio paNa jaNAvI che. viziSTa prajJAbaLe zatAvadhAna ane aSTAvadhAna paNa jainazAsananI prabhAvanA mATe teozrIe rAjasabhAmAM karela. vartamAna pratikramaNavidhi pU. tapAgacchAdhipati zrI vijayaprabhasUrIzvarajI ma.sA. nI nizrAmAM goThavAI hatI. temAM teozrInI sAthe je vidvAna sthavira mahAtmAo hatA temAM pU. zrI jJAnavimalasUrIzvarajI ma.sA. sAthe pU. upAdhyAyajI ma.sA. paNa hAjara hatA. evo rAdhanapura kaDavAmatinA bhaMDAranI hastalikhita pratamAM ullekha che. AvA pU. upA. ma.sA.nI A racanAmAM gujarAtI bhASA hovA chatAM paNa padArthanuM eTaluM UMDANa che ke tenA upara viziSTa vivecana sivAya prAkRtajananI cAMca paNa DUbe nahi. tethI mAnanIya paMDitajI zrI dhIrubhAIe vivecana lakhavAno je prayatna karyo che. te paNa khUba anumodanIya che tathA suMdara ane saraLa rIte vivecana lakhavuM te to atyaMta sarAhanIya che. samaya kADhI AvuM vivecana lakhavA badala khUba khUba dhanyavAda. prAnta A rAsanA vAMcana-manana-nididhyAsana dvArA dravyAnuyogamAM sthira banI bhivyAtmAo caraNakaraNAnuyoganI saphaLatAne prApta kare eja abhilASA. 204, kuMdana epA. gopIpurA, surata. ratilAla cImanalAla dozI poSa dazamI prabhu pArzvanAtha janmakalyANa. Page #63 -------------------------------------------------------------------------- ________________ rAsanA abhyAsanI AvazyakatA anAdikAlathI saMsAramAM paribhramaNa karatA jIvoe mAnava janma prApta karyA pachI AtmAnA zuddha svarUpane prApta karavA mATe savizeSa prayatna karavo joIe. jainazAsanamAM kathAnuyoga Adi cAra anuyoga jaNAvyA che. syAdvAda zailIvALA jainadarzanamAM cAre anuyogo upakArI hovAM chatAM caraNakaraNAnuyoga kriyA svarUpe ane dravyAnuyoga dravyonA jJAna svarUpe jIvono savizeSa upakAra kare che. bahirmukhadazAmAMthI aMtarmukhadazA ane vibhAvadazAmAMthI svabhAvadazA prApta karavA mATe dravyAnuyogano abhyAsa atizaya upayogI che. mahAmahopAdhyAya ane nyAyavizArada zrI yazovijayajI ma. zrIe A rAsanI racanA karIne dravyAnuyoganA abhyAsanuM zreSThatama sAdhana zrI saMghane arpaNa karela che. teoe karelI jJAnaprAptimAM zreSThivarya zrI dhanajI surAe dAkhavelI udAratA ghaNI anumodanIya che. pUjya upAdhyAyajI ma. zrIe adhyAtmamata parIkSA-pratimA zataka Adi vidvadbhogya, saMskRta bhASAmAM aneka graMthonI racanA karIne gujarAtI bhASAmAM paNa stavanacovIzI, ATha dRSTinI sajjhAya, samakitanI sajjhAya, 125-350 gAthAnAM sImaMdharasvAminAM stavano Adi bAlabhogya sAhitya paNa ghaNuM banAvyuM che. AvA prakAranA bhaktiyoga dvArA paramAtmA sAthe tAdAtmyabhAva sAdhavA suMdara prayatna karyo che. ''muLapAyavat dravyam'' ''dravyAzrayA ninuMLA muLAH '' ItyAdi tattvArthasUtramAM jaNAvelA sUtrone anusAre cha dravyo, tenA guNa-paryAyo, teonA bhedAbheda, sAtanaya, saptabhaMgI ItyAdi aneka viSayo, A rAsamAM suMdara rIte carcelA che. gurunizrAnI AvazyakatA, dareka DhALomAM kayo kayo viSaya kevI suMdara zailithI varNavelo che. te bAbata prastAvanAmAM jaNAvela che. A granthanA saraLa gujarAtI anuvAdanI khAsa AvazyakatA hatI. paMDita zrI dhIrUbhAI dravyAnuyoganA sArA abhyAsaka che. abhyAsa ka2vA-karAvavAmAM satata prayatnazIla paMDitajIe adhyayananI sAthe gahana granthono abhyAsa cAlu rAkhI adhyApakanI sajjanatA prApta karI che. tAttvika viSayanA hArda sudhI pahoMcavA ane abhyAsakone paNa teTalA ja UMDANamAM laI javA AgavI zailithI tattvajJAnanA viSayane suMdara rIte raju kare che. tethI tathA saraLatA, vinaya, viveka Adi guNothI abhyAsakomAM tathA vidvAnomAM AdarapAtra sthAna meLavela che. saMyamI jIvanamAM svAdhyAya, tapazcaryA, vaiyAvacca ane dharmAnuSThAno Adi badhA yogomAM svAdhyAya savizeSa upayogI che. A granthanA prakAzanathI dravyAnuyoganA abhyAsI AtmAone ghaNI saraLatA thaze. paMDitajI zrI dhIrubhAIe ratnAkarAvatArikA bhAga- 1, 2, 3 tathA yogadRSTi samuccaya ane dravya-guNa-paryAyanA rAsa jevA uttama ane gahana Page #64 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 63 dravya-guNa-paryAyano rAsa abhiprAyo graMthonuM saMpAdana karI jJAna taraphanI ghaNI lAgaNI vyakta karI che. AvA ja bIjA suMdara graMthono anuvAda taiyAra karI jaina saMghane arpaNa kare ane te mATe zAsanadeva teonuM svAthya sAruM rAkhavAmAM sahAyaka thAya. e ja AzA... li. 5, ratnasAgara epArTamenTa, gopIpurA, kAjInuM medAna, surata. tA. 6-12-2004 mANekalAla haragovanadAsa sonethA sAhityazAstrI, DI. bI. eDa. (prathamavarga - vizeSayogyatA sAthe) dravya-guNa-paryAyano rAsa eTale jagattatva arihaMta paramAtmA kevalajJAna pAmyA pachI "3pane vA, vipAme vA, yuve vA' A tripadI ApavA dvArA gaNadhara bhagavaMtonI tathA zrI caturvidha saMgharUpa tIrthanI sthApanA kare che. gaNadhara bhagavaMto tripadIne prApta karIne dvAdazAMgI race che. jemAM jagatanA sarva padArthonuM kadravyanuM svarUpa samajAvavAmAM Ave che. paraMtu dvAdazAMgI bhaNavAnA anadhikArI jIvonA upakAra mATe pUrvAcAryo nAnA-moTA aneka prAkaraNika graMtho race che. bhagavAna mahAvIrasvAmI pachI pU. zrI haribhadrasUrijI, pU. kalikAlasarvajJa zrI hemacaMdrAcAryajI ma. Adi mahAtmAoe aneka graMtho banAvyA che. sattaramA saikAmAM thayelA nyAyAcArya pU. upAdhyAya zrI yazovijayajI ma. zrIe cha dravyonA vistRta varNana svarUpe A "rAsa" banAvyo che. A mahAtmAe saMskRta bhASAmAM to aneka graMtho banAvyA che. paraMtu gujarAtI bhASAmAM paNa bAlabhogya ghaNu sAhitya banAvyuM che. temAM A "rAsa" e advitIya kRti che. gujarAtI hovA chatAM tenA bhAvo samajavA ghaNA ja kaThIna che tethI amArA vaDIlabaMdhu paM. zrI dhIrubhAie saraLa bhASAmAM samajAya tevuM je vivaraNa karyuM che te ghaNuM ja anumodanIya che. cha dravyonA yathArtha jJAnathI ajJAna nAza pAme che. sAcuM svarUpa jANavAthI jIvaajIvano bheda samajAya che. rAga-dveSa ghaTe che ane AtmA zuddha-buddha bane che. sAgara samAna ane nyAyayukta A graMthane saraLa bhASAmAM samajAvavAno zrI dhIrubhAino je A prayatna che. te prazaMsanIya che ane tenI bhurI-bhurI anumodanA karuM chuM. zrI kumudacaMdra epArTamenTa eja li. sonI phaLIyA-gopIpurA, surata. mahetA rasikalAla zAntilAla Page #65 -------------------------------------------------------------------------- ________________ pUjya upAdhyAyajI ma. zrInA phoToono saMkSipta paricaya (1) aSADhI meghanA satata varasAdathI mAtA saubhAgyadevIne traNa upavAsa thayA che. bhaktAmaranA zravaNa vinA mAtA bhojana letAM nathI, tejasvI bALa jasavaMta A vAta jANIne nirdoSa bhAve vinaMtI kare che ane bhaktAmara zuddha rIte saMbhaLAve che. mAtA khuza-khuza thAya che. (2). pUjya zrI navijayajI ma. sAhebanI vairAgyamaya vANI sAMbhaLI banne bhAIo saMyamanA paMthe vicaravA taiyAra thayA. pU. A. zrI devasUrIzvarajI ma. nI pAvana nizrAmAM saMyama svIkArI zrI padmavijayajI ane zrI yazovijayajInA nAme ghoSita thayA. jagadguru zrI hIrasUrIzvarajI ma.zrInA ziSya pU. zrI kalyANavijayajI, temanA ziSya pU. zrI lAbhavijayajI, temanA ziSya pU. zrI navijayajI ma. temanA ziSya pU. zrI yazovijayajI ma. thayA. A mahAtmA mahAmahopAdhyAya banyA. eka ja mAtAnA be bALakomAMthI eka mahAna jJAnI banyA ane bIjA adhyAtmarasika, bhakipariNAmI ArAdhaka banyA. DabhoImaMDaNa zrI loDhaNa pArzvanAtha prabhunI ArAdhanA-jApamAM vizeSa joDAyA. caityavaMdana-devavaMdana Adi anekavidha gujarAtI kAvyonA kartA banyA. guru mahArAjanI AjJAthI amadAvAdamAM vi. saM. 1699mAM (uM. varSa 21) jaina saMgha samakSa aSTAvadhAnano prayoga karyo. jethI prasanna thayelA dhanajI surA pUjya upAdhyAyajI ma.ne nyAyavyAkaraNAdinA viziSTa abhyAsa nimitte kAzI mokalavAnI gurujIne vinaMtI kare che ane kharcano lAbha mane Apo ema kahe che. vi. saM. 1701mAM kAzInagaramAM praveza. gaMgAtaTe je maMtrabIjapUrvaka sarasvatI mAtAnI sAdhanA, mAtAnI prasannatA, tarkazAstra, kAvyazAstramAM nipuNatAnA sarasvatI mAtAnA AzIrvAda, traNa varSa kAzImAM ane cAra varSa AgrAmAM vidyAbhyAsa. anya darzananA prakhara paMDita sAthe vAda-vivAda, vAdIno parAbhava karI jIta meLavIne jainazAsananI prabhAvanA karI. te samaye kAzInA vidvAnoe nyAyAcArya ane nyAyavizAradanI padavI ApI. vi. saM. 1708mAM pU. A. ma. zrI siMhasUrIzvarajIe sAdhu saMsthAmAM pravezelI zithilatA dUra karavA pUjya zrI satyavijayajI ma.sA.ne preraNA karI tathA A bhagIratha kAryamAM sahAyaka thavA pU. zrI yazovijayajI ma. zrIne paNa sUcanA karI. (9) prakhara vidvAna pU. upAdhyAyajI ma. zrIe saMskRta-prAkRta-gujarAtI ane bIjI keTalIka bhASAomAM adbhuta sAhitya racanA zarU karI. adhyAtmAdi aneka viSayanAM ghaNAM zAstro banAvyAM. (10) pUjya AcArya zrI mallavAdIjI kRta nayacakragraMthanI alabhya eka prata 15 divasa mATe ja maLatAM vikrama saMvata 1710mAM sAta munioe sAthe maLIne tenI kopI karI lIdhI. (1) pU. nayavijayajI ma., (2) pU. bAlavijayajI ma. (3) pU. jayasomavijayajI ma., (4) pU. kIrtiratna gaNi, (5) pU. vijayajI ma. (6) pU. ravivijayajI ma. ane (7) pU. zrI yazovijayajI ma. sA. (11) pUjya upAdhyAya mahArAjazrInuM tathA pUjya AnaMdaghanajI ma.nuM paraspara milana ane dharmacarcA dvArA adhyAtmarasanI vizeSa vRddhi. pU. A. bha. zrI vijayaprabhasUrIzvarajI ma. zrInA hAthe vi. saM. 1718mAM pUjya yazovijayajI ma.zrInI upAdhyAya padavI. padavI evI zobhAvI ke pote te ja nAme prasiddha thayA. vi. saM. 1743 mahA suda 5 nA divase DabhoimAM 11 divasanA anazananA aMte svargavAsa thayA. Page #66 -------------------------------------------------------------------------- ________________ bAla jazavaMta mAtAne bhaktAmara stotrA saMbhaLAvI rahyA che. Page #67 -------------------------------------------------------------------------- ________________ baMne bhAIo dIkSAnA paMthe... Page #68 -------------------------------------------------------------------------- ________________ mahA mahopAdhyAya banyA pU. zrI yazovijayajI ma.sA. Page #69 -------------------------------------------------------------------------- ________________ adhyAtmarasika banyA pU. zrI padmavijayajI ma.sA. Page #70 -------------------------------------------------------------------------- ________________ When upAdhyAya pU, zrI yazovijayajI masAnI amadAvAda maLe. aSTAvadhAnanI prayoga Page #71 -------------------------------------------------------------------------- ________________ pUjyazrInI sarasavatI sAdhanAthI sarasvatI prasannI Page #72 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kAzI tathA AgrAmAM vidyA abhyAsa karI nyAyAcArya ane nyAyavizAradanI padavI meLavI. Page #73 -------------------------------------------------------------------------- ________________ --- vidhAbhyAsakAle saMyamanI zuddhatA jALavI rAkhavA mATe pUjyazrIne A. ma. zrI sihaMsUrIzvarajInI zikhAmaNa Page #74 -------------------------------------------------------------------------- ________________ pUjya upAdhyAya zrI yazovijayajI ma.sA.nI adbhUta sAhitya racanA Page #75 -------------------------------------------------------------------------- ________________ alabhya nayacakra graMthano utAro karatA pUjyazrIo Ad jAvA ke jemAM mArI Page #76 -------------------------------------------------------------------------- ________________ huM pU, zrI yazovijayajI ma.sA. tathA pU. zrI AnaMdaghanavijayajI ma.sA.nuM paraspara milanA Page #77 -------------------------------------------------------------------------- ________________ pUjyazrInI upAdhyAya padavInI prApti Page #78 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa bhAga 2 DhALa - navamI eka aratha tihuM lakSaNa, jima sahita kahaI jinarAja re / tima sadahaNA mani dhAratAM, sIjhaI saghalAM zubhakAja re / / jinavANI prANI sAMbhalo || 9-1 // gAthArtha- ghaTa paTa Adi pratyeka padArtho (utpAdAdi) traNe lakSaNothI sahita che. AvA prakAranuM jinezvara paramAtmA jema kahe che. tema manamAM zraddhA karatAM saghaLAM zubha kAryo siddha thAya che. he prANI ! jinezvara paramAtmAnI vANI tame bhAvapUrvaka dhyAnathI sAMbhaLo. // 9-1 // 39 Tabo- eka ja artha- jIva pudgalAdika-ghaTapaTAdika jima 3 lakSaNe utpAdavyaya-dhrauvyaU karI sahita zrI jinarAja kahaI chaI. kacchane rU vA, vime rU vA, ve OM vA, e tripadIu karInaU, tima sahaNA manamAMhi dharatAM, sarva kArya sIjheI. e tripadIna, sarva artha vyApakapaNuM dhAravuM. te jinazAsanArtha, paNi keTalAMika nitya, keTalAMika anitya Ima naiyAyikAdika kahaI chaI, te rIti nahIM. nityekAnta, anityekAnta, pakSamAM lokyukti paNi viruddha chaIM, te mArTi dIpathI mAMDI AkAzatAMI, utpAda vyaya dhrauvya lakSaNa mAnavuM. tehaja pramANa. vataM ca AdIpamAvyomasamasvabhAvaM syAdvAdamudrA'natibhedi vastu / tannityamevaikamanityamanyaditi, tvadAjJAdviSatAM pralApAH || (anyayo vyavachevadvAtriMziA / zloka-5) || 9-1 // vivecana- dravyathI guNa-paryAyo paraspara kathaMcit bhinna che. ane kathaMcibhinna che. eTale ke bhinnAbhinna che. tethI saptabhaMgI thAya che. tathA eka eka padArtho dravyaguNa ane paryAyAtmaka paNa che. eTale ke trividha che. A vAto DhALa 2 thI 5mAM samajAvI. te prasaMge nayonI vAta nIkaLatAM digaMbarAcArya zrI devasenAcArye karelI nayonI keTalIka samIkSA karI. have sarve paNa padArtho utpAda-vyaya ane dhrauvya, Ama traNa lakSaNovALA che. te vAta graMthakArazrI samajAve che. (PI) 1 Page #79 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 364 DhALa-9 : gAthA-1 dravya-guNa-paryAyano rAsa eka ja artha-jIva pudgalAdika, ghaTapaTAdika jima 3 lakSaNe utpAda-vyayadhauvyaiM karI sahita zrIjinarAja kahai chai, "uppanne i vA, vigame i vA, dhuve i vA" e tripadIiM karInaiM. tima saddahaNA manamAMhi dharatAM, sarva kArya sIjhei. A saMsAramAM je koI padArtha dekhAya che. athavA sUkSma hovAthI na dekhAtA evA paNa je koI padArtho che. te anaMta padArtho che. apAra che. Akho A loka anaMtAnaMta padArthothI bharelo che. te padArthone "dravya" kahevAya che. anubhavamAM AvatAM A sarve dravyo mukhyapaNe be prakAre che. jIva ane ajIva. paraMtu tenA peTAbheda rUpe A saMsAra kula 6 dravyothI bharelo che. jIva, dharmAstikAya, adharmAstikAya, AkAzAstikAya, pugalAstikAya ane kALa, je dazamI DhALamAM samajAvAze. svayaM potAnA bhAve gati pariNAmane pAmelAM jIva pudagalane gatimAM apekSA kAraNa evuM je dravya te dharmAstikAya, svayaM potAnA bhAve sthiti pariNAmane pAmelAM jIvapugalane sthitimAM apekSA kAraNabhUta je dravya te adhamastikAya, svayaM avagAhanA bhAvane pAmelAM jIvapugalane avagAhanAmAM je apekSAkAraNa te AkAzAstikAya, caitanyaguNavALA je padArtho te jIva, ane caitanyaguNa rahita je varNAdivALA padArtha te pugala. jIva ane pugalanA navA-junApaNAmAM apekSAkAraNa je dravya te kALa. Ama kula 6 dravyo che. tene padravya kahevAya che. athavA 6 padArtha paNa kahevAya che. A cha dravyomAM prathamanAM 3 dravyo saMkhyAmAM eka eka che. bAkInAM 3 dravyo anaMta anaMta che. prathamanAM 2 lokAkAzavyApI che. AkAza lokAlokavyApI che. jIva ane pudgala samUhAtmakabhAve lokAkAzavyApI che. vyaktirUpe lokanA amuka amuka bhAgamAM hoya che. prathamanAM pAMca dravyo paramArthathI padArtha che. chaThTha dravya je kALa che. te aupacArikadravya che. paramArthathI jIva ane pudgalanA paryAyAtmaka che. dravyonI saMkhyA bAbatamAM sarve darzanakAro judI judI mAnyatAo dharAve che. paraMtu paramArthathI A 6 ja dravyo che. A 6 dravyo paramArthapaNe vidyamAna hovAthI tene "sa" kahevAya che. "je che te sa" ane je saMta che. te che sahu kone kahevAya ? sara nuM svarUpa zuM ? A bAbatamAM paNa dareka darzanakAro judI judI vicAradhArA dharAve che. bauddhadarzana ema mAne che ke "yat kSa ma, tat sa" je je kSaNika che. te te sat che. arthAt kSaNamAtra vartI padArtha te ja sat che. vedAnta darzana "ghA satya nA"i ekAnta nitya je brahma che te ja sat che. Ama Page #80 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 365 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-1 mAne che. nyAya-vaizeSika darzanakAro samavAya saMbaMdhathI "sattA" jemAM varte che. te sat che. Ama kahe che. A badhA darzanonI carcA ahIM karatA nathI. paraMtu upara jaNAvelI darzanakAronI bhinna bhinna mAnyatAo buddhithI kalpAyelA mananA vikalpo mAtra che. teomAM yathArthadarzitA nathI. kAraNake teonI mAnyatA doSayukta ane yuktirahita che te mATe. "jainadarzana" vItarAga ane sarvajJa praNIta hovAthI temAM buddhinI kalpanAo nathI. paraMtu je padArtha jevo che. te padArthane tevo te jJAnIoe joyo che ane pachI tevo kahyo che. tethI yathArthadarzana che. trikAlAbAdhita kevalajJAnavAlA sarvajJaparamAtmA samajAvanArA hovAthI padArthanuM svarUpa yathArtha che. ane teo vItarAga hovAthI koI paNa pakSamAM kheMcAyA vinA taTasthapaNe vastunuM yathArtha svarUpa samajAvanArA che. tethI jainadarzana nirdoSa che. ane atyanta spaSTa vastusvarUpa samajAvanArU darzana che. temAM mAnyatA nathI, paraMtu yathArthatA che. temAM sat nuM svarUpa A pramANe kahela che. A saMsAramAM je koI padArtho che. te eka eka padArtha, jema ke jIva hoya ke pugala hoya, ghaTa hoya ke paTa hoya, arthAt sUkSma ane AMkhe na dekhAtA evA jIva'paramANu Adi padArtho hoya ke AMkhe dekhAtA ghaTa paTa Adi sthala padArtho hoya te sarve paNa padArtho 3 lakSaNoe karIne sahita che. eTale ke "utpAda-vyaya ane dhrauvya" A traNa lakSaNoe karI sahita che. jinezvarabhagavaMtoe jevA prakAranA joyA che. te padArtho tevA prakAranA ja che. evI zraddhA jo manamAM dhAraNa karavAmAM Ave to saghaLAM zubhakAryo siddha thAya che. tathA yathArthajJAtA ane yathArthavaktApaNAno yaza paNa maLe ja che. | sarve paNa padArtho pota potAnA pUrvaparyAyathI vyaya pAme che. ane navA navA paryAyarUpe utpanna thAya che. ane dravyarUpe sadA dhruva rahe che. A traNe dharmovALA je padArtho che tene "ka" kahevAya che. jema ke jIvadravya deva-naraka-tiryaMca ane manuSyabhavomAM janma-maraNa pAmato chato, ekabhava rUpe (pUrvabhava rUpe) vyaya pAme che. bIjA navA bhavarUpe utpanna thAya che. ane jIvadravyapaNe dhrauvya rahe che. ekabhavamAM paNa bAlya rUpe vyaya pAme che. yuvAna paNe utpanna thAya che ane devadattAdibhAve dhrauvya rahe che. e ja pramANe pudgala dravya paNa kaTakamAMthI kaMkaNa banAvatAM kaTakapaNe vyaya, kaMkaNa paNe utpAda ane suvarNapaNe dhrauvya che. ghaTa-paTAdi padArthomAM paNa ghaTapaNe vyaya, kapAla paNe utpAda ane pugala paNe dhrauvya, akhaMDapaTa paNe vyaya, khaMDapaTa paNe utpAda, ane paTapaNe dhrauvya che. ane A 3 dharmavALo je padArtha che. te ja "sat" kahevAya che. 1. jIva-pudgala, A Indriya agocaranuM dRSTAtta che. ane ghaTa-maTa, A IndriyagocaranuM dRSTAMta che. eka sUkSma che ane bIju sthUla che. Page #81 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 366 DhALa-9 : gAthA-1 dravya-guNa-paryAyano rAsa jinezvarabhagavaMtone ghanaghAtI karmono jyAre kSaya thAya che. tyAre kevaLajJAnakevaLadarzana utpanna thAya che. tyAre teozrI sarvajJa sarvadarzI bane che. tethI A jagatanA sarve padArthone dravya-kSetra-kALa ane bhAvathI saMpUrNapaNe dekhe che. jANe che. tyArabAda dharmadezanA ApatAM temanA prathama paMktinA ziSyone (gaNadharone) teozrI A ja tattva samajAve che ane A ja tattva samajAvavA dvArA ekAntakSaNikapaNAnI ane ekAnta nityapaNAnI teonI buddhine dUra karIne "nityAnitya" ItyAdi anekAntamaya padArthonuM svarUpa teonI buddhimAM sthira kare che. ane tenAthI gaNadhara thanArA jIvo samyakatva sahita vizALa zrutajJAna paramAtmA pAsethI pAme che. ane dvAdazAMgInI racanA kare che. jinezvarabhagavaMto kahe che ke 3pune phuvA = jagatanA padArtho pratisamaye navA navA paryAyo svarUpe utpana paNa thAya che. vize ? vA = prati samaye junA junA paryAyasvarUpe vyaya paNa pAme che. ane yuve rU va = dravyasvarUpe dhruva paNa rahe che. A traNa padane tripadI kahevAya che. A tripadIno jema jema abhyAsa karavAmAM Ave, tenuM ciMtana-manana ane vAraMvAra gurugamathI zravaNa karavAmAM Ave, tema tema "sa"nuM svarUpa vadhAre samajAtu jAya che. teno prakAza sthira ane tejasvI bane che. A tripadInI upara sAcA hRdayathI jo prema mAtra karavAmAM Ave, eTale ke "A ja sAcuM tattva che" evo daDha vizvAsa mAtra jo saMpAdana karavAmAM Ave to paNa amApa karmo (mithyAtvAdi) tuTI javAthI samyakatvAdi sAco mArga prApta thavA dvArA A jIvanAM saghaLAM manavAMchito siddha thAya che. tripadIno AvA prakArano anupama prabhAva che. e tripadInaiM sarva artha vyApakapaNuM dhAravaM. te jinazAsanArtha. paNi keTalAika nitya, keTalAika anitya. ima naiyAyikAdika kahai chai. te rIti nahIM. nityaikAnta anityaikAnta pakSamA lokayuktiM paNi viruddha chai. te mATiM dIpathI mAMDI AkAzatAi utpAda-vyaya-dhauvya lakSaNa mAnavaM. tehaja pramANa. uktaM ca - A tripadInuM sarva padArthomAM vyApakapaNe samajavuM. eTale ke traNe kALanA sarve kSetronA sarve paNa padArtho pratisamaye uparokta traNapadavALA ja che. tripadImaya ja che. pratisamaye paryAyarUpe palaTAtA ane dravyarUpe tenA teja rUpe rahetA evA A saghaLA padArtho che. mATe tripadI sarva padArthomAM vyApaka rIte varte che. A ja jainazAsanano sAra che. paraMtu keTalAka padArtho nitya ja che. ane keTalAka padArtho anitya ja che AvA Page #82 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA--1 367 prakAranuM aiyAyikAdi anyadarzanakAro je rIte kahe che. te rIte padArthonuM svarUpa nathI. teo vyavahAramAtra dRSTi (upalakadRSTi)vALA che. eTale pANInA parapoTA, ghaTa, paTa, Adi sthUla padArtho nAza pAmatA dekhAya che mATe anitya ja che. ane paramANu-jIva AkAza Adi sUkSmapadArtho anAdi anaMta kALa saMsAramAM che mATe nitya ja che. Ama naiyAyikAdi mAne che. paraMtu te rIte padArthonuM svarUpa nathI. kAraNa ke AvA prakArano amuka padArthane AzrayI nityano ekAnta, ane amuka padArthane AzrayI anityano ekAnta mAnavAmAM lokadRSTie ane yuktinI rItie paNa viruddha jaNAya che. lokavirUddha ane yuktiviruddha Ama, banne rIte virUddha che. kAraNa ke ghaTa phuTe tyAre bhale ghaTano nAza thAya che. paraMtu te ja kSaNe kapAlanI utpatti ane mATInI dhruvatA paNa lokone dekhAya ja che. ane yuktithI paNa samajAya ja che. to ghaTa ekAnte anitya che Ama kema kahevAya ? evI ja rIte jIva-pudgalAdi dravyo paNa pratisamaye pota potAnA navA navA paryAyamAM paryAyAntarane pAmatAM hoya tema lokone paNa jaNAya che. ane yuktithI paNa bese che. bALakapaNe rahelo jIva jo pratisamaye palaTAto na hoya to kyAreya paNa te yuvAna ane vRddha thAya ja nahI, paNa cokkasa thAya to che ja. mATe sthUladRSTie parapoTA, dIpaka, ghaTa paTa Adi padArtho bhale nAza pAmatA (anitya) dekhAya, ane jIva AkAza Adi padArtho bhale dhruvatA vALA (nitya) dekhAya. paraMtu paramArthathI vicArIe to "parapoTAthI mAMDIne parvata sudhInA ane dIpakathI mAMDIne AkAza sudhInA" saghaLA paNa padArtho utpatti-vinAza dhrauvya dharmavALA ja che. "AvI mahorachApathI aMkAyelA ja che" kumArapAlapratibodhaka kalikAla sarvajJa zrI hemacaMdrAcAryajIe. banAvelI anyayogavyavacchedikA nAmanI batrizikAmAM zloka pAMcamAmAM kahyuM che ke AdIpamAvyoma samasvabhAvaM syAdvAdamudrA'natibhedi vastu / tannityamevaikamanityamanyaditi tvadAjJAdviSatAM pralApAH 11 anyayogavyavacchedikA zloka - 5 dIpakathI prAraMbhIne vyoma sudhInI saghaLIe vastuo sarakhA svabhAvavALI che. kAraNa ke te vastuo syAdvAdanI mudrAne (AjJAne) jarA paNa ullaMghana karanArI nathI. chatAM te sarve vastuomAMthI koI ekAda be vastu (AkAza-AtmA-kAla vigere) nitya ja che. ane anya koI vastu (ghaTa-paTa-dIpaka-parapoTA Adi vastu) anitya ja che. AvuM bolavuM te he vItarAga prabhu ! tamArI AzAnA dveSI mANasonA pralApa che. Page #83 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 368 DhALa-9 : gAthA-2 dravya-guNa-paryAyano rAsa jeone tamArI AjJA upara atyanta dveSa hoya che. te ja AvuM ekAntanitya ane ekAnta anitya bole che. teonuM bolavuM yuktirikta hovAthI pralAparUpa (babaDavA tulyo che. sAmAnya lokone anitya tarIke bhAsatA dIpakanA ane nitya tarIke bhAsatA AkAzano ullekha karIne, tathA tyAM sudhInA tamAma padArtho Ama kahIne saghaLA paNa padArtho nityAnitya che. Avo Azaya kartAno che. ll13jA utpAda vyaya dhruva paNaI, kaI samaya samaya pariNAma re ! padravyataNo pratyakSathI, na virodhataNo e ThAma re . jina vANI prANI sAMbhaLo | 9-2 || gAthArtha- chae dravyomAM samaye samaye utpAda vyaya ane dhrauvyapaNAno pariNAma che ja. A vAta pratyakSathI dekhAya ja che. tethI temAM kaMi paNa virodhanuM sthAna nathI. / 9-2 || Tabo- eka ja bhAva vivarInaI kahaI chaI. utpAda 1, vyaya 2, dhruva 3 e 3 lakSaNo SaTu dravyano samaya samaya pariNAma chaI koI kahacai je- "jihAM utpAda vyayapaNuM, tihAM dhruvapaNuM nahIM, jihAM dhruvapaNuM, tihAM utpAda-vyaya nahIM evo virodha chaI. to 3 lakSaNa eka kAmi kima hoI ? tema-3 lakSaNa ekaThAmi na huAM joII." tehanAi kahiI je-zIta uSNasparza jala analanai viSai parasparai parihAradhaM dIThA chaiM, tehanaiM eka ThAmai upasaMhAra virodha kahiche. imAM to-3 lakSaNa sarvatra ekaThAmai ja pratyakSathI dIsai chaiM. parasparaparihAradhaM kihAMi pratyakSasiddha nathI. to e virodhano ThAma kima hoi ? anAdikAlIna ekAntavAsanAi mohitajIva ehono virodha jANaI chaI. paNi-paramArthaI vicArI jotAM virodha nathI. samaniyatatAI pratyaya ja virodha bhaMjaka chaI. I 9-2 II vivecanada na bhAva vivarInahuM hare cha- "traNe kALanA sarve padArtho tripadImaya ja che" A ja bhAvArtha have vistAra karIne graMthakArazrI kahe che. bhUta-bhAvi ke vartamAnamAM kyAreya paNa evuM banyuM nathI banatuM nathI ane banaze nahI, ke A sarve padArthomAMno koI eka padArtha paNa A tripadIvALo na hoya. A tripadInI mahorachApa Page #84 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-9 : gAthA-2 dravya-guNa-paryAyano rAsa 369 trikAlAbAdhita che. sarvatra vyApaka che. sarvajJa tIrthakara bhagavanto vaDe sarvatra A tripadI jaNAyelI che dekhAyelI che. ane jANyA-dekhyA pachI prarUpaNA karAyelI che. paraMtu kalpanA karIne batAvelI nathI. athavA teo AvI mAnyatA dharAve che. tevuM nathI. utpAda 1. vyaya 2. dhruva 3. e 3 lakSaNo SaT dravyano samaya samaya pariNAma chai utpAda-vyaya ane dhruva A traNe lakSaNo chae dravyono samaye samaye pariNAma che. chae dravyomAMnuM koI paNa dravya evuM nathI ane koI paNa samaya evo nathI ke je samaye te chae dravyamAM A traNa lakSaNo na hoya. traNamAMthI ekAda-be hoya ane zeSa ekAda-be na hoya evuM paNa kyAre ya banatuM nathI. sarvatra sarvadA traNe lakSaNo hoya ja che. mATe ja tripadI vyApaka che. pUrva pUrva paryAyathI sarve paNa dravya vyaya pAme che. uttara uttara paryAyathI sarve paNa dravya utpAda pAme che. ane chatAM te te dravya potAnA dravyapaNe avazya dhruva che. maNakAonI banelI 1 mALA, gaNatI vakhate maNakAne AzrayI eka jAya che ane bIjo Ave che. paraMtu mALAne AzrayI to tenI te ja mALA gaNAya che. zropha da ne- "nihAM-39-0thapaNuM, tihAM yuvA nahIM," "nihAM dhruvapaNuM, tihAM utpAda-vyaya nahIM" ehavo virodha chai. to 3 lakSaNa eka ThAmi kima hoi ? tema 3 lakSaNa ekaThAmi na huAM joii." ahIM koIka ziSya prazna karaze. arthAt AvuM kaheze ke "jyAM jyAM utpAdavyayapaNuM (anityapaNuM) hoya, tyAM tyAM dhruvapaNuM (nityapaNuM) nathI. ane "jyAM jyAM dhruvapaNuM che. tyAM tyAM utpAda vyayapaNuM nathI" kAraNake A traNeno paraspara virodha che. jema ke je mAtA hoya te vadhyA kema hoya ? ane je vadhyA hoya te mAtA kema hoya? jyAM aMdhakAra hoya tyAM prakAza kema hoya ? ane jyAM prakAza hoya tyAM aMdhakAra kema hoya ? paraspara virodha che. tema jyAM anityatA hoya, tyAM nityatA na hoya ane jyAM nityatA hoya, tyAM anityatA na hoya. Avo virodha doSa tripadImAM Ave che. tethI traNe lakSaNo eka ja sthAnamAM kaho to kharA, ke kema hoya ? tema = te rIte vicAratAM A 3 lakSaNa ekasthAne eka kALe na hovAM joIe. traNe lakSaNo ekasthAne sAthe hoya AvI jainonI vAta yuktisaMgata nathI. paraMtu paraspara virodhI che. Ama koI ziSya zaMkA kare che. tehanaI kahiI je-zIta uSNa sparza, jala analanaI viSaI parasparaiM parihAraiM dIThA chaiM. tehanaI eka ThAmaiM upasaMhAraI virodha kahiiM. ihAM to 3 lakSaNa sarvatra Page #85 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-9 H gAthA-2 dravya-guNa-paryAyano rAsa ekaThAmaI ja pratyakSathI dIsaI chaI. paraspara parihAraI kihAI pratyakSasiddha nathIM, to e virodhano ThAma kima hoi ? 370 uparokta zaMkA karatA te ziSyane gurujI je uttara kahe che te uttara A pramANe che- zItasparza ane uSNasparza anukrame jaLamAM ane agnimAM paraspara parihArapaNe dekhelA che. eTale ke zItaLatA jaLamAM che tyAM uSNatA nathI. ane uSNatA agnimAM che tyAM zItaLatA nathI. tethI A be guNadharmo eka bIjAnA parihAramAM (abhAvamAM) ja varte che AvuM pratyakSa najaronajara dekhAya che. tethI tenaDuM - te bannene eTale ke zItasparzane ane uSNasparzane eka ja sthAne 3pasaMhArUM sAthe rahe che. Ama kahIe to virodha kahevAya. je be vastu sAthe nathI ja rahetI evI paraspara virodhI be vastune ekasthAne sAthe rahe che. Ama jo kahIe to jarUra virodhadoSa Ave. = = = hAM to paraMtu ahIM to traNe lakSaNo sarva sthAnomAM ekasAthe rahetA pratyakSapramANathI dekhAya ja che. kyAMya paNa paraspara parihAre (ekabIjAne choDIne) rahetA hoya evuM pratyakSasiddha dekhAtuM nathI. arthAt utpAdane choDIne ekalo vyaya ke dhruva hoya, athavA vyayane choDIne ekalo utpAda ke dhruva hoya, athavA dhruvane choDIne ekalo utpAda ke vyaya hoya AvuM koI paNa padArthamAM koI paNa sthAne ke koI paNa kAle pratyakSAdi pramANathI jaNAtuM nathI. balke badhe ja traNe sAthe rahelA ja jaNAya che. zItauSNa sparza sAthe nathI jaNAtA. tethI tyAM virodha Ave. paraMtu utpAdAdi traNe lakSaNo to sarvatra vyApakapaNe sAthe ja rahelA jaNAya che. tethI traNa lakSaNone sAthe mAnavAmAM tame kahelA evA A virodhadoSanuM sthAna ahIM kema hoya ? arthAt traNa lakSaNo sAthe mAnavAmAM koI paNa jAtano virodha doSa Avato nathI ja. anAdikAlIna ekAntavAsanAiM mohitajIva ehono virodha jANaI chaI. paNiparamArthaiM vicArI jotAM virodha nathI. samaniyatatAiM pratyaya ja virodha bhaMjaka chai. // 1-2 II A jIvamAM anAdikALathI ghara karIne beThelI "ekasthAnamAM utpAda-vyaya-dhruva na ja rahe" AvA prakAranI bhUla bharelI bhramaNA, tathA mithyArdaSTi evA anya anya darzanakArono sahavAsa, tathA teonA anuyAyIono niraMtara paricaya, ane teonAM ekAntavAda pratipAdaka zAstrono ja niraMtara abhyAsa ityAdi kAraNothI "vastu kAM to nitya ja hoya athavA kAM to anitya ja hoya paraMtu banne sAthe na ja hoya" AvA prakAranI buddhimAM ThasI gayelI ekAntapakSanI vAsanAthI parAdhIna thayelo ane mohAndha Page #86 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-3 371 banelo A jIva A utpAdAdi traNeno niraMtara virodha ja dekhyA kare che. "bApa hoya te beTo kema hoya? ane beTo hoya te bApa kema hoya? je uttaramAM hoya te dakSiNamAM kema hoya? ane je dakSiNamAM hoya te uttaramAM kema kahevAya ? Ama saMsArI loko uparachallo virodha jema dekhe che tema je nitya hoya te anitya kema hoya ane je anitya hoya te nitya kema hoya? Ama uparachallo zAbdika virodha ja A jIvaniraMtara joyA kare che. AvA prakArano ajJAnI jIva tattvano uMDANathI vicAra karato nathI. satsaMgathI, sAcA svAdhyAyathI ane sAstrono niraMtara abhyAsa karavAthI tathA gItArtha jJAnIonA paricayathI jyAre A jIvanI A bhrAmakadaSTi TaLe che. ane paramArthadaSTi jAge che tyAre te jIva Apa meLe ja samajI zake che ke je puruSa tenA putrano bApa che. te ja puruSa tenA potAnA pitAno beTo paNa sAthe ja che. je surata zahera muMbaIthI uttaramAM AveluM che. te ja surata zahera amadAvAdanI apekSAe dakSiNamAM paNa sAthe ja AveluM che. tema je vastu dravyapaNe nitya che. te ja vastu paryAyapaNe anitya paNa sAthe ja che. temAM kaMI ja virodha nathI. apekSAbheda mAtra ja che. banne sAthe mAnavA. e ja vastunuM pAramArthika sAcuM svarUpa che. AvuM, paramArthaSTi khulatAM svayaM samajAI ja jAya che. ujavaLa evo paNa zaMkha kAcakAmalikA (kamaLA)nA rogavALAne je pILo dekhAya che. te ja zaMkha kALAntare rogamukta netravALA te ja puruSane svayaM ja ujvaLa dekhAya che. "A zaMkha ujvaLa che" Ama kahevuM ke dekhADavuM paDatuM nathI. huM pILo je dekhato hato te bhUla hatI. AvuM ApoApa samajAI ja jAya che. tenI jema "paramArthadRSTi" ughaDatAM ane te dRSTithI jotAM te ja puruSane have kaMI paNa virodha dekhAto nathI. paraMtu AvA prakAranuM tattvanuM yathArthadarzana jIvamAM sadgurunA yoge potAnI rIte sahajapaNe ja thAya che. ane vastunA sAcA svarUpane jANavAno AnaMda AnaMda pragaTe che. saniyatatAruM pratyaya = utpAdAdi traNe lakSaNonuM samAna paNe (eka paNa sthAne hIna nahI ke adhika nahI. paraMtu sarvatra traNe sAthe ja che. Ama samAna rIte) niyatatAe (evakArapUrvaka) sAthe rahevA paNAno je pratyaya na = bodha thAya che. te bodha ja virodhamaMna Aja sudhI je virodha dekhAto hato, tene bhAMgIne bhukko karI nAkhe che "A traNe sarvatra sAthe ja varte che" Avo sanzAstrothI ane saguruothI evakAravALo thayelo je bodha che, te bodha ja anAdikAlIna mithyAtva mohasaMbaMdhI vAsanAjanya virodhano bhaMjaka (bhAMganAra) che. meM 135 / Page #87 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 372 DhALa-9 : gAthA-3 dravya-guNa-paryAyano rAsa ghaTa mukuTa suvarNa ha arthi, vyaya utapati thiti pekhata re ! nija rUpamAM hovaI hemathI, duHkha harSa upekSAvaMta re || jinavANI prANI sAMbhaLo 9-3 | gAthArtha- ghaTa mukuTa ane suvarNanA arthI jIvo, vyaya utpatti ane sthitine dekhatA chatA, pota potAnA te vyayAdi rUpe thayelA suvarNathI ja anukrame duHkha harSa ane upekSAvALA bane che. je 9-3 || Tabo- tema ja dekhADaI chaI. eka ja hema dravyanai viSai ghaTAkArai nAza, mukuTAkArai utpAda, anai hemAkArai sthiti. e 3 lakSaNa prakaTa dIsaI chaI. je mATiM hemaghaTa bhAMjI DemamukuTa thAI chaI. tivAraIM-hemaghaTArthI dukhavaMta thAI, te mArTi ghaTAkAraI hemavyaya satya chaI. je mArTi hemamukuTArthI harSavaMta thAI, te mArTi mukuTAkAraiM hemotpatti satya chaiM. Ima- hemamAnArthI te kAle-na sukhavaMta, na dukhavaMta thAI chaI. sthitapariNAmai rahai chaI. te mATi hema sAmAnya satya chaI. Ima sarvatra utpAda vyaya sthiti paryAya dravyarUpe jANavA. IhAM utpAdavyayabhAgI bhinnadravya, anaI sthitibhAgI bhinnadravya, koI dIsatuM nathI. je mATiM ghaTamukuTAdhAkArAtparzI hemadravya kaIM nahIM, je-eka dhruva hoI. dhruvatAnI pratIti paNi chaI. te mArTi "tadmAvI nityam" (tattvArthasUtra 5-33) e lakSaNaI pariNAmaI dhruva anaI pariNAmaI adhruva sarva bhAvavuM. I 9-3 II | vivecana- tedA revaDa cha = sarve paNa padArtho utpAdAdi traNa lakSaNovALA ja niyama che. A vAta daDhatApUrvaka=udghoSaNA karavA pUrvaka dekhADe che eka ja hemadravyanaiM viSaI ghaTAkAraiM nAza, mukuTAkAraiM utpAda, anaiM hemAkAraiM sthiti e 3 lakSaNa prakaTa dIsaI chaI / koI eka zrImaMtane ghera suvarNano banelo ghaTa che. te zrImaMte suvarNano te ghaTa nAnA chokarAne ramavA mATe Apyo. te joIne moTA chokarAe Avo ja suvarNano mukuTa paheravAnI IcchA karI, pitA pAse kajIyo karyo, tenI zAnti mATe pitA ane putrone sAthe laIne sonI (suvarNakAra) pAse gayA. ane kahyuM ke suvarNanA A ghaTane bhAMgIne suvarNano mukuTa banAvI Apa. sonI te ghaTane bhAMgIne mukuTa banAve che. banne putro ane pitA Ama, traNe sAme beThA che. have vicAro ke A traNenI mukhamudrA kevI haze? Page #88 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 373 - dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-3 nAno putra raDe che. kAraNa ke te vyayane ja jue che. moTo putra harakhAya che. kAraNake te utpAdane ja jue che. ane pitA upekSAvaMta che. kAraNa ke te potAnA suvarNane ja (dravyane ja) jue che. A udAharaNa dhyAnamAM rAkhIne A TabAnI paMktionA artha ApaNe vicArIe. eka ja suvarNadravyane viSe ghaTAkArapaNe (suvarNano) nAza, mukuTAkArapaNe (suvarNano) utpAda, ane hemAkArapaNe (suvarNanI) dhruvatA, Ama A traNe lakSaNo padArthamAM pratyakSa dekhAya ja che. tenI vadhAre spaSTa samajaNa A pramANe che. je mATi hemaghaTa bhAMjI hemamukuTa thAi chai, tivAraiM = hemaghaTArthI duHkhavaMta thAi, te mATiM ghaTAkAraiM hemavyaya satya chai. je mATe = eTale kAraNake, jyAre suvarNano ghaTa bhAMgIne te ja suvarNamAMthI hemano mukaTa banAvAya che. tyAre suvarNanA ghaTano artha evo nAno putra duHkhavAlo thAya che. te mATe te kAle ghaTAkArapaNe suvarNa dravyano je nAza che. te sAco che. jo te kALe ghaTAkArapaNe sonAno nAza na thato hota to nAnA putranuM je ISTa, ghaTAkAratAmayasuvarNa, te to che ja, to nAnA putrane duHkha kema thAya ? arthAt na thavuM joIe. paraMtu jema jema ghaTa bhAMge che tema tema te nAno putra vadhAre vadhAre jorathI raDe che. tethI te kALe ghaTAdAratAno nAza eTale ke ghaTAkArapaNe pariNAma pAmelA suvarNano nAza avazya che ja. A rIte ghaTAkArapaNe hemano vyaya tyAM che ja. A vAta saMpUrNapaNe sAcI Thare che. A rIte ghaTAkArarUpe hemavyaya avazya satya che. e siddha thayuM. je mATi hemamukuTArthI harSavaMta thAi, te mATiM-mukuTAkAraiM hemotpatti satya chai. tathA je mATe suvarNanA mukuTano artha evo moTo chokaro harSavALo thAya che. te mATe mukuTAkArapaNe suvarNanI utpatti paNa jarUra che ja, ane te sAcI che, jo mukuTarUpe suvarNanI utpatti temAM na hota to moTA putrane harSa kema thAya ? kAraNa ke potAnuM iSTa = je suvarNano mukuTa, tenI utpatti to temAM nathI, to harSa thavAnuM kAraNa zuM ? ane harSa thato dIse che. tethI avazya temAM mukuTAkAranI utpatti eTale ke mukuTAkArapaNe suvarNanI utpatti che ja. ane te saMpUrNapaNe sAcI ja vAta che. Ama siddha thayuM. ima hemamAtrArthI te kAle na sukhavaMta, na duHkhavaMta thAi char3a, sthitapariNAmaiM rahai chai. te mATiM hemasAmAnya sthiti satya chai. ima sarvatra utpAda vyaya sthiti paryAya dravya rUpe jANavA. Page #89 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-9 : gAthA-3 dravya-guNa-paryAyano rAsa - tathA- A ja pramANe je mATe suvarNamAtrano arthI (banne putrono pitA) te kALe (ghaTa bhAge che ane mugaTa thAya che tyAre) nathI sukhavALo thato, ke nathI duHkhavALo thato. paraMtu sthitipariNAmavALo (taTasthabuddhivALo) ja rahe che kAraNake tene suvarNanI dhruvatA ja dekhAya che. te mATe ghaTa bhAMgavA chatAM, mukuTa thavA chatAM, hemasAmAnyapaNe (suvarNamAtra rUpe) sthiti paNa avazya che ja. ane te paNa teTalI ja sAcI che. jo A suvarNapaNAnI sthiti temAM na hota to pitA kAM to utpAdamAtra joIne harSavaMta thavA joIe, athavA nAzamAtra joIne duHkhavaMta thavA joIe. paraMtu pitA tevA thatA nathI. teno artha e thAya che ke pitAne je potAnA suvarNapaNAnI mAlikInI buddhi che. te suvarNapaNuM to temAM avazya dhruva che ja. Ama dekhAya ja che. ane tethI ja te harSazoka na karatAM upekSAvaMta rahe che. A pramANe utpAda-vyaya-ane sthiti, A traNe paryAyo je dekhAya che te suvarNa nAmanA dravyamAM thAya che. Ama jANavuM. ghaTAkArapaNe je nAza che te paNa suvarNano nAza che. mukuTAkAra paNe je utpatti che. te paNa suvarNanI ja uttpatti che. ane hemAkArapaNe je dhruvatA che te paNa suvarNadravyanI ja che. Ama traNe paryAyo suvarNadravyamAM thAya che. tethI sarvatra dravya 3 lakSaNovALuM che. Ama, sarvadravyomAM vyayAdi A 3 lakSaNo jANavAM. 374 ihAM utpAdavyayabhAgI bhinnadravya, anaiM sthitibhAgI bhinnadravya, koi dIsatuM nathI. je mATiM ghaTamukuTAdyAkArAsparzI hemadravya chaI nahIM, je eka dhruva hoi. ( tathA ) dhruvatAnI pratIti paLi chaDuM, te mArTi ''tadmAvAvyayaM nityam'' (tattvArthasUtra 5-33) r nakSaLavuM pariNAma dhruva anaiM pariNAma adhruva sarva bhAvavuM // 93 // A pramANe sarve dravyo tripadImaya che. tethI mAtra utpatti ane vyayane ja bhajanArUM dravya bhinna che (jema ke ghaTapaTAdi), ane sthitine ja mAtra bhajanArUM dravya bhinna che. (jema ke paramANu, jIva, AkAza Adi) Ama koI dIsatu (dekhAtuM) nathI. arthAt ekalA utpAda-vyayano ja AdhAra hoya paNa sthiti na ja hoya evuM koI dravya dekhAtuM nathI tathA ekalI sthitino ja AdhAra hoya paNa utpAdavyaya na hoya evuM paNa koI dravya dekhAtuM nathI. naiyAyika-vaizeSiko je Ama mAne che ke pRthvI-jala-teja-vAyunA paramANuo ane AkAzAdi dravyo nitya ja che. ane hrayaNukAdi sthUla dravyo anitya ja che. te khoTI vAsanA che. teonI A mAnyatA mithyA che. kAraNa ke nitya evA Page #90 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-3 375 paramANu Adi dravyomAM paNa varNAdinA rUpAntaro hovAthI utpAda-vyaya che ja, tathA paramANuo paNa kALAntare aneka aNuo sAthe bhaLyA chatA judA judA skaMdhorUpe pariNAma pAme ja che. mATe temAM paNa utpAdavyaya che ja. tathA AkAzAdi dravyomAM paNa avagAhakadravyanA saMyoga-viyoga dvArA utpAdavyaya che ja. tathA ghaTapaTa Adi sthUladravyomAM te te AkAre utpAda-vyaya hovA chatAM paNa mUla padArtha rUpe dhruvatA paNa avazya aMdara rahelI ja che. mATe 3 lakSaNovALu ja dravya sarvatra dekhAya che eka eka lakSaNavALuM ke be lakSaNovALuM dravya kyAMya paNa dekhAtu nathI. ane tevuM che paNa nahIM. je mArTi je mATe ghaTAkAra ane mukuTAkAraAdi bhinna bhinna AkArone (paryAyone) na sparzanArU kevaLa ekaluM suvarNadravya che ja nahIM, ke je eka (ekalI) dhruva (dhruvatA) siddha thAya. arthAt jo ghaTAkAratAnA vyayane ane mukuTAkAratAnI utpattine na sparzanArUM kevala ekaluM suvarNadravya hoya, to kevala ekalI dhruvatA siddha thAta. paraMtu tema nathI. ghaTAkArane ane mukuTAkArane na sparzanArUM dravya nathI. koIne koI AkAravALuM ja suvarNadravya che. ane AkArovALuM hovAthI AkAro palaTAye chate utpAda-vyayavALuM paNa che ja. mATe kevala ekalI dhruvatA siddha thatI nathI. (tathA) dhruvatAnI pratIti patni chapha = tathA vaLI suvarNapaNe dhruvatA te dravyamAM (sApekSapaNe) avazya pratIta paNa thAya ja che. te mATe suvarNapaNe dhruvatA paNa che ja. phakta ekalI dhruvatA nathI paraMtu utpAda-vyaya sApekSa evI dhruvatA che. tethI tattvArthasUtrakAre kareluM nityanuM lakSaNa ja sAcuM che. naiyAyika vaizeSikoe kareluM nityanuM lakSaNa sAcuM nathI. te bannenA lakSaNanI carcA A pramANe che-- nyAyadarzana ane vaizeSikadarzana Adi darzanakAro sApratiyogityuM nityasya nakSaLam kahe che. je padArtha bhAvikALe thanArA sano apratiyogI hoya te nitya kahevAya che. arthAt jeno bhAvimAM nAza na thavAno hoya te nitya. jema ke paramANu-jIva ane AkAza Adi padArtho. paraMtu A padArtho paNa mAtra dravyarUpe ja nAza nathI pAmavAnA, paryAyarUpe (parivartanarUpe) to A dravyo paNa pratikSaNe nAza pAme ja che. koI paNa dravya evuM nathI ke je pUrvottara paryAyarUpe nAza ane utpAda na pAmatuM hoya, tethI nAza na ja pAme (dhvaMsa na thAya) evuM koI dravya che ja nahIM. sarve paNa dravyo jema dhruva che tema utpAdavinAzazAlI paNa che ja. A kAraNathI taiyAyikanuM A lakSaNa asaMbhava doSavALuM che. tethI mithyA che. Page #91 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 376 DhALa-9 : gAthA-4 dravya-guNa-paryAyano rAsa - tattvArthasUtrakAre kahyuM che ke tamava = arthAt samAva thI je vyaya na pAme te, eTale ke utpAda-vyaya ane dhruva A traNa lakSaNo jemAM hoya te sata kahevAya ane AvA traNa lakSaNavALA sita paNAnA bhAvathI je kadApi calita na thAya te nitya, A rIte nitya tene kahevAya ke jemAM anityatA rahelI ja hoya, pUrvottara paryAyarUpe rahelI anityatA sApekSa evI dravyarUpanI je sthiratA, te nitya kahevAya che. AmAM koI doSo AvatA nathI. sarvatra tripadIvALuM lakSaNa hovAthI pariNAmI evuM dhruvapaNuM sarvapadArthomAM jANavuM. paraMtu bauddho ekaluM adhruvapaNuM (anityapaNuM) ane sAMkhyo ekaluM dhruvapaNuM (nityapaNuM) ane naiyAyika-vaizeSiko paramANu Adi amukadravyomAM ekaluM dhruvapaNuM ane ghaTapaTa Adi amukadravyomAM ekaluM adhruvapaNuM ityAdi kalpIne je je ekAntamAnyatAo dharAve che. te sarve mithyAtvamohanIya karmanA udayathI mohitajIvonI ajJAnadazA (tAttvika aMdhatA) jANavI. te 136 / ghaTavyaya te utapatti mukuTanI, dhruvatA kaMcananI te eka re ! dala ekaI vartaI ekadA, nijakArayazakti aneka re ! jinavANI prANI sAMbhaLo || 9-4 gAthArtha ghaTano je vyaya che. te ja mukuTanI utpatti che. ane te ja kaMcananI dhruvatA che. Ama eka ja dalamAM (upAdAnakAraNamAM) eka ja kALe A traNe lakSaNo eka (ekameka) thaIne varte che. chatAM potapotAnuM kArya karavAnI zaktirUpe aneka (paraspara bhinna) paNa che. te 9-4 Tabo- utpAda-vyaya-dhrauvyano abheda saMbaddha bheda dekhADaI chaI hemaghaTavyaya teha ja hemamukuTanI utpatti, eka kAraNajanya thaI te mArTi, visabhAga paryAyotpattisaMtAna chai. tethI ja ghaTanAza vyavahAra saMbhavaI jaI te mArTi. paNi uttaraparyAyotpatti te pUrvaparyAyano nAza jANavo. kaMcananI dhruvatA paNi tema ja chaI. je mATiM-pratItva paryAyotpAdai eka saMtAnapaNuM teha ja dravyalakSaNa dhrauvya chaI. e 3 lakSaNa ekadalai ekadA vartai chai. ima abhinnapaNai. parNi zoka pramoda mAdhyayyarUpa aneka kArya dekhInai tatkAraNazaktirUpai anekapaNe-bhinnatA paNi jANavI. sAmAnya rUpai dhrauvya anai vizeSa rUpai utpAda vyaya Ima mAnatAM virodha nathI. Page #92 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-4 377 vyavahAra to sarvatra syAdaryAnupravezaI ja hoI. vizeSaparatA paNi vyutpattivizeSaI ja hoI. gata - "phityAre, yAnati, 6 yuvam'' Ima ja vAkyaprayoga kIjaI. "3ppane 3 vA" tyAtiau vA zabdo vyavasthAyAma, ra cAcchaSTra samAnArtha, mata parva : : e laukikavAkyai paNi svAcchada leII chaI. je mArTi-sarpanaI pRSThAvacchedakaIM zyAmatA chaI, udaravacchedaI nathI. tathA sarpamAtraI kRSNatA nathI. zeSanAga zukla kahavAI chaI. te mArTi-vizeSaNa-vizeSya niyamArtha jo svAcchada prayoga chaI, to tripadI mahAvAkya paNi svAtkAragarbha ja saMbhavAI. | 9-4 I vivecana- sarve padArtha mAtra utpAda-vyaya ane dhrauvya A trilakSaNayukta che. padArthanuM A svarUpa ja che. svarUpa vinAno padArtha kyAreya paNa hoya nahIM. jyAM jyAM padArthapaNuM hoya tyAM tyAM A trilakSaNAtmaka svarUpa che ja. A svarUpane samajyA vinA karavAmAM AvatI vicAraNA upakAraka thatI nathI. balka ekAtta Agraha pakaDAtAM mithyAtva rUpa bane che. vizvamAM vartatA vivAdonuM mULabhUta kAraNa jo koI hoya to A miththAbuddhi ja che. tethI vastunA yathArtha svarUpane avazya samajavuM joIe. ane tene samajavA mATe potAnI dRSTine atizaya sUkSma, vyApaka, udAra, vizALa pakSapAtavinAnI, taTastha, suMdara tathA nirmaLa banAvavI joIe. dRSTino viparyAsa ja saMsAravardhaka che. padArthanA yathArtha trilakSaNavALA svarUpane nahI samajIne ekaluM dhrauvya svarUpa pakaDI lenArA darzanakAro jagatanA padArthomAM thatA ane pratyakSa najaronajara dekhAtA parivartanono meLa karI zakatA nathI ane khoTI dalIlothI guMcavaNa ubhI kare che. evI ja rIte kevaLa ekaluM utpAda vinAzavALuM vinazvara svarUpa mAtra mAnI laIne sthAyitattva nahI mAnanArA darzanakAro dorA vinA maNakA jema Take nahI tema sthAyitattva vinA parivartano ghaTe nahIM chatAM AvI khoTI mAnyatAthI aneka viDaMbanAo ubhI kare che. tethI buddhine AvA ekAntavAdanA AgrahamAM kuMThita na karI detAM utpAda-vyaya ane dhrauvya traNe dharmo sAthe rahe che ane chatAM traNe potapotAnA kAryathI judA paNa che. Ama mAnavuM te ja hitakArI sAcuM tattva che. AvA prakAranI sabuddhi prApta thavI, e ja sAco puNyodaya che. A vAta upara, graMthakArazrI prakAza pADe che. utpAda-vyaya-dhrauvyano abhedasaMbaddha bheda dekhADai chai utpAda vyaya ane dhrauvya A traNe lakSaNono eka ja kALe eka ja dravyamAM ekI sAthe abheda saMbadha paNa che. ane chatAM potapotAnuM judu judu kArya karatA hovAthI bhedasaMbaMdha paNa che. Ama samajAvavA abhedathI saMbaddha (yukta) evo bheda dekhADe che Page #93 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 378 DhALa-9 : gAthA-4 dravya-guNa-paryAyano rAsa hemaghaTavyaya teha ja hemamukuTanI utpatti, ekakAraNajanya chai te mATiM visabhAgaparyAyotpattisaMtAna chai. tehathI ja ghaTanAzavyavahAra saMbhavai chai, te mATiM. paNi uttaraparyAyotpatti te pUrvaparyAyano nAza jANavo. kaMcananI dhruvatA paNi tehaja chai je mATiM pratItya paryAyotpAdaI eka saMtAnapaNuM, teha ja dravyalakSaNa dhauvya chai. sthUladaSTie pUrvasamayamAM kAraNa ane uttarasamayamAM kArya jaNAya che. eTale ke kAraNa kAryano bheda jaNAya che. paraMtu sUkSmadRSTie vicAra karatAM tema nathI. eka ja samayamAM kAraNa-kArya che tathA vivakSAe ja kAraNa che te ja kAryarUpe pariNAma pAme che. hemaghaTano je vyaya che te ja hemamukuTanI utpatti che. mATe temAM samayabheda nathI. A vAta eka udAharaNathI samajIe. je samaye suvarNakAra hemaghaTano vyaya kare che. te samaye teTalA aMze avazya mukuTanI utpatti paNa thAya che. suvarNaghaTano nAza ane suvarNamukuTanI utpatti A banne kAryo suvarNanAmanA eka ja dravyanA parivartanAtmaka kAryo che. suvarNa nAmanA eka ja kAraNamAM vyaya ane utpatti Ama bane sAthe ja janma pAme che. tethI eka ja kAraNathI janya hovAne lIdhe te banne eka ja che. vivakSA mAtrathI ja bheda che. "ghaTa" jyAM sudhI ghaTapaNe varte che. tyAM sudhI pratisamaye temAM paNa thatA puraNagalana rUpa utpAda ane vyaya che. paraMtu te lokavyavahAra gamya nathI. kAraNa ke ghaTAkAratA" paNe samAna samAna bhAgarUpa (sabhAga) paryAyanI utpatti che. tethI tene sabhAga paryAyotpattisaMtAna kahevAya che. ane ghaTano nAza thaIne kapAlanI utpatti thAya ke jyAM lokavyavahArathI nAza-utpatti dekhAya che. vijAtIya (arthAt viparIta) kAryanI utpatti jyAM thAya che. tene visabhAga paryAyotpattisaMtAna kahevAya che. te visabhAgaparyAyotpatti saMtAna jyAre thAya che tyAre ghaTanA nAzano vyavahAra lokamAM saMbhave che. ane mukuTanI utpattino vyavahAratuM paNa saMbhave che. kAraNa ke te visabhAga hovAthI eTale ke ghaTAkAramAtra paNe samAna = sajAtIya na hovAthI vijAtIya paNe thatA nAzakAle nAzano vyavahAra lokagamya che. paraMtu sabhAgasaMtatimAM paNa lokabhogya na hovA chatAM pratisamaye uttaraparyAyano utpAda ane pUrvaparyAyano nAza rahelo ja che Ama jANavuM. te sabhAgasaMtati hovAthI nAza-utpAda lokagamya nathI. sabhAgasaMtatimAM ke visabhAgasaMtatimAM pUrvottara paryAyano nAza ane utpAda thavA chatAM kaMcananI dhruvatAne koI paNa jAtanI AMca AvatI nathI. kaMcananI dhRvatA paNa akhaMDitapaNe temAM abAdhita rahelI ja che. kAraNa ke pratisamaye thatA navA navA Page #94 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-4 379 paryAyonA vyaya ane utpattine pratItya-AzrayI temAM rahelI eka saMtAnatA (mUla padArthanI ekadhArAvAhitA) te ja dravyanuM lakSaNa che. ane te lakSaNamAM dhruvasvarUpa paNa che. pratisamaye pUrvottara paryAyono nAza-utpAda jema thAya che tema kaMcananI ekasaMtAnatA paNa tyAM varte ja che. tethI A traNe eka ja dravyamAM eka ja kAle sAthe rahe che. mATe eka che. chatAM je nAza thAya che, te zoka karAve che. je utpAda thAya che, te harSa karAve che. ane je dhruvatA che. te upekSA karAve che. Ama bhinna bhinna kAryajanaka hovAthI kathaMcit bhinna paNa avazya che ja. e 3 lakSaNa ekadalaI ekadA vartai chai, ima abhinnapaNai, paNi zoka pramoda mAdhyasthya rUpa anekakArya dekhInaI tatkAraNazaktirUpa anekapaNe bhinnatA paNi jANavI. sAmAnya rUpa dhrauvya anaiM vizeSarUpaI utpAda vyaya, ima mAnatAM virodha nathI. utpAda vyaya ane dhrauvya A traNe lakSaNo sarve dravyomAM pratisamaye avazya che ja. koI paNa samaye ane koI paNa dravyamAM A traNa nathI ema nahIM. sarvatra vyApakapaNe A tripadI rahelI che. tathA A traNe lakSaNo mAMhomAMhe kathaMcit abhinna paNa che ane kathaMcit bhinna paNa che. "eka dalamAM (eka ja AdhArabhUta dravyamAM) eka ja kALe A 3 lakSaNo sAthe varte che" te mATe ekadravyavyApitva ane ekakSetrAvagAhityanI apekSAe A traNe lakSaNo abhinna che. paraMtu zoka pramoda ane mAdhyasthya rUpa aneka (bhinna bhinna) kArya kare che. te dekhIne, te te kAryakaravAnI zakti svarUpe aneka paNuM (bhinnapaNuM) paNa che. tethI bhinnatA paNa jANavI. jema eka ja AmraphaLamAM (kerImAM) sarvapradeze eka ja kALe varNa gaMdha rasa ane sparza sAthe varte che. tethI abhinna paNa che. ane cAkSuSa pratyakSa, ghrANaja pratyakSa, rAsanapratyakSa, ane spArzana pratyakSa jJAna utpanna karavA svarUpa bhinna bhinna kArya kare che. tethI tevA tevA prakAranuM bhinna bhinna jJAna utpanna karavAnI zakti svarUpe varNAdi bhinna bhinna paNa che. tema ahIM jANavuM. ghaTavyaya e zokane utpanna kare che. mukuTautpAda e pramodane utpanna kare che. ane kaMcananuM dhrauvya e mAdhyasthyane utpanna kare che. Ama trividha kArya pratyakSa dekhAya che. tethI te te trividha kArya karavAnI zaktisvarUpe vyayAdi traNe lakSaNo kathaMcit bhinna paNa che. eka ja dravyamAM eka ja kALe sAthe varte che eTale abhinna paNa jarUra che. chatAM te traNe ekasvarUpa thai gayA hoya, arthAt eka ja banI gayA hoya tevA abhinna nathI. ekamAM rahe ane ekakALe rahe eTale eka thaI jAya Avo niyama nathI. potAnA (PI) 2 Page #95 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 380 DhALa-9 : gAthA-4 dravya-guNa-paryAyano rAsa svarUpe bhinna paNa hoya che ja. jema ke varNa, gaMdha, rasa, ane sparza. Ama, A vyayautpAda ane dhrauvya paraspara bhinAbhinna che. paraMtu ekalAM bhina ke ekalAM abhinna A lakSaNo nathI. tathA "A kaMcana che" Ama sAmAnya paNe jyAre joIe tyAre jyAM dhrauvya dekhAya che. tyAM ja ghaTa-mukuTa ItyAdi vizeSapaNe jo joIe to vyaya-utpAda paNa avazya dekhAya ja che. devadattamAM puruSapaNe dhrauvya ane bAlyAdibhAve vyaya-utpAda paNa dekhAya ja che. A rIte sAmAnyapaNe (dravyasvarUpe) jotAM jyAM dhrauvya raheluM jaNAya che. tyAM ja vizeSapaNe (paryAya svarUpe) jotAM vyaya ane utpAda paNa rahelA dekhAya ja che. Ama A traNe lakSaNo potapotAnA svarUpe bhinna bhinna hovA chatAM paNa sAthe rahevAmAM (eka ja dravyamAM eka ja kSetre ane eka ja kALe vartavAmAM) teomAM kaMI virodha Avato nathI. keTalAka darzanakAro mithyAtvamohanI vAsanAthI "bApa-beTAnI jema" uparachallo artha sAMbhaLIne jyAM dhrauvya hoya tyAM utpAda-vyaya kema rahe ? ane jyAM utpAda-vyaya hoya, tyAM dhrauvya kema rahe? kAraNa ke paraspara virodhI che Ama samajIne virodha joyA ja kare che. tethI ekAnta nitya athavA ekAnta anitya mAnI le che. paraMtu kharekhara apekSAbhede sAthe mAnavAmAM kaMI ja virodha nathI. vyavahAra to sarvatra syAdarthAnupravezai ja hoi, vizeSaparatA paNi vyutpattivizeSajJa ja hoi. ata eva "syAdutpadyate, spAnnazyati, syAdhuvam" ima ja vAkyaprayoga kIjaiM. "uppannei vA" ityAdau vA zabdo vyavasthAyAm, sa ca syAcchabdasamAnArthaH utpAda vyaya ane dhrauvya A traNe potapotAnA svarUpe bhinna che, chatAM sAthe rahe che mATe abhinna paNa che. tethI A traNe lakSaNo bhinnabhinna hovAthI jyAre jyAre koI ekano vyavahAra karavo hoya tyAre ekano vyavahAra karavAmAM bAkInAM be lakSaNo rahI na jAya athavA uDI na jAya, eTale ke lopAI na jAya eTalA mATe sarva ThekANe "cA" zabda kahevo joIe, kadAca spaSTarUpe zabdathI bolo ke kadAca nA bolo to paNa "ca"nA arthano anupraveza to hoya ja che. Ama samajI levuM. badhe ThekANe A zabda bolavAmAM Avato nathI. paraMtu arthathI anusarAyelo to hoya ja che. ane to ja te vyavahAra zuddha vyavahAra kahevAya che. kArya karanAra bane che. anyathA azuddha vyavahAra kahevAya che. Page #96 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-4 381 jyAM jyAM sAmAnyaprayoga karAyo hoya tyAM tyAM vizeSaparatA (vizeSa arthanI vivakSA) paNa vyutpattivizeSe (apekSAvizeSathI) sarvatra hoya ja che. sAmAnya vivakSAmAM paNa vizeSavivakSA avazya samAyelI ja hoya che. jema ke bhojanakaranArA puruSe "nataM me rephri" kahyuM. ane snAna karavA besanArA puruSe paNa "nAM me rehi" kahyuM arthAt "mane pANI Apo" AvuM ekasarakhuM samAna (sAmAnya) vAkya ja banne sthAne bolAyuM che. to paNa AzayavizeSane samajIne pANI ApanAra vyakti bhojanakALe glAsamAM pANI Ape che. ane snAnakALe DolamAM pANI Ape che. bhojanakALe zItaLa pANI Ape che. ane snAnakALe kaMika garama pANI Ape che. AvI vizeSaparatA (vizeSa arthanI vivakSA) vyutpattivizeSathI (prasaMgAnusAra apekSA samajavAthI) samajAya ja che. Ama sarvatra "syAt" zabda na bolavA chatAM paNa te zabdano artha garbhita rIte chupAyelo ja jANavo. svAt eTale vim arthAt amukaapekSAe, Avo artha karavo. tethI syAdvAda, kathaMcidvAda, apekSAvAda, anekAntavAda A badhA zabdo ekArthaka che. A kAraNathI utpAda, vyaya, dhrauvyamAM paNa sthAt zabda samajI levo. tethI 1 kathaMcit utpanna thAya che. (arthAt mugaTapaNe ja suvarNa utpanna thAya che) 2 kathaMcid nAza pAme che (arthAt ghaTapaNe ja suvarNa nAza pAme che) ane 3 kathaMcit dhruva che. (arthAt suvarNapaNe suvarNa dhruva che.) Avo ja vAkya prayoga thAya che. svAt zabda bolavAmAM na Avyo hoya to paNa arthathI manamAM anusarIne ja vAkyano artha karavo joie. paramAtmA zrI tIrthaMkara devo vaDe gaNadharabhagavaMtone apAyelI tripadImAM paNa "sappanepha vA" ityAdi vAkyomAM bolAyelo vA evo je zabda che. te AvA prakAranI vyavasthA sUcave che. eTale ke amuka paryAyanI apekSAe ja utpAda che. sarvaparyAyane AzrayIne utpAda nathI. jema cAlu udAharaNamAM mukuTapaNe ja sonAno utpAda che. paraMtu ghaTAdi bIjA paryAya rUpe te kALe sonAno utpAda nathI. tathA sarvathA navuM apUrva ja suvarNa utpanna thAya che. Ama paNa nathI. suvarNa to che ja. paraMtu teno mAtra mukuTapaNe ja utpAda thAya che. Ama vA zabda amuka paryAyathI utpAda ane amuka paryAyathI nAza che. evI vyavasthA sUcave che. tethI vA zabda ane svAt zabda, A banne samAna arthavALA jANavA. tripadImAM lakhelo vA zabda, sthAt zabdanI sAthe samAna artha vALo jANavo. ** '' 'ata eva kRSNasarpaH " e laukikavAkyaiM paNi syAcchabdha leiiM chaI, je mATiM sarpanaiM pRSThAvacchedakaiM zyAmatA chai, udarAvacchedai nathI, tathA sarpamAtrai kRSNatA nathI, zeSanAga zukla kahavAi chai. te mATiM- vizeSaNa - vizeSyaniyamArtha jo syAcchabda prayoga chai, to tripadI mahAvAkya paNi syAtkAragarbhaja saMbhavai // 9-4 // ', Page #97 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 382 DhALa-9 : gAthA-4 dravya-guNa-paryAyano rAsa "cA" zabda bolAya ke na bolAya to paNa tuM zabdanA arthane anusarIne ja vAkya prayoga jANavo. Ama hovAthI "JI" sarpa kALo che. AvA prakAranuM eka sarpa vyaktine AzrayI laukikavAkya bhale sAmAnyarUpe bolAtuM hoya, to paNa temAM thatuM zabda levAno che. kAraNa ke je sarpane udezIne A "kALo sarpa" che Ama kahyuM. tyAM te eka sarpa vyaktimAM paNa pRSThAvacchede ja zyAmatA che. eTale ke upara upara dekhAtI pIThane AzrayIne ja te sarpa kALo che. paraMtu nIce rahelA udarAvacchede = udarabhAgane AzrayIne to A sarpa kALo nathI paraMtu dhoLo che. tethI ja sarpa jyAre phaNA kare che tyAre uparathI kALo dekhAto sarpa, phaNAnI nIcenA sarva bhAgamAM dhoLo sarvajanane pratyakSa dekhAya ja che. tethI "sarpa kALo che" e vAkyano artha sarpa kathaMci kALo che. Ama aMdara thAt zabdano artha rahelo che. tathA A ja vAkya jAtine AzrayI kadAca AvA arthamAM kyAreka bolAyuM hoya ke "sApa kALA hoya che" to tyAM paNa sarpamAtramAM (saghaLI sarpanI jAtimAtramAM) kRSNatA hotI nathI. lokamAM zeSanAga zukla tarIke prasiddha che. evI ja rIte bIjA paNa koI koI sarpa zuklAdi Itara varNavALA paNa hoI zake che. sarpanI jAtimAM ghaNA kharA sarpa kALA hoya che. tethI Ama vAkya bolAya che. paNa badhA ja sarpa kALA ja hoya che Ama samajavAnuM nathI. A paNa cAt nA arthanuM ja anusaraNa thayuM. A rIte "MT-" A vAkyamAM kRSNa zabda vizeSaNa che ane sarpa zabda vizeSya che. e bannene niyamita karavA mATe at zabda arthathI joDavo ja paDe che. kRSNatA paNa sarvatra nathI mAtra pIThabhAgathI che. zeSa bhAgathI nathI. A vizeSaNane pIThabhAgamAM niyamita karyuM. tathA sarpa paNa badhA ja na levA, paNa zeSanAgAdi keTalAka zuklasarpane choDIne bAkInA ja sarpa levA, A vizeSyane niyamita karyuM. A rIte vizeSaNa ane vizeSyane niyamita arthamAM laI javA mATe jo laukikavAkyomAM paNa thAt zabdanuM uccAraNa karyuM hoya ke na karyuM hoya to paNa arthathI prayogamAM levAya ja che. to pachI tripadI jevA mahAvAkyamAM paNa avazya cAra zabdathI garbhita ja prayoga samajavo joIe. laukika vAkyo jo sApekSabhAvavALAM hoya che to pachI tripadInAM mahAkAvyo to avazya sApekSabhAvavALAM ja hoya che. A rIte zoka pramoda ane mAdhyastha Ama traNa kAryo (bahukAryo) hovAthI tenA kAraNabhUta vyaya-utpAda ane dhrauvya Ama kAraNazakti paNa traNa che. paraMtu eka ja kALe eka dravyamAM sAthe varte che eTale kathaMcit eka (abhina) paNa kahevAya che. te 137 che. Page #98 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-pa 383 bahu kAraya kAraNa eka jo, kahie te dravyasvabhAva re ! to kAraNabhedabhAvathI, huI kArayabhedabhAva re || jinavANI prANI sAMbhaLo | 9-5 | gAthArtha- kArya bahu che. ane kAraNa eka ja che. Avo dravyasvabhAva che. Ama jo kahIe to kAraNanA bhedano abhAva mAnavAthI kAryanA bhedano paNa abhAva thaI jAya. || 9-5 || Tabo- havaI-jo Ima kahiI je-hemadravya eka ja avikRta thaI, vikAra te mithyA chaiM. zokAdikakAryatrayajananaikazakti svabhAva te chaI. te mATi "tehathI zokAdika kAryalaya thAI chaI" to kAraNanA bheda vinA kAryano bheda kima thAI ? QSTasAdhana, te pramodajanaka. svAniSTasAdhana, te zokajanaka. tadubhayabhinna, te mAdhyacyajanaka. e trividhakArya ekarUpathI kima hoI ? zakti paNi dRSTAnusArai kaGiiM chaiM. nahIM to agnisamIpai jala dAhajananasvabhAva ItyAdika kalpatAM paNi kuNa niSedhaka chaI ? tamA-zaktibhede kAraNabheda kAryabhedAnusArai avazya anusaravo. anekajananai-kazaktizabda ja ekatvAnekatva syAdvAda sUcai cha6 | 9-5 | vivecana - pUrva paryAyano vyaya, uttaraparyAyano utpAda, ane dravyarUpe dhrauvya Ama A tripadI (traNa lakSaNa) pratyeka padArthomAM ekakAle sArthe varte che mATe kathaMcit abhinna paNa che. ane zoka-pramoda-mAdhyazya Ama bhinna bhinna kArya kare che. mATe kathaMci bhinna paNa che. A bAbatamAM ghaNI carcA thaI che. to paNa koIka prazna kare che. _havai-jo ima kahiiM-je hemadravya eka ja avikRta chai. vikAra te mithyA chai. zokAdikakAryatrayajananaikazaktisvabhAva te chai, te. mATiM. "tehathI zokAdika kAryatraya thAi chai" to kAraNanA bheda vinA kAryano bheda kima thAi ? have koIka ziSya Avo prazna kare che ke- utpAda-vyaya-dhrauvya A traNa lakSaNa na mAnIe. ane phakta eka avikArI "suvarNadravya" ja che ane vikAro sigyA che ema mAnIe to zuM doSa Ave ? eTale ke jyAre suvarNano ghaTa bhAMgIne mukuTa Page #99 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-9 : gAthA--pa dravya-guNa-paryAyano rAsa banAvAya che. tyAre jo sUkSmatAthI vicAra karIe to suvarNa e to suvarNa ja rahe che. temAM kaMI pheraphAra thato nathI (suvarNane badale rUpuM ke lokhaMDa kaMI banI jatuM nathI). je ghaTAkAra hato te gayo ane mukuTAkAra navo Avyo. te to AkAramAtra che. ane AkAra te vAstavika koI vastu nathI. AkAro te avAstavika che. je suvarNa pahelAM ghaTAkAre hatuM, te ja suvarNa have mukuTAkAre banyuM. temAM suvarNa ja sadA rahe che. AkAro to eka kAlpanika vastusvarUpa che. tathya nathI. jema koI eka sADI ke dhotI Adi vasra vistRta kareluM hoya ke saMkeleluM hoya. temAM zuM vizeSatA ? Akhara kahevAya to che sADI ke dhotI ja. ane che paNa sADI ke dhotI ja. te mATe utpAdAdi traNa lakSaNo (traNa vikAro) mAnavA, te mithyA che. arthAt kaMI ja nathI. traNa lakSaNo e vastunuM svarUpa che. Ama jaino je mAne che. te mithyA che. mAtra avikArI eka zuddha suvarNadravya ja che. Ama mAnavuM joIe. utpAda-vyaya mithyA che. dhrauvya evuM dravyamAtra ja sAcuM che. tethI "dhrovya" A eka ja lakSaNa barAbara che. Avo koi prazna kare che. 384 prazna karanAra ziSya ja haju potAno prazna majabUta karatAM gurujIne kahe che ke kadAca tame mane evo uttara Apo ke jo eka avikArI suvarNadravya ja mAnIe ane utpAdAdi traNa kAryone (vikArone) mithyA ja mAnIe to zoka pramoda ane mAdhyasthya rUpa traNa kAryo kema thayAM ? AvuM gurujI jo tame kaho to tamAre AvuM na kahevuM. kAraNa ke "zoAAiyaMtrayajJanana-zaktisvamAva kRtyAdri" ame ema mAnIzuM ke vikAro badhA mithyA che. avikArI eka suvarNa dravya ja che. ane te suvarNa dravya ja "zokAdi (zoka-pramoda ane mAdhyasthya) svarUpa traNa kAryone karavAnI 'eka zakti"nA svabhAvavALuM che. arthAt tevA prakAranA kAryatraya janana evI ekazakti svabhAvavALuM dravya che te mATe te avikArI ekazaktisvabhAvavALA dravyathI zokAdi traNa kAryo thAya che. sArAMza ke vikAro mithyA che. avikArI eka dravyamAtra che. te paNa eka ja zaktisvabhAvavALuM che. ane te ezakti ja traNakAryo karavAnA svabhAvavALI che. eTale ke zokAdi traNe kAryo kare evA svabhAvavALI ekazakti che. ane te ekazaktivALuM avikArI dravya che. jema zikSaka nirIkSaka ane parIkSakanuM Ama traNa kAryo kare evI eka vyakti hoya che. tema ahIM jANavuM. Ama mAnIe to zuM doSa ? Ama mAnavAmAM koI virodha jaNAto nathI. to zA mATe eka ja padArthane utpAdAdi traNa lakSaNovALo mAnavo ? avikArI dravya mAnI ekaluM dhrauvya lakSaNa kema na mAnavuM ? Page #100 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA--pa uttara- to vyArAnA bhedda vinA jo Ama mAnIe ke dravya ekazaktisvabhAvavALuM avikArI che. ekarUpa che. temAM vyaya-utpAda ane dhrauvya rUpa traNa vikAro, ke je zoka-pramoda-mAdhyasthyanuM kAraNa che. te vyayAdi nathI. Ama jo mAnIe to traNa prakAranA vyayAdi kAraNo mAnyA vinA zokAdi kAryano bheda kema ghaTe ? arthAt nahI ja ghaTe. kema ke kAraNa bhinna bhinna hoya to ja kArya bhinna bhinna thAya. ahIM vyaya utpAda-ane dhrauvya kAraNane mithyA mAnavAmAM Ave ane avikArI ekalA dhrauvya svarUpavALA ja dravyane mAnavAmAM Ave to avikArI evA eka dravyathI kAraNanA bheda vinA zokAdi kAryabheda=traNa prakAranAM zoka-pramoda-mAdhyastha rUpa bhinnabhinna kAryo kema thAya ? arthAt zokAdi bhinnabhinna kAryo nahIM thAya. kAraNanA bheda vinA kAryano bheda na hoya. - 385 sveSTasAdhana, te pramodajanaka. svAniSTasAdhana te zokajanaka. tadubhayabhinna, te mAdhyasthyajanaka. e trividha kArya, ekarUpa (kAraNa) thI kima hoi ? zakti paNi dRSTAnusAra kalpi chaI. nahIM to agnisamIpaiM jala dAhajananasvabhAva ityAdika kalpatAM paNi kuNa niSedhaka chai. ? A ja uttarano vistAra karatA gurujI kahe che ke 1 potAne iSTa je sAdhana "mAro mukuTa thAya che" e mukuTano utpAda ja pramodajanaka che. 2 potAne aniSTa je sAdhana "mArA ghaTano abhAva thAya che" A ghaTano nAza je che. te ja zokajanaka che. 3 te bannethI bhinna "mAruM suvarNa to mArA gharamAM ja rahe che" AvuM je dhrauvya, te ja mAdhyasthatAjanaka che. Ama pramoda zoka ane mAdhyasthya rUpa je traNa prakAranuM kArya che. te trividhakArya jo avikArI ekazakti svabhAvavALuM ja dravya hoya to tenAthI kema thAya? dravyane avikArI ane eka ja zakti svabhAvavALuM mAnIe to kAryotpAdaka zaktirUpa kAraNa bhinna bhinna na hovAthI "kAraNanA bhedano abhAva hovAnA kAraNe' pramodazokAdirUpa trividha kArya (kAryabheda paNa) kema thAya ? arthAt na thAya. ane jo Avo uttara ApavAmAM Ave ke- eka ja kAraNa judAM judAM traNa kAryo kare che to vizvanI vyavasthA ja tuTI jAya. mATImAMthI ghaTa bane che ane tantumAMthI paTa bane che tenA badale mATImAMthI paNa ghaTa ane paTa banne banavAM joIe ane tantumAMthI paNa ghaTa-paTa ema banne banavAM joIe. kAraNake aneka kAryo karavAnI eka zakti svabhAvavALuM ja dravya mAnyuM che. te mATe game te kAraNamAMthI game te kAryo banavAM joIe. paraMtu banatAM nathI. Page #101 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 386 DhALa-9 : gAthA-5 dravya-guNa-paryAyano rAsa tethI je je kAryanI zakti che je kAraNamAM niyata hoya che. te te kArya ja, te te kAraNamAMthI bane che. tethI kAryabheda hovAthI suvarNamAM kAraNabheda paNa avazya che ja. kAraNamAM kAryotpAdaka zakti je mAnavAmAM Ave che te zakti paNa dRSTane anusAre ja (anubhavane anusAre ja - arthAt saMsAramAM je kAraNamAM je kAryazakti jaNAtI hoya te zaktine ja) tyAM mAnavI joIe. ghaTotpAdananI zakti mATImAM, ane paTotpAdananI zakti jema tajumAM dekhAya che. tema zokAdi trividha kAryanI utpAdaka evI trividha zakti suvarNadravyamAM mAnavI joIe. A rIte trividha zaktithI yukta suvarNadravyane kAraNe mAnavuM joIe. na to = jo Ama mAnavAmAM na Ave ane game tema mAnIne calAvI levAmAM Ave to agnimAM jema dAhazakti che. tema agninA samIpamAM rahelA jaLamAM paNa dAhazaktisvabhAva che. Ama mAnavAmAM koNa rokanAra che ? evI ja rIte eka ja kAraNathI aneka kAryo jo thatAM hoya to dekhAtA evA koI paNa eka kAraNathI (dAkhalA tarIke mATIthI) ja aneka kAryo thavAM joIe (jema ghaTa thAya che. tema paTa-maTha Adi sarve kAryo thavAM joIe) paraMtu Ama banatuM nathI. mATe je kAraNamAMthI jeTalAM kAryo thAya che teTalI zaktio kAraNamAM jarUra che ja. kAryabhedane anusAra kAraNabhUta dravyamAM paNa zaktibheda avazya mAnavo joIe. tasmAt-zaktibhede kAraNabheda, kAryabhedAnusArai avazya anusaravo. anekajananaikazakti zabda ja ekatvAnekatva syAdvAda sUcaI chai // 9-5 // tethI judAM-judAM aneka kAryo karavAnI judI judI aneka zaktio eka kAraNadravyamAM rahelI hovAthI kAryanA bhedane anusAra kAraNano (zaktino) paNa avazya kathaMcit bheda dravyamAM manAya che. A rIte kAryo (pramoda-zoka-mAdhdhathya Ama) aneka thAya che. tethI eka suvarNadravyamAM pramodajanaka = utpAdazakti, zokajanaka vyayazakti, ane mAdhyayyajanaka dravyazakti avazya mAnavI joIe. ane suvarNamAM trividhazakti mAnavAthI zaktibhede kAraNano paNa bheda avazya mAnavo joIe. A rIte kAraNabheda siddha thAya to ja kAryabheda siddha thAya che. te mATe suvarNamAM utpAdAdi traNa vikAro (zaktio) mithyA nathI paNa paramArthathI satya che. tathA vaLI anekakAryajananaikazakti" Avo zabdaprayoga karIne prazna karanArAne kahe che. eTale ke eka ja zakti che (trividha zakti nathI) ane te eka zakti ja trividha kArya kare che. Ama "aneka kAryane utpanna karanArI evI eka zakti che" Page #102 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-6 387 Avu bolanArA praznakArane (vAdIne) paNa "zakti eka, ane kArya kare aneka" Ama ekatva ane anekatva to AvuM ja. A ja sUcave che ke game teTalo haThavAda A mithyAtvI jIva rAkhe to paNa Akhare syAdvAda ja svIkAravo paDe che. to pachI pahelethI ja aneka zaktiovALuM evuM A suvarNadravya che. Ama mAnavuM zuM khoTuM ? A pramANe A suvarNadravya kAraNa banatuM hovAthI te suvarNadravyamAM bhinna bhinna kAryajanaka aneka zaktio che. Ama te aneka zaktionI apekSAe tattatsaktiyukta evuM kAraNa dravya paNa judu judu che. Ama mAnavuM zuM khoTuM ? tethI kAraNabheda avazya thayo ja. ane kAraNabhedathI kAryabheda paNa thayo ja. tethI eka kAraNathI anekakArya thatAM nathI. paraMtu kAraNa (evA suvarNa)mAM utpAdAdi rUpa trividha zakti hovAthI suvarNAtmaka kAraNa paNa trividha che. ane trividha evA kAraNamAMthI pramodAdi kArya paNa trividha thAya che. A ja vAta pAramArthika che. satya che. sarvajJa bhAsita che. ane yathArtha che. 138 || zokAdikajananaI vAsanA, bhedaI koI bolaI buddha re ! tasa manasakAranI bhinnatA, viNa nimittabheda kima zuddha re // - jinavANI prANI sAMbhaLo || 9-6 // gAthArtha- "vAsanAnA bhedathI ja zokAdino janma thAya che" Ama koI bauddhadarzanakAra kahe che. tene mananI bhinnatA paNa nimittabheda vinA zuddha rIte saMgatine kema pAme ? | -6 / Tabo- bauddha Ima kahaI chaI je- "tulA namanonamananI pari utpAda vyaya ja ekadA chaI, kSaNikasvalakSaNanai ghova to kaI ja nahIM. hemathI zokAdika kArya hoI chaI, bhinna bhinna lokanI bhinna bhinna vAsanA thaI, te vatI." jima eka ja vastu vAsanAbhedai koInai-ISTa, koIkanaI-aniSTa, e pratyakSa chaI. selaDI pramukha manuSyaI ISTa chaI, karabhanaI aniSTa thaI. paNi tihAM vastubheda nathI. tima IhAM paNi jANavuM" te bauddhanaI nimittabheda vinA vAsanA rUpa manasakAranI bhinnatA kima zuddha thAI ? te mATaiM zokAdikanuM upAdAna jima-bhinna, tima nimitta paNi avazya bhinna mAnavuM. eka vastunI pramAtRbhedaI ISTAniSTatA chaI. tihAM paNi eka dravyanA ISTAniSTajJAnajanana zaktirUpa paryAyabheda kahevA ja. II 9- I Page #103 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 388 DhALa-9 : gAthA-6 dravya-guNa-paryAyano rAsa vivecana- "jyAM jyAM kAryabheda hoya che. tyAM tyAM kAraNabheda paNa avazya hoya ja che" eka ja kAraNathI anekakArya thatAM nathI. jo kAraNabhedano abhAva hoya to kAryabhedano paNa abhAva ja thAya ityAdinyAyane anusAra pramoda zoka ane mAdhyathya rUpa kAryabheda che tethI utpAda vyaya ane dhrauvya Ama trividha zaktirUpa kAraNabheda paNa avazya mAnavo joIe. A pramANe trividha zaktirUpa kAraNabheda suvarNamAM che. tethI suvarNa paNa trividha che. tethI dravya tripadIvALuM che. Ama je upara samajAvavAmAM AvyuM che. temAM koI bauddha A pramANe prazna kare che. bauddha ima kahai chai, je "tulAnamanonnamananI pari utpAda vyaya ja ekadA chai, kSaNikasvalakSaNanaI dhauvya to chai ja nahIM. hemathI zokAdika kArya hoi chai. bhinna bhinna lokanI bhinna bhinna vAsanA chai, te vatI. bauddhanA cAra phirakA che. temAM prathamanA be phirakA sautrAntika ane vaibhAsika bauddho che. teo ghaTa-paTa Adi padArtho che. ema mAne che. paraMtu te kSaNamAtra sthAyi che. Ama mAne che. temAMnA koIka bauddha A viSayamAM Avo prazna kare che ke- A vizvamAM ghaTa paTa Adi je koI sthUla-sUkSma-sacetana-acetana padArtha che. te sarve paNa kSaNika mAtra ja che. "sarva kSa ma" Avo nyAya hovAthI pratyeka kSaNe sarve padArtho mAtra utpAda ane vinAzazAlI ja che. dhrauvyasvarUpavALA nathI. jema tulAnA (trAjavAnA) be pallAM namana (eka nIce jAya che) ane unnamana pAme che (bIju upara jAya che) tema pratyeka padArtho ekakALe utpAda ane nAzanA ja mAtra svabhAvavALA che. koI paNa dravya dhruva che ja nahIM. kAraNa ke "kSaNikatva" (eka kSaNa mAtra rahevA paNuM) A ja tenuM (padArthanuM) lakSaNa che. jaina- jo utpAdAdi traNa na hoya ane vyaya-utpAda be ja hoya (dhrauvya na hoya) to zokAdi traNa kAryo kema thAya che. kAryo paNa be ja thavAM joIe. bauddha- teno uttara ApatAM bauddha kahe che ke zokAdi traNa kAryone AgaLa karIne vyayAdi traNa lakSaNavALuM dravya che. A pramANe jaino je samajAve che te yuktiyukta nathI. paraMtu sAme raheluM "suvarNa" dravya kSaNika ja che. ane te ekavidha ja che. trividha nathI ane kSaNamAtra vartavArUpa ekavidha evA te hemathI ja zokAdi traNe kAryo thAya che. zokAdi trividha kArya karanArI vyayAdi trividha zakti svabhAvavALuM suvarNa dravya nathI. paraMtu suvarNa dravya to kevuM che te tevuM ekavidha ja che. paraMtu tene jonArA judA judA Page #104 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-6 389 jIvonA mananI judI judI je vAsanA che te vAsanAnA bhedathI zokAdi trividha kAryo thAya che. paraMtu suvarNamAM vyayAdi trividhatA nathI. ane tenAthI (vyaya-utpAda-dhrauvyathI) zokAdi trividha kArya thAya che AvI jainonI vAta paNa barAbara nathI. sArAMza ke hemadravyamAM utpAdAdi traNa lakSaNo nathI. mAtra utpAda ane vyaya che. dhrauvya nathI. tethI tenA thakI zokAdi traNa kAryo thatAM nathI. paraMtu "hema" ne joIne je zokAdi trividha kArya utpanna thatAM dekhAya che. te tene jonArA lokonA manamAM je judI judI vAsanA paDelI che. (buddhigata judA judA je saMskAro paDelA che.) te vAsanA vatI (te vAsanAnA bhedanA kAraNe) zokAditrividha kArya thAya che. sveSTasAdhanatA, svAniSTasAdhanatA, tadubhayabhinnatA AvA prakAranI jonArAomAM rahelI bhinna bhina je vAsanA che. tenAthI harSAdi thAya che. Ama kahIne bauddha dhrauvyatattvane uDAve che. A ja vAta bauddha eka udAharaNa ApIne jainonI sAme potAnI vAta vadhAre dRDha kare che. jima-eka ja vastu vAsanAbhedaI koinaiM-iSTa, koikanai-aniSTa e pratyakSa chaiM. selaDIpramukha manuSyanaiM iSTa chaiM, karabhanaiM aniSTa chaiM. paNi tihAM vastubheda nathI. tima-ihAM paNi jANavU. bauddha kahe che ke jema vastu eka ja hoya che. paraMtu manamAM te vastu pratyenI judA judA lokonA manamAM judI judI vAsanA (saMskAra) hoya che. tene lIdhe te vastu pratye judA judA bhAvo (abhiprAyo) temanA hRdayamAM pragaTa thAya che paNa sAme rahelI vastu to je jevI che te tevI ja che. ekarUpavALI ja che. temAM kaMI paNa vikAro ke judA judA dharmo nathI. eTale trividhatA ke vividhatA nathI paraMtu te te vastu pratye lokonA manamAM baMdhAyelA bhinna bhinna saMskArothI (abhiprAyothI) bhinna bhinna asaro lokone thAya che jema ke sAme ubhelI eka ja vyakti che. te vyakti tenA rAgI-premI evA koIkane ISTa che. ane tenA dveSI-zatru evA koIkane te aniSTa che. Avu saMsAramAM pratyakSa jaNAya ja che. Ama thavAmAM rAgI vyaktimAM rahelA rAganA saMskAra ane dveSI vyaktimAM rahelA TreSanA saMskAra (vAsanA) ja kAraNa che. paraMtu sAme ubhelI vyaktimAM koI vikAro ke dharmo nathI. rAga-dveSI vyaktine thatI rAga-dveSanI vAsanAmAM sAme ubhelI vyaktine kaMI levA devA nathI. sAme ubhelI vyakti trividha ke vividha nathI. paraMtu ekavidha ja che. Page #105 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 390 DhALa-9 : gAthA-6 dravya-guNa-paryAyano rAsa tathA zelaDI vigere (zelaDI, drAkSa, sAkara Adi) vastuo manuSyane je ISTa che. te ja vastuo karabhane (uMTane-gadheDAne) aniSTa che. paNa tethI kaMI zelaDI vigere vastuo badalAI jatI nathI. vastumAM kaMI bheda thato nathI. sAkara Adi te dravyo to jema che, tema ja rahe che. tevI ja rIte suvarNano ghaTa bhAMgIne mukuTa banAve tyAre ghaTanA arthInA mananI vAsanA ghaTamAM hovAthI, ane te bhaMgAto jato hovAthI, aniSTasAdhanatAnI vAsanA thAya che. te ja zoka karAve che. evI ja rIte mukuTanA arthInA mananI vAsanA mukuTamAM hovAthI, ane te thato jato hovAthI ISTa sAdhanatAnI vAsanA thAya che. te ja pramoda karAve che. tathA suvarNanA arthInA mananI vAsanA suvarNamAM hovAthI, ane te suvarNa abAdhita hovAthI ISyaniSTha buddhinA abhAvavALI vAsanA thavAthI mAdhyayyatA karAve che. Ama vAsanAno bheda ja zokAdikAryanuM janaka che. paraMtu vastumAM utpAdAdi 3 lakSaNo hoya, ane te harSAdi karAvatuM hoya tema nathI. jonArI vyaktionA manamAM je vividha vAsanA che. tenAthI ja zokAdi traNa kAryo thAya che. paraMtu sAme dekhAtI vastumAM utpAdAdi trividhatA nathI. Ama bauddha kahe che. te bauddhane nimittabheda vinA vAsanArUpa manaskAranI bhinnatA kima zuddha thAi ? te mATaI zokAdika, upAdAna jima bhinna, tima nimitta paNi avazya bhinna mAnavaM. eka vastunI pramAtRbhedaI iSTAniSTatA chai. tihAM paNi ekadravyanA iSTAniSTa jJAnajanana zarUpa pAme devA . || -6 | jena- upara kahyA mujaba 3 lakSaNone uDADI muktA bauddhane uttara ApatAM jaina kahe che ke jo "vastumAM 3 lakSaNo na hoya, ane vastu pote ekarUpa ja hoya," ane ISyaniSTha buddhirUpa vAsanAnA bhedamAtrathI ja harSa zokAdi kAryaniSpatti thatI hoya to, nimittabheda vinA vAsanArUpa mananI bhinnatA paNa kema zuddha thaze? arthAt kema ghaTaze? jo potAnAmAM rahelI ISTatAbuddhi, aniSTatAbuddhi ane tadubhaya bhinnabuddhi rUpa mananI bhinna bhinna vAsanAmAtrathI ja harSazokAdi kArya thatAM hoya to ekane ISTatAbuddhirUpa vAsanA, bIjAne aniSTatAbuddhirUpa vAsanA, ane trIjAne tadubhayabhina vAsanA, je thAya che. Ama mananI vAsanAno A bheda konA nimitte thayo? jo sAme rahelI vastu temAM nimitta na banatI hoya ane jonArAnA kevaLa ekalA upAdAnabhUta AtmAmAMthI ja iSTatAbuddhi Adi rUpa traNa judI judI vAsanA te traNa AtmAmAM thatI hoya to ISTatAbuddhinI vAsanAvALA mAnavane sarvatra iSTatAbuddhi ja thavI joIe. Page #106 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-6 391 zeraDIne joIne jema ISTatAbuddhinI vAsanA thAya che. tema ghAsa, kAdava ane viSTA Adi joIne paNa ISTatA buddhi ja thavI joIe, tevI ja rIte aniSTatA buddhinI vAsanAmAM paNa bAhya vastu jo nimitta na banatI hoya to te aniSTa vAsanAvALA uMTane lIMbaDAmAM ane gadheDAne rakhyAmAM paNa aniSTatA buddhi ja thavI joIe. evI ja rIte tadubhayabhinnabuddhinI vAsanA vALAne sarvatra mAdhyazyatA ja thavI joIe. ane tethI potAnA rAga-dveSIne joIne paNa tadubhayabhinna ja vAsanA rahevI joIe. paraMtu saMsAramAM Ama thatuM nathI. mATe bhinna bhinna vAsanA thavAmAM sAme rahelI bAhyavastu ane te bAhyavastumAM rahelI utpAda-vyaya-ane dhrauvyanI bhinna bhinna zaktio ja avazya nimitta che. bAhyapadArthamAM rahelI AvA prakAranI bhinna bhinna zaktio ja temAM avazya nimitta bane che. AvA prakAranAM bhinna bhinna nimitta mAnyA vinA bhinna bhinna vAsanA thavA rUpa mananI bhinnatA paNa bauddhanA mate koI rIte zuddha paNe (nirdoSapaNe) saMgata thaze nahIM. te mATe zoka-harSa-ane mAdhyathyanuM upAdAna kAraNa jema traNa vyaktio (be putra ane eka pitA Ama traNa judA judA AtmA) che. tema nimittakAraNa paNa avazya bhinna bhinna svIkAravuM joIe. tethI zelaDI Adi dravyamAM mAnavane AzrayI jema iSTatAbuddhinI vAsanAnI nimittatA rUpa paryAya che tevI ja rIte te zelaDI AdimAM uMTagadheDAne AzrayI aniSTabuddhinI vAsanAnI nimittatArUpa bhinna paryAya paNa che. Ama bAhya vastumAM harSa-zokAdimAM kAraNabhUta mAnelI evI vAsanAnA bhedamAM bhinna bhinna nimittatA rUpa anaMtA paryAyo rahelA che. mATe eka ja vastu pratye pramAtRbhede (bhinna bhinna pramAtAne) iSTa-aniSTa-tadubhayabhinna ityAdi bhinna bhinna vAsanA je janme che. te vAsanA paNa padArthamAM rahelI judI judI zakti svarUpa nimittabheda mAnyA vinA ghaTe nahIM emane ema judI judI vAsanA pramAtAmAM thAya nahIM. tethI pramAtAbhede bAhya eka ja vastune AzrayIne thatI bhinna bhinna vAsanAmAM ISTatAjJAnajanana zaktirUpa, aniSTatAjJAnajananazaktirUpa, ane mAdhyasthatA jJAna jananazaktirUpa judA judA paryAyo =jUdI judI zaktio te bAhyavastumAM paNa che ja. ane te ja utpAdAdi paryAyarUpa che. bAhya vastumAM AvA utpAdAdi bhinna bhinna je paryAyo che. te nimittabheda che. tenAthI pramAtAmAM iSTaniSTabuddhirUpa jJAna utpanna thAya che. ane tenAthI harSazokAdi kArya thAya che. tethI harSazokAdi kArya thavAmAM judA judA AtmA svarUpa jema upAdAnakAraNano bheda che. tema bAhyavastumAM rahelA utpAdAdi paryAyo rUpa nimittabheda paNa avazya che ja. | 139 / Page #107 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-9 : gAthA-7 392 dravya-guNa-paryAyano rAsa jo nimittabheda vina jJAnathI, zakti saMkalpa vikalpa re | to bAhyavastunA lopathI, na ghaTaI tuja ghaTa paTa jalpa re jinavANI prANI sAMbhaLo | 9-7 | gAthArtha- jo nimittabheda vinA jJAnamAtrathI ja zokapramodAdinA saMkalpavikalpa thatA hoya to bAhyavastuono lopa thavAthI te bauddha ! tane "A ghaTa che. ane A paTa che" AvuM bolavuM paNa ghaTaze nahIM. te 9-7 | Tabo- jo yogAcAravAdI boddha kahasyaI je- "nimittakAraNanA bheda vinA ja vAsanAjanita jJAnasvabhAvathI zoka pramodAdika saMkalpa vikalpa hoI chaI' to- "ghaTa paTAdi nimitta vinA ja vAsanA vizeSAM ghaTa paTAdhAkAra jJAna hoI" tivArai-bAhya vastu sarva lopAi, anai niSkAraNa tattadAkAra jJAna parNi na saMbhavaI. aMtara bahirAkAra virodhai, bAhAkAra mithyA kahiche. to citravastuviSaya nIlapItAdhAkAra jJAna paNi mithyA huI jAI. tathA sukhAdhAkAra nIlAdhAkAra paNi viruddha thAI. tivAraI-sarvazUnya jJAnavAdI mAdhyamika bauddhanuM mata AvI jAI. 3varta - kiM syAt sA citrataikasyAM, na syAttvasyAM matAvapi, yadIyaM svayamarthAnAM, rocate tatra ke vayam ? zUnyavAda paNi pramANa siddhi-asiddhi vyAhata thaI. te mArTi sarvanayazuddha cATvAda ja vItarAgapraNIta Adaravo. I 9-7 | vivecana- uparanI gAthAomAM Ama samajAvavAmAM AvyuM che ke pratyeka padArthomAM pratikSaNe utpAda-vyaya ane dhrauvya A 3 lakSaNo che. tathA te traNa lakSaNo ja pramAtAmAM ISTAniSTabuddhirUpa jJAna utpanna karavA dvArA vAsanAnA nimittabhUta bane che. pratyeka vastuomAM AvA AvA anaMta anaMta paryAyo paDelA che. mATe zelaDI sAkara drAkSa Adi padArthomAM iSTAniSTajJAnane utpanna karavA rUpa zaktio paDelI che. tenA nimitte ja AvA prakAranI jJAna svarUpa vAsanAo thAya che. ane tenAthI (tevA prakAranA jJAnathI ja) zokAdi thAya che. Ama jagatanuM svarUpa svayaM che ja. koIe banAvyuM nathI. padArthono pAriNAmika bhAve A svabhAva ja che. A viSayamAM koI bauddha zaMkA kare che. bauddhadarzananA anuyAyInA cAra peTAbheda che. 1 sautrAntika, 2 vaibhAsika, 3 yogAcAra ane 4 mAdhyamikaprathamanA be bhedavALA sarve bauddho vastuone mAne che. Page #108 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-7 393 ane tene kSaNika mAne che eTale ke kSaNika evI vastuo (padArtho) jagatamAM sat che. Ama mAne che. teo bhale kSaNika mAne paraMtu vastuo che. Ama mAne che. jyAre trIjA yogAcAravAdI bauddho to A saMsAramAM ghaTapaTAdi koI padArtho che ja nahIM. mAtra jJAna ja che. arthAt zeya nathI ane jJAna ja che. Ama mAne che. ane cothA mAdhyamika bauddho to ema mAne che ke A saMsAramAM zeya paNa nathI. ane jJAna paNa nathI. sarvathA zUnya mAtra A jagata che. tyAM A cAra prakAranA bauddhomAMthI have trIjA yogAcAravAdI bauddho A pramANe kahe che ke jo yogAcAravAdI bauddha kahasyai, je "nimittakAraNanA bheda vinA ja vAsanAjanita jJAnasvabhAvathI zoka pramodAdika saMkalpa vikalpa hoi chai" to ghaTapaTAdi nimitta vinA ja vAsanA vizeSajJa "ghaTapaTAdyAkAra jJAna hoi" tivAraiM bAhya vastu sarva lopAi anai-niSkAraNa tattadAkAra jJAna paNi na saMbhavai. bauddhanA cAra phirakAomAMnA trIjA phirakAvALA je yogAcAravAdI bauddho che. te jJAnamAtrane ja mAnanArA ane zeyatattvane nahI mAnanArA che. tethI teo ahIM kadAca Avo prazna karaze ke- jhAMjhavAnA jaLanuM je jJAna thAya che. tyAM jaLa hotuM nathI. arthAt oya evuM jaLa nathI. mAtra jaLanuM jJAna ja thAya che. eTale jJAnAkAra rUpa jaLa che. paNa padArtha rUpe jaLa nathI. tema A vizvamAM rahelA ane najaronajara dekhAtA ghaTa-paTa Adi samasta padArtho vAstavika padArtharUpe kaMI che ja nahIM. mAtra jJAnAkAra e ja padArtha che. tethI "vAsanAthI jJAna janme che. ane jJAnathI harSazokAdi thAya che." ATaluM ja mAtra mAnavA jevuM che. bAkI vAsanAmAM nimitta bane evo suvarNaghaTa, suvarNamugaTa, ke suvarNa jevA koI padArtho che ja nahIM. ane tethI temAM mananI bhinna bhinna vAsanAmAM nimitta bane tevA utpAdAdi paryAyo rUpa bhinna bhinna nimitto paNa nathI. padArtha ane padArthamAM rahelA utpAdAdi traNa lakSaNo ke jene tame (jaino) vAsanAnuM nimitta mAno cho. te che ja nahIM. te to jhAMjhavAnA jalanI jema zUnya che. A rIte nimittabhUta kAraNanA bheda (suvarNaghaTa-suvarNamugaTa, suvarNa, ane tenA utpAdAdi 3 lakSaNa rUpa je bhinna bhinna nimitta tame (jaino) mAno cho. tenA vinA ja vAsanA janme che. ane te vAsanAnA bheda janita jJAnasvabhAva (jJAnAkAra) che. ane te jJAnAkArathI zoka-pramoda AdinA saMkalpo ane vikalpo manamAM uThe che. eTale padArthone nimittabhUta mAnavA ke harSazokAMdi kAryone AgaLa karIne temAM utpAdAdi nimitta bheda Page #109 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 394 DhALa-9 : gAthA-7 dravya-guNa-paryAyano rAsa ghaTAvavo e mUrkhatA che kAraNa ke te padArtho, ke temAM traNa lakSaNo AvI koI vastu che ja nahIM. A saMsAramAM phakta jJAna mAtra ja che. zeya koI che ja nahIM tethI zeya evA padArthothI A jagata zunya ja che. Ama bauddha kahe che. jaina to = jo Ama ja hoya eTale ke vAsanAmAM sAme rahelA padArtho ane temAM rahelA utpAdAdi dharmo jo nimitta na banatA hoya, ane sAme rahelA koI padArtho ke temAM rahelAM utpAdAdi lakSaNo vigere kaMI ja na hoya, zeyamAtra ja na hoya ane kevaLa ekalo jJAnAkAra mAtra ja hoya AvuM mAnIe to A rIte ghaTa-paTa Adi paugalika padArthonA nimitta vinA ja svayaM ekalI vAsanA vizeSathI ja ghaTapaTAdinA AkAravALuM jJAna thAya che. Avo artha thaze. ane Ama ja jo hoya to bAhya evA ghaTa-paTa Adi saghaLA padArthono lopa thavAthI (eTale bAhya padArtha koI kaMI che ja nahIM. Ama mAnavAthI) te te vivakSita bAhya kAraNavinA te te vivakSita AkAravALuM jJAna paNa na saMbhavI zake. jo ghaTa paTa Adi koI padArtho ja nathI. to A jJAna ghaTAkArarUpa che. ane A jJAna paTAkArarUpa che. Ama paNa kema bane ? vaLI ya vinA jJAna paNa kema utpanna thAya ? jhAMjhavAnA jaLano ja dAkhalo Apyo te paNa mithyA che. jhAMjhavAmAM jaLa nathI paraMtu saMsAramAM jaLa nathI ema nahIM. samudrAdimAM jaLa che, to ja tenI sazatA lAgavAthI jhAMjhavAmAM jaLano bhrama thAya che. saMsAramAM jo jaLa ja na hota to jaLa joyA vinA jhAMjhavAmAM jaLano bhrama paNa na thAta tethI bhramAtmakajJAna ke pramAtmakajJAna je koI jJAna thAya che. teno viSaya tyAM hoya ke tyAM kadAca na paNa hoya, paraMtu saMsAramAM to hoya ja che. padArtha hoya to ja te padArthanA AkAravALuM jJAna saMbhave che. mATe jJAnamAM nimitta thanArA padArthone ane tagata utpAdAdine sAcA ja che. Ama mAnavuM joIe. padArtho ane temAM thatA utpAdAdi dharmo sAcA che. to ja te viSayanuM jJAna thAya che ane ISTAniSTa vAsanA thAya che. aMtarabahirAkAra virodhai, bAhyAkAra mithyA kahiiM, to citravastuviSaya nIlapItAdyAkArajJAna paNi mithyA hui jAi. tathA sukhAdyAkAra nIlAdyAkAra paNi viruddha thAi. tivAraiM-sarvazUnya jJAnavAdI mAdhyamika bauddhanuM mata AvI jAi. uktaM ca jhAMjhavAnA jaLanA dAkhalAne ja AgaLa karIne he bauddha ! jo tame Ama kahyA karazo ke mananI aMdara jaLAkAra jJAna thAya che. ane bahAra jhAMjhavAmAM jaLa nathI. A rIte aMdaranA jJAnanA AkArano ane bAhya jaLanA AkArano paraspara virodha dekhAya Page #110 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 395 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-7 che. arthAt sAme bAhya jaLa nathI ane aMdara manamAM jaLano AkAra jaNAya che. tethI jo bAhya jaLa padArtha, jJAnAkAranuM nimitta banatuM hoya to jevo jaLano jJAnAkAra manamAM thayo tevo bAhya jaLAkAra jhAMjhavAnA jaLamAM paNa hovo joIe. paNa te dekhAtuM nathI. ane aMdara jJAnAkAra thAya che. tethI A rIte aMdaranA ane bahAranA AkArano virodha dekhAto hovAthI jaNAya che ke bAhyAkAra mithyA che. AvuM he bauddha ! jo tame kahezo to- to raMgaberaMgI vastu joIne te vastunA viSayavALu nIlapItAdi anekAkAravALuM je jJAna thAya che. tene paNa mithyA mAnavuM paDaze. kAraNake sAme tevo viSaya to nathI ane jJAna thayuM. mATe tevA prakAranA citra-vicitra nala-pItAdi AkAravALA jJAnane paNa mithyA mAnavuM paDaze. tathA AjubAjumAM anukuLa sAdhano hote chate ja, je sukhanA anubhavavALuM sukhAkArajJAna thAya che. tathA jyAre nIlAdi padArtha hoya tyAre ja nIlAdi AkAravALu je jJAna thAya che tyAM sarvatra virodha thaze. kAraNake tamArI dRSTie bAhyavastu to che ja nahIM. to pachI sukhanAM sAdhanonI vidyamAnatAmAM jema sukhAkAratAnuM jJAna thAya che tema duHkhanA sAdhanonI vidyamAnatAmAM paNa sukhAkAratAnuM jJAna thavuM joIe. tathA sukhanAM sAdhanonI hAjarImAM duHkhAkAratAnuM jJAna paNa thavuM joIe. nIla-pItAdi vastuo vinA, kALI-dhoLI vastuonA yoga kALe paNa nIlapItAdi AkAranuM jJAna thavuM joIe. kAraNake tame bAhyavastu ja mAnatA nathI. tethI te vastuo jJAnamAM nimitta che ja nahIM, Ama mAno cho mATe Ama viparIta bodha paNa thavo joIe. paraMtu Ama thatuM nathI mATe bAhya padArtha satya mAnavA joIe. bAhyapadArtho jJAnamAM ane vAsanAmAM nimitta bane ja che. Ama mAnavuM joIe. jo Ama mAnavAmAM na ja Ave ane bAhya padArthono apalApa ja karavAmAM Ave to zeyapadArtho na hote chate te te pratiniyata viSayavALu jJAna paNa na saMbhavatuM hovAthI sarvathA A saMsAra zunya ja che. Ama ja siddha thAya. ane Ama kahetAM sarvazUnyajJAnavAdI evA mAdhyamika nAmanA bauddhanA cothA pakSano je mata che. te siddha thAya. paNa yogAcAravAdIno mata Take nahIM. bauddhadarzanamAM ja kahyuM che ke kiM syAt sA citrataikasyAM, na syAttvasyAM matAvapi, yadIyaM svayamarthAnAM, rocate tatra ke vayam // 1 // zUnyavAda paNi pramANa siddhayasiddhiM vyAhata chai, te mATiM sarvanayazuddha syAdvAda ja vItarAgapraNIta Adaravo. // 9-7 // (PI) 3 Page #111 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 396 DhALa-9 : gAthA-7 dravya-guNa-paryAyano rAsa bauddhadarzananA "dharmakIrti" nAmanA AcArya temanA banAvelA "pramANavArtika" nAmanA graMthamAM kahe che ke anyadarzanakAro (jaina-sAMkhya-naiyAyikAdi) ghaTa-paTa vigere padArtho jagatamAM sAcA che. ane temAM citratA paNa sAcI che. ke je vAsanAnA bhedanuM kAraNa bane che. Ama mAne che. tu = paraMtu, sA citratA = te citratA, viryA marayAM matApi = ekalI evI A matimAM (jJAnamAtramAM) paNa t = hoya, AvuM vihaM na cat = kema na bane ? jema tame padArthomAM citratA mAno cho. tene badale ekalA jJAnamAM paNa citratA mAnIe to koI doSa jaNAto nathI. tethI jJAnamAtra ja jagatamAM che. ane temAM ja citratA che. AvuM ja svarUpa che. ghaTa-paTa Adi koI padArtho sat che ja nahIM. mata ja che. chatAM caDhi = jo phartha = A citratA, mathanAM = padArthone svayaM = potAne ja jete = rUcatI hoya, athavA dri = je, phartha = A citratA, mathanAM = padArthonI ja che. Ama varga = ItaradarzanakArone potAne (haThAgrahathI) te = rUcatuM hoya to, tatra = te bAbatamAM te vayam = ame aTakAvanArA koNa ? game te vyaktie game te artha ane arthasvarUpa mAnI ja levuM hoya, potAnI mAnyatA choDavI ja na hoya, atyanta haThAgrahI ane kadAgrahI ja banavuM hoya to teone brahmA paNa samajAvI zakatA nathI. to pachI teone samajAvanArA ame koNa ! Ama dharmakIrti nAmanA bauddhAcAryanuM kahevuM che. paraMtu A kathana sarvathA khoTuM che. te ApaNe upara karelI carcAthI jANyuM. zrI tapAgacchamAM thayelA pUjyavinItasAgarajInA ziSya zrI bhojasAgarajInI banAvelI dravyAnuyoga tarkaNAmAM A zloka kaMIka judA pAThAntara sAthe maLe che. teozrIe zloka ane teno artha nIce mujaba lakhyo che. kiM syAtsA cenna taiH, kiM syAnna syAttasmAnmatAvapi, yadiyaM svayamarthAnAM, rocate tatra ke vayam // 1 // jo vAsanA che. to zuM na hoya ? arthAt badhu ja hoya che. tathA jo bAhya padArtha che. paNa vAsanA nathI. to te bAhyapadArthothI zuM thAya ? arthAt kaMI ja na thAya? kAraNa ke vAsanA vinA bAhya padArtho buddhimAM besatA ja nathI. tethI jo vAsanA padArthone svayaM rUce che. tyAM ApaNe niSedha karanArA koNa ? Page #112 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-7 397 uparokta carcAnA sArarUpe ahIM eka vAta spaSTa thAya che ke koI paNa eka viSayane (yapadArthane) jonArA aneka pramAtAomAM te viSaya viSe judA judA bhAvonuM je jJAna thAya che. tenAthI tevA tevA jJAnamAM viSaya banavA rUpe jJAnaviSayatA (jJAnanI nimittatA)rUpa aneka paryAyo te viSayamAM paNa che ja. jema ke eka ja rUpavatI zrRMgArayukta strIne joIne bhogI kAmuktAnA vicAramAM jAya che ane yogI azucino piMDa samajIne vairAgya tarapha jAya che. tethI kAmuktAnA jJAnanI viSamatArUpa paryAya ane vairAgyanA jJAnanI viSayatA rUpa paryAya, zeya evI te strImAM che ja. evI ja rIte makAnanA koI khuNAmAM hoya raju ja, paraMtu tene jonArA pramAtAomAM koIne raju dekhAya ane koIne sarpa jaNAya, tathA samudra taTe hoya chIpalI ja, paraMtu jonArAomAM koIne chIpalI ja jaNAya ane koIne rajata jaNAya. ityAdi rIte bhramAtmakazAna thAya to paNa ane pramAtmakazAna thAya to paNa jJAnanI nimittarUpe bhinna bhinna viSayanArUpa paryAyo te zeyamAM che ja. tethI padArtha paNa satya che ja ane IjhaniSTasAdhanatAnA jJAnanA viSayatArUpa utpAdAdi paryAyo paNa padArthamAM satya che ja mATe nimittabheda paNa che ja. jo padArtho nathI ema mAnIe ane vAsanAjanya jJAnamAtrathI ja badhA harSazokAdi vyavahAro thAya che. Ama mAnIe to bAhyavastuono to sarvathA lopa thavAthI "ghaTane" ja ghaTa kahevAya ane "paTane" ja paTa kahevAya evuM bolavuM bauddhane ghaTe nahIM. kAraNa ke mananI vAsanA mAtrathI ja jo jJAna thAya che. to koIne ghaTamAM paTanuM, jaLanuM, agninuM ane paTamAM ghaTanuM taLAvanuM, sarovaranuM ema jema tema jJAna vAsanAnA baLathI karavuM hoya to thavuM joIe. tathA ghaTamAM caitrane A ghaTa che ema jaNAya ane maitrane A paTa che ema jaNAya, AvuM paNa jJAna thavuM joIe. paNa te thatuM nathI. mATe padArtho nathI ke temAM utpAdAdi nathI A yogAcAravAdInI vAta sarvathA yuktirikta che. tethI jJAnamAtrathI ja vAsanA thAya che. ane tenAthI harSAdi thAya che. A vAta paNa yukti vinAnI che. tathA mAdhyamika bauddhonI sarvazUnyanI vAta paNa yukti ane zAstrathI viruddha che. ame (jaino) te mAdhyamikabauddhane ATaluM ja puchIe chIe ke "tArI mAnelI sarvazUnyatA zuM pramANapUrvaka che ? ke pramANarahita che ? jo sarvazUnyatA pratyakSAdi koI paNa pramANothI siddha hoya, to sarvazUnyatAne siddha karanArAM pratyakSAdi te te pramANo to saMsAramAM che ja, Ama nakkI thayuM. eTale tame pramANo to mAnyAM, tethI sarvazUnyatA kyAM rahI ? evI ja rIte jo A sarvazUnyatA pratyakSAdi pramANo vinA che. ema kahezo Page #113 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 398 DhALa-9 : gAthA-8 dravya-guNa-paryAyano rAsa ane temAM kAraNa e Apazo ke pratyakSAdi pramANo ja saMsAramAM nathI mATe, to pramANavinAnI vAta vidvAnonI sabhAmAM kema kahI zakAya ? Ama sarvazUnyatAno vAda paNa pramANothI siddha che ke pramANothI asiddha che ? AvA be pakSo dvArA vyAhata (khaMDita) thaI ja jAya che eTale tenA mATe adhika kaMI kahevAnI jarUra ja rahetI nathI. A rIte vaibhAsika sautrAntika yogAcAravAdI ke mAdhyamika Ama cAre prakAranA bauddha vigere anya darzanonI badhI mAnyatAo kevaLa kapola kalpita ja hovAthI ane anekadoSothI ja bharapUra bharelI hovAthI AvA gaMdA vicAromAM na phasAtAM sarvanayothI zuddha evo syAdvAda mArga ja Adaravo ke je vItarAga sarvajJa tIrthaMkaradevo dvArA praNIta che. sarvathA nirdoSa che. yukti ane lokavyavahArathI saMpUrNa paNe abAdhita che. || 140 || / ghaTanAza mukuTa utpattino, ghaTa hema ekaja hetu re ekAntabhedanI vAsanA, naIyAyika paNi kima deta re // jinavANI prANI sAMbhaLo // 9-8 // gAthArtha ghaTa nAza ane mukuTanI utpattimAM (Ama banne kAryomAM) hemaghaTa e eka ja kAraNa che. chatAM naiyAyika paNa ekAnta bhedanI vAsanA (ekAnta bhedanA saMskAro) kema ApatA haze ? lokone ekAnta bhedavAda kema samajAvatA haze. Il9-8 // Tabo- Ima-zokAdi kAryatrayanaI bhedaIM utpAda vyaya dhrauvya e 3 lakSaNavastumAMhi sAdhyAM, paNi-avibhakta dravyapaNaI abhinna chaIM. ata eva - hemaghaTanAzAbhinna-hemamukuTotpattinaU viSaU-hemaghaTAvayavavibhAgAdika hetu chaI. ata sva tre- mahApaTanAzAbhinakhaMDapaTotpatti prati ekAditaMtu saMyogApagama hetu chaI. khaMDapaTaIM mahApaTanAzanI hetutA kalpiiM, to mahAgaurava thAI. Ima jANato I lAdhavapriya naiyAyika nAzotpattimAM ekAntabhedanI vAsanA kima deI chaI ? tehanuM mata chaIM jeklpnaa gauravaM yatra, taM pakSaM na sahAmahe / kalpanAlAghavaM yatra taM pakSaM tu sahAmahe // 1 // || 9-8 5 Page #114 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-8 399 - vivecana- vizvavartI je samasta padArtho che. te sarve sat che. ane utpAdAdi traNe lakSaNothI yukta che. yogAcAra bauddho ke mAdhyamika bauddho kahe che tevI zUnyatA A saMsAramAM nathI. paraMtu A satya samajavA mATe ekAntamata choDIne anekAntadaSTi (syAdvAdaSTi) jo dhAraNa karavAmAM Ave to ja samajAya che. jyAM sudhI ekAntavAdanI mAnyatAo jora kare che tyAM sudhI sAcu satya samajAtuM nathI. ane vastunuM khoTusvarUpa sAcuM lAge che. ane tene satyanI mahora mAravA mATe ghaNA tarko (kutarko) te jIva kare che. kArya-kAraNanI mAnyatAmAM paNa ekAntabhedanI vAsanA AvI ja guMcavaNo ubhI kare che. te graMthakArazrI jaNAve che. ahIM sudhI bauddhanI vAta kahIne have taiyAyikanI kaMIka vAta lakhe che ima-zokAdikAryatrayanai bhedaiM-utpAda-vyaya-dhrauvya e 3 lakSaNa vastumAMhi sAdhyAM. paNi avibhaktadravyapaNai abhinna chaiM. suvarNa ghaTanAza, suvarNamukuTotpatti, ane suvarNanuM dhrauvya Ama padArthamAM tripadI che. ane tenAthI pramAtAmAM zoka-harSa-ane mAdhyathya A traNa kAryo thAya che. A rIte zokAdi bhinna bhinna traNa kAryo thatAM dekhIne padArthamAM utpAdAdi A traNe lakSaNo kAraNapaNe bhinna bhinna samajAvyAM. paraMtu avibhAgI dravyapaNe vicArIe to A utpAdAdi traNe lakSaNo suvarNamAM ja (eka dravyamAM ja) thAya che. Ama "suvarNadravyapaNe" traNe abhinna che. sArAMza ke utpAdane utpAdarUpe, vyayane vyayarUpe, ane dhrauvyane dhrauvyarUpe joIe to A traNe bhinna bhinna che. tethI ja te utpAdAdi traNe paryAyo anukrame zokAdi traNa kAryo bhinna-bhinna kare che. paraMtu A traNe eka suvarNamAM ja che. Ama ekAzrayavRttie joIe to A traNe abhinna paNa che. tethI ja bIjI DhALanI navamI gAthAmAM AvyuM hatuM ke bhedane pradhAnapaNe jonArA vyavahAranayathI kAryabhede zaktibheda che. Ama dekhAya paraMtu abheda pradhAnadaSTivALA nizcayanayathI joIe to kArya aneka che. ane kAraNa eka che. vyavahAranayathI ghaTabhAMgIne mukuTa thAya che. eTale ke ghaTanA nAzathI mukuTa thAya che. ItyAdi sthUladRSTie jotAM ghaTanAza (pUrvaparyAya) kAraNarUpe dekhAya che. tathA pUrva samayamAM dekhAya che. ane mukuTotpatti (uttara paryAya) kAryarUpe dekhAya che. tathA pachInA samayamAM dekhAya che. paraMtu kaMIka sUmadRSTie vicArIe to A vicAraNAmAM kaMIka guMcavaNa anubhavAze. ghaTano nAza thavAthI jo mukuTanI utpatti thatI hoya to ghaTano nAza prathamasamayamAM ane mukuTanI utpatti bIjA samayamAM thaze. Ama samayabheda thaze. Ama thavAthI nAzakALe utpatti nahIM ane utpattikALe nAza nahIM A rIte koI paNa Page #115 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 400 DhALa-9 : gAthA-8 dravya-guNa-paryAyano rAsa padArthamAM koI paNa samaye tripadI ghaTaze nahIM. tathA vaLI prathama ghaTano nAza thAya ane te kALe mukuTotpatti na thAya to ghaTa to cAlyo gayo, ane mukuTa Avyo nahI tyAre te kALe dravya kevuM rahyuM ? zuM paryAya vinAnuM banyuM ? ke dravyano paNa sarvathA abhAva ja banyo ? AvI guMca ubhI thAya che. naiyAyiko ahIM ja muMjhAyA che. teo ekAntabhedavAdI che. tethI nAzane kAraNa mAnatA hovAthI pUrvasamayamAM le che ane utpAdane kArya mAnatA hovAthI uttarasamayamAM le che. kAraNa ke teo ekAntabhedavAdI che. eTale kAraNa pUrvasamayamAM ja ane kArya uttara samayamAM ja hoya, ema mAne che. tethI AvA prakAranI kAryakAraNanI vyavasthA kare che. temanA zAstramAM kahyuM che ke-vAniyatapUrvavRtti IRU{ Ama mAnavAthI eke eka padArthamAM pratisamaye tripadI che. AvI jainonI vAta uDI jAya che. eTale ke sarvathA khoTI ja paDe che. ane tethI utpAdAdi 3 lakSaNavALo je padArtha che te sat che. A vAta tuTI jAya che utpAda ane nAza temanI dRSTie samakALe rahetAM ja nathI. pUrvApara samayamAM rahe che. A kAraNe tripadI ekasamayamAM ja che. A vAta samajAvavA mATe graMthakArazrI kahe che ke "ghaTanA nAzathI mukuTanI utpatti thAya che" Ama sthUladRSTie bhale bheda dekhAya. paraMtu sUkSamadRSTie to "ghaTano nAza e ja mukuTanI utpatti che" je samaye ghaTano jeTalo dhvaMsa thAya che. te samaye teTalI mukuTanI utpatti thAya ja che. vAstavika to nAza ane utpatti Ama be nathI. eka ja rUpAntaratA ja che. mAtra te rUpAntaratAne pUrvaparyAyathI joIe tyAre nazyamAnatA dekhAya che ane uttaraparyAyathI joIe to utpamAnatA dekhAya che. A rIte rUpAntaratA e kArya che. ane temAM raheluM avibhakta evuM suvarNadravya e kAraNa che. sArAMza ke pUrvaparyAya kAraNa ane uttaraparyAya e kArya Ama nathI. paraMtu rUpAntaratA e kArya che. ane temAM raheluM avibhakta evuM suvarNadravya e kAraNa che. arthAt pUrvaparyAya kAraNa ane uttaraparyAya e kArya Ama nathI. paraMtu rUpAntaratA thavA rUpa paryAyAratA e kArya che. ke jemAM utpAda-vyaya samAyelA che. ane tenA AdhAra bhUta mUla dravya e kAraNa che ke jemAM dhrauvya samAyeluM che. ___ ata eva hemaghaTanAzAbhinna-hemamukuTotpattinaiM viSaI hemaghaTAvayavavibhAgAdika hetu chai. Page #116 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-9 : gAthA-8 dravya-guNa-paryAyano rAsa 401 A kAraNathI ja suvarNanA ghaTanA nAzathI abhina evI hemamukuTotpattine viSe hemaghaTanA "avayavono vibhAga" vigere kAraNa che. arthAt utpatti nAzathI abhina che. banne ekarUpa che. eTale ke pUrvaparyAyano nAza e ja uttaraparyAyanI utpatti che. ane temAM avayavavibhAga e ja hetu che. paraMtu pUrvaparyAyano nAza te hetu nathI. tathA nAza ane utpatti bhinna bhinna samayavartI paNa nathI. vyavahArathI ema lAge ke glAsa paDyo eTale phuTyo. paraMtu vAstavika to je samaye paDyo te samaye ja phuTyo che. eka vakra aMgulIne sIdhI karatAM vyavahArathI ema lAge che ke vAMkApaNuM gayA pachI saraLapaNuM AvyuM. paraMtu paramArthadRSTie to je je samaye jeTalI jeTalI vakratA gaI te te samaye teTalI teTalI RjutA AvI ja che. "A kapaDuM phADIne be TukaDA karI Apo" Ama sthUladaSTie bolAya che. paraMtu kapaDu jema jema phATatuM jAya che tema tema te samaye TukaDA thatA ja jAya che. phADyA pachI TukaDA thatA nathI. phADatI vakhate ja thAya che. eTale ke phADavuM e ja TukaDA thavA rUpa che. A badhAM udAharaNothI samajAze ke pUrvottara paryAyamAM nAza-utpatti e be judI vastu nathI. e bemAM paraspara kAryakAraNabhAva nathI. A bane bhAvo, e eka jAtanI rUpAntaratA mAtra che ane temAM "avayavono vibhAga"(eTale ke avayavonA vibhAgarUpe raheluM dravya) e ja eka kAraNa che. ata eva mahApaTanAzAbhinna khaMDapaTotpattiM prati ekAditaMtu saMyogApagama hetu chai. A kAraNathI eka akhaMDa vastra hoya ane tenA TukaDA karavAmAM Ave tyAM mahApaTano nAza paNa che ane khaMDapaTanI utpatti paNa che. paraMtu A bane abhinna che. arthAt eka ja che. ane temAM eka-be-cAra taMtuonA saMyogano apagama (nAza) thavo e ja kAraNa che. tethI mahApaTanA nAzathI abhinna evA khaMDapaTanI utpattimAM ekAditaMtuonA saMyogano apagama e ja vAstavika kAraNa che. paraMtu pUrvaparyAyanA nAzAtmaka mahApaTano nAza, e khaMDapaTanI utpattimAM kAraNa nathI. kAraNa ke jema khaMDapaTa utpanna thAya che. tema mahApaTano nAza paNa utpanna thato hovAthI kAryAtmaka che. kAraNAtmaka nathI. jema uttaraparyAyano utpAda utpanna thAya che tethI kAryAtmaka che. tema pUrvaparyAyano nAza paNa utpattivALo hovAthI te paNa kArya svarUpa che kAraNa svarUpa nathI. kAraNa ke utpAdanI jema nAza paNa utpadyamAna che. ane avayavonuM chuTA paDavuM te temAM kAraNa che. A rIte ghaTanAza ane mukuTotpatti A banne rUpAntaratA svarUpe eka ja kArya che. ane temAM avayavavibhAga e ja eka kAraNa che. Page #117 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 402 DhALa-9 : gAthA-8 dravya-guNa-paryAyano rAsa Ama spaSTa samajAya tema che ke ghaTanAza-mukuTotpatti e bane bhinna bhinna kArya paNa nathI tathA kAryakAraNa paNa nathI. banne eka ja kAryasvarUpa che. AvuM padArthonuM svarUpa che. rUpAntara thavA svarUpa che ane temAM thatI rUpAntaratA te eka ja kAryAtmaka che. ane avayavavibhAga e ja kAraNa che. Avo kAryakAraNabhAva che. AvuM padArthonuM svarUpa che. paraMtu ekAntabhedavAdanA saMskArone (vAsanAne) pAmelA naiyAyikone to jyAM tyAM bheda ja kalpavA joIe che. pachI abhedane mAnavA karatAM bhedane mAnavAmAM bhale gaurava Ave. to paNa te gauravane calAvI le, mAnI le, phaLamukha gaurava che ema kahIne svIkArI le, paraMtu ekAntabhedanA saMskAra choDe nahIM. A ja vAta gurujI kahe chenaiyAyikanI dRSTie paramArtha dRSTie kArya avayava kAraNa pUrvottaraparyAyanA vibhAga e nAzotpattirUpa pUrvasamayavartI uttarasamayavartI kAraNa rUpAntara e eka ja kArya mahApaTanAza khaMDapaTotpatti khaMDapaTaI mahApaTanAzanI hetutA kalpiiM to mahAgaurava thAi, ima jANato i lAghavapriya naiyAyika nAzotpattimA ekAntaMbhedanI vAsanA kima dei chai ? tehanuM mata chaI je kalpanAgauravaM yatra, taM pakSaM na sahAmahe / kalpanAlAghavaM yatra, taM pakSaM tu sahAmahe // 1 // // 9-8 // khaMDapaTa banAvavAmAM (eTale ke khaMDapaTanI utpattimAM) mahApaTanA nAzane hetu kalpatAM to mahAgaurava thAya. AvuM jANato evo 3 = A lAghavapriya naiyAyika, nAzAtmaka kAryamAM ane utpatyAtmakakAryamAM samayabheda karIne ekAtta bhedanI vAsanA (eTale ekAnta kArya-kAraNa bhinna ja che AvA saMskAro) lokone kema de che ? lokone AvuM ulaTu ulaTu kema samajAve che ? nAzane kAraNe mAnavAmAM kArya-kAraNa bhina samayamAM thayAM e ja paheluM moTu gaurava AvyuM. jyAM sudhI tatsamayavartI kAraNa upalabdha hoya tyAM sudhI pUrvasamaya sudhI zuM kAma javuM ? tathA vaLI uttarasamayamAM jyAre kArya thAya che. tyAre kAraNa nathI. eTale kAraNanA abhAvamAM ja kArya thayuM evo artha thaze. mATe buddhizALI gaNAto, lAghavapriya tarIke paMkAyelo, ane nAma pramANe nyAyanI priyatAvALo paNa A naiyAyika kalpanAgaurava hovA chatAM paNa te gauravane sahI Page #118 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-9 403 laIne, phaLamukha gaurava mAnI laIne calAvI le che. paraMtu ekAntabhedanI vAsanA tyajato nathI. eTale ke "kathaMcit abheda paNa che" Ama (syAdvAdane) svIkArato nathI. kAraNa ke ema svIkAravAmAM syAdvAdano Azraya AvI ja jAya che. sAcA mArgathI bhraSTa thayelAne ane hAthamAM AvelA khoTA mArgane sAco mAnavAnA haThAgrahIne khoTAne sAcu karavA keTalAM kapaTa karavAM paDe che ? tenuM A udAharaNa che ? tenA karatAM sAcuM tattva mAnI le, to zuM nukazAna tethI graMthakArazrI bhAvadayAthI kahe che ke Avo DAhyo gaNAto naiyAyika ekAnta bhedanI vAsanA (ekAntabhedanA saMskAro) jagatane kema Apato haze ? sAcuM kema nahI samajato hoya ane lokone sAcu kema nahI (samajAvato) Apato hoya ? (mithyAtva) mohanI vAsanA ja bhayaMkara che. teono mata Avo che ke jyAM jyAM kalpanAnuM gaurava hoya che. tene ame sahana na karIe. paraMtu jyAM kalpanAnuM lAghava hoya tene sahana karIe. paraMtu have to A bolavA puratuM ja rahyuM. Ama jANavuM. // 141 || dugdhavrata dadhi bhuMjaI nahIM, navi dUdha dadhivrata khAI re / navi doI agorasavrata jimaI, tiNi tiya lakSaNa jaga thAI re / / jinavANI prANI sAMbhaLo | 9-9 | gAthArtha dUdhanA vratavALo puruSa dahIM jamato nathI, dahIMnA vratavALo puruSa dUdha khAto(pIto) nathI. ane "agorasanA vratavALo" puruSa banne jamato nathI. te kAraNathI jagat (jagatanA sarve padArtho) traNalakSaNavALuM (vALA) che. // 9-9 // Tabo- dadhidravya te dugdhadravya nahIM. je mATi-jehanaiM dUdhanuM vrata chaiM, "dUdha ja jimavuM" ehavI pratijJArUpa, te dahIM jimaIM nahIM. dugdhapariNAma ja dadhi, ima jo abheda kahiU. to dadhi jimatAM dugdhavrata bhaMga thayo na joIIM. Ima dUdha te dadhidravya nahIM, pariNAmI mATaiM abheda kahiu. to dUdha jimatAM dadhivratabhaMga na thayo joIIM. dadhivrata to dUdha nathI jimato. tathA "agorasa ja jimuM' ehavA vratavaMta dUdha-dahIM 2 na jimaU, ima gorasapaNaiM 2 naiM abheda chaiM. ihAM-dadhipaNaiM utpatti, dugdha paNa nAza, gorasapaNaU dhruvapaNuM pratyakSasiddha chaI. e dRSTAntaI sarvajagarti bhAvanaU lakSaNatrayayuktapaNuM kahevuM. zloka Page #119 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 404 DhALa-9 : gAthA-9 dravya-guNa-paryAyano rAsa payovrato na dadhyatti, na payo'tti dadhivrataH / agorasavrato nome, tasmAt vastu trayAtmam // | // (zA. vA. sa. 9-3) anvayirUpa anai, vyatirekirUpa, dravya paryAyathI siddhAntAvirodhaU sarvatra avatArInaI 3 lakSaNa kahavAM. kaitalAIka bhAva vyatireki ja'' ketalAIka bhAva anvayi ja" Ima je anyadarzanI kahaI chaI, tihAM anerAM bhAva syAdvAdavyutpatti dekhADavAM. bIjuM vastunI sattA trilakSaNarUpa ja chaIM "utpArvyaya thrauvyayun sat" 5-29 kRti tattvArthavaSanAt, to sattA pratyakSa teha ja trilakSaNa sAkSI chaI. tathArUpaI sarvyavahAra sAdhavA anumAnAdika pramANa anusariU cha . || 9-9 || vivecana- mananI vAsanAnA bhedathI ja zokAdikAryo thAya che. paraMtu padArthamAM utpAdAdi 3 lakSaNo nathI ema mAnIne bauddhoe tripadIne uDAvavA prayatna karelo che. tathA naiyAyiko ekAntabhedavAdI hovAthI te bhedanayanA saMskAronI paravazatAthI mahAgaurava hovA chatAM pUrva samayamAM nAza ane uttara samayamAM utpAda mAnIne ekasamayamAM A 3 lakSaNo hotAM nathI Ama teoe paNa tripadIne uDAvavA prayatna karelo che. A badhA vAdIone yathocita suMdara uttara ApIne tevI tevI mAnyatAmAM zuM zuM doSo Ave che. te jaNAvIne pratyeka samaye pratyeka padArthomAM A 3 lakSaNarUpa tripadI che ja. ane to ja te padArtha sat bane che. paNa padArthomAM samavAyasaMbaMdhathI sattA rahe che mATe sat bane che. Ama nathI arthAt sattAnA samavAyathI padArtha sat banato nathI. A vAta samajAvIne eka ja samayamAM utpAdAdi traNa lakSaNo che ja, A vAta eka suMdara udAharaNa ApIne graMthakArazrI pharI pharI samajAve che. te udAharaNa A pramANe che. nadhidravya, te dudhadravya nahIM, ne mArTi-nenaDuM dUdhanuM vrata char3a- ''dUdha na nimavuM'' ehavI pratijJArUpa, te dahIM jimaI nahIM. dugdhapariNAma ja dadhi, ima jo abheda kahiiM, to dadhi jimatAM dugdhavratabhaMga thayo na joiiM. dUdhamAM meLavaNa (khaTAza) nAkhavAthI je dUdha che te ja dahIM rUpa bane che A udAharaNa sarva jIvone anubhavasiddha che. ahIM dUdhano nAza ane dahInI utpatti pratisamaye ekI sAthe che. dUdhano nAza ane dahInI utpatti thavA chatAM temAM gorasapaNuM (gAyanA aMzapaNuM) kAyama rahe ja che. te cAlyuM jatuM nathI. A rIte nAza-utpatti ane dhrauvya traNe lakSaNo te padArthamAM pratisamaye che. tyAM "dUdhanA nAzakhI yukti prathama jaNAve che. Page #120 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-9 405 Akho divasa "dUdha ja pIvuM" (bIjuM kaMI khAvuM nahIM, evo niyama jeNe lIdho hoya te dugdhavratavALo puruSa jANavo. evI ja rIte Akho divasa ' "dahI ja khAvuM" (bIjuM kazuM ja levuM nahIM) AvA niyamavALo puruSa te dadhivratavALo jANavo. tathA Aje Akho divasa "agorasa ja khAvuM" (gAyanuM dUdha, ane te dUdhamAMthI banelA tamAma padArthone choDIne bIjA ja padArtho khAvA) Avo niyama jeoe lIdho hoya te agorasavatavALA" jANavA. Ama dhAro ke judA judA traNa niyamavALA traNa puruSo che. dUdhamAMthI jyAre dahIM bane che tyAre have je dahIMdravya banyuM che. te dUdhadravya manAya nahIM, ane kahevAya paNa nahIM. je mATe = kAraNa ke jene "duSpavrata che." eTale ke mAre Aje Akho divasa "dUdha ja jamavuM" AvI pratijJA pALavA rUpa vrata jeNe lIdhuM che. te saMsAramAM dahIM jamatA (dekhAtA) nathI. ahIM koI evo tarka lagAve ke A je dahI che te dUdhano pariNAma ja che. dUdhanuM rUpAntaramAtra