Book Title: Jain eLibrary Available All Books List till to the 17th November 2018
Author(s): JAINA Education Committee
Publisher: JAINA Education Committee
Catalog link: https://jainqq.org/explore/000013/1

JAIN EDUCATION INTERNATIONAL FOR PRIVATE AND PERSONAL USE ONLY
Page #1 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher 001001 Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 1 001001_std.pdf Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 1 565 Oriental Research Institute Vadodra 001002 Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 2 001002 std.pdf Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 2 438 Oriental Research Institute Vadodra 001003 Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 3 001003 std.pdf Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 3 441 Oriental Research Institute Vadodra 001004 Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 4 001004 std.pdf Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 4 449 Oriental Research Institute Vadodra 001005 Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 5 001005 std.pdf Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 5 507 Oriental Research Institute Vadodra 001006 Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 6 001006 HR.pdf Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 6 446 Oriental Research Institute Vadodra 001007 Prabodh Tika Part 1 001007 std.pdf zrAddha pratikamaNa sUtra prabodha TIkA 1 712 Jain Sahitya Vikas Mandal 001008 Prabodh Tika Part 2 001008 HR.pdf zrAddha pratikramaNa sUtra prabodha TIkA 2 532 Jain Sahitya Vikas Mandal Author Hemchandracharya, Helen M Johnson, B Bhattacharya, Hemchandracharya. Helen M Johnson.B Bhattacharya. Hemchandracharya, Helen M Johnson, B Bhattacharya, Hemchandracharya, Helen M Johnson, G H Bhatt, Hemchandracharya, Helen M Johnson, Bhogilal J Sandesara, Hemchandracharya, Helen M Johnson.Bhogilal J Sandesara, Bhadrankarvijay. Kalyanprabhavijay, Amrutlal Kalidas Doshi.. ,Bhadrankarvijay, Kalyanprabhavijay, Amrutlal Kalidas Doshi, ,Bhadrankarvijay. Kalyanprabhavijay, Amrutlal Kalidas Doshi.. Hemchandracharya, Kunvarji Anandji Shah, Hemchandracharya Kunvarji Anandji Shah, Hemchandracharya, Kunvarji Anandji Shah Hemchandracharya Kunvarji Anandji Shah.. Amitgati Acharya, Darbarilal Kothiya, ,Ashadhar, Kailashchandra Shastri, Jyoti Prasad Jain, ,Balchandra Shastri, Kailashchandra Shastri, Jyoti Prasad Jain, Ashadhar, Kailashchandra Shastri, Jyoti Prasad Jain, ,,Bechardas Doshi, Amrutlal Bhojak.. 001009 Prabodh Tika Part 3 001009 std.pdf zrAddha pratikamaNa sUtra prabodha TIkA 3 828 Jain Sahitya Vikas Mandal 001010 Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 1 001010 std.pdf 371 Jain Prakashak Mandal Ahmedabad 001011 Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 2 001011 std.pdf triSaSTizalAkApuruSa caritra bhAga 2 412 Jain Prakashak Mandal Ahmedabad 001012 Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 3 001012 std.pdf A BACUSLYEN GULD 3 542 Jain Prakashak Mandal Ahmedabad 001013 Trishasti Shalaka Purusa Caritra Part 4 001013 HR.pdf triSaSTizalAkApuruSa caritra bhAga 4 272 Jain Prakashak Mandal Ahmedabad Manikchand Digambar Jain 250 Granthamala Samiti 001014 Panch_sangrah 001014 HR.pdf paJcasaMgraha 001015 Dharmamrut_Anagar_001015_std.pdf dharmAmRta anagAra 794 Bharatiya Gyanpith 001016 Shatkhandagam_Panishilan_001016_std.pdf SaTkhaMDAgama parizIlana 974 Bharatiya Gyanpith 410 Bharatiya Gyanpith 001017 Dharmamrut_Sagar_001017_std.pdf dharmAmRta sAgAra agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra_part01_ 001018 001018_std.pdf HUTH 05 T 05 Taraft ZTET SITT 01 548 Mahavir Jain Vidyalay Page #2 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Title Pgs Publisher Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name agam_05_ang_05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part02 001019 001019_std.pdf agam_05_ ang 05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra part03 001020 001020 hr.pdf HTTH 05 T 053 TT E SITT 02 Author Bechardas Doshi, Amrutlal Bhojak.. Bechardas Doshi, Amrutlal Bhojak.. 679 Mahavir Jain Vidyalay HETA 05 T 053 TETT SITT 03 556 Mahavir Jain Vidyalay 001021 agam 06 ang 06 gnatadharma sutra 001021 std.pdf Agama 06 aMga 06 jJAtAdharma sUtra Jambuvijay, Dharmachandvijay.. 737 Mahavir Jain Vidyalay 001022 Adhyatma kalpdrum 001022 std.pdf adhyAtma kalpadruma ,Motichand Girdharlal Kapadia.. 474 Mahavir Jain Vidyalay 001023 agam 02 ang 02 sutrakrutang sutra 001023 std.pdf HTH 02 T02 HEFTE Jambuvijay, Dharmachandvijay.. 475 Mahavir Jain Vidyalay 355 Mahavir Jain Vidyalay 001024 Madhyakalin Gujarati Jain Sahitya 001024 HR.pdf madhyakAlIna gujarAtI jaina sAhitya Jain_and_Bodha_Mat_Sankshipt_Itihas_and_Siddhanto_0010 001025 25 std.pdf jaina ane buddha mata saMkSipta itihAsa ane sAhityo 427 Mahavir Jain Vidyalay ,Kantilal B Shah, Jayant Kothari.. Mohanlal Dalichand Desai, Kantilal B Shah, Shayyambhavsuri, Pratyekbuddha, Ganadhar, Punyavijay, Amrutal Bhojak.. Abhaydevsuri, Jambuvijay.. Dasveyaliya_Uttarjzhayanaim_Avassay suttam_001026_std.p 001026 df 001027 agam 03 ang 03 sthanang sutra part01 001027_hr.pdf dasaveyAliyasuttama, uttarajjhanAI, Avassayasuttama HTOH 033 03 PRITETT HITT 01 759 Mahavir Jain Vidyalay 828 Mahavir Jain Vidyalay 001028 agam_03_ang_03_sthanang sutra part02_001028_std.pdf HOTA 03 BT 03 RIGHT HESITT 02 Abhaydevsuri, Jambuvijay.. 579 Mahavir Jain Vidyalay 001029 agam_03_ang_03_sthanang sutra part03_001029_std.pdf HETA 03 31 03 FRITT H ITT 03 588 Mahavir Jain Vidyalay 001030 Jain Gurjar Kavio Part 01 001030 std.pdf 575 Mahavir Jain Vidyalay 001031 Jain Gurjar Kavio Part 02 001031 HR.pdf 419 Mahavir Jain Vidyalay 001032 Jain Gurjar Kavio Part 03 001032 HR.pdf 412 Mahavir Jain Vidyalay 001033 Jain Gurjar Kavio Part_04_001033 HR.pdf 479 Mahavir Jain Vidyalay Abhaydevsuri, Jambuvijay.. Mohanlal Dalichand Desai, Jayant Kothari.. Mohanlal Dalichand Desai, Jayant Kothari.. Mohanlal Dalichand Desai, Jayant Kothari, Mohanlal Dalichand Desai, Javant Kothari. Mohanlal Dalichand Desai, Jayant Kothari.. Mohanlal Dalichand Desai, Jayant Kothari, Mohanlal Dalichand Desai, Jayant Kothari, Mohanlal Dalichand Desai, Jayant Kothari, Mohanlal Dalichand Desai, Jayant Kothari.. jaina gurjara kavio bhAga 01, jaina gurjara kavio bhAga 02 jaina gurjara kavio bhAga 03 jaina gurjara kavio bhAga 04 jaina gurjara kavio bhAga 05 jaina gurjara kavio bhAga 06 jaina gurjara kavio bhAga 07 jaina gurjara kavio bhAga 08 jaina gurjara kavio bhAga 09 001034 Jain Gurjar Kavio Part 05 001034 HR.pdf 452 Mahavir Jain Vidyalay 001035 Jain Gurjar_kavio_Part_06_001035_std.pdf 598 Mahavir Jain Vidyalay 001036 Jain Gurjar Kavio Part 07_001036 Std.pdf 873 Mahavir Jain Vidyalay 001037 Jain Gurjar Kavio Part 08 001037 HR.pdf 367 Mahavir Jain Vidyalay 001038 Jain Gurjar Kavio Part 09 001038 HR.pdf 387 Mahavir Jain Vidyalay Page #3 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001039 Jain Gurjar Kavio_Part_10_001039_HR.pdf 001040 Guru Gautam swami_001040_HR.pdf 001041 Jin_margnu_Jatan_001041_std.pdf 001042 Jain agam Swadhyay 001042_HR.pdf 001043 Prashamrati prakaran_001043_std.pdf 001044 Painnay suttai_Part_1_001044_std.pdf 001045 Painnay_suttai_Part_2_001045_HR.pdf 001046 Painnay_suttai Part_3_001046_HR.pdf 001047 Nyaya_vatarvartik vrutti_001047_std.pdf 001048 Amrut Samipe_001048_std.pdf 001049 Agam Yug_ka_Jain_Darshan_001049_HR.pdf 001050 Dravya Gun_Paryayno_Ras_001050_HR.pdf 001051 Samaydarshi Acharya_001051_HR.pdf 001052 Katha_sahitya_2_Abhishek 001052_HR.pdf 001053 Katha sahitya_4_Ragvirag_001053_HR.pdf 001054 Char Tirthankar_001054_HR.pdf 001055 Jain Dharma_Chintan_001055_HR.pdf 001056 Padma parag_001056_HR.pdf Sheth Anandji Kalyanji_Pedhino_Itihas_Part_1_001057_std.p 001057 df Sheth Anandji Kalyanji_Pedhino_Itihas_Part 2 001058_std.p 001058 df 001059 Mathuri 001059_HR.pdf 001060 Jinagamo_ki_Mule Bhasha_006794_001060_HR.pdf jaina gurjara kavio bhAga 10 guru gautamasvAmI jinamArganuM jatana jUnAgama svAdhyAya prazamarati prakaraNa |painnaya suttama bhAga 1 painnaya suttama bhAga 2 painnaya suttama bhAga 3 nyAyavArtikavRtti amRta samIpe | Agama yuga kA jainadarzana dravyaguNa paryAyano rAsa samayadarzI AcArya kathAsAhitya 2 abhiSeka kathAsAhitya 4 rAgavirAga cAra tIrthakara jaina dharma ciMtana padmaparAga Title zeTha ANaMdajI kalyANajI peDhIno itihAsa bhAga 1 zeTha ANaMdajI kalyANajI peDhIno itihAsa bhAga 2 mAthurI jainAgamo kI mUla bhASA Author Mohanlal Dalichand Desai, Jayant Kothari,. Ratilal D Desai,. Ratilal D Desai,. Dalsukh Malvania,. Umaswati, Umaswami, Motichand Girdharlal Kapadia.. Punyavijay, Amrutlal Bhojak.. Punyavijay, Amrutlal Bhojak,, Punyavijay, Amrutlal Bhojak,. Siddhasen Divakarsuri,Shantyasuri, Dalsukh Malvania.. Ratilal D Desai, Nitin R Desai,.. Dalsukh Malvania,, Yashovijay Upadhyay,Jain Shreyashkar Mandal, Mahesana.. Ratilal D Desai,. Ratilal D Desai,, Ratilal D Desai,. Sukhlal Sanghavi, Shobhachad Bharilla, Bhavarmal Singhi, Sagarmal Jain, Dalsukh Malvania,, Dalsukh Malvania, Ratilal D Desai,. Ratilal D Desai.. Ratilal D Desai, Shilchandrasuri,, Ratilal D Desai,, Dalsukh Malvania, Jitendra B Shah,, Shilchandrasuri, Dalsukh Malvania, HC Bhayani.. Pgs 259 Mahavir Jain Vidyalay 260 Jivanmani Sadvachan Mala Trust 501 Gurjar Granthratna Karyalay 455 Prakrit Text Society Ahmedabad Publisher 749 Mahavir Jain Vidyalay 689 Mahavir Jain Vidyalay 427 Mahavir Jain Vidyalay 166 Mahavir Jain Vidyalay 525 Saraswati Pustak Bhandar Ahmedabad 649 Gurjar Granthratna Karyalay 384 Prakrit Bharti Academy 303 Jain Shreyaskar Mandal Mahesana Vallabhsuri Smarak Nidhi Godiji Jain 165 Derasar Mumbai 225 Gurjar Granthratna Karyalay 266 Gurjar Granthratna Karyalay 158 Parshwanath Vidyapith 225 Gurjar Granthratna Karyalay 194 Jaybhikkhu Sahitya Trust 405 Anandji Kalyanji Pedhi 403 Anandji Kalyanji Pedhi 269 Gurjar Granthratna Karyalay 277 Prakrit Text Society Ahmedabad 3 Page #4 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001061 Bhadreshwar_Vasai_Mahatirth_001061_std.pdf Title Author Ratilal D Desai Pgs Pgs Publisher 329 Gurjar Granthratna Karyalay bhadrezvara vasaI mahAtIrtha G 001062 Nandi_sutt_and_Anuyogddaraim_001062 std.pdf naMdIsutta aura anuogadArAI 764 Mahavir Jain Vidyalay agam_15_upang_04_pragnapana_sutra_part01_001063_std. 001063 pdf HTH 15 34TT 04 AT JE HTT 01 506 Mahavir Jain Vidyalay Devvachak, Aryarakshit.Punyavijay, Dalsukh Malvania, Amrutlal Bhojak.. Shyamacharya, Punyavijay, Dalsukh Malvania, Amrutlal Bhojak.. Shyamacharya,Punyavijay, Dalsukh Malvania, Amrutlal Bhojak, Punyavijay, Vasudev S Agarwal, Dalsukh Malvania.. Hemchandracharya, Rasiklal C Parikh agam_15_upang 04 pragnapana_sutra.part02_001064_std. 001064 pdf HETH 15 34707 04 GT TESTOT 02 934 Mahavir Jain Vidyalay 001065 Angavijja 001065 std.pdf aMgavijjA 487 Prakrit Granth Parishad 001066 Kavyanusasan Part 1 001066 std.pdf kAvyAnuzAsana bhAga 1 631 Mahavir Jain Vidyalay 001067 Kavyanusasan Part 2 001067 std.pdf kAvyAnuzAsana bhAga 2 635 Mahavir Jain Vidyalay Jain Shwetambar Education Board 435 Paydhoni Mumbai 001068 Sanmati tarka 001068 HR.pdf Sanmati Tarka Hemchandracharya, Rasiklal C Parikh, Ramchandra B Athvale.. Siddhasen Divakarsuri, Sukhlal Sanghavi, Bechardas Doshi, Dalsukh Malvania, A S Gopani, A B Athavale Hemchandracharya, Sukhlal Sanghavi, Mahendrakumar Shastri, Dalsukh Malvania, Yashovijay Upadhyay, Sukhlal Sanghavi, Mahendrakumar Shastri, Dalsukh Malvania, Sukhlal Sanghavi.. Sukhlal Sanghavi, Dalsukh Malvania.. 001069 Praman Mimansa 001069 HR.pdf pramANa mImAMsA (TIkA TippaNa) 340 ZZZ Unknown 001070 Jaintark Bhasha 001070_HR.pdf 001071 Jain Dharma ane Darshan 001071 HR.pdf jainatarka bhASA jaina dharma ane darzana 110 Saraswati Pustak Bhandar Ahmedabad 349 Gurjar Granthratna Karyalay 001072 Dharma aur Samaj 001072 HR.pdf dharma aura samAja 227 Hemchandra Modi Pustakmala Mumbai 001073 Hetubindu Tika 001073 std.pdf hetubiMdu TIkA 523 Oriental Research Institute Vadodra Dharmakirti Mahaswami Archatt Bhatt, Durvek Mishra Pandit, Sukhlal Sanghavi, Jinvijay, B Bhattacharya.. Umaswati, Umaswami, Sukhlal Sanghavi, Siddhasen Divakarsuri, Sukhlal Sanghavi, Bechardas Doshi., 001074 Tattvartha sutra 001074 HR.pdf tatvArthasUtra 667 Jain Sahitya Prakashan Mandir 001075 Sanmati tarka Prakaran 001075 HR.pdf sanmatitarka prakaraNa 375 Gujarat Vidyapith Ahmedabad Page #5 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001076 Jain Parampara_no_Itihas_Part_1_001076_std.pdf 001077 Jain_Parampara_no_Itihas_Part_2_001077_std.pdf 001078 Jain Parampara_no_Itihas_Part_3_001078_std.pdf 001079 Jain Parampara_no_Itihas_Part_4_001079_HR.pdf 001080 Gruhast_na_Cha_Karttavyo_Pustika_1_001080_HR.pdf 001081 df 001082 Bavis Abhakhshyo Pustika_3_001082_HR.pdf 001083 Ashtaprakari_Devpujan Pustika_5_001083_HR.pdf 001084 Gruhasta_dharma_na_Bar_Vrato_Pustika_6_001084_HR.pdf Navkar_Mantra_Aradhana Prabhav_Pustika_2_001081_HR.p Title jaina paraMparAno itihAsa bhAga 1 jaina paraMparAno itihAsa bhAga 2 jaina paraMparAno itihAsa bhAga 3 jaina paraMparAno itihAsa bhAga 4 gRhastanA cha kartavyo pustikA 1 navakAra maMtra ArAdhanA prabhAva pustikA 2 bAvIsa abhakSyo pustikA 3 aSTaprakArI devapUjana pustikA 5 one haiyAnI zuddhi pustikA 7 karmagraMtha bhAga 1 (karmavipAka) karmagraMtha bhAga 2 (karmastava) (TIkA) asi 6 001085 Haiya_ni_Shuddhi Pustika_7_001085_HR.pdf 001086 Karmagrantha_1_Karmavipak_001086_HR.pdf 001087 Karmagrantha_2_Karmastav_001087_HR.pdf 001088 Karmagrantha_3_Bandh Swamitva_Nama_001088_HR.pdf (a) (si) karmagraMtha bhAga 4 (paDazItinAmA) (TIkA) 001089 Karmagrantha_4_Shadshiti_Nama_001089_HR.pdf 001090 Karmagrantha_5_Shatak_Nama_001090_HR.pdf karmagraMtha bhAga 5 (zatakanAmAM) 001091 Karmagrantha_6_Saptatika_Nama_001091_std.pdf 001092 Yogdrushti Samucchay_001092_std.pdf 001093 Navsmaran_001093_HR.pdf 001094 Jain Tattva Prakash_001094_HR.pdf 001095 Tattvarthadhigam sutra_001095_HR.pdf 001096 Dravyagun_Paryay_no_Ras_Part_1_001096_std.pdf karmagraMtha bhAga 6 (saptatikAnAmAM) yogadRSTi samuccaya navasmaraNa Bot cled 481 (3rd Edition 2002) tattvArthAdhigamasUtra (TIkA) dravyaguNaparyAyano rAsa bhAga 1 Author Darshanvijay, Gyanvijay, Nyayavijay.. Darshanvijay, Gyanvijay, Nyayavijay.. Darshanvijay, Gyanvijay, Nyayavijay.. Darshanvijay, Gyanvijay, Nyayavijay.. Kushalchandravijay, Chandrodaysuri.. Kushalchandravijay.. Kushalchandravijay.. Kushalchandravijay.. Kushalchandravijay... Kushalchandravijay, Chandrodaysuri,. Devendrasuri,Dhirajlal D Mehta,. Devendrasuri,Abhayshekharsuri, Dhirajlal D Mehta.. Devendrasuri,Abhayshekharsuri, Dhirajlal D Mehta.. Devendrasuri, Abhayshekharsuri, Dhirajlal D Mehta... Devendrasuri,Dhirajlal D Mehta,, Chandrashi Mahattar Dhirajlal D Mehta.. Haribhadrasuri, Dhirajlal D Mehta,, Dhirajlal D Mehta, Amrutbhail Upadhyay... Dhirajlal D Mehta.. Umaswati, Umaswami, Dhirajlal D Mehta.. Yashovijay Upadhyay,Dhirajlal D Mehta,. Publisher Pgs 729 Charitra Smarak Granthmala 820 Charitra Smarak Granthmala 933 Charitra Smarak Granthmala 476 Charitra Smarak Granthmala 32 Nemi Vigyan Kastursuri Shreni Mumbai 34 Nemi Vigyan Kastursuri Shreni Mumbai 30 Nemi Vigyan Kastursuri Shreni Mumbai 38 Nemi Vigyan Kastursuri Shreni Mumbai 34 Nemi Vigyan Kastursuri Shreni Mumbai 30 Nemi Vigyan Kastursuri Shreni Mumbai 294 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 180 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 132 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 292 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 512 Jinshasan Aradhana Trust 380 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 630 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 260 Jinshasan Aradhana Trust 252 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 357 Jinshasan Aradhana Trust 444 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 5 Page #6 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001097 Dravyagun_Paryay_no_Ras Part_2_001097_std.pdf 001098 Shatabdi_Yashogatha_001098_std.pdf 001099 Yogshatak_001099_HR.pdf 001100 Savaso Gatha_nu_Hundi_nu_Stavan_001100_HR.pdf 001101 Yogvinshika_001101_HR.pdf 001102 Praman_Pariksha_001102_HR.pdf 001103 Jain Dharma_na_Maulik Siddhanto_001103_HR.pdf 001104 Purusharthsiddhyupay_Hindi_001104_std.pdf 001105 Purursharthsiddhyupay_English_001105_HR.pdf agam_45_chulika 02 anuyogdwar_sutra part01_001106_std. 001106 pdf 001107 pdf agam_45_chulika_02_anuyogdwar_sutra_part02_001107_std. 001108 Dwadsharam Naychakram Part_1_001108_std.pdf 001109 Dwadsharam_Naychakram Part_2_001109_std.pdf 001110 Dwadsharam Naychakram Part_3_001110_HR.pdf 001111 Panch_sutrakam_001111_HR.pdf 001112 Panch Pratikraman_Sutro_Sarth_001112_std.pdf Jiv_Vichar_Prakashika_yane_Jaindharma_nu_Prani_Vigyan_ 001113 001113_HR.pdf dravyaguNaparyAyano zasa bhAga 2 zatAbdI yazogAthA yogazataka savAso gAthAnu hUMDInuM stavana yogaviMzikA (TIkA) pramANa parikSA jaina dharmanAM maulika siddhAMto puruSArthasiddhyupAya hindI Title Purusharthsiddhyupay English | Agama 45 cUlikA 02 anuyogadvAra sUtra bhAga 01 | Agama 45 dhUlikA 02 anuyogadvAra sUtra bhAga 02 dvAdazAra nayacakram bhAga 1 (TIkA) dvAdazAra nayacakram bhAga 2 (TIkA) dvAdazAra nayacakram bhAga 3 (TIkA) paMcasUtra saha (saM) TIkA paMca pratikramaNa sUtro vivecana sahita jIvavicAra prakAzikA yAne jainadharmanuM prANIvijJAna Author Yashovijay Upadhyay, Dhirajlal D Mehta,. Jain Shreyashkar Mandal, Mahesana.. Haribhadrasuri,Dhirajlal D Mehta.. Yashovijay Upadhyay,Dhirajlal D Mehta,. Haribhadrasuri, Yashovijay Upadhyay,Dhirajlal D Mehta,, Vidyanandacharya, Darbarilal Kothiya.. Dhirajlal D Mehta,, Amrutchandracharya,Makkhanlal Shastri,, Amrutchandracharya, Ajit Prasad,, Aryarakshit,Punyavijay, Jambuvijay.. Aryarakshit, Jambuvijay.. Mallavadi Kshamashraman, Sighsuri, Jambuvijay.. Mallavadi Kshamashraman, Sighsuri, Jambuvijay.. Mallavadi Kshamashraman, Sighsuri, Jambuvijay.. Chirantanacharya, Haribhadrasuri, Jambuvijay, Dharmachandvijay, VM Kulkarni, Prabhudas Bechardas Parekh,, Shantisuri, Dhirajlal Tokarshi Shah, Dharmadhurandharsuri, Kirtivijay, Mahaprabhavijay, Dharmanandvijay.. Pgs 475 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 370 Jain Shreyaskar Mandal Mahesana 324 Jain Dharm Prasaran Trust Surat Publisher 292 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 164 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 212 Veer Seva Mandir Trust 152 Jinshasan Aradhana Trust Bharat Varshiya Anekant Vidwat 460 Parishad 160 ZZZ Unknown 540 Mahavir Jain Vidyalay 560 Mahavir Jain Vidyalay 662 Atmanand Jain Sabha 403 Atmanand Jain Sabha 252 Atmanand Jain Sabha 179 BL Institute of Indology Yashovijayji Jain Sanskrit Pathshala 883 Mahesana 501 Jain Sahitya Prakashan Mandir Page #7 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher 001114 Tattvarthadhigam sutra 001114 std.pdf tattvArthAdhigamasUtra 753 Jain Shreyaskar Mandal Mahesana 001115 Karmagranth Sarth Part 1 001115 HR.pdf karmatha bhAga 1 421 Jain Shreyaskar Mandal Mahesana Yashovijayji Jain Sanskrit Pathshala 307 Mahesana 001116 Karmagranth Sarth Part 2 001116 HR.pdf karmagraMtha bhAga 2 001117 Karmagranth Sarth_Part 3 001117 HR.pdf 001118 Navtattva Prakaran Sarth 001118 HR.pdf karmagraMtha bhAga 3 navatattva prakaraNa sArya Author Umaswati. Umaswami,Rajshekharsuri, Devendrasuri Jivavijay, Prabhudas Bechardas Parekh.. Devendrasuri,Jivavijay Prabhudas Bechardas Parekh. Devendrasuri,Jivavijay, Prabhudas Bechardas Parekh, Chandulal Nanchand Shah, Jinhanssuri, Haribhadrasuri, Gajsarmuni, Chandulal Nanchand Shah Umaswati Umaswami Bechardas Prabhudas Parekh Shantisuri,Dakshasuri, 453 Jain Shreyaskar Mandal Mahesana 224 Jain Shreyaskar Mandal Mahesana Dandak Prakaran_Tatha_Jambudwip Sangrahani_001119 H 001119 R.pdf daNDaka prakaraNa tathA jambudipa saMgrahaNi 207 Jain Shreyaskar Mandal Mahesana 001120 Tattvarthadhigam sutra Bhumika 001120 HR.pdf 001121 Jiv_Vichar Prakaran 001121 HR.pdf 223 Jain Shreyaskar Mandal Mahesana 209 Jain Shreyaskar Mandal Mahesana ) tattvArthAdhigamasUtra bhUmikA yaldau ysel (SLL) (24.01 aindrastuticaturvizikA siddhahema zabdAnuzAsanam laghuvRtti 001122 Aendra Stuti Chaturvinshika 001122 HR.pdf Yashovijay Upadhyay,Punyavijay.. 115 Atmanand Jain Sabha Hemchandracharya Jain Gyanmandir 678 Patan 001123 Siddha Hem Sabdanu shasanam 001123 std.pdf 001124 Aptamimamsa Critique of an Authority 001124_HR.pdf Aptamimamsa Critique of an Authority 140 Jagruti Dilip Sheth Dr 001125 Prakrit_Proper_Names_Part_1_001125_std.pdf Prakrit Proper Names Part 1 504 L D Indology Ahmedabad 001126 Prakrit_Proper Names Part 2 001126 std.pdf Prakrit Proper Names Part 2 536 L D Indology Ahmedabad Hemchandracharya Jambuvijay.. Samantbhadracharya, Akalankade v, Nagin J Shah.. Mohanlal Mehta, KR Chandra, Dalsukh Malvania, Mohanlal Mehta, K R Chandra, Dalsukh Malvania.. Hemchandracharya,Kantilal Baldevram Vyas, Dalsukh Malvania, HC Bhayani.. K R Chandra, N M Kansara, Nagin J Shah, Ramniklal M Shah Bimal Krishna Matilal, Nagin J Shah, Dalsukh Malvania.. Amarchand Mittal, Dalsukh Malvania, Nagin J Shah, 001127 Apbhramsha of Hemchandra 001127 HR.pdf Apbhramsa of Hemchandracharya 229 Prakrit Text Society Ahmedabad 001128 In Search of the Original Ardhamagadhi 001128_HR.pdf In Search of the Original Ardhamagadhi English Translation 138 Prakrit Text Society Ahmedabad 001129 Central Philosophy of Jainism 001129 HR.pdf Central Philosophy of Jainism (Anekant Vada) 84 L D Indology Ahmedabad 001130 Inscriptions of Imperial Parmaras 001130 std.pdf paramArsa abhilekha 445 L D Indology Ahmedabad 001131 Prameyratnamala 001131 HR.pdf prameyaratnamAlA Bharat Varshiya Anekant Vidwat 280 Parishad Shrimallaghu Anantvirya, Rameshchandra Jain.. .A S Gopani, Nagin J Shah, Dalsukh Malvania, 001132 Some_Aspects_of_indian_Culture_001132_HR.pdf Some Aspects of Indian Culture 211 L D Indology Ahmedabad Page #8 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001133 Slokavartika_a_Study_001133_HR.pdf 001134 Atma_Siddhi Shastra_Vivechan Part_1_001134_std.pdf 001135 Atma Siddhi Shastra_Vivechan Part_2_001135_std.pdf 001136 Atma Siddhi Shastra_Vivechan Part_3_001136_std.pdf 001137 Atma Siddhi Shastra_Vivechan_Part_4_001137_std.pdf 001138 Jain Lesson_1_001138_std.pdf 001139 Jain Lesson II_001139_std.pdf agam 26 prakimak_03_maha_pratyakhyan_sutra_001140_hr 001140 pdf 001141 Divsagar Pannatti_Painnayam_001141_HR.pdf agam_28_prakimak_05_tandul_vaicharik_sutra_001142_hr.p 001142 df 001143 agam 04_ang_04_samvayang_sutra_001143_hr.pdf 001144 Stree_Nirvan_Kevali_bhukti Prakarane_001144_HR.pdf 001145 Jinmargnu_Anushilan_001145_std.pdf 001146 Praman pramey_kalika_001146_HR.pdf Thanang suttam_and_Samvayang_suttam_Part_3_001147_s 001147 td.pdf 001148 agam_01_ang_01_acharanga_sutra_001148_std.pdf 001149 agam_39_chhed_06_maha_nishith_sutra_001149_hr.pdf 001150 agam_44_chulika_01_nandi sutra_001150_hr.pdf 001151 agam_42_mool_03_dash_vaikalik_sutra_001151_std.pdf Slokavartika a Study Atmasiddhi zAstra vivecana 1 Atmasiddhi zAstra vivecana 2 Atmasiddhi zAstra vivecana 3 Atmasiddhi zAstra vivecana 4 Jain Lesson I Jain Lesson II Title Agama 26 prakirNaka 03 mahApratyAkhyAna sUtra dIvasAgarapannatti paiNNayaM | Agama 28 prakirNaka 05 taMdula vaicArika sUtra | Agama 04 aMga 04 samavAyAMga sUtra TIkA strInirvANa kevalizukti prakaraNa (TIkA) jinamArganuM anuzIlana pramANaprameyakAlikA ThANAMgasutaM evaM samavAyAMgasuttaM bhAga 3 (TIkA) Agama 01 aMga 01 AcArAMga sUtra Agama 39 cheda 06 mahAnizItha sUtra | Agama 44 cUlikA 01 nandi sUtra Agama 42 mUla 03 dazavaikAlika sUtra Author KK Dixit, Nagin J Shah, Dalsukh Malvania... Shrimad Rajchandra,Rakeshbhai Zaveri,, Shrimad Rajchandra,Rakeshbhai Zaveri,, Shrimad Rajchandra,Rakeshbhai Zaveri.. Shrimad Rajchandra,Rakeshbhai Zaveri,, JAINA Education Committee.. JAINA Education Committee.. Punyavijay, Suresh Sisodiya, Sagarmal Jain... Punyavijay, Suresh Sisodiya, Sagarmal Jain,. Punyavijay, Suresh Sisodiya, Sagarmal Jain,, Abhaydevsuri, Jambuvijay.. Shaktayanacharya, Jambuvijay.. Ratilal D Desai, Nitin R Desai,, Narendrasen Maharaj. Darbarilal Kothiya,, Abhaydevsuri, Jambuvijay.. Jambuvijay... Punyavijay, Rupendrakumar Pagariya, Dalsukh Malvania, HC Bhayani... Devvachak,Jindasgani Mahattar, Punyavijay.. Shayyambhavsuri,Bhadrabahusw ami, Agstisingh, Punyavijay... Pgs 132 L D Indology Ahmedabad Publisher 790 Shrimad Rajchandra Ashram 816 Shrimad Rajchandra Ashram 818 Shrimad Rajchandra Ashram 794 Shrimad Rajchandra Ashram 78 Diwakar Prakashan 86 Diwakar Prakashan Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 115 Samsthan Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 142 Samsthan Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 114 Samsthan 566 Mahavir Jain Vidyalay 146 Atmanand Jain Sabha 561 Gurjar Granthratna Karyalay 160 Bharatiya Gyanpith 886 Mahavir Jain Vidyalay 516 Mahavir Jain Vidyalay 284 Prakrit Granth Parishad 142 Prakrit Granth Parishad 323 Prakrit Granth Parishad 8 Page #9 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Author Pgs Publisher Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title agam_02_ang_02_sutrakrutang sutra part01_001152 std.pd 001152 Agama 02 aMga 02 sUtrakRtAMga sUtra bhAga 1 niyukti 001153 Vidhi_Sangrah_001153_std.pdf vidhisaMgraha 262 Prakrit Granth Parishad Bhadrabahuswami Punyavijay.. Amrendrasagar, Mahabhadrasagar.. 538 Amarchand Ratanchand Zaveri East West Unity Press Ananda 80 Ashram New York 001155 To Light One Candle 001155 HR.pdf To Light One Candle pUjA saMgraha sAthe TIkA Pramoda Chitrabhanu.. Virvijay . Yashovijay Upadhyay.Dhirajlal D Mehta.. 001156 Pooja Sangrah Sarth 001156 HR.pdf 308 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 001157 Jin Darshan Pooja 001157 HR.pdf 001158 Shree_108_Navkar_001 158_HR.pdf 001159 Ansh Vachnano Sar Dwadashangino 1 001159 HR.pdf 001160 Ansh Vachnano Sar Dwadashangino 2001160 HR.pdf 001161 Yogvinshika Ek_Parishilian_001161_HR.pdf 001162 Yogdrushti Ek Parishilian 001162 HR.pdf jinadarzana pUjA 108 PARLALU , GLEE 1 eza vAcanAno, sAra dvAdazIno 2 yogavizikA eka pariNAlana yogadRSTi eka parizIlana Abhayshekharsuri, Divyaratnavijay, Ajitshekharsuri, Vimalbodhivijay.. Abhayshekharsuri, Chandraguptasuri.. Chandraguptasuri. Chandraguptasuri.. .Chandraguptasuri.. 99 Arham Parivar Trust 133 Arham Parivar Trust 194 Anekant Prakashan Jain Religious 146 Anekant Prakashan Jain Religious 130 Anekant Prakashan Jain Religious 146 Anekant Prakashan Jain Religious Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 116 Koba 66 Anekant Prakashan Jain Religious 001163 Rajvandana 001163 HR.pdf 001164 Ansh Vachnana 001164 HR.pdf rojavaMdanA. aMza vacanonI Atmanandji Maharaj., Chandraguptasuri, 001165 Sagar_vihangam_001165_HR.pdf 001166 Vairagya sambhav Adhikar 001166 HR.pdf 001167 Sansarthi Moksh Sudhi 001167 HR.pdf sAgaravihagam vairAgyameva adhikAra saMsArathI mokSa sudhI Meera Bhatt, Kirtiratnavijay, Dharmkirtivijay, Kalyankirtivijay.. Chandraguptasuri Chandraguptasuri.. 90 Bhadrankaroday Shikshan Trust 80 Anekant Prakashan Jain Religious 64 Anekant Prakashan Jain Religious Bhuvanchandra, Kirtiratnavijay, Dharmkirtivijay, Kalyankirtivijay.. paJcasUtrakam 142 Bhadrankaroday Shikshan Trust 001168 Panch sutrakam 001168 HR.pdf Darshanshuddhi Prakaran Aadina Pravachan ansho 00116 001169 9 HR.pdf darzanazuddhi prakaraNa AdinA pravacanazo 314 Anekant Prakashan Jain Religious Chandraguptasuri.. Samantbhadracharya. Jugalkishor Mukhtar, 001170 Aapt_mimansa 001 170 HR.pdf AptamImAMsA 190 Veer Seva Mandir Trust 001171 Aatmani_Tran_Avasthao_001171_HR.pdf 001172 Aatm_vishuddhi 001172 HR.pdf 001173 Samru Pal Pal Suvrat Nam 001173 HR.pdf 001174 Phool Amra Stokalay 001174 HR.pdf 001175 Gurubhakti Gahuli Sangrah 001175 HR.pdf 001176 Panch_karmgranth_Parishilan_001176_HR.pdf AtmAnI traNa avasthAo Atmavizuddhi. samaruM pala pala suta nAme kula Ama stakAlaya gurUbhakti garlaeNlI saMgra paMcakarmagranyaparizIlana Ramchandrasuri, Kirtisurishwar.. Kesharsuri, Shilchandrasuri, Lilambai Mahasati. Jambuvijay.. .Nagin J Shah.. 76 Sanmarg Prakashan 103 Premji Hirji Shah Mumbai 321 Bhadrankaroday Shikshan Trust 258 Guru Pran Foundation Rajkot 98 Jambuvijay 130 Jagruti Dilip Sheth Dr Page #10 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 10 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001177 Jainism a Glimpse_001177_HR.pdf 001178 Outlines of Indian Philosophy 001178 HR.pdf 001179 Atma the Self 001179 HR.pdf 001180 Jaina_Philosophy_001180_HR.pdf 001181 Santbal_001181_HR.pdf Title Jainism a Glimpse Outlines of Indian Philosophy Atma the Self Jaina Philosophy Santbal A Saint with a Difference Author Punyadarshanvijay.. Paul Deussen, Punyadarshanvijay.. . Mohanlal Mehta ,TU Mehta Siddhasen Divakarsuri,Bhuvanchandra, Shrimad Rajchandra, Govardhandas, Kantilal B Shah.. Pgs | Publisher 70 Sanmarg Prakashan 72 Crest Publishing House 106 Sanmarg Prakashan 328 Bharatiya Vidya Bhavan 152 Naviivan Prakashan Mandir 001182 Siddhsen Shatak 001182 HR.pdf siddhasena zataka 256 Jain Sahitya Academy 001183 Self Realisation 001183 HR.pdf 001184 Ek Abhivadan Occhav Ek Goshthi 001184 HR.pdf Self Realisation eka abhivAdana occhava, eka goSThi 180 Shrimad Rajchandra Ashram 130 Mahavir Jain Vidyalay Jain Shwetambar Murtipujak Sangh 194 Sayan 204 Kavin Shah Bilimora 001185 Kathani Kyari Lage Pyari 001185 std.pdf 001186 Jain Sahityani Gazalo_001186_HR.pdf kathAnI kayArI lAge pyArI jaina sAhityanI gajhalo samakitanA saDasaTha bolanI sajhAya Rajpalvijay.. Kavin Shah Yashovijay Upadhyay, Dhirajlal D Mehta.. Yashovijay Upadhyay, Dhirajlal D Mehta.. 001187 Samkitna Sadsath Bolni Sazzay 001187_HR.pdf 210 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 001188 Aath Drushtini Sazzay 001188 HR.pdf ATha dRSTinI sajhAtha 258 Jain Dharm Prasaran Trust Surat Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 60 Koba 001189 Yog Swasthya ane Manav Mulyo 001189 HR.pdf yoga, svAthya ane mAnava mUlyo 001190 Religion and Philosophy_of_the_Jainas_001190_HR.pdf 001191 Jain_Prashnottar_mala_001191_HR.pdf Religion & Philosophy of the Jainas jaina praznottaramALA Atmanandji Maharaj., Virchand R Gandhi Nagin J Shah, Dhirajlal D Mehta.. 266 Jain International Ahmedabad 162 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 001192 Gunratnakar chand 001192 HR.pdf 001193 Vigyan ane Dharm 001193 HR.pdf 001194 Jainism_as_Metaphilosophy_001194_HR.pdf guNaratnA karachada vijJAna ane dharma Jainism as Metaphilosophy Sahajsundar, Kantilal B Shah. Chandrashekharvijay.. s Gopalan.. Jyoti Prasad Jain, Sagarmal 398 Shrutgyan Prasarak Sabha 408 Kamal Prakashan 92 Satguru Publications Delhi 001195 Jainism the Oldest Living Religion 001195 HR.pdf Jainism the Oldest Living Religion Jain.. 66 P V Research Institute Varanasi ,W J Johnson, Dayanand Bhargav.. 372 Motilal Banarasidas S A Jain.. Sukhlal Sanghavi. 334 Jwalamalini Trust Chennai 232 Gurjar Granthratna Karyalay 001196 Harmless Soul 001196 HR.pdf Harmless Soul Reality English_Translation_of_Sarvarthasiddhi_001197_HR. 001197 pdf Reality English Translation of Sarvarthasiddhi 001198 Samaj Dharma ane Sanskruti 001198 HR.pdf samAja, dharma ane saMskRti Nirgranth_sampraday_Jain_tarkbhasha Gyanbindu_parishilan 001199 1 001199 HR.pdf nirjhanyasaMpradAya jainatarkabhASA jJAnabiMdu parizIlana 001200 Jain darshan na Vaigyanik Rahasyo 001200 HR.pdf jaina darzananAM vaijJAnika rahasyo 001201 Bharatiya_Tattva_gyan_001201_HR.pdf bhAratIya tattvajJAne Sukhlal Sanghavi, Nagin J Shah.. Nandighoshvijay Nagin J Shah.. 130 Jagruti Dilip Sheth Dr Bharatiya Prachin Sahitya Vaigyanik 368 Rahasya Shodh Sanstha 194 Jagruti Dilip Sheth Dr Page #11 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 001202 Compendium_of_Jainism_001202_HR.pdf 001203 Jainism_and_Mahavira_001203_HR.pdf 001204 Anekant Chintan_001204_HR.pdf File Name 001205 Maru Jivan vrutt_001205_HR.pdf 001206 Parishilan_001206_HR.pdf 001207 Ardhya_001207_HR.pdf 001208 Pandit Sukhlalji_001208_HR.pdf 001209 Vangmay_Sevani Ek Zalak_001209_HR.pdf 001210 Rajchandra_001210_HR.pdf 001211 Samyaktva_Mul_Bar_Vrat_001211_HR.pdf 001212 Samvatsari Pratikamanni_Saral_Vidhi_001212_std.pdf 001213 Jaina Philosophy_of_Non_Absolutism_001213_HR.pdf 001214 Samyaktva_Shatsthan_Chaupai_001214_HR.pdf 001215 Nihnavwad_001215_HR.pdf 001216 Dhyanshatak_001216_HR.pdf 001217 Kayotsarga_001217_HR.pdf 001218 Dharmvir_Sudarshan_001218_HR.pdf 001219 Shodashak Pravachano_001219_HR.pdf 001220 agam_43_mool_04_uttaradhyayan_sutra_001220_hr.pdf 001254 Snatra pooja Sarth_001254_HR.pdf 001255 Vastu pooja Sarth_001255_HR.pdf 001256 Chaud Gunsthan_001256_HR.pdf 001257 Devvandan_mala_001257_HR.pdf 001258 Sukti Triveni 001258_HR.pdf 001259 Prashamrati prakaran_001259_HR.pdf Compendium of Jainism Jainism & Mahavira anekAMta ciMtana mAruM jIvanavRtta parizIlana adhya paMDita sukhalAlajI vAkraya sevAnI eka jhalaka rAjacaMdra dhyAnazataka kAyotsarga dharmavIra sudarzana SoDazaka pravacano samyaktva mUla bAra hata saMvatsarI pratikramaNanI saraLa vidhi (sacitra) Jaina Philosophy of Non Absolutism samyakatva dhaTasthAna carUpai nihnavavAda vAstupujA sAthe cauda guNasthAna devavaMdanamAlA sUkti triveNI Title Agama 43 mUla 04 uttarAdhyayana sUtra snAtrapUjA sAthe Prashamratiprakaran Author TK Tukol, A N Upadhye.. Bhagchandra Jain Bhaskar.. Sukhlal Sanghavi.. Sukhlal Sanghavi, Dalsukh Malvania,. Sukhlal Sanghavi.. Sukhlal Sanghavi.. Ramanlal C Shah... PC Patel.. ,Gopaldas Jivabhai Patel,. Dhirajlal D Mehta.. Yashodevsuri.. Satkari Mookerjee, SN Dasgupta,, Yashovijay Upadhyay,Pradyumnasuri.. Dharmdhurandharsuri,, Jinbhadragani Kshamashraman,Kanhaiyalal Lodha, Sushma Singhvi.. Kanhaiyalal Lodha,. Amarmuni, Vijaymuni Shastri, Dharmguptavijay.. Saubhagyachandra,, Virvijay, Dhirajlal D Mehta.. Buddhisagar, Dhirajlal D Mehta.. Chandrashekharvijay.. Khantishri,, Amarmuni,.. Umaswati, Shastri,, Umaswami,Yajneshwar S Pgs Publisher Prasaranga Karnatak University 352 Dharwar Digambar Jain Sahitya Sanskriti 68 Sanskaran Samiti 316 Gurjar Granthratna Karyalay 216 Gurjar Granthratna Karyalay 260 Gurjar Granthratna Karyalay 186 Gurjar Granthratna Karyalay 152 Gurjar Granthratna Karyalay 402 Ratrani Sanskrutik Trust Ahmedabad 378 Gujarat Vidyapith Ahmedabad 98 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 216 Jivanmani Sadvachan Mala Trust 314 Motilal Banarasidas 228 Shrutgyan Prasarak Sabha Sankheshwar Parshwanath Jain 346 Derasami Pedhi Mumbai 132 Prakrit Bharti Academy 132 Prakrit Bharti Academy 200 Sanmati Gyan Pith Agra Premsurishwarji Jain Sahitya 144 Prakashan Trust Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 306 Ahmedabad 50 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 50 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 362 Kamal Prakashan 208 Hansrajbhai Manek Shah 265 Sanmati Gyan Pith Agra 180 L D Indology Ahmedabad 11 Page #12 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001260 Some Problems in Jaina Psychology 001260_HR.pdf 001261 Derasarni Vidhi 001261 HR.pdf Haribhadras_Yoga Works_and_Psychosynthesis_001262 H 001262 R.pdf Title Some Problems in Jaina Psychology derAsaranI vidhi Pgs Publisher 205 Karnatak University Dharwar 36 Shasan Seva Samiti Haribhadras Yoga Works & Psychosynthesis 106 L D Indology Ahmedabad 001263 Source Book in Jaina Philosophy 001263 std.pdf 001265 Ahimsa Darshan_001265_HR.pdf Source Book in Jaina Philosophy ahiMsA darzana Author TG Kalghatgi.. Shasan Seva Samiti.. ,SA Desai, Dalsukh Malvania, Nagin J Shah, Devendramuni, T S Devdass, TG Kalghatgi Amarmuni.. Vadidevsuri,Kalyanbodhivijay, Dhi rajlal D Mehta Vadidevsuri,Kalyanbodhivijay. Dhi rajlal D Mehta Vadidevsuri,Kalyanbodhivijay, Dhi rajlal D Mehta 590 Tarak Guru Jain Granthalay 402 Sanmati Gyan Pith Agra 001266 Ratna karavatarika Part 1 001266 std.pdf ratnA karAvatArikA bhAga 1 506 Jina Dharm Prakashan Trust Surat 001267 Ratna karavatarika Part 2 001267 std.pdf ratnA karAvatArikA bhAga 2 418 Jinshasan Aradhana Trust 001268 Ratna_karavatarika_Part_3_001268 std.pdf ratnA karAvatArikA bhAga 3 Jain darshanma Shraddha_Matigyan ane_Kevalgyann_Vibh 001269 avna 001269 HR.pdf jaina darzanamAM zraddhA matijJAna ane kevalajJAnanI vibhAvanA 444 Jain Dharm Prasaran Trust Surat Bholabhai Jesingbhai Adhyayan 72 Sanshodhan Vidyabhavan Chandraprabha Digambar Jain Mandir 101 Trust 1017 Bharatiya Gyanpith 001270 Dravya sangraha 001270 HR.pdf 001271 Harivansh puran 001271 std.pdf .Nagin J Shah Nemichandramuni, Saratchandra Ghoshal, Jinsenacharya,Pannalal Jain, Vimalsuri Punyavijay, Harman, Shantilal M Vora Vimalsuri,Punyavijay, Harman, Shantilal M Vora Dravya Sangraha - Pgs 101 harivaMzapurANa 001272 Paum_chariyam_Part_1_001272_std.pdf 9320 ST 1 432 Prakrit Granth Parishad 001273 Paum_chariyam Part 2 001273 std.pdf paumacariyaM bhAga 2 406 Prakrit Granth Parishad 001274 Tiloya pannatti_Part 1_001274_std.pdf tiloya paNNattI bhAga 1 Vrushabhacharya A N Upadhye, Hiralal Jain,,Balchandra Shastri Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 598 Solapur 001275 Tiloya pannatti Part 2 001275 std.pdf tiloya paNNattI bhAga 2 Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 642 Solapur 001276 Pramey Kamal Marttand Part 1 001276_std.pdf prameya kamala mAtaNDa bhAga 1 Vrushabhacharya, A N Upadhye, Hiralal Jain,,Balchandra Shastri Prabhachandracharya, Jinmati Mata Motichand Jain Saraf, Ravindra Jain, Prabhachandracharya Jinmati Mata. Prabhachandracharya, Jinmati Mata, 001277 Pramey Kamal Marttand Part 2 001277 std.pdf prameya kamala mArtaNDa bhAga 2 001278 Pramey Kamal Marttand Part 3 001278 std.pdf prameya kamala mArtaNDa bhAga 3 Lala Mussaddilal Jain Charitable Trust 720 Delhi Lala Mussaddilal Jain Charitable Trust 698 Delhi Lala Mussaddilal Jain Charitable Trust 762 Delhi Sadguru Bhakti Swadhyay Mandal 152 Ahmedabad Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 346 Koba 001279 Prarthana 001279 HR.pdf prArthanA Atmanandji Maharaj, 001280 Sadhak Sathi 001280 HR.pdf sAdhaka sAthI Atmanandji Maharaj.. Page #13 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001281 Jinendra Pooja_001281_HR.pdf 001282 Bhakti margni Aaradhana_001282_HR.pdf 001283 Sanskar Jivanvigyan_ane_Adhyatma_001283_HR.pdf 001284 Sadhna Sopan_001284_HR.pdf 001285 Aspirants Guide_001285_HR.pdf 001286 Sadhak Bhavna_001286_HR.pdf 001287 Bodhsar_001287_HR.pdf 001288 Arvachin_Jain_Jyotirdharo_001288_HR.pdf 001289 Adhyatmana_Panthni Yatra_001289_HR.pdf 001290 Adhyatma Pathey_001290_HR.pdf 001291 Jain Itihas_ki_Prerak Kathaye_001291_HR.pdf 001292 Adhyatma gyan_Praveshika_001292_HR.pdf 001293 Bruhad Alachonadi_Padya Sangrah_001293_HR.pdf 001294 Charitrya_Suvas_001294_HR.pdf 001295 Tirth Saurabh_001295_std.pdf 001296 Dainik Bhaktikram_001296_HR.pdf 001297 Aatmdarshan_001297_HR.pdf 001298 Rajchandrani_Jivan_Sadhna_001298_HR.pdf 001299 Adhyatmatattv Prashnottari_001299_HR.pdf 001300 Chintan_ki_Manobhumi_001300_std.pdf jinendra pUjA bhaktimArganI ArAdhanA sAdhaka bhAvanA saMskAra, jIvanavijJAna ane adhyAtma sAdhanA sopAna Aspirants Guide bodhasAra arvAcIna jaina jyotirdharo adhyAtmanA paMthanI yAtrA adhyAtma pAtheya jaina itihAsa kI preraka kathAyeM | adhyAtmajJAna pravezikA bRhad AlocanAdi padya saMgraha cAritrya suvAsa tIrtha saurabha dainika bhaktikrama Title Atmadarzana zrImad rAjacaMdranI jIvanasAdhanA adhyAtmatattva praznottarI cintana kI manobhUmi Author Atmanandji Maharaj.. Atmanandji Maharaj.. Atmanandji Maharaj.. Atmanandji Maharaj,, Atmanandji Maharaj., Atmanandji Maharaj.. Atmanandji Maharaj... Atmanandji Maharaj,Prakashbhai D Shah, Atmanandji Maharaj.. Atmanandji Maharaj,Jigyasu, Amarmuni, Shreechand Surana, Atmanandji Maharaj,,Atmapriy Lala Ranjeetsinh,,Jayant Shah Atmanandji Maharaj,Jayantibhai, Anil Sone, Atmanandji Maharaj,, Satshrutseva Sadhna Kendra,, Atmanandji Maharaj.. Atmanandji Maharaj.. Atmanandji Maharaj.. Amarmuni, Vijaymuni Shastri, Pgs Publisher Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 166 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 208 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 294 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 90 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 208 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 134 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 82 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 283 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 121 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 152 Koba 94 Sanmati Gyan Pith Agra Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 42 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 226 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 104 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 202 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 392 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 40 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 50 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 34 Koba 561 Sanmati Gyan Pith Agra 13 Page #14 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 St No File Name Title Author 001301 Our Cultural Heritage 001301 HR.pdf Our Cultural Heritage Atmanandji Maharaj., Shrimad Rajchandra, Manu Doshi, 001302 Aatmsiddhi 001302 std.pdf Aatmsiddhi 001303 Jivan Safalya 001303 HR.pdf jIvane sAphalya Mitesh A Shah Mitesh A Shah, Sureshbhai Rawal.. 001304 Jivan Safar 001304 HR.pdf jIvana saphara Pgs Publisher Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 82 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 298 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 44 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 44 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 44 Koba 277 Tansukhrai Daga Veerayatan 266 Tansukhrai Daga Veerayatan 166 Tansukhrai Daga Veerayatan 198 Sanmati Gyan Pith Agra 192 Gurjar Agency 001305 Jivan Parimal 001305 HR.pdf 001306 Chintan ke Zarohkhese Part 1 001306 HR.pdf 001307 Chintan ke Zarohkhese Part 2 001307 HR.pdf 001308 Chintan_ke_Zarohkhese_Part_3_001308_HR.pdf 001309 Satya Harischandra 001309 HR.pdf 001310 Lakshmanbhai_Bhojakna_Sannidhyama_001310_HR.pdf jIvana parimala cintana ke jharokhe se bhAga 1 cintana ke jharokhe se bhAga 2 cintana ke jharokhe se bhAga 3 satya harizcandra zratasevI zrI lakSmaNabhAI bhojakanA sAMnidhyamAM Mitesh A Shah Amarmuni.. Amarmuni. Amarmuni, Amarmuni, Rasila Kadia.. ,,Bechardas Doshi, Ramniklal M Shah 001311 Ang Aagam_Jain_History Series_01_001311_HR.pdf aMga Agama jaina hisTrI sirIjha 1 384 108 jain Tirth Darshan Trust 001312 Angbahya Aagam Jain History Series 02 001312_HR.pdf DOLL2413148 Bordados 2 420 108 jain Tirth Darshan Trust 546 108 jain Tirth Darshan Trust Jagdishchandra Jain, Mohanlal Mehta, Ramniklal M Shah Mohanlal Mehta,Ramniklal M Shah Mohanlal Mehta, Hiralal R Kapadia, Nagin J Shah Ambalal P Shah, Ramniklal M Shah Gulabchandra Chaudhary, Nagin J Shah 001313 Aagamik Vyakhyao Jain History Series 03 001313_std.pdf DAS C o t Beer a s 3 Karm_Sahitya_ane_Aagamik_Prakarno_Jain_History Series 001314 04 001314_HR.pdf karma sAhitya ane Agamika prakaraNo jaina hisTrI sirIjha 4 001315 Lakshanik_Sahitya_Jain_History Series_05_001315_HR.pdf CULS ulert Pat Bel Al 5 001316 Jain Kavya Sahitya Jain History Series_06_001316_std.pal Port Bic Brut Be 6 436 108 jain Tirth Darshan Trust 362 108 jain Tirth Darshan Trust 746 108 jain Tirth Darshan Trust Kannad_Tamil_ane_Marathi_Jain_Sahitya_Jain_History Serie 001317 S 07001317 HR.pdf kannaDa, tAmIla ane marAThI jaina sAhitya jaina hisTrI sirIjha 7 ,K Bhujbali Shastri, TP Minakshi, Sundaram Pille, Vidyadhar Johrapurkar,,Ramniklal M Shah Hemchandracharya.Nagin J Shah, Ramniklal M Shah.. 309 108 jain Tirth Darshan Trust 610 108 jain Tirth Darshan Trust 001320 Praman_mimansa Jain History Series_10 001320 std.pdf A L L 10 Jain_Dharma Darshan Jain_History Series_11_001321HR. 001321 pdf jaina dharma darzana jaina hisTrI sirIjha 11 .Mohanlal Mehta, Nagin J Shah 444 108 jain Tirth Darshan Trust 001322 Aatmsiddhi 001322 HR.pdf Atmasiddhi Shrimad Rajchandra, Atmanandji Maharaj.. Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 148 Koba Page #15 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 82 Koba 001323 Aapno Sanskar Varso 001323 HR.pdf ApaNo saMskAra vAraso kahe kalApUrNa sUri 001324 Kahe Kalapurn Suri 001324 std.pdf 522 Shantijin Aradhak Mandal Manfara 001325 Gommatsar Karmkand Part 1 001325 std.pdf gommaTasAra karmakANDa bhAga 1 698 Bharatiya Gyanpith Atmanandji Maharaj.. ,Kalapurnsuri, Muktichandravijay, Munichandravijay, Nemnichandra Siddhant Chakravarti, A N Upadhye. Kailashchandra Shastri.. Nemichandra Siddhant Chakravarti, A N Upadhye, Kailashchandra Shastri Ramyadarshanvijay, Pareshkuma rJ Shah, Amarmuni, Chandana Sadhvi, Sahaj Shrut Parab Rajkot Amarendravijay.. 001326 Gommatsar Karmkand Part 2 001326 std.pdf gommaTasAra karmakANDa bhAga 2 828 Bharatiya Gyanpith 001327 Aavashyak Kriya Sadhna 001327 std.pdf 001329 Sagar_Nauka aur_Navik_001329_std.pdf 001330 Rajchandra Nirvan Shatabdi Smaranika 001330 std.pdf 001331 Aatmgyan_ane_Sadhnapath_001331_HR.pdf Avazyaka kriyA sAdhanA sAgara naukA aura nAvika zrImad rAjacaMdra nirvANa zatAbdI smaraNikA AtmajJAna ane sAdhanApatha. 288 Mokshpath Prakashan Ahmedabad 294 Veerayatan 262 Sahaj Shrut Parab Rajkot 379 Gyanjyot Foundation Mumbai 001332 Aspects of Jaina Monasticism 001332 HR.pdf 001334 Jaina_Ethics_001334_HR.pdf 001335 Paryushan Pravachan 001335 HR.pdf Aspects of Jaina Monasticism Jaina Ethics paryuSaNa pravacana 175 Jain Vishva Bharati 314 Motilal Banarasidas 196 Sanmati Gyan Pith Agra 001336 Vishwajyoti Mahavir 001336 HR.pdf 001337 Adhyatma Pravachan Part 1 001337 HR.pdf 001338 Adhyatma_Pravachan_Part 2_001338_HR.pdf 001339 Adhyatma Pravachan Part 3 001339 HR.pdf vizvajyoti mahAvIra adhyAtma pravacana bhAga 1 adhyAtma pravacana bhAga 2 adhyAtma pravacana bhAga 3 Nathmal Tatia, Mahendramuni, Dayanand Bhargav.. Amarmuni, Vijaymuni Shastri, Amarmuni, Chandana Sadhvi. Shreechand Surana, Amarmuni, Vijaymuni Shastri, Amarmuni, Vijaymuni Shastri, Amarmuni, Vijaymuni Shastri, Bhuvanbhanusuri,Kalyanbodhivi 98 Veerayatan 380 Sanmati Gyan Pith Agra 170 Sanmati Gyan Pith Agra 194 Sanmati Gyan Pith Agra 001340 Prakaran Dohan 001340 HR.pdf pakaraNa dohanna 001341 Sarva siddhant praveshak 001341_HR.pdf sarvArthasiddhAntapravezakaH Chirantanmuni Jambuvijay.. 218 Jinshasan Aradhana Trust Siddhi Bhuvan Manohar Jain Trust 46 Ahmedabad Hemchandracharya Jain Gyanmandir 449 Patan 266 Sanmati Gyan Pith Agra 001342 Hemchandra shabdanu shasanam 001342 HR.pdf 001344 Samaj aur_Sanskruti_001344_HR.pdf siddhahemacandrazabdAnuzAsanaM samAja aura saMskRti Hemchandracharya,Jambuvijay.. Amarmuni, Vijaymuni Shastri, 001345 Jain Itihas ki Prasiddh Kathaye 001345 HR.pdf 001346 Handbook_of_Jainology_001346_HR.pdf 001347 Environmental_Ethics_001347_HR.pdf 001348 Kavyanjali_001348_HR.pdf 001349 Jainatva ki Zaki 001349 HR.pdf jaina itihAsa kI prasiddha kathAe~ Handbook of Jainology Environmental Ethics kAvyAJjali jainatva kI jhAMkI Amarmuni, Shreechand Surana, Bhuvanbhanusuri, K Ramappa .S M Jain Amarmuni.. Amarmuni, Deviprasad Mishra, Shivchandra Oza, 90 Sanmati Gyan Pith Agra 288 Divya Darshan Trust 166 Prakrit Bharti Academy 50 Sanmati Gyan Pith Agra 202 Sanmati Gyan Pith Agra 001350 Jain_Puranoka Sanskrutik_Adhyayan_001350_std.pdf jaina purANoM kA sAMskRtika adhyayana 569 Hindusthani Academy llahabad Page #16 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001351 Samkit Vichar_001351_HR.pdf 001352 Amarbharti_001352_HR.pdf 001353 Amar Diary 001353_HR.pdf 001354 Path_to_Righteousness_001354_HR.pdf 001355 Adhyatma_gyan_Praveshika_001355_HR.pdf 001356 Adhyatma_gyan_Praveshika_001356_HR.pdf 001357 Jivan_mangal_001357_HR.pdf 001358 Jain Bal Shiksha Part 1_001358_HR.pdf 001359 Jain Bal Shiksha Part 2 001359_HR.pdf 001360 Jain Bal Shiksha Part_3_001360_HR.pdf 001364 Gaudavaho_001364_std.pdf 001365 Aalap paddhati 001365_HR.pdf Jainism_from_the_View_Point_of_Vedantic Acaryas_001366 001361 Pushp_mala_001361_HR.pdf puSpamAlA paMca pratikramaNa sArtha 001362 Panch Pratikraman_Sarth_001362_HR.pdf agam_05_ang_05_study_of_bhagvati_vyakhya_prajnapti_sutr Agam 05 Ang 05 Study Of Bhagvati Vyakhya Prajnapti 001363 a 001363_hr.pdf Sutra 001366 HR.pdf 001367 Kahakosu 001367_std.pdf 001368 Prakrit adhyaya_001368_HR.pdf 001369 Prakrit sarvaswam_001369_HR.pdf 001370 Puhaichand_chariyam_001370_std.pdf 001371 Gahakoso_Part 1_001371_HR.pdf samakita vicAra amarabhArati amara DAyarI Path to Righteousness Adhyatmagyan Praveshika adhyAtmajJAna pravezikA jIvanamaMgala jaina bAla zikSA Aga 1 | jaina bAla zikSA bhAga 2 jaina bAla zikSA bhAga 3 gauDavaho prAkRtAdhyAyaH prAkRtasarvasvam | puhaicaMdacariyaM Title AlApapaddhati Jainism from the View Point of Vedantic Acaryas kahakosu gAhAkoso bhAga 1 Author Panachand Bhaichand Mehta, Dalsukh Malvania, H C Bhayani, Amarmuni, Vijaymuni Shastri, Amarmuni, Vijaymuni Shastri, Atmanandji Maharaj.. Atmanandji Maharaj,, Atmanandji Maharaj., Mitesh H Shah... Amarmuni,. Amarmuni,. Amarmuni,, Shrimad Rajchandra, Atmanandji Maharaj.. Gokaldas Mangaldas Shah.. Suzuko Ohira, Dalsukh Malvania, HC Bhayani, Vakpatiraj, Narhari Govind Suru, PL Vaidya, A N Upadhye, H C Bhayani.. Devsen Acharya,Bhuvnendrakumar Shastri,, Yajneshwar S Shastri,, Shreechandmuni,Hiralal Jain, Kramdishwar, Satyaranjan Banerjee, Dalsukh Malvania, H C Bhayani,. Markandey, Krushnachandra Acharya,, Shantisuri,Ramnikvijay Gani.. Satvahan,Madhav Vasudev Patvardhan, Dalsukh Malvania, H C Bhayani,. Pgs Publisher 128 Prakrit Text Society Ahmedabad 210 Sanmati Gyan Pith Agra 186 Sanmati Gyan Pith Agra Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 60 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 45 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 38 Koba Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 44 Koba 34 Sanmati Gyan Pith Agra 54 Sanmati Gyan Pith Agra 69 Sanmati Gyan Pith Agra Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 33 Koba 455 Shah Gokaldas Mangaldas 316 Prakrit Text Society Ahmedabad 638 Prakrit Text Society Ahmedabad Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 168 Solapur 84 B J Institute 675 Prakrit Text Society Ahmedabad 140 Prakrit Text Society Ahmedabad 424 Prakrit Text Society Ahmedabad 323 Prakrit Text Society Ahmedabad 305 Prakrit Text Society Ahmedabad 16 Page #17 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001372 Gahakoso_Part_2_001372_HR.pdf 001373 Anekant_Hai_Tisra_Netra_001373_HR.pdf 001374 Jainism Some Essays_001374_HR.pdf 001375 Enlightened Vision_of_the_Self_001375_HR.pdf 001376 Mahavir ashtak_Pravachan_001376_HR.pdf 001377 Bhavanjali 001377_HR.pdf 001378 Tarayana_001378_HR.pdf 001379 Chandralekha_vijay_prakaranam_001379_HR.pdf 001380 Charitrya_Suvas_001380_HR.pdf 001381 Kalyan Mandir_001381_HR.pdf 001382 Siribhuyan sundarikaha_001382_std.pdf 001383 Vajjalaggam_001383_std.pdf 001384 Setubandha_001384_std.pdf 001385 Prakrit Bhasha_ka_Tulnatmak_Vyakaran_001385_HR.pdf 001386 Sumainah_chariyam_001386_std.pdf 001387 Mulshuddhi prakarana 001387_HR.pdf 001388 Mahabandho_Part 1_001388_std.pdf 001389 Mahabandho Part 2 001389_std.pdf 001390 Mahabandho_Part_3_001390_std.pdf mahAvIrASTaka pravacana bhAvAMjali tArAyaNo Gahakoso Part 2 anekAnta hai tIsarA netra Jainism Some Essays Enlightened Vision of the Self candralekhAvijayaprakaraNam cAritrya suvAsa kalyANa mandira | siribhu yaNasuMdarIkahA vajjAlaggAma Setubandha Title mUlazuddhiprakaraNa mahAbaMdho bhAga 1 mahAbaMdho bhAga 2 mahAbaMdha bhAga 3 prAkRta bhASA kA tulanAtmaka vyAkaraNa sumanAhacariyam Author Madhav Vasudev Patvardhan, Dalsukh Malvania, HC Bhayani,. Mahapragna Acharya,Dulahrajmuni, AS Gopani,, Akalankadev,Devendra K Goyal,Jyoti Prasad Jain, ,Bhagchandra Jain Bhaskar, Sampragyashreeji,Amar muni Veerayatan ,Amarmuni,, Shankuk,Dalsukh Malvania, H C Bhayani.. Devchandramuni, Pradyumnasuri.. Babulal Siddhsen Jain,.. Siddhasen Divakarsuri,Amarmuni,, Sinhsuri,Shilchandrasuri.. Jayvallabh,H C Bhayani, PL Vaidya, A N Upadhye,Madhav Vasudev Patvardhan Krishnakant Handiqui,PL Vaidya, Dalsukh Malvania, H C Bhayani, KR Chandra.. Somprabhacharya, Ramniklal M Shah, Nagin J Shah,. Pradyumnasuri, Amrutlal Bhojak, Dalsukh Malvania, HC Bhayani, Bhutbali,Sumeruchand Diwakar Shastri,. Bhutbali,Fulchandra Jain Shastri,, Bhutbali,Fulchandra Jain Shastri,, Pgs Publisher 278 BL Institute of Indology 164 Jain Vishva Bharati 156 Prakrit Bharti Academy 132 Radiant Publishers New Delhi 50 Sanmati Gyan Pith Agra 103 Veerayatan 109 Prakrit Text Society Ahmedabad Shardaben Chimanbhai Educational 156 Research Centre Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 106 Koba 101 Sanmati Gyan Pith Agra 838 Prakrit Text Society Ahmedabad 708 Prakrit Text Society Ahmedabad 812 Prakrit Text Society Ahmedabad 144 Prakrit Text Society Ahmedabad 540 Prakrit Text Society Ahmedabad 248 Prakrit Text Society Ahmedabad 520 Bharatiya Gyanpith 494 Bharatiya Gyanpith 510 Bharatiya Gyanpith 17 Page #18 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 001391 Mahabandho_Part_4_001391_std.pdf 001392 Mahabandho_Part_5_001392_std.pdf 001393 Mahabandho_Part_6_001393_std.pdf 001394 Mahabandho_Part_7_001394_std.pdf File Name 001395 Shatkhand_agam Pustak_01_001395_std.pdf 001396 Shatkhand agam Pustak_02_001396_std.pdf 001397 Shatkhand_agam Pustak_03_001397_std.pdf 001398 Shatkhand_agam_Pustak_04_001398_std.pdf 001399 Shatkhand agam Pustak_05_001399_std.pdf 001400 Shatkhand _agam Pustak_06_001400_std.pdf 001401 Shatkhand_agam_Pustak_07_001401_std.pdf 001402 Shatkhand agam_Pustak_08_001402_std.pdf 001403 Shatkhand agam Pustak_09_001403_std.pdf 001404 Shatkhand_agam Pustak_10_001404_std.pdf 001405 Shatkhand agam Pustak_11_001405_std.pdf mahAbaMdhI bhAga 4 mahAbaMdha bhAga 5 mahAbaMdhoM bhAga 6 mahAbaMdha bhAga 7 SaTkhaMDAgama pustaka 01 SaTkhaMDAgama pustaka 02 SaTkhaMDAgama pustaka 03 SaTkhaMDAgama pustaka 04 SaTkhaMDAgama pustaka 05 SaTkhaMDAgama pustaka 06 SaTkhaMDAgama pustaka 07 SaTkhaMDAgama pustaka 08 SaTkhaMDAgama pustaka 09 SaTkhaMDAgama pustaka 10 SaTkhaMDAgama pustaka 11 Title Author Bhutbali,Fulchandra Jain Shastri.. Bhutbali,Fulchandra Jain Shastri,, Bhutbali,Fulchandra Jain Shastri,. Bhutbali,Fulchandra Jain Shastri,, Pushpadant, Bhutbali Hiralal Jain, Fulchandra Jain Shastri, Devkinandan, AN Upadhye.. Pushpadant, Bhutbali,Hiralal Jain, Fulchandra Jain Shastri, Devkinandan, AN Upadhye.. Pushpadant, Bhutbali,Hiralal Jain, Fulchandra Jain Shastri, Devkinandan, AN Upadhye,, Pushpadant, Bhutbali Hiralal Jain, Fulchandra Jain Shastri, Devkinandan, AN Upadhye.. Pushpadant, Bhutbali, Hiralal Jain, Fulchandra Jain Shastri, Devkinandan, AN Upadhye.. Pushpadant, Bhutbali,Hiralal Jain, Fulchandra Jain Shastri, Devkinandan, AN Upadhye,, Pushpadant, Bhutbali Hiralal Jain, Fulchandra Jain Shastri, Devkinandan, AN Upadhye.. Pushpadant, Bhutbali, Hiralal Jain, Fulchandra Jain Shastri, Devkinandan, AN Upadhye.. Pushpadant, Bhutbali,Hiralal Jain, Fulchandra Jain Shastri, Devkinandan, AN Upadhye,, Pushpadant, Bhutbali,Hiralal Jain, Fulchandra Jain Shastri, Devkinandan, A N Upadhye.. Pushpadant, Bhutbali,Hiralal Jain, Balchandra Shastri, A N Upadhye.. Pgs 454 Bharatiya Gyanpith 426 Bharatiya Gyanpith 394 Bharatiya Gyanpith 394 Bharatiya Gyanpith Jain Sahityoddharak Fund Karyalay 560 Amravati Publisher Jain Sahityoddharak Fund Karyalay 568 Amravati Jain Sahityoddharak Fund Karyalay 626 Amravati Jain Sahityoddharak Fund Karyalay 646 Amravati Jain Sahityoddharak Fund Karyalay 481 Amravati Jain Sahityoddharak Fund Karyalay 615 Amravati Jain Sahityoddharak Fund Karyalay 688 Amravati Jain Sahityoddharak Fund Karyalay 458 Amravati Jain Sahityoddharak Fund Karyalay 498 Amravati Jain Sahityoddharak Fund Karyalay 552 Amravati Jain Sahityoddharak Fund Karyalay 410 Amravati 18 Page #19 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher Author Pushpadant, Bhutbali Hiralal Jain, Fulchandra Jain Shastri, Devkinandan, A N Upadhye, 001406 Shatkhand agam Pustak 12 001406 Std.pdf FEESTITA OFF 12 Jain Sahityoddharak Fund Karyalay 572 Amravati Gundharacharya.Fulchandra Jain Shastri, Mahendrakumar Shastri, Kailashchandra Shastri.. 001407 Kasay pahudam Part 1 001407 std.pdf 15444TE SASTOT 01 572 Bharatiya Digambar Sangh 001408 Kasay pahudam_Part_2_001408_std.pdf Gundharacharya Fulchandra Jain Shastri, Kailashchandra Shastri., 12TE SATT 02 520 Bharatiya Digambar Sangh 001409 Kasay pahudam_Part 3 001409 std.pdf Gundharacharya Fulchandra Jain Shastri, Kailashchandra Shastri.. 5144TEST HIT 03 564 Bharatiya Digambar Sangh 001410 Kasay pahudam Part 4 001410 std.pdf 44ESH TOT 04 Gundharacharya Fulchandra Jain Shastri, Kailashchandra Shastri, 376 Bharatiya Digambar Sangh 001411 Kasay pahudam Part 5 001411 std.pdf Gundharacharya Fulchandra Jain Shastri, Kailashchandra Shastri., 12TE SATT 05 438 Bharatiya Digambar Sangh 001412 Kasay pahudam_Part 6 001412 std.pdf Gundharacharya,Fulchandra Jain Shastri, Kailashchandra Shastri.. 5144TEST TT 06 404 Bharatiya Digambar Sangh 001413 Kasay pahudam Part 7_001413 std.pdf Gundharacharya,Fulchandra Jain Shastri, Kailashchandra Shastri,, TYYTESA ST 07 514 Bharatiya Gyanpith Gundharacharya Fulchandra Jain Shastri, Kailashchandra Shastri,, Govardhandas.. Jitendra B Shah, Sushma Singhvi, Bhogilal J Sandesara, 001414 Kasay pahudam Part 8 001414 std.pdf 0149TES ITT 08 001415 Shrimad Rajchandra 001415 std.pdf zrImad rAjacaMdra 001416 Jain Darshanma_Naya_001416_HR.pdf jaina darzanamAM naya 001417 Some Jain Concepts and Conduct 001417 HR.pdf Some Jain Concepts & Conduct 001418 Yog Anuyog ane Mantrayog 001418 HR.pdf yoga, enuyoga ane meyoga Jain_darshanme_Shraddha_Matigyan_aur_Kevalgyan_ki_001 001419 419_HR.pdf jaina darzana meM zraddhA, matijJAna aura kevalajJAna kI vibhAvanA 001420 Veerstuti 001420 HR.pdf vIrastuti 001421 Bhaktamar_Stotra_001421_HR.pdf bhaktAmara stotra 001422 Mahavir_Siddhant_aur_Updesh_001422_HR.pdf mahAvIra siddhAnta aura upadeza 442 Bharatiya Digambar Sangh 1032 Shrimad Rajchandra Ashram 108 B J Institute 76 B J Institute 108 B J Institute .Nagin J Shah.. Amarmuni.. Mantungsuri Amarmuni.. .Amarmuni, Sagaranandsuri, Anandsagarsuri, Jambuvijay, 82 Jagruti Dilip Sheth Dr 58 Sanmati Gyan Pith Agra 90 Sanmati Gyan Pith Agra 172 Sanmati Gyan Pith Agra 001423 Acharang sutram Sutrakrutang sutram Cha 001423 std.pdf HRISYRET HEASE 764 Motilal Banarasidas Page #20 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher 001424 Lilavaikaha 001424 HR.pdf Lilavaikaha Author K R Chandra, Ramniklal M Shah, S T Nimkar Amitgati Acharya, Balchandra Shastri.. 150 Prakrit Text Society Ahmedabad Bharat Varshiya Anekant Vidwat 409 Parishad 001425 Dharma pariksha 001425 HR.pdf dharmaparIkSA 001426 Ritthnemi chariyam Part 1 001426 HR.pdf riDaNemicariyama bhAga 1 Swayambhudev,Ramnish Tomar, Dalsukh Malvania, HC Bhayani.. 144 Prakrit Text Society Ahmedabad 001427 Ritthnemi chariyam Part 2 001427_HR.pdf rikunemicariyama bhAga 2 Swayambhudev,Ramnish Tomar, Dalsukh Malvania, HC Bhayani, 220 Prakrit Text Society Ahmedabad 001428 Ritthnemi chariyam Part 3 1 001428 HR.pdf RegalARUH SITT 31 Swayambhudev, Ramnish Tomar, Dalsukh Malvania, HC Bhayani.. 328 Prakrit Text Society Ahmedabad 001429 Ritthnemi chariyam Part 3 2 001429 HR.pdf Rafa H 3T: 32 Swayambhudev,Ramnish Tomar, Dalsukh Malvania, HC Bhayani.. 282 Prakrit Text Society Ahmedabad 001430 Ritthnemi chariyam Part 4.1 001430 HR.pdf 001431 Jain Agam Sahitya 001431_HR.pdf rikunemicariyama bhAga 4/1 jaina Agama sAhitya Swayambhudev,Ramnish Tomar, Dalsukh Malvania, H C Bhayani, K R Chandra 122 Prakrit Text Society Ahmedabad 330 Prakrit Text Society Ahmedabad Pravachansar ki Ashesh Prakrit Sanskrit Shabdanukramani 001432 ka 001432 HR.pdf pravacanasAra kI azeSa prAkRta saMskRta zabdAnukramaNikA 68 Prakrit Text Society Ahmedabad Kundkundacharya, A N Upadhye, KR Chandra, Shobhna R Shah, HC Bhayani, Nagin J Shah, ,Abdul Rahman, Dalsukh Malvania, HC Bhayani, Dalsukh Malvania, Ratilal D Desai. 001433 Samdesarasaka of Abdala Rahamana 001433 HR.pdf Samdesarasaka of Abdala Rahamana 001434 Jain Dharm Chintan 001434_HR.pdf jaina dharma ciMtana prAcIna ardhamAgadhI kI khoja meM K R Chandra, 001435 Prachin_Ardhamagadhi_ki_Khoj_me_001435_HR.pdf Paramparagat_Prakrit_Vyakaran_ki_Samiksha_001436_HR.P 001436 df 124 Prakrit Granth Parishad Prakrit Jain Vidya Vikas Fund 186 Ahmedabad Prakrit Jain Vidya Vikas Fund 136 Ahmedabad Prakrit Jain Vidya Vikas Fund 162 Ahmedabad Prakrit Jain Vidya Vikas Fund 396 Ahmedabad Prakrit Jain Vidya Vikas Fund 364 Ahmedabad paramparAgata prAkRta vyAkaraNa kI samikSA K R Chandra.. 001437 Aaramshobha Rasmala 001437 HR.pdf ArAmazobhA rAsamAlA Jayanti Kothari, Kirtida Joshi, 001438 agam_01_ang_01_acharanga sutra_001438_hr.pdf HETA 01 31 01 HTORIT TE 001439 Angvijja 001439 std.pdf aMgavijjA K R Chandra, Dalsukh Malvania.. Punyavijay, Dalsukh Malvania, H C Bhayani. Bholashankar Vyas, Vasudev S Agarwal, Dalsukh Malvania, 470 Prakrit Text Society Ahmedabad 001440 Prakrit_paingalam_001440_std.pdf prAkRtapaigalam 690 Prakrit Text Society Ahmedabad Page #21 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001441 Nandi sutram_001441_HR.pdf 001442 Chaupann_mahapuris_chariyam_001442_std.pdf 001443 Sarvarth_siddhi_001443_std.pdf 001444 Pasnah_chariyam_001444_std.pdf 001445 Ananthnath Jin_chariyam_001445_std.pdf 001446 Nyay sangrah_001446_std.pdf 001447 Jambudweep_laghu_sangrahani_001447_HR.pdf 001448 Hirsundar_maha_kavyam_Part 1_001448_HR.pdf 001449 Hirsundar_maha_kavyam_Part_2_001449_HR.pdf 001450 Panch_tantram_001450_HR.pdf 001451 Jivsamas prakaran_001451_std.pdf 001452 Vatsalyanidhi Sanghnayak_001452_HR.pdf 001453 Vitragstav_001453_HR.pdf 001454 Chhandonu shasan_001454_HR.pdf 001455 01455_HR.pdf nandisUtram |caupannamahApurIsacariyam Trishashti_shalaka_purush_charitam_mahakavyam_Parv_1_0 sarvArthasiddhi |pAsanAhacariyaM anantanAtha jina gharIyam nyAyasaMgraha jambUdvIpalaghu saMgrahaNI hirasuMdaramahAkAvyam bhAga 1 hirasuMdaramahAkAvyam bhAga 2 paJcatantram jIvasamAsaprakaraNa vAtsalyanidhi saMghanAyaka vItarAgastavaH chandonuzAsana Title | triSaSTizalAkApuruSacaritamahAkAvyam parva 1 Author Devvachak,Punyavijay, Vasudev S Agarwal, Dalsukh Malvania,. Shilankacharya,Amrutlal Bhojak, Dalsukh Malvania, Vasudev S Agarwal,, Devnandi Maharaj,Fulchandra Jain Shastri.. Padmkirti,V S Agarwal, Dalsukh Malvania, Prafullkumar Modi Nemichandrasuri, Jitendra B Shah, Rupendrakumar Pagariya.. Hemhans Gani,Nandighoshvijay.. Haribhadrasuri, Nandighoshvijay, Udaysuri,, Devvimal Gani,Ratnakirtivijay.. Devvimal Gani, Ratnakirtivijay.. Vishnu Sharma,, Shilchandrasuri,,Chandulal Nanchand Shah Shilchandrasuri.. Hemchandracharya, Shilchandras pr,, Hemchandracharya,H C Bhayani.. Hemchandracharya,Charanvijay, Shilchandrasuri, Pgs Publisher 248 Prakrit Text Society Ahmedabad 464 Prakrit Text Society Ahmedabad 568 Bharatiya Gyanpith 538 Prakrit Text Society Ahmedabad 778 L D Indology Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 470 Shikshannidhi Ahmedabad 142 Jain Granth Prakashan Samiti 350 Jain Granth Prakashan Samiti 426 Jain Granth Prakashan Samiti Vishvanandikar Jain Sangh 324 Ahmedabad 496 Jain Granth Prakashan Samiti 196 Bhadrankaroday Shikshan Trust Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 100 Shikshannidhi Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 204 Shikshannidhi Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 254 Shikshannidhi Ahmedabad 21 Page #22 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Trishashti_shalaka purush_charitam_mahakavyam_Parv_2_3 4 001456std.pdf viSaSTizalAkApuruSacaritamahAkAvyam parva 234 Hemchandracharya,Punyavijay, S hilchandrasuri 001456 001457 Trishashti_shalaka purush_charitam_mahakavyam_Parv_5_6 7_001457_std.pdf viSaSTizalAkApuruSacaritamahAkAvyam parva 567 Hemchandracharya, Ramnikvijay Gani Shilchandrasuri Publisher Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 370 Shikshannidhi Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 338 Shikshannidhi Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 282 Shikshannidhi Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navar Janmashatabdi Smruti Sanskar 280 Shikshannidhi Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 158 Shikshannidhi Ahmedabad Trishashti_shalaka_purush_charitam_mahakavyam_Parv_8_9 001458 std.pdf viSaSTizalAkApuruSacaritamahAkAvyam parva 89 Hemchandracharya, Ramnikvijay Gani, Shilchandrasuri 001458 Trishashti_shalaka purush_charitam_mahakavyam_Parv_10 001459 001459 std.pdf Referaty4uftHETAUF 44 10 Hemchandracharya, Shilchandras un, 001460 Nyaysindhu_001460_HR.pdf nyAyasindhu Nemisuri,Kirtitrai, 001461 Prabuddh_rauhineyam_001461 HR.pdf prabuddha rohiNeyam Rambhadramuni, Shilchandrasuri, 001462 Studies in Desya Prakrit 001462 HR.pdf Studies in Desya Prakrit HC Bhayani, 001463 Prabandh Chatushtay 001463 HR.pdf 001464 Saraswati_mahapoojan_001464_HR.pdf prabaMdha catuSTaya sarasvatImahApUjana .Ramniklal M Shah.. .Suryodaysuri.. 206 Jain Sahitya Academy Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 316 Shikshannidhi Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 114 Shikshannidhi Ahmedabad 32 Jain Granth Prakashan Samiti Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 262 Shikshannidhi Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 278 Shikshannidhi Ahmedabad Vijayanandsuri Smarak Trust 130 Ahmedabad 001465 Apbhramsa_Vyakaran_Hindi_001465_HR.pdf apabhaMza vyAkaraNa hiMdI ,HC Bhayani., Bindu Bhatt 001466 Apbhramsa Vyakaran Gujarati 001466 HR.pdf apabhraMza vyAkaraNa gujarAtI munisuvrata jina vaMdanAvalI HC Bhayani, ,Vijayanandsuri Smarak Trust Ahmedabad 001467 Munisuvrat Vandanavali 001467 HR.pdf Page #23 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs 001468 Gyansarnu_Tattva_darshan_001468_HR.pdf jJAnasAranuM tattvadarzana Publisher Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 198 Shikshannidhi Ahmedabad Yashobhadra Shubhankar Gyanshala 56 Godhra 74 Bhadrankaroday Shikshan Trust 84 Bhadrankaroday Shikshan Trust 001469 Bandh hetubhang prakaranam 001469 HR.pdf 001470 Bhini Kshanono Vaibhav 001470 HR.pdf 001471 Bhini_Kshanono_Vaibhav_Sachitra_001471_std.pdf Yashovijay Upadhyay, MaltiK Shah, Yashovijay Upadhyay, Shilchandrasuri, Shilchandrasuri, Shilchandrasuri baMdhahetubhar3agaprakaraNam bhInI kSaNono vaibhava bhInI kSaNono vaibhava sacitra 001472 Granthtrai 001472 HR.pdf 001473 Valabhipurni Aitihasik Kirtigatha 001473 HR.pdf graMthAyI valabhIpuranI aitihAsika kirtigAthA namuM guru nemisUri saMsAramAM Vijayanandsuri, Shilchandrasuri.. Shilchandrasuri 176 Jain Granth Prakashan Samiti 34 Bhadrankaroday Shikshan Trust 001474 Namu_Guru_Nemisuri_Sansarma_001474_std.pdf Shilchandrasuri 001475 Hemchandracharya Smaranika 001475 HR.pdf hemacaMdrAcArya smaraNikA Dalsukh Malvania, HC Bhayani.. 66 Vijaynemisuri Gyanshala Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 42 Shikshannidhi Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 114 Shikshannidhi Ahmedabad Shantisuri Ishwarsuri, Shilchandrasuri, HC Bhayani.. 001476 Sagardatt Lalitang Rasak 001476 HR.pdf sAgaradatta aura lalitAMga rAsaka Devnandi Maharaj, Shitalprasad, Champat Rai Jain, Ashadhar, Dhanyakumar 001477 Ishto padesh 001477 HR.pdf iSTopadeza 001478 Hem_Sangoshthi_001478_HR.pdf hema saMgoSThI Shilchandrasuri 001479 Subhashit_sangrah_Samucchay_001479_HR.pdf 001480 Chitramay_Guru_Jivan Darshan_001480_HR.pdf subhASitasaMgraha samuccaya citramaya guru jIvana darzana Nilanjana Shah Shilchandrasuri, 124 Paramshrut Prabhavak Mandal Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navar Janmashatabdi Smruti Sanskar 130 Shikshannidhi Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 138 Shikshannidhi Ahmedabad 16 Shilchandrasuriji Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 66 Shikshannidhi Ahmedabad 27 Bhadrankaroday Shikshan Trust Vijayanandsuri Smarak Trust 138 Ahmedabad 001481 Nani_Rayan_001481_std.pdf 001482 Amari Ghoshnano Dastavej 001482 HR.pdf Nani Rayan amArI ghoSaNAno dastAveja Pulin Vasa, Sensuri, Shilchandrasuri.. 001483 Nandanvanna Parijat 0014B3 HR.pdf naMdanavananA pArijAta Nandansuri, Shilchandrasuri.. Page #24 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001484 Maitrina Gulmoharonu Upvan 001484 HR.pdf Title maitrInA gulamoharonuM upavana Author Shilchandrasuri, 001486 Papni Saja Bhare Part 01 001486 HR.pdf pApanI sajA bhAre bhAga 01 Arun vijaymuni, 001487 Papni Saja Bhare Part 02 001487_HR.pdf pApanI sajA bhAre bhAga 02 Arun vijaymuni.. 001488 Papni Saja Bhare Part 03 001488 HR.pdf pApanI sajA bhAre bhAga 3 Arun vijaymuni.. 001489 Papni Saja Bhare Part 04_001489 HR.pdf pApanI sajA bhAre bhAga 04 Arunvijaymuni.. 001490 Papni Saja Bhare Part 05 001490 HR.pdf pApanI sajA bhAre bhAga 05 Arun vijaymuni, 001491 Papni Saja Bhare Part 06 001491 HR.pdf pApanI sajA bhAre bhAga 06 Arunvijaymuni, 001492 Papni Saja Bhare Part 07_001492 HR.pdf pApanI sajA bhAre bhAga 07 Arunvijaymuni.. 001493 Papni Saja Bhare Part 08 001493 HR.pdf pApanI sajA bhAre bhAga 03 Arunvijaymuni, 001494 Papni Saja Bhare Part 09 001494 HR.pdf pApanI sajA bhAre bhAga 09 Arun vijaymuni.. 001495 Papni Saja Bhare Part 10 001495 HR.pdf uue a Pgs | Publisher 28 Surendra M Kapadia Ahmedabad Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 50 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 54 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 42 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 58 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 36 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 42 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 66 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 42 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 42 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 46 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 34 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 38 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 42 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 42 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 50 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 50 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 44 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 44 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 60 Jain Sangh Dharmanath Po He Jainnagar Swe Mu 70 Jain Sangh ou cul 10 Arun vijaymuni.. 001496 Papni_Saja_Bhare_Part_11_001496_HR.pdf meu cual 11 Arunvijaymuni.. 001497 Papni Saja Bhare Part 12 001497_HR.pdf u m ou cul 12 Arun vijaymuni.. 001498 Papni Saja Bhare Part 13 001498 HR.pdf wam eu cual 13 Arunvijaymuni, 001499 Papni Saja Bhare Part 14 001499 HR.pdf u m eu? Qual 14 Arun vijaymuni, 001500 Papni Saja Bhare Part 15 001500_HR.pdf uuel MOU USL 15 Arun vijaymuni, 001501 Papni Saja Bhare Part 16 001501 HR.pdf uua % od ul 16 Arun vijaymuni, 001502 Papni Saja Bhare Part 17 001502 HR.pdf Lo HM L el 17 Arun vijaymuni.. 001503 Papni_Saja_Bhare_Part_18_001503_HR.pdf om od UL 18 Arun vijaymuni.. 001504 Papni Saja Bhare Part 19 001504 HR.pdf pApanI sajA bhAre bhAga 1g Arun vijaymuni.. 001505 Papni_Saja Bhare_Part_20_001505_HR.pdf wam eu cual 20 Arun vijaymuni, Page #25 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001506 Kya yah Satya_hai_001506_HR.pdf 001507 Gurutattva_vinischay_Part_1_001507_HR.pdf 001508 Gurutattva_vinischay Part 2_001508_HR.pdf 001509 Rushimandal_stavyantra_lekhanam_001509_HR.pdf 001510 Uvassagga_haram Stotra Swadhyay 001510_HR.pdf 001511 Atma sambodhan_001511_HR.pdf 001512 Arhadgita_001512_HR.pdf 001513 Jain Moral Doctrine_001513_HR.pdf 001515 Adhyatma patrasar_001515_HR.pdf 001516 Jin Snatra Vidhi_001516_HR.pdf 001517 Tattvanu_shasan_001517_HR.pdf 001518 Gyansar_001518_HR.pdf 001519 Dhyan_vichar_001519_HR.pdf 001520 Early Jainism_001520_HR.pdf 001523 Panch Parmeshthi_Mantraraj Dhyanmala_001523_HR.pdf 001524 Parmatm prakash_001524_HR.pdf 001525 Yogsar_001525_HR.pdf 001526 Pratikramanni Pavitrata_001526_HR.pdf 001527 Chalo Jinalay_Jaie_001527_std.pdf Buddha Dharma Darsanani_Payani Vibhavana_001531_HR. 001531 pdf kyA yaha satya hai | gurutattvavinizcaya bhAga 1 gurutattvavinizcaya bhAga 2 RSimaMDalastavyayantralekhanam uvasaggaharama stotra svAdhyAya AtmasaMbodhana arhadgItA Jain Moral Doctrine adhyAtmapatrasAra jina snAtra vidhi | tattvAnuzAsana jJAnasAra dhyAnavicAra Early Jainism 001521 Panch_pratikramansutra_tatha_Navsmaran_001521_HR.pdf T 001522 Yogpradip_001522_HR.pdf Title yogapradIpa paMca parameSThI mantrarAja dhyAnamAlA |paramAtmaprakAzaH yogasAra pratikramaNanI pavitratA calo jinAlaya jaIe bauddha dharma darzananI pAyAnI vibhAvanA Author Hajarimal Bhoormal Jain,.. Yashovijay Yashovijay Sinhtilaksuri, Tattvanandvijay,,Dha rmdhurandharsuri Bhadrabahuswami,Amrutial Kalidas Doshi, Subodhchandra Nanalal Shah,, Yogindudev,Hiralal Jain... Meghvijay, Sohanlal Patni.. Harisatya Bhattacharya,. Bhadrankarvijay, Amrutal Kalidas Doshi, Chandrakant Amrutlal Doshi, Jivdevsuri, Upadhyay,Rajshekharsuri,, Upadhyay,Rajshekharsuri,. Vadivetalsuri,Lalchandra Pandit,, Nagsen,Amrutlal Kalidas Doshi,,Tattvanandvijay Yashovijay Upadhyay,Girishkumar P Shah Pandit,,A S Gopani Bhadrankarvijay.. KK Dixit,Dalsukh Malvania, Jain Sahitya Vikas Mandal Vileparle Mumbai.. Amrutlal Kalidas Doshi,, Amrutial Kalidas Doshi,, Yogindudev,A N Upadhye.. Bhadrankarvijay, Amrutlal Kalidas Doshi,. Bhadrankarvijay, Dhurandharvijay... Hemratnavijay.. Vidhushekhar Bhattacharya,Nagin J Shah.. Pgs Publisher 74 Shuddh Sanatan Jain Dharm Sabarmati 416 Jain Sahitya Vikas Mandal 294 Jain Sahitya Vikas Mandal 50 Jain Sahitya Vikas Mandal 276 Jain Sahitya Vikas Mandal 218 Jain Sahitya Vikas Mandal 258 Jain Sahitya Vikas Mandal 94 Jain Sahitya Vikas Mandal 240 Jain Sahitya Vikas Mandal 214 Jain Sahitya Vikas Mandal 102 Jain Sahitya Vikas Mandal 276 Jain Sahitya Vikas Mandal 384 Jain Sahitya Vikas Mandal 120 L D Indology Ahmedabad 642 Jain Sahitya Vikas Mandal 90 Jain Sahitya Vikas Mandal 25 90 Jain Sahitya Vikas Mandal 182 Paramshrut Prabhavak Mandal 76 Jain Sahitya Vikas Mandal 68 Jain Sahitya Vikas Mandal 252 Arhad Dharm Prabhavak Trust 82 L D Indology Ahmedabad Page #26 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No. File Name Facets_of_Jaina_Religiousness_in_Comparative_Light_00153 001532 2_HR.pdf 001533 Appointment_with_Kalidasa_001533_HR.pdf 001534 Abhidha_001534_HR.pdf Fundamental_of_Ancient_Indian_Music_and_Dance_001535_ 001535 HR.pdf 001536 Mahapurana_of_Puspdanta_001536_HR.pdf 001537 Essence of Jainism_001537_HR.pdf 001538 Swarodaygyan_001538_HR.pdf 001539 Samadhi_vichar_001539_HR.pdf 001540 Sachitra Sarth_Samayik_Chaityavandan_001540_HR.pdf 001541 Samyashatak Tatha_Samtashatak_001541_HR.pdf 001542 Lover of Light Among Luminaries_001542_HR.pdf 001543 Jaina Biology_001543_HR.pdf 001544 Kurma sataka_dvayam_001544_HR.pdf 001545 Indian Philosophy_001545_HR.pdf 001546 Karma_and_Rebirth_001546_HR.pdf 001547 Jaina Concept_of_Omniscience_001547_HR.pdf 001548 Asht_sahastri Part_1_001548_std.pdf 001549 Asht sahastri Part_2_001549_std.pdf 001550 Asht sahastri Part 3_001550_std.pdf Title Facets of Jaina Religiousness in Comparative Light Appointment with Kalidasa Abhidha Fundamental of Ancient Indian Music & Dance Mahapurana of Puspdanta Essence of Jainism - Sukhalalji svarodayajJAna samAdhivicAra sacitra sAthe sAmAyika caityavaMdana samayazataka tathA samatazataka Lover of Light Among Luminaries Dilip Kumar Roy Jaina Biology kumArastakadvayam Indian Philosophy Karma & Rebirth Jaina Concept of Omniscience aSTasahasrI bhAga 1 aSTasahasrI bhAga 2 aSTasahasrI bhAga 3 Author LM Joshi,Dalsukh Malvania, Nagin J Shah, GK Bhatt,Dalsukh Malvania, Nagin J Shah, Tapasvi Nandi, Jitendra B Shah,, Sureshchandra Benarji,Dalsukh Malvania, Nagin J Shah, Ratna N Shriyan, Dalsukh Malvania, Ambalal P Shah, Sukhlal Sanghavi,Dalsukh Malvania, Yajneshwar S Shastri, Ramesh S Betai Amrutlal Kalidas Doshi,Chandrakant Amrutial Doshi, Bechardas Bhagwandas.. Jain Sahitya Vikas Mandal Vileparle Mumbai.. Sinhsuri, Yashovijay Upadhyay,Bhadrankarvijay.. Amruta Paresh Patel,. JC Sikdar,R S Betai, Yajneshwar S Shastri, Bhojdev Maharaj,Jitendra B Shah,V M Kulkarni Sukhlal Sanghavi, Dalsukh Malvania, Nagin J Shah,K K Dixit TG Kalghatgi, Dalsukh Malvania, Ramjee Singh,Dalsukh Malvania, Vidyanandacharya, Gyanmati Mataji.. Vidyanandacharya, Gyanmati Mataji.. Vidyanandacharya, Gyanmati Mataji.. Pgs 88 L D Indology Ahmedabad 154 L D Indology Ahmedabad 86 L D Indology Ahmedabad Publisher 130 L D Indology Ahmedabad 348 L D Indology Ahmedabad 228 L D Indology Ahmedabad 158 Jain Sahitya Vikas Mandal 116 Jain Shreyaskar Mandal Mahesana 98 Jain Sahitya Vikas Mandal 120 Jain Sahitya Vikas Mandal 258 L D Indology Ahmedabad 340 L D Indology Ahmedabad 88 L D Indology Ahmedabad 128 L D Indology Ahmedabad 82 L D Indology Ahmedabad 258 L D Indology Ahmedabad 528 Digambar Jain Trilok Shodh Sansthan 494 Digambar Jain Trilok Shodh Sansthan 688 Digambar Jain Trilok Shodh Sansthan 26 Page #27 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 001551 Shravakachar Sangrah_Part_1_001551_std.pdf 001552 Shravakachar Sangrah_Part_2_001552_std.pdf 001553 Shravakachar_Sangrah_Part_3_001553_std.pdf 001554 Shravakachar Sangrah_Part 4_001554_std.pdf 001555 Shravakachar Sangrah_Part_5_001555_HR.pdf 001561 Mahaviras Word_001561_HR.pdf More Documents_of_Jaina_and_Gujarati Pantings_001562 001562 std.pdf 001563 Advaita Vedanta_001563_HR.pdf File Name 001564 Munisuvrata_svami_carita_001564_std.pdf 001565 Jaina Ontology_001565_HR.pdf Pramanvartik Bhashyasya Karikardhapad Suchi_001569_H 001569 R.pdf 001570 Ramayana_in_Pahari_Miniature Painting_001570_std.pdf 001571 Temples of Kumbhariya_001571_std.pdf 001572 Osiaji Mahavira Temple 001572_std.pdf Treasures_from_the_Lalbhai_Dalpatbhai_Museum_001573_H 001573 R.pdf 001574 Tilakmanjari_001574_std.pdf Some Topics_in_the_Development_of_OIA_MIA_NIA_00157 001575 5_HR.pdf munisuvratasvAmI caritra Jaina Ontology 001566 Secondary Tales_of_the_Two_Great_Epics_001566_HR.pdf Secondary Tales of the Two Great Epics 001567 Satya_shasan_Pariksha_001567_HR.pdf satyazAsana parikSA 001568 Sallekhana_is_Not_Suicide_001568_HR.pdf Sallekhana is Not Suicide Title zrAvakAcAra saMgraha bhAga 1 zrAvakAcAra saMgraha bhAga 2 zrAvakAcAra saMgraha bhAga 3 zrAvakAcAra saMgraha bhAga 4 zrAvakAcAra saMgraha bhAga 5 Mahaviras Word More Documents of Jaina & Gujarati Paintings Advaita Vedanta pramANavArtika bhASyasya kArikArdhapada Ramayana in Pahari Miniature Painting Temples of Kumbhariya Osiaji Mahavira Temple Treasures from the Lalbhai Dalpatbhai Museum tilakamaJjarI Some Topics in the Development of OIA, MIA, NIA Author Hiralal Shastri,. Hiralal Shastri,. Hiralal Shastri,.. Hiralal Shastri,. Hiralal Shastri,. Walther Shubring,Jitendra B Shah, Willem B Bollee, J Soni Umakant P Shah,Dalsukh Malvania, Nagin J Shah, Kalidas Bhattacharya,Dalsukh Malvania.. Chandrasuri, Rupendrakumar Pagariya, Yajneshwar S Shastri, RS Betai.. KK Dixit,Dalsukh Malvania, Rajendra I Nanavati, Dalsukh Malvania, Nagin J Shah, Vidyanandi, Gokulchandra Jain,, TK Tukol,Dalsukh Malvania, Nagin J Shah, Rupendrakumar Pagariya,Dalsukh Malvania, Ambalal P Shah, Jutta Jain,Dalsukh Malvania, Nagin J Shah, ,MA Dhaky, US Moorty.. Rabindra J Vasavada,, LD Indology Ahmedabad,, Dhanpal Mahakavi,N M Kansara, R S Betai, Yajneshwar S Shastri, HC Bhayani, Jitendra B Shah, Pgs Publisher Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 526 Solapur Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 534 Solapur Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 574 Solapur Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 598 Solapur Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 420 Solapur 318 L D Indology Ahmedabad 76 L D Indology Ahmedabad 78 L D Indology Ahmedabad 376 L D Indology Ahmedabad 222 L D Indology Ahmedabad 210 L D Indology Ahmedabad 164 Bharatiya Gyanpith 124 L D Indology Ahmedabad 84 L D Indology Ahmedabad 98 L D Indology Ahmedabad 394 L D Indology Ahmedabad 62 L D Indology Ahmedabad 32 L D Indology Ahmedabad 474 L D Indology Ahmedabad 154 L D Indology Ahmedabad 27 Page #28 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001584 Gaharayan_kosa_001584_HR.pdf 001585 Kavyanu_shasanam_001585_std.pdf 001586 Kavya kalpalata vrutti_001586_HR.pdf 001587 Chandappaha_sami_chariyam_001587_HR.pdf 001588 Wall Paintings_of_Rajasthan_001588_HR.pdf 001589 Jain Darshanka Adikal_001589_HR.pdf 001590 Jainsammat Gyancharcha_001590_HR.pdf 001576 Sramana Tradation_001576_HR.pdf Sramana Tradation Traverses Less Trodden_Path_of_Indian_Philosophy_and_R Traverses on Less Trodden Path of Indian Philosophy & 001577 eligion 001577_HR.pdf Religion 001578 Study of Tattvarthasutra_with_Bhasya_001578_HR.pdf 001579 Study of Civakacintamani_001579_HR.pdf 001580 Studies_in_Indian Philosophy_001580_HR.pdf 001581 Rushidatt_ras_001581_HR.pdf 001582 Upabrmhana_and_Rgveda Interpretation_001582_HR.pdf 001583 Treasures_of_Jaina Bhandaras_001583_std.pdf 001591 Gyan pramodika_001591_HR.pdf 001592 Gyan_chandrodaya_nataka_001592_HR.pdf 001593 Jugaijinand_chariyam_001593_std.pdf 001594 Jain Dharmachi Olakh_001594_HR.pdf Bhagwan Mahavir_and_His_Relevance_in_Modern_Times_0 001595 01595 HR.pdf gAhArayaNakosA kAvyAnuzAsanam kAvyakalpalatAvRttiH Title Study of Tattvarthasutra with Bhasya Study of Civakacintamani Studies in Indian Philosophy RSidattarAsaH Upabrmhana & Rgveda Interpretation Treasures of Jaina Bhandaras jJAnapramodikA jJAnacandrodayanATakA caMdappahasAmi dhariyam Wall Paintings of Rajasthan jaina darzana kA AdikAla jainasammata jJAnacarcA jugAi jiNaMdathariyam Marathi jaina dharmAcI oLakha Bhagwan Mahavir & his Relevance in Modern Times Author G C Pandey,Dalsukh Malvania, Nagin J Shah, Yajneshwar S Shastri,R S Betai, Suzuko Ohira, Dalsukh Malvania, Nagin J Shah, Vijaylaxmi, Dalsukh Malvania, Nagin J Shah, Dalsukh Malvania, Nagin J Shah,, Jayvantasuri,Nipuna A Dalal, Dalsukh Malvania.. TG Manikar,Dalsukh Malvania, Umakant P Shah, Dalsukh Malvania, Nagin J Shah.. Jineshwarsuri,Amrutlal Bhojak, Nagin J Shah, Dalsukh Malvania.. Hemchandracharya,T S Nandi, Jitendra B Shah,, Amarchand Maharaj, RS Betai, Jitendra B Shah.. Jasadevsuri, Rupendrakumar Pagariya, Jitendra B Shah,, Dalsukh Malvania, Nagin J Shah,. Dalsukh Malvania,Nagin J Shah, Hamnarayan U Pandya,. Gyanpramod Gani,RS Betai, Dalsukh Malvania, Nagin J Shah... Padmasundar,Dalsukh Malvania, Nagin J Shah.. Vardhmansuri,Rupendrakumar Pagariya, Dalsukh Malvania, Nagin J Shah.. Vijaya Gosavi.. Narendra Bhanavat, Prem Suman Jain, VP Bhatt... Pgs 90 L D Indology Ahmedabad 302 L D Indology Ahmedabad 196 L D Indology Ahmedabad 248 L D Indology Ahmedabad 352 L D Indology Ahmedabad 206 L D Indology Ahmedabad 74 L D Indology Ahmedabad 274 L D Indology Ahmedabad Publisher 122 L D Indology Ahmedabad 548 L D Indology Ahmedabad 454 L D Indology Ahmedabad 246 L D Indology Ahmedabad 64 L D Indology Ahmedabad 50 L D Indology Ahmedabad 294 L D Indology Ahmedabad 274 L D Indology Ahmedabad 68 L D Indology Ahmedabad 322 L D Indology Ahmedabad 98 Sumeru Prakashan Mumbai Akhil Bharat Varshiya Sadhumargi Jain 236 Sangh 28 Page #29 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher Rajasthan Prakrit Bharti Sansthan 350 Jaipur ,Ramvallabh Somani.. .B K Khadabadi.. 460 Prakrit Bharti Academy 001596 Jain Inscriptions of Rajasthan 001596 HR.pdf Jain Inscriptions of Rajasthan Studies_in_Jainology Prakrit_Literature and Languages_001 001597 597 HR.pdf Studies in Jainology Prakrit Literature & Languages Comparative_Study of_Jainism and Buddhism_001598_HR. 001598 pdf Comparative Study of Jainism & Buddhism Law_of_Non Violence and its Relevance_for_All_Times_00 Law of Non violence (Ahimsa) & Its Relevance for All 001599 1599 HR.pdf Times Shitalprasad. 350 ZZZ Unknown Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 104 Solapur 001601 Jaina_Philosophy of Language_001601_HR.pdf 001602 Chapters_on_Passions_001602_HR.pdf Jaina Philosophy of Language Chapter on Passion V P Kothari, ,Sagarmal Jain,Shreeprakash Pandey, Surendra Varma .NL Jain, Sagarmal Jain, 168 Parshwanath Vidyapith 358 Parshwanath Vidyapith Research Institute of Scientific Secrets from Indian Oriental Scriptures 378 Ahmedabad 500 B L Institute of Indology 001603 Scientific Secrets of Jainism_001603 HR.pdf 001604 Jaina Philosophy and Religion 001604 std.pdf Scientific Secrets of Jainism Jaina Philosophy & Religion 001605 Introduction_to_Jainism_and_its_Culture_001605_HR.pdf Nandighoshvijay.. .Nyayavijay.. Nagin J Shah ,Balbhadra Jain, Anmol Jain, Surendra Bothra Nemichandra Shastri,Fulchandra Jain Shatri, Introduction to Jainism & its Culture 334 Kundkund Gyanpith Indore 001606 Labdhisar 001606 std.pdf labdhisAra 744 Paramshrut Prabhavak Mandal 001607 Samayasara 001607 std.pdf Samayasara Kundkundacharya. Hiralal Jain, A N Upadhye, Amrutchandracharya 370 Bharatiya Gyanpith 001608 Jaina Theories of_Reality and Knowledge_001608_HR.pdf Jaina Theories of Reality & Knowledge .Y J Padmarajiah Krishnakant Handiqui, AN Upadhye, Hiralal Jain, 444 Jain Sahitya Vikas Mandal Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 566 Solapur 001609 Yasastilaka and Indian Culture_001609 std.pdf Yasastilaka & Indian Culture 001610 Studies in Jaina Art 001610 std.pdf Studies in Jaina Art 218 Parshwanath Vidyapith 001611 Gommatsara Karma Kanda 001611 HR.pdf Gommatasara Karma Kanda 324 ZZZ Unknown 001612 Gommatsara Jiva_Kanda_001612_std.pdf Gommatasara Jiva Kanda Umakant P Shah,Sagarmal Jain, Nemichandra Siddhant Chakravarti, JL Jaini.. Nemnichandra Siddhant Chakravarti, JL Jaini.. Vidyanandacharya, Darbarilal Kothiya, Amrutchandracharya, Padmanabh S Jaini, Dalsukh Malvania, Nagin J Shah. 438 ZZZ Unknown Bharat Varshiya Anekant Vidwat 476 Parishad 001613 Aapt_pariksha_001613_std.pdf AptaparIkSA 001614 Laghutattva sphota 001614 HR.pdf Laghutattvasphota 001615 Studies in the Bhagwati sutra 001615 std.pdf 001616 Studies in Jaina Philosophy 001616 std.pdf Studies in the Bhagwati Sutra Studies in Jaina Philosophy JC Sikdar,Nathmal Tatia, .Nathmal Tatia.. 308 L D Indology Ahmedabad Research Institute of Prakrit Jainology 686 & Ahimsa Mujjaffarpur 366 Jain Cultural Research Society Page #30 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Structure_and_Functions_of_Soul_in_Jainism_001617_HR.pd 001617 f 001618 Astronomy_and_Cosmology_001618_HR.pdf 001619 Reals_in_the_Jaina_Metaphysics_001619_std.pdf 001620 Samayasara_001620_HR.pdf 001621 Jaina Monastic_Jurisprudence_001621_HR.pdf 001622 Jaina View of Life_001622_HR.pdf 001623 Nay chakko_001623_std.pdf 001624 Niyamasara_001624_HR.pdf 001625 Basic Mathematics_001625_HR.pdf 001626 Jaina Path of Ahimsa_001626_HR.pdf 001627 Jaina Literature_in_Tamil_001627_HR.pdf 001628 hr.pdf 001629 Ahimsa_the_Science_of_Peace_001629_HR.pdf 001630 Ahimsa_the_Ultimate Winner_001630_HR.pdf agam_30_prakimak_07_candavejjhayam_sutra_001631_hr.p agam_05_ang_05_bhagvati vyakhya_prajnapti_sutra_001628 001631 df 001632 Tattvartha_sutra_001632_HR.pdf 001633 Saravali Painnayam_001633_HR.pdf 001634 agam 30 prakimak_07_gacchachar_sutra_001634_hr.pdf 001635 agam 33 prakimak_10_viratthao_sutra_001635_hr.pdf agam 26 prakimak 03_maha_pacchakhana_sutra_001636 001636 hr.pdf 001637 Concept of Divinity_in_Jainism_001637_HR.pdf 001638 Tattvagyan Tarangini_001638_HR.pdf Title Structure & Functions of Soul in Jainism Astronomy & Cosmology Reals on the Jaina Metaphysics Samayasara Jaina Monastic Jurisprudence Jaina View of Life Nayacakko Niyamasara Basic Mathematics Jaina Path of Ahimsa Jaina Literature in Tamil Agam 05 Ang 05 Bhagvati Vyakhya Prajnapti Sutra Ahimsa the Science of Peace Ahimsa the Ultimate Winner Agam 30 Prakirnak 07 Candavejjhayam Sutra Tattvartha sutra Saravali Painnayam Agam 30 Prakirnak 07 Gacchachar Sutra Agam 33 Prakimak 10 Viratthao Sutra Agam 26 Prakirnak 03 Maha Pacchakhana Sutra Concept of Divinity in Jainism tattvajJAna taraMgiNI Author SC Jain,Kailashchandra Shastri, Jyoti Prasad Jain, LC Jain,. Harisatya Bhattacharya,. Kundkundacharya,J L Jaini,, Shantaram Balchandra Dev.. TG Kalghatgi,A N Upadhye, Hiralal Jain, Kailashchandra Shastri, Mailidhaval, Kailashchandra Shastri,, Kundkundacharya, Uggar Sain.. LC Jain.. Vilas Sangve.. A Chakravarti, KV Ramesh,AN Upadhye, Kailashchandra Shastri, Jozef Deleu.. Surendra Bothra... NP Jain.. DS Baya.. Umaswati, Umaswami,D S Baya.. DS Baya.. DS Baya.. DS Baya,. Sagarmal Jain,,DS Baya P Ajay Kothari, Vinaysagar, Surendra Bothra, Gyanbhushan Maharaj,Gajadharlal Jain.. Pgs 272 Bharatiya Gyanpith Rajasthan Prakrit Bharti Sansthan 92 Jaipur Shatnidas Khetsy Charitable Trust 430 Mumbai 234 ZZZ Unknown 108 ZZZ Unknown Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 260 Solapur 328 Bharatiya Gyanpith 96 ZZZ Unknown Publisher Rajasthan Prakrit Bharti Sansthan 82 Jaipur 90 Bhagwan Mahavir Research Centre 258 Bharatiya Gyanpith 372 DE Tempel Brugge 228 Prakrit Bharti Academy 298 Prakrit Bharti Academy Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 148 Samsthan Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 242 Samsthan Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 122 Samsthan Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 106 Samsthan Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 74 Samsthan Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 170 Samsthan 248 Prakrit Bharti Academy 184 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 30 Page #31 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher Institute of Bharatalogical Research 376 Sriganganagar Rajasthan 001639 Most Ancient Aryan Society 001639 HR.pdf Most Ancient Aryan Society 001640 First Steps_to_Jainism_Part_1_001640_std.pdf First Steps to Jainism Part 1 300 Sancheti Trust Jodhpur 001641 First Steps to Jainism Part 2 001641 HR.pdf 001642 Temple_of_Satrunjaya_001642_std.pdf First Steps to Jainism Part 2 Temple of Satrunjaya Ram Chandra Jain.. Sancheti Asso Lal, Manakmal Bhandari.. ,Sancheti Asso Lal, Manakmal Bhandari.. Jain Bhawan Publication. ,Dulichand Jain. Shreeprakash Pandey, Sagarmal Jain, 172 Sancheti Trust Jodhpur 122 Jain Bhawan Publication 001643 Universal Message of Lord Mahavir 001643 HR.pdf Universal Message of Lord Mahavir 001644 Jain System in Nutshell 001644 HR.pdf 001645 Jainism and Democracy 001645 HR.pdf 001646 Jainism_001646_HR.pdf Jain System in Nutshell Jainism & Democracy Jainism . NL Jain.. Indra Chandra Shastri.. Herbert Warren.. 124 Parshwanath Vidyapith Nij Gyan Sagar Shiksha Kosh Santa 38 MP 1841 ASS Jain Conference New Delhi 135 Divine Knowledge Society 001647 Short_Reader_of_Jain_Doctrines_001647_HR.pdf 001648 Essence_of_Jainism_001648_HR.pdf Short Reader of Jain Doctrines Essence of Jainism .Hemchand Jain.. Jyoti Prasad Jain.. 86 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 50 Shuchita Publication Varanasi Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 244 Koba 322 Arihant Aradhak Trust 402 Arihant Aradhak Trust 32 Parshwanath Vidyapith 186 Parshwanath Vidyapith 226 Paramshrut Prabhavak Mandal 210 Parshwanath Vidyapith 70 Parshwanath Vidyapith 001649 Hirde me Prabhu Aap 001649 std.pdf hirade meM prabhu Apa Jayant Modh.. 001650 Panch_vastuk granth_Part_1_001650_HR.pdf paMcavatuka graMtha bhAga 1 Haribhadrasuri, Rajshekharsuri.. 001651 Panch vastuk granth Part 2 001651 std.pdf paMcavaDuka graMtha bhAga 2 Haribhadrasuri, Rajshekharsuri, 001653 Heritage_of_the_Last_Arhant_Mahavira_001653_HR.pdf Heritage of the Last Arhat Mahavira Charlotte Krause, 001654 Jaina Karmology 001654 HR.pdf Jaina Karmology .NL Jain Sagarmal Jain, 001655 Dravyanuyog tarkana_001655_HR.pdf dravyAnuyogatarkaNA ,Bhojkavi, Prasad Sharma 001656 Biology in Jaina Treatise on Reals 001656 HR.pdf Biology in Jaina Treatise on Reals .NL Jain,Sagarmal Jain, Peace_Harmony Solution_World_Problem_from_Jaina_Presp Peace Religious Harmony & Solution of World Problems 001657 ective 001657 HR.pdf from Jaina Prespective Sagarmal Jain.. .NL Jain, Sagarmal Jain, 001658 Jaina World of Non Living 001658 HR.pdf Jaina World of Non Living Bhagchandra Jain, Nanesh Acharya, Sagarmal 001659 Equanimity_Philosophy and Practice_001659_HR.pdf Equanimity Philosophy & Practice Jain, Himmat Singh Sarupariya 001660 Aparigraha_the_Humane_Solution_001660_HR.pdf Aparigraha the Humane Solution Karla Jain Sagarmal Jain, Bhavsen Traivaidya Vidyadhar 001661 Vishwa tattva prakash_001661 std.pdf vizvatattvaprakAza Johrapurkar 001662 Pristine_Jainism_001662_HR.pdf Pristine Jainism S M Jain, Sagarmal Jain, 001663 Concept of Matter in Jaina Philosophy 001663 HR.pdf Concept of Matter in Jaina Philosophy ,JC Sikdar Sagarmal Jain, 001664 Introducton_to_Jaina_Sadhna_001664_HR.pdf Introduction to Jaina Sadhna Sagarmal Jain, Haribhadrasuri, Sagarmal 001665 Ashtak prakaranam_001665 HR.pdf aSTakaprakaraNam Jain, Ashok Kumar Singh 306 Parshwanath Vidyapith Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 244 Samsthan 112 Parshwanath Vidyapith 532 Gulabchand Hirachand Doshi 110 Parshwanath Vidyapith 412 P V Research Institute Varanasi 98 Parshwanath Vidyapith 190 Parshwanath Vidyapith Page #32 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 001666 Concept of Pancasila in Indian Thought 001666 HR.pdf 001667 Jainism in India 001667 HR.pdf Concept of Pancasila in Indian Thaought Jainism in India Kamla Jain Sagarmal Jain, Ganesh Lalwani.. Dulichand Jain Sagarmal Jain, Shreeprakash Pandey, 290 PV Research Institute Varanasi 150 Prakrit Bharti Academy 001668 Pearls of Jaina Wisdom 001668 HR.pdf Pearls of Jaina Wisdom 368 Parshwanath Vidyapith 298 Parshwanath Vidyapith 608 Parshwanath Vidyapith 422 Prachya Vidyapith Shajapur 001669 Prakrit Dipika 001669 HR.pdf prAkRta dIpikA Sudarshanlal Jain, Sagarmal Jain, 001670 Scientific Contents_in_Prakrta Canons_001670_std.pdf Scientific Contents in Prakrta Canons .NL Jain, Sagarmal Jain, Mokshratnashreejii, Sagarmal 001671 Jain Sanskar evam Vidhi Vidhan 001671 HR.pdf jaina saMskAra evaM vidhi vidhAna Jain, Sakalchandra Gani Somchandravijay, Pratishthakalp_Anjanshalaka_Pratishthadividhi_001673 std. Chandravijay Gani, 001673 df pratiSThA kalpa aMjanazalAkA pratiSThAdividhi Jineshchandravijay.. Jain Bauddh aur Gita_ke_Achar_Darshano_ka_Adhyayan PGGT AT ST AT HOT cat each 001674 art1 001674 std.pdf HEZUT SITOT 1 Sagarmal Jain, Jain Bauddh aur Gita_ke_Achar_Darshano_ka_Adhyayan_P3 ATC allar HOT aller Tech 001675 art 2 001675 std.pdf HEZREG HTT 2 Sagarmal Jain 001676 Jain Darshan ke Navtattva 001676 std.pdf jaina darzana ke navatattava Dharmashilashreeji.. 001677 Jain Dharm me Aradhana ka Swarup 001677 std.pdf jaina dharma meM ArAdhanA kA svarUpa Priyadivyanjanashreeji.. Prayschitt Avashyak_Tap_evam_Padaropan_Vidhi_001678_S 001678 td.pdf prAyazcitta Avazyaka tapa evaM padAropaNa vidhi Mokshratnashreejii.. Jain Vidhi Vidhan Sambandhi Sahitya ka Bruhad Itihas P 001679 art_1_001679_std.pdf Star fare four Arth sfaere SITT 1 Saumyagunashreeji.. jasthened Jain 586. 656 Rander Road Jain Sangh Rajasthan Prakrit Bharti Sansthan 586 Jaipur Rajasthan Prakrit Bharti Sansthan 562 Jaipur 482 Prachya Vidyapith Shajapur 540 Prachya Vidyapith Shajapur 468 Prachya Vidyapith Shajapur 704 Prachya Vidyapith Shajapur 001680 Sabhashya tattvarthadhigam sutra 001680 std.pdf 001681 Panchadhyayi Purvardh_001681_HR.pdf 001683 Tattvarth_shloak varttikam 001683 std.pdf 001684 Sagar Jain Vidya Bharti Part 1 001684 HR.pdf 001685 Sagar_Jain_Vidya Bharti_Part 2_001685_HR.pdf 001686 Sagar Jain Vidya Bharti Part 3 001686 HR.pdf 001687 Sagar_Jain_Vidya Bharti_Part_4_001687_HR.pdf 001688 Sagar Jain Vidya Bharti Part 5 001688 HR.pdf 001689 Sagar_Jain_Vidya Bharti_Part6_001689_HR.pdf sabhASyatattvAryAdhigamasUtra paJcAdhyAyI pUrvArdha tattvAryAzlokavArtikam sAgara jaina vidayA bhAratI bhAga 1 sAgara jaina vidayA bhAratI bhAga 2 sAgara jaina vidayA bhAratI bhAga 3 sAgara jaina vidayA bhAratI bhAga 4 sAgara jaina vidayA bhAratI bhAga 5 sAgara jaina vidayA bhAratI bhAga 6 Umaswati, Umaswami Khubchand Shastri.. Makkhanlal Shastri.. Vidyanandi, Manoharlal Sagarmal Jain, Sagarmal Jain, ,Sagarmal Jain. Sagarmal Jain.. Sagarmal Jain.. Sagarmal Jain, Vardhmansuri, Sagarmal Jain,,Mokshratnashreeji Sagarmal Jain Jain Samaj Shajapur MP 498 Paramshrut Prabhavak Mandal 246 Granthprakashan Karyalay Indore 522 Ramchandra Natharangji Mumbai 310 Parshwanath Shodhpith Varanasi 182 Parshwanath Shodhpith Varanasi 228 Parshwanath Shodhpith Varanasi 184 Parshwanath Shodhpith Varanasi 198 Parshwanath Shodhpith Varanasi 202 Parshwanath Shodhpith Varanasi 001690 Jain Gruhasth ki Shodashsanskar Vidhi 001690_HR.pdf 001691 Anekantvad Syadvad aur Saptbhangi 001691_HR.pdf 001692 Sagarmal Jain Vyaktitva_evam_Krutitva_001692_HR.pdf 64 SSREFTT Pare H F T. PATE 3 H raft HRHET # w a faca 172 Prachya Vidyapith Shajapur 52 Parshwanath Vidyapith 34 Jain Samaj Shajapur MP Page #33 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Jain_Dharm_ki Shramaniyo ka Bruhad_Itihas_001693_std.p 001693 df Title Author Pgs Publisher jaina dharma kI zramaNiyoM kA bRhada itihAsa 1076 Bharatiya Vidya Pratishthan 001694 Jain Muni Jivan ke Vidhi Vidhan 001694_HR.pdf 001695 Ahimsa_ki_Prasangikta_001695_HR.pdf jaina muni jIvana ke vidhi vidhAna ahiMsA kI prAsaMgikatA Vijay Sadhvi Arya.. Vardhmansuri, Sagarmal Jain, Mokshratnashreeji Sagarmal Jain, Shubhachandra Acharya,Balchandra Shastri 001696 Gyanarnav_001696_std.pdf jJAnArNava 238 Prachya Vidyapith Shajapur 72 Prachya Vidyapith Shajapur Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 828 Solapur Bharatiya Prachyatattva Prakashan 786 Samiti 80 Prachya Vidyapith Shajapur 72 Prachya Vidyapith Shajapur 001698 Khavag Sedhi 001698 std.pdf 001699 Dharm ka Marm_001699 HR.pdf 001700 Jain Dharm_ki Aetihasik Vikas Yatra 001700 HR.pdf khavaga seDhI dharma kA marma jaina dharma ki aitihAsika vikAsa yAtrA Premsuri, Sagarmal Jain, Sagarmal Jain.. Haribhadrasuri, Sagarmal Jain, Kamleshkumar Jain., Dinanath Sharma 001701 Panchashak Prakaranam 001701_HR.pdf paJcAzaka prakaraNam 472 Parshwanath Vidyapith 001702 Prakrut margopadeshika 001702 HR.pdf prAkRtamArgopadezikA Bechardas Doshi, Shilvatishreeji 508 Motilal Banarasidas 001703 Jain Mahavir Gita 001703 HR.pdf jaina mahAvIra gItA 001704 Parshv abhyuday 001704 std.pdf pAzrvAbhyudaya Bharatiya Sanskruti_me_Jain_Dharm_ka_Yogdan_001705_st 001705 d.pdf bhAratIya saMskRti meM jaina dharma kA yogadAna Buddhisagar. Jinsenacharya,M G Kothari Shrimad Buddhisagar Sahitya 308 Prakashan Granthamala Ahmedabad 844 Gulabchand Hirachand Doshi Madhyapradesh Shasan Sahitya 508 Parishad Bhopal Shardaben Chimanbhai Educational 228 Research Centre 001706 Updeshmala 001706 HR.pdf upadezamAlA 001707 Alankar dappan 001707 HR.pdf alar3akAradappaNa 82 Parshwanath Vidyapith Hiralal Jain, Dharmdas Gani Dinanath Sharma Bhagchandra Jain Bhaskar., Bhanvarlal Nahta Dhanpal Mahakavi,Bechardas Doshi.. Hemchandracharya, Surendra Bothra, A S Gopani Kamalchand Sogani.. 001708 Paia Lacchi nammala 001708 HR.pdf pAibha lacchInAmamAlA 204 RCH Barad & Co Mumbai Yogshastra of Hemchandracharya aparaMza kAvya saurabha 294 Prakrit Bharti Academy 358 Apbhramsa Sahitya Academy 001709 Yogshastra_of_Hemchandracharya_001709_HR.pdf 001710 Apbhramsa_Kavya Saurabh_001710_HR.pdf Jain Dharm me Dhyan ka Aetihasik Vikas Kram 001711 001711 std.pdf 001712 Purudev_Champu_Prabandh_001712_std.pdf 001713 Kavyanu shasan Critical Study 001713 std.pdf Jain_Darshan_me_Trividh_Atma_ki_Avdharana_001714_std. 001714 pdf jaina dharma meM dhyAna kA aitihAsika vikAsa krama purudeva campU prabandhaH Kavyanushasan Critical Study Uditprabhashreeji.. Arhaddas, Pannalal Jain.. A N Upadhye.. jaina darzana meM trividha AtmA kI avadhAraNA 492 Prachya Vidyapith Shajapur 476 Bharatiya Gyanpith 558 A N Upadhye Prem Sulochan Prakashan 484 Peddtumbalam AP Vishvakalyan Prakashan Trust 636 Mehsana 504 Prakrit Bharti Academy 001715 Gyansar 001715 std.pdf 001716 Pravachan_Saroddhar_Part_1_001716_std.pdf jAnasAra pravacana sAroddhAra bhAga 1 Priyalatashreeji, Gyan Jain, Yashovijay Upadhyay,Bhadraguptasuri. ,Hemprabhashreeji, Vinaysagar, Page #34 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title 001717 Pravachan_Saroddhar_Part 2_001717_std.pdf pravacana sAroddhAra bhAga 2 001718 Vaddhman chariu 001718 std.pdf vaDhamANacariu 001719 Kashay_001719 HR.pdf kaSAya Pratishtha_Shantikkarm_Paushtikkarm_evam_Balividhan_001 001720 720 HR.pdf pratiSThA zAntikakarma pauSTikakarma evaM balividhAna Author Hemprabhashreeji Vinaysagar, Vibuha Sirihar, Rajaram Jain.. Hempragyashreeji.. Vardhmansuri Sagarmal Jain,,Mokshratnashreeji Pgs Publisher 522 Prakrit Bharti Academy 462 Bharatiya Gyanpith 192 Vichakshan Prakashan Trust 276 Prachya Vidyapith Shajapur 001721 Lalit Vistara 001721 std.pdf 001722 Kalyan_Kalika_Part_1_001722_std.pdf lalIta vistarA kalyANa kalikA bhAga 1 Haribhadrasuri,Bhuvanbhanusuri.. ,Kalyanvijay Gani, 410 Divya Darshan Trust 702 K V Shastra Sangrah Samiti Jalor 001723 Kalyan Kalika Part 2 001723 std.pdf 001724 Dhyanstav_001724_HR.pdf kalyANa kalikA bhAga 2 dhyAnastavaH ,Kalyanvijay Gani Bhagyeshvijayji, Bhaskarnandi, Suzuko Ohira.. 660 K V Shastra Sangrah Samiti Jalor 140 Bharatiya Gyanpith Rajasthan Prakrit Bharti Sansthan 1222 Jaipur 001725 Upmiti bhav_prapanch_katha Part 1 and 2 001725 std.pdf 34fafa sa 93452T ST 1 3 2 Siddharshi Gani, Vinaysagar. 001726 Alankar Chintamani 001726 HR.pdf 001727 History of_Jaina_Monahcism_001727_std.pdf alaikAra cintAmaNI History of Jaina Monachism Ajitsen Mahakavi, Nemichandra Siddhant Chakravarti.. SB Deo. 486 Bharatiya Gyanpith 616 Deccan College Research Institute Shantisagar Digambar Jain Jinwani 720 Jirnoddhar Sanstha Faltan Maharashtra Jinsenacharya,Jindas Shastri.. 001729 Mahapuran Part 2 001729 std.pdf mahApurANa bhAga 2 Sound Synthesis in Indo European Indo Iranian_and_Sans Sound Synthesis in Indo European Indo Iranian & 001730 krit 001730 HR.pdf Sanskrit Jaina_Religion_Historical_Journey_of_Evolution_001731_HR. 001731 pdf Jaina Religion Historical Journey of Evolution ,Satya Swarup Mishra, 84 Ashutosh Prakashan Sansthan Sagarmal Jain, Kamala Jain Priyvandanashreeji, Gyan Jain, 001732 Jain_Darshan_me_Samatvayog_001732_std.pdf jaina darzana meM samatvayoga Prakrut evam_Sanskrut Shahitya_me_Gunsthan_ki_Avadhar 001733 ana 001733 std.pdf prAkRta evaM saMskRta sAhitya meM guNasthAna kI avadhAraNA 140 Parshwanath Vidyapith Prem Sulochan Prakashan 434 Peddtumbalam AP Rajrajendra Prakashan Trust 566 Mohankheda MP 001734 Prakrit Vigyan_Pathmala 001734_HR.pdf prAkRta vijJAna pAThamAlA Darshankalashreeji.. Opera Jain Society Sangh Ahmedabad Trivikram, A N Upadhye, Hiralal Jain, K V Apte 512 Opera Jain Society Sangh Ahmedabad Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 360 Solapur 001735 Prakrut shabdanu shasanam 001735 HR.pdf prAkRtazabdAnuzAsanam 001736 Vaija_laggam_001736_std.pdf ,,Jayvallabh, Vishwanath Pathak, 590 Parshwanath Vidyapith 001737 Vishesha vashyak bhashya Ek Anushilan_001737 std.pdf 001740 Sthanakwasi Jain_Parampara_ka_Itihas_001740_std.pdf vajjAlaggaM vizaSAvazyaka bhASya ka gaNadharavAda eva nihnavavAda kA Tifa HHEIT VA HATEG VF G sthAnakavAsi jaina paramparA kA itihAsa Vichakshansree.. Sagarmal Jain, Vijay Kumar.. 534 Jain Vishva Bharati 616 Parshwanath Vidyapith Shardaben Chimanbhai Educational 266 Research Centre 106 Prakrit Bharti Academy 001741 History of Canonical Literature of Jainas 001741 HR.pdf 001742 Rishi_bhashit A Study_001742_HR.pdf History of Canonical Literature of Jainas - Pgs 266 Rishibhashit A Study Hiralal R Kapadia, Sagarmal Jain, Vinaysagar, Page #35 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author 001743 Cultural Study of Nisitha Curni 001743 HR.pdf Cultural Study of Nisitha Curni Madhu Sen.. Pgs | Publisher Sohanlal Jain Dharm Pracharak Samiti 432 Amrutsar Sohanlal Jain Dharm Pracharak Samiti 482 Amrutsar Sohanlal Smarak Parshwanath 262 Shodhpitha Varanasi 001744 Political History of Northern India 001744 std.pdf Political History of Northern India Gulabchandra Chaudhary.. TU Mehta,Ashok Kumar Singh, .Nagin J Shah 168 B L Institute of Indology Ramjee Singh TG Kalghatgi.. 282 Parshwanath Shodhpith Varanasi 252 Prakrit Bharti Academy Kapil Mohan. 194 Randhir Prakashan Haridwar 001745 Path of Arhat 001745 HR.pdf Path of Arhat Jaina_Theory of_Multiple_Facets_of_Reality_and_Truth_001 001746 746_HR.pdf Jaina Theory of Multiple Facets of Reality & Truth Jaina_Perspective_in_Philosophy and Religion_001747_HR. 001747 pdf Jaina Perspective in Philosophy & Religion 001748 Study of Jainism 001748 HR.pdf Study of Jainism Ratna Upratna Nag Nagina_Sampurna_Gyan_001749_HR.P 001749 df ratna uparatna naga nagInA sampUrNa jJAna Tithi_Ange_Satya_ane_Kutarkoni_Samalochna_001750_HR.P 001750 df tithi aMge satya ane kutarkonI samAlocanA Parvtithi Kshay_Vruddhi Ange_Saral ane_Shastriya_Samaj 001751 001751_HR.pdf parvatithi kSaya vRddhi aMge saraLa ane zAstrIya samaja 001752 Rajnagar_Sadhu_Sammelan_001752 HR.pdf 21%-1312 Hy clash zad 1990 ON 1934 001754 Ratnagyan_001754_HR.pdf ratnajJAna 001755 Satya_Vinani_Samadhanni Vato 001755 HR.pdf satya vinAnI samAdhAnanI vAto 001756 Tithi_Prashne_Saral_Samaj_001756_HR.pdf tiIi po saraLa samaja 001757 Parvtithi Charcha Sangrah 001757 HR.pdf parvatithi carcA saMgraha 001758 Vruhad_Hast Rekha Shastra_001758_HR.pdf vRhad hasta rekhA zAstra 122 Nareshbhai Navsariwala Mumbai Sanyamkirtivijay. Saddharm Samrakshak Samiti Mumbai.. Dhirajlal Tokarshi Shah.. Yogiraj Mulchand Khatri.. Chandraguptasuri. Divyakirtivijay.. ,Kalyanvijay Gani, Rajesh Anand Satya Suraksha Samiti Ahmedabad 116 Sad Dharm Samrakshak Samiti Mumbai 392 Dhirajlal Tokarsi Shah 90 Shiv Ratna Kendra Haridwar 30 Anekant Prakashan Jain Religious 48 Kiran B Shah Mumbai 122 K V Shastra Sangrah Samiti Jalor 274 Gold Books Delhi 001759 Tithi_Vishayak Saral Samjuti 001759 HR.pdf tithi viSayaka saraLa samajUti 46 Satya Suraksha Samiti Ahmedabad Jain Dharm Prabhavaka Samaj 524 Ahmedabad 001760 Parvtithi Nirnay_001760 std.pdf parvatithi nirNaya Mafatlal Zaverchand Gandhi.. Prabhudas Bechardas Parekh.. 58 Mehul Jain Mitra Mandal Ahmedabad 001761 Parv tithi charcha Patro 001761 HR.pdf parvatithicarcA patro Parvtithi Angeni Saral Sachi ane Shastriya Samjan 00176 001762 2 HR.pdf parvatithi aMgenI saraLa sAcI ane zAstrIya samajaNa 001763 Tapagacchiy Tithi_Pranalika_001763_HR.pdf tapAgazkeiya tithi praNAlikA 001764 Tithi Ek Samasya 001764 HR.pdf tiIi eka samasyA Parvtithini Kashay_vruddhi Na Thay te Arogena Puravadi 0 pavItathi kSaya vRddhi nA ja thAya te aMgenA zAstrIya purAvAdi 001765 01765_HR.pdf saMga Prabhudas Bechardas Parekh. Nandansuri Chandraguptasuri.. Narendrasagarsuri. 28 Vardhaman Jain Pedhi 46 Babulal Lalbhai Shah 30 Anekant Prakashan Jain Religious Shasankantakoddharaksuriji Jain 54 Gyanmandir Thaliya Bhavnagar Mokshkalyanak Samyak Shrutnidhi 20 Mahesana 46 Vitan Prakashan Thane 72 Kiran B Shah Mumbai 001766 Tithi_Samadhan_Pattak_Samiksha_001766_HR.pdf 001767 Parvtithina Bhavsatyani Raksha Karie 001767 HR.pdf 001769 Ek_Tatastha_Samiksha Part 2 001769_HR.pdf tithi samAdhAne paka samikSA parvatithinA bhAva satyanI rakSA karIe eka taTastha samikSo bhAga 2 ,Kalyansagar.. Sanjay Kantilal Vora.. Kiran B Shah.. Page #36 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 001771 Tithi_Ange Satya ane Samadhan Part 2 001771 HR.pdf AR 2431 AL L CUOL 2 001772 Tithi nirnay 001772 HR.pdf tithinirNayaH 001773 Jain Parvtithino Itihas 001773 HR.pdf jaina parvatithino itihAsa Parvtithi Kashay Vruddhi_Prashnotar_Vichar_va_Muhpati_Ba 001774 ndhan_001774_HR.pdf udan a la alte laule del you 001775 Tithi Ange Tarkhadat Kem Thayo 001775 HR.pdf tiddhi ane tarakhaDATa kema thayo Abhayshekharsuri.. ,Ramchandra Jha. Darshanvijay.. 40 Kantilal Chhaganlal Shah Mumbai 42 Chaukhamba Vidyabhavan 70 Ramanlal Mohanlal Shah Unjha that Guit Hemchandrasuri Acharya, Anilkumar Jain.. 001776 Samvatsarik Parvtithi Vicharana 001776 HR.pdf sAMvatsarika parvatithi vicAraNA 70 Chinubhai Trikamlal Saraf 36 Kantilal Maneklal Shah Ahmedabad Jain Shwetambar Murtipujak Sangh 130 Bhabher Shasankantakoddharaksuriji Jain 44 Gyanmandir Thaliya Bhavnagar Janakvijay 001777 Audyiki_Tithi_Vicharana_001777_HR.pdf audathiki tithi vicAraNA 001778 Graho ane Ratno 001778 HR.pdf 001780 Parvtithina_Satyani_Shodhma_001780_HR.pdf 001781 Tithi Prakaran Hakikat ane Itihas 001781 HR.pdf graho ane ratno parvatithinA satyanI zodhamAM tithi prakAzana hakikata ane itihAsa .Narendrasagarsuri Gajendrashankar Laishankar Pandya, Ramashankar Muktshankar Joshi., Sanjay Kantilal Vora.. Bhuvanchandra, Rushabhdev Keshrimal Jain Shwetambar Sanstha Ratlam.. 158 Harihar Pustakalaya Surat 76 Vitan Prakashan Thane 16 Harshpushpamrut Jain Granthmala Rushabhdev Kesarimal Jain 28 Shwetambar Sanstha 001782 Shastriya Purava 001782 HR.pdf zAstrIya purAvA Ally Act toll $uct L2 Casuaiad 1990 d 1934 001783 Sadhu Sammelanni Safalta mate 001783 HR.pdf 54 Nagin Mansukhbhai Parikh ,Shivprasad, Vijay K Jain, Sudha Jain, Asim Mishra, 001784 Shraman Atit ke Zarokhe me 001784 HR.pdf zramaNa atita ke jharokhe meM 506 Parshwanath Vidyapith 001785 Charlotte Kruase her Life and Literature 1 001785 std.pdf Charlotte Krause her Life & Literature 001787 Jain_Dharm_Darshan_evam_Sanskruti_001787_HR.pdf jaina dharma darzana evaM saMskRti 001788 Shraddh_vidhi prakaran_001788_std.pdf zrAddhavidhiprakaraNa 674 Parshwanath Vidyapith 226 Parshwanath Vidyapith 422 Vikram Vijayji and Bhaskar Vijayji 001793 Suktaratnavali 001793 HR.pdf 001794 Jains Today in World 001794 HR.pdf sUktaratnAvali Jains Today in World Shreeprakash Pandey.. Sagarmal Jain, Vikramvijay, Bhaskarvijay.. Sensuri, Sagarmal Jain,,Ruchidarshanashree Pirre Paul AMIEL, Umaswati, Umaswami, Pannalal Jain. Sagarmal Jain, 132 Prachya Vidyapith Shajapur 360 Parshwanath Vidyapith 001795 Mokshshastra 001795 HR.pdf 001796 Jain Dharma aur Tantrik Sadhna 001796 HR.pdf Jain Sahityana_Kavya Prakaro_Swaroop ane_Samiksha_00 001797 1797 HR.pdf mokSazAstra jaina dharma aura tAntrika sAdhanA 302 Digambar Jain Pustakalay 496 Parshwanath Vidyapith jaina sAhityanA kAvya prakAro svarUpa ane samikSA .Kavin Shah.. 001798 Bal Shravak Dharmaruchi 001798_HR.pdf bALa zrAvaka dharmaruci Shilchandrasuri 392 Shrutnidhi Ahmedabad Nemi Vigyan Kastur Smarak Trust 22 Ahmedabad Nemi Vigyan Kastur Smarak Trust 38 Ahmedabad Nemi Vigyan Kastur Smarak Trust 44 Ahmedabad 001799 Dhan Dhan Shasan Mandan Munivara 001799 std.pdf Shilchandrasuri, dhana dhana zAsana maMDana munivarA dRDha samyaktI caMdralekhA 001800 Drudh Samyaktvi Chandralekha 001800 std.pdf Suryodaysuri, Page #37 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001801 Mastishk aur_Gyantantu_ki_Bimariya_001801_HR.pdf 001802 Philosophical_Writings_001802_HR.pdf 001803 Gems of Jainism 001803 HR.pdf Title mastiSka aura jJAnataMtu kI bimAriyoM Philosophical Writings Gems of Jainism Pgs Publisher 308 Chetna Sudhir Shah 194 Academy of Philosophy 142 Academy of Philosophy sarvasiddhAntapravezakaH Author ,Sudhir V Shah Hemant Shah, ,Hemant Shah.. Sagarmal Jain,,Ruchidarshanashree Clare Rosenfield, Hasmukh Sheth Chitrabhanu. Pratibha Jain Chitrabhanu. 001804 Sarva siddhant praveshak 001804 HR.pdf Shantipathno_Yatri_Swapnadrushta_Chitrabhanu_001805_H 001805 R.pdf 001806 Jivan_ka_Utkarsh_001806_HR.pdf 001807 Psychology_of_Enlightenment_001807_HR.pdf 50 Prachya Vidyapith Shajapur zAMtipathano yAtrI svapnadRSTA citrabhAnuM jIvana kA utkarSa Psychology of Enlightenment 98 Navbharat Sahitya Mandir Ahmedabad 184 Parshwanath Vidyapith 114 New York Dodd Made & Company Jain Meditation International Centre 326 New York 208 Divine Knowledge Society 188 Continumm New York 001808 Chitrabhanu Man with Vision 001808 HR.pdf 001809 Dharm Jivan ka Prakash 001809 HR.pdf 001810 Wisdom_Roads_001810_HR.pdf Chitrabhanu Man with Vision dharma jIvana kA utkarSa Wisdom Roads Clare Rosenfield.. Chitrabhanu. Pushpa F Jain Lorrence G Muller 001811 Tattvarthvarttikam Part 1 001811 std.pdf tattvAryavArtikam bhAga 1 Bhattalankardev. Mahendramuni. 454 Bharatiya Gyanpith 001812 Shatkhand agam_Pustak_13001812 std.pdf YUST TH FF 13 Bhutbali, Hiralal Jain, Fulchandra Jain Shastri, Balchandra Shastri.. Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 458 Solapur Bhutbali, Hiralal Jain, Fulchandra Jain Shastri, Balchandra Shastri,. Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 634 Solapur 001813 Shatkhand agam Pustak 14 001813 std.pdf SaTkhaMDAgama pustaka 14 Bhutbali, Hiralal Jain, Fulchandra Jain Shastri, Balchandra Shastri.. Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 488 Solapur 001814 Shatkhand agam Pustak_15 001814 std.pdf ACESTETT FT 15 001815 Shatkhand agam Pustak 16 001815 std.pdf STTH Fr Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 348 Solapur 16 001816 Gommatsar Jivkand Part 1 001816 std.pdf gommaTasAra jIvakANDa bhAga 1 564 Bharatiya Gyanpith Bhutbali, Hiralal Jain, Fulchandra Jain Shastri, Balchandra Shastri.. Nemichandra Siddhant Chakravarti, AN Upadhye, Kailashchandra Shastri Nemichandra Siddhant Chakravarti, A N Upadhye, Kailashchandra Shastri.. Osho Rajnish, Chaitanya Kirti, Anand Satyarthi, Osho Rajnish, Chaitanya Kirti, Anand Satyarthi, Osho Rajnish,Dayal Bharati, 001817 Gommatsar Jivkand Part 2 001817 std.pdf gommaTasAra jIvakANDa bhAga 2 612 Bharatiya Gyanpith 001818 Jin_Sutra_Part_1_001818_std.pdf jina sUtra bhAga 1 700 Rebel Publishing House Puna 001819 Jin Sutra Part 2 001819 std.pdf 001820 Mahavir Vani Part 1 001820 std.pdf jina sUtra bhAga 2 mahAvIra vANI bhAga 1 668 Rebel Publishing House Puna 548 Rebel Publishing House Puna 001821 Mahavir Vani Part 2 001821 std.pdf mahAvIra vANI bhAga 2 Osho Rajnish.Anand Satyarthi, 596 Rebel Publishing House Puna Page #38 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 001822 Padma puran Part_1_001822_std.pdf 001823 Padma_puran_Part_2_001823_std.pdf 001824 Padma puran_Part_3_001824_std.pdf 001826 Varang charit_001826_std.pdf 001827 Shripal_Charitra 001827_HR.pdf 001828 df agam_24_chhed_01_nishith_sutra_part01_sthk_001828_hr.p agam_24_chhed_01_nishith_sutra_part02_sthk_001829_hr.p agam_24_chhed_01_nishith_sutra_part03_sthk_001830_std.p 001829 df 001830 df File Name 001831 df agam 24 chhed_01_nishith_sutra part04_sthk_001831_std.p 001838 Mulachar_Purvardh_001838_std.pdf 001839 Mulachar_Uttarardh_001839_std.pdf 001840 Yogsar Prabhrut_001840_HR.pdf padmapurANa bhAga 1 padmapurANa bhAga 2 padmapurANa bhAga 3 varAMgacarita 001841 Jasahar_Chariu_001841_HR.pdf 001842 Kartikeyanu preksha 001842_HR.pdf zrIpAla caritra Agama 24 cheda 01 nizIya sUtra bhAga 1 sthAnakavAsI Agama 24 cheda 01 nizIya sUtra bhAga 2 sthAnakavAsI | Agama 24 cheda 01 nizIya sUtra bhAga 3 sthAnakavAsI | Agama 24 cheda 01 nizItha sUtra bhAga 4 sthAnakavAsI 001832 Karm_prakruti_gat_mupashamana karanam_001832_std.pdf CRIMIGIERUMA 001835 Katha ratnakar_001835_HR.pdf 001836 Aaptmimansa Tattvadipika_001836_std.pdf 001837 Chandraprabh_charitam_001837_std.pdf kathAratnAkara | AptamImAMsA tattvadipIkA candraprabhacaritam mUlAdhAra pUrvArdha mUlAdhAra uttarArdha yogasAra prAbhRta Title jasahara cariu kArtikeyAnuprekSA Author Dravishenacharya,Pannalal Jain,, Dravishenacharya,Pannalal Jain,, Dravishenacharya, Pannalal Jain,. Sinhnandi, Khushalchand Gorawala, A N Upadhye, Kashinath Jain,. Amarmuni, Kanhaiyalal Maharaj.. Amarmuni, Kanhaiyalal Maharaj.. Amarmuni, Kanhaiyalal Maharaj.. Amarmuni, Kanhaiyalal Maharaj., Shivsharmsuri, Gunratnasuri,Sany amratnavijay, Hemhans Gani, Munisundarsuri,, Udaychandra Jain,, Virnandi, Amrutlal Shastri,.. Vattkeracharya,Gyanmati Mataji Kailashchandra Shastri, Jaganmohanlal Jain, Pannalal Jain, Vattkeracharya,Gyanmati Mataji,Kailashchandra Shastri, Jaganmohanlal Jain, Pannalal Jain, Amitgati Acharya, Jugalkishor Mukhtar.. Pushpadant,Parshuram Lakshman Vaidya, Hiralal Jain,, Kartikeya Swami,Mahendrakumar Patni.. Pgs 604 Bharatiya Gyanpith 480 Bharatiya Gyanpith 492 Bharatiya Gyanpith Bharat Varshiya Anekant Vidwat 726 Parishad Publisher Jain Shwetambar Panchyati Mandir 258 Calcutta 312 Amar Publications 498 Amar Publications 644 Amar Publications 608 Amar Publications Bharatiya Prachyatattva Prakashan 332 Samiti 380 Omkar Sahityanidhi Banaskantha Ganeshprasad Varni Digambar Jain 498 Sansthan 616 Lalchand Hirachand Doshi Solapur 580 Bharatiya Gyanpith 456 Bharatiya Gyanpith 284 Bharatiya Gyanpith 320 Bharatiya Gyanpith 254 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 38 Page #39 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001843 Siriwal Chariu_001843_HR.pdf 001844 Laghu prabandh sangrah_001844_HR.pdf 001846 Siddhant_sar sangrah_001846_HR.pdf 001847 Tattvarth_sar_001847_HR.pdf 001848 Tattvanushasan_001848_HR.pdf 001850 Gandharwad_Hindi_001850_std.pdf 001851 Arddh Kathanak_001851_HR.pdf 001852 Thiaibandho_001852_std.pdf 001853 Pramaprmey_001853_HR.pdf 001854 Tirthankar Mahavir_Part_1_001854_HR.pdf 001855 Tirthankar Mahavir_Part_2_001855_std.pdf 001856 Jain Law_001856_HR.pdf 001858 Gatha_sapta_shati_001858_std.pdf 001859 Charcharyadi Granth Sangrah_001859_HR.pdf 001860 Chandralekha_001860_HR.pdf 001861 Dhurtakhyan_001861_HR.pdf 001862 Sukhi Hone_ka_Upay Part 1_001862_HR.pdf 001863 Sukhi Hone_ka_Upay _Part_2_001863_HR.pdf 001864 Sukhi Hone_ka Upay Part_3_001864_HR.pdf 001865 Sukhi Hone_ka Upay Part_4_001865_HR.pdf 001866 Sukhi Hone_ka Upay_Part_5_001866_HR.pdf 001867 Priyankar_nrup_katha_001867_HR.pdf 001868 Studies_in_Jain Literature_001868_std.pdf 001869 Kuvalay_mala_001869_std.pdf 001870 Nayakumar chariu_001870_HR.pdf 001871 Prakrit Vyakaran_001871_HR.pdf sirivAla cariu laghu prabandhasaGgraha siddhAntasArasaMgrahaH | Marathi tattvArthasAraH tattvAnuzAsana gaNadharavAda arddha kathAnaka for art pramAprameya tIrthakara mahAvIra bhAga 1 tIrthakara mahAvIra bhAga 2 jaina laoN gAthAsaptazati carcaryAdi grantha saMgraha candralekhA dhUrtAkhyAna | sukhI hone kA upAya bhAga 1 | sukhI hone kA upAya bhAga 2 sukhI hone kA upAya bhAga 3 sukhI hone kA upAya bhAga 4 sukhI hone kA upAya bhAga 5 priyakaranRpakathA Studies in Jain Literature Title kuvalayamAlA kuvalayamAlA kathAsaMkSepa nAgakumAracarita prAkRta vyAkaraNa Author Narsendev, Devendra Kumar Jain,. Jayant P Thaker,, Narendrasen Maharaj Jindas Parshwanath Phadkule.. Amrutchandracharya,Narendra B Shastri, Nagsen, Bharatsagar Maharaj., Jinbhadragani Kshamashraman, Vinaysagar.. Banarasidas,Nathuram Premi, Premsuri.. Bhavsen Traivaidya, Vidyadhar Johrapurkar.. Vijayendrasuri.. Vijayendrasuri.. Champat Rai Jain,, Nathuram Shastri,, Jinduttsuri, Jinharisagarsuri,. Rudradas,A N Upadhye.. Haribhadrasuri,Jinvijay.. Nemichand Patni... Nemichand Patni.. Nemichand Patni.. Nemichand Patni.. Nemichand Patni.. Hiralal R Kapadia,. V M. Kulkarni,, Udyotansuri, Ratnaprabhvijay.. Pushpadant, Hiralal Jain,, Hemchandracharya,K V Apte.. Pgs 184 Bharatiya Gyanpith 300 Oriental Research Institute Vadodra Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 324 Solapur Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 356 Solapur Bharat Varshiya Anekant Vidwat 188 Parishad Rajasthan Prakrit Bharti Sansthan 188 Jaipur Publisher 184 Akhil Bharatiya Jain Yuva Federation Bharatiya Prachyatattva Prakashan 762 Samiti 184 Gulabchand Hirachand Doshi 436 Kashinath Sarak Mumbai 782 Kashinath Sarak Mumbai 200 Digambar Jain Parishad 446 Pandurang Javji 116 Jindattsuri Gyanbhandar 174 Bharatiya Vidya Bhavan 160 Saraswati Pustak Bhandar Ahmedabad 116 Todarmal Granthamala Jaipur 122 Todarmal Granthamala Jaipur 136 Todarmal Granthamala Jaipur 194 Todarmal Granthamala Jaipur 246 Todarmal Granthamala Jaipur 194 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund Shardaben Chimanbhai Educational 114 Research Centre. Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 394 Mumbai 39 280 Balatkaragana Jain Publication Society 462 Chaukhamba Vidyabhavan Page #40 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001872 Lok vibhag_001872_HR.pdf 001873 Kumarpal Pratibodh_001873_std.pdf 001874 Vilasvai kaha_001874_HR.pdf 001875 Apbhramsa Kavyatrayi_001875_HR.pdf 001876 Parmatmaprakash_and_Yogsara_001876_std.pdf 001877 Shadbhasha_chandrika_001877_std.pdf 001879 Usaniruddham_001879_HR.pdf 001881 Samraicch Kaha Part 1_001881_std.pdf 001882 Samraicch Kaha Part 2 001882_std.pdf 001883 Dhanyakumar_Charitra_001883_HR.pdf 001884 Sursundari Chariyam_001884_std.pdf 001885 agam_42_mool_03_dash_vaikalik_sutra_001885_hr.pdf 001886 Kansvaho_001886_HR.pdf 001887 Setu_bandh_maha_kavyam_001887_std.pdf 001888 Vasudevhindi_Part_1_001888_HR.pdf 001889 Vasudevhindi_Part 2_001889_HR.pdf 001890 Nal_vilas_natakam_001890_HR.pdf 001891 Nal_vilas_natakam_001891_HR.pdf 001892 Natyadarpan_Hindi_001892_std.pdf 001893 Satya_harish_chandra_natakam_001893_HR.pdf Karmvipak Karmstav_Bandhswamitva_Karmgranth_Part 1_2 001894 3 001894_HR.pdf lokavibhAga kumArapAla pratibodha vilAsavaIkahA || apabhraMza kAvyatrayi |paramAtmaprakAza aura yogasAra SaDbhASAcaMdrikA uvAsaNiruddhaM setubandhamahAkAvyam vasudevahiNDI bhAga 1 vasudevahiNDI bhAga 2 nalavilAsanATakam nalavilAsanATakam samarAicca kahA bhAga 1 samarAicca kahA bhAga 2 dhanyakumAra caritra surasuMdari cariyam Agama 42 mUla 03 dazavaikAlika sUtra kaMsavaho nATyadarpaNa hindI Title satyaharizcandranATakam karmagrantha bhAga 123 karmavipAka karmastava bandhasvAmitva Author Sinhsuri,Balchandra Shastri.. Somprabhacharya, Jinvijay.. Sadharan, R M Shah.. Jinduttsuri, Lalchandra B Gandhi,, Yogindudev,A N Upadhye.. Kamlashankar Pranshankar,, VM Kulkarni,, Haribhadrasuri, Rameshchandra Jain.. Haribhadrasuri, Rameshchandra Jain.. Bhattarak Sakalkirti, Udaylal Kasliwal,, Dhaneshwarmuni, Mahayashashre eji.. ,Bhadrankarvijay.. Rama Paniwada, A N Upadhye.. Pravarsen,Ramnath Tripathi Shastri,. Sanghdas Gani,Chaturvijay, Punyavijay.. Sanghdas Gani,Chaturvijay, Punyavijay.. Ramchandrasuri,Sureshchandra Pandey, Dhirendra Mishra Ramchandrasuri, Vijayendrasuri.. Ramchandra Gunchandra, Dashrath Oza, Satyadev Chaudhary.. Ramchandrasuri,Bhaskar Ramchandra Arte, Vishnu Shankar Pauranik.. Devendrasuri,Sukhlal Sanghavi,, Pgs Publisher Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 312 Solapur 564 Central Library 310 L D Indology Ahmedabad 248 Oriental Research Institute Vadodra 550 Paramshrut Prabhavak Mandal 646 Rajkiya Granthamaladhikar Mumbai Shardaben Chimanbhai Educational 178 Research Centre 516 Bharatiya Gyanpith 450 Bharatiya Gyanpith 646 Digambar Jain Pustakalay 702 Omkar Gyanmandir Surat 494 Shashikant Popatlal Trust Ahmedabad 266 Motilal Banarasidas 738 Krishnadas Academy Varanasi 210 Atmanand Jain Sabha 228 Atmanand Jain Sabha 242 Parshwanath Vidyapith 154 Harshpushpamrut Jain Granthmala Hindi Madhyam Karyanvay Nideshalay 554 Delhi 72 Tukaram Jawaji Mumbai 346 Parshwanath Vidyapith 40 Page #41 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 001895 Shadshitik_Karmgranth_Part_4_001895_HR.pdf File Name 001896 Shatak Karmgranth_Part_5_001896_HR.pdf 001897 Sapttika_Karmgranth_Part 6_001897_std.pdf 001898 Panchsangrah_Part_01_001898_HR.pdf 001899 Panchsangrah Part 02_001899_HR.pdf 001900 Panchsangrah_Part 03_001900_HR.pdf 001901 Panchsangrah_Part_04_001901_HR.pdf 001902 Panchsangrah_Part_05_001902_std.pdf 001903 panchsangrah_part_06_001903_hr6.pdf 001904 Panchsangrah_Part_07_001904_HR.pdf 001905 Panchsangrah_Part_08_001905_HR.pdf 001906 Panchsangrah_Part_09_001906_HR.pdf 001907 Panchsangrah_Part_10_001907_HR.pdf 001915 Tirthankar Charitra Part 1_001915_std.pdf karmagrantha bhAga 4 SaDazitIka karmagrantha bhAga 5 zataka karmagrantha bhAga 6 saptatikA paMcasaMgraha bhAga 01 paMcasaMgraha bhAga 02 paMcasaMgraha bhAga 03 paMcasaMgraha bhAga 04 paMcasaMgraha bhAga 05 paMcasaMgraha bhAga 06 paMcasaMgraha bhAga 07 paMcasaMgraha bhAga 08 paMcasaMgraha bhAga 09 paMcasaMgraha bhAga 10 tIrthakara caritra bhAga 1 Title Author Devendrasuri,Sukhlal Sanghavi.. Devendrasuri,Shreechand Surana, Devkumar Jain Shastri,,Mishrimalmuni Devendrasuri,Shreechand Surana, Devkumar Jain Shastri,,Mishrimalmuni Chandrashi Mahattar,Devkumar Jain Shastri,,Mishrimalmuni Chandrashi Mahattar, Devkumar Jain Shastri,,Mishrimalmuni Chandrashi Mahattar, Devkumar Jain Shastri,,Mishrimalmuni Chandrashi Mahattar,Devkumar Jain Shastri,,Mishrimalmuni Chandrashi Mahattar, Devkumar Jain Shastri,,Mishrimalmuni Chandrashi Mahattar, Devkumar Jain Shastri,,Mishrimalmuni Chandrashi Mahattar,Devkumar Jain Shastri,,Mishrimalmuni Chandrashi Mahattar, Devkumar Jain Shastri,,Mishrimalmuni Chandrashi Mahattar, Devkumar Jain Shastri,,Mishrimalmuni Chandrashi Mahattar, Devkumar Jain Shastri,,Mishrimalmuni Ratanlal Doshi,. Pgs 290 Parshwanath Vidyapith Marudharkesari Sahitya Prakashan 504 Samiti Jodhpur Publisher Marudharkesari Sahitya Prakashan 584 Samiti Jodhpur Raghunath Jain Shodh Sansthan 312 Jodhpur Raghunath Jain Shodh Sansthan 270 Jodhpur Raghunath Jain Shodh Sansthan 236 Jodhpur Raghunath Jain Shodh Sansthan 212 Jodhpur Raghunath Jain Shodh Sansthan 616 Jodhpur Raghunath Jain Shodh Sansthan 394 Jodhpur Raghunath Jain Shodh Sansthan 398 Jodhpur Raghunath Jain Shodh Sansthan 230 Jodhpur Raghunath Jain Shodh Sansthan 224 Jodhpur Raghunath Jain Shodh Sansthan 572 Jodhpur Akhil Bharatiya Sadhumargi Jain 426 Sanskruti Rakshak Sangh 41 Page #42 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001916 Tirthankar Charitra Part_2_001916_std.pdf 001917 Tirthankar Charitra Part_3_001917_std.pdf 001918 Rasratna_Samucchay_001918_HR.pdf 001919 Bruhad_dravya_sangrah_001919_HR.pdf 001920 Dhatu ratnakar Part_1_001920_std.pdf 001921 Dhatu ratnakar_Part_2_001921_std.pdf 001922 Dhatu ratnakar_Part_3_001922_std.pdf 001923 Dhatu ratnakar Part_4_001923_std.pdf 001924 Dhatu ratnakar Part_5_001924_std.pdf tIrthakara caritra bhAga 2 tIrthakara caritra bhAga 3 Rasratna Samucchay bRhadravyasaMgraha dhAturatnAkara bhAga 1 dhAturatnAkara bhAga 2 dhAturatnAkara bhAga 3 dhAturatnAkara bhAga 4 dhAturatnAkara bhAga 5 fanuranter Portrait of Jain Religion Jaina_Literature_and_Philosophy_a_Critical Approach_00193 001925 Kriyakosh_001925_HR.pdf 001926 Portrait of Jain Religion_001926_HR.pdf 001927 agam_40_mool_01_aavashyak sutra_part01_001927_std.pdf 40 01 001929 Niryukti Panchak Part_3_001929_std.pdf niyukti paMcaka bhAga 3 jainAgama nirdezikA 001931 Jainagam Nirdeshika_001931_std.pdf 001932 Tirthankar_001932_HR.pdf tIrthakara 001933 Muhurtraj_001933_std.pdf muhUrtarAja 001934 Tattvartha Sutra _001934_HR.pdf Tattvartha Sutra 001935 Jain Yog Granth_Chatushtay_001935_HR.pdf jaina yoga grantha catuSTaya 001936 6_HR.pdf Jaina Literature and Philosophy a Critical Approach paJcasaMgraha 001937 Panchsangrah_001937_std.pdf 001938 Kalyan karak 001938_std.pdf kalyANakAraka Title Author Ratanlal Doshi.. Ratanlal Doshi.. Manikyadevsuri,J C Sikdar, Nemichandrasuri,Manoharlal Shastri,, ,Lavanyasuri.. ,Lavanyasuri,. ,Lavanyasuri,, Lavanyasuri,, Lavanyasuri.. Kishansinh Kavi,,Pannalal Sahityacharya Narendra Jain,, Bhadrabahuswami,Kusumpragya Shramani.. Bhadrabahuswami,Kusumpragya Shramani,,Dulahrajmuni Kanhaiyalal Maharaj.. Sumeruchand Diwakar Shastri,. Jayprabhvijay,Govindram Dvivedi, Umaswati, Umaswami, Manu Doshi,, Haribhadrasuri, Chhaganlal Shastri,. Sagarmal Jain,Ashok Kumar Singh, Hiralal Jain,, Ugradityacharya, Vardhaman Parshwanath Shastri,. Pgs Publisher Akhil Bharatiya Sadhumargi Jain 680 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sadhumargi Jain 498 Sanskruti Rakshak Sangh 86 Prakrit Bharti Academy 228 Paramshrut Prabhavak Mandal 646 Rashtriya Sanskrit Sansthan New Delhi 698 Rashtriya Sanskrit Sansthan New Delhi 780 Rashtriya Sanskrit Sansthan New Delhi 522 Rashtriya Sanskrit Sansthan New Delhi 534 Rashtriya Sanskrit Sansthan New Delhi 348 Paramshrut Prabhavak Mandal 138 Prakrit Bharti Academy 592 Jain Vishva Bharati 856 Jain Vishva Bharati 998 Agam Anuyog Prakashan Tin Chaubisi Kalpavruksh Shodh 998 Samiti Jaipur 522 Rajendra Pravachan Karyalay Khudala 138 Shrutratnakar Ahmedabad Hajarimalmuni Smruti Granth 384 Prakashan Samiti Byavar 42 126 Parshwanath Vidyapith 872 Bharatiya Gyanpith 908 Govind Raoji Doshi Solapur Page #43 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 001939 Saman Suttam 006526 001939 HR.pdf ,,Jinendra Varni., Bhuvanchandra, TK Tukol, KK Dixit semaNa suttam 458 Shrutatnakar Ahmedabad Shardaben Chimanbhai Educational 310 Research Centre 001940 Sruta Sarita 001940 HR.pdf zruta saritA 001941 Updeshamrut 001941 std.pdf upadezAmRta 001942 Prakrit Vyakaranam Part 1 001942 std.pdf prAkRta vyAkaraNam bhAga 1 594 Shrimad Rajchandra Ashram Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 454 Samsthan Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 434 Samsthan 492 Jain Vishva Bharati 001943 Prakrit Vyakaranam Part 2 001943 std.pdf 001944 Sanuwad_Vyavharbhashya_001944_std.pdf prAkRta vyAkaraNam bhAga 2 sAnuvAda vyavahArabhASya 001945 agam 41 mool 02 pind niryukti sutra 001945 std.pdf HTTR 41 a 02 fousfare fra 492 Jain Vishva Bharati 001946 Ganitanuyog Part 1 001946 std.pdf bulaga LDL 1 602 Agam Anuyog Prakashan 001947 Ganitanuyog Part_2_001947_std.pdf giNitAnuyoga bhAga 2 Jitendra B Shah Shrimad Rajchandra Ashram Agas.. Hemchandracharya, Suresh Sisodiya, Hemchandracharya, Suresh Sisodiya Dulahrajmuni.. Dulahrajmuni,Kusumpragya Shramani. ,Kanhaiyalal Maharaj., Kanubhai V Sheth Kanhaiyalal Maharaj., Kanubhai V Sheth Kanhaiyalal Maharaj., Muktiprabhashreeji ,Kanhaiyalal Maharaj., Muktiprabhashreeji ,Kanhaiyalal Maharaj., Muktiprabhashreeji Kanhaiyalal Maharai. Muktiprabhashreeji ,Kanhaiyalal Maharaj, Dalsukh Malvania,,Ramniklal M Shah Kanhaiyalal Maharaj, Dalsukh Malvania., Ramniklal M Shah Kanhaiyalal Maharaj, Dalsukh Malvania. 