ja che. arthAt bIjA rUpe baneluM dUdha ja che. Ama jo koI abheda kahe to te dahIne (dUdha mAnIne) jamatAM dugdha ja jamavuM" evA lIdhelA duSpavratanA niyamano bhaMga thavo na joIe. paraMtu saMsAramAM dudhanA vratavALA koI puruSo dahIM jamatA nathI. ane jo jame to vratabhaMga manAya che. tethI nakkI samajAya che ke "dahImAM have dUdhapaNuM rahyuM nathI ja" dUdhapaNuM cAlyuM ja gayuM che. arthAt dUdhano nAza temAM avazya thayelo che ja. A dUdhano nAza samajAvyo. dahIM banelA kALe dUdhapaNAno nAza thayela hovAthI ane "dUdha ja pIvuM" AvI pratijJA hovAthI dahIM khavAtuM nathI. ane jo dahIM khAya to vrata bhaMga thAya che. ima-dUdha, te dahIMdravya nahIM, pariNAmI mATai abheda kahiiM, to dUdha jimatAM dadhivratabhaMga na thayo joii. dadhivrata to dUdha nathI jimato. have dahIno utpAda samajAve che ke- A pramANe je dUdha che. te dUdhane dahIM dravya kahevAya nahIM. te dUdhane dahIM ja che. Ama mAnIne dahIMno vyavahAra na karAya. kadAca koI prazna kare ke- dahIM e dUdhano ja pariNAma che. rUpAntara ja che. pariNAnA dUdhanA pariNAmavALuM ja dahIM che. kaMI navuM dravya nathI. tenuM te ja dravya che. ema mAnIne dUdha-dahIno abheda (eka ja) che. Ama jo koI kahe to "mAre Aje Akho divasa dahIM ja khAvuM" AvA prakAranA dahInA vratavALA puruSane dUdhanuM bhojana karatAM "dadhivrata" no bhaMga na thavo joIe. paraMtu mArU dadhivrata bhAMgI jaze Ama samajIne dadhivratavALA puruSo dUdha jamatA nathI. tethI nakkI thAya che ke dUdha ane dahIM Page #121 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 406 DhALa-9 : gAthA--9 dravya-guNa-paryAyano rAsa A banne bhinna dravyo che. ane dUdhakALe haju dahIM dravya banyu nathI. kALAntare bane che. tethI jyAre dahIM bane che. tyAre ja dahIMno utpAda thAya che. dUdhakALe dahIMpaNuM nathI ja. Ama dahIno avazya utpAda che. A dahIMno utpAda siddha karyo. * tathA " agorasa ja jimuM" ehavA vratavaMta dUdha-dahIM 2 na jimaiM. ima gorasapaNai 2 naI abheda chai. ihAM dadhipaNaI utpatti, dugdhapaNaI nAza, gorasapaNaI dhruvapaNuM, pratyakSasiddha chai. e dRSTAntaI sarvajagadvarti bhAvanai lakSaNatrayayuktapaNuM kahevuM. zloka tathA mAre "agorasa ja jamavuM" gAyanA rasathI (dUdha ane dUdhathI) banelA saghaLA padArtho na jamavA. bAkInA ja padArtho jamavA. AvA prakAranA vratavALA puruSo 1 dUdha ane 2 dahIM. A banne padArtho jamatA nathI. A pramANe dUdhano nAza thavA chatAM, dahIMno utpAda thavA chatAM "gorasapaNe" gAyanA rasapaNe, dUdha-dahIMno abheda (ekatA) paNa che ja. tethI dhrauvya paNa avazya che. A udAharaNamAM dUdhakALe dahIM nathI manAtuM. paNa dahIMkALe ja dahIM manAya che. tethI dahIMkALe dahIMpaNe utpAda paNa che ja. dUdhano nAza paNa che ja. tathA dUdha-dahIMmAM gorasapaNuM dhruva paNa rahe ja che. tethI dhrauvyapaNuM che ja. Ama dadhipaNe utpAda, dUdhapaNe nAza, ane gorasapaNe dhruvatA A traNe lakSaNo pratyakSapramANathI anubhavasiddha che ja. vadhAre kahevAnI kaMI jarUra ja nathI. jyAM pratyakSa pramANathI vastunI siddhi thAya che. tyAM anumAnAdi anya pramANonI jarUra nathI. A eka dRSTAntane anusAre samasta jagartI saghaLA bhAvonuM (padArthonuM) traNalakSaNothI yuktapaNuM che. Ama kahevuM. kAraNake A hakIkata so TacanA sonA jevI saMpUrNa satya che. bauddha ane naiyAyikanI jema mithyA nathI ke kalpanAmAtra nathI. paNa saMpUrNa satya che. A ja bAbatane samajAvanAro zloka A pramANe che. payovrato na dadhyatti, na payo'tti dadhivrataH / agoravrato noSe, tasmAt vastu trayAbham // | " (zA. vA. sa. 9/3) anvayirUpa anai vyatirekirUpa dravya-paryAyathI siddhAntAvirodhaiM sarvatra avatArInai 3 lakSaNa kahavAM. "ketalAika bhAva vyatirekija, ketalAika bhAva anvayija" ima je anyadarzanI kahai chai tihAM anerAM bhAva syAdvAdavyutpattiM dekhADavA. Page #122 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-9 407 patharnA (dUdhanA) vratavALo puruSa dahIM jamato nathI. ane dadhinA vratavALo puruSa dUdha jamato nathI. ane agorasavratavALo puruSa ubhayane (dahI-dUdhane) jamato nathI. tethI vastu traNadharmAtmaka che. A zloka zAstravArtA samuccayanA navamA stabakano trIjo zloka che. A rIte anvayi svarUpe ane vyatireka svarUpe eTale ke dravyadraSTie ane paryAyadaSTie koI paNa vastu traNadharmavALI che. ema siddhAntanI sAthe avirodhIpaNe sarvaThekANe 3 lakSaNo utArIne kahevAM. jagatanA sarve paNa padArtho dravyadRSTie anvayisvarUpavALA (sadA rahevAvALA arthAt brauvya svarUpavALA) che. ane paryAyadRSTie vyatirekisvarUpavALA (pratisamaye badalAtA arthAt utpAda-vyayanA svarUpavALA) che. koI koI darzanakAro ke jeonI ekAnta paryAyadRSTi che athavA ekAntadravyadRSTi che. teo keTalAka padArtho vyatirekI ja che. ane keTalAka padArtho anvayi ja che Ama mAne che. jema ke naiyAyika vaizeSiko ghaTapaTAdi keTalAka sthUla (aMdhAtmaka) padArthone anitya ja (eTale vyatirekI ja- = utpAda vyayavALA ja) mAne che. ane pRthvI Adi 4 dravyonA paramANuone ane AkAzAdi pAMca dravyone nitya ja (eTale ke anvaya ja- = mAtra dhrauvya svarUpavALA ja) mAne che. tevI ja rIte bauddho sarvadravyone vyatirekI ja mAne che. vedAntiko sarva padArthone mAtra sat rUpe mAnatA hovAthI avayi ja mAne che. A saghaLI eka naya tarapha DhaLI gayelI ekAntadaSTi ja che. bIjI bAjumAM raheluM padArthanuM svarUpa jovAmAM A dRSTi aMdha banelI che. tethI jainadarzana pAmelA mahAtmA puruSoe pachI bhale te sAdhu hoya, sAdhvIjI hoya, zrAvaka hoya, ke zrAvikA hoya, Ama koI paNa aMga hoya, to paNa zAstrono uMDANa pUrvaka abhyAsa karIne AvA prakAranI anyadarzanIonI je je ekAntamAnyatA che. tihAM = tyAM anerAbhAva eTale ke te te darzanakAroe na mAnelA bIjAnayanI dRSTie bIjA bhAva paNa, syAdvAdanI apekSAe lokone dekhADavA. je darzanakAro ekAnta paryAyArthikanayanI dRSTivALA ja che. ane tethI sarve padArthone vyatirekI ja (utpAda-vyayavALA ja) mAne che. tyAM anerAbhAva (eTale ke dravyArthikanayanI dRSTie) anvayi paNuM paNa (dhrauvyapaNuM paNa) samajAvavuM. evI ja rIte je darzanakAro ekAnta dravyArthikanayanI dRSTivALA ja che. ane tethI sarve padArthone anvayi (dhrauvyasvarUpavALA) che. Ama mAne che. tyAM anerAbhAva (eTale ke paryAyArthikanayanI dRSTie) vyatirekipaNuM (utpAda vyayavALA paNuM paNa) samajAvavuM. jagatanA padArthonuM svarUpa bane nayothI bhareluM che. mATe bane nayonuM svarUpa samajavuM ane samajAvavuM. e je yathArthavAda che. Page #123 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 408 DhALa-9 : gAthA-10 dravya-guNa-paryAyano rAsa bIjaM vastunI sattA trilakSaNarUpa ja chai. "utpAdavyayadhrauvyayuktaM sat' 5-29 iti tattvArthavacanAt, to sattApratyakSa teha ja vilakSaNa sAkSI chai. tathArUpai sadvyavahAra sAdhavA anumAnAdika pramANa anusariiM chaiM. // 9-9 // tathA vaLI bIjI vAta evI che ke vastumAtranI sattA traNalakSaNarUpa ja che. jyAM jyAM sattA hoya che. tyAM tyAM avazya utpAdAdi 3 lakSaNo hoya ja che. ane jyAM jyAM utpAdAdi traNa lakSaNo hoya che. tyAM tyAM ja sattA hoya che. tattvArthasUtrakAre tattvArthasUtramAM kahyuM che ke "utpAda vyaya ane dhrauvya A traNe lakSaNothI yukta je padArtha che. te "sa" kahevAya che. vastu pote svayaM asat hoya ane tene sattAno samavAya thavAthI te sat bane, evI taiyAyikAdinI vAta sarvathA mithyA che. kAraNa ke je padArtha pote svayaM asat hoya te sattAnA yogathI paNa sat bane nahIM. ane jo Ama bane to zazazRMgAdi asat padArtho paNa sattAnA samavAyathI sat banavA joIe. mATe sattAnA samavAyathI sat nahIM paraMtu svayaM padArtha pote trilakSaNayukta che. mATe sat che. "trilakSaNa yuktatA" e ja sanuM sAcuM lakSaNa che. te = tethI je je padArthonI sattA pratyakSa sAkSAt dekhAya che. te sattAnuM pratyakSadarzana ja "vastu traNa lakSaNAtmaka che" A vAtamAM sAkSIbhUta che. jo traNalakSaNAtmaka na hota to zazazRMganI jema sattA ja na hota. tethI sattAnI je pratyakSatA jaNAya che tenAthI ja traNalakSaNAtmakatA pratyakSa che. ane jyAM pratyakSapramANatA hoya che. tyAM anya anumAnAdi pramANo lagAvavAnI jarUra rahetI ja nathI. chatAM vastu je svarUpe "sa" che. tevA svarUpe vastunA sat svarUpano vyavahAra sAdhavA mATe anumAnAdika pramANo paNa anusaravAmAM Ave che. samajAvavAno Azaya evo che ke jema ghaTa paTAdi je padArtho IndriyothI pratyakSa jaNAya che tene sAdhavA anumAnAdi Itara pramANonI jarUra ja rahetI nathI. tema sattA paNa sAkSAt jaNAtI hovAthI traNalakSaNAtmakatA paNa svayaM pratyakSa jaNAya ja che. sAkSAt dekhAya ja che. tethI trilakSaNAtmakatA siddha karavAmAM anumAnAdi Itara pramANonI jarUra nathI. chatAM anumAnAdi Itara pramANothI paNa trilakSaNAtmakatA samajAvAvamAM Ave che. te savyavahArane vadhAre daDha-spaSTa ane vizada karavA mATe karAya che. dravya, trinaikSatmi, kavyAyAtmavAta vyavahA26 vA paTapaTAvatuM A rIte sarvatra anumAnAdi pramANo paNa samajavAM. te 142 | Page #124 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-9 : gAthA-10 409 dravya-guNa-paryAyano rAsa utpanaghaTaI nijadravyanA, utpatti nAza kima hoI re ! suNi dhruvatAmAM pahilA bhajiyA, chaI anugamazakti doI re ! jinavANI prANI sAMbhaLo // 9-10 || gAthArtha- utpanna thaI cukelA evA ghaTamAM potAnA dravyanA utpAda ane nAza have kema hoya ? he ziSya sAMbhaLa ! (anugama zaktithI eTale) ekatAzaktithI te utpAda ane nAza ema bane dhrauvya evA dravyamAM pahelethI ja bhaLelA che. 9-1all - Tabo- cAvatkAla eka vastumAMhi vaNi 3 lakSaNa kima hoI ? te nirdhAra chai. "utpatti thaI chaI jehanI, eDavo je-ghaTa, tehanai viSaI dvitIyAdi kSaNa svadravya saMbaMdhe utpatti nAza kima hoI ? je mATai prathamakSaNasaMbaMdha rUpauttaraparyAyotpatti, teha ja- pUrvaparyAyanAza, tuhe pUrti thApyo chaI," e ziSya prazna pUchayuM guru prati, IhAM guru uttara ziSya prati kahaI chaI, sAMbhalaI ziSya. pahilA-prathama kSaNaI thayA je utpatti nAza, te dhruvatAmAMhi bhalyA. anugama kahetAM ekatA, te zakti sadAI chaI, achataI paNi AdhakSaNaI upalakSaNa thaInaI AgaliM kSaNaI dravyarUpa tatsaMbaMdha kahiI, "utpano ghaTA, naSTo para: rUti sarvaprathod. "nImutva naSTa:" Ima kahiI, tivAraI-etaNaviziSTatA utpattinAzanaI jANiI, te dvitIyAdikSaNaI nathI. te mATaI dvitIyAdikSaNaI "phAnImunaH" ItyAdi prayoga na thAI. "ghaTa" kahetAM ihAM dravyAthadezaI mRdadravya levuM. je mATi utpatti-nAzAdhAratA sAmAnyarUpa kahiI tatvatiyogitA te vizeSarUpaI kahi4. I 9-10 | vivecana- uparanI gAthAomAM pratyeka padArtho pratisamaye sat che. ane je sat hoya che. te avazya trilakSaNayukta ja hoya che. tethI sarve dravyo pratisamaye utpAdAdi traNa dharmovALAM che. Ama siddha karyuM. te bAbatamAM koIka ziSya prazna kare che ke yAvatkAla eka vastumAMhi traNi 3 lakSaNa kima hoi ? te nirdhAraI chaI ghaTa-paTa Adi je koI padArtho che. te padArtho je samaye bane che. (utpana thAya che) te samaye to temAM utpAdAdi traNa lakSaNo hoya che. A vAta samajAya che. paraMtu yAvatkAla sudhI eTale ke je ghaTapaTa banyA che, te jyAM sudhI phuTe nahI, tyAM sudhI have te eka (eka) vastumAM utpAdAdi A traNa lakSaNo pratisamaye kema hoya ? kAraNa ke utpatti samaye ja utpAdAdi banI gayA. have to te utpatti-nAza rahyA nathI, mAtra Page #125 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 410 DhALa-9 : gAthA--10 dravya-guNa-paryAyano rAsa dhrauvya nAmanuM eka ja lakSaNa dekhAya che. traNa lakSaNo dekhAtAM nathI. to have te traNa lakSaNo kema saMbhave ? Avo prazna A gALAmAM ziSya kare che- tene samajAvavA pratisamaye traNa lakSaNo che. A vAta nizcaya pUrvaka siddha kare che. "utpatti thai chai jehanI, ehavo-je ghaTa, tehanaiM viSaI dvitIyAdikSaNastradravyasaMbaMdhe utpatti nAza kima hoi ? je mATaI prathamakSaNa saMbaMdharUpauttaraparyAyotpatti, teha ja pUrvaparyAyanAza tujhe pUrvi thApyo chai" e ziSye prazna pUchayuM guruprati, ihAM guru uttara ziSya pratiM kahai chai - sAMbhalai ziSya. prathama samayamamAM utpatti thaI gaI che jenI, eDavo je ghaTapadArtha che. tenAM utpAda-vyaya ane dhrauvya A traNa lakSaNo prathamasamayamAM to hoya, paraMtu te ghaTane viSe dvitIyAdi samayomAM potAnA te dravyanA saMbaMdhe have utpatti ane nAza kema hoI zake? prathamakSaNanA saMbaMdhamAM je mRrliMDano nAza ane ghaTanI utpatti thaI che. te nAza ane te utpatti to prathama samayamAM ja varte che. te nAza ane te utpatti dvitIyAdi kSaNomAM potAnA dravyamAM have kema rahe ? tathA dvitIyAdi samayathI jyAM sudhI te ghaTa phuTe nahIM, tyAM sudhI ghaTa tevone tevo ja rahe che. temAM koI pheraphAra thato nathI eTale bIjA paNa koI utpAda ane nAza dekhAtA nathI to tyAM utpAda ane nAza kema ghaTe ? kevaLa ekaluM dhrauvya ja jaNAya che. eTale dvitIyAdikSaNomAM ghaTa sat che paraMtu traNalakSaNayukta nathI. mATe je paramArtha dRSTie sat hoya, te traNa lakSaNa yukta ja hoya A jainonI vAta barAbara saMgata thatI nathI. sArAMza ke prathama samaye thayela nAza ane utpatti, prathama samayamAM ja rahe che. dvitIyAdi samayamAM te nAza ane utpatti AvatI nathI. ane navI koI utpatti ane nAza tyAM dekhAtAM nathI. tethI sarva samayomAM "utpatti ane nAza" hotAM nathI. kevaLa dhrauvya ja hoya che. jyAre ghaTa phuTe che. tyAre pharIthI nAza ane kapAlanI utpatti Ave che. tyAM sudhI nAza-utpatti vinA kevaLa dhrauvya che. tethI sara nuM lakSaNa tripadI kema ghaTe? kAraNa ke prathamakSaNanA saMbaMdhamAM je uttara paryAyanI (ghaTanI) utpatti che. te ja pUrvaparyAyano (mRtiMDaparyAyano) nAza che. AvuM tame ja pahelAM nizcita karyuM che. mATe AvI utpatti ane Avo nAza A be lakSaNo to prathama samayamAM ja ho. ane dhrauvya lakSaNa sarvasamayomAM ho. paNa tripadI sarva samayomAM saMbhavatI nathI. Avo prazna ziSya guru pratye puchayo che. have ahIM gurujI ziSya pratye uttara kahe che ke he ziSya ! uttara sAMbhaLa. Page #126 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-10 411 pahilA-prathamakSaNaiM thayA, je utpatti-nAza, te dhruvatAmAMhi bhalyA. anugama kahatAMekatA, te zakti sadAI chai, achataiM paNi AdyakSaNaiM upalakSaNa thainaiM AgaliM kSaNaiM, dravyarUpatatsaMbaMdha kahiiM. "utpanno ghaTaH, naSTo ghaTaH" iti sarvaprayogAt dina zabdano artha je prathamakSaNa, te prathamakSaNamAM je (mRtiMDano) nAza, ane (ghaTaparyAyanI) utpatti thaI che. te nAza ane utpatti prathama samayamAM to che ja, paraMtu tyAM AvirbhAva rUpe (pragaTapaNe) che. ane bAkInA dvitIyAdi samayomAM dhruva evA mRdravyamAM paNa te utpAda ane vyaya anugamazaktithI eTale ke ekatA evI te zaktithI haMmezAM varte che. sArAMza ke prathama samaye thayela mRrliMDanAza ane ghaTaparyAyanI utpatti prathama samayamAM AvirbhAva paNe (eTale ke pragaTapaNe) varte che. ane te ja nAza ane utpatti dvitIyAdi samayomAM te ja dravyamAM tirobhAve sadA rahelI che. ahIM anugamazakti zabdano artha ekatAzakti, ane teno artha AdyasamayanuM ane dvitIyAdi samayanuM dravya tenuM te eka ja che. anvayarUpe dhruva che. tethI ekanA eka evA dravyamAM te utpAda-vyaya tirobhAve sarva samayomAM avazya rahelA ja che. Ama jANavuM. machata6 pada = je AdyakSaNa hato, te bhale dvitIyAdisamayomAM achato thaI gayo. Ama AdhakSaNa achato thavA chatAM paNa tathA te prathama samayavartI nAza ane utpAda AvirbhAve achatA thavA chatAM paNa upalakSaNa thaI (guptapaNe thaIne arthAt tirobhAvapaNe thaIne) te utpAda-nAza AgalA kSaNomAM (dvitIyAdi kSaNomAM) paNa dravyarUpa paNAnA saMbaMdhathI avazya varve ja che. Ama samajavuM ane Ama kahevuM. prathama samaye je mRddhavyamAM utpAda ane vyaya thayA, te ja mRddhavya dvitIyAdi samayamAM paNa varte ja che, Ama dravyanI pUrvApara samayamAM ekatA hovAthI sarva samayomAM dravyano anvaya hovAthI dravyarUpe te utpAdavyayano saMbaMdha tirobhAve anyasamayomAM paNa varte ja che. prathama samayamAM thayelA je utpAda ane nAza che. te dvitIyAdi samayomAM paNa upalakSaNa paNe (tirobhAva paNe) varte che. tethI ja dvitIyAdi sarva samayomAM jyAre jyAre te vastu tarapha joIe tyAre tyAre A ghaTa utpanna thayo che. A ghaTa naSTa thayo che. AvuM dekhAya che. ane Avo prayoga thaI zake che. jo prathamasamayanA utpAda-vyaya dvitIyAdi samayomAM na ja hota to dvitIyAdi samayomAM prathamasamayavartI nAza ane utpatti na hovAthI te utpatti ane nAza vinA utpana ane naSTanA vyavahArano (atIta viSayaka) prayoga paNa na thAta. paNa utpanna ane naSTano vyavahAra thAya che. (PI) 4 Page #127 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 412 DhALa-9 : gAthA-10 dravya-guNa-paryAyano rAsa mATe utpatti nAza che. prathama samayamAM thayelA utpAda ane nAza dvitIyAdi sarva samayomAM tirobhAve te dhaTapaTamAM varte ja che. tethI ja utpanna ane naSTa AvA vyavahAro thAya che. dvitIyAdi samayavartI dhaTapaTamAM prathama samayasaMbaMdhI utpatti jo rahelI hoya to ja utpanna; ane nAza jo rahelo hoya, to ja naSTa prayoga thAya. anyathA na thAya. mATe prathama samayanma utpAda ane nAza dvitIyAdi samayomAM che. tathA pratisamaye sAmAnyapaNe ghaTa e ghaTa ja che bIjo koI utpAda-vyaya nathI dekhAto. Ama sthUladRSTithI dekhAya che. paraMtu sUkSmadRSTie temAM paNa pratisamaye pudgalonA gamanAgamanane lIdhe utpAda-vyaya, navA navA paNu cAlu ja che. kevaLa ekaluM dhrauvyalakSaNa nathI. pratisamaye ghaTadravya pudgalonI parAvRttithI badalAto ja rahe che. Ama paNa utpAda-vyaya che. ane te utpAdavyaya AvirbhAve che. tathA prathama samaye thayelA je utpAda-vyaya che. te paNa dvitIyAdi samayomAM che. paraMtu te tirobhAve che. Ama eka eka samayamAM anaMta anaMta utpAda-vyaya che. bhUta-bhAvinA tamAma utpAda ane vyaya tirobhAve che. ane vartamAnanA utpAda-vyaya AvirbhAve rahelA che. ''nImutpannaH naSTa; '' rUma hiDuM, ttivADuM-tatkSa-viziSTatA utpattinAzananuM jANi, te dvitIyAdi kSaNaiM nathI. te mATaiM dvitIyAdikSaNaiM "idAnImutpannaH" ityAdi prayoga na thAI. "ghaTa" kahetAM ihAM dravyArthAdezaiM mRdravya levuM. je mATiM-utpattinAzAdhAratA sAmAnyarUpaI kahiiM, tatpratiyogitA te vizeSarUpaI kahi // 9-10 // prathamasamayamAM pragaTelA utpAda ane nAza dvitIyAdi samayomAM dhruva evA mRdravyamAM anvayazaktithI (tenuM te ja dravya hovAthI) tirobhAve varte ja che. tethI ja te mATIdravya joIne temAM ja ayaM ghaTa: utpannaH, artha ghaTa: naSTa:, Ama dvitIyAdi samayomAM paNa bolAya che. jo prathamasamaya saMbaMdhI utpAda ane nAza mAtra prathamasamayamAM ja hota, dvitIyAdi samayomAM na ja hota to dvitIyAdi samayomAM utpanna ane naSTa no vyavahAra thAta nahIM. paNa thAya che tethI prathama samayasaMbaMdhI utpAda-vyaya dvitIyAdi samayomAM paNa che ja. paraMtu eTalI vizeSatA che ke jyAre "hamaNAM ja (A ja samaye) ghaTa utpanna thayo che athavA hamaNAM ja (A ja samaye) ghaTa naSTa thayo che. "Ama jyAre kahIe tyAre "etatkSaNathI viziSTa" evA arthAt etatsamayAvacchinna evuM vizeSaNa lagADIne, tevA vizeSaNavALA utpAda-nAzane jo jANIe to tevA prathamasamayAvacchinna vizeSaNavALA Page #128 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 413 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-11 te utpAdananAza prathamasamayamAM ja AvirbhAve che. dvitIyAdi kSaNomAM te utpAda ane nAza AvirbhAva nathI, dvitIyAdikSaNomAM to dvitIyAdikSaNaviziSTa utpAda-vyaya AvirbhAve varte che. paNa prathamakSaNAvacchinna utpAda-vyaya tyAM AvirbhAve vartatA nathI. tethI ja "phAnImunaH" phalAnI naSTa: AvA prayogo A samaye (bIjA samaye) karAtA nathI. kAraNa ke tatakSaNA vacchinna (prathama samayAvacchinna) evA vizeSaNavALo utpAda ane nAza dvitIyAdi samayomAM saMbhavato nathI. koI paNa ekasamayamAM thayelA je utpAda ane nAza che. te AvirbhAve te samayamAM ja che. ane tirobhAve zeSa sarva samayamAM paNa che. tethI ja utpanna ghaTa, naSTa ghaTa no vyavahAra dvitIyAdi samayomAM thAya che. paraMtu pratisamaye je puraNagalana thavAthI ghaTanI apUrva apUrva avasthA bane che. te rUpe thatA utpAda-vyaya pratisamayamAM AvirbhAve ja varte che. tethI pratisamaye kaMIkane kaMIka navA navA svarUpe ghaTa utpana paNa thAya che. ane junA svarUpe ghaTa nAza paNa pAme che. tethI ja kAlakrame ghaTa juno bane che. ahIM pratisamaye pugalonA puraNagalanane lIdhe "apUrva apUrva ghaTa utpanna thayo" Ama bolavAmAM je "ghaTa" zabda bolAya che. tathA prathamasamayamAM mRrliMDano nAza ane ghaTanI utpatti thAya che. ItyAdi vAkyomAM je "ghaTa" zabda kahevAya che. tyAM "ghaTa" zabda kahetAM dravyArthikanayanI dRSTie mRddhavya jANavuM. eTale ke pratisamayamAM ke prathamasamayamAM je "ghaTa utpanna thayo ghaTa utpana thayo" Ama je bolAya che. teno artha dravyArthikanayathI Avo levo ke mATI dravya ja rUpAntaratAne pAmya chatuM anvayibhAve varte che. eTale ke ghaTAkArapaNe madravya utpanna thayuM. arthAt je mRdravya pahelAM piMDAkAre hatuM te mRddhavya, have piMDa AkAre nAza pAmyuM ane ghaTAkAre je pUrve na hatuM te have A ja pRdravya ghaTAkAre utpanna thayuM. Ama, mRdadravya ja nAza pAmyuM ane mRddha ja utpana thayuM. Avo artha samajavo. kAraNa ke utpatti ane nAza A be paryAyo hovAthI, te benI AdhAratA sAmAnyarUpamAM (dravyamAM) ja kahevAya. A rIte dravya pote ja te te AkAre nAza ane utpAda pAme che. tethI je piMDAkAra hato, te nAza pAmyo, teno abhAva thayo, arthAt piMDAkAra pratiyogibhAvane pAmyo, ane ghaTAkAra je na hato, ghaTAkArano je abhAva hato, arthAt je ghaTAkAra pratiyogI hato, te ja ghaTa have utpanna thayo, bhAvAtmaka banyo, apratiyogI banyo Ama utpAda ane nAza jyAre "phAnI pratimayAvacchina" ItyAdi paNe vizeSarUpe vivakSIe tyAre te Page #129 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-9 : gAthA-11 dravya-guNa-paryAyano rAsa vizeSarUpavALA utpAda-vyaya kahevAya che. mRNiDa nAmano paryAya nAza pAmyo Ama bolavuM te paryAyArthikanaya che. ane piMDAkAre mRdravya nAza pAmyuM Ama bolavuM te dravyArthikanaya che. tathA ghaTa utpanna thayo Ama bolavuM te paryAyArthikanaya che. ane ghaTAkAre mRdravya utpanna thayuM Ama bolavuM te dravyArthikanaya che. sAmAnyarUpe rahelA dravyane jyAre utpAda-vyayano AdhAra banAvIe tyAre te dravyArthikanaya jANavo. ane pUrvottara paryAyarUpe rahelA vizeSane jyAre nAza ane utpAda rUpe vicArIe tyAre te paryAyArthika naya jANavo. 414 A rIte koI paNa ekasamayamAM tattatsamayavartI utpAda vyaya paNa che. ane bhUtabhAvinA anaMtakALamAM thayelA ane thavAvALA utpAdavyaya paNa che ja. mAtra tattasamayavartI utpAda vyaya AvirbhAve che. ane bhUtabhAvinA utpAdavyayo te vikSita samayamAM tirobhAve che. tethI ja utpanna, naSTa, utpatyate, naMphyate ItyAdi prayogo mUlabhUta padArthane joIne karI zakAya che. ane AvA je prayogo thAya che te avazya sAcA che. kAraNa ke te bhUta-bhAvinA utpAdavyayo, temAM tirobhAve paNa che ja. 5143 // utpattinAzanai anugamai, bhUtAdika pratyaya bhAna re / paryAyArathathI savi ghaTai, te mAnaI samaya pramANa re / / jinavANI prANI sAMbhaLo || 9-11 || gAthArtha utpatti ane nAzano pratisamayamAM anvaya hovAthI ja bhUtAdikano bodha thAya che. paryAyArthika nayathI pratisamayamAM utpAda-vyaya ghaTI zake che. kAraNake A naya samaya-samayanA paryAyane mAne che. / 9-11 // Tabo- nizcayanayathI "SamALe ke e vacana anusarInaIM tvadyamAna utpana" Ima kahiIM, paNi vyavahAranayaU "utpadyate, utpannam, utpatyate" "nazyati, naSTama, navuti" e vibhakti kAlatrayaprayoga chaI. te pratikSaNa paryAya-utpattinAzavAdI je RjusUtranaya, teNaIM anugRhIta je vyavahAranaya, te laInaI kahiU, je mArTi jusUtranaya samayapramANa vastu mAnaIM chaIM. tihAM-je paryAyanA utpatti-nAza vivakSiU, te leInaIM-padyate-nati" kahiIM. atIta te leI 3tvano naSTa:" Ima kahIIM, anAgata te lei-utpatyaMte navuti" Ima kahaIM. vyavasthA sarvatra sthAt zabda prayogaIM saMbhavaU || 9-11 || Page #130 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-11 vivecana-- dasamI gAthAmAM samajAvyA pramANe sarve paNa dravyomAM pratisamaye pragaTa thatA utpAda ane vyaya paryAyarthikanayathI AvirbhAva paNe bhale te te samayamAM ja hoya che. to paNa dravyArthikanayathI tirobhAva paNe anvayazaktithI sarva samayomAM paNa te utpAda ane vyaya hoya ja che. tethI bhUtAdino (bhUta-bhAvino) bodha thAya che. je samaye nRSiMDamAMthI ghaTa banyo, te samaye to kRSiMDano nAza ane ghaTanI utpatti che. paraMtu prathama samaye thayelI A nAza ane A utpatti tirobhAve dvitIyAdi zeSa samayomAM paNa anvayarUpe che ja. tethI ja "ghaTa: utpana: vRbhiMDo naSTa: = ghaTa utpanna thayo che. ghaTa joIne sRSiMDa nAza pAmyo che. kapAla joIne ghaTa nAza pAmyo che. Ama bhUtakAlaviSayaka bodha thAya che. 415 jo prathama samayamAM thayelI utpatti ane nAza dvitIyAdi zeSa samayomAM anugamazaktithI paNa na ja hota to "A ghaTa utpanna thayo, nRSiMDa nAza pAmyo." AvA prakArano bhUtakALa viSayaka bodha dvitIyAdi samayomAM na ja thAta. kAraNa ke tyAM prathamasamayavartI utpatti ane nAza nathI. paraMtu bhUtakAlaviSayaka bodha to te utpatti nAzano thAya ja che. te mATe prathamasamayavartI utpatti ane nAza dvitIyAdisamayomAM paNa anugamazaktithI (eTale ke anvayarUpe) te te dravyomAM atIta rUpe avazya che ja. A vAta dasamI gAthAmAM samajAvI. have A agyAramI gAthAmAM nizcayanayathI ane vyavahAranayathI utpatti ane nAzanuM svarUpa samajAve che. nizcayanayathI " kayamANe kaDe" e vacana anusarInaI "utpadyamAnaM utpannaM" ima hi, paLi vyavahAranayarUM 'tvadyate, utpannama, utpatsyane, nati, naSTam na'kSyati'' e vibhakti kAlatrayaprayoga hoi. je vastu je samaye utpadyamAna (utpanna thatI) hoya che. te vastu te vivakSita eka samayamAM ja keTalAka aMze banI cukI che mATe utpanna, utpatti cAlu hovAthI bIjA keTalAka aMze banavAnI che. mATe utpatyamAna, ane utpattiprakriyA cAlu hovAthI utpadyamAna, Ama nizcayanaya vastunA utpadyamAna svarUpavALA 1 samayamAM ja traNe kALano anvaya kare che. e ja rIte nAza pAmatI vastumAM paNa vikSita eka samayamAM ja nati, naSTam ane nati Ama traNa kALano anvaya kare che. tethI jyamALe De" "karAtuM hoya tene karyuM kahevAya" AvA prakAranA nizcayanayanA vacanane anusarIne abhedapradhAna dRSTinA kAraNe eka ja samayamAM traNe kALano prayoga kare che. Page #131 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 416 hALa-9 : gAthA-11 dravya-guNa-paryAyano rAsa kha = paraMtu vyavahAranaya bhedapradhAna dRSTivALo hovAthI vastunI utpatti jyAre thatI hoya che. tyAre te samayamAM utpanna thatA padArthane "mAtra mIna" ja kahe che. pUrvakAlIna (vItI gayelA) samayomAM utpamAna kahe che. ane uttarakAlIna (vastu banI gayA pachInA) samayomAM utpana kahe che. tevI ja rIte nAza pAmatI vastune vartamAna 1 samayamAM natti, pUrvakAlIna zeSa samayomAM nahati ane uttarakAlIna zeSa samayomAM naSTa A rIte kALatrayane (kALabhedane) AzrayI vimavita vibhAgavAra traNa kALano prayoga thAya che. Ama vyavahAranaya mAne che. sArAMza ke "yamA vaDe"nA vacanane anusarIne traNe kALasaMbaMdhI svarUpa nizcayanaya 1 samayamAM ja svIkAre che. paraMtu vyavahAranaya " meva " AvA vacanane anusarIne kAlabhede pUrvasamayomAM, vartamAna samayamAM, ane bhAvi samayomAM anukrame utpasyamAna, utpadyamAna, ane utpanna AvuM vibhakta svarUpa svIkAre che. te pratikSaNaparyAya-utpattinAzavAdI je RjusUtranaya, teNai anugRhIta je vyavahAra naya, te leinai kahiiM, je mATiM RjusUtranaya samayapramANa vastu mAnai chai. tihAM je paryAyanA utpatti-nAza vivakSii, te leinaiM "utpadyate nazyati" kahiiM. upara samajAvyA pramANe je vyavahAra naya bhinna bhinna samayomAM camana, satyadAmAna ane utpana kahe che. tathA naDA , nathati ane naSTa Ama kahe che te vyavahAranaya, pratyeka samayamAM utpatti ane nAza hoya che Ama kahenAro je RjusUtra naya che. tenAthI anugRhIta thayelo che. (te tarapha AkarSAyelo, tenI chAyAmAM Avelo, arthAt tenA taraphanA DhoLAvavALo che.). sayama-samayanA utpatti-nAzane mAnanArA Rju sutranayathI prabhAvita thayelo evo je vyavahAranaya che. te traNe kALano vibhakta = bhinna bhinna prayoga kare che. jo ke sAmAnyathI vyavahAra na nikaTavartI bhUta-bhAvine paNa mAnanAra hoya che. paraMtu jyAre te RjusUtranayanI chAyAvALo bane che tyAre te bhUtabhAvine gauNa karIne vartamAnanI pradhAnatAvALo thavAthI vibhakta kalatraya svIkAre che. kAraNa ke RjusUtranaya sarve vastu 1 samaya pramANa" ja hoya che. Ama mAne che. tethI RjusUtra naya taraphanI pradhAnatAvALo vyavahAra naya paNa, je samayamAM je paryAyanAM utpatti ane nAza vivakSIe (pradhAna karIe) te samayamAM te paryAyane AzrayI te vastu "dare ane nati kahe che. Ama mAtra vartamAnakALano ja prayoga kare che. paraMtu nizcayanayanI jema kALatrayano prayoga vivakSita 1 samayamAM RjusUtranayAnugRhIta vyavahAranaya karato nathI." Page #132 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9H gAthA-12 417 atIta, te "utpano naSTa' rUma diuM. anAgata, te lei "utpatsyate, naDakSyati" ima kahiiM. vyavasthA sarvatra yAt' zabda prayogaDuM saMbhava6. | 1-12 | pUrvasamayamAM je paryAya pragaTa thaI cukyo che athavA je paryAya nAza pAmI cukyo che. ane tethI je paryAya atIta banI cukyo che. tevA te atItaparyAyane laIne (atItaparyAyane AzrayIne) 3Ina ane naSTa Avo prayoga A vyavahAranaya kare che. kAraNake atIta paryAyane AzrayI vastu tevI thayelI che. tathA je paryAya bhAvi samayamAM pragaTa thavAno che athavA nAza pAmavAno che. ane tethI je anAgata che. tevA anAgataparyAyane laIne (tene AzrayIne) utpatti ane narati Avo prayoga vyavahAranaya kare che. kAraNa ke tevA prakAranA anAgataparyAyane AzrayI vastu bhAvimAM tevI banavAvALI che. A rIte vyavahAranaya vibhakta kalatrayaprayoga kare che. ane nizcayanaya eka ja samayamAM kAlatrayaprayoga kare che. tethI A bane nayonI paraspara saMgati karavA sarva ThekANe "ta" zabdano prayoga hovo ja joIe. to ja A vyavasthA susaMgata thAya che. mATe "ra" zabdathI yukta eTale ke judI judI apekSAvizeSa A banne nayonI vAta yuktiyukta che. je 144 | jo tujha utpatti viziSTano, vyavahAra nAzano ISTa re ! to vyavahAri utpatti Adaro, je pahilAM achati viziSTa re .. - jinavANI prANI sAMbhaLo. / 9-12 // gAthArtha- jo tane pUrvasamayamAM thayelI utpattithI yukta evA paryAyanA nAzano vyavahAra ISTa che. to te ja vyavahArane anusAre AgalA samayamAM utpatti paNa svIkAra. ke je pUrvasamayamAM na hatI, tenAthI viziSTa (yukta) bane che. . 9-12 | Tabo- je utpattidhArArUpa nAzanaI viSaI bhUtAdika pratyaya na kahiI, anaI na dhAtuno artha nAza naI utpatti e 2 leI tadutpattikAlayano anvaya saMbhavato kahiI. Ima kahatAM-nAzyatsamayaI "nada:" e prayoga na hoI, je mArTei te kAlardI nAzotpattinuM atItattva nathI. Page #133 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 418 DhALa-9 : gAthA-12 dravya-guNa-paryAyano rAsa 'Ima samarthana nAzavyavahAranuM jo karo cho. to vyavahAraI utpattikSaNasaMbaMdha mAtra kaho. tihAM-prAgabhAvaasanA kAlatrayathI kAlatrayano anvaya samarthana karo. anaI jo Ima vicArasyo- "ghaTanaI vartamAnatyAdikaI jima paTavartamAnatyAdi vyavahAra na hoI, ghaTadharmavartamAnatyAdikaI ghaTavartamAnatyAdi vyavahAra na hoI, tima nAzotpattivartamAnatAdikaI nAzavartamAnAdi vyavahAra na hoI to kriyAniSThApariNAmarUpa vartamAnatva atItattva leI "nayati, naSTa. satyaghate, satyana" e vibhakta vyavahAra samarthana karo. mata vi-kriyAkAla-niSThAkAla yaugapadyavivakSAI "srdImAnakuni, vichidra viti" e saiddhAttika prayoga saMbhavaI, paramAI "kAna dhvasta paTa:" e AdyakSaNaI vyavahAra sarvathA na ghaTaI, ahmAInayabhedaI saMbhavaI matra matiH uppajjamANakAlaM, uppaNNaM ti vigayaM vigacchaMtaM / daviyaM paNNavayaMto, tikAlavisayaM visesei // 3-37 // // 9-12 // vivecana- agyAramI gAthAmAM joI gayA ke nizcayanaya udyamAna ane nazyamAna vastune te ja samayamAM utpasyamAna, utpadyamAna ane utpana mAne che ane nazyamAna vastune saMsthamANa, nazyamAna ane naSTa mAne che. eTale ke abheda pradhAnadaSTi hovAthI ekaja samayamAM kALajhayano anvaya (saMbaMdha) kare che jyAre vyavahAranaya bheda pradhAnadRSTivALo hovAthI bhinna bhinna samayomAM kAla trayano vyavahAra kare che. utpadyamAna samayamAM mAtra utpattino ja vyavahAra kare che paNa utpasyamAna ke utpanano vyavahAra A naya karato nathI. tevI ja rIte vastunA nazyamAna samayamAM (eTale ke vastu nAza pAmatI hoya te samayamAM) nazyatino prayoga kare che. paraMtu naSTa ane saMsthamANano prayoga karato nathI. Ama bane nayonI AvI bhinna bhinna dRSTi che. tathA nizcayanaya abhedapradhAna hovAthI pUrvaparyAyano nAza ane uttaraparyAyanI utpatti A banne eka ja samayamAM hoya che. Ama mAne che. arthAt nAza ane utpatti judAM nathI. eka rUpa ja che. rUpAntaratA ja mAtra che. Ama mAne che. jyAre vyavahAranaya bhedapradhAna hovAthI pUrvasamayamAM nAza ane pachInA samayamAM utpatti mAne che. jema ke bAramAnA caramasamaye jJAnAvaraNIyAdikarmono nAza, ane teramA guNaThANAnA prathamasamayamAM kevalajJAnanI utpatti mAne che vastra phADIe pachI ja tenA khaMDa thAya, AMgaLI vAMkApaNe maTI jAya tyArabAda ja saraLa thAya. Ama bhedadRSTie samayabheda mAne che. Page #134 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-12 419 tathA nizcayanaya pratyekasamayamAM pUrvaparyAyano nAza ane uttaraparyAyanI utpatti sAthe ja thAya che. Ama mAne che. jyAre vyavahAranaya sthUladaSTivALo hovAthI kriyAkALanA sarvasamayomAM kAryanI anutpatti ja rahe che. Ama mAne che. eTale ke kAryanI utpatti sarva samayamAM thatI nathI kAraNake tene kAryanI utpatti niSThAkALe ja dekhAya che. jema ke mRtyiMDamAMthI ghaTa banAvatAM 4 kalAka thAya che. to tyAM sarva samayomAM mRrliMDano nAza che paraMtu ghaTanI utpatti to cAra kalAkanA caramasamayamAM ja thAya che. Ama mAne che. AvA prakAranI judI mAnyatA dharAvanArA vyavahAranayane nizcayanaya A bAramI gAthAmAM samajAve che ke jo utpattidhArArUpa nAzanaiM viSaI bhUtAdikapratyaya na kahiiM, anaiM naz dhAtuno artha "nAza naI utpatti" e 2 lei "tadutpattikAlatrayano anvaya saMbhavato kahiiM. ima kahatAM nazyatsamayaiM "naSTaH" e prayoga na hoi, je mATiM te kAlaI nAzotpattinuM atItattva nathI. ima samarthana nAzavyavahAranuM jo karo cho. pratyeka samayomAM pUrva pUrva kAlamAM utpanna thayelA paryAyono nAza thAya che. dAkhalA tarIke pUrve utpanna thayelA mRrliMDano ghaTa banAvatI veLAe nAza thAya che. manuSya marIne deva thAya che. tyAM pUrvakAlamAM je manuSyaparyAya utpanna thayelo che. teno mRtyakAle nAza thAya che. Ama pratyekasamayomAM pUrve utpanna thayelA paryAyano nAza thAya che. A rIte "nAzanI utpatti" sarva samayomAM thatI hovAthI A nAzanI utpattidhArA kahevAya che. utpattidhArA rUpe thatA nAzane viSe eTale ke pratyeka samayomAM che utpatti jenI evA nAzane viSe te te vartamAna samayamAM jo bhUtAdikano (bhUta-bhAvino) pratyaya (bodha) na kahIe, arthAt eka vartamAna kALamAM traNe kALano anvaya na karIe ane nAza pAmatAne (nazyamAnane) naSTa ane saMsthati jo na mAnIe ane tethI na dhAtuno artha mAtra "nAza thavo" ane nAzanI utpatti thavI Ama ja artha karIne te vartamAna samayamAM "nAza ane nAzathI je mAtra utpatti" Ama A ja be artha na dhAtunA laIne nazyamAnatA ja mAtra vartamAnamAM mAnIne bhUtakAlIna samayamAM nata, ane bhAvinA samayamAM ja nahI mAtA mAnIe ane Ama vibhaktapaNe taduttatnitrayano = te nAzanI utpattino bhinna bhinna traNa kALanI sAthe ja anvaya saMbhave che. Ama he vyavahAravAdI jo tuM kahe che. to natha9matharuM = nazyamAna samayane viSe (ghaTa je Page #135 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 420 DhALa--9 : gAthA-12 dravya-guNa-paryAyano rAsa samaye nazyamAna che = nAza pAmI rahyo che. nAzanI utpatti thaI rahI che. te samayane viSe) "artha ghaTo naSTa:' (artha ghaTo na'tti) A ghaTa nAza pAmyo che. A ghaTa nAza pAmaze AvA prayogo thaze nahIM eTale ke nazyamAna samayamAM atyaM ghaTa: nati - A eka ja prayoga thaze. paraMtu bhUta-bhAvinA prayoga thaze nahIM. kAraNa ke te vartamAna evA nazyamAna samayamAM nAzanI utpatti ja thaI rahI che. eTale te nAzanI utpattinI vartamAnatA che. paraMtu atItatA ane anAgatatA nathI. tethI he vyavahAravAdI ? te nazyamAna samayamAM paTo nati Avo eka ja vyavahAra thaze. paraMtu naSTa ane nakati AvA atIta ane anAgatanA vyavahAra thaze nahIM. A rIte sarva samayomAM nazyamAnatA ja dekhAze. Ama he vyavahAravAdI ! jo tuM sarva samayomAM "nAza ja mAtra" hoya che. AvA prakAranA nAzanA vyavavAranuM ja kevaLa ekaluM samarthana kare che. to, to vyavahAraiM- utpattikSaNasaMbaMdhamAtra kaho. tihAM prAgabhAva dhvaMsanA kAlatrayathIkAlatrayano anvaya samarthana karo. hai vyavahAravAdI ! je samayamAM padArthanI nazyamAnatA che. nAza thaI rahyo che. te ja samayamAM naSTatA ane nakSamANatA paNa kaMIka aMze avazya rahelI ja che. kAraNa ke jyAre nazyamAnatA che (eTale ke nAza thAya che) tyAre jo nAzano vyavahAra svIkAro cho to te ja nIti-rItine anusAre te kSaNanA saMbaMdhamAtrathI to nAzanI utpatti paNa svIkArI levI joIe. eTale ke je samayamAM nAza thAya che te samayamAM te nAzanI utpatti kaMIka thaI gaI che. Ama paNa tame svIkAro. kAraNake atyAra sudhI vastuno nAza thayo na hato, vastu pote hayAta hatI, tethI nAzano prAgabhAva hato. paraMtu je samaye vastuno nAza thayo. te samaye nAzano prAgabhAva cAlyo gayo. tethI nAzanA prAgabhAvano dhvaMsa thavAthI nAza utpanna thaI cukyo kahevAze. have jo nAzanI utpatti te samayamAM thaI cukI che nAzanA prAgabhAgano dhvaMsa thayo ja che. to te "na" "naSTa" ja thayuM. A rIte nazyamAnane naSTAdi kahevAmAM tamane zuM doSa dekhAya che ? nazyamAna samayamAMja, nAzanA prAgabhAvanA dhvaMsane lIdhe nAzanI utpatti thaI javAthI natinaSTa-ane naMkSyamANa Ama traNe kALa (joDavA) thI traNe kALanuM samarthana karone ? temAM kaMI doSa nathI. kAraNa ke te vivakSita eka samayamAM ja jeTalI jeTalI nAzanI utpatti thaI che te naSTatA che. jeTalI jeTalI nAzanI utpatti thAya che te nazyati che. ane nAzanI utpatti cAlu hovAthI jeTale aMze te thavAnI che. te nRzyamANatA che. Ama nAzanA samarthananI sAthe ja "nAzanI utpattinI samarthatA" eTale naSTatAdinuM hovuM paNa Page #136 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 H gAthA-12 svIkAro. jethI 1 samayamAM ja bhUtAdikanuM bhAna Avaze ja. eka samayamAM ja kAlatrayano anvaya karavAmAM kaMI doSa nathI. 421 anaiM- jo ima vicArasyo - "ghaTanaI vartamAnatvAdikaiM jima paTavartamAnatvAdi vyavahAra na hoi, ghaTadharmavartamAnatvAdikaiM ghaTavartamAnatvAdi vyavahAra na hoi timanAzotyatti vartamAnatvAdikaiM nAzavartamAnatvAdivyavahAra na hoi to ane have ke vyavahAravAdI ! kadAca tame jo Avo vicAra karazo ke (1) jyAM ghaTasaMbaMdhI vartamAnatAdi (vartamAnatA-atItatA ane anAgatatA) che. tene viSe jema paTanI vartamAnatAdikano (eTale ke paTanI vartamAnatA-atItatA ane anAgAtAno) vyavahAra thato nathI. eTale ke ghaTa vartano hoya tyAM paTa varte che. Ama vyavahAra thato nathI. tathA ghaTanA dharmonI (raktatAvALI majIThamAM, zyAmatAvALA kAjaLamAM, ane vartulAkAravALA kaMkaNamAM) jema ghaTanI vartamAnatAno vyavahAra thato nathI. eTale ke ghaTano raktatAdharma majIThamAM che. ghaTano zyAmatAdharma kAjaLamAM che. ane ghaTano vartulAkAratA dharma kaMkaNamAM che, paNa tethI kaMI ghaTa vartato kahevAto nathI. mATe ghaTanA dharmonI vartamAnatAmAM ghaTanI vartamAnatAno vyavahAra jema thato nathI. arthAt te te dharmonI vartamAnatAmAM dharmI evA ghaTanI vartamAnatAno vyavahAra thato nathI. tenI jema "jo nAzanA utpattidharmanI vartamAnatA Adi mAnIe to tyAM dharmI evA nAzanI vartamAnatAno vyavahAra na saMbhave. sArAMza ke dharmanI vartamAnatAmAM dharmanI vartamAnatAno vyavahAra thato nathI. tethI nazyamAna samayamAM nAzanI utpatti thaI che Ama jo utpatti dharmanI vartamAnatA mAnIe paNa dharma evA nAzanI vartamAnatAno vyavahAra na thAya Ama jo tuM mAnIza. to tethI te samaye ghaTa (dharmI) nAza pAme che. Ama kahevAze nahIM. kAraNake dharmanI vartamAnatAmAM dharmanI vartamAnatAno vyavahAra thato nathI. paraMtu ghaTa phuTe che = ghaTa nAza pAme che Avo nAzano vyavahAra to saMsAramAM thAya che. tethI nAzano vyavahAra saMsAramAM thato hovAthI nAzanI utpattino vyavahAra paNa (naSTatAno vyavahAra paNa) svIkArI levo joIe. ane Ama nAza ane nAzanI utpatti (naSTatA) banne sAthe mAnavI joIe. chatAM tane te mAnavAmAM mane bAdhA Avaze. Avo bhaya he vyavahAravAdI ? jo tane hoya, ane tethI ja tuM nazyamAna samayamAM nAzamAtra ja svIkArato hoya paNa nAzanI utpatti (naSTatA) na svIkArato hoya to-- Page #137 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-9 : gAthA-13 dravya-guNa-paryAyano rAsa (to) kriyAniSThAparanAmarUpavartamAnatva-atItatva bherU ''nati, naSTa: utpadyate, utpannaH e vibhakta vyavahArasamarthana karo. ata eva kriyAkAlaniSThAkAlayoga padyavivakSAiM "utpadyamAnamutpannam, vigacchad vigatam " e saiddhAntikaprayoga saMbhavai. 422 '' jyAM sudhI vastu karAtI hoya tyAM sudhI te vastuno te kAla kriyAkAla kahevAya che. ane jyAre vastu samApta thAya che. pUrNa thAya che. tyAre niSThAkAla kahevAya che. have je samaye je nAza AraMbhAya che. te samaya te nAzano kriyAkAla samajavo. ane je samaye nAzanI utpatti thaI, nAza thaI cukyo. te samaya nAzano niSThAkALa jANavo. je samaye ghaTano nAza AraMbhAya che te ja samaye te ghaTano teTalo nAza thaI ja jAya che. je samaye kapaDu phADavAno AraMbha karAya che. te samaye ja teTaluM kapaDu phADavAnuM kAma pUrNa ja thAya che. je samaye kAcano glAsa bhUmi sAthe TakarAya che ane nAza AraMbhAya che te ja samaye kAcanA glAsanI akhaMDitatAno nAza thaI ja jAya che. A rIte kriyAkAla ane niSThAkAlane eka samayamAM sAthe vicArIe to kriyAkAlanA pariNAma svarUpa je che te vartamAnatA che. ane niSThAkAlanA pariNAma svarUpa je che. te atItatA che. A rIte kriyAkAla ane niSThA-kAlanA pariNAma svarUpa vartamAnatA ane atItatAnI sAthe vivakSA karIe to "nati-naSTa te vivakSita eka samayamAM paNa vastu, nAza paNa pAme che. ane nAza pAmI paNa che. tathA utpadyate utpana" tevI ja rIte te vikSita eka samayamAM vastu utpanna paNa thAya che ane utpanna thaI paNa che. Ama eka ja samayamAM kriyAkAlane AzrayI vartamAnatAno ane niSThAkAlane AzrayI atItatAno Ama vibhakta prayoga judA judA traNe kALanA vyavahAranA prayoganuM paNa samarthana karo. temA kaMI doSa nathI. = ata va Ama vivakSA karavAthI kriyAkAla ane niSThAkAlane (prAraMbhane ane samAptine) ekI sAthe eka ja samayamAM vivakSA karavAthI "utpanna thatI vastune utpanna thaI. Ama kahevAya' AvA prakArano zAsra siddha prayoga paNa nirdoSapaNe siddha thAya che. kAraNa ke je vastu je samaye jeTalI AraMbhAya che. te vastu te samaye teTalA aMze avazya samApta paNa thAya ja che Ama kriyAkAla-niSThAkAla eka hovAthI prAraMbha-samApti sAthe hovAthI vartamAnatA ane atItatAnI paNa sAthe vivakSA karI zakAya che. AvI vicArasaraNI rAkhavAthI nizcayadRSTivALAM zAstravAkyo paNa sArI rIte saMgatine pAme che. Page #138 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-13 jJAnAvaraNIyAdi karmono nAza jo bAramA guNaThANAnA carama samaye AraMbhAyo che. to te nAza te ja samaye samApta thAya che. eTale nAza ane nAzanI utpatti (naSTatA) bAramAnA caramasamaye ja thAya che. tethI kevalajJAnanI prApti paNa bAramAnA caramasamaye ja che. eTaluM ja nahI paNa te ja teramAno prathama samaya che. Ama abheda vicAravo te ja vadhAre hitAvaha che. tethI he vyavahAravAdI ! A bAbatamAM tuM sUkSmatAthI vicAra kara. nAzano ane nAzanI utpattino (naSTatAno) bheda nathI. paraMtu abheda che. jJAnAvaraNIyAdi karmono nAza bAramAnA carama samaye hoya, ane nAzanI utpatti (naSTatA) teramAnA prathamasamaye hoya AvuM banatuM nathI. tethI ja je samaye nAza AraMbhAya che. te ja samaye nAzanI utpatti (naSTatA) thaI ja jAya che. tethI te ja samaye kevalajJAnanI utpatti paNa thaI ja jAya che. paraMtu tuM mAne che tevo samayabheda nathI. paramataiM "idAnIM dhvasto ghaTaH " e AdyakSaNaiM vyavahAra sarvathA na ghaTai. ahyAraiMnayabhedaI sambhavai - atra sammatiH 423 anyadarzanIonA mate eTale ke jeo ekAntabhedavAdI ja che. teonA mate (naiyAyikAdinA mate) "atyAre ja, hamaNAM ja ghaTa phuTayo che" Avo prayoga jyAre ghaTa phuTe che tyAre prathama samaye sarvathA ghaTaze nahIM. kAraNa ke anyamatavALA bhedanA ekAntavAdI hovAthI nAzane nazyamAnasamayamAM mAne che. ane nAzanI utpattine (naSTatAne) tenA pachInA bIjA samayamAM mAne che. ekAnta bhedavAdI hovAthI "nAza ane nAzanI utpatti (naSTatA)" sAthe na mAnatA hovAthI AdyakSaNamAM ghaTa:- nati ghaTa phuTe che ghaTa phuTe che Ama ja bolAze paNa paTa: naiH ghaTa phuTyo Ama bolAze nahIM. amAre jainadarzanAnuyAyIone to nayabhede A vyavahAra paNa saMbhavaze-nizcayanayanI apekSAe kriyAkAla ane niSThAkAla sAthe ja hovAthI nazyamAnakAle ja nAzanI utpatti (naSTatA) thaI jatI hovAthI "naTothaM ghaTa:" AvuM bolAze. ane vyavahAranayanI apekSAe "nazyamAnovaM SaTa:" Ama paNa bolAze. A bAbatamAM sammatiprakaraNamAM paNa A ja pramANe kahyuM che te A pramANe- = uppajjamANakAlaM, uppaNNaM ti vigayaM vigacchaMtaM / viyaM paLavayaMto, tijAtavisayaM vizeSepha // rU-37 // // 1-22 // Page #139 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-9 : gAthA-13 dravya-guNa-paryAyano rAsa utpanna thatI vastune te ja kAle utpanna thaI, ane nAza pAmatI vastune te ja kAle nAza pAmI. Ama kahevAya che kAraNa ke vastu AvI che. A pramANe dravyanA svarUpane jaNAvatA mahAtmAo te dravyane eka samayamAM paNa (nizcayanayanI apekSAe) traNe kALanA viSayavALuM kare che. // 3-37 // // 145 // 424 utpatti nahIM jo AgaliM, to anutpanna te thAI re / jima nAza vinA avinaSTa chaI, pahilAM tujha kima na suhAI re / jinavANI prANI sAMbhaLo. // 9-13 II gAthArtha- jo AgaLa-AgaLa utpatti na mAnIe to vastu anutpanna ja thAya. jema nAza na thAya tyAM sudhI vastu anaSTa ja rahe che. tema. A tarka tane pahelAM kema sUjhato nathI ? // 9-13 || Tabo- jo Agali-dvitIyAdikSaNaU utpatti nahIM, to ghaTAdika dvitIyAdikSaNaIM anutpanna thAI, jima pahilAM-dhvaMsa thayA pahilAM-nAza vinA "avinaSTa:' kahiIM chaIM. e tarka tujhanaIM kima suhAto nathI ? te mArTi pratikSaNotpAda-vinAza pariNAmadvAraIM mAnavA. dravyArlAdezaIM dvitIyAdikSaNaU utpattivyavahAra kahiIM. to nAzavyavahAra paNi tathA huo joIIM. tathA kSaNAMtarbhAvaU dvitIyAdikSaNaIM utpatti pAmI joIIM. akalpita anutpannatA na hoI; to paNi pratikSaNa utpatti vinA paramArthathI anutpannatA thaI joIU. II 9-13 || vivecana- nizcayanayanI vicAradhArA pramANe utpadyamAna vastu utpatyamAna, utpadyamAna ane utpanna che. tevI ja rIte nazyamAna vastu te ja samayamAM naMkSyamANanazyamAna ane naSTa che. kriyAkAla ane niSThAkAla ekasamayamAM ja hoya che. je samaye jJAnAvaraNIyAdi karmono kSaya thAya che. te samayamAM ja kSaya thaI cukyo che. mATe te ja samayamAM kevalajJAnanI utpatti thAya che. kSaNAntare thatI nathI. je samaye mithyAtvano udaya virAma pAme che. te samaye ja mithyAtvanA udayanI samApti thAya che. ane tethI te ja samayamAM jIva samyaktva pAme che. A rIte vicAratAM kevalI ja kevalajJAna pAme che. samyaktvI ja samyaktva pAme che. saMyamI ja saMyama pAme che. Page #140 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 425 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-13 paraMtu vyavahAranaya bhedapradhAna che. tethI tenI dRSTie je samaye vastu nazyamAna che. te samaye nAza thAya che. paNa naSTatA te samayamAM hotI nathI. tethI jJAnAvaraNIyAdi karmono kSaya bAramAnA caramasamaye thAya che. paraMtu kevala jJAnanI utpatti te samaye thatI nathI. kAraNake AvaraNonI naSTatA tyAM nathI. paNa terame che. tethI teramAnA prathama samaye kevalajJAna thAya che. A pramANe bheda pradhAna dRSTivALo A vyavahAranaya che. te vyavahAra nayane nizcayanaye bAramI gAthAmAM ghaNuM samajAvavA prayatna karyo. haju A teramI gAthAmAM paNa nizcayanaya vyavahAranayane samajAvatAM kahe che ke jo AgaliM-dvitIyAdikSaNaI utpatti nahIM. to ghaTAdika dvitIyAdikSaNaiM anutpanna thAiM. jima pahilA-dhvaMsa thayA pahilA-nAza vinA "avinaSTaH" kahiiM chaiM. e tarka tujhanaI kima suhAto nathI ? te mATiM pratikSaNotpAda-vinAza pariNAmaddhAraI mAnavA. je vastu je samaye pUrvaparyAyarUpe nAza pAme che. te vastu te ja samayamAM nizcayanayathI uttaraparyAyarUpe utpanna thAya che. rUpAntarapaNe pariNAma pAme che. ane vyavahAranayathI bhedapradhAnadRSTi hovAthI dvitIyasamaye uttaraparyAyarUpe utpanna thAya che. Ama vastusvarUpa che. have je vastu je samaye pUrva paryAyarUpe nAza pAme che. te vastu te ja samayamAM athavA (vayabhede) dvitIyAdi samayamAM uttaraparyAyarUpe utpanna thAya ja che. chatAM sthUladRSTivALAne kriyAkALa ghaNo lAMbo dekhAya che. ane niSThAkAla antima eka samayamAM ja dekhAya che. jema ke ghaTa banAvatAM 4 kalAka thAya che. to mRrliMDa karavAmAM, sthAsa-koza kuzUlAdi karavAmAM kriyAkAla ghaNo lAMbo dekhAya che. ane ghaTanI utpatti 4 kalAkanA aMtima eka samayamAM ja dekhAya che. amadAvAdathI muMbaI javA upaDelI Trenane muMbaI pahocatAM dhAro ke 9 kalAka thAya che. tyAM jevI gADI cAlu thaI eTale turaMta ja amadAvAdanuM javuM, naDIyAda-vaDodarA-suratanuM cAlyA javuM dekhAya che. paNa muMbaInuM AvavuM nathI dekhAtuM. tema kriyAkAlanA prati samayamAM nAza dekhAya che. paraMtu kAryanI utpatti to mAtra niSThAkAle ja dekhAya che. Ama prati samayamAM kAryanI utpatti vyavahAranayane dekhAtI nathI. kriyAkAla ane niSThAkAlanA bheda taraphanI dRSTithI vyavahAra nayane AvuM dekhAya che. tyAM nizcayanaya pUladaSTivALA vyavahAranayane samajAve che ke Page #141 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 426 DhALa-9 : gAthA-14-15 dravya-guNa-paryAyano rAsa jo pratisamaye AgaLa-AgaLa mRtyiMDAdinA nAzanI sAthe sAthe te ja samayamAM ghaTakAryanI utpatti thatI na hoya, ane vyavahAranayathI mRtiMDAdinA nAzanI sAthe AgaLa dvitIyAdikSaNomAM paNa jo kAryanI utpatti thatI nathI ema kahIe ane antima niSThAkAle ja kAryanI utpatti thAya cheAma jo kahIe to mRtyiMDAdino nAza thayA pachI dvitIyAdikSaNomAM ghaTa-paTAdika kAryanI anutpatti ja thaze. ane Ama kviAkAlanA sarva samayomAM anutpatti ja mAtra mAnavAthI kyAreya paNa te ghaTa-paTAdi kArya utpanna thaze ja nahIM. sarvathA anutpana ja banaze. jema pahelAM eTale ke dhvaMsa na pAme tyAM sudhImAM dhvaMsa thayo nathI mATe te vastu "avinaSTa" kahevAya che. jyAM sudhI ghaTa-paTano dhvaMsa na thAya, tyAM sudhI nAza vinA (dhvaMsa thayA vinA) te vastu avinaSTa (jIvaMta) kahevAya che. tema utpatti vinA te vastu anutpana ja raheze. A tarka tane kema sujhato nathI ? jo kriyAkAlamAM ekalo nAza ja mAnIza ane utpatti nahI mAne ane kAryanI utpatti kevala niSThakAle ja = caramasamaye ja jo tuM mAnIza to pUrvaparyAyano nAza thaI gayo. navo paryAya tyAM utpanna na thayo. to te sadA anutpanna raheze. kAraNa ke prati samaye jo te kAryanI utpatti kaMIka kaMIka na thatI hoya to ekalA carama samayamAtramAM ja saMpUrNa kArya kema bane ? te mATe samajavuM joIe ke pratikSaNe jema nAza mAno cho tema aMtima samaye thanArA kAryano utpAda paNa sarva samayomAM mAnavo joIe. arthAt pratisamaye utpAda ane nAza Ama bane che. ane te dravyamAM rahelA pAriNAmika svabhAvane lIdhe che. pariNAma dvArA eTale ke vastunA pAriNAmika svabhAva dvArA utpAda-vyaya bane sAthe mAnavA joIe. . dravyArthAdezaiM dvitIyAdikSaNaiM utpatti-vyavahAra kahiiM. to nAzavyavAra paNi tathA huo joiiM. tathA-kSaNAMtarbhAvaI dvitIyAdikSaNaiM utpatti pAmI joiiM. akalpita anutpannatA na hoi. to paNi pratikSaNa utpatti vinA paramArthathI anutpannatA thai joii. mRtiMDamAMthI ghaTa banAvatAM dhAro ke 4 kalAka thAya che. temAM piMDano nAza kriyAkAlanA sarvasamayomAM dekhAya che. paraMtu ghaTanI utpatti niSThA kALa = caramasamaye ja pUladRSTie dekhAya che. sonAnI 4 baMgaDI bhagAvIne gaLAno hAra banAvatAM baMgaDIno nAza kriyAkALanA sarvasamayomAM jaNAya che. paraMtu hAranI utpatti caramasamaye Page #142 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-14-15 427 ja dekhAya che. amadAvAdathI muMbaI javA upaDelI gADImAM amadAvAda Adi zaheronuM cAlyA javuM sarva samayomAM che. paraMtu muMbaInuM AvavuM chellA samaye ja che AvAM udAharaNo uparathI nAza sarva samayomAM jaNAya che. paraMtu utpatti chellA samaye ja dekhAya che. tevA sthUladaSTivALA jIvane nizcayanaya samajAve che ke jo pratisamaye nAza hoya ane utpatti na hoya to te kArya kyAreya paNa banaze ja nahIM. kAraNake samaye samaye jema jema pUrva paryAyano nAza thAya che. tema tema aMze aMze ghaTa-paTa Adi kArya paNa thAya ja che. jo ghaTa-paTa Adi kAryanI pratisamaye utpatti na mAnIe to ekalA eka caramasamayamAM kArya thAya ja nahIM. tethI kAryanI anutpannatA ja thAya. Avo doSa tane Avaze. ahIM sthUladRSTivALo A vyavahAranaya kadAca Avo potAno bacAva kare ke "phitIyarivuM = dvitIyAdi sarva samayomAM dravyArthikanayathI tirobhAve anvayamAtra rUpe ja utpatti hoya che. paryAyArthikanayathI AvirbhAve to utpatti caramasamaye ja hoya che. tethI kriyAkALanA sarvasamayamAM utpatti nathI ema nahIM paraMtu te dravyArthikanayathI tirobhAva rUpe ja che. tethI anutpannatAno doSa mane Avaze nahIM. ane pragaTapaNe utpatti to caramasamaye ja sarvane jaNAya che. Avo bacAva ja kare to nAzavyavahAra paNa = nAzano vyavahAra paNa tevo ja hovo joIe. eTale ke kriyAkAlanA sarva samayomAM nAza paNa tirobhAve ja thAya che. paramArthathI to nAza carama samaye ja thAya che. Ama nAzamAM paNa temaja mAnavuM joIe. paraMtu nAza to prathama samayathI ja dekhAya che. tethI utpatti paNa prathama ane dvitIyAdi samayomAM aMze aMze mAnI levI ja joIe. ane jo A rIte nAzanI jema ja pratyeka samayamAM ghaTa-paTa paryAyanI aMze aMze utpatti svIkAravAmAM Ave to malpita = vAstavika manutyanatA = anutpatti AvavAno doSa na ho = have Ave ja nahIM. AvuM vastu svarUpa che. ane te ja sAcuM svarUpa che. to paNa = chatAM paNa jo pratikSaNa = pratyeka kSaNomAM utpatti vinA aMze aMze kaMIka kaMIka ghaTa-paTa kAryanI utpatti thAya che. Ama jo mAnavAmAM na Ave ane carama samaye ja mAtra kAryanI utpatti thAya che. Ama jo mAnavAmAM Ave to, eTale ke pratisamaye utpatti mAnyA vinA caramasayamAM paNa paramArthathI 3 nutyanatA = vAstavikapaNe anutpannatA tha naphara = thaI javI joIe. jo aMze aMze kAryanI utpatti na mAnIe to chellA eka samayamAtramAM saMpUrNakArya nIpaje nahIM. tethI kAryanI anutyanatA ja thAya. (PI) 5 Page #143 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 428 DhALa-9 : gAthA-14-15 dravya-guNa-paryAyano rAsa A rIte te vyavahAranayavAdI ? mRrliMDanA nAzathI mAMDIne ghaTa bane tyAM sudhInA sarva samayomAM pUrva paryAyano jema nAza pAramArthika che. tema pratisamayamAM uttaraparyAyanI (ghaTaparyAyanI) utpatti paNa aMze aMze pAramArthika che ja. amadAvAdanuM javuM jema sAcuM che. tema pratisamayamAM muMbaInuM AvavuM paNa sAcuM ja che. Ama sarvasamayomAM nAza ane utpatti bane che. dhruvatA to anubhava siddha che ja. jethI sarva samayomAM tripadI e ja sAcuM "sa" nuM lakSaNa che.' | 146 // eNaI bhAI bhAsiluM, sammatimAMhi e bhAva re saMghayaNAdika bhavabhAvathI, sIjhaMtAM kevala jAI re || jinavANI prANI sAMbhaLo || 9-14 . te siddhapaNaI vaLI upajaI, kevalabhAvaI jaI teha re / vyayatipatti anugamathI sadA,zivamAMhitiyalakSaNa ehare jinavANI prANI sAMbhaLo || 9-15 // gAthArtha- A bhAvone dhyAnamAM rAkhIne sammatitarkamAM paNa A (tripadInA) bhAvo kahelA che. saMghayaNAdika sAMsArika saMbaMdhovALuM kevaLajJAna mokSe jatAM cAlyuM jAya che. || 9-14 || vaLI siddhapaNe te kevaLajJAna utpanna thAya che. ane kevalajJAnabhAve tehanuM tela ja rahe che. tathA zivamAMhe (mokSamAM) paNa vyaya, utpatti ane anvaye A traNe sadA hovAthI tyAM paNa traNalakSaNa hoya che. te 9-15 / Tabo- chama pariNAmathI sarva dravyanai trilakSaNayoga samarthio. eNaI ja abhiprAyaI sammatigraMthamAMhiM e bhAva bhAkhIuM. je, "je saMghayaNAdika bhavabhAvathI sIjhatAM mokSasamayai kevalajJAna jAi-bhavasthakevalajJAna paryAya nAza thAiM. e artha." te siddhapaNai-siddhakevalajJAna paNai upajaI, teha ja kevalajJAnabhAva chaI- dhruva chaI, e mokSagamanasamayai je vyaya utpatti huA, tatpariNatasiddhadravyAnugamathI zivamAMmokSamAMhiM 3 lakSaNa hoI. sAthe1. A DhALanI gAthAM-11-12-13 nA artho vadhAre durgama che. tene samajavA mATe bIjA koI sAhityamAMthI vadhAre AdhAra maLI zakyo nathI. chatAM gurugamathI je maLI zakyo che te ja artha ame ahIM lakhyo che. Page #144 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA14-15 429 je saMghayaNAIA, bhavatthakevalivisesapajjAyA. te sijjhamANasamaye, Na hoMti vigayaM tao hoi. // 2-35 // sijjhattaNeNa ya puNo, uppaNNo esa atthapajjAo. kevalabhAvaM tu paDucca, kevalaM dAiaM sutte // 2-36 // e bhAva laInaIM "vananA svare nitte, bhavasthavananA , siddhavananA 4" ItyAdi sUbi upadeza chad. I 9-14 e ailakSaNya sthUlavyavahAraI siddhanaI AvyuM, paNi sUkSma navAI nAvyuM. je mATi sUkSmanaya-bAjumUtrAdika te samaya samaya prati utpAda vyaya mAnai chaiM, te leinaI. tathA dravyAdizano anugama leInaI je siddhakevalajJAnamAMhiM ailakSaNya kahii, tema ja sUkSma kahavAI. Ima vicArInaI pakSAMtara kahaI chaI. I 9-15 | vivecana- koI paNa dravya vyavahArathI utpana thatuM hoya ane nAza pAmatuM hoya tyAre ja utpAda-nAza che. ane vaccenA gALAmAM kevaLa ekaluM dhrauvya che. Ama sthUladRSTie dekhAya che. paraMtu paramArthathI tema nathI. jema ke koI paNa jIva manuSyapaNe janmyo tyAre utpAda, mRtyu pAmyo tyAre nAza, jIvyo tyAM sudhI kevaLa dhrauvya, ghaTa banyo tyAre utpAda, phuTyo tyAre vyaya, ane akhaMDa rahyo tyAM sudhI kevala ekaluM dhrauvya Ama sthUladRSTivALA jIvone dekhAya che. paraMtu Ama samajavAthI eka samayamAM tripadIrUpa lakSaNa saMbhavatuM nathI. ane trilakSaNa vinA padArtha sat kahevAto nathI. tethI A DhALanI gAthA 10 thI 13 mAM e samajAvavAmAM AvyuM che ke pratisamaye sarve padArtho nAza ane utpAda Ama banne pAme ja che. tathA dravyapaNe dhruva paNa che ja. sthira paDelA ghaTa-paTamAM paNa pratisamaye pugalono pheraphAra thAya ja che. jIvadravyamAM paNa lezyAjanya, kaSAyajanya, jJAnopayogAdi janya adhyavasAyasthAno badalAyA ja kare che. dharmAstikAyAdimAM paNa sahAya lenArAM dravyo badalAtAM hovAthI sahAyakatAdimAM paNa utpAda-vyaya cAlu che. A rIte pratisamayamAM pUrvaparyAyano vyaya ane uttaraparyAyano utpAda sarva dravyomAM cAlu ja hoya che. ghaNI vakhata evo paNa bhrama thaI jAya che ke kaMkaNa bhAMgIne kuMDala banAvatA hoIe tyAre kaMkaNa upara suvarNakAra jema jema hathoTI mAre tema tema kaMkaNano nAza ja mAtra dekhAya che. paraMtu kuMDalano utpAda dekhAto nathI. kaMDalano utpAda to caramasamaye ja mAtra dekhAya che. tyAM sudhI pUrvaparyAyano nAza mAtra ja dekhAya. paraMtu A saghaLo Page #145 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 430 DhALa-9 : gAthA-16 dravya-guNa-paryAyano rAsa bhramamAtra ja che. kAraNa ke jyAM sudhI kaMkaNano nAza cAlu hato tyAM sudhI jo pratisamaye AgaLa AgaLa aMze aMze teTalI teTalI kaMDalanI utpatti na mAnIe to kuMDala anutpanna ja rahe. junuM kaMkaNa jatu rahe, ane navuM kuMDala thAya ja nahI, jo Ama hoya to dravya ja asat banI jAya. te mATe teTalI teTalI kuMDalanI utpatti paNa thAya ja che. pratisamaye kaMIka kaMIka aMze kuMDalanI utpatti thaI rahI che. to ja carama samaye saMpUrNa kuMDala bane che. ima-pariNAmathI sarva dravyanaiM trilakSaNayoga samarthio. eNaiM ja abhiprAyaiM sammatigraMthamAMhiM e bhAva bhAkhiuM je- "je saMghayaNAdika bhavabhAvathI sIjhaMtAM mokSasamayaiM kevalajJAna jAiM-bhavasthakevalajJAna paryAyaI nAza thAiM, e artha." te siddhapaNaiM-siddhakevalajJAnapaNaiM upajai. teha ja kevalajJAna bhAva chai-dhruva chai. e mokSagamanasamayaI je vyaya utpatti huA. tatpariNatasiddhadravyAnugamathI zivamAMmokSamAMhiM 3 lakSaNa hoi. gAthe A rIte pratisamaye dravyono parivartana pAmavAno pAriNAmika svabhAva hovAthI sarve paNa dravyomAM utpAda-vyaya-dhrauvya Ama traNa lakSaNono saMbhava che ja. A vAta ame samajAvI. siddha karI. huM = A ja abhiprAyathI sammatiprakaraNa nAmanA mahA graMthamAM paNa Avo bhAva kahyo che. jyAre AtmA dehatyAga karIne saMghayaNa-saMsthAna-aMgopAMga vigere sAMsArika bhAvomAMthI nIkaLIne siddha thAya che. tyAre eTale ke muktipada prApta kare che. tyAre kevalajJAna cAlyuM jAya che." teno artha evo che ke bhavastha kevalajJAna paryAya te vakhate nAza pAme che. tathA siddhapaNe eTale siddha avasthAsaMbaMdhI azarIribhAvavALuM kevalajJAna utpana thAya che. ane sAmAnya kevalajJAnapaNuM to che ja, dhruva ja che. sArAMza ke saMsAranA saMbaMdhavALA kevalajJAnano nAza, siddhanA saMbaMdhavALA kevaLajJAnano utpAda, ane kevaLajJAnamAtra paNe dhrauvya, Ama mokSagamananA prathama samaye A utpatti ane vyaya thayAM, (dhrauvya to prasiddha che ja). tathA te te bhAve pariNAma pAmelA evA siddhadravyanA anugamathI (anvayathI) zivamAM paNa eTale ke muktAvasthAmAM paNa pratisamaye 3 lakSaNa hoya che. muktigamana samaye paNa 3 lakSaNa che ane prAptamuktAvasthAmAM paNa paryAyanA pariNamanathI pratyeka samayamAM 3 lakSaNa che ja. A bhAvane samajAvanArI sammatiprakaraNanI be gAthA A pramANe che- (Athe zabda dvivacanamAM che) Page #146 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 431 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-16 je saMghayaNAIA, bhavatthakevalivisesapajjAyA / te sijjhamANasamaye, Na hoti vigayaM tao hoi // 2-35 // siddhattaNeNa ya puNo, uppaNNo esa atthapajjAo / kevalabhAvaM tu paDucca, kevalaM dAiaM sutte // 2-36 // artha- je saMghayaNa AdinA saMbaMdhavALA bhavastha evA kevaLajJAnanA vizeSa paryAyo che. te paryAyo muktigamanasamaye jIvamAM hotA nathI, tethI vinAza pAme che. ane vaLI siddhapaNe kevaLajJAna utpanna thAya che. A eka samayanA kALavALA je paryAya che. te arthaparyAya kahevAya che. vaLI kevalajJAnamAtrane AzrayI kevaLa sadA hoya che. Ama sUtramAM ApeluM che. || ra-35,36 // e bhAva leinai "ke valanANe duvihe paNNatte-bhavatthake valanANe ya, fsathavAnA ya' kRtyAddhi sUtra 3paveza cha3. I 6-24 A pramANe samajAvelA bhAvane dhyAnamAM rAkhIne ja AgamazAstramAM "kevalajJAna be prakAranuM kahyuM che. eka bhavasthakevalajJAna ane bIjuM siddhAvasthAvALuM kevaLajJAna" Avo upadeza Apelo che. (A pATha bhagavatIsUtrano hoya ema lAge che.) jo bhavasthatA ane siddhasthatAnA bhedathI nAza ane utpAda na vicArIe to kevaLajJAna kSAyikabhAvavALuM hovAthI ane sAdi anaMta hovAthI eka ja prakAranuM hoya che. tenA pratibheda na hoI zake. chatAM pUrvamaharSi puruSo A pramANe utpAda-vyaya temAM kahe che ane A pramANe jagatanA padArtho jaNAya che. mATe pratisamaye nAza-utpAda ane dhrauvya mAnavuM joIe. | 147 e trailakSaNya sthUlavyavahAraiM siddhanaiM Avyu. paNi-sUkSmanayaiM nAvyu. je mATisUkSmanaya-RjusUtrAdika, te samaya samaya prati utpAda vyaya mAnaiM chaiM, te leinai. tathA dravyArthAdezano anugama leinaiM je siddhakevalajJAnamAMhiM trailakSaNya kahiI, teha ja sUkSma kahavAI. ima vicArInaI pakSAMtara kahai chai // 9-15 // je samaye AtmA dehatyAga karI, sarvakarma kSaya karI, ekasamayanI samazreNIthI mokSe jatA hoya che. te samayane AzrayIne siddhaparamAtmAne A traNa lakSaNo je samajAvyAM, te sthUlavyavahAranayane AzrayI AvyAM, dehatyAgane AzrayI sazarIrapaNe vyaya ane azarIrI paNa utpAda lokagamya hovAthI samajAya tevAM che mATe skUla vyavahAranaya kahevAya che. paNa sUkSmanayane AzrayI traNa lakSaNo haju AvyAM nathI. Page #147 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 432 DhALa-9 : gAthA-16 dravya-guNa-paryAyano rAsa kAraNa ke AyuSyakSaya, dehatyAga, sarvakarmarahita avasthA, nirvANaprApti vigere bhAvo lokagamya che. sthUladRSTie A avasthAo jJAnathI paNa samajAya tevI che. paraMtu AtmA siddha avasthA pAme, tyArabAda sAdi-anaMtakALa sudhI tyAM ja rahevAnA che. temAM pratisamaye je utpAda-vinAza che. te AvI koI lokAnubhavagamya avasthAo nahI hovAthI jANI zakAtI nathI. tethI tyAM utpAda vyayapaNa samajAtA nathI te utpAda-vyayane samajavA mATe sUkSma dRSTi doDAvavI ja rahI. ne mArTi = kAraNa ke sUkSmanaya eTale ke vartamAnakALane ja pradhAna karanAro je RjusUtranayAdi (zabda samabhirUDha-evaMbhUta) naya che. te samaya samayane AzrayI utpAda-vyaya mAne che. tene laIne A sUkSama utpAdavyaya jANavA, tathA dravyArthikanayathI anvaya (dhruvatA) leIne siddhAvasthAmAM birAjamAna paramAtmAnA kevalajJAnamAM sthiti (dhruvatA) paNa samajavI A pramANe je traNalakSaNa kahevAmAM Ave che. te ja sUkSmanaya kahevAya che. Ama vicArIne have prAptasiddhAvasthAmAM utpAda-vyaya samajAvavA pakSAntara (bIjI virakSA) samajAve che. sArAMza ke nirvANa samaye to saMsAratyAga ane muktiprApti hovAthI vyaya-utpAda lokone anubhavathI samajAya tevA che. tethI cUladaSTithI kahyA. paraMtu siddhAvasthA prApta karyA pachI tyAM pratisamaye je vyaya-utpAda che. te AvI koI sthUla avasthAne AzrayI na hovAthI sthUlabuddhithI samajAya tema nathI. tethI sUkSma evo je RjusUtranaya, ke je vartamAna kALane ja pradhAna karanAra che. tene AzrayI siddhAvasthAmAM paNa pratisamaye vyayautpAda che. te bIjI vivekSAthI have pachInI gAthAmAM samajAve che. te 148 / je zeyAkArAM pariNamaI, jJAnAdika nijaparyAya re ! vyatirekaI tehathI siddhanaI, tilakSaNa Ima paNi thAI re ! jinavANI prANI sAMbhaLo // 9-16 || gAthArtha- AtmAnA potAnA kevaLajJAnAdi je je paryAyo che. te te paryAyo pratikSaNe je zeyAkAre pariNAma pAme che. te rIte vyatireka thavAthI (samaye samaye bheda thavAthI) siddhanA jIvomAM paNa 3 lakSaNo Ama hoya che. | 9-16 | Tabo- je jJAnAdika-kevalajJAna-kevaladarzana, nija paryAyaI, zeyAkAravartamAnArdiviSayAkAraIM pariNamaI, vyatirekaI kahatAM- pratikSaNa anyonyapaNaI, siddhanaI Ima paNi vilakSaNa thAI. Page #148 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 433 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9H gAthA-14-15 prathamAdisamaya-vartamAnAkAra chaI, tehano dvitIyAdikSaNaI nAza, atItAkAraI utpAda, AkAribhAvaI-kevalajJAna-kevaladarzanabhAvaI athavA kevala mAtra bhAvaI dhruva, Ima bhAvanA karavI. Ima zeya-zyAkArasaMbaMdhaI kevalana ailakSaNya kahiuM, havaI nirAkAra je satkRtva vIryAdika bhAva, tehanaI, tathA siddhAdika zuddha dravyanaI kAlasaMbaMdhathI gralakSaNya dekhADaI chaI. I 9-10 || vivecana- jyAre koI paNa AtmA mokSe jAya che. tyAre to paMdaramI gAthAmAM kahyA pramANe saMghayaNAdika bhava bhAva saMbaMdhI kevaLajJAnano nAza, ane siddhAvasthAvALA kevaLajJAnano utpAda, ane kevaLajJAnamAtra paNe dhrauvya, Ama tripadI samajAya tema che. paraMtu jyAre jIva moze pahoMcI jAya che. tyArabAda janma maraNAdi, bAlya-yuvAdi avasthAo, deva nArakAdi paryAyo ke nAnA-moTA thavA paNA rUpa koI bAhya parivartana dekhAtuM nathI. kAraNake have audayikabhAva nathI. kevalajJAnAdika guNo paNa kSAyikabhAvanA hovAthI paripUrNa che. eTale temAM paNa hAni-vRddhi thatI nathI kAraNake have kSAyopathamika bhAvapaNa nathI tathA kSetrAntare gamanAgamana karavArUpa audayika bhAvanA paryAyo paNa thatA nathI to tyAM pratisamaye utpAda-vyaya kema saMbhave ? ane jo utpAda-vyaya na laIe to "sa" paNuM kema ghaTe ? A praznano uttara A gAthAmAM jaNAve che- je jJAnAdika-ke valajJAna ke valadarzana, nija paryAyaiM, jJeyAkAraiMvartamAnAdiviSayAkAraiM pariNamai, vyatirekaI kahatAM-pratikSaNa anyonyapaNaI, siddhanaiM ima paNi trilakSaNa thAiM. siddhaparamAtmAmAM je jJAnAdika guNo che. eTale ke kevalajJAna ane kevaladarzana nAmanA potAnA guNAtmaka je paryAyo che. te paryAyomAM jagaddavartI sarve zeya padArtho pratibiMbita thatA hovAthI eTale ke jaNAtA hovAthI ya padArthonuM pratibiMba paDe che. A rIte siddhAtmAnA potAnA jJAnAdika te paryAyo, zeyapadArthanA AkAre pariNAma pAme che. jagatamAM rahelA ya padArtho pratisamaye jema jema badalAya che tema tema te zeyapadArthone jANavA-jovA paNe siddhaparamAtmAnAM kevalajJAna-kevaladarzana paNa pratisamaye badalAya che. A rIte siddhaparamAtmAmAM pratisamaye utpAda-vyaya hoya che. vartamAnAdri vartamAnakAlIna viSayapaNe, mAdri zabdathI atItaviSayapaNe, ane bhAvi viSayapaNe utpAda ane nAza thAya che. kAraNa ke vyatireka thAya che mATe, (ahIM vyatireka thAya che. eTale Page #149 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 434 DhALa9 : gAthA-17 dravya-guNa-paryAyano rAsa pratyeka kSaNe zeyane jANavA svarUpe upayoga badalAya che. te mATe) vyatireka eTale ke pratikSaNe anya anyapaNe bheda pAme che arthAt upayoga AzrayI parivartana che mATe tyAM paNa utpAda-vyaya rahelA che. tathA dhrauvya to spaSTa che ja. muktigamananA prathamasamaye jagat sarve padArthone siddha paramAtmAnuM kevalajJAna kevaladarzana je jANe che ane jue che te jovA-jANavApaNuM te samaye vartamAnarUpe che tethI teno vartamAnapaNe utpAda che. paraMtu jyAre dvitIyakSaNa Ave che. tyAre A ja jovA-jANavApaNAnA paryAyano vartamAnAkAre nAza thaI jAya che. kAraNa ke have te vartamAnarUpe rahyo nathI. ane atItAkAra rUpe utpAda thAya che. kAraNa ke prathamakSaNe je jovA-jANavApaNAno paryAya hato te have dvitIyakSaNe vartamAna maTI jaIne atItarUpe banyo che. tethI teno atItarUpe utpAda thAya che ane vartamAnarUpe nAza pAme che. trIjA kSaNe prathamakSaNano jovA jANavApaNAno paryAya ekasamayanA atIta paNe nAza pAme che ane be samayanA atItapaNe utpanna thAya che Ama pratisamayamAM vyatirekapaNuM thavAthI eTale ke samaye samaye kAla AzrayIne anya anya svarUpe A paryAya badalAto jato hovAthI tyAM paNa traNa lakSaNa hoya che. A vAta samajavA mATe eka mALAnuM udAharaNa laIe. mALA gaNatA hoIe, tyAre koI eka ja maNako gaNIe to paNa sarve maNakAomAM vyaya utpAda thAya che. jema ke 50mo eka maNako gaNIne nIce utArIe, tyAM to gaNelA 1 thI 49 maNakAmAM naMbara badalAI javAthI temAM paNa vyaya-utpAda thayA. ane bhAvimAM gaNAvAvALA 51 thI 108 maNakAmAM paNa ekanI saMkhyA ghaTI javAthI te sarvemAM paNa naMbara badalAyA hovAthI vyaya utpAda thayA. te ja pramANe siddhAvasthAmAM kevalajJAna-kevaladarzana AdimAM jANavuM. ima A rIte paryAyarthikanayathI vicAraNA karatAM ane temAM paNa sUkSmaRjusUtranayathI vicAraNA karatAM siddha paramAtmAne paNa traNa lakSaNa thAya che. Aja vAta vadhAre spaSTa kare che. = prathamAdisamayaI vartamAnAkAra chaI, tehano dvitIyAdikSaNaI nAza, atItAkAraiM utpAda, AkAribhAvaiM- kevalajJAnakevaladarzana bhAvaI athavA kevalamAtrabhAvaI dhruva, ima bhAvanA karavI. Page #150 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-17 435 prathamakSaNe je vartamAnapaNe jovA-jANavAno paryAya che. te ja paryAya dvitIyAdikSaNomAM vartamAnAkArapaNe nAza pAme che ane atItAkArapaNe utpanna thAya che. chatAM AkArIbhAve eTale ke AkAra jemAM pratibiMbiMta thAya che tevA kevalajJAna ane kevaladarzanapaNe athavA (jJAna-darzananI bhedavivekSA na karIe to) kevalamAtra paNe sadA dhruva rahe che. tathA A ja rIte "prathama"imAM lakhelA Adi zabdathI dvitIya samaye je jovA jANavAno paryAya varte che. te paryAya, te samayamAM vartamAnAkAre che. te ja paryAya trIjA samayamAM vartamAnAkArapaNe nAza pAmaze ane atItAkArapaNe utpana thaze, evI ja rIte trIjAsamaye je jue-jANe che te trIjA samayamAM vartamAna che. paraMtu cothA samaye te vartamAnapaNe nAza pAmaze ane atItapaNe utpana thaze. dhruvapaNuM to spaSTa che ja. Ama siddha paramAtmAmAM paNa kevalajJAna kevaladarzanamAM pratisamaye utpAdAdi traNa lakSaNo thAya ja che. prazna- kevalajJAna-darzanathI sarve dravyonA trikAlavartI sarve paryAyo prathama samaye ja dekhAI jAya che. kaMI paNa jovA-jANavAnuM bAkI ja rahetuM nathI. to bIjA samaye, trIjA samaye, teo zuM jue ? zuM jANe ? jo prathamasamaye kaMIka bAkI hoya ane tene dvitIyAdi samayomAM jue-jANe to kevalajJAna-darzana paripUrNa kahevAya nahIM. zAstromAM to kevalajJAna ane kevaladarzana paripUrNa kahela hovAthI, prathama samaye ja badhuM joI jANI lIdhu hovAthI, have zuM jue ane zuM jANe ? uttara- je samaye kevalajJAna kevaladarzana pragaTa thAya che. te samaye ja sarve dravyonA trikalavartI sarvaparyAyone paramAtmA jANI le che. ane dekhI le che. kaMI ja jovA-jANavAnuM bAkI hotuM nathI. paraMtu prathama samaye je dravyonA je paryAyo vartamAnapaNe Avirbhata che. tene te samaye AvirbhatapaNe dekhe che. ane je atItaparyAyo che. te atIta hovAthI tene atItapaNe jANe dekhe che. tathA je bhAviparyAyo che. te bhAvimAM banavAnA hovAthI bhAvirUpe jANe che ane dekhe che. jema ke eka manuSya che ke je manuSya pAchaLalA bhavamAM pazu hato, ane AvatA bhavamAM deva thavAno che. tethI tenA traNe paryAyone paramAtmA jANe dekhe che paNa pazupaNuM atItapaNe, manuSyapaNuM vartamAnapaNe, ane devapaNuM bhAvipaNe jANe-dekhe che. paraMtu jyAre bIjo samaya zarU thayo tyAre dhAro ke te puruSa marIne deva thayo che tyAre dvitIyasamaye pazupaNAno paryAya be bhava pUrvenA atItapaNe banyo, manuSyaparyAya je vartamAna hato te 1 bhAva pUrveno atIta banyo, ane devaparyAya je bhAvi hato te vartamAna banyo. Ama jagata badalAyuM. eTale kevalI Page #151 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 436 DhALa-9 : gAthA-18 dravya-guNa-paryAyano rAsa paramAtmA paNa bIjA samaye kevalajJAnadarzanathI te jIvanA pazupaNAnA paryAyane be bhava pUrvenA atItapaNe, puruSapaNAnA paryAyane 1 bhAva pUrvenA atItapaNe ane devabhavanA paryAyane vartamAna paNe jue ane jANe che. je A paryAyo prathamasamaye A rIte notA jaNAtA ane notA dekhAtA, kAraNa ke kevalajJAna-darzana apUrNa na hatuM. paraMtu zeyapadArtha tevo na hato. zeya jevuM hoya tevuM dekhe, vartamAna samaye te jIva puruSa che ane deva banavAno che. tethI bhagavAna paNa te jIvane te rIte jue che. "puruSa che. ane deva banaze." Ama jue che. bIjA samaye te puruSa nathI ane deva banyo che. eTale "puruSa hato ane deva che" Ama jue - jANe che. A rIte pratisamaye kevalajJAna kevaladarzana zeyanA AkAre parivartana pAme che. ApaNe sInemA jotI vakhate khurazI upara beThA chatA atyanta rasika vastune jovAmAM zarIrathI atyanta sthira chIe paraMtu sAme sInemAnI paTTImAM dekhADAtAM citro jema jema badalAtAM jAya che tema tema tene jovA jANavA rUpe dekhanAro jIva paNa upayogathI badalAto ja hoya che. tema siddha paramAtmAmAM paNa samajavuM. taphAvata mAtra eTalo ja che ke sInemA jonArAne rAgAdi thAya che. paraMtu prabhune rAgAdi vikAro thatA nathI. chatAM zeyAkAre jJAna darzana to siddhamAM paNa pariNAma pAme ja che. A rIte sUkSma RjusUtranayathI siddhaparamAtmAne paNa utpAda-vyaya ghaTe ja che ane dhrauvya to spaSTa che ja, tethI traNa lakSaNa tyAM paNa pratisamaye hoya ja che. AvI bhAvanA bhAvavI. ima jJeya-dRzyAkArasaMbaMdhaI kevalanaiM trailakSaNya kahiuM. havai nirAkAra je samyaktva vIryAdika bhAva, tehanaiM, tathA siddhAdika zuddhadravyanaiM kAlasaMbaMdhathI trailakSaNya dekhADai chaThTha. || -6 ! A pramANe zeya ane dazya padArthonA AkAranA saMbaMdhathI sAkAra-nirAkAra upayogapaNe kevalajJAna ane kevaladarzanamAM siddhAvasthAmAM paNa traNa lakSaNa pratisamaye hoya che. te samajAvyuM. va = have AvA prakAranA zeya ke dezya vastuonA AkAro jemAM pratibiMbita thatA nathI, eTale ke je guNo nirAkAra che evA samyakatva, anaMtavIrya, anaMtacAritra ItyAdi kSAyikabhAvanA je guNo che. tehane viSe, tathA siddhAtmA Adi mUlabhUta zuddhadravyane viSe kALanA saMbaMdhathI traNa lakSaNa avazya saMbhave che te have pachInI 17mI gAthAmAM dekhADe che. te 149 che. Page #152 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 437 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-18 Ima je paryAyaI pariNamaI, kSaNasaMbaMdhaI paNi bhAva re ! tethI tilakSaNa saMbhavaI, nahIM to te thAI abhAva re ! jinavANI prANI sAMbhaLo 9-17 || gAthArtha- A pramANe je je paryAyo samaya samayanA saMbaMdhathI pariNAma pAme che. te paryAyo bhAvAtmaka che tethI te guNAtmakaparyAyomAM paNa traNe lakSaNo saMbhave che. jo traNa lakSaNa na hoya to te bhAvo zazazRMgAdinI jema abhAvAtmaka thAya. / 917 || Tabo- Ima je bhAva kSaNasaMbaMdhaI paNi paryAyathI pariNamaI, tethI 3 lakSaNa saMbhavaI. jima- dvitIyakSaNaIM bhAva-AdhakSaNaI saMbaMdha-pariNAmaIM nAza pAmyo, dvitIyakSaNa saMbaMdha pariNAmaI upano, kSaNasaMbaMdhamAtraI dhruva chaI, te kAlasaMbaMdhathI ailakSaNya saMbhavaI. nahI to te vastu abhAva thaI jAI. utpAda vyaya dhrauvya yoga ja bhAvalakSaNa che. te rahita zazaviSANAdika te-abhAvarUpa cha. I 9-17 II vivecana- kevalajJAna ane kevaladarzananI jema je bhAvo pratibiMbavALA nathI. arthAt nirAkAra che. tathA jemAM kSayopazamabhAva na hovAthI hAni-vRddhi thatI nathI. tevA atyanta sthira ane sarvasamayomAM samAna dekhAtA samyakatvaguNa viryaguNa cAritraguNa Adi guNomAM paNa tripadI (traNa lakSaNo) hoya che. te samajAve che. ima-je bhAva kSaNasaMbaMdhaIM paNi paryAyathI pariNamaiM. tethI 3 lakSaNa saMbhavaiM. jima-dvitIyakSaNaI bhAva, Adya kSaNaiM saMbaMdha-pariNAmaiM nAza pAmyo, dvitIyakSaNasaMbaMdhapariNAmaI upano. kSaNasaMbaMdhamAtraiM dhruva chaiM. te kAlasaMbaMdhathI trailakSaNya saMbhavaiM. A pramANe je je bhAvo (guNAtmaka paryAyo-kSAyikasamyakatva, kSAyikacAritra, anaMtavIrya, Adi je je bhAvo) kSaNanA saMbaMdhathI paNa (samaya samayanA saMbaMdhathI paNa) paryAyasvarUpe pariNAma pAme che. tethI temAM paNa avazya 3 lakSaNo saMbhave che. bhAvArtha A pramANe che- siddhatvAvasthAnI prAptinI prathamasamaye je sAyikasamyakatvAdi (anaMtavIrya vigere) guNo che. te guNonuM te samaye astitva prathamasamayAvacchinna (prathamasamaya saMbaMdhI) che. tevA prakAranuM prathamasamayAvacchinna astitva bIjA samaye te guNonuM rahetuM nathI. kAraNa ke te guNone siddha AtmAmAM rahyAne 2 samaya thaI cukyA che. tethI kisamayAvacchinna astitva Ave che. trIjA samaye prathamasamayAvacchinna ane krisamayAvacchinna Ama banne prakAranuM te guNonuM astitva Page #153 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 438 DhALa-9 : gAthA-18 dravya-guNa-paryAyano rAsa rahetuM nathI. kAraNa ke guNone rahyAne traNa samayano kALa thaI cukyo che. tethI trisamayAvacchinna astitva Ave che. saMsAramAM koI mANasa amadAvAdathI surata rahevA Avyo hoya, tyAre pahelA divase "huM Aje Avyo" kahe che. bIjA divase mane AvyAne be divasa thayA Ama kahe che. trIjA divase mane AvyAne traNa divaso thayA Ama kahe che. jema jema samaya jAya che tema tema kALanA saMbaMdhathI te puruSanuM suratamAM rahevA mATe AvavApaNAnuM astitva badalAya che. varSo jatAM tenuM rahevApaNAnuM astitva ghaNuM junuM thaI jAya che. tevI ja rIte kALanA saMbaMdhathI siddhaparamAtmAnA nirAkAra guNonuM (tathA sAkAra kevalajJAnAdi guNonuM paNa) astitva badalAya che. tethI te guNomAM paNa kAlanA saMbaMdhathI traNalakSaNa saMbhave che. te ja vAta samajAve che ke nija pritIyakSaUDDa-jema ke bIjA samayamAM, AdyasamayanA saMbaMdhavALo bhAva nAza pAmyo che. eTale ke AghasamayarUpe pariNAma pAmelA kSAyika samyakatvAdi je guNAtmaka paryAyo che. te bIjA samayamAM AdyasamayanA saMbaMdhIpaNe eTale ke Adya samayAvacchinnapaNe nAza pAmyA che. tathA te ja guNAtmaka paryAyo dvitIyakSaNanA saMbaMdhapaNe = jene pragaTa thayAne be samayano kALa thayo che te rUpe utpanna thayA che. paraMtu Adya ke dvitIya AvuM vizeSaNa jo na lagADIe ane kSaNasaMbaMdha mAtrathI ja vicArIe to dhrauvyarUpe paNa che ja. te rIte kSAyikaguNomAM hAni-vRddhi ke pratibiMbAkAra na hovA chatAM kALanA saMbaMdhathI traNa lakSaNo saMbhave che. eka samayAvacchinnaguNo, kisamayAvacchinnaguNo, trisamayAvacchinnaguNo, ItyAdibhAve guNonuM pratisamaye parivartana (utpAda-vyaya) cAlu ja che. ane dhrauvya to spaSTa paNe samajAya ja che. Ama traNa lakSaNo jANavAM. nahIM to te vastu abhAva thai jAi. utpAda, vyaya, dhauvya yoga ja bhAvalakSaNa chai. te rahita zazaviSANAdika te abhAvarUpa chaiM. // 9-17 // A rIte koI paNa padArthamAM ke koI paNa guNomAM jo traNalakSaNa na svIkArIe to te vastu abhAvAtmaka (zUnyAtmaka) ja thaI jAya, kAraNa ke utpAda-vyaya ane dhrauvyanA yoge ja vastumAM satyag-bhAvapaNu Ave che. A traNalakSaNono yoga ja bhAvanuM (vastunuM) lakSaNa che. bhAvAtmaka vastunuM A ja lakSaNa che ke je traNa lakSaNanuM hovuM. jo te traNalakSaNothI rahita vicArIe to jema sasalAnAM zRMga nathI, AkAzapuSpa nathI, vaMdhyAputra nathI, tema te vastupaNa abhAvarUpa (abhAvAtmaka) banI jAya. mATe sarve vastuomAM A traNa lakSaNo che ja. A traNa lakSaNo e ja saMta vastunuM sAcuM svarUpa che. || 150 || Page #154 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-18 439 nija para paryAyaI ekadA, bahusaMbaMdhaI bahu rUpa re | utpatti nAza Ima saMbhavaI, niyamaI tihAM dravya svarUpa re / - jinavANI prANI sAMbhaLo ! 9-18 | gAthArtha- potAnA paryAyathI ane paranA paryAyathI eka ja kALe judI judI jAtanA ghaNA saMbaMdhoe karIne bahu prakAre A pramANe utpAda ane nAza saMbhave che. tathA tyAM dhrauvya svarUpa paNa niyamo che ja. || 9-18 || - Tabo- Ima-nijaparyAyaI jIva-pugalanaI, tathA paraparyAyaI AkAza dharmAstikAya adharmAstikAya e 3 dravyanaI, ekakAlaI ghaNAI saMbaMdhaI- bahu prakAra utpatti-nAza saMbhavaI, jeTalA sva-para paryAya, teTalA utpatti nAza hoI te vatI, tihAM dhrauvya svarUpa teTalA niradhAra chaI. pUrvAparaparyAyAnugatAdhArAMza tAvanmAtra hoI, te vatI. maMtra sammatigAthA egasamayammi egadaviyassa, bahuA vi hoMti uppAyA. upAyamAM vimA, 3i 3yAmo niyama che rU-42 1-18 vivecana- A saMsAramAM jIva-pugala-dharma-adharma ane AkAza Ama pAMca dravyo paramArthathI che. ane kAla e aupacArika dravya che. A chae dravyomAM pratisamaye utpAda-vyaya-ane dhrauvya che eTaluM ja nahIM paraMtu aneka rIte te utpAda-vyaya-dhrauvya saMbhave che. te samajAve che. ima-nijaparyAyaI jIvapudgalanaiM, tathA paraparyAyaI AkAza, dharmAstikAya, adharmAstikAya e traNa dravyanaiM, ekakAlaI, ghaNAI saMbaMdhaiM- bahu prakAra utpatti nAza saMbhavai. jIva ane pudgala A be dravyo vyavahAranayathI pariNAmI che. eTale ke anya anya dravya-kSetra-kALa-bhAvanA saMbaMdhathI A bane dravyo tevA tevA bhAve pariNAma pAme che. jema ke manuSya marIne pazu thAya to deha ja mAtra badalAya che ema nahIM. paraMtu jIvadravya paNa manuSyapaNAmAM anAjanuM bhojana karanAro hato, vyaktavAcAvALo hato, vivekapUrvakanA malamUtrakaravAvALo hato, te badhuM badalAIne tRNabhakSI, avyaktavANIvALo, avivekayukta maLamUtra karavAvALo thAya che tethI jIva paNa te bhAve pariNAma pAmyo che. e ja rIte te Page #155 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 440 DhALa-9 : gAthA-19 dravya-guNa-paryAyano rAsa jIva pazumAMthI marIne sarpa thayo to deha ja mAtra badalAya che Ama nahIM. paraMtu pazupaNAnA bhAvomAMthI nAza pAmI, sarpapaNAnA bhAvarUpe pariNAma pAmyo che. Ama pudgalamAM paNa samajavuM. kAdavamAM bhaLelo modaka paNa kAdavarUpa banI jAya che. A rIte jIva ane pudgala svataH pariNAmI che. paraMtu AkAza-dharmAstikAya ane adharmAstikAya A traNa dravyo jIva-pugalanI jema vyavahAranayathI pariNAmI nathI. paraMtu nizcayanayathI pariNAma che. ane vyavahAranayathI te traNe dravyo apariNAmI che. kAraNa ke koI paNa AkAzamAM sugaMdhI padArtha hoya ke durgandhI padArtha hoya, pazu nivAsa kare ke manuSyo nivAsa kare paraMtu AkAza te bhAve raMgAtu nathI. jema svaccha che. tema svaccha ja rahe che. tethI te vyavahArathI pariNAma pAmavAvALuM nathI. mATe apariNAmI che. paraMtu avakAza ApavArUpe sahAyaka che. tethI avakAza lenArA dravyo jema jema badalAya che. tema tema avakAza ApavAmAM sahAyaka thavArUpe AkAzAstikAya dravya paNa badalAya che. A rIte nizcayanayathI A dravya paNa parane sahAya karavAnA bhAve pariNAma pAme che. eTale paramatyayika paNe te dravya paNa utpAda-vyayavALuM ja che. pariNAmI che. tathA dharma-adharma dravya paNa jIva-pudralananI jema para dravya sAthe bhaLyA chatA parabhAve pariNAma pAmatA nathI. mATe vyavahAranayathI pariNAmI nathI. paraMtu gati-sthiti karanArA jIva-pugalo badalAte chate gatisthitimAM sahAyaka thavArUpe te banne dravya paNa badalAya ja che. A rIte jIva ane pudgalo vyavahAra nathI pariNAmI hovAthI nijaparyAyathI utpAda-vyayavALAM che. ane dharma-adharma-AkAza A traNa dravyo sahAya lenArA jIva-pugalonA AdhAre arthAt paradravyonA saMyogathI utpAda-vyayavALAM bane che. eka ja kALa eTale ke eka ja samayamAM sahAya lenArAM anaMta-jIva ane anaMta pudgaladravyone sahAyaka thavArUpe ghaNA paNa utpAda-vyaya A traNa dravyomAM hoya che. alokAkAza e judu dravya na hovAthI lokAkAzamAM avagAha lenArA jIva-pugalonA lIdhe thatA je utpAda-vyaya che te kevaLa ekalA lokAkAzanA ke alokAkAzana ne kahetAM samasta AkAza dravyanA ja gaNAya che. kAraNa ke lokAloka evo bheda vivakSAkRta che. mUladravya eka AkAza ja che. jeTalA svaparaparyAya, teTalA utpatti-nAza hoi, te vatI, tihAM dhrauvya svarUpa teTalA niradhAra chai. pUrvAparaparyAyAnugatAdhArAMza tAvanmAtra hoi. atra sammatigAthA Page #156 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 441 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA19 pAMce dravyomAM jeTalA svapara paryAyo che. eTale ke jIvapudgalomAM vyavahAranayathI pariNAmI paNAne lIdhe pratisamaye parivartana pAmavA svarUpe svadravya nimittaka jeTalA paryAyo che. tathA dharma-adharma ane AkAza A traNa dravyo vyavahAranayathI pariNAmI nathI. te mATe A traNa dravyomAM paradravyanimittaka jeTalA paryAyo che. teTalA ja te pAMce dravyomAM utpAda-nAza pratisamaye hoya che. te vati = te kAraNe ghaNA utpAda ane ghaNA vyaya saMbhavI zake che. tathA tyAM ja dhrauvya svarUpa paNa teTalAM ja (ghaNAM ja = anaMtAM ja) che. ema nirdhAra (nizcaya) karavo joIe. kAraNa ke jo pUrvApara rUpe thatA paryAyo anaMtA che. to temAM anvayasvarUpe AdhArAMza banavA paNe dhrauvyatA paNa teTalI ja mAtrAvALI che. A bAbatamAM sammatitarkamAM gAthA A pramANe che egasamayammi egadaviyassa, bahuA vi hoMti uppAyA. 3NA samA virAma, viTTa 3 sAgo vimA ke rU-4 | -28 | "eka samayamAM ekadravyanA bahu ja (anaMtA) utpAda thAya che. ane jeTalA utpAda thAya che. tenI samAna ja vigamo (nAza) paNa thAya che. tathA sthiti paNa sAmAnyathI nakkI teTalI ja che." ahIM eka vAta bahu ja sUkSmapaNe jANavA jevI che ke koI paNa eka dravyamAM vartamAna samayanA paryAyono to utpAda-vyaya thAya che. paraMtu bhUtakALamAM vItI gayelA ane bhAvikALamAM AvavAvALA evA sattAgata tirobhAve rahelA paryAyono paNa kALa AzrayI utpAda-vyaya vartamAna samayamAM paNa cAlu ja hoya che." jema ke koI eka manuSya mRtyu pAmIne deva thayo. te samaye vartamAna evA manuSyabhavano vyaya ane devabhavano utpAda to thayo, tathA tenI sAthe dvijJAnavatva, audArikazarIritva, kavalAhAritva ityAdi vartamAna paryAyono nAza, ane trijJAnavattva, vaikriyazarIritva, lomAhAritva IityAdi devabhavasaMbaMdhI ghaNA paryAyono utpAda paNa thayo ja. paraMtu sAthe sAthe anAdikALathI A jIvamAM je je paryAyo pasAra thaI cukyA che. atIta banyA che. hAla tirobhAve che. te sarve paNa paryAyomAM jeTalo jeTalo kALa gayo che. temAM 1 samayano vadhAro thayo. eTale jeTalokALa thayo che teTalAkALa paNe nAza, ane ekasamaya adhika teTalA kALa paNe utpAda vartamAna samayamAM thAya che. tevI ja rIte bhAvimAM AvanArA sarve paNa paryAyomAM jeTalo kAla bAkI che teTalA kALa paNe nAza, ane 1 samaya hanapaNe utpAda hAla vartamAna samayamAM ja thAya che. jema ke 108 maNakAnI eka mALA gaNatAM dhAroke 50mo maNako gaNAya che. te gaNIne utAryo ane 51 mo maNako Page #157 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 442 DhALa-9 gAthA-20 dravya-guNa-paryAyano rAsa gaNavA mATe zarU karyo, eTale gaNAyelA maNakAmAM 1 thI 49 maNakAne paNa kaMika nIce utaravuM paDyuM che ane gaNAyelA paNAmAM 1nI saMkhyAnA vadhArA paNe banavuM paDayuM che. e ja rIte have gaNAvA mATe vArApharatI AvanArA para thI 108 maNakAno paNa kaMIka nikaTatama thavA paNe utpAda thayo. saMkhyAmAM 1 nI hAnirUpe paNa utpAda thayo. jema ke 50 mo maNako gaNAto hato. tyAre para mo maNako bIjo ane pa3mo maNako trIjo hato. jyAre 50mo maNako gaNAI gayo ane 51mo maNako gaNavA lIdho tyAre bAvanamAM maNakAno bIjA naMbara paNe vyaya ane pahelA naMbara paNa utpAda thayo, tathA pa3mA maNakAno trIjA naMbarapaNe vyaya ane bIjA naMbarapaNe utpAda thayo. A rIte eka eka dravyanA sattAgata bhUta-bhAvinA vItI gayelA ane AvavAvALA tamAma paryAyono vartamAna eka samayamAM paNa utpAda-vyaya cAlu ja hoya che. tethI bahu utpAda-vyayanuM vidhAna gAthAmAM graMthakArazrIe je karyuM che. te Ama aneka rIte samajavAnuM che. dhrauvyAMza teTalA to che ja. Ama trilakSaNatA pAMce dravyomAM jANavI. A rIte bahu ja vistArathI trilakSaNatA samajAvIne have utpAda-vyayanA ane dhrauvyanA peTAbhedo samajAve che. tyAM prathama utpAdanA bheda kahe che. je 151 | dvividha prayogaja vIsasA, utpAda prathama avizuddha re | te niyamaI samudayavAdano, yatanAM saMyoga ja siddha re ! jinavANI prANI sAMbhaLo // 9-19 || gAthArtha- utpAda be prakArano che. eka prayogaja, ane bIjo vizrasA. te bemAM pahelo utpAda azuddha kahevAya che. te utpAda niyamA (nakkI) samudAyamAM ja thAya che. ane te ghaNA prayatno karavAthI avayavonA saMyoga dvArA ja siddha thAya che. | 9-19 | Tabo- havaI utpAdanA bheda kahaI chaI. dvividha = utpAda 2 prakArai cha6. eka prayogaja. bIjo vIsamA, kahatAM svabhAvajanita. pahilo utpAda te vyavahArano che. te mATai avizuddha kahii. te nirdhAra samudAyavAdano tathA cetanai karI avayavasaMyogai siddha kahiI. maMtra sampati gAthA uppAo duviappo, paogajaNio a vIsasA ceva, / tatya pojhiLio , samudrayavImo mAriyo rU-rUra che 2-2 // Page #158 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-9 : gAthA-20 443 dravya-guNa-paryAyano rAsa vivecana- pratisamaye sarvadravyomAM anekaprakAranA utpAda, anekaprakAranA vyaya ane aneka prakAranuM vrauvya hoya che. te samajAvyuM. have A traNenA prakAro samajAve che. havai utpAdanA bheda kahai chai dvividha = utpAda 2 prakAraiM chaiM, eka prayogaja, bIjo vIsasA kahatAM svabhAvajanita. pahilo utpAda te vyavahArano chai. te mATaiM avizuddha kahiiM, te nirdhAra samudayavAdano tathA yatanaiM karI avayavasaMyogaI siddha kahiiM. atra sammatigAthA - have prathama utpAdana bhedo (prakAro) jaNAve che. utpAda eTale utpanna thavuM. pragaTa thavuM. Avirbhata thavuM. upAdAnamAM je kArya sattAgata rIte raheluM che tenuM pragaTapaNe nIpajavuM te utpAda jANavo. tenA 2 prakAra che. eka prayogaja ane bIjo vizrasA. prayatnathI je thAya, loko je utpAdane pragaTa karavAmAM prayatnavizeSa kare, loko vaDe karAto prayatna jemAM dekhAya te prayogaja utpAda kahevAya che. jemAM lokono prayatnavizeSa na hoya, te vizvasA utpAda kahevAya che. jema ke ghaTa-paTano je utpAda che te kuMbhakAra ane vaNakaranA prayatna vizeSathI thAya che. tethI prayogaja utpAda kahevAya che. ane vAdaLa-vIjaLI IndradhanuSa Adino je utpAda thAya che. te saghaLo vizrasA utpAda che. prathama je prayoga utpAda che. te vyavahArano viSaya che. te anaMta anaMta pradezonA banelA skaMdhomAM ja hoya che. eTale vyavahArI jIvo vaDe gamya hoya che. tathA aneka avayavothI A kArya banyuM che. koI eka bhAgamAtrathI-ke eka avayavamAtrathI banyuM nathI. eTalA mATe te utpAda vyavahArano viSaya kahevAya che. tathA aneka pradezajanya hovAthI azuddha kahevAya che. jema ke mATInA ghaNA pradezothI ghaTa banAvavAmAM Avyo che. eTale A ghaTa koI eka ja pradezano banyo che. ema kahI nahI zakAya. jyAM aneka pradezo kAraNa hoya che. tyAM amuka cokkasa niyata pradezonuM ja A kArya che. niyata pradezono ja A ghaTa che Ama kahevAtuM nathI. A rIte aneka pradezothI janya che te mATe azuddha utpAda kahevAya che. AvA prayogajanya je je utpAda thAya che. te sarve nakkI (arthAta avazya) samudAyavAdano ja hoya che. eTale ke anaMta anaMta pradezomAM ja (tenA samudAyamAM ja) thAya che. tathA kuMbhakAra, vaNakara Adi te te kartAonI yatanA dvArA = prayatnavizeSa dvArA ja potapotAnA avayavono saMyoga (athavA (PI) 6 Page #159 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 444 DhALa-9 : gAthA-21 dravya-guNa-paryAyano rAsa vibhAga athavA ubhaya) karAye chate ja ghaTa paTa Adi kAryo siddha thAya che. kapAlanA saMyogathI ghaTa, tantuonA saMyogathI paTa ItyAdi kAryo avayavonA saMyoge karIne siddha thAya che. khaMTapaTAdinI utpatti vibhAgathI thAya che. ane keTalAMka sthUla kAryo jema ke bArI-bAraNAM Tebala-sIvelAM kapaDAM vigere kAryo pudgalonA saMyoga ane vibhAga ema ubhayathI thAya che. tathA pratisamayanAM pudgalanAM kAryo tenA pUraNagalana svabhAvane kAraNe ubhayajanita thAya che. A bAbatamAM sammatitarkanI gAthA A pramANe che. upAo duviappo, paogajaNio a vIsasA ceva / tattva ya opanaLiyo, samudyavAo sarizuddho // rU-rUra|| // -1 // utpAda be prakArano che. eka prayogajanita, ane bIjo vizrasA. tyAM prayogajanita utpAda nakkI samudAyamAM ja hoya che. ane tethI te aparizuddha utpAda kahevAya che. || 3-32 || A pramANe prayogajanita utpAda samajAvIne have vizrvasA utpAda samajAve che. || 152 // sahajaI thAI, te vIsasA, samudaya ekatva prakAra re / samudaya acetana baMdhano, valI sacita mIsa niradhAra re jinavANI prANI sAMbhaLo || 9-20 // gAthArtha svAbhAvikapaNe je utpAda thAya che. te vizvasA utpAda kahevAya che. tenA paNa be bheda che. eka samudAya janita, ane bIjo aikatvika. tyAM prathama samudAyajanita je utpAda che. te acittaskaMdhomAM jANavo. tathA vaLI citta ane mizra utpAda paNa sahaja hoya che. | 9-20 || Tabo- je sahajaI = yatanavinA utpAda thAI, te vizrasA utpAda kahiIM, te eka samudayajanita, bIjo aikatvika. 3aaN ca " sAhAvio vi samudayakaovva egattio'vva hojjAhi" 3-33 samudayajanita vizrasA utpAda, te acetanaskaMdha abhrAdikano, tathA sacitta mizra zarIra varNAdikano nirdhAra jANavo. // 9-20 || = Page #160 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 445 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-21 | vivecana- prayogajanya utpAda samajAvIne have vizvasA nAmano bIja utpAda samajAve che. je svAbhAvikapaNe ja vastu utpanna thAya, jemAM koI kartAno prayatnavizeSa na hoya, sahaja rIte ja thAya te vizrA utpAda kahevAya che. jema ke AkAzamAM thatAM vAdaLa, vijaLI, IndradhanuSa Adi. te samajAve che. je sahajai-yatana vinA utpAda thAi, te vizrasA utpAda kahiiM. te eka samudayajanita, bIjo aikatvika. uktaM ca "sAhAvio vi samudayakaovva egattio'vva hojAhi" 3-33 samudayajanita vizrasAutpAda, te acetanaskaMdha abhrAdikano, tathA sacita mizra zarIra vahino nirdhAra = nAkhavo. me -20 || je utpAda svAbhAvikapaNe thAya, je utpAda yatna vinA thAya. te vizrasA utpAda kahevAya che. tenA be bheda che. eka samudAyajanita ane bIjo aikatvika. je ghaNA ghaNA pudgalapradezono svayaM utpAda thAya che. te samudAyajanita vizrAsA utpAda kahevAya che. tathA be pradezo, athavA be dravyo saMyoga pAmelAM hoya, te vibhakata thavAthI chuTA paDe, eTale ke ekalApaNe je utpAda thAya te aikatvika utpAda kahevAya che. arthAt saMyoga na hoya paNa vibhAga hoya te aikatvika utpAda jANavo. sammatitarkamAM kahyuM che ke sAhAvio vi samudayakao vva egattio vva hojAhi / AgAsAIANaM tiNhaM, parapaccao NiyamA // 3-33 // "svAbhAvika utpAda paNa samudAyakRta tathA aikatvika Ama be prakArano jANavo." AkAzAdi traNa dravyono utpAda nakkI parapratyayika che. (trIjo kAMDa, gAthA tetrIsa). be cAra pAMca pacIsa saMkhyAta asaMkhyAta ane anaMtapradezono svayaM saMyoga thavAthI (paraspara maLavAthI) je utpAda thAya che. te samudAyajanita vizrA utpAda kahevAya che. jema ke vAdaLa, vIjaLI, IndradhanuSa ane parvatAdi. pudgalono svayaM piMDa thavAthI koI paNa kartAnA koI paNa jAtanA prayatna vinA sahajapaNe A padArtho thAya che. tethI samudAyajanita vizrasA utpAda kahevAya che. Avo utpAda bahulatAe acittaskaMdhomAM hoya che jema ke vAdaLa AdimAM. tathA zarIranI racanA je thAya che te Page #161 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 446 DhALa-9 : gAthA-21 dravya-guNa-paryAyano rAsa sacitta vizvasA utpAda kahevAya che kAraNa ke jIvakRta A racanA che mATe sacitta, anAbhogapaNe racanA che mATe vizvasA utpAda kahevAya che tathA zarIranAM varNAdinI je utpatti che. te mizra vizrasA utpAda che. tyAM jIvasaMbaMdhI nAmakarmodaya ane zarIrasaMbaMdhI pudgalano pAriNAmikasvabhAva ema ubhaya kAraNa hovAthI mizra utpAda che. AbhogapUrvaka na hovAthI vizvasA che A rIte acitta-sacitta ane mizra utpAda jANavo. dravyAnuyoga tarkaNAmAM A viSaya aspaSTa ja rAkhavAmAM Avyo che. A rIte samudAyanita vizvasA utpAdano nirdhAra karavo. eTale ke nizcaya pUrvaka jANavo. sArAMza ke vAdaLAM vijaLI vigere acittaskaMdhono je utpAda te acittano ane zarIranI je racanA te utpAda cittano tathA zarIranA varNAdino je utpAda te sacittathI (jIvathI) mizra evo samudAyajanita vizrasA utpAda che. Ama samudAyajanita vizrasA utpAda acitta, sacitta ane mizra ema traNa prakAre che. // 153 // saMyoga vinA ekatvano, te dravyavibhAgaI siddha re / jima khaMdhavibhAgaI aNupaNuM, vaLI karmavibhAgaI siddha re / / jinavANI prANI sAMbhaLo || 9-21 || gAthArtha saMyoga thayA vinA je utpAda thAya che te, tathA be dravyono vibhAga thavAthI je utpAda thAya che te aikatvika utpAda kahevAya che. jema ke pudgalaskaMdhono vibhAga thavAthI je utpAda thAya che te, tathA karmono vibhAga thavAthI jIva je siddha thAya che te saghaLo aikatvika utpAda kahevAya che. // 9-21 || Tabo- saMyoga vinA je vizrasAutpAda te aikatvika jANavo. te dravyavibhAgaU siddha kahatAM utpanna jANavo. jima dvipradezAdika skaMdhavibhAgaIM aNupaNuM kahatAM paramANu dravyano utpAda. tathA karmavibhAgaU siddhaparyAyano utpAda. "avayavasaMyogaiM ja dravyanI utpatti hoI, paNi vibhAgaU na hoI' ehavuM je naiyAyikAdika kahe chaI, tehanaIM eka tattvAvi vibhAgaIM khaMDapaTotpatti kima ghaTaIM ? pratibaMdhakAbhAvasahita avasthitAvayava saMyoganaIM hetutA kalpatAM mahAgaurava hoI. te mATi kihAMIka saMyoga, kihAMIka vibhAga dravyotpAdaka mAnavo. tivAraU vibhAga ja paramANutpAda paNa arthasiddha thayo. e sammatimAMhi sUci chaiM. tadruktam Page #162 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-21 447 davvaMtarasaMjogAhi, keI daviyassa biMti uppAyaM / uppAyatthAskusalA, vibhAgajAyaM Na icchaMti // 3-38 // aNu duaNuehiM davve, Addhe "tiaNuaM" ti vavaeso / tatto a puNa vibhatto, "aNu" tti jAo aNU hoi // 3 - 39 // 6-225 vivecana- vizvasA utpAdanA be bhedamAMthI prathama bheda je samudAyajanita vizrasA utpAda che te samajAvyo. have bIjo bheda je aikatvika utpAda che. te samajAve che-- saMyogavinA je vizrasA utpAda te aikatvika jANavo. te dravya vibhAgaiM siddha kahatAM utpanna jANavo. jima dvipradezAdika skaMdha vibhAgaiM aNupaNuM kahatAM paramANu dravyano utpAda tathA karmavibhAgaiM siddhaparyAyano utpAda. je utpAdamAM 'saMyoga' kAraNa nathI paNa "vibhAga" kAraNa che. te aikatvika utpAda kahevAya che. saMyoga thayA vinA vibhAga thavAthI je vizrasA utpAda thAya che. te ekatvika utpAda jANavo. te aikatvika utpAda koI paNa be dravyonA vibhAgathI siddha thAya che. jema ke jIva ane karma Ama be dravyono je anAdikALathI saMyoga che. te banne dravyono vibhAga thavAthI je utpAda thAya che. te aikatvika utpAda thAya che. Avo artha karavo. pudgalAstikAya dravyamAM je dvipradezI-tripradezI-catuSpadezI Adi pradezonA piMDarUpa skaMdho che. te dhono vibhAga thavAthI temAMthI eka eka pradezo chuTA paDI paDIne je paramANurUpe bane che te saghaLo aikatvika vizvasA utpAda jANavo. kAraNa ke eka eka pradeza je pUrve saMdharUpe athavA skaMdhanA pradezasvarUpe hatA paraMtu paramANu svarUpe na hatA. ane vibhAga thavAthI paramANurUpe banyA eTale utpAda thayo kahevAya, svayaM thayA che mATe vizvasA kahevAya, ane ekapaNe (ekaparamANu svarUpe) banyA mATe aikatvika kahevAya che. A rIte vibhAga thavAthI pradezonI paramANupaNe je utpatti thaI te aikatvika vizvasA utpAda jANavo. A pradezavibhAga janya utpAda pudgaladravyamAM ja bane che. kAraNa ke pradezono (avayavono-aMzono) vibhAga thavApaNuM pudgaladravyamAM ja che. dharma-adharma-AkAza ane jIvadravya A cAre dravya akhaMDadravya che. tenA pradezo kyAreya paNa chuTA paDayA nathI, paDatA nathI, ane paDaze paNa nahIM tethI pradeza vibhAgajanya A aikatvika utpAda pudgaladravyamAM ja saMbhave che. Page #163 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 448 DhALa-9 : gAthA-22 dravya-guNa-paryAyano rAsa tathA be dravyo saMyoga pAmelAM hoya lohAgninI jema ekameka thayelAM hoya ane pachI chuTAM paDe, tethI temAMnA koIpaNa dravyanuM ekadravyarUpe je banavApaNuM thAya che. te paNa aikatvika vizrasA utpAda kahevAya che. jema ke muktidazAnI prAptikAle karma ane jIvadravyano je anAdi saMyoga hato teno viyoga thavAthI jIvadravyanuM siddhapaNe banavA paNuM je thayuM te paNa aikatvika utpAda kahevAya che. kAraNa ke A paNa ekapaNe utpatti ja che. jema skaMdhamAMthI chuTo paDato paramANu eka paNe utpAda pAme che. temaja jIva ane karma Ama be dravyonA saMyogamAMthI chuTo paDato jIva paNa ekapaNe utpAda pAme che. A utpAda paNa dharma-adharma-AkAzamAM banato nathI. tathA pudgalAstikAyanA moTA skaMdho phuTI-tuTI jatAM je je nAnA nAnA skaMdho thAya che. te jo ke asaMkhyAta pradezanA che eTale samudAyarUpa che. to paNa saMyoga thavAthI te utpatti thaI nathI paraMtu vibhAga thavAthI utpatti thaI che. ane svAbhAvika thaI che. tethI aikatvika vizrA utpAda kahevAya che. jema ke kAcanI koI vastu upara vajana AvavAthI athavA pavana AdithI khasI paDatAM tuTI kuTIne nAnA nAnA TukaDA thAya che. te paNa eka eka khaMDa rUpe utpatti thaI A paNa aikatvika vizrA utpAda jANavo. ahIM eka nAnA skaMdhapaNe utpAda thato hovAthI aikatvika utpAda jANavo. A rIte jainadarzana saMyogajanya tathA vibhAgajanya Ama banne rIte utpAda thAya che ema kahe che. te bAbatamAM taiyAyika vaizeSikonI mAnyatA judI che. te jaNAvIne tenuM nirasana paNa kare che. "avayavasaMyogaI ja dravyanI utpatti hoi, paNi vibhAgaiM na hoi" ehavaM je naiyAyikAdika kahe chai, tehanaiM ekatantvAdivibhAgaI khaMDapaTotpatti kima ghaTai ? pratibaMdhakAbhAvasahita avasthitAvayavasaMyoganai hetutA kalpatAM mahAgaurava hoi. te mATiM kihAMika saMyoga, kihAMika vibhAga dravyotpAda mAnavo. tivAraI vibhAgaja paramANUtpAda paNa arthasiddha thayo. e sammatimAMhiM sUciuM chaiM. taduktam naiyAyikAdi darzanakAro "avayavonA saMyoge ja dravyanI utpatti thAya" paraMtu "vibhAge utpatti na ja thAya" Ama, je kahe che. te darzanakArone akhaMDapaTamAMthI ekAdi (eka-be-cAra) takhtaono vibhAga thavAthI je khaMDapaTanI utpatti thAya che. te kema ghaTaze ? sArAMza ke naiyAyiko vijAtIya tejasaMyogathI koI paNa mahAtkaMdhano prathama AparamANavatta (paramANu paramANapaNe aMta Ave tyAM sudhIno) bhaMga mAne che. tyArabAda aNuonA saMyogathI mahAdravyanI utpatti mAne che. gomukta tRNapuMjamAM tRNAraMbhaka Page #164 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-22 449 dravyamAM prathama AparamANvanta bhaMga thaIne tRNAnukula varNAdino nAza thayA bAda dugdhAnukuLa varNAdino utpAda thAya che. tyAra bAda dugdhANuonA saMyogathI ja dRyaNukAdi banavA vaDe mahAdUdhanI utpatti thAya che Ama mAne che tethI vibhAgajanya utpAda mAnatA nathI. phakta saMyogajanya ja utpAda mAne che teone akhaMDapaTamAMthI keTalAka tattuono vibhAga karavAthI je khaMDapaTa banyuM. te kema ghaTaze ? kAraNa ke tyAM saMyoga kAraNa che ja nahIM. kevaLa vibhAga ja kAraNa che. Avo doSa taiyAyikone Avaze. Ama kAca tuTatAM khaMDa khaMDa kAca je bane che te paNa kema ghaTaze ? kAraNa ke tyAM paNa saMyoga nathI ja. naiyAyika A bAbatamAM potAnA darzanazAstranA AdhAre naiyAyika Avo bacAva kare che ke- khaMDapaTa paNa potAnA avayavonA (tantuonA) saMyogathI ja bane che paNa vibhAgathI banato nathI. jema akhaMDapaTa avayavonA saMyogathI bane che tema khaMDapaTa paNa avayavonA saMyogathI ja bane che. (paNa vibhAgathI banatuM nathI) mAtra je avayavonA saMyogathI khaMDapaTa bane che. tenAM eTale ke khaMDapaTanAM darzana karAvavAmAM tyAM akhaMDapaTanI vidyamAnatA e pratibaMdhaka che. jema ghaTAtyannAbhAva nitya hovAthI sarvatra che. paraMtu je bhUtala upara ghaTa che. tyAM ghaTano atyannAbhAva nitya hovAthI vidhamAna hovA chatAM paNa tyAM rahelo evo ghaTa te atyantAbhAvane dRSTigocara thavA deto nathI. kAraNake nyAyanI rItie ghaTakAle ghaTAtyannAbhAvano bhUtala sAthe svarUpasaMbaMdha raheto nathI. eTale saraLa bhASAmAM samajAya te rItie te pratibaMdhaka kahevAya che. pratibaMdhaka evo ghaTa jyAre jato rahe che. tyAre ApoApa tyAM vidyamAna evo ghaTano atyannAbhAva dekhAvA lAge che. mAtra ghaTakAle pratibaMdhaka evo ghaTa vidyamAna hovAthI bhUtalano ane ghaTAtyannAbhAvano saMbaMdha na rahevAthI nitya evo paNa ghaTAtyannAbhAva vidyamAna hovA chatAM paNa dRSTigocara thato nathI. tema ahIM paNa tantuonA saMyogamAtrathI ja banelA khaMDapaTane dekhADavAmAM akhaMDapaTanI hAjarI pratibaMdhaka jANavI. jyAM sudhI akhaMDapaTanI vidyamAnatA rUpa pratibaMdhaka hAjara haze tyAM sudhI khaMDapaTa dRSTigocara thaze nahIM. eka-be-cAra tattuo laI levAthI eTale vibhAga karavAthI akhaMDa paTano (pratibaMdhakano) nAza jarUra thAya che. paraMtu khaMDapaTanI utpatti tenAthI kaMI thaI jatI nathI. khaMDapaTa to potAnA avayavonA saMyogathI ja banelo che. te have pratibaMdhakano (akhaMDapaTano) abhAva thavAthI dekhAya che. khaMDapaTa utpanna thato nathI, paraMtu je dekhAto na hato te have dekhAya che. A rIte pratibaMdhakanA abhAva sahita (akhaMDa paTanA abhAva sahita) potAnA avayavono je avasthita saMyoga che. te saMyoga ja khaMDapaTotpattimAM kAraNa che. paraMtu vibhAga e utpattimAM Page #165 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 450 DhALa-9 : gAthA-23 dravya-guNa-paryAyano rAsa kAraNa nathI. khaMDapaTanA darzanamAM akhaMDapaTane ame pratibaMdhaka mAnIzuM. ane khaMDapaTanI utpatti svaavayavasaMyogajanya ja kahIzuM. tethI vibhAgajanya utpatti amAre mAnavAnI rahetI ja nathI. AvuM naiyAyiyakanuM kahevuM che. * jaina- "pratibaMdhakAbhAvasahita avasthitAvAyavasaMyoga" ATaluM lAMbuM lAMbu khaMDapaTotpattimAM kAraNa mAnavuM ane "vibhAga" ne kAraNa na mAnavuM. temAM mahAgaurava che. eTale haThAgraha sivAya bIjuM kaMI ja nathI. kAraNa ke Ama karavAmAM lAghavapriya kahevAnA naiyAyikane to zarIrakRta mahAgaurava ja thAya che. 20 akSaronA banelAne kAraNa mAnavuM, paraMtu "vibhAga" AvA 3 akSaronA banelAne kAraNa na mAnavuM. ane lAghavapriyatAno Theko rAkhavo A badhu mUrkhAI bhareluM kAma che. AmAM kadAgraha vinA bIju kaMI ja dekhAtuM nathI. pote mAnelI khoTI mAnyatAne kadAgrahathI pakaDI rAkhavA mATe ane pachI tene yena kena prakAre siddha karavA sArU ghaNI lAMbI lAMbI kalpanAo karavI, paraMtu vAstavika paristhiti na svIkAravI te narI mUrkhatA ja che. te mATe Avo kadAgraha tyajIne ghaTa paTa Adi keTalAMka kAryonI utpattimAM saMyoga kAraNa che. ane paramANu, siddha, khaMDapaTotpatti, kAcanA TukaDA vagere keTalAMka kAryonI utpattimAM vibhAga kAraNa che. Ama kyAMka saMyogathI ane kyAMka vibhAgathI dravyano utpAda jANavo. tivAra = tyAre, arthAt jyAre be prakArano utpAda yuktiyukta siddha thayo che. tyAre "paramANuno paramANu paNe je utpAda thAya che te paNa vibhAgajanya ja utpAda che." Avo artha ApoApa ja sAco artha che. Ama siddha thayuM. A ja bhAvane sUcavanArI sammatitarkamAM gAthA A pramANe kahI che. davvaMtarasaMjogAhi, keI daviyassa biMti uppAyaM / uppAyatthA'kusalA, vibhAgajAyaM Na icchaMti // 3-38 // aNu duaNuehiM davve Araddhe, "ti aNuaM" ti vavaeso / taro >> puna vimatto, "manu ri nAmo pU do . 3-32 2-22 . judA-judA be dravyonA (avayavonA) saMyogathI ja dravyano (avayavIno) utpAda thAya che. Ama keTalAka darzanakAro kahe che. paraMtu utpAdanA sAcA arthane jANavAmAM akuzala evA teo vibhAgajAta utpAdane samajatA nathI. paraMtu jema eka paramANu ane eka kayaNuka, A banneno saMyoga thavAthI "caNuka" thayo Ama vyapadeza thAya che tevI ja rIte e caNukathI vibhakta thayelo paramANu have paramANu banyo Ama paNa kahevAya ja che. (mATe vibhAga janya utpAda paNa che ja.) 3-38,39 che Page #166 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 451 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-23 A pramANe samudAyajanita tathA (saMyoga-vibhAgajanya evo) aikatvika utpAda, ema be prakArano vizrasA utpAda jIva-pugala be dravyomAM samajAvyo. have dharmAdi zeSa traNa dravyomAM utpAda samajAve che. 154 || viNa baMdha hetu saMyoga che, parasaMyogo utpAda re || vaLI je khiNa khiNa paryAyathI, te ekatva ja avivAda re | - jinavANI prANI sAMbhaLo ! 9-22 / gAthArtha- je saMyoga che. paNa skaMdha banavAmAM hetu banato nathI. tevA paradravyanA saMyoge paNa utpAda thAya che. (je dharmAdi traNa dravyamAM saMbhave che.) tethI samaye samaye paryAyathI ekatvapaNAno utpAda nirvivAda thAya che. | 9-22 | Tabo- jima paramANuno utpAda ekatva ja, tima jeNaI saMyogaI kaMdha na nipajaI, ehavo je dharmAstikAyAdikano jIva-pudgalAdika saMyoga, taddhArai-je saMyukta dravyotpAda asaMyuktAvasthAvinAzapUrvaka, tathA ajurbanayAbhimata je kSaNikaparyAya, prathamadvitIyasamayAdidravya vyavahArahetu, taddhAraI utpAda, te sarva ekatva ja jANavo. ImAM koI vivAda nathI. / 9-22 II vivecana- jIvadravya ane pudgala dravyamAM utpAdanA prakAro jaNAvyA paraMtu dharmaadharma ane AkAza A traNe dravyo saMkhyAmAM eka che. akhaMDa che. pradezonA saMyogathI banyAM nathI. temAM kadApi vibhAga paNa thavAno nathI. to pachI temAM "utpAda" kevI rIte saMbhave ? ane dharmAdi traNa dravyo paNa sa hovAthI utpAdAdi 3 lakSaNo temAM paNa ghaTavAM ja joIe. kAraNa ke A 3 lakSaNo ghaTe to ja te sata kahevAya che. ane A traNa dravyamAM saMyoga janya ke vibhAga janya utpAda saMbhavatA nathI tethI tyAM utpAda kevI rIte hoya ? te have samajAve che. jima paramANuno utpAda ekatvaja, tima jeNaI saMyogaI skaMdha na nIpajaI, ehavo je dharmAstikAyAdikano jIvapudgalAdikasaMyoga, tadvAraiM je saMyuktadravyotpAda, asaMyuktAvasthAvinAzUpUrvaka, tathA RjusUtranayAbhimata je kSaNikaparyAya, prathamadvitIyasamayAdidravyavyavahArahetu, taddvArai utpAda, te sarva ekatva ja jANavo. ihAM koI vivAda nathI ke 2-22 | Page #167 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 452 DhALa-9 : gAthA-23 dravya-guNa-paryAyano rAsa jema dipradezamaskaMdhano vibhAga thatAM paramANunI paramANupaNe je utpatti thAya che. tene aikatvika utpAda kahevAya che. tema dharma-adharma ane AkAzamAM paNa aikatvika utpAda thAya che. be padArthono je saMyoga thAya che. te saMyoga be jAtano hoya che. eka saMyoga evo hoya che ke jemAM dravya skaMdharUpe banI jAya tevo hoya che. ane bIjo saMyoga evo hoya che ke je skaMdha na bane paNa saMyogarUpe ja mAtra rahe tevo. jema ke mRtyiMDa, loTano baMdhAyelo piMDa, ityAdika keTalAka padArthomAM saMyoga pAmIne paraspara kaNo baMdhAI jAya che. eTale aMdha banI jAya che. tathA retInA kaNono samUha athavA rAInA dANAno samUha vigere padArthono je saMyoga che ke saMyojAvuM = je saMyoga vaDe skaMdha na bane, mAtra amuka kAla purato saMyoga ja rahe. A be prakAranA saMyogamAMthI dharma-adharma ane AkAzanI sAthe jIva tathA pudgalano je saMyoga thAya che. te saMyoga skaMdha na bane tevo be naMbaravALo hoya che. arthAt gatibhAve pariNata thayelAM jIvapudgalono dharmAstikAya sAthe saMyoga, sthitibhAve pariNata thayelA jIva-pudgalono adharmAstikAya sAthe saMyoga, ane avagAhaka bhAve pariNata thayelAM jIva-pudgalono AkAzAstikAyanI sAthe je saMyoga thAya che te saMyoga, tenA pUrvakAlamAM hato nahIM kAraNa ke te pUrva samaye jIva-pugalo te te bhAve pariNAma pAmelAM na hatAM, tethI te traNe dravyomAM tevA prakAranA gatibhAve sthitibhAve ane avagAhaka bhAve pariNata thayelA evA jIva-pudgalono saMyoga pahelAM na hato ane have thayo. Ama thavAthI A utpAda thayo che. tevA bhAve pariNata thayelA jIvapugalonI pUrvakAlamAM je asaMyuktAvasthA hatI. teno vartamAna samaye nAza thayo che. tethI A rIte asaMyuktAvasthAno nAza thavA pUrvaka, skaMdhapaNe pariNAma na pAme tevI saMyuktAvasthAno utpAda thayo che. cauda rAjaloka pramANa dharmAstikAya adharmAstikAya ane AkAzAstikAyamAM aneka jIva-pudgalono skaMdha na bane tevA prakArano saMyoga je pUrva pUrva samayomAM na hato ane uttara uttara samayomAM te thAya che. tethI te "aikatvika" utpAda te dravyomAM paNa avazya che ja. tathA vaLI RjusUtranayane mAnya evA je kSaNa-kSaNanA paryAyo che. jema ke koI eka jIvadravya prathamasamaye jevA jJAnAdiguNabhAvavALo, rAgAdidoSabhAvavALo, zarIrasaMbaMdhI laMbAI pahoLAI Adi aneka bhAvavALo che. tevo bIjA samaye nathI. kAraNake kSAyopathamikabhAve, audayikabhAve ane pariNAmikabhAve pratisamaye aneka pheraphAro thAya che. tethI je bhAvo prathama samaye thayA, te bhAvo bIjA samaye nathI. ane je bhAvo bIjA samaye thayA te trIjA samaye nathI. ane je bhAvo trIjA samaye thayA te cothA Page #168 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-23 453 samaye saMbhavatA nathI. A rIte A prathama samayAvacchinna dravya, A dvitIyasamayAvacchinannadravya, ItyAdi prakAranA vyavahAramAM hetubhUta je paryAyo bane che. te pratikSaNa vartI paryAyone AzrayI paNa je utpAda thAya che. te saghaLo aikatvika utpAda jANavo. ahIM A eka jIva dravyanuM je udAharaNa ApyuM che. tene anusAra dharma-adharmaAkAza. anaMta jIva ane anaMtapudgala Ama pAMce dravyomAM pratikSaNavartI paryAyono je utpAda thAya che. te saghaLo aikatvika utpAda ja che. Ama jANavuM. AmAM koI vivAda nathI. A vAta saheje saheje samajAya tevI hovAthI tathA sarvane anubhavasiddha hovAthI A bAbatamAM koIne kaMI vivAda nathI. || 1papa che parapratyaya dharmAdikaNo, niyamaI bhAkhio utpAda re ! nijapratyaya paNa teha ja kaho, jANI aMtara nayavAda re | jinavANI prANI sAMbhaLo | 9-23 || gAthArtha- dharmAdi traNa dravyono je utpAda che. te niyama parapratyaya ja kahelo che. tathApi nayavAdanA rahasyane jANIne tene svapratyaya paNa jANo. | 9-23 | Tabo- dhamastikAyAdikano utpAda, te niyamaI parapratyaya, svopaSTabhaNatyAdi pariNata jIvapurzalAdinimitta ja bhASio. (je) ubhayajanita te ekajanita paNi hoI, te mArTi tehanai nijapratyaya paNi kaho. aMtara nayavAda = nizcayavyavahAra jANInaI. e artha. " mAruMjhAi tindu paraMpavo () niyama3-33 e sammattigAthA madhye vAra prazleSaI bIjo artha vRttikAraI kahio chaI. te anusarInaI likhyo chaO. I 9-23 / vivecana- jIvadravya ane pudgaladravya pariNAmI che. paradravyanA saMyoge te bhAve pariNAma pAme che. jema manuSyapaNe vartato jIva mRtyu pAmIne pazu-pakSIbhAve thayo chato te bhAve pariNAma pAme che tethI temAM to paradravyanA saMyoge utpAda-vyaya saMbhavI zake che. paraMtu dharmAdi zeSa traNa dravyo vyavahAranayathI tevAM pariNAmI nathI. gati-sthiti ane avagAhanAnA bhAve pariNAma pAmelAM jIva-pugalono game teTalo saMyoga thAya to paNa te traNa dravyo to bIjA koI paNa bhAve pariNAma pAmatAM nathI, potAnA svarUpe ja rahe che. jevAM che tevAM ja rahe che. arthAt vyavahArathI apariNAmI che. tethI temAM utpAdAdi kema ghaTe ? AvI zaMkA thavI saMbhavita che. teno A gAthAmAM uttara Ape che. Page #169 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 454 DhALa-9 : gAthA-23 dravya-guNa-paryAyano rAsa dharmAstikAyAdikanA utpAda, te niyamaI parapratyaya, svopaSTambha gatyAdipariNata jIvapudgalAdinimitta ja bhAkhio. (je) ubhayajanita, te ekajanita paNi hoi, te mATiM tehanaI nijapratyaya paNi kaho. aMtara nayavAda = nizcayavyavahAra jANInaiM. e artha dharma-adharma ane AkAza A traNa dravyomAM je utpAda (eTale ke utpAda-vyaya) che te nakkI paradravyanA nimitte ja che. kAraNa ke pote to vyavahArathI apariNAmI dravya che. jema ghaTa paTa navA navA svarUpe bane che tathA jIvadravyamAM krodha-mAnAdi vikAro bane che. tema A traNa dravyo tevAM pariNAmI nathI. te mATe dharmAdi traNa dravyomAM je utpAda thAya che. te nakkI paradravyanA (gatyAdibhAve pariNata thayelAM jIvapudgaladravyanA) nimitte ja thAya che. eTale ke sva-svayaM pota potAnA ja 35rdama AlaMbanathI, gati Adi traNa prakAranA paryAye pariNAma pAmelAM evAM jIvapugaladravyonA nimitte ja A traNa dravyono utpAda thAya che. Ama zAstromAM kaheluM che. ahIM eka vAta e khAsa jANavA jevI che ke je utpAda be dravyothI banelo hoya che. te utpAda banne dravyomAM koI paNa eka ekano paNa avazya kahevAya ja che. jema ke putrAdi saMtAno strI-puruSa ema ubhayajanya hovAthI strInAM paNa saMtAna kahevAya che ane te ja saMtAna puruSanAM paNa kahevAya che. vyAkaraNazAstromAM paNa Avo niyama Ave che ke "mathasthAnidhyanocetAvyapadezamA" benA sthAne banelo Adeza hovA chatAM paNa bemAMnA game te eka ekano che Avo vyapadeza paNa thAya che. jema ke sUryo ahIM sUrya+udaya zabda che. tyAM +3 maLIne mo thAya che. te e Adeza kavarano Adeza paNa kahevAya che. ane verano Adeza paNa kahevAya che. te mATe gatyAdibhAve pariNata thayelA jIva-pudgalonA nimitte dharmAdi traNa dravyomAM je utpAda thayo, tene nijapratyaya paNa (eTale ke dharmAdi traNa dravyono potAno ja A utpAda che. Ama paNa) kaho. nayavAdanA aMtarane (eTale bhedane-rahasyane jANIne eTale ke kyAM kayo naya pradhAna karavo te rItane) jANIne A artha karo. bhAvArtha ema che ke dharmAdi traNa dravyo nizcayanayathI pariNAmI hovA chatAM paNa jIvapugalanI jema vyavahAranayathI pariNAmI nathI arthAt apariNAmI che. A vAta cokkasa che. kAraNa ke vyavahAranayathI to sthUla pariNAmathI ja pariNAmIpaNuM dekhAya che ane kahevAya che je A traNa dravyamAM dekhAtuM nathI. jyAre nizcayanayathI to sahAya lenArA dravyo jema jema badalAya che tema tema sahAya ApanArA traNa dravyono sahAyakatArUpa pariNAma paNa avazya pratisamaye badalAya ja che. ane to ja te "sa" kahevAya che. Page #170 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-24 455 te mATe nizcayanayathI A traNe dravyo pratisamaye pariNAmI ja che. apariNAmI nathI tethI paradravyanA nimitte thayelA utpAdAdi svanimittaka paNa avazya jANavA. A rIte nizcayanaya ane vyavahAranayano je marma che, je bheda che. te bhedane jANIne A traNa dravyonA utpAdAdi nizcaya nayane AzrayI jANavA. sammatitarkamAM paNa kahyuM che ke "AgAsAIANaM tiNhaM parapaccao'NiyamA" 3-33 e sammatigAthAmadhye akAra prazreSai bIjo artha vRttikArai kahio chai. te anusarInaDuM nirakyo cha. I -23 | sammatitarkanA trIjA kAMDanI 33mI gAthAnI aMdara pUjyapAda zrI siddhasenadivAkarasUrijIe kahyuM che ke "AkAza Adi traNa dravyono utpAda niyamA parapratyayika hoya che. athavA "maNimA' pATha laIe tyAre parapratyayika ja hoya evo aniyama che. = arthAt niyama nathI. ubhayajanya hovAthI svapratyayika paNa che. A rIte ripatra kramAM laIe tyAre vyavahAranayanI pradhAnatA ane "mamama'' laIe tyAre nizcayanayanI pradhAnatA karavI. A pramANe mavAra nA prazleSavAlo bIjo artha pUjya abhaya devasUrijIkRta sammatiprakaraNanI vRttimAM che. A gAthAmAM chello zabda niyama che. teno artha niyama arthAt nakkI, "Ama ja che" Avo thAya che. tethI AkAzAdi traNa dravyonA utpAda nakkI parapratyayika ja che. pote apariNAmI hovAthI svapratyayika nathI ja, Ama vyavahAranayane anusarIne artha thAya che. paraMtu A gAthA uparanI TIkA lakhanArA pUjya abhayadevasUrijI TIkAkArazrIe potAnI TIkAmAM niyamo zabdanI AgaLa 34 hato ane lopa thayelo che. Ama kahIne mAro prazleSa jaNAvyo che mAre che paNa Dubelo che Ama kahIne maLiyano artha karelo che. tethI evo artha nIkaLe che ke dharmAdi traNa dravyono utpAda parapratyayika ja hoya evo niyama na jANavo. arthAt ubhayajanita hovAthI svapratyayika paNa che. A artha nizcayanayane anusarIne karela che. navAMga vRttikAra pUjyapAda zrIabhayadevasUrijIe karelI sammatiprakaraNanI vRttimAM A artha che. ame paNa tene anusAre artha lakhyo che. sammatiprakaraNanI A 3-33mI gAthA che. teno uttarArdha ahIM che. ane pUrvArdha A ja navamI DhALanI 20mI gAthAnA arthamAM che. tyAMthI pUrvArdha jANI levo. Page #171 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 456 prayatnajanya niyamA samudAya janya ja. ane azuddha ja. DhALa-9 : gAthA-24 utpAda samudAyajanita vizvasA dravya-guNa-paryAyano rAsa sacitta acitta I 1 I zarIraracanA vAdaLa zarIranA IndradhanuSa varNAdi vIjaLI ekattvika mizra saMyoga vibhAga ubhaya Mjanita janita janita skaMdhahetu bane te skaMdhahetu na bane te | pudgalamAM dharmAdi traNa dravyomAM prazna- jIva-pudgala pariNAmI hovAthI ane dharmAdi traNa dravyomAM paradravyonA nimitte (nizcayanayathI) pariNAmI paNuM hovAthI utpAda-vyaya hoya ema samajAvavAmAM AvyuM che. paraMtu alokAkAzamAM to koI paradravya ja nathI. teno saMyogavibhAga paNa nathI. ane "AkAza" nAmano padArtha to che. ane te sat che. to tyAM utpAdavyaya kema saMbhavaze ? uttara- A praznano uttara ahIM mUlagAthAmAM (prazna ke uttara) nathI. to paNa pUrvAparanI vicAraNAthI teno uttara nIce mujaba saMbhave che ke- lokAkAza ane alokAkAza Ama be dravyo nathI. sAmAnyabuddhithI ApaNe lokAkAza ane alokAkAza Ama be dravyo samajI beThA chIe. eTale ja A prazna thAya che paraMtu "AkAza" eka akhaMDa dravya che. loka ane aloka to bAkInAM dharmAdi cAra dravyonA saMyoga ane viyoga dvArA bhinna jaNAya che. paramArthathI "dharma-adharma-jIva-pudgala ane AkAza" Ama pAMca ja Page #172 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 457 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-24 dravyo hovAthI "AkAza" eka akhaMDa dravya che. Ama jANavuM magajamAMthI loka-aloka tarIkenA be bheda kADhI nAkhavA joIe. ane saLaMga akhaMDa eka. AkAza dravya che. Ama mAnavuM joIe, kalpitabhedane pAramArthika svarUpa na ApavuM joIe. have koIpaNa dravyanA ekabhAgamAM thayelo vikAra ekabhAgano vikAra gaNato nathI. paNa AkhA dravyano ja vikAra gaNAya che. jema pAMca mITaranI eka sADI akhaMDa, kiMmatI, dhAro ke 2000 rUpIyAnI che. ane tenA koI paNa 1 bhAgamAM 1 IMca jeTaluM kANu paDe, baLI jAya, athavA phATI jAya to teTalA bhAganI ja kiMmata ghaTe ema nahIM. paraMtu AkhI sADInI ja kiMmata ghaTe che. AkhI sADI je pahelAM akhaMDa paNe hatI tyAre ane temAM 1iMca jeTaluM kANuM paDavAthI teno nAza thayo tyAre eTale khaMDapaTapaNe utpanna thaI tyAre tenA rUpIyA eka IMcanI kiMmata jeTalA ja ochA Ave ema nahIM paraMtu AkhI sADInA ochA- (ghaNA ochA) Ave. nirogI mANasanA kapAlAdi koI eka bhAgamAM koDhano roga thAya athavA koI eka bhAgamAM lakavA thAya to teTalA ja bhAganI kiMmata ghaTe ema nahIM paraMtu AkhA mANasanI kiMmata ghaTe. kAraNa ke A eka akhaMDa dravya che. tevI ja rIte lokAkAzavALA bhAgamAM jIva-pudgalone avakAza ApavA rUpe pratisamaye thatA utpAda ane vyaya, lokAkAzavALA ja AkAzanA che ema nahIM. paraMtu AkAza eka akhaMDadravya hovAthI samasta AkAza dravyanA te utpAda vyaya che. Ama samajavuM joIe. jema ke koI eka sAdhune athavA sAdhvIjI ma. zrIne vijAtIya vyaktinA hAthanA-paganA koI eka bhAgano hAlatAM-cAlatAM sparza thaI jAya (eka AMgaLIno paNa sparza thaI jAya) to eka avayava mAtrano ja saMyoga thavA chatAM paNa AkhA paradravyano saMghaTTo" thayo Ama jema kahevAya che. tema ahIM ekabhAgamAM thayelA utpAda ane vyaya samasta dravyanA che. paNa dravyanA ekadezamAtranA nathI. Ama jANavuM joIe. nayavAdanA bhAvone jANIne AvA artho saMgata karavA. akhaMDa vastunA koI paNa ekabhAgamAM thato pheraphAra te akhaMDavastuno samastano ja kahevAya che. tema "AkAza dravyanA eka bhAgarUpa lokAkAzamAM" thayelA je utpAda-vyaya che. te lokAloka evA samasta AkAza dravyanA ja kahevAya che. paNa ekalA lokAkAzanA ke tenA bhAganA na kahevAya. // 156 // dvividha nAza paNi jANii, eka rUpAMtara pariNAma re / arthAntarabhAvagamana valI, bIjo prakAra abhirAma re / / jinavANI prANI sAMbhaLo | 9-24 // Page #173 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 458 DhALa-9 : gAthA-25 dravya-guNa-paryAyano rAsa - gAthArtha- nAza paNa (utpAdanI jema ja) be prakAre che eka rUpAntara pariNAma che. ane vaLI manohara evo bIjo prakAra arthAntarabhAvagamana che. te 9-24 / Tabo- kathaMcit "sa" rUpAntara pAmai, sarvathA viNasaI nahIM. te dravyArthikanayano pariNAma kahio. pUrva sat paryAyache viNasai. uttara asat paryAyache upajaI, te paryAyArthikanayano pariNAma kahio. e abhiprAya jotAM-eka rUpAntara pariNAma vinAza, eka arthAntara bhAva gamanavinAza. e vinAzanA 2 bheda jANavA. pariNAmo hyarthAntaragamanaM, na ca sarvathA vyavasthAnam / na ca sarvathA vinAzaH, pariNAmastadvidAmiSTaH // satparyAyavinAzaH, prAdurbhAvo'satA ca paryAyataH / dravyANAM pariNAmaH proktaH khalu paryavanayasya // e vacana sammati prApanA pada (13) vRtti. I 9-24 / vivecana- vastunA utpAdano prayogajanita ane vizrA ema be bheda jema kahyA, tema nAzanA paNa be prakAra che. eka rUpAntara nAza ane bIjo arthAntarabhAvagamana nAza. jo ke pratisamaye vastu parAvartana pAme che. eTale pUrva pUrva paryAyano nAza pratisamaye thAya ja che. tene ja be nayanI dRSTie be prakArarUpe graMthakArazrI jaNAve che. kathaMcit "sat" rUpAntara pAmaiM, sarvathA viNasaI nahIM. te dravyArthika nayano pariNAma kahio. pUrva sat paryAyaI viNasai. uttara 'asat" paryAyai upajai. te paryAyArthikanayano pariNAma kahio. e abhiprAya jotAM-eka rUpAntara pariNAma vinAza, eka arthAntarabhAvagamanavinAza, e vinAzanA 2 bheda jANavA. dravyArthikanaya nityadRSTinI pradhAnatAvALo hovAthI tenI vicAradhArA evI che ke jIva-pudgala Adi koI paNa sat vastu kathaMcit rUpAntara pAme che. paraMtu sarvathA vinAza pAmatI nathI. jema ghaTa phuTe to kapAla thAya, akhaMDa paTa phATe to khaMDapaTa thAya, dUdha jAme to dahIM thAya, dahIM bhAge to chAza thAya. Ama vicAratAM koI paNa dravya sarvathA nAza pAmatuM nathI. mAtra navA navA rUpe ja bane che. tethI junA rUpe je nAza thayo ane navA rUpe je utpAda thayo tene ja rUpAntaranAza kahevAya che. mAtra paryAya ja (svarUpa ja) badalAya che. dravya to sadA nitya naikAlika dhruva che. AvA prakArano dravyArthika nayano pariNAma (adhyavasAya-vicAradhArA) che. Page #174 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 459 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-26 paraMtu paryAyArthikanaya anityadRSTinI pradhAnatAvALo hovAthI teno abhiprAya evo che ke jIva-pudgala Adi koI paNa sat vastumAM pUrvasamayavartI je sat paryAya che. te paryAyapaNe dravya paNa nAza pAme che. ane uttarakAlano paryAya hAla je AvirbhAva nathI, paNa at che. te uttarakAlIna paryAya jyAre pragaTa thAya tyAre te paryAyapaNe dravya paNa utpanna thAya che. Avo paryAyArthikanayano pariNAma che. sArAMza ke mAtra paryAya ja badalAya che ane dravya tenu te ja dhruva rahe che ema nahIM. paraMtu paryAya badalAye chate dravya paNa pUrvaparyAyarUpe nAza pAme che. ane uttara paryAyarUpe navuM ja dravya Ave che. Ama dravyanI parAvRtti thatI hovAthI tene arthAntaranAza kahevAya che. A banne nayonA abhiprAyo jotAM eka rUpAntaranAza ane bIjo arthAntara nAza, Ama be nayone anusAra vinAzanA be bheda jANavA. dravyArthikanayanI dRSTie dravya viNasatuM ja nathI. mAtra paryAyo (rU5) ja badalAya che. eTale rUpAntaranAza ja thAya che ane dekhAya che. paraMtu paryAyArthikanayanI dRSTie paryAya nAza pAme chate te rUpe dravya paNa nAza ja pAme che. dravya navuM rUpa dhAraNa kare che. navA paryAyarUpe dravya ja utpanna thAya che. eTale artha ja (dravya ja) badalAtuM hovAthI arthAntaravinAza thAya che. ane te ja dekhAya che. nizcayanayanI dRSTie pratisamaye dravya rUpAntara ja pAme che. dravyano nAza thato nathI. paraMtu dravya to dhruva ja rahe che. tethI rUpAntaranAza ja kahevAya che. paraMtu vyavahAranaya sthUladRSTivALo hovAthI viziSTarUpa badalAya tyAre rUpanI sAthe dravya paNa badalAyuM che Ama mAnIne dravyano paNa nAza dekhe che. tethI te nayanI dRSTie divyAntaravinAza kahevAya che. saMkSepamAM sAra e che ke-dravyanuM rUpa badalAyuM che. (dravya tenuM teja rahyuM che) Ama vicArIe tyAre rUpAntaranAza, ane saMyogavibhAgAdi thavAthI jANe dravya ja badalAI gayuM cheAma vicArIe tyAre arthAntaranAza kahevAya che. zAstromAM kahyuM che ke pariNAmo hyarthAntaragamanaM, na ca sarvathA vyavasthAnam / na ca sarvathA vinAzaH, pariNAmastadvidAmiSTaH // satparyAyavinAzaH prAdurbhAvo'satA ca paryAyataH / (PI) 7 Page #175 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 460 DhALa-9 : gAthA-26. dravya-guNa-paryAyano rAsa dravyANAM pariNAmaH, proktaH khalu paryavanayasya // 4 vana samati, prajJApanA pa6 (23) vRtti che 1-24 che pariNAma eTale arthAntaragamana thavuM te. koI paNa padArtha sarvathA tenA te ja svarUpamAM raheto nathI. tathA sarvathA koI paNa padArtha nAza pAmato nathI. Avo pariNAma (paryAya) che. Ama taDhipuruSone AvA prakArano pariNAma ISTa che. je AvirbhAve vidyamAna paryAya che. teno vinAza thAya che. ane je pragaTapaNe asat (avidyamAna) paryAya che. teno prAdurbhAva thAya che. dravyono Avo pariNAma che. Ama paryAyArthika nayanI apekSAe pariNAma kahelo che. uparokta bane gAthAmAM pariNAmano je artha karyo che. tathA paryAyArthikanayanI je dRSTi samajAvI che te A vacanane sammati ApatuM pada prajJApanAjInI vRttimAM che. tyAMthI jANavuM. | 157 | aMdhArAnAM udyotatA, rUpAntarano pariNAma re ! aNunaI aNu aMtara saMkramaI, arthAntaragatino ThAma re ! jinavANI prANI sAMbhaLo ! 9-25 / gAthArtha- aMdhakAramAMthI je prakAzitatA thAya che. te rUpAntarapariNAma che ane eka aNunI sAthe bIjo aNu joDAtAM je kripradeza skaMdha bane che te arthAntaragatinuM udAharaNa che. | 9-25 | Tabo- tihAM-aMdhArAnai udhotatA, te avasthita dravyano rUpAntara pariNAmaI rUpa nAza jANavo. aNunAI-paramANunaI aNuAMtara saMkramaI dvipradezAdibhAva thAI chaI, tihAM-paramANuparyAya mUlago TaLyo, AMdhaparyAya Upano, teNaI karI arthAtaragati rUpa nAzano ThAma jANavo. | 9-25 I vivecana- nAzanA be prakAra che. 1 rUpAntara pariNAma ane 2 arthAntaragamanapariNAma. tyAM koI paNa dravya junA svarUpe nAza pAmIne navA rUpe bane tene rUpAntara nAza kahevAya che. ane saMyoga athavA vibhAgAdika vaDe mUlabhUta dravyano jANe nAza thayo che. Ama jaNAya te arthAntaranAza kahevAya che. A bannenAM eka eka udAharaNa Ape che. Page #176 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 H gAthA-26 461 tihAM- aMdhArAnaI udyotatA, te avasthita dravyano rUpAntara pariNAmai rUpa nAza jANavo. aNunaI- paramANunaI aNuaMtara saMkramaI dvipradezAdibhAva thAI chaiM. tihAMparamANuparyAya mUlago Talyo. skaMdhaparyAya Upano, teNaI karI arthAntaragati rUpa nAzano Ama nAkhavo. // 1-2 // je aMdhakAra che. te ja sUryodayAdi thatAM udyota svarUpe (prakAzapaNe) pariNAma pAme che. tyAM rUpAntarapaNuM pAmavA svarUpe aMdhakArano nAza thayo kahevAya che. kAraNa ke aMdhakAramaya je pudgaladravya hatuM te ja dravya udyotapaNe parAvartana pAmyu che. paraMtu pudgala paNe to te dravya te ja sthitimAM rahyuM che. te dravyamAM dravyapaNe kaMI parAvartana thayuM nathI. mAtra pudgaladravyomAM je aMdhakAraparyAya hato te gayo che ane udyotaparyAya Avyo che. pudgaladravyanI sthiti to tevIne tevI ja rahI che eTale te parAvartanane rUpAntarapariNAma nAmano nAza kahevAya che. kAraNa ke aMdhakArarUpa gayuM. ane udyota rUpa thayuM. jyAre eka paramANu bIjA paramANunI sAthe maLe che ane banne paramANu sAthe maLIne dvipradezI skaMdhapaNe pariNAma pAme che. tyAre eka eka aNumAM je "aNudravyapaNu" hatuM. teno je nAza thaI jAya che te arthAntaragamana svarUpe nAza thayo kahevAya che. kAraNa ke jyAre A nAza thAya che ane yaNuka bane che. tyAre aNu je aNupaNe bhUlabhUta dravya hatuM. te have aNupaNe rahetuM ja nathI. te aNusvarUpa dravyapaNuM mULathI ja TaLI gayuM. have te skaMdha banyo. mATe A arthAntaragamana nAza kahevAya che. jo ke nizcayanayathI to be aNu sAthe maLIne je hrayaNuka banyo te paNa rUpAntara nAza ja che. to paNa saMyoga-vibhAga Adi dvArA utpatti-nAza jyAre thAya che. tyAre jANe junu dravya cAlyu gayu hoya tema bhAse che tethI ahIM tenI judI vivakSA karIne arthAntaragamana nAza kahela che. A ja vAta graMthakArazrI AgaLa AvanArI gAthAmAM vadhAre spaSTa kare che. || 158 || aNunai chai yadyapi khaMdhatA, rUpAntara aNu saMbaMdha re / saMyoga vibhAgAdika thakI, to paNi e bheda prabaMdha re. 11 jinavANI prANI sAMbhaLo || 9-26 || Page #177 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 462 DhALa-9 : gAthA-26 dravya-guNa-paryAyano rAsa gAthArtha- eka paramANunI sAthe bIjA paramANuno saMbaMdha thatAM je skaMdhatA thAya che. te jo ke rUpAntaratA ja che. to paNa saMyoga-vibhAga AdithI dravyavinAzanA bhedonI A racanA samajAvI che. 9-26 | Tabo- yadyapi aNunai aNusaMbaMdhai khaMdhatA chaiM. te rUpAntara pariNAma ja chaI. to paNi saMyoga-vibhAgAdikarUpai dravyavinAza saividhyanuM ja, e upalakSaNa jANavuM. je mATai dravyotpAdavibhAgai ja jima paryAyotpAdavibhAga, timadravyanAzavibhAgaiM ja paryAyanAzavibhAga hoI, te samudayavibhAga anai arthAtaragamana e 2 prakAra ThaharAI. pahalo-taMtu paryata paTanAza, bIjo ghaTotpatti mRtaiiDAdinAtha jANavo. vakta 2 sammatta vigamassa vi esa vihI, samudayajaNiyammi so u duviappo / samuvimAmitta, atyaMtaramAvAmaut a | 3-34 che -ra6 vivecana- nAzanA jo ke be prakAro jaNAvyA che. rUpAntaratA ane arthAntaratA. chatAM paramArthathI eTale nizcayanayathI rUpAntaratA eka ja prakAra che. vyavahAranayathI A be bheda che te vAta spaSTa kare che. yadyapi aNunaiM aNusaMbaMdhaI khaMdhatA chaiM. te rUpAntara pariNAma ja chai. to paNi saMyogavibhAgAdika rUpaI dravyavinAza-dvaividhyanuM ja, e upalakSaNa jANavaM. je mATaiMdravyotpAdavibhAgaI ja jima paryAyotpAdavibhAga, tima dravyanAzavibhAgaI ja paryAyanAzavibhAga hoi. te samudayavibhAga anaiM arthAntaragamana e 2 prakAra ThaharAi. pahalo taMtuparyanta paTanAza, bIjo ghaTotpattiM mRtpiDanAza jANavo. uktaM ca sammattI jo ke ame nAzanA be prakAra upara jaNAvyA che. ane tenAM be udAharaNo paNa ApyAM che. eka rUpAntaratA pariNAma-jema aMdhakAramAM udyotatA Ave che te, ane bIjuM arthataratA-jema ke eka aNu bIjA aNu sAthe maLyo chato kayaNuka bane che te. A banne nAzamAM sUkSma vicAraNA karatAM samajAze ke je koI nAza thAya che. te rUpAntaratApariNAma rUpa ja hoya che. kAraNa ke arthAntaratA zabdano artha evo thAya che ke koI paNa eka dravya bIjA dravya rUpe thAya ane potAnA rUpe nAza pAme che, paraMtu AvuM kadApi banatuM ja nathI kema ke jIva dravya game Page #178 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-27. 463 teTalo samaya ajIva sAthe (zarIra sAthe) rahe to paNa te jIva ajIva banI jAya AvuM kyAreya paNa banatuM nathI. tethI arthAntaratA kyAreya paNa koI paNa dravyanI thatI nathI. A rIte jo ke aNuno anya aNunI sAthe saMbaMdha thatAM je skaMdhatA thAya che ane aNutAno nAza thAya che. te paNa rUpAntarapaNiAma ja che. to paNa saMyoga ane vibhAgAdika rUpe dravyano je vinAza thAya che. te jaNAvavA mATe nAzanA AvA prakAranA be bheda pADayA che. Ama adhyAhArathI jANavuM. eTale ke saMyogathI je nAza thAya che. tathA vibhAgathI je nAza thAya che. ane vimAAti mAM lakhelA mAri zabdathI saMyoga-vibhAga Ama ubhaya vaDe je nAza thAya che. te banne (traNe) prakArano nAza (rUpAntaranAza svarUpa hovA chatAM) sthUlavyavahAranayanI dRSTie tene arthAntaragamana svarUpavALo nAza kahelo che. Ama jANavuM. kAraNa ke aNuonI sAthe aNuo maLavAthI jANe navuM ja eka dravya utpanna thayuM hoya ema jagatamAM dekhAya che ane manAya che. tethI chuTA chuTA dravyarUpe (svataMtra paNe aNu svarUpe je paramANuo hatA) teno nAza thayo che. ane kayaNukAdipaNe navA dravyano utpAda thayo che. Ama mAnavAthI A vAta samajAI jAya che. ghaNA takhtaone yathAyogya sthAne joDavAthI paTa banyo, teno artha e thayo ke chuTA chuTApaNe tantudravyano nAza thayo. ane paTapaNe navA dravyanI utpatti thaI A arthAntara nAza che. tathA taMtuonA saMyogathI jema nAza samajAvyo. tema vibhAgathI paNa nAza samajI levo. taMtuono vibhAga karavAthI khaMDapaTanI jema utpatti thaI, tema akhaMDapaTano nAza paNa thayo ja che. A ja rIte saMyoga ane vibhAga ema ubhaya sAthe hoya tyAM paNa nAza jANI levo. Ama, saMyogajanya ane vibhAgajanya (tathA ubhayajanya) je je nAza thAya che. te rUpAntaranAza hovA chatAM paNa jANe navuM dravya ja banyuM che Ama vyavahAramAM bhAsa thato hovAthI jANe junu dravya nAza pAmyuM che Avo paNa bhAsa thAya ja che A jaNAvavA mATe ja rUpAntaratA ane arthAntaratA Ama nAzanuM vaividhya = dvividhapaNuM kahyuM che. vAstavika rIte to sarve dravyo pota potAnA paryAyomAM rUpAntaratAne ja mAtra pAme che. eTale eka ja bheda nAzano saMbhave che. chatAM jyAM mukhyapaNe dravyano dhruvabhAva dekhAto hoya ane temAM vividha pariNamana ja mAtra jaNAtuM hoya, jema ke devadatta paNe dhruva evA dravyamAM bAlya yuvA ane vRddhAvasthA svarUpa paryAyonuM palaTAvApaNuM je che. te rUpAntaranAza kahevAya che ane jyAM saMyoga-vibhAgAdinA kAraNe sthUlavyavahArathI dravyanuM ja mukhyapaNe utpatti-nAza paNuM dekhAtuM hoya, jaNAtuM hoya, bolAtuM hoya te Page #179 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 464 DhALa-9 : gAthA- 27 dravya-guNa-paryAyano rAsa arthAntaragamana kahevAya che. jema ke te ja devadattanuM maraNa pachI devAdibhAva rUpe thavuM. ahIM paryAya badalAyo hovA chatAM dravya ja badalAI gayuM evo vyavahAra thAya che. mATe A arthAntaragamana che tathA A ja pramANe pudgaladravyamAM varNAdi guNadharmo badalAya to rUpAntaratA nAza, ane aNuono saMyoga-vibhAga thAya to arthAntaranAza, Ama trividhatA jaNAvavA mATe A kathana karela che. 3patnakSa nAkhavuM = ATalI vAta upalakSaNathI samajI levI. A rIte jotAM paryAya badalAvA rUpa pUrva paryAyano nAza che. Ama rUpAntaratA nAmano nAzano eka ja prakAra che. chatAM sthUlavyavahArathI dravyanAza gaNIne 2 bheda kahyA che. ne mAThuM = kAraNa ke prayogajanya ane vizrA Ama utpattinA je 2 prakAro samajAvyA, tyAM paNa dravya to anAdi-anaMta hovAthI dhruva che. paryAyo ja utpanna thAya che. paraMtu paryAya ane dravya kathaMcit abhinna hovAthI paryAyono je utpAda che. te ja dravyano utpAda kahevAya che. tethI dravyanA utpAdanA vibhAgomAM (prayogajanya ane vizramA Ama dravyanI utpattinA 2 prakAromAM) jema paryAyonI ja utpattinA prakAro che. (kAraNake dravya to anAdi-anaMta-dhruva che. paryAyo ja navA navA utpanna thAya che, chatAM dravyanA ja utpAda kahevAya che tema A be gAthAomAM dravyanA nAzanA je vibhAgo (rUpAntaratA ane arthAntaratA) jaNAvyA che te paNa paryAyanA ja nAzanA prakAro jANavA. chatAM dravya-paryAya-kathaMcit abhinna hovAthI te dravyanA nAzanA prakAra kahevAya che. sArAMza ke- dravyanI utpattinA 2 vibhAgomAM jema paryAyo ja utpanna thAya che. paryAyanI ja utpattinA e vibhAgo che. paraMtu dravya ane paryAya ema banneno abheda hovAthI dravyanA utpAda kahevAya che. tema atyAre nAzanA je bheda samajAvAya che. te paNa paramArthathI paryAyanA ja nAzanA vibhAgo che. paraMtu dravya-paryAyano abheda hovAthI dravyanA nAzanA vibhAgo kahevAya che. dUdhamAMthI dahIM bane tyAre "dahIM dravya banyuM" "dahIM dravya banyuM" Ama vyavahAramAM dravyanI utpatti bolAya che paraMtu vAstavika to temAM paryAyanI utpatti che. kAraNa ke dUdha-dahIM vigere bhAvo mUlabhUta pudgaladravyanA paryAyo ja che. to paNa banneno abheda hovAthI dravyanI utpatti kahevAya che. tevI ja rIte dUdhadravya nAza pAmyuM. dUdhadravya nAza pAmyuM. ItyAdi rIte je dravyano nAza kahevAya che. te paryAyano nAza che. chatAM abheda hovAthI dravyano nAza thayo Ama kahevAya che. Page #180 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa . DhALa-9 : gAthA-28 465 tethI samudAyajanita dravya utpAda jema prayogajanya paNa hoya che. (jema ke ghaTapaTAdi) ane vizrA paNa hoya che (jema ke vAdaLa-vijaLI vigere). tevI ja rIte samudAyajanita nAza paNa 1 samudAyavibhAga ane 2 arthAtaragamana rUpe 2 prakArano hoya che. eTale ke ghaNA aMzo bhegA thaIne je avayavI banyo che. te aMzono vibhAga thavAthI avayavI dravyano je nAza thAya che. te samudAya vibhAga janya nAza nAmano A prathamabheda che. jema ke taMtuparyaMta paTanAza, ghaNA tajuonuM baneluM eka paTa che. tenA taMtuo kheMcatA jAo, jema jema taMtuo kheMcAtA jAya che tema tema paTadravyano nAza thAya che. A je nAza thayo. te vastuono yathAsthAne goThavAyelo je samudAya hato. te samudAyano vibhAga thavAthI nAza utpanna thayo kahevAya che. te samudAya vibhAganA nAmano prathamabheda che. jyAM avayavono vibhAga na thAya, jeTalA avayavo che. teTalA ja barAbara rahe, eka paNa hInAdhika na thAya paraMtu je svarUpe hoya tenAthI anya svarUpe thAya, eTaleke enuM svarUpa mAtra badalAya paNa te svarUpa evuM badalAya ke jANe dravya ja badalAI gayuM hoya. evuM lAge paraMtu aMzo hIna ke adhika thayA na hoya te arthAntaragamana nAza kahevAya che. jema ke ghaTotpatti mRtiMDAdinAza. eTale ke jyAre jyAre ghaTanI utpatti karIe tyAre tyAre te te kAryanI utpattimAM pUrvakAlamAM rahelo mRtiMDa rUpe je AkAra (tathA mAri zabdathI ghaTa banAvatAM thatA sthAsa koza-kuzUlAdi je AkAro) che. te AkArono nAza thAya che. kAraNake te kAle mRtyiMDAdi AkArono nAza thAya, to ja ghaTotpatti bane che. ahIM mRtyiMDadravyano je nAza kahevAya che. te (rUpAntara nAza hovA chatAM) arthAtaragamana nAza kahevAya che. A rIte samudAyajanita nAzanA be prakAra che eka samudAyavibhAga ane bIjo arthAntaragamana, sampatitarkamAM paNa A ja pramANe kahyuM che. te gAthA A pramANe che. - vigamassa vi esa vihI, samudayajaNiyammi so u duviappo / samudayavimAnamAM, ataMramAvAmau a | 3-34 che ke 1-ra6 che nAzanA bhedonI paNa A ja vidhi che. (utpattinA bhedonI jema ja nAzanA bhedo paNa jANavA.) samudAyajanita nAzamAM te nAza be prakAre che. eka samudAyano vibhAga mAtra thAya che jema ke ghaTa phUTe, paTa phATe, ityAdi ane bIjo Page #181 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-9 : gAthA28 466 dravya-guNa-paryAyano rAsa arthAntarabhAvagamana jema ke mRrliMDano nAza thaIne ghaTotpatti thAya te, Ama nAzanA be prakAro samajAvyA. / 159 | dhruvabhAva thUla RjusUtrano, paryAyasamaya anusAra re ! saMgrahano teha trikAlano, nija dravyajAti niradhAra re . jinavANI prANI sAMbhaLo | 9-27 / gAthArtha- dhruvabhAva paNa 2 prakArano che. prathama prakAra skUlaRjusUtra nayane anusAra paryAyanA kAla pramANa" jANavo. ane bIjo saMgraha nayane anusAra je trikAladhRvatva che te. jema ke potapotAnI dravyajAti. Ama be bheda jANo. | 9-27 || Tabo- dhuvabhAva paNi-pUla, sUkSma bhedaI 2 prakArano, pahalo-pUlabAjusUtranayanai anusArai manuSyAdika paryAya, samaya mAna jANavo. bIje-saMgraha nayanai saMmata, te trikAlavyApaka jANavo. paNi jIva-puSNalAdika nija dravyajAti = Atma dravya guNa paryAyanuM AtmadravyAnugata ja dhrauvya, pudgala dravya guNa paryAyanuM pudgaladravyAnugata ja dhrauvya. Ima nija nija jAti nirdhAra jANavo. I 9-27 II vivecana- dharmAstikAyAdi pAMce dravyomAM (kALa dravya e upacarita dravya hovAthI vivakSA karela nathI) utpAdana ane nAzanA be be prakAro jaNAvyA. chatAM A pAMce dravyo anAdi kALathI che. ane anaMtakALa raheze. sarvadA vidyamAna che. dharma-adharma-AkAza eka che. ane jIva-pudgalo anaMta che. je dravyo jeTalAM che. te dravyo teTalAM ja rahevAnAM che. koI paNa dravyomAM mUlabhUta dravyapaNe vRddhi ke hAni thatI nathI ane thavAnI nathI. tathA navAM dravyo umerAtAM nathI. ane je che teno sarvathA nAza kadApi thato nathI. chatAM A saMsAramAM je utpatti ane nAza dekhAya che. Aje je padArtha jevo dekhAya che te padArtha AvatI kAle tevo nathI dekhAto. A saghaLuM dravyonuM parivartana (rUpAntara) mAtra che. saMyoga ane vibhAgane lIdhe paryAyane AzrayI dravyano utpAda-nAza kahevAya che. be Adi aNuonA saMyoge layaNuka-caNaka, taMtuonA saMyoge paTa, takhtaonA vibhAge paTanAza, ghaTanA avayavonA vibhAge ghaTanAza. ItyAdi je kaMI nAza-utpatti dekhAya che. te sarva Page #182 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 467 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-28 rUpAntaratA che. chatAM te rUpAntaratAnA AdhArabhUta aMdara raheluM mUlabhUta je dravya che. te sadA avasthita che. jemAM A rUpAntaratA thAya che. - koI paNa eka paryAya upaje che. bIjo paryAya vilaya pAme che. pratisamaye pAMce mUlabhUta dravyomAM parivartana cAlyA ja kare che. jo A parivartana tarapha dRSTipAta karIe to sarvatra utpAda ane nAza ja dekhAya che. ane A saghaLAM parivartano jemAM thAya che. tevA prakAranA aMdara rahelA "sthAyitattva tarapha" dRSTipAta karIe to mULabhUta dravya dhruva che. Ama paNa avazya dekhAya ja che. dharma-adharma ane AkAza dravyomAM paNa A rIte paradravyonA saMyoga-viyoge utpAda ane nAzanA prakAra samajI levA. have dhruvabhAva paNa be prakArano che. te samajAve che. dhruvabhAva paNi sthUla-sUkSma bhedaI 2 prakArano, pahalo-sthUlaRjusUtranayanaiM anusAraiM 'manuSyAdika paryAya. samaya mAna jANavo. bIjo-saMgrahanayanaiM sammata te trikAlavyApaka jANavo. paNi jIva-pudgalAdika nija dravyajAtiM = Atma dravyaguNa paryAya, AtmadravyAnu gata ja dhauvya, pudgala dravyaguNa paryAya- pudgaladravyAnugata ja dhauvya, ima nija nija gati nirdhAra gAvo. 2-ra7 | jema utpatti be prakAre che. tathA nAza be prakAre che. tema dhruvabhAva paNa be prakAre che. 1. sthUladhruvabhAva ane 2. sUmadhruvabhAva AvA prakAranA bhedoe karIne te dhruvabhAva paNa be prakArano che. tyAM prathama sthUladhruvabhAva RjusUtranayane anusAra jANavo. ane bIjo sUkSmadhruvabhAva saMgrahanayane anusAra jANavo. nayabhedathI A be bheda jANavA. RjusUtranaya vartamAnakALa grAhI che. tyAM manuSya pazu-pakSI Adi svarUpe vartamAnakALe je je "parimita kAlasthAyI"paryAyo che. tenA kALavALu je dhruvatAnuM mAna (mApa) te sthUladhruvabhAva kahevAya che. janmathI maraNa paryanta manuSyAdi paryAya je sthira rahyo che. te skUladhruvabhAva jANavo. jo ke A manuSyAdibhAvo e paNa paryAyo ja hovAthI utpatti-nAza vALA che. Adi ane aMtavALA che. eTale ja parimitakALa ja rahenAra che. pratisamaye badalAvA vALA che. chatAM jyAM sudhI rahe che. tyAM sudhI to sthira che. Ama pUlabuddhithI ja A dhruvatA jaNAvAya che. tethI tene zUladhuvabhAva kahyo che. je je paryAya jeTalo jeTalo kALa Take, teTalA teTalA kALanA mApa samAna A dhruvabhAva jANavo. Page #183 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 468 DhALa-9 : gAthA-28 dravya-guNa-paryAyano rAsa bIjo bheda che saMgrahanayane anusAra, te dhruvabhAva traNe kALano vyApaka jANavo. jema ke jIvadravyano jIvadravyapaNe dhruvabhAva, pugaladravyano pudgaladravya paNe dhruvabhAva, Ama saikAlika je dhrauvyabhAva che. te sUmadhruvabhAva kahevAya che. pAMce dravyo anAdi anaMta hovAthI sadA sUmadhruvabhAvavALAM ja che. ane manuSyAdi te te vivakSita paryAyane AzrayI parimitakALapaNe paNa dhruvapaNuM che. te zUladhruvabhAva jANavo. sArAMza ke niyatakALasthAyi je dhRvatva te pUla, ane yAtkAlasthAyi je dhRvatva te sUkSma. Ama be bheda jANavA. - saikAlika evo je sUkSmadhruvabhAva che te pota potAnI jAtine AzrayI jANavo. eTale ke cetanadravyanA je guNa-paryAyo che. temAM cetanadravyanuM anvayapaNuM e ja dhrauvya jANavuM. evI ja rIte pudgala dravyanA je guNa paryAyo che. temAM pudgaladravyano je anvaya, te ja dhrauvya jANavuM. paraMtu cetananA dravyaguNaparyAyomAM pudgalano anvaya ke pudgalanA dravyaguNa paryAyomAM cetanano anvaya, AvuM drauvya na jANavuM. A pramANe pota potAnI mUlabhUta dravyajAtine AzrayIne saMgrahAyane mAnya evuM A dhRvatva che. Ama nirdhAra karIne nirNaya karIne) A tattva jANavuM. / 160 / savi artha samayamAM bhAkhiA, Ima vividha trilakSaNazIla re .. je bhAvaI ehanI bhAvanA, te pAvaI sukha jasa lIla re jinavANI prANI sAMbhaLo || 9-28 | gAthArtha- A pramANe sarve paNa padArtho judI judI rIte traNa lakSaNothI yukta che. Ama jainasiddhAntamAM kaheluM che, je mahAtmAo A traNalakSaNAtmaka tattvonI ciMtavANA karaze, te sukha ane yazanI lIlAne pAmaze. | 9-28 Tabo- Ima samaya kahiI-siddhAMta, temAMhi-sarva artha vividha prakArai vilakSaNa kahii, utpAda vyaya dhrauvya, tatsIla-tasvabhAva bhAkhiyA, je puruSa e trilakSaNa svabhAvanI bhAvanA bhAvaI. te vistArarUcisamyakatva avagAhI aMtaraMga sukha anai prabhAvakapaNAno yaza, tehanI lIlA pAmai. I 9-28 H vivecana- utpAdanA be prakAra 1 prayoga ja, 2 vizrasA, tathA nAzanA paNa be prakAra 1 rUpAntara pariNAma, 2 arthAntarabhAvagamana, tathA dhruvanA paNa 2 bheda. 1 Page #184 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-9 : gAthA-28 469 sthUladhrauvyabhAva 2 sUkSmadrauvyabhAva. A pramANe pratyeka padArthomAM pratyeka samaye A tripadI-trilakSaNa avazya hoya ja che A traNa lakSaNo hoya to ja te sat kahevAya che. tethI koIpaNa padArtha ekAnte nitya (dhruvabhAvavALo) nathI ke ekAnte anitya (utpAdavyayavALo) nathI. kathaMcit nitya ane kathaMcit anitya che. paryAyonI apekSAe dravya paNa pratisamaye utpAda-nAzavALuM che. chatAM sthAyitattva paNe bhUlabhUta AdhAra svarUpe aMdara raheluM dravya dhruva paNa che ja. ima samaya kahiiM- siddhAnta, temAMhi sarva artha vividha prakAraiM trilakSaNa kahiiM, utpAda vyaya dhrauvya tatzIla - tatsvabhAva bhAkhiyA, je puruSa e trilakSaNasvabhAvanI bhAvanA bhAvaI. te vistAra ruci samyaktva avagAhI aMtaraMga sukha anaI prabhAvakapaNAno yaza, tehanI bhItA pAmaDuM // 1-28 // A pramANe "samayamAM" eTale ke jainasiddhAntamAM sarve paNa padArtho vividhaprakAre arthAt anekaprakAre, utpAda vyaya ane dhrauvya Ama traNe lakSaNonA zIla (svabhAva) vALA che. Ama jinezvara bhagavaMtoe kahelA che. koI paNa padArtha, koI paNa samayamAM, A 3 lakSaNomAMthI koI ekAda lakSaNathI paNa rahita nathI. dharmAstikAyAdi sarve paNa padArtho pUrvaparyAyathI nAzavALA che. uttara paryAyathI utpattivALA che. ane dravyabhAve sadA dhruva che. je je mahAtmA puruSo A traNa lakSaNanI ciMtavaNA karaze. bhAvanA bhAvaze, niraMtara tenI jJAnagoSThImAM ja vartaze, teonI paramAtmAnA zAsana pratye ane padArthonA yathArtha svarUpa pratye rUci dina-pratidina vistAra pAmaze, vRddhiyukta banaze, AvA prakAranI vistAravALI, dRDha, majabUta, IndrAdi devothI paNa alita evI rUci svarUpa AtmAnA "samyaktva" guNanuM avagAhana karIne (samyaktva pAmIne) prathama to "aMtaraMga sukhane" prApta karaze. padArthamAtramAM traNa lakSaNonA svarUpano vicAra karavo ane tenAthI padArtha mAtra pratye "paradravya che. anitya che." Ama samajI rAgAdi kASAyika bhAvo ochA karI svabhAvadazAnI ramaNatAno je AnaMda mANavo, te AnaMda koI apUrva ja che. jeNe mANyo hoya tene ja tenI kiMmata samajAya, jagatanAM viSayasukhono AnaMda parimitakALavALo ane upAdhiothI bharapUra che. ane A trilakSaNanA svarUpanI bhAvanAno AnaMda adbhUta che. nirupAdhika che. te AnaMdanA anubhavamAM je AtmAo varte che. teono samaya kyAM pasAra thaI jAya che. tenI teone potAne paNa khabara paDatI nathI. Page #185 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-9 H gAthA-28 dravya-guNa-paryAyano rAsa tattvanI ciMtavaNAnI mastI koI ora ja hoya che. temAM ja tanmaya thayelA ane sAMsArika bhAvo bhUlI gayelA mahAtmAonAM karmo alpasamayamAM tuTI jAya che. karmo ja jANe tenAthI bhaya pAmyAM hoya tema bhAgI jAya che. ane guNonA AvirbhAvarUpa vADI lIlIchama thaI jAya che. A aMtaraMga sukhano AnaMda che. te to pAme ja che. paraMtu te pAmyA bAda vizALa zAstrajJAna meLavIne gAme gAma sAcA mArganI prarUpaNA karavA dvArA te ja mahAtmApuruSo jainazAsananI prabhAvanA karatA karatA jaina-zAsananA prabhAvaka paNAno yaza" paNa prApta kare che. prabhAvakapaNAnA yazanI lIlA meLave che. aMtaraMga sukha ane prabhAvaktAno yaza Ama banne bhAvo maLe che "yaza" zabdathI graMthakartAe potAnuM nAma paNa sUcavyuM che. | 161 || 470 navamI DhALa samApta ~~ Page #186 -------------------------------------------------------------------------- ________________ (DhALa- dazamI) bhinna abhinnativihatiya lakSaNo, bhAsio ImAmaIre asthA bheda dravya guNa pajavanA havaI, bhAkhI jaI paramatya 10-1 || samakti sUvuM re INi pari Adaro, samakti viNa savi baMdha ! samakti viNa je re haTha mAragi paDiA, te savi jAti re aMdha || 10-2 // samakti sUvuM re INi pari Adaro // gAthArtha- bheda, abheda, trividha, trilakSaNavALo eka eka padArtha che. A pramANe meM pahelAM (DhALa-2, gAthA-ramAM) je kahyuM hatuM te samajAvyuM. have dravyanA, guNanA ane paryAyanA paramArthadRSTie je bhedo che. te vistArathI kahIe chIe. je 10-1 | A pramANe samyakatvarUpI "sudhA" (amRta) svIkAro, samyakatva vinA karAtI jJAna ane kriyAnI saghaLI pravRti "dhaMdha" (dhAMdhala-dhamAla) che. dhyAdhdha = buddhinI aMdhatA che. samyakatva vinA je loko haThAgrahanA mArgamAM paDyA che. te sarve janmAMdha che. Ama jANavuM. / 10-2 // - Tabo- "bhina, abhina, trividha, trilakSaNa, eka artha chaI." ehavuM. je pahalAM dvArarUpa kahiuM hatuM, te maI vistArInai-eTalaI DhALe kahiuM, havaI-dravya guNa paryAyanA je paramArthaI bheda chaI te vistArI bhAkhiI chaU I 10-1 eNI paridravya guNa paryAya paramArtha vicArInai, vistArarUci samakti Adaro, tAdaza dhAraNAzakti na hoI, anaI e vicAra bhAvathI sahaI, jJAnavaMtano sagI hoI, tehanaI paNi yogyatAi dravya samakti hoI. e 2 prakAra. samaktivaMtanI dAnadayAdika je thoDII kriyA, te sarva saphala hoI. kavatti vizivam dANAiAo eyammi, ceva sahalAo hu~ti kiriAo / thAgo vi Tu naDDA, movamavahanAmo para ma che -20 che Page #187 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-10 : gAthA-1-2 dravya-guNa-paryAyano rAsa e samakti vinA sarva kriyA dhaMdharUpa jANavI. samakti vinA je agItArtha, tathA agItArthanizrita sva-svAbhiniveza haThamArgi paDiA chaIM. te sarva jAti aMdha sarakhA jANavA. te "bhaluM" jANI kara, te paNi bhaluM na hoI. vataM = suMdarabuddhIi kayaM, bahuaM pi Na suMdaraM hoI / 472 te mArTi 'dravyaguNa paryAya bheda parijJAnaU karIna sUchuM samakti Adaro" e hitopadeza. || 10-2 || vivecana- "" nuM lakSaNa je tripadI-vailakSaNya hatuM. te navamI DhALamAM samajAvyuM. A pramANe bIjI DhALanI bIjI gAthAmAM je ame Ama kaheluM hatuM ke "dravya-guNa ane paryAya"nA paraspara bhedAdi (bheda-abheda-trividha-trilakSaNa) samajAvIzuM te ame samajAvyA. have dravyAdinA bheda samajAvIe chIe. " bhinna, abhinna, trividha trilakSaNa eka artha chai" ehavuM je pahalAM dvArarUpa kahiuM hutuM, te maI vistArInaI-eTalai DhAle kahiuM. havai-dravya guNa paryAyanA je paramArtharUM meT chaDuM, te vistArI mAhirUM rU. 5 20-2 // dravya-guNa ane paryAyo paraspara 1 kathaMcit bhinna che. tathA 2 kathaMcit abhinna che. 3 dravyAtmaka guNAtmaka ane paryAyAtmaka che. 4 tathA utpAda-vyaya-dhruva Ama traNa lakSaNAtmaka che AvA prakAranuM je pahelAM bIjI DhALanI bIjI gAthAmAM dvArarUpe kahyuM hatuM. ATalAM dvAro ame A dravyaguNa paryAyanA rAsamAM kahIzuM, AvA prakAranuM pahelAM ame je kahyuM hatuM. te viSayano ghaNo vistAra karIne ATalI DhALomAM (1thI9 DhALo sudhImAM) ame samajAvyuM. have A dazamI DhALathI dravya-guNa ane paryAyanA paramArthathI (vAstavika paNe) je je bhedo (prakAro) che. te saghaLA bhedo vistArathI kahIe chIe. // 162 5 eNI pariM dravya guNa paryAya paramArtha vicArInaI, vistAra ruci samakita Adaro. tAdRza dhAraNAzakti na hoi, anaI e vicAra bhAvathI saddahai, jJAnavaMtano rAgI hoi, tehanaiM paNi yogyatAiM dravyasamakita hoi. e 2 prakAra. samakitavaMtanI dAnadayAdika je thoDI kriyA, te sarva saphala hoi. uktaM ca viMzikAyAm A rIte dravya guNa ane paryAyano paraspara kathaMcirbheda paNa che ke je bIjI DhALamAM samajAvyo che. kathaMcit abheda paNa che ke je trIjI DhALamAM samajAvyo che. tethI Page #188 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-1-2 - 473 kathaMcit bhinAbhina che ke je cothI DhALamAM samajAvyo che. tethI samasta padArtho saptabhaMgIrUpa che. paraMtu ekAnta koI eka rUpavALA nathI. anekAntamaya che. A vAta samajavA-samajAvavAnA sAdhanasvarUpe nayonI vAta samajAvI. tathA pUrvottara paryAya rUpe nAza ane utpattimaya che. chatAM dravyasvarUpe dhruva paNa che. ItyAdi je padArthanuM jevuM svarUpa che. tevuM svarUpa = eTale ke pAramArthika svarUpa ame samajAvyuM che. te svarUpane barAbara vicArIne, bhaNIne, gurugama dvArA jANIne, atyanta sUkSmatA pUrvakano abhyAsa karIne vistRta rUcivALuM eTale ke atyanta dRDha rUci-prIti-paramavizvAsavALuM bhAvasabhyatva 'tame Adaro. ke je bhAvasamyakatvane koI calita karI na zake kAraNa ke jyAre potAne je vastu barAbara = yathArtha samajAI hoya, haiyAmAM yathArtha jacI gaI hoya, yuktio pUrvaka besADI hoya, sthira karI hoya tyAre te zraddhAne koNa calita karI zake ? arthAt koI calita na karI zake. AvI majabUta zraddhAvALA samyakatvane tame AvA graMthonA abhyAsa dvArA prApta karo. have kadAca dhAro ke dravya guNa paryAyano atizaya sUkSma abhyAsa karavAnI, samajavAnI, barAbara yathArtha rIte tene saMgata karavAnI ane dhAraNAmAM rAkhavAnI tevI dhAraNAzakti na hoya ane tenA kAraNe dravya-guNa paryAyanuM atizaya sUkSma dhAraNApUrvakanuM jJAna prApta na karI zako to paNa AvA prakAranuM dravyAdinuM svarUpa vAraMvAra sAMbhaLatAM sAMbhaLatAM "A vastuo Ama ja che. jema jinezvarabhagavaMtoe zAstromAM kahI che" AvI pAkI khAtrI thavA rUpa bhAvathI pAkI zraddhA karanArA bano. . tethI je AtmAonI potAnI dhAraNAzakti tevI viziSTa nathI teo paNa jenI vizAla dhAraNAzakti che tevA jJAnavaMta mahAtmA puruSo pratye jJAnaguNe karIne rAgI thayA chatA teo pratye pUjyabhAvavALA jo bane to tevA AtmArthI zraddhAvaMtane paNa yathArtha tattva jANavAnI yogyatAnA guNe karIne (viziSTajJAna na hovA chatAM) dravyasamyakatva hoya che. A pramANe kAM to pote svayaM jJAnI thAya, gItArtha thAya, athavA bhAvathI jJAnIo pratye zraddhA karavApUrvaka gItArthanI nizrAmAM rahe to, Ama be prakAre samatvavALA jIvonI jJAnAbhyAsarUpa ane dayA-dAnAdirUpa je koI alpa pramANanI paNa (alpamAtrAe paNa karAyelI) dharmakriyAo hoya che. te sarve dharmakriyAo karmonI nirjarA karavArUpI phaLa ApavAmAM saphaLa jANavI. pUjyapAdazrI haribhadrasUrijIe viMzatirvizikAmAM kahyuM che ke 'dANAiAo eyammi, ceva sahalAo huMti kiriAo / thAo vi Tu naDDA, monA paramo e che 6-20 / 1. "zuddhadharma viMzikA" nAmanI chaThThI viMzikAnI A vIsamI gAthA che. Page #189 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 474 DhALa-10 : gAthA1-2 dravya-guNa-paryAyano rAsa A samyakatva guNa hote chate ja dAnAdi sarve paNa kriyAo saphaLa jANavI. kAraNa ke (samyakatvapUrvakanI ja) A kriyAo mokSaphaLane ApanArI bane che ane atyanta zreSTha che. 6-20mAM upara mujaba viMzatirvizikAmAM chaThThI viMzikAnI vIsamI gAthAmAM kahyuM che. e samakita vinA sarva kriyA dhaMdharUpa jANavI. samakita vinA je agItArtha tathA agItArthanizrita sva-svAbhinivezaI haThamArgi paDiA chaiM. te sarva jAtiaMdha sarakhA nAvA. te "manuM" nAkho vara, to pA bhavyuM na hoDa. 3kti - ' "suMdarabuddhii kayaM, bahuaM pi Na suMdaraM hoi'' te mATiM "dravyaguNa paryAya bheda parijJAnaiM karInaiM sUdhuM samakita Adaro." e hitopaveza. me 20-2 | upara kahelA "samyakatva" guNa vinA karAyelI sarva dharmakriyAo dhAMdhala-dhamAlarUpa jANavI eTale ke dhyAdhya svarUpa (buddhinI aMdhatA svarUpa) jANavI. kAraNa ke te dharmakriyAo yathArtha karmanirjarA rUpa phaLane ApanArI banatI nathI. je AtmAo AvA prakAranuM samyakatva pAmyA nathI ane samyakatvaguNa vinA pote agItArtha thaIne cAle che athavA agItArthanI nizrAe cAle che te sarve AtmAo potapotAnA manamAM mAnI lIdhelA kumArganA haThAgrahamAM (kadAgrahamAM) paDelA che. ane te sarve janmAMdha sarakhA jANavA. jema janmAMdhane ghaTa-paTa Adi padArtho dekhAtA nathI. tevI rIte A AtmAone dravyaguNaparyAyanuM yathArtha svarUpa samajAtuM nathI. ane tethI te taraphanI upekSAvALA thayA chatA mithyAjJAnamAM ja rAcanArA ane viSayarasamAM ja nAcanArA bane che. AvA AtmAo "mArU bhaluM thaze ema mAnIne dharmakriyA kare paraMtu bhaluM na thAya." jene uMdhI dizA pakaDAI che. te potAnuM ISTagAma A dizAe ja che ema mAnIne gADI doDAve paNa IrTagAma Ave nahIM. balka ISTagAmanuM aMtara vadhatuM jAya. upadezamAlA zAstranI 414mI gAthAmAM kahyuM che ke suMdarabuddhithI (lAgaNIyukta buddhithI) kareluM ghaNuM kArya paNa (ajJAnatAthI) ulaTI dizA tarapha hoya tyAre suMdara phaLa ApanArUM thatuM nathI" te mATe dravyaguNa ane paryAyanA bheda-prabhedonuM yathArthajJAna karIne "sUvuM" = sudhAtulya = amRtatulya evuM athavA suthA = zuddha = nirdoSa evuM samakti AdarI. paNa samyatva vinA bhUlA na bhamo, Avo hitopadeza gurujI ApaNane Ape che. che163 | Page #190 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA 3 dharma adharma he gagana samaya valI, pudgala jIva ja eha | SaT dravya kahiyAM re zrIjinazAsaneM, jAsa na Adi na cheha samakti sUkuM re INi pari Adaro II 10-3 | 475 gAthArtha dharmAstikAya, adharmAstikAya, AkAzAstikAya, kAla, pudgalAstikAya ane jIva Ama kula 6 dravyo zrI jainazAsanamAM kahyAM che. ke je dravyonI Adi paNa nathI ane aMta paNa nathI. arthAt anAdi-anaMta che. // 10-3 || Tabo- dharma ka. dharmAstikAya, adharma ka. adharmAstikAya, gagana ka. AkAzAstikAya, samaya ka. kAladravya, addhA samaya jehanuM bIjuM nAma, pudgala ka. pudgalAstikAya, jIva ka. jIvAstikAya, eha SaD dravya jinazAsananaU viSaU kahiyAM, jehano dravyajAti tathA paryAyapravAhaIM Adi tathA cheha ka. aMta nathI. eha madhye kAla varjhanau 5 astikAya kahiU "astayaH pravezA: taiH jAyane zabvAyatte kRti vyutpanne:, kAladravyanaiM astikAya na kahiiM, je mATaiM-tehanaU pradezasaMghAta nathI. eka samaya bIjA samayanaiM na mIlaU. te vatI. Ima bIjAM paNi dharmAdharmAkAzAnyekaikamataH paraM trikamanantam / kAlaM vinA astikAyA jIvamRte cApyakartRRNi // 214 // ItyAdi sAdharmsa-vaidharmsa prazamaratyAdi mahAgraMthathI jANavuM. || 10-3 || vivecana- have sauthI prathama dravyanA bheda jaNAve che. zrI jainazAsanamAM dravyanA bheda 6 kahyA che. je navatattvAdi zAstromAM prasiddha che. te jaNAve che. dharma . dharmAstivAya, adharma . adharmAstijAya, na ja. AjAzAztiAya, saMmaya ka. kAladravya, addhA samaya jehanuM bIjuM nAma, pudgala ka. pudgalAstikAya, jIva ka. jIvAstikAya, eha SaDdravya jinazAsananadaM viSaI kahiyAM, jehano dravyajAtiM tathA paryAyapravAha Adi tathA cheha ka. aMta nathI. dharma kahetAM dharmAstikAya dravya, adharma kahetAM adharmAstikAya dravya, gagana kahetAM AkAzAstikAya dravya, samaya kahetAM kAladravya ke je kAladravyanAM bIjAM nAmo addhA tathA samaya che. pudgala kahetAM pudgalAstikAya dravya, ane jIva kahetAM jIvAstikAya dravya, A cha dravyo zrI tIrthaMkarabhagavantonA zAsananI aMdara kahelAM che. (PI) 8 Page #191 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-10 : gAthA-3 dravya-guNa-paryAyano rAsa A chae dravyono dravyapaNAnI jAtirUpe eTale ke dravyatvajAtivALA svarUpe tathA paryAya pAmavAnA pravAhapaNe eTale ke pratisamaye navA navA paryAyo prApta karavAnA satata pravAha paNe kadApi Adi paNa nathI ane aMta paNa nathI. eTale ke anAdikALathI che ane anaMtakALa raheze ja. A cha dravyo bhUtakALamAM na hatAM, ke vartamAnakALamAM nathI, ke bhAvikALamAM nahI hoya AvuM kadApi banyuM nathI, banatuM nathI ane banaze paNa nahIM. tathA A chae dravyo anAdi-anaMta hovAthI jevAM che tevAM jANavAM, anAdi-anaMtapaNe ja jANavA prayatnazIla thavuM. paraMtu A jagatamAM A dravyo kyAre AvyAM ? jIva kyAre Avyo ? koNe banAvyo ? kyAMthI Avyo ? kyAreka to A saMsAranI zarUAta thaI hazene ? bhagavAna to kevalI hovAthI paheluM koNa ane pachI koNa ? e jANe ja ne? sauthI paheluM koNa mokSe gayuM ? nigodamAMthI pahelo jIva koNa nIkaLyo ? mokSamAM janArA jIva vinA te prathama kevI rIte nIkaLyo? AvA koI paNa prazno karavA nahIM, AvA praznonI jhaMjhaTamAM paDavuM nahIM, nirarthaka samaya gumAvavo nahIM. jagata anAdianaMta che. ane jevuM jagata che tevuM ja bhagavAna kevalajJAnathI dekhe che. bhagavAna kevalI hovA chatAM ghaTane ghaTarUpe ja jANe, paTarUpe na jANe, kAraNa ke ghaTapadArtha e paTa nathI. A rIte ghaTane paTapaNe na jANavAmAM kevalajJAnanI apUrNatA nathI. paNa zaiya tevuM nathI. tethI tema nathI jANatA. je vastu jevI hoya te vastune tevI jANe A rIte teonI A yathArthadarzitA che. tevI ja rIte je je padArtho anAdi-anaMta che. te sarve padArthone te rIte ja eTale ke anAdi-anaMtapaNe ja bhagavAna jANe che. Adi-aMtapaNe jANatA nathI temAM kevalajJAnanI apUrNatA nathI. paraMtu vastusthiti tevI eTale ke AdiaMtavALI nathI. A rIte sAcI dRSTi rAkhIne padArthone yathArthapaNe samajavA. 476 eha madhye kAla varjInaI 5 astikAya kahiiM, "astayaH pradezAH, taiH kAyante zabdAyante " iti vyutpatteH / kAladravyanaI astikAya na kahiI, je mATaI tehanai pradezasaMghAta nathI, eka samaya bIjA samayanaI na milaI te vatI, ima bIjAM paNi dharmAdharmAkAzAnyekaikamataH paraM trikamanantam / kAlaM vinA'stikAyA jIvamRte cApyakartRRNi // 214 // ityAdi sAdharmya - vaidharmya prazamaratyAdi mahAgraMthathI jANavuM // 10-3 // A cha dravyonI aMdara kAladravyane varjIne bAkInAM 5 dravyo astikAya kahevAya che. ahIM "asti" zabdano artha pradeza jANavo. te pradezo vaDe je gavAya, eTale ke pradezovALA che. Ama jeone kahevAya te. athavA pradezono je samUha te astikAya Page #192 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10H gAthA-3 arthAt pradezavALA tarIke prakhyAta je dravyo che. te astikAya dravyo jANavAM, AvI vyutpatti karavI. kAladravyane astikAya dravya kahevAtuM nathI. kAraNa ke te dravyane pradezono samUha nathI. kALadravyano koI paNa eka samaya bIjA samayanI sAthe maLato nathI, be samayono piMDa thato nathI. eka samaya gayA pachI ja bIjo samaya Ave che. te vatI = te mATe arthAt samayono paraspara piMDa thato nathI te kAraNe kAlane astikAya kahevAto nathI. A rIte bIjAM paNa sAdharma-vaidharma anyagraMthothI jANavAM. sArAMza ke astikAya paNe pAMcadravyonuM sAdharyu ane kAladravyanuM vaidharma jema samajAvyuM tevI rIte bIjAM paNa sAdhacce-vaidharma A cha dravyomAM prazamarati Adi mahAgraMthothI jANavAM. jema ke dharma-adharma ane AkAza A traNa dravyo eka eka che A traNathI bAkInAM traNa dravyo anaMta che. kAla vinAnAM pAMca dravyo astikAya che. ane jIva sivAyanAM bAkInAM pAMca dravyo akartA che. ItyAdi sAdharma ane vaidharme prazamarati Adi mahAgraMthothI jANavuM. je je dravyo, je je dharmathI paraspara samAna hoya, arasaparasa maLatAM AvatAM hoya, te sAdharma kahevAya che. ane je je dravyo je je dharmathI asamAna hoya, paraspara maLatAM na AvatAM hoya te vaidharyu kahevAya che. A sAdharma vaidharma jANavA mATe navatattvanI A gAthA bhaNavA jevI che. .. pariNAmI jIvamuttaM, sapaesA ega khitta kiriyA ya / NiccaM kAraNa kattA, savvagaya iyara appavese // navatattva gAthA 14 // A gAthAmAM kula 12 dvAro che. tenAM virodhI dhAro thara zabdathI levAnAM che. eTale pratipakSI sAthe kula 24 dhAro thAya che. temAM je dravyo je dharmathI maLatAM AvatAM hoya te dravyonuM te dravyonI sAthe sAdharma jANavuM. ane maLatAM na AvatAM hoya te dravyonuM te dravyonI sAthe paraspara vaidharma jANavuM. 1. pariNAmI-apariNAmI = anya anya dravyanA yoge te te rUpe pariNAma pAmavuM te pariNAmI ane pariNAma na pAmavuM te apariNAmI. ahIM jIva ane pula A be dravyo vyavahAranayathI nAnA prakAranA pariNAmane pAme che. mATe pariNAmI che. zeSa cAra dravyo tevA pariNAmane nathI pAmatAM, mATe vyavahAranayathI apariNAmI che. nizcayanayathI sarve dravyo pota-potAnA paryAyomAM avazya pariNAma pAme che. tethI sarve dravyo nizcayanayathI pariNAmI che. Page #193 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 478 DhALa-10H gAthA-3 dravya-guNa-paryAyano rAsa 2. jIva-ajIva- cha dravyonI aMdara eka jIva dravya ja jIva svarUpa che. bAkInAM pAMce dravyo cetanA vinAnAM hovAthI ajIva svarUpa che. 3 mUrti-amUrta- je dravyamAM varNa gaMdha rasa ane sparza hoya te mUrti kahevAya che. ane jemAM varNAdi guNo na hoya te amUrta kahevAya che. cha dravyomAM eka pulAstikAyadravya ja varNAdiguNavALuM hovAthI mUrti che. bAkInAM pAMcadravyo varNAdi vinAnAM hovAthI amUrta che. mUrta eTale rUpI ane amUrta eTale arUpI paNa kahevAya che. jIvadravya zarIradhArI hovAthI vyavahAranayathI mUrta kahevAya che. nizcayanayathI arUpI jANavo. 4 sapradeza-apradeza- je je dravyonA nirvibhAjya bhAgo (eTale jenA pharI be khaMDa na thAya tevA bhAgo) buddhithI karI zakAya te dravyo sapradezI (pradezavALAM) kahevAya che. ane je dravyanA AvA prakAranA pradezo na thAya te apradezI kahevAya che kAla vinAnAM bAkInAM pAMca dravyo sapradeza che. ane kAladravya apradeza che. 5 eka-aneka- je je dravyo saMkhyAmAM eka ja hoya te eka ane je dravyo ghaNAM hoya te aneka. A cha dravyomAM dharma-adharma ane AkAza A traNa dravyo saMkhyAmAM eka che. ane jIva-pudgala tathA kAla A traNa dravyo saMkhyAmAM anaMta che tethI aneka che. 6 kSetra-kSetrI (akSetra) = je AdhArabhUta dravya hoya, bIjA dravyone potAnAmAM rAkhatuM hoya te kSetradravya kahevAya che. ane je AdheyabhUta dravya hoya, kSetrabhUtadravyanA AdhAramAM je rahetAM hoya te rahenArAM dravyone kSetrI kahevAya che. AkAzadravya kSetra che. kAraNa ke te potAnAmAM sarvadravyone rAkhe che, sarvadravyono te AdhAra che. te pote koImAM rahetu nathI. bAkInAM pAMce dravyo AkAzamAM varte che. mATe zeSa pAMcadravyo kSetrI che. ahIM eka vAta khAsa jANavA jevI che ke badhI vastu kAle kAle thAya che AvuM ghaNIvAra bolAya che. nyAya-vaizeSika darzanamAM vAH sarvathAra: AvuM vAkya Ave che. eTale kAlamAM sarva vastu rahe che. Ama lAge che. paraMtu hakIkatathI vicArIe to kAla e koI vAstavika dravya nathI. tethI kAla e AdhArabhUta dravya nathI. jIva-pudgalAdi dravyonI je vartanA nAmano paryAya che tene ja kAla kahevAya che. eTale ke paryAyamAM dravyano upacAra karavAmAM Avyo che mATe kAla AdhArabhUta dravya na hovAthI tene kSetra svarUpa kahyuM nathI. jIva-pudagalAdi dravyo Adheya hovAthI kSetrI kahevAya che. tethI tenA paryAyabhUta kAladravya paNa AkAzamAM vartamAna mAnIne kSetrI kahyuM che. Page #194 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-3 479 7 sakriya-akriya. jo ke nizcayanayathI sarve dravyo potapotAnI niyata kriyA to kare ja che. tethI sarve dravyo sakriya che. to paNa vyavahAranayathI gamanAgamanAdi pUla kriyA jIva-pudgala A be ja dravyo kare che. tethI be dravyo sakriya che. ane bAkInAM cAra dravyo gamanAgamanAdirUpa sthUlakriyA na karatAM hovAthI akriya che. 8 nitya-anitya- cha e dravyo anAdi-anaMta che eTale sadA rahenAra che. koI paNa kALe koI paNa dravya nathI hotuM ema nathI. A dRSTie chae dravyo nitya che. Ama nizcayanaya kahe che. paraMtu vyavahAranaya sthUladRSTivALo hovAthI je je dravyo pariNAmI che. navI navI avasthA pAmIne badalAya che. te avasthAone vadhAre lakSyamAM laIne jIva-pudgala A be dravyone anitya mAne che. ane dharmAdi zeSa cAradravyone nitya mAne che. paramArthadRSTie chae dravyo nityAnitya che. 9 kAraNa-akAraNa- je dravya bIjadravyanA upayogamAM Ave che. te kAraNa, ane je dravyo bIjA dravyanA upayogamAM na Ave te akAraNa, jIva sivAyanAM zeSa pAMce dravyo gatisahAyakatA, sthitisahAyakatA, Adi rUpe jIvanA upayogamAM Ave che. tethI pAMca dravyo kAraNa che. ane jIva dravya koI paNa ajIvadravyonA upayogamAM AvatuM nathI. mATe akAraNa che. 10 kartA-akartA- je dravya ravataMtra hoya, bIjAM dravyono upayoga karanAra hoya te kartA kahevAya che. jIvadravya AvA prakAranuM hovAthI te kartA che. ane je dravyo parataMtra hoya, eTale ke upabhoktA na hoya, paraMtu upabhogya hoya. bIjAM dravyono upayoga pote na karI zake paraMtu potAno upayoga bIjuM dravya kare te akartA kahevAya che. A rIte jotAM jIva sivAyanAM pAMca dravyo akartA che. 11 sarvagata-asarvagata- loka ane aloka ema banemAM je vyApta hoya te sarvagata kahevAya che. AkAzanAmanuM eka ja dravya sarvagata che bAkInAM pAMca dravyo lokamAM ja mAtra che. lokAlokamAM nathI. tethI asarvagata che temAM paNa dharma-adharma dravya samasta lokAkAza vyApI che. koIpaNa eka jIva dravya lokanA asaMkhyAtamA bhAgamAM vyApta che. tenAthI vadhIne kevalIsamughAtakALe samasta lokavyApI paNa thAya che. pugaladravya samasta laIe to lokAkAzamAM vyApta che. ane koI eka dravya pudgala laIe to eTale ke saMkhyAta-asaMkhyAta anaMta pradezI Adi skaMdho mAtra laIe to lokAkAzanA ekapradezAdi kSetromAM yathAyogya vyApta che. kAladravyamAM jyoticakranA cArathI thato Page #195 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 480 dravyonuM svarUpa 1 pariNAmI 2 3 5 x te bAre amUrta 4 sapradeza X apariNAmI jIva X ajIva mUta 2 X apradeza eka X aneka kSetra x kSetrI 7 sakriya X akriya 8 nitya X anitya kAraNa X akAraNa 10 kartA X akartA 11 sarvagata X asarvagata 12 praveza X sapraveza DhALa-10 : gAthA-3 dvAronuM koSTaka koSTaka (citra-Tebala) A pramANe che. 1 jIva 2 dharma 3 adharma 4AkAza 5 samaya 6 pudgala sAMka 1 1 ph 1 ~-~ 1 mh 1 nma 1 -: 1 1 1 1 1 1 |deg 1 1 ... 1 : 1 | 1 1 1 1 | 1 : | - 1 1 my my 1 *** | 1 ... : | 1 | 1 : qS 1 1 1 | 1 : 1 1 m my 1 ' ... -- ... 1 1 ... 1 -- 1 1 1 1 ... 1 1 --: 1 1 1 --- | 1 1 m my dravya-guNa-paryAyano rAsa 1 byny 1 1 1 ... 1 : 1 | 1 ... 1 | 1 1 : m | m 1 1 4 1 5 1 FF 5 5 1 |" jI| 1 5 2 4 4 2 5 1 1 rU| 1 5 1. Page #196 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 481 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-4-5 vyavahArakALa laIe to mAtra aDhIdviIpamAM ja vyApta che. paraMtu vartanA svarUpa nizcayakAla laIe to samasta lokAkAzavyApI che. (alokAkAza vyApI paNa che.) sarvagatane sarvavyApI kahevAya che. ane asarvagatane asarvavyApI athavA dezavyApI paNa kahevAya che. 12 sapraveza-apraveza- je dravya potAnuM svarUpa tyajIne anya dravyarUpe ja banI jAya te sapraveza kahevAya che. ane bIjA dravyasvarUpe na thAya te apraveza kahevAya che. cha dravyomAMnuM koI paNa dravya, anya dravyanI sAthe game teTalo kALa rahe to paNa anya dravya svarUpe thatuM nathI. tethI chae dravyo apravezI ja che. koI paNa dravya sapravezI nathI. jema ke jIvadravya game teTalo kALa jaDanI sAthe rahe to paNa te jIvadravya jaDadravya banatuM nathI. tevI ja rIte pugala dravya game teTalo kALa jIva dravya sAthe rahe to paNa te pugala dravya jIvadravya banatuM nathI. mATe apravezI che tema bAkInAM dravyo mATe paNa samajI levuM. - A pramANe chae dravyonuM bAra prakAre sAdhacce vaidharma samajAvyuM tenI vicAraNAvizeSa karavAthI dravyonuM svarUpa atyanta spaSTa thAya che tathA kayuM karyuM dravya kyA kyA guNadharmathI kayA kayA dravyanI sAthe maLatuM Ave che ane kyAM maLatuM AvatuM nathI. Ama abheda ane bheda paNa jaNAya che. tene ja sAdharma-vaidharma kahevAya che. II164 gatipariNAmI re pugala jIvanaI, jhaSanaI jala jima hoI tAsa apekSA re kAraNa lokamAM, dharamadravya gaI re soI 10-4 || thiti pariNAmI re pugalajIvanI, thitino hetu adharma savi sAdhAraNa gati thiti hetutA, doI dravyano re dharma, // samakti sUvuM re INi pari Adaro / 10-5 gAthArtha-masyane gatimAM jema jala apekSAkAraNa che. tema gatibhAve pariNAma pAmelAM jIva-pudagala dravyone A lokamAM je gatimAM apekSAkAraNabhUta dravya che. te dharmAstikAya dravya jANavuM. (jhaSane = matsyane, gaI = jANavuM, soI = te) evI ja rIte sthitibhAve pariNAma pAmelAM jIva-pudgaladravyone sthitimAM hetubhUta je dravya che. te adharmAstikAya dravya jANavuM. sarve jIva-pudgala dravyamAM sAdhAraNapaNe (sAmAnyathI mAtra eka sarakhA samAna kAraNa svarUpe) gati-sthitimAM hetutA, e ja A be dravyono dharma che. Ama jANavuM. || 10-4-pA Page #197 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 482 DhALa-10 : gAthA-4-5 dravya-guNa-paryAyano rAsa Tabo- tihAM dhuri dharmAstikAya lakSaNa kahaI chaI- gatipariNAmI je pudgala jIva dravya, loka ka. caturdazarajavAtmaka AkAzakhaMDa, tehamAMhiM chaI, tehanuM je apekSA kAraNa-pariNAma vyApAra rahita, adhikaraNarUpa, udAsIna kAraNa, jima gamanAgamanAdi kriyA pariNata jhaSa ka. matsya, tehanAM jaLa apekSAkAraNa chaiM. te dharmadravya ka. dharmAstikAya dravya jANavuM. "sthale jhaSakriyA vyAkulatayA ceSTAhetvicchA'bhAvAdeva na bhavati, na tu jalAbhAvAditi gatyapekSAkAraNe mAnAbhAvaH" iti cet, na, anvayavyatirekAbhyAM lokasiddhavyavahArAdeva taddhetutvasiddheH, anyathA antyakAraNenetarAkhilakAraNAnyathAsiddhiprasaGgAd iti dig // 10-4 // Ima hivaI-adharmAstikAyanuM lakSaNa kahaI chaI sthitipariNAmI je pudgala jIvadravya, tehonI sthitino hetu kahiche, apekSAkAraNa je dravya, te adharmAstikAya jANavo. gati sthitipariNata sakaladravyanuM je eka eka dravya lAghavai kAraNa siddha hoI, te e 2 dravya jANavAM. teNaI karI jhaSAdi gatyapekSAkAraNa jalAdi dravyanai viSai dhamastikAyAdi dravya lakSaNanI ativyApti na hoI. | 10-5 | vivecana- chae dravyonAM nAma kahyAM, have eka eka dravyanuM kramazaH svarUpa samajAve che. tihAM dhuri dharmAstikAya lakSaNa kahaI chaI- gatipariNAmI je pudgala jIva dravya, loka0 ka0 caturdazarajvAtmaka AkAzakhaMDa, tehamAMhiM-chaI, tehay je apekSA kAraNa-pariNAma vyApAra rahita, adhikaraNarUpa, udAsInakAraNa, jima-gamanAgamanAdi kriyApariNata jhaSa ka. matsya, tehanaiM-jala apekSAkAraNa chaiM, te dharmadravya ka0 dharmAstikAya dravya jANavaM. te chae dravyomAM dura = prathama dharmAstikAya dravya kaheluM che. tethI prathama dharmAstikAyanuM lakSaNa kahIe chIe. pudgaladravya ane jIvadravya gatipariNAmI che. gamanAgamana karavAnA svabhAvavALAM che. A banne dravyonuM gamanAgamana, loka kahetAM cauda raju pramANavALA lokAkAza svarUpa je AkAzakhaMDa che. temAM ja thAya che. A gamanAgamana karavAmAM te banne dravyone je apekSAkAraNabhUta dravya che. te dharmAstikAya dravya che. Page #198 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 483 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-4-5 prazna- apekSAkAraNa eTale zuM ? uttara- kArya karavAmAM vaparAtAM kAraNo be jAtanAM hoya che. jema ke kAgaLa lakhavAmAM athavA pustaka lakhavAmAM pena, kAgaLa, anya pustako tathA sUryano prakAza vigere ghaNA kAraNo che. temAM kAgaLa, pena ane anyapustako vigerene kArya karavAmAM A jIva potAnA svAdhInapaNe joDe che. vyApArita kare che. te te kArya karavAnA sAdhanarUpe pariNamAve che. ane sUryanA prakAzane jIva potAnA svAdhInapaNe vyApArita karI zakato nathI. penane hAthamAM pakaDIne potAnI IcchAnusAra akSaronA maroDa kADhavAmAM vApare che. pariNata kare che. tevI rIte sUryanA prakAzane hAthamAM pakaDIne kAryamAM IcchAnusAra joDI zakAto nathI. jIvane svAdhIna nathI. chatAM prakAzanI hAjarImAM ja kAgaLa ke pustaka lakhI zakAya che. A rIte je je kAraNo kartAne potAne svAdhIna na hoya, kartA pote kArya karavAmAM jene pariNAvI ke vyApArita karI zakato na hoya, paNa kAryakaravAmAM jenI hAjarI avazya joIe ja, evAM pariNAma rahita ane vyApArAtmakakriyA rahita je je kAraNo hoya che. tene apekSAkAraNa kahevAya che. kAryakaravAmAM je kAraNa AdhArarUpa hoya che. TekArUpa hoya che. tathA udAsIna hoya che. eTale ke kartA te kAraNanI hAjarImAM kArya kare ke kArya na kare to paNa kartAne jyAre kArya karavuM hoya tyAre sadA sahAya ApavA je kAraNa taiyAra ja hoya che. kartAne kAryakaravAnI kriyAmAM joDavAmAM balAtkAra ke preraNA karatuM nathI, paraMtu kArya karavAmAM AdhArarUpa je kAraNa bane che. AvuM adhikaraNasvarUpa (AdhAra-TekA svarUpa) ane udAsInaprakRtivALuM (preraNA Adi pariNAmathI rahita) evuM ja kAraNa che te apekSAkAraNa kahevAya che. jema ke gamanAgamananI kriyAmAM pariNAma pAmela jhaSane eTale matsyane jaLa apekSA kAraNa che. majyamAM gati karavAnuM sAmarthya svayaM potAnuM ja che. chatAM jaLanI hAjarInI apekSA avazya rahe ja che. kAgaLa ke pustaka lakhavAnuM sAmarthya puruSanuM potAnuM che. to paNa prakAzanI hAjarInI jarUra rahe ja che. tema gatipariNAmI jIva-pugalane gatimAM sahAyaka tarIke apekSAkAraNabhUta dharmadravya kahetAM dharmAstikAyadravya kAraNa jANavuM. sthale jhaSakriyA vyAkulatayA ceSTAhetvicchA'bhAvAdeva na bhavati, na tu jalAbhAvAditi gatyapekSAkAraNe mAnAbhAvaH "iti cet na anvayavyatirekAbhyAM lokasiddhavyavahArAdeva taddhetutvasiddheH, anyathA antykaarnnenetraakhilkaarnnaanythaasiddhiAsa" rUti i 20-4 che Page #199 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 484 DhALa-10 : gAthA-4-5 dravya-guNa-paryAyano rAsa prazna- ahIM koIka ziSya Avo prazna kare che ke- matsyane taravAnI kriyA karavAmAM jema jaLa apekSAkAraNa che tema jIvapugalane gatikriyA karavAmAM dharmAstikAya apekSAkAraNa che. Ama tame matsyanA udAharaNathI dharmAstikAya dravya samajAvo cho. paraMtu matsyane taravAnI kriyA karavAmAM jaLa apekSA kAraNa hoya che. A ja vAta pahelAM to amane mAnya nathI. to pachI dASTrantikanI siddhi kema thAya ? amAruM mAnavuM Ama che ke "bhUmi upara matsyanI taravAnI kriyA je thatI nathI. temAM AkuLavyAkulatA ane duHkhadAyIpaNuM A kAraNo che. A rIte bhUmi upara Akula vyAkulatA thatI hovAnA kAraNe AvA prakAranI bhUmi upara cAlavAnI ceSTA karavAmAM hetubhUta evI IcchAno ja abhAva che. potAnI IcchAnA abhAvathI ja bhUmi upara matsyanI gatikriyA thatI nathI. paraMtu jalano abhAva hovAthI gatikriyAno abhAva che Ama nathI, jo amArI A mAnyatA pramANe Ama samajIe to A udAharaNathI gatimAM apekSAkAraNa tarIke dharmAstikAyanI siddhi karavAmAM A udAharaNa pramANabhUta banatuM nathI. tethI bhUmi upara Akala vyAkulatA ane duHkhadAyI paristhitinA kAraNe gati karavAnI IcchAnA abhAvathI ja matsya gati karatuM nathI. Ama samajavuM joIe. paraMtu jalAbhAvathI bhUmi upara matsyanI gatino abhAva che. Ama nahIM. uttara- tamAro A prazna ucita nathI. kAraNake koI paNa kAryakAraNanI vyavasthAmAM anvayavyatireka je saMbaMdha che. tenAthI prasiddha thayelo evo lokavyavahAra hoya che. tenAthI ja A vyavasthA siddha thAya che. mana phAve tevI kalpanAothI kAryakAraNabhAvanI siddhi thatI nathI. jyAM jyAM jaLa hoya che. tyAM tyAM ja matsya gati kare che A anvayasaMbaMdha che. ane jyAM jyAM jaLa hotu nathI tyAM tyAM matsya gati karatuM nathI A vyatirekasaMbaMdha che tathA vaLI bhUmi upara matsyane gati karavAnI je icchA thatI nathI Ama tame je kahyuM teno artha paNa e ja che ke jaLa nAmanuM kAraNa tyAM na hovAthI AkuLavyAkulatA thAya che. ane tenA kAraNe ja gatinI IcchAno abhAva che. IcchAnA abhAvamAM paNa kAraNa to jaLano abhAva ja che. tethI ja lokavyavahAra Avo prasiddha che ke matsya jaLanI sahAyathI ja gati kArya kare che. to prasiddha evA lokavyavahArane lopIne kapolakalpita kalpanAo karavI te saghaLuM vyartha che. anyathA (jo Ama nahIM mAno to) ghaTa-paTAdi saMsAranAM sarve kAryo antimakAraNathI ja thAya che. Ama jagatamAM pratyakSa dekhAya che. tene lIdhe Itara saghaLAM kAraNo anyathAsiddha (vyartha-niSphaLa) mAnavAno prasaMga Avaze. jema ke amadAvAdathI muMbaI Page #200 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 485 dravya-guNa-5ryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-4-5. javAnuM kArya karavAmAM borIvalInuM AvavuM e ja eka kAraNa manAze, bAkInAM tamAma sTezanonuM AvavuM te muMbaInuM kAraNa manAze nahIM. kAraNa ke antimakAraNa je borIvalI che. te Ave to ja muMbaI Ave che. A rIte Itara sTezanonuM AvavuM vyartha thaze. paraMtu jagatamAM Ama manAtuM nathI. kAraNake bIjAM sTezano AvyA vinA borIvalI paNa AvatuM ja nathI. tethI lokaprasiddha vyavahArathI je kAraNa manAtuM hoya tene ja kAraNa tarIke svIkArIne cAlavuM joIe. A rIte matsyanuM udAharaNa siddha thavAthI dharmAstikAyanI gatisahAyakatA paNa ApoApa pramANasiddha ja rahe che. 165 | ima hivaI-adharmAstikAyanuM lakSaNa kahaI chaI- sthitipariNAmI je pudgalajIvadravya, tehonI sthitino hetu kahiiM-apekSAkAraNa je dravya, te adharmAstikAya jANavo. gatisthiti pariNata sakaladravyanuM je eka eka dravya lAghavaiM kAraNa siddha hoi, te e 2 dravya jANavAM. teNai karI-jhaSAdi gatyapekSAkAraNa jalAdi dravyanaiM viSaiM dharmAstikAyAdi dravya lakSaNanI ativyApti na hoI. // 10-5 // A pramANe dharmAstikAyanuM lakSaNa kahIne have adharmAstikAyanuM lakSaNa graMthakArazrI kahe che- svayaM potAnI rIte sthiti pariNAmane pAmelAM je pudagala dravyo che ane jIvadravyo che. teone sthiti pariNAmamAM apekSAkAraNapaNe je dravya hetu tarIke zAstromAM kaheluM che. te dravya adharmAstikAya jANavuM. jo sthitimAM sahAyaka adharmAstikAya na laIe to jIva-pudgalo sadA kALa gati ja karanArAM thaI jAya, paraMtu Ama banatuM nathI. te dravyo jema gati kare che. tema gatinuM prayojana samApta thavAthI athavA sthitinuM prayojana upasthita thatAM sthiti paNa kare ja che. tethI svayaM pota potAnA bhAve gatipaNe athavA sthiti paNe pariNAma pAmelAM sakala jIva-pugala dravyonuM sAdhArapaNe eka eka dravya lAghavatAthI kAraNapaNe je siddha thAya che te dharma-adharma A be dravya che. Ama jANavuM. A banne dravyo svataMtra che. akhaMDadravyo che. anAdi-anaMtakALa rahenAra hovAthI nitya che arUpI che. lokAkAzavyApI che. ane gati-sthiti svabhAvavALA samasta jIvapudgaladravyone eka sarakhA samAnapaNe sahAya karanArAM che. teDuM karI = tethI karIne masyAdi prANIone jaLamAM taravAnI gatikriyA karavAmAM apekSAkAraNa evA jalAdidravyone viSe dharmAstikAyAdinA lakSaNanI ativyApti AvatI nathI. jaLa paNa gatimAM apekSA kAraNa che. ane dharmAstikAya paNa gatimAM apekSAkAraNa che. eTale "rAti samakSa vAraMpatvi" ATaluM ja lakSaNa jo dharmAstikAyanuM Page #201 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 486 DhALa-10 : gAthA-6 dravya-guNa-paryAyano rAsa karavAmAM Ave to dharmAstikAyanuM karAyeluM A lakSaNa dharmAstikAyamAM to ghaTe che paraMtu dharmAstikAyathI bhinna evA jalAdimAM paNa jAya che tethI ativyApti Ave, paraMtu "sAdhAraNa" zabda umerelo hovAthI A ativyApti AvatI nathI. "to sAthaRUtiyApekSAratva" A lakSaNa jalAdimAM jatu nathI. kAraNa ke jalAdidravya to mAtra masyAdine ja gatimAM kAraNa bane che. sakala jIva-pudgalane sAdhAraNa kAraNa banatuM nathI. tethI dharmAstikAyanuM A lakSaNa ativyapti doSa vinAnuM che. tevI ja rIte tApathI dAha pAmatA puruSone vRkSonI chAyA sthitinuM apekSAkAraNa che. paNa sakala jIva-pugalanuM te apekSAkAraNa banatuM nathI. tethI adharmAstikAyanA lakSaNanI paNa chAyA AdimAM ativyApti AvatI nathI. A rIte koI paNa vivakSita ekakArya karavAmAM tenAM pratiniyata evAM viziSTa kAraNo paNa kAryanAM kAraNo kahevAya che ane sAmAnya kAraNo paNa kAryanAM kAraNo kahevAya che. ekathI bIjAne bAdhA AvatI nathI ke anyathAsiddhatva AvatuM nathI. jema ke devadattane vAMcana-lekhanAdi kArya karavAmAM potAnI cakSu paNa kAraNa che. ane prakAza paNa kAraNa che. eka vizeSapaNe kAraNa che. bIjuM sAmAnyapaNe kAraNa che. eTale koI eka kAraNa koI bIjA kAraNanuM bAdhaka ke anyathA siddha thatuM nathI. tema matsyane gatikaravAmAM jaLa e vizeSakAraNa che. manuSyAdine potAnA paga ke lAkaDI e vizeSakAraNa che. ane dharmAstikAya e sarvadravyone gatimAM sahAyaka hovAthI sAdhAraNakAraNa che. Ama spaSTa arthabodha karavo. 166 / sahaja urdhvagatigAmI muktanaI, vinA dharma pratibaMdha ! gaganiM anaMtaI re kahi navi kalaI, phiravA rasano re dhaMdha // samakti sUvuM re chaNipari Adaro / 10-6 / gAthArtha svAbhAvikapaNe ja urdhvagati karanArA muktanA jIvane dharmAstikAyanA pratibaMdha vinA anaMta evA gaganamAM (alokAkAzamAM) pharavAnA rasano dhaMdho (pharavApaNuM) aTake ja nahIM. je 10-// - Tabo- dharmAstikAya dravyanai viSai pramANa kahai chaiM- jo gatinai viSai dharmAstikAyadravyano pratibaMdha ka. niyama na hoI, to sahaja urdhvagatigAmI je mukta kahii siddha, tehanaI, "eka samayai lokAgra jAi" ehavai svabhAvai anaMtai gaganai jatAM hajI lagai phiravAnA rasano dhaMdha na laI,je mATai anaMta Page #202 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-6 487 lokAkAzapramANa alokAkAza chaiM. lokAkAzanai gatihetu paNuM chaiM, te mATai "alokai siddhanI gati na hoI" Ima to na kahiuM jAI. te mATaiM dharmAstikAya vinA lokAkAzavyavasthA ja na hoI. "dharmAstikAyaviziSTAkAza eva hi lokAkAzaH, tasya ca gatihetutve ghaTAdAvapi daNDaviziSTAkAzatvenaiva hetutA syAt" iti na kiJcidetat. bIjuM-anyasvabhAvapaNai kalpita AkAzanai svabhAvAMtarakalpana, te ayukta chache. te mATai gatiniyAmaka dhamastikAya dravya avazya mAnavuM. || 10-|| vivecana- svayaM gati pariNAma pAmelAM jIva pugalone gatimAM apekSA kAraNa dharmAstikAya dravya che. paraMtu te arUpI hovAthI pratyakSa-Indriyagocara thatuM nathI. tethI tenA astitvanI siddhi mATe anumAna pramANa (purAvA) jaNAve che. ____ dharmAstikAya dravyanaiM viSaI pramANa kahaI chai- jo gatinaI viSaI dharmAstikAyano pratibaMdha ka0 niyama na hoi, to sahaja urdhvagati gAmI je mukta kahiiM siddha, tehanaiM "eka samayaiM lokAgra jAI" ehavaI svabhAvaiM anaMtaI gaganaI jatAM hajI lagaI phiravAnA rasano dhaMdha na TalaiM. je mATaiM anaMta lokAkAzapramANa alokAkAza chaiM. lokAkAzanaI gatihetupaNuM chai, te mATaiM- "alokaI siddhanI gati na hoi" ima to na kahiu~ jAi, te mATaI dharmAstikAya vinA lokAkAzavyavasthA ja na hoI. dharmAstikAya nAmanuM dravya che ja" tenA viSe pramANa jaNAve che ke gatikriyAmAM dharmAstikAya nAmanuM dravya apekSAkAraNa paNe je sahAyaka mAnyuM che. te dharmAstikAya jo na mAnIe ane te dharmAstikAyanI sahAya vinA ja jIva pugalo svayaM gati kare che Ama mAnIe to te dharmAstikAyano pratibaMdha kahetAM niyama na hovAthI karmamukta je siddha AtmA che ke jeno urdhvagati karavI evo svabhAva che. tevA svAbhAvika urdhvagatikaravAvALA mukta jIvonI lokAnta sudhI ja gati kema thAya ? lokanA cheDe jaIne teo virAma kema pAmI jAya che? zAstromAM to kahyuM che ke je muktajIvo che. tehano "eka samayamAM lokanA agrabhAge jAya" evo urdhvagati svabhAva che. tethI ekasamayamAM sAta raju upara jAya che. paraMtu teo lokAgrathI AgaLa jatA nathI. have jo sahAyaka dravyano pratibaMdha na mAnIe to urdhvagati svabhAvanA kAraNe anaMta gaganamAM gati karyA ja kare, Ama banavuM joIe ane tethI haju lagI eTale Aja sudhI teone Page #203 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 488 DhALa-10 : gAthA-6 dravya-guNa-paryAyano rAsa pharavAnA rasano dhaMdho (pharavAnA rasanI dhAMdhala) aTakavI ja na joIe. kAraNa ke cauda raju Atmaka je A eka lokAkAza che. tevA anaMtalokAkAza jeTalo arthAtu amApa evo anaMta aloka che. sArAMza ke gamanAgamanamAM apekSAkAraNapaNe dharmAstikAyadravya jo na mAnIe to svAbhAvikapaNe ja urdhvagatigAmI evA muktajIvo lokanA agrabhAge jaIne virAma kema pAme ? anaMta alokamAM teonuM pharavApaNuM ja thayA karavuM joIe. lokanA agrabhAge gatino pratibaMdha thAya Avo niyama kema ? have kadAca ahIM manamAM AvI ja kalpanA karavAmAM Ave ke jIva-pugalone gatikriyAmAM "dharmAstikAyadravya" apekSAkAraNa che Ama nahIM, paraMtu teone gatikriyAmAM "lokAkAza" kAraNa che. tethI lokAkAzanA agrabhAga sudhI ja gati kare che. AgaLa nahIM. Ama mAnIe to dharmAstikAya dravya na mAnavAnI lAghavatA thAya, ane lokAkAzanA aMtasudhI ja muktajIvonI gati hoya che. tethI AgaLa gati hotI nathI. teno uttara paNa AvI jAya che. kAraNa ke tenAthI upara alokamAM "lokAkAza" nathI. tethI muktajIvo upara jatA nathI. A rIte 1 dravya ochu mAnavAnI lAghavatA ane lokAntathI upara gati na thavAnI kAraNatA Ama bane vAto saMgata thaI jAya che.mATe lokAkAza ja gatisahAyaka che. paraMtu dharmadravya gatisahAyaka nathI. Ama ja mAnI lone ? alokamAM dharmAstikAya na hovAthI siddhaparamAtmAnI gati thatI nathI. Ama je tame samajAvo cho. tene badale dharmAstikAyadravya na mAnIe ane lokAkAzane ja gati hetu mAnIne alokamAM lokAkAza na hovAthI siddhaparamAtmAnI gati nathI. Ama mAnavAmAM zuM doSa? Avo koI ziSya prazna kare che. AvI khoTI kalpanA koI praznakAra kare to teno uttara ApatAM graMthakArazrI jaNAve che ke "lokAkAzane gati hetu paNuM che" Ama mAnIne te mAruM = te kAraNathI alokamAM siddhonI gati thatI nathI Ama kahevuM te ucitatAne pAme nahIM arthAt AvI mAnyatA (kalpanA) yogya nathI. kAraNake (1) dharmAstikAya dravyane mAnyA vinA lokAkAzanI vyavasthA ja na thAya. jo dharma-adharma dravya na mAnIe ane lokAkAza ja gatimAM kAraNa che. Ama mAnI laIe to caudarajju pramANa A lokane lokAkAza kahevAya ane bAkInA kSetrane alokAkAza kahevAya evI vyavasthA ja kema ghaTe ? kAraNa ke jyAM dharma-adharma dravya hoya che. tene Page #204 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-6 489 ja lokAkAza kahevAya che. ane bAkInA kSetrane alokAkAza kahevAya che. have lokaalokano bheda karanArAM dharma-adharma dravyo ja A saMsAramAM jo na hoya to A AkAza te lokAkAza che ane zeSa AkAza te alokAkAza che. Ama bheda konA AdhAre paDe? tethI dharma-adharma dravya mAnyA vinA lokAkAza ja siddha thatuM nathI. mATe lokAkAzamAM gati hetutA mAnavI ucita nathI. have kadAca tame ema kahezo ke kevala ekaluM lokAkAza ja gatisahAyaka che. evuM ame kahetA nathI paraMtu dharmAstikAyathI viziSTa evuM lokAkAza gati sahAyaka che. Ama mAnIe to zuM doSa? teno uttara ApatAM kahe che ke tema mAno to paNa temAM lAghavatA nathI paraMtu gauravatA che. te jaNAve che ___ "dharmAstikAyaviziSTAkAza eva hi lokAkAzaH, tasya ca gatihetutve ghaTAdAvapi daNDaviziSTAkAzatvenaiva hetutA syAt" iti na kiJcidetat dharmAstikAyadravyavALuM (tenAthI viziSTa-eTale yukta) evuM je AkAza, te ja lokAkAza kahevAya che. A dharma dravya svIkAryA vinA loka-alokano bheda ja thato nathI. AkAzarUpe eka ja akhaMDadravya che. tethI "dharmAstikAyadravya" A sAta akSaranI kAyAvALAne gati hetatA na mAnavI ane "dharmAstikAyaviziSTa lokAkAzadravya" Ama 14 akSaranI kAyAvALAne gati hetutA mAnavI, te lAghavatA che ke gauravatA che ? tame ja A bAbata vicAro tathA vaLI Ama mAnavAmAM paNa dharmAstikAya to chevaTe mAnavuM ja paDe che. to pachI tene gatisahAyaka na mAnatAM lokAkAzane gatisahAyaka mAnavuM ucita nathI. tathA Ama mAnavAthI ghaTa Adi banAvavAmAM paNa daMDa ne kAraNa mAnavAne badale daMDaviziSTAkAzanI ja kAraNatA mAnavAnI Apatti AvI paDaze. kAraNake tyAM paNa AkAza to vidyamAna che ja. tethI AvI khoTI kalpanA karavI temAM kaMI paNa tathya nathI. lokAkAzamAM gati hetutA na mAnatAM dharmAstikAyamAM gatietutA mAnavI te ja nirdoSa mArga che. tathA vaLI uparanI mAnyatAmAM bIjo paNa eka doSa Ave che. te A pramANe che. __ bIjaM anyasvabhAvapaNaI kalpita AkAzanaiM svabhAvAntara kalpana, te ayukta cha, te maTakuM-tiniyAma thamativAya dravya mavatha mAnavuM 20-6 . (2) tathA vaLI bIjo doSa A paNa Ave che ke "avagAha" ApavAno eka svabhAva to AkAzAstikAyamAM mAnelo che ja, ane have "gatisahAyaktA" Avo bIjo svabhAva paNa te AkAzamAM kalpavo A rIte svabhAvAntaratA kalpavI (ane Page #205 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 490 DhALa-10 : gAthA-7 dravya-guNa-paryAyano rAsa tyArabAda sthitisahAyakatA, ke samayaniyAmaktA Adi aneka svabhAvo AkAzamAM ja umere javA) A badhuM ucita nathI. je AkAza "avagAha sahAyaka" svabhAvavALuM che te ja AkAza gatisahAyaka, sthitisahAyaka Adi svabhAvAttara vALuM kema manAya ? te mATe lokAkAza ane alokAkAzanI vyavasthAne vyavasthita rAkhavA ane eka AkAzamAM be svabhAva mAnavA anucita hovAthI "gatiniyAmaka" tarIke svataMtra dharmAstikAya dravya che. Ama mAnavuM te ja ucita mArga che. nirdoSa mArga che. ane A ja pramANe bhagavAnanI vANI che. te 167 | jo thitihetu adharma na bhAbiI, to nityathiti koI ThANi. . gati viNa hovaI re pudgala jaMtunI, saMbhAlo jina vANI | samakti sUvuM re INi pare Adaro 10-7 / gAthArtha- jo jIva-pudgalonI sthitimAM hetubhUta adharmadravya na kahIe to (alokamAM paNa) koI sthAne jIva-pudgala dravyonI gativinAnI nityasthiti hovI joIe. tethI jinavANIne barAbara sAMbhaLo. || 10-7 Tabo- havaI adharmAstikAyanai viSaoN pramANa dekhADai cha- jo sarva jIva pudgala sAdhAraNa sthiti hetu adhamastikAya dravya na kahii, kiMtu- "dharmAstikAyAbhAva prayuktagatyabhAvai alokai sthityabhAva" Ima kahiI-to alokAkAzai koIka sthAnai gati vinA pudgala jIva dravyanI nitya sthiti pAmI joII. bIju-gati-sthiti svataMtra paryAyarUpa chaI, jima gurutva laghutva. ekanaI ekAbhAvarUpa kahatAM vizeSagrAhaka pramANa nathI. te mATaI-kAryabhedaI apekSAkAraNa dravyabheda avazya mAnavo. dhamastikAyAbhAvarUpa kahatAM-dhamastikAyAbhAva prayuktagatyabhAvai sthitibhAva kahI, adharmAstikAya apalapiiM. to adharmAstikAyAbhAva prayuktasthityabhAvaI gatibhAva kahI dharmAstikAyano paNi apalApa thAI. niraMtara gati svabhAva dravya na kIdhuM joII, to niraMtarasthitisvabhAva paNi kima kIjaI ? te mATiM zrI jinavANIno paramArtha saMbhAlInai dharmAstikAya adharmAstikAya e 2 dravya asaMkIrNasvabhAva mAnavAM. || 10-7 II Page #206 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 491 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10H gAthA-7 vivecana- AgaLalI chaThThI gAthAmAM dharmAstikAyanA astitvamAM jemAM pramANa jaNAvyuM, tema have A gAthAmAM adharmAstikAyadravyanA astitvanuM pramANa kahe che. tenA viSe anumAna pramANa (purAvo) jaNAve che. ___ havai adharmAstikAyanaiM viSaI pramANa dekhADaI chaI.- jo sarva jIva pudgala sAdhAraNa sthitihetu adharmAstikAya dravya na kahiiM, kiMtu- "dharmAstikAyAbhAvaprayuktagatyabhAvaI alokaiM sthityabhAva" ima kahiiM-to alokAkAzaiM koika sthAnaiM gati vinA pudgalajIvadravyanI nityasthiti pAmI joii. have adharmAstikAyadravyane viSe pramANa dekhADe che. jema siddhaparamAtmA urdhvagati svabhAvavALA hovA chatAM lokanA aMte virAma pAme che. paNa alokamAM jatA nathI, tethI gatisahAyaka dharmAstikAyadravya avazya svataMtra paNa kAraNasvarUpe che ja. tevI ja rIte adharmAstikAyadravya paNa avazya eka svataMtra bhinna dravya che. arthAt dharmadravya ane adharmadravya Ama banne dravyo svataMtrapaNe kAraNadravyo che. dharmadravya sakala jIva-pugalone sAdhAraNa paNe jema gati hetu che. tema adharmadravya sakala jIva-pudgalone sAdhAraNapaNe sthitihetu che. alokamAM jema dharmadravya nathI tethI jIva-pudgalonI gati thatI nathI. tema adharmadravya paNa nathI tethI teonI sthiti paNa tyAM thatI nathI. prazna- A saMsAramAM A be dravyamAMthI phakta eka dharmadravya che. ane adharmadravya nathI. ema mAnIe to zuM doSa Ave ? uttara- jIva- pulonI sthiti konA AdhAre mAnazo ? prazna- jIva-pudgalonI gati dharmadravyathI thAya che. tethI dharmadravyanA abhAve gatino abhAva thaze. eTale ApoApa sthiti che. Ama siddha thaI jaze. arthAt dharmadravyanA abhAve gatino abhAva thatAM jIva pugalanI sthiti che. Ama nakkI thaI ja jAya che. to sthitimAM hetubhUta adharmadravya judu che. Ama mAnavAnI zuM jarUra ? uttara- A rIte "jo sarva jIva-pugaladravyomAM sAdhAraNapaNe sthitimAM hetubhUta adharmadravya na mAnIe" ane "dharmAstikAyanA abhAvathI prayukta evo gatyabhAva thAya che." Ama mAnIne alokamAM dharmadravyano abhAva hovAthI jIva-pudgalonI tyAM gati ja thatI nathI. tethI gatinA abhAve ja sthitino paNa abhAva che. kAraNa ke lokamAMthI jIva-pugalanI alokamAM gati thatI hoya to sthiti mAnavAno prasaMga Ave. paNa tyAM gati ja thatI nathI, mATe sthiti paNa nathI Ama ja kahezo to, eTale ke dharmadravya (PI) 9 Page #207 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 492 DhALa-10 : gAthA-7 dravya-guNa-paryAyano rAsa tyAM na hovAthI koI paNa jIva pugaladravya alokamAM gati karatuM nathI. ane A rIte jo koI dravya tyAM jatuM ja na hoya, gati karatuM ja na hoya, to tyAM koI paNa jIvapugaladravyanuM rahevApaNuM (sthitivALApaNuM) paNa kema hoya ? Ama gatinA abhAve sthitino paNa abhAva ApoApa thaI ja jaze. Ama jo kahezo to gurujI kahe che ke alokAkAzamAM koI koI sthAnomAM, lokamAMthI gati karIne AvelAM evAM nahI, paraMtu lokamAMthI thayelI evI gati vinAnAM paNa anAdithI svayaM tyAM ja rahelAM evAM jIva-pudgala dravyonI nitya sthiti prApta thavI joIe. alokamAM dharmadravya nathI eTale lokamAMthI alokamAM jIva-pudgalo gati kare nahIM. tethI gati karIne alokamAM AvanArAM jIva-pudgala dravyo alokamAM bhale na hoya, paraMtu sthiti to adharmadravya vinA ja tame mAno cho, tethI alokamAM jIva-pugaladravya anAdikALathI tyAMne tyAM ja niyata sthAne coTelAM hovAM joIe kAraNake dharma dravya alokamAM na hovAthI tyAM rahelAM jIvapudgaladravyo gati bhale na karo. paraMtu teonI sthitimAM koI dravyanI sahAyakatAnI jarUriyAta jo na mAnIe to gati vinAnAM paNa anAdi anaMta kALanI sthiti karanArAM evAM jIva-pugala dravyo to tyAM hovAM joIe. A rIte teonI AvI nityasthiti tyAM prApta thavI joIe. paraMtu alokamAM kyAMya paNa jIva-pugala dravyonI AvI nityasthiti kahI nathI. tethI adharmadravyanA abhAve ja sthitino abhAva nakkI thAya che. A kAraNe lokamAM paNa jyAM jyAM jIva-pudgala dravyo sthiti pAme che tyAM tyAM sthitimAM hetubhUta adharmadravya che ja. bIjUM-gati sthiti svataMtra paryAyarUpa chaI, jima gurutva, laghutva. ekanaiM ekAbhAvarUpa kahatAM, vizeSagrAhaka pramANa nathI. te mATaiM kAryabhedaI apekSAkAraNa dravyabheda avazya mAnavo. vaLI bIjI vAta A pramANe che ke- gati ane sthiti A banne alaga alaga svataMtra evA paryAyo che. jema gurutva ane laghutva A banne alaga alaga svataMtra paryAyo che. tema A banne paryAyo paNa svataMtra che. laghutva paryAya e gurutvanA abhAvarUpa nathI paraMtu svataMtra paryAya che. tathA gurutva e laghutvanA abhAvarUpa nathI. paraMtu svataMtra paryAya che. tathA zItaLatA ane uSNatA e paNa bane svataMtra paryAyo che. pANI zItaLa na hoya eTale uSNa hoya evo niyama nathI. tathA ghaTapaTAdi padArtho uSNa na hoya eTale zItaLa hoya evo niyama nathI. tevI ja rIte gatiparyAya e sthitinA abhAvarUpa nathI. ane sthiti paryAya e gatinA abhAvarUpa nathI. gati ane Page #208 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-7 493 sthiti A banne alaga alaga svataMtra paryAyo che. koI ekaparyAyane bIjA ekanA abhAvarUpa kahIne koI eka paryAyane svataMtrapaNe hovAno apalApa karIe to jema sthitine gatinA abhAvarUpe kahevAmAM Ave che. tevI ja rIte gatiparyAyane sthitinA abhAvarUpe paNa kema na kahevAya ? Ama koI paNa ekane mAnavo ane bIjAne tenA abhAvarUpa mAnI apalApa karavo A bAbatamAM koIpaNe vizeSa pramANa (vizeSa baLavizeSa yukti) nathI. gatine vAstavika mAnavI ane sthitine gatinA abhAvarUpa mAnavI, ke sthitine vAstavika mAnavI ane gatine sthitinA abhAvarUpa mAnavI. A bane bAbatamAM koI eka pakSane siddha karanAra prabaLa pramANa nathI. te mATe bane paryAyo bhAvAtmaka che. koI abhAvAtmaka nathI. tethI gatikArya ane sthitikArya Ama kAryabheda (banne jAtanuM judu judu kArya) hote chate temAM apekSA kAraNarUpe (dharmadravya ane adharmadravya Ama) dravyabheda avazya mAnavo joIe. jo gati ane sthiti Ama kArya dvividha che. to te banne prakAranA kAryamAM apekSA kAraNa rUpe banne dravyonI svataMtrapaNe siddhi thAya che. tathA vaLI adharmAstikAya na mAnIe to bIjo e paNa doSa Ave che ke kevaLa ekalo dharmAstikAya ja lokamAM jo hoya to te dravya gatisahAyaka hovAthI jIva-pugalo lokamAM sadA gati ja karyA kare, kyAMya aTake ja nahIM, kyAMya jIva-pudgala dravyonI sthiratA ja na thAya. tethI jIva-pudgalonuM jevA prakAranuM gatikArya jaNAtuM hovAthI tenA hetubhUta jo dharmadravya mAno cho. to tevI ja rIte sthitikArya paNa tevuM ja jIvapudgalonuM jaNAtuM hovAthI tenA hetubhUta adharmadravya paNa kema na svIkAravuM joIe. ? dharmAstikAyAbhAvarUpa kahatAM-dharmAstikAyAbhAva prayukta gatyabhAvaI sthitibhAva kahI, adharmAstikAya apalapiiM, to- adharmAstikAyAbhAva-prayuktasthityabhAvaiM gatibhAva kahI dharmAstikAyano paNi apalApa thAi. - tathA vaLI adharmAstikAya dravya na mAnIe ane sthiti kAryane dharmAstikAyanA abhAva prayukta gatinA abhAva svarUpa kahI daIe eTale ke dharmAstikAya hoya to gatikArya thAya paraMtu dharmAstikAyano jyAM abhAva hoya tyAM tenAthI prayukta (eTale ke dharmAstikAyathI ja thanArI) evI gatino paNa abhAva thAya che. eTale ApoApa sthitinuM hovApaNuM thaI ja jAya che sthiti kArya mATe adharmAstikAyadravya mAnavuM paDatuM nathI Ama kahIne jo adharmAstikAyano apalApa karIe to, A ja nyAya Page #209 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-10 : gAthA 7 dravya-guNa-paryAyano rAsa dharmAstikAyanA apalApamAM paNa sarakho ja lAgu paDaze. eTale ke dharmAstikAya dravya nathI ane kevaLa adharmAstikAya dravya ja che. ane tenAthI sthiti kArya thatuM hovAthI adharmAstikAyanA abhAvathI prayukta evo sthitino abhAva thaye chate ApoApa gatikArya siddha thaI ja jAya che to gatikArya mATe dharmAstikAya dravya zA mATe mAnavuM? Ama thavAthI dharmAstikAyadravyano paNa apalApa thaze. te mATe dharmAstikAyanA abhAvathI gatino abhAva thaye chate sthiti mAnIne adharmAstikAyano apalApa karavo ke adharmAstikAyanA abhAvathI sthitino abhAva thaye chate gati mAnIne dharmAstikAyano apalApa karavo, Ama koI paNa dravyano apalApa karavo hoya to thaI zake che. koI eka pakSa taraphanuM prabaLa pramANa nathI. tathA zAstramAM be dravyonuM vidhAna hovAthI te apalApa ucita nathI. nyAyasaMgata nathI. eka bIjAnA abhAvarUpe mAnI apalApa karavAmAM nyAya sarakho ja che. 494 niraMtaragatisvabhAva dravya na kIdhuM joii, to niraMtara sthitisvabhAva paNi kima kIjai ? te mATiM- zrI jinavANIno paramArtha saMbhAlInaiM dharmAstikAya adharmAstikAya 62 dravya asaMjIrnasvabhAva mAnavAM. // 20-7 || adharmAstikAya dravyane na mAnanArA kadAca Avo bacAva kare ke jainazAstromAM jIva-pudgaladravyone niraMtaragatisvabhAvavALAM kahelAM nathI. eTale samajAI ja jAya che ke kyAreka kyAreka gatikaravAnA svabhAvavALAM che. tethI gati karavAnA prayojananA abhAve gati na kare tyAre ApoApa sthiti kare che. tenA mATe adharmadravya mAnavAnI zuM jarUra che ? to tenI sAme Avo ja prazna dharmAstikAyane na mAnavAmAM paNa karI zakAya che ke jainazAstromAM sarve jIva-pudgaladravyone niraMtara sthitisvabhAvavALAM paNa kahelAM nathI. eTale dharmadravya na mAno to paNa sthiti karavAnA prayojananA abhAve jyAre sthiti na kare tyAre gati kare che. Ama paNa samajAI ja jAya che. tethI gati mATe dharmadravya che Ama kema kahevAya ? arthAt niraMtara gatisvabhAvavALAM dravyo jema kahyAM nathI tema niraMtara sthitisvabhAvavALAM paNa nathI kahyAM. tethI jema gatikArya paNa kyAreka kyAreka che. tema sthitikArya paNa kyAreka kyAreka ja che. niraMtara nathI. te paNa ApoApa samajAI ja jAya che. tenA mATe dharmadravya mAnavAnI paNa zuM jarUra che ? A rIte A bannemAMthI koI paNa ekane mAnavuM ane bIjAne na mAnavuM te barAbara nathI. dalIlo banne bAju sarakhI ja lAgu paDe che. Page #210 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-8 45 gati-sthiti Ama kAryabheda hovAthI apekSAkAraNarUpe dravya bheda paNa avazya svIkAravo joIe tethI koIpaNa dravyano apalApa karavo ucita nathI tathA koI paNa ekane bIjAnA abhAvarUpa mAnavuM paNa ucita nathI. tethI ekane mAnI bIjAno apalApa karavo te ucita nathI. siddha paramAtmAonI lokAnta sudhI gatinA kAraNe jema dharmAstikAyanI siddhi thAya che. tema alokamAM gati vinAnAM jIva-pudgaladravyonI nityasthiti kyAMya na hovAthI adharmAstikAyanI paNa siddhi thAya che. paraMtu dharmadravya e kaMI adharma dravyanA abhAvarUpa nathI ke adharmadravya e kaMI dharmadravyanA abhAvarUpa nathI. A pramANe dharmAstikAya-adharmAstikAya Ama be dravyo asaMkIrNa svabhAvavALA (alagaalaga = svataMtra svabhAvavALAM) che. Ama samajavuM joIe. mithyA haThAgraha choDIne sAco mArga ja svIkAravo joIe. e ja sAco jina vANIno paramArtha che. A rIte jinezvaraparamAtmAnI vANIno sAco paramArtha barAbara sAMbhaLo. | 168 | sarva dravyanaI re je diI sarvadA, sAdhAraNa avakAza | loka aloka prakAro bhAkhiuM, teha dravya AkAza che. samakti sUvuM re INipari Adaro / 10-8 || gAthArtha- sarvadravyone sarvakALe sAdhAraNapaNe je dravya avakAza Ape che. te dravya AkAzAstikAya kahevAya che. ane te loka tathA aloka ema be prakAre zAstromAM kaheluM che. te 10-8 || Tabo- havaI-AkAzadravyanuM lakSaNa kahaI chaiM- sarva dravyanai je sarvadA sAdhAraNa avakAza dii, te anugata eka AkAzAstikAya sarvAdhAra kahieN, ", pakSI, neda pakSI' ityAdi vyavahAra ja cadezabhede huI, tadezI anugata AkAza ja paryavasagna hoI. "tattaddezorzvabhAgAvacchinnamUrtAbhAvAdinA tadvyavahAropapattiH" iti vardhamAnAdyuktaM nAnavadyam, tasyAbhAvAdiniSThatvenAnubhUyamAnadravyAdhArAMzApalApaprasaGgAt, tAvadapratisaMdhAne'pi lokavyavahAreNA''kAzadezaM pratisaMdhAyoktavyavahArAcca. teha AkAza loka aloka bhedaI dvividha bhAkhiuM. yasUtra"vide mANe pAtramANe ya atnomAmANe " | 10-8 che. Page #211 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 496 DhALa-10 : gAthA-8 dravya-guNa-paryAyano rAsa vivecanadharmadravya ane adharmadravya ghaNA ja vistArathI samajAvyuM. devamAvezadravyanuM nakSa vedavuM jIruM = have AkAzAstikAya nAmanA trIjA dravyanuM lakSaNa kahe che. sarva dravyanaiM je sarvadA sAdhAraNa avakAza diiM, te anugata eka AkAzAstikAya sarvAdhAra kahiiM, "iha pakSI, neha pakSI" ityAdi vyavahAra ja yaddezabhedaI huI, taddezI anugata AkAza ja paryavasanna hoi. jIva-pudgala-dharmAstikAya adharmAstikAya ane kALa Ama sarve dravyone eTale ke pAMce dravyone sarvakALe sAdhAraNapaNe (koI paNa jAtanA bhedabhAva ke pakSapAta karyA vinA) avakAza ApavAnuM kAma je dravya kare che te AkAzadravya che. A dravya lokaalokamAM sarvatra (manuti) anvayarUpe raheluM che. A dravyano vyatireka (abhAva) kyAMya nathI. tathA A dravya sarvadravyono AdhAra che. sarvadravyone potAnAmAM rAkhanAra che. tethI sarvAdhAra kahela che. "ahIM pakSI che. ane ahIM pakSI nathI" AvA prakAranA je vyavahAro thAya che. te vyavahAro ja je kSetrabhedanA AdhAre thAya che te kSetranA bhedavALuM kSetranA bhedane samajAvanArUM (eTale ke te kSetramAM sarvatra anvayarUpe raheluM) akhaMDa, eka tadezI = te bhAgavALuM arthAt avayavI evuM AkAzadravya ja che. Ama phalitArtha thayo. da ane ne A be zabdothI vAcya je padArtha che. te AdhArAzAtmaka AkAzadravya che. jo AdhArabhUta AkAzadravya na hoya to da = sminuM zabdathI zuM levuM? te zaMkAspada ja rahe. tethI pakSInA AdhArabhUta evuM, ane phUda zabdathI vAcya thatuM evuM je dravya che, te AkAzadravya che. eka bhAgamAM pakSanA hovAnuM vidhAna che. ane bIjA bhAgamAM pakSInuM na hovAnuM vidhAna che. A rIte buddhithI AkAzanA be bhAga thayA che. tethI AvA prakAranA be bhAga vALuM = be dezavALuM = dezI, ane bane bhAgamAM anugata = anvaya svarUpe raheluM AdhArAtmaka eka akhaMDa dravya che. Ama AkAzadravyanI siddhi jANavI. "tattaddezoz2abhAgAvacchinnamUrtAbhAvAdinA tadvyavahAropapattiH" iti vardhamAnAdyuktaM nAnavadyam, tasyAbhAvAdiniSThatvenAnubhUyamAnadravyAdhArAMzApalApaprasaGgAt, tAvadapratisaMdhAne'pi lokavyavahAreNA''kAzadezaM pratisaMdhAyoktavyavahArAcca. Page #212 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-8 497 A bAbatamAM nyAyadarzananA anuyAyI vardhamAna nAmavALA paMDitajI Adi koI koI darzanakAro kaMIka judu kahe che. paraMtu teonuM je kathana che. te nirdoSa nathI. Ama jaNAvavA mATe graMthakArazrI prathama teono (vardhamAnopAdhyAyano) mata TAMkatAM kahe che ke te te dezanA udghabhAgathI yukta evo je mUrtipadArthano abhAva vigere che. eTale ke mUrtipadArtha evA pakSIno abhAva ane pakSIno bhAva je che te vaDe ja (ahIM vigere" zabdathI eka bhAgamAM mUrtino abhAva ane bIjA bhAgamAM mUrtino bhAva, A be vaDe ja) "da pakSI neda pakSI"nA vyavahAro siddha thaI ja jAya che. temAM AkAzadravya mAnavAnI kaMI jarUra nathI. Ama je vardhamAnaRSi Adi koI koI darzanakAro je kaMI kahe che te nirdoSa nathI. arthAt doSita che. teonuM kahevuM evuM che ke te te dezavALA bhAgamAM mUrtivastuonA abhAva ane mUrtavastuonA bhAva vaDe ja "da pakSI ne pakSI" A vyavahAra siddha thaI ja jAya tema che. to pachI AkAzadravya mAnIne gaurava karavAnI zI jarUra ? AkAzadravya vinA paNa A vyavahAra te te urdhva bhAgamAM rahelA mUrtavastuonA abhAva ane mUrta vastuonA bhAva vaDe ja saMgata karI zakAya che. nAnavadhar teonI A vAta nirdoSa nathI, paraMtu doSavALI che. te A pramANe- udghabhAgAdimAM je mUrti (pakSI) padArthano abhAvAdi saMbaMdhI vyavahAra thAya che. tArA = te vyavahAra amAvaniSThatvera = abhAva Adi saMbaMdhI che. eTale ke tenAthI to abhAvanI ane bhAvanI siddhi thAya che mUrta padArthanA (pakSInA) abhAvane ane padArthanA (pakSInA) bhAvane sUcavanAro te vyavahAra che. jyAre rUda zabdathI to tenA AdhArabhUta evA koI padArthano bhAvAtmakapaNe anubhava thAya che. tethI jo AkAza dravya na mAnIe to rUda zabdathI anubhavAtA evA AdhArAzAtmaka dravyano apalopa thaI javAno prasaMga Ave. mUrtAibhAvAdi je vyavahAra thAya che. te abhAvAtmakaviSayaka che eTale ke mUrti padArthanA abhAvane ane bhAvane sUcavanAro che. paraMtu tenA AdhArAMzane sUcavanAro nathI. jyAre rUda zabdathI anubhavAto padArtha AdhArarUpe jaNAya che. ane te kevala ekalA bhAvAtmaka paNe ja jaNAya che. jema A bhUtala upara ghaTAbhAva che. ahIM ghaTAbhAvano je vyavahAra che te abhAvaviSayaka hovAthI koI padArtharUpa nathI. tene bhUtala kema manAya ? ane jo ema mAnIe to cakSuthI sAkSAt anubhavAtuM ane AdhArasvarUpa evuM je bhUtala che. teno apalopa thaI jAya, tenAthI lokavyavahArano paNa virodha Ave te mATe rUda zabdathI vAcya AdhArabhUta koI dravya svataMtra che. ane te bhAvAtmaka ja che te ja AkAzadravya che. tathA vaLI AvA prakArano mUrtAibhAvAdino Page #213 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 498 DhALa-10 : gAthA-9 dravya-guNa-paryAyano rAsa gapratirasthApi = anubhava jyAM thato nathI, tyAM paNa eTaleke pakSI hoya ke na hoya to paNa ucu jotAMnI sAthe ja pratibaMdhane pakSIno anubhava na thavA chatAM paNa lokavyavahArathI AkAza dezano (AkAzadravyano) pratisaMdhAya anubhava karIne uparokta vyavahAra pravarte ja che. jema ke mANaso uMcu mukha karIne AkAzamAM tArA Adine dekhIne bolI uThe che ke "AkAzamAM tArA ugyA che" ahIM tArAnA AdhArarUpe AkAzadravya bhAvAtmakapaNe anubhavAya ja che. ane tethI ja uparokta vyavahAra thAya che. te mATe "vardhamAnaRSinuM kathana yuktiyukta nathI. ane AdhArAMzarUpe AkAzAstikAya nAmanuM dravya che ja. teha AkAza loka aloka bheda; dvividha bhAkhiuM. yatsUtram- "duvihe AgAse paNNatte-loAgAse ya aloAgAse ya" 10-8 // te A AkAzAstikAya dravya loka ane alokanA bhedathI be prakAre kaheluM che. je kAraNathI AgamomAM Avo sUtrapATha che. "AkAza be prakAre kahyuM che eka lokAkAza ane bIjuM alokAkAza" A banne kone kahevAya ? te have pachInI gAthAmAM Ave ja che. tathA AkAzadravyanA vAstavika (pAramArthika) rItie be bheda nathI. paraMtu akhaMDa eka dravya che. chatAM anyadravyonA saMyoga ane viyogane lIdhe loka aloka evA be bhedo zAstromAM jaNAvyA che. te 169 !! dharmAdikarUM re saMyuta loka chaI, tAsa viyoga aloka | te niravadhi kaI re avadhi abhAvanaI, valagI lAgaI re phoka // samakti sUvuM re INi pari Adaro . 10-9 | - gAthArtha- dharmAstikAyAdi anya dravyothI saMyukta AkAzane lokAkAza kahevAya che. ane tenAthI viyukta AkAzane alokAkAza kahevAya che. te A alokAkAzanI avadhi na hovAthI niravadhika che. je loko alokAkAzanI avadhine valagI lAge che. (coMTI paDe che) te nirarthaka che. (phogaTa che.) | 10-9 || Tabo- dharmAstikAyAdikaryuM saMyuta je AkAza, te loka chaI. te dharmAstikAyAdikano jihAM viyoga thaI, te alokAkAza kahiI. te alokAkAza niravadhi chaiM. patAvatA-tehano cheha nathI. 1. A vardhamAnaRSi te, udayanAcAryaracita nyAyakusumAMli upara "prakAza" nAmanI TIkAnA racayitA che. tathA tattvaciMtAmaNi" granthanA racayitA je gaMgezopAdhyAyaRSi che. teonA A putra che. Page #214 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-9 499 koIka Ima kahacaI je "jima lokanai pAsai alokano cheka chaI, tima AgaI paNi hucaI," tehanaI kahiI je "loka to bhAvarUpa chaiM, te avadhi ghaTaI, paNi AgaI kevala abhAvanai alokAvadhipaNuM kima ghaTache ? zazazRMga kuNanuM avadhi hoI ? anai jo bhAvarUpe aMta mAnii, to te anyadravyarUpa nathI, AkAzadezasvarUpanai to tadatapaNuM kahetAM "vavyAyAta hoI" te mATaiM alokAkAza anaMta jANavauM. 10-9 | vivecana- AkAzAstikAyanA je loka ane aloka Ama be bheda pahelAMnI gAthAmAM kahyA che. te have samajAve che dharmAstikAyAdikasyuM saMyuta je AkAza, te loka chai. te dharmAstikAyAdikano jihAM viyoga chai, te alokAkAza kahiiM. te alokAkAza niravadhi chaiM. etAvatAtehano cheha nathI. dharmAstikAyAdi zeSa pAMce dravyothI saMyukta evuM je AkAza che te loka kahevAya che. eTale ke lokAkAza che. ane te dharmAstikAyAdi pAMce dravyono jyAM viyoga che. te alokAkAza kahevAya che. A rIte AkAzadravya sarvakSetravyApI saLaMga eka akhaMDa dravya ja che. to paNa tenA anya pAMca dravyonA saMyoge ane viyoge loka-alokanA nAme 2 bheda kahyA che. tathA vaLI A alokAkAza niravadhika che. eTale alokAkAzano cheDo nathI. paraMtu lokAkAza sarva bAjuthI sAvadhika che. je caudarajju pramANa upara nIce maLIne laMbAI che. madhyamAM eka rAja pahoLAI che. vadhatI vadhatI nIce sAta rAja pahoLAI thAya che. ane upara paNa brahmadevaloka sudhI vadhatI vadhatI pAMca rAja pahoLAI, tyAMthI ghaTatI ghaTatI upara eka rAja pahoLAI che. ItyAdi rUpe lokAkAza avadhivALo che. paraMtu alokAkAza anaMta hovAthI pAchaLa tenI avadhi hotI nathI. (cheDo hoto nathI) koika ima kahasyai je "jima lokanaI pAsaI alokano cheha chai, tima Agai paNi hussai." tehanaI kahiiM je "loka to bhAvarUpa chaI, te avadhi ghaTai, paNi AgaiM kevala abhAvanaiM alokAvadhipaNuM kima ghaTaiM? zazazRMga kuNa, avadhi hoi ? anaiM jo bhAvarUpeM aMta mAniiM. to te anyadravyarUpa nathI, AkAzadezasvarUpanaiM to tadaMtapaNuM kahatAM "vadadvyAghAta hoi' te mATaI alokAkAza anaMta jANavalaM. // 10-9 // Page #215 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 500 DhALa-10 : gAthA-9 dravya-guNa-paryAyano rAsa ahIM ame alokAkAzane je niravadhika kahyo. te bAbatamAM koIka A pramANe prazna karavA rUpe kaheze ke- je pramANe lokAkAzanI pAse (eTale ke lokAkAzanI cAre bAju tathA upara ane nIce) alokAkAzanI avadhi (cheDo-aMta) che. tevI ja rIte AgaLa paNa kyAMika alokanI avadhi haze (eTale ke hovI joIe) Ama lokanI bAju alokanI avadhi hovAthI AgaLa paNa eTale ke alokanA pAchalA bhAgamAM paNa avadhi hovAno saMbhava hovAthI te alokane niravadhika kema kahevAya ? jema loka taraphanI dizAomAM alokano aMta che. tema AgaLa paNa aMta haze. Avo koIka prazna kare che. uttara- te prazna karanArane ame kahIe chIe ke "je lokAkAza che te pAMcadravyothI saMyukta che te mATe bhAvAtmaka che" tethI tenI avadhi ghaTe ja. je vastu bhAvAtmaka hoya ghaTa-paTa jevI mUrtavastu ane lokagamya evI je vastu hoya tenI avadhi hoya che. jema ke ghaTa-paTa ItyAdi mUrti padArtho jeTalA kSetramAM te ghaTa-paTa vyApelA hoya che. tenI cAre bAjunA cheDe ghaTa-paTanI avadhi dekhAya ja che. paraMtu AgaLa alokAkAzamAM to pAMca dravyo na hovAthI kevaLa ekaluM AkAza ja che. ane te pAMcadravyarahita hovAthI ane amUrta hovAthI abhAvAtmaka-zUnyAtmaka arthAt anya dravyothI rahitapaNe varte che. tevA alokAkAzane avadhipaNuM kema ghaTe ? jema ghaTa-paTa bhAvAtmaka hovAthI tene jevI avadhi hoya che tevI avadhi zazazRMgane kema ghaTe ? kAraNake ghaTa-paTa e bhAvAtmaka vastu che. tethI cAre bAju tenI avadhi kahevAya, paraMtu zazazcaMga pote che ja nahIM. to pachI te pote zUnyAtmaka hovAthI tenI paNa avadhi kema hoya ? tathA te pote koI anyanuM avadhirUpa paNa kema bane ? A rIte alokAkAza (anyapadArthothI vimukta hovAnA kAraNe) zUnyAtmaka hovAthI AgaLa kyAMya tenI avadhi ghaTe nahIM." manaDuM no mAvapaNuM gaMta mAnavuM, to te anya vyA nathI. tathA vaLI "A alokAkAzanI avadhi che ja" A vAtane vaLagI rahevA mATe koI AvI dalIla kare ke jema lokAkAza pAMca dravyothI saMyukta hovAthI bhAvAtmaka che. ane tyAM lokAkAza tarapha alokAkAzano jema aMta che. tema AgaLa paNa alokAkAzano cheDo che. ane te cheDe mavarUpe koI bIju bhAvAtmaka dravya che. Ama ame mAnIzuM ane tenAthI tyAM alokano aMta thaze. Ama jo koI alokAkAzano aMta kahe to te alokAkAzanA aMte kalpeluM je bhAvAtmaka navuM dravya mAno cho. te bIjuM dravya AkAza ja che ke koI anya dravya che ? jo koI anya dravya mAnazo to bhagavate kahelAM cha dravyothI atirikta evuM te dravya mAnavAthI sAta dravyo mAnavAM paDaze. je usUtra che tethI AkAzathI anyadravyarUpe Page #216 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-10 501 to te nahI ja manAya. tathA alokanA AgalA cheDe jIva-pudagala mAno to teone gati-sthitimAM sahAyaka dharma-adharma Adi dravyo mAnatAM bIjo loka ja mAnavAno rahyo. ane AvA prakArano bIjo lokAkAza hoya AvuM zAstromAM kyAMya AvatuM nathI. mATe alokAkAzane AgalA cheDe jIva-pudgala jevAM koI dravyo ke dravyovALo loka to nathI. have jo ema kaho ke alokAkAzane cheDe bIjuM navuM eka AkAza dravya che. to A vivakSita alokAkAzarUpa je AkAza che te, ane A navuM je pAchaLa AkAza mAnyuM. te zuM eka che ke bhina che ? jo eka ja hoya to te anya dravya rUpa nathI tethI A alokAkAzano aMta thayo kema kahevAya ? tathA te navuM AkAza bhinna hoya to te navuM AkAza paNa sAvadhika che ke niravadhika che ? jo sAvadhika che. ema kaho to te navA AkAzanI avadhi kyAM ? ane konAthI thaI ? arthAt tenI pachI AgaLa kayuM dravya AvyuM ke jethI A AkAzanI avadhi gaNAya ? Ama navA navA AkAzanI kalpanA karo to anavasthA ja Ave. ane jo te kalpalA navA AkAzane niravadhika mAno to A vivakSita alokAkAzane ja niravadhika mAnavAmAM zuM doSa Ave ? ane jo A kalpeluM navuM AkAza A alokAkAzathI bhina nathI eka che. Ama jo kaho to te anya dravya rUpa nathI. tethI vivakSita alokAkAzanI avadhi svarUpa kema bane ? Ama aneka prazno ubhA thAya che. chevaTe teno kaMI ja uttara Ave nahIM. tethI mAvAsvapUruM = alokAkAzanA cheDe "navA AkAzano eka bhAga che. te svarUpe tavaMtapaNuM = alokAkAzanuM aMtapaNuM mAnatAM" AkAzano aMta AkAzathI ja thAya Ama vadatovyAghAta doSa Ave. kAraNa ke bolo cho ke AkAzano aMta Avyo. paraMtu tenI pAchaLa paNa AkAza ja mAnyuM. A rIte vadatovyAghAta thayo. AkAzanI pachI jo AkAza ja AvatuM hoya to AkAzano aMta thayo ema kahevAno koI artha ja nathI. ane AkAza vinAnAM zeSa pAMca dravyo to alokanA cheDe kyAMya che ja nahIM ke jethI alokano aMta Avyo ema kahevAya te mATe alokAkAza anaMta ja che. Ama jANavuM. I 170 || vartaNa lakSaNa sarva dravyaha taNo, pajava, dravya na kAla ! dravya anaMtanI re dravya abhedathI, uttarAdhyayanai re bhAla | samakti sUvuM re dhaNIpari Adaro / 10-10 || Page #217 -------------------------------------------------------------------------- ________________ pa02 DhALa-10 : gAthA10 dravya-guNa-paryAyano rAsa gAthArtha- sarve dravyonI je vartanA che. te rUpa je paryAya che. te kAla che. paraMtu kAla e dravya nathI. dravyo anaMtA che. tethI te dravyomAM abhedabhAve rahelI vartanA paNa anaMtI che. mATe kAla anaMta che. Ama zrI uttarAdhyayana sUtramAM kaheluM che. // 10-10 || bo- kAla, te paramArthathI dravya nahIM, to myuM ? sarvadravyano vartanAlakSaNa paryAya ja chaI, te paryAyanai viSadha anAdikAlIna dravyopacAra anusarInai kAladravya kahIzuM. gata va paryAyai dravyAbhedathI anaMtakAladravyanI bhAla uttarAdhyayanai chai. tathA ca sUtram dhammo adhammo AgAsaM, davvamikkikkamAhiyaM / aNaMtANi davvANi, kAlo puggalajaMtavo // 28-8 // etadupajIvyAnyatrApyuktamdharmAdharmAkAzAzcaikaikamataH paraM trikamanantam. te mArTi jIvAjIvadravya je anaMta chaI, tenA vartanAparyAya bhaNI ja kAladravya sUbaI anaMta kahyAM jANavAM. 10-10 II vivecana- dharmAstikAya adharmAstikAya ane AkAzAstikAya A traNa dravyo samajAvIne have kALa nAmanuM cothuM dravya samajAve che. * kAla, te paramArthathI dravya nahIM, to zyuM ? sarvadravyano vartanA lakSaNa paryAya ja chaiM. te paryAyanaiM viSaiM anAdikAlIna dravyopacAra anusarInaiM kAladravya kahIiM / kALanI bAbatamAM be vicAradhArA pravarte che. digaMbarAmnAya ema mAne che ke kALa e paNa paramArthathI dravya che. phakta te astikAyarUpa nathI paraMtu aNurUpa che. eka eka AkAzapradezamAM eka eka kAlanA aNu eTale ke kAlANuo che. AvA kAlANuono piMDa thato nathI mATe astikAya nathI. eka DabbAmAM rAInA dANA bharyA hoya athavA retInA dANA bharyA hoya tema A lokamAM kAlANuo bharelA che. A mAnyatA digaMbarAsnAyanI che. zvetAMbarAsnAyanI vicAradhArA be nayane anusarIne be prakAranI che. prathama nizcayanayane anusarIne kahe che ke kAla e dravya nathI paraMtu jIva ane ajIva dravyonI vartanA paryAyarUpa kALa che. ane te paryAyamAM dravyano upacAra karavAthI kALa e Page #218 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-10. 