614 Agam Anuyog Prakashan 001948 Dravyanuyog Part 1 001948 std.pdf scalao LL 1 758 Agam Anuyog Prakashan 001949 Dravyanuyog Part 2 001949 std.pdf dravyAnuyoga bhAga 2 824 Agam Anuyog Prakashan 001950 Dravyanuyog Part 3 001950 std.pdf dravyonuMyoga bhAga 3 816 Agam Anuyog Prakashan 001951 Dravyanuyog_Part_4_001951_std.pdf 814 Agam Anuyog Prakashan dravyAnuyoga bhAga 4 dharmakathAnuyoga bhAga 1 001952 Dharmakathanuyog_Part_1_001952_std.pdf 608 Agam Anuyog Prakashan 001953 Dharmakathanuyog Part 2 001953 std.pdf dharmakathAnuyoga bhAga 2 538 Agam Anuyog Prakashan dhammakahANuogo 810 Agam Anuyog Prakashan 001954 Dhamma kahanuogo 001954 std.pdf Dwadashar_Naychakra_ka_Darshanik_Adhyayan_001955_H 001955 R.pdf davAdazAra nayacakra kA dArzanika adhyayana 226 Shrutratnakar Ahmedabad 001956 Charnanuyog Part_1_001956_std.pdf caraNAnuyoga bhAga 1 826 Agam Anuyog Prakashan Jitendra B Shah.. ,Kanhaiyalal Maharaj., Muktiprabhashreeji, Divyaprabhashreeji ,Kanhaiyalal Maharaj., Muktiprabhashreeji, Divyaprabhashreeji Lakshmichandra Jain.. 001957 Charnanuyog Part 2 001957 std.pdf 001958 Jain Kala evam Sthapatya Part 1 001958 std.pdf caraNAnuyoga bhAga 2 jaina kalA evaM sthApatya bhAga 1 630 Agam Anuyog Prakashan 366 Bharatiya Gyanpith Page #44 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 001959 Jain Kala evam_Sthapatya Part 2_001959 std.pdf 001960 Jain Kala evam Sthapatya Part 3 001960 std.pdf 001961 Jain_Rup_Mandan_001961_std.pdf 001962 Prabhavak Sthaviro 001962 std.pdf 001963 Vandaniya_Hriday_sparsh_001963 std.pdf 001964 Jin Vachan_001964_HR.pdf Title jaina kalA evaM sthApatya bhAga 2 GeT VA FICUT ITT 3 Jain Rup Mandan prabhAvaka sthaviro vadanIya hRdayasparza jina vacana Author .Lakshmichandra Jain, Lakshmichandra Jain.. Umakant P Shah. Ramanlal C Shah.. Ramanlal C Shah.. Ramanlal C Shah.. 001965 Aatm mimansa 001965 HR.pdf 001966 Tripura bharati stav_001966 HR.pdf AtmamimAMsA 43 Dalsukh Malvania.. Vairagyarativijay.. Pgs Publisher 372 Bharatiya Gyanpith 400 Bharatiya Gyanpith 466 Abhinav Publications 664 Mumbai Jain Yuvak Sangh 514 Mumbai Jain Yuvak Sangh 218 Mumbai Jain Yuvak Sangh Jain Sanskruti Sanshodhan Mandal 162 Banaras 122 Pravachan Prakashan Puna Mahatma Gandhi Smruti Mandir 224 Bhilwada 16 Sarvoday Sadhnashram Chittorgadh 20 Sarvoday Sadhnashram Chittorgadh 110 Sarvoday Sadhnashram Chittorgadh 56 Mumbai Jain Yuvak Sangh 58 Vishwa Bharati Calcutta 232 Gunanuragi Mitro 220 Gunanuragi Mitro 216 Anandsumangal Parivar 001967 Jinvijay Jivan Katha 001967 HR.pdf 001968 Jinvijayji_ka_Vyaktitva_aur_Kartutva_001968_HR.pdf 001969 Jinvijayji ka Sankshipt Jivan Parichay 001969 HR.pdf 001970 Meri Jivan Prapanch Katha 001970_HR.pdf 001971 Jain_Dharmna Swadhyay Suman_001971_HR.pdf 001972 Schools and Sects in Jaina Literature 001972 HR.pdf 001973 Bhavantno Upay Samayik yog 001973 HR.pdf 001974 Shrut_sagarna_Bindu_001974_HR.pdf 001975 Kalapurn_prabodh_001975_HR.pdf jinavijaya jIvana kathA jinavijayajI kA vyaktitva aura kRtitva jinavijayajI kA saMkSipta jIvana paricaya merI jIvana prapaMca kathA jaina dharmanA svAdhyAye sumana Schools and Sects in Jaina Literature bhavAntano upAya sAmAyikoga zrutasAgaranA biMdu kalApUrNaprabodha Jinvijay.. Ravishankar Bhatt, Padmadhar Pathak, Jinvijay ,Bipinchandra H Kapadia, Amulyachandra Sen. Sunandaben Vohra, Sunandaben Vohra.. Sunandaben Vohra.. Sarva Seva Sangh Prakashan Rajghat Varanasi.. Jain Center of America Inc. New York. Jain Center of America Inc. New York.. 001976 Jain Dharm Sar 001976 HR.pdf jaina dharma sAra 112 Sarva Seva Sangh Prakashan 001977 Ashtapadji Mahatirth Temple_001977 HR.pdf Ashtapadji Mahatirth Temple 8 USA Jain Center America NY 52 USA Jain Center America NY 001978 Ashtapadji Mahatirth Ratnamandir 001978 HR.pdf aSTApada mahAtIrtha ratnamaMdira Ashtapadji_Mahatirth_Sahitya Pratikruti_Sanshodhan_001979 001979 _HR.pdf aSTApada mahAtIrtha sAhitya pratikRti saMzodhana 36 USA Jain Center America NY Kumarpal Desai.. Jain Center of America Inc. New York.. Jain Center of America INC New York 24 USA Jain Center America NY pAtaJjalayoga evaM jainayoga kA tulanAtmaka adhyayana 001980 Jain Center of America INC New York 001980 HR.pdf Patanjalyog evam_Jainyog ka_Tulnatmak_Adhyayan_00198 001981 1_HR.pdf Contribution_of_Jainas_to_Sanskrit_and_Prakrit_Literature_0 001982 01982 HR.pdf 001983 Jain_Aagam_me_Darshan_001983_HR.pdf Contribution of Jainas to Sanskrit and Prakrit Literature jaina Agama meM darzana Aruna Anand.. .Vasantkumar Bhatt, Jitendra B Shah, Dinanath Sharma.. Mangalpragyashreeji Samni.. 350 B L Institute of Indology Kasturbhai Lalbhai Smarak Nidhi 352 Ahmedabad 346 Jain Vishva Bharati 001985 Dhyan vichar 001985 HR.pdf dhyAnavicAra Kundkundacharya., 116 Dharmdhurandharsuri Samadhi Mandir Atmanand Janma Shatabdi Smarak 400 Trust 001986 Hem samiksha 001986 HR.pdf masamIkSA .Madhusudan Modi.. Page #45 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 001987 Bhagawati Aradhana 001987 std.pdf 001988 Sanyamvir Sthulibhadra 001988 HR.pdf 001989 Hriday_pradipna Ajwala_001989_HR.pdf 001990 Anokhi_Maitri_001990_HR.pdf 001991 Muktibij_001991_HR.pdf 001992 Mangalmay_Yog 001992_HR.pdf 001993 Amrutdhara 001993 HR.pdf 001994 Swaroop sadhnana Sopan 001994 HR.pdf 001995 Dhyan_Ek_Parishilan_001995_HR.pdf 001996 Logassa sutra_Swadhyay_001996_HR.pdf 001998 Aatam Zankhe Chutkaro 001998 HR.pdf 001999 Man_Mangalyatra_001999_std.pdf bhagavatI ArAdhanA saMyamavIra yUlibhadra hRdayapradIpanAM ajavALAM anokhI maitrI muktibIja maMgalamaya yoga amRtadhArA svarUpasAdhanonAM sopone dhyAna eka parizIlana logassane svAdhyAya tame jhaMkhe kAro. mArI maMgalayAtrA Shivarya Acharya, Kailashchandra Shastri. Sunandaben Vohra. .Sunandaben Vohra.. Sunandaben Vohra.. Sunandaben Vohra, Sunandaben Vohra.. Sunandaben Vohra.. Sunandaben Vohra.. Sunandaben Vohra.. Amrutlal Kalidas Doshi, Sunandaben Vohra.. Sunandaben Vohra.. Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 1020 Solapur 158 Anandsumangal Parivar 170 Anandsumangal Parivar 146 Anandsumangal Parivar 290 Satsang Mandal Detroit USA 222 Gunanuragi Mitro 282 Anandsumangal Parivar 290 Anandsumangal Parivar 266 Anandsumangal Parivar 182 Shrutatnakar Ahmedabad 348 Anandsumangal Parivar 412 Anandsumangal Parivar Pannalal Umabhai Sheth Charitable 282 Trust Ahmedabad 82 Gujarat Vidyapith Ahmedabad Institute of Bharatalogical Research 60 Sriganganagar Rajasthan 414 Firma KLM Pvt Ltd 002000 Kalpasutra_Kathasar_002000_std.pdf 002001 jaina_theory_of_knowledge_002001_hr.pdf kalpasUtra kathAsAra Jaina Theory of Knowledge Sunandaben Vohra.. Mohanlal Mehta 002002 atmayoga_sutra_002002_hr.pdf 002003 comprehensive_history_of_jainism_002003_hr.pdf Atmayogasutra Comprehensive History of Jainism Volume II 172 Jain Vishva Bharati 002004 neuroscience and karma 002004 hr.pdf Neuroscience & Karma microcosmology_atom_jain philosophy and modern science Microcosmology Atom in Jain Philosophy & Modern 002005 _002005_hr.pdf Science 002006 ambika in jaina art and literature 002006 std.pdf Ambika on Jaina Art & Literature 002007 aspects_of_jaina_religion 002007_hr.pdf Aspects of Jaina Religion 002008 studies in jainism_002008_hr.pdf 002009 religion and culture_of_jains_002009_hr.pdf 002010 concept_of_pratikramana_002010_hr.pdf 002011 scientific_vision_offord_mahavira_002011_hr.pdf Studies in Jainism Religion & Culture of the Jains Concept of Pratikramana Scientific Vision of Lord Mahavira Ram.. .Aseem Kumar Chaterjee.. Jethalal S Zaveri, Mahendramuni. ,Jethalal S Zaveri, Mahendramuni. Maruti Nandan Prasad Tiwari, Vilas Sangve.. MP Marathe, Meena A Kelkar, P P Gokhle. Jyoti Prasad Jain. Nagin J Shah, Madhu Sen. Chaitanyapragyashreeji.. Shreechand Rampuriya, Ashwini Kumar, TM Dak, Anil Dutt Mishra Chitrabhanu, Clare Rosenfield, Virchand R Gandhi.. Virchand R Gandhi.. 266 Jain Vishva Bharati 184 Bharatiya Gyanpith 190 Bharatiya Gyanpith Indian Philosophical Quarterly 284 Publication Puna 258 Bharatiya Gyanpith 40 Gujarat Vidyapith Ahmedabad 202 Jain Vishva Bharati facets_of_jain_philosophy religion and culture_002012_hr.pd 002012 f Facets of Jain Philosophy Religion & Culture 002013 twelve_facets_of_reality_002013_hr.pdf Twelve Facets of Reality 002014 Jain_Philosophy_002014_HR.pdf Jain Philosophy 002015 Karma Philosophy_002015_HR.pdf Karma Philosophy 400 Jain Vishva Bharati 180 New York Dodd Made & Company 406 Agamoday Samiti 244 Agamoday Samiti Page #46 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 002016 Yoga Philosophy_002016_HR.pdf 002017 Concentration_002017_HR.pdf 002018 Selected Speeches_of_V_R_Gandhi_002018_HR.pdf 002019 Systems_of_Indian Philosophy_002019_HR.pdf 002020 Sarviyadhyan_002020_HR.pdf 002021 Jain Ramayan Part_1_002021_HR.pdf 002022 Jain Ramayan Part_2_002022_HR.pdf 002023 Jain Ramayan Part3_002023_HR.pdf 002024 Prakrit Vakyarachna Bodh_002024_HR.pdf 002026 Pratikaman_Hetu_002026_HR.pdf 002027 Bhagwan Mahavir_002027_std.pdf 002028 Narchandra_Jain Jyotish_002028_HR.pdf 002029 Jain Dharma Darshan_002029_HR.pdf 002030 Jain Achar_Darshan_002030_HR.pdf 002031 Charitra Darshan_002031_HR.pdf 002032 Sahitya Darshan_002032_std.pdf 002033 Pravas Darshan_002033_HR.pdf 002034 Samprat Samaj Darshan_002034_HR.pdf 002035 Shrut Upasak_Ramanbhai_C_Shah_002035_std.pdf 002036 Passportni Pankhe_Part_1_002036_HR.pdf 002037 Passportni Pankhe_Part_2_002037_HR.pdf 002038 Passportni Pankhe_Part_3_002038_HR.pdf 002039 Jintattva Granth_1_002039_HR.pdf 002040 Jintattva Granth_2_002040_HR.pdf Yoga Philosophy Title Concentration Selected Speeches of VR Gandhi Systems of Indian Philosophy sarvIyadhyAna Jain Ramayan Part 1 Jain Ramayan Part 2 Jain Ramayan Part 3 prAkRta vAkyaracanA bodha pratikramaNa hetu Bhagwan Mahavir naracandra jyotiSa jaina dharma darzana jaina AcAra darzana caritra darzana sAhitya darzana pravAsa darzana sAmprata samAja darzana zruta upAsaka ramaNabhAI sI. zAha pAsaporTanI pAMkhe bhAga 1 pAsaporTanI pAMkhe bhAga 2 pAsaporTanI pAMkhe bhAga 3 jinatattva grantha 1 nitattva grantha 2 Author Virchand R Gandhi, Bhagu F Karbhari,, Virchand R Gandhi, Jitendra B Shah, Virchand R Gandhi, Hiralal H Dalal, Virchand R Gandhi,K K Dixit, Shubhachandra Acharya,Pannalal R Shah, Virchand R Gandhi Bhadraguptasuri, Bhadrabahuvija y.K Ramappa Bhadraguptasuri,Bhadrabahuvija y.K Ramappa Bhadraguptasuri, Bhadrabahuvija y.K Ramappa Mahapragna Acharya, Shreechandmuni, Jain Dharma Prasarak Sabha Bhavnagar.. ,Chauthmal Maharaj., Ramchandra Sharma Anand Indu Pustakalay.. Ramanial C Shah, Hasu Yagnik, Ramanlal C Shah, Jitendra B Shah, Ramanlal C Shah, Pravin Darji, Ramanlal C Shah, Prasad Brahmbhatt, Ramanlal C Shah,Jashwant Shekhdiwala, Ramanlal C Shah, Jashwant Shekhdiwala, Kanti Patel,. Ramanlal C Shah,.. Ramanlal C Shah,, Ramanlal C Shah.. Ramanlal C Shah,. Ramanlal C Shah,. Pgs 332 Agamoday Samiti Shardaben Chimanbhai Educational 74 Research Centre Publisher Vallabhsuri Smarak Nidhi Godiji Jain 124 Derasar Mumbai 212 Mahavir Jain Vidyalay 180 Jain Associations of India Mumbai Vishvakalyan Prakashan Trust 452 Mehsana Vishvakalyan Prakashan Trust 518 Mehsana Vishvakalyan Prakashan Trust 518 Mehsana 622 Jain Vishva Bharati 118 Jain Dharm Prasarak Sabha Jainoday Pustak Prakashan Samiti 630 Ratlam 242 Anand Indu Pustakalaya 348 Mumbai Jain Yuvak Sangh 384 Mumbai Jain Yuvak Sangh 344 Mumbai Jain Yuvak Sangh 508 Mumbai Jain Yuvak Sangh 424 Mumbai Jain Yuvak Sangh 428 Mumbai Jain Yuvak Sangh 600 Mumbai Jain Yuvak Sangh 270 Mumbai Jain Yuvak Sangh 282 Mumbai Jain Yuvak Sangh 170 Mumbai Jain Yuvak Sangh 516 Mumbai Jain Yuvak Sangh 378 Mumbai Jain Yuvak Sangh 46 Page #47 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 002041 Vir prabhuna_Vachano_Part_1_002041_HR.pdf 002043 Newzeland Parichay Pustika_002043_HR.pdf 002044 Australia Parichay Pustika_002044_HR.pdf 002053 Samprat Sahchintan Part 09_002053_HR.pdf 002054 Samprat Sahchintan Part 10_002054_HR.pdf 002055 Samprat Sahchintan_Part_11_002055_HR.pdf 002056 Samprat Sahchintan_Part_12_002056_HR.pdf 002057 Samprat Sahchintan Part 13_002057_HR.pdf 002058 Samprat Sahchintan_Part_14_002058_HR.pdf 002059 Samprat Sahchintan Part 15_002059_HR.pdf 002060 Arpan Kshama_shraman_002060_HR.pdf 002061 Verno Vipak_002061_HR.pdf 002062 Shripal Charitra_002062_HR.pdf 002063 Dhanya_kumar_Charitra_002063_HR.pdf 002064 Pethad_kumar Charitra_002064_HR.pdf 002065 Jagat sheth_002065_HR.pdf 002066 Pathshala Granth_1_002066_std.pdf 002067 Pathshala Granth_2_002067_std.pdf 002068 Jain Dharma_ka_Yapniya Sampraday_002068_std.pdf 002069 Gyansar Gyan_manjari_vrutti_002069_HR.pdf 002070 Vitragstav_002070_HR.pdf 002071 Jain Dharma_ka_Maulik_Itihas_Part_1_002071_std.pdf 002072 Jain Dharma_ka_Maulik Itihas Part_2_002072_std.pdf 002073 Jain Dharma_ka_Maulik_Itihas Part_3_002073_std.pdf 002074 Jain Dharma_ka_Maulik_Itihas_Part_4_002074_std.pdf 002075 Jain Dharma_ka_Aetihasik Adhyayan_002075_HR.pdf 002076 Khajuraho_ka_Jain Puratattva_002076_std.pdf 002077 Jain Yog Siddhant_aur_Sadhna_002077_HR.pdf 002078 Jain Sadhna_Paddhati_me_Dhyan_yog_002078_std.pdf vIraprabhunAM vacano bhAga 1 nyU jhIlenDa paricaya pustikA oNsTreliyA paricaya pustikA sAmprata sahaciMtana bhAga 09 sAmprata sahaciMtana bhAga 10 sAmprata sahaciMtana bhAga 11 sAmprata sahaciMtana bhAga 12 sAmprata sahaciMtana bhAga 13 sAmprata sahaciMtana bhAga 14 sAmprata sahaciMtana bhAga 15 arpaNa kSamAzramaNa verano vipAka zrIpALa caritra Title dhanyakumAra caritra pethaDakumAra caritra jagata zeTha pAThazALA grantha 1 pAThazALA grantha 2 jaina dharma kA yApanIya sampradAya jJAnasAraH jJAnamaJjIrIvRttiH vitarAgastava jaina dharma kA maulika itihAsa bhAga 1 jaina dharma kA maulika itihAsa bhAga 2 jaina dharma kA maulika itihAsa bhAga 3 | jaina dharma kA maulika itihAsa bhAga 4 jaina tIyoM kA aitihAsika adhyayana khajurAhoM kA jaina purAtattva jaina yoga siddhAnta aura sAdhanA jaina sAdhanA paddhati meM dhyAna yoga Author Ramanlal C Shah,. Ramanlal C Shah,Vadilal Dagali, Yashwant Doshi, Chandrakant Shah, Ramanlal C Shah, Vadilal Dagali, Yashwant Doshi, Chandrakant Shah, Ramanlal C Shah,. Ramanlal C Shah,. Ramanlal C Shah,, Ramanlal C Shah,, Ramanlal C Shah.. Ramanlal C Shah,. Ramanlal C Shah,. ,Sushil.. Sushil.. Jaybhikkhu.. Pradyumnasuri,.. Pradyumnasuri.. Sushil.. Pradyumnasuri.. ,Pradyumnasuri,, Sagarmal Jain,, Yashovijay Upadhyay, Devvachak,,Ramyarenu, Hemchandracharya,Bhagvandas Mehta,. Hastimal Maharaj.. Hastimal Maharaj.. Hastimal Maharaj.. Hastimal Maharaj.. Shivprasad.. Maruti Nandan Prasad Tiwari,. Atmaramji Maharaj, Amarmuni, ,,Priyadarshanshreeji.. Pgs Publisher 170 Mumbai Jain Yuvak Sangh 36 Parichay Trust Mumbai 36 Parichay Trust Mumbai 154 Mumbai Jain Yuvak Sangh 178 Mumbai Jain Yuvak Sangh 194 Mumbai Jain Yuvak Sangh 186 Mumbai Jain Yuvak Sangh 174 Mumbai Jain Yuvak Sangh 174 Mumbai Jain Yuvak Sangh 178 Mumbai Jain Yuvak Sangh 238 Shrutgyan Prasarak Sabha 146 Shrutgyan Prasarak Sabha 90 Shrutgyan Prasarak Sabha 258 Shrutgyan Prasarak Sabha 252 Shrutgyan Prasarak Sabha 186 Shrutgyan Prasarak Sabha 382 Bapalal Mansukhlal Shah Trust 270 Bapalal Mansukhlal Shah Trust 550 Parshwanath Shodhpith Varanasi 506 Vijaybhadra Charitable Trust Bhiladi 446 Shrimad Rajchandra Ashram 954 Jain Itihas Samiti Jaipur 984 Jain Itihas Samiti Jaipur 934 Jain Itihas Samiti Jaipur 880 Jain Itihas Samiti Jaipur 390 Parshwanath Shodhpith Varanasi Sahu Shanti Prasad Jain Kala 204 Sangrahalay Khajuraho 506 Aatm Gyanpith 650 Ratna Jain Pustakalaya 47 Page #48 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 48 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher Author Charitrasundar Gani,,,Pramodkumari Sadhvi 002079 Shildutam_002079 HR.pdf zIlatam 48 Parshwanath Shodhpith Varanasi kaumudImitrAnandarUpakam Ramchandrasuri, Ashok Kumar Singh, Shyamanand Mishr 254 Parshwanath Shodhpith Varanasi 002080 Kaumudi_mitranand rupakam 0020BO HR.pdf Jain evam Bauddh Shiksha Darshan Ek Tulnatmak Adhya 002081 yan_002081_HR.pdf 002082 Syadwad aur_Saptabhangi nay_002082_HR.pdf 002083 Jain Sahitya_me_Shrikrishna Charit_002083_HR.pdf 0020B4 Acharya Kundkund Ek Parichay 002084 HR.pdf jaina evaM bauddha zikSA darzana eka tulanAtmaka adhyayana syAdavAda aura saptabhaMgInaya jaina sAhitya meM zrIkRSNa carita AcArya kundakunda eka paricaya Vijay Kumar Bhikhariram Yadav, .Rajendramuni, ,Bhanvarlal Polyaka.. 250 Parshwanath Shodhpith Varanasi 278 Parshwanath Shodhpith Varanasi 316 Prakrit Bharti Academy 18 Jain Vidyasansthan Rajasthan 002085 Siddhsen Diwakar Vyaktitva evam Krutitva 002085 HR.pdf REH RAT zuffare va face 002086 Jain_aur_Bauddh_Bhikshuni_Sangh_002086_HR.pdf jaina aura bauddha bhikSuNI saMgha 002088 Mulacharka Samikshatmak Adhyayan_002088_HR.pdf mUlAcAra kA samIkSAtmaka adhyayana 002089 Jain_Nyay_002089_HR.pdf jaina nyAya Shreeprakash Pandey.. Arun Pratap Sinh Fulchandra Jain Shastri.. Kailashchandra Shastri.. 114 Parshwanath Shodhpith Varanasi 282 Parshwanath Shodhpith Varanasi 596 Parshwanath Shodhpith Varanasi 384 Bharatiya Gyanpith 002090 Hindi Jain Sahitya ka Bruhad Itihas Part 1 002090_std.pdf foret er HT464 SAETH SITT 1 Shitikanth Mishr.. 690 Parshwanath Shodhpith Varanasi Shitikanth Mishr. 704 Parshwanath Shodhpith Varanasi Shitikanth Mishr. 618 Parshwanath Shodhpith Varanasi 002091 Hindi Jain Sahitya ka Bruhad Itihas Part 2 002091_std.pdf P a raff sfare stat 2 Hindi Jain Sahitya ka Bruhad Itihas Part 3 002092 HR.pd 002092 hindI jaina sAhitya kA bRhada itihAsa bhAga 3 Hindi_Jain Sahitya_ka_Bruhad_Itihas_Part_4_002093_HR.pd 002093f hindI jaina sAhitya kA bRhad itihAsa bhAga 4 002094 Jain Sahitya Ka Bruhad Itihas Part 1 002094_HR.pdf jaina sAhitya kA bahuda itihAsa bhAga 1 326 Parshwanath Shodhpith Varanasi 348 Parshwanath Shodhpith Varanasi 002095 Jain Sahitya Ka Bruhad Itihas Part 2 002095 HR.pdf 002096 Jain Sahitya Ka Bruhad Itihas Part 3 002096 HR.pdf jaina sAhitya kA bRhad itihAsa bhAga 2 jaina sAhitya kA bahuda itihAsa bhAga 3 462 Parshwanath Shodhpith Varanasi 520 Parshwanath Shodhpith Varanasi 002097 Jain Sahitya Ka Bruhad Itihas Part 4 002097 HR.pdf jaina sAhitya kA bRhada itihAsa bhAga 4 Shitikanth Mishr.. Bechardas Doshi.. Jagdishchandra Jain, Mohanlal Mehta .Mohanlal Mehta, Mohanlal Mehta, Hiralal R Kapadia, Bhujbal Shastri, Minakshi Sundaram Pillai., Shaurirajan Gulabchandra Chaudhary,Dalsukh Malvania, Mohanlal Mehta, Ambalal P Shah.. 406 Parshwanath Shodhpith Varanasi 002098 Jain Sahitya Ka Bruhad Itihas Part 5 002098 HR.pdf jaina sAhitya kA bahuda itihAsa bhAga 5 336 Parshwanath Shodhpith Varanasi 002099 Jain Sahitya_Ka_Bruhad_Itihas_Part_6_002099_std.pdf 002100 Jain Sahitya Ka Bruhad Itihas Part 7_002100 HR.pdf jaina sAhitya kA bRhad itihAsa bhAga 6 jaina sAhitya kA bahuda itihAsa bhAga 7 002101 Suvarna_bhumi_me_Kalakacharya_002101_HR.pdf svarNabhUmi meM kAlakAcArya 002104 Arhat Parshva aur Unki Parampara 002104 HR.pdf arhata pAva aura unakI paramparA Nirgranth_Aetihasik_Lekh_Samucchay_Part_1_002105_HR.P 002105 df nirgunya aitihAsika lekha samuccaya bhAga 1 Umakant P Shah. ,Sagarmal Jain, 722 Parshwanath Shodhpith Varanasi 284 Parshwanath Shodhpith Varanasi Jain Sanskruti Sanshodhan Mandal 54 Banaras 86 Parshwanath Shodhpith Varanasi Kasturbhai Lalbhai Smarak Nidhi 378 Ahmedabad .M A Dhaky, Page #49 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Title Author Sr No File Name Nirgranth_Aetihasik Lekh Samucchay_Part 2 002106_std. 002106 df nirgunya aitihAsika lekha samuccaya bhAga 2 M A Dhaky.. 002107 Mantungacharya_aur_unke_Stotra_002107_HR.pdf 002108 Arhat Parsva and Dharnendra Nexus 002108 std.pdf 002109 Ratribhojan_Tyag Avashyak_Kyo_002109_HR.pdf 002110 Haribhadra ka Aavdan 0021 10 HR.pdf 002111 Acharang ka Niti shastriya Adhyayan 002111 HR.pdf mAnatuMgAcArya aura unake stotra Arhat Parsva and Dharnendra Nexus rAtrIbhojana tyAga Avazyaka kyoM haribhadra kA avadAna AcArAMga kA nitIzAstrIya adhyayana .MA Dhaky, Jitendra B Shah.. M A Dhaky.. Sthitpragyashreeji.. Sagarmal Jain. Priyadarshanshreeji.. Raijan Kumar, Sagarmal Jain, Vijay Kumar, Pgs Publisher Kasturbhai Lalbhai Smarak Nidhi 406 Ahmedabad Shardaben Chimanbhai Educational 154 Research Centre 204 L D Indology Ahmedabad 66 Parshwanath Shodhpith Varanasi 42 Parshwanath Shodhpith Varanasi 314 Parshwanath Shodhpith Varanasi 238 Parshwanath Shodhpith Varanasi 002112 Samadhi maran 002112 HR.pdf samAdhimaraNa Bauddh_Praman_Mimansa_ki_Jain_Drushti_se_Samiksha_00 002113 2113 HR.pdf bauddha pramANa mImAMsA kI jaina dRSTi se samikSA Dharmchand Jain.. 482 Parshwanath Shodhpith Varanasi 002114 Madhyakalin Rajasthan me Jain Dharma 002114_HR.pdf 002115 Jain_Mahapuran_Kalaparak_Adhyayan_002115_std.pdf A TRUTH #Her of jaina mahApurANa kalAparaka adhyayana Rajesh Jain Mrs., Kumud Giri 514 Parshwanath Shodhpith Varanasi 334 Parshwanath Shodhpith Varanasi 002116 Gatha saptashati 002116 HR.pdf 002117 Nemidutam 002117 HR.pdf 002118 Haribhadrasuri ka Samay Nirnay 002118 HR.pdf 002119 Sakaratmak Ahimsa 002119 HR.pdf 002120 Jain_evam_Bauddh_Yog 002120_HR.pdf 002121 Prabandh koshka Aetihasik Vivechan 002121_HR.pdf gAthAsaptazatI nemITutam haribhadrasUri kA samaya nirNaya sakArAtmaka ahiMsA jaina evaM bauddha yoga prabandha koza kA aitihAsika vivecana Mahakavihal...Vishwanath Pathak Vikram Kavi, Dhirendra Mishra Jinvijay.. Kanhaiyalal Lodha.. Sudha Jain, Vijay Kumar, Pravesh Bharadwaj.. 244 Parshwanath Shodhpith Varanasi 190 Parshwanath Shodhpith Varanasi 80 Parshwanath Shodhpith Varanasi 404 Prakrit Bharti Academy 344 Parshwanath Shodhpith Varanasi 282 Prakrit Bharti Academy jaina meghadUtam GT ZITT FT H Mantungsuri, Ravishankar Mishr, Arhatdas Bandoba Dighe.. 376 Parshwanath Shodhpith Varanasi 304 Parshwanath Shodhpith Varanasi IC HEZUG 002122 Jain_Meghdutam_002122_HR.pdf 002123 Jain_Yog ka Aalochanatmak Adhyayan 002123 HR.pdf Jain_Darshan_me_Nischay aur_Vyavahar_Nay Ek_Anushila 002124 n_002124_HR.pdf 002125 Jain Dharma me Ahimsa 002125 HR.pdf Jain_Dharma_ki_Pramukh_Sadhviya_evam_Mahilaye_00212 0021266 HR.pdf 002127 Tirthankar Buddh aur Avtar 002127 HR.pdf jaina darzana meM nizcaya aura vyavahAra naya eka anuzIlana jaina dharma meM ahiMsA Ratanchand Jain.. Basistha Narayan Sinha.. 290 Parshwanath Shodhpith Varanasi 332 Parshwanath Shodhpith Varanasi jaina dharma kI pramukha sAdhvIyoM evaM mahilAe~ tIrthakara buddha aura avatAra Hirabai Boradiya.. Rameshchandra Gupta.. 388 Parshwanath Shodhpith Varanasi 376 Parshwanath Shodhpith Varanasi Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 258 Samsthan 150 Parshwanath Shodhpith Varanasi Subhash Kothari.. Sagarmal Jain, 002128 Upasakdashang aur uska Shravakachar 002128_HR.pdf 34THRITT HIT TATUT 002129 Gunsthan Siddhant ek Vishleshan 002129 HR.pdf guNasthAna siddhAnta eka vizleSaNa agam_05_ang05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra part01_Agam 05 Ang 05 Bhagvati Vyakhya Prajnapti Sutra Part 002130 002130 hr.pdf 01 agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra part02_ Agam 05 Ang 05 Bhagvati Vyakhya Prajnapti Sutra Part 002131 002131_hr.pdf K C Lalwani, 354 Jain Bhawan Publication 02 ,KC Lalwani. 422 Jain Bhawan Publication Page #50 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Author Pgs Publisher Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title agam_05_ang_05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part03_ Agam 05 Ang 05 Bhagvati Vyakhya Prajnapti Sutra Part 002132 002132 hr.pdf agam_05 ang 05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra part04_ Agam 05 Ang 05 Bhagvati Vyakhya Prajnapti Sutra Part 002133 002133_hr.pdf 04 002134 Yashstilak_ka_Sanskrutik_Adhyayan_002134_HR.pdf yazastilaka kA sAMskRtika adhyayana 03 ,K C Lalwani.. 328 Jain Bhawan Publication 266 Jain Bhawan Publication 450 Parshwanath Shodhpith Varanasi 268 Parshwanath Shodhpith Varanasi 002135 Mahavir_Nirvan Bhumi Pava Ek Vimarsh 002135_ HR.pdf ETC fartu S TAT PO agam_43_mool 04_uttaradhyayan sutra_ek parishilan_0021 002136 36 hr.pdf Agama 43 mUla 04 uttarAdhyayana sUtra eka parizIlana 002137 Jain Pratima vigyan 002137 std.pdf jaina pratimAvijJAna 002138 Bharatiya Tattvagyan 002138 std.pdf bhAratIya tattvajJAna Jain Dharma_Darshan Ek_Samikshatrak_Parichay_002139 002139 _HR.pdf jaina dharma darzana eka samikSAtmaka paricaya 002140 Jain Dharma me Aatma vichar 002140 HR.pdf jaina dharma meM AtmavicAra 002141 Darshan aur_Anekantvad_002141_HR.pdf zarar a ATC .KC Lalwani. Gokulchandra Jain.. Bhagwati Prasad Khetan, Ashok Kumar Singh Sudarshanlal Jain, Ramanlal C Shah, Arun Shantilal Joshi Maruti Nandan Prasad Tiwari.. .Nagin J Shah 530 Parshwanath Shodhpith Varanasi 370 Parshwanath Shodhpith Varanasi 819 108 jain Tirth Darshan Trust Mutha Chhaganlal Memorial 658 Foundation Bangalore 336 Parshwanath Shodhpith Varanasi 236 Atmanand Jain Sabha Mohanlal Mehta. Lalchand Jain.. Hansraj Sharma. ,Chitrabhanu.. 314 Navbharat Sahitya Mandir Ahmedabad Research Institute of Prakrit Jainology 462 & Ahimsa Mujjaffarpur Tera Nemnichandra Shastri. 002142 Jivan Mangalya 002142 HR.pdf jIvana mAMgalya. Haribhadra ke Prakrut Katha Sahitya ka Parishilan 002143 002143 HR.pdf OG F RIT ET H ITCHF Upmiti_bhav_Prapancha_Katha_Vivran_Prastav_1_2_3_0021 002144 44 std.pdf Guna Yual salarni Varta 1 2 3 Upmiti bhav_Prapancha katha Vivran Prastav 4 5 002145 002145 std.pdf upamitibhava prapaMco kathA vivaraNa prastAva 45 Upmitibhav_Prapancha_Katha_Vivran_Prastav_6_7_8_0021 002146 46_std.pdf upamitibhava prapaMco kathA vivaraNa prastAva 67 8 Motichand Girdharlal Kapadia, 737 Jain Dharm Prasarak Sabha Motichand Girdharlal Kapadia.. 804 Jain Dharm Prasarak Sabha Motichand Girdharlal Kapadia.. 676 Jain Dharm Prasarak Sabha 002147 Siddharshi 002147 std.pdf 002148 Samudra_suriji_Jivan_Prabha_Part_1_002148_std.pdf 002149 Samudra_suriji_Jivan_Prabha Part 2 002149_HR.pdf siddhazi samudrasurijI jIvane prabho bhAga 1 samudrasUrijI jIvana prabhA bhAga 2 651 Jain Dharm Prasarak Sabha 628 Atmanand Jain Sabha 394 Atmanand Jain Sabha Motichand Girdharlal Kapadia.. Fulchand Doshi, Fulchand Doshi.. Hemchandracharya,Khushaldas Jagjivandas.. Madhukarmuni.. 002150 Yogshastra 002150 HR.pdf 002151 Agam_ek_Parichay_002151_HR.pdf yogazAstra Agama eka paricaya 216 Mahavir Jain Vidyalay 106 Agam Prakashan Samiti 002152 Panchashak Part 1 002152 HR.pdf pecAzaka bhAga 1 ,Rajshekharsuri, 578 Panchashak Prakashan Samiti Navsari 002153 Panchashak Part 2 002153 HR.pdf 002154 Shodashaka_Prakaranam_002154_HR.pdf 002155 Shant Sudharas Part 1 002155 HR.pdf 002156 Shant Sudharas Part 2 002156 HR.pdf pecAzaka bhAga 2 choDazake prakaraNa zAMtasudhArasa bhAga 1 zAMtasudhArasa bhAga 2 Rajshekharsuri.. Haribhadrasuri...Ratnajyotvijay Vinayvijay... Vinayvijay.. 406 Panchashak Prakashan Samiti Navsari 226 Ranjanvijay Jain Pustakalay 526 Jain Dharm Prasarak Sabha 570 Jain Dharm Prasarak Sabha Page #51 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher 002157 Jaindharma no Pran 002157_HR.pdf 002158 agam_35_chhed_02_bruhatkalpa sutra_002158_hr.pdf 002159 Pavitra Kalpasutra 002159 HR.pdf jaina dharmano prANa Agam 35 Chhed 02 Bruhatkalpa Sutra pavitra kalpasUtra Author Sukhlal Sanghavi, Dalsukh Malvania, Ratilal D Desai.. ,KC Lalwani.. Bechardas Doshi,Punyavijay, 281 Rasiklal Dahyabhai Kora Mumbai 246 Motilal Banarasidas 78 Jashwantbhai N Shah Ahmedabad 002160 Kalpasutra Sachitra 006776 002160 std.pdf kalpasUtra sacitra 390 Padma Prakashan 002165 Prakaran Ratnakar Part 1 002165 HR.pdf prakaraNa ratnAkara bhAga 1 228 Shravak Bhimsinh Manek 002166 Prakaran Ratnakar Part 2 002166 std.pdf prakaraNa ratnAkara bhAga 2 364 Shravak Bhimsinh Manek 002167 Prakaran Ratnakar Part 3 002167 HR.pdf prakaraNa ratnAkara bhAga 3 272 Shravak Bhimsinh Manek 002168 Prakaran Ratnakar Part 4 002168 std.pdf 002169 Pistalis Agam Puja tatha Parichay 002169 HR.pdf prakaraNa ratnAkara bhAga 4 pistAlIsa game pujA tatho paricaye 896 Shravak Bhimsinh Manek 76 Shrutgyan Prasarak Sabha 002170 Updesh prasad Part 1 002170 HR.pdf upadezaprAsAda bhAga 1 Amarmuni, Shreechand Surana, Surendra Bothra, Varunmuni, ,Bhimsinh Manek Shravak Mumbai.. ,Bhimsinh Manek Shravak Mumbai.. , Bhimsinh Manek Shravak Mumbai.. ,Bhimsinh Manek Shravak Murnbai.. Shrutgyan Prasarak Sabha, Vijaylakshmisuri...Kunvarji Anandji Shah Vijaylakshmisuri...Kunvarji Anandji Shah Vijaylakshmisuri,,,Kunvarji Anandji Shah Vijaylakshmisuri,,,Kunvarji Anandji Shah Vijaylakshmisuri,,,Kunvarji Anandji Shah Mohanlal Dalichand Desai Munichandravijay. Mahaveer Raj Gelada, 236 Jain Book Depo Ahmedabad 002171 Updesh prasad Part 2 002171_HR.pdf upadezaprAsAda bhAga 2 234 Jain Book Depo Ahmedabad 002172 Updesh prasad Part 3 002172 HR.pdf upadezaprAsAda bhAga 3 226 Jain Book Depo Ahmedabad 002173 Updesh_prasad_Part_4_002173_HR.pdf upadezaprAsAda bhAga 4 320 Jain Book Depo Ahmedabad 002174 Updesh prasad Part 5 002174 HR.pdf upadezaprAsAda bhAga 5 272 Jain Book Depo Ahmedabad 002175 Jain Sahityano Sankshipta Itihas 002175 std.pdf 002201 Jain_Vidya_aur_Vigyan_002201_STD.pdf jaina sAhityano saMkSipta itihAsa jaina vidayA aura vijJAna 802 Omkar Gyanmandir Surat 372 Jain Vishva Bharati Samsthan 002202 Uttaradhyayan Sutram Part 01 002202 STD.pdf uttarAdhyayana sUtram bhAga 01 Atmaramji Maharaj, Shiv Muni.. 490 Jain Shastramala Karyalay 002203 Uttaradhyayan Sutram Part 02 002203 STD.pdf uttarAdhyayana sUtram bhAga 02 Atmaramji Maharaj, Shiv Muni,, 644 Jain Shastramala Karyalay 002204 Uttaradhyayan Sutram Part 03 002204 STD.pdf uttarAdhyayana sUtram bhAga 03 Atmaramji Maharaj, Shiv Muni, 002205 Nandi Sutram 002205 STD.pdf nandisUtram Atmaramji Maharaj, Shiv Muni.. 506 Jain Shastramala Karyalay Bhagwan Mahavir Meditation and 546 Research Center Aatm Gyan Shraman Shiv Agam 1026 Prakashan Samiti 002206 Acharang Sutram_Part_01_002206_STD.pdf AcArAga sUtram bhAga 01 Atmaramji Maharaj, Shiv Muni,, Page #52 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author 002207 Acharang Sutram Part_02_002207 STD.pdf AcArAGga sUtram bhAga 02 002208 Nirayavalika Sutra 002208 STD.pdf 002209 Jain Sahitya Suchipatra 002209 HR6.pdf 002210 Aatma ka Darshan 002210 STD.pdf 002211 Panch Stotrani_002211_HR6.pdf nirayAvalikA sUtra jaina sAhitya sUdhipatra AtmA kA darzana paJcastotrANi Atmaramji Maharaj, Shiv Muni,, Atmaramji Maharaj, Swarnakantaji Maharaj.. ,Ratnatrayvijay.. Jain Vishva Bharti.. Dharmtilakvijay, Pgs Publisher Aatm Gyan Shraman Shiv Agam 562 Prakashan Samiti 25th Mahavir Nirvan Shatabdi 472 Sanyojika Samiti Punjab 112 Ranjanvijay Jain Pustakalay 792 Jain Vishva Bharti 140 Smrutimandir Prakashan Akhil Bharat Varshiya Sadhumargi Jain 362 Sangh 160 Shantidham Jain Tirth 002213 Gruhastha Dharm Part 02 002213 HR6.pdf 002214 Pacchkhan Margdarshika 002214_HR6.pdf gRhastha dharma bhAga 02 paccakkhANa mArgadarzikA Shobhachad Bharilla.. Arvindsagar.. 002215 Navtattva Vistararth 002215 STD.pdf 002216 Navtattva_Sahitya_Sangraha_002216_HR6.pdf 002217 Shodashadhikar Prakaranam 002217 HR6.pdf 002218 Shamya_shatakam_002218_HR6.pdf navatattva vistarArtha navatattva sAhitya saMgraha SoDazAdhikAra prakaraNam zAmyazatakam Jain Granth Prakashak Sabha.. Udayvijay.. Haribhadrasuri... Vijaysinhsuri.. Krushnaji B Virkar, Kulchandravijay.. Himanshuvijay. 426 Jain Granth Prakashak Sabha 250 Mansukhbhai Manekbhai 34 Jain Shwetambar Murtipujak Sangh 110 Jinshasan Aradhana Trust 002219 Sulabh Dhatu Rup Kosh Part 01 02 03 002219_HR6.pdf 002220 Siddh_Hemchandra_Vyakaranam_002220_STD.pdf 3 ETH Y TOT OP OR 03 siddha hemacandra vyAkaraNam 284 Jinshasan Aradhana Trust 1054 Anandji Kalyanji Pedhi 002221 Chintan Haim Sanskrit Shabda Rupkosh 002221 HR6.pdf foaia a C arter Haresh L Kubadiya.. 80 Haresh L Kubadiya Haresh L Kubadiya.. 150 Haresh L Kubadiya 002222 Chintan Haim Sanskrit Dhatu Rupkosh 002222 HR6.pdf FOGG BH HEF EIGI FT Chintan_Haim_Sanskrit Bhavya_Vakya Sangraha_002223_H 002223 R6.pdf ciMtana haima saMskRta bhavya vAkya saMgraha ,Haresh L Kubadiya.. 134 Haresh L Kubadiya Hitopdeshmala evam Darshanshuddhi Prakaranam 002224 002224 HR6.pdf hitopadezamAlA evaM darzanazuddhi prakaraNam 002225 Ched Suttani Aayar Dasa 002225 HR6.pdf cheda suttANi AyAra dasA 002226 Pramey_kamal marttand Parishilan_002226 HR6.pdf prameyakamalamArtaNDa parizIlana Prabhanandsuri, Chandraprabhsuri, Kirtiyashvijay.. Kanahaiyalalji Maharaj.. Udaychandra Jain, Darshanratnavijay, Vimalratnavijay.. ,Darshanratnavijay, Vimalratnavijay.. 230 Naginbhai Paushadhshala 210 Aagam Anyoug Prakashan 340 Prachya Shraman Bharati 002227 Siddh Hemchandra Vyakaranam Part 01_002227 STD.pdf FH H UTRUST of 576 Jain Shravika Sangh 002228 Siddh Hemchandra Vyakaranam Part 02 002228 STD.pdf HE SHT. ZURRUT SITT OR 476 Jain Shravika Sangh 002229 Uvavaia Suttam 002229 HR6.pdf uvavAiya suttam Ganesh Lalwani, Rameshmuni.. 358 Prakrit Bharti Academy TFTCAT 002230 Yogirai Anandahanii evam Unka Kavya 002230 STD.pdf 002231 Tirthankar_Charitra_002231_HR6.pdf 002232 Neminath_Charitra_002232_STD.pdf TRIG Horura wa tIrthakara caritra neminAtha caritra Nainmal V Surana, Jayanandvijay.. Jayanandvijay.. 442 Sushil Sahitya Prakashan Samiti 360 Ramchandra Prakashan Samiti 434 Ramchandra Prakashan Samiti Page #53 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 002233 Jain_Nyaya_me_Akalankdev_ka Avadan_002233 HR6.pdf P H ASE 238 Prachya Shraman Bharati Kamleshkumar Jain., Vinaysagar, Bhagvandas Jain, Rima Jain.. 002234 Devta Murti Prakaran 002234 STD.pdf AT PART 318 Prakrit Bharati Academy 002235 Kumarpal Charita 002235 STD.pdf kumArapAla carita Shankar Pandurang Pandit, 762 Bhandarkar Oriental Research Institute 002236 Yashodhar_Charitam_002236_STD.pdf yazodhara caritram Bhagchandra Jain, 184 Sanmati Research Institute of Indology 002237 Mohonmulan vad sthanakam 002237 HR6.pdf mohonmUlanavAdasthAnakam 100 Jinshasan Aradhana Trust Jaysundarvijay, Mahabodhivjay.. .Sakalkirti Acharya, Lalaram Shastri.. 278 Vitrag Vani Trust 002238 Shantinath Puran 002238 STD.pdf zAMtinAtha purANa Bauddh_aur_Jain_Darshan_ke_Vividh Aayam_002239_HR6. 002239 pdf bauddha aura jaina darzana ke vividha AyAma 002240 Prabhu Veer ke Dash Shravak 002240 HR6.pdf prabhU vIra ke dazAvaka 002241 Prabhu_Veer_evam Upsarga_002241_STD.pdf prabhu vIra evaM upasarga 002242 Azzatta tattaloao 002242 HR6.pdf ajjhattatattAloo Mantrakalpa Sangraha tatha Gandhar_Jayghosh_stotradi_0 002243 02243 HR6.pdf maMtrakalpa saMgraha tathA gaNadhara jayaghoSastotrAdi Niranjana Vora. Shreyansprabhsuri.. Shreyansprabhsuri.. Nyayavijay.. 130 Niranjana Vora 90 Smruti Mandir Prakashan 98 Smruti Mandir Prakashan 440 ZZZ Unknown ,Kalyanvijay Gani.. 184 Mandavala Jain Sangh 002244 Updesh_Mala_002244_HR6.pdf 002245 Pratikraman_Vidhi_Sangraha_002245_HR6.pdf upadezamAlA pratikramaNa vidhi saMgraha Jayanandvijay. Kalyanvijay Gani.. 002246 Nayamrutam 002246 HR6.pdf 002247 Ratnapal Nrup Charitram 002247 HR6.pdf 002248 Jain Agam Sahitya Ek Anushilan 002248 STD.pdf 002249 Pani Piyush Payasvini 002249 STD.pdf Apbhramsa_Kathakavya_evam_Hindi_Premakhyanak_00225 002250 O STD.pdf nayAmRtam ratnapAla napa caritram jaina Agama sAhitya eka anuzIlana paNi piyUSa payasvinI Vairagyarativijay.. Yogtilaksuri, Dharmtilakvijay.. Jayantsensuri.. Ramyarenu.. 128 Guru Ramchandra Prakashan Samiti 120 Mandavala Jain Sangh Bherulalji Kanaiyalali Kothari Religious 164 Trust 106 Smruti Mandir Prakashan 316 Raj Rajendra Prakashan Trust 336 Omkar Sahitya Nidhi aparaMza kathAkAvya evaM hindI premAkhyAnaka Premchand Jain.. 382 Sohanlal Jain Dharm Pracharak Samiti 002251 Jain Tark Sangraha Jain Muktavali cha 002251 HR6.pdf arah u Ha H a Vijaynandansuri.. 276 Godi Parshwanath Jain Temple Trust 002252 Sarth Dashvaikalik Sutram 002252 HR6.pdf 002253 Prakrit Swayam Shikshak 002253 HR6.pdf sAtha dazavakAlika sUtram prAkRta svayaM zikSaka Jayanandvijay.. Prem Suman Jain.. 184 Guru Ramchandra Prakashan Samiti 250 Prakrit Bharati Academy 002254 Jain Darshan me Samyaktva ka Swarup_002254_HR6.pdf Her a #T FRY 002255 Bharat Bahubali_Mahakavyam_002255_STD.pdf bharata bAhubalI mahAkAvyam 002256 Prakrit_Rupmala_002256_HR6.pdf prAkRta rUpamAlA 002257 Shraddh vidhi Kaumudi 002257 HR6.pdf zrAddhavidhi kaumudI Surekhashreeji Dulahrajmuni, ,Kasturvijay Vairagyarativjay.. 306 Vichakshan Smruti Prakashan 550 Jain Vishwa Bharati 340 Vadilal Bapulal Shah 346 Pravachan Prakashan Page #54 -------------------------------------------------------------------------- ________________ - 54 Title Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 002258 Tattva sangraha_Part 01_002258_STD.pdf 002259 Tattva_sangraha Part_02_002259 STD.pdf 002260 Devendra Narkendra Prakaranam 002260 HR6.pdf tattvasayaha bhAga 01 tattvasaMgraha bhAga 02 devendra nArakendra prakaraNam Author Dwarikadas Shastri, Dwarikadas Shastri. Munisundarsuri Pgs | Publisher 444 Bauddh Bharati 450 Bauddh Bharati 196 Jinshasan Aradhana Trust 002261 Syadwad Manjari 002261 HR6.pdf syAdavAdamajirI 306 Naginbhai Paushadhshala 002262 Heer_Saubhagya_Mahakavyam_002262 STD.pdf 002263 Arihant 002263 HR6.pdf hIra saubhAgya mahAkAvyam arihaMta 980 Kalandri Jain S M Sangh 310 Prakrit Bharati Academy Motilal Ladhaji, Prashamrativijay.. Devvimal Gani, Shivdatta Pandit, Kashinath Sharma, Divyaprabhashreji.. Lalitprabhsagar, Chandraprabhsagar, Bhanvarlal Nahta. K S Vardacharya.. K S Vardacharya. Shantisuri.. Jayprabhvijay.. 002264 Stotra Ras Samhita 002264 HR6.pdf 002265 Nyaya_manjari_Part_01_002265_STD.pdf 002266 Nyaya_manjari_Part_02_002266_STD.pdf 002267 Chaiya_vandan_mahabhasam_002267_HR6.pdf 002268 Gunanurag Kulak 002268 STD.pdf stotra rAsa saMhitA nyAyamaJjarI bhAga 01 nyAyamaJjarI bhAga 02 gheiyavaMdaNamahAbhAsaM guNAnurAga kulaka 148 Siddhiraj Jain 810 Oriental Research Institute 794 Oriental Research Institute 192 Jinshasan Aradhana Trust 328 Rajendra Pravachan Karyalay 002269 Vasnunandi Shravakachar 002269 STD.pdf 002270 Saman Suttam 002270 HR6.pdf 002271 Lokprakash_Part_01_002271_STD.pdf 002272 Lokprakash Part 02 002272 STD.pdf 002273 Lokprakash Part 03 002273 STD.pdf vasanandizrAvakAcAra samaNa sattaM lokaprakAza bhAga 01 lokaprakAza bhAga 02 lokaprakAza bhAga 03 466 Parshwanath Vidyapith 300 Yagna Prakashan Samiti 634 Nirgranth Sahitya Prakashan Sangh 572 Nirgranth Sahitya Prakashan Sangh 620 Nirgranth Sahitya Prakashan Sangh 002274 Tirthankar Parshwanath 002274 STD.pdf tIrthakara pArzvanAtha Sunilsagar, Bhagchandra Jain.. Yagna Prakashan Samiti, Padmachandrasuri. Padmachandrasuri. Padmachandrasuri.. Ashokkumar Jain, Jaykumar Jain, Sureshchandra Jain.. Hemchandracharya, Nemichandra Siddhant Chakravarti, Hargovind Shastri.. Motilal Ladhaji.. Sheelchandrasuri, Trailokyamandanvijay.. 418 Prachya Shraman Bharti 002275 abhidhan chintamani 002275 std.pdf 002276 syadwad_manjari_002276_hr6.pdf abhidhAna piMtAmaNi syAvAda majarI 566 Chaukhamba Vidyabhavan 320 Motilal Ladhaji 002277 adhyatmop nishat prakaranam savrutti 002277_hr6.pdf adhyAtmopaniSata prakaraNam savRtti 118 Jain Granth Prakashan Samiti 002278 jinsutra 002278 hr6.pdf jinasUtra 82 Jain Shwe Nakoda Parshwanath Tirth 002279 anekarth sangraha satik part 01 002279 std.pdf anekAryasagraha saTIka bhAga ot 392 Harshpushpamrut Jain Granthmala 002280 anekarth_sangraha_satik_part_02_002280_std.pdf 002281 shatkhandagam_ki_shastriya_bhumika_002281_std.pdf 002282 sanskritvyakaran shastra kaitihas_01_002282_std.pdf 002283 sanskrit_vyakaran shastra_ka_itihas_02_002283_std.pdf anekAryasayaha saTIka bhAga 02 SaTkhaMDAgama kI zAstrIya bhUmikA UT ETT SAETH SITT OP H UT UT ETT SET SITT OR Chandraprabh Hemchandracharya Mahendrasuri Jinendravijay, Hemchandracharya. Mahendrasuri Jinendravijay.. Hiralal Jain, .Yudhishthir Mimansak.. .Yudhishthir Mimansak.. 542 Harshpushpamrut Jain Granthmala 640 Prachya Shraman Bharati 770 Yudhishthir Mimansak 522 Yudhishthir Mimansak Page #55 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 002284 sanskrit. Vyakaran_shastra_ka_itihas_03_002284_hr6.pdf 002285 shraddhvidhi prakaranam bhashantar 002285 std.pdf 002286 mudra_vignan_002286_std.pdf Title Hara TUT TETT SPAETH BTT 03 zrAddhavidhi prakaraNam bhASAMtara madrAvijJAna Author .Yudhishthir Mimansak.. Jayanandvijay.. Nilam P Sanghvi.. 002287 prakrit_ratnakar_002287_std.pdf 002288 siddhachakra_navpad_swarup_darshan 002288_std.pdf 002289 chando ratnamala 002289 hr6.pdf prAkRta ratnAkara siddhacakra navapada svarUpa darzana uMdo ratnamAlA Prem Suman Jain Sushilsuri, Sushilsuri.. 55 Pgs | Publisher 340 Yudhishthir Mimansak 400 Jayanandvijay 66 Pradip Sanghvi Rashtriya Prakrit Adhyayan evam 430 Sanshodhan Samsthan 510 Sushilsuri Jain Gyanmandir 174 Sushilsuri Jain Gyanmandir Parshwa International Shaikshanik aur 114 Shodhnishth Pratishthan Parshwa International Shaikshanik aur 36 Shodhnishth Pratishthan Parshwa International Shaikshanik aur 28 Shodhnishth Pratishthan Parshwa International Shaikshanik aur 140 Shodhnishth Pratishthan 002290 sadyavatsa kathanakam_002290_hr6.pdf sadavayatsa kathAnakam Pritam Singhvi. 002291 anupeha 002291_hr6.pdf anupehA Pritam Singhvi. 002292 ananda 002292 hr6.pdf ANaMdA ,HC Bhayani, Pritam Singhvi.. 002293 tarangvati 002293 hr6.pdf taraMgavatI Pritam Singhvi.. Parmatmaprakash Bharilla, Parmatmaprakash Bharilla, Hukamchand Bharilla.. 52 Hukamchand Bharilla Charitable Trust 64 Pandit Todarmal Smarak Trust 68 Pandit Todarmal Smarak Trust 002294 antardwand 002294 hr6.pdf aMtardavanda 002295 kya_mrutyu_abhishap_hai_002295_hr6.pdf kyA mRtyu abhizApa hai 002296 samadhi maran ya saliekhana 002296 hr6.pdf samAdhimaraNa yA sallekhanA namo_loe_savva_sahunam ka samalochan_part_01_002297 GT ER A T H UHT V HOHIEU SH C 002297 _hr6.pdf kA samIkSAtmaka samAlocana bhAga 01 jain_dharm_me_karm_siddhant ek anushilan_002299_std.pd 002299 jaina dharma meM karmasiddhAnta eka anuzIlana Charitrasheelashreeji.. 350 Sanskrit Bhasha Vibhag 002300 shasan samrat jivan parichay 002300 hr6.pdf 002301 apbhramsa_vyakaran_002301_hr6.pdf zAsana samATa jIvana paricaya aparaMza vyAkaraNa 422 Sanskrit Praknit Bhasha Bhasha Vibhag Parshv International Shaikshanik aur 96 Shoudhnishth Pratishthan 64 Apbhramsa Sahitya Academy 002302 samay sara part 01 002302_hr6.pdf samayasAra sAra bhAga 01 130 Apbhramsa Sahitya Academy 002304 niyam_sara part 01 002304_hr6.pdf niyamasAra sAra bhAga 01 146 Apbhramsa Sahitya Academy Bhaktisheelashreeji.. Ramanlal C Shah, Pritam Singhvi.. Kamalchand Sogani.. Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain, Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain.. Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain.. Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain.. Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain, Rishabhdas Ranka. Hargovinddas Pandit, Bechardas Pandit.. 002305 niyam_sara part 02_002305_hr6.pdf niyamasAra sAra bhAga 02 198 Apbhramsa Sahitya Academy 002306 panchastikay part 01 002306 hr6.pdf paMcAstikAya bhAga 01 168 Apbhramsa Sahitya Academy 002307 panchastikay part_02_002307_hr6.pdf 002308 tirthrakshak_sheth_shantidas_002308_hr6.pdf paMcAstikAya bhAga 02 tIrtharakSaka zeTha zAMtidAsa 98 Apbhramsa Sahitya Academy 78 Ranka Charitable Trust 002309 jagad guru_kavyam_002309_hr6.pdf jagadagurukAvyam 46 Harakhchand Bhurabhai Page #56 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 56 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 002310 bhanuchandra_gani_charit_002310_hr6.pdf Title Author Siddhichandra Upadhyay.. Pgs Publisher 180 Jinshasan Aradhana Trust bhAnucandragaNicarita 002311 vijay prashasti mahakavyam 002311 std.pdf vijayaprazasti mahAkAvyam Hemvijay Gani, Gunvijay Gani.. 728 Jinshasan Aradhana Trust 352 Gurjar Granth Ratna Karyalay 378 Gurjar Granth Ratna Karyalay 386 Gurjar Granth Ratna Karyalay 448 Oriental Institute 202 Khubchandbhai Tribhovandas Vora 198 Khubchandbhai Tribhovandas Vora 002312 antagada dasao and anuttarovavai_dasao_002312_hr6.pdf HARISCH SERTAT 3 11 002313 vivag suyam_002313_hr6.pdf vivAgasUyam 002314 samraiccha_kaha_002314_hr6.pdf samarAiccakahA 002315 chakkammu vaeso 002315 std.pdf chakkammuvaeso abhidhan rajendra_kosh_me sukti sudharas_part_01_00231 002316 6_hr6.pdf abhidhAna rAjendra koza meM sUkti sudhArasa bhAga 01 abhidhan_rajendra_kosh_me_sukti_sudharas_part_02_00231 002317 7_hr6.pdf abhidhAna rAjendra koza meM sUkti sudhArasa bhAga 02 abhidhan_rajendra_kosh_me_sukti_sudharas part_03_00231 002318 8 hr6.pdf abhidhAna rAjendra koza meM sUkti sudhArasa bhAga 03 abhidhan_rajendra kosh_me_sukti_sudharas part_04_00231 002319 9 hr6.pdf abhidhAna rAjendra koza meM sUkti sudhArasa bhAga 04 abhidhan_rajendra kosh_me_sukti sudharas part_05_00232 002320 Ohr6.pdf abhidhAna rAjendra koza meM sUkti sudhArasa bhAga 05 abhidhan_rajendra_kosh_me_sukti sudharas_part_06_00232 002321 1 hr6.pdf abhidhAna rAjendra koza meM sUkti sudhArasa bhAga 06 jaino_ka_itihas darshan_vyavahar_evam_vaignanik_adhar_0 002322 02322_std.pdf jainoM kA itihAsa darzana vyavahAra evaM vaijJAnika AdhAra 002323 kevalgyan prashna chudamani 002323 hr6.pdf kevalajJAna praznacUDAmaNi 002324 shravak_vrat_darpan_002324_hr6.pdf zrAvakavrata darpaNa 206 Khubchandbhai Tribhovandas Vora Madhusudan Modi.. Madhusudan Modi. Madhusudan Modi. ,Madhusudan Modi. Priyadarshanashreeji, Sudarshanashreeji.. Priyadarshanashreeji. Sudarshanashreeji. Priyadarshanashreeji, Sudarshanashreeji, Priyadarshanashreeji. Sudarshanashreeji.. Priyadarshanashreeji, Sudarshanashreeji.. Priyadarshanashreeji, Sudarshanashreeji.. Chhaganlal Jain, Santosh Jain, Tara Jain.. Nemichandra Shastri Kundakundacharya.. 262 Khubchandbhai Tribhovandas Vora 266 Khubchandbhai Tribhovandas Vora 312 Khubchandbhai Tribhovandas Vora 294 Rajasthani Granthagar 226 Bharatiya Gyanpith 52 Swadhyaya Sangh 002325 vinay_bodhi_kan_002325_std.pdf 002326 agam prakashan suchi 002326 std.pdf vinayabodhi kaNa Agama prakAzana sUci ,Vinaymuni.. Nirav B Dagli.. Vijayraj Acharya, Shantichandra Mehta, Padliptsuri... 336 Shwetambar Sthanakwasi Jain Sangh 392 Gitarth Ganga Akhil Bharatvarshiya Sadhumargi 700 Shantkranti Jain Shravak Sangh 5 Mahavir Granthamala Dhule 002327 sucharitram_002327_std.pdf 002328 gahajual stuti 002328_hr3.pdf sUcaritram gAhAjualastuti 002329 naman 002329 hr3.pdf 58 Madhuban Educational Books 002330 tirth darshan part 01 002330 std.pdf tIrtha darzana bhAga 1 248 Mahavir Jain Kalyan Sangh Chennai Madhuban Educational Books.. ,Mahavir Jain Kalyan Sangh Chennai.. Mahavir Jain Kalyan Sangh Chennai, Mahavir Jain Kalyan Sangh Chennai.. 002331 tirth_darshan_part_02_002331_std.pdf tIrtha darzana bhAga 2 248 Mahavir Jain Kalyan Sangh Chennai 002332 tirth darshan part 03 002332 std.pdf 264 Mahavir Jain Kalyan Sangh Chennai tIrtha darzana bhAga 3 fairer Heropa 002333 nitishastra Jain dharm ke sandharbh_me_002333 hr3.pdf Hest Devendramuni.. 526 University Publication Delhi Page #57 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 002334 gandharwad kavyam_002334_std.pdf 002335 syadwad_bodhini_002335_hr6.pdf 002336 jinmurti pooja_sarddha_shatakam 002336_hr6.pdf 002337 dharmopadesh_shloka_002337_hr6.pdf 002338 jinmandiradi_lekh_sangraha_002338_hrt6.pdf 002339 prakrit vyakaranam 002339_hr6.pdf murti_ki_siddhi_evam_murti_pooja_ki_prachinta_002340_hr6. 002340 pdf 002341 shrutgyan_amidhara_002341_hr6.pdf 002342 muhurt chintamani_002342_std.pdf 002343 gudhamrut_lila_002343_hr6.pdf 002344 prashnottaraik_shashti_shatk kavyam_002344_hr6.pdf 002345 nyayamanjari_part_01_002345_std.pdf 002346 nyayamanjari_part_02_002346_std.pdf 002347 nyayamanjari_part_03_002347_hr6.pdf 002348 vicharsar prakaranam_cha_002348_hr6.pdf 002349 samta_mahodadhi_mahakavyam_002349_hr6.pdf 002350 alamban pariksha_002350_hr6.pdf 002351 sishupal_vadha_002351_std.pdf 002352 suyagadam_part_01_002352_hr6.pdf 002354 dasveyaliya sutta_002354_hr6.pdf 002355 parmatma_ka_abhishek_ek_vigyan_002355_std.pdf 002356 pravrajya_yog vidhi_002356_std.pdf 002357 prabhavak charitam_002357_hr6.pdf 002358 nyaya bindu_tika_002358_hr6.pdf 002359 doha pahudam_002359_hr6.pdf 002360 samprati_nrup_charitram_002360_hr6.pdf 002361 nyaya manjari_002361_std.pdf gaNadharavAda kAvyam Farere atfernt jinamUrti pUjA sArddhazatakam dharmopadeza zlokA jinamaMdirAdi lekha saMgraha prAkRta vyAkaraNam mUrti kI siddhi evaM mUrti pUjA kI prAcinatA zrutajJAna abhidhArA muhUrtaciMtAmaNi gudAmRtalIlA praznottaraikaSaSTi zatakakAvyam nyAyamaJjarI bhAga 01 nyAyamaJjarI bhAga 02 nyAyamaJjarI bhAga 03 vicArasAra prakaraNam ca samatAmahodadhi mahAkAvyam AlambanaparikSA zizupAlavadha suyagaI bhAga 01 Title pravrajyA yoga vidhi prabhAvaka caritram nyAyabiMdu TIkA dohA pAhu Dam sampratinRpa caritram nyAyamaJjarI dasaveyAliya sUttaM paramAtmA kA abhiSeka eka vijJAna Author ,Sushilsuri,, Jinottamvijay Gani... Sushilsuri.. Sushilsuri.. Sushilsuri, Ravichandravijay.. Charanvijay.. .Sushilsuri.. Kshamabhadrasuri,, Narayanram Acharya,, Rajdharmvijay... Jinvallabhsuri, Somchandrasuri, Vinaysagar.. Jayant Bhatt, Chakradhar, Gaurinath Shastri,. Jayant Bhatt, Chakradhar, Gaurinath Shastri,. Jayant Bhatt, Chakradhar, Gaurinath Shastri,.. Pradyumnasuri, Manikyasagar,.. Ratnabodhivijay.. Dinnaga, Dharmapala, N Aiyaswami Shastri,. Durgaprasad Pandit, Sivadatta Pandit,, .PL Vaidya.. ,Ernst Leumann, Walther Schubrin,, Jineshratnasagar.. Maniprabhsagar,, Hiranand M Sharmshastri... ,PI Tarkas,. HC Bhayani, Ramnik Shah, Pritam Singhvi.. Chaturvijay.. Jayant Bhatt, Suryanarayan Sharma,, Pgs Publisher 442 Sushilsuri Jain Gyanmandiram 242 Sushil Sahitya Prakashan Samiti 206 Sushil Sahitya Prakashan Samiti 144 Sushil Sahitya Prakashan Samiti 220 Sushil Sahitya Prakashan Samiti 134 Atmanand Jain Sabha 348 Sushilsuri Jain Gyanmandir 234 Shrutgyan Amidhara Gyanmandiram 484 Nirnaysagar Press 208 Shrutgyan Sanskar Pith 186 Rander Road Jain Sangh 544 Sampurnand Sanskrit Vishva Vidyalay 384 Sampurnand Sanskrit Vishva Vidyalay 240 Sampurnand Sanskrit Vishva Vidyalay 190 Agamoday Samiti 396 Jinshasan Aradhana Trust 142 Adyar Library 554 Pandurang Jawaji 158 Motilal Sheth 142 Anandji Kalyanji Pedhi 106 Adinath Prakashan 248 Ratanmala Prakashan 358 Tukaram Javaji 110 Nutan Mudranalay Parshva International Shaikshanik aur 90 Shodhnishth Pratishthan Parshva International Shaikshanik aur 40 Shodhnishth Pratishthan 656 Chaukhamba Sanskrit Series Office 57 Page #58 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 002362 sadhna_ke_shalaka_purush_gurudev_tulsi_002362_std.pdf | sAdhanA ke zalAkApuruSa gurudeva tulasI 002363 nyayasiddhant_muktavali_002363_std.pdf nyAyasiddhAntamuktAvalI 002364 updesh_mala_002364_std.pdf 002365 jinshasan_ke_chamakte_hire_002365_std.pdf praman_naytattvaloka_lankar_ratnakaravatarika_002366_hr6. 002366 pdf 002367 dhyan_yog_pratham_aur_antim_mukti_002367_std.pdf 002368 vadnyaya 002368_hr6.pdf 002369 siddhant_chandrika_purvarddham_002369_std.pdf 002370 praman varttikam_002370_std.pdf 002371 tao_upnishad_part_01_002371_data.pdf 002372 tao_upnishad_part_02_002372_std.pdf 002373 tao_upnishad_part_03_002373_std.pdf 002374 tao_upnishad_part_04_002374_std.pdf 002375 tao upnishad_part_05_002375_std.pdf 002376 tao_upnishad_part_06_002376_std.pdf 002377 vaiyakaran_siddhant_kaumudi_002377_std.pdf 002378 dhammapada_01_002378_std.pdf 002379 dhammapada_02_002379_hr6.pdf 002380 dhammapada_03_002380_hr6.pdf 002381 dhammapada_04_002381_std.pdf 002382 dhammapada_05_002382_std.pdf 002385 dhammapada_08_002385_std.pdf 002386 dhammapada_09_002386_std.pdf 002387 dhammapada_10_002387_std.pdf 002388 dhammapada_11_002388_std.pdf 002389 dhammapada_12_002389_std.pdf 002390 ahimsa_digdarshan_002390_hr6.pdf 002391 chikitsa kalika_002391_hr6.pdf 002392 yogshastra_part_01_002392_hr6.pdf upadezamAlA jinazAsana ke camakate hIre siddhAntacandrikA pUrvArddham pramANavArtikam pramANa nayatattvAlokAlaMkAra ratnAvatArikA dhyAnayoga prathama aura aMtima mukti vAdanyAya tAo upaniSad bhAga 01 tAo upaniSad bhAga 02 | tAo upaniSad bhAga 03 tAo upaniSad bhAga 04 tAo upaniSad bhAga 05 tAo upaniSad bhAga 06 vaiyAkaraNa siddhAnta kaumudI Title dhammapada 01 dhammapada 02 dhammapada 03 dhammapada 04 dhammapada 05 dhammapada 08 dhammapada 09 dhammapada 10 dhammapada 11 dhammapada 12 ahiMsA digdarzana | cikitsA kalikA yogazAstra bhAga 01 Author Kusumpragya Shramani,, Maherchand Lakshmandas.. Jayanandvijay.. Varjivandas Vadilal Shah, Mahendra H Jani.. Vadidevsuri, Ratnaprabhacharya, Pandit Hargovinddas, Pandit Bechardas... Osho Rajnish.. ,Shantrakshit Acharya,, Ramsharma Pandit,, Rahul Sankrutyayan... Osho Rajnish... Osho Rajnish.. Osho Rajnish... Osho Rajnish.. Osho Rajnish,.. Osho Rajnish... Vasudev Lakshman Shastri,, Osho Rajnish... Osho Rajnish.. Osho Rajnish.. Osho Rajnish.. Osho Rajnish.. Osho Rajnish... Osho Rajnish.. Osho Rajnish.. Osho Rajnish... Osho Rajnish.. Vijaydharmsuri.. Narendranath Mtra... Hemchandracharya,Vijaydharmsu ri.. Publisher Pgs 372 Jain Vishva Bharati 486 Maherchand Lakshmandas 444 Guru Ramchandra Prakashan Samiti 356 Varjivandas Vadilal Shah 290 Dharmabhyuday Press 320 Rebel Publishing House Puna 194 Mahabodhi Sabha 372 Kshemraj Krishnadas 642 Kitab Mahal 285 Rebel Publishing House Puna 412 Rebel Publishing House Puna 432 Rebel Publishing House Puna 444 Rebel Publishing House Puna 440 Rebel Publishing House Puna 440 Rebel Publishing House Puna 532 Pandurang Jawaji 266 Rebel Publishing House Puna 266 Rebel Publishing House Puna 282 Rebel Publishing House Puna 314 Rebel Publishing House Puna 286 Rebel Publishing House Puna 378 Rebel Publishing House Puna 326 Rebel Publishing House Puna 362 Rebel Publishing House Puna 366 Rebel Publishing House Puna 350 Rebel Publishing House Puna 144 Yashovijay Jain Granthmala 274 Mitra Ayurvedic Pharmacy 202 Asiatic Society of Bengal 58 Page #59 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 002393 yogshastra_part_02_002393_hr6.pdf 002394 yogshastra_part_03_002394_hr6.pdf 002395 yogshastra_part_04_002395_hr6.pdf 002396 yogshastra part_05_002396_hr6.pdf 002397 yogshastra_part_06_002397_hr6.pdf 002398 nirvan_upnishad_002398_std.pdf 002404 gita darshan_part_01_002404_std.pdf 002405 gita darshan_part_02_002405_std.pdf 002406 gita darshan_part_03_002406_std.pdf 002407 gita darshan_part_04_002407_std.pdf 002408 gita darshan_part_05_002408_std.pdf 002409 gita darshan_part_06_002409_std.pdf 002410 gita darshan_part_07_002410_std.pdf 002411 kadambari_part_01_002411_std.pdf 002412 kadambari_part_02_002412_std.pdf 002413 huvrutti_002413_std.pdf 002415 siddhant chandrika_uttararddham_002415_std.pdf 002416 sarva_darshan_sangraha_002416_hr6.pdf 002417 yantra purvak_karmadi_vichar_002417_hr6.pdf 002418 yogshastra 002418_std.pdf 002419 praman varttikam_002419_std.pdf 002420 samveg_rangshala_002420_std.pdf 002421 File Name siddha_hemchandrabhidhan_swopagna_shabdanushasan_lag agam padyanam_akaradikramen anukramanika_01_002421 std.pdf prakrit padyanam_akaradikramen_anukramanika_02_002422 std.pdf sanskrit_padyanam_akaradikramen_anukramanika_03_00242 yogazAstra bhAga 02 yogazAstra bhAga 03 yogazAstra bhAga 04 yogazAstra bhAga 05 yogazAstra bhAga 06 nirvANa upaniSad gItA darzana bhAga 01 gItA darzana bhAga 02 gItA darzana bhAga 03 gItA darzana bhAga 04 002422 002423 3 std.pdf 002424 n_anukramanika_04_002424_std.pdf 002425 subhashit_ratna_bhandagaram_002425_std.pdf yantrapUrvaka karmAdivicAra yogazAstra pramANavArkam saMvega raGgazAlA gItA darzana bhAga 05 gItA darzana bhAga 06 gItA darzana bhAga 07 kAdambarI Aga 01 kAdambarI bhAga 02 siddhahemacandrAbhidhAna svopajJa zabdAnuzAsana laghuvRtti siddhAntacandrikA uttarArddham sarva darzana saGgraha Agama padyAnAma akArAdikrameNa anukramaNikA 01 prAkRta padyAnAma akArAdikrameNa anukramaNikA 02 prAkRta padyAnAma akArAdikrameNa anukramaNikA 03 trishashti_shalaka_purush_charitra_shlokanam_akaradikramer KHATA FRIZZatur Title anukramaNikA 04 | subhASita ratna bhANDAgAram Author Hemchandracharya,Vijaydharmsu ri.. Hemchandracharya, Vijaydharmsu Hemchandracharya, Vijaydharmsu Hemchandracharya, Vijaydharmsu ri.. ri.. ri.. Hemchandracharya,Vijaydharmsu ri... Osho Rajnish.. Osho Rajnish.. Osho Rajnish... Osho Rajnish... Osho Rajnish.. Osho Rajnish.. Osho Rajnish.. Osho Rajnish... Hitvardhanvijay.. Hitvardhanvijay.. Hemchandracharya... Kshemraj Shrikrishnadas Shreshthi,, Vinayak Ganesh,. Jain Mahila Mandal,.. Jayanandvijay.. Rahul Sankrutyayan.. Jayanandvijay... Vinayrakshitvijay,.. Vinayrakshitvijay.. Vinayrakshitvijay.. Vinayrakshitvijay.. Narayanram Acharya,, Pgs 194 Asiatic Society of Bengal 204 Asiatic Society of Bengal 44 Asiatic Society of Bengal 162 Asiatic Society of Bengal 102 Asiatic Society of Bengal 314 Rebel Publishing House Puna 512 Rebel Publishing House Puna 464 Rebel Publishing House Puna 488 Rebel Publishing House Puna 392 Rebel Publishing House Puna 478 Rebel Publishing House Puna 432 Rebel Publishing House Puna 450 Rebel Publishing House Puna Publisher 494 Kusum Amrut Trust 246 Kusum Amrut Trust 588 Yashovijay Jain Pathshala 372 Kshemraj Shrikrishnadas Shreshthi 220 Anand Ashram 312 Jain Mahila Mandal 494 Lehar Kundan Group 610 Allahabad Law Journal Press 308 Lehar Kundan Group 258 Shastra Sandesh Mala 446 Shastra Sandesh Mala 474 Shastra Sandesh Mala 410 Shastra Sandesh Mala 524 Nirnaysagar Press 59 Page #60 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 60 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 002426 sutra_kritanga churni_002426_std.pdf 002427 tattvartha_sutra_jainagam_samanvay_002427_hr6.pdf Title sUjakRtAga pUrNi tattvAryasUtra jainAgama samanvaya Author Pgs Publisher 284 346 Ratnadevi Jain Ludhiyana 002428 visuddhi maggo part 01 002428 std.pdf vidhimaggo bhAga ot 322 Bauddh Bharti Atmaramji Maharaj.. ,Dwarikadas Shastri, Tapasya Upadhyay ,Dwarikadas Shastri, Tapasya Upadhyay.. Jinendrasuri, Jinendrasuri 002429 visuddhi maggo part 02 002429 std.pdf 002430 shwetambar_jain_tirth_darshan_part_01_002430_std.pdf 002431 shwetambar_jain_tirth_darshan_part_02_002431_std.pdf viddhimaggo bhAga 02 zvetAMbara jaina tIrtha darzana bhAga 1 zvetAMbara jaina tIrtha darzana bhAga 02 386 Bauddh Bharti 548 Harshpushpamrut Jain Granthmala 328 Harshpushpamrut Jain Granthmala Parshwa International Shaikshanik aur 340 Shodhnishth Pratishthan 444 Ramlal Kapur Trust 002432 dan amrutmayi parampara 002432 std.pdf 002433 kshir_tarangini_002433_std.pdf dAna amRtamayI paraMparA kSIra taragiNI Pritam Singhvi.. .Yudhishthir Mimansak.. Prabhudas Bechardas Parekh.. 210 Shravak Bandhu 002434 stav parigna 002434 hr6.pdf stava parijJA hindi jain_sahitya_me_krishna_ka_swarup_vikas_002435_hr6 002435 pdf hindI jaina sAhitya meM kRSNA kA svarUpa vikAsa Pritam Singhvi.. 002436 shravak bhoomi 002436 Std.pdf zrAvakabhUmi Karunesha Shukla. 002437 jainism course part 01 002437 std.pdf jainijama korsa bhAga 1 Maniprabhashreeji, 190 Parshva Prakashan Kashi Prasad Jayaswal Research 618 Institute Adinath Rajendra Jain Shwetambara 232 Pedhi Adinath Rajendra Jain Shwetambara 200 Pedhi Adinath Rajendra Jain Shwetambara 230 Pedhi 82 Jain Sahityavardhak Sabha 002438 jainism_course_part_02_002438_std.pdf jainijama korsa bhAga 02 Maniprabhashreeji.. 002439 jainism_course_part_03_002439_std.pdf 002446 lakshan_vilas_002446_hr6.pdf jainijama korsa bhAga 03 lakSaNavilAsa Maniprabhashreeji.. Dhurandharvijay Gani.. Ratnaprabhakar Gyan Pushpmala.. 002447 aadarsh_gyan_002447_std.pdf Adarza jJAna 002448 jain_jati_mahoday 002448_std.pdf jaina jAti mahodaya Gyansundar Maharaj.. 734 Ratnaprabhakar Gyan Pushpmala Chandraprabh Jain Shwetambar 1026 Mandir Kashi Prasad Jayaswal Research 216 Institute 002449 shravak bhoomi part 02 002449 hr6.pdf zrAvaka bhUmi bhAga 02 stotratrayi_saklarhat_stotra_virjin_stotra_mahadeo_stotra_002 002450 450 hr6.pdf stotrayI sakalAItstotra, vIrajinastotra, mahAdevastotra Karunesha Shukla.. Hemchandracharya, Kirtichandravi jay, Prabodhchandravijay.. 34 002451 vinay sutra and auto comentary on same 002451_hr6.pdf former 002452 titthogali_painnaya_002452_hr6.pdf tityogAlI paiNNayaM 002453 bhaktamar stotra 002453 hr6.pdf bhaktAmara stotra 002454 bhaktamar katha 002454 hr6.pdf bhaktAmara kathA P V Bapat, V V Gokhale, ,Kalyanvijay Hiralal Jain.. Udaylal Kasliwal 98 Bhailalbhai Ambalal Petladwala Kashi Prasad Jayaswal Research 134 Institute 408 Shwetambar Jain Sangh 152 Shastra Swadhya Mala 194 Jain Sahitya Prasarak karyalay 002455 subhashit shloak tatha stotradi sangraha 002455_hr6.pdf Hafea eta 2 a 6 Bhavvijay.. 400 Bhupatrai Jadavji Shah Page #61 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 002456 stotradi_sangraha_002456_hr6.pdf 002457 panchshati_002457_hr6.pdf samanvay_shanti aur samatvayog_ka_adhar_anekantwad_0 002458 02458_hr6.pdf 002459 akbar pratibodhak kaun_002459_hr6.pdf 002460 jainatva jagaran_002460_hr6.pdf 002461 vallabh bharti_part_01_002461_hr6.pdf 002463 tirthankar_ek_anushilan_002463_hr6.pdf 002464 mahavir pat parampara 002464_std.pdf File Name 002465 devi puranam 002465_std.pdf 002466 sanskrit_kavyanand_part_01_002466_hr6.pdf 002467 sanskrit_kavyanand_part_02_03_002467_hr6.pdf 002468 vivek_chudamani_bhasha_tika_samet_002468_hr6.pdf shankar_bhagwat padiya prakaran_prabandhavali_chaturth 002469 samput_002469_hr6.pdf 002470 agam gyan_ki_adharshila pacchis_bol_002470_hr6.pdf 002471 adhyatma yog_sadhna_002471_std.pdf 002472 padma_pushpa_ki_amar_saurabh_002472_hr6.pdf 002473 amar_deep_part_01_002473_hr6.pdf 002474 amar_deep_part_02_002474_std.pdf 002475 jain_tattva_kalika_002475_std.pdf 002476 prashna vyakaran_sutra_002476_std.pdf 002477 karm_ki_gati_nyari_part_01_002477_std.pdf 002478 karm_ki_gati_nyari_part_02_03_04_002478_hr6.pdf 002479 karm_ki_gati_nyari_part_05_002479_hr6.pdf 002480 karm_ki_gati_nyari_part_06_002480_hr6.pdf 002481 karm ki gati nyari_part_07_002481_hr6.pdf 002482 aadhyatmik_vikas_yatra_part_01_002482_std.pdf stotrAdi saMgraha paJcazatI Title samanvaya zAMti aura samatvayoga kA AdhAra anekAntavAda akabara pratibodhaka kauna jainatva jAgaraNa vallabha bhAratI bhAga 01 tIrthakara eka anuzIlana mahAvIra pATa paraMparA devI purANam saMskRta kAvyAnanda bhAga 01 saMskRta kAvyAnanda bhAga 0203 viveka cUDAmaNi bhASA TIkA sameta | zaGkarabhAgavatpadiya prakaraNa prabaMdhAvalI caturtha saMpuTam Agama jJAna kI AdhArazilA paccisa bola adhyAtma yoga sAdhanA padmapuSpa kI amara saurabha amaradIpa bhAga 01 amaradIpa bhAga 02 jaina tattva kalikA prazna vyAkaraNa sUtra karma kI gati nyArI bhAga 01 karma kI gati nyArI bhAga 02 03 04 karma kI gati nyArI bhAga 05 karma kI gati nyArI bhAga 06 karma kI gati nyArI bhAga 07 | AdhyAtmika vikAsa yAtrA bhAga 01 Kantimuni, Shreedhar Shastri,, Vidyasagar, Pannalal Sahityacharya,, Author Pritam Singhvi.. Bhushan Shah,. Bhushan Shah.. Vinaysagar.. Purnapragnashreeji, Himanshu Chidanandvijay.. Pushpendra Sharma,. Nanchandra Muni,, Nanchandra Muni,. Chandrashekhar Sharma,, A Mahadev Shastri, K Rangacharya,, Varunmuni.. Amarmuni,, Varunmuni.. Amarmuni, Shreechand Surana.. Amarmuni, Shreechand Surana.. Amarmuni,, Amarmuni,, Jain,. Arunvijay.. Arunvijay... Arunvijay.. Arunvijay.. Arunvijay.. Arunvijay.. Pgs 214 ZZZ Unknown Publisher 370 Gyanganga Parshwa International Shaikshanik aur 124 Shodhnishth Pratishthan. 64 Mission Jainatva Jagaran 324 Chandroday Parivar Khartargacchiya Shree Jinrangsuriji 244 Upashray 266 Purnapragnashreeji, Himanshu Jain 330 Vijayvallabh Sadhna Kendra Lalbahadur Shastri Kendriya Sanskrit 588 Vidyapitham 50 Ajramar Jain Vidyashala 282 Ajramar Jain Vidyashala 158 Chandrashekhar Sharma 230 Government of Mysore 192 Padma Prakashan 512 Padma Prakashan 150 Padma Prakashan 282 Aatm Gyanpith 332 Aatm Gyanpith 650 Aatm Gyanpith 940 Sanmati Gyanpith 236 Mahavir Rsearch Foundation Viralayam 178 ZZZ Unknown Jain Shwetambar Tapagaccha Sangh 76 Atmanand Sabha Jain Shwetambar Tapagaccha Sangh 68 Atmanand Sabha Jain Shwetambar Tapagaccha Sangh 61 132 Atmanand Sabha 496 Vasupujyaswami Jain SMP Sangh Page #62 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 002483 aadhyatmik_vikas_yatra_part_02_002483_std.pdf 002484 aadhyatmik_vikas yatra part_03_002484_std.pdf namaskar_mahamantra_ka_anuprekshatmak_vigyan_002485 002485_std.pdf 002486 agam_24_chhed_01_nishith_sutra_sthk_002486_std.pdf Title AdhyAtmika vikAsa yAtrA bhAga 02 AdhyAtmika vikAsa yAtrA bhAga 03 Author Arun vijay LArunvijay,, Pgs Publisher 570 Vasupujyaswami Jain SMP Sangh 534 Vasupujyaswami Jain SMP Sangh namaskAra mahAmantra kA anuprekSAtmaka vijJAna Agama 24 cheda 01 nizItha sUtra sthAnakavAsI .Arunvijay.. .Amarmuni.. 480 Mahavir Research Foundation 452 Padma Prakashan Acharya Shree Atmaram Jain Bodh 522 Prakashan 1002487nandi sutram_002487 std.pdf nandI sUtram Atmaramji Maharaj.. 002488 agam_04_ang_04_samvayang sutra_sthk_002488_std.pdf Agama 04 aMga 04 samavAyAga sUtra sthAnakavAsI .Amarmuni.. 446 Padma Prakashan Amarmuni.. 358 Padma Prakashan Amarmuni.. 618 Padma Prakashan 1002489agam 28_mool 01 avashyak sutra_sthk_002489 std.pdf Agama 28 mala 01 Avazyaka sUtra sthAnakavAsI agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra_parto4_ Agama 05 aga 05 bhagavatI vyAkhyA prajJapti sUtra bhAga 05 002493 sthk_002493_std.pdf sthAnakavAsI Jagam_30_mool_03_uttaradhyayana_sutra_sthk_002494_std.p 002494df Agama 30 mUla 30 uttarAdhyayana sUtra sthAnakavAsI 002495 kaise kare_is_man_ko_kabu_002495_std.pdf kaise kare isa mana ko kAbU 002496 ashtadash_sahasra_shilanga_granth_002496_std.pdf aSTAdazasahasa zilAigagranya 002497girnar_geetganga_002497_hr6.pdf gIranAra gItagaMgA meru_trayodashi_mahatmya_ane_devdravya_bhakshan_ka_n 1002498atija 002498 hr6.pdf meru trayodazI mAhAtmya aura devadravya bhakSaNa kA natIjA 002499 devdravyadi_ka sanchalan_kaise_ho_002499_hr6.pdf devadravyAdi kA saMcAlana kaise ho I.Amarmuni.. Amarmuni. Saumyajyotishreeji.. Hemvallabhvijay.. 726 Padma Prakashan 72 Guru Amar Jain Prakashan Samiti 698 Arihant Aradhak Trust 334 Girnar Mahatirthvikas Sarniti 28 Hindi Jainbandhu Granthmala 70 Adhyatmik Prakashan Samstha L.Mansagar.. ,Kamalratnasuri.. ,Kanakchandrasuri, Basantilal |Nalbaya, 002500 swapnadravya_devdravya_hi_hai_002500_hr6.pdf svapnadravya devadravya hI hai 002501 Kumarpal charitra sangrah 002501 HR.pdf kumArapAlacaritrasagraha (zrutaratnAkara kA nayA prakAzana) Jinvijay,Jitendra B Shah, 150 Vishvamangal Prakashan Mandir Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 426 Mumbai Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 118 Mumbai Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 192 Mumbai 002502 Arthashastra aparnama Rajsiddhanta 002502 HR.pdf arthazAstra aparanAma rAjasiddhAnta Kautilya Acharya..Jinvijay, 002503 Ukti_Vyakti_Prakarana_002503_HR.pdf uktivyaktiprakaraNa ,Damodar Pandit,Jinvijay, 002504 Akalanka granth_trayam_002504_HR.pdf akalar3akagranthatrayam 002505 Kirti Kaumudi tatha Sukrut Sankirtan 002505 HR.pdf kIrti kaumudi tathA sukRta saMkIrtana 390 ZZZ Unknown Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 168 Mumbai Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 148 Mumbai 1002506Kavya Prakash Khandana_002506_HR.pdf Bhattalankardev,Mahendramuni.. Someshwar Mahakavi, Arisinh Thakkur Kavi,,Punyavijay, Siddharshi Gani,Rasiklal C Parikh,, Hemchandracharya,,,Samyagdars hanashreeji Pramodkumari Sadhvi, Sagarmal Jain, kAvya prakAza khaNDana 002507 Updesh Pushpamala_002507_HR.pdf upadeza puSpamAlA 188 Prachya Vidyapith Shajapur 1002508 Rishibhashit ka_Darshanik. Adhyayan_002508_HR.pdf RSibhASita kA dArzanika adhyayana 192 Prachya Vidyapith Shajapur Page #63 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Author Pgs Publisher 718 Parshwanath Shodhpith Varanasi 296 Atmanand Jain Sabha 400 Atmanand Jain Sabha Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title jaina darzana meM kAraNa kArya vyavasthA eka samanvayAtmaka 002509 Jain Darshan me Karan Karya Vyavastha 002509 std.pdf rechtur agam_35_chhed_02_bruhatkalpa sutra part01_002510_hr.pd 002510 HTTA 35 & 02 6 SITT 01 agam_35_chhed_02 bruhatkalpa sutra part02_002511_hr.pd 002511 HTTA 35 & 02 ty T SITT 02 agam_35_chhed_02_bruhatkalpa_sutra part03_002512_hr.pd 002512 HTTH 35 g 02 diche si SHTT 03 agam_35_chhed 02_bruhatkalpa sutra part04_002513_hr.pd 002513 HTH 35 & 02 by a star 04 agam_35_chhed_02_bruhatkalpa_sutra part05_002514_hr.pd 002514 HTH 35 EC 02 + SITT 05 agam_35_chhed_02_bruhatkalpa_sutra part06_002515_hr.pd 0025151 HTH 35 & 02 6 4 TE SITOT 06 002516 Prabhavaka Charita 002516 HR.pdf prabhAvakacarita 002517 Devananda_Mahakavya_002517_HR.pdf devAnanda mahAkAvya 364 Atmanand Jain Sabha 444 Atmanand Jain Sabha 340 Atmanand Jain Sabha Shweta Jain. Bhadrabahuswami,Chaturvijay, Punyavijay.. Bhadrabahuswami,Chaturvijay, Punyavijay.. Bhadrabahuswami,Chaturvijay, Punyavijay.. Bhadrabahuswami,Chaturvijay, Punyavijay.. Bhadrabahuswami,Chaturvijay, Punyavijay.. Bhadrabahuswami,Chaturvijay, Punyavijay.. Prabhachandracharya, Jinvijay, Meghvijay, Bechardas Doshi, Yashovijay Upadhyay, Sukhlal Sanghavi.. Merutungacharya Jinvijay... Bhartuhari, Dharmanand Kosambi, Haribhadrasuri, Bhadrabahuswami... Haribhadrasuri, Bhadrabahuswami... Swayambhudev, H C Bhayani.. Swayambhudev H C Bhayani.. Swayambhudev, H C Bhayani,, Sanghdas Gani Kusumpragya Shramani.. 424 Atmanand Jain Sabha 252 ZZZ Unknown 112 ZZZ Unknown 002518 Gyanbindu Prakarana 002518 HR.pdf 002519 Prabandha Chintamani 002519 HR.pdf jAnabiMdu prakaraNa prabandha cintAmaNi 244 ZZZ Unknown 164 ZZZ Unknown 002520 Bhartuhari Shataka Trayam 002520 HR.pdf bhartahari zataka jayaka agam_40_mool_01_aavashyak_sutra_niryukti_part01_002521 002521 _std.pdf HPH 40 01 HT426 a fareff BTT 01 agam_40_mool_01_aavashyak_sutra_niryukti parto2_002522 002522 std.pdf HTTA 40 A 01 3422F a far para STT 02 002523 Paumchariu Part 1 002523 std.pdf 434RS STT 1 002524 Paumchariu Part 2 002524 HR.pdf paumacAriu bhAga 2 002525 Paumchariu Part 3 002525 HR.pdf paumacariu bhAga 3 agam_36_chhed_03_vyavahara_sutra bhashya_002531_std. 002531 pdf HETA 36 EC 03 416R HET agam_35_chhed_02_bruhatkalpa_sutra bhashyam_part01_0 002532 02532_std.pdf HETH 35 & 02 46 SORTA TT 01 agam_35_chhed_02_bruhatkalpa_sutra_bhashyam part02_0 002533 02533_std.pdf HTH 35 & 02 6 Y ESTRA TOT 02 002534 Jina Bhakti 002534 HR.pdf jina bhakti 188 ZZZ Unknown Bherulal Kanhiyalal Kothari Religious 340 Trust Bherulal Kanhiyalal Kothari Religious 260 Trust 458 ZZZ Unknown 370 ZZZ Unknown 388 ZZZ Unknown 860 Jain Vishva Bharati Dulahrajmuni, 450 Jain Vishva Bharati Dulahrajmuni.. Bhadrankarvijay.. ArAdhanAsAra saTIka 002535 Aradhanasar Satika 002535 HR.pdf Karmagrantha_Karmaprakruti_Panchasangraha_002536_HR. 002536 pdf 002540 Jain Parampara_me_Dhyan_ka_Swarup_002540_HR.pdf 474 Jain Vishva Bharati 142 Prakrit Bharti Academy Manikchand Digambar Jain 134 Granthamala Samiti Hemchandracharya Granthamala 302 Ahmedabad 278 Piyush Bharati Bijnaur Devsen Acharya, Ratnakirtidev.. Hemchandracharya Granthamala Ahmedabad, Sima Rani Sharma.. karmagranya karmaprakRti paMcasaMgraha er 4 42T UT FT FEY Page #64 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 002541 Bhaiya Bhagwatidas_aur_Unka_Sahitya_002541_HR.pdf 002542 Swadhyaya Shiksha_002542_HR.pdf 002545 Samatvayog Ek Samanvay_Drushti_002545_HR.pdf 002546 Nidi Sangaho_002546_HR.pdf 002543 Jain Sahitya_ka_Bruhad_Itihas_Prastavana_002543_HR.pdf 4 YEARS 24 Tirthankar Pramukh Tirth_Dev Devi Mahapujan_002544 002544 HR.pdf 002547 Aradhana_Prakaran_002547_HR.pdf 002548 Sirikummaputta_chariyam_002548_HR.pdf 002549 Jain Dharm Vigyan_ki_Kasoti_par_002549_HR.pdf Vijayanandji_ke_Vangmay_ka_Vihangavalokan_002550_HR.p 002550 df 002551 Satya Dipak_ki_Jwalant_Jyot_002551_HR.pdf 002552 Acharang_bhashyam_002552_std.pdf 002553 Shatrunjaya tirthoddhar_prabandha_002553_HR.pdf 002554 Jambu chariyam_002554_HR.pdf 002555 Jagdu charitam_Mahakavyam_002555_HR.pdf 002556 Sirikummaputta_chariam_002556_HR.pdf 002557 Vijaychand_chariyam_002557_HR.pdf 002558 Dharm_vidhi_prakaranam_002558_HR.pdf 002559 Dhyan_shatakam_Part_1_002559_HR.pdf 002560 Dhyan_shatakam_Part_2_002560_HR.pdf 002561 Jayanti prakaran_vrutti_002561_HR.pdf Title bhaiyA bhagavatIdAsa aura unakA sAhitya Fartar frem 24 tIrthakara sarasvatIdevI pramukha tIrtha devadevI mahApUjana samatvayoga eka samanvaya dRSTi gidI saMgaho ArAdhanA prakaraNa sirikummAputtacariyam jaina dharma vijJAna kI kasoTI para yA vijJAna jaina dharma kI kasoTI para vijayAnaMdajI ke vAGmaya kA vihaMgAvalokana satya dipaka kI jvalanta jyota AcArAMga bhASyam zatruJjayatIrthodvAraprabandha jaMbu dhariyam jagaDucaritam mahAkAvyam sirikummAputtacariam vijayacaMdacariyam dharmavidhiprakaraNam dhyAnazatakam bhAga 1 dhyAnazatakam bhAga 2 jayantIprakaraNavRtti Author Usha Jain.. Dharmchand Jain,. Dalsukh Malvania,, Pritam Singhvi.. Sunilsagar,, Somsen Acharya, Jinendra Jain, Satyanarayan Bharadwaj.. Ananthans, Jinendra Jain,, Nandighoshvijay.. Kiranyashashreeji.. Kiranyashashreeji.. Mahapragna Acharya,,Dulahrajmuni Jinvijay.. Jinvijay, Chandanbalashree.. Sarvanandsuri,Chandanbalashree Jinmanikyavijay,Chandanbalashre ej.. Chandrashi Mahattar, Jitendra B Shah,. Shreeprabhsuri,Chandanbalashr eeji, Jinbhadragani Kshamashraman, Haribhadrasuri, Kirtiyashsuri.. Jinbhadragani Kshamashraman, Haribhadrasuri, Kirtiyashsuri.. Malayprabhsuri,Chandanbalashre eji.. Pgs Publisher 252 Akhil Bharatiya Sahitya Kala Manch 174 Akhil Bharatiya Sahitya Kala Manch 60 L D Indology Ahmedabad 90 ZZZ Unknown Navdarshan Society of Self 348 Development Ahmedabad 98 Jain Sahitya Vikray Kendra Udaipur Jain Adhyayan evam Siddhant Shodh 70 Samsthan Jabalpur Jain Adhyayan evam Siddhant Shodh 110 Samsthan Jabalpur Bharatiya Prachin Sahitya Vaigyanik 108 Rahasya Shodh Sanstha 206 Atmanand Jain Sabha 248 Atmanand Jain Sabha 590 Jain Vishva Bharati 114 Shrutgyan Prasarak Sabha 318 Bhadrankar Prakashan 172 Bhadrankar Prakashan 194 Bhadrankar Prakashan 218 Shrutratnakar Ahmedabad 426 Bhadrankar Prakashan 302 Sanmarg Prakashan 350 Sanmarg Prakashan 462 Shrutgyan Prasarak Sabha 64 Page #65 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 65 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name agam_25.prakirnak_02_atur_pratyakhyan_sutra_002562_std. 002562 pdf Title Author Pgs Publisher Agama 25 prakIrNaka 02 Atura pratyAkhyAna sUtra 400 Sanmarg Prakashan 1002563 Sammati_tarka Prakaranam_Part_1_002563 HR.pdf sanmatitarka prakaraNam bhAga 1 314 Sanmarg Prakashan sanmatitarka prakaraNam bhAga 2 410 Sanmarg Prakashan 002564 Sammati tarka Prakaranam Part 2 002564 HR.pdf Sagam_43_mool_04_uttaradhyayan_sutra part01_002565_hr.p 002565df agam_43_mool_04_uttaradhyayan_sutra part02_002566_hr.p 1002566df Veerbhadra Gani,Kirtiyashsuri.. Siddhasen Divakarsuri,Kirtiyashsuri,, Siddhasen Divakarsuri.Kirtiyashsuri,. Kamalsanyamvijay, Vajrasenvijay.. ,Kamalsanyamvijay, Vajrasenvijay. ,Prabhanandsuri, Parmanandsuri, Kirtiyashsuri,, Agama 43 mUla 04 uttarAdhyayana sUtra bhAga 01 500 Bhadrankar Prakashan Agama 43 mUla 04 uttarAdhyayana sUtra bhAga 02 516 Bhadrankar Prakashan 534 Sanmarg Prakashan Jaykirtisuri.Chandanbalashreeji, 350 Bhadrankar Prakashan I.Jaykirtisuri.Chandanbalashreeji, 370 Bhadrankar Prakashan Hemrekhashreeji.. Kamalchand Sogani.. 324 Vichakshan Prakashan Trust 274 Apbhramsa Sahitya Academy 1002567 Hitopadesh 002567_std.pdf hitopadeza agam_43_mool_04_uttaradhyayan_sutra_part01_002568_hr.pl 1002568 df Agama 43 mUla 04 uttarAdhyayana sUtra bhAga 01 agam_43_mool_04_uttaradhyayan_sutra_part02_002569_hr.p 1002569df Agama 43 mUla 04 uttarAdhyayana sUtra bhAga 02 Jain Agamo me Swarg Narak ki Vibhavana 002570 HR.P 1002570 jaina AgoM meM svarga naraka kI vibhAvanA 1002571 Prakrit_Rachna_Saurabh_002571_HR.pdf prAkRta racanA saurabha agam_43_mool_04_uttaradhyayan_sutra_ka_shaili_vaigyanik Agama 43 mUla 04 uttarAdhyayana sUtra kA zailIvaijJAnika 1002572 adhyayan_002572 hr.pdf adhyayana yogabindu ke pariprekSya meM jaina yoga sAdhanA kA samIkSAtmaka 1002573 Yogabindu_me_Jain_Yog Sadhna_002573_HR.pdf adhyayana 002574 agam_01_ang_01_acharang sutra_tera_002574_hr.pdf Agama 01 aMga 01 AcArAMga sUtra AyAro terApaMtha 002575 Prakrit_Abhyas Saurabh_002575_ HR.pdf prAkRta abhyAsa saurabha 1002576 Jain Darshan_me. Karma Siddhant_002576_HR.pdf jaina darzana meM karma siddhAnta eka adhyayana 002577 Mithyattvi_ka_Adhyatmik_Vikas_002577_HR.pdf mithyAtvI kA AdhyAtmika vikAsa 002578 Jain_Tirth_Parichayika_002578_HR.pdf jaina tIrtha paricAyikA .Amitpragyashreeji.. 274 Jain Vishva Bharati Suvratmuni Shastri.. Tulsi Acharya, Nathmalmuni.. Kamalchand Sogani,, .Manorama Jain, Shreechand Choradiya.. I.Shreechand Surana,, Hemchandracharya, Munichandra suri, ,Ramchandra, Gunchandra, Jambuvijay.. Gunratna, Vasant G Parikh.. 348 Aatm Gyanpith 388 Jain Vishva Bharati 238 Apbhramsa Sahitya Academy 244 Jinendravarni Granthamala Panipat 388 Jain Darshan Prakashan 218 Diwakar Prakashan 002579 Kirtikala 002579 HR.pdf kIrtikalA 190 Sha Bhailal Ambalal Petladwala 1002580 Dravyalankara_002580 HR.pdf 002581 Tarka_tarangini_002581_HR.pdf dravyAlaikAra tarkataraGgiNI 318 L D Indology Ahmedabad 306 L D Indology Ahmedabad 002582 Tirthankar_Charitra_002582 std.pdf sacitra tIrthakara caritra I.Amarmuni, Shreechand Surana,. 292 Padma Prakashan Sushil Sahitya Prakashan Samiti 292 Jodhpur 002583 Kalyan Mandir Stotra 002583 std.pdf sacitra suzIla kalyANa mandira stotra I.Sushilmuni, Gunottamsuri., Mallavadi Kshamashraman,Labdhisuri.. 002584 Dwadashar_nay chakram Part 1 002584 HR.pdf davAdazAranayacakram bhAga 1 354 Chandulal Jamnadas Shah Page #66 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 002585 Dwadashar_nay_chakram Part_2_002585_HR.pdf 002586 Dwadashar_nay_chakram Part_3_002586_std.pdf 002587 Dwadashar_nay_chakram Part_4_002587_std.pdf 002588 Bhaktamara_Darshan_002588_std.pdf 002589 Jain Darshan_aur_Anekant 002589_HR.pdf 002590 Mahavir_aur_Unke_Das_Dharma_002590_HR.pdf Bharatiya Sanskruti_me_Jain Dharma_ka_Aavdan_002591 002591 HR.pdf 002592 Dravya vigyan_002592_HR.pdf 002593 Sapta Bhashi_Atmasiddhi_002593_HR.pdf 002594 Khartar Gacchha_ka_Bruhad Itihas_002594_std.pdf agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya_prajnapti_sutra_churni_ 002595 002595_hr.pdf 002596 Manorama Kaha_002596_std.pdf 002597 Paumappahasami_Cariyam_002597_HR.pdf 002598 Niryukti Sangraha_002598_HR.pdf 002599 Jain Darshan_aur_Vigyan_002599_HR.pdf 002600 Aitihasik Jain_Kavya Sangraha_002600_std.pdf 002601 Agam Guna_Manjusha_002601_std.pdf 002609 Neminaha_cariya_Part_1_002609_HR.pdf 002610 Neminaha_cariya_Part 2 002610_HR.pdf 002611 Tilaka_manjari_sara_002611_HR.pdf 002612 Danadi prakarana_002612_HR.pdf 002613 Jain_stotra_sanodhe_Part_1_002613_HR.pdf 002614 Jain_stotra sanodhe_Part 2 002614_HR.pdf 002615 Pattavali Parag Sangraha_002615_HR.pdf dvAdazAranayacakram bhAga 2 dvAdazAranayacakrama bhAga 3 dvAdazAranayacakram bhAga 4 bhaktAmara darzana jaina darzana aura anekAnta tIrthakara mahAvIra aura unake daza dharma Title bhAratIya saMskRti meM jaina dharma kA avadAna dravyavijJAna saptabhASi Atmasiddhi kharataragaccha kA bRhada itihAsa Agama 05 aMga 05 bhagavatI vyAkhyAprajJapti sUtra cUrNi maNoramA kahA paramappahasAmicariyam Agama guNa maMjuSA minAhacariu bhAga 1 neminAhacariu bhAga 2 tilakamaJjarIsAra niryukti saGgraha jaina darzana aura Adhunika vijJAna aitihAsika jaina kAvya saMgraha dAnAdiprakaraNa jainastotrasandohe bhAga 1 jainastotrasandohe bhAga 2 | paTTAvalI parAga saMgraha Author Mallavadi Mallavadi Kshamashraman, Labdhisuri,, Mallavadi Kshamashraman,Labdhisuri.. Kshamashraman,Labdhisuri,, Rajyashsuri.. Mahapragna Acharya,Dulahrajmuni, Bhagchandra Jain Bhaskar.. Bhagchandra Jain Bhaskar.. Vidyutprabhashreeji,, Shrimad Rajchandra, Pratapkumar J Toliya, Sumitra Tolia,, Vinaysagar,. Sthaviracharya,Rupendrakumar Pagariya.. Vardhmansuri,Rupendrakumar Pagariya.. Devsuri, Rupendrakumar Pagariya.. Bhadrabahuswami,Jinendrasuri,, Nagrajmuni, Sohanlal Bafna, Agarchand Nahta, Bhanvarial Nahta.. Gunsagarsuri,, Haribhadrasuri, H C Bhayani, Madhusudan Modi.. Haribhadrasuri,HC Bhayani, Madhusudan Modi,. Pallipal Dhanpal,N M Kansara,, Suracharya,Amrutlal Bhojak, Nagin J Shah.. ,Chaturvijay.. Chaturvijay.. Kalyanvijay Gani,, Pgs 350 Chandulal Jamnadas Shah 430 Chandulal Jamnadas Shah 364 Chandulal Jamnadas Shah 436 Jain Dharm Fund Pedhi Bharuch Publisher 164 Adarsh Sahitya Sangh 150 Parshwanath Shodhpith Varanasi 100 Parshwanath Shodhpith Varanasi 270 Prakrit Bharti Academy 226 Jina Bharati Bangalore 596 Prakrit Bharti Academy 122 L D Indology Ahmedabad 402 L D Indology Ahmedabad 530 L D Indology Ahmedabad 624 Harshpushpamrut Jain Granthmala 154 Atmaram and Sons 700 Shankardas Shubhairaj Nahta Calcutta Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 1868 Mumbai 450 L D Indology Ahmedabad 318 L D Indology Ahmedabad 146 L D Indology Ahmedabad 78 L D Indology Ahmedabad 662 Sarabhai Manilal Nawab 568 Sarabhai Manilal Nawab 538 KV Shastra Sangrah Samiti Jalor 66 Page #67 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 002621 Agam_aur_Tripitak Part_1_002621_std.pdf 002622 Agam_aur_Tripitak_Part_2_002622_std.pdf 002623 Agam_aur_Tripitak_Part_3_002623_std.pdf 002624 Pattavali_Samucchaya_Part_1_002624_HR.pdf Title Agama aura tripiTaka eka anuzIlana bhAga 1 Agama aura tripiTaka eka anuzIlana bhAga 2 Agama aura tripiTaka eka anuzIlana bhAga 3 paTTAvalI samuccaya bhAga 1 Author Nagrajmuni., Nagrajmuni. Nagrajmuni.. Darshanvijay, Gyanvijay.. .Rajshekharsuri, HiralalR Kapadia.. |.Chaturvijay,, ,Durgaprasad, Vasudev L Shastri, Pgs Publisher 744 Concept Publishing Company 740 Arhat Prakashan 858 Concept Publishing Company 274|Jinshasan Aradhana Trust 002625 Chaturvinshati prabandha 002625 HR.pdf 1002626 Stotra_samucchaya_002626_HR.pdf caturviMzatiprabandha stotrasamuccaya 320 Harsiddhbhai Vajubhai Divetia 320 Pandurang Javji 1002627 Kavyamala_Part_7_002627_HR.pdf kAvyamAlA bhAga 7 166 Nirnaysagar Yantralaya Mumbai Rajasthan Prakrit Bharti Sansthan 212 Jaipur 220ZZZUnknown 002628 Jainagam Digdarshan 002628 HR.pdf 1002629 Puratana Prabandha Sangraha_002629 HR.pdf jainAgama digdarzana purAtana prabandha sNgrh| Nagrajmuni, Mahendramuni, Jinvijay.. 1002630 Pratishtha Pradip_002630_HR.pdi pratiSThA pradIpa digambara pratiSThA vidhi vidhAna Nathulal Jain.. 344 Veer Nirvan Granth Prakashan Samiti Jain Shwetambar Murtipujak Sangh 96 Surat 1002631 Saddha Jiya_kappo_002631_HR.pdf sar3aDha jIyakappo I.Dharmghoshsuri.. 002632 Parshvanatha Charita Mahakavya 002632 HR.pdf pArzvanAthacarita mahAkAvya 254 L D Indology Ahmedabad 002633 Pradyumna_kumara_Cupai_002633_HR.pdf 002634 Prakrit_Jain_Katha Sahitya_002634_HR.pdf 1002635 Paniniya_Vyakarana_002635_HR.pdf pradayumna kumAra dhupaI prAkRta jaina kathA sAhitya pANinIya vyAkaraNa tantra arya aura sambhASaNa sandarbha Padmasundar,Kshama Munshi,, ,Kamalshekhar, Mahendra B Shah.. Jagdishchandra Jain.. I.Vasantkumar Bhatt,, Shashadhar.Bimal Krishna Matilal.. Chakradhar,Nagin JShah,, 196 L D Indology Ahmedabad 210 L D Indology Ahmedabad 98 L D Indology Ahmedabad 1002636 Nyaya siddhanta_dipa_002636_HR.pdf 002637 Nyaya_manjari_Granthi_bhanga_002637_HR.pdf nyAyasiddhAntadIpaH nyAyamaJjarI granyibhaDga 270 L D Indology Ahmedabad 312 L D Indology Ahmedabad 002638 Bhasarvagya ke Nyayasara_ka Adhyayana_002638 HR.pdf bhAsarvaja ke nyAyasAra kA samAlocanAtmaka adhyayana Ganeshilal Suthar. 274 L D Indology Ahmedabad 1002639 Madanrekha Akhyayika_002639_HR.pdf 002640 Prachin_Madhyakalin_Sahitya_Sangraha_002640_std.pdf 1002641 Ratnachuda_Rasa_002641 HR.pdf 1002642Yadusundara_Mahakavya_002642 HR.pdf madanarekhA AkhyAyikA prAcIna madhyakAlina sAhitya saMgraha ratnacUDa rAsa yadusundaramahAkAvya Jinbhadrasuri Bechardas Doshi.. Jayant Kothari.. HCBhayani,, Padmasundar, D P Raval, 304 L D Indology Ahmedabad 762 L D Indology Ahmedabad 78LD Indology Ahmedabad 206 L D Indology Ahmedabad 1002643 Bhuvana_bhanu_kevali_cariya_002643_HR.pdf bhuvaNabhANukevalicariyaM 170/LD Indology Ahmedabad 1002644 Mallika_makaranda_natakam_002644_HR.pdf 002645 Yog shatakam_002645_HR.pdf 002646 Sudansana Cariyam 002646 HR.pdf 002647 Sastra_varta_samuccaya_002647_HR.pdf mallikAmakarandanATakam yogazataka sudaMsaNA pariyaM zAstravArtAsamuccaya Indahansagani,Ramnikvijay Gani, Ramchandra |Mahakavi,Punyavijay,, Haribhadrasuri,Punyavijay.. .Saloni Joshi. Haribhadrasuri,KKDixit.. 212 L D Indology Ahmedabad 144 L D Indology Ahmedabad 258 L D Indology Ahmedabad 266 L D Indology Ahmedabad Page #68 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 002648 f 002650 Haima_nama_mala_siloncha_002650_HR.pdf 002651 Lilavati_Sara_002651_HR.pdf 002652 Ratna karavatarikadya_sloka_satarthi_002652_HR.pdf 002653 Sukti ratna_kosa_002653_HR.pdf 002654 Sapta padarthi_002654_HR.pdf 002655 Silopadesamala_Balavabodha_002655_HR.pdf 002656 Samdhi kavya_Samuccaya_002656_HR.pdf 002657 Visesavasyaka_bhasya Part_1_002657_HR.pdf 002658 Visesavasyaka_bhasya_Part 2 002658_HR.pdf 002660 Shabdanu_shasana_002660_HR.pdf 002661 Darshan_aur_Chintan Part_1_2_002661_std.pdf 002669 Divya_Jivan_Vijay Vallabhsuriji_002669_HR.pdf 002670 Vijay Vallabhsuriji_ka_Jivan_Charitra_002670_HR.pdf 002671 Adarsh Jivan_Vijay_Vallabh_suriji_002671_std.pdf 002672 Bhikshu_nyaya_kamika_002672_HR.pdf File Name Vasudeva_himdi Madhyama_Khanda_Part_1_002648_HR.pd 002673 Vastu sara_Prakaran_002673_std.pdf 002674 Shad_darshan Samucchaya_002674_std.pdf 002675 Shanti_path_Pradarshan_002675_std.pdf 002676 Bharatiya Jyotish_002676_HR.pdf 002677 Stutividya_002677_HR.pdf 002678 Atmasiddhi_002678_HR.pdf 002679 Jain_Kumar Sambhava_Mahakavya_002679_HR.pdf 002680 Dwatrinshika_dwayi_Kirtikala_002680_HR.pdf Title vasudevahiMDI majjhima khaMDo bhAga 1 haimanAmamAlAziloJcha lIlAvatI sAra ratnAkarAvatArikAdyazlokazatArthI sUktiratnakoSaH saptapadArthoM zIlopadezamAlA bAlavabodha saMdhikAvya samuccaya vizeSAvazyakabhASya bhAga 1 vizeSAvazyakabhASya Aga 2 zabdAnuzAsana darzana aura ciMtana bhAga 12 divya jIvana vijaya vallabhasUrijI kalikAla kalpatarU vijaya vallabhasUrijI kA saMkSipta jIvana caritra Adarza jIvana vijaya vallabhasUrijI | bhikSunyAyakarNikA vAstusAra prakaraNa SaDdarzanasamuccaya zAntipatha pradarzana bhAratIya jyotiSa stutividyA Atmasiddhi hindI aura saMskRta meM jaina kumArasambhava mahAkAvya dvAtriMzikAdvayI kIrtikalA Author Dharmdas Gani,H C Bhayani, R M Shah.. Jindevsuri, Vinaysagar.. Jinratnasuri, H C Bhayani, N M Kansara,. Jinmanikyavijay,Bechardas Doshi.. Lakshman, Nilanjana Shah,, Shivadityacharya, Jinvardhansuri,J S Jetly... Merusundar Gani,H C Bhayani, R M Shah, Gitaben,. ,RM Shah.. Jinbhadrasuri,Dalsukh Malvania.. Jinbhadrasuri, Dalsukh Malvania,. Malaygiri, Bechardas Doshi,, Sukhlal Sanghavi, Dalsukh Malvania, ,Jawaharchandra Patni.. Parshwanath Ummed Jain Balashram Ummedpur,. Krushnalal Varma,. Mahapragna Acharya.. ,Bhagwandas Jain,, Haribhadrasuri,Mahendramuni,, Jinendra Varni.. Nemichandra Shastri,. Samantbhadracharya,,,Pannalal Shastri Shrimad Rajchandra, Udaylal Kasliwal, Bechardas Doshi,. Jayshekharsuri,Ashok Kumar Singh,Rameshchandra Jain Hemchandracharya,,Prabodhcha ndravijay.Kirtichandravijay Pgs 422 L D Indology Ahmedabad 170 L D Indology Ahmedabad 514 L D Indology Ahmedabad 148 L D Indology Ahmedabad 90 L D Indology Ahmedabad 122 L D Indology Ahmedabad 234 L D Indology Ahmedabad 162 L D Indology Ahmedabad Publisher 306 L D Indology Ahmedabad 338 L D Indology Ahmedabad 640 L D Indology Ahmedabad 950 Sukhlalji Sanman Samiti Ahmedabad Vijay Vallabhsuriji Janmashatabdi 90 Samiti Parshwanath Ummed Jain Balashram 182 Ummedpur 828 Granthbhandar Mumbai 286 Jain Vishva Bharati Gyansagar Vagarth Vimarsh Kendra 264 Byavar 536 Bharatiya Gyanpith 346 Jinendravarni Granthamala Panipat 562 Bharatiya Gyanpith 204 Veer Seva Mandir Trust 226 Mansukhlal Mehta Mumbai 266 Prakrit Bharti Academy 72 Bhailal Ambalal Shah 68 Page #69 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Title Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 002681 Jinvallabh_suri Granthavali_002681_HR.pdf 002682 Nyaya praveshaka_shastram_002682 HR.pdf 002683 Apbhramsa Pandu lipi Chaynika 002683 HR.pdf jinavallabhasUri granyAvali nyAyapravezakazAstram apaaMza pANDulipI cayanikA Author Vinaysagar... Jambuvijay.. ,Kamalchand Sogani., Yashovijay Upadhyay, Devvachak,Ramyarenu.. Pgs Publisher 398 Prakrit Bharti Academy 192 Motilal Banarasidas 126 Apbhramsa Sahitya Academy 002684 Gyansara_Gyan_manjari_vrutti_002684_HR.pdf jJAnasAra jJAnamaJjarIvRtti 506 Kailashnagar Jain Sangh Surat 002685 Bhav Tribhangi 002685 HR.pdf bhAva vibhaigI 158 Gangwal Dharmik Trust Raipur 002686 Parshva purana_002686_HR.pdf pArzvapurANa 002687 Apbhramsa Rachna Saurabh 002687 HR.pdf aparaMza racanA saurabha 002688 Praudh Prakrit Rachna Saurabh Part 1 002688 HR.pdf prauDha prAkRta racanA saurabha bhAga 1 002690 Apbhramsa_Kavya_Saurabh_002690_HR.pdf aparaMza kAvya saurabha 002691 Prakrit_Gadya_ Padya_Saurabh_Part_1_002691_HR.pdf prAkRta gaya padya saurabha bhAga 1 002692 Prakrit Gadya Padya SaurabhPart 2 002692 HR6.pdf prAkRta gadya padaya saurabha bhAga 2 002693 Samanya_Pandu_lipi_Vigyan_002693_HR.pdf sAmAnya pANDulipI vijJAna 002694 Karm Vipak 002694 HR.pdf karma vipAka Praudh_Apbhramsa_Rachna_Saurabh_Part_1_002695_HR.P 002695 df prauDha apavaMza racanA saurabha bhAga 1 002697 Apbhramsa Abhyasa Saurabh 002697 HR.pdf apaaMza abhyAsa saurabha Praudh Prakrit_Apbhramsa Rachna Saurabh Part 2 00269 002699 9 HR.pdf prauDha prAkRta apabhaMza racanA saurabha bhAga 2 002700 Apbhramsa_Ek_Parichaya_002700_HR.pdf apaaMza eka paricaya 002701 Prakrit_Vyakarana_002701_HR.pdf prAkRta vyAkaraNa Shrutmuni, Vinod Jain, Anil Jain, ,Bhudhardas Kavi, Nathuram Premi.. Kamalchand Sogani.. Kamalchand Sogani, Kamalchand Sogani.. Kamalchand Sogani.. Kamalchand Sogani.. Mahavirprasad Sharma, Vinod Jain, Anil Jain.. 175 Sanmati Trust Mumbai 246 Apbhramsa Sahitya Academy 248 Apbhramsa Sahitya Academy 428 Apbhramsa Sahitya Academy 384 Apbhramsa Sahitya Academy 192 Apbhramsa Sahitya Academy 222 Apbhramsa Sahitya Academy 124 Nirgrantha Granthamala Kamalchand Sogani.. ,Kamalchand Sogani.. 202 Apbhramsa Sahitya Academy 290 Apbhramsa Sahitya Academy 96 Apbhramsa Sahitya Academy 68 Apbhramsa Sahitya Academy 96 Apbhramsa Sahitya Academy 002703 Shrut Skandha 002703 HR.pdf zruta skaMdha Kamalchand Sogani.. ,Kamalchand Sogani.. ,Kamalchand Sogani.. Bramha Hemchandra, Vinod Jain, Anil Jain, Devsen Acharya, Vinod Jain, Anil Jain.. Vinaysagar.. 50 Gangwal Dharmik Trust Raipur 002704 Laghu_Naya_chakrama_002704_HR.pdf 002705 Dharm_shiksha_Prakaranam_002705_HR.pdf laghu nayacakram dharmazikSA prakaraNam 66 Pannalal Jain Granthamala 142 Prakrit Bharti Academy 002706 Asrava Tribhangi 002706 HR.pdf 002707 Prakruti_Parichaya_002707_HR.pdf Asava vibhaDgI prakRti paricaya Shrutmuni Vinod Jain, Anil Jain.. Vinod Jain, Anil Jain.. 98 Gangwal Dharmik Trust Raipur 134 Digambar Sahitya Prakashan 002708 Paramagama sara 002708 HR.pdf paramAgamasAra 74 Varni Digambar Jain Gurukul Jabalpur 002709 Gyan Lochan_evam Bahubali Stotram 002709 HR.pdf jAna locana evaM bAhubali stotram Shrutmuni, Vinod Jain, Anil Jain.. Vadirajkavi Rajendra Jain, Vinod Jain, Anil Jain. Jinchandra Acharya, Vinod Jain, Anil Jain.. 34 Gangwal Dharmik Trust Raipur 002711 Siddhantasara 002711_HR.pdf siddhAntasAra 86 Digambar Sahitya Prakashan Shardaben Chimanbhai Educational 466 Research Centre 002712 Dharma ratna karandaka 002712 HR.pdf dharmaratnakaraNDaka Vardhmansuri,Munichandravijay.. Page #70 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher 002713 Karttikeyanu preksha 002713 std.pdf 002714 Shravaka Pratikramana Sutra 002714 HR.pdf kAttikeyAna prekSA zrAvaka pratikramaNa sUtra 594 Paramshrut Prabhavak Mandal 178 Sanmati Gyan Pith Agra 002715 Tattvartha dhigam sutram Part 1 002715 std.pdf tattvAryAdhigamasUtram bhAga 1 546 Jivanchandra Sakarchandra 002716 Tattvartha dhigam sutram Part 2 002716 Std.pdf tattvArthAdhigamasUtrama bhAga 2 472 Jivanchandra Sakarchandra Bharat Varshiya Anekant Vidwat 568 Parishad 002717 Meru Mandar Purana 002717 std.pdf meru mandara purANa 002718 Shantinath Purana 002718 HR.pdf zAMtinAtha purANa 344 Lalchand Hirachand Doshi Solapur Author Swami Kumar,A N Upadhye, Kailashchandra Shastri.. Vijaymuni Shastri Umaswati, Umaswami, Hiralal R Kapadia, Umaswati, Umaswami, Hiralal R Kapadia, Vamanacharya, Deshbhushan Aacharya Asag Mahakavi, Hiralal Jain, AN Upadhye, Kailashchandra Shastri, ,,Pravinchandra Jain, Darbarilal Kothiya, Kasturchand Suman.. Sakalkirti Acharya, Gajadharlal Jain. Shubhachandra Acharya, Jindas Shastri.. Pushpadant.PL Vaidya. Devendra Kumar Jain Jinsenacharya,Pannalal Jain.. Pushpadant.PL Vaidya, Devendra Kumar Jain Gunbhadrasuri Pannalal Jain.. ,Kamalchand Sogani, 002719 Jain Purano ka Sanskrutik Aavdan 002719 HR.pdf jaina purANoM kA sAMskRtIka avadAna 002720 Mallinatha Purana 002720 HR.pdf mallInAtha purANa 64 Jain Vidyasansthan Rajasthan Vitrag Vani Trust Registered 116 Tikamgadh MP Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 576 Solapur 002721 Pandava Puranam 002721 std.pdf pANDava purANam 002722 Mahapurana Part 1 002722 std.pdf 002723 Mahapurana Part 2 002723 std.pdf mahApurANa bhAga 1 HETYTUT SITT 1 STYTUT SET 2 560 Bharatiya Gyanpith 568 Bharatiya Gyanpith 002724 Mahapurana Part 3 002724 std.pdf 002728 Uttara_Purana_002728_std.pdf 002730 Prakrit_Pandulipi_Chayanika_002730_HR.pdf mahApurANa bhAga 3 uttarapurANa prAkRta pANilipI cayanikA 574 Bharatiya Gyanpith 738 Bharatiya Gyanpith 96 Apbhramsa Sahitya Academy 002731 Prakrit_evam Jainvidya Shodh Sandarbha 002731_HR.pdf 002732 Anekant jay pataka_Swpagnya_Tika_002732_HR.pdf Fa afacer ET anekAntajayapatAkA svopajJa TIkA ,Kapurchand Jain.. Haribhadrasuri... 244 Kailashchandra Jain Smruti Nyas 288 ZZZ Unknown 002733 agam_07_ang_07_upashak_dashang sutra_002733_hr.pdf 002734 Chaiya vandan Mahabhasam 002734 HR.pdf HTTA 07 31T 07 34TH CETTE ceiyavaMdaNamahAbhAsam Bechardas Doshi.. Bechardas Doshi, 002737 Padma Purana_bhasha_002737_std.pdf 002738 Adi Purana 002738_std.pdf 002739 Ek Safar Rajdhani ka 002739 std.pdf 002740 Anant Akash me 002740 std.pdf Jagadguru_evam Guru_gun_ratnakar_Kavyam_002741 HR. 002741 pdf padmapurANa bhASA AdipurANa eka saphara rAjadhAnI kA anaMta AkAza meM Daulatram Kasliwal.. Pushpadant... Atmadarshanvijay.. Atmadarshanvijay.. 74 Prakrit Vidya Mandal Ahmedabad 192 Jinshasan Aradhana Trust Shantisagar Jain Siddhant Prakashini 616 Sanstha 712 Jain Vidyasansthan Rajasthan 72 Diwakar Prakashan 66 Diwakar Prakashan jagadagurukAvyam evaM guruguNaratnAkarakAvyam Bechardas Doshi.. 138 Jinshasan Aradhana Trust Kasturbhai Lalbhai Smarak Nidhi 264 Ahmedabad 002742 Jinagama Katha Sangraha 002742 HR.pdf jinAgama kathAsaMgraha .Bechardas Doshi.. Page #71 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 File Name Sr No Bauddh darshan_ka_Samikshatmak_Adhyayan_002744_HR. 002744 pdf 002746 Jain Yog_002746_HR.pdf 002747 Yashovijayji_ka_Adhyatmavada_002747_HR.pdf 002748 Jinavani 002748_HR.pdf 002749 Sudarshanodaya Mahakavya_002749_HR.pdf 002750 Mahavir Vani_002750_HR.pdf 002751 Dharm_rasayana_002751_HR.pdf 002752 Vir_Nirvan_Samvat aur_Jain_Kal_Ganana_002752_HR.pdf 002753 Launkagaccha_aur_Sthanakvasi_002753_HR.pdf 002756 Jayodaya Mahakavya Purvardha_002756_std.pdf 002757 Jayodaya Mahakavya_Uttararnsh_002757_std.pdf 002758 Siddh_hemchandra_shabdanu_shasanam_002758_HR.pdf 002759 Vaisheshika Sutra_002759_HR.pdf 002760 Mahadev Stotram_002760_HR.pdf 002761 Virodaya Mahakavya_002761_HR.pdf 002762 Jyotish_Kaumudi_002762_HR.pdf 002763 Jain Bhasha Darshan_002763_HR.pdf 002764 Jain Dharm_Darshan Part_1_002764_std.pdf 002765 Arambhsiddhi Lagnashuddhi_Dinshuddhi_002765_std.pdf 002766 Mahavir Prabandh Kavyo_ka_ Adhyayan_002766_HR.pdf 002767 Manohar Dipshikha_002767_HR.pdf Jinduttsuri_ka_Jain Dharm_evam Sahitya_me_Yogdan_0027 002768 68 HR.pdf 002769 Amarsen_chariu_002769_HR.pdf 002770 Vinshati_vinshika Prakaranam_002770_HR.pdf 002771 Shrenika Charitra_002771_HR.pdf sudarzanodaya mahAkAvya mahAvIra vANI dharmarasAyaNa bauddhadarzana kA samikSAtmaka adhyayana jaina yoga yazovijayajI kA adhyAtmavAda jinavANI pratikramaNa vizeSAMka navambara 2006 Title vIrodaya mahAkAvya jyotiSa kaumudI jaina bhASA darzana jaina dharma darzana 1 vIra nirvANa saMvata aura jaina kAla gaNanA laukAgaccha aura sthAnakavAsI jayodaya mahAkAvya pUrvArdha jayodaya mahAkAvya uttarAMza siddhahemacandrazabdAnuzAsanam vaizeSikasUtram mahAdevastotram ArambhasiddhI lagnazuddhI dinazuddhi mahAvIra prabandha kAvyoM kA adhyayana manohara dIpazikhA jinadattasUri kA jaina dharma evaM sAhitya meM yogadAna amarasenacariu | viMzativiMzikAprakaraNam zreNika caritra Author Jyotsnashreeji,, Mahapragna Acharya.. Preetidarshanashreeji.. Dharmchand Jain,.. ,Bhuramal Shastri, Hiralal Shastri,, Bechardas Doshi.. Padmanandi, Vinod Sharma, Sagarmal Jain, Kalyanvijay Gani,, Kalyanvijay Gani,, Bhuramal Shastri,, Bhuramal Shastri,.. Jambuvijay... Jambuvijay.. Hemchandracharya, Sushilmuni.. Bhuramal Shastri,, ,Durga Prasad Shukla,, Sagarmal Jain,, Nirmala Jain,, Udayprabhdevsuri, Haribhadrasuri, Ratshekharsuri.. Divyagunashreeji.. Madhusmitashreeji.. Smitpragnashreeji.. Manikkraj Pandit, Kasturchandra Jain,. Haribhadrasuri, Kulchandrasuri,, Shubhachandra Acharya, Dharmchand Shastri,, Pgs 404 Prachya Vidyapith Shajapur 242 Adarsh Sahitya Sangh 460 Rajendrasuri Jain Granthmala 394 Samyag Gyan Pracharak Mandal Digambar Jain Samiti evam Sakal 178 Digambar Jain Samaj 224 Bharat Jain Mahamandal Publisher 82 Prachya Vidyapith Shajapur Shardaben Chimanbhai Educational 204 Research Centre 100 Kalyanvijayji Digambar Jain Samiti evam Sakal 690 Digambar Jain Samaj Digambar Jain Samiti evam Sakal 690 Digambar Jain Samaj Hemchandracharya Jain Gyanmandir 198 Patan 360 Oriental Research Institute Vadodra 182 Sushilsuri Jain Gyanmandiram Sirohi Gyansagar Vagarth Vimarsh Kendra 388 Byavar 244 Megh Prakashan Delhi 124 BL Institute of Indology 118 Adinath Jain Trust 524 Shravak Bhimsinh Manek 292 Vichakshan Prakashan Trust 12 Vichakshan Prakashan Trust 282 Vichakshan Prakashan Trust Bharat Varshiya Anekant Vidwat 300 Parishad 148 Jain Sangh Sihor Bharat Varshiya Anekant Vidwat 386 Parishad 71 Page #72 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 002772 Kalpa sutrartha_Prabodhini_002772_std.pdf agam 18 upang 07 jambudveep_pragnapti_sutra_002773 s 002773 td.pdf 002774 Devgadh_ki_Jain_Kala_002774_std.pdf 002776 Jindattakhyana_Dwaya_002776_HR.pdf 002777 Kuvalaya Mala_Part_1_002777_std.pdf 002778 Kuvalayamala_Part_2_002778_std.pdf 002779 Jaypayada_Nimmita_shastra_002779_HR.pdf 002780 Khartar Gaccha_Bruhad_Gurvavali_002780_HR.pdf 002781 Jain Pustak Prashasti Sangraha_1_002781_HR.pdf 002782 Nammaya_sundari Kaha_002782_HR.pdf 002783 Paum_siri_Chariu_002783_HR.pdf 002784 Digvijaya Mahakavya_002784_HR.pdf 002785 Dharmopadesh_mala_Vivaran_002785_HR.pdf 002786 Gyan panchami_Katha_002786_HR.pdf 002787 Smruti Sandarbha_002787_std.pdf 002788 df Dharmshastra_ka_Itihas_Shabdanukramanika_002788_HR.p 002789 Dharmshastra_ka_Itihas_Part_1_002789_std.pdf 002790 Dharmshastra_ka_Itihas_Part_2_002790_std.pdf 002791 Dharmshastra_ka_Itihas_Part_3_002791_std.pdf 002792 Dharmshastra_ka_Itihas_Part_4_002792_std.pdf 002793 Dharmshastra_ka_Itihas_Part_5_002793_std.pdf 002794 Valmiki Ramayana Pada_Suchi_002794_HR.pdf 002795 Valmiki Ramayana Pada Suchi_Part_2_002795_std.pdf kalpasUtrArthaprabodhinI | Agama 18 upAMga 07 jambUdvIpa prajJapti sUtra devagar3ha kI jaina kalA jinadattAkhyAnA dvaya kuvalayamAlA bhAga 1 kuvalayamAlA bhAga 2 Title jayapAyaDa nimittazAstra kharataragaccha bRhadgurvAvalI jaina pustaka prazasti saMgraha 1 nammayAsundarIkahA paumasirIcarIDa digvijaya mahAkAvya dharmopadezamAlA vivaraNa jJAnapaJcamI kathA smRti sandarbha dharmazAstra kA itihAsa zabdAnukramaNikA dharmazAstra kA itihAsa bhAga 1 dharmazAstra kA itihAsa bhAga 2 dharmazAstra kA itihAsa bhAga 3 dharmazAstra kA itihAsa bhAga 4 dharmazAstra kA itihAsa bhAga 5 vAlmikIrAmAyaNa pAda sUcI bhAga 1 vAlmikIrAmAyaNa pAda sUcI bhAga 2 Author Rajendrasuri,. AN Upadhye, Hiralal Jain,,Balchandra Shastri ,Bhagchandra Jain Bhaskar.. Sumtisuri,Amrutlal Bhojak.. Udyotansuri,A N Upadhye.. Udyotansuri,A N Upadhye.. Purvacharya, Jinvijay.. Jinpal Upadhyaya, Jinvijay.. Jinvijay.. Mahendrasuri, Pratibha Trivedi,.. Dhahil Kavi, Jinvijay.. Meghvijay, Ambalal P Shah,, Jinvijay.. Maheshwarsuri,Jinvijay.. Nagsharan Sinh,. Pandurang V Kane.. Pandurang V Kane,,Arjun Choube Kashyap Pandurang V Kane,,Arjun Choube Kashyap Pandurang V Kane,,Arjun Choube Kashyap Pandurang V Kane,,Arjun Choube Kashyap Pandurang V Kane,,Arjun Choube Kashyap Govindlal H Bhatt,, Govindlal H Bhatt... Pgs 408 Rajendra Pravachan Karyalay Khudala Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 480 Solapur 376 Bharatiya Gyanpith Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 122 Mumbai 322 Bharatiya Vidya Bhavan 368 Bharatiya Vidya Bhavan Publisher Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 112 Mumbai Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 148 Mumbai Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 218 Mumbai Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 142 Mumbai Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 124 Mumbai Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 184 Mumbai Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 296 Mumbai Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 162 Mumbai 636 Nag Prakashan Delhi 102 Hindi Bhavan Lakhnou 614 Hindi Bhavan Lakhnou 454 Hindi Bhavan Lakhnou 652 Hindi Bhavan Lakhnou 526 Hindi Bhavan Lakhnou 452 Hindi Bhavan Lakhnou 182 Oriental Research Institute Vadodra 1190 Oriental Research Institute Vadodra 72 Page #73 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 002796 Lilavai 002796 std.pdf File Name Title Author A N Upadhye Pgs Publisher 500 Bharatiya Vidya Bhavan lilAvaI 002797 Mantri_Karmchand_Vanshavali_Prabandh_002797_HR.pdf 002798 Raghuvilasa Natakoddharah 002798 HR.pdf 002799 Raghu_vilasa_Natakam_002799_HR.pdf 002800 Risht Samucchaya 002800 HR.pdf mantrI karmacanda vaMzAvalI prabandha raghuvilAsa nATakoddhAra raghuvilAsa nATakam riSTasamuccaya Jinvijay.. Ramchandra Mahakavi... Ramchandra Mahakavi... Durgadevacharya A S Gopani, 122 Bharatiya Vidya Bhavan 62 Bharatiya Vidya Bhavan 102 Bharatiya Vidya Bhavan 290 Bharatiya Vidya Bhavan 36 Diwakar Prakashan Kevalmuni, Shreechand Surana.. Subhadramuni, Shreechand Surana, 38 Diwakar Prakashan Vishalmuni, Shreechand Surana, 36 Diwakar Prakashan 36 Diwakar Prakashan 38 Diwakar Prakashan 36 Diwakar Prakashan 002801 Kshamadan Diwakar Chitrakatha 001 002801 HR.pdf THAT RA TERIT 001 Bhagwan_Rushabhdev_Diwakar Chitrakatha_002_002802 H 002802 R.pdf bhagavAna RSabhadeva divAkara citrakathA 002 Navkar ke Chamatkar Diwakar Chitrakatha 003 002803 H 002803 R.pdf navakAra ke camatkAra divAkara citrakathA 003 Chintamani_Parshwanath_Diwakar_Chitrakatha_004_002804 002804 HR.pdf ciMtAmaNi pArzvanAtha divAkara citrakathA 004 Mahavir_ki_Bodh_kathaye_Diwakar_Chitrakatha_005_00280 002805 5 HR.pdf mahAvIra kI bodha kathAye divAkara citrakathA 005 Buddhinidhan Abhaykumar_Diwakar_Chitrakatha_006_00280 002806 6 HR.pdf buddhinidhAna abhayakumAra divAkara citrakathA 006 Shanti avatar Shantinath Diwakar Chitrakatha 007 002807 002807 HR.pdf zAntiavatAra zAntinAtha divAkara citrakathA 007 Bhagwan_Mahavir_Diwakar_Chitrakatha_009_010_002809_st 002809 d.pdf STOT HET P2417 14T* 009 010 Rajkumari Chandanbala_Diwakar_Chitrakatha_011_002810 002810 HR.pdf rAjakumArI caMdanabAlA divAkara citrakathA 011 Mahasati_Madanrekha_Diwakar_Chitrakatha_012_002811_H 002811 R.pdf mahAsatI madanarekhA divAkara citrakathA 012 Siddhachakra_ka_Chamatkar_Diwakar_Chitrakatha_013_002 002812 812 HR.pdf siddhacakra kA camatkAra divAkara citrakathA 014 Meghkumar_ki_Atmakatha_Diwakar_Chitrakatha_014_00281 002813 3_HR.pdf meghakumAra kI AtmakathA divAkara citrakathA 014 Yuvayogi Jambukumar Diwakar Chitrakatha 015 002814 H 002814 R.pdf yuvAyogI jambukumAra divAkara citrakathA 015 Rajkukmar Shrenik Diwakar Chitrakatha 016 002815 HR.P 002815 df rAjakumAra zreNika divAkara citrakathA 016 Bhagavan_Neminath Diwakar_Chitrakatha_020_002819 HR. 002819 pdf SETATE ATAT PAT IT 020 Vijaymuni, Shreechand Surana, Pushkar Muni, Shreechand Surana, Ganeshmuni, Shreechand Surana.. Vidyutprabhashreeji, Shreechand Surana, Purnachandramuni, Shreechand Surana, Saritashree Sadhvi, Shreechand Surana.. 36 Diwakar Prakashan 74 Diwakar Prakashan 38 Diwakar Prakashan Shreechand Surana, 38 Diwakar Prakashan 36 Diwakar Prakashan 38 Diwakar Prakashan 38 Diwakar Prakashan Vinaymuni, Shreechand Surana, Purnachandravijay, Shreechand Surana.. Rajendramuni, Shreechand Surana.. Devebhdra Muni, Shreechand Surana Purnachandravijay, Shreechand Surana, Madankunvar, Shreechand Surana.. Shreechand Surana, 38 Diwakar Prakashan 36 Diwakar Prakashan 002829 Trushna ka Jal Diwakar_Chitrakatha_030_002829_HR.pdf zu werf 002837 Rup_ka_Garv_Diwakar_Chitrakatha_038_002837_HR.pdf 54 Fiat 124 1942T 030 2 038 38 Diwakar Prakashan 36 Diwakar Prakashan 1 Page #74 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Hemchandracharya Diwakar_Chitrakatha_040_002839_HR.P 002839 df Title Pgs Publisher Hurrert fark 2 040 Author Nityanandsuri, Shreechand Surana, Jinottamsuri, Shreechand Surana 38 Diwakar Prakashan 38 Diwakar Prakashan 38 Diwakar Prakashan 002844 Samrat Samprati Diwakar Chitrakatha 045 002844 HR.pdf HHC Hafa far IT 045 Raja_Pradeshi aur_Keshikumar_Diwakar_Chitrakatha_056_0 002855 02855 HR.pdf rAjA pradezI aura kezIkumAra divAkara citrakathA 056 Bhagavan_Mahavir_Diwakar_Chitrakatha_057_058_002856_S 002856 td.pdf TTATGT HET PT FIT 057 58 Mahabal_Malayasundari_Diwakar_Chitrakatha_059_002857_ 002857 HR.pdf HATCH HARI RAT RT 059 70 Diwakar Prakashan 36 Diwakar Prakashan 558 Padma Prakashan 662 Padma Prakashan Shreechand Surana.. Jinottamsuri, Shreechand Surana.. Sanmatimuni, Shreechand Surana, Amarmuni, Shreechand Surana, Surendra Bothra Amarmuni, Shreechand Surana, Surendra Bothra Amarmuni, Shreechand Surana, Surendra Bothra .Amarmuni, Shreechand Surana, Surendra Bothra Amarmuni, Shreechand Surana, Surendra Bothra Amarmuni, Shreechand Surana, Surendra Bothra Amarmuni, Varunmuni, Sanjay Surana, Rajkumar Jain 654 Padma Prakashan 002901 Nirayavalika evam Vipaka Sutra 006777_002901 std.pdf facer a 98 agam_05ang_05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra part01_ HTH 05 HT 05 tad ZTET SITT 01 002902 sthk_002902 std.pdf sthAnakavAsI agam_05_ang_05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part02 HTTH 05 T 05 AT CZTET T TT 02 002903 sthk 002903 std.pdf sthAnakavAsI agam_05 ang 05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra parto3 HTH 05 T 05 S T SZTET STOT 03 002904 sthk 002904 std.pdf sthAnakavAsI agam_03 ang 03_sthanang sutra part01_sthk_002905_std. 002905 pdf HTTH 03 T 03 FRIGHT HEBTOT 01 FRIGORATE agam 03_ang_03_sthanang sutra part02 sthk_002906_std. 002906 pdf HITHT 03 31 03 TRGOT HESITT 02 FRITT agam_10_ang 10 prashna_vyakaran_sutra_sthk_002907_std 002907 .pdf HTH 10 T 10 CFRUT HE FRIGOR agam_27_chhed_04_dashashrutskandh_sutra_sthk_002908 002908 Std.pdf Agama 27 cheda 04 dazAbhUtasa skaMdha sUtra sthAnakavAsI 664 Padma Prakashan 696 Padma Prakashan 648 Padma Prakashan 576 Padma Prakashan 576 Padma Prakashan 002909 Chhed Sutra 006785 002909 std.pdf cheda sUtra 658 Padma Prakashan 440 Padma Prakashan 684 Padma Prakashan 002910 agam 12 upang 01_aupapatik_sutra_sthk_002910_std.pdf HTH 12 341 01 9 fa Terra agam_18 upang 07_jambudveep_pragnapti_sutra_sthk 002 002911 911 std.pdf HTH 18 391T 07 GRICT HET FRITGERTI agam_30_mool_03_uttaradhyayana_sutra_sthk_002912_std.p 002912 df HITA 30 HA 03 3 ARTEZYG TE FRITT 002914 Srgara_manjari_Katha 002914_HR.pdf zRMgAra maMjarI kathA 002915 Shatak_Trayadi_Subhashit_Sangraha_002915_HR.pdf zataka ayAdi subhASita saMgraha Atmaram Maharaj .Amarmuni, Shreechand Surana, Rajkumar Jain Amarmuni, Shreechand Surana, Surendra Bothra Amarmuni, Shreechand Surana., Rajkumar Jain Amarmuni, Shreechand Surana..Brajmohan Jain Bhojdev,Kalpalata K Munshi.. Bhartuhari, Dharmanand Kosambi.. Gunprabh Bhadant, Rahul Sankrutyayan.. 652 Atmagyan Pith 312 Bharatiya Vidya Bhavan 346 Bharatiya Vidya Bhavan 002916 Vinay Sutra 002916 HR.pdf vinaya sUtra 136 Bharatiya Vidya Bhavan 002917 Bhadrabahu_Samhita_002917_HR.pdf bhadrabAhu saMhitA Bhadrabahuswami, A S Gopani.. 150 Bharatiya Vidya Bhavan Page #75 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher Author Abdul Rahman, Jinvijay, HC Bhayani.. 002918 Sandesha Rasaka 002918 HR.pdf sandezarAsaka 282 Bharatiya Vidya Bhavan Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 154 Mumbai 002919 Vastupal Prashasti Sangraha 002919 HR.pdf vastupAla prazasti saMgraha Punyavijay.. 002921 Anekarth_Ratna Manjushayam 002921 HR.pdf anekAryaratnamaJjUSAyAM 180 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 002927 Avashyaka_Kriya_Sadhna_002927_std.pdf Avazyaka kriyA sAdhanA Hiralal R Kapadia, Ramyadarshanvijay, Pareshkumar J Shah. Kundkundacharya, Pannalal Baklival, 274 Mokshpath Prakashan Ahmedabad 002941 Panchastikaya 002941_ HR.pdf paMcAstikAya 294 Shrimad Rajchandra Ashram 002969 Jain Dharmvar Stotra 002969 HR.pdf jaina dharmavara stotra 200 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund Bhavprabhsuri,Hiralal R Kapadia.. Dharmshekharsuri, Jayshekharsuri, 002970 Jain Kumar Sambhava Mahakavyam 002970 HR.pdf jainakumArasambhavamahAkAvyam 418 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund Shardaben Chimanbhai Educational 458 Research Centre 002971 Jain Darshan 002971_HR.pdf jaina darzana Nyayavijay, Pannalal Baklival, 002985 agam 44 chulika 01 nandi sutra 002985 hr.pdf 002996 Mulsutra Ek_Parishilan_002996_HR.pdf Agama 44 cUlikA nandi sUtra mUlasUtra eka parizIlana Chandrasuri.. Devendramuni. 002997 Jainagam Thoak Sangraha 002997 HR.pdf jainAgama thoka saMgraha Chhaganlal Shastri 112 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 390 Tarak Guru Jain Granthalay Jainoday Pustak Prakashan Samiti 756 Ratlam Akhil Bharatiya Sudharm Jain 366 Sanskruti Rakshak Sangh 378 Ramchandra D Shastri 002998 Jainagam_viruddha Murtipooja 002998 HR.pdf 003005 Prabandh Chintamani 003005 HR.pdf jainAgama viruddha mUrtipUjA prabandha cintAmaNi Ratanlal Doshi.. Ramchandra D Shastri Merutungacharya, Durgashankar K Shastri 003006 Prabandh Chintamani 003006 HR.pdf prabandha cintAmaNi 258 Farbas Gujarati Sabha 003007 Yogdrushti_Samucchaya_003007_HR.pdf yogadRSTi samuccaya 100 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund Haribhadrasuri, L Suheli, Merutungacharya, Hajariprasad Tiwari.. prabandha cintAmaNi 192 Jinshasan Aradhana Trust 003014 Prabandh Chintamani 003014_HR.pdf Bhaktamar_Kalyanmandir_Narniun Stotratrayam_003015_HR 003015 pdf bhaktAmara kalyANamandira namiThaNa stotratrayam 408 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund Hiralal R Kapadia, Hemchandracharya.Chandraprab hsagar.. 003020 Vitrag Stotram 003020_ HR.pdf vItarAgastotram 296 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 003024 Panchpratikramanadi Stotrani 003024 HR.pdf 003028 Hemchandracharya Jivan_Charitam_003028_HR.pdf paJcapratikramaNAdi stotrANi hemacandrAcArya jIvana caritam 232 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 118 Bhadrankaroday Shikshan Trust Kalyankirtivijay.. 003041 Siddha Hemchandra Shabdanushasan 003041_HR.pdf Fah r er Chandrasagar Gani.. 396 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund Page #76 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 1003042 Gautamiya_Kavyam_003042 HR.pdf 1003045 Pragna_ki_Parikrama_003045_HR.pdf 1003046 Shraman Mahavir_003046 HR.pdf 1003047 Samayik_003047_HR.pdf 003048 Leshya aur Manovigyan 003048_HR.pdf 1003049 Mahapragna Darshan_003049_HR.pdf 003051 Sadhwachar_ke_Sutra_003051_HR.pdf 1003052 Jain Dharm_ke Sadhna Sutra_003052 HR.pdf 003053 Apna_Darpan_Apna_Bimb_003053_HR.pdf 003054 Jo Sahta Hai Wahi Rahita Hai 003054_HR.pdf 003055 Terapanth Pavas Pravas 003055 HR.pdf 003056Chitt_aur_Man_003056_HR.pdf 1003057 Aasis_003057_HR.pdf 1003058 Ekla_Chalo_Re_003058_HR.pdf 003059 Naya Manav Naya Vishwa 003059 HR.pdf 1003060 Sanskruti_ke_Do Pravah 003060HR.pdf gautamIyakAvyam prajJA kI parikramA zramaNa mahAvIra sAmAyika lezyA aura manovijJAna mahAprajJa darzana sAdhvAcAra ke sUtra jaina dharma ke sAdhanA sUtra apanA darpaNa apanA bimba jo sahatA hai vahI rahatA hai terApanya pAvasa pravAsa citta aura mana AsIsa ekalA calo re nayA mAnava nayA vizva saMskRti ke do pravAha Rupchandra Gani, Kanakvijay.. Kishanlalmuni, Mahapragna Acharya.. ,Mahapragna Acharya, Shanta Jain.. ,Dayanand Bhargav.. .Rainishkumarmuni.. Mahapragna Acharya.. ,Mahapragna Acharya, ,Mahapragna Acharya,, Navratnamalmuni. Mahapragna Acharya.. ,Champalalmuni,, ,Mahapragna Acharya, ,Mahapragna Acharya,, .Mahapragna Acharya,, |,Sukhlalmuni, Anand Prakash Tripathi, .Mahapragna Acharya, I,Nathmalmuni,Dulahrajmuni, .Mahapragna Acharya,, ,Mahapragna Acharya,Dulahrajmuni, ,Mahapragna Acharya, ,Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya,Dulahrajmuni, Mahapragna Acharya,Dulahrajmuni, I,Mahapragna Acharya, 334 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 186 Jain Vishva Bharati 334 Jain Vishva Bharati 198 Adarsh Sahitya Sangh 240 Jain Vishva Bharati 372 Jain Vishva Bharati 184 Jain Vishva Bharati 248 Adarsh Sahitya Sangh 258 Jain Vishva Bharati 196 Jain Vishva Bharati 542 Jain Vishva Bharati 374 Jain Vishva Bharati 372 Adarsh Sahitya Sangh 320 Tulsi Adhyatma Nidam Prakashan 244 Adarsh Sahitya Sangh 274 Jain Vishva Bharati 1003061 Ahimsa aur Anuvrat_003061_HR.pdf 003062 Abhamandal_003062_HR.pdf 003063 Atula_Tula_003063_HR.pdf 003064 Atit ka Basant_Vartaman ka Saurabh 003064_HR.pdf ahiMsA aura aNuvrata AbhAmaMDala atulA tulA atIta kA basanta vartamAna kA saurabha 262 Jain Vishva Bharati 258 Adarsh Sahitya Sangh 242 Adarsh Sahitya Sangh 242 Adarsh Sahitya Sangh 1003065 Ahimsa_ke Achut Pahlu_003065_HR.pdf 1003066 Ahimsa_Vyakti_aur_Samaj_003066_HR.pdf 003067 Mahavir_ka Arthashastra 003067_HR.pdf ahiMsA ke achUte pahalu ahiMsA vyakti aura samAja mahAvIra kA aryazAstra 208 Jain Vishva Bharati 238 Jain Vishva Bharati 160 Adarsh Sahitya Sangh 1003068 Main Mera Man Meri Shanti_003068_HR.pdf maiM merA mana merI zAnti 230 Adarsh Sahitya Sangh 236 Adarsh Sahitya Sangh 164 Adarsh Sahitya Sangh 1003069 Amantran Arogya_ko_003069_HR.pdf 003070 Jain Darshan ke Mul Siddhant 003070 HR.pdf Mukta_Bhog.ki_Samasya aur_Bramhacharya_003071_HR.p 003071df 003072 Samaysara_003072_HR.pdf 003073 Eso_Panch_Namukkaoro_003073_HR.pdf 1003074 Ashruvina_003074_HR.pdf 1003075 Bhav aur Anubhav_003075_HR.pdf AmantraNa Arogya ko jaina darzana ke mUla siddhAnta mukta bhoga kI samasyA aura brahmacarya samayasAra eso paMca NamokkAro azruviNA bhAva aura anubhAva ,Mahapragna Acharya,, Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya, Mahapragna Acharya.. Nathmalmuni.. 164 Adarsh Sahitya Sangh 178 Jain Vishva Bharati 178 Adarsh Sahitya Sangh 178 Jain Vishva Bharati 134 Bharatiya Gyanpith Page #77 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 003076 Tat Do Pravah Ek_003076_HR.pdf 003077 Jivan_ki_Pothi_003077_HR.pdf 003078 Apath_ka_Path_003078_HR.pdf 003079 Jain Yoga_ke_Sat Granth_003079_HR.pdf 003080 Main Kuch Hona_Chahta Hu 003080_HR.pdf 003081 Meri Drushti Meri Srushti_003081_HR.pdf 003082 Chandani Bhitar_ki_003082_HR.pdf 003083 Jain Parampara_ka_Itihas_003083_HR.pdf 003084 Avchetan_Man_Se_Sampark 003084_HR.pdf 003085 Bhed_me_Chipa Abhed_003085_HR.pdf 003086 Astittva_aur_Ahimsa_003086_HR.pdf 003087 Manan_aur Mulyankan_003087_HR.pdf 003088 Manjil ke Padav_003088_HR.pdf 003089 Yogakshema Sutra_003089_HR.pdf 003090 Chetna_ka Urdhvarohana_003090_HR.pdf 003091 Tamso_ma_Jyotirgamayo_003091_HR.pdf 003092 Jain Darshan_me_Tattva_Mimansa_003092_HR.pdf 003093 Rushabh_aur Mahavir_003093_HR.pdf 003094 Kaise Soche 003094_HR.pdf 003095 Bhikshu Vichar_Darshan_003095_HR.pdf 003096 Jiva Ajiva_003096_HR.pdf 003097 Jain Darshan Chintan Anuchintan_003097_HR.pdf 003098 Anagar Dharmamrutam_003098_std.pdf 003099 Sagar Dharmamrutam_003099_HR.pdf 003100 Praman_Nimaya_003100_HR.pdf 003101 Aachar Sara_003101_HR.pdf 003102 Charitra Sara_003102_HR.pdf 003103 Jindutta Charitram Kavyam_003103_HR.pdf 003104 Tattvanushasanadi Sangraha_003104_HR.pdf 003105 Arya Sthulbhadra_aur_Kosha_003105_HR.pdf taTa do pravAha eka jIvana kI pothI apatha kA patha jaina yoga ke sAta graMtha maiM kucha honA cAhatA hU~ merI dRSTi merI sRSTi cA~danI bhItara kI jaina paramparA kA itihAsa avacetana mana se samparka bheda meM chIpA abheda astittva aura ahiMsA manana aura mUlyAMkana maMjIla ke par3Ava yogakSema sUtra cetanA kA UrdhvArohaNa tamaso mA jyotirgamayoM jaina darzana meM tattva mImAMsA RSabha aura mahAvIra kaise sorce bhikSu vicAra darzana jIva ajIva jaina darzana ciMtana anuciMtana anagAra dharmAmRtam sAgAra dharmAmRtam pramANa nirNaya AcArasAra caritrasAra jinadatta caritram kAvyam | tattvAnu zAsanAdi saMgraha Arya sthUlabhadra aura kozA Title Author Nathmalmuni.. Mahapragna Acharya,, Mahapragna Acharya.. Dulahrajmuni,, Mahapragna Acharya,. Mahapragna Acharya,. Mahapragna Acharya,, Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya,, Mahapragna Acharya.. Niranjana Jain.. Nathmalmuni.. Devendramuni,. Mahapragna Acharya,. Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya.. Ramjee Singh.. Ashadhar, Bansidhar Shastri, Manoharlal Shastri,. Ashadhar, Manoharlal Shastri,, ,Rajsuri, Indralal Shastri, Khubchand Shastri,, Indralal Shastri, Manoharlal Shastri,, Chamundrai, Indralal Shastri, Udaylal Kasliwal., Gunbhadrasuri, Manoharlal Shastri.. Manoharial Shastri,, Mohanlal C Dhami, Dulahrajmuni,, Pgs 134 Adarsh Sahitya Sangh 202 Jain Vishva Bharati 66 Jain Vishva Bharati 158 Jain Vishva Bharati 158 Jain Vishva Bharati 180 Adarsh Sahitya Sangh 204 Jain Vishva Bharati 158 Jain Vishva Bharati 196 Jain Vishva Bharati 162 Jain Vishva Bharati 242 Jain Vishva Bharati 140 Adarsh Sahitya Sangh 220 Jain Vishva Bharati 214 Jain Vishva Bharati 214 Adarsh Sahitya Sangh 246 Tarak Guru Jain Granthalay 112 Jain Vishva Bharati 122 Jain Vishva Bharati 274 Jain Vishva Bharati 218 Jain Vishva Bharati 170 Jain Vishva Bharati 200 Jain Vishva Bharati Publisher Manikchand Digambar Jain 698 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 268 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 86 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 106 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 110 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 102 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 186 Granthamala Samiti 306 Jain Vishva Bharati 77 Page #78 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 003106 Bhitar_ki_Aur_003106_HR.pdf 003107 Aage_ki_Sudhi_Lei_003107_HR.pdf 003108 Jivan Vigyan_Siddhant_aur_Prayog_003108_HR.pdf 003109 Mahavir_ka_Punarjanma_003109_std.pdf File Name 003110 Samaj Vyavastha_ke_Sutra_003110_HR.pdf 003111 Main Hu Apne Bhagya_ka_Nirmata_003111_HR.pdf 003112 Soya_Man_Jag Jaye 003112_HR.pdf 003113 Jyoti Jale_Mukti_Mile_003113_HR.pdf 003114 Chaitya Purush Jag Jaye 003114_HR.pdf 003115 Bhagwan Mahavir_003115_HR.pdf 003116 Dharm_ke_Sutra_003116_HR.pdf 003117 Acharya Tulsi Sahitya Ek Paryavekshan_003117_HR.pdf 003118 Jin Pooja Paddhati_003118_HR.pdf 003119 Manav Bhojya_Mimansa_003119_HR.pdf 003120 Tristutik Mat Mimansa_003120_HR.pdf 003121 Nibandh Nichay_003121_HR.pdf 003122 Prabandh Parijat_003122_HR.pdf 003123 Kaisi ho Ekkisvi_Sadi_003123_HR.pdf 003124 Sambodhi_003124_HR.pdf 003127 Jain Darshan_aur_Vigyan_003127_HR.pdf 003128 Manavta Muskaye_003128_HR.pdf 003129 Jain Tattvavidya_003129_HR.pdf 003130 Vichar_ko_Badalna_Sikhe_003130_HR.pdf 003131 Vratya Darshan_003131_HR.pdf 003132 Kisne Kaha_Man_Chanchal_Hain_003132_HR.pdf 003133 Ahimsa Tattva_Darshan_003133_HR.pdf 003134 Samasya_ko_Dekhna Sikhe_003134_HR.pdf 003135 Devdravyadi_siddhi_003135_HR.pdf bhItara kI ora Age kI sudhi ler3a jIvana vijJAna siddhAnta aura prayoga mahAvIra kA pUnarjanma soyA mana jaga jAe jyotI jale mUkti mile caitya puruSa jaga jAe bhagavAna mahAvIra dharma ke sUtra samAja vyavasthA ke sUtra maiM hU~ apane bhAgya kA nirmAtA tristutika mata mImAMsA nibandha nicaya prabandha pArijAta | AcArya tulasI sAhitya eka paryavekSaNa jina pUjA paddhati mAnava bhojya mImAMsA kaisI ho ikkIsavIM sadI sambodhi 003125 Shrimad Bhagwat_ki_Stutiyo_ka_Adhyayan_003125_HR.pdf A 003126 Appanam_Saranam Gacchami_003126_HR.pdf Title appANaM saraNaM gacchAmi jaina darzana aura vijJAna | mAnavatA muskAe~ jaina tattvavidyA vicAra ko badalanA sIkhe vrAtya darzana kisane kahA mana caMcala haiM ahiMsA tattva darzana samasyA ko dekhanA sIkheM devadravyAdisiddhi aparanAma becara hitazikSA Author Mahapragna Acharya.. Tulsi Acharya,, Mahapragna Acharya,.. Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya,. Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya,, Tulsi Acharya,. Mahapragna Acharya,. Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, Mahapragna Acharya,. Kusumpragya Shramani,, Kalyanvijay Gani.. Kalyanvijay Gani,. Kalyanvijay Gani.. Kalyanvijay Gani.. Kalyanvijay Gani,. Mahapragna Acharya.. ,Mahapragna Acharya,. Harishankar Pandey.. Mahapragna Acharya.. Mahendramuni, Jethalal S Zaveri.. Tulsi Acharya,. Tulsi Acharya,. Mahapragna Acharya.. Mangalpragyashreeji Samni,.. Mahapragna Acharya,. Mahapragna Acharya,. Mahapragna Acharya,.. Sarupchand Dolatram Shah, Ambalal Jethalal Shah.. Pgs 386 Jain Vishva Bharati 370 Jain Vishva Bharati 236 Jain Vishva Bharati 554 Jain Vishva Bharati 98 Jain Vishva Bharati 274 Adarsh Sahitya Sangh 250 Jain Vishva Bharati 404 Jain Vishva Bharati Publisher 58 Sarvottam Sahitya Samsthan Udaipur 110 Jain Vishva Bharati 200 Adarsh Sahitya Sangh 708 Jain Vishva Bharati 58 K V Shastra Sangrah Samiti Jalor 558 K V Shastra Sangrah Samiti Jalor Lakshmichandra Amichandra Porwal 154 Gudabalotara 358 K V Shastra Sangrah Samiti Jalor 448 K V Shastra Sangrah Samiti Jalor 142 Jain Vishva Bharati 510 Jain Vishva Bharati 300 Jain Vishva Bharati 354 Jain Vishva Bharati 358 Jain Vishva Bharati 268 Jain Vishva Bharati 208 Adarsh Sahitya Sangh 194 Adarsh Sahitya Sangh 262 Adarsh Sahitya Sangh 342 Jain Vishva Bharati 228 Adarsh Sahitya Sangh 234 Adarsh Sahitya Sangh 176 Sha Sarupchand Dolatram Mansa 78 Page #79 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 003136 Maheke Ab_Manav_Man_003136_HR.pdf 003137 Terapanth_ka_Rajasthani_ko_Avadan_003137_HR.pdf 003138 Anubhav_ka_Utpal 003138_HR.pdf 003139 Amurtta Chintan_003139_HR.pdf 003156 hk 003156_std.pdf 003157 Navtattva Adhunik Sandarbh_003157_HR.pdf 003158 Tab Hota_Hai_Dhyan_ka_Janma_003158_HR.pdf | anubhava kA utpala amUrta cintana cintana ke kSitija para mahAprajJa sAhitya 003140 Chintan_ke_Kshitij_Par_003140_HR.pdf 003141 Mahapragna_Sahitya_003141_HR.pdf 003142 Bat Bat_me_Bodh_003142_HR.pdf 003143 Chobis Tirthankar_003143_HR.pdf 003144 Diye_se_Diya_Jale_003144_HR.pdf 003145 Adhyatma_ke_Pariparshwa_me_003145_HR.pdf 003146 Mahaveer_ka_Swasthyashastra 003146_HR.pdf 003147 Satya_ki_Khoj_003147_HR.pdf 003148 Yuktyanushasanam 003148_HR.pdf 003149 Shatprabhutadi_Sangraha_003149_HR.pdf 003150 Niti Vakyamrutam Satikam_003150_HR.pdf 003151 Jain Shila Lekh Sangraha_003151_HR.pdf 003152 Prayashchitta Sangraha_003152_HR.pdf prAyazcitta saMgraha bhAvasaMgrahAdi 003153 Bhav Sangrahadi_003153_HR.pdf agam 18 upang_07_jambudveep_pragnapti_sutra part01 st 18 307 HE 01 003154 hk 003154_std.pdf sthAnakavAsI 003159 Naye Mandir_Naye_Pujari 003159_HR.pdf 003160 Jivan Vigyan_003160_HR.pdf mahake aba mAnava mana terApantha kA rAjasthAnI ko avadAna 003161 Alok Pragna_ka_003161_HR.pdf 003162 Jivan Vigyan_aur_Jain_Vidya_003162_HR.pdf 003163 Vishwashanti aur Ahimsa_003163_HR.pdf bAta bAta meM bodha caubIsa tIrthakara diye se diyA jale adhyAtma ke paripArzva meM mahAvIra kA svAsthyazAstra satya kI khoja yuktyanuzAsanam SaTprAbhRtAdisaMgraha nItivAkyAmRtam saTikam jaina zilAlekha saMgraha agam 18 upang_07_jambudveep_pragnapti_sutra part02_st 18 307 ga na 003155 hk 003155_std.pdf sthAnakavAsI agam_18_upang_07_jambudveep_pragnapti_sutra_part03_st Agama 18 upAga 07 jambUdvIpa prajJapti sUtra bhAga 03 sthAnakavAsI Title navatattva Adhunika sandarbha taba hotA hai dhyAna kA janma naye mandira naye pUjArI jIvana vijJAna Aloka prajA kA jIvana vijJAna aura jaina vidyA vizvazAnti aura ahiMsA Author ,Tulsi Acharya,, Devnarayan Sharma, Others,, Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya.. Buddhmalmuni.. Dulahrajmuni... Vijaymuni Shastri,, Rajendramuni... Tulsi Acharya,. Nizamuddin,, Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya,, Vidyanandacharya, Indralal Pandit, Shreelal Pandit.. Kundkundacharya, Pannalal Soni,. Somdevsuri, Pannalal Soni,, Hiralal Jain.. Pannalal Soni,. Pannalal Soni... Kanhaiyalal Maharaj.. Kanhaiyalal Maharaj.. Kanhaiyalal Maharaj.. Mahapragna Acharya,, Mahapragna Acharya.. ,Sukhlaimuni,, Mahapragna Acharya,, Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya,. Pgs 222 Jain Vishva Bharati Publisher 244 Jain Vishva Bharati 204 Jain Vishva Bharati 274 Jain Vishva Bharati 228 Adarsh Sahitya Sangh 252 Jain Vishva Bharati 178 Jain Vishva Bharati 224 University of Delhi 210 Adarsh Sahitya Sangh 214 Jain Vishva Bharati 186 Adarsh Sahitya Sangh 122 Jain Vishva Bharati Manikchand Digambar Jain 198 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 494 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 466 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 662 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 200 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 328 Granthamala Samiti 994 Jain Shastroddhar Samiti Ahmedabad 798 Jain Shastroddhar Samiti Ahmedabad 562 Jain Shastroddhar Samiti Ahmedabad 66 Jain Vishva Bharati 194 Jain Vishva Bharati Akhil Bharatiya Terapanth Yuvak 138 Parishad 170 Jain Vishva Bharati 80 Jain Vishva Bharati 94 Jain Vishva Bharati 74 Jain Vishva Bharati 79 Page #80 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 80 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 003164 Labdhinidhan Gautamswami 003164 std.pdf Title labdhinidhAna gautamasvAmI Author Harshbodhivijay.. 