503 upacarita dravya che. ane bIjI vicAradhArA AvI che- vyavahAranayanI dRSTie caMdrasUryAdi jyotizcakranA cArane (pharavAne) lIdhe thatA rAtri-divasarUpa sthUlakALa ane samayAtmakarUpa sUmakALadravya che. A badhI vicAradhArAomAM ahIM prathama nizcayanayathI zvetAMbaraparaMparAnI vAta jaNAve che. kALa e paramArthathI eTale ke vAstavikapaNe dravya che ja nahIM. cauda rAjalokapramANa samastalokAkAzamAM kyAMya paNa aNurUpe ke skUlarUpe kALanAmanuM svataMtra dravya nathI ja. to prazna thAya che ke jo A kALa e dravya na hoya to A kALa che zuM ? teno uttara Ape che ke "kALa e sarvadravyono vartanAlakSaNa paryAya ja che." koI paNa dravyanI koI paNa paryAyarUpe je vartanA (vartavuM-te te paryAyamAM rahevuM) e ja kALa che. jema ke koI jIva, manuSyapaNe janmyo ane 100 varSa jIvyo. te jIvanuM manuSyapaNe vartavuM e ja teno kALa che. tenuM mApa sUryacaMdranA cArathI thayuM. koIe sAmAyika lIdhuM. te jIvanuM "sAmAyikaparyAyamAM" je vartavuM te kALa che. ghaDIyALa e mApavAnuM sAdhana che. sAmAyika lIdhA pachI ghaDIyALamAM jotAM 8 vAgyA hoya to sAmAyika 8-48 purU thAya. paraMtu 8-15 thayA ane ghaDIyALa dhAro ke baMdha thaI gaI. to koI kArIgara AvIne ghaDIyAla cAlu na kare ane te ghaDIyALamAM 8-48 na thAya tyAM sudhI sAmAyika samApta thatuM nathI ema nahIM. evI ja rIte ghaDIyALa jhaTapaTa cAlatI hoya ane 20 mInITanA kALamAM ja 48 mInITa dekhADatI hoya to te ghaDIyALamAM 8-48 dekhAI jAya to paNa sAmAyika samApta na thAya. eTale ke ghaDIyAlamAM jaNAvAto samaya e kAla nathI. paraMtu A jIvanuM sAmAyikapaNAnA paryAyamAM vartavuM e ja sAco kALa che. koI eka makAna baMdhAyuM. tenI jagatamAM je vartanA, e ja makAnano kALa paryAya che. tene sUryanA cArathI mApatAM 50100 ItyAdi varSo thAya che. A rIte sarve paNa dravyonI te te paryAyomAM je vartanA (vartavuM hovuM thavuM-rahevuM) tene kALa kahevAya che. "paryAyamAM vartavuM" e ja kALa che. tethI kALa e paryAya rUpa che. dravyarUpa nathI. prazna- jo kALa e vartanAlakSaNa (vartanA svarUpa) paryAya ja che ane dravya nathI. to A ja DhALanI trIjI gAthAmAM du dravyomAM kALane dravya kema kahyo ? uttara- te kALadravya paryAyasvarUpa ja che. paraMtu te paryAyane viSe anAdikAlathI thatA dravyanA upacArane anusarIne paryAyane paNa dravya kahevAya che." arthAt kALa e vAstavika dravya nathI paraMtu paryAya rUpa ja che. chatAM paryAyamAM dravyano upacAra karAya Page #219 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 504 DhALa-10 : gAthA-11 dravya-guNa-paryAyano rAsa che. tethI te upacarita dravya kahevAya che. jema ke kaDu-kuMDala e suvarNadravyanA paryAya che. te banne paryAyamAM suvarNa dravya sadA dhruva hovAthI dravya kahevAya che. paraMtu paramArthathI suvarNa e paNa pudgalAstikAya dravyano eka paryAya ja che. kharekhara to suvarNa e dravya nathI, pudgala e dravya che. chatAM anAdikAlIna A upacArane anusarIne suvarNaparyAyamAM dravyapaNAno upacAra thayela che. tethI suvarNadravya kahevAya che. tevI rIte jIva ane ajIvarUpa samasta dravyonI bhinna bhinna paryAyomAM je vartanA che. te vartanA lakSaNa e ja kALa che. vartanA e paryAya svarUpa hovAthI kALa e paNa paryAyasvarUpa ja che. phakta temAM dravyano upacAra karAyelo che. tethI kALa e (upacarita) dravya kahevAya che. ata eva paryAya dravyAbhedathI anaMtakAladravyanI bhAla uttarAdhyayanaI chaI. tathA ca sUtram - dhammo adhammo AgAsaM, davvamikkikkamAhiyaM / anaMtAni ya vvALi, jAto puSpananaMtavo // 28-8 // A kAraNathI ja paryAyamAM dravyano abheda hovAnA kAraNe eTale ke dravyapaNAno upacAra karavAthI kALa anaMta che. jIva ane ajIva dravyo anaMtA che. tenA paryAyo paNa anaMtA che. te samastaparyAyonI vartanA paNa anaMtI che. tethI te vartanA lakSaNavALA paryAyamAM dravyano abhedopacAra karavAthI "anaMtakALadravya" che tenI bhAla (tenu vidhAnakathana) uttarAdhyayanasUtrane viSe kareluM che. te uttarAdhyayanasUtrano pATha A pramANe che-- 1. dharmAstikAya, 2. adharmAstikAya, 3. AkAzAstikAya A traNa dravyo eka eka kahelAM che. ane kALa, pudgala, jIva, A traNa dravyo anaMtAM kahelAM che. A pAThamAM kALa anaMta je kahyo che. te jIva-ajIvanA paryAyo anaMta hovAthI tenI vartanA paNa anaMtI che. mATe vartanAlakSaNa paryAyamAM kALadravyano upacAra karela che. tethI kALa anaMta kahela che. jo kAlANuo nAmanuM kAladravya vAstavika hota to lokAkAzanA pradezo asaMkhya hovAthI ane pratipradeze kAlANu mAnIe to paNa asaMkhya ja kAlANu thAya paraMtu anaMta kAlANuM na thAya, te mATe kALadravyane upacarita dravya ja mAnavuM joIe. paraMtu kAlANurUpe vAstavika kAladravya mAnavuM joIe nahIM. tene pAramArthika dravya mAnI levuM te sUtrAnusAra nathI. paNa utsUtra che. etadupajIvyAnyatrApyuktam dharmAdharmAkAzAdyekaikamataH paraM trikamanantam // iti // Page #220 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10H gAthA-11 505 te mATiM-jIvAjIvadravya, je anaMta chaI, tehanA vartanA paryAya bhaNI ja kAladravya sUtra anaMta hAM nAkhavAM che 20-20 che upara kahela uttarAdhyayanasUtranA pAThanuM AlaMbana laIne bIjA zAstromAM (prazamarati zloka 214mAM) paNa kahyuM che ke "1. dharmadravya, 2. adharmadravya, ane 3. AkAza dravya A traNa dravyo eka eka che. tenAthI pachInAM 3 dravyo anaMtA che." te mATe jIva ane ajIva je dravyo che te anaMtAM che. te dravyonI vartanA paryAyo anaMtI che. te bhaNIne ja eTale ke te anaMtI paryAyone AzrayIne ja sUtranI aMdara kALadravya anaMtAM kahelAM che Ama jANavuM. A rIte kALa e paramArthathI dravya nathI paraMtu jIva ane ajIvadravyonI te te paryAyanI vartanA svarUpa kALa che. # 171 jIva ajIva ja samayaI te kavio, tiNi kema judo re teha / eka vakhANaI re Isyu AcAraya, dharatA zrutamatireha / samakti sUvuM re INipari Adaro ne 10-11 II gAthArtha- samayamAM (AgamamAM) te kALane jIva-ajIva rUpa ja kahelo che. te kAraNe te kALane judo kema kahevAya ? zAstrothI saMskArita thayelI buddhinI dhArAne dhAraNa karanArA eka AcArya Ama kahe che. te 10-11 che Tabo- kaMThathI paNi sUtraI jIvAjIvathI abhinna kAla kahiuM chai. te dekhAi chaiM.- samayai ka. sUtrai, te kAla jIva ajIva rUpa ja kahiuM chaiM. teNai kAraNai judo-bhinnadravyarUpa kima kahiche ? tathA vo nIvAminali- "kimayaM bhaMte ! kAlo tti pavuccai ? goyamA ! jIvA ceva ajIvA ceva tti" eka AcArya Ima kALa dravya vakhANai chai, cUM karatA ? siddhAMtapATha anusArai zubhamatinI rekhA dharatA. || 10-11 | vivecana- nizcayanayanI dRSTie kALa e svataMtra dravya nathI ja. paraMtu jIva ane ajIva dravyonI judA-judA paryAyonI vartanAlakSaNa che. eTale paryAyasvarUpa che. temAM dravyano upacAra karAya che. mATe upacaritadravya che A ja vAta graMthakArazrI jIvAbhigamano sAkSipATha ApIne samajAve che Page #221 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 506 DhALa-10H gAthA-12 dravya-guNa-paryAyano rAsa kaMThathI paNi sUtraI-jIvAjIvathI abhinna kAla kahiuM chai. te dekhADaiM chaisamayaI ka. sUtraiM, te kAla jIva ajIvarUpa ja kahiuM chai. teNai kAraNaI judobhinnadravyarUpa kima kahiiM ? tathA coktaM jIvAbhigamAdisUtre sUtranI aMdara (jIvAbhigamasUtranI aMdara) paNa kALa e jIva ane ajIvadravyothI abhinna che Ama kaMThathI = (eTale sAkSAsUtrapAThathI-sAkSIpAThathI) zabdo lakhIne kaheluM che. te sAkSIpATha graMthakArazrI A gAthAmAM jaNAve che. samayamAM kahetAM sUtramAM arthAt AgamazAstromAM te kALane jIva ane ajIva svarUpa ja kahelo che. te kAraNe A kALane jIva ajIvathI judA dravya tarIke kema kahevAya ? bhinnadravyasvarUpe kema kahevAya ? arthAt bhinnadravyasvarUpe na mAnavo joIe. jIvAbhigamasUtrano te sAkSI pATha A pramANe che. mirtha saMte vatnatti pavu ?oya ! nIvA jeva, manISA ceva gi" eka AcArya ima kAladravya vakhANai chai, syUM karatA ? siddhAntapATha-anusAraiM sumatinI sevA thatA | 20-22 / he bhagavAn ! A kALa e zuM kaheaAya che ? zuM dravya che ? ke paryAya che ? he gautama ! A kALa jIvarUpa ane ajIvarUpa che. eTale ke jIvanA paryAyasvarUpa che ane ajIvanA paryAyasvarUpa che. eka AcArya (keTalAka AcArya) kALadravyane Ama (jIva ane ajIvanA paryAyarUpa che paNa svataMtra dravyarUpa nathI Ama) kahe che. te AcAryo zuM karatA Ama kahe che ? to kahe che ke AgamapAThonI sAkSIne anusarIne eTale ke tenuM AlaMbana laIne uttamabuddhinI dhArAne dhAraNa karatA chatA Ama kahe che. sArAMza ke jIvAbhigamauttarAyanAdi AgamapAThonI sAkSIthI jenI mati saMskArita thaI che evA nizcayanayanA abhiprAyavALA keTalAka AcAryo kALadravyane jIva ane ajIvanI judA-judA paryAyonI vartanArUpe jaNAve che. tethI kALa e paramArthathI dravya nathI paraMtu paryAyamAM dravyapaNAno upakAra karIne upacaritadravya che. Ama teo kahe che. (A keTalAka AcAryono abhiprAya jaNAvyo.) | 172 // bIjA bhASaI re joIzacakranaI, cAraI je sthiti tAsa ! kAla apekSA re kAraNa dravya cho, SaTanI bhagavaI bhAsa / samakti sUvuM re iNi pari Adaro // 10-12 / Page #222 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-12 507 gAthArtha- bIjA keTalAka AcAryo ema kahe che ke jyotiSacakranA cArathI (pharavAthI) te kALadravyanI sthiti=vidyamAnatA siddha thAya che. ane A kALadravya e apekSAkAraNarUpa dravya che. bhagavatIjI sUtramAM cha dravyonI saMkhyAnI bhAsa (vidhAna) che. || 10-12 che. Tabo- bIjA AcArya Ima bhASaI chaIMje jyotizcakranAi cArai paratva aparatva nava purANa Adi bhAvasthiti chaiM. temanuM apekSAkAraNa manuSyalokamAM kAladravya chaiM, arthanai viSai. sUryakriopanAyakadravya cArakSetrapramANa ja kalpavuM ghaTa, te mATaiM-ehavuM kAladravya kahidaM to ja zrI bhagavatIsUtramAMhi "varU ja aMte ! TullA paUU/ttA ? noyanI ! chavvI paUUttA- sthialgAva addhA sama e vacana chaiM. tehanuM nirUpacarita vyAkhyAna ghaTaiM. anai vartanAparyAyanuM sAdhAraNa apekSAdravya na kahIi. to gatisthityavagAhanA sAdhAraNApekSAkAraNapaNai dhamadhammakAzAstikAya siddha thayA, tihAM paNi anAzvAsa AvaiM. anai e artha yuktigrAhaya chai. te mATai kevala AjJA grAhya kahI, paNi kima saMtoSa dharAi ? II 10-12 | vivecana- nizcayanayanI pradhAnadRSTivALA keTalAka AcAryo pUrva gAthAmAM samajAvyuM tema kALa e pAramArthikadravya nathI paraMtu paryAyamAM dravyano upacAra hovAthI upacaritadravya che. Ama kahe che. jyAre bIjA keTalAka AcAryo ke je vyavahAranayanI pradhAna dRSTivALA che. teo kALa e paNa eka svataMtradravya che. pAramArthikadravya che. Ama kahe che. te mAnyatA graMthakArazrI samajAve che. bIjA AcArya ima bhASaI chaI- je jyotizcakranaiM cAraiM paratva aparatva nava purANAdi bhAvasthiti chaiM. tehay apekSAkAraNa manuSyalokamAM kAladravya chaiM, arthanaI viSaI. sUryakriyopanAyakadravya cArakSetrapramANa ja kalpavU ghaTaiM, te mATaiM-ehavaM kAladravya kahiiM. to ja zrIbhagavatIsUtramAhi- "kaiNaM bhaMte ! davvA paNNattA ? goyamA ! chaddavvA paNNattAdhammatthikAe jAe addhAsamae" e vacana chai. teha- nirUpacarita vyAkhyAna ghaTaiM. bIjA keTalAka AcAryo kALane pAramArthika dravya kahe che paNa upacaritadravya kahetA nathI. teonuM kahevuM evuM che ke aDhIdvIpa pramANa je manuSyaloka che temAM sUryacaMdra Adi jyotizcakra jaMbudvIpanA mahAvideha kSetramAM rahelA merUparvatane pradakSiNA karatA pharyA kare che. tethI tene carajyotiSa kahevAya che. tenA kAraNe rAtri-divasa, mAsa, pakSa, ane varSa vigere kALanA vibhAgo bane che. tattvArthasUtramAM kahyuM che ke- eprakSA nityagatayo nRloke 4-14 / tatkRtaH kAlavibhAgaH 4-15 / (PI) 10 Page #223 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 508 DhALa-10 : gAthA-12 dravya-guNa-paryAyano rAsa tathA prathama janmelAne paratva (moTApaNuM), pAchaLa janmelAne aparatva (nAnApaNuM), prathama AvelI vastumAM purANatva (junApaNuM) ane pAchaLathI AvelI vastumAM navatva (navApaNuM) ityAdi vyavahAro paNa jagatamAM thAya che. tethI jema gati-sthiti paryAyo jIva-pugaladravyanA potAnA che. paraMtu temAM apekSAkAraNa dharmadravya ane adharmadravya che. tevI ja rIte jIva-pudgalomAM thatA paratva-aparatva-navatva ane purANatva vigere bhAvonI (paryAyonI) paristhiti je thAya che. te jIva-pugaladravyanA potAnA ja paryAyo che. paraMtu temAM apekSA kAraNarUpe A kAladravya che. ane te manuSyalokamAM ja che. paratva-aparatva Adi paryAyo jIva-pugalamAM ja thAya che. temAM apekSAkAraNa A kALadravya che. manaDuM viSaNuM = jIva-pudgala Adi artho (padArtho) samasta cauda rAjalokavyApI bhale che. paraMtu samastalokavyApI evA paNa jIva-pugala Adi arthone viSe (padArthone viSe) navA-junApaNAnA paryAyomAM apekSAkAraNarUpe siddha thatuM ane sUryAdinI gatikriyAnA upanAyakapaNe (AdhArapaNe) sAbIta thatuM je dravya che. (eTale ke je kALa dravya che) te "cArakSetrapramANa" eTale ke aDhIdvIpa pramANa ja mAnavuM joIe. sahAya lenArAM jIvapudgala dravyo bhale samasta lokamAM hoya, paraMtu sahAya ApanArU apekSAkAraNabhUta A kAladravya to cArakSetra pramANa ja che. te mATe AvuM eka kAladravya paNa avazya svIkAravuM joIe. mAnavuM ja joIe. paratva-aparatva Adi paryAyomAM apekSAkAraNabhUta evuM A kAladravya svIkAro to ja zrI bhagavatI sUtramAM je cha dravyo kahyAM che. te pAThanuM vacana saMgatine pAme. tyAM kahyuM che ke he bhagavAn ! dravyo keTalAM kahyAM che ? he gautama ! cha dravyo kahelAM che. "1. dharmAstikAya 2. adharmAstikAya ItyAdithI AraMbhIne yAvat kALadravya sudhInAM cha dravyo che" A zAstra vacana to ja pramANa gaNAya, to ja saMgata thAya ke jo ApaNe kALa dravyane paNa apekSAkAraNarUpe vAstavika dravya svIkArIe to. te mATe te kALadravyanuM dravyapaNe je vyAkhyAna (vidhAna-kathana) che. te nirUpacarita dravyapaNe ja kathana ghaTe che. mATe chae dravyone pAramArthikapaNe ja dravya tarIke svIkAravAM joIe. upacArathI dravya mAnavAnI jarUra nathI paraMtu nirupacarita vAstavika-pAramArthika dravya che. anaiM vartanAparyAyanuM sAdhAraNa apekSAdravya na kahIiM, to gatisthityavagAhanAsAdhAraNApekSAkAraNapaNaiM dharmAdharmAkAzAstikAya siddha thayA, tihAM paNi anAzvAsa AvaiM. anaiM e artha yuktigrAhya chai, te mATaI kevala AjJAgrAhya kahI, paNi kima saMtoSa tharAkhuM ? 20-22 Page #224 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-10 : gAthA-13. 5O dravya-guNa-paryAyano rAsa upara samajAvyA pramANe paratva-aparatva navatva purANatva Adi je paryAyo jIvapugaladravyonA che. te paryAyonI vartamAnuM koI ne koI dravya apekSAkAraNarUpe hovuM ja joIe. tethI apekSAkAraNa svarUpe dharmAdi dravyonI jema ja kAladravya paNa nirUpacaritadravya che. Ama siddha karyuM. te na mAnIe to zuM doSa Avaze ? te samajAve che ke sarve paNa jIva-pugaladravyonuM judA-judA paryAyomAM vartavAsvarUpa vartanAparyAyanuM sAdhAraNapaNe apekSAkAraNa svarUpe (kALadravya jevuM) jo koIdravya na mAnIe to pachI gati-sthiti ane avagAhanA paryAyomAM paNa sAdhAraNapaNe apekSAkAraNarUpe dharmadravya, adharmadravya ane AkAzAstikAya dravya je pahelAM siddha karyA, samajAvyAM, tyAM paNa avizvAsa thaI jAya. kAraNake vartanAparyAyamAM apekSAkAraNabhUta kALadravyane na mAnavuM ane gatyAdimAM apekSAkAraNabhUta dharmAdidravyane mAnavuM A ucita nathI. nyAya nathI. ekane na mAno to bIjA sthAne paNa avizvAsa Ave ja. dharmAdi bIjA traNa dravyone mAnavAmAM paNa avizvAsa utpanna thAya. tethI amArI A vAta yutigrAhya che arthAt yuti yukta che. gatyAdimAM apekSAkAraNarUpe jema dharmAdidravyo che. tema ja vartanAparyAyamAM apekSAkAraNapaNe kALadravya che. te mATe kALadravya nirUpacaritadravyapaNe siddha thAya che A rIte yuktithI ane zAstravacanathI kALa e nirUpacarita dravya che. A siddha hovA chatAM "kALadravya e vAstavika dravya nathI, paryAyamAM dravyano upacAra karIne upacaritadravya che. A vAta bhagavaMtanI AjJAthI svIkArI levI joIe" Ama kahIne tame kALane upacarita dravya je samajAvo cho ane tamArI te vAta mAtra AjJAgrAhya kahIne svIkArI levAnuM kaho cho. paraMtu tenAthI manane saMtoSa kema thAya ? yuktithI ane zAstra pAThathI je artha siddha thato hoya tene choDIne yunatyAdithI siddha na thatA arthane AjJA grAhya kahIne baLAtkAre svIkAra karAvavAthI mane saMtoSa pAmatuM nathI. tethI kALane nirUpacaritadravya mAnIne 6 dravyo che Ama kahevuM joIe. AvuM bIjA keTalAka AcAryo kahe che. # 173 / dharmasaMgrahaNI re e doI mata kahiyA, tattvArathamAM re jANi / anapekSita dravyArthikanAM mate, bIjuM tAsa vakhANi / samakti sUvuM re INipari Adaro e 10-13 / gAthArtha- dharmasaMgrahaNImAM bane mata jaNAvyA che. tathA tattvArthasUtramAM paNa banne pakSo jaNAvyA che. tyAM anapekSita dravyArthikanayanA mate bIjo pakSa svIkAravAnuM vakhANeluM (kaheluM) che. Page #225 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 510 DhALa-10 : gAthA-13 dravya-guNa-paryAyano rAsa Tabo- e be mata dharmasaMgrahaNI graMthamAMhiM zrI haribhadrasUri kahiyA chai. tathA ca tadgAthA jaM vattaNAirUvo, kAlo davvassa ceva pajjAo / so ceva tato dhammo, kAlassa va jassa jo loe // 32 // iti tattvArthasUtrai paNi e 2 mata kahiyAM chaiM. "kSAna ' ka-38 kRti vecanAtuM, bIjuM mata te tattvArthanai vyAkhyAnaiM anapekSitadravyAkinayanai matai kahiuM chaiM, sthUla lokavyavahArasiddha e kAladravya apekSArahita jANavuM. anyathA vartanApekSAkAraNapaNai ja kAladravya sAdhii, to pUrvAparAdi vyavahAravilakSaNa paravAparatvAdi niyAmakapaNaiM digaDravya paNi siddha thAi. anaiM jo AkAzamavagAhAya, tadananyA diganyathA / tAvaLevanuchelAttAmya vAcakulAdatam | 21-raka | e siddhasenadivAkarakRta nizcayadvAtrizikArca vicArI, "AkAzathI ja dikakArya siddha hoI" Ima mAniI, to kAladravya kArya paNi kathaMcita tehathI ja upapanna hoI. tasmAt- "kAlazcetyeke" 5-38 iti sUtram, anapekSitadravyArthikanayenaiva / iti sUkSmadRSTyA vimAvinIya che 20-23 | vivecana- gAthA-10-11-12mAM kALane dravya mAnavAmAM be mata jaNAvyA. (1) jIva ane ajIvanI judA-judA paryAyomAM je vartanA che te vartanAlakSaNa paryAyarUpa kALa che. temAM dravyapaNAno upacAra che. tethI kALa e upacarita dravya che. paraMtu vAstavika dravya nathI. A ekapakSa thayo. (2) gati-sthiti-avagAhanA AdiparyAyamAM apekSAkAraNarUpe jema dharma-adharma-AkAza dravya che. tema vartanA paryAyamAM apekSAkAraNarUpe svataMtra ane vAstavika kALadravya che. ane te sUrya-caMdranA cArathI jaNAya che. tathA cArakSetra pramANavALu te kALadravya che. A bIjo pakSa thayo. A banne mato kyAM kyAM samajAvelA che. teno sAkSIpATha ApIne A vAta vadhAre spaSTa kare che. e be mata dharmasaMgrahaNI graMthamAMhiM zrI haribhadrasUri kahiyA chaiM. tathA ca tadgAthAjaM vattaNAirUvo kAlo, davvassa ceva pajjAo / so ceva tato dhammo,kAlassa va jassa jo loe // 32 // iti pUjyapAda sUripuraMdara zrI haribhadrasUrijI mahArAjazrIe dharmasaMgrahaNI nAmanA graMthamAM A banne mato jaNAvyA che. te gAthAno artha A pramANe che Page #226 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-13 511 dravyano vartanA svarUpa je paryAya che. te ja kALa che. tato no tho veva tethI te kAla e dharma ja che. (arthAt paryAya) ja che. Ama vizeSaNa vizeSyathI che. eTale ke je kAladravya kahevAya che. te jIva-ajIvanI vartanA svarUpa dharma che. te dharmasvarUpa kALa che. vartatA anaMtI che. tethI kAladravya anaMta che. A pramANe kALa e ja dharma te kAladharma (kALarUpa paryAya che.) kahevAya che. vA naAE jAtassa lorno (thammo) athavA bIjo mata kahe che ke anya AcAryonA mate kAlanAmanA dravyano lokamAM prasiddha evo je dharma (jema ke hemantaRtuno dharma zItakAritva, grISmaRtuno dharma uSNakAritva, varSA Rtuno dharma vRSTikAritva, ItyAdi kALanA je dharmo te kAladharma kahevAya che. Ama SaSThI tatpuruSa samAsa karavo. ekamata vartanA paryAyane ja kAladharma kahe che. bIjo mata kAlanAmanA dravyanA dharmane kAladharma kahe che. eTale ke kAla nAmanuM chaThThuM svataMtra dravya che. te vartanAparyAyamAM apekSA kAraNa bane, tevo te kAla dravyano dharma che. Ama SaSThIsamAsathI bIjo pakSa kahelo che. A pramANe dharmasaMgrahaNImAM gAthA 32mAM banne mato kahelA che. vizeSaNasamAsathI pahelo pakSa ane SaSThI samAsathI bIjo pakSa jaNAvela che. tattvArtha sUtra paNi e 2 mata kahiyAM chai "kAlazcetyeke" 5-38 iti vacanAt, bIju mata te tattvArthanaiM vyAkhyAnaiM anapekSitadravyArthika nayanaI mata kahiuM chaI. sthUla lokavyavahArasiddha e kAladravya apekSArahita jANavuM tathA tattvArthAdhigamasUtramAM pUjyapAda zrI umAsvAtijI mahArAjazrIe paNa A banne mato kahelA che. "vartanA-pAima yiA-paravAparatve ca tirtha" sUtra 522mAM vartanA paryAyane kAla kahyo. ane "tatvata: jAnavimAna:" sUtra 4-15mAM kAlane dravya kahyuM. graMthakArazrIno potAno abhiprAya vartanAlakSaNa paryAyane kAla kahevAno che. chatAM jyotiSanA cArathI kAlavibhAga thAya che. Ama kahIne kAlane dravya jaNAvyuM che. = kALane dravya mAnanAro bIjo mata tattvArthakAre 5-38mAM je lakhyo che. tyAM tenI TIkAmAM AvI spaSTatA karI che ke keTalAka AcAryo kALane dravya mAne che. paraMtu tAsa teonuM vInuM - bIjA matane mAnanArUM A vALa = vidhAna anapekSita dravyArthikanayanI apekSAe ja kaheluM jANavuM. eTale ke gati sthiti paryAyamAM jema dharmaadharma dravya apekSAkAraNa che Ama kALadravya paNa vartanAmAM apekSAkAraNa che. evuM na jANavuM. paraMtu anapekSita eTale AvI apekSA rahita, kevaLa prasiddha evA = Page #227 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 512 DhALa-10 : gAthA-13 dravya-guNa-paryAyano rAsa lokavyavahAramAtrathI, A kALa te dravya che Ama acaAcAryono mata jANavo. kALane jeo dravya mAne che te paNa apekSAkAraNarUpe kALane dravya mAnatA nathI. paNa paratvaaparatva-navatva-purANatva Adi bhAvo rUpa paryAyo tathA vastunI vartanA vigere rUpa paryAyo jIva-ajIvanA paryAyo hovAthI pAriNAmika bhAve te pravarte che. temAM kALadravya apekSAkAraNa nathI. jema gati-sthitimAM apekSA kAraNa rUpe dharma adharma dravyo che. tema vartanAdimAM apekSAkAraNa rUpe chaThTha kAladravya che. Ama nahIM. paraMtu caMdra-sUryAdi jyotizcakranA saMcArathI thatA rAtri-divasa rUpa kALadravya sthUla evA loka vyavahAra mAtrathI ja svataMtra dravya tarIke siddha che. Ama teonuM kahevuM che. ema samajavuM. sArAMza ke bIjA AcAryo kALane dravya jarUra mAne che. paraMtu paratva-aparatva-navatva-purANatva ane vartanA Adi paryAyomAM apekSAkAraNa rUpe te dravya mAnatA nathI. phakta jyotizcakranA saMcAraNathI prasiddha evuM kAladravya che. ane te lokavyavahAra mAtrathI che Ama mAne che. __ anyathA vartanA'pekSAkAraNapaNaiM jo kAladravya sAdhiI to pUrvAparAdivyavahAravilakSaNaparatvAparatvAdiniyAmakapaNaiM digdravya paNi siddha thAI. praznaanya AcAryo kALane dravya mAne che. paraMtu te vartanAthaparyAyamAM apekSAkAraNa paNe na mAnatAM anapekSita dravyArthikanayathI mAne che. Ama pUrve je kahyuM, temAM zuM pramANa ? eTale ke te AcAryo apekSAkAraNa paNe kALane dravya mAnatA nathI. Ama kahevAmAM pramANa zuM? apekSAkAraNapaNe kALane dravya mAnatA hoya, Ama mAnIe to zuM doSa Ave ? gati-sthitimAM jema dharma-adharma dravya apekSAkAraNa che. tema vartanAmAM kALa dravyane paNa apekSAkAraNarUpe te AcAryo mAnatA hoya ema mAnavAmAM Ave to zuM bAdhA Ave ? uttara- anya AcAryo kALane apekSA kAraNarUpe dravya mAnatA nathI paNa apekSAkAraNa rahitapaNe lokaprasiddha vyavahAra mAtrathI ja kALane dravya mAne che. anyathA = jo ema na laIe ane vartanAmAM apekSAkAraNapaNe kALa e dravya che. Ama jo sAdhIe to dizA nAmanuM sAtamuM dravya mAnavAnI paNa Apatti Ave. te A pramANeparatva ane aparatve be jAtanAM hoya che. eka kALakRta ane bIjAM kSetrakRta, nAnAmoTAno je vyavahAra che. te paratva ane aparatva kALakRta che. tevI ja rIte najIka ane dUrano je vyavahAra thAya che. te kSetrakRti paratva-aparatva che. eTale ke dizAkRta paratva ane aparatva che. tethI nAnA-moTA Adi rUpa kAlakata je paravAparatvAdi vyavahAra che. Page #228 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 513 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-14 tenAthI vilakSaNa evA je (nikaTa ane dUra svarUpavALAM) kSetrakUta paratvAparatvAdi che. tenA niyAmakapaNe dizAdravya paNa siddha thaI jAya. bhAvArtha A pramANe che ke jo vartanA paryAyamAM apekSAkAraNabhUta koI dravya che. ane te kALa dravya che. Ama jo mAnIe te pUvaparAtri vyavahAra A gAma, A gAmathI pUrvamAM che. athavA pazcimamAM che evI ja rIte uttaramAM che ke dakSiNamAM che. ItyAdi dizAnA je vyavahAro thAya che temAM, tathA vinakSaNa paratvAparatvAHi kALakRta paratvAparatva karatAM vilakSaNa evA (nikaTa-dUra rUpa je) kSetrakRta paratvAparatvAdi vyavahAro che. temAM Ama A banne sthAnomAM niyAmakapaNe (apekSAkAraNarUpe) dizA nAmanuM paNa eka svataMtra dravya che. Ama siddha thaI jAya. ane jo dizAne paNa dravya mAnIe to padravyanuM kathana mithyA Thare. mATe apekSA kAraNapaNe kALa dravya nathI. paraMtu lokaprasiddhavyavahAra mAtrathI ja kALane dravya anya AcAryo mAne che. Ama jANavuM. anaiM jo- AkAzamavagAhAya, tadananyA diganyathA / tAvaLevanuchelA tAmyAM vAcakulAha" 21-21 | e siddhasenadivAkarakRta nizcayadvAtriMzikArtha vicArI, "AkAzathI ja dikkArya siddha hoi" ima mAniiM, to kAladravya kArya paNi kathaMcit tehathI ja upapanna hoi. tasmAt "kAlazcetyeke" 5-38 iti sUtram anapekSitadravyArthikanayenaiva / iti sUkSmadRSTyA vimAnanIyam || 20-23 muM have jo- "AkAzAstikAya dravya avagAhanA ApavA mATe ja che. ane tanyA idizAdravya te AkAzathI abhinna che." arthAt eka ja che. macathar = eTale jo tema na mAnIe ane dizA bhinna dravya che. ema mAnIe to to pi vim = te kALa ane dizAdravya paNa A pramANe anuchelA = akhaMDa siddha thavAthI sAtadravya - mAnavAM paDe, vA-athavA tAmya = te kALadravya ane digdavyathI sat Ahatam = AkAzane anyadravya kahelu thAya, sArAMza e ke jo dizAne judu dravya mAnIe to dizA-ane kALa A be svataMtra dravyo thAya ane te be dravyothI AkAzadravya to bhinna kaheluM ja che. Ama temAM paNa sAta dravya mAnelAM thAya. je zAsathI viruddha che. te mATe didravyane AkAzathI ananya (abhina) mAnavuM joIe. ane jo Ama mAnIe to dizAne AkAzathI abhinna mAnIe to kALadravyanuM kArya paNa kathaMcit te AkAzathI ja Page #229 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 514 DhALa-10 : gAthA-14 dravya-guNa-paryAyano rAsa thaI jAya che. kALadravya paNa AkAzathI bhinna rahelu nathI. cAra kSetravALuM aDhI dvIpa saMbaMdhI AkAza ja prakAzayukta hoya tyAre divasa, ane aMdhakAra sahita hoya tyAre rAtri kahevAya che. Ama kALadravya paNa AkAza rUpa ja che. bhinna nathI. tethI kALane bhinna dravya mAnavuM ucita nathI. A kAraNe ja tattvArthakArane 538 sUtramAM kahevuM paDyuM che ke kAlane anya AcAryo dravya mAne che. potAnI arasiktA jaNAvI che. tethI A sUtra anapekSita dravyArthikanayathI joDavuM joIe. kALane dravya mAnavAnI bAbatamAM A rIte sUkSmadRSTie vicAravA jevuM che. // 174 || maMdagati aNu yAvata saMcarai, nahapradeza Ika Thora / teha samayano 2e bhAjana kAlANuM, ima bhASaI koI ora II samakti sUkuM re iNipari Adaro // 10-14 || gAthArtha-- maMda maMda gatie eka paramANu eka nabhapradezathI anya (Thora) sthAne (eTale ke anyaAkAzapradeze) yAvat saMcare, te samayanuM AdhArabhUta je dravya che. te kAlANu che. ema vaLI koI (ora) anya AcAryo (digaMbaro) kahe che. ||10-14 Tabo- havaI-kAlavravyAdhikAraU digaMbaraprakriyA upanyasaI chaI- "eka nabhaHpradezanaiM Thora maMdagati, aNu kahiU-paramANu, jetaTalaU saMcaraU, te paryAya samaya kahiiM. tadanurUpa te 5 = kAlaparyAya samayano bhAjana kAlANu kahi. te ekeka AkAzapradezaiM ekeka ima karatAM lokAkAza pradeza pramANa kAlANu hoI" Ima koI ora ka. jainAbhAsa digaMbara bhASaU cha. 3aaN ca dravyasaMprade rayaNANaM rAsI phava, te jAtAbU asaMhavvALi // 22 // // 20-24 // vivecana- kALane dravya mAnavAnI bAbatamAM je be abhiprAya jaNAvyA, te zvetAMbarAmnAya pramANe jaNAvyA. keTalAka AcAryo vartanAparyAyane ja kALa kahe che. tethI kALa e paryAyasvarUpa che. dravyasvarUpa nathI. paNa paryAyamAM dravyano upacAra karIne upacarita kALadravya kahela che. ane bIjA keTalAka AcAryo jyotizcakranA cAranA AdhAre sthUlalokavyavahArathI kALane dravya mAne che. ane koI vartanAdimAM apekSAkAraNa rUpe paNa kALane dravya mAne che. A sakaLI mAnyatAo zvetAMbarasaMpradAyane anusAre judA judA nayanI dRSTithI jANavI. Page #230 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-14 havai - kAladravyAdhikAraiM digaMbaraprakriyA upanyasaiM chaI have kAladravyanA adhikAramAM digaMbara prakriyA raju karIe chIe. upara kahelA badhA ja vicArothI digaMbaraprakriyA kaMIka judu ja mAne che. ane atyAre kAla dravyano adhikAra (prakaraNa) cAle che. te mATe digaMbara saMpradAya zuM mAne che ? te paNa jANavA jevuM che. tethI te mAnyatA graMthakArazrI spaSTa kare che. 515 " ekanabhaH pradezanaiM Thora maMdagati, aNu kahii - paramANu jetalaI saMcaraI, te paryAyasamaya kahiiM tadanurUpa te pa. kAlaparyAya samayano bhAjana kAlANu kahii. te ekeka AkAzapradezaI ekeka, ima karatAM lokAkAza pradezapramANa kAlANu hoi" ima koi ora ka. jainAbhAsa digaMbara bhASaI chaI. uktaM ca dravyasaMgrahe racaLaLaLa rAsI va, te AnALu asaMhavAni // 22 // // 20-24 // koI paNa eka AkAzapradezanI aMdarathI anya AkAzapradezanA (Thora) sthAne maMda maMda gatidvArA aNu kahetAM koI paNa eka paramANu jeTalA kALamAM saMcare (gati karegamana kare) te kALane (vakhatane) "samaya" nAmano paryAya kahevAya che. (ahIM TabAmAM je 5 zabda che te pAMca evI saMkhyA arthamAM na letAM 5 kahetAM paryAya" artha karIe to artha vadhAre saMgata thAya che. tethI ame 5no artha paryAya karyo che. hastalikhita pratamAM paNa pa lakhIne be ubhI lITI karelI che. eTale pUrvApara saMkalanA jotAM paryAya artha thato hoya ema lAge che. anya koI paNa pustakomAM bIjo koI spaSTArtha prApta thato nathI. tethI vadhu spaSTa artha gItArtha mahAtmA puruSo pAsethI jANavo. tanurUpa te te samayAnukula evo te paryAya che. eTale ke gati karatAM lAgelo vakhata-samaya arthAt je veLA thaI te samayAtmaka paryAya che. samayAtmaka evA te kALaparyAyonA mAnana = AdhArabhUta je paryAyI evuM je dravya che. te kAlANu kahevAya che. = maMdagatie koI eka paramANu, eka AkAzapradezathI bIjA AkAzapradezamAM jAya, emAM jeTalo kALa lAge tene samayAtmaka paryAya kahevAya che. e samayAnurUpa= samayAtmaka je 5. eTale paryAyo che. te paryAyo, kAladravyanA paryAyo che. eTale te paryAyonA bhAjanabhUta te paryAyonA AdhArabhUta je dravya che te kAladravya che. ane te aNurUpa che. paNa skaMdharUpa nathI. tethI te kAlANuo kahevAya che. AvA prakAranA te kAlANuo eka eka AkAzapradeze eka eka kAlANu hovAthI rUma karatAM karavAthI lokAkAzanA jeTalA AkAzapradezo che. tenA jeTalA pramANavALA A kAlANuo thAya che. Ama = Page #231 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-10 : gAthA-15 dravya-guNa-paryAyano rAsa A pramANe koI ora = anya AcAryo mAne che. arthAt je digaMbara saMpradAya che. te Ama mAne che. teo AvI ghaNI ghaNI bAbato zAstrane oLaMgIne mAnatA hovAthI bahArathI kahevAya che jaina, paraMtu jinezvaranI AjJAthI para vartatA hovAthI paramArthathI jaina nathI tethI graMthakArazrI kahe che ke jainAbhAsa" jainanA jevA dekhAtA evA digaMbarAcAryo Ama mAne che. A bAbatamAM digaMbarAsnAyano sAkSIpATha ApatAM zrI nemicaMdra AcAryakRta dravyasaMgrahanI gAthA lakhe che. "jema ratnonI rAzi hoya, tema dravyAtmaka asaMkhyAtakAlANuo che" 516 eka eka AkAzapradezamAM eka eka kAlANu varte che. eTale lokAkAzanA pradeza pramANa kAlANuo che. lokAkAzanA jeTalA AkAza pradezo che. teTalA kAlANuo che. teo paraspara joDAtA nathI. ratnonI rAzi jevA che. rAInA dANA jevA che. retInA kaNa jevA che paraspara saMyoga pAme che. paNa ekameka thaIne piMDa rUpe banatA nathI. tethI te kAlANuono dharmAstikAyAdinI jema piMDa banato nathI, tethI skaMdha thato nathI, mATe astikAya kahevAto nathI. pradezAntaramAM thatI paramANuonI gatimAM samaya batAvavAnuM kAmakAja te kare che jema ghaDIyALa samaya jaNAve che. tema kAlANuM samaya (kALa-vakhata) jaNAve che. AvI mAnyatA digaMbarAcAryonI che. teo kALane vAstavika dravya mAne che. ane lokAkAzanA pradeze pradeze eka eka kAlANu che. Ama kALa e vAstavika dravya che. paNa A kALa aupacArikadravya nathI. Ama teonuM kahevuM che. ahIM upAdhyAyajI mahArAjazrIe digaMbarAsnAyano mata je lakhyo che te, tathA tenI sAkSI mATe "yALa rAsI va, te vhAlAjU asaMhALi je gAthA TAMkI che te siddhAntacakravartI evA zrI nemicaMdrAcAryakRta bRhadravyasaMgrahamAM che. te gAthA A pramANe che." davvaparivaTTaNarUvo jo so kAlo havei vavahAro / pariNAmAdIlakkho, vaTTaNalakkho ya paramaTTho // 21 // loyAyAsapadese, ikkikke je ThiyA hu ikkikkA / rayaNANaM rAsI iva, te kAlANU asaMkhadavvANi // 22 // dravyonA parivartana rUpa je kAla che te vyavahArakAla che. te kAla, pariNAmAdithI (pariNAma-kriyA-paratva ane aparatvathI) lakSita thAya che. tathA vartanAthI je lakSita thAya che te paramArthakAla (nizcayakAla) jANavo. // 21 || Page #232 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-15 517 lokAkAzanA eka eka AkAzapradezamAM eka eka kAlANu je rahelA che. te "ratnonI rAzinI jema asaMkhya kAlANu dravyo che" | 22 // A banne gAthAnI brahmadevakRta TIkAmAM A viSaya carcelo che. maMdagatie eka paramANune eka nabhapradezathI anya nabhapradeze jatAM je samaya (kALa) thAya che. te samayanA AdhArabhUta je kAlANuo che te kALadravya che. je samaya thAya che te kAlano paryAya che. ane te kAlanA paryAyanA AdhArabhUta "paryAyI" evuM je dravya che te kAladravya che ane tene kAlANu kahevAya che. paraspara apiMDAtmaka ratnarAzi jevA che. vizeSArthIe tyAMthI (te graMthomAMthI) jANI levuM. // 175 // yogazAstranA aMtazlokamAM, e paNi mata chaI re ITsa I lokapradeze re aNuA jujuA, mukhyakAla tihAM diTTa // samakti sUkuM re iNipari Adaro // 10-15 // gAthArtha kalikAla sarvajJa zrI hemacaMdrAcAryajI kRta yogazAstranA vivecanamAM vivecananA aMdaranA zlokamAM A matane paNa (apekSAvizeSathI) ISTa mAnelo che. lokAkAzanA samasta AkAzapradezomAM judA judA kALanA je aNuo che. tene ja mukhyakAla kahelo che. // 10-15 // Tabo- e digaMbara mata paNi yogazAstranA aMtarazlokamAMhi ISTa chaI, je mArTi te zlokamadhye lokapradeza jujuA kAla aNua, te mukhyakAla kahio chaI, tathA ca tatpAThaH lokAkAzapradezasthA, bhinnAH kAlANavastu ye / mAvAnAM parivartAya, mukhya: jAta: sa te // 10-9 | vivecana- digaMbarasaMpradAya lokAkAzanA eka eka pradeze eka eka kAlANu mAne che. tevA prakAranA bhAvArthane maLatA abhiprAyavALo eka zloka kalikAla sarvajJa, zvetAMbarAcArya, zrI hemacaMdrasUrIzvarajIkRta yogazAstranA vivecananI aMdara vivecanakAre paNa kahela che. (jo ke teono bhAva digaMbara saMpradAyathI bhinna che. paraMtu te vAtane nahI jANato) koIka praznakAra, digaMbaranI kAlANu mAnavAnI mAnyatAne Teko ApavA mATe zvetAMbara AcAryanA pAThanI sAkSI Ape che. ane potAnuM maMtavya barAbara che. Ama sacoTapaNAnI mahora mAre che. Page #233 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-10 : gAthA-16 dravya-guNa-paryAyano rAsa e digaMbara mata paNi yogazAstranA aMtara lokamAMhi iSTa chaI, je mATiM-te kamadhye lokapradezaiM jujuA kAlaaNua, te mukhyakAla kahio chai tathA ca tatpAdaH 518 A digaMbaramata (lokAkAzanA eka eka AkAzapradezamAM ratnarAzinI jema eka eka kAlANu mAnavAnI mAnyatAvALo mata) paNa zvetAMbara AcAryakRta yogazAstranA vivecananI aMdaranA vivecanakAranA zlokamAM svIkRta karAyelo che. ne mATi = kAraNake te zAstranA eka zlokanA vivecananI aMdara 'lokAkAzanA jeTalA pradezo che. teTalA judA judA kAlANuo che" Ama mAneluM che. ane tene ja mukhyakAla kahelo che. te yogazAstranA vivecanakArano zlokapATha A pramANe che. lokAkAzapradezasthA, bhinnAH kAlANavastu ye / mAvAnAM parivartAya, mulya: vhAla: sa dhyate // // 20-2 // lokAkAzanA eka eka AkAzapradezamAM rahelA evA bhinna bhinna je kAlANuo che. te dravyonA parivartana mATe che. ane te ja mukhyakAla kahevAya che. A pramANe zvetAMbarAcArya kalikAlasarvajJa zrI hemacaMdrAcAryajIkRta yogazAstranA vivecanamAM Avato vivecakano sAkSIpATha ApIne praznakAre digaMbaramatanI puSTi karI. || 176 || pracaya urdhvatA re ehano saMbhavaI, pUrva apara paryAya / tiryakpracaya ghaTaI nahI baMdhano, viNa pradeza samudAya || samakti sUkuM re INipari Adaro II 10-16 // gAthArtha A kAlANuono urdhvatApracaya hoya che. ke je pUrva-apara paryAyarUpa che. paraMtu pradezonA samudAyAtmaka skaMdha banato nathI. te mATe skaMdha banyA vinA tiryakmacaya ghaTato nathI. // 10-16 // Tabo- eha-kAlANu dravyano, urdhvatApracaya saMbhavaU, je mATaiM jima-mRdravyanaiM sthAsa koza kuzUlAdi pUrvAparaparyAya chaiM, tima ehanaiM-samaya Avali pramukha pUrvAparaparyAya chaiM. paNi baMdhano pradeza samudAya ehanaiM nathI. te bhaNIdharmAstikAyAdikanI pari tiryakpracaya nathI. te mATaiM ja kAladravya astikAya na kahiU. paramANupudgalanI pari tiryaMcayayogyatA paNi nathI. te mATaiM upacAra paNi kAla dravyanai astikAyapaNuM na kahevAU || 10-16 || Page #234 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-16 519 vivecana- haju A praznakAra digaMbaramatane ja vadhAre spaSTa karatAM kahe che ke- lokAkAzanA asaMkhyapradezomAM pratipradeze eka eka kAlANu hovAthI je asaMkhyAta kAlANuo che. te anAdikALathI che. ane anaMtakALa sudhI rahevAnA che. tethI pUrvakALamAM paNa te hatA ane aparakALamAM paNa te rahevAnA che. A pramANe A sarve paramANuo trikALavartI anAdi-anaMta che. tethI trikAlAzrayI pUrvAparatA rUpa urdhvatApracaya te kAlANuomAM ghaTe che. paraMtu skaMdha na banato hovAthI dharmAstikAyAdinI jema tiryapracaya saMbhavato nathI. AvA prakAranA kAlANuo che. te digaMbara pote potAnI vAta spaSTa kare che. eha- kAlANudravyano, urdhvatApracaya saMbhavaI, je mATaiM jima - mRddravyanaiM sthAsa ko kuzUlAdi pUrvAparaparyAya chai tima ehanaI samaya Avali pramukha pUrvAparaparyAya chaI. paNa khaMdhano pradeza samudAya ehanaI nathI. te bhaNI-dharmAstikAyAdikanI pariM tiryakpracaya nathI. te mATaI ja kAladravya astikAya na kahiiM. A kAlANu dravyono urdhvatApracaya saMbhave che. kAraNa ke te anAdi-anaMta hovAthI trikALavartI che. eTale teo bhUtakALamAM paNa hatA ane bhaviSyakALamAM paNa rahevAnA che. tethI teno kALa AzrayI pUrvApara paryAya saMbhave che. jema ke ekanuM eka mATI dravya, pahelAM piMDarUpa hatuM, pachI sthAsarUpa banyuM, pachI koza-kuzUla Adi rUpe banyuM. te sarvemAM pUrvAparaparyAyatA kALAzrayI che. tema kAlANuomAM paNa pUrvApara paryAyatA kAlAzrayI che. tethI ja A kAlANuone buddhithI sAthe vicAratAM (buddhithI traNe kALanA thoDAka thoDAka samayono samUha sAthe vicAratAM) samaya, AvalikA, kSullakabhava, muhUrta divasa, pakSa ItyAdi pUrvAparaparyAya saMbhave che. A rIte urdhvatApracaya ghaTI zake che. paraMtu skaMdha thavA mATeno je pradezasamudAya hovo joIe te ehane (A kAlANuone) nathI. te maLI = te kAraNe dharmAstikAyAdi dravyonA skaMdhonI peThe tiryakmacaya A kAlANuone hoto nathI. eTale ke pradezo paraspara joDAIne skaMdhasvarUpa banatA hoya evuM te kAlANuomAM thatuM nathI. jema ratnarAzinuM paraspara mIlana thatuM nathI. tema A kAlANuonuM paraspara mIlana thatuM nathI. te mATe skaMdha nathI, skaMdha nathI eTale pradezono samudAya nathI, ane pradezono samudAya nathI te mATe kALadravyane astikAya kahevAto nathI. ane astikAya (pradezono piMDa) na hovAthI tiryakpracaya paNa nathI. Page #235 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 520 DhALa-10 : gAthA-17 dravya-guNa-paryAyano rAsa paramANupudgalanI pari tiryakapracayayogyatA paNi nathI. te mATaiM-upacAraiM paNi kAladravyanaiM astikAyapaNuM na kahavAiM // 10-16 // kAlANuo paraspara joDAtA nathI, ratnarAzi jevA che. tethI koI paNa kALe piMDarUpa banatA na hovAthI tiryakapracaya to nathI. paraMtu ahIM evo eka prazna thavo saMbhavita che ke jema koI paNa eka paramANu potAnA paramANupaNAnA kALamAM aneka aNuono piMDa bhale nathI. paraMtu kAlAntare bIjA aneka aNuo sAthe maLIne skaMdha thavAnI yogyatA to dharAve che. ane kALAntare kyAreka anya aNuonI sAthe maLavAthI skaMdharUpa bane paNa che. tevI rIte eka eka kAlANumAM piMDa na hovAthI tiryaka pracaya bhale na ho, to paNa yogyatAmAtrathI tiryakmacaya mAnIe to zuM doSa Ave ? AvI zaMkAno A paMktimAM uttara kahe che ke pugaladravyanA aNuo anya aNuonI sAthe maLIne skaMdha thavAne yogya che. ane kALAntare skaMdha bane paNa che. paraMtu kAlANuo kyAre paNa piMDa banatA nathI. skaMdha banatA nathI. tethI "paramANu svarUpa pudgaladravyanI peThe tiryakapracayanI yogyatA paNa kAlAomAM nathI" te mATe jema vicaratA sAmAnya kevalIne ke tIrthakara kevalIne bhAvimAM niyamo siddha thavAnA hovAthI upacAra karIne siddha paNa kahevAya che. kAraNake siddha banavAnI teomAM yogyatA che. tema ahIM upacArathI paNa kAladravyamAM "astikAyapaNuM" kahevAtuM nathI. kAraNake te kAlANuo kyAreya paNa skaMdha banavAnA nathI A rIte digaMbarasaMpradAya, lokAkAzanA pradeza pradeze eka eka kAlANu mAne che. te kAlANu maMdagatie saMcaratA paramANuno samaya batAve che. je samaya che. te paryAyarUpa che. ane tenA bhAnabhUta je kAlANu che te paryAyI che arthAt kAladravya che. paraspara piMDa na thAya tevA kAlANuo che. temAM urdhvatApracaya che. paraMtu tiryakapracaya nathI ane bhAvimAM kadApi piMDa thavAno na hovAthI tiryapracayanI yogyatA paNa nathI. A rIte digaMbara pakSanI mAnyatA je che. te jaNAvI. || 117 | Ima aNugatinI re leI hetutA, dharmadravya aNu thAI ! sAdhAraNatA re laI ekanI, samaya baMdha paNi thAI samakti sUvuM re chaNipari Adaro // 10-17 | gAthArtha- A pramANe to paramANunI gatimAM (dharmAstikAya dravyanA eka aNunIpradezanI) hetutA laIe to dharmadravya paNa aNu svarUpa siddha thAya, ane jo sAdhAraNa paNe eka (akhaMDa) dravyanI hetutA laIe to samayono (kAlANuono) skaMdha paNa thAya. / 10-17 | Page #236 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-17 521 Tabo- e digaMbara pakSa pratibadII dUSaI chaI- Ima jo maMdANugati kArya hetu paryAya samayabhAjana dravya samaya aNu kalpiche, to maMdANugati hetutArUpa guNabhAjana dharmAstikAya paNi (aNu) siddha hoI, Ima adharmAstikAyAdhaNano paNi prasaMga thAI. anaI jo sarvasAdhAraNagati hetutAdika laI, dhamastikAyAdi eka ja skaMdharUpa dravya kabhii, deza pradeza kalpanA tehanI vyavahAranurodhaI pachaI karI, to sarva jIvAjIvaDhavyasAdhAraNa vartanA hetutA guNa leInaI kAladravya paNi lokapramANa eka kabhiSe joII. dharmAstikAyAdikanai adhikArai sAdhAraNa gatiUtutAdhupasthiti ja kalpaka chai, anai "kAladravyakazyaka te maMdANu vartanA hetutvopasthiti ja chaI" e kalpanAi to abhivineza vinA bIjuM koI kAraNa nathI. I 10-17 | ' vivecana- digaMbara pakSa kAladravya bAbata zuM mAne che. te vAta bahu vistArathI samajAvI. have tenA nirasanano prAraMbha karatAM kahe che ke e digaMbarapakSa pratibaMdIi dUSai chaiM have A digaMbarapakSane (pUrvApara prazno puchavA dvArA kaMI uttara na ApI zake te rIte, athavA je uttara Ape temAM baMdhAI ja jAya, pakaDAI ja jAya te rIte) cAre bAjuthI bAMdhIne = aTakAyata karIne dUSita kare che. ima jo maMdANugatikAryahetu paryAyasamayabhAjana dravya samaya aNu kalpiiM, to maMdANugatihetutArUpaguNabhAjana dharmAstikAya paNi (aNu) siddha hoi. imaadharmAstikAyAdhaNuno paNi prasaMga thAi. digaMbarasaMpradAya dharmAstikAya-adharmAstikAya ane AkAzAstikAya A traNe dravyomAM tiyapracaya mAne che. A traNe dravyo pota potAnA asaMkhya pradezono piMDa thAya che. skaMdha thAya che. astikAya kahevAya che. tiryapracaya paNa temAM hoya che. Ama mAne che. ane jIva-yugalone gati sthiti ane avagAhana kriyA karavAmAM apekSAkAraNa paNe hetunA rUpa guNavALAM A dravyo che. Ama mAne che. jyAre kAladravyamAM paNa asaMkhya aNuo che. paraMtu te aNuono paraspara piMDa thato nathI, skaMdha thato nathI, astikAyarUpatA nathI, tiryakTacaya nathI ane tiryakapracayanI yogyatA paNa nathI, tathA maMda paNe eka paramANune pradezAntare gati karavAmAM thato je kALa che. te kALa jaNAvavAmAM apekSA kAraNarUpe hetutArUpa guNanuM bhAjana kAlANuo che. Ama teo mAne che. Page #237 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 52 2 DhALa-10 : gAthA-17 dravya-guNa-paryAyano rAsa A banne bAbatone sAma sAme TakarAvIne graMthakArazrI digaMbarane niruttara kare che. kAraNa ke bolavA mAtrathI koI vastunI siddhi thaI jatI nathI. tenI pAchaLa kaMIne kaMI sabaLa pramANa ApavuM ja paDe che. maMda maMdapaNe pradezAntare gati karatA paramANune je samaya lAge che te samaya jaNAvavAmAM apekSAkAraNa jo te te AkAzapradezamAM rahelo eka eka kAlANu ja che. samasta kAlANu nathI. to te ja rIte gati kriyA karatA jIva-pudgalone paNa te te AkAzapradezomAM rahelA dharmadravyanA eka eka aNu ja (dharmAstikAyano eka eka pradeza ja) apekSAkAraNa ho. samasta dharmAstikAyane apekSAkAraNa mAnavAnI zI jarUra ? samasta dharmAstikAya tyAM sahAya karavA kyAM Ave che ? A rIte dharmadravyamAM paNa aNuo ja hoya Ama kema na bane ? ane te ja rIte adharmadravya ane AkAzadravyamAM paNa aNu ja sahAyaka hoya, paNa samasta dravya sahAyaka na hoya ane te dravyo paNa kAlANunI jema aNusvarUpa ja hoya, Ama kema na bane ? kAraNa ke samasta dravya to tyAM sahAya karavA AvatuM ja nathI. Avo prazna karIne digaMbarane pratibaMdhita (nirUttara) kare che. paMktino artha A pramANe che- he digaMbara ! A pramANe maMda maMda paNe thatuM paramANunuM je gatikArya che. temAM hetubhUta thato paryAyAtmaka je samaya (vakhata-TAIma) lAge che. tenA bhAjanabhUta (apekSAkAraNarUpa) je dravya che. tene samayanA aNurUpe (eTale ke kAlANurUpe) jo tame kalpo cho. to te ja rIte maMda paNe koI eka paramANu pradezAntare je gati kare che. te gatikriyAmAM apekSAkAraNa paNe hetutA thavA svarUpa je guNa che. te guNanuM bhAjana paNa (samasta dharmAstikAyane na mAnatAM) te te AkAzapradezamAM rahelA dharmadravyanA aNu ja che. Ama mAnavAmAM zuM doSa? ane Ama mAnavAthI dharmAstikAya dravya paNa aNuaNu rUpa che. Ama ja siddha thAya, ane e ja rIte adharmAstikAya Adi dravyonA aNuonI paNa siddhi thavAno prasaMga Ave. sArAMza ke paramANuonI maMda maMda gatikAryamAM hetubhUta banatA samayane jaNAvavAmAM jo apekSAkAraNarUpe bhAjanabhUta kAlANa hoya, to te ja rIte gatikriyA karavAmAM apekSAkAraNa rUpe sahAyakatAnA guNanuM bhAjana paNa dharmANa ja ho. samasta dharmadravya nahIM. ane A ja rIte adharmAstikAya tathA AkAzAstikAyamAM sthiti sahAyakatAguNanuM ane avagAhasahAyakatAguNanuM bhAjana paNa adharmadravyANuM ane AkAzadravyANa ja ho. paraMtu samasta dravya na ho. AvI kalpanA karavAmAM zuM bAdhA Ave ? A pramANe digaMbarane prazna puchAya che. Page #238 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 523 dravya-guNa-paryAyano rAsa anai jo sarvasAdhAraNagatihetutAdika dharmAstikAyAdi eka ja skaMdharUpa dravya kalpiiM, deza-pradezakalpanA tehanI vyavahArAnurodhai pachar3a karI, to sarva jIvAjIva- dravya sAdhAraNa varttanAhetutA guNa leinaI kAladravya paNi lokapramANa kalpiuM joii. DhALa-10 : gAthA-17 have upara karelA amArA praznano uttara potAnA bacAva mATe kadAca tame (digaMbaro) jo Avo Apo ke - maMda paNe paramANu (ke koI paNa jIva-pudgaladravya) je pradezAntarAdimAM gatikriyA kare che. te gatikriyAmAM sarva evuM dharmAstikAya dravya apekSAkAraNa che. (mAtra eka AkAza pradezamAM rahelo dharmAstikAyano eka pradeza apekSAkAraNa nathI.) Ama dharmAstikAyAdi traNe dravyo akhaMDa skaMdharUpe kAraNa che. ane tethI ja te traNe dravyo skaMdharUpa dravyo che. ema mAnIne pAchaLathI vyavahAra mAtrane anusAre te traNe dravyonA deza-pradezonI kalpanA karo. eTale ke zAstramAM jaNAvyApramANe savibhAjyabhAgane deza, ane nirvibhAjyabhAgane pradeza kahevAya. AvI kalpanA karo. to kALamAM paNa Ama kema na manAya ? eTale ke samasta jIva ane ajIvadravyonI judA judA paryAyomAM je vartanA (vartavA svarUpa) paryAya che. temAM sAdhAraNapaNe vartanAhetutA thavA rUpa guNane laIne (arthAt AvA guNavALuM) kALadravya paNa dharmAstikAyAdinI jema lokapramANa che. Ama kema na kalpAya ? vAstavika to Ama kalpavuM joIe. sArAMza ke jIva-pudgalonI gatikriyAmAM jo dharmANunI gatisahAyakatA na letAM sAdhAraNapaNe samasta dharmAstikAyanI gatihetutA guNa laIne akhaMDadravya jo mAno cho. dharmANuo nathI mAnatA, to te ja rIte jIva-ajIva dravyone pota potAnA judA judA paryAyomAM vartavApaNAnA samayane jaNAvavAnI vartanAhetutAno guNa paNa sAdhAraNapaNe samasta kAladravyano che. paNa eka kAlANuno nathI Ama mAnIne kAladravya paNa dharmAstikAyAdinI jema samastalokavyApI lokAkAza pradeza pramANa che. ane te eka astikAya dravya che. Ama kalpavuM joIe. Ama kema kalpatA nathI ? nyAya to banne sthAne samAna hovo joIe. dharmAstikAyAdikanaI adhikAraI "sAdhAraNagatihetutAdyuparisthiti ja kalpaka chai. anaiM "kAladravyakalpaka te maMdANuvartanAhetutvopasthiti ja chaI" e kalpanAI to abhiniveza vinA bIjuM koi kAraNa nathI. // 10-17 // A rIte dharmAstikAyAdi traNa dravyo ane kAladravyano sAmasAmo prazna karIne graMthakArazrI digaMbarapakSane bAMdhIne niruttara karIne nirasana karatAM jaNAve che ke- jIva pudgalone gamanakriyA AdimAM sahAyaka tarIke apekSAkAraNarUpe dharmAstikAyAdino jyAre (PI) 11 Page #239 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 524 DhALa-10 : gAthA-18 dravya-guNa-paryAyano rAsa adhikAra cAle tyAre gatietutA Adi (AdizabdathI sthitihetutA ane avagAhahetutA) mAM sAdhAraNapaNe (samastadravyanI) apekSA kAraNatAnI upasthiti (hAjarI-vidyamAnatA) ja kalpaka (samartha) che. Ama kalpo cho, ane kAladravyanuM sAmarthya kalpavuM hoya tyAre maMdANune pradezAntare javAmAM je vartanA samaya lAge che. temAM aNumAtranI ja apekSA kAraNatArUpe hetutAnI upasthiti ja lo cho. te A kalpanAmAM to abhiniveza (kadAgraha) vinA bIju koI kAraNa dekhAtuM nathI. jo gatikriyAmAM sAdhAraNapaNe samasta dharmAstikAyanI sahAyakatA letA ho, , sthitikriyAmAM sAdhAraNapaNe samasta adharmAstikAyanI sahAyakatA letA ho ane avagAhanA kriyAmAM sAdhAraNapaNe samasta AkAzAstikAyanI sahAyakatA letA ho. to vartanAhetutAmAM paNa sAdhAraNapaNe samasta kAladravyanI ja sahAyakatA levI joIe, ane kALadravyane paNa lokapramANa mAnIne astikAya che. Ama mAnI levuM joIe, athavA vartanAhetutA (vartanAmAM apekSA kAraNatA) jo eka eka kAlANunI ja lo, to gatisahAyakatA AdimAM paNa eka eka dharmANa AdinI ja apekSAkAraNatA levI joIe. ane asaMkhya dharmANuo adharmANuo ane AkAzANuo hoya che. ItyAdi kalpavuM joIe. A pramANe digaMbarapakSane bane rIte pUrvApara bAMdhIne nirUttara kare che. 178 / apradezatA re sUtri anusarI, jo aNu kahiI re tevA to paryAyavacanathI joDiI, upacAro savi eha // samakti sUvuM re INi pari Adaro / 10-18 gAthArtha sUtramAM kALanI apradezatA kahelI che. te pAThane anusarIne ame kAlANuM kahIe chIe. (Ama kaho) to kALa e paryAyarUpa che. evuM vacana paNa sUtramAM kaheluM che. tethI A sarve vacano upacArathI joDavAM joIe. te 10-18 | Tabo- havaI jo Ima kahasyo, je "sUtri kALa amadezI kahio chaI. tehanai anusArai kAlANu kahii," to sarvai jIvAjIva paryAyarUpa ja kAla kahio chaI, tehamAMhai virodha bhayathI dravyakAla paNi kima kaho cho ? te mATai kAlanAi dravyatvavacana tathA lokAkAza pradeza pramANa aNuvacana e sarva upacArai joDii, mukhyavRtti te paryAyarUpa kAla ja sUmasammata chaiM, gata va "nakSetye" | pa-38 IhAM "#" vacanaI sarvasammatattvAbhAva sUciuM | 10-18 | Page #240 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-18 vivecana- dharmAstikAyAdimAM sAdhAraNapaNe samasta dravyanI hetutA ane kALadravyamAM te te kAlANunI ja mAtra hetutA digaMbarasaMpradAyamAM je mAnavAmAM AvI che. temAM pUrvApara pratibaMdhitA graMthakAre je batAvI. temAMthI potAno bacAva karavA mATe digaMbarasaMpradAya nIce mujaba svabacAvanI dalIla kare che. ke-- 525 havai jo ima kahasyo, je "sUtriM kAla "apradezI" kahao chai tehanaiM anusAraI kAlANu kahiiM, " to sarvai jIvAjIva paryAyarUpa ja kAla kahio chai. tehamAMhaiM virodhabhayathI dravyakAla paNi kima kaho cho ? te mATaiM kAlanaI dravyatvavacana tathA lokAkAzapradezapramANa- aNuvacana e sarva upacAraI joDiiM, mukhyavRttiM te paryAyarUpa kAla ja sUtrasammata chaI ata eva "kAlazcetyeke" 5-38 ihAM "eka" vacanaiM sarva sammatavAmAva sUcinuM // 20-8 // digaMbarasaMpradAya potAnA pakSanA bacAva mATe have jo Ama kahe ke zAstramAM (AgamazAstramAM) kALane apravezI" (nathI pradezo jene evo) kahyo che. tethI te pradezonA piMDAtmaka kaMdharUpa nathI. mATe ja dharmAstikAyAdinI jema sAdhAraNahetutA paNa nathI, A kAraNe ja astikAya-tiryakpracaya ke tiryakapracayanI yogyatA ityAdi kALamAM nathI. "apradezI" A pAThathI ame kalpIe chIe ke kALa pote aNusvarUpa hoya to ja uparokta sarva hakIkata saMgata thAya, dravyasaMgrahAdi graMthomAM lokAkAzapradeza pramANa kAladravyane je kahyuM che te paNa kAlANu mAnavAthI ja saMgata thAya, zvetAMbarAcArya zrI hemacaMdrAcAryajInA yogazAstranA vivecana Atmaka zlokanI aMdara paNa "lokAkAza pradezasthA bhinnAH kAlANavastu ye" ityAdi sUtrapATha paNa saMgatine pAme, mATe ame (TiMgabaroe) uparokta "pravezI" evo je sUtrapATha che. te tathA lokAkAza pradeza pramANa kAladravya che. A sUtrapAThane anusarIne "kAlANu" kahyA che. = zvetAMbara jo digaMbarasaMpradAyanA anuyAyI jIvo "pravezI" Adi sUtrapAThane anusarIne sUtrapATha ja mAtra saMgata karavA mATe kALane "aNurUpa" mAnatA hoya to kALa e sarva jIva ane ajIvanA paryAyasvarUpa ja che Avo paNa jIvAbhigama Adi sUtromAM sUtrapATha che. te pAThane paNa saMgata karavo joIe. jene "sUtrapATha" saMgata karavAno ja Agaha hoya, tene kAlane dravya mAnavAmAM jIvAbhigamasUtranA pAThanI sAthe virodha Avaze Ama manamAM bhaya lAvavo joIe. ane te bhaya lAvIne arthAt jIvAbhigama sUtrapAThanI sAthe virodha Avaze, evo utsUtratAno bhaya manamAM rAkhIne kALane "dravyasvarUpa" kema manAya? Ama vicAravuM joIe. kAraNa ke te pAThamAM kALane Page #241 -------------------------------------------------------------------------- ________________ pa26 DhALa-10 : gAthA18 dravya-guNa-paryAyano rAsa paryAyasvarUpa kahelo che. "sUtrapATha" saMgata karavAnA AgrahIe to pUrvApara badhA ja sUtrapATha saMgata karavA joIe. koIpaNa sUtrapATha sAthe virodha na Ave, virodhano bhaya ubho na rahe tevA artho karavA joIe. A kAraNathI jo "mapravezatAvALA pAThane anusarIne ja kALane aNu svarUpa (kAlANupaNe) mAnatA ho to jIvAbhigamanA pAThane anusarIne kALane paryAyapaNuM paNa mAnavuM joIe ane aNupaNuM mAnavAno Agraha choDI devo joIe tathA jIvAbhigama Adi sUtronA pATho te vadhAre mahatvavALA mAnavA joIe. kAraNake te paNa AgamapATha che. digaMbara = pravezatA ane "oyanA navA reva manavA ceva A bane pATho paraspara virodhI che. te bannenI saMgati kema karavI? jo kALane dravyAtmaka kAlANuM rUpe mAnIe to prathama pATha saMgata thAya che. paNa bIjo pATha saMgata thato nathI. ane jo kALane paryAyAtmaka mAnIe to bIjo pATha saMgata thAya che. paraMtu prathamapATha saMgata thato nathI. to zuM karavuM? zvetAMbara = te maTakuM = A banne pAThone jo saMgata karavA hoya ane kyAMya virodha na Ave evI sAcI mananI bhAvanA hoya to te mATe "kALane "dravya" tarIke kahenArUM "pravezatA vALuM jaina zAstrIyavacana ane lokAkAza pradeza pramANa kAlANu svarUpa kALa che. Ama kahenArUM jaina zAstrIyavacana, A saghaLAM vacanone "upacArathI" joDavAM joIe. ane mukhyavRttie to kALa e paryAyasvarUpa ja che. paNa dravyasvarUpa nathI, A ja vAta svIkArI levI joIe ane te ja vAta sUtrakArone vadhAre mAnya che. Ama samajavuM joIe. jIvAbhigamasUtranA pAThane anusarIne ekavAra kALa e jIva ane ajIvanI vartanA paryAya rUpa che. paNa dravyasvarUpa nathI Ama mAnI levuM joIe. tyArabAda suvarNa e pudgalAstikAyano eka paryAya hovA chatAM temAM kaDA-kuMDalanI apekSAe dravyapaNAno jema upacAra karAya che. tema ahIM paNa kALa e jIva ane ajIvanA paryAya svarUpa hovA chatAM paNa temAM dravyapaNAno upacAra karIne "kALa e dravya che AvA prakAranuM "dravyatvavacana" saMgata karavuM joIe. tathA jIva ane ajIvadravyo lokAkAzamAM sarvatra vyApta che. tethI tenI vartanA paNa sarvatra che. ane vartanAparyAya e ja kALa che. tethI kALa paNa samasta lokAkAzavyApI thayo mATe "lokAkAzapradeza pramANa che" A vacana paNa A rIte upacArathI saMgata karavuM joIe. vartanAparyAyarUpa upacaritakALa dravya Page #242 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-19 lokAkAzapramANa hovAthI lokAkAzanA pradezomAM rahelA vartanA paryAyAtmaka upacaritakALa dravyamAM "aNupaNuM" paNa upacArathI jANavuM. tethI kALane paryAya svarUpa paramArthathI mAnIne zAstramAM kALa mATe je dravyatvavacana ane lokAkAzapradeza pramANa aNupaNAnuM vacana Ave che. te sarvavacanone upacArathI joDavAM joIe ke jethI koI paNa pAThano kyAMya paNa virodha na Ave. 527 A rIte jotAM mukhyapaNe "kALa e paryAyasvarUpa ja che" A ja vAta sUtrakArone (vadhAre) sammata che. ta va A kAraNathI ja tattvArthAdhigamasUtramAM 5-38 mAM '"" Avo zabdaprayoga karIne "keTalAka AcAryo" kALane dravya mAne che. Ama graMthakArazrIe potAnI kaMika arUci jaNAvI che. A rIte potAno asvarasa jaNAvatA hovAthI kALane dravya mAnavAnI vAta sarvasammata nathI Ama (sarva sammatapaNAno abhAva) sUcavyuM che. digaMbara- jo kALane paryAyasvarUpa ja mAnI laIe ane temAM dravyano upacAra karIne upacaritadravya kahIe to be prazno thAya che. pahelo prazna e che ke Avo vicAra karavAnuM prayojana zuM ? mukhyadravya na mAnatAM upacAra karIne dravya kema kahyuM ? ane bIjo prazna e thAya che ke jo kALa e paryAya ja che. to zvetAMbarAcArya evA zrI hecaMdrAcAryajInA banAvelA yogazAstranI aMdaranA vivecananA zlokamAM "kAlANuo"nI mAnyatA kema jaNAvI ? A be prazno to ubhA ja rahe che. A banne praznono uttara have pachInI gAthAmAM Ape ja che. | 179 || paryArthi jima bhAkhiuM, dravyano saMkhyAratha upacAra | apradezatA re yojanakAraNai, tima aNutAno re sAra II samakita sUkuM re INi pari Adaro // 10-19 // gAthArtha-- cha dravyanI saMkhyA meLavavA mATe jema paryAyamAM dravyano upacAra bhAkhelo che. tevI ja rIte "apradezatA" pAThane saMgata karavA mATe yogazAstranA vivecananA zlokamAM "aNutAno" paNa upacAra karelo che. A ja sAra che. // 10-19 // Tabo- upacAra prakAra ja dekhADaIM chaIM- "Deva dravyApti" e saMkhyA pUraNanaiM arthaiM jima-paryAyarUpa kAlanaiM viSaU dravyapaNAno upacAra bhagavatyAdikanaU viSaU Page #243 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 528 DhALa-10 : gAthA-19 dravya-guNa-paryAyano rAsa karIi chai, tima sUgai kAladravyanai apradezatA kahI chaI, tathA kAlaparamANu paNi kahiyA chaI. te yojananai kAji lokAkAza pradezastha pudgalANunAi viSai ja yogazAstranA aMtara zlokamAM kAlANuno upacAra kario jANavo. "mukhyaH kAlaH" ityasya cAnAdikAlInApradezatvavyavahAraniyAmakopacAraviSayaH ityartha / ata eva manuSyakSetramAtravRttikAladravyaM ye varNayanti, teSAmapi manuSyakSetrAvacchinnAkAzAdau kAladravyopacAra eva zaraNam" iti digmAtrametat // 10-19 // vivecana- "kALane dravya na mAnatAM jIva ane ajIvanA paryAya svarUpa ja mAnIe ane temAM dravyapaNAno upacAra karIe to sUtrapAThonI saMgati thAya che. paraMtu tema mAnavAmAM je be prazno ubhA rahe che. te be prazno pahelAMnI 18 mI gAthAnA vivecanamAM chelle jaNAvyA che. teno uttara graMthakArazrI A gAthAmAM jaNAve che upacAraprakAra ja dekhADaI chaI- "SaDeva dravyANi" e saMkhyA pUraNanaI arthaI jima-paryAyarUpa kAlanaI viSaI dravyapaNAno upacAra bhagavatyAdikanaiM viSaI karIiM chaiM, tima sUtraiM kAladravyanaiM apradezatA kahI chai, tathA kAlaparamANu paNi kahiyA chaiM, te yojananaI kAji lokAkAzapradezasthapudgalANunaI viSaI ja yogazAstranA aMtarazlokamAM kAlANuno upacAra kario jANavo / kALa e paryAya hovA chatAM paNa temAM dravya paNAno upacAra kema karavAmAM Avyo ? A pahelo prazna je rahe che teno uttara ApatAM graMthakArazrI pote ja te upacAra karavAnI rIta (kAraNa - prayojana) ja have dekhADe che. bhagavatIjI sUtramAM "oya, chellA pAchAtA-thaOiAI nAva mastArama" ItyAdi je sUtra pATha che. tathA uttarAdhyayAdi sUtromAM paNa 28-8 mAM je pATha che. tyAM sarva TekANe cha dravyo kahelAM che. te chanI saMkhyA pUravAnA prayojanathI kALa paryAyasvarUpa hovA chatAM paNa te kALane viSe dravyapaNAno upacAra karela che. ane bhagavatIjI Adi sUtrone viSe paNa tema ja upacAra karelo che. A prathama praznano uttara che. sArAMza e che ke kALa e paramArthathI dravya nathI. jIva ane ajIvanA vartanAdi svarUpa paryAyAtmaka che. chatAM lokavyavahAranI prasiddhi cha dravyo tarIkenI hovAthI ane bhagavatIjI Adi mahAzAstromAM dravyonI saMkhyA cha kahelI hovAthI te saMkhyA pUravA mATe paryAyamAM dravyano upacAra karyo che. ane kaDA-kaMDalanI apekSAe jema suvarNamAM dravyano upacAra thAya che. tema ahIM paNa Avo upacAra karela che. Page #244 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-19 529 tima sUtraI tathA valI sUtramAM ja kAladravyanI apradezatA" paNa kahI che. ane "kAlaparamANuo" paNa kahyA che. te banne zAstravacanonI yojanA karavA kAje arthAt A banne zAstravacanone saMgata karavA mATe lokAkAzamAMnA AkAzapradezomAM rahelA pudgalAstikAyanA paramANuonI vartanAne viSe kAlANupaNAno upacAra karIne yogazAstranA vivecananI aMdaranA zlokamAM kAlANuo jaNAvelA che. Ama jANavuM. A bIjA praznano uttara che. bIjA praznamAM uttarano sAra e che ke sUtramAM ja kALanI "apradezatA'' jaNAvI che. have jo kALa e dravya na hoya ane paryAya ja hoya to apradezatA kema ghaTe ? kAraNa ke pradezonuM hovApaNu ane na hovApaNuM dravyamAM saMbhave, paryAyamAM na saMbhave. A kAraNe "apradezatA"no pATha saMgata karavA mATe ja paryAyamAM dravyano upacAra karyo che. upacArathI paNa dravya mAnIe to ja sapradezI che ke apradezI che Avo vyavahAra thAya che. eTale "apradezanAno pATha saMgata karavA mATe ja' dravyapaNAno upacAra karela che kalikAlasarvajJa zrI hemacaMdrAcAryajInA yogazAstranA vivecananA zlokanI aMdara paNa "lokAkAzapradezasthA bhinnAH kAlANavastu ye" ityAdi pAThathI kAlano paramANupaNe je ullekha karyo che. te digaMbarasaMpradAyamAnya evA "kAlANuo"no nathI. paraMtu lokAkAzanA asaMkhya AkAzapradezomAM je pudgalAstikAyanA paramANudravyo che. tenI vartanA paryAyamAM kALa dravyano upacAra karIne lokAkAzapradezastha evA paramANuone ja upacirata kAlANuo kahelA che. A rIte A sarve paNa vacano upacArathI joDavAM joIe. uparokta vArtAlApano sArAMza pUjya upAdhyAyajI ma. zrI pote ja saMskRtamAM jaNAve che ke-- = mukhya: ata: ityasya cAnAdikAlInApradezatvavyavahAraniyAmakopacAraviSayaH ityarthaH / ata eva manuSyakSetramAtravRtti kAladravyaM ye varNayanti teSAmapi manuSyakSetrAvicchinnAkAzAdau kAladravyopacAra eva zaraNam / iti digmAtrametat // 10-19 // 19 pUjya u. zrI yazovijayajI ma. zrI A paMktiomAM jaNAve che ke kalikAla sarvajJazrI hemacaMdrAcAryajInA yogazAstranA vivecananI aMdaranA zlokamAM je "kAlANuo te mukhyakAla che" Ama kahyuM che. te A kAlano anAdi kAlathI je "apradezatA"no vyavahAra che. te vyavahAranA niyAmaka tarIke arthAt te vyavahAra jaNAvavA mATe (siddha karavA mATe) upacAra karelo che. Ama jANavuM. paraMtu kAlanAmanuM koI svataMtra chaThThuM dravya che ane te aNu rUpa che. Ama na jANavuM. Page #245 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-10 : gAthA-20 dravya-guNa-paryAyano rAsa A kAraNathI ja je je AcAryo caMdra-sUryAdinA cArathI manuSyakSetramAtramAM rahenArUM rAtri-divasarUpa kAladravyanuM varNana kare che. (eTale ke kALane dravya mAne che) teone paNa manuSya kSetrAvacchinna eTale (manuSyakSetra saMbaMdhI) AkAzAdi dravyamAM kAladravyano upacAra ja karavo paDe che. kAraNa ke caMdra-sUryAdi jyotiSThadevo che. tenAM vimAno pRthvIkAyamaya ratnonAM hovAthI pudgala che. teono prakAza e paNa pudgala dravya che teonA abhAvamAM je aMdhakAra thAya che. e paNa pudgala che. "sadhAra 3kho" A gAthAnA AdhAre prakAza-aMdhakAra-Atapa-chAyA ane udyota-vigere sarve vastuo paudgalika che. AmAM koI paNa padArtha kAladravya nathI. rAtri-divasa-mAsapakSa zabdothI vAcya evo kALanAmano koI vAstavika padArtha nathI. eTale vyavahAra kALane mAnanArAne paNa manuSyakSetrasaMbaMdhI je AkAzadravya che te jyAre sUryanA prakAzayukta hoya tyAre te AkAzane ja divasa kahevo paDe che. eTale ke AkAzamAM ja divasarUpa kALano upacAra karavo paDe che. A ja rIte manuSyakSetrasaMbaMdhI je AkAza dravya che. te jyAre sUryanA prakAzathI rahita hoya che. tyAre te AkAzane ja rAtri kahevI paDe che. A rIte vyavahArakALa mAnanArAne paNa chevaTe to AkAzadravyamAM kAlano upacAra kare to ja vyavahArasiddha thAya tema che. tethI upacAra karavo e ja zaraNa che. mATe kALa e koI svataMtra chaThThuM dravya nathI. paraMtu chanI saMkhyA puravA mATe upacAra karela che. tethI upacaritadravya che kALa dravya mATe ATalI sUkSmacarcA je karI che. te dizAmAtra jANavI. // 1790 530 varNa gaMdha 2sa phAsAdika guNe, lakhiI pudgalabheda / sahaja cetanA re guNa valI jANII, jIva arUpa aveda // samakti sUkuM re INi pari Adaro II 10-20 // gAthArtha- varNa gaMdha rasa ane sparza Adi guNo vaDe pudgalAstikAya nAmanA dravyano bheda jANavo. ane svAbhAvika evI cetanA nAmanA guNavaDe jIvadravya jANavuM. te jIva dravya rUparahita ane vedarahita che. | 10-20 // Tabo- havaI-pudgala- jIvadravya saMkSepa kahau chaR- varNa gaMdha rasa sparzAdika guNe pudgaladravyano anya dravyathI bheda lakhiU, anaiM-jIvadravya sahaja cetanAguNa chaiM. te lakSaNaU ja sarva acetana dravyathI bhinna chaiM. vyavahAraU-rUpa veda sahita paNi nizcayathI rUparahita vedarahita chaiM. DavAM ca-- Page #246 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 531 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-20 arasamarUvamagaMdhaM, avvattaM ceaNAguNamasaiM / nA patni paNavi, nIvahiiA ? che ke 20-20 che vivecana- dharmAstikAya, adharmAstikAya, AkAzAstikAya ane kALa Ama cAra dravyo samajAvyAM. have pAMcamuM pudgaladravya ane chaThTha jIvadravya A gAthAmAM samajAve che. havai pudgala-jIvadravya saMkSepaI kahaI chaI-varNa-gaMdha-rasa-sparzAdika guNe pudgala dravyano anyadravyathI bheda lakhiiM. anaiM jIvadravya sahaja cetanAguNa chaiM. te lakSaNaiM ja sarva acetanadravyathI bhinna chaiM. vyavahAraiM rUpa veda sahita, paNi nizcayathI rUparahita vedarahita chaiM. uktaM ca A gAthAmAM have atizaya saMkSepathI pudgaladravya ane jIvadravya ema be dravya samajAve che. varNa (rU5) gaMdha, rasa, sparza ane Adi zabdathI saMsthAna (trikoNa Adi AkAravizeSa) vigere guNothI pugaladravyano dharmAstikAyAdi anyadravyothI bheda che. ema jANavuM. dharma-adharma-AkAza, kALa ane jIvadravya A pAMca dravyo rUpAdi guNothI rahita che. ane pugalAstikAya dravya varNa-gaMdha rasa ane sparzAdi guNothI sahita che. A rIte pugaladravya e zeSa pAMcadravyathI bhinnadravya che. jemAM paramANuonuM pUraNagalana thAya, gamanAgamana thAya te pudgaladravya kahevAya che. vaLI A pugaladravya varNAdiguNone lIdhe IndriyagrAhya che. tethI sAkSAt anubhavagamya che. tathA jIvadravya svAbhAvikapaNe ja cetanAguNavALuM che. A cetanA guNa (eTale caitanya-jJAnaguNa) jevadravyamAM ja che. bIjA koI paNa dravyamAM nathI. A rIte cetanAlakSaNa dvArA ja A jIvadravya anya sarva acetanadravyathI bhinna che. zarIre zarIre bhinna bhinna jIvadravya che. zarIramAtramAM ja vyApta evuM jIvadravya che. koI koI vanaspatimAM eka zarIramAM anaMta jIva paNa che. saMsAramAM kula anaMta jIva dravya che. A sarve saMsArI jIvadravyo vyavahAranayathI rUpasahita arthAt rUpI che. ane veda (strI-puruSa Adi) sahita che. kAraNa ke vyavahAranaya sthUla dRSTivALo hovAthI zarIradhArI jIvane jIva kahe che. saMsArI jIvo zarIrasahita hovAthI rUpI ane strI-puruSa Adi AkArovALA che. vItarAga jIvone choDIne sarve saMsArIjIvo bhogAbhilASa yukta paNa che. tethI bhAvaveda vALA paNa che. paraMtu nizcayanayathI rUparahita arthAt arUpI ane vedarahita che. kAraNa ke A nizcayanaya sUkSma dRSTivALo hovAthI zarIrarahita kevaLa ekalA AtmAne ja jIva Page #247 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 532 DhALa-10 : gAthA-21 drivya-guNa-paryAyano rAsa kahe che. ane te paNa siddhasamAna zuddha buddha AtmA che. rUpa ane veda vigere bhAvo karmajanya hovAthI AtmAnA potAnA nathI. audayikabhAva janya che. tethI AtmAnuM potAnuM asalI svarUpa nathI. mATe AtmA arUpI ane avedI vigere che. nizcayanaya Ama kahe che. zAstramAM kahyuM che ke arasamarUvamagandhaM, avvattaM ceaNAguNamasadaM / jANa aliMgaggahaNaM, jIvamaNidiTThasaMThANaM // 1 // A gAthAmAM zarIrarahita jIvanuM vAstavikapaNe svarUpa jaNAvyuM che. AtmA rasavinAno che. rUpavinAno che. gandhavinAno che. avyaktasvarUpavALo che. eTale ke cakSurAdi IndriyothI agocara che. caitanyaguNavALo che. zabdavinAno che. bAhyaliMgothI agocara che. zAstromAM nathI jaNAvyuM koI paNa jAtanuM saMsthAna (nizcitAkArapaNuM) jenuM evo A jIva che. ema tuM jANa. A pramANe A chaThTha jIvadravya samajAvyuM. prathamanAM traNa dravya eka eka che. pAchaLalAM traNa dravyo anaMta che. kALa sudhInAM prathamanAM cAra dravyo arUpI che. pudgaladravyarUpI che. jIvadravya vyavahArathI rUpI che. nizcayathI arUpI che. prathamanAM dharma-adharma be dravya lokAkAzavyApI che. AkAzadravya loka alokavyApI che. vyavahArakALa samayakSetra vyApI che. nizcayakALa (vartanAsvarUpa) samasta lokAkAzavyApI che. pudgala dravya lokAkAzavyApI che. ane jIvadravya koI paNa eka jIva laIe to zarIravyApI che. kevalI samudyAtakALe lokAkAza vyApI che. ane samasta jIva laIe to lokAkAzavyApI che. A pramANe chae dravyo samajAvyAM. || 181 | Ima e bhAkhyA re saMkhepaI karI, dravyataNA ja bheda vistAro te re jANI zrutathI, sujasa laho gatakheda che samakti sUvuM re INipari Adaro / 10-21 // gAthArtha- A pramANe saMkSepa karI dravyonA cha bhedo ame kahyA. A cha dravyone ghaNA ja vistArathI AgamazAstro dvArA jANIne alpa paNa kheda pAmyA vinA (thAkyA vinA ke kaMTALyA vinA) vidvAna thaIne sAro yaza pApta karo. # 10-21 | Page #248 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-10 : gAthA-21 pa33 Tabo- ima e dravyataNA saMkSepai Sabheda bhAkhyA chai, vistArai zrata kahichuM siddhAnta, teha thakI jANInai, khedarahita thakA, pravacanadakSapaNAno, suyaza ka. subola, te pAmo. II 10-21 vivecana- dharma-adharma-AkAza-kALa-pudgala ane jIva ema kula cha dravyo jainazAsanamAM paramAtmAe kahelAM che. te chae dravyonuM yathocita varNana graMthakArazrIe karyuM. have A vAtano upasaMhAra kare che. ima e dravyataNA saMkSepaiM SaDbheda bhAkhyA chaI, vistAraiM zruta kahiiM siddhAnta, teha thakI jANInaiM, khedarahita thakA pravacanadakSapaNAno suyaza ka. subola te pAmo. me 20-22 che. A pramANe ame A dravyonA cha bheda atizaya saMkSepathI kahyA che. paraMtu te ja cha dravyone atyanta vistArathI jo jANavAM hoya to zruta kahetAM je jainasiddhAnta che. teno ghaNo ja suMdara abhyAsa karIne jarA paNa thAkyA vinA, kaMTALyA vinA, udvega pAmyA vinA, jaina pravacanamAM dakSapaNAno suMdara yaza eTale sarvatra sArI prazaMsAvALI je paristhiti che. tene tame prApta karo. sArAMza ke zAstrono sAro abhyAsa karI pravacanamAM dakSa (vidvAna) bano ane sArA yazasvI bano. arthAt sarvatra tamArI subola = sArI bolabAlA thAya, tevI sthitine pAmo, jainazAsana pAmyAnI saphaLatAne varo. ahIM "sura" zabdathI graMthakArazrIe garbhita rIte kartA tarIke potAnuM nAma vyakta karyuM che. te 182 | dazamI DhALa samApta Page #249 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ( DhALa- agyAramI = havaI bheda guNanA bhAkhI jaI, tihAM astitA kahiche jI ! sarUpatA, vastutA, jAti, vyaktirUpatA lahiI jI / dravyabhAva dravyatva, pramANaI paricchedya je rUpajI | prameyata, ANAgama sUSima, agurulaghutva svarUpajI || 11-1 | gAthArtha- have ame guNanA bheda kahIe chIe, tyAM (1) astitvaguNa eTale sarUpapaNuM, (2) vasutvaguNa eTale jAtipaNe ane vyaktipaNe je padArthapaNuM che te. (3) dravyatvaguNa eTale dravIbhUtatA-paryAya pAmavApaNuM. (4) prameyatvaguNa eTale pramANothI jANI zakAvApaNuM. ane (5) agurulaghutva svarUpavALo je guNa che te AjJAmAtrathI grAhya che. | 11-1 || Tabo- etale TALe karI, dravyanA bheda kahiyA. hivaI guNanA bheda samAnataMgaprakriyAi kahii chaiM. tihAM astitvaguNa te kahii, jehathI sarUpatAno vyavahAra thAi (1). vastutvaguNa te kahiiM, jehathI jAti-vyaktirUpapaNuM jANii. jima ghaTa, te ja sAmAnyathI jAtirUpa chaiM, vizeSathI tatvyaktirUpa chaI. mati parva avagrahai-sAmAnyarUpa sarvatra bhAI chaI, apAyaI vizeSarUpa bhAsaI kaI. pUrvopayogai saMpUrNa vastugraha thAI chaI (2). dravyabhAva je guNaparyAyAdhAratAbhivyaccajAtivizeSa te dravyatva "e jAtirUpa mATa6 guNa na hoI" ehavI naiyAyikAdi vAsanAi AzaMkA na karavI. je mATaiM "samUvo guI:, kamuva: paryAyA:" evI ja jainazAstra vyavasthA chaI. dravyatvaM ced guNaHsyAt, rUpAdivadutkarSApakarSabhAgi syAt iti tu kucodyam, ekatvAdisaMkhyAyAM paramate'pi vyabhicAreNa, tathA vyAptyabhAvAdeva nirasanIyam, (3) Page #250 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa--11 : gAthA-1 pramANaiM paricchedha je rUpa-pramAviSayatva,te prameyatva kahiU. te paNi kathaMcid anugata sarvasAdhAraNa guNa chaI, paraMparA saMbaMdhaU pramAtvAjJAnaiM paNi prameya vyavahAra thAuM chaiM, te mATi prameyatva guNa svarUpathI anugata cha. (4). agurulaghutvaguNa sUkSma-AjJAgrAhya chaiM. sUkSmaM jinoditaM tattvaM hetubhirnaiva hanyate / AjJAsiddhaM tu tadgrAhyaM nAnyathAvAdino jinAH // 1 // ''anusanayupAyA: sUkSmA avALotrA:'' (pa) | 11-1 || 535 vivecana- dharma-adharma-AkAza-kALa-pudgala ane jIva Ama dravyanA je 6 bheda che. te samajAvyA. have te chae dravyomAM je je guNo mukhyatAe che. te jaNAve che. ahIM guNo be prakAranA samajAvAze. eka sAmAnyaguNa ane bIjA vizeSaguNa. chae dravyomAM hoya te sAmAnyaguNa, ane pratiniyata evA amuka dravyomAM ja hoya ane bIjAM dravyomAM je na hoya te vizeSaguNa kahevAya che. tyAM prathama sAmAnyaguNa kahe che. etale ThAle karI, dravyanA bheda kahiyA, hivai guNanA bheda samAnataMtraprakriyAI kahi chaiM. ATalI DhALoe karIne dravyanA je bhedo hatA, te ame kahyA. have ame te dravyomAM rahelA je guNo che. guNonA bheda samAna taMtraprakriyAne anusAre kahIzuM. samAnataMtra eTale (samAna che dvAdazAMgIrUpa athavA tripadIrUpa zAstra-zAsana jeone te arthAt digaMbara, teonI prakriyAne anusAre ame guNo kahIzuM. zrI digaMbarAsnAyamAM AcAryazrI kuMdakuMdAcArya viracita "pravacanasAra" nAmanA graMthanA "jJeyAdhikAra" nAmanA bIjA adhikAramAM je rIte guNonA bhedo kahyA che. tene anusAre ame ahIM guNo kahIzuM. digaMbaraprakriyAne anusAre kahe che mATe "heya" che arthAt parakIya zAstrAnusAre hovAthI na bhaNavA - na jANavA lAyaka che. Ama na samajI levuM. padArthonuM yathArthasvarUpa game tyAM hoya, paNa vyavasthita hoya ane zAstrathI aviruddhapaNe jaNAvyuM hoya to te svIkAravAmAM satyanA pakSapAtIne kaMI paNa bAdha = virodha hoto nathI. tihAM astitvaguNa te kahiiM, jehathI sadrUpatAno vyavahAra thAI, ( 1 ). '' Page #251 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-11 : gAthA-1 dravya-guNa-paryAyano rAsa chae dravyomAM hoya, koI paNa dravyamAM na hoya ema nahI. te sAmAnyaguNa kahevAya che. evA sAmAnyaguNa kula 10 che. temAM prathama sAmAnyaguNa "astitva" che. astitvaguNa tene kahevAya che ke jenAthI "sava" rUpapaNAno vyavahAra thAya che. A vastu sat che, hovArUpa che, vidyamAna che, jagatamAM A padArthanI hAjarI che. ItyAdi je "sapatA" kahevAya che. jaNAya che te A guNane AbhArI che. jo A astitvaguNa na hota to zazazRMganI jema asaddhpapaNAno vyavahAra thAta. paraMtu cha dravyomAM AvA prakArano asatyaNAno vyavahAra thato nathI ane satyaNAno vyavahAra thAya che. tethI A guNa chae dravyomAM che ja. mATe chae dravyo sat che. tathA A cha ja dravyo sat che. (1 guNa thayo). 536 vastutvaguNa te kahiiM, jehathI jAti-vyaktirUpapaNuM jANiiM, jima ghaTa, te ja sAmAnyathI jAtirUpa chaI, vizeSathI tattadvyakti rUpa chaiM, ata eva avagrahaiM- sAmAnyarUpa sarvatra bhAsaI chaI, apAyaI vizeSarUpa bhAsai chaI, pUrNopayogaiM saMpUrNa vastugraha thAi cha. (2). have bIjo "vastutva" nAmano guNa che. vastupaNu, padArthapaNu, je jaNAya che. te vastutvaguNa che. "guNono vasavATa hovo, guNonu vasavA paNuM te vastutvaguNa che" A guNane lIdhe padArtha sAmAnyarUpe eTale jAtirUpe paNa bhAse che. ane vizeSarUpe eTale te te vyaktirUpe paNa bhAse che. jema ke koI vyaktine eka ghaTa batAvIne Avo Avo AkAra jeno jeno hoya te ghaTa kahevAya, AvuM jyAre samajAvAya che. tyAre pratiniyata eka ghaTa dekhADavA chatAM samastaghaTajAtinuM jJAna thAya che. kAraNake pharIthI ghaTanA prayojana vakhate AvI rIte ghaTa samajAvavo paDato nathI te A ghaTavastumAM rahelA vastutva nAmanA guNane lIdhe sAmAnyarUpe jAtipaNe je ghaTa jaNAya che. te vastutvaguNa jANavo ane jyAre "maM ghaTamAnava" Ama amuka cokkasa ghaTane lAvavAnuM kahevAya che. tyAre je ghaTavastunI jarUra che te pratiniyatapaNe ghaTane vizeSarUpe arthAt vyaktimAtrarUpe jaNAvAya che te paNa A guNane AbhArI che. paraMtu te vizeSarUpe bodha karAve che. A rIte "vastutvaguNathI" padArtho sAmAnyapaNe jAtirUpe ane vizeSapaNe te te vyaktirUpe jaNAya che. bIju eka udAharaNa che. jema ke "gAya ghaNuM garIba prANI che" "gAya e mAtA che" "gAya e pUjya che" ItyAdi bolAtAM laukikavAkyomAM gAya zabdathI sAmAnyapaNe gAya jAti jaNAya che. tethI te jAtirUpe bhAse che. ane "pelA khetaramAM gAya care che" "A gAya bharAvadAra zarIravALI che" "te gAyane moTAM zIMgaDAM Page #252 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-11 : gAthA-1 dravya-guNa-paryAyano rAsa 537 che" ItyAdi vAkyomAM bolAtA gAya zabdathI vizeSapaNe pratiniyata arthAt amuka cokkasa evI gAya jaNAya che. tethI te vizeSarUpe eTale ke te te vyaktirUpe bhAse che. A banne prakAranuM jJAna A guNane lIdhe thAya che. avagraha dazAmAM (arthAvagrahAdi kALamAM) sarvaThekANe vastu sAmAnyapaNe jaNAya che. ane uhApoha karatAM karatAM apAyakAle (nirNayakAle) te ja vastu vizeSarUpe jaNAya che. paraMtu avagrahathI apAya sudhInA pUrNa upayogamAM sAmAnyAtmaka ane vizeSAtmaka Ama saMpUrNa vastu grahaNa thAya che tathA paripUrNajJAnopayogamAM (kevalajJAna-darzananA upayogakAlamAM) vastunuM saMpUrNagrahaNa thAya che. tathA chAghasthikajJAnanA upayoga kAle paNa sApekSa paNe viSayabodha hovAthI gauNa-mukhya thaIne vastunuM pUrNa jJAna thAya che. tethI ja matyAdijJAnane paNa pramANajJAna kahevAya che. mati-zruta jJAnaviSayaka eka upayogamAM kALakrame vastu sAmAnya ane vizeSAtmaka paNe jaNAya che. te A vastutva guNa jANavo. (2 bIjo guNa thayo). dravyabhAva je guNaparyAyAdhAratA'bhivyaGagyajAtivizeSa te dravyatva. "e jAtirUpa mATaI guNa na hoi" ehavI naiyAyikAdi vAsanAI AzaMkA na karavI. je mATaI "sahabhUvo guNAH, kramabhUvaH paryAyAH" ehavI ja jainazAstravyavasthA chai. "dravyatve 2 guNa co" pavituSArSamAM cA' rUti tu yuvo, ekatvAdisaMkhyAyAM paramate'pi vyabhicAreNa tathA vyAptyabhAvAdeva nirasanIyam, (3) tathA trIjo sAmAnyaguNa "dravyatva" che. dravyatva eTale ke dravIbhAva thavApaNuM, ekarUpamAMthI bIjA rUpamAM javApaNuM, guNo ane paryAyonA AdhArapaNe jaNAtI dravyanI eka prakAranI je jAtivizeSa te, athavA guNonA ja parivartananA AdhArapaNe jaNAtI eka prakAranI je jAtivizeSa te dravyatvaguNa kahevAya che. chae dravyomAM A dravyatvaguNa che. tenA kAraNe chae dravyo pota potAnA guNadharmomAM parivartana pAmyA kare che. eka kSaNa evo jato nathI ke dravyomAM potAnA guNadharmonuM parivartana na thAya. tenA kAraNe sarve dravyo tripadImaya che. A dravyatvaguNa sarva dravyavRtti hovAthI trIjo sAmAnyaguNa jANavo. ahIM nyAya-vaizeSikadarzanono jene vadhAre abhyAsa hoya che. tathA tenA ja zAstronuM vAraMvAra paThana-pAThana karavAthI jenI mati tenA saMskArathI vAsita thaI gaI hoya che. tevA koIka vAdI kadAca Avo prazna kare ke " gatinA mAdarUM gu " = A "vyatva" to eka jAtivizeSa che. tene guNa kema kahevAya ? kAraNake dravyatvamAM guNanuM Page #253 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 538 DhALa-11 : gAthA 1 dravya-guNa-paryAyano rAsa lakSaNa teonA mate lAgu paDatuM nathI. teonA zAstromAM guNanuM lakSaNa AvuM kareluM che ke "muLatvajJAtimattva" guNatvajAti jemAM hoya te guNa, have dravyatva e jo guNa hoya to temAM paNa guNatvanAmanI jAti mAnavI paDe. ane jAtimAM jAti mAnatAM anavasthA doSa Ave Ama anavasthAnA kAraNe dravyatvamAM jAti manAtI nathI. tethI jAtirahita hovAthI dravyatvane guNa kema kahevAya ? dravyatva e pote ja ghaTatva paTatva ityAdinI jema jAtivizeSa che. paraMtu guNa nathI. Ama taiyAyika vaizeSikonuM kahevuM che. tethI ahIM jainadarzanamAM dravyatvane jyAre guNa kahevAmAM Ave che. tyAre naiyAyikAdinA zAstronI vAsanAne lIdhe koIkane AvI zaMkA thavAno saMbhava che. kAraNa ke naiyAyika-vaizeSiko sAta padArthomAM guNane be naMbarano ane jAtine cAra naMbarano judo padArtha mAne che. tathA guNo 24, ane jAti para-apara ema be bhede mAne che. tethI AvI zaMkA thavI saMbhavita che. tene graMthakArazrI kahe che ke AvI AzaMkA na karavI. ne mArUM = kAraNa ke "sahabhAvI dharma te guNa ane kramabhAvI dharma e paryAya" AvA prakAranI jainadarzananAM zAstromAM karelI vyAkhyAne anusAre dravyatvane ahIM guNa kahelo che. dravyatva e dravyanI sAthe sahabhAvI dharma che. tethI guNa kahevAmAM koI bAdhA nathI. vaLI guNo pote nirguNa hoya che. "davyAzrayA nikuMLA muLA: AvuM vacana che. dravyatva e guNa hovAthI tethI temAM guNatvajAtirUpa guNa raheto nathI mATe nirguNa paNa che. ane anavasthA doSa paNa Avato nathI. A artha ApoApa siddha thaI ja jAya che. tathA vaLI koIka naiyAyika kadAca Avo prazna kare ke "dravyatyaM zvet muLa: svAt=" he jaina ! dravyatva e jo guNa hoya to te guNa rUpa-2sAdinI jema utkarSaapakarSavALo banavo joIe. jema koI eka vastramAM pahelAM jevuM camakavALuM rUpa hoya che. tevuM camakavALuM rUpa kALAntare hotuM nathI. suvarNa ane rUpAdinA alaMkAromAM paNa rUpa vRddhihAni pAmatuM dekhAya che. AmrAdiphaLomAM tathA khAdyavastuomAM rasa hAni-vRddhi pAmato dekhAya che. tema dravyatvajAti e paNa jo guNa hoya to te guNa utkarSa ane apakarSa bhajanAro banavo joIe, paNa A dravyatva jAti utkarSa apakarSa pAmatI nathI tethI te guNa nathI. paNa jAti che. AvuM koI naiyAyikAdi jo kahe to ghogham te kutsitavacana jANavuM. arthAt Avo prazna barAbara nathI. kAraNa ke .ekatva-dvitva vigere saMkhyAne naiyAyiko guNa mAne che. Adi zabdathI parimANa-pRtha-saMyogavigerene paNa guNa mAne che. chatAM temAM utkarSa-apakarSa hotA nathI. jema ke AkAzakAla-dizA AdimAM je ekanI saMkhyA che. vibhu hovAthI paramamahat je rimANa che. te sadA tema ja rahe che. tethI "je je guNa hoya, te te utkarSa apakarSabhAgI ja hoya" = Page #254 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-1 539 evo niyama nathI. mATe vyApti thatI nathI. A rIte amArA mAnelA dravyatvaguNane jAtimAM laI janArA ane guNa mAnavAmAM amane bAdhA ApanArA taiyAyikane khudane ja vyabhicAra doSa Avyo. kAraNa ke guNa hoya ane utkarSa apakarSa na hoya evuM paNa bane che. mATe je je guNa hoya, te te utkarSa apakarSabhAgI ja hoya" tevA prakAranI vyAptino abhAva thavAthI ja tenuM khaMDana thaI jAya che. tethI "dravyatva" e chae dravyamAM vartanAra hovAthI sAmAnya guNa che. (A trIjo sAmAnyaguNa thayo.) pramANaiM paricchedya je rUpa = pramAviSayatva, te prameyatva kahiiM, te paNi kathaMcid anugata sarva sAdhAraNa guNa chai, paraMparA saMbaMdhaI pramAtvAjJAnaiM (pramAtvajJAnenApi iti dravyAnuyogatarkaNAyAm ) paNi prameyavyavahAra thAI chaI. te mArTi prameyatva guNa svarUpathI anugata che. (4) have cotho guNa "prameyatva" samajAve che- pratyakSa-anumAna ke Agama Adi koIne koI pramANo vaDe jANavA lAyaka paNa svarUpa je guNa, eTale ke pratyakSaanumAnAdi pramANo vaDe pramAno (jJAnano) je viSaya bane, te prameyatva guNa kahevAya che. A prameyatva guNa paNa kathaMcit avayapaNe sarve dravyomAM sAdhAraNapaNe rahelo che. kathaMcit anvayapaNe" lakhavAnuM kAraNa e che ke e dravyo pratyakSa anumAna ane Agama Ama sarve pramANo vaDe paricchedya hotAM nathI. paraMtu koIdravya eka pramANa vaDe, koI dravya be pramANa vaDe ane koIdravya traNe pramANo vaDe paricchedya che. jema ke dharma-adharma AkAza ane kALa A cAra dravyo chaghasthajIvone anumAna ane Agama pramANa vaDe paricchedya che. paNa pratyakSapramANa vaDe paricchedya nathI. kAraNake A cAra dravyo atIndriya che. jayAre A ja cAre dravyo kevalI paramAtmAne pratyakSapramANathI paricchedya che pugaladravyamAM ghaTa paTa Adi pUlaskaMdho chaghasthajIvone pratyakSapramANathI grAhya che. jyAre paramANu-yaNuka-cakAdi skaMdho chaghasthane AzrayI anumAna tathA AgamathI grAhya che. ane kevalIparamAtmAne AzrayI pratyakSapramANathI grAhya che. evI ja rIte chaThTha jIvadravya paNa zarIradhArI laIe to pratyakSAdi sarve pramANothI paricchedya che. ane zarIrarahita vicArIe to chaghasthone anumAna tathA AgamavaDe grAhya che. sarvajJaparamAtmAne pratyakSa pramANathI grAhya che. ItyAdi rIte koI koI jIvone AzrayIne koI koI dravya koI koI pramANa vaDe paricchedya che. tethI prameyapaNuM sarve dravyomAM sAdhAraNapaNe avazya raheluM to che ja, paraMtu kathaMcipaNe anugata che. eTale ke sarve dravyo sarve jIvone sapramANothI (PI) 12 Page #255 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 540 DhALa-11 : gAthA-1 dravya-guNa-paryAyano rAsa praricchedya nathI. tethI kathaMcit paNe anugata (apekSAvizeSathI sarvemAM rahelo) sAdhAraNa eTale sAmAnyaguNa A che. koIne koI pramANothI paricchedyapaNuM sarve dravyomAM che e rIte te sAdhAraNaguNa che. A ja vAta TabAnA zabdomAM graMthakArazrI kahe che ke dharma-adharma AkAza ane kALamAM chadmasthajIvone AzrayI pratyakSapramAtva" ajJAta hovA chatAM paNa, tathA paramANu hrayaNukAdimAM chadmasthajIvone AzrayI pratyakSapramAtvanA saMbaMdhanuM ajJAta hovA chatAM paNa, ane zarIrarahita jIvane jANavAmAM paNa tema hovA chatAM paNa, paraMparAsaMbaMdhe temAM paNa prameyano vyavahAra thAya che. kAraNa ke te te viSayo Itara pramANothI to paricchedya che ja. koI koI dravyomAM koI koI jIvone koI koI pramANone AzrayIne pramAtvanuM ajJAta paNuM" hovA chatAM itara pramANo vaDe paricchedyapaNuM hovAthI paNa paraMparAsaMbaMdhathI prameyatva sarve dravyomAM raheluM che. te mATe "prameyatvaguNa" guNasvarUpe sarve dravyomAM anugata che. (4) '(A cotho guNa thayo) agurulaghutvaguNa sUkSma, AjJAgrAhya chaI. sUkSmaM jinoditaM tattvaM hetubhirnaiva hanyate / AjJAsiddhaM tu tadgrAhyaM nAnyathAvAdino jinAH // 1 // anunayuparyAyA: sUkSmA: avAcnotrA: (1) 5 -1 // pAMcamo agurulaghutva guNa che. te atyanta sUkSma che eTale ke samajavAmAM durbodha che. pUjya upAdhyAyajI ma. sAheba jevA mahAtmA puruSoe A guNane samajAvavA kaMI spaSTIkaraNa karyuM nathI. tethI, tathA tevA koI samarthaka AdhAro na maLavAthI ame paNa A guNa viSe vadhAre kaMI samajAvatA nathI. jANatAM-ajANatAM utsUtratA thaI jAya te bhayathI kaMI lakhela nathI. gurugamathI teno artha samajavA prayatnazIla thavuM. A guNa zabdothI nathI samajAvI zakAto, tethI ja A guNane AzAgrAhya kahyo che. jinezvaraparamAtmAnI AjJAthI ja A guNa sarvadravyomAM che. Ama samajI levuM. temAM ghaNA tarko lagAvIne uDAvavAno prayatna na karavo. zAstramAM ja kahyuM che ke1. dravyAnuyoga tarkaNAmAM "pramAtmAjJAnanaDuM ne badale pramAtvajJAnena evo pATha che. tyAM paNa Avo artha joDavo ke koI koI dravya, koI koI jIvone AzrayI koI koI (eka-be) pramANo vaDe pramAno viSaya banato hovAthI (eTale ke sarvapramANo dvArA pramAno aviSaya banato hovA chatAM paNa) paraMparA saMbaMdhathI prameyatva sarvatra raheluM che. jema ke chadmasthone paramANuo pratyakSa na jaNAya, paNa ghaTa-paTa jaNAya che. eTale bAdara skaMdho jaNAvavA dvArA paraMparAe paramANu-drayaNukAdi paNa jaNAya che zarIra jaNAye chate AtmA paNa jaNAya che. jIva-pudgalanI gati-sthiti-avagAhanA jaNAye chate dharmAdi dravyo paNa jaNAya che. Ama paraMparA saMbaMdha levo. Page #256 -------------------------------------------------------------------------- ________________ hALa-11 : gAthA-1 dravya-guNa-paryAyano rAsa 541 "sUma evuM jinezvara bhagavantoe kaheluM tattva, tarko vaDe kadApi haNAtuM nathI mATe te tattva AjJAthI ja svIkArI levuM joIe. jinezvara bhagavaMto kyAreya paNa anyathAvAdI hotA nathI." (A zloka zrI devasenAcAryakRta "AlApapaddhati"no cotho zloka che.) "agurulaghu" guNa samajavA mATe "AlApapaddhatimAM ATalo AdhAra maLyo che. te pramANe kaMIka samajAvAya che guNavikArAH paryAyAste dvedhA, svabhAvavibhAvaparyAyabhedAt / agurulaghuvikArAH svabhAvaparyAyAste dvAdazadhA / SaDhAnivRddhirUpAH / anantabhAgavRddhiH, asaMkhyAtabhAgavRddhiH, saMkhyAtabhAgavRddhiH, saMkhyAtaguNavRddhiH, asaMkhyAtaguNavRddhiH, anantaguNavRddhiH, iti SaDvRddhiH / tathA anantabhAgahAniH asaMkhyAtabhAgahAniH, saMkhyAtabhAgahAniH, saMkhyAtaguNahAniH, asaMkhyAtaguNahAniH, anantaguNahAniH iti SaDhAniH / iti SaDvRddhihAnirUpA dvAdazA jJeyAH / guNonA vikAro te paryAya kahevAya che. ane te paryAya svabhAva tathA vibhAvanA bhedathI be prakAranA che. je paryAya paradravyathI nirapekSapaNe pravarte te svabhAvaparyAya che. chae dravyomAM pratisamaye pariNAmI svabhAvane lIdhe je je arthaparyAyo thAya che. te te svabhAvaparyAya che. te svabhAvaparyAyo atyanta sUkSma che. vANI ane manathI agocara che. jJAnIonA vacanarUpa AgamapramANathI ja grAhya che. chae dravyomAM eka agurulaghu nAmano guNa che. A guNane kAraNe ja sarve dravyo cha prakAranI hAni-vRddhirUpe pariNAma pAmyA ja kare che. koI paNa dravya koI paNa samaye cha prakAramAMthI koIpaNa prakAre hAni-vRddhi pAme ja che. koI eka svarUpamAM sthira rahetuM nathI. te ja cha dravyono agurulaghuguNa che. anaMtabhAgavRddhi Adi cha prakAranI vRddhi ane e ja rIte anaMtabhAga hAni Adi cha prakAranI hAni, upara kahyA mujaba samajI levI. A pAThanA AdhAre sarve dravyomAM pratisamaye cha prakAre hAni-vRddhi paNe pariNAma pAmavAnI je yogyatA che. teja agurulaghuguNa che. (tattva kevaligamya). A ja vAtano kaMIka ullekha graMthakArazrIe paNa 14mI DhALanI sAtamI gAthAmAM karyo che. A agurulaghutvaguNa saMbaMdhI paryAyo atyanta sUma che ane vacanathI agocara che. arthAt vANIno aviSaya che. chae dravyomAM pratisamaye hAni-vRddhi thAya che jarUra, paNa te vacanathI samajAvI zakAtI nathI. te mATe sUkSma hovAthI A guNa AjJA grAhya kahyo che. (5) (A pAMcamo guNa thayo). te 183 || Page #257 -------------------------------------------------------------------------- ________________ pa42 DhALa-11 : gAthA-2 dravya-guNa-paryAyano rAsa pradeza- avibhAgI, pudgalakSetrabhAva je vyApiuM cetanatA anubhUti, acetanabhAva ananubhava thApio jI mUratatA rUpAdikasaMgati, amUrtatA tadabhAvo jI / dasa sAmAnya guNA, pratyeko ATha ATha e bhAvojI || 11-2 / gAthArtha- avibhAgI evuM pugaladravya jeTalA kSetramAM vyApIne rahe teTalA kSetramAM rahevApaNuM te pradezatvaguNa che. sukha-duHkhano anubhava thavo te cetanatA guNa che. sukha-dukhano anubhava na thavo te acetanatAguNa che. rUpa rasAdinI saMgati thAya te mUrtitAguNa che ane rUparasAdinI asaMgati thAya te amUrtatAguNa kahevAya che. Ama 10 sAmAnya guNo che. sarve dravyomAM ATha ATha guNo che. te 11-2 // Tabo- avibhAgI pudgala cAvat kSetraI rahaI, tAvat kSetravyApI paNuM, te pradezatvaguNa, (6). cetanatva te AtmAno anubhavarUpa guNa kahii, jehathI "huM suudaghAti ceta" e vyavahAra thAi chaiM. jethI jAti, vRddhi, bhagnakSatasarohaNAdi jIvanadharma hoI chaI, (7). ehathI viparIta acetanava-ajIvamAtrano guNa chaI, (8). mUrtatAguNa-rUpAdisaMnivezAbhivyaDagyapudgala dravyamAtravRtti chaiM, (9). amUrtatAguNa-mUrtatvAbhAva-samaniyata chaI, (10). "acetanatvAmartatvayozcetanatvamUrtatvAbhAvarUpatvAnna guNatvam" iti nAzaGkanIyam, acetanAmUrtadravyavRttikAryajanakatAvacchedakatvena, vyavahAravizeSaniyAmakatvena ca, tayorapi pRthagguNatvAt / naJaH paryudAsArthakatvAt, natrapadavAcyatAyAzca "anuSNAzItasparzaH" ityAdau vyabhicAreNa, pareSAmapyabhAvatvAniyAmakatvAt, "bhAvAntaramabhAvo hi, kayAcittu vyapekSayA" iti nayAzrayaNena doSAbhAvAcca iti. e 10 sAmAnyaguNa chaiM, mUrtatva, amUrtatva, cetanatva, acetanatva paraspara parihArai rahai, te mATai pratyekaiM- eka eka dravyanai viSai 8-8 (ATha-ATha) pAmii, Ima bhAvo = vicArI lyo. / 11-2 // Page #258 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 543 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-2 vivecana- kula sAmAnyaguNo 10 che temAMthI prathamanA pAMca guNo pahelI gAthAmAM samajAvyA che. bAkInA pAMca guNo A gALAmAM samajAve che. avibhAgI pudgala yAvat kSetraI rahaiM, tAvatkSetravyApIpaNuM, te pradezatvaguNa. (6) je pugaladravyanA be vibhAga na karI zakAya evA pudgaladravyane "paramANu" kahevAya che. ane te ja "avibhAgI pugaladravya che" AvA prakAranuM A avibhAgI pugaladravya eTale ke paramANudravya jeTalA kSetramAM vyApIne rahe, che teTalA ja kSetramAM rahevApaNuM tene pradezatvaguNa kahevAya che. dharma-adharma Adi dravyomAM "lokAkAzanA pradezo pramANa pradezo che Ama je kahevAya che te A pradezatvaguNane AbhArI che" eka paramANu eka AkAzapradezamAM rahe che tethI paramANunuM eka AkAzapradezamAM rahevApaNuM te pradezatvaguNa che. jIvadravyamAM lokAkAza pramANa pradezo che. ane AkAzamAM anaMta pradezo che. pudgala skaMdhomAM paNa saMkhyAta asaMkhyAta ane anaMta pradezo che. A saghaLo pradezatva guNa jANavo. (6) (A chaThTho guNa thayo). cetanatva, te AtmAno anubhavarUpa guNa kahiiM, jehathI "ahaM sukhaduHkhAdi cetaye" e vyavahAra thAI chaI. jehathI-jAti-vRddhi-bhagnakSata saMrohaNAdi jIvanadharma hoi chachuM. (7) AtmAne sukha-duHkhanuM, AnaMda-pramodanuM, harSa-zokanuM je saMvedana thAya che. AtmA te te viSayone je anubhave che. jANe che. sukha-duHkharUpe mANe che. AvA prakArano AtmAno anubhavAtmaka je guNa che. tene cetanatvaguNa kahevAya che. A guNathI ja "huM sukha-duHkhAdine anubhavuM chuM" A vyavahAra thAya che. A guNa kevaLa eka AtmadravyamAM ja che. dharmAstikAyAdi zeSa pAMca dravyomAM A guNa nathI. AtmAmAM je A cetanatvaguNa che. tenAthI ja gati = "janma thavo, vRddhi pAmavI, bhAMgyu-tuyuM hoya to paNa saMdhAI javuM. vigere jIvanadharmo hoya che. A zarIramAMthI cetanatvaguNavALo (caitanyaguNavALo) AtmA jyAre cAlyo jAya che. tyAre janma tathA vRddhi Adi thatI nathI tathA davAo karo to paNa ghA rUjhAtA nathI. bhAMgeluM hADakuM saMdhAtu nathI, AhArAdinuM pAcana, rUdhirAdinuM bhramaNa, nADIonuM cAlavuM. A sarve jIvanadharmo caitanyaguNane lIdhe che. jyAM sudhI caitanyaguNa jaNAya che tyAM sudhI ja jIva jIve che Ama kahevAya che. tethI sukhaduHkhAdinuM saMvedana thavuM te cetanavaguNa sAtamo jANavo, (7). Page #259 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 544 DhALa-11 : gAthA-2 dravya-guNa-paryAyano rAsa ehathI viparIta acetanatva-ajIvamAtrano guNa chaiM, (8). upara kahelAthI je viparIta eTale ke sukha-duHkhAdinuM saMvedana na thavuM, AnaMdapramodano, harSa-zokano, tathA pIDA Adino anubhava je na thAya te acetanavaguNa che. A guNa jIva sivAyanAM dharmAstikAyAdi zeSa pAMce ajIvadravyomAM che. ahIM eka prazna thavo saMbhavita che. te A pramANe prazna- cetanavaguNa jIvamAtramAM ja che. ane acetanavaguNa zeSa pAMcadravyomAM ja che. A bannemAMthI koI paNa guNa sakaladravyomAM (chae dravyomAM) nathI to pachI A banne guNone "sAmAnyaguNamAM" kema gayA ? sAmAnya guNanuM lakSaNa to evuM che ke "je sarvadravyomAM sAdhAraNa paNe hoya te" A lakSaNa ahIM lAgu paDatuM nathI. chatAM sAmAnyaguNa kema kahyA ? uttara- tamAro prazna barAbara che. paraMtu A be guNo (tathA have pachInA kahevAtA mUrtitva ane amUrtatva A be guNo paNa) sarve dravyomAM nathI. amuka amuka dravyomAM ja che. tethI AgaLa AvanArA vizeSaguNomAM avazya A cAra guNone levAnA ja che. chatAM ahIM sAmAnya guNomAM levAnuM kAraNa e che ke caitanyaguNa cha dravyomAMthI phakta ekalA jIvadravyamAM ja che. chatAM jIvadravyamAM sarva jIvadravyomAM che. koI paNa jIvadravyamAM nathI ema nahIM. jIvadravyamAtramAM sarvatra sAdhAraNapaNe varte che. tethI sAmAnyaguNamAM kahela che. evI ja rIte acetanatvaguNa dharmAstikAyAdi pAMce ajIva dravyomAM ja che. chae dravyomAM nathI. mATe vizeSaguNamAM to laIzuM ja, paraMtu dharmAstikAyAdi pAMca dravyomAM sarvatra che. pAMca dravyonI aMdara sAdhAraNapaNe eke eka dravyamAM che. tethI sAmAnya guNamAM paNa gaNela che. A ja rIte mUrtitva pudgalAstikAyamAM sarvatra sAdhAraNapaNe che ja, ane amUrtatva zeSa pAMce dravyomAM sarvatra che ja, AvI vivakSAne laIne A cAre guNone sAmAnya guNamAM gaNela che. chatAM chae dravyo na hovAthI vizeSamAM paNa gaNIzuM, 7-8 (A sAtama-AThamo guNa thayo). mUrtatAguNa-rUpAdisaMnivezAbhivyaGgyapudgaladravyamAtravRtti chaiM, (9). amUrtatAUT-mUrtavAmAvalamaniyata cha, (20) navamo "mUrtitAguNa" che. mUrtitA eTale ke rUpAdi (rUpa-rasa gaMdha ane sparza Adi) guNonA saMnivezathI (sannidhAnathI-sahayogathI A guNonA saMbaMdhathI) jANavA lAyaka evuM, tathA pudgalAstikAyadravya mAtramAM ja rahevAvALuM evuM je rUpIpaNuM che. tene Page #260 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-11 : gAthA-2 dravya-guNa-paryAyano rAsa pa45 ja mUrtitA kahevAya che. mUrtitA eTale ke eka prakArano rUpayukta AkAravizeSa, rUpIpaNuM, IndriyagocarapaNuM, A guNa pugalAstikAya nAmanA eka ja dravyamAM che. paraMtu pugalamAM sarvatra che. tethI sAmAnyaguNa kahevAya che. evI ja rIte amUrtatAguNa eTale ke mUrtatAnA abhAvanI sAthe samAnapaNe avazya je varte te amUrtatAguNa jANavo, varNAdi rahitapaNuM, dRzyAkAra rahitapaNuM, arUpI paNa te amUrtatA che. jyAM jyAM mUrtitAno abhAva hoya che tyAM tyAM sarvatra samavyApakapaNe A guNa varte che. vaLI A guNa pulAstikAyane choDIne zeSa pAMce dravyomAM sarvatra sAdhAraNapaNe hoya ja che. A mUrtatA ane amUrtatA e bane 9mA ane 10mA guNo jANavA. (9-10) "acetanatvAmUrtatvayozcetanatvamUrtatvAbhAvarUpatvAnna guNatvam" iti nAzaGkanIyam, acetanAmUrtadravyavRttikAryajanakatAvacchedakatvena, vyavahAravizeSaniyAmakatvena ca, tayorapi pRthagguNatvAt / ahIM paramapUjya upAdhyAyajI mahArAjazrI suMdara eka carcA Alekhe che te A pramANe- cetanatva ane mUrtitva (naMbara 7 ane vALA) A be ja guNo che. ema mAnI laIe, ane jyAM jyAM cetanatano abhAva che. te abhAva ja acetanatva che. tathA jyAM jyAM mUrtatvano abhAva che. te abhAva ja amUrtatva che. Ama mAnIne acetanatva ane amUrtatvane (naMbara 8 ane 10vALAne) guNa na mAnIe to zuM doSa Ave ? arthAt acetanatva ane amUrtatva e svataMtra bhAvAtmaka-vidyamAnasvarUpavALA guNo nathI. paraMtu cetanatvanA abhAvasvarUpa acetanatva che. ane mUrtatvanA abhAva svarUpa amUrtatva che. Ama mAnI laIe to zuM doSa Ave ? be guNone ja guNo mAnIe ane bAkInA be guNone prathamanA be guNonA abhAvasvarUpa che. Ama mAnI laIe to zuM doSa Ave? be guNone ja guNo mAnIe ane bAkInA be guNo te prathamanA be guNonA abhAva svarUpa ja che. Ama ja kalpI laIe to zuM bAdhA Ave? Avo prazna koI kare che. uttara- gurujI kahe che ke nArInIyam = AvI (upara jaNAvI tevI) zaMkA karavI nahIM. kAraNa ke "acetanadravyomAM rahelA kAryanA janaktAvacchedaka tarIke, tathA amUrtidravyomAM rahelA kAryanA janaktAvacchedaka tarIke" anukrame te bane paNa judA judA guNo che. Ama siddha thAya che tathA vyavahAravizeSanA niyAmaka tarIke paNa te banne judA judA guNo che ema siddha thAya che. Page #261 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-11 : gAthA-2 dravya-guNa-paryAyano rAsa koI paNa kArya jyAre utpanna thAya che. tyAre koIne koI tenuM janaka kAraNa paNa hoya ja che. ghaTa paTa Adi padArthone joIne A acetana che. A acetana che evo je bodha utpanna thAya che. te bodha kArya che. ane acetanadravya tenuM kAraNa-janaka che. evI ja rIte dharmAdidravyo amUrta che. amUrta che evo je bodha thAya che. te paNa eka kArya che tenu kAraNa-janaka amUrtadravya che. have je janaka hoya che. te koI koI dharmathI avacchinna hoya che. tethI te te avacchedaka dharma tarIke acetanatva ane amUrtatvaguNanI siddhi thAya che. nyAyazAstramAM jAtinI siddhi A rIte karelI che ke- 546 " samavAyasaMbaMdhAvacchinnagandhatvAvacchinna, gandhaniSThA yA kAryatA tannirUpitA yA pRthvIniSThAjArAtA, mA vizciddhAMvacchinnA, jAraLatAtvAt, gandhamAM rahelI je kAryatA che. te kAryatAthI nirUpita, (pRthvImAM rahelI) je kAraNatA che. te kAraNatA koIne koI dharmathI yukta che. kAraNa ke te kAraNatArUpa che mATe, tethI temAM je dharma che te pRthvItvajAti che. abhAvamAMthI kArya thAya nahI. koIne koI bhAvAtmaka padArthamAMthI ja kArya thAya, tethI je kAraNamAMthI kArya thAya che. te kAraNa avazya bhAvAtmaka ja che ane temAM teno dharma varte ja che. tevI ja rIte "A acetana che. A acetana che A amUrta che A amUrta che." ItyAdi bodhAtmaka je kArya che. te kAryanA kAraNarUpe acetana ane amUrta evA je padArtha che. temAM koIne koI dharma che to ja te kAraNa bhAvAtmaka thavAthI Avo bodha karAvI zake che. abhAvAtmaka kAraNamAMthI kArya thAya nahIM tethI kAraNabhUta padArtha bhAvAtmaka che. ane temAM rahelo je dharma che te acetanatva ane amUrtatva guNa che. paMktino artha A pramANe che- acetana ane amUrta evA dravyamAM rahelI, kAryanI je kAraNatA (janaktA), tenA avacchedaka dharma tarIke acetanatva ane amUrtatvanI siddhi thAya che. tathA vyavahAravizeSanA niyAmakapaNe paNa te be guNonI siddhi thAya che. je have samajAvAya che. A dravya acetana che A dravya amUrta che Avo vyavahAra je prasiddha che. tenAthI paNa te guNonI siddhi thAya che. jyAM jyAM abhAvAtmaka hoya che tyAM tyAM Avo vyavahAra thato nathI. jema ke ahIM ghaTa nathI arthAt ghaTAbhAva che Ama bolAya che. paraMtu aghaTa che Ama bolAtuM nathI. ahIM zazazRMga nathI Ama bolAya che. azazazRMga che Ama bolAtuM nathI. tethI acetanatva ane amUrtatva A guNo jo guNo na hota ane cetanatvanA ane mUrtatvanA abhAvasvarUpa ja hota, to A cetana nathI, paNa ahIM Page #262 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-2 547 A mUrta nathI, Avo ja vyavahAra thAta, paraMtu A acetana che. A amUrti che. evo vidhimukhe vyavahAra na thAta. ane vidhimukhe vyavahAra thAya che. paNa cetana nathI. mUrti nathI evo kevala niSedhamukhe vyavahAra thato nathI, tene badale A acetana che ane A amUrta che Ama anvayAbhimukhapaNe vyavahAravizeSa thAya che. tethI tenuM koI niyAmaka kAraNa hovuM joIe. ane te ja niyAmaka kAraNa che ke tyAM acetanatva ane amUrtatva nAmanA guNo paramArthathI "sat" svarUpe che paNa cetanatanA abhAva svarUpa ane mUrtitvanA abhAvasvarUpa nathI. tethI te be judA svataMtra ja guNo che. Ama siddha thAya che. naJaH paryudAsArthakatvAt naJapadavAcyatAyAzca "anuSNAzItasparzaH' ityAdau vyabhicAreNa pareSAmapyabhAvatvAniyAmakatvAt "bhAvAntaramabhAvo hi kayAcittu vyapekSayA" iti nayAzrayaNena doSAbhAvAcca iti" niSedhane jaNAvanAro naga be jAtano hoya che. eka prasahya ane bIjo pathudAsa, je na kevaLa ekalA niSedha mAtrane ja jaNAve te prasahya naga kahevAya che jema ke "anartha va:" A vacana arthavinAnuM che. ahIM arthano (prayojanano) niSedha ja mAtra jaNAvAya che. tethI A prasahya nan jANavo. ane bIjo paThudAsa nan hoya che ke je nagna jeno niSedha jaNAve, tenAthI viparItanuM vidhAna kare che. jema ke "A mANasa adharmI che" ahIM adharmI zabdano artha "dharmI nathI" ema niSedhAtmaka thavo joIe, paNa tema thato nathI. paraMtu dharmathI viruddha evuM je pApa che. te pApavALo che. arthAt A mANasa pApI che A rIte pathudAsa nagna haMmezAM viparItanuM vidhAna karanAra hoya che. vyAkaraNa zAstramAM kahyuM che ke dvau nau prakRtau loke, paryudAsa prasahyakau / paryudAsa sadRggrAhI, prasahyastu niSedhakRt // 1 // nar be jAtanA hoya che. eka pathudAsa ane bIjo prasahyaka. je parphadAsa nagna che. te sadezagrAhI che. ane je prasahya nagna che te niSedha karanAro che. acetanatva ane amUrtitva A banne zabdomAM AgaLa je nar che. te prasahya nargu nathI paraMtu parhadAsa navuM che. tethI niSedha artha thato nathI paNa vidhAna artha thAya che. A rIte A navu paThudAsa arthavALo hovAthI nagna pada ahIM cetanatA ane mUrtatAno niSedha mAtra jaNAve che evo artha nathI paraMtu cetanatAthI virUddha evo Page #263 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 548 DhALa-11 : gAthA--2 dravya-guNa-paryAyano rAsa acetanatA nAmano guNa che. tathA mUrtatAthI viruddha evo amUrtatA nAmano guNa che. Avo vidhAnAtmaka artha jaNAve che. tethI acetanatva ane amUrtatva e svataMtra sarUpa guNo che. paNa abhAvAtmaka nathI. tathA jyAM jyAM naL pada Ave che. tyAM tyAM mAtra niSedha ja jaNAto hoya (ane vidhAna na jaNAtuM hoya) to naiyAyikonA zAstromAM pRthvI ane vAyumAM "anuSNAzIta sparza che" Ama je kahyuM che te vAtano tene potAne paNa vyabhicAra ja Avaze. kAraNa ke anuSNAzItano artha evo ja karavo paDaze ke uSNapaNa nathI ane zItaLa paNa nathI. have jo kevala niSedha ja artha thato hoya to koI sparza ja nathI. arthAt pRthvI ane vAyu uSNa ane zIta evA banne prakAranA sparzathI rahita che Avo artha thAya. paraMtu Avo artha yuktiyukta nathI tathA teo Avo artha karatA paNa nathI. paraMtu anuAzIta evo apUrva trIjA prakArano sparza nAmano guNa hoya che. Ama, teo artha kare che. to tenI jema ahIM paNa samajI zakAya che ke acetanatva ane amUrtatva nAmanA guNavizeSa che. paraMtu abhAvAtmaka nathI. A rIte pareSAm = paravAdIone paNa (naiyAyikAdi vAdIone paNa) jyAM jyAM nak pada hoya tyAM tyAM "mAvAbha" ja artha hoya evo niyama nathI. to pachI jainadarzanamAM acetanatva ane amUrtatvane cetanatvanA ane mUrtatvanA abhAvasvarUpa ja che Ama kema kahevAya ? tethI AvA prakArano "paryudAsa" nag jyAM jyAM hoya che. tyAM tyAM tenAthI jaNAvAto abhAva e (abhAvAtmaka arthasUcaka nathI paNa) bhAvAntara (tenAthI viparIta evA sadaMza padArthanA vidhAna) svarUpa che. koIne koI apekSAe A abhAva e bhAvAntara (Itara padArtha)nA vidhAnAtmaka che. A rIte nayonI apekSAe jo vicArIe to A bannene guNo mAnavAmAM kaMI doSa nathI. e 10 sAmAnya guNa chai, mUrtatva, amUrtatva, cetanatva, acetanatva paraspara parihAraiM rahaDuM, te mArUM pratye DuM- pa pa dravyanArUM viSaduM 8-8 (ATha-Ai) pAmiDuM, rUma bhAvo vicArI lyo. // -2 // = A rIte kula 10 sAmAnya guNo che. te 10mAM mUrtatvAdi cAre guNo paraspara parihAre rahe che. eTale ke mUrtatva hoya tyAM amUrtatva na hoya, ane amUrtatva hoya tyAM mUrtatva na hoya, tevI ja rIte cetanatva hoya tyAM acetanatva na hoya ane Page #264 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-3 acetanatva hoya tyAM cetanatva na hoya tethI eka eka dravyanI aMdara kula ATha-ATha guNo prApta thAya che. A pramANe A guNo (guNAtmaka bhAvo) vicArI lejo. manamAM barAbara ThasAvI lejo. Ama upAdhyAjI mahArAjazrIno upadeza che. // 184 // 549 jJAna dRSTi sukha vIrya pharasa, 2sa gaMdha varNa e jANo jI / gati sthiti avagAhana vartanA, hetubhAva mani ANo jI / cetanatAdika cyAraI bhelAvi, vizeSaguNa e solai jI / SaT pudgala Atamanai, tInaha anyadravyanai Tolai jI || 11-3 || gAthArtha jJAna, darzana, sukha, vIrya, sparza, rasa, gaMdha, varNa, gatihetutA, sthitihetutA, avagAhanahetutA ane vartanAhetutA tathA cetanatAdika cAra bhelavIe to A 16 vizeSaguNo kahevAya che. temAMthI pudgaladravya ane AtmadravyamAM cha cha guNo hoya che. tathA anya dravyonA ToLAne (anya 4 dravyone) traNa traNa guNo hoya che. || 11-3 || Tabo- jJAna, darzana, sukha, vIrya e 4 AtmAnA, sparza, rasa gaMdha varNa e 4 pudgalanA vizeSaguNa, zuddhadravya-avikRta rUpa avaziSTa rahaU, te mATi e guNa kahiyA, vikRta svarUpa te paryAyamAM bhalaiM, e vizeSa jANavo. 8. gatihetutA 1, sthitihetutA 2, avagAhanAhetutA 3, vartanAhetutA 4, e 4 dharmAstikAya, adharmAstikAya, AkAzAstikAya, kALadravyanA pratyeki vizeSaguNa. 12 guNamAM cetanatva, acetanatva, mUrtatva, amUrtatva e 4 guNa bheliU, tivArau 16 vizeSaguNa thAuM. te madhye pudgaladravyana varNa, gaMdha, rasa, sparza, mUrtatva, acetanatva e 6 hoIM. AtmadravyanaU jJAna darzana sukha vIrya amUrtatva cetanatva e 6 hoiM. bIjAM dravyanaiM TolaU-samudAya 3 guNa hoi. eka niguNa, 2 acetanatva, 3 amUrtatva Ima phalAvInau dhAravuM. || 11-3 || vivecana- cha e dravyomAM hoya te sAmAnyaguNa, athavA jIva pudgala dravyamAM potAnI jAtimAM sarvatra hoya te (paNa) sAmAnyaguNa kahevAya che. te kula 10 che. te pUrvanI gAthAmAM samajAvyA. have A gAthAmAM 16 vizeSaguNo samajAve che. jo ke guNo to jIva-pudgalAdi dravyomAM anaMtA che. tathApi lokaprasiddha vyavahArane anusAre mukhya guNo jaNAve che. je guNo amuka pratiniyata dravyomAM ja hoya paraMtu chae dravyomAM na hoya tene vizeSaguNa kahevAya che. te kula 16 che. Page #265 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 550 DhALa-11 : gAthA-3 dravya-guNa-paryAyano rAsa jJAna darzana sukha vIrya e 4 AtmAnA, sparza, rasa, gaMdha, varNa e 4 pudgalanA vizeSaguNa. zuddhadravyaiM avikRtarUpa e avaziSTa rahaiM, te mATiM-e guNa kahiyA. vikRtasvarUpa te paryAyamAM bhalaiM. e vizeSa jANavo. 8. gatihetutA 1, sthitihetutA 2, avagAhanA hetutA 3, vartanAhe tutA 4. e 4-dharmAstikAya, adharmAstikAya, AkAzAstikAya, kAladravyanA pratyekiM vizeSaguNa. 12 guNamAM cetanatva acetanatva mUrtatva amUrtatva e 4 guNa bheliI, tivAraiM 16 vizeSaguNa thAiM. jJAna, darzana, sukha ane vIrya A 4 guNo AtmadravyanA vizeSa guNo che. sparza, rasa, gaMdha ane varNa A 4 guNo pugaladravyanA vizeSaguNo che. ahIM guNa ane paryAyamAM zuM taphAvata che te spaSTa kare che. zuddhadravyamAM je avikRta svarUpe, eTale ke jevA che tevA rUpe, arthAt koI paNa jAtanI viziSTatA rahitapaNe sadA sAthe je varte che te guNa kahevAya che. zuddha evA AtmadravyamAM astitvAdi sAmAnyaguNo ane jJAnAdi cAre vizeSa guNo eka sarakhI rIte samAna rUpe aviziSTa paNe sadA varte che. mATe te guNa kahevAya che. tathA zuddha pugaladravyamAM astitvAdi sAmAnyaguNo ane varNAdi vizeSa guNo ekasarakhI rIte samAnarUpe sadA varte che tethI tene guNa kahyA che. paraMtu je vikRta svarUpe varte che. hAni-vRddhi pAme che. athavA to jenuM svarUpa kaMIka badalAya che. te paryAyamAM gaNAya che. jema ke A ja jJAnAdiguNo zeyapadArthanA upayogarUpe vicArIe to ya badalAtuM hovAthI tene jANavAnA upayoga rUpe jJAnAdi guNo paNa vikAravALA (parivartanavALA) thAya che. tethI te paryAya kahevAya che. te jJAnAdi guNomAM kSayopazama bhAvane anusAra je hAni-vRddhi thAya che. te tarapha dRSTipAta karIe to paryAya kahevAya che. A ja rIte pudgalAstikAyamAM rUpa-rasa-gaMdha ane sparzarUpe je che. te guNo che. te ja guNone kALA-nIlA-dhoLA-pILA-lAlapaNe vikRta svarUpe vicAravAthI paryAya kahevAya che. A rIte guNa-paryAyano bheda jANavo. mUlajAti rUpe athavA avikRtarUpe je hoya, sadA samAna paNe sahavartI hoya te guNa, ane uttarabhedarUpe kramavartI hoya hAni-vRddhi thavArUpe je vikRta thAya te paryAya kahevAya che. gati hetutA, sthitietutA, avagAhanA hetutA ane vartanAtaMtunA A cAra anukrame dharmAstikAya, adharmAstikAya, AkAzAstikAya ane kALadravyanA eka ekanA vizeSaguNo jANavA. A 12 guNomAM cetanatA, acetanatA, mUrtatA, ane amUrtatA A cAra guNo bheLavIe, te vAre (tyAre) kula 16 vizeSa guNo thAya che. A pramANe 16 vizeSaguNo jaNAvyA. tenA artho prasiddha hovAthI ahIM lakhatA nathI. Page #266 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-4 papa1 te madhye pudgaladravyanaiM varNa, gaMdha, rasa, sparza, mUrtatva, acetanatva e 6 hoi. AtmadravyanaiM jJAna, darzana, sukha, vIrya, amUrtatva, cetanatva e 6 hoi. bIjAM dravyanaiM TolaiM-samudAyaiM 3 guNa hoi, eka nijaguNa, 2 acetanatva, 3 amUrtatva ima phalAvInaiM ghAravuM. 22-3 . te 16 guNomAMthI pudgalAstikAyadravyane viSe varNa, gaMdha, rasa, sparza, mUrtitva ane acetanatva Ama 6 guNo hoya che. tathA Atmadravyane viSe jJAna, darzana, sukha, vIrya, amUrtitva ane cetanatva Ama cha guNo hoya che. bAkInAM 4 dravyone viSe traNa traNa guNo hoya che. arthAt bAkI rahelAM cAre dravyonA ToLAmAM=samudAyamAM traNa traNa guNo hoya che. eka potapotAno gatisahAyakatA Adi guNa, ane bAkInA 2 guNo acetanata ane amUrtatva Ama kula traNa traNa guNo hoya che. vigatavAra A pramANe che. 1. pudgaladravyamAM - varNa-gaMdha-rasa-sparza-mUrtitva-acetanatva. kula-6 2. jIvadravyamAM - jJAna-darzana-sukha-vIrya-amUrtatva-cetanatva. kula-6 3. dharmAstikAyamAM - gati sahAyakatA, amUrtatva-acetanatva. kula-3 4. adharmAstikAyamAM - sthitisahAyakatA, amUrtitva-acetanatva. kula-3 5. AkAzAstikAyamAM- avagAhanAsahAyakatA,amUrtatva,acetanatva. kula-3 6. kALadravyamAM - vartanAtutA, amUrtatva, acetanatva. kula-3 /18pA cetanatAdika cyAra svajAti, guNa sAmAnya kahAi jI | vizeSaguNa parajAti apekSA, grahatAM citti suhAi jI | vizeSaguNa chaI sUtraI bhAkhiA, bahusvabhAva AdhAro jI . artha teha kima gaNiA jAi, eha zUla vyavahAro jI / 11-4 | gAthArtha- cetanatAdika cAra guNo svajAtinI apekSAe sAmAnyaguNa kahevAya che. ane parajAtinI apekSAe vizeSaguNo kahevAya che. Ama samajatAM cittane sukha upaje che. bahusvabhAvanA (eTale ke anaMta guNonA) AdhAravALAM dravyo sUtramAM bhAkhelAM che. tethI A 10 sAmAnyaguNa ane 16 vizeSaguNonuM je vidhAna che. te sthUlavyavahAra jANavo. || 11-4 || Page #267 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 552 DhALa-11 : gAthA-4 dravya-guNa-paryAyano rAsa Tabo- cetanatvAdi 4 sAmAnyaguNamAMhi paNi kahiyA, anAI vizeSaguNamAMhi paNi kahiyA. tihAM syuM kAraNa ? te kahe chai- cetanAdi 4 svajAtyapekSAi anugatavyavahAra karaI chaI. te mATaI sAmAnyaguNa kahiche, parajAtinI apekSAI cetanavAdika, acetanAdika dravyathI svAzrayavyAvRtti karai chai. te mATe vizeSaguNa kahii. "papara sAmAnyavat sAmAnya viSamutvimevA rUti mAvaH | "jJAna darzana sukha vIrya e 4 AtmavizeSaguNa, sparza, rasa, gaMdha, varNa e 4 pudgalavizeSaguNa" e je kahiuM. te sthUlavyavahArazuM jANavuM. je mATi "maSTa siddhapuIE, patrizat siddhivinuI (dravyAnuyotiyAM "sitApaI') pAtrAleH purAtmA mananA:" ItyAdi sUtrArtha vicAraNAI vizeSaguNa anaMtA thAI. te chadmastha kima gaNI zakaI ? tasmAd "dharmAstikAyAdInAM gatisthityavagAhanAvartanAhetutvopayogagrahaNAkhyAH SaDeva, astitvAdayaH sAmAnyaguNAstu vivakSayA'parimitAH" ityeva nyAyyam, "SaNNAM lakSaNavatAM lakSaNAni SaDeva" iti ko na zraddadhIta ? / nANaM ca daMsaNaM ceva, carittaM ca tavo tahA / vIriyaM uvaogo ya, eyaM jIvassa lakkhaNaM // 1 // saiMdhayAraujjoA, pabhA chAyA taheva ya / vaNNarasagaMdhaphAsA, puggalANaM tu lakkhaNaM // 2 // ityAdi tu svabhAvavibhAvalakSaNayoranyonyanAntarIyakatvapratipAdanAya, ityAdi pafucrta-rvivArIyam | 22-4 / | vivecana- uparanI gAthAmAM 16 vizeSaguNo kahyA, tathA 1-2 gAthAmAM 10 sAmAnya guNo kahyA. temAM koI ziSya zaMkA kare che ke cetanatvAdi 4 sAmAnyaguNamAMhi paNi kahiyA, anaiM vizeSaguNa mAMhi paNi kahiyA. tihAM syuM kAraNa ? te kahai chai cetanatvAdi 4 guNo (cetanatva, acetanatva, mUrtitva ane amUrtatva A ja guNo) sAmAnyaguNo je 10 kahyA che. temAM paNa gaNyA che. ane vizeSa guNo je 16 kahyA che. temAM paNa gaNyA che. to tenuM zuM kAraNa? enA e ja guNone banemAM gaNavAnuM kAraNa zuM ? te have jaNAve che. Page #268 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-4 papa3 cetanatvAdi 4 svajAtyapekSAI anugatavyavahAra karaI chaI te mATaiM sAmAnyaguNa kahiiM, parajAtinI apekSAI cetanatvAdika, acetanAdikadravyathI svAzrayavyAvRttiM karaiM chaiM. te mATiM vizeSaguNa kahiiM. "parAparasAmAnyavat sAmAnyavizeSaguNatvameSAm" rUti bhAva: | cetanatA Adi cAre guNo apekSAbhede sAmAnyaguNa ane apekSAbhede vizeSaguNa ema bane hoI zake che. te guNo svajAtinI apekSAe anugatavyavahAra (anvayAtmaka vyavahAra) kare che. eTale "A paNa cetana che A paNa cetana che Ama sarve cetanadravyomAM eTale ke svajAtIya dravyomAM cetanatAnuM hovApaNuM (anvaya) A guNo jaNAve che. te apekSAe sAmAnyaguNa kahevAya che. koI eka cetanamAM cetanatA hoya ane bIjA cetanamAM cetanatA na hoya evuM banatuM nathI. paraMtu sarve cetana dravyomAM (svajAtimAM) cetanatAnu anugatapaNuM (avayapaNuM) che ja. sarve cetana dravyomAM eka sarakhI sabhAnapaNe cetanatA varte che. tethI te vyavahArane AzrayI sAmAnyaguNa kahyA che. tathA te ja cAra guNo parajAtinI apekSAe vyAvRttavyavahAra (vyatirekAtmaka vyavahAra) paNa kare ja che. eTale ke "A cetanadravya ja cetana che. bIjAM dravyo cetana nathI. cetana dravyomAM rahelo cetanatva nAmano guNa svAzraya (potAnA AdhArabhUta) evA cetanadravyanI, Itara evA acetanadravyathI vyAvRtti (bhina) kare che. evI ja rIte acetana dravyamAM rahelo acetanatva nAmano guNa, svAzraya (potAnA AdhArabhUta) evA acetanadravyane Itara (sacetana) dravyathI vyAvRtta (bhina) kare che. te mATe tene vizeSaguNa kahyo che. ekano eka puruSa potAnA bApanI apekSAe beTo, ane potAnA beTAnI apekSAe bApa hoI zake che. Ama apekSAbhede tenA te ja guNo sAmAnya paNa gaNAya che. ane vizeSa paNa gaNAya che. ahIM graMthakArazrI naiyAyikanI AvI eka vAta TAMkatAM jaNAve che ke (1) dravyatvajAtine pRthivIva-jalatva Adi vyApyajAtinI apekSAe para jAti ane sattA nAmanI mahAjAti (vyApakajAti) nI apekSAe apara jAti taiyAyikAdi darzanakAro paNa mAne ja che. teo svAvAdanA jANe kaTTarazatru hoya tema vAte vAte anekAntavAdano virodha karanArA taiyAyikAdine paNa chevaTe to syAdvAdanuM ja zaraNa svIkAravuM paDe che. A ja rIte prathivItvajAti paNa ghaTatyAdivyApyajAtinI apekSAe para, ane dravyatvAdivyApaka jAtinI apekSAe apara paNa teo mAne ja che. to te para ane apara nAmanA be prakAranA sAmAnyanI jema A cAra guNo apekSAbhedathI Page #269 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 554 DhALa-11 : gAthA-4 dravya-guNa-paryAyano rAsa sAmAnya ane vizeSa hoI zake che. jyAre anvayapaNAnA vyavahArathI vicAro tyAre sAmAnya, ane jyAre vyatireka paNAnA vyavahArathI vicAro tyAre vizeSaguNa kahevAya che. syAdvAdano Azraya lenArAne koI doSa Avato nathI. jJAna, vana, sud, vIrya, i 4 sAvizeSamuna, arza, rasa, baMdha, va, 4 pudgalavizeSaguNa" e je kahiuM. te sthUla vyavahAraI jANavaM. je mATi "aSTau siddhapuI:, trizata siddhAtinuII (dravyAnuyotikripaITyAM siddhATI ) ekaguNakAlakAdayaH pudagalAH anantAH" ityAdi sUtrArtha vicAraNAI vizeSaguNa anaMtA thAiM. te chadmastha kima gaNI zakaI ? / jJAna, darzana, sukha ane vIrya A 4 guNo AtmAnA vizeSaguNo che. ane sparza, rasa, gaMdha ane varNa A 4 pugalAstikAya dravyanA vizeSaguNo che" Ama je kahyuM, te sthUlavyavahAranayathI kaheluM che ema jANavuM. kAraNake jo A ja guNanuM vidhAna sthUlavyavahArathI x laIe ane cAra ja guNo che Ama ekAnta laI laIe to have kahevAto sUtrapATha maLe nahIM arthAt saMgata na thAya. te sUtrapATha A pramANe che. siddhaparamAtmAnA AThakarmonA kSayathI janya kevaLajJAna, kevaLadarzana, avyAbAdha sukha, anaMtacAritra, akSayasthiti, arUpIpaNu, agurulaghu, ane anaMtavIrya Ama AThaguNo siddha paramAtmAmAM che. tathA sparzarahita, rUparahita, gaMdharahita ItyAdi 31 guNo paNa siddhabhagavaMtanA kahyA che. (ahIM TabAmAM siddhAdri zabda che. tarkazAmAM siddhapuII: zabda che. ane artha paNa siddhabhagavantanA 31 guNa che. Ama bese che. chatAM mAri pATha kema che te samajAtuM nathI to gItArthagurubhagavanto pAsethI jANavuM). tathA ekaguNakALAzavALuM, dviguNakALAzavALuM triguNakALAzavALuM, Ama anaMtaguNakALAzavALuM, pugaladravya anaMtuanaMta che. ityAdi je sUtrapATho che. tenA arthanI vicAraNA karatAM vizeSaguNo anaMtA thAya che. te anaMtA guNo chaghastha AtmA kema gaNI zake ? te mATe 10 sAmAnyaguNonuM ane 16 vizeSaguNonuM je A vidhAna che. te sthUlavyavahArathI jANavuM. 1. koI eka pustakamAM prasi~zat siddhAti,UT: no Avo artha vAMcavAmAM Avyo che ke siddha paramAtmAne AdisamayathI ja 31 guNo hoya che. eTale ke saMsArIpaNAmAM jema krame krame guNo vadhAre Ave, evuM siddha paramAtmAmAM thatuM nathI. paraMtu siddhattvanA prathama samayathI ja 31 guNo pragaTe che. gurugamathI paNa A artha jANavA maLela che.ahIM siddha vigerene 31 guNo che. Avo artha na karavo paraMtu "sitAnAM mAlitaH guI:" rUtti siddhaIi : Avo vigraha karI samAsa karavo. jethI artha barAbara saMgata thaze. siddha paramAtmAne Adi samayathI ja 31 guNo hoya che. Page #270 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-4 papapa tasmAd "dharmAstikAyAdInAM gatisthityavagAhanAvartanAhetutvopayogagrahaNAkhyAH SaDeva, astitvAdayaH sAmAnyaguNAstu vivakSayA'parimitAH" ityeva nyAyyam "SaNNAM lakSaNavatAM lakSaNAni SaDeva" iti ko na zradadhIta ? / / tethI dharmAstikAyAdi chae dravyonA gatidetA Adi eka eka vizeSa guNa che. jema ke 1 dharmAstikAyano gatietutA, 2 adharmAstikAyano sthiti hetutA, 3 AkAzAstikAyano avagAhanAhedutA, 4 kALano vartanAtutA, 5 jIvadravyano upayogavizeSa ane 6 pudgaladravyano grahaNa-mocana nAmano guNa. Ama cha dravyonA (dareka dravyono eka eka vizeSaNaguNa hovAthI kula) cha ja vizeSaguNo che. ane vaLI astitva, dravyatva vigere je sAmAnyaguNo che. te to vivakSAe aparimita = anaMtA che. tathA vaLI cha 10 sAmAnya guNonuM citra sAmAnya krama guNonAM dharmAstikAya adharmAstikAya AkAzAstikAya kAladravya pudgalAstikAya jIvAstikAya nAmo 1. astitvaguNa 2. vastutvaguNa 3. dravyatvaguNa 4. prameyatvaguNa pa. agurulaghutvaguNa 6. pradezatvaguNa 7. cetanatvaguNa 8. acetanatvaguNa 9. mUrtatvaguNa 10. amUrtatvaguNa 6 dravyamAM 6 dravyamAM 6 dravyamAM 6 dravyamAM 6 dravyamAM 6 dravyamAM 1 dravyamAM pa dravyamAM 1 dravyamAM 5 dravyamAM (PI) 13 Page #271 -------------------------------------------------------------------------- ________________ papa6 DhALa-11 : gAthA-4 dravya-guNa-paryAyano rAsa dravyonAM lakSaNo 6 ja che. ItyAdi jJAnInAM uttama vacanonI zraddhA koNa na kare? arthAt badhA ja mAne, kAraNa ke apekSAvizeSathI guNonI saMkhyA zAstromAM judI judI kahI che. ane Ama kahI paNa zakAya che. ane zAstromAM paNa vivaphA vizeSathI saMkhyAbheda kahelo ja che. jema ke 16 vizeSaguNonuM citra vizeSa guNonAM dharmAstikAya adharmAstikAya AkAzAstikAya kAladravya jIvAstikAya nAmo x x | pudagalAstikAya | x | x | x | x 1. jJAna guNa | darzana guNa x x x x x x x x je che $ $ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x = 1 dravyamAM 1 dravyamAM 1 dravyamAM 1 dravyamAM 1 dravyamAM 1 dravyamAM 1 dravyamAM 1 dravyamAM 1 dravyamAM 1 dravyamAM 1 dravyamAM 1 dravyamAM 1 dravyamAM pa dravyamAM 1 dravyamAM 5 dravyamAM x x vIrya guNa pa.| sparza guNa 6. rasa guNa 7. gaMdha guNa 8. varNa guNa gati hetutA | sthiti hetutA 11. avagAhana hetutA vartanAhetutA | cetanatya 14. acetana 15. mUrtatva 16. amUrtatva x $ $ x x na x n | x - = x x x x x = = = = x x = x x x x = x x x x X 2 = - na x x X 6 | - | e | o | - jI. Page #272 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-11 : gAthA-5 557 dravya-guNa-paryAyano rAsa nANaM ca daMsaNaM ceva, carittaM ca tavo tahA ! vIriyaM uvaogo ya, eyaM jIvassa lakkhaNaM // 1 // saiMdhayAraujjoA, pabhA chAyA taheva ya / vaNNarasagaMdhaphAsA, puggalANaM tu lakkhaNaM // 2 // ityAdi tu svabhAvavibhAvalakSaNayoranyonyanAntarIyakatvapratipAdanAya, ityAdi vetaitriAram 22-4 | tathA vaLI jJAna, darzana, cAritra, tapa, vIrya ane upayoga A cha guNo jIvanuM lakSaNa che. zabda, aMdhakAra, udyota, prabhA, chAyA, tathA varNa, gaMdha, rasa ane sparza A pudgaladravyanAM lakSaNo che. ItyAdi je zAstrapATho che. temAM svAbhAvikalakSaNo ane vaibhAvika lakSaNo arasaparasa nAtarIyA eTale avinAbhAvathI rahelAM che. Ama samajAvavA mATe kahela che. jo jIva ane pudgalamAM cAra cAra ja vizeSaguNo hoya to A bIjA saghaLA zAstrapATho saMgata thAya nahIM. mATe ahIM sthUlavyavahArathI cAra cAra vizeSaguNo kahyA che. paramArthathI anaMtA anaMtA guNI che. lakSaNasvarUpe eka dravyanuM asAdhAraNadharmasvarUpe eka eka lakSaNa paNa che. ane svAbhAvika vaibhAvika sAthe rahevA svarUpe vaibhAvika pAMca ane svAbhAvika cAra Ama kula pudgaladravyamAM 5 + 4 = 9 lakSaNo paNa che. ItyAdi guNonI bAbatamAM vividhavidhAno zAstromAM che. te saghaLA pATho judI judI apekSAthI che ane te badhAM vidhAno apekSA bhedathI yathArtha che. ItyAdi vidvAna puruSoe vicAravuM / 186 / dharma apekSAI IhAM alagA, svabhAva guNathI bhAkhyA jI / nija nija rUpa mukhyatA leI, guNa svabhAva karI dAkhyA jI ! astisvabhAva tihAM nija rUpai, bhAvarUpatA dekho jI / para abhAva pari nija bhAvaI, paNi aratha anubhavI lekho jI // 11-5 | gAthArtha- ahIM dharmanI apekSAe svabhAvone guNathI bhina kahyA che. potapotAnA svarUpanI pradhAna vivakSA karIne guNo e ja svabhAva che. Ama kahyuM che. tyAM potAnA svarUpe je bhAvarUpatA dekhAya che te ati svabhAva che. jema koI paNa padArtha paranA abhAvAtmaka che. tema potAnA rUpe bhAvAtmaka paNa che. Avo anubhava karIne jANo. || 11-5 || Page #273 -------------------------------------------------------------------------- ________________ papa8 DhALa-11 : gAthA-5 dravya-guNa-paryAyano rAsa Tabo- anuvRtti-vyAvRtti saMbaMdhaI dharmamAtranI vivakSA karInaiM IhAM svabhAva guNathI alagA paMDite bhAkhyA. nija nija ka. Apa ApaNA rUpanI mukhyatA laI anuvRtti saMbaMdha mAtra anusarInai svabhAva chaiM, te ja guNa karI dAkhyA-dekhADyA. te mArTi guNavibhAga kahInai, svabhAvavibhAga kahii chaiM. tihAM prathama astisvabhAva, te nijarUpai svadravya, kSetra, kAla, bhAva svarUpaI bhAvarUpatA dekho. jima para abhAvai nAstitvasvabhAva anubhavii chaiM tima nijabhAvai astitvasvabhAva paNi anubhavii chaI. te mATiM astisvabhAva lekhai cha6. I 11-5 II vivecanacha dravyonA 10 sAmAnyaguNa ane 16 vizeSaguNo samajAvyA. have 11 sAmAnya svabhAva ane 10 vizeSa svabhAva graMthakArazrI samajAvavA Icche che. tyAM prathama guNa ane svabhAvamAM zuM taphAvata che. te samajAve che. anuvRtti-vyAvRtti saMbaMdhai dharmamAtranI vivakSA karInaiM ihAM svabhAva guNathI alagA paMDite bhAkhyA. nija nija ka. Apa ApaNA rUpanI mukhyatA lei anuvRtti saMbaMdhamAtra anusarInaiM svabhAva chaiM. te ja guNa karI dAkhyA-dekhADyA. te mATiM guNavibhAga kahInaI, svabhAvavibhAga kahiI chaI. guNo ane svabhAvo tAttvika rItie judA nathI. te banne eka ja che. je guNo che te svabhAva che. ane je svabhAvo che. te guNo che. eka ja svarUpane judI judI apekSAe (vivakSAbhede) be rUpe kahevAmAM Ave che. anuvRtti (anvaya) ane vyAvRti (vyatireka) A be vyAptinA saMbaMdha dvArA dharmamAtranI jyAre vivakSA karAya che. eTale ke jyAre dharma-dharmabhAva pradhAnatAe jaNAvAya che. tyAre te dharmone svabhAvo kahevAya che Ama svabhAvone paMDitapuruSoe (gItArthapuruSoe) guNathI alagA (bhina) karIne zAstromAM bhAkhyA che. A dharma (astitvAdi-caitanyAdi) jyAM jyAM hoya che. tyAM tyAM jIva Adi dravya hoya ja che. A anuvRtti saMbaMdha thayo. tathA jyAM jyAM jIva Adi dravya na hoya, tyAM tyAM A dharma (astitvAdi ane caitanyAdi) hotA nathI. A vyatireka saMbaMdha thayo. A rIte anuvRtti ane vyAvRtti ema banne prakAranA saMbaMdha (vyApti) dvArA je dharma, vivaNita dharmImAM ja che. ane vivakSita dharmIdravya te te dharmayukta ja che. Ama dharmadhamabhAvanI (dharmanuM dhamamAM ja hovApaNuM tenI) vivaphA jyAre karIe tyAre te dharmo Page #274 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-pa 559 svabhAvAtmaka kahevAya che. AvI vivakSA karIne svabhAvone guNothI kaMIka judA che. Ama gItArthoe kahyuM che. ane jyAre nija nija kahetAM pota potAnA svarUpanI pradhAnatA karIne anuvRttisaMbaMdha mAtrane ja jyAre anusarAya che. tyAre te svabhAvone ja guNa kahevAya che. Ama abheda sUcavyo che. A vAta eka udAharaNathI samajIe. caitanyasvamAvo nIva:, caitanyamuLo nIva, Ama banne prakAranAM vAkyo bolAya che ane tethI ja caitanya e jIvano svabhAva paNa che. ane caitanya e jIvano guNa paNa che. chatAM caitanya e jIvano dharma che. jIva jyAM hoya che, tyAM ja caitanya hoya che, jIvadravya vinA caitanya kyAMya hotu nathI tathA koI paNa jIva caitanya vinAno hoto nathI. caitanya e jIvanuM potAnuM svarUpa che. caitanya ane jIva A banne dharma-dharmI bhAvavALAM che. caitanya e jIvadravyanI sAthe anvaya-vyatirakathI joDAyeluM che. Ama jyAre vicAra karAya che. tyAre caitanya e jIvano svabhAva che ema samajAya che. ane jyAre evo vicAra karAya che. ke jIvadravyamAM anaMta dharmo hovA chatAM caitanyadharma ja pradhAna che. kAraNa ke te caitanyadharmathI ja jIva dravya oLakhAya che. bIjA dharmothI jIvadravya tevA prakAre oLakhAtuM nathI. A ja dharma jIvadravyanuM lakSaNa che. A caitanyaguNa ja jIvadravyane Itara dravyothI vyAvartana karI Ape che tethI ItaravyAvartaka che. jIvamAtramAM sarvadharmo karatAM pradhAnatAe A ja dharma anucUta che. Ama jyAre vicAra karAya che tyAre te caitanya svabhAvaja jIvano guNa kahevAya che. mIThuM khArAzanA svabhAvavALuM che. ane khArAza e mIThAno guNa che. maracuM tIkhAzanA svabhAvavALuM che. ane tIkhAza e maracAno guNa che. A pramANe dharma-gharmI bhAvanI pradhAnapaNe vivakSA karAya che. tyAre te svabhAva jANavo ane pota potAnA svarUpanI pradhAnatA karAya che. tyAre te guNa kahevAya che A rIte je svabhAvo che. te ja guNo che Ama zAstromAM kaheluM che eTale ke vAstavikapaNe be tattvo judAM nathI. anuvRtti ane vyAvRtti saMbaMdha dvArA dharma-dharmI bhAva tarIkenI vivakSA karAya tyAre te svabhAva kahevAya che. ane anuvRtti saMbaMdha mAtrane anusarIne pradhAnapaNe jyAre vicArAya, tathA ItaravyAvartaka tarIke jyAre vicArAya tyAre te svabhAvone guNa kahevAya che. tathA vaLI svabhAva ane guNamAM A pramANe paNa bhinnatA jaNAya che ke je paraspara virodhI hoya te paNa sAthe rahe tene svabhAva kahevAya che. jema ke asti ane nAsti, nitya ane anitya, bheda ane abheda, bhavya ane abhavya vigere. sArAMza Page #275 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 560 DhALa-11 : gAthA-5 dravya-guNa-paryAyano rAsa ke anvaye paNa hoya ane vyatireka paNa sAthe hoya te svabhAva. kevaLa ekalo anvaya ja mAtra hoya, tenI sAthe vyatireka na hoya te guNa. jema ke jIvamAM jJAna ja hoya, jJAnano abhAva tenI sAthe na hoya, pudgalamAM rUpAdino anvaya ja hoya, paraMtu rUpAdino vyatireka na hoya tethI te guNo kahevAya che. phalitArtha e che ke anuvRtti (hovApaNuM) ane vyAvRtti (na hovA paNuM) Ama bane paraspara virodhIbhAvo atinAsti, nitya-anitya ItyAdi sAthe rahe te svabhAva. ane kevaLa ekalA anuvRtti bhAve ja rahe te guNo. tathA je bhAvonI kALAntare paNa vyAvRtti (abhAva) thAya te svabhAva. ane jenI kALAntare paNa vyAvRtti (abhAva) na thAya te guNa. jema ke aupathamika-kSAyopazamika audayika ane bhavyatAtmaka pariNAmika bhAvono muktikAle aMta Ave che mATe te sarve bhAvone svabhAva kahevAya che. ane astitva, vastutva-prameyatva tathA jJAnAdi guNono kyAreya paNa aMta Avato nathI. (vyAvRtti thatI nathI.) tethI te guNo kahevAya che. zrI devasenAcAryakRta "AlApa paddhatimAM" upara mujaba svabhAva ane guNamAM bheda jaNAvela che A viSaya AlApapaddhatigranthanA prAraMbhamAM ja che. A kAraNe ja ahI sudhInI gAthAmAM guNono vibhAga batAvyo che. to tenA anusaMdhAnathI A guNono vibhAga kahIne have ame svabhAvano vibhAga kahIe chIe. tihAM prathama astisvabhAva, te nijarUpaiM-svadravya kSetra kAla bhAva svarUpaiM bhAvarUpatA dekho. jima para abhAvaI nAstisvabhAva anubhaviiM chaiM. tima nija bhAvaI astitvasvabhAva paNi anubhaviiM chaiM. mArTi astisvabhAva lekhaI chaI. // 11-5 // (1) astisvabhAva = tyAM prathama astisvabhAva kahevAya che. jyAM sarve paNa padArtho potAnA svarUpa eTale ke svadravya, svakSetra svakAla ane svabhAva svarUpe bhAvAtmaka (hovArUpe-vidyamAna svarUpe) je dekhAya che. te astisvabhAva che. jema ke koI mATIno banAvelo eka ghaTapadArtha che. te ghaTapaNe athavA mATI dravyanA banelA ghaTa paNe astisvarUpa che. amadAvAdanI mATIthI banAvelo hoya to te kSetranI racanArUpe asti che. vasaMtaRtumAM banAvelo hoya to te kALanI apekSAe asti che. ane nAno, moTo, athavA raktAdi je bhAve banAvyo hoya te bhAve astisvarUpa che. Ama sarve paNa padArtho pota-potAnA svadravyAdithI astisvabhAvavALA che. Page #276 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-11 : gAthA-6 561 dravya-guNa-paryAyano rAsa jema sarve paNa padArtho parapadArthanA abhAvarUpe nAstisvabhAvavALA anubhavAya che. tevI ja rIte te ja saghaLA padArtho potAnAbhAve (svadravyAdibhAva) astisvabhAvavALA paNa avazya ApaNane anubhavAya ja che. jema ke A ghaTapadArtha, te paTa nathI, maTha nathI, mANasa nathI, pazu nathI ItyAdi parabhAve nathI eTale nAstisvabhAvavALo te ghaTa jaNAya che. tevI ja rIte ghaTapaNe, mATInA ghaTapaNe astisvabhAvavALo paNa avazya jaNAya ja che. tethI sarve padArthomAM svadravyAdithI astisvabhAva lekhAya che. arthAt gaNAya che astisvabhAva sarve padArthonI aMdara rahelo che. te 187 / nahIM to sakalazUnyatA hovaI, nAstisvabhAva parabhAvaI jI. parabhAvaI paNi sattA kahatAM, eka rUpa savi pAvaI jI ! sattA jema asattA na phurai, vyaMjaka amIlana vazathI jI ! chato zarAvagaMdha navi bhAsaI, jima viNa nIra pharasathI jI / 11-6 / gAthArtha- jo astisvabhAva na mAnIe to sakalapadArthothI A jagata zUnya banI jAya. tathA sarve padArtho parabhAve nAstisvabhAvavALA che ja. jo parabhAve paNa (nAsti na mAnIe to parabhAve asti thatAM) sattA mAnatAM sarve paNa padArtho ekasvarUpatAne prApta karaze. sattAnI jema asattA je dekhAtI nathI. te vyaMjaka na maLavAnA kAraNathI nathI dekhAtI. jema zarAvaLAmAM chato gaMdha paNa pANInA sparza vinA jaNAto nathI. 11-6 || Tabo- je akhisvabhAva na mAniI, to parabhAvApekSAi jima nAstitA, tima svabhAvApekSAi paNi nAstitA thatAM, sakalazUnyatA thAi. te mATe svadravyApekSAi akhisvabhAva sarvathA mAnavo. 1. parabhAvai. paradravyAdhapekSAi nAstisvabhAva kahiche, parabhAvai paNi sattAastisvabhAva kahatAM, sarva sarvasvarUpa asti thayuM. tivAri jaga ekarUpa thAi. te to sakalazAstra-vyavahAraviruddha chaI. te mArTi parapekSAi nAstisvabhAva chaiM. "sattA te svabhAvai vastumAMhiM jaNAi chaiM. te mATe satya chai, asattA te svajJAnai paramukhanirIkSaNa karaI chaI, te mArTi kalpanAjJAnaviSayapaNaI asatya chaU" ehavuM bauddhamata chaI, te khaMDavAnai kahai chaiM.-. Page #277 -------------------------------------------------------------------------- ________________ pa62 DhALa-11 : gAthA dravya-guNa-5ryAyano rAsa sattAnI pari tatkAla asattA je nathI skuratI, te vyaMjaka aNamilyAnA vazathI, paNi tucchapaNA thakI nahIM. jima chatoI zarAvano gaMdha nIrasparza vinA jaNAI nIM patAvatA-asatya nahIM. keTalAIka vastunA guNa svabhAvaI ja jaNAI chaI, keTalAIka pratiniyatavyaMjakavyagya chaiM. e vastuvaicitrya cha6. paNi ekaInI tucchatA kahii, to ghaNo vyavahAra vilopAI, Dava rAmamiSAraNyapravara - te haMti parAvekkhA, vaMjayamuhadaMsiNo ti, Na ya tucchA / timivi vitta, sara vivipUradhAna che rUti 28 22-6 . vivecana- pAMcamI gAthAmAM "sarve padArtho svadravya-svakSetra-svakAla ane svabhAvathI astisvabhAvavALA che" Ama kahevAmAM AvyuM. tathA ema paNa kahevAmAM AvyuM ke jema parabhAve nAstipaNAno anubhava thAya che. tema svabhAve atipaNAno paNa anubhava thAya ja che. tyAM kadAca koI ziSyane Avo prazna thAya ke "jo A astisvabhAva ja na mAnIe to zuM doSa Ave ?" te samajAve che. jo astisvabhAva na mAniiM, to parabhAvApekSAI jima nAstitA, tima svabhAvApekSAI paNi nAstitA thatAM sakalazUnyatA thAI. te mATiM svadravyAdyapekSAiM astisvabhAva sarvathA mAnavo. 2. jo ghaTa paTa jIva pudgala Adi sakala padArthomAM svadravyAdinI apekSAe je "astisvabhAva" che. te jo na mAnIe, to parabhAve jevA prakAranuM nAstipaNuM che. tevA ja prakAranuM svabhAve paNa nAstipaNuM ja AvI jAya. ane jo tene (svabhAvApekSAe paNa nAstipaNuM ja che) tema svIkArI levAmAM Ave to "A ghaTa paTa jIva pugala Adi saghaLA padArtho" para padArtha rUpe to nathI, paraMtu tenI jema potAnA svarUpe paNa (eTale ghaTa ghaTa svarUpe, paTa paTasvarUpe, jIva jIvasvarUpe ane pudgala pudgalasvarUpe paNa) nathI Ama artha thaze. tema thavAthI AkhA vizvamAM koI padArthanI hayAtI ja raheze nahIM. kAraNa ke pararUpe paNa nathI, ane svarUpe paNa nathI, eTale te vastu nathI ja. Ama sarvatra "nathI-nathI"no ja anubhava thavA lAgaze. paNa tema thatuM nathI. te mATe sarve paNa padArthomAM svadravyAdinI apekSAe "astisvabhAva" koIpaNa jAtanI zaMkA vinA sarvathA=paripUrNapaNe mAnI levo joIe. A eka ati svabhAva samajAvyo. 1. parabhAvaiM-paradravyAdyapekSAiM nAstisvabhAva kahiiM. parabhAvaiM paNi sattA-astisvabhAva kahatAM sarvasvarUpaiM asti thayu. tivAriM jaga ekarUpa thAiM. te to sakalazAstra-vyavahAra viruddha chai. te mATiM parApekSAiM nAstisvabhAva chaiM. Page #278 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-11 : gAthA-6 563 dravya-guNa-paryAyano rAsa jagatamAM rahelA sarve padArtho, parabhAve eTale ke paradravyAdinI apekSAe (paradravya, parakSetra, parakALa ane parabhAvanI apekSAe) nAstisvabhAvavALA che. jema ke je ghaTadravya che. te paTapaNe nAsti svabhAvavALo che. je jIvadravya che. te acetanadravyapaNe nAstisvarUpa che. je amadAvAdanI mATIno ghaTa che. te suratanI mATIno ghaTa nathI. je vasaMtaRtumAM banAvelo che. te zizira RtumAM banAvelA paNa nathI. je kAco ghaTa che. te pakvaghaTa nathI. Ama sarvatra samajavuM. jema svadravyAdinI apekSAe sarve padArthomAM sattA che. arthAt astisvabhAva che. tema parabhAve paNa (paradravya-parakSetrAdinI apekSAe paNa)nAsti na mAnIe ane jo sattA (astisvabhAva) kahIe to sarvasvarUpe (sva-para ema ubhayarUpe) astipaNuM ja AvyuM. koI paNa rUpe nAstipaNuM AvyuM ja nahIM. tivAri = te vAre (arthAt tyAre) AkhuM jagata eka svarUpavALuM ja thaI jaze. jema ke koI eka ghaTa, jema ghaTa che tema te ghaTa, paTa paNa che. mANasa paNa che. pazupaNa che. arthAt eka ghaTa sarva svarUpe che ja, evI ja rIte paTa, jema paTapaNe che. tema te paTa, ghaTa, mANasa, pazu ItyAdi anyarUpe paNa che ja. Ama thatAM jagatanI eka eka vastu sarvamaya banaze. tethI sarve vastuo ekasarakhA svarUpavALI thaze. paraMtu te vAta to sarve zAstranI sAthe ane sarva vyavahAronI sAthe (eTale ke lokavyavahAranI sAthe paNa) virodhavALI che. te mATe jema svadravyAdinI apekSAe astisvabhAva che. tema paradravyAdinI apekSAe sarve padArtho nAstisvabhAvavALA paNa jANavA. A bIjo nAstisvabhAva thayo. 2. "sattA te svabhAvaI vastumAMhiM jaNAI chaI. te mATiM satya chaiM. asattA te svajJAnaiM paramukhanirIkSaNa karai chai. te mATiM kalpanAjJAnaviSayapaNaI asatya chaiM" ehavaM bauddhamata chaiM. te khaMDavAnaI kahaI chaiM. ahIM koI bauddhamatAnuyAyI prazna kare che ke- "padArtha dekhatAMnI sAthe sattA svAbhAvikapaNe turata ja jaNAI jAya che. te mATe te sattA sAcI che. vAstavika che. jema ke ghaTa dekhatAMnI sAthe ja "A ghaTa che" paTa jotAnI sAthe ja "A paTa che" Ama svAbhAvika paNe ja turata jaNAI jAya che. je je padArtha je je dravya, kSetra, kAla ane bhAvathI banelo che. te te padArtha te te dravyAdithI sat che. Ama jaldI jaNAI jAya che. tethI sarve dravyomAM svadravyAdinI apekSAe je sattA (astisvabhAva) che. te Page #279 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 564 DhALa-11 : gAthA-6 dravya-guNa-paryAyano rAsa sAcI (sAco) che. paraMtu asattA eTalI turata jaNAtI nathI. paraMtu te asattAnuM jo jJAna karavuM hoya to te vijJAnae = te asattA, potAnuM jJAna karAvavAmAM paramunirIkSA = pahelAM parapadArthanA mukhanuM nirIkSaNa karAvaze. pachI ja potAnuM bhAna karAvaze. jema ke "A ghaTa e paTa nathI Ama jANavuM hoya to ghaTamAM (paTanI) asattAne jANavAmAM prathama paTapadArthane jANavo paDe (athavA jANelA paTapadArthane smRtijJAnamAM lAvavo paDe) A rIte paramukhanirIkSaNa karyA bAda tevuM paTasvarUpa A ghaTamAM nathI ema samajIne asattAnuM bhAna thAya che." te mATe asattAne jANavA sArUM kalpanA karavI paDe che. anumAna lagAvavuM paDe che. tethI kalpanAjJAnano viSaya thavAthI A asattA asatya che. mithyA che. jema jhAMjhavAnA jaLamAM jaLanuM jJAna thAya che. tyAM prathama sAcA jaLane smRtimAM lAvIne jalanI kalpanA karAya che. tethI te mithyA che. tema ahIM paNa jaNAtI A asattA parane prathama jANavA dvArA jaNAya che. tathA kalpanAjJAnano ja mAtra viSaya che. paNa vAstavika svarUpa tyAM nathI. tethI asattA sAcI nathI. AvA prakAranuM bauddhadarzanAnuyAyInuM kahevuM che. te bauddha mata che. tene khAMDavA mATe eTale tene toDavA mATe kahe che. AvuM bauddhanuM mAnavuM sAcuM nathI. te samajAve che- sattAnI pari tatkAla asattA je nathI sphuratI, te vyaMjaka aNamilyAnA vazathI, paNi tucchapaNAthakI nahIM. jima chatoi zarAvano gaMdha nIrasparza vinA jaNAI nahIM. etAvatA-asatya nahIM. keTalAika vastunA guNa svabhAvaI ja jaNAI chaI. keTalAika pratiniyata vyaMjaka vyaGgya chaiM. e vastuvaicitrya chaiM. paNi ekainI tucchatA kahiiM. to ghaNo vyavahAra vilopAiM. uktaM cAsmAbhirbhASArahasyaprakaraNe bauddhanuM uparokta kathana barAbara nathI. kAraNa ke sattA jeTalI zIdhra jaNAya che. teTalI asattA tatkAla jaNAtI nathI. tenuM kAraNa "vyaMjakanuM amIlana" che. paNa tucchapaNAthI (abhAva hovAthI) nathI jaNAtI ema nathI. ghaTa jotAMnI sAthe ja ghaTanuM astitva jeTalu jaldI jaNAya che. teTaluM "A paTa nathI, A maTha nathI" ItyAdi nAstipaNu turata je nathI jaNAtuM. te, vyaMjaka (evI je parApekSA te) na maLavAnA vasathI jaNAtuM nathI. paraMtu nAstipaNe tyAM nathI mATe jaNAtuM nathI. ema nahIM arthAt Ama tucchapaNAthI nathI jaNAtuM ema nahIM. tethI asattA e tuccha che. kAlpanika che. avAstavika che Ama na mAnavuM. Page #280 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-7. 565 vastumAM rahelA svabhAvo be prakAranA hoya che. keTalAka svabhAvo svataH pote ja jaNAya che. tene jANavA anyanI jarUra paDatI nathI. jema ke gulAbAdi ane kapurAdinI gaMdha. ane keTalAka svabhAvo evA hoya che ke je anya evA vyaMjakadravya vaDe ja jaNAya che. svayaM jaNAtA nathI. jema navA mATInA zarAvaLAno gaMdha pANInA sparza vinA jaNAto nathI. agarabattInI sugaMdha jyotanA saMyoga vinA jaNAtI nathI patAvatA = eTalA mAtrathI, eTale ke anyanA saMyoga vinA na jaNAya teTalA mAtrathI tyAM gaMdha nathI ema kahevAya nahIM, tema ahIM paNa sattAno evo svabhAva che ke je svayaM jaNAya. ane asattAno evo svabhAva che ke je vyaMjaka maLavAthI jaNAya. A rIte vastunA keTalAka guNo evA hoya che ke je svayaM ja jaNAya che. jema ke kapuranI, kasturInI, lasaNanI ane gulAba AdinI gaMdha. ane keTalAka guNo evA hoya che ke pratiniyata (amuka cokkasa) vyaMjaka (jaNAvanArA dravya) vaDe ja vyaMgya (jANI zakAya evA) bane, tevA hoya che. jema ke zarAvano gaMdha, agarabattInI suMgadha ItyAdi. eka svataH jaNAya che. ane bIjo vyaMjathI jaNAya che. A bAbatamAM vastunI AvA prakAranI vicitratA ja kAraNa che. Ama samajavuM. paraMtu vyaMjaka vaDe je je vyaMgya bhAvo hoya che. tenI ekenI paNa tucchatA (abhAva) nathI. jo tucchatA kahIe, arthAt te guNo che ja nahIM Ama jo kahIe to ghaNA vyavahArono vilopa thaI jAya. A ja vAta pUjya upAdhyAyajI ma. zrI kahe che ke amArA vaDe "bhASArahasyaprakaraNamAM" A vAta kahevAI che. te gAthA A pramANe che. te huMti parAvekkhA, vaMjayamuhadaMsiNotti, Na ya tucchA / dimivi verid, rAvapUrapAMthA | 2 kRti 28 | | 22-6 | "asattA" Adi keTalAka guNo paranI apekSAvALA che. ane vyaMjakanA mukhane jonArA che (eTale ke vyaMjakanI apekSAvALA che) vyaMjaka maLe to ja dekhAya tevA che. paraMtu tuccharUpa (abhAvarUpa) nathI. AvI vicitratA vastumAM sahajapaNe che ja. jema zarAvanI gaMdha ane kapUranI gaMdha. ekanI (kapUranI) gaMdha svAbhAvikapaNe jaNAya che. ane bIjAnI (zarAvanI) gaMdha vyaMjakanA mIlanathI jaNAya che. (pU. upAdhyAyajI kRta bhASArahasya prakaraNanI A 18mI gAthA che.) prazna- ahIM asattAne jaNAvanAra "vyaMjaka" koNa ? uttara- parApekSA e vyaMjaka jANavuM. jyAre paranI apekSA meLavIe tyAre ja A asattA jaNAya che. paranI apekSA e vyaMjaka samajavuM. me 188 che. Page #281 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 566 DhALa-11 : gAthA 7 dravya-guNa-paryAyano rAsa nija nAnA paryAyai, "teha ja dravya eha" Ima kahiI jI / nitya svabhAva, anitya svabhAvai,pajjaya pariNati lahII jI / chatI vastunai, rUpAntarathI nAzai dvividhA bhAsai jI / vizeSana sAmAnyarUpathI, thUlatyaMtara nAzaijI / / 11-7 || gAthArtha-- pota potAnA judA judA paryAyomAM "A te ja dravya che" AvuM je kahevAya che. te nityasvabhAva jANavo. tathA paryAyonuM parivartana je dekhAya che. te anityasvabhAva jANavo. chatI vastumAM (eTale sat-vidyamAna padArthamAM) navuM rUpAntara (navo paryAya) AvavAthI (junA rUpano) nAza thaye chate padArthamAM dvividhatA (nityatA ane anityatA) jaNAya che. eTale ke te vizeSomAM sAmAnyarUpa jovAthI nityatA, ane sAmAnyamAM paNa sthUla evA arthAntarono eTale ke vizeSono nAza jovAthI eTale ke thatI evI rUpAntaratA jovAthI anityatA jaNAya che. // 11-7 // Tabo- nija ka. ApaNA, je kramabhAvI nAnA paryAya, zyAmatva-raktatvAdika, te bhedaka chaiM. taiM hutaiM, paNi "e dravya teha ja, je pUrvi anubhaviuM hutuM, e jJAna jehathI thAuM chaiM, te nitya svabhAva kahiU. ** " tadbhAvAvyayaM nityam" 5-30 iti tattvArtha sUtram, "pradhvaMsApratiyogitvaM nityatvam" ityasyApyatraiva paryavasAnam, kenacit rUpeNaiva tallakSaNavyavasthiteH // 3 // anityasvabhAva paryAya pariNati lahiiM, jeNaU rUpaiM utpAda vyaya chaiM, teNaU anityasvabhAva cha, chatI vastunaiM rUpAntarathI-paryAya vizeSathI nAza chaiM. teNaU karI e dvividha "A rUpau nitya, A rUpaU anitya' e vaicitrI bhAsa chaiM. vizeSanaiM sAmAnyarUpathI anvayaiM nityatA, jima ghaTa nAzaiM paNi mRdravyAnuvRtti. tathA sAmAnya mRdAdikanaiM paNi sthUlArthAntara ghaTAdikanAza anityatA, "ghaTarUpeLa munaSTA" kRti pratIteH // 2-7 // vivecana-- astisvabhAva ane nAstisvabhAva samajAvIne have tenA pachInA nityasvabhAva ane anitya svabhAva samajAve che. nija ka. ApaNA, je kramabhAvI nAnA paryAya, zyAmatva- raktatvAdika, te bhedaka chaI, taI hutaI. paNi "e dravya teha ja, je pUrvi anubhaviDaM hutuM" e jJAna jehathI thAi cha. te nitya svabhAva kahiiM. Page #282 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-7 567 sarve paNa dravyomAM (chae dravyomAM) nitya svabhAva paNa avazya che ja. te svabhAva hovAnA kAraNe ja, nija kahetAM potapotAnA kramabhAvI eTale ke vArApharatI kAlakrame AvatA judA judA je paryAyo thAya che. temAM tenA te ja dravyanI buddhi thAya che. te ja dravyanI anubhUti thAya che. jema ke eka ghaTa che. te kAco hoya tyAre zyAma che. ane bhaThThImAM pakavavAmAM Ave tyAre pakva banavAthI rakta thAya che. A rIte pUrvakAlamAM zyAmAvasthA, ane pachInA kALamAM raktAdi avasthA Ama bane judI judI je avasthAo che te ghaTanI bhedaka avasthAo che. pahelAMnA ghaTathI pachIno ghaTa bhinna che. pahelAMnA ghaTamAM apakva hovAthI jalAdhArAdi kArya karAtu nathI ane pachInA ghaTamAM pakva hovAthI jalAdhArAdikArya karAya che. A pramANe avasthAbheda e ghaTano bhedaka che. chatAM te avasthAbheda hote chate paNa "A ghaTa dravya tehanuM te ja che. je pahelAM meM anubhavyuM (joyuM) hatuM" AvuM samanvayAtmaka je jJAna thAya che. te jJAna je svabhAvane lIdhe thAya che. te nityasvabhAva kahevAya che. bAlya-yuvA-vRddhAvasthA badalAvA chatAM "A devadatta teno te ja che" Ama je abheda jaNAya che bolAya che. te nityasvabhAvane AbhArI che. deva-nArakI tiryaMcamanuSyAdi paryAyo palTAvA chatAM jIva teno te ja che. AvI je buddhi thAya che te nityasvabhAvane lIdhe jANavI. A pramANe pratisamaye palaTAtA paryAyomAM "dravya tenuM te ja che" AvuM jJAna je pravarte che. te nityasvabhAvane lIdhe che. ane te nityasvabhAva chae dravyomAM avazya varte che. "tadbhAvAvyayaM nityam" 5-30 iti tattvArtha sUtram, "pradhvaMsApratiyogitvaM nityatvam" ityasyApyatraiva paryavasAnam, kenacid rUpeNaiva tallakSaNavyavasthiteH // 3 // jaina zAstromAM nityanuM lakSaNa AvuM Ave che ke "mA" thI eTale ke tattvArthasUtranA 5-29 mA sUtramAM kahelA utpAda-vyaya ane dhRvAtmaka evA "sa" paNAnA bhAvathI "mavyayam" je vyaya na pAme, eTale ke "sa" paNAmAMthI je vyaya na pAme te nitya kahevAya che. AvA prakAranuM lakSaNa jainadarzanakAroe jaNAvyuM che. tathA nyAya-vaizeSikAdi darzanakAroe "prasAritotiM nityatva" AvuM nityanuM lakSaNa karyuM che. vastuno je nAza thAya te pradhvaMsa kahevAya che. ane "yAmAvaH sa pratiyogI" A nyAyane anusAra je vastuno nAza thAya che. te vastu nAzanI pratiyogI (arthAt virodhI) kahevAya che. jema ke ghaTano jyAre nAza thayo tyAre ghaTa e nAzano (abhAvano) pratiyogI kahevAya che. ane je vastuno nAza thato ja nathI. jema ke Page #283 -------------------------------------------------------------------------- ________________ pa68 DhALa-11 : gAthA-7 dravya-guNa-paryAyano rAsa AkAza. to te vastu AkAzanA nAzanI apratiyogI kahevAya che. ahIM jIva, pudgala, AkAza Adi mUlabhUta dravyo kadApi pradhvaMsa pAmatAM nathI. tethI mUlabhUta dravyo pradhvaMsanAM apratiyogI banavAthI nitya kahevAya che. A naiyAyikanuM kaheluM lakSaNa che. te paNa jainadarzanakAre karelA lakSaNanI aMdara prAyaH samAI jAya che. koIne koI rUpe te lakSaNa paNa nityapadArthomAM AvI ja jAya che. kAraNa ke tamAd=eTale ke samAvathI=sa paNAnA bhAvathI je vyaya na pAme te nitya, A lakSaNamAM sat paNAno dhvaMsa na thavAthI apratiyogitA ApoApa siddha thAya che. A trIjo nityasvabhAva samajAvyo. 3. anityasvabhAva paryAyapariNati lahiiM, jeNai rUpaI-utpAda vyaya chaI, teNai anityasvabhAva chai, chatI vastunaI rUpAntarathI paryAyavizeSathI nAza chai, teNaI karI e dvividhA- "A rUpaI nitya, A rUpaiM anitya" e vaicitrI bhAsaI chaI. vizeSanaI sAmAnyarUpathI anvayaI nityatA, jima ghaTa nAzaiM, paNi mRdravyAnuvRttiM. tathA sAmAnyaiM mRdAdikanaiM paNi sthUlArthAntara ghaTAdikanAzaI anityatA, "ghaTarUpeNa naSTA rUti prIte 22-7 | sarve paNa dravyo dravyapaNe sadA rahenArAM (nitya) hovA chatAM paNa pratisamaye temAM paryAyonuM parivartana (pariNati) avazya thAya ja che. paryAyonI je pariNati (pariNamana) che. te ja anityasvabhAva che. pUrvaparyAyano nAza ane uttaraparyAyano utpAda je rIte thAya che. te rIte nAza ane utpAdanuM je hovApaNuM che. teNe karIne temAM anityasvabhAva paNa che. jo temAM anityasvabhAva na hota to pUrvottara paryAyonuM pariNamana (nAza ane utpAda) na thAta, ane vastu sadA kALa eka sarakhI kuTastha nitya ja raheta. paNa tema rahetI nathI. tethI avazya anityasvabhAva paNa che ja. A cotho svabhAva thayo. 4. vastu sadA kALa chatI che. tenuM sarUpapaNuM kyAre ya javAnuM nathI. tethI nitya paNa che. ane sat evI te vastumAM rUpAntarathI eTale ke paryAyavizeSathI judA-judA paryAya svarUpe nAza paNa avazya thAya che tethI anitya paNa che. Ama hovAthI "A rUpe nitya ane A rUpe anitya" arthAt "dravyapaNe nitya ane paryAyapaNe anitya" Ama dvividhA = banne prakAranI vicitratA vastumAM jaNAya che. dravyArthikanayanI pradhAnatAe vastu nitya jaNAya che. ane paryAyArthikanayanI pradhAnatAe vastu anitya jaNAya che. A rIte nityAnitya che. Ama mAnavAmAM koI doSa nathI. Page #284 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 569 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-7 | vizeSomAM (pratisamaye badalAtA paryAyomAM) paNa jo sAmAnyarUpe vastu jovAmAM Ave to anvaya jaNAye chate nityatA avazya jaNAya ja che. jema ke ghaTano nAza thaI kapAla thAya, tyAM ghaTa ane kapAla badalAvA chatAM paNa mRdu dravyanI to anuvRtti rahe ja che. (mATI dravya to banne avasthAmAM tenuM te ja rahe che.) A nityatA thaI. A rIte paryAyomAM eTale ke vizeSomAM jo sAmAnyarUpe anvaya joIe to nityasvabhAvatA niyamA jaNAya ja che. tathA sAmAnya evA. mRdAridravyane viSe paNa bhUla evA padArthAntara rUpe navA navA paryAyarUpe jo jovAmAM Ave to te padArthAntarono eTale vizeSono utpAdananAza thato hovAthI te bhAve anityatA paNa bhAse ja che. jema ke ghaTAdino jyAre nAza thAya che tyAre ghaTanA nAzanI sAthe mRtno paNa te bhAve avazya nAza thAya ja che. kAraNa ke je mATI pahelAM ghaTapaNe hatI, te mATI have ghaTapaNe rahI nathI paNa kapAlarUpe che. tethI jema ghaTano nAza thayo tema ghaTapaNe mRno paNa nAza thayo che. ane jema kapAlanI utpatti thaI che. tema kapAlapaNe mRtnI paNa utpatti thaI che. A rIte je sAmAnya mRdravya nitya dekhAya che te ja mRdravya anitya paNa dekhAya ja che. tethI nityAnitya ubhayasvabhAvavALuM ja dravya che. ahIM bIjA keTalAka darzanakAro (sAMkhyAdi) padArthone nitya ja mAnI le che. dravyArthikanayanI ekAnta dRSTinI paravazatAthI ekAtta nitya mAnIne potAnI mAnyatA AgaLa calAve che. paraMtu ghaTa-paTa Adi padArtho nAza pAmatA ane manuSyAdipaNe jIvo mRtyu pAmatA paNa jarUra dekhAya che. eTale ekAnta nitya mAnavAmAM keTalAka vyavahArono virodha Ave che. tene saMgata karavA manamAnI navI kalpanAo teone karavI paDe che jemAM aneka guMcavaNo ubhI thAya che. tevI ja rIte ekAnta paryAyArthikanayanI dRSTivALA (bauddho) vastumAtrane anitya (sarva kSaLima) mAnIne potAnI vicArasaraNI jagatamAM doharAve che. temAM paNa pUrvApara anusaMdhAna saMbhavatuM na hovAthI ane jagatamAM pUrvApara anusaMdhAnavALA ja vyavahAro jaNAtA hovAthI anekajAtanA doSo Ave che ane tene dUra karavA teone paNa "vAsanA" ane "saMtAna" AdinI ghaNI mithyA kalpanAo karavI paDe che. temAM paNa ghaNI guMcavaNo ubhI thAya che. tathA naiyAyika ane vaizeSiko nitya ane anitya ema bannene mAne che paraMtu ekAntabhedanI vAsanAnA saMskAro hovAthI jyAM (AkAzAdi ane paramANumAM) nityatA mAne che tyAM ekAntanityatA ja, ane kayaNukAdimAM jyAM anityatA mAne che tyAM kevaLa anityatA ja mAne che. tethI tyAM paNa aneka jAtanA doSonI Apatti Ave che. A rIte ekAntanityavAdamAM, Page #285 -------------------------------------------------------------------------- ________________ pa70 DhALa-11 : gAthA-8 dravya-guNa-paryAyano rAsa ekAttAnityavAdamAM ane ekAnta bhinna evA ubhayavAdamAM kevaLa guMcavaNo ane muzkelIo ja che. Ama samajIne paNa "vastunA yathArtha svarUpane jANavA mATe anekAvAda arthAt syAdvAda jANavA prayatna karavo joIe" sarve paNa vastuo pota potAnA pariNAmikabhAve ja nityAnitya svarUpavALI che. tema mAnavAmAM ja koI doSa nathI ane kevaLa Atmahita che. 189 | jo nityatA na chaI to, anvaye vinA na kAraya hovaI jI ! kArayakAle achatuM kAraNa, pariNatirUpa vigovaI jI | anityatA jo nahIM sarvathA, arthakriyA to na ghaTaI jI ! dalani kArayarUpa pariNati, anutpanna to vighaTaI jI / 11-8 // gAthArtha- jo nityatA (nityasvabhAva) na mAnIe to "anvaya dravya" vinA kArya thAya nahIM. kArya utpanna thavAnA kALe kAraNa jo achatuM (avidyamAna) hoya, to A kArya, A kAraNanI pariNati (pariNAma-parivartana) rUpa che A vAtano lopa thAya. ane jo anityatA sarvathA na mAnIe to padArthonI artha kriyA ghaTe nahIM, tathA upAdAnakAraNamAM kArya thavA rUpa pariNAma che. Ama mAnIe to sarvathA "anutpannatA" = (eTale ke ekAntanityatA) ApoApa uDI ja jAya che. || 11-8 | Tabo- jo nityatA nathI, anaI ekAnta kSaNika ja svalakSaNa chaI. to kAraNanA anvaye vinA kArya na nIpajaI. je mArTi kAraNa kSaNa kAryakSaNotpattikAlaI nirdetukanAza anubhavato achato chaI, te kAryakSaNapariNati kima karaI ? achato IM kAraNakSaNa kAryakSaNa karaI. to ciranaSTakAraNathI, athavA anutpannakAraNathI kArya nIpanuM joII. Ima to kAryakAraNabhAvanI viDaMbanA thAI. "avyavahita ja kAraNakSaNa kAryakSaNa karaI" Ima kahiI, toI rUpAlokamanaskArAdikSaNasUpAdikanaI viSaI upAdAna AlokAdikanaI viSaI nimitta, e vyavasthA kima ghaTaiM ? je mATaiM anvaya vinA zaktimAtra upAdAnatA nimittamAMhiM paNi kahI zakAI. te mATi upAdAna te anvayI mAnavuM. anvayipaNuM te ja nityasvabhAva. hivaI ja sarvathA nityasvabhAva mAnaI, anai anityasvabhAva sarvathA na mAnidhuM, to arthakriyA na ghaTa. je mATaiM-dalanaiM = kAraNanaiM kAryarUpatApariNatikakathaMci utpannapaNuM ja AvyuM. sarvathA anutpannapaNuM vighaTiuM, anaiM jo Ima kahiI "kAraNa te Page #286 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-8 571 nitya ja, tavRtti kArya te anitya ja" to kAryakAraNanAI abhedasaMbaMdha kima ghaTaIM ? bhedasaMbaMdha mAniI, to tatsaMbaMdhAktarAdi gaveSaNAI anavasthA thAI che. mArTi kathaMci anityasvabhAva paNi mAnavo. 4. || 11-8 II vivecana- uparanI sAtamI gAthAmAM trIjo nitya svabhAva ane cotho anityasvabhAva kone kahevAya ? te samajAvyuM che. paraMtu jo trIjo nityasvabhAva na mAnIe to zuM doSa Ave ? ane cotho anityasvabhAva na mAnIe to zuM doSa Ave ? te have A gALAmAM samajAve che. jo nityatA nathI, anaiM ekAntakSaNika ja svalakSaNa chai, to kAraNanA anvaya vinA kArya na nIpajaiM, je mATiM kAraNakSaNa kAryakSaNotpattikAlaI nirhetuka nAza anubhavato achato chaiM, te kAryakSaNapariNati kima karai ? achato I kAraNakSaNa kAryakSaNa karaI, to ciranaSTakAraNathI athavA anutpanna kAraNathI kArya nIpa, joii, ima to kAryakAraNabhAvanI viDaMbanA thAI. je "nityasvabhAvatA nathI" Ama kahIe ane ekAnta kSaNikapaNuM e ja padArthanuM lakSaNa che. Ama (jema bauddha kahe che. tema) mAnIe to pratisamaye navA navA pragaTa thatA paryAyAtmaka kAryomAM "kAraNanA anvaye vinA" te te kAryo nIpajaze nahIM. piMDa-sthAsa-koza-kazula-ghaTa ane kapAla Adi kramasara thatA kAryomAM anusmRta kAraNabhUta evI mATIdravyanI jo nityatA (anvaya) na mAnIe to piMDamAMthI sthAsa banatAM piMDanA sarve kaNo sarvathA naSTa ja thaI gayA, bhUtala cokhkhuM ja thaI gayuM. bhUtala upara mATI (mUladravya) bIlakula rahyuM ja nahIM, have sthAsa zemAMthI banaze ? Ama navuM kArya thaze ja nahIM. evI ja rIte dUdha-dahIM-mAkhaNa ghI ane modaka Adi je kramasara kAryo thAya che. temAM paNa anvayIbhUta evuM pudgala dravya jo nitya che. Ama na mAnIe to dUdhamAMthI dahIM banatAM dUdhano (ane tenI sAthe dUdhanA kaNono-aNuono paNa) sarvathA nAza thatAM dUdhanuM bhAjana, vagara dhoye ja cokhkhuM thaI jAya to dahIM have bane zemAMthI? tethI dahIM kArya nIpajaze ja nahIM. Ama sarvatra jANavuM. A rIte jo nityasvabhAva na mAnIe ane sarvathA ekAne kSaNika ja vastu che. Ama mAnIe to pratisamaye thatAM paryAyAtmaka navAM navAM kAryomAM mUlakAraNabhUta padArtha (kAraNarUpe rahelo padArtha jema ke mRtyiMDa) kAryakSaNotpattikAle (eTale svAsAtmaka kArya padArtha utpana thavAnA kAle) ekAnta kSaNikapaNAnI mAnyatA svIkArelI hovAthI (PI) 14 Page #287 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-11 : gAthA-8 dravya-guNa-paryAyano rAsa nirdetukanAza (nAzanuM koI kAraNa maLe ke bhale na maLe to paNa pUrvakSaNano padArtha nirdetuka nAza pAme che. Ama kSaNika mAnela hovAthI nAza ja thaI jAya che. AvI mAnyatA hovAthI nAzane) pAmato chato "achato" ja thAya che. sArAMza ke kAryAtmaka padArthanI utpattikAle kAraNAtmaka padArtha nirdetuka nAza pAmato chato sarvathA achato ja bane che. jo Ama hoya to have sthAsa thavAnA samaye sarvathA achato (asat) banelo te kAraNakSaNa (nRspiMDa) kAryakSaNanI pariNatine (sthAsAtmaka kAryarUpa padArtha pariNAmane) kema kare ! je kAraNamAMthI kArya nIpajavAnuM hatuM te kAraNa pote ja (jemake kRSiMDa ja) sarvathA cAlyuM gayuM. asat banI gayuM. bhUtala upara kaMI rahyuM ja nahIM, to have sthAsAtmaka kAryapariNAma zemAMthI bane ? 572 have jo Avo bacAva karo ke kAraNakSaNa (nRSiMDa) to kSaNika svabhAvavALo hovAthI naSTa thaI ja gayo che. achato ja thaI gayo che. paNa achato (asat evo paNa) OM = e kAraNakSaNa (nRspiMDa) kAryakSaNane (sthAsAtmakakAryane) kare che. Ama jo bacAva karo to tamArA A bacAva pramANe to "asat (avidhamAna) kAraNa paNa potAnuM kArya kare" evo ja artha thayo. ane jo Ama ja hoya to ciranaSTakAraNathI (jenu kAraNa ghaNA varSo pahelAM nAza pAmI gayuM che. ane tethI je vartamAnakALe asat baneluM che tevA kAraNathI) athavA anutpannakAraNathI (eTale ke je kAraNa haju AvyuM ja nathI ane tethI vartamAnakALe je kAraNa asat che. tevA kAraNathI) paNa kArya nIpajavuM joIe. paNa tevA prakAranA asat kAraNamAMthI kArya nIpajatuM dekhAtuM nathI. jema ciranaSTa kAraNathI (zreNika mahArAjAthI) atyAre saMtAnotpatti thavI joIe. tathA anutpannakAraNathI (bhAvimAM thanArA padmanAbhaprabhuthI) zAsanasthApanA atyAre thavI joIe. tethI pratyakSapaNe vyavahArano virodha Avaze. A eka doSa. tathA vaLI Ama ja mAnIe ke asat kAraNathI kArya thAya che. to jema dUdha hAjara hoya che. ane dahIM thAya che. tema dUdha naSTa ke dUdha anutpanna hoya to paNa dahIM thavuM joIe. ane jo Ama asat evA dUdhamAMthI dahIM banatuM thaI jAya to dahIM banAvavA dUdha lAvavAnI jarUriyAta ja na rahe, ane vinA dUdha dahIM thavA lAge ane jo vAstavika Ama ja hoya to dUdha e kAraNa che ane dahIM e kArya che. AvA prakArano dUdha-dahIMno je kAryakAraNabhAva jagatamAM prasiddha che. te kAryakAraNabhAvanI viMDabanA (hAni) thAya. kAryakAraNabhAva ghaTe ja nahIM. jo vinA kAraNe ja kArya thatuM hoya to enuM kArya che. ane A enuM kAraNa che" ema kahevAya ja nahIM. A bIjo doSa. Page #288 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 573 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-8 "avyavahita ja kAraNakSaNa kAryakSaNa karaI" ima kahiiM, to iM rUpAlokamanaskArAdikSaNarUpAdikanaI viSaI upAdAna AlokAdikanaI viSaI nimitta, e vyavasthA kima ghaTai ? je mATaI anvaya vinA zaktimAtraiM upAdAnatA nimittamAMhiM paNi kahI zakAiM, te mATaI upAdAna te anvayI mAnavaM. anvayipaNuM teja nityasvabhAva. jo asatkAraNathI kArya thatuM hoya to ciranaSTakAraNathI athavA anutyanakAraNathI paNa kArya thavuM joIe Avo je doSa kSaNikavAdIne uparanI paMktimAM ApavAmAM Avyo, temAMthI bacavA mATe kSaNikavAdI kadAca Avo bacAva kare ke "avyavahita kAraNakSaNa ja kAryakSaNa kare che" ema ame mAnIe chIe. eTale ke vyavadhAna vinAnA pUrvekSaNamAM sat, ane vartamAnakSaNamAM asat evA ja asat kAraNakSaNathI (kAraNAtmaka padArthathI) kAryakSaNa (kAryAtmaka padArtha) thAya che. ema ame mAnIe chIe tethI je dUdha pUrvekSaNamAM sat hatuM ane dahIM banavAnA vartamAnakSaNe asat banyuM. tevA avyavahita pUrvekSaNavRttivALA kAraNakSaNathI (dUdhathI), (dahIM svarUpa) kAryakSaNa janme che. Ama ame mAnIzuM. tethI ciranaSTakAraNathI athavA anutpannakAraNathI paNa kArya thavuM joIe. A doSa tame je amane Apyo, te doSa amane lAgato nathI. zreNika mahArAjA ke padma nAbha prabhu vartamAna kSaNanA pUrva kSaNamAM sat nathI. tethI amane A doSa Avato nathI. amAruM to Ama kahevuM che ke "avyavahita" evA pUrvekSaNamAM jenI vRtti che. arthAt je sat che tevA ja kAraNa (kSaNa) thI kArya (kSaNa) thAya che. ciranaSTa ke anutyanakAraNo je che te avyavahita pUrvekSaNamAM sat nathI te mATe tenAthI kArya na thAya, paraMtu avyavahita pUrva kSaNamAM sat je hoya ane vartamAnakSaNamAM je asat hoya evA padArthathI ja kArya thAya che. Ama kahezo to (pAtro = rUpane jovAmAM manAdri = mana vigere kSaNAdri = padAryAdimAM) rUpane jovAmAM avyavahitapUrvekSaNamAM manaskArAdika padArthane (mana Adi padArthane) viSe upAdAna kAraNatA ane Aloka (prakAza) Adine viSe nimitta kAraNatA AvI je vyavasthA che te kema ghaTaze ? kAraNa ke nityasvabhAva na mAnyo hovAthI koI anvayIdravya to che ja nahIM. kAryakSaNa utpanna karavAnI zakti to jema upAdAna evA manamAM che tema nimitta evA AlokamAM paNa che ane te banne avyavahita pUrvekSaNavRtti paNa che. A rIte avyavahita pUrvekSaNamAM vartavApaNuM ane kAryotpatti kALe na vartavApaNuM, Ama A bane manamAM ane AlokamAM ema bannemAM sarakhuM ja che. to manane upAdAna ane Alokane nimitta Ama kema kahevAya ? Page #289 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-11 : gAthA-8 574 dravya-guNa-paryAyano rAsa kAraNa ke upAdAna ane nimitta Ama banne pUrvekSaNamAM sat che. ane anvayI dravya koI na mAnyuM hovAthI vartamAna kSaNamAM te banne asat che. Ama hovAthI upAdAna kAraNa vinA-mUla anvayI dravya mAnyA vinA kevaLa ekalI kAryakaravAnI zaktimAtra hoya, ane avyavahita pUrvekSaNavRtti je hoya tene ja upAdAnatA kaho to tevI zaktimAtra to nimittamAM paNa che. kAraNake nimitta paNa avyavahita pUrvekSaNavRtti paNa che. pUrvekSaNamAM sat paNa che. kSaNika hovAthI vartamAnamAM asat paNa che. ane kArya karavAnI (nimittarUpe) zaktivALu paNa che. tethI nimittamAM paNa upAdAnatA kahI zakAze. ane jo nimittamAM paNa upAdAnatA kaho to upAdana-nimitta jevo koI bheda raheze ja nahIM. te mATe je upAdAna kAraNa che te sarvathA nAza pAmatuM ja nathI, kAryakALa paNa sat rahe ja che eTaluM ja nahIM paNa kAraNa pote ja kAryarUpe pariNAma pAme che, tethI anvayI che. anvayavALuM che. Ama mAnavuM joIe. ane je A anvayipaNuM che. te ja nityasvabhAvatA che. A trIjo svabhAva samajavo. hivai jo sarvathA nityasvabhAva mAnaiM, anaiM anityasvabhAva sarvathA na mAnaiM, to arthakriyA na ghaTaiM, je mATaI dalanaiM kAraNanaiM kAryarUpatApariNati-kathaMcit utpannapaNuM ja Avyu. "sarvathA anutpannapaNuM vighaTiuM" anaiM jo ima kahiiM "kAraNa te nitya ja, tavRtti kArya te anitya ja" to kAryakAraNanaiM abhedasaMbaMdha kima ghaTai ? / bhedasaMbaMdha mAniiM to tatsaMbaMdhAntarAdigaveSaNAI anavasthA thAiM che. te mATi kathaMcit anityasvabhAva paNi mAnavo. // 11-8 // have jo sarvathA ekalo nityasvabhAva ja mAnIe, ane anitya svabhAva sarvathA na mAnIe to = padArthomAM potapotAnI arthakriyA na ghaTe. jema ke bIja nityasvabhAvavALuM mAno to sadA eka ja svabhAvavALu hovAthI sadA aMkurAne karavuM joIe, kyAreka ja aMkurAne kare Ama kema ? kAryakaravAne jo samartha hoya to sadA kArya karanAra thavuM joIe. tathA IlA anila ane jalanA saMyoganI paNa zuM jarUra ? te kAraNo Ave tyAre ja kArya kare, anyathA na kare to kArya karavA ane na karavAnA be svabhAvone kAraNe bIja anitya thaI jaze. jo svabhAva badale to anitya thAya ane svabhAva na badale to sadA eka ja svabhAva hovAthI IlA anila ane jalAdinI apekSA vinA paNa kArya karavuM joIe athavA IlAnilajala saMyoge paNa pUrvanI jema kArya na karavuM joIe. ItyAdi carcA syAdvAdamaMjarImAM "mAlIpAvyomasadvimAvaM" zlokathI jANI levI. Page #290 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-8 pa7pa have jo dalanuM eTale upAdAnakAraNanuM ja (arthAt dhAro ke bIjanu) kArya svarUpe (eTale ke aMkurA svarUpe) pariNamana thAya che Ama mAnazo to eTale ke dala evuM je upAdAna kAraNa che. te pote ja kAryarUpe pariNAma pAme che. je bIja che. te pote ja aMkurArUpe bane che. mRpiMDa e ja sthAsAdi rUpe bane che. dUdha e ja dahIM bane che. je bALaka che te ja yuvAna bane che. Ama jo mAnazo to tamArI IcchA hoya ke na hoya paNa upAdAnakAraNamAM "kathaMcit utpanapaNu" AvyuM ja.. tathA mUla dravyano avaya rahevAthI bhale nityatA jarUra che. to paNa kAraNanuM kAryarUpe parivartana paNa hovAthI mana mAne ke na mAne to paNa kathaMcit anityapaNuM paNa sAthe sAthe AvyuM ja. A "kathaMcit utpanapaNuM (anityapaNuM) je AvyuM" teNe ja "sarvathA anutpanapaNAne" eTale ke ekAnta kuTastha nityatApaNAne vighaTayuM = dUra karyuM. kathaMcit anityapaNu mAnavAthI ekAnta nityapaNuM (anutpanapaNuM) na rahyuM. have jo A viSayamAM potAno bacAva karavA mATe Ama kahezo ke "kAraNa te nitya ja che. ane tavRtti kArya te anitya ja che" eTale ke je je kAraNabhUta mUlabhUta dravya che te ekAtte nitya che. kAraNake te sadA rahe che. ane temAM raheluM je kArya che. te utpatti-vinAzavALuM hovAthI anitya ja che Ama eka nitya ja che. ane bIju anitya ja che. Ama kAraNa kevala nitya ja, ane kArya kevala anitya ja che. Ama kahezo paraMtu jaino mAne che tevo nityAnitya ubhayasvabhAvavALo padArtha che. AvuM ja nahI mAno to kAryakAraNano abhedasaMbaMdha ghaTaze nahIM. je kAraNabhUta mATI che te ja sthAsAdirUpa bane che Ama kahevAze nahIM, je dUdha che te ja dahIM bane che Ama kahevAze nahIM. kAraNake pUrvasamaya vartI kAraNa to ekAnta nitya ja mAnya che. tethI te rUpAntara pAme ja nahIM te dUra thAya ja nahIM. ane te dUra na thAya tyAM sudhI uttarasamaya varte kArya Ave ja nahIM kArya thaze ja nahIM ane kArya-kAraNano jagatamAM abhedasaMbaMdhe je vyavahAra dekhAya che. teno paNa virodha Avaze. have kadAca tame ema kaho ke "kAryakAraNanI vacce abhedasaMbaMdha nathI" paraMtu ekAne bheda saMbaMdha ja che. ema ame mAnIzuM. chatAM te te kArya te te kAraNamAM ja thAya, anyatra na thAya kAraNa ke te te kAryane ane te te kAraNane samavAyasaMbaMdha che. jema ke mATI ane ghaTakArya, A banne ekAnta bheda saMbaMdhavALAM che. tyAM mATI e kAraNa hovAthI ekAnta nitya ja che. ane ghaTa e kArya hovAthI ekAnta anitya ja Page #291 -------------------------------------------------------------------------- ________________ pa76 DhALa-11 : gAthA-9 dravya-guNa-paryAyano rAsa che. paraMtu samavAya saMbaMdhathI chUTakArya mATImAM ja che anyatra nathI tethI mATImAMthI ja ghaTa thAya che. anya evA pattharAdidravyamAMthI ghaTakArya thatuM nathI ema ame mAnIzuM. ane kArya kAraNano bheda hovA chatAM, samavAyasaMbaMdhathI kAraNamAM kArya che ema mAnIzuM. AvA prakArano he naiyAyiko ! jo tame bacAva karazo. to kAryakAraNabhAvano saMbaMdha saMgata karavA mATe jema samavAya saMbaMdhanI kalpanA karo cho. tema samavAya saMbaMdha paNa eka bhinna padArtha hovAthI tenA saMbaMdha mATe "saMvaMdhAtA" bIjo samavAya saMbaMdha, ema anya anya saMbaMdhonI gaveSaNA(kalpanA) karavI paDaze. kAraNa ke jo kArya ane kAraNa ekAnta bhinna mAno ane tene joDavA samavAya saMbaMdha lAvo to tamArA mate samavAya saMbaMdha e paNa eka ekAnta bhinna padArtha ja che. tene joDavA anya anya samavAyo kalpavA paDaze ke jeno cheDo ja nahIM Ave. eTale anavasthA doSa Avaze. ane jo ema kaho ke A samavAyasaMbaMdhano evo svabhAva ja che ke kArya-kAraNa ne paNa joDe ane pote paNa svayaM joDAI jAya, anyasaMbaMdhAttaranI apekSA na rAkhe, tethI anavasthA doSa na Ave. jo Avo bacAva karo to kArya-kAraNa pote ja svayaM joDAI jAya che. arthAt abhedasaMbaMdha pAme che ema mAnavAmAM zuM doSa ? aMte paNa abheda to mAnavo ja paDe che to pachI prathamathI ja abheda mAnavAmAM zuM jAya che ? je vastu svarUpa jema che jema dekhAya che tema na mAnatAM ADuMavaLu mAnavuM ane pachI tene saMgata karavA navI navI kalpanAo karavI A paMDitapuruSone zobhAspada nathI. te mATe kathaMcit anityasvabhAva paNa che ja. Ama mAnavuM joIe. A cotho svabhAva samajAvyo. // 190 || svabhAvanAM ekadhAratvaI, ekasvabhAva vilAso jI / aneka dravya pravAha ehanaI, aneka svabhAva prakAzo jI ! viNa ekatA vizeSa na lahiI, sAmAnyanAM abhAvaI jI. anekatva viNa sattA na ghaTai, tima ja vizeSa abhAvi jI . 11-9 . gAthArtha svabhAvanI (dharmonI) je ekAdhAratA che. te ekasvabhAva jANavo. ane ehane (e ja dravyane) aneka dravyapravAha (anekaparyAya paNe thato dravyapravAha) je che. te aneka svabhAvatA jANavI. ekatA (eka svabhAvatA) vinA sAmAnyanA abhAvane lIdhe vizeSa prApta na thAya. ane anekatva (anekasvabhAvatA) vinA vizeSanA abhAve tevI ja rIte sattA na ghaTe. / 11-9 | Page #292 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-9 577 Tabo- svabhAva = je sahabhAvI dharma, tehanaiM AdhArasvai ekasvabhAva. jima rU5 rasa gaMdha sparzano AdhAra ghaTAdi eka kahiche, nAnAdharmAdhAratvai ekasvabhAvatA, nAnAkSaNAnugatatvai nityasvabhAvatA e vizeSa jANavo. 5. mRdAdika dravyano svAsa koza kuzalAdika anekadravya pravAha chaI. teNaI anekasvabhAva prakAzai. paryAyapaNi AdiSTa dravya karaI. tivArai AkAzAdidravyamAMhiM paNi ghaTAkAzAdibhedai e (anekatva) svabhAva durlabha nahIM. ekasvabhAva vinA, sAmAnyAbhAvai, vizeSa na pAmirda, vizeSAbhAI anekasvabhAva vinA sattA paNi na ghaTaI, te mATiM ekAneka 2 svabhAva mAnyA joII. 6. II 11-9 I vivecana- asti, nAsti, nitya, anitya Ama cAra svabhAvo samajAvIne have A gAthAmAM ekasvabhAvatA ane anekasvabhAvatA Ama be svabhAvo graMthakArazrI samajAve che. svabhAva-je sahabhAvI dharma, tehanaI-AdhAratvaI ekasvabhAva. jima-rUpa rasa gaMdha sparzano AdhAra ghaTAdi eka kahiiM, nAnAdharmAdhAratvaiM ekasvabhAvatA, nAnAkSaNAnugatatvaiM nityasvabhAvatA, e vizeSa jANavo. svabhAva eTale dravyanI sAthe sahabhAvapaNe rahenArA dharmo. AvA prakAranA je je dharmo che. te dharmonuM AdhArapaNuM tene ekasvabhAvatA kahevAya che. jema ke rU5 rasa gaMdha ane sparza A cAre pugaladravyanA sahabhAvI dharmo che. te aneka dharmono AdhAra je ghaTAdidravya che. te eka che. te ja ekasvabhAvatA che. arthAt rUpano AdhAra paNa akhaMDa ghaTa che. rasano AdhAra paNa akhaMDa ghaTa che te ja rIte gaMdhAdi zeSa guNono AdhAra paNa akhaMDa ghaTa che. eTale AvA anekaguNono AdhAra eka ja ghaTa che. te ghaTanI ekasvabhAvatA che. evI ja rIte caitanyAdi aneka guNono AdhAra eka AtmA che. tenA ekabhAgamAM caitanya hoya ane bIjAbhAgamAM caitanya na hoya, athavA eka bhAgamAM caitanya hoya, ane bIjA bhAgamAM bIjA bIjA guNo hoya, tevuM banatuM nathI, sArAMza ke koI paNa vivakSita eka akhaMDa dravya, aneka dharmono AdhAra je che. te ekasvabhAvatA che. prazna- ekasvabhAvatA ane nityasvabhAvatAmAM zuM taphAvata ? Page #293 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 578 DhALa-11 : gAthA-9 dravya-guNa-paryAyano rAsa uttara- judA judA aneka guNonI athavA aneka dharmonI eka ja kAle eTale ke sarva samayomAM pratisamaye je ekasarakhI akhaMDa eka AdhAratA te ekasvabhAvatA kahevAya che. ane kALakrame AvatA judA judA samayakSaNomAM eTale ke pratisamaye palaTAtA paryAyavizeSomAM dravyanI je anugatatA (dhruvatA-anvayadravyanuM hovApaNuM) te nityasvabhAvatA kahevAya che. potAnA guNo arthAt potAnA dharmonI akhaMDadravyamAM sarvatra samAnapaNe je vartanA=AdhAratA te ekasvabhAvatA jANavI ane kALakrame thatA paryAyomAM dravyanI je anvayatA te nityasvabhAvatA jANavI. Ama, A banne svabhAvomAM taphAvata che. ___ mRdAdika dravyano sthAsa koza kuzUlAdika aneka dravyapravAha chaI, teNaiM anekasvabhAva prakAzaiM, paryAya paNi AdiSTadravya karaiM. tivAraiM-AkAzAdidravyamAhiM paNi-ghaTAkAzAdibhedaI e (anekatva) svabhAva durlabha nahIM. have anekasvabhAvatA samajAve che. mATI Adi dravyano sthAsa koza kuzUlAdi paNe anekaprakAre thavArUpe je dravyano pravAha che. te anekasvabhAvatA che. ahIM je "dravyapravAha" zabda vAparavAmAM Avyo che. teno bhAvArtha Ama samajAya che ke sAmAnyathI loko ema samaje che ke dravya sadA tenuM te ja rahe che tenA paryAyo ja badalAyA kare che. eTale dravya dhruva che. nitya che. ekasvabhAvatAvALuM che. ane paryAyo ja badalAtA hovAthI utpAda-vyayavALA che. anitya che. ane anekasvabhAvavALA che. paraMtu Ama samajavAthI dravyathI paryAyo ane paryAyathI dravya ekAnta bhinna thaI jAya che. AvI gerasamaja dUra karavA A zabdano prayoga karyo che. pratisamaye paryAyo ja palaTAya che ema nahIM. paraMtu te te paryAya rUpe dravya paNa palaTAya che. sthAsarUpe je mATI hatI te mATI sthAsarUpatAne choDIne kozarUpatAne pAme che. te ja mATI kALAntare kozarUpatAne choDIne kuzUlarUpatAne pAme che. Ama samaye samaye dravya pote aneka svarUpe bane che. sarva samayomAM judA judA svarUpe dravya ja badalAtuM rahe che. eTale dravya eka ja che. to paNa samaya samayanA judA judA paryAya rUpe banavA paNe aneka rUpe paNa dravya che. arthAt dravyasamUha che. tene ja dravyapravAha kahevAya che. kAraNa ke te dravya aneka dravyarUpe (eTale bhinnabhinna dravyanA pravAharUpe) banavAthI ekadravyamAM aneka svabhAvatA AvI. paryAya paNa mAviSTa dravya varavuM eTale pratisamaye thatA navA navA paryAya paNe (mAviSTa-) vivakSAeluM dravya, athavA dravyabhedathI kSetrabhedathI kALabhedathI vivakSAyeluM dravya aneka svabhAvatAne lIdhe anekarUpatAne kare che. navA navA paryAyapaNe vivakSAyeluM dravya Page #294 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-10 579 navArUpe karAya che. A pramANe sarvedravyomAM aneka svabhAvatA saMbhave che. tivAravuM = tyAre AkAzadravya ke je dravya ekasvabhAvatAne lIdhe akhaMDa eka dravya hovA chatAM, te AkAzadravyamAM paNa ghaTadravyanA saMyoge ghaTAkAza ane paTadravyanA saMyoge paTAkAza, Ama saMyogibhAve dravyabhedathI AkAzamAM paNa aneka svabhAvatA ghaTAvavI duSkara nathI, tathA A amArI jagyA che. A tamArI jagyA che. A gujarAtanI bhUmi che. A rAjasthAnanI bhUmi che. ItyAdi rIte kSetra saMbaMdhe paNa AkAza AdimAM aneka svabhAvatA ghaTI zake che. jyAre jyAre akhaMDa dravyarUpe vicArIe tyAre ekasvabhAvatA ane jyAre jyAre yathArthapaNe ke kalpitapaNe paNa bheda svarUpe dravyane vicArIe tyAre aneka svabhAvatA jANavI. jema ke eka AMbAnA jhADane "A eka vRkSa che" Ama vicArIe tyAre te ekasvabhAvanA che. ane te ja AMbAnA jhADa upara "A thaDa che. A zAkhA che. A prazAkhA che. A phula che. ane A phaLa che." Ama vicArIe tyAre te vRkSamAM aneka svabhAvatA paNa che. ekasvabhAva vinA, sAmAnyAbhAvai, vizeSa na pAmiiM. vizeSAbhAvaiM anekasvabhAva vinA sattA paNi na ghaTai. te mATiM ekAneka 2 svabhAva mAnyA joii. 6 | 22-1 che. jo dravyomAM ekasvabhAvatA na mAnIe to te ekasvabhAvatA nAmano svabhAva mAnyA vinA sAmAnyano ja abhAva thaI Ave. jema ke akhaMDa AMbAnA vRkSamAM ekasvabhAvatA vinA "A vRkSa che" AvuM je sAmAnya che te sAmAnyano abhAva thaze. ane sAmAnyano abhAva thaye chate thaDa zAkhA prazAkhA phula-phaLa Adi vizeSa prApta na thAya. akhaMDa ghaTane A eka ghaTa che. ema jo na mAnIe to ghaTapaNuM sAmAnya na AvavAthI teno kAMThalo, udara, pITha vigere vizeSono paNa abhAva ja thAya. kAraNa ke sAmAnya hoya tyAM ja vizeSo rahe che. sAmAnya vinAnA vizeSo AkAzapuSpanI jema asat che. tevI ja rIte anekasvabhAvatA vinA eTale ke anekasvabhAvatA na mAnIe to vizeSono abhAva thaye chate "A thaDa che, A zAkhA che, A prazAkhA che, A phula che, A phaLa che." ItyAdi bheda na thavAthI vizeSonA abhAvane lIdhe vRkSavAtmaka sattA paNa (sAmAnya paNa) na ghaTe. kAraNa ke vizeSo vinAnuM eluM sAmAnya saMsAramAM kyAMya saMbhavatuM ja nathI, tethI vizeSa (anekasvabhAvatA) na mAnIe to te sAmAnya paNa AkAzapuSpAdinI jema asat ja thAya. Page #295 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 580 DhALa-11 : gAthA-10 dravya-guNa-paryAyano rAsa te mATe sarve paNa dravyomAM sAmAnya paNa che ane vizeSo paNa che. tethI ekasvabhAvatA ane anekasvabhAvatA ema banne svabhAvo mAnavA joIe. A pramANe A be svabhAvo pAMcamA-chaThThA svabhAva tarIke samajAvyA. / 191 / guNa guNinaI saMjJA saMkhyAdika bhedaI bhedasvabhAvo jI.. abhedavRtti sulakSaNa dhArI, jANo abheda svabhAvo jI ! bheda vinA ekatva sarvani, teNe vyavahAra virodho jI ! viNa abheda kima nirAdhArano, guNa pajavano bodho jI . 11-10 gAthArtha- guNa ane guNInI vacce saMjJAthI ane saMkhyAdithI je bheda varte che. te bhedasvabhAva jANavo. tathA te banne abhedabhAve (ekameka thaIne) varte che. te abhedanAM sArAM lakSaNo dhArIne abhedasvabhAva che. ema paNa jANo. jo bhedasvabhAva na mAnIe to sarvanI (dravya-guNa-paryAyanI) sarvathA ekatA thaI jAya, tethI vyavahArano virodha Ave. ane jo abheda svabhAva na mAnIe to te abheda vinA nirAdhAra banelA guNo ane paryAyono bodha kema thAya ? arthAt na thAya. / 11-10 || Tabo- guNa-guNinai, paryAya-paryAyinai, kAraka-kArakinai, saMjJA saMkhyA lakSaNAdika bhedaI karI, bhedasvabhAva jANavo. abhedanI je vRtti, te lakSaNavaMta abhedasvabhAva jANavo. bhedasvabhAva na mAniI, to sarvadravya guNa paryAyanaI ekapaNuM hoI, teNaI karI "TuM dravya, ma ]: mayaM paryAyaH' e vyavahArano virodha hoI, anaI abhedasvabhAva na kahiI, to nirAdhAra guNa-paryAyano bodha na thayo joII, AdhArAdheyano abheda vinA bIjo saMbaMdha ja na ghaTaI-matra pravacanasAra thA pavibhattapadesattaM, pudhattamidi sAsaNaM hi vIrassa / UUttama tabbAvo na tavaM dakti vadhe che 2-24 che ke 22-10 che. vivecana- asti, nAsti, nitya, anitya, eka aneka ema cha svabhAvo samajAvIne have bheda-abheda nAmano sAtamo ane AThamo Ama bIjA be svabhAvo samajAve che. Page #296 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA10 581 guNa-guNinaiM, paryAya-paryAyinaiM, kAraka-kArakinaiM, saMjJA-saMkhyA-lakSaNAdika bhedaI karI, bhedasvabhAva jANavo. abhedanI je vRtti, te lakSaNavaMta abhedasvabhAva jANavo. sarve paNa dravyomAM bhedasvabhAva paNa che ane amedasvabhAva paNa che. bhedasvabhAvanA kAraNe vivakSita vastu ItaravastuothI bhinna paNe jaNAya che. jema ke ghaTa e paTathI, ane paTa e ghaTathI bhinna jaNAya che. tathA ghaTa-ghaTamAM paNa je bheda jaNAya che. te A bhedasvabhAvane lIdhe jANavo. tethI ja ghaTanuM kArya paTathI na thAya, paTanuM kArya ghaTathI na thAya tathA vivakSitaghaTanuM kArya ItaraghaTathI na thAya ane ItaraghaTanuM kArya vivakSita ghaTathI na thAya. A saghaLo bhedasvabhAva che. tathA guNa ane guNInI vacce (ghaTa ane ghaTanA guNo vacce), paryAya ane paryAyavAnnI vacce (dUdha-dahI Adi paryAya ane mUlabhUta pudgala dravya e paryAyavAna, te benI vacce), tathA kAraka ane kArakInI vacce (kartA-karma-karaNa-saMpradAna-apAdAna ane AdhAra A cha kAraka tathA te kArakapaNe banelo evo je padArtha te kArakI evA padArthanI vacce) paNa saMjJAthI, saMkhyAthI, lakSaNathI, ane Adi zabdathI AdhAra Adheya paNe ane IndriyagrAhyatA vigerethI bIjI DhALamAM jaNAvyA pramANe je bheda che te bheda svabhAva jANavo. saMjJAthI dravya-guNa-paryAya ItyAdi nAmo judAM judAM che. te mATe te traNa vastu kathaMci bhinna che. saMkhyAthI jyAM ghaTa-paTa Adi dravya eka hoya che tyAM paNa guNa-paryAyo anaMta anaMta che. Ama saMkhyAthI paNa bheda che. lakSaNathI guNaparyAyano AdhAra te dravya, sahabhAvI dharma te guNa, ane kramabhAvI dharma te paryAya, Ama lakSaNathI paNa bheda che. dravya AdhAra che guNa-paryAyo Adheya che. Ama AdhArAdheyapaNe paNa bheda che. tathA naiyAyikAdinA matane anusAra rUpAdiguNo eka eka Indriyagocara che. ane dravya drIndriyagocara che. ItyAdi paNe aneka rIte bheda jANavo. A saghaLo bhedasvabhAva che. tathA dravya-guNa ane paryAyo paraspara je abhedabhAve (arasaparasa) ekameka thaIne varte che. jema ke sAkara te gaLI che. je gulAba che te sugaMdhI che. je goLa che. te gaLyo che. sonuM pote ja kuMDala banyuM, mATI pote ja ghaDo banI, bALaka yuvAna banyo ItyAdi abhedabhAve vartavAnAM (trIjI DhALamAM jaNAvyA pramANenAM) je je lakSaNo che. te te lakSaNovALo A abhedasvabhAva jANavo. bhedasvabhAva na mAniiM, to sarva dravya guNa paryAyanaI ekapaNuM hoi, teNaI karI "idaM dravyam, ayaM guNa: ayaM paryAyaH" e vyavahArano virodha hoi. anaiM-abhedasvabhAva na kahiiM, to nirAdhAra guNa paryAyano bodha na thayo joii. AdhArAdheyano abheda vinA bIjo saMbaMdha ja na ghaTaiM. atra pravacanasAragAthA Page #297 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 582 DhALa-11 : gAthA-10 dravya-guNa-paryAyano rAsa pavibhattapadesattaM, pudhattamidi sAsaNaM hi vIrassa / Uttama7mAvo, tavaM doti rathane 2-24 . 22-10 | jo bhedasvabhAva na mAnIe to dravya guNa paryAya ema sarvenuM ekapaNuM thaI jAya. ane jo sarvathA ekapaNuM hoya to "A dravya che A guNa che. ane A paryAya che" Avo je bheda vyavahAra thAya che. teno virodha Ave. tathA dravya AdhAra che. ane guNa tathA paryAyo Adheya che. ema AdhArAdheyapaNe je bheda jaNAya che. te ghaTe nahIM. tathA traNenAM lakSaNo judAM judAM che. te paNa bhedasvabhAva mAnyA vinA ghaTe nahIM. vivakSita ghaTa-paTa dravya eka hoya che. tyAM ja guNo ane paryAyo aneka hoya che. te saMkhyAbheda paNa ghaTe nahIM. te mATe kathaMci bhedasvabhAva paNa avazya mAnavo joIe. have jo kevaLa ekalo bhedasvabhAva mAnIne abhedasvabhAva na kahIe to dravyaguNa-paryAyano ekAntabheda thaI jAya. ekAntabheda thavAthI guNa ane paryAyothI dravya atyanna bhinna che Avo artha thAya. tethI nirAdhAra (AdhArabhUta dravya vinA) kevaLa ekalA guNa-paryAyo hoya paNa nahIM ane teno bodha paNa thAya nahIM. A kAraNe guNo ane paryAyono guNI ane paryAyavaMta evA dravyanI sAthe koIne koI saMbaMdha mAnavo paDe to ja "ghaTa rakta che" ItyAdi vyavahAra ghaTe, saMyogasaMbaMdha be dravyono ja hoya che. tethI guNa-guNI Adino saMyoga saMbaMdha na hoya. naiyAyikAdi guNa-guNI vacce samavAya saMbaMdha mAne che. paraMtu temAM paNa anavasthA doSa Ave ja che. mATe te paNa ucita nathI. kAraNa ke guNa-guNI, jAti-vyakti, avayava-avayavIne ekAtte bhina mAnIne te benuM joDANa karanAra "samavAyasaMbaMdha"ne mAnatAM "samavAyasaMbaMdha" e paNa svataMtra padArtha che. tethI samavAyasaMbaMdhanAmano je padArtha guNa-guNInuM joDANa karI Ape che. ane joDANa karavA mATe tyAM rahe che. te samavAya paNa tyAM kyA saMbaMdhathI rahe che? samavAya saMbaMdhane potAne guNa-guNImAM joDanAra koI bIjo samavAya saMbaMdha mAnIe to tene joDanAra trIjo-cotho samavAya-ItyAdi kalpanA karavI paDe. jethI anavasthA doSa Ave. ane jo guNa-guNIne joDanAra samavAyasaMbaMdha, anya samavAya vinA svayaM pote joDAI jAya che. ema kahIe eTale ke samavAya saMbaMdhanuM svarUpa ja evuM che ke te pote potAnI meLe ja guNa-guNImAM joDAI jAya che. to guNa-guNInuM ja evuM svarUpa che ke je svayaM joDAyelA ja hoya che. arthAt abhedabhAvavALA che Ama mAnavAmAM zo vAMdho ? nirarthaka anyapadArthanI kalpanA zA mATe karavI ? chevaTe samavAyasaMbaMdha mAnyA pachI paNa jo Avo abhedasaMbaMdha mAnavo ja paDato hoya to guNa-guNIkAle ja Avo abhedasaMbaMdha che. ema kema na mAnavuM? AvI Page #298 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-11 583 sAcI vAta nahI mAnavAmAM "ekAntabhedanI vAsanA" ja kAraNa che. je kadAgraharUpa che. guNa-guNI Adino abhedasvabhAva mAnavAmAM koI bAdhaka doSa Avato nathI. tethI abheda svabhAva mAnyA vinA A AdhArAdheyano bIjo koI saMbaMdha ghaTe nahIM. te mATe bheda svabhAvanI jema abhedasvabhAva paNa avazya che ja. A viSayamAM digaMbarAsnAyanA pradhAnAcArya zrI kuMdakuMdAcAryazrI potAnA banAvelA pravacanasAranI'' aMdara zeyatattvAdhikAra nAmanA bIjA adhikAranI caudamI gAthA ane saLaMga gAthAnaMbara gaNatAM 106 gAthAmAM A pramANe kahe che ke "pravibhaktapradezatva e pRthakatva che. ane "atabhAva" e anyatva che. Avo viraprabhuno upadeza che. to jyAM atabhAva che. arthAt "tabhAva nathI" te sarvathA eka kema hoya ? arthAt kathaMcit bhinna paNa hoya ja che. bhAvArtha Avo che ke jenA jenA pradezo (aMzo-avayavo) bhinna bhinna hoya che. tene pRthakatva kahevAya che. jemake ghaTa ane peTa, tathA caitra ane maitra ItyAdi. guNa ane guNImAM pradezonuM pravibhakta paNuM nathI, tethI pRthakatva nathI jema ke vastra ane zuklapaNuM. vastranA pradezo judA hoya ane zuklaguNanA AdhArabhUta pradezo judA hoya evuM nathI paNa vastranA je pradezo che te ja pradezo zuklaguNavALA hovAthI zuklaguNanA paNa te ja pradezo che. tethI te guNa-guNI vacce ghaTa-paTanI jema pRthakatva nathI. paraMtu anyatva (bhedasvabhAva) che. "atarbhAva" e anyatvanuM lakSaNa che. te rUpe na hovuM te anyatva kahevAya che. ahIM vastra e AdhAra che. zuklatA e Adheya che. tathA vastra eka che. guNo aneka che. ItyAdi saMjJA-saMkhyA ane lakSaNAdi vaDe bhinnatA hovAthI tarUpatA (sarvathA ekatA) nathI mATe guNa-guNImAM "anyatva" (bhedasvabhAva) paNa che. Avo vIraprabhuno upadeza che. jyAM "tabhAva" (sarvathA abheda) na hoya, tyAM sarvathA ekatva kema hoya ? arthAt kathaMci ekatva (abheda) bhale ho. paraMtu kathaMcit anyatva (bheda) paNa ho. Avo bhAva che. A pramANe 7-8 naMbaravALA bhedasvabhAva ane abhedasvabhAva paNa samajAvyA. 192aa zakti avasthita nija rUpAntara, bhavani bhavyasvabhAvo jI. trituM kAliMmilatA parabhAvi, abhavana abhavya svabhAvo zUnyabhAva viNa bhavya svabhAvuiM, kUTa kAryanaI yogaI jI. abhavyabhAva viNa dravyAntaratA, thAI dravyasaMyogaI jI / 11-11 / Page #299 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 584 DhALa-11 : gAthA-11 dravya-guNa-paryAyano rAsa gAthArtha- sarve paNa dravyomAM pota potAnA rUpAntaromAM (bhinnabhinna paryAyomAM) pariNamavApaNAnI je zakti avasthita (rahelI) che. te bhavya svabhAva jANavo. ane parabhAvanI sAthe traNe kALa maLavA chatAM (sAthe maLIne rahevA chatAM) para rUpe je abhavana (na thavApaNuM) che. te abhavyasvabhAva che. bhavya svabhAva mAnyA vinA kUTakAryone yoge (sarve kAryo-paryAyo juThA thavAnA kAraNe) zUnyabhAva prApta thAya. ane abhavyasvabhAva mAnyA vinA anyadravyanA saMyoge dravyAntaratA thaI jAya. 11-11 // Tabo- aneka kAryakaraNazaktika je avasthita dravya chaI. tehanaI kramika vizeSAntarAvirbhAvaI abhivyaMgya-bhavyasvabhAva kahiI. trihuM kAli paradravyamAMhi milatAM paNi parasvabhAvaI na pariNamavuM te abhavyasvabhAva kahiI. annonnaM pavisaMtA, deMtA ogAsamaNNamaNNassa / melaMtA vi ya NiccaM, sagasagabhAvaM Na vi jahaMti / bhavyasvabhAva vinA, khoTA kAryanai yogai zUnyapaNuM thAI. parabhAvai na hoI. anai svabhAvaI na hoI, tivAre na hoI ja, anai abhavyasvabhAva na mAnii to dravyanAi saMyogai dravyAApaNuM thayuM joII. je mATe dharmAdharmAdikanaI jIva-puSNalAdikana ekAvagAhanAvagADha kAraNaI kAryasaMkara, abhavyasvabhAvai ja na thAi. tadddhavyanaI tattatkAryakSettAkalpana paNi abhavyatvasvabhAvagarbha ja chaI. ___ "AtmAdeH svavRttyanantakAryajananazaktirbhavyatA, tattatsahakArisamavadhAnena tattakAryopadhAyakatAzaktizca tathAbhavyatA, tathAbhavyatayaivAnaMtiprasaGga" iti tu haribhadrAcAryAH | 22-22 | vivecana- asti, nAsti, nitya, anitya, eka-aneka ane bheda tathA abheda Ama ATha svabhAvo samajAvIne have bhavyasvabhAva ane abhavya svabhAva graMthakArazrI samajAve che. aneka kAryakaraNazaktika je avasthita dravya chaiM. tehanaI kramika vizeSAntarAvirbhAvaI abhivyaGgya-bhavyasvabhAva kahiiM. trihuM kAliM paradravyamAMhi bhilatAM paNi parasvabhAvaI na pariNamavU, te abhavyasvabhAva kahiiM. annonnaM pavisaMtA, deMtA ogAsamaNNamaNNassa / melaMtA vi ya NiccaM, sagasagabhAvaM Na vi jahaMti // Page #300 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-11 585 avasthita (nitya) sarve paNa dravyo kALakrame aneka kAryo karavAnI zaktivALAM je che. te A bhavyasvabhAva che. tevuM = te te dravyomAM kramazaH vizeSAntaranA (navA navA paryAyonA) AvirbhAva paNe je abhivyaMgya = abhivyakta thavApaNu = pariNAma pAmavApaNuM che. te A bhavyasvabhAva che. sArAMza ke sarve paNa dravyo kALakrame AvanArA pota potAnA judA judA paryAyomAM je pariNAma pAme che. koI paNa eka paryAyamAM sadA-dhruva-sthira nathI rahetAM, paNa navA navA paryAyapaNe bhavyatA = pAmavA paNuM= thavA paNuM je varte che. te bhavya svabhAva che. tathA traNe kAlamAM paradravyonI sAthe bhaLavA chatAM (haLI maLIne rahevA chatAM) paNa vivakSita dravya paradravyanA svabhAve je pariNAma nathI pAmatuM. te abhavyasvabhAva che. ApaNo jIva anAdikALathI zarIrAtmaka pugalanI sAthe rahyo che. to paNa je jIva che. te pudgaladravya banI jato nathI ke pugaladravya jIva dravya banI jatuM nathI, te A abhavya svabhAvanA kAraNe che. dharmAstikAya anAdi-anaMtakALa adharmAstikAyanI sAthe rahe che paraMtu dharmadravya e adharmadravya banatuM nathI ke adharmadravya dharmadravya banatuM nathI te A abhavyasvabhAvanA kAraNe che. paMcAstikAya zAstramAM kahyuM che ke ekadravya bIjAdravyanI aMdara arasaparasa praveza karavA chatAM, eTale ke arasaparasa eka bIjA dravyane avakAza ApavA chatAM, ane nitya (sadAkALa) paraspara maLIne rahevA chatAM paNa svasvabhAvane pota potAnA dravyapaNAnA bhAvane) tyajatA nathI. te abhavyasvabhAva che. (A gAthA digaMbarAsnAyanA "paMcAstikAya" graMthanI sAtamI gAthA che.) bhavya svabhAva vinA, khoTA kAryanaiM yogaI zUnyapaNuM thAiM. parabhAvaI na hoI, anaiM-svabhAvaI na hoi tivAre na hoi ja. anaiM abhavyasvabhAva na mAniiM, to dravyanaiM saMyogaI dravyAntarapaNuM thayuM joiiM. je mATiM-dharmAdharmAdikanaI jIvapudgalAdikanaiM ekAvagAhanA'vagADhakAraNaI kAryasaMkara, abhavyasvabhAvaI ja na thAI tattadravyanaiM tattatkAryahetutAkalpana paNi abhavyatvasvabhAvagarbha ja chaiM. have bhavya-abhavya svabhAva jo na mAnIe to zuM doSa Ave ? te gurujI samajAve che ke jo bhavyasvabhAva na mAnIe to te te dravyomAM pratisamaye thanArAM kAryo sarve paNa khoTAM Tharaze. kAryo paryAyo) khoTA TharavAthI zUnyapaNuM ja thaze. te A pramANejo bhavyasvabhAva nathI. to koI paNa dravya pota potAnA je navA navA paryAyo(kAryo Page #301 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 586 DhALa-11 : gAthA-11 dravya-guNa-paryAyano rAsa rUpe thatAM parivartano) pAme che. te sarve paryAyo (bhavyasvabhAva nahI hovAthI) juThAM " Tharaze. jema ke mRrliMDamAMthI sthAsa-koza-kuzUla-ghaTAdi je je kAryo (paryAyo) thatA jagatamAM dekhAya che. te sarve kAryo (paryAyo) mithyA thaze. kAraNake dravyamAM te te bhAve pariNAma pAmavAno bhavyasvabhAva mAnyo ja nathI, tethI te te paryAyo thAya ja nahIM. ane tethI je parivartano thAya che te kAlpanika thaze. mithyA gaNAze. ane abhavyasvabhAva hovAthI paradravyarUpe to thAya ja nahIM. A rIte jotAM abhavyasvabhAva hovAthI parabhAve paNa thAya nahI, ane (bhavyasvabhAva na mAnIe to) svabhAve paNa pariNAma pAme nahIM. tivAra = tyAre te paryAyo thAya ja nahI, evo ja artha thAya. A rIte paryAyo mithyA thatAM paryAyavAna dravya paNa raheze nahIM tethI sarvathA zUnyatA Avaze. bhavyatA na mAnIe to svasvarUpe paryAyo na thAya, ane abhavyatA hovAthI pararUpe paNa pariNamana na thAya. eTale svarUpe ke pararUpe ema koI paNa svarUpe paryAyo thAya ja nahIM. tethI je koI paryAyo dekhAya che te saghaLA jhAMjhavAnA jaLanI jema khoTA ja Thare. paryAyo khoTA thatAM paryAyavAn dravya paNa mithyA thaze kAraNake paryAyo e vizeSo che. ane vizeSa vinAnuM dravya = sAmAnya hoya nahIM. jethI sarvathA zUnyatA Avaze. athavA bhavyasvabhAva na mAnIe to bIjo doSa eka evo paNa Ave che ke sarve dravyo je koI eka paryAyamAM pariNata thayelAM che te ja ekaparyAyamAM anaMtakAla raheze. bhIMtamAM citarelA citranI jema sarve paNa jIva-pudgalAdika dravyo pratiniyata eka ja paryAyamAM tyAMne tyAM coMTelA ja raheze. jarA paNa na hAle ke na cAle. AkhuM jagata atyaMta sthirabhAvavALuM ja banI jaze. paraMtu A paNa ucita nathI. kAraNake jagata tevuM dekhAtuM nathI. parivartana vALuM ja jagata dekhAya che. tethI avazya bhavyasvabhAva che ja. tene lIdhe ja dravya pota potAnA paryAyomAM (kAryomAM) pariNAma pAme che. kAryakaraNazaktivALuM dravya che. have jo abhavyasvabhAva na mAnIe to vivakSita dravyane (eTale ke vivakSita evA koI paNa eka dravyane) anya saMyoge (eTale ke anya evA bIjA dravyanA saMyoge) dravyAntaratA (anyadravyasvarUpatA) thaI jAya. jema ke zarIranI sAthe jIva anAdikALathI che. kAzmaNa vargaNAnA karmarUpe pariNAma pAmelA yugalo sAthe paNa jIva anAdikALathI che. chatAM jIva e pugaladravya rUpe dravyAntara thato nathI ke pudgala dravya jIvarUpe dravyAntara thatuM nathI. te saghaLo abhavyasvabhAvano pratApa che. evI ja rIte Page #302 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-11 587 dharmadravya ane adharmadravya eka ja AkAzamAM (lokAkAzamAM sarvatra) vyApIne sAthe maLIne ja rahelAM che. chatAM dharmadravya adharmadravyarUpe ane adharmadravya dharmadravyarUpe je zaMkara nathI pAmatuM, ekabIjAnA kAryono je zaMkara nathI thato te abhavyasvabhAvane lIdhe ja thato nathI. ema jANavuM. jo abhavya svabhAva na hota to anyadravyarUpe thaI jAta. ane tethI kAryasaMkara thAta. evI ja rIte jIvadravya ane pudgala dravyomAM anukrame caitanyAdinI hAni-vRddhi thavArUpa kSayopazama bhAvanAM kAryo, deva manuSya-tiryaMca Adi bhavo prApta thavArUpa audayika bhAvanAM kAryo, ane varNAdinI parAvRtti thavA rUpa pAriNAmika bhAvanAM kAryono je saMkara thato nathI te saghaLo abhavyasvabhAvano ja pratApa che. A rIte jotAM te te dravyomAM te te kArya karavAnI hetutA che. paraMtu anyadravyanA kAryanI hetutA anyadravyamAM je thatI nathI. te A abhavya svabhAvagarbhita ja jANavI. eTale ke dharmadravyamAM sthiti sahAyakatA je nathI, adharmadravyamAM gatisahAyakatA ja nathI. AkAzadravyamAM je gati-sthiti sahAyakatA nathI, jIvamAM je mUrtitA (rUpAdivALApaNuM) nathI. ane pugaladravyamAM je amUrtatA nathI. te saghaLI vAta A abhavyasvabhAvane lIdhe ja che. A rIte te te dravyomAM te te pota potAnA niyata) kAryanI hetutAnI je kalpanA che te bhavya svabhAvane lIdhe che. ane anyadravyanA kAryanI hetutAno je abhAva che. te A abhavya svabhAvane lIdhe che. praba- sarve paNa dravyomAM "abhavya svabhAva che" eTale paradravyarUpe parivartana bhale na thAo. paraMtu "bhavya svabhAva" hovAthI pota potAnA paryAyo (kAryo) pAmavAnI zakti to avazya che ja. to pachI kALakrame samaye samaye eka eka paryAya pAme, Ama kema kare che ? potAnAmAM potAnA to sarve paNa paryAyo pAmavAnI zakti vidyamAna hovAthI eka ja samayamAM sarve paryAyo pAmI levA joIe, potAnAM to te sarve kAryo karI levAM joIe. zA mATe krame krame ja kare che. ? Ama kema ? uttara- koI paNa dravyamAM potAnA sarve paNa paryAyo pAmavAnI zakti avazya che ja. to paNa te te paryAyo tevA tevA sahakArI kAraNonA maLavAthI ja thAya che. sahakArIkAraNonA mIlana vinA te te kAryo dravya pote paNa karI zakatuM nathI. jema bIjamAM aMkurAnA utpAdananI zakti hovA chatAM paNa jyAM sudhI IlA anila ane jalano sahayoga na maLe tyAM sudhI aMkurAnA utpAdanananuM kArya, bIja paNa karI zakatuM nathI. kAla-svabhAva-niyati-prArabdha ane puruSArtha ema pAMca kAraNo maLavAthI kArya thAya che tyAM dravyamAtramAM potAnA sarve paryAyo (PI) 15 Page #303 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 588 DhALa-11 : gAthA-12 dravya-guNa-paryAyano rAsa pAmavAnI je zaktimAtra sattArUpe rahelI che te bhavyatA (bhavyasvabhAva) kahevAya che. paraMtu kALakrame thanArAM te te kAryo thavAno kALa-svabhAva-niyati vigere pAke che. nimittono sahayoga maLe che. tyAre te te samaye te te dravyamAM te te kArya karavAne anurUpa je viziSTa zakti pragaTa thAya che. tene "upadhAyakazakti" athavA bhavyatAne badale "tathAbhavyatA" kahevAya che. te upadhAyaka zaktinA kAraNe (tathA bhavyatA pAkavAnA kAraNe) kALakrame paryAyo thAya che. pUjya AcAryazrI haribhadrasUrijI ma0 zrI kahe che ke AtmAdeH svavRttyanaMtakAryajananazaktirbhavyatA, tattatsahakArisamavadhAnena tattatkAryopadhAyakatAzaktizca tathAbhavyatA, tathAbhavyatayaivAnatiprasaGga iti tu haribhadrAcAryAH 22-22 | AtmAdi sarve paNa dravyomAM pota potAnAmAM rahelAM je anaMta kAryo (paryAyo) che. tenI je, utpAdana zakti che. te bhavyatA kahevAya che ane te te sahakArikaraNonA samIpapaNAthI (samavadhAnathI-sahakArathI) te te kAryane anurUpa, kAryanI niSpAdaka evI je viziSTa zakti bane che. ke jene upadhAyakazakti kahevAya che. tene ja "tathAbhavyatA" kahevAya che. A tathAbhavyatA jyAre pAke che tyAre te te kArya thAya che. A rIte tathAbhavyatA mAnavAthI eka sAthe sarve kAryo karavAnI (paryAyo pAmavAnI) ativyApti AvatI nathI. "bhavyatA" badhA ja paryAyanI che. paraMtu jyAre jenI "tathAbhavyatA" pAke che. tyAre ja te paryAya bane che zeSa paryAyo banatA nathI. mAtra tirobhAve ja rahe che. A navamA-dasamA be svabhAvo samajAvyA. / 193 || paramabhAva pAriNAmikabhAva, pradhAnatAI lIjaI jI | e viNa mukhya rU5 kima dravyaI prasiddha rIti dIjaI jI . e sAmAnya svabhAva IgyAraha, sakala dravyanaI dhAro jI. Agama artha vicArInaI jagi, sujasavAda vistArojI // 11-12 //. gAthArtha- anaMta dharmomAMthI pradhAnatAe je dharma levAya che. te paramabhAvapAriNAmika nAmano svabhAva kahevAya che. A svabhAva vinA dravyanuM mukhya svarUpa prasiddhi pramANe kevI rIte ApI zakAya ? A agyAra sAmAnyasvabhAvo che. ane te sarve dravyomAM che. A AgamazAstronA artho vicArIne jagatamAM (tamAro)sAro yazavAda vadhAro. | 11-12 | Page #304 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 589 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-11 : gAthA-12 , Tabo- svalakSaNIbhUta pariNAmikabhAva, pradhAnatAI paramabhAva svabhAva kahiI, jima jJAnasvarUpa AtmA. e paramabhAva svabhAva na kahiI to dravyanai viSaI, prasiddharUpa kima dIkaI ? anaMtadharmAtmaka vastunai eka dharma puraskAro bolAviI, teha ja paramabhAvanuM lakSaNa. 11. e agyAra sAmAnya svabhAva sarva dravyanai dhAravA. ehavA Agama artha vicArInaI jagamAMhi suyaza vistAro. II 11-12 || vivecana- asti, nAsti, nitya, anitya, eka, aneka, bheda, abheda, bhavya, abhavya Ama 10 svabhAvo samajAvIne have agyAramo paramabhAva nAmano sAmAnyasvabhAva samajAve che. svalakSaNIbhUta pAriNAmikabhAva, pradhAnatAI paramabhAvasvabhAva kahiiM, jima jJAnasvarUpa AtmA, e paramabhAvasvabhAva na kahiiM, to dravyanaiM viSaI prasiddha rUpa kima dIjaI ? anaMta dharmAtmaka vastunaiM ekadharma puraskAraiM bolAviiM teha ja paramabhAva- lakSaNa. 11 vastumAtra anaMtadharmAtmaka che. sarve vastuomAM anaMta anaMta dharmo che. anaMta evA te sarve dharmo vaDe vastu oLakhI-oLakhAvI zakAtI nathI, samajI ke samajAvI zakAtI nathI. anaMtA dharmomAMthI prasiddha evA koI paNa ekadharma vaDe vastu oLakhavIoLakhAvavI sulabha paDe che. tema karavAmAM vilaMba thato nathI. pradhAna evA je dharmavaDe vastu oLakhavI oLakhAvavI sulabha paDe che. te dharma vastunuM lakSaNa banI jAya che. te svabhAva paramabhAva svabhAva kahevAya che. dravyanA potAnA lakSaNa rUpe banelo je pariNAmikabhAva (vastunA sahaja svabhAvarUpe rahelo pradhAna dharma = parama bhAva) che. te anaMtadharmomAM pradhAna hovAthI tene "paramabhAva svabhAva" kahevAya che. jema ke AtmA anaMtaguNadharmo vALo hovA chatAM "jJAnasvarUpa AtmA" je kahevAya che. e paramabhAvasvabhAva nAmano agyAramo sAmAnya svabhAva che. jo A paramabhAvasvabhAva na mAnIe to anaMtadharmAtmaka vastunI oLakhANa kevI rIte karavI? anaMtadharmAtmaka vastunuM svarUpa jyAM hoya, tyAM prasiddha svarUpa konA AdhAre apAya? te mATe anaMtadharmAtmaka vastune viSe prasiddhasvarUpa ApavAmAM kAraNabhUta evA ekadharmane pradhAnapaNe AgaLa karIne vastusvarUpa bolIe ane bolAvIe, Page #305 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 590 DhALa-11 : gAthA-12 dravya-guNa-paryAyano rAsa samajIe ane samajAvIe te A paramabhAvasvabhAvanuM lakSaNa jANavuM. A agyAramo sAmAnya svabhAva thayo. e 11 sAmAnyasvabhAva sarvadravyanaiM dhAravA. ehavA Agama artha vicArInaiM jagamAhi suyaza vistAro. | 22-22 A pramANe kula agyAra sAmAnyasvabhAvo samajAvyA. A agyAre svabhAvo sarvadravyone viSe hoya che. ema dhAravuM. AvA suMdara AgamanA artho vicArIne evA sArA vidvAna bano ke A jagatamAM tame tamArA ane jainazAsananA sArA yazavAdane vadhAranArA bano. "sujasavAda" zabda lakhIne graMthakartAe garbhitapaNe potAnuM nAma sUcavyuM che. 194 agyAramI DhALa samApta * Page #306 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ( DhALa- bAramI jI ho cetanabhAva te cetanA, lAlA ulaTa acetana bhAva / jI ho cetanatA viNa jIvanai, lAlA thAI karma abhAva che - caturanara dhAro artha vicAra / 12-1 / jI ho jo cetanatA sarvathA, lAlA vinA acetana bhAva / jI ho dhyAna dhyeya guru ziSyanI, lAlA sI khapa zuddhasvabhAva che caturanara dhAro artha vicAra / 12-2 | gAthArtha- cetanapaNuM te cetanAguNa kahevAya che. tene ja cetanatA kahevAya che) tenAthI ulaTo = viparIta je guNa te acetanAguNa (acetanatA) jANavo. jo jIvamAM cetanatAguNa na mAnIe to karmono ja abhAva thaI jAya. ane jo sarvathA cetanatA ja che. arthAt acetanatAno abhAva mAnIe to zuddha svabhAva hovAnA kAraNe dhyAna dhyeya guru ane ziSya AdinI zI jarUra ? sAdhanAnI jarUra rahetI nathI. || 12-1,2 che. Tabo- hivaI AgalI DhALe cetana dravyanuM svarUpa varNavaI chaIM te jANojI. jehathI cetanapaNAno vyavahAra thAi, te cetanasvabhAva. tehathI ulaTo, te acetana svabhAva. jo jIvanaI cetanasvabhAva na kahi to rAgadveSa cetanArUpa kAraNa vinA jJAnAvaraNAdi karmano abhAva thAI. yata uktam snehAbhyaktazarIrasya, reNunA zrUiSyate yathA gAtram. / rAvinaya rmavanyo mavayevam che ? rUti 22-2 || jo jIvanai sarvathA cetanasvabhAva kahichuM, acetanasvabhAva na kahiI to acetana karmano-kadravyopazleSajanita cetanA vikAra vinA zuddha siddha sadazapaNuM thAi, tivAi Page #307 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-12 : gAthA-1-2 dravya-guNa-paryAyano rAsa dhyAna-dhyeya guru-ziSyanI sI khapa thAI ? sarvazAstra vyavahAra Ima phoka thaI jAuM, zuddhanaIM avidhAnivRttag paNi syo upakAra thAi ? te mATaiM "anavaLA yavALu:' kRtivat "acetana AtmA' ima paNi kathaMcida kahiiM. // 2-2 // 592 vivecana- agyAramI DhALamAM 11 sAmAnya svabhAvo kahyA. have A bAramI DhALamAM sarve dravyonA judA judA maLIne 10 vizeSasvabhAvo paNa che. te samajAve che. je svabhAva sarve dravyomAM varte te sAmAnya svabhAva. ane je svabhAva amuka pratiniyata dravyamAM ja varSe te vizeSasvabhAva. hivai AgalIDhAle cetanadravyanuM svarUpa varNavai char3a, te jANojI. jehathI cetanapaNAno vyavahAra thAI. te cetanasvabhAva. tehathI ulaTo, te acetanasvabhAva. jo jIvanaI cetanasvabhAva na kahiiM, to rAgadveSa cetanArUpakAraNa vinA jJAnAvaraNAdi karmano abhAva thAI. yata uktam snehAbhyaktazarIrasya, reNunA viSyate yathA gAtram / rAdveSavirunasya, jarmanatho matyevam // r // // -2 // have AgaLalI A 12mI DhALamAM prathama cetanadravyanuM svarUpa samajAve che. te dhyAna ApIne jANo. jIvadravyamAM ane pudgala dravyamAM kula 10 vizeSasvabhAvo che. temAMnA prathamanA be vizeSa svabhAvo, prathama cetanatA ane bIjo acetanatA kahe che. je svabhAvathI jIvamAM cetanapaNAno vyavahAra thAya che. A cetanadravya che" AvuM je svabhAvane lIdhe bolAya che. tathA je svabhAvane lIdhe sukha-duHkhano anubhava thAya che. anubhava thavA svarUpa cetanA jyAM dekhAya che samajAya che. anubhavAya che. te "cetanasvabhAva" jANavo. A svabhAva jIvadravyamAM hoya che. ane jIvanA saMyoge zarIramAM tathA jIvane lAgelI kAryaNavargaNAmAM paNa A cetanasvabhAva che kAraNa ke A banne dravyo jIvanI sAthe paraspara atyanta ekameka thayelAM che. jema viSa ane dUdha mizra thayelAM hoya tyAre viSa to viSa che ja, paraMtu tenA sahayogathI dUdha paNa viSa kahevAya che. A rIte banne dravyomAM cetanatA svabhAva che. jIvamAM cetanA svabhAva sahaja che. potAno che. ane karma tathA zarIramAM upacarita paNe che. tevI ja rIte A cetanAthI ulaTo je svabhAva te acetanasvabhAva. te mukhyatve jIva sivAyanAM pAMce dravyomAM che chatAM A acetanasvabhAva jIvamAM paNa che A jIvanI jeTalI jeTalI cetanA karmo dvArA avarAyelI che. teTalo teTalo acetanasvabhAva paNa jIvamAM che. Page #308 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-12 : gAthA-1-2 593 ahIM darekanA manamAM AvuM samajAyeluM hoya che ke jIva e cetana che ane pugala e acetana che. jyAre A rAsamAM ema samajAvAya che ke jIvamAM paNa cetanaacetana bane svabhAva che ane pugalamAM paNa cetana acetana bane svabhAva che. ahIM samajAvanArano Azaya e che ke jIva pote cetana to che ja. ane karmonA saMyoge avarAyelI cetanAne AzrayI acetanasvabhAvavALo paNa kahevAya che karmono saMyoga dUra thatAM acetanasvabhAva cAlyo jAya che. jyAre cetanasvabhAva kyAreya paNa cAlyo jato nathI. nigodAvasthAmAM paNa alpa cetanA avazya anAvRta ja rahe che. tevI ja rIte jIvane lAgelAM karmo tathA zarIra acetana hovA chatAM paNa jIvanA saMyoge sacetana svabhAvavALAM kahevAya che. tethIja sAdhu ma. sA. koI paNa strInA zarIrano, (athavA zarIranA koIpaNa eka bhAgano), tathA sAdhvIjI ma. sA. puruSanA zarIrano (athavA zarIranA aMgulImAtra bhAgano) paNa sparza karatA nathI. ane sparza thaI jAya to saMghaTTo thayAno doSa gaNe che. ekalo AtmA to rUpAdithI rahita che. eTale sparzathI paNa rahita ja che. tethI AtmAno sparza to thavAno ja nathI. ane zarIrane jo kevaLa acetana ja mAnIe to ghaTapaTanA sparzanI jema vijAtIyanA zarIranA sparzamAM paNa doSa na gaNAya. paraMtu doSa gaNAya che. ane tethI ja sparza karAto nathI mATe zarIra ane karmo paNa jIvanA yoge cetanasvabhAvavALAM che. chatAM jIva cAlyo jAya che tyAre zarIra cetanasvabhAva tyajI de che. acetanasvabhAva kyAreya paNa tyajatuM nathI. tethI mukhyatve acetanasvabhAva che. A rIte jIvamAM cetanasvabhAva ane acetanasvabhAva bane che. paraMtu cetanasvabhAva sadA rahe che te potAno che. sahaja che. ane acetanasvabhAva chaghasthAvasthA sudhI ja taratamatAe varte che. kevalajJAna kAle te acetana svabhAva cAlyo jAya che. ATalI cetanasvabhAvanI pradhAnatA che viziSTatA che. evI ja rIte pudgaladravyamAM paNa bane svabhAvo che. paraMtu cetanasvabhAva jIvanA saMyogathI che. jyAre jIvano saMyoga chuTI jAya che tyAre cetanasvabhAva Takato nathI ane acetanasvabhAva sadA rahe che. mATe acetanasvabhAva pradhAna che. viziSTa che. Ama bheda jANavo. jIvamAM jo cetanasvabhAva na mAnIe to caitanya (jJAna) vinA ghaTa-paTanI jema A jIva sarvathA ajIva ja banI jAya tathA cetanA na hovAthI prIti-aprIti thavA rUpa rAga ane dveSa ghaTe nahIM tathA sukha duHkhano anubhava paNa thAya nahIM harSa-zoka paNa thAya nahIM ane rAgavALI cetanA ane dveSavALI cetanA rUpa karmabaMdhanuM kAraNa paNa Page #309 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 594 DhALa-12 : gAthA-1-2 dravya-guNa-paryAyano rAsa jIvamAM ghaTe nahIM ane te mAnyA vinA jJAnAvaraNIyAdi karmono baMdha paNa na ghaTe. zAstramAM ja kahyuM che ke (A prazamaratiprakaraNanI papamI gAthA che) "telathI siMcAyelA zarIranAM gAtro jema dhULanA rajakaNo vaDe AliMgana pAme che. tema rAga ane dveSathI yukta thayelA jIvane A pramANe karmano baMdha thAya che" A rIte jIvamAM cetanatA svabhAvanI yukti samajAvI. have jIvamAM acetanatAsvabhAvanI yukti samajAve che. jo jIvanaiM sarvathA cetanasvabhAva kahiiM, acetanasvabhAva na kahiiM, to acetanakarmano-karmadravyopazreSajanitacetanA vikAra vinA zuddhasiddhasadRzapaNuM thAI. tivAraiM dhyAna-dhyeya, guru-ziSyanI sI khapa thAiM ? sarva zAstravyavahAra ima phoka thai jAI. zuddhanaI avidyAnivRttaiM paNiM syo upakAra thAiM ? te mATaiM "alavaNA yavAgU:" tivat "mavetana mAtmA" Drama paga thaMcit +E 2-2 | jo jIvamAM sarvathA ekalo cetanasvabhAva ja che Ama mAnIe. ane acetanasvabhAva nathI Ama mAnIe to acetana evA karmonA udayathI thayelA jIvamAM vikAro mAnyA vinA, eTale ke acetana evA karmadravyonA upazleSathI utpanna thayelI rAga-dveSa-viSaya-vikAra ane vAsanA Adi vALI cetanAno vikAra mAnyA vinA sarve jIvomAM zuddha siddha jIvanI saMdezatA ja AvI jAya, ane jo sarve jIvo sattAgata rIte ja nahIM paNa pragaTa paNe paNa siddhasamAna zuddha ja che ema mAnIe to karma khapAvavA dhyAna karavAnI, dhyeyanuM lakSya bAMdhavAnI, koInA paNa guru thaIne upakAra karavAnI, ane koInA paNa ziSya banIne guru dvArA AtmAnI zuddhi karavAnI zI jarUra ? arthAt jo A jIva sarvathA cetana ja che, acetanatA (eTale karmodvArA AvRtatA) che ja nahIM, to sAdhanAnI zI jarUra che? kramazaH guNasthAnakavAra ArAdhanAnI paNa zI jarUra che ? ane jo ArAdhanA-sAdhanAnI jarUra ja na hoya to tene jaNAvanArAM sarve paNa zAstrono vyavahAra phogaTa = nirarthaka thaze. tathA vaLI sAMkhya vedAMtAdi darzanone anusAre puruSa kevaLa ekalo zuddha ja che. prakRti ane avidyA ja karmono kartA-bhoktA che. temAM pratibiMba mAtra AtmAnuM paDe che. paNa AtmA kaMI acetana nathI. zuddha ja che. Ama te darzanakAro ema mAne che. tema jo mAnIe to te prakRti ane avidyAnI nivRtti thAya eTale ke avidyA dUra thaI Page #310 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-12 : gAthA-3-4 595 jAya to paNa AtmAne zuM upakAra thAya? kaMI ja upakAra na thAya. ane AtmAne vaLagelI rahe to paNa zuM? kAraNake pote to pahelethI zuddha ja che. kevaLa cetanAmaya ja che. to pachI prakRti ke avidyA rahe ke jAya temAM AtmAno zo upakAra thAya ? paraMtu Ama thatuM nathI, prakRti ane avidyAnI nivRtti karavA mATe zAstrazravaNa tattvaciMtana Adi dharmakAryo karAya che. teo paNa dharmakArya kare ja che. tathA te avidyAdinI nivRtti mATe prayatnavizeSa paNa karAya ja che. tethI tenA saMyoge kathaMcit acetanasvabhAva paNa jIvamAM che ema mAnavuM joIe. jema banAvelI yavAgU (rAbaDI) mAM joIe teTaluM lavaNa (mIThuM) na hoya ane alpa lavaNa aMdara hoya to alpa lavaNa hovA chatAM paNa mAtrA alpa hovAthI "navaUT thavAnuH" cavANumAM (rAbaDImAM) lavaNa che ja nahIM. Ama bolAya che. tema A AtmAmAM jyAre cetanA karmothI avarAyelI hoya, tyAre teTalA pramANamAM anAvRta cetanA ISa (alpa) hovAthI A "AtmA acetana" che Ama paNa kahevAya che. tethI AtmAmAM kathaMcit acetana svabhAva paNa che. Ama mAnavuM joIe. evI ja rIte pudgaladravyamAM pradhAnatAe acetanasvabhAva che. paraMtu jIvanA saMyoge cetanasvabhAva paNa temAM che. eTale ja vijAtIya vyaktinA zarIrano sparza karAto nathI. || 195-196 // jI ho mUrtabhAva mUrati dharo, lAlA ulaTa amUrtasvabhAva jI ho mUrtatA na jIvanaI, lAlA to saMsAra abhAva. I caturanara, dhAro artha vicAra / 12-3 || jI ho amUrtatA viNa sarvathA, lAlA mokSa ghaI nahIM tAsI jI ho eka pradeza svabhAvatA, lAlA akhaMDa baMdha nivAsa | caturanara, dhAro artha vicAra || 12-4 || gAthArtha- rUpa rasAdika guNAtmaka mUrtine je dhAraNa kare te mUrtasvabhAva. tenAthI ulaTo te amUrta svabhAva. jo jIvane mUrtitA na mAnIe to saMsArano ja abhAva thAya. ane jo amUrtatA sarvathA na lahIe, to te jIvane mokSa ghaTe ja nahIM. tathA vaLI dravyomAM je akhaMDita baMdhapaNuM (akhaMDita piMDapaNuM) raheluM che. te ekapradezasvabhAvatA che. 12-3,4 || Page #311 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa Tabo- mUrti ka. rUpa, rasa, gaMdha, sparzAdi sanniveza, te jehathI dhariiM. te mUrtasvabhAva. tehathI viparIta te amUrtasvabhAva. jo jIvanau kathaMcit mUrtatAsvabhAva nahIM, to zarIrAdi saMbaMdha vinA gatyaMtara saMkrama vinA saMsArano abhAva thAuM. || 12-3 || 596 DhALa-12 : gAthA-3-4 anaiM jo lokadRSTa vyavahArau mUrtasvabhAva ja AtmAnau mAniU to mUrta, te hetu sahasraU paNi amUrta na hoI, tivAra mokSa na ghaTaiM. mUrtatvasaMvalitajIvanaU paNi aMtaraMga amUrtasvabhAva mAnavo. ekapradeza svabhAva te, te kahiiM, je ekatvapariNati, akhaMDAkAra baMdha ka. sanniveza, tehano nivAsa-bhAjanapaNuM. // 12-4 // vivecana- cetanasvabhAva ane acetanasvabhAva samajAvIne have A be gAthAmAM mUrtasvabhAva ane amUrtasvabhAva samajAve che. mUrti . rUpa, rasa, gaMdha, zAMti sanniveza, te khethI thIirUM. te mUrtasvamAva. thI viparIta te amUrtasvabhAva. jo jIvanaI kathaMcid mUrtatA svabhAva nahIM, to zarIrAdisaMbaMdha vinA, gatyantarasaMkrama vinA saMsArano abhAva thAya // 123 // mUrtatA eTale mUrtine dhAraNa karavI te, have mUrti eTale zuM ? to TabAmAM kahe che ke mUrti kahetAM rUpa rasa gaMdha ane sparzAdi guNono Azraya, A guNono sanniveza (praveza-racanA), te rUpAdi guNonI racanA svarUpa mUrti, jenAthI (je svabhAvathI) padArtha AvI mUrtine dhAraNa kare che. te mUrtasvabhAva jANavo. rUpAdiguNovALI AkRtine dhAraNa karavAnI je yogyatA te A svabhAva samajavo. tenAthI viparIta eTale ke rUpa rasAdi guNone dhAraNa na karavAno je svabhAva te amUrta svabhAva jANavo. rUpa-2sa-gaMdha sparzadiguNo vALApaNuM te mUrtatA ane te guNothI rahitapaNuM te amUrtatA kahevAya che. dharma-adharma-AkAza ane kALa A cAradravyo rUpa rasa gaMdha ane sparzAdi guNothI rahita che. mATe te amUrtasvabhAvavALAM ja che. A cAra dravyomAM mUrtasvabhAva nathI. paraMtu jIva ane pudgalamAM mUrta ane amUrta Ama banne svabhAvo che. te A pramANe- jIva dravya pote svayaM rUpa rasAdithI rahita che. mATe jIvamAM amUrtatA suprasiddha che. ane pudgaladravya svayaM pote rUpa rasAdithI sahita che. mATe pudgaladravyamAM mUrtatA suprasiddha che. chatAM jIvamAM kathaMcid mUrtatA ane pudgalamAM kathaMcit amUrtatA paNa che. te A pramANe Page #312 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-12 : gAthA-3-4 597 zArIrika ane kArmaNavargaNAnAM (karmamaya banelAM) pugalonA gADha saMbaMdhathI jIva paNa kathaMcit mUrtatA svabhAvavALo che. amUrtatA jIvanI potAnI sahaja che. eTale ja muktidazAmAM paNa amUrtatA sadA rahe ja che. paraMtu pAradravyanA saMyoge mUrtatA paNa che. ane te mUrtitA paradravyano saMyoga rahe, tyAM sudhI ja rahevA vALI che. paNa tyAM sudhI mUrtatA avazya che ja. Ama svIkAravuM joIe. jo kathaMcit mUrtatA na mAnavAmAM Ave, to jIvane zarIrano saMbaMdha, tenA saMbaMdhe gatyantaragamana eTale ke ekabhavathI bIjAbhavamAM javA paNa, tenA saMbaMdhe rUpavAn karUpavAna, kALA-dhoLA-nIlA-pILA paNuM, tathA tenAthI thatA rAga-dveSa, tenAthI thatA karmonA baMdho, ane karmonA kAraNe thatA janma-maraNAdi rUpa saMsAra, A badhI ja vastuono abhAva thaI jAya. have jo jIvamAM kevaLa ekalI mUrtatA ja mAnIe ane amUrtatA sarvathA na. mAnIe to te jIvano kyAreya paNa mokSa na ghaTe, kAraNake amUrti evuM cetanadravya ja mokSe jAya che. mUrta cetanadravya jyAM sudhI mUrtitA tyaje nahIM tyAM sudhI te dravya karmanA saMbaMdhavALuM hovAthI teno mokSa thAya ja nahIM. tethI amUrtatA potAnI sahaja che. svAbhAvika che. ane mUrtatA pugaladravyanA saMbaMdhavALI che. tevI ja rIte pugaladravya svAbhAvika paNe rUpAdimAna hovAthI mUrtitA potAnI sahaja che. paraMtu jyAre bAdaraskaMdho galanasvabhAvane lIdhe jyAre sUkSmaskaMdharUpe pariNAma pAme che. athavA caNaka-yaNuka ane paramANu rUpe bane che tyAre "cakSathI agocara hoya te amUrta" evI vyavahAranayagamya amUrtatA te pudgaladravyamAM paNa Ave ja che. jo ke nizcayanayane mAnya "rUpAdithI rahita je hoya te amarta" AvI amUrtatA pugaladravyamAM kadApi thatI nathI. to paNa vyavahAranayane mAnya uparokta amUrtatA temAM paNa hoya che. 197ll A rIte jIva-pudgalamAM mUrtatA ane amUrtatA ema banne guNo bane dravyomAM che. TabAnI paMktinA artha A pramANe che __ anaiM jo lokadRSTa vyavahAraI mUrtasvabhAva ja AtmAnaiM mAniiM to mUrta, te hetusahasraI paNi amUrta na hoi. tivAraI mokSa na ghaTaiM. mUrtatvasaMvalitajIvanaiM paNi aMtaraMga amUrtasvabhAva mAnavo. ane jo lokamAM dekhAyelA vyavahAranA AdhAre AtmAmAM zarIradhArIpaNuM hovAthI kevala ekalo mUrtasvabhAva ja mAnIe to je A mUrtitA che. te mUrtatA hajAro upAyo karavA chatAM paNa ghaTa-paTanI mUrtitAnI jema jAya ja nahIM ane jo jIvadravya amUrti na bane, te vAre Page #313 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 198 DhALa-12 : gAthA-5-6-7 dravya-guNa-paryAyano rAsa (tyAre) jIvano mokSa kadApi na ghaTe. kAraNake zarIrAdithI rahita amUrta jIva ja mokSe jAya che. te kAraNathI (zarIra ane karmanA saMyoge) mUrtatva ne dhAraNa karanArA evA jIvamAM aMtaraMgapaNe (paramArthapaNe) amUrtasvabhAva paNa rahelo ja che. Ama jANavuM. ekapradezasvabhAva te, te kahilaM, je ekatvapariNatiM akhaMDAkAra baMdha, ka0 maniveza, tehano nivAsa-mAnanapaNuM. // 22-4 // have ekapradeza svabhAvatA ane anekapradeza svabhAvatA A be svabhAvo graMthakArazrI samajAve che. eka pradeza svabhAvatA te, tene kahIe ke je dravyanI ekAkAratArUpa pariNati che. asaMkhyapradezono piMDa hovA chatAM paNa je akhaMDAkAra rUpa saMbaMdha che. (ahIM baMdha kahetAM sanniveza racanAvizeSa che). te racanAvizeSano nivAsa te ekapradezasvabhAvatA jANavI. asaMkhya ane anaMta pradezovALA dravyanI je (ekAkAratA) ekAkArarUpa pariNita che. akhaMDa ekadravya paNe je piMDa banela che. te eka pradeza svabhAvatA jANavI. (tenA saMbaMdhI vizeSa vAta AgalI gAthAmAM Ave che). // 197 = 198 || jI ho anekapradeza svabhAvatA, lAlA bhinna pradeza svabhAva / jI ho jo nahIM eka pradezatA, lAlA bheda bahubhAva || caturanara, dhAro artha vicAra // 12-5 | jI ho kima sakaMpa-ni:kaMpatA, lAlA jo na aneka pradeza / jI ho aNu saMgati paNi kima ghaTai, lAlA deza sakala Adeza II caturanara, dhAro artha vicAra // 12-6 // jI ho deza-sakalabhedai dvidhA, lAlA dIThI jagamAM vRtti / jI ho pratyekai dUSaNa tihAM, lAlA bolaI "sammativRtti'' / / caturanara, dhAro artha vicAra // 12-7 // gAthArtha-- dravyomAM je je bhinna pradezavALApaNuM che te anekapradezasvabhAvatA che. jo ekapradeza svabhAvatA na mAnIe to koI paNa ekadravyanA paNa (potAnA pradezo pramANe) bahu bheda thaI jAya. ane jo aneka pradezasvabhAvatA na mAnIe to koIpaNa ekadravyamAM Page #314 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-12 : gAthA-5-6-7 je sakaMpa ane niSkapa ema be avasthA sAthe jovA maLe che te kema ghaTe ? tathA AkAzAdidravyane paramANuno saMbaMdha paNa kema ghaTe ? te mATe dezAdeza ane sakalAdeza ema be prakAranA Adezo jainazAstromAM che. A rIte dezAdeze ane sakalAdeze ema be prakAre padArthonI vRtti jagatamAM dekhAya che. koI paNa ekane mAnatAM (ane bIjAne na mAnatAM) dUSaNa ja Ave che. Ama sammati prakaraNanI vRtti kahe che. // 12-5,6,7 | 599 Tabo- anekapradezasvabhAva te kahiiM, je bhinnapradezayogaiM tathA bhinnapradezakalpanAiM anekapradeza vyavahArayogyapaNuM. jo ekapradezasvabhAva na hoI, to asaMkhyAta pradezAdiyogau bahu vacana pravRtti "eka dharmAstikAya'' e vyavahAra na hoI. ghaNA dharmAstikAya" ItyAdika thavuM joII. II 12-5 || jo anekapradezasvabhAva dravyanaiM na kahiuM, to ghaTAdika avayavI dezathI sakapa, dezathI niHkapa dekhiu chaiM, te kima milaU ? "avayava kapa paNi avayavI niSkampa'' ima kahiIM, to cannatti e prayoga kima thAuM ? dezavRttikapano jima paraMparAsaMbaMdha chaU, tima dezavRttikapAbhAvano paNi paraMparA saMbaMdha chaiM. te mATi "dezathI calaI chaIM, dezathI nathI calato'' e askhalita vyavahAraM anekapradezasvabhAva mAnavo. tathA anekapradezasvabhAva na mAniiM, to AkAzAdidravyaiM aNusaMgati kahitA paramANusaMyoga te kima ghaTaiM ? || 12-6 || eha ja yukti vistArI dekhADaI chaI. ekavRtti dezathI chaIM, jima kuMDaIM badara, naiM bIjI sarvathI chaIM. jima samAnavasradvayanI, tihAM pratyekaiM dUSaNa "sammativRtti" bolaU chaiM, paramANuna%0 AkAzAdikaiM dezavRtti mAnatAM, AkAzAdikanA pradeza anicchatAM paNi AvaU. anaIM sarvato vRtti mAnatAM paramANu AkAzAdi jAI. ubhayAbhAva to paramANunaU avRttipaNuM ja "yAvavizeSAmAvasya sAmAnyAmAvaniyatAt" tyAdri || 12-7 // pramANa thai thAI. vivecana- ekapradezasvabhAva samajAvIne have anekapradeza svabhAva samajAve che. anekapradezasvabhAva te kahiiM, je bhinnapradezayogaiM tathA bhinnapradezakalpanAI anekapradeza vyavahArayogyapaNuM. jo ekapradezasvabhAva na hoi to asaMkhyAtapradezAdiyogaiM bahu vacana pravRtti ' eka dharmAstikAya " e vyavahAra na hoi, "vaLA yaktijAya'' hatyAvi thavuM noD. // 22-1 // Page #315 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 600 DhALa-12 : gAthA-pa-6-7 dravya-guNa-paryAyano rAsa ekapradezasvabhAvatA ane anekapradezasvabhAvatA A be svabhAvo samajAve che. "akhaMDatA" "ekatA" je jaNAya che te ekapradezasvabhAvatA che. ane ghaNA avayavapaNuM, ghaNA aMzavALApaNuM je jaNAya che te anekapradezasvabhAvanA che. jema buMdIno banelo eka lADu che. temAM A "eka lADu" che. ema je kahIe chIe te eka pradeza svabhAvanA che. ane agaNita aneka dANAmaya te lADu che" A anekapradeza svabhAvatA che. A eka akhaMDa dravya che" evI je pratIti thAya che te jema eka pradezasvabhAvatA che. tevI ja rIte kALa dravya sivAya zeSa pAMce dravyomAM je bhinna bhinna pradezono yoga che. tathA akhaMDa ekapaNe jaNAtA dravyamAM je bhinna bhinna pradezo jaNAya che. te saghaLo aneka pradeza svabhAva jANavo. jema ke eka lADumAM je agaNita dANA dekhAya che. eka ghaTamAM je aneka paramANuo dekhAya che. eka paTamAM agaNita je tAra dekhAya che. te saghaLo aneka pradeza svabhAva jANavo. jo dravyomAM "eka pradeza svabhAva" na hoya to dharma-adharma ane eka jIva A traNa dravyo asaMkhya pradezovAnAM che. tethI temAM eka eka pradeza, e ja eka eka dravya banI javAthI bahuvacanavALI ja pravRtti thavI joIe paNa "A eka dharmAstikAya che" evo "eka" zabdavALo, tathA ekavacanavALo vyavahAra na thavo joIe. tevI ja rIte A eka adharmAstikAya dravya che ane A eka jIvadravya che Avo paNa vyavahAra na thAya, paraMtu pradezo asaMkhya hovAthI ane temAM ekasvabhAvatA na mAnavAthI A asaMkhya dharmAstikAya che. asaMkhya adharmAstikAya che. ane eka jIvamAM paNa asaMkhya pradezo hovAthI A asaMkhya jIvo che Avo vyavahAra thaze. e ja rIte AkAza anaMtapradezAtmaka hovAthI "A eka AkAza che ema vyavahAra thavAne badale anaMtAM AkAzadravyo che Avo vyavahAra thaze. tathA pudgalAstikAyamAM paNa jeTalA pradezo teTalAM dravyo kahevAze. paraMtu Ama kahevAtuM nathI. akhaMDa ekadravya kahevAya che. AvuM ja sarvatra bolAya che te saghaLo vyavahAra A eka pradeza svabhAvatAne AbhArI che. mATe sarve dravyomAM A svabhAva che. tathA jo aneka pradeza svabhAvatA na mAnIe to A dravya asaMkhya ane anaMta pradezovALuM che Avo je zAstravyavahAra che te na thAya. kALadravya jema eka che. tenA pradezo nathI tema dharmAdi dravyo paNa eka che tenA pradezo nathI evo artha thAya. ane jo Ama hoya to pAMca astikAryanuM vidhAna vyartha bane. je barAbara nathI. paNa dareka dravyomAM yathocita bhinna bhinna pradezo che. te A ane pradeza svabhAvatA che. 199 Page #316 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 601 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-12 H gAthApa-6-7 jo aneka pradezasvabhAva dravyanaI na kahiiM. to ghaTAdika avayavI dezathI sakaMpa, dezathI niHkampa dekhiiM chaI, te kima milaI ? "avayava kaMpaiM paNi avayavI niSkampa" rUma diuM, to "vanati' prayoga kima thArU ? dezavRtti kampano jima paraMparAsaMbaMdha chaI, tima dezavRtti kampAbhAvano paNi paraMparAsaMbaMdha chaI. te mATiM "dezathI calaI chaI" "dezathI nathI calato" e askhalita vyavahAraiM anekapradezasvabhAvatA mAnavo. jo dravyamAM aneka pradezasvabhAvatA na mAnIe, ane kevaLa eka pradezasvabhAvatA ja mAnIe to ghaTa paTa Adi dravyomAM eka bhAga sakaMpa ane eka bhAga niSkapa je dekhAya che te saMbhave nahiM. koI eka avayavI dravyamAM eka dezathI (amuka bhAgamAM) sakaMpatA ane bIjA dezathI (bIjA bhAgamAM) niSpakaMpatA spaSTa jaNAya ja che. jema ke eka vaktA sTeja upara bhASaNa karatA hoya tyAre samajAvavAmAM hAtha ane mukhanA hAvabhAva karatA hovAthI sakaMpa che ane zarIrano bAkIno bhAga eka sthAne sthira hovAthI niSpakaMpa paNa che. ghaTa-paTamAM paNa pavanathI uparano eka bhAga calita che. ane bIjo bhAga nIceno acalita che. A rIte sakaMpa nikaMpa bane che AvuM cAkSuSapratyakSathI dekhAya ja che. tethI jo anekapradezasvabhAvatA na mAno to bhinna bhinna bhAga na mAnavAthI bhAgAzrita sakaMpa-niSkapa Ama A ubhaya svarupa ghaTe nahIM. ahIM naiyAyika Avo prazna kare che ke "avayavo ane avayavI A bane ekAnta bhinna che. paraMtu avayavI samavAyasaMbaMdhathI avayavomAM varte che. tethI judo dekhAto nathI. paraMtu jyAM sukaMpa ane niSkapa jaNAya che. tyAM avayavo ja sakaMpa che. avayavI dravya niSkapa che. Ama kaMpatA avayavonI ja mAtra che. ane niSkapatA avayavInI ja mAtra che. Ama mAnI laIe to zuM doSa? arthAt Ama ja che ema mAnone ? uttara- tenuM nirasana karatAM graMthakArazrI kahe che ke jo avayavo ja sakaMpa hoya to avayavo ghaNA hovAthI bahuvacanavALo ja prayoga thavo joIe, jema "pada: ratnati" ahIM vanati no prayoga na thavo joIe. kAraNa ke je (avayavo) che. te ja cAle che te bahu che. ane je avayavI che. te eka che. paraMtu tamArA kahevA pramANe te avayavI to niSpakaMpa che. mATe avayavo ghaNA che. ane te calita che. tethI ratnati prayoga kema thAya? ratnati Ama bahuvacanavALA prayogo thavA joIe paraMtu ratnati ItyAdi ja prayogo thAya che. te mATe avayavI paNa sakaMpa che. Page #317 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 602 DhALa-12 : gAthA-5-6- dravya-guNa-paryAyano rAsa have kadAca tame ema kaho ke dezabhAgamAM rahelA avayavomAM rahelI kaMpanakriyA paraMparAsaMbaMdhe avayavamAM paNa varte che. (sva = kaMpanA, mAzraya = avayava, samata = temAM samavAya saMbaMdhathI rahenAra avayavI che. A saMbaMdhathI eTale ke svAzrayamatatvasaMbaMdhathI) te kaMpanakriyA avayavamAM paNa rahe che. sArAMza ke kaMpanakriyA samavAya saMbaMdhathI to avayomAM ja varte che. avayavImAM nahI. kAraNa ke guNa ane kriyA, guNavAnamAM ane kriyAvAnamAM samavAyasaMbaMdhathI varte che. paraMtu avayavomAM rahelI te kriyA, svAzrayasamavetatvasaMbaMdhathI avayavImAM paNa rahe che. kAraNa ke sva = kaMpanakriyA, teno Azraya = avayavo, temAM samaveta = samavAyasaMbaMdhathI rahela avayavI che. Ama jo kaho to asaMkhya pradezonA banelA dravyamAM koI eka bhAgamAM je kaMpatA che. eTale ke koI eka teza = dezabhAgamAM vRtti = rahelI meno = kaMpanakriyAno saMbaMdha svAzraya samatatva saMbaMdharUpa paraMparAe sarvabhAgamAM che. tevI ja rIte bIjA dezabhAgamAM rahelo kaMpanakriyAno abhAva paNa paraMparAsaMbaMdhe te AkhA dravyamAM che ja. A rIte dezabhAgavizeSathI kaMpana ane bIjA dezabhAga vizeSathI kaMpanAbhAva Ama bane bhAvo akhaMDa evA avayavImAM jaNAtA hovAthI A ghaTa "dezathI cAle che ane A ghaTa dezathI cAlato nathI" Avo ubhaya svarUpavALo ja asmalita vyavahAra jovA maLe che. te mATe tevA vyavahArathI dravyomAM anekapradeza svabhAvatA avazya rahelI ja che. Ama jANavuM. tathA aneka pradezasvabhAva na mAniiM, to AkAzAdi dravyaiM aNusaMgati kahiMtAparamANusaMyoga, te kima ghaTai ? // 12-6 // tathA vaLI dravyomAM jo anekapradezasvabhAvatA na mAnIe to AkAzAdi traNa dravyone paramANuno saMyoga kema ghaTe ? paramANu eka AkAzapradezamAM rahe tevA kadavALo che. ane dharma-adharmadravya lokavyApI che. tathA AkAza lokAlokavyApI che. tethI A paramANunI sAthe A traNa dravyono saMyoga aneka pradezasvabhAvatA mAnyA vinA kema ghaTe? kAM to paramANune dharma-adharma ane AkAzadravya jevaDuM moTuM thavuM paDe, kAM to A traNa dravyone paramANu jevaDuM nAnuM thavuM paDe. paraMtu Ama banatuM nathI. ane koI paNa eka paramANu A traNe dravyonA eka bhAganI (eka pradezanI) sAthe spaSTa che ane anya pradezo sAthe aspRSTa che tethI A traNa dravyonI sAthe paramANunI spaSTatA ane aspaSTatA dvArA A traNe dravyomAM aneka pradezatA che Ama siddha thAya che. // 200 || eha ja yukti vistArI dekhADai chai-eka vRtti dezathI chai, jima kuMDai badara, naI bIjI sarvathI chai. jima samAnavastradvayanI. tihAM pratyekaI dUSaNa "sammativRtti" bolai chai. paramANunaiM AkAzAdikaI dezavRtti mAnatAM AkAzAdikanA pradeza anicchatAM Page #318 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 603 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-12 : gAthA5-6-7 paNi AvaiM. anaiM sarvatovRtti mAnatAM paramANu AkAzAdi pramANa thai jAi. ubhayAbhAvaI to paramANunaiM avRttipaNuM ja thAiM "yAvadvizeSAbhAvasya sAmAnyAbhAvaniyatatvAt" ityAdi | 22-7 | jo "anekapradeza svabhAvatA" na mAnIe to zuM doSa Ave? teja vAta bIjI viziSTa yukti jaNAvIne dekhADe che. koI paNa ekavastunuM bIjI vastumAM rahevApaNuM be jAtanuM hoya che. 1 dezathI vRtti ane 2 sarvathI vRtti. je vastu anya vastunA eka dezamAM rahe, paNa sarvatra na rahe te dezathI vRtti (rezatovRtti) kahevAya. jema ke "kuMDAmAM bora che" eka TopalAmAM bora bharyA hoya, to bora TopalAnA eka bhAgamAM che. TopalAno keTaloka bhAga borathI zUnya paNa che "kabATamAM dAgInA che" "gharamAM mANaso che" "beMkamAM paisA che" A badhA udAharaNo dezathI vRttinAM che. huM = ane, bIjI je vRtti che. te sarvathI vRtti (sarvatovRtti) kahevAya che. je jemAM hoya te temAM vyApIne sarvatra hoya te sarvatovRtti kahevAya che. jema ke "samAnavastrayanI" koI eka ghotI athavA sADI pahoLI karIne sukavI hoya, tenA upara teTalA ja mApanI bIjI dhotI athavA sADI sukavavAmAM Ave to eka vastranI sAthe anya vastranuM vartavuM je che te sarvatovRtti che. A ja rIte "talamAM tela" "dudhamAM sAkara" "pANImAM kalara" A badhAM udAharaNo sarvatovRttinAM che. aneka pradeza svabhAva na mAno to A be prakAranI vRttimAMthI koI paNa eka prakAranI ja vRtti mAnavI paDe. ane eka ja prakAranI vRtti mAnIe ane bIjA prakAranI vRttino apalApa karIe to dUSaNa ja Ave. kAraNa ke jagatanA padArtho judI judI rIte banne prakAranI vRttivALA uparanA udAharaNo pramANe jaNAya che. tethI ekAne koI paNa eka vRtti mAnavAmAM dUSaNa ja Ave che Ama sammatiprakaraNanI vRttimAM kahyuM che. have jo anekapradeza svabhAva na mAnIne to dharma-adharma ane AkAza A traNe dravyonI sAthe paramANu dravyanI vRtti ghaTe nahIM. jo dezathI vRtti mAno to eTale ke A traNe dravyonA eka dezabhAgamAM (eka AkAzapradeza jeTalA bhAgamAM) ja paramANuno saMyoga che. AkhA dravyamAM nahIM Ama jo mAno to AkAzAdi A traNe dravyonA pradezo che ja. A vAta tamArI IcchA hoya ke na hoya to paNa siddha thAya ja che. tamArI potAnI anicchA hovA chatAM traNe dravyonA pradezo che A vAta siddha thaI ja gaI. kAraNake paramANuno A traNe dravyonA eka pradeza sAthe ja saMyoga mAnyo che. zeSabhAgamAM nathI mAnyo mATe. have jo paramANunI A traNa dravyonI sAthe sarvato vRtti mAno to paramANudravyane (PI) 16 Page #319 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 604 DhALa-12 : gAthA-8 dravya-guNa-paryAyano rAsa A traNa dravyonI sAthe sarvabAjuthI vRtti karavA mATe A traNa dravya jevaDA pramANavALA thavuM joIze. arthAt paramANune potAne dharma-adharma dravya sAthe sarvato vRtti pAmavA mATe lokAkAza pramANa ane AkAza sAthe sarvato vRtti pAmavA mATe lokAloka pramANa thavuM paDaze. athavA A traNe dravyone paramANu jevaDu thavuM paDaze. ane jo paramANunuM AvaDu moTuM traNa dravyo jevaDuM pramANa na mAno to A traNa dravyo sAthe sarvatovRtti ja nahiM. Ama dezathI vRtti ke sarvatovRtti Ama banne pakSo mAnavAmAM doSo dekhAya che eTale ke dezathI vRtti mAnavAmAM traNa dravyonI saMpradezatA ane sarvatovRtti mAnavAmAM paramANunuM pramANa lokavyApI ane lokAlokavyApI thaI jAya che. Ama doSo dekhAya che. have jo "ubhayAbhAva" mAnavAmAM Ave to eTale ke paramANu dezanovRttivALo paNa nathI tathA sarvatovRttivALo paNa nathI Ama mAnavAmAM Ave to teno artha e thayo ke paramANunI vRtti ja jagatamAM nathI. paramANu jagatamAM che ja nahi. evo ja artha thaI jAya. kAraNake jyAM jyAM vizeSAno abhAva hoya che. tyAM tyAM nakkI sAmAnyano paNa abhAva ja hoya che. jema ke koI paNa eka vRkSanAM mUla, thaDa, zAkhA, prazAkhA, kula, phaLa ane pAMdaDAM jo nathI to teno artha e thayo ke tyAM te vRkSa ja nathI. kAraNa ke mUla-thaDa Adi vizeSo jo na hoya to vRkSAtmaka sAmAnya paNa nathI. athavA hAthapaga-peTa-mAthuM-pITha Adi vizeSo jo nathI to sAmAnya evuM zarIra paNa nathI. tevI rIte paramANunI jo dezathI paNa vRtti nathI ane sarvato paNa vRtti nathI to teno artha e thayo ke paramANunI vRtti ja nathI. paraMtu saMsAramAM Ama nathI. tethI aneka pradeza svabhAvatA mAnavI joIe. A rIte chae dravyomAM akhaMDitatA je bhAse che. te ekapradezasvabhAvatA che. ane saMkhyAta asaMkhyAta ke anaMta pradezonI je luMba jaNAya che. te anekapradeza svabhAvatA che. ItyAdi. || 199-200-201 | jI ho bhAva svabhAvaha anyathA, lAlA chaivibhAva vaDavyAdhi ! jI ho e viNa na ghaTatuM jIvanai, lAlA aniyata karmaupAdhi . catura nara, dhAro artha vicAra / 12-8 || gAthArtha- svabhAvAtmaka bhAvathI viparIta je bhAva te vibhAvasvabhAva kahevAya che. A ja moTI vyAdhirUpa che. A vibhAvasvabhAva mAnyA vinA A jIvane aniyata evI karma upAdhi je vaLage che. te ghaTe nahIM. / 12-8 | Page #320 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-12 : gAthA-8 605 Tabo- svabhAvathI je anyathAbhAva te vibhAvasvabhAva kahiU, te mahAvyAdhi rUpa chaI. e vibhAva svabhAva mAnyA vinA jIvanau aniyata kahatAM-nAnA dezakAlAdivipAkI karmaupAdhi na lAgo joIIM 3pAdhisandhayonyatA hi vimAvasvabhAvaH" || 12-8 || vivecana- cetana, acetana, mUrta, amUrta, ekapradezatA ane aneka pradezatA A cha svabhAvo samajAvIne have "vibhAvasvabhAva" nAmano sAtamo svabhAva samajAve che. svabhAvathI je anyathAbhAva te vibhAvasvabhAva. te mahAvyAdhi rUpa chai. e vibhAvasvabhAva mAnyA vinA jIvanaI aniyata kahatAM nAnA dezakAlAdivipAkI karmaupAdhi na lAgo joiiM. "upAdhisambandhayogyatA hi vibhAvasvabhAvaH " // 12-8 // dravyano potAno je mUla-sahaja svabhAva hoya, tenAthI anyathAbhAva arthAt viparIta evo je svabhAva. te vibhAvasvabhAva kahevAya che. jema ke jIvadravya potAnA svabhAvathI rAgadveSAdi doSa rahita zuddha buddha niraMjana nirAkAra che. jema ke siddhaparamAtmA, paraMtu pUrvabaddha karmodayathI auyikabhAve je krodha-mAna mAyA lobha rAga dveSa viSayavikAra ane vAsanAdi doSovALo A AtmA bane che. te saghaLo A jIvano vibhAva svabhAva che. ane saMsAra (janma maraNanI paraMparA) vadhAravAmAM A ja mukhyakAraNa che. tethI zuddha AtmatattvathI AtmAne bhraSTa karavAmAM A vibhAva svabhAva ja prabaLa hetu che. te kAraNe te "vaDavyAdhi" jalodara ane kensara jevo "mahAroga" svarUpa che. jema AvA mahArogo jIvane ghaNI pIDA karIne paNa aMte mRtyu ja pamADe che. tevI ja rIte A vibhAvasvabhAva A jIvane vikArI ane vilAsI banAvIne paNa aMte anaMta saMsAramAM rajhaLAve che. jIvamAM jo A vibhAvasvabhAva na mAnIe to A AtmA siddha paramAtmA samAna zuddha buddha niraMjana hovAthI nirvikArI evA A AtmAne karmono baMdha thavA rUpa upAdhi vaLagavI joIe nahIM. ane je A karmamaya upAdhi che. te judA judA jIve jIve judI judI aniyata dekhAya ja che. eTale ke judA judA kSetre ane judA judA kAle sarve jIvomAM vipAka phaLa pradAna karanArI che. karmano baMdha karanArA jIvomAM kASAyika pariNAma svarUpa A vibhAvasvabhAvanI jeTalI jeTalI tIvratA che. teTalo teTalo te te jIvane tIvra karmabaMdha thAya che. A pramANe pUrvabaddha karmonA vipAkodayarUpa upAdhine lIdhe thato evo A vibhAvasvabhAva che. te rAgAdi svarUpa che. ane te = Page #321 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 606 DhALa-12 : gAthA-9 dravya-guNa-paryAyano rAsa vibhAvasvabhAvathI aniyata evo navo karmabaMdha thAya che. Ama jANavuM. A karmabaMdha jyAre udayakALane pAme che tyAre jIvane deva-nAraka-tiryaca-manuSya, rogI-nirogI-rAjAraMka Adi anekarUpe vividhavipAka jaNAvanAra bane che. vibhAvasvabhAvanI saMkSipta vyAkhyA evI che ke "karmabaMdha thavArUpa upAdhinA saMbaMdhanI je yogyatA" te ja vibhAvasvabhAva kahevAya che. Ama jANavuM. tathA pudgaladravyanuM jIvanI sAthe maLIne jIvanA karmodaya pramANe judA judA AkAre je pariNamana thAya che. te pudgaladravyamAM paNa vibhAvasvabhAva che tethI jIvanA saMyoge pugalamAM paNa audayikabhAva manAya che. jo ke karmono udaya jIvane ja hoya che. to paNa jIvanA saMyoge ajIvane paNa ghaTe che cothA karmagraMthanI "modeva samo viro" A gAthAmAM "bhAve vaMthA 33 vi" A antima padamAM pugala skaMdho audayika bhAve paNa kahyA che. A rIte A vibhAva svabhAva jIva ane pugala ema be dravyomAM hoya che. tene 202 jI ho zuddhabhAva kevaLapaNuM, lAlA upAdhika ja azuddha / jI ho viNa zuddhatA, na mukti chaI, lAlA lepa vagara na azuddha che catura nara, dhAro artha vicAra / 12-9 | gAthArtha- kevaLapaNuM (ekalA ekadravyapaNuM) te zuddhasvabhAva. ane upAdhijanya je svabhAva te azuddhasvabhAva. jo zuddhasvabhAva na mAnIe to mukti na thAya. ane jo azuddhasvabhAva na mAnIe to karmano lepa na ghaTe. | 12-9 || bo- kevaLapaNuM ka. upAdhibhAvarahitAntabhavapariNata te zuddhasvabhAva. upAdhijanita bahirbhAvapariNamana yogyatA te azuddhasvabhAva chaI. jo zuddha svabhAva na mAniI, to mukti na ghaTaI. jo azuddhasvabhAva na mAniI, to karmano lepa na ghaTiI, gata - zuddhasvabhAva nai kadApi azuddhatA na hoI, azuddhasvabhAvanaI pachaI paNi zuddhatA na hoI" e vedAtyAdi mata nirAkariuM, ubhayasvabhAva mAnii, koI dUSaNa na huI, te vatI. II 12-9 I vivecana- have zuddhasvabhAva ane azuddhasvabhAva samajAve che. kevalapaNuM ka. upAdhibhAvarahitAnta vapariNata te zuddhasvabhAva. upAdhijanita bahirbhAvapariNamanayogyatA te azuddhasvabhAva chai. jo zuddhasvabhAva na mAniiM, to mukti na ghaTai, jo azuddhasvabhAva na mAnii, to karmano lepa na ghaTiiM. Page #322 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-12 : gAthA-9 607 kevaLapaNuM eTale ekadravyapaNuM, anAdikALathI jIva ane karmano (A be dravyono) saMyoga thayelo che. karma e paradravya hovAthI upAdhibhUta che. tenA saMyoge (audayikabhAvathI) AtmAmAM je je pariNati (paryAya) thAya che. jema ke deva-nArakI Adi paryAya, ekendriya viklendriyAdi paryAya, rAjA raMkAdi paryAya tathA zArIrika rogI nirogI paryAya je thAya che te paryAyapaNe AtmAnuM je pariNamana che. te azuddhasvabhAva jANavo. kAraNake te pariNamana karma nAmanA anya dravyanA saMyoga thAya che. ekalA eka jIvadravyathI A pariNamana thatuM nathI. ane upAdhibhUta je karmadravya che. tenA vinA kSAyikabhAve (tathA apekSA vizeSe kSAyopathamika bhAve ane aupazamika bhAve) kevaLa ekalA jIvadravyanA potAnA svAbhAvika guNomAM jIvadravyanuM je pariNamana thAya che. te zuddhasvabhAva jANavo. saMsArI jIvadravyamAM A banne bhAvo avazya hoya ja che. chelle nigodAvasthAmAM paNa yatkiMcit kSayopazamabhAva jJAnAvaraNIyAdino je che te zuddhasvabhAva jANavo. ane je audayikabhAva che ke jyAM karmonI paravazatAe jIvamAM tevuM tevuM pariNamana pAmavAnI je yogyatA varte che te azuddhasvabhAva jANavo. evI ja rIte pudgala dravyamAM potAnAmAM puraNa galana pAmavAno, ane varNa gaMdha rasa spardhAdi svakIya guNomAM parAvartana pAmavA rUpa je svabhAva che te (potAnA ekalAnuM ja pariNamana hovAthI eTale ke ekadravya viSayaka hovAthI) zuddha svabhAva kahevAya che. ane AtmAnA saMyoge (padravyanA saMyoge) pudgalonuM zarIrAdirUpe je pariNamana thAya che. te pudgaladravyamAM paNa azuddhasvabhAva samajavo. sArAMza ke kevaLa ekadravyanuM je sahaja pariNamana, arthAt upAdhi bhAva rUpe rahelA para dravyathI rahita potAnA guNomAM aMtargata rIte je pariNamana pAmavApaNuM che. te zuddhasvabhAva jANavo. jIvanuM jIvanA guNomAM ane pugaladravyanuM pudgalanA guNomAM je pariNamana pAmavApaNuM te zuddhasvabhAva jANavo. ane upAdhibhUta paradravyathI janya evuM je je bahirbhAva paNe pariNamana pAmavAnI yogyatA che. te azuddhasvabhAva kahevAya che. jIvamAM karma nAmanA para dravyanI paravazatAe je pariNamana pAmavAnI yogyatA che te, ane pudgala dravyamAM jIvanA saMyoge (jIvadravyanI paravazatAe) je pariNamana pAmavAnI yogyatA che. te azuddha svabhAva jANavo. dharmAdi zeSa cAra dravyo vyavahAranayathI apariNAmI che. te mATe te cAra ajIva dravyomAM jIvano ane pudgalano saMyoga che. paraMtu tenA saMyoge pugaladravyanI jema bhinna bhinna bhAve pariNamana pAmavApaNuM tenAmAM nathI tethI tyAM azuddhasvabhAva nathI, tathA azuddhasvabhAva nathI eTale zuddhasvabhAva paNa nathI. azuddha hoya to ja pratipakSapaNe zuddhano vyavahAra thAya che. Page #323 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 608 DhALa-12 : gAthA-9 dravya-guNa-paryAyano rAsa pANImAM mATI ke sAkara nAkho to ogaLI jAya eTale temAM te bhAve pariNAma pAmavAno svabhAva che. ane te ja pANImAM paththara nAkho to na ogaLe, kAraNake temAM tevo svabhAva nathI. tema jIva ane pugala dravyamAM paradravyanA yoge je pariNAma pAmavAnI yogyatA che. te azuddhasvabhAva che. ane dharmAdi dravyomAM paradravyanA yoge te te rUpe thaI javA paNe pariNamana pAmavAnI yogyatA ja nathI te mATe tyAM azuddha svabhAva nathI. ane azuddha svabhAva nathI mATe zuddha svabhAva paNa nathI. paraMtu te traNa dravyo pota potAnA guNomAM avazya pariNAma pAme ja che. - jIvadravyamAM jo zuddhasvabhAva na mAnIe ane kevaLa ekalo azuddhasvabhAva ja mAnIe to kadApi mukti na thAya. kAraNa ke azuddhasvabhAvavALu jIvadravya mukti pAme nahIM. tathA pudgaladravyamAM paNa jo zuddhasvabhAva na mAnIe to jIvanA prayatna vinA potAnA guNomAM pote jAte pariNamana pAmavAnI tathA layaNuka-caNakAdibhAve pariNamana pAmavAnI je yogyatA dharAve che te na ghaTe. tathA jIvamAM jo azuddhasvabhAva na mAnIe to karmano baMdha, ane tenA vipAkodayanA kAraNe citra-vicitrabhAve jIvanuM je pariNamana thAya che. te na ghaTe. pudgalamAM paNa jo azuddha svabhAva na mAnIe to jIvanA saMyoge pugalanuM audayikabhAve je pariNamana thAya che te na ghaTe. te mATe banne dravyomAM bane bhAvo varte che. ane te mAnavA joIe. "ata eva zuddhasvabhAvanaI kadApi azuddhatA na hoi, azuddhasvabhAvanaiM pachaiM paNi zuddhatA na hoi" e vedAntyAdi mata nirAkariuM. ubhayasvabhAva mAniiM, koi dUSaNa 1 phu. te vatI. 22-2 | | vedAnta darzanAdimAM Ama je kahyuM che ke "zuddhasvabhAvavALuM je dravya hoya, tene kyAreya paNa azuddhatA na thAya, jema ke brahmatattva. ane azuddhasvabhAvavALuM je dravya hoya, te pAchaLathI paNa kyAreya zuddha na thAya, jema ke saMsArI jIva" Ama vedAttio kahe che. Ama kahevAnuM kAraNa vedAntikanuM evuM che ke je brahma sat che te zuddha ja che. te kyAre ya paNa azuddha na thAya, ane jagat je mithyA che. te kyAreya paNa zuddha na bane. AvuM je vedAntikanuM mAnavuM che. te 3 ta va = A ame upara je be svabhAvo samajAvyA, tenAthI ja vedAntikano A mata nirAkRta (khaMDita) thayo. kAraNa ke kevaLa ekaluM zuddha ke azuddhasvabhAvavALuM koI dravya saMbhavatuM nathI tethI ubhayasvabhAva mAnavAmAM koI paNa dUSaNa nathI. jo AtmA kevaLa zuddha che ema kahIe to temAM azuddhatA Page #324 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-12 : gAthA-10-11 609 (karmano lepa) na ghaTe, ane dharmasAdhanA karavAnI jarUra paNa na rahe. tathA kevaLa azuddha kahIe to kyAreya zuddhatA (mukti na ghaTe. paraMtu ubhayasvabhAva mAnIe arthAt kathaMcit zuddha che. ane kathaMcit azuddha che Ama mAnIe to koI doSa Avato nathI. evI ja rIte pudgaladravyamAM paNa samajavuM tethI bane dravyomAM ane svabhAva che. // 202-203 / jI ho niyamita eka svabhAva je, lAlA upacarituM paraThANa / jI ho te upacarita svabhAva chaI, lAlA e viNa kima paranANa // catura nara, dhAro artha vicAra // 12-10 | jI ho karma sahaja bi bheda te, lAlA mUrta acetana bhAva / jI ho prathama jIvane vaLI siddhanaI, lAlA apara parajJasvabhAva che catura nara, dhAro artha vicAra . 