003165 Madhya Asia aur Punjab me Jain Dharm 003165 std.pdf HUZURUT a cor #de 003166 Saman Diksha Ek Parichay 003166 HR.pdf samaNa dIkSA eka paricaya 003167 Adhyatma_ki_Varnmala_003167_HR.pdf adhyAtma kI varNamAlA 003168 Kriya Parinam aur Abhipray_003168 HR.pdf kriyA pariNAma aura abhiprAya 003169 Krambaddha Paryaya Nirdeshika 003169 HR.pdf kramabaddhaparyAya nirdezikA 003170 Adhyatmik_Poojan_Vidhan Sangraha_003170_HR.pdf AdhyAtmika pUjana vidhAna saMgraha Hiralal Duggad. Sanmatishree Samni, Mahapragna Acharya Abhaykumar Jain. ,Abhaykumar Jain Ravindra ,Kundkund Digambar Jain Murukshu Mandal Trust Tikamgadh.. Pgs Publisher 140 Andheri Jain Sangh Jain Prachin Sahitya Prakashan 658 Mandir Delhi 58 Jain Vishva Bharati 70 Jain Vishva Bharati 114 Todarmal Granthamala Jaipur 132 Todarmal Granthamala Jaipur 242 Kanjiswami Smarak Trust Devlali 003171 Vairagya Path Sangraha 003171_HR.pdf vairAgya pATha saMgraha Kundkund Digambar Jain Mumukshu 124 Mandal Trust Tikamgadh Kundkundswami Swadhyaya Mandir 418 Trust Bhind Abhaykumar Deviali.. 003172 Bruhad_Adhyatmik_Path_Sangraha_003172_HR.pdf bRhada AdhyAtmika pATha saMgraha agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra_ek_pari 003173 shilan_003173_hr.pdf Agama 05 aMga 05 bhagavatI vyAkhyAprajJapti sUtra eka parizIlana 003174 Ganittilakam Savrtuttikam 003174 HR.pdf gaNitilakaM savRttikam 003175 Shravak Dharma Anuvrata 003175 HR.pdf zrAvaka dharma aNuvrata 272 Tarak Guru Jain Granthalay 214 Oriental Research Institute Vadodra 70 Chandanmal Nagori ,,Devendramuni Hiralal R Kapadia, Chandanmal Nagori.. Atmaramji Maharaj, Hiralal R Kapadia, Devendramuni, Vinaysagar.. at all terrae tattvajJAna smArikA rAjasthAna kA jaina sAhitya 292 Hiralal R Kapadia 144 Vardhaman Jain Pedhi 550 Devendraraj Mehta 003176 Navtattva sangraha tatha_Updesh_bavni_003176_HR.pdf 003177 Tattvagyan Smarika 003177 HR.pdf 003178 Rajasthan ka Jain Sahitya 003178 HR.pdf Bhagwan Arishtanemi_aur_Karmayogi Shreekrushna_00317 003179 9 HR.pdf 003180 Chintan ke Vividh Aayam 003180 HR.pdf 003181 Mahabal_Malayasundari_003181_HR.pdf 003182 Sona_aur_Sugandh_003182_HR.pdf 003183 Punya Purush_003183_HR.pdf 003184 Bindu_me_Sindhu_003184_HR.pdf 003185 Khilti Kaliya Muskurate Ful 003185 HR.pdf 003186 Panchamrut_003186_HR.pdf 003187 Rishabhdev Ek Parishilan_003187_ HR.pdf 003188 Saddha Param Dullaha 003188 HR.pdf 003189 Appa_so_Parmappa_003189_HR.pdf 003190 Jain_Katha_Sahitya_ki_Vikas_Yatra_003190_HR.pdf 003191 Dharm aur Darshan 003191 HR.pdf bhagavAna ariSTanemi aura karmayogi zrIkRSNa cintana ke vividha AyAma mahAbala malayAsundarI sonA aura sugandha puNya pUruSa bindu meM sindhu khilatI kaliyA~ muskurAte phUla paMcAmRta RSabhadeva eka parizIlana sadA parama dullahA appA so paramappA jaina kathA sAhitya kI vikAsa yAtrA dharma aura darzana Devendramuni, Devendramuni, Dulahrajmuni. ,Devendramuni Devendramuni. Devendramuni Devendramnuni, Devendramuni Devendramuni. Devendramuni.. Devendramuni.. Devendramuni.. .Devendramuni, 456 Tarak Guru Jain Granthalay 220 Tarak Guru Jain Granthalay 322 Adarsh Sahitya Sangh 178 Tarak Guru Jain Granthalay 290 Tarak Guru Jain Granthalay 116 Tarak Guru Jain Granthalay 288 Tarak Guru Jain Granthalay 170 Tarak Guru Jain Granthalay 194 Sanmati Gyan Pith Agra 444 Tarak Guru Jain Granthalay 422 Tarak Guru Jain Granthalay 454 Tarak Guru Jain Granthalay 258 Sanmati Gyan Pith Agra 003192 Shraman_Sanskruti_Siddhant_aur_Sadhna_003192 HR.pdf 003193 Jain Sahitya ke Vividh Ayam 003193 HR.pdf JUT Efa fasta 3 HET jaina sAhitya ke vividha AyAma Kalakumar. ,Sagarmal Jain, 238 Sanmati Gyan Pith Agra 90 Parshwanath Vidyapith Page #81 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 003194 Gagar_me_Sagar_003194_HR.pdf 003195 Amit Rekhaye 003195 HR.pdf 003196 Fool aur Parag_003196 HR.pdf 003197 BoltiTasvire 003197 HR.pdf 003198 Bolte Chitra 003198 HR.pdf 003199 Pratidhwani 003199 HR.pdf 003200 Pratima Poojan 003200 HR.pdf 003201 Mugal Samrato ki Dharmik Niti 003201 HR.pdf Vibhinna Dharm_Shastro_me_Ahimsa_ka_Swarup_003202 003202 HR.pdf 003203 Navyuga_Nirmata_003203_std.pdf 003204 Murtipooja ka Prachin Itihas 003204 std.pdf 003205 Veer Vihar Mimansa 003205 HR.pdf Title gAgara meM sAgara amita rekhAyeM phUla aura parAga bolatI tasvIre bolate citra pratidhvani pratimA pUjana mugala samrAToM kI dhArmika nIti Author Devendramuni, Devendramuni, Devendramuni. Devendramuni.. Devendramuni. Devendramuni. Bhadrankarvijay.. Nina Jain.. Pgs Publisher 180 Tarak Guru Jain Granthalay 140 Tarak Guru Jain Granthalay 134 Tarak Guru Jain Granthalay 146 Tarak Guru Jain Granthalay 148 Tarak Guru Jain Granthalay 228 Tarak Guru Jain Granthalay 290 Vimal Prakashan Trust Ahmedabad 254 Kashiram Saraf Shivpuri vibhinna dharma zAstroM meM ahiMsA kA svarUpa navayuga nirmAtA mUrtipUjA kA prAcIna itihAsa vIra vihAra mImAMsA 003206 Samyaktva Shalyoddhara_003206_HR.pdf 003207 Tattva nirnaya Prasada 003207 std.pdf 003208 Surishwar_aur_Samrat_Akbar_003208_HR.pdf 003209 Tirth_Mala Sangraha 003209 HR.pdf 003210 Hastinapur 003210_HR.pdf Bhagwan Parshwanath ki Parampara ka Itihas Purvarddh 003211 01 003211 std.pdf Bhagwan_Parshwanath_ki_Parampara_ka_Itihas Purvarddh_ 003212 02 003212 std.pdf samyaktva zalyoddhAra tattvanirNaya prAsAda sUrizvara aura samrATa akabara tIrtha mAlA saMgraha hastinApura Nina Jain.. Vijayvallabhsuri, Gyansundarvijay.. Vijayendrasuri Atmaramji Maharaj, Punyapalsuri, Atmaramji Maharaj.. Vidyavijay, ,Kalyanvijay Gani, Vijayendrasuri, 184 Kashiram Saraf Shivpuri 478 Atmanand Jain Sabha 576 Ratna Prabhakar Gyan Pushpmala 44 Kashiram Saraf Shivpuri Parshwabhyudaya Prakashan 212 Ahmedabad 878 Amarchand P Parmar 474 Vijaydharm Laxmi Mandir Agra 120 Parshwawadi Ahor 30 Kashinath Sarak Mumbai Ratnaprabhakar Gyan Pushpamala 980 Falodi Ratnaprabhakar Gyan Pushpamala 842 Falodi Shikshayatan Cultural Center, Newyork 130 USA Gyansundarvijay.. bhagavAna pArzvanAtha kI paramparA kA itihAsa pUrvArda 01 bhagavAna pArzvanAtha kI paramparA kA itihAsa pUrvArddha 02 Gyansundarvijay.. 003213 Shardanjali 003213 HR.pdf zAradAMjali of 14 af m 003214 Jain Adhyatma Academy of North America 003214_HR.pdfter 3 003215 Prakrit_Vidya_01_003215_HR.pdf TE PART 01 003216 Prakrit Vidya 02 003216 HR.pdf rra PART 02 Purnima A Desai.. Jain Center of Southern America Rajaram Jain, Sudip Jain, Rajaram Jain, Sudip Jain, Somprabhacharya, Rajendramuni, 66 USA Jain Center Southern California 148 Kundkund Bharti Trust 220 Kundkund Bharti Trust 003217 Sindur prakar 003217 HR.pdf sindUraprakara 003218 Jinavani 003218 HR.pdf jinavANI jainAgama vizeSAMka eprIla 2002 Abhidhan Rajendra Kosh ki Shabdawali ka Anushilan 003 003219 219 std.pdf abhidhAna rAjendra koza kI zabdAvalI kA anuzIlana 404 Jain Vishva Bharati 544 Samyag Gyan Pracharak Mandal Dharmchand Jain, Darshitkalashreeji.. 524 Raj Rajendra Prakashan Trust Porta HA I 003220 Bhartiya Sahitya_ke_Nirmata Anandghan_003220_HR.pdf Bare 003221 Story Story 003221 std.pdf sTorI sTorI 003222 Life Style 003222 std.pdf lAipha sTAila ,Kumarpal Desai ,Kalyanbodhisuri.. ,Kalyanbodhisuri, 82 Sahitya Academy 132 K P Sanghvi Group 180 KP Sanghvi Group Page #82 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 003223 Enjoy_Jainism_003223_HR.pdf 1003224 Dimond Diary_003224_HR.pdf 82 | Title enjoya jainIjhama DAyamanDa DAyarI Author ,Kalyanbodhisuri.. |.Kalyanbodhisuri, Merutungacharya, Gunsundarvijay Pgs Publisher 68KP Sanghvi Group 100 K P Sanghvi Group 1003225 Nabhakraj Charitra_003225_HR.pdf 1003226Gandharwad_003226_HR.pdf 003227 Kuvalayamala_Part_1_003227_HR.pdf 1003228Kuvalayamala_Part 2003228_HR.pdf nAbhakarAja caritra gaNadharavAda kuvalayamAlA bhAga-1 kuvalayamAlA bhAga-2 66 Divya Darshan Trust 98 Divya Darshan Trust 258 Divya Darshan Trust 226 Divya Darshan Trust .Bhuvanbhanusuri... ,Bhuvanbhanusuri.. Bhuvanbhanusuri.. Atmaramji Maharaj, Kulchandravijay.. LAbhayshekharsuri,, jaina dharma viSayaka praznottara Agama 45 cUlikA 02 anuyogadvAra sUtra 130 Divya Darshan Trust 372 Divya Darshan Trust 1003229Jain Dharm_Vishayak Prashnottara_003229 HR.pdf 003230agam_45_chulika_02_anuyogdwar_sutra_003230_hr.pdf JAshtaprakari_Navang_Tilak_ka_Rahasya_Chintan_003231_H 1003231R.pdf 1003232 Aradhana_003232_HR.pdf 1003233 Pratikraman Sutra Sachitra_003233_std.pdf 1003234 Tattvagyana Balpothi_Sachitra_003234_HR.pdf aSTaprakArI navAMga tilaka kA rahasya cintana ArAdhanA pratikramaNa sUtra sacitra tattvajJAna bAlapothI sacitra Bhuvanbhanusuri.. ,Bhuvanbhanusuri.. ,Bhuvanbhanusuri, .Bhuvanbhanusuri,, 50 Divya Darshan Trust 168 Divya Darshan Trust 118 Divya Darshan Trust 52 Divya Darshan Trust Jain Sanskruti Sanshodhan Mandal 35 Banaras Jain Prachin Sahitya Prakashan 258 Mandir Delhi jaina granya aura granyakAra .Fatehchand Belani,, 1003235 Jain Granth aur Granthkar_003235 HR.pdf Jain_Dharm_aur_Jina_Pratima_Pujan Rahasya_003237_HR. 1003237 pdf jaina dharma aura jina pratimA pUjana rahasya ,Hiralal Duggad, 1003238agam_01_ang_01_acharanga_sutra_003238_hr.pdf 003239 Prakrit_Suktaratnamala_003239_HR.pdf Agama 01 aMga 01 AcArAMga sUtra prAkRta sUktaratnamAlA .Gopaldas Jivabhai Patel,, I.Puranchand Nahar,, 152 Jain Shwetambar Conference Mumbai 130 Puranchand Nahar 003240 Supasnaha_chariyam Part_01_003240_HR.pdf sapAsanAha cariyama bhAga ot Lakshmangani, Hiralal Shastri.. 282 ZZZ Unknown 1003241 Supasnaha_chariyam_Part 02_003241_HR.pdf supAsanAha cariyam bhAga 02 Lakshmangani, Hiralal Shastri.. 216 ZZZ Unknown 1003242 Supasnaha_chariyam_Part_03_003242 HR.pdf 1003243 Dharmik_Sahishnuta aur_Jain_Dharm_003243_HR.pdf 1003244 Jain Dharm_me_Nari ki Bhumika_003244_HR.pdf 1003245Jain Ekta_ka_Prashna_003245_HR.pdf 1003246 Adhyatmavada aur_Vigyan_003246_HR.pdf 1003247 Shravak Dharm aur_Uski_Prasangikta_003247_HR.pdf Bhartiya Darshan ko Jain Darshaniko ka Avadan 003248 003248 HR.pdf 1003249 Sagarmal Jain_Vyaktitva evam Krutitva_003249HR.pdf 003250 Uttam_Charitra_Kumar_Ras_003250_HR.pdf supAsanAha cariyam bhAga 03 dhArmika sahiSNatA aura jaina dharma jaina dharma meM nArI kI bhUmikA jaina ekatA kA prazna adhyAtmavAda aura vijJAna zrAvaka dharma aura usakI prAsaMgikatA .Lakshmangani, Hiralal Shastri.. Sagarmal Jain.. ,Sagarmal Jain, Sagarmal Jain, Sagarmal Jain .Sagarmal Jain,, 220 ZZZ Unknown 34 Prachya Vidyapith Shajapur 50 Prachya Vidyapith Shajapur 34 Prachya Vidyapith Shajapur 34 Prachya Vidyapith Shajapur 34 Prachya Vidyapith Shajapur bhAratIya darzana ko jaina dArzanikoM kA avadAna sAgaramala jaina vyaktitva evaM kRtitva uttama caritra kumAra rAsa Sagarmal Jain, Sagarmal Jain, .Jinharshsuri.. 34 Prachya Vidyapith Shajapur 50 Prachya Vidyapith Shajapur 76 Shravak Bhimsinh Manek Page #83 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name agam_13_upang_02_rajprashniya sutra_shwt_003263_std.pd 003264 agam_14_upang_03_jivabhigam sutra shwt_003264 std.pdf agam 15 upang 04 pragnapana sutra_shwt_003265_std.pd 003265 f 003251 agam_01_ang_01_acharanga sutra_shwt_003251_std.pdf | Agama 01 aMga 01 AcArAMga sUtra zvetAMbara Agama guNa maMjuSA Gunsagarsuri,, 003252 agam_02_ang_02_sutrakrutang_sutra_shwt_003252_std.pdf 003253 agam 03_ang_03_sthanang sutra_shwt_003253_std.pdf 003254 agam_04_ang_04_samvayang_sutra_shwt_003254_std.pdf agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya_prajnapti_sutra_shwt_03 05 30 2n a gair an y Gunsagarsuri, Agama 03 aMga 03 sthAnAMga sUtra zvetAMbara Agama guNa maMjuSA Gunsagarsuri, Agama 04 aMga 04 samavAyAMga sUtra zvetAMbara Agama guNa maMjuSA Gunsagarsuri... AHHA HI SOEL 003255 03255_std.pdf Agama guNa maMjuSA Gunsagarsuri,, 003256 agam_06_ang_06_gnatadharma_sutra_shwt_003256_std.pdf 06306 Gunsagarsuri, agam_07_ang_07_upashak_dashang_sutra_shwt_003257_st HE BAR HR H agam_08_ang_08_anantkrut_dashang_sutra_shwt_003258_0808 KAHLAN HI KUANG MIKIL maMjuSA Gunsagarsuri,, maMjuSA Gunsagarsuri.. 003257 d.pdf 003258 d.pdf 003259 df 003260 d.pdf agam_09_ang_09_anuttaropapatik_sutra_shwt_003259_std. KLAR1991AG ER KAEL MIA ILON agam_10_ang_10_prashna_vyakaran_sutra_shwt_003260 st 10 HE KART MAA FO maMjuSA Gunsagarsuri.. maMjuSA Gunsagarsuri,, 003261 agam_11_ang_11_vipak sutra_shwt_003261_std.pdf Gunsagarsuri.. Agama 11 aMga 11 vipAka sUtra zvetAMbara Agama guNa maMjuSA Agama 12 upAga 01 oNpapAtika sUtra zvetAbara Agama guNa Gunsagarsuri,, 003262 agam 12 upang_01_aupapatik_sutra_shwt_003262_std.pdf 003263 f Gunsagarsuri.. Gunsagarsuri,, Title 003269 agam 19 upang_08_niryavalika_sutra_shwt_003269_std.pdf 003270 Dasa Prakirnaka Sutra_003270_std.pdf 133 02 WATT MNA YA maMjuSA Agama 14 upAga 03 jIvAbhigama sUtra zvetAbara Agama guNa agam_16_upang_05_surya_pragnapti_sutra_shwt_003266_st 3 agam_17_upang_06_chandra_pragnapti sutra_shwt_003267 Agama 17 upAga 06 cadraprajJapti sUtra zvetAvara Agama guNa 003266 d.pdf 003267 std.pdf maMjuSA maMjuSA ita HE WAR HA agam 18 upang 07 jambudveep pragnapti sutra_shwt_003318edia 003268 268 std.pdf guNa maMjuSA Agama 19 upAg2a 08 nirayAvalikA sUtra zvetAvara Agama guNa Author Agama 15 upAMga 04 prajJApanA sUtra zvetAMbara Agama guNa maMjuSA,Gunsagarsuri, RIA EI JOAIL IN dasa prakIrNaka sUtra Agama guNa maMjuSA Gunsagarsuri.. Gunsagarsuri.. Gunsagarsuri,, Gunsagarsuri.. Gunsagarsuri.. Pgs Publisher Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 70 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 55 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 89 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 51 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 394 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 116 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 29 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 27 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 15 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 33 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 36 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 34 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 46 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 102 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 181 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 51 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 44 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 88 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 34 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 74 Mumbai 83 Page #84 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs 003271 agam 34 chhed 01 nishith sutra shwt 003271 std.pdf HTH 34 01 faster HE HAR STTH JUTGT Gunsagarsuri.. 003272 agam 35 chhed 02 bruhatkalpa sutra shwt 003272 std.pdf HITF 35 02 45 AT HTH JUTHGAT .Gunsagarsuri.. Gunsagarsuri 003273 agam 36 chhed 03_vyavahara sutra shwt 003273 std.pdf HTH 36 BC 03 2274ART HEA R HTH LUT HELT agam_37chhed04_dashashrutskandh sutra_part01_shwt_O HOTH 37 & 04 a art HE SITUT 01 ATR HUTH 003274 03274_std.pdf guNa maMjuSA agam_37_chhed 04_dashashrutskandh_sutra part02_shwt_O HTH 37 & 04 ZETAFE HE STT 02 ATT HITH 003275 03275 std.pdf guNa maMjuSA Gunsagarsuri.. Gunsagarsuri.. A T HTTH TU #514 Gunsagarsuri.. 003276 agam 38 chhed 05 jitkalpa sutra shwt 003276 std.pdf ETH 38 & 05 agam_39_chhed_06_maha_nishith sutra_shwt_003277_std.p 003277 df BOTH 39 & 06 farghera FUT HITA O Gunsagarsuri.. Publisher Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 25 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 18 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 21 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 22 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 43 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 74 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 87 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 15 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 54 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 55 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 28 Mumbai Jina Gayam Guna Sarvoday Trust 25 Mumbai Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 51 Mumbai 30 Gujarat Vidyasabha 160 Jinshasan Aradhana Trust Bhuvan Bhadrankar Sahitya Prachar 102 Kendra 003278 agam_40_mool 01_aavashyak sutra shwt 003278 std.pdf HOTA 40 A 01 3 AT HTH BOTHGIT .Gunsagarsuri.. Agama 41 mUla 02 AdhAnayoktaM sUtra zvatAbara Agama guNa 003279 agam_41_mool 02 ogh niryukti sutra shwt 003279 std.pdf HGTAT .Gunsagarsuri agam_42_mool 03 dash_vaikalik_sutra shwt_003280_std.pdHEH 422 03 care AT HTH YOT 003280 maMjuSA Gunsagarsuri agam_43_mool_04_uttaradhyayan sutra_shwt_003281_std.P HET 43 7 04 3RTET E ATT HITH OUT 003281 df maMjuSA Gunsagarsuri. Gunsagarsuri, HTH TU SECT AT HTH TU 003282 agam_44_chulika 01 nandi sutra shwt 003282 std.pdf HTH 44 fart 01 AT agam_45_chulika_02_anuyogdwar_sutra_shwt_003283_std.P HTTF 45 qat 02 UTICAT 003283 df maMjuSA 003284 Gyanbhandaro par Ek_Drushtipat_003284_HR.pdf jJAnabhaMDAroM para eka dRSTipAta 003285 Kaumudi Mitranand Nataka 003285 HR.pdf kaumudI mitrANaMda nATaka Gunsagarsuri, Punyavijay Ramchandrasuri, Punyavijay.. 003286 Vishsthanak Tap Vidhi 003286 HR.pdf vIzasthAnaka tapa vidhi Punyavijay. 003287 Navsmaranadi sangraha 003287 HR.pdf 003288 Dharmabhyudayam_003288_HR.pdf 003289 Pravachanasara_003289_std.pdf navasmaraNAdisaMgraha dharmAbhyudayam pravacanasAra Vicharshreeji, Damayantishreeji... Punyavijay ,A N Upadhye.. Chimanlal J Shah, Kasturmal Banthiya, 258 Nagindas Kevalshi Shah Ahmedabad 28 Atmanand Jain Sabha 612 Shrimad Rajchandra Ashram 003290 Uttar Bharat me Jain Dharm 003290 HR.pdf uttara bharata meM jaina dharma 248 Sardarmal Munot Kuchaman Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 252 Shikshannidhi Ahmedabad Hemchandra Shabdanushasane_Agyat_kartuka Dhundika_P 003291 art 01 003291 HR.pdf PAG Gerare i n UST HTT 01 Vimalkirtivijay.. Page #85 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No Hemchandra Shabdanushasane Agyat_kartuka Dhundika_P 003292 art 02 003292_HR.pdf Hemchandra Shabdanushasane Agyat kartuka Dhundika_P 003293 art 03 003293_HR.pdf Hemchandra Shabdanushasane Agyat kartuka Dhundika_P 003294 art 04_003294_HR.pdf Hemchandra_Shabdanushasane_Agyat_kartuka_Dhundika_P Paniniya Ashtadhyayi Pravachanam Part_01_003296_HR.pd Paniniya Ashtadhyayi Pravachanam_Part 02_003297_HR.pd Paniniya_Ashtadhyayi_Pravachanam Part 03_003298_HR.pd Paniniya Ashtadhyayi Pravachanam Part 04_003299_HR.pd 003295 art 05_003295_HR.pdf File Name 003296 f 003297 f 003298 f 003299 f Paniniya Ashtadhyayi_Pravachanam Part 05_003300_HR.pd 003300 f Paniniya Ashtadhyayi Pravachanam Part_06_003301_std.pd 003301 f 003302 Stuti Tarangini_Part_01_003302_HR.pdf 003303 Stuti Tarangini Part 02_003303_HR.pdf 003304 Stuti Tarangini Part 03_003304_HR.pdf 003305 Agam Suttani_Satikam_Part_01_Aacharang_003305_std.pdf Agam Suttani_Satikam Part 02 Sutrakrutang_003306_std.p 003306 df 003307 Agam Suttani_Satikam Part 03 Sthanang_003307_std.pdf Agam Suttani Satikam Part 04 Samavayang_003308_HR.p 003308 df 003309 Agam Suttani_Satikam Part_05_Bhagvati_003309_std.pdf Title siddha hemacandra zabdAnuzAsane ajJAtakartRka DhuNDikA bhAga 02 siddha hemacandra zabdAnuzAsane ajJAtakartRka DhuNDikA bhAga 03 siddha hemacandra zabdAnuzAsane ajJAtakartRka DhuNDikA bhAga 04 siddha hemacandra zabdAnuzAsane ajJAtakartRka DhuNDikA bhAga 05 pANinIya aSTAdhyAyI pravacanam bhAga 01 pANinIya aSTAdhyAyI pravacanam bhAga 02 pANinIya aSTAdhyAyI pravacanam bhAga 03 pANinIya aSTAdhyAyI pravacanam bhAga 04 pANinIya aSTAdhyAyI pravacanam bhAga 05 pANinIya aSTAdhyAyI pravacanam bhAga 06 | stuti taraGgiNI bhAga 01 | stuti taraGgiNI bhAga 02 | stuti taraGgiNI bhAga 03 is star of anzian Agama suttANi saTIkaM bhAga 02 sUtrakRtAGga Agama suttANi saTIkaM bhAga 03 sthAnAga Agama suttANi saTIka bhAga 04 samavAyAga Agama suttANi saTIka bhAga 05 bhagavatI Author Vimalkirtivijay.. Vimalkirtivijay.. Vimalkirtivijay,. Vimalkirtivijay.. Sudarshanacharya.. Sudarshanacharya.. Sudarshanacharya.. Sudarshanacharya.. Sudarshanacharya.. Sudarshanacharya,, Bhadrankarsuri.. Bhadrankarsuri.. ,Bhadrankarsuri,, Dipratnasagar, Deepratnasagar,, Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Publisher Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 346 Shikshannidhi Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 400 Shikshannidhi Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 408 Shikshannidhi Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 400 Shikshannidhi Ahmedabad Bramharshi Swami Virjanand Arsh 590 Dharmarth Nyas Zajjar Bramharshi Swami Virjanand Arsh 590 Dharmarth Nyas Zajjar Bramharshi Swami Virjanand Arsh 624 Dharmarth Nyas Zajjar Pgs Bramharshi Swami Virjanand Arsh 536 Dharmarth Nyas Zajjar Bramharshi Swami Virjanand Arsh 754 Dharmarth Nyas Zajjar Bramharshi Swami Virjanand Arsh 802 Dharmarth Nyas Zajjar 564 Labdhi Bhuvan Jain Sahitya Sadan 472 Labdhi Bhuvan Jain Sahitya Sadan 446 Labdhi Bhuvan Jain Sahitya Sadan 468 Agam Shrut Prakashan 484 Agam Shrut Prakashan 596 Agam Shrut Prakashan 204 Agam Shrut Prakashan 564 Agam Shrut Prakashan 85 Page #86 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 86 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher Dipratnasagar, Deepratnasagar, 532 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 548 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 372 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 532 Agam Shrut Prakashan 003310 Agam Suttani Satikam Part 06 Bhagvati 003310 std.pdf HH HH HH 3T-T Spa Agam Suttani_Satikam_Part 07_Nayadhammkaha_Aadi_5ag 003311 ams 003311 std.pdf BHOTH L HET IT A R T M 5 HOTH Agam Suttani_Satikam_Part08_Vipakshrut Auppatik Rajpra HTTH Hraut HF TOT oc pa 39 003312 shniy 003312 HR.pdf rAjapraznIya Agam Suttani Satikam_Part_09_Jivajivabhigam_003313 std. 003313 pdf Agama suttANi saTIkaM bhAga 09 jIvAjIvAbhigama Agam_Suttani_Satikam_Part_10_Pragnapana_003314_HR.pd 003314 Agama suttANi saTIkaM bhAga 10 prajJApanA Agam_Suttani_Satikam_Part_11_Pragnapana_003315_HR.pd 003315 Agama sattANi saTIkaM bhAga / prajJApanA Agam Suttani Satikam_Part_12_Surya evam_Chandra_prag 003316 napati_003316_HR.pdf Agama sattANi saTIkaM bhAga 12 sUryaprajJapti candraprajJapti Agam Suttani_Satikam_Part 13 Jambudwip pragnapati_003 003317 317 std.pdf Agama suttANi saTIkaM bhAga 13 jambUdavIpaprajJapti Agam Suttani_Satikam_Part_14_Nirayavalika_va_10agam P HTH HAUT HTH HT8 TUTTET HIT HUTH 003318 ayanna_003318_HR.pdf 10 prakIrNaka Dipratnasagar, Deepratnasagar. 324 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 342 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 340 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar. 564 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 404 Agam Shrut Prakashan 003319 Agam Suttani Satikam Part 15 Nishitha 003319_HR.pdf HH HH HH HTT ty facher Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 484 Agam Shrut Prakashan 003320 Agam Suttani Satikam Part 16 Nishitha 003320_HR.pdf HTH HIGH HEN BT ta fagher Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 412 Agam Shrut Prakashan HTH UT TH HTT to Peter Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 476 Agam Shrut Prakashan Agama suttANi saTIkaM bhAga 18 hatkalpa Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 532 Agam Shrut Prakashan 003321 Agam Suttani Satikam Part 17 Nishitha 003321_HR.pdf Agam_Suttani_Satikam_Part_18_Bruhat_kalpa_003322_std.p 003322 df Agam_Suttani_Satikam_Part_19_Bruhat_kalpa_003323_std. 003323 df Agam Suttani_Satikam_Part_20_Bruhat_kalipa_003324_HR.P 003324 df Agama sattANi saTIkaM bhAga 19 hatkalpa Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 516 Agam Shrut Prakashan Agama sattANi saTIkaM bhAga 20 bahutkalpa Dipratnasagar, Deepratnasagar. 452 Agam Shrut Prakashan 003325 Agam Suttani Satikam Part 21 Vyavahara 003325 std.pdf HTH H OT T 3TT Rt Er Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 482 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 564 Agam Shrut Prakashan Patch Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 292 Agam Shrut Prakashan 003326 Agam Suttani_Satikam_Part 22_Vyavahara_003326_std.pdf HITH ITU HTH STRE ET Agam Suttani Satikam Part 23 Dashashrutskandh_Aadi_3a HTH Pro T TT 23 GRITATE 003327 gams 003327 HR.pdf mahAnizItha Agam Suttani_Satikam_Part_24_Aavashyaka_003328_HR.pd 003328 Agama sattANi saTIkaM bhAga 24 Avazyaka Agam_Suttani_Satikam_Part_25_Aavashyaka_003329_HR.pd 003329 Agama suttANi saTIkaM bhAga 25 Avazyaka Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 452 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 356 Agam Shrut Prakashan Page #87 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Agam Suttani_Satikam Part_26_Oghniryukti Pindniryukti_00 003330 3330_HR.pdf Agam Suttani Satikam_Part 27 Dasvaikaalika_003331_HR. 003331 pdf Agam Suttani_Satikam Part 28 Uttaradhyayanaani_003332 003332 HR.pdf Agam Suttani Satikam_Part_29_Uttaradhyayanaani_003333 003333 HR.pdf Title | Agama suttANi saTIka bhAga 26 oghaniyukti piNDaniryukti | Agama suttANi saTIka bhAga 27 dazavaikAlika Agama suttANi saTIkaM bhAga 28 uttarAdhyayanAnI Agama suttANi saTIka bhAga 29 uttarAdhyayanAnI | Agama suttANi saTIka bhAga 30 nandI, anuyogadvAra of of Agama sUtra saTIka 02 sUtrakRta aMgasUtra 02 003337 Agam Sutra Satik_03_Sthan_AngSutra_03_003337_std.pdf F F F Agam Sutra Satik_04_Samavay AngSutra_04_003338_std.p 003338 df | Agama sUtra saTIka 04 samavAya aMgasUtra 04 Agama sUtra saTIka 05 bhagavatI aMgasUtra 05 Agama sUtra saTIka 06 jJAtAdharmakathA aMgasUtra 06 Agama sUtra saTIka 07 upAsakadazA aMgasUtra 07 Agama sUtra saTIka 08 antakRddazA aMgasUtra 08 Agam Suttani_Satikam_Part_30_Nandi_Anuyoddwar_003334 003334 std.pdf 003335 Agam Sutra Satik_01_Aachar_AngSutra_01_003335_std.pdf Agam Sutra Satik_02_Sutrakrut AngSutra_02_003336_std.p 003336 df Agam Sutra Satik_05_Bhagavati AngSutra_05_003339_std. 003339 pdf Agam Sutra Satik_06_Gnatadharmakath_AngSutra_06_0033 003340 40 std.pdf Agam Sutra Satik_07_Upashakdasha_AngSutra_07_003341 003341 std.pdf Agam Sutra Satik_08_Antkrutddasha_AngSutra_08_003342 003342 std.pdf Agam Sutra Satik_09_Anuttaropapatikdasha_AngSutra_09_0 003343 03343_std.pdf Agam Sutra Satik_10_Prashnavyakarana_AngSutra_10_003 003344 344 std.pdf Agam Sutra Satik_11_Vipakshrut_AngSutra_11_003345_std. 003345 pdf 003346 .pdf Agam Sutra Satik_13_Rajprashniya UpangSutra_02_003347 003347 std.pdf Agam Sutra Satik_12_Auppatik UpangSutra_01_003346_std Agam Sutra Satik_14_Jivajivabhigam UpangSutra_03_0033 003348 48 std.pdf Agam Sutra Satik_15_Pragnapana UpangSutra_04_003349 003349 std.pdf Agama sUtra saTIka 09 anuttaropapAtikadazA aMgasUtra 09 Agama sUtra saTIka 10 praznavyAkaraNa aMgasUtra 10 | Agama sUtra saTIka 11 vipAkazruta aMgasUtra 11 Agama sUtra saTIka 12 aupapAtika upAMgasUtra 01 Agama sUtra saTIka 13 rAjaprazniya upAMgasUtra 02 Agama sUtra saTIka 14 jIvAjIvAbhigama upAMgasUtra 03 | Agama sUtra saTIka 15 prajJApanA upAMgasUtra 04 Pgs Dipratnasagar, Deepratnasagar,. 436 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar,. 284 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar,... 388 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 316 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 500 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar,.. 468 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 484 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 596 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar,. 204 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar,. 1096 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 280 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 80 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar... 58 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 34 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar,.. 192 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar,, 86 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar,. 150 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar,, 184 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 532 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 664 Agam Shrut Prakashan Author Publisher 87 Page #88 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 File Name Sr No Agam Sutra Satik_16_Suryapragnapati UpangSutra_05_003 003350 350 std.pdf Agam Sutra Satik_17_Chandrpragnapati UpangSutra_06_00 003351 3351 std.pdf Agam Sutra Satik 18 Jamboodwippragnapati UpangSutra 003352 07 003352_std.pdf Agam Sutra Satik_19_Nirayavalika UpangSutra_08_003353 std.pdf 003353 Agam Sutra Satik_20_Kalpavatansika UpangSutra_09_0033 003354 54 std.pdf Agam Sutra Satik_21_Pushpika UpangSutra_10_003355_st 003355 d.pdf Agam Sutra Satik_22_Pushchoolika_UpangSutra_11_00335 003356 6 std.pdf Agam Sutra Satik_23_Vrushnidasha UpangSutra_12_00335 003357 7 std.pdf Agam Sutra Satik_24_Chatusharan_PainngSutra_01_00335 003358 8 std.pdf | Agama sUtra saTIka 16 sUryaprajJapti upAMgasUtra 05 Agama sUtra saTIka 17 candraprajJapti upAMgasUtra 06 Agama sUtra saTIka 18 jambUdvIpaprajJapti upAMgasUtra 07 Agama sUtra saTIka 19 nirayAvalikA upAMgasUtra 08 Agama sUtra saTIka 20 kalpavataMsikA upAMgasUtra 09 Agama sUtra saTIka 21 puSpikA upAMgasUtra 10 Agama sUtra saTIka 22 puSpacUlikA upAMgasUtra 19 | Agama sUtra saTIka 23 vRSNidazA upAMgasUtra 12 Agama sUtra saTIka 24 catuzaraNa paiNNasUtra 01 Agama sUtra saTIka 25 AturapratyAkhyAna paiNNasUtra 02 Agama sUtra saTIka 26 mahApratyAkhyAna paiNNasUtra 03 Agama sUtra saTIka 27 bhaktaparijJA paiNNasUtra 04 Agama sUtra saTIka 28 taMdulavaicArika paiNNasUtra 05 Agama sUtra saTIka 29 saMstAraka paiNNasUtra 06 Agama sUtra saTIka 30 gacchAcAra paiNNasUtra 07 30 upalabdha nahIM hai Agama sUtra saTIka 31 gaNividyA paiNNasUtra 08 Agama sUtra saTIka 32 devendrastava paiNNasUtra 09 Agama sUtra saTIka 33 maraNasamAdhi paiNNasUtra 10 Agama suttANi 33 bI virastava sUtram yaha pustaka upalabdha nahIM hai Agam Sutra Satik 25 Aaturprtyakhyan PainngSutra_02_003 003359 359 std.pdf Agam Sutra Satik_26_Mahaprtyakhyan_PainngSutra_03_00 003360 3360_std.pdf Agam Sutra Satik_27_Bhaktparigna_PainngSutra_04_00336 003361 1 std.pdf Agam Sutra Satik_28_Tandulvaicharika_PainngSutra_05_00 003362 3362 std.pdf Agam Sutra Satik_29_Sanstarak_PainngSutra_06_003363_s 003363 td.pdf Agam Sutra Satik_30_Gachchhachar_PainngSutra_07_0033 003364 64 std.pdf Agam Sutra Satik 30B_Chandravedhyak Sutram_003365_st 003365 d.pdf Agam Sutra Satik_31_Ganividya PainngSutra_08_003366_s 003366 td.pdf Agam Sutra Satik_32_Devendrastav_PainngSutra_09_00336 003367 7 std.pdf Agam Sutra Satik 33 Maransamadhi_PainngSutra_10_0033 003368 68 std.pdf 003369 Agam Sutra Satik_338 Virstava Sutram_003369_std.pdf Title YEAR Author Pgs Dipratnasagar, Deepratnasagar,. 336 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,... Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 28 Agam Shrut Prakashan 564 Agam Shrut Prakashan. 46 Agam Shrut Prakashan 27 Agam Shrut Prakashan 44 Agam Shrut Prakashan 27 Agam Shrut Prakashan 29 Agam Shrut Prakashan 45 Agam Shrut Prakashan 38 Agam Shrut Prakashan 41 Agam Shrut Prakashan 45 Agam Shrut Prakashan 88 Agam Shrut Prakashan 38 Agam Shrut Prakashan 74 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. .......... Publisher Dipratnasagar, Deepratnasagar,, Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. 35 Agam Shrut Prakashan 60 Agam Shrut Prakashan 103 Agam Shrut Prakashan 88 Page #89 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Author Pgs Publisher Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 1372 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 1500 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 1046 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 110 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar. 56 Agam Shrut Prakashan Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Agam_Sutra_Satik_34_Nishith_ChhedSutra_1_003370_std.pd 003370 Agama sUtra saTIka 34 nizItha chedasUtra 01 Agam Sutra Satik 35 Bruhatkalpa Chhed Sutra 2 003371 1003371 std.pdf Agama sUtra saTIka 35 bahutakalpa chedasUtra 02 TAgam_Sutra_Satik_36_Vyavahar_ChhedSutra_3_003372_std. 1003372 pdf Agama sUtra saTIka 36 vyavahAra chedasUtra 03 Agam_Sutra_Satik_37_Dasashrutskandh_ChhedSutra_4_003 1003373373_std.pdf Agama sUtra saTIka 7 dazAvataskandha chedasUtra 04 Agam_Sutra_Satik_38_Jitkalpa_ChhedSutra_5_003374_std.p 1003374 df Agama sUtra saTIka 4 jitakalpa chedasUtra 05 Agama suttANi 38 bI pathakalpa sUtram - yaha pustaka upalabdha 1003375 Agam Sutra Satik_38B_Panchkalpa Sutram_003375_std.pdf nahIM hai Agam Sutra Satik 39 Mahanishith Chhed Sutra 6 003376 003376 std.pdf Agama sUtra saTIka 39 mahAnizIya chedasUtra 06 Agam_Sutra_Satik_40_Aavashyak_MoolSutra_1_003377_std. 1003377 pdf Agama sUtra saTIka 40 Avazyaka mUlasUtra 01 TAgam Sutra Satik 41A.Oghniryukti MoolSutra 2a_003378 1003378 std.pdf Agama sUtra saTIka 41e oghaniyukti mUlasUtra 20 Agam_Sutra_Satik_41B_Pindniryukti_Moolsutra 25_003379_ 003379 std.pdf Agama sUtra saTIka 41bI piNDaniyukti mUlasUtra 2bI TAgam Sutra_Satik_42_Dashvaikalik_MoolSutra_3_003380_st 1003380d.pdi Agama sUtra saTIka 42 dazakAlika mUlasUtra 03 Agam_Sutra_Satik_43_Uttaradhyayanani_MoolSutra_4_0033 100338181_std.pdf Agama sUtra saTIka 43 uttarAdhyayana mUlasUtra 04 Agam_Sutra_Satik_44_Nandisootra_ChulikaSutra_1_003382 003382 std.pdf Agama sUtra saTIka 44 nandi cUlikAsUtra ot Agam_Sutra_Satik_45_Anuyogdwar_ChulikaSutra_2_003383 1003383_std.pdf Agama sUtra saTIka 45 anuyogadavAra cUlikAsUtra 02 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 170 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar. 808 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 256 Agam Shrut Prakashan I.Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 202 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 284 Agam Shrut Prakashan .Dipratnasagar, Deepratnasagar... 704 Agam Shrut Prakashan I,Dipratnasagar, Deepratnasagar,, 265 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 257 Agam Shrut Prakashan 003384 Agam_Sutra_Satik_46_KalpaSutram_003384_std.pdf 003385 Jay payad_Nimmittashastra_003385_HR.pdf Agama suttANi 46 kalpa sUtram - yaha pustaka upalabdha nahIM hai jayapAyaDa nimitta zAstra Jinvijay.. 1003387 Suraji prakas Part 02 003387_HR.pdf sUrajaprakAsa bhAga 02 Sitaram Lalas.. 1003388 Surajiprakas Part_03-003388 HR.pdf 003389 Vignapti triveni 003389 HR.pdf sUrajaprakAsa bhAga 03 vijJaptitriveNI ,Sitaram Lalas.. .Jinvijay.. 76 Prakrit Bharti Academy Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 464/Jodhpur Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 472 Jodhpur 180 Atrnanand Jain Sabha Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 88 Jodhpur Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 142 Jodhpur 003390 Rajasthani_Sahitya_Sangraha_01_003390_HR.pdf rAjasthAnI sAhitya saMgraha 01 .Narottamdas Swami, 1003391 Rajasthani Sahitya_Sangraha_02_003391_HR.pdf rAjasthAnI sAhitya saMgraha 02 .Purushottamlal Menariya, Page #90 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author 003392 Rajasthani Sahitya Sangraha 03 003392 HR.pdf 003393 Vidhi Marg Prapa 003393 HR.pdf 003394 Shadavashyaka_Banav_Bodh_Vrutti_003394_std.pdf TRITT HA FUE 03 vidhimArgaprapA ghaDAvazyakabAlAvabodhavRtti Lakshminarayan Dixit. Vinaysagar. Prabodh Bechardas Pandit, Pgs Publisher Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 330 Jodhpur 186 Prakrit Bharti Academy 372 Bharatiya Vidya Bhavan Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 208 Jodhpur Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 320 Jodhpur Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 108 Jodhpur 003395 Balshiksha 003395 HR.pdf bAlazikSA Jinvijay.. 003396 Matsyapradesh_ki_Hindi_Sahitya_ko_Den_003396_HR.pdf matsyapradeza kI hindI sAhitya ko dena Motilal Gupt.. 003397 Prakrutanand 003397 HR.pdf prAkRtAnanda 003398 Rajvinod Mahakavyam 003398 HR.pdf rAjavinodamahAkAvyam Jinvijay, Udayraj Mahakavi, Gopalnarayan Bahura. Thakkur Feru, Agarchand Nahta, Bhanvarlal Nahta.. 80 Rajasthan Puratattvanveshan Mandir Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 206 Jodhpur 003399 Ratnaparikshadi Sapta Granth Sangraha 003399 HR.pdf en U u 003400 Mantri Karmchandra Vanshavali Prabandh_003400_HR.pdf H a rd ware 003403 Bhartiya_Vidya_Part_03_003403_std.pdf bhAratIya vidyA bhAga 03 Jinvijay.. Jinvijay 003404 Buddhivilas 003404_HR.pdf buddhivilAsa .Padmadhar Pathak. 122 Bharatiya Vidya Bhavan 408 Bharatiya Vidya Bhavan Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 214 Jodhpur Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 54 Jodhpur Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 30 Jodhpur 003405 Karnamrut Prapa 003405 HR.pdf karNAmRta prapA Jinvijay, ,Rajasthan Prachyavidya Pratishthan.. 003406 Nanodopakhyana 003406 HR.pdf nandopakhyAna 003407 Palipathavali_003407_HR.pdf pAlIpAThAvalI Jinvijay.. 118 Gujarat Puratattva Mandir Ahmedabad 003408 Panna Sammikkhaye Dhammam Part 01 003408 HR.pdf o RGV EPHESITT of Amarmuni, 454 Veerayatan 003409 Pragna se Dharm_ki Samiksha Part 02 003409 HR.pdf A WET SIT .Amarmuni, 204 Veerayatan 003410 Prakrut_Kathasangraha_003410_HR.pdf 003411 Uktiratnakara_003411_HR.pdf prAkRta kathAsaMgraha uktiratnAkara Jinvijay.. Jinvijay.. 003412 Vignapti Lekh Sangraha Part 01 003412 HR.pdf 003413 Adarsh_Kanya_003413 HR.pdf 003414 Amar_Vani_003414_HR.pdf 003415 Aparigraha Darshan 003415 HR.pdf 003416 Upasak Anand 003416 HR.pdf 003417 agam_43mool_04_uttaradhyayan_sutra 003417 hr.pdf vijJapti lekha saMgraha bhAga 01 Adarza kanyA amara vANI aparigraha darzana upAsaka Ananda HTH 43 04 CARTEZIG HIE Jinvijay.. Amarmuni, Amarmuni.. Amarmuni.. Amarmuni, Vijaymuni.. Chandanashreeji.. 102 Gujarat Puratattva Mandir Ahmedabad 136 Rajasthan Puratattvanveshan Mandir Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 238 Mumbai 120 Sanmati Gyan Pith Agra 194 Sanmati Gyan Pith Agra 212 Sanmati Gyan Pith Agra 222 Sanmati Gyan Pith Agra 514 Sanmati Gyan Pith Agra Page #91 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 003418 Asteya_Darshan_003418_HR.pdf 003419 Brarnhacharya Darshan_003419 HR.pdf Title asteya darzana brahamacarya darzana Author .Amarmuni, Vijaymuni.. Amarmuni, 003420 Raghuvarjasa_Prakasa_003420_HR.pdf 003421 Pacchis Bol 003421 HR.pdf 003422 Sagar ke Moti 003422 HR.pdf 003423 Piyush Ghat 003423 HR.pdf 003424 Jain Bal Shiksha 003424 HR.pdf 003425 Satya Darshan 003425 HR.pdf 003426 Tattvartha_Sutra_003426_HR.pdf 003427 Jain Darshan ke Mul Tattva 003427 HR.pdf 003428 Amar Kshanikaye 003428 HR.pdf raghuvarajasaprakAsa paccIsa bola sAgara ke motI piyUSa ghaTa A HIT satyadarzana tattvArya sUtra jaina darzana ke mUla tattva amara kSaNikAe~ Sitaram Lalas.. Vijaymuni Shastri.. Amarmuni, ,Vijaymuni Shastri Amarmuni, Amarmuni, Vijaymuni.. Akhileshmuni.. Vijaymuni Shastri Amarmuni.. Ganeshruni, Shreechand Surana Amarmuni.. Pgs Publisher 152 Sanmati Gyan Pith Agra 250 Sanmati Gyan Pith Agra Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 402 Jodhpur 102 Sanmati Gyan Pith Agra 96 Veerayatan 202 Sanmati Gyan Pith Agra 70 Sanmati Gyan Pith Agra 218 Sanmati Gyan Pith Agra 102 Sanmati Gyan Pith Agra 194 Diwakar Prakashan 66 Sugal and Damani Chennai 003429 Indrabhuti Gautam Ek Anushilan 003429 HR.pdf 003430 Anand_003430_HR.pdf indrabhUti gautama eka anuzIlana Ananda 178 Sanmati Gyan Pith Agra 346 Sugal and Damani Chennai 003431 Kavi Kaustubh 003431 HR.pdf 003432 Dropadi_swayamvaram_003432_HR.pdf kavikaustubha TraupadIsvayaMvaram 54 Rajasthan Puratan Granthmala 52 Atmanand Jain Sabha pazcimI bhArata kI yAtrA THIH 38 g 05 GHEeu kharataragaccha paTTAvalI saMgraha 3 712 Rajasthan Puratan Granthmala 92 Jain Sahitya Sanshodhak Samiti 76 Babu Puranchand Nahar 003433 Paschimi Bharat ki Yatra 003433 std.pdf 003434 agam 38 chhed 05 jitkalpa sutra 003434_hr.pdf 003435 Khartar gaccha Pattavali Sangraha 003435 HR.pdf agam_01_ang_01_acharang sutra part01_sthk_003436_hr.p 003436 df agam_01_ang_01_acharang sutra part02_sthk_003437_hr_p 003437 df HTTH 01 T 01 HARTT HETT 01 FRIT 430 Agam Prakashan Samiti Rajasthan Puratan Granthmala. Jinvijay.. ,,James Taud, Gopalnarayan Bahura.. Jinvijay.. Jinvijay.. Madhukarmuni, Shreechand Surana, Shobhachad Bharilla, Madhukarmuni, Shreechand Surana, Shobhachad Bharilla.. ,Madhukarmuni, Shreechand Surana, Ratanmuni, Shobhachad Bharilla.. ,Madhukarmuni, Shreechand Surana, Ratanmuni, Shobhachad Bharilla.. Madhukarmuni, Shreechand Surana. Hiralal Shastri HTA 01 T 01 HTORIT TE HTT 02 R arit 510 Agam Prakashan Samiti agam_02_ang, 02_sutrakrutang sutra part01_sthk_003438_n 003438 r.pdf HTH 02 T 02 HAN ESTAT 01 F2143 565 Agam Prakashan Samiti agam_02_ang02sutrakrutang sutra_part02_sthk_003439 h 003439 r.pdf HOTH 02 T 02 FAN TT 02 FRITZ 282 Agam Prakashan Samiti 003440 agam 03 ang 03 sthanang sutra sthk 003440 hr.pdf HTTH 03 T 03 FRITIT TE FITrit 827 Agam Prakashan Samiti 379 Agam Prakashan Samiti 003441 agam_04_ang04_samvayang sutra_sthk_003441_hr.pdf Agama 04 aMga 04 samavAyAMga sUtra sthAnakavAsI agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra part01_HTH 05 TT 053 ZTET Wala a TT 01 003442 sthk 003442 hr.pdf sthAnakavAsI ,Madhukarmuni, Hiralal Shastri.. Madhukarmuni., Shreechand Surana 569 Agam Prakashan Samiti Page #92 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Pgs Publisher T 02 669 Agam Prakashan Samiti Sr No File Name agam 05 ang 05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra parto2_HTH 05 17 05 Stadt ZEYT W 003443 sthk 003443 hr.pdf sthAnakavAsI agam_05 ang 05 bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part03 HITH 05 HT 05 Td ZTET WI 003444 stk 003444 hr.pdf sthAnakavAsI agam 05 ang 05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra part04_HTH 05 HT 053 ZTET wo 003445 stk 003445 hr.pdf sthAnakavAsI S T 03 840 Agam Prakashan Samiti ST 04 914 Agam Prakashan Samiti 003446 agam_06_ang_06_gnatadharma sutra_sthk_003446_hr.pdf HTTH 063 06 EH PART 662 Agam Prakashan Samiti agam_07_ang07_upashak_dashang_sutra_sthk_003447_hr. 003447 pdf HETA 07 3 07 347*** CITAT E FAIT 276 Agam Prakashan Samiti Author ,Madhukarmuni,,Shreechand Surana ,Madhukarmuni. Shreechand Surana Madhukarmuni,,Shreechand Surana Madhukarmuni. Shobhachad Bharilla. Madhukarmuni, Kanhaiyalal Maharaj, Trilokmuni, Devendramuni, Ratanmuni, Chhaganlal Shastri ,Madhukarmuni, Divyaprabhashreeji. Devendramuni, Ratanmuni, Kanhaiyalal Maharaj. Madhukarmuni, Shreechand Surana, Muktiprabha ,Madhukarmuni, Shobhachad Bharilla, Madhukarmuni, Ratanmuni, Roshanlal Jain Madhukarmuni, Kanhaiyalal Maharaj, Devendramuni, Ratanmuni, Chhaganlal Shastri agam_08_ang_08_anantkrut_dashang sutra_sthk_003448_hr 003448 .pdf Agama 08 aMga 08 aMtakRddazAMga sUtra sthAnakavAsI 249 Agam Prakashan Samiti T 09 H i fah HE F * raft 134 Agam Prakashan Samiti 003449 agam_09_ang_09_anuttaropapatik_sutra_sthk_003449_hr.pdf HTH 09 agam_10_ang 10_prashna vyakaran_sutra sthk_003450_hr. 003450 pdf HETA 10 T 10 FRUT HE FRITT 359 Agam Prakashan Samiti 003451 agam_11 ang 11 vipak sutra sthk 003451_hr.pdf HETA 11 T 11 far HE RIGT 214 Agam Prakashan Samiti 003452 agam_12_upang 01_aupapatik_sutra_sthk_003452_hr.pdf Agama 12 upAMga 01 aupapAtika sUtra sthAnakavAsI 242 Agam Prakashan Samiti 003453 agam_13_upang 02_rajprashniya_sutra_sthk_003453_hr.pdf HTH 13 341T 02 T u PRITET Madhukarmuni, Ratanmuni.. 288 Agam Prakashan Samiti agam_14_upang_03.jivabhigam_sutra part01_sthk_003454_ 003454 hr.pdf HTTH 14 391T 03 TOH TETT 01 RITA Madhukarmuni, Rajendramuni Shobhachad Bharilla. 498 Agam Prakashan Samiti agam_14_upang_03_jivabhigam_sutra part02_sthk_003455_ 003455 hr.pdf HETH 14 341 03 ATTATH JE TT 02 Fiat 242 Agam Prakashan Samiti 003456 agam_15_ upang 04_pragnapana_sutra part01_sthk_003456 hr.pdf HTH 15 341 04 CAT HE HTT 01 F art Madhukarmuni, Rajendramuni, Shobhachad Bharilla.. Shyamacharya, Madhukarmuni, Gyanmuni, Shreechand Surana, Shobhachad Bharilla.. Shyamacharya, Madhukarmuni, Gyanmuni, Shreechand Surana, Shobhachad Bharilla, 572 Agam Prakashan Samiti agam_15_upang 04_pragnapana sutra part02_sthk_003457 003457_hr.pdf HETH 15 341T 04 19 HE TT 02 T ret 545 Agam Prakashan Samiti Page #93 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name agam 15 upang 04 pragnapana sutra part03_sthk_003458 003458 hr.pdf agam_16_17_upang_05_06_surya_prajnapti_chandra_prajna 003459 pti sutra_003459_hr.pdf agam 18 upang 07 jambudveep_pragnapti_sutra_sthk_003 003460 460 hr.pdf 003462 agam 24 chhed_01_nishith_sutra_sthk_003462_hr.pdf 003463 agam 25 26 27 trini_ched_sutrani_003463_hr.pdf 003464 agam_28_mool_01_avashyak_sutra_sthk_003464_hr.pdf Agama 18 upAMga 07 jambudvIpa prajJapti sUtra sthAnakavAsI agam 19 20 21 22 23 upang_08_niryavalika_sutra_sthk_0319 20 21 22 23 38 003461 03461_hr.pdf sthAnakavAsI 003465 agam 29 mool_02_dasvaikalik_sutra_sthk_003465_hr.pdf agam_30_mool_03_uttaradhyayana_sutra sthk_003466_hr.p 003466 df 003467 agam_31_chulika_01_nandi_sutra_sthk_003467_hr.pdf 003468 agam_32_chulika_02_anuyogdwar_sutra_sthk_003468_hr.pdf 003551 Angsuttani Part 1_003551_std.pdf 003552 Angsuttani Part 2 003552_std.pdf 003553 Angsuttani Part_3_003553_std.pdf 003554 Uvangsuttani_Part_4_003554_std.pdf 003555 Uvangsuttani Part_5_003555_std.pdf 003556 Navsuttani_003556_std.pdf Title Agama 15 upAMga 04 prajJApanA sUtra bhAga 03 sthAnakavAsI sUryaprajJapti candraprajJapti Agama 24 cheda 01 nizIya sUtra sthAnakavAsI Agama 25 26 27 trINi chedasUtrANI dazAzruta skandha bahut kalpasUtra vyavahAra sUtra Agama 28 mUla 01 Avazyaka sUtra sthAnakavAsI | Agama 29 mUla 02 dazavaikAlika sUtra sthAnakavAsI Agama 30 mUla 03 uttarAdhyayana sUtra sthAnakavAsI 32 02 | aMgasuttANi bhAga 01 aMgasuttANi bhAga 02 Agama 31 cUlikA 01 nandi sUtra sthAnakavAsI AyAro suagao ThANaM samavAo bhagavaI Author Shyamacharya,Madhukarmuni, Gyanmuni, Shreechand Surana, Shobhachad Bharilla,. Madhukarmuni, Kanhaiyalal Maharaj, Shobhachad Bharilla,. Madhukarmuni, Chhaganlal Shastri, Shobhachad Bharilla.. Madhukarmuni, Shobhachad Bharilla,,Devkumar Jain Shastri Madhukarmuni, Kanhaiyalal Maharaj, Trilokmuni, Devendramuni, Ratanmuni,, Madhukarmuni, Kanhaiyalal Maharaj, Trilokmuni, Devendramuni, Ratanmuni,. Madhukarmuni, Shobhachad Bharilla, Mahasati Suprabha,, Shayyambhavsuri, Madhukarmuni, Shobhachad Bharilla, Pushpavati Mahasati.. Madhukarmuni,,Rajendramuni Devvachak, Madhukarmuni, Kamla Jain, Shreechand Surana,,Umarav Kunvar Mahasati Aryarakshit,Madhukarmuni, Shobhachad Bharilla, Devkumar Jain Shastri, Kevalmuni Tulsi Acharya, Nathmalmuni.. Tulsi Acharya, Nathmalmuni,, aMgasuttANi bhAga 03 nAyadhammakahAo uvAsagadasAo | aMtagaDadasAo aNuttarovavAiyadasAo paNhAvAgaraNAI vivAgasUrya, Tulsi Acharya, Nathmalmuni, Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, uvaMgasuttANI bhAga 04 ovAiyaM rAyapaseNiyaM jIvAjIvAbhigame uvaMgasuttANI bhAga 05 Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya.. Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya,. navasuttANI Pgs Publisher 411 Agam Prakashan Samiti 302 Agam Prakashan Samiti 482 Agam Prakashan Samiti 180 Agam Prakashan Samiti 567 Agam Prakashan Samiti 550 Agam Prakashan Samiti 204 Agam Prakashan Samiti 535 Agam Prakashan Samiti 844 Agam Prakashan Samiti 253 Agam Prakashan Samiti 553 Agam Prakashan Samiti 1108 Jain Vishva Bharati 1158 Jain Vishva Bharati 922 Jain Vishva Bharati 854 Jain Vishva Bharati 1178 Jain Vishva Bharati 1316 Jain Vishva Bharati 93 Page #94 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 003557 agam_01_ang. 01_acharang sutra_tera_003557_std.pdf Title HET 01 T 01 STATT I HURT Author Tulsi Acharya, Nathmalmuni.. Pgs Publisher 381 Jain Vishva Bharati 142 003558 agam_02 ang 02 sutrakrutang sutra_tera_003558_std.pdf 003559 agam_03 ang 03_sthanang sutra tera_003559_std.pdf HTTH 02 T 02 HPH 03 31 03 P Stage VT Bufaa Tulsi Acharya, Nathmalmuni, .Tulsi Acharya, Nathmalmuni.. 365 Jain Vishva Bharati 472 Jain Vishva Bharati TH 04 BUT 04 T HE HATH Ter Tulsi Acharya, Nathmalmuni. 267 Jain Vishva Bharati 003560 agam_04_ang 04_samvayang sutra tera 003560 std.pdf agam_05_ang_05bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra_tera_00 003561 3561 std.pdf HTTH 053 05 ad e a a straige Tulsi Acharya, Nathmalmuni.. 1158 Jain Vishva Bharati 491 Jain Vishva Bharati 242 Jain Vishva Bharati 168 Jain Vishva Bharati 118 Jain Vishva Bharati 176 Jain Vishva Bharati 195 Jain Vishva Bharati 412 Jain Vishva Bharati 470 Jain Vishva Bharati 003562 agam 06 ang 06 gnatadharma sutra tera 003562 std.pdf HTH 063 06 m H a dice Tulsi Acharya, Nathmalmuni.. agam_07_ang_07_upashak_dashang sutra_tera_003563_std 003563 pdf BOTH 07 3 07 34T GITT HE HIGHH derer Tulsi Acharya, Nathmalmuni.. agam_08 ang 08 anantkrut dashang sutra_tera_003564_st 003564 d.pdf BTH 08 T 08 H A T HE ISGEHTHT de Tulsi Acharya, Nathmalmuni.. agam_09_ang 09 anuttaropapatik_sutra_tera_003565_std.pd HOTH 09 37T 09 CRT TE 003565 aNuttarovavAiyadasAoM terApaMtha Tulsi Acharya, Nathmalmuni.. agam_10_ang. 10 prashna_vyakaran_sutra_tera_003566_std 003566 pdf BOTH 10 T 10 RUT HE QUETATUTS d er Tulsi Acharya, Nathmalmuni.. 003567 agam_11_ang_11_vipak_sutra_tera_003567_std.pdf HTTH 11 3 11 fare a fare are Tulsi Acharya, Nathmalmuni.. Tulsi Acharya, Mahapragna 003568 agam_12_upang 01 aupapatik sutra tera 003568 std.pdf TOT 12 34TT 01 aftfak a nyer Acharya Tulsi Acharya, Mahapragna 003569 agam 13 upang 02_rajprashniya sutra tera 003569 std.pdf HTH 13 34TT 02 T UTU Struer Acharya Tulsi Acharya, Mahapragna 003570 agam 14 upang 03 jivabhigam sutra tera 003570 std.pdf HTH 14 3911 03 BUTH H arstarfarat atau Acharya.. Tulsi Acharya, Mahapragna 003571 agam_15_upang 04_pragnapana_sutra_tera_003571_std.pdf HTH 15 34TT 04 THE quruu Are Acharya.. agam_18_upang 07_jambudveep pragnapti sutra_tera_0035 HTH 18 34107 07 d e d uurd Tulsi Acharya, Mahapragna 003572 72 std.pdf terApaMtha Acharya.. agam_17_upang_06_chandra pragnapti_sutra_tera 003573 Tulsi Acharya, Mahapragna 003573 std.pdf Agama 17 upAMga 06 candraprajJapti sUtra caMdapaNNattI terApaMtha / Acharya agam_16_upang 05_surya_pragnapti sutra tera_003574_std Tulsi Acharya, Mahapragna 003574 .pdf HETH 16 3413 05 H aeque acred Acharya Tulsi Acharya, Mahapragna 003575 agam 19 upang 08 niryavalika sutra tera_003575_std.pdf HTTH 19 341 08 facut for free an Acharya,, agam_20_upang_09_kalpa vatansika_sutra tera_003576_std HTTH 20 347T 09 S ISHT Tulsi Acharya, Mahapragna 003576 pdf terApaMtha Acharya Tulsi Acharya, Mahapragna 003577 agam_21_upang_10_pushpika_sutra_tera_003577_std.pdf HPH 21 34T 10 fent HE 2311 42 Acharya.. 639 Jain Vishva Bharati 745 Jain Vishva Bharati 617 Jain Vishva Bharati 390 Jain Vishva Bharati 505 Jain Vishva Bharati 415 Jain Vishva Bharati 388 Jain Vishva Bharati 414 Jain Vishva Bharati Page #95 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 95 Pgs Publisher Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title agam_22_upang 11 pushpa chulika_sutra_tera_003578_std. 003578 pdf Agama 22 upAMga 11 puSpadhulikA sUtra pupphadhuliyAo terApaMtha / agam_23_upang_12_vrashnidasha_sutra_tera_003579_std.p 003579 df Agama 23 upAMga 12 vRSNidazA sUja vahidasAo terApaMtha 390 Jain Vishva Bharati 394 Jain Vishva Bharati 003580 agam 28 mool 01 avashyak sutra tera 003580 std.pdf HETH 28 78 01 HTF HERU dryer 24 Jain Vishva Bharati T ERGU 66 Jain Vishva Bharati 003581 agam 29 mool 02 dasvaikalik sutra tera 003581 std.pdf HOTH 29 A 02 cardena HECH agam_30_mool_03_uttaradhyayana_sutra_tera_003582_std.p 003582 df HTH 30 7 03 3CARTEZUG H 3 TGRIUNTUT BIG 161 Jain Vishva Bharati 45 Jain Vishva Bharati 003583 agam 31 chulika 01 nandi sutra tera 003583 std.pdf HTH 31 q 01 292 agam_32_chulika_02anuyogdwar sutra tera_003584_std.pd HTH 32 T 02 JUTATGT TE HECHTGRISH 003584 terApaMtha agam_27_chhed_04_dashashrutskandh_sutra_tera_003585 003585 std.pdf HTH 25 & 04 GETAFEL HECH ARTY2 135 Jain Vishva Bharati 140 Jain Vishva Bharati 003586 agam_25_chhed_02_bruhatkalpa_sutra_tera_003586_std.pdf HITH 25 de 02 Bat u are 38 Jain Vishva Bharati 003587 agam 26 chhed 03 vyavahara sutra tera 003587 std.pdf HETA 26 03 ZETT TE 448Rt der Author Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya. Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, Tulsi Acharya, Nathmalmuni.. Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, Dulahrajmuni.. Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, Tulsi Acharya, Nathmalmuni,, Sudharmaswami Hemchandraji Maharaj, Amarmuni, Nemichandramuni.. Sudharmaswami,Hemchandraji Maharaj, Amarmuni, Nemichandramuni.. 68 Jain Vishva Bharati 003588 agam_24_chhed_01_nishith_sutra_tera_003588_std.pdf 003591 agam_04_ang_04_samvayang sutra_tera_003591_hr.pdf HTH 24 01 faxher Haf t uu 12 HETA 04 37T 04 HAATUITT HE HATH ARTY 138 Jain Vishva Bharati 470 Jain Vishva Bharati 700 Jain Vishva Bharati 458 Jain Vishva Bharati 596 Jain Vishva Bharati 003592 agam 02 ang 02 sutrakrutang sutra tera 003592 std.pdf HTH 02 T02 HEAD START agam 05_ang05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra part01_HTA 05 FT 05 7TH ZSUT & STT 01 003593 tera_003593_std.pdf bhagavaI terApaMtha agam_05_ang05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part02_HTTA 05 3FT 053ad ZTETT SITT 02 003594 tera 003594 std.pdf bhagavaI terApaMtha agam 05 ang 05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra part03_HETH 05 H*T 05 ad Eu r ot 03 003595 tera 003595 std.pdf bhagavaI terApaMtha agam_05_ang 05 bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part04_HETH 05 T 05 ad ZTET T SITT 04 003596 tera_003596_std.pdf bhagavaI terApaMtha 003598 agam 03 ang 03 sthanang sutra tera 003598_std.pdf SHIUTH 033 03 PRITETTY BUT are 600 Jain Vishva Bharati 514 Jain Vishva Bharati 1094 Jain Vishva Bharati agam_02_ ang 02_sutrakrutang sutra part01_sthk_003599_s 003599 td.pdf HETH 0281 02 LE SIST 01 F21673 1042 Atmagyan Pith agam 02 ang 02_sutrakrutang sutra_part02_sthk_003600 h 003600 r.pdf HT TH 02 TT 02 TEAM STT 02 FRIGTft 498 Atmagyan Pith Page #96 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Sumneruchand Diwakar Shastri, Vijaya Gosavi.. Sagarmal Jain, Pgs Publisher Bharat Varshiya Digambar Jain 772 Mahasabha 140 Sumeru Prakashan Mumbai 162 Parshwanath Vidyapith Sagarmal Jain. ,Sagarmal Jain, Sagarmal Jain Sagarmal Jain, Sagarmal Jain.. 110 Prakrit Bharti Academy 38 Prachya Vidyapith Shajapur 58 Prachya Vidyapith Shajapur 554 Prachya Vidyapith Shajapur 568 Prachya Vidyapith Shajapur 003601 Charitra Chakravarti 003601 std.pdf cAritra cakravarti 003602 Dhyan Darpan 003602 HR.pdf dhyAna darpaNa 003603 Tattvartha Sutra aur Uski_Parampara 003603 HR.pdf A BI T 94RT Jain_Karm_Siddhant_ka_Tuinatmaka_Adhyayan_003604_HR 003604 pdf jaina karma siddhAnta kA tulanAtmaka adhyayana 003605 Samatva_Yoga aur_Anya_Yoga_003605_HR.pdf samatva yoga aura anya yoga 003606 Anubhuti_evam_Darshan_003606_HR.pdf anubhUti evaM darzana 003607 Bharatiya Achar Darshan Part 01 003607 HR.pdf bhAratIya AcAra darzana bhAga 1 003608 Bharatiya_Achar Darshan_Part_02_003608_HR.pdf bhAratIya AcAra darzana bhAga 02 Aradhana pataka_me Samadhi_maran_ki_Avadharna_00360 003609 9 HR.pdf ArAdhanApatAkA meM samAdhimaraNa kI avadhAraNA 003610 Jain Shravikao_ka_Bruhad_Itihas_003610_std.pdf jaina zrAvikAoM kA bRhad itihAsa 003611 Tapagaccha_ka_Itihas_003611_HR.pdf tapAgaccha kA itihAsa 003612 Achalgaccha ka Itihas 003612 HR.pdf acalagaccha kA itihAsa agam_02_ang_02_sutrakrutang sutra_ka_darshanik adhyaya 003613 n 003613 hr.pdf HPH 02 T 02 HITAM arif HERUG Jain_Shwetambar Gaccho_ka_Sankshipta_Itihas_Part_01_00 003614 3614_HR.pdf jaina zvetAmbara gacchoM kA saMkSipta itihAsa bhAga 1 Jain Shwetambar_Gaccho_ka_Sankshipta_Itihas_Part_02_00 003615 3615 HR.pdf jaina zvetAmbara gacchoM kA saMkSipta itihAsa bhAga 02 Pratibhashreeji, Sagarmal Jain, Pratibhashreeji.. Shivprasad Shivprasad. 242 Prachya Vidyapith Shajapur 748 Prachya Vidyapith Shajapur 362 Parshwanath Vidyapith 240 Parshwanath Vidyapith ,Nilanjanashreeji. 436 Bhaji Prakashan Shivprasad. 714 Omkarsuri Gyanmandir Surat 698 Omkarsuri Gyanmandir Surat 003616 agam 31 chulika 01 nandi sutra tera 003616 hr.pdf HTH 31 Pret 01 - E dgar 282 Jain Vishva Bharati 003617 Bhagavati Jod 01 003617 HR.pdf bhagavatI joDa 1 474 Jain Vishva Bharati 003618 Bhagavati Jod 02 003618 Std.pdf bhagavatI joDa 02 582 Jain Vishva Bharati 003619 Bhagavati Jod 03 003619 std.pdf Tas 03 490 Jain Vishva Bharati Shivprasad. Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya.. 003620 Bhagavati Jod 04 003620 HR.pdf bhagavatI joDa 04 460 Jain Vishva Bharati 003621 Bhagavati Jod 05 003621_HR.pdf bhagavatI joDa 05 422 Jain Vishva Bharati 003622 Bhagavati Jod 06 003622 HR.pdf bhagavatI joDa 06 360 Jain Vishva Bharati 003623 Bhagavati_Jod_07_003623 HR.pdf bhagavatI joDa 7 498 Jain Vishva Bharati 003624 agam_06_ang06_gnatadharma sutra_tera_003624_std.pdf HTH 06 TT 06 Higer za ATEITHETH ARGET 480 Jain Vishva Bharati Page #97 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 632 Jain Vishva Bharati 770 Jain Vishva Bharati 003625 agam 29 mool 02 dasvaikalik sutra tera 003625 std.pdf HTH 29 HH 02 cerdafta He Che 9 02 Cara C e patu Tu Tulsi Acharya, Nathmalmuni.. agam_30_mool_03_uttaradhyayana_sutra_tera_003626_std.p Tulsi Acharya, Mahapragna 003626 df HTH 30 HA 03 PARTEZTEG HE BRIGER for T4 Acharya Agama 32 cUlikA 02 anuyogadvAra sUtra anu agadArAima Tulsi Acharya, Mahapragna 003627 agam 32 chulika 02 anuyogdwar sutra tera 003627_hr.pdf R12 Acharya, Hemchandracharya Abhaytilak 003628 Dvyasrayakavya Part 01 003628 std.pdf vyAzrayakAvya bhAga 1 Gani, Abaji V kathavate, Hemchandracharya Abhaytilak 003629 Dvyasrayakavya_Part_02_003629_HR.pdf vyAzrayakAvya bhAga 02 Gani, Abaji V Kathavate.. 470 Jain Vishva Bharati 828 Government Central Press Mumbai 628 Government Central Press Mumbai 003631 Shatrunjay_Bhakti_003631_HR.pdf zatrujaya bhakti Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 50 Abhinav Shrut Prakashan 003632 Krudantmala 003632 HR.pdf kRdantamAlA Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 28 Deepratnasagar 003633 Chaityavandan Sangraha Tirth Jin vishesh 003633 HR.pdf der UK a fater falle Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 146 Abhinav Shrut Prakashan 003634 Chaityavandan_Parvamala_003634_HR.pdf caityavandana parvamAlA Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 98 Abhinav Shrut Prakashan 003635 Chaityavandan Chauvisi 003635 HR.pdf 003636 Saptabhangi prabha_003636_HR.pdf 003637 Diksha Adhikar Dwarnshika 003637 HR.pdf 003638 Vijay Dharmsuri Shlokanjali 003638 HR.pdf 003639 Abhakshya Anantkay Vichar 003639_ HR.pdf caityavandana cauvisI saptabhaGgIprabhA dIkSA adhikAra davAtriMzikA vijayadharmasUri zlokAJjalI abhakSya anantakAya vicAra Dipratnasagar, Deepratnasagar. Nemisuri, Shilchandrasuri, Nyayavijay.. .Nyayavijay.. Pranlal Mangalji.. Sadanand Agarwal, Shrinivas Udagata.. 110 Abhinav Shrut Prakashan 106 Jain Granth Prakashan Samiti 72 Jain Yuvak Sangh Vadodara 38 Bhogilal Chunilal Kapadia 220 Jain Shreyaskar Mandal Mahesana 003640 Kharvel 003640 HR.pdf khAravela 136 Digambar Jain Samaj 003641 Brahmi Vishwa ki Mool Lipi 003641_ HR.pdf brAhamI vizva kI mUla lipi 156 Veer Nirvan Granth Prakashan Samiti Premsagar Jain.. Jain Dharma Prasarak Sabha Bhavnagar.. Jayantilal Chottalal Shah, 230 Jain Dharm Prasarak Sabha 142 Jayantilal Chottalal Shah 003642 Bhojprabandh Bhashantar 003642 HR.pdf bhojaprabaMdha bhASAMtara 003643 Tapagaccha Shraman Vansh Vruksh 003643 HR.pdf tapAgaccha zramaNa vaMza vRkSa Mohan_Jo_Dado_Jain_Parampara aur_Praman_003644_HR. 003644 pdf mohana jodaDo jaina paramparA aura pramANa Tamilnadu Digambar_Tirthkshetra Sandarshan_003645_std. 003645 pdf tamilanADu digambara tIrthakSetra saMdarzana Vishva_Prasiddha_Jain_Tirth_Shraddha_evam_Kala_003646 003646 Std.pdf vizvaprasiddha jaina tIrtha zraddhA evaM kalA Vidvanandmuni.. ,Bharatvarshiya Digambar Jain Mahasabha Chennai, 28 Kundkund Bharti Trust Bharat Varshiya Digambar Jain 192 Mahasabha 162 Jityasha Foundation 003647 Atmprabodh_003647 HR.pdf 003648 Agnan_timir_bhaskar_003648_HR.pdf HICHTE - Pgs 464 ajJAnatimirabhAskara Lalitprabhsagar, Jinlabhsuri, Zaverchand Bhaichand Shah.. Vijayanandsuri, 464 Atmanand Jain Sabha 404 Atmanand Jain Sabha Page #98 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author 003649 Panch Pratikraman 003649 HR.pdf 003650 Jain Shastro ki Asangat Bate 003650 HR.pdf paJca pratikramaNa jaina zAstroM kI asaMgata bAteM Sukhlal Sanghavi.. Vaccharaj Singhi.. Pgs Publisher Atmanand Jain Pustak Pracharak 526 Mandal 236 Buddhivadi Prakashan 003651 Siddhachal Tirth ke 21 Kshamashraman 003651 KR.pdf 003652 agam_02 ang 02_sutrakrutang sutra_003652_std.pdf gereale RP STATUT HTH 02 T02 HEFTE ,Vallabhvijay.. Shravak Bhimsinh Manek, 003653 Syadvada siddhi 003653 HR.pdf syAdavAdasidi 003654 Padmacharitam Part 01 003654 HR.pdf padmacaritam bhAga 01 Darbarilal Nyayatirth.. Ravishenacharya, Darbarilal Nyayatirth Ravishenacharya, Darbarilal Nyayatirth, Ravishenacharya, Darbarilal Nyayatirth.. 003655 Padmacharitam Part 02 003655 HR.pdf padmacaritam bhAga 02 003656 Padmacharitam Part 03 003656 HR.pdf padmacaritam bhAga 03 003657 Harivanshpuranam Purvarddham 003657 HR.pdf Darbarilal Nyayatirth.. harivaMzapUrANam pUrvArddham harivaMzapUrANam uttarArddham 003658 Harivanshpuranam Uttararddham 003658 HR.pdf Darbarilal Nyayatirth.. 36 Atmanand Jain Sabha 1050 Shravak Bhimsinh Manek Manikchand Digambar Jain 172 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 522 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 446 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 456 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 450 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 426 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 728 Granthamala Samiti 106 Jain Atmanand Sabha Vishvakalyan Prakashan Trust 302 Mehsana Shri Ratna Prabhakar Gyan 416 Pushpmala Phalodhi 50 Jain Vidyarthi Sabha Delhi 160 Samanvay Prakashak 192 Parshwanath Vidyapith 206 Adarsh Sahitya Sangh 140 Sanghi Prakashan Jaipur 158 Joravarmal Sampatlal Bakliwal HE 003659 agam_42_mool_03_dash_vaikalik_sutra_003659_std.pdf 003660 Vitrag Mahadev Stotra 003660 HR.pdf HTH 42 72 03 terdafe vItarAga mahAdeva stotra ,,Darbarilal Nyayatirth, Hemchandracharya... 003661 Shant Sudharas Part 01 003661_HR.pdf zAnta sudhArasa bhAga 01 Bhadraguptasuri, 003664 Shreeman_Lonkashah_003664_HR.pdf 003665 Digambar Jain Sahitya_me_Vikar_003665_HR.pdf 003666 Jain Dharm Siddhant aur Aradhana 003666 HR.pdf 003667 Jain Dharm ki Vaignanik Adharshila 003667 HR.pdf 003668 He_Prabho_Terapanth_003668_HR.pdf 003669 Jain_Dharm_aur_Jivan_Mulya_003669_HR.pdf 003670 Udisa_me_Jain Dharm_003670_std.pdf zrImAna lokAzAha dIgambara jaina sAhitya meM vikAra jaina dharma siddhAnta aura ArAdhanA jaina dharma kI vaijJAnika AdhArazIlA he prabho terApaMtha jaina dharma aura jIvana mUlya ur3IsA meM jaina dharma Gyansundar Maharaj.. Vidyanandmuni, Shekharchandra Jain.. ,Kanti V Maradia.. Sohanraj Kothari.. Prem Suman Jain.. Lalchand Jain.. Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, 003671 Chitta Samadhi Jain Yog_003671 HR.pdf citta samAdhi jaina yoga 003672 Dhamma parikkha_003672_HR.pdf 003673 Bruhat Sangrahani Sutram 003673 HR.pdf 003674 Saklarhat Stotram 003674 HR.pdf 003675 Chaturthstuti_Nirnay 003675_HR.pdf 003676 Karm_Rahasya_003676_HR.pdf dhammaparIkkhA bRhatsaMgrahaNI sUtram sakalAItstotram caturthastutinirNaya karmarahasya Bhagchandra Jain Bhaskar., Deepvijay.. Punyavijay.. Atmaramji Maharaj, Jinendra Varni.. 288 Jain Vishva Bharati Sanmati Research Institute of Indology 312 Nagpur 80 Deepvijay 26 Atmanand Jain Sabha 198 Shravak Bhimsinh Manek 248 Jinendra Varni Granthmala Page #99 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 003677 Prakrit_aur_Jain Dharm_ka_Adhyayan_003677_HR.pdf Title prAkRta aura jaina dharma kA adhyayana Author Prem Suman Jain.. 003678 Mukhvastrika Siddhi 003678 HR.pdf Hunt af Ratanlal Doshi, 003679 Lonkashah Mat Samarthan 003679 HR.pdf 003680 Bahotteriona_Padono_Sangraha_003680_HR.pdf 003681 Haribal_Macchi_no_Ras_003681_HR.pdf 003682 Mahabal_Malayasundari_no_Ras_003682_HR.pdf 003683 Narmada Sundari no Ras 003683 HR.pdf lokAzAha mata samarthana bahoterIono padono saMgraha haribala macchino rAsa mahAbala malayAsuMdarIno rAsa narmadAsaMdarI rAsa Ratanlal Doshi, Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek.. Shravak Bhimsinh Manek.. Shravak Bhimsinh Manek, Pgs Publisher 70 Kundkund Bharti Trust Akhil Bharatiya Sudharm Jain 104 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 214 Sanskruti Rakshak Sangh 384 Shravak Bhimsinh Manek 294 Shravak Bhimsinh Manek 324 Shravak Bhimsinh Manek 198 Shravak Bhimsinh Manek Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, 226 Shravak Bhimsinh Manek 368 Shravak Bhimsinh Manek 220 Shravak Bhimsinh Manek 162 Shravak Bhimsinh Manek 146 Shravak Bhimsinh Manek 504 Shravak Bhimsinh Manek 003684 Samudrik Shastra nu Gujarati Bhashantar 003684 HR.pdf sAmudrika zAstra gujarAtI bhASAMtara 003685 Suktavali_yane_Suktinuktavali_003685_HR.pdf sUktAvalI yAne suktamuktAvalI 003686 Haribhadrasuri_krutanyashtakani_003686_HR.pdf haribhadrasUri kRtanyaSaTakAnI 003687 Stavanavali 003687 HR.pdf FHAGITAT 003688 Gahuli_Sangrahanama Granth_003688_HR.pdf gahulI saMgrahanAma anya 003689 Jain Kavyaprakash Part 01 003689 std.pdf GE R T SITT of Dharm_Sarvasvadhikar_tatha Kasturi_Prakaran_003690_HR 003690 pdf dharma sarvasvAdhikAra tathA kastUrI prakaraNa 003691 Vastupal_Tejpal_no_Ras_003691_HR.pdf vastupAla tejapAlano rAsa 003692 Trishashti Shalaka Purush Charitram 003692 HR.pdf triSaSTizalAkApuruSacaritram 003693 agam_43_mool_04_uttaradhyayan_sutra_003693_hr.pdf HOTH 43 7 043 GP TEZUG HE 003694 Tattvartha Sara 003694 HR.pdf tattvAryasAra 003695 Parishah_Jayi_003695_HR.pdf parISaha jayI Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Jineshchandravijay.. Mehta Mohanlal Damodar.. Amitsagar.. Shekharchandra Jain.. 144 Shravak Bhimsinh Manek 110 Shravak Bhimsinh Manek 234 Rander Road Jain Sangh 352 Mehta Mohanlal Damodar 410 Bharatiya Gyanpith 162 Kunthusagar Graphics Centre 003696 Sarvagna Kathit Param Samayik Dharm 003696 HR.pdf H GH TO HITHE 194 Prakrit Bharti Academy 26th Mahavir Janma Kalyanak 328 Shatabdi Sanyojika Samiti 003697 Sachitra Bhagwan Mahavir Jivan_Charitra 003697 std.pdf for Top Hard Kalapurnsuri, Purushottam Jain, Ravindra Jain Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya.. To 003698 Shraman Pratikraman 003698 HR.pdf zramaNa pratikramaNa 80 Jain Vishva Bharati Agama 01 AyAro paDhamaM aMgasuttaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 103 Deepratnasagar 003701 Agam_01_Angsuttam_01_Moolam_Aayaro_003701_std.pdf Agam_02_Angsuttam_02_Moolam_Suyagado_003703 std.pd 003703 Agama 02 sUyagaDo bIiaM aMgasuttaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 85 Deepratnasagar 003705 Agam 03 Angsuttam 03 Moolam_Thanam_003705_std.pdf HROTH 03 au 1531 H H 414 415 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 141 Deepratnasagar 003707 Agam 04 Angsuttam 04 Moolam Samvao 003707 std.pdf WITH OY HT3 R Hard 1 915 Dipratnasagar, Deepratnasagar, 81 Deepratnasagar 003709 Agam_05_Angsuttam_05 Moolam Bhagavai 003709_std.pdf HTH 4 H774$ U B i H stvy Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 565 Deepratnasagar Page #100 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 100 Pgs Publisher 159 Deepratnasagar 34 Deepratnasagar 31 Deepratnasagar 10 Deepratnasagar 35 Deepratnasagar 42 Deepratnasagar 38 Deepratnasagar 62 Deepratnasagar 152 Deepratnasagar Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Agam_06_Angsuttam_06_Moolam_Nayadhammakahao_0037 003711 11 std.pdf HTOTHO ATTEITTH48 Hn S14 15 Dipratnasagar, Deepratnasagar. Agam_07_Angsuttam_07_Moolam_Uvasagdasao_003713 st 003713 d.pdf BHT THE BATHROTH H H sty 15er Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_08_Angsuttam_08_Moolam_Antgaddasao_003715 std 003715 .pdf Agama 08 aMtagaDahasAo ahama aMgasuttaM mUlaM pIDIepha phAila ,Dipratnasagar. Deepratnasagar.. Agam_09_Angsuttam_09 Moolam_Anuttarovvaaiadasao_003 HER OR CERT415 HH4 HTC Haus 4 003717 717_std.pdf phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_10_Angsuttam_10_Moolam_Panhavagran_003719_std 003719 .pdf BOTH Po querator UTH R I ISTV45 45cm Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_11_Angsuttam_11_Moolam_Vivagsuya_003721_std.pd 003721 Agama 11 vivAgasyaM ekkArasamaM aMgasuttaM mUlaM pIDIepha phAila ,Dipratnasagar, Deepratnasagar.. agam_12_uvangsuttam_01_moolam_uvvaeam_003723_std.p 003723 df Agama 12 uvavAiyaM paDhamaM uvaMgasuttaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar.. agam_13_uvangsuttam_02_moolam_raipaseniyam_003725_S 003725 td.pdf HTH P3 TUTU i r Sty 15 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_14_Uvangsuttam 03 Moolam Jivajivabhigam_003727 H H TY ATATG47737TH AU 3 HATSTV 003727 std.pdf phAila vidhAuTa karekzana Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_15_Uvangsuttam_04_Moolam_Pannavana_003729_st HTH 14 YoUT 3 H HAY STYF 95 003729 d.pdf FEBC ROG Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_16_Uvangsuttam_05_Moolam Surpannatti_003731_st HOT PE H ella H a dis 15 003731 d.pdf vidhAuTa karekzana Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_17_Uvangsuttam_06_Moolam_Chandpannatti_003733 HTTA yolc 35 31 Ha u se 003733 std.pdf vidhAuTa karekzana Dipratnasagar, Deepratnasagar. Agam 18 Uvangsuttam_07_Moolam Jambudiv_pannatti_003 HTTH IC Bar cel HAH 3 Harry 003735 735_std.pdf phAila vidhAuTa karekzana Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_19_Uvangsuttam 08 Moolam Nirayavaliyanam_00373 HTTP Takarta 35H THI Hast 003737 7 std.pdf phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_20 Uvangsuttam_09_Moolam_Kappavadinsiyanam_00 HITH RE S TAUTUT HTH 3T 003739 3739_std.pdf phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_21_Uvangsuttam_10_Moolam_Puffiyanam 003741_st 003741 d.pdf Agama 21 puphiyANaM dasamaM uvaMgasattaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar. Agam_22 Uvangsuttam_11_Moolam_Puffachuliyanam_00374 HPH R quqlar UFHIN 3 H S 003743 3_std.pdf phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_23_Uvangsuttam_12_Moolam_Vanhidasanam_003745 003745 _std.pdf Agama 23 vahidasANaM bArasamaM uvaMgasuttaM mUlaM pIDIepha phAila ,Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_24_Painnayam_01_Moolam_Chausaranam_003747_st 003747 d.pdf Agama 24 ghasaraNaM paDhamaM paiNNayaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_25 Painnayam_02_Moolam Aaurpacchakhanam_003 HTTH 24 H13 FUTUT YOU TUTU 003749 749 std.pdf phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 202 Deepratnasagar 66 Deepratnasagar 66 Deepratnasagar 122 Deepratnasagar 15 Deepratnasagar 4 Deepratnasagar 15 Deepratnasagar 5 Deepratnasagar 6 Deepratnasagar 6 Deepratnasagar 7 Deepratnasagar Page #101 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Agam 26 Painnayam_03_Moolam_Mahapacchakhanam_003 003751 751 std.pdf 003753 d.pdf 003755 Agam_27_Painnayam_04_Moolam Bhattaparinna_003753_st Agam 28 Painnayam_05_Moolam_Tandulveyaliyam_003755 std.pdf 003765 Agam_29_Painnayam_06_Moolam_Santharagam_003757_st 003757 d.pdf agam 30a painnayam_07_moolam_gacchayaro_003759_std. 003759 pdf agam 30b_painnayam_07_moolam_chanda_vezzayam_0037 003760 60_data.pdf 003761 Agam 31 Painnayam_08_Moolam Ganivijja_003761_std.pdf Agam 32 Painnayam 09 Moolam Devindatthao_003763_std 003763 .pdf agam 33a painnayam_10_moolam_maransamahim_003765 std.pdf agam_33b_painnayam_10_moolam_viraththao_003766_data. 003766 pdf Agam 34 Cheyasuttam_01_Moolam Nisiham_003767_std.p 003767 df Title | Agama 26 mahApaccakkhANaM taiyaM paiNNayaM mUlaM pIDIepha phAila,Dipratnasagar Deepratnasagar | Agama 27 bhattaparinnA cautthaM paiNNayaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Agama 28 taMdulaveyAlIyam paMcamaM paiNNayaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agama 29 saMthAragaM chaTuM paiNNayaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agama 30e gacchAyAro sattamaM paiNNayaM mUlaM pIDIepha phAila e disivus phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar,.. 3 of t Dipratnasagar, Deepratnasagar,.. | Agama 32 deviMdatyao navamaM paiNNayaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar,, | Agama 33e maraNasamAhiM dasamaM paiNNayaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar,. | Agama 33 bI vIratthava dasamaM paiNNayaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Agama 34 nisIha paDhamaM cheyasuttaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agama 35 bRhatkappo biiyaM cheyasuttaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agama 36 vavahAro taiyaM cheyasuttaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Agama 37 dasAsuyakkhaMdhaM catyaM cheyasuttaM mUlaM pIDIepha phAila,Dipratnasagar Deepratnagar Agama 38 jIyakappo paMcamaM cheyasuttaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar,.. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. | Agama 39 mahAnisIha cha cheyasuttaM mUlaM pIDIepha phAila | Agama 40 AvassayaM paDhamamaM mUlasUttaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar,. 3 Dipratnasagar, Deepratnasagar,, | Agama 42 dasaveyAliyaM taiaM mUlasUttaM mUlaM pIDIepha phAila Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agama 43 uttarajjhayaNaM cautthaM mUlasUttaM mUlaM pIDIepha phAila,Dipratnasagar, Deepratnasagar Agam_35 Cheyasuttam_02_Moolam_Bruhatkappo_003769_s 003769 td.pdf Agam 36 Cheyasuttam_03_Moolam Vavaharo_003771_std. 003771 pdf Agam_37_Cheyasuttam_04_Moolam Dasasuyakkhandam_0 003773 03773_std.pdf Agam 38 Cheyasuttam_05_Moolam_Jiyakappo_003775_std. 003775 pdf Agam 39 Cheyasuttam_06_Moolam_Mahanisiham_003777 003777 std.pdf 003779 df Agam_40_Mulsuttam_01_Moolam Avassayam_003779_std.p 003781 Agam 41 Mulsuttam_02_Moolam Pindnijutti_003781_std.pdf Agam 42 Mulsuttam_03_Moolam_Dasaveyaliyam_003783_st 003783 d.pdf 003785 d.pdf Agam_43_Mulsuttam_04_Moolam_Uttarjjhayanam_003785_st Author Pgs Publisher 11 Deepratnasagar 13 Deepratnasagar 17 Deepratnasagar 10 Deepratnasagar 11 Deepratnasagar 16 Deepratnasagar 8 Deepratnasagar 21 Deepratnasagar 42 Deepratnasagar 6 Deepratnasagar #FFFFFFFFFFFFF 85 Deepratnasagar 19 Deepratnasagar 30 Deepratnasagar 27 Deepratnasagar 9 Deepratnasagar 153 Deepratnasagar 12 Deepratnasagar 45 Deepratnasagar 39 Deepratnasagar 112 Deepratnasagar 101 Page #102 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 102 Author Pgs Publisher Dipratnasagar, Deepratnasagar. 26 Deepratnasagar Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title JAgam_44_Chuliyaa_01_Moolam_Nandisuyam_003787_std.pd 1003787 Agama 44 naMdisUyaM paDhamA dhUliyA mUlaM pIDIepha phAila Agam_45_Chuliyaa_02_Moolam_Anuogdaaraaim_003789_st 1003789d.pdf Agama 45 an ogadArAI biiyA cUliyA mUlaM pIDIepha phAila 1003801 Sanmati_Tark Prakaran Part 01_003801_std.pdf sanmatitarka prakaraNa bhAga 01 003802 Sanmati_Tark Prakaran Part 02 003802 HR.pdf sanmatitake prakaraNa bhAga 02 003803 Sanmati_Tark_Prakaran_Part_03_003803_HR.pdf sanmatitarka prakaraNa bhAga 03 003804 Sanmati_Tark_Prakaran_Part_04_003804_std.pdf sanmatitarka prakaraNa bhAga 04 003805 Sanmati_Tark_Prakaran_Part_05_003805_HR.pdf sanmatitarka prakaraNa bhAga 05 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. ,Abhaydevsuri.. LAbhaydevsuri, Abhaydevsuri.. Abhaydevsuri. Abhaydevsuri. 68 Deepratnasagar 702 Divya Darshan Trust 436 Divya Darshan Trust 506 Divya Darshan Trust 534 Divya Darshan Trust 442 Divya Darshan Trust Rajasthan Prakrit Bharti Sansthan 204 Jaipur Rajasthan Prakrit Bharti Sansthan 214 Jaipur Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 268 Samsthan 128 Sanghi Prakashan Jaipur 003806 Prakrit Kavya Manjari 003806 HR.pdf prAkRta kAvya maMjarI Prem Suman Jain.. 1003807 Prakrit Gadya Sopan_003807_HR.pdf prAkRta gadaya sopAna Prem Suman Jain.. 003808 Prakrit Bharti_003808 HR.pdf 003809 Prakrit_Katha_Sahitya_Parishilan_003809_HR.pdf prAkRta bhAratI prAkRta kathA sAhitya parizIlana 003810 Samaysundar_Kruti_Kusumanjali_003810_std.pdf 003811 Gautam Ras Parishilan 003811 HR.pdf 1003812 Atma Bodh Sara Sangraha_003812 HR.pdf 003813 Ayurved_Mahavir_003813_HR.pdf samayasuMdara kRti kusumAMjalI gautama rAsa parizIlana Atma bodhasAra saMgraha Ayurveda mahAvIra Prem Suman Jain.. I.Prem Suman Jain, Agarchand Nahta, Bhanvarlal Nahta.. Vinaysagar.. .Kavindrasagar.. Nemichand Pugaliya,, 802 Nahta Brothers Calcutta 158 Prakrit Bharti Academy 114 Kavindrasagar 20 Usha evam Mina 1003814 Khartar Gaccha Diksha Nandi Suchi_003814_HR.pdf kharataragaccha dIkSA nandi sUci 266 Prakrit Bharti Academy 1003815 Anandghan_Chovisi_003815 HR.pdf AnaMdaghana ghovisI 1003816 Yugpradhan_Jinchandrasuri_Charitam_003816_HR.pdf yugapradhAna jinacandrasUri caritam Bambai_Chintamani_Parshwanathadi_Stavan_Pad_Sangraha 1003817_003817_HR.pdf bambaI cintAmaNi pArzvanAthAdi stavana pada saMgraha ,Bhanvarlal Nahta, Vinaysagar,, Sahajanand Maharaj, Bhanvarlal Nahta.. .Bhanvarlal Nahta,, .Agarchand Nahta, Bhanvarlal Nahta.. Chandana Karani, Bhanvarlal Nahta. 238 Prakrit Bharti Academy 156 Abhaychand Seth 178 Chintamani Parshwanath Mandir 003818 Sahajanand Sudha_003818_HR.pdf sahajAnaMda sudhA 1003819 Vinaychandra_kruti_Kusumanjali_003819 HR.pdf vinayacaMdra kRti kusumAMjalI .Bhanvarlal Nahta,, 1003820 Samaysundar Ras_Panchak.003820 HR.pdf samayasuMdara rAsa paMcaka .Bhanvarlal Nahta,, 276 Shrimad Rajchandra Ashram Sadul Rajasthani Research Institute 296 Bikaner Sadul Rajasthani Research Institute 224 Bikaner Bansilal Kochar Shatvarshiki 158 Abhinandan Samiti Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 206 Jodhpur 003821 Nagarkot_Kangada_Mahatirth_003821_HR.pdf nagarakoTa kAMgaDA mahAtIrtha .Bhanvarlal Nahta.. .Agarchand Nahta, Bhanvarlal Nahta.. 003822 Ratnaparikshadi_Sapta_Granth_Sangraha_003822_HR.pdf ratnaparikSAdi sapta granya saMgraha Page #103 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 St No File Name Title Author Pgs Publisher Sadul Rajasthani Research Institute 242 Bikaner 003823 Hammirayan 003823 HR.pdf hammIrAyaNa 003824 Panch Bhavnadi Sazzaya Sarth 003824 HR.pdf 003825 Pallival Jain Itihas 003825 HR.pdf 003826 Jinraj Bhakti Adarsh 003826 HR.pdf pAMca bhAvanAdI sajjhAya sArya pallivAla jaina itihAsa jinarAja bhakti Adarza ,Bhanvarlal Nahta.. Agarchand Nahta, Bhanvarlal Nahta.. Daulatsinh Lodha.. Danmal Shankardan Nahta, Dhirajlal Tokarshi Shah, Agarchand Nahta.. Agarchand Nahta.. Hemprabhashreeji, Sohanraj Bhansali.. 132 Bhanvarlal Nahta 216 Nandlal Jain Pallival Bharatpur 138 Danmal Shankardan Nahta 003828 Jain Granth Sangraha Part 02 003828 HR.pdf 003829 Asht Pravachanmata Sazzay Sarth 003829 HR.pdf jaina anya saMgraha Aga 02 aSTa pravacanamAtA sajjhAya sArtha 170 Pushya Swarna Gyanpith Jaipur 104 Bhanvarlal Nahta 003830 Shrimad Devchand Padya Piyush 003830 HR.pdf zrImad devacaMda padaya piyUSa 292 Jindattsuri Gyanbhandar 003831 Prachin Gurjar_Kavya Sanchay_003831_HR.pdf prAcIna gUrjara kAvya saJcaya HC Bhayani, Agarchand Nahta, 003832 Bhaktmal 003832 HR.pdf bhaktamAla Raghavdas, Chaturdas, 003833 Hamir Raso 003833 HR.pdf 003834 Charnanuyog Praveshika_003834_HR.pdf 003835 Karnanuyog Praveshika_003835_HR.pdf 003836 Adhyatma Kamal Marttand 003836 HR.pdf hamIra rAso caraNAnuyoga pravezikA karaNAnayoga pravezikA adhyAtma kamala mArtaNDa Agarchand Nahta.. Kailashchandra Shastri. Kailashchandra Shastri.. 186 L D Indology Ahmedabad Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 364 Jodhpur Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 94 Jodhpur 78 Veer Seva Mandir Trust 132 Veer Seva Mandir Trust 196 ZZZ Unknown Ganeshprasad Varni Digambar Jain 778 Sansthan 920 Satya Bhamabai Pandurang 003837 Jain_Sahitya_ka_Itihas_Purv_Pithika_003837_std.pdf 003838 Pramey Kamal_Marttand_003838_std.pdf jaina sAhitya kA itihAsa pUrva pIThikA prameyakamalamArtaNDa refa 003839 Swayambhu_Stotra Chaturvinshati Jinstuti 003839 HR.pdf Marathi - Frist is underfa 003840 Samadhi Shatakam Satikam 003840 HR.pdf samAdhi zatakam saTIkam 003841 Shakun Shastra 003841_ HR.pdf zakuna zAstra Kailashchandra Shastri.. . Mahendrakumar Shastri.. Samantbhadracharya, Prabhachandracharya, Jindas Parshwanath Phadkule, Manilal N Doshi, .Shravak Bhimsinh Manek.. . Narendra Bhanavat, Shanta Bhanavat. .Narendra Bhanavat, Shanta Bhanavat.. 314 Sakharam Nemchand Doshi 144 Girdharilal Varma 120 Shravak Bhimsinh Manek 364 Samyag Gyan Pracharak Mandal 003842 Jinvani Karmsiddhant_Visheshank_003842 std.pdf jinavANI karmasiddhAMta vizeSAMka 1984 Jinvani Acharya Hastimalji Vyaktitva_va_Krutitva_Visheshan Teroru yrd H ot cut a la 003843 K 003843 std.pdf vizeSAMka 1992 Jinvani Guru Garima evam Shraman Jivan Visheshank 00 003844 3844_std.pdf jinavANI gurU garimA evaM zramaNa jIvana vizeSAMka 2011 378 Samyag Gyan Pracharak Mandal Dharmchand Jain, Others.. 416 Samyag Gyan Pracharak Mandal 003845 Anuttar Yogi Tirthankar Mahavir Part 01 003845 std.pdf anuttara yogI tIrthaMkara mahAvIra bhAga 01 .Virendrakumar Jain. 394 Veer Nirvan Granth Prakashan Samiti 003846 Anuttar Yogi Tirthankar Mahavir Part 02 003846_std.pdf Trek uraft R HET HTT? Virendrakumar Jain, 400 Veer Nirvan Granth Prakashan Samiti 003847 Anuttar_Yogi Tirthankar_Mahavir_Part 03_003847 std.pdf Bond tott a BTT 03 Virendrakumar Jain.. 410 Veer Nirvan Granth Prakashan Samiti Page #104 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 003848 Anuttar Yogi Tirthankar Mahavir Part_04_003848_std.pdf 003849 Jain Stotra Ratnakar_003849_HR6.pdf 003850 Pratikraman_Sutra_003850_std.pdf 003851 Puja Sangraha 003851 HR6.pdf 003852 Bruhadaloyana_003852 HR6.pdf 003853 Pushpvati_Vichar_tatha_Sutak_Vichar_003853_HR6.pdf Vidhipakshiya Shravakna Daivasikadik Panch Pratikraman 003854 Sutra 003854_HR6.pdf 003855 Vividh Puja Sangraha_003855_std.pdf 003856 Wah Zindagi 003856_HR6.pdf 003857 So Param_Maharas_Chakhai_003857 HR6.pdf 003858 Ek Sadhe_Sab_Sadhe_003858_HR6.pdf 003859 Adhyatma_ka_Amrut_003859_HR6.pdf 003860 Life_ho_to_Aisi_003860_HR6.pdf 003861 Jine_ki_Kala_003861_std.pdf 003862 Mrutyu Se Mulakat 003862_HR6.pdf 003863 Dhyan Sadhna_aur_Siddhi 003863_HR6.pdf 003864 Kaise Khole_Kismat ke Tale_003864_HR6.pdf 003865 Dhyan_ka_Vigyan_003865_HR6.pdf 003866 Dharm_me_Pravesh_003866_HR6.pdf 003867 Na Janma_Na_Mrutyu_003867_HR6.pdf 003868 Jine ke Usul 003868_HR6.pdf 003869 Antar_ke_Pat Khol_003869_HR6.pdf Chinta Krodh_aur_Tanav_Mukti_ke_Saral Upay_003870_HR 003870 6.pdf 003871 Vipashyana_003871_HR6.pdf 003872 Dhyan Yog_Vidhi_aur_Vachan_003872_HR6.pdf 003873 Kya Swad Hai Zindagi ka 003873_HR6.pdf 003874 Lakshya Banaye Safalta _Paye_003874_HR6.pdf 003875 Sakaratmak Sochie_Safalta_Paie_003875_HR6.pdf 003876 Charge kare Zindage_003876_HR6.pdf 003877 Jiye_to_Aise Jiye_003877_HR6.pdf 003878 Kaise Sulzaye_Man_ki_Ulzan_003878_HR6.pdf 003879 Ghar_ko_Kaise Swarg Banaye_003879_HR6.pdf Mahavir Aapki aur Aajki_Har_Samasya_ka_Samadhan_003 003880 880 std.pdf Title anuttara yogI tIrthaMkara mahAvIra bhAga 04 jaina stotra ratnAkara pratikramaNa sUtra pUjA saMgraha bRhadloyaNA puSpavati vicAra tathA sUtaka vicAra vidhipakSa gacchIya zrAvakanA daivAsIkAdika paMca pratikramaNa sUtra vividha pUjA saMgraha vAha jhiMdagI so parama mahArasa cakhIye ika sadhe saba sadhe adhyAtma kA amRta lAipha ho to aisI jIne kI kalA | mRtyu se mulAkAta dhyAna sAdhanA aura siddhi kaise khole kismata ke tAle dhyAna kA vijJAna dharma meM praveza nA janma nA mRtyu jIne ke usUla aMtara ke paTa khola ciMtA krodha aura tanAva mukti ke sarala upAya vipazyanA dhyAna yoga vidhi aura vacana kyA svAda hai jiMdagI kA lakSya banAye saphalatA pAye sakArAtmaka socIe saphalatA pAIe cArja kare jhiMdagI jIye to aise jIye | kaise sulajhAye mana kI ulajhana ghara ko kaise svarga banAye mahAvIra ApakI aura AjakI hara samasyA kA samAdhAna Author Virendrakumar Jain,, ,Shravak Bhimsinh Manek... Shravak Bhimsinh Manek,.. Shravak Bhimsinh Manek.. Shravak Bhimsinh Manek... Shravak Bhimsinh Manek... Shravak Bhimsinh Manek... ,Shravak Bhimsinh Manek... Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar,., Chandraprabhsagar,., Lalitprabhsagar,, Chandraprabhsagar,, Lalitprabhsagar... Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar... Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Lalitprabhsagar... Chandraprabhsagar.. Lalitprabhsagar.. Lalitprabhsagar.. Chandraprabhsagar,. Chandraprabhsagar,.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar,, Chandraprabhsagar,, Pgs 396 Veer Nirvan Granth Prakashan Samiti 180 Shravak Bhimsinh Manek 620 Shravak Bhimsinh Manek 96 Shravak Bhimsinh Manek 28 Shravak Bhimsinh Manek 38 Shravak Bhimsinh Manek Publisher 220 Shravak Bhimsinh Manek 512 Shravak Bhimsinh Manek 114 Jityasha Foundation 128 Jityasha Foundation 154 Jityasha Foundation 112 Jityasha Foundation 146 Jityasha Foundation 186 Jityasha Foundation 226 Pustak Mahal 164 Jityasha Foundation 130 Jityasha Foundation 130 Jityasha Foundation 106 Jityasha Foundation 130 Pustak Mahal 138 Jityasha Foundation 154 Jityasha Foundation 154 Pustak Mahal 158 Jityasha Foundation 154 Jityasha Foundation 154 Jityasha Foundation 122 Pustak Mahal 122 Jityasha Foundation 106 Jityasha Foundation 130 Pustak Mahal 146 Jityasha Foundation 146 Jityasha Foundation 342 Jityasha Foundation 104 Page #105 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 105 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 003881 Safal_Hona_Hai_to_Ek_Tir_Kafi_Hai_003881_std.pdf 003882 Banna Hai to Bano Arihant 003882 HR6.pdf 003883 Aapki Safalta Aapke Hath 003883 HR6.pdf Title saphala honA hai to eka tIra kAphI hai bananA hai to arihaMta bano ApakI saphalatA Apake hAtha Author Chandraprabhsagar, Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. 003884 Bahetar Jine ki Kala 003884 HR6.pdf behatara jIne kI lA 003885 Jivan ki Khushhali ka Raj 003885HR6.pdf jIvana kI khuzahAlI kA rAja 003886 Dharm_Aakhir_Kya_Hai_003886_HR6.pdf dharma AkhIra kyA hai 003887 Yoga_003887_HR6.pdf yogA 003888 Jage_so_Mahavir_003888_std.pdf jAge so mahAvIra 003889 Samay_ki_Chetna_003889_HR6.pdf HTT TT 003890 Jago_Mere_Parth_003890_HR6.pdf jAgo mere pArtha 003891 Jyoti Kalash Chalke 003891 HR6.pdf jyoti kalaza chalake 003892 Chale Man ke Par 003892 HR6.pdf cale mana ke pAra Chandraprabh_ka Darshan Sahitya_Siddhant_evam_Vyavah sambodhi TAimsa cadraprabha kA darzana sAhitya siddhAnta evaM 003893 ar_003893_std.pdf vyavahAra 003894 Mahaguha_ki_Chetna_003894_HR6.pdf mahAguhA kI cetanA 003895 Aise Jiye_003895 HR6.pdf aise jIye 003896 Kaise Jiye_Madhur_Jivan_003896_HR6.pdf kaise jIye madhura jIvana 003897 Lakshya Banaye Purusharth Jagaye 003897 HR6.pdf lakSya banAye purUSArya jagAye 003898 Samay_ke_Hastakshar_003898_HR6.pdf samaya ke hastAkSara 003899 Sansar_aur_Samadhi_003899_HR6.pdf saMsAra aura samAdhi 003900 Kaise kare Vyaktitva Vikas 003900 HR6.pdf kaise kare vyaktitva vikAsa Chandraprabhashreeji.. Lalitprabhsagar. Lalitprabhsagar, Chandraprabhsagar. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar Chandraprabhsagar.. .Lalitprabhsagar, Chandraprabhsagar, Pgs Publisher 98 Jityasha Foundation 122 Jityasha Foundation 122 Jityasha Foundation Jain Shwetambar Panchyati Mandir 122 Calcutta 142 Pustak Mahal 162 Jityasha Foundation 194 Jityasha Foundation 258 Jityasha Foundation 158 Jityasha Foundation 234 Jityasha Foundation 170 Jityasha Foundation 258 Jityasha Foundation 148 Jityasha Foundation 130 Jityasha Foundation 122 Jityasha Foundation 122 Jityasha Foundation 98 Jityasha Foundation 104 Jayshree Prakashan Culcutta 172 Jityasha Foundation 104 Jityasha Foundation Aagam_Manjusha_01_Angsuttam_Mool_01_Aayaro_003901_ 003901 std.pdf HTTA ATT 01 BOECHA 01 HTUTET 38 Deepratnasagar Shantipriyasagar.. Lalitprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Anandsagarsuri, Sagaranandsuri Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Aagam_Manjusha_02_Angsuttam_Mool_02_Suyagado_00390 003902 2 std.pdf Agama maMjUSA 02 aMgasuttama mUla 02 sUyagaDo 39 Deepratnasagar Aagam_Manjusha_03_Angsuttam_Mool_03_Thanam_003903 std.pdf 003903 Agama maMjUSA 03 aMgasuttama mUla 03 ThANaM 62 Deepratnasagar Aagam_Manjusha_04_Angsuttam_Mool_04_Samavaao_0039 003904 04 std.pdf Agama maMjUSA 04 aMgasattama mUla 04 samavAo 30 Deepratnasagar Aagam_Manjusha_05_Angsuttam_Mool_05_Bhagavati_00390 003905 5 std.pdf Agama maMjUSA 05 aMgasuttama mUla 05 agavaI 248 Deepratnasagar Page #106 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 106 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher Aagam_Manjusha_06_Angsuttam_Mool_06_Nayadhammkah 003906 a 003906 std.pdf Agama maMjUSA 06 aMgasuttama mUla 06 nAyAdhammakahAo 85 Deepratnasagar Aagam_Manjusha_07_Angsuttam_Mool_07_Uvasagdasa_003 003907 907 std.pdf Agama maMjUSA 07 agasttama mUla 07 uvAsagAdasAo 19 Deepratnasagar Aagam Manjusha_08_Angsuttam_Mool_08_Antagaddasa_00 003908 3908 std.pdf Agama maMjUSA 08 aMgasuttama mUla 08 aMtagaDadasAo 15 Deepratnasagar Aagam_Manjusha_09_Angsuttam_Mool_09_Anuttarovvaaiya_ 003909 003909_std.pdf Agama maMjUSA 09 aMgasuttama mUla 09 anuttarovavAiyadasAoM 6 Deepratnasagar Aagam_Manjusha_10_Angsuttam_Mool_10_Panhavagarana 003910 m_003910 std.pdf HTTH HEET 10 HORECA HA 10 queTTRU 22 Deepratnasagar Aagam_Manjusha_11_Angsuttam_Mool_11_Vivagsuyaam_00 003911 3911_std.pdf Agama maMjUSA 11 aMgasuttama mUla 11 vivAgasUrya 21 Deepratnasagar Aagam_Manjusha_12 Uvangsuttam_Mool_01_Uvavaaiam_00 003912 3912 std.pdf HOTH HAT 12 341 CH FA 01 344153 Author Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar. Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri Sagaranandsuri Dipratnasagar. Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar. Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri Sagaranandsuri Dipratnasagar. Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar. Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri Dipratnasagar. Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar. Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar. Deepratnasagar, 19 Deepratnasagar Aagam_Manjusha_13_Uvangsuttam_Mool_02_Rayppaseniy 003913 003913_std.pdf Agama maMjUSA 13 uvAMgasuttama mUla 02 rAyappaseNiya 33 Deepratnasagar Aagam_Manjusha_14_Uvangsuttam_Mool_03_Jivajivaabhiga 003914 m 003914 std.pdf Agama maMjUSA 14 uvAMgasuttama mUla 03 jIvAjIvAbhigamaM 76 Deepratnasagar Aagam_Manjusha_15_Uvangsuttam_Mool_04_Pannavanaa 003915 003915_std.pdf HTH FT 15 347THCH HA 04 Yorum 107 Deepratnasagar 003916 Aagam_Manjusha_16_Uvangsuttam_Mool_05_Sooyapannatti 003916_std.pdf HETA HT 16341=TCH F 05 qrafi 38 Deepratnasagar Aagam_Manjusha_17_Uvangsuttam_Mool_06_Chandapannat 003917 ti 003917 std.pdf Agama maMjUSA 17 uvAMgasuttama mUla 06 caMdapannatti 26 Deepratnasagar Aagam_Manjusha_18_Uvangsuttam_Mool_07_Jambuddivpan 003918 natti 003918 std.pdf HOTH FT 18341 H FR 0714cafort 60 Deepratnasagar Page #107 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 003919 m 003919_std.pdf Aagam_Manjusha_19_Uvangsuttam_Mool_08_Nirayaavaliyaa 003920 yaa 003920_std.pdf Aagam_Manjusha_20_Uvangsuttam_Mool_09_Kappavadinsa Aagam_Manjusha_21_Uvangsuttam_Mool_10_Pupfiya_00392 003921 1 std.pdf Aagam_Manjusha_22 Uvangsuttam Mool_11_Pupfchuliya_0 003922 03922 std.pdf File Name 003923 03923_std.pdf 003927 Aagam_Manjusha_23_Uvangsuttam Mool_12_Vahnidasaa_0 Aagam Manjusha_24_Painnagsuttam_Mool_01_Chausarana 003924 m 003924_std.pdf 003926 han_003926_std.pdf Aagam Manjusha_25_Painnagsuttam_Mool_02_Aaurpachakh 003925 an 003925_std.pdf Aagam Manjusha_26_Painnagsuttam_Mool_03_Mahapachak 003927_std.pdf Aagam_Manjusha_27_Painnagsuttam_Mool_04_Bhattparinna Aagam_Manjusha_28_Painnagsuttam Mool_05_Tandulveyali 003928 ya 003928_std.pdf Aagam_Manjusha_29_Painnagsuttam_Mool_06_Sanstaarag Aagam Manjusha_31_Painnagsuttam Mool_08_Ganivijja_00 003931 3931_std.pdf | Agama maMjUSA 22 uvAMgagasuttama mUla 11 pupphacUliyANaM 003929 003929_std.pdf Aagam Manjusha_30_Painnagsuttam Mool_07_Gachchhaay 003930 ar 003930_std.pdf Title Agama maMjUSA 19 uvAMgasuttama mUla 08 nirayAvaliyANaM Agama maMjUSA 20 uvAMgasuttama mUla 09 kappavaDiMsiyANaM Agama maMjUSA 21 uvAMgasuttama mUla 10 pulphiyANaM Agama maMjUSA 24 painnAMgasuttama mUla 01 causaraNaM Agama maMjUSA 25 painnAMgasuttama mUla 02 AurapaccakkhANaM | Agama maMjUSA 26 painnAMgasuttama mUla 03 mahApaccakkhANaM Agama maMjUSA 27 painnAMgasuttama mUla 04 bhattapariNNA | Agama maMjUSA 28 pannAMgasuttama mUla 05 taMdulaveyAliyaM | Agama maMjUSA 29 painnAMgasuttama mUla 06 saMstArakaM Agama maMjUSA 30 painnAMgasuttama mUla 07 gacchAyAro Agama maMjUSA 31 painnAMgasuttama mUla 08 gaNivijjA Agama maMjUSA 23 uvAMgasuttama mUla 12 vahidasANaM Author Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Pgs Publisher 9 Deepratnasagar 3 Deepratnasagar 9 Deepratnasagar 4 Deepratnasagar 5 Deepratnasagar 4 Deepratnasagar 4 Deepratnasagar 6 Deepratnasagar 6 Deepratnasagar 10 Deepratnasagar 5 Deepratnasagar 6 Deepratnasagar 4 Deepratnasagar 107 Page #108 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No Aagam_Manjusha_32_Painnagsuttam Mool_09_Devindtthav 003932 003932 std.pdf Aagam_Manjusha_33 Painnagsuttam Mool_10_Maransamaa 003933 hi 003933_std.pdf File Name Aagam_Manjusha_34_Chheyasuttam Mool_01_Nisiham_003 003934 934 std.pdf Aagam_Manjusha_35 Chheyasuttam_Mool_02_Buhatkappo 003935 003935 std.pdf Aagam_Manjusha_36_Chheyasuttam_Mool_03_Vavahaaro_0 003936 03936_std.pdf Aagam_Manjusha_37_Chheyasuttam Mool_04_Dasasuyakha 003937 ndh 003937_std.pdf Aagam_Manjusha_38A Chheyasuttam Mool_05_A_Jiyakapp 003938 o 003938_std.pdf Aagam Manjusha_38B Chheyasuttam_05_B_Panchkapp_Bh 003939 asya 003939_std.pdf Aagam_Manjusha_39_Chheyasuttam_Mool_06_Mahaanisiha 003940 m 003940_std.pdf Aagam_Manjusha_40_Mulsuttam Mool_01_Aavassay Nijjutti 003941 sah 003941_std.pdf Aagam Manjusha_41A_Mulsuttam Mool_02_A_OhNijjutti_00 003942 3942 std.pdf Aagam Manjusha_41B_Mulsuttam_Mool_02_B_PindaNijjutti 003943 003943_std.pdf 003944 3944_std.pdf Aagam_Manjusha_42_Mulsuttam Mool_03_Dasveyaliyam_00 Title Agama maMjUSA 32 painnAMgasuttama mUla 09 deviMdatyao Agama maMjUSA 33 painnAMgasuttama mUla 10 maraNasamAhi Agama maMjUSA 34 cheyasuttama mUla 01 nisIha | Agama maMjUSA 35 cheyasuttama mUla 02 bRhatkappo Agama maMjUSA 36 cheyasuttama mUla 03 vavahAro | Agama maMjUSA 37 cheyasuttama mUla 04 dasAsU yakkhaMdho Agama maMjUSA 38e cheyasuttama mUla 05e jIyakappo | Agama maMjUSA 38 bI cheyasuttama mUla 05 bI paMcakampa bhAsaM Agama maMjUSA 39 cheyasuttama mUla 06 mahAnisIha Author Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, | Agama maMjUSA 40 mUlasuttama mUla 01 AvassayaM nijju ttisahiyaM Deepratnasagar | Agama maMjUSA 41 e mUlasuttama mUla 02 e ohanijjutti Agama maMjUSA 41 bI mUlasuttama mUla 02 bI piMDanijjutti Agama maMjUSA 42 mUlasuttama mUla 03 dasaveyAliyaM Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar, Pgs Publisher 9 Deepratnasagar 16 Deepratnasagar 15 Deepratnasagar 11 Deepratnasagar 14 Deepratnasagar 14 Deepratnasagar 56 Deepratnasagar 53 Deepratnasagar 63 Deepratnasagar 47 Deepratnasagar 25 Deepratnasagar 18 Deepratnasagar 15 Deepratnasagar 108 Page #109 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 109 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher Aagam_Manjusha_43_Mulsuttam_Mool_04_Uttarijhayanam 0 003945 03945 std.pdf HTH FILT 43 HECH A 04 3rsru 31 Deepratnasagar Aagam_Manjusha_44_Chulikasuttam_Mool_01_Nandisuyam_ 003946 003946 std.pdf Agama maMjUSA 44 yUlikAsuttama mUla 01 naMdIsUyaM 13 Deepratnasagar Aagam Manjusha_45_Chulikasuttam_Mool_02 Anuogdaara 003947 m_003947_std.pdf Agama maMjUSA 45 cUlikAsuttama mUlaM 02 anuogadAraM 32 Deepratnasagar 003948 Aagam Manjusha Mool Kapp Suyam 003948 std.pdf Agama maMjUSA mUla kappasUyaM 22 Deepratnasagar 003949 Aagam Manjusha N 01 Aayaro Nijjutti 003949 std.pdf Agama maMjUSA ena 01 AyAro nijjutti 10 Deepratnasagar 003950 Aagam_Manjusha_N_02_Suyagado_Nijjutti_003950_std.pdf Agama maMjUSA ena 02 sUyagaDo nijjutti 7 Deepratnasagar Author Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar. Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri Sagaranandsuri Dipratnasagar. Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar. Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri Sagaranandsuri Dipratnasagar. Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri, Dipratnasagar. Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri Dipratnasagar, Deepratnasagar, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri Dipratnasagar, Deepratnasagar, Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar., 003951 Aagam Manjusha N 37 Dasasuya Nijjutti 003951 std.pdf TH HET U 37 GHRH Futi facolor 6 Deepratnasagar 003952 Aagam Manjusha N 42 Dasveyaliy Nijjutti 003952 std.pdf HTH SENT U 42 harfau rasafe 11 Deepratnasagar 003953 Aagam Manjusha N 43 Uttarijhayan_Nijjutti 003953_std.pdf TUTH PET UG 43 Bratuur fostres 003956 Kaise Banaye_Aapna Career_003956_HR6.pdf kaise banAye apanA kerIara 003957 Maa 003957 HR6.pdf mA~ 003958 Main to tere Pas Me 003958 HR6.pdf maiM to tere pAsa meM 003959 Shanti Pane ka Saral Rasta 003959 HR6.pdf zAMti pAne kA sarala rAstA 003960 Chetna_ka_Vikas_003960_HR6.pdf cetanA kA vikAsa 003961 Samasya aur Samadhan 003961_HR6.pdf samasyA aura samAdhAna 003962 Manav_ho_Mahavir_003962_HR6.pdf mAnava ho mahAvIra 003964 Amiras Dhara 003964 HR6.pdf amIrasa dhArA 003965 Bina Nayan ki Bat 003965 HR6.pdf bInA nayana kI bAta 14 Deepratnasagar 122 Jityasha Foundation 128 Mahima Lalit Sahitya Prakashan 66 Jityasha Foundation 98 Jityasha Foundation 114 Jityasha Foundation 110 Jityasha Foundation 90 Jityasha Foundation 86 Jityasha Foundation 90 Jityasha Foundation Jain Shwetambar Shree Sangh 54 Colkatta 116 Jityasha Foundation 90 Jityasha Foundation 003966 Kshama_ke_Swar_003966_HR6.pdf 003967 Bhagwatta_Faili_Sab_Aur_003967_HR6.pdf 003968 Antargruha_me_Pravesh_003968_std.pdf kSamA ke svara bhagavattA phailI saba aura antaguhA meM praveza Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. Chandraprabhsagar.. pdf Page #110 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 110 | Pgs Publisher 98 Jitvasha Foundation 387 Trupti Jain 609 Pramuditashreeji Available Books Data till 27-07-2020 St No File Name Title Author 1003969Rom Rom_Ras_Pije_003969 HR6.pdf roma roma rasa pIje .Lalitprabhsagar... Jain_Dharm_Darshan_me_Tanav_Prabandhan_003970_std.pE 003970df jaina dharma darzana meM tanAva prabandha .Trupti Jain.. Jain Darshan ki Sangna ki Avdharna ka Samikshatmak A 1003971dhyayan_003971 std.pdf jaina darzana kI saMjJA kI avadhAraNA kA samIkSAtmaka adhyayana ,Pramuditashreeji.. Panchashak Prakaran_me_Pratipadit_Jain_Achar_Vidhi Vidh 1003972 an_003972 std.pdf paMcAzaka prakaraNa meM pratipAdita jaina AcAra aura vidhi vidhAna Kanakprabhashreeji., Jinbhadragani_Krut Dhyanshatak_va_Haribhadriya_Tika Adh janabhadragaNA kRta dhyAnazataka eva usakA hArabhadrAya TAkA eka 1003973yayan_003973std.pdf tulanAtmaka adhyayana Priyashraddhanjanashreeji.. Dravya_Gun_Paryay_no_Ras_Ek_Darshanik_Adhyayan_0039 1003974 74_std.pdf dravya guNa paryAyano rAsa eka dArzanika adhyayana Priyasnehanjanashreeji.. Jain Achar Mimansa_me. Jivan Prabandhan ke_Tattva_003 1003975975 std.pdf jaina AcAra mImAMsA meM jIvana prabandhana ke tattva Manishsagar.. 683 Kanakprabhashreeji 495 Priyashraddhanjanashreeji 551 Priyasnehanjanashreeji 003976 Ghasilalji Maharaj ka Jivan Charitra 003976 std.pdf ghAsIlAlajI mahArAja kA jIvana caritra 003977 Jinvani Samyagdarshan_Visheshank_003977_std.pdf jinavANI samyagdarzana vizeSAMka agasta 1996 Kamtaprasad_Jain_Vyaktitva_evam_Krutitva_003978_HR6.pdf 1003978 kAmatAprasAda jaina vyaktitva evaM kRtitva .Rupendra Kumar, I.Dharmchand Jain, 900 Prachya Vidyapith Shajapur AB Shwetarnbar Sthanakwasi Jain 480 Shastroddhar Samiti 460 Samyag Gyan Pracharak Mandal ,Shivnarayan Saxena,, 178 Mulchand Kisandas Kapadia 1003979 Danvir_Manikchandra_003979_std.pdf dAnavIra mANikacaMdra 1003980 Prachin Gurjar Kavyasangraha_003980 HR6.pdf prAcIna gurjara kAvyasaMgraha 1003981 Tirthankar Mahavir_003981 std.pdf tIrthakara mahAvIra 1003982 Prachin Lekhankala aur Uske Sadhan_003982 HR6.pdf prAcIna lekhanakalA aura usake sAdhana 1003983 Pratishtha_Lekh_Sangraha_Part_01_003983_HR6.pdf pratiSThA lekha saMgraha bhAga 01 003984 Pratishtha Lekh Sangraha Part 02 003984_HR6.pdf pratiSThA lekha saMgraha bhAga 2 Arbud Prachin Jain Lekh Sandohe Abu Part 02 003986 S 003986 td.pdf arbuda prAcIna jaina lekha saMdeho Abu bhAga 02 ,Mulchand Kishandas Kapadia., I.CDDalal, |.Subhadramuni, I.Punyavijay, Uttamsinh. Vinaysagar.. Vinaysagar.. 1016 Mulchand Kisandas Kapadia 172 Central Library 150 University Publication New Delhi 34 L D Indology Ahmedabad 318 Vinaysagar 218 Vinaysagar .Jayantvijay.. 762 Vijaydharmsuri Jain Granthamala Ujjain Jayantvijay.. 372 Vijaydharmsuri Jain Granthamala Ujjain 003988 Arbudachal_Pradakshina Abu_Part_04_003988_std.pdf arbudAcala pradakSINA Abu bhAga 04 Arbudachal_Pradkshina Jain_Lekh_Sandohe_Abu_Part_05_0 100398903989 std.pdf arbudAcala pradakSiNA jaina lekha saMdoha AbU bhAga 05 003991 Devchandraji_krut Chovishi_Balavbodh_003991_HR6.pdf devacaMdrajIkRta covIzI bAlAvabodha |Jayantvijay.. 446 Vijaydharmsuri Jain Granthamala Ujjain 226 ZZZ Unknown 1003992 Nyayavatara and Nayakarnika_003992 HR6.pdf 003993 Shubhshil shatak 003993 HR6.pdf nyAyAvatAra aura nyAyakarNikA zubhazIla zataka I.Siddhasena Divakar, Vinayvijay, ANUpadhye.. .Vinaysagar.. 376 Jain Sahitya Vikas Mandal 174 Prakrit Bharti Academy Ganeshprasad Varni Digambar Jain 542 Sansthan Ganeshprasad Varni Digambar Jain 306 Sansthan 003994 Samaysara_003994_std.pdf samayasAra Ganeshprasad Varni.. Kanchedilal Jain, Tarachand Jain.. 003995 Adhyatma_Pad_Parijat_003995_HR6.pdf adhyAtma pada parijAta Page #111 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author 003996 Anekant aur Syadwad 003996 HR6.pdf anekAnta aura syAdvAda Udaychandra, 003997 Varni Vani 003997 HR6.pdf varNI vANI .Narendra Jain 003998 Devidas Vilas 003998 HR6.pdf devIdAsa vilAsa Vidyavati Jain.. 003999 Yogasara 003999 HR6.pdf yogasAra Kamleshkumar Jain, 004000 Meri Jivan Gatha 004000 std.pdf merI jIvana gAthA Ganeshprasad Varni.. Pgs Publisher Ganeshprasad Varni Digambar Jain 36 Sansthan Ganeshprasad Varni Digambar Jain 380 Sansthan Ganeshprasad Varni Digambar Jain 394 Sansthan Ganeshprasad Varni Digambar Jain 108 Sansthan Ganeshprasad Varni Digambar Jain 460 Sansthan Ganeshprasad Varni Digambar Jain 214 Sansthan Ganeshprasad Varni Digambar Jain 352 Sansthan Ganeshprasad Varni Digambar Jain 164 Sansthan 366 Ratna Jain Pustakalaya 360 Ratna Jain Pustakalaya 366 Ratna Jain Pustakalaya 350 Ratna Jain Pustakalaya 418 Ratna Jain Pustakalaya 420 Ratna Jain Pustakalaya 004001 Swayambhustotra Tattvapradipika 004001 HR6.pdf svayambhUstotra tattvapradIpikA Udaychandra Jain, zrAvaka dharma pradIpa Jaganmohanlal Shastri 004002 Shravak Dharm Pradip 004002 std.pdf Bhadrabahu_Chanakya_Chandragupt Kathanak_Raja_Kalki 004003 Varnan 004003 HR6.pdf 004006 Anand_Pravachan_Part_03_004006_std.pdf 004007 Anand_Pravachan_Part_04_004007_std.pdf 004008 Anand Pravachan Part 05 004008 Std.pdf 004009 Anand Pravachan Part 06004009 std.pdf 004010 Anand Pravachan_Part_07_004010_std.pdf 004011 Anand_Pravachan_Part_08_004011_std.pdf bhadrabAhu cANakya candragupta kathAnaka evaM rAjA kalakI varmana Ananda pravacana bhAga 03 Ananda pravacana bhAga 04 Ananda pravacana bhAga 05 Ananda pravacana bhAga 06 Ananda pravacana bhAga 07 Ananda pravacana bhAga 08 Rajaram Jain.. Anand Rushi, Kamla Jain.. Anand Rushi, Kamla Jain. .Anand Rushi, Karla Jain.. Anand Rushi, Kamla Jain.. Anand Rushi, Kamla Jain, Anand Rushi, Kamla Jain.. Anand Rushi, Shreechand Surana, Anand Rushi, Shreechand Surana. Anand Rushi, Shreechand Surana Anand Rushi, Shreechand Surana.. 004012 Anand_Pravachan_Part_09_004012_std.pdf Ananda pravacana bhAga 09 434 Ratna Jain Pustakalaya 004013 Anand Pravachan Part_10_004013 std.pdf Ananda pravacana bhAga 10 430 Ratna Jain Pustakalaya 004014 Anand Pravachan Part 11 004014 std.pdf Ananda pravacana bhAga 11 374 Ratna Jain Pustakalaya 004015 Anand Pravachan Part 12 004015 std.pdf Ananda pravacana bhAga 12 004016 Bruhad Dravya Sangraha 004016 std.pdf bRhad dravya saMgraha ,Bramhadev.. 004017 Sara Samucchaya 004017 HR6.pdf sAra samudhyaya Kulbhadracharya, Shitalprasad.. 378 Ratna Jain Pustakalaya Ganeshprasad Varni Digambar Jain 284 Sansthan Ganeshprasad Varni Digambar Jain 178 Sansthan Ganeshprasad Varni Digambar Jain 250 Sansthan Ganeshprasad Varni Digambar Jain 42 Sansthan Ganeshprasad Varni Digambar Jain 100 Sansthan AtmAnuzAsana Todarmal Pandit, 004018 Atmanushasan 004018 HR6.pdf Jain_Dharm Darshan_ke_Pramukh_Siddhanto_ki_Vaignanikt 004019 a_004019_HR6.pdf jaina dharma darzana ke pramukha siddhAnto kI vaijJAnikatA Lakshmichandra Jain.. 004020 Dhaval_Jaydhaval_Sara_004020_HR6.pdf dhavala jayadhavala sAra Jawaharlal Shastri Page #112 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 004021 Sabhashya_Tattvartha_dhigam Sutram_004021_std.pdf 004022 Tattvarthadhigam Sutram Part_01_004022_std.pdf 004023 Tattvarthadhigam Sutram Part_02_004023_std.pdf 004024 Paumchariyam_Part_01_004024_std.pdf File Name 004025 Paumchariyam_Part_02_004025_std.pdf 004026 Paumchariyam Part 03_004026_HR6.pdf 004027 Paumchariyam_Part_04_004027_HR6.pdf 004028 Shantinath Charitra_Chitra Pattika_004028_std.pdf 004029 Shrungar_manjari_004029_HR6.pdf 004030 Adhyatma_bindu_004030_HR6.pdf 004031 Yogvarttikam_004031_std.pdf Panch_Mahavrat Pravachan_Jyo_ki_Tyo_Dhari_Dinhi 004032 riya 004032_std.pdf 004033 Bruhad_Gaccha_ka_Itihas_004033_HR6.pdf 004034 Tattvya Nyaya_Vibhakar_Part_01_004034_HR6.pdf 004035 Tattvya Nyaya Vibhakar_Part 02_004035_HR6.pdf 004036 Danopdeshmala_004036_std.pdf 004037 Samveg Rangshala_004037_std.pdf 004038 Siddhi Vinischay Tika Part_01_004038_std.pdf 004039 Siddhi Vinischay Tika_Part 02_004039_std.pdf Haim Prakash Maha Vyakaranam Purvarddham_004040_st 004040 d.pdf Haim Prakash Maha Vyakaranam Uttararddham_004041_st 004041 d.pdf Jain Parampara aur_Yapaniya Sangh Part_01_004042_std. 004042 pdf 004043 pdf Jain_Parampara aur_Yapaniya Sangh Part 02_004043_std. Jain Parampara aur Yapaniya Sangh Part 03_004044_std. 004044 pdf 004045 Uday swamitvam_004045_HR6.pdf 004046 Dravya sangraha_004046_HR6.pdf 004047 .pdf Paum_chariu_me_Prayukta Krudant Sankalan_004047_HR6 sabhASya tattvArthAdhigama sUtram tattvArthAdhigama sUtram bhAga 01 tattvArthAdhigama sUtram bhAga 02 | paumacariyam bhAga 01 paumacariyam bhAga 02 paumacariyam bhAga 03 Title paumacariyam bhAga 04 zAMtinAtha caritra citra paTTIkA zRMgAramaMjarI adhyAtmabiMdu yogavArtikam Chada cha qava Hr gateekt - Sat 1 zut ett fast cadariyA bRhad gaccha kA itihAsa tattvanyAya vibhAga bhAga 01 tattvanyAya vibhAga bhAga 02 dAnopadezamAlA saMvega raMgazAlA siddhi vinizcaya TIkA bhAga 01 siddhi vinizcaya TIkA bhAga 02 | hemaprakAza mahAvyAkaraNam pUrvArddham haimaprakAza mahAvyAkaraNam uttarArddham jaina paramparA aura yApanIya saMgha bhAga 01 jaina paramparA aura yApanIya saMgha bhAga 02 jaina paramparA aura yApanIya saMgha bhAga 03 udayasvAmitvam dravyasaMgraha paumacariu meM prayukta kRdanta saMkalana Author ,Thakurprasad Sharma,, Thakurprasad Sharma... Thakurprasad Sharma,. Parshvaratnavijay... Parshvaratnavijay.. Parshvaratnavijay.. Parshvaratnavijay.. Sheelchandravijay.. Kanubhai V Sheth,. Mitranandvijay, Nagin J Shah,, Vigyanbhikshu, Ramkrushna Shastri, Keshav Shastri,, Osho Rajnish.. Shivprasad... Labdhisuri, Bhadrankarvijay... Labdhisuri, Bhadrankarvijay.. Ramyarenu.. Jayanandvijay... Anantviryacharya,.. Anantviryacharya,. Kshamavijay.. Kshamavijay.. Ratanchand Jain,.. Ratanchand Jain.. Ratanchand Jain... Gunratnasuri, Rashmiratnasuri,, Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain.. Kamalchand Sogani, Seema Dhingara.. Pgs Publisher 276 Paramshrut Prabhavak Mandal 518 Shripalnagar Jain S M Derasar Trust 396 Shripalnagar Jain S M Derasar Trust 226 Omkarsuri Aradhana Bhavan 214 Omkarsuri Aradhana Bhavan 202 Omkarsuri Aradhana Bhavan 166 Omkarsuri Aradhana Bhavan 132 L D Indology Ahmedabad 308 L D Indology Ahmedabad 108 L D Indology Ahmedabad Vigyanbhikshu Ramkrushna Shastri 330 Keshav Shastri 330 Osho Rajnish 298 Omkarsuri Gyanmandir Surat 212 Labdhi Bhuvan Jain Sahitya Sadan 282 Labdhi Bhuvan Jain Sahitya Sadan 438 Labdhi Bhuvan Jain Sahitya Sadan Guru Ramchandra Prakashan Samiti 436 Bhinmal 686 Bharatiya Gyanpith 456 Bharatiya Gyanpith 560 Hiralal Somchand Kot Mumbai 636 Hiralal Somchand Kot Mumbai 844 Sarvoday Jain Vidyapith Agra 900 Sarvoday Jain Vidyapith Agra 906 Sarvoday Jain Vidyapith Agra 184 Jingun Aradhak Trust 120 Apbhramsa Sahitya Academy 122 Apbhramsa Sahitya Academy 112 Page #113 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Shaddarshan Sutra Sangraha_evam_Shaddarshan_Vishaya 004048 k Krutaya_004048_std.pdf 004049 Vallabhiya_Laghukruti_Samucchaya 004049_HR6.pdf 004050 Jain Dharm Darshan_Part_01_004050_std.pdf 004051 Jain Dharm Darshan Part 02 004051_std.pdf 004052 Jain Dharm_Darshan Part 03_004052_std.pdf 004053 Jain Dharm_Darshan Part 04_004053_std.pdf 004054 Jain Dharm_Darshan_Part 05_004054_std.pdf 004055 Jain Dharm_Darshan_Part_06_004055_std.pdf 004056 Mangal Kalash Charitra Sangraha_004056 HR6.pdf 004057 Anekant vada_pravesh_004057_std.pdf 004058 Saindhav Puralipi_me_Dishabodh_004058_std.pdf 004059 Samaysara_Samay_Deshna Part_01_004059_std.pdf 004061 Tattvartha Sutra_Part_01_004061_std.pdf 004066 Shraman Sanskrutik Kavita_004066_HR6.pdf 004067 Sat Jain Tirth_004067_std.pdf 004064 Tattvartha Kartu tatnmat_Nirnay_004064_HR6.pdf Tirthankar Bhagawan Mahavir_48_Chitro_ka_Samput_00406 004065 5 std.pdf 004068 Kalpasutra_004068_std.pdf 004069 Tattvartha Sutram_004069_HR6.pdf 004070 Saptabhangi Nayapradip_004070_std.pdf 004071 Damyanti Katha Champu_004071_std.pdf 004072 Astaka Prakarana_004072_HR6.pdf 004073 Shad_darshan Samucchaya_Part_01_004073_std.pdf 004074 Shad_darshan_Samucchaya_Part_02_004074_std.pdf 004075 Khartar gaccha_Pratishtha_Lekh Sangraha_004075_std.pdf 004076 Dharm_dravya_ka_Sanchalan_Kaise kare_004076_std.pdf 004077 Jainagam Siddh Murtipuja_004077_std.pdf 004078 Swaroday Vignan_004078_std.pdf 004079 Haim Laghu prakriya_004079_HR6.pdf 004080 Meghdut_samasya_lekh_004080_HR6.pdf jaina dharma darzana bhAga 02 jaina dharma darzana bhAga 03 Title SaDdarzana sUtra saMgraha evaM SaDdarzana viSayaka kRtaya vallabhIya laghukRti samuccaya jaina dharma darzana bhAga 01 jaina dharma darzana bhAga 04 jaina dharma darzana bhAga 05 jaina dharma darzana bhAga 06 maGgalakalaza caritra saMgraha | anekAntavAda praveza saiMdhava purAlipi meM dizAbodha samayasAra samaya dezanA bhAga 01 tattvAryasUtra bhAga 01 tattvArthakartRtanmatanirNaya tIrthakara bhagavAna mahAvIra 48 citroM kA saMpuTa Bengali zramaNa sAMskRtika kavitA BengalisAta jaina tIrtha Bengali kalpasUtra |Bengali - tattvArtha sUtram saptabhaGgI nayapradIpa damayantI kathA campU aSTaka prakaraNa | SaDdarzana samuccaya bhAga 01 SaDdarzana samuccaya bhAga 02 dharmadravya kA saMcAlana kaise kareM jainAgama siddha mUrtipUjA svoradaya vijJAna haimalaghu prakriyA meghadUta samasyAlekha Author Sanyamkirtivijay.. Vinaysagar,. Nirmala Jain,, Nirmala Jain,. Nirmala Jain,. Nirmala Jain,. Nirmala Jain.. Nirmala Jain,, Tirthbhadravijay.. Bhavyasundarvijay.. Sneh Rani Jain... Vishuddhsagar.. Nirmala Jain,, Sagranandsuri.. Yashodevsuri,, Ganesh Lalwani,, Ganesh Lalwani.. Basantkumar Chattopadhyaya,. Ishvarchandra Shastri,, Yashovijay Upadhyay, Yashratnavijay.. Vinaysagar.. KK Dixit,, Sanyamkirtivijay.. Sanyamkirtivijay.. Vinaysagar.. Dharmdhwaj Parivar.. Bhushan Shah.. Hiralal Duggad.. Vinayvijay.. Meghvijay.. Pgs 534 Sanmarg Prakashan 188 Rander Road Jain Sangh 118 Adinath Jain Trust 110 Adinath Jain Trust Publisher 146 Adinath Jain Trust 138 Adinath Jain Trust 134 Adinath Jain Trust 126 Adinath Jain Trust 324 Vijay Kanaksuri Prachin Granthmala 240 Jingun Aradhak Trust 314 Int Digambar Jain Sanskrutik Parishad 344 Anil Book Depo 162 Adinath Jain Trust Rushabhdev Kesarimal Jain 180 Shwetambar Sanstha 301 Jain Sanskruti Kalakendra 78 Jain Bhawan Publication 74 Jain Bhawan Publication 620 Calcutta Vishvavidyalaya 94 Ishvarchandra Shastri 280 Jingun Aradhak Trust 776 L D Indology Ahmedabad 142 L D Indology Ahmedabad 712 Sanmarg Prakashak 756 Sanmarg Prakashak 604 Prakrit Bharti Academy 113 180 Dharmdhwaj Parivar 352 Chandroday Parivar 354 Jain Sahitya Prakashan Mandir 320 Jain Dharm Prasarak Sabha 34 Jain Atmanand Sabha Page #114 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 114 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 004081 Dash_Lakshan_Vidhan_004081_HR6.pdf 004082 Nitishastra 004082 std.pdf 004083 Jain Nitishastra Ek Parishilan 004083 std.pdf Dhundhak_Hriday Netranjan_athwa Satyartha Chandrodaya 004084 stakam_004084_std.pdf 004085 Pariksha_mukham_004085_std.pdf Title dazalakSaNa vidhAna nItizAstra jaina nItizAstra eka parizIlana Author Tekchand Kavi. Shanti Joshi, Devendramuni, Pgs Publisher 76 Digambar Jain Pustakalay 372 Rajkamal Prakashan 556 Tarak Guru Jain Granthalay DhUMDhaka hRdaya netrAMjana athavA satyArya caMdrodayASTakam parIkSAmukhama Ratanchand Dagdusa Patni.. Saratchandra Ghoshal.. 004086 Bhagvati Sutra Part 01 004086 std.pdf bhagavatI sUtra bhAga 01 Ghevarchand Banthiya.. 004087 Bhagvati Sutra Part 02_004087 std.pdf bhagavatI sUtra bhAga 02 Ghevarchand Banthiya.. 004088 Bhagvati Sutra Part 03 004088 std.pdf bhagavatI sUtra bhAga 3 Ghevarchand Banthiya, 004089 Bhagvati Sutra Part 04 004089 std.pdf bhagavatI sUtra bhAga 04 Ghevarchand Banthiya.. 004090 Bhagvati_Sutra_Part_05_004090_std.pdf bhagavatI sUtra bhAga 05 Ghevarchand Banthiya, 448 Ratanchand Dagdusa Patni 362 ZZZ Unknown Akhil Bharatiya Sudharm Jain 552 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 560 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 506 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 578 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 530 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 566 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 692 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 414 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 414 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 412 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 358 Sanskruti Rakshak Sangh 004091 Bhagvati Sutra Part 06 004091 std.pdf bhagavatI sUtra bhAga 06 Ghevarchand Banthiya.. 004092 Bhagvati Sutra Part 07004092 std.pdf bhagavatI sUtra bhAga 07 004093 Pragnapana Sutra Part 01 004093 std.pdf prajJApanA sUtra bhAga 01 004094 Pragnapana Sutra_Part_02_004094_std.pdf prajJApanA sUtra bhAga 02 Ghevarchand Banthiya, Nemnichand Banthiya, Parasmal Chandaliya, Nemnichand Banthiya, Parasmal Chandaliya, Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya, ,,Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya, 004095 Pragnapana Sutra Part 03 004095 std.pdf prajJApanA sUtra bhAga 03 prajJApanA sUtra bhAga 04 004096 Pragnapana Sutra Part_04_004096_std.pdf Jain_Darshan_me_Vyavahar_ke_Prerak_Tattva_004097_std. 004097 pdf jaina darzana meM vyavahAra ke preraka tattva Pramuditashreeji.. 580 Prachya Vidyapith Shajapur 004098 Tattvartha Sutra 004098 std.pdf tattvArya sUtra Kevalmuni, Shreechand Surana.. 504 Kamla Sadhanodaya Trust 004099 Jain Darshan me Tanay aur Tanavmukti 004099_std.pdf her aerox HT HTC 344 Prachya Vidyapith Shajapur Trupti Jain Madhusudan Oza, Chailsinh Rathod. 004100 Puran Nirmana dhikaranam 004100 HR6.pdf pUrANanirmANAdhikaraNam 118 Jay Narayan Vyas Vishwavidyalay Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 871 Deepratnasagar 004101 Aagam 01 ACHAR Moolam evam Vrutti 004101_std.pdf HOTH OP HOT HE WAY Aagam 02 SOOTRAKUT Moolam evam Vrutti 004102 std. 004102 pdf Agama 02 sUjakRta mUlam evaM vRttI Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 860 Deepratnasagar Page #115 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No Title 004103 Aagam_03_STHAN_Moolam_evam Vrutti_004103_std.pdf | Agama 03 sthAna mUlam evaM vRttI 004104 Aagam_04_SAMAVAY_Moolam_evam Vrutti_004104_std.pdf ra xen va ge Aagam_05_BHAGAVATI Moolam_evam Vrutti_004105_std.p 004105 df Aagam_06_GYATA DHARM_KATHA_Moolam_evam_Vrutti 004106 004106_std.pdf 004107 std.pdf 004108 8 std.pdf 004109 rutti_004109_std.pdf Aagam_07_UPASAK_DASHA_Moolam_evam_Vrutti_004107 Aagam_08_ANTKRUT_DASHA_Moolam_evam_Vrutti_00410 Aagam_09_ANUTTAROPAPATIK_DASHA_Moolam_evam_V 004110 File Name Aagam 10 PRASHNA VYAKARANAM_Moolam_evam_Vrutti 004110_std.pdf Aagam 11 VIPAK SHRUT_Moolam_evam_Vrutti_004111_st 004111 d.pdf Aagam 12 AUPAPAATIK Moolam_evam Vrutti_004112_std. 004112 pdf Aagam 13 RAJPRASHNIYA_Moolam_evam_Vrutti_004113 004113 std.pdf 004114 std.pdf Aagam 15 PRAGNAPANA_Moolam_evam Vrutti_004115_st 004115 d.pdf Aagam 16 SOORYA PRAGYAPTI Moolam_evam Vrutti_00 004116 4116_std.pdf Aagam 17 CHANDRA PRAGYAPTI Moolam_evam_Vrutti_0 004117 04117_std.pdf Aagam_14_JIVAJIVABHIGAM_Moolam_evam_Vrutti_004114 Aagam 18 JAMBUDWIP_PRAGYPTI Moolam_evam Vrutti_ 004118 004118_std.pdf Aagam_19_NIRAYAVALIKA_Moolam_evam_Vrutti_004119_s 004119 td.pdf Aagam 20 KALPAVATANSIKAA_Moolam_evam Vrutti_0041 004120 20 std.pdf 004121 df Aagam 21 PUSHPIKAA_Moolam_evam_Vrutti_004121_std.p Aagam_22_PUSHPA_CHOOLIKAA_Moolam_evam_Vrutti_00 004122 4122 std.pdf Agama 05 bhagavatI mUlam evaM vRttI Agama 06 jJAtAdharmakathA mUlam evaM vRttI | Agama 10 praznavyAkaraNam mUlam evaM vRttI Agama 11 vipAkazruta mUlam evaM vRttI Agama 12 aupapAtika mUlam evaM vRttI Agama 13 rAjapraznIya mUlam evaM vRttI Agama 14 jIvAjIvAbhigama mUlam evaM vRttI Agama 15 prajJApanA mUlam evaM vRttI Agama 16 sUryaprajJapti mUlam evaM vRttI Agama 17 caMdraprajJapti mUlam evaM vRttI | Agama 18 jambudvIpa prajJapti mUlam evaM vRttI Agama 19 nirayAvalikA mUlam evaM vRttI Agama 20 kalpavataMsikA mUlam evaM vRttI Agama 21 puSpikA mUlam evaM vRttI | Agama 22 puSpacUlikA mUlam evaM vRttI Agama 07 upAsakadazA mUlam evaM vRttI Agama 08 antakRdazA mUlam evaM vRttI Agama 09 anuttaropapAtikadazA mUlam evaM vRttI Pgs Dipratnasagar, Deepratnasagar,, Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 1059 Deepratnasagar 324 Deepratnasagar 1967 Deepratnasagar 512 Deepratnasagar 113 Deepratnasagar 69 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar... Dipratnasagar, Deepratnasagar,... 21 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 335 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. 132 Deepratnasagar 244 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 304 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 938 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar,.. 1227 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar... Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,, Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 600 Deepratnasagar 602 Deepratnasagar 1097 Deepratnasagar 42 Deepratnasagar 9 Deepratnasagar 36 Deepratnasagar 9 Deepratnasagar Author ------ Publisher 115 Page #116 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 004123 123_std.pdf Aagam 24 CHATU SHARAN_Moolam_evam Vrutti_004124 004124 std.pdf Aagam_25_AATUR_PRATYAKHYAN_Moolam_evam_Chaay 004125 aa 004125_std.pdf 004126 File Name Aagam_23_VRUSHHNI_DASHAA_Moolam_evam Vrutti_004 004128 Aagam_26_MAHA PRATYAKHYAN_Moolam_evam_chaayaa 004126_std.pdf 004127 04127_std.pdf Aagam_27_BHAKT_PARIGYAA_Moolam_evam_Chhaayaa_0 Aagam 28 TANDUL_VAICHAARIK_Moolam_evam Chaayaa 004128_std.pdf Aagam 29 SANSTAARAK_Moolm_evam_Chhaayaa_004129 004129 std.pdf 004137 Aagam_30_GACHCHH AACHAAR_Moolam_evam Chhaaya 004130 a 004130_std.pdf Aagam 31 GANIVIDHYAA_Moolam_evam_Chhaayaa_00413 004131 1 std.pdf Aagam 32 DEVENDRA STAV Moolam_evam Chhaayaa_0 004132 04132 std.pdf Aagam 33 MARAN SAMAADHI_Moolam_evam_Chhaayaa 004133 004133_std.pdf 004134 Aagam_34_NISHITH_Moolam_ev_004134_std.pdf 004135 Aagam 35 BRUHAT KALP_Moolam_ev_004135_std.pdf 004136 Aagam_36_VYAVAHAAR Moolam_ev_004136_std.pdf Aagam_37_DASHAA_SHRUTSKANDH_Moolam_ev_004137 std.pdf Aagam_38_A JEETKALP Moolam_evam Bhashya_004138 004138 std.pdf 004139 Aagam_38_B_PANCHKALP Bhashya_ev_004139_std.pdf 004140 Aagam_39_MAHA NISHITH_Moolam_ev_004140_std.pdf Aagam_40_AAVASHYAK Moolam_evam_Vrutti_004141_std. 004141 pdf Aagam_41_1_OGH NIRYUKTI Moolam_evam_Vrutti_00414 004142 2 std.pdf Title Agama 23 vRSNidazA mUlam evaM vRttI Agama 24 catuzaraNa mUlam evaM vRttI Agama 25 AturapratyAkhyAna mUlam evaM chAyA Agama 26 mahApratyAkhyAna mUlam evaM chAyA Agama 27 bhaktaparijJA mUlam evaM chAyA | Agama 28 tandulavaicArika mUlam evaM chAyA Agama 29 saMstAraka mUlam evaM chAyA | Agama 30 gacchAcAra mUlam evaM chAyA Agama 31 gaNividyA mUlam evaM chAyA Agama 32 devendrastava mUlam evaM chAyA Agama 33 maraNasamAdhi mUlam evaM chAyA Agama 34 nizitha mUlam eva Agama 35 bRhat kalpa mUlam eva Agama 36 vyavahAra mUlam eva Agama 37 dazA zrutaskaMdha mUlam eva | Agama 38 e jitakalpa mUlam evaM bhASya Agama 38 bI paMcakalpa bhASya evaM Agama 39 mahAniziya mUlam eva Agama 40 Avazyaka mUlam evaM vRtti | Agama 411 oghaniyukti mUlam evaM vRtti Author Pgs Publisher Dipratnasagar, Deepratnasagar,, Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar... Dipratnasagar, Deepratnasagar,... Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,, Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar... Dipratnasagar, Deepratnasagar,.. 17 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar,.. 17 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar,. 59 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar,. 56 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar,, 66 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar,, 1736 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 459 Deepratnasagar 13 Deepratnasagar 14 Deepratnasagar 17 Deepratnasagar 24 Deepratnasagar 29 Deepratnasagar 49 Deepratnasagar 21 Deepratnasagar 24 Deepratnasagar 16 Deepratnasagar 46 Deepratnasagar 98 Deepratnasagar ////-//-//-----/ 18 Deepratnasagar 14 Deepratnasagar 116 Page #117 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Author Pgs Publisher ,Dipratnasagar, Deepratnasagar, 364 Deepratnasagar Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Aagam_41_2_PIND_NIR YUKTI_Moolam_evam_Vrutti_00414 0041433_std.pdf Agama 41 2 piMDaniyukti mUlam evaM vRtti JAagam_42 DASHVAIKAALIK. Moolam evam Vrutti_004144 1004144 std.pdf Agama 42 dazavakAlika mUlam evaM vRtti TAagam_43_UTTARAADHYAYANAANI_Moolam_evam_Vrutti_ 1004145004145 std.pdf Aagam_44_NANDISOOTRA_Moolam_evam_Vrutti_004146_S 1004146 td.pdf Agama 44 naMdisUtra mUlam evaM vRtti JAagam_45_ANUYOGDWAR_Moolam_evam_Vrutti_004147_s 004147 td.pdf Agama 45 anuyogadvAra mUlam evaM vRtti Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 577 Deepratnasagar ___ Agama 43 uttarAdhyayanAni mUlam evaM vRtti .Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 1428 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 514 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar. 547 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 145 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 45 Deepratnasagar ,Dipratnasagar, Deepratnasagar, 117 Deepratnasagar 004148 KALP Barsa SOOTRA 004148 STD.pdf kalpa bArasA sUtra Aagam_24_V_CHATU_SHARAN_Moolam_evam_Vruti_0041 100414949 STD.pdf Agama 24 catuzaraNa mUlam evaM vRtti TAagam 28_V_TANDUL VAICHAARIK Moolam evam. Vrutti 1004150004150 STD.pdf Agama 28 taMdulavaicArika mUlam evaM vRtti TAagam_30_V_GACHCHHAACHAAR Moolam evam_Vrutti_o 00415104151_STD.pdf Agama 30 gacchAcAra mUlam evaM vRtti Bauddh_Dharm_Darshan_Sanskruti_aur_Kala_004152_HR6. 1004152 pdf bauddha dharma darzana saMskRti aura kalA 1004154 Nerminath Stotra Sangraha 004154_HR6.pdf neminAtha stotra saMgraha Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 91 Deepratnasagar Dharmchand Jain, Shweta Jain.. Tirthbhadravijay.. 212 Bauddh Adhyayan Kendra 360 Shraman Seva Religious Trust Akhil Bharatiya Shraman Sanskruti 264 Seva samiti Vishuddhsagar.. 004155 Swarup_Deshna_Vimarsh_004155 std.pdf svarUpa dezanA vimarza Kahau_Stambh_evam_Kshetriya Puratattv_ki_Khoj_004156_ 1004156 HR6.pdf kahA stambha evaM kSetrIya purAtattva kI khoja Prachin_evam_Madhyakalin_Malva_me_Jain_Dharm_Ek_Adh 1004157yayan_004157 HR6.pdf prAcIna evaM madhyakAlIna mAlavA meM jaina dharma eka adhyayana Satyendra Mohan Jain. 98 Idrani Jain 178 Rajendrasuri Jain Granthmala 004158 Pravachan sara Part 01 004158 HR6.pdf pravacana sAra bhAga 01 168 Apbhramsa Sahitya Academy 004159 Pravachan sara Part 02 004159 HR6.pdf pravacana sAra bhAga 02 190 Apbhramsa Sahitya Academy 004160 pravachan_sara_part_03_004160_hr6.pdf pravacana sAra bhAga 03 1004161 Ashta pahud_Chayanika_004161_HR6.pdf aSTapAhu cayanikA 004162 Geeta_Chayanika_004162_HR6.pdf gItA cayanikA Jainacharya_Pratibodhit_Gotra_evam_Jatiyan_004163_HR6.p 1004163df jainAcArya pratibodhita gotra evaM jAtIyA~ I.Tejsinh Gaud.. Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain. Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain.. ,Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain, Kamalchand Sogani,, Kamalchand Sogani.. Agarchand Nahta, Bhanvarlal Nahta.. Kamalchand Sogani, Shashiprabha Jain.. 144 Apbhrarnsa Sahitya Academy 106 Prakrit Bharti Academy 178 Prakrit Bharti Academy 74 Jinharisagarsuri Gyan Bhandar 004164 Paumchariu ka Kriya Kosh 004164 HR6.pdf paumacariu kA kriyA koza 50 Apbhramsa Sahitya Academy Page #118 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 004165 Jain Nyaya Panchashati_004165_HR6.pdf 004166 Saman suttam_Chayanika_004166_HR6.pdf 004167 Uttaradhyayan Sutra Part_01_004167_HR6.pdf 004169 Varruchi Prakrit Prakash_Part_01_004169 HR6.pdf 004170 Varruchi Prakrit Prakash Part_02_004170_HR6.pdf 004171 Vakpatiraj_ki_Lokanubhuti_004171_HR6.pdf 004172 Vajjalagga_me_Jivan_Mulya_004172_HR6.pdf 004173 Parichay_004173_HR6.pdf Jain Shramani_Parampara Ek Sarvekshan_004174_HR6.pd 004174 f 004175 Haribhadra Yogbharti 004175_std.pdf 004176 Aavashyak Sutra_004176_std.pdf 004177 Trini Ched Sutrani_004177_std.pdf 004178 Antkruddasha_Sutra_004178_HR6.pdf 004179 Jambudwip Pragnapti_Sutra_004179_std.pdf 004180 Uttaradhyayan Sutra_Part_01_004180_std.pdf 004181 Uttaradhyayan Sutra Part_02_004181_std.pdf 004182 Samvayang Sutra_004182_std.pdf 004183 Anuyogdwar_Sutra_004183_std.pdf 004184 Acharang Sutra Part_01_004184_std.pdf 004185 Acharang Sutra Part_02_004185_std.pdf 004186 Sthananga Sutra_Part_01_004186_std.pdf Title jaina nyAya paJcazatI samaNasuttam cayanikA uttarAdhyayana sUtra bhAga 01 vararuci prAkRta prakAza bhAga 01 vararuci prAkRta prakAza bhAga 02 vAkpatirAja kI lokAnubhUti vajjAlagga meM jIvana mUlya |Digambar_Jain_Parshwanath_JanmabhumiMandir_Bhelupur digambara jaina pArzvanAtha janmabhUmi maMdira bhelupUra vArANasI kA aitihAsika paricaya antakRddazA sUtra jambUdvIpaprajJapti sUtra uttarAdhyayana sUtra bhAga 01 uttarAdhyayana sUtra bhAga 02 samavAyAMga sUtra anuyogadvAra sUtra AcArAMga sUtra bhAga 01 AcArAMga sUtra bhAga 02 sthAnAMga sUtra bhAga 01 jaina zramaNI paramparA eka sarvekSaNa |haribhadri yogabhAratI Avazyaka sUtra trINichedasUtrANi Author Vishwanath Mishra, Rajendramuni,, Kamalchand Sogani,. Tattvaprabhvijay.. Kamalchand Sogani, Seema Dhingara,. Kamalchand Sogani, Seema Dhingara,... Kamalchand Sogani.. Kamalchand Sogani,. Satyendra Mohan Jain,, ,Vijayshree Sadhvi.. Abhayshekharsuri,, Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya,, Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya... Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya,, Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya,, Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya,, Publisher Pgs 130 Jain Vishva Bharati 190 Prakrit Bharti Academy 144 Jinprabhsuri Granthmala 126 Apbhramsa Sahitya Academy 62 Apbhramsa Sahitya Academy Rajasthan Prakrit Bharti Sansthan 96 Jaipur 94 Prakrit Bharti Academy Devadhidev Shree 1008 Parshwanath Manstambh Panch Kalyanak Mohatsav 30 Samiti Bhelupur 54 Bharatiya Vidya Pratishthan 346 Divya Darshan Trust Akhil Bharatiya Sudharm Jain 306 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 538 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 254 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 498 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 430 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 450 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 458 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 534 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 366 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 382 Sanskruti Rakshak Sangh 118 Akhil Bharatiya Sudharm Jain 474 Sanskruti Rakshak Sangh Page #119 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 004187 Sthananga Sutra_Part_02_004187_std.pdf 004188 Suyagadanga Sutra Part_01_004188_std.pdf 004189 Suyagadanga Sutra Part 02_004189_std.pdf 004190 Uvavaiya Sutra_004190_HR6.pdf 004191 Nirayavalika Sutra_004191_HR6.pdf 004192 Anuttaro_papatik_dasha_Sutra_004192 HR6.pdf 004193 Chandra Pragnapti Surya_Pragnapti_Sutra_004193_HR.pdf 004194 Jivajivabhigama Sutra_Part_01_004194_std.pdf 004195 Jivajivabhigama Sutra_Part_02_004195_std.pdf 004196 Gnata Dharm_kathanga Sutra_Part_01_004196_std.pdf 004197 Gnata Dharm_kathanga Sutra_Part_02_004197_std.pdf 004198 Nandi Sutra_004198_std.pdf 004199 Vipak Sutra_004199_std.pdf 004200 Nishith Sutra_004200_std.pdf 004201 Prashna Vyakarana_Sutra_004201_std.pdf 004202 Upasak_dashang Sutra_004202_HR6.pdf 004203 Mananiya_Lekho_ka_Sankalan_004203_HR6.pdf 004204 Prakrit_Hindi_Vyakaran_Part_01_004204_HR6.pdf 004205 Prakrit Hindi_Vyakaran_Part_02_004205_HR6.pdf Jain Dharm_me_Aachar_Shastriya_Siddhant Part_01_00420 004206 6 HR6.pdf Jain Dharm_me_Aachar_Shastriya Siddhant_Part_02_00420 004207 7 HR6.pdf sthAnAMga sUtra bhAga 02 sUyagaDAMga sUtra bhAga 01 sUyagaDAMga sUtra bhAga 02 uvavAiya sUtra nirayAvalikA sUtra anuttaropapAtikadazA sUtra naMdi sUtra vipAka sUtra niziya sUtra jIvAjIvAbhigama sUtra bhAga 01 jIvAjIvAbhigama sUtra bhAga 02 jAtAdharmakathAMga sUtra bhAga 01 jJAtAdharmakathAMga sUtra bhAga 02 praznavyAkaraNasUtra upAsakadazAMga sUtra mananIya lekhoM kA saMkalana Title prAkRta hindI vyAkaraNa bhAga 01 prAkRta hindI vyAkaraNa bhAga 02 jaina dharma meM AdhArazAstrIya siddhAnta bhAga 01 jaina dharma meM AdhArazAstrIya siddhAnta bhAga 02 Author Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya,. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya,, Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya,, Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Parasmuni,, Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Ratanlal Doshi.. Nemichand Banthiya, Parasmal Chandaliya.. Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain,. Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain,.. Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain... Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain.. Pgs Publisher Akhil Bharatiya Sudharm Jain 386 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 338 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 226 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 222 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 174 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 86 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 98 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 370 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 422 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 466 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 386 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 314 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 362 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 466 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 354 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sudharm Jain 210 Sanskruti Rakshak Sangh 56 ZZZ Unknown 198 Apbhramsa Sahitya Academy 150 Apbhramsa Sahitya Academy 202 Jain Vidya Samsthan 152 Jain Vidya Samsthan 119 Page #120 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 120 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Jain Dharm_me_Aachar_Shastriya Siddhant_Part_03_00420 004208 8 HR6.pdf Title Pgs Publisher jaina dharma meM AcArazAstrIya siddhAnta bhAga 03 134 Jain Vidya Samsthan 004209 Prakrit Abhyas Uttar Pustak 004209 HR6.pdf 004210 Apbhramsa_Abhyas_Saurabh_004210_HR6.pdf prAkRta abhyAsa uttara pustaka aparaMza abhyAsa saurabha 192 Apbhramsa Sahitya Academy 70 Apbhramsa Sahitya Academy prAkRta vyAkaraNa abhyAsa uttara pustaka 52 Apbhramsa Sahitya Academy 004211 Prakrit Vyakaran Abhyas Uttar Pustak 004211 HR6.pdf Apbhramsa_Vyakaran_evam_Chand Alankar_Abhyas Uttar 004212 Pustak 004212 HR6.pdf Author Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain.. Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain.. Kamalchand Sogani.. Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain. Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain.. Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain, ,Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain, Sanyamkirtivijay.. Gunratnasuri, Pratapkumar J Toliiya, apaaMza vyAkaraNa evaM chanda alaMkAra abhyAsa uttara pustaka 72 Apbhramsa Sahitya Academy 004213 Apbhramsa Abhyas Uttar Pustak 004213 HR6.pdf aparaMza abhyAsa uttara pustaka 186 Apbhramsa Sahitya Academy 004214 Apbhramsa Hindi Vyakaran 004214_HR6.pdf 004215 Sanghpattak 004215 std.pdf 004216 Re Karm_Teri Gati Nyari 004216 HR6.pdf 004217 Bhakti_Kartavya_004217_HR6.pdf aparaMza hindI vyAkaraNa saMghapar3aka re karma terI gati nyArI bhakti kartavya 138 Apbhramsa Sahitya Academy 262 Samyag Gyan Pracharak Mandal 170 Jingun Aradhak Trust 128 Shrimad Rajchandra Ashram 004218 Bhrun Hatya Maha Paap Bachao Bachao 004218 HR6.pdf 30TECUT HETTY 93 93 004220 Mewar ke Jain Tirth Part 02 004220 std.pdf mevAra ke jaina tIrtha bhAga 02 004221 Paschattap_004221_std.pdf pazcAttApa 004222 Chitramay_Tattvagyan_004222 std.pdf citramaya tattvajJAna 42 Jingun Aradhak Trust 304 Athwa Lines Jain Sangh 116 Jingun Aradhak Trust 114 Jingun Aradhak Trust Rashmiratnasuri.. Mohanlal Bolva.. Gunratnasuri, Gunratnasuri, ,Akhil Bharatiya Tirthprabhavak Adhar Abhishek Anushthan Samiti.. Rashmiratnasuri. Rajhans Group of Industries. Gunratnasuri, Rashmiratnasuri. 004223 Adhar Abhishek_ka Suvarna Avasar 004223 HR6.pdf 004224 Good Life_004224_HR6.pdf 004225 Chari_Palak Padyatra Sangh 004225 std.pdf 004226 Jain Ramayan 004226 std.pdf 004227 Good Night_004227_std.pdf aDhAra abhiSeka kA sUvarNa avasara guDa lAipha charI pAlaka padayAtrA saMgha jaina rAmAyaNa guDa nAiTa Akhil Bharatiya Tirthprabhavak Adhar 48 Abhishek Anushthan Samiti 36 Jingun Aradhak Trust 140 Rajhans Group of Industries 142 Jingun Aradhak Trust 100 Jingun Aradhak Trust 004228 Sanskar Shakti Garbh Sanskaran Kendra 004228_std.pdf HET H 34 HAUT 004229 Adhar Abhishek Vidhi 004229 HR6.pdf aDhAra abhiSeka vidhi Rajhansasuri, Arvindsagar.. 12 Rajhansasuri 26 Sanjaybhai Pipewala u r fare 004230 Adhar Abhishek_evam Dhwajaropan Vidhi 004230 HR6.pdf HER 33 E 004231 Jain Darshan_me_Nayvad_004231_HR6.pdf jaina darzana meM nayavAda Arvind K Mehta, Sukhnandan Jain.. 44 Arvind K Mehta 300 Bharatiya Gyanpith Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 450 Shikshannidhi Ahmedabad 330 Vijayvallabh Mission Hemchandra Shabdanushasane_Agyat_kartuka Dhundika_P 004232 art 07 004232 std.pdf 004233 Yogshastra_004233_std.pdf ETT HA FT TOT o FAGER yogazAstra Vimalkirtivijay.. Yashobhadravijay.. Page #121 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 121 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher Author Samdarshimuni, Mahasati Umrav Kunvar, Shobhachad Bharilla, 004234 Yogshastra_004234_HR6.pdf TRIES 004235 Uttaradhyayan Sutra 004235 std.pdf 004236 Dravya_Vigyan_004236_std.pdf 004237 Aavashyak Niryukti 004237 HR6.pdf uttarAdhyayana sUtra dravya vijJAna Avazyaka niyukti Vinitpragnashreeji.. Vidyutprabhashreejiji.. ,Fulchand Jain, Anekant Jain.. 386 Rushabhchandra Johari Chandraprabhu Maharaj Juna Jain 682 Mandir Trust 302 Bhaiji Prakashan 284 Jin Foundation 004238 Acharang Shilank Vrutti Ek Adhyayan 004238 HR6.pdf 004239 Karm prakruti 004239 HR6.pdf 004240 Chaityavandan_Bhashya_Prashnottari_004240_std.pdf AcArAga zIlAikavRtti eka adhyayana fa caityavandana bhASya praznottarI 004241 Ashtpahud 004241 std.pdf HUTE 004242 Karm_Vignan_Part_01_004242_std.pdf THIG SITOT OP 004243 Karm Vignan Part 02 004243 std.pdf IT SITT OR 004244 Karm_Vignan_Part_03_004244_std.pdf AG STAT 03 004245 Karm_Vignan_Part_04_004245_std.pdf SITUT oy 004246 Karm_Vignan_Part_05_004246_std.pdf THE STAT 4 004247 Karm_Vignan_Part_06_004247_std.pdf karmavijJAna bhAga 06 004248 Karm Vignan Part 07 004248_std.pdf karmavijJAna bhAga 07 004249 Karm_Vignan_Part_08_004249_std.pdf karmavijJAna bhAga 08 004250 Karm Vignan Part 09 004250 std.pdf ATT SITT OR Swatantrata_ke_Sutra_Mokshshastra_Tattvartha_Sutra_0042 004251 51 std.pdf svatantratA ke sUtra mokSazAstra tattvArya sUtra .Rajshree Sadhvi. Hiralal Shastri Vignanjanashreeji.. Kundkundacharya, Shrutsagarsuri, Pannalal Sahityacharya.. Devendramuni.. Devendramuni.. Devendramuni, Devendramuni. .Devendramuni.. Devendramuni. Devendramuni Devendramuni, Devendramuni 244 Prakrit Bharti Academy 198 Bharatiya Gyanpith 462 Jinkantisagarsuri Smarak Trust Bharat Varshiya Anekant Vidwat 766 Parishad 644 Tarak Guru Jain Granthalay 560 Tarak Guru Jain Granthalay 538 Tarak Guru Jain Granthalay 558 Tarak Guru Jain Granthalay 614 Tarak Guru Jain Granthalay 550 Tarak Guru Jain Granthalay 697 Tarak Guru Jain Granthalay 534 Tarak Guru Jain Granthalay 704 Tarak Guru Jain Granthalay Dharmdarshan Vigyan Shodh 674 Prakashan ,Kanaknandi Acharya.. 004252 Uttaradhyayan Sutra Ek Parishilan_004252 std.pdf uttarAdhyayana sUtra eka parizIlana Sudarshanlal Jain, 004253 Tattvartha Sutra 004253 HR6.pdf 004254 Dash vaikalik Sutra 004254 std.pdf 004255 Parmatma_Banne_ki_Kala_004255_HR6.pdf tattvArya sUtra dazakAlika sUtra paramAtmA banane kI kalA Puja Prakash Chhabda, Somchandrasuri Priyranjanashreeji.. 558 Sohanlal Jaindharm Pracharak Samiti Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 258 Solapur 574 Rander Road Jain Sangh 220 Parshwamani Tirth Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 338 Samsthan 160 B L Institute of Indology Sagarmal Jain, Suresh Sisodiya.. Nathuram Prerni, 004256 Ang Sahitya_Manan_aur_Mimansa_004256_HR6.pdf aMga sAhitya manana aura mImAMsA 004257 Prakrit Bhasha Vimarsh 004257_HR6.pdf prAkRta bhASA vimarza Gnatadharm_kathang_ka_Sahityik_evam_Sanskrutik_Adhyay 004258 an_004258_HR6.pdf jAtAdharmakayAMga kA sAhityika evaM sAMskRtika adhyayana 004259 Nirgranth_Pravachan_004259_std.pdf nirNaya pravacana 004260 Chaityavandanadi_Bhashya_Trayam_004260_HR6.pdf caityavaMdanAdi bhASyatrayam Rajkumari Kothari, Vijay Kumar.. Chauthmal Maharaj. ,Balabhai kakalbhai.. 160 Parshwanath Vidyapith 216 Guru Premsukh Dham 338 Balabhai kakalbhai Page #122 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 122 Author Pgs Publisher Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Mahopadhyay Yashvijay_ke_Darshanik Chintan_ka_Vaishish 004261 tya_004261_std.pdf mahopAdhyAya yazovijaya ke dArzanika cintana kA vaiziSThya Prakrit_ka_Jain_Agam_Sahitya_Ek_Vimarsh_004262_HR6.pd 004262 prAkRta kA Agama sAhitya eka vimarza Devsen_Acharya_ki_Krutiyo_ka Samikshatmak_Adhyayan_0 004264 04264 std.pdf devasena AcArya kI kRtiyoM kA samIkSAtmaka adhyayana Amrutrasashreeji.. 690 Raj Rajendra Prakashan Trust Sagarmal Jain.. 52 Prachya Vidyapith Shajapur 448 ZZZ Unknown Nemi Amrut Khanti Niranjan 516 Granthmala 004265 Maharaj Vikram 004265 std.pdf mahArAjA vikrama Shubhshil Gani Niranjanvijay.. Pragunashreeji Priyadharmashreeji.. 254 Pragunashreeji Priyadharmashreeji 004266 Itihas_ki_Dharohar_evam Karm_Prashnottari_004266 std.pdf sare e a lit Sangrahani_ratna_Prakaran_Bruhat_Sangrahani_Sutra_0042 004267 67_std.pdf saMgrahaNiratna prakaraNa bRhatsaMgrahaNi sUtra 004268 Paia_vinnan kaha_Part01_004268_std.pdf pAiavinnANakahA bhAga 01 004269 Paia vinnan kaha Part 02 004269 std.pdf pAiavinnANakahA bhAga 02 756 ZZZ Unknown 224 Rander Road Jain Sangh 254 Rander Road Jain Sangh 004270 Visheshavashyak Bhashya Part 01 004270 std.pdf 004272 Agam_Athuttari 004272 HR6.pdf vizeSAvazyaka bhASya bhAga 01 Agama aduttarI 520 Muni Mayaram Samodhi Prakashan 98 Jain Vishva Bharati Chandrasuri, Yashodevsuri.. Kastursuri, Somchandrasuri.. ,Kastursuri, Somchandrasuri.. .Subhadramuni, Damodar Shastri.. ,Kusumpragya Shramani.. Gaisarmuni, Haribhadrasuri, Amityashsuri, Surendra C Shah.. Manitprabhsagar. Mahapragna Acharya, ,Hastikruchi Kavi.. Dandak Prakaran Sarth_Laghu_Sangrahani_Sarth_004273 004273 HR6.pdf 004274 Jeev_Vichar_Prakaran_004274_std.pdf 004275 Karmwad 004275 HR6.pdf 004276 Vaidya vallabh 004276 HR6.pdf daMDaka prakaraNa sArya laghu saMgrahaNI sArya jIva vicAra prakaraNa karmavAda vaidayavallabha 206 Adinath Jain Shwetambar Sangh 310 Manitprabhsagar 316 Adarsh Sahitya Sangh 78 Hastikruchi Kavi Sohanlal Acharya Jain Granth 350 Prakashan Sumanmuni, Damodar Shastri, 004277 Avashyak Niryukti Part 01 004277 std.pdf Avazyaka niyukti bhAga 01 Prakrit_Path_Chayanika Prarambhik_Pathyakram_004279_H 004279 R6.pdf prAkRta pATha cayanikA prArambhika pAThyakrama Prakrit_Path_Chayanika_Ucchatar_Pathyakram_004280_HR6 004280 pdf prAkRta pATha cayanikA uccatara pAThyakrama B L Institute of Indology.. 350 B L Institute of Indology ,BL Institute of Indology.. 124 B L Institute of Indology 004281 Jain Agamo ka Arthashastriya Mulyankan 004281_HR6.pdf Her HTH IT Hurerer Ho Dilip Dhing. 408 Prakrit Bharti Academy Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 274 Samsthan 004282 Prakirak_Sahitya_Manan aur_Mimansa_004282_HR6.pdf prakirNaka sAhitya manana aura mImAMsA Sagarmal Jain, Suresh Sisodiya.. 004283 Bhartiya Yog Parampara aur_Gnanarnav_004283_std.pdf Star T EXT TUT Rajendra Jain.. 286 Digambar Jain Trishala Mahila Mandal 004284 Tattvartha shloak vartika lankar Part 01 004284 std.pdf arratief BTT of Suparshvamati Mataji.. 450 Suparshvamati Mataji 004285 Tattvartha_shloak_vartika lankar_Part 02 004285 std.pdf SARSTOT OR Suparshvamati Mataji.. 406 Suparshvamati Mataji Page #123 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 123 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 004286 Tattvartha shloak vartika lankar Part 03 004286_std.pdf parent s SITT 03 Suparshvamati Mataji.. 438 Suparshvamati Mataji 004287 Tattvartha_shloak_vartika lankar_Part 04 004287 std.pdf 004288 Vanaspati_Vigyan_004288_HR6.pdf r e adines ST ay vanaspati vijJAna 358 Suparshvamati Mataji 306 Mahashakti Sahitya Mandir 004289 Vanaspatiyo_ke_Swalekh_004289_std.pdf 004290 Jain Ganitanuyog 004290_std.pdf 004291 Jeetkalp Sabhashya 004291 std.pdf vanaspatiyoM ke svalekha jaina gaNitAnuyoga jItakalpa sabhASya Suparshvamati Mataji.. Hanumanprasad Sharma, Jagdishchandra Vasu, Ramdev Mishr.. Vijayshree Sadhvi.. .Kusumpragya Shramani.. 236 Hindi Samiti 208 Vijayshree Sadhvi 900 Jain Vishva Bharati Rajasthan Prachyavidya Pratishthan 270 Jodhpur 004292 Chandra vyakaranam 004292 HR6.pdf cAndravyAkaraNama 004293 Niti vakyamrutam 004293 HR6.pdf 004294 Kumarpal Charitra Sangraha 004294 std.pdf 004295 Kaumudi_Mitranand_Rupakam_004295_HR6.pdf nItivAkyAmRtam kumArapAla caritra saGgraha kaumudImitrANaMdarUpakam Bechardas Doshi, Somdevsuri, Ramchandra Malviya, Muktiprabhsuri.. Punyavijay 214 Chaukhamba Vidyabhavan 242 Singhi Jain Shastra Shikshapith 98 Bharatiya Vidya Bhavan Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 74 Samsthan Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 258 Samsthan 50 Bhogilal Dagdusha Jain 004296 Chausaran Painnayam 004296 HR6.pdf causaraNapaiNNaya Suresh Sisodiya, Manmal Kudal.. Suresh Sisodiya.. Nyayavijay.. 004297 Jain Dharm_ke Sampraday 004297 HR6.pdf jaina dharma ke sampradAya 004298 Jain Siddhant Digdarshan 004298 HR6.pdf jaina siddhAnta digdarzana Harivansh_Puran aur_Sursagar_me_Shreekrishna_004299_S 004299 td.pdf jinasenAcArya kRta harivaMzapurANa aura surasAgara meM zrIkRSNa 004300 Dwatrinshad Dwatrinshika 004300 std.pdf davAtriMzad dvAtriMzikA Udayram Vaishnav.. Vijaysushilsuri, 004301 Dashvaikalik Ek Samikshatmak Adhyayan 004301_HR6.pdf zaranferit F ASTHOF 3 Tulsi Acharya, Nathmalmuni.. 412 Prakrit Bharti Academy 694 Vijaylavanyasuri Granthmala Jain Shwetambar Terapanthi 294 Mahasabha Jain Shwetambar Terapanthi 544 Mahasabha Kendriya Uccha Tibbati Shiksha 320 Samsthan 004302 Uttaradhyayan Ek Samikshatmak Adhyayan_004302_std.pdf 3rdRE V HATCHF 312 Tulsi Acharya, Nathmalmuni. 004303 Vimalprabha Tika Part 01 004303 std.pdf vimalaprabhA TikA bhAga 01 Jagannath Upadhyay.. ,Samdhong Rinpoche, Vajravallabh Dwivedi, SS Bahulkar.. Kendriya Uccha Tibbati Shiksha 280 Samsthan 004304 Vimalprabha Tika Part 02 004304_HR6.pdf vimalaprabhA TikA bhAga 02 R 004305 Laghu Trishashti Shalaka Purush Charitam_004305 std.pdf cyfarer TT& 004306 Sarvagna shatakam_004306_std.pdf sarvajJazatakam 004307 Ling nirnayo Granth_004307 HR6.pdf liganirmayo grantha 004308 Navgranthi 004308 std.pdf navagranthI 004309 Upmiti_Kathoddhar_004309_HR6.pdf upamiti kayoddhAra Pradyumnasuri, Labhsagar, Kalaprabhsagar Yashodevsuri.. Munichandrasuri 376 Shrutgyan Prasarak Sabha 328 Aagamoddharak Granthmala 108 Arya Jay Kalyan Kendra 320 Yashobharti Jain Prakashan Samiti 146 Omkar Gyanmandir Surat Page #124 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 004310 Katantra Vyakaran 004310 std.pdf 004311 Panchgranthi_Vyakaranam_004311_std.pdf 004312 shantinath_mahakavyam_part_01_004312_hr6.pdf 004313 shantinath_mahakavyam_part_02_004313_hr6.pdf 004314 Shantinath_Mahakavyam_Part_03_004314_std.pdf kAtantra vyAkaraNa paJcagranthI vyAkaraNam zAntinAtha mahAkAvyam bhAga 01 zAntinAtha mahAkAvyam bhAga 02 zAntinAtha mahAkAvyam bhAga 03 Gyanmati Mataji.. .N M Kansara, Vijaydarshansuri, Vijaydarshansuri.. Vijaydarshansuri.. 444 Digambar Jain Trilok Shodh Sansthan 496 B L Institute of Indology 282 Nemidarshan Gyanshala 288 Nemidarshan Gyanshala 452 Nemidarshan Gyanshala Shahibag Girdharnagar Jain SM 532 Sangh 620 B L Institute of Indology Kashiprasad Jayswal Anushilan 380 Samstha 004315 Dhatu parayanam_004315_std.pdf 004316 Tattva_Chintamani_004316_std.pdf dhAtupArAyaNam tattvacintAmaNi ,Munichandrasuri, .Nagin G Shah. 004317 Dharmottar Pradip 004317 std.pdf dharmottara pradipa 004318 Namaskar Swadhyay Sanskrit Vibhag 004318 std.pdf 004319 Dhatu_pradip 004319_HR6.pdf 004320 Nyaya_darshanasya_Nyaya_bhashyam_004320_std.pdf namaskAra svAdhyAya saMskRta vibhAga dhAtupradipa nyAyadarzanasya nyaaybhaassym| 398 Jain Sahitya Vikas Mandal 166 Varendra Research Society 500 Manilal Iccharam Desai 004321 Mahabharat Samhita Part 01_004321 std.pdf mahAbhArata saMhitA bhAga 01 886 Bhandarkar Oriental Research Institute Dalsukh Malvania.. Dhurandharvijay, Jambuvijay, Tattvanandvijay.. Srishchandra Chakravarti,, Vatsyayan.. Bhandarkar Oriental Research Institute.. Bhandarkar Oriental Research Institute.. Bhandarkar Oriental Research Institute, Bhandarkar Oriental Research Institute.. ,Bhandarkar Oriental Research Institute.. 004322 Mahabharat Samhita Part 02 004322 std.pdf mahAbhArata saMhitA bhAga 02 770 Bhandarkar Oriental Research Institute 004323 Mahabharat Samhita Part 03 004323 std.pdf mahAbhArata saMhitA bhAga 03 864 Bhandarkar Oriental Research Institute 004324 Mahabharat Samhita Part 04 004324 std.pdf mahAbhArata saMhitA bhAga 04 846 Bhandarkar Oriental Research Institute 004325 Mahabharat Samhita Part 05 004325 HR6.pdf mahAbhArata saMhitA bhAga 05 004326 Nyay_Kumudchandra_Part_01_004326_std.pdf nyAyakumudacandra bhAga / Mahendramuni.. 234 Bhandarkar Oriental Research Institute Manikchand Digambar Jain 598 Granthamala Samiti Manikchand Digambar Jain 634 Granthamala Samiti 004327 Nyay_Kumudchandra_Part_02_004327_std.pdf nyAyakumudacandra bhAga 2 Mahendramuni.. Chaturvijay, Lalchandra Bhagwandas.. Vidhushekhar Bhattacharya.. Chandraguptasuri.. 004328 Dwadashar Naychakram Part 01 004328 std.pdf dvAdazAranayacakram bhAga 01 004332 Chatushatak Part 02 004332 std.pdf catazatakabhAga 02 004334 Chatvar_Karmgranth_004334_std.pdf catvAra karmagranya Pancham_Shataknama_evam_Saptatikabhidhan_Shashtha_K 004335 armgranth_004335_std.pdf paJcama zatakanAmA evaM saptatikAbhidhAna SaSTha karmagranya 004336 Nyaya kandali 004336 std.pdf nyAyakandalI 384 Oriental Research Institute Vadodra 334 Visva Bharti Book Shop 260 Jain Atmanand Sabha 334 Jain Atmanand Sabha 748 Oriental Research Institute Vadodra Chandraguptasuri.. ,J S Jetly, Vasant G Parikh.. Siddhasen Divakarsuri, Abhaydevsuri, Amrutsuri Abhaydevsuri, 004337 Sammati_Tark_Prakaran_Part_01_004337_std.pdf 004339 Shantinath Charitram 004339 std.pdf sanmatitake prakaraNa bhAga 01 zAntinAtha caritram 696 Motisha Lalbaug Jain Trust 388 Jain Sahitya Vardhak Sabha Page #125 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 004340 Namaskar Swadhyay Prakrit Vibhag_004340_std.pdf 004341 Vairagya rati_004341_std.pdf Nyaypravesh_sutram_Nyaypravesh_vrutti_Sahitam_004342 004342 HR6.pdf 004344 Nayopdesh_Part 02_Tarangini Tarni_004344_std.pdf 004345 Yogvinshika_Prakaranam_004345_std.pdf 004346 Tattvasara_004346_HR6.pdf 004347 Sittunja Kappo_004347_std.pdf 004348 Abhidharm_kosh_karika_004348 HR6.pdf 004349 Six Philosophical_Buddhist Tracts_004349_HR6.pdf Antgada dasao_evam_Anuttara_vavai_dasao_004350_HR6.p 004350 df 004351 Agam Yug_ka_Anekantwad_004351_HR6.pdf 004352 Jin Darshan Chovisi_004352_std.pdf 004353 Kalp Vyavahar_Nisheeth Mul Matra_004353_HR6.pdf 004354 Nandisuttam_004354 HR6.pdf 004355 55 HR6.pdf 004356 Devindatthao_004356 HR6.pdf 004357 Devkul patak_004357_HR6.pdf Quotations_in_Malaygiris_Commentary on Nandisutra_0043 004358 Upmiti bhav_Prapancha_Katha_Part_01_004358_std.pdf 004360 Agam Sudha Sindhu_Part_01_of_01_004360_HR6.pdf 004361 Agam Sudha Sindhu_Part 02_of_01_004361_HR6.pdf 004362 Agam Sudha Sindhu_Part 03_of_01_004362_HR6.pdf 004363 Agam Sudha Sindhu Part 02_004363_std.pdf 004364 Agam Sudha Sindhu_Part_03_004364_std.pdf 004365 Agam Sudha Sindhu_Part_04_004365_std.pdf 004366 Agam Sudha Sindhu_Part 05_004366_std.pdf 004367 Agam Sudha Sindhu_Part_06_004367_std.pdf 004368 Agam Sudha Sindhu_Part _07_004368_std.pdf 004369 Agam Sudha Sindhu_Part_08_004369 HR6.pdf 004370 Agam Sudha Sindhu_Part_09_004370_STD.pdf 004371 Agam Sudha Sindhu Part 10_004371_HR6.pdf Title namaskAra svAdhyAya prAkRta vibhAga vairAgyarati nyAyapravezasUtram nyAyapravezavRtti sahitam nayopadeza bhAga 02 taraMgiNi taraNi yogaviMzikA prakaraNam tattvasAra sittuMja kappo abhidharmakoSakArikA siksa philosophikala buddhisTa TrekTsa aMtagaDadasAo evaM anuttaravavAidasAo Agama yuga kA anekAntavAda jina darzana cauvIsI kalpa vyavahAra nizIya mUla sUtra nandisUttam koTezana ina malayagirijha komenTrI oNna nandIsUtra deviMdatyao devakulapATaka upamitibhava prapaJca kathA bhAga 01 | Agama sudhA sindhu bhAga 01 oNpha 01 | Agama sudhA sindhu bhAga 02 oNpha 01 | Agama sudhA sindhu bhAga 03 oNpha 01 Agama sudhA sindhu bhAga 02 | Agama sudhA sindhu bhAga 03 | Agama sudhA sindhu bhAga 04 | Agama sudhA sindhu bhAga 05 Agama sudhA sindhu bhAga 06 Agama sudhA sindhu bhAga 07 Agama sudhA sindhu bhAga 08 Agama sudhA sindhu bhAga 09 | Agama sudhA sindhu bhAga 10 Author Dhurandharvijay, Jambuvijay, Tattvanandvijay.. Ramnikvijay Gani.. Aa Sempa Dorje.. Yashovijay Gani, Lavanyasuri,, Haribhadrasuri, Yashovijay Gani, Kirtiyashsuri.. Hiralal Siddhantshastri,, Labhsagar.. Jambuvijay.. Asiatic Society of Bengal.. .PL Vaidya,. Dalsukh Malvania,, Prakrit Bharti Academy.. Jinvijay.. Punyavijay, Dalsukh Malvania,. Jambuvijay.. Subhash Kothari, Suresh Sisodiya,.. Vijaydharmsuri,.. Chandrashekharvijay.. Jinendravijay Gani,, Jinendravijay Gani.. ,Jinendravijay Gani,, Jinendravijay Gani,, Jinendravijay Gani.. Jinendravijay Gani,, Jinendravijay Gani, Jinendravijay Gani,, Jinendravijay Gani,.. Jinendravijay Gani.. Jinendravijay Gani,., Jinendravijay Gani.. Pgs 592 Jain Sahitya Vardhak Sabha 316 Yashobharti Jain Prakashan Samiti Kendriya Uccha Tibbati Shiksha 428 Samsthan 282 Vijaylavanyasuri Gyanmandir Publisher 214 Sanmarg Prakashan 198 Satshrut Seva Sadhna Kendra 404 Agamoddharak Granthmala 84 Jambuvijay 176 Asiatic Society of Bengal 176 PL Vaidya 36 Jain Cultural Research Society 86 Prakrit Bharti Academy 70 ZZZ Unknown 26 Mahavir Jain Vidyalay 18 ZZZ Unknown Agam Ahimsa Samta evam Prakrit 230 Samsthan 38 Abhaychand Bhagwandas Gandhi 306 Kamal Prakashan 154 Harshpushpamrut Jain Granthmala 122 Harshpushpamrut Jain Granthmala 210 Harshpushpamrut Jain Granthmala 468 Harshpushpamrut Jain Granthmala 418 Harshpushpamrut Jain Granthmala 510 Harshpushpamrut Jain Granthmala 456 Harshpushpamrut Jain Granthmala 408 Harshpushpamrut Jain Granthmala 532 Harshpushpamrut Jain Granthmala 152 Harshpushpamrut Jain Granthmala 294 Harshpushpamrut Jain Granthmala 210 Harshpushpamrut Jain Granthmala 125 Page #126 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 126 Title Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 004372 Agam Sudha Sindhu_Part_11_004372_HR6.pdf 004373 Agam Sudha Sindhu_Part_12_004373_HR6.pdf 004374 Agam Sudha Sindhu Part_13 004374 HR6.pdf 004375 Agam_Sudha Sindhu_Part_14_004375_HR6.pdf Agama sudhA sindhu bhAga 11 Agama sudhA sindhu bhAga 12 Agama sudhA sindhu bhAga 13 Agama sudhA sindhubhAga 14 004376 Mrutyu ki Dastak 004376 HR6.pdf 004377 Prakrit Vidya SamadhiVisheshank 004377 STD.pdf 004378 Abhi_Dharm_Samucchaya_Bhasyam_004378_HR6.pdf 004379 Dharmik Vahivat Vichar 004379 HR6.pdf mRtyu kI dastaka prAkRta vidayA samAdhi vizeSAMka abhidharmasamuccayabhASyam dhArmika vahivaTa vicAra Author Jinendravijay Gani.. Jinendravijay Gani, Jinendravijay Gani.. Jinendravijay Gani.. .Baidyanath Saraswati, Ramlakhan Maurya, Kundkund Bharti Trust. . Nathmal Tatia.. Chandrashekharvijay.. Nagarajaiah Hampa, Pratibha Mudaliyar.. Charanvijay.. Padmaprasad Upadhyay. Dhundiraj Shastri., Rajendravijay.. Pgs Publisher 276 Harshpushpamrut Jain Granthmala 226 Harshpushpamrut Jain Granthmala 218 Harshpushpamrut Jain Granthmala 154 Harshpushpamrut Jain Granthmala DK Printworld Pvt Ltd, Nirmalkuar 220 Bose Samarak Pratishthan 224 Kundkund Bharti Trust 188 K P Jayswal Research Institute 314 Kamal Prakashan Rashtriya Prakrit Adhyayan tatha 236 Anusandhan Sanstha 576 Chimanlal Nathalal Gandhi 004380 Bahubali tatha Badami Chalukya 004380 STD.pdf 004381 Subhashit Sukt Ratnamala Sanskrit 004381 STD.pdf bAhubali tathA bAdAmI cAlukya subhASita sukta ratnamAlA saMskRta 004382 Nyaya kusumanjali 004382 STD.pdf nyAyakusmAmjalI 004383 Shravak_Pragnpti_004383_HR6.pdf zrAvakaprajJapti Abhidharmadipa with Vibhasaprabha Vrutti 004384 STD.pd 004384 abhidharmadIpa vIya vibhAsaprabha vRtti 004385 Panchkappabhasam_004385_HR6.pdf paMcakappabhAsaM 610 Chaukhamba Sanskrit Series Office 246 Sanskar Sahitya Sadan Kashi Prasad Jayaswal Research 660 Institute 332 Agamoddharak Granthmala 004386 Acharang Sutra_Saransh_004386_HR6.pdf AcArAgasUtra sArAMza 004387 Agamoddharak Kruti sanodh 004387 HR6.pdf AgamoddhAraka kRtisandoha Anang pavittha Suttani Padhamo Suyakhandho_004388_ST 004388 D.pdf anaMgapavid suttANi paDhamo suyakkhaMdho 004389 Anang, pavittha Suttani_Bio_Suyakhandho_004389_STD.pdf Horofas reforretarrat PS Jaini.. Labhsagar.. Agam Navneet Prakashan Samiti.. .Labhsagar.. Ratanlal Doshi, Parasmal Chandaliya, Ratanlal Doshi, Parasmal Chandaliya, Ratanlal Doshi, Parasmal Chandaliya.. Saubhagyavijay. .Labhsagar Jinendrasuri.. Girijaprasad Dvivedi Mangalvijay. .Yashovijay.. 004390 Ang pavittha_Suttani_004390_STD.pdf 004391 Jain Gyan Gun Sangraha 004391_HR6.pdf 004392 Nishesh Siddhant Vichar Paryay 004392 HR6.pdf 004393 Narbhav drushtantop_naymala 004393 HR6.pdf 004394 Alankar_sarvasva 004394_HR6.pdf 004395 Dharmdipika Vyakaranam_004395 STD.pdf 004396 Stotravali_004396_HR6.pdf aMgapavid suttANi jainajJAna guNa saMgraha nizeSasiddhAnta vicAraparyAya narabhavadRSTAntopanayamAlA alakArasarvasva dharmadIpikA vyAkaraNam stotrAvalI 60 Agam Navneet Prakashan Samiti 248 Agamoddharak Granthrala Akhil Bharatiya Sadhumargi Jain 608 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sadhumargi Jain 746 Sanskruti Rakshak Sangh Akhil Bharatiya Sadhumargi Jain 1476 Sanskruti Rakshak Sangh 524 Kavishastra Sangraha Samiti 188 Jainanand Pustakalay 184 Harshpushpamrut Jain Granthmala 292 Pandurang Javaji 828 Yashovijay Jain Granthmala 384 Yashobharati Jain Prakashan Samiti 004397 Sarasvati_kanthabharanam_004397_STD.pdf Dhareshvar Bhojdev, Kedarnath Sharma, Vasudev L Shastri, 894 Pandurang Jawaji sarasvatikaMThAbharaNam mArgaparizuddhi prakaraNam 004398 Marg parishuddhi Prakaranam 004398 HR6.pdf Kulchandrasuri 112 Bhidbhanjan Parshwanath Jain Sangh Page #127 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 004399 Adhidwip_na_Naksha_ni_Hakikat_004399_STD.pdf 004400 Kavyamala_004400_HR6.pdf kAvyamAlA bhAga 01 |Madhyam_vrutti_vachuribhyamlankrut Siddhahem_shabdanu madhyama kRttyavacUribhyAmalaGkRta zrI siddhahemazabdAnuzAsanam 004401 shasan Part 01_004401_STD.pdf Madhyam_vrutti_vachuribhyamlankrut Siddhaher_shabdanu madhyama vRttyavacUribhyAmalaGkRta zrI siddhahamazabdAnuzAsanam 004402 shasan Part 02_004402_STD.pdf bhAga 02 004403 Sushrut Samhita_004403_STD.pdf 004404 STD.pdf 004405 Shildutam_004405_HR6.pdf 004406 Aasan Pranayam_Mudra_Bandh_004406_HR6.pdf 004407 Tattvartha_dhigam Sutra_Part_01_004407_STD.pdf 004408 Tattvartha_dhigam Sutra Part 02 004408_STD.pdf Karmgranth_tatha_Sukshmarth_Vicharsar_Prakaran_004404_ 004409 Sthaviravali 004409_HR6.pdf 004410 Varn_Jati aur Dharm_004410_STD.pdf 004411 Aarhati Drushti_004411 STD.pdf 004412 Agam Nimbandh_mala_Part_01_004412_HR6.pdf 004413 Agam Nimbandh_mala_Part_02_004413_HR6.pdf 004414 Agam Nimbandh_mala_Part 03_004414_HR6.pdf 004415 Hansdutam_004415_HR6.pdf 004416 Jai Jiya Kappo_004416 HR6.pdf Prakrit_evam Sanskrit Sahitya_ke_Jain Aalekh_004417_HR 004417 6.pdf 004418 Jain Aachar Mimansa_004418_STD.pdf 004419 Jain Gyan Mimansa_004419_HR6.pdf 004420 Jain Tattva_Mimansa_004420_HR6.pdf Jain Dharm_evam Sahitya_ka_Sankshipta_Itihas_004421_H 004421 R6.pdf 004422 Prakaran_Pushpmala_004422_HR6.pdf Title | adidvipanA nakazAnI hakikata Prakrit Agam_evam Jain Granth Sambandhit Aalekh_0044 004423 23 HR6.pdf suzruta saMhitA karmagrantha tathA sUkSmArthavicArasAra prakaraNa zIladUtam Asana prANAyAma mudrA bandha tattvArthAdhigama sUtra bhAga 01 tattvArthAdhigama sUtra bhAga 02 sthavirAvali varNa jAti aura dharma Arhati dRSTi Agama nibaMdhamAlA bhAga 01 Agama nibaMdhamAlA bhAga 02 Agama nibaMdhamAlA Aga 03 haMsatam jar3a jiya kappo prAkRta evaM saMskRta sAhitya ke jaina Alekha jaina AcAra mimAMsA jaina jJAna mimAMsA jaina tattva mimAMsA jaina dharma evaM sAhitya kA saMkSipta itihAsa prakaraNa puSpamAlA prAkRta Agama evaM jaina grantha saMbaMdhita Alekha Author Shravak Bhimsinh Manek,.. Durgaprasad Pandit, Kashinath Pandurang Parab.. Kshamabhadrasuri, Ratnajyotvijay.. Rajshekharvijay.. Sushrut Maharshi, Narayanram Acharya,. Veershekharvijay.. Charitrasundargani, Tattvaprabhvijay.. Satyanand Sarasvati,. Bhavyadarshanvijay... Bhavyadarshanvijay.. Hivadacharya, Punyavijay, Lalchandra Bhagwandas Gandhi, Gunsundarvijay Gani,, Fulchandra Jain Shastri,, Mangalpragyashreeji Samni.. Tilokchand Jain.. Tilokchand Jain,. Tilokchand Jain,. Rupgoswami.. Labhsagar,. Sagarmal Jain,, Sagarmal Jain.. Sagarmal Jain,. Sagarmal Jain,, Sagarmal Jain,, Ratnasinhsuri, Devvijay Gani.. ,Sagarmal Jain,, Pgs Publisher 256 Shravak Bhimsinh Manek 360 Nirnaysagar Press 310 Ranjanvijayji Jain Pustakalay 646 Shrutgyan Amidhara Gyanmandir 922 Chaukhambha Orientaliya Bharatiya Prachya Tattva Prakashan 716 Samiti 102 Jinprabhsuri Jain Granthmala 440 Bihar Yog Vidyalay 514 Shripalnagar Jain S M Derasar Trust 392 Shripalnagar Jain S M Derasar Trust Hivadacharya, Punyavijay, Lalchandra Bhagwandas Gandhi, Gunsundarvijay 12 Gani 460 Bharatiya Gyanpith 384 Adarsh Sahitya Sangh Prakashan 240 Jainagam Navneet Prakashan Samiti 256 Jainagam Navneet Prakashan Samiti 256 Jainagam Navneet Prakashan Samiti 68 ZZZ Unknown 182 Agamoddharak Granthmala 150 Prachya Vidyapith Shajapur 288 Prachya Vidyapith Shajapur 184 Prachya Vidyapith Shajapur 152 Prachya Vidyapith Shajapur 127 152 Prachya Vidyapith Shajapur 118 Jinshasan Aradhana Trust 212 Prachya Vidyapith Shajapur Page #128 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 128 Author Pgs Publisher .Sagarmal Jain, 216 Prachya Vidyapith Shajapur Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Bharatiya_Sanskruti_ke_Multattva_Sambandhit Aalekh_0044 100442424_HR6.pdf bhAratIya saMskRti ke mUlatattva saMbaMdhita Alekha Rushabh_Charitra Varshitap_Vidhi_Mahatmya_004425 HR6. 1004425pdf RSabha caritra varSItapa vidhi mAhAtmya 004426 Purano me Jain Dharm 004426 HR6.pdf purANoM meM jaina dharma 1004427 Prakaran_trai_004427_HR6.pdf prakaraNajayI Prakrit evam Sanskrit Jain Granth Bhumikao ke Aalekh O 00442804428_HR6.pdf prAkRta evaM saMskRta jaina grantha bhUmikAoMke Alekha 004429 Shobhan Stuti Vruttimala Part 01_004429 STD.pdf zobhanastuti vRttimAlA bhAga 01 004430 Shobhan Stuti Vruttimala Part 02 004430 STD.pdf zobhanastuti vRttimAlA bhAga 02 1004431 Uvavai Suttam_004431_STD.pdf uvavAi suttam Jaindharmvarstotra Godhulikarth_Sabhachamatkareti_Krutitrit 004432 ayam_004432_HR6.pdf jainadharmavarastotra godhUlikArya sabhAcamatkAreti kRtitriyam Priyadarshanashreeji.. Charanprabhashreeji.. . Mahabodhivijay.. 116 Mahavir Prakashan 308 Prakrit Bharati Academy 116 Jinshasan Aradhana Trust Sagarmal Jain.. .Rihtvardhanvijay.. Rihtvardhanvijay.. Munichandrasuri.. 212 Prachya Vidyapith Shajapur 234 Kusum Amrut Trust 234 Kusum Amrut Trust 362 Mahavir Jain Vidyalay .Hiralal R Kapadia.. 194 Bhadrankar Prakashan pArzvanAtha paramparAyA itihAsa I.Devguptasuri, Gorinath Shukla.. 150 Ratnaprabhakar Gyan Pushpmala 004433 Parshwanath Paramparaya Itihas 004433 HR6.pdf Haribhadrasuri_ke_Darshanik_Chintan_ka_Vaishishtya_0044 100443434. STD.pdf haribhadrasari ke dArzanika cintana kA vaiziSTaya 004435 Acharang Sutram Part 01 004435 STD.pdf AcArAiga sUtrama bhAga 01 004436 Acharang. Sutram_Part_02_004436_STD.pdf AcArAGga sUtram bhAga 02 552 Raj Rajendra Prakashan Trsut Rajendra Yatindra Jainagam Hindi 390 Prakashan Rajendra Yatindra Jainagam Hindi 528 Prakashan Rajendra Yatindra Jainagam Hindi 368 Prakashan Rajendra Yatindra Jainagam Hindi 608 Prakashan 150 Suri Ramchandra Shatabdi Samiti 004437 Acharang Sutram_Part_03_004437_STD.pdf AcArAGga sUtram bhAga 03 004438 Acharang Sutram Part 04 004438 STD.pdf 004439 Yog Granth Vyakhya Sangraha 004439 HR6.pdf AcArAGga sUtram bhAga 04 yogagrantha vyAkhyA saMgraha 1004440 Bruhatkalp Sutram_Pithika_Part_01_004440HR6.pdf 004442Chakshur prapya_karita_wad_004442_STD.pdf bRhatkalpa sUtram piThikA bhAga 01 cakSuraprApyakAritAvAda Anekantlatashreeji. ,Jayprabhvijay, Rameshchandra L Haria.. ,Jayprabhvijay, Rameshchandra L Haria.. ,Jayprabhvijay, Rameshchandra L Haria, Jayprabhvijay, Rameshchandra L Haria.. Kirtiyashsuri.. I,Sheelchandrasuri, Rupendrakumar Pagariya.. Punyapalsuri, Vijaykastursuri, Chandrodayvijay Gani.. .Manitprabhsagar, |Nilanjanashreeji.. Kirtiyashsuri. .Vinaysagar, .Dharmsuri, .Manisagar.. Vinayrakshitvijay.. Vinayrakshitvijay,, 250 Prakrit Granth Parishad 268 Parshwabhyuday Prakashan 1004443 Siri_Usahanah chariyam_004443 STD.pdf siri usahanAyariyama 250/Nemi Vigyan Kastursuri Gyanmandir 004444 Jain Jivan Shailee 004444 STD.pdf 1004445 Agam_Chatu sharan Prakirnakam_004445-STD.pdf 004446 Lekh_Sangraha_Part_01_004446_STD.pdf 1004448 Devdravya_Sambandhi_Mere_Vichar_004448_HR6.pdf 004449 Devdravya_Nirnay_Part 01_004449_HR6.pdf 004451 Shastra Sandesh Mala Part 01 004451 HR6.pdf 004452 Shastra_Sandesh_Mala_Part_02_004452_HR6.pdf jaina jIvana zailI AgamacatuzaraNa prakirNakam lekha saMgraha bhAga 01 devadravya saMbaMdhI mere vicAra devadravya nirNaya bhAga 01 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 1 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 02 346 Jahaj Mandir Prakashan 342 Sanmarg Prakashan 374 Rander Road Jain Sangh 130 Mumukshu 96 Jinkrupachandrasuri Gyanbhandar 306 Shastra Sandesh Mala 310 Shastra Sandesh Mala Page #129 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 129 | Title Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 004453 Shastra_Sandesh_Mala_Part_03_004453_HR6.pdf 004454 Shastra_Sandesh_Mala_Part_04_004454_HR6.pdf 004455 Shastra Sandesh Mala Part 05 004455 HR6.pdf 004456 Shastra_Sandesh_Mala_Part_06_004456_HR6.pdf 004457 Shastra_Sandesh_Mala_Part_07_004457_HR6.pdf 004458 Shastra Sandesh Mala Part_08 004458 HR6.pdf 004459 Shastra Sandesh Mala Part 09 004459 HR6.pdf 004460 Shastra Sandesh Mala Part_10 004460 HR6.pdf 004461 Shastra Sandesh Mala Part 11 004461 HR6.pdf 004462 Shastra_Sandesh_Mala_Part_12_004462_HR6.pdf 004463 Shastra_Sandesh_Mala_Part_13_004463_HR6.pdf 004464 Shastra_Sandesh_Mala_Part_14_004464_HR6.pdf 004465 Shastra Sandesh Mala Part 15 004465 HR6.pdf 004466 Shastra Sandesh Mala Part 16 004466 HR6.pdf 004467 Shastra_Sandesh_Mala_Part_17_004467_HR6.pdf 004468 Shastra Sandesh Mala Part_18 004468 HR6.pdf 004469 Shastra Sandesh_Mala_Part_19_004469_HR6.pdf 004470 Shastra Sandesh Mala Part 20 004470 HR6.pdf 1004471 Shrut Ratna Ratnakar_004471_HR6.pdf zAstrasadeza mAlA bhAga 03 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 04 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 05 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 06 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 07 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 08 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 09 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 10 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 11 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 12 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 13 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 14 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 15 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 16 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 17 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 18 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 19 zAstrasaMdeza mAlA bhAga 20 zrutaratna ratnAkara Author Vinayrakshitvijay,, Vinayrakshitvijay.. |.Vinayrakshitvijay.. |Vinayrakshitvijay,, Vinayrakshitvijay, |.Vinayrakshitvijay,, .Vinayrakshitvijay., |.Vinayrakshitvijay.. |Vinayrakshitvijay,, Vinayrakshitvijay,, |.Vinayrakshitvijay,, Vinayrakshitvijay.. |.Vinayrakshitvijay.. |Vinayrakshitvijay,, Vinayrakshitvijay, I.Vinayrakshitvijay,, Vinayrakshitvijay.. |.Vinayrakshitvijay.. .Pradyumnavijay.. Pgs | Publisher 326 Shastra Sandesh Mala 306 Shastra Sandesh Mala 322 Shastra Sandesh Mala 314 Shastra Sandesh Mala 238 Shastra Sandesh Mala 346 Shastra Sandesh Mala 330 Shastra Sandesh Mala 354 Shastra Sandesh Mala 354 Shastra Sandesh Mala 382 Shastra Sandesh Mala 366 Shastra Sandesh Mala 330 Shastra Sandesh Mala 348 Shastra Sandesh Mala 458 Shastra Sandesh Mala 322 Shastra Sandesh Mala 346 Shastra Sandesh Mala 274 Shastra Sandesh Mala 298 Shastra Sandesh Mala 186 Syadwad Prakashan Mandir Trust 1004472 Surya_Sahasra_Nam_Sangraha_Trayam_004472_HR6.pdf 004473 Paia Subhasiya Sangaho 004473 HR6.pdf sUryasahasranAmasaMgrahavayam pAibha subhAsiya saMgahoM .Dharmdhurandharsuri.. ,Bhavyadarshanvijay.. 194 Jain Vidya Shodh Samsthan 124 Padmavijay Ganivar Jain Granthmala I.Somtilaksuri, Ruddhisagarsuri.. 366 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 004474 Saptatishat sthan prakaranam_004474_HR6.pdf saptatizatasthAnaprakaraNam Savdhan_Devdravya_Vyavastha_Margadarshak_004475_HR6 1004475.pdf sAvadhAna devadravya vyavasthA mArgadarzaka 004476 Devdravya_004476_HR6.pdf devadravya .Vichakshansuri.. Mohanlal Sakarchandji,. 34 Kumar Agency 58 Mohanlal Sakarchandji Parshwanath Jain Shwetambar Mandir 72 Trust 004477 Devdravyadi_Vyavastha_Vichar_004477_HR6.pdf devadravyAdi vyavasthA vicAra .Vichakshansuri,, Hemchandracharya, Vajrasenvijay 306 Bhadrankar Prakashan 004478 Prakrit Shabda Rupavali 004478 HR6.pdf prAkRta zabdarUpAvalI Gangadharji_ke_Jain Darshan_me_Asatya_Aakshepo_ke_Ut mahAmahopAdhyAya zrI gagAdharajI ke jainadarzana ke viSaya meM 004479 tar_004479_HR6.pdf asatya AkSepoM ke uttara 004480 Siddhant ratnikakhyam Vyakaranam 004480 HR6.pdf siddhAntaratnikAkhyaM vyAkaraNam 1004481 Sushil Nam_mala 004481_STD.pdf suzIla nAmamAlA 004482 Ratnasanchay Prakaranam 004482 HR6.pdf ratnasaJcaya prakaraNam 004483 Madhyam_Siddh Prabha_vyakaranam_004483_HR6.pdf madhyamasiddhaprabhA vyAkaraNam Sacchidanand Bhikshu.. ,,Jayantvijay, Vidyavijay.. I.Vijaysushilsuri,, Harshnidhansuri.. Jinendrasuri, 50 Shah Harakhchand Bhurabhai 278 Yashovijay Jain Granthmala 878 Sushilsuri Jain Gyanmandiram 250 Sheth Chaturbhuj Tejpal Hubli 134 Harshpushpamrut Jain Granthmala Page #130 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 004484 Kavyashatakam Mulam_004484_STD.pdf 004485 Lonkashah_ka_Sankshipta Parichay_004485_HR6.pdf 004486 Lonkashah_Charitam_004486_STD.pdf 004487 Abhigyan Shakuntalam_Nam_Natakam_004487_STD.pdf 004488 Sanskrit_Mandirant_Praveshika_004488_STD.pdf Arshbhiya_charit Vijayollas_tatha_Siddhasahasra Namkosh 004489 004489_HR6.pdf 004490 Prakrit Vyakaranam_004490_HR6.pdf 004491 Kalplata vatarika_004491_HR6.pdf 004492 6.pdf 004493 Haimanushasana_Trikam_004493 HR6.pdf 004494 Dodhak Vrutti_004494_HR6.pdf 004495 Indudutam 004495 HR6.pdf 004496 Vipak Sutram_004496_STD.pdf 004497 Dashvaikalaik_Sutram_004497_STD.pdf 004498 Kalpsutra Balavbodh_004498_STD.pdf Siddhhemchandra_Shabdanushasanam Part_01_004492_HR 004499 Upasakdashang Sutram_004499_STD.pdf 004500 Dasha Shrutskandh Sutram_004500_STD.pdf 004501 Dharma sangraha Part 1_004501_std.pdf 004502 Dharma sangraha_Part_2_004502_std.pdf 004503 Sajjan Sanmitra_yane Ekadash Mahanidhi_004503_std.pdf 004504 Jain Darshan_004504_HR.pdf 004505 Madhu_sanchay_004505_HR.pdf 004506 Dharma_ratnana_Ajwala_004506_HR.pdf 004507 Manavtana_Mulya_004507_HR.pdf 004508 Anandghanji Pado_004508_std.pdf kAvyaSaTakam mUlam lokAzAha kA saMkSipta paricaya lokAzAha caritam abhijJAna zAkuntalam nAma nATakam saMskRta mandirAnta pravezikA | ArSabhiyacarita vijayollAsa tatA siddhasahasra nAmakoza prAkRta vyAkaraNam | kalpalatAvatArikA dazavaikAlika sUtram kalpasUtra bAlAvabodha siddhahemacaMdra zabdAnuzAsanam bhAga 01 haimAnuzAsana trikam dodhakavRtti indudatam vipAka sUtram upAsakadazAMga sUtram dazAzrUtaskaMdha sUtram dharmasaMgraha bhAga 1 dharmasaMgraha bhAga 2 Title jaina darzana to BLE HELEN madhusaMcaya dharmaratnanAM ajavALAM mAnavatAnAM mUlya AnaMdaghanajI po Author Jinendrasuri,, Punamchandra, Ratanlal Doshi,. Ghasilalji Maharaj.. Mahakavi Kalidas, Guruprasad Shastri,. Anantchandravijay.. Yashovijay.. Sanyamsagar... Amrutsuri.. Chandraguptasuri,, Kalapurasuri,. Vajrasenvijay.. Dhurandharvijay.. Gyanmuni, Shivmuni,.. Aatmaramji Maharaj, Shivmuni,. Yatindravijay, Jayantsensuri,, Atmaramji Maharaj, Shiv Muni,, Atmaramji Maharaj.. Bhadrankarvijay... Bhadrankarvijay.. Popatlal Keshav Doshi.. Zaverilal V Kothari.. ,Chitrabhanu.. ,Chitrabhanu,. Chitrabhanu,. Anandghan,Motichand Girdharlal Kapadia,. Publisher Pgs 1014 Harshpushpamrut Jain Granthmala 248 Punamchandra, Ratanlal Doshi 466 Jain Shastroddhar Samiti 640 Bhargav Pustakalay Chandroday Charitable and Religious 362 Trust 402 Yashobharati Jain Prakashan Samiti 266 Sanyamsagar 322 Jain Sahityavardhak Sabha 250 Mokshaiklakshi Prakashan 182 Mahavir Tattvagyan Pracharak Mandal 208 Jain Dharmik Tattvagyan Pathshala 222 Jain Sahityavardhak Sabh Aatm Gyan Shraman Shiv Agam 1034 Prakashan Samiti. Aatm Gyan Shraman Shiv Agam 560 Prakashan Samiti 484 Raj Rajendra Prakashan Trust Aatm Gyan Shraman Shiv Agam 408 Prakashan Samiti 130 576 Aatmaram Jain Dharmarth Samiti 762 Amrutlal Jesinghbhai Shah 598 Amrutlal Jesinghbhai Shah 1262 Popatlal Keshavji Doshi 202 University Granth Nirman Board 386 Navbharat Sahitya Mandir Ahmedabad 338 Navbharat Sahitya Mandir Ahmedabad 450 Navbharat Sahitya Mandir Ahmedabad 604 Mahavir Jain Vidyalay Page #131 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 004509 Aapana Tirthankaro_004509_HR.pdf 004510 Bhakti Rasa Jharana_Part_1_004510_HR.pdf 004511 Bhakti Rasa_Jharana_Part_2_004511_HR.pdf 004512 Vividh Tirthkalpa_Sachitra_004512_std.pdf 004513 Pravachana_Kiranavali_004513_std.pdf 004514 Chaturvidha Sangha Tawarikhni Tejchhaya_004514_std.pdf 004515 Mantrishwara Vimal_004515_HR.pdf 004516 Chakravarti Bharat_004516_HR.pdf 004517 Uda Mehta 004517_HR.pdf 004518 Bharat Bahubali_004518_HR.pdf 004519 Bhagawan_Rushabhdeva_004519_HR.pdf 004520 Bhagawan Mahavira_004520_HR.pdf 004521 Vikramaditya_Hemu_004521_HR.pdf File Name 004522 Bhavad_Shah_004522_HR.pdf 004523 Deda_Shah_004523_HR.pdf 004524 Dipawali_Sharda_and_Mahalaxmi Pujan_004524_HR.pdf 004525 Jain Sharda_and_Mahalaxmi Pujan_004525_HR.pdf 004526 Setubandha_004526_HR.pdf 004527 Navtattvano_Saral Parichay_004527_HR.pdf 004528 Tattva_mimansa_004528_HR.pdf 004529 Ratnakar Pacchisi_Sachitra_004529_HR.pdf 004530 Samvad_004530_HR.pdf 004531 Updeshmala_Balavbodha Purvardha_004531_HR.pdf ApaNA tIrthakaro bhakti rasa jharaNAM bhAga 1 bhakti rasa jharaNAM bhAga 2 vividha tIrthaMkalpa sacitra maMtrIzvara vimala cakravartI bharata udA mahetA bharata bAhubali pravacana kiraNAvalI pIstAlIsa Agama rahasya lau zu allmoll Agen bhagavAna RSabhadeva bhagavAna mahAvIra vikramAditya haMma bhAvaDa zAha haidA zAha setubaMdha navatatvano saraLa paricaya tattvamImAMsA Title dipAvalI pUjana zAradA pUjana ane mahAlakSmI pUjana jaina zAradA ane mahAlakSmI pUjana ratnAkara paccisI sacitra saMvAda upadezamAlA bAlAvabodha pUrvArdha Taraben R Shah,. Author Abhaysagar... Abhaysagar... Ratnajyotvijay, Vijaypadmasuri, Shilchandrasuri, Nandlal B Devluk,, Jaybhikkhu.. Jaybhikkhu... Jinprabhvijay,Ratnatrayvijay, Jaybhikkhu,.. Jaybhikkhu,, Jaybhikkhu... Jaybhikkhu.. Jaybhikkhu.. Mohanlal C Dhami,, Mohanlal C Dhami,. Motilal Kshamanand.. Jain Prakashan Mandir Ahmedabad.. HC Bhayani, Markand Dave, Shilchandrasuri, Sunandaben Vohra,.. Sunandaben Vohra,, Ratnakarsuri,,,Nagindas D Shah Bhadraguptasuri.. Kantilal B Shah.. Pgs Publisher 134 Mumbai Jain Yuvak Sangh Prachin Shrutrakshak Samiti 806 Kapadwanj Prachin Shrutrakshak Samiti 864 Kapadwanj 366 Ranjanvijay Jain Pustakalay 750 Jain Dharm Prasarak Sabha 1028 Arihant Prakashan 106 Jaybhikkhu Sahitya Trust 234 Jaybhikkhu Sahitya Trust 138 Jaybhikkhu Sahitya Trust 274 Jaybhikkhu Sahitya Trust. 330 Jaybhikkhu Sahitya Trust 258 Jaybhikkhu Sahitya Trust 394 Jaybhikkhu Sahitya Trust 354 Navyug Pustak Bhandar Rajkot 354 Navyug Pustak Bhandar Rajkot Jinendrasagar Suriji Smarak 54 Granthamala Mumbai 36 Jain Prakashak Mandal Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 318 Shikshannidhi Ahmedabad 138 Gunanuragi Mitro 428 Nilaben and Ashokbhai Choksi 66 Dharmalabah Karyalaya Vishvakalyan Prakashan Trust 198 Mehsana Saurashtra Kesari Pranguru Jain Philosophical and Literary Research 238 Centre 131 Page #132 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs 004532 Updeshmala Balavbodha Uttarardha 004532 HR.pdf 004533 Pal Pal Samaro Shri Navkar 004533 HR.pdf 004534 Sukhlalji Sanghavi Parichaya 004534 HR.pdf 004535 Shatabdi_Vandana 004535_HR.pdf upadezamAlA bAlAvabodha uttarArdha pala pala samaro zrI navakAra sukhalAlajI saMghavI paricaya zatAbdI vedanA Kantilal B Shah Naychandrasagar.. Vadilal Dagali, 534 MR. DON MRDO 004536 Vicharpankhi_004536_HR.pdf vicArapaMkhI Snehdip.. 004537 Jain Dharm_004537 HR.pdf jaina dharma Bhadrabahuvijay.. 004538 Dhyan dipika 004538 HR.pdf 'dhyAnadIpikA Sakalchandra Gani, Kesharsuri, Publisher Saurashtra Kesari Pranguru Jain Philosophical and Literary Research 242 Centre 200 Agamoddharak Pratishthan 36 Parichay Trust Mumbai 22 ZZZ Unknown Vishvakalyan Prakashan Trust 194 Mehsana Vishvakalyan Prakashan Trust 164 Mehsana Sahajatamaswarup Paramguru Trust 396 Ahmedabad Saurashtra Kesari Pranguru Jain Philosophical and Literary Research 334 Centre Adhyatmik Sanshodhan ane Dhyan 342 Kendra Vishvakalyan Prakashan Trust 254 Mehsana Vishvakalyan Prakashan Trust 286 Mehsana Vishvakalyan Prakashan Trust 286 Mehsana Vishvakalyan Prakashan Trust 260 Mehsana 284 Aatmashreya Prakashan jJAnadhArI. Gunvant Barvalia.. 004539 Gyandhara 004539 HR.pdf Bhadrankar_vijayjina_Saniddhyani_Divya_Palo_004540_HR.P 004540 df bhadraMkaravijayajInA sAnnidhyanI divya paLo Babubhai Girdharlal Kadiwala.. 004541 Shravak_Jivan_Part 1_004541_HR.pdf zrAvaka jIvana bhAga 1 Bhadraguptasuri. 004542 Shravak Jivan Part 2 004542 HR.pdf zrAvake jIvana bhAga 2 Bhadraguptasuri. 004543 Shravak Jivan Part 3 004543 HR.pdf zrAvaka jIvana bhAga 3 Bhadraguptasuri 004544 Shravak Jivan Part 4 004544 HR.pdf 004545 Karm Hare Bhavjal Tare 004545 std.pdf zrAvaka jIvane bhAga 4 karma hare bhavajala tare Bhadraguptasuri Harshshilvijay Bhadrashilvijay, Charitrasundar Gani, Vallabhdas T Gandhi, 004546 Acharopadesh_004546 HR.pdf AcAropadeza 1004547 Shad Avashyak Ek Vaigyanik Vishleshan 004547_HR.pdf N$ ARS As duas la cual 004548 Punyacharitram 004548 std.pdf pucicaritram Jawaharlal Popatlal Shah Dharmadhurandharsuri.. 82 Jinshasan Aradhana Trust Bharatiya Prachin Sahitya Vaigyanik 118 Rahasya Shodh Sanstha 252 Jain Vidya Shodh Samsthan Vishvakalyan Prakashan Trust 252 Mehsana 384 Shri Manubhai Shah Rajkot sarvajJa jevA sUri deva H2SL HOLML datelst Bhadraguptasuri.. Abhaysagar, Ratilal C Doshi, 004549 Sarvagnya_jeva_Suridev_004549_HR.pdf 004550 Namaskar Mahamantra Tattvachandrika 004550 HR.pdf Shripal Maynana_Adhyatmik_Jivan_Rahasyo_004551_HR.pd 004551 004552 Salamban Dhyanna_Prayogo_004552_HR.pdf zrIpAla mayaNAnA AdhyAtmika jIvana rahasyo sAlebane dhyAnanA prayogo ,Babubhai Girdharlal Kadiwala. ,Babubhai Girdharlal Kadiwala, 406 Ashokbhai Babubhai Kadiwala 450 Babubhai Kadiwala Charitable Trust Bharatiya Prachin Sahitya Vaigyanik 96 Rahasya Shodh Sanstha 004553 Jain Dharm Vigyanni Kasotie 004553 HR.pdf Po lastlotell Balla Castiot o d sa Nandighoshvijay.. Page #133 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 133 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher Vishvakalyan Prakashan Trust 134 Mehsana 004554 Aatramvedan_004554_std.pdf AtmasaMvedana ,Bhadraguptasuri.. 004555 Bhagawan_Mahavir_Ek_Anushilan_004555_std.pdf Devendramuni 004556 Abhamandal_Jain Darshan_004556_HR.pdf 004557 Veer_prabhuna_Vachano_Part_1_2_004557_HR.pdf bhagavAna mahAvIra eka anuzIlana AbhAmaMDala jaina darzana tathA prAyogika saMzodhana vIrapabhunAM vacano Nandighoshvijay.. Ramanlal C Shah, 1008 Lakshmi Pustak Bhandar Ahmedabad Bharatiya Prachin Sahitya Vaigyanik 120 Rahasya Shodh Sanstha 368 Mumbai Jain Yuvak Sangh 004558 Jin_Poojan_04558 HR.pdf 004559 108 Jain Tirth Darshanawali 004559 std.pdf 004560 Jinshasanni Kirtigatha 004560 std.pdf 04561 Yashodohan_004561 HR.pdf Vijayanand abhyudayam_or_Atmaramji charitam_004562 H 004562 R.pdf jina pUjana 108 jaina tIrtha darzanAvalI jinazAsananI kIrtigAthA yazodohanna Oshwal Associations of The UK.. ,108 Jain Tirth Bhavan Trust. ,Kumarpal Desai.. Yashovijay Pravartak, 52 Oshwal Associations of The UK 252 108 jain Tirth Darshan Trust 244 108 jain Tirth Darshan Trust 478 Shrutgyan Prasarak Sabha 400 Shrutgyan Prasarak Sabha 004563 350_Gathana_Stavanno_Balavbodh_004563 HR.pdf 004564 Yashojivan_Pravachanmala_004564_HR.pdf 004565 Navpadna Pravachano_004565_HR.pdf 004566 Shasan_Samratna_Tej_Kiro_004566_HR.pdf vijayAdAyudyam mahAkAvyam athavA AtmArAmajiritam ,Hiralal Hansraj,. thazovijayajI kRta u50 gAyono stavananI padmavijayajI kRta bIlA vabodha Pradyumnasuri.. thazajIne pravacanamolo Pradyumnasuri navapadanA pravacano Pradyumnasuri.. zAsana samrATanA teja kiraNo prasaMga citramAlA Pradyumnasuri. 316 Shrutgyan Prasarak Sabha 154 Shrutgyan Prasarak Sabha 130 Shrutgyan Prasarak Sabha 36 Shrutgyan Prasarak Sabha 004567 Gyarsar_004567_HR.pdf 004568 Sattva samruddha Sthubhadra 004568 HR.pdf phAnasara sarvasamRddha sthUlabhadra Pradyumnasuri, Malti K Shah, Pradyumnasuri, 240 Shrutgyan Prasarak Sabha 16 Pathshala Prakashan Surat 004569 Gurjar_Sahitya_Sangraha_004569_HR.pdf 04570 Abhishek 004570 HR.pdf 004571 Shasan_samrat Pravachanmala_004571_HR.pdf 004572 Achintya Chintamani Mahamantra 004572 HR.pdf gurjara sAhitrya saMgraha abhiSeka zAsanasamA pravacanamALo aciMtya yitomaNi zAzvata maha metre ,Bhadrankarvijay, Mohanlal Dalichand Desai, Pradyumnasuri, Pradyumnasuri Pradyumnasuri.. Manhar C Shah .Amrutkushal Pandit. Satyasundarvijay.. 698 Shrutgyan Prasarak Sabha 114 Pathshala Prakashan Surat 126 Shrutgyan Prasarak Sabha 252 Dharmadhara Karyalay 004573 Paryushan Parvoni Kathao 004573 HR.pdf paryuSaNa parvAdika parvonI kathAo 004574 Parva Pravachanmala 004574 HR.pdf 004575 Prachin Lekhankala ane Sadhano 004575 HR.pdf 004576 Vividha 004576 HR.pdf 004577 Mahavir_Jivan_Vistar_004577_HR.pdf parva pravacanamALA prAcIna lekhanakaLA ane tenA sAdhano vividhA mehma vIra jIrvane vistAra Bhadraguptasuri Punyavijay Niranjana Vora, ,Bhimjibhai Harjivandas.. Bipinchandra H Kapadia, Ramanlal C Shah. ,Kavin Shah, 210 Jinshasan Aradhana Trust Vishvakalyan Prakashan Trust 260 Mehsana 34 L D Indology Ahmedabad 194 Niranjana S Vora 148 Shrutgyan Prasarak Sabha 004578 Jain Dharmana Pushpa guchha 004578 HR.pdf 004579 Puchhata_Nar_Pandita_004579_HR.pdf jaina dharmanA puSpaguccha pUchatA nara paMDita 364 Mumbai Jain Yuvak Sangh 470 Kusum K Shah Bilimora Page #134 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 134 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher 004580 Shadavashyak Balavbodha 004580_HR.pdf 004581 Sthananga Samvayanga_004581_std.pdf 04582 Shrut Sarita 004582 std.pdf 004583 Shravak_Kavi_Mansukhlal_004583_HR.pdf 004584 Jain Tirth Margdarshikka 004584 HR.pdf 004585 Jain Tirth Road Atlas 004585 HR.pdf laDAvathaka bAlAvabodha sthAnAMga samavAyAMga mRtasaritA zrAvaka kavi manasukhalAla jaina tIrtha mArgadarzIikA jaina tIrtha roDa eTalAsa Author Merusundar Gani, Niranjana Vora. Dalsukh Malvania.. Rajnibhai C Shah ,Kavin Shah.. Pradip Jain,, Pradip Jain.. 162 Niranjana S Vora 1022 Gujarat Vidyapith Ahmedabad 474 Narendra Mulchand Shah Mumbai 180 Kusum K Shah Bilimora 188 Jain Mitra Karyalay 82 Jain Mitra Karyalay 004586 Janma_Jivan_Mrutyu ane_Mukti_004586_HR.pdf janma jIvana mRtyu ane mukti TU Mehta, 34 Sastu Sahityavardhak Karyalay Mumbai 004587 Greek Bharat Chintanatmak Aaikya 004587 HR.pdf grIka bhArata ciMtanAtmaka aikya [,T U Mehta,, 004588 Anandghan Stavano 004588 HR.pdf AnaMdaghana stavanI TU Mehta 004589 Jivan_Vyavaharni_Sahajikta_004589_HR.pdf jIvana vyavahAranI sAhajikatA TU Mehta, 004590 Jain Darshanni Ruprekha 004590 HR.pdf jaina darzananI rUparekhA [,TU Mehta,, 004591 agam 43 mool 04 uttaradhyayan sutra sar 004591 hr.pdf Agama 44 mUla 04 uttarAdhyana sUtra sAra ,TU Mehta,, 90 Sastu Sahityavardhak Karyalay Mumbai Umedchand and Kusumbaben 100 Charitable Trust Ahmedabad Umedchand and Kusumbaben 52 Charitable Trust Ahmedabad Umedchand and Kusumbaben 32 Charitable Trust Ahmedabad Umedchand and Kusumbaben 126 Charitable Trust Ahmedabad Umedchand and Kusumbaben 34 Charitable Trust Ahmedabad Umedchand and Kusumbaben 28 Charitable Trust Ahmedabad 44 Neki Pankaj Shah Florida USA 112 Jain Sahitya Vikas Mandal 722 Arihant Prakashan 726 Arihant Prakashan Parshwachandra Gacch Jain Sangh 470 Deshalpur Kutch 004592 Moksh_margna_Pagathiya_004592_HR.pdf mokSamArganAM pagathiyo Shrimad Rajchandra, T U Mehta 004593 Samayik_004593 HR.pdf 004594 Vandittu_Pratikraman_004594_HR.pdf 004595 Kayotsarga dhyan_004595_HR.pdf 004596 Shramana_Bhagwanto Part_1_004596_std.pdf 004597 Shramana_Bhagwanto Part_2_004597_std.pdf sAmAyika vadinu pratikramaNa kAyotsargathIne zAsanaprabhAvaka zramaNa bhagavaMto bhAga 1 zAsanaprabhAvaka zramaNa bhagavaMto bhAga 2 [,TU Mehta,, ,TU Mehta,, Amrutlal Kalidas Doshi, Nandlal B Devluk, Nandlal B Devluk.. 004598 Mangalam Bhagwan Viro 004598 HR.pdf maMgalam bhagavAna vIro thAne mahAvIra jIvana jyota Vasantprabhashreeji.. Chirantanacharya Dhurandharvija 004599 Rushabh ni Shobha Hu Shi Kahu 004599 HR.pdf RSabhanI zobhA huM zI kahuM 66 Shrutgyan Prasarak Sabha [04500 Jina_bhakti_004600 HR.pdf 004601 Aitihasik Ras Sangraha Part 1 004601 HR.pdf 004602 Aitihasik Ras Sangraha Part 2 004602 HR.pdf 004603 Aitihasik Ras Sangraha Part 3 004603 HR.pdf 004604 Aitihasik_Ras Sangraha_Part_4_004604_HR.pdf jinabhakti aitihasika rAsa saMgraha bhAga 1 aitihAsika rAsa saMgraha bhAga 2 aitihAsika rAsa saMgraha bhAga 3 aitihAsika rAsa saMgraha mAga 4 ,Bhadrankarvijay.. Vijaydharmsuri.. Vijaydharmsuri, ,Vijaydharmsuri.. Vijaydharmsuri.. Yashovijay Upadhyay, Ramanlal |c Shah, 226 Namaskar Aradhana Kendra Palitana 156 Abhaychandra Bhagwandas Gandhi 132 Abhaychandra Bhagwandas Gandhi 236 Abhaychandra Bhagwandas Gandhi 302 Abhaychandra Bhagwandas Gandhi 004605 Adhyatma_sara_004605_std.pdf adhyAtmasAra 598 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla Page #135 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 135 Title Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 004606 Shabda_rupavali_004606_HR.pdf 004607 Krudantavali 004607_HR.pdf 004609 Updhan Vidhi 004609 HR.pdf 004610 Narsimha Mahetana Pado 004610 HR.pdf 004611 Yoga_drushti_na_Ajwala_Part_1_004611_HR.pdf 004612 Yoga drushti na Ajwala Part 2 004612 HR.pdf 004613 Yoga drushtina Ajwala Part 3 004613 HR.pdf zarapAvalI dattAvalI upadhAna vidhi narasiMhu mahetAnA pado thogaSTinA ajavALo bhAga 1 yogadaSTinAM ajavALo bhAga 2 yogadaSTino ajavALo bhAga 3 Author Rushabhchandrasagar, Ajitchandrasagar.. .Naychandrasagar.. |,Ratilal V Dave, Muktidarshanvijay.. Muktidarshanvijay.. .Muktidarshanvijay.. .Shah Indrachand Dhanraj Dhoka Adoni AP. Shah Indrachand Dhanraj Dhoka Adoni AP Hiralal R Kapadia, Pgs . Publisher 128 Purnanand Prakashan 100 Agamoddharak Pratishthan 108 Purnanand Prakashan 132 L D Indology Ahmedabad 434 Vardhaman Seva Nidhi Mumbai 398 Vardhaman Seva Nidhi Mumbai 482 Vardhaman Seva Nidhi Mumbai Shah Indrachandji Dhanrajji Dhokaji 588 Adoni AP Shah Indrachandji Dhanrajji Dhokaji 442 Adoni AP 84 Sha Hirabhai Naginbhai Jariwala 004614 Prachin Sazzaya Mahodadhi Part 1 004614 std.pdf prAcIna sakjhAya mahodadhi sacitra bhAga 1 004615 Prachin_Sazzaya_Mahodadhi_Part 2_004615_HR.pdf 004616 Pistalis Agam Sankshipta Ruprekha 004616 HR.pdf prAcIna sajhAya mahodadhi sacitra bhAga 2 pIstAlIsa Agamo saMkSipta rUparekhA Hiralal R Kapadia, karmasiddhAnta rUparekhA ane proDha graMtho pAvalI samuccaya bhAga 2 ahatuM AgamonuM avalokana yAne tattvarasika candrikA 418 Sha Maghrajji Khumaji Vadanvadiwala 286 Jinshasan Aradhana Trust 92 Hiralal R Kapadia ,Hiralal R Kapadia, 004617 Karma siddhanta 004617_HR.pdf 004618 Pattavali_Samucchaya_Part 2_004618_HR.pdf 004619 Arhat Agamonu Avalokan 004619 HR.pdf agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra_sar_00 004620 4620_hr.pdf 004621 Agamonu Digdarshan 004621 HR.pdf 004622 Nyaya_bindu_004622_HR.pdf 004625 Nyaya_manjari_Part_3_004625_HR.pdf 004626 Nyaya manjari Part 4 004626 HR.pdf 004627 Nyaya_manjari_Part_5_004627_HR.pdf 004628 Vakya padiyam_004628_std.pdf 004629 Prakrit Vigyan Balpothi Part 1 004629 std.pdf 004630 Prakrit_Vigyan_Balpothi_Part_2_004630_std.pdf 004631 Prakrit Vigyan Balpothi_Part 3 004631 HR.pdf 004632 Prakrit Vigyan Balpothi Part 4 004632 HR.pdf 004633 Samkhitta_Taramgavai_Kaha_004633_HR.pdf Agama 05 aMga 05 bhagavatI vyAkhyAprajJapti sUtra sAra AgamonuM digdarzana nyAyabinda nyAyamaMjarI bhAga 3 nyAyamaMjarI bhAga 4 nyAyamejarI mAMga che vAdyapadIrya prAkRta vijJAna bAlapothI bhAga 1 prAkRta vijJAna bAlapothI bhAga 2 prAkRta vijJAna bAlapothI bhAga 3 pAkRta vijJAna bAlapothI bhAga 4 saMmitta taraMgavAI kaNe ,Gopaldas Jivabhai Patel, Hiralal R Kapadia, Dharmakirti Nitin R Desai ,Nagin J Shah, .Nagin J Shah Nagin J Shah.. Bhartuhari,Jaydev M Shukla.. Somchandravijay.. Somchandravijay.. Somchandravijay.. Somchandravijay.. HC Bhayani, Sukhlal Sanghavi, Dalsukh Malvania, Sukhlal Sanghavi,Dalsukh Malvania, Govardhandas.. Govardhandas.. Govardhandas, Jinprabhsuri. 804 Jain Sahitya Prakashan Mandir 250 Vinaychand Gulabchand Shah 318 L D Indology Ahmedabad 194 L D Indology Ahmedabad 332 L D Indology Ahmedabad 442 L D Indology Ahmedabad 770 L D Indology Ahmedabad 68 Rander Road Jain Sangh 68 Rander Road Jain Sangh 68 Rander Road Jain Sangh 72 Rander Road Jain Sangh 324 L D Indology Ahmedabad 004634 Darshan ane Chintan Part 1 004634 std.pdf darzana ane ciMtana bhAga 1 772 Sukhlalji Sanman Samiti Ahmedabad 004635 Darshan_ane_Chintan_Part_2_004635_std.pdf 004536 Bodharmrut Part_1_004636 HR.pdf 0437 Bodharmrut Part 2 004637 HR.pdf 004638 Bodhamrut Part 3 004638 std.pdf 004639 Shrenik_Charitam_004639_HR.pdf darzana ane ciMtana bhAga 2 bodhAmRta bhAga 1 bodhAmRta bhoge re badhAmRta bhAga 3 zreNika carita 904 Sukhialji Sanman Samiti Ahmedabad 380 Shrimad Rajchandra Ashram 416 Shrimad Rajchandra Ashram 824 Shrimad Rajchandra Ashram 256 Jain Dharm Vidya Prasarak Varg Page #136 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 136 Title Author Pgs Publisher Dadar Aradhana Bhavan Jain 372 Poshadhshala Trust Agama 05 aMga 05 bhagavatI vyAkhyaprApti sUtra bhAga 01 Bechardas Doshi.. Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name agam_05_ang_05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part01_ 004640 004640_std.pdf agam_05_ang05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra parto2 004641 004641_std.pdf agam_05_ ang 05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra part03 004642 004642 std.pdf agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra_part04_ 004643 004643 std.pdf 004644 Lokguru_Acharya_Vijay_Vallabh_suriji_004644_HR.pdf 43LH 05 3L 05 ad caelys 21 Qul 02 Bechardas Doshi.. ALLH 05 451 05 Quad Calvlysa 21 GUL 03 .Bechardas Doshi, UDL 04 3410114 05 ADL 05 Quad calysaa lokaguru AcArya vijaya vallabhasUrijI guruvara vijaya vallabha eka paricaya ,,Bechardas Doshi, Ratilal D Desai, 358 Jinagama Prakashan Sabha Dadar Aradhana Bhavan Jain 422 Poshadhshala Trust Dadar Aradhana Bhavan Jain 442 Poshadhshala Trust 12 Atmanand Jain Sabha Guru Samudra Anekant Adarsh Trust 172 Ahmedabad 004645 Guruvar_Vijay Vallabh ek parichay 004645 HR.pdf 004646 Vijay_Vallabh_suriji_nu_Jivan_Charitra_004646_HR.pdf 004647 Vastusara Prakarana 004647 std.pdf vijaya vallabhasUrijInuM jIvana caritra vAsIra prakaraNa Rashmikant H Joshi.. Parshvanath Jain Vidyalaya Varkana.. Bhagwandas Jain.. 108 Parshwanath Jain Vidyalaya Varkana 278 Raj Rajendra Prakashan Trust 004648 Visheshavashyaka_Bhashya_Part_1_004648_std.pdf vizeSAvazyaka bhASya bhAga 1 Hemchandracharya, Vajrasenvijay ..Chunilal Hakamchand Shah 682 Bhadrankar Prakashan 004649 Visheshavashyaka Bhashya Part 2 004649 std.pdf vizeSAvazyaka bhASya bhAga 2 586 Bhadrankar Prakashan 004650 Atma_siddhi_Shastra_004650_HR.pdf 004651 Bhagavat_no_Sandesh_004651_HR.pdf 004654 Chaitanya Yatra Part 3 004654 HR.pdf Atmasiddhi zAstra bhogavatano saMdeza caitanya yAtrA bhAga 3 Hemchandracharya, Vajrasenvijay ..Chunilal Hakamchand Shah Shrimad Rajchandra, Dhirajlal D Mehta. Bhanuvijay.. Bhanuvijay 90 Institute of Indology Ahmedabad 224 Sarvamangalam Ashram Sagodiya 178 Satshrut Abhyas Vartul 004655 Samyaktva Shatsthana Chaupai 004655 HR.pdf samyakta SasthAna caupaI 422 Gitarth Ganga 004656 Jain Tarka bhasha 004656 HR.pdf jaina tarkabhASA Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota.. Yashovijay Upadhyay Udayvallabhvijay.. Sudharma Prachar MandalAhmedabad.. 276 Divya Darshan Trust 004657 Shravaka_Samayika_Pratikramana Sutra_004657_HR.pdf SULAS duas Ashgl 22 266 SuDharm Prachar Mandal Ahmedabad 004661 Dan Dwatrinshika 004661 HR.pdf dAna dvAtrizikA Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota, 142 Gitarth Ganga Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota, 004662 Deshna Dwatrinshika 004662 HR.pdf dizAnA dvatrizikA 120 Gitarth Ganga 004663 Marg Dwatrinshika 004663 HR.pdf mArga kAtrizikA Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota.. 108 Gitarth Ganga Page #137 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 004664 Jina Mahattva Dwatrinshika_004664_HR.pdf 004665 Jin_bhakti Dwatrinshika_004665_HR.pdf 004666 Sadhu samagraya Dwatrinshika_004666_HR.pdf 004670 Yoga_lakshana_Dwatrinshika_004670_HR.pdf 004671 Patanjal yog lakshan_vichar Dwatrinshika_004671_HR.pdf 004672 Purva seva Dwatrinshika_004672_HR.pdf 004673 Mukti_adwesha_pradhanya_Dwatrinshika_004673_HR.pdf 004674 Apunarbandhaka Dwatrinshika_004674_HR.pdf 004675 Samyaga_drushti Dwatrinshika_004675_HR.pdf 004676 Ishanu_graha_vichar Dwatrinshika_004676_HR.pdf 004677 Daiv_purusha_kara_Dwatrinshika_004677_HR.pdf 004678 Yoga bheda Dwatrinshika_004678_HR.pdf 004679 Yoga Viveka Dwatrinshika_004679_HR.pdf jina mahattva dvAtrizikA jinabhakti dvAtriMzikA sAdhusAmagya dvAtriMzikA yogalakSaNa dvAtriMzikA pUrvasevA dvAtriMzikA muktiadveSaprAdhAnya dvAtriMzikA apunabaMdhaka dvAtriMzikA samyadRSTi dvAtriMzikA izAnugrahavicAra dvAtriMzikA devapuruSakAra dvAtriMzikA yogabheda dvAtriMzikA yoga viveka dvAtriMzikA Title Yashovijay Upadhyay,Pravinchandra K Mota.. Yashovijay Upadhyay,Pravinchandra K Mota.. Yashovijay Upadhyay,Pravinchandra K Mota.. Yashovijay Upadhyay,Pravinchandra K Mota.. Yashovijay Upadhyay,Pravinchandra K Mota.. Yashovijay Author Upadhyay,Pravinchandra K Mota.. Yashovijay Upadhyay,Pravinchandra K Mota.. Yashovijay Upadhyay,Pravinchandra K Mota.. Yashovijay Upadhyay,Pravinchandra K Mota.. Yashovijay Upadhyay,Pravinchandra K Mota.. Yashovijay Upadhyay,Pravinchandra K Mota.. Yashovijay Upadhyay,Pravinchandra K Mota.. Yashovijay Upadhyay,Pravinchandra K Mota,, Pgs 178 Gitarth Ganga 170 Gitarth Ganga 154 Gitarth Ganga 114 Gitarth Ganga 200 Gitarth Ganga 104 Gitarth Ganga 104 Gitarth Ganga 142 Gitarth Ganga 160 Gitarth Ganga 152 Gitarth Ganga 154 Gitarth Ganga 130 Gitarth Ganga 124 Gitarth Ganga Publisher 137 Page #138 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 138 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 004680 Kevali bhukti Vyavasthapana Dwatrinshika 004680 HR.pdf Sale Gra u G.GRAL Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota.. 146 Gitarth Ganga 004681 Mitra Dwatrinshika 004681 HR.pdf mitra dvAtrizikA Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota.. 96 Gitarth Ganga 004682 Taradi_traya Dwatrinshika_004682_HR.pdf tArAditraya dvAtrizikA Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota, 120 Gitarth Ganga Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota.. 004683 Kutarka graha nivrutti Dwatrinshika 004683 HR.pdf kutarkagrahanivRtti dvAtrizikA 140 Gitarth Ganga 004684 Sad drushti Dwatrinshika 004684 HR.pdf sadaSTi dvAtrizikA Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota, 130 Gitarth Ganga 004685 Klesh hanopay Dwatrinshika 004685 HR.pdf klezahAnopAya dvAtrizikA Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota.. 164 Gitarth Ganga Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota.. 004686 Yog mahatmya Dwatrinshika 004686 HR.pdf yogamAhAbhya dvAtrizikA 148 Gitarth Ganga Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota, 004687 Bhikshu Dwatrinshika 004687 HR.pdf bhikSu dvAtrizikA 98 Gitarth Ganga 004688 Diksha Dwatrinshika 004688 HR.pdf dIkSA dvAtrizikA Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota, 122 Gitarth Ganga Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota.. 004689 Vinay Dwatrnshika 004689 HR.pdf vinaya dvAtririkA 82 Gitarth Ganga 004691 Mukti Dwatrinshika 004691 HR.pdf mukti dvAtrizikA Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota, 176 Gitarth Ganga 004692 Sajjana_stuti_Dwatrinshika_004692_HR.pdf 004693 Tattvartha Parishishta 004693 HR.pdf 004694 Unda_Akashma_004694_std.pdf sajajanastuti dvAtrizikA tattvArtha pariziSTa uMDA AkAzamAM Yashovijay Upadhyay, Pravinchandra K Mota, Sagaranandsuri Mansagar.. Atmadarshanvijay.. 68 Gitarth Ganga 172 Dahyabhai Pitambardas 64 Diwakar Prakashan 004695 Dharm na Pado Dhamma pada 004695 HR.pdf dhanApo dhamapada .Bechardas Doshi.. 194 Sastu Sahityavardhak Karyalay Mumbai Page #139 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 139 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher 004696 Paryushan Parva na Vyakhyano 004696 HR.pdf 004697 Mahavir Vani 004697 HR.pdf paryuSaNa parvanA vyAkhyAno mahAvIra vANI Author Sukhlal Sanghavi, Bechardas Doshi, Bechardas Doshi, Namaskar Aradhana Kendra Palitana.. Vidyavijay.. 186 Sukhlalji Sanghavi 272 USA Jain Institute of North America 004698 Sarth_Puja Sangraha_004698_HR.pdf 004699 Surishwara ane Samrat 004699_HR.pdf sArya pUjA saMgraha sirizvara ane samrATa 802 Namaskar Aradhana Kendra Palitana 472 Yashovijay Jain Granthmala Vidyavijay.. 516 Vijaydharmsuri Jain Granthamala Ujjain 004700 Mari Sindh Yatra 004700 HR.pdf mArI sidhayAtrA Bhagavan_Mahavir_Diwakar_Chitrakatha_001_002_004701_s 004701 td.pdf CALCULOL Hede Basa 28 001 002 Atmadarshanvijay.. 84 Diwakar Prakashan 004801 Siddhi bhuvan Prachin Stavan Sangraha 004801_HR.pdf 004802 Prekshadhyan_Adhar_ane_Swarup 004802_HR.pdf 004803 Prekshadhyan_Kayotsarga_004803_HR.pdf 004804 Prekshadhyan Shwas Preksha 004804 HR.pdf 004805 Prekshadhyan Sharir Preksha 004805 HR.pdf Allot welet et pakSArthIne AdhAra ane svarUpa prakSAdhyAne kAyotsarga pakSodhyAna mAsa pakSI prakSAdhyAna zarIra prekSA Jambuvijay Mahapragna Acharya Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya, ,Mahapragna Acharya, 148 Keshavji Hirji Gogari Mumbai 64 Anekant Bharati Prakashan 66 Anekant Bharati Prakashan 34 Anekant Bharati Prakashan 76 Anekant Bharati Prakashan 004806 Prekshadhyan Chaitanya Kendra Preksha 004806_HR.pdf 004807 Prekshadhyan Leshya Dhyan 004807 HR.pdf 004808 Prekshadhyan Yogik Kriyao 004808 HR.pdf 004809 Prekshadhyan_Jivan_Vigyan_Ruprekha_004809_HR.pdf 004810 Bhaktamarno Bhakti Marg 004810 HR.pdf en llet del Vell pekSAdhyAne leyAM dhyAna prakSAdhyAne yaugika kriyAo pekSAdhyAne jIvana vijJAna rUparekhA bhaktAmarano bhaktimArga 82 Anekant Bharati Prakashan 68 Anekant Bharati Prakashan 66 Anekant Bharati Prakashan 42 Anekant Bharati Prakashan 244 Gyandip Prakashan 004811 Vividh_Puja Sangraha_004811_HR.pdf 004812 Siddhahem shabdanu shasan_Part 1_004812 std.pdf 004813 Siddhahem_shabdanu shasan_Part_2_004813_HR.pdf 004814 Siddhahem_shabdanu_shasan_Part_3_004814_HR.pdf 004815 Jain Stuti 004815 HR.pdf 004816 Shrimadni Jivan Siddhi 004816 std.pdf 004817 Karmno Siddhanta 004817 HR.pdf vividha pUjA segR8. siddhahemazabdAnuzAsana bhoga 1. siddhahemazabdAnuzAsana bhAga 2 siddhahemazabdAnuzAsana bhAga 3 jaina stuti zrImanI jIvanasiddhi karmano siddhAMta ,Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya, Kishanlalmuni.. Manu Doshi, Jain Prakashan Mandir Ahmedabad.. Bechardas Doshi.. Bechardas Doshi.. Bechardas Doshi, ,Bhanubhai K Bhansali, Saryuben R Mehta. Hirabhai Thakkar, Jambuvijay,Jinendraprabhashree 690 Jain Prakashak Mandal Ahmedabad 808 University Granth Nirman Board 634 University Granth Nirman Board 534 University Granth Nirman Board 352 Bhanubhai K Bhansali 704 Shreyas Pracharak Sabha 110 Kusum Prakashan Ahmedabad 004818 Guruvani 1 004818 HR.pdf 13 agll 1 108 Jinendraprabhashreeji Jambuvijay, Jinendraprabhashree 004819 Guruvani 2 004819 HR.pdf Buell 2 118 Jinendraprabhashreeji Jambuvijay,Jinendraprabhashree 228 Jinendraprabhashreeji 004820 Guruvani 3 004820_HR.pdf Patell 3 Dravya Pratikraman ne Bhav Pratikraman Kevi Rite Banav 004821 sho 004821 HR.pdf dravya pratikamaNane bhAva pratikamaNa kevI rIte banAvazo Bhaveshratnavijay.. 410 Bhaveshratnavijay Page #140 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 140 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 004822 Yatidin charya Vachna 1 004822 HR.pdf thatidina caryA vAcanA 11 ,Abhaysagar, Naychandrasagar, 226 Agamoddharak Pratishthan 004823 Yatidin charya Vachna 2 004823 HR.pdf 004824 Kadwa Pravachan 004824_HR.pdf yatidina carthI vAcanA 2 kaDavI pravacana Abhaysagar, Naychandrasagar, Tarunmuni.. 212 Agamoddharak Pratishthan 128 Tarun Kranti Munch Trust Delhi 004825 agam 01 ang 01 acharanga sutra part01_004825_hr.pdf ALH 01 L 01 LOL 221 LDL 01 Ramchandrasuri Kirtiyashsuri, 306 Sanmarg Prakashan 004826 agam_01_ang_01_acharanga sutra part02_004826_hr.pdf 341314 01 L 01 BAIRUL RIOL222 LDL 02 Ramchandrasuri,Kirtiyashsuri, 274 Sanmarg Prakashan 004827 agam_01_ang_01_acharanga sutra part03_004827_hr.pdf 3403144 01 3L 01 BARRIOL 221 LLL 03 Ramchandrasuri,Kirtiyashsuri, 274 Sanmarg Prakashan 004828 agam_01_ang_01_acharanga sutra_part04_004828_hr.pdf BALOLH 01 L 01 ABRIL 2012 CUOL 04 Ramchandrasuri Kirtiyashsuri, 362 Sanmarg Prakashan 004829 agam 01 ang 01 acharanga sutra part05 004829 hr.pdf ALDIM 01 ISL 01 BUURISI 2121 OUOL 05 Ramchandrasuri,Kirtiyashsuri, 354 Sanmarg Prakashan 004830 agam_01 ang 01_acharanga sutra part06_004830_hr.pdf 34034 01 L 01 ALL RIOL 211 CLIOL 06 Ramchandrasuri,Kirtiyashsuri, 306 Sanmarg Prakashan 004831 agam_01_ang_01_acharanga sutra part07_004831_hr.pdf 004832 Jain Sanghna Mobhione Margdarshan 004832 HR.pdf 2413044 01 31 01 BARES 2421 LLL 07 jaina saMghanA mobhIone mArgadarzana 314 Sanmarg Prakashan 260 Sanmarg Prakashan Ramchandrasuri,Kirtiyashsuri, Kirtiyashsuri. Haribhadrasuri, Yashovijay of Jayaghoshsuri.. Haribhadrasuri, Yashovijay of Jayaghoshsuri. 004833 Shokshaka Prakaran Part 1 004833 HR.pdf SoDazaka prakaraNa bhAga 1 240 Divya Darshan Trust 004834 Shokshaka Prakaran Part 2 004834 HR.pdf SoDAka prakaraNa bhAga 2 250 Divya Darshan Trust 004835 Anand_Kavya_Mahodadhi_Part_1_004835_HR.pdf Ananda kAvya mahodadhi bhAga 1 Jivanchand S Zaveri, 570 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 004836 Anand Kavya Mahodadhi Part 2 004836 HR.pdf Ananda kAvya mahodadhi bhAga 2 Jivanchand S Zaveri, 496 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 004837 Anand Kavya Mahodadhi Part 3 004837 HR.pdf Ananda kAvya mahodadhi bhAga 3 492 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund Jivanchand S Zaveri, ,Buddhisagar, Jivanchand S 004838 Anand_Kavya_Mahodadhi_Part_4_004838_HR.pdf Ananda kAvya mahodadhi bhAga 4 Zaveri.. 664 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 004839 Anand Kavya Mahodadhi Part 5 004839 HR.pdf Ananda kAvya mahodadhi bhAga 5 Jivanchand S Zaveri, 474 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 004840 Anand Kavya Mahodadhi Part 6 004840 HR.pdf Ananda kovya mahodadhi bhAga 6 588 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 004841 Anand Kavya Mahodadhi Part 7 004841 HR.pdf Ananda kAvya mahodadhi bhAga 7 Jivanchand S Zaveri.. Sampatvijay. Jivanchand S Zaveri.. Sampatvijay, Jivanchand S Zaveri.. 668 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 004842 Anand Kavya Mahodadhi Part 8 004842 HR.pdf Ananda kAvya mahodadhi bhAga 4 610 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund Page #141 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 004844 Jin_Pooja Vidhi_Sachitra_004844_HR.pdf 004845 Dravya Saptatika_004845_HR.pdf 004846 Panchastikaya Sangraha_004846_HR.pdf 004847 Uttaradhyayan Sutra Chitravali_004847_HR.pdf 004848 Rushabh Panchashika_004848_HR.pdf 004849 Sangiti_004849_HR.pdf File Name 004850 Chopanna_Maha_purushona_Charit_004850_std.pdf 004851 Rasoda_nu_Tattvagyan_004851_HR.pdf 004852 Nabhinandan_Jinoddhar_Prabandh_004852_HR.pdf 004853 Jivan_ane_Kavan_004853_HR.pdf 004854 He Prabhu Shu Kahu_004854_HR.pdf 004855 Virah_pan_Sukhdayak Manvo_004855_HR.pdf 004856 Samarth Samadhan_Part_1_004856_HR.pdf 004857 Samarth Samadhan Part 2 004857_HR.pdf 004858 Samarth Samadhan_Part_3_004858_HR.pdf 004859 Jinendra_Jivan Jyot Darshan_004859_HR.pdf 004860 Prabandh Chintamani_004860_HR.pdf 004861 Vruddhichandraji_Jivan_Charitra_004861_HR.pdf 004862 Bruhad Jain Thoak Sangraha_004862_HR.pdf 004863 Devsi Rai Pratikraman_Sutra_004863_HR.pdf 004864 Suyagadang Sutrana Sathware Part 1_004864_HR.pdf 004865 Suyagadang Sutrana Sathware Part 2 004865_HR.pdf 004866 Suyagadang Sutrana Sathware Part_3_004866_HR.pdf 004867 Bhagwan Mahavir_na_Das_Upasako_004867_HR.pdf jina pUjA vidhi sacitra dravyasaptatikA paMcAstikAya saMgraha uttarAdhyayanasUtra citrAvali RSabhapaMcAzikA saMgIta Title copanna mahApuruSonAM caritano gurjarAnuvAda rasoDAnuM tattvajJAna nAbhinandanajinodvAraprabandha jIvana ane kavana hai prabhu zuM kahu viraha paNa sukhadAyaka mAnavo samartha samAdhAna bhAga 1 samartha samAdhAna bhAga 2 samartha samAdhAna bhAga 3 jinendra jIvana jyota darzana prabandha cintAmaNi vRddhicaMdrajI jIvana caritra bRhad jaina thIka saMgraha devasi rAi pratikramaNa sUtra suyagaDAMganA sathavAre bhAga 1 Agama jANo suyagaDAMganA sathavAre bhAga 2 Atama jAgo suyaMgaDAMganA sathavAre bhAga 3 baMdhana jANo baMdhana toDo bhagavAna mahAvIranA dasa upAsako Author Ramyadarshanvijay. Pareshkumar J Shah,, Lavanyasuri,Kirtiyashsuri,Prabhul das Bechardas Parekh Niranjana Vora.. Sarabhai Manilal Nawab.. Dhanpal Mahakavi, Hiralal R Kapadia,. ,Bechardas Doshi.. Hemsagarsuri.. Malaykirtivijay.. Kakkasuri... Rakeshbhai Zaveri.. Atmanandji Maharaj. Rakeshbhai Zaveri.. Rakeshbhai Zaveri.. Samarthmal Maharaj.. Samarthmal Maharaj.. Samarthmal Maharaj... Sawai Jadav Shah,Sharadbhai A Shah, Merutungacharya,Durgashankar K Shastri,. Lalitvijay.. Kantilal J Gandhi, Jashwantlal S Shah.. Devchandra Lalbhai Jain Pustakoddhar Sanstha,. Kirtiyashsuri,, Kirtiyashsuri.. Kirtiyashsuri... Bechardas Doshi.. 141 Pgs Publisher 124 Mokshpath Prakashan Ahmedabad 326 Sanmarg Prakashan 86 Gujarat Vidyapith Ahmedabad 76 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 314 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 306 Gurjar Granthratna Karyalay 490 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 134 Akhil Bharatiya Swadhyaya Pith 490 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund Shrimad Rajchandra Param Samadhi 314 Shatabdi Mahotsava Samiti Rajkot 50 Shrimad Rajchandra Ashram 38 Shrimad Rajchandra Ashram Sthanakwasi Jain Dharmik Shikshan 274 Sangh Rajkot Sthanakwasi Jain Dharmik Shikshan 258 Sangh Rajkot Sthanakwasi Jain Dharmik Shikshan 230 Sangh Rajkot Shah Mulchand Vanmalidas and Shah 298 Shantilal Nagardas Mumbai 322 Farbas Gujarati Sabha 198 Karpur Pustakalaya Samo 670 SuDharm Prachar Mandal Ahmedabad 338 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 304 Sanmarg Prakashan 296 Sanmarg Prakashan 284 Sanmarg Prakashan 174 Gujarat Vidyapith Ahmedabad Page #142 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 142 Pgs Publisher 34 Vadilal M Parekh Kapadwanj 280 Jinshasan Aradhana Trust 262 Laghaswami Pustakalaya Limbdi 304 Mansukhlal Mehta Mumbai 14 Gurjar Granthratna Karyalay 154 Prakrit Vidya Mandal Ahmedabad 706 Mumbai University Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author 004868 Navangivruttikar_Abaydevsuri_004868_HR.pdf navAMgIvRttikAra abhayadevasUri Bechardas Doshi.. 004869 Cheia vandan Mahabhasam 004869 HR.pdf ceIavadana mahAmI se Sanyambodhivijay.. 004870 agam_13_upang_02_rajprashniya_sutra_004870_hr.pdf Agama 13 upaga 02 rAjapatha sUtra Bechardas Doshi, 04871. Jain Darshan_004871 HR.pdf jaina darzana Bechardas Doshi.. 004872 Mahavir_Jivan no_Mahima_004872_HR.pdf mehmavIra jIrvanano mahimAM Bechardas Doshi.. 04873 Mahavir Charit_04873_HR.pdf mahAvIra carita Bechardas Doshi.. 004874 Gujarati Bhashani Utkranti 004874 HR.pdf gujarAtI bhASAnI utkrAMti Bechardas Doshi, Chandulal Jethalal 004875 Bharat Jain Tirthono Itihas 004875 HR.pdf bhArata jaina tIrthono itihAsa Khambhatwala.. Jain Dharm no Prachin Itihas ane Veer Pattavali 004876 004876 HR.pdf jaina dharmano prAcIna saMkSipta itihAsa ane prabhu vIra pannavalI ,Manilalmuni, 004877 Dhanpal Panchashika 004877 HR.pdf dhanapALa paMcAzikA. Karpurvijay.. 004878 Purv Bharatni Jain Tirth Bhumio 004878 HR.pdf pUrva bhAratanI jaina tIrtha bhUmio Jayantvijay.. 004879 Jain Tirth Sarva Sangraha 004879 std.pdf jaina tIrtha sarva saMgraha. Anandji Kalyanji Pedhi.. Bruhad_Shanti Mantra tatha Shanti_Pooja_Mahavidhi_0048 004850 80_HR.pdf bRhad zAnti maMtra tathA zAnti pUjA mahAvidhi Rajchandrasuri 004881 Shravak Sanmitra 004881_HR.pdf zrAvaka sanmitra [,Lalitvijay, 00-4882 Karpur_Kavya_Kallol_Part_1_2_3_4_004882_HR.pdf kapUra kAvya kallola 1 2 3 4 Lalitvijay.. 004883 Karpur_Kavya_Kallol_Part 5_6_7_8_004883_std.pdf kapUra kAvya kallola 5 6 7 8 .Lalitvijay.. 432 Chandulal Jethalal Khambhatwala 296 Jivanlal C Sanghvi Ahmedabad 64 Jain Dharm Prasarak Sabha 192 Yashovijay Jain Granthmala 414 Anandji Kalyanji Pedhi 66 Parmatma Bhaktirasik Trust Palitana 232 Karpur Pustakalaya Samo 544 Karpur Pustakalaya Samo 972 Karpur Pustakalaya Samo Vallabhsuri Smarak Nidhi Godiji Jain 520 Derasar Mumbai 156 Vinaymandir Smarak Samiti Rander 004884 Paumchariya_004884_std.pdf 04885 Vinay saurabh_00485_HR.pdf pauMmacariya gUrjarAnuvAda vinaya saurabha Hemsagarsuri, [,Hiralal R Kapadia, 004886 Arhat Darshan Dipika 004886 std.pdf 004887 Arhat Jivan Jyoti 004887 HR.pdf 004888 Kaya_sangraha_Part_1_004838_HR.pdf 004889 Kavya Sangraha Part 2 004889 HR.pdf 004890 Chaturvinshati_Jinanand Stuti_004890_HR.pdf 004891 Chaturvinshatika_004391_HR.pdf 004892 Chaturvinshati Prabandh 004892 HR.pdf 004893 Nyaya Kusumanjali 004893 HR.pdf Ahetu darzana dIpikA AhaMta darzana jyoti kortha saMgraha bhAga 1 ko saMga bhAga 2 caturvizati jinAnanda stuti caturvizatikA caturvizakti prabandha nyAyakusumAgalI Mangalvijay, Hiralal R Kapadia, Hiralal R Kapadia, ,Hiralal R Kapadia, Hiralal R Kapadia, ,Hiralal R Kapadia,, Hiralal R Kapadia.. Hiralal R Kapadia, Nyayavijay.. 1296 Yashovijay Jain Granthmala 98 Bhagwanlal Pannalal 224 Jinshasan Aradhana Trust 312 Jinshasan Aradhana Trust 400 Agamoday Samiti 348 Jinshasan Aradhana Trust 266 Farbas Gujarati Sabha 438 Vadilal Dahyabhai Ahmedabad Naginbhai Manchubhai Jain 522 Sahityoddhar Fund, Surat 562 Jinshasan Aradhana Trust 490 Sunandaben Vohra 216 Pooja Rohit Doshi 256 Pooja Rohit Doshi 004894 Vairagyarasa_rmanjari_004894_HR.pdf 004895 Shobhan Stuti_004895 std.pdf 004896 Adhyatmasara_004896_HR.pdf 004897 Sadhak no Antarnad Part 1 004897_ HR.pdf 004898 Sadhak_no_Antarnad_Part 2_004898_HR.pdf vairAgyamaMjirI zobhana stuti adhyAtmasAra sAdhakano aMtana da bhAga 1 sAdhakano aMtarnAda bhAga 2 Labdhisuri, Hiralal R Kapadia.. Hiralal R Kapadia.. Sunandaben Vohra.. Padmalatashree. Padmalatashree. Page #143 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 004899 Granthtraya Anushilan_004899_HR.pdf 004900 Traikalik Atmavigyan_004900_HR.pdf 004901 Swarup Avalokan_004901_HR.pdf 004902 Pudgalno_Parihar_Parmarthni Prapti 004902_HR.pdf 004903 Maundhari Mahavirthi_Maleli Hit_Shiksha_004903_HR.pdf 004904 Sattveshu Maitri 004904_HR.pdf 004905 Labdhitana Bhandar_004905_HR.pdf 004906 Jiva Tattvanu Parigyan_004906_HR.pdf 004907 Maynasundari_ane_Shripal_Raja_004907_HR.pdf 004908 agam 35 chhed_02_bruhatkalpa sutra_004908_std.pdf 004909 Atit_na_Ajwala_004909_HR.pdf 004910 Dharm_ane Sanskruti_004910_HR.pdf 004911 buddh_ane_mahavir_004911_hr.pdf 004912 rajchandra_santvani_18_004912_hr.pdf 004913 Safaltana Sopan_004913_HR.pdf 004914 Khemo Dedrani_Veer Bhamashah_004914_HR.pdf 004915 Jain Narratna Bhamashah_004915_HR.pdf 004916 Panch Pratikraman_Sutra_Vidhi_Sahit_004916_HR.pdf 004917 Jain Aetihasik Gurjar Kavya Sanchay_004917_HR.pdf 004918 Chalo Girnar Jaie_004918_HR.pdf 004919 Gat Saika_ni_Jain Dharm_ni_Pravruttio_004919_HR.pdf 004920 Chaturtha_Stuti Nirnaya_Part 1_2_004920_HR.pdf Chitrabhanuji_no_Ahimsa_ane_Anekant_no_Sandesh_00492 004921 1 HR.pdf 004922 Prashikshaka Prashikshana_Part 1_004922_HR.pdf 004923 Prashikshaka_Prashikshana_Part 2 004923_HR.pdf Mithi Mithi Lage Che_Mahavir_ni_Deshna_Part_1_004924_ 004924 HR.pdf Mithi Mithi Lage_Che_Mahavir_ni_Deshna_Part_2_004925_ 004925 HR.pdf Title granthatraya anuzIlana traikAlika AtmavijJAna svarUpa avalokana punnalano parihAra paramArthanI prApti maunadhArI mahAvIrathI maLelI hitazikSA Hardy Hall labdhitaNA bhaMDAra atitanAM ajavALAM dharma ane saMskRti buddha ane mahAvIra rAjacaMdra saMtavANI 18 jIvatatvanuM parijJAna mayaNAsuMdarI ane zrIpALa rAjA Agama 35 cheda 02 bRhatkalpa sUtra saphaLatAnA sopAna khemo dedarAnI vIra bhAmAzAha jaina nararatna bhAmAzAha paMca pratikramaNa sUtra vidhi sahita jaina aitihAsika gurjara kAvya saMcaya cAlo giranAra jaIe gata saikAnI jaina dharmanI pravRttio caturtha stuti nirNaya bhAga 12 (2 anekAntano saMdeza prazikSaka prazikSaNa bhAga 1 prazikSaka prazikSaNa bhAga 2 mIThI mIThI lAge che mahAvIranI dezanA bhAga 1 mIThI mIThI lAge che mahAvIranI dezanA bhAga 2 Author Sunandaben Vohra,, Sunandaben Vohra,. Sunandaben Vohra,. Sunandaben Vohra,. Sunandaben Vohra,.. Sunandaben Vohra,, Sunandaben Vohra,. Sunandaben Vohra,, Sunandaben Vohra,. Devendramuni,, Devendramuni,. Devendramuni,, Kishorlal Mashruvala.. Tarbahen Acharya... Kanakvijay.. Jaybhikkhu.. Atmanandji Jain Sabha Bhavnagar,, Jain Prakashan Mandir Ahmedabad.. Jinvijay.. Hemvallabhvijay.. Kumarpal Desai,, Atmaramji Maharaj.. Kantilal N Shah Mumbai... Rohit A Shah... Rohit A Shah... Pgs Publisher 298 Sunandaben Vohra 282 Sunandaben Vohra 274 Sunandaben Vohra 180 Sunandaben Vohra 188 Sunandaben Vohra 74 Sunandaben Vohra 210 Sunandaben Vohra 112 Somchand D Shah 94 Sunandaben Vohra 526 SuDharm Gyanmandir Mumbai 234 Lakshmi Pustak Bhandar Ahmedabad 300 Lakshmi Pustak Bhandar Ahmedabad 122 Navjivan Prakashan Mandir 66 Navjivan Prakashan Mandir Vishwamangal Prakashan Mandir 234 Patan 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 290 Atmanand Jain Sabha 504 Jain Prakashak Mandal Ahmedabad 504 Atmanand Jain Sabha 143 128 Girnar Mahatirth Vikas Samiti Junagadh 18 Kumarpal Desai 386 Nareshbhai Navsariwala Mumbai 32 Kantilal N Shah Mumbai 20 USA Jain Center Cincinnati OH 20 USA Jain Center Cincinnati OH Trilokmuni,,Prakashchandramuni 256 ZZZ Unknown Trilokmuni,,Prakashchandramuni 210 ZZZ Unknown Page #144 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 144 Title Author Pgs Publisher Trilokmuni, Sanjay Sanghvi 258 ZZZ Unknown 274 ZZZ Unknown Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Mithi_Mithi_Lage_Che_Mahavir_ni_Deshna_Part_3_004926 004926 HR.pdf Mithi_Mithi_Lage_Che_Mahavir_ni_Deshna Part_4_004927 004927 HR.pdf Mithi_Mithi_Lage Che_Mahavir_ni_Deshna Part_5_004928 004928 HR.pdf Mithi_Mithi_Lage_Che_Mahavir_ni_Deshna_Part_6_004929 004929 HR.pdf Mithi_Mithi_Lage_Che_Mahavir_ni_Deshna_Part_7_004930 004930 HR.pdf Mithi_Mithi_Lage_Che_Mahavir_ni_Deshna_Part_8_004931_ 004931 HR.pdf 304 ZZZ Unknown mIThI mIThI lAge che mahAvIranI dezanA bhAga 3 mIThI mIThI lAge che mahAvIranI dezanA bhAga 4 mIThI mIThI lAge che mahAvIranI dezanA bhAga 5 mIThI mIThI lAge che mahAvIranI dezanA bhAga 6. mIThI mIThI lAge che mahAvIranI dezanA bhAga 7 mIThI mIThI lAge che mahAvIranI dezanA bhAga 4 Trilokmuni, Jyotibai Trilokmuni,,Nareshchandra Maharaj Trilokmuni, Shailabai, Maniben R Shah Trilokmuni,, Maniben R Shah, Hinaben P Salecha 258 ZZZ Unknown 276 ZZZ Unknown Trilokmuni. Ishitaben R Shah 004932 Sachitra_Saraswati_Prasad_004932 std.pdf 004933 Nischaya Vyavahara 004933 HR.pdf sacitra sarasvatI prAsAda nikArya vyavahAra 276 ZZZ Unknown Suparshwanath Upashraya Jain Sangh 300 Walkeshwar Road Mumbai 322 Divya Darshan Trust 004934 Sambodhi 004934_HR.pdf sodhi 264 Anekant Bharati Prakashan Kulchandravijay.. ,Bhanuvijay.. Mahapragna Acharya, Rohit A Shah Mahapragna Acharya, Shubhkaran Surana, Yogendra Parekh Vistimashreeji.. 004935 Mahaprajana_Vani_004935_HR.pdf 004936 Navtattva Prakarana 004936 HR.pdf mahAprajJA vANI navatattva prakaraNa 198 Anekant Bharati Prakashan 348 Jaybhikkhu Sahitya Trust Vidyavijayji Smarak Granthmala 164 Sathamba 004937 Jain Dharm 004937 HR.pdf jaina dharma Vidyavijay.. 004938 Dwatrinshada Dwatrinshika Prakran Part 1 004938 std.pdf Biele albells! YEREL OLLOL 1 Yashovijay Upadhyay, Yashovijay of Jayaghoshsuri.. 478 Andheri Jain Sangh 004939 Dwatrinshada Dwatrinshika Prakran Part 2 004939 HR.pdf GALE G. Gells usagi UOL 2 Yashovijay Upadhyay, Yashovijay of Jayaghoshsuri, 372 Andheri Jain Sangh 004940 Dwatrinshada_Dwatrinshika_Prakran_Part_3_004940_HR.pdf Geelbells usaglul 3 Yashovijay Upadhyay, Yashovijay of Jayaghoshsuri.. 358 Andheri Jain Sangh 004941 Dwatrinshada Dwatrinshika Prakran Part 4 004941_HR.pdf GLALE Giellst usei LOL 4 Yashovijay Upadhyay, Yashovijay of Jayaghoshsuri.. 378 Andheri Jain Sangh 004942 Dwatrinshada Dwatrinshika Prakran Part 5 004942 HR.pdf GALE G. Gells usagi UDL 5 Yashovijay Upadhyay, Yashovijay of Jayaghoshsuri, 334 Andheri Jain Sangh 004943 Dwatrinshada Dwatrinshika_Prakran_Part_6_004943_HR.pdt Biale Gels USQL 01316 Yashovijay Upadhyay, Yashovijay of Jayaghoshsuri.. 354 Andheri Jain Sangh Page #145 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 145 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 004944 Dwatrinshada Dwatrinshika Prakran_Part 7_004944_HR.pdf Glee Gels USRO CULPL7 Yashovijay Upadhyay, Yashovijay of Jayaghoshsuri.. 266 Andheri Jain Sangh 004945 Dwatrinshada Owatrinshika Prakran Part 8004945 HR.pdf Lee Lellst ysl OUL 8 004946 Bhagwan Mahavira ni Dharmkathao 004946 HR.pdf bhagavAna mahAvIranI dharmakathAo 004947 Mahavira katha 004947 HR.pdf mehma vIra kathA 414 Andheri Jain Sangh 270 Gujarat Vidyapith Ahmedabad 582 Gujarat Vidyapith Ahmedabad Yashovijay Upadhyay, Yashovijay of Jayaghoshsuri, Bechardas Doshi, Gopaldas Jivabhai Patel Bhuvanbhanusuri Padmasenvijay.. Hitvijay.. Sudhir V Shah.. Jayghoshsuri. 004948 Dhyan_ane_Jivan_004948_HR.pdf 004949 Samayik Sutro ane Ucchar Vichar 004949 HR.pdf 004950 Magaj ane_Gyantantu_na_Rogo_004950_HR.pdf 004951 Guruvandan_Pacchakhana_004951_HR.pdf dhyAna ane jIvana sAmAyika sUtro ane uccAra vicAra magaja ane jJAnataMtunA rogo gurUvedana paccakakhANa 478 Omkar Gyanmandir Surat 76 Jaypal Manilal Sanghvi, Ahmedabad 314 Chetna Sudhir Shah 106 Divya Darshan Trust 004952 Jain Dharmna Karm Siddhantnu Vigyan 004952 HR.pdf jaina dharmanA karma siddhAntanuM vijJAna Jayshekharsuri 86 Shahpuri Jain Sangh Kolhapur 004953 Apang na Ojas_004953_HR.pdf apaMganAM ojasa Kumarpal Desai.. 202 Sanskar Sahitya Mandir Ahmedabad Shreyaskar Andheri Gujarati Jain 236 Sangh Mumbai ,Abhayshekharsuri. 004954 Shatak 004954 HR.pdf zataka agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra_vivecha 004955 n_004955_hr.pdf Agama 05 aMga 05 bhagavatI vyAkhyAjJapti sUtra vivecana ,Bhuvanbhanusuri.. 126 Divya Darshan Trust 004956 Ishtafal Siddhi Prakaran 004956 HR.pdf iSTaphala siddhi prakaraNa 218 Mehul Jain Mitra Mandal Ahmedabad Jainnagar Jian Sangh Paldi 16 Ahmedabad 004957 Samyaktva_Sahit_Bar_Vrat_004957_HR.pdf sayatve sahita bAra vRta 004958 Paushadh Vidhi Abhiyan 004958 HR.pdf 004959 Tattvartha Usha 004959 HR.pdf 004960 Maro_Swadhyaya_004960_HR.pdf 004961 PaapPadal Pariharo 004961 HR.pdf 004962 Tark na Tankna Shraddha nu Shilpa 004962 HR.pdf 004963 Nyaya_Bhuvanbhanu_004963_ HR.pdf 004964 Samvedan_ni_Sargam_004964_HR.pdf 004965 Vyutpattivada_004965_ HR.pdf 004966 Yoga_vinshika_004966_HR.pdf 004967 Nikshep_vinshika_004967_HR.pdf 004968 Saptabhangi vinshika 004968 HR.pdf 004969 agam 41 mool 02 pind niryukti sutra 004969 hr.pdf pauSadha vidhi abhiyAna tatvArtha uSA mAro svAdhyAya. pApa paDela pariharo ctbol aisgul salg Bleu nyAyabhuvenabhInuM saMvedananI saragama vyutpattivAda yogavizikA nikSepavizikA saptabhaMgi vizikA 3431H 41 HC 02 user 2171 Padmasenvijay.. Jainnagar Jian Sangh Paldi Ahmedabad.. Hirchandravijay, Punvavimalvijay.. ,Bhuvanbhanusuri.. Divyaratnavijay.. Prashantvallabhvijay.. Bhuvanbhanusuri, Jaysundarvijay.. ,Kalyan vijay Gani, Bhavyasundarvijay.. Abhayshekharsuri.. Abhayshekharsuri, Abhayshekharsuri.. Hanssagar Gani. 100 Divya Darshan Trust 176 Divya Darshan Trust 244 Shraman Seva Parivar 128 Divya Darshan Trust 192 Divya Darshan Trust 164 Divya Darshan Trust 324 Divya Darshan Trust 186 Divya Darshan Trust 290 Divya Darshan Trust 292 Divya Darshan Trust 180 Divya Darshan Trust 434 Divya Darshan Trust Page #146 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 146 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher Kulchandrasuri, Punyaratnasuri.. ,Abhayshekharsuri.. Abhayshekharsuri, 506 Divya Darshan Trust 370 Divya Darshan Trust 106 Shah Kantilal Chhaganlal ,Abhayshekharsuri. 146 Divya Darshan Trust 004970 Pind Vishuddhi 004970 HR.pdf pijhavizuddhi 004971 Naya vinshika 004971 HR.pdf nayarviziko 04972 Tattva nirnaya 004972 HR.pdf tatvanirNaya Battrishina Sathware_Kalyanni_Pagthare_Part_01_004973_H 004973 R.pdf batrIzInA sathavAre kalyANanI pagathAre bhAga 01 Battrishina Sathware_Kalyanni_Pagthare_Part_02_004974_H 04974 R.pdf batrIzInA sathavAre kalyANanI pagathAre bhAga 02 Battrishina_Sathware_Kalyanni_Pagthare Part_03_004975_H 004975 R.pdf batrIzInA sathavAre kalyANanI pagathAre bhAga 03 Battrishina Sathware Kalyanni Pagthare Part 04 004976 H 004976 R.pdf batrIzInA sathavAre kalyANanI pagathAre bhAga 04 ,Abhayshekharsuri,, 146 Divya Darshan Trust Abhayshekharsuri.. 162 Divya Darshan Trust Abhayshekharsuri. 004977 Karm_Prakruti_Part_01_004977_HR.pdf karmaprakRti bhAga 01 Abhayshekharsuri.. 04978 karm prakruti part 02 004978 hrs.pdf karmaprakRti bhAga 02 Abhayshekharsuri.. 004979 KarITI_Prakruti_Part_03_004979_HR.pdf 004980 Samavsarne Betha Lage je Jinji Mitha 004980 HR.pdf 004981 Manav Jatine Jain Dharmni Bakshish 004981 HR.pdf 004982 Navpada_Prakash_Part_1_004982_HR.pdf 004983 Navpada Prakash Part 2 004983 HR.pdf 004984 Navpada Prakash_Part 3 4 004984 HR.pdf 004985 Samudaya_Dipika_004985_HR.pdf 004986 Pratikraman Sutra Sachitra 004986 std.pdf 004987 Jain_Tattvagyan_Chitravali Prakash_004987_HR.pdf 004988 Tattvagyan_Balpothi_Sachitra_004988_HR.pdf 004989 Abad Hindusthan 004989 HR.pdf 004990 Yoga Etle Shu_004990_HR.pdf 004991 Dravya_Guna_Paryaya_no_Ras_Part 01_004991_HR.pdf karmaprakRti bhAga 03 samavasaraNe beThA lAge jI jina jI mIThA mAnava jAtIne jaina dharmanI bakSIza navapada prakAza bhAga 1 navapada prakAza bhAga 2 navapada prakAza bhAga 3 4 samudAya dIpikA pratikramaNa sUtra sacitra jaina tattvajJAna citrAvalI prakAra tattvajJAna bAlapothI sacitra . AbAda hindrasthAna yoga eTale zuM dravya guNa paryAyano rAsa bhAga 01 Abhayshekharsuri, Bhuvanbhanusuri.. Bhuvanbhanusuri.. Bhuvanbhanusuri.. Bhuvanbhanusuri.. Bhuvanbhanusuri, Harikantsuri, .Bhuvanbhanusuri.. Bhuvanbhanusuri.. Bhuvanbhanusuri.. ,Gopaldas Jivabhai Patel, Magan P Desai. Abhayshekharsuri.. 162 Divya Darshan Trust Jain Shwetambar Murtipujak Sangh 228 Kolhapur Jain Shwetambar Murtipujak Sangh 186 Kolhapur Jain Shwetambar Murtipujak Sangh 210 Mumbai 32 Divya Darshan Trust 80 Divya Darshan Trust 276 Divya Darshan Trust 146 Divya Darshan Trust 192 Divya Darshan Trust 80 Divya Darshan Trust 124 Divya Darshan Trust 64 Divya Darshan Trust 52 Divya Darshan Trust 134 Navjivan Prakashan Mandir 142 Gujarat Vidyapith Ahmedabad 320 Divya Darshan Trust Shantinagar Jain Aradhak Mandal 66 Ahmedabad Parivar Prakashan Sahakari Mandir 194 Ahmedabad 66 Gujarat Vidyapith Ahmedabad 218 Gujarat Vidyapith Ahmedabad 268 Gujarat Vidyapith Ahmedabad 162 Jain Sahitya Prakashan Mandir 004992 Jina darshan Poojan Vidhi 004992 HR.pdf jina darzana pUjana vidhi Mitranandvijay.. 004993 Tapasya ane_Nigraha_004993_HR.pdf 004994 Prachin Shitkathao_004994 HR.pdf/ 004995 Paap_Punya ane Sanyam_004995_HR.pdf 004996 Yogashastra_004996_HR.pdf 004997 Tran_Ratno_004997_HR.pdf tapasyA ane nigra prAcIna DIlakathAo pApa pusthi ane saMyama yogazAstra traNe jaino ,Gopaldas Jivabhai Patel, ,Gopaldas Jivabhai Patel, Gopaldas Jivabhai Patel.. ,Gopaldas Jivabhai Patel, ,Gopaldas Jivabhai Patel, Page #147 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 147 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 004998 Samisanz_no_Updesh_004998_HR.pdf 004999 Mahavir swami no Achar Dharm 004999 HR.pdf Title samIsAMno upadeza mahAvIra svAmIno AcAra dharma Author Gopaldas Jivabhai Patel.. ,Gopaldas Jivabhai Patel, Pgs Publisher 180 Gujarat Vidyapith Ahmedabad 194 Gujarat Vidyapith Ahmedabad 005000 Navasmarana 005000 HR.pdf 005001 Mahavir_swami_no_Sanyam_Dharm_005001_HR.pdf 005002 Ver_ane_Badalo_00502 HR.pdf navasmaraNa mahAvIra svAmIno saMyama dharma vara ane badalo Dhirajlal D Mehta, A N Upadhye.. ,Gopaldas Jivabhai Patel,. ,Gopaldas Jivabhai Patel, 005003 Dharmadhyaksha 005003 HR.pdf dharmAdhyakSa ,Gopaldas Jivabhai Patel, 242 Manish Smruti Trust Mumbai 282 Jain Sahitya Prakashan Mandir 66 Gujarat Vidyapith Ahmedabad Gyanjyoti Prakashan Mandir 374 Ahmedabad Gyanjyoti Prakashan Mandir 282 Ahmedabad 374 Sha Premji Korshi Mumbai Jivanbhai Abjibhai Jain Gyanbhandar 372 Vadhvan 420 Harshchandra Bhurabhai Shah 005004 Prer/I_Balidan_005004_HR.pdf 005005 Jain Tattva Vichar 005005 HR.pdf pima balidAna jaina tatva vicAra ,Gopaldas Jivabhai Patel, Punyavijay, Vajrasenvijay. 005006 Parmarthik_Lekhsangraha_005006_HR.pdf 005007 Dharm_Deshna_005007_HR.pdf pAramArthika lekhasaMgraha dharma dezanA Punyavijay. Vijaydharmsuri, 005008 Agam Kathanuyoga Gujarati Part 01 005008 HR.pdf Agama kathAnuyoga gujarAtI bhAga 01 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 386 Shrut Prakashan Nidhi 005009 Agam Kathanuyoga Gujarati Part 02 005009 HR.pdf Agama kathAnuyoga gujarAtI bhAga 02 Dipratnasagar, Deepratnasagar. 370 Shrut Prakashan Nidhi 005010 Agam_Kathanuyoga Gujarati_Part_03_005010_HR.pdf Agama kathAnuyoga gujarAtI bhAga 03 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 434 Shrut Prakashan Nidhi 005011 Agam Kathanuyoga Gujarati Part 04 005011 HR.pdf Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 386 Shrut Prakashan Nidhi 005012 Agam Kathanuyoga Gujarati Part 05 005012 HR.pdf Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 322 Shrut Prakashan Nidhi Agama kathAnuyoga gujarAtI bhAga 04 Agama kathAnuyoga gujarAtI bhAga 05 Agama kathAnuyoga gujarAtI bhAga 06 himAlayanI pada yAtrA 005013 Agam_kathanuyoga_ Gujarati_Part_06_005013_HR.pdf Dipratnasagar, Deepratnasagar,. 274 Shrut Prakashan Nidhi Simandharswami Vish Viharman Jin 128 Trust Piprala 005014 Himalayni Pad Yatra 005014_HR.pdf Jambuvijay.. 005015 Vidyut Prakashni Sajivta Ange Vicharna 005015_HR.pdf 005022 Shrimad Rajchandra Atmacharya 005022 HR.pdf 005023 Shrimad ane_Gandhiji 005023_HR.pdf 005024 santni_Armrut_vani_005024_HR.pdf 005025 Sthaviravali ane Teni Aaspas 005025 HR.pdf aus Velo 21% QUAL zrImad rAjacaMdra AtmacaryA zrImadda ane gAMdhIjI saMtanI amRtavANI sthavirAvalI ane tenI AsapAsa cauda mahAsvapna citrAvalI Yashovijay Upadhyay, Yashovijay of Bhuvanbhanusuri, Punyavijay Punyavijay.. Punyavijay.. Gunsundarvijay.. 166 Divya Darshan Trust 36 Jivanmani Sadvachan Mala Trust 110 Jamnadas P Sheth Mumbai 186 Jamnadas P Sheth Mumbai 232 Jinshasan Aradhana Trust Sanghavi Ambalal Ratanchand Jain 48 Dharmik Trust 005026 Chaud Mahaswapna Chitravali 005026 HR.pdf Hitvijay.. Bharatiya Vidya Bhavan Mumbai.. 005027 Haim Saraswat Satra 005027 HR.pdf hama sArasvata satra 366 Bharatiya Vidya Bhavan Page #148 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 005028 Aetihasik Sazzaymala_005028_HR.pdf 005029 Chalo Pratikraman_Karie_005029_HR.pdf 005030 Tattvartha Sutra_Prabodh Tika_Adhyay_01_005030_HR.pdf you Tattvarthadhigam Sutra Abhinav Tika_Adhyaya_01_005031 005031 HR.pdf Tattvarthadhigam Sutra_Abhinav_Tika_Adhyaya_02_005032 005032 HR.pdf Tattvarthadhigam Sutra Abhinav_Tika Adhyaya_03_005033 005033 HR.pdf tattvArthAdhigama sUtra abhinava TIkA adhyAya 01 tattvArthAdhigama sUtra abhinava TIkA adhyAya 02 tattvArthAdhigama sUtra abhinava TIkA adhyAya 03 tattvArthAdhigama sUtra abhinava TIkA adhyAya 04 tattvArthAdhigama sUtra abhinava TIkA adhyAya 05 tattvArthAdhigama sUtra abhinava TIkA adhyAya 06 tattvArthAdhigama sUtra abhinava TIkA adhyAya 07 tattvArthAdhigama sUtra abhinava TIkA adhyAya 08 tattvArthAdhigama sUtra abhinava TIkA adhyAya 09 tattvArthAdhigama sUtra abhinava TIkA adhyAya 10 005041 Tattvartha Sutra_na_Agam_Aadhar Sthano_005041_HR.pdf ceil 005042 Anandghan_ni_Atmanubhuti_01_005042_HR.pdf 005043 Anandghan_ni_Atmanubhuti_02_005043_HR.pdf 005044 Anandghan_ni_Atmanubhuti 03_005044_HR.pdf 005045 Anandghan_ni_Atmanubhuti_04_005045_HR.pdf 005046 Anandghan_ni_Atmanubhuti_05_005046_HR.pdf 005047 Anandghan_ni_Atmanubhuti_06_005047_HR.pdf 005048 Anandghan_ni_Atmanubhuti_07_005048_HR.pdf 005049 Anandghan_ni_Atmanubhuti_08_005049_HR.pdf AnaMdaghananI AtmAnubhUti 01 AnaMdaghananI AtmAnubhUti 02 AnaMdaghananI AtmAnubhUti 03 AnaMdaghananI AtmAnubhUti 04 AnaMdaghananI AtmAnubhUti 05 AnaMdaghananI AtmAnubhUti 06 AnaMdaghananI AtmAnubhUti 07 AnaMdadhananI AtmAnubhUti 08 Agam Deep Agam01to04_Gujarati Anuvaad_Part_1_005054 005054 std.pdf 005055 .pdf Agam Deep Agam05 Gujarati Anuvaad Part 2 005055_std AgamadIpa Agama 01 thI 04 gujarAtI anuvAda bhAga 1 AgamadIpa Agama 05 gujarAtI anuvAda bhAga 2 Tattvarthadhigam Sutra Abhinav Tika Adhyaya_04_005034 005034 HR.pdf Tattvarthadhigam Sutra Abhinav Tika Adhyaya_05_005035 005035 HR.pdf Tattvarthadhigam Sutra_Abhinav_Tika_Adhyaya_06_005036 005036 HR.pdf Tattvarthadhigam Sutra Abhinav_Tika_Adhyaya_07_005037 005037 HR.pdf Tattvarthadhigam Sutra Abhinav_Tika_Adhyaya_08_005038 005038 HR.pdf aitihAsika sajjhAyamAlA cAlo pratikramaNa karIe Tattvarthadhigam Sutra Abhinav Tika_Adhyaya_09_005039 005039 HR.pdf Tattvarthadhigam Sutra_Abhinav Tika_Adhyaya_10_005040 005040 HR.pdf Title Vidyavijay.. Dhirajmuni,, Author Dipratnasagar, Deepratnasagar,.. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,, Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,, Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar... Dipratnasagar, Deepratnasagar... Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar,, Kalyanbodhivijay.. Kalyanbodhivijay.. Kalyanbodhivijay.. Kalyanbodhivijay.. Kalyanbodhivijay.. Kalyanbodhivijay.. Kalyanbodhivijay.. Kalyanbodhivijay.. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar... Pgs Publisher 140 Yashovijay Jain Granthmala 84 PM Foundation 254 Shrutnidhi Ahmedabad 174 Shrutnidhi Ahmedabad 194 Shrutnidhi Ahmedabad 170 Shrutnidhi Ahmedabad 186 Shrutnidhi Ahmedabad 194 Shrutnidhi Ahmedabad 178 Shrutnidhi Ahmedabad 170 Shrutnidhi Ahmedabad 154 Shrutnidhi Ahmedabad 202 Shrutnidhi Ahmedabad 82 Shrutnidhi Ahmedabad 118 Shrutnidhi Ahmedabad 36 Jinshasan Aradhana Trust 32 Jinshasan Aradhana Trust 28 Jinshasan Aradhana Trust 32 Jinshasan Aradhana Trust 32 Jinshasan Aradhana Trust 32 Jinshasan Aradhana Trust 32 Jinshasan Aradhana Trust 32 Jinshasan Aradhana Trust 468 Agamdip Prakashan 532 Agamdip Prakashan 148 Page #149 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 149 Author Pgs Publisher Dipratnasagar, Deepratnasagar, 434 Agamdip Prakashan Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Agam Deep_Agam 06to13_Gujarati_Anuvaad_Part 3 005056 005056_std.pdf AgamadIpa Agama 06 thI 13 gujarAtI anuvAda bhAga 3 Agam_Deep_Agam 14t015 Gujarati_Anuvaad_Part_4_005057 005057 _std.pdf - AgamadIpa Agama 14 thI 15 gujarAtI anuvAda bhAga 4 Agam_Deep_Agam 16to23 Gujarati_Anuvaad_Part_5_005058 005058 HR.pdf AgamadIpa Agama 16 thI 23 gujarAtI anuvAda bhAga 5 Agam_Deep_Agam 24to39 Gujarati_Anuvaad_Part_6_005059 005059. _std.pdf AgamadIpa Agama 24 thI 39 gujarAtI anuvAda bhAga 6 Agam Deep_Agam40t045_Gujarati_Anuvaad_Part_7_005060 005060 std.pdf AgamadIpa Agama 40 thI 45 gujarAtI anuvAda bhAga 7 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 420 Agamdip Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 316 Agamdip Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 396 Agamdip Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar. 396 Agamdip Prakashan 3413HELU 01 W Dyed MALE Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 122 Agam Shrut Prakashan 005061 Agam Deep 01 Ayaro Gujarati_Anuvaad_005061_std.pdf Agam_Deep_02_Suyagado_Gujarati_Anuvaad_005062 std.p aa5062 df AgamadIpa ora suyagaDo gujarAtI anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 116 Agam Shrut Prakashan 005063 Anan Daap 03 Thunarn Gujarati Anuvaad_005053 std.pdf gamadIpa 03 hANe gajarAtI anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 171 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 92 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 532 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 181 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 43 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 42 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 19 Agam Shrut Prakashan 005064 Agam Deep 04 Samavo Gujarati Anuvaad 005064 std.pdf ADHEU MHL Y 340LE Agam Deep_05_Bhagavai_Gujarati_Anuvaad_005065_std.pd 005065 f. AgamadIpa o5 bhagavaI gujarAtI anuvAda Agam Deep_06_Nayadhammkahao Gujarati Anuvaad_0050 005066 66_std.pdf AgamadIpa o6 nAyadhamakahAo gujarAtI anuvAda Agam_Deep_07_Uvasagdasao Gujarati_Anuvaad_005067_st 005067 d.pdf AgamadIpa 07 uvAtaMgadasAo gujarAtI anuvAda Agam_Deep_08_Antgadadasao Gujarati_Anuvaad_005068_S 005068 td.pdf AgamadIpa o8 antagaDadasAo gujarAtI anuvAda Agam Deep_09_Anuttarovavaiadasao Gujarati_Anuvaad_00 005059 5069_std.pdf AgamadIpa oe anuttaravavAdasAo gujarAtI anuvAda Agam_Deep_10_Panhaavagaranam Gujarati_Anuvaad_0050 005070 70_std.pdf AgamadIpa 10 paThThAvagarANama gujarAtI anuvAda Agam_Deep_11_Vivaagsuyam_Gujarati_Anuvaad_005071_st 005071 d.pdf AgamadIpa 11 vivAgasUthama gujarAtI anuvAda Agam_Deep_12_Uvavaalam Gujarati_Anuvaad_005072_std. 005072 pdf AgamadIpa 12 uvavAithama gujarAtI anuvAda Agam_Deep_13_Raippaseniyam Gujarati_Anuvaad_005073 005073 std.pdf AgamadIpa 13 rAIpasaNIyama gujarAtI anuvAda Agam_Deep_14_Jivajivabhigama Gujarati_Anuvaad_005074 005074 std.pdf AgamadIpa 14 jIvAjIvAbhigama gujarAtI anuvAda Agam_Deep_15_Pannavana_suttam_Gujarati_Anuvaad_0050 005075 75_std.pdf AgamadIpa 15 pannavaNyA suttama gujarAtI anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 53 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 57 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 52 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 64 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 187 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar. 244 Agam Shrut Prakashan Page #150 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 150 Author Pgs Publisher Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 102 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 12 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 178 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 27 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar. 14 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 27 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 14 Agam Shrut Prakashan Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Agam_Deep_16_Surpannatti_Gujarati_Anuvaad 005076_std. 005076 pdf AgamadIpa 16 sUrapannattI gujarAtI anuvAda Agam_Deep_17_Chandpannatti_Gujarati_Anuvaad_005077_S 005077 td.pdf - AgamadIpa 17 candapannattI gujarAtI anuvAda Agam Deep_18_Jambudwippannatti_Gujarati_Anuvaad_0050 005078 78_std.pdf AgamadIpa 18 jambudvIpapannarI gujarAtI anuvAda Agam_Deep_19_Nirayavaliyanam_Gujarati Anuvaad_005079 005079 _std.pdf | AgamadIpa 19 nirayAvalIyAne... gujarotI anuvAda Agam Deep 20 Kappavadainsiyanam Gujarati Anuvaad_00 005030 5080_std.pdf AgamadIpa 20 kappavaDisiyANuM gujarAtI anuvAda Agam_Deep_21_Puffiyanam_Gujarati_Anuvaad_005081_std. 0050B1 pdf AgamadIpa 21 puphIyAnazuM gujarAtI anuvAda Agam Deep 22 Puffachuliyanam_Gujarati_Anuvaad_005082 005082 std.pdf AgamadIpa 22 pRSphacUliyAnam gujarAtI anuvAda Agam Deep_23_Vanhidasanam Gujarati Anuvaad_005083 005083 std.pdf AgamadIpa 23 vahidazAnama gujarAtI anuvAda Agam_Deep_24_Chausaranam Gujarati_Anuvaad_005084_s 005034 td.pdf AgamadIpa 24 cauzaraNama gujarAtI anuvAda Agam_Deep_25_AaurPacchakhanam Gujarati_Anuvaad_005 005085 085_std.pdf AgamadIpa rapa AuMrapaccakhkhANama gujarAtI anuvAda Agam_Deep_26_MahaPacchakhanam Gujarati_Anuvaad_00 005086 5086_std.pdf AgamadIpa 26 mahApaccakhkhANama gujarAtI anuvAda , Agam Deep_27_BhattaParinna Gujarati _Anuvaad_005087_s 005B7 td.pdf AgamadIpa 27 bhattaparijJA gujarAtI anuvAda Agam Deep_28_Tandul Veyaliyam_Gujarati_Anuvaad_00508 005088 8_std.pdf AgamadIpa 28 tandulayAlIyama gujarAtI anuvAda Agam_Deep_29_Santharagam_Gujarati_Anuvaad_005089_st 00589 d.pdf AgamadIpa 29 saMthAragama gujarAtI anuvAda Agam_Deep_30A Gacchachara Gujarati_Anuvaad 005090 005090 std.pdf AgamadIpa 30 e gacchA cAra gujarAtI anuvAda Agam_Deep 30B_Chandravedhyak_Gujarati_Anuvaad 0050 005071 91_std.pdf AgamadIpa 30 bI candavedhyaka gujarAtI anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 17 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 16 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 17 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 19 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 22 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 25 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 21 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 21 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 23 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 15 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 24 Agam Shrut Prakashan 005072 Aqarn Daap 31 Gani||Ja Gujarati Anuvaad 005092 std.pdf gamadI5 31 gaNivijA gaja zetI anuvAda Agam Deep_32_Devindatthao Gujarati_Anuvaad_005093 st 05093 d.pdf AgamadIpa 32 devadatthAo gujarAtI anuvAda 005094 Agam_Deep_33_A_Maransamadhi_005094_std.pdf AgamadIpa 23 e maraNasamAdhi - A pustaka upalabdha nathI Agam_Deep_33B_Viratthava_Gujarati_Anuvaad_005095_std. 005095 pdf AgamadIpa 33 bI vIratvavA gujarAtI anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 14 Agam Shrut Prakashan Page #151 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 151 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 53 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 24 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 32 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 41 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 21 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar. 181 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 25 Agam Shrut Prakashan 005096 Agam Deep 4 Nisahim Gujarati Anuvaad_005096_std.pdf AgamadIpa 34 nizIhiM gujarAtI anuvAda Agam_Deep_35_Bruhat Kappo_Gujarati_Anuvaad_005097_S 005097 td.pdf | AgamadIpa 35 bRhatko gujarAtI anuvAda Agam_Deep_36_Vavahara Gujarati_Anuvaad_005098_std.pd 05098 f AgamadIpa 36 vavahAra gujarAtI anuvAda Agam_Deep_37_DasaSuyakkhandam Gujarati_Anuvaad_005 005093 099_std.pdf AgamadIpa 37 dasa sUyakhaMda, gujarAtI anuvAda Agam Deep_38A_Jiyakappo_Gujarati_Anuvaad_005100_std. 005100 pdf AgamadIpa 38 e jIyako gujarAtI anuvAda 005101 Agari_Deep_38_8_Panchkappo_005101_std.pdf AgamadIpa 38 bI paMcakampo - A pustaka upalabdha nathI Agam_Deep_39_Mahanisiham_Gujarati_Anuvaad_005102_st 005102 d.pdf AgamadIpa 39 mahAnisIhIM gujarAtI anuvAda Agam Deep_40_Aavassayam_Gujarati_Anuvaad_005103_st 005103 C.pdf AgamadIpa 40 Avhasayama gujarAtI anuvAda Agam_Deep_41A Ohanijjutti_Gujarati_Anuvaad_005104_std. 005104 pdf AgamadIpa 41 e ohanijurI gujarAtI anuvAda Agam Deep_41B_Pindanijutti Gujarati_Anuvaad_005105 st 005105 d.pdf AgamadIpa 41 bI pijhanittI gujarAtI anuvAda Agam_Deep_42 Dasaveyaliyam_Gujarati Anuvaad_005106 005106 std.pdf AgamadIpa 42 dasavethAlIyama gujarAtI anuvAda Agam_Deep_43_Uttarazzayanam_Gujarati_Anuvaad_005107 005107 std.pdf AgamadIpa 43 uttarAjhayaNam gujarAtI anuvAda Agam_Deep_44_Nandisuttam_Gujarati_Anuvaad_005108_std 005108 .pdf AgamadIpa 44 nantisUttamuM gujarAtI anuvAda Agam_Deep_45_Anuogadara Gujarati Anuvaad_005109_std 005109 .pdf AgamadIpa 45 anugadora gujarAtI anuvAda 005110 Agam Deep 46 Kalpasutra 005110 std.pdf AgamadIpa 46 kalpasUtra - A pustaka upalabdha nathI 005111 Jain Bhugol_nu_Tarkshuddha_Vigyan_005111_HR.pdf jaina bhUgolanuM tarka zuddha vijJAna Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 63 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 80 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 50 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 103 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar, 38 Agam Shrut Prakashan ,Dipratnasagar, Deepratnasagar,, 103 Agam Shrut Prakashan 252 Jambudvi Vignyan Research Centre Sanjay Vora.. Yashovijay Upadhyay, Dhirajlal D Mehta.. Jinvijay, Bhadrabahuvijay.. Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya,, Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya,, 005112 Adhar_Pap_Sthanak_ni_Sazzaya_005112_HR.pdf aDhAra pApasthAnakanI sa>> tha 005113 Prachin Jain Lekh Sangraha Part 02 005113 std.pdf prAcIna jaina lekha saMgraha bhAga 02 005114 Jain Vivah Sanskar Vidhi 005114 HR.pdf jaina vivAha saMskAra vidhi agaITI_30_rminol_03_uttaradhyayara_sutra_part 01_tera_00511 Agema 30 mULa 03 uttarodhyayana sutra bhAga 01 005115 5_std.pdf | uttarAyaNANI terApaMtha agam_30_mool_03_uttaradhyayana_sutra part02_tera_00511 ogame 30 mULa 03 uttarAdhyayana sUtra bhAga 02 005116 6_hr.pdf uttarAjhayaNANI terApaMtha 242 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 780 Jinagna Prakashan Ahmedabad 34 Shrutratnakar Ahmedabad 600 Jain Vishva Bharati 532 Jain Vishva Bharati 005117 |ain sahityara vikar thavathi thayeli hati_005117_ht.pdf jana sAhityamAM vikAra thavAthI thayelI zrenI .Bechardas Doshi.. 212 Bechardas Doshi Page #152 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 152 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher 005119 Yogashastra 005118 std.pdf/ thIgazAsa Author Hemchandracharya Hemsagarsur i, Munichandrasuri.. Nandlal B Devluk, Manubhai Sheth.. 618 Omkarsuri Gyanmandir Surat 005119 Aapna Shreshthivaryo 005119 std.pdf ApaNAM zreSThIvaryo 662 Padma Prakashan 005120 Jinshasan na Zalhlta Nakshatro Part 01 005120 std.pdf jinazAsananA jhaLahaLatAM nakSatro bhAga-1 Nandlal B Devluk.. 720 Arihant Prakashan Nandlal B Devluk. 620 Arihant Prakashan 005121 Jinshasan na Zalhlta Nakshatro Part 02 005121_std.pdf jinazAsanano jhaLahaLato nakSatrI bhAga-2 Bahumukhi_Pratibhaono_Kirti_Kalash_Swapn_Shilpio_00512 005122 2_std.pdf bahumukhI pratibhAo kIrti kalaza svapna zilpIo 005123 Pathdarshak_Pratibhao_005123_std.pdf pathadarzaka pratibhAo 005124 Jain_Sahitya_ma_ Gujarat_005124_HR.pdf jaina sAhityamAM gujarAta 005125 Itihas ni Kedi 005125 HR.pdf itihAsanI keDIe Nandlal B Devluk, Nandlal B Devluk, , Bhogilal J Sandesara.. Bhogilal J Sandesara.. 820 Arihant Prakashan 834 Arihant Prakashan 316 Gujarat Vidyasabha 300 Padmaja Prakashan 005126 Dhanyadhara Shashwat Saurabh_Part_01_005126_std.pdf Lola eller del culo! .Nandlal B Devluk.. 972 Arihant Prakashan O2 005127 Dhanyadhara Shashwat Saurabh_Part_02_005127_std.pdf 005128 Sammea Shailam Tamaham_Thunami 005128 std.pdf at alle deel en samea rIle tameTuM thuNAmI Nandlal B Devluk.. Shefali Shah, 970 Arihant Prakashan 504 Shefali Shah 005129 Gujarat ni Asmita 005129 std.pdf gujarAtanI asmitA 1041 Yogesh Advertising Service Bhavnagar 005130 Sachitra Jain Ramayan 005130 HR.pdf 005131 Jin Shasanna Shramani Ratno 005131 std.pdf 005132 Jain Ratna Chintamani_005132 std.pdf sacitra jaina rAmAyaNa jina zAsananA zramaNIrano jaina ratna citAmaNi bhAga 1 ane 2 caityavaMdana mALA Nandlal B Devluk.. Chidanandsuri, Dharmghoshvijay.. Nandlal B Devluk. Nandlal B Devluk.. 130 Kirti Prakashan 958 Arihant Prakashan 1330 Arihant Prakashan 005133 Chaityavandan_Mala_005133_HR.pdf Dipratnasagar, Deepratnasagar. 362 Deepratnasagar 005134 Samadhi Maran 005134_HR.pdf Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 366 Abhinav Shrut Prakashan 005135 Abhinav Hem Laghu Prakriya Part 01 005135 HR.pdf samAdhimaraNa abhinava hema ladhu prakriyA bhAga 01 abhinava haima ladhu prakriyA bhAga 02 Dipratnasagar, Deepratnasagar. 256 Abhinav Shrut Prakashan 005136 Abhinav Hem Laghu Prakriya Part 02 005136 HR.pdf Dipratnasagar, Deepratnasagar. 200 Abhinav Shrut Prakashan 005137 Abhinav_Hem_Laghu_Prakriya_Part_03_005137_HR.pdf abhinava hema ladhu prakriyA bhAga 03 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 310 Abhinav Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 254 Abhinav Shrut Prakashan 005138 Abhinav Hem Laghu Prakriya Part 04 005138 HR.pdf Parshwanathopasarga_harini_Shasandevi_Shree_Padmavati 005133 mata_005139_std.pdf 005140 Jain Pratibha Darshan 005140 std.pdf 005141 Yakshraj Shree Manibhadradev_005141_std.pdf abhinava hema ladhu prakriyA bhAga 04 pArzvanAthopasargahAriNI zAsanadevI zrI padmAvatImAtA jaina pratibhA darzana yakSarAja zrI mANibhadradeva Nandlal B Devluk, Nandlal B Devluk, .Nandlal B Devluk.. 688 Arihant Prakashan 1192 Arihant Prakashan 860 Arihant Prakashan Page #153 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 005142 Vishwa_Ajayabi_Jain_Shraman_005142_std.pdf 005143 Bruhad Gujarat_Pratibhadarshan_005143_std.pdf 005144 Bharatiya Asmita Part 1_005144_std.pdf 005145 Bharatiya Asmita Part_2_005145_std.pdf 005147 Vishwani Asmita Part_02_005147_std.pdf 005148 Yogdrushti_Samucchaya_005148_HR.pdf 005149 Dharmbindu Granth 005149_HR.pdf 005150 Yogdrushti_Samucchaya_005150_std.pdf 005151 Lalit Vistara_005151_std.pdf 005152 Shraddh Pratikraman Vandittu Sutra_005152_std.pdf Prakrit Updeshpad_Mahagranth Gurjar_Anuwad_005153_std 005153 .pdf 005154 Lokprakash Part_01_005154_std.pdf 005155 Lokprakash Part_02_005155_HR.pdf 005156 Lokprakash_Part_03_005156_std.pdf 005157 Lokprakash Part_04_005157_HR.pdf 005158 Lokprakash_Part_05_005158_HR.pdf 005159 Shravak_na_Bar_Vrat_tatha_anya_Niyamo_005159_HR.pdf 005160 Parshwa Padmavati Mahapujan_Vidhi_005160_HR.pdf 005161 Diksha Yogadi Vidhi_005161_HR.pdf 005162 Vidhi Sangraha_005162_HR.pdf 005163 Pistalis Agam_Mahapujan_Vidhi_005163_HR.pdf Choghadiya tatha_Hora_ni_kaaymi_Samay_Darshika_00516 005164 4 HR.pdf vizva ajAyabI jaina zramaNa bRhad gujarAtanA pratima bhAratIya asmitA bhAga 01 bhAratIya asmitA bhAga 02 vizvanI asmitA bhAga 02 yogadRSTi samuccaya dharmabindu graMtha yogadRSTi samuccaya lalitavistarA zrAddha pratikramaNa vaMdittu sUtra lokaprakAza bhAga 03 lokaprakAza bhAga 04 lokaprakAza bhAga 05 Title prAkRta upadezapada mahAgrantha gurjara anuvAda lokaprakAza bhAga 01 lokaprakAza bhAga 02 sole e della Auril pArzva padmAvatI mahApUjana vidhi dIkSA yogAdI vidhI vidhi saMgraha pistAlIsa Agama pUjA vidhi coghaDiyA tathA horAnI kAyamI samaya darzikA Author Nandlal B Devluk.. Nandlal B Devluk,, Nandlal B Devluk,, Nandlal B Devluk.. Nandlal B Devluk... Haribhadrasuri, Devijaygani.. Haribhadrasuri... Haribhadrasuri, Bhagvandas Mehta,. Haribhadrasuri, Bhagvandas Mehta... Shrutsthavir Maharshi,Hanssagar.. Haribhadrasuri,Munichandrasuri, Hemsagarsuri, Lalchandra B Gandhi,, Vinayvijay, Motichand Oghavji Shah,, Vinayvijay, Motichand Oghavji Shah,, Vinayvijay, Vajrasenvijay, Nayvardhanvijay... Kunvarji Anandji Shah.. Kunvarji Anandji Shah,, Pgs 720 Arihant Prakashan 844 Arihant Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar,, Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,, Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Publisher 1228 Yogesh Advertising Service Bhavnagar 1042 Yogesh Advertising Service Bhavnagar 1316 Yogesh Advertising Service Bhavnagar Vijaykamal Keshar Granthmala 272 Khambhat 494 Jain Atmanand Sabha 866 Mansukhial Mehta Mumbai Kanchanben Bhagwandas Mehta 764 Mumbai 558 Motichand Dipchand G Bhavnagar SUPPLIER 652 Anand Hem Granthmala 612 Agamoday Samiti 536 Agamoday Samiti Bherulal Kanhiyalal Kothari Religious 616 Trust 564 Namaskar Aradhak Trust, Mumbai 418 Namaskar Aradhak Trust, Mumbai 16 Deepratnasagar 34 Sanjaybhai Pipewala 153 86 Deepratnasagar 154 Deepratnasagar 68 Agam Shrut Prakashan 66 Arhat Prakashan Page #154 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name | 154 Title Author Pgs Publisher 005165 Vitrag Stuti Sanchay_1151 Stuti 005165 HR.pdf vitarAga stuti sakSaya 1151 stuti Dipratnasagar, Deepratnasagar, 222 Abhinav Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 102 Abhinav Shrut Prakashan 005166 Siddhachal no_Sathi_Bhav Yatra Sahit_005166_HR.pdf siddhAcalanI sAthI bhAvayAtrA sahita Antim_Aradhana_Vidhi_tatha Sadhu_Sadhvi_Kaldharm_Vidhi 005167_005167 HR.pdf aMtima ArAdhanA vidhi tathA sAdhu sAdhvI kALadharma vidhi Dipratnasagar, Deepratnasagar, 40 Abhinav Shrut Prakashan zrAvaka aMtima ArAdhanA Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 50 Abhinav Shrut Prakashan 005168 Shravak Antim Aradhana 005168_ HR.pdf Ahmedabad_na_Jinmandir_Upashray_aadi_directory_005169 005169_HR.pdf amadAvAdanA jinamaMdira upAzra Adi DirekTarI Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 128 Abhinav Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Chidanandsuri Sarabhai Manilal Nawab.. 50 Abhinav Shrut Prakashan 266 Jain SM Sangh Nandarbar 388 Jain Kala Sahitya Prakashan Gruh 005170 Shatrunjay_Bhakti_005170_HR.pdf zatruMjaya bhakti 005171 Samaraditya Kevali 005171_HR.pdf samarAditya kevalI 005172 Shripal Raja no Ras 005172 HR.pdf zrIpALa rAjAno rIse Jain_Nityapath_Sangraha ane_Jina_Poojan_Vidhi_005173_H 005173 R.pdf jaina nityapATha saMgraha a jinapUjA vidhi 005174 1151_stavan_Marijusha_005174_std.pdf 115 stavana maMjuSAM 005175 Jain Sazzaya Sangraha 005175 HR.pdf jaina sa% ya segaNuM Sarabhai Manilal Nawab.. Sarabhai Manilal Nawab. Sarabhai Manilal Nawab.. 352 Meghraj Jain Pustak Bhandar 896 Meghraj Jain Pustak Bhandar 540 Sarabhai Manilal Nawab 005176 Chaitya Paripati 005176 HR.pdf 005177 Katha_Manjari_Part_01_005177_HR.pdf 005178 Katha Manjari_Part 02 005178_ HR.pdf 005179 Katha Manjari Part 03 005179 HR.pdf 005180 Anandghan_Padya Ratnavali_005180_HR.pdf 005181 Apragat_Sazzaya_Sangraha_005181_HR.pdf Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Sarabhai Manilal Nawab.. Sarabhai Manilal Nawab.. Sarabhai Manilal Nawab.. Sarabhai Manilal Nawab.. .Sarabhai Manilal Nawab.. 56 Abhinav Shrut Prakashan 276 Sarabhai Manilal Nawab 268 Sarabhai Manilal Nawab 274 Sarabhai Manilal Nawab 68 Sarabhai Manilal Nawab 108 Sarabhai Manilal Nawab 005182 Sadhu Sadhvi Antim Aradhana Vidhi 005182 HR.pdf Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 18 Abhinav Shrut Prakashan 005183 Sadhu Sadhvi Kaldharm Vidhi 005183 HR.pdf 005184 Ashrav_ane_Anubandh_005184_HR.pdf 005185 Manovijay ane_Atmshuddhi_005185_HR.pdf 005186 Jain_Nitya_Path_Sangraha_005186_HR.pdf 005187 Vaidya Manotsava ane Koksar 005187_ HR.pdf 005188 Jain Chitra_Kalplata_005188_HR.pdf 005189 Purisadani_Parshwanathji_005189_HR.pdf 005190 Chabi_005190_HR.pdf 005191 Sarvodayni_Jivankala_005191_HR.pdf caitya paripATI kathAmaMjarI mA 01 kathAmaMjarI bhAga 0ra kathAmaMjarI bhAga 03 AnaMdaghana pado ratnAvalI epragaTe sarya saMgraha sAdhu sAdhvI aMtima ArAdhanA vidhi sAdhu sAdhvI aMtima kALadharma vidhi Azrava ane anubaMdha manovijaya ane Atmazuddhi jaina nitya pATha saMgraha vaidya manotsava ane kokasAra jaina citra kalpalatA puruSAdAnI pArzvanAthajI, chabI sarvodayanI jIvanakaLA Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Mohjitvijay.. Yugbhushanvijay.. Sarabhai Manilal Nawab.. Sarabhai Manilal Nawab.. Sarabhai Manilal Nawab.. Sarabhai Manilal Nawab.. Gopaldas Jivabhai Patel.. Gopaldas Jivabhai Patel.. 