12-11 // gAthArtha- je svabhAva ekasthAnamAM niyamita hoya, teno anya sthAnamAM upacAra karAya te upacarita svabhAva kahevAya che. A upacaritasvabhAva vinA paradravyanuM (paraviSayanuM) jJAna kema ghaTe ? / 12-10 || A upacaritasvabhAva 1 karmajanita ane ra svabhAvajanita ema be prakArano hoya che. tyAM jIvamAM je mUrtitA ane acetanatA kahevAya che. te prathama karmajanita upacarita svabhAva che ane siddha paramAtmAmAM je parajJa (paradravyane jANavApaNAno) svabhAva che. te aparabheda eTale bIjobheda che. arthAt sahaja upacarita svabhAva jANavo. || 12-11 | Tabo- niyamita ekarathAni nirdhAriuM, je ekasvabhAva. parasthAnaki upacarii te upacaritasvabhAva hoI, te upacaritasvabhAva na mAnidha, "svaparavyavasAyi jJAnavaMta AtmA" kima kahiche ? te mATache jJAnanai svaviSayatva to anupacarita chaiM, paNi paraviSayatva te parApekSAi pratIyamAnapaNai tathA paranirupita saMbaMdhapaNaiM upacarita chaiM. || 12-10 || te upacaritasvabhAva 2 prakAra chaiM, eka karmajanita, eka svabhAva janita, tihAM pudgalasaMbaMdhaiM jIvanaiM mUrtapaNuM anai acetanapaNuM, je kahiiM chaiM, tihAM Page #325 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 610 DhALa-12 : gAthA-10-11 dravya-guNa-paryAyano rAsa nauvahIva: e zati upacAra chaiM. te karmAnita chaI. te mATe te karmaja upacaritasvabhAva chaI, tathA te jIvane apara kahatAM bIjo, je sahaja upacaritasvabhAva, te siddhanai parApaNuM, tihAM koI karmopAdhi kaI nahiM. taduvAmAvArasUtre- akammassa vavahAro Na vijai, kammuNA uvAhI jAyati tti // 12-11 // vivecana- zuddhasvabhAva ane azuddhasvabhAva samajAvIne have chello dazamo "upacarita svabhAva" samajAve che. niyamita ekasthAniM nirdhArilaM, je ekasvabhAva. parasthAnakiM upacariiM, te . upacaritasvabhAva hoi, te upacaritasvabhAva na mAniiM, "svaparavyavasAyi jJAnavaMta AtmA" kima kahiiM ? te mATaI jJAnanaiM svaviSayatva to anupacarita chai. paNi paraviSayatva te parApekSAiM pratIyamAnapaNaiM tathA paranirUpitasaMbaMdhapaNaiM upacarita chaiM. // 12-10 // je svabhAva koIpaNa eka sthAnamAM nizcitarUpathI hoya, te ja svabhAvane parasthAnamAM (upacAra karIne) je mAnavo. te upacaritasvabhAva kahevAya che. jema ke mUrtitA (rUpIpaNuM) pudgaladravyamAM nizcita che. AtmAmAM nathI to paNa pugalanA saMbaMdhane lIdhe AtmAne paNa rUpI kahevA-mUrta samajavo te upacaritasvabhAva kahevAya che. evI ja rIte zarIra ane karmanA saMbaMdhe AtmAne acetana mAnavo, AtmAnA saMbaMdhathI zarIrane sacetana mAnavuM te saghaLo upacarita svabhAva jANavo. dharma adharma AkAza ane kALa A cAre dravyomAM je amUrtapaNu ane acetanapaNuM che. te potAno svAbhAvika paryAya hovAthI niyamitapaNe che. mATe anupacarita che arthAt svAbhAvika che. paraMtu A ja cAra dravyomAM je sahAya lenArA padravyone AzrayI ghaTAkAza-paTAkAzAdi je vyavahAra thAya che te upacarita svabhAva jANavo. A rIte chae dravyomAM A upacaritasvabhAva hoya che. jo te upacaritasvabhAva na mAnIe to "A AtmA svapara vyavasAyi jJAnavALo che" Ama je kahevAya che. te kema kahevAya ? tethI jJAnamAM potAno nirNaya karAvavApaNuM (svaviSayatva) je che. te to anupacarita che. arthAt vAstavika che. kAraNa ke pote potAno nirNaya karAvavAnA svabhAvavALuM to che ja. paraMtu jJAnaguNamAM je paraviSayatva che. eTale ke parano nirNaya karAvavApaNuM che te paranI apekSA rAkhIne pratIyamAna thAya che. tathA jJAnaguNa tAdAbhyasaMbaMdhathI (naiyAyikAdinA mate samavAyasaMbaMdhathI) bhale AtmAmAM ja hoya, to paNa viSayatA saMbaMdhathI paramAM paNa varte che. kAraNa ke "mArI vRSTi tyAM Page #326 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-12 : gAthA-10-11 611 sudhI pahoMce che. mArUM jJAna te viSayamAM paNa varte che Ama bolAya che. tethI jJAnamAM paravyavasAyitva je che te paranirUpita saMbaMdha dvArA che tethI te upacirata che te rIte jJAnaguNamAM je svavyavasAyitva che te anupacarita che paNa para vyavasAyitva je che te uparita che. // 204 || te upacaritasvabhAva 2 prakAra chaI. eka karmajanita, eka svabhAva janita, tihAM pudgalasaMbaMdhaiM jIvanaI mUrtapaNuM anaiM acetanapaNuM je kahiiM chaiM. tihAM "gaurvAhIkaH " e rItiM upacAra chaI. te karma janita chaI te mATiM te karmaja upacaritasvabhAva chaiM. te jIvane, apara kahatAM bIjo, je sahaja upacaritasvabhAva, te siddhanaiM parajJapaNuM, tihAM koi karmopAdhi chai nahIM. taduktamAcArasUtre - 'ammambhavavahAroLa vighnarU, muLA 3vAhI nAyati'' tti 52-25 te A upacaritasvabhAva be prakAre che. eka karmajanita uparita svabhAva eTale ke pUrve bAMdhelA karmonA udayathI Avelo svabhAva. ane bIjo eka je svabhAvajanita upacarita svabhAva. jemAM pUrvabaddha karyodaya kAraNa nathI. paraMtu vastuno sahaja svabhAva ja evo che ke parano paryAya potAnAmAM upacArAya te. tyAM pudgalonA saMbaMdhe jIvane je mUrtatA ane acetanatA kahevAya che. te zarIra-aMgopAMga Adi nAmakarmanA udayathI che. tethI te karmajanita upacaritasvabhAva jANavo. ochI buddhivALAne "A mANasa to jaDa che" Ama je kahevAya che. tyAM puruSamAM jaDapaNuM jema upacAra karAyuM che. tema pudgalasaMbaMdhI mUrtatA ane acetanatA jIvamAM uparita karAI che. te mATe A karmajanita uparita svabhAva che. ane te jIvane ja hoya che. kAraNake karmo jIvane ja hoya che. "" tathA aparasvabhAva eTale ke bIjo svabhAva ke je sahaja upacarita svabhAva che. te siddhaparamAtmAmAM siddhabhagavaMtomAM je parajJasvabhAva che te. arthAt paradravyane jANavApaNuM je che te sahaja upacaritasvabhAva jANavo. siddha paramAtmAno AtmA lokAlokavartI sarva paradravyone tathA tenA anaMtAnaMta paryAyone je jANe che. te dravyo ane paryAyo siddhAtmAthI para che anya dravya svarUpe che. chatAM siddhAtmAnA jJAnamAM pratibiMbita thAya che. Avo siddhAtmAnA jJAnano svabhAva che. tethI je A parajJapaNu che. te svAbhAvika che. temAM paradravyo ane paraparyAyo siddhathI bhinna che. siddhamAM nathI. paraMtu siddhaparamAtmAnuM jJAna jANavA paNe tyAM upacarita karAyuM che. mATe uparita svabhAva kahevAya che. paraMtu temAM karmamaya upAdhikAraNa nathI. tethI sahajaupacarita svabhAva kahevAya che. AcArAMgasUtramAM kahyuM che ke Page #327 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa karmarahita AtmAne karmonI upAdhi hotI nathI. tethI karmajanya vyavahAra tyAM hoto nathI. kAraNa ke upAdhi karmothI ja thAya che." ane siddhane karmamaya upAdhi nathI. AvI ja rIte pudgaladravyamAM jIvanA saMyogane kAraNe cetanapaNuM je kahevAya che. "A zarIra sacetana che" Ama je bolAya che te upacaritasvabhAva che. tathA pudgalaskaMdha khaMDa khaMDa thavAthI cakSuthI agocara jyAre thAya che tyAre nizcayanayathI rUpI hovA chatAM vyavahAranayathI je amUrtatA kahevAya che te paNa upacaritasvabhAva jANavo. tathA dharmAdi cAre dravyo amUrtapaNe ane acetanapaNe je varte che te potAno paryAya hovAthI vAstavika che te mATe anuparita che. paraMtu ghaTAkAza paTAkAza Adi rUpe paradravyanA saMyoge je vyavahAra thAya che. te ucaritasvabhAva jANavo. A rIte A upacaritasvabhAva chae dravyomAM hoya che. || 204-205 || 612 DhALa-12 : gAthA-12-13 jI ho dasai vizeSa svabhAva e, lAlA saba IkavIsa saMbhAli / jI ho savi huM pudgala jIva nai, lAlA pannarabheda chai kAli / / caturanara, dhAro artha vicAra | 12-12 // jI ho bahu pradeza cita mUrtatA, lAlA vibhAva zuddha azuddha / jI ho TALI Adima saMjuA, lAlA sola dharama mukha buddha II caturanara, dhAro artha vicAra // 12-13 // gAthArtha-- A 10 vizeSasvabhAvo jANavA. sarve maLIne kula 21 svabhAvo che. temAMthI pudgala ane jIvadravyane sarvasvabhAvo hoya che. paraMtu kALadravyane 15 ja svabhAvo hoya che. || 12-12 // bahupradezatA, cetanatA, mUrtatA, vibhAva, zuddha ane azuddha A cha svabhAvo TALIne kALane 15 svabhAvo hoya che. temAMthI prathamasvabhAva je bahupradezatA che te saMyukta karatAM kula 16 svabhAvo dharmAdi zeSa 3 dravyone hoya che. | 12-13 || Tabo- e dasaIM vizeSasvabhAva, niyatadravyavRtti mATaiM, e madhye pUrvokta 11 sAmAnyasvabhAva bheli, ti vAra-sarva milInaiM ekavIsa svabhAva thAi. pudgala jIvanaiM e 21 iM svabhAva hoI. tathA kAla dravyanau viSa 15 svabhAva hoIM. 21 mAMhithI 6 kADhiIM ti vAra . || 12-12 || Page #328 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 613 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-12 : gAthA-12-13 te kima kai ? te kahaI chaI - bahupadeza kahatAM anekapradeza svabhAva 1. cita, ka. cetanasvabhAva 2. mUrtatvasvabhAva. 3. vibhAva svabhAva 4. zuddhasvabhAva 5. azuddhasvabhAva 6. e kADhiiM. tivArai kAlanai 15 svabhAva thAi. dharmAstikAya adharmAstikAya AkAzAstikAya nai, Adima karatAM aneka pradeza svabhAva, te saMyuta karii, bIjA 5 TAlii, tivAra 16 svabhAva thAi. ekaviMzatirbhAvAH syurjIvapudgalayormatAH / thatInAM choDaza yu, vALe jIvaza mRtA: I ? | II 22-23 || vivecana- A 10 vizeSasvabhAvo jANavA. have kyA kyA dravyamAM sAmAnya ane vizeSa maLIne keTalA keTalA svabhAvo hoya che. te jaNAve che. e dasaI vizeSasvabhAva, niyatadravyavRtti mATaiM, e madhye pUrvokta 11 sAmAnyasvabhAva bheliI, ti vAraiM sarva milInaiM ekavIsa svabhAva thAiM. pudgalajIvanaiM e 21 iM svabhAva hoi. tathA kAladravyanaiM viSaI 15 svabhAva hoI. 21 mAMhi thI 6 hi6 ti vIraDuM | 22-2 A 10 vizeSasvabhAvo jANavA. je je svabhAvo amuka cokkasa dravyomAM ja hoya, paNa sarvadravyomAM sAdhAraNapaNe na hoya. te mATe te vizeSa svabhAva kahevAya che. niyata (eTale pratiniyata = amuka ja) dravyomAM vartanArA je svabhAvo te vizeSa svabhAva jANavA. A 10 vizeSasvabhAvomAM agyAramI DhALanI gAthA 5 thI 12mAM kahelA 11 sAmAnya svabhAvo bheLavIe, tyAre sarve maLIne kula 10 + 11 = 21 ekavIsa svabhAvo cha dravyonA thAya che. temAMthI pugalAstikAyadravya ane jIvAstikAyadravyane viSe () A (21$) ekavIse svabhAvo hoya che. A banne dravyomAM badhA ja svabhAvono saMbaMdha che. A vAta teramI DhALamAM vadhAre samajAvAze. tathA kALadravyamAM A 21 svabhAvomAMthI phakta 15 svabhAvo ja hoya che. bAkInA 6 svabhAvo kADhI nAkhIe tyAre 15 svabhAvo kALamAM hoya che. kALadravyamAM je 6 svabhAvo ghaTatA nathI te have pachInI gAthAmAM kahe ja che. // 206 / te kima chaI ? te kahai chaiM. bahupradeza kahatAM aneka svabhAva 1. cita ka. cetanasvabhAva 2. mUrtatvasvabhAva 3. vibhAvasvabhAva 4. zuddhasvabhAva 5. azuddhasvabhAva 6. e kADhiiM, tivAraI kAlanaI 15 svabhAva thAI. dharmAstikAya, adharmAstikAya, AkAzAstikAyanaiM Adima kahatAM-anekapradezasvabhAva te saMyuta kariiM, bIjA 5 TAliiM, tivAraiM 16 svabhAva thAiM. Page #329 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 614 DhALa-1 2 : gAthA-14 dravya-guNa-paryAyano rAsa kALadravyamAM je 6 svabhAva kADhI nAkhavAnA che. te kayA kayA che ? to te kahe che. 1 bahupradeza svabhAva kahetAM aneka pradeza svabhAvatA 2 cit zabda gAthAmAM che. tyAM cit kahetAM cetanasvabhAva, 3 mUrtitva svabhAva, 4 vibhAvasvabhAva, 5 zuddhasvabhAva ane 6 azuddhasvabhAva. A 6 svabhAva kADhIe tyAre kALadravyamAM 15 svabhAvo hoya che. 1 kALadravya pote eka samayAtmaka hovAthI pradezonA piMDAtmaka nathI. mATe tyAM anekapradeza svabhAva nathI. 2 kALadravya acetana hovAthI tyAM cetana svabhAva nathI. 3 varNa-gaMdha, rasa, sparza pugala dravya mAtrAmAM ja che kALa dravyamAM nathI tethI mUrta svabhAva tyAM nathI. 4 parabhAve pariNAma pAmavA paNuM kALamAM nathI tethI vibhAvasvabhAva te kAladravyamAM nathI. pa-6 karmamaya upAdhino saMbaMdha ja na hovAthI zuddhasvabhAva ke azuddhasvabhAva paNa nathI. A rIte kAladravyamAM 15 svabhAvo che. ane 6 svabhAvo nathI. dharma-adharma ane AkAza A traNa dravyomAM, je A cha svabhAvane kALamAM dUra karAyA che. temAMno je Adima kahetAM prathama svabhAva che ke jenuM nAma aneka pradeza svabhAva che. te saMyukta karIe eTale dharmAdi traNa dravyomAM laIe ane bAkInA pAMca ja svabhAva kADhIe tyAre 16 svabhAvo thAya che. sArAMza ke dharmAdi traNa dravyomAM aneka pradezasvabhAva hoya che. eTale uparokta cha svabhAvo na kADhatAM pAMca ja ochA karavA. jethI 1pane badale 16 svabhAvo te traNa dravyomAM hoya che. kAraNa ke A traNa dravyo asaMkhya ane anaMta pradezono piMDa hovAthI aneka pradeza svabhAvatA che. AlApapaddhitamAM A pramANe kahyuM che ke ekaviMzatiHbhAvAH syurjIvapudgalayormatAH / thatInAM pokeza yuH pajIvI kRtA: 5 che 22-3 | kula 21 svabhAvo che. temAMthI jIva ane pudagaladravyamAM badhA ja mAnelA che. dharmAdi traNa dravyomAM 16kahelA che. ane kALamAM 15 svabhAvo kahelA jANavA. zrIdevasena AcAryakRta "AlApapaddhatinI"A bIjI gAthA che. 207ll jI ho pramANa nayanAM adhigamAM, lAlA jANI eha svabhAva jI ho sujasa vibudhajanasaMgati, lAlA dharo citti zubhabhAva // caturanara, dhAro artha vicAra / 12-14 || Page #330 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 615 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-12 : gAthA-14 gAthArtha- pramANa ane nayonA abhyAsa karIne A 21 svabhAvo jANIne, ane sArA yazasvI paMDita puruSonI sobata karIne cittamAM uttamabhAvo dhAraNa karo. || 12-14 che. Tabo- e 21 svabhAva pramANa nayanai adhigamai kahatAM-jJAnaiM jANInaI, sujasa-zobhana anuyoga pariphAna-yazavaMta, je vibudha-paMDita, tehanI saMgati karI, sarva zaMkAdoSa TAlI cittamAMhi zubha bhAva dharo. [ 12-14 | vivecana- 10 vizeSasvabhAvo ane 11 sAmAnyasvabhAvo samajAvIne have tenA upara naya-pramANa dvArA vistRtajJAna meLavavAnI bhalAmaNa karatAM kahe che ke e 21 svabhAva pramANa-nayanaiM adhigamaI kahatAM-jJAnaiM jANInaiM, sujasa-zobhana anuyoga parijJAna-yazavaMta, te vibudha-paMDita, tehanI saMgatiM karI, sarva zaMkAdoSa TAlI, cittamAMhi rAma mAva thavo. | 22-24 | pramANa ane nayanA abhyAsa karIne A 21 svabhAvo jANavA jevA che. pramANa ane nayonA sUkSamajJAnapUrvaka A 21 svabhAvo jANIne, sArA yazavALA paMDita puruSo, eTale ke dravyAnuyoganA suMdara ane vistIrNajJAnamAM yazasvI banelA je paMDita puruSo hoya, temanI saMgati karIne (temano gADha paricaya karIne) temanA pAsethI ghaNuM ja anubhavajJAna meLavIne, AvA prakAranA sUkSmaviSayanA jJAnamAM thanArI zaMkAonA doSone TALIne manamAM pAkI zraddhA karavA rU5 uttama bhAvone jIvanamAM tame lAvo. pramANa ane nayono abhyAsa hoya to ja A svabhAvo samajAya tevA che. tethI prathama to pramANa ane nayono abhyAsa karavo joIe. te karyA bAda kayA kayA nayanI apekSAe A svabhAvo saMbhave che te vicArIne vistRtajJAnavALA banavuM joIe. tyArabAda A dravyAnuyoganA prakharAbhyAsI, te viSayanA sArAzAnavALA, ane te viSayamAM yazasvI banelA evA jJAnI gItArtha mahAtmAono paricaya karIne teonI pAsethI anubhavajJAna meLavIne, zaMkAdoSo dUra karIne sthirasamyakatvavALA bano evI hitazikSA graMthakArazrI ApaNane Ape che. ApaNe teonI hitazikSAne anusarIe. tathA "sujasa" zabda lakhIne garbhita rIte graMthakartAe potAnuM nAma paNa sUcavyuM che. te 208 ||. bAramI DhALa samApta Page #331 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 616 krama svabhAvanAM nAma vizeSa ane sAmAnya svabhAvonuM citra vizeSa ane sAmAnya svabhAvonuM citra hlFgtk; htsaltale | x |lsmine | x 1 cetana svabhAva 2 acetana svabhAva 1 1 0 abhavya svabhAva 21 paramabhAva svabhAva kula svabhAvo X 3 mUrtatva svabhAva 4 amUrtatva svabhAva 5 ekapradeza svabhAva 6 anekapradezasvabhAva 1 7 vibhAva svabhAva 8 | zuddhatva svabhAva 9| azuddhatva svabhAva 10 upacaritva svabhAva 11 - asti svabhAva 12 - nAsti svabhAva 13 nitya svabhAva 14 anitya svabhAva 15 eka svabhAva 16 | aneka svabhAva 17 bheda svabhAva 18 abheda svabhAva 199bhavya svabhAva 1 X xxx ha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 Xo X x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 X X x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 16 1 bo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 pudgala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 kaar * 1 X dravya-guNa-paryAyano rAsa svataH jIvane, parataH pudgalane parataH jIvane, svataH pAMce dravyane svataH pudgalane, parataH jIvane svataH jIvane, upacaritapaNe pudgalane kALa paramANune svataH, dravyomAM akhaMDavRttitva 1 1 x pAMcadravyomAM svataH,paramANumAM upacArathI zuddhAzuddha dravyArthika nayathI X x zuddhadravyArthikanayathI X 1 | azuddha dravyArthikanayathI 1 |asadbhUtavyavahAranayathI 1 |svadravya-kSetrAdika grAhaka nayathI 1 paradravya-kSetrAdika grAhaka nayathI 1 sattAgrAhaka dravyArthika nayathI 1 |pariNAmagrAhaka paryAyArthika nayathI 1 bhedakalpanA rahita zuddhadravyArthika nayathI 1 |bhedakalpanA sahita anvaya dravyArthika nayathI bhedakalpanA sApekSa dravyArthika nayathI abhedakalpanA sApekSa dravyArthika naya paramabhAva grAhaka naya paramabhAva grAhakanaya 1 1 1 |paramazuddhadravyArthikanaya 15 Page #332 -------------------------------------------------------------------------- ________________ ( DhALa- teramI svadravyAdika grAhakaI re, astisvabhAva vakhANi | paradravyAdika grAhakaI re, nAstisvabhAva mani ANio re ! catura vicArIe / 13-1 . utpAda vyaya gauNatA re, sattAgrAhaka nitya | koIka paryAyArthikaI re, jANo svabhAva anityo re ! catura vicArIe 13-2 / gAthArtha- svadravyAdigrAhaka evA dravyArthikanayathI astisvabhAva jANavo. tathA padravyAdikagrAhaka evA dravyArthikanayathI nAstisvabhAva jANavo. utpAda ane vyayane gauNa karanArA ane sattAne ja pradhAna karanArA dravyArthikanayathI nityasvabhAva jANavo. ane koIka (arthAt apUrva) paryAyArthikanayanI apekSAe anityasvabhAva jANo. ||13-1,2aa. Tabo- havAI svabhAvano adhigama nayaI karI dekhADaI chaI. akhisvabhAva dravyano chaI, te svadravyAdigrAhaka dravyArthika naya vakhANIeN 1. nAstisvabhAva chaI, te paradravyAdigrAhaka dravyArthika nayaI 2, 3, 4-sarvasti svarUpeLa, parUpe nAsti a 2-2 che. utpAda vyaya gauNatvai sattAgrAhaka dravyArthikanayai nitya svabhAva kahiOM 3. koIka paryAyArthika naya utpAda vyaya grAhaka hoI, teNaI karI anitya svabhAva jANo. 4. I 132 II Page #333 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 618 DhALa-13 : gAthA-1-2 dravya-guNa-paryAyano rAsa vivecana- agiyAramI ane bAramI DhALamAM je sAmAnya svabhAvo ane vizeSa svabhAvo samajAvyA. te kayA kayA nayanI apekSAe saMbhave ? te A DhALamAM samajAve che. arthAt 21 svabhAvo upara judA judA nayonI saMyojanA graMthakArazrI kare che. havai-svabhAvano adhigama nayaI karI dekhADai chai-astisvabhAva dravyano chai, te svadravyAdi grAhaka dravyArthika nayaI vakhANII 1. nAstisvabhAva chaiM. te paradravyAdigrAhaka dravyArthikanayaI 2. uktaM ca-sarvamasti svarUpeNa, pararUpeNa nAsti ca // 13-1 // uparokta DhALa-11 ane 12mAM je je svabhAvo samajAvyA. temAM "astinAsti" "nitya-anitya" "eka-aneka" "bhina-abhina" "bhavya-abhavya" Ama paraspara virodhI dekhAtA bhAvo AvyA che. eTale uparachallI rIte najara karatAM A svabhAvo na samajAya tevA che. athavA bhrama utpanna kare tevA che. vastu svarUpa tenu te ja hoya che. paraMtu paraspara virUddha dekhAtu te svarUpa joIne te kaI rIte saMgata thAya? te jANavA "nayo" nI apekSA jANavI jarUrI che. koI paNa vAta nayadRSTie jo vicAravAmAM Ave to bhrama bhAMgI jAya che. jema ke "amadAvAda zahera dakSiNamAM ane uttaramAM ema bane dizAmAM che ATaluM kahIe ane nayadaSTi na lagADIe to bhrama thAya. paraMtu jyAre naya lagADIe ke pAlanapuranI apekSAe dakSiNamAM che. ane vaDodarAnI apekSAe uttaramAM che" eTale bhrama bhAMgI jAya che. tema A svabhAvo samajAvavA mATe have nayo dekhADe che. arthAt have A svabhAvono abhyAsa nayoe karIne samajAve che. je prathama "astisvabhAva" che te svadravyAdine grahaNa karanArA dravyArthikanayathI jANavo. ane bIjo je "nAstisvabhAva" che. te paradravyAdine grahaNa karanArA dravyArthikanayathI jANavo. ekanI eka vastune jyAre svadravya, svakSetra, svakALa ane svabhAvathI vicAravAmAM Ave che. tyAre te astisvarUpa ja (che. Ama) dekhAya che. e ja vastune jyAre paradravya parakSetra parakALa ane parabhAvathI jovAmAM jANavAmAM ane vicAravAmAM Ave che. tyAre nAstisvabhAva ja dekhAya che. (vastu nathI, nathI, Ama ja dekhAya che.) jema ke "vasaMtaRtumAM amadAvAdamAM banAvelo lAlaraMgavALo mATIno eka ghaTa che" A ghaTane svadravyathI (mATI dravyathI) jo jozo. mATIno banelo ghaTa ahI che ? to jaNAze ke "hA", A mATIno ghaTa che. A svadravyathI astisvabhAva thayo. have te ja ghaTane "zuM A tAMbAno, sonAno, rUpAno ke bIjI koI anya dhAtuno banelo che ?" Ama jozo to samajAze ke "nA" A ghaTa tevo nathI, A Page #334 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 619 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-13 : gAthA-1-2 padravyathI nAstisvabhAva thayo. e ja rIte zuM amadAvAdamAM banAvelo che ? to "hA" A svakSetrathI astisvabhAva thayo. ane vaDodarA ke suratamAM banAvelo che? to "nA" A parakSetrathI nAsti svabhAva thayo. vasaMtaRtumAM banAvelo A ghaTa che ? to "hA" ane zizirAdi anya RtumAM banAvelo A ghaTa che to "nA" A svakAla ane parakAlathI anukrame asti-nAsti svabhAva thayo. A ghaTa zuM paripakva ane lAla che? to "hA" ane aparipakva ane kALAraMga vALo che to "nA" A svabhAvathI ane parabhAvathI anukrame astinAstisvabhAva thayo. A ghaTa ekano eka ja che. paNa e ghaTamAM je dravya kSetra kALa ane bhAva vaparAyAM che tene pradhAna karIe to svadravyAdigrAhakadravyArthikanaya kahevAya che. tene AzrayI te ghaTa sadA "asti" ja jaNAya che A prathama astisvabhAva te ghaTamAM che. Ama samajAvyuM tathA e ja ghaTamAM je dravya kSetra kALa ane bhAva vaparAyA nathI tene pradhAna karIe to te paradravyAdigrAhakadravyArthikanaya jANavo. tene AzrayI te ghaTa sadA "nathI-nathI = arthAt nAsti" ja jaNAya che. A bIjo nAstisvabhAva paNa te ghaTamAM che ja. A rIte sarve paNa dravyomAM A be svabhAvo nayabhedathI avazya che ja. anya zAstramAM kahyuM che ke "sarve paNa vastuo potAnA svarUpe che, ane parapadArthanA svarUpe nathI ja." A rIte A pahelo bIjo ema 2 svabhAvo jANavA. / 209 // utpAda vyaya gauNatvai sattAgrAhaka dravyArthikanayaiM nityasvabhAva kahiiM 3. koika paryAyArthika naya utpAda-vyaya grAhaka hoi, teNaI karI anityasvabhAvaM jANo. 4. te rU-2 | koI paNa vastunuM svarUpa jyAre vicArIe tyAre temAM upara challI rIte paraspara virodhI dekhAtuM paraMtu apekSAbhede samanvaya pAmatuM evuM be prakAranuM svarUpa hoya ja che. eka sthAyisvarUpa, ane bIju parivartanAtmakasvarUpa. A saMsAramAM evo koI paNa padArtha nathI ke jemAM sthAyisvarUpa na hoya, athavA mAtra sthAyisvarUpa ja hoya ane parivartanAtmakasvarUpa na hoya. paraMtu banne svarUpo sadAkALa hoya ja che. te te padArthamAM rahelA sthAyisvarUpanI jyAre jyAre vicAraNA karIe tyAre tyAre jANe te sthAyitattva ja aMdara che ema pradhAnapaNe dekhAI Ave che. paNa tethI temAM thatAM parivartanono apalApa kema karI zakAya ? jema ke sonAnA kramazaH banAvelA kaDu-kuMDala, keyura Adi (PI) 17 Page #335 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 620 DhALa-13 : gAthA-3-4 dravya-guNa-paryAyano rAsa parivartanomAM suvarNane ja pradhAnapaNe joIe to sthAyi tattva suvarNa che ja, ane e ja dekhAyA kare che. AvI dRSTine "dravyArthikana" kahevAya che. jyAre uttara paryAyano utpAda ane pUrvaparyAyano vyaya jemAM gauNa che. ane "sattA" arthAt dhRvAMzane pradhAnapaNe grahaNa karanArI (jonArI) je dRSTi te dravyArthikanaya kahevAya che. A dravyArthikanayanI apekSAe sarve paNa padArtho nityasvabhAvavALA che. A trIjo svabhAva thayo. tathA dhruva aMzane (sthAyitattvane) gauNa karanArI ane parivartanone ja pradhAnapaNe jonArI je dRSTi te paryAyArthikanaya kahevAya che. je pUrvokta dravyArthika nayathI kaMIka apUrva che. A nayanI apekSAe sarve paNa padArtho anityasvabhAvavALA che. sthUladaSTie A parivartano lAMbe gALe dekhAya che. jema ke Aje ugelA aMkurA Azare 4 mahIne phaLa ApanArA moTA choDa bane che. paraMtu sUmadRSTie A parivartana pratisamaye thAya che. jo pratisamaye te aMkurAmAM thoDo thoDo vadhAro na thato hoya, ane teno te ja aMkuro raheto hoya to 4 mahIne moTo choDa banI zake ja nahIM tethI niyamo pratisamaye aMze aMze badalo thAya che. A bhAna karAvanAro je naya, te paryAyArthikanaya che. te paryAyArthikanayathI vastune samajIe to sarve dravyamAtra kSaNika-anitya jaNAya che. A cotho svabhAva jANavo. A pramANe sthAyitattvane pradhAnapaNe jaNAvanArA dravyArthikanayathI vastumAtra nityasvabhAvavALI che. ane kSaNikatattvane pradhAnapaNe jaNAvanArA paryAyArthikanayathI vastumAtra anitya svabhAvavALI che. meM 210 || bhedakalpanA rahitathI re, dhAro eka svabhAva | anvaya dravyArthikanayAM re, aneka dravyasvabhAvo re || catura vicArIe . 13-3 II sadabhUtavyavahArathI re, guNa guNyAdika bheda | bheda kalpanA rahitathI re, jANo tAsa abhedo re || catura vicArIe 13-4 / gAthArtha- bhedakalpanA nirapekSa evA dravyArthikanayathI eka svabhAva jANavo. ane anvayaMdravyArthikanayathI anekasvabhAva jANavo. sadbhuta vyavahAranayathI guNa-guNI Adino Page #336 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-13 : gAthA3-4 621 bhedasvabhAva jaNAya che. tathA bhedakalpanArahita zuddhadravyArthikanayathI te guNa-guNI Adino abhedasvabhAva jANavo. te 13-3,4 che. Tabo- bheda kalpanA nirapekSa zuddhadravyArthikanayai ekasvabhAva jANo pa. anvaya dravyArthikanaiM aneka svabhAva 6. kAlAnvaye sattAgrAhako, dezAnvaye cAnvayagrAhako nayaH pravartate. // 13-3 // sabhUtavyavahAranayathI guNa-guNI, paryAya-payArthIno bhedasvabhAva 7. bhedakalanArahita zuddha dravyArthikanayathI abheda svabhAva 8. "yatra kalpyamAnasyAntarniIrNatvena grahaH, tatraikasvabhAvaH, yathA ghaTo'yamiti / yatra viSayaviSayavaivivecena prahaH tatrImendrabhAva, yathA "nIno paTaH" rUti sAropAsAdhyavasAnayornirUDhatvArthamayaM prakArabhedaH 8 / prayojanavatyau tu te ydRcchaanimittvena mAmesAtha, rUti paramartha | | 3-4 / vivecana- asti-nAsti ane nitya-anitya A cAra svabhAvo samajAvIne have A be gAthAmAM eka-aneka tathA bheda-abheda ema bIjA cAra svabhAvo nayothI samajAve che. bhedakalpanAnirapekSa zuddhadravyArthikanayaI ekasvabhAva jANo 5. anvayadravyArthikanayaiM anekasvabhAva 6. padArtha mAtramAM samAnatA ane asamAnatA Ama banne bhAvo sadA hoya che. temAMnI samAnatAne pradhAna karIne ane asamAnatAne gauNa karIne jyAre padArthonuM avalokana karavAmAM Ave che. tyAre te "zuddhadravyamAtrane" jaNAvanArI dRSTi hovAthI zuddhadravyArthikanaya kahevAya che. jema ke saMsAravartI anaMtAnaMta jIvadravyo che. sarve paNa jIvadravyo karmavipAkodayanA kAraNe ekendriyAdi aneka prakAranI asamAnatAvALA che. tathApi karmakRta te asamAnatAne gauNa karIne jo joIe to sarve paNa jIvadravyo potapotAnA anaMtajJAnAdi guNone AzrayI siddhanI samAna zuddhasvarUpavALA sattAgata rIte che. ane te svarUpane AzrayI sarve jIvadravyo samAna che. ekendriya, viklendriya, strI-puruSa, sukhI-duHkhI, ke rAjA-raMka jevo koI bheda nathI. je bheda dekhAya che. te karmakRtabheda hovAthI avAstavika che. AvA prakAranA padArthanA samAna svarUpa tarapha avalokana karAvanArI je dRSTi te zuddhadravyArthikanaya kahevAya che. A nayanI dRSTie Page #337 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 622 DhALa-13 : gAthA-3-4 dravya-guNa-paryAyano rAsa padArthomAM bAhyadRSTithI jaNAtA bhedo dekhAtA nathI. eTale A naya bhedakalpanA nirapekSa zuddhadravyArthikanaya kahevAya che. A nayanI dRSTie sarve jIvo potAnA svarUpe samAna che. sarve pugaladravyo pudgalabhAve samAna che. varNa-gaMdha-rasa sparzAdi aneka guNonuM je AdhArapaNa che. te sarva pudgaladravyamAM eka sarakhuM samAna che. A ekasvabhAvatA che. Ama padArthomAM rahelI samAnatA (abhedatA) ne pradhAnapaNe jaNAvanArI je dRSTi te eka svabhAva jANavo. A (5) pAMcamo svabhAva jANavo. koIpaNa padArthano vyavahAra karavo hoya, paricaya karavo hoya, levaDa devaDa karavI hoya, athavA teno upayoga karavo hoya to te saghaLo vyavahAra temAM rahelI samAnatAthI (sAmAnyathI) thato nathI paraMtu temAM rahelI asamAnatAthI (vizeSatAthI) ja thAya che. jema ke sarve padArtho padArthapaNe samAna hovA chatAM snAna-pAnAdimAM pANIno ja vyavahAra karAya, rasoI karavAmAM agnino ja vyavahAra karAya, zAka-bhAjI banAvavAmAM phaLa-phuTa rUpa vanaspatino ja vyavahAra karAya. strInAM kAryomAM strIno ja vyavahAra karAya, puruSanA kAryomAM puruSano ja upayoga karAya. A rIte sarve paNa padArtho pota potAnA vizeSa svabhAvane lIdhe anya anya padArthothI judA judA paNa che. sarvathA samAna nathI. AvA bhAvone samajAvanArI je dRSTi che te "anvayadravyArthikana" kahevAya che. A rIte A nayathI sarve padArthomAM anekasvabhAvatA rahelI che. prazna- trIjA nityasvabhAvane jaNAvanArA "sattAgrAhaka dravyArthikanayamAM" ane chaThThA aneka svabhAvane samajAvanArA "anvaya dravyArthikanayamAM" taphAvata zuM ? kAraNa ke sattAne samajAve eTale paNa "A te ja che" "A te ja che" Ama ja jaNAya che. ane anvayane samajAve eTale paNa "A te ja che. A te ja che." Ama anvaya = dhruvatA ja jaNAya che. to A bannemAM taphAvata zuM ? uttara- triAdhe sattA prAdi, dezA vanyaprAdo natha: pravartate . zarU-rU 1. koI paNa eka dravyanA kALe kALe kramasara thatA paryAyonI anvayatAmAM (dhArAvAhImAM) mUlabhUta dravyanI dhruvatA (sattA) je che. te rU5 aMzane samajAvanAro je naya te sattAgrAhaka dravyArthikanaya kahevAya che. jema ke "mRtiMDa-sthA-koza-kuzUla-ghaTa ane kapAlAdi paryAyomAM" A mULabhUta mRdravya tenuM te ja che. Ama je jANavuM. te A naya che. ane te nitya svabhAvane samajAve che. Page #338 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-13 : gAthA-3-4 623 2. bhinna bhinna dravyanA banelA athavA eka ja dravyanA banelA paraMtu eka ja kALe bhinna bhinna kSetramAM rahelA bhinna bhinna bhAvomAM "A tenuM te ja dravya che" AvA prakArano je anvaye vicAravo te anvayagrAhaka dravyArthikanaya kahevAya che. jema ke sonAnA, rUpAnA, tAMbAnAM Adi aneka jAtinA banAvelA ane bhinna bhinna kSetramAM rahelA nAnA-moTA ghaTamAM athavA kevaLa ekalI mATInA ja banAvelA paNa bhinna bhinna kSetramAM rahelA evA nAnA-moTA ghaDAmAM ghaDApaNAno anvaya karAvanAro je naya te anvayadravyArthikanaya kahevAya che. athavA hAtha-paga-mukha-udara Adi bhinna bhinna kSetravartI bhinna bhinna avayavomAM A teno te ja vyakti che. Ama asaMkhya pradezomAM eka dravyano anvaya karAvanAro je naya, te anvayedravyArthika naya jANavo. . 211 | sadbhUtavyavahAranayathI guNaguNI, paryAya-paryAyIno bheda svabhAva 7. bhedakalpanArahita zuddha dravyArthikanayathI abhedasvabhAva. 8. vyavahAranaya vastutattvano bheda samajAve che vyavahAranayanI dRSTi sadA bheda pradhAna hoya che. je jagyAe je vastuno upayoga karavAno hoya, te jagyAe te ja padArtha levAya, anya padArtha tyAM na levAya. Ama sabhUtavyavahAra naya jaNAve che. jema AMbo ane lIMbaDo, A bane "vRkSa" paNe sarakhA hovA chatAM jyAM AMbAno upayoga karavAno hoya che tyAM lIMbaDo te kArya karI zakatuM nathI. tathA jyAM lIMbaDAno upayoga karavAno hoya che. tyAM AMbo te kArya karI zakatuM nathI. A rIte lIMbaDAnA kAryamAM lIMbaDo ane AMbAnA kAryamAM AMbo svataMtra che. arthAt bhinna bhinna che. e ja pramANe bIjI DhALamAM jaNAvyA pramANe guNa ane guNI vacce, paryAya ane paryAyI (dravya) vacce AdhAra-Adheya paNe, IndriyagrAhyatA paNe, saMkhyAbaLa paNe, saMjJAbaLapaNe je bheda jaNAya che. te sabhUta vyavahAranaya che. tethI sadbhutavyavahAranayathI guNa-guNI Adi vacce A bhedasvabhAva jANavo. A sAtamo guNa che. tathA guNaguNI Adi vacce ekAtta bheda na thaI jAya te mATe trIjI DhALamAM kahyA pramANe, eka kSetrAvagAhIpaNe, dravya pote ja te te paryAyarUpe pariNAma pAme che. ItyAdi rIte bheda kalpanA vinA zuddha dravyArthikanayathI jyAre vastutattva vicAravAmAM Ave che. tyAre guNa-guNI Adi vacce abhedasvabhAva paNa che ja. Ama samajAya che. kAraNake guNo ane guNIno tAdAbhyasaMbaMdha che. arthAt abheda che. A AThamo svabhAva jANavo. Page #339 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 624 DhALa-13 : gAthA-3-4 dravya-guNa-paryAyano rAsa praznaA DhALanI trIjI gAthAnI pahelI lITI "bheda kalpanA rahitathI re dhAro eka svabhAva" ane cothI gAthAnI bIjI lITI "bheda kalpanA rahitathI re jANo tAsa abhedo re" A banne lITIo sarakhe sarakhI lAge che. A banne svabhAvane jANavAmAM bhedakalpanArahita zuddhadravyArthikanaya ja che. to A banne svabhAvomAM taphAvata zuM ? uttara- A praznano uttara graMthakArazrI upAdhyAyajI ma. zrI potAnA gaMbhIra zabdothI ahIM jaNAve che. te A pramANe che ___ yatra kalpyamAnasyAntarnirgIrNatvena grahaH, tatraikasvabhAvaH, yathA "ghaTo'miti" / yatra viSayaviSayiNo(viktyena grahaH tatrAbhedasvabhAvaH, yathA "nIlo ghaTa iti / sAropAsAdhyavasAnayornirUDhatvArthamayaM prakAra bhedaH 8 / prayojanavatyau tu te yadRcchAnimittakatvena na svabhAvabhedasAdhake, iti paramArthaH / // 13-4 // ekasvabhAva ane abhedasvabhAva sAmAnyapaNe joIe to sarakhA dekhAya che. arthAtuM eka ja che ema lAge che. paraMtu vastunuM svarUpa samajAvavAmAM te banne kathaMci judA che. banne svabhAvo pota potAnI rIte vastunuM svarUpa bhinna bhinna rIte jaNAve che. tyAM eka svabhAva jyAre vastusvarUpa samajAve che tyAre guNa-guNI, paryAya paryAyI ane viSaya-viSayI, A banne bhAvo evA ekAkAra banI gayA hoya che ke jANe ekabhAva bIjAbhAvane gaLI ja gayo hoya, ekabhAvamAM bIjo bhAva saMpUrNatayA samAI gayo hoya, eka bhAvanuM ja bhAna thAya ane bIjAbhAvanuM bhAna ja na thAya, jANe bIjA bhAvanuM astitva ja nathI evuM dekhAya che. jema ke "A ghaTa che" ahIM sthAnaca = kalpanA karAto bIjo bhAva mantarvitveina jANe ekabhAvanI aMdara chupAI gayo hoya (gaLAI gayo hoya) te rIte pra6H je grahaNa thAya che. tene ekasvabhAva kahevAya che. "A ghaTa che" AvA bodhamAM ghaTa padArthanuM evI rIte bhAna thAya che ke temAM guNa-paryAyo aMtarbhAvita thayA che. judA bhAsatA ja nathI. dravyanI evI pradhAnatA karavAmAM AvI che ke guNa-paryAyo temAM DubI gayA che. gaLAI gayA che. aMdara samAI gayA che. mATe te ekasvabhAva che. jyAre abhedasvabhAva tene kahevAya che ke jyAM dravyano pradhAnapaNe bodha thAya che. paraMtu te bodha guNa-paryAya Adi viSayonuM astitva sarvathA harI leto nathI. guNa-paryAya Adi viSayo kaMIka aMze jaNAya che. paNa dravyamAM mizra thaI gayA hoya tema jaNAya che. chatAM bannenuM judApaNuM tarI Ave che. sarvathA lopAI jatuM nathI. catra = viSayaviSaya = viSayabhUta padArtha Page #340 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-13 : gAthA-3-4 625 dravya-guNa-paryAyano rAsa ane taniSTha guNa-paryAyAdi vaivivecena = kaMIka bhinnatA paNe pradaH bodha thAya te abheda svabhAva jANavo. jema ke "A nIla ghaTa che" ahIM vizeSaNa-vizeSyabhAva hovAthI nIlaguNa ghaTapadArthathI bhinna nathI. tenI aMdara ja che. chatAM judo zabdollekha hovAthI kaMIka bhinnapaNe ghaTanI aMdara bhAsita thAya che. te mATe A abhedasvabhAva che. ghaTapadArthamAM nIlavarNa vizeSaNapaNe samAI gayo che. svataMtra nathI. to paNa "che" eTaluM bhAna jarUra thAya che. vastuno tevA prakArano bodha karAvavA mATe svabhAvonA AvA prakAranA bhedo samajAvyA che. zabdo arthano bodha karAvavA mATe vaparAya che. jyAM je zabda lakhyo hoya tyAM te zabda potAnA vAcya arthane ja jaNAve adhika arthane na jaNAve to te zabdagatazaktine "abhidhA" vRtti kahevAya che. jema ke gAyAM malyAH santa ahIM gaMgA padano artha gaMgAnadI je karavAmAM Ave che. te abhidhAvRtti jANavI. zabdomAM AvA prakAranI A zakti che ke je zaktidvArA zabda potAnA niyata vAcya arthane ja samajAve. paraMtu jyAM vAcya artha levAthI vAkyarthanI saMgati na thatI hoya tyAre vAcyanI sAthe saMbaMdhavALA lakSya arthane jaNAvanArI zabdagata je zakti che tene lakSaNAvRtti kahevAya che. jema ke jAya poSa: ti" gaMgAnadImAM jhuMpaDu che. ahIM jhuMpaDu ghAsanuM hovAthI gaMgAnadImAM saMbhavI zakatuM nathI. tethI arthasaMgati thatI nathI. mATe ja padano artha je gaMgAtIra karavo paDe che te lakSaNAvRttinuM kArya che. evI ja rIte "gujarAta DAhyu che" ahIM gujarAta zabdathI gujarAtano pradeza laIe to pradezamAM (kSetramAM) DahApaNa saMbhavatuM nathI. tethI gujarAtazabdathI gujarAtano pradeza na letAM gujarAtanA pradezamAM rahelA mAnavI levAmAM je Ave che. te lakSaNAvRtti che. A lakSaNAnA be bheda che. 1 sAropA lakSaNo, ane 2 sAdhyavasAnA lakSaNA. te bannenAM lakSaNo A pramANe che. viSayasyAnigIrNasyAnyatAdAtmyapratItikRt / sAropA syAnnigIrNasya, matA sAdhyavasAnikA // 1 // je lakSaNAvRtti viSayane gaLI gayA vinA, (viSayane kaMIka judo dekhADIne) anyapadArthanI sAthe tAdAbhyapaNAnI (ekarUpatAnI) pratIti karAve te sAropA lakSaNa jANavI. ahIM "nI paTa:" A udAharaNa jANavuM. tathA je lakSaNA viSayane gaLI Page #341 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 626 DhALa-13 : gAthA-3-4. dravya-guNa-paryAyano rAsa jaIne anya padArthanI sAthe tAdAbhyapaNAnI (ekarUpatAnI) pratIti karAve te sAdhyavasAnikA lakSaNA kahevAya che. jema ke "pothati" athavA "gorA mANaso jame che" ahIM jamavAnI kriyA mANasomAM ja saMbhave che. gorAvarNamAM saMbhavatI nathI. chatAM kahenArano bhAva evo che ke hAla gorA mANaso jame che. kALA mANaso jamatA nathI. ema "gorA" zabda upara bhAra mukavAno che. eTale "hAla gorAo jame che" Ama kahyuM hota to cAlata. gorAo A zabdamAM "mANaso" artha samAI jAya che. paraMtu tema na karatAM "mANasa" zabdano je judo ullekha karyo che. tethI te sAropA lakSaNo jANavI. ane jyAre mANaso zabda na vAparIe ane "hAla gorAo jame che" ema kahIne gorAomAM "mANaso" artha samAvI daIe tyAre te sAdhyavasAnA lakSaNA kahevAya che. sAropA ane sAdhyavasAnA A banne prakAranI lakSaNAno nisvataMtvArtham = nizcita je rUDha artha che. te jaNAvavA mATe A prakArabheda jaNAvyo cheA banne lakSaNAo jyAM je lakSaNAthI arthanI saMgati thatI hoya, tyAM te karavAnI hovAthI yadacchAnA nimittapaNe (arthasaMgatimAM potAnI IcchAne anusAra nimittarUpe joDavAthI) prayojanavALI che. arthAt sArthaka che. jyAM je lakSaNA karavAthI arthanI saMgati thatI hoya, tyAM te lakSaNA karavI joIe. A rIte A bAbatamAM yardacchA nimitta che. paNa te banne lakSaNA svabhAvanA bhedane (bhinna bhinna svabhAvane) sAdhanArI nathI. sArAMza ke be prakAranI lakSaNAthI be svabhAvo siddha thatA nathI. paNa jema be prakAranI lakSaNAmAM anigIrNa artha ane nirgIrNa artha karAya che. tema ekasvabhAva ane abhedasvabhAvamAM paNa taphAvata che. jyAre eka bhAva bIjAmAM sarvathA DubI jato hoya (nigIrNa thato hoya) te ekasvabhAva kahevAya che jema ke padoma, ane jyAre ekabhAva bIjAbhAvamAM sarvathA DubI jato na hoya, paNa gauNa paNe paNa svataMtra jaNAto hoya tyAre (anigIrNa hoya tyAre) abheda svabhAva kahevAya che. jema ke nIhno para: Avo paramArtha jANavo. mammaTanA banAvelA kAvyaprakAzanA bIjA ullAsanI agyAramI gAthAmAM sAropA ane sAdhyavasAnikA AvI be lakSaNA batAvelI che. ame te te nyAya zAstronA AdhAre A artha ahIM lakhyA che. sAropA'nyA tu, yatroktau viSayI viSayastathA / / viSayyantaHkRte'nyasmin sA syAtsAdhyavasAnikA // 2-11 // Page #342 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 6 27 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-13 : gAthA-5 teno vizeSa bhAvArtha tyAMthI jANI levo. | 212 || paramabhAva grAhaka nayaI re, bhavya abhavya pariNAma | zuddha azuddhaha tehathI re, cetana AtmArAmo re ! catura vicArIe re 13-5 / gAthArtha- paramabhAva grAhaka nayanI apekSAe bhavya tathA abhavya svabhAva jANavo. tathA zuddhAzuddhamizrita evA paramabhAva grAhaka nayathI jIvadravyamAM caitanyasvabhAva jANavo. || 13-5 | Tabo- bhavya svabhAva anai abhavya svabhAva e-2, paramabhAva grAhakanayai jANavA. bhavyatAsvabhAva nirUpita chaI, abhavyatA utpanna svabhAvanI, tathA paramabhAvanI sAdhAraNa chaI, te mArTi. IhAM asti-nAti svabhAvanI pariOM sva-para vyAdi grAhaka naya 2. pravRtti na hoI. zuddhAzuddha paNaiM saMmugdha je paramabhAva grAhaka naya, teNaI karI AtmArAmanaiM cetana svabhAva kahiche I 13-5 II vivecana- have bhavyasvabhAva ane abhavyasvabhAva kayA kayA nayathI hoya che te samajAve che. mokSe javAne yogya ane mokSe javAne ayogya e svarUpavALo bhavyaabhavya svabhAva chevadravyamAM ja hoya che. zeSa pAMca dravyomAM hoto nathI. tethI te bhavya-abhavyatAnI ahIM vAta nathI. paraMtu pota potAnA paryAyomAM pariNAma pAmavuM te bhavya svabhAva, ane anya dravya sAthe rahevA chatAM anyadravya svarUpe pariNAma na pAmavApaNuM te abhavyasvabhAva jANavo. A banne svabhAvo sarvadravyomAM hoya che. bhavyasvabhAva anaiM abhavyasvabhAva e 2 paramabhAva grAhakanayaiM jANavA bhavyatA svabhAvanirUpita chai, abhavyatA utpanna svabhAvanI. bhavyasvabhAva ane abhavyasvabhAva A banne svabhAvo paramabhAvagrAhaka nayathI jANavA. paramabhAvagrAhakanaya eTale padArthamAM vividha prakAranuM svarUpa hovA chatAM mULabhUta svarUpanI ane jagatamAM vadhAre prasiddha evA tAttvika svarUpanI je pradhAnatA jaNAve te naya paramabhAva-grAhakanaya kahevAya che. kAraNake sarve dravyo potAnA paryAyomAM pratisamaye pariNAma pAme te svarUpa ane paradravya rUpe pariNAma na pAme te svarUpa, Ama bane svarUpo pradhAnatAe ja varte che. tethI chae dravyomAM A nayathI bhavya ane abhivya Ama bane svabhAvo rahelA che. kAraNa ke sarve dravyo pota potAnA paryAyomAM pratisamaye Page #343 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 628 DhALa-13 : gAthA-5 dravya-guNa-paryAyano rAsa pariNAma pAme ja che. tathA paradravya sAthe rahevA chatAM paradravya svarUpe pariNAma nathI ja pAmatAM. jema ke jIva ajIva banato nathI. ane ajIva jIva banato nathI. A svarUpa paNa pradhAnatAe sadA che ja. have paramabhAvanayathI jyAre bhavyasvabhAvanI vicAraNA karIe tyAre koI paNa dravyamAM parivartana pAmavApaNuM ja che. potapotAnA bhAvomAM (paryAyomAM) sarve dravyo rUpAntara pAme che. A bhavyasvabhAvatA chae dravyomAM sahajapaNe varte ja che eTale ke potAnA svabhAvathI ja nirUpita che. pratisamaye potapotAnA paryAyomAM pariNAma pAmavuM A dravyanuM potAnuM svAbhAvika svarUpa ja che paNa parabhAvathI nirUpita nathI. eTale ke anya dravyanA saMyoge A svarUpa nathI. jema jIvamAM amUrtitA svAbhAvika che ane mUrtatA parabhAvathI nirUpita che. tema ahIM (bhavyatA-abhavyatAmAM) nathI. paraMtu sarvatra bhavyatA svabhAvagata che ja. potAnA svabhAvathI ja nirUpita thayelI che. tathA paradravyo sAthe rahevA chatAM parabhAve pariNAma nahIM pAmavApaNuM paNa sarvatra svabhAvathI ja che. eTale A abhavyatA paNa svabhAva nirUpita ja che. chatAM koIka sthAnomAM te abhavyatA utpanna thavAnA svabhAvavALI paNa che. jema ke siddha paramAtmAomAM siddha thayA bAda saMsArI avasthAonI abhavyatA je che. te utpanna thavAnA svabhAvavALI che. siddha thatAM pUrva jema sukhI-duHkhI, rAjA-raMka, rogI-nirogI, deva-mAnavAdi bhAve je pariNamanayogyatA hatI. te have nathI. A abhavyatA utpanna thavAnA svabhAvavALI paNa che. paraMtu jIvadravya anya aLavadravyasAthe rahevA chatAM ajIva dravyasvarUpe banato nathI. te abhavyatA utpana thavAnA svabhAvavALI nathI. paraMtu sahajapaNe svabhAva nirUpita che. tathA jIvadravya ane pudgaladravyamAM potAnuM mUlabhUta jIvatva ane pudgalatva svarUpane tyajyA vinA pratisamaye vyavahArathI gocara thAya tevu parivartana pAme che. tethI te be dravyamAM tevA prakAranI bhavyatA ane abhivyatA rahelI che. jyAre dharmAdi zeSa cAra dravyomAM gatisahAyakatA Adi bhAve pariNAma pAmavApaNuM raheluM che. paraMtu vyavahArathI loka gocara thAya tevuM pariNAma pAmavA paNuM nathI. tethI temAM tevA prakAranI lokagamya bhavyatA ane abhivyatA nathI Ama viveka karavo. A kAraNathI ja nizcayanayathI chae dravyo pariNAmI che. chatAM vyavahAranayathI be ja dravyo pariNAmI ane 4 dravyo apariNAmI che. A rIte bhavyatA tathA abhavyatA A banne svabhAva chae dravyomAM che. Page #344 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-13 : gAthA-6 629 tathA paramabhAvanI sAdhAraNa chaiM. te mATi-ihAM asti-nAstisvabhAvanI pariiM svapara dravyAdigrAhakanaya 2 pravRtti na hoi. tathA 11 sAmAnya svabhAvomAMno chello je "paramabhAvasvabhAva" che temAM to "paramabhAvagrAhaka naya"nI ja sAdhAraNa paNe pravRtti hoya che. kAraNake te nayathI ja paramasvarUpanuM (pradhAnasvarUpanuM) pratipAdana karI zakAya che jema ke "AtmA cetana che" ItyAdi. eTalA mATe ja asti-nAsti svabhAvamAM jema svadravya-kSetrAdi ane paradravya kSetrAdikanI apekSAvALA 2 nayanI pravRtti hoya che. tema ahIM 2 nayanI pravRtti saMbhavatI nathI. "mIThuM khArU che. maracuM tIkhuM che. attara sugaMdhI che. sAkara gaLI che. lIMbaDo kaDavo che." ItyAdi je koI paramabhAvasvabhAvanA vyavahAro dRSTigocara thAya che. te saghaLA vyavahAro A paramabhAvagrAhakanayanI ja (ekanayanI ja) mAtra apekSAvALA che. tethI paramabhAva svabhAvamAM A eka nayanI ja sAdhAraNapaNe (sAmAnyapaNe) sarvatra pravRtti hoya che. ahIM be nayonI pravRtti saMbhavatI nathI A pramANe 11 sAmAnyasvabhAvomAM nayo kahyA. have 10 vizeSasvabhAvamAM navo jaNAve che. zuddhAzuddhapaNaiM saMmugdha je paramabhAvagrAhakanaya, teNaiM karI AtmArAmanaI cetanasvabhAva diuM. zarU-| "zuddha ane azuddha" Ama banne prakAre mizrita thayelo je paramabhAvagrAhaka naya che. te naya zuddhAzuddhasvarUpane ja AgaLa karIne pradhAnapaNe tene ja batAve che. jema ke AtmAmAM zuddha paNe cetanasvabhAvatA che. ane jJAnAvaraNIyAdi karmono udaya paNa sAthe hovAthI azuddhapaNe acetanasvabhAvatA paNa che. eka zuddha che. ane bIjo svabhAva azuddha che. saMsArI jIvomAM kSAyopathamika bhAva hovAthI A banne svabhAvo mizra thayelA che. A rIte paramabhAva grAhakanaya saMsArI jIvamAM cetanasvabhAvane pradhAnatAe jaNAve che. tenI sAthe acetana svabhAvane paNa mizra thayelo A naya jaNAve che. tethI AtmAmAM cetana nAmano je vizeSa svabhAva che. te zuddhAzuddha mizra evA paramagrAhakanayathI jANavo. 'ra 13 asadabhUta vyavahArathI re, cetana karma nokarma | paramabhAva grAhakanayAM re, teha acetana dharmo re // catura vicArIe re 13-6 .. Page #345 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-13 : gAthA-7-8 630 dravya-guNa-paryAyano rAsa asabhUta vyavahArathI re, jIva acetana dharma che paramabhAva grAhakanayAM re, mUrata karma nokarma che catura vicArIe 13-7 | asabhUta vyavahArathI re, jIva mUtta paNi hoI ! paramanayaI pudgala vinA re, dravya amUrta tuM joyo re | catura vicArIe || 13-8 che. gAthArtha- karmone ane nokarmone je cetana kahevAya che. te asabhUta vyavahAranayathI jANavuM. paraMtu paramabhAvagrAhaka nayathI to teomAM acetanadharma che ema jANavuM. || 13-6 | jIvamAM je acetanasvabhAva che te asadbhuta vyavahAranayathI jANavo. karma ane nokarmamAM je mUrta svabhAva che te paramabhAvagrAhaka nayathI jANavo. | 13-7 jIvamAM je mUrtipaNuM che. te asadbhUtavyavahAra nathI jANavuM. pudgala vinAnAM zeSa pAMca dravyomAM je amUrtisvabhAva che. te paramabhAva grAhakanayathI che. ema che ziSya ! tuM jANa. / 13-8 || Tabo- asadbhuta vyavahAranayathI karma jJAnAvaraNIyAdika, nokarma-mana vacana kAyA, paNi cetana kahiche. cetanasaMyogakRta paryAya tihAM chai, temATaiM. " zarIramAvazyakaM jAnAti' ityAdivyavahAro ata eva bhavati, ghRtaM dahati itivat" paramabhAvagrAhaka nathai te karma nokarma acetana svabhAva kahiiM. jima dhRta anuSNasvabhAva. I[ 13- I asabhUtavyavahAranayathI jIva, acetanasvabhAva kahii. gata va "naDokyam' "matano tham' ityAdi vyavahAra chaI. na "mAM ja nAnAmi' ti pratItyA vilakSaNAjJAnasiddhi-rvedAntinAmapAstA, asadabhUtavyavahAranayagrAhyeNa acetanasvabhAvenaiva tadupapatteH // paramabhAvagrAhaka nayai karma-nokarma na mUrtasvabhAva kahiI ! 13-7 II Page #346 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-13 : gAthA-7-8 631 abhUtavyavahAranayathI jIvanaiM mUrtasvabhAva paNi kahiiM. gata va yamAtmA kyate, mAtmAne payAmi' e vyavahAra chaI. e svabhAve ja "ro 2 pAmavAsupU" ityAdi vacana chaiM. paramabhAvagrAhakana i pudgaladravya vinA, bIjAM sarva dravyanai amUrtasvabhAva kahiche. || 13-8 II vivecana- A traNa gAthAomAM cetana acetana mUrtitva ane amUrtitva A cAra svabhAvomAM navo jaNAve che. asadbhUtavyavahAranayathI karma-jJAnAvaraNIyAdika, nokarma-mana-vacana-kAyA, paNi cetana kahiiM, cetanasaMyogakRtaparyAya tihAM chai, te mATaiM. "idaMzarIramAvazyakaM jAnAti" ityAdivyavahAro'ta eva bhavati. "ghRtaM dahati" itivat. paramabhAvagrAhakanayaiM-te karma nokarma acetana svabhAva kahiiM. jima ghRta manuSThAvamAd. | 23-6 | cetanasvabhAva" jIvomAM je che. te paramabhAva grAhakanayathI che. A vAta AgalI gAthAmAM AvI che. te ja cetana svabhAva karmomAM ane nokarmomAM paNa varte che. paNa te asadbhuta vyavahAranayathI varte che. Ama samajavuM. . karmo eTale jJAnAvaraNIya darzanAvaraNIya vigere 8 ane 158 prakArano thayelo je prakRtibaMdha che, tathA nokarmo eTale karmabaMdhamAM hetubhUta mana vacana ane kAyAnI je zubhAzubha ceSTA te, A banne pudgaladravya hovAthI paramabhAvagrAhakanayathI acetana ja che. to paNa "cetanasiMtho paryAya tihAM che te bada" cetana evA jIvadravyano saMyoga te karma-nokarmane che. tathA cetana evA jIvadravyanA saMyoga dvArA karAyelA paryAyo (pariNamana) paNa tyAM varte che. jema ke je kArmaNavargaNA che. te jJAnAvaraNIyAdi rUpe je pariNAma pAmI, temAM prakRtibaMdha, sthitibaMdha, rasabaMdha ane pradezabaMdha Adi je je paryAyo pragaTa thayA te sarve jIvanA saMyoge thayA che. tevI ja rIte mana-vacana ane kAyAnI (nokarmonI) je koI zubha athavA azubha pravRttio thAya che. te saghaLI pravRttio cetananA saMyoga dvArA thAya che. tethI asabhUta vyavahAranayathI karma ane nokarmamAM paNa cetanasvabhAva kahevAya che. kAzmaNa vargaNA athavA (jIva vinAnuM) zarIra emane ema jagatamAM paDyuM hoya to kaMI paNa kArya karI zakatuM nathI. jIvano saMbaMdha hoya to ja kArya karI zake che. te mATe temAM paNa A nayathI cetanatA che. Page #347 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 632 DhALa-13 : gAthA-7-8 dravya-guNa-paryAyano rAsa A zarIra Avazyaka sUtra jANe che" Ama je bolAya che. te A nayathI manAyelA cetanasvabhAvane lIdhe kahevAya che. tyAgI vairAgI athavA vItarAgI evA te AtmAnuM "A zarIra ghaNuM pavitra che" Ama paNa je bolAya che te A nayathI cetanasvabhAva svIkAravAthI jANavuM. tathA "ghI baLe che" Ama je bolAya che. tyAM ja ke baLe che to agni ja, kAraNa ke agnimAM ja dAhasvabhAva che. to paNa upacArathI ghI baLe che. Ama jema kahevAya che. tema ahIM jANe che to AtmA ja. to paNa zarIra jANe che Ama A nayathI upacAra dvArA jANavuM. A karma ane nokarmamAM cetana svabhAva asadbhuta vyavahAra nathI samajAvyo. karma ane nokarmamAM je "acetanasvabhAva che. te potAno sahaja svabhAva hovAthI paramabhAvagrAhakanayathI che. Ama jANavuM. jemake "ghI anuSNa (zItaLa) che" A potAno sahajasvabhAva che. kAraNake ghIne jyAre jyAre jeTalo jeTalo samaya agnino saMyoga hoya che. tyAre tyAre teTalo teTalo samaya ja uSNatA Ave che. zeSa sarvakALamAM zItaLatA ja hoya che. mATe zItaLatA potAnI sahaja che. A rIte dravyanA mUlabhUta sahaja svabhAvane pradhAnapaNe jaNAvanAra je naya te paramabhAvagrAhaka naya jANavo. ane paradravyanA saMyogathI thayelA svabhAvane jaNAvanAro je naya te asaddabhUta vyavahAra naya jANavo. jema ke "ghI uNa che" ahIM uSNatA e agnino (paradravyano) svabhAva che. teno vRtamAM upacAra karAyo che. A rIte dharma-adharma-AkAza-kALa ane samasta pudgala dravyamAM je acetana svabhAva che. te dravyano potAno sahaja hovAthI paramabhAvagrAhakanayathI jANavo. / 214 | ___asadbhUtavyavahAranayathI jIva acetanasvabhAva kahiiM. ata eva "jaDo'yam, acetano'yam" ityAdi vyavahAra chai. etena "mAM na jAnAmi" iti pratItyA vilakSaNAjJAnasiddhi-rvedAntinAmapAstA, asadbhUtavyavahAranayagrAhyeNa acetanasvabhAvenaiva tadupapatteH, paramabhAvagrAhakanayaI karma-nokarma na mUrtasvamava diDuM | zarU-7 dharmAstikAyAdi pAMca dravyomAM je acetanasvabhAva che. te sahaja rIte potAno mUlabhUta dharma hovAthI paramabhAvagrAhakanayathI hoya che. te ja acetana svabhAva chevadravyamAM paNa kahevAya che. paraMtu jIvamAM acetanatA potAnI sahaja rIte na hovAthI, tathA karma ane zarIrAdi acetanavastunI sAthe ekAMgitApaNAne lIdhe (eTale ke ekameka paNAne lIdhe) hovAthI asabhUtavyavahAranayathI jANavI. jema "tapelA lohamAM je uSNatA-dAhaktA che. Page #348 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-13 : gAthA-7-8 633 te lohanI potAnI nathI, agninI che. eTale ke lohamAM paradravyanA saMyoga vaDe karAyelI che tethI te asadbhuta vyavahAranayathI kahevAya che. tevI ja rIte jIvamAM acetanatA jaDadravyanA saMyogathI kahevAya che. te mATe ahIM asadbhatavyavahAranaya jANavo. A kAraNe ja jJAnAvaraNIyAdi acetana evAM karmonA tIvra udayavALA jIvamAM "A jaDa che" "A acetana che" A mUrkha che, ItyAdi vyavahAra thAya che. ochI buddhivALA puruSane tuM to Dhora che. tuM to gamAra che AvA saghaLA vyavahAro A asadbhuta vyavahAranayathI jANavA. ahIM keTalAka vedAntadarzananuyAyI jIvo Ama mAne che ke "huM mArI potAnI jAtane (mane) jANato nathI" Avo je vyavahAra thAya che athavA AkuLavyAkula avasthAmAM, ghaNI TensanavALI avasthAmAM, ane bhramAtmaka avasthAmAM pote zuM kare che. zuM bole che tathA zuM vyavahAra kare che. tenI kartAne potAne paNa kaMI khabara rahetI nathI te A eka prakAranuM vilakSaNa "ajJAna" che. Ama vedAntiko mAne che. "waaN na nAnAma" mArI jAtane jANato nathI. AvI pratIti dvArA vilakSaNa evA ajJAnanI siddhi vedAntikoe je mAnelI che. te vAta stana kapIstA = A nayanI apekSAe acetana svabhAva mAnavA dvArA dUra karAI. kAraNa ke asabhUtavyavahAranayathI samajAvAtA evA te "acetanasvabhAva vaDe ja" "kAM na nAnA" AvI pratIti thaI jaze. tethI AvA prakAranuM vilakSaNa ajJAna mAnavAnI jarUra nathI. A pramANe cetanatA ane acetanatA svabhAva samajAvyA. jIvadravyamAM je cetanatA svabhAva che. te paramabhAvagrAhakanayathI samajavo, karmanokarmamAM je cetanatA svabhAva che. te asabhUta vyavahAra nayathI jANavo. karma-nokarmamAM tathA jIva vinAnAM pAMca dravyomAM je acetanasvabhAva che, te paramabhAvagrAhakanayathI hoya che. ane jIvamAM je acetanasvabhAva che, te asadbhUtavyavahAranayathI jANavo. je dravyamAM je svabhAva potAno sahaja hoya che. te paramabhAvagrAhakanayathI kahevAya che. ane bIjA dravyanA saMyogathI je svabhAva Ave che. te asadabhUta vyavahAranayathI samajavo. have mUrti-amUrta svabhAva samajAve che. karma ane nokarma e pudgalAstikAyadravya che. tethI temAM mUrti svabhAva sahaja che. ane te svabhAva paramabhAvagrAhakanayathI che. ema jANavuM. kAraNa ke varNa gaMdha rasa Page #349 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 634 DhALa-13 : gAthA-9 dravya-guNa-paryAyano rAsa ane sparzavALApaNu A to pudgaladravyanuM lakSaNa ja che. tethI karma-nokarma tathA ghaTapaTa Adi samasta pugaladravyamAM mUrtapaNu potAnuM sahajasvarUpa hovAthI paramabhAvagrAhaka nayathI jANavuM. || 215 / asadbhUtavyavahAranayathI jI gnaI mUrtasvabhAva paNi kahiiM. ata eva "ayamAtmA dRzyate, amumAtmAnaM pazyAmi'' e vyavahAra chai, e svabhAve ja "raktau ca padmaprabhavAsupUjyau' ityAdi vacana chai. paramabhAvagrAhakanayaiM pudgaladravya vinA bIjAM sarvadravyanaiM amUrtasvabhAva kahiiM. // 13-8 // jIvadravya je amUrti che te paramabhAvagrAhakanayathI che. kAraNake jIvadravya pote svayaM varNAdivALu dravya nathI. eTale arUpIdravya che. ane e arUpIpaNuM svataH che. chatAM zarIrAdi pugaladravyanA saMbaMdhe varNAdivALApaNu paNa jIvadravyanI aMdara che. ane te jagatamAM prasiddha che tethI jIvadravyamAM AvA prakAranuM upacarita mUrtipaNuM je kahevAya che te asabhUta vyavahAranayathI jANavuM. Ama jIvamAM mUrtipaNuM paNa che. eTale ja "A AtmA dekhAya che. huM A AtmAne (caitra-maitrAdine) dekhuM chuM." e saghaLA vyavahAra thAya che. jo ke AtmA svayaM varNAdi rahita hovAthI potAnA svarUpe to amUrta ja che. tathApi dUdha ane viSa mizra thayAM hoya tyAre viSa to viSa che ja, paraMtu dUdha paNa viSa ja kahevAya che. tema AtmA ane zarIra mizra thayelAM che eTale zarIra to mUrti che ja, paraMtu AtmA paNa zarIra sAthe bhaLyo chato mUrta kahevAya che. A kAraNathI ja "padmaprabhu ane vAsupUjya, doya rAtA kahIe" ItyAdi zAstravacano saMgativALAM thAya che. tathA pudgala vinAnAM zeSa pAMce dravyomAM je amUrtasvabhAva (varNAdirahitatA) che. te potAnI sahaja che. upacarita nathI tethI te amUrtatA paramabhAvagrAhakanayathI jANavI. / 216 upacAra! paNi pudgali re, nahIM amUrta svabhAva | upacariI anugamavaziM re, vyavahAri! je bhAvo re catura vicArIe || 13-9 || gAthArtha- pudgaladravyamAM upacArathI paNa amUrtasvabhAva saMbhavato nathI. je bhAvono vyavahAra jagatamAM thato hoya te ja bhAvono ekamekapaNAnA saMbaMdhathI upacAra karAya che. (game tema upacAra karAto nathI.) | 13-9 Page #350 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-13 : gAthA-9 635 Tabo- cetanasaMyogai dehAdikanai viSai jima cetanatva upacarii cha6. tima amUrtatva upacaratA nathI. te mArdi asadbhUtavyavahArathI paNi pudgalanaI amUrtasvabhAva na kahii. prayAsattidoSaIM amUrtatva tihAM kima na upacarii ? te upara kahaI chaIanugamavazi-ekasaMbaMdha joDatAM, jeha svabhAva vyavahArii, te upacarii, paNi sarva dharmano upacAra na hoI. tathA 2 "mAro pati nimittAnusaU, na tu nimittapurIkRtyaarop'' iti nyAyo'trAzrayaNIyaH, iti bhAvaH // 13-9 // vivecana- jIvadravya ane zarIrAdi pudgaladravya, dUdha ane pANInI jema ekameka thayelA che. to zarIrAdi pudgalanA saMyogathI jIvadravyamAM jema mUrtatAno upacAra karAya che. tema jIvanA saMyoge dehAdi pugaladravyamAM amUrtatAno upacAra karAya ke na karAya? te vAta spaSTa kare che. cetanasaMyogaI dehAdikanaiM viSaI jima cetanatva upacariiM chaiM, tima amUrtatva upacaratA nathI, te mATiM asadbhUta vyavahArathI paNi pudgalanaI amUrtasvabhAva na kahiiM. jIva ane zarIrAdipudagaladravya, loha ane agninI jema, dUdha ane pANInI jema ekameka (tanmaya) thayelAM che. topaNa jIvanA keTalAka dharmano ja pugaladravyamAM upacAra karAya che. sarvadharmano upacAra karAto nathI. kAraNake tevo vyavahAra jagatamAM prasiddha dekhAto nathI. te mATe cetananA saMyoge dehAdika pudgaladravyane viSe jema jIvadravyanuM "cetanava" upacAra karAya che. tema te ja jIvadravyanuM je amUrtitva che. te dehAdikane viSe jagatanA loko dvArA upacAra karAtuM nathI. te mATe asabhUtavyavahAra nathI paNa pudgaladravyamAM cetana svabhAva kahevAya, paNa amUrta svabhAva kahevAto nathI. - sArAMza ke A banne dravyo lohAgninI jema ane kSIra-nIranI jema maLelAM che. to paNa zarIrAdipudgala dravyanI acetanatA ane mUrtitA A bane dharmono jIvadravyamAM upacAra karAya che. kAraNa ke jagatamAM tevo vyavahAra dekhAya che. tathA jIvadravyanI cetanatAno upacAra pudgala dravyamAM thAya che. kAraNa ke tevo vyavahAra paNa lokamAM prasiddha che. jema ke "mArA kAna sAMbhaLe che, mArI AMkha dekhe che, mArU zarIra caitanyavALu che" ItyAdi vyavahAra jaNAya che. paraMtu jIvadravyanI amUrtatAno upacAra pudgaladravyamAM (PI) 18 Page #351 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 636 DhALa-13 : gAthA-9 dravya-guNa-paryAyano rAsa karAto nathI. kAraNa ke banne dravyo maLelAM hovA chatAM pudgala dravyanI mUrtatA parAbhUta (parAbhava pAmelI) thatI nathI. tethI upacAre paNa pudgala dravya amUrta tarIke lokamAM vyavahArAtuM nathI. jema loha ane agni mizra thavA chatAM agninA yoge lohamAM dAktA ane uSNatA upacArAya che. paraMtu lohano yoga hovA chatAM agnimAM lohanA dharmo adAhakatA ane zItaLatAno upacAra karAto nathI. agninA yoge loha dAha kare che. paraMtu lohanA yoge agni adAhaka banI jato nathI. tathA dUdha ane viSa mizra thavA chatAM viSanA yoge dUdhamAM viSapaNuM Ave che ane tethI upacArAya che. paraMtu dUdhanA yoge viSamAM nirviSatA AvatI nathI. ane tethI ja upacArAtI nathI. tema pugaladravyanI mUrtatA ane acetanatA Ama bane dharmono upacAra jIvadravyamAM thAya che. paraMtu cetanadravyanI kevaLa cetanatA nAmanA eka ja svabhAvano pugaladravyamAM upacAra karAya che. paNa cetanadravyanI amUrtatA nAmano je bIjo svabhAva che teno upacAra pudgaladravyamAM karAyelo jagatamAM jovA maLato nathI. tethI asabhUtavyavahAra nathI paNa amUrtatA pugaladravyamAM nathI. pratyAsattidoSaI-amUrtatva tihAM kima na upacariiM ? te upara kahaI chaI. ahIM eka prazna thavo saMbhavita che ke jyAre jIvadravya ane zarIrAdi pudgaladravya Ama A banne dravyo ekameka banIne mizra thayelAM che. banne dravyo ekabIjAnI atyanta pratyAsatti saMbaMdhane lIdhe (nikaTatA) pAmelAM che. to AvA prakAranI atyanta pratyAsatti (atizaya nikaTatA)nA kAraNe jIvadravyanI amUrtatAnA zarIrAdipudgaladravyamAM upacAra thavo joIe. jema vastra ane attarano samAgama thAya to attaranA saMyogathI vastramAM suMgadhitAno upacAra karAya ja che. tema ahIM paNa atizaya pratyAsatti (nikaTatA) hovAthI upacAra thavo joIe, te kema thato nathI ? tevI zaMkA upara graMthakArazrI upAdhyAyajI mahArAjazrI jaNAve che ke anugamavaziM-ekasaMbaMdha joDatAM, jeha svabhAva vyavahAriiM, te upacariiM, paNi sarvadharmano upacAra na hoi. tathA ca-"Arope sati nimittAnusaraNam, na tu nimittamurarIkRtyAropaH" iti nyAyo'trAzrayaNIyaH // 13-9 // anugama eTale koI paNa be dravyono ekameka saMbaMdha thavo, tanmaya thaI javuM. tene anugama kahevAya che. A pramANe anugamavaze paNa (eTale ke koI paNa be dravyono ekameka thavA rUpa saMbaMdha joDAvA chatAM paNa) anyadravyanA je svabhAvano Page #352 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 637 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-13 : gAthA-10-11 anyadravyamAM vyavahAra thato hoya, teno ja upacAra karavo joIe. paraMtu anyadravyanA sarva dharmono anyadravyamAM upacAra karavo joIe nahIM, bhale pratyAsatti che. to paNa jagatanA loko je dharmano anyamAM vyavahAra karatA hoya, tyAM ja upacAra karavo. ane jagatanA loko acaMdravyamAM je dharmano vyavahAra na karatA hoya tyAM pratyAtti hovA chatAM paNa upacAra na karavo. jema viSanI viSatA dUdhamAM upacArAya che. paraMtu dUdhanI nirviSatA viSamAM upacArAtI nathI. agninI uSNatA ane dAhajjAno upacAra lohamAM dekhAya che. paraMtu lohanI zItaLatA ane adANaktAno upacAra agnimAM thato nathI. tema ahIM samajavuM. - A rIte jotAM eka vAta e phalita thAya che ke jagatanA lokoe jyAM jeno Aropa (upacAra) karyo hoya, tyAM ja te AropanuM (upacAranuM) zuM kAraNa che ? te kAraNa (nimitta)nuM anusaraNa karavuM. jyAM lokoe upacAra karyo ja hoya, tyAM ja pratyAsattine (nikaTatAne) nimitta mAnavI paraMtu nimittane pradhAna karIne Aropa na karavo. nikaTatA nAmanA nimittane dekhIne upacAra karavAno prayatna na karavo. "ekamekathavA" rUpa (pratyAsatti) nimitta che. mATe Aropa (upacAra) thavo ja joIe evo Agraha na rAkhavo. paraMtu jyAM jyAM jeno jeno upacAra thato dekhAto hoya tyAM tyAM tenA nimittanuM anusaraNa karavuM. tethI saMskRtamAM ane nyAya zAstramAM prasiddha evA A nyAyano ahIM Azraya karavo ke "jyAM jyAM Aropa (upacAra) thayo hoya, tyAM tyAM te upacAranuM nimitta zodhavuM, paraMtu nimittane AgaLa karIne upacAra na karavo. || 217 || e bhAviM saMmati bhaNiuM re, anugata artha asesa jalAya jima navi vibhajiI re, yAvata aMtya vizeSo re // catura vicArIe // 13-10 || anabhibhUta jihAM mUrtatA re, amUrtatA tihAM nAMhI jihAM abhibhUta amUrtatA re, mUrti anaMtya te mAMhI re ! catura vicArIe . 13-11 // Page #353 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 638 DhALa-13 : gAthA-10-11 dravya-guNa-paryAyano rAsa gAthArtha- A ja abhiprAyane anusAra sammati tarkamAM kahyuM che ke atyanta gADha saMbaMdha pAmelA sarva dravyomAM dUdha ane pANInI jema atyanta bheda na karavo. chelle anya evA potAnA vizeSa svarUpathI ja bheda jaNAya che. | 13-10 || jyAM rahelI mUrtatA abhibhUta (parAbhava pAmelI) thatI nathI. tyAM amUrtatA kahevAtI nathI. ane jyAM rahelI amUrtatA abhibhUta (parAbhava pAmelI) thAya che. tyAM mUrtitA antima vizeSa rUpa nathI. || 13-11 || Tabo- e bhAviM-e abhiprAyai, sammati graMthamAMhi kahi chaI, je anugataatyanta saMbaddha, azeSa kahitAM-sarva, artha, jala paya jima-khIra nIra pari, vibhajii nahIM. pRthak kariI nahI. kihAMtAMI anya vizeSa-zuddha pudgala jIva lakSaNaI vibhajiiM. yathA- "audArikAdivargaNAniSpannAccharIrAderzAnadhanAsaMkhyeyapradeza AtmA bhinnaH" rUtti | tra nAthA annonnANugayANaM, "imaM va taM va" tti vibhayaNamajuttaM / nada yuddhapayA, jAvaMta visaMAyA che 2-47 23-20 / Ima kahatAM- "mUrtatA je pudgaladravya vibhAjaka aMtyavizeSa chaI, to tehano upacAra Atma dravyaI kima hoI ? anaI-jo te vizeSa nahIM, to anyonyAnugamaI amUrtatAno upacAra pudgaladravyai kima na hoI ? evI zaMkA koIkanaI hoI chaI, te TALavAnaI kahaI chaI. jihAM-pudgaladravyaI mUrtatA abhibhUta nathI, kiMtu ubhUta chaI, tihAM amUrtatA svabhAva na hoI, te mArTi-amUrtatA apudgaladravyano aMtyavizeSa, anai jihAMAtmadravyaI karmadoSaIM amUrtatA abhibhUta chaI, tihAM mUrtatA anaMtya anugamajanita sAdhAraNa dharmarUpa hoI. tathA gha anyo'nyAnugamAvizeSe'pi kacideva kiJcideva kenacit kathaMcidanubhUyate, iti yathAmavyavahAramAzrayayam | -6 ! vivecana- pudgaladravyamAM rahelI mUrtitA ane acetanatA A banne dharmono upacAra jevadravyamAM thAya che. ane jIvadravyamAM rahelI ekalI cetanatAno ja upacAra pugaladravyamAM thAya che. paraMtu amUrtatAno upacAra pugaladravyamAM thato nathI. te upara vadhAre spaSTIkaraNa karatAM graMthakArazrI jaNAve che ke Page #354 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 639 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-13 : gAthA-10-11 e bhAviM-e abhiprAyaiM, sammatigraMthamAMhi kahiuM chaI. je anugata-atyantasaMbaddha. azeSa kahitAM sarva, artha, jalapaya jima = khIra-nIra pari vibhajiI nahIM-pRthak kariiM nahIM, kihAMtAI-antya-vizeSajJa zuddhapudgalajIva lakSaNaiM vibhajiiM-yathA "audArikAdi vargaNAniSyannAccharIrAderzAnadhanAsaMkhyeyapradeza AtmA bhinnaH iti / atra gAthA upara samajAvelA A abhiprAya pramANe sammatitarka nAmanA graMthamAM paNa kahyuM che ke je dravyo anugata hoya, eTale ke atyantasaMbaMdhavALAM hoya, paraspara ekameka thaIne rahelAM hoya, te saghaLAM dravyono, "jalapaya"nI jema eTale ke kSIranIranI jema arthAt dUdha ane pANInI jema tanmaya thayelAMno vibhAga karavo nahIM. eTale ke pRthaku karavAM nahIM. sArAMza e che ke dUdha ane pANInI mAphaka atyanta saMbaMdhavALAM thayelAM je dravyo hoya che. teno atyanta bheda karavo nahIM. jIvadravya ane zarIrAdi pudgaladravya dUdha-pANInI jema tanmaya thayelAM che. eTale teno (atyanta) bheda karavo ucita nathI. prazna- vikrAMtAruM = kyAM sudhI, jIva-pudgalano bheda na karavo ? uttara- antavizeSa jIva-pudgalano bheda karavo. eTale ke zuddha evA jIvanuM je lakSaNa, ane zuddha evA pudgalanuM je lakSaNa che. te bane lakSaNo anyavizeSa kahevAya che. zuddha jIvadravyanuM ane kevaLa ekalA pudgala dravyanuM je lakSaNa che. ke je lakSaNo vaDe anyonya banelA dravyono bheda karI zakAya che tevA lakSaNo rUpa attva vizeSa vaDe vibhAga karavo. jIva ane zarIra evAM ekameka thayelAM che ke te bannemAM "A jIva che ane te zarIra che" Ama be dravyono vibhAga thaI zake tema nathI. paraMtu te banne dravyono vibhAga samajAvanArAM je judAM judAM lakSaNo che. tenAthI vibhAga karavo. bane dravyono vibhAga samajAvanArAM je lakSaNo che. te "anyavizeSa" kahevAya che. jema ke "audArika" Adi vargaNAonuM baneluM je che te zarIra che. A lakSaNa zarIramAM ja lAgu paDe che. AtmAmAM lAgu paDatuM nathI. ane jJAnadhanavALo tathA jJAnadhanavALA asaMkhyAtapradezovALo je padArtha che te AtmA che. A lakSaNa AtmAmAM ja lAgu paDe che paNa zarIramAM lAgu paDatuM nathI. tethI A lakSaNa dvArA zarIrathI AtmA bhinna che. Ama vibhAga karavo. je be dravyo atyanta saMbaMdhavALAM banyAM hoya che. jema ke dUdha ane pANI, loha ane agni, jIva ane zarIra ItyAdi. te saghaLAM dravyomAM kSetra AzrayI vibhAga thaI zakato nathI. A bhAgamAM je che te dUdha ane te bhAgamAM je che te pANI, Avo bheda Page #355 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 640 DhALa-13 : gAthA-10-11 dravya-guNa-5ryAyano rAsa jema thato nathI tema jIva-zarIramAM paNa tevo kSetra AzrayI bheda thato nathI. paraMtu teono vibhAga (bheda) samajAvanAra=vibhAjaka evAM je lakSaNo che. te lakSaNone anyavizeSa kahevAya che. tenAthI bheda karavo. jema ke "audArikAdi vargaNAothI je baneluM hoya che te zarIra kahevAya che. ane jJAnadhanavALA evA asaMkhyAta pradezonuM baneluM je dravya che. te jIva che. Ama lakSaNathI bheda karavo. paraMtu kSetrathI bheda na karavo. jema eka kapa cAmAM dUdha, cA, khAMDa ane masAlo Adi ghaNAM dravyo ekameka thayelAM che. teno kSetra AzrayI bheda thato nathI. paraMtu saphedAI, kaDavAza, gaLapaNa ane tIkhAza Adi anya vizeSa vaDe bheda thaI zake che. tema ahIM jANavuM. sammatitarkanI te gAthA A pramANe nonAthAdi, "va va tti' vimala magurUM | nada DuM pAyApa, gAvaMta visapanAya che ?-47 | | 23-10 | je be dravyo anyonya (arasaparasa) anugata (atyanta saMbaMdhavALAM) thayelAM hoya, temAM "A ane te" Avo vibhAga karavo te ayukta che. jema dUdha ane pANImAM bheda thato nathI tema, yAvat anyavizeSa evA paryAyathI (antimavibhAjaka evA lakSaNathI) ja bheda thAya che. ekameka thayelA be dravyono kSetrathI "A ane te" evo vibhAga karavo muzkela che. paraMtu attimavizeSatAthI = dravyavibhAjaka dharmavizeSathI eTale ke be dravyono vibhAga karI Ape tevA lakSaNa vizeSathI te banneno bheda buddhidvArA avazya thAya che. je 218 ima kahatAM-mUrtatA jo pudgaladravya vibhAjaka antyavizeSa chai, to tehano upacAra AtmadravyaI kima hoi ? anai jo te vizeSa nahIM, to-anyonyAnugamaI amUrtatAno upacAra pudgaladravyai kima na hoi ? ehavI zaMkA koikanaI hoi chai, te TAlavAnaiM kahai chai ahIM koI prazna kare che ke "rUma vadatAM = jo Ama kaho cho ke atyavizeSathI" ja bheda thaI zake che. anyathA ekameka thayelAM dravyono bheda thaI zakato nathI, to pudgalamAM rahelI mUrtatA ane jIvadravyamAM rahelI amUrtitA e bane lakSaNo pota potAnA dravyamAtramAM ja vartatAM hovAthI "anyavizeSa" mAnavAM joIe. dravyavibhAjaka dharma mAnavA joIe. have ahIM prazna thAya che ke- "mUrtatA" e pudgaladravyano (jIvAdi dravyathI) vibhAjaka (vibhAga-bheda samajAvanAro) jo anyavizeSa Page #356 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-13 : gAthA10-11 dravya-guNa-paryAyano rAsa 641 che. to pachI te mUrtatA pudgala dravyamAM ja mAtra hovI joIe. te mUrtatAno upacAra AtmadravyamAM kema karAya ? kAraNa ke je mUrtatA pudgala dravyano anyadravyothI vibhAga samajAve che te mUrtatAno jo anya dravyamAM (jIvadravyamAM) upacAra karAya che ema kahIe to pachI be dravyono vibhAga raheto ja nathI. mUrtitA dharma ane dravyomAM rahevAthI vibhAjaka dharma raheto ja nathI. A rIte vibhAjaka na banavAthI anyavizeSa paNa kahevAze nahIM. mana no te vizeSa nahIM = have jo te mUrtitAne pudgaladravyanA vibhAjaka guNa tarIke "ajyavizeSa" na mAno to sAdhAraNa dharma thayo, eka dravyamAM (pugalamAM) svabhAvapaNe ane bIjA dravyamAM (jIvadravyamAM) upacArathI rahevAvALI mUrtatA thaI. to tevI ja rIte jIva ane pudgala dravya anyonya (arasaparasa) anugama (atyantagADha saMbaMdha) vALAM hovAthI jema pudgalanI mUrtitAno Aropa chevadravyamAM karAya che. tevI ja rIte jIvadravyamAM rahelI amUrtatAno upacAra pugaladravyamAM paNa kema na thAya ? arthAt jIvanI amUrtatAno paNa upacAra pugaladravyamAM thavo joIe. kAraNa ke mUrtitAnI jema amUrtatA paNa have anyavizeSa kahevAze nahIM mATe teno paNa upacAra thavo joIe. AvI zaMkA koI jijJAsu jIvane thavAno saMbhava che. te zaMkA TALavA mATe have pachInI gAthAmAM graMthakArazrI A vAtanI spaSTatA kare che. jihAM-pudgaladravyai mUrtatA abhibhUta nathI, kintu udbhUta chai, tihAM amUrtatA svabhAva na hoi, te mATiM amUrtatA apudgaladravyano antyavizeSa. anaiM jihAM AtmadravyaI karmadoSaI amUrtatA abhibhUta chai, tihAM mUrtatA anaMtya, anugamajanita sAdhAraNadharmarUpa hoi, jo ke jIva ane zarIrarUpa pudgaladravya anyonya atyanta gADha saMbaMdhavALAM banelAM dravyo che. to paNa koI ekadravyanA guNathI bIjA dravyano guNa abhibhUta (parAbhUta-parAbhava pAmela-dabAI gayela) thAya che. ane koI eka dravyanA guNathI bIjA dravyano guNa abhibhUta nathI paNa thAto. tethI jyAM eka dravyano mULabhUta guNa jo abhibhUta thAya che. to tyAM anyadravyanA guNano upacAra karAya che. ane jyAM eka dravyano mUlabhUta guNa anyadravyanA guNathI abhibhUta thato nathI tyAM upacAra karAto nathI jema dUdha ane viSa mizra karIe tyAM viSamAM rahelA prANaghAtakatA nAmanA svabhAvathI dUdhano puSTikArakatA guNa abhibhUta thaI jAya che. tethI viSamizrita dUdha paNa Page #357 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 642 DhALa-13 : gAthA-10-11 dravya-guNa-paryAyano rAsa ghAtaka kahevAya che. paraMtu dUdhanA puSTikAraktA nAmanA svabhAvathI viSano prANaghAtaktA svabhAva je che te abhibhUta thato nathI. tethI dUdhamizrita viSa puSTikAraka kahevAtu nathI. tathA loha ane agni mizra thAya che. tyAM agni dravyanI uSNatA ane dAktA svabhAvathI lohanA anuNatA ane adAhaSmA svabhAvano parAbhava thAya che. paraMtu lohanA svabhAvothI agninA svabhAvano parAbhava thato nathI. tathA kAcuM pANI ane pAkupANI mizra karIe to kAcA pANIno sacittatAsvabhAva pAkApANInA acittatA svabhAvano parAbhava kare che. paraMtu pAkApANIno acittatAsvabhAva kAcApANInA sacittatA svabhAvano parAbhava karI zakatuM nathI tevI ja rIte pudgaladravyamAM rahelI mUrtitAthI jIvadravyanI amUrtatA parAbhUta thaI jAya che. paraMtu jIvadravyamAM rahelI amUrtatAthI pudgaladravyanI mUrtatA haNAtI nathI. parAbhava pAmatI nathI. A rIte hovAthI, pugaladravyanI mUrtatA (jIvadravyanI amUrtatAthI) abhibhUta thatI nathI, paraMtu udbhUta ja rahe che. tethI tyAM (pugaladravyamAM) asabhUta vyavahAranayathI paNa amUrtatA svabhAvano upacAra karAto nathI ane amUrtatA manAtI nathI. te mATe A "amUrtatA" svabhAva kevaLa ajugaladravyono ja (pudgala vinAnAM zeSa pAMca dravyo no ja) guNa rahe che. pudgalAstikAya sivAyanAM dravyomAM paramabhAvagrAhakanayathI je amUrtatA svabhAva che. te svabhAva te te dravyomAM ja rahe che. asabhUtavyavahAranayathI paNa anya dravyamAM (pudgala dravyamAM) upacAre paNa A amUrta svabhAva ghaTato nathI. tethI A amUrtatA sarvadravyamAM rahenAra sAdhAraNa dharma na thavAthI ane apugaladravyone pugaladravyathI vibhAjana karanAra banavAthI "apugaladravyono A amUrtatA, e anyavizeSaguNa kahevAya che. ane jyAM eTale ke AtmadravyamAM rahelI je amUrtitA che. te karmadoSathI eTale zarIranA saMbaMdhathI mUrtatA dvArA abhibhUta thaI jAya che. tethI mUrtitA" no upacAra AtmadravyamAM karI zakAya che. Ama hovAthI "mUrtatA" pudgala dravyamAM paramabhAvagrAhaka nayathI pradhAnapaNe varte che ane te ja "mUrtatA" asadbhUtavyavahAranayathI apugaladravyamAM (jIvAdidravyamAM) paNa varte che. tethI pudgala dravyano guNa pudgalane choDIne anyadravyamAM paNa upacAre raheto hovAthI pugaladravyano vibhAjaka guNa banI zakato nathI. tethI tene "anyavizeSa" guNa kahevAto nathI. paNa "ananyavizeSa" guNa kahevAya che. eTale ja anugamajanita Page #358 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 643 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-13 : gAthA-12 = bane dravyono atyanta gADha saMbaMdha hovAthI, tevA saMbaMdha dvArA utpanna thayelo jIvamAM ane pugalamAM ema bannemAM rahevAvALo A mUrtatAguNa sAdhAraNa dharmarUpa banI jAya che. tethI ja te mUrtatAguNa vibhAjakaguNa tarIke na rahevAthI anyavizeSa guNa na mAnatAM anAjyaguNavizeSa kahevAya che. tathA ca-anyonyAnugamAvizeSe'pi kvacideva kiJcideva kenacit kathaMcidabhibhUyate, rUti thAma vyavahAramAzrayAlayam. I 3-42 | upara samajAvyA pramANe jagatanA padArthonI AvA prakAranI vastusthiti che. tethI AkhI vAtano sArAMza e nIkaLe che ke koI paNa be dravyonuM arasaparasa atyantagADha saMbaMdhavALApaNuM paraspara mizra thavA paNuM, ekasarakhuM samAna hovA chatAM paNa koIka sthaLamAM ja, koIka ja dharma, koIka dharma vaDe, keme karIne abhibhUta karAya che. arthAt sarvatra sarva dharmano abhibhava (parAbhava) thato nathI. A pramANe AgamazAstromAM je vyavahAro jema kahyA che. tema teno Azraya karavo. A rIte vicAratAM pudgaladravyamAM upacAre paNa amUrtatA AvatI nathI. meM 219 / pugalanaI ekavIsamo re, Ima to bhAva vilupta ! teNi asabhUta nayaI re, parokSa aNue amUtto re ! catura vicArIe || 13-12 // gAthArtha Ama kahIe to pugaladravyamAM ekavIsamo eka svabhAva lopAI jaze. te kAraNe asabhUta vyavahAranayathI parokSa evo je aNu (paramANu) che. tene amUrta kahevo. | 13-12 . Tabo- "upacAraI" paNi amUrtasvabhAva pudgalanai na hoI, Ima kahatAM to ekavIsamo bhAva lopAI, tivAraI. "viMzativAda yuIvaputrimatA: " e vacana vyAghAtathI apasiddhAnta thAI. te TAlavAnaI kAji asaktavyavahAra nayaI parokSa je pudgala paramANu chaI, tehanaI amUrta kahiI. vyAvahAzipratyakSAmovaratvamamUrtitva paramA bhAva svIdiye, rUtyartha | 23-12 Page #359 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 644 DhALa-13 : gAthA-1 2 dravya-guNa-paryAyano rAsa vivecana- pudgalAstikAyadravyamAM rahelI mUrtitA abhibhUta thatI nathI, tethI pudagaladravyamAM "amUrtitA" upacAre paNa kahevAtI nathI. to tyAM 10 vizeSasvabhAvo ane 11 sAmAnyasvabhAvo, Ama maLIne 21 svabhAvo che. A zAstravacana saMgata thaze nahIM. Avo prazna uThAvIne graMthakArazrI uttara ApatAM jaNAve che ke "upacAraiM paNi amUrtasvabhAva pudgalanaiM na hoi" ima kahatAM to ekavIsamo bhAva lopAiM, tivAraiM "ekaviMzatibhAvAH syurjIvapudgalayormatAH" e vacana vyAghAtathI apasiddhAnta thAi, te TAlavAnai kAjiM-asadbhUtavyavahAranayaiM parokSa je pudgala paramANu chai, tehanaiM amUrta kahiiM. vyAvahArikapratyakSAgocaratvamamUrtatvaM paramANau bhAktaM svIkriyate, ityarthaH / ne rU-12 jIvadravya ane zarIrAdi pudagaladravya anyonya anugata thayelAM che to paNa amUrtatA dvArA mUrtitAno parAbhava na thato hovAthI pudgala dravyamAM upacAre paNa amUrtasvabhAva saMbhavato nathI, Ama ja jo kahevAya to pugaladravyamAM ekavIsamo eka svabhAva lopAI jaze. arthAt jUna thaze. jyAre zAstramAM to "jIva ane pudgaladravyamAM Ama bannemAM ekavIsa svabhAvo hoya che" Ama kaheluM che. (nayacakra graMthamAM paNa gAthA-68 tathA 69mAM 21 svabhAvonuM kathana che.) A 21 svabhAvanA vidhAnavALuM je zAstravacana che. te vyAghAta pAmaze. tethI A zAstravacana apasiddhAnta thaI jaze. mithyAvacana Tharaze. "pugaladravyamAM paNa 21 svabhAvo hoya che." Ama kahenAra zAstravacana apasiddhAnta thaI jaze. AvI zaMkA ahIM koI ziSyone thAya tema che. te TALavAne kAje (arthAt te zaMkA dUra karavA mATe) kahe che ke "parokSa evA je paramANuo (ane drayaNukAda) che'. temAM asabhUta vyavahAranayathI amUrtasvabhAva jANavo." amUrtanA be artho thAya che nizcayanayathI varNa-gaMdha rasa sparza rahitatA te amUrta. ane vyavahAranayathI Indriyajanya pratyakSajJAnanI je aviSayatA te amUrta. have nizcayanaya mAnya evI varNAdirahita amUrtatA to pugaladravyamAM 1. mUlagAthAmAM "mag" ane TabAmAM parama pada che. tethI paramANumAM to Indriya agocaratA hovAthI vyavahAranayathI amUrtatA hoI zake che. paraMtu yamukAdi sUkSmaskaMdhomAM paNa Indriya agocaratA hovAthI vyavahAra nayathI amUrtatA mAnavAmAM koI doSa dekhAto nathI. eTale ame vivecanamAM yamukAdino paNa ullekha karyo che. chatAM gAthAmAM ke TabAmAM mAri zabda nathI. tethI tattvakevalIgamya. Page #360 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 645 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-13 : gAthA-13 saMbhavatI ja nathI. tethI tyAM vyavahAranayane mAnya evI amUrtatA levI. ke je amUrtatA pamANu-yaNuka-caNakAdi sUkSama pariNAma skaMdhomAM che. tyAM amUrtatAno artha paNa Avo ja che ke je indriyajanya vyAvahArikapratyakSajJAna che arthAt pAMca Indriyajanya je pratyakSapramANa che. teno aviSaya hoya te amUrta kahevAya che. AMkhe dekhAya nahIM, kAne saMbhaLAya nahI, nAke suMghAya nahI ItyAdi bhAvavALApaNuM te amUrtatA. AvI amUrtatA paramANu Adi pudgaladravyamAM che. tethI ekavIsamo svabhAva tuTaze nahIM. e 220 || kAla pudgalANa taNo re, eka pradeza svabhAva ! paramanayaI paradravyanaI re, bheda kalpanA abhAvo re ! catura vicArIe 13-13 | gAthArtha- kAladravyamAM ane pudagalanA paramANudravyomAM paramabhAvagrAhakanayathI ekapradezasvabhAvatA jANavI. te vinAnAM bAkInAM paradravyomAM bhedakalpanA rahita zuddhadravyArthikanayathI ekapradezasvabhAvatA jANavI. | 13-13 || Tabo- kAlANunai tathA pudgalANunAi paramabhAvagrAhakanayai ekapradezasvabhAva kahiyaI, paradravyanai-e 2 TAlI bIjA dravyanai, bhedakalpanArahita zuddhadravyArthikai ekapradezasvabhAva kahiche [ 13-13 II | vivecana- dharma, adharma, AkAza, jIva, pudgala ane kALa ema kula 6 dravyo che. temAM dharma ane adharma A be dravyo asaMkhyAta pradezovALAM che. ane AkAza anaMtapradezovALu dravya che. tathA A traNe dravyo "akhaMDadravyo che. te traNa dravyono kadApi vibhAga thayo nathI, thato nathI, ane thaze nahIM. tathA saMkhyAmAM paNa eka eka dravya che. jIvadravya A saMsAramAM kula anaMtAM che. eka eka jIvadravya asaMkhyAtapradezavALu ane akhaMDadravya che. A cAra dravyo akhaMDadravya hovAthI koI asaMkhyAta ane koI anaMtapradezavALuM hovA chatAM paNa A cAre dravyomAM akhaMDitatA hovAthI eka pradeza svabhAvatA paNa che. pugalAstikAya dravya be prakAranuM hoya che. paramANumaya ane skaMdhamaya, tenA skaMdho saMkhyAtapradezanA, asaMkhyAtapradezanA ane anaMta pradezanA paNa banelA hoya che. pUraNa-galana svabhAva hovAthI skaMdho bane che ane vikherAya paNa che eTale skaMdha e paramANunI jevA mUlabhUtarUpe nathI. ghaNA paramANuo maLavAthI skaMdho bane che. jyAre paramANu svarUpa je pudgaladravya che. te mUlabhUta dravya che. anAdi-anaMta che. svataMtra Page #361 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 646 DhALa-13 : gAthA-13 dravya-guNa-paryAyano rAsa che. ane skaMdho to paramANuonA saMyoga-viyogathI banavAvALA che. ane vikherAvA vALA che. tyAM paramANudravya ekapradezAtmaka hovAthI temAM eka pradeza svabhAvatA che. ane te vAstavika hovAthI paramabhAvagrAhaka nayathI che. skaMdhomAM aneka pradezo hovAthI aneka pradezasvabhAvatA che. ane te paramabhAvagrAhakanayathI che. kALadravyanI bAbatamAM keTalAka AcAryonA mate jIva ane ajIvanI vartanAparyAya svarUpa kALa hovAthI kALa e dravya ja nathI. chatAM bIjA keTalAka AcAryonA mate caMdra-sUryAdi jyotizcakranA saMcAraNathI aDhIdvIpa vyApI kALadravya che. kAla saMbaMdhI para-apara AdinA vyavahAramAM hetubhUta padArthonI sthitimaryAdA jANavA-jaNAvavAnA kAraNabhUta kALadravya che. te eka samayAtmaka che. kyAreya paNa samayono piMDa banato nathI. AvalikA-muhUrta-divasa rAtri ItyAdi je vyavahAro thAya che. te paNa kramasara pasAra thatA samayonI kalpanAkRta samuhAtmaka gaNanA che. tethI ekasamaya svarUpa kALadravya hovAthI ane teno piMDa (skaMdhasvarUpa) banato na hovAthI eka pradezasvabhAvatA ja che. ane te vAstavika svarUpe hovAthI paramabhAvagrAhakanayathI che. paramANuono piMDa banIne jevo skaMdha thAya che. tevo kALamAM samayono skaMdha banato nathI tethI temAM anekapradezasvabhAvatA nathI. pudgaladravyamAM jema "paramANu" avibhAjya dravya hovAthI "aNu" kahevAya che. tema kALadravyamAM "samaya" paNa avibhAjya hovAthI temAM "aNu" paNAno upacAra karAya che. tethI samayane yogazAstrAdinA aMtara zlokamAM (vivecanabhUta bhAgamAM) "kAlANu" kahyo che. jyAre digaMbarAsnAyamAM eka eka AkAzapradezamAM eka eka kAlANu dravya varte che. ema mAnela che. A rIte samayAtmaka kAlANamAM ane paramAvAtmaka pugaladravyamAM paramabhAvagrAhakanayathI ekapradeza svabhAvanA che. ane zeSacAra dravyo (dharma-adharma-AkAzajIva dravyo)mAM asaMkhyAta ane anaMta pradezo hovAthI akhaMDa eka dravyarUpa hovA chatAM prayojanavazathI temAM bhedanI kalpanA paNa karavAmAM Ave che. jema ke urdhvadezamAM rahelo dharmAstikAya, adhodezamAM rahelo dharmAstikAya, ghaTAkAza, paTAkAza, hastabhAgAvacchinna jIvapradeza, pAdabhAgAcchinna jIvapradeza, mukha bhAgAvacchinna jIvapradeza ItyAdi svarUpe prayojanavazathI bhedanI kalpanA paNa thAya che. tethI AvA prakAranI bhedanI kalpanA jyAre karavAmAM na Ave, ane akhaMDa ekadravya rUpe vicAravAmAM Ave tyAre te cAre dravyomAM ekapradezasvabhAvatA ghaTe che. tethI te ekapradeza svabhAvatA "bhedakalpanArahita zuddhadravyArthikanayathI jANavI. A nayanI pradhAnatAmAM bhedonI kalpanA gauNa karavAmAM AvI che. ane akhaMDa zuddha ekadravyanI kalpanAne pradhAna karavAmAM AvI che. tethI Page #362 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 647 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-13 : gAthA-14 aneka pradezo hovA chatAM anAdikALathI sahajabhAve ja A pradezo paraspara saMkaLAyelA akhaMDa ekadravya rUpe ja che. ane temaja rahe che. ane temaja dekhAya che. tethI eka pradeza svabhAvatA saMbhave che. || 221 | bheda kalpanAyuta nayAM re, aneka pradeza svabhAva | aNu vinA, pudgala aNu taNore, upacAraI teha bhAvo re // catura vicArIe / 13-14 / gAthArtha- bheda kalpanA yukta evA dravyArthikanayathI paramANuvinAnAM pAMce dravyomAM (paramANu vinAnAM pudgaladravyomAM ane dharma-adharma-AkAza-jIvamAM) anekapradezasvabhAvatA che. ane pudgalAstikAyanA paramANuomAM te aneka pradezasvabhAvatA upacArathI jANavI. || 13-14 || Tabo- bheda kalpanA sApekSa azuddha dravyArthikanayai aNu ka. paramANu vinA sarvadravyanai anekapradezasvabhAva kahiI. anaI pugala paramANunai anekapradeza thAvAnI yogyatA chaI, te mATaIM-upacAraI anekapradeza svabhAva kahiI, kAlANumAMhi te upacAra kAraNa nathI, te mATaI tehanAi sarvathA e svabhAva nahIM. 13-14 || vivecana- A gAthAno bhAvArtha lagabhaga pahelAMnI 13mI gAthAmAM samajAvAI gayo che. to paNa vadhAre spaSTatA mATe kaMIka lakhIe chIe. bhedakalpanAsApekSa azuddhadravyArthikanayaiM aNu ka. paramANu vinA sarvadravyanaiM anekapradezasbhAva kahiiM. anaiM pudgalaparamANunaiM anekapradeza thAvAnI yogyatA chaiM, te mATaI upacAraiM anekapradeza svabhAva kahiiM, kAlANumAMhi te upacAra kAraNa nathI, te mATe tenaDuM sarvathA i mAva na me 23-24 / dharma, adharma, AkAza, jIva A cAra dravyomAM tathA aNu kahetAM je paramANu che tenA vinA samasta pugalAstikAya dravyamAM Ama A pAMce dravyomAM bhedakalpanA sApekSa azuddhadravyArthikanayathI "aneka pradeza svabhAvatA" kahevAya che. jo ke A dravyomAM pudgalAstikAya sivAyanAM 4 dravyo to akhaMDa che. tenA khaMDa thatA ja nathI, tethI temAM prayojanavazathI je bhedonI kalpanA karavAmAM Ave che. te dravyanuM potAnuM asalI svarUpa nathI, kAlpanika (kalpanAkRta) svarUpa che. tethI tene azuddhadravyArthikanayathI Page #363 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 648 DhALa-13 : gAthA-15 dravya-guNa-paryAyano rAsa svIkAravAmAM Ave che. tathA bhedonI kalpanA karAya che tethI bheda kalpanAsApekSa. AvA bhedo kalpavA e zuddhasvarUpa nathI mATe azuddhadravyArthikanaya kahevAya che. A rIte paramANuvinAnA pAMcadravyomAM bhedakalpanAsApekSa azuddhadravyArthikanayathI anekapradezasvabhAvatA jANavI. A dravyomAM anekapradeza svabhAvatA sahajapaNe che ja, kAraNa ke ghaNA pradezonA samUhAtmaka evAM A pAMca dravyo che. phakta temAM bhedanI kalpanA je karavAmAM Ave che te azuddha che. pugalANu ane kAlANu A bane arvAtmaka hovAthI te banemAM anepradezasvabhAvatA vAstavikapaNe nathI. paraMtu upacAre pugalANu"mAM aneka pradezasvabhAvatA saMbhave che. ane "kAlANu"mAM to upacAre paNa anekapradezasvabhAvatA saMbhavatI nathI. tyAM je pudgalANu (pudgaladravyanA paramANuo) che. te pote eka pradezAtmaka hovAthI jo ke vAstavikapaNe anekapradezatA temAM nathI. to paNa bIjA bIjA paramANuonI sAthe maLyA chatA aneka pradezAtmakaskaMdhapaNe pariNAma pAmavAnI yogyatA dharAve che. tethI bhale skaMdha nathI to paNa skaMdharUpe banavAnI yogyatA dharAvatA hovAthI upacAre anekapradezasvabhAvatA manAya che. jyAre "kAlANu"mAM to vartanArUpa kAla mAno, ke samayAtmaka kAla mAno ke digaMbarAnDrAya pramANe kAlANu rUpa kAla mAno to paNa sarvatra AvA prakArano samayono piMDa thaIne skaMdha banavApaNuM paNa nathI. ane aMdha banavAnI yogyatA paNa yogyatA paNa nathI. tethI tyAM upacAre paNa anekapradezasvabhAvatA manAtI nathI. A rIte vicAratAM dharma-adharma-AkAza ane jIvadravyamAM bhedakalpanA sahita azuddhadravyArthikanayathI anekapradezasvabhAvatA jANavI. pudgala dravyanA skaMdhomAM upara pramANe jANavuM. paraMtu paramANuomAM paramabhAvagrAhakanayathI ekapradezasvabhAvatA, ane upacAre asabhUta vyavahAra nathI ane pradeza svabhAvatA jANavI. kALadravya samayAtmaka ja hovAthI temAM paramabhAvagrAhakanayathI ekapradezasvabhAvatA che paraMtu skaMdha na hovAthI, tathA banavAnI yogyatA paNa na hovAthI aneka pradezasvabhAvatA saMbhavatI ja nathI. te 222 | zuddhAzuddha dravyArthikaI re, jANi vibhAva svabhAva | zuddhAM zuddhasvabhAva chaI re, azuddhAM azuddha svabhAvo re | catura vicArIe ! 