16 Abhinav Shrut Prakashan 200 Gitarth Ganga 208 Gitarth Ganga 102 Sha Kunvarji Hirji Naliya 138 Sarabhai Manilal Nawab 84 Sarabhai Manilal Nawab 262 Sarabhai Manilal Nawab 198 Gurjar Granthratna Karyalay 336 Gujarat Vidyapith Ahmedabad Page #155 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 005192 Dombi_and_Son_005192_HR.pdf 005193 Mahavirswamino_Antim_Updesh_005193_HR.pdf 005194 Prem Pank_005194_HR.pdf 005195 Hindusthan_ni_Garibai_005195_HR.pdf 005196 Moti_ni_Maya_005196_HR.pdf 005197 Daridranarayan_005197_HR.pdf Jain Sahitya Sambandhi_Lekhono Sangraha_005198_HR.p 005198 df 005199 Nyayvijayji_nu_Mumbai Chaturmas_005199_HR.pdf 005200 Bharat_na_Mukhya_Jain Tirtho_005200_HR.pdf 005201 Tapagaccha_Pattavali_005201_HR.pdf Jain Shwetambar Tirth Antriksha_Parshwanath_005202_HR 005202.pdf 005203 Jain Kashtapat Chitra_005203_std.pdf 005204 04_HR.pdf Jyotirdhar_ni_Jivan_Gatha_Virchand Raghavji Gandhi_0052 005205 Dalsukhbhai_Malvaniya Pandit_005205_HR.pdf 005206 Saral Shayari_005206_HR.pdf 005207 Atmprabodh_005207_HR.pdf 005208 Vimalnath Prabhu Charitra_005208_HR.pdf 005209 Astittva_ane Ahimsa_005209_HR.pdf 005210 Adhyatmik Nibandho_005210_HR.pdf 005211 Aa Che Anagar Amara_005211_HR.pdf 005212 Apragat Prachin Gurjar_Sahitya Sanchay_005212_HR.pdf 005213 Avashyak Muktavali_005213_HR.pdf 005214 Jain Shasan_na_Chamakta Sitara_005214_HR.pdf 005215 Arhat Tattva Darshan_005215_HR.pdf 005216 Bharatiya Dharmo_005216_HR.pdf prema paika hindusthAnanI garIbAI motInI mAyA DombI enDa sana mahAvIrasvAmIno aMtima upadeza Title daridranArAyaNa jaina sAhitya sambandhI lekhono saMgraha nyAyavijayajInuM muMbaI cAturmAsa bhAratanA mukhya jaina tIrtho tapAgaccha paTTAvalI jaina zvetAmbara tIrtha aMtarikSa pArzvanAtha jaina kASTapaTa citra jyotirdharanI jIvana gAthA viracaMda rAghavajI gAMdhI Atmaprabodha vimalanAtha prabhu caritra dalasukhabhAI mAlavaNIyA paMDita saraLa zAyarI astittva ane ahiMsA AdhyAtmika nibaMdho A che aNagAra amArA apragaTa prAcIna gUrjara sAhitya saMcaya Avazyaka mUktAvalI jaina zAsananA camakatA sitArA Arhat tattva darzana bhAratIya dharmo Author Gopaldas Jivabhai Patel,. Gopaldas Jivabhai Patel.. Gopaldas Jivabhai Patel.. Gopaldas Jivabhai Patel,, Gopaldas Jivabhai Patel,. Gopaldas Jivabhai Patel,, Jain Dharma Prasarak Sabha Bhavnagar,. Nyayavijay.. Mahendrabhai Golwala,. Kalyanvijay Gani.. ,Antriksha Parshwanath Sansthan Shirpur,. Vasudev Smart,, Pannalal R Shah.. Vijaydharmsuri Jain Sahitya Survarnachandrak Samarpan Samaroh Bhavnagar.. Rajnikant Shah,. Vijay Jinlabhsuri, Zaverchand Bhaichand Shah.. Gyansagar.. Mahapragna Acharya, Rohit A Shah.. Bhogilal G Sheth,.. Prakashchandra Swami... Viragrasashreeji, Kavin Shah,, Mahimavijay.. Varjivandas Vadilal Shah.. Chidanandsuri.. Navinchandra Anandilal Acharya,. Pgs Publisher Parivar Prakashan Sahakari Mandir 542 Ahmedabad 322 Jain Sahitya Prakashan Mandir Parivar Prakashan Sahakari Mandir 408 Ahmedabad 216 Gujarat Vidyapith Ahmedabad Parivar Prakashan Sahakari Mandir 102 Ahmedabad Acharya J B Krupalani & Maganbhai 506 Desai Memorial Trust 206 Jain Dharm Prasarak Sabha 268 Nyayvijay 434 Mahavir Shruti Mandal 354 Vijaynitisurishwarji Jain Library 154 Antriksha Parshwanath Sansthan 144 Omkarsuri Gyanmandir Surat 82 ZZZ Unknown Vijaydharmsuri Jain Sahitya Survarnachandrak Samarpan 50 Samaroh Bhavnagar 130 Rajnikant Shah 408 Atmanand Jain Sabha 360 Atmanand Jain Sabha 274 Anekant Bharati Prakashan 286 Shreyas Pracharak Sabha 522 Naval Sahitya Prakashan Mandal 258 Omkarsuri Gyanmandir Surat 678 Kantilal Raichandbhai Mehta Sanand 404 Varjivandas Vadilal Shah 206 Ratilal Chotalal Zaveri Surat 240 University Granth Nirman Board 155 Page #156 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 005217 Bhaktamar_005217_HR.pdf 005218 Abhamandal 005218_HR.pdf 005219 Mul Jain Dharm_ane_Hal_na_Sampradayo_005219_HR.pdf 005220 Siddhachalji Stavan_Sangraha_005220_HR.pdf 005221 Shatrunjaya Giriraj Darshan_005221_HR.pdf File Name Sukrutsagar_yane Mandavgadh_no_Mahan Mantrishwar_00 005222 5222 HR.pdf 005223 Shraddhagun_Vivaran Bhashantar_005223_HR.pdf 005224 Shantinath Prabhu Charitra_005224_HR.pdf 005225 Damyanti Charitra_005225_HR.pdf 005226 Tirthankar Charitra_005226_std.pdf 005227 Dandak_vichar_005227_HR.pdf 005228 Vasudev_Hindi_Part_01_005228_std.pdf 005229 Updeshmala Bhashantar_005229_HR.pdf Subodhika_Kalpasutra_Tika_Gujarati Bhashantar_005230_st 005230 d.pdf 005231 Jain Dharm_nu_Utkrushta Swarup_005231_HR.pdf 005232 Trailokyadipak_Mahamantradhiraj_005232_std.pdf Jain Cosmology Sarvagna_Kathit_Vishva_Vyavastha_00523 005233 3 std.pdf 005234 agam 42 mool_03_dash_vaikalik sutra_005234_hr.pdf 005235 Bharatiya Tattvavidya_005235_HR.pdf 005236 Jainaradhna_ni_Vaignanikta_005236_HR.pdf 005237 Jain Dharm_nu_Hard_005237_HR.pdf 005238 Jain Darshan Darpan_005238_HR.pdf 005239 Jain Dharm_no_Parichay_005239_HR.pdf 005240 Granth yugal_005240_HR.pdf 005241 Dravya Sangraha Prashnottari Tika_005241_HR.pdf 005242 Jain Moorti Vidhan_005242_HR.pdf 005243 Chovish_Tirthankar_005243_HR.pdf 005244 Kaladham Delwada_005244_std.pdf 005245 Gandharwada_005245_HR.pdf bhaktAmara AbhAmaMDaLa siddhAcalajI stavana saMgraha zatruMjaya girirAja darzana sukRtasAgara yAne mAMDavagaDhano mahAna maMtrIzvara zrAddhaguNa vivaraNa bhASAMtara zAMtinAtha prabhu caritra damayaMtI caritra tIrthaMkara caritra daMDakavicAra vasudeva hiMDI bhAga 01 upadezamALA bhASAMtara janArAdhanAnI vaijJAnikatA jaina dharmanuM hArda jaina darzana darpaNa jaina dharmano paricaya graMthayugala Title subodhikA kalpasUtra TIkA gujarAtI bhASAMtara jaina dharmanuM utkRSTa svarUpa lokyadIpaka mahAmaMtrAdhIrAja jaina kosmolojI sarvajJa kathita vizva vyavasthA Agama 42 mUla 03 dazavaikAlika sUtra bhAratIya tattvavidyA dravyasaMgraha praznottarI TIkA jaina mUrtividhAna covIza tIrthaMkara kalAdhAma delavADA gaNadharavAda Author Mahapragna Acharya.. Mahapragna Acharya,. Nagindas Girdharlal Sheth,.. Atmanandji Jain Sabha Bhavnagar... Kapurchand R Baraiya,, Ratnamandan Gani,, Jinmandangani, Chaturvijay.. Ajitprabhacharya.. Manikyadevsuri.. Prafullaben Rasiklal Vora,, Atmanandji Jain Sabha Bhavnagar,., Sanghdas Gani, Bhogilal J Sandesara,. Dharmdas Gani,. Vinayvijay.. Yashovijay Jain Granthmala,, Bhadrankarvijay.. Charitraratnavijay.. ,Santbal,, Sukhlal Sanghavi,.. Shekharchandra Jain,, Chandrahas Trivedi,. Dharmguptavijay... Bhuvanbhanusuri,, Bramhachari,, Manohar Varni, Mukundbhai Soneji.. Priyabala Shah.. Vimalkumar Mohanlal Dhami,, Shrutnidhi.. Dalsukh Malvania.. Pgs Publisher 194 Anekant Bharati Prakashan 220 Anekant Bharati Prakashan 534 Jain Siddhant Sabha Mumbai 122 Atmanand Jain Sabha 194 Atmanand Jain Sabha 160 Atmanand Jain Sabha 282 Atmanand Jain Sabha 304 Atmanand Jain Sabha 324 Atmanand Jain Sabha 316 Atmanand Jain Sabha 82 Atmanand Jain Sabha 544 Atmanand Jain Sabha 532 Atmanand Jain Sabha 414 Shravak Bhimsinh Manek 80 Yashovijay Jain Granthmala 548 Bhadrankar Prakashan 530 Jingun Aradhak Trust Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 202 Ahmedabad 116 Prachyavidya Mandir Vadodara 208 Samanvay Prakashak 178 Heena Publications 330 Navinchandra Ratilal Shah 362 Divya Darshan Trust 372 Shrimad Rajchandra Ashram Gujarat Prantiya Sahajanand Sahitya 498 Mandir Ahmedabad 150 University Granth Nirman Board 314 Navyug Pustak Bhandar Rajkot 130 Shrutnidhi Ahmedabad 428 BJ Institute 156 Page #157 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Title Sr No 005246 Jain Darshan_Mimansa_ane_Anya Lekho_005246_HR.pdf A 005247 Hemchandracharya_005247_HR.pdf 005248 Jainagam Sutrasar_005248_HR.pdf 005249 Janyu_ane_Joyu_005249_HR.pdf 005250 Jainetar Drushtie_Jain_005250_HR.pdf 005251 Hastprat Vidya_ane_Agam_Sahitya_005251_HR.pdf 005252 Hemsiddhi_005252_HR.pdf File Name 005253 Jain Dharm_005253_HR.pdf 005254 Jain Sahitya_no_Swadhyaya_005254_HR.pdf 005267 Karmgranth_1_to_5_005267_HR.pdf 005268 agam 35 chhed_02_bruhatkalpa_sutra_005268_hr.pdf hemacaMdrAcArya nAgama sUtrasAra jANyuM ane joyuM 005269 Gyanbindu_005269_HR.pdf 005270 Karmgranth_01_and_02_Prashnottari_005270_HR.pdf 005271 Karmgranth_03_Prashnottari_005271_HR.pdf 005272 Karmgranth_04_by_01_Prashnottari_005272_HR.pdf 005273 Karmgranth_04_by_02_Prashnottari_005273_HR.pdf 005274 Karmgranth_05_by_01_Prashnottari_005274_HR.pdf jainetara dRSTie jaina hastaprata vidyA ane Agama sAhitya hemasiddhi 005255 Jain Darshan_005255_HR.pdf Jain Darshan_ma_Atichar_Sutro_tatha Jain Dharm_nu_Gya 005256 n Vigyan_005256_HR.pdf 005257 Jain Gita Kavyo_no_Parichay_005257_HR.pdf 005258 Jain Patra Sahitya Part_01_005258_HR.pdf 005259 Jain Patra Sahitya_Part_02_005259_HR.pdf 005260 Sankshipta Jain Darshan_005260_HR.pdf 005261 Updeshamrut_005261_std.pdf 005262 Adhyatma Rajchandra_005262_std.pdf Vastupal_nu Sahitya_Mandal_tatha_Sanskrit_Sahitya_ma_Fajulltof Allerel HSG AMAISA ANGUI 005263 lo 005263_HR.pdf 005264 Parmatma_Prakash_005264_HR.pdf 005265 Prashnottar_Mohanmala Purvarddha_005265_HR.pdf 005266 Prashnottar Mohanmala_Uttararddha_005266_HR.pdf jaina dharma jaina sAhityano svAdhyAya jaina darzana jaina darzanamAM sUtro tathA jaina dharmanuM jJAna vijJAna jaina gItA kAvyono paricaya jaina patra sAhItya bhAga 01 jaina patra sAhItya bhAga 02 saMkSipta jaina darzana upadezAmRta adhyAtma rAjacaMdra phALo paramAtma prakAza praznottara mohanamAlA pUrvAddha praznottara mohanamAlA uttarArdra karmagraMtha 01 thI 05 Agama 35 cheda 02 bRhatkalpa sUtra jJAnabiMdu karmagraMtha 01 ane 02 ane praznottarI karmagraMtha 03 praznottarI karmagraMtha 04 no 01 praznottarI karmagraMtha 04 no 02 praznottarI karmagraMtha 05 no 01 praznottarI Author Fatehchand Z Shah,, ,Dhoomketu.. Mavji K Savla... Mansukhlal T Mehta,. Amarvijay.. Niranjana Vora.. Vinod Kapashi.. Vatsalyadeep.. Kavin Shah.. TK Tukol, Chitra P Shukl,, Kumudchandra Gokaldas Shah.. Kavin Shah.. Kavin Shah.. Kavin Shah.. Dineshchandra Joravarmal Modi,, Shrimad Rajchandra Ashram Agas,, Bhagvandas Mehta,. ,Bhogilal J Sandesara,, Amrutlal M Zatakiya.. Mohanlalmuni.. Mohanlalmuni., Veershekharvijay.. Kheemvijay.. Yashovijay Upadhyay,Bhuvanbhanusuri.. Narvahanvijay.. Narvahanvijay.. Narvahanvijay... Narvahanvijay... Narvahanvijay.. Pgs Publisher 226 Jain Atmanand Sabha 204 Gurjar Prakashan Ahmedabad 80 Akshar Bharati 164 Jain Atmanand Sabha 408 Dahyabhai Dalpatbhai 218 Gujarat Vidyapith Ahmedabad 180 Zaveri Foundation 100 Vatsalyadeep Foundation Ahmedabad 270 Ritaben Kirankumar Shah Sardar Patel University Vallabh 288 Vidyanagar 196 Kumudchandra Gokaldas Shah 278 Kusum K Shah Bilimora 202 Kusum K Shah Bilimora 444 Kusum K Shah Bilimora 620 Dineshchandra Joravarmal Modi 684 Shrimad Rajchandra Ashram 794 Paramshrut Prabhavak Mandal 328 Gujarat Vidyasabha 500 Vitrag Sat Sahitya Trust Bhavnagar 576 Prem Jinagam Samiti Mumbai 570 Prem Jinagam Samiti Mumbai Bharatiya Prachyatattva Prakashan 250 Samiti 304 Mehta Family Trust 157 350 Andheri Jain Sangh 172 Padarth Darshan Trust 160 Padarth Darshan Trust 210 Narvahanvijay 194 Fulabhai Ranchodbhai Parivar 194 Fulabhai Ranchodbhai Parivar Page #158 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 158 Title Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 005275 Karmgranth_05_by_02_ Prashnottari_005275_HR.pdf 005276 Karmgranth_05_by_03_Prashnottari_005276_HR.pdf 005277 Karmgranth_05_by_04_Prashnottari_005277_HR.pdf 005278 Kayakalp Man nu 005278 HR.pdf karmagraMtha o5 no ura praznottarI karmagraMtha 6pa no 03 praznottarI karmagraMtha o5 no u4 praznottarI koyI kI menanuM Author Narvahanvijay.. .Narvahanvijay.. Narvahanvijay.. Mahapragna Acharya Pgs | Publisher 172 Fulabhai Ranchodbhai Parivar 210 Padarth Prakashan Trust 104 Padarth Prakashan Trust 286 Anekant Bharati Prakashan jIvana vikAsa ane vizvAvalokana jIvane sI phUlya darzana Prabhudas Bechardas Parekh.. Ramchandrasuri, 346 Prabhudas Bechardas Parekh 348 Jain Pravachan Pracharak Trust 005279 Jivan Vikas ane Vishvavlokan 005279 HR.pdf 005280 Jivan Safalya Darshan 005280 HR.pdf Luptapray Aadikalin_Jain_Tattvagyan na Gudh_Sanketo_00 005281 5281_HR.pdf 005282 Murtipooja_005282_HR.pdf 005283 Loktantra 005283 HR.pdf luptaprAya AdikAlIna jaina tattvajJAnanA guDha saMketo mUrtipUjA lokataMtra .Bansidhar Bhatt, Khubchand Keshavlal Master. Mahapragna Acharya.. 54 B J Institute 274 Gyan Pracharak Mandal Sirohi 174 Anekant Bharati Prakashan Khanti Niranjan Uttam Jain Gyan 266 Mandir Ahmedabad 474 Niranjanmuni 005284 Panch_Parvo_005284_HR.pdf 005285 Jain Tattvasara 005285 HR.pdf poya parvo jaina tavasAra 005286 Jain Tattva Parichay 005286 HR.pdf 005287 agam 14 upang 03 jivabhigam sutra 005287 hr.pdf 005288 Jineshvar_Mahima_005288_HR.pdf 005289 Jindev_Darshan_005289_HR.pdf 005290 Kalikal Sarvagna 005290 HR.pdf 005291 Mahavir_Charit_Mimansa_005291_HR.pdf 005292 Janma Punarjanma 005292 HR.pdf 005293 Jin Darshan_ane_Manodaihik_Rogo_005293_HR.pdf jaina tatva paricaye. 3410LH 14 GULOL 03 yul.1422 jinezvara mahImAM nideva darzana kalikAla sarvajJa mahAvIra carita mImAMsA janma punarjanma jinadarzana ane manodaihika rogo Niranjanvijay.. .Niranjanmuni, Chetanmuni, Ujjwala Shah, Dinesh Shah, Dipak M Jain. Nimchand Hirachand Kothari.. Jayantilal P Shah.. Mohanlal Dalichand Desai.. Jashvant Mehta.. Dalsukh Malvania.. .Nemchand Gala .Nemchand Gala, 194 Kanjiswami Smarak Trust Devlali 394 Nimchand Hirachand Kothari 250 Shrimad Rajchandra Ashram 142 Mahavir Jain Vidyalay 210 Gurjar Granthratna Karyalay 146 Ramesh Malvaniya 170 Shantaben Nemchand Gala 148 Jayshree Kantilal Shah 005294 Jinvani 005294 HR.pdf jinavANI 286 Unjha Ayurvedic Faramacy Harisatya Bhattacharya, Sushil.. Jinendra Varni, Sunandaben Vohra.. 248 Satshrut Seva Sadhna Kendra 005295 Karm Rahasya 005295 HR.pdf karma rahasya Karm_Pariksha_yane_Daivi_Chakra no_Chamatkar_005296 005296 HR.pdf karma parIkSA yAne daivI cakrano camatkAra 005297 Samyag Darshan 005297_HR.pdf samyagdarzana Shatrunjaya_Darshan_ane_Shilp_Sthapatyakala_ma_Shatrunj 005298 ay_005298_std.pdf zatruMjaya girirAja darzana ane zilpa sthApatya kalAmAM zatruMjaya Shravak Bhimsinh Manek, Ramchandrasuri, 330 Shravak Bhimsinh Manek 540 Jain Pravachan Pracharak Trust 548 Agamoddharak Granthmala ,Kanchansagarsuri, .Rajulbai Sadhvi, Shobhachad Bharilla. ,KG Shah, 005299 agam_03_ang_03_sthanang sutra_005299_hr.pdf 005300 Saman Suttam 005300 HR.pdf L 121 410LH 03 245L 03 samaNa suttamuM. 482 Prem Jinagam Samiti Mumbai 366 Pradeepbhai Sheth Ahmedabad Tapagacchiya Sheth Jindas Dharmdas 478 Dharmik Trust 005301 Shasan_Samrat_005301_std.pdf zAsane semI Sheelchandravijay, Page #159 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 159 Pgs Publisher 384 Shrimad Rajchandra Ashram 312 Anekant Bharati Prakashan 256 Prasthan Karyalaya Ahmedabad 386 Virvani Prakashan Kendra Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Kundakundacharya, Sakarben 005302 Samaysara 005302 HR.pdf samayasara Shah, 005303 Shu_Vidyut_Sachit_Teukay_Che_005303_HR.pdf zuM vidyuta sacIta teukAya che Mahendramuni.. 005304 Shrimad Rajchandra Jivan Kala 005304_HR.pdf zrImad rAjacaMdra jIvane ke Govardhanbhai K patel.. 005305 Samyag Darshan yane_Mokshnu_Dwar_005305_HR.pdf 242213E LILA Halo 2 .Rasiklal C Sheth. Shrimali_Vansh_no_Itihas ane_Bhinmal_Tirth_Part_1_ane_2 005306 005306 HR.pdf Slunes all bola a elatut de cul 01 24 02 Vardhamansagar. Shravak_Dharm_Jagrika_Sarth_tatha_Deshvirti_Jivan_00530 005307 7_HR.pdf zrAvaka dharma jAgarikA sAthe tathA dezavirati jIvana Vijaypadmasuri.. Sumanbai Mahasati, 005308 agam_04_ang 04_samvayang sutra_005308_hr.pdf 2403044 04 431 04 LLIOL 22 Shobhachad Bharilla, 005309 Shanka Samadhan Part 01 005309 HR.pdf zaMkA samAdhAna bhAga 01 Rajshekharsuri.. 005310 Shanka Samadhan_Part_02_005310_HR.pdf zaMkA samAdhIne bhoga cre .Rajshekharsuri.. 152 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 714 Jain Granth Prakashak Sabha 240 Jinagar Prakashan Samiti 320 Arihant Aradhak Trust 360 Arihant Aradhak Trust Jaindharm Satyaprakash Samiti 254 Ahmedabad 260 Anekant Bharati Prakashan 162 Anekant Bharati Prakashan 005311 Samkit Shallyodhar 005311 HR.pdf 005312 Navu Darshan Navo Samaj 005312 HR.pdf 005313 Mahavimu_Arthashastra_005313_HR.pdf samakita zalyoddhAra navuM darzana navo samAja mahAvIranuM arthazAstra 005314 Paramagama_Sara_005314_HR.pdf 005315 Shaddarshan Subodhika 005315 HR.pdf 005316 Pratikraman_Sutra_Vivechana_Part_01_005316_HR.pdf 005317 Pratikraman_Sutra_Vivechana_Part_02_005317_HR.pdf paramAgama sora darzana subodhikA pratikramaNa sUtra vivecane mAga u1 pratikramaNa sUtra vivecana bhAga 2 Dhundhakmati Jethmalji.. Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, ,Dineshchandra Joravarmal Modi.. Labdhivijayji Ganivarya. Chandrashekharvijay.. Chandrashekharvijay.. 176 Dineshchandra Joravarmal Modi 250 Yashovijay Jain Granthmala 150 Kamal Prakashan 216 Kamal Prakashan 005318 Shravako ane Shravikao na Pratikramano_005318 HR.pdf US sula v as Hell 005319 tattvakhyan purvarddha 005319 hr6.pdf tatvopone pUrvArTa. 005320 Tattvakhyan_Uttararddha_005320_HR.pdf tavIkhyone uttarArpha. Hiralal R kapadia.. Mangalvijay.. Mangalvijay.. 005321 Tattvartha Sutra 005321_HR.pdf 005322 Tapa Khartar Bhed 005322 HR.pdf 005323 Mahavir_nu Aarogya Shastra 005323 HR.pdf 005324 Sadgati_Tamara_Hathma_005324_HR.pdf 005325 Samayasara_005325_HR.pdf 005326 Tivihen Vandami 005326 HR.pdf 005327 Updesh_Chhaya_005327_HR.pdf 005328 Mahavir ni Sadhna no Marm 005328 HR.pdf tatvArtha satra, tamAM eraMtara bheda mahAvIranuM Arogya zAse saddhatI tamArA hathamAM samayasara tiviheNa vaMdAmI upadeza chAyA mahAvIranI sAdhanAno marma Santbal, Vijay Jambusuri.. Mahapragna Acharya, Yugbhushanvijay.. Mahapragna Acharya, Ramanlal C Shah.. Shrimad Rajchandra... Chandrahas Trivedi... 136 Muktikamal Jain Mohan Mala 330 Yashovijay Jain Granthmala 676 Yashovijay Jain Granthmala Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 218 Ahmedabad 196 Muktabai Gyanmandir Baroda 188 Anekant Bharati Prakashan 178 Gitarth Ganga 180 Anekant Bharati Prakashan 118 Mumbai Jain Yuvak Sangh 170 Trikamlal Mahasukhram Shah 198 Anekant Bharati Prakashan 005329 agam_43 mool 04_uttaradhyayan sutra 005329 hr.pdf 005330 Mahavir_nu_Ahimsa Darshan_005330_HR.pdf Agama 43 mUla 04 uttarAdhyayana satra mahAvIranuM ahisA darzana Chandrakant Shantilal Kothari, Mahapragna Acharya, 374 Chandrakant Shantilal Kothari 210 Anekant Bharati Prakashan Page #160 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 160 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 005331 Ratribhojan_Mimansa_005331_HR.pdf Title rAtrIbhojana mImAMsA Pgs Publisher 230 Rupaben Astikumar Shah Author Kavin Shah.. Chimanlal J Shah, Fulchand Doshi, Chimanlal Dalsukhbhai Shah.. Jain Dharm Prasarak Sabha, Shantilal Keshavlal Pandit.. 005332 Uttar Hindusthan ma Jain Dharm 005332 std.pdf uttara hindu sthAnamAM jaina dharma 005333 Sharddhdin Krutya Sutra 005333 HR.pdf zrAddhadinakRtyasUtra 005334 Tattvarthadhigama Sutra_005334_HR.pdf tattvArthAdhigama sUtra agam_43_mool_04_uttaradhyayan_sutra part01_005335_hr.p 005335 df 2410144 43 46 04 Gualt24 224 LSL01 agam_43_mool 04_uttaradhyayan_sutra part02_005336_hr_p 005336 df 24130 43 46 04 Tablet 821 GUL 02 005337 Jain Tirtho no Itihas 005337 HR.pdf jaina tIrthono itihAsa Pavitratane Panthe athwa 18 Papsthanak nu Vivran 0053 005338 38 HR.pdf pavitratAne paMthe athavA 18 pApasthAna kanuM vivaraNa 005339 Poshadh_Vidhi_005339_HR.pdf poSadha vidhi 342 Longmans Green and Compny London 196 Jain Dharm Prasarak Sabha 260 Pandit Shantilal Keshavlal Bhuvan Bhadrankar Sahitya Prachar 336 Kendra Bhuvan Bhadrankar Sahitya Prachar 488 Kendra 78 Jinshasan Aradhana Trust Bhadrankarsuri.. Bhadrankarsuri, Mahabodhivijay.. Manilal N Doshi, ,Chidanandsuri.. 005340 Patan Tirth Darshan 005340 HR.pdf pATaNa tIrtha darzana ,Hemchandracharya Jain Sabha.. 005341 Parv Mahima 005341 HR.pdf 005342 Tattvartha Sutra 005342 HR.pdf 005343 Jiva Ajiva 005343 HR.pdf 005345 Sachitra Jain Tattvadarshan Part 02 005345 HR.pdf parva mahimA carca 2 jIve e jIva sacitra jaina tattvadarzana bhAga 2 Santbal, Molina Shirishbhai Vakhariya Mahapragna Acharya.. Vanitabai Mahasati, Mahudi Jain Shwetambar Murtipujak Trust.. Prabhakarvijay.. .Rohit A Shah. 136 Jain Dharm Prasarak Sabha 110 Nanpura Jain Sangh Hemchandracharya Jain Gyanmandir 96 Patan Hemchandracharya Jain Gyanmandir 98 Patan 206 Veervidya Sangh 194 Anekant Bharati Prakashan 140 Jain Darshan Prakashan Mahudi Jain Shwetambar Murtipujak 84 Trust 154 Jain Aradhana Trust 114 Gurjar Granthratna Karyalay Atmanand Janma Shatabdi Smarak 268 Trust Mohanlalji Jain Shwetambar 402 Gyanbhandar Mohanlalil Jain Shwetambar 354 Gyanbhandar 530 Jain Saptahik 005346 Ghantakarn Mahavir Dev 005346 HR.pdf 005347 Pratikraman Rahasya Prakash_005347_HR.pdf 005348 Mara Mahavir Tara Mahavir 005348 HR.pdf ghaMTAkarNa mahAvIra deva pratikramaNa raMhasya prakAza mArA mahAvIra tArA mahAvIra 005349 Khambat no Prachin Jain Itihas 005349 HR.pdf khaMbhAtano prAcIna jaina itihAsa Narmadashankar T Bhatt 005352 agam 02 ang 02 sutrakrutang sutra part03 005352 hr.pdf AM 02 45L 02 228CL 224 LOL 03 Manekmuni, 005354 agam 02 ang 02 sutrakrutang sutra part05_005354_hr.pdf ALH 02 03 02 213 221 L3L 05 005355 Bhagwan_Mahavir_Mahiti_Visheshank_005355 std.pdf bhagavAna mahAvIra mAhitI vizeSAMka Manekmuni, Gulabchand Devchand Sheth.. 005356 Ganit_Koyda_005356_HR.pdf 005357 Ganit Rahasya 005357 HR.pdf 005358 Ganit Chamatkar 005358 HR.pdf 005359 Sammati_Tark_Prakaran_Part_01_005359_HR.pdf 005360 Sammati_Tark_Prakaran_Part_02_005360_HR.pdf 005361 Sanmati_Prakaran_005361_HR.pdf gaNita koyaDA gaNita rahasya gaNita camatkAra sanmati tarka prakaraNa bhAga 1 sanmati tarka prakaraNe bhAga 2 sanmati prakaraNa Dhirajlal Tokarshi Shah, Dhirajlal Tokarshi Shah.. Dhirajlal Tokarshi Shah.. Pravinchandra K Mota. Pravinchandra K Mota.. Dhirajlal D Mehta, 130 Navbharat Sahitya Mandir Ahmedabad 214 Pragna Prakashan Mandir 210 Pragna Prakashan Mandir 234 Gitarth Ganga 168 Gitarth Ganga 434 Jain Dharm Prasaran Trust Surat Page #161 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 161 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title 005362 Shatrunjaya_Mahatmya_005362_HR.pdf zatrujaya mohe... 005363 Tirth Varnan Bhaktimala 005363 HR.pdf tIrtha varNana bhaktimAlA Shravak_Kartavya_tatha_Vividh_Stavanadi_Samucchaya_Gra [005364 nth_005354 HR.pdf zrAvaka kartavya tathA vividha stavanAdi samuccaya graMtha Author ,Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Pgs Publisher 340 Shravak Bhimsinh Manek 134 Shravak Bhimsinh Manek Shravak Bhimsinh Manek, 362 Shravak Bhimsinh Manek Shravak Bhimsinh Manek. ,Ratnashekharsuri,, Shravak Bhimsinh Manek.. Shravak Bhimsinh Manek, 164 Shravak Bhimsinh Manek 106 Shravak Bhimsinh Manek 596 Shravak Bhimsinh Manek 82 Shravak Bhimsinh Manek Shravak Bhimsinh Manek, 50 Shravak Bhimsinh Manek Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, 50 Shravak Bhimsinh Manek 22 Shravak Bhimsinh Manek Shravak Bhimsinh Manek, 114 Shravak Bhimsinh Manek 005365 Vairagyopadeshak_Vividh_Pad_Sangraha_005365_HR.pdf vairAgyopadezaka vividha pada saMgraha 005366 Jal_Yatradi_Vidhi_005366_HR.pdf jiyotrIdI vidhi 005367 Pandav_Charitra Granth_005367_std.pdf pArDavuM caritra graMtha 005368 Kayvanna_Sheth_no_Ras_005368_HR6.pdf kavinI zakano rasa Karmvipak_athwa_Jambu_Pruccha_no_Ras_005369 HR6.pd 005369 if karmavipAka athavA bU pUcchAno rasa Kanhad_kathiyara tatha Mayanreha_no_Ras_005370_HR6.P 005370 df kAnhaDa kaThiyArA tathA mayanarehAno rAsa 005371 Kisan Bavni_005371 HRs.pdf kisana bAvanI Anandghanji tatha Chidanandji_Virachit Bahotterio_005372 005372 HRs.pdf AnaMdaghanajI tathA cidAnaMdajI viracIta bahoMtarIke Vastradanopari_Uttam Charitra Kumar_Ras_005373_HR6.pd 005373 f vastrodAnIparI uttama caritra kumAra rAsa Karkanduadik_Char_Pratyek_Buddh_no_Ras_005374_HR6. 005374 df karakuMDAdIka cAra pratyeka buddhano rAsa 005375 Chand_Raja_no_Ras_005375_std.pdf caMda rojAno rIsa. 005376 Pantrish_Bolnno_Thokdo_005376_HR6.pdf pAMtrIza bolano thokaDo 005377 Thulibhadd_ni_Shilveli_005377_HR6.pdf thalIbhanI zIlavelI 005378 Devki Shatputra Ras 005378 HR6.pdf devakI putra rAsa 005379 Jain_Margdarshak_Part_01_005379_HR6.pdf jaina mArgadarzaka bhAga 01 005381 Chaud_Swapna_nu_Rahasya_005381_HR6.pdf cauda svananuM rahasya 005382 Pardeshi Rajano Ras 005382 HR6.pdf paradezI rAjAno rAsa 005383 Pitano_Putra_Pratye_Updesh_005383_HR6.pdf pitAno putra pratyeno upadeza 005384 Mangalkalash_kumar_Ras_005384_HR6.pdf maMgalakalaza kumAre rAsa 005385 Paushadh_Vidhi_005385_std.pdf pauSadha vidhi Shravak Bhimsinh Manek.. 72 Shravak Bhimsinh Manek Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek. Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, 104 Shravak Bhimsinh Manek 396 Shravak Bhimsinh Manek 36 Shravak Bhimsinh Manek 90 Shravak Bhimsinh Manek 50 Shravak Bhimsinh Manek 108 Shravak Bhimsinh Manek 28 Shravak Bhimsinh Manek 82 Shravak Bhimsinh Manek 56 Shravak Bhimsinh Manek 94 Shravak Bhimsinh Manek 72 Shravak Bhimsinh Manek 005386 Mantung Raja ane_Manvati_Rani_no_Ras_005386_std.pdf 005387 Ratribhojan_Pariharak_Ras_005387_HR6.pdf 005388 Lilavati Rani ane Surtivilas no Ras 005388 HR6.pdf 005389 Laghu Pooja Sangraha 005389 HR6.pdf 005391 Vimal_Mantri_no_Ras_005391_HR6.pdf 005392 Harichand Raja no Ras 005392 HR6.pdf 005393 Hansraj Vacchraj_no_Ras_005393_HR6.pdf mAnatuMga rAjA ane mAnavatI rANIno rAsa rAtribhojana parizreraka rosa. lIlAvatI rANI ane sumativilAsano rAsa ladhu pUjA saMgaryuM. vimala maMtrIno rAsa harizcandra rAjAnI rIte haMsarAja vaccharAjano rAsa Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek.. Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, Shravak Bhimsinh Manek, 132 Shravak Bhimsinh Manek 66 Shravak Bhimsinh Manek 48 Shravak Bhimsinh Manek 162 Shravak Bhimsinh Manek 180 Shravak Bhimsinh Manek 114 Shravak Bhimsinh Manek 114 Shravak Bhimsinh Manek Page #162 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 162 Author Pgs Publisher Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Shatrunjay Tirthmala_Ras_ane_Uddharadik_no_Sangraha 0 005394 05394_HR6.pdf zatruMjaya tIrthamAlA rAsa ane uddhArAdikano saMgraha 005395 Nyayavijayji_Jivanprabha_005395_HR6.pdf nyAyavijayajI jIvanapremI 005396 Jivan Kala 005396 HR6.pdf so BULL 005397 Chintan_Yatra_005397_HR6.pdf citana thAtro 005398 Shrimad Rajchandra Jivan Sadhna 005398 HR6.pdf zrImad rAjacaMdra jIvana sAdhanA 005399 Girnar Granthoni Godma 005399 HR6.pdf gIranAra granthonI godamAM Shravak Bhimsinh Manek, Fulchand Doshi.. Govardhandas, .Parmanand Kapadia.. Mukul Kalarthi. 106 Shravak Bhimsinh Manek 216 Mandal Tapagaocha Jain Sangh 340 Shrimad Rajchandra Ashram 332 Mumbai Jain Yuvak Sangh 280 Shrimad Rajchandra Ashram Hemvallabhvijay. 005400 Bhaktimarg ni Aradhana 005400 HR6.pdf 005401 Bharatiya Abhilekh Vidya 005401 std.pdf 005402 Char Jain Tirtho 005402 HR6.pdf 005403 Ranakpur_ni_Panch_Tirthi_005403_std.pdf bhaktimArganI ArAdhanA bhAratIya abhilekha vidyA cAra jaina tIrtho rANakapuranI paMca tIrthI 118 Girnar Mahatirth Vikas Samiti Junagadh Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 196 Koba 470 University Granth Nirman Board 90 Yashovijay Jain Granthmala 178 Yashovijay Jain Granthmala 005404 Rajpad 005404_HR6.pdf rAjapada 98 Shrimad Rajchandra Ashram 005405 Atmasiddhi shastra 005405HR6.pdf Atmanandji Maharaj.. ,Hariprasad G Shastri Vishalvijay.. Ambalal P Shah.. Shrimad Rajchandra Ashram Agas, Shrimad Rajchandra Ambalal Lalchand, ,Shrimad Rajchandra Ashram Agas.. Shrimad Rajchandra Ashram Agas.. Shrimad Rajchandra Ashram Agas, Ravjibhai C Desai.. AtmasiddhizAstra nityakrama prAtaHkALano 52 Shrimad Rajchandra Ashram 005406 Nityakram Pratahkal no 005406 HR6.pdf 54 Shrimad Rajchandra Ashram 005407 Nityakram Sayankal tatha Ratri no 005407_HR6.pdf nityakrama sAyaMkAla tathA rAtrIno 38 Shrimad Rajchandra Ashram 005408 Nityakram_005408_HR6.pdf 005409 Kavya Amrut_Zarna_005409_HR6.pdf nityakrama kAvya amRta jharaNAM 312 Shrimad Rajchandra Ashram 300 Shrimad Rajchandra Ashram Shrimad Rajchandra Adhyatmik Sadhna Kendra Koba.. Jayantilal Prabhudasbhai tatha Varjivandas Revalal.. Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 116 Koba Shatrunjay Saurabh yane Jin Tirth 564 Darshan Sachitra 005410 Rajvandana 005410 HR6.pdf rAjavedanA. Shatrunjay Saurabh_yane Jin Tirth Darshan Sachitra 0054 005411 11 std.pdf zatruMjaya saurabha thAne jIna tIrtha darzana sacitra 005412 Gujarat na Aetihasik Lekho Part 01 005412 std.pdf gujarAtanA aitihAsika lekho bhAga 01 005413 Gujarat na Aetihasik Lekho Part 02 005413 std.pdf gujarAtanA aitihAsika lekho bhAga 02 Siddhachakra Aradhana_ane_Tena_Rahasyo_005414_HR6.p 005414 df siddhacakra ArAdhanA ane tenA rahasyo Girjashankar Vallabh Acharya.. 396 Farbas Gujarati Sabha Girjashankar Vallabh Acharya.. 398 Farbas Gujarati Sabha Chandrakant Mehta, 005415 Pravrajya_Yogadi_Vidhi_Sangraha_005415_std.pdf 005416 Kaveri_na_Jaldhodh_005416_HR6.pdf 005417 Kavi Shamal Bhatt 005417 HR6.pdf pUjya yogAdI vidhi saMgraha kAverInA jaLadhodha kavI zAmaLa bhaTTa Nityanandvijay.. ,Madhavrav B Karnik.. .Ramanlal P Soni.. 142 Kishor Shah Nimita Shah Jambuswami Jain Muktabai Agam 476 Mandir 28 Vidyarthi Vachanmala 28 Vidyarthi Vachanmala Page #163 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 005418 Utakamand_005418_HR6.pdf utAkAmaMDa 005419 Antray Karm_Nivaran Ashtprakari_Pooja_005419_HR6.pdf it so are reuse you 005420 Aatmakathana_Amrut Binduo_005420_HR6.pdf AtmakathAnA amRta biMduo mahArAja kumArapAla vastupAla tejapAla mahAtmA dRDhapRhAri cakravartI sanakumAra vIra dhanno File Name Maharaja Kumarpal Vastupal_Tejpal_Mahatma Drudhprahar 005421_HR6.pdf 005421 005422 Chakravarti Sanatkumar_Vir_Dhanno_005422_HR6.pdf 005423 Kan Kathiyaro Amarkumar Satya_no_Jay_005423_HR6.pdf 005424 Arjun Mali_Chandan_Malayagiri_005424 HR6.pdf 005425 Jain Adarsh Prasango_Part_01_005425_HR6.pdf 005426 Jain Adarsh Prasango_Part_02_005426_HR6.pdf 005427 Jain Adarsh Prasango_Part 03_005427_HR6.pdf 005428 Jain Adarsh Prasango_Part 04_005428_HR6.pdf 005429 Jain Adarsh Prasango_Part_05_005429_HR6.pdf 005430 Jain Adarsh Prasango_Part_06_005430_HR6.pdf 005431 Jain Adarsh Prasango_Part_07_005431_HR6.pdf 005432 Jain Adarsh Prasango_Part_08_005432_HR6.pdf 005433 Jain Adarsh Prasango_Part_09_005433_HR6.pdf 005434 Jain Adarsh Prasango Part 10_005434_HR6.pdf 005435 Jain Adarsh Prasango_Part_11_005435 HR6.pdf 005436 Jain Adarsh Prasango_Part_12_005436_HR6.pdf 005437 Jagannathpuri_005437_HR6.pdf 005438 Jambuswami Acharya Ardrakumar_005438_HR6.pdf 005439 Rushabhdev_Tirthankar Bharat_Bahubali_005439_HR6.pdf 005440 Jain Dharm Varso_ane_Vaibhav_005440_std.pdf 005441 Jain Dharm_ni_Samaj Part_01_to_03_005441_HR6.pdf 005442 Tirthankar Shantinath Tirthankar Mallinath_005442 HR6.pdf Tirthankar Mahavir Tirthankar Parshwanath_005443_HR6.p 005443 df 005444 Darjiling_005444_HR6.pdf 005445 Navo_Prakash_005445_HR6.pdf 005446 Nandishen Jain Sahitya_ni_Diary_005446_HR6.pdf slot sa gol gu arjuna mALI caMdana malayagIrI jaina Adarza prasaMgo bhAga 01 jaina Adarza prasaMgo bhAga 02 jaina Adarza prasaMgo bhAga 03 jaina Adarza prasaMgo bhAga 04 jaina Adarza prasaMgo bhAga 05 Title jaina Adarza prasaMgo bhAga 06 jaina Adarza prasaMgo bhAga 07 jaina Adarza prasaMgo bhAga 08 jaina Adarza prasaMgo bhAga 09 jaina Adarza prasaMgo bhAga 10 jaina Adarza prasaMgo bhAga 11 jaina Adarza prasaMgo bhAga 12 jagannAthapurI jambusvAmI AcArya ArdrakumAra RSabhadeva tIrthaMkara bharata bAhUbalI jaina dharma vAraso ane vaibhava jaina dharmanI samaja bhAga 01 thI 03 clase autoua lelse Hcellou tIrthaMkara mahAvIra tIrthaMkara pArzvanAtha dArjIlIMga navo prakAza naMdi zreNa jaina sAhityanI DAyarI Author Madhavrav B Karnik.. Jaybhikkhu... Mohandas Karamchand Gandhi, Gandhiji... Jaybhikkhu.. ,Jaybhikkhu... Jaybhikkhu.. Jaybhikkhu.. Bhadreshvarvijay.. Bhadreshvarvijay.. ,Bhadreshvarvijay, Bhuvansundarvijay.. ,Bhadreshvarvijay.. Bhadreshvarvijay.. Bhadreshvarvijay.. ,Bhadreshvarvijay... Bhadreshvarvijay... Bhadreshvarvijay.. Bhadreshvarvijay.. Bhadreshvarvijay.. Bhadreshvarvijay... Madhavrav B Karnik, Jaybhikkhu,, Jaybhikkhu,. Jaybhikkhu,. Narendra Jain,. Bhadreshvarvijay... Jaybhikkhu,. Jaybhikkhu.. Vrajbhai Patel,. Vidyavijay... Jaybhikkhu.. Pgs Publisher 20 Vidyarthi Vachanmala 104 Jivan Mani Sadvachan Mala Trust 38 Balabhai Virchand Desai 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 52 Bhadreshvarvijay 52 Bhadreshvarvijay 50 Tapovan Sanskrut Pathshala 52 Bhadreshvarvijay 20 Bhadreshvarvijay 36 Bhadreshvarvijay 20 Bhadreshvarvijay 52 Bhadreshvarvijay 52 Bhadreshvarvijay 52 Bhadreshvarvijay 52 Bhadreshvarvijay 52 Bhadreshvarvijay 28 Vidyarthi Vachanmala 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 266 Jaybhikkhu Sahitya Trust 52 Bhadreshvarvijay 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 32 Gurjar Granthratna Karyalay 40 Balabhai Virchand Desai 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 163 Page #164 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 164 Pgs Publisher 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 112 Jivanmani Sadvachan Mala Trust Author ,Jaybhikkhu.. Jaybhikkhu. Krushnashankar Shastri, Jaybhikkhu.. Hansbodhivijay.. 136 Jivanmani Sadvachan Mala Trust 34 Hansbodhivijay Rajendrasuri.. 50 Rajendrasuri Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title 005447 Bhadrabahuswami_Siddhasen_Diwakar_005447_HR6.pdf CISCAL adot ELAS 005448 Bar Vrat ni Pooja 005448 HR6.pdf bAra vratanI pUjA 005449 Nakalank_Moti_005449_HR6.pdf nakalaMka motI 005450 Jivan nu Mahamangal Jayna 005450 HR6.pdf jIvananuM mahAmaMgala jayaNA Aaj kal_na_Anek_Abhakshya_Padartho_ni_Marmik_Samaj o 005451 05451_HR6.pdf Aja kAlanA aneka abhakSya padArthonI mArmika samaja 005452 Mumukshu_ane_Micchami_Dukkadam_005452 HR6.pdf mumukSu ane micchAmI dukkaDam 005453 Ras_Rasal_005453_std.pdf rosa rasALa. 005454 Stuti Chaityavandan Stavano 005454 HR6.pdf stuti caityavaMdana stavano 005455 Shah Sodagar Jamal 005455 HR6.pdf zAha sodAgara mAla 005456 Bharat Bahubali 005456 HR6.pdf bharata bAhubalI 005457 Mantri Vimalshah Mahamantri Udayan 005457 HR6.pdf maMtrI vimalazAha mahAmaMtrI udayana 005458 Mahasati Sita Sati Mrugavati 005458 HR6.pdf mahAsati sitA sati mRgAvatI 005459 Shrenik Bimbisara Gyanpanchami 005459 HR6.pdf zreNika biMbisAra jJAnapaMcama 005460 Rani Chellana Akshaytrutiya 005460 HR6.pdf roNI celaNA akSayatRtIyA Rajarshi_Prasannachandra_Mahamantri_Abhaykumar_00546 005461 1_HR6.pdf rAjarSe prasannacaMdra mahAmaMtrI abhayakumAra 005462 Raja Shripal Sheth Jagdushah 005462 HR6.pdf rAjA zrIpALa zeTha jagaDuM zAM 005463 Mahasati Anjana Sati Chandanbala 005463 HR6.pdf mahAsatI aMjanA saMtI caMdanabALA Dharmguptavijay.. Bhanuben. Dharanrehashreeji,, Madhavrav B Karnik.. ,Jaybhikkhu.. Jaybhikkhu.. ,Jaybhikkhu.. Jaybhikkhu.. Jaybhikkhu.. 34 Premsuri Jain Sahitya Prakashan Trust 570 Jain Sahitya Prakashak Samiti 118 Chapi M P Jain Sangh 28 Gurjar Granthratna Karyalay 18 Gurjar Granthratna Karyalay 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust Jaybhikkhu.. Jaybhikkhu. Jaybhikkhu.. 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust laul 005464 Mayanrekha llachikumar Dhanya Ahimsa_005464_HR6.pdf Mugul cellule to 005465 MuniHarikesh Acharya Sthulibhadra 005465 HR6.pdf muni harikeza AcArya sthalIbhadra 005466 Sankheshwar_Mahatirth_005466_std.pdf zaMkhezvara mallatIrtha Jaybhikkhu.. Javbhikkhu.. Jayantvijay 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 36 Jaybhikkhu Sahitya Trust 280 Yashovijay Jain Granthmala Pravina Chandrakant Mehta.. 138 Pravina Chandrakant Mehta 005467 Amari Nawanu_Yatra no Mitho Anubhav_005467_HR6.pdf Locale 2017 Haloola Mul_Marg nu_Amrut_ane_Adhyatma_nu_Shikhar_005468_st 005468 d.pdf mULa mArganuM amRta ane adhyAtmanuM zIkhara 258 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla 005469 Veer_Raj_Pathdarshini_01_005469_std.pdf 005470 Swadhyaya_Sudha_005470_std.pdf vIra rAja pathadarzinI 01 svAdhyAya sudhI ,Kumarpal Desai, Raj Saubhag Editorial Committee.. Rasikbhai T Shah Raj Saubhag Editorial Committee.. 352 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla 242 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla 005471 Hriday Sakha_Shree_Saubhagya_005471_std.pdf hathasakhA zrI saubhAgya 314 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla 005472 Guruvani 005472 HR6.pdf 005473 Gyansara_005473_std.pdf gurUvANI Fii nesora Ladakchand Manekchand Vora.. Ramanlal C Shah 74 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla 514 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla Page #165 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name | 165 Title Author Pgs Publisher Shardaben Chimanbhai Educational 306 Research Centre ,Akshaychandrasagar.. .Yashovijay.. Dalsukh Malvania.. 1042 Muktikamal Jain Mohan Mala 254 L D Indology Ahmedabad 005474 Tattvarthadhigam Sutra 005474 HR6.pdf tattvArthAdhigama sUtra Sangrahani_ratnam_Bruhat_Sangrahani_Sutra_005475_std.p 005475 df saMgrahaNIratnam bRhat saMgrahaNI sUtra 005476 Ratnakaravatarika_005476_HR6.pdf raMno karAvatArIkA Acharya Anandshankar Dhruv Darshan and Chintan 00547 005477 7 std.pdf | AcArya AnaMdazaMkara dhruva darzana ane ciMtana 005478 Hastprato_ne_Adhare_Path_Sampadan_005478_HR6.pdf hastapratone AdhAre pATha saMpAdana 005479 Tantronu Taran 005479 HR6.pdf taMtronuM tAraNa ,Dilip Charan, HC Bhayani, Dhirajlal Tokarshi Shah, 005480 Yashodhar_muni_Charitra_005480_HR6.pdf 005481 Bruhat_Kshetra_Samas_Part_01_005481_std.pdf 005482 Bruhat Kshetra Samas_Part_02_005482_std.pdf 005483 Deshna Chintamani_Part 01 005483 std.pdf 005484 Deshna Chintamani_Part 02 005484 std.pdf 005485 Deshna Chintariani_Part 03 04 05 005485 std.pdf 005486 Deshna Chintamani_Part 06 005486 std.pdf 005487 Vividh_Vishay Vicharmala_Part_01_005487_std.pdf 005488 Vividh Vishay Vicharmala Part 02_005488 HR6.pdf 005489 Vividh Vishay Vicharmala Part 03 005489 HR6.pdf 005490 Vividh_Vishay Vicharmala_Part_04_005490_HR6.pdf 005491 Vividh Vishay Vicharmala Part 05 005491 HR6.pdf 005492 Vividh_Vishay Vicharmala_Part_06_005492_std.pdf 005493 Vividh Vishay Vicharmala Part 07 005493 HR6.pdf 005494 Vividh Vishay Vicharmala Part 08 005494 std.pdf 005497 Nyayamanjari_Ahanika_03_005497_HR6.pdf 005498 nyayaTianjari_ahanika_04_05_005498_std.pdf 005499 Nyayamanjari_Ahanika_06_07 _08_09_005499_std.pdf 005501 Mangalkalash_Rasmala_005501_std.pdf 005502 Tapavali 005502 HRs.pdf thazodha muni caritra bRhatuM kSetra samAsa bhAga 1 bRhat kSetra samAsa bhAga 2 dezanA ciMtAmaNi bhAga 1 dezanA ciMtAmaNi bhAga 02 dezanA citAmaNi bhAga 03 04 05 dezanA ciMtAmaNi bhAga 06 vividha viSaya vicAramALA bhAga o1 vividha viSaye vicAramALA bhAga 0ra vividha viSaya vicAramALA bhAga 03 vividha viSaya vicAramALA bhAga 04 vividha viSaya vicAramALA bhAga vividha viSaya vicAramALA bhAga 06 vividha viSaya vicAramALA bhAga 08 vividha viSaya vicAramALA bhAga o8 nyAyamejarI AliMkA 03 nyAyamejarI AliMkA 04 05 nyAyamaMjarI AlikA 06 7 o8 09 maMgalakalaze rIsamAlA Bhuvanbhanusuri. Nityanandvijay.. Nityanandvijay.. Vijaypadmsuri. Vijaypadmsuri.. Vijaypadmsuri, Vijaypadmsuri, .Ratnatrayvijay.. Ratnatrayvijay.. Ratnatrayvijay.. Ratnatrayvijay.. Ratnatrayvijay .Ratnatrayvijay. Ratnatrayvijay.. ,Ratnatrayvijay,, ,Jayant Bhatt, Nagin J Shah. Jayant Bhatt, Nagin J Shah.. Jayant Bhatt, Nagin J Shah. ,Tirthbhadravijay, Somchand D Shah. Jain Dharm Vidya Prasarak Sabha Palitana, Jain Dharm Vidya Prasarak Sabha Palitana 314 L D Indology Ahmedabad 50 L D Indology Ahmedabad 66 Jain Sahitya Prakashan Mandir Divyadarshan Sahitya Prakashan 394 Samiti 510 Tarachand Ambalal Sha 550 Tarachand Ambalal Sha 440 Jain Granth Prakashak Sabha 284 Jain Granth Prakashak Sabha 616 Jain Granth Prakashak Sabha 290 Jain Granth Prakashak Sabha 400 Ranjanvijay Jain Pustakalay 164 Ranjanvijay Jain Pustakalay 230 Ranjanvijay Jain Pustakalay 130 Ranjanvijay Jain Pustakalay 196 Ranjanvijay Jain Pustakalay 348 Ranjanvijay Jain Pustakalay 262 Ranjanvijay Jain Pustakalay 416 Ranjanvijay Jain Pustakalay 194 L D Indology Ahmedabad 332 L D Indology Ahmedabad 450 L D Indology Ahmedabad 842 Shraman Seva Religious Trust 190 Somchand D Shah Jain Dharm Vidya Prasarak Sabha 614 Palitana Jain Dharm Vidya Prasarak Sabha 522 Palitana Jain Dharm Vidya Prasarak Sabha 340 Palitana Jain Dharm Vidya Prasarak Sabha 556 Palitana tapAvalI 005503 Dharmratna Prakaran Part 01 005503 std.pdf dharmaratna prakaraNa bhAga 01 005504 Dharmratna Prakaran Part 02 005504 std.pdf dharmaratna prakaraNa bhAga 2 005505 Jain Sanskrit Sahitya_no_Itihas_Part_01_005505_std.pdf jaina saMskRta sAhityano itihAsa bhAga 01 ,Munichandrasuri, 005506 Jaln_Sanskrit sahitya_no_Itihas_Part_02_005506 std.pdf jaina saMskRta sAhityano itihAsa bhAga 2 ,Munichandrasuri,, Page #166 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 166 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author 00507 Jain Sanskrit sahitya no Itihas Part 03 005507_std.pdf 005508 Panchvastuk_Prakaran_Part_01_005508_std.pdf 005509 Panchvastuk Prakaran Part 02 005509 std.pdf 005510 Panchvastuk_Prakaran_Part_03_005510_std.pdf 005511 Panchvastuk Prakaran Part 04_005511 std.pdf 005512 Panchvastuk Prakaran Part 05 005512 std.pdf 005513 Panchvastuk_Prakaran_Part_06_005513_std.pdf 005514 Panchvastuk Prakaran Part 07_005514 std.pdf 005516 Bhakti_Marg_nu_Rahasya_005516_HR6.pdf 005517 Nirvan_Marg nu_Rahasya_005517_HR6.pdf 005518 Uday_swamitvan_05518_HR6.pdf 005519 Gyan Tirthni_Yatra 005519 HR6.pdf 005520 Madan_Dhandev_Charitra_005520_HR6.pdf jaina saMskRta sAhitano itihAsa bhAge 03 paMcavastaka prakaraNa bhAga 1 paMcavastaka prakaraNa bhAga 2 paMcavastaka prakaraNa bhAga 03 paMcevasuke prakaraNa bhAga 4 paMcavaDuMke karaNa bhAga upa paMcavastaka prakaraNa bhAga 06 paMcavastaka prakaraNa bhAga 07 bhaktimArganuM rahasya nirvANamArganuM rahasya udayasvAmitvam jJAna tIrthanI yAtrA madana dhanadeva caritra Munichandrasuri, Pravinchandra K Mota.. Pravinchandra K Mota, Pravinchandra K Mota, Pravinchandra K Mota. Pravinchandra K Mota, Pravinchandra K Mota... Pravinchandra K Mota, Bhogilal G Sheth, Bhogilal G Sheth.. Gunratnasuri, Yashratnavijay.. ,Kavin Shah, Tirthbhadravijay, Pgs Publisher Jain Dharm Vidya Prasarak Sabha 316 Palitana 352 Gitarth Ganga 246 Gitarth Ganga 322 Gitarth Ganga 426 Gitarth Ganga 286 Gitarth Ganga 354 Gitarth Ganga 460 Gitarth Ganga 280 Shreyas Pracharak Sabha 174 Shreyas Pracharak Sabha 74 Jingun Aradhak Trust 324 Rander Road Jain Sangh 180 Shraman Seva Religious Trust 005521 Atma siddhi shastra Part 01 005521 std.pdf Atmasiddhi zAstra bhAga 01 Shrimad Rajchandra Bhanuvijay.. 492 Satshrut Abhyas Vartul 005522 Atma_siddhi_shastra_Part_02_005522 std.pdf Atmasiddhi zAstra bhAga 02 Shrimad Rajchandra Bhanuvijay.. 328 Satshrut Abhyas Vartul Shrimad Rajchandra,Bhanuvijay.. Premal Kapadia, 490 Satshrut Abhyas Vartul 510 Harshadrai Heritage Ramniklal Savla, Ramniklal Savla. 42 Ramniklal Savla 346 Ramniklal Savla 005523 Atma siddhi shastra Part 03 005523 std.pdf Atmasiddhi zAstra bhAga 03 005524 Shrimad Devchand ji Krut Chovisi 005524 std.pdf zrImada devacaMdajI kRta covisI Jain Darshan_Amulya_Tattva_Chintan_Sankshipta_005525 005525 HR6.pdf jaina darzana amUlya tattvaciMtana saMkSipta 005526 Jain Darshan Amulya Tattva Chintan 005526 std.pdf jaina darzana amUlya tattvaciMtana Samyag Darshan_Amulya_Tattva_Chintan_Sankshipta_0055 005527 27_HR6.pdf samyanuM darzana amUlya tattvaciMtana saMkSipta 005528 Jain Sanatan Vitrag Darshan 005528 HR6.pdf jaina sanAtana vitarAga darzana 005529 Vitrag Darshan_005529_HR6.pdf vitarAga darzana 005530 DharTritirth_Part_01_005530_std.pdf dharmatIrtha bhAga 01 005531 Dharmtirth Part 02 005531 std.pdf. dharmatIrtha bhAga hera 94 Ramniklal Savla 202 Ramniklal Savla 228 Ramniklal Savla 396 Gangotri Granthmala 508 Gangotri Granthrala 005532 Anekant jai pataka_Part_01_005532_std.pdf anekAntajayaMpatA kA bhAga 01 Ramniklal Savla.. Ramniklal Savla.. .Ramniklal Savia, .Yugbhushanvijay.. .Yugbhushanvijay.. ,Bhavyasundarvijay, Yashratnavijay Bhavyasundarvijay, Yashratnavijay.. ,Bhavyasundarvijay, Yashratnavijay.. ,Bhavyasundarvijay, Yashratnavijay.. 370 Jingun Aradhak Trust 005533 Anekant jai pataka Part 02 005533 std.pdf ane kAntajajyapatAkA bhAga cre 438 Jingun Aradhak Trust 005534 Anekant_jai_pataka_Part_03_005534_std.pdf anekAntajayapatAkA bhAga 03 258 Jingun Aradhak Trust 005535 Anekant jai pataka Part 04 005535 std.pdf anekAntajayapatAkA bhAga 04 366 Jingun Aradhak Trust Page #167 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 167 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher Author .Bhavyasundarvijay, Yashratnavijay. Tirthbhadravijay.. 350 Jingun Aradhak Trust 806 Shraman Seva Religious Trust ,Pradyumna R Vora, Esther A Solomon, Sukrutnidhi Trust.. Pravinchandra K Mota, 718 L D Indology Ahmedabad 624 L D Indology Ahmedabad 158 Sukrutnidhi Trust 182 Gitarth Ganga Pravinchandra K Mota. 152 Gitarth Ganga 005536 Anekant jai pataka Part 05 005536 Std.pdf ane kAntajayaMpatAkA bhAga upa 005537 Agaddatta Rasmala 005537 std.pdf agaDadane rAsamAlA Vyakaran_Mahabhashya_Navahnik_Satik Gujarati_Anuwad 005538 00553R_td.pdf vyAkaraNa mahAbhASya navAhnika saTIka gujarAtI anuvAda 005539 Siddhantalesa Sangraha_005539_std.pdf siddhAMtaleza saMgraha 005540 Panch_Pratikraman_Sutra_005540_HR6.pdf paMca pratikramaNa sUtra 005541 Navtattva Prakaran 005541_HR6.pdf navaMtarva prakaraNa Kumati mad galan_Veer_Stutirup_150_Gatha_nu_Hundi_nu 005542_stavan_005542 HRs.pdf kumatimadagalana vIra smRtirUpa 150 gAthAnuM huMDInuM stavana Vinshati_Vinshika_Shabdasha_Vivechan_Purvarddha_005543 005543_HR6.pdf viMzativizikA zabdazaH vivecana pUrvAddha Vinshati_Vinshika_Shabdasha_Vivechan_Uttararddha_00554 005544 4_HR6.pdf vizativizikA zabdazaH vivecana uttarAddha Simandhar_Swami_350_Gathanu Stavan_Part_01_005545 005545 HRs.pdf simaMdhara svAmI 350 gAthAnuM stavane bhAga 6 Simandhar_Swami_350_Gathanu Stavan_Part_02_005546 005546 HRs.pdf simaMdhara svAmI 35 gAthAnuM stavana bhAga 2 005547 Samachari_Prakaran_Part_01_005547 std.pdf sAmAM corI prakaraNa (bhAga 1 005548 Samachari Prakaran Part 02 005548 HR6.pdf sAmAM cAra prakaraNa bhAga 2 Pravinchandra K Mota, 240 Gitarth Ganga Pravinchandra K Mota.. 240 Gitarth Ganga Pravinchandra K Mota.. 214 Gitarth Ganga Pravinchandra K Mota.. Pravinchandra K Mota.. Pravinchandra K Mota, Saumyangratnavijay, Yashratnavijay.. 196 Gitarth Ganga 296 Gitarth Ganga 274 Gitarth Ganga 005549 Nyayavatara_005549_std.pdf nyAyAvatAra 408 Jingun Aradhak Trust 005550 Sahitya_Shilp_ane_Sthapatya_ma_Girnar_005550_std.pdf sAhitya zilpa ane sthApatyamAM gIranAra MA Dhaky, Jitendra B Shah. 194 L D Indology Ahmedabad Rasesh Jamindar, 464 L D Indology Ahmedabad 005551 Kshatrapkalin Gujarat Itihas ane Sanskruti 005551_std.pdf Busclet 1% Al l a Kautiliya Arthashastra Darshanik_Sanskrutik Parikshan_005 005552 552_std.pdf kauTilya arthazAstra dArzanika sAMskRtika parikSaNa .Nitin R Desai.. 374 L D Indology Ahmedabad zikSAmRta 005553 Shikshamrut 005553 std.pdf 005554 Gyanjyoti_ni_Jivanrekha_005554_HR6.pdf jJAnajyotinI jIvanarekhA 406 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla 90 L D Indology Ahmedabad .Ladakchand Manekchand Vora.. Ratilal D Desai, ,Narmadashankar Devshankar Mehta.. akho 82 L D Indology Ahmedabad 005555 Akho_005555_HR6.pdf Sadguru_Satpurush_Sant_Gyani_Purusho_nu_Mahatmya_00 005555 5556 HRs.pdf | 106 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla sadgurU saMpurUSa saMta jJAnI purUSInuM mAhAbhya vIra rAja pathadarzinI bhAga o 005557 Veer Raj Pathdarshini 02 005557_HR6.pdf Rasikbhai T Shah.. Raj Saubhag Editorial Committee.. ,Shivanand Swami, Raj Saubhag Editorial Committee 242 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla [005558 Vichar_shakti 005558 HRs.pdf vicAra zakti 80 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla Page #168 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 168 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher 005559 Adhyatma_Kavya_Sarita_005559_HR6.pdf adhyAtma kAvya saritA 178 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla 005560 Raj_Hriday_005560_std.pdf roja 80 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla 005561 Adhyatma Upnishad Part 01 005561 std.pdf adhyAtma upaniSada bhAga 01 Author .Raj Saubhag Editorial Committee.. .Raj Saubhag Editorial Committee, Yashovijay Upadhyay,Kirtiyashsuri. Yashovijay Upadhyay,Kirtiyashsuri. Amarvijay.. Bhushan Shah.. Bhushan Shah 300 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla 344 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla 1174 Jain Sangh Samast 186 Chandrodaya Charities 212 Chandrodaya Charities 005562 Adhyatma_Upnishad Part_02_005562_std.pdf adhyAtma upaniSad bhAga 02 005563 Tattvatrai Mimansa Part 1 and 2 005563 std.pdf tattvatrathI mImAMsA bhAga 01 02 005564 Jambu Jinalay Shuddhikaran 005564 HR6.pdf jammu jinAlaya zuddhikaraNe 005565 Mantra Sansar Saram_005565 std.pdf maMtra saMsAra sAra Dharm_dravya_no_Vahivat_Kevi_Rite_Karsho_005566_std.pd 005566 dharmadravyano vahIvaTa kevI rIte karazo 005567 Jambudwip_Part_01_005567_HR6.pdf jaMbudvIpa bhAga 01 005568 Jambudwip Part 02 005568 HR6.pdf jabudvIpa bhAga 02 005569 Jambudwip Part 03 005569 std.pdf xuydu cul 03 005570 Jambudwip_Part_04_005570_std.pdf jaMbudvIpa bhAga 04 Dharmdhwaj Parivar.. Vardhaman Jain Pedhi.. Vardhaman Jain Pedhi, Vardhaman Jain Pedhi.. Vardhaman Jain Pedhi.. HOLOURS 005571 Pandav Charitram yane Jain Mahabharat_005571_std.pdf 005572 Karm Prakruti Part 01_005572 std.pdf 005573 Karm_Prakruti_Part_02_005573 std.pdf 005574 Karm Prakruti Part 03 005574 std.pdf 005575 Aapni Sachi Bhugol 005575 std.pdf 005576 Jinagam Sharanam Mama 005576 std.pdf Misa u 14 2 8 karmaprakRti bhAga 1 karmaprakRti bhAga 2 salusla uel O3 ApaNI sAcI bhUgala jinAgama zaraNaM mama: Kalpyashsuri, Kailashchandravijay.. Kailashchandravijay.. Kailashchandravijay. Ashoksagarsuri, Agamoddharak Pratishthan.. 188 Dharmdhwaj Parivar 102 Vardhaman Jain Pedhi 190 Vardhaman Jain Pedhi 250 Vardhaman Jain Pedhi 202 Vardhaman Jain Pedhi Jiravala Parshwanath 24 Tirthankar 438 Trust 550 Rander Road Jain Sangh 364 Rander Road Jain Sangh 538 Rander Road Jain Sangh 48 Jambudvi Vignyan Research Centre 294 Agamoddharak Pratishthan Sanghvi Ambalal Ratanchand Jain 130 Dharmik Trust Sanghvi Ambalal Ratanchand Jain 136 Dharmik Trust 005577 Padarth Prakash Part 03 005577 HR6.pdf padArtha prakAza bhAga 03 Hemchandravijay.. 005578 Padarth Prakash Part 04 005578 HR6.pdf padArtha prakAza bhAga 04 005579 Moksh Marg Prakash 005579 std.pdf mokSamArga prakAza 448 Raj Saubhag Satsang Mandal Sayla Hemchandravijay.. Raj Saubhag Editorial Committee.. Jain Dharm Vidya Prasarak Sabha Palitana Gyansundar.. 005580 Shreechand Kumar yane Anand Mandir 005580 std.pdf 005581 Majernamu_005581_HR6.pdf zrIcaMdakumAra yAne AnaMda maMdira majharanAmuM 438 Jain Dharm Vidya Prasarak Varg 144 Ratna Prabhakar Gyan Pushpmala 005582 Jain Shwetambar Conference no Itihas 005582 HR6.pdf jaina zvetAmbara konphansano itihAsa 216 Sohanlal Madansinh Kothari 005583 Girnar_Tirthoddhar_Ras_005583_HR6.pdf 005584 Paap Shuddhi_ni_Prakriya_005584_std.pdf gIranAra tIrthoddhAra rAsa pApa zuddhinI prakiyA .Nagkumar Makatai, Naysundar Gani, Mohanlal Dalichand Desai Gulabchandra Maharaj.. 60 Mohanlal Dalichand Desai 76 Laghaswami Jain Pustakalay Page #169 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 169 Author Pgs Publisher Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Triji_Jain_Shwetambar_Conference_no_Report_005585_HR6 005535 .pdf trIjI jaina zvetAmbara koksano itihAsa 005586 Hit shiksha Chattrisi 005586 HR6.pdf hitazikSo chatrIsI 005587 Prachin Chand Sangraha 005587 HR6.pdf prAcIna chaMda saMgra 005588 Nitishastra_Pravesh_005588_std.pdf nItizAstra praveza 005589 Vishva rachna Prabandh 005589_HR6.pdf vizvaracanA prabaMdha 005590 Laghu Puja Sangraha 005590 HR6.pdf ladhu pUjA saMgrahuM Maganlal Chunilal Vaidya.. Dharmdhurandharsuri. Vidyanandvijay. Gordhandas Kahandas Amin.. .Darshanvijay.. 266 Reception Committee 142 Shrutprasarak Sabha 174 Kika Bhatt Pol Jain Upashray 606 Gurjar Granthratna Karyalay 272 Charitra Smarak Granthmala 128 ZZZ Unknown 005591 Jain Diskha ange Patrakaronu Valan 005591 HR6.pdf jaina dIkSA aMge patrakAronuM valaNa Ramchandrasuri, Kirtiyashvijay.. 38 Sanmarg Prakashan 005592 Jinpuja ane Tenu Fal 005592 HR6.pdf 005593 Khambhat_na_Jinalayo_005593_std.pdf 005594 Surat_na_Jinalayo_005594_std.pdf jinapUjA ane tenuM phaLa khaMbhAtanA jInAlayo suraMtano jInAlaya Ramchandrasuri, Kirtiyashvijay.. Chandrakant Kadia.. Chandrakant Kadia. Jitendra B Shah, Chandrakant Kadia.. ,Chandrakant Kadia, 38 Sanmarg Prakashan 476 Anandji Kalyanji Pedhi 594 Anandji Kalyanji Pedhi 450 Anandji Kalyanji Pedhi 554 Anandji Kalyanji Pedhi 005595 Rajnagar_na_Jinalayo_005595_stdi.pdf rAjanagaranA jInAlayo 005596 Patan na Jinalayo 005596 std.pdf poNano jInAlayo Shatrunjay_uper_thayel_Pratishtha_no_Ahewal_005597_std.p 005597 df zatruMjaya upara thayela pratiSThAno ahevAla 005598 Taranga Tirth_005598_std.pdf tAraMgA tIrtha 005599 Aarsi Tirth Aarasan 005599 Std.pdf ArasI tIrtha orAsaNa 005600 Tirthadhiraj Shree_Shatrunjay_005600_std.pdf tIrthAdhirAja zrI zatruMjaya 005601 Mahatirth_Ujayant giri_Girnar_005601_std.pdf mahAtIrtha ujjayantagIrI ,Ratilal D Desai, ,Anandji Kalyanji Pedhi.. Anandji Kalyanji Pedhi.. Anandji Kalyanji Pedhi.. Anandji Kalyanji Pedhi.. 005602 Chovishi Swarup ane Sahitya 005602 std.pdf 005603 Nagarsheth Shantidas Zaveri 005603 std.pdf 005604 Vadodarana_Jinalyo_005604_std.pdf covIzI svarUpa ane sAhitya nagarazeTha za tIdAsa jhaverI vaDodarAnAM jInAlaya ,Abhay Doshi.. Malti K Shah.. .Parulben H Parikh 232 Anandji Kalyanji Pedhi 54 Anandji Kalyanji Pedhi 54 Anandji Kalyanji Pedhi 34 Anandji Kalyanji Pedhi 90 Anandji Kalyanji Pedhi Saurashtra Kesari Pranguru Jain Philosophical and Literary Research 430 Centre 250 Gurjar Granthratna Karyalay 442 Anandji Kalyanji Pedhi Saurashtra Kesari Pranguru Jain Philosophical and Literary Research 284 Centre 236 Kalandri Jain Sangh 005505 Gyasdhara 005E05 std.pdf 005606 Dhyan_ane_Kayotsarg._005606_HR6.pdf phAnadhorI. dhyAna ane kAyotsarga Gunvant Barvalia.. Yashovijaysuri, Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 36 Abhinav Shrut Prakashan 005607 Abhinav Jain Panchang 005607 HR6.pdf Charitra_Padna_1_Karod_Jaap_ni_Nondh_Pothi_005608_HR 005808 6.pdf Navkar_Mahamantra Jaap_ni_Nondh_Pothi_005609_HR6.pd 005809 fi abhinava jaina paMcAMga cAritra padanA 1 karoDa jApanI noMdhapothi Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 110 Deepratnasagar navakAra mahAmaMtra jApanI noMdhapauthi 102 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar Munishratnavijay, Jiveshratnavijay. 005610 Bhavyatra Vandana Samvedana 005610 std.pdf bhAvayA. vaMdanA saMvedanA 336 Munishratnavijay Jiveshratnavijay Page #170 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 005611 Vikas_na_Khandiyero_005611_HR6.pdf 005612 Dhanya_aa Aarti_005612_HR6.pdf 005613 Vishvamangal_Granthmala_Part_01_005613_HR6.pdf 005614 Vishvamangal_Granthmala_Part_02_005614_HR6.pdf 005615 Vishvamangal_Granthmala Part 03_005615_HR6.pdf 005616 Vishvamangal_Granthmala_Part_04_005616_HR6.pdf 005617 Sadi_ma_j_Sanskruti_005617_HR6.pdf 005618 Shir Tuz_Aan_Vahu_005618_HR6.pdf 005619 Sunjo_re_Bhai_Sad_005619_HR6.pdf 005620 Kalpsutra_005620_std.pdf File Name Aadhunik Jivan_shailee_Lohi_Tarsi_Chudel_005621_HR6.pd 005621 f 005622 Arhan Niti 005622_HR6.pdf 005623 Gyanpad Bhaije_Re_005623_HR6.pdf 005624 Sambodh Prakaran_Part_01_005624_std.pdf 005625 Sambodh Prakaran Part 02_005625_std.pdf 005626 Sambodh Prakaran_Part 03_005626_std.pdf 005627 Rohiney Ras_005627_std.pdf 005628 Aatmsparshi_Mahanad_005628_HR6.pdf 005629 Devvandan_Mala_005629_HR6.pdf 005630 Tattvagyan_ane_Kalyan_no_Marg_005630_HR6.pdf kalpasUtra Adhunika jIvana zailI lohI tarasI cUDela ahaMnItI jJAnapada bhajIye re saMbodha prakaraNa bhAga 01 saMbodha prakaraNa bhAga 02 saMbodha prakaraNa bhAga 03 rohiNaya rAsa AtmasparzI mahAnAda devavaMdanamAlA tattvajJAna ane kalyANano mArga 005631 Umang ni Foram_005631_std.pdf umaMganI phorama Rajnagar Yr 1988 Jain Tapagachiya Shraman_Samelanna ECC 801 PS. 4. 4 005632 Nirnayo_005632_HR6.pdf sammelananA nirNayo Rajnagar Year 1958 Shraman Sammelan_ni_Karyavahi_00 005633 5633 HR6.pdf 005634 Aabh_na_Teka _005634_std.pdf 005635 Gnani Bhakt_ni_Pratibha_005635_HR6.pdf 005636 Chellu Panu_005636_HR6.pdf 005637 Shravak_na_Bar_Vrato_na_Vikalpo_005637_HR6.pdf 005638 Shashwat Giri_Mahima_005638 HR6.pdf 005639 Hastgiri_Mahatirth_005639_HR6.pdf Title vikAsanA khaMDIyero dhanya A AratI vizvamaMgala granthamAlA bhAga 1 vizvamaMgala granthamAlA bhAga 02 vizvamaMgala granthamAlA bhAga 03 vizvamaMgala granthamAlA bhAga 04 sADImAM ja saMskRti zira tuja ANa varSa suNajo re bhAI sAda rAjanagara varSa 1958 zramaNa sammelananA kAryavAhI AbhanA TekA jJAnI bhaktanI pratibhA chelluM pAnuM zrAvakanA bAra vratonAM vikalpo zAzvata giri mahimA hastagiri mahAtIrtha caityavaMdano Author Wulfgang Zex, Kanti Shah,.. ,Nandini Joshi.. Veishankar Murarji Vasu.. Veishankar Murarji Vasu.. Veishankar Murarji Vasu.. Veishankar Murarji Vasu.. Velji Desai.. Hitruchivijay.. Hitruchivijay.. Gunsagarsuri, Kalaprabhsagarsuri,, Hitruchivijay... Hemchandrasuri Acharya,, ,Shrutgyan Prasarak Sabha,, Rajshekharsuri, Dharmshekharvijay... Rajshekharsuri, Dharmshekharvijay.. Rajshekharsuri, Dharmshekharvijay... Bhanuben Shah... Babubhai Girdharlal Kadiwala,.. Jashwantlal Girdharlal Shah,, Shrimad Rajchandra... Umang D Desai,. ,Charuchandra Bhogilal... Hanssagar.. Pradyumnasuri,.. Maganbhai Prabhudas Desai,, Pradyumnasuri,, Yugbhushanvijay.. Rushabhdas Kavi, Narvahansuri,. Punyapalsuri.. Pgs Publisher 36 Yagna Prakashan 162 Unnati Prakashan 290 Kamal Prakashan 274 Kamal Prakashan 302 Kamal Prakashan 314 Kamal Prakashan 60 Velji Desai 104 Viniyog Parivar 104 Viniyog Parivar Mulund Swe Mu Pu Jain Sangh 370 Mumbai 68 Viniyog Parivar 286 Jinshasan Aradhana Trust 322 Shrutgyan Prasarak Sabha 290 Arihant Aradhak Trust 342 Arihant Aradhak Trust 354 Arihant Aradhak Trust 386 Jain Sahitya Prakashak Samiti 84 Babubhai Kadiwala Charitable Trust 330 Jashwantlal Girdharlal Shah 306 Shah Premchand Mahasukhram Harakhchand Harjivandas Desai 232 Parivar 28 Charuchandra Bhogilal Parivar 252 Shasan Kantakoddharak Gyanmandir 186 Pathshala Prakashan 288 Vishvasahitya Academy 66 Pathshala Prakashan 74 Gitarth Ganga 60 Padarth Darshan Trust 34 Chandroday Religious Trust 170 Page #171 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 005640 Dharm Prapti kone ane Kyare 005640 HR6.pdf dharma prApti kone ane kayAre 005641 Jain Dharm_005641 HR6.pdf 005642 Ghogha Tirth Itihas 005642 HR6.pdf jaina dharma dhodhA tIrtha itihAsa Ramchandrasuri, Kirtiyashgani.. Marghaben Chimanlal Vakil Charitable Trust Kala Mitha Pedhi Ghogha, 34 Sanmarg Prakashan Marghaben Chimanlal Vakil Charitable 52 Trust 28 Kala Mitha Pedhi Ghogha Adhyatmik Sanshodhan ane Dhyan 62 Kendra 28 Punyankar Mitra Parviar 28 Sanmarg Prakashan 005643 Namaskar Mantra nu Dhyan 005643 HR6.pdf 005644 Updhan_Tap_Margdarshika_005644_HR6.pdf 005645 Dharm_nu_Rahasya_005645_HR6.pdf namaskAra mehaumatranuM dhyAna upadhAna tapa mArgadarzikA dharmanuM raheca Babubhai Girdharlal Kadiwala, Punyankar Mitra Parviar.. Kirtiyashvijay.. Sukhlal Sanghavi, Nagin J Shah.. Rashmiratnasuri, 160 L D Indology Ahmedabad 98 Jingun Aradhak Trust 005646 Bharat ni Yogvidya ane Jivan ma Dharm_005646 HR6.pdf o Roll 25 OHL AL 005647 Good Night 005647 HR6.pdf guDanAiTa Prof_Nagin_J_Shah_Jivan ane_Karya no Sankshipta_Parich 005648 ay_005648_HR6.pdf prophesara nagIna je zAha jIvana ane kAryano saMkSipta paricaya 005649 Research of Dining Table 005649 std.pdf risarca opha DAinIMga Tebala 005650 Pas Sankheshwara Sar_Kar_Sevaka_005650_std.pdf pAsa saMkhezvarA sara kara sevakA 005651 Jailer 005651 HR6.pdf jelara 005652 Jo_je_karmay Na 005652 std.pdf jo je karamAya nI 005653 Hansa_tuzil_Maitri_Sarovar_Ma_005653_HR6.pdf haMsA tu jhIla maitrI sarovaramAM 005654 Jain_Ramayan_005654_std.pdf jaina rAmAyaNa Hemratnasuri.. Gunratnasuri, Abhayshekharsuri.. Gunratnasuri. Abhayshekharsuri.. Gunratnasuri. 18 ZZZ Unknown 168 Arhad Dharm Prabhavak Trust 44 Jingun Aradhak Trust 124 Bhuvane Dharmjaykar Prakashan 114 Jingun Aradhak Trust 178 Bhuvane Dharmjaykar Prakashan 142 Jingun Aradhak Trust JB Kruplani & Maganbhai Desai 182 Memorial Trust J B Kruplani & Maganbhai Desai 208 Memorial Trust Sanskar Shakti Garbh Sanskaran 172 Kendra 66 Navjivan Prakashan Mandir 66 Navjivan Prakashan Mandir 005655 Pustako Je Mane Gamya Che 005655 HR6.pdf pustako je mane gamyA che Gopaldas Jivabhai Patel 005656 Guru Nanak na Tran Bhakti Pado 005656 HR6.pdf gurUnAnakano traNa bhakti pado 005657 Sanskar_Shakti_005657_std.pdf 005658 Sardar_Shree_nu_Jivan Karya_005658_HR6.pdf 005659 Sardar Shree na Prerak Prasango 005659 HR6.pdf saMskAra zakti saradArazrInuM jIvana kArya saradArazrInA preraka prasaMgo Gopaldas Jivabhai Patel.. Sanskar Shakti Garbh Sanskaran Kendra, Mukul Kalarthi.. Mukul Kalarthi.. Polar AL DUC 22 2018 40 Jain Education and Empower Trust 005660 Jain Education and Empower Trust 2014 005660_std.pdf Jain Education and Empower_Trust_Broucher_005661_std. 005661 pdf 005662 Adhar Abhishek Vidhi 005662 HR6.pdf 005663 Adhar Abhishek 005663 HR6.pdf 005664 Gautam Gatha_005664_HR6.pdf 005665 Dhyandipika 005665 std.pdf 005666 Jain_Itihas_005666_HR6.pdf jaina ejyukezana ane empAvara TrasTa brozara aDhAra abhiSeka vidhi aDhAra abhiSeka BiH 211 t2llotlust jaina itihAsa Rajhansasuri.. Jain Education and Empower Trust. Vajrasenvijay.. Bhuvananandvijay.. Muktivallabhvijay, Hemprabhvijay.. Hemratnasuri. 49 Jain Education and Empower Trust 34 Halar Tirth Aradhana Dham 34 Parshva Padmavati Tirth 146 Pragna Prabodh Parivar 436 Vijaychandrasuri Jain Gyanmandir 210 Jinshasan Aradhana Trust Page #172 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title V_S_2044_Ahmedabad Muni_Sammelan Tharav_Ruprekha ds at 208 a 1988 Samalochna_005667 HR6.pdf 005667 005668 Sheth Moti_Shah_005668_HR6.pdf 005669 Sangh Yatra Vidhi_005669 HR6.pdf 005670 Tirth Yatra Sangh_ni_Mahatta_005670_HR6.pdf 005671 Panchsutra_nu_Parishilan_005671_HR6.pdf 005672 6.pdf 005673 std.pdf 005674 Panchsangraha Part_01_005674_std.pdf 005675 Panchsangraha Part_02_005675_std.pdf 005676 Panchsangraha_Part_03_005676_std.pdf 005677 Sakhi_005677_HR6.pdf Chandrashekharvijay_Maharaj Jivan_Katha_Ras_005672_HR Tithidin_ane_Parvaradhan_tatha_Arhat_tithi_bhaskar_005673 005678 Dharm_mangal_005678_HR6.pdf 005679 Punarvatar_005679_HR6.pdf 005680 Bhagvan Mahavir_na_Yug_ni_Mahadevio_005680_HR6.pdf 005681 Prachin Tirthmala Sangraha_Part_01_005681_HR6.pdf 005683 Jain Drushtie Karm_005683_HR6.pdf 005684 Ashtak_Prakaran_005684_HR6.pdf Jain Dharm_no_Maulik Itihas_Part 01 Tirthankar Khand_00 005685 5685 std.pdf Jain Dharm_no_Itihas_Part_02_Kevali tatha Purvdhar_Khan 005686 d 005686_std.pdf Jain Dharm_no_Itihas_Part_03_Samanya Shrutdhar Khand 005687 01 005687_HR6.pdf Jain Dharm_no_Itihas_Part_04_Samanya Shrutdhar Khand 005688 02 005688 HR6.pdf 005689 Yugpurush_005689_std.pdf 005690 Anuyogdwar_Sutra_ma_Nikshepa_005690_HR6.pdf 005691 Diksha Batrishi_Ek_Parishilan_005691_HR6.pdf 005692 Atmprabodh_005692_std.pdf dharmamaMgaLa punavatAra vivAdAspada TharAva rUparekhA tathA samAlocanA zeTha motIzAha saMdhayAtrA vidhi tIrthayAtrA saMghanI mahattA paMcasUtranuM parizIlana caMdrazekharavijaya mahArAja jIvana kathA rAsa tithidina ane parvArAdhana tathA arhattithibhAskara paMcasaMgraha bhAga 1 paMcasaMgraha bhAga 02 paMcasaMgraha bhAga 03 Hull HELE t prAcina tIrthamALA saMgraha bhAga 01 jaina dRSTie karma aSTaka prakaraNa Author Chandrashekharvijay.. ,Ramanlal C Shah,. Naychandrasagar,, Vijaysushilsuri.. Hemchandrasuri Acharya.. Jagvallabhsuri.. Jain Pravachan Pracharak Trust.. Hiralal Devchand, Pukhraj Amichand Kothari,, Hiralal Devchand, Pukhraj Amichand Kothari,, Hiralal Devchand, Pukhraj Amichand Kothari.. Sushil.. Sushil.. ,Sushil.. Sushil.. Vijaydharmsuri,, Motichand Girdharlal Kapadia.. Khushaldas Jagjivandas... jaina dharmano maulika itihAsa bhAga 01 tIrthaMkara khaMDa Hastimal Maharaj.. Hastimal Maharaj.. jaina dharmano maulika itihAsa bhAga 2 kevaLI tathA pUrvadha khaMDa jaina dharmano maulika itihAsa bhAga 03 sAmAnya zrutadhara khaMDa 01 ,Hastimal Maharaj,, jaina dharmano maulika itihAsa bhAga 03 sAmAnya zrutadhara khaMDa 02,Hastimal Maharaj,, yugapuruSa Chandrajitvijay.. Chandraguptasuri.. Chandraguptasuri.. Dharmshekharvijay.. anuyogadvAra sUtramAM nikSepA dikSA batrIsI eka parizIlana Atmaprabodha Pgs Publisher 100 Kamal Prakashan 72 Mumbai Jain Yuvak Sangh 44 Purnanand Prakashan 264 Gyanopasak Samiti Ambalal Ratanchand Jain Dharmik 196 Trust 28 Dharmchakra Prabhavak Trust 552 Jain Pravachan Pracharak Trust Yashovijayji Jain Sanskrit Pathshala 858 Mahesana Yashovijayji Jain Sanskrit Pathshala 818 Mahesana Yashovijayji Jain Sanskrit Pathshala 420 Mahesana 82 Stree Sukh Darpan Shravika Office Vanechand Dharamshibhai and 162 Devshibhai Velshibhai 166 Jain Karyalay 272 Jain Atmanand Sabha 274 Yashovijay Jain Granthmala 250 Mahavir Jain Vidyalay 114 Mahavir Jain Vidyalay 434 Samyag Gyan Pracharak Mandal 386 Samyag Gyan Pracharak Mandal 290 Samyag Gyan Pracharak Mandal 282 Samyag Gyan Pracharak Mandal 250 Tapovan Vidyalay 34 Anekant Prakashan Jain Religious 74 Anekant Prakashan Jain Religious 326 Arihant Aradhak Trust 172 Page #173 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Jain Shwetambar Tirth_Shree Antariksh_Parshwanath_0056 005693 93 HR6.pdf 005694 Dhanna Shalibhadra_Ras_005694_HR6.pdf 005695 Trikalik Atma_Vigyan_005695_HR6.pdf 005696 Acharang Sutra Aatmgyan_005696_HR6.pdf 005697 Karmgranth Vivechan_005697_HR6.pdf 005698 Karikavali_Muktavali_Vivaran Part 01_005698_HR6.pdf 005699 Karikavali Muktavali Vivaran Part 02_005699_HR6.pdf 005700 Karikavali Muktavali_Vivaran Part 03_005700_HR6.pdf Adhyatma_mat pariksha Shabdasha Vivechan Part 01_005 005701 701 std.pdf Adhyatma_mat_pariksha Shabdasha_Vivechan Part_02_005 005702 702 HR6.pdf Adhyatma_mat_pariksha Shabdasha_Vivechan Part 03_005 005703 703 std.pdf 005704 Aartnad_005704_HR6.pdf 005705 Jain Achar Mimansa_005705_HR6.pdf 005706 Karmsar_005706 HR6.pdf 005707 Dhyanvichar_005707_std.pdf 005708 Karmvad_na_Rahasyo_005708_HR6.pdf 005709 Kalyan Mandir_005709_HR6.pdf 005710 Darshanik_Chintan_005710_HR6.pdf 005711 Jinendra Bhakti Vinay Gunmala_005711_HR6.pdf 005712 Dashvaikalik Sutra_005712_HR6.pdf 005713 Gyatputra Shraman Bhagwan Mahavir_005713_HR6.pdf 005714 Jain Dharm_nu_Hard_005714_HR6.pdf 005715 Dropadi Swayamvaram_005715 HR6.pdf 005716 Nyaya Sangraha_005716_std.pdf 005717 Mahavir_no_Sadhna_path_901068_005717_HR6.pdf 005718 Bharat Bahubali Mahakavyam_005718_std.pdf 005719 Shraddh_din_krutya_005719_std.pdf trikAlika AtmavijJAna AcArAMga sUtra AtmajJAna jaina zvetAmbara tIrtha zrI aMtarikSa pArzvanAtha dhannA zAlIbhadra rAsa dhyAnavicAra karmavAdanAM rahasyo karmagrantha vivecana kiraNAvali muktAvali vivaraNa bhAga 01 kiraNAvali muktAvali vivaraNa bhAga 02 kiraNAvali muktAvarti vivaraNa bhAga 03 adhyAtmamataparikSA zabdaza vivecana bhAga 01 adhyAtmamataparikSA zabdaza vivecana bhAga 02 adhyAtmamataparikSA zabdaza vivecana bhAga 03 ArtanAda jaina AcAra mImAMsA karmasAra Title kalyANa maMdira dArzanika ciMtana jinendra bhakti vinaya guNamAlA dazavaikAlika sUtra draupadIsvayaMvarama nyAyasaMgraha mahAvIranI sAdhanApatha jJAtaputra zramaNa bhagavAna mahAvIra jaina dharmanuM hArda bharata bAhubali mahAkAvyama zrAddhadinakRtya Author ,Jambuvijay.. Jinendrasuri,, Pannalal Jagjivandas Gandhi, Bansilal Hiralal Kapadia.. Nagindas Kevaldas Shah,, Devendrasuri, Bhagwandas Harakhchand,. Chandraguptasuri.. Chandraguptasuri,, Chandraguptasuri.. Pravinchandra K Mota,.. Pravinchandra K Mota,, Pravinchandra K Mota,. Nyayavijay.. Chandrahas Trivedi,. Chandrahas Trivedi,.. Chandrahas Trivedi,, Chandrahas Trivedi,. Chandrashekharvijay.. Sukhlal Sanghavi.. Vinayvijay... Chandraguptasuri,, Hiralal R Kapadia.. Chandrahas Trivedi,. Jinvijay, Shantiprasad M Pandya,. Ratnavallabhvijay... Chandrahas Trivedi,. Sulochanashreeji... Rajshekharsuri.. Pgs 104 Sumtilal Ratanchand Patni 280 Harshpushpamrut Jain Granthmala Publisher 382 Girishbhai Tarachand Mehta 182 Nagindas Kevaldas Shah 454 Bhogilal Jivraj 198 Mokshaiklakshi Prakashan 156 Mokshaiklakshi Prakashan 160 Mokshaiklakshi Prakashan 394 Gitarth Ganga 246 Gitarth Ganga 400 Gitarth Ganga 34 Tapagaccha Jain Sangh 178 Gurjar Granthratna Karyalay 82 Gurjar Agency 114 Gurjar Agency 178 Gurjar Agency 60 Kamal Prakashan 272 Gurjar Granthratna Karyalay 502 Veljibhai Muljibhai Gandhi 162 Anekant Prakashan Jain Religious 286 Nemi Vigyan Kastursuri Shreni Mumbai 130 Gurjar Agency Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 90 Shikshannidhi Ahmedabad 688 Omkarsuri Aradhana Bhavan 114 Chandrahas Trivedi Vishvakalyan Prakashan Trust 173 288 Mehsana 442 Arihant Aradhak Trust Page #174 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Anyayog_vyavacched_Dwatrinshika_Tika Syadwad_manjari 005720 005720_std.pdf 005721 Bhav_bhavna_Prakaran_Part_01_005721_std.pdf 005722 Bhav_bhavna_Prakaran_Part 02_005722_std.pdf 005723 Jivan Sandhya_005723_HR6.pdf 005724 Dharm_vyavastha_Batrishi Ek Parishilan_005724_HR6.pdf 005725 Kutark_grah_nivrutti_Batrishi_Ek_Parishilan_005725_HR6.pdf 005726 Klesh_hanopay_Batrishi_Ek_Parishilan_005726_HR6.pdf Kevali_bhukti vyavasthapan_Batrishi_Ek_Parishilan_005727_ 005727 HR6.pdf 005728 Devdravya Sambandhi_Mara Vicharo_005728_HR6.pdf 005729 Upadhyay Yashovijayji_Swadhyay Granth_005729_std.pdf 005730 Anandghan_Chovisi_005730_std.pdf Aradhak Viradhak Chaturbhangi Shabdasha_Vivechan_005 005731 731 HR6.pdf 005732 Ami Drushti_thi_Sanyam Srushti_005732_HR6.pdf 005733 Aath Drushti_ni_Sazzay_005733_HR6.pdf 005734 Gyansara Ashtak_005734_HR6.pdf 005735 Sankalit Sanskrit_Niyamavali_005735_HR6.pdf 005736 Parmanand Pacchisi_005736_HR6.pdf 005737 Sadbodh_yane Dharm_nu_Swarup_005737_HR6.pdf 005738 Sarv vedant Siddhant_Sar_Sangraha_005738_HR6.pdf 005739 Padyavali_005739_HR6.pdf 005740 Shodshak_Ek Parishilan_005740_HR6.pdf 005741 Ras Shatak Sangraha_005741_HR6.pdf 005742 Paryant Aradhana_Sutra_005742_HR6.pdf 005743 Shatak Chatushtay_Sangraha_005743_HR6.pdf 005744 Ullaghraghav Ek Adhyayan_005744_HR6.pdf 005745 Sanskrit_Margopdeshika_005745_HR6.pdf 005746 Dandak Ek Adhyayan_005746_STD.pdf Title anuyogavyavaccheda dvAtriMzikA TikA syAdvAdamaMjIrI bhavabhAvanA prakaraNa bhAga 01 bhavabhAvanA prakaraNa bhAga 02 jIvana saMdhyA dharmavyavasthA batrIsI eka parizIlana sq all su klezahAnopAya batrIsI eka parizIlana kevalibhuktivyavasthApana batrIsI eka parizIlana devadravya saMbaMdhI mArA vicAra upAdhyAya yazovijayajI svAdhyAya grantha AnaMdadhana covizI ArAdhaka virAdhaka caturbhu zabdaza vivecana ami dRSTithI saMyama sRSTi ATha dRSTinI sajjhAya jJAnasAra aSTaka saMkalita saMskRta niyamAvali paramAnanda paccisI sakrodha yAne dharmanuM svarUpa sarvavedAMta siddhAnta sArasaMgraha padmAvali SoDazaka eka parizIlana rAsaSaTaka saMgraha paryata ArAdhanA sUtra zataka catuSTaya saMgraha ullAgharAghava eka adhyayana saMskRta mArgopadezikA daMDaka eka adhyayana Author Hemchandracharya,Jayshekharsu ri, Ajitshekharsuri,, Sumtishekharvijay.. Sumtishekharvijay.. Mahipatrai Jadavji Shah,, Chandraguptasuri.. Chandraguptasuri,, Chandraguptasuri.. Chandraguptasuri,, Vijaydharmsuri,, Pradyumnavijay, Jayant Kothari, Kantilal B Shah... Motichand Girdharlal kapadia, Ratilal D Desai.. Pravinchandra K Mota... Bhadrankarvijay, Hemprabhvijay.. Kundkundacharya, Vajrasenvijay.. Bhagwandas Harakhchand.. Divyaratnavijay.. Amarchand Mavji Shah,. Kanji Shamji Satiya.. Girjashankar M Shastri,. Karpurvijay, Kunvarji Anandji.. ,Chandraguptasuri,, Jinendrasuri,, Somchandrasuri.. Balkrishna B Vaidya, Shankarlal J Joshi.. Vibhuti V Bhatt.. Ramkrishna Gopal Bhandarkar.. Nitabai Swami,, Pgs 376 Jain Sangh Gantur 282 Arihant Aradhak Trust 348 Arihant Aradhak Trust 138 Nagindas Jadhavji Shah 56 Anekant Prakashan Jain Religious Publisher 58 Anekant Prakashan Jain Religious 58 Anekant Prakashan Jain Religious 58 Anekant Prakashan Jain Religious 76 Abhaychand Bhagwandas Gandhi 366 Mahavir Jain Vidyalay 540 Mahavir Jain Vidyalay 84 Gitarth Ganga 98 Bhadrankar Prakashan 210 Bhadrankar Prakashan 284 Jain Prachya Vidyabhavan 138 Naminath Jain Sangh 34 Mangal Prakashan Mandir 504 Hansraj Ghelabhai Satiya 218 Sastu Sahitya Vardhak Karyalay 376 Jinshasan Aradhana Trust 450 Anekant Prakashan Jain Religious 238 Harshpushpamrut Jain Granthmala 78 Jinshasan Aradhana Trust 328 Gujarati Printing Press 158 Vibhuti V Bhatt 242 Jayant Book Depo 632 Mansukhbhai J Madani 174 Page #175 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 005747 Prakaran_Ratnavali_005747_HR6.pdf 005748 Mahavir Charitra Bhashantar_005748_STD.pdf File Name 005749 Tattvartha_dhigam Sutra Part_01_005749_STD.pdf 005750 tattvartha_dhigam sutra_part_02_005750_std.pdf 005751 Jivsamas_005751_STD.pdf 005752 Pind Niryukti Parag_005752_HR6.pdf 005753 Avashyak _Niryukti Part_01_005753_STD.pdf 005754 Avashyak Niryukti Part_02_005754_STD.pdf 005755 Avashyak Niryukti Part_03_005755_STD.pdf 005756 Avashyak Niryukti Part_04_005756_STD.pdf 005757 Avashyak Niryukti Part_05_005757_STD.pdf 005758 Avashyak_Niryukti Part_06_005758_STD.pdf 005759 Avashyak Niryukti Part_07_005759_STD.pdf 005760 Parshwanath Prabhu Charitra_005760_STD.pdf 005761 Pragnapana Sutra Part_01_005761_STD.pdf 005762 Pragnapana Sutra_Part_02_005762_STD.pdf 005763 Dashvaikalik Sutram Part_01_005763_STD.pdf 005764 Dashvaikalik_Sutram Part_02_005764_STD.pdf 005765 Dashvaikalik Sutram Part_03_005765_STD.pdf 005766 Dashvaikalik Sutram Part_04_005766_STD.pdf 005767 Sthanang Sutra Part_01_005767_STD.pdf 005768 Sthanang Sutra_Part_02_005768_STD.pdf Siddha_Hemchandra_Shabdanushasanam_Part_01_005769_ 005769 STD.pdf Siddha Hemchandra_Shabdanushasanam Part_02_005770 005770 STD.pdf prakaraNa ratnAvalI mahAvIra caritra bhASAMtara Title tattvArthAdhigama sUtra bhAga 01 tattvArthAdhigama sUtra bhAga 02 jIvasamAsa piMDaniyukti parAga Avazyaka niyukti bhAga 01 Avazyaka niyukti bhAga 02 Avazyaka niryukti bhAga 03 Avazyaka niryukti bhAga 04 Avazyaka niyukti bhAga pa Avazyaka niryukti bhAga 06 Avazyaka niryukti bhAga 07 pArzvanAtha prabhu caritra prajJApanA sUtra bhAga 01 prajJApanA sUtra bhAga 02 dazavaikAlika sUtram bhAga 01 dazavaikAlika sUtram bhAga 02 dazavaikAlika sUtrama bhAga 03 dazavaikAlika sUtram bhAga 04 sthAnAMga sUtra bhAga 01 sthAnAMga sUtra bhAga 02 siddhahemacandra zabdAnuzAsanama bhAga 01 siddhahemacandra zabdAnuzAsanama bhAga 02 Author Vajrasenvijay.. ,Gunchandra Gani,, Udayprabhvijay.. Udayprabhvijay.. Amityashsuri,, Nityanandvijay.. Aryarakshitvijay... Aryarakshitvijay.. Aryarakshitvijay.. Aryarakshitvijay.. Aryarakshitvijay.. Aryarakshitvijay.. Aryarakshitvijay.. Devbhadracharya.. Munichandrasuri, Jayanandvijay.. Munichandrasuri, Jayanandvijay.. Gunhansvijay, Bhavyasundarvijay... Gunhansvijay, Bhavyasundarvijay... Gunhansvijay, Bhavyasundarvijay.. Gunhansvijay, Bhavyasundarvijay.. Jayanandvijay.. Jayanandvijay.. Jagdishbhai,, Jagdishbhai,, Pgs 346 Bherulal Kanaiyalal Kothari Religious 550 Atmanand Jain Sabha Publisher Vijay Kesharchandrasuri Foundation 462 Girivihar Turst Keshar Chandra Prabhav Hem 376 Granthmala 356 Jinshasan Aradhana Trust 368 Jambuswami Muktabai Agam Mandir 390 Vijay Premsuri Sanskrit Pathshala 414 Vijay Premsuri Sanskrit Pathshala 410 Vijay Premsuri Sanskrit Pathshala 418 Vijay Premsuri Sanskrit Pathshala 418 Vijay Premsuri Sanskrit Pathshala 442 Vijay Premsuri Sanskrit Pathshala 356 Vijay Premsuri Sanskrit Pathshala 574 Jain Atmanand Sabha 554 Guru Ramchandra Prakashan Samiti 404 Guru Ramchandra Prakashan Samiti 366 Kamal Prakashan Trust 326 Kamal Prakashan Trust 294 Kamal Prakashan Trust 254 Kamal Prakashan Trust 520 Guru Ramchandra Prakashan Samiti 484 Guru Ramchandra Prakashan Samiti 412 Jagdishbhai 396 Jagdishbhai 175 Page #176 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 005776 Samyaktva Rahasya Prakaranam_005776_STD.pdf 005777 Upadhyay Yashovijay_Sahitya_Suchi_005777_HR6.pdf 005771 Aacharya Kumudchandrasuri Jivan_Katha_005771_HR6.pdf 005772 Dharm Kalpdrum_Mahakavya_005772_STD.pdf Vishvani Aadhyatmik Ajaybi Aapna_Sadhu Sadhviji Bhagwell 005773 anto_01_005773_STD.pdf bhAga 1 Vishvani Aadhyatmik Ajaybi Aapna_Sadhu Sadhviji Bhagw8 NU Yg my del 005774 anto_02_005774_STD.pdf 005775 Asht_Pravachan_Mata_005775_STD.pdf bhAga 2 ajayane mAtA 005778 350 Gatha_nu_Stavan_005778_HR6.pdf 005779 Aatm Samprekshan_005779 HR6.pdf 005780 Samvigna_Sanyamio_ni_Niyamavali_005780_STD.pdf 005781 Parv na Vyakhyano_005781_HR6.pdf 005782 Dharm Anupreksha_005782_STD.pdf 005783 Dharm Chintan_005783_STD.pdf 005784 Dashvaikalik Sutra_005784_STD.pdf 005785 Dhammil kumar Ras_005785_STD.pdf 005786 Achar_pradip_005786_STD.pdf 005787 Tattvartha Karika_005787_HR6.pdf 005788 Aatmninda Dwatrinshika_005788_HR6.pdf 005789 Mahavrato_005789_STD.pdf 005790 Yuge Yuge_Patan_ni_Prabhuta 005790_STD.pdf 005791 Upshamana_karan_Part_01_005791_STD.pdf 005793 Nyayavinshika_005793_STD.pdf 005794 Jayanand Kevali_Charitra_005794_STD.pdf Prabhu Puja Swadravya_thi_ke_Devdravya_thi_005795_HR6 005795 .pdf 005796 Devdravya_ane_Jinpuja_005796_HR6.pdf 005797 HR6.pdf 005798 Devdravya_ane_Chaityadravya_005798_HR6.pdf 005799 Nyaya Bhumika_005799_HR6.pdf Devdravya_Shastriya_ane_Vyavaharik_Paribhasha_005797 dharmakalpadruma mahAkAvya 48 null augu y ya 350 gAthAnuM stavana AtmasaMprakSepaNa samyaktva rahasya prakaraNama upAdhyAya yazovijaya sAhitya sUci Title dazavaikAlika sUtra dharmilakumAra rAsa AcArapradipa tattvArdhakArikA saMvigna saMyamIonI niyamAvalI parvanAM vyAkhyAno dharma anuprekSA dharma ciMtana AtmaniMdA AtrizikA mahAvato yuge yuge pATaNanI prabhutA upazamanAkaraNa bhAga 01 nyAyavizikA jayAnaMda kevali caritra prabhupUjA svadravyathI ke devadravyathI devadravya ane jinapUjA devadravya zAstrIya ane vyavahArika paribhASA devadravya ane caityadravya nyAyabhUmikA Author Sheelchandravijay.. Dharmtilakvijay.. Gunhansvijay.. Gunhansvijay.. Gunhansvijay.. Siddhasensuri, Hitvardhanvijay.. Darshana Kothari, Dipti Shah,, Gunhansvijay.. Gunhansvijay.. Chandrashekharvijay.. Kirtipurnashreeji.. Vajrasenvijay.. Vajrasenvijay.. Jayanandvijay.. Jitkalpashreeji.. Dharmshekharvijay.. Kirtipurnashreeji.. Chandraguptasuri, Chandrashekharvijay.. Mukund P Bramhakshatriya.. Hemchandrasuri.. Abhayshekharsuri,, Bhuvanvijay.. Kirtiyashvijay.. Abhayshekharsuri,, Jaydarshanvijay.. Sagaranandsuri, Anandsagarsuri.. Bhuvanbhanusuri... Pgs Publisher 92 N N Shah 228 Dharmkirtivijay Jain Granthmala 194 Kamal Prakashan Trust 186 Kamal Prakashan Trust 328 Kamal Prakashan Trust 194 Kusum Amrut Trust 106 Shrutgyan Prasarak Sabha 132 Kamal Prakashan Trust 156 Kamal Prakashan Trust 294 Kamal Prakashan Trust 140 Kirtipurashreeji 442 Bhandrankar Prakashan 458 Bhandrankar Prakashan 402 Guru Ramchandra Prakashan Samiti 490 Devi Kamal Swadhyay Mandir 310 Arihant Aradhak Trust 136 Kirtipurnashreeji 74 Navkar Aradhana Bhavan 338 Kamal Prakashan Trust 582 Jayendra M Bramhakshatriya 372 Jinshasan Aradhana Trust 370 Divya Darshan Trust 514 Jain Dharmopkaran Samstha 50 Sanmarg Prakashan 34 Kantilal Chaganlal 42 Jinagna Prakashan 80 Harshpushpamrut Jain Granthmala Shreyaskar Andheri Gujarati Jain 364 Sangh 176 Page #177 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 005800 Devdravya_no_Upayog Shastriya Aadhar_005800_HR6.pdf ascal 005801 Shraman Kriya_na_Sutro_Sarth_005801_HR6.pdf 005802 Abhakshya Anantkay Vichar_005802_HR6.pdf 005803 Dada Gurudev_Charitra_005803_HR6.pdf zramaNa kriyAnA sUtro sAthe abhakSya anaMtakAya vicAra dAdA gurUdeva caritra File Name 005804 Pratikraman_Sutra Chintanika_005804_STD.pdf 005805 Bruhad Yog Vidhi_005805_HR6.pdf 005806 Shraman_kriya_Sutra Sandarbh_005806_HR6.pdf 005807 siddhhem_balavbodhini_part_01_005807_hr6.pdf 005808 Siddhhem Balavbodhini_Part_02_005808_STD.pdf 005809 Dashvaikalik_Sutra_005809_HR6.pdf 005810 Pushpmala Prakaran_005810_HR6.pdf 005811 Saral Gujarati Vyakaran_005811 HR6.pdf 005812 Vasant Stotradi Sangraha_005812_HR6.pdf 005813 Jain Darshan_na_Abhinna_Ango_005813_STD.pdf Der Jainismus_Nam_na_German Granth_par_Samiksha_00 005814 5814 HR6.pdf 005816 Suparshvanath Charitra Part_02_005816_STD.pdf 005817 Uttaradhyayan Sutra_Chintanika_005817_HR6.pdf 005818 Jambuswami Charitra_005818_HR6.pdf Siddhhem Shabdanushasan_Laghuvrutti_Vivran_Part_01_00 005819 5819_HR6.pdf Siddhhem Shabdanushasan_Laghuvrutti_Vivran_Part_02_00 005820 5820_HR6.pdf Siddhhem Shabdanushasan_Laghuvrutti_Vivran_Part_03_00 005821 5821 HR6.pdf Siddhhem Shabdanushasan_Laghuvrutti_Vivran_Part_04_00 005822 5822 HR6.pdf Siddhhem Shabdanushasan_Laghuvrutti_Vivran_Part_05_00 005823 5823 STD.pdf 005824 005825 Siddhhemchandra_Shabdanushasan_Laghuvrutti_Vivran_Part 01_005824 HR6.pdf Siddhhemchandra Shabdanushasan_Laghuvrutti_Vivran_Part 02 005825 HR6.pdf Title pratikramaNa sUtra citanikA bRhad yoga vidhi zramaNakriyA sUtra saMdarbha siddhahema bAlAvabodhinI bhAga 01 siddhahema bAlAvabodhinI bhAga 02 dazavaikAlika sUtra puSpamAlA prakaraNa saraLa gujarAtI vyAkaraNa vasanta stotrAdi saMgraha jaina darzananA abhainna aMgo Dera jainIjhama nAmanA jarmana grantha para samikSA supArzvanAtha caritra bhAga 02 uttarAdhyayana sUtra ciMtanikA jaMbusvAmi caritra siddhahema zabdAnuzAsana laghuvRtti vivaraNa bhAga 01 siddhahema zabdAnuzAsana ladhuvRtti vivaraNa bhAga 02 siddhahema zabdAnuzAsana laghuvRtti vivaraNa bhAga 03 siddhahema zabdAnuzAsana laghuvRtti vivaraNa bhAga 04 siddhahema zabdAnuzAsana laghuvRtti vivaraNa bhAga 05 siddhahemacandra zabdAnuzAsana laghuvRtti vivaraNa bhAga 01 siddhahemacandra zabdAnuzAsana laghuvRtti vivaraNa bhAga 02 Author Naresh R Patrawala,.. Shrutgyan Prasarak Sabha.. Pranlal Maganji Mehta... ,Muktiprabhashreeji.. Vachamyamashreeji, Rajyashsuri.. Ratnachandrasuri.. Prabhanjanashreeji.. Mahimaprabhsuri.. Mahimaprabhsuri,, Bhadrankarsuri.. Hemchandrasuri, Karpurvijay, Pradyumnasuri, Kantibhai B Shah,, Bharat Thakar,, Vinayprabhashreeji.. ,Sanyam Shah, Romil Shah,, Malaykirtivijay... Ajitsagarsuri.. Vanchyamashreeji.. Jayshekharsuri.. Mayurkalashreeji.. Mayurkalashreeji.. Mayurkalashreeji.. Mayurkalashreeji.. Mayurkalashreeji.. Chandraguptavijay.. ,Chandraguptavijay.. Pgs 26 Naresh R Patrawala 376 Shrutgyan Prasarak Sabha 202 Yashovijayji Jain Sanskrit Pathshala 88 Vichakshan Smruti Prakashan Zaverchand Pratapchand 210 Suparshwanath Jain Sangh 216 Ratnoday Charitable Trust 372 Shantilal Chunilal Shah 644 Mahimaprabhvijay Gyanmandir Trust 648 Mahimaprabhvijay Gyanmandir Trust Bhuvan Bhadrankar Sahitya Prachar 372 Kendra Publisher 210 Shrutgyan Prasarak Sabha 272 Shabdalok Prakashan 390 Pukhraj Amichand Kothari 60 Sanyam Shah, Romil Shah 58 Viniyog Parivar Trust 496 ZZZ Unknown 416 Labdhi Vikramsuri Sanskruti Kendra 90 Jinshasan Aradhana Trust Labh Kanchan Lavanya Aradhan 256 Bhuvan Labh Kanchan Lavanya Aradhan 356 Bhuvan Labh Kanchan Lavanya Aradhan 310 Bhuvan Labh Kanchan Lavanya Aradhan 450 Bhuvan Labh Kanchan Lavanya Aradhan 654 Bhuvan 278 Mokshaiklakshi Prakashan 314 Mokshaiklakshi Prakashan 177 Page #178 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 178 Author Pgs Publisher Chandraguptavijay.. 310 Mokshaiklakshi Prakashan Chandraguptavijay,. 266 Mokshaiklakshi Prakashan Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Siddhhemchandra Shabdanushasan_Laghuvrutti Vivran_Part 005826 03 005826 HR6.pdf siddhahemacandra zabdAnuzAsana ladhuvRtti vivaraNa bhAga 03 Siddhhemchandra_Shabdanushasan Laghuvrutti_Vivran_Part 005827 04 005827_HR6.pdf siddhahemacandra zabdAnuzAsana ladhuvRtti vivaraNa bhAga 04 Siddhhemchandra Shabdanushasan Laghuvrutti_Vivran_Part 005828 05 005828 HR6.pdf " siddhahemacandra zabdAnuzAsana ladhuvRtti vivaraNa bhAga 5 Siddhhemchandra_Shabdanushasan_Laghuvrutti_Vivran_Part 005829 06 005829 HR6.pdf siddhahemacandra zabdAnuzAsana ladhuvRtti vivaraNa bhAga 06 Siddhhemchandra_Shabdanushasan_Laghuvrutti_Vivran_Part 005830 07_005830 HR6.pdf siddhahemacandra zabdAnuzAsana ladhuvRtti vivaraNa bhAga 07 Siddhhemchandra_Shabdanushasan_Laghuvrutti_Vivran_Part 005831 08 005831_HR6.pdf siddhahemacandra zabdAnuzAsana ladhuvRtti vivaraNa bhAga o8 Chandraguptavijay.. 378 Mokshaiklakshi Prakashan Chandraguptavijay.. 292 Mokshaiklakshi Prakashan Chandraguptavijay.. 322 Mokshaiklakshi Prakashan Chandraguptavijay.. 370 Mokshaiklakshi Prakashan Quel 005832 Malyo Bodh Sukhkaj Aatmsiddhi_Shastra_005832_HR6.pdf Muell alu USLY 005833 Shad darshan Part 01 Sankhya Yog_005833 HR6.pdf NSELL GULL OG Rakeshbhai Zaveri.. ,Nagin J Shah, 250 Shrimad Rajchandra Ashram 324 University Granthnirman Board ans 005834 Shad darshan Part 02 Nyaya Vaisheshik_005834_STD.pdf 005835 Sutra Samvedana Part 01 005835 HR6.pdf 005836 Sutra Samvedana Part 02 005836 HR6.pdf 005837 Sutra Samvedana Part 03 005837 HR6.pdf 005838 Sutra Samvedana_Part 04_005838_HR6.pdf 005839 Sutra Samvedana Part 05 005839 HR6.pdf 005840 Sutra Samvedana Part 06 005840 HR6.pdf SER QULO satra saMvedano bhAga 01 satra saMvedanA bhAga ure satra saMvedanA bhAga 03. sUtra saMvedanA bhAga 04 satra saMvedano bhAga odha sUtra saMvedanA bhAga 06 .Nagin J Shah Prashamitashreeji.. Prashamitashreeji.. Prashamitashreeji.. Prashamitashreeji.. Prashamitashreeji. Prashamitashreeji.. 628 University Granthnirman Board 244 Sanmarg Prakashan 338 Sanmarg Prakashan 176 Sanmarg Prakashan 280 Sanmarg Prakashan 274 Sanmarg Prakashan 250 Sanmarg Prakashan Jaisalmer Lodravpur Parshwanath Jain 146 Shwetambar Trust 50 Shrutnidhi Bhuvan Bhadrankar Sahitya Prachar 372 Kendra 005841 Jaisalmer Panchtirthi no Itihas 005841 STD.pdf 005842 Jagvikhyat_Jaisalmer_005842_STD.pdf jaisalamera paMcatIrthIno itihAsa jagavikhyAta jesalamera Prakashvijay.. Shrutnidhi, 005843 Acharang Sutram Pratham Shrutskandh_005843 STD.pdf ALLRLS 24244 Ye both Shraman_Dharm_Dharmsangraha_Saroddhar_Part_02_0058 005846 46 HR6.pdf zramaNa dharma saMgraha sAroddhAra bhAga 02 005847 Updeshmala_005847_STD.pdf GUERLAILL 005848 Hir_Swadhyaya_Part 01005848_STD.pdf hIra svAdhyAye bhAga 01 005849 Hir_Swadhyaya_Part_02_005849_STD.pdf hIra svAdhyAya bhAga 0ra 005850 Avidya vichar_005850 HR6.pdf avidyAvicAra Jain_Darshan ane_Sankhya_Yog_ma_Gyan_Darshan_Vichar 005851 na 005851 HR6.pdf jaina jJAna darzana a saMkhyA yogamAM jJAna darzana vicAraNA 005852 Sangh_Swarup Darshan_Part_01_005852 STD.pdf siMdha svarUpe darzana lIga (1 005853 Sangh_Swarup Darshan_Part_02_005853_STD.pdf 20134 ET QUILO Vikramsenvijay.. Manvijay, Lavanyavijay. Yashovijay, Bhadrankarsuri, Sanyamkirtivijay.. Jain Prakashan Mandir, Mahabodhivijay.. Mahabodhivijay.. .Nagin J Shah 322 Sanmarg Prakashan 344 Jain Prakashan Mandir 358 Jinshasan Aradhana Trust 356 Jinshasan Aradhana Trust 234 Sanskrit Sanskriti Granthmala .Nagin J Shah Kirtiyashsuri. .Kirtiyashsuri, 222 Sanskrit Sanskriti Granthmala 598 Sanmarg Prakashan 646 Sanmarg Prakashan Page #179 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Title Sr No File Name 005854 Sangh_Swarup Darshan Part_03_005854_STD.pdf Author Kirtiyashsuri. saMdha svarUpe darzana (bhAga 03 005855 Hriday Nayan Nihale Jagdhani Part 01 005855 STD.pdf Ellot Gold Youell LOL Anandghan Muktidarshanvijay.. 005856 Hriday_Nayan_Nihale_Jagdhani_Part_02_005856_STD.pdf hRdaya nayana nihALe jAgadhaNI bhAga ghara Anandghan, Muktidarshanvijay.. Pgs Publisher 630 Sanmarg Prakashan Matunga Shwetambar Murtipujak 456 Tapagaocha Jain Sangh Matunga Shwetambar Murtipujak 480 Tapagaccha Jain Sangh Matunga Shwetambar Murtipujak 464 Tapagaccha Jain Sangh 60 Smruti Mandir Prakashan 370 ZZZ Unknown 350 ZZZ Unknown 005857 Hriday Nayan Nihale Jagdhani Part 03 005857 STD.pdf 005858 Samavsaran Sahitya Sangraha_005858_HR6.pdf 005859 Yog_vinshika_Part_01_005859_HR6.pdf 005860 Yog vinshika Part 02 005860 HR6.pdf hRdaya nayana nihALe gadhaNI bhAga 03 samavasaraNe sAhitya saMgraha yogavizikA bhAga 01 yogavizikA bhAga 0ra Anandghan Muktidarshanviiay.. Dharmtilakvijay.. .Yuabhushanvijay.. .Yugbhushanvijay.. 005861 Dash vaikalik Vachna 005861 STD.pdf 005862 Anukampa_dan_005862 STD.pdf 005863 Hir Prashna 005863 HR6.pdf 005864 Shakrastava_005864 STD.pdf 005865 Manovigyan_005865_HR6.pdf 005866 Prashnottari_005866 HR6.pdf 005867 Darshanachar 005867 HR6.pdf 005868 Vish sthanak Tap Aradhana Vidhi 005868 HR6.pdf 005869 Anekantvad 005869 HR6.pdf 005870 Yogdrushti_Samucchay_005870_HR6.pdf dizavaikAlika vAcanA anukaMpA dAna hIra5% zakastava manovijJAna pauttarI dazanA cAra vizasthAnaka tapa ArAdhanA vidhi ane kAntivAda yogadaSTi samuccaya Abhaysagar, Matichandrasagar, Yugbhushanvijay.. ,Rajshekharsuri, Padmalatashreeji.. Yugbhushanvijay.. Yugbhushanvijay.. Yugbhushanvijay.. Kailaschandravijay, .Yughbhushanvijay.. Yughbhushanvijay.. 396 Agamoddharak Pratishthan 400 ZZZ Unknown 166 Arihant Aradhak Trust 224 Premilaben Jayantilal Shah 268 ZZZ Unknown 112 Gitarth Ganga 114 Gitarth Ganga 166 Guru Gunanuragi Bhaktavarg 160 Gitarth Ganga 160 Gitarth Ganga 005871 Chandrayash Sanskrit Prashnottarmala 005871 HR6.pdf 005872 Praman_nay_tattvalok_005872 HR6.pdf 005873 Niti tattvadarsh 005873 HR6.pdf caMdraze saMskRta praznottaramAlA pramANanayatavAlIka allaceae 206 Nesada S M Jain Sangh 348 Omkarsuri Gyanmandir 338 Jinshasan Aradhana Trust 005874 Vitrag Stotra 005874 HR6.pdf 005875 Lokottar_Dandharm_Anukampa_005875_HR6.pdf 005876 Updesh Saptati 005876 STD.pdf 005877 Chaitya vandan maha bhashyam 005877 STD.pdf 005878 Yogshastra_005878_STD.pdf vitarAga stotra lokottara dAnadharma anukaSpo upadeza satati caityavaMdana mehAbhASyam yogazAsa Ramyarenu.. Mahayashashreeji.. ,Mahabodhivjay.. ,Rajshekharsuri, Dharmshekharvijay.. Yugbhushanvijay.. Punyakirtivijay.. ,Rajshekharsuri.. Vijaykesarsuri.. Hukamchand Bharilla, Ramniklal M Shah Ratnabodhivijay.. Ratnajyotvijay.. Abhayshekharsuri, 178 Arihant Aradhak Trust 290 Gitarth Ganga 640 Sanmarg Prakashan 452 Arihant Aradhak Trust 462 Jain Shwe Mu Tapagaccha Sangh 005879 Dharm na Dash Lakshan 005879 HR6.pdf 005880 Kumar Vihar shatakam 005880 HR6.pdf 005881 Tarkbhasha Vartikam 005881 HR6.pdf 005882 Tattvava lokan Samiksha 005882 HR6.pdf dharmano daza lakSaNa kumAra vihAra zatakama tarkabhASA vAkiyuM tevIvalokane samikSA 218 Todarmal Smarak Trust 176 Jinshasan Aradhana Trust 330 Ranjanvijayji Jain Pustakalay 238 Kantilal Chhaganlal 005883 anekant syadwad 005883 hr6.pdf anekAnta cAdvAda Chandulal Shakarchand Shah. 280 Babubhai Kadiwala Page #180 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 005884 Purn_na_Pagthare_005884_HR6.pdf 005885 Char_Sadhan_005885_HR6.pdf 005886 Sadhano_nu_Saundarya_005886_HR6.pdf File Name 005887 Jin Chandra_Kant Gunmala_005887_STD.pdf 005888 Ratnatrayi_005888_HR6.pdf 005889 Bandhan_ane_Mukti_005889_HR6.pdf 005890 Kan_ma_Man_005890 HR6.pdf 005891 Antar Vaibhav_005891 HR6.pdf 005892 Akshara_005892 HR6.pdf 005893 Naldavdanti Prabandh_005893_HR6.pdf 005894 yatilakshan_samucchay_prakaran_005894_hr6.pdf 005895 dharm kahevo_kone_005895_hr6.pdf 005896 sanskar sambhar_005896_hr6.pdf 005897 gyansara_005897_hr6.pdf 005898 prakash_ni_kedi_005898_hr6.pdf 005899 have to jago_005899_hr6.pdf 005900 saurabh_005900_hr6.pdf 005901 aatm jagruti_005901_hr6.pdf 005902 jivan_ma_dharm_005902_hr6.pdf 005903 bindu_ma_sindhu_005903_hr6.pdf 005904 aapne aatm_nirikshan_karishu_005904_hr6.pdf 005905 samay_no_sandesh_005905_hr6.pdf 005906 madhu_sanchay_005906_hr6.pdf 005907 jivan_ane_darshan_005907_hr6.pdf 005908 bharat_ni_ek_viral_vibhuti 005908_hr6.pdf 005909 30 divas_ni_30_vato_005909_hr6.pdf 005910 prerna_ni_parab_005910_hr6.pdf 005911 tattva_vichar_ane_abhivandana_005911_hr6.pdf 005912 bharat_ni_ek_viral_vibhuti_dhirajlal_shah_005912_std.pdf 005913 jivan saurabh_005913_hr6.pdf 005914 bhavnu bhatu_005914_hr6.pdf 005915 purnima pachi_ugi_005915_hr6.pdf pUrNanA pagathAre cAra sAdhana sAdhanonuM sauMdarya jina caMdra kAMta guNamALA ratnatrayI baMdhana ane mukti kaNamAM maNa AMtara vaibhava akSarA niladavadaMtI prabaMdha yatilakSaNa samuccaya prakaraNa dharma kahevo koNe saMskAra saMbhAra jJAnasAra prakAzanI keDI have to jAgo eilee AtmajAgRti jIvanamAM dharma biMdumAM siMdhu ApaNe AtmanirIkSaNa karIzuM samayano saMdeza Title madhusaMcaya jIvana ane darzana bhAratanI eka virala vibhUti 30 Elanell 30 airl 30 dIvasanI 30 vAto tattvavicAra ane abhivaMdanA bhAratanI eka virala vibhUti dhIrajalAla zAha jIvana saurabha bhavanuM bhAtuM pUrNimA pAchI uMgI Author ,Chitrabhanu,, Chitrabhanu,, Chitrabhanu,. Chandrakantsagar, Chandraprabhsagar,. Chitrabhanu,. Chitrabhanu,, ,Chitrabhanu,, Chitrabhanu,, Gauriprasad Zala, Ramanial C Shah and others.. Ramanlal C Shah,, Rajshekharsuri.. Chitrabhanu.. Chitrabhanu,. Chitrabhanu.. Chitrabhanu.. Chitrabhanu,, ,Chitrabhanu.. Chitrabhanu,. Chitrabhanu,. Chitrabhanu,, Amarendravijay.. Chitrabhanu.. Chitrabhanu,. Chitrabhanu.. Chitrabhanu.. Chitrabhanu,, ,Chitrabhanu.. Chimanlal Chakubhai Shah, Ramanial C Shah and Others.. Rudradev Tripathi, Ramanlal C Shah and Others.. Chitrabhanu,, ,Chitrabhanu,. Chitrabhanu,. Pgs 210 Divyagyan Sangh 168 Divyagyan Sangh 120 Navbharat Sahitya Mandir Publisher 648 Lalbhai Manilal Shah 46 Divyagyan Sangh 50 Divyagyan Sangh 60 Divyagyan Sangh 130 Divyagyan Sangh 206 Ashok Prakashan 104 Gurjar Granthratna Karyalay 306 Arihant Aradhak Trust 72 Ratilal Popatlal 134 Chitrabhanu Granth Prakashan Mandir 102 Divya Gyan Sangh 172 Punit Prakashan Mandir 244 Jivan Mani Sadvachnmala Trust 150 Jivan Mani Sadvachnmala Trust 162 Jain Patra Office 34 Shah Lalbhai Manilal 84 ZZZ Unknown 192 Aatmjyot Prakashan 54 ZZZ Unknown 70 Divyagyan Sangh 134 Ratilal Popatlal Bookseller 20 Jain Yuvak Mandal 38 ZZZ Unknown 64 Jivan Mani Sadvachnmala Trust 180 186 Mumbai Jain Yuvak Sangh Shatavdhani Pandit Dhirajlal T Shah 432 Amrut Mahotsav Samiti 124 Divine Knowledge Society 158 Jivanmani Sadvachan Mala Trust 198 Jivanmani Sadvachan Mala Trust Page #181 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 005916 jad_chetan_nu_bhedgyan_005916_hr6.pdf 005917 urmi_ane_udadhi_005917_hr6.pdf 005918 hans_no_charo_005918_hr6.pdf 005919 dharti_mata_005919_hr6.pdf 005920 gamar_005920_hr6.pdf 005921 shravak_ni_jayna_pothi_005921_hr6.pdf 005922 shrimad rajchandra_005922_hr6.pdf 005923 antray_karm_nivaran_ashtaprakari_pooja_005923_hr6.pdf File Name 005924 prit_kiye dukh_hoye_005924_hr6.pdf 005925 kalyanyatri_shree_chitrabhanu_005925_hr6.pdf 005926 dhyan_ek_parishilan_005926_std.pdf 005927 bhavant_no_upay_samayik_yog_005927_hr6.pdf 005928 aatmsiddhi_anushilan_005928_std.pdf 005929 adhyatmasara_005929_std.pdf 005930 gujarati bhasha_nu_bruhad_vyakaran_005930_std.pdf 005931 vimalnath prabhu_nu_charitra_005931_std.pdf 005932 shraman auchitya_shiksha_005932_hr6.pdf 005933 samdarshi_acharya_haribhadra_005933_hr6.pdf 005934 bhagwan_buddha_005934_hr6.pdf 005935 aatm_vishuddhi_005935_hr6.pdf 005936 aalochana_005936_hr6.pdf 005937 aatmsiddhi_mahabhashya_part_01_005937_std.pdf 005938 aatmsiddhi_mahabhashya_part_02_005938_std.pdf 005939 aatmsiddhi mahabhashya_part_03_005939_std.pdf 005940 akshay trutiya_005940_hr6.pdf jaDa cetananuM bhedajJAna urmi ane udadhi haMsano cAro dharatI mAtA prIta kIye duHkha hoya kalyANatrathI zrI citrabhAnu gamAra zrAvakanI jayaNA pothI zrImad rAjacaMdra aMtarAyakarma nivAraNa aSTaprakArI pUjA Title dhyAna eka parizIlana bhavAMtano upAya sAmAyika yoga Atmasiddhi anuzIlana adhyAtmasAra bhagavAna buddha Atmavizuddhi 24121121011 gujarAtI bhASAnuM bRhad vyAkaraNa vimalanAtha prabhunuM caritra zramaNa aucitya zikSA samadarzI AcArya haribhadra Atmasiddhi mahAbhASya bhAga 01 Atmasiddhi mahAbhASya bhAga 02 Atmasiddhi mahAbhASya bhAga 03 akSaya tRtIyA Author ,Chitrabhanu,, Chitrabhanu,, ,Chitrabhanu,. ,Gopaldas Jivabhai Patel,. Gopaldas Jivabhai Patel,, Tribhuvanbhanu Prakashan Trust.. Atmanandji Maharaj.. Jaybhikkhu.. ,Gopaldas Jivabhai Patel,. Bansi.. ,Sunandaben Vohra,. Sunandaben Vohra,, Fulchandra Jain Shastri,, Chandrashekharvijay.. Ravbahadur Kamlashankar Pranshankar Trivedi,. ,Jayanandvijay.. Muktivallabhvijay.. Sukhlal Sanghvi.. Dharmanand Kosambi, Gopalrav Kulkarni,, Kesharsuri,, Shantilal Sathambakar... Shrimad Rajchandra,Jayantilalji Maharaj.. Shrimad Rajchandra,Jayantilalji Maharaj.. Shrimad Rajchandra,Jayantilalji Maharaj.. Purnachandrasuri,, Publisher 86 Divine Knowledge Society 102 Divyagyan Sangh 38 Divyagyan Sangh Acharya J B Krupalani & Maganbhai 130 Desai Memorial Trust Pgs Acharya J B Krupalani & Maganbhai 50 Desai Memorial Trust 80 Tribhuvanbhanu Prakashan Trust 50 Jaybhikkhu Sahitya Trust 98 Jivanmani Sadvachan Mala Trust 346 Parivar Prakashan Sahkari Mandir Ltd 72 Manilal A Mehta 236 Deepakbhai & Dharmiben Shah USA 236 Darshanaben Dilipbhai Shah USA 486 Shyam Samadhi Ashram 576 Kamal Prakashan 602 Macmilan and Company Limited 378 Guru Ramchandra Prakashan Samiti 162 Divya Darshan Trust 182 Mumbai University 410 N M Tripathi PL 132 Atmanand Jain Sabha 96 Sudhirbhai V Shah 412 Shantaben Chimanlal Bakhda 404 Shantaben Chimanlal Bakhda 181 456 Shantaben Chimanlal Bakhda 20 Upendra H Shah Page #182 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 005941 sukhi jivan_ni_master_key_005941_hr6.pdf 005942 jiv_thi_shiv_taraf_005942_hr6.pdf 005943 jin puja_ma_upayog_005943_hr6.pdf 005944 kumarpal_vinirmit_taranga tirth_005944_std.pdf 005945 prachin_tirth_kumbhariyaji_005945_std.pdf 005946 tirth stavana_005946_hr6.pdf 005947 jivan vaibhav_005947_hr6.pdf 005948 nandan jivan_saurabh_005948_hr6.pdf samvat 2072_na_shraman_sammelan_ange_charcha_00594 005949 9 hr6.pdf 005950 shantidas_nagarsheth_005950_hr6.pdf 005951 shreshthivarya_shantidas_005951_hr6.pdf 005952 heervijaysuri_ras_005952_std.pdf 005953 aatm samvedan_na_sadhano_005953_hr6.pdf 005954 dravya sangraha_005954_hr6.pdf 005955 virag_veladi_005955_hr6.pdf 005956 samadhi_shatakam_005956_hr6.pdf 005957 aatm gnan_no_purusharth_005957_hr6.pdf 005958 vichar shakti_005958_hr6.pdf 005959 paap pratighat_ane_gun_bijadhan_005959_hr6.pdf 005960 pio_anubhav_ras_pyala_005960_hr6.pdf 005961 dharmbij_005961_hr6.pdf 005962 sadhak sadhna_005962 hr6.pdf 005963 navdha bhakti 005963_hr6.pdf sadguru satpurush_sant_gyani_purusho_nu_mahatmya_0059 005964 64 hr6.pdf 005965 samyak_darshan_ane_aatm_shakti_005965_hr6.pdf shrimad_rajchandra_granth_vachanamrut_ji_aanshik_sankala 005966 n_005966 std.pdf 005967 heer saubhagya_mahakavyam_part_01_005967_std.pdf 005968 heer saubhagya_mahakavyam_part_02_005968_std.pdf jIvana vaibhava naMdana jIvana saurabha sukhI jIvananI mAsTara kI jIvathI zIva tarapha jinapUjAmAM upayoga kumArapAla vinirmIta tAraMgA tIrtha prAcIna tIrtha kuMbhArIyA tIrtha stavanA dravyasaMgraha virAga velaDI Title saMvata 2072 varSa 2016 nA zramaNa sammelana aMge carcA zAMtidAsa nagarazeTha zreSThivarya zAMtidAsa hIravijayasUri rAsa AtmasaMvedananA sUtro samAdhizatakam AtmajJAnano purUSArtha vicAra zakti pApa pratighAta ane guNa bIjAdhAna pIyo anubhava rasa pyAlA dharmabIja sAdhaka sAdhanA navadhAbhakti sadgurU satpuruSa saMta jJAnI puruSonuM mAhAtmya samyakdarzana ane Atmazakti zrImad rAjacaMdra grantha vacanAmRtajI AMzika saMkalana hIrasaubhAgya mahAkAvyam bhAga 01 hIrasaubhAgya mahAkAvyam bhAga 02 Author Kulchandrasuri.. Kulchandrasuri,, Prabhakarsuri.. Anandji Kalyanji Pedhi... Anandji Kalyanji Pedhi... Anandji Kalyanji Pedhi,, Vachaspativijay.. Nandighoshvijay, Jinvsenvijay.. Sevantilal Amthalal Mehta,.. Kanaiyalal Joshi,, Mohanlal Dalichand Desai,.. Hemchandrasuri.. Nalin Kothari, Rasik Shah,, Nemichandra Acharya, Vidyasagar Maharaj, Kishor Khandhar.. Chandrashekharvijay... ,Buddhisagarsuri,.. Rasik Shah.. Shivanand Swam,, Raj Saubhag Satsang Mandal Saila.. ,Bhadraguptasuri,, Tattvanandvijay.. Rasik Shah.. Jaydayal Goyandka,, Rasik Shah.. Mumukshu.. Saroj Jaysinh,. Devvimal Gani,Sulochanashreeji.. Devvimal Gani, Sulochanashreeji.. Pgs 94 Kulchandrasuri 88 Kulchandrasuri 70 Prabhakarsuri Publisher 32 Anandji Kalyanji Pedhi 32 Anandji Kalyanji Pedhi 60 Anandji Kalyanji Pedhi Nandan Nandan Sahitya Prakashan 88 Samiti 82 Vijaynandansuri Smarak Trust 50 Sevantilal Amthalal Mehta 54 Gurjar Granthratna Karyalay 414 Adhyatmagyan Prasarak Mandal 398 Shrutgyan Prasarak Sabha 98 Raj Saubhag Satsang Mandal Saila 30 Samtaben Khandhar Charitable Trust 302 Kamal Prakashan Trust 230 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 90 Raj Saubhag Satsang Mandal Saila 124 Swami Shivanand Gyanyagna Nidhi 122 Raj Saubhag Satsang Mandal Saila 130 Vishvakalyan Prakashan Trust 180 Vishvakalyan Prakashan Trust 62 Raj Saubhag Satsang Mandal Saila 64 Sastu Sahitya Vardhak Karyalay 182 106 Raj Saubhag Satsang Mandal Saila 132 Rasikbhai Shah 882 Shrimad Rajchandra Swadhyay Mandir 614 Kantilal Chimanlal Shah 482 Kantilal Chimanlal Shah Page #183 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 005969 heer saubhagya_mahakavyam_part_03_005969_std.pdf 005970 kanchan_ane_kamini_005970_hr6.pdf 005971 gita_ane_kuran_005971_hr3.pdf 005972 hindu dharmanu_hard_005972_hr3.pdf 005973 ram_ane_krishna_005973_hr3.pdf 005974 hajrat_mahammad_ane_islam_005974_hr3.pdf 005975 ramkrushna_paramhans_santvani_02_005975_hr3.pdf 005976 swami vivekanand_santvani_03_005976_hr3.pdf 005977 anandmai_maa_santvani_04_005977_hr3.pdf 005978 mahavir santvani_05_005978_hr3.pdf 005979 mahatma gandhi_santvani_06_005979_hr3.pdf 005980 ishu_khrist santvani_07_005980_hr3.pdf 005981 vinoba_bhave_santvani_08_005981_hr3.pdf 005982 hajrat_mahammad_santvani_09_005982_hr3.pdf 005983 gautam buddh santvani_10_005983_hr3.pdf 005984 sahajanand santvani_11_005984_hr3.pdf 005985 asho_jarthushtra_santvani_12_005985_hr3.pdf 005986 nanakdev_santvani_13_005986_hr3.pdf 005987 kabir santvani_14_005987_hr3.pdf 005988 vallabhacharya_santvani_15_005988_hr3.pdf 005989 ramdas santvani_16_005989_hr3.pdf Title hIrasaubhAgya mahAkAvyam bhAga 03 kaMcana ane kAminI gItA ane kurAna hiMdu dharmanuM hArda rAma ane kRSNa hajarata mahaMmada ane islAma rAmakRSNa paramahaMsa saMtavANI 02 svAmI vivekAnaMda saMtavANI 03 AnaMdamaI mAM saMtavANI 04 mahAvIra saMtavANI 05 mahAtmA gAMdhI saMtavANI 06 izu khrIsta saMtavANI 07 vinobA bhAve saMtavANI 08 hajarata mahamaMda saMtavANI 09 gautama buddha saMtavANI 10 sahajAnaMda saMtavANI 11 Azo jarathuSTra saMtavANI 12 nAnakadeva saMtavANI 13 kabIra saMtavANI 14 vallabhAcArya saMtavANI 15 rAmadAsa saMtavANI 16 Author Devvimal Gani, Sulochanashreeji.. Jaybhikkhu... Sundarlal Shastri,,Gokulbhai Daulatram Bhatt MK Gandhi, Vishwas B Kher, Kishorlal Ghanshyamlal Mashruwala,. Sundarlal Shastri,. Adhyatmanand Saraswati,, Adhyatmanand Saraswati,, Adhyatmanand Saraswati,, Adhyatmanand Saraswati,, Meera Bhatt... Meera Bhatt.. Meera Bhatt,. Arunika Manoj Daru.. Arunika Manoj Daru,, Ballubhai Durlabhbhai Nayak, ,A D Dabu.. Nalin Chotalal Pandya,. Jayntilal Manilal Mehta, Chandrakant Manilal Mehta.. Pradyumna B Shastri,, Maganlal Pandya.. Pgs 444 Kantilal Chimanlal Shah 292 Gurjar Granth Ratna Karyalay Navjivan Prakashan Mandir 246 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 274 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 152 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 166 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 62 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 62 Ahmedabad Publisher Navjivan Prakashan Mandir 58 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 82 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 102 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 98 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 110 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 62 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 62 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 66 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 58 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 54 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 66 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 66 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 66 Ahmedabad 183 Page #184 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author 005990 dayanand santvani 17_005990_hr3.pdf ELLE d el 17 Dilip Vedalankar, 005991 vasvani_santvani_19_005991_hr3.pdf Priyakant P Shukla 005992 shreemota santvani 20 005992 hr3.pdf Kashmiraben Vazirani, 005993 raman_maharshi_santvani_21_005993_hr3.pdf .Keshavlal Shastri.. 005994 arvind maharshi santvani 22 005994_hr3.pdf Aniruddh Smart.. auag zidanell 19 slalat adauel 20 24 Hold daugh 21 le Hott dagl 22 raNachoDadAsajI saMtavANI 23 es aya zinaugl 24 punita mahArAja saMtavANI 25 Salde zidanell 26 005995 ranchoddasji_santvani 23_005995_hr3.pdf Damyanti Valji Sejpal 005996 rang avadhut santvani 24 005996_hr3.pdf Jayantilal Acharya Pgs Publisher Navjivan Prakashan Mandir 58 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 66 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 58 Ahmedabad Naviivan Prakashan Mandir 66 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 74 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 62 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 66 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 62 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 58 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 82 Ahmedabad Navjivan Prakashan Mandir 70 Ahmedabad 370 Gautam Prakashan 382 Andheri Jain Sangh 700 Raj Rajendra Prakashan Trust 434 Vishva Sahitya Academy Acharya J B krupalani and Maganbhai 202 Desai Memorial Trust 005997 punit maharaj santvani 25 005997_hr3.pdf ,Jaykrishna N Trivedi.. 005998 muktanand santvani 26 005998 hr3.pdf Jamnadas J Halatwala. 005999 shivanand saraswati santvani 27_005999 hr3.pdf zivAnaMda sarasvatI saMtavANI 27 Shivanand Adhvaryu.. daiell 28 006000 chidanand saraswati santvani 28 006000 hr3.pdf 006001 margdarshini_006001_hr6.pdf 006002 updesh_rahasya_006002_std.pdf 006003 shabdo na Shikhar 006003 std.pdf 006004 aatm_balidan_006004_hr6.pdf RELPE Head mArgadarzinI upadezarahasya zabdonA zikhara AtmabalidAna Shivanand Adhvaryu.. Madhusudan Modi.. Yashovijay Gani,, Vaibhavratnavijay.. Gopaldas Jivabhai Patel 006005 asha ane dhiraj 006005 hr6.pdf AzA ane dhIraja Gopaldas Jivabhai Patel 006006 don_quicksot_006006_std.pdf 006007 gujarat_vishva_sahitya_bhale_padharo_006007_hr6.pdf 006008 laughing_men_006008_std.pdf 006009 le_miserabla_urfe_patit_pavan_006009_hr6.pdf Dona kvIsoTa gujarAta vizva sAhitya bhale padhAro lAphiMga mena le mIjharAlba urphe patita pAvana Gopaldas Jivabhai Patel .PC Patel.. Gopaldas Jivabhai Patel, Victor Hugo, Gopaldas Patel, 344 Parivar Prakashan Sahkari Mandir Ltd 238 Ratrani Sanskrutik Trust 328 202 Vishva Sahitya Academy 006010 nikolas nikalbi 006010 hr6.pdf nikolasa nikabI Gopaldas Jivabhai Patel 436 Parivar Prakashan Sahkari Mandir Ltd 006011 pikvik_club_006011_hr6.pdf 462 Parivar Prakashan Sahkari Mandir Ltd Cosas sol AnaMdaghana covizi Gopaldas Jivabhai Patel Anandghanji Maharaj, Prabhudas Bechardas Parekh, 006012 anandghan_chovishi_006012 hr6.pdf 380 Prabhudas Bechardas Parekh Page #185 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 185 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs 006013 gyansara prakaran_part_01_006013_hr6.pdf phAnasAra prakaraNa bhAga 0% ,Chandraguptasuri, 006014 gyansara prakaran_part_02_006014_hr6.pdf 006015 mahoti_pattavali_006015_std.pdf phonesAra prakaraNa bhAga 2 moTI par3havalI Chandraguptasuri.. Somchand Dharshi Trust. Publisher Anekant Prakashan Jain Religious 156 Trust Anekant Prakashan Jain Religious 146 Trust 492 Somchand Dharshi Trust Upendra Bhagwat Smarak Pravrtutti 182 Pravartak Shreyas Sadhako 006016 vishva vandya vichar ratnakar 006016 hr.pdf vizvavaMdya vicAra ratnAkara 006017 tran bhashya bhavarth sahit_006017 hr6.pdf 006018 uttaradhyayan_sutra_006018_hr6.pdf 006019 shattrinshika chatushka prakaranam 006019 hr6.pdf traNa bhASya bhAvArya sahIta uttarAdhyayana sUtra SatrizikA catuka prakaraNam Chotalal Jivanlal Jain Shreyaskar Mandal Mahesana, Bhogilal J Sandesara, Dharmvijay.. 276 Jain Shreyaskar Mandal Mahesana 186 Gujarat Vidyasabha 304 Lalchand Nandlal Vakil 006020 vrat_dharie_guru_sakh_part_01_006020_hr6.pdf vaMta dharIe guru sAkha bhAga 01 Meghdarshanvijay.. 110 Akhil Bharatiya Sanskriti Rakshak Dal 006021 vrat_dharie_guru_sakh_part_02_006021_hr6.pdf vata dharIe guru sAkha bhAga svara Meghdarshanvijay.. 118 Akhil Bharatiya Sanskriti Rakshak Dal 005022 yLgshastra 006022 std.pdf 006023 amrutvel ni sazzay 006023 hr6.pdf yogazAstra amRtavelanI sajhAya Hemchandracharya, Kesharsuri.. Dhirajlal D Mehta.. 416 Balchand Sakarchand Shah 114 Jain Dharm Prasaran Trust 006024 parampaddai_anandghan_padreh_part_01_006024_std.pdf paramapadadAthI AnaMdaghana padareha bhAga 01 Suryavadan T Zaveri, 490 Shreyaskar Andheri Gujarati Jain 006025 parampaddai_anandghan_padreh_part_02_006025_std.pdf 006026 vijay_dharmsuri_006026_hr6.pdf 006027 bhagwan_mahavir_na_26_bhav_006027_std.pdf 006028 gunsthanak_kramaroh granth_vachna_006028_hr6.pdf 006029 shataknama pancham_karmgranth_006029_std.pdf 006030 shrimad rajchandra handbook 006030 std.pdf paramapadadAyI AnaMdadhana padareha bhAga 2 vijakya dharmasUri bhagavAna mahAvIranA 26 bhave guNasthAnaka mAM roha graMtha vI ceno zatakanImAM paMcame karmaya. zrImada rAjacaMdra henDabuka Suryavadan T Zaveri, Dhirajlal Tokarshi Shah, Vijaydharmsuri, Vijaydharmsuri, Vijaydharmsuri, Payal J Shah.. ,Prabhachandrasuri Jaydarshanvijay.. Jambuvijay, Balchandra Sahityachandra Hirachandra, Ajitshekharsuri.. 442 Shreyaskar Andheri Gujarati Jain 28 Dhirajlal Tokarshi Shah 456 Muktikamal Jain Mohan Granthmala 124 Mama Pol Jain Sangh Vadodara 514 Pannalal Lalchand Nandlal Shah 324 Payal J Shah por prabhAvaka caritra 588 Jinagna Prakashan 006031 prabhavak charitra 006031 std.pdf jain_shwetambar_tirth_antariksha parshwanath_006032_std. 0050:32 pdf 006033 dharm_sangrahani part_01_006033 std.pdf jaina zvetAMbara tIrtha aMtarikSa pArzvanAtha dharmasaMgrahaNI bhAga 01 92 Siddhi Bhuvan Manohar Jain Trust 292 Divyadarshan Trust Adinath Jain Shwetambar Jain Mandir 392 Trust Ajitshekharsuri.. 006034 dharm sangrahani part 02_006034 std.pdf dharmasaMgrahANI bhAga 02 viniyog parivar_dwara prakashit_lekh_samput_006035_hr6.P [006035 df. viniyoga parivAra dvArA prakAzita lekha saMpuTa 006036 sanskrit_sahitya_ni_ruprekha_006036_hr6.pdf saMskRta sAhityanI rUparekhA anandji kalyanji pedhi_50_varsh_na_karyavahi_ni_ruprekha 00637 206037_Hr6.pdf ANaMdajI kalyANajI peDhI 50 varSanA kAryavAhinI rUparekhA Viniyog Parivar.. Narmadashankar J Raval.. 80 Viniyog Parivar 36 Pratapsinhji Ramsinhji Raol ,Anandji Kalyanji Pedhi, 42 Anandji Kalyanji Pedhi Page #186 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 186 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title 006038 aatrudarshan_006038_hri.pdf Atmadane 006039 Taahavir_darshan_006039_hrs.pdf mahAvIra darzana 006040 bhavna bhav_nashini 006040 hr6.pdf bhAvanA bhavanAzInI 006041 aatmsiddhi_shastra_darshan_006041_hr6.pdf Atmasiddhi zAstra 006042 samaysara darshan_006042_hr6.pdf samaye sara dU rzana samveg_rangshala_mahagranth_gujarati anuwad_006043_st 006043 d.pdf saMvega raMgazALA mahAgranthano gujarAtI anuvAda Author Ramniklal Savla.. Ramniklal Savia, Kishor Mamaniya, Ramniklal Savla.. Ramniklal Savla.. Pgs Publisher 218 Anandji Kalyanji Pedhi 202 Anandji Kalyanji Pedhi 48 Kishor Mamaniya 98 Anandji Kalyanji Pedhi 248 Anandji Kalyanji Pedhi ,Bhadrankarsuri. 006044 shant_sudharas_part_01_006044_hr6.pdf zAnta sudhArasa bhAga 01 ,Bhadraguptasuri,, 006045 shant sudharas part 02 006045 hr6.pdf zAnta sudhArasa bhAga 02 Bhadraguptasuri. 006046 shant sudharas an 03_006046 hrs.pdf zAnta sudhArasa bhAga 03 ,Bhadraguptasuri,, 636 Mahavir Jain SMP Sangh Vishvakalyan Prakashan Trust 286 Mehsana Vishvakalyan Prakashan Trust 308 Mehsana Vishvakalyan Prakashan Trust 356 Mehsana Adinath Rajendra Jain Shwetambara 198 Pedhi Adinath Rajendra Jain Shwetambara 230 Pedhi Adinath Rajendra Jain Shwetambara 222 Pedhi 98 Pragna Prabodh Prakashan 006048 jainism_course part 02 00 048 std.pdf jainijama korsa bhAga ura ,Maniprabhashreeji.. [006049 jainism_course part 03_006049 std.pdf jainijama korsa bhAga 03 Maniprabhashreeji. 205050 jainism_course_part_04_006-050_std.pdf 006056 vicharoni diwadandi 006056 hr6.pdf janijama korsa bhAga 04 vicAronI dIvAdAMDI Maniprabhashreeji, Udayvallabhvijay.. 006057 haim sanskrit dhatu rupavali part 01 006057_hr6.pdf ,Dineshchandra Kantilal Mehta 308 Ramsurishwarji Jain Sanskrit Pathshala hama saMskRta dhAtu rUpAvalI bhAga 01 hama saMskRta dhAtu rUpAvalI bhAga 2 006058 haim_sanskrit_dhatu_rupavali part_02_006058_hr6.pdf Dineshchandra Kantilal Mehta.. 298 Ramsurishwarji Jain Sanskrit Pathshala hama saMskRta dhAtu rUpAvalI bhAga 3 bhimana caritra AMbAnI Aga vyAkhyone sAhitye saMga bhAga 1 vyAkhyAna sAhitya saMgraha bhAga vyAkhyAne sAhitye saMga bhAge 03 Dineshchandra Kantilal Mehta.. Ajitsagarsuri.. Vinayvijay.. Vinayvijay.. Vinayvijay.. 392 Ramsurishwarji Jain Sanskrit Pathshala 446 Mahudi Madhupuri Jain SMP Trust 628 Devji Damji Sheth 646 Devji Damji Sheth 592 Devji Damji Sheth 006059 haim sanskrit dhatu rupavali part 03 006059 hr6.pdf 006060 bhimsen_charitra ambani aag. 006060_hr6.pdf 006061 vyakhyan_sahitya_sangraha part 01_006061_std.pdf 006062 vyakhyan_sahitya_sangraha part 02_006062 std.pdf 006063 vyakhyan_sahitya_sangraha_part_03_006063_std.pdf jiv_vichar navtattva dandak ane laghu sangrahani prakara |GOGO64 n_sarth_0OGOE4_hri.pdf 006065 bhaktamar stotra sarth samet 006065 hr6.pdf sagar_samalochna_yane_agamoddharak ni shasan_seva_0 006066 06066_hr6.pdf 006067 gatha_manjari_006067_hr6.pdf jIva vicAra navatatva daMDaka ane ladhu saMgrahaNI prakaraNa sAthe bhaktAmara stotra sAthe saMmata Vinayvijay.. Ratnaprabhvijay.. 258 Devji Damji Sheth 156 Khanpur Jain SMP Sangh sAgara samAlocanA sthAne AgamoddhArakanI zAsana sevA gAthAmaMjarI Narendrasagar.. ,Harivallabh Bhayani.. Kanchansagar. Suryodaysagar, Abhaysagar.. 312 Agamoddharak Granthmala 60 S S Singhvi 006068 agam_iyotirdhar_part_01_006068_std.pdf Agama jyotirdhara bhAga 01 644 Agamoddharak Granthmala Page #187 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 006069 agam jyotirdhar_part_02_006069_std.pdf 006070 vivek_chudamani_gujarati_saral_arth_sahit_006070_hr6.pdf 006071 gita sankalan_006071_hr6.pdf 006072 padmini_006072_hr6.pdf 006073 vivek chudamani_006073_std.pdf 006074 shankaracharya_na_ashtadash_ratno_006074_std.pdf 006075 vivek_chudamani_006075_std.pdf 006076 pragatyo_puran_rag_006076_hr6.pdf 006077 gautamswami_mahapoojan_006077_hr6.pdf 006078 bhaktamar stotra_sarth_006078_hr6.pdf 006079 maun ekadashi_vrat katha_006079_hr6.pdf 006080 adhyatma gita_006080_hr6.pdf 006081 tirthmala_006081_hr6.pdf 006082 shripal_raja_no_ras_006082_std.pdf 006083 bal diksha_no_jay_006083_hr6.pdf virat tapagacchiya_shraman_sammelan_v_s_2072_na_thara 006084 vo_006084_hr6.pdf zrIpALa rAjAno rAsa bALa dIkSAno jaya vi. sa. 2072 varSa 2016 mAM zrI siddhagirirAjanI pavitra G saMmelananA TharAvo tapagacchiya_shraman_sammelan_v_s_2072 006085_hr6.pd a. a. 2002 ad 2016 006085 f 006086 girnar bhakti_triveni_sangam_006086_std.pdf 006087 ratnatrayi_upasna_006087_std.pdf 006088 gimar geetganga_006088_hr6.pdf 006089 bhavya_bhasha_matrubhasha_006089_hr6.pdf 006090 share bazar_ni_sismology_006090_hr6.pdf 006091 gautam geeta_006091_hr6.pdf 006092 gautam goshthi_006092_std.pdf 006093 shikshan_ni_sonography_006093_hr6.pdf 006094 shabdo_nu_saundarya_006094_hr6.pdf chauvisam_pi_jinvara_titthayara_me_pasiyantu_006095_std.p 006095 df 006096 sukh_nu_samamu_006096_hr6.pdf 006097 man_no_mediclaim_006097_hr6.pdf mauna ekAdazI vrata kathA adhyAtma gItA tIrthamAlA Agama jyotirdhara bhAga 02 as you dl zudl gItA saMkalana padminI viveka cUDAmaNi zaMkarAcAryanA aSTAdaza ratno viveka cuDAmaNi pragaTyo pUraNa rAga gautamasvAmI mahApUjana bhaktAmara stotra sAthe ratnatrayI upAsanA gIranAra gItagaMgA Title ane zAstrAnusArI suvihita paraMparAnusAra sarvasaMmata nirNayo gIranAra bhakti triveNI saMgama bhavya bhASA mAtRbhASA zera bajAranI sismolojI gautama gItA gautama goSThI zikSaNanI sonogrAphI zabdonuM sauMdarya cauMvIsaMgapI jInavarA titzayA me pIyaMtu sukhanuM saranAmuM manano meDIklema Author Kanchansagar, Suryodaysagar, Abhaysagar... Devshankar Dave.. Sastu Sahityavardhak Karyalay Mumbai.. Krishnalal Shreedharani.. Tadrupanand Swami.. Anandashram Bilkha,. Jayanand L Dave.. Yashovijaysuri,, Subodhvijay.. Subodhvijay.. Pulinbhai R Shah,.. Dhirajlal D Mehta,, Dhirajlal D Mehta... Bhogilal Ratanchand Vora.. Udayvallabhvijay... Akhil Bharatiya Tapagacchiya Shramanopasak Jain Sangh,, Tapagacchiya Shramanopasak Shree Sangh.. Hemvallabhvijay.. Kakaldas Hirachand Ajbani Parivar,. Hemvallabhvijay... Muktivallabhvijay... Udayvallabhvijay.. Muktivallabhvijay.. Muktivallabhvijay.. Udayvallabhvijay.. Muktivallabhvijay.. ,108 Parshwanath Bhaktivihar Jain Trust... Udayvallabhvijay.. Udayvallabhvijay.. Publisher Pgs 468 Agamoddharak Granthmala 156 Sastu Sahityavardhak Karyalay Mumbai 56 Sastu Sahityavardhak Karyalay Mumbai 150 Navyug Pustak Bhandar 858 Manan Abhyas Mandal 824 Anandashram Bilkha 1182 Pravin Prakashan 150 Pulinbhai Rajendrabhai Shah 134 Bhanuprabha Jain Senetoriam 276 Mahesh Sundarlal Kapadia 20 Pulinbhai R Shah 106 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 98 Jain Dharm Prasaran Trust Surat 468 Bhogilal Ratanchand Voral 90 Pragna Prabodh Parivar Akhil Bharatiya Tapagacchiya 68 Shramanopasak Jain Sangh Tapagacchiya Shramanopasak Shree 50 Sangh 208 Gimar Mahatirth Vikas Samiti 1214 Kakaldas Hirachand Ajbani Parivar 288 Gimar Mahatirthvikas Samiti 122 Pragna Prabodh Parivar 78 Pragna Prabodh Parivar 94 Pragna Prabodh Parivar 138 Pragna Prabodh Parivar 102 Pragna Prabodh Parivar 94 Pragna Prabodh Parivar 108 Parshwanath Bhaktivihar 187 212 Mahaprasad 90 Pragna Prabodh Parivar 110 Pragna Prabodh Parivar Page #188 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 006098 hriday_kamp_006098_hr6.pdf 006099 gharshala_006099_hr6.pdf File Name dharmdravya_vyavastha_aa_rite_thay_che_tatha_devdravya 006100 na shastrapatho_006100_hr6.pdf 006101 devdravya_ane_jinpuja_samiksha_006101_hr6.pdf 006102 swapnadravya_devdravya_j_che_006102_hr6.pdf 006103 aatma_prapti_no_saral upay_006103_hr6.pdf 006104 aatm jagruti_006104_hr6.pdf 006105 samyag_darshan_006105_std.pdf 006106 parmagam_darshan_006106_std.pdf 006107 swanubhuti darshan_006107_std.pdf 006108 prashnottar_mohanmala_006108_hr6.pdf 006109 vijaydharmsuriji_ni_ashtprakari_pooja_006109_hr6.pdf 006110 atmonnati_digdarshan_006110_hr6.pdf 006111 jain stotra sangraha_part_01_006111_hr6.pdf 006112 jain stotra sangraha_part_02_006112_hr6.pdf 006113 shrutsagar_006113_std.pdf 006114 jain_tattva_darshan_part_01_006114_hr6.pdf 006115 jain_tattva darshan_part_02_006115_hr6.pdf 006116 jain_tattva darshan_part_03_006116_hr6.pdf 006117 jain_tattva_darshan_part_04_006117_std.pdf 006118 jain_tattva_darshan_part_05_006118_std.pdf 006119 jain_tattva darshan_part_06_006119_std.pdf 006120 jain_tattva darshan_part_07_006120_std.pdf 006121 haa_murti_pooja_shastrokta_hai_006121_hr6.pdf 006122 swapna_dravya_ange_marmik_bodh_006122_hr6.pdf 006123 man_ni_mavjat_ane_dharti_parnu_swarga_006123_hr6.pdf 006124 sutra samvedana_part_01_006124_hr6.pdf 006125 sutra samvedana_part_02_006125_hr6.pdf hradayakaMpa gharazALA Title vijayadharmasUrinI aSTaprakArI pUjA | Atmonnati digdarzana jaina stotra saGgraha bhAga 01 jaina stotra saGgraha bhAga 02 zrutasAgara jaina tattva darzana bhAga 01 jaina tattva darzana Aga 02 jaina tattva darzana Aga 03 jaina tattva darzana bhAga 04 jaina tattva darzana bhAga 05 jaina tattva darzana bhAga 06 Jayghoshsuri, Rajendrasuri, dharmadravya vyavasthA A rIte thAya che tathA devadravyanA zAstrapATho Hemchandrasuri, Jaysundarsuri,, devadravya ane jinapUjA samIkSA svapnadravya devadravya ja che AtmA prAptino saraLa upAya AtmajAgRti samyagdarzana paramAgamadarzana svAnubhUti darzana praznottara mohanamALA jaina tattva darzana bhAga 07 haoN mUrtipUjA zAstrokta haiM svapnadravya aMge mArmika bodha Author mananI mAvajata ane dharatI paranuM svarga sUtra saMvedanA bhAga 01 sUtra saMvedanA bhAga 02 Muktivallabhvijay.. Udayvallabhvijay.. Prashamprabhvijay.. Kanakchandrasuri.. Ramniklal Savla,, Ramniklal Savla,, Ramniklal Savla.. Ramniklal Savla,, Ramniklal Savla,, Vijaydharmsuri,, Vijaydharmsuri.. Vijaydharmsuri,. Yashovijay Jain Pathshala.. Yashovijay Jain Pathshala... .Mahabodhivijay.. Vardhaman Jain Mandal Chennai,.. Vardhaman Jain Mandal Chennai,, Vardhaman Jain Mandal Chennai,, Vardhaman Jain Mandal Chennai,, Vardhaman Jain Mandal Chennai,.. Vardhaman Jain Mandal Chennai,. Vardhaman Jain Mandal Chennai,. Gyansundarmuni.. Kalyansagarsuri.. Nandiyashashreeji.. Prashamitashreeji,,Gyan Jain Prashamitashreeji,,Gyan Jain Pgs Publisher 170 Pragna Prabodh Parivar 98 Pragna Prabodh Parivar 20 Divyadarshan Trust 66 Syadwad Prakashan 164 Vishvamangal Prakashan Mandir 126 Ramniklal Savla 48 Ramniklal Savla 626 Ramniklal Savla 550 Ramniklal Savla 340 Ramniklal Savla 224 Vijaykanakratnasuriji MS 66 Vijaydharm Lakshmi Gyanmandir 36 Shah Harakchand Bhurabhai 120 Yashovijay Jain Pathshala 266 Yashovijay Jain Pathshala 104 Jinkrupa Charitable Trust 56 Vardhaman Jain Mandal Chennai 56 Vardhaman Jain Mandal Chennai 60 Vardhaman Jain Mandal Chennai 76 Vardhaman Jain Mandal Chennai 104 Vardhaman Jain Mandal Chennai 132 Vardhaman Jain Mandal Chennai 120 Vardhaman Jain Mandal Chennai 98 Ratnaprabhakar Gyan Pushpmala 222 Simandhar Jinmandir Pedhi 66 Anilaben A Dalal 320 Sanmarg Prakashan 362 Sanmarg Prakashan 188 Page #189 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 006126 sutra samvedana_part_03_006126_hr6.pdf 006127 sutra samvedana_part_04_006127_hr6.pdf 006128 sutra samvedana_part_05_006128_hr6.pdf 006129 guru_vani_part_01_006129_std.pdf 006130 guru_vani_part_02_006130_std.pdf 006131 guru_vani_part_03_006131_std.pdf 006133 kya dharm_me_himsa_doshavah_hai_006133_hr6.pdf gayavar_vilas_arthat_32_sutro_me_murtisiddha_006134_hr6. 006134 pdf 006135 kya jinpuja_kama_paap_hai_006135_hr6.pdf 006136 sanch_ko_aanch_nahi_006136_hr6.pdf jain_shwetambar_tirth_antriksha_parshwanath_006137_std.p 006137 df 006138 maro sohamano_dharm_sachitra_006138_std.pdf 006139 bahuratna_vasundhara_006139_std.pdf 006140 jain_tattvagyan_ane_adhunik_vigyan_006140_hr6.pdf 006141 phool ane_foram_006141_hr6.pdf 006142 dharm mahelna_21_pagathiya_006142_hr6.pdf 006143 bandhan_ane_mukti 006143_hr6.pdf 006144 ghadvaiya_006144_std.pdf 006145 yog kaustubh_006145_std.pdf 006146 updesh_prasad 006146_std.pdf 006147 bramhop_nishad_006147_hr6.pdf 006148 siddhant kaumudi_part_01_006148_hr6.pdf 006149 siddhant kaumudi_part_02_006149_std.pdf 006150 siddhant_kaumudi_part_03_006150_std.pdf 006151 siddhant kaumudi_part_04_006151_std.pdf sUtra saMvedanA bhAga 03 sUtra saMvedanA bhAga 04 sUtra saMvedanA bhAga 05 guru vANi bhAga 01 guru vANi bhAga 02 guru vANi bhAga 03 kyA dharma meM hiMsA doSAvaha hai gayavara vilAsa arthAt 32 sUtroM meM mUrttisiddha kyA jinapUjA karanA pApa hai sAMca ko AMca nahIM Title jaina zvetAmbara tIrtha aMtarikSa pArzvanAtha mAro sohAmaNo dharma sacitra yoga kaustubha upadeza prAsAda brahmopaniSad bahuratna vasuMdharA jaina tattvajJAna ane Adhunika vijJAna phUla ane phorama dharma mahelanA 21 pagathiyAM baMdhana ane mukti ghaDavaiyA laghusiddhAnta kaumudI bhAga 01 laghusiddhAnta kaumudI bhAga 02 laghusiddhAnta kaumudI bhAga 03 laghusiddhAntakaumudI bhAga 04 Author Prashamitashreeji,,Gyan Jain Prashamitashreeji,,Gyan Jain Prashamitashreeji,,Gyan Jain. Jambuvijay, Jinendraprabashreeji, Vinaysagar.. Jambuvijay, Jinendraprabashreeji, Vinaysagar.. Jambuvijay, Jinendraprabashreeji, Vinaysagar.. Bhushan Shah.. Gyansundar.. Abhayshekharsuri.. ,Bhushan Shah,. Jambuvijay, Sahityachandra Balchandra Hirachandra.. Harishbhadravijay.. Mahodaysagar,. Divyakirtivijay.. Harishbhadravijay.. Harishbhadravijay.. Harishbhadravijay.. Harishbhadravijay.. Nathuram Sharma,. Jayanandsuri, Raivatvijay.. Kalyanbodhisuri.. Vishvanath Shastri, Nigamanand Shastri, Lakshminarayan Shastri,, Girdhar Sharma, Parmeshwaranand Sharma,, Girdhar Sharma, Parmeshwaranand Sharma,, Girdhar Sharma, Parmeshwaranand Sharma,, Pgs 202 Sanmarg Prakashan 320 Sanmarg Prakashan 346 Sanmarg Prakashan Publisher 142 Siddhi Bhuvan Manohar Jain Trust 142 Siddhi Bhuvan Manohar Jain Trust 278 Siddhi Bhuvan Manohar Jain Trust 36 Chandroday Parivar 112 Sukanraj S Porwal 24 Sambhavnath Jain Yuvak Mandal 124 Chandroday Parivar 92 Siddhi Bhuvan Manohar Jain Trust 194 Navjivan Granthmala 684 Kastur Prakashan Trust 410 Tintoi SMP Jain Sangh 174 Navjivan Granthmala 158 Navjivan Granthmala 138 Navjivan Granthmala 198 Navjivan Granthmala 352 Anandashram 454 Ramchandra Prakashan Samiti 116 Jinshasan Aradhana Trust 450 Motilal Banrassidas Pvt Ltd 716 Motilal Banrassidas Pvt Ltd 714 Motilal Banrassidas Pvt Ltd 716 Motilal Banrassidas Pvt Ltd 189 Page #190 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 006163 veer_vikramaditya_006163_std.pdf 006164 paia pacchuso_006164_hr6.pdf 006165 jain sanskrit_mahakavya_006165_std.pdf 006166 mahavir vani_006166_hr6.pdf jain_dharm_me_prabhu darshan pujan mandir_ki_manyata_ 006167 thi 006167_hr6.pdf 006168 supatra_kupatra charcha_006168_hr6.pdf 006169 varakh_narak_no_saral_marg_006169_hr6.pdf 006152 pratima_poojan_006152_hr6.pdf 006153 terapanth_maryada_aur_vyavastha_006153_std.pdf 006154 mukmati mimansa_part_01_006154_std.pdf 006155 mukmati_mimansa_part_02_006155_std.pdf 006156 mukmati_mimansa_part_03_006156_std.pdf 006157 paramarsh_jain_darshan_visheshank_006157_hr6.pdf viroday_mahakavya_aur_mahavir_jivan_charit_ka_samikshat RACH 006158 mak_adhyayan_006158_hr6.pdf 006159 pardesh_ma_jain_dharm_006159_hr6.pdf 006160 mewad_no_punruddhar_006160_hr6.pdf 006161 veer_shiromani_vastupal_part_01_006161_hr6.pdf 006162 veer_shiromani_vastupal_part_02_006162_hr6.pdf jayoday_mahakavya_ka_samikshatmak_adhyayan_006171_h stotra_chintamanistatha_prakrit stotra_prakash_006174_hr6. madhyakalin_gujarati sahitya_ma_jain_dhara_006175_hr6.pd pratimA pUjana terApaMtha maryAdA aura vyavasthA mUkamATI mImAMsA bhAga 01 mUkamATI mImAMsA bhAga 02 mUkamATI mImAMsA bhAga 03 parAmarza jaina darzana vizeSAMka 006175 f 006176 jiravala parshwanath_tirth_ka itihas_006176_hr6.pdf adhyayana paradezamAM jaina dharma mevADano punaruddhAra vIra vikramAditya | pAia paccuso Title vIra ziromaNi vastupAla bhAga 01 vIra ziromaNi vastupAla bhAga 02 jaina saMskRta mahAkAvya mahAvIra vANI jaina dharma meM prabhu darzana pUjana maMdira kI mAnyatA thI supAtra kUpAtra carcA varakha narakano saraLa mArga dvArA jArI adhisUcanAyeM jayodaya mahAkAvya kA samikSAtmaka adhyayana | bhikSu mahAkAvyam bhAga 02 stotra ciMtAmaNistatha prAkRta stotra prakAza Gyansundarmuni.. Ambikadutta Oza,.. Navinchandra K Kapadia,. anup_mandal_ki_apradhik_karyavahi_ke_viruddh_rajya_sarka St # 18kg NGU #Bharatiya Sanskruti Samanvay 006170 r_dwara jari_adhisuchnaye_006170_hr6.pdf Samsthan Jodhpur... 006171 r6.pdf 006173 bhikshu_mahakavyam_part02 006173_hr6.pdf 006174 pdf madhyakAlIna gujarAtI sAhityamAM jaina dhArA jIrAvalA pArzvanAtha tIrtha kA itihAsa Bhadrankarvijay, Ratnasenvijay.. Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, Madhukarmuni,, Prabhakar Machve, Rammurti Tripathi.. Prabhakar Machve, Rammurti Tripathi.. Prabhakar Machve, Rammurti Tripathi.. Surjit Kaur Chahal and Others, Kamini Jain.. Author Vinod Kapashi.. JM Kapasi, Vinod Kapashi,, 373 Mohanlal Chunilal Dhami, Dulahraj Muni,. Vimalmuni.. Satyavrat,, Shreechand Rampuriya.. Kailash Pandey... Nathmalmuni, Nagrajmuni, Dulahrajmuni.. Vijaypadmasuri.. Vadilal Jivabhai Choskhi.. Bhushan Shah.. Pgs 208 Divya Sandesh Prakashan 498 Jain Vishva Bharati Publisher 646 Bharatiya Gyanpith 646 Bharatiya Gyanpith 648 Bharatiya Gyanpith 172 Savitribai Fule Pune Vishva Vidyalay 376 Bhagwan Rushabhdev Granthmala 50 Jaybhikkhu Sahitya Prakashan Trust 190 V K Parakashan 196 200 448 Jain Vishva Bharati 172 Jain Vishva Bharati 510 Jain Vishva Bharati 410 Jain Vishva Bharati 36 Jain S M Sangh Malwad 36 Aadinath Jain SM Sangh 20 Navinchandra K Kapadia Bharatiya Sanskruti Samanvay 122 Samsthan Jodhpur 270 Gyansagar Vagarth Vimarsh Kendra 308 Jain Vishva Bharati 344 Jain Granth Prakashak Sabha Aatma Kamal Labdhisuri Jain 96 Gyanmandir 64 Mission Jainatva Jagaran 190 Page #191 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author 006177 shrut mahapooja 006177 hr6.pdf 006178 agam_sar_006178_std.pdf butamadhyapUjA AgamatAra Kirtiyashsuri. Rasiklal C Sheth.. Pgs Publisher Ramchandrasuri Smrutimandir Anjan 104 Pratishtha Mahotsav Samiti 438 Natwarlal C Sheth 006179 jain shasan na jyotirdharo part01_006179 hr6.pdf jaina zAsananA jyotirdharo bhAga 01 ,Purnachandrasuri 130 Panchprasthan Punyasmruti Prakashan 006180 jain_shasan_na_jyotirdharo_part02_006180_hr6.pdf jaina zAsananA jyotirdharo bhAga 02 Purnachandrasuri 130 Panchprasthan Punyasmruti Prakashan 006181 jain shasan na jyotirdharo part03 006181_hr6.pdf jaina zAsananA jyotirdharo bhAga 03 Purnachandrasuri.. 130 Panchprasthan Punyasmruti Prakashan 006182 gaurav gatha girnar ni 006182 std.pdf gaurava gAthA gIranAranI Purnachandrasuri.. 178 Panchprasthan Punyasmruti Prakashan 006183 maharaja kharvel 006183 std.pdf mahArAjA khAravela Purnachandrasuri, 178 Panchprasthan Punyasmruti Prakashan 006184 aabu tirthoddharak mantrishwar vimal 006184 std.pdf Abu tIrthoddhAraka maMtrIzvara vimala 306 Panchprasthan Punyasmruti Prakashan 006185 karm_vichar_006185_hr6.pdf 006186 bhashyatrik bhavtrik 006186 hr6.pdf 006187 bhagwan_mahavir_ka_jivan_darshan_006187_std.pdf 006188 prakrit_bhasha_ka_prachin_swarup_006188_hr6.pdf 006189 bauddh dharm evam_darshan_006189_hr6.pdf karma vicAra bhASyatrika bhAvatrika bhagavAna mahAvIra kA jIvana darzana prAkRta bhArata kA prAcIna svarUpa bauddha dharma evaM darzana Purnachandrasuri, Prabhudas Bechardas Parekh, Jitendra B. Shah, Punyakirtivijay.. Sagarmal Jain, Sagarmal Jain. Sagarmal Jain.. Chittaprasannashreeji. Chittaranjanashreeji.. 330 Shrutratnakar 198 Sanmarg Prakashan 178 Prachya Vidyapith 132 Prachya Vidyapith 112 Prachya Vidyapith kalApUrNa saMskAra zibira 298 Kalapurna Sanskar Shibir 006190 kalapurna sanskar_shibir_006190_std.pdf jain_sahityakash_ke_aalokit_nakshatra prachin_jainacharya 006191 006191_hr6.pdf jaina sAhityAkAza ke Alokita nakSatra prAcIna jainAcArya Sagarmal Jain 228 Prachya Vidyapith # fant e t Sagarmal Jain, 006192 prakrit ke prakirnak sahitya ki bhumikaye 006192_hr6.pdf jayoday_mahakavya_ka_shaili_vaigyanikanushilan_006193 006193 hr6.pdf 006194 sanskrut nibandh shatakam 006194 hr6.pdf 006195 sukta_muktavali_006195_hr6.pdf jayodaya mahAkAvya kA zailI vaijJAnika anuzIlana saMskRta nibandha zatakam sukta muktAvalI Aradhana Jain.. Kapildev Dvivedi. Jayanandsuri and Others 398 Prachya Vidyapith Gyansagar Vagarth Vimarsh Kendra 292 Byavar 350 Vishvavidyalay Prakashan 434 Ramchandra Prakashan Samiti VAdachauta Samvegi Jain Mota 362 Upashray 006196 sursundari mahasati no ras 006196 std.pdf mAsatI zrI surasuMdarIno rAsa Veervijay...Jeetkalpashreeji MS 006197 bharat na adhyatmik rahasya ni khoj ma 006197_hr6.pdf ouro 34 Rod W 006198 agam_parichay_006198_std.pdf Agama paricaya 006199 sagar_ke_javaharat_006199_hr6.pdf sAgara ke javAharAta 006200 bruhad gacchiya_lekh_samucchay_006200_hr6.pdf bRhadagacchIya lekha samuccaya .Paul Bronton, Yogeshwar Vimalprabhvijay.. Abhaysagar.. Shivprasad 474 Vora and Company Publishers Pvt Ltd 502 Vimalprabhvijay 272 Jain Shwetambar Murtipujak Sangh 82 Omkarsuri Gyanmandir Page #192 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 192 Available Books Data till 27-07-2020 St No File Name 006201 aagam 01 achar choorni 006201 hr6.pdf Title Author Pgs Publisher Agama 01 AcAra cUrNi Dipratnasagar, Deepratnasagar, 388 Deepratnasagar 006202 aagam_02_sutrakrut_choorni_006202_std.pdf Agama 02 sUtrakRta cUrNi Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 472 Deepratnasagar 006203 aagam 40 aavashyak chooni 01 006203 hr6.pdf Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 624 Deepratnasagar 006204 aagam 40 aavashyak choorni 02006204 hr6.pdf Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 332 Deepratnasagar mAma 40 Hvara pUMi 01 mAma 40 mAvajethaF pULa 02 mArAma 42 rAa#rfnaka dUni Agama 43 uttarAdhyayanAni cUrNi 006205 aagam 42 dashvaikaalik choorni 006205_hr6.pdf Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 387 Deepratnasagar 006206 aagam_43_uttaraadhyayanaani_choorni_006206_hr6.pdf Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 291 Deepratnasagar 006207 aagam_44_nandisootra_choorni_006207_hr6.pdf Agama 43 nandisUtra cUrNi Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 70 Deepratnasagar Agama 43 anuyogadavAra sUtra cUrNi Dipratnasagar, Deepratnasagar. 97 Deepratnasagar 006208 aagam_45_anuyogdwaar_choorni_006208_hr6.pdf aagam_05_bhagavati daanshekhariyaa_vrutti ang sootra 5 005211 part 01_006211 hrs.pdf aagam_05_bhagavati daanshekhariyaa_vrutti ang sootra 5 005212 part 02 005212 hrs.pdf manana 05 mavatI DhInarovarIya vRtti saMga sUtra 5 01 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 312 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar, 305 Deepratnasagar 006216 poojan_vidhi_samput_01_006216_hr6.pdf 005217 poojan_vidhi_samput_02_005217_hr6.pdf Maheshbhai F Sheth. Maheshbhai F Sheth. 84 Siddhachakra Prakashan 60 Siddhachakra Prakashan 006218 poojan vidhi samput 03 006218 hr6.pdf 006219 poojan vidhi samput 04 006219 hr6.pdf 006220 poojan_vidhi_samput_05_006220_hr6.pdf Maheshbhai F Sheth. .Maheshbhai F Sheth. Maheshbhai F Sheth. 52 Siddhachakra Prakashan 108 Siddhachakra Prakashan 68 Siddhachakra Prakashan mAma 05 HvatI TAnavarIya vRtti maMna sUa 5 mar 02 pUjana vidhi saMgaha 01 ladhu zotisnAtra pUjana vidhi bRhatuM. aSTottari zAMtisnAtra pUjana vidhi pUjana vidhi saMgaha 01 siddhacakra mahApUjana vidhi pUjana vidhi saMgraha 03 108 pArzvanAtha mehmapUjana vidhi ciMtAmaNi pArzvanAtha mahApUjana vidhi pUjana vidhi saMgraha 04 ahaMdu mahApUjana vidhi pUjana vidhi saMgaha 05 aSTAdarA abhiSeka mApUjana vidhi pUjana vidhi saMgaha 06visasthAneka mahApUjana vidhi zarUjaye mahAtIrtha mahApUjana vidhi ahaMdu abhiSeka mehmapUjana vidhi munisuvratasvAmi mahApUjana vidhi pUjana vidhi saMgraha 07 gautamasvAmI mahApUjana mahApUjana vidhi RSimeDale memapUjana vidhi pUjana vidhi saMgaha 08 namaskAra mahAmaMtra mahApUjana vidhi uvasagra hara mahApUjana vidhi saMtikarama mahApUjana vidhi pUjana vidhi saMgraha 09 bha tomara mahApUjana vidhi sarvatobhadra tijayapahRtta mahApUjana vidhi pUjana vidhi saMgraha 12po paDyo vIta maudavA zrIlakSmI mRtadevi sarasvatI mahApUjana vidhi 006221 poojan vidhi samput 06 006221_hr6.pdf Maheshbhai F Sheth, 92 Siddhachakra Prakashan 006222 poojan_vidhi_samput_07_006222_hr6.pdf Maheshbhai F Sheth, 68 Siddhachakra Prakashan 006223 poojan vidhi samput 08 006223 hr6.pdf Maheshbhai F Sheth. 60 Siddhachakra Prakashan 006224 poojan vidhi samput 09 006224_hr6.pdf Maheshbhai F Sheth. 60 Siddhachakra Prakashan 00627 poojan_vidhi_samput_12_006227_hrs.pdf - 68 Siddhachakra Prakashan prabhu_bhakti na pagthare_asht_prakari_puja_no_ras_0062 31 std.pdf Maheshbhai F Sheth. Divyakimnashreeji, Divyadarshanashreeji, Drudhshaktishreeji. 005231 prabhubhaktinA pagathAre aSTaprakArI pUjAno rAsa 466 Drudhshaktishreeji MS Page #193 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name dravya_puja_evam_bhav_puja_ka_samanvay_006232_hr6.pd 006232 f 006233 dharm pariksha_006233_hr6.pdf 006234 balavbodh_mokshmala_006234_hr6.pdf 006235 apbhramsa_sahitya_006235_hr6.pdf 006236 rushibhashit_sutra_006236_hr6.pdf 006237 gyansgar_mahakavi_ke_kavya_ek_adhyayan_006237_hr6.pdf jain_vidhi_vidhano_ka_adhyayan_shodh_prabandh_sar_0062 006238 38 hr6.pdf jain_gruhastha_ke_16_sanskaro_ka_tulnatmak_adhyayan_00 jain_muni_ki_aachar_samhita_ka_sarvangin_adhyayan_0062 jain_muni_ki_aahar_samhita_ka_sarvangin_adhyayan_00624 006249 pratikraman_ek_rahasyamai_yog_sadhna_006249_hr6.pdf 006250 puja vidhi_ke_rahasyo_ki_mulyavatta_006250_hr6.pdf 006251 pratishtha_vidhi_ka_maulik_vivechan_006251_std.pdf mudra_prayog_ek_anusandhan_sanskriti_ke_aalok_me_0062 006252 52 hr6.pdf 006253 natya_mudrao_ka_manovaigyanik_anushilan_006253_hr6.pdf Title dravyapUjA evaM bhAva pUjA kA samanvaya dharmaparikSA bAlAvabodha mokSamAlA apabhraMza sAhitya RSibhASita sUtra gr tato tanta gels va A HERRA zodha prabandha sAra 006239 6239_hr6.pdf 006240 jain gruhastha_ke_vrataropan_sambandhi_006240_hr6.pdf jain_muni_ke_vrataropan_ki_traikalik_upayogita_006241_hr6.a varias 34uiibial aega 006241 pdf 006242 42 hr6.pdf 006243 3 hr6.pdf 006244 padarohan_sambandhi_vidhiyo_ki_maulikta_006244_hr6.pdf # agam_adhyayan_ki_maulik_vidhi_ka_shastriya_vishleshan_00 006245 6245 hr6.pdf 006246 tap sadhna_vidhi_ka_prasangik_anushilan_006246_hr6.pdffaf 006247 prayaschitt vidhi_ka_shastriya_sarvekshan_006247_hr6.pdf graffu faftra Ar 006248 shadavashyak_ki_upadeyta_006248_hr6.pdf SaDAvazyaka kI upAdeyatA jaina gRhastha ke 16 saMskAroM kA tulanAtmaka adhyayana jaina gRhastha ke vratAropaNa sambandhI vidhi vidhAnoM kA prAsaMgika anuzIlana saMdarbha meM jaina muni kI AcAra saMhitA kA sarvAgINa adhyayana jaina muni kI AhAra saMhitA kA sarvAgINa adhyayana padArohaNa sambandhI vidhiyoM kI maulikatA Adhunika pariprekSya Agama adhyayana kI maulika vidhi kA zAstrIya vizleSaNa pratikramaNa eka rahasyamayI yoga sAdhanA pUjA vidhi ke rahasyoM kI mUlyavattA pratiSThA vidhi kA maulika vivecana Adhunika saMdarbha meM mudrA prayoga eka anusaMdhAna saMskRti ke Aloka meM Author ,Bhushan Shah.. Amitgati Acharya,,,Balchandra Shastri Mansukhlal Ravjibhai Mehta.. Harivansh Kochad... Vinaysagar, Sagarmal Jain, Kalanath Shastri, Dineshchandra Sharma,, Kiran Tondon... Saumyagunashreeji,, Saumyagunashreeji.. Saumyagunashreeji.. Saumyagunashreeji.. Saumyagunashreeji.. Saumyagunashreeji.. Saumyagunashreeji.. Saumyagunashreeji.. Saumyagunashreeji,, Saumyagunashreeji.. Saumyagunashreeji,, Saumyagunashreeji.. Saumyagunashreeji.. Saumyagunashreeji.. Saumyagunashreeji.. Saumyagunashreeji.. Pgs Publisher 36 Chandroday Parivar 430 Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 188 Mansukhlal Ravjibhai Mehta 456 Bhartiya Sahitya Mandir 512 Prakrit Bharti Academy Gyansagar Vagarth Vimarsh Kendra 538 Byavar 236 Prachya Vidyapith 396 Prachya Vidyapith 540 Prachya Vidyapith 344 Prachya Vidyapith 472 Prachya Vidyapith 328 Prachya Vidyapith 332 Prachya Vidyapith 472 Prachya Vidyapith 316 Prachya Vidyapith 340 Prachya Vidyapith 472 Prachya Vidyapith 312 Prachya Vidyapith 476 Prachya Vidyapith 752 Prachya Vidyapith 164 Prachya Vidyapith 416 Prachya Vidyapith 193 Page #194 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 006254 54 hr6.pdf hindu_mudrao_ki_upayogita_chikitsa sadhna_ke_sandarbh 006255 me 006255_hr6.pdf bauddh parampara_me_prachalit_mudrao_ka_rahasyatmak 006256 parishilan_006256_hr6.pdf yogik mudrae_mansik_shanti_ka_safal_prayog_006257_hr6. 006257 pdf File Name jain_mudra_yog_ki_vaigyanik_evam_adhunik_samiksha_0062 adhunik_chikitsa_me_mudra_prayog_kyo_kab_kaise_006258 006258 hr6.pdf 006259 sajjan_tap_praveshika_006259_hr6.pdf 006260 shanka_navi_chitta_dharie_006260_hr6.pdf 006261 sadhna_path_006261_hr6.pdf 006262 jain_tattvagyan_ki_ruprekha_006262_hr6.pdf 006263 aahar_aur_aarogya_006263_hr6.pdf 006264 aatmshakti_ka_stroat_samayik_006264_hr6.pdf anant_shakti_ka_punj_namokar_mahamantra_006265_hr6.pd 006265 f 006266 chaturmas aatmullas_ka parv_006266_hr6.pdf 006267 jage yuva_shakti_006267_hr6.pdf 006268 jain dharm_ka_jivan_sandesh_006268_hr6.pdf 006269 shravak pratikraman_sutra_006269_hr6.pdf 006270 jain darshan_aur_sanskriti_006270_hr6.pdf Title | jaina mudrA yoga kI vaijJAnika evaM Adhunika samIkSA Saumyagunashreeji.. hindU mudrAoM kI upayogitA cikitsA evaM sAdhanA ke saMdarbha meM Saumyagunashreeji.. Saumyagunashreeji... Saumyagunashreeji.. Saumyagunashreeji.. Saumyagunashreeji,, Saumyagunashreeji.. 006275 f 006276 paia padibimbo_006276_hr6.pdf 006271 mahamantra_namokar_vaigyanik_anveshan_006271_hr6.pdf 006272 nav padarth_006272_std.pdf 006273 nay_nirupan_006273_hr6.pdf 006274 jain darshan_me_tattva_aur_gyan_006274_std.pdf 20vi_shatabdi_ke_jain_manishiyo_ka_yogdan_006275_hr6.pd 006277 jayoday_mahakavya_ka_adhyayan_006277_hr6.pdf 006278 bhikshu_mahakavyam_006278_hr6.pdf 006279 bhikkhu jash_rasayan_006279_hr6.pdf bauddha paramparA meM pracalita mudrAoM kA rahasyAtmaka parizIlana yaugika mudrAe~ mAnasika zAMti kA saphala prayoga Adhunika cikitsA meM mudrA prayoga kyoM kaba aura kaise sajjana tapa pravezikA zaMkA navi citta dharie zaMkA samAdhAna sAdhanAya jaina tattvajJAna kI rUparekhA AhAra aura Arogya | Atmazakti kA srota sAmAyika | anaMta zakti kA puJja namokAra mahAmaMtra | cAturmAsa AtmaullAsa kA parva jAge yuvA zakti jaina dharma kA jIvana saMdeza zrAvaka pratikramaNa sUtra jaina darzana aura saMskRti nava padArtha naya nirupaNa jaina darzana meM tattva aura jJAna bIsavIM zatAbdI ke jaina manISiyoM kA yogadAna pAiyapaDIbiMbo AcArya kSamandra ke dvArA pratipAdita camatkAratva ke pariprakSya meM AcArya jJAnasAgara jI dvArA viracita jayodaya mahAkAvya kA samIkSAtmaka adhyayana bhikSu mahAkAvyam | bhikkhu jaza rasAyaNaN Author Yashovijaysuri,, Devendramuni.. Devendramuni,, Devendramuni.. Devendramuni,, Devendramuni.. Devendramuni,. Devendramuni.. Pushkarmuni,, Mahapragna Acharya,, Ravindra Jain... Shreechand Rampuriya.. ,Shivcharanlal Jain.. Sagarmal Jain, Ambikadutt Sharma, Pradipkumar Khare,, Narendrasinh Rajput.. Vimalmuni,, Gyansagar... Nathmalmuni, Nagrajmuni, Dulahrajmuni,, Jayacharya... Pgs 416 Prachya Vidyapith 394 Prachya Vidyapith 540 Prachya Vidyapith 232 Prachya Vidyapith 208 Prachya Vidyapith 376 Prachya Vidyapith 152 Prachya Vidyapith 146 Vardhaman Sevanidhi Trust Publisher 50 Tarak Guru Jain Granthalay 68 Tarak Guru Jain Granthalay 68 Tarak Guru Jain Granthalay 68 Tarak Guru Jain Granthalay 68 Tarak Guru Jain Granthalay 68 Tarak Guru Jain Granthalay 68 Tarak Guru Jain Granthalay 148 Tarak Guru Jain Granthalay 286 Jain Vishva Bharati 234 Megh Prakashan. 826 Jain Vishva Bharati Gyansagar Vagarth Vimarsh Kendra 106 Byavar 720 Prakrit Bharti Academy Gyansagar Vagarth Vimarsh Kendra 326 Byavar 170 Jain Vishva Bharati Digambar Jain Dharm Prabhavna 310 Samiti 350 Jain Vishva Bharati 378 Jain Vishva Bharati 194 Page #195 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 195 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 006280 udayan_vasavdatta 006280_hr6.pdf 006281 panch ratna 006281_hr6.pdf 006282 karni ka fal 006282 hr6.pdf 006283 kar_bhala_ho_bhala_006283_hr6.pdf 006284 aarya_sthulbhadra_006284_hr6.pdf 006285 stuti chatur_vinshatika sachitra 006285 std.pdf 006286 hammirgadh 006286 hr6.pdf 006287 hemchandra vachnamrut 006287_hr6.pdf 006288 sherisa_bhoyani pansar_ane_bija_tirtho_006288_hr6.pdf 006289 achalgadh sachitra aetihasik varnan 006289 hr6.pdf Title udayana vAsavadattA pA~ca ratna karanI kA phala kara bhalA ho bhalA Arya sthUlabhadra stuti caturvizatikA sacitra hamIragaDha hemacandra vacanAmRta zerIsA pANasara bhoyaNI ane bIjA tIrtho acalagaDha sacitra aitihAsika varNana Author Jain Education Board, Jain Education Board Jain Education Board. Jain Education Board.. Jain Education Board, Hiralal R Kapadia, Jayantvijay.. Jayantvijay ,Vishalvijay.. Jayantvijay.. Pgs Publisher 38 Jain Education Board 38 Jain Education Board 38 Jain Education Board 38 Jain Education Board 38 Jain Education Board 478 Agmoday Samiti 80 Yashovijay Jain Granthmala 260 Yashovijay Jain Granthmala 82 Yashovijay Jain Granthmala 140 Yashovijay Jain Granthmala 006290 aarasan_tirth_aparnam_kumbhariyaji_tirth_006290_hr6.pdf 006291 sankheshwar_mahatirth_006291_std.pdf 006292 vihar_varnan 006292 hr6.pdf 006293 saddharm_bodh_006293_hr6.pdf 006294 bhimsen_harisen_charitra_006294_hr6.pdf 006295 swara_sangraha_006295_hr6.pdf ArAsaNa tIrtha aparanAma kuMbhArIyAjI tIrtha saMkhezvara mahAtIrtha vihAra varNana saddharmabodha bhImasena harIsena dharItra svarNa saMgraha ,Vishalvijay.. Jayantvijay.. Jayantvijay Amolakrushi Maharaj.. Amolakrushi Maharaj.. ,Amolakrushi Maharaj.. 212 Yashovijay Jain Granthmala 562 Vijaydharmsuri Jain Granthmala 158 Yashovijay Jain Granthmala 98 Nanebai Lakhmichand Gaiakwad 126 Pannalal Jamnalal Ramlal 214 Pannalal Jamnalal Ramlal .Sharlotte Crouse, Subhadraevi.. 114 Gujarat Vidyasabha 006296 tran_prachin_gujarati_krutio_006296_hr6.pdf traNa prAcIna gujarAtI kRtio jain dharm_vaidik dharm ki sanskrutik ekta ek sinhaviokan jaina dharma aura vaidika dharma kI sAskRtika ekatA eka 006297 006297_hr6.pdf siMhAvalokana 510 University Publication 006298 dhyan_kalptaru_006298_hr6.pdf dhyAna kalpatarU 006299 dhyan_kalptaru_006299_hr6.pdf dhyAna kalpatarU 006300 uttaradhyayan_sutra_006300_std.pdf uttarAdhyayana sUtra agam_01_ang_01_acharang sutra part01_sthk_006301_hr3. 006301 pdf HUTH 01 T 01 HTORIT TE SITT 01 F rat agam_01_ang_01_acharang sutra partO2 sthk_006302_hr3. 006302 pdf HETH 01 31 01 HTORT HET HTT 02 FRIT agam_01_ang_01_acharang sutra part03_sthk_006303_hr3. 006303 pdf HUTH 01 ja 01 HYRIT E SHTAT 03 F aret agam_01_ang 01 acharang sutra part04 sthk_006304_hr3. 006304 pdf HTH 01 ST 01 HYRUT HE HTT 04 I rat agam_02_ ang 02_sutrakrutang sutra part01_sthk_006305_h 006305 r3.pdf HETH 02 T02 HSM SITT 01 F1 agam_02_ang_02_sutrakrutang sutra part02_sthk_006306_h 006306 3.pdf HTTH 02 31T 02 SITOT 02 FRITZ Subhadramuni, Amolakrushi Maharaj, Pranjivan Morarji Shah Amolakrushi Maharaj.. Subhadramuni, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, 344 Harakhchand Velji & Others 388 Kundanmal Ghummarmal Seth 922 University Publication AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 781 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 775 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 719 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1199 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 709 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 728 Shastroddhar Samiti Page #196 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 File Name Sr No agam 02 ang 02 sutrakrutang sutra part03_sthk_006307_h 006307 r3.pdf agam 02 ang 02 sutrakrutang sutra_part04_sthk_006308_h 006308 r3.pdf Title | Agama 02 aMga 02 sUtrakRtAMga sUtra bhAga 03 sthAnakavAsI Agama 02 aMga 02 sUtrakRtAMga sUtra bhAga 04 sthAnakavAsI agam 03 ang 03 sthanang sutra part01_sthk_006309_hr3. 006309 pdf Agama 03 aMga 03 sthAnAMga sUtra bhAga 01 sthAnakavAsI Agama 03 aMga 03 sthAnAMga sUtra bhAga 02 sthAnakavAsI 006310 pdf 006311 pdf 006312 pdf Agama 03 aMga 03 sthAnAMga sUtra bhAga 03 sthAnakavAsI Agama 03 aMga 03 sthAnAMga sUtra bhAga 04 sthAnakavAsI 006313 pdf Agama 03 aMga 03 sthAnAMga sUtra bhAga 05 sthAnakavAsI 006314 agam 04_ang_04_samvayang_sutra_sthk_006314_hr3.pdf Agama 04 aMga 04 samavAyAMga sUtra sthAnakavAsI agam 05_ang_05_bhagvati_vyakhya_prajnapti_sutra_part01_0505 E 006315 sthk 006315_hr3.pdf sthAnakavAsI agam_05_ang_05_bhagvati vyakhya_prajnapti_sutra part025 ZA E 006316 sthk_006316_hr3.pdf sthAnakavAsI agam 03_ang_03_sthanang sutra part02_sthk_006310_hr3. agam_03_ang_03_sthanang sutra part03_sthk_006311_hr3. agam_03_ang_03_sthanang sutra part04_sthk_006312_hr3. agam_03_ang_03_sthanang_sutra part05_sthk_006313_hr3. agam 05_ang_05_bhagvati_vyakhya_prajnapti_sutra_part03_AITA EE 006317 sthk 006317_hr3.pdf bhAga 03 agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya_prajnapti_sutra_part04_0505 sthAnakavAsI agam_05_ang_05_bhagvati vyakhya_prajnapti_sutra_part053 05 30 sthAnakavAsI 006318 sthk 006318_hr3.pdf 006319 sthk 006319_hr3.pdf 006320 sthk 006320_hr3.pdf 006321 sthk 006321_hr3.pdf 006322 sthk 006322_hr3.pdf 006323 sthk 006323_hr3.pdf 006324 sthk 006324_hr3.pdf 006325 sthk 006325_hr3.pdf 006326 sthk 006326_hr3.pdf agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya_prajnapti_sutra_part105 Zenica za agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya_prajnapti_sutra_part06_t zamena za M sthAnakavAsI agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya_prajnapti_sutra_part07 Agama 05 aga 05 bhagavatI vyAkhyAprajJapti sUtra bhAga 07 sthAnakavAsI agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya_prajnapti_sutra_part08_0505h zrna za sthAnakavAsI agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya_prajnapti_sutra part09_005 ZA za sthAnakavAsI sthAnakavAsI agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya_prajnapti_sutra_part11 i zarzanika za m sthAnakavAsI agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya_prajnapti_sutra_part12 05 05 zanika za 12 sthAnakavAsI A HEA 05 10 Author Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Pgs Publisher AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 596 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 795 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 710 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 819 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 636 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 775 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 737 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1219 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 879 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1114 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 933 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1142 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 866 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 823 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 776 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 685 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 760 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 735 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 906 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 710 Shastroddhar Samiti 196 Page #197 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title agam_05 ang 05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part13 HOTH 05 T 05 GT ATT STOT 13 006327 sthk 006327_hr3.pdf sthAnakavAsI agam_05 ang 05 bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part14_ HUTH 05 HT 05 ZTE T T 14 006328 sthk 006328 hr3.pdf sthAnakavAsI agam_05_ang05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part15_HTOTH 05 T 053 ATT SITT 15 006329 sthk 006329 hr3.pdf sthAnakavAsI agam_05_ang05 bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part16_HTOTH 05 T 05 Bad ZTETT STT 16 006330 sthk_006330_hr3.pdf sthAnakavAsI agam_05_ang. 05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra part17_HITH 05 T 053 ATT SITT 17 006331 stk 006331 hr3.pdf sthAnakavAsI agam_06_ang_06_gnatadharma sutra part01_sthk_006332 006332 hr3.pdf HEPH 06 BT 06 atent SITT 01 RICO agam_06_ang_06_gnatadharma_sutra part02_sthk_006333 006333 hr3.pdf HTTH 06 T 06 GTER TE SITOT 02 RITRAT agam_06_ang_06_gnatadharma_sutra part03_sthk_006334_ 006334 hr3.pdf HT TH 06 TT 06 FIGER & STOT 03 FRITT agam_07_ang_07_upashak_dashang sutra_sthk_006335_hr 006335 3.pdf HETA 07 07 37 GRTT HE FIFA agam_08_ang 08_anantkrut dashang sutra_sthk_006336_hr 006336 3.pdf Agama 08 aMga 08 antakRta dazAMga sUtra sthAnakavAsI agam 09_ang_09_anuttaropapatik_sutra_sthk_006337_hr3.p 006337 df Agama 09 aMga 09 anuttaropapAtika sUtra sthAnakavAsI agam_10_ang 10 prashna_vyakaran_sutra_sthk_006338_hr 006338 3.pdf HTH 10 T 10 TRUTHE PRITETET Author Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, .Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Pgs Publisher AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 970 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 671 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 969 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 698 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 803 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 764 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 846 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 867 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 587 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 390 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 218 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1010 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 809 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 824 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 718 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 489 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 656 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 918 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 1580 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1029 Shastroddhar Samiti 006339 agam_11_ang 11_vipak sutra_sthk_006339_hr3.pdf HH 11 T 11 far E P ret 006340 agam_12_upang_01_auppatik_sutra_sthk_006340_std.pdf HTTH 12 3917 01 344 E FRITT agam_13_upang_02_rajprashniya_sutra part01_sthk_006341 006341 _hr3.pdf HA 13 391T 02 TIGIU JE HET 01 PIG agam_13 upang_02_rajprashniya_sutra_part02_sthk 006342 006342 _hr3.pdf HTH 13 391T 02 - HEHET 02 P art agam_14_upang_03_jivabhigam_sutra part01 sthk_006343 006343 hr3.pdf HETA 14 391T 03 TOTA HEBT 01 P art agam_14_upang_03_jivabhigam_sutra part02_sthk_006344_ 006344 hr3.pdf HTTA 14 391 03 TOT HETT 02 F rit agam_14_upang 03_jivabhigam_sutra_part03_sthk_006345 006345 hr3.pdf HTTF 14 341 03 TOTH HE HTT 03 Fiart agam_15_upang 04_pragnapana_sutra_part01_sthk_006346 006346 _hr3.pdf HTH 15 34TT 04919AT JE HITT 01 F rit Page #198 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 198 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title agam_15_upang 04_pragnapana sutra part02 sthk_006347 006347 _hr3.pdf HTH 15 3477 04 99T HE HTOT 02 F agam_15_upang 04_pragnapana_sutra_part03_sthk_006348 006348 hr3.pdf HETA 15 391T 04 THT HESITT 03 F t agam_15_upang 04 pragnapana sutra part04_sthk_006349 006349 _hr3.pdf HETA 15 391T 04 AT HE STAT 04 F r it agam_15_upang 04_pragnapana_sutra part05_sthk_006350 006350_hr3.pdf HETH 15 341 04 YTTAT HE HTOT 05 Fire agam_16_upang 05_surya_pragnapti_sutra part01_sthk_006 006351 351_hr3.pdf HTTA 16 YTT 05 H afta HOT 01 GT agam_16_upang_05_surya_pragnapti_sutra_part02_sthk_006 006352 352 hr3.pdf HPH 16 341T 058 wafa TEHTAT 02 FRITT agam_17_upang_06_chandrapragnapti sutra_006353_std. 006353 HTTH 17 3411 06 US HE FRITT agam_18_ upang 07_jambudveep pragnapti_sutra part01_st HTH 18 34Tr 07 342414 HT 01 006354 hk 006354_hr3.pdf sthAnakavAsI agam_18_upang 07 jambudveep pragnapti_sutra part02 st HTH 18 34T3T 07 31 TOT 02 006355 hk_006355_hr3.pdf sthAnakavAsI agam_18_upang 07 jambudveep_pragnapti_sutra part03_st HTH 18 3411 07 1 4 TT 03 006356 hk 006356 hr3.pdf sthAnakavAsI Author Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Pgs Publisher A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1177 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 955 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 841 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1173 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1076 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1111 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 738 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 992 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 806 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 567 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 482 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 550 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 210 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 346 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 511 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 480 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 287 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 855 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 901 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1051 Shastroddhar Samiti 006357 agam_19_upang 08_niryavalika_sutra_sthk_006357_hr3.pdf HTH 19 341 08 facuarenta FRITAT: 006362 agam 24 chhed 01 nishith sutra sthk 006362_hr3.pdf HTH 24 01 Asher and 006363 agam 25 chhed 02 bruhatkalpa sutra sthk 006363 hr6.pdf HTH 25 02 46 006364 agam 26 chhed 03 vyavahara sutra sthk 006364_hr6.pdf HTH 26 & 03 ETT * P a r agam_27_chhed_04_dashashrutskandh_sutra_sthk_006365 006365 hr3.pdf Agama 27 cheda 04 dazAzrutaskandha sUtra sthAnakavAsI agam_29_mool_02_dasvaikalik_sutra part01_sthk 006367_n 006367 3.pdf HTH 29 A 02 Cartech HE TOT 01 FRIGOR agam 29 mool 02 dasvaikalik sutra part02 sthk 006368 h 006368 3.pdf HETA 29 72 02 zarafat JE STOT 02 Farft agam_30_mool_03_uttaradhyayana_sutra part01_sthk_0063 006369 69 hr3.pdf HTTH 30 76 03 3rHTETEG HET 01 FRITGaret agam_30_mool_03_uttaradhyayana_sutra part02 sthk_0063 006370 70_hr3.pdf HITA 30 72 03 PARTEZTEG HE HT 02 FRITTATA agam_30_mool_03_uttaradhyayana_sutra part03_sthk_0063 006371 71_hr3.pdf HTH 30 A 03 CARTEZTEGI HEITT 03 FIFerft Page #199 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 006372 72 hr3.pdf 006373 agam_31_chulika_01_nandi sutra_sthk_006373_hr3.pdf 006381 kalp sutra part01_sthk_006381_hr3.pdf 006382 kalp sutra part02_sthk_006382_hr3.pdf kalpasUtra bhAga 02 sthAnakavAsI 006385 tattvartha sutra_part01_sthk_006385_hr3.pdf tattvAryasUtra bhAga 01 sthAnakavAsI tattvAryasUtra bhAga 02 sthAnakavAsI 006386 tattvartha_sutra part02_sthk_006386_hr3.pdf agam_01_ang_01_acharang_sutra_part01_sthk_guj_006401_ Agama 01 aga 01 AcArAMga sUtra bhAga 1 sthAnakavAsI gujarAtI 006401 hr3.pdf 006402 hr3.pdf 006403 hr3.pdf 006404 hr3.pdf gujarAtI 006405 05 hr3.pdf agam_02_ang_02 sutrakrutang_sutra_part01_sthk_guj_0064 Agama 2 aMga 02 sUtrakRtAga sUtra bhAga 01 sthAnakavAsI agam_02_ang_02_sutrakrutang_sutra_part02_sthk_guj_004 YASAYA 2 l gujarAtI agam_30_mool_03_uttaradhyayana_sutra part04_sthk_0063 File Name 006406 06 hr3.pdf 006407 07_hr3.pdf 006408 08 hr3.pdf 006409 hr3.pdf 006410 hr3.pdf 006411 hr3.pdf 006412 hr3.pdf 006413 hr3.pdf agam_01_ang_01_acharang_sutra_part02_sthk_guj_006402 2 agan_01_ang_01_acharang_sutra_part03_sthk_guj_006403 Agama 01 aga 01 AcArAMga sUtra bhAga 03 sthAnakavAsA gujarAtI gujarAtI agam_01_ang_01_acharang sutra part04_sthk_guj_006404 Title gujarAtI gujarAtI agan_02_ang_02_sutrakrutang_sutra_part04_sthk_guj_0064 Agama 2 aMga 02 sUtrakRtIga sUtra bhAga 4 sthAnakavAsI gujarAtI agam_03_ang_03_sthanang sutra part01_sthk_guj_006409003 gujarAtI agam_03_ang_03_sthanang_sutra part02_sthk_guj_006410 gujarAtI agam_03_ang_03_sthanang sutra part03_sthk_guj_006411 0 0 0 gujarAtI | Agama 30 mUla 03 uttarAdhyayana sUtra bhAga 04 sthAnakavAsI | Agama 31 cUlikA 01 nandI sUtra sthAnakavAsI kalpasUtra bhAga 01 sthAnakavAsI agam 04_ang_04_samvayang_sutra_sthk_guj_006414_hr3.p 006414 df agam_02_ang_02_sutrakrutang_sutra_part03_sthk_guj_0063 agam_03_ang_03_sthanang sutra part04_sthk_guj_006412 gujarAtI agam_03_ang_03_sthanang sutra part05_sthk_guj_006413 0 0 gujarAtI Agama 04 aMga 04 samavAyAMga sUtra sthAnakavAsI gujarAtI Author Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj. Pgs Publisher AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 1032 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 933 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 596 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 509 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1032 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 894 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 299 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 344 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 344 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 393 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 256 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 330 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 233 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 247 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 293 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 328 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 266 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 316 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 300 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 514 Shastroddhar Samiti 199 Page #200 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title agam_05 ang. 05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part01_PAOLH 05 431 05 ad c ell ya 32 GULDL 01 006415 stk guj 006415_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam_05 ang 05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra parto2 241304 05 2431 05 Cuad Calvell yetu 11 UDL 02 006416 Sthk_guj_006416_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam 05 ang 05 bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part03_340314 053 05 ddl C ell YSL 221113103 006417 stk guj 006417_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam_05_ang_05bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part04_2410LH 05 431 05 Quad C ell Watu 12 OU DL 04 006418 sthk_guj_006418_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam_05_ang. 05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part05_343LH 055 05 ad call you a USL 05 006419 stk guj 006419 hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam 05 ang 05 bhagvati vyakhya prajnapti sutra part06_341304 055 05 05 dl cabell ll 221 13 06 006420 sthk guj 006420_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam 05 ang 05 bhagvati vyakhya prajnapti sutra part07_241314 053 05 dl callvell YSL 221 07 006421 stk guj_006421_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam_05_ ang 05 bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part08_ACH 052451 05 ad cal eul 08 006422 sthk guj 006422_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam_05 ang 05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part09 LH 05 31 05eaal a l V u 09 006423 stk guj_006423_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam_05_ ang 05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part10 LH 05 451 05 Cat Cat SK 2013 10 006424 stk guj 006424 hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam_05_ang_05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part11_24OCH 05 451 05 ad call e 21 OLL 11 006425 stk guj_006425_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam_05_ ang 05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part12343LH 053 05 Quad C ell yetu 22 OU 3L 12 006426 sthk guj 006426 hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam 05 ang 05 bhagvati vyakhya prajnapti sutra part13 241304 055 05 051dl cabell Ystad 221 13 13 006427 stk guj 006427_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam_05_ ang 05 bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part14_ALH 05 05 dl cl vell you 2121 ou L 14 006428 stk guj_006428_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam_05 ang 05 bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part15 BUILH 05 2451 05 ad call yetu 221 CLIL 15 006429 stk guj 006429_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam_05 ang 05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part16_ BOLH 05431 05 ad cael ya 22 GULL 16 006430 stk guj 006430_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam_05 ang 05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part17_241304 05 2431 05ead Calvell yetu 11 QUL 17 006431 stk guj_006431_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI agam_06_ang. 06 gnatadharma sutra part01_sthk_guj 0064 240LH 06 23 06 Std 21 CUL 01 2018 Call 006432 32 hr3.pdf gujarAtI agam_06_ang. 06 gnatadharma sutra part02_sthk_guj_0064243LH 06 431 06 s i 21 OUL 02 2018 006433 33_hr3.pdf gujarAtI agam_06_ang. 06 gnatadharma sutra part03_sthk_guj_0064 24OLH 06 431 06 Guld 21 OUL 03 Sud 006434 34 hr3.pdf gujarAtI Author Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj, .Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, .Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal Maharaj, Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal Maharaj, Pgs Publisher A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 308 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 371 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 300 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 420 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 273 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 240 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 285 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 209 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 241 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 228 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 266 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 227 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 350 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 209 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 297 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 221 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 288 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 288 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 331 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 371 Shastroddhar Samiti Page #201 -------------------------------------------------------------------------- ________________ gujarAtI rad Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author agam_07_ang_07_upashak_dashang sutra sthk guj_006435 Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006435 _hr3.pdf BALL 07 3L 07 GUMS ERLI>La locul alal Maharaj. agam_08_ang08_anantkrut dashang sutra_sthk_006436_hr Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal 006436 3.pdf 240 08 DOL 08 Wars ERLOL 3221-cially Maharaj. agam 09 ang 09 anuttaropapatik_sutra_sthk guj 006437_h 241314 09 24 31 09 24ortaluuilds a 101ael Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006437 3.pdf gujarAtI Maharaj, agam 10 ang 10_prashna_vyakaran sutra_sthk guj_006438 Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006438 _hr3.pdf 2413 10 AL 10 4# Set 221 2211015La rad Maharaj, Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006439 agam_11_ang_11_vipak sutra_sthk guj_006439_hr3.pdf ALLH 11 2431 11 lauls 2131418ael Jac Maharaj, agam 13 upang 02_rajprashniya_sutra part01_sthk_guj_00341314 13 GU1L 02 21Yys 22 UL 01 2010 ell Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal 006441 6441_hr3.pdf gujarAta Maharaj, agam 13 upang 02_rajprashniya_sutra part02_sthk guj_00241314 13 GULL 02 213 221 UDL 02 10 .Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal 006442 6442 hr3.pdf gujarAtI Maharaj, agam 14 upang 03_jivabhigam sutra part01_sthkguj_0064 41314 14 WS 03 COOLA 2121 Cul 01 LUST Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal 006443 43 hr3.pdf Maharaj, agam_14_upang 03 jivabhigam_sutra part02_sthk_guj_0064 WLLH 14 GU13 03 314 31 01 02 Plot Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal 006444 44_hr3.pdf Maharaj, agam 14 upang 03 jivabhigam sutra part03 stk guj_0064 3 14 03 ALCOH 22 DL 03 LOS Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006445 45_hr3.pdf Maharaj agam 15 upang 04_pragnapana_sutra part01_sthk_guj_006 241314 15 GUOL 04 y su Vol 221 OULSL 01 PULLS Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006446 446_hr3.pdf gujarAtI Maharaj, agam_15_upang 04 pragnapana_sutra parto2_sthk_guj_006 24H 15 W 04 45 Vol 221 UL 02 210SRL Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006447 447_hr3.pdf gujarAtI Maharaj, agam 15 upang 04 pragnapana sutra part03_sthk_guj_00624131415 US 04 EL VOL 221 GUL 03 2011 Balel Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal 006448 448_hr3.pdf gujarAtI Maharaj, agam_15_ upang 04_pragnapana sutra.part04 stk guj_006 OLH 15 GUOL 04 . Voll 22 Qul 04 2210 Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006449 449 hr3.pdf Maharaj, agam 15 upang 04 pragnapana sutra part05_sthk_006450 2434 15 9 04 4. Sul vol 21 GUL 05 2018 .Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal 006450 _hr3.pdf gujarAtI Maharaj agam_16_upang 05 surya pragnapti_sutra part01_sthk gui LH 16 GUI 05 aug 2121 UL 01 102 Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal 006451 _006451_hr3.pdf gujarAtI Maharaj, agam_16_upang 05_surya pragnapti_sutra part02_sthk guj 1314 16 GUL 05 days 11 UL 02 L Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal 006452 _006452_hr3.pdf jad Maharaj agam_18_upang 07 jambudveep pragnapti_sutra_part01_st 431H 18 G451 07 duyen 1 QUIL 01 Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006454 hk gui 006454_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI Maharaj, agam 18 upang 07 jambudveep pragnapti_sutra part02_st 241314 18 GUL 07 duusut 21213 02 Ghasilal Maharaj,Kanhaiyalal 006455 hk guj_006455_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI Maharaj, agam_18_upang 07 jambudveep pragnapti_sutra_part03_st 24H 18 GS 07 duygu 2121 UOL 03 Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006456 hk guj 006456_hr3.pdf sthAnakavAsI gujarAtI Maharaj, gujarAtI Pgs Publisher A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 150 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 87 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 62 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 411 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 279 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 289 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 181 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 204 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 278 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 498 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 341 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 423 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 349 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 305 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 448 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 410 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 409 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 302 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 238 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 177 Shastroddhar Samiti gujarAtI Page #202 -------------------------------------------------------------------------- ________________ | gujarAtI Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author agam_19_upang 08_niryavalika_sutra sthk guj 006457_hr3. Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006457 pdf 341312 19 GUIOL 08 lea s t 10 yalal Maharaj, agam_27_chhed_04_dashashrutskandh_sutra_sthk guj_0064 Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal 006465 65_hr3.pdf Agama 27 cheda 04 dazAzrutaskaMdha sutra sthAnakavAsI gujarAtI Maharaj. agam 29 mool 02 dasvaikalik sutra part01_sthk_guj_0064 341314 29 401 02 Erdscs GULSL 01 1018 all Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006467 67_hr3.pdf gujarAtI Maharaj agam 29_mool_02_dasvalkalik sutra part02_sthk_guj_0064 43LH 29 HUL 02 ERCSIS 221 UOL 02 2011018LBL Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006468 68_hr3.pdf Maharaj, agam_30_mool_03_uttaradhyayana_sutra part01_sthk_guj_03431H 30 HUL 03 TL 21 3L 01 CSR Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006469 06469_hr3.pdf gujarAtI Maharaj, agam 30 mool 03 uttaradhyayana sutra part02sthk_guj_0 2413144 30 401 03 Orteltet 221 GULIL 02 201101Baal Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal 006470 06470_hr3.pdf gujarAtI Maharaj, agam_30_mool_03_uttaradhyayana sutra part03_sthk guj O OLH 30 HUL 03 G a dot 2421 LLL 03 2018 .Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal 006471 06471_hr3.pdf gujarAtI Maharaj. agam_30_mool 03 uttaradhyayana_sutra part04 sthk_guj 0 WH 30 HUL 03 O U T BOLLE 04 LOSEL Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal 006472 06472_hr3.pdf gujarAtI Maharaj, agam_30_mool_03_uttaradhyayan sutra mool_evam_guj_art WHICH 30 46 03 O u r Stel Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal 006473 h sthk_006473 hr3.pdf gujarAtI artha sAthe Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal 006474 agam_31 chulika 01_nandi sutra sthk guj 006474_hr3.pdf 4.3144 31 yasl 01 tot 212148az olyad Maharaj Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006481 kalp sutra_part01_sthk_guj_006481_hr3.pdf kalpasUtra bhAga 01 sthAnakavAsI gujarAtI Maharaj, Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006482 kalp sutra part02 sthk guj 006482 hr3.pdf kalpasUtra bhAga 02 sthAnakavAsI gujarAtI Maharaj, Ghasilal Maharaj, Kanhaiyalal 006485 tattvartha sutra part01 sthk guj 006485_hr3.pdf tattvArtha sUtra bhAga 01 sthAnakavAsI gujarAtI. Maharaj. Ghasilal Maharaj Kanhaiyalal 006486 tattvartha_sutra part02_sthk_guj_006486_hr3.pdf tattvArtha sUtra bhAga 02 sthAnakavAsI gujarAtI Maharaj, Pgs Publisher A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 151 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 125 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 141 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 77 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 290 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 360 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 309 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 372 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 380 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 350 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 188 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 166 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 344 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 336 Shastroddhar Samiti Singhi Jain Shastra Shiksha Pith 124 Mumbai 72 Mahadeolal Saraogi Kasturbhai Lalbhai Smarak Nidhi 448 Ahmedabad 006501 Life_of_Hemchandracharya_006501_HR.pdf 006502 Keynote address Sagarmalji Jain 006502 HR.pdf Life of Hemchandracharya Keynote Address of Dr. Sagarmal Jain at Calcutta Manilal Patel Mahadeolal Saraogi.. Jambu Jyoti ,M A Dhaky, Jitendra B Shah.. 006503 Jambu_Jyoti_006503_HR.pdf Mahavira_his_Times_and_his_Philosophy of Life_006504_H 006504 R.pdf Mahavira his Times and his Philosophy of Life Harilal Jain, A N Upadhye.. Padmanabh S Jaini.. 006505 Caurasi bol 006505 HR.pdf 006506 Mrigavatiji_Maharaj_006506_HR.pdf 006507 Jainism Reader 1 Pahala Kadam 006507 HR.pdf 006508 Jainism Reader Il Doosara Kadam 006508 HR.pdf Caurasi Bol Mrigavatiji Maharaj Jainism Reader Pahala Kadam Jainism Reader Il Doosara Kadam 70 Bharatiya Gyanpith Siddhantacharya Pt Fulchandra Shastri 50 Foundation Roorkee 36 ZZZ Unknown 20 Maitree Samooh 36 Maitree Samooh Surbhi Sethi, Surbhi Sethi. Page #203 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 203 Sr No File Name 1006509 Jain Theism 006509 HR.pdf Title Publisher Pgs | 218 Hemant Shah Jain Theism Author ,Hemant Shah.. ,Mahapragna Acharya, APJ Abdulkalam, Padmini Atal. 006510 Family and Nation 006510 HR.pdf 006511 Shantidoot Amrender Muniji 006511 std.pdf Family and Nation ter Muni Shantidoot Amrender Muniji 232 Harper Publications India 304 Universal Ahimsa Foundation 006512 Tirthankar Parshvanath 006512 HR.pdf Tirthankar Parshvanath 006513 Way of Life Part 1 006513 HR.pdf Way of Life Part 1 006514 Way of Life Part 2 006514 HR.pdf Way of Life Part 2 Bipin Doshi, la Shah Bhadraguptasuri Bhadrabahuvija y,K Ramappa Bhadraguptasuri,Bhadrabahuvija y.K Ramappa ,Bhadraguptasuri, Bhadrabahuvija y,K Ramappa ,Bhadraguptasuri,Bhadrabahuvija y.K Ramappa Chandraprabh. 006515 Way of Life Part 3 006515 HR.pdf Way of Life Part 3 26 Sureshdada Jain and Family Mumbai Vishvakalyan Prakashan Trust 432 Mehsana Vishvakalyan Prakashan Trust 362 Mehsana Vishvakalyan Prakashan Trust 348 Mehsana Vishvakalyan Prakashan Trust 430 Mehsana 126 Jitvasha Foundation Bharatiya Prachin Sahitya Vaigyanik 132 Rahasya Shodh Sanstha 174 Oshwal Associations of The UK 264 108 jain Tirth Darshan Trust 006516 Way_of_Life_Part_4_006516_HR.pdf Way of Life Part 4 006517 Meditation and Enlightenment 006517_HR.pdf Meditation and Enlightenment Aura A Theoretical and Practical Research_006518_HR.pd 006518 f Aura A Theoretical and Practical Research 006519 Jain_Heritage and Beyond_006519_std.pdf Jain Heritage and Beyond 006520 Glory of Jainism 006520 std.pdf Glory of Jainism Nandighoshvijay.. Shailesh Shah Kumarpal Desai Tulsi Acharya Mahapragna Acharya, 006521 agam_01_ang_01_acharang sutra_tera_006521_hr.pdf Agam 01 Ang 01 Acharang Sutra Aayaro Terapanth 006522 Doctrine of Liberation in Indian Religion 006522 HR.pdfD octrine of Liberation in Indian Religion 006523 Tirth_Darshan Guide_006523_HR.pdf Tirth Darshan Guide 006524 Fundamental of Jainism 006524 HR.pdf Fundamental of Jainism 472 Jain Vishva Bharati Munshiram Manoharlal Publisher's Pvt 240 Ltd New Delhi 258 Jain Prarthana Mandir Trust 20 Prithviraj Jain 006525 Madhu vidya 006525 std.pdf 006527 Narrative Tale in Jain Literature 006527 HR.pdf Madhuvidya Narrative Tale in Jain Literature 762 L D Indology Ahmedabad 162 Asiatic Society 006528 Training_in_Non_violence_006528_HR.pdf 006529 Prakrit Exercise Book 006529 HR.pdf Training in Nonviolence Prakrit Exercise Book Shivkumarmuni.. Jain Prarthana Mandir Trust. Prithviraj Jain, .S D Laddu, T N Dharmadhikari, Madhvi Kolhatkar, Pratibha Pingle.. Satyaranjan Banerjee.. Mahapragna Acharya,SL Gandhi, ,Kamalchand Sogani.. Kundkundacharya, Jethalal S Zaveri.. Kamalchand Sogani.. Kamalchand Sogani.. ,Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain. 80 Anuvrat Global Organization 212 Apbhramsa Sahitya Academy 006530 Samayasara_006530_HR.pdf 006531 Apbhramsa Grammar and Composition_006531_HR.pdf 006532 Prakrit_Grammar and Composition_006532 HR.pdf Samayasara Apbhramsa Grammar and Composition Prakrit Grammar and Composition 336 Jain Vishva Bharati 294 Apbhramsa Sahitya Academy 310 Apbhramsa Sahitya Academy 006533 Advanced Prakrit_Grammar_Part_1_006533_HR.pdf Advanced Prakrit Grammar Part 1 294 Apbhramsa Sahitya Academy Page #204 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Publisher 006534 Advanced Prakrit Grammar Part 2 006534 HR6.pdf 006535 Apbhramsa_Exercise_Book_006535_HR.pdf 006536 Prakrit Prose and Verse 006536 HR.pdf 006537 Pratikramana Sutra_Part_1_006537_std.pdf 006538 Pratikramana_Sutra_Part_2_006538_std.pdf Advanced Prakrit Grammar Part 2 Apbhramsa Exercise Book Prakrit Prose and Verse Pratikramana Sutra Part 1 Pratikramana Sutra Part 2 Author Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain. Kamalchand Sogani.. Kamalchand Sogani.. Nirvansagar.. Nirvansagar Devnandi Maharaj,Jaibhagawan Jain.. Mohanlal Bhagwandas Jhaveri, K V Abhayankar.. 130 Apbhramsa Sahitya Academy 194 Apbhramsa Sahitya Academy 242 Apbhramsa Sahitya Academy 310 Arunoday Foundation 370 Arunoday Foundation Paramashruta Prabhavaka Mandal 38 Anand 006539 Ishtopadesha 006539 HR.pdf Ishtopadesha comparative and critical study of mantrashastra_006540_hr 006540 pdf Comparative and Critical Study of Mantrashastra 635 Sarabhai Manilal Nawab 322 Prakrit Text Society Ahmedabad 284 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 188 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund 246 Atmanand Jain Sabha 006541 History of Canonical Literature of Jainas 006541 HR.pdf History of Canonical Literature of Jainas - Pgs 322 Hiralal R Kapadia, Nagin J Shah, Virchand R Gandhi, Bhagu F 006542 Yoga_Philosophy_006542_HR.pdf Yoga Philosophy Karbhari. Virchand R Gandhi, Bhagu F 006543 Karma Philosophy 006543 HR.pdf Karma Philosophy Karbhari.. 006545 Anekantavada 006545 HR.pdf Anekantavada .Harisatya Bhattacharya.. Tulsi Transmutation_of_Personality through_Preksha_Meditation 0 Acharya, Kanakprabhashreeji,RK 006546 06546 HR.pdf Transmutation of Personality through Preksha Meditation Seth GR Jain, A N Upadhye 006547 cosmology old and new 006547 hr.pdf Cosmology Old & New Kailashchandra Shastri, 006548 Bhagavan Mahavira 006548 HR.pdf Bhagavan Mahavira Tulsi Acharya 006549 Preksha Dhyana Human Body 006549 HR.pdf Preksha Dhyana Human Body Jethalal S Zaveri, 006550 Preksha_Dhyana_Human_Body Part 2_006550_HR.pdf Preksha Dhyana Human Body Part 2 Jethalal S Zaveri.. 282 Jain Vishva Bharati 232 Bharatiya Gyanpith 108 Jain Vishva Bharati 140 Jain Vishva Bharati 118 Jain Vishva Bharati 006551 Anekanta the Third Eye 006551_HR.pdf Anekanta the Third Eye 266 Jain Vishva Bharati Preksha_Dhyana Perception_of_Psychic_Colours_006552 H 006552 R.pdf 006553 Preksha_Meditation_006553_HR.pdf Preksha Dhyana Perception of Psychic Colours Preksha Meditation Mahapragna Acharya, Sudhamahi Regunathan ,Mahapragna Acharya, Mahendramuni, Jethalal S Zaveri Jethalal S Zaveri... Mahapragna Acharya, Mahendramuni, Jethalal S Zaveri ,Mahapragna Acharya, Mahendramuni, Jethalal S Zaveri 82 Jain Vishva Bharati 34 Jain Vishva Bharati Preksha_Dhyana_Self Awareness_by_Relaxation_006554_H 006554 R.pdf Preksha Dhyana Self Awareness by Relaxation 54 Jain Vishva Bharati Preksha_Dhyana Contemplation_and_Auto_Suggestion_0065 006555 55 HR.pdf Preksha Dhyana Contemplation and Auto Suggestion 42 Jain Vishva Bharati Page #205 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 205 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher 006556 Preksha Dhyana Basic Principles 006556_HR.pdf Preksha Dhyana Basic Principles 42 Jain Vishva Bharati Author Mahapragna Acharya, Mahendramuni, Jethalal S Zaveri ,Mahapragna Acharya, Mahendramuni, Jethalal S Zaveri Mahapragna Acharya,, Mahendramuni, Jethalal S Zaveri 006557 Preksha Dhyana Perception of Body 006557_HR.pdf Preksha Dhyana Perception of Body 50 Jain Vishva Bharati 006558 Preksha Dhyana Perception of Breathing 006558 HR.pdf Preksha Dhyana Perception of Breathing 50 Jain Vishva Bharati Vijibai Jivanlal Panalal Charity Fund 138 Mumbai 006559 Doctrine_of_Karman_in_Jain_Philosophy_006559_HR.pdf Doctrine of Karman in Jain Philosophy Hiralal R Kapadia.. Sunandaben Vohra,,Nagin J Shah 006560 Philosophy_of_Nine_Reals_006560_HR.pdf Philosophy of Nine Reals 006561 lord mahavira 006561 hr.pdf Lord Mahavira 006562 jaina_inscriptions_in_tamilnadu_006562_hr.pdf 006564 jainism the creed for all times 006564 hr.pdf Jaina Inscriptions in Tamilnadu Jainism the Creed for All Times CR Bhansali. A Ekambarnathan, CK Sivprakasham.. D S Baya.. Ramkrishna Mission Institute of Culture Culcutta, .G Jawaharlal Nand Kishor Prasad, Nathmal Tatia, 006565 studies in jainism 006565 hr.pdf 006566 jaina_monuments_of_andhra_006566_std.pdf Studies in Jainism Jaina Monuments of Andhra 006567 studies in buddhist and jaina monachism 006567_hr.pdf Studies in Buddhist & Jaina Monachism 96 Shantilal V Desai Mand P Consultancy and Marketing 170 Co Delhi Research Foundation for Jainology 488 Chennai 420 Prakrit Bharti Academy Ramkrishna Mission Institute of 182 Culture Culcutta 200 Sharada Publishing House Delhi Research Institute of Prakrit Jainology 306 & Ahimsa Mujjaffarpur Research Institute of Prakrit Jainology 312 & Ahimsa Mujjaffarpur Munshiram Manoharlal Publisher's Pvt 242 Ltd New Delhi Sohanlal Jain Dharm Pracharak Samiti 238 Amrutsar Tirthakar Mahavir Smruti Kendra 240 Samiti Lakhnou UP 160 S B Chamke Barshi 188 Kundkund Gyanpith Indore 006568 agam 45 chulika 02 anuyogdwar sutra 006568 hr.pdf Agam 45 Chulika 02 Anuyogdwar Sutra Nathmal Tatia. Taiken Hanaki 006569 jaina philosophy_historical_outline_006569hr.pdf Jaina Philosophy Historical Outline .Narendra Nath Bhattacharya.. 006570 jaina psychology 006570 hr.pdf Jaina Psychology Mohanlal Mehta 006571 mysteries of life and eternal bliss 006571 hr.pdf 006572 essentials of samadhi shataka 006572 hr.pdf 006573 jain_sanctuaries_of_fortress of gwalior_006573_hr.pdf Mysteries of Life & Eternal Bliss Essentials of Samadhishataka Jain Sanctuaries of the Fortress of Gwalior Anantprasad Jain.. ,B M Chamke.. TVG Shastri.. 006574 syadvada manjari 006574_hr.pdf Syadvada Manjari Mallishenacharya FW Thomas, 178 Motilal Banarasidas 006575 comparative study of mantrashastra 006575 hr.pdf Comparative Study of Mantrashastra Mohanlal Bhagwandas Jhaveri, 376 Sarabhai Manilal Nawab 1006576 study in origins and development of jainism 006576_hr.pdf Study in the Origins & Development of Jainism 006577 jainthology_006577_std.pdf Jainthology .S N Shrivastava Ganesh Lalwani.. 162 Rekha Publication Gorakhpur 294 Jain Bhawan Publication Page #206 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Author Sr No File Name Title Jaina_Archaeological_Heritage of_Tamilnadu_006578_std.pd 006578 Jaina Archaeological Heritage of Tamilnadu 006579 Light of Nonviolence 006579 HR.pdf Light of Nonviolence Pgs Publisher Bharat Varshiya Digambar Jain 178 Mahasabha 184 Vishwa Ahimsa Sangh Delhi 006580 Text Book of Jainism Level 01_006580 HR.pdf Text Book of Jainism Level 01 006581 Selected Bibliography with Annotations 006581 HR.pdf Selected Bibliography with Annotations 006582 Jainism_by_Vividus_006582_HR.pdf Jainism by Vividus 006583 Apporva_Avasar_006583_HR.pdf Apporva Avasar 006584 Mantra Sadhana 006584 HR.pdf Mantra Sadhana Temple Project_of_New_Jersey_Jain Centre_006585_HR.pd 006585 Jain Center of New Jersey A Ekambarnathan, Sushilmuni, Vinod Kapashi, Ajit Shah Kumarpal Desai.. Eastern School Ramnik V Shah. Shrimad Rajchandra... Jain Vishwa Bharti.. 74 UK Institute of Jainology 26 Eastern School 212 Ramnik V Shah Canada 40 USA Jain Study Group NY 16 Jain Vishva Bharati Jain Center of New Jersey.. 17 USA Jain Center New Jersey 246 Health Harmoney 276 UK Mahavir Foundation London 72 Divya Darshan Trust 288 Aatmashreya Prakashan 80 ZZZ Unknown 282 Veerayatan 186 Sanmati Gyan Pith Agra 176 Sanmati Gyan Pith Agra 006586 Art of Positive Thinking 006586 HR.pdf Art of Positive Thinking Mahapragna Acharya, R K Seth 006587 Jainism Cosmic Vision 006587 HR.pdf Jainism The Cosmic Vision ,Kumarpal Desai, Merutungacharya, Gunsundarvijay 006588 Tale of Shree Nabhakraj 006588 HR.pdf Tale of Shree Nabhakraj 006589 24 Characters of Tirthankara 006589 std.pdf 24 Characters of Tirthankara Harshshilvijay, Kulshilvijay.. 006590 Jainas_in_History of Indian Literature_006590 HR.pdf Jainas in History of Indian Literature Jinvijay.. 006591 Jains Through Time 006591 std.pdf Jains Through Time .Shilapi Sadhvi.. 006592 Bliss 006592_ HR.pdf Bliss Amarmuni.. 006593 Amar Vani 006593 HR.pdf Amar Vani Amarmuni, Chandanaji Acharya, Vastupal 006594 Walk With Me 006594 HR.pdf Walk With Me Parikh 006595 jaina political thought 006595 hr.pdf Jaina Political Thought G C Pandey.. 006596 I am Mahavira 006596 HR.pdf I am Mahavira .NL Jain. 006597 Nandanvana_006597_HR.pdf Nandanvana .NL Jain. Tulsi Acharya, Mahapragna agam_05_ang05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra part02_Agam 05 Ang 05 Bhagvati Vyakhya Prajnapti Sutra Part Acharya, Mahendramuni, 006599 tera_006599_std.pdf 02 Bhagvai Terapanth Nathmal Tatia.. 006600 Jain Pilgrimage 006600 std.pdf Jain Pilgrimage Lalitprabhsagar.. Mahasati_Madanrekha_Diwakar_Chitrakatha_012_006612 H Sumanmuni, Shreechand 006612 R.pdf Mahasati Madanrekha Diwakar Chitrakatha 12 Surana.. Devendramuni, Shreechand 006615 Prince Shrenik Diwakar Chitrakatha 015 006615 HR.pdf Prince Shrenik Diwakar Chitrakatha 015 Surana, Young Yogi Jambu_kumar_Diwakar_Chitrakatha_018_00661 Rajendramuni, Shreechand 006618 8 HR.pdf Young Yogi Jambukumar Diwakar Chitrakatha 018 Surana. Jagat_guru_Heer_vijayji Diwakar_Chitrakatha_021_006621 Rajyashsuri, Shreechand 006621 HR.pdf Jagatguru Heervijayji Diwakar Chitrakatha 021 Surana, 186 Veerayatan 132 Prakrit Bharti Academy 82 Parshwanath Vidyapith 592 Parshwanath Vidyapith 740 Jain Vishva Bharati 158 Prakrit Bharti Academy 36 Mahavir Seva Trust Mumbai 38 Mahavir Seva Trust Mumbai 38 Mahavir Seva Trust Mumbai 38 Mahavir Seva Trust Mumbai Page #207 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 207 Title Pgs Publisher Sr No File Name Reap What_You Sow_Diwakar_Chitrakatha_022_006622 H 006622 R.pdf Awakening of Karkandu Diwakar Chitrakatha 023 006623 006623 HR.pdf Reap What You Sow Diwakar Chitrakatha 022 Author .Pushpavati Sadhvi, Shreechand Surana, Pankajmuni, Shreechand Surana 36 Mahavir Seva Trust Mumbai Awakening of Karkandu Diwakar Chitrakatha 023 38 Mahavir Seva Trust Mumbai 006626 Ajatshatru Kunik Diwakar Chitrakatha 026 006626 HR.pdf Ajatshatru Kunik Diwakar Chitrakatha 026 006631 Five Gems Diwakar Chitrakatha 031 006631 HR.pdf Five Gems Diwakar Chitrakatha 031 Tarunmuni, Shreechand Surana. Shreechand Surana. 38 Mahavir Seva Trust Mumbai 38 Mahavir Seva Trust Mumbai Gautam_the_Ambrosia_Man_Diwakar_Chitrakatha_032_0066 006632 32 std.pdf Gautam the Ambrosia Man Diwakar Chitrakatha 032 Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana, 46 Mahavir Seva Trust Mumbai 36 Mahavir Seva Trust Mumbai 006633 Arya Sudharma Diwakar Chitrakatha 033 006633 HR.pdf Arya Sudharma Diwakar Chitrakatha 033 Bharat_Chakravarti_Diwakar Chitrakatha_035_006635_HR.P 006635 df Bharat Chakravarti Diwakar Chitrakatha 035 Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana.. Jinottamsuri, Shreechand Surana, 38 Mahavir Seva Trust Mumbai ,Kevalmuni, Shreechand Surana, 36 Mahavir Seva Trust Mumbai 006636 Sur Sundari Diwakar Chitrakatha 036 006636 HR.pdf Sur Sundari Diwakar Chitrakatha 036 Shrimad Rajchandra Diwakar Chitrakatha 037 006637_HR. 006637 pdf Shrimad Rajchandra Diwakar Chitrakatha 037 006638 Saddal Putra Diwakar Chitrakatha 038 006638 HR.pdf Saddal Putra Diwakar Chitrakatha 038 Udayan and Vasavadatta Diwakar Chitrakatha 039 006639 006639 HR.pdf Udayan and Vasavadatta Diwakar Chitrakatha 039 Amarmuni.. Shreechand Surana, 44 Mahavir Seva Trust Mumbai 36 Mahavir Seva Trust Mumbai Rameshmuni, Vijaymuni.. 38 Mahavir Seva Trust Mumbai Hemchandracharya Diwakar_Chitrakatha_040_006640_HR. 006640 df Hemchandracharya Diwakar Chitrakatha 040 Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana.. 38 Mahavir Seva Trust Mumbai Kumarpal and Hemchandracharya Diwakar Chitrakatha 04 Kumarpal and Hemchandracharya Diwakar Chitrakatha 006641 1 006641 HR.pdf 041 Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana.. 38 Mahavir Seva Trust Mumbai Arya_Sthulabhadra_Diwakar_Chitrakatha_042_006642_HR.P 006642 df Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana.. Arya Sthulabhadra Diwakar Chitrakatha 042 36 Mahavir Seva Trust Mumbai 38 Mahavir Seva Trust Mumbai Mahayogi_Sthulbhadra_Diwakar_Chitrakatha_043_006643 H 006643 R.pdf Mahayogi Sthulbhadra Diwakar Chitrakatha 043 Emperor_Samprati_Diwakar_Chitrakatha_044_006644_HR.pd 006644 Emperor Samprati Diwakar Chitrakatha 044 38 Mahavir Seva Trust Mumbai Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana.. Jinottamsuri, Shreechand Surana, .Shashiprabhashreeji, Shreechand Surana.. Shantakumari Sadhvi, Shreechand Surana, Shreechand Surana, 006645 Jina Kushal Suri Diwakar Chitrakatha 045 006645 HR.pdf Jina Kushal Suri Diwakar Chitrakatha 045 36 Mahavir Seva Trust Mumbai 006646 Rishidatta Diwakar Chitrakatha 046 006646 HR.pdf 006647 Shalibhadra Diwakar Chitrakatha 047 006647 HR.pdf Rishidatta Diwakar Chitrakatha 046 Shalibhadra Diwakar Chitrakatha 047 36 Mahavir Seva Trust Mumbai 36 Mahavir Seva Trust Mumbai Page #208 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 006648 Nandishen Diwakar Chitrakatha_048_006648_HR.pdf 006649 Harikesh Bal_Diwakar Chitrakatha_049_006649_HR.pdf Emperor Vikramaditya_Diwakar Chitrakatha_050_051_052_0 006650 06650 std.pdf Acharya Bhadrabahu_Diwakar_Chitrakatha_053_006651_HR 006651 .pdf King Pradeshi_and_Keshikumar_Diwakar Chitrakatha_054_0 006652 06652_HR.pdf Bhagavan Parshwanath_Diwakar_Chitrakatha_055_056_006 006653 653 std.pdf 006654 Bunkachula Diwakar Chitrakatha_057_006654_HR.pdf Mahabal Malaya_Sundari Diwakar_Chitrakatha_058_006655 006655 HR.pdf 006656 656 HR.pdf 006701 Universal Values of Prakrit_Texts_006701_HR.pdf 006702 Key of Knowledge_006702_std.pdf 006703 Practical Path_006703_HR.pdf Atimukta_and_Arjun_Malakar_Diwakar_Chitrakatha_059_006 006704 Confluence of Opposites_006704_HR.pdf 006705 Immortality_and_Joy_006705_HR.pdf 006706 Jainism_and_Dr_Gours Hindu Code_006706_HR.pdf 006707 Sannyasa Dharma_006707_HR.pdf 006708 Jainism_and_World_Problems_006708_HR.pdf 006709 Faith Knowledge_and_Conduct_006709_HR.pdf 006710 Risabha Deva_006710_HR.pdf 006711 Nyaya_Science_of_Thought_006711_HR.pdf 006712 Sacred Philosophy_006712_HR.pdf 006713 Atma Dharma_006713_HR.pdf 006714 What is Jainism_006714_HR.pdf 006715 Ethnicity_and_Religious_Heritage_006715_HR.pdf 006716 Shrimad Bhagavad Gita_006716_HR.pdf Jaina Tirthas_in_India_and_Their Architecture_006717_std.p 006717 df Title Nandishen Diwakar Chitrakatha 048 Harikesh Bal Diwakar Chitrakatha 049 Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana,. Jinottamsuri, Shreechand Emperor Vikramaditya Diwakar Chitrakatha 050 051 052 Surana,. Jinottamsuri, Shreechand Surana,, Acharya Bhadrabahu Diwakar Chitrakatha 053 Bhagavan Parshwanath Diwakar Chitrakatha 055 056 Bunkachula Diwakar Chitrakatha 057 King Pradeshi and Keshikumar Diwakar Chitrakatha 054 Shreechand Surana,, Shreechand Surana,. Virendramuni, Sanjay Surana,. Mahabal Malaya Sundari Diwakar Chitrakatha 058 Atimukta and Arjun Malakar Diwakar Chitrakatha 059 Universal Values of Prakrit Texts Key of Knowledge Practical Path Confluence of Opposites Immortality and Joy Jainism and Dr Gours Hindu Code Author Sannyasa Dharma Jainism and World Problems Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana,. Faith Knowledge and Conduct Risabha Deva Nyaya Science of Thought Sacred Philosophy Atma Dharma What is Jainism Ethnicity and Religious Heritage Shrimad Bhagavad Gita Jaina Tirthas in India and Their Architecture Sanmatimuni, Sanjay Surana,, Virendramuni, Sanjay Surana.. Prem Suman Jain,, Champat Rai Jain,, Champat Rai Jain.. Champat Rai Jain.. Champat Rai Jain.. Champat Rai Jain,, Champat Rai Jain,, Champat Rai Jain,, Champat Rai Jain.. ,Champat Rai Jain,. Champat Rai Jain,, Champat Rai Jain,, Champat Rai Jain... Champat Rai Jain,. .TU Mehta.. TU Mehta,. Sarabhai Manilal Nawab.. Pgs Publisher 36 Mahavir Seva Trust Mumbai 36 Mahavir Seva Trust Mumbai 100 Mahavir Seva Trust Mumbai 36 Mahavir Seva Trust Mumbai 36 Mahavir Seva Trust Mumbai 68 Mahavir Seva Trust Mumbai 36 Mahavir Seva Trust Mumbai 36 Mahavir Seva Trust Mumbai 36 Mahavir Seva Trust Mumbai Bahubali Prakrit Vidyapeeth and 368 Rashtriya Sanskrit Sansthan 1204 ZZZ Unknown 268 ZZZ Unknown 422 Champat Rai Jain 16 Champat Rai Jain 14 Champat Rai Jain 174 Champat Rai Jain 240 ZZZ Unknown 126 Champat Rai Jain 90 Jain Mitra Mandal 68 ZZZ Unknown 38 Champat Rai Jain 76 Champat Rai Jain 210 Champat Rai Jain 170 T U Mehta Sastu Sahitya Mudranalaya Trust 450 Ahmedabad 202 Sarabhai Manilal Nawab 208 Page #209 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 006718 Life of Lord Mahavira_006718_std.pdf 006719 d.pdf History_of_Rastrakutas_of_Malkhed_and_Jainism_006719_st 006726 soka_006726_HR.pdf 006727 Medieval Jainism_006727_HR.pdf 006728 Structural Temples_of_Gujarat_006728_std.pdf 006729 Jainism Illustrated_006729_HR.pdf 006730 Jaina Temples of Western_India_006730_std.pdf Life of Lord Mahavira History of Rastrakutas of Malkhed and Jainism 006720 Jain Image Inscriptions_of_Ahmedabad_006720_HR.pdf Jain Image Inscriptions of Ahmedabad Contemporaneity_and_Chronology_of_Mahavira_and_Buddha Contemporaneity and Chronology of Mahavira and 006721_HR.pdf 006731 Shatrunjay_a_Pilgrimage_006731_HR.pdf 006732 Art of Enlightenment_006732_HR.pdf 006733 Essence of Pratikramana_006733_HR.pdf 006734 Jainismo_006734_HR.pdf 006735 Notion of Growth_006735_HR.pdf 006736 My Book of Prayers_Naman_006736_HR.pdf 006737 Epitome_of_Jainism_006737_HR.pdf 006738 Jaina Epistemology_006738_HR.pdf 006739 Ganadharavada_006739_HR.pdf 006721 Buddha Later Gangas Mandali Thousand 006722 Later Gangas_Mandali Thousand_006722_HR.pdf History of Early Ganga Monarchy_and_Jainism_006723_H 006723 R.pdf History of Early Ganga Monarchy and Jainism 006724 Kalikal_Sarvagna Hemchandracharya_006724_HR.pdf Kalikal Sarvagna Hemchandracharya 006725 Some Aspects_of_Jainism_in_Eastern_India_006725_HR.pdf Some Aspects of Jainism in Eastern India Hathigumpha_Inscription_Kharavela_and_Bhabru_Edict_of_A Hathigumpha Inscription of Kharavela and Bhabru Edict of Asoka 006740 Dvyasrayakavya_006740_HR.pdf 006741 History of Jainism_006741_std.pdf Title Medieval Jainism Structural Temples of Gujarat Jainism Illustrated Jaina Temples of Western India Shatrunjay a Pilgrimage Art of Enlightenment Essence of Pratikramana Il Jainismo Notion of Growth Dvyasrayakavya History of Jainism My Book of Prayers Naman Epitome of Jainism - Pgs 248 Jaina Epistemology Gandharavada - Esther Soloman 006742 All India Jain Temples_and_Tourist Places_006742_HR.pdf All India Jain Temples and Tourist Places 006743 Ardha Magadhi_Reader_006743_HR.pdf 006744 Bhavana Bodh_006744_HR.pdf Ardha Magadhi Reader Bhavana Bodh Author ,Sarabhai Manilal Nawab,, Nagarajaiah Hampa,. Pravinchandra C Parikh, Bharati K Shelat.. Nagrajmuni, Mahendramuni,, Nagarajaiah Hampa,, Nagarajaiah Hampa.. Anandsagarsuri, Sagaranandsuri,, Pranabananda Jash,, Shashi Kant,. PS Jain, R M Lodha.. Kantilal F Sompura,.. Vinod Kapashi.. Harihar Singh.. Manu Doshi.. Kalpana Desai,, Vinod Kapashi.. Claudia Pastorino.. Hermann Kuhn,, Madhuban Educational Books... KB Jindal.. Indra Chandra Shastri,, Esther A Solomon,, Satyapal Narang.. UK Sharma,, BC Nagraj.. B D Jain,. Shrimad Rajchandra.. Pgs Publisher 178 Sarabhai Manilal Nawab 374 Ankita Pustak 430 BJ Institute 188 Today and Tomorrows Book Agency 156 Ankita Pustak 114 Ankita Pustak 42 Manav Mangal Bombay Munshiram Manoharlal Publisher's Pvt 170 Ltd New Delhi 196 D K Print World 198 Ashish Publishing House 868 Gujarat University Ahmedabad 44 Sudha Kapashi 362 PV Research Institute Varanasi 48 Indira Mansukhlal Doshi Memorial Trust 46 Kalpana Desai 42 Gnan Mandir Publication 144 Prima edizione Maggio 202 Crosswind Publishing Germany 209 58 Madhuban Educational Books Munshiram Manoharlal Publisher's Pvt 248 Ltd New Delhi 516 Parshwanath Vidyapith 400 Gujarat Vidyasabha Munshiram Manoharlal Publisher's Pvt 310 Ltd New Delhi 304 D K Print World 102 ITI Jains Association, Bangalore 246 Shri Satguru Publications 66 Shrimad Rajchandra Ashram Page #210 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 006745 Basic Jain_Culture_Non_Possession_006745_HR.pdf File Name 006746 Bhavana Sataka_006746_HR.pdf 006747 Jaina Acara Siddhanta_aur_Svarupa_006747_HR.pdf 006748 Bhavana Sataka Jaina Acara Siddhanta aur Svarupa Idea_of_Ahimsa_and_Asceticism_in_Ancient Indian Tradition Idea of Ahimsa and Asceticism in Ancient Indian Tradition 006748_HR.pdf Does Earth Really_Rotate_and_Review of Earth_Shape_00 006749 6749_HR.pdf 006750 Basic Knowledge_of_Jainism_006750_HR.pdf Jaina Corpus of Koppala_Inscriptions_X_rayed_006751_HR. 006751 pdf 006752 Jain Kashthapat Chitra_006752_std.pdf Shatrunjay_Giriraj Darshan_in_Sculptures_and_Architecture 006753 006753_std.pdf Gandhis Teachers Rajchandra_Ravjibhai_Mehta_006754_H 006754 R.pdf 006755 Atma Siddhi_006755_HR.pdf 006756 Mysteries_of_Mind_006756_HR.pdf 006762 Treasury_of_Jain_Tales_006762_HR.pdf 006763 Nadivijnanam_and_Nadiprakasham_006763_HR.pdf 006764 Samayasara_006764_HR.pdf 006765 Science Discovers Eternal Wisdom_006765_HR.pdf 006766 Treatise_on_Jainism_006766_HR.pdf Title Basic Jain Culture Non Possession 006767 Ahimsa_is_not_Religion_It_is_way_of_Life_006767_HR.pdf 006768 Essence_of_Jainism Part_01_006768_HR.pdf 006769 Essence of Jainism Part 02 006769_HR.pdf Does Earth Really Rotate and Review of Earth Shape Basic Knowledge of Jainism Mysteries of Mind Glimpses of Jainism_and_Biography_of_Virchand Raghavji Glimpses of Jainism and Biography of forgotten Hero 006757 Gandhi 006757_HR.pdf 006758 Guidelines_to_Mahavir_Darshan_006758_HR.pdf Virchand Raghavji Gandhi Guidelines to Mahavir Darshan 006759 Meditation_and_Jainism_006759_HR.pdf Meditation and Jainism Moksha Marg Prakashak 006760 Moksha Marg_Prakashak_006760_std.pdf 006761 Science of Dhovana_Water_006761_HR.pdf Science of Dhovana Water Jaina Corpus of Koppala Inscriptions X rayed Jain Kashthapat Chitra Treasury of Jain Tales Nadivijnanam and Nadiprakasham Samayasara Science Discovers Eternal Wisdom Treatise on Jainism Author Shatrunjay Giriraj Darshan in Sculptures and Architecture Kanchansagarsuri,, Gandhis Teachers Rajchandra Ravjibhai Mehta Atma Siddhi Ahimsa is not Religion It is way of Life Essence of Jainism Part 01 Essence of Jainism Part 02 Padamchand Shastri, N L Jain,. AS Gopani, Dharmshila Mahasati, Girishkumar P Shah Pandit.. Devendramuni,, Bansidhar Bhatt,, Abhaysagar... Prakashchandramuni.. Nagarajaiah Hampa,, Vasudev Smart,, Satish Sharma,.. Shrimad Rajchandra,J L Jaini.. Mahapragna Acharya,. Pannalal R Shah, Gunvant Barvalia, Kurangi Desai,, Satshrutseva Sadhna Kendra.. Pratapkumar J Toliiya, Parul P Toliya.. Todarmal Pandit,. Jeoraj Jain... VM Kulkarni,, JC Sikdar.. A Chakravarti.. Amarendravijay, JD Lodaya, Bhuvanchandra.. Jayantibhai S Sanghvi.. Clare Rosenfield, Linda Segall,, Kushalchandravijay.. Kushalchandravijay.. Pgs Publisher 50 Veer Seva Mandir Trust 150 Labhubhai P Mehta 322 Prakrit Bharti Academy 108 B J Institute 52 Jambudvi Vignyan Research Centre 56 Panchalal Shivji Karia 96 Ankita Pustak 156 Omkarsuri Gyanmandir Surat 334 Aagamoddharak Granthmala 260 Gujarat Vidyapith Ahmedabad 134 Shrimad Rajchandra Ashram 278 Today and Tomorrows Book Agency 112 ZZZ Unknown 70 Satshrut Seva Sadhna Kendra Vardhaman Bharti International 54 Foundation Bangalore 556 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 268 Samyag Gyan Pracharak Mandal Shardaben Chimanbhai Educational 468 Research Centre 166 Prakrit Bharti Academy 370 Bharatiya Gyanpith 140 Jain Sahitya Academy 156 SJ Sanghvi 210 34 Clare Rosenfield and Linda Segall 176 108 jain Tirth Darshan Trust 170 108 jain Tirth Darshan Trust Page #211 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 211 Title Sr No File Name 006770 Nyayavatara 006770 HR.pdf Author Satyaranjan Banerjee.. Pgs Publisher 78 Sanskrit Book Depot P Ltd Nyayavatara Harindranath Chattopadhyaya, 114 Shri Kiran Publishers 82 Shri Satguru Publications 006771 Parabels of Mahavir_006771 HR.pdf Parabels of Mahavir Role of Space-Time in Jainas Syadavada and Quantum Role of Space Time in Jainas Syadavada and Quantum 006772 Theory 006772 HR.pdf Theory Doctoral Dissertations in Jaina and Buddhist Studies 0067 006773 73 HR.pdf Doctoral Dissertations in Jaina and Buddhist Studies Encyclopaedia Jaina Studies Vol 01 Jaina Art and Archite Encyclopaedia of Jaina Studies Vol 01 Jaina Art and 006774 cture 006774 std.pdf Architecture Filita Bharucha, ,Sagarmal Jain, Arun Pratap Sinh, 114 P V Research Institute Varanasi 726 Parshwanath Vidyapith 006775 Illustrated Namokara Mahamantra 006775 std.pdf 006789 Sachitra Shraman Bhagwan Mahavir 006789 HR.pdf Illustrated Namokara Mahamantra Sachitra Shraman Bhagwan Mahavir Sagarmal Jain, Others.. Shreechand Surana, Surendra Bothra, ,M Subba Rao.. 66 Diwakar Prakashan 222 Sanmati Haidarabad Shri Gujarati Shwetambar Sthanakwasi 468 Jain Association Shri Gujarati Shwetambar Sthanakwasi 466 Jain Association 006790 am The Soul Part 01 006790 HR.pdf I am The Soul Part 01 Tarulatabai Mahasati.. 006791 am The Soul Part 02 006791_HR.pdf I am The Soul Part 02 006792 Glimpses_of_Sentiments_006792_HR.pdf Glimpses of Sentiments Tarulatabai Mahasati.. Yashovijay of Bhuvanbhanusuri,, Malay Kantharia Yashovijay of Bhuvanbhanusuri,, Malay Kantharia 186 Yashovijay Jain Granthmala 132 Yashovijay Jain Granthmala 006793 Abundant Joy of Sentiments 006793 HR.pdf Abundant Joy of Sentiments How_to_Enjoy_Anger_and_Anxiety_Free_Life_006795_HR.pd 006795 How to Enjoy Anger and Anxiety Free Life 006796 Tattvartha Sutra 006796 std.pdf Tattvartha Sutra 006797 Compassionate_Bhagwan_Mahavir_006797_std.pdf Compassionate Bhagwan Mahavir 006798 Chronological Systems_of_Gujarat_006798_std.pdf Chronological Systems of Gujarat Chandraprabhsagar.. Sukhlal Sanghavi, KK Dixit, Purnachandravijay ,Bharati K Shelat.. 120 Jityasha Foundation 596 L D Indology Ahmedabad 74 Diwakar Prakashan 422 Pranav Shelat Maharaja Sayajirao University of 494 Baroda 386 Parimal Publication 006799 Chronology of Gujarat 006799 std.pdf 006800 Development_of_Nagari_Script_006800_std.pdf Chronology of Gujarat Development of Nagari Script ,MR Majumdar, A K Singh 62 Deepratnasagar 006815 agam 08 ang 08 antkruddasha sutra eng 006815 data.pdf Agam 08 Ang 08 Antkruddasha Sutra English Translation Dipratnasagar, Deepratnasagar.. agam 09_ang_09_anuttaropapatikdasha sutra_eng_006817_Agam 09 Ang 09 Anuttaropapatikdasha Sutra English 006817 data.pdf Translation Dipratnasagar, Deepratnasagar. 22 Deepratnasagar 71 Deepratnasagar 006821 agam_11_ ang 11_vipak_sutra_eng_006821_data.pdf Agam 11 Ang 11 Vipak Sutra English Translation Dipratnasagar, Deepratnasagar.. agam_19_upang_08_nirayavalika_sutra_eng_006837_data.pd 006837f Agam 19 Upang 08 Niryavalika Sutra English Translation Dipratnasagar, Deepratnasagar.. agam 20 upang 09_kalpvatansika_sutra_eng 006839_data. Agam 20 Upang 09 Kalpvatansika Sutra English 006839 pdf Translation Dipratnasagar, Deepratnasagar, 25 Deepratnasagar 8 Deepratnasagar Page #212 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 212 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 28 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 8 Deepratnasagar 006841 agam 21 upang 10 pushpika sutra eng 006841 data.pdf Agam 21 Upang 10 Pushpika Sutra English Translation agam_22_upang 11 pushpchulika sutra_eng_006843_data.p Agam 22 Upang 11 Pushpchulika Sutra English 006843 df Translation agam 23 upang 12_vrushnidasa sutra_eng 006845_data. Agam 23 Upang 12 Vrushnidasa Sutra English 006845 df Translation agam 30 prakimak_01_gachchhachar_sutra eng 006859_d Agam 30 Prakirnak 01 Gachchhachar Sutra English 006859 ata.pdf Translation agam_33_prakirak_10_veerstava sutra_eng 006865_data.p Agam 33 Prakirnak 10 Veerstava Sutra English 006865 df Translation Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 10 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 15 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 8 Deepratnasagar 006887 agam_44 chulika 01 nandi sutra eng 006887 data.pdf Agam 44 Chulika 01 Nandi Sutra English Translation 153 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Virchand R Gandhi, Kumarpal Desai.. 006901 Jaina Philosophy_006901 std.pdf Jaina Philosophy - VR Gandhi 298 World Jain Confederation Vishvakalyan Prakashan Trust 22 Mehsana 006902 Fragrance of Children 006902 HR6.pdf Fragrance of Children Bhadragupta vijay.. 006903 Lessenza Del Jainismo 006903 std.pdf Lessenza Del Jainismo Claudia Pastorino, Editori Riuniti, 180 Jain International Ahmedabad 006904 Saman Suttam 006904 HR6.pdf Saman Suttam 194 Sarva Seva Sangh Prakashan 006905 Jain_Biology 006905_HR6.pdf 006906 Alamkaradappana_006906_HR6.pdf 006907 Suvarna Raupya Siddhi_Shastra_006907_std.pdf 006908 Sahrdayaloka Part 01 006908 std.pdf 006909 Sahrdayaloka_Part_02_006909 std.pdf 006910 Sahrdayaloka_Part_03_006910_std.pdf Jain Biology Alamkaradappana Suvarna Raupya Siddhi Shastra Sahrdayaloka Part 01 Sahrdayaloka Part 02 Sahrdayaloka Part 03 Claudia Pastorino, Mondadori.. Jethalal S Zaveri, Mahendramuni.. HC Bhayani, JC Sikdar.. Tapasvi Nandi, Tapasvi Nandi, Tapasvi Nandi, Ernst Leumann, George Baumann.. Hermann Kuhn.. Hermann Kuhn. . Mahapragna Acharya.. Kanhaiyalal Lodha, Dalpatsingh Baya.. Krishna A Gosavi, 152 Jain Vishva Bharati 64 L D Indology Ahmedabad 434 L D Indology Ahmedabad 602 L D Indology Ahmedabad 642 L D Indology Ahmedabad 676 L D Indology Ahmedabad 006911 Outline_of_Avasyaka_Literature_006911_std.pdf 006912 Key to Center of Universe 006912 HR6.pdf 006913 Karma_the_Mechanism_006913_HR6.pdf 006914 Anekanta Philosophy of_Co_existence_006914_HR6.pdf Outline of Avasyaka Literature Key to Center of Universe Karma the Mechanism Anekanta Philosophy of Co existence 256 L D Indology Ahmedabad 202 Crosswind Publishing Germany 244 Crosswind Publishing Germany 204 Jain Vishva Bharati 006917 Positive Non Violence 006917 std.pdf 006918 Jainism a Theistic Philosophy 006918 std.pdf Positive Non Violence Jainism a Theistic Philosophy 344 Prakrit Bharti Academy 358 Parshwanath Vidyapith 006919 Introduction_to_Jainism_006919_std.pdf Introduction to Jainism Rudi Jansma, Sneh Rani Jain, 256 Prakrit Bharti Academy Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit 202 Samsthan 006920 Devindatthao Devendrastava 006920 HR6.pdf Devindatthao Devendrastava ,D S Baya.. Page #213 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 213 Title Author Pgs Publisher Sr No File Name History of_Vegitarianism_and_Cow_Veneration_in_India_006 006921 921 HR6.pdf 006922 Early History of Orissa_006922 std.pdf 006923 Jain Studies and Science 006923 std.pdf 006924 Illuminator_of_Jaina_Tenets_006924_HR6.pdf 006925 Delwara Jain Temples 006925 std.pdf 006926 Economics of Mahaveera 006926 HR6.pdf 006927 Indian Culture and Jainism 006927 HR6.pdf 006928 Soul Science Part 01 006928 HR6.pdf History of Vegitarianism and Cow Veneration in India Early History of Orissa Jain Studies and Science Illuminator of Jaina Tenets Delwara Jain Temples Economics of Mahaveera Indian Culture and Jainism Soul Science Part 01 Willem B Bollee.. Amarchand Mittal.. Mahaveer Raj Gelada,. Tulsi Acharya.. Jayantvijay.. . Mahapragna Acharya Kamalchand Sogani.. Parsmal Agarwal.. 186 Routledge and Kegan Paul Ltd 506 Jain Cultural Research Society 272 Jain Vishva Bharati 252 Jain Vishva Bharati 20 Seth Kalyanji Parmanandji Pedhi 176 Adarsh Sahitya Sangh 42 Jain Vidya Samsthan 220 Kundkund Gyanpith Indore 006930 Spiritual Awakening and other_Essays_006930_HR6.pdf Spiritual Awakening and other Essays 224 Prakrit Bharti Academy 006931 Advanced Apbhramsa Grammer Part 01 006931 HR6.pdf Advanced Apbhramsa Grammer Part 01 006933 Jaina Mysticism and Other Essays 006933 HR6.pdf Jaina Mysticism and Other Essays 006934 Mahavira and his Philosophy of Life 006934 HR6.pdf Mahavira and his Philosophy of Life Kamalchand Sogani.. ,Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain, Kamalchand Sogani.. Kamalchand Sogani.. Kamalchand Sogani, Shakuntala Jain. 126 Apbhrarnsa Sahitya Academy 166 Prakrit Bharti Academy 80 Jain Vidya Samsthan 006935 Prakrta Grammar 006935 HR6.pdf Prakrta Grammar 80 Apbhramsa Sahitya Academy The Truth O P Jain.. 90 Veer Nirvan Granth Prakashan Samiti 006936 The Truth 006936 HR6.pdf Whether_Soul_Super_Soul_Evil_Soul_Exists_006937_HR6.P 006937 df 006938 Right and the Good in Jaina Ethics 006938 HR6.pdf 006939 Bright Ones in Jainism 006939 HR6.pdf Whether Soul Super Soul Evil Soul Exists Right and the Good in Jaina Ethics Bright Ones in Jainism Suvarna Jain.. Kamalchand Sogani.. ,J L Jaini.. 006940 Why Jainism 006940 HR6.pdf 006941 Samavayangasuttam_006941_std.pdf 006942 Lord_Mahavira_and_His_Teachings_006942_HR6.pdf 006943 Pratap_Bhogilal Journey Through_Life_006943 std.pdf 006944 Confession_Path_to_Self_Liberation_006944_std.pdf 006945 Spiritual Pilgrimmage of Chha Gau 006945 std.pdf Why Jainism Samavayangasuttam Lord Mahavira and His Teachings Pratap Bhogilal Journey Through Life Confession Path to Self Liberation Spiritual Pilgrimmage of Chha Gau Kurt Tietze.. Ashok Kumar Singh Vallabhsuri Smarak Nidhi, Rauf Ahmed, Gunratnasuri, Gunratnasuri.. 184 Suvarna Jain 22 ZZZ Unknown 24 ZZZ Unknown Ratnaraya Education and Research 16 Institute 498 B L Institute of Indology 96 Vallabhsuri Smarak Nidhi 176 Bhupendra Singh Anand 146 Jingun Aradhak Trust 52 Jingun Aradhak Trust 006946 Night_Mare_is_ Over_006946_std.pdf Night Mare is Over 006947 Jain Ramayan_006947_std.pdf Jain Ramayan 006948 Vardhaman Book on Jainism 006948 std.pdf Vardhaman Book on Jainism Ahimsa Varsh 2600th Birth Anniversary of_Mahavir Swami Ahimsa Varsh 2600th Birth Anniversary of Mahavir 006949 006949 std.pdf Swami 006950 Tales_from_Indian_Mythology_006950_HR6.pdf Tales from Indian Mythology Gunratnasuri, Mokshratnavijay.. Gunratnasuri, Jayshree Menon.. 66 Adhyatma Shikshan Kendra 142 Jingun Aradhak Trust 120 Bennete Coleman & Co Ltd Naresh Jain, P Jayaraman, A S Raman.. 64 Bharatiya Vidya Bhavan 166 Kutub Popular Page #214 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 214 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher 006953 Theosophical_Study_paper_No_03_006953_HR6.pdf Theosophical Study Paper No 03 Author Theosophical Society in Australia, Theosophical Society in Australia, 16 Theosophical Society in Australia 006954 Theosophical_Study_Paper_No_04_006954_HR6.pdf Theosophical Study Paper No 04 ,Kamalchand Sogani.. Satyaranjan Banerjee, N M Kansara, GC Tripathi.. 16 Theosophical Society in Australia Jain Sanskruti Samrakshak Sangh 322 Solapur 90 Jain Bhawan Publication 174 B L Institute of Indology .VM Kulkarni, 790 B L Institute of Indology 006955 Ethical Doctrines in Jainism_006955 std.pdf Ethical Doctrines in Jainism 006956 Introducing Jainism_006956_HR6.pdf Introducing Jainism 006958 Studies_in_Haribhadrasuri_006958_HR6.pdf Studies in Haribhadrasuri Prakrit Verses in Sanskrit Works on Poetics Part 01 006 006959 959 std.pdf Prakrit Verses in Sanskrit Works on Poetics Part 01 Prakrit_Verses_in_Sanskrit_Works_on_Poetics_Part_02_006 006960 960 std.pdf Prakrit Verses in Sanskrit Works on Poetics Part 02 006961 Sthaviravali_006961_std.pdf Sthaviravali 006962 Halas Sattasai 006962 HR6.pdf Halas Sattasai 006963 Arddh magdhi Grammar 006963 HR6.pdf Arddhmagdhi Grammar 006964 Jaina_Agama Series_006964_HR6.pdf Jaina Agama Series 006965 Introduction to Ardhamagadhi 006965 HR6.pdf Introduction to Ardhamagadhi 006966 Applied Philosophy of Anekanta_006966_HR6.pdf Applied Philosophy of Anekanta 006967 Some Aspects of Rasa Theory 006967 HR6.pdf Some Aspects of Rasa Theory Amrita Collected_Papers_by_A_M_Ghatage_006968_STD.pd 006968 Amrita Collected Papers by A M Ghatage .VM Kulkarni.. Ratnaprabhvijay, Hermen Tieken. .PL Vaidya, Jambuvijay A M Ghatage. Shashiprajna Samni. .VM Kulkarni, 768 B L Institute of Indology 232 Jain Granth Prakashak Sabha 298 Leiden 64 Modern Book Depot 12 Jambuvijay 268 School & College Book Stall 220 Jain Vishva Bharati Institute 134 B L Institute of Indology Kasturbhai Lalbhai Smarak Nidhi 530 Ahmedabad 006969 Sacred Literature of Jains 006969 HR6.pdf 006970 Life as have Seen It 006970 HR6.pdf 006971 Mara Anubhavo 006971_HR6.pdf 006972 Indian_Philosophy_006972_HR6.pdf 006973 Indian_Logic_Part_01_006973_HR6.pdf 006974 Indian_Logic_Part_02_006974_HR6.pdf 006975 Indian_Logic_Part 03_006975_HR6.pdf 006976 inspiring anecdotes_006976_hr6.pdf 006977 essence and spirit_of_jainism_006977_hr6.pdf 006978 bondage_and_freedom_006978_hr6.pdf Sacred Literature of Jains Life as I have Seen It mAro anubhavo Indian Philosophy Indian Logic Part 01 Indian Logic Part 02 Indian Logic Part 03 Inspiring Anecdotes Essence and Spirit of Jainism Bondage and Freedom Jitendra B Shah.. Ganeshchandra Lalwani, Satyaranjan Banerjee, Urmila S Dholakia, Urmila S Dholakia, Nagin J Shah.. Nagin J Shah Nagin J Shah, Nagin J Shah. ,Chitrabhanu.. Chitrabhanu.. Chitrabhanu.. 250 Jain Bhawan 98 Urmila S Dholakia 118 Urmila S Dholakia 162 Sanskrit Sanskriti Granthmala 136 Sanskrit Sanskriti Granthmala 236 Sanskrit Sanskriti Granthmala 226 Sanskrit Sanskriti Granthmala 140 Divine Knowledge Society 30 Divine Knowledge Society 98 Divine Knowledge Society 006979 philosophy of soul and matter 006979 hr6.pdf 006980 beacon_006980_hr6.pdf 006981 miracle_is_you_006981_hr6.pdf 006982 reflections 006982 hr6.pdf Philosophy of Soul and Matter Beacon Miracle is You Reflections Chitrabhanu, Clare Rosenfield.. Chitrabhanu.. Chitrabhanu.. Chitrabhanu.. 110 Jain Meditation International Center 84 Divine Knowledge Society 64 Jain Meditation International Centre 40 Jain Meditation International Centre Page #215 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 006983 ahinsa_is_not_religion_006983_hr6.pdf 006984 sense beyond_senses_006984_hr6.pdf 006985 lotus bloom_006985_hr6.pdf 006986 realize_what_you_are_006986_hr6.pdf 006987 rays_of_dharma_006987_hr6.pdf 006988 wave of bliss_006988_hr6.pdf 006989 foundation_of_inspiration_006989_std.pdf 006990 jainism for beginners_level_01_006990_std.pdf 006991 jainism for beginners_level_02_006991_std.pdf 006992 jainism for beginners_level_03_006992_std.pdf 006993 springs_of_jaina_wisdom_006993_hr6.pdf 006994 jainism 006994_hr6.pdf 006995 five_great_healers speak_here_006995_hr6.pdf 006996 journey to enlightenment_part_01_006996_std.pdf 006997 journey_to_enlightenment_part_02_006997_hr6.pdf 007004 elusive_consciousness_007004_hr6.pdf 007005 world_of_philosophy_007005_std.pdf 007006 svasti 007006_std.pdf 007007 all_in_good_faith_007007_hr3.pdf Ahinsa is Not Religion Sense Beyond Senses Lotus Bloom Realize What You Are Rays of Dharma Wave of Bliss Foundation of Inspiration Jainism For Beginners Level 01 Jainism For Beginners Level 02 Jainism For Beginners Level 03 Title Springs of Jaina Wisdom Jainism Five Great Healers Speak Here 006998 brief_introduction_to_jainism_006998_hr6.pdf 006999 brave_hearts_006999_std.pdf Brief Introduction to Jainism Brave Hearts 007000 karma_007000_hr6.pdf Karma 007001 journey_into_jainism_007001_hr6.pdf Journey Into Jainism 007002 underground_shrine_queens_stepwell patan_007002_std.pdf Underground Shrine Queens Stepwell Patan 007003 nature_of_universe_007003_hr6.pdf Nature of Universe Journey to Enlightenment Part 01 Journey to Enlightenment Part 02 Elusive Consciousness World of Philosophy Svasti All in Good Faith Author Clare Rosenfield, Linda Segall, Chitrabhanu.. ,Chitrabhanu,. Chitrabhanu,, Chitrabhanu... Chitrabhanu.. N P Jain.. ,Chitrabhanu,. Sayampurnashreeji.. Sayampurnashreeji.. Sayampumashreeji.. Dulichand Jain,. Annie Besant.. Nancy, Esmond Gardner.. Chitrabhanu, Chetana Catherine Florida, Nirmala Hanke, Raksha Penni Helsene.. Chitrabhanu, Nirmala Hanke.. Bipin Doshi.. Kumarpal Desai,. Annie Besant.. Smitpragyashreeji, Vishrutvibhashreeji... Jaikishandas Sadani,.. JJ Rawal,. Narendra Bhandari, Surendrasingh Pokharana, Jitendra B Shah.. Christopher Key Chapple, Intaj Malek, Dilip Charan, Sunanda Shastri, Prashant Dave... Nalini Balbir.. Jean Potter, Marcus Braybrooke.. Pgs 34 Jain Meditation International Centre 54 Jain Meditation International Centre 150 Divine Knowledge Society 138 Jain Meditation International Centre 162 Divine Knowledge Society 106 Jain Meditation International Centre 130 Divine Knowledge Society 108 Sayampurnashreeji 124 Sayampurnashreeji 124 Sayampurnashreeji Publisher Chintamani Parshwanath Jain 162 Shwetambar Mandir 44 Theosophical Publishing House 166 Theosophical Publishing House 142 Create Space 106 Create Space Jain Academy Educational Research 20 Centre Promotion Trust 162 Eye Care Foundation 96 Theosophical Publishing House 144 B Jain Publishers Pvt Ltd 74 B J Institute of Learning & Research 12 JJ Rawal 150 L D Indology Ahmedabad 1002 Shanti Prakashan 446 K S Muddappa Smaraka Trust 178 World Congress of Faiths 215 Page #216 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 007008 jaina_shrines_in_india_007008_hr3.pdf 007009 law_of_karma_007009_hr3.pdf 007010 new dimensions_in_jaina_logic_007010_hr3.pdf on_common_ground_world_religions_in_america_007011_hr3 007011.pdf 007012 outlines_of_jainism_007012_hr3.pdf religion_practice_and_science_of_non_violence 007013_hr3. 007013 pdf 007014 unknown pilgrims_007014_std.pdf 007015 hindu_society_of_north_carolina_007015_std.pdf 007016 karma philosophy_in_jainism_007016_hr6.pdf 007017 two_prakrit_versions_of_manipati_charitra_007017_std.pdf 007018 stories_from_jainism_007018_hr6.pdf 007019 jaina community_social_survey_007019_std.pdf request_to_indian_people_from_vegetarians_of_world_00702 007020 0_std.pdf 007021 talk_on_vivek_chudamani_007021_hr6.pdf 007022 vivek_chudamani_007022_std.pdf 007023 studies_in_sanskrit_sahitya_shastra_007023_hr6.pdf 007024 perfecting youth_007024_std.pdf 007025 second edition_007025_hr6.pdf 007026 mind_your_mind_007026_hr6.pdf 007027 lighthouse_007027_hr6.pdf 007028 in search_of_ultimate_007028_hr6.pdf 007029 manava dharma_007029_hr6.pdf 007030 silent soil_007030_hr6.pdf 007031 jaina stupa_at_mathura_art_and_icons_007031_std.pdf 007032 arham pregnancy_007032_hr6.pdf 007033 bhagwan rishabhdev_007033_hr6.pdf Jaina Shrines In India Law of Karma New Dimensions in Jaina Logic On Common Ground World Religions in America Outlines of Jainism Religion Practice and Science of Non Violence Unknown Pilgrims Hindu Society of North Carolina Karma Philosophy In Jainism Two Prakrit Versions of Manipati Charitra Stories From Jainism Jaina Community a Social Survey Title Request To Indian People From Vegetarians Of World Talk On Vivek Chudamani Lighthouse In Search Of Ultimate Vivek Chudamani Studies In Sanskrit Sahitya Shastra Perfecting Youth Second Edition Mind Your Mind Arham Pregnancy Bhagwan Rishabhdev Manava Dharma Silent Soil Jaina Stupa At Mathura Art And Icons Author OP Tandon,. Nirmala Jha.. Mahaprajna Acharya, Nathmal Tatia... Diana L Eck.. S Gopalan... OP Jaggi... N Shanta.. Hindu Society of North Carolina,. Chandrashekharvijay, Chunilal Vrajlal Modi.. R Williams,, Mrugendramuni.. Vilas Sangve.. Young Indian Vegetarians,, Chinmayanand Swami... Chandrashekhar Bharti Swami, P Sankaranarayan.. VM Kulkarni,, Udayvallabhvijay.. Udayvallabhvijay.. Udayvallabhvijay.. Udayvallabhvijay.. Vinod Kapashi.. Bhurmal Shastri, Nihalchandra Jain.. Vidyasagar Acharya,, Renuka J Porwal,.. Pravin Rishi Upadhyay, Pratibha Jain,. Subhadramuni,. Pgs Publisher Ministry of Information and 64 Broadcasting Vovernment of India 168 Capital Pubishing House Delhi Today and Tommorrow Printers and 206 Publishers 50 Columbia University Press New York Wiley Eastern Private Limited New 216 Delhi Munshiram Manoharlal Publishers Pvt 140 Ltd 820 Sri Satguru Publications Delhi 84 Hindu Society of North Carolina 84 Kamal Prakashan 384 Royal Asiatic Society 138 Jain Yoga Foundation 484 Popular Book Depot Bombay 51 Young Indian Vegetarians 180 Chinmay Publications Trust 552 Bharatiya Vidyabhavan 216 BL Institute of Indology 88 Samkit Yuvak Mandal 120 Pragna Prabodh Parivar 130 Pragna Prabodh Parivar 110 Pragna Prabodh Parivar 66 Mahavir Foundation Publication Aacharya Gyansagar Vagartha 196 Vimarsha Kendra 576 Bhagwan Rishabhdev Granthmala 306 Prachya Vidyapith 216 156 Anand Tirth Kendriya Foundation 38 Mahavir Seva Trust Page #217 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 217 Available Books Data till 27-07-2020 St No File Name Title manuscript illustrations of_uttaradhyayana_sutra 007034 std 007034 .pdf Manuscript Illustrations Of Uttaradhyayana Sutra Author Pgs Publisher W Norman Brown, vyutpatti dipikabhidhan_dhundikaya_samarthitam_siddha_he zafra META GUST 007101 m prakrit_vyakaranam part01 007101_hr6.pdf 22TFRUTH SITT 01 RAGAT Vimalkirtivijay.. 114 American Oriental Society Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 442 Shikshannidhi Ahmedabad Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 368 Shikshannidhi Ahmedabad vyutpatti_dipikabhidhan_dhundikaya_samarthitam_siddha he vyutpatti dIpikAbhidhAna daNDikAyA samarthitama siddhahema prAkata 007102 m_prakrit_vyakaranam_part02_007102_hr6.pdf 22FUTH SITOT 02 Vimalkirtivijay.. Subhadramuni, 74 Muni Mayaram Sambodhi Prakashan 007103 mahavir ke upasak 007103 hr6.pdf mahAvIra ke upAsaka siddhasen_divakarsuri jivan ane_sahitya_sarjan_007104_hr6 007104 pdf siddhasena divAkarasUri jIvana ane sAhitya sarjana 007105 vairagya ras_na_udgata siddharshi gani_007105_hr6.pdf na udgata siddharshi gani_007105_hr6.pdf deel del Estal lacul bull 007106 jivdaya_na_jyotirdhar_hemchandracharya_007106_hr6.pdf CELAL selau SHAGUZI 007107 vastupal_na_ghadvaiya guru_bhagwanto_007107_hr6.pdf C UGAL ES dal 3 cuca samveg_marg na punaha pravartak_tran punjabi mahapuru 007 108 sho 007108 hr6.pdf saMvega mArganA puna pravartaka traNa paMjAbI mahApurUSo Kalyankirtivijay. Dharmkirtivijay.. Shilchandrasuri Trailokyamandanvijay.. 42 Bhadrankaroday Shikshan Trust 74 Bhadrankaroday Shikshan Trust 42 Bhadrankaroday Shikshan Trust 58 Bhadrankaroday Shikshan Trust Shilchandrasuri. 007109 kahavali pratham paricched part 02 007109 std.pdf 007110 girnar tirth no itihas 007110 hr6.pdf 007111 aatmshuddhi 007111 hr6.pdf kahAvalI prathama pariccheda bhAga 02 gIranAra tIrthano itihAsa Atmazuddhi ,Kalyankirtivijay.. Jain Sasti Vanchanmala. ,Anandji Bhula. Shrimad Rajchandra Swadhyaya Mandir.. Mavji Damji Shah. Shanti Patel, 50 Bhadrankaroday Shikshan Trust Kalikal Sarvagya Shri Hemchandracharya Navam Janmashatabdi Smruti Sanskar 378 Shikshannidhi Ahmedabad 286 Jain Sasti Vanchanmala 196 Anandji Bhula Shrimad Rajchandra Swadhyaya 106 Mandir 30 Satshrut Seva Sadhna Kendra 60 Shrimad Rajchandra Ashram Shrimad Rajchandra Adhyatmik 68 Satsang Sadhna Kendra 007112 he prabhu 007112 hr6.pdf 007113 bhaktamar_stotra_007113_hr6.pdf 007114 bramhachariji ni jivan rekha 007114 hr6.pdf he prabhu bhaktAmara stotra brahmacArIjInI jIvana rekhA 007115 yogsara_007115_hr6.pdf yogasAra Yogindudev.. 007116 panch_kalyanak mahotsav poojan 007116_hr6.pdf peca kalyANaka mahotsava pUjana 104 Tirthdham Mangalayatan Aligadh 007117 adhyatma ne panthe_007117 hr6.pdf 007118 aath_drushti_ni_sazzay_007118_hr6.pdf adhyAtmane paMthe ATha STinI sajhAya Abhinandan Jain, Rakesh Jain.. Shrimad Rajchandra, Mukund Soneji.. Govardhandas Maharaj.. 6 Satshrut Seva Sadhna Kendra 90 Shrimad Rajchandra Ashram 007119 pragnav bodh mokshmala 007119 hr6.pdf 007120 samayik_ek_adhyatmik_prayog 007120_hr6.pdf 007121 bhed_vigyan_ka_yatharth_prayog_007121_hr6.pdf prajJAvabodha mokSamALA sAmAyika eka AdhyAtmika prayoga bhedavijJAna kA yathArya prayoga Bhagwandas Mansukh Mehta.. Subhash Lunkad.. .Nemichand Patni, 312 Shrimad Rajchandra Gyanmandir 60 Kalpana Lunkad 30 Todarmal Granthamala Jaipur Page #218 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 007122 swadhyay sanchay_007122_hr6.pdf 007123 subodh sangraha_007123_hr6.pdf 007124 samadhi sopan_007124_hr6.pdf 007125 yogdrushti_samucchay_007125_hr6.pdf 007126 mokshmarg_ki_purnata_007126_hr6.pdf 007127 samadhi sadhna_007127_hr6.pdf 007128 mokshmala_vivechan_007128_hr6.pdf 007129 sadhna_path_007129_hr6.pdf 007130 jain dharm_sar_sandesh_007130_hr6.pdf 007131 niyamsar_anushilan_007131_hr6.pdf 007132 parmarth_vachanika_pravachan_007132_hr6.pdf 007133 siddha parmeshthi_vidhan_007133_hr6.pdf 007134 chidkay_ki_aradhana_007134_hr6.pdf 007135 swatantrata_ni_parakashta_007135_hr6.pdf 007136 panch_kalyanak_kya_kyo_kaise_007136_hr6.pdf 007137 nischay vyavahar_007137_hr6.pdf 007138 vastu vigyan_sar_007138_hr6.pdf 007139 gyanchakshu_bhagwan_atma_007139_hr6.pdf 007140 drushti_no_vishay_007140_hr6.pdf 007141 swadhyay _sudha_007141_hr6.pdf 007142 chaitanya_ki_chahal pahal_007142_hr6.pdf 007143 aling grahan_pravachan_007143_hr6.pdf 007144 manishiyo_ki_drushti_me_dr_bharilla_007144_hr6.pdf 007145 tattvagyan_vivechika_part_01_007145_hr6.pdf 007146 laghu_shanti_vidhan_007146_hr6.pdf 007147 pariksha_mukham_007147_hr6.pdf svAdhyAya saMcaya subodha saMgraha samAdhi sopAna yogadRSTi samuccaya mokSamArga kI pUrNatA samAdhi sopAna mokSamALA vivecana sAdhanA patha jaina dharma sAra sandeza | niyamasAra anuzIlana paramArtha vacanikA pravacana siddha parameSThi vidhAna cikAya kI ArAdhanA svatantratAnI parAkASTa paMcakalyANaka kyA kyoM kaise nizcaya vyavahAra vastu vijJAnasAra jJAnacakSu bhagavAna AtmA dRSTino viSaya svAdhyAya sudhA caitanya kI cahala pahala | AliMgagrahaNa pravacana Title manISIyoM kI dRSTi meM DaoN bhArilla | tattvajJAna vivedhikA bhAga 01 laghuzAnti vidhAna parikSAmukham Author Shrimad Rajchandra Swadhyay Mandir.. Shrimad Rajchandra Ashram,, Shrimad Rajchandra Ashram,, Vishvashanti Chahak.. Yashpal Jain,. Ravjibhai C Desai,. Bramhachari,. Prakash D Shah, Harshpriyashreeji... Kashinath Upadhyay.. Hukamchand Bharilla,, Hukamchand Bharilla, Rakesh Jain, Gambhirchand Jain,. Rajmal Pavaiya... Jaganmal Sethi,, Kundkund Kahan Sat Sahitya Prachar.. Rakesh Jain,. Bharat Pavaiya.. Harilal Jain, Devendrakumar Jain.. Harilal Jain, Devendrakumar Jain,. Hukamchand Bharilla, Rajnibhai Gosaliya,. Mumukshu Parivar.. Yugal Jain, Nilima Jain... Yashpal Jain,. Ravsaheb Balasaheb Nardekar.. Kalpana Jain,, Rajmal Pavaiya,, Manikyanandi Aacharya, Vivekanandsagar, Sandip.. Publisher Pgs 480 Shrimad Rajchandra Swadhyay Mandir 114 Shrimad Rajchandra Ashram 550 Shrimad Rajchandra Ashram Vishva Abhyuday Adhyatmik 384 Granthmala 218 Todarmal Smarak Trust 344 Shrimad Rajchandra Ashram 272 Shrimad Rajchandra Mumukshu 228 Shrimad Rajchandra Nijabhyas Mandap 394 Radhaswami Satsang Byas 270 Todarmal Granthamala Jaipur 98 Todarmal Granthamala Jaipur Kundkund Pravachan Prasaran 98 Samsthan 100 Umradevi Jaganmal Sethi 218 60 Kundkund Kahan Sat Sahitya Prachar 42 Tirthdham Mangalayatan 32 Bharat Pavaiya 138 Tirthdham Mangalayatan 262 Tirthdham Mangalayatan 142 Kanjiswami Smarak Trust Devlali 60 Mumukshu Parivar 66 Digambar Jain Mumukshu Mandal 94 Todarmal Granthamala Jaipur 36 PTS Prakashan Samstha 146 Shantyasha Prakashan 26 Akhil Bharatiya Jain Yuva Foundation 22 Anekant Gyanmandir Shodh Samsthan Page #219 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 219 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 007148 adhyatma chetna 007148 hr6.pdf adhyAtma cetanA 226 Kundkund Kahan Tirth Suraksha Trust Nitesh Shah, Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust.. 007149 chousath_ruddhi poojan_vidhan_007149_hr6.pdf causaTha Rddhi pUjana vidhAna 007150 samadhi sadhna aur siddhi 007150 hr6.pdf 007151 dharm mangal 007151 hr6.pdf 007152 panchastikay_007152_hr6.pdf 007153 aushadh je bhavrog na 007153 hr6.pdf 007154 mahavir_no varasdar kon 007154_hr6.pdf samAdhi sAdhanA aura siddhi dharmamaMgala paMcAstikAya oSadha je viroga nI mahAvIrano vArasadAra konI 68 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust Akhil Bharatvarshiya Digambar Jain 26 Vidwat Parishad Trust 76 Lilavati Jain 90 Shrimad Rajchandra Ashram 168 Shobhagchand Chunilal Shah 98 Shyam Samadhi Ashram 007155 baras_anupekkha_007155_hr6.pdf 007156 adhyatma_tri_path_sangraha_007156_hr6.pdf 007157 ratnatray vidhan 007157 hr6.pdf 007158 swanubhuti ni pagthare_007158 hr6.pdf 007159 logassa_sutra_007159_hr6.pdf bArasa anupekkhA adhyAtma tripATha saMgraha ratnatraya vidhAna svAnubhUtInI pagathAre logassa sutra Ratanchand Bharilla.. .Lilavati Jain, Shrimad Rajchandra Ashram.. Shrimad Rajchandra... Fulchandra Shastri.. Kundkundacharya Vidyasagar, Chunilal Desai, Atmanandji Maharaj Maharaj.. Kailashchandra Jain.. Rajmal Pavaiya. Yashovijaysuri, Divyaprabhashreeji.. Vitrag Sat Sahitya Prasarak Trust.. 102 Satshrut Sadhna Kendra 34 Tirthdham Mangalayatan 34 Tirthdham Mangalayatan 170 Omkarsuri Aradhana Bhavan 226 Choradia Charitable Trust 007160 vachnamrut rahasya 007160 hr6.pdf vacanAmRta rahI. 268 Vitrag Sat Sahitya Prasarak Trust 007161 jinagamke anmol ratna 007161 hr6.pdf 007162 nay rahasya_007162_hr6.pdf 007163 samya_shatak_007163_hr6.pdf 007164 hriday pradip 007164 hr6.pdf 007165 samyag_gyan_dipika_007165_hr6.pdf 007166 ishtopadesh_007166 hr6.pdf jainAgama ke anamola ratna nayarahasya sAmyarIte hiMdadyapadIpa sayAna dIpikA ISyapadeza .Rajkumar Jain, Mukesh Shastri, Abhaykumar Jain.. Vijaysinhsuri, Chirantanacharya.. Dharmdas Bramhachari.. Pujyapad Aacharya, 234 Kundkund Sahtiya Prakashan Samiti 430 Todarmal Granthamala Jaipur 1320 Shrimad Rajchandra Ashram 154 Shrimad Rajchandra Ashram 196 Shrimad Raichandra Ashram 88 Shrimad Rajchandra Ashram Akhil Bharatiya Shwe Sthanakvasi Jain 406 Conference Jasubai Mahasati.. E L O Pot be 007167 anubhav ras part 01 007167_hr6.pdf enubhava rasa bhoga << mahetab_kumarijinendra prasad varnan tatha prachin_jain H OLST Bolos VALE 007169 _sahitya_sangraha_007169_hr6.pdf saMgraha 007170 Shatrunjay ranakpur delwada 007170 hr6.pdf zatruMjaya rANakapura delavADA Babu Chothmal Chindaliya.. Amrutlal Mulshankar Trivedi.. 268 Babu Chothmal Chindaliya 44 Amrutlal Mulshankar Trivedi 007171 kshanik no bodh ane nitya no anubhav 007171_hr6.pdf 007172 junagadh_ane_girnar_007172_std.pdf kSaNikano bodha ane nityano anubhava jUnAgaDha ane gIranAra Fulchandra Shastri.. Shambhuprasad Desai.. 114 Shyam Smarak Trust 470 Pravin Prakashan 007173 patan jain dhatu pratima lekh sangraha 007173 hr6.pdf pATaNa jaina dhAtu pratimA lekha saMgraha .Lakshmanbhai H Bhojak, 360 B L Institute of Indology 007174 parmatma prakash_pravachan_part_01_007174_std.pdf 007180 raj hriday part 05 007180 std.pdf paramAtmA prakAza pravacana bhAga 01 rAja hRdaya bhAga 05 Kanjiswami, ..Shashibhai. 540 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 540 Vitrag Sat Sahitya Prasarak Trust Page #220 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 007186 raj hriday_part_11_007186_std.pdf 007187 raj hriday_part_12_007187_std.pdf 007188 raj hriday_part_13_007188_std.pdf 007189 raj hriday_part_14_007189_std.pdf 007191 anubhav sanjivani_007191_std.pdf 007192 samkit_007192_std.pdf File Name 007193 kahan ratna_sarita_007193_hr6.pdf 007194 samvatsarik pratikraman_007194_hr6.pdf 007195 47 shaktiya_aur_47_nay_007195_hr6.pdf 007196 tattvagyan tarangini vidhan_007196_hr6.pdf 007197 tattvagyan_vivechika_part_02_007197_hr6.pdf 007198 gotra pravar_nibandh_kadambam_007198_hr6.pdf 007199 jain_dharm_ek_zalak_007199_data.pdf 007200 jain_shatak 007200_hr6.pdf 007201 01_007201 hr.pdf 007202 02 007202_hr.pdf 007203 03 007203_hr.pdf 007204 04 007204 hr.pdf aagam_40_aavashyak_malaygiri_vrutti_mool_sootra_1_part_ aagam_40_aavashyak_malaygiri_vrutti_mool_sootra_1_part_ aagam_40_aavashyak_malaygiri_vrutti_mool_sootra_1_part_ aagam_40_aavashyak_malaygiri_vrutti_mool_sootra_1_part_ aagam_44_nandisootra_haaribhadriyaa_vrutti_007205_hr6.pd 007205 f aagam 45 anuyogdwaar haaribhadriyaa_vrutti_007206_hr6.p 007206 df 007207 aagamiy suktaavali_aadi_007207_hr6.pdf 007208 rushibhaashit_sootraaani_007208_hr6.pdf 007209 kalpsootra_subodhika_vrutti_007209_hr.pdf 007210 ang sootra_gaathaadi akaaraadi_kram_007210_std.pdf upaang prakirnak_sootra gaathaaadi_akaaraadi_kram_0072 007211 11 std.pdf rAja hradaya bhAga 11 rAja hradaya bhAga 12 rAja hradaya bhAga 13 rAja hradaya bhAga 14 anubhava saMjIvanI samakita zraddhA kriyA mokSa kahAna ratna saritA sAMvatsarika pratikramaNa 47 zaktiyA~ aura 47 naya tattvajJAna taraMgiNI vidhAna | tattvajJAna vivedhikA bhAga 02 gotrapravaranibandhakadambam jaina dharma eka jhalaka Title jaina zataka | Agama 40 Avazyaka malayagiri vRtti mUla sUtra 1 bhAga 01 Agama 40 Avazyaka malayagiri vRtti mUla sUtra 1 bhAga 02 | Agama 40 Avazyaka malayagiri vRtti mUla sUtra 1 bhAga 03 | Agama 40 Avazyaka malayagiri vRtti mUla sUtra 1 bhAga 04 Agama 44 nandisUtra hAribhadriya vRtti Agama 45 anuyogadvAra hAribhadriya vRtti AgamIya suktAvalI AdI RSIbhASita sUtrANI kalpasUtra subodhikA vRtti aMga sUtra gAthAdI akArAdi krama upAMga prakirNaka sUtra gAyAdi akArAdi krama Author Shashibhai, Shashibhai, ..Shashibhai, Shashibhai, Vitrag Sat Sahitya Prasarak Trust, Amit B Bhansali, Vitrag Sat Sahitya Prasarak Trust,. Gangjibhai Mota.. ,Hukamchand Bharilla.. Rajmal Pavaiya,, Kalpana Jain.. P Chentsalrao.. Anekant Jain,., Bhudhardas Mahakavi, Virsagar Jain,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar,.. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,, Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Pgs Publisher 418 Vitrag Sat Sahitya Prasarak Trust 450 Vitrag Sat Sahitya Prasarak Trust 504 Vitrag Sat Sahitya Prasarak Trust 450 Vitrag Sat Sahitya Prasarak Trust 572 Vitrag Sat Sahitya Prasarak Trust 388 Hindi Granth Karyalay 258 Vitrag Sat Sahitya Prasarak Trust 124 Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra 130 Pandit Todarmal Smarak Trust 394 Taradevi Pavaiya Granthmala 238 A B Jain Yuva Federation 480 Government of Mysore. 70 Shantisagar Smruti Granthmala 82 Digambar Jain Mumukshu Mandal 307 Deepratnasagar 325 Deepratnasagar 316 Deepratnasagar 327 Deepratnasagar 124 Deepratnasagar 133 Deepratnasagar 83 Deepratnasagar 67 Deepratnasagar 411 Deepratnasagar 148 Deepratnasagar 79 Deepratnasagar ******** 220 Page #221 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 221 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title nandi aadi_sootra gaathaadi akaaraadi_kram_007212_std.pl 007212 df nandi Adi sUtra gAthAdi akArAdi krama Author Pgs Publisher Dipratnasagar, Deepratnasagar, 197 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 179 Deepratnasagar 007213 ang sootra vishayaanukram 02 007213 std.pdf upaang prakirnak sootra vishayaanukram_02_007214 std.p 007214 df Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 124 Deepratnasagar Bara fata 02 upAMga prakirNaka sUtra viSayAnukrama 02 nandi Adi sapta sUtra viSayAnukrama mRtyu mahotsava AtmAnuM zAsana 007215 nandi aadi sapt sootra_vishayaanukram_007215_std.pdf 007251 mrutyu mahotsav 007251 hr6.pdf 007252 aatmanushasan_007252 hr6.pdf Dipratnasagar, Deepratnasagar.. ,Dhyansagar Muni, Gunbhadraswami.. 123 Deepratnasagar 68 Prakash C Shah 202 Shrimad Rajchandra Ashram Jain Pravachan Pracharak Sarvajanik 374 Dharmik Trust Jain Pravachan Pracharak Sarvajanik 424 Dharmik Trust 007253 char gati na karno part 01_007253 hr6.pdf cAra gatInAM kAraNo bhAga 01 .Ramchandrasuri.. 007254 char gati na karno part 02 007254_hr6.pdf cAra gatInAM kAraNo bhAga 02 Ramchandrasuri.. 007255 guru_chintan_007255_hr6.pdf guru ciMtana 007256 aatm tattva vichar part 01 007256 hr6.pdf Atmatattva vicAra bhAga 01 007257 aatm tattva vichar part 02_007257 std.pdf Bulloc la CUOL 02 007258 updesh_kalpvalli_bhashantar_007258_hr6.pdf upadeza kalpavalI bhASAMtara 007259 pragvat_itihas_part_01_007259_std.pdf TC ATT TT 01 007260 saral_sanskritam prathama_007260_hr6.pdf sala eNskRtame pRthamAM 007261 saral_sanskritam_dwitiya_007261_hr6.pdf sarala saMskRtam dvitIya 007262 saklarhat stotram 007262 hr6.pdf sakalAIta stotram 007263 tattva_nyaya_vibhakar_007263_hr6.pdf A R PASITET 007264 chaityavandan chaturvinshati 007264 hr6.pdf caityavaMdana caturviMzati 007265 murti_mandan_007265_hr6.pdf mUrtimaMDana 007266 kavikul_kirit_yane_suri_shekhar_007266_std.pdf kavikulakIriTa yAne sUrizekhara sanyamina_kanma dilma sapnama_rome_romma_vyavahar 007267 ma 007267_hr6.pdf saMyamInA kAnamAM dIlamAM sapanAmAM rome romamAM vyavahAramAM 007268 tattva nyaya vibhakar 007268 std.pdf tattvanyAya vibhAkara ,Murukshuz of North America.. .Lakshmansuri, Dhirajlal Tokarshi Shah.. .Lakshmansuri, Dhirajlal Tokarshi Shah.. Indrahans Gani, Daulatsinh Lodha.. .Bhaktiyashvijay. Bhaktiyashvijay.. Nemvijay.. Labdhisuri.. Labdhisuri.. Labdhisuri, Vikramservijay. Labdhisuri Jain Granthmala.. 80 Mumukshuz of North America Aatmkamal Labdhisuri Jain 542 Gyanmandir Trust Aatmkamal Labdhisuri Jain 257 Gyanmandir Trust 354 Jain Dharm Prasarak Sabha 722 Pragvat Itihas Prakashak Samiti 304 Divyadarshan Trust 296 Divyadarshan Trust 26 Labdhisuri Jain Granthmala 128 Chandulal Jamnadas 40 Labdhisuri Jain Granthmala 172 Labdhisuri Jain Granthmala 502 Labdhisuri Jain Granthmala Yashovijay Gani.. Labdhisuri. 538 Divyadarshan Trust 676 Labdhisuri Jain Granthmala Manikyachandra Digambar Jain 442 Granthmala Samiti Gyanvimal Bhaktiprakash Prakashan 278 Samiti 007269 triloksar 007269 hr6.pdf trilokasAra Manoharlal Shastri.. Kirtida Shah, Abhay Doshi, Vinodchandra Ramanlal Shah.. 007270 gyanvimal_sazzay_sangraha_007270_hr6.pdf jJAnavimala sakjhAtha saMgraha 007271 prachin_stavan_ratna_sangraha_part_01_007271_hr6.pdf let alot LE GULL 01 Gyanvimalsuri, Muktivimal Gani. 396 Jamnabhai Bhagubhai Shreshthi Page #222 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 St No File Name 007272 prachin stavan ratna sangraha part 02_007272 hr6.pdf Title Author Pgs Publisher prAcIna stavane jainasaMgraha bhAga 02 | Gyanvimalsuri, Muktivimal Gani.. 007273 alphabet_key_to_history of_mankind 007273_std.pdf 007274 jain_thoughts and prayers_eng guj_007274_data.pdf 007275 jain_thoughts and prayers_eng hin_007275_data.pdf 007276 shrut bhini ankho me bijli chamke_007276_data.pdf Alphabet Key To History Of Mankind jaina thaoNsa ane prayarsa aMgrejI ane gujarAtI jaina thaoNTsa aura preyarsa aMgrejI aura hindI zruta bhInI oNkhoM meM bijalI camake David Diringer.. Kanti V Mardia.. Kanti V Mardia. Vijay Doshi. 464 Jamnabhai Bhagubhai Shreshthi Hutchinsons Scientific and Technical 609 Publications 70 Yorkshire Jain Foundation 52 Yorkshire Jain Foundation 487 Vijay Doshi Antarrashtriya Jainvidya Adhyayan 150 Kendra 007277 yogshatak granth ek adhyayan 007277_hr6.pdf yogazataka gRnya eka adhyayana Jagruti Nalin Gheewala, Amitgati Aacharya, Bhagchand Pandit, Shreyanssagar, amitagati zrAvakAcAra Bharatvarshiya Anekant Vidwat 404 Parishad 007278 amitgati shravakachar 007278 hr6.pdf 007279 nyayvinischay vivaran part 01 007279 std.pdf nyAyavinizcaya vivaraNa bhAga 01 Vadirajsuri, Mahendrakumar Jain, 618 Bharatiya Gyanpith 007280 nyayvinischay_vivaran_part_02_007280_std.pdf 007281 jain_agam _sahitya_me_bharatiya_samaj_007281_hr6.pdf 007283 kesariyaji tirth ka itihas 007283 hr6.pdf 007284 hidayat butparastiye_jain_007284_hr6.pdf nyAyavinizcaya vivaraNa bhAga 02 jaina Agama sAhitya meM bhAratIya samAja kesariyAjI tIrya kA itihAsa hidAyata butaparastiye jaina Vadirajsuri, Mahendrakumar Jain.. Jagdishchadnra Jain.. Chandanmal Nagori.. Shantivijay.. Prabodhchandra Sen, Hiralal Duggad.. ,Jain Dharm Vidya Prasarak Varg. 538 Bharatiya Gyanpith 642 Chaukhambha Vidyabhavan 148 Sadgun Prasarak Mitra Mandal 32 Unknown 007285 bangal ka aadi dharm 007285 hr6.pdf 104 Vallabhsuri Smarak Nidhi 007286 jain itihas 007286 hr6.pdf baMgAla kA AdI dharma jaina itihAsa prAcIna jaina itihAsa saMgraha bhAga 01 pATalIputra kA itihAsa / 168 Jain Dharm Vidya Prasarak Varg 007287 Prachin jain itihas sangraha part 01 007287_hr6.pdf Gyansundar Maharaj.. 56 Ratnaprabhakar Gyanpushpamala 007288 prachin jain itihas sangraha part 02 007288 hr.pdf reta da sfareT U BT 02 RTGS FT fra Gyansundar Maharaj.. 66 Ratnaprabhakar Gyanpushpamala 007289 prachin_jain_itihas_sangraha_part_03_007289_hr6.pdf urdher te slaH RUE TT 03 FAST & SPAETH 007290 prachin_jain_itihas sangraha_part_04_007290_hr6.pdf prAcIna jaina itihAsa saMgraha bhAga 04 jaina dharma kA pracAra 007291 prachin jain smarak 007291_hr6.pdf mumbaI prAnta ke prAcIna jaina smAraka 007292 bramhanwada_tirth_nu_sachitra_varnan_007292_hr6.pdf GLUZICULSL de la aglat oswal ki utpatti_vishayakshankao ka samadhan_007293 h 007293 6.pdf osavAla kI utpatti viSayaka zaMkAo kA samAdhAna 007294 terapanthi_hitshiksha_007294_hr6.pdf terApaMtha hItazikSA 007295 terapanthmat samiksha 007295 hr6.pdf terApaMtha mata samIkSA Gyansundar Maharaj.. Gyansundar Maharaj., Shitalprasad.. Jayantvijay.. 44 Ratnaprabhakar Gyanpushpamala 34 Ratnaprabhakar Gyanpushpamala 254 Manikchand Panachand Johari 118 Vijaydharmsuri Jain Granthmala Gyansundar Maharaj., Vidyavijay.. Vidyavijay.. 56 Ratnaprabhakar Gyanpushpmala 184 Abhaychand Bhagwan Gandhi 98 Abhaychand Bhagwan Gandhi a 007296 anarya_krutaghni_sevago_ki_kali kartoote_007296_hr6.pdf 007297 sarak_jati_aur_jain_dharm_007297_hr6.pdf Hahae Haait fit to sarAka jAtI aura jaina dharma Mishrimal Jain Tejmal Bothra.. 34 Mishrimal Jain 12 Jain Dharm Pracharak Sabha Page #223 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 007298 shrimad_buddhisagarsuri_na_bodhvachano_007298_hr6.pdf 007299 pushpvati_vichar_tatha_sutak_vicahr_007299_hr6.pdf 007300 lo_isko_bhi_padh_lo_007300_hr6.pdf 007309 Philosophies_of_India_007309_std.pdf 007310 Religious Problem_in_India_007310_std.pdf 007301 Chicago Prashnottar_007301_std.pdf Chicago Prashnottar Demarcating Sacred Space The Jina_Images at Kaluguma Demarcating Sacred Space The Jina Images at 007302 lai 007302_std.pdf Kalugumalai Development of Hinduism 007303 Development_of_Hinduism_007303_std.pdf 007304 Epitome of Jainism_007304_std.pdf 007305 Great Indian Religion_007305_std.pdf 007306 Jainism Early Faith_of_Ashoka_007306_std.pdf 007307 Notes_on_Modern_Jainism_007307_std.pdf 007308 Outlines of Indian Philosophy_007308_std.pdf Epitome of Jainism - Pgs 860 Great Indian Religion Jainism Early Faith of Ashoka Notes on Modern Jainism Outlines of Indian Philosophy agam 24to33_10_prakirnak_dash_payanna_shwt_007380_st 007380 d.pdf 007311 Tribes In Ancient_India_007311_std.pdf 007376 agam 06_ang_06_gnatadharma_sutra_shwt_007376_std.pdf 306 3 agam_10_ang_10_prashna_vyakaran_sutra_shwt_007377_st 007377 d.pdf 007378 agam 12 upang 01_aupapatik_sutra_shwt_007378_std.pdf agam 13 upang_02_rajprashniya_sutra_shwt_007379_std.pd 007379 f 007381 agam_43_mool_04_uttradhyayan_sutra_shwt_007381_std.pdf 007401 ratnakarand_shravakachar_pravachan_01_007401_std.pdf 007402 ratnakarand_shravakachar_pravachan_02_007402_std.pdf 007403 ratnakarand_shravakachar_pravachan_03_007403_std.pdf 007404 ratnakarand_shravakachar_pravachan_04_007404_std.pdf 007405 paurush_vihar_prvachan_007405_std.pdf 007406 sahajanand_diary 1956_007406_std.pdf 007407 sahajanand_diary 1957_007407_std.pdf puSpavati vicAra tathA sutaka vicAra lo isako bhI paDhalo Philosophies of India Religious Problem in India Title Tribes In Ancient India | Agama 10 aMga 10 praznavyAkaraNa sUtra zvetAMbara 123 01 ETIBT Agama 12 upAMga 02 rAjapraznIya sUtra zvetAMbara Agama 24 se 33 daza prakIrNaka sUtra zvetAMbara 43 E SAIT ratnakaraNDa zrAvakAcAra pravacana 01 ratnakaraNDa zrAvakAcAra pravacana 02 ratnakaraNDa zrAvakAcAra pravacana 03 ratnakaraNDa zrAvakAcAra pravacana 04 pauruSa vicAra pravacana sahajAnaMda DAyarI 1956 | sahajAnaMda DAyarI 1957 Author Mavji Damji Shah.. Khimji Bhimsinh Manek... Rishabhdas Mahatma,, Vijayanandsuri.. Lisa N Owen,. M M Ninan.. GT Bettany.. Edward Thomas.. Mrs Sinclair Stevenson,. M Hiriyanna.. Heinrich Zimmer, Joseph Campbell,. Annie Besant.. Bimla Charn Law.. Rai Dhanpatsinh Bahadur,. Rai Dhanpatsinh Bahadur.. Rai Dhanpatsinh Bahadur.. ,Rai Dhanpatsinh Bahadur,, Rai Dhanpatsinh Bahadur,, Rai Dhanpatsinh Bahadur,, Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Pgs 18 Mavji Damji Shah 40 Bhimsinh Manek 36 Rishabhdas Mahatma Atmanand Jain Pustak Pracharak 240 Mandal Publisher 28 ZZZ Unknown 582 M M Ninan 860 ZZZ Unknown 312 Ward Lock Bowden and Co 167 Trubner and Company London 142 Oxford 419 George Allen and Unwin Ltd 223 709 Routledge and Kegan Paul Ltd 132 Theosophist Office Adyar 449 Bhandarkar Oriental Research Institute 1487 Rai Dhanpatsinh Bahadur 527 Rai Dhanpatsinh Bahadur 466 Rai Dhanpatsinh Bahadur 289 Rai Dhanpatsinh Bahadur 388 Rai Dhanpatsinh Bahadur 1112 Rai Dhanpatsinh Bahadur 213 Sahajanand Shastramala Merath 192 Sahajanand Shastramala Merath 99 Sahajanand Shastramala Merath 82 Sahajanand Shastramala Merath 107 Sahajanand Shastramala Merath 235 Sahajanand Shastramala Merath 239 Sahajanand Shastramala Merath Page #224 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Title Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 007409 sahajanand diary_1959_007409_std.pdf 007410 sahajanand gita_007410_std.pdf 007411 sahajanand_gyanamrut_007411_std.pdf 007412 sahajanand vastu tathya pravachan_007412 std.pdf 007413 sahajanand_vataslya_007413 std.pdf 007414 samadhi tantra satatparya 007414 std.pdf 007415 samaysar_mahima_007415_std.pdf 007426 samaysar_pravachan_11_007426_std.pdf 007427 samaysar pravachan_12007427 std.pdf 007431 samsthan_sutra_sartham_01_007431_std.pdf 007433 samsthan_sutra sartham_03_007433_std.pdf 007436 samsthan sutra_vishay darpan_007436 Std.pdf 007437 subodh patravali 01 007437 std.pdf 007438 subodh patravali_02_007438_std.pdf 007439 tattva_rahasya_01_007439_std.pdf 007441 vruhat swayambhu_stotra pravachan_007441_std.pdf 007442 yogdarshan_007442_std.pdf HET stat 1959 sahajAnaMda gItA sahajAnaMda jJAnAmRta sahajAnaMda vastu tathya pravacana sahajAnada vAtsalya samAdhi tantra satAtparya samayasAra mahimA HARTT WEG 11 HAIR SG 12 saMsthAna sUtra sArtham 01 HET TE HOJE 03 saMsthAna sUtra viSaya darpaNa HA ETA 01 ATT TA 02 arry 01 vRhata svayaMbhU stotra parvacana yogadarzana Author Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. .Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj. .Sahajanand Maharaj. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. .Sahajanand Maharaj.. Sukhlal Sanghavi.. Pgs Publisher 80 Sahajanand Shastramala Merath 101 Sahajanand Shastramala Merath 14 Sahajanand Shastramala Merath 213 Sahajanand Shastramala Merath 52 Sahajanand Shastramala Merath 62 Sahajanand Shastramala Merath 23 Sahajanand Shastramala Merath 148 Sahajanand Shastramala Merath 142 Sahajanand Shastramala Merath 330 Sahajanand Shastramala Merath 244 Sahajanand Shastramala Merath 139 Sahajanand Shastramala Merath 77 Sahajanand Shastramala Merath 74 Sahajanand Shastramala Merath 155 Sahajanand Shastramala Merath 132 Sahajanand Shastramala Merath 232 Sukhlal Sanghavi Jain Academy Educational Research 198 Center Promotion Trust Mumbai Bipin Doshi, Priti Shah.. 007501 Gandhi before Gandhi 007501 std.pdf Gandhi Before Gandhi Tirthankar_Mahaveer A Biographical_in_Verse_007502 std. 007502 pdf Tirthankar Mahaveer A Biographical in Verse 35 Mukesh Chhajer 007503 Hell for Me I Dare Not even Think of_007503 std.pdf Hell for Me I Dare Not even think of 007504 Picturisation_of_Hell_007504_std.pdf Picturisation of Hell 007513 Aptavani 09 007513 std.pdf Aptavani 09 - Pgs 515 007521 Where_Nothing seems_to_be_007521_std.pdf Where Nothing seems to be Shrimad_Rajchandras_Replay to Gandhiji Question_007522 007522 std.pdf Shrimad Rajchandras Replay to Gandhiji Question Mukesh Chhajer Vimalprabhvijay,Jitendra M Panalal Vimalprabhvijay.. Gnani Purush Dadashri.. Hermann Kuhn.. Shrimad Rajchandra Ashram Agas.. 76 Vimalprabhvijayi 20 Vimalprabhvijayji 515 Gnani Purush Dadashri 103 Hermann Kunh 17 Shrimad Rajchandra Ashram Umedchand and Kusumbaben 36 Charitable Trust Ahmedabad 007523 What is Jainism 007523 std.pdf What is Jainism 007524 Atmasiddhi 007524 std.pdf Atmasiddhi 147 Manu Doshi 007525 Digambar_Nitya Pooja_Patha_Samgraha_007525_std.pdf 007526 Unlimited Horizons 007526 std.pdf 007527 Jain_Network_2010_11_007527_std.pdf 007528 Marriage 007528 std.pdf Digambar Nitya Pooja Patha Samgraha Unlimited Horizons Jain Network 2010 11 Marriage TU Mehta, Shrimad Rajchandra, Manu Doshi, Adinath Jinalaya JCA New York USA. Hermann Kuhn .Natubhai Shah .Natubhai Shah 48 Adinath Jinalaya JCA New York USA 238 Crosswind Publishing Germany 20 UK Jain Network 96 UK Jain Academy Page #225 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 007529 Jeev Vichar_007529_std.pdf 007530 Know_to_Enlighten_007530_std.pdf 007531 Spiritual Guide_007531_std.pdf 007532 Adjust Everywhere_007532_std.pdf 007533 Anger_007533_std.pdf 007534 Aptavani_01_007534_std.pdf 007535 Aptavani_02_007535_std.pdf 007536 Aptavani_05_007536_std.pdf 007537 Aptavani_06_007537_std.pdf 007538 Aptavani_09_007538_std.pdf Jeev Vichar Know to Enlighten Spiritual Guide Adjust Everywhere Anger 007558 Shree Simandhar Swami 007558_std.pdf 007559 Spirituality_in_Speech_007559_std.pdf 007560 Tri Mantra_007560_std.pdf Aptavani 01 Aptavani 02 Aptavani 05 Aptavani 06 Aptavani 09 - Pgs 293 Title 007539 Autobiograpy_of_Gnani_Purush_A_M_Patel_007539_std.pdf Autobiograpy of Gnani Purush A M Patel 007540 Avoid Clashes_007540_std.pdf Avoid Clashes 007541 Brahamcharya_Celibacy_with_Understanding_007541_std.pdf Brahamcharya Celibacy with Understanding 007542 Death Before During_and_After_007542_std.pdf Death Before During and After 007543 Essence_of_All_Religion_007543_std.pdf Essence of All Religion 007544 Fault_Is_Of_The_Sufferer_007544_std.pdf 007545 Flawless Vision_007545_std.pdf 007546 Generation Gap_007546_std.pdf 007547 Guru_and_Disciple_007547_std.pdf 007548 Harmony_in_Marriage_007548_std.pdf 007549 Life_without_Conflict_007549_std.pdf 007550 Noble Use_of_Money_007550_std.pdf 007551 Non Violence_007551_std.pdf Fault Is Of The Sufferer Flawless Vision Generation Gap Guru and Disciple Harmony in Marriage Life without Conflict Noble Use of Money Non Violence Pratikraman Freedom Through_Apology_and_Repentance_0 007552 07552_std.pdf 007553 Pratikraman_Full_Version_007553_std.pdf 007554 Pure Love_007554_std.pdf 007555 Right Understanding To Help Others_007555_std.pdf 007556 Science of Karma_007556_std.pdf 007557 Science of Money_007557_std.pdf Pratikraman Freedom Through Apology and Repentance Pratikraman Full Version Pure Love Right Understanding To Help Others Science of Karma Science of Money Simandhar Swami Spirituality in Speech Tri Mantra Author Hemchandrasuri Acharya.. Rajyashsuri,, Rajyashsuri.. ,Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, ,Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Pgs Publisher Sanghvi Ambalal Ratanchand Jain 49 Dharmik Trust 16 Rajyashsuriji Labdhi Vikramsuri Sanskruti Kendra 46 Ahmedabad 21 Dada Bhagwan Foundation 25 Dada Bhagwan Foundation. 165 Dada Bhagwan Foundation 303 Mahavideh Foundation 131 Mahavideh Foundation 161 Mahavideh Foundation 293 Mahavideh Foundation 45 Dada Bhagwan Foundation 21 Dada Bhagwan Foundation 63 Dada Bhagwan Foundation 31 Dada Bhagwan Foundation 34 Dada Bhagwan Foundation 21 Dada Bhagwan Foundation 88 Dada Bhagwan Foundation. 76 Dada Bhagwan Foundation 85 Mahavideh Foundation 69 Dada Bhagwan Foundation 97 Dada Bhagwan Foundation 33 Mahavideh Foundation 61 Dada Bhagwan Foundation 65 Dada Bhagwan Foundation 333 Mahavideh Foundation 41 Dada Bhagwan Foundation 23 Mahavideh Foundation 49 Dada Bhagwan Foundation 57 Dada Bhagwan Foundation 27 Dada Bhagwan Foundation. 45 Mahavideh Foundation 29 Mahavideh Foundation 225 Page #226 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 007561 Whatever_Has Happened Is Justice_007561_std.pdf 007562 Who Am_1_007562_std.pdf 007563 Worries 007563_std.pdf 007564 Der Fehler_liegt beim Leidenden_007564_std.pdf 007565 Selbst Realisation_in_2 Stunden_007565_std.pdf 007566 Vermeide Zusammenstobe_007566_std.pdf 007567 Colera_007567_std.pdf 007568 Esencia 007568_std.pdf 007569 La Culpa_Es_Del_Que Sufre_007569_std.pdf 007570 Lo Que_Ha_Sucedido_Es_Justicia_007570_std.pdf 007571 Pratikraman_007571_std.pdf 007572 Simandhar_007572_std.pdf 007573 Who M_I_007573_std.pdf 007574 Exposition_of_Pratikraman_Sutra_007574_std.pdf Rise and Glory History_of_Halari_Visa Oshwals_007575_st 007575 d.pdf 007576 Niryavaliyasuyakhandha_Commentary_007576_std.pdf Collection_of_Prakrit_and_Sanskrit_Inscriptions_007577_std. 007577 pdf 007578 e 1_007578_std.pdf 007581 e 4_007581_std.pdf 007582 e_5_007582_std.pdf Title Whatever Has Happened Is Justice Who Am I Worries German - Der Fehler liegt beim Leidenden in German Language German Selbst Realisation in 2 Stunden in German Language German-Vermeide Zusammenstobe in German Language Spanish - Colera in Spanish Language Spanish-Esencia in Spanish Language Spanish - La Culpa Es Del Que Sufre in Spanish Language Spanish - Lo Que Ha Sucedido Es Justicia in Spanish Language Spanish-Pratikraman in Spanish Language Spanish Simandhar in Spanish Language Spanish - Who MI in Spanish Language Exposition of Pratikraman Sutra Collection of Prakrit and Sanskrit Inscriptions Operation_In_Search_Sanskrit_Manuscripts_in_Mumbai Circl Operation In Search of Sanskrit Manuscripts in Mumbai Circle 1 007583 e 6_007583_std.pdf 007585 Kalpasutra_007585_std.pdf Rise and Glory History of Halari Visa Oshwals Niryavaliyasuyakhandha Commentary Operation_In_Search_Sanskrit_Manuscripts_in_Mumbai Circl Operation In Search of Sanskrit Manuscripts in Mumbai Circle 4 007586 Mriga Pakshi Shastra_007586_std.pdf 007587 Outlines of Jainism_007587_std.pdf 007588 Rishabhdev_Founder_of_Jainism_007588_std.pdf 007589 Terminology_of_Jainism_007589_std.pdf 007590 Vijaydharmasuri_007590_std.pdf Operation_In_Search_Sanskrit_Manuscripts_in_Mumbai Circl Operation In Search of Sanskrit Manuscripts in Mumbai Circle 5 Operation_In_Search_Sanskrit_Manuscripts_in_Mumbai Circl Operation In Search of Sanskrit Manuscripts in Mumbai Circle 6 Kalpasutra Mriga Pakshi Shastra Outlines of Jainism Rishabhdev Founder of Jainism Terminology of Jainism Vijaydharmasuri Author Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, ,Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Rati Dodhia.. Rati Dodhia.. Srichandra, Royce Wiles.. .P Piterson.. ,P Piterson.. .P Piterson,, P Piterson.. .P Piterson.. ,J Stevenson,. Hamsadeva, M Sundaracharya,, ,J L Jaini, F W Thomas.. ,Champat Rai Jain,. Dinesh Vora.. AJ Sunavala,, Publisher 21 Dada Bhagwan Foundation 53 Dada Bhagwan Foundation. 