13-15 . Page #364 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-13 : gAthA-16 649 dravya-guNa-paryAyano rAsa abhUtavyavahArathI re, chaI upacarita svabhAva | e svabhAvanaya yojanA re, kIjaI mani dhari bhAvo re | catura vicArIe re 13-16 // gAthArtha- zuddhAzuddha dravyArthikanayathI vibhAvasvabhAva jANo. zuddha dravyArthikanayathI zuddhasvabhAva jANo, ane azuddhadravyArthikanayathI azuddhasvabhAva jANo. | 13-15 // asabhUta vyavahAranayathI upacaritasvabhAva jANo, sAmAnya ane vizeSa svabhAvomAM karAyelI A nayonI yojanA manamAM suMdara bhAva lAvIne karavI (jANavI bhaNavI). / 13-16 che. Tabo- zuddhAzuddha dravyArthika nathai saMmugdhai vibhAvasvabhAva chaI. zuddhadravyArthika nayaI zuddhasvabhAva, azuddha dravyArthikanayai azuddhasvabhAva jANavo. I 13-15 asabhUtavyavahAranayathI upacarita svabhAva, e bhAva cittamAMhI dharI svabhAva naya yojanA kIjaI. e digaMbaraprakriyA kihAM kihAM svasamayai paNi upaskRta karI chaI, ehamAMhI citya chaI, te dekhADaI thaI. [ 13-16 II vivecana- have zuddhasvabhAva, azuddhasvabhAva ane vibhAvasvabhAva A traNamAM nayayojanA A be gAthAmAM samajAve che. zuddhAzuddhadravyArthikanayaI saMmugdhaiM-vibhAvasvabhAva chai, zuddhadravyArthikanayaI zuddhasvabhAva, azuddhadravyArthikanayaI azuddhasvabhAva jANavo. // 13-15 // zuddhadravyArthikanaya ane azuddhadravyArthikanaya ema A banne nayonI saMmugdhatAe = sAthe vicAraNA karIe tyAre jIvadravyamAM ane pudgaladravyamAM ema be ja dravyomAM vibhAvasvabhAva jANavo. tyAM jIva dravyamAM kSAyopathamikabhAve jJAnAdiguNo che ane audayikabhAve krodhAdi vikAro che. A bannenI sAthe vicAraNA karIe to jemAM jJAnAdiguNo che. tene ja krodhAdi Ave che. jaDadravyane krodhAdi AvatA nathI. tethI vibhAvadazAmAM javAnuM cetanadravyanuM ja bane che. jaDadravyanuM banatuM nathI. jJAnadazAvALA jIvane ja kAma-krodhAdi vikAro thavA rUpa vibhAva svabhAva Ave che temAM je samajaNa che te jJAnAvaraNIyAdino lAyopathamika bhAva che. mATe zuddha kahevAya che. ane kAmakrodhAdi Page #365 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 650 DhALa-13 : gAthA-16 dravya-guNa-paryAyano rAsa je vikAro che. te pUrvabaddha karmanA udayarUpa ane navA karmabaMdhanA hetubhUta hovAthI azuddha che. A rIte A bannene sAthe karIne jyAre zuddhAzuddha dravyArthikanayathI vicAraNA karAya che. tyAre jIvadravyamAM A vibhAvasvabhAva saMbhave che. evI ja rIte jIvanA saMyoge zarIrAdirUpa pugala dravyamAM paNa cetanatAno upacAra karAya che. tethI temAM paNa audayikabhAva manAya che. cothA karmagraMthamAM kahyuM che ke "ma savaMtha phaNa vi" A rIte temAM paNa caitanyatA ane daktiA upacAre hovAthI tyAM paNa vibhAvasvabhAva bane nayonI sAthe vivakSA karavAthI saMbhave che. zuddhadravyArthikanayathI zuddhasvabhAvatA, ane azuddhadravyArthika nayathI azuddhasvabhAvatA jANavI. upara vibhAvasvabhAvamAM je samajAvavAmAM AvyuM. temAMthI kevaLa ekalA kSayopazamAdibhAve (kSayopazama-upazamabhAve) AtmAmAM je jJAnAdi guNono aMzataH paNa AvirbhAva varte che tathA kSAyika bhAve guNono pUrNatayA je AvirbhAva varte che. te AtmAnA zuddhaguNo che. tene jaNAvanAro je naya te zuddha dravyArthikanaya kahevAya che. tethI kSayopazamAdi bhAve pragaTa thayelA guNo rUpa je zuddhasvabhAva jIvamAM varte che. te zuddha dravyArthikanayathI jANavo. tevI ja rIte mohanIyanA udayathI kAma-krodhAdi ane jJAnAvaraNIyAdinA udayathI ajJAnatA Adi je azuddha paryAyo che. te azuddhasvabhAva jANavo. ane te azuddhadravyArthikanayathI samajavo. A rIte pudgaladravyamAM paNa jIvanA saMyoge zuddhasvabhAva ane azuddhasvabhAva jANavA. bAkInA dravyomAM A svabhAvo saMbhavatA ja nathI. kAraNa ke dharma adharma AkAza ane kAla, A cAra dravyomAM kSAyopathamika bhAva ke audayikabhAva saMbhavatA nathI. | 223 || ___asadbhUtavyavahAranayathI upacaritasvabhAva, e bhAva citta mAMhI dharI svabhAva nayayojanA kIjaiM / je je padArthamAM je je svabhAva vAstavikapaNe na hoya, chatAM anyadravyanA saMyogAdithI tevAM tevAM kAryo te te padArthamAM dekhAtAM hoya tyAre te te kArya karanAro svabhAva te te padArthamAM upacAre paNa svIkAravo paDe che. A pramANe upacarita svabhAvane jaNAvanAro je naya che. te asadabhUta vyavahAranaya kahevAya che. jema agnithI tapta baneluM evuM "loha bALe che" ahIM dAhartA svabhAva lohamAM na hovA chatAM upacAra svIkAravo paDe che. lohamAM dAktA sadAkALanI svadravyajanya vAstavika nathI. tethI sabhUta nathI mATe A svabhAvane jaNAvanArA nayane asabhUta vyavahAranaya kahevAya che. evI ja rIte "ghaDo jhame che" huM rUpALo chuM "ItyAdi vAkyomAM samajI levuM." Page #366 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-13 : gAthA-17 651 A pramANe samajAvelI A saghaLI rItabhAtane manamAM barAbara besADIne, gItArtha guruonI pAsethI yathArthabodha meLavIne, cittamAMhI vyavasthitapaNe dhAraNa karIne A 21 svabhAvomAM nayanI yojanA karavI. (nayonI yojanA karatAM zIkhI javuM. gItArtha pAse bhaNIne gItArtha thavA prayatnazIla banavuM.) | 223 || e digaMbaraprakriyA kihAM kihAM svasamayaiM paNi upaskRta karI chai, ehamAMhi jiMkya che, te TevADa che. 2-6 | upara pramANe je sAmAnyaguNo, vizeSaguNo, samAnyasvabhAvo, vizeSasvabhAvo ane temAM karelI nayonI yojanA ItyAdi je samajAvavAmAM AvyuM che. te lagabhaga digaMbarAsnAyamAM jaNAvelI prakriyA pramANe jaNAvyuM che. (juo AcAryazrI kuMdakuMdAcArya viracita pravacanasAramAM bIjo zeyAdhikAra ane devasena AcAryakRta nayacakauparanI AlApapaddhati, tathA mAIladhavala viracita nayacakra) nayonI ane svabhAvonI A saghaLI prakriyA svasamayamAM paNa eTale zvetAMbara saMpradAyamAM paNa kyAMka kyAMka upayogI che. vastunA vAstavikasvarUpane jANavAmAM nayonuM jJAna anivArya ane Avazyaka che. tethI ja ahIM vistArathI A vAta ame carcA che. chatAM digaMbarAmnAya anusAra niyonI A prakriyAmAM koIka koIka sthAne citya (vicAravA jevuM) paNa che.badhu barAbara ja che. ema na samajI letAM, je kaMI yathArtha hoya ane upakAraka hoya tene jarUra svIkAravuM. aMtaSa na rAkhavo. tema ja yathArtha hoya tene ja vicAra karIne svIkAravuM. temAM zuM zuM cittva che ? te have pachInI gAthAomAM jaNAvAze. }ra 24ll anupacarita nija bhAva je re, te to guNa kahavAya ! Ika dravyAzrita guNa kahiyA re, ubhayAzrita parjAyo re ! catura vicArIe 13-17 | gAthArtha- anupacarita evo dravyano potAno bhAva te ja guNa kahevAya che. vaLI mAtra ekalA dravyane ja Azrita je hoya te guNa, ane dravya tathA guNa ema bannene Azrita je hoya te paryAya kahevAya che. | 13-17 | Tabo- svabhAva te guNa-paryAyathI bhinna na vivadhi, je mATi je anupacarita bhAva te guNa ja, upacarita te paryAya ja, gata va - ekadravyAzrita guNa, ubhayAzrita paryAya kahiyA. (PI) 19 Page #367 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 652 DhALa-13 : gAthA-17 dravya-guNa-paryAyano rAsa tathoktaM uttarAdhyayayaneSu guNANamAsavo davvaM, egadavvassiA guNA / lakkhaNaM pajjavANaM tta ubhao assiA bhave // 1 // (uttarAdhyayana sUtra, mokSamArga gatyAga nAmanA 28mA adhyayanI A chaThThI gAthA che) "yadi ca svadravyAdigrAhakeNAstisvabhAvaH paradravyAdigrAhakeNa nAstisvabhAvaH, ityabhyupagamyate, tadobhayorapi dravyArthikaviSayatvAt saptabhaGgyAmAdyadvitIyayorbhaGagayodravyArthikaparyAyArthikAzrayaNe prakriyA bhajyeta" ityAdyatra bahu vicAraNIyam // 13-17 // vivecana- digaMbarAsnAyane anusAre jaNAvelI svabhAvo ane guNonI A prakriyAmAM zuM cittva che ? (zuM vicAravA jevuM che ?) te jaNAve che. svabhAva te guNaparyAyathI bhinna na vivakSiiM, je mATi je anupacarita bhAva te guNa ja, upacarita te paryAya ja, ata eva eka dravyAzrita guNa, ubhayAzrita paryAya kahiyA. yathoktaM uttarAdhyayaneSu guNANamAsavo davvaM, egadavvassiA guNA / lakkhaNaM pajjavANaM tu, ubhao assiA bhave // 1 // sAmAnya ane vizeSa svabhAvo tathA sAmAnya ane vizeSa guNo judA-judA digaMbarAsnAyamAM samajAvyA che. paraMtu je svabhAvo che. te guNa-paryAyathI bhinna nathI. jema ke cetanA e jIvano svabhAva che. ane cetanA e ja jIvano guNa che. caitanyasvamAvo nIvaDa, caitanyA gI: tevI ja rIte rUpa rasAdi e pudgalanA svabhAvo che ane e ja pudgalanA guNo che ane tenuM parivartana e ja paryAyo che. tathA je sahabhAvI hoya che. te guNa kahevAya che ane dravyanA svabhAvabhUta je svarUpa hoya che te ja sahabhAvI bane che. jema ke sAkarano svabhAva gaLapaNa che. to te gaLapaNa sAkaranI sAthe sadA rahenAruM che eTale je svabhAva che. te ja dravyanI sAthe sadA rahenAra bane che tethI tene ja guNa kahevAya che. ane temAM thanArI hAni-vRddhi ke rUpAntaratAne paryAya kahevAya che. Ama vicAratAM jaNAya che ke svabhAvo te guNa-paryAyathI bhinna nathI. tathA vastuno potAno upacArarahita je sahajasvabhAva che te guNa kahevAya che. guNa haMmezAM dravyanI sAthe rahenAra hovAthI temAM upacAra karavAnI jarUriyAta rahetI nathI. maracAno tIkhAza evo je svabhAva che te maracAnI sAthe sadA rahenAra che. temAM Page #368 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-13H gAthA-17 653 kaMI upacAra karavo paDato nathI tethI te ja tIkhAza maracAno guNa che. A rIte vastuno anupacarita je svabhAva che. arthAt vAstavika je svabhAva che te svabhAva ja sahabhAvI bhAva hovAthI guNa kahevAya che. ane vastuno upacarita je svabhAva che. te ja kramavartI hovAthI paryAya kahevAya che. jema ke suvarNadravyanuM kaDu-kuMDala Adi je AkAro thavA rUpa svabhAva che. te kramavartI hovAthI, dravyanI sAthe sadA rahenAra na hovAthI paryAya kahevAya che. A rIte je anupacarita svabhAva che. te ja guNa che. ane je upacarita svabhAva che. te ja paryAya hovAthI svabhAvo te guNa-paryAyothI judA nathI. tathA vaLI kevaLa ekalA dravyanA Azraye je varte che te guNa kahevAya che. ane dravya tathA guNa, ema bannenA Azraye je svabhAva varte che te paryAya kahevAya che. jema ke suvarNadravyamAM rahelA rUpa rasa gaMdha sparzadine guNo kahevAya che. ane kahu-kuMDala Adine paryAyo kahevAya che. tyAM je rUpa-rasa-gaMdha ane sparza che. te svabhAvo kevaLa ekalA suvarNadravyanA Azraye ja rahenArA che. mATe guNa kahevAya che. kaDu-kuMDala Adi paryAyo hoya to paNa suvarNadravyamAM rUpa-rasAdika hoya, ane kaDu-kaMDala Adi paryAyo na hoya, kevaLa suvarNanI lagaDI ja hoya to paNa rUpa rasAdikaguNo temAM hoya che. eTale rUpa-rasa-gaMdha ane sparzano AdhAra kevaLa ekaluM suvarNa dravya mAtra ja che. koIpaNa svarUpe vartatA evA kevala dravyamAM ja guNo varte che. jyAre paryAyano AdhAra dravya ane guNa bane che. paryAya haMmezAM ubhayane Azrita che. jema ke suvarNanuM je kahu-kuMDala Adi AkAro thAya che. te AkAro svarUpa paryAyo suvarNadravyanA Azraye to thAya ja che. ane suvarNadravyamAM rahelA rUpa-rasAdika je guNo che. te guNo paNa te te AkAre pariNAma pAmatA dravyanI sAthe te te svarUpe pariNAma pAme che te mATe paryAya guNone Azrita paNa kahevAya che. sArAMza ke "vyAzrayA ni guWIT" A lakSaNanA AdhAre je guNo che te mAtra dravyanA Azraye ja varte che. paraMtu je paryAyo pragaTa thAya che. te jo ke thAya che dravyamAM, paraMtu je paryAyo che. te guNonuM ja rUpAntara che. athavA guNonI ja hAni-vRddhi rUpa che. tethI dravyanA Azraye guNonI je hAni-vRddhi ke rUpAntaratA te ja paryAya kahevAya che. mATe paryAya ubhayAzrita che. A rIte svabhAvo te guNa-paryAyathI bhinna nathI. A bAbatamAM uttarAdhyayana sUtramAM paNa kahyuM che ke guNono Azraya dravya che. guNo haMmezAM eka dravyamAtrAzrita che. ane paryAyonuM lakSaNa sadA (dravya tathA guNa ema) ubhaya AzritapaNu hoya che" Page #369 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 654 DhALa-13 : gAthA17 dravya-guNa-paryAyano rAsa uttarAdhyayanasUtranI A paMktino artha paNa upara samajAvyA pramANe, guNo phakata dravyAzrita ane paryAyo dravya-guNa Ama ubhayAzrita che. evo artha thAya che. jema jJAnAdi guNo kevaLa eklA jIvadravyane ja Azrita che. paraMtu manuSya-deva-tiryaMca Adi je je paryAya bane che. te paryAyomAM jIva dravya paNa te bhAve pariNAma pAme che. ane jIvadravyanA guNo paNa te paryAyane anukuLabhAve pariNAma pAme che. game teTalAM pApo karyA hoya to paNa je jIva narakagati pAme che. tyAre narakabhavane anurUpa avadhijJAnAdi guNo yukta te paryAya prApta thAya che. A rIte je paryAya che. te dravya-guNa ema ubhayAzrita che. tathA A gAthAomAM digaMbarAsnAyanI prakriyAnI ciMtavaNA cAle che. eTale te AmnAyamAM hAla vartamAnakAlamAM koI koI ema mAne che ke ekadravya bIjadravyane kaMI ja karI zakatuM nathI. nimitta kaMI ja karatuM nathI. upAdAnamAMthI ja paryAya pragaTa thAya che. tethI te mAnyatA TALavA nIcenI vAta dhyAnathI vicAravA jevI che. koI paNa ekadravya bIjA dravyanI sAthe anaMtakALa rahe to paNa tene dravyAntara na karI zake. jema jIvadravya anaMtakALa zarIrAdipugala dravyanI sAthe rahe to paNa jIva e pudgaladravya na bane ane pugaladravya e jIvadravya na bane, Ama koI eka dravya bIjA dravyane dravyAntara karI zakatuM nathI A bAbatamAM e vAta ThIka che. paraMtu paryAyAntara karI zake che. navA navA paryAya thavAmAM avazya bIju dravya paNa upakAraka che. banne dravyo (upAdAna ane nimitta) sAthe maLIne ja paryAyapragaTa thAya che. upAdAna dravya upAdAnabhAve ane nimittadravya nimittabhAve paryAyanAM kAraka che. upAdAna ane nimitta Ama bannenA yogathI ja paryAya pragaTa thAya che. te paryAyamAM dravya paNa pariNAma pAme che ane guNo paNa te bhAve pariNAma pAme che. Ama svabhAvo te guNa-paryAyathI judA nathI. A vAtanI carcA ahIM samApta thAya che. have digaMbarAsnAyamAM kahelI naya prakriyAmAM bIjI ekavAta paNa ciMttva che. te samajAve che- "yadi ca svadravyAdigrAhakeNa astisvabhAvaH, paradravyAdigrAhakeNa nAstisvabhAvaH" ityabhyupagamyate tadobhayorapi dravyArthikaviSayatvAt saptabhaGgayAmAdyadvitIyorbhaGagayodravyArthikaparyAyArthikAzrayaNe prakriyA bhajyate ityAdyatra bahu vicAraNIyam // 13-17 // Page #370 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhANa-13: thA-17 655 pravya-guNa-paryAyano rAsa tathA devasenAcAryakRta nayacakramAM, tathA temanA ziSya mAIladhavala kata nayacakramAM 10 sAmAnyasvabhAvomAM je nayonI yojanA karI che. te pATha A pramANe- "nAnAsvabhAvasaMyuktaM, dravyaM jJAtvA pramANataH / tacca sApekSasiddhayarthaM, syAnnayamizritaM kuru // 9 // " svadravyAdigrAhakeNAstisvabhAvaH / paradravyAdigrAhakeNa nAstisvabhAvaH / utpAdavyayagauNatvena sattAgrAhakeNa nitya svabhAvaH / kencitpryaayaarthikennaanitysvbhaavH| bhedakalpanA nirpekssennaiksvbhaavH| anvayadravyArthikeNaikasyApyanekasvabhAvatvam / sadbhUtavyavahAreNa gunngunnyaadibhirbhedsvbhaavH| bhedakalpanAnirapekSeNa guNaguNyAdibhirabhedasvabhAvaH / paramabhAvagrAhako bhavyAbhavyapAriNAmikasvabhAvaH / zuddhAzuddha paramabhAva grAhakeNa cetanasvabhAvo jIvasya / asadbhUtavyavahAreNa karmanokarmaNo'pi cetanasvabhAvaH / paramabhAvagrAhakeNa karmanokarmaNoracetanasvabhAvaH / jiivsyaapysdbhuutvyvhaarennaacetnsvbhaavH| paramabhAvagrAhakeNa karmanokarmaNAMmUrtasvabhAvaH / jIvasyApi asadbhUtavyavahAreNa muurtsvbhaavH| paramabhAvagrAhakeNa pudgalaM vihAya itareSAM muurtsvbhaavH| paramabhAvagrAhakeNa pudgalaM vihAya itareSAmamUrtasvabhAvaH / pudgalasyopacArAdapi naastymuurttvm| paramabhAvagrAhakeNa kAlaparamANUnAmekapradezasvabhAvavatvam bhedakalpanAnirapekSeNetareSAmakhaNDatvAdekapradezatvam / bhedakalpanAsApekSeNa catUrNAmapi nAnA prdeshsvbhaavtvm| pudgalANorupacArato nAnApradezatvaM, na ca kAlANoH, snigdhruksstvaabhaavaat|annormuurttvaabhaave pudgalasyaikaviMzatitamo bhAvo na syAt / parokSapramANApekSayA'sadbhUtavyavahAreNApyupacAreNAmUrtatvaM pudgalasya |shuddhaashuddhdrvyaarthiken vibhAvasvabhAvatvam / zuddhadravyArthikena zuddhasvabhAvaH / azuddhadravyArthikenAzuddhasvabhAva: asadbhUta-vyavahAreNopacaritasvabhAvaH / __(zrI devasenAyAryakRta mAdapaddhati ets-) digabaMranA uparokta zAstrapAThanI samAlocanA-ahIM svadravya-svakSetra-svakAla ane svabhAvane grahaNa karanArA dravyArthikanayathI astisvabhAva jANavo ane pAradrAdikagrAhaka dravyArthikanayathI nAsvibhAva jANavo. Ama jaina zAstromAM kahela che. tyAM AvI vicAraNA thAya che ke "jo svadravyAdi grAhaka evA dravyArthikanayathI astisvabhAva jANavAno hoya, ane paradravyAdigrAhaka evA dravyArthikanayathI nAstisvabhAva jANavAno hoya A rIte vastunuM asti-nAsti ema banne svarUpa, Ama kevala ekalA dravyArthika nayathI ja gamya hoya to asti ane nAsti Ama banne prakAranAM svarUpo kevaLa ekalA Page #371 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 656 DhALa-13 : gAthA-18 dravya-guNa-paryAyano rAsa dravyArthikanayano ja viSaya banaze. paryAyArthikanaya to kyAMya lAgaze ja nahIM, ane saptabhaMgImAM to pahelA ane bIjA bhAgamAM mukhya-gauNabhAve banne nayono Azraya hoya ja che. have jo ekalo dravyArthikanaya ja laIe. to asti-nAsti Ama banne svarUpa samajAvavA eka ja naya svIkAratAM bIjA nayano apalApa thAya. ane jo bane bhAMgAmAM mukhya-gauNabhAve vArApharatI bane nayo laIe to uparokta digaMbarAsnAyamAM jaNAvelI nayonI A prakriyA bhAMgI jAya arthAt khoTI Thare. teoe eka dravyArthikanayathI ja A banne svabhAvo ghaTAvyA che. tethI paryAyArthikanayanuM kyAMya sthAna rahetuM ja nathI. saptabhaMgImAM paNa mUla AdhArabhUta to be ja bhaMga che. mATe tyAM be naya hovA joIe zeSabhaMga to saMcAraNathI thAya che. A banne bhaMgamAM jo eka ja naya hoya, to bIjo naya kyAM lagADavAno ? ane jo A banne bhaMgamAM mukhya-gauNa bhAve banne naya lagADavAnA na hoya to saptabhaMgImAM sApekSatA rahelI nathI. ane jo mukhya-gauNa bhAve bane naya lagADavAnA hoya to digaMbarAsnAyakathita prakriyAnuM je eka nayokta svarUpa che te khoTu Thare che. AvI AvI ghaNI vAto ahIM (A digaMbarAsnAyanI prakriyAmAM) vicAravA jevI che. tethI badhu barAbara ja che. ema na samajI levuM. AtmArthI jIvonA kalyANa arthe ja teone asahmArgathI bacAvavA mATe ja ahIM (zvetAMbarAmnAyanA graMthamAM) A carcA (digaMbarAsnAyamAM batAvelI guNo-svabhAvo ane nayonI carcA) karI che. tethI vidvAna mahAtmAoe koIpaNa pakSa pratye aMtarveSa rAkhyA vinA je je sAcu lAge ane AtmAne upakAra karanAruM lAge che te avazya svIkAravuM ane je kaMI khoTuM lAge tyAMthI cittane haThAvI levuM. Avo viveka svayaM karavo. athavA gItArthonI nizrAmAM rahIne adhyayana karavA dvArA Avo viveka lAvavo. A ja vAta pUjya graMthakArazrIe chaThThI DhALanI bIjI gAthAmAM kahI ja che. ke "bahu bhrAnti phaIlI jaIna zaIlI, sAcaluM mana dhAra re, khoTaDu je kAMI jANaI, tihAM citta nivAri re. (juo chaThThI DhALa.) me 225 / svabhAva bheda sahita kahiyA re, Ima e guNaha prakAra . havaI bheya pawAyanA re, suNiI sujasa bhaMDAro re || catura vicArIe / 13-18 | gAthArtha- svabhAvanA bhedo sAthe A pramANe guNonA prakAro samajAvyA, sArA yazanA bhaMDArabhUta evA he zrotAjano ? have paryAyanA bhedo tema sAMbhaLo. te 13-18 | Page #372 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-13 : gAthA-18 dravya-guNa-paryAyano rAsa 657 Tabo- Ima e svabhAvabheda sahita guNanA prakAra kahIyA. havaI paryAyanA bheda sAMbhaLo. suyazanA bhaMDAra-ehavA zrotApuruSo. I 13-18 NI vivecana- sAmAnya-vizeSa guNo ane sAmAnya-vizeSa svabhAvo, tathA temAM karAyelI nayayojanA, ItyAdi jaNAvIne have teno upasaMhAra karatAM jaNAve che ke ima e svabhAvabheda sahita guNanA prakAra kahIyA, havai paryAyanA bheda sAMbhalo. suyazanA maMDara-ThThavI zrotApuruSo || 23-18 || A pramANe sAmAnyasvabhAvonA bheda 11, vizeSasvabhAvonA bheda 10, sahita sAmAnyaguNonA prakAro 10 ane vizeSaguNonA prakAro 16 ame samajAvyA. tathA temAM karelI nayonI yojanA paNa digaMbarAsnAyane anusAre (pravacanasAra, nayacakra ane AlApapaddhati Adi graMthone anusAra) samajAvI. A viSaya buddhipUrvaka ciMtana-manana karavA jevo che. gItArthamahAtmA puruSonI nizrAmAM rahIne paThana-pAThana karavA jevo che. jethI kyAMya khovAI na jaIe. have caudamI DhALamAM ame paryAyanA bhedo jaNAvIzuM. A graMthanuM nAma "dravyaguNa-paryAyano rAsa" che. tyAM 10mI DhALamAM dravyonuM varNana karyuM. agyAramI-bAramI ane teramI DhALamAM guNonuM (ane guNonA prasaMgathI svabhAvonuM) varNana karyuM. tethI krama prApta evA paryAyonuM varNana have ame caudamI DhALamAM karIzuM. te varNana he zrotAjano! tame sAvadhAna thaIne sAMbhaLo. A tattvarUpI amRta sAMbhaLanArA zrotAjano kevA che ? te jaNAvavA eka vizeSaNa lakhe che ke- "sArA yazanA bhaMDAra" je AtmAo AvA prakAranuM dravyAnuyoganuM tattvAmRtanuM pAna kare che. te AtmAo yathArtha samyaka jJAnI banIne sva-parano upakAra karatA chatA jagatamAM suMdara yazavALA bhUtakALamAM banyA che. vartamAnakALamAM bane che ane bhAvimAM paNa sArA yazasvI banaze. tathA "suyaza" zabdathI graMthakArazrIe potAnuM kartA tarIke nAma paNa garbhitapaNe jaNAvyuM che. | 226 || teramI DhALa samApta Page #373 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa- caudamI suNo bheda pakjhAyanA, te doI prakAra | vyaMjana artha vibhedathI, saMkhepaI sAra ). zrIjinavANI Adaro / 14-1 / anugata kAla kalita kahiyo, vyaMjana paryAyA vartamAna sUSima tihAM, atyaha pajjAya zrIjinavANI Adaro / 14-2 / dravya guNaI bihuM bheda te, valI zuddha azuddha che zuddha dravya vyaMjana tihAM, cetanano siddha che. zrIjinavANI Adaro 14-3 / gAthArtha- have paryAyanA bheda tame sAMbhaLo, te paryAya, vyaMjana ane arthanA bhedavizeSathI saMkSepamAM be prakAre che. 14-1 | dravyanI sAthe anusaranAro, traNakAlathI yukta evo je paryAya che. te vyaMjana paryAya jANavo. ane vartamAnakALa vartI sUkSma je paryAya che. te arthaparyAya jANavo. . 14-2 / A bane paryAyo dravya ane guNathI be prakAre che. vaLI te zuddha ane azuddha ema be prakAre che. cetanamAM je siddha paryAya che. te zuddha dravya vyaMjana paryAya jANavo. | | 14-3 che. Tabo- havaI paryAyanA bheda sAMbhaLo, te paryAya saMkSeparda 2 prakAraI hoI, eka vyaMjana paryAya, bIjo artha paryAya, saMkSepaI kahyA. I 14-1 | je-jehano trikAlasparzI paryAya, te temano vyaMjanaparyAya kahiI, jima ghaTAdikanaI mRdAdi paryAya, tehamAM sUkSma vartamAnakAlavata artha paryAya, jima ghaTanaI tattaeNavata paryAya. || 14-2 .. Page #374 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-14 : gAthA1-3 659 te pratyakaI 2 prakAraI huI, eka dravyaparyAya, guNaparyAya Ima bhedathI, te valI zuddha azuddha bhedathI 2 prakAre hoI. tihAM zuddha dravya vyaMjana paryAya kahiI, cetana dravya siddhaparyAya jANavo, kevalabhAvathI. / 14-3 / vivecana- dravyonA ane guNonA bhedo samajAvIne have krama prApta evA paryAyonA bheda tathA tenuM svarUpa samajAve che. havai paryAyanA bheda sAMbhalo, te paryAya saMkSepaiM 2 prakAraI hoiM, eka vyaMjanaparyAya, vano marthaparyAya saMkSepaNuM vahA. 24-| have paryAyanA bheda tame sAMbhaLo, mULabhUta je cha dravyo che. tenuM je parivartana, tenuM je rUpAntara thavuM, ekasvarUpamAMthI bIjA svarUpamAM javuM te paryAya kahevAya che. paryAya parivartanAtmaka hovAthI sadA anitya che. tethI kramabhAvipaNuM te paryAyanuM lakSaNa che. ane te lakSaNa temAM barAbara saMbhave che. tenA saMkSepamAM be prakAra che. eka vyaMjanaparyAya ane bIjo arthaparyAya. te bannenA artha have pachInI gAthAmAM Ave che. je 227 je-jehano trikAlasparzI paryAya, te-tehano vyaMjanaparyAya kahiiM, jima-ghaTAdikanaI mRdAdiparyAya, tehamAM sUkSmavartamAnakAlavartI arthaparyAya. jima ghaTanaiM tattatkSaNavartI paryAya. 24-2 . mehano eTale ke je dravyonA, ne eTale je je paryAyo, traNe kALane sparzanArA hoya che. teno = te te dravyonA, te eTale te te paryAyo vyaMjanaparyAya kahevAya che. sArAMza ke je dravyonA je paryAyo trikALavartI hoya che. eTale ke dIrghakALavartI hoya che. te dravyanA te paryAyo vyaMjanaparyAya kahevAya che. ahIM "trikAzavartI" zabdano artha "anAdi-anaMta" evo na karavo. je paryAya anAdikALathI che ane anaMtakALa raheze evo artha na karavo. kAraNa ke dravya ja anAdi-anaMta hoya che. paryAya to parivartanAtmaka hovAthI sAdi-sAtta hoya che. paraMtu "trikAzavartI" no artha "pUrvApara anugata" evo artha karavo. eka-be samayathI adhika kALa rahenAro je paryAya, te "trikAzavartI" paryAya kahevAya che. ochAmAM ochA traNa samaya ke tethI vadhAre samaya rahenAro paryAya hoya, to te paryAya traNe kALa rahenAra kahevAya che je paryAya thoDoka lAMbo kALa hoya, temAM paryAya pragaTa thayA pachI kaMIka lAMbo kALa hovAthI te paryAya bhUtakAlasparzI, vartamAnakAlasparzI ane bhaviSyakAlaspazI paNa kahI zakAya, je paryAya ekasamaya mAtra Page #375 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-14 : gAthA1-3 660 dravya-guNa-paryAyano rAsa ja rahe, temAM trikAlasparzitA na Ave, mATe kaMIka adhikakALavartI evA dIrghakALavartI, je paryAya te vyaMjanaparyAya kahevAya che. ane je paryAya mAtra vartamAnakAlasparzI ja hoya eTale ke ekasamayamAtra ja vartanAro hoya te arthaparyAya kahevAya che. jema ke ghaTAdikamAM rahelo "mRnmayatva" (mATImayapaNuM) je paryAya che. te vyaMjanaparyAya che. mRrliMDa, sthAsa, koza, kuzUla, ghaTa, ane kapAlAdi saghaLI avasthAomAM je "mRnmayatva", pRthvItva", "kaThInatva" vigere je je paryAyo che. te dIrghakALavArtA che. eTale traNe kALane sparzanAro A paryAya che. tethI vyaMjanaparyAya kahevAya che. ane pudgalAstikAya e dravya kahevAya che. pudgaladravya anAdi-anaMta che. tethI dravya che. temAMthI kALakrame thayelo "mRnmayatva" paryAya e sAdi-sAtta che. to paNa kaMIka adhika dIrghakALavArtA che. eTale "mRnmayatva" AvyA pachI jema jema kALa jAya che. tema tema bhUtAdi traNe kALane sparzanAro A paryAya bane che tevI ja rIte pugalAstikAyano suvarNamayatva" paryAya, jIvadravyano manuSya-devAdi paryAya te saghaLA vyaMjanaparyAya kehavAya che. ane te te paryAyomAM tattaeNavarti je paryAya te artha paryAya kahevAya che. "mRnmayatvamAM" ekakSaNa mAtra rahevAvALuM evuM je "mRtmayatva" che. te arthaparyAya che. kAraNa ke pUraNagalana svabhAva pudgaladravyano hovAthI ekakSaNe ghaDAmAM je mRnmayatva che te "pRnmayatva" bIjA kSaNe nathI, keTalAka kaNa badalAI gayA che. bIjA kSaNe je "mRtmayatva" che. te trIjA kSaNe nathI. kAraNake temAM paNa bIjA keTalAka kaNa badalAI gayA che. tethI koI paNa ekakSaNa vatI je mRnmayatva paryAya che. te bIjA kSaNe nathI. te mATe te arthaparyAya jANavo. naigamAdi prathamanA traNa nayane na sparzatAM jyAre RjusUtranayathI vicArIzuM tyAre A arthaparyAya samajAze, dIrghakALavArtA je vyaMjana paryAya che. te skUlaRjusUtranayathI jANavo. ane tattakSaNavartI je arthaparyAya che. te sUkamaRjusUtranayathI jANavo. RjusUtrAdi pAchaLalA cAra no paryAyArthikanayanA bhedo che. | 228 | te pratyekaI 2 prakAraiM huI, eka dravyaparyAya, (bIjo) guNaparyAya, ima bhedathI, te valI zuddha-azuddha bhedathI 2 prakAre hoi, tihAM-zuddhadravyavyaMjanaparyAya kahiiM, cetanadravyane siddhaparyAya jANavo. kevalabhAvathI // 14-3 // te pratyeka (vyaMjanaparyAya ane arthaparyAya ema bane) paryAyo be prakAre che. eka dravyasaMbaMdhI paryAya, ane bIjo guNasaMbaMdhI paryAya, AvA prakAranA 2*2=4 bheda paryAyanA thAya che. te vaLI zuddha ane azuddhanA bhedathI be be prakAranA che. eTale Page #376 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-14 : gAthA-1-3 661 4x2=8 Ama kula 8 prakAranA paryAyo thAya che. cAra prakAranA vyaMjanaparyAya ane cAra prakAranA arthaparyAya. eTale paryAyanA 8 bheda A pramANe thAya che. paryAya zuddha dravya vyaMjana guNa azuddha zuddha azuddha 2 3 4 (1) zuddha dravya vyaMjana paryAya (3) zuddha guNa vyaMjana paryAya (5) zudgha dravya artha paryAya (7) zuddha guNa artha paryAya dravya artha zuddha azuddha zuddha 5 . guNa (2) azuddha dravya vyaMjana paryAya (4) azuddha guNa vyaMjana paryAya (6) azuddha dravya artha paryAya (8) azuddha guNa artha paryAya. azuddha 8 pUjyapAda zrI siddhasenadivAkarasUrIzvarajIkRta sammatitarkamAM je pramANe paryAyanA bhedo jaNAvyA che. tene anusAre graMthakArazrI ahIM jaNAve che. te sammatitarkanI gAthA A pramANe che jo uNa samAsaocciya, vaMjaNaNiao ya atthaNiao ya / atthagao ya abhiNNo, bhaiyavvo vaMjaNaviyappo // 130 // sammatiprakaraNamAM prathamakAMDamAM gAthA 30 thI 36mAM paryAyano viSaya jANavo. tyAM 1 zudgha dravyayaMjanaparyAya nAmanA prathamabhedanuM udAharaNa jaNAve che. cetanadravyamAM je "siddhatva" paryAya pragaTa thAya che. te zuddha dravyavyaMjana paryAya kahevAya che. kAraNake cetana" e dravya che. teno A paryAya che. mATe dravyaparyAya' thayo. dIrghakALavartI che, mATe vyaMjana paryAya kahevAya che. tathA A siddhatvaparyAya kevaLa ekalA jIvadravyano potAno svAbhAvika che. karma ke zarIrAdi anya pudgaladravyanA saMbaMdhathI banela nathI. sarvakarmanA kSayajanya eTale ke kSAyikabhAvathI banela A paryAya che. vanamAvathI A zabdamAMthI A artha kADhavAno che ke A siddhatvaparyAya kevala Page #377 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 662 DhALa-14 : gAthA-4-6 dravya-guNa-paryAyano rAsa (ekalA jIvadravyathI potAnAmAMthI) bhAvathI (nipajelo che. tethI) arthAt avadravyanA saMbaMdhathI thayela nathI. te mATe te zuddha kahevAya che. 229 ! azuddha dravya vyaMjana bahu, manujAdika bheda | guNathI vyaMjana Ima dvidhA, kevala maI bheda // zrI jinavANI Adaro + 14-4 || RjusUgAdezaI karI, kSaNapariNata eha / kaho artha pakjhAya e, abhyatara jeha || zrI jinavANI Adaro / 14-5 / puruSa zabda jima puruSanaI, vyaMjana paryAya | sammati graMthi arthathI, bAlAdi kahAya !! zrI jinavANI Adaro | 14-6 | gAthArtha- manuSya-devAdi bahu prakAre jIvadravyanA azuddha dravya vyaMjana paryAya jANavA. A ja rIte kevalajJAna ane matijJAna e jIvadravya saMbaMdhI zuddha-azuddha be prakAranAM guNaparyAyanAM udAharaNo jANavAM. 14-4 || | (sUkSma) RjusUtra nayanI AjJAnusAra A ja cAre paryAyo kSaNapariNativALA laIe to te cAre arthaparyAya jANavA. A cAre artha paryAyo (vyaMjanaparyAyanI aMdara vartI che. arthAt) atyaMtara rUpa che. te 14-5 || jema epuruSane janmathI mRtyu sudhI "A puruSa che. A puruSa che" evo je zabdaprayoga thAya che. te vyaMjana paryAya che. ane bAlAdi je avasthA kahevAya che. te paNa apekSA vizeSe arthaparyAya che. Ama sammatitarkanAmano graMtha kahe che. / 14-6 . Tabo- azuddha dravya vyaMjana paryAya-manuSya, deva, nAraka, tiryagAdi bahu bheda jANavA. je mArTi-te dravyabheda pudgala saMyoga janita chaI. Ima zuddhaguNa vyaMjana paryAya kevalajJAnAdi rUpa, azuddha guNa vyaMjanaparyAya matijJAnAdirUpa jANavA. |14-4 II Page #378 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-14 : gAthA-4-6 Ima vasUlAdezaI kSaNapariNata je atyaMtara paryAya, te zuddha arthaparyAya, anAI je jehathI atyakAlavartI paryAya, te tehathI abhyatva vivakSAI azuddha arthaparyAya kahavA. I 14-5 III ImAM vRddhavacana sammati dekhADaI jaI, jima puruSazadavAcya je janmAdi maraNakAlaparyanta eka anugata paryAya te puruSano vyaMjana paryAya, sammatigraMthaI kahio chaI. tathA bAla tarUNAdi paryAya te artha paryAya kahiyA. tima sarvatra phulAvI levuM. atra gAthA purisammi purisasaddo, jammAI maraNakAlapajjato / tassa u bAlAIA, pajavabheA bahu vigappA // 1-32 // // 14-6 // vivecana- zuddha dravya vyaMjana paryAyanuM udAharaNa pahelAMnI gAthAmAM ApyuM che. have bAkInA 7 paryAyonAM udAharaNo A 7 gAthAmAM kahe che. azuddhadravyavyaMjanaparyAya-manuSya-deva-nAraka-tiryagAdi bahu bheda jANavA. je mATiMte dravyabheda pudgalasaMyogajanita chai. ima zuddhaguNavyaMjanaparyAya kevalajJAnAdi rUpa, azuddha guNa vyaMjana paryAya matijJAnAdirUpa jANavA. // 14-4 // cetanadravyanI je manuSyAvasthA, devAvasthA, nArakAvasthA, ane tiryam avasthA Adi je je paryAyo che. te azuddhadravyavyaMjana paryAyo jANavA. A ja pramANe ekendriyavikalendriya-paMcendriya Adi paryAyo, pRthvIkAya-akhAyAdi paryAyo, sukhI-duHkhI, rAjAraMkAdi paryAyo, A saghaLA azuddha dravyavyaMjana paryAyo che. ane te bahuprakAre = ghaNA bhede che. A saghaLA paryAyo cetanadravyanA che. dIrghakALavartI che te mATe vyaMjana paryAya che. ane karma-zarIra Adi anya evA pudgaladravyanA saMyogathI utpanna thanArA che. te mATe azuddha kahevAya che. A ja pramANe cetanadravyamAM kevalajJAna-kevaladarzana-kSAyikasamyakatva-kSAyikacAritra Adi je je kSAyika bhAvajanya guNAtmaka paryAyo che te zuddhaguNavyaMjana paryAya che. dIrghakALavartI che mATe vyaMjanaparyAya che. guNAtmaka che mATe guNanA vyaMjanaparyAya che. ane karmAdi anyadravyanA saMyogajanya nathI, kevala ekalA jIvadravya saMbaMdhI che mATe zuddha. A rIte kevalajJAnAdi je paryAyo che te zuddha guNa vyaMjana paryAya jANavA. tathA matijJAnAdi rUpa kSayopazamabhAvanA je bhedo che. tathA samyakatva ane cAritrarUpa upazamabhAvanA je bhedo che. te paryAyo AtmAnA guNarUpa paNa che. dIrdhakALavartI paNa Page #379 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 664 DhALa-14 : gAthA-4-6 dravya-guNa-paryAyano rAsa che. ane karmanI apekSAvALA che. tethI azuddhaguNavyaMjanaparyAya kahevAya che. ahIM kSayopazama bhAvamAM karmono udaya cAlu che. bhale maMda udaya karAyo hoya paNa anya dravyano saMbaMdha che. mATe azuddha kahela che. tevI ja rIte upazama bhAvamAM bhale karmono udaya nathI, to paNa sattA che. sattAgata karma paNa AtmAnI kSAvikabhAva jevI nirmaLatA prApta karavA detuM nathI. tethI ja agyAramA ane bAramA guNasthAnake Ama banne guNasthAnake mohanIyano udaya na hovA chatAM vItarAgadazA samAna hovA chatAM paNa agyAramA guNasthAnakanI upazAntamohanI guNazreNI karatAM bAramA guNasthAnakanI kSaNamohanI guNazreNI anaMtaguNA karmonI nirjarAvALI che. tethI ahIM mati jJAnAdi ane samyakatvacAritrAdi je guNo kSayopazamabhAvanA ane upazamabhAvanA che. te guNo zAyikabhAvanA guNo jevA zuddha nathI. mATe azuddhaguNa vyaMjana paryAyo jANavA. || 30 || ima RjusUtrAdezaI kSaNapariNata je abhyaMtaraparyAya, te zuddha artha paryAya, anaI je jehathI alpakAlavartI paryAya, te tehathI alpatvavivakSAI azuddha arthaparyAya kahavA. | 24-ba trIjI ane cothI gAthAmAM je cAra prakAranA vyaMjanaparyAyo samajAvyA. jevA ke siddhatva, manuSyAdi, kevalajJAna ane matijJAnAdi, A cAre vyaMjanaparyAyomAM sUkSma RjusUtranayanI AjJAne anusAra kSaNa-kSaNavartI paryAyo jo vicAravAmAM Ave to A je kSaNikaparyAyo che. te dIrghakALavartI vyaMjanaparyAyanI abhyattaravartI che. aMtaraMgarUpe rahelA che. koI paNa eka dIrghakALavArtA paryAyamAM asaMkhya kSaNika paryAyo pasAra thAya che. tevA cAre prakAranA kSaNika paryAyone artha paryAya kahevAya che. vyaMjanaparyAyanAM je cAra udAharaNo che. te ja eka samayavartI siddhatva, manuSyatva kevalajJAna ane matijJAna vigere vicArIe to te arthaparyAyanAM udAharaNo jANavAM. siddhatva paryAya paNa pratisamaye parivartanazIla che. eka samayanuM siddhatva, be samayanuM siddhatva, jene mokSe gayAne traNa samaya thayA hoya te jIvanuM traNasamayanuM siddhatva ItyAdi zuddha dravya artha paryAya tyAM paNa jANavA. evI ja rIte pratisamaye badalAtuM manuSyatva te azuddhadravya arthaparyAya jANavA. zeyanI parAvRtti pramANe pratisamaye badalAtuM kevalajJAna te zuddhaguNa arthaparyAya jANavA. ane kSayopazamabhAvanI hAni-vRddhi pramANe pratisamaye hAni-vRddhi pAmatuM matijJAnAdi, te azuddha guNa arthaparyAya jANavA. A rIte samaya samayanAM dravyanAM je parivartano che te, ane guNonI hAni-vRddhirUpa Page #380 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-14 : gAthA-4-6 665 pratyeka samayamAM guNonAM je parivartano che. te saghaLA arthaparyAyo jANavA. eka eka vyaMjanaparyAyanI aMtaraMga AvA asaMkhya arthaparyAyo pasAra thAya che. ahIM ATha prakAranA paryAyonAM udAharaNo tathA tenA artho samApta thAya che. ve arthaparyAyomAM zuddhAzuddhatA bIjI rIte paNa che. te samajAve che. kSaNakSaNavartI je paryAya, te vAstavika kSaNiktAsvarUpavALA hovAthI zuddha arthaparyAya kahevAya che. tathA je dravyano je paryAya dIrghakALavartI hoya, paraMtu bIjA sthUlaparyAyanI apekSAe alpakAlavartI hoya, jema ke manuSyatva paryAyanI apekSAe bAlatva paryAya. te alpakALava paryAya, dravyano A bAlatvaparyAya ekasAmayikakALa vALo paryAya na hovA chatAM "alpakAlatva"nI vivakSAe artha paryAya kahevAya che. ane te paryAyamAM eka samaya kAla pramANatA nathI. tethI te paryAyane azuddha arthaparyAya kahevAya che. jema ke koI eka vyaktie dIkSA lIdhI, tenAmAM Avelo sAdhupaNAno paryAya maraNaparyanta rahevAno hovAthI dIrghakALavartI che. mATe vyaMjanaparyAya che. te jIvana daramyAna AvanArA gaNipaNAno paryAya, panyAsapaNAno paryAya, upAdhyAyapaNAno paryAya, ane AcAryapayaNAno paryAya, A cAre paryAyo mAtra ekakSaNavartI nathI tethI zuddha artha paryAya nathI, to paNa "sAdhupaNAnA" paryAyane AzrayI alpakAlavartI che. tethI te azuddha arthaparyAya kahevAya che. A ja viSaya upara graMthakArazrI pote ja AgalI gAthAmAM udAharaNa Ape che. // 231 // ihAM vRddhavacana sammati dekhAi chai, jima puruSazabda vAcya, je janmAdi maraNakAlaparyanta eka anugata paryAya, te puruSano vyaMjanaparyAya. sammatigraMthaI kahio chai. tathA bAlataruNAdi te arthaparyAya kahiyA. tima sarvatra phalAvI levuM. atra gAthA - purisammi purisasaddo, jammAI maraNakAlapajjaMto / tarU 3 vAlAsA, padmavameyA bahuviALA || -2 // // 4-6 // sarve dravyonA kSaNa kSaNavartI je arthaparyAya che. te zuddha arthaparyAya ane dIrghakAlavartI paryAyanI apekSAe je alpakAlavartI paryAya, pachI bhale te ekasamayavartI na hoya to paNa (eTale ke vAstavikapaNe to vyaMjanaparyAya hovA chatAM paNa) alpakAlavartitA che tethI tene AzrayI upacAra karavAthI te azuddha arthaparyAya kahevAya che. A bAbatamAM vRddha puruSonAM vacanonI sAkSI ApIne sammati jaNAve che. jema ke koI eka jIva mAnavabhavamAM puruSapaNe janmyo, te dhAroke 100 varSa jIvyo. to te mAnavane janmathI Page #381 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 666 DhALa-14 : gAthA-7 dravya-guNa-paryAyano rAsa mAMDIne mRtyu pAme tyAM sudhI "A puruSa che, A puruSa che, A puruSa che" Ama je kahevAya che. strI-napuMsaka-deva-tiryaMca Adi bIju kaMI kahevAtuM nathI. tethI puruSapaNAnA zabdathI vAcya evo, janmathI maraNakALa sudhI rahenAro, zArIrika puruSAkRti svarUpa je anugata (anvayarUpe sadA rahenAro) evo paryAya che. te dIrghakAlavartI (Azare 100 varSa rahenAro)H che. mATe te jIvano te puruSapaNAno paryAya vyaMjanaparyAya kahevAya che. AvuM sammatitarkamAM kahyuM che. tathA te ja puruSamAM kAlakrame AvanArA bAlyAvasthArUpa paryAya, taruNAvasthArUpa paryAya, vRddhAvasthArUpa paryAya, te paryAyo (jo ke mAtra ekasamayavartI nathI, to paNa) puruSapaNAnA paryAyane AzrayI alpakAlavartI che. tethI tene upacArathI arthaparyAya kahevAya che. paraMtu A paryAyo ekasamaya vartI na hovAthI zuddha nathI. tethI azuddha arthaparyAya kahevAya che. A rIte sarve dravyonA sarve paryAyomAM yathAsaMbhava phalAvIne eTale vivakSA karIne ghaTAvIne kahevuM. A bAbatamAM pUjyapAda zrI siddhasenadivAkarasUrIzvarajInA banAvelA sammatitarkanI pahelA kANDanI 32mI gAthAnI sAkSI ApatAM kahe che ke purisamma purisasaddo, jammAI maraNakAlapajjaMto / tassa 3 vAlAgI, patnavame vahuviALA || -32 // "koI eka puruSamAM puruSazabda janmathI maraNakAla paryanta je pravarte che te vyaMjanaparyAya che. ane tenA bAlAdi je bahuvikalpavALA paryAyabhedo che. te arthaparyAya jANavA. // kAMDa 1, gAthA-32 || || 232 || SaguNahANi-vRddhithI, jima agurulahutta | nava nava tima khiNa bhedathI, kevala paNi vRtta || zrI jinavANI Adaro || 14-7 || gAthArtha jema SadguNa hAni-vRddhithI agurulaghupaNAnA paryAya kahevAya che. tevI ja rIte kevalajJAnamAM paNa kSaNa kSaNanA bhedathI navA navA paryAyo kahelA jANavA. || 14-7 || To- "kevalajJAnAdika zuddhaguNavyaMjana paryAya ja hoI, tihAM arthaparyAya nathI'' ehavI koIka dikpaTAbhAsanI zaMkA TAlaI chaI- "Sa ukhAnivRddhinakSaLAnurulayuparyAyA: sUkSmAvAyAH" e jima-kahiuM chaU, tima kSaNabhedathI kevalajJAna Page #382 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-14 : gAthA 7 667 paryAya paNi bhinna bhinna dekhADyA chaI, paDhamasamayasanomivastha vananALa apaDhamasamayasanozimavattha vananALe'' kRtyAviSanAt / te mATi RRjusUtrAdezaIM zuddhaguNanA paNi arthaparyAya mAnavA. || 14-7 || vivecana- ahIM digaMbarAsnAya zuddhaguNavyaMjanaparyAyamAM zuddhaguNa arthaparyAya na hoya, ema mAne che. te pUrvapakSa lakhIne tenuM nirasana karatAM jaNAve che ke- "kevalajJAnAdika zuddhaguNavyaMjana paryAya ja hoi, tihAM arthaparyAya nathI" ehavI koika dikpaTAbhAsanI zaMkA TAlai chai digaMbarAsnAyamAM jaNAvavAmAM AvyuM che ke, "kevalajJAnAdika" je je kSAyikabhAvanA zuddhaguNo che. te prApta thayA pachI sadAkALa rahenArA che. tethI sAdi-anaMta hovAthI "zuddhaguNa vyaMjana paryAya" hoya che. paraMtu A guNo kSayopazamabhAvavALA nathI. tethI temAM matijJAnAdikanI jema hAni-vRddhi thatI na hovAthI pratisamaye kaMI paNa pheraphAra thato nathI. tethI samaye samaye thanArA "zuddhaguNa arthaparyAya" tyAM hotA nathI. AvA prakAranI digaMbarASrAyanI je mAnyatA che. te barAbara nathI. tethI teonI A mAnyatAnuM nirasana karatAM graMthakArazrI jaNAve che ke SaDguNahAnivRddhilakSaNAgurulaghuparyAyAH sUkSmArthaparyAyAH / e jima kahiuM char3a. tima kSaNabhedathI kevalajJAnaparyAya paNi bhinna bhinna dekhADyA chai, ''pamasamayasjogibhvtthkevlnaanne, apaDhamasamayasajogibhavatthakevalanANe" ityAdivacanAt / te mATi RjusUtrAdezaiM zuddhaguNanA paNiM arthaparyAya mAnavA // 147 // anaMtAbhAgAdhika, asaMkhyAtabhAgAdhika, saMkhyAtabhAgAdhika, saMkhyAtaguNAdhika, asaMkhyAtaguNAdhika ane anaMtaguNAdhika Ama SaguNavRddhi ane A ja pramANe SadguNahAni pAmavAvALA agurulaghuguNanA paryAyo thAya che. te sUkSma evA artha paryAyo che. Ama jema zAstromAM kahyuM che. tema kevalajJAna paryAyamAM paNa kSayopazamabhAva na hovAthI jJAnaguNanI hAni-vRddhi thavA rUpe arthaparyAyo bhale na hoya, to paNa jagatamAM rahelAM sarve dravyo potapotAnA bhAvamAM pratisamaye SadguNa hAni-vRddhi rUpe rUpAntara (arthaparyAyo) pAmyA ja kare che. SadguNa hAni-vRddhi pAmavA svarUpa agurulaghu guNavALAM ja chae dravyo che. ane tevA prakAranA parivartanazIla zeyane jANavA svarUpe jJAna paNa avazya parivartana pAme che. tethI pratisamaye kevalajJAnanA paryAya paNa paryAyArthikanayathI bhinna bhinna che. ema zAstramAM kahela che. (PI) 20 Page #383 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-14 : gAthA-8 dravya-guNa-paryAyano rAsa tathA vaLI kAlAzrayI paNa kevalajJAna pratisamaye badalAya che. te A pramANe-jyAre AtmA kevalajJAna prApta kare che. tyAre te prathamasamaye prathamasamayAvachinna sayogibhavastha kevalajJAna kahevAya che." bIjA samaye aprathamasamayAvacchinna (arthAt dvitIyasamayAvacchinna) ItyAdi rUpe kevalajJAna paNa eka eka samayanA vadhArA pramANe bhinna bhinna thAya che. AvuM zAstravacana hovAthI kevalajJAnamAM paNa pratisamaye thanArA arthaparyAyo saMbhave che. te mATe sUkSma RjusUtranayanI AjJAnusAre zuddhaguNanA paNa ekasAmayika (eka eka samayanA kAla vAlA) arthaparyAyo hoya che. Ama jANavuM. // 233 // 668 zuddha dravya vyaMjana aNU, pudgala paryAya / azuddha hrayaNukAdika guNA, nija guNa pajjAya // zrI jinavANI Adaro || 14-8 || gAthArtha "paramANu" e pudgaladravyano zuddhadravyavyaMjana paryAya, hRyaNukAdika te azuddha dravyavyaMjana paryAya, tevI ja rIte potAnA guNonA paNa te te (zuddhAzuddha) paryAya samajI levA. // 14-8 // Tabo- pudgaladravyano zuddha dravya vyaMjana paryAya, aNu ka. paramANuo jANavo. te paramANuno kahiIM nAza nathI, te bhaNI. dvayaNukAdika dravya te pudgaladravyanA azuddha vyaMjanaparyAya, saMyogajanita chaI te mArTi. Ima guNA kahatAM-pudgaladravyanA zuddhaguNa vyaMjanaparyAya, azuddha guNavyaMjana paryAya te nija nija guNAzrita jANavA. paramANuno guNa te zuddhaguNavyaMjana paryAya, dvipradezAdikano te azuddhaguNavyaMjanaparyAya kahiIM. || 14-8 || vivecana sAtamI gAthA sudhImAM jIvadravyanA ATha jAtanA paryAya samajAvyA. have A gAthAmAM pudgaladravyanA 8 jAtanA paryAyo samajAve che. pudgaladravyano zuddhadravyavyaMjanaparyAya, aNu ka. paramANuo jANavo. te paramANuno kahi nAza nathI. te bhaNI. yaNukAdikadravya te pudgaladravyanA azuddhavyaMjanaparyAya. saMyogajanita char3a, te mATiM. ima guNa kahatAM - pudgaladravyanA zuddhaguNavyaMjana paryAya, azuddhaguNavyaMjanaparyAya te nijanija guNAzrita jANavA. paramANuno guNa te zuddhaguNavyaMjanaparyAya, dvipradezAdikano te azuddha guNavyaMjanaparyAya kahi // 14-8 // Page #384 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-14 : gAthA-9 669 dravya-guNa-paryAyano rAsa pudgalAstikAya nAmanA dravyamAM "aNu" kahetAM "paramANu" nAmanuM je dravya che. te zuddhadravya che. arthAt be-cAra paramANuonA saMyogathI skaMdharUpe banIne kRtrimarIte dravya thayeluM hoya evuM dravya te nathI. paNa svataMtra paNa che ja. tevA che je ekalA ekalA paramANuo che. tevA prakArano paramANapaNAno je paryAya che. te zuddhadravyavyaMjana paryAya jANavo. kAraNa ke je skaMdha bane che. teno utpAda paNa hoya, ane nAza paNa hoya, jyAre paramANuomAM rahelA "paramANupaNAnA paryAyano" sAmAnyathI kyAreya paNa utpAda nathI ane nAza paNa nathI. paramANupaNAno A paryAya saMyogajanya paNa nathI. te maur = te kAraNe A zuddhadravyavyaMjana paryAya kahevAya che. dvayazuka-caNaka-caturaNuka ItyAdi je je skaMdho che. teomAM rahelo je skaMdhapaNAno paryAya che. te pugala dravyano azuddhadravyavyaMjanaparyAya che. kAraNa ke te te skaMdho aneka aMzonA saMyogathI banelA che. ane viyoga pAmavAvALA paNa che. tethI dravyanuM mUlabhUta svataMtra svarUpa nathI. te mATe te azuddha dravyavyaMjana paryAya kahevAya che. A ja pramANe guNaparyAyomAM paNa pota potAnA guNone AzrayI zuddha-azuddha bheda samajI levA. paramANu dravya svataMtra hovAthI zuddha dravya che. tethI tenA varNa-gaMdha-rasa-sparza Adi guNorUpa je guNa paryAyo che te zuddhaguNa vyaMjana paryAya kahevAya che. ane yaNakAdi je saMyogajanyadravya che. te azuddhadravya che. tethI tenA varNAdi guNorUpa je guNa paryAyo che. te azuddhaguNavyaMjana paryAya kahevAya che. A rIte A gAthAmAM pugalAstikAya dravyanA vyaMjanaparyAyanA cAre bhedo mUlagAthAmAM samajAvyA. pudgalAstikAyadravyanA A ja pramANe ekasamayanA kAlavaDe karAyelA sUkSma evA arthaparyAyo navamI gAthAnI prathama paMktithI samajI levA. "sUkSma arthaparyAya te" arthAt paramANudravyamAM ekasamayakRta paramANupaNAno paryAya, dhaNukAdimAM eka samayakRta hayaNukAdino paryAya, paramANunA guNo saMbaMdhI eka samayakRta paryAya, ane yaNukAdi skaMdhonA guNo saMbaMdhI ekarAmayakRta paryAya. A rIte cAra prakAranA arthaparyAyo paNa svayaM samajI levA. || 234 || sUkSma artha paryAya te, dharmAdika ema | nija para pratyayathI laho, chAMDI haTha prema ! zrI jinavANI Adaro / 14-9 | Page #385 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 670 DhALa-14 : gAthA-10-12 dravya-guNa-paryAyano rAsa jima AkRti dharmAdikanI, vyaMjana chaI zuddha loka dravya saMyogathI, tima jANi azuddha II zrI jinavANI Adaro 14-10 || saMyogaI AkRti pari, parjAya kahevAya uttarAdhyayanaI bhAkhi, lakSaNa parjAya ( zrI jinavANI Adaro ! 14-11 | eka pRthakta tima valI, saMkhyA saMThANi valI saMyoga vibhAga e, manamAM tuM ANi II zrI jinavANI Adaro ! 14-12 || gAthArtha- pudagalAstikAyamAM je vyaMjanaparyAyo che. te ja sukSma rIte (eka samayamAtrakRta) vicAro to arthaparyAya thAya che. dharmAstikAyAdi anyadravyomAM paNa A ja pramANe svapratyayajanya ane parapratyayajanya zuddhAzuddha vyaMjanaparyAyo ane arthaparyAyo thAya che. A vAta kadAgrahano prema choDIne mAnavI joIe. + 14-9 | dharmAdika dravyonI potAnI svayaM je AkRti che. te zuddhadravya vyaMjana paryAya kahevAya che. lokAkAzavartI AkAza svarUpa anya dravyanA saMyogathI jyAre vicArIe tyAre te azuddhadravyavyaMjana paryAya jANavA. [ 14-10 | AkRtinI peThe saMyogathI janya je paryAya che. tene paNa paryAya kahevAya che. zrI uttarAdhyayanasUtramAM paryAyanAM lakSaNo A pramANe kahelAM che. temAM saMyoga paNa paryAyanuM lakSaNa kaheluM che.) || 14-11 || ekatva, pRthakatva, saMkhyA, saMsthAna, saMyoga tathA vaLI vibhAga A sarve paryAyanAM lakSaNo che. ema tuM manamAM jANa. / 14-12 // Tabo- "dharmAstikAyAdikanA zuddha dravya vyaMjana paryAya ja chaI" ehavo je haTha karai chaiM, tehanai kahiuM je-jusUtrAdezai karI kSaNa pariNatirUpa arthaparyAya paNi kevalajJAnAdikanI pari haTha chAMDInai tihAM kima nathI mAnatA ? 14-9 II Page #386 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 971 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-14 : gAthA10-12 te dharmAstikAyAdikamAMhiM apekSAi azuddha paryAya paNi hoI, nahI to paramANuparyanta vizrAmai pudgaladravyai paNi na hoI" ehavaI abhiprAyaI kahaI chaI jima dharmAstikAyAdikanI AkRti lokAkAzamAna saMsthAnamaya zuddha dravyavyaMjana paryAya kahii. para nirapekSa paNA mATai, tima lokavarti dravya saMyogarUpa azuddha dravyavyaMjana paryAya paNi tehano parApekSa paNaI kahatAM anekAnta virodha nathI. | 1410 | AkRti te paryAya hurAI, saMyoga paryAya nahIM hoI" evI AzaMkA TAlaI chaI-saMyoga paNi AkRtinI pari paryAya kahavAI chaI. je mATi paryAyanAM lakSaNa-bheda rUpa uttarAdhyayanaI e rIti kahiyAM chaI. || 14-11 I. egattaM ca puhattaM ca, saMkhA saMThANameva ya / / saMjogA ya vibhAgA ya, pajavANaM tu lakkhaNaM // 1 // [tehaja varNavInai kahe che uttarAdhyayana gAthA-putta. e gAthArthanuM manamAMhi ANI, ArtharUpa karIne dhAro. jema manasaMdeha dUra TaLe.] (pAThAntara) II 14-12 | vivecana- jIvadravya ane pugaladravyamAM AThe. paryAyo samajAvIne have dharmAstikAyAdi zeSa cAre dravyomAM ATha prakAranA paryAyo samajAve che "dharmAstikAyAdikanA zuddhadravyavyaMjana paryAya ja chai" ehavo je haTha karai chai, tehanaI kahiiM je-RjusUtrAdezaI karI kSaNapariNati rUpa arthaparyAya paNi kevalajJAnAdikanI pari haTha chAMDInai tihAM kima nathI mAnatA ? // 14-9 // dharma adharma AkAza ane kALa A cAre dravyo "akhaMDa ane anAdi-anaMta che" tenI je AkRti che. te zuddha dravya vyaMjana paryAya che. paga pahoLA karIne, keDe be hAtha rAkhIne, ubhelA puruSanA jevI dharma-adharmadravyanI potAnI banelI je "AkRti" che. tene nijapratyayathI jyAre vicAro, tyAre te zuddha dravyavyaMjana paryAya kahevAya che. lokAkAzadravyanI paNa upara mujaba AkRti che. paraMtu akhaMDa lokAloka rUpa AkAza dravya laIe to nakkaragoLA samAna je AkRti che te AkAzadravyanI potAnI AkRti hovAthI zuddhadravyavyaMjana paryAya che. kALadravyanI aDhIdvIpa pramANa je AkRti che. te zuddhadravyavyaMjana paryAya che. A AkRtio te te dravyanI potAnI banelI che. ema vicArIe to zuddha Page #387 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 672 DhALa-14 : gAthA-10-12 dravya-guNa-paryAyano rAsa 8. caM. paryAya kahevAya che. ane parapratyayathI banelI che Ama jyAre vicArIe tyAre te ja AkRtiparyAya paranimittaka che. mATe azuddha drAvyuM. paryAya kahevAya che. ghaDAmAM bharelA pANImAM, pANInI potAnI ghaTAkArapaNe je AkRti banI te zuddhaparyAya, ane pANInI te ja AkRti ghaDAthI banI Ama vicArIe to te azuddhaparyAya kahevAya che. tevI ja rIte ahIM dharmAdi cAre dravyonI potAnI tevI tevI AkRti banelI che. Ama jyAre vicArIe tyAre te nijapratyayathI vicAratAM zuddha ane AdhArabhUta evA AkAza nAmanA paradravyanA saMyoge thaI che Ama parapratyayathI thayelI vicArIe to azuddhadravya vyaMjana paryAya kahevAya che. A banne prakAranA vyaMjanaparyAyamAM pratisamayanA paryAyapaNe vicArIe tyAre te sUma RjusUtranayanA AdhAre vicAra karatAM banne prakAranA arthaparyAya paNa te cAre dravyomAM bane che. dharmAdi cAre dravyomAM eka eka samayanI je AkRti che. tene nijapratyayathI ane parapratyayathI vicAratAM te ja be prakAranA arthaparyAya paNa bane che. A rIte dharmAdi cAre dravyomAM cAre prakAranA dravyaparyAyo jANavA. A ja cAre dravyomAM gatisahakatA, sthitisahAyakatA, avakAza sahAyakatA ane vartanA hetutA Adi rUpe je guNo che. te guNonA paryAya tarIke vicArIe tyAre cAre prakAranA guNaparyAyo paNa A cAre dravyomAM che. zuddha-azuddha guNavyaMjanaparyAya, ane zuddha azuddha guNa artha paryAya jANavA. ahIM koIka (digaMbarAsnAyAnuyAyI AtmAo) ema mAne che ke dharmAstikAyAdi zeSa cAra dravyomAM mAtra vyaMjanaparyAya ja hoya che. paraMtu arthaparyAyo hotA nathI. kAraNake A cAra dravyo vyavahAranayathI jIva-pudgalanI jema pariNAmI nathI. tethI pratisamaye koI paNa jAtanI hAni-vRddhi ke parivartana thatAM nathI. AvA prakAranI teonI je A mAnyatA che. te khoTI che. haThavAda (kadAgraha)rUpa che. teone graMthakArazrI kahe che ke sUkSma RjusUtranaya ke je eka samayanA vartamAnakALane grahaNa kare che. te nayanI apekSAe (te nayanI pradhAnapaNe vivakSA karIe tyAre) kSaNapariNati rUpa arthaparyAya (pratisamaye dravyamAM thatAM parivartanarUpa je paryAyo che. te paryAyo) te cAra dravyomAM paNa saMbhave ja che. kevalajJAnamAM jema hAni-vRddhi na thatI hovA chatAM paNa zeyapadArthone jANavA rUpe zeyanA parivartanonA anusAra kevalajJAnamAM paNa jJAyakabhAve pratisamaye artha paryAyo che. athavA ekasamayAvacchinna, kisamayAvacchinna, trisamayAvacchinna ItyAdipaNe paNa jema kevalajJAnamAM arthaparyAyo che. tevI ja rIte dharmAdi cAra dravyomAM Page #388 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 673 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-14 : gAthA-10-12 paNa pratisamaye thanArA judA judA arthaparyAyo saMbhave ja che. tethI haThavAda (haThAgrahakadAgraha) tyajIne tyAM cAradravyomAM paNa arthaparyAyo tame kema mAnatA nathI ? arthAt tamAre arthaparyAyo mAnavA joIe. | vyaMjanaparyAya mAne paNa arthaparyAya na mAne tene samajAvavA upara pramANe yukti jaNAvI. have keTalAka AcAryo zuddhadravyavyaMjana paryAya mAne che. paNa azuddhadravyavyaMjana paryAya na mAne, kAraNake jIva-pudgalanI jema dharmAdi cAra dravyomAM vyavahAranayanA viSayavALu pariNAmIpaNuM na hovAthI te dravyo jevAM che. tevAM ja rahe che. ema mAnIne phakta ekalA zuddhaparyAya ja mAne che. paNa azuddhaparyAya mAnatA nathI. teone have graMthakArazrI samajAve che. te 23pa || te dharmAstikAyAdikamAMhi apekSAI azuddhaparyAya paNi hoi, nahIM to paramANuparyanta vizrAmaiM pudgaladravyaiM paNi na hoi. ehavai abhiprAyaI kahai chai tathA te dharmAstikAyAdi cAra dravyomAM jema vyaMjanaparyAya ane artha paryAya bane hoya che. tema zuddha ane azuddha bane jAtanA dravya paryAya paNa hoya ja che. arthAt kevala ekalA zuddha paryAya ja hoya che. Ama nahIM. paraMtu azuddhaparyAya paNa avazya hoya che. nijapratyayathI jema zuddha paryAya che. tema para pratyayanI vivakSA karatAM azuddha paryAya paNa che ja. jo azuddhaparyAya A cAra dravyomAM nathI ema kahIe to pudgalAstikAya dravyamAM yaNukAdiskaMdhomAM saMyogajanya dravya hovAthI, mUlabhUta zuddha evA te paryAya na hovAthI azuddhaparyAya pUrve kahyA, te paNa na ghaTe, kAraNake layaNukAdi sarva skaMdho Akhara to paramANu paryantamAM vizrAma pAme ja che. eTale ke sarve skaMdho je che. te paNa paramANu paramANu svarUpa ja che. paramANuonA ja banelA che. mAtra samUha banyo che. paNa atirikta koI navuM dravya nathI. arthAt paramANuono samUha banyo che. paraMtu temAM skaMdha jevuM koI apUrvatattva nathI ja, chelle to paramANuo ja che. jema buMdInA banAvelA eka lADumAM Akhara to buMdInA kaNa ja che lADu jevuM koI apUrvatattva che ja nahIM. tema pudgaladravyamAM paNa aMte paramANuo ja che ema mAnIne zuddhaparyAya ja manAze. paNa lADu jevu koI apUrvatattva na hovAthI azuddhaparyAya manAze nahIM. paraMtu Ama nathI. ekaparamANune svataMtrapaNe potAnA rUpe vicArIe to zuddhaparyAya kahevAya che. ane koI paNa eka paramANune bIjA paramANunI sAthe sAMyogikabhAve vicArIe tyAre tene (yaNukAdine) azuddhaparyAya kahevAya che. tevIja rIte dharmAdi Page #389 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-14 : gAthA-10-12 674 dravya-guNa-paryAyano rAsa dravyonI AkRtine svataMtrapaNe potAnA rUpe vicArAya tyAre te zuddhaparyAya kahevAya che ane ghaTa-paTa tathA lokAkAza Adi parapadArthonA sAMyogikabhAve vicArAya che. tyAre te azuddha paryAya kahevAya che. AvA abhiprAyathI graMthakAra kahe che jima dharmAstikAyAdikanI AkRti lokAkAzamAna saMsthAnamaya zuddhadravyavyaMjana paryAya kahiiM, paranirapekSapaNA mATaI. tima lokavartidravyasaMyogarUpa azuddhadravyavyaMjana paryAya paNi tehano parApekSApaNAI hatAM anetti virotha nathI. 24-20 A vAta navamI gAthAmAM kaMIka samajAvI che. jema dharmAstikAyAdikanI AkRti lokAkAzanA mApavALA saMsthAnamaya je potAnI banelI che. tene nijapratyayathI vicArIe to te AkRti, dharmAstikAyAdidravyanI potAnI banI che. temAM paranA nimittanI vivakSA na laIe to te AkRti (paryAya), dravyamAM potAnAmAM ja rahelI hovAthI ane potAnI ja te AkRti banI che. te mATe zuddhadravyavyaMjana paryAya kahevAya che. paranA nirapekSapaNAthI vicArIe chIe, tethI zuddhaparyAya bane che. jema ke zarIra rahita siddhagata AtmAnI je AkRti te zuddhaparyAya kahevAya che. kAraNa ke temAM paranA nimittanI apekSA nathI te mATe. evI ja rIte ahIM samajavuM. tevI ja rIte lokAkAzavartI je jIva-pudgaladravyo che. tenA saMyogarUpe dharma, adharma ane lokAkAza paNe je AkRti che. te AkRti vicArIe tyAre te azuddhadravya vyaMjana paryAya paNa kahevAya che. paranI apekSA karI che. te mATe. jema ghaTamAM rahenAro dharmAstikAya te ghaTadharmAstikAya, paTamAM rahenAra dharmAstikAya te paTadharmAstikAya athavA ghaTane sahAya karanAro evo je dharmAstikAya te ghaTadharmAstikAya tathA paTane sahAya karanAro evo je dharmAstikAya te paTadharmAstikAya, te ja rIte ghaTAdharmAstikAya, paTAdharmAstikAya, ghaTAkAza, paTAkAza, ghaTakAla, paTakAla, ItyAdi rUpe paranI apekSA rAkhIne te AkRti vicArIe tyAre te azuddhaparyAya kahevAya che. jema eka paramANune bIjA paramANunI sAthe rAkhIne tenI apekSA rAkhIne A dhayaNuka banyo che Ama jyAre kahevAya che. tyAre tyAM azuddhaparyAya kahevAya che. tema ahIM jANavuM. prazna- dharmAstikAyAdikanI je AkRti che. te jevA prakAranI lokAkAza pramANa Adi svarUpe banelI che. te tevA prakAranI koI paNa eka svarUpe che. tene zuddha ane azuddha be nAme kema bolI zakAya ? Page #390 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-14 : gAthA-10-12 uttara- anekAntavAdano Azraya karatAM koI virodha Avato nathI. jema amadAvAda zahera eka ja che. chatAM pAlanapuranI apekSAe dakSiNamAM che. ane suratanI apekSAe uttaramAM che tevI ja rIte eka ja AkRti paranA nirapekSapaNe jyAre vicArAya che. tyAre zuddhaparyAya ane paranA saMyogathI banelI che. Ama paranA sApekSapaNe jyAre vicArAya che. tyAre azuddha paryAya kahevAmAM koI virodha nathI. eka ja puruSa moTAbhAInI apekSAe nAno, ane nAnAbhAInI apekSAe moTo kahevAya ja che. tevI rIte svapratyayika paNe zuddhaparyAyane paNa parApekSapaNe azuddhaparyAya kahetAM anekAntavAdanA Azraye koI virodha Avato nathI. / / 236 || 675 .. 'AkRti te paryAya husyaI, saMyoga paryAya nahI hoi" ehavI AzaMkA TAlaI chaI-saMyoga paNa AkRtinI pari paryAya kahavAi chai, je mATiM paryAyanAM lakSaNa bheda rUpa uttarAdhyayanaI e rIti kahiyAM chaI // 14-11 // "AkRti" te to paryAya hoI zake che. jema ghaTamAM rahelI ghaTAkRti e ghaTano paryAya che. zarIramAM rahelI zarIrAkRti e zarIrano paryAya che. tevI rIte dharmAstikAyAdinI (dharmAdharmanI) lokAkAzapramANa, AkAzanI nakkaragoLA pramANa, ane kALanI aDhIdvIpa pramANa ItyAdi te te dravyanI je je AkRti banI che. te "AkAra" te te dravyomAM rahelo hovAthI dravyano paryAya che. Ama kahI zakAya che. paraMtu koI AvI zaMkA kare che ke "saMyoga" e paryAya nathI. kAraNa ke "saMyoga" e nyAya-vaizeSikadarzanakAronI dRSTie 24 guNomAMno eka guNa che. ane teonA mate dravyathI ekAnte bhinna che. je guNa hoya tene paryAya kema kahevAya ? mATe be-traNa paramANuono saMyoga thaIne banelA drayaNuka-tryaNukAdi skaMdhomAM, tathA ghaTa-paTAdi anyapadArthonA saMyoge dharmAstikAyAdimAM je azuddhaparyAya che. evuM tame jainoe pahelAMnI gAthAmAM je samajAvyuM. te barAbara nathI. AvI koI darzanAnuyAyIne zaMkA thAya che. te AvI AzaMkAne TALavA mATe kahe che ke-- "saMyoga" paNa AkRtinI peThe paryAya ja kahevAya che. kharekhara vicArIe to saMyoga te guNa ja nathI. nyAya-vaizeSikadarzanakAroe saMyogane je guNa mAnyo che. te kharekhara khoTu ja che. kAraNake guNanuM lakSaNa che sahabhAvitva, te lakSaNa saMyogamAM ghaTatuM nathI. hrayaNuka-caNukAdimAM Aje saMyoga hoya ane kAle na paNa hoya. kAle na hoya ane pachInA divase thAya. Ama saMyoga utpAda-vinAzavALo hovAthI sahabhAvI nathI. mATe guNanuM lakSaNa saMyogamAM lAgu paDatu nathI. tathA valI saMyoga be dravyono hoya che. Page #391 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 676 DhALa-14 : gAthA-13 dravya-guNa-paryAyano rAsa have jo saMyoga e guNa hoya to te saMyoga kyA dravyano guNa mAnavo ? saMyoga nAmanA guNanuM samAyikAraNa kone mAnavuM ? be dravyonI vacce to ekaguNa na ja hoI zake. kAraNake guNo pota potAnA dravyane Azrita hoya che. ghaTa ane AkAzano je saMyoga che. te jo guNa hoya to ghaTano guNa kahevAya? ke AkAzano guNa kahevAya ? banne dravyomAM rahenAra ekaguNa saMbhavI zake nahIM. A rIte vicAratAM "saMyoga" e guNa nathI paraMtu AkRtinI jema paryAya che. te mATe uttarAdhyayana sUtramAM saMyogane paryAyanA lakSaNanA bheda rUpe ja kahyo che. eTale ke "saMyoga" e paNa paryAyanuM eka lakSaNa che. te uttarAdhyayana sUtrano sAkSIpATha have pachInI gAthAmAM graMthakArazrI pote ja Ape che. | 237 || egattaM ca puhattaM ca, saMkhA saMThANameva ya / saMjogA ya vibhAgA ya, pajavANaM tu lakhkhaNaM // 1 // [tehaja varNavInaiM kahe che. uttarAdhyayanagAthA - egattaM. e gAthArthanuM manamAhi mAkhI, martharUpavuM jarIne thA. ne manapasaMda dUra ] [A ja vAta uttarAdhyayanasutranI gAthAnI sAkSI ApIne varNave che. "putti' vigere padovALI gAthAno artha manamAM lAvIne, te ja artha yathArtha artharUpa che Ama manamAM dhAro ke jenAthI mananAM saMdeho dUra TaLa] ATalo pAThAntara che. (pAvAntara) | 24-22 ekatva, pRthakatva, saMkhyA, saMsthAna (AkRti) saMyoga ane vibhAga A sarve paryAyanAM lakSaNo (svarUpa) che. jema dharma-adharma AkAza Adi dravyomAM raheluM ekatva e paryAya che. dharmadravyathI adharmadravya pRthaka che ane adharmadravyathI AkAzadravya pRthaka che. A pRthakatva paNa te te dravyonA paryAya che. ghaTa paTa Adi dravyonI bhinna bhinna AkRtio e paNa paryAya che. tevI ja rIte be dravyono saMyoga ane be dravyono vibhAga thavo (chuTA paDavuM) e sarve paryAyo che. naiyAyika vaizeSikoe saMkhyAne pRthakvane saMyogane ane vibhAgane guNo mAnyA che. paraMtu vAstavikapaNe te guNo nathI. paNa paryAyo ja che. mATe AkRtinI peThe saMyoga paNa paryAya ja mAnavo joIe. / 238 / upacArI na azuddha te, jo pasaMyoga ! asabhUta manujAdikA, to na azuddha joga zrI jinavANI Adaro / 14-13 ! Page #392 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-14 : gAthA-14 677 dravya-guNa-paryAyano rAsa dharmAdika parapajjayaI, visamAI ema | azuddhatA avizeSathI, jiA pugali jema ! zrI jinavANI Adaro . 14-14 / gAthArtha- paradravyanA saMyoge thanArA paryAyane upacaritaparyAya che. Ama kahIe paNa azuddhaparyAya che. Ama jo na kahIe, to jIvadravyanA a bhUtavyavahAra nayagrAhya evA manuSyAdi paryAya paNa azuddha paryAya na kahI zakAya. (tene paNa upacarita paryAya ja kahevA joIe.) 14-13 | dharmAdi dravyomAM paraparyAyapaNe (padravyanA saMyoganI apekSApUrvakanI) vicAraNA karatAM (svaparyAyanI apekSAe) vilakSaNatA A pramANe jANavI- jema pudgaladravyamAM eka paramANune anya paramANuno saMyoga che. tema ahIM paNa anya dravyano saMyoga ja che. mATe azuddhatA avizeSa (sarakhI) che. te 14-14 // Tabo- havaI jo Ima kahasyo, je "dhamastikAyAdikanaI paradravyasaMyoga thaI, te upacarita paryAya kahiI, paNi azuddha paryAya na kahiI. dravyonyathA- hetunai viSadhuM ja azuddhatva vyavahAra chaI' te vatI. to manujAdi paryAya paNi azuddha na kaho. asabhUta vyavahAranaya grAhya mATai asabhUta kaho. dvitaMtukAdi paryAyanI pari ekadravyajanakAvayavasaMghAtanaiM ja azuddha dravya vyaMjana paryAyapaNuM ja kahetAM rUDuM lAgaI. "tApekSApekSamya zuddhAzuddhAvAntavyApavitvameva zreya: 24-23 " teha ja dekhADaI thaI.- dharmAdikanaI paraparyAyaI svaparyAyathI viSamAI-vilakSaNatA Ima jANavI. je mArTi-parApekSAI azuddhatAno vizeSa nathI. jima-jIva pudgaladravyanai viSa6. I 14-14 Ji vivecana ahIM koIka zaMkA kare che ke dharmAstikAyAdikanA parasaMyoge thanArA paryAyane upacarita paryAya kaho. paNa azuddhaparyAya na kaho. te viSayanI zaMkA karIne teno uttara Ape che. havai jo ima kahasyo, je "dharmAstikAyAdikanaiM paradravya saMyoga chaiM, te upacarita paryAya kahii, paNi azuddhaparyAya na kahiiM, dravyAnyathAtva hetunaiM viSaI ja azuddhatvavyavahAra chaiM" te vatI. to manujAdi paryAya paNi azuddha na kaho. asadbhUta vyavahAranayagrAhya mATaI azuddha kaho. Page #393 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 678 DhALa-14 : gAthA-14 dravya-guNa-paryAyano rAsa ' have ahIM koIka kadAca evI zaMkA kare ke "dharmAstikAyAdi cAre dravyomAM ghaTapaTa lokAkAza Adi paradravyono saMyoga jarUra che. paraMtu paradravyanA saMyoge je je paryAya vivakSAya che. te te paryAyane upacarita paryAya kahevA joIe. paNa azuddhaparyAya na kahevA joIe. kAraNa ke "dravyanuM anyathA thavApaNuM" A hetu jyAM hoya tene viSe ja azuddhatvano vyavahAra thAya che. te vato = te kAraNe, jema viSanA saMyogavALu dUdha pote viSapaNe anyathArUpe pariNAma pAme che. mATe tyAM azuddha paryAya kahevAya che. zarIrAdi mUrtidravyanA saMyoge amUrta evo jIva mUrtatArUpe (anyathArUpe) pariNAma pAme che. mATe tyAM azuddha paryAya kahevAya che. paraMtu dharmAdidravyo to ghaTa-paTa Adi parapadArthono saMyoga thavA chatAM apariNAmI dravya hovAthI anyathArUpe pariNAma pAmatAM nathI. mATe tyAM azuddhaparyAya na kahetAM upacarita paryAya kahevo joIe. AvI koI ziSya zaMkA kare che. A zaMkAno uttara ApatAM graMthakArazrI jaNAve che ke jo pasaMyoge thanArA paryAyane azuddha na kahevAya ane upacarita kahevAya to tamAre tamArA zAstromAM jIvanA manujAdi paryAyone paNa azuddha paryAya tarIke na kahevA joIe. paNa upacarita paryAya kahevA joIe. kAraNake manujAdi paryAyo paNa karmanAmanA paradravyanA saMyoge ja jIvamAM pragaTa thAya che. mATe tene paNa upacarita paryAya ja kahevA joIe. asabhUta vyavahAranayathI manujAdi paryAyo che mATe jo azuddha kahetA ho. to dharmAdi dravyamAM thanArA parasaMyogaka paryAyo paNa asabhUta vyavahAranayathI ja grAhya che. te mATe azuddha ja kahevA joIe. paNa upacarita na kahevAya. dvitaMtukAdi paryAyanI pari ekadravyajanakAvayavasaMghAtanaiM ja azuddhadravyavyaMjana paryAyapaNuM ja kahatAM ruDu lAgaiM. "tasmAdapekSAnapekSAbhyAM zuddhAzuddhAnekAntavyApakatvameva zreyaH" 24-23 | have kadAca tame evo bacAva karo ke dharmAstikAyAdi dravyomAM ghaTa-paTa Adi paradravyonA saMyoge ghaTadharmAstikAya, paTadharmAstikAyAdi je kahevAya che. tathA ghaTAkAza paTAkAsAdi je kahevAya che. te saghaLA paryAyo asabhUta vyavahAranayathI grAhya che. te mATe asabhUta che. arthAt sAcA nathI. eTale ke upacarita che. Ama jo tame kaho. to pachI jIvanA manujAdi paryAyo paNa asabhUtavyavahAranayathI ja grAhya che. tethI te paNa a bhUtaparyAya eTale upacaritaparyAya ja thaze, paNa azuddhaparyAya nahI kahevAya. Page #394 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 679 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-14 : gAthA-14 phakta dvitaMtukAdi be-traNa-cAra taMtuo sAthe maLIne (eTale kevala svadravya ane svadravyano saMyoga thaIne banelA apUrvapaTamAM ja) akhaMDapaTAtmaka ekadravyanA ja janaka evA avayavasamUhamAM ja azuddhadravyavyaMjana paryAya paNa mAnavuM rUDuM lAgaze. sArAMza evo che ke jyAM jyAM sajAtIya dravyanA aMzo sAthe maLIne apUrvakArya bane tyAM ja saMyogavizeSa hovAthI azuddhaparyAya mAnavAno raheze. jyAM jyAM vijAtIyadravyano saMyoga thavAthI apUrvakArya banaze tyAM sarvatra azuddhaparyAya na mAnatAM upacarita paryAya ja mAnavo paDaze. paNa tamArI A vAta barAbara nathI. kAraNake jo tema mAnIe to jIvadravyamAM thatA manuSyAdi paryAyomAM pudgalarUpa vijAtIya paradravyano saMyoga kAraNa che. eTale tyAM paNa upacarita paryAya ja mAnavo paDe ane phakta dvitaMtukAdirUpe banatA paTaparyAyamAM sajAtIya paradravyano saMyoga kAraNa che. eTale tyAM ja azuddha paryAya kahevAze. bIje kyAMya azuddha paryAya manAze nahIM tethI pudgalAstikAya dravya vinA dharmAdidravyomAM ghaTadharmAstikAya, paTadharmAstikAya, ghaTAkAza paTAkAzAdi rUpe thatA paryAyomAM vijAtIyaparadravyano saMyoga kAraNa che tethI tyAM paNa azuddha paryAya na mAnatAM upacaritA paryAya mAnavA paDaze. paraMtu zAstromAM AvI vAta nathI. tene badale sajAtIya ke vijAtIya paNa paradravyanA "saMyoga" nA kAraNe je paryAyo banyA che te svataMtra eka dravyanA potAnA nathI. ubhayajanya che. mATe azuddhaparyAya ja kahevAya che. paNa upacarita paryAya kahevAtA nathI. upacarita paryAya to tyAM kahevAya ke jyAM kalpanA karavI paDe. arthAt jevuM kalpIe tevuM hoya nahIM paNa mAnavAnuM hoya tyAM upacaritatA kahevAya che. vAstavika svarUpa anyatra hoya, ane tenI kalpanA anyatra karAya, jema jJAna guNa che AtmAmAM, paNa pustakAdi tenuM kAraNa hovAthI pustakAdine paNa jyAre jJAna manAya tyAre upacaritatA ghaTe. evuM ahIM dharmAstikAyAdimAM nathI. tethI upacarita paryAya nathI. paNa azuddha paryAya che. A rIte dharmAdidravyonI AkRtine svadravyanA paryAyasvarUpe vicAro ane paradravyanI apekSA na joDo to te zuddhaparyAya che. ane jo temAM paradravyanI apekSA joDo to te azuddha paryAya che. A pramANe paradravyanI apekSA ane paradravyanI anapekSA vaDe ja azuddhaparyAya ane zuddhaparyAya svarUpe vicAro eTale ke paradravyanI apekSA na joDo to te zuddhaparyAya che. ane jo temAM paradravyanI apekSA joDo to te ja AkRti azuddhaparyAya che. A pramANe paradravyanI apekSA ane pAradravyanI anapekSA vaDe ja azuddhaparyAya ane zuddhaparyAya mAnavA ucita che. Ama bane mAnavAmAM anekAntavAdanuM Page #395 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 680 DhALa-14 : gAthA-14 dravya-guNa-paryAyano rAsa apekSAnapekSAbhyAM vyApakapaNuM svIkAravuM e ja kalyANakArI che. (ahIM TabAnI zuddhAzundrAneAnta ItyAdi paMktimAM kramazaH paNuM na joDavuM. kAraNake A sAmAnyakathana che. jyAre sAmAnya vAkyapaNe kathana hoya che tyAre krama levAto nathI. paramArthathI to paranI apekSA vaDe azuddhaparyAya che ane paranI anapekSA vaDe zuddhaparyAya che. Ama rahasya jANavuM.) // 239 // teha ja dekhADai chai-dharmAstikanaI paraparyAyaiM svaparyAyathI viSamAiM-vilakSaNatA ima jANavI. je mATiM parApekSAiM azuddhatAno vizeSa nathI. jima jIvadravya pudgaladravyanaiM viSaTT // 24-24 // upara samajAvelI vAtane graMthakArazrI pote ja vadhAre spaSTa karIne dekhADe che ke dharmAstikAyAdi dravyomAM paNa svaparyAyathI paraparyAyomAM A rIte viSamatA (arthAt vilakSaNatA) judAI jANavI. eTale ke dharmAdidravyomAM je je AkRtio che. temAM paradravyanA saMyoganI apekSA na laIe, ane dravya pote te te AkAre banyu che. AvI vivakSA karIe tyAre svadravyanI ja mAtra vivakSA hovAthI te svaparyAya kahevAya che. ane jyAre paradravyanA saMyogathI A AkRti banI che. Ama paradravyanI apekSA joDIe to paradravyanA saMyoge banelo paryAya hovAthI parApekSitarUpe para dvArA thayelo paryAya kahevAya che. tethI svaparyAya tarIke vivakSIe tyAre paradravyanA saMyoganI apekSA nathI. ane parApekSita tarIke vivakSIe tyAre paradravyanA saMyoganI apekSA che. svaparyAyamAM (zuddhaparyAyamAM) ane paraparyAyamAM (azuddhaparyAyamAM) ATalI ja vilakSaNatA jANavI. paraMtu parApekSAe azuddhatA" kahevAya, A bAbatamAM kaMI vizeSatA (vilakSaNatA) (arthapharaka paDato) nathI. kAraNa ke jema jIvadravya ane pudgaladravyane viSe paNa jyAre paradravyanA saMyoganI vivakSA karo cho tyAre ja azuddhaparyAya kaho cho. to tevI ja rIte dharmAdidravyomAM paNa jyAre paradravyanA saMyogathI A AkRti banI che. AvI vivakSA karAya che. tyAre "parApekSatA" banne sthAne samAna hovAthI azuddhatA kahevAmAM koI pharaka nathI. koI paNa jAtanI judAI = vizeSatA nathI, mATe dharmAdidravyonA te azuddhaparyAya ja kahevAya che. upacarita paryAya kahevAtA nathI. // 240 // Ima ja sajAti vijAtithI, dravyaI pajjAya / guNaI svabhAva vibhAvathI, e cyAra kahAI // zrI jinavANI Adaro || 14-15 // Page #396 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-14 : gAthA-15-16 681 dhayaNuka manuja kevala, valI matimukha diata e prAyika jeNei dravyathI, aNu pakjhava saMta / zrI jinavANI Adaro / 14-16 che. gAthArtha- A ja pramANe sajAtIya ane vijAtIyanA bhedathI be prakAre dravyaparyAya, ane svabhAva tathA vibhAvathI be prakAre guNaparyAya, ema maLIne kula 4 prakAre paryAyo jANavA. 14-15 che. A cAre paryAyonAM dvayaNuka, manuSyatva, kevalajJAna ane matijJAna vigere dRSTAnto samajI levAM, A bhedo prAyaH jANavA. kAraNake dravyathI thanAro aNupaNAno paryAya je che. te A cAramAM kyAMya na samAyo. | 14-16 || Tabo- havaI prakArAntaraI caturvidha paryAya nayacakaI kahiyA. te dekhADaI chaI.Ima sajAtIyadravyaparyAya, vijAtIyadravyaparyAya, svabhAvaguNaparyAya vibhAvaguNaparyAya. 4 bheda paryAyanA kahavA. || 14-15 II udAharaNa dekhADaI chaI. hayaNuka ka.dvipadezikAdi skaMdha, te sajAtIya dravyaparyAya kahiI. 2 milI eka dravya upanuM. te mArTi. manujAdiparyAya te vijAtIya dravyaparyAyamAMhI. 2 milI paraspara bhinmajAtIya dravyaparyAya upano, te vatI. kevalajJAna-te svabhAvaguNaparyAya, karmarahitapaNA mATaI. matijJAnAdika-te vibhAvaguNaparyAya. karma parataMtrapaNA mArTi. e cAra bheda paNi prAyika jANavA. je mATaI paramANurUpa dravyaparyAya te e cAramAMhi na aMtarbhAvaI, paryAyapaNuM tehanai vibhAgajAta zAstri kahiuM chaI. taduktaM sammatauaNuduaNuehiM davve Araddhe, "tiaNuyaM" ti tassa vavaeso / tatto a puNa vibhatto, aNutti jAo aNu hoi // 3-39 // ityAdi || 24-16 | vivecana- caudamI A DhALamAM paryAyonA bhedo samajAvAya che. dareka dravyonA ATha ATha jAtanA paryAya samajAvyA. A sivAya bIjI rIte paNa devasenAcAryakata nayacakramAM cAra prakAre paryAyo jaNAvelA che. te have samajAve che. Page #397 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-14 : gAthA-15-16 dravya-guNa-paryAyano rAsa havai prakArAntarai caturvidhaparyAya nayacakraI kahiyA, te dekhADai chai. ima sajAtIyadravyaparyAya, vijAtIyadravyaparyAya, svabhAvaguNaparyAya, vibhAvaguNaparyAya. 4 bheda paryAyanA havA. // 24-2 || 682 have upara samajAvela 8 prakAranA paryAya karatAM bIjI rIte cAra prakAranA paryAya paNa nayacakramAM dekhADelA che. te have samajAve che paryAyanA prathama be bheda che. 1 dravyaparyAya ane 2 guNaparyAya. tyAM prathama je dravyaparyAya che. tenA 2 bheda, sajAtIya ane vijAtIya, tathA bIjA naMbare je guNaparyAya che. tenA paNa 2 bheda, svabhAva ane vibhAva, A rIte paryAyanA kula 4 bheda thAya che. tenuM sAmAnyacitra A pramANe che. A pramANe bIjI rIte cAraprakAranA paryAya paNa che. Ama digaMbarAsnAyanA devasenAcAryakRta nayacakramAM kahyuM che. te nayacakra uparanI "AlApa paddhati"mAM pATha A pramANe che "muLaviArA: paryAyAste dveSA, svamAvimAvaparyAya medrAt" kRtyAdi te cArenAM eka eka udAharaNa have pachInI gAthAmAM kahe che. 2415 paryAya dravya vijAtIya sajAtIya vibhAva 1. udAharaNa dekhAi chai-dvayaNuka ka. dvipradezAdikaskaMdha, te sajAtIya dravyaparyAya kahi, 2 milI ekadravya upanuM te mATiM. 2. manujAdi paryAya te vijAtIyadravyaparyAyamAMhI, 2 milI paraspara bhinnajAtIya dravyaparyAya upano te vatI. guNa svabhAva 3. kevalajJAna-te svabhAvaguNaparyAya, karmarahitapaNA mATaI. 4. matijJAnAvighna-te vibhAvamuLaparyAya, varmaparataMtrapaNA mArTi, e cAra bheda paNi prAyika jANavA. je mATai paramANurUpa dravyaparyAya, te e cAramAhI na aMtarbhAva paryAyapaNuM tehanaI vibhAgajAta zAstri kahiuM chai. taduktau sammatau Page #398 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 683 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-14 : gAthA-15-16 paryAyanA A cAre bhedonAM have udAharaNa samajAve che. (1) sajAtIya dravya paryAya = jemake kayaNuka-caNaka-caturaNuka Adi pugalaskaMdho. A sajAtIya dravyaparyAya kahevAya che. kAraNa ke be traNa-cAra Adi paramANuo maLIne "ddhipradezI" skaMdha Adi svarUpavALuM navuM dravya utpana thayuM che mATe. ahIM je be-traNacAra paramANuo maLyA che. te badhA pugalAstikAya nAmanA eka ja dravyanA hovAthI sajAtIya dravyaparyAya kahevAya che. (2) vijAtIya dravya paryAya = manuja, tiryaMcAdi paryAya, sacetana evuM jIvadravya, ane acetana evuM karmadravya, Ama be dravyo maLIne A paryAya banyA che. paraMtu te banne dravyo bhinna bhinna jAtinAM che. eka sacetana che. ane bIju acetana che. Ama paraspara bhinna jAtinAM be dravyo maLIne A paryAya utpanna thayo che. te kAraNathI A paryAya vijAtIya dravya paryAyamAM gaNAya che. (3) svabhAva guNaparyAya = jema ke kevalajJAna. A AtmAno guNa che. ane karmonI apekSA rahita che. te mATe jIvadravyano potAno svataMtra ane svabhAvabhUta guNa che. tethI te paryAya svabhAva guNa paryAya kahevAya che. (4) vibhAva guNaparyAya = jema ke matijJAna-zrutajJAna-avadhijJAnAdi. A badhA guNo jIvanA che. paraMtu "karma" nAmanA paradravyanI parataMtratAvALA che. te mATe vibhAva guNa paryAya kahevAya che. nayacakragraMthamAM pADelA paryAyanA A cAra bheda paNa prAyika (bahulatAne AzrayI) jANavA. arthAt badhA ja paryAya A cAramAM samAI gayA che. Ama na jANavuM. eTale ke A bhedo apUrNa che. je mATe "paramANu" paNAno je paryAya che. te A cAramAMthI ekamAM aMtarbhata thato nathI. kAraNa ke je eka paramANu paryAyarUpa bane che. te be aNuo na hovAthI eTale ke sajAtIya ke vijAtIyano saMyoga na hovAthI prathamabhedamAM ane bIjA bhedamAM aMtarbhata na thAya. tathA "paramANu" e dravya hovAthI trIjA-cothAmAM paNa aMtarbhata na thAya. eTale cAra bheda pADavA chatAM AvA keTalAka paryAyono samAveza thato nathI. eTale prAyika samajIne upalakSaNathI jANavA paDe che. tethI A bhedo apUrNa che. prazna- "paramANu" e to dravyamAtra ja che. paryAya ja nathI. kAraNa ke paryAya eTale kArya, je be padArthonA saMyogathI bane che, jema ke taMtusaMyogathI paTa, A rIte kArya to haMmezAM saMyogathI ja thAya che. vijAtIya pAkanA mahimAthI vastuno (PI) 21 Page #399 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-14 : gAthA-15-16 dravya-guNa-paryAyano rAsa AparamANvanta bhaMga thaIne kAryane anurUpa varNa-gaMdha-2sa-sparza utpanna thayA bAda aNuo paraspara maLavAthI kArya (paryAya) utpanna thAya che. jema gobhuktatRNapuMjamAMthI dUdhanI utpatti. ItyAdi saMyogajanya ja kArya hoya che. ane "paramANu" e koI aMzonA saMyogasvarUpa nathI. te mATe kArya paryAya ja nathI. pachI 4 prakAranA paryAyamAM teno samAveza thayo nathI AvA prakArano prazna ja raheto nathI. Ama koI naiyAyikAdi darzanakAra prazna kare che. = 684 uttara- je "paramANupaNuM" che. tene paNa zAstromAM "vibhAgajAta" kArya kaheluM che. jema sajAtIya ke vijAtIya evAM be dravyono saMyoga thavAthI ghaTa-paTa Adi ane manuja-tiryaMcAdi kAryo (paryAyo) thAya che. tevI ja rIte akhaMDavastumAMthI avayavono vibhAga thavAthI je khaMDitavastu (TukaDA-TukaDArUpa vastu) bane che. te paNa kAryasvarUpa che. eTale ke (paryAyAtmaka) che. jema ke akhaMDapaTa phATavAthI banatuM khaMDapaTa, tathA ghaTa phuTavAthI thatA kapAlAdi vibhAgajAta paryAya (apUrva kArya) che. tevI ja rIte dRyaNukaRNuka-caturaNukAdi skaMdhonA vikherAvAthI eTale ke vibhAga thavAthI ja A "paramANupaNAnuM" kArya utpanna thAya che. mATe paramANu paNa paryAya che. tathA vaLI je dravya hoya te paryAyavALuM ja hoya che eTale paramANu paNa eka prakAranuM dravya che. tethI avazya paryAyayukta ja hoya che. mATe paramANupaNuM je che te paryAya che. (saMyoganI jema) vibhAgathI paNa kArya thAya che. sammatitarkamAM kahyuM che ke-- aNuduaNuehiM davve Araddhe, "tiaNuyaM" ti tassa vavaeso / tatto Ja pukhta vimanno, anutti nAo gaLu hoD // rU-31 // tyAhA4-6|| jema "ekaparamANu ane dRyaNuka" A banne sAthe maLIne navu utpanna karAyeluM dravya "RNuka" che Ama teno vyapadeza thAya che. tevI ja rIte RNukamAMthI chuTo paDelo eka aNu have "paramANu" banyo Ama paNa kahevAya ja che. tethI saMyogajanyanI jema vibhAgajanya kArya (paryAya) paNa che ja. ane A paryAya cAramAM AvI gayelo nathI. mATe A bhedo apUrNa che. adhurA che. prAyika che. Ama jANavuM. // 242 // guNavikAra pajjava kahI, dravyAdi kaheta / syuM jANaI manamAMhiM, te devasena mahaMta // zrI jinavANI Adaro // 14-17 || Page #400 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-14 : gAthA-17 685 gAthArtha- guNonA vikAro te paryAya kahevAya, ema kahIne te paryAyanA dravyaparyAya ane guNaparyAya Ama bhedone kahetA, mahaMta evA te devasena AcArya manamAM zuM jANe che ? arthAt kaMI jANatA nathI. te 14-17 // Tabo- "guNavihAra: paryAyAH" Ima kahInai, tehanA bhedanaI adhikAraI "te paryAya dvibheda-dravyaparyAya guNaparyAya ItyAdika kahato naya vivAra tevasena manamAMhiM cuM jANaI chaI ? arthAt kAMI jANato nathI. pUrvApara viruddha bhASaNathI, te mArTi-dravyaparyAya ja kahavA. paNi guNaparyAya judo na karavo. e paramArtha. I 14-17 II" vivecana- nayacakragraMthamAM te graMthanA kartA paryAyanI je vyAkhyA kare che tenA karatAM tenA je bhedo pADe che. te judA paDe che. paryAyanA bhedomAM paryAyanI vyAkhyA lAgu paDatI nathI. tethI pUrvApara viruddha bhASaNa thavAthI paryAyanI vyAkhyA sAcI nathI. te jaNAvatAM kahe che "guNavikArAH paryAyAH" ima kahInaI, tehanA bhedanaI adhikAraiM "te paryAya dvibheda"-dravyaparyAya guNaparyAya. ityAdika kahato nayacakrakartA digaMbara devasena manamAMhiM syUM jANai chai ? arthAt kAMi jANato nathI. pUrvApara viruddha bhASaNathI, te mATiM dravyaparyAya ja kahavA. paNi guNaparyAya judo na kahavo. e paramArtha. // 14-17 // nayacakra" graMthanA kartA, digaMbarAnjhAyamAM thayelA AcArya devasenajI paryAyanuM jyAre lakSaNa jaNAve che. tyAre "zuvihAra: paryAyaH" guNonA je vikAro te paryAya, arthAt guNonI hAni-vRddhi, athavA guNonuM je rUpAntara thavuM te paryAya kahevAya che. AvI vyAkhyA Ape che. A vyAkhyAmAM "guNonA vikAro" Ama kahyuM hovAthI A vyAkhyA uparathI evuM samajAya che ke paryAyo guNonA ja thAya che. (eTale ke dravyamAM paryAyo thatA nathI). kAraNake guNonA ja vikArone paryAya tarIke jaNAve che eTale temAM dravyonA vikAro te paryAya kahevAya. A artha Avato ja nathI. ane vaLI jyAre paryAyanA bheda jaNAve che. tyAre lakhe che ke paryAyanA be bheda che. eka dravyaparyAya ane bIjo guNaparyAya. have jo guNomAM ja paryAyo thatA hoya to guNaparyAya ja hovA joIe paNa dravyaparyAya na hovA joIe. ane jo dravyanA paryAya tathA guNanA paryAya ema paryAyanA be prakAra hoya to "guNavikAra te paryAya" AvI vyAkhyA na karavI joIe. paNa Page #401 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 686 DhALa-14 : gAthA-17 dravya-guNa-paryAyano rAsa dravyano anyathAbhAva te dravyaparyAya ane guNano anyathAbhAva te guNaparyAya AvI vyAkhyA karavI joIe. A rIte vyAkhyAmAM mAtra guNanA ja paryAya hoya ema samajAve che ane jyAre bheda pADe che tyAre dravyamAM tathA guNamAM Ama bannemAM paryAya hoya ema samajAve che. A pramANe pUrvApara (AgaLa-pAchaLa) paraspara viruddhabhASaNa karatA hovAthI temanuM A kathana ucita nathI tathA vaLI zvetAMbarAsnAyamAM to dravya ane tenA paryAya Ama be ja vastu svarUpa che. Ama kahela che. kAraNa ke guNa e paryAyathI bhinna vastu nathI. paraMtu digaMbAsnAyamAM bheda pADe tyAre dravyane ane guNane ema bannene paNa paryAya hoya che Ama vAta kahelI che. tethI dravya, dravyaparyAya, guNa, guNaparyAya, AvI vAta mAnelI thAya che. ane vyAkhyAmAM ekalA guNavikAra te paryAya Ama kahe che. tethI paNa teoe karelI A vyAkhyA salakSaNarUpa nathI. tathA vaLI dravyaparyAya ane guNaparyAya Ama kahevAnI kaMI jarUra ja nathI. kAraNa ke ema kahevAthI dravyanuM parivartana svataMtra, ane guNanuM parivartana paNa svataMtra thaI jAya che. tethI dravyathI guNono, ane guNothI dravyano ekAtta bheda thaI jAya che. tethI digaMbaranI A vAta barAbara nathI. vAstavika to mAtra dravyanuM ja parivartana thAya che. ane te parivartana guNone AzrayI thAya che. jema ke nIla-pItAdi guNono AdhAra ghaTa dravya che. te nIlapItAdinuM parivartana thaIne zveta-kRSNAdi je rUpa Ave che. te rUpano paNa AdhAra to ghaTadravya ja che. tethI mUlabhUtaguNono, tathA parivartana thaIne AvelA navA guNono paNa AdhAra dravyamAtra ja che. A rIte guNonA parivartanAtmaka paryAyano AdhAra guNa banato nathI. paNa dravya ja bane che. tethI dravyamAM ja paryAyo thAya che. ane te paryAyo guNone AzrayI thAya che. paNa guNomAM guNo ke paryAyo rahetA nathI. kAraNake guNanuM lakSaNa ja AvuM che ke- "davyAzraya nir TUIT?" tethI guNomAM guNo ke paryAyo saMbhavatA ja nathI. sarve paryAyo dravyamAM ja thAya che. ane te paryAyo guNone AzrayI thAya che. eTale ke dravyamAM je paryAyo thAya che te guNone AzrayI bane che bAkI dravya pote dravya paNe kaMI badalAI jatuM nathI. dravyamAM rahelA guNo badalAyA hoya eTale dravya badalAyuM che Ama kahevAya che. AtmAmAM matijJAnAdi guNo varte che. te mati-zruta Adi jJAnomAM kSayopazamabhAve je hAni-vRddhi thAya che. te dravyanA ja paryAyo che. matijJAnanA (guNanA) paryAyo nathI kAraNake guNo sadA nirguNa hoya che. deva-nArakAdi avasthAo jema audayikabhAve jIvanA paryAyo che. tevI ja rIte A matijJAnAdinI hAni-vRddhi rUpa Page #402 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa paryAyo paNa kSayopazamabhAve jIvadravyanA ja paryAyo che. kevalajJAnAdimAM paNa pratisamaye zeya bhAvone jANavA rUpe je paryAyAntara thAya che. te paNa dravyanA ja paryAyo che. A rIte paryAyono AdhAra dravya che. guNo nathI. haMmezAM paryAyo dravyavRtti che. guNavRtti nathI. "nirgunA: muLA:'' dravyanA Azraye guNonuM parivartana thAya che. paraMtu dravyanuM parivartana judu ane guNonuM parivartana judu Ama nathI. tethI dravyanA ja paryAyo che. guNone paryAyo hotA nathI. chatAM dravyaparyAya ane guNaparyAya Ama je be bheda devasenajI jaNAve che te barAbara nathI ane guNonA vikAro te paryAya AvI vyAkhyA digaMbarAsnAyamAM je jaNAvI che. te vyAkhyA paNa barAbara nathI. AvuM paraspara viruddha bhASaNa je kare che. te teonI anabhijJatA sUcave che. // 243 // DhALa-14 : gAthA-18-19 Ima dravyAdika parakhiA, rAkhI guruANa | uvekhI bahu tanumati, avagaNia ajANa // zrI jinavANI Adaro // 14-18 // je dina dina Ima bhAvasyaI, dravyAdi vicAra / te lahasyaI jasa saMpadA, sukha saghalA sAra | zrI jinavANI Adaro || 14-19 || 687 gAthArtha A pramANe dravyAdinI (dravya-guNa-paryAyanI) parIkSA karI, guruparaMparAnI AjJAnusAra ame A kathana karyuM. atizaya alpamativALA jIvonI upekSA karIne ane ajJAnI (kadAgrahI) jIvonI avagaNanA karIne A kathana amArA vaDe karavAmAM AvyuM che. || 14-18 // je je AtmAo pratidina dravyAdinA A vicArone (bhAvone) A pramANe bhAvaze. te te AtmAo yazanI saMpadA tathA saghaLAM sArabhUta sukho nizcayathI pAmaze. (temAM saMdeha nathI.) || 14-19 | Tabo- Ima dravya guNa paryAya parakhyA, svarUpa-lakSaNa-bhedAdikaI karI, guruANa ka. paraMparAnI AjJA rAkhInaU, ghaNA tanumati-je tuccha buddhinA ghaNI, tehanaiM uvekhInaiM, ajANa-je kadAgrahI, tehanaIM avagaNInaiM nirAkarInaIM. // 14-18 || Page #403 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-14 : gAthA-18-19 dravya-guNa-paryAyano rAsa jeha e artha dina dina prati, dravya guNa paryAya vicArarUpa bhAvasyaIM te yazanI saMpadA prati pAmatsyauM, tathA saghalAM sukha prati pAmasyaI nizcaye. II 14-19 || vivecana- have A DhALano upasaMhAra karatAM graMthakArazrI jaNAve che-- 688 rUma dravya muLa paryAya paravA, svarUpa-sakSaLa-mevAviD varI, guruJALa-. paraMparAnI AjJA rAkhInaiM, ghaNA tanamuti-je tucchabuddhinA dhaNI, tehanaI uvekhInaI, ajANa - ne vAprahI, tehanaDuM avaLInaduM niArInaDuM // 4-8 // ame A graMthamAM A pramANe dravyonuM guNonuM ane paryAyonuM varNana karyuM. A traNe tattvonuM svarUpathI, lakSaNothI, ane bheda pratibhedAdithI varNana karyuM. tathA vaLI gurujInI je AzA, ahIM AzA kahetAM pUrve thaI gayelA sudharmAsvAmIjIthI amArA guru zrI navijayajI ma. sAheba sudhInA aneka gItArtha mahAtmA puruSonI je AzA pravarte che. teonA jJAnamAM je vicAradhArA pravarte che. tene anusAre, te maMtavyono samanvaya karavA pUrvaka atizaya manana-ciMtana karIne ame A varNana karyuM che. A viSaya ghaNo durgama che. vadhAre kliSTa che. samajavo duSkara che tethI (ghaNA tanumati=) atizaya alpabuddhivALA je ghaNA jIvo che. teonI upekSA karIne ame A varNana karyuM che. kAraNake gaMbhIraviSaya gaMbhIrabhASAthI ja samajAvI zakAya che. bhASA atizaya nIcI laI javAthI viSayanI gaMbhIratA jaLavAtI nathI. ane tanumativALA AtmAo gaMbhIrabhASA ane temAM samajAvAto gaMbhIra viSaya grahaNa karI zakatA nathI. tethI teone A viSaya prAya- nathI ja samajAvAno ema mAnIne ame teonI upekSA karIne madhyamabuddhivALA ane zreSThabuddhivAlA jIvone lakSyamAM rAkhIne A varNana karyuM che. paraMtu tanumativALA jIvo pratye amane koI aMtardoSa nathI. teono upakAra thavo azakya che ema mAnIne haiyAmAM teo upara bhAvakarUNA rAkhIne teonI upekSA karI che. tathA (avagaNaa ajANa) ahIM ajANa zabdano artha ajJAnI eTale jJAnanA abhAvavALA evo artha na karavo. paraMtu dArzanikazAna jene ghaNuM che. paMDita che. zAstrakAra che. mahAvidvAna che. paraMtu judA judA viSayanA ekAntavAdothI jenI buddhi kuMThita thaI gaI che. tevA mithyA jJAnavALA kadAgrahI-haThAgrahI je je AtmAo che. tenI avagaNanA karIne ame A varNana karyuM che. kAraNa ke tevA jIvone samajAvI samajAvIne mArge lAvavAnI amArI game teTalI tIvra abhilASA hoya, to paNa janmajAtaviSavALA sarpanI jema janmajAtamithyAtvavALA A AtmAo phuguru ane Page #404 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-14 : gAthA18-19 689 kuzAstronI saMgati pAmyA chatA ajJAnI ane ahaMkArI thayelA hovAthI sAcu yathArthatattva samajavA zaktimaMta ja nathI. Ama mAnIne tyAM paNa haiyAmAM teo upara bhAvakarUNA rAkhIne ame teonI avagaNanA karI che. ane sApekSavRSTivALA samyagdaSTi jIvone lakSyamAM rAkhIne A varNana karyuM che. amane AvA prakAranA kadAgrahI jIvo pratye paNa aMtarleSa nathI. || 244 . jeha e artha dina dina prati, dravya guNa vicArarUpa bhAvasyaiM te yazanI sampadA prati, pAmasyaiM, tathA saghalAM sukha prati pAmasyaiM nizcaye // 14-19 // je mahAtmA puruSo dravya guNa ane paryAyanA vicAro rUpa A arthane (dina dinaprati) dararoja ciMtana manana dvArA bhAvaze. tenA sUkSmavicAro karI manamAM tattvane sthira karI ajJAnadazA ane mithyAtvadazAne dUra karaze. te mahAtmA puruSo gItArtha thayA chatA, aneka anuyAyI jIvone samyajJAnanuM dAna-pradAna karatA chatA, svano ane parano upakAra karavA dvArA ujavaLa yazanI saMpattine pAmanArA thaze. je sAcu bhaNe che. sAcuM jANe che. ane sAcuM jANIne jIvanamAM utAravA dvArA svaupakAra kare che. tathA potAne ane anya jIvone AvA prakAranuM samyajJAna ApavA dvArA paropakAra kare che. teonI potAnI yaza-prasiddhi Adi meLavavAnI IcchA na hovA chatAM paNa teonI yazakIrtiprazaMsA ApoApa cAre dizAmAM phelAya ja che. tathA lAgaNI pUrvaka paropakAra karavArUpa zubhayogathI puNyAnubaMdhI puNya upArjana karIne A bhavamAM ane bhavAntaramAM AtmasAdhanA mATenI paNa uMcI sthiti pAme che A rIte ratnatrayInI ArAdhanA karavA dvArA karmonI nirjarA karavA vaDe nizcaya karIne AtmikaguNonA anaMtasukhane tevA jIvo pAme ja che. temAM koI saMdeha nathI. te nahaTTa nA saMpA" A padamAM lakhelA gaNa zabda vaDe garbhitapaNe graMthakArazrIe kartA tarIke potAnuM nAma paNa sUcavyuM che. je ra45 caudamI DhALa samApta Page #405 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa paMdaramInA duhA guru-zruta-anubhavabala thakI, kavio dravya anuyoga / eha sAra jina vacananuM, eha parama pada bhoga || 15-1 || gAthArtha- gurujI, zAstrAbhyAsa, ane anubhava, A traNenA balathI ame A graMthamAM "dravyAnuyoga" samajAvyo che. A dravyAnuyoga, e ja jinezvara paramAtmAnA vacanono sAra che. ane A ja paramapadano bhoga (AsvAda) che. te 15-1 || Tabo- guru ka. guruupadeza, zruta-zAstrAbhyAsa, anubhavabala-sAmarthyayoga, tehathI e dravyAnuyoga kahio. e sarva jinavacananuM sAra chaI. eka ja paramapada kahiI mokSa, tehano bhoga chaI, je mATi e dravyAdi vicAraI zukladhyAna saMpadAI mokSa pAmiI. I 15-1 | vivecana- A dravyAnuyoganI mahattA varNave che. guru ka. guruupadeza, zruta-zAstrAbhyAsa, anubhavabala-sAmarthyayoga, tehathI e dravyAnuyoga kahio. e sarva jinavacana- sAra chai. eha ja paramapada kahiiM mokSa, tehano bhoga chai, je mArTi e dravyAdi vicArai zukladhyAnasaMpadAiM mokSa pAmiiM. // 15-1 // ahIM guru zabda kahetAM gurujIno upadeza samajavo. zruta zabda kahetAM jainazAstrono samyak abhyAsa samajavo. ane anubhava zabdano artha zAstronA arthonA ciMtana manana dvArA meLavelo sAmarthya yoga samajavo. te traNethI arthAt gurujInA upadezathI, zAstronA niraMtara abhyAsathI ane mArA potAnA anubhavabalathI (sAmarthyayogathI) ame A dravyAnuyogano graMtha banAvyo che. A dravyAnuyogano abhyAsa ja jinavacanano sAra che. A dravyAnuyoganA abhyAsamAM lInatA AvavI e ja sAco paramapada kahetAM je mokSapada che. teno bhoga (svAdAnubhava) che. mukti sukhanA svAdanI kaMIka anubhUti karAvanAra che. kAraNa ke muktimAM paNa AtmAnA potAnA guNonI ramaNatAno je AnaMda che. te ja sAcuM paramasukha che. vaiSayika sukha tyAM che ja nahIM. ane vaiSayikasukha te AkuLa-vyAkuLatA lAvanAra hovAthI, kSaNika Page #406 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 691 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-1pamInA duhA : gAthA-2 hovAthI, aneka upAdhiyo yukta hovAthI ane parAdhIna tathA duHkhadAyI hovAthI sukha ja nathI. guNono je AnaMda che. te ja nirAkulatAdi bhAvothI yukta hovAthI te ja paramasukha che. dravyAnuyoganI rasikatA-layalInatA, e paNa nirAkulatA Adi bhAvothI yukta hovAthI paramapadanA sukhanI anubhUtirUpa che. guNono AnaMda A dravyAnuyogathI prApta thAya che. dravyAnuyoganA abhyAsanI lInatA to zukladhyAna paNa prApta karAve che. A AtmAne zAzvata sukhano bhoktA banAve che. II 246 II madhyama kiriyArata huI, bAlaka mAnaI liMga | SoDazakaI bhAkhiuM dhuraI, uttama jJAna suraMga / 15-2 gAthArtha- madhyamabuddhivALA jIvo kriyAmAM raktatA dekhe che. balabuddhivALA jIvo bAhyaliMgane mAnanArA hoya che. paraMtu uttamapuruSo jJAnanI lInatAmAM je sAro raMga che. tene dekhanArA hoya che. A pramANe SoDazakajImAM kahyuM che. te 15-2 che. Tabo- "eka dravyAnuyogamAMhi je raMga dharAI, teha ja paMDita kahiI," ehavuM abhiyukta sAkhi samarthaI chaI. thoDavera cem bAlaH pazyati liGga, madhyamabuddhirvicArayati vRttam / mArAmatIrva tu yutha , parIkSa sarvayatnana 21-2 che. vivecana- A dravyAnuyogano abhyAsa jIvane atyaMta upakAraka che. A viSayanA abhyAsI ja sAcA paMDita che. te viSaya upara bhAra pUrvakanI zAstrasAkSI samajAve che ke eha dravyAnuyogamAMhi je raMga dharaiM, teha ja paMDita kahiiM, ehavaM abhiyukta sAkhiM samarthai chai A dravyAnuyoganA abhyAsamAM je mahAtmA puruSo utsAha dhAraNa kare che. te ja sAcA paMDitapuruSo kahevAya che. AvA prakAranuM AgrahavALuM (bhAra pUrvakanuM) A vacana, sAkSIpATha ApavA dvArA samarthita kare che. te ja sAcA vidvAna puruSo che ke je mohanA viSane utAranArA evA dravyAnuyoganA abhyAsamAM racyA pacyA rahe che. A bAbatamAM pUjyapAda zrI haribhadrasUrijI mahArAjazrInA banAvelA SoDazakajInI sAkSI ApatAM jaNAve che ke Page #407 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 692 DhALa-15mInA duhA : gAthA-3 dravya-guNa-paryAyano rAsa SoDazakavacanaM cedam bAlaH pazyati liGga, madhyamabuddhirvicArayati vRttam / mAnatattva tu suthA, parIkSatti sarvayatnara | 25-2 | bAlabuddhivALA jIvo bAhyaliMgathI ja sArAsArano viveka kare che. madhyamabuddhivALA jIvo bAhya AcaraNA=kriyAmArgane joIne sArAsArano nirNaya kare che. paraMtu paMDita puruSo potAnA sarvaprakAranA prayatna vaDe Agamatattvano abhyAsa dekhavA dvArA sArAsArano viveka kare che. bAla jIvo sAdhunA bAhyavaMzamAtrathI te jIvane sAdhu mAnI le che. ane vaMdana-pUjana AdinA vyavahAra kare che. madhyamabuddhivALA jIvo teonI bAhyakriyA-tyAgatapa-sadAcArapAlana Adi dekhIne sAdhu mAnI le che. ane tevA sAdhune vaMdana-pUjana Adi kare che. paraMtu budhapuruSo to te jIvamAM AgamazAstronuM jJAna keTaluM che ? teno uMDANapUrvakano abhyAsa keTalo che ? tajjanya saMvega-vairAgya pariNAma keTalo che ? zAstrArthano anubhava te jIvamAM keTalo che ? A badhuM saghaLA prayatnapUrvaka dekhe che. te dekhyA pachI ja namana-pUjana vaMdanAdi kare che ane tevA mahAtmA pratye parama samarpaNabhAva dhAraNa kare che. te 247 / nANarahita je zubhakriyA, kriyArahita zubha nANa ! yogadRSTisamuccaye kahiuM, aMtara khajuA-bhANa 15-3 gAthArtha- jJAna vinAnI kevala ekalI je zubhakriyA, ane kriyA vinAnuM kevaLa ekaluM je zAstrajJAna, A bannenI vacce AgIyA ane sUryanA jeTaluM aMtara che. ema yogadRSTisamuccayamAM kahyuM che. je 15-3 / Tabo- jJAnarahita je zubha kriyA, kriyArahita zubhajJAna, yogadaSTi samuccayamAM granthanaI viSaI kahiuM chaI, je AMtarauM jetalauM khajuA anaI bhANa kahii sUrya. I 15-3 vivecana- jJAna vinAnI kriyA ane kriyA vinAnA jJAnamAM keTaluM aMtara che. te samajAve che. jJAnarahita je zubhakriyA, kriyArahita zubhajJAna, yogadRSTi samuccayamAM granthanaiM viSaI kahiuM chai, je AMtarauM, jetalaDaM khajuA, anaiM bhANa kahiiM sUrya. // 15-3 // Page #408 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-15mInA duhA : gAthA-4-5 693 je je AtmAo zAstrajJAna pAmyA nathI ane dharma kriyAo kare che te jIvo, tathA je je AtmAo zAstrajJAna bahu ja sUkSma rIte pAmyA che. paraMtu kriyAnA vyavahArathI rahita che te jIvo. A banne jIvonI vacce je AMtaru che. te AMtaru keTaluM che? te vAta eka udAharaNathI samajAve che. khajuA (AgIyo) ane bhANa kahetAM sUryamAM jeTaluM aMtara che. arthAt khajuA ane sUryanI vacce jeTaluM aMtara che. teTaluM aMtara A banne prakAranA jIvo vacce jANavuM. khajuAnuM te ja alpa che ane sUryanuM teja adhika che. tema jJAnarahita kriyAnuM teja alpa che ane kriyArahita jJAnanuM teja adhika che. A vAta have pachInI be gAthAmAM vadhAre spaSTa samajAvAze. / 248 | khajuA samI kriyA kahI, nANa bhANa sama joI ! kaliyuga eha paTaMtaro, viralA bujhaI koI | 15-4 || kriyAmAtra kRta karmakhaya, dadura cuna samAna | gyAna kiu upadezapadi, tAsa chAra sama jAna / 15-5 || gAthArtha- (jJAna vinAnI) ekalI kriyA AgIyA samAna kahI che. ane (kriyA vinAnuM) ekaluM jJAna sUryasamAna kahyuM che. Ama zAstromAM kaheluM che. paraMtu kaliyugamAM ATaluM moTuM aMtara koIka viralA puruSo ja jANe che. samajI zake che. 15-4 / kriyAmAtrathI karAyelo karmono kSaya, deDakAMnA cUrNasamAna jANo. ane jJAna vaDe karAyelo karmono kSaya te deDakAMnI rakhyA samAna jANo ema upadezapadAdi graMthomAM kahyuM che. te 15-5 || A banne gAthAo bahu ja spaSTa hovAthI te be gAthA upara vizeSa Tabo jaNAto nathI. paraMtu A viSayane spaSTapaNe samajAvatI sAkSIbhUta banemAM eka eka gAthA ja phakta che. te sAkSIbhUta gAthAo A pramANe che tAtvikaH pakSapAtazca, bhAvazUnyA ca yA kriyA / anayorantaraM jJeyaM, bhAnukhadyotayoriva // 223 // phatyAdri zrIyorTisamuthe | 2-4 | maMDukkacunnakappo, kiriyAjaNio khao kilesANaM / taddaDDhacunnakappo, nANakao taM ca jANae // | rati 3pazahace utarthasaMdaH | 21-1 Page #409 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 694 DhALa-15mInA duhA : gAthA-4-5 dravya-guNa-paryAyano rAsa vivecana- jJAna vinAnI kevala ekalI dharmakriyAnuM AcaraNa AgIyA samAna che. ane kriyA vinAno kevaLa ekalo jJAnAbhyAsa e sUryasamAna che. banne eka ekalA jyAre hoya che tyAre paNa AgIyA ane sUryanA prakAzanI jema moTA aMtaravALA che. paraMtu kaliyugamAM A vAta koI viralA puruSo ja samajI zake che. jJAna vinAnI kevaLa ekalI jIvanamAM AvelI dharmakriyA e bAhyapravRtti svarUpa che. te bAhya dharmakriyA jJAnavinAnI hovAthI aMdaranI pariNatinI eTalI badhI nirmaLatA karI ApatI nathI, tethI ahaMkAra lAvanArI paNa bane che. bIjA jIvone (je kriyA vinAnA hoya che teone) hIna dekhanArI paNa bane che. vAraMvAra anyajIvone utArI pADanArI paNa thAya che. potAnI jAtane paNa kriyAkALa puratI ja keTalAka AzravathI bacAvanArI bane che. zeSakALe to te Azrava bahuvegathI cAlu rahe che. kriyAkAle paNa A jIva vidhipramANe paNa kare ane avidhie paNa kare che. paraMtu sUtronA artho jANavA dvArA je upayoga-ekAgratA-lInatA vairAgya, AtmatatvanI pichAna, mohano parAbhava, guNasthAnakonI zreNInuM ArohaNa ane tanmayatA AvavI joIe te jovA maLatAM nathI. tethI ghaNI vakhata jJAnIonI (ke jeonA jIvanamAM bAhya dharmakriyA alpa mAtrAmAM che teonI) niMdA karAvanArI paNa bane che. A rIte kevaLa ekalI kriyA jIvane dharmamAM joDe che. paraMtu AtmAne prAyaH dharmanA pariNAmamaya banAvatI nathI. tethI AgIyAnA jevA alpaprakAzane ja ApanArI che. tathA vaLI tevI kriyAothI karAyelo karmano kSaya deDakAMnA cUrNa samAna che. eTale ke comAsu gayA pachI taLAvanA kinAre rahelAM deDakAMo pANIno pravAha moLo paDavAthI mATImAM coMTI jAya che. maLI jAya che. DrAuM DrAu karatAM nathI. ane kALAntare marI paNa jAya che. paraMtu pharIthI varasAda AvatAM ja, athavA pANIno pravAha AvatAM ja teo DrAuM DrAuM karavA lAge che. jorazorathI zorabakora kare che. samUrNima paNa hovAthI pharI pharI temAM navAM deDakAMo utpanna thAya che. marI javAthI deDakAMnA zarIranuM cUrNa thayuM hoya (cUro thayo hoya, chuMdAI gayuM hoya) to paNa pharIthI pANIno pravAha AvatAM utpanna thAya che. evI ja rIte kevala ekalI dharma kriyAnA kAle zubhapravRtti hovAthI alpamAtrAe karmakSaya karAve che. athavA Azravane rokanAra bane che. paraMtu dharmakriyA pUrNa thatAM punaHAzravo cAlu thAya che te Azravo bahu vega pakaDe che. viSayonI bhUkha vadhe che. ane karmabaMdha cAlu thaI jAya che. kAraNa ke aMdaranI pariNati nirmaLa banI nathI. ane uttama jJAna vinA pariNati tevA prakAranI nirmaLa banatI nathI. mATe jaina zAstromAM ekalI kriyAne AgIyA samAna ane deDakAMnA cUrNa samAna kahI che. Page #410 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-15mInA duhA : gAthA-4-5 695 have kriyA vinAnuM kevaLa ekaluM jJAna aMdaranI AtmapariNatine pavitra karanAruM che. tethI sUryanA prakAza samAna che. tathA jenA jIvanamAM jJAna pariNAma pAmyuM che. tenA jIvanamAM lokothI agamya evI ghaNI-ghaNI dharma kriyA Ave ja che. paNa skUladaSTivALA jIvo te kriyAne joI zakatA nathI, jenA jIvanamAM sAco jJAna mArga vyApelo che. te jIva abhakSya-anaMtakAyanA bhojanano tyAgI hoya che. vyabhicArAdi doSono tyAgI hoya che. nIti-niyamone ghaNu ja pAlana karanAro hoya che. pramANikatA to tenI jIvananI sahacAriNI banI hoya che. satya jIvana jIvavuM, koIne duHkha na ApavuM, manamAM verajhera na rAkhavuM. lAMbo samaya kha-dAjha na rAkhavI. koInuM ahita na karavuM, asabhya vANI-vartana na rAkhavAM, anucita AcaraNa na AcaravuM, zarIranI zobhATApaTIpa na karavI, paugalika padArthono ghaNo moha na rAkhavo, zarIravibhUSA na karavI. ItyAdi AvA prakAranI ghaNI ghaNI Antarika dharmakriyAo paNa Atma sAkSAtkAra thaI hoya che. paraMtu AvI kriyAone bAhya sthUladRSTivALA jIvo jotA ja nathI ane tethI teo jJAnIonI niMdA ja karatA pharatA hoya che. jJAnIomAM te kriyA ochI jovA maLe che ke jemAM samaya Apavo paDato hoya che. athavA zarIranI kRzatA thAya tevAM tapAdi anuSThAno ochAM hoya che. jJAnamArganI laganI lAgI hovAthI jemAM samaya Apavo paDe tevAM anuSThAno cUna hoya che. chatAM te anuSThAno na karyAnI vedanA jarUra hoya che. kAraNa ke aMdaranI pariNati nirmaLa banelI che. tethI te jJAnamArga sUryanA prakAzanI jema adhika prakAza karanAra che tIrthayAtrA, ujamaNAM, upadhAna, charI pALatA saMgha, occhava-mahotsava. pUjAo bhaNAvavI ItyAdi dharma anuSThAno ke jemAM samaya Apavo paDe che. te kriyAo temanA jIvanamAM nyUna hoya che (jo ke to paNa ucita evAM alpa A anuSThAno paNa hoya ja che. adhipramANapaNe nathI hotAM. tene badale paThana-pAThana, vAMcana saMzodhana, lekhana, graMtharacanA ItyAdi kriyAmArga savizeSa hoya che) paNa kaliyugamAM A kriyAne kriyAmArga koIka viralA puruSa ja samajI zake che. tathA jJAna mArgamAM, saMzodhanAdi kAryamAM, bhaNavA-bhaNAvavAnA kAryamAM zarIra sAtha Ape eTale upavAsa-cha-aTTama Adi tapakriyAnuM sevana ochu paNa hoya che. je turata dRSTigocara thAya che. paraMtu vigaIono yathAyogya tyAga, alpadravyonuM sevana, sarasanirasa bhojanamAM samavRtti, rasagArava ke bhojananI lolupatAno tyAga ItyAdi Antarika kriyA hoya ja che. paraMtu te kriyA lokone dRSTigocara thatI nathI. tethI kriyAhInatA dekhAya che. A samyajJAnathI pariNata thayelA AtmAnA jJAnanI vAta che. Page #411 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-15mInA duhA : gAthA-4-5 dravya-guNa-paryAyano rAsa AvA prakAranA jJAna pariNAmathI AtmAnI pariNati eTalI badhI nirmaLa thayelI hoya che ke tenAthI karmono kSaya, Azravono nirodha evo vyApaka bane che ke tevAM karmono baMdha ke Azravono yoga pharI jIvanamAM pAMgarato ja nathI. jema mRtyu pAmelAM deDakAMono agnidAha karIne "rakhyA" karI hoya to temAM pharIthI pANIno pravAha Ave to paNa deDakAM utpana thatAM ja nathI. pharIthI DrAuM DrAuM karavAno to savAla ja raheto nathI. A rIte vicAratAM kriyAmArga pravRttine sudhAranAra che. ane jJAnamArga pariNatine sudhAranAra che. eka AgIyA samAna che. bIjo sUrya samAna che. eka deDakAMnA cUrNasamAna che. bIjo deDakAMnI rakhyAtulya che. - jo ke jIvanamAM bannenI jarUriyAta che. rathanA be paiDA jevo A kriyAmArga ane jJAnamArga che. jema gAmano mArga jANe paNa ratha na calAve to paNa sAme gAma na pahoMce, ane ratha calAvyA ja kare paNa mArga na jANe to paNa sAme gAma na pahoMce, pANImAM taravAnI kaLA jANanAro mANasa paNa pANImAM paDyA pachI hAthapaga na halAve to paNa na karI zake ane taravAnI kaLA na jANanAro mANasa game teTalA hAtha paga halAve to paNa na tarI zake ItyAdi udAharaNothI AtmakalyANa karavAmAM banenI yathAsthAne jarUriyAta che. to paNa bannenI vacce ATaluM aMtara che. nirmaLa pariNati vinAnA kevaLa zAstrapATha mAtrathI jJAnI banI cukelA evA jJAnavAdI loko kriyAmArgane "jaDakriyA" kahIne ane kriyAvAdI loko jJAnamArgane "zuSkajJAna" kahIne bhAMDe che. te ekAntamArganuM mithyA abhimAna jANavuM. lokonI AvI pravRtti dekhIne saMta puruSone dayA upaje che. zrImad rAjacaMdrajIe temanI banAvelI Atmasiddhi gAthA 3 mAM kahyuM che ke koI kriyAjaDa thaI rahA, zuSkazAnamAM koI | mAne mAraga mokSano, karuNA upaje joI" che. 15-4 || A ja bhAvArthane samajAvanAro Azaya zrIharibhadrasUrijIe yogadRSTi samuccayanI gAthA 223mAM kahyo che. "tAtvika tattvasaMbaMdhI pakSapAta, (eTale ke jJAnamArga), ane bhAvazUnya evo je kriyAmArga che. A bannenI vacce aMtara sUrya ane khadyota (AgIyA) samAna jANavuM. (zrIyogadRSTi samuccaya gAthA 223) tathA zrI upadeza rahasyanI gAthA sAtamImAM paNa A ja bhAvArtha jaNAvyo che. ke "kriyAmAtrajanya karmakSaya deDakAMnA cUrNasamAna jANavo. ane jJAna vaDe karAyelo klezano (karmono) kSaya te deDakAMnI baLelI rakhyA samAna jANavo." Page #412 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-15mInA duhA : gAthA-6-7 tathA vaLI zrI yogadRSTi samuccaya gAthA-224 mAM paNa lakhyuM che ke khadyotakasya yattejastadalpaM ca vinAzI ca / viparItamiTuM mAnoiita, bhAvyami; budhai: // 224 // dravya-guNa-paryAyano rAsa 697 khadyotanuM je teja che te alpa che. ane kSaNavinAzI che. jyAre sUryanuM teja tenAthI viparIta che. A tattva paMDitapuruSoe vicAravuM. // 249-250 // mithyAtvAdika karmathiti, akaraNa niyamaI bhAvi / apratipAtI jJAnaguNa, mahAnisIthaha sAkhi || 15-6 || zAnavaMtanai kevalI, dravyAdika ahinANi / bRhatkalpa gAthAnA bhASyamAM, sarikhA bhAkhyA jANi / / 15-7 11 gAthArtha-- samyagdarzana sahita evA jJAnaguNavALA jIvo patana pAme to paNa mithyAtvAdika karmonI utkRSTasthitino baMdha ("akaraNa" eTale) niyamA na kare, evo apratipAtI jJAnaguNa che. Ama mahAnizitha sUtramAM kahyuM che. // 15-6 | dravyAdi bhAvone AzrayI jJAnaguNamAM zrutajJAnIne kevalajJAnI sarakhA bRhatkalpabhASyanI gAthAmAM kahyA che. / / 15-7 || Tabo- jJAna, te samyagdarzanasahita ja AvaI, te pAmyA pachI mithyAtvamAMhi AvaU, to paNi 1 eka koDAkoDI uparAMta karmabaMdha jIva na karaIM. "vaMdheLa na notarU yAvi' tti vacanAt e abhiprAyaIM naMdiSaNanaU adhikAraU-'"mahAnizItharUM'' jJAnaguNaIM apratipAtI kahio chaIM uttarAdhyayaneyuktam-- sUI jahA sasuttA, Na Nassai kayavarammi paDiA vi / rUpa nIvo vi samutto, La LaHpha ro vi saMsAre // // // -6 | bRhatkalpagAthA cedam kiM gIyattho ? kevalI cauvvihe, jANaNe ya kahaNe ya / turjA rAvaNe, ajaMtAyamsa vakhaLayA "kRti | -7 || vivecana- jJAnaguNa apratipAtI che. jIva patana pAme to paNa A guNa cAlyo jato nathI. AtmAnA pariNAmanI nirmaLatA karanAra che. te vAta upara vadhAre samajAve che- Page #413 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 698 DhALa-1pamInA duhA : gAthA-6-7 dravya-guNa-paryAyano rAsa jJAna, te samyadarzana sahita ja AvaI, te pAmyA pachI mithyAtvamAMhI AvaiM, to paNi 1 eka koDAkoDI uparAMta karmabaMdha jIva na karai, "baMdheNa na bolai kayAvi" tti vacanAt, e abhiprAyaiM naMdiSeNanaI adhikAraiM "mahAnizIthaI" jJAnaguNaiM apratipAtI kahio chai. jJAna eTale ahIM samyajJAna levuM, te samyagdarzana thayA pachI ja thAya, samyagdarzane Ave chate ja te Ave che. jIvamAM rahelI tattvo bAbatanI je yathArtha samajaNa che. te jJAnaguNa che. paraMtu niraMtara tenA abhyAsathI ane sadguruonA sahavAsathI darzana saptakano kSayopazama thavAthI samyakatvaguNa Ave che. te AvavAthI tattvonI zraddhA sAcI ane tathya= yathArtha banI jAya che. vItarAga paramAtmAnI vANI sAMbhaLavAthI ane tenA pratye rUci-prIti-vizvAsa karavAthI sAcI dizA khulatI jAya che. khoTI samaja dUra thatI jAya che. samyakta rahita avasthAmAM je je bodha hoya che. te bodha mithyA kahevAya che. tethI ja tene ajJAna kahevAya che. samyajJAnapUrvakanI AtmAnI je dRSTi che. te vizuddhi karAve che. nirmaLatA lAve che. zuddhabuddhi karAve che. AtmAnuM hita karavAnuM lakSya Ape che. pApo na karavAnA pariNAma janmAve che. ane kadAca kAraNavazAt koI pApa thaI jAya to paNa krUra ane nirdhvasa pariNAma AvatA nathI. eTaluM ja nahIM paraMtu kadAca samyakatva cAlyuM jAya ane A jIva pharIthI mithyAtve Ave to paNa viMdhAyelA motInI jema pharIthI pUrva avasthA jevo (tIvra mithyAtva vALo) pariNAma banato nathI. A kAraNathI ja samyakatvathI paDIne AvelA jIvo (dezona) eka koDAkoDI sAgaropamathI adhika karmabaMdha karatA nathI. Agama zAstromAM paNa kaheluM che ke "paDelo jIva baMdha vaDe kyAreya paNa oLaMgato nathI." A ja abhiprAyathI mahAnizIthasUtramAM naMdiSeNa muninA adhikAramAM "jJAnaguNane" apratipAtI guNa kahyo che. zreNIka mahArAjAnA putra naMdiSeNa muni dIkSA lIdhA pachI ghaNA jJAnI-tyAgI ane vairAgI banyA. saMyama ane tapadharmanI suMdara ArAdhanA karatA hatA. eka vAra bhogAvalI (mohanIya) karmanA udayathI saMyamathI paDyA. to paNa vezyAnA maMdire AvatA daza jaNane dararoja pratibodha karIne pachI ja bhojana karatA hatA. ATalI jAgrati e jJAna guNano pratApa che. A dazA temanI suMdara samajane AbhArI che. temanA jJAnaguNanI A balihArI hatI. kAyA dvArA saMyamathI paDyA hatA. Page #414 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-15mInA duhA : gAthA-6-7 699 paraMtu pariNati dvArA paDyA na hatA. samyajJAna vinAnA jIvanuM bhogamAM AvuM alipta AcaraNa saMbhavatuM nathI. tethI jJAnaguNa e zreSThaguNa che. apratipAtI guNa che. A bAbatamAM uttarAdhyAyanasUtranI paNa sAkSI ApatAM jaNAve che keuttraadhyynessv'pyuktm sUI jahA sasuttA, Na Nassai kayavarammi paDiA vi / iya jIvo vi sasutto, Na Nassai gao vi saMsAre // 1 // // 15-6 // (A gAthA uttarAdhyayana sUtranA 29mA adhyayanamAM 61mA AlAvAmAM che.) jema kapaDAM sAMdhavAnI "soya" jo dorAnI sAthe hoya to kacarAmAM paDI gaI hoya to paNa khovAI jatI nathI. tevI ja rIte sUtro bhaNelo jIva saMsAramAM javA chatAM paNa kyAreya khovAI jato nathI. (bhAvArtha sugama che.) bRhatkalpanA bhASyamAM paNa A ja artha bIjI rIte samajAvyo che. te gAthAA pramANe che kiM gIyattho ? kevalI cauvihe, jANaNe ya kahaNe ya / / tujo ravo, mavitAyasa vanapayA / rUti che -7 | he bhagavAn ! gItArtha eTale zuM ? uttara- gItArtha cAra prakAranA che. eka jJAnakevalI, bIjA kathanakevalI, trIjA rAga-dveSanA prasaMgomAM tulya citta hoya evA arthAt vItarAga kevalI ane cothA anaMtakAyanuM varjana karanArA kevalI. ahIM kevalI bhagavAnuM paNa jANelA bhAvone vacano dvArA ja bIjAne samajAve che. ane zrutajJAnI paNa vacano dvArA ja yathArthatattva bIjAne samajAvI zake che. tethI jyAre yathArthavrutajJAnI pravacana karatA hoya che. tyAre "jANe kevalI bhagavAna ja bolI rahyA che" evo anubhava zrotAone thAya che. tethI zrutajJAnIne paNa kevalIpaNAno Aropa karAya che. mATe jJAnaguNa e AtmapariNati sudhAranAra hovAthI ane AtmapariNati sudhare eTale pravRtti to ApoApa ja sudharI jatI hoya che. tethI jJAnaguNa e sarvazreSTha ane apratipAtI guNa kahyo che. rapa1-252 nANa parama guNa jIvano, nANa bhavanavapota ! mithyAmati tama bhedavA, nANa mahA udyota / 15-8 (PI) 22 Page #415 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 700 DhALa-15mInA duhA : gAthA-8 dravya-guNa-paryAyano rAsa - gAthArtha- jJAna e jIvano parama zreSTha guNa che. jJAna e bhavarUpI sAgara taravAmAM "pota" (vahANa) samAna che. mithyAtvavALI buddhirUpI aMdhakArane chedavA mATe jJAna e mahAprakAza che. te 15-8 | rabo - jJAna te jIvano paramaguNa chaI apratipAtIpaNA mATe, jJAna te bhavArNavamAM - bhavasamudramAM pota-vahANa samAna chaI. taraNatAraNa samartha. mithyAtvamatirUpa je timira-aMdhakAra, tehane bhedavAne arthe jJAna te mahAudhota chaI. moTA ajuAlA sarakho kahyo che. I 15-8 | vivecana- jJAnaguNa keTalo mahAna che ? te judI judI rIte kahe che. jJAna te jIvano paramaguNa chai, apratipAtIpaNA mATe, jJAna te bhavArNavamAM-bhavasamudramAM pota-vahANa samAna chai, taraNa-tAraNasamartha. mithyAmatirUpa je timira-aMdhakAra, tehaneM bhedavAneM arthe jJAna te mahAudyota chai, moTA ajuAlA sarakho kahyo chai. // 15-8 // 1 jJAna te jIvano paramaguNa che. parama eTale pradhAnaguNa che. kAraNake te AvyA pachI apratipAtI che eTale ke cAlyo jato nathI. samyajJAna pAmyA pachI jIva mohanA udayathI paDIne mithyAtve Ave to paNa eka koDA koDI sAgaropamathI vadhAre sthitibaMdha na kare, teno artha e che ke te jIvane tevo tIvra AvezavALo pariNAma thato nathI. kAraNa ke aMdara jJAnaguNa jAgRta che. AtmajAgRti cAlu ja rahe che. mATe apratipAtI hovAthI pradhAna che. 2 jJAna e bhavArNavamAM eTale ke bhavasamudramAM potasamAna che. eTale ke vahANa samAna che. kAraNa ke taraNatAraNamAM samartha che. jema vahANa-hoDI ke sTIMbara, nadI ke samudramAM pote paNa tare che. ane temAM beThelA Azritone paNa tAre che. tevI ja rIte jJAnaguNa jenAmAM Ave che. te mahAtmA paNa tare che. ane anyane paNa tAre che. Ama taraNatAraNamAM samartha hovAthI jJAna e vahANasamAna che. 3 mithyAtvavALI je buddhi che. te eka prakAranuM timira che. vastutattva vAstavika samajavA detuM nathI. ahaMkArAdi bhAvo karAve che. kudevAdimAM suvAdinI buddhi karAve che. tethI mahA bhayaMkara aMdhakAra che. bhAva adhikAra che. te mithyAtvayukta buddhirUpI je timira che eTale ke aMdhakAra che. te aMdhakArane bhedavAne mATe je jJAna che te mahAudyota samAna Page #416 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-15mInA duhA : gAthA-6-7 701 che. eTale ke moTA ajuvALA sarakho che. jema moTu ajuvALu gADha aMdhakArane bhedI nAkhe che. tema A jJAna guNa mithyAtvavALI mati rUpa aMdhakArane bhede che. mATe jJAna prApta karavA uttama AtmAoe savizeSa prayatna karavo joIe. divamAnIneM-jJAnAdhavAra irachAno rIje-have AgaLa AvanArI paMdaramI DhALamAM dRSTAnto ApIne jJAnAdhikAra atizaya vadhAre dRDha kare che. II 253 II paMdaramI DhALanA duhA samApta Page #417 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa- paMdaramI nANa sahita je A munivara, kiriyAvaMta mahaMto re | te mRgapati jima pAkhariA, tehanA guNano na aMto re | zrI jinazAsana seviI || 15-9 || gAthArtha jJAnaguNathI sahita, ane kriyAnA pAtra, tathA moTA udAra cittavALA evA je munivara puruSo che. te (karmakhapAvavAmAM) siMhanI jema parAkramI che. tehanA guNano koI aMta nathI. je 15-9 / Tabo- jJAnasahita je munivara sAdhu, cAritrIyA-kriyApAtra che, mahata-te moTA cittanA dhaNI chaI, te mRgapati jIma, siMha, pAkhariyA te jIma mahA parAkramI hoya, tehanA guNano aMta nathI, paramArthe bahu guNanA bhAjana chaI, temanI prazaMsA kahI na jAya. e paramArtha. ehavA jJAnArAdhaka susAdhu jehamAM chaI, ehavuM zrI jina zAsana seviI. bhaktibhAvapUrvaka ArAdhIye. || 15-9 || vivecana- jJAnaguNa cittanI zuddhi-vRddhi karanAra che. mohano nAza karanAra che. mithyAvAsanAne chedanAra che. khoTA saMskArono uccheda karanAra che. saMvega-nirveda ane tyAga-vairAgyane lAvanAra che. tethI te savizeSe AdaravA lAyaka che. tema kahe che jJAnasahita je munivara-sAdhu, cAritrIyA-kriyApAtra che. mahaMta-te moTA cittanA dhaNI chai, te mRgapati jima, siMha, pAkhariyA te jima mahAparAkramI hoya, tehanA guNano aMta nathI. paramArthe bahuguNanA bhAjana chai, tehanI prazaMsA kahI na jAya, e paramArtha. jagatanA jIvo be prakAranA hoya che. eka jJAnI ane bIjA ajJAnI, ahIM jJAnI eTale samyakatvapUrvakanA jJAnavALA, ane ajJAnI eTale jJAnavinAnA jaDa jevA athavA jJAna hovA chatAM mithyAtvamohanA udayavALA eTale ke viparIta bodhavALA. je Page #418 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 703 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-15 : gAthA-9 jIvo ghaNA jJAnavALA hoya, zAstrIyabodhavALA hoya, paraMtu mithyAtvamohanA udayavALA hovAthI jJAnano upayoga viparIta rIte karanArA hoya athavA samyakTrakAre upayoga na karanArA hoya, AtmAnA kalyANamAM jJAnane vAparanArA na hoya, jJAnanuM phaLa je tyAga tapa-vairAgya Adi guNo prApta karavAnuM che. te phaLa apAvanArUM je jJAna na hoya, kevaLa ahaMkArAdibhAvavALu ja hoya to te jJAna hovA chatAM paNa jIva ajJAnI kahevAya che. jema dhanavAna mANasa pAse dhana hoya, chatAM teno avasare paNa upayoga na kare to dhana ane kAMkarAmAM kaMI pharaka na hovAthI dhana hovA chatAM daridrI ja kahevAya che. tema ahIM jANavuM. A rIte jIvo jJAnI ane ajJAnI be jAtanA hoya che. jJAnI AtmAo paNa be prakAranA hoya che. eka apramattabhAve dharmakriyAmAM layalIna, ane bIjA pramattabhAvane AdhIna thayA chatA maMdakriyAvALA, tathA ajJAnI (jJAna rahita evA ajJAnI) jIvomAM paNa keTalAka vineyaratnanI jema apramattabhAve kriyA karavAmAM tatpara ane keTalAka maMda dharmakriyAvALA athavA dharmakriyA vinAnA. alpajJAnavALA jIvomAM paNa koIka svachaMdapaNe vartanArA ane koIka gItArthajJAnIne anusaranArA, Ama bhinna bhinna prakAranA jIvo A saMsAramAM hoya che. A saghaLA jIvomAMthI je samyakatvaguNa pUrvakanA jJAnavALA che. ane apramattabhAve dharmakriyAone sevanArA che. tathA mahaMta che. eTale cittanA udAra che. udAra cittavALA che. sAmenA jIvanA aneka aparAdho hovA chatAM kSamAnA mahAsAgara thaI kSamA ApanArA che. ane pote nAno paNa aparAdha sevAI gayo hoya to kSamA mAganArA che. te mahAmunivaro che. ane karmonI sAme yuddha khelavAmAM siMhanI jema mahAparAkramI che. te mahAmunionA guNono koI aMta ja nathI. akhuTa guNabhaMDAra che. anaMta guNonA svAmI che. paramArthathI kahIe to teo bahuguNonuM bhAjana che. temanA guNonI prazaMsA purepurI seMkaDo bhothI paNa karI zakAtI nathI. evo bhAvArtha che. ehavA jJAnArAdhaka susAdhu jehamAM chai, ehavaM zrI jinazAsana sevIiM, bhavitAvapUrvaka mArAthI che25-. AvA prakAranA jJAnaguNanA ArAdhaka, tathA sAthe sAthe apramatta bhAve cAritramArganA ane kriyAmArganA paNa ArAdhaka, dilAvara dIlavALA ane sArI sAdhanAvALA mahAmunivara puruSo je zAsanamAM zobhI rahyA che. AvuM abhUta, guNI puruSorUpI ratnonuM mahAsAgara evuM jinazAsana prApta thavuM e manuSya jIvanano apUrva lhAvo che. pharIthI maLavuM ghaNuM ja duSkara che. tevA jinazAsananI sevA karIe. bhaktibhAva Page #419 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 704 DhALa-15 : gAthA10 dravya-guNa-paryAyano rAsa pUrvaka paramAtmAnA A zAsananI (jina AjJAnI) ArAdhanA karIe. ahIM eka vAta bahu ja mArmika rIte samajavAnI che ke jinazAsana eTale jinezvara paramAtmAnI AjJA. teozrInI vANI e ja jinazAsana che. tethI teonI vANI sAMbhaLavI, bhaNavI-bhaNAvavI. manana karavI, jIvanamAM utAravI. teno pracAra vizeSa karavo, lokonA haiyAmAM jinavANI utAravI e ja jinazAsananI ArAdhanA che. zAsana prabhAvanA che. ApaNe kalikAlamAM bAhya dekhAva, bAhya zobhA ane bAhya ADaMbara e ja zAsana prabhAvanA che. Ama samajI lIdhuM che. tethI aMtarazuddhi tarapha na jatAM ApaNe kalikAlanA pratApe bAhyabhAva tarapha ghaNA cAlyA gayA chIe. vAcanAo baMdha thatI gaI che. jJAnabhaMDAro zUnyadazAmAM mukAyA che. jJAnIo pakavavAno vyavahAra ocho thato jAya che. jJAnamArga ghaNo ja lupta thato jAya che. A vAta ahIM ghaNI gaMbhIratApUrvaka vicAravA jevI che. 254 | vaza nirupakrama karmanaI, je paNi jJAnavihInA re ! te paNi mAragamAM kahIyA, jJAnI gurupada lInA re ! zrI jinazAsana sevIe / 15-10 || gAthArtha- nirupama (nikAcita) karmonA udayanI paravazatAthI je koI jIvo jJAnavinAnA che. to paNa te jIvo jo jJAnI-gItArtha evA gurubhagavaMtonA caraNakamalamAM lIna thayelA hoya to mArgamAM jANavA. | 15-10 || Tabo- tAdaza sa&iyA-vasatyAdika, doSa sahita chache, te paNi ajJAnakriyA sahita chaI, tAdraza jainaprakriyAno avabodha nathI pAmyA, te paNi mArgamAMhe kahyA chaI, syA paramArge ? jJAnI te jJAnavaMta je guru, tehanA caraNakamalane viSe ekAnta rakta pariNAma chaI. te mATaIM- zrI jinamArganahi ja sevIye I 15-10 || vivecana- jeo tIvra jJAnAvaraNIyakarmanA udayathI viziSTa evuM zAstrIya jJAna pAmyA nathI. teo paNa jainazAsananA ArAdhaka banI zake che. te kahe che. tAdRza satkriyA-vasatyAdika, doSa sahita chaiM, te paNi ajJAnakriyA sahita chaiM, tAdRza jaina prakriyAno avabodha nathI pAmyA. te paNi mArgamAMhe kahyA chai. kyA paramArthe ? jJAnI-te jJAnavaMta, je guru, tehanA caraNakamalane viSe ekAnte rakta pariNAma che. te mada6 zrI ninAmAdi na levI 25-20 | Page #420 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-15 : gAthA-10 705 tevA prakAranI uttama je dharmakriyAo, ke jene "sakriyA" kahevAya che. jema ke nitya svAdhyAya karavo, vAcanA levI-devI. nirdoSa vasatimAM vasavuM, AdhAkarmAdi doSa rahita AhAragrahaNa karavo, nirdoSa spaMDilabhUmimAM nihArAdi karavA. ItyAdi je uttama sakriyAo che. tevI uttama kriyAo je AtmAonI nirUpakrama evA (nikAcita evA) karmonA udayanI paravazatAthI doSa sahita che. arthAt jJAnAvaraNIyAdi nikAcita karmonA udayanA kAraNe viziSTa evA uttama jJAnanA abhAve jeonI dharmakriyAo kaMIka doSavALI che. jeo ajJAnayukta dharma kriyAothI sahita che. tathA tevA prakArano viziSTa kSayopazama na hovAthI jainadarzananI rItabhAtano suMdara bodha jeo prApta karI zakyA nathI. tevA jIvo paNa jainazAsananA mArganA sAcA ArAdhaka thaI zake che. prazna- hA paramArtha = AvI doSita kriyA karanArane ane viziSTa jJAnanA abhAvavALA) ajJAnI jIvane paNa jainazAsananA mArganA ArAdhaka che. Ama Apa kyA kAraNe kaho cho ? uttara- jJAnI zabdathI samyakajJAnavALA evA gItArtha ane cAritra saMpanna je je gurubhagavaMto che. teonA caraNakamalane viSe atyanta tanmaya pariNAma jeono che. gItArtha puruSonI nizrA jeoe svIkArI che. teo jainazAsananA mArganA sAcA ArAdhaka ja che. ema samajIne teonI sevA karavI. jeo guru caraNAdhIna che. te mATe teo paNa ArAdhaka che. A saMsAramAM keTalAka mahAtmA puruSo jJAnAvaraNIyakarmanA tIvra kSayopazamavALA jJAnI ane gItArtha paNa hoya che sAthe sAthe darzanamohanIya ane cAritramohanIya ema banne prakAranAM mohanIyakarmanA paNa tIvra kSayopazamavALA hoya che. eTale uttama zraddhALuNasaMpanna ane cAritra tathA dharmakriyAparAyaNa hoya che. teo to ArAdhaka che ja, tathA vaLI je jIvo darzanamohanIya ane cAritra mohanIyanA kSayopazamavALA che. jethI utkRSTa zraddhA saMpanna, cAritravALA ane dharmakriyAothI sahita che. paraMtu pUrve bAMdhelA gADha jJAnAvaraNIyakarmanA udayathI zAstrIyajJAna prApta karI zakatA nathI. chatAM mohanIyanI maMdatAnA kAraNe jJAnI gurubhagavaMtonI nizrAmAM rahIne AtmakalyANa sAdhavAnI tamannAvALA che, saraLa che, vinamra che niSkapaTabhAvavALA che. ane niHspRha che teo paNa jainazAsanamAM ArAdhanAnA mArge che mASatuSa muninI jema A AtmAo paNa turata kalyANa karI jAya che. Page #421 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 706 DhALa-15 : gAthA-11-12 dravya-guNa-paryAyane rAsa paraMtu keTalAka jIvo mohanIya karmano kSayopazama karyA vinA puNyanI lAlasAthI, sAMsArika sukhonI lAlasAthI ane mAna-pratiSThA meLavavAnA AzayathI, AvA prakAranI koI paNa bAhya sukhanI bhUkhathI sAdhuno veza dhAraNa kare che. ane pachI lokaraMjana mATe athavA loko potAnA tarapha vadhAre AkarSAya te mATe bAhyadharmakriyA kare che. paraMtu jJAnamArgamAM bIlakula prayatnazIla rahetA nathI teo ArAdhaka kahevAtA nathI. tathA je AtmAo vairAgyabhAvathI sAdhutA prApta kare che. paraMtu pAchaLathI zubhabhAve paNa bAhya AraMbha-samAraMbhamAM joDAI jAya che. te te dhArelAM kAryo karavA-karAvavA dravyanA vyavahAramAM sIdhesIdhA athavA ADakatarI rIte joDAI jAya che. AvI pravRttio gRhasthone mATe zubha hovA chatAM paNa sAdhu mATe bAdhaka che. te pravRttio AkuLavyAkuLatAmAM ane klezamAM joDanAra che. tethI munione to jJAnamArga ja vadhAre upakArI che. zAstravAcanA levI ane ApavI ane tenA dvArA lokone zAsana pamADavuM e ja sAcI zAsana prabhAvanA che. A vAta have pachInI gAthAmAM gaMthakArazrI pote ja jaNAve che. / rapapa che nANarahita hitapariharI, ajJAna ja haTharAtA / kapaTa kriyAkaratA yati, na huMI nija mati mAtA re || zrI jinazAsana seviI / 15-11 | kapaTa na jANaI re ApaNuM, paranAM guhya te kholaI re ! guNanidhi guruthakI bAhirA, virUuM nijamukhiM bolAI re zrI jinazAsana seviI ! 15-12 // gAthArtha- jJAna prApta karavAmAM je prayatnazIla nathI, tethI Atmahitano tyAga karI, ajJAnadazAmAM ja je masta che. kapaTapUrvaka jeo kriyA kare che, te munio nijamatane viSe eTale ke jainazAsananA mArgane viSe puSTa nathI. (ArAdhaka nathI.) I 15-11 || potAnI kapaTamAyAne je na jANe ane pArakAnAM guhya eTale avarNavAda mukhathI je bole, guNonA bhaMDAra evA gurumahAtmAothI je dUra phare, ane je (deva-guru-dharma ane zAstra saMbaMdhI manaphAve tema) viparIta potAnA mukhathI prarUpaNA kare. teo tyajavA jevA che. (teno tyAga karavo). / 15-12 / Page #422 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-15 : gAthA-11-12 707 Tabo - je prANI jJAnarahita chaI-svahita dazA ciMtana pariharyo che jeNe, ajJAnarUpa je haThavAda, tehamAM te rAtA chaI, ekAMte svAbhigRhIta haThavAdamAM raktapariNAmI chaI, bAhya kapaTa kriyA karIne aneka lokane rIjhavaI, ehavA je yatisAdhu, vezadhArIyA, na hoI nija matane viSe = te jainamatanaI viSaI, mAtA na hoI, puSTa na hoI, II 15-11 || je prANI potAnI kapaTadazAne jANatA nathI, syA paramArge ? ajJAnarUpa paDalaI karIne, ane valI-paranA guhya pArakA avarNavAda mukhathI bolaI jaI guNanidhi guNanidhAna, ehavA je guru, tehathI bAhira, rahInaI, virUo te kahevA yogya nahi, ehavuM nijamukhathI bolaI jaI, asamaMjasapaNuM bhAkhe che. te prANInaI. I 15-12 | vivecana - je AtmAo ArAdhaka nathI, paNa sAdhuveza pAmIne (athavA zreSTha zrAvakakuLa pAmIne) paNa virAdhaka che. te AtmA kevA hoya che ? te samajAve che. ane aMte sattaramI gAthAmAM kaheze ke teda cittara parikra = AvA virAdhaka AtmAono tyAga karavo. teonA paricayathI dUra rahevuM. 1 je prANI jJAna rahita chai svahitadazAciMtana parihoM che jeNe, ajJAnarUpa je haThavAda, tehamAM te rAtA chaI, ekAMte svAbhigRhIta haThavAdamAM raktapariNAmI chaiM, bAhya kapaTakriyA karIne aneka lokane rIjhavai, ehavA je yati-sAdhu, vezadhArIyA, na hoi nijamatane viSe = te jainamatanaiM viSaI mAtA na hoi, puSTa na hoi. // 15-11 // je AtmAo zAstrIya jJAnadazAthI rahita che. zAstrAbhyAsa karatA-karAvatA nathI, paThana-pAThanathI dUra ja rahenArA che. ane tenA ja kAraNe svahitadazAnuM eTale AtmAnA kalyANane karanArI dazAnuM ciMtana-manana, vairAgyamaya pariNati pariharI che (tyajI dIdhI che) jeNe, evA je AtmAo che. tathA ajJAnadazA eTale viparIta mAnyatA rUpa ajJAnatA, te rUpa je haThavAda eTale kadAgraha = huM kahuM te ja sAcuM che. AvI ekAnta Agraha dazAnI pakkaDa rAkhIne phare che. koIthI dabAtA nathI ane jagatane dabAvatA ane dabaDAvatA phare che. haThAgrahamAM atyaMta rati = rakta che. eTale ekAnta pote svIkArelA haThavAdamAM ja raMgAyelA pariNAmavALA che. mAyA kapaTa karavA pUrvaka bIjA loko dekhe tevI rIte bAhya dharmakriyAo karIne aneka lokone je rIjhave che. khuza kare che. potAnA tarapha AkarSe che. bAhyabhAvamAM ja je racyA pacyA che. bAhya ADaMbarono ja jene ghaNo prema che. AtmadazAnuM bhAna to jenAthI ghaNuM dUra che. Page #423 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 708 DhALa-15 : gAthA-11-1 2 dravya-guNa-paryAyano rAsa svAdhyAya-vAcanA pRcchanA Adi nirmaLa pariNatinAM kAraNo jeNe ghaNAM dUra mukI dIdhAM che. AvA je yati che. sAdhuvezadhArI banyA che. paraMtu nirmaLa AtmapariNatithI jeo nijamatane viSe = ApaNA matane viSe arthAt jinezvara paramAtmAnA matane viSe je mAtA = puSTa nathI. arthAt jaina matanA eTale ke jainazAsananA rAgI-premI nathI, tathA jaina zAsananA ArAdhaka AtmAo pratye jeo ahobhAvavALA banyA nathI. AvA AtmAonuM sthAna jainazAsanamAM nathI. teothI dUra rahevuM. (A gAthAno AgaLa saMbaMdha cAlu che.) rapa6/ je prANI potAnI kapaTadazAne jANatA nathI, syA paramArthe ? ajJAnarUpa paDalai karIne ane valI paranAM guhya = pArakA avarNavAda mukhathI bolai chai, guNanidhi = guNanidhAna, ehavA je guru, tehathI bAhira rahInai viruo te kahevA yogya nahIM, ehavaM nijamukhathI bolai chai, asamaMjasapaNuM bhAkhe che. te prANInaiM // 15-12 // je AtmAone potAnI kapaTadazA-ajJAnadazA-mAyAmayadazA dekhAtI nathI. tethI paramArtha = kayA kAraNe dekhAtI nathI ? mohanA udayathI AvelI jJAnarupa patraH varIne = ajJAnadazA = mithyAjJAnadazA, te svarUpa AMkhanI ADAM AvelAM je paDala, tenA vaDe karIne jene potAnI ajJAnadazA dekhAtI nathI. eTale ke mithyAtvamohanIyanA udayathI AvelI viparIta jJAnadazAnA baLe je AtmAone potAnI kapaTamAyA maya mana-vacana-kAyAnI A saghaLI pravRttio daMbhayukta che. AvuM samajAtuM nathI. ane vaLI vinA kAraNe vAraMvAra jyAM tyAM pArakAnAM guhya khole che. pArakAnI niMdA-vikathA kare che. arthAt pArakAnI niMdAmaya paMcAtamAM ja jeo paDelA che. bIjAnI burAI ja potAnA mukhathI bole che. nAnA doSane merU jevaDo karIne jagatamAM prasArita kare che. ane merU jevaDA pArakAnA guNane rAInA dANA jevaDo banAve che. tathA vaLI guNonA nidhi eTale ke guNonA bhaMDAra, potAnA AtmAnuM hita karanArA, ane paranuM hita karavA dvArA parane kalyANanA mArge caDhAvanArA, ehavA je dharmaguruo hoya, tenAthI bahAra rahIne eTale AvA prakAranA gItArthonA samudAyathI chuTA paDIne dharmaguruo saMbaMdhI viparIta, zabdathI je na bolI zakAya tevuM anucita jema Ave tema potAnA mukhathI bole che. astavyasta bole che. te prANIone pariharavA joIe. Ama A gAthAono saMbaMdha AgaLa sattaramI gAthA sAthe che. AvA virAdhaka AtmAono sahavAsa tathA paricaya tyajI devo. jJAnadazAnI ramaNatA vinA jIvanI Page #424 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-15 : gAthA13-14 709 AvI ja dazA thAya che. sAdhunA vezamAM rahevA chatAM vairAgya ane adhyAtmathI vAsita jJAna ja jIvane AtmahitamAM pakaDI rAkhe che. bAkInI badhI to dhamAla ane dhAMdhala ja che. uttama AtmAoe jJAnagaMgAmAM ja vadhAre lIna rahevuM ghaTe che. meM 257 / bAhira bakapari cAlatAM, aMtara AkarI kAtI re ! tehanaI jeha bhalA kahaI, mati navi jANaI te jAtI re // zrI jinazAsana seviI . 15-13 bahuvidha bAhya kriyA karaI, jJAnarahita jeha TolaI re zata jima aMdha adekhatA, te to paDiA chaI bholaI re zrI jinazAsana seviI ! 15-14 . gAthArtha- bahArathI bagalAnI jema je cAle che. ane aMdarathI AkarI mAyA rAkhe che. tevAne je sArA kahe che. temanI paNa buddhi jAtavAna nathI. II 15-13 jJAna vinAnA rahIne ToLArUpe thaIne bahArathI judI judI jAtanI aneka kriyAo je kare che. teo AMdhaLA 100 mANaso jema nahI dekhatA chatA koI jAtanI zobhA pAmatA nathI. tema A ajJAnIo paNa zobhA pAmatA nathI. te 15-14 || bo- bAhyavRtti bakanI pari cAlatAM rahe che. "zanairmuJcati saH pAdAn, jIvAnAmanukampayA / pazya lakSmaNa ! pampAyAM, bakaH paramadhArmikaH // 1 // iti vacanAt sahavAsyeva jAnAti, sahajaM sahavAsinAm / mantraM hi pracchyase rAjan, yenAhaM niSkulI kRtaH // 2 // ane-aMtaraMgamAM AkarI kAtI-mAyArUpa rAkhe, tehane je bhalA kahaI chaI, te paNa dubuddhi jANavA. paNi tehanI mati, teNe jAtI na jANI, mata vi-"jivuddhio puruSo :" ti bhAva: | 2-3 che vaLI ekaja draDhaI kaI bahuvidha-ghaNA prakAranI, bAhmakriyA karAI chaI, jJAnarahita je agItArtha, tehane-Tole saMdhADe, mIlInai te jima zatabaMdha aNadekhatA jima milyA hoI, te jima zobhA na pAmaI. tima te to bholAI paDyA chaI, "mAtmArthasAthane mAtA?" rUti paramArtha che. 25-24 che Page #425 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 710 DhALa-15 : gAthA-13-14 dravya-guNa-paryAyano rAsa vivecana- je AtmAo rAga-dveSa, viSayavAsanA ane kaSAyone AdhIna che. tIvra mithyAtvAdi mohanA udayane paravaza che teo jJAnI hoya to paNa ane ajJAnI hoya to paNa haThAgrahI ane ekAnta kadAgrahI hovAthI AtmahitanI pariNati vinAnA che. kevaLa bAhya ThaThArAmAM ja je masta che. te mATe teonI sAtheno sahavAsa ane teono paricaya-saMparka tyajI devo joIe A ja cAlu viSaya upara haju vadhAre prakAza Ape che ke je bAhyavRtti bakanI pare cAlatA rahe che.zanairmuJcati saH pAdAn, jIvAnAmanukampayA / pazya lakSmaNa ! pampAyAM, bakaH paramadhArmikaH // 1 // iti vAcanAt sahavAsyeva jAnAti, sahajaM sahavAsinAm / mantraM hi pracchayase rAjan ! yenAhaM niSkulI kRtaH // 2 // je AtmAo bahAranA AcaraNathI bagalAnI jema zAnamudrAvALA ane dhyAnastha dazAvALA dekhAtA hoya che. paraMtu aMdarathI halAhala jherathI bharelA hoya che. vANImAM mIThAsa ane hRdayamAM bIjA jIvane phasAvavAnI ja buddhirUpI viSa hoya che. kahyuM che ke "pazu tiSThati nihyA che, hRtye tuM dAdaY" AvA jIvono, sAmenA jIvo mATe "A jA, phasA jA"no mULabhUta siddhAnta hoya che. hRdayamAM rahelI teonI ziSya banAvavAnI, dravya kheMcavAnI athavA koIpaNa prakAranA bIjA svArtha sAdhavAnI je A mAyA che. te bhadrika jIvo jANI zakatA nathI. paraMtu je pratidina sAthe rahetA hoya che teone ja A mAyAvI jIvonA asalI svabhAvanI khAtrI thAya che. A viSaya upara "rAma-lakSmaNane" AzrayI AvA zloko jainetaranA koIka zAstramAM Ave che ke araNyavAsamAM pharatA pharatA rAmacaMdrajI, sItA ane lakSmaNajInI sAthe ekavakhata "paMpA" nAmanA sarovaranA kinAre pahoMcyA. tyAM pharatAM pharatAM pANI upara atyanta dhIre dhIre cAlato ane pachI eka pagane upara adhdhara karI sthira thayelo, jANe dhyAna karato hoya, tevo eka bagalo joyo, te bagalAne joIne lakSmaNa tarapha dRSTipAta karIne rAmacaMdrajI kahe che ke- he lakSmaNa ? dekho, A bagalo nIcenA jIvonI anukaMpA vaDe dhIre dhIre pANI upara paga muke che. kharekhara A bagalo keTalo dhArmika che ? bIjA jIvone duHkha na thAya tema kevI ane keTalI dayA pALe che ? Page #426 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-15 : gAthA-13-14 711 AvA prakAranuM rAmacaMdrajInuM vAkya sAMbhaLIne pANImAM ja rahelo eka deDako bolyo ke he rAjan ! sahavAsI (sAthe rahenAra) jIva ja sahavAsIjIvonA sahajasvabhAvane (mUlabhUta svabhAvane) jANe che. jo tamArA dvArA (mane) ekAntamAM puchAya, to huM kahuM chuM ke A bagalA vaDe ja ame niSkula karAyA chIe. arthAt mArA kulamAM janmelA sarve deDakAonuM teNe ja bhakSaNa karyuM che. A rIte bahArathI dharmakriyA karanArA keTalAka jIvo AvA prakAranI mAyAthI bharelA hoya che. ane-aMtaraMgamAM AkarI kAtI- mAyArUpa rAkheM, tehane je bhalA kahai chai, te paNa - durbuddhi jANavA. paNi tehanI mati, teNe jAtI na jANI, ata eva - "nirbuddhiko purUSo jJeyaH'' kRti bhAvaH // 2-13 // ane aMtaraMgamAM eTale hRdayanI aMdara, AkarI eTale joradAra uMDI-uMDI, kAtI eTale mAyA-chetarapiMDI rAkhe, AvA mithyAtva ane mAyAthI bharelA, daMbhI, bahArathI ja dharmakriyAo karIne lokone AkarSanArA, veza mAtra dvArA potAnAmAM sAdhutA mAnanArA ane manAvanArA AtmAone, je bhadrika jIvo "A to bhalA sAdhu che. uttama AtmA che" ema kahe che. te bhadrika jIvo paNa nirbuddhika jANavA. arthAt teonI buddhi paNa tuccha jANavI. vastusthiti pArakhavAmAM asamartha jANavI. A kAraNe teonI A je mati (buddhi) che. tene te buddhie A daMbhI jIvanI sAcI jAtine jANI nathI, upara uparathI ja sArApaNuM jANI lIdhuM che. tethI te AtmAnI Antarika pariNatine AvA bhadrika jIvoe pichANI nathI. AvA jIvo bhadrika bhale hoya paraMtu "nirbuddhika" jANavA. vyavahAramAM paNa pittaLanI camaka dekhI sonuM mAnI lenArA jIvo bhadrika bhale hoya, to paNa te jIvone aMte chetarAvAnuM ja bane che. tethI Atmahita karavAmAM jo daMbhI AtmAne na oLakhI zakIe ane sArA mAnI laIe to "Atmadhana" luMTAvAno ja prasaMga Ave che. A kAraNe AtmArthA mumukSu jIvoe ghaNuM ja sAvadha rahevuM joIe. kyAMya gaphalata karavI ucita nathI. AtmakalyANa sAdhavAmAM to savizeSe sAvadya rahevuM joIe. // 258 || = valI ehaja draDhai chai-bahuvidha ghaNA prakAranI bAhyakriyA karai chai, jJAnarahita je agItArtha, tehaneM Tole- saMghADe, mIlInai, te jima zataaMdha aNadekhatA jima milyA hoi, te jima zobhA na pAmai, tima, te to bholai paDyA chai- 'AtmArthasAdhane azatA:'' kRti paramArtha:| -4 // 46 Page #427 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 712 DhALa-15 : gAthA15-16 dravya-guNa-paryAyano rAsa upara samajAvelI vAta ja vadhAre majabUta kare che ke - AvA prakAranI bahAra ane aMdara judI rIta rAkhanArA mAyAvI ane daMbhavALA AtmAo ghaNA-ghaNA prakAranI bAhyadharmakriyA kare che. to paNa teonA AtmAnuM kalyANa teo sAdhI zakatA nathI. AvA ajJAnIo ke je agItArtha che. zAstrArthane kaMI paNa jANyo nathI ane jANavAne prayatna paNa karatA nathI tevAonuM kadAca ToLu hoya eTale ke ekalAnuM potAnuM kaMI na cAlatuM hoya eTale potAnA vicAravALAno samudAya banAve, athavA marIcina jIve kapilane ziSya banAvI samudAya vadhAryo tema bAhyADaMbarathI bhadrika jIvone phasAvIne dIkSA ApIne potAno saMghADo (samudAya) moTo banAve, tevAno samudAya ghaNo moTo maLe to paNa teo jJAnI na hovAthI ane jJAnInI nizrA na hovAthI eTale ke jJAnIne anusaratA na hovAthI jagatamAM zobhA pAmatA nathI. jema AMdhaLA mANasonuM ToLuM hoya eTale ke 100nI saMkhyA kadAca hoya to paNa teo pote svayaM potAnI AMkhathI jotA nathI ane dekhatA puruSane koIne anusaratA nathI. tethI teo khADAmAM ja paDe che. tathA ahIM tahI athaDAtA hovAthI hAlatA-cAlatA TakarAtA ane lathaDatA hovAthI jema zobhA pAmatA nathI. dekhatA mANaso teonI hIlacAla joIne hase che. tema ajJAnIonI svacchaMdapaNe karAtI dharmapravRtti joIne jJAnI gItArthapuruSo temanA upara bhAvadayAvALA banyA chatA bAhyapravRtti upara manamAM hase che. arere bIcArA A sarve jIvo mAtra = bhoLapaNamAM (ajJAnadazAmAM) paDyA che. (phasAyA che. eTale ke mAnavabhava pAmyA. sAMsArika putra-patnI-parivAra ane paiso tyajyo, chatAM AtmArthanI sAdhanA karavAmAM akuzala (asamartha) banyA. AvI bhAvadayA te jJAnIone upaje che. te 259 / nija utkarSathI harakhIyA, nija avaguNa navi dAkhaI re .. jJAnajaladhi guNa avagaNI, avaguNa lava bahu bhAkhaI re ! zrI jinazAsana seviI 15-15 | guNapriya AgaI aNachUTatA, je guNa alpasyo bhAkhatuM re te paNi avaguNa pariNamaI, mAyA-zala mani rAkhaI re ! zrI jinazAsana seviI . 15-16 | Page #428 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-15 H gAthA-15-16 713 gAthArtha-- potAnI prazaMsAthI je harakhAya che. ane potAno (nAno ke moTo koI paNa) je avaguNa hoya che te kahetA nathI ane jJAnaguNanA mahAsAgara evA gItArtha gurubhagavaMta AdinA guNone avagaNIne nAno paNa teono koI avaguNa, te moTo karIne jagatamAM bahu prakAre vAraMvAra gAya che. // 15-15 // = sAme sAMbhaLanAro varga guNapriya ja hoya tyAre jJAnI mahAtmAono alpa evo guNa kahe che. to paNa hRdayamAM mAyAzalya rAkhe che. ane tethI te avaguNarUpe pariNAma pAme che. / / 15-16 | = Tabo- je nija ka. potAno, utkarSa-haThavAda, tehathI harSavaMta chaI. kema ? te "je amhe kauM chuM, te kharUM bIju sarva khoTuM', nija ka. potAnA avaguNa kriyArahitapaNuM, te to dAkhavatA paNa nathI. jJAnarUpa je jaladhi ka. samudra, te pratye avagaNIne, prakarSe jJAnavaMtanA avaguNa, tarUpa je lava, te prate bahu bhAkhe chaIM. || 15-15 || valI, je guNapriya prANI che, te AneM aNa chuTatAM thakAM = avakAza aNapAmatAM je alpasyothoDoIka guNa bhASaNa kareI chaI, te paNi te have avaguNa rUpa thaIne pariNamaI chaI, jeNe mAyAzalya rUpa Atma pariNAma rAkhyo chaI, te prANInaU || 15-16 || vivecana- jJAna vinAnA ane bAhya AcaraNa mAtrathI ADaMbara ane ahaMkAra vALA banelA ame ja sAcA ArAdhaka chIe AvuM mAnI lenArA te jIvo AtmakalyANanA sAcA ArAdhaka nathI, paraMtu virAdhaka che. A vAtane vadhAre spaSTa karatAM kahe che-- ne nina . potAno, varSa-havAna, tehathI harSavaMta che, jema ? te ''ne amhe huM chuM, te jIruM, lIbuM sarva hoTuM' nina . potAnA avamuLa = kriyArahitapaNuM, te to dAkhavatA paNa nathI, jJAna rUpa je jaladhi ka. samudra, te pratye avagaNIne prakarSe, jJAnavaMtanA avazuLa, tapa ne nava, te prate vahu mANe char3a. // -zya // je AtmAo potAno utkarSa ja gAyA kare che. kyAreka kyAMka sAcuM paDI jAya, potAnuM kaheluM hoya tema thaI jAya, tenAthI atyaMta harSavALA thayA chatA haThavAdamAM AvI jAya che. atizaya phulAI jAya che. ane moTAI karavA lAge che. te kevI rIte moTAI kare che ? to kahe che ke "dekho, ame je kahIe chIe te ja sAcuM che, bIjA je kaMI kahe che. te sarve khoTu che. Ama garvamAM AvI jAya che. ane kadAgrahanI pakkaDa vadhatI ja jAya che.' kadAgrahanI majabUta pakkaDathI baMdhAI jAya che. Page #429 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 714 DhALa-15 : gAthA15-16 dravya-guNa-paryAyano rAsa tathA vaLI potAnAmAM je avaguNo che. jema ke zuddhacAritrano abhAva, samyak prakAre kriyA karavA paNAno abhAva, tathA zAstrIya yathArtha bodhano abhAva AtmArthipaNAno abhAva, zama saMvegAdi guNono abhAva ItyAdi. AvA prakAranA potAnA je avaguNo (doSo) che te to A loko dAkhavatA (kahetA) paNa nathI, ane "mArUM te ja sAcuM ane bIjA badhAMnuM badhu ja juThuM" Avo haThAgraha pakaDIne bIjAnuM kaheluM khoTu pADavAmAM ja je racyA pacyA rahe che. kutarka ane avaLI dalIlo ja kare che. chApAbAjI ja calAve che. bIjAne utArI pADavAmAM ja potAnI zakti tathA samaya kharce che. ane tethI ja jJAnanA mahAsAgara evA guNavaMta puruSonA guNo pratye prakarSe karIne tiraskAra karavA dvArA teonI avajJA kare che. tathA te guNavaMta mahAtmAthI zArIrikAdi pratikula paristhitinA kAraNe anicchAe je kaMI nAnA nAnA doSo kAraNavaza sevAtA hoya, te doSono yatkiMcit lava (aMza) mAtra hoya to paNa temAM umero karIne te nAnA doSane meruparvata jevaDA moTA banAvIne ghaNA loko samakSa je AtmAo gAya che. potAnA moTA doSane nAno karavAno ane nAnA guNane moTo karavAno, tathA bIjAnA nAnA doSane moTo karavAno, ane moTA guNane nAno karavAno jeno Avo vicitra svabhAva che. evA jIvo ajJAnI che. mohabdha che. daMbhI che. ane ahaMkArI che. tethI teono sahavAsa tathA paricaya karavo nahIM ane karyo hoya to tyajI devo. 260 || valI, je guNapriya prANI che, te Age aNachuTatAM thakAM = avakAza aNapAmatAM je alpasyo = thoDoika guNa bhASaNa karei chai, te paNi te have avaguNa rUpa thaine pariNamai chaThTha. ne mAyANI rUpa mAtmapariVIma pADyo che, te prApanaDuM | -6 - tathA valI, upara kahyA mujabanI prakRtivALA je atizaya kaniSTa AtmAo che. teo jJAnI gItArtha mahAtmAonA avarNavAda gAvAneja TevAyelA hoya che. chatAM paNa sAMbhaLanArA zrotAvargamAM jyAre koI guNapriya ja zrotA AvI jAya, koInA paNa doSo sAMbhaLavAmAM jene rasa ja na hoya tevA zrotA AvyA hoya tyAre ane A vaktAne zrotAno khyAla AvI jAya ke A zrotA guNapriya ja che. ahIM avaguNa bolAya tema nathI. tevo khyAla vaktAne jyAre Ave che tyAre athavA avaguNa sAMbhaLavAnI te zrotA manA kare tyAre vAta badalIne tevA prakAranA guNapriya zrotAonI AgaLa aNachuTatA = (eTale ke doSo ja gAvA che. paraMtu) doSo gAvAno avakAza na maLatAM je nAno evo paNa, athavA thoDo evo paNa jJAnI gItAno guNa je dekhAya, te guNanuM uparachalluM bhASaNa kare che. guNa gAvA paDe che. ane gAya che. te guNabhASaNa paNa te Page #430 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-15 : gAthA-17-18 715 vaktA jIvane have avaguNa rUpe ja pariNAma pAme che. kAraNa ke je vaktAe guNagAvAmAM mAyAzalya (kapaTa-mAyA)vALo AtmapariNAma rAkhyo che. te vaktAne te guNa gAvo priya na hovAthI guNo gAvAthI thanArI karmanirjarA thatI nathI. paraMtu mAyAzalya hovAthI karmabaMdha thavA dvArA avaguNa rUpe ja pariNAma pAme che. jema ke koI jJAnI gItArthamAM sAruM vyAkhyAna ApavAnI kalArUpa vastRtvazakti nAmano eka guNa che. teno te guNa AvA kaniSTa AtmAo gAvA IcchatA nathI, paraMtu zrotAvarga guNapriya ja che. ema khyAla AvavAthI jJAnI gItArthanA te vaSnavazakti nAmanA guNanI prazaMsA to kare che. paraMtu hRdayamAM mAyAzalya hovAthI A pramANe bole che ke temanAmAM vajhUjyazakti sArI che. paraMtu varjhAnta pramANe AcaraNa paNa hovu joIe jo tevuM AcaraNa na hoya to kevaLa ekalI vastRtvazakti zuM kAmanI ? Ama kahIne kaMIka Tapaku mukavA dvArA teono guNa paNa AvA vaktAone avaguNa rUpe ja dekhAya che. te 261 | jJAnarahita je ehavA, jinazAsana dhana corAI re ! teha zithilapari pariharuM, gacchAcAranaI jora re | zrI jinazAsana sevi . 15-17 ! jJAnI vacana viSa amRta chaI, ulaTI murakha vANI re ! Agamavacana e AdarI, jJAna graho bhavi prANI re ! zrI jinazAsana sevize 15-18 che. gAthArtha- je je AtmAo AvA prakAranA che. ane jJAnarahita che. te te jainazAsananA dhanane coranArA che. tevA AtmAono paricaya zithilAcArI sAdhunA paricayanI jema huM gacchAcArapayannAnA AdhAre tyajI dauM chuM. || 15-17 | jJAnIonI vANImAM viSa jevuM kaDavuM vacana paNa amRtanI jema kalyANakArI hoya che. ane mUrkhanI vANI tenAthI ulaTI jANavI. A pramANe Agamavacanono AdhAra laIne he bhavyaprANIo ! jJAnaguNane ghaNA ja Adara-bahumAna sAthe grahaNa karo. || 15-18 | (PI) 23 Page #431 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 716 DhALa-15 : gAthA-17-18 dravya-guNa-paryAyano rAsa bo- ehavA je jJAnarahita prANI te = ajJAnavaMta prANI je chaI, te jinazAsananuM dhana = te satyabhASaNa kriyAvyavahArarUpa core che. chAvAva ghela agIyatthakusIlehi, saMgaM tiviheNa vosire / mukkhamaggammi me vigdhaM, maggammi teNago jahA // 1 // rUti vanati, te zithilatAne pariharuM chuM, gacchAcArane jore karIne 15-17 gIyatthassa vayaNeNaM, visaM halAhalaM pibe / agIyatthassa vayaNeNaM, amiyaM pi na ghuNTae // 1 // ItyAdi vacana zAstraI chaiM, jJAnI vacana te amRta samAna chaI, mUrkhanI vANI te viparIta prarUpaNA rUpa ulaTI (viSatulya) chaI, te mATi bhavyaprANI-dharmArthI jJAnapakSa daDha Ado. je mATi jJAnapakSano hamaNAM daDhAdhikAra che, "paDhamaM nA to tyA" ti vacanAt bhavi prANI AdaravuM jJAna. I 15-18 II vivecana- upara kahyA pramANe je AtmAo ajJAnI che. ahaMkArI che. svacchaMdI che, jJAnane prApta karavAmAM upekSAvALA che. mahAmohathI aMdha banelA che. lokaraMjana mATe dharmakriyAmAM pravarte che. AtmadazAnuM lakSya je cukI gayA che. kevaLa bAhyabhAvamAM ja otaprota che. adhyAtmadazA jemAM naSTaprAya thayelI che. tevA AtmAo jainazAsananA ratnatrayInI sAdhanArUpa dhanane coranArA che. tethI temanAthI dUra rahevuM Avo upadeza Ape che ehavA je jJAnarahita prANI te = ajJAnavaMta prANI je chai, te jina zAsananu dhana te "satyabhASaNa kriyAvyavahArarUpa" core che. gacchAcAravacanaM cedam agIyatthakusIlehiM, saMgaM tiviheNa vosire / mukkhamaggammi me vigdhaM, maggammi teNago jahA // 1 // iti vacanAt te zithilatAne pariharu chu, gacchAcArane jore karIne // 15-17 // AvA prakAranA upara kahelA durguNothI bharelA, krodhAdi sarva kaSAyothI bharelA, svacchedamativALA, niraMkuza, sarvano parAbhava karavAnI prakRtivALA, sAdhuvezamAM rahIne daMbhamAtra sevanArA je je AtmAo che. te te jJAnarahita AtmAone (prANIone) huM pariharuM chuM. teono sahavAsa ane paricaya tyajI dauM chuM. Page #432 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-15 : gAthA-17-18 717 ajJAnavaMta-mithyAjJAnamAM DubelA AvA je je AtmAo che. te jinazAsananuM je aNamola dhana che. tene core che. jema ke zAstronI satyaprarUpaNA karavI, sAcuM ja bolavuM, karmonI nirjarA arthe dharmakriyAono vyavahAra karavo. vItarAga paramAtmAnI vANIne na badalavI ItyAdi bhAvo bhavathI pAra utAranAra hovAthI amUlyadhana che. tene AvA jIvo coranArA che. gacchAcAra pannAnA pAThanA AdhAre huM teono tyAga karu. chuM, jema jIvanamAM mokSAtmaka uttama sAdhya sAdhavuM hoya to zithilatAno tyAga karavo joIe, tenI jema AvA durguNI mANasonI sAtheno sahavAsa ane paricaya paNa tyajavo joIe, tethI huM paNa tevAno sahavAsa tyaju chuM. AvA puruSonI sAtheno sahavAsa ane paricaya e paNa zithilatA lAvanAra hovAthI zithilatA ja che. eTaluM ja nahIM paraMtu AtmAne avaLe mArge caDAvanAra hovAthI alyANakArI che. tethI te zithilatAne huM gacchAcArapayannAnA sAkSIpAThanA AdhAranA baLe tyajI dauM chuM. te sAkSIpATha A pramANe che. agIyasthakusIlehiM, saMgaM tiviheNa vosire / mukkhamaggammi me vigdhaM, maggammi jeNago jahA // 1 // "agItArtha ane kazIla puruSono saMga trividha (mana-vacana ane kAyAthI) huM vosirAuM chuM. mokSamArgamAM teo viddhabhUta che. jemAM grAmAntara javAnA mArgamAM cora loko vijJabhUta che. tema A agItArtha puruSo mokSamArgamAM viddhabhUta jANavA. "A gAthA saMbodhasittarInI 59mI gAthA che. 262 // gIyatthassa vayaNeNaM, visaM halAhalaM pibe / agIyatthassa vayaNeNaM, amiyaM pi na ghuNTae // 1 // ityAdi vacana zAstrai chai, jJAnIvacana te amRtasamAna chai, mUrkhanI vANI te viparItaprarUpaNA rUpa ulaTI chai, te mATiM bhavyaprANI dharmArthI jJAnapakSa dRDha Adaro je mATi jJAnapakSano hamaNAM dRDhAdhikAra chai, "paDhamaM nANaM tao dayA" iti vacanAt bhavi prApa mAravuM jJAna. 25-28 / gItArtha mahAtmAonA vacanathI halAhala viSa hoya to paNa pI javuM. (temAM jarUra kalyANa ja raheluM hoya) gItArthapuruSo mAyA vinAnA hovAthI te viSa paNa amRtarUpe ja pariNAma pAmanAra hoya che. to ja tevo Adeza kare che. athavA gItArtha Page #433 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 718 DhALa-15 : gAthA-19-20 dravya-guNa-paryAyano rAsa puruSonuM jhera jevuM kaDavuM lAge tevuM vacana paNa amRtanI jema svIkArI levuM temAM avazya kalyANa ja hoya che. ane agItArthanA vacanathI amRta hoya to paNa tenuM pAna na karavuM. kAraNa ke temAM mAyA-kapaTa hovAthI jhera rUpe ja pariNAma pAmanAra hoya che." - ItyAdi aneka vacano zAstromAM maLe che. jJAnInuM vacana te amRta samAna che. ane mUrkhanI vANI tenAthI ulaTI che. kAraNake te vANI viparItaprarUpaNArUpa che. tethI amRta jevI mIThI hoya to paNa te viSa tulya che. jJAnI ane ajJAnInA vacanomAM A moTo taphAvata che. bhadrikajIvo A bheda jANatA hotA nathI. tethI uparachallI mIThAsavALAM ajJAnIonAM mohaka vacanomAM teo phasAI jAya che. ane jJAnIonAM vacano hitakara hovA chatAM tene anusaravAmAM khacakATa anubhave che. kevaLa dhananA ja arthI, uMTavaighu jANanArA keTalAka lebhAgu vaidyonI mIThAsabharI vANImAM phasAI jaI davA karAvanArA ghaNA duHkhI thatA paNa dekhAya che. ane anubhavI jJAnI vaidyo kaDavI paNa davA ApIne rogInA rogo dUra karatA dekhAya che. AvuM paNa saMsAramAM dekhAya che. tethI "jJAnaguNa" e ja pradhAna guNa che. te mATe he bhavyaprANIo ! he dharmArthI AtmAo ! tame jJAnanA pakSane dRDhapaNe svIkAro. jJAna e ja AtmahitanuM prabaLa sAdhana che. jJAna vinA sAcuM cAritra AvatuM nathI. ane jJAna tathA cAritra vinA saMsArasamudra tarI zakAto nathI. potAne taratAM AvaDatuM na hoya, ane tAraka evI hoDI sTIbara ke vahANano paNa Azraya na levo hoya tevA ahaMkArI AtmAnI samudramAM je sthiti thAya che. tevI ja sthiti agItArtha AtmA hoya ane gItArthonI nizrAthI rahita hoya te jIvanI thAya che te mATe jJAnI bano, ane jJAnInI nizrA svIkAro. kAraNake hamaNAM jJAnapakSano ja daDhAdhikAra cAle che. zAstramAM paNa kahyuM che ke "prathamajJAna ane pachI dayA" AvAM AvAM aneka zAstravacano che tethI he bhavyaprANI ! jJAnane jIvanamAM prabaLapaNe prApta karavuM. e ja hitakArI ane kalyANakArI che. jJAnamArga ja jIvane nirAkula sthiti sarajanAra che. vairAgya vadhAranAra che. zama-saMvegAdi guNonuM kAraNa che. atyanta nikaTa kALamAM muktidAyaka che. te 263 | caraNa karaNaguNa haNaDA, jJAnapradhAna Adarii re ! Ima kiriyAguNa abhyAsI, IcchAyogathI tarie re . zrI jinazAsana seviI . 15-19 Page #434 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-15 : gAthA-19-20 caraNapatita vaLI zrAvako, tanudharmA valI jeho re / tehanai jJAna pradhAna chaI, muninai be guNa geho re 5 zrI jinazAsana seviI // 15-20 719 gAthArtha-- caraNasittarI ane karaNasittarI svarUpa cAritranuM AcaraNa karavAnA guNathI jeo rahita che. teo paNa pradhAnapaNe jJAnaguNane jo ArAdhe, to kriyAkaravAnI tIvra abhilASA rUpa guNanA abhyAsavALA te jIvo IcchAyogathI A saMsAra tare che. II 15 19 || cAritrathI (sarvavirati cAritrathI) rahita ane alpadharma (dezaviratidharma)vALA evA je zrAvaka-zrAvikAo che. teone jJAnaguNanI ArAdhanA pradhAna che. ane sarvaviratidhara munimahAtmAone banne guNo ArAdhavA yogya che. // 15-20 // Tabo- jJAna ne caraNa te cAritra, tehanA guNathI je hINA prANI che. tehane saMsAra samudra taravo durlabha chaI, mATaI ja jJAnanuM pradhAnatApaNuM AdarIU. yataH kartumiccho: zrutArthasya, jJAnino'pi pramAdinaH / kAlAdivikalo yoga:, icchAyoga sa ucyate // 1 // itIcchAyogalakSaNaM lalitavistarAdau / Ima kriyAno je yoga, tapa je guNa, tehano abhyAsa karIne IcchAyoge taraI-bhavArNava prataU. || 15-19 // caraNapatita-cAstri rahita, ehavo zrAvaka valI, te tanudharmA hoIM, laghudharmAbhyAsI hoI, tehane paNi jJAna, tehi ja pradhAna chaI, munine to beI cAritra = kriyA sahita ane jJAna e beu padArtha mukhya chaI. atra gAvAthA-- daMsaNapakkho sAvaya, carittabhaTThe ya maMdadhamme ya / daMsaNacarittapakkho, samaNe paralogakaMkhimmi // 1 // iti vacanAt jJAna pradhAnatvamAdaraNIyam iti bhAvaH // 15-20 // vivecana- jJAnaguNa jIvanamAM vasAvavo atyanta jarUrI che. te guNa AtmAnI pariNatine nirmaLa karanAra che. tenAthI kALAntare avazya cAritra ane kriyAno yoga Page #435 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 720 DhALa-15 3 gAthA-19-20 dravya-guNa-paryAyano rAsa Ave che. ane jyAM sudhI cAritra tathA kriyAyoga na Ave tyAM sudhI paNa tenA virahanI vedanA thatI rahI che. mATe jIvanamAM jJAnaguNa avazya Adaravo. te upara bhAra muktAM A be gAthAmAM jaNAve che ke-- jJAna ne caraNa - te cAritra, tehanA guNathI je hINA prANI che. tehane saMsArasamudra taravo durlabha chai, mATai ja jJAnanuM pradhAnapaNuM AdarIiM. yataH - kartumiccho: zrutArthasya, jJAnino'pi pramAdinaH / kAlAdivikalo yogaH, icchAyogaH sa ucyate // 1 // itIcchAyogalakSaNaM lalitavistarAdau / ima kriyAno je yoga, tadrUpa je guNa, tehano abhyAsa karIne icchAyoge triimavALava pratarUM | -1 | je jIvo jJAnaguNa ane caraNa eTale cAritraguNa A banne guNothI rahita che. jJAnAvaraNIya ane mohanIyakarmanI tIvratAthI je AtmAo A banne guNo prApta karI zakatA nathI. teothI A saMsAra samudra tarAvo duSkara che. te mATe A banne guNo to avazya meLavavA ja joIe, paraMtu pramAdAdithI sUkSmakriyAvidhinuM anusaraNa kadAca na thaI zakatuM hoya, to paNa jJAnaguNano to pradhAnapaNe avazya Adara karavo ja joIe. kAraNa ke jJAnaguNa AtmAnA pariNAmanI dhArAne nirmaLa karanAra che. zakti anusAra alpa cAritra ane alpakriyAmArga paNa lAvanAra che. je je kriyA yoga jIvanamAM na AvI zake, tenI AcaraNA karavAnI paNa tIvra jhaMkhanA karAvanAra che. nirmaLa evA IcchAnA yogathI paNa A jIva saMsAra tare che. zrI lalitavistarAmAM pUjyapAda zrI haribhadrasUrijIe kahyuM che ke dharma karavAnI IcchAvALA, zAstronA artho jeNe jANyA che evA, ane je jJAnavaMta che. chatAM paNa pramAdavALA che. evA jIvano "hrAne viLaN bahumALe" ItyAdi gAthAmAM kahelI vidhithI vikala eTale kaMIka avidhidoSavALo, khAmIvALo paNa je dharmayoga che. te icchAyoga kahevAya che. (dharmakaravAnI prabaLa IcchAvALo je yoga che te IcchAyoga kahevAya che.) zrI yogadRSTisamuccaya gAthA 3 mAM paNa A ja hakikata zrI haribhadrasUrijI mahArAjazrIe lakhI che. A pramANe uttamottama dharmanI kriyA karavAnA Azaya svarUpa je mAnasika pariNAmAtmaka AtmAno guNa che. teno vAraMvAra abhyAsa karIne AvI Page #436 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-15 : gAthA-19-20 721 ratnatrayInI ArAdhanA-sAdhanA karavAnI prabaLa IcchA dvArA eTale ke IcchAyoga dvArA A jIva bhavArNava (pratiruM) pratye taravAnuM kArya kare che. arthAt saMsArasAgara tarI jAya che. 264 || ___ caraNapatita-cAritrarahita, ehavoM zrAvaka valI, te tanudharmA hoi, laghudharmAbhyAsI hoi, tehane paNi jJAna, tehi ja pradhAna chai. munine to bei cAritra - kriyA sahita ane jJAna, e beDa padArtha mukhya chaI. atra Avazyaka gAthA daMsaNapakkho sAvaya, carittabhaTTe ya maMdadhamme ya / daMsaNacarittapakkho, samaNe paraloka kaMkhimmi // 1 // iti vacanAd jJAna pradhAnatvamAdaraNIyam iti bhAvaH // 15-20 // zrAvaka-zrAvikAnA jIvanamAM sarvavirati cAritraguNa nathI. tethI caraNapatita eTale ke sarvavirati cAritrathI rahita evA che je zrAvaka zrAvikA che. te jIvo tanudharmA che. alpadharmavALA che. eTale ke bhale sarvatyAga nathI. to paNa alpatyAgamaya dharma temanA jIvanamAM paNa che. laghudharmano abhyAsa karatAM karatAM AgaLa vadhavAnI umedavALA che. sarvatyAganA lakSyavALA che. paraMtu teonA sAMsArika jIvanamAM AjIvikA calAvavA mATe, ane parivAranuM pAlanapoSaNa karavA mATe ghaNo samaya temAM ja jato hovAthI muninA jevo kriyAmArga teo AcarI zakatA nathI. paraMtu bacatA samayamAM AtmapariNatine vairAgyamArge vadhArene vadhAre laI javA mATe teone mATe je jJAnamArga che. teha ja pradhAna che. niraMtara sanzAstronuM vAMcana karavuM jarUrI che. niraMtara zAstronuM vAMcana-ciMtana-ane manana manane viSayabhogothI anAsakta banAvanAra che. vizeSa karIne tyAgamArgamAM joDanAra che. ane vairAgyamArganI vRddhi karanAra che. tethI bhale kriyAyoga nyUna hoya, to paNa zrAvaka-zrAvikAne jJAnayoga pradhAnapaNe AdaravA yogya che. munijIvanavALA sAdhu-sAdhvIjIne 23 = banne AdaravAM joIe. eka kriyA sahita sarvatyAgavALuM cAritra, ane bIjo jJAnayoga, A veDa = bane munijIvanamAM pradhAnapaNe AdaravA yogya che. kAraNake yogya avasare sAdhu jIvanane ucita dharma kriyA karyA bAda zeSa saghaLo samaya svAdhyAyamAM-vAcanA levA-devAmAM ja gALavo joIe. jJAnaguNamAM ramaNatA e ja sAdhujIvananuM kartavya che. AraMbha-samAraMbhavALA bAhyavyavahAromAM joDAvuM te ucita nathI. zubhavyavahAro paNa zuddhatAnA ArAdhakane ane Page #437 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 722 DhALa-15 : gAthA-21 dravya-guNa-paryAyano rAsa AraMbha samAraMbhanA tyAgIne upAdeya hotA nathI. tethI sAdhu-sAdhvIjIne sAdhudharmano kriyAmArga ane jJAnamArga A ja ArAdhavAnuM che. zrI AvazyakasUtramAM A pramANe kahyuM che. te gAthA 729 mA pAnA upara nIce lakhelI che. tyAMthI joI levI zrAvaka darzanaguNano (samyaktvaguNano) pakSapAtI che. mAtra cAritra yogathI rahita che. tethI ja te maMdadharmI che. paraMtu paralokanA hitanI icchAvALA muninA jIvanamAM to darzana ane cAritra ema banneno pakSapAta hoya che." A gAthA AvazyakasUtranA trIjA vaMdana adhyayananI 1165mI gAthA che. A pramANenA aneka zAstravacano hovAthI jJAna e dIpakanI jema prakAza ApanAra ane taravAno sAco mArga batAvanAra hovAthI pradhAnapaNe AdaravA jevuM che. ripI AvazyakamAMhiM bhAkhiuM, tiNi grahI jJAna pradhAno re ! AcaraNApathi cAlatAM, lahii jasa bahumAno re || zrI jinazAsana seviDa / 15-21 | gAthArtha-AvazyakasUtramAM (pravacanakAramAM) A vAta kahelI che. teNe kAraNe jJAnaguNane pradhAnapaNe jIvanamAM lAvavo, ane jJAnapramANe uttama AcaraNAnA (kriyAnA) mArgamAM cAlatAM A jIva jagatamAM yaza ane bahumAna avazya pAme ja che. te 15-21 || Tabo- Avazyaka sUtra mAMhe. kahiuM chai, pravacana dvAre prarUpyuM che. teNe grahyuM jJAne, pradhAnatva paNuM "jJAnameva para mokSa." ti vavanAt AcaraNA patha te zuddhamAge, te AcaraNA kriyA vyavahArarUpa mArge cAlatAM, lahIye-pAmII, yaza ane bahumAna Ihaloke, paraloke sarvathAnIke aneka jJAnano abhyAsaka prANI saghale pUjAI. yataH zro: vidvattvaM ca nRpatvaM ca, naiva tulyaM kadAcana / svadeze pUjyate rAjA, vidvAn sarvatra pUjyate // 1 // valIpatita kAyo'pi, kartavyaH zrutasaMgrahaH / tatra nino yAni, yatra yAtti vakRtA. 5 2 25-che vivecana- jJAnaguNa jIvanamAM viveka lAvanAra che. daSTi badalanAra che. bhogamAMthI citta uThAvIne tyAga-vairAgya tarapha preraNA ApanAra che. mAnavabhavamAM ja zAstrIyajJAna maLavuM zakya che. anyabhavomAM A guNanI prApti azakya che. tethI jJAnanI pradhAnatA mahApuruSoe jaNAvelI che. Page #438 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-15 : gAthA-21 723 AvazyakasUtramAhe kahiuM chaiM, pravacanadvAre prarupyu che. teNe grayuM jJAne pradhAnatvapaNuM, "jJAnameva paraM mokSaH" iti vacanAt AcaraNA patha, te zuddhamArgo, te AcaraNA kriyA vyavahArarUpa mArge cAlatAM, lahIye pAmIi, yaza ane bahumAna ihaloke, paralokesarvathAnIke. aneka jJAnano abhyAsaka prANI saghaleM pUjAi. yataH lokaH uparanI vasamI gAthAmAM "vaMsaUpavo sava" padavALI AvazyakasUtranA pravacanakAramAM trIjA adhyayananI 1165mI gAthAmAM spaSTapaNe kaheluM che. tyAM cokhkhA zabdomAM prarUpaNA karI che ke zrAvakajIvanamAM bAhyavyavasAya savizeSa hovAthI tenudharmatA che. mATe jJAnaguNa pradhAnatAe Adaravo. ane sAdhujIvanamAM sarvatyAga hovAthI bAhya vyavasAya na hovAthI jJAna ane kriyA ema ubhayamArga savizeSe Adaravo joIe. te kAraNe karIne jJAnaguNamAM pradhAnapaNuM grahaNa karAyuM che. arthAt samajAya che ke "jJAna sarvaguNomAM pradhAnaguNa che" "jJAnameva ja mokSa " A vacana paNa jJAnaguNanI pradhAnatA sUcave che. Ama jJAnaguNa meLavIne buddhine sanmArge vALIne vivekapUrvaka dharmanI kriyAo saMbaMdhI AcaraNAne AcaravArUpa je zuddhamAge che. AtmAnuM kalyANa karanArA je mArgo che. te AcaraNA AcaravA svarUpa kriyA karavAno je vyavahAra che. te vyavahAra rUpa zuddha mArge cAlatAM A lokamAM ane paralokamAM ema bane lokamAM tathA sarvasthAnakomAM A jIva yaza ane bahumAna pAme che. je kAraNathI nIti zAstromAM paNa kahyuM che ke vidvattvaM ca nRpatvaM ca, naiva tulyaM kadAcana / svadeze pUjyate rAjA, vidvAn sarvatra pUjyate // 1 // valI-palitakAyo'pi, kartavyaH zrutasaMgrahaH / na taMtra zanino yAtti, yatra yAnti duzrutA che 2 | | 21-22 . vidvAnapaNuM ane rAjApaNuM kyAreya paNa tulya nathI, rAjA potAnA dezamAM ja pUjAya che. ane vidvAna sarva ThekANe pUjAya che. || 1 || zarIranI cAmaDImAM karacalIyo paDI hoya ane dhoLAvALa vALI kAyA thaI hoya chatAM paNa zAstrAbhyAsa karavo joIe. kAraNa ke dhanavAna loko tyAM pahoMcI zakatA nathI ke jyAM bahuzrutapuruSo jAya che. ahIM 21mI mUlagAthAnI chellI paMktimAM nava zabdano prayoga karIne graMthakArazrIe potAnuM garbhita rIte nAma paNa sUcavyuM che. me 266 || paMdaramI DhALa samApta Page #439 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa - soLamI Atama ArthinaI arthi prAkRta vANI / Ima e maI kIdhI hiyaDaI ulaTa ANI / mithyArdaSTinai ehamAM mati muMjhANI / samyagdaSTine lAge sAkaravANI / / 16-1 11 gAthArtha- AtmArthI jIvonA upakAra arthe A pramANe A graMtha haiyAmAM utsAha lAvIne meM prAkRta vANImAM (gujarAtI bhASAmAM-prakRtigata (janmasiddha) bhASAmAM) racyo che. mithyAdRSTi jIvonI A graMthamAM mati muMjhAya che. paraMtu samyagdaSTijIvone A graMtha sAkara jevI mIThI vANIvALo hoya tema lAge che. // 16-1 || Tabo- have ziSya prazna kara N cha, je he svAmi ! ehavo jJAnamArga dRDhyo, to prAkRtavANIu kima grantha kIdho ? guru kahe che. praznottarapratye, AtmArthI je prANI jJAnarUci, ata va-mokSArthine arthi-arthe, e meM prAkRtavANIu racanA kIdhI chaIM, samyak prakAre bodhArthe, yata: jAvaM gIrvANabhASAsu, vizeSabuddhistathApi bhASArasalampaTo'ham / yathA surANAmamRtaM pradhAnaM divyAGganAnAmadharAsave ruciH // 1 // punarapi bAlastrImandamUrkhANAM, nRNAM cAritrakAGkSiNAm / anuprajJArtha tatvajJa, siddhAntaH prAta: taH // ph // prakRtiH saMskRtam tasmAd bhavam prAkRtam iti vyutpattiH mithyAtvI te ajJAnI prANI, samaktidRSTine e sAkara vANI = sAkara samAna miThAsanI deNahArI, ehavI vANI chai. mithyAtvI te rogasahita chai, tehane rogakArI, rucivaMtane hitakArI. || 16-1 | vivecana- A dravya guNa paryAyanA rAsanI racanA" kevI che ? te viSe graMthakArazrI keTalIka vAta A soLamI DhALamAM samajAve che. Page #440 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-16 : gAthA-1 725 have ziSya prazna karai chai je-he svAmi ! ehavo jJAnamArga dRDhayo to prAkRtavANIiM kima grantha kIdho ? guru kahe che - praznottara pratye, AtmArthI je prANI jJAnaruci, ata eva mokSArthine arthi = arthe, e meM prAkRtavANIiM racanA kIdhI chai, samyak prakAre bodhArthe yataH have koI ziSya graMthakArazrIne Avo prazna kare che ke te svAmin ! pUrvenI paMdaramI DhALamAM tame "jJAnaguNanI mahattAnuM varNana" bahu suMdara karyuM che. ane temAM paNa dravyAnuyoganuM jJAna atizaya Avazyaka ane durbodha hoya che. ema kahyuM che. to pachI AvA prakAranA uMcA viSayane samajAvanArA A mahAgraMthanI racanA to RSimunionI janmasiddha saMskRta-ardhamAgadhI jevI bhASAmAM karavI joIe, tevI viziSTa bhASAmAM racanA na karatAM, Avo suMdara A jJAnamArga (batAvanAro mahAgraMtha) je banAvyo, te prAkRtavANImAM (cAlu sAmAnya bhASAmAM eTale ke gujarAtI bhASAmAM) kema grantha racyo che ? uttara- Avo prazna puchanArA ziSya pratye gurujI uttara kahe che. ke jeo AtmArthI che. eTale ke jJAna meLavavAnI rucivALA che. A ja kAraNathI mokSanA sAcA arthI che. tevA prakAranA sarva jIvonA arthe AvA gaMbhIrabhAvovALI racanA meM prAkRtavANImAM (cAlu bhASAmAM, gujarAtI bhASAmAM) karI che. ke jethI te jIvone saraLa rIte samyaprakAre bodha thAya. A mATe A racanA saMskRta-prAkRtamAM na racatAM cAlubhASAmAM karI che. bhASAnA ajANa evA bAla jIvonA upakAra arthe A racanA gujarAtI bhASAmAM karI che. je kAraNathI kahyuM che ke zrAvyuM gIrvANabhASAsu, vizeSabuddhistathApi bhASArasalampaTo'ham / yathA surANAmamRtaM pradhAnaM, divyAGganAnAmadharAsave ruciH // 1 // punarapi-. vArta-strI-ma-mULa, 7 vAritra vArikSam | manuSArtha tatvaH siddhAntaH prAtaH vRtaH || 8 || prakRtiH saMskRtam, tasmAt bhavam-prAkRtam iti vyutpattiH saMskRta bhASA e ziSTa ane saMskAravALI bhASA che. RSimuniomAM janmajAta vaNAyelI ane anekaprakAranA alaMkArAdithI bharelI bhASA che. tevA prakAranI gIrvANabhASAmAM (saMskRta bhASAmAM) je mahAtmA puruSo sAhitya racanA kare che. te viziSTabuddhivALA ane zAstrakAra Adi kahevAya che. to paNa huM mArI (janmajAta-cAlu) gujarAtI bhASAnA rasamAM ja ghaNo laMpaTa chuM. eTale ke gujarAtI bhASAmAM sAhityanI Page #441 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 726 DhALa-16 : gAthA-2 dravya-guNa-paryAyano rAsa racanA karavAnA rasavALo chuM. jema devone amRtarasanuM pAna janmathI ja pradhAnapaNe prApta thayela hoya che. to paNa devAMganAonA adhararasanuM pAna (hoThanI sAthe cuMbana) karavAmAM teone je AnaMda maLe che. tevo AnaMda anyatra amRtapAnamAM paNa maLato nathI. tethI temAM ja rUci che. temAM mane mArI bhASAmAM ja gAvAno rasa vadhAre che. tathA vaLI anya zAstromAM paNa kahyuM che ke bALaka-strIvarga, mandabuddhijIvo, murkha jIvo tathA cAritranI IcchAvALA alpajJa puruSonA upakAra mATe tattvajJapuruSo vaDe Agama zAstro prAkRta bhASAmAM racAyAM che." ahIM pravRtta zabdano artha A pramANe jANavo. pravRti eTale saMskRta bhASA, temAMthI banelI eTale niyamo lAgIne varNAntara thavArUpe rUpAntara thayelI je bhASA te prAkRtabhASA kahevAya che. mithyAtvI-te ajJAnI prANI, samakitadRSTine e sAkara vANI-sAkarasamAna miThAsanI deNahArI ehavI vANI chai, mithyAtvI te rogasahita chai, tehane rogakArI, rivaMtane hitavArI 26-| je je mithyAtvI jIvo che. eTale ke mithyAtvamohanA udayavALA hovAthI ajJAnI (mithyAjJAnI) jIvo che. teonI buddhi A graMtha bhaNavAmAM muMjhAya che. kAraNa ke pote mAnelA ekAntavAdanA haThAgrahanA kAraNe bhedabheda astinAsti Adi ubhaya svarUpavALA syAdvAdasiddhAnto samajavAmAM teonI buddhi kAma karatI nathI. jyAre je samyagdaSTi jIvo che. teone A graMtha, sAkaravANI = sAkaranA jevI mIThAsane ApanArI, evI A vANI lAge che. rogIne sAkara kaDavI lAge ane nirogIne sAkara mIThI lAge, temAM sAkarano doSa nathI. paNa rogInuM zarIra rogavALuM che. te rogano doSa che. tema mithyAtvI jIva (mithyAvAsanA rU5) roga sahita che. ane samyagdaSTi jIva (mithyAvAsanArUpa) rogathI rahita che. arthAt nirogI che. tethI eka sarakhI samAna vANI paNa eka ne rogakArI ane bIjAne hitakArI bane che. 267 che. guru pAsaI zIkhI, artha ehanA jANI ! tehanaI e dejyo, jehanI mati navi kANI laghune naya detAM, hoI arthanI hANI | yogadaSTi samuccaye, ehavI rIti vakhANI | 16-2 . Page #442 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-16 : gAthA-2 gAthArtha- uttamagItArtha guru pAse A rAsanA artho besADIne jANI levA. tyArabAda tevA jIvone bhaNAvajo ke je jIvonI mati kANI (tuccha) na hoya, tuccha buddhivALAne naya (gaMbhIravAto) bhaNAvatAM arthanI hAni thAya, (uMcI vastunI kiMmata ghaTe.) AvI rIti zrI yogadRSTisamuccayamAM kahelI che. e 16-2 // Tabo- eTalA mATe sadguru pAse-gItArtha saMge, ehanA artha samajIne levA, jima guru adatta e doSa na lAgaI, zuddha vANI, te gurusevAI prasanna thAI. tehane = tehavA prANIne e zAstrArtha Apavo, jehanI mati kANI-chidrALI, na hoI, chidrasahita je prANI, tehane sUtrArtha na devo. kANuM bhAjana te pANImAM rAkhII, tihAM sudhI bharyuM disaI, pache khAlI thAI. ane laghune paNi jayArtha detAM arthanI hANI thAI. te mATe suruci jJAnArthIne ja devo. paNa mUrkhane na ja devo. evI rIta cogadaSTisamuccayagrantha vakhANI chaI, varNavI chaI, haribhadra sUrijIye. I 16-2 ll vivecana- zrI dravya guNa paryAyanA rAsamAM, tathA tevA tevA mahAgraMthomAM kahelI dravyAnuyoganI A vANI mahA amUlya tattva che. aNamola ratnabhUta che. atyanta kiMmatI che. tethI saguru pAsethI ja meLavavI ane pAtra jIvone ja ApavI. evI hitazikSA graMthakArazrI Ape che. etalA mATe sadgurupAse-gItArthasaMge ehanA artha samajIne levA. jima guru adatta e doSa na lAgai, zuddhavANI, te gurusevAi prasanna thAi. vItarAga paramAtmAnI A vANI che. dravyAnuyoganA viSayane samajAvanArI A vANI che. A jinavANI che. vaLI amUlya tattva che. gaMbhIra bhAvo temAM bharelA che. sUkSmabuddhi vinA A saghaLA bhAvo agamya athavA durgamya che. eTalA mATe guru vinayAdi vinA emane ema jAte vAMcIne bhaNI levAno vi5 vicAra na karavo. paraMtu vinaya, vivekAdi guNo sevavApUrvaka tapAdi anuSThAna sevavA sAthe uttama, gItArtha ane saMvega nirveda pariNAmI evA saguru pAse AvA graMthonA artho barAbara samajIne meLavavA (buddhimAM yathArthapaNe ThasAvavA). gurugamathI artho jANanArA abhyAsakane je kAraNe "gura adatta" no doSa na lAge. guru pAsethI bhaNIe to ja vinayAdi guNonuM AcaraNa karavA dvArA gurunI sevA karavAno avasara maLe, ane gurujInI prasannatA Page #443 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 728 DhALa-16 : gAthA-2 dravya-guNa-paryAyano rAsa vadhe, ane gurujInI prasannatAthI temanA mukha dvArA je apUrva vANI nIkaLe te atyA zuddhavANI ane upakAra karanArI ja nIkaLe, te mATe svataMtrapaNe (svacchaMdapaNe) na bhaNatAM gurugamathI gaMbhIra graMtho bhaNavA. tehane-tehavA prANIne e zAstrArtha Apavo, jehanI mati kANI-chidrAlI na hoi, chidra sahita je prANI, tehane sUtrArtha na devo. kANuM bhAjana te pANImAM rAkhIi tihAM sudhI bharyu disai. pache khAlI thAi. A dravyAnuyoga bhaNelA gItArtha guruoe paNa tehane eTale ke tevA prANIone A zAstrArtha bhaNAvavo, ke je zrotAnI mati kANI na hoya, chidro vALI na hoya, eTale ke kutarko karIne uttamabhAvane DoLato na hoya, uDAvato na hoya, uttama ane gaMbhIra bhAvonI majhAka na karato hoya, evA jIvane ja A gaMbhIra bhAvo Apajo. paraMtu jenI mati chidravALI che. eTale ke kANI che. tevA prakAranI azraddhAthI dUSita che. tathA alpajJAnanI mAtrAthI ahaMkArI banelA, kadAgrahI ane avinayAdi bhAvothI bharelA jIvone AvA zAstrArtha bhaNAvavA nahIM. jema chidrayukta bhojanamAM pANI Take nahIM. bharIe to paNa nIkaLI jAya, chidravALuM te bhAjana pANImAM jyAM sudhI rAkhIe, tyAM sudhI ja bhareluM bhareluM dekhAya. pachI (pANIthI bahAra kADho ke turata ja) khAlI thaI jAya. e pramANe kANI (tuccha) mativALA jIvomAM paNa gaMbhIra artho TakatA nathI. kharI jAya che. zrotAvargamAM beThA hoya, tyAM sudhI ja AvA bhAvo Take che. sabhAmAMthI teo jevA uThe che ke turata ja AvA bhAvo teomAMthI nIkaLI jAya che. ane laghune paNi nayArtha detAM arthanI hANI thAi. te mATe-suruci jJAnArthine ja devo. paNa murkhane na ja devo. ehavI rIta yogadRSTisamuccayagranthe chai-varNavI chai, haribhadra kANI buddhivALAne gaMbhIra bhAvo bhaNAvavAthI paheluM eka nukazAna to te thAya che ke vaktAno parizrama niSphaLa jAya che. ane vaLI te laghune (tuccha buddhivALAne) paNa nayArtha (gaMbhIrabhAvo) = naya sApekSa padArthonuM svarUpa ApatAM maMdamatinA kAraNe te samajI na zake, kaMInuM kaMI samaje, vyAmohamAM paDe arthAt dvidhAmAM paDe A bIju nukazAna thAya che. tathA apAtranA hAthamAM uMcu tattva AvatAM tattvanI kiMmata paNa ghaTe che. uMcA arthonI hAni (laghutA) thAya A trIju nukazAna thAya che. Page #444 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-16 : gAthA-2 729 te mATe suruci (sArIruci) vALA ane sAcA jJAnanA arthI jIvone ja bhaNAvajo. paraMtu mUrkhane (ajJAnIne haThAgrahIne-kadAgrahIne) na ja bhaNAvajo. ame ja ekalA Ama kahIe chIe ema nathI. paraMtu pUjyapAdazrI haribhadra sUrijIe paNa zrI yogadRSTisamuccaya nAmanA graMthamAM gAthA226-227-228mAM A vAta spaSTa kahI che. te traNa gAthA A pramANe che. 'naitadvidrattvayo vaLyo, vana tathApi tu | haribhadra idaM prAha, naitebhyo deya AdarAt // 226 // avajJeha kRtAlpApi, yadanarthAya jAyate / atastattpattiAArtha, na punaHrbhAvoSataH // 227 // yogyebhyastu prayatnena, deyo'yaM vidhinA'nvitaiH / mAtmaviheLoO:, zreyovighnaprazAntaye // 228 "' "jo ke A yogagraMthane jANanArA jJAnI mahAtmA puruSo pote svayaM ayogya AtmAne A yogagraMtha ApatA nathI. eTale te mATe mAre kaMI kahevAnuM rahetuM ja nathI. to paNa "ayogya AtmAone A graMtha na Apajo" ema huM haribhadra ghaNA AdarapUrvaka (premapUrvaka) kahuM chuM. // 226 // kAraNa ke AvA yogagraMtho pratye karAyelI thoDI paNa avajJA mahA anartha mATe thAya che. A kAraNathI te ayogyajIvo A graMthonI avajJA karIne akalyANa na pAme, te mATe arthAt avajJA ane akalyANanA parihAra mATe ja huM kahuM chuM ke teone na. Apajo. bAkI hRdayamAM dveSabhAvanA doSathI kaheto nathI. || 227 // mAtsaryabhAvano atyanta tyAga karIne, kalyANakArI kAryomAM AvanArA vighnonI atyanta zAnti mATe, zAstrokta vidhithI yukta evA yogAcAryo vaDe prayatnapUrvaka yogya AtmAone A graMtha apAo. // 228 // A pramANe yogadRSTisamuccaya nAmanA graMthanI sAkSI ApIne paNa kahe che ke kANI mativALAne AvA gaMbhIrabhAvo na Apazo. // 268 // sAmAnya ma jANo, e to jina brahmANI / bhalI pari sAMbhalo, tattva rayaNanI khANI / Page #445 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 730 DhALa-16 : gAthA-3 dravya-guNa-paryAyano rAsa e zubhamati mAtA, durmati velI kRpANI | e zivasukha sura taru phala rasAsvAda nisANI che 16-3 || gAthArtha- A dravyAnuyogane samajAvanArI vItarAga paramAtmAnI vANI sAmAnya che. ema na jANo. A to sAkSAt jinezvara bhagavAnanI brahmANI che. (vANI che) sAvadhAnatA pUrvaka sAMbhaLo. A to tattvorUpI ratnonI khANa che. A vANI zubhamatinI mAtA (janma ApanArI) che. ane durmatirUpI velaDIne kApavAmAM kuhADI samAna che. A vANI muktinAM sukharUpI kalpavRkSonAM phaLonA rasAsvAdanI nizAnI rUpa che. ll16-all bo- ane A nayArtha vyAkhyAnane "sAmAnya" ema ma jANo. e to jinapraNIta brahmANI. yataH bhagavatI zrImalena brahathI kSiuiolirA, sI brahmANI ityucyate. bhalIpari sAMbhalo, dhArI, tajvarUpa je rana, tehanI e khANI chai, utpattisthAnaka chaI. e zubhamati=bhalI je mati. temanI mAtA chaI. rUDI matinI prasavanahArI. dUramati-mithyAtvAdi, tarUpa je velI, tehane chedavAne kRpANI tulya chaI. e zivasukha te mokSasukha, taepa je surataru = kalpavRkSa, tehanA je phaLa, tehano je svAda, tehanI nizAnI chaI. yAdagIrI chaI mokSasukhanI. II 16-3 II vivecana- vItarAga paramAtmAnI A vANI kevI che ? te upara ja vadhAre spaSTatA kare che. A vANI "sAmAnya" che. ema na jANo. paraMtu amUlya ratnonI khANa che. tethI sAvadhAnatA pUrvaka sAMbhaLavA jevI che. ane A nayArtha vyAkhyAnane "sAmAnya" ema ma jANo, e to jinapraNIta brahmANI. yataH bhagavatA zrI RSabhadevena brAhmayA dakSiNakareNopadiSTA, sA brahmANI ityucyate, tathA vaLI nayonA arthavALA A vyAkhyAnane "A to sAmAnya vyAkhyAna che" arthAt "sAdhAraNa vastu che" tuccha vastu che Ama na jANo, nayonI vAto bahu ja uMDANa pUrvakanI hoya che. temAM gaMbhIra abhyAsa hovo jarUrI che. upara uparathI samajatAM adhakacarU ja samajAya che ane tethI zaMkAzIlatA ja rahe che. tathA upara uparathI joI javAthI badhu ja AvaDI gayuM che ema mAnI levAthI ajJAnatA ja rahe Page #446 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-16 : gAthA-3 731 che. pote yathArtha sAcA tattvathI vaMcita rahe che. tathA pote ja yathArthatattva na pAmavAthI bIjA jIvone jyAre bhaNAve che. tyAre te jIva sAcu tattva ApI zakatA nathI, tethI temanI pAseno zrotAvarga vyAmohamAM (dvidhAmAM) paDe che. A vANI jinezvara paramAtmAthI praNIta evI vANI che. tethI tene "brahmANI" kahevAya che. bhagavAna zrI RSabhadeva prabhue pote potAnA jamaNA hAtha vaDe brAhmIne A vANI zIkhavADI hatI tathA te vANImAM saghaLuM jJAna ApyuM hatuM. tethI A vANI upara tathA temAM samajAvAtA nayonA artho upara hRdayathI ghaNu ja bahumAna karo. tenAM rahasyone samajavA yathAzakti prayatna karo. hArdika pUjyabhAva pUrvaka abhyAsa karavA prayatnazIla bano. __ bhalIpari sAMbhalo-dhAro, tattvarUpa je ratna, tehanI e khANI chai, utpattisthAnaka chai. e zubhamati = bhalI je mati, tehanI mAtA chai. ruDI matinI prasavanahArI, duramatimithyAtvAdi, tadpa je velI, tehane chedavAne kRpANI tulya chai. e zivasukha, te mokSasukha, tadrupa je surataru = kalpavRkSa, tehanA je phala, tehano je AsvAda, tehanI nizAnI chai, yAdagIrI char3a mokSasukhanI // 16-3 // A vANImAM tatvarUpI ghaNAM rano bharelAM che. tethI ghaNI ja sAvadhAnI pUrvaka sAMbhaLo, A nayonA arthane samajAvanArI dravyAnuyogavALI je vANI che. te tattvarUpa - ratnonI khANa che. eTale ke jema aneka hIrA mANeka motI panA vigere jhaverAtanuM utpattisthAna khANa hoya che. eTale hIrA mANeka Adi te khANamAMthI nIkaLe che. tema A vANI paNa AdhyAtmika tattvonuM utpattisthAnaka che. tathA A vANI zubhamatine eTale ke bhalI evI je buddhi, tene utpanna karanArI che. tethI mAtAtulya che. jema mAtA saMtAnane janma Ape che. tema A vANI zubhamatine prasavaNa karanArI che. tathA utpanna thayelI zubhamatine dinapratidina puSTa karanArI ane vRddhi karanArI che. A dravyAnuyoganI vANI zubhamatine janma ApanArI, puSTi karanArI ane vRddhi karanArI che. tathA anAdikAlathI AtmAnI sAthe lAgelI je durmati=eTale ke mithyAtvAdinI vAsanAvALI duSTabuddhi che. te rUpa je velaDI ugelI che. tene chedavAmAM kuhADI samAna che. jema kuhADI velaDIne chede che tema A vANI durmatine chede che. (PI) 24 Page #447 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-16 : gAthA--4 dravya-guNa-paryAyano rAsa tathA zivasukha eTale ke sarvakarmonA kSaya janya je mokSasukha che te mokSanA sukhasvarUpa je surataru che. eTale ke kalpavRkSa che. te kalpavRkSanAM je phaLo che. te phaLono je AsvAda che. te AsvAdanI nizAnI tulya A vANI che. jema kalpavRkSanAM phalono AsvAda je jIvoe mANyo hoya, te jIvone lonA AsvAdaveLAe to AnaMda hoya che. paraMtu te AsvAda jyAre smaraNamAM Ave che. tyAre paNa te jIvone AnaMda thAya che. tevI ja rIte A vANInuM zravaNa mokSasukha svarUpa kalpavRkSonA phaLonA AsvAdanI yAda tAjI karAvanAru che. // 269 // 732 ehanaI supasAyaI, ubhA joDI pANi / sevaI nara-kinnara, vidyAdhara pavi-pANi e amiyardaSTithI, jehanI mati siMcANI / temAMhi ullasaI, suruci velI karamANI || 16-4 || gAthArtha- A vANInI kRpA jenA upara varase che. te mahAtmA puruSonI sAme manuSyo, vyaMtaro, vidyAdharo, ane Indro paNa be hAtha joDIne ubhA rahyA chatA sevA kare che. je AtmAonI mati (buddhi), A amRtadRSTi svarUpa vANIthI siMcAI che. te AtmAomAM karamAI gayelI samyak rUci svarUpa velaDI turata ja navapallavita thAya che. = = Tabo- ehane supasAyaI, ehanA-vANInA prasAdathI, ubhA, pANi joDI hAtha joDI, sevA kare che. sevAmAM bhaktivaMta na = te cakravartyAdika, vinara te vyaMtarAdi, vidhAdharAdika, ane vipALi : indra pramukha, keI devatAnI koDAnukoDI, e amRtadRSTithI je bhavyaprANI buddhimaMtanI, mati siMcANI, te mati nava pallava paNAne pAmI, tehamAMhe = tehanA hRdayakamalamAMhe ullAsa pAmI bhalI ruci rUpa je velI, Age-mithyAtvAdi saMsarge karamANI huMtI, paNi zuddha naiyAyikI vANI sAMbhaLIne ullAsa pAmII chaI. II 16-4 || vivecana- aneka nayothI bharelI paramAtmAnI syAdvAdayukta A vANI kevI che. tenuM mAna-bahumAna karatAM jaNAve che ke-- ehane supasAyai, ehanA - vANInA prasAdathI, ubhA, pANi joDI sevA kare che. sevAmAM bhaktivaMta nara vidyAdharAdika, ane pavipANi = = = = hAtha noDI, te cakravartyAdika, kinnara te vyaMtarAdi, = indra pramukha, kei devatAnI koDAnukoDI. Page #448 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-16 : gAthA-5 733 A nayArtha bharelI vANInA suprasAdathI ja eTale ke vItarAga paramAtmAnI A vANInI je je AtmAo upara kRpA varase che. ane jenA haiyAmAM A vANI barAbara besI jAya che. samajAI jAya che. tenI sAme nara eTale cakravartI Adi rAjA mahArAjAo, vinara eTale vyaMtarAdi devadevIo, vidyAdharAdi zreSTha manuSyo, ane vipaLa (vajaratna che hAthamAM jene evA) Indra-upendra vigere moTA zaktisaMpanna devo paNa ubhA ubhA be hAtha joDIne sevA kare che. sevAmAM bhaktivALA thaIne joDAI jAya che eka-be-pAMca pacIsa devo nahIM. paraMtu devonI keTalIya koDAnukoDInI saMkhyA bhaktibhAva pUrvaka sevA karavAmAM layalIna bane che. bhaktimAM joDAnAra te cakravartI manuSyo, vyaMtaro ane devo to ema mAne che ke AvA jJAnI gItArtha mahAtmAnI sevA karavAno mahAmulyo avasara amane pharIthI kyAre maLavAno che ? vItarAga paramAtmAnI vANIno Avo anupama prabhAva che. ke A vANI jemAM pariNata thaI che. te mahAtmA puruSanI devendra ane narendro paNa hAtha joDI page paDIne sevA kare che. ATalI mahAna A vANI che. e amRtadRSTithI je bhavyaprANI buddhimaMtanI, mati siMcANI, te mati nava pallavapaNAne pAmI, tehamAMhe =tehanA hRdayakamalamAMhe ullAsa pAmI bhalI rucirUpa je velI, Age-mithyAtvAdi saMsarge karamANI huMtI, paNi zuddha naiyAyikI vANI sAMbhalIne 3nA pADuM cha. 26-4 / je je buddhimAna bhavya AtmAonI mati A vItarAgavANInA zravaNa rUpa amRtathI siMcANI che. te mahAtmA puruSonI mati, eTale ke karamAI gayelI samyakatvarUpI latA navapallavita thAya che. sArAMza ke je mahAtmAonI buddhi, niyonA arthothI bharelI A vANInA zravaNarUpa amRtathI siMcANI che. te mahAtmAonI mati ane te svarUpe rahelI samyakatva rUpI latA turata ja navapallavitapaNAne pAme che. eTale ke teonA hRdayarUpI kamalamAM bhalI rUci rUpa (surucirUpa) je velaDI che ke je velaDI AgaLanA kALamAM (bhUtakALamAM) mithyAtvIguru, mithyAtvI loko, ane mithyAtvI zAstronA saMparkathI karamAI gaI hatI, te velaDI have (zuddha naiyAyikI=) zuddha arthAt nirdoSa evI tathA nyAyayukta A vitarAgavANI sAMbhaLIne ullAsa pAmanAra (navapallavita thanAra) bane che. te 270 || bahu bhAva ehanA jANaI kevalanANI | saMkhevaI e to gurumukhathI kahavANI | (PI) 24-e Page #449 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 734 DhALa-16 : gAthA-5 dravya-guNa-paryAyano rAsa ehathI saMbhArI jinaguNa zreNI suhANI | vacanAnuSThAnAM samApatti paramANI 5 16-5 gAthArtha- A vANInA bahubhAvo to kevalajJAnI paramAtmA ja jANe che. paraMtu gurumukhathI meM je A vANI jANI che. te saMkSepa karIne A graMtharUpe kahI che. (racI che.) A vANI (ne niraMtara vAgoLavA) thI ja saubhAgyazALI evI jinezvaraparamAtmAnA guNonI zreNI smRtigocara thAya che. ane tenA dvArA vacanAnuSThAna vaDe "samApatti" dazAnI prApti thAya che. tethI A ja vANI pramANayukta che. / 16-5 | - Tabo- ehanA bahubhAva chaI, te kevalajJAnI, tehi ja ehanA bhAva saMpUrNa jANaI, paNi sAmAnya chadmastha jIva ehanA bhAva saMpUrNa na jANaI, te mATaI saMkSepathI e me gurumukhathI sAMbhaLI hatI, tehavI kahavANI kahatAM-vacanavargaNAI AvI, tima kahaI chaI. ehi ja dravyAnuyoga vicAre kriyA mArgamAMhe paNi-Adi pravartaka bhagavaMta dhyAne bhagavaMtasamApatti huI, teNe karI kriyA sAphalya hoI, vatte 2 asmin hRdayasthe sati, hRdayasthastattvato munIndraH / iti hRdayasthite ca tasmin, niyamAtsarvArthasiddhiH // 1 // cintAmaNiH paro'sau, teneyaM bhavati samarasApattiH / saiveha yogimAtA, nirvANaphalA budhaiH proktA // 2 // samApattilakSaNaM cedammaNerivAbhijAtasya, kSINavRtterasaMzayam / tAtsthyAttadaJjanatvAcca, samApattiH prakIrtitA // 1 // vacanAnuSThAnai samApatti paNi pramANa caDhI (?) II 16-5 II vivecana- A nayArtha bharelI vANI kevI che. te samajAve che. ehanA bahubhAva chai, te kevalajJAnI, tehi ja ehanA bhAvasaMpUrNa jANaiM, paNi sAmAnya chadmastha jIva ehanA bhAva saMpUrNa na jANai. te mATaI saMkSepathI e meM gurumukhathI sAMbhalI hatI, tehavI kahavANI- kahatAM vacanavargaNAI AvI, tima kahai chai. ehi ja dravyAnuyoga vicAre kriyAmArgamAMhe paNi-Adi pravartaka bhagavaMta dhyAne bhagavaMta samApatti hui. teNe karI kriyAsAphalya hoi. uktaM ca Page #450 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-16 : gAthA-5 735 nyAya-nItithI bharelI, aneka naya sApekSa, pUrvApara aviruddha ane yathArtha evI A vANImAM bahu bhAvo bharelA che. paraMtu A vANInA je bahubhAvo che. te to je kevalajJAnI puruSo che. te ja A vANInA saMpUrNabhAvo jANe che. anaMtAnaMta bhAvo sarvajJa paramAtmA ja jANI zake che. paraMtu sAmAnya evA chaghastha jIvo A vANInA saMpUrNa bhAvo jANI zakatA nathI. Ama hovAthI huM tathA mArA guru ema ame banne paNa chaghastha chIe, eTale sarva bhAvo to ame paNa jANI zakatA nathI. to paNa meM mArA guru pAsethI (guruparaMparAthI) teonA mukhe jeTalA bhAvo bharelI A vANI sAMbhaLI che. e vANI saMkSepamAM meM ahIM kahI che. gujarAtI bhASAmAM gAthArUpe racI che. eTale ke gurumukhathI (guruvarganA mukhathI) vacanavargaNA dvArA (bhASA dvArA) je mArI pAse AvI, te ja vANI meM ahIM graMtharUpe kahI che. svacchaMdapaNe mArI potAnI mati pramANe kaMI vAta kahI nathI. guruparaMparAe AvelI ja dravyAnuyoganI A vAta meM kahI che. je je mahAtmAo kriyAmArgamAM vadhAre vadhAre pravartamAna che. teo paNa diga-A dravyAnuyoganA ja vicAromAM jyAre uMDA utare che. te dravyAnuyoga dvArA gaMbhIra bhAvo jyAre jANe che. tyAre ja A vANInA Adya pravartaka evA bhagavaMtanuM dhyAna karatAM karatAM bhagavaMtanI sAthe "samApatti" dazA pAme che. eTale ke A vANInA Adya pravartaka evA saghaLA tIrthakaradevonuM dhyAna karatAM teonI sAthe ekalInatAne pAme che. kAraNake AvA prakAranA A dravyAnuyogane kevalajJAnathI joIne Adyapravartaka-sauthI prathama kahenAra sarve tIrthakara bhagavaMto che. pachI ja guruparaMparAthI ziSyo pAse Ave che. tethI A vANInA Adya pravartakanI sAthe dhyAna karatAM jIva samApatti (tarUpatA) pAme che. ane te samApattiyoga prApta karavAthI karelI dharmakriyA saphaLatAne pAme che. samApattinuM lakSaNa zAstromAM A pramANe kahyuM che asmin hRdayasthe sati, hRdayasthastattvato munIndraH / iti hRdayasthite ca tasmin, niyamAtsarvArthasiddhiH // 1 // cintAmaNiH paro'sau, teneyaM bhavati samarasApattiH / saiveha yogimAtA, nirvANaphalA budhaiH proktA // 2 // "A jinakathita paramarahasyabhUta tattva, hRdayamAM sthira thaye chate paramAtmA ja hRdayastha thayA che. Ama jANavuM. kAraNa ke jenI vANI rUce che. te vANIvALA vaktA to rUcyA ja jANI levA. ane A rIte paramAtmA hRdayamAM bIrAjamAna thaye chate sarve kAryo siddha thayAM ja samajI levAM." Page #451 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 736 DhALa-16 : gAthA-5 dravya-guNa-paryAyano rAsa A dravyAnuyoga e parama ciMtAmaNi ratnatulya che tenA abhyAsa dvArA ja A samarasanI (samatAbhAvanI) prApti thAya che. samarasanI je prApti che. te ja yogI AtmAone mAtAtulya che. ane nirvANa phaLane ApanArI che ema budha puruSo kahe che." samApattilakSaNaM cedammaNerivAbhijAtasya, kSINavRtterasaMzayam / tAtsthyAttadaJjanatvAcca samApattiH prkiirtitaa|| 1 // vacanAnuSThAnaiM samApatti paNi pramANa caDhI ? // 16-5 // samApattinuM lakSaNa A pramANe che. "jema viziSTa jAtavAna maNino prakAza svayaMbhU hoya che. (koI bIjA dravyathI thato nathI.) tathA svasthita che. potAnAmAM ja rahenAro che. (anya dravyamAM te prakAza raheto nathI.) tathA svasvarUpa che. potAnA ja svarUpAtmaka che. ( bisvarUpavALo nathI, tevI ja rIte sarvathA asaMzayapaNe kSINa thaI gaI che mohanI vRttio jenI evA yogI mahAtmA puruSo paNa svayaMbhU prakAzavALA bane che ke jeono zuddha A AtmaprakAza che. te prakAza taSyi potAnAmAM ja rahelo che ane tajhina = (potAnA svarUpAtmaka) che. te ja zuddha AtmaprakAzane "samarasApatti" kahevAya che. rAgAdi doSo cAlyA javAthI prApta thayelI paramAtmA jevI AtmAnI zuddha vItarAga avasthA (ke je sAnukuLa-pratikuLa prasaMgomAM paNa kheMcatANa thavA vALI nathI, AvI madhyastha avasthA,) e ja samarasApatti kahevAya che. vanAnuSThAna samApatti Li pramAi rahI" A paMkti hastalekhita pratomAM nathI tethI prakSita hoya ema lAge che. chatAM teno artha yathAmati kholavA prayatna karyo che. amoe karelo A artha ja paripUrNa che ema na samajatAM gItA mahAtmA puruSo pAsethI A paMktino vadhAre artha samajavA prayatna karavo. ame nIce pramANe artha kholyo che. vacanAnuSThAna paNa AtmakalyANa karanAro eka viziSTa bhAva che. ane samApatti dazA paNa AtmakalyANa karanAro eka viziSTa bhAva che. to paNa vacanAnuSThAnamAM paranA vacanonuM AlaMbana che. eTale sAlabanAvasthA che. ane samarasApattimAM AtmA svayaM pote ja samabhAvamaya banI cukyo che. eTale nirAlaMbAnAvasthA che. tethI vacanAnuSThAna karatAM paNa samApatti dazA pramANamAM caDhIyAtI che. arthAt bane avasthA AtmAnI sAdhakAvasthA Page #452 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-16 : gAthA-6 737 dravya-guNa-paryAyano rAsa che. topaNa vacanAnuSThAna sAlaMbanadazA che ane samApattivALI je dazA che. te nirAlaMbanadazA che. tethI pramANamAM samApatidazA caDhIyAtI che. athavA bIjo artha evo paNa bese che ke "vacanAnuSThAna dvArA AvelI samApatidazA paNa pramANapaNAmAM caDhe che (Ave che) pramANabhUta bane che. vizeSa tattva bhUta artha kevalI paramAtmA jANe. / 271 II ehathI savi jAI, pApazreNi ujANI | guNazreNi caDhatAM, lahaI mugati paTarANI | ghanaghAti karmano, palai jema tila ghANI | niramala guNa ehathI, pAmIA bahubhavi prANI 16-6 . gAthArtha- jinezvara paramAtmAnI A vANIthI AtmAnI saghaLI pApazreNI cAlI jAya che. guNasthAnakomAM AgaLa AgaLa caDhatA A AtmAo muktirUpI paTarANIne vare che. jema ghANI talane pIle, tema A AtmAo ghanaghAtI karmone pIle che. ane A vANIthI bahu bhavyaprANIo nirmaLa guNo prApta kare che. te 16-6 che. Tabo- ehathI sarva je pApanI zreNi, te ujANI-nAThI jAI, guNazreNi caDhatAM lahaI-pAmaI, mugati rUpa paTarANI prate, dhanaghAtI sakala karmane pIle, jima dhANI tala pIlAI, tima karmakSaya thAI, aneka kSAtyAdika nirmaLa guNa pAmaI, bhavi prANI nirmaLa vItarAga vacanano AsthAvaMta je jIva. I 16-6 | vivecana- aneka nayArtha sApekSa evI vItarAgaprabhunI vANI kevI che ? te ja graMthakArazrI vadhAre samajAve che. . ehathI sarva je pApanI zreNi, te ujANI-nAThI jAi, guNazreNi caDhatAM lahaipAmai mugati rUpa paTarANI prate, ghanaghAtI sakala karmane pIle, jima ghANI tala pIlAi, tima karmakSaya thAi. aneka kSAntyAdika nirmala guNa pAmai, bhavi prANI nirmala vItarAga vaghanano AsthAvaMta ne nIva. II 26-6 | vivecana- aneka aneka nayothI bharelI evI A vItarAgaprabhunI vANIthI aneka AtmAonA pApanI zreNi pUrve je hatI, te saghaLI ujANI eTale ke ujjaDa thaI gaI arthAt nAzI gaI, bhAgI gaI che. ujjaDamArge cAlI gaI che. Page #453 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 738 DhALa-16 : gAthA-7 dravya-guNa-paryAyano rAsa A vANIthI guNasthAnako upara AgaLa AgaLa caDhatA aneka AtmAoe muktirUpI paTarANIne prApta karI che. ane prApta kare che. paTarANI pratye gamana kare che. jema ghANI talane pIle che. tema aneka AtmAo A vANIthI ghanaghAtI saghaLAM karmone pIle che. ghanaghAtI karmono kSaya kare che. A vANIthI kSamA-namratA-ArjavatA Adi ghaNA nirmaLa guNo, aneka bhavya AtmAo ke jeo paramAtmA pratye AsthAvaMta (zraddhAsaMpanna) che. teo prApta kare che. AvA prakAranA prabhAvavALI A vItarAga paramAtmAnI vANI che. je 272 che khala jana jo emAM, dveSa dharaI abhimANI ! to paNi sajjanathI ehanI khyAti macANI | guNa-maNi rayaNAyara, jagi uttama guNaThANI ! jasa diI guNi sajjananaI, saMgha anaMtakalyANI . 16-7 | gAthArtha- je khalajana (durjana) che. ane abhimAnI che. halakI prakRtivALA che. teo jo ke A vItarAgaprabhunI vANImAM dveSa dhare che. (arUci kare che) to paNa sajjano dvArA A vANInI prasiddhi AkhA jagatamAM cotarapha macANI che. guNorUpI ratnonA mahAsAgara banelA evA, ane tethI ja jagatamAM uttama guNasthAnakavALA banelA evA je guNavAna mahAtmA puruSo che. tevA prakAranA te zrI sajjanone ane anaMtakalyANasaMpanna evA caturvigha zrI saMghane A vANI yazane ApanArI bane che. 16-7 | Tabo- khalajana te nIcajana, ehamAM dveSa dharasyo, yata: utnakSa nauzca khalajihvA ca, pratikulavisarpiNI / janaH pratAraNAyeva, dAruNA kena nirmitA ? // 1 // iti khalalakSaNam, je abhimAnI chaI, potAnuM boluM mithyAtvAdika muktA nathI. to paNi sajjananI saMgatithI eha vANIne khyAti-te prasiddhatApaNuM macANI, vistArapaNAne pAme che. guNamaNi-guNa rUpa je maNi, tehano ratnAkara te-samudra, jagamAMhe te uttamaguNasthAnaka che. guNijana-je satsaMgatika prANI, tehane cazane deNahArI, evI je vANI, te sajjananA ane anaMta kalyANI saMghane mahArI yazasusaubhAgyanI ApaNahArI evI bhagavad vANI chaI, || 16-7 II Page #454 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-16 : gAthA 7 739 vivecana- A vItarAgaprabhunI vANImAM durjano bhale dveSa rAkhe, to paNa sajjanothI tenI prasiddhi vadhI ja che. vadhe ja che. ane vadhaze. te jaNAve che- khalajana - te nIcajana, ehamAM dveSa dharasyo, yataH khalalakSaNamnauzca khalajihvA ca pratikulavisarpiNI / jana pratAraNAyeva, dAruNA kena nirmitA // 1 // iti khalalakSaNamje abhimAnI char3a, potAnuM bolyuM mithyAtvAdika mUkatA nathI, to paNi sajjananI saMgatithI eha vANIne khyAti - te prasiddhatApaNuM, macANI - vistArapaNAne pAme che. jeo khalajana che. eTale ke durjana che. halakA tuccha svabhAvavALA che. te nIcajana loko A vANImAM jo ke dveSa-IrSyA-asUyA dhAraNa kare che. kAraNa ke khalajanono Avo svabhAva ja hoya che. halakA svabhAvavALA jIvo bIjAnA doSo ja juve che. zAstromAM teonuM lakSaNa A pramANe jaNAvyuM che ke pratikula mArge cAlanArI evI nAva ane durjananI jIbha, jagatanA jIvone chetaravA mATe ja jANe hoya ? evI bhayaMkara A nAva ane jIbha konA vaDe banAvAI haze ?" jema nAva darIyAmAM game teTalI sIdhI calAvIe to paNa ADI-avaLI ja thaI jAya, tema durjana puruSonI jIbha paNa vAMkI ja cAle. tethI durjana mANaso avazya A vItarAgavANImAM dveSa rAkhe ja che. ane rAkhaze. tathA jeo abhimAnI che. teo potAnuM mAna ane haThAgraha kyAreya paNa choDatA nathI. tethI teo A vANImAM dveSa ane IrSyA kare che. ane karavAnA ja che. to paNa A jagatamAM je sajjana puruSo che, ke jeo AvI uttama-nirdoSa ane sva-para kalyANakArI evI A vANIno vistAra karavA mATe sadA tatpara hoya che. teothI A vANInI prasiddhi jagatamAM vistAra pAmI che. vistAra pAme che. ane vistAra pAmaze ja. A vANInA vistArane koI rokanAra nathI. guNamaNi- guNa rupa je maNi, tehano ratnAkara, te samudra, jagamAMhe te uttamaguNa thAnaka che. guNijaNa je satsaMgatika prANI, tehane yazane deNahArI, ehavI je vANI, te sajjananA ane anaMtakalyANI saMghane mahArI yaza-susaubhAgyanI ApaNahArI, ehavI bhagavad vALI chaD. / / 16-7 // Page #455 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-16 : gAthA-7 dravya-guNa-paryAyano rAsa A kAraNathI guNorUpI je maNio (ratno) che. teno je ratnAkara eTale je samudra che tenI tulya arthAt guNorUpI ratnonA mahAsAgara je banyA che teo tathA jagatamAM uttama uttama guNasthAnakane pAmelA eTale ke uMcA guNasthAnake bIrAjamAna evA, tathA jeo guNI mANasonI ja sobata karanArA che ehavA, mANasone ujjavaLa yazane ApanArI evI A vANI che. te vANI sajjanone ane anaMta kalyANI zrI saMghane ujjavaLa yaza ane sArA saubhAgyane ApanArI evI A vANI che. AvA vizeSaNovALI bhagavAnanI A vANI che. tethI he bhavya puruSo ! atyanta sAvadhAnatA pUrvaka A vANI sAMbhaLavA jevI che. bhaNavA jevI che. ane ciMtana-manana karavA jevI che. 740 A gAthAmAM nasa Di padamAM jaza zabdano prayoga karIne graMthakArazrIe pote garbhita rIte potAnuM nAma raju karyuM che. // 273 // soLamI DhALa samApta - Page #456 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa - sattaramI tapagaccha nandana surata, prakaTio hIravijaya sUriMdo ! sakala sUrimAM je sobhAgI, krima tArAmAM caMdo re | hamacaDI || 17-1 | tAsa pArTi vijayasenasUrIsara, jJAnarayaNano dariyo | sAhi sabhAmAM je jasa pAmiyo, vijyavaMtaguNa bhariyoje hamacaDI ne 17-2 // gAthArtha- "tapagaccha" rUpI naMdanavanamAM kalpavRkSa" tulya evA zrIhIravijayasurijI thayA ke jeo sarve sUriomAM saubhAgyazALI hatA. jema tArAomAM caMdramA che. tema. | 17-1 | teonI pATe zrI vijayasenasUrIzvarajI ma. thayA ke jeo jJAnarUpI rananA mahAsAgara hatA. guNathI bharelA jeo bAdazAhanI sabhAmAM vijayavALA thaIne yazane pAmyA. || 17-2 | Tabo- hivaI AgalI DhAle paraMparAgata mArganI prarUpaNA dvAre koNe e joyo? kehA AcAryanI vAre ! te kahaI chaI- tapagaccharUpa je naMdanavana, te mAMhe surata) sarikho pragaTyo che. zrIhIravijayasUrIzvara. te kehavA che ? sakala sUrIzvaramAM je sobhAgI che. saubhAgyavaMta che. "sumAre braza tivAdanAt, - jima tArAnA gaNamAM caMdramA zobhe, tima sakala sAdhu samudAyamAMhe dedIpyamAna che. smAt ? sUripannAthavAtuM. 27-2 | tAsa pATe, tehano paTTaprabhAkara, zrIvijayasenasUrIzvara, AcAryanI chabIza chatrIzai virAjamAna, anekajJAnarUpa je ratna, tehano agAdha samudra che. "sAhi" te Page #457 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 742 DhALa-17 : gAthA1-2 dravya-guNa-paryAyano rAsa pAtacAha, tehanI sabhAmAMhe vAdavivAda karatAM, jayavAda rUpa je jasa, te pratye pAmyo, vijyavaMta che. anekaguNe karI bharyo che. I 17-2 | vivecana- have A graMtha racanAra parama pUjya upAdhyAyajI zrI yazovijayajI mahArAjazrI kyAre thayA ? kayA AcArya mahArAjazrIonI pATa paraMparAmAM thayA ? ItyAdi potAnI pATaparaMparA jaNAve che- hivai AgalI DhAleM paraMparAgata mArganI prarUpaNA dvAre koNe e joDyo ? kehA AcAryanI vAre ? te kahai chai tapagaccha rUpa je naMdanavana, temAMhe surataru sarikho pragaTyo che. zrIhIravijayasUrIzvara, te kehavA che ? sakala sUrIzvaramAM je sobhAgI che, saubhAgyavaMta cha. "subhagAo savvajaNaiTo" iti vacanAt. jima tArAnA gaNamAM caMdramA zobhe, tima sakala sAdhu samulAyamade lodhyamAna che. varasAt sUramanArAdhavAn | 27-2 | " have AgalI DhALamAM eTale ke (have kahevAtI) A 17mI DhALamAM sudharmAsvAmijIthI aneka AcAryonI pATa paraMparAthI AvelA evA A dravyAnuyoganA mArgane ane arthathI vItarAga paramAtmAe jaNAvelA evA A dravyAnuyoganA viSayane (mArgane) jaNAvato evo A graMtha zuddhanayamArganI prarUpaNA karavA dvArA koNe (kayA munie) joDyo ? (banAvyo-racyo) tathA te munie kayA AcAryanA zAsanakALamAM A graMtha racyo ? te vAta kahe che. tapAgaccha" nAmano jaina muniono prasiddha evo je gaccha che. te gaccha naMdanavana jevo ramaNIya che. jema naMdanavanamAM AnaMdakAraka, sukhadAyaka ane mananI prItine karanArI vividha hariyALI hoya che. tema tapAgacchamAM AnaMda ane sukhadAyaka zuddha cAritra pALanArA, mananI prasannatAne karanArA aneka AcAryo, upAdhyAyo, sAdhuo thayA che. te rUpI hariyALIthI bharelo A gaccha naMdanavana tulya che. te gacchamAM kalpavRkSanI sarakhA zrI hIravijayasUrIzvarajI mahArAjA thayA ke jeono janma pAlanapuramAM ane svargagamana unAmAM(saurASTramAM) thayela che. mahApratibhAvALA, tejasvI, cAritra saMpanna ane gauravazAlI A AcArya hatA. te AcArya kevA hatA ? te kAle vidyamAna evA aneka surivAromAM A AcArya mahArAjazrI atizaya sobhAgI hatA. sobhAgI eTale saubhAgyavALA hatA. saubhAgyazAlI tene kahevAya ke je sarva mANasone pyAro lAge. sarve loko jenA tarapha premabhAvathI, bahumAnanA bhAvathI ane pUjyapaNAnA bhAvathI jue tevuM viziSTa puNya jenuM hoya che. te saubhAgyazALI Page #458 -------------------------------------------------------------------------- ________________ DhALa-17 : gAthA-3 743 dravya-guNa-paryAyano rAsa kahevAya che. jema tArAnA samUhamAM caMdramA zobhe che. tema te kAlanA munivaronA sarva samudAyamAM teo zobhAyamAna hatA. kayA kAraNe zrI hIravijayasUrijI mahArAjA vadhAre zobhAyamAna che ? to jaNAve che. sUrimanTanA (atizaya viziSTapaNe) teo ArAdhaka hatA, tethI teonI puNyAI ghaNuM jora karatI hatI. / 274 || tAsa pATe, tehano paTTaprabhAvaka-zrI vijayasenasUrIzvara, AcAryanI chatrIza chatrIzIiM virAjamAna, anekajJAnarUpa je ratna, tehano agAdha samudra che. "sAhi" te pAtasyAha, tehanI sabhAmAMhe vAdavivAda karatAM, jayavAda rUpa je jasa, te pratye pAmyo-vijayavaMta che. mane varI maryo che. je 27-2 | pUjyapAda evA te zrIhIravijayasUrIzvarajI ma. zrInI pATe, temanA ja paTTaprabhAvaka (temanI pATane zobhAvanArA) evA zrI vijayasenasUrIzvarajI nAmanA AcArya mahArAja thayA. ke jeo AcAryamahArAjazrInI 'chatrIsa chatrIzIe virAjamAna hatA. tathA jJAnaguNa rUpa je ratna che. tevA prakAranAM aneka ratnonA agAdha darIyA hatA. jJAna-darzana-cAritratapa vIrya vigere aneka guNorUpI ratnothI bharelA agAdha samudratulya hatA. "sAhi" eTale akabara bAdazAha. ke jenI rAjagAdI dilhImAM hatI ane samasta hindusthAna upara jenuM rAjya cAlatuM hatuM. te rAjAnI sabhAmAM bIjA matanA vAdIo sAthe vAdavivAda karatAM jayavAda svarUpa (jaya meLavavA rU5) je yaza, te yaza pratye jeNe prApti karI hatI. eTale ke jayavAda meLavavArUpa yaza prApta karIne je vijayavaMta ghoSita thayA hatA. ane na gaNI zakAya tevA guNonA jeo bhaMDAra hatA. // 275 | tAsa pATi vijaya devasUrIsara, mahimAvaMta nirIho ! tAsa pATi vijayasiMhasUrIsara, sakalasUrimAM lIho re // hamacaDI || 17-3 | 1. AcArya mahArAjazrInA chatrIsa chatrIsa guNo vALI chatrIsa chatrIsIo che. te graMthagauravanA bhayathI ahIM 36 chatrIsIo lakhI nathI. paraMtu divyadarzana TrasTa taraphathI chapAyela "navapada prakAza". vAcanAcArya zrI bhuvanabhAnusUrIzvarajI ma.sA. A pustakamAM vistArathI lakhelI che.vizeSArthIe tyAMthI 36 chatrIsIo joI levI (PI) 25 Page #459 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa 744 DhALa-17 : gAthA-4 te gurunA uttama udyamathI, gItAratha guNa vAdhyo / tasa hita sIkhataNai anusArai, jJAnayoga e sAdhyo re II hamacaDI || 17-4 // gAthArtha teonI pATe ghaNA mahimAvALA ane atizaya niHspRha evA zrI vijayadevasUrIzvarajI ma.sA. thayA. teonI pATe zrI vijayasiMhasUrIzvarajI ma.sA. thayA. ke jeo sarva AcAryomAM "rekhApAtra" eTale gaNanArUpa hatA. // 17-3 || te zrI vijayasiMhasUrIzvarajInA uttama prayatnavizeSathI ja te kALanA jaina munivaromAM "gItArthatA" no guNa vRddhi pAmyo hato. teonI ja hitakArI zikhAmaNane anusAre A dravyAnuyoganA abhyAsarUpa "jJAnayoga" ame sAdhyo (teo pAsethI ame prApta karyo.) // 17-4 || Tabo- tAsa pATa ka. tehane pATe zrIvijayadevasUrIzvara thayA. anekavidhAno bhAjana, vaLI mahimAvaMta che. nirIha- te niHspRhI je che. tehane pATe AcArya vijayasiMhasUrIzvara thayA. paTTaprabhAvaka samAna, sakalasUrIzvaranA samudAyamAMhe lIhavAlI chaIM, aneka siddhAnta tarka jyotiH nyAya pramukha granthe mahA pravINa che. || 17-3 || te je zrI guru, tehano uttama udhama-je bhalo udhama, teNe karIne gItArtha guNa vAdhyo. "nItuM nAnanti" kRti gItAf: zItaM zAstrAbhyAsanakSaLam tehanI je hitazikSA, tehane anusAre, tehanI-AjJA mAphaka paNuM, teNe karI e jJAnayoga, te dravyAnuyogae zAstrAbhyAsa, sAdhyo saMpUrNarUpe thayo. // 17-4 || vivecana- zrI hIravijayasUrIzvarajInI pATe zrI vijayasenasUrIzvarajI thayA. tyArabAda temanI pATe kramazaH koNa thayA ? te jaNAve che- tAsa pATa ka. tehane pATe zrI vijayadevasUrIzvara thayA, aneka vidyAno bhAjana. valI mahimAvaMta che. nirIha te niHspRhI je che. tehane pATe AcArya vijayasiMhasUrIzvara thayA. paTTaprabhAvaka samAna. sakalasUrIzvaranA samudAyamAMhe lIhavAlI chaI. aneka siddhAnta tarka jyotiH nyAya pramukha granthe mahApravINa che. // / 17-3 // te zrI vijayasenasUrIzvarajI mahArAjazrInI pATe zrI vijayadevasUrIzvarajI thayA. ke jeo anekaprakAranI (maMtra-taMtra saMbaMdhI paNa) vidyAonA jANakAra hatA. pRthvI upara apAra mahimAvALA hatA, tathA te nirIha hatA eTale ke atyanta niHspRha hatA. Page #460 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-17 : gAthA--4 745 teonI pATe AcArya zrI vijayasiMhasUrIzvarajI ma.zrI thayA. ke jeo gurujInI pATane vizeSa zobhAvanArA thayA hatA. eTaleke paTTaprabhAvaka hatA. tathA vaLI te kALe vicaratA sakala sUrivaronA samudAyamAM jeo "rekhAvallI" che. eTale ke koI paNa zAsana uparanA prasaMgo Ave to teone ja AgaLa karavAmAM AvatA hatA, vAdIo sAthe, rAjakIya puruSo sAthe, athavA rAjA mahArAjAo sAthe matabheda paDe, vicAraNA karavAnI thAya to teo ja jainasamAjamAM "rekhAcihna" hatA. teozrI tarapha ja loko aMgulI nirdeza karatA hatA ke A AcArya mahArAjazrI ja A kArya sArI rIte karI zakaze. tathA siddhAntazAstro (AgamazAstro), tarkazAstro, jyotiSa zAstro, ane nyAyanAM zAstro vigere judA judA prakAranA viSayavALA ghaNA graMthomAM jeo pravINa hatA. te te viSayanA jJAnamAM advitIya pAvaradhA puruSa hatA. ajoDa ane anupama hatA || 276 || te je zrI guru, tehano uttama udyama je bhalo udyama. teNe karIne gItArtha guNa vALyo. gIta ''jJAnanti'' kRti gItArthA, nItaM zAstrAbhyAsanakSaLama, tehanI ne hitazikSA, tehane anusAre, tehanI AjJA mAphakapaNuM, teNe karI - e jJAnayoga- te dravyAnuyoga- e zAstrAbhyAsa, sAdhyo, saMpUrNarUpe thayo. // 27-4 // tevA prabhAvazALI zrI siMhasUrIzvarajI AcArya mahArAjazrI te kALe vicaratA hatA, te gurujIno amane bhaNAvavAmAM ghaNo uttama udyama hato, amane bhaNAvavAmAM teozrIe ghaNo prayatna vizeSa karyo che. te bhalA udyamathI amArAmAM (kaMIka aMze) gItArthatAno guNa Avyo che. amArAmAM kaMIka aMze zAstrAbhyAsano guNa jo vRddhi pAmyo hoya to temanA ja prayatnane AbhArI che. ahIM gIta zabdano artha sAstrono je abhyAsa, tene je jANe te gItArtha kahevAya che. A gurujIe amane bhaNAvavAmAM ghaNI mahenata karI che. teonI pAsethI vAraMvAra je hitazikSA maLatI hatI, tene anusAre ame cAlatA hatA, teonI AjJA ziromAnya karIne koI paNa jAtanI dalIla ke tarka karyA vinA teonA jaNAvelA raste ja ame cAlyA chIe. tethI karIne ja dravyAnuyogarUpa kaThIna evo A jJAna yoga arthAt zAstrAbhyAsa ame sAdhyo che. teo pAse vinayapUrvaka bhaNIne prApta karyo che. teonI kRpAthI ame te viSayanI praviNatA prApta karI che. teozrInA hRdayamAM amane bhaNAvavAnI ghaNI lAgaNI hatI. ame pramAdI na banI jaIe te rIte vAraMvAra ghaNI hitazikSA ApatA hatA. eka viSaya na samajAya to pharI pharIne paNa samajAvatA hatA. eTale bhAre udyamazIla hatA. ziSyo kema gItArtha Page #461 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 746 DhALa-17 : gAthA-5 dravya-guNa-paryAyano rAsa bane? evI ja bhAvanAthI satata kALajI rAkhIne kAma letA hatA. tethI teonI pAsethI ja zAstrAbhyAsa karIne ame kaMIka aMze gItArthatAguNane meLavI zakyA chIe. A kathana uparathI zrI siMhasUrIzvarajI mahArAjazrInI vidyamAnatAnA kALe ja graMthakArazrI pUjya upAdhyAya yazovijayajI ma. zrI thayA che. tema jANavuM. teonI pAse te bhaNyA che. teonI hitazikSAnA anusAra graMthakArazrI cAlyA che. ityAdi samajI levuM. ra77ll jasa udyama uttama mAragano, bhalaI bhAvathI lahaI ! jasa mahimA mahomAMhe vidito, tasa guNa kema na gahiI re ! hamacaDI . 17-5 gAthArtha- je AcArya mahArAjazrInA prayatnavizeSathI amane uttama mArganI sArA bhAvathI prApti thaI che. tathA je AcArya mahArAjazrIno mahimA A pRthvI upara ghaNo ja vidita (prasiddha) che. temanA guNa kema na gAIe ? arthAt avazya gAIe. || 17-5 | Tabo- sa udhama, te uttama mArgano je udhama, te kima pAmIe ? bhale bhAvate zuAdhyavasAya rU5, te lahIe-kahetAM pAmIe. jasa mahimA-jehano mahimA mahImAMhepRthvImAMhe, vidito che-prasiddha che. tasa guNa-te tehavA AcArya je suguru, tehanA guNa kema na kahIe. etale avazya kahavAI ja. Iti paramArtha / 17-5 II vivecana- je AcArya mahArAja zrIsiMha sUrIzvarajI mahArAjazrInI hitazikSAthI ane uttama udyamathI gItArthatA guNa kaMIka aMze amArAmAM Avyo che. tevA sagurunA guNo gAvA ja joIe. te upara bhAra mukatAM jaNAve che ke jasa udyama, te uttamamArgano je udyama, te kima pAmIe ? bhale bhAva-te zuddhAdhyavasAya rUpa, te lahIe kahatAM pAmIye. jasa mahimA-jehano mahimA, mahImAhe-pRthvImAMhe, vidito cha-prasiddha che. tasa guNa-te tehavA AcArya je suguru, tehanA guNa kema na kahIye ? etale avazya kahavAi ga. rUti paramArtha 27-dha che zuddhabhAvathI uttama mArgano (saMsAra samudrathI tAranArA evA zreSTha mArgano) yoga je mahAtmAone prApta thAya che. te mahAtmAo hitabuddhie ziSyone preraNA karIne paNa te uttama mArgamAM udyama karavAnI lAgaNI pUrvaka sUcanA kare che. pUjya graMthakArazrInA Page #462 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-17 : gAthA-6 747 jIvanamAM paNa kaMIka AvuM ja banyuM hoya ema lAge che. paramapUjya zrI siMhasUrIzvarajI mahArAjazrIne potAne A dravyAnuyogano viziSTa ane suMdara abhyAsa guruparaMparAthI prApta thayo hato ane teoe ja buddhizALI ane vinIta evA A (graMthakArAdi) ziSyasamudAyane dravyAnuyoga bhaNavAnI ane temAM savizeSa udyama karavAnI preraNA karI hoya tema lAge che. tethI ja graMthakArazrI pote ja lakhe che ke jaza udyama" eTale je gurumahArAjazrInA (AcArya ma. zrI vijayasiMhasUrIzvarajInA) uttama udyamathI amane uttama mArgamAM praveza karAvavAnA prayatnavizeSathI ja amane yatkiMciM paNa je dravyAnuyoganI prApti thaI che. "A ziSyo dravyAnuyoga kema pAme ? evI bhalI bhAvanA pUrvaka = zuddhAdyavasAya yukta gurumahArAjazrIe je uttama udyama karyo. tenAthI A dravyAnuyoga ame lahyo, ame prApta karyo. tathA A jagatamAM "jasa mahimA" eTale je gurumahArAjazrIno mahimA "mahImAMhe" eTale samasta pRthvIlokane viSe, "vidito" che eTale ke prasiddha che. apUrvajJAnaguNe karIne, nirdoSa cAritra baLe karIne ane adbhuta vyAkhyAnazailInA baLe karIne je gurumahArAjazrIno mahimA A pRthvI upara prasiddha che.. "tasaguNa" eTale ke tevA te gurumahArAjazrI ke je saddaguru che. guNIyala che. amArA parama upakArI che. viziSTajJAnadAtA che. tehanA guNo ame kema na gAIe ? eTaleke AvA mahAtmA puruSanA guNo avazya gAvA ja joIe. niraMtara te guNonA gAnatAnamAM layalIna thavuM joIe. amane ATalo sUkSma dravyAnuyoga gurumahArajazrI vijayasiMhasUrIzvarajIe bhaNAvyo, tathA anekaprakAranI hitazikSA ApIne kaMIka gItArthaguNa paNa prApta karAvyo, tevA jagatmasiddha AcArya mahArAjazrInA guNo ame kema na gAIe ? arthAt avazya gAIe ja. 278 che. zrI kalyANavijaya vaDavAcaka, hIravijaya guru sIso | udayo jasa guNa saMtati gAvaI, sura kinara niza diso re . hamacaDI || 17-6 guruzrI lAbhavijaya vaDa paMDita, tAsa sIsa saubhAgI mRta vyAkaraNAdika bahugraMthi, nityaI jasa mati lAgI re ! hamacaDI ne 17-7 //. Page #463 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 748 DhALa-17 : gAthA-7-8 dravya-guNa-paryAyano rAsa zrI guru jitavijaya tasa sIso, mahimAvaMta mahaMto | zrI nayavijaya vibudha guru bhrAtA, tAsa mahA guNavaMto re . hamacaDI || 17-8 gAthArtha- zrI hIravijayasurijInA ziSya mahopAdhyAya zrI kalyANavijayajI thayA - ke jemanA guNonI zreNI rAtadivasa devo ane dAnavo gAya che. 17-6 ! temanA ziSya saubhAgyazALI zrI mahopAdhyAya lAbhavijayajI thayA ke jeonI mati nitya, zAstro (jainAgamo) ane vyAkaraNAdika ghaNA graMthomAM lAgelI hatI. II17-7 || temanA ziSya guru zrI jitavijayajI thayA ke jeno mahimA A pRthvI upara ghaNo hato. temanA gurubhAI, ane mahAguNIyala evA zrI paMDita nayavijayajI ma. zrI thayA. te 17-8 | bo- zrI kalyANavijaya nAmA vaDavAcaka-mahopAdhyAya birUda pAmyA che. zrI hIravijayasUrIzvaranA ziSya je che, udayo = je upanA che. "jasa guNa saMtati" = te zreNI, gAI che. sura kinnara pramukha nizadisa = rAtridivasa, guNazreNI sadA kAle gAya che. II 17-ka | temanA ziSya guru lAbhavijaya vaDapaMDita che. paMDitaparSadAmAM mukhya che. tAsa ziSya-temanA ziSya mahAsobhAgI che. zrutavyAkaraNAdika bahugraMthamAMhi nitya jehanI mati lAgI chaI, ekAMte vAcanA-pRcchanA parAvartanA anuprekSA dharmakathA lakSaNa paMcavidha sakjhAya dhyAna karatAM rahe che. || 17-7 II guru zrI jitavijaya nAme temanA ziSya paraMparAye thayA. mahAmahimAvaMta che. mahata che. "jJAnAvilupatA mahAtA rUti vAnA, zrI nayavijaya paMDita, temanA gurubhrAtA-gurubhAI saMbaMdhe thayA. guruziSyarvAt II 178 II vivecana- zrI hIravijayasUrIzvarajI mahArAjazrIthI kramazaH thayelI AcArya mahArAjAonI pATa paraMparA samajAvIne, have A gAthAthI te ja zrIhIravijayasUrIzvarajI Page #464 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-17 : gAthA-7-8 749 mahArAjazrIthI kramazaH thayelI upAdhyAyajI mahArAjazrInI pATa paraMparA samajAve che. kAraNa ke pUjyazrI yazovijayajI mahArAjazrI ke je A graMthanA kartA che. te have jaNAvAtI upAdhyAyajInI pATa paraMparAmAM thayelA che. tethI upAdhyAyajInI pATa paraMparA paNa jaNAve che. zrI kalyANavijayanAmA vaDavAcaka-mahopAdhyAya biruda pAmyA che. zrI hIravijayasUrIzvaranA ziSya je che. udayo = je upanA che. jasa guNasaMtati-te zreNI gAi che. sura kinnara pramukha nizadisa - rAtridivasa, guNazreNI sadA kAle gAya che. pUjya AcAryadeva zrI hIravijayasUrIzvarajI mahArAjazrI (ke jeoe bAdazAha akabarane pratibodha karyo hato teo) nA ziSyaratna, mahopAdhyAyanI padavIvALA zrI kalyANavijayajI"no udaya thayo, teo zrI hIravijayasUrIzvarajInA ziSya hatA ane mahopAdhyAyanuM biruda (mahopAdhyAyanI padavI) pAmyA hatA. ahI je ya zabda che. teno artha utpanna thayA, evo karavo. jema pUrvadizAmAM sUryano udaya thAya che. tema zrI hIravijayasUrIzvarajInI pATaparaMparAmAM mahopAdhyAya zrI kalyANavijayajIno udaya thayo. temanI pATe sUryanI jema camakyA, prakAzamAna thayA. je kalyANavijayajInA guNonI paraMparAne eTale ke guNonI zreNIne devo ane dAnavo vigere nihita arthAt rAta ane divasa gAya che. je mahAtmA puruSo hoya che. teonA guNonI zreNIne devo dAnavo ane mAnavo rAta divasa bhalA bhAvathI gAyA ja kare che. (ahIM "divasa" zabda uparathI disa zabda banyo che.) | 279 // tehanA ziSya guru lAbhavijaya vaDa paMDita che. paMDitaparSadAmAM mukhya che. tAsa ziSya-tehanA ziSya mahA sobhAgI che. zruta vyAkaraNAdika bahugraMthamAMhi nitya jehanI mati lAgI chai. ekAMte-vAcanA-pRcchanA-parAvartanA-anuprekSA dharmakathA lakSaNa paMcavidha saphAya dhyAna ratA rahe che. je 27-7 | temanA ziSya (eTale ke kalyANavijayajInA ziSya) gurujI zrI lAbhavijayajI moTA paMDita (mahArAjA) thayA. eTale ke paMDitonI sabhAmAM jeo agresara hatA. "tAra sI" A zabdano artha teonA ziSya eTaleke zrI kalyANavijayajI ma. nA ziSya lAbhavijayajI ma. thayA, te mahApaMDita paNa hatA ane saubhAgyazALI paNa hatA. sarva Page #465 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 750 DhALa-17 : gAthA-7-8 dravya-guNa-paryAyano rAsa samudAya jenA pratye prIti dharAvato hato. tathA jeonI buddhi rAtadivasa zrutavAcanA (AgamavAcanA) ane vyAkaraNAdika (vyAkaraNa-nyAya-kAvya tathA tarkAdinA) bahu zAstromAM ja lAgelI hatI. ekAntamAM rahIne vAcanA pracchanA parAvartanA anuprekSA ane dharmakathA AvA bhedovALo pAMca prakArano svAdhyAya ane dhyAna jeo niraMtara karatA hatA. vAcanA eTale gurujI pAse pATha levo te, pracchanA eTale gurujI bhaNAve temAM kaMI zaMkA hoya to puchavuM te, parAvartanA- eTale gurujIe Apelo pATha vAraMvAra bolI javo-kaMThastha karavo te, anuprekSA eTale gurujIe Apelo pATha ciMtana-manana pUrvaka hRdayamAM sthira karavo te. tathA dharmakathA- eTale ApaNane gurujI pAsethI prApta thayelo dhArmika abhyAsa bIjAne bhaNAvavo te. A rIte pAMca prakAranA svAdhyAyane ane tenA viSayanA dhyAnane zrIlAbhavijayajI gurujI niraMtara karatA hatA. // 280 | guru zrIjitavijaya nAme tehanA ziSya paraMparAye thayA. mahA mahimAvaMta che. mahaMta che. "jJAnadiguNopetA mahAntaH" iti vacanAt. zrI nayavijaya paMDita, tehanA gurubhraataagurumA saMbaMgha thavA, puruziSyAt // 27-8 // zrI lAbhavijayajInA ziSya teonI pATaparaMparAmAM teonI pachI zrI jitavijayajI mahArAjazrI thayA. ke jeo pRthvI upara ghaNA mahimAvALA hatA. "mahaMta" tarIkenI prasiddhi pAmyA hatA. ahIM "mahaMta" padano artha "jJAna-darzana ane cAritra Adi guNothI upeta arthAta yukata hoya ema jANavuM. je je AtmAo jJAnAdi guNothI yukta hoya che. te te AtmAo mahaMta kahevAya che. zrI jItavijayajI ma. zrI AvA prakAranA jJAnAdiguNopeta mahaMta thayA tathA paMDita zrI nayavijayajI mahArAjazrI thayA-ke jeo zrIjitavijayajI mahArAjazrInA gurubhrAtA hatA. eTale ke gurubhAI hatA. jema eka pitAnA be putro hoya to te banne bhAI kahevAya che. tevA ja prakAranA aupacArika saMbaMdha vizeSathI eka ja gurujInA je be ziSyo hoya te gurubhAI (arthAt bannenA eka ja guru hovAnA kAraNe gurunA saMbaMdha vaDe je bhAI che. te gurubhAI) kahevAya che. A pramANe teonI pATaparaMparA jaNAvI. // 281 || je guru sva-para-samaya abhyAsaI, bahu upAya karI kAsI / samyagdarzana suruci surabhitA, mujha mati zubhaguNa vAsI re / hamacaDI | 17-9 || Page #466 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-17 : gAthA-9-11 751 zrI hIravijayasUrIzvarajI AcArya vijayasenasUrIzvarajI upAdhyAya zrI kalyANavijayajI AcArya vijayadevasUrIzvarajI u. zrI lAbhavijayajI AcArya vijayasiMhasUrIzvarajI zrI jitavijayajI zrI navijayajI upA. zrI yazovijayajI jasa sevA supasAyaI sahajiM, ciMtAmaNi meM lahiuM / tasa guNa gAI zakuM kima saghalA, gAvAno gaha gahio re ! hamacaDI . 17-10 | te gurunI bhagati zubhazakti, vANI eha prakAzI ! kavi jasavijayabhaNaI "e bhaNiyo,dinadinabahuabhyAsIre hamacaDI . 17-11 , je mArA guru zrI navijayajIe svazAstra ane parazAstronA mArA abhyAsa mATe ghaNA upAyo karIne mane kAzI mokalyo hato. jemanA pratApe mArI buddhi samyakatva rUpa je uttamaruci che te zubha guNonI sugaMdhitAthI vAsita banI che. je 17-9 | je (mArA) gurujIzrI navijayajInI sevArUpa suprasAdathI saheje saheje (alpaprayatnamAM) ja ciMtAmaNi ratnatulya samyakatvAdi guNarUpI ratna meM prApta karyuM che. athavA ciMtAmaNi nAmanuM nyAyanuM mahAzAstra huM prApta karI zakyo chuM. te gurujInA guNo gAvAne game teTalo utsAhita houM. to paNa (eTale ke eTalA badhA guNo che ke, te saghaLA guNo huM kema gAI zakuM? arthAt na ja gAI zakuM. / 17-10 | bhaktithI te gurujInI atyanta prasannatA prApta karIne mArI potAnI sArI evI saghaLI zakti ane bhakti dvArA dravyAnuyoganI A vANI meM prakAzI che. kavirAja zrI yazovijayajI mahArAjazrI kahe che ke he bhavya prANIo ! tame dararoja (pratidivase) Page #467 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 752 DhALa-17 : gAthA-9-11 dravya-guNa-paryAyano rAsa ghaNo abhyAsa karIne A dravya-guNa paryAyanA rAsane bahu bhaNajo-bahu ja abhyAsa karajo. | 17-11 || Tabo- jeNe guruye, svasamaya te jainazAstra, parasamaya te vedAnta tarka pramukhapratehanA abhyAsArtha, bahu upAya karIne kAsIye svaziSyane bhaNavAne kAje mukyA, tihAM "nyAyavizArada" ehavuM birUda pAmyA. samyagdarzananI svaruci, tarUpa je surabhitA sugaMdha, jasa sevApaNuM teNe mujha mati-mArI je mati, zubha guNe karIne, vAsI-Astikaya guNe karI aMgoaMga praNamI, tehanI svecchA ruci rUpe I chaI. || 17-9 || jasa sevA-tehanI sevA rUpa je suprasAda, teNe karIne sahajamAMhe ciMtAmaNiziromaNi nAme mahAnyAyazAstra, te lahyo, pAmyo. tasaguNa teha je mArA guru, tehanA saMpUrNaguNa, eka jihAe karIne kima gAI zakAI ? ane mAharuM mana to gAvAne gahagahI rahyuM che. Atura thayuM chaU. I 17-10 | te gurunI bhakti-guru prasannatA lakSaNe, zubha bhakti te AtmAnI anubhavadazA, teNe karIne eka vANI-dravyAnuyoga rUpa prakAzI-prarUpI, vacana dvAre karIne kavi jayavijaya bhaNaI. ka. kahe che. "e bhaNajyo, he AtmArthiyo prANIyo ! e bhaNajyo. dina dina divase divase bahu abhyAsa karIne bhaNajyo. ati abhyAsa. I 17-11 || vivecana- potAnA gurujI zrI nayavijayajInI kRpAthI A graMthakArazrIno AdhyAtmika vikAsa kevI rIte thayo ? te A gAthAomAM samajAve che. jeNe guruye, svasamaya te jainazAstra,parasamaya te vedAnta-tarka pramukha, tehanA abhyAsArtha, bahu upAya karIne kAsIye svaziSyane bhaNavAne kAje mukyA. tihAM-nyAyavizArada ehaq biruda pAmyA. samyagdarzananI je svaruci, tadrUpa je surabhitA-sugaMdha, jasa sevApaNuM, teNe mujha mati, zubha guNe karIne vAsI-Astikya guNeM karI aMgoaMga praNamI, tehanI svecchA ruci rUpe ? cha. | 27-2 | je mArA gurujI zrInayavijayajI che. teoe svasamaya eTale jaina AgamazAstronA ane parasamaya eTale je vedAdarzana AdinAM zAstro tathA nyAya darzananAM tarkazAstro Adi, sva-para zAstronA abhyAsa mATe ghaNA ghaNA upAyo karIne potAnA ziSyane (zrI yazovijayajIne) bhaNAvavAnA prayojane kAzImAM mukyA. (tyAMnA vidvAno jaina sAdhuone bhaNAvavA rAjI hotA nathI. temAM paNa ghaNA uMcA zAstro to Page #468 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 753 dravya-guNa-paryAyano rAsa DhALa-17 : gAthA-9-11 bhaNAvavA bIlakula rAjI hotA nathI kAraNa ke jaina sAdhuonI mati jainadarzananA saMskArathI vAsita hovAnA kAraNe brAhmaNonI sAMkhya-mImAMsaka vedAMta ane nyAyadarzana AdinI mAnyatAonuM teo bhAvimAM nirasana karanArA ja thAya che. mATe bhaNAvavA rAjI hotA nathI. tathA dhanAdinI prApti paNa dhananA tyAgI evA jaina sAdhuo pAsethI aprApya bane che. ItyAdi kAraNoe teo bhaNAvavA khuzI hotA nathI. to paNa mArA guru zrInavijayajIe A badhI ja muzkelIo TALIne potAnA ziSyane kAzI mokalIne tyAMnA prakANDa paMDito pAse sva-para zAstrono uMDo abhyAsa mane karAvyo che. eTaluM ja nahIM paraMtu tyAM bhaNavAnI badhI sAnukuLatA karI ApavA dvArA sAro abhyAsa karAvIne tyAMnA prakhara gaNAtA paMDito paNa Azcaryacakita thAya tevo suMdara abhyAsa karAvavAnI vyavasthA mane karI ApI che. tathA meM paNa viziSTa prayatna dvArA suMdara abhyAsa karIne teonI AvI kRpAthI (virodhI gaNAtA paNa) te paMDito dvArA "nyAyavizArada" nuM biruda prApta karyuM che. tathA gurujI zrInayavivajayajInI amRtasamAna sumadhura vANIthI samyagdarzana svarUpa je paramAtmAnAM (svadarzananAM) vacano pratyenI hArdika suruci svarUpa je guNa che. te guNanI suvAsa sAthe mArI mati jeonI sevAe karIne vAsita banI che. " nirdi nitta, tameva sarca niraMva" jinezvara paramAtmAoe je kahyuM che. te ja satya che. nirNAMka che. ItyAdi rUpa je AstiktA guNa che. te guNa dvArA mArI mati gurujI vaDe jinavANI pratye surucinI suvAsavALI karAI che. mArA aMgeaMgamAM jinavANIno raMga praNamI gayo che. teonI (te nayavijayajInI) potAnI IcchA hatI (athavA "svecchA" eTale mArI potAnI paNa evI IcchA hatI) ke jainadarzananA dravyAnuyogane samajAvato gujarAtI kAvyarUpe ekagraMtha racAya to sAruM thAya. tethI teonI athavA mArI potAnI IcchA uparanI ruciguNe karIne meM "pha" = A graMthanI racanA karI che. gurujInI IcchAne anusAra tathA mArI Antarika utkaTa bhAvanAne anusAra dravyAnuyogane samajAvanAro dravyaguNa paryAyano rAsa" e nAmano A eka mahAgraMtha banAvyo che. | 282 || jasa sevA-tehanI sevA rUpa je suprasAda, teNe karIne sahajamAMhe ciMtAmaNiziromaNi nAme mahAnyAyazAstra, te lahyo, pAmyo, tasa guNa, teha je mArA guru, tehanA saMpUrNa guNa, eka jihvAe karIne, kima gAi zakAi ? ane mAharu mana to gAvAne gahagahI rayuM che. Atura thayuM chai. // 17-10 // je mArA guru zrI nayavijayajI mahArAjazrI che. teonI sevA karavA dvArA mArA upara varaselI teonI je sukRpA che. te sukRpAe karIne duSmApya evo paNa "ciMtAmaNi" Page #469 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 754 DhALa-17 : gAthA-9-11 dravya-guNa-paryAyano rAsa nAmano nyAyazAstrano mahAgraMtha ke nyAyanA sarva graMthomAM je ziromaNi samAna kahevAya che. te mahAgraMtha paNa meM saheje saheje bahu prayatna karyA vinA prApta karyo che. jeonI kRpAthI alabhya lAbho paNa meM meLavyA che. tevA te gurujInA saghaLA guNo mArI A eka jihAe karIne huM kevI rIte gAI zakuM? jo ke mAruM mana to teonA guNo gAvAne gahagAhI (thanagaNI) rahyu che. atyanta Atura che. to paNa guNo anaMtA che. mArI jIbha eka ja che. ane AyuSya parimita che. tathA jillA kramavatI ja che. tethI teonA guNo gAvAnI mArI prabaLa IcchA hovA chatAM te bAbatamAM pUrNa kArya karavA mATe huM asamartha chuM. meM 283 | te gurunI bhakti-guru prasannatAlakSaNe zubhazakti, te AtmAnI anubhava dazA, teNe karIne ehavANI-dravyAnuyogarUpa prakAzI-prarUpI. vacanadvAre karIne kavi jasavijaya bhaNaiM ka. kahe che. "e bhaNajyo, he AtmArthiyo ! prANiyo ! e bhaNajyo. dina dinvize vize vadhu abhyAsa karIne maLyo. ati pyAre. 27-12 " A gurunI sevAbhakti karavA dvArA meM teonI atyanta prasannatA prApta karI che. gurujInI te atyanta prasannatA dvArA mArAmAM A viSayanI kaMIka zakti pragaTa thaI che. ahIM zakti eTale AtmAnI dravyAnuyoga saMbaMdhI prApta thayelI anubhava dazA. dravyAnuyogano viSaya hRdayamAM yathArthapaNe samajAyelo, barAbara saMgata thayelo, jyAre bane che. tyAre A AtmAne potAne paNa svayaM tevI anubhUti thAya che. A kAraNe maLelI gurunI suprasannatA dvArA prApta karelI zubha zakti vaDe (eTale ke prApta thayelI anubhUti vaDe) "dravyaguNa paryAyanA rAsanA nAme dravyAnuyogane samajAvanArI A vItarAga paramAtmAnI vANI meM prakAzI che." vacanoccAra dvArA prarUpI che. zabdAtmakapaNe graMtharUpe guMthI che. kavi zrI yazovijayajI mahArAjazrI (graMthakArazrI pote) zrotAvargane hitazikSA ApatAM bhaNe che (kahe che) ke "A graMtha bhaNajo, he AtmArthI sajjano ! A graMtha ghaNI mahenata karIne paNa khuba bhaNajo. dina dina eTale ke divase divase ghaNo abhyAsa karIne paNa A graMthane bahu ja bhaNajo. jANajo. uMDo abhyAsa karajo. A vItarAga paramAtmAnI parama prakRSTa vANI che. tathA "kavi jazavijaya" zabda lakhIne graMthakArazrIe potAnuM graMthakartA tarIkenuM nAma spaSTapaNe jaNAvyuM che. te 284 " sattaramI DhALa samApta Page #470 -------------------------------------------------------------------------- ________________ dravya-guNa-paryAyano rAsa kaLaza 755 kaLaza Ima dravya guNa paryAye karI, jeha vANI vistarI | gatapAra guru saMsArasAgara, taraNa tAraNa varatarI | te eha bhAkhI sujanamadhukara, ramaNa surataru maMjarI | zrInayavijaya vibudha caraNasevaka, jasavijaya budha jaya karI . gAthArtha- A pramANe dravya guNa ane paryAyonA varNanane sUcavanArI je A vANI che. te meM vistArI che. (meM A graMthanI racanA karI che) tathA uMDA evA saMsArasAgarano pAra pAmelA evA je gurubhagavaMto che. te pote taranAra ane tAranAra evI zreSTha hoDI samAna che. te gurujInI kRpAthI racAyelI A vANI sajajanorUpI bhamarAone AnaMda ApanArI kalpavRkSonI maMjarI samAna che. A pramANe paMDita zrI nayavijayajInA caraNasevaka evA paMDitazrI yazovijayajInI A racanA jaya ApanArI che. teozrInA yazane vadhAranArI che. te 285 / Tabo- Ima dravyaguNa paryAye karIne je vANI dravyanuM lakSaNa, guNanuM lakSaNa, ane paryAyanuM lakSaNa teNe karIne je vANI, vistAra paNe pAmI che. gatapAra te prAptapAra, ehavA je guru, te kahevA che ? saMsAra rUpa sAgara, tehanA taraNa-tAraNa viSe, vara kahetAM pradhAna, tarI samAna chaI, "tarI" ehavo nAma jihAjano chaI. teha meM bhAkhI, te kehane arthe ? te kahe che - sujana je bhalo loka, satsaMgati ka. AtmadravyaI paddhavyanAM upalakSaNa-oLakhaNahAra, tehane ramaNIka surata) je kalpavRkSa, tehanI maMjarI samAna che. | zrI nayavijaya paMDita-ziSya caraNa sevaka samAna jazavijaya budhane jayakArIjayakAriNI-jayanI karaNahArI avazya jasa saubhAgyanI dAtA che. evI "mavadvAI jire gayA" tyAzIrvanan 285 " vivecana- kaLazarUpe racAyelA aMtima zlokano bhAvArtha samajAve che ima dravyaguNa paryAye karIne, je vANI, dravyanuM lakSaNa, guNa- lakSaNa, ane paryAya, lakSaNa, teNe karIne je vANI, vistArapaNe pAmI che. gatapAra te prAptapAra, Page #471 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 756 kaLaza dravya-guNa-paryAyano rAsa ehavA je guru, te kahevA cha ? saMsAra rUpa sAgara, tehanA taraNa-tAraNa viSe vara kahetAM prathAna "tarI" samAna che. "ta" have nAma nihAnano che. vivecana- zrI dravyaguNa paryAyano rAsa have pUrNa thAya che. chelle chelle kaLazarUpe aMtima zloka lakhIne teno upasaMhAra karatAM graMthakArazrI yazovijayajI mahArAjazrI jaNAve che ke A pramANe dravya-guNa-paryAye karIne, eTale ke koIpaNa vastunuM varNana karavuM hoya to paryAya lakSaNa ane bheda vaDe karAya che temAM paryAyavAcI nAmo prasiddha hoya che. eTale saghaLI jagyAe paryAyavAcI nAmo kahevAtAM nathI, bhedo vivakSAnA vazathI aneka prakAre judI judI rIte thAya che. AvA bhedo dazamI DhALathI kahyA ja che. tathA lakSaNothI dravyanuM guNanuM ane paryAyanuM svarUpa bIjI DhALathI samajAvyuM che. sArAMza ke dravyanAM lakSaNa, guNanAM lakSaNa tathA paryAyanAM lakSaNa samajAvavA dvArA, tathA DhALa 10 thI 14mAM dravyanA guNanA ane paryAyanA bhedo samajAvavA dvArA zrI vItarAga paramAtmAnI yathArthabhAvone nirUpaNa karanArI je A vANI che. te ja ahIM vistArathI A graMthamAM meM guMthI che. A vItarAgaprabhunI vANI che. 1. patipAra = guru = uMDA evA saMsAra sAgaranA tivAra = pAra pAmelA evA gurubhagavaMto taraNa tArA = pote taranArA che ane bIjAne tAranArA che. ethI varatI = zreSTha naukA samAna che jema viziSTa kASTamAMthI banAvelI naukA samudramAM pote paNa tare che. ane tenA Azritone paNa tAre che. tevI ja rIte vItarAga paramAtmAnI A vANI je bhaNAve che te gurujI pote A saMsArasAgara tare che. ane bIjAne paNa tAre che. teha meM bhAkhI, te kehane arthe ? te kahe che. sujana je bhalo loka, satsaMgati ka. AtmadravyaI SaDdravyanAM upalakSaNa-olakhaNahAra, tehane ramaNIka surataru je kalpavRkSa tehanI maMjarI samAna che. 2. tathA valI saMsAra sAgaramAM taraNatAraNamAM samartha evA guruonI kRpAthI racAyelI A vANI sajana AtmAo rUpI bhamarAone ramaNa = guMjArava karavA mATe (AtmArtha viSayaka AnaMda pramoda meLavavA mATe) kalpavRkSanI maMjarI samAna che. jema kalpavRkSanI maMjarI atyaMta sugaMdhI hovAthI bhamarAo tyAM AnaMdita thayA chatA ghaNo ja guMjArava kare che. sugaMdhamAM Asakta thayA chatA atizaya AnaMda anubhave che. tema AtmArthi AtmAo AvI vItarAgaparamAtmAnI vANI rUpI maMjarInI sugaMdha mANavAmAM tanmaya thayA chatA ghaNA AnaMda-pramodane anubhave che. Page #472 -------------------------------------------------------------------------- ________________ kaLaza dravya-guNa-paryAyano rAsa 757 zrI nayavijaya paMDita-ziSya caraNasevakasamAna jasavijayabudhane jayakArIjayakAriNI-jayanI karaNahArI avazya jasa saubhAgyanI dAtA che. ehavI "bhagavadvANI ciraM jIyAt" ityAzIrvAdavacanam // 285 // 3. paMDitazrI nayavijayajI, je (mArA) guru mahArAjazrI che. teonA caraNonA sevaka evA meM eTale ke paMDitazrI yazovijayajIe A graMtharacanA banAvI che. ke je A racanA graMthakArane jaya-vijaya ApanArI che. jaya-vijayane karavAnA svabhAvavALI che. arthAt saubhAgyane ApanArI che. AvA prabhAvavALI paramAtmAnI A vANI yAvacaMdra divAkara sudhI jaya pAmo. A pramANe jinavANInI stuti karavA svarUpa A saghaLAM vacano bhakti dvArA pragaTa thayela che. ane AzIrvAda svarUpa vacano che. | 285 || kAvya iyamucitapadArthollApane bhavyazobhA, budhajanahitahe turbhAvanA puSpavATI, anudinamita eva dhyAnapuSpairudArai, rbhavatu caraNapUjA jaina vAgdevatAyAH // 1 // ItizrI upAdhyAya zrI jasavijayagaNikRta dravyaguNaparyAyano rAsa saMpUrNa saMvata 1729 varSe bhAdaravA vadi 2 dine likhi sAhA kapUrasUta sAhA sUracaMde likhAvitam II kAvyArtha- ucita evA padArthone pratipAdana karanArI evI A dravyaguNa paryAyanA rAsanI racanA rUpa vANI, sAMbhaLavA dvArA kAnanI zobhA svarUpa che. paMDita puruSonA hitanuM kAraNa che. bhAvanA rUpI puSpone pragaTa karavAmAM udyAna samAna che. A vANInA abhyAsathI ja prati dina prApta thatA udAra evAM ane khIlelAM evAM dhyAnarUpI puSpo dvArA zrI jainavANI svarUpa sarasvatI devInI caraNapUjA hojo. arihaMta paramAtmAnI A vANI rUpI sarasvatI devInI amArA dvArA karAyelI A pUjA hojo. A vANI ja anaMtakalyANa karanArI thajo. A pramANe upAdhyAya zrI yazovijayajI gaNivare banAvelo A dravyaguNa paryAyano rAsa samApta thayo. vikrama saMvata 1729 mA varSe bhAdaravA vadI 2nA divase lahIAe hastapratamAM lakhyo, ane zAha kapuracaMdanA suputra zAha suracaMda zeThe lakhAvyo. samApto'yaM mahAgranthaH Page #473 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 1.2 - 7 ltaaji, raagi, ddi 5, bLETTE i. : (lG) itrbs, kaaN4Jti |