25 Dada Bhagwan Foundation 21 Mahavideh Foundation 25 Mahavideh Foundation 21 Mahavideh Foundation 22 Mahavideh Foundation 32 Dada Bhagwan Foundation Pgs 18 Mahavideh Foundation 18 Mahavideh Foundation 66 Dada Bhagwan Foundation 21 Dada Bhagwan Foundation 48 Mahavideh Foundation 105 Rati Dodhia 287 Rati Dodhia 332 Royce Wiles 322 Bhavnagar Archiological Department 275 Royal Asiatic Society 416 Royal Asiatic Society 420 Royal Asiatic Society 179 Royal Asiatic Society 172 Oriental Translation Fund London 175 V Krishnaswamy 208 Cambridge University Press 219 Indian Press 271 Dinesh Vora 98 Cambridge University Press 226 Page #227 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 227 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 007592 Essence and Substance_of_Yoga_007592 std.pdf 007593 History of Indian Philosophy 007593 std.pdf Title Essence and Substance of Yoga History of Indian Philosophy Author S M Jain Surendranath Dasgupta, Pgs . Publisher 91 S M Jain 2517 Cambridge University Press Hastimal Maharaj, Shuganchand Jain, P S Surana. Hastimal Maharaj Shugan C Jain PS 367 Surana 007594 Jain Legend Vol 1 007594 std.pdf Jain Legend Vol 1 ,Hastimal Maharaj, Shuganchand Jain. PS Surana, 007595 Jain Legend Vol 2 007595 std.pdf Hastimal Maharaj Shugan C Jain PS 342 Surana Jain Legend Vol 2 Hastimal Maharaj Shugan C Jain PS 237 Surana 007596 Jain Legend Vol 3007596 std.pdf Hastimal Maharaj. Shuganchand Jain, P S Surana.. Jain Legend Vol 3 007597 Jain Legend Vol 4 007597 std.pdf 007598 Jain_Tark_Bhasha_007598_std.pdf Jain Legend Vol 4 Jain Tark Bhasha Hastimal Maharaj, Shuganchand Jain, P S Surana, Yashovijay Upadhyay... Hastimal Maharaj Shugan C Jain PS 241 Surana 161 Motilal Banarasidas 007600 Jainism Key to Reality 007600 std.pdf Jainism Key to Reality Shuganchand Jain.. 007601 Jains in India and Abroad 007601 std.pdf Jains in India and Abroad 007602 Lifestyle Master Program 007602 std.pdf Lifestyle Master Program 007603 M_K_Gandhi_an_Autobiography_007603_std.pdf MK Gandhi an Autobiography 007604 Monks_Dilemma_007604_std.pdf Monks Dilemma 007605 Primer_of_Jain_Principles_007605_std.pdf Primer of Jain Principles Sadhus_Reminiscences_of_Raman_Maharshi_007606_std.pd 007606 Sadhus Reminiscences of Raman Maharshi 007607 Spiritual Stories 007607 std.pdf Spiritual Stories .Prakash Jain Ellen Livingston.. Mahadev Desai, S M Jain Kirit Gosalia, 416 Digambar Jain Trilok Shodh Sansthan International Summer School for Jain 260 Studies 61 Ellen Livingston 269 Navjivan Prakashan Mandir 100 ABD Publisher 184 Kirit Gosalia Arunachal Sadhu.. Raman Maharshi, 114 Ramanasramam Tiruvannamalai 147 Ramanasramam Tiruvannamalai 007608 Tattva Sangraha of Shantaraksita Vol 1 007608 std.pdf Tattva Sangraha Vol 1 Kamlashila, Ganganatha Jha. 753 Oriental Research Institute Vadodra 007609 Tattva Sangraha of Shantaraksita Vol 2 007609 std.pdf 007610 Ten_Universal_Virtues_007610_std.pdf Tattva Sangraha Vol 2 Ten Universal Virtues ,kamlashila, Ganganatha Jha, Ram Kumar Nandi.. 887 Oriental Research Institute Vadodra 114 Ram Kumar Nandi 007612 Three Faiths in Land of Aryan Thoughts 007612 std.pdf 007613 Divine Love Its Possible 007613 std.pdf 007614 Guiding_Light_Freedom_from_Opinion_007614_std.pdf 007615 Inner_Journey Part 01_007615_std.pdf 007617 Maa Parmatmaa 007617 std.pdf 007618 Myself_to_My_Soul_Part_01_007618_std.pdf 007620 Uvasaggahara Stotra Eng 007620 std.pdf Three Faiths in Land of Aryan Thoughts Divine Love Its Possible Guiding Light Freedom from Opinion Inner Journey Part 01 Maa Parmatmaa Myself to My Soul Part 01 Uvasaggahara Stotra Eng Shuganchand Jain., Namramuni. Uma Shah .Namramuni.. .Namramuni. Namramuni.. .Namramuni.. .Namramuni. 6 Shuganchand Jain 50 Parasdham Mumbai 15 Namramuni 15 Parasdham Mumbai 58 Parasdham Mumbai 110 Parasdham Mumbai 74 Parasdham Mumbai Page #228 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 228 Pgs Publisher Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title 007621 Apoorva_Avasar_007621_std.pdf Apoorva Avasar 007622 Brahmachariji 007622 std.pdf Brahmachariji 007623 Essence of Jainism 007623 std.pdf Essence of Jainism 007624 Jain Story Book 007624 std.pdf Jain Story Book 007625 Laghurajswami_Biography_007625_std.pdf Laghurajswami Biography 007626 Life of Shrimad Rajchandra 007626 std.pdf Life of Shrimad Rajchandra 007627 Mokshamala 007627 std.pdf Mokshamala 0729 007628 Spiritual Code and Restraints 007628 std.pdf Samarpan_Dedication_Badi_Diksha_of_Sadhvi_Sanghmitraji. Samarpan Dedication Badi Diksha of Sadhvi 007629 007629 data.pdf Sanghmitraji Survey of Jaina Prakrit and Sanskrit Literature Part 1 007 A Brief Survey of Jaina Prakrit and Sanskrit Literature 007630 630_std.pdf Part 1 Survey of Jaina Prakrit and Sanskrit Literature_Part 2 007 A Brief Survey of Jaina Prakrit and Sanskrit Literature 007631 631 std.pdf Part 2 Survey of Jaina Prakrit and Sanskrit Literature_Part 3 007 A Brief Survey of Jaina Prakrit and Sanskrit Literature 007632 632 std.pdf Part 3 Survey of Jaina Prakrit and Sanskrit Literature Part 4 007 A Brief Survey of Jaina Prakrit and Sanskrit Literature 007633 633_std.pdf Part 4 007634 Handbook_of_History_of_Religions_007634_data.pdf Handbook of History of Religions Author Manu Doshi.. Manu Doshi, Manu Doshi.. Manu Doshi.. Manu Doshi.. Manu Doshi, Manu Doshi, Manu Doshi.. 22 Manu Doshi 22 Manu Doshi 46 Manu Doshi 90 Manu Doshi 49 Manu Doshi 126 Manu Doshi 79 Manu Doshi 69 Manu Doshi Spiritual Code and Badi Diksha of Sadhvi JAINA Education Committee.. 50 Veerayatan Nalini Joshi. 22 Sanmati Tirth Prakashan Pune Nalini Joshi.. 22 Sanmati Tirth Prakashan Pune . Nalini Joshi.. 25 Sanmati Tirth Prakashan Pune Nalini Joshi.. ,Edward Washburn.. 19 Sanmati Tirth Prakashan Pune 678 Sanmati Tirth Prakashan Pune Research Institute of Scientific Secrets from Indian Oriental Scriptures 131 Ahmedabad Jainism_Eternal_and_Universal_Path_for_Enlightenment_007 007635 635_std.pdf Jainism Eternal and Universal Path for Enlightenment 007636 Drushtant Kathao 007636 Std.pdf 007637 ABC_of_Jainism_007637_std.pdf 007639 Jain Life Science Jiva Vichara 007639 std.pdf 007640 Digambar Jain_Pooja English_007640_std.pdf 007641 Receipies 007641 std.pdf 007642 Environmental Doctrines of Jainism 007642 std.pdf Drushtant Kathao ABC of Jainism Jain Life Science Jiva Vichara Digambar Jain Pooja English Receipies Environmental Doctrines of Jainism Narendra Bhandari, Shrimad Rajchandra, Dinubhai M Patel, .S L Jain.. .Kusumben Babulal Shah.. Ambika Pandya.. S M Jain.. 34 Shrimad Rajchandra Ashram 25 Maitree Samooh 30 Kusumben Babulal Shah 49 Ambika Pandya 68 ZZZ Unknown 94 SM Jain Research Foundation for Jainology 66 Chennai Bharat Varshiya Digambar Jain 105 Mahasabha 129 Ranjitsingh Kumat 007643 Kundakunda Acharya and Jain Philosophy 007643 std.pdf Kundakunda Acharya and Jain Philosophy Jayantilal Jain, 007644 Jaina Archaeology Outside_India 007644 std.pdf Jaina Archaeology Outside India 007645 Self Awareness Through Meditation 007645 std.pdf Self Awareness Through Meditation agam_01_ang_01_acharang sutra part01_sthk_007646_std. 007646 pdf HTH 01 T 01 HYRIT HETT 01 Gret agam_01_ang_01_acharang sutra part02_sthk_007647_std. 007647 pdf HIF 01 BT 01 HTORIT TE HTT 02 Filaret Jineshwardas Jain. .Ranjitsingh Kumat, .Amarmuni, Shreechand Surana, Surendra Bothra ,Amarmuni, Shreechand Surana, Surendra Bothra 569 Padma Prakashan 636 Padma Prakashan Page #229 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 229 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher agam_08_ang_08_anantkrut_dashang sutra_sthk_007648_st 007648 d.pdf Agama 08 aMga 08 aMtakRtadazAMga sUtra sthAnakavAsI 587 Padma Prakashan Author Amarmuni, Shreechand Surana, Rajkumar Jain, Purushottamsingh Sardar., Brajmohan Jain Shayyambhavsuri Amarmuni, Shreechand Surana, Purushottamsingh Sardar, Harvindarsingh Sardar. Surendra Bothra Amarmuni, Shreechand Surana, Surendra Bothra, Purushottamsingh Sardar. Amarmuni, Shreechand Surana, Surendra Bothra, Purushottamsingh Sardar.. 007649 agam_29_mool_02_dasvaikalik_sutra sthk_007649 std.pdf BTT 29 02 cerdana * F a rzt 498 Padma Prakashan agam_06_ang_06_gnatadharma_sutra_part01_sthk_007650_ 007650 std.pdf HTH 06 BH 06 GET SITT 01 FRA 492 Padma Prakashan agam_06_ang 06gnatadharma sutra part02_sthk_007651_ 007651 Std.pdf HETA 063 06 FIATED SITT 02 RIGT 467 Padma Prakashan 542 Padma Prakashan 499 Padma Prakashan Devvachak, Amarmuni, Tarunmuni, Shreechand Surana, 007652 agam 31 chulika 01 nandi sutra sthk 007652 std.pdf HETA 31 T 01 af G raft Trilok Sharma, Surendra Bothra Amarmuni, Tarunmuni, Shreechand Surana, Trilok 007653 agam 13 upang 02_rajprashniya_sutra_sthk_007653_std.pdf MTTH 13 34TOT 02 2 3 2 4 Sharma, Rajkumar Jain .Amarmuni. Tarunmuni. Upasak_dasha and Anuttaraupa patik_dasha_sutra_008015 Upasakdasha and Anuttarau Papatikdasha sutra Shreechand Surana, Trilok 007654 _007654_std.pdf Sachitra Sharma Rajkumar Jain Amarmuni. Tarunmuni. agam_32_chulika_02_ anuyogdwar_sutra part01_sthk_00765 Shreechand Surana, Surendra 007655 5 std.pdf HITH 32 T02 H TAT E SITT 01 FRITZ Bothra 483 Padma Prakashan 520 Padma Prakashan agam_32_chulika_02_anuyogdwar_sutra_part02_sthk_00765 007656 6 std.pdf HTH 32 fart 02 HSRAT HETT 02 FRITAT: Aryarakshit, Amarmuni, Tarunmuni, Shreechand Surana, Trilok Sharma, Surendra Bothra Vinaysagar, Kalanath Shastri, Dineshchandra Sharma 627 Padma Prakashan 007657 Isibhasiyaimsuttaim 090190 007657 std.pdf Isibhasiyaimsuttaim 339 Prakrit Bharti Academy 007658 Science of Reincarnation Toll of Karma 007658 std.pdf Science of Reincarnation Toll of Karma 132 B Sriniketan Bhandari B Sriniketan Bhandari Nemichandra Acharya, Vijay K Jain.. 007659 Dravyasamgraha_007659_std.pdf Dravyasamgraha 234 Vikalp 007660 Childs Quest to Find His Purpose of Life 007660_std.pdf Childs Quest to Find His Purpose of Life 007661 Pure_Soul_and_lts_Infinite_Treasure_007661_std.pdf Pure Soul and Its Infinite Treasure Akhil Jain, Jayantilal Jain. 50 Akhil Jain 283 University of Madras Page #230 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 230 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 007662 Dark Truth Behind The Milk Myth_007662 std.pdf Title Dark Truth Behind The Milk Myth Author Pramoda Chitrabhanu.. Shrimad Rajchandra, Dinubhai M Patel. Pgs Publisher 38 Divine Knowledge Society 67 Shrimad Rajchandra Ashram 007663 Story_Book_007663_std.pdf Story Book Collected Research Papers in Prakrit and Jainology Vol 0 Collected Research Papers in Prakrit and Jainology Vol 007665 2 007665 std.pdf Concept Parmatma Antaratma Anatma Philosophy Dada B Concepts of Parmatma Antaratma Anatma in Philosophy 007666 hagwan_007666_data.pdf of Dada Bhagwan 02 .Nalini Joshi.. 170 University of Pune .SR Bhatt, 24 SR Bhatt 007667 Anuvrat Movements Theory and Practical 007667 std.pdf Anuvrat Movements Theory and Practical 109 USA Florida International University 372 USA Santmat Society of North America 007668 Harmony of All Religions 007668 std.pdf Harmony of All Religions Rajgeeta English Translation and Comentry on 007669 Rajgeeta 007669 std.pdf Atmasiddhi Shastra 007670 Upnishad 007670 std.pdf Upnishad 007671 Zend Avesta Part 01 007671 std.pdf Zend Avesta Part 01 007672 Zend_Avesta_Part_02_007672_std.pdf Zend Avesta Part 02 007673 Zend Avesta Part 03 007673 std.pdf Zend Avesta Part 03 007674 Dhammapada 007674 std.pdf Dhammapada 007675 Text of Confucianism Part 01 007675 std.pdf Text of Confucianism Part 01 007676 Text of Confucianism Part 02 007676 std.pdf Text of Confucianism Part 02 007677 Saddharma Pundarika_007677_std.pdf Saddharma Pundarika 007678 Satapatha_Bramhana_Part_02_007678_std.pdf Satapatha Bramhana Part 02 007679 Satapatha Bramhana Part 03 007679 std.pdf Satapatha Bramhana Part 03 007680 Satapatha Bramhana Part 05 007680 std.pdf Satapatha Bramhana Part 05 007681 Questions of King Milinda Part 01 007681 std.pdf Questions of King Milinda Part 01 007682 Questions_of_King Milinda_Part_02_007682 std.pdf Questions of King Milinda Part 01 General_Index_to_Names and Subject_Matter_007683_std. 007683 df General Index to Names and Subject Matter Shivani Bothra. Parmahans Maharaj, Veena Rani Howard.. Shrimad Rajchandra, Manu Doshi, ,Max Muller.. James Darmesteter.. James Darmesteter. LH Mills ,Max Muller, James Legge.. James Legge.. H Kern.. ,Julius Eggeling. Julius Eggeling.. Julius Eggeling.. .T W Rhys Davids.. TW Rhys Davids.. 293 Shrimad Rajchandra Mission 1835 Oxford 2695 Oxford 2221 Oxford 2618 Oxford 2540 Oxford 2829 Oxford 2405 Oxford 2546 Oxford 2521 Oxford 2382 Oxford 2017 Oxford 2695 Oxford 2240 Oxford 705 Oxford .M Winternitz, TW Rhys Davids, Hermann Oldenberg ,,Hermann Oldenberg, ,E H Palmer.. Gorge Buhler.. 2523 Oxford 2642 Oxford 779 Oxford 1979 Oxford 007684 Vinaya Texts 007684 std.pdf Vinaya Texts 007685 Grinya_Sutras_007685_std.pdf Grihya Sutras 007686 Quran_Part_01_007686_std.pdf Quran Part 01 007687 Sacred_Laws of_Aryas_007687_std.pdf Sacred Laws of Aryas Essays_Lectures on_Religion of_Hindu_Vol_01_007688_std. 007688 pdf Essays Lectures on Religion of Hindu Vol 01 Essays_Lectures_on_Religion_of_Hindu_Vol_02_007689_std. 007689 pdf Essays Lectures on Religion of Hindu Vol 02 007690 Weird Beliefs 007690 std.pdf Weird Beliefs HH Wilson. 480 Trubner and Company London H H Wilson Barry Wilson 438 Trubner and Company London 81 Barry Wilson Page #231 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher 007691 Philosophy of Liberation Interfaith 007691 std.pdf Philosophy Of Liberation Interfaith Author Paramhansa Maharaj, Donald Howard, Veena Howard, Achyutanand Swami, Praveshkumar Singh.. 75 USA Santmat Society of North America 007692 Yoga Of Inner Light And Sound 007692 std.pdf Yoga Of Inner Light And Sound Selected_100_Letters by Shrimad_Rajchandraji_007693_std. 007693 pdf Selected 100 Letters by Shrimad Rajchandraji 007695 Istopadesa_The_Golden_Discourse_007695_std.pdf Istopadesa The Golden Discourse Shrimad Rajchandra... Vijay K Jain, 54 Santmat Sangh Samiti Chandrapur Shrimad Rajchandra Prabhavak Trust 90 Hubli 170 Vikalp Surendra S Singhvi.. 24 Surendra S Singhvi Osho Rajnish.. .Nalini Joshi.. 96 Osho Rajnish 257 Firodaya Prakashan 35 ZZZ Unknown 007696 Pratikraman_Meditation Review your Life 007696_std.pdf Pratikraman Meditation Review your Life Panch_Mahavrat_or_The_Perennial_Path_The_Art of Living 007697 _007697_data.pdf Panch Mahavrat or The Perennial Path The Art of Living 007699 Chanakya_Explored_in_Jaina_Literature_007699_std.pdf Chanakya Explored in Jaina Literature 007700 Isha_Yoga Roots_007700_std.pdf Isha Yoga Roots Jain Exhibition Index Listings by Code A to Z New York T Jain Exhibition Index Listings by Code A to Z New York 007705 emple 007705 std.pdf Temple Jain Exhibition Part 01 350 Photo code Atoz Jain Exhibition Part 01 350 Photos by code A to Z 007706 New York Temple 007706 Std.pdf New York Temple Jain Exhibition Part 02 348 Photo code AtoZ Jain Exhibition Part 02 348 Photos by code A to Z 007707 _New York_Temple_007707_std.pdf New York Temple 33 ZZZ Unknown 352 ZZZ Unknown 350 ZZZ Unknown 007711 ISJS Jainism Study Notes E5 Vol 01 007711 std.pdf ISJS Jainism Study Notes E5 Vol 01 352 International School for Jain Studies 007712 ISJS Jainism Study Notes E5 Vol 02 007712 std.pdf ISJS Jainism Study Notes E5 Vol 02 404 International School for Jain Studies 007713 ISJS Jainism Study Notes E5 Vol 03 007713 std.pdf International School for Jain Studies. International School for Jain Studies International School for Jain Studies Abhayshekharsuri, Sujata P Kapadia, Bhuvanbhanusuri, AM Upadhyay.. ISJS Jainism Study Notes E5 Vol 03 292 International School for Jain Studies 007714 Jailer_007714_std.pdf Jailer 190 Harshadray Private Limited Jainisms Special Gift to Mankind 49 Divya Darshan Trust 007715 Jainisms Special Gift to Mankind 007715 std.pdf Journal_of_Gyansagar_Science Foundation 2013_04_01_00 007716 7716_std.pdf 007717 Pictorial Philosophical Balpothi_007717 std.pdf 007718 Samvatsari Pratikramana_007718_std.pdf Journal of Gyansagar Science Foundation 2013 04 01 Pictorial Philosophical Balpothi Samvatsari Pratikramana 116 Gyansagar Science Foundation 52 Divya Darshan Trust 279 Ila Mehta Sanjeev Sogani, Vimal Jain.. Bhuvanbhanusuri.. Ila Mehta. International School for Jain Studies, Vijay K Jain, .Natubhai Shah.. 007719 ISJS Jainism_Study_Notes_E5_Vol_04_007719_std.pdf 007721 Swayambhu_stotra_007721_std.pdf 007722 World of Conquerors 007722 std.pdf Future_24_Tirthankar_Naam_gotra Bandh_Analysis_007724 007724 Std.pdf 007725 Jain Stories_007725_std.pdf ISJS Jainism Study Notes E5 Vol 04 Swayambhustotra World of Conquerors 567 International School for Jain Studies 246 Vikalp 427 Natubhai Shah ,,Darshan Bavisi Future 24 Tirthankar Naamgotra Bandh Analysis Jain Stories 9 Darshan Bavisi 29 ZZZ Unknown Page #232 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 232 Title Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 007726 Key to Happiness_007726_std.pdf 007727 Sukti_Triveni_007727_std.pdf 007728 We_Vegeterian People_007728_std.pdf Key to Happiness Sukti Triveni We Vegeterian People Pgs Publisher 76 Shailesh Punamchand Shah 75 Minal Shah 48 Atul Doshi Vitrag Vignan Charitable Research 48 Foundation 007729 Holistic Science of Life and Living 007729 std.pdf Holistic Science of Life and Living 007730 Jain Prayers 007730 std.pdf Jain Prayers Hindu Catholic Dialogue_Commemorative_Brochure_201505 Hindu Catholic Dialogue Commemorative Brochure 007731 23 007731 STD.pdf 20150523 Author Jayesh Mohanlal Sheth, , Minal Shah, Atul Doshi.. Vitrag Vignan Charitable Research Foundation, Sima Sheth, Vastupal Parikh, Anne Valley, Prakash Mody.. , United States Conference of Catholic Bishops, Jain Society of Metropolitan Washington.. ,Sudhanshu Jain.. .Rupa Shah ,Rupa Shah.. Atmanandji Maharaj.. Signe Kirde.. Ila Mehta.. Ila Mehta. .Ila Mehta.. 007732 Jain Catholic Dialogue 20150524 007732 STD.pdf 007733 Jain_Voice Needed in Climate Crisis 007733 data.pdf 007734 Dairy_Alternatives 007734_STD.pdf 007735 Dudh Vanaspati janya 007735 STD.pdf 007736 Comtemporary Jain_Legends_007736_data.pdf 007737 Shravakachar of Vasunandini 007737 STD.pdf 007738 Samvatsari_Pratikraman_ENG_007738_STD.pdf 007739 Samvatsari Pratikraman GUJ 007739 STD.pdf 007740 Samvatsari Pratikraman_HIN 007740 STD.pdf Jain Catholic Dialogue 20150524 Jain Voice Needed in Climate Crisis Dairy Alternatives dudha vanaspatijanya Comtemporary Jain Legends Shravakachar of Vasunandini Samvatsari Pratikraman English saMvatsarI pratikramaNe gujarAtI saMvatsarI pratikramaNa hindI 31 Prakash Mody United States Conference of Catholic 52 Bishops Jain Society of Metropolitan 24 Washington 82 Sudhanshu Jain 40 Circle Health 40 Circle Health 183 Shrimad Rajchandra Ashram 187 Signe Kirde 408 lla Mehta 364 Ila Mehta 402 la Mehta 007741 Trilok Tirth Dham with Map and Images 007741 data.pdf Trilok Tirth Dham with Map and Images 7 Trilok Tirth Dham 007742 vicharmala_book_1_to_8_english_007742 std.pdf Vicharmala Granth Satik Pustak 1 to 8 140 Heeralal Dhole 007743 vicharmala pustak 1 to 8 hindi 007743 std.pdf 007744 apta_mimansa_007744_std.pdf 007745 ratnakarandaka_shravakachar_007745_std.pdf 007746 being jain and living green 007746 data.pdf 007747 subtleties_of_jainism_007747_data.pdf 007748 vaastu principles_english_007748_std.pdf 007749 gospel_of_matthew_007749_std.pdf vicAramAlA graMtha saTika pustaka 1 se 8 AptamimAMsA ratnakaraNDakA zrAvakAcAra Being Jain And Living Green Subtleties Of Jainism Vaastu Principles English Gospel Of Matthew Trilok Tirth Dham. Anathdas Sadhu, Govinddas Sadhu, Lala Sreeram Anathdas Sadhu, Govinddas Sadhu,Raghuvansh Sharm, Vijay K Jain, Vijay K Jain.. ,Arvind Bobra, Amit Jain. Arvind Bobra.. Ankit Mishra.. Mark Luke John.. 194 Gujarati Chapkhana 227 Vikalp Printers 291 Vikalp Printers 33 Arvind Bobra 35 Arvind Bobra 100 Ankit Mishra 160 Mark Luke John 007750 understanding jain way of_life_exhibition_007750_data.pdf 007751 jainism an ancient ethnic_religion_007751_data.pdf 007752 biological_law_of_nature_and_karma_007752_std.pdf Understanding Jain Way Of Life Exhibition Jainism An Ancient Ethnic Religion Biological Law Of Nature And Karma Sudhir M Shah Sydney Smith. Rajnikant Patel, Raksha J Shah, Abhijit Muni, Pooja Banthia, Sulekh C Jain, 62 Sudhir M Shah 18 Sydney Smith 34 Rajnikant Patel International Conference on Science 214 and Jain Philosophy 328 Prakrit Bharti Academy 007753 science and jain philosophy_007753 std.pdf 007754 ahimsa_crisis_you_decide_007754_std.pdf Science And Jain Philosophy Ahimsa Crisis You Decide Page #233 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 007755 acharang sutra_007755_std.pdf 007756 science of life 007756 data.pdf Title Author AcArAMga sUtra Science Of Life 233 Pgs Publisher 80 219 U S Dugar Federation of Indian Animal Protection 53 Organisations 34 Vinod Kapashi 98 B Benarsidass 36 Kishor Bhimji Shah 007757 state of dairy cattle rajasthan report 007757 data.pdf 007758 tattvartha sutra that which is 007758_std.pdf 007759 jain itihas series 01 007759 std.pdf 007760 jain calander 2016 007760 data.pdf U S Dugar, Federation of Indian Animal Protection Organisations.. Vinod Kapashi.. .B Benarsidass.. Kishor Bhimji Shah, Ujjwala D Shah, Madhusudan R Joshi JAINA, .ZZZ Unknown Amit B Bhansali.. State Of Dairy Cattle Rajasthan Report Tattvartha Sutra That Which is Jain Itihas Series 01 Jain Calander 2016 Jain Tattva Parichay Navvanu Information Nitya Niyam Puja Samkit Faith Practice Liberation 194 Veetrag Vani Prakashak 16 JAINA 63 ZZZ Unknown 447 Amit B Bhansali 007761 jain_tattva_parichay 007761_std.pdf 007762 navvanu_information 007762_data.pdf 007763 nitya_niyam_puja_007763_data.pdf 007764 samkit_007764_data.pdf bibliography_of_literature_about_shrimad_raichandra_007765 007765 data.pdf mahatma gandhi_and_kavi_rajchandraji question and answ 007766 ered_007766_std.pdf 007767 story_of_merchant_champaka_007767_std.pdf Prakash Mody.. Bibliography Of Literature About Shrimad Rajchandra Mahatma Gandhi And Kavi Rajchandraji Question And Answered Story Of Merchant Champaka 007768 samyag darshan part 01_007768 data.pdf HRINGRIG SET 01 007769 samyag darshan_part_02_007769_data.pdf HRER STT 02 54 Prakash Mody Shrimad Rajchandra Gyan Pracharak 24 Trust 51 Johannes Hertel Kundkund Kahan Parmarthik Trust 344 Mumbai Kundkund Kahan Parmarthik Trust 206 Mumbai Kundkund Kahan Parmarthik Trust 239 Mumbai Kundkund Kahan Parmarthik Trust 207 Mumbai Kundkund Kahan Parmarthik Trust 211 Mumbai Kundkund Kahan Parmarthik Trust 203 Mumbai 215 Akshayratnavijay 007770 samyag darshan part 03 007770 data.pdf Goverdhandas Bramhachari.. Johannes Hertel.. Kundkund Kahan Parmarthik Trust Mumbai Kundkund Kahan Parmarthik Trust Mumbai.. Kundkund Kahan Parmarthik Trust Mumbai.. ,Kundkund Kahan Parmarthik Trust Mumbai.. Kundkund Kahan Parmarthik Trust Mumbai.. Kundkund Kahan Parmarthik Trust Mumbai.. Akshayratnavijay. HERCEG HTT 03 007771 samyag darshan part 04 007771 data.pdf HAIIEST TT 04 007772 samyag darshan_part_05_007772_data.pdf HRISTET SITT 05 007773 samyag darshan_part_06_007773_data.pdf 007774 namami_nityam_guru_dharmsurim_007774_data.pdf 007775 treasure of qualities 007775 data.pdf 007776 gyansar_ashtak_part_01_007776_std.pdf 007777 gyansar_ashtak_part_02_007777_std.pdf 007778 gyansar_ashtak_part_03_007778std.pdf 007779 gyansar_ashtak_part_04_007779_std.pdf 007780 bruhad alochana 007780 data.pdf 007781 nav tunk palitana 007781 std.pdf HANCE TT 06 Namami Nityam Guru Dharmsurim Treasure of Qualities Introduction to Inspiring Life of Acharya Vijaydharmsuri Maharaj phonesAra aSTaka tathA jJAnamasarI vRttI bhAga-1 phAnasora aSTaka tathA jJAnamArI vRttI bhAga-2 kAnisAra aSTaka tathA jJAnama rI vRttI bhAga-3 | phrAnasAra aSTaka tathA jJAnamasarI vRttI bhAga-4 bRhad AlocanA neve TuMka pAlitANI Prashamratnavijay.. Dhirajlal D Mehta.. Dhirajlal D Mehta Dhirajlal D Mehta.. Dhirajlal D Mehta, 113 Dharmkrupa Trust 233 Jain Dharm Prasaran Samiti 262 Jain Dharm Prasaran Samiti 136 Jain Dharm Prasaran Samiti 301 Jain Dharm Prasaran Samiti 18 Unknown 75 Journey Group Vadodara Journey Group Vadodara, Page #234 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 007782 sarva_samanya_pratikraman_avashyak_007782_data.pdf 007783 jain thoughts_and_prayers_007783_data.pdf 007784 ardhamagdhi vyakaran_007784_data.pdf 007785 buddhisagar_007785_data.pdf 007786 File Name 007787 kappa suttam_bhas_vises chunni_sahiyam_part_01_007786 data.pdf kappa suttam_bhas_vises_chunni_sahiyam_part_02_007787 data.pdf kappa suttam_bhas_vises chunni_sahiyam_part_03_007788 007788 data.pdf 007790 nayamrutam_part_02_007790_data.pdf 007791 prakrit vyakaran_007791_data.pdf 007792 shrutdeep_part_01_007792_data.pdf jin_shasan_na_mahapurusho_na_jivan_prasango_007794_da 007794 ta.pdf 007795 ashtavakra gita_007795_data.pdf 007796 ashtavakra _gita_007796_std.pdf 007797 anuvrat_movement theory_and_practice_007797_data.pdf 007798 gandhi_and_jainism_007798_data.pdf 007799 palliwal_jain_itihas_007799_data.pdf 007800 mokshmala_bhavna_bodh_007800_std.pdf 007801 aapt pariksha pravachan_01_007801_std.pdf 007802 aapt pariksha pravachan_02_007802_std.pdf 007803 aapt mimansa_pravachan_01_007803_std.pdf 007804 aapt mimansa_pravachan_02_007804_std.pdf 007805 aapt_mimansa_pravachan_03_007805_std.pdf 007806 aapt mimansa_pravachan_04_007806_std.pdf 007807 aapt mimansa_pravachan_05_007807_std.pdf sarva sAmAnya pratikramaNa Avazyaka Jain Thoughts And Prayers arddhamAgadhI vyAkaraNa buddhisAgara | kappasuttaM bhAsa visesacuNNisahiyaM bhAga 01 Title kappasuttaM bhAsavisesacuNNisahiyaM bhAga 02 prAkRta vyAkaraNa zrutadIpa bhAga 01 kappasuttaM bhAsa visesacuNNisahiyaM bhAga 03 nayAmRtam bhAga 02 jinazAsananA mahApurUSonA jIvanaprasaMgo aSTAvakra gItA aSTAvakra gItA Palliwal Jain Itihas mokSamALA bhAvanAbaudha AptaparikSA pravacana 01 AptaparikSA pravacana 02 AptamimAMsA pravacana 01 Anuvrat Movement Theory And Practice Gandhi And Jainism AptamimAMsA pravacana 02 AptamimAMsA pravacana 03 AptamimAMsA pravacana 04 AptamimAMsA pravacana 05 Author Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust.. Kanti V Maradia.. KV Apte,Vairagyarativijay, Sangramsinh Soni,Vairagyarativijay, Bhadrabahuswami, Sanghdasgani Kshamashraman,, Vairagyarativija y, Rupendra Pagaria, Bhadrabahuswami, Sanghdasgani Kshamashraman,,Vairagyarativija y, Rupendra Pagaria, Bhadrabahuswami, Sanghdasgani Kshamashraman,, Vairagyarativija y, Rupendra Pagaria, ,,Vairagyarativijay. Hemchandracharya,,Vairagyarativ ijay,K V apte ..Vairagyarativijay, Bhuvanbhanusuri, ,,Anil Pravinbhai Shukla, ,,Manilal Chabaram Bhatt, Shivani Bothra,. Shugan C Jain,. Pritam Singhvi, Bhushan Shah,, Shrimad Rajchandra... Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Pgs Publisher 91 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 52 Yorkshire Jain Foundation 513 Shrutbhuvan Sansodhan Kendra 130 Shrutbhuvan Sansodhan Kendra 504 Shubhabhilasha Trust 423 Shubhabhilasha Trust 314 Shubhabhilasha Trust 202 Shubhabhilasha Trust 594 Shrutbhuvan Sansodhan Kendra 186 Shubhabhilasha Trust 31 Bhuvanbhanusuri 36 Anil Pravinbhai Shukla 161 Haribhai Dalpatram Patel 109 Florida International University 339 International School for Jain Studies 234 42 Mission Jainattva Jagaran 249 Shrimad Rajchandra Ashram 201 Sahajanand Shastramala Merath 143 Sahajanand Shastramala Merath 146 Sahajanand Shastramala Merath 66 Sahajanand Shastramala Merath 138 Sahajanand Shastramala Merath 80 Sahajanand Shastramala Merath 149 Sahajanand Shastramala Merath Page #235 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Title Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 007808 aapt_mimansa pravachan_06_007808 std.pdf 007809 aapt_mimansa pravachan_07_007809_std.pdf 007810 aapt_mimansa pravachan_08_007810_std.pdf 007811 aapt_mimansa pravachan_09_007811 std.pdf 007812 aapt_mimansa pravachan_10_007812_std.pdf 007813 aatm_parichyan_007813_std.pdf 007814 aatm sambodhan 007814 std.pdf 007815 aatm_upasana_007815_std.pdf 007816 aatm kirtan pravachan_007816 std.pdf 007824 adhyatma_sahasri pravachan_08_007824_std.pdf 007825 adhyatma sahasri pravachan_09_007825_std.pdf 007827 adhyatma_charcha_007827_std.pdf 007828 adhyatma ratnatrayi_007828 std.pdf 007829 adhyatma sutra pravachan 007829 std.pdf 007830 adhyatma_sutra sarth_007830_std.pdf 007831 mahaveer vani 007831 std.pdf 007832 prakrit_margopadeshika_007832_std.pdf 007833 bhagwat dharm 007833 std.pdf 007834 chaha dhala 007834 std.pdf 007835 dharm_pravachan_007835 std.pdf 007836 dharm 007836_std.pdf 007837 dharmbodh_purvarddh_007837_std.pdf 007838 dharmbodh uttararddh_007838 std.pdf 007839 drashti 007839 std.pdf 007840 dravya_drasht_prakash_007840_std.pdf 007841 dravya_sangraha_tika_007841_std.pdf 007842 ekibhav_stotra_007842_std.pdf 007843 gunasthan_darpan_007843_std.pdf 007861 gyanarnav_pravachan_18_007861_std.pdf 007862 gyanarnav_pravachan_19_007862 std.pdf 007863 gyanarnav pravachan 20 007863 std.pdf 007864 gyanarnav_pravachan_21_007864_std.pdf 007871 ishtopadesh_007871_std.pdf 007872 jeev sandarshan_007872 std.pdf 007873 kalyaan_mandir_stotra_007873_std.pdf 007874 karan_karya_vidhan_007874_std.pdf H ATUT WAY 06 HAHRT W4 07 AptamimAMsA pravacana 08 HAPATHWAY 09 HIGHTHT 444 10 Atma paricaya HI Hate Atma upAsanA Atma kirtana pravacana HEZICH HE 45 08 HEZICH HE 09 adhyAtma carcA adhyAtma ratnatrayI adhyAtma sUja pravacana adhyAtma sUtra sArya mahAvIra vANi prAkRta mArgApadezikA bhagavata dharma chahaDhAlA dharma pravacana dharma dharmabodha pUrvArTa dharmabodha uttarAI dRSTi dravya draSTa prakAza dravya saMgraha TikA UHT Farm guNasthAna darpaNa HGUTA 4G 18 GUT WG 19 ATTUTA W 20 FIUTAT STAG 21 iSTopadeza jIva saMdarzana kalyANa maMdira stotra kAraNa kArya vidhAna Author Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. .Sahajanand Maharaj. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj. .Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Bechardas Doshi. Bechardas Doshi, .Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. .Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Pgs Publisher 148 Sahajanand Shastramala Merath 105 Sahajanand Shastramala Merath 100 Sahajanand Shastramala Merath 87 Sahajanand Shastramala Merath 61 Sahajanand Shastramala Merath 228 Sahajanand Shastramala Merath 310 Sahajanand Shastramala Merath 42 Sahajanand Shastramala Merath 164 Sahajanand Shastramala Merath 96 Sahajanand Shastramala Merath 108 Sahajanand Shastramala Merath 92 Sahajanand Shastramala Merath 188 Sahajanand Shastramala Merath 362 Sahajanand Shastramala Merath 39 Sahajanand Shastramala Merath 220 Bharat Jain Mahamandal 294 Gurjar Granthratna Karyalay 205 Sahajanand Shastramala Merath 107 Sahajanand Shastramala Merath 312 Sahajanand Shastramala Merath 28 Sahajanand Shastramala Merath 40 Sahajanand Shastramala Merath 58 Sahajanand Shastramala Merath 59 Sahajanand Shastramala Merath 49 Sahajanand Shastramala Merath 292 Sahajanand Shastramala Merath 29 Sahajanand Shastramala Merath 71 Sahajanand Shastramala Merath 146 Sahajanand Shastramala Merath 142 Sahajanand Shastramala Merath 120 Sahajanand Shastramala Merath 136 Sahajanand Shastramala Merath 231 Sahajanand Shastramala Merath 27 Sahajanand Shastramala Merath 44 Sahajanand Shastramala Merath 10 Sahajanand Shastramala Merath Page #236 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 007875 karm kshapan darpan_007875_std.pdf 007876 laghu jeev_sthan_charcha_007876_std.pdf 007877 laghu karm_sthan_charcha_007877_std.pdf 007878 mangal tantra pravachan_007878_std.pdf 007879 manohar_padyavali_01_007879_std.pdf 007880 manohar_padyavali_02_007880_std.pdf 007881 moksh_shastra_pravachan_01_007881_std.pdf 007882 moksh_shastra_pravachan_02_007882_std.pdf 007883 moksh shastra pravachan_03_007883_std.pdf 007884 moksh shastra pravachan_04_007884_std.pdf 007891 moksh shastra_pravachan_11_007891 std.pdf 007892 moksh_shastra_pravachan_12_007892_std.pdf 007893 moksh_shastra_pravachan_13_007893_std.pdf 007894 moksh shastra pravachan_14_007894_std.pdf 007895 moksh shastra pravachan_15_007895_std.pdf 007896 moksh shastra_pravachan_16_007896_std.pdf 007897 moksh_shastra pravachan_17_007897_std.pdf 007898 moksh_shastra_pravachan_18_007898_std.pdf 007899 moksh shastra pravachan_19_007899_std.pdf 007900 moksh shastra pravachan_20_007900_std.pdf 007901 moksh_shastra_pravachan_21_007901_std.pdf 007902 moksh_shastra pravachan_22_007902_std.pdf 007903 moksh_shastra_pravachan_23_007903_std.pdf 007904 moksh shastra pravachan_24_007904_std.pdf 007905 samaysar_drashtant_marm_007905_std.pdf 007906 samaysar_kalash_pravachan_01_007906_std.pdf 007907 samaysar_kalash_pravachan_02_007907_std.pdf 007908 saral_adhyatmik pravachan_007908_std.pdf 007909 saral_darshanik_pravachan_007909_std.pdf 007911 shishu dharmbodh_02_007911_std.pdf 007913 shodash_bhavna_pravachan_02_007913_std.pdf 007914 shravak shatkarm_pravachan_007914_std.pdf 007915 siddha_bhakti pravachan_007915_std.pdf 007916 subhashit_ratna_sandoha_pravacahn_01_007916_std.pdf 007917 subhashit_ratna_sandoha pravacahn_02_007917_std.pdf 007918 subhashit_ratna_sandoha_pravacahn_03_007918_std.pdf karma kSapaNa darpaNa laghu jIva sthAna carcA laghu karma sthAna carcA maMgala tantra pravacana manohara padyAvalI 01 manohara padadyAvalI 02 mokSazAstra pravacana bhAga 01 mokSazAstra pravacana bhAga 02 mokSazAstra pravacana bhAga 03 | mokSazAstra pravacana bhAga 04 mokSazAstra pravacana bhAga 11 mokSazAstra pravacana bhAga 12 mokSazAstra pravacana bhAga 13 mokSazAstra pravacana bhAga 14 | mokSazAstra pravacana bhAga 15 mokSazAstra pravacana bhAga 16 mokSazAstra pravacana bhAga 17 mokSazAstra pravacana bhAga 18 mokSazAstra pravacana bhAga 19 | mokSazAstra pravacana bhAga 20 mokSazAstra pravacana bhAga 21 | mokSazAstra pravacana bhAga 22 mokSazAstra pravacana bhAga 23 mokSazAstra pravacana bhAga 24 samayasAra dRSTAnta marma samayasAra kalaza pravacana 01 samayasAra kalaza pravacana 02 sarala AdhyAtmika pravacana sarala dArzanika pravacana | zizu dharmabodha 02 SoDaza bhAvanA pravacana 02 zrAvaka SaTkarma pravacana siddha bhakti pravacana Title subhASita ratna saMdoha pravacana 01 | subhASita ratna | subhASita ratna saMdoha pravacana 01 saMdoha pravacana 01 Author Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj... Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj... Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj... Sahajanand Maharaj... Sahajanand Maharaj.. Pgs Publisher 16 Sahajanand Shastramala Merath 153 Sahajanand Shastramala Merath 116 Sahajanand Shastramala Merath 104 Sahajanand Shastramala Merath 99 Sahajanand Shastramala Merath 39 Sahajanand Shastramala Merath 275 Sahajanand Shastramala Merath 382 Sahajanand Shastramala Merath 84 Sahajanand Shastramala Merath 206 Sahajanand Shastramala Merath 224 Sahajanand Shastramala Merath 193 Sahajanand Shastramala Merath 36 Sahajanand Shastramala Merath 82 Sahajanand Shastramala Merath 26 Sahajanand Shastramala Merath 57 Sahajanand Shastramala Merath 134 Sahajanand Shastramala Merath 35 Sahajanand Shastramala Merath 78 Sahajanand Shastramala Merath 89 Sahajanand Shastramala Merath 67 Sahajanand Shastramala Merath 74 Sahajanand Shastramala Merath 46 Sahajanand Shastramala Merath 33 Sahajanand Shastramala Merath 50 Sahajanand Shastramala Merath 205 Sahajanand Shastramala Merath 326 Sahajanand Shastramala Merath 171 Sahajanand Shastramala Merath 42 Sahajanand Shastramala Merath 14 Sahajanand Shastramala Merath 102 Sahajanand Shastramala Merath 75 Sahajanand Shastramala Merath 263 Sahajanand Shastramala Merath 222 Sahajanand Shastramala Merath 177 Sahajanand Shastramala Merath 266 Sahajanand Shastramala Merath 236 Page #237 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 007919 yukti anushasan_pravachan_007919_std.pdf 007920 sukh kaha _01_007920_std.pdf 007921 sukh_kaha_02_007921_std.pdf 007922 sukh yaha_01_007922_std.pdf 007923 sukh_yaha_02_007923_std.pdf 007925 sukh yaha_04_007925_std.pdf 007926 moksh pahud_pravachan_007926_std.pdf 007927 naychakra prakash_007927_std.pdf 007928 panchadhyayi pravachan_01_007928_std.pdf 007929 panchadhyayi pravachan_02_007929_std.pdf 007930 panchadhyayi_pravachan_03_007930_std.pdf 007931 panchadhyayi_pravachan_04_007931_std.pdf 007932 panchadhyayi pravachan_05_007932_std.pdf 007933 panchadhyayi pravachan_06_007933_std.pdf 007934 panchadhyayi pravachan_07_007934_std.pdf 007935 panchadhyayi_pravachan_08_007935_std.pdf 007936 panchadhyayi_pravachan_09_007936_std.pdf 007937 panchadhyayi pravachan_10_007937_std.pdf 007938 panchadhyayi pravachan_11_007938_std.pdf 007939 panchadhyayi pravachan_12_007939_std.pdf 007940 panchadhyayi pravachan_13_007940_std.pdf 007941 panchadhyayi_pravachan_14_007941_std.pdf 007942 panchadhyayi pravachan_15_007942_std.pdf 007943 panchastikay_pravachan_01_007943_std.pdf 007944 panchastikay_pravachan_02_007944_std.pdf 007945 panchastikay_pravachan_03_007945_std.pdf 007946 panchastikay_pravachan_04_007946_std.pdf 007947 panchastikay pravachan_05_007947_std.pdf 007948 panchastikay pravachan_06_007948_std.pdf 007949 panchsutri_dvadashi_007949_std.pdf 007950 parmanand_storta pravachan_007950_std.pdf 007951 pariksha_mukh_sutra_pravachan_01_007951_std.pdf 007952 pariksha_mukh_sutra pravachan_02_007952_std.pdf 007953 pariksha_mukh_sutra pravachan_03_007953_std.pdf 007954 pariksha_mukh_sutra pravachan_04_007954_std.pdf 007955 pariksha_mukh_sutra_pravachan_05_007955_std.pdf Title Author Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. yukti anuzAsana pravacana sukha kahA~ 01 sukha kahA~ 02 sukha yahA~ 01 sukha yahA~ 01 sukha yahA~ 01 mokSapAhuDa pravacana My w nayacakra prakAza paJcAdhyAyI pravacana 01 paJcAdhyAyI pravacana 02 paJcAdhyAyI pravacana 03 paJcAdhyAyI pravacana 04 paJcAdhyAyI pravacana 05 paJcAdhyAyI pravacana 06 paJcAdhyAyI pravacana 07 paJcAdhyAyI pravacana 08 paJcAdhyAyI pravacana 09 paJcAdhyAyI pravacana 10 paJcAdhyAyI pravacana 11 paJcAdhyAyI pravacana 12 paJcAdhyAyI pravacana 13 paJcAdhyAyI pravacana 14 paJcAdhyAyI pravacana 15 paMcAstikAya pravacana 01 paMcAstikAya pravacana 02 paMcAstikAya pravacana 03 paMcAstikAya pravacana 04 paMcAstikAya pravacana 05 paMcAstikAya pravacana 06 paMcasutrI dvAdazI paramAnanda stotra pravacana parikSAmukha sUtra pravacana 01 parikSAmukha sUtra pravacana 02 parikSAmukha sUtra pravacana 03 | parikSAmukha sUtra pravacana 04 Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj... Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj... Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj... Sahajanand Maharaj... Sahajanand Maharaj.. parikSAmukha sUtra pravacana 05 Pgs Publisher 134 Sahajanand Shastramala Merath 69 Sahajanand Shastramala Merath 21 Sahajanand Shastramala Merath 234 Sahajanand Shastramala Merath 230 Sahajanand Shastramala Merath 141 Sahajanand Shastramala Merath 258 Sahajanand Shastramala Merath 23 Sahajanand Shastramala Merath 100 Sahajanand Shastramala Merath 130 Sahajanand Shastramala Merath 60 Sahajanand Shastramala Merath 58 Sahajanand Shastramala Merath 50 Sahajanand Shastramala Merath 63 Sahajanand Shastramala Merath 46 Sahajanand Shastramala Merath 65 Sahajanand Shastramala Merath 159 Sahajanand Shastramala Merath 174 Sahajanand Shastramala Merath 162 Sahajanand Shastramala Merath 150 Sahajanand Shastramala Merath 140 Sahajanand Shastramala Merath 76 Sahajanand Shastramala Merath 218 Sahajanand Shastramala Merath 101 Sahajanand Shastramala Merath 109 Sahajanand Shastramala Merath 112 Sahajanand Shastramala Merath 98 Sahajanand Shastramala Merath 107 Sahajanand Shastramala Merath 114 Sahajanand Shastramala Merath 10 Sahajanand Shastramala Merath 186 Sahajanand Shastramala Merath 104 Sahajanand Shastramala Merath 107 Sahajanand Shastramala Merath 91 Sahajanand Shastramala Merath 94 Sahajanand Shastramala Merath 104 Sahajanand Shastramala Merath 237 Page #238 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 238 Available Books Data till 27-07-2020 St No File Name 007956 pariksha_mukh sutra_pravachan_06_007956_std.pdf 007957 pariksha_mukh_sutra_pravachan_07_007957_std.pdf 007958 pariksha mukh sutra pravachan 08 007958 std.pdf 007959 pariksha_mukh_sutra pravachan_09_007959_std.pdf 007960 pariksha_mukh_sutra pravachan_10_007960_std.pdf 007961 pariksha mukh sutra pravachan_11_007961 std.pdf 007962 pariksha mukh sutra pravachan 12 007962 std.pdf 007963 pariksha mukh sutra pravachan_13 007963 std.pdf 007964 pariksha_mukh_sutra_pravachan_14_007964_std.pdf 007965 pariksha_mukh sutra pravachan_15_007965_std.pdf 007966 pariksha_mukh sutra pravachan_16_007966_std.pdf 007967 pariksha mukh sutra pravachan 17_007967 std.pdf 007968 pariksha mukh sutra pravachan_18 007968 std.pdf 007969 pariksha_mukh sutra pravachan_19_20_007969_std.pdf 007970 pariksha_mukh sutra pravachan_21_007970_std.pdf 007971 pariksha_mukh sutra pravachan_22_007971_std.pdf 007972 pariksha_mukh_sutra pravachan_23_007972_std.pdf 007973 pariksha mukh sutra pravachan 24 007973 std.pdf 007974 pariksha mukh sutra pravachan 25 007974 Std.pdf 007975 pariksha_mukh sutra pravachan_26_007975_std.pdf 007976 parmatmn aarti pravachan_007976 std.pdf 007977 parmatma prakash_pravachan_01_007977_std.pdf 007979 parmatma prakash_pravachan_03_007979_std.pdf 007983 parmatma prakash_pravachan_07_007983_std.pdf 007984 parmatma prakash _pravachan_08_007984_std.pdf 007987 patra keshri stotra pravachan 007987 std.pdf 007988 Pravachansar_pravachan_01_007988_std.pdf 007989 Pravachansar pravachan 02 007989 std.pdf 007990 Pravachansar pravachan 03 007990 std.pdf 007991 Pravachansar_pravachan_04_007991_std.pdf 007992 Pravachansar pravachan 05 007992 std.pdf 007993 Pravachansar_pravachan_06_007993_std.pdf 007995 Pravachansar_pravachan_08_007995_std.pdf 007997 Pravachansar pravachan_10 007997 std.pdf 007998 Pravachansar_pravachan_11_007998_std.pdf 008001 Shraman Bhagwan Mahavir Part 1 008001 std.pdf Title parikSAmukha sUtra pravacana 06 HIGHW 07 parikSAmukha sUtra pravacana 08 parikSAmukha sUtra pravacana 09 YHTE 4 10 RETU HW 11 THE WG 12 RETT TEST 13 HTTG HW 14 REHE 14 15 RETU HTW 16 THE TW 17 RETT HE 18 HTG HEWA 19 20 YHTE 4 21 RATHEW 22 DIE HELE 23 ATT HLUT 24 HTTG HEW 25 HTU HEW 26 paramAtma AratI pravacana RUCAT Ter 946 01 RACHT TE UG 03 RACHT Wer UG 07 paramAtmA prakAza pravacana 08 pAtra kezarI stotra pravacana Yra 49 01 HET W4 02 UHR 999 03 ET W4 04 14T 4 05 pravacanasAra pravacana 06 pravacanasAra pravacana 08 944E 4 10 WYNT WAY 11 Shraman Bhagwan Mahavir Part 1 Author Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. .Sahajanand Maharaj. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. .Sahajanand Maharaj. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. .Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. .Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. .Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. .Ratnaprabhvijay, DP Thaker, Pgs Publisher 108 Sahajanand Shastramala Merath 70 Sahajanand Shastramala Merath 144 Sahajanand Shastramala Merath 101 Sahajanand Shastramala Merath 140 Sahajanand Shastramala Merath 163 Sahajanand Shastramala Merath 74 Sahajanand Shastramala Merath 83 Sahajanand Shastramala Merath 92 Sahajanand Shastramala Merath 175 Sahajanand Shastramala Merath 95 Sahajanand Shastramala Merath 99 Sahajanand Shastramala Merath 176 Sahajanand Shastramala Merath 170 Sahajanand Shastramala Merath 93 Sahajanand Shastramala Merath 103 Sahajanand Shastramala Merath 96 Sahajanand Shastramala Merath 68 Sahajanand Shastramala Merath 102 Sahajanand Shastramala Merath 73 Sahajanand Shastramala Merath 102 Sahajanand Shastramala Merath 145 Sahajanand Shastramala Merath 117 Sahajanand Shastramala Merath 148 Sahajanand Shastramala Merath 156 Sahajanand Shastramala Merath 91 Sahajanand Shastramala Merath 174 Sahajanand Shastramala Merath 264 Sahajanand Shastramala Merath 143 Sahajanand Shastramala Merath 284 Sahajanand Shastramala Merath 28 Sahajanand Shastramala Merath 234 Sahajanand Shastramala Merath 119 Sahajanand Shastramala Merath 130 Sahajanand Shastramala Merath 157 Sahajanand Shastramala Merath 650 Parimal Publication Page #239 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 008002 Shraman_Bhagwan_Mahavir_Part 2_1_008002_std.pdf 008003 Shraman_Bhagwan Mahavir_Part 2_2_008003_std.pdf 008004 Shraman Bhagwan Mahavir Part 3 008004 std.pdf 008005 Shraman Bhagwan Mahavir Part 4 008005 HR.pdf 008006 Shraman_Bhagwan_Mahavir_Part 5008006_std.pdf Title Shraman Bhagwan Mahavir Part 2 Vibhag 1 Shraman Bhagwan Mahavir Part 2 Vibhag 2 Shraman Bhagwan Mahavir Part 3 Shraman Bhagwan Mahavir Part 4 Shraman Bhagwan Mahavir Part 5 Author Ratnaprabhvijay, DP Thaker, Ratnaprabhvijay, D P Thaker, Ratnaprabhvijay, DP Thaker, ,Ratnaprabhvijay, DP Thaker, Ratnaprabhvijay, DP Thaker.. C C Shah, Rishabhdas Ranka, Dalsukh Malvania.. 239 Pgs Publisher 623 Parimal Publication 802 Parimal Publication 586 Parimal Publication 373 Parimal Publication 616 Parimal Publication Bhagwan Mahavir 2500th Nirvan 509 Mahotsava Samiti Hemchandracharya Jain Gyanmandir 565 Patan 119 Prakrit Bharti Academy 362 Pradeepbhai Sheth Ahmedabad 281 Jain Sahitya Academy 008019 Mahavir and His Teaching 008019 std.pdf Mahavir & his Teaching 008021 Jain Darshan 008021 std.pdf 008022 Saman suttam_Part_1_008022 HR.pdf 008024 Saman suttam 008024 HR.pdf 008025 Saman suttam Jain dharmsar 008025 HR.pdf jaina darzana samaNa suttama bhAga 1 semaNe suram samaNa suttama jainadharmasAra, .Nyayavijay.. Kamalchand Sogani. ,KG Shah Bhuvanchandra, Jinendra Varni, Sagarmal Jain, T K Tukol, KK Dixit .Kailashchandra Shastri Nathmalmuni.. 008026 Saman suttam 008026 HR.pdf Saman suttam 318 Sarva Seva Sangh Prakashan 008027 Saman suttam 008027_HR.pdf samaNa suttam 299 Sarva Seva Sangh Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 382 Agam Aradhana Kendra Panditvaryashri Virvijayji Upashray 174 Ahmedabad Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 321 Arhant Shrut Prakashan 008040 Agam_Vishay darshan_008040_HR.pdf Agama viSayadarzana Pandit Virvijayi Jain Educational Certificate Course 00804 008042 2 HR.pdf paMDIta viravijayajI jaina ejyukezanala sarTIphIkeTa korsa Pratikraman_sutra_Abhinav_Vivechan_Part_1_008043_HR.pd 008043 pratikramaNa sUtra abhinava vivecana bhAga 1 Pratikraman sutra Abhinav Vivechan Part 2 008044 HR.pd 008044f pratikramaNa sUtra abhinava vivecana bhAga 2 Pratikraman_sutra_Abhinav_Vivechan_Part_3_008045_HR.pd 008045 pratikramaNa sUtra abhinava vivecana bhAga 3 Pratikraman_sutra_Abhinav_Vivechan_Part_4_008046_HR.pd 008046 pratikramaNa sUtra abhinava vivecana bhAga 4 Dipratnasagar, Deepratnasagar. 322 Arhant Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar. 305 Arhant Shrut Prakashan 306 Arhant Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Umaswati, Umaswami, Sukhlal Sanghavi, Mohanlal Mehta, Jamnalal Jain 008066 Tattvartha sutra 008066 std.pdf tattvAryasUtra (hindI) 008068 Shraman_Bhagwan_Mahavir_008068_std.pdf 008069 Jain Chitra kalpdrum 008069 HR.pdf zramaNa bhagavAna mahAvIra jaina citrakalpadrume 444 Parshwanath Vidyapith Shardaben Chimanbhai Educational 465 Research Centre 158 Sarabhai Manilal Nawab Kalyanvijay Gani, Sarabhai Manilal Nawab.. Jinbhadragani Kshamashraman, Punyavijay.. 008071 agam 38 chhed 05 jitkalpa sutra 008071 hr.pdf HTH 38 & 05 Gry 008077 Sadhuta_ni_Pagdandi_Part_2_008077_std.pdf sAdhutAnI pagadaMDi bhAga 2 Manilal Patel, Manu Pandit, 243 Babalchand Keshavlal Modi Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 217 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 195 Ahmedabad 008078 Sadhuta ni Pagdandi Part 3 008078 std.pdf sAdhutAnI pagadaMDi bhAga 3 Manilal Patel, Manu Pandit, Page #240 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author 008079 Sadhuta ni Pagdandi Part 4 008079 Std.pdf Manilal Patel, Manu Pandit, 008080 Sadhuta ni Pagdandi Part 5 008080 std.pdf sAdhutAnI pagadaMDi bhAga 4 sAdhutAnI pagadaMDi bhAga 5 sAdhutAnI pagadaMDi bhAga 6 .Manilal Patel Manu Pandit, 008081 Sadhuta ni Pagdandi Part 6 008081 std.pdf Manilal Patel, Manu Pandit, 008082 Abhinava_Bhagawat_Part_1_008082_std.pdf abhinava bhAgavata bhAga 1 Santbal, Dulerai Matliya, 008083 Abhinava Bhagawat Part 2 008083 std.pdf abhinava bhAgavata bhAga 2 Santbal, Dulerai Matliya, 008084 Jain_Drushtie_Gita Darshan_Part_1_008084_std.pdf ,Santbal, jaina dRSTie gItA darzana bhAga 1 jaina dRSTie gItA darzana bhAga 2 008085 Jain Drushtie Gita Darshan Part 2 008085 std.pdf Santbal.. 008086 Gram Panchayat ni Ghardiwadi 008086 std.pdf grAma paMcAyatanI gharadivaDI TU Mehta, Ramesh M Shah.. 008087 agam_43_mool_04_uttaradhyayan_sutra_008087_std.pdf BALM 43 HCL 04 GT222222 Santbal, 00B0B8 Sarva Dharma Upasana 008088 Std.pdf sarva dharma upAsanA Santbal.. Pgs Publisher Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 246 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 336 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 250 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 362 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 325 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 344 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 401 Ahmedabad Gujarat Panchayati Rajvikas 64 Sangathan Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 299 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 50 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 80 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 73 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 52 Ahmedabad 116 Navjivan Prakashan Mandir Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 231 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 76 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 64 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 109 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 97 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 56 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 120 Ahmedabad 008089 Samaj Gita 008089 Std.pdf samAja gItA Santbal, Devji Ravji Shah, Dulerai Matliya, Nemichandramuni, 008090 Anubandhashtak 008090 std.pdf anubampoSTaka 008091 Nalkantha nu Nidrshan 008091 std.pdf 008092 Santbal_Patra Sudha_008092 std.pdf naLakAMThAnuM nidarzana saMtabAla patra sAdhanA Santbal, Santbal, Ambubhai Shah, 008093 Vatsalyadhara Prabhu Premi Gyanchandraji_008093 std.pdf LHCL ye - stoties Dulerai Matliya, 008094 Vatsalyadhara Gulam Rasul Kureshi 008094 std.pdf vAtsalyadhArA gulAma rasula kurezI eka bIjAne samajIe dharmaprANa loMkA zAha ,,Manu Pandit. Mahavir Sahitya Prakashan Mandir Ahmedabad.. 008095 Ek_Bija_ne_Samajie_008095_std.pdf 008096 Dharmpran Lonkashah 008096 std.pdf Santbal, 008097 Sant_Samagam_na_Sambharna_008097_std.pdf saMta samAgamanA saMbhAraNA Ambubhai Shah 008098 Poshi Poonam 008098 std.pdf poSI pUnama Santbal, 008099 Sadhak_Sahachari_008099_std.pdf sAdhaka sahacArI Santbal, Page #241 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 008100 std.pdf 008101 Sadguru Sange_Vishwa_ne_Panthe_008101_std.pdf 008103 Sampurna Kranti_Lokshahi_008103_std.pdf 008104 Anubhav_ni_Aankhe_008104_std.pdf 008105 Nyaya_nu_Natak_008105_std.pdf 008106 Rajkiya Ghadtar_008106_std.pdf 008108 Anubhav_ni_Aankhe_008108_std.pdf 008109 jain adarsh prasango_part_01_008109_data.pdf 008110 jain_adarsh_prasango_part_02_008110_data.pdf 008111 jain adarsh_prasango_part_03_008111_data.pdf 008112 jain adarsh prasango_part_04_008112_data.pdf 008113 jain adarsh prasango_part_05_008113_data.pdf 008114 jain_adarsh_prasango_part_06_008114_data.pdf 008115 jain adarsh prasango_part_07_008115_data.pdf 008116 jain adarsh_prasango_part_08_008116_data.pdf 008117 jain_adarsh_prasango_part_09_008117_data.pdf 008118 jain adarsh prasango_part_10_008118_data.pdf 008119 jain_adarsh_prasango_part_11_008119_data.pdf 008120 jain adarsh prasango_part_12_008120_data.pdf 008121 jain adarsh_prasango_part_13_008121_data.pdf 008122 jain adarsh_prasango_part_14_008122_data.pdf 008123 ashtvakra gita_008123_data.pdf File Name Vandittu_valu_Pratikraman_ane_Chattari Mangalam_008100 008124 ashtvakra gita_008124_std.pdf 008125 yog vaasishtha_part_01_008125_data.pdf 008126 yog vaasishtha_part_02_008126_data.pdf 008201 Adhyatma Paraag_guj_txt_008201_std.pdf 008202 Adhyatma Sandesh_guj_txt_008202_std.pdf 008203 Adhyatma Vaibhav_1_guj_txt_008203_std.pdf Title vaMdittu vALu pratikramaNa ane cattAri maMgalam sadguru saMge vizvanA paMthe saMpUrNa kAnti lokazAhI anubhavanI AMkhe nyAyanuM nATaka rAjakIya ghaDatara anubhavanI AMkhe jaina Adarza prasaMgo bhAga 01 jaina Adarza prasaMgo bhAga 02 jaina Adarza prasaMgo bhAga 03 jaina Adarza prasaMgo bhAga 04 jaina Adarza prasaMgo bhAga 05 jaina Adarza prasaMgo bhAga 06 jaina Adarza prasaMgo bhAga 07 jaina Adarza prasaMgo bhAga 08 jaina Adarza prasaMgo bhAga 09 jaina Adarza prasaMgo bhAga 10 jaina Adarza prasaMgo bhAga 11 jaina Adarza prasaMgo bhAga 12 jaina Adarza prasaMgo bhAga 13 jaina Adarza prasaMgo bhAga 14 aSTAvakra gItA aSTAvakra gItA yogavasiSTha bhAga 01 yogavasiSTha bhAga 02 adhyAtma parAga adhyAtma saMdeza adhyAtma vaibhavA Author Santbal.. Manorama B Khanderiya, Balwantrai N Khanderiya,, Ambubhai Shah,. Ambubhai Shah.. Santbal,, Ambubhai Shah,, Ambubhai Shah.. Bhadreshwarvijay.. ,Bhadreshwarvijay... Bhadreshwarvijay.. Bhadreshwarvijay... Bhadreshwarvijay.. Bhadreshwarvijay.. ,Bhadreshwarvijay... Bhadreshwarvijay.. Bhadreshwarvijay... Bhadreshwarvijay.. Bhadreshwarvijay.. Bhadreshwarvijay.. Bhadreshwarvijay... Bhadreshwarvijay.. Anil Pravinbhai Shukla,. Manilal Chhabaram Bhatt,, Anil Pravinbhai Shukla,. Anil Pravinbhai Shukla,. Vitrag Sat Sahitya Trust Bhavnagar.. Kanjiswami,.. Rajkumar Jain.. Pgs Publisher Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 52 Ahmedabad Vishwavatsalya and Santbal Award 244 Foundation Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 70 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 44 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 48 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 66 Ahmedabad Mahavir Sahitya Prakashan Mandir 50 Ahmedabad 48 Bhadreshwarvijay 48 Bhadreshwarvijay 48 Bhadreshwarvijay 48 Bhadreshwarvijay 48 Bhadreshwarvijay 48 Bhadreshwarvijay 48 Bhadreshwarvijay 48 Bhadreshwarvijay 48 Bhadreshwarvijay 48 Bhadreshwarvijay 48 Bhadreshwarvijay 48 Bhadreshwarvijay 48 Bhadreshwarvijay 48 Bhadreshwarvijay 36 Anil Pravinbhai Shukla 161 Haribhai Dalpatram Patel 255 Anil Pravinbhai Shukla 301 Anil Pravinbhai Shukla 241 65 Vitrag Sat Sahitya Trust Bhavnagar 246 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 492 Kanjiswami Smarak Trust Devlali Page #242 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 242 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 008204 Advitiya Chakshu guj txt 008204 std.pdf 008205 Akalank Nikalank guj txt 008205 std.pdf advitIya cakSu akalaka nikalaMka Kundkundacharya, Kanjiswami.. Harilal Jain.. 78 Shantilal Chimanlal Zaveri Mumbai 87 ZZZ Unknown 008206 Alinggrahan Pravachan guj txt_008206 std.pdf aliMgagrahaNa pravacana 99 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008207 Anubhav Prakash guj txt 008207 std.pdf anubhava prakAza Kundkundacharya, Kanjiswami.. Dipchand Shah Kasliwal, Somchand Amthalal Dipchand Shah Kasliwal, Kanjiswami.. 96 Vitrag Sat Sahitya Trust Bhavnagar 008208 Anubhav Prakash Pravachan guj txt 008208 std.pdf anubhavapakA pravacana 427 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008209 Apurva Avsar_Pravachan guj_txt_008209_std.pdf apUrva avasara 190 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust Shrimad Rajchandra Kanjiswami.. Kundkundacharya, Tarachand Manekchand Ravani, Kundkundacharya, Mahendramuni 008210 Ashtpahud guj txt 008210 std.pdf aSTapArTuDa 401 Kanjiswami Smarak Trust Devlali 008211 Ashtpahud hin_txt 008211 std.pdf aSTaprAbhUta 418 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008212 Atma Avlokan_guj_txt_008212_std.pdf 008213 Atma Bhavna guj txt_008213 std.pdf 008214 Atma Jyoti guj_txt_008214_std.pdf AtmAvalokana AtmabhAvanI Amajyoti Dipchand Shah Kasliwal, Amrutlal M Zatakiya Harilal Jain, Kanjiswami, Lalchandra Pandit, Shrimad Rajchandra Shrimad Rajchandra, 194 Vitrag Sat Sahitya Trust Bhavnagar 372 Harilal Jain 347 Digambar Jain Kundamrut Kahan 008215 Atma Siddhi Shastra guj txt 008215 std.pdf Atmasiddhi zAstra 16 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008216 Atma Siddhi Shastra Pravachan guj txt 008216 std.pdf AtmasiddhizAstra para pravacano Shrimad Rajchandra, Kanjiswami.. 457 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008217 Bahenshree na Vachanamrut guj txt 008217 std.pdf bahenazrInAM vacanAmRta Champaben. 204 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008218 Bahenshree_no_Gnaan_Vaibhav guj_txt_008218_std.pdf bahenazrIno jJAnavaibhava 166 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008219 Balbodh Pathmala1 guj txt 008219 std.pdf bAlabodha pAThamAlA 1 26 Todarmal Granthamala Jaipur 008220 Balbodh Pathmala1 hin txt 008220 std.pdf bAlabodha pAThamAlA 1 27 Todarmal Granthamala Jaipur 008221 Balbodh Pathmala2 guj txt 008221 std.pdf 008222 Balbodh Pathmala2 hin txt 008222 std.pdf bIlabodha pAThamAlA 2 bAlabodha pAThamAlA 2 Champaben, Hukamchand Bharilla. Vrajlal Girdharlal Shah Ratanchand Bharilla, Hukamchand Bharilla, Hukamchand Bharilla. Vrajlal Girdharlal Shah Hukamchand Bharilla, Hukamchand Bharilla, Vrajlal Girdharlal Shah Hukamchand Bharilla, Amitaben Jain, Lalchandra Pandit, 40 Todarmal Granthamala Jaipur 41 Todarmal Granthamala Jaipur 008223 Balbodh Pathmala3 guj txt 008223 std.pdf 008224 Balbodh Pathmala3 hin_txt 008224 std.pdf 008225 Bhed Gnaan Bhajnavali guj txt 008225 std.pdf 008226 Chaitanyavilas guj_txt_008226_std.pdf bAlabodha pAThamAlA 3 Teater TSHIRT 3 bhedone bhajanAvalI caitanya vilAsa 34 Todarmal Granthamala Jaipur 36 Todarmal Granthamala Jaipur 210 Digambar Jain Murukshu Mandal 315 Digambar Jain Kundamrut Kahan Page #243 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 008227 Chhadhala_guj_txt_008227_std.pdf 008228 Chhadhala_Pravachan3_guj_txt_008228_std.pdf 008229 Chiddvilas_guj_txt_008229_std.pdf 008230 Dharma_ke_Das_Lakshana_eng_txt_008230_std.pdf 008231 Dhruvni_Dhruvta_guj_txt_008231_std.pdf 008232 Dhyey Purvak Gney_guj_txt_008232_std.pdf 008233 Dravya_Drashti_Jineshvar_guj_txt_008233_std.pdf 008234 Dravya Sangrah_guj_txt_008234_std.pdf Dravya Svabhaav_Paryaay_Svabhaav_Discussion_guj_txt_0 008235 08235_std.pdf Dravya Svabhaav Paryaay_Svabhaav_Lectures_guj_txt_008 008236 236 std.pdf 008237 Gnaan Gosthi_guj_txt_008237_std.pdf Gnaan Svabhaav_ane_Gney Svabhaav_guj_txt_008238_std. 008238 pdf 008239 Gnaanthi Gnaannu Bhedgnaan_guj_txt_008239_std.pdf 008240 Gnaayak Bhaav_guj_txt_008240_std.pdf 008241 Gnayak Svarup Prakashan_guj_txt_008241_std.pdf 008242 Gurudev Shreena_Vachanamrut_guj_txt_008242_std.pdf 008243 Hoon Parmatma Choon_guj_txt_008243_std.pdf 008244 Indriya Gnaan_guj_txt_008244_std.pdf 008245 Indriya Gnaan_hin_txt_008245_std.pdf 008246 Ishtopdesh_guj_txt_008246_std.pdf 008247 Jain_Balpothi_guj_eng_txt_008247_std.pdf 008248 Jain_Balpothi_hin_txt_008248_std.pdf 008249 Jain Siddhant Prashnottarmala_guj_txt_008249_std.pdf 59 G000 chaThThuM TALA pravacana bhAga 3 cid vilAsa Dharma ke das lakshana dhruvanI dhruvatA dhyeya pUrvaka hoya dravyadRSTi jinezvara dravyasaMgraha dravya svabhAva paryAya svabhAva dravya svabhAva paryAya svabhAva jJAna goSThI gurUdevazrInA vacanAmRta huM paramAtmA chuM. indriya jJAna indriya jJAna iSTopadeza jJAna svabhAva ane jJeya svabhAva jJAnathI jJAnanuM bhedajJAna gAyaka bhAva jJAyaka svarUpa prakAzana Title jaina bAlapothI jaina bAlapothI jaina siddhAnta praznottaramAlA 1 Daulatram Kasliwal.. Daulatram Kasliwal, Kanjiswami,, Dipchand Shah Kasliwal.. Hukamchand Bharilla, Jamnalal Jain, Hemchand Jain Kanjiswami,. Author Kanjiswami,Devendra M Joshi, Atmadharm Parivar,, Nemichandra Siddhant Chakravarti.. Lalchandra Pandit,. ,Lalchandra Pandit.. Kanjiswami.. Kanjiswami,. Lalchandra Pandit.. Kahanjiswami,.. Lalchandra Pandit,, Kanjiswami.. Kanjiswami,, Sandhyaben,, Sandhyaben, Nilamben,, Pujyapad,,Chotalal Gulabchand Gandhi Harilal Jain,. Harilal Jain,. Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust Songadh,. Publisher 243 Pgs 223 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 272 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 142 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 12 Todarmal Granthamala Jaipur 44 Vitrag Sahitya Prasarak Trust Kolkatta 260 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 267 Sharadaben Shantilal Shah Mumbai 223 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 47 Digambar Jain Mumukshu Mandal 276 Digambar Jain Kundamrut Kahan 278 Digambar Jain Kundamrut Kahan 176 Digambar Jain Kundamrut Kahan 309 Digambar Jain Kundamrut Kahan 115 Digambar Jain Kundamrut Kahan 487 Digambar Jain Kundamrut Kahan 205 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 249 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 310 Digambar Jain Mumukshu Mandal 300 Digambar Jain Mumukshu Mandal 124 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 65 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 48 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 415 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust Page #244 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 244 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 008250 Jain Siddhant Praveshika guj txt 008250 std.pdf Gopaldas Baraiya.. 210 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008251 Jain_Vartao_01_guj_txt_008251_std.pdf Harilal Jain.. 86 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008252 Jain Vartao 03 guj txt 008252 std.pdf ,Harilal Jain.. 85 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008253 Jain Vartao 05 guj txt 008253 std.pdf jaina siddhAnta pravezikA Boaudz 01 Bot udal 03 Bota 05 pot adtail 06 jakhkhasvAmI caritra jANanAro jaNAya che ,Harilal Jain.. 93 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008254 Jain Vartao 06 guj txt 008254 std.pdf Harilal Jain.. 86 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008255 Jambus Swami Charitra guj txt 008255 std.pdf 008256 Jamaro_Janai_Che_guj_txt_008256_std.pdf Vrajlal Girdharlal Shah, Lalchandra Pandit, 57 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 315 Digambar Jain Kundamrut Kahan 008257 Kalashamrut 2 guj txt 008257 std.pdf kalAsAmRta bhAga 2 ,Kanjiswami.. 401 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008258 Kalashamrut 3 guj txt 008258 std.pdf kalAzAmRta bhAga 3 Kanjiswami, 451 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008259 Kalashamrut_4_guj_txt_008259_std.pdf kalAzAmRta bhAga 4 Kanjiswami, 572 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008260 Kalashamrut_5_guj_txt_008260_std.pdf kalAzAmRta bhAga 5 Kanjiswami, 609 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008261 Laghu Jain Siddhant Praveshika guj txt 008261 std.pdf laghu jaina siddhAMta pravezikA Gopaldas Baraiya.. 132 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008262 Maharani_Chelna_guj_txt_008262_std.pdf 008263 Mangal Gyan_Darpan_guj_txt_008263_std.pdf mahArANI calaNI maMgala jJAna darpaNa bhAga 1 Hiralal Jain.. Shobhnaben J Shah.. 70 Mahavir Nirman Mahotsava Prakashan 469 Digambar Jain Kundamrut Kahan 008264 Moksh Marg Prakashak guj txt 008264 std.pdf mokSa mArga prakAzaka Todarmal Pandit. 391 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008265 Moksh Marg Prakashak hintxt 008265 std.pdf mokSa mArga prakAzaka Todarmal Pandit, Hukamchand Bharilla, Maganlal Jain 403 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 008266 Moksh Marg Prakashak_Kirano2 guj txt 008266 std.pdf mokSamArga prakAzakanAM kIraNo bhAga 2 312 Digambar Jain Kundarrut Kahan 008267 Moksh Shastra guj txt 008267 std.pdf mokSa zAstra arthAtu tatvArthasUtra Todarmal Pandit. Umaswati, Umaswami, Ram Manekchand Doshi.. Banarasidas, Vrajlal Girdharlal Shah 710 Kanjiswami Smarak Trust Devlali 008269 Naatak Samaysaar guj txt 008269 std.pdf nATaka samayasara 471 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008270 Namokaar Maha Mantra guj txt 008270_std.pdf mokAra mahAmaMtra Ratanchand Bharilla, Sureshchandra K Gandhi 84 Todarmal Granthamala Jaipur Page #245 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 008271 Niyamsaar_guj_txt_008271_std.pdf 008272 Niyamsaar_guj_txt2_008272_std.pdf 008273 Niyamsaar_hin_txt_008273_std.pdf 008274 Padma Puran_guj_txt_008274_std.pdf 008275 Paramagam Chintamani_guj_txt_008275_std.pdf 008276 Parmagam Saar_guj_txt_008276_std.pdf File Name 008277 Parmatma_Prakash_guj_txt_008277_std.pdf 008278 Pravachan Navneet 1 guj_txt_008278_std.pdf 008279 Pravachan Navneet_2_guj_txt_008279_std.pdf 008280 Pravachan_Ratna_Chintamani_1_guj_txt_008280_std.pdf 008281 Pravachan_Ratna_Chintamani_3_guj_txt_008281_std.pdf 008282 Pravachan_Ratnakar_01_guj_txt_008282_std.pdf 008283 Pravachan_Ratnakar_02_guj_txt_008283_std.pdf 008284 Pravachan_Ratnakar_03_guj_txt_008284_std.pdf 008285 Pravachan_Ratnakar_04_guj_txt_008285_std.pdf 008286 Pravachan_Ratnakar_05_guj_txt_008286_std.pdf 008287 Pravachan_Ratnakar_06_guj_txt_008287_std.pdf 008288 Pravachan_Ratnakar_07_guj_txt_008288_std.pdf 008289 Pravachan_Ratnakar_08_guj_txt_008289_std.pdf 008290 Pravachan_Ratnakar_09_guj_txt_008290_std.pdf 008291 Pravachan_Ratnakar_10_guj_txt_008291_std.pdf niyamasAra niyamasAra niyamasAra padma purANa paramAgama ciMtAmaNI paramAgamasAra paramAtmA prakAza pravacana navanIta 1 pravacana navanIta 2 pravacana ratna ciMtAmaNi 1 pravacana ratna ciMtAmaNi 3 pravacana ratnAkara 1 pravacana ratnAkara 02 pravacana ratnAkara 03 pravacana ratnAkara 4 pravacana ratnAkara 05 pravacana ratnAkara 06 pravacana ratnAkara 07 pravacana ratnAkara 08 pravacana ratnAkara 09 pravacana ratnAkara 10 Title Author Kundkundacharya, Himmatlal Jethalal Shah,. Kundkundacharya, Himmatlal Jethalal Shah.. Kundkundacharya, Himmatlal Jethalal Shah... Ravishenacharya, Vrajlal Girdharlal Shah,. Nagardas Modi, Umedrai Modi,. Kanjiswami, Shashikant M Sheth, Yogindudev,Ravjibhai C Desai, Gunbhadra Jain.. Kanjiswami,, Kanjiswami,. Kanjiswami,, Kanjiswami,. Kanjiswami,, Kanjiswami,, Kanjiswami.. Kanjiswami,. Kanjiswami,. Kanjiswami,, Kanjiswami,, Kanjiswami,, Kanjiswami.. Kanjiswami,. Publisher 245 Pgs 402 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 393 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 400 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 681 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 412 Digambar Jain Kundamrut Kahan 293 Vitrag Sat Sahitya Trust Bhavnagar 240 Shrimad Rajchandra Ashram 357 Vitrag Sat Sahitya Trust Bhavnagar 320 Vitrag Sat Sahitya Trust Bhavnagar 408 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 316 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 282 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 246 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 264 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 295 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 406 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 461 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 577 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 551 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 443 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 479 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust Page #246 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 246 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 008292 Pravachan Ratnakar_11_guj txt 008292 std.pdf 008293 Pravachan Ratno 1 guj txt 008293 std.pdf Yaua Rosa 11 Youtro 1 Kanjiswami. Kaniiswami. Kundkundacharya. Himmatial Jethalal Shah.. 294 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 238 Vajubhai Ajmera Vardha 008294 Pravachansaar guj txt 008294 std.pdf pravacanasAra 548 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008295 Pravachansaar Pravachano guj txt 008295 std.pdf pravacana sAra pravacano 549 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008296 Punchaastikaai Sangrah guj txt 008296 std.pdf paMcAstikAya saMgraha 292 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008298 Rajpad guj txt 008298 std.pdf rAjapada 97 Shrimad Rajchandra Ashram 008299 Ratnakarandak Shravakachar guj txt 008299 std.pdf rakaraDAkAra zrI vekA cora 338 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust Vitrag Vigyan Swadhyay Mandir Trust 527 Ajmer 008300 Ratnakarandak Shravakachar hin_txt 008300 std.pdf ratnakaraNDAkAra zrAvakAcAra .Kaniswami. Kundkundacharya, Himmatlal Jethalal Shah, Shrimad Rajchandra Ashram Agas. Samantbhadracharya, Chotalal Gulabchand Gandhi,, Samantbhadracharya. Mannulal Jain, Devnandi Maharaj., Chotalal Gulabchand Gandhi Kundkundacharya, Himmatlal Jethalal Shah. Kundkundacharya.Parmeshthidas Jain.. Amrutchandracharya, Rajmal Pandey, Fulchandra Jain Shastri,,Chandulal Khimchand Jobaliya 008301 Samadhi_Tantra guj_txt_008301_std.pdf samAdhine 178 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008302 Samaysaar_guj_txt_008302_std.pdf samayasara 676 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008303 Samaysaar_hin txt 008303 std.pdf samayasAra 664 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 008304 Samaysaar Kalash gui txt 008304 std.pdf samayasAra kalaza 008305 Samaysaar Siddhi 01 guj txt 008305 Std.pdf HAR ARG 1 Kanjiswami, 008306 Samaysaar Siddhi 02 guj txt 008306 std.pdf samayasAra siddhi 2 Kanjiswami.. 008307 Samaysaar Siddhi_03 guj txt 008307 std.pdf samayasAra siddhi 3 Kanjiswami.. 282 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust Simandhar Kundkund Kahan 558 Adhyatmik Trust Rajkot Simandhar Kundkund Kahan 643 Adhyatmik Trust Rajkot Simandhar Kundkund Kahan 363 Adhyatmik Trust Rajkot Simandhar Kundkund Kahan 501 Adhyatmik Trust Rajkot Simandhar Kundkund Kahan 510 Adhyatmik Trust Rajkot Simandhar Kundkund Kahan 599 Adhyatmik Trust Rajkot 008308 Samaysaar Siddhi 04 guj txt 008308 std.pdf H AR 4 ,Kanjiswami, 008309 Samaysaar Siddhi_05_guj_txt_008309_std.pdf HEM AR 5 Kanjiswami, 008310 Samaysaar Siddhi 06 guj txt 008310 std.pdf samayasAra siddhi 6 Kanjiswami, 008311 Samyag Gnaan_Dipika_guj_txt_008311_std.pdf samayAna dIpikA Dharmadas,, Somchand Amthalal 153 Vitrag Sat Sahitya Trust Bhavnagar 008312 Shravak Dharma Prakash guj txt_008312 std.pdf zrAvaka dharma prakoza Padmanandi Kanjiswami.. 180 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust Page #247 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 247 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 008313 Shuddhantah_Tattva_guj_txt_008313_std.pdf 008314 Svaroop sadhakvani 008314 std.pdf Title Pgs ke eno tevuM svarUpa sAdhakavANI Author Lalchandra Pandit.. Lalchandra Pandit,, Publisher 348 Digambar Jain Kundamrut Kahan 18 Digambar Jain Kundamrut Kahan 008315 Swami Kartikey Anupreksha guj txt_008315 std.pdf Somchand Amthalal, svAmI kArtikeyAnuprekSA svAnubhUtidarzana 345 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust Jagjivan Bavchand Doshi Parivar 371 Songadh 008316 Swanubhuti_Darshan_guj_txt_008316_std.pdf Champaben. 008317 Tattva Gnaan_Pathmala_1_guj_txt_008317_std.pdf 008318 Tattva Gnaan Pathmala 1 hin txt 008318 std.pdf Classe WL6 HCL 1 tattvajJAna pAThamAlA 1 83 Todarmal Granthamala Jaipur 69 Todarmal Granthamala Jaipur 008319 Tattva Gnaan_Pathmala_2guj_txt_008319_std.pdf 008320 Tattva Gnaan Pathmala 2 hin txt 008320 std.pdf 008321 Vastu_Vignaan Saar_guj_txt_008321_std.pdf carcela 4L6HCL 2 tattvajJAna pAThamAlA2 vastu vijJAna sAra 83 Todarmal Granthamala Jaipur 76 Todarmal Granthamala Jaipur 114 Digambar Jain Sangh 008322 Vitraag Vignaan Pathmala 1 guj txt 008322 std.pdf 008323 Vitraag Vignaan_Pathmala_1_hin_txt_008323_std.pdf vitarAga vijJAna pAThamAlA 1. vitarAga vijJAna pAThamAlA 1 40 Todarmal Granthamala Jaipur 35 Todarmal Granthamala Jaipur 008324 Vitraag Vignaan Pathmala 2 guj txt 008324 std.pdf 008325 Vitraag Vignaan Pathmala 2 hintxt 008325 std.pdf vitarAga vijJAna pAThamAlA 2. vitarAga vijJAna pAThamAlA 2 56 Todarmal Granthamala Jaipur 51 Todarmal Granthamala Jaipur 008326 Vitraag Vignaan_Pathmala_3_guj_txt_008326_std.pdf 008327 Vitraag Vignaan Pathmala 3 hin_txt_008327 std.pdf vitarAga vijJAna pAThamAlA 3 vitarAga vijJAna pAThamAlA 3 Hukamchand Bharilla. Ramanlal Maneklal Shah Hukamchand Bharilla.. Hukamchand Bharilla, Ramniklal M Shah Hukamchand Bharilla. Kanjiswami. Hukamchand Bharilla. Vrajlal Girdharlal Shah Hukamchand Bharilla.. Hukamchand Bharilla. Vrajlal Girdharlal Shah Hukamchand Bharilla.. Hukamchand Bharilla, Vrajlal Girdharlal Shah Hukamchand Bharilla, Kundkundacharya Amrutchandracharya, Himmatlal Jethalal Shah.. Kundkundacharya, Amrutchandracharya, Himmatlal Jethalal Shah. Kundkundacharya, Amrutchandracharya, Himmatlal Jethalal Shah.. Shrimad Rajchandra Ashram Agas.. Shrimad Rajchandra Ashram Agas, Vinod Kapashi, Tansukh J Salgia, Hukamchand Bharilla, 55 Todarmal Granthamala Jaipur 51 Todarmal Granthamala Jaipur Grand Rapid America Mumukshu 172 Mandal America 008328 Pravachansaar Piyush Part 1 008328 std.pdf pravacanasAra pIyuSa bhAga 1 Grand Rapid America Mumukshu 268 Mandal America 008329 Pravachansaar Piyush Part 2 008329 std.pdf pravacanasAra pIyuSa bhAga 2 008330 Pravachansaar Piyush Part 3 008330 std.pdf Grand Rapid America Mumukshu 216 Mandal America pravacanasAra pIyUSa bhAga 3 zrImad rAjacandra lAipha rileTIva varka samarI 008331 Shrimad_Life_Relative_Work_Summary_008331_std.pdf 28 Shrimad Rajchandra Ashram 008332 Shrimad Rajchandra Vachanamrut 008332 std.pdf 008333 Nav_Smarana_008333_std.pdf 008334 Jain Funeral Procedures 008334 std.pdf 008335 Adhyatm_Navneet_008335_std.pdf zrImad rAjacandra vacanAmRta Nav Smarana Jain Funeral Procedures adhyAtmanavanIta 1000 Shrimad Rajchandra Ashram 224 Vinod Kapashi 38 Tansukh J Salgia 112 Todarmal Granthamala Jaipur Page #248 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 248 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 008336 Adhyatmik Bhajan Sangrah 008336 std.pdf Title Pgs Publisher 116 Todarmal Granthamala Jaipur AdhyAtmika bhajana saMgraha Author Saubhagyamal Jain.. ,Hukamchand Bharilla, Ratanchand Bharilla, Ratanchand Bharilla.. 008337 Ahinsa Mahavir ki Drushti me 008337_std.pdf 008338 Aise_Kya_Paap Kiye_008338_std.pdf ahiMsA mahAvIra ki dRSTi meM aise kyA pApakIye 20 Todarmal Granthamala Jaipur 142 Todarmal Granthamala Jaipur Hukamchand Bharilla Charitable Trust 36 Mumbai 008339 Antar dwand 008339 std.pdf antardavanda 008340 Ashta pahud_008340_std.pdf 008341 Balbodh_1_2_3_008341 std.pdf HTT5 & Pgs 394 ATET 123 394 Todarmal Granthamala Jaipur 43 Todarmal Granthamala Jaipur 008342 Bhaktamar Pravachan 008342 std.pdf bhaktAmara pravacana 80 Todarmal Granthamala Jaipur 008343 Budhjan_Satsai_008343_std.pdf 008344 Chahdala 008344 std.pdf 008345 Chahdala Ka Saar_008345_std.pdf 008346 Chaitanya Chamatkar_008346_std.pdf 008347 Chalte_Phirte_Siddho_se_Guru_008347_std.pdf 008348 Dhyan_ka_Swarup_008348_std.pdf 008349 Gommateshwar Bahubali 008349 std.pdf budhajana satasaI chahaDhAlA chahaDhAlA kA sAra caitanya camatkAra calate phirate siddhoM se guru dhyAna kA svarUpa gommaTezvara bAhubalI Parmatmaprakash Bharilla Kundkundacharya, Hukamchand Bharilla, Hukamchand Bharila.. Ratanchand Bharilla. Hemraj Pande Budhjan Kavivar, Saubhagyamal Jain, Maganlal Jain.. Hukamchand Bharilla Hukamchand Bharilla. Ratanchand Bharilla.. Hukamchand Bharilla. Hukamchand Bharilla.. Yashpal Jain, Ratanchand Bharilla, Jitendra V Rathi, Ratanchand Bharilla.. Ratanchand Bharilla, Mahavir Prasad Jain, Akhil Bansal, Yogindudev, Veersagar Jain, Hukamchand Bharilla 42 Todarmal Granthamala Jaipur 82 Todarmal Granthamala Jaipur 70 Digambar Jain Vidwatparishad Trust 38 Todarmal Granthamala Jaipur 110 Todarmal Granthamala Jaipur 20 Todarmal Granthamala Jaipur 9 Todarmal Granthamala Jaipur 008350 Gunsthan_Vivechan_008350_std.pdf 008351 Gyandhara_karmadhara_008351_std.pdf 008352 Harivansh katha 008352 std.pdf guNasthAna vivecana jJAnadhArA karmadhArA harivaMzakathA 142 Todarmal Granthamala Jaipur 54 Todarmal Granthamala Jaipur 297 Todarmal Granthamala Jaipur 008353 Jin Khoja Tin Paiya 008353 std.pdf 008354 Jinendra Archana_008354_std.pdf jina khojA tIna pAiyA~ jinendra arthanA 74 Todarmal Granthamala Jaipur 172 Todarmal Granthamala Jaipur 33 Todarmal Granthamala Jaipur 008355 Jogsaru_008355_std.pdf jogasAru (yogasAra) Kramabaddh_paryay_ki_Shraddha_me_Purusharth_008356_S 008356 td.pdf kramabaddha paryAya kI zraddhA meM puruSArya 008357 Kramabaddh_paryay_Nirdeshika_008357_std.pdf kramabaddha paryAya nirdezikA 008358 Kundkund Shatak 008358 std.pdf kundakunda zataka 008359 Mool me Bhool 008359 std.pdf mUla meM bhUla 48 Todarmal Granthamala Jaipur 66 Todarmal Granthamala Jaipur 19 Todarmal Granthamala Jaipur 60 Todarmal Granthamala Jaipur Nemichand Patni, Abhaykumar Jain.. Hukamchand Bharilla. Parmeshthidas Jain. Hukamchand Bharilla, NM Chordia Ratanchand Bharilla.. Ratanchand Bharilla.. Yashpal Jain, 008360 Namokar Mahamantra Ek Anushilan 008360 std.pdf 008361 Neev ka Patthar 008361 std.pdf 008362 Padarth_Vigyan_008362_std.pdf 008363 Panch_Parmeshthi_008363_std.pdf Namokar Mahamantra Ek Anushilan nIMva kA patthara padArtha vijJAna paMca parameSThI 53 Todarmal Granthamala Jaipur 65 Todarmal Granthamala Jaipur 45 Todarmal Granthamala Jaipur 33 Todarmal Granthamala Jaipur Page #249 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 File Name Sr No Panchastikay Padyanuvad_evam Tirthankar_Stavan_008364 008364 std.pdf 008365 Par_se_Kuch bhi_Sambandh Nahi_008365_std.pdf 008366 Paschattap_008366 std.pdf 008367 Pravachan_Sar_008367_std.pdf 008368 Pravachan_Sar_Anushilan_Part_1_008368_std.pdf 008369 Pravachan_Sar_Anushilan Part 2 008369_std.pdf 008370 Pravachan_Sar_ka_Sar_008370_std.pdf 008371 Pravachan_Sar_Padyanuvad_008371_std.pdf 008372 Rakshabandhan_aur_Deepavali 008372_std.pdf 008373 Ratnatray_mandal Vidhan_008373_std.pdf 008374 Salaka Purush Part 1_008374_std.pdf 008375 Salaka Purush_Part 2_008375_std.pdf 008376 Samadhi_aur_Sallekhana_008376_std.pdf 008377 Samaysar_008377_std.pdf 008378 Samaysar_kalash_Padyanuvad 008378_std.pdf 008379 Shatkarak Anushilan_008379_std.pdf 008380 Shuddhatma_shatak 008380_std.pdf 008381 Sukti sangrah_008381_std.pdf 008382 Tattva gayan Pathmala Part 1_008382_std.pdf 008383 Tattva gayan_Pathmala Part 2 008383_std.pdf 008384 Tirthankar_stawan_008384_std.pdf 008385 Vidaai ki Bela_008385_std.pdf 008386 Vitrag Vigyan_Pathmala_1_008386_std.pdf 008387 Vitrag Vigyan_Pathmala_2_008387_std.pdf 008388 Vitrag Vigyan_Pathmala_3_008388_std.pdf 008389 Yadi Chuk Gaye_To_008389_std.pdf 008390 Ye_to_Socha_hi_Nahi_008390_std.pdf 008391 Yogsar Prabhrut_008391 std.pdf 008392 Yogsar Prabhrut Shatak_008392_std.pdf | paMcAstikAya padyAnuvAda evaM tIrthakara stavana | para se kucha bhI sambandha nahIM pazcAttApa pravacanasAra pracanasAra anuzIlana bhAga 1 pravacanasAra anuzIlana bhAga 2 pravacanasAra kA sAra pravacanasAra padyAnuvAda rakSAbaMdhana aura dipAvalI ratnatraya maNDala vidhAna zalAkA puruSa bhAga 1 zalAkA puruSa bhAga 2 samAdhI aura sallekhanA samayasAra samayasAra kalaza padyAnuvAda SaTkAraka anuzIlana zuddhAtmAzataka sUktisaMgraha tattvajJAna pAThamAlA bhAga 1 Title yogasAra prAbhRta yogasAra prAbhRta zataka tattvajJAna pAThamAlA bhAga 2 tIrthakarastavana vidAI kI belA vItarAga vijJAna pAThamAlA bhAga 1 vItarAga vijJAna pAThamAlA 2 vItarAga vijJAna pAThamAlA 3 yadI cuka gaye to ye to socA hI nahIM Author Ratanchand Bharilla.. Ratanchand Bharilla.. Hukamchand Bharilla.. Hukamchand Bharilla.. Hukamchand Bharilla,. Hukamchand Bharilla,. Hukamchand Bharilla,. Hukamchand Bharilla,, Hukamchand Bharilla.. Rajmal Pavaiya Kavivar,, Ratanchand Bharilla.. Ratanchand Bharilla.. Ratanchand Bharilla.. Hukamchand Bharilla.. Hukamchand Bharilla.. Ratanchand Bharilla.. Todarmal Pandit,. Yashpal Jain,, Hukamchand Bharilla.. Hukamchand Bharilla,, Ratanchand Bharilla.. Ratanchand Bharilla,. Hukamchand Bharilla,Hukamchand Bharilla, Hukamchand Bharilla,Hukamchand Bharilla, Hukamchand Bharilla, Hukamchand Bharilla, Mahavir Prasad Jain,Mahavir Prasad Jain, Ratanchand Bharilla.. Amitgati Acharya, Yashpal Jain,, Yashpal Jain,.. Pgs Publisher Ravindra Patni Family Charitable Trust 10 Mumbai 52 Todarmal Granthamala Jaipur 43 Todarmal Granthamala Jaipur 585 Todarmal Granthamala Jaipur Ravindra Patni Family Charitable Trust 227 Mumbai 241 Todarmal Granthamala Jaipur 203 Todarmal Granthamala Jaipur 21 Todarmal Granthamala Jaipur 24 Todarmal Granthamala Jaipur 249 73 Akhil Bharatiya Jain Yuva Federation 278 Todarmal Granthamala Jaipur 384 Todarmal Granthamala Jaipur 23 Digambar Jain Vidwatparishad Trust 646 Todarmal Granthamala Jaipur 35 Todarmal Granthamala Jaipur 20 Todarmal Granthamala Jaipur 18 Todarmal Granthamala Jaipur 37 Todarmal Granthamala Jaipur 32 Todarmal Granthamala Jaipur 35 Todarmal Granthamala Jaipur 4 Todarmal Granthamala Jaipur 78 Todarmal Granthamala Jaipur 15 Todarmal Granthamala Jaipur 24 Todarmal Granthamala Jaipur 25 Todarmal Granthamala Jaipur 85 Todarmal Granthamala Jaipur 86 Todarmal Granthamala Jaipur 319 Todarmal Granthamala Jaipur 19 Todarmal Granthamala Jaipur Page #250 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 008400 Purusharth_siddhi_upay_guj_txt_008400_std.pdf 008401 Tattvarth Sutra_guj_txt_008401_std.pdf 008402 Vitrag Vani_008402_std.pdf 008403 Anekant Amrut guj_txt_008403_std.pdf 008404 Be Sakhi_guj_txt_008404_std.pdf Anekant_jay_patakakhyam_Prakaranam Part_1_008405_std. 008405 pdf 008393 Kalashamrut_6_guj_txt_008393_std.pdf kalAmRta ka 008394 Prabhu Patit Pavan_Shree_Budjan_guj_txt_008394_std.pdf a wall | 41801 008395 Punchaastikaai_Sangrah_hin_txt_008395_std.pdf paMcAstikAya saMgraha 008396 Ram Charitra_guj_txt_008396_std.pdf rAma caritra 008397 Samaysaar Kalash_hin_txt_008397_std.pdf 008398 Samaysaar Siddhi_07_guj_txt_008398_std.pdf 008399 Samaysaar_Stuti_guj_txt_008399_std.pdf Anekant jay patakakhyam_Prakaranam Part_2_008406_std. 008406 pdf 008407 Arhad chudamani_Sar_Satika_008407_std.pdf 008408 Arhadgita Bhagwadgita_ya_Tattvagita_008408_std.pdf 008409 Bruhannyasa Part_1_008409_std.pdf 008410 Bruhannyasa Part_2_008410_std.pdf 008411 Bruhannyasa Part 3_1_008411_std.pdf 008412 Bruhannyasa Part 3_2_3_008412_std.pdf 008414 Bruhannyasa Part_5_008414_std.pdf 008415 Diparnava Purvardha_008415_std.pdf samayasAra kalaza samayasAra siddhi 7 samayasAra stuti puruSArtha siddhi upAya tattvArthasUtra vitarAga vANI anekAnta amRta be sakhI Title | anekAntajayapatAkAkhyaM prakaraNam bhAga 1 anekAntajayapatAkAkhyaM prakaraNam Aga 2 ahaMccUDAmaNi sAra saTIkA arhadgItA bhagavadgItA yA tattvagItA svopajJazabdamahArNavanyAsa bRhannyAsa bhAga 1 svopajazabdamahArNavanyAsa bRhannyAsa bhAga 2 svopajJazabdamahArNavanyAsa bRhannyAsa bhAga 31 svopajJazabdamahArNavanyAsa bRhannyAsa bhAga 323 svopajazabdamahArNavanyAsa bRhannyAsa bhAga 5 dIpArNava pUrvArdha Kanjiswami.. Budhjan Kavivar.. Kundkundacharya,,,Maganlal Jain Ravishenacharya,,,Vrajlal Girdharlal Shah Amrutchandracharya,,.,Phoolchan d Shastri Kanjiswami,, Amrutchandracharya,.,Vrajlal Girdharlal Shah Ram Manekchand Doshi.. Kanjiswami.. Author Kanjiswami,, Harilal Jain,. Haribhadrasuri,Munichandrasuri.. Haribhadrasuri, Munichandrasuri.. Bhadrabahuswami... Meghvijay... Hemchandracharya, Lavanyasuri,, Hemchandracharya, Lavanyasuri Hemchandracharya,Lavanyasuri,, Hemchandracharya,Lavanyasuri.. Hemchandracharya,Lavanyasuri.. Prabhashankar Oghadbhai Sompura.. Pgs Publisher 491 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 1 ZZZ Unknown 293 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 681 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 288 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust Simandhar Kundkund Kahan 598 Adhyatmik Trust Rajkot 1 ZZZ Unknown 197 Vitrag Sat Sahitya Trust Bhavnagar 710 Kanjiswami Smarak Trust Devlali 250 287 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 137 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 79 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 453 Oriental Research Institute Vadodra 503 Oriental Research Institute Vadodra 20 Mahavir Granthmala 86 Mahavir Granthmala 522 Jain Granth Prakashak Sabha 580 Jain Granth Prakashak Sabha 280 Jain Granth Prakashak Sabha 254 Jain Granth Prakashak Sabha 326 Jain Granth Prakashak Sabha Prabhashankar Oghadbhai Sompura 642 Palitana Page #251 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Prabhashankar Oghadbhai Sompura. Pgs Publisher Prabhashankar Oghadbhai Sompura 112 Palitana 008416 Diparnava Uttarardha 008416 Std.pdf dIpArNava uttarArdha 008417 Hirkalash Jain Jyotish 008417 std.pdf hIrakalA jaina jyotiSa Himmatram Mahashankar Jani, 456 Kunvarji Hirji Naliya 008418 Jain Granthavali 008418 std.pdf 008419 Jinprasad Martanda 008419 std.pdf 008420 Kashya_shilpam_008420_std.pdf jaina graMthAvalI jinaprasAduM mArta kAzyazilpam 504 Jain Shwetambar Conference Mumbai 500 Dakshkumar Nandlal Sompoura 304 Anand Ashram Jain Shwetambar Conference, Nandlal Chunilal Sompura., Vinayak Ganesh Apte. .Prabhashankar Oghadbhai Sompura, Mantungsuri... Anandshankar B Dhruva, 008421 Kshirarnava 008421 std.pdf 008422 Mantunga shastram_008422 std.pdf 008423 Nyaya_Pravesha_Part_1_008423 std.pdf kSIrArNava mAnatur3agazAstram nyAyapraveza bhAga 1 416 Balwantrai Sompura 56 Mahavir Granthmala 228 Oriental Research Institute Vadodra 008425 Prakrit Vyakarana 008425 std.pdf 008426 Prasad_Mandana_008426_std.pdf prAkRta vyAkaraNa pAsoda mane 456 Gujarat Puratattva Mandir Ahmedabad 290 Bhagwandas Jain 008427 Prasad Manjari 008427 std.pdf prAsAda maJjarI Bechardas Doshi.. Bhagwandas Jain, ,Prabhashankar Oghadbhai Sompura.. Prabhashankar Oghadbhai Sompura.. ,Narayanbharati Yashwantabharti Gosai. 158 Balwantrai Sompura 008428 Prasad Tilaka 008428 std.pdf prAsAda tilaka 008429 Rajvallabha_athwa Shilpa shastra_008429_std.pdf rAjadlabha athavA zilpazAstra 162 Balwantral Sompura Mahadev Ramchandra Jagushte 350 Ahmedabad Khemraj Shrikrushnadas Shreshthi 216 Mumbai 008430 Shakti_wadadarsha_008430_std.pdf zaktivAdAdarzaH 008431 Shilparatna Part 1 008431 std.pdf zilparatnaM bhAga 1 Sudarshanacharya.. ,Shreekumar K Sabhatsav Shastri. Shreekumar K Sabhatsav Shastri.. 324 Shreekumar K Sabhatsav Shastri 008432 Shilparatna Part 2 008432 std.pdf zilparatnaM bhAga 2 282 Shreekumar K Sabhatsav Shastri Mahadev Ramchandra Jagushte 122 Ahmedabad 008433 Shilpdipaka_008433_std.pdf zilyadIpaka 008434 Tattvopaplava_sinha_008434_std.pdf tattvopaplavasiMha 190 Oriental Research Institute Vadodra 008435 Vastusara 008435 std.pdf vAnusAra Gangadhar ,,Jayrasi Bhatt, Sukhlal Sanghavi, Rasiklal C Parikh.. Prabhashankar Oghadbhai Sompura.. Prabhashankar Oghadbhai Sompura, Padmasagar Gani... ,B Bhattacharya 90 Balwantrai Sompura 008436 Vedh vastu Prabhakara 008436 std.pdf 008437 Yukti Prakasha Sutram 008437 std.pdf 008438 Aparajita_prucchha_008438_std.pdf vidhavAstu prabhAkara yuktiprakAza sUtram aparAjitapRcchA 194 Balwantrai Sompura 50 Mahavir Granthmala 810 Oriental Research Institute Vadodra 008440 Shilp Smruti Vastu Vidyayam Uttarardh_008440_std.pdf Reu la ce .Nandlal Chunilal Sompura.. 850 Dakshkumar Nandlal Sompoura Page #252 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 008441 Shilp ratnakar_008441_std.pdf 008444 Nayopadesha Part 1_008444_std.pdf 008445 Nayopadesha Part 2 008445_std.pdf 008446 Nyaya_samucchaya_008446_std.pdf 008447 Nyayavatara_008447_std.pdf 008448 Samanya_nirukti Gudhartha_tattvaloka_008448_std.pdf 008449 Vyutpatti_vada Gudhartha_tattvaloka_008449_std.pdf 008450 Vyutpatti_vada Shastrartha_kala_Tika_008450_std.pdf 008451 Sapta_bhangi_mimansa_008451_std.pdf 008452 Sapta_bhangi_Naypradipa_Prakarana_008452_std.pdf 008453 Sapta sandhan_Mahakavya_008453_std.pdf 008454 Syadyartha prakash_008454_std.pdf 008455 Tilaka_manjiri_Part_1_008455_std.pdf 008456 Tilaka_manjiri Part_2_008456_std.pdf 008457 Tilaka_manjiri_Part_3_008457_std.pdf 008458 Vastu nighantu_008458_std.pdf 008459 Bruhad Dharana_Yantra_008459_std.pdf 008460 Jyotirmahodaya_008460_std.pdf 008461 Din Shuddhi_Dipika_008461_std.pdf 008462 Dancing Fish Touch_the_Sky_008462_std.pdf 008463 On Life_and_Liberation 008463_std.pdf Bharatiya Jain Shraman Sanskruti_ane_Lekhankala_008464 008464 std.pdf 008465 Jain Sangit Ragmala_008465_std.pdf 008466 Vivek Vilas_008466_std.pdf 008467 Updeshmala_Doghatti Gurjaranuvad_008467_std.pdf 008468 Jain Chitra Kalpadruma_1_008468_std.pdf zilparanAkara nayopadeza bhAga 1 nayopadeza bhAga 2 Title nyAyasamuccaya Nyayavatara sAmAnyanirukti gUDhArthatattvAlokaH | vyutpattivAdA guDhArthatattvAlokaH vyutpattivAdA zAstrArthakalA TIkA saptabhaGgimImAMsA saptabhaGgi nyAyapradIpa prakaraNa saptasandhAna mahAkAvya syAdayArthaprakAzaH tilakamaJjirI bhAga 1 tilakamaJjirI bhAga 2 tilakamaJjirI bhAga 3 vAstunighaNu bRhad dhAraNA yantra jyotirmahodaya dina zuddhI dIpikA Dancing Fish Touch the Sky On Life and Liberation bhAratIya jaina zramaNa saMskRti ane lekhanakalA jaina saMgita rAgamALA viveka vilAsa upadezamAlA doghaTTI gurjarAnuvAda jaina citra kalpadruma bhAga 1 Author Narmadashankar Muljibhai Sompura.. Yashovijay Upadhyay,Lavanyasuri.. Yashovijay Upadhyay,Lavanyasuri.. Lavanyasuri,. Satish Chandra Vidyabhushan,, Dharmadattasuri,, Dharmadattasuri.. Venimadhava Shastri,, Shivanandvijay... Yashovijay Upadhyay,Lavanyasuri,.. Meghvijay, Amrutchandracharya,, Lavanyasuri,Sushilsuri, Dhanpal Mahakavi, Shantyasuri, Lavanyasuri.. Dhanpal Mahakavi, Shantyasuri, Lavanyasuri.. Dhanpal Mahakavi, Shantyasuri, Lavanyasuri,, Prabhashankar Oghadbhai Sompura,. Darshanvijay,Gyanvijay, Akshayvijay.. Darshanvijay,Gyanvijay, Becky Nirali Kleinschmidt,, Mukesh Chhajer.. Punyavijay.. Mangrol Jain Sangit Mandali,, Damodar Pandit,, Hemsagarsuri.. ,Sarabhai Manilal Nawab.. Pgs 824 Narmadashankar Muljibhai Sompura Vijaylavanyasurishwar Gyanmandir 210 Botad Vijaylavanyasurishwar Gyanmandir Vijaylavanyasurishwar Gyanmandir 274 Botad 206 Botad 60 ZZZ Unknown 190 Chaukhamba Vidyabhavan 218 Nirnaysagar Yantralaya Mumbai 296 Chaukhamba Vidyabhavan 228 Jain Granth Prakashak Sabha 138 Jain Granth Prakashak Sabha 480 Jain Sahitya Vardhak Sabha Vijaylavanyasurishwar Gyanmandir 216 Botad Vijaylavanyasurishwar Gyanmandir Vijaylavanyasurishwar Gyanmandir Vijaylavanyasurishwar Gyanmandir 196 Botad Publisher 190 Botad 202 Botad Prabhashankar Oghadbhai Sompura 302 Palitana 112 Charitra Smarak Granthmala 113 Akshayvijay 532 Charitra Smarak Granthmala 77 Becky Nirali Kleinschmidt 38 Mukesh Chhajer 164 Punyavijayji 306 Mangrol Jain Sangit Mandali 268 Devidas Chhaganlalji 638 Dhanjibhai Devchand Zaveri 374 Sarabhai Manilal Nawab 252 Page #253 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 008469 Jain Chitra Kalpadruma_2_008469_std.pdf 008470 Sangit Natya_Rupavali_008470_std.pdf 008471 Bharatna Jain Tirtho_008471_std.pdf 008472 Shilpa Chintamani_Part_1_008472_std.pdf 008473 Bruhad Shilpashastra_Part_1_008473_std.pdf 008474 Bruhad_Shilpashastra_Part 2 008474_std.pdf 008475 Bruhad_Shilpashastra_Part_3_008475_std.pdf 008476 Katha Ratna Kosa_Part 1_008476_std.pdf 008477 Katha_Ratna_Kosa_Part 2 008477_std.pdf 008478 kailas padma_swadhyaya_sagara_part_1_008478_hr3.pdf 008479 kailas padma_swadhyaya_sagara_part_2_008479_hr3.pdf 008480 kailas padma_swadhyaya_sagara_part_3_008480_hr3.pdf 008481 kailas padma_swadhyaya_sagara_part_4_008481_hr3.pdf 008482 kailas padma_swadhyaya_sagara_part_5_008482_hr3.pdf 008483 kailas padma_swadhyaya_sagara_part_6_008483_hr3.pdf 008484 kailas padma_swadhyaya_sagara_part_7_008484_hr3.pdf 008485 kailas padma_swadhyaya_sagara_part_8_008485_hr3.pdf 008486 kailas padma_swadhyaya sagara_part_9_008486_hr3.pdf 008487 Param pratistha_008487_std.pdf 008488 Samta Sagar Kavyam_008488_std.pdf 008490 Haim_Sanskrit_Praveshika_1_008490_std.pdf 008491 Haim_Sanskrit_Praveshika_2_008491_std.pdf 008493 Jain Darshan Pooja_008493_std.pdf 008501 adhyatma_bhajan_sangrah_008501_hr3.pdf 008502 adhyatma geeta_008502_hr3.pdf 008503 adhyatma geeta_008503_hr3.pdf 008504 adhyatma shanti_008504_hr3.pdf 008507 adhyatma vyakhyanmala_008507_hr3.pdf jaina citra kalpama bhAga 2 saMgIta nATya rUpAvalI bhAratanA jaina tIrtho zilpa ciMtAmaNI bhAga 1 bRhad zilpazAstra bhAga 1 bRhad zilpazAstra bhAga 2 bRhad zilpazAstra bhAga 3 kathA ratna koza 1 kathA rana korA 2 kailAsa padma svAdhyAya sAgara bhAga 1 kailAsa padma svAdhyAya sAgara bhAga 2 kailAsa padma svAdhyAya sAgara bhAga 3 kailAsa padma svAdhyAya sAgara bhAga 4 kailAsa padma svAdhyAya sAgara bhAga 5 samatA sAgara kAvyama hama saMskRta pravezikA 1 jaima saMskRta pravezikA 2 jaina darzana pUjA adhyAtma bhajana saMgraha | adhyAtma gItA Title kailAsa padma svAdhyAya sAgara bhAga 6 kailAsa padma svAdhyAya sAgara bhAga 7 kailAsa padma svAdhyAya sAgara bhAga 8 kailAsa padma svAdhyAya sAgara bhAga 7 paramapratiSThA adhyAtma gItA adhyAtma zAMti adhyAtma zAMti bhAga 1 Author Sarabhai Manilal Nawab,. Vidya Sarabhai Nawab,, Sarabhai Manilal Nawab,.. Mansukhlal Bhudharmal Mistri... Jagannath Ambaram.. Jagannath Ambaram.. Jagannath Ambaram,. Bechardas Doshi.. Bechardas Doshi,, Padmaratnasagar.. Padmaratnasagar.. Padmaratnasagar,, Padmaratnasagar.. Padmaratnasagar.. Padmaratnasagar,, Padmaratnasagar,. Padmaratnasagar,, Padmaratnasagar.. Kalyanbodhivijay.. Kalyanbodhivijay.. Shivlal N Shah.. Shivlal N Shah... Naynesh.. Buddhisagar.. Buddhisagar,. Buddhisagar, Ruddhisagar, Buddhisagar,. Buddhisagar,, Pgs Publisher 238 Sarabhai Manilal Nawab 194 Sarabhai Manilal Nawab 192 Sarabhai Manilal Nawab 254 Mansukhlal Bhudharmal Mistri Dhinoj 258 Jagannath Ambaram 238 Jagannath Ambaram 260 Jagannath Ambaram 336 Atmanand Jain Sabha 230 Atmanand Jain Sabha 136 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 136 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 144 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 144 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 144 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 136 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 120 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 136 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 144 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 53 Pindwada Jain Sangh 146 Pindwada Jain Sangh 273 Bhadrankar Prakashan 356 Bhadrankar Prakashan 9 Naynesh 189 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 206 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 179 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 105 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 105 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 253 Page #254 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 254 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 008508 adhyatmik hariyali 008508 hr3.pdf 008509 agamsaroddhar 008509 hr3.pdf AdhyAtmika hariyAlI AgamasAroddhAra Buddhisagar, Dharnendrasagar, Devchandramuni.. 87 Narpatsinh Lodha 480 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 008510 ajit_kavya_kimawali_008510_hr3.pdf 008511 ajit stavanmala 008511_hr3.pdf ajIta kAvya kiraNAvalI ajIta stavanamAlA Ajitsagarsuri Lakshmisagar 218 Vitthalbhai Jivabhai Patel Ahmedabad 92 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir Simandharswami Jain Mandir Khatu 143 Mehsana Dharnendrasagar.. 008512 ajitnath_vandanawali_008512_hr3.pdf ajItenI the vedanA valI ajitsagarsurijino dwadashmo_svargarohan_mahotsav_00851 0B513 3_hr3.pdf ajItasAgarasUrijIno dvAdazamo svargArohaNa mahotsava 008514 ajitsagarsuriji pachmi_smaranjali_008514_hr3.pdf ajItasAgarasUrijI pAMcamI smaraNAMjalI 008515 ajitsen shilwati charitram 008515 hr3.pdf ajItasena zIlavatI dharitram 008516 Anand_Kavya_Mahodadhi_008516_std.pdf Ananda kAvya mahodadhi 008517 Anandghanpad Sangrah Bhavarth 008517 std.pdf AnaMdaghanapada saMgraha bhA vAryo. 00B51B antarjyti_part_1_008518_hr3.pdf AMtarrAti bhAga 1 008519 antarjyoti part_2_008519_hr3.pdf AtaryaMti bhAga 2 00B520 antarjyoti_part_3_008520_hr3.pdf AMtajyati bhAga 3 00B521 antarjyoti part_4_008521_hr3.pdf khataryoti (bhAga 4 008522 anubhav_panch_vinshtika granth_008522_hr3.pdf anubhave paMcavizatikA graMtha 008523 atma_darshan_geeta_008523_hr3.pdf Atma darzana gItA 008524 atma prakash_1_008524_hr3.pdf AtmapukArI bhAga 1 00B525 atma_prakash_2_003525_hr3.pdf AtmapukArI mAMge re, 008526 atma_shuddhopayaog anuwad_008526_hr3.pdf AtmArAddhopayoga anuvAda U0B527 atmadarshan_00B527_hr3.pdf Atmadarzana 00B528 atmapradip_008528_r3.pdf Atmapradipa 008529 atmapradip granth_008529_hr3.pdf Atmapradipa je 008530 atmashakti prakash granth_008530_hr3.pdf Atmazakti prakAza graMnya 005531 at/mashiksha_002531_hr3.pdf amarikSA 008532 atmashiksha bhavnaprakash granth 008532 hr3.pdf AtmazikSAbhAvanAprakAza grantha 008533 atmashuddhi_payog_008533_hr3.pdf Atmazuddhopayoga 008534 atma_tattva_darshan_008534_hr3.pdf Atmatattvadarzana 008535 balako na buddhisagarsuriji_008535_hr3.pdf bAdfkonA buddhisAgarasUrijI 008536 bhajan_pad_sangrah_part_01_008536_hr3.pdf bhajanapada saMgraha mAga 5 008537 bhajan pad_sangrah _part_02_008537_hr3.pdf bhajanapada saMgaha bhAga kare 008538 bhajan pad sangrah_part_03_008538_hr3.pdf bhajanapada saMgraha bhAga 3 008539 bhajan_pad_sangrah_part_04_008539_hr3.pdf bhajanapada saMgraha bhAga 44. 008540 bhajan_pad_sangrah_part_05_008540_hr3.pdf bhajanapada saMgaThuM mIga pe Hemendrasagar, Hemendrasagar Ajitsagarsuri. ,Buddhisagar.. ,Buddhisagar, Kirtisagarsuri, Kirtisagarsuri.. Kirtisagarsuri.. Kirtisagarsuri.. Buddhisagar.. Buddhisagar, Buddhisagar.. ,Buddhisagar. ,Buddhisagar.. Buddhisagar.. Buddhisagar, ,Buddhisagar, Manilal N Doshi. Buddhisagar. Buddhisagar.. Buddhisagar. Buddhisagar, Buddhisagar.. Kumarpal Desai.. Buddhisagar.. .Buddhisagar Buddhisagar Buddhisagar .Buddhisagar.. 20 Hemendrasagarji 16 Hemendrasagarji 244 Ajitsagarsuri Shastra Sangraha 762 Naginbhai Ghelabhai Zaveri Mumbai 812 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 484 Adhyatrna Gyan Prasarak Mandal 585 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 492 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 275 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 249 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 356 Sagargaccha Jain Sangh Sanand 546 Virchandbhai Krushnaji Mansa 570 Virchandbhai Krushnaji Mansa 177 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 154 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 302 Buddhisagar 318 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 150 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 81 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 124 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 130 Buddhisagar 113 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 258 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 202 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 330 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 218 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 308 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 194 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Page #255 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Title Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 008541 bhajan_pad_sangrah_part_06_008541_hr3.pdf 008543 Bhajan_pad_Sangrah_Part_08_008543_std.pdf 008544 bhajan_pad sangrah_part_09_008544_hr3.pdf 008545 bhajan_pad_sangrah_part_10_008545_hr3.pdf 008546 bhajan_pad_sangrah_part_11_008546_hr3.pdf bhajanapada saMgarha bhAga 06 L%UE NOS CULLOC bhajanapada saMgraha mAMga kahe bhajanapada saMgraha bhAga 1d (majanapada saMga bhAga 11 Author Buddhisagar. Buddhisagar, Buddhisagar.. Buddhisagar.. Buddhisagar. Pgs Publisher 210 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 979 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 486 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 198 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 218 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal aut 12 008547 Bhajan Sangrah Bhavarth Vivechan Sathe_008547_std.pdf CLUE RO6 ouae 008548 bharat sahkar shikshan 008548 hr3.pdf bhArata sahakAra zikSaNa 008549 bhimsen_nrup_charitra_008549_hr3.pdf bhImasena nRpa caritra Buddhisagar, Buddhisagar, Ajitsagarsuri.. 746 Buddhikirtisagarsuri Jain Granthamala 178 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 230 Sagargaccha Jain Sangh Sanand 008550 Buddhisagarji Sankshipt Jivan Kavan 008550 std.pdf buddhisAgarajI saMkSipta jIvana kavana Mahudi Madhupuri Jain Shwetambar 32 Murtipoojak Trust Mahudi 008551 buddhisagarsuri smarakgranth 008551_hr3.pdf 008552 Buddhisagarsuriji_008552_std.pdf 008553 chandraraja charitram 008553 hr3.pdf buddhisAgarasUri smArakagrantha buddhisAgarasUrijI caMdrarAjA caritam Chimanlal Kaladhar.. Adhyatma Gyan Prasarak Mandal.. Jaybhikkhu, Padrakar Ajitsagarsuri, 241 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 643 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 376 Ajitsagarsuri Shastra Sangraha 008555 chintamani_008555_hr3.pdf ciMtAmaNi 122 Jainoday Buddhisagar Samaj Sanand Buddhisagar, Yashovijay Upadhyay., Sanyamsagar Ruddhis agar Buddhisagar.. 80 Kailassagarsuri Foundation Mumbai 178 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 008556 dan dvantrinshika 008556 hr3.pdf dAna kAtrizikA 008557 dev vandan stuti stavan sangrah 008557_hr3.pdf deva vaMdana stuti stavana saMgraha Dharmaik_ Gadhya Sangrah_Tatha_Patrasadupdesh_008558 008558 std.pdf dhArmIka gadA saMgraha tathA patrasadupadeza 008559 dhyanvichar_008559_hr3.pdf dhyAnavicara 008560 dhyanvichar_granth_008560_hr3.pdf dhyAnavicAragrantha 008561 gahuli_sangrah_008561_hr3.pdf gaphulI saMgraha ,Buddhisagar, Buddhisagar, ,Buddhisagar, Buddhisagar, 978 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 86 Adhyatrna Gyan Prasarak Mandal 79 Atmanand Jain Sabha 114 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 008562 gahuli sangrah tatha mahavirswami stavan 008562_hr3.pdf Deel 16 al Holdle all stalet 008564 gahuli_sangrah_part_1_008564_hr3.pdf gaDulI saMgraha mAga 1 008565 gahuli_sangrah part_2_008565_hr3.pdf gahlI saMgraha bhAga 2 008567 gacchmat_prabandh_jain_geeta_008567_hr3.pdf gacchamate pUba jaina gItA 008568 gautam_nam_japo_nishdish_008568_hr3.pdf gautama nAma japo nIzadIza 008569 geet prabhakar 008569 hr3.pdf gItaprabhAkara 008571 geet_ratnakar_part_02_008571_hr3.pdf gItaratnAkara bhAga 2 Buddhisagar. Buddhisagar, Buddhisagar, ,Buddhisagar, Dharnendrasagar, Ajitsagarsuri,Hemendrasagar, Ajitsagarsuri, Hemendrasagar, 194 Shah Keshavlal Sawabhai Ahmedabad 114 Adhyatrna Gyan Prasarak Mandal 136 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 621 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 124 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 452 Ajitsagarsuri Shastra Sangraha 430 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir Shwetambar Murtipoojak Mandal 106 Prantij 232 Ajitsagarsuri Shastra Sangraha 008572 geet_ratnawali_008572_hr3.pdf 008573 geet_manjusha_ane_ajit_sukta_sindhu_008573_hr3.pdf gItaratnAvalI gItamaMjuSA ane ajita sukta siMdhu Ajitsagarsuri, Ajitsagarsuri, Page #256 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 008574 gunanurag kulak_008574_hr3.pdf 008576 gurubodh 008576_hr3.pdf 008577 gurugeet gahuli sangrah_008577_hr3.pdf 008578 gurupad_pooja_008578_hr3.pdf 008579 gyanamrut pustika_1_bhajnawali_008579_hr3.pdf 008580 ishavasyopanishad_bhavarth_008580_hr3.pdf 008581 jain_aitihasik_rasmala_Part_1_008581_hr3.pdf 008582 jain_dharma_and_khristidharma_mukabalo_008582_hr3.pdf File Name 008583 jain dharmani_prachin_arvachin_sthiti_008583_hr3.pdf 008584 jain dharmik_shanka_samadhan_008584_hr3.pdf 008585 jain_dhatu pratima_lekh_part_1_008585_hr3.pdf 008586 jain_dhatu pratima_lekh_part_2_008586_hr3.pdf 008587 jain katha_sagar_part_1_008587_hr3.pdf 008588 jain katha sagar_part_2_008588_hr3.pdf 008589 jain katha_sagar_part_3_008589_hr3.pdf 008591 jain sukta_sandoha_008591_hr3.pdf 008592 jain_syadvadmuktawali_008592_hr3.pdf 008593 jainopanishad_008593_hr3.pdf 008594 jainsutra_ma_murtipooja_008594_hr3.pdf 008595 jin_stuti_chaturvinshtika_008595_hr3.pdf 008596 jineshwar_stavan_chaturvinshtika_008596_hr3.pdf 008597 Kailashsagarsuriji Jivanyatra_008597_std.pdf 008598 kakkawali_subodh_008598_hr3.pdf 008599 Kalpanik Adhyatma Mahavir_Part_1_008599_std.pdf 008600 Kalpanik Adhyatma_Mahavir Part 2 008600_std.pdf 008601 kalpanik_adhyatma_mahavir_part_3_008601_hr3.pdf 008602 kanya_vikray_dosh_008602_hr3.pdf kanya_vikray_dosh_nished tatha_ballagna_dosh_nished gra 008603 nth 008603_hr3.pdf 008604 Karmayog_1_008604_std.pdf Title guNAnurAga kulaka gurU bodha gurUgIta gahulI saMgraha gurUpada pUjA jJAnAmRta pustikA 1 bhajanAvalI IzAvAsyopaniSad bhAvArtha jaina aitihAsika rAsamAlA bhAga 1 when you jaina kathA sAgara bhAga 2 jaina kathA sAgara bhAga 3 jaina dharmanI prAcIna arvAcIna sthiti jaina dhAmIka zaMkA samAdhAna jaina dhAtu pratimA lekha bhAga 1 jaina dhAtu pratimA lekha bhAga 2 jaina kathA sAgara bhAga 1 jaina sUkta sandohA jaina syAdavAdamuktAvalI jainopaniSad jainasUtramAM mUrtipUjA jina stuti caturvizatikA jinezvara stavana caturvizatikA kailAzasAgarasUrijI jIvanayAtrA kakkAvali subodha kAlpanika adhyAtmika mahAvIra bhAga 1 kAlpanika adhyAtmika mahAvIra bhAga 2 kAlpanika adhyAtmika mahAvIra bhAga 3 kanyA vikraya doza kanyA vikraya doza nizedha tathA bALalagna niSedha graMtha karmayoga 1 Author Buddhisagar,, ,Buddhisagar.. Buddhisagar.. Ajitsagarsuri.. Buddhisagar.. Buddhisagar,. Mohanlal Dalichand Desai,.. Buddhisagar,, Buddhisagar.. Buddhisagar.. Buddhisagar.. ,Buddhisagar.. Mafatlal Zaverchand Gandhi,, Shubhranjanashreeji,,Nainmal Surana Mafatlal Zaverchand Gandhi,, Kailassagarsuri,, Buddhisagar.. Buddhisagar.. Buddhisagar.. Shobhanmuni, Ajitsagarsuri... Buddhisagar,, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri,, Vimalsagar Buddhisagar,, Buddhisagar.. ,Buddhisagar.. Buddhisagar.. Buddhisagar,. Buddhisagar.. Buddhisagar.. Pgs Publisher 28 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 248 Satyendraprasad Mehta Ahmedabad 198 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 102 Shamaldas Tuljaram Prantij 146 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 360 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 418 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 222 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Shankarlal Dahyabhai Kapadia 100 Ahmedabad 60 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 330 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 281 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Samo Jain Shwetambar Murtipoojak 414 Sangh 143 Arunoday Foundation 403 Jain Sangh Unjha Kailas Kanchan Bhavsagar Shraman 176 Sangh Seva Trust Mumbai 44 Vadilal Vakhatchand Zaveri 50 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 64 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 301 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 47 Jainoday Buddhisagar Samaj Sanand 34 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 468 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 554 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 559 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 470 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 146 Jainoday Buddhisagar Samaj Sanand 230 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 1026 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 256 Page #257 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 008605 Karmayog 2_008605_std.pdf 008606 karmayog karnikao_part_1_008606_hr3.pdf 008607 karmayog karnikao_part_2_008607_hr3.pdf 008614 kavya sangrah_part_7_008614_hr3.pdf 008615 kavya_sudhakar_008615_hr3.pdf 008616 Kumarpal bhupal_Charitry_008616_std.pdf File Name sadhvi_labhshreeii_ane_jinendra_gun_stavanavali_008617_hr 008617 3.pdf 008618 laghustotra ratnakar_008618_hr3.pdf 008619 lala lajpatray_ane_jain_dharma_008619_hr3.pdf 008620 mitra maitri_008620_hr3.pdf 008621 mudrit jain swetamber_granth_namawali_008621_hr3.pdf 008622 navmi sadi_purva_hemchandracharya_008622 hr3.pdf 008623 nitya_mangal_aur_gautamswami_ka_ras_008623_hr3.pdf 008624 nutan stavan_sangrah_008624_hr3.pdf 008625 pad sangrah_part_1_008625_hr3.pdf 008626 pad sangrah_part_2_008626_hr3.pdf 008627 parmatma_darshan_008627_hr3.pdf 008628 parmatma_jyoti_008628_hr3.pdf 008630 Patra sadupadesh Part 2 008630_std.pdf 008631 patra sadupadesh_part_3_008631_hr3.pdf 008632 pooja sangrah_part_1_008632_hr3.pdf 008633 pooja sangrah_part_2_008633_hr3.pdf 008634 pooja sangrah_part_3_008634_hr3.pdf 008635 prachin_stavanadi_sangrah_008635_hr3.pdf 008636 prakaran sukhsindhu_part_01_008636_hr3.pdf 008637 prakaran_sukhsindhu_part_02_008637_hr3.pdf 008638 prastavana_trayi_008638_hr3.pdf 008639 pratigya palan_008639_hr3.pdf 008640 prem geeta 008640_hr3.pdf 008641 premgeeta_anuwad_008641_hr3.pdf 008642 pushpa parimal_008642_hr3.pdf karmayoga ra karmayoga karNikAo bhAga 1 karmayoga karNikAo bhAga ra kAvya saMgraha bhAga 7 kAvya sudhAkara kumArapAlabhupAla caritra lAbhazrIjI ane jInendraguNa stavanAvalI laghustotra ratnAkara lAlA lajapatarAya ane jaina dharma mItra maitrI mudrita jaina zvetAmbara grantha nAmAvalI navamI sadI pUrve hemacandrAcArya pradasaMgraha bhAga 1 padasaMgraha bhAga 2 nitya maMgala aura gautamasvAmI kA rAsa nUtana stavana saMgraha paramAtma darzana paramAtmA jyotI Title patrasadupadeza bhAga 2 patrasadupadeza bhAga 3 pUjA saMgraha 1 pujA saMgraha ra pUjA saMgraha 3 prAcIna stavanAdi saMgraha prakaraNa sukhasindhu bhAga 1 prakaraNa sukhasindhu bhAga 2 prastAvanAtrayI pratijJA pAlana prema gItA premagItA anuvAda puSpa parimala Author Buddhisagar,, Buddhisagar.. Buddhisagar.. Buddhisagar,. Ajitsagarsuri.. Ajitsagarsuri.. Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir Vijapur,, Hemendrasagar,, Buddhisagar.. Buddhisagar.. Buddhisagar.. Dharmendrasagar... Dharmendrasagar,.. Hemendrasagar,, Buddhisagar,, Buddhisagar.. Buddhisagar.. Buddhisagar.. Buddhisagar.. Buddhisagar,, Buddhisagar.. Buddhisagar.. Buddhisagar... Kunvarji Anandji Shah,, Ajitsagarsuri.. Ajitsagarsuri.. ,Shobhanmuni, Ajitsagarsuri.. Buddhisagar.. Buddhisagar.. Buddhisagar.. Hemendrasagar.. Pgs Publisher 821 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 226 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 127 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 160 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 507 Atmanand Jain Sabha 637 Ajitsagarsuri Shastra Sangraha 637 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 270 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 115 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 171 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 432 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 18 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 54 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 582 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir Sukhlalji Ujamshi and Manilal Vadilal 210 Sanand 213 Lallubhai Raiji Zaveri Ahmedabad 432 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 502 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 568 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 102 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 257 71 Jainoday Buddhisagar Samaj Sanand 417 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 620 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 288 Kunvarji Anandji Shah Bhavnagar 383 Vitthalbhai Jivabhai Patel Ahmedabad 471 Vitthalbhai Jivabhai Patel Ahmedabad 102 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 111 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 82 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 277 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 89 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir Page #258 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 258 Author Pgs Publisher Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title ravisagarji_jivan_charitra_shok_vinashak granth_008643_hr3. 008643 pdf ravisAgarajI jIvana caritra ane zoka vinAzaka grantha 008644 sabarmati gun shikshan_kavya 008644_hr3.pdf sAbaramatI guNa zikSaNa kAvya Buddhisagar, Buddhisagar.. 128 Buddhisagar 198 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 008645 samadhi shatkam ane atmashakti prakash_008645_hr3.pdf wit 8 WALL428CL YSLRL ,Buddhisagar, 342 Buddhisagar 008646 sambhavnath_vandanawali_008646_hr3.pdf saMbhavanAtha vaMdanAvalI Dharnendrasagar. 482 Vitthalbhai Jivabhai Patel Ahmedabad Simandharswami Jain Mandir Khatu 163 Mehsana Ajitsagarsuri.. 008647 samvedh chatrishi 008647_hr3.pdf saMvedha chatrIsI sangh_kartvyadi praja samaja_kartavya granth_008648_hr3. 008648 pdf saMgha kartavyAdI prajA samAja kartavya grantha 008649 sanghpragati_mahamantra_008649_hr3.pdf saMdhapragati mahAmanna 008650 saptatishat sthana prakaranam_part_1_008650_hr3.pdf saptatisthAna prakaraNam bhAga 008651 saptatishat sthana prakaranam_part_2_008651_hr3.pdf saptatisthAna prakaraNam bhAga 2 008652 satya swarup 008652 hr3.pdf satyasvarUpa 008654 savantsari_kshamapana_008654_hr3.pdf als to 008655 shaddravya_vichar_part_1_008655_hr3.pdf SaDudravya vicAra bhAga 1 008656 shaddravya_vichar_part_2_008656_hr3.pdf padravya vicAra bhAga 2 008657 shishyopanishad_008657_hr3.pdf ziSyopaniSada 008658 shok_vinashak granth_008658_hr3.pdf zoka vinAzaka grantha 008659 shravak_dharma_swarup part_1_008659_hr3.pdf zrAvaka dharma svarUpa bhAga 1 008660 shravak dharma swarup part 2 008660_hr3.pdf zrAvaka dharma svarUpa bhIga re. 008661 Shrimad_Devchandra_Part_1_008661_std.pdf zrImad devacandra bhAga 1 008662 Shrimad Devchandra Part 2 008662 std.pdf zrImada devacandra bhAga 2 008663 shrimad devchandraji jivan charitra 008663_hr3.pdf zrImadda devacaMdrajI jIvana caritra 008664 shuddhopayog vigere granth_008664_hr3.pdf zuddhopayoga 008665 snatrapooja_008665_hr3.pdf snAvapUjA 008666 Stavan_sangrah_devvandan_sahit_008666_hr3.pdf stavana saMgraha devavaMdana sahIta 008667 sukhsagar_gurugeeta_008667_hr3.pdf sukhasAgara gurugItA 008668 suparshvanath_charitra_part_01_008668_hr3.pdf supArzvanAtha caritra bhAga 1 008669 suparshvanath_charitra part_02_008669_hr3.pdf supArzvanAtha caritra bhAga 2 Buddhisagar.. Buddhisagar.. Ruddhisagar Ruddhisagar.. Buddhisagar.. ,Buddhisagar.. Buddhisagar, Buddhisagar Buddhisagar Buddhisagar, ,Buddhisagar, .Buddhisagar Buddhisagar Buddhisagar ,Manilal M Padrakar, ,Buddhisagar, ,Buddhisagar.. Buddhisagar Buddhisagar Ajitsagarsuri.. Ajitsagarsuri. Dhaneshwarmuni, Ajitsagarsuris urisuri Buddhisagar, Ajitsagarsuri, ,Buddhisagar.. Buddhisagar 184 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 117 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 364 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 112 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 229 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 98 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 196 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 254 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 59 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 92 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 44 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 44 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 1084 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 670 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 232 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 180 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 28 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 274 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 306 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 517 Atmanand Jain Sabha 497 Atmanand Jain Sabha 008670 Sursundari Charitam 008670 std.pdf 008671 Swadyay Sagar_Sachitra_008671_std.pdf 008672 tarangwati katha 008672 hr3.pdf 008673 tattva_bindu_008673_hr3.pdf 008674 tattvavichar_008674_hr3.pdf surasuMdarI caritra svAdhyAya sAgara sacitra taragavatI kathA tattvabindu tattvavicAra 635 Ajitsagarsuri Shastra Sangraha 599 Ajitsagarsuri Shastra Sangraha 256 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 202 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 145 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Page #259 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 008675 tatvagyan_dipika_008675_hr3.pdf 008676 tatvavichar_008676_hr3.pdf 008678 tirthyatranu viman_008678_hr3.pdf File Name 008679 ud jare panchi_mahavideh_mai_008679_hr3.pdf 008680 Vachanamrut 008680_hr3.pdf 008681 vajrakavach_008681_hr3.pdf 008682 vijapur bruhat vrutant_008682_hr3.pdf 008683 vijapur vrutant_008683_hr3.pdf 008684 yashovijayji jivan 008684_hr3.pdf 008685 yashovijayji_jivan_guj_sahitya_008685_hr3.pdf 008686 yoganubhavsukhsagar_008686_hr3.pdf 008687 Yogbindu_008687_std.pdf 008688 yogdipak_008688_hr3.pdf 008701 adhyatma_ke_zarokhe_se_008701_hr3.pdf 008702 atam pamyo_ajwalu_008702_hr3.pdf 008703 atamgyani_shraman_kahave_008703_hr3.pdf 008704 awakening_008704_hr3.pdf 008705 Beyond Doubt_008705_std.pdf 008706 bikhare_moti_008706_hr3.pdf 008708 chintanni_kedi_008708_hr3.pdf devnar_ka_katalkhana_bharat_ke_lie_kalank_roop_008709_h tattvajJAna dIpika tattvavicAra tIrthayAtrAnuM vimAna 008689 yognishth acharya_buddhisagarsuri_charitra_008689_hr3.pdf 6 008690 yogshastra_008690_hr3.pdf 008691 yugadi vandana_008691_hr3.pdf 008709 r3.pdf 008710 golden_steps_to_salvation_008710_hr3.pdf 008711 guruwani_008711_std.pdf 008712 He Navkar Mahan_008712_std.pdf 008713 Jain Katha Sagar Part 1_008713_std.pdf 008714 Jain Katha Sagar Part 2_008714_std.pdf 008715 jin_shashan_ke_samarth_unnayak_008715_hr3.pdf 008716 jivan drusti_008716_hr3.pdf uDa jAre paMchI mahAvideha meM vacanAmRta Vajrakavach yogabindu yogadIpaka vIjApura bRhat vRttAnta vIjApura vRttAnta yazovijayajI jIvana yazovijayajI jIvana guja sAhitya yogAnubhavasukhasAgara yogazAstra yugAdIvandanA adhyAtma ke jharokhe se Atama pAmyo ajavALuM AtamajJAnI zramaNa kahAve Awakening Beyond Doubt bIkhare motI ciMtananI keDI Title devanAra kA katlakhAnA bhArata ke lIe kalaMkarUpa Golden Steps To Salvation guruvANI he navakAra mahAna jaina kathA sAgara bhAga 1 jaina kathA sAgara bhAga 2 jina zAsana ke samartha unnAyaka jIvana dRSTi Author Buddhisagar,, Buddhisagar.. ,Buddhisagar.. Dharmendrasagar.. Buddhisagar.. Dharmendrasagar,. Buddhisagar,. Buddhisagar.. Buddhisagar.. Buddhisagar,. Ruddhisagar,. Haribhadrasuri, Buddhisagar,. Buddhisagar.. Ruddhisagar.. Dharmendrasagar,. Dharmendrasagar.. Padmasagarsuri... Padmasagarsuri.. Kumarpal Desai,. Padmasagarsuri.. Padmasagarsuri.. Padmasagarsuri.. Padmasagarsuri.. Padmasagarsuri, Narayan Sangani,. Padmasagarsuri,,K Ramappa Padmasagarsuri,, Padmasagarsuri.. Kailassagarsuri,Shubhranjanashr eeji,Nainmal Surana Kailassagarsuri,Shubhranjanashr eeji,Nainmal Surana Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba.. Padmasagarsuri,, Pgs Publisher 128 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 126 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 66 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Simandharswami Jain Mandir Khatu 263 Mehsana 390 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 51 Jain Sahitya Prakashan Mandir 345 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 93 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 180 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 48 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 469 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 827 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 290 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal 119 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 157 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 149 Buddhisagarsuri Jain Gyanmandir 194 Ashtmangal Foundation 100 Arunoday Foundation 170 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 211 Arunoday Foundation 104 Arunoday Foundation 90 Ashtmangal Foundation 146 Arunoday Foundation Devnagar Katalkhana Virodhi Jivdaya 58 Committee 224 Arunoday Foundation 410 Ashtmangal Foundation 126 Padmasagarsuriji 143 Arunoday Foundation 164 Arunoday Foundation 68 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 134 Arunoday Foundation 259 Page #260 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 008717 jivan_no_arunoday_part_1_008717_hr3.pdf 008718 jivan_no_arunoday_part_2_008718_hr3.pdf 008719 jivan_no_arunoday_part_3_008719_hr3.pdf 008720 jivan_no_arunoday_part_4_008720_hr3.pdf 008721 jivan vikash_na_vis_sopan_008721_hr3.pdf 008722 kailashsagarsuriji_jivan_yatra_008722_hr3.pdf 008723 Kobatirth_Parichay_008723_std.pdf 008724 light_of_life_008724_hr3.pdf 008725 mitti_me_savva_bhue_su_008725_hr3.pdf 008726 moksh_marg_me_bis_kadam_008726_hr3.pdf 008727 padmaparag_008727_hr3.pdf 008728 padmasagarsuriji_ek_parichay_008728_hr3.pdf 008729 parimal_008729_hr3.pdf 008730 pathey_008730_hr3.pdf 008731 pratibodh_008731_hr3.pdf 008732 pravachan_parag_008732_hr3.pdf 008733 prerna_008733_hr3.pdf 008734 sadbhavna_008734_hr3.pdf 008735 Sadbhavna_008735_std.pdf 008736 samvad_ki_khoj_008736_hr3.pdf sansarni_central_jail_no_hu_pan_ek_kedi_chu_008737_hr3.p 008737 df 008738 sanshay sab_door_bhaye_008738_hr3.pdf 008739 sanyamni suvas_008739_hr3.pdf 008740 suvas_ane_saundarya_008740_hr3.pdf 008741 swadhyaya_sutra _008741_hr3.pdf 008742 Navkar Prabhav_008742_std.pdf 008743 45 Agam_no_Sankshipta Bhavarth_008743_std.pdf jIvanano arUNodaya bhAga 1 jIvanano arUNodaya bhAga 2 jIvanano arUNodaya bhAga 3 jIvanano arUNodaya bhAga 4 jIvana vikAsanA vIsa sopAna | kailAsasAgarasUri jIvana yAtrA kobA tIrtha paricaya Light Of Life millI meM savva bhUe su mokSa mArga meM bIsa kadama padmaparAga padmasAgarasUrijI eka paricaya parimala pAtheya pratibodha pravacana parAga preraNA sadbhAvanA samrAvanA samvAda kI khoja Title saMsAranI senTrala jelano huM paNa eka kedI chuM | saMzaya saba dUra bhaye saMyamanI suvAsa suvAsa ane saundarya svAdhyAya sUtra navakAra prabhAva 45 Agamano saMkSipta bhAvArtha Author Devendrasagar, Mangalsagar, Nirmalsagar,. Devendrasagar, Mangalsagar, Nirmalsagar.. Devendrasagar, Mangalsagar, Nirmalsagar.. Devendrasagar, Mangalsagar, Nirmalsagar.. Padmasagarsuri.. Mitranandsagar,, Vimalsagar Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba,. Padmasagarsuri,,K Ramappa Padmasagarsuri,, Padmasagarsuri,. Padmasagarsuri... Vimalsagar.. Padmasagarsuri,, Padmasagarsuri.. Padmasagarsuri,. Padmasagarsuri... Padmasagarsuri.. Padmasagarsuri,, Padmasagarsuri,, Padmasagarsuri,. Padmasagarsuri,, Padmasagarsuri.. Vimalsagar,. Padmasagarsuri, Vimalsagar, Padmasagarsuri, Vimalsagar, ..Chimanlal Kaladhar, Gunsagarsuri.. Pgs Publisher 86 Shantilal Mohanlal Shah 84 Shantilal Mohanlal Shah 86 Shantilal Mohanlal Shah 84 Shantilal Mohanlal Shah 154 Arunoday Foundation 34 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 7 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 192 Arunoday Foundation 274 Arunoday Foundation 169 Arunoday Foundation 39 Shantilal Mohanlal Shah 42 Ashtmangal Foundation 44 Arunoday Foundation 209 Prakashchandra Vijapurwala 122 Arunoday Foundation 158 Arunoday Foundation 208 Arunoday Foundation 34 Ashtmangal Foundation 32 Sadvichar Parivar Prakashan 139 Arunoday Foundation 24 Sadvichar Parivar Prakashan 105 Arunoday Foundation Simandharswami Jain Mandir Khatu 28 Mehsana 37 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 35 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 252 Jain Prarthana Mandir Trust Jina Goyam Guna Sarvoday Trust 59 Mumbai 260 Page #261 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 261 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pas Publisher agam_01_ang_01_acharang sutra part01_sthk_008751_std. 008751 pdf AM 01 POL 01 PALLIOL 211 CLIOL 01 Ball 512 Guru Pran Prakashan Mumbai agam_01_ang_01_acharang sutra_part02_sthk_008752_std. 008752 pdf 841014 01 2431 01 2412 ISL 2121 ULOL 02 20161aal 442 Guru Pran Prakashan Mumbai agam_02_ang 02 sutrakrutang sutra_part01_sthk_008753_s 008753 td.pdf 24314 02 9L 02 CISL 22 LOL 01 10 Sanel 471 Guru Pran Prakashan Mumbai agam_02_ang02 sutrakrutang sutra_part02_sthk_008754_s 008754 td.pdf 8410 02 45 02 223 Hasumatibai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati,Lilambai Mahasati, Pushpabai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Urmilabai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Urmilabai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati Lilambai Mahasati, Virmatibai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati Lilambai Mahasati. Virmatibai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, ,Vanitabai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati Lilambai Mahasati. 22 LOL 02 2410aal 286 Guru Pran Prakashan Mumbai agam_03_ang_03_sthanang sutra_part01_sthk_008755_std. 008755 pdf 340344 03 213 03 2-DL 2 LOL 01 Sull 639 Guru Pran Prakashan Mumbai agam_03_ang_03_sthanang sutra_part02_sthk_008756_std. 008756 pdf 3410LH 03 21DL 03 L 3421 BULSL 02 2018 474 Guru Pran Prakashan Mumbai 008757 agam 04 ang 04 samvayang sutra_sthk_008757_std.pdf 43LH 043 04 HOLLOL 221 cell 433 Guru Pran Prakashan Mumbai 05 ad caellusta UDL 01 agam_05_ang_05_bhagvati_vyakhya prajnapti sutra part01_ BALLH 05 008758 sthk 008758_std.pdf sthAna kavAsI Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati. Lilambai Mahasati. 584 Guru Pran Prakashan Mumbai agam 05 ang 05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra part0234314 05 2431 05eulad 008759 sthk 008759 std.pdf sthAna kevAsI e Out 02 Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati,Lilambai Mahasati, 505 Guru Pran Prakashan Mumbai agam 05 ang 05_bhagvati vyakhya prajnapti_sutra part03 2410LH 05231 05 008760 sthk 008760 std.pdf sthAnakavAsI ad calle Qul 03 Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati,Lilambai Mahasati, 875 Guru Pran Prakashan Mumbai 05001ad avea 103 04 agam_05 ang 05 bhagvati vyakhya prajnapti sutra part04_4104 05 008761 sthk_008761_std.pdf sthAna kevAsI Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati. Lilambai Mahasati. 706 Guru Pran Prakashan Mumbai agam 05 ang 05_bhagvati_vyakhya prajnapti_sutra_part05_4314405 05e1adceLYST 21 OLL31 05 008762 sthk 008762 std.pdf sthAna vAMsI 731 Guru Pran Prakashan Mumbai Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati,Lilambai Mahasati, Sumanbai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati,Lilambai Mahasati, 008763 agam 06 ang 06 gnatadharma sutra sthk 008763 std.pdf BIH 06 06 slital 2121 201108aell 564 Guru Pran Prakashan Mumbai Page #262 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 008764 .pdf agam_07_ang_07_upashak_dashang_sutra_sthk_008764_std 008765 d.pdf File Name agam_08_ang_08_anantkrut dashang_sutra_sthk_008765_st 008766 df agam_09_ang_09_anuttaropapatik sutra sthk_008766_std.p agam 10 ang 10 prashna vyakaran_sutra_sthk_008767_std 008767 .pdf 008768 agam_11_ang_11_vipak sutra_sthk_008768_std.pdf 008773 008769 agam 12 upang_01_aupapatik_sutra_sthk_008769_std.pdf 12 008770 agam_13_upang_02_rajprashniya_sutra_sthk_008770.pdf 008771 agam 14 upang_03_jivabhigam_sutra_sthk_008771_std.pdf 1 agam 15 upang 04 pragnapana sutra part01_sthk_008772 008772 std.pdf agam 15 upang_04_pragnapana_sutra_part02_sthk_008773 std.pdf agam 15 upang 04 pragnapana_sutra part03_sthk_008774 008774 std.pdf agam 18 upang 07 jambudveep pragnapti_sutra_sthk_008 008775 775 std.pdf agam_16_17_chandra pragnapati_surya_pragnapati sutra_0 008776 08776_std.pdf Agama 07 aMga 07 upAsakadazAMga sUtra sthAnakavAsI Agama 08 aMga 08 aMtakRddazAMga sUtra sthAnakavAsI Agama 09 aMga 09 anuttaropapAtika sUtra sthAnakavAsI Agama 10 aMga 10 praznavyAkaraNa sUtra sthAnakavAsI Agama 11 aMga 11 vipAka sUtra sthAnakavAsI Title Agama 15 upAMga 04 prajJApanA sUtra bhAga 01 sthAnakavAsI Agama 15 upAMga 04 prajJApanA sUtra bhAga 02 sthAnakavAsI Agama 15 upAMga 04 prajJApanA sUtra bhAga 03 sthAnakavAsI Agama 18 upAMga 07 jaMbuddhIpa prajJapti sUtra sthAnakavAsI Agama 16 17 caMdra prajJapti sUrya prajJapti sUtra Author Urvashibai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Bhartibai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Sanmatibai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati,Lilambai Mahasati, Sunitabai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Ushabai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati,Lilambai Mahasati, Kalpanabai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Bindubai Mahasati, Rupalbai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Punitabai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Sudhabai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati,Lilambai Mahasati, Sudhabai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati,Lilambai Mahasati, Sudhabai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Muktabai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Rajematibai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Pgs Publisher 262 Guru Pran Prakashan Mumbai 284 Guru Pran Prakashan Mumbai 151 Guru Pran Prakashan Mumbai 344 Guru Pran Prakashan Mumbai 284 Guru Pran Prakashan Mumbai 237 Guru Pran Prakashan Mumbai 238 Guru Pran Prakashan Mumbai 860 Guru Pran Prakashan Mumbai 538 Guru Pran Prakashan Mumbai 580 Guru Pran Prakashan Mumbai 486 Guru Pran Prakashan Mumbai 696 Guru Pran Prakashan Mumbai 526 Guru Pran Prakashan Mumbai 262 Page #263 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 008777 agam 19 upang_08_niryavalika_sutra_sthk_008777_std.pdf agam_30_mool_03_uttaradhyayana_sutra part01_sthk_0087 008778 78 std.pdf File Name agam_30_mool_03_uttaradhyayana_sutra_part02_sthk_0087 008779 79 std.pdf 008780 agam_29_mool_02_dasvaikalik_sutra_sthk_008780_std.pdf 2 008781 agam_31_chulika_01_nandi sutra_sthk_008781_std.pdf agam 32 chulika_02_anuyogdwar sutra sthk_008782_std.p 008782 df 008783 agam_24_chhed_01_nishith_sutra_sthk_008783_std.pdf 008784 trana_cheda sutra_008784_std.pdf 008785 agam_28_mool_01_avashyak sutra_sthk_008785_std.pdf agam 20 upang 09 kalpa_vatansika_sutra_sthk_008805_st 008805 d.pdf 008806 agam 21 upang 10 pushpika_sutra_sthk_008806_std.pdf agam 22 upang 11 pushpa chulika sutra_sthk_008807_std 008807 .pdf agam 23 upang 12 vrashnidasha_sutra sthk_008808_std.p 008808 df Title Agama 30 mULa 03 uttarAdhyayana sUtra bhAga 1 sthAnakavAsI Agama 30 mULa 03 uttarAdhyayana sUtra bhAga 02 sthAnakavAsI Agama 31 cUlikA 01 nandi sUtra Agama 32 cUlikA 02 anuyogadvAra sUtra sthAnakavAsI Agama 24 cheda 01 nizItha sUtra sthAnakavAsI traNa cheda sUtra dazAzrutaskaMdha, bRhatkalpa, vyavahAra sUtra Agama 28 mULa 01 Avazyaka sUtra sthAnakavAsI Agama 20 upAMga 09 kalpavataMsikA sUtra sthAnakavAsI Agama 21 upAMga 10 pRSpikA sUtra sthAnakavAsI Agama 22 upAMga 11 pUSpacUlikA sUtra sthAnakavAsI Agama 23 upAMga 12 vRSNidazA sUtra sthAnakavAsI 1 sthAnakavAsI Author Kiranbai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Amitabai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Sumatibai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Gulabbai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Prankunvarbai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Artibai Mahasati, Lilambai Mahasati, Lilambai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati,.. Dolarbai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Rupabai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati,Lilambai Mahasati, Kiranbai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati,Lilambai Mahasati, Kiranbai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Kiranbai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Kiranbai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Pgs Publisher 228 Guru Pran Prakashan Mumbai 520 Guru Pran Prakashan Mumbai 532 Guru Pran Prakashan Mumbai 613 Guru Pran Prakashan Mumbai 380 Guru Pran Prakashan Mumbai 642 Guru Pran Prakashan Mumbai 388 Guru Pran Prakashan Mumbai 462 Guru Pran Prakashan Mumbai 326 Guru Pran Prakashan Mumbai 70 Guru Pran Prakashan Mumbai 127 Guru Pran Prakashan Mumbai 72 Guru Pran Prakashan Mumbai 83 Guru Pran Prakashan Mumbai 263 Page #264 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 008810 agam_25_chhed_02_bruhatkalpa sutra_sthk_008810_std.pdf 2 2 008811 agam 26 chhed_03_vyavahara sutra_sthk_008811_std.pdf 26 agam_27_chhed_04_dashashrutskandh_sutra_sthk_008812 008812 std.pdf 008818 Tu Taro Taranhar_008818_std.pdf 008819 Padmavati Havan_008819_std.pdf 008820 Adjust Everywhere_008820_std.pdf 008821 Ahinsa_008821_std.pdf 008822 Aptasutra Full 008822_std.pdf 008824 Aptavani_01_008824_std.pdf 008825 Aptavani_02_008825_std.pdf 008826 Aptavani_03_008826_std.pdf 008827 Aptavani_04_008827_std.pdf 008828 Aptavani_05_06_008828_std.pdf 008829 Aptavani_07_008829_std.pdf 008830 Aptavani_08_008830_std.pdf 008831 Aptavani_09_008831_std.pdf 008832 Aptavani_10_P_008832_std.pdf 008833 Aptavani_10_U_008833_std.pdf 008834 Aptavani_11_P_008834_std.pdf 008835 Aptavani_11_U_008835_std.pdf 008836 Aptavani_12_P_008836_std.pdf 008837 Aptavani_12_U_008837_std.pdf 008838 Aptavani_13_P_008838_std.pdf 008839 Aptavani_13_U_008839_std.pdf 008840 Aptavani_14_Part 1_008840_std.pdf 008841 Aptavani_14_Part 2_008841_std.pdf 008842 Athadamal_Talo_008842_std.pdf 008843 Banyu Tej Nyay_008843_std.pdf 008844 Bhavna Sudhare_Bhavobhav_008844_std.pdf 008845 Bhogve Eni Bhul_008845_std.pdf padmAvati havana eDajesTa evarIvera ahiMsA Agama 27 cheda 04 dazAzrutaskaMdha sUtra sthAnakavAsI tu tAro tAraNahAra AptasUtra phUla AptavANI 01 AptavANI 02 AptavANI 03 AptavANI 04 AptavANI 05 06 AptavANI 07 AptavANI 08 AptavANI 09 AptavANI 10pI AptavANI 10 yu AptavANI 11 pI AptavANI 11 yu AptavANI 12 pI AptavANI 12 yu AptavANI 13 pI AptavANI 13 yu AptavANI 14 bhAga 2 AptavANI 14 bhAga 1 athaDAmaNa TALo banyu teja nyAya bhAvanA sudhAre bhavobhava bhogave enI bhUla Title Author Dolarbai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Dolarbai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati, Lilambai Mahasati, Dolarbai Mahasati, Artibai Mahasati, Subodhikabai Mahasati,Lilambai Mahasati, Prashamrativijay.. Anandsagarsuri, Sagaranandsuri.. Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, ,Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, ,Dada Bhagwan,Niruben Amin, Pgs Publisher 183 Guru Pran Prakashan Mumbai 234 Guru Pran Prakashan Mumbai 203 Guru Pran Prakashan Mumbai 52 Pravachan Prakashan Puna 32 Nirgrantha Foundation Ahmedabad 17 Dada Bhagwan Foundation 53 Dada Bhagwan Foundation 235 Dada Bhagwan Foundation 129 Mahavideh Foundation 249 Mahavideh Foundation 166 Dada Bhagwan Foundation 186 Dada Bhagwan Foundation. 222 Dada Bhagwan Foundation 256 Dada Bhagwan Foundation 171 Dada Bhagwan Foundation. 253 Dada Bhagwan Foundation 287 Dada Bhagwan Foundation 319 Mahavideh Foundation 204 Dada Bhagwan Foundation 155 Dada Bhagwan Foundation. 251 Dada Bhagwan Foundation 253 Dada Bhagwan Foundation 296 Dada Bhagwan Foundation 258 Dada Bhagwan Foundation 168 Mahavideh Foundation 243 Mahavideh Foundation 17 Dada Bhagwan Foundation 17 Dada Bhagwan Foundation 25 Dada Bhagwan Foundation 17 Dada Bhagwan Foundation 264 Page #265 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 265 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title 008846 Bhramcharya_Purvardh_008846_std.pdf brahma carya pUrvArdha 008847 Bhramcharya_Uttaradh_008847_std.pdf ud One 008848 Brahamacharya Sankshipt 008848 std.pdf brahma carya saMkSIpta 008849 Chamatkar 008849 std.pdf camatkAra 008850 Chinta_008850_std.pdf citA 008851 Daan_008851_std.pdf Elet 008852 Dada Bhagwan Kon 008852 std.pdf ELEL LOLOLOL Sligt 008853 Guru Shishya 008853 std.pdf gura zISya 008854 Hu Kon Chhu 008854 std.pdf huM koNa chuM 008855 Karma_Nu_Vignan_008855_std.pdf karmanuM vijJAna 008856 Klesh Vina nu Jivan 008856 std.pdf kleza vinAnuM jIvana 008857 Krodh 008857 std.pdf krodha Maa Baap Chhokara_no_Vyavahar_Sankshipt_008858_std.p 008858 df mA bApa chokarAno vyavahAra saMkSIpta 008859 Maa Baap Chhokarano_Vyavhar_Granth_008859_std.pdf mAM bApa chokarAnI vyavahAra gaLe 008860 Manav_Dharma_008860_std.pdf mAnava dharma 008861 Mrutyu Samay Pahela Ane Pachi 008861 std.pdf mRtyu samaye pahelA ane pachI 008862 Nijdosh_Darshan_Thi_Nirdosh_008862_std.pdf nijadaza darzanathI nirdoSa 008863 PaapPunya_008863_std.pdf pApa puNe 008864 Paisa_No_Vyavahar_Granth_008864_std.pdf paisAno vyavahAra grantha 008865 Paisa_No_Vyavahar_Sankshipt_008865_std.pdf paisAnI vyavahmara sekSIpta 008866 Pati_Patni_No_Divya_Vyavahar_Granth_008866_std.pdf pati patanIno divya vyavahmare 9ii Author Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, ,Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Pgs Publisher 217 Dada Bhagwan Foundation 164 Dada Bhagwan Foundation 48 Dada Bhagwan Foundation 32 Dada Bhagwan Foundation 22 Mahavideh Foundation 34 Dada Bhagwan Foundation 41 Dada Bhagwan Foundation 77 Dada Bhagwan Foundation 29 Dada Bhagwan Foundation 46 Dada Bhagwan Foundation 76 Dada Bhagwan Foundation 21 Dada Bhagwan Foundation Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, ,Dada Bhagwan, Niruben Amin, 52 Dada Bhagwan Foundation 315 Dada Bhagwan Foundation 22 Dada Bhagwan Foundation 29 Dada Bhagwan Foundation 77 Dada Bhagwan Foundation 40 Dada Bhagwan Foundation 232 Dada Bhagwan Foundation 50 Mahavideh Foundation 293 Mahavideh Foundation 008867 Pati Patni No Divya Vyavahar Sankshipt 008867 std.pdf 008868 Pratikraman_Granth_008868_std.pdf 008869 Pratikraman_Sankshipt_008869_std.pdf 008870 Prem 008870 std.pdf 008871 Sahajta_008871_std.pdf 008872 Satysa Asatya Na Rahasyo 008872 std.pdf 008873 Seva_Paropkar_008873_std.pdf 008874 Trimantra_008874_std.pdf 008875 Vaani Vyavahar Ma 008875 std.pdf 008876 Vani No Siddhant Granth 008876_std.pdf Vartmaan_Tirthankar_Shri Simandhar_Swami_008877_std.p 008877 df aureol le Can Hellut pratikramaNa je pratikramaNa sekSIta prama sahajato satye asInA rahasyo sevA paropakAra trImatra culell celalui vANIno siddhAnta grantha vartamAna tIrthakara zrI simaMdhara svAmI ,Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, ,Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, 61 Dada Bhagwan Foundation 307 Mahavideh Foundation 52 Dada Bhagwan Foundation 37 Dada Bhagwan Foundation 95 Mahavideh Foundation 29 Dada Bhagwan Foundation 25 Dada Bhagwan Foundation 29 Dada Bhagwan Foundation 49 Dada Bhagwan Foundation 280 Dada Bhagwan Foundation Dada Bhagwan, Niruben Amin, 81 Dada Bhagwan Foundation 008878 Ishtafal Siddhi Prakaranam 008878 std.pdf ISTra kula siddhi prakaraNamAM Padmasenvijay.. 91 Mehul Jain Mitra Mandal Ahmedabad Page #266 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 266 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs Publisher 008879 Veda_vada Dwarnshika_008879_std.pdf 008880 Aho_Ashcharyam_008880_std.pdf 008881 Nyaya Siddhanta Muktavali Part 1 008881 std.pdf 008882 Nyaya_Siddhanta_Muktavali_Part_2_008882_std.pdf vedavAda dvAtrizikA aho Azcaryama nyAya siddhAnta mUktAvalI bhAga 1 nyAya siddhAnta muktAvalI bhAga 2 43 Jinshasan Aradhana Trust 50 Ratnasundarsuriji 284 Kamal Prakashan 410 Kamal Prakashan 008883 Patanjalina_Yoga sutro_008883_std.pdf 008885 Anand_Ja_Anand_Che_008885_std.pdf 008888 Baar_Prakarni_Hinsa_008888_std.pdf 008889 Bij Ne Ketar Joi Che 008889 std.pdf 003890 Arma_Apne_kya_008.B9o_std.pdf 008891 charanoni_seva_nit_nit_chahu_008891_hr3.pdf pataMjalInA yoga sutro ona da ja AnaMda che bAra prakAranI hiMsA bIja ne ketAra joI che AmAM ApaNe kayA caraNonI sevA nIta nIta cAhu Siddhasen Divakarsuri,Jaykalyanbodhisuri, ,Ratnasundarsuri, Chandrashekharvijay.. Chandrashekharvijay.. Gautam Patel, Ramkrushna Tuljaram Vyas.. Ratnasundarsuri. Chandrashekharvijay.. Ratnasundarsuri.. Ratnasundarsuri. Padmaratnasagar.. 512 Sanskrit Sahitya Academy Gandhinagar 51 Ratnasundarsuriji 192 Kamal Prakashan 46 Ratnasundarsuriji 40 Ratnasundarsuriji 292 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba Sanghavi Ambalal Ratanchand Jain 24 Dharmik Trust 003892 chitkar_008392_std.pdf citkAra 008893 Daishika_Shastra_008893_std.pdf 003834 200_moral quotes_003834_std.pdf 008895 Delhi_Dilwala_ni_008895_std.pdf 09896 Eak_Rat_Anek_vat_008896_std.pdf 008897 Fari_Kyare_Malse_Aa_Jivan_008897_std.pdf 008898 Angdi_Chindhunu_008898_std.pdf 008899 Jain Ramayan Part 1 008899 std.pdf 00B900 Jain_Ramayan_Part_2_008900_std.pdf 008901 Jain Ramayan Part 3 008901 std.pdf 008902 jinandji_bhav jal_par_uttar_008902_hr3.pdf dezika zAstra 200 delhI dilavAlAnI eka rAta aneka vAta pharI kayAre maLase A jIvane AMgaLI cIMdhu jaina rAmAyaNa bhAga 1 jaina rAmAyaNa bhAga 2 jaina rAmAyaNa bhAga 3 jINaMdajI bhava jala pAra utAra Hemchandrasuri Acharya.. Badrishah Tuldhariya, Sudha Karanjgavkar .Ratnasundarsuri. Ratnasundarsuri, ,Bhadraguptasuri, Ratnasundarsuri.. Ratnasundarsuri. ,Bhadraguptasuri, ,Bhadraguptasuri. ,Bhadraguptasuri,, .Padmaratnasagar.. 162 Bharatiya Itihas Sankalan Samiti 50 Ratnasundarsuriji 51 Ratnasundarsuriji 218 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 51 Ratnasundarsuriji 100 Ratnasundarsuriji 281 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 358 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 351 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 292 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba Yashovijayji Jain Sanskrit Pathshala 154 Mahesana 58 Vishwa Maitri Jain Tirth Borij Sanghavi Ambalal Ratanchand Jain 56 Dharmik Trust 51 Ratnasundarsuriji 6 Rajyashsuriji 100 Ratnasundarsuriji 100 Ratnasundarsuriji 47 Ratnasundarsuriji 283 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 008903 Jiv_vichar_Prakaran_008903_std.pdf 008904 jivan_yatra_no_rajmarg_008904_hr3.pdf jIvavicAra prakaraNa jIvane yAtrAno rAjamArga Shantisuri... Padmasagarsuri. 008905 Kam Subhat Gayo Hari re 008905 std.pdf 008906 Khatra ni Ghantadi 008906 std.pdf 005907 Krodhvijay_043907_std.pdf | 008908 Baap_re_Baap_0CJB908_std.pdf d0B909 Laboratary_009909_std.pdf 008910 Lakhi_Rakho_Aaras_ni_Takhti_Par_008910_std.pdf 00B911 Lay_Vilay_Pralay_008911_std.pdf kAma subhaTa gayo DharI re khatrAnI ghaMTaDI. krodhavijaya bApa re bApa leboreTarI lakhI rAkho ArasanI takhtI para laya vilaya pralaya Hemchandrasuri Acharya.. Ratnasundarsuri. Rajyashsuri.. Ratnasundarsuri.. Ratnasundarsuri. ,Ratnasundarsuri, Bhadraguptasuri.. Page #267 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 267 Title Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 008912 Gyansar_008912 std.pdf 008913 Mare Mitra Banvu che 008913 std.pdf 008914 Mayana_008914_std.pdf 008915 Nahi_Aiso_Janam_Bar_Bar_008915_std.pdf mAre mItra banavuM che. mayaNo nahI eso junama bora bora Author Bhadraguptasuri. Ratnasundarsuri, ,Bhadraguptasuri Chandrashekharvijay.. 008916 Navtattva Prakarana Sarth_008916 std.pdf navatattva prakaraNa sAthe 008917 Panch_Pratikramana Sarth 008917 std.pdf 008918 Papane Bandhyu Paniyaru 008918 std.pdf 008919 Piyo Anubhav Rasha_Pyala_008919_std.pdf 008920 Haiya_Ni_Vat_008920_std.pdf 008921 Prasannatani Pankhe 008921 std.pdf 008922 Prashamarti 008922 std.pdf 008923 Prit_Kiye_Dukh_Hoy_008923_std.pdf 008924 Hastakshara_008924_std.pdf 008925 Jivan Sarvasva 008925 std.pdf 008926 Jyare_Tyare_008926_std.pdf 008927 Kaliyug ni_kamal_kumarpal_Shah_008927_std.pdf 008928 Ruday_Kamal_Me_Dhayan_Dharat_Hu_008928_std.pdf paMca pratikramaNa sAthe pApane bAMdhyuM pANIyAruM pIyo anubhava rasa pyAlA heDyAnI vAta prasannatAnI pAMkhe prazamarati pIta kIya duHkha heya hatI kSara jIvane sarvasva jyAre tyAre kaliyuganI kamAla kumArapALa zo. +Ethe kamala meM dhyAna dharaMtuM huM Bhadraguptasuri.. Bhadraguptasuri. ,Ratnasundarsuri. Prashamrativijay.. Bhadraguptasuri.. Bhadraguptasuri Ratnasundarsuri, Ratnasundarsuri. Ratnasundarsuri.. Ratnasundarsuri.. Bhadraguptasuri.. Pgs Publisher 553 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 50 Ratnasundarsuriji 298 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 300 Kamal Prakashan Yashovijayi Jain Sanskrit Pathshala 178 Mahesana Yashovijayji Jain Sanskrit Pathshala 466 Mahesana 163 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 122 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 25 Ratnasundarsuriji 28 Pravachan Prakashan Puna 610 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 307 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 25 Ratnasundarsuriji 50 Ratnasundarsuriji 34 Ratnasundarsuriji 50 Ratnasundarsuriji 188 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba Sanghavi Ambalal Ratanchand Jain 34 Dharmik Trust 100 Ratnasundarsuriji 50 Ratnasundarsuriji 196 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 102 Ratnasundarsuriji 4 Rajyashsuriji 180 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 100 Ratnasundarsuriji 102 Ratnasundarsuriji 291 Arham Parivar Trust 51 Ratnasundarsuriji 100 Ratnasundarsuriji 267 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 50 Ratnasundarsuriji 51 Ratnasundarsuriji 182 Kamal Prakashan 008929 Rushabh Jinraj Muz Aaj din Aatam Bhalo 008929 std.pdf L ot 21 435 41% of 10H OLA 008930 Maja Aavi Gai 008930 std.pdf majA AvI gaI 008931 Oxygen_008931_std.pdf oksIjana 008932 sadhubhai_samay sudharas_pije_008932_hr3.pdf sAdhubhAI samaya sudhI rasa pIje 008933 Samji Gayo_Chu_008933_std.pdf samajI gayo chuM. 008934 Sargam_008934_std.pdf saragama 008935 sarva_ mangal_manglyam_008935_hr3.pdf sarva mAMgalya mAMgalyam 008936 Pankhi_ni pankhe_vivek_ni_Aankhe_008936_std.pdf paMkhinI pAMkhe vivekanI AMkhe 008937 Shikhar Sathe Vato 008937 std.pdf zikhera sAthe vAto 008938 Shraddh_vidhi_Prakaran_008938_std.pdf zroddhavidhi prakaraNa 008939 Shu_Vaat_Karo_Cho_008939_std.pdf zu vAta karo cho 008940 Tagde 008940 std.pdf 008941 Sulsa_008941_std.pdf sarasa 008942 To Pachi Kyare 008942 std.pdf to pachI kayAre 008943 Torch_no_Prakash_008943_std.pdf 008944 Vigyan ane Dharma 008944 std.pdf vijJAna ane dharma ,Hemchandrasuri Acharya.. Ratnasundarsuri.. Ratnasundarsuri, Padmaratnasagar.. .Ratnasundarsuri. Rajyashsuri.. Padmaratnasagar.. Ratnasundarsuri, Ratnasundarsuri, .Ajitshekharsuri, Ratnasundarsuri, ,Ratnasundarsuri.. Bhadraguptasuri Ratnasundarsuri Ratnasundarsuri. Chandrashekharvijay.. tagaDe Page #268 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 008946 Vandniya Sangharsh_008946_std.pdf 008947 Veer Madhuri Vani_Tari_008947_std.pdf 008948 Vichar Pankhi_008948_std.pdf 008949 Viragni Masti_008949_std.pdf 008950 Samaraditya Mahakatha_Part 1_008950_std.pdf 008951 Samaraditya_Mahakatha_Part 2 008951_std.pdf 008952 Samaraditya_Mahakatha_Part 3_008952_std.pdf 008953 Gyan Dipak Pragatavo Part 1_008953_std.pdf 008954 Gyan Dipak_Pragatavo Part 2_008954_std.pdf 008955 Gyan Dipak_Pragatavo Part_3_008955_std.pdf 008956 Karmnu Computer Part_1_008956_std.pdf 008957 Karmnu Computer Part 2_3_008957_std.pdf 008958 Sutrona_Rahasyo_Part 1_008958_std.pdf 008959 Sutrona Rahasyo Part 2 008959_std.pdf 008960 Tarak Tattvagyan_008960_std.pdf 008961 Gujratna Aetihasik Lekho_Part_1_008961_std.pdf 008963 Aakash ganga_008963_std.pdf 008964 Aatmkathao_008964_std.pdf 008965 Dhyanvichar_008965_std.pdf 008966 Kaccha Vagadna_Karndharo_008966_std.pdf 008967 Param Tattvani Upasana_008967_std.pdf 008968 Sahaj Samadhi_008968_std.pdf 008969 Shalibhadra Mahakavyam_008969_std.pdf vaMdanIya saMgharSa vIra madhurI vANI tArI vicAra paMkhI virAganI mastI samarAditya mahAkathA bhAga 1 samarAditya mahAkathA bhAga 2 samarAditya mahAkathA bhAga 3 jJAna dIpaka pragaTAvo bhAga 1 jJAna dIpaka pragaTAvo bhAga 2 jJAna dIpaka pragaTAvo bhAga 3 karmanuM kampyuTara bhAga 1 karmanuM kampyuTara bhAga 2 sUtronA rahasyo bhAga 1 sUtronA rahasyo bhAga 2 tAraka tattvajJAna kaccha vAgaDanA karNadhAro paramatattvanI upAsanA gujarAtanA aitihAsika lekho 1 AkAzagaMgA AtmakathAo dhyAnavicAra sahaja samAdhi zAlibhadra mahAkAvyama Title Author Ratnasundarsuri.. Ratnasundarsuri.. Bhadraguptasuri.. Chandrashekharvijay.. Bhadraguptasuri,, Bhadraguptasuri.. Bhadraguptasuri.. Meghdarshanvijay.. Meghdarshanvijay.. Meghdarshanvijay.. Meghdarshanvijay.. Meghdarshanvijay.. Meghdarshanvijay.. Meghdarshanvijay.. Meghdarshanvijay.. Girjashankar Vallabh Acharya.. Muktichandravijay, Munichandravijay... Muktichandravijay, Munichandravijay... Kalapunsuri.. Muktichandravijay, Munichandravijay.. Kalapunsuri,, Kalapunsuri.. Muktichandravijay, Munichandravijay... Pgs 102 Ratnasundarsuriji 216 Ratnasundarsuriji 154 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 104 Kamal Prakashan 523 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 507 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 491 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 110 Akhil Bharatiya Sanskrutirakshak Dal 100 Akhil Bharatiya Sanskrutirakshak Dal 162 Akhil Bharatiya Sanskrutirakshak Dal 188 Akhil Bharatiya Sanskrutirakshak Dal 226 Akhil Bharatiya Sanskrutirakshak Dal 178 Akhil Bharatiya Sanskrutirakshak Dal 118 Akhil Bharatiya Sanskrutirakshak Dal 186 Akhil Bharatiya Sanskrutirakshak Dal 406 Farbas Gujarati Sabha 161 Shantijin Aradhak Mandal Manfara 273 Shantijin Aradhak Mandal Manfara Kalapunsuri Sadhna Smarak Trust 382 Patan Publisher 193 Shantijin Aradhak Mandal Manfara Vardhaman Tattvagyan Vidyalaya 90 Mundra Kalapurnsuri Sadhna Smarak Trust 77 Patan 624 Samkhiyali Jain Sangh Samkhiyali 268 Page #269 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 269 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher 008971 Swadhyaya Kala 02 008971 std.pdf 2012 SOLL 02 66 Vanki Tirth Mundra 008972 Swadhyaya Kala 03 008972 std.pdf ALLE BOLL 03 52 Shanti Jina Aradhana Mandal Bhachau Author Muktichandravijay, Munichandravijay.. Muktichandravijay, Munichandravijay.. . Muktichandravijay. Munichandravijay.. Muktichandravijay, Munichandravijay.. Muktichandravijay, Munichandravijay, 008973 Swadhyaya Kala 04 008973 std.pdf 20121121 SOLL 04 56 Shanti Jina Aradhana Mandal Bhachau 008974 Swadhyaya_Kala_05_008974_std.pdf LE SOLL 05 24 Shanti Jina Aradhana Mandal Bhachau 008975 Updesh Dhara 008975 std.pdf upadeza dhAsa 234 Shantijin Aradhak Mandal Manfara Yashovijayji Jain Sanskrit Pathshala 276 Mahesana 008976 Bhasya_Trayam_008976_std.pdf bhASyatraye 008977 Bruhat_Sangrahani_Prakaran_Sarth_008977_std.pdf 008978 Dandak Prakaran_008978 std.pdf 008979 Dariya Jetla_Pap_Khabochiyama_008979 std.pdf 008980 Jiva Vichara 008980 std.pdf bRhat saMgrahaNI prakaraNa sAthe EROS YBRO riyA jeTalA pApa khAbocIyAmAM, jIva vicAra Devendrasuri.. Jain Prakashan Mandir Ahmedabad.. Malaykirtivijay.. Malaykirtivijay.. Malaykirtivijay.. 008981 Padartha Prakasha Part 01 008981 std.pdf UELL YSLL LLL 01 ,Hemchandrasuri Acharya, Hemchandrasuri Acharya.. 008982 Padartha Prakasha Part 02 008982 std.pdf 008985 Padartha_Prakasha Part_05_008985_std.pdf 008986 Padartha Prakasha Part 06 008986 std.pdf 008988 Samkit_Mul_12_Vrat_124_Atichar_008988_std.pdf 008989 Sidhhant_Mahodadhi_Kavyam_008989 std.pdf VELG YSLEL OLLOL 02 padArtha prakAza bhAga 05 padArtha prakoza bhAga 06 Hul 46 12 ct 123 24 siddhAntamahedadha kAvya. 410 Jain Prakashak Mandal Ahmedabad 37 Malaykirtivijayji 8 Malaykirtivijayji 36 Malaykirtivijayii Sanghavi Ambalal Ratanchand Jain 104 Dharmik Trust Sanghavi Ambalal Ratanchand Jain 96 Dharmik Trust 66 ZZZ Unknown 72 ZZZ Unknown 37 Malaykirtivijayji 168 ZZZ Unknown Yashovijayji Jain Sanskrit Pathshala 516 Mahesana 294 Vardhaman Sanskardham Mumbai Malaykirtivijay. 128 Deepratnasagar 120 Deepratnasagar 008990 Tattvarthadhigama Sutra_008990_std.pdf tattvArthAdhigama sUtra Rajshekharsuri. 008991 Tattvazarnu 008991 std.pdf tatvajharaNuM Meghdarshanvijay.. Agam_Satik_Part_01_Acharanga Sutra_Gujarati_Anuwad_1_ 008992 008992 std.pdf 24 Masoul ON BALLRIOL 22 x 400LE 04 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam Satik_Part 02 Acharanga Sutra Gujarati_Anuwad 2 008993 008993_std.pdf 24 mes Qual OR B RIDL ALE OP Dipratnasagar, Deepratnasagar, Agam Satik_Part_03_Suygadanga Sutra Gujarati_Anuwad 008994 1 008994 std.pdf Agama saTIka bhAga 03 sUyagaDAMga sUtra gujarAtI anuvAda 01 ,Dipratnasagar, Deepratnasagar, Agam Satik_Part_04_Suygadanga Sutra Gujarati_Anuwad 008995 2 008995 std.pdf Agama saTIka bhAga 04 suyagaDoga sUtra gujarAtI anuvAda ora ,Dipratnashagar, Deepratnasagar | Agam Satik_Part_05_Sthananga Sutra_Gujarati_Anuwad_1_ 008996 008996 Std.pdf Agama saTIka bhAga 05 sthAnAMga sUtra gujarAtI anuvAda 01 Dipratnasagar, Deepratnasagar, Agam Satik_Part_06_Sthananga Sutra_Gujarati_Anuwad 2 008997 008997_std.pdf 244 els qual OS M L 221 red ALE O Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 112 Deepratnasagar 120 Deepratnasagar 104 Deepratnasagar 112 Deepratnasagar Page #270 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 270 Pgs Publisher 109 Deepratnasagar 104 Deepratnasagar 109 Deepratnasagar 112 Deepratnasagar 104 Deepratnasagar 112 Deepratnasagar 104 Deepratnasagar 128 Deepratnasagar 128 Deepratnasagar Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Agam Satik_Part_07_Sthananga Sutra_ Gujarati_Anuwad 3 008998 008998_std.pdf Agama saTIka bhAga 07 sthAnAMga sUtra gujarAtI anuvAda 03 Dipratnasagar, Deepratnasagar, Agam Satik_Part_08_Samavay_Sutra Gujarati Anuwad_008 008999 999 std.pdf Agama saTIka bhAga o8 samavAya sUtra gujarAtI anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_Satik_Part_09_Bhagavati_Sutra Gujarati_Anuwad_1_0 009000 09000 std.pdf Agama saTIka bhAga 09 bhagavatI sUtra gujarAtI anuvAda 01 Dipratnasagar, Deepratnasagar, Agam_Satik_Part_10_Bhagavati_Sutra_Gujarati_Anuwad 20 009001 09001 std.pdf Agama saTIka bhAga 10 bhagavatI sUtra gujarAtI anuvAda 02 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_Satik_Part_11_Bhagavati_Sutra_Gujarati_Anuwad_30 009002 09002 std.pdf Agama saTIka bhAga 11 bhagavatI sUtra gujarAtI anuvAda 03 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam Satik Part_12 Bhagavati Sutra Gujarati Anuwad 40 009003 09003 std.pdf | Agama saTIka bhAga 12 bhagavatI sUtra gujarAtI anuvAda 04 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_Satik_Part_13_Bhagavati_Sutra_Gujarati_Anuwad_5_0 009004 09004 std.pdf Agama saTIka bhAga 1} bhagavatI sUtra gujarAtI anuvAda 05 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam Satik Part 14 Gnat DharmKatha Sutra Gujarati Anu 009005 wad 009005 std.pdf Agama saTIka bhAga 14 jJAtAdharmakathA sutra gujarAtI anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar. Agam Satik Part 15 Upaasakdasha_Aadi Sutro Gujarati A OCH HALS OUS 14 GUNS ERU MET A L 009006 nuwad 009006 Std.pdf anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam Satik Part 16 Vipak Aadi Sutro Gujarati Anuwad 0 009007 09007_std.pdf 8410144 Hals ous aus E d HCLE Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam Satik Part_17 RaiPaseniya Jivabhigam Sutra Guj A Agama saTIka bhoga 13 roiparsanIthe jIvormigAma stra gujarAtI 009008 nuwad 009008 std.pdf anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_Satik_Part_18_Jivabhigam_Sutra_ Gujarati_Anuwad 2 009009 009009 std.pdf Agama saTIka bhAga 18 jIvAbhigama sUtra gujarAtI anuvAda 02 ,Dipratnasagar, Deepratnasagar, Agam_Satik_Part_19_Jivabhigam_Sutra_Gujarati_Anuwad_3 009010 009010 std.pdf 24 soul 16 22 yad ALE 03 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_Satik_Part_20_Pragnapana_Sutra Gujarati_Anuwad_1 009011 009011 std.pdf Agama saTIka bhAga 2 pratApanA sUtra gujarAtI anuvAda 01 ,Dipratnatugar, Deepiratnasagar, Agam_Satik_Part_21_Pragnapana Sutra Gujarati_Anuwad 2 009012_009012_std.pdf Agama saTIka bhAga 21 prajJApanA sUtra gujarAtI anuvAda 02 ,Dipratnasagar, Deepratnasagar, Agam Satik_Part_22 Pragnapana Sutra Gujarati_Anuwad 3 009013 009013 std.pdf Bu as ou stol 22 % HCLE 03 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam Satik_Part_23_Suryapragnapti_Sutra Gujarati_Anuwa 009014 d 1 009014 std.pdf 241014 els ou 3 veus ad ALE 01 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_Satik_Part_24_Chandrapragnpti_Sutra Gujarati_Anuw 009015 ad 2 009015 std.pdf Agama saTIka mAMga 24 caMdraprApti sUtra gujarAtI anuvAda 02 ,Dipratishayar, Deepratnasagar, Agam Satik_Part 25 Jamboodwippragnapti_Sutra Guj Anu 241314 HS QUI 24 Yduys a eldl 009016 wad_1_009016_std.pdf anuvAda 01 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_Satik Part 26 Jamboodwippragnapti_Sutra_Guj_Anu 43LH als 3 S VI duygu 2211 009017 wad_2_009017_std.pdf anuvAda ra Dipratnasagar, Deepratnasagar. 96 Deepratnasagar 96 Deepratnasagar 104 Deepratnasagar 104 Deepratnasagar 96 Deepratnasagar 104 Deepratnasagar 104 Deepratnasagar 104 Deepratnasagar 128 Deepratnasagar 96 Deepratnasagar 96 Deepratnasagar Page #271 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 271 Pgs Publisher 96 Deepratnasagar 133 Deepratnasagar 210 Shrutnidhi Ahmedabad 210 Shrutnidhi Ahmedabad 120 Deepratnasagar 112 Deepratnasagar Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Author Agam Satik Part_27_Jamboodwippragnapti_ Sutra_ Guj_Anu BALLH HALS QUI 29 Ydlustu al d l 009018 wad 3 009018 std.pdf BLOGLE 03 Dipratnasagar, Deepratnasagar. Agam Satik Part 28 Nirayavalika Aadi Sutra Guj Anuwad 240014 Hals ou C Lotealacio BALET 221 5%d 009019 1 009019 std.pdf BALE 04 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam Satik Part 29 Nisith Aadi Sutra Gujarati Anuwad 0 009020 09020 HR.pdf 8410144 Hals oure ele El Hayad 24CLE Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam satik Part 30 MahaNisith Aadi_sutra Gujarati Anuw ogama saTIka bhoga 30 mehyAnizItha AdI sUtre gujarAtI 009021 ad 009021 HR.pdf anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_Satik_Part_31_Aavashyak_Sutra Gujarati_Anuwad_1_ 009022 009022 std.pdf BOLH Has ou 34 225 221 14 24 CUE O Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_Satik_Part_32_Aavashyak_Sutra_Gujarati_Anuwad 2 009023 009023 std.pdf 34014 as ou 3 ALPAS 22 241CLE OP Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_Satik_Part_33_Aavashyak_Sutra_Gujarati_Anuwad 3 009024 009024_std.pdf Agama saTIka bhAga 33 Avazyaka sUtra gujarAtI anuvAda 03. Dipratnasagar, Deepratnasagar. Agam_Satik_Part_34_Aavashyak_Sutra_Gujarati_Anuwad 4 009025 009025 std.pdf BAOH Mas ou 3 X 41225 221 1821 HOCHLE OX Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam satik Part_35 Pinduiryukti Aadi_sutra Gujarati Anuw gema saTIka bhoge 35 pijhAnayUkti dI satra gujarAtI 009026 ad 009026 std.pdf anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam Satik Part 36 Dashvaikalik Sutra Gujarati Anuwad 009027 1_009027 HR.pdf 24 Mas ou 35 Eraslas frald 2407CLE OP Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam Satik Part 37 Uttaradhyanan Sutra Gujarati_Anuwad 2400144 HS 39 G LE22101 221 Yad qUE 009028 1 009028 HR.pdf 09 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam Satik Part 38 Uttaradhyanan Sutra Gujarati_Anuwad 241314 HEB 0.313 GT22 2.0 2121 aldi GOLE 009029 2 009029 HR.pdf o Dipratnasagar, Deepratnasagar. Agam Satik Part_39 Uttaradhiyarnan Sutra Gujarati Anuwad gema saTIka bhAga 3 le uttarAdhyayana sUtra gujarAtI anuvAda 009030 3 009030 HR.pdf 03 Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_Satik_Part_40_Nandi_Sutra_Gujarati_Anuwad_009031 009031_std.pdf Agama saTIka bhAga 40 nandI sUtra gujarAtI anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Agam_Satik_Part_41_Anuyogdwar_Sutra Gujarati_Anuwad 0 009032 09032_std.pdf Agama saTIka bhAga 41 anuyogadvAra sUtra gujarAtI anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 104 Deepratnasagar 104 Deepratnasagar 120 Deepratnasagar 242 Shrutnidhi Ahmedabad 226 Shrutnidhi Ahmedabad 226 Shrutnidhi Ahmedabad 226 Shrutnidhi Ahmedabad 104 Deepratnasagar 128 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 96 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 286 Deepratnasagar 009033 KalpaSutra Mool Gujarati Anuwad 009084_009033_std.pdf SC4 2121461 d 24LE Agam_01_Acharanga Sutra Satik_Gujarati Anuvad_009034 009034 std.pdf Agama 01 AcArAMga sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_02_Sutrakritanga Sutra_Satik Gujarati_Anuvad_0090 009035 35 std.pdf Agama 02 sUtrakRtAMga sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_03_Sthananga Sutra Satik Gujarati Anuvad_009036 009036 Std.pdf Agama 03 sthAnAMga sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_04_Samvayanga_Sutra_Satik Gujarati_Anuvad_00903 009037 7_std.pdf Agama 04 samavAyAMga sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 264 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 379 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar. 120 Deepratnasagar Page #272 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 272 Author Pgs Publisher Dipratnasagar, Deepratnasagar, 621 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 144 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar, 43 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 34 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar. 21 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 95 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 49 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar, 79 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 86 Deepratnasagar Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Agam_05_Bhagvati_Sutra Satik Gujarati_Anuvad_009038 st 003038 d.pdf Agama 05 bhagavatI sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_06 Gnatadharmkatha_Sutra_Satik Gujarati_Anuvad_O 099039 09039_std.pdf Agama 06 jJAtAdharmakathAga sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_07_Upasakadasha Sutra Satik_Gujarati_Anuvad_009 003040 040 std.pdf Agama 07 upAsakadazAMga sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_08_Ankruddasha_Sutra Satik Gujarati_Anuvad_00904 |009041 1_std.pdf Agama 08 aMtakRzAMga sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_09_Anuttaropapatik_Sutra_Satik_Gujarati_Anuvad_009 009042 042_std.pdf Agama 09 anuttaropapAtika sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_10_Prashnavyakaran_Sutra_Satik_Gujarati_Anuvad_0 [009043 09043 std.pdf Agama 10 prazavyAkaraNAMga sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_11_Vipaka_Sutra_Satik Gujarati_Anuvad_009044_std. 00944 pdf Agama 11 vipAka sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_12_auppatika_Sutra Satik_Gujarati Anuvad_009045 009045 std.pdf Agama 12 aupapAtika sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_13_Raipasaneiya Sutra Satik Gujarati Anuvad_0090 009046 46 std.pdf Agama 13 rAipaseNIya sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_14_Jivajivabhigama Sutra Satik Gujarati Anuvad 00 90947 9047_std.pdf Agama 14 jIvAjIvAbhigama sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_15 Pragnapana Sutra Satik Gujarati_Anuvad_00904 |009048 8_std.pdf Agama 15 prajJApanA sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_16_Surya Pragnapati Sutra_Satik Gujarati_Anuvad_00 009049 9049_std.pdf Agama 16 sUryaprApti sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_17_ChandraPragnapati_Sutra_Satik_Gujarati_Anuvad [009050 003050 std.pdf Agama 17 caMdraprApti sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_18_Jambudwip Pragnapati_Sutra Satik Gujarati_Anuv 009051 ad 009051_std.pdf Agama 18 jambudvIpaprajJapti sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_19_Nirayavalika_Sutra Satik Gujarati_Anuvad_00905 009052 2_std.pdf Agama 19 nirayAvalikA sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_20_Kalpavatansika Sutra_Satik Gujarati_Anuvad 009 009053 053_std.pdf Agama 20 kalpavatasikA sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_21_Pushpika_Sutra Satik Gujarati _Anuvad_009054_s 009054 td.pdf Agama 21 puSmikA sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_22_Pushpchulika Sutra_Satik_ Gujarati_Anuvad_0090 009055 55 std.pdf Agama 22 puSpa cUlikA sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_23_Vrushnidasha_ Sutra_Satik_Gujarati_Anuvad_0090 |009056 56_std.pdf Agama 23 vRSNidazA sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_24_Chatusharan_Sutra_Satik Gujarati_Anuvad_00905 gogo57 7 std.pdf Agama 24 catuzaraNa sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 279 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 352 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar. 223 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 18 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 336 Deepratnasagar ,Dipratnasagar, Deepratnasagar,, | 26 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 18 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 25 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 18 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 19 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 20 Deepratnasagar Page #273 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 273 Author Pgs Publisher Dipratnasagar, Deepratnasagar. 22 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 20 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar, 20 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 42 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 24 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 37 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 24 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar, 20 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 27 Deepratnasagar Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Agam_25_Aturpratyakhyana Sutra Satik Gujarati_Anuvad 0 2413 24 ULTRU L 4 2121 als raid 009058 09058 std.pdf | anuvAda Agam_26_Mahapratyakhyana Sutra_Satik Gujarati_Anuvad 009059 009059 std.pdf Agama 26 mahApratyAkhyAna sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_27_Bhakta parigna_Sutra_Satik_Gujarati_Anuvad_009 009050 060 std.pdf Agama 27 bhaktaparijJA sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_28_Tandulvaicharika Sutra_Satik Gujarati_Anuvad_00 009061 9061_std.pdf Agama 28 taMdulavaicArika sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_29 Sanstaraka_Sutra_Satik_Gujarati_Anuvad_009062 009052 std.pdf Agama 29 saMstAraka sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_30A Gacchachara_Sutra_Satik Gujarati_Anuvad_009 009063 03_std.pdf Agama 30 e gacchAcAra sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_30B_Chandravedhyaka_Sutra_Satik Gujarati_Anuvad 009054_009054_std.pdf Agama 30 bI caMdravedhyaka sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_31 Ganividya Sutra_Satik Gujarati Anuvad_009065 009055 std.pdf Agama 31 gaNividyA sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_32_Devendrastava Sutra_Satik Gujarati_Anuvad_009 009056 066_std.pdf Agama 32 devendrastava sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_33_Virstava_Sutra_Satik_Gujarati_Anuvad_009068_st 009058 d.pdf Agama 33 bI vIrastava sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_34_Nishith_Sutra Satik Gujarati_Anuvad_009069_std. 009059 pdf Agama 34 nizItha sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_35_Bruhatkalpa_Sutra Satik_Gujarati_Anuvad_009070 009070 std.pdf Agama 35 bRhatuM kalpa sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_36_Vyavahara_Sutra_Satik_Gujarati_Anuvad_009071 009071 std.pdf Agama 3 6 vyavahAra sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_37_Dashashrut_Skandha_Sutra_Satik_Gujarati_Anuva 009072 d_009072 std.pdf Agama 37 dazAzrutaskandha sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_38_Jitkalpa_Sutra Satik Gujarati Anuvad_009073_std 009073 .pdf Agama 18 e jitakalpa sUtra saTIka gujarAtI anuvAda 009074 Agam Sutra 38 B Panchkalpa Sutra 009074 std.pdf Agama 3 8 bI paMcakahyuM sUtra - A pustaka upalabdha nathI Agam_39_Mahanishitha_Sutra_Satik Gujarati_Anuvad_0090 009075 75 std.pdf Agama 39 mahAnizItha sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam 40 Avashyaka Sutra Satik Gujarati Anuvad 009076 009076 | std.pdf Agama 40 Avazyaka mUla sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_41A Oghniryukti Sutra_Satik Gujarati Anuvad_00907 009077 7_std.pdf Agama 41 e oghaniryukti sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_41B_Pindniryukti Sutra_Satik Gujarati_Anuvad_00907 09078 8 std.pdf | Agama 41 bI piThaniryukti sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agam_42_DashVaikalik_Sutra Satik_Gujarati_Anuvad_00907 079079 9 std.pdf . Agama 42 dazavaikAlika sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 19 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 87 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 27 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 55 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 68 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 36 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar. 210 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar. 512 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 55 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 100 Deepratnasagar Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 242 Deepratnasagar Page #274 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Agam 43 Uttaradhyayana Sutra Satik_Gujarati Anuvad_009 009080 080_std.pdf Agam_44_Nandi Sutra Satik Gujarati Anuvad_009081_std.p 009081 df Agam 45 Anuyogadwar Sutra Satik Gujarati Anuvad_0090 009082 82 std.pdf 009084 KalpaSutra_Mool Gujarati Anuwad_009033_009084_std.pdf 009085 Dadi_ni_Prasadi_009085_std.pdf 009086 Uvasaggahara Stotra Guj_009086_std.pdf 009087 Anahada_ni_Arti_009087_std.pdf 009088 Anandghan_Ashtapadi_009088_std.pdf 009089 Ashta sahastri _tatparya_Vivranam Part_1_009089_std.pdf 009090 Ashta sahastri tatparya_Vivranam Part 2 009090_std.pdf 009091 Vaheli Sawar_no_Shankhanad_009091_std.pdf 009092 Kshama_bhavna_009092_std.pdf 009093 Chapti Bhari Chokha_009093_std.pdf 009094 Jag Sapne_ki_Maya_009094_std.pdf 009095 Manibhadra_kavyam_009095_std.pdf 009096 Mara Mangamta_Vicharo_ni_Diary_009096_std.pdf Title Agama 43 uttarAdhyayana sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agama 44 nanda sUtra saTIka gujarAtI anuvAda Agama 45 anuyogadvAra sUtra saTIka gujarAtI anuvAda dAdinI prasAdI uvasaggahara stotra guja anahadanI AratI AnaMdadhana aSTapadI suala la aSTasahastrIparyAya vivaraNam bhAga 2 vahelI savArano zaMkhanAda kSamAbhAvanA capaTI bhari cokhA jaga saMpane kI mAyA mANibhadrakAvyama mArA managamatA vicAronI DAyarI prAkRta pravezikA 1 prasannatAnI pAMkho 210 2102 21111 smRtimaMdira prazastikAvyama samarAdityasaMkSepa 009097 Prakrit Praveshika_1_009097_std.pdf 009099 Prassannatani_Pankho_009099_std.pdf 009100 Shabde Shabde_Shata_009100_std.pdf 009101 Smruti_mandir_Prashasti Kavyam_009101_std.pdf 009102 Samaraditya Sankshep_009102_std.pdf 009103 Sadhu_to_Chalta Bhala_1_009103_std.pdf 009104 Sadhu_to_Chalta Bhala_2_009104_std.pdf 009105 Abhinav_UpdeshPrasad vyakhyano_Part_01_009105_std.pdf 009106 Abhinav UpdeshPrasad vyakhyano_Part_02_009106_std.pdf 009107 Abhinav UpdeshPrasad Vyakhyano_Part_03_009107_std.pdf 4a Que el vi 009108 Abhinav_Updesh Prasad Vyakhyano_Part_04_009108_std.pdf Gene sAdhu to calatA bhalA 1 sAdhu to calatA bhalA 2 Author Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. ,Mavjibhai Mumbaiwala.. Namramuni.. Prashamrativijay.. Prashamrativijay.. Vairagyarativijay.. Vairagyarativijay.. Prashamrativijay.. Vairagyarativijay, Prashamrativijay... Vairagyarativijay.. Vairagyarativijay.. Prashamrativijay... Prashamrativijay.. Prabhudas Bechardas Parekh, Prashamrativijay.. Prashamrativijay.. Vairagyarativijay.. Prashamrativijay.. Prashamrativijay... Prashamrativijay.. Prashamrativijay.. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar,. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Pgs Publisher 678 Deepratnasagar 122 Deepratnasagar 146 Deepratnasagar 96 Deepratnasagar 73 Mavjibhai Mumbaiwala 50 Parasdham Mumbai 54 Pravachan Prakashan Puna 43 Pravachan Prakashan Puna 450 Pravachan Prakashan Puna 294 Pravachan Prakashan Puna 51 Pravachan Prakashan Puna 20 Pravachan Prakashan Puna 16 Pravachan Prakashan Puna 15 Pravachan Prakashan Puna 209 Pravachan Prakashan Puna 54 Pravachan Prakashan Puna 219 Pravachan Prakashan Puna 27 Pravachan Prakashan Puna 48 Pravachan Prakashan Puna 33 Pravachan Prakashan Puna 215 Pravachan Prakashan Puna 107 Pravachan Prakashan Puna 91 Pravachan Prakashan Puna 364 Abhinav Shrut Prakashan 402 Abhinav Shrut Prakashan 354 Abhinav Shrut Prakashan 98 Abhinav Shrut Prakashan 274 Page #275 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 275 Title Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 009109 Agnabhakti_00109_std.pdf 009110 Alochana_009110_std.pdf 009111 Chaityavandan Chovisi 01 009111 std.pdf 009112 Chaityavandan Chovisi_02_009112_std.pdf 009113 Drushtant Kathao_009113_std.pdf 009114 Prerak_Prasango_009114_std.pdf g09115 samadhimaran_009115 std.pdf 003116 Anupuri Part 01_009116_std.pdf 009117 Anupurvi_Part_02_009117_std.pdf 009118 Anupurvi_Part_03_009118_std.pdf AjJAbhakti AlocanA caityavaMdana covisI o1 caityavaMdana covisI cra daryaMta kathAo zrImad rAjacaMdra pUraka prasaMgo simAdhimaraNa AnupUvI mAMga u1 AnupUrvI bhArga cre AnupUrvI bhAga 03 Author .Paras Jain.. Paras Jain.. Paras Jain.. Paras Jain.. Paras Jain.. Paras Jain.. Paras Jain.. Somvijay, Somvijay.. Somvijay.. Pgs Publisher 240 Shrimad Rajchandra Ashram 42 Shrimad Rajchandra Ashram 181 Shrimad Rajchandra Ashram 148 Shrimad Rajchandra Ashram 34 Shrimad Rajchandra Ashram 487 Shrimad Rajchandra Ashram 351 Shrimad Rajchandra Ashram 392 Babubhai Savchand Shah 384 Babubhai Savchand Shah 395 Babubhai Savchand Shah 009119 Bhogolik Rosh_01_009119 std.pdf bhaugaulika keza bhAga 01 Dahyabhai P Derasari.. 108 Gujarat Varnacular Society Ahmedabad 009120 Bhugolik_kosh_02_009120 std.pdf 009121 Jain Chitra_Kalplata_009121_std.pdf 009123 Jain Dharm_no Prachin Itihas Part 02 009123 std.pdf 009124 Jain Ganit_Vichar_009124_std.pdf 009125 Mahaprabhavi Navsmaran 009125 std.pdf bhaugolika koza bhAga 2 jaina citra kalpalatA jaina dharmano prAcIna itihAsa 02 jaina gaNita vicAra mahAprabhAvi navasmaraNa 144 Gujarat Varnacular Society Ahmedabad 92 Sarabhai Manilal Nawab 202 Shravak Hiralal Hansraj 98 Kunvarji Anandji Shah Bhavnagar 762 Sarabhai Manilal Nawab 009126 Agamsaar Purvarddha 009126 std.pdf AgamasAra pUrva 300 Tilokmuni Dahyabhai P Derasari, Sarabhai Manilal Nawab.. Hiralal Hansraj. .Kunvarji Anandji Shah.. .Sarabhai Manilal Nawab.. Trilokmuni, Lilambai Mahasati, Others.. Trilokmuni, Lilambai Mahasati, Others Shobhnaben Kamdar.. Sudhir B Kothari.. Jain Yuth Foram, Chandraguptasuri.. Dhirajlal D Mehta.. Dhirajlal D Mehta, 009127 Agamsaar_Uttararddha_009127_std.pdf 009128 Samaysaar_no Saar_009128_std.pdf 009129 Navkar_no_Sankshipta_Saar_009129_std.pdf 009130 Katrasar 009130 std.pdf 009131 Uttaradhyayan_Sutra_Commentary_009131_std.pdf 009132 Gandharwad 009132 std.pdf 009133 Gyansar Astak 009133 std.pdf AgamasAra uttarAddha samayasArano sAra navakArano saMkSipta sAre kathAsAra uttarAdhyayana sUtra komenTrI gaNadharaMvAda jJAnasAra aSTaka tathA jJAnamArI vRttI 292 Tilokmuni 73 Neemaben Kamdar 40 Bhadrankar Prakashan 305 Jain Yuth Foram 222 Lakshmiben Mangaldas Ghadiyal 650 Jain Dharm Prasaran Samiti 929 Jain Dharm Prasaran Samniti USA Jain Swadhyay Mandir Songadh 264 USA USA Jain Swadhyay Mandir Songadh 198 |USA 009134 Bar Bhavna 009134 std.pdf bIra bhAvanA Subhash Sheth, 009135 Hu Parmatma chu 009135 std.pdf huM paramAtmA chuM Subhash Sheth. a09138 Pushprala 009138 std.pdf puSpamAlA Shrimad Rajchandra, Paras Jain.. 105 Shrimad Rajchandra Ashram 009139 Satso_Mahaniti_009139_std.pdf sAtaso mahAnIti Shrimad Rajchandra, Paras Jain. 572 Shrimad Rajchandra Ashram 009140 Drusthant Katha 009140 std.pdf dRSyate kethI Shrimad Rajchandra, Paras Jain. 67 Shrimad Rajchandra Ashram Page #276 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Shrimad Rajchandra Sachitra_Jivan_Darshan_009141_std.p 009141 df 009143 Agam Vishay_Anukram_009143_std.pdf 009144 Bhaj_Re_Mana_Part_01_009144_std.pdf 009145 Bhaj_Re_Mana_Part_02_009145_std.pdf 009147 Gruhastha_no_Samanya Dharma_009147_std.pdf 009148 Mantra Chintamani_009148_std.pdf 009149 Adhyatma Mahima_009149_std.pdf 009150 Ansho Shastrona_009150_std.pdf Bhavna Bhav_Vinashini_ane_Panch Parmeshthi Gun_Darsh 009151 an 009151_std.pdf 009154 Dash Vaikalik Sutra Part 03 009154_std.pdf Dharm_ratna Prakaran Bhav_Shravak_na_Cha_Lakshano_V 009155 achna_009155_std.pdf Samkit_na_Sadsath_bol_ni_Sazzaya Vachna_009156_std.pd 009156 f 009157 Sindur Prakar_Stava Vachna_009157_std.pdf 009158 Uttaradhyayana Sutra_Pravachano_009158_std.pdf 009159 Yogbindu_Vachna_009159_std.pdf 009160 Yogshatak Ek Parishilan_009160_std.pdf 009161 Brahmachariji Sachitra_Jeevan Darshan_009161_std.pdf 009162 Laghuraj Swami Sachitra Jeevan_Darshan_009162_std.pdf 009163 Baar Prakar_ni_Hinsao_009163_std.pdf 009164 Jain Mahabharat Part_01_009164_std.pdf 009165 Jain Mahabharat Part_02_009165_std.pdf 009166 Jain Tattvagyan_Saral Bhasha_ma_009166_std.pdf 009167 Chitta Sthairya_ni_Kedio_009167_std.pdf 009168 18 Dosho_thi_Rathit_Arihant_Parmatma_009168_std.pdf 563_Jiva_Bhedo_ne_Vishe_Gyandwar_nu_Varnan_009169_s 009169 td.pdf 009170 Ashta Prakari Puja_nu_Varnan_009170_std.pdf Title zrImad rAjacaMdra sacitra jIvana darzana Agama viSaya anukrama bhaja re manA bhAga 01 bhaja re manA bhAga 02 gRhasthano sAmAnya dharma maMtra cintAmaNi adhyAtma mahimA vAcanA aMzo zAstronA bhAvanA bhAva vinAzinI ane paMca parameSThi guNa darzana daza vaikAlika sUtra bhAga 03 dharmaratna prakaraNa bhAva zrAvakanA cha lakSaNo vAcanA samakitanA saDasaTha bolanI sajjhAya vAcanA sindura prakara stava vAMcanA uttarAdhyayana sUtra pravacana yogabiMdu vAMcanA yogazataka eka parizIlana brahmacArIjI sacItra jIvana darzana cy2% 2 bAra prakAranI hiMsAo jaina mahAbhArata bhAga 31 jaina mahAbhArata bhAga 2 jaina tattvajJAna saraLa bhASAmAM citta dhairyanI keDIo 18 dozIthI rahita arihaMta paramAtmA ella ya elot 563 jIva bhedone vIze jJAnadvAranuM varNana aSTaprakArI pUjAnuM varNana Author Paras Jain,, Deepratnasagar, Dipratnasagar,, Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra Rajnagar Kukma Kutchh.. Shrimad Rajchandra Sadhna Kendra Rajnagar Kukma Kutchh.. Chandraguptasuri,, Dhirajlal Tokarshi Shah,, Chandraguptasuri,, Amarguptasuri, Chandraguptasuri.. Chandraguptasuri,, ,Chandraguptasuri.. Chandraguptasuri,, Chandraguptasuri.. Chandraguptasuri,, Chandraguptasuri,, Chandraguptasuri.. Chandraguptasuri.. Paras Jain,. Paras Jain.. Chandrashekharvijay.. Chandrashekharvijay.. Chandrashekharvijay.. Chandrashekharvijay.. Amrendravijay.. Narvahanvijay.. Narvahanvijay.. Narvahanvijay... Pgs 174 Shrimad Rajchandra Ashram 344 Deepratnasagar Publisher 381 Shrimad Rajchandra Ashram 363 Shrimad Rajchandra Ashram 48 Anekant Prakashan Jain Religious 375 Pragna Prakashan Mandir 31 Anekant Prakashan Jain Religious 91 Anekant Prakashan Jain Religious 18 Anekant Prakashan Jain Religious 92 Anekant Prakashan Jain Religious 86 Anekant Prakashan Jain Religious 91 Anekant Prakashan Jain Religious 51 Anekant Prakashan Jain Religious 222 Anekant Prakashan Jain Religious 41 Anekant Prakashan Jain Religious 81 Anekant Prakashan Jain Religious Shrimad Rajchandra Gyanmandir 303 Bandhni Shrimad Rajchandra Gyanmandir 271 Bandhni 192 Kamal Prakashan 192 Kamal Prakashan 222 Kamal Prakashan 250 Kamal Prakashan 29 Prerna Prakashan Trust 76 Narvahanvijay 49 Narvahanvijay 97 Narvahanvijay 276 Page #277 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 277, Author Pgs Publisher Narvahanvijay.. Narvahanvijay.. 75 Narvahanvijay 67 Narvahanvijay Narvahanvijay.. 234 Narvahanvijay ,,Narvahanvijay.. 197 Narvahanvijay Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Avashyak Kriya_na Sutro_nu_Rahasya Darshan_009171_st 009171 d.pdf Avazyaka kriyAnA sutronuM rahasya darzana 009172 Cha_Avashyak_na_Rahasyo_009172 std.pdf che AvazyakanA rahasyo Choud Gunsthanak_Part_01_Gunasthank_01_009173_std.pd 009173 If cauda guNasthAneka bhAga 01 guNasthAnaka 01 Choud Gunsthanak Part 02 Gunasthank 02 to 04 009174 009174 std.pdf cauda guNasthAnaka bhAga cre guNasthAnaka 02 thI 04 Choud Gunsthanak_Part_03_Gunasthank_05_to_14_009175 009175 std.pdf cauda guNasthAnaka bhAga 03 guNasthAnaka 05 thI 14 009176 Dandak Prakaran Vivechan 009176 std.pdf diMDaka prakaraNa vivecana 009177 Jeev Tattva nu Swarup 009177 std.pdf jIva tattvanuM svarUpe 008178 Jeev_Vichar_009178 std.pdf jIva vicAra 009179 Karm Bandha_Vivechan_Varnan_009179_std.pdf karma bandha vivecana varNana 009180 Muhapatti na 50 Bol nu Varnan 009180 std.pdf muhapattinA pa0 bolanuM varNa Namaskar_Mahamantra_nu_Swarup Part_01_009181_std.pd g09181 if namaskAra mahAmaMtranuM svarUpa bhAga 1 Namaskar_Mahamantra_nu_Swarup Part_02_009182_std.pd |009182 f namaskAra mahAmaMtranuM svarUpa bhAga 2 009183 Navtattva Ange Prashnottari 009183 std.pdf navatattva aMge praznottarI 009184 Navtattva Vivechan 009184 std.pdf navatattva vivecana 009185 PaapTattva_nu_Swarup_009185_std.pdf pApa tattvanuM svarUpe Panch_Parmeshthi_Namaskar_Mahamantra_no_Prabhav_00 [009185 186 std.pdf paMca parameSThi namaskAra mahAmaMtrano prabhAva 009187 Punya_Tattva_nu_Swarup_009187_std.pdf puNya tattvanuM svarUpa 009188 Samyak Tap nu Swarup 009188 std.pdf samyaka tapanuM svarUpa 009189 Shatrunjay Mahtmya Sarg 01_009189_std.pdf zatruMjaya mAho) sarga 1 Jagadguru_Hirvijaysuniji_Sankshipta_Jivan_Charitra_009190 g09190 std.pdf jagadguru hIravijayasUri saMkSipta jIvana caritra Punjab_ratna_Muni_Vruddhichandraji_Charitra_009191_std.p [009191 df paMjAbaratna muni vRddhicaMdrajI caritra Narvahanvijay.. Narvahanvijay.. .Narvahanvijay.. .Narvahanvijay. .Narvahanvijay.. Narvahanvijay.. 211 Narvahanvijay 161 Narvahanvijay 78 Narvahanvijay 234 Narvahanvijay 44 Narvahanvijay 191 Narvahanvijay .Narvahanvijay.. 65 Narvahanvijay .Narvahanvijay.. Narvahanvijay.. Narvahanvijay.. Narvahanvijay.. 50 Narvahanvijay 106 Narvahanvijay 325 Narvahanvijay 126 Narvahanvijay Narvahanvijay.. .Narvahanvijay.. .Narvahanvijay. Narvahanvijay.. 51 Narvahanvijay 64 Narvahanvijay 77 Narvahanvijay 24 Narvahanvijay Ajahara Parshwanath Panchtirth Jain 76 Pedhi ,Ratnakirtivijay, 116 Bhadrankaroday Shikshan Trust Kunvarji Anandji Shah Abhaykumar Jain, Deepak M Jain.. 009192 Kriya Parinam ane Abhipray_009192 std.pdf kiyA pariNAma ane abhiprAya 116 Todarmal Granthamala Jaipur 009193 Mul_ma_Bhul_209193_std.pdf g09194 Aatm Setu_009194_data.pdf mULamAM bhUla Atmasetu Kanjiswami, ,Veenaben Ravani, 226 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 110 Shrimad Rajchandra Ashram 009196 Shrut Bhini Aankho ma Vij Chamke 009196 HR.pdf 003197 Samayik_Bhav 0091g7_std.pdf zrata bhInI AMkhomAM vIja camake sAmAyika bhAve |,Vijay Doshi, Rashmikant Shah 481 Satrang Media and Publication Pvt Ltd 38 Rashmikant Shah Page #278 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 278 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Author Pgs | Publisher Stambhan Parshwanath 700 Varsh 56 Ujvani Samiti 009198 Stambhan Parshwanath 009198 std.pdf staMbhana pArzvanAtha 209199 Vinayopasana_009199_std.pdf 009200 Samvatsari Pratikramana Vidhi Sahit 009200 std.pdf 003201 Yogsaar_003201 std.pdf 009202 Tattva Chintan ane Samyag Darshan 009202 std.pdf vinayopAsanA saMvatsarI pratikamaNa vidhi sahIta yogasAra tatvaciMtana ane saMkhyaE rzana ,Vijaypadmasuri, Shrimad Rajchandra Aaradhak Mandal.. Ila Mehta.. Dhirajlal D Mehta.. Suresh Shah. 502 Shrimad Rajchandra Aaradhak Mandal 334 lla Mehta 350 Dhirajlal D Mehta 74 Suresh Shah Jinvani Pracharak Trust. Atul Doshi.. Vanitabai Mahasati.. Jayesh Mohanlal Sheth, 25 Jinvani Pracharak Trust 48 Atul Doshi 16 Vanitabhai Mahasati 59 Jayesh Mohanlal Sheth 009203 Tathakathit Dharmik Natakoni Adharmikta 009203 std.pdf 21st Is also sai 009204 Aapne Shakahari Manso 009204 std.pdf ApaNe zAkAhArI mANaso 009205 Aymbil nu Mahatmya 009205 std.pdf AyaMbilanuM mAmeLe 009206 Sukhi Thavani Chavi 009206 std.pdf sukhI thavAni cAvI Laghu_Vyakhyan_Sangrah_karan_ke_te_Sadhu_Hata_00920 099207 7_STD.pdf ladhu vyAkhyAna saMgraha kAraNa ke te sAdhu hatA 009209 Sankshipta Nandisutra 009209 STD.pdf saMkSipta naMdi sUtra 009210 Uttaradhyan_Sutra_no_Ark_009210_STD.pdf uttarAdhyayana sUtrano arka 009211 Jain Lagna Vidhi 009211 HR6.pdf jaina lagna vidhi Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Shobhna Kamdar, Shobhna Kamdar.. Ramanlal C Shah, 82 Deepratnasagar 60 Nima Kamdar 209 Nima Kamdar 49 Jaybhikkhu Sahitya Trust Raj Saubhag Satsang Mandal, Hemant Hasmukhbhai Parikh.. Bhanuben Shah.. 67 Raj Saubhag Satsang Mandal 176 Hemant Hasmukhbhai Parikh 622 Jain Sahitya Prakashak Samiti 009212 prathna_piyush_009212_std.pdf prArthanA piyuSa 009213 jivan jagruti_yane_samadhi_maran_009213_std.pdf jIvana jAgRti yAne samAdhi maraNa 009214 kayvanna rasmala 009214 std.pdf kavinI rAsamALo shrimad_rajchandra_vishayak patra_vyavahar_009215_hr6.p |009215 df zrImada rAjacaMdra viSayaka patra vyavahAra 009216 prarthana piyush_009216_std.pdf prArthanA piyuSa 009217 aptavani_shreni_14_part_03_009217_std.pdf AptavANi zreNe 14 bhAga 03 009218 aptavani_shreni_14_part_04_00221&_std.pdf AptavANi zreNi 14 bhAga 04 aarya buddha ane jain dharm_na_mul_siddhanto_no_sama 009219 nvay_003219 std.pdf Arya buddha ane jaina dharmanA mUla siddhAMtono samanvaya .Yugbhushansuri, Kaivalyajitvijay.. Murukshu Bhai Baheno.. ,Dipak Desai, Dipak Desai.. 76 Gitarth Ganga 67 Raj Saubhag Satsang Mandal 522 Mahavideh Foundation 450 Dada Bhagwan Aradhana Trust Bechardas Doshi.. 54 Sastu Sahityavardhak Karyalay Mumbai 009220 mahaveer vani 009220 std.pdf 009221 drushti_no_vishay_009221_std.pdf 009222 tare te tirth 009222 std.pdf mahAvIra vANi STino viSaya tAre te tIrtha .Bechardas Doshi, Jayesh M Sheth, Jitendra T Dedhia.. 182 Sastu Sahityavardhak Karyalay Mumbai 186 Shailesh P Shah 126 Mahendra Kanji Gosar 009223 vinaye_pasana_009223_std.pdf 009224 chetna_ni_bhitar_ma_009224_data.pdf 009225 dharmik_vahivat_vichar_009225_std.pdf 009226 man ni mavjat 009226 data.pdf 009227 jain_dharm_009227_data.pdf vinayopAsanA cetanAnI bhItaramAM dhArmika vAvarTa vicAra mananI mAvajata jaina dharma Laghuraj Swami.. Sunandaben Vohra, Chandrashekharvijay.. Tej Saheb.. Bhadrabahuvijay.. 502 Shrimad Rajchandra Aradhak Mandal 214 Anand Sumangal Parivar 258 Kamal Prakashan 49 Tej Saheb 69 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba Page #279 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 279 Title Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 009228 drusti_009228_data.pdf 009229 antar ki aur 009229 data.pdf 009230 jain darshan_bhavna part_01_009230_std.pdf 009231 jain_darshan bhavna_part_01_009231_std.pdf ED aMtara ki ora jaina darzana bhAvanA bhAga 1 jaina darzana bhAvanA bhAga 02 Author Tej Saheb. Jatanraj Mehta, Punyasheelashreeji.. Punyasheelashreeji.. Pgs Publisher 97 Tej Saheb 98 Prakrit Bharti Academy 408 Sanskrit Pragat Adhyayan Kendra 366 Sanskrit Pragat Adhyayan Kendra 009232 pratikraman_aalochana samayik_path_009232_std.pdf pratikramaNa AlocanA sAmAyika pATha 176 Jain Mumukshu Mahila Mandal Jain Murukshu Mahila Mandal.. Padmanandi Acharya... Harilal J Bhayani Jitendra Nagardas Modi.. Jaikumar Jain. Jugalkishor Mukhtar.. Jugalkishor Mukhtar.. Bhushan Shah Jugalkishor Mukhtar.. Jugalkishor Mukhtar.. Jugalkishor Mukhtar.. Jugalkishor Mukhtar.. 27 Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust 104 Jitendra Nagardas Modi 302 Veer Seva Mandir 49 Veer Seva Mandir 112 Veer Seva Mandir 28 Mission Jainatva Jagaran 19 Veer Seva Mandir 40 Veer Seva Mandir 178 Veer Seva Mandir 44 Veer Seva Mandir 009233 aalochana 009233 data.pdf AlocanA 009234 vairagya_varsha_009234_data.pdf vairAgya varSo 009235 dhavala_uddharan_009235_data.pdf dhavalA uddharaNa 009236 anekant ras lahari 009236 Std.pdf anekAnta rasa laharI 009237 banarsi nammala_009237_std.pdf banArasI nAmamAlA 009238 punarjanma_009238_data.pdf punarjanma 009239 samaj sangathan_009239_std.pdf samAja saMgaThana 009240 samantbhadra_vichar dipika_009240_std.pdf samantabhadra vicAra dIpikA 009241 surya praksh_pariksha_009241_std.pdf sUryaprakAza parikSA 009242 umaswami shravakachar pariksha 009242 std.pdf umAsvAmi zrAvakAcAra parikSA chovis_bhagwan_ki_pujaye_evam_anya pujaye_009243_data 009243 -pdf caubIsa bhagavAna kI pUjAe~ evaM anya pujAe~ 009244 dashlakshan_dharm_puja_009244_data.pdf dazalakSaNa dharma pUjA 009245 jain arti sangraha 009245 data.pdf jaina AratI saMgraha 009246 jain_bhajan_sangraha_009246_data.pdf jaina bhajana saMgraha 009247 jain chalisa_sangraha_009247_data.pdf jaina cAlisA saMgraha 009248 jain_dharm_prachintam_jivit_dharm_009248_data.pdf jaina dharma prAcInatama jIvita dharma 009249 jain_diwali_sampurna puja_009249_data.pdf jaina divAlI saMpUrNa pUjana 009250 jin pujan 009250 data.pdf jinapUjana 009251 jin_samasta ardhyavali_sangraha_009251_data.pdf jina samasta aAvalI saMgraha 009252 jin_vani_009252_data.pdf jinavANI 009253 nitya_niyam puja 009253 data.pdf nitya niyama pUjA 009254 vidhan_009254_data.pdf vidhAna 009255 shrutopasak_shravako_009255_data.pdf zutopAsaka zrAvako 009256 vairagya_varsha_009256_std.pdf vairAgya varSo 009257 vanchan andolan 009257 data.pdf vocane AMdolana shrimad rajchandra janma bhuvan ane_temna aaptojano_n IME 21us Helalet e Holl 009258 i jivan_rekha_009258_std.pdf rekha ZZZ Unknown .ZZZ Unknown.. ZZZ Unknown ZZZ Unknown ZZZ Unknown Jyotiprasad Jain, Pulak Goyal ZZZ Unknown.. ZZZ Unknown ZZZ Unknown ZZZ Unknown.. ZZZ Unknown ZZZ Unknown Jagacchandrasuri.. Jitendra N Modi, ,Jagacchandrasuri 798 ZZZ Unknown 92 ZZZ Unknown 165 ZZZ Unknown 78 ZZZ Unknown 68 ZZZ Unknown 51 Dharmoday Sahitya Prakashan 34 ZZZ Unknown 188 ZZZ Unknown 116 ZZZ Unknown 771 ZZZ Unknown 53 ZZZ Unknown 1409 ZZZ Unknown 43 Govalia Tank Jain Sangh Mumbai 104 Kundkund Kahan Parmarthik Trust 100 Govalia Tank Jain Sangh Mumbai Prafullbhai Bhagwanlal Modi and 300 Others o lall clot Narottamdas Chunilal Kapadia, HemchandracharyaVairagyarativi jay.. 009259 bhav bhavna prakaranam 009259 data.pdf bhavabhAvanA prakaraNam 248 Shrutbhuvan Sansodhan Kendra Page #280 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 009260 kalp_niryukti_009260_data.pdf 009261 man_sthirikaran_prakaranam _009261_data.pdf 009262 muktivad_009262_data.pdf 009263 prasharam_rati_prakaranam_009263_data.pdf 009264 sarva_siddhanta_stava_009264_data.pdf 009265 syadvada pushpa kalika_009265_data.pdf 009266 vyapti panchakam_009266_data.pdf 009267 yog kalpalata_009267_data.pdf 009268 chitta_sthairya_ni_kedio_009268_std.pdf 009269 mukt gulam_009269_data.pdf 009270 surakshit_khatra_009270_data.pdf 009271 moksh_tamari_hatheli_ma_009271_data.pdf 009272 pragnav_bodh_part_01_009272_data.pdf 009273 pragnav_bodh_part_01_pg_001_to_200_009273_data.pdf 009274 pragnav_bodh_part_01_pg 201_to_400_009274_data.pdf 009275 pragnav_bodh_part_01_pg_401_to_590_009275_data.pdf 009276 pragnav_bodh_part_02_009276_data.pdf 009277 pragnav_bodh_part_02_pg_001_to_208_009277_data.pdf 009278 pragnav_bodh_part_02_pg_209_to_416_009278_data.pdf 009279 pragnav_bodh_part_02_pg_417_to_623_009279_data.pdf 009280 man_ne_shant_rakho_009280_data.pdf theyfagfird manasthirikaraNaprakaraNam muktivAda prazamarati prakaraNam sarvasiddhAntastava syAdavAdapUSpakalikA vyAptipaJcakam |yogakalpalatA cittayanI keDio Title mukta gulAma surakSita khatarA mokSa tamArI hatheLImAM prajJAvabodha bhAga 01 saMpUrNa pustaka prajJAvodha bhAga 01 - pAnA 001 thI 200 prajJAvodha bhAga 01 - pAnA 201 thI 400 prajJAvabodha bhAga 01 - pAnA 401 thI 590 prajJAvabodha bhAga 02 saMpUrNa pustaka prajJAvodha bhAga 02 - pAnA 001 thI 208 prajJAvodha bhAga 02 - pAnAM 209 thI 416 prajJAvabodha bhAga 02 - pAnA 417 thI 623 manane zAMta rAkho Author Bhadrabahusuri,Manikyashekhars uri, Vairagyarativijay.. Vairagyarativijay, Rupendrakumar Pagariya.. Gadadhar Bhattacharya, Gangesh Upadhyay, Yashovijay,Dhundhiraj Shastri, Vairagyarativijay, Baliram Shukl, Yashovijay Gani, Chandraguptasuri Umaswati, Umaswami,Haribhadrasuri, Anandsagarsuri, Sagaranandsuri.. Jinprabhasuri, Somodaygani, Vairagyarativijay, Charitranandi,,Vairagyarativijay, Gangesa, Mathuranath, Raghunath, Jagdish, Vairagyarativijay,Baliram H Shukla Girish Parmanand Kapadia, Vairagyarativijay, Mrugen dranath Jha Amarendravijay.. Usha Maru,, Usha Maru.. Yashovijaysuri,, ,Bramhachari, Paras Jain,. Bramhachari, Paras Jain,, ,Bramhachari, Paras Jain,, Bramhachari, Paras Jain,, Bramhachari, Paras Jain,, Bramhachari, Paras Jain,. Bramhachari, Paras Jain,, Bramhachari, Paras Jain,, Nautambhai R Vakil.. Pgs 137 Shrutbhuvan Sansodhan Kendra 207 Shrutbhuvan Sansodhan Kendra Publisher 285 Shrutbhuvan Sansodhan Kendra 333 Shrutbhuvan Sansodhan Kendra 69 Shrutbhuvan Sansodhan Kendra 218 Shrutbhuvan Sansodhan Kendra 173 Shrutbhuvan Sansodhan Kendra 145 Shrutbhuvan Sansodhan Kendra 29 Prerna Prakashan 176 Hansraj C Maru 219 Hansraj C Maru 93 Omkarsuri Gyanmandir Surat 590 Shrimad Rajchandra Ashram 200 Shrimad Rajchandra Ashram. 200 Shrimad Rajchandra Ashram 190 Shrimad Rajchandra Ashram 623 Shrimad Rajchandra Ashram 208 Shrimad Rajchandra Ashram 208 Shrimad Rajchandra Ashram 207 Shrimad Rajchandra Ashram 112 Shrutsar Trust 280 Page #281 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 009286 d.pdf 009301 Acharanga Sutra_Part_01_009301_std.pdf 009302 Acharanga Sutra Part_02_009302_std.pdf 009303 Sutrakrutanga Sutram Part_01_009303_std.pdf 009304 Sutrakrutanga Sutram Part_02_009304_std.pdf 009305 Sutrakrutanga Sutram Part_03_009305_std.pdf 009306 Sutrakrutanga Sutram Part 04_009306_std.pdf 009307 Sthanang Sutram Part_01_009307_std.pdf 009308 Sthanang Sutram_Part_02_009308_std.pdf 009309 Sthanang Sutram Part 03_009309_std.pdf 009310 Sthanang Sutram Part 04_009310_std.pdf 009313 Bhagwati Sutra Part_03_009313_std.pdf 009314 Bhagwati Sutra_Part_04_009314_std.pdf 009315 Bhagwati Sutra Part_05_009315_std.pdf 009316 Bhagwati Sutra_Part_06_009316_std.pdf 009317 Bhagwati Sutra_Part_07_009317_std.pdf 009318 Bhagwati Sutra_Part_08_009318_std.pdf 009319 Bhagwati Sutra Part_09_009319_std.pdf 009320 Bhagwati Sutra Part_10_009320_std.pdf 009322 Bhagwati Sutra Part_12_009322_std.pdf File Name namo_siddhanam_pad_samikshatmak_parishilan_009286_st sthAnAMga sUtram bhAga 01 sthAnAMga sUtram bhAga 02 sthAnAMga sUtram bhAga 03 sthAnAMga sUtram bhAga 04 bhagavatI sUtra bhAga 03 bhagavatI sUtra bhAga 04 bhagavatI sUtra bhAga 05 bhagavatI sUtra bhAga 06 bhagavatI sUtra bhAga 07 bhagavatI sUtra bhAga 08 bhagavatI sUtra bhAga 09 bhagavatI sUtra bhAga 10 bhagavatI sUtra bhAga 12 Title Namo siddhANaM pada samIkSAtmaka parizIlana AcArAMga sUtra bhAga 01 AcArAMga sUtra bhAga 02 sUtrakRtAMga sUtram bhAga 01 sUtrakRtAMga sUtram bhAga 02 sUtrakRtAMga sUtram bhAga 03 sUtrakRtAMga sUtram bhAga 04 Author ,Dharmsheelashreeji.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj... Ghasilal Maharaj... Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj... Ghasilal Maharaj... Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Pgs 561 Ujjwal Dharm Trust A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 915 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 780 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 701 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 730 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 596 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 791 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 706 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 822 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 636 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 773 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1214 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1151 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 880 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain Publisher 811 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 784 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 692 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 770 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 743 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 714 Shastroddhar Samiti 281 Page #282 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 009323 Bhagwati Sutra_Part_13_009323_std.pdf 009324 Bhagwati Sutra_Part_14_009324_std.pdf 009325 Bhagwati Sutra Part_15_009325_std.pdf 009326 Bhagwati Sutra Part_16_009326_std.pdf 009327 Bhagwati Sutra_Part_17_009327_std.pdf 009328 Gnata dharm_kathanga Sutram Part_01_009328_std.pdf 009329 Gnata_dharm kathanga Sutram_Part_02_009329_std.pdf 009330 Gnata_dharm_kathanga Sutram_Part_03_009330_std.pdf 009331 Upasak_dashanga sutram_009331_std.pdf 009332 Antkruddashanga Sutram_009332_std.pdf 009333 Anuttaropapatik_Sutram_009333_std.pdf 009334 Aup patik_sutram_009334_std.pdf 009335 Jiva jiva_bhigam sutra_part_01_009335_std.pdf 009336 Jiva_jiva bhigam sutra_part_02_009336_std.pdf 009337 Jiva_jiva_bhigam sutra_part_03_009337_std.pdf 009338 Pragnapana sutram Part_01_009338_std.pdf 009339 Pragnapana sutram Part_02_009339_std.pdf 009340 Pragnapana_sutram Part_03_009340_std.pdf 009341 Pragnapana sutram Part 04_009341_std.pdf 009342 Raj prashniya Sutra Part_01_009342_std.pdf Title bhagavatI sUtra bhAga 13 bhagavatI sUtra bhAga 14 bhagavatI sUtra bhAga 15 bhagavatI sUtra bhAga 16 bhagavatI sUtra bhAga 17 jAtAdharmakathAMga sUtram bhAga 01 jJAtAdharmakathAMga sUtram bhAga 02 jAtAdharmakathAMga sUtram bhAga 03 upAsakadazAMga sUtram antakRddazA sUtram anuttaropapAtika sUtram aupapAtika sUtram jIvAjIvAbhigama sUtra bhAga 01 jIvAjIvAbhigama sUtra bhAga 02 jIvAjIvAbhigama sUtra bhAga 03 prajJApanAsUtram bhAga 01 prajJApanAsUtram bhAga 02 prajJApanAsUtram bhAga 03 prajJApanAsUtram bhAga 04 rAjaprazniyasUtram bhAga 01 Author Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj... Ghasilal Maharaj... Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj... Ghasilal Maharaj... Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Ghasilal Maharaj.. Pgs Publisher AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 984 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 683 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 972 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 708 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 812 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 770 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1120 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1222 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 638 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 392 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 228 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 868 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 690 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 924 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 1588 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 975 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1196 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 881 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 841 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 721 Shastroddhar Samiti 282 Page #283 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 St No File Name Title Author Pgs 009343 Raj prashniya_Sutra_Part_02_009343_std.pdf rAjaprazniyasUtram bhAga 02 Ghasilal Maharaj.. 009344 Aavashyak Sutram 009344 std.pdf Avazyaka sUtram Ghasilal Maharaj. 009346 Jambudwip Pragnapti sutram Part 02 009346 std.pdf jambUdvIpaprajJapti sUtram bhAga 02 Ghasilal Maharaj. 009347 Jambudwip_Pragnapti_sutram_Part_03_009347_std.pdf Ghasilal Maharaj. jambUdvIpaprajJapti sUtram bhAga 3 nizithasUtram 009348 Nishith Sutram 009348 std.pdf Ghasilal Maharaj.. 009349 Prashna Vyakaran Sutram 009349 std.pdf praznavyAkaraNa sUtram Ghasilal Maharaj.. 009350 Nandisutram 009350 std.pdf nandisUtram Ghasilal Maharaj. 009351 Nirayavalika sutram 009351 std.pdf nirayAvalikAsUtram Ghasilal Maharaj.. 009352 Uttaradhyayan Sutram Part 01 009352 std.pdf uttarAdhyayana sUtram bhAga 01 Ghasilal Maharaj. Publisher A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 499 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 575 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 803 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 569 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 541 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 1106 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 940 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 437 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 961 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 1106 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 1130 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 1039 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 825 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 743 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 536 Shastroddhar Samiti A B Shwetambar Sthanakwasi Jain 497 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 912 Shastroddhar Samiti AB Shwetambar Sthanakwasi Jain 725 Shastroddhar Samiti 009353 Uttaradhyayan Sutram Part 02 009353 std.pdf uttarAdhyayana sUtram bhAga 02 Ghasilal Maharaj. 009354 Uttaradhyayan_Sutram_Part_03_009354_std.pdf uttarAdhyayana sUtram bhAga 03 Ghasilal Maharaj. 009355 Uttaradhyayan Sutram Part 04_009355 std.pdf uttarAdhyayana sUtram bhAga 04 Ghasilal Maharaj. 009356 Vipak sutram 009356 std.pdf vipAkasUtram Ghasilal Maharaj.. candraprajJapti sUtram Ghasilal Maharaj.. 009357 Chandra Pragnapti sutram 009357 std.pdf Vyavahara_sutram_evam_Bruhatkalp sutram_009358_std.pd 009358 vyavahArasUtram evaM bahatkalpasUtram Ghasilal Maharaj. 009359 Dashashrut Skandh Sutram 009359 std.pdf dazAskandha sUtram Ghasilal Maharaj.. 009361 Kalpsutram Part 02 009361 std.pdf kalpasUtram bhAga 02 Ghasilal Maharaj. 009362 Dashvaikalika Sutram Part 01_009362 std.pdf dazavaikAlika sUtram bhAga 01 Ghasilal Maharaj. 009363 Umeshmuni Acharya Parichay 009363 std.pdf 009364 Kaalchakra 009364 std.pdf 009365 Gunasthan_ka_Adhyayan_009365_std.pdf umezamuni AcArya paricaya kAlacakra jaina darzana ke pariprekSya meM guNasthAna kA adhyayana Prashast Runwal, Jinal Chhajed.. Sanjiv Godha.. Deepa Jain. 10 Prashast Runwal, Jinal Chhajed 74 ABD Jain Vidvat Parishad Trust 184 Deepa Jain Page #284 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 284 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 1009366 Asan Pranayam Mudra Bandh 009366 std.pdf Title Author Satyanand Saraswati Swami.. Pgs Publisher 560 Yoga Publication Trust Asana prANAyAma mudrA bandha a dat 009367 Gau Vansh par Adharit Swadeshi Krushi_009367_std.pdf 009368 Ishakena kathop_nishad 009368 std.pdf 009369 Mantra Adhikar_009369_std.pdf 009370 Mantra_Yantra_aur_Tantra_009370_std.pdf der IzakenakaThopaniSada maMtra adhikAra maMtra yaMtra aura taMtra Rajiv Dikshit.. Hari Narayan Apte, Prarthanasagar.. Prarthanasagar, .Niranjananand Saraswati Swami.. Rameshwardas Mishr. Arunkumar Bansal.. 110 Swadeshi Prakashan 102 Anandashram Mudranalay 165 Prarthanasagar Foundation 97 Prarthanasagar Foundation 009371 Pran_and_Pranayam_009371_std.pdf prANa aura prANAyAma 369 Yoga Publication Trust 009372 Saral_Hastrekha Shastra_009372 std.pdf sarala hastarekhA zAstra 193 Akhil Bhartiya Jyotish Samstha Sangh 009373 Saral Jyotish 009373 std.pdf sarala jyotiSa Arunkumar Bansal.. 154 Akhil Bhartiya Jyotish Samstha Sangh Arunkumar Bansal.. 88 Akhil Bhartiya Jyotish Samstha Sangh Chanchalmal Choradiya, 94 Swaraj Prakashan Samuh ,Rajiv Dikshit, 130 Swadeshi Prakashan Rajiv Dikshit. 120 Swadeshi Prakashan Rajiv Dikshit.. 122 Swadeshi Prakashan Rajiv Dikshit,, 128 Swadeshi Prakashan 009374 Saral_Samudrik_Shastra_009374_std.pdf sarala sAmudrika zAstra Swadeshi_Chikitsa Aapka_Swasthya_Aapke Hath_009375_S 009375 td.pdf svadezI cikitsA ApakA svAsthya Apake hAtha swadeshi_chikitsa part_01_dincharya_rutucharya_ke_aadhar 009376 par 009376 std.pdf Freelt for HT STT of dayat u HIER swadeshi chikitsa part 02 bimari thik karne ke aayurvedik svadezI cikitsA bhAga 02 bImAriyoM ko Thika karane ke 009377 _nuskhe_01_009377_std.pdf Ayurvedika nuskhe 01 swadeshi chikitsa part 03 bimari_thik_karne_ke_aayurvedik Feat CHT SITT og amat nt TF # 009378 nuskhe 02 009378 Std.pdf Ayurvedika nuskhe 02 swadeshi chikitsa_part_04_gambhir_rogo_ki_gharelu chikits 009379 a 009379 std.pdf svadezI cikitsA bhAga 04 gaMbhira rogoM kI gharelu cikitsA Swadeshi_Chikitsa_Swaviambi_aur_Ahimsak_Upchar_00938 009380 O_std.pdf svadezI cikitsA svAvalaMbi aura ahiMsaka upacAra 009381 Swasthya Adhikar 009381 std.pdf svAsthya adhikAra 009382 Tantra Adhikar 009382 std.pdf tantra adhikAra 009383 Mokshmarg. Ek_Adhyayan_009383 std.pdf mokSamArga eka adhyayana 009384 Ranakpur_Mahatirth_009384_std.pdf rANakapura mahAtIrtha 009385 Sukhi_Hone_ki_Chabi_009385_std.pdf sukhI hone kI cAbI 009386 Drushti ka Vishay 009386 STD.pdf dRSTi kA viSaya 009387 Rushabhayan_me_Bimb_Yojna_009387 STD.pdf RSabhAyana meM bimba yojanA 009388 Tattvartha Sutra_Mool_009388_data.pdf tattvArya sUtra mUla 009389 Trailokya Prakash 009389 STD.pdf bailokya prakAza Chanchalmal Choradiya.. Prarthanasagar.. Prarthanasagar, Rajesh Jain.. Anandji Kalyanji Pedhi.. Jayesh Mohanlal Sheth.. Jayesh M Sheth.. Sunilanand Nahar.. Umaswati, Umaswami... Herprabhsuri.. 96 Swaraj Prakashan Samuh 103 Prarthanasagar Foundation 96 Prarthanasagar Foundation 39 Rajesh Jain 20 Anandji Kalyanji Pedhi 63 Jayesh Mohanlal Sheth 202 Shailesh P Shah 366 Jain Vishva Bharati 15 ZZZ Unknown 265 Indian House Jainvidya Adhyapan evam 314 Sanshodhan Samstha Nalini Joshi.. 009390 Chanakya_vishayi_Navin_kahi_009390_STD.pdf Marathi - Fu fast afect af Visheshavashyak Bhashya ka Gyan mimansiya Adhyayan TT STUFT HURT Grut a 009391 009391_STD.pdf ke Aloka meM jAnamImAMsAya adhyayana ta Pavankumar Jain.. 548 Jaynarayan Vyas Vishvavidyalay Page #285 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 009392 bhamashah_009392_std.pdf 009393 gaumata_panchgavya_chikitsa_009393_std.pdf 009394 vaastu principles_hindi_009394_std.pdf 009395 jain itihas_urdu_009395_std.pdf File Name 009396 pravachansar saptdashangi tika_009396_std.pdf 009397 purusharth_siddhi_upay_pravachan_01_009397_std.pdf 009398 purusharth_siddhi_upay pravachan_02_009398_std.pdf 009399 purusharth siddhi_upay_pravachan_03_009399_std.pdf 009400 udbodhan_009400_data.pdf 009401 Jainattva Kya_Hai_009401_std.pdf 009402 Aatma Dhyan_009402_std.pdf 009403 Bhagwan Mahavir_009403_std.pdf | Punjabi AtmA dhyAna | Punjabi bhagavAna mahAvIra SITARIT gaumAtA paMcagavya cikitsA | vAstu prinsipala hindI jaina itihAsa urdu pravacanasAra saptadazAGgI TikA puruSArtha siddhi upAya pravacana 01 | puruSArtha siddhi upAya pravacana 02 | puruSArtha siddhi upAya pravacana 03 udbodhana jainattva kyA hai Title 009404 Bhagwan Mahavir_ke_Chune_huye_Updesh_009404_std.pdf Punjabi - ART & Ya ge Fr 009405 Bhakamar Stotra_009405_std.pdf Punjabi bhaktAmara stotra 009406 Bharti Dharma_Vich_Mukti_009406_std.pdf | Punjabi bhAratIya dharma vIca muktI 009407 Bhartiya Sahitya_Main_Bhagwan Mahavir_009407_std.pdf | Punjabi 009408 Chanan Munara_Mahavir_009408_std.pdf | Punjabi 009409 Dash Vaikalika Sutra_009409_std.pdf | Punjabi daza vaikAlIka sUtra 009410 Davinder Satva_009410_std.pdf 009411 Dhyan Shatak 009411_std.pdf 009412 Gacchachara_009412_std.pdf 009413 Ishtopdesh_009413_std.pdf 009414 Jagat Kalyankarl_Jain Dharm_009414_std.pdf 009415 Jain Dharm_Darshan Ek Jankari_009415_std.pdf |Punjabi devIndara stava | Punjabi dhyAnazataka bhAratIya sAhitya meM bhagavAna mahAvIra chanana munArA mahAvIra - | Punjabi gacchAcAra |Punjabi iSTopadeza | Punjabi jagata kalyANakArI jaina dharma Punjabi jaina dharma darzana eka jAnakArI 18 Author Dhanyakumar Jain... Rajiv Dikshit.. Ankit Mishra,. Prabhu Dayal Jain Pandit.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Pravin H Vaidya.. Udaymuni,. Purushottam Jain, Ravindra Jain.. Purushottam Jain, Ravindra Jain... Purushottam Jain, Ravindra Jain... Purushottam Jain, Ravindra Jain.. Purushottam Jain, Ravindra Jain,, Purushottam Jain, Ravindra Jain,.. Purushottam Jain, Ravindra Jain.. Purushottam Jain, Ravindra Jain.. Purushottam Jain, Ravindra Jain,. Purushottam Jain, Ravindra Jain,. Purushottam Jain, Ravindra Jain,.. Purushottam Jain, Ravindra Jain,. Purushottam Jain, Ravindra Jain,. Purushottam Jain, Ravindra Jain,. Pgs Publisher 196 Jain Pustak Bhavan 130 Swadeshi Prakashan 98 Ankit Mishra 275 Prabhu Dayal Jain Pandit 538 Sahajanand Shastramala Merath 66 Sahajanand Shastramala Merath 97 Sahajanand Shastramala Merath 93 Sahajanand Shastramala Merath 31 Kavitasagar Prakashan 84 Kalpvruksha 113 Purshottam Jain, Ravindra Jain 166 Purshottam Jain, Ravindra Jain 20 Purshottam Jain, Ravindra Jain 12 Purshottam Jain, Ravindra Jain 333 Purshottam Jain, Ravindra Jain 21 Purshottam Jain, Ravindra Jain 45 Purshottam Jain, Ravindra Jain 134 Purshottam Jain, Ravindra Jain 56 Purshottam Jain, Ravindra Jain 22 Purshottam Jain, Ravindra Jain 21 Purshottam Jain, Ravindra Jain 8 Purshottam Jain, Ravindra Jain 68 Purshottam Jain, Ravindra Jain 127 Purshottam Jain, Ravindra Jain 285 Page #286 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 009416 Jain Kathaye_009416_std.pdf 009417 Jain Sahitya_009417_std.pdf 009418 Kalyan Mandir Stotra_009418_std.pdf 009419 Mahavir_ka_Buniyadi Chintan_009419_std.pdf 009420 Mahavir Siddhant_ke_Updesh_009420_std.pdf 009421 Nirayavalika Sutra_009421_std.pdf 009422 Prashnottar_Ratan Malika_009422_std.pdf 009423 Puratan Punjabi_vich_Jain Dharm_009423_std.pdf 009424 Ratnakar Pacchissi_009424_std.pdf 009425 Rishi Bhashit Sutra_009425_std.pdf 009426 Samadhi Tantra_009426_std.pdf 009427 Saman_Sutra_009427_std.pdf 009428 Samved Drum Kandli_009428_std.pdf 009429 Sanstarak Prakirnak_009429_std.pdf 009430 Shant Sudha_Ras_009430_std.pdf 009431 Shat Dravya Panchashika_009431_std.pdf 009432 Sindur Prakaran_009432_std.pdf 009433 Sutra Kritanga Sutra_009433_std.pdf 009434 Upasak Dashang Sutra_009434_std.pdf 009435 Updesh Ratna_Kosh_009435_std.pdf | Punjabi jaina kathAye | Punjabi jaina sAhitya | Punjabi kalyANa maMdira stotra |Punjabi mahAvIra kA buniyAdI ciMtana Punjabi mahAvIra siddhAnta ke upadeza | Punjabi nirayAvalIkA sUtra Punjabi praznottara ratna malIkA Punjabi pUrAtana paMjAbI vica jaina dharma 1 | Punjabi ratnAkara paccIsI |Punjabi RSI bhASIta sUtra Punjabi samAdhI taMtra Punjabi samaNa sUtra Punjabi saMveda duma kaMDalI Punjabi saMstAraka prakIrNaka 1 | Punjabi zAntasudhArasa | Punjabi SaT dravya paMcAzIkA Title | Punjabi siMdura prakaraNa - | Punjabi sUtrakRtAMga sUtra Punjabi upAsaka dazAMga sUtra |Punjabi upadezaratnakoza Author Purushottam Jain, Ravindra Jain,, Purushottam Jain, Ravindra Jain,. Purushottam Jain, Ravindra Jain... Purushottam Jain, Ravindra Jain.. Purushottam Jain, Ravindra Jain,. Purushottam Jain, Ravindra Jain,.. Purushottam Jain, Ravindra Jain.. Purushottam Jain, Ravindra Jain,. Purushottam Jain, Ravindra Jain,. Purushottam Jain, Ravindra Jain,.. Purushottam Jain, Ravindra Jain.. Purushottam Jain, Ravindra Jain,. Purushottam Jain, Ravindra Jain,.. Purushottam Jain, Ravindra Jain.. Purushottam Jain, Ravindra Jain.. Purushottam Jain, Ravindra Jain,. Purushottam Jain, Ravindra Jain,. Purushottam Jain, Ravindra Jain... Purushottam Jain, Ravindra Jain.. Purushottam Jain, Ravindra Jain,, Pgs 204 Purshottam Jain, Ravindra Jain Publisher 25 Purshottam Jain, Ravindra Jain 17 Purshottam Jain, Ravindra Jain 40 Purshottam Jain, Ravindra Jain 139 Purshottam Jain, Ravindra Jain 122 Purshottam Jain, Ravindra Jain 12 Purshottam Jain, Ravindra Jain 277 Purshottam Jain, Ravindra Jain 19 Purshottam Jain, Ravindra Jain 124 Purshottam Jain, Ravindra Jain 18 Purshottam Jain, Ravindra Jain 203 Purshottam Jain, Ravindra Jain 18 Purshottam Jain, Ravindra Jain 27 Purshottam Jain, Ravindra Jain 61 Purshottam Jain, Ravindra Jain 25 Purshottam Jain, Ravindra Jain 69 Purshottam Jain, Ravindra Jain 498 Purshottam Jain, Ravindra Jain 190 Purshottam Jain, Ravindra Jain 38 Purshottam Jain, Ravindra Jain 286 Page #287 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 287 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Pgs Publisher 009436 Uttaradhyayan Sutra 009436 std.pdf Punjabi - uttarAdhyayana sUtra 531 Purshottam Jain, Ravindra Jain 009437 Vishwa Shiksha Kulakam_009437 std.pdf 009438 Ratnatraya_Part_02_009438_std.pdf 009439 Aap Kuch Bhi Kaho 009439 std.pdf 009440 Aatma_hi_hai_Sharan_009440_std.pdf 009441 Adhyatmik_Daskaran_009441_std.pdf 009442 Anekant aur Syadwad 009442 std.pdf 009443 Ashtapahud Padyanuwad_009443_std.pdf 009444 Ashtpahud Gatha_009444_std.pdf 009445 Barah Bhavana Ek Anushilan 009445 std.pdf Punjabi - rite ratnatraya bhAga 02 Apa kucha bhI kaho AtmA hI hai zaraNa AdhyAtmika dazakaraNa anekAnta aura syAvAda aSTapAhuH padyAnuvAda aSTapAhu gAthA bAraha bhAvanA eka anuzIlana Author Purushottam Jain, Ravindra Jain.. Purushottam Jain, Ravindra Jain.. Surendra Varni, Hukamchand Bharilla.. Hukamchand Bharilla, ,Hukamchand Bharilla.. Hukamchand Bharilla, Hukamchand Bharilla.. Hukamchand Bharilla.. Hukamchand Bharilla. ,Hukamchand Bharilla, Yashpal Jain.. Hukamchand Bharilla, Yashpal Jain.. Shitalprasad, Yashpal Jain.. Ratanchand Bharilla, Yashpal Jain, 28 Purshottam Jain, Ravindra Jain 802 Surendra Varni 112 Todarmal Granthamala Jaipur 239 Todarmal Granthamala Jaipur 73 Todarmal Granthamala Jaipur 17 Todarmal Granthamala Jaipur 114 Todarmal Granthamala Jaipur 37 Todarmal Granthamala Jaipur 190 Todarmal Granthamala Jaipur 009446 Bikhare Moti 009446 std.pdf bIkhare motI 232 Todarmal Granthamala Jaipur 009447 Bindu me Sindhu 009447 std.pdf 009448 Chaudaha_Gunsthan_009448_std.pdf 009449 Gagar_me_Sagar_009449_std.pdf 009450 Gunsthan_009450_std.pdf biMdu meM siMdhu caudaha guNasthAna gAgara meM sAgara guNasthAna 41 Todarmal Granthamala Jaipur 27 Todarmal Granthamala Jaipur 104 Todarmal Granthamala Jaipur 25 Todarmal Granthamala Jaipur 009451 Gunsthan_Prakaran_009451_std.pdf 009452 Gunsthan_Praveshika_009452_std.pdf guNasthAna prakaraNa guNasthAna pravezikA Fulchand Shastri, Yashpal Jain, Yashpal Jain. 34 Todarmal Granthamala Jaipur 49 Todarmal Granthamala Jaipur 009453 Jain Siddhant Prashnottara Mala Part 01 009453 std.pdf 009454 Yogsara Padyanuwad 009454 std.pdf 009455 Jin_Dharm_Vivechan_009455_std.pdf jaina siddhAnta praznottara mAlA yogasAra padyAnuvAda jinadharma vivecana Devendra Jain Hukamchand Bharilla, Yashpal Jain, Rakesh Jain. 419 Kundkund Kahan Parmarthik Trust 25 Todarmal Granthamala Jaipur 105 Todarmal Granthamala Jaipur 009456 Jinendra Vandana evam Barah Bhavana 009456 std.pdf Goes AGGT VA PRE TCGT 50 Todarmal Granthamala Jaipur ,Hukamchand Bharilla, ,Hukamchand Bharilla, Yashpal Jain, 009457 Main Swayam Bhagawan Hu 009457 std.pdf 009458 Moksh_Marg Prakashak_ka_Sar_009458_std.pdf 009459 Naksho_me_Dashkaran_009459_std.pdf maiM svayaM bhagavAna hU~ mokSa mArga prakAzaka kA sAra nakoM meM dazakaraNa 70 Todarmal Granthamala Jaipur 77 Todarmal Granthamala Jaipur 17 Todarmal Granthamala Jaipur 009460 Namokar_Mahamantra_Ek_Anushilan_009460_std.pdf 009461 Naychakra Guide 009461_std.pdf 009462 Nimitto padan_009462_std.pdf 009463 Nirvikalp Atmanubhuti ke Purv_009463 std.pdf 009464 Niyamsara_009464_std.pdf NamokAra mahAmaMtra eka anuzIlana Grey 55 nimittopAdAna nirvikalpa AtmAnubhUti ke pUrva niyamasAra Yashpal Jain, Hukamchand Bharila, Yashpal Jain, Shuddhatmaprabha Tadaiya, Hukamchand Bharilla, .Nemichand Patni.. Hukamchand Bharilla, 116 Todarmal Granthamala Jaipur 33 Todarmal Granthamala Jaipur 57 Todarmal Granthamala Jaipur 80 Todarmal Granthamala Jaipur 497 Todarmal Granthamala Jaipur Page #288 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 288 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 1009465 Niyamsara_Anushilan_009465_std.pdf 1009466 Panchastikay_Parishilan_009466_std.pdf 009467 Panchkalyanak_Pratishtha_Mahotsava_009467_std.pdf Title niyamasAra anuzIlana paMcAstikAya parizIlana paMcakalyANaka pratiSThA mahotsava Author Hukamchand Bharilla,, ,Ratanchand Bharilla... .Ratanchand Bharilla.. Pgs | Publisher 165 Todarmal Granthamala Jaipur 264 Todarmal Granthamala Jaipur 96 Todarmal Granthamala Jaipur Abhaykumar Shastri.. .Hukamchand Bharilla, pratiSThA pUjAJjalI pravacanasAra anuzIlana bhAga 03 rahasya rahasyapUrNa citi kA samayasAra anuzIlana bhAga 1 samayasAra anuzIlana bhAga 02 samayasAra padyAnuvAda 240 Kundkund Kahan Digambar Jain Trust 129 Todarmal Granthamala Jaipur 60 Todarmal Granthamala Jaipur 502 Todarmal Granthamala Jaipur 214 Todarmal Granthamala Jaipur 98 Todarmal Granthamala Jaipur Hukamchand Bharilla.. ,Hukamchand Bharilla, I.Hukamchand Bharilla,, 009468 Pratishtha_Pujanjali_009468_std.pdf 009469 Pravachansara Anushilan_Part 03 009469 std.pdf 1009470 Rahasya_Rahasyapurna_Chitthi_ka_009470_std.pdf 009471 Samaysara_Anushilan_Part_01_009471_std.pdf 009472 samaysara_anushilan_part_02_009472_hr6.pdf 77REnd 009473 Samaysara_Padyanuwad_009473 std.pdf Shakahar_Jain_Darshan_ke_Pariprekshya_me_009474_std.p 1009474 df 1009475 Shashvat_Tirthdham_Sammedshikhar_009475_std.pdf 1009476 Sukh kya Hai_009476_std.pdf 009477 Sukhi_hone_ki_Chabi_009477 std.pdf 1009478 Swatantrata_ka_udghosh_009478_std.pdf 1009479 Tirthankar_Bhagawan_Mahavir_009479_std.pdf 009480 Tirthankar stavan 009480 std.pdf 009481 Yogsara Pravachan Part 01 009481 std.pdf 1009482 Yogsara_Pravachan_Part_02_009482_std.pdf LHukamchand Bharilla,, Hukamchand Bharilla.. zAkAhAra jaina darzana ke pariprekSya meM zAzvata tIrthadhAma sammedazIkhara sukha kyA hai sukhI hone kI cAbI svatantratA kA udghoSa tIrthakara bhagavAna mahAvIra tIrthakara stavana yogasAra pravacana bhAga 01 yogasAra pravacana bhAga 02 Jayesh Mohanlal Sheth,, |,Yashpal Jain, Hukamchand Bharilla, 28 Todarmal Granthamala Jaipur 33 Todarmal Granthamala Jaipur 42 Todarmal Granthamala Jaipur 59 Shailesh Punamchand Shah 13 Todarmal Granthamala Jaipur 25 Todarmal Granthamala Jaipur 4 Todarmal Granthamala Jaipur 496 Kundkund Kahan Parmarthik Trust 420 Kundkund Kahan Parmarthik Trust .DevendraJain.. I.Devendra Jain, ,Jaychand Chhabda, Kundalata Jain, Abha Jain. 638 Shailendra Piyushi Jain 1009483 Astapahud_009483_std.pdf Karm Siddhant evam Aatmik Vikas ke Vibhinna Aayam 0 100948409484_std.pdf karma siddhAnta evaM Atmika vikAsa ke vibhinna AyAma 24 Ajit Prakash Jain 1009485 My Prayers_009485 std.pdf 009486 Navkar_Mahamantra_Kalp_009486_std.pdf merI prArthanA navakAra mahAmantra kalpa I.Ajit Prakash Jain,. Jain Society of Metropolitan Chicago.. I.Chandanmal Nagori,, Nerriichand Bhandari, Bhagchand Chhajed.. I.Nainsukh Yati, Kundalata Jain, Abha Jain.. 98 USA Jain Center Chicago IL 120 Chandanmal Nagori 1009487 Updesh Siddhant Ratanmala_009487 std.pdf upadeza siddhAnta ratnamAlA 286 Swadhyaya Premi Sabha Dariyaganj 116 Kundalata and Abha Jain 1009488 Vajradant Chakravarti_Barah masa_009488 std.pdf vaz2adanta cakravartI bArahamAsA Arddhmagadhi_Aagama_che_Vividh_Aayam_Part_01_009489 1009489_std.pdf Marathi - arddhamAgadhI AgamAMce vividha AyAma bhAga 1 1009491Gunanurag Kulakam_009491 std.pdf guNAnurAga kulakam 009492 niyamsara_pravachan_part_01_009492_std.pdf niyamasAra pravacana bhAga 1 1009493 niyamsara_pravachan part_02_009493_std.pdf niyamasAra pravacana bhAga 02 1009494 Niyamsara Pravachan Part_03_009494 std.pdf niyamasAra pravacana bhAga 03 009495 niyamsara pravachan_part_04_009496_std.pdf niyamasAra pravacana bhAga 04 .Nalini Joshi.. Somsundarsuri, Manish Modi.. .Sahajanand Maharaj. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. Sahajanand Maharaj.. 240 Firodaya Prakashan 34 Divya Darshan Trust 207 Sahajanand Shastramala 77 Sahajanand Shastramala 219 Sahajanand Shastramala 171 Sahajanand Shastramala Page #289 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 009496 niyamsara_pravachan_part_05_009496_std.pdf File Name Dash Lakshan Dharm_athwa_Dash_Dharm_Dipak_009498 009498 std.pdf 009499 Aabhanak Jagannath_009499_std.pdf 009504 Bandha_shataka Prakaranam_009504_std.pdf 009505 Balak ke Jiv_vichar_009505_std.pdf 009506 Chahe_to_Par_Karo_009506_std.pdf 009507 Kavyanushasanam_009507_std.pdf 009508 Mangal vad_Sangraha_009508_std.pdf 009509 Samveg rati_009509_std.pdf 009511 Tarka sangraha_009511_std.pdf 009512 Yoga_drushti_Sangraha_009512_std.pdf 009501 Gyan Mimansa Ki Samikshatmak_Vivechna_009501_std.pdf f 009502 Muze Narak_Nahi_Jana_009502_std.pdf 009503 Narki Chitravali 009503_std.pdf 009515 Balbodh Pathmala_3_009515_std.pdf 009516 Shatrunjaya Mahatmya_009516_std.pdf 009517 Abhanaka jagannatha_009517_std.pdf 009518 Bruhadnyas Part 6_009518_std.pdf 009519 Vividh Tirth_Kalpa_009519_std.pdf 009520 Siddhant Lakshan_Tattvaloka_009520_std.pdf Gudhartha Tattvaloka Vyapti Panchak Vrutti_009521_std.pd 009521 f 009522 Chaturvinshati prabandha_009522_std.pdf 009523 Vyutpatti_vada Adarsha Vyakhya_009523_std.pdf 009524 Chandraprabha Hemkaumudi_009524_std.pdf 009525 Panchashati Prabodh Sambandh_009525_std.pdf 009526 Sammati_tattva_sopanam_009526_std.pdf 009527 Moharaja parajayam_009527_std.pdf 009528 Kriya Kosh_009528_std.pdf 009529 Kalikacharya_Katha_sangraha_009529_std.pdf niyamasAra pravacana bhAga 05 daza lakSaNa dharma athavA daza dharma dIpaka AbhANakajagannAtha mujhe naraka nahIM jAnA nAraki citrAvalI bandhazatakaprakaraNam bAlaka ke jIvavicAra cAhe to pAra karo kAvyAnuzAsanam maGgalavAda saMgraha saMvegarati tarkasaGgraha yogadRSTisaGgraha bAlabodha pAThamAlA 3 zatruMjaya mAhAtmya | AbhANaka jagannAtha Title bRhannyAsa bhAga 6 vividha tIrtha kalpa siddhAnta lakSaNa tattvAloka gUDhArtha tattvAlokA vyApti paJcaka vRtti | caturviMzatI prabandha vyutpattivAda Adarza vyAkhyA | candraprabhA hemakaumudI paJcazati prabodha sambandha sammatitattvasopAnam moharAjAparAjayam kriyA koza kAlikAcArya kathA saMgraha Author Sahajanand Maharaj.. Deepchand Varni... S Jagannath,, Vimalprabhvijay.. Vimalprabhvijay.. Vairagyarativijay, Prashamrativijay.. Prashamrativijay... Vairagyarativijay.. Prashamrativijay.. Vairagyarativijay.. Prashamrativijay, Kamleshkumar Jain... Vairagyarativijay... Prashamrativijay.. Hukamchand Bharilla,, Dhaneshwarmuni... Jagannatha,, ,Lavanyasuri,, Jinvijay.. Dharmadattasuri,, Dharmadattasuri,, Rajshekharsuri, Hiralal R Kapadia,.. Sudarshanacharya,.. Meghvijay... Mrugendravijay.. Labdhisuri.. ,Chaturvijay.. Mohanlal Banthia.. Ambalal P Shah.. Pgs Publisher 118 Sahajanand Shastramala 139 Mulchand Kisandas Kapadia 73 S Jagannath 173 ZZZ Unknown 81 Vimalprabhvijayji 20 Vimalprabhvijayji 376 Pravachan Prakashan Puna 48 Pravachan Prakashan Puna 13 Pravachan Prakashan Puna 92 Pravachan Prakashan Puna 91 Pravachan Prakashan Puna 155 Kashi Hindu Vishwavidyalaya 55 Pravachan Prakashan Puna 131 Pravachan Prakashan Puna Maganmal Saubhagmal Patni Family 36 Charitable Trust Mumbai 840 Shravak Hiralal Hansraj 73 Jagannath Ambarami 296 Siddhhem Prakashan Samiti Botad 160 Singhi Jain Gyanpith 202 Vidya Vilas Yantralaya 48 Dharmadattasuriji 322 Harsiddhbhai Vajubhai Divetia Khemraj Shrikrushnadas Shreshthi 668 Mumbai 516 Jain Shreyaskar Mandal Mahesana 456 Suvasit Sahitya Prakashan 420 Labdhisuriji Jain Granthamala Chhani 192 Central Library 428 Jain Darshan Prakashan 406 Kunvarji Hirji Naliya 289 Page #290 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 290 Title Author Pgs Publisher Sr No File Name Samanya_nirukti_Chandrakala kala_vilas_Tika_009530_std.p 009530 df sAmAnyanirukti candrakalA kalAvilAsa TIkA Vamacharan Bhattacharya.. 009531 Janma samudra Jataka 009531 std.pdf 009532 Meghmahodaya_Harshprabodha_009532_std.pdf janmasamudra jAtaka meghamahodaya harSaprabodha Bhagwandas Jain.. Bhagwandas Jain.. 308 Sadhubela Ashram Bhadaini Vishaporwal Aradhana Bhavan Jain 128 Sangh Bharuch 532 Bhagwandas Jain 009533 Jain Samudrik Panch Granth 009533 std.pdf 009534 Vishwa_lochana_Kosha 009534_std.pdf 009535 Hasta Sajjivanama_009535_std.pdf 009536 Sammati tarka Maharnavatarika 009536 std.pdf 009537 Chhandolankara nirupanam 009537 std.pdf 009538 Bhuvan bhanaviyam Mahakavyam 009538 std.pdf 009539 Dharma_kalpadrum_Mahakavyam_009539_std.pdf 009540 Dharmabhyudaya_Mahakavyam_009540_std.pdf 009541 Katha ratna sagar_009541 std.pdf 009542 Prem_mandiram_Stotram_009542_std.pdf jaina sAmudrika pAMca graMtho vizvalocana koza hasta saJjIvanam sanmatitarka mahArNAvatArikA chaMdolaMDakAranirUpaNam bhuvanabhAnavIyam mahAkAvyam dharmakalpadruma mahAkAvyam dharmAbhyudaya mahAkAvyam kayAratnasAgara premamandira stotram Himmatram Mahashankar Jani.. .Nandlal Sharma, Meghvijay.. Vijaydarshansuri, Kalyanbodhivijay, ,Kalyanbodhivijay.. Chandanbalashreeji, Chandanbalashreeji.. ,Munichandrasuri, Kalyanbodhivijay, 376 Sarabhai Manilal Nawab 436 Balkrishna Ramchandra Gahenakr 322 Mohanlalji Jain Granthamala Indore 556 Jainmarg Prabhavaka Sabha Madras 28 Jinshasan Aradhana Trust 252 Divya Darshan Trust 405 Bhadrankar Prakashan 515 Bhadrankar Prakashan 109 Omkar Gyanmandir Surat 13 Jinshasan Aradhana Trust Sanghavi Ambalal Ratanchand Jain 80 Dharmik Trust 53 Dipchand Sankhla 84 ZZZ Unknown 129 Jain Bharti Bhavan Banaras Khemraj Shrikrushnadas Shreshthi 939 Mumbai 19 ZZZ Unknown samatA sAgara caritam Ao jInA sIkheM .Hemchandrasuri Acharya, Alka Sankhla.. 009543 Samta_Sagar_Charitam_009543_std.pdf 009544 Aao_Jeena_Sikhe_009544_std.pdf 009545 Ashta pahuda 009545 std.pdf 009546 Bhadrabahu_Charitra_009546_std.pdf bhadrabAhu caritra Udaychandra Jain, Ramprasad Vaidya.. 009547 Charaka Samhita_009547_std.pdf 009549 Dwadashanu preksha_009549_std.pdf caraka saMhitA davAdazAnuprekSA 009550 Gautama Charitra_009550_std.pdf 009552 Jambu swami Charitra 009552 std.pdf 009554 Karm Siddhanta_009554_std.pdf gautama caritra jambusvAmI caritra karma siddhAnta Dharmchandra Mandalacharya, Nandlal Jain Deepchand Varni, Jinendra Varni, Kundkundacharya, Pannalal Sahityacharya.. 115 Jinvani Pracharak Karyalaya 60 Mulchand Kisandas Kapadia 96 Jinendravarni Granthamala Panipat Jinendra Varni.. 009555 Kunda kunda Bharti 009555 std.pdf 009556 Niyama Sara_009556_std.pdf 009557 Padartha_Vigyana_009557_std.pdf 009558 Panchasti kaya 009558 std.pdf 009559 Parmatma_hone_ka_Vigyana_009559 std.pdf 009560 Pravachana_Sara_009560_std.pdf 009561 Samaya_Sara_009561_std.pdf 009562 Swanubhava 009562 std.pdf kundakunda bhAratI niyama sAra padArtha vijJAna paMcAstikAya paramAtmA hone kA vijJAna pravacanasAra samayasAra svAnabhava 506 Jinwani Jirnoddharak Sanstha Faltan 42 ZZZ Unknown 277 Jinendravarni Granthamala Panipat 39 ZZZ Unknown 66 Dariyaganj Shastra Sabha 88 ZZZ Unknown 79 ZZZ Unknown 52 Babulal Jain .Babulal Jain.. .Babulal Jain.. Page #291 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 009563 Tattvartha Sutra_009563_std.pdf 009564 Kadambari_009564_std.pdf File Name 009565 Kiratarjuniyama_009565_std.pdf 009566 Naishadhiya Charitam_009566_std.pdf 009567 Raghuvansh Mahakavyam_009567_std.pdf 009568 Sarva Mangal Manglyam_009568_std.pdf 009569 Shishupal_vadha Mahakavyam_009569_std.pdf 009570 Vasant Vilas_Mahakavyam_009570_std.pdf 009571 Vastupal Prashasti_Sangraha_009571_std.pdf 009572 Adjust_Everywhere_009572_std.pdf 009573 Ahinsa_009573_std.pdf 009574 Antakaran_Ka Swaroop_009574_std.pdf 009575 Aptavani_01_009575_std.pdf 009576 Aptavani_04_009576_std.pdf 009577 Atmabodh_009577_std.pdf 009578 Bhavna_Sudhare_Janmo Janam_009578_std.pdf 009579 Bhugate Usi_Ki Bhul_009579_std.pdf 009580 Brahmcharya_009580_std.pdf 009581 Chamatkar_009581_std.pdf 009582 Chinta_009582_std.pdf 009583 Daan_009583_std.pdf 009584 Dada Bhagwan_Kaun_009584_std.pdf 009585 Gnani Purush Ki Pahechaan_009585_std.pdf 009586 Hua So_Nyay_009586_std.pdf 009587 Jagat Karta Kaun_009587_std.pdf 009588 Karma Ka_Vigyan_009588_std.pdf 009589 Klesh Rahit Jivan_009589_std.pdf 009590 Krodh_009590_std.pdf 009591 Mai Kaun Hun_009591 std.pdf tattvArtha sUtra kAdambarI karAtArjunIyam naiSadhIya mahAkAvyam raghuvaMza mahAkAvyam sarva maMgala mAMgalyam | zizupAlavadha mahAkAvyam vasanta vilAsa mahAkAvyam vastupAla prazasti saMgraha eDajasTa evarIvera ahiMsA antakaraNa kA svarUpa AptavANI 01 AptavANI 04 Atmabodha bhAvanA sudhAre janmo janama bhugate usI kI bhUla brahmacarya camatkAra cintA dAna dAdA bhagavAna kauna jJAnI puruSa kI pahecAna huA so nyAya jagatakartA kauna karma kA vijJAna kleza rahita jIvana inter maiM kauna hU~ Title Banbhatt Mahakavi, Sheshraj Sharma,. Author Mardi Mahakavi, Virendrakumar Sharma,, Harsh Mahakavi, Sanadhya Shastri,, Kalidas Mahakavi,Bramhashankar Mishr.. Padmaratnasagar.. Gajanan Shastri Musalgavkar,,Keshavrav Musalgavkar Balchandrasuri,Chandanbalashre eji.. Chandanbalashreeji.. Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, ,Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Pgs Publisher 63 ZZZ Unknown 172 Chaukhamba Vidyabhavan 126 Jamuna Pathak Varanasi 284 Krishnadas Academy Varanasi 149 Chaukhamba Vidyabhavan 180 Padmaratnasagarji 231 Chaukhamba Vidyabhavan 211 Bhadrankar Prakashan 269 Bhadrankar Prakashan 18 Mahavideh Foundation 59 Mahavideh Foundation 23 Mahavideh Foundation 141 Mahavideh Foundation 191 Mahavideh Foundation 41 Dada Bhagwan Foundation 25 Mahavideh Foundation 20 Dada Bhagwan Foundation 55 Mahavideh Foundation 37 Mahavideh Foundation 21 Mahavideh Foundation 35 Mahavideh Foundation 41 Mahavideh Foundation 43 Dada Bhagwan Foundation 17 Dada Bhagwan Foundation 27 Mahavideh Foundation 25 Dada Bhagwan Foundation 85 Mahavideh Foundation 23 Mahavideh Foundation 27 Mahavideh Foundation 291 Page #292 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No 009592 Manav Dharma_009592_std.pdf 009593 Mata Pita Aur_Bachho_Ka_Vyvahaar_009593_std.pdf 009594 Mrutyu Samay_Pahle Aur_Pashchat_009594_std.pdf 009595 Nijdosh Darshan_Se Nirdosh_009595_std.pdf File Name 009596 Paap Punya_009596_std.pdf 009597 Paiso Ka Vyvahaar_009597_std.pdf 009598 Pati Patni Ka_Divya_Vyvahaar_009598_std.pdf 009599 Pratikraman_009599_std.pdf 009600 Prem 009600_std.pdf 009601 Sarva Dukho Se Mukti_009601_std.pdf 009602 Satya Asatya_Ke_Rahasya_009602_std.pdf 009603 Seva Paropkar_009603_std.pdf 009604 Takraav Taliye 009604_std.pdf 009605 Trimantra_009605_std.pdf 009606 Vaani Vyvahaar_Me_009606_std.pdf Vartamaan Tirthankar Shri Simandhar_Swami_009607_std. 009607 pdf 009608 Tatvartha Sutra_009608_std.pdf 009609 Sachitra Jin_Puja Vidhi_009609_std.pdf 009610 Bhartu_hari_nirvedam_009610_std.pdf 009611 Dev Dhrma_pariksha_009611_std.pdf 009612 Hinsa_shtakama_009612_std.pdf 009613 Karma_siddhi_009613_std.pdf 009614 Nana_chitta prakarana_009614_std.pdf 009615 Parmop_nishada_009615_std.pdf 009616 Rushibhashitani_Part_1_009616_std.pdf 009617 Rushibhashitani Part 2 009617_std.pdf 009618 Sattvop_nishada_009618_std.pdf 009619 Shikshop_nishada_009619_std.pdf 009620 Stavop_nishada_009620_std.pdf 009621 Suktop_nishada_009621_std.pdf 009622 Vadop_nishada_009622_std.pdf mAnava dharma mAtA pitA aura bacco kA vyavahAra mRtyu samaya pahale aura pazcAta nijadoSa darzana se nirdoza pApa puNya paiso kA vyavahAra patI patnI kA divya vyavahAra pratikramaNa prema sarva dukho se mukti satya asatya ke rahasya tattvArya sUtra jina pUjA vidhI sacitra bhartRhari nivedanam deva dharma parikSA sevA paropakAra TakarAva TAlIye trImantra vANI vyavahAra meM vartamAna tIrthakara zrI simandhara svAmI hiMsASTakam karmasiddhi nAnA citta prakaraNa paramopaniSada RSibhASitAnI bhAga 1 RSibhASitAnI bhAga 2 sattvopaniSada zikSopaniSada Title stavopaniSada sUktopaniSada vAdopaniSada Author Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan, Niruben Amin, ,Dada Bhagwan,Niruben Amin, Dada Bhagwan,Niruben Amin, Umaswati, Umaswami,Kailashchandra Shastri,. Ramyadarshanvijay, Pareshkumar J Shah,, Harihar Upadhyaya.. Yashovijay Upadhyay... Yakini Mahattara, Haribhadrasuri... Premsuri,, Haribhadrasuri... Yashovijay Upadhyay... Siddhasen Divakarsuri... Siddhasen Divakarsuri, Hemchandracharya... Siddhasen Divakarsuri... Pgs Publisher 21 Mahavideh Foundation 61 Mahavideh Foundation 31 Mahavideh Foundation 83 Mahavideh Foundation 45 Mahavideh Foundation 49 Mahavideh Foundation 65 Mahavideh Foundation 57 Mahavideh Foundation 39 Mahavideh Foundation 47 Dada Bhagwan Foundation 31 Mahavideh Foundation 25 Mahavideh Foundation 17 Dada Bhagwan Foundation 29 Mahavideh Foundation 45 Mahavideh Foundation 25 Dada Bhagwan Foundation Prakashchandra evam Sulochana Jain 125 USA 123 Mokshpath Prakashan Ahmedabad 44 Jinshasan Aradhana Trust 58 Jinshasan Aradhana Trust 25 Jinshasan Aradhana Trust 90 Jinshasan Aradhana Trust 69 Jinshasan Aradhana Trust 46 Jinshasan Aradhana Trust 141 Jinshasan Aradhana Trust 132 Jinshasan Aradhana Trust 64 Jinshasan Aradhana Trust 74 Jinshasan Aradhana Trust 292 38 Jinshasan Aradhana Trust 50 Jinshasan Aradhana Trust 64 Jinshasan Aradhana Trust Page #293 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 293 Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 009623 Vishesh shatakama 009623 std.pdf Title Author Samaysundar... Pgs Publisher 132 Jinshasan Aradhana Trust vizeSa zatakanAmA 009624 Dharmopadesh_mala prakaranam 009624 std.pdf dharmopadezamAlA prakaraNam 418 Bhadrankar Prakashan 009625 Shraddha vidhi Prakaranam 009625 std.pdf zrAddhavidhi prakaraNam Tapagaccha Amar Jain Shala 524 Khambhat 009626 Shrut_bodha_009626_std.pdf zrutabodha 009627 Tarkasangraha_Fakkika_009627_std.pdf 009628 Vichar_ratnakar_009628_std.pdf 009629 Dhammam_Sarnam_Pavajjami_Part_1_009629_std.pdf 009630 Dhammam_Sarnam_Pavajjami_Part_2009630_std.pdf 009631 Dhammam Samnam_Pavajjami_Part_3009631 std.pdf 009632 Dhammam_Sarnam_Pavajjami_Part_4_009632_std.pdf 009633 Jindgi Imtihan Leti Hai 009633 std.pdf 009634 Kalikal_Sarvagya_009634_std.pdf 009635 Magar_Sacha_Kaun_Batave_009635_std.pdf 009636 Mayavi_Rani_009636_std.pdf 009637 Prit_Kiye_Dukh_Hoy_009637_std.pdf 009638 Rag Virag_009638_std.pdf 009639 Rajkumar_Shrenik_009639_std.pdf 009640 Samadhan 009640 std.pdf 009641 Yahi_Hai_Jindgi_009641_std.pdf tarkasaMgraha phakkikA vicAraratnAkara dhamma saraNam pavajjAmI bhAga 1 dhamma saraNam pavajjAmI bhAga 2 dhamma saraNam pavajjAmI bhAga 3 dhamma saraNam pavajjAmI bhAga 4 jindagI imtIhAna letI hai / kalikAla sarvajJa magara saca kauna batAve mAyAvI rANI prIta kiye duHkha hoya rAga vIrAga rAjakumAra zreNika samAdhAna yahI hai jindagI Jaysinhsuri, Chandanbalashree. ,Ratnashekharsuri. Vairagyarativijay, Prashamrativijay. Kanaklal Thakur Bramhashankar Mishr.. ,Kshamakalyan Gani, Vairagyarativijay.. Kirtivijay, Chandanbalashree, ,Bhadraguptasuri. .Bhadraguptasuri, Bhadraguptasuri. Bhadraguptasuri.. Bhadraguptasuri.. ,Bhadraguptasuri. Bhadraguptasuri.. Bhadraguptasuri, Bhadraguptasuri. Bhadraguptasuri.. ,Bhadraguptasuri. Bhadraguptasuri.. Bhadraguptasuri.. Vibhar Mahakavi, Virendra Varma.. Amrutlal A Salot.. Hemchandracharya Shivlal N Shah Hemchandracharya, Chandragupt asuri. Hemchandracharya.Chandragupt asuri.. 34 Chaukhamba Vidyabhavan Pukhraj Raichand Aradhana Bhavan 57 Ahmedabad 452 Bhadrankar Prakashan 339 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 291 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 274 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 259 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 234 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 171 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 244 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 155 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 347 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 82 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 99 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 292 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 299 Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba 009642 Kiratarjuniyama 009642 std.pdf 009643 Sanskrit_Dhatukosha_009643_std.pdf kirAtArjunIyam saMskRta dhAtukoza 126 Jamuna Pathak Varanasi 377 Vanmali Tribhuvandas Shah Palitana 443 Bhadrankar Prakashan 009644 Siddha hem Sanskrit Vyakarana 009644 std.pdf siddhahema saMskRta vyAkaraNa Siddha_Hemchandra_shabdanu_Shasanam_Part_1_009645 009645 std.pdf siddha hemacandrazabdAnuzAsanam bhAga 1 Siddha_Hemchandra_shabdanu_Shasanam_Part_2_009646_ 009646 Std.pdf siddha hemacandrazabdAnuzAsanam bhAga 2 316 Anekant Prakashan Jain Religious 375 Anekant Prakashan Jain Religious 009647 Dharmacharya bahuman kulakam 009647 std.pdf dharmacaryAbahumAnakulakam 443 Jinshasan Aradhana Trust .Ratnasinhsuri, Ratnabodhivijay.. Dharmbhushan Yati, Darbarilal Kothiya.. 009648 Nyaya Dipika 009648 std.pdf nyAyadIpikA 390 Veer Seva Mandir Trust 009649 Pramana Naya Tattvaloka 009649 std.pdf pramANa naya tattvAloka Himanshuvijay, Purnanadvijay.. 177 Amblipol Jain Upashray Page #294 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 009650 Vaddhamana Deshna_009650_std.pdf 009651 Vibhaktartha_nirnaya_009651_std.pdf 009652 vyutpatti_vada_jayakhya vyakhyaya_009652_hr6.pdf 009653 Syadwad Manjari_009653_std.pdf 009654 f Trishashti_Shakala Purush_Charitam_Part_1_009654_std.pd 009655 trishashti_shakala_purush_charitam_part_2_009655_hr6.pdf 009656 trishashti_shakala_purush_charitam_part_3_009656_std.pdf Trishashti_Shakala Purush_Charitam Part_4_009657_std.pd 009657 f Trishashti_Shakala Purush_Charitam_Part_5_009658_std.pd 009658 f Trishashti_Shakala Purush_Charitam Part 6_009659_std.pd 009659 f 009660 Bane Arham_009660_std.pdf 009661 Tattvartha Sutra_009661_std.pdf 009662 Syadwad Ratnakar Part_1_009662_std.pdf 009663 Syadwad Ratnakar Part_2_009663_std.pdf 009664 Syadwad Ratnakar_Part_3_009664_std.pdf 009665 Syadwad Ratnakar_Part_4_009665_std.pdf 009666 Syadwad Ratnakar_Part_5_009666_std.pdf 009667 agam 35 chhed_02_bruhatkalpa sutra_009667_std.pdf 009668 Samarangana Sutra Dhara Part 1_009668_std.pdf 009669 Samarangana Sutra Dhara Part 2 009669_std.pdf 009670 Bhuvandipak_009670_std.pdf 009671 Gathasahastri 009671_std.pdf 009672 Bhartiya Prachin_Lipimala_009672_std.pdf 009673 Shabda Ratnakar_009673_std.pdf 009674 Subodhvani Prakash_009674_std.pdf vaddhamAna dezanA vibhaktArthanirNaya vyutpattivAda jayAkhyAvyAkhyA syAdvAda maMjIrI | triSaSTI zalAkApuruSa caritra bhAga 1 Yza ufta mm 2 gz ft A 3 triSaSTI zalAkApuruSa caritra bhAga 4 triSaSTI zalAkApuruSa caritra bhAga 5 triSaSTI zalAkApuruSa caritra bhAga 6 bane arham Title tattvArtha sUtra syAdvAda ratnAkara bhAga 1 syAdavAda ratnAkara bhAga 2 | syAdavAda ratnAkara bhAga 3 syAdavAda ratnAkara bhAga 4 syAdavAda ratnAkara bhAga 5 Agama 35 cheda 02 bRhatkalpa sUtra |samarAGgaNa sUtradhArA bhAga 1 samarAGgaNa sUtradhArA Aga 2 bhuvanadIpaka gAthAsahastrI bhAratIya prAcIna lipImAlA zabdaratnAkara | subodhavANi prakAza Author Rajkirti Gani, Surchandra Gani.. Giridhar Upadhyay, Jivnath Mishr... Gadadhar Bhattacharya.. Jagdishchandra Jain,, Hemchandracharya... Hemchandracharya... Hemchandracharya... Hemchandracharya... Hemchandracharya... Hemchandracharya,.. Alka Sankhla.. Umaswati, Umaswami, Vijay K Jain,. Vadidevsuri, Motilal Laghaji.. Vadidevsuri, Motilal Laghaji.. Vadidevsuri, Motilal Laghaji.. Vadidevsuri, Motilal Laghaji.. Vadidevsuri, Motilal Laghaji.. Punyavijay, Bechardas Doshi.. Bhojdev,Ganpati Shastri,. Bhojdev,Ganpati Shastri,, Bacchu Sharm,, Samaysundar... Gaurishankar H Oza,, Sadhusundar Gani, Hargovinddas Pandit, Bechardas Doshi,,, Nyayavijay.. Pgs Publisher 282 Luwar Pol Jain Upashray Ahmedabad 488 Babu Haridas Gupta 368 Prayag Vishwa Vidyalaya 454 Paramshrut Prabhavak Mandal 399 Jinshasan Aradhana Trust 384 Jinshasan Aradhana Trust 524 Jinshasan Aradhana Trust 324 Jinshasan Aradhana Trust 420 Jinshasan Aradhana Trust 458 Jinshasan Aradhana Trust 49 Dipchand Sankhla 177 Veer Shasan Sangh Calcutta 274 Motilal Laghaji 242 Motilal Laghaji 256 Motilal Laghaji 284 Motilal Laghaji 120 Motilal Laghaji 468 Sarabhai Manilal Nawab 346 Central Library 364 Central Library 138 Gangavishnu Shrikrushnadas Zaveri Mulchand Hirachad Bhagat 72 Mumbai Munshiram Manoharlal Publisher's Pvt 318 Ltd New Delhi Jain Shwetambar Sangh Rangun Hemchandracharya Jain Gyanmandir 226 Varanasi 294 614 Patan Page #295 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name 009675 Laghu Prabandh Sangraha_009675_std.pdf 009676 Jain Stotra Sanchayasya_Part_1_2_3_009676_std.pdf 009677 Nyayasara_009677_std.pdf 009678 Jain Lekh Sangraha Part 1_009678_std.pdf 009679 Jain Lekh Sangraha Part_2_009679_std.pdf 009680 Jain Lekh Sangraha_Part 3_009680_std.pdf 009681 Jain Dhatu_Pratima_Lekh Part 1_009681_std.pdf 009682 Jain Pratima_Lekh Sangraha_009682_std.pdf 009683 Radhanpur_Pratima_Lekh Sanodha_009683_std.pdf 009684 Bikaner Jain Lekh Sangraha_009684_std.pdf 009685 Prachin_Jain Lekh Sangraha Part_1_009685_std.pdf 009687 Vijaydev_Mahatmyam_009687_std.pdf 009688 Prachin Lekh Sangraha Part 1_009688_std.pdf 009691 Dharm Sangraha_Part_1_009691_std.pdf 009692 Dharm Sangraha Part 2 009692_std.pdf 009693 Dipalika Kalpa Sangraha_009693_std.pdf 009694 Kshetra Sparshana Prakaranam_009694_std.pdf 009695 Rushidatta Charitra Sangraha_009695_std.pdf 009696 Sanmatitarka_Prakaranam Part_1_009696_std.pdf 009697 Sanmatitarka Prakaranam Part_2_009697_std.pdf 009698 Bhaktamara_Sutra_009698_std.pdf 009699 Yoga Shastram_009699_std.pdf 009700 Jambuswami Charitra_009700_std.pdf 009701 Kaharayana Koso_009701_std.pdf 009702 Taranvani_Samyakvichar Part 1_009702_std.pdf 009703 Taranvani_Samyakvichar_Part 2 009703_std.pdf 009705 Shantinath Charita_Part_01_009705_std.pdf 009706 Shantinath Charita_Part_02_009706_std.pdf 009707 Shantinath Charita_Part_03_009707_std.pdf laghuprabandha saMgraha jaina stotra saMcayasya bhAga 123 Title nyAyAsAra jaina lekha saMgraha bhAga 1 jaina lekha saMgraha bhAga 2 jaina lekha saMgraha bhAga 3 jaina dhAtu pratimA lekha bhAga 1 jaina pratimA lekha saMgraha rAdhanapura pratimA lekha saMgraha vijayadeva mahAtmaya prAcIna lekha saMgraha bhAga 1 dharmasaMgraha bhAga 1 dharmasaMgraha bhAga 2 bikAnera jaina lekha saMgraha prAcIna jaina lekha saMgraha bhAga 1 dipAlIkAkalpa saMgraha kSetrasparzanA prakaraNam RSidattacaritra saMgraha sanmatitarka prakaraNam bhAga 1 sanmatitarka prakaraNam bhAga 2 bhaktAmara sUtra yogazAstram jambUsvAmI caritra kahArayaNa koso tAraNavANI samyakvicAra bhAga 1 tAraNavANI samyakvicAra bhAga 2 zAntinAtha carita bhAga 01 zAntinAtha carita bhAga 02 | zAntinAtha carita bhAga 03 Author Jayant P Thaker,, Manikyasagarsuri,, Bhasarvagna Acharya,Jaysinhsuri, Satish Chandra Vidyabhushan,, Puranchand Nahar... Puranchand Nahar,, Puranchand Nahar,, Kantisagar,, ,Yatindrasuri, Daulatsinh Lodha,, Vishalvijay.. Agarchand Nahta, Bhanvarlal Nahta,, Jinvijay.. Motilal Laghaji.. Vijaydharmsuri, Vidyavijay.. ,Chandanbalashreeji.. Chandanbalashreeji.. Chandanbalashreeji.. Jagatchandravijay.. Chandanbalashreeji.. ,Sukhlal Sanghavi, Bechardas Doshi.. ,Sukhlal Sanghavi, Bechardas Doshi.. Mantungsuri, Yugchandravijay.. Subodhsuri, Ruchaksuri,, Vimla Jain,. Devbhadracharya,Punyavijay.. Taranswami.. ,Taranswami,, Ajitprabhacharya,Indravijay.. Ajitprabhacharya,Indravijay.. Ajitprabhacharya,Indravijay... Pgs Publisher 309 Oriental Research Institute Vadodra 254 Ramanlal Jaychand Shah Kapadwanj 356 Asiatic Society 341 Puranchand Nahar 356 Puranchand Nahar 374 Puranchand Nahar 144 Jindattsuri Gyanbhandar Yatindra Sahitya Sadan Dhamaniya 338 Mewad 366 Yashovijay Jain Granthmala 658 Nahta Brothers Calcutta 124 Atmanand Jain Sabha 120 Motilal Laghaji 220 Yashovijay Jain Granthmala 500 Bhadrankar Prakashan 446 Bhadrankar Prakashan 304 Bhadrankar Prakashan 51 ZZZ Unknown 436 Bhadrankar Prakashan 516 Gujarat Puratattva Mandir Ahmedabad 456 Gujarat Puratattva Mandir Ahmedabad 203 Bhadrankar Prakashan 295 Dharmbhaktipremsubodh Granthamala 843 Prakashan Samiti 186 Akhil Bharatiya Jain Yuva Federation 393 Atmanand Jain Sabha 64 Taranswami 226 Taranswami 104 Asiatic Society 105 Asiatic Society 108 Asiatic Society Page #296 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 296 Title Available Books Data till 27-07-2020 St No File Name 009708 Shantinath_Charita_Part_04_009708_std.pdf 009709 Vakrokti Jivitam 009709 std.pdf 009710 Adhyatma Amrut 009710 std.pdf 009711 Adhyatma Aradhana_009711_std.pdf 009712 Adhyatma_Chandra_Bhajanmala_009712_std.pdf zAntinAtha carita bhAga 04 vaktotrI jIvitam adhyAtma amRta adhyAtma ArAdhanA adhyAtma candra bhajanamAlA Pgs | Publisher 104 Asiatic Society 522 Chaukhamba Vidyabhavan 53 Bramhanand Ashram 42 Taran Taran Sangh Bhopal 73 Sonabai Jain Ganjbasauda 009713 Adhyatma Vani 009713 std.pdf 009714 Chintan_Vaibhav 009714 std.pdf adhyAtma vANI ciMtana vaibhava Author Ajitprabhacharya, Indravijay.. Radhyshyam Mishr.. Gyanand Swami Basant Bramhachari.. Chandrakanta Deriya.. Taran Taran Jain Tirthkshetra Nisai. Basant Bramhachari.. Taran Taran Gyan Samsthan Chindwada, Taran Taran Gyan Samsthan Chindwada. Gyanand Swami.. Gyanand Swami 009715 Gyanodaya_009715_std.pdf jJAnodaya 469 Taran Taran Jain Tirthkshetra Nisai 58 Bramhanand Ashram Taran Taran Gyan Samsthan 207 Chindwada Taran Taran Gyan Samsthan 211 Chindwada 113 Bramhanand Ashram 133 Bramhanand Ashram 009716 Gyanpushpa 009716 Std.pdf 009717 Kamal Battisi 009717 std.pdf 009718 Malarohan_009718_std.pdf jAnapuSpa kamala battIsI mAlArohaNa 009719 Mandir Vidhi 009719 std.pdf 009720 Om Namo Siddham 009720 std.pdf 009721 Pundit_Puja_009721_std.pdf mandira vidhi oma namo siddham paNDita pUjA Basant Bramhachari.. .Basant Bramhachari.. Gyanand Swami. 147 Akhil Bharatiya Taran Taran Jain Samaj 100 Bramhanand Ashram 53 Bramhanand Ashram Gokulchand Taran Sahitya Prakashan 320 Jabalpur 95 Taran Taran Sangh Bhopal 009722 Shravakachar_009722 std.pdf 009723 Tribhangi Sara 009723 std.pdf zrAvakAcAra vibhar3agI sAra Gyanand Swami, Gyanand Swami 009724 Updesh Shuddh Sara 009724 std.pdf upadeza zuddha sAra Gyanand Swami. 009725 Aradhana Ganga 009725 std.pdf 009726 aatmsiddhi_shastra_in_sanskrit_009726_std.pdf ArAdhanA gaMgA Atmasidi zAstra saMskRta meM 318 Akhil Bharatiya Taran Taran Jain Samaj Sha Hukmichandji Medhaji 174 Khimvesara Chennai 22 Mansukhlal Mehta Mumbai Ajaysagar Bechardas Doshi, 009727 Agam 01 Ayaro Angsutt 01 Moolam_009727 std.pdf Agama 01 AyAro aMgasutta 01 mUlaM Dipratnasagar, Deepratnasagar. 130 Agam Shrut Prakashan 009728 Agam 02 Suyagado Angsutt 02 Moolam 009728 std.pdf Agama 02 sUyagaDo aMgasutta 02 mUlaM Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 122 Agam Shrut Prakashan 009729 Agam 03 Thanam Angsutt 03 Moolam 009729 std.pdf Agama 03 ThANaM aMgasutta 0 mUlaM Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 170 Agam Shrut Prakashan TTH OY HATH WUCHO HO Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 82 Agam Shrut Prakashan 009730 Agam 04 Samavao Angsutt_04_Moolam 009730_std.pdf Agam_05_Vivahapannatti_Angsutt_05_Moolam_009731_std.p 009731 df Agam 06 Nayadhammakahao Angsutt 06 Moolam 009732 009732 std.pdf Agama 05 vivAhapannattI aMgasutta 05 mUlaM Dipratnasagar, Deepratnasagar, 514 Agam Shrut Prakashan Agama 06 nAyAdhammakahAo aMgasutta 06 mUlaM Dipratnasagar, Deepratnasagar. 182 Agam Shrut Prakashan Page #297 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 297 Author Pgs Publisher ,Dipratnasagar, Deepratnasagar, Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title Agam_07_Uvasagdasao_Angsutt_07_Moolam 009733 std.p 009733d Agama 07 uvAsagadasAo aMgasutta 07 mUlaM Agam_08_Antgadadasao_Angsutt_08_Moolam_009734_std.p 1009734df Agama 08 aMtagaDadasAo aMgasutta 08 mUlaM Agam_09_Anuttaravavaidasao_Angsutt_09_Moolam_009735 1009735_std.pdf | Agama 09 anuttaravavAidasAo aMgasutta 09 mUlaM JAgam_10_Panhavagaranam_Angsutt_10_Moolam_009736_st 1009736d.pdf Agama 10 paNhAvagarANaM aMgasutta 10 mUlaM 74 Agam Shrut Prakashan 42 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 18 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 42 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 50 Agam Shrut Prakashan 009738 Agam_12 Uvavavayam Angsutt 11 Me Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 50 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 74 Agam Shrut Prakashan ,Dipratnasagar, Deepratnasagar, 162 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 210 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 74 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 74 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 130 Agam Shrut Prakashan 009737 Agam_11_Vivagsuyam Angsutt_11_Moolam_009737_std.pdf Agama 11 vivAgasUyaM aMgasatta 11 mulaM Agam_12_Uvavayaim_Uvangsutt_01_Moolam_009738_std.pd Agama 12 uvavAiyaM uvAMgagasutta + mUlaM Agam_13_Raipaseniyam_Uvangsutt_02_Moolam_009739_std, 1009739.pdf Agama 13 rAipasenIyaM uvAMgagasutta 02 mUlaM Agam_14_Jivajivabhigama_uvangsutt_03_Moolam_009740_| 009740td.pdf Agama 14 jIvAjIvAbhigama uvAMgagasatta03 mUlaM TAgam 15 Pannavana_uvangsutt_04_Moolam_009741 std.p 1009741df Agama 15 pannavaNNA uvAMgagastta 04 mUlaM Agam_16_Surapannatti_Uvangsutt_05_Moolam_009742_std. 1009742 pdf Agama 16 sUrapannattI uvAMgagasutta 05 mUlaM Agam_17_Chandpannatti_Uvangsutt_06_Moolam_009743_st 1009743d.pdi Agama 17 caMdapannattI uvAMgagasutta 06 mUlaM Agam_18_Jambudivapannatti_Uvangsutt_07_Moolam_00974 10097444_std.pdf Agama 18 jambUdvIpapannattI uvAMgagasutta 07 mUlaM Agam_19_Nirayavaliyanam_Uvangsutt_08_Moolam_009745 009745 std.pdf Agama 19 nirayAvalIyAnama uvAMgagasutta 08 mUlaM Agam_20_Kappavadinsavanam_Uvangsutt_09_Moolam_0097 00974646 std.pdf Agama 20 kappavar3isAnam uvAMgagasutta 09 mUlaM Agam_21_Puffiyanam_Uvangsutt_10_Moolam_009747_std.p 1009747df Agama 21 pUpphiyAm uvAMgagasutta 10 mUlaM Agam_22_Pupphachuliyanam_tvangsutt_11_Moolam_00974 0097488_std.pdf Agama 22 pUpphayUliyAma uvAMgagasutta 11 mUlaM Agam 23_Vanhidasanam Uvangsutt_12 Moolam_009749 st 009749d.pdf Agama 27 vaNhidasANaM uvAMgagasutta 12 mUlaM Agam_24_Chausaranam_Painnagsutt_01_Moolam_009750_S 1009750 td.pdf Agama 24 causaraNaM par3aNNasutta 01 mUlaM MAgam_25_Aaurpacchakhana_Painnagsutt_02_Moolam_0097 009751 51_std.pdf Agama 25 AurapaccakkhANa paiNNasutta 02 mUlaM Agam_26_Mahapacchakhana_Painnagsutt_03_Moolam_0097 100975252 std.pdf Agama 26 mahApaccakkhANa paiNNasutta 03 mUlaM Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 22 Agam Shrut Prakashan ,Dipratnasagar, Deepratnasagar., 14 Agam Shrut Prakashan ,Dipratnasagar, Deepratnasagar, 22 Agam Shrut Prakashan ,Dipratnasagar, Deepratnasagar,, 14 Agam Shrut Prakashan ,Dipratnasagar, Deepratnasagar, 14 Agam Shrut Prakashan I.Dipratnasagar, Deepratnasagar,, 14 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 18 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 22 Agam Shrut Prakashan Page #298 -------------------------------------------------------------------------- ________________ 298 Author Pgs Publisher ,Dipratnasagar, Deepratnasagar, 22 Agam Shrut Prakashan Available Books Data till 27-07-2020 Sr No File Name Title JAgam_27_BhattaParinna_Painnagsutt_04_Moolam_009753_5 009753td.pdf Agama 27 bhattaparinna paiNNasutta 04 mUlaM Agam 28_Tandulveyaliyam Painnagsutt_05. Moolam_009754 1009754_std.pdf Agama 28 taMdulaveyAlIyam paiNNasutta 05 mUlaM TAgam_29_Santharaga_Painnagsutt_06_Moolam_009755_std. 1009755pdf Agama 29 saMthAraga paiNNasutta 06 mUlaM Agam_30A_Gacchayara_Painnagsutt_07A_Moolam_009756_ 1009756 std.pdf Agama 30e gacchAyArapaiNNasutta 07e mUlaM Agam_30B_Chandavezzayam_Painnagsutt_07B_Moolam_00 10097579757_std.pdf Agama 30bI caMdavejjhayampaiNNasutta 07bI mUla Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 26 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 18 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 20 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 22 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 18 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 30 Agam Shrut Prakashan 009758 Agam 31_Ganivijja PainnagsuttoB Moolam 009758_std.pdf Agama 31 givijjA paDaNNasatta 08 mUla Agam_32_Devindatthao_Painnagsutt_09_Moolam_009759_st 1009759d.pdf Agama 2 deviMdatyao paiNNasutta 09 mUlaM Agam 33A Maransamahi Painnagsutt 10A Moolam 009760 009760_std.pdf Agama 33e maraNasamAhi paiNNasutta 10e mUlaM Agam_33B_Viratthava_Painmagsutt_10B_Moolam_009761_st 1009761d.pdf Agama 33bI viratthava causaraNaM paiNNasutta 10bI mUlaM Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 51 Agam Shrut Prakashan I.Dipratnasagar, Deepratnasagar, 15 Agam Shrut Prakashan Agama 34 nisiha cheyasutta 01 mUlaM Dipratnasagar, Deepratnasagar, 90 Agam Shrut Prakashan 1009762 Agam_34 Nisiha Chheysutt_01_Moolam_009762 std.pdf Agam_35_BuhatKappoChheysutt_02_Moolam_009763_std.p 1009763 df Agama 35 hutkappo cheyasutta 02 mUlaM Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 26 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 38 Agam Shrut Prakashan ,Dipratnasagar, Deepratnasagar,, 34 Agam Shrut Prakashan 009764 Agam 36vavahara Chheysutt 03 Moolam_009764_std.pdf Agama 36 vavahAra cheyasatta 03 malaM Agam_37_Dasasuyakkhanda_Chheysutt_04_Moolam_009765 1009765_std.pdf Agama 37 dasAsUyakkhaMdha Theyasutta 04 mUlaM Agam_38A_Jiyakappo_Chheysutt_05A_Moolam_009766_std. 1009766.pdf Agama 38e jIyakappo cheyasutta 05e mUlaM TAgam_38B_Panchkappabhasa_Chheysutt_05B_009767_std.p 1009767df Agama 38bI paMcakappabhASa cheyasutta 05bI mUlaM Agam_39_Mahanisiha_Chheysutt_06_Moolam_009768_std.p 009768df Agama 39 mahAnisiha cheyasutta 06 mUlaM Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 21 Agam Shrut Prakashan ,Dipratnasagar, Deepratnasagar, 164 Agam Shrut Prakashan ,Dipratnasagar, Deepratnasagar, 154 Agam Shrut Prakashan ,Dipratnasagar, Deepratnasagar, 22 Agam Shrut Prakashan 1009769Agam_40 Aavassayam_Mulsutt_01 Moolam_009769 std.pdf Agama 40 AvassayaM mUlasutta 01 mUlaM Agam_41A_Pindnujjutt_Mulsutt_02A_Moolam_009770_std.pdi 1009770 Agama 41e piMDanijjuttI mUlasutta 02e mUlaM I.Dipratnasagar, Deepratnasagar,, 78 Agam Shrut Prakashan Agama 41bI ohanijjuttI mUlasutta 02vI mUlaM Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 52 Agam Shrut Prakashan 009771 Agam_41B_Ohnijjutti_Mulsutt_02B_Moolam_009771_std.pdf Agam_42_Dasavevaliyam_Mulsutt_03_Moolam_009772_std.p 1009772 df Agama 42 dasaveyAlIyaM mUlasutta 0 mUlaM Dipratnasagar, Deepratnasagar. 46 Agam Shrut Prakashan Page #299 -------------------------------------------------------------------------- ________________ Available Books Data till 27-07-2020 299 Author Pgs Publisher Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 114 Agam Shrut Prakashan Sr No File Name Title Agam_43_Uttarajjhayanam_Mulsutt_04_Moolam_009773_std. 1009773.pdf Agama 43 uttarAjjhayaNam mUlasutta 04 mUlaM Agam_44_Nandisuyam_Chulikasutt_01_Moolam_009774_std. 1009774 pdf Agama 4 naMdisUyaM cUlikAsutta01 mUlaM JAgam_45_Anuogdaram_Chulikasutt_02_Moolam_009775_std 1009775.pdf Agama 45 anu ogadAraM dhUlikAsutta 02 mUlaM 1009776Agam 46Xxxxxxxx_009776 std.pdf Agama suttANi bhAga 46 yaha pustaka upalabdha nahIM hai Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 34 Agam Shrut Prakashan Dipratnasagar, Deepratnasagar.. 74 Agam Shrut Prakashan 1009779 Agam_Sutra Hindi Anuvad Part_01009779 std.pdf Agama sUtra bhAga hindI anuvAda bhAga 01 I.Dipratnasagar, Deepratnasagar... 257 Agam Aradhana Kendra 009780 Agam Sutra Hindi Anuvad Part 02 009780 std.pdf Agama sUtra bhAga hindI anuvAda bhAga 02 Dipratnasagar, Deepratnasagar. 274 Agam Aradhana Kendra 1009781 Agam Sutra_Hindi Anuvad Part_03_009781_std.pdf Agama sUtra bhAga hindI anuvAda bhAga 03 Dipratnasagar, Deepratnasagar. 290 Agam Aradhana Kendra 009782 